ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ανά υση Συναισ ήματος σε Δεδομένα Κοιν νικών Δικτύ ν με ρήση Γράφ ν ν- ραμμάτ ν ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δημήτριος Μ. Τζαννέτος Επι έπουσα : Θεοδώρα Βαρ αρί ου Κα η ήτρια Ε.Μ.Π. Α ήνα, Οκτώ ριος 2014

2

3 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ανά υση Συναισ ήματος σε Δεδομένα Κοιν νικών Δικτύ ν με ρήση Γράφ ν ν- ραμμάτ ν ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δημήτριος Μ. Τζαννέτος Επι έπουσα : Θεοδώρα Βαρ αρί ου Κα η ήτρια Ε.Μ.Π. Ε κρί ηκε από την τριμε ή εξεταστική επιτροπή την 22η Οκτ ρίου Θεοδώρα Βαρ αρί ου Κα η ήτρια Ε.Μ.Π Βασί ειος Λούμος Κα η ητής Ε.Μ.Π Ε ευ έριος Κα ιάφας Κα η ητής Ε.Μ.Π. Α ήνα, Οκτώ ριος 2014

4 Δημήτριος Μ. Τζαννέτος Διπ ματού ος Η εκτρο ό ος Μη ανικός και Μη ανικός Υπο ο ιστών Ε.Μ.Π. Copyright Δημήτριος Μ. Τζαννέτος, Με επιφύ αξη παντός δικαιώματος. All rights reserved. Απα ορεύεται η αντι ραφή, απο ήκευση και διανομή της παρούσας ερ ασίας, εξ ο οκ ήρου ή τμήματος αυτής, ια εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπ ση, απο ήκευση και διανομή ια σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπό εση να αναφέρεται η πη ή προέ ευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα. Ερ τήματα που αφορούν τη ρήση της ερ ασίας ια κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευ ύνονται προς τον συ ραφέα. Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέ ονται σε αυτό το έ ραφο εκφράζουν τον συ ραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευ εί ότι αντιπροσ πεύουν τις επίσημες έσεις του Ε νικού Μετσό ιου Πο υτε νείου.

5 Περί ηψη Η έ ευση του Διαδικτύου δημιούρ ησε νέα κανά ια επικοιν νίας, ενημέρ σης και αντα - α ής απόψε ν. Η ανά κη εξα ής ρήσιμ ν συμπερασμάτ ν ανα ύοντας με αυτοματοποιημένο τρόπο τον τεράστιο ό κο του παρα όμενου από ρήστες περιε ομένου οδή ησε στην εμφάνιση της Ανά υσης Συναισ ήματος. Ειδικότερα, τα δεδομένα τ ν Κοιν νικών Μέσ ν Δικτύ σης ό τ ν ε ενών αρακτηριστικών τους δημιουρ ούν σημαντικές δυσκο ίες με αποτέ εσμα να αναζητούνται νέες μέ οδοι επεξερ ασίας. Σε αυτό το π αίσιο, η παρούσα ερ ασία με ετά την εφαρμο ή του μοντέ ου ράφ ν ν- ραμμάτ ν - μίας επι επόμενης προσέ ισης ανεξάρτητη ώσσας που έ ει προτα- εί στη ι ιο ραφία - σε ένα πο υ σσικό και πο υ εματικό περι ά ον. Διερευνά τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνεται στη μετα ο ή τ ν ασικών παραμέτρ ν του μοντέ ου και προτείνει τους π έον κατά η ους ια εφαρμο ή α ορί μους Μη ανικής Μά ησης. Έπειτα, εξετάζει τροποποιήσεις της αρ ικής σύν εσης και επιτυ άνει να αυξήσει την ακρί εια ταξινομητών με μέτρια επίδοση. Τέ ος, μέσ σ ημάτ ν ensemble, προσδιορίζει τους συνδυασμούς ταξινομητών οι οποίοι εμφανίζουν συστηματικά ε τι μένα ποσοστά ακρί ειας. Λέξεις κ ειδιά ανά υση συναισ ήματος, ράφοι ν- ραμμάτ ν, α όρι μοι Επι επόμενης Μη ανικής Μά ησης, κατη οριοποίηση πο ικότητας, τε νικές ensemble 5

6

7 Abstract The advent of the Internet created new channels of communication, information and opinion exchange. The need to extract useful insight through automated analysis of the vast amount of user-generated content gave rise to Sentiment Analysis. Social Media content, in particular, due to its inherent characteristics poses serious challenges that call for new processing techniques. In this context, this thesis focuses on the application of n-gram graphs model - a language-independent supervised approach presented in the bibliography - to a multilingual and multi-topic environment. Explores how the model responds to basic parameter changes and proposes the most applicable machine learning algorithms. Furthermore, examines modifications of the initial structure and achieves to enhance the accuracy of low-performance classifiers. Finally, using ensemble techniques, specifies classifier combinations that consistently show higher accuracy rates. Key words sentiment analysis, n-gram graphs, supervised machine learning algorithms, polarity classification, ensemble techniques 7

8

9 Ευ αριστίες Η παρούσα διπ ματική ερ ασία εκπονή ηκε στο Ερ αστήριο Κατανεμημένης Γνώσης και Συστημάτ ν Π ηροφορικής της Σ ο ής Η εκτρο ό ν Μη ανικών και Μη ανικών Υπο ο ιστών και επισφρα ίζει τις σπουδές μου στο Ε νικό Μετσό ιο Πο υτε νείο. Θα ή ε α να ευ αριστήσ ιδιαιτέρ ς την κα η ήτριά μου κα. Θεοδώρα Βαρ αρί ου ια την εμπιστοσύνη που μου έδειξε και την ευκαιρία που μου παρεί ε να ασ ο η ώ με ένα τόσο ενδιαφέρον έμα. Επίσης, α ή ε α να ευ αριστήσ τον Μεταδιδακτορικό Ερευνητή Φώτη Αίσ πο και τον Υποψήφιο Διδάκτορα Θάνο Παπαοικονόμου ια το ρόνο που μου αφιέρ σαν και τις συμ ου ές τους κα ό η τη διάρκεια εκπόνησης της διπ ματικής μου ερ ασίας. Τέ ος, ευ αριστώ την οικο ένειά μου ια τη στήριξη και οή εια κατά τη διάρκεια τ ν σπουδών μου. Δημήτριος Μ. Τζαννέτος, Α ήνα, 22η Οκτ ρίου

10

11 Περιε όμενα 1. Εισα ή Διατύπ ση Προ ήματος Προσέ ιση Ορ άν ση Κειμένου Ανά υση Συναισ ήματος Το Πρό ημα της Ανά υσης Συναισ ήματος Δυσκο ίες & Προκ ήσεις Ανά υση Συναισ ήματος σε Μικρο-Ιστο ό ια Προσε ίσεις Κατη οριοποίηση Μέ οδοι Επι επόμενης Μά ησης Μέ οδοι Μη-Επι επόμενης Μά ησης Σ ετικές Ερ ασίες Ερ ασίες με ρήση Επι επόμενης Μη ανικής Μά ησης Ερ ασίες με ρήση Μη-Επι επόμενης Μη ανικής Μά ησης Ανά υση Συναισ ήματος με Γράφους ν- ραμμάτ ν Αναπαράσταση Δεδομέν ν Βασικές Έννοιες & Ορισμοί Αναπαράσταση Δεδομέν ν με Γράφους ν- ραμμάτ ν Α όρι μοι Κατη οριοποίησης Δένδρα Αποφάσε ν Λο ιστική Πα ινδρόμηση Naive Bayes Πο υεπίπεδο Perceptron Μη ανές Διανυσμάτ ν Υποστήριξης k-κοντινότεροι Γείτονες Αξιο ό ηση Παράμετροι Αξιο ό ησης Σύστημα Αξιο ό ησης Ορ άν ση Πειραμάτ ν Αποτε έσματα Επι ο ή Ποσοστών Διάσπασης Επι ο ή Με έ ους ν- ράμματος Επι ο ή Κατα η ότερου Ταξινομητή Συμπεριφορά στα επιμέρους σύνο α δεδομέν ν Τροποποιήσεις Αρ ιτεκτονικής Συστήματος

12 Προεπεξερ ασία Δεδομέν ν Χρήση Δεδομέν ν Κατασκευής στην Εκπαίδευση Αφαίρεση Θορύ ου Διακριτοποίηση Δεικτών Ομοιότητας Συνδυασμός Ταξινομητών Σ ήμα Ψηφοφορίας Σ ήμα Συνέν σης με Τρι νικές Νόρμες Σύνοψη Συμπερασμάτ ν Αξιο ό ησης Επί ο ος Σύνοψη & Συμπεράσματα Με οντικές Προεκτάσεις Βι ιο ραφία Παράρτημα Αʹ Πειραματικά Αποτε έσματα Βʹ Πη αίος Κώδικας

13 Κατά ο ος Σ ημάτ ν 3.1 Πάραδει μα Γράφου 3- ραμμάτ ν Διαδικασία υπο ο ισμού διανύσματος αρακτηριστικών με το μοντέ ο ράφ ν ν- ραμμάτ ν Διαδικασία Κατη οριοποίησης Παράδει μα Δένδρου Αποφάσε ν Πο υεπίπεδο Perceptron εμπρόσ ιας τροφοδότησης με ένα κρύφο επίπεδο και κόμ ους πό σης Μη ανή Διανυσμάτ ν Υποστήριξης ια δεδομένα δύο κ άσε ν Προσδιορισμός κατη ορίας με άση τον 1 και τους 5 κοντινότερους είτονες Λειτουρ ικότητες Εκπαίδευσης και Εξέτασης Διαδικασία Διάσπασης Συνό ου Δεδομέν ν Kατανομή Κ άσε ν Πο ικότητας ανά Υποσύνο ο Δεδομέν ν Ακρι εία Κατη οριοποίησης ανά συνδυασμό ποσοστών διάσπασης Ακρί εια Κατη οριοποίησης ια με έ η ν- ράμματος 3,4 και Βέ τιστη Ακρί εια Κατη οριοποίησης και Ποσοστό Συμμετο ής τ ν Υποσυνό ν Δεδομέν ν Τροποποίηση Προεπεξερ ασίας Δεδομέν ν Τροποποίηση Χρήσης Δεδομέν ν Κατασκευής στη Διαδικασία Εκπαίδευσης Τροποποίηση Αφαίρεση Θορύ ου από Γράφους Κ άσε ν Τροποποίηση Διακριτοποίησης Δεικτών Ομοιότητας Τροποποίηση Συνδυασμού Ταξινομητών

14

15 Κατά ο ος Πινάκ ν 4.1 Σύνο α ειροκίνητα ταξινομημέν ν δεδομέν ν Ποσοστά Ακρί ειας Ταξινομητών ια ν- ράμματα 1 έ ς Precision, Recall και F 1 -score τ ν MLP, SVM και Logistic Ποσοστά Ακρί ειας μετά την αφαίρεση Twitter tokens Ποσοστά Ακρί ειας μετά την αφαίρεση υπερσυνδέσμ ν Ποσοστά Ακρί ειας μετά την αντικατάσταση Twitter tokens Ποσοστά Ακρί ειας μετά τη ρήση τ ν Δεδομέν ν Κατασκευής στη διαδικασία της Εκπαίδευσης Ποσοστά Ακρί ειας μετά τη Διακριτοποίηση Δεικτών Ομοιότητας Ποσοστά Ακρί ειας μετά τη Αφαίρεση Θορύ ου από τους Γράφους Κ άσε ν συναρτήσει του αρι μού τ ν επανα ήψε ν Ποσοστά Ακρί ειας με τη συμμετο ή ό ν τ ν ταξινομητών στο σ ήμα Ψηφοφορίας Συνδυασμοί Ταξινομητών με έ τιστη επίδοση στο σ ήμα Ψηφοφορίας Οι Τρι νικές Νόρμες και ο αντίστοι ος Τύπος Συσ έτισης Ποσοστά Ακρί ειας κατά τη συνέν ση ό ν τ ν ταξινομητών Συνδυασμοί Ταξινομητών με έ τιστη ακρί εια στην περίπτ ση ν- ράμματος n = Διαστρ μάτ ση Δείκτη Εμπιστοσύνης Ĉ ς προς την Τρι νική Νόρμα Συνέν σης

16

17 1 Εισα ή Τα τε ευταία ρόνια, η ανάπτυξη του Διαδικτύου έ ει α άξει σε με ά ο α μό την κα ημερινότητά μας προσφέροντας νέους τρόπους επικοιν νίας, ενημέρ σης και α η- επίδρασης μεταξύ τ ν αν ρώπ ν. Οι ρήστες του Internet δεν είναι π έον πα ητικοί αποδέκτες π ηροφοριών α ά συμμετέ οντας σε κοιν νικά δίκτυα έ ουν τη δυνατότητα να συζητήσουν με ά ους ρήστες,να αντα άξουν απόψεις και ιδέες, απομακρύνονται δε με τον τρόπο αυτό από τις πιο παραδοσιακές υπηρεσίες όπ ς τα s. Η άποψη της κοινής νώμης ύρ από ποικί α έματα απασ ο εί την αν ρώπινη δραστηριότητα η οποία προσπα εί να την αφου κραστεί μέσ ερ τηματο ο ί ν και δημοσκοπήσε ν. Κα ώς ο οένα και περισσότεροι ρήστες αναρτούν κριτικές σ ετικά με τα προϊόντα ή υπηρεσίες που ρησιμοποιούν, οι π ατφόρμες κοιν νικής δικτύ σης αποτε ούν σημαντικές πη ές π ηροφοριών όσον αφορά την άποψη και τα συναισ ήματα τ ν αν ρώπ ν - οι οποίες ια πρώτη φορά στην ιστορία είναι κατα ε ραμμένες απευ είας σε η εκτρονική μορφή. Η ανά κη ανά υσης και αξιοποίησης του παρα όμενου ό κου π ηροφορίας με αυτοματοποιημένο τρόπο οδή ησε στην εμφάνιση της Ανάλυσης Συναισθήματος (Sentiment Analysis). Η Ανά υση Συναισ ήματος σε δεδομένα κοιν νικών δικτύ ν αποκτά ο οένα και περισσότερο έδαφος στον ακαδημαϊκό ώρο ό τ ν τε νικών προκ ήσε ν που έτει α ά και στον επι ειρηματικό ώρο άρη στις πο ά υποσ όμενες προοπτικές της. Πρ τοπόρες εταιρείες επενδύουν στην εξόρυξη νώμης από τα κοιν νικά μέσα δικτύ σης, ρησιμοποιώντας τε νικές ανά υσης συναισ ήματος. Είναι ιδιαίτερα κρίσιμη η έ καιρη ανά υση της νώμης τ ν κατανα τών στα κοιν νικά δίκτυα και η κατά η η προσαρμο ή στις ανά κες τους κα ώς αυξάνεται συνε ώς ο αρι μός τ ν αν ρώπ ν που στηρίζονται σε αξιο ο ήσεις ά ν κατανα τών πριν ά ουν την τε ική απόφαση α οράς. 1.1 Διατύπ ση Προ ήματος Η Ανά υση Συναισ ήματος μπορεί να εφαρμοσ εί σε διάφορα επίπεδα ανά υσης ανά ο α με το μέ ε ος του κειμένου και τη ζητούμενη επτομέρεια της εξα όμενης π ηροφορίας: Επίπεδο Ε ράφου : ίνεται η παραδο ή ότι σε κά ε έ ραφο διατυπώνεται μία άποψη ια ένα συ κεκριμένο αντικείμενο ή έμα. 17

18 Επίπεδο Πρότασης : δια ρίζει κά ε έ ραφο σε προτάσεις υπο έτοντας ότι κά ε μία πρόταση εκφράζει μία μόνο άποψη. Επίπεδο Χαρακτηριστικού : δια ρίζει κά ε έ ραφο ή πρόταση σε φράσεις οι οποίες αναφέρονται σε μία οντότητα συνο ικά ή ξε ριστά ια κά ε ένα από τα αρακτηριστικά της με διαφορετικό συναίσ ημα. Ο α μός επτομέρειας που εξετάζουμε και συναντάται κυρί ς στη ι ιο ραφία εστιάζει στην πο ικότητα του μηνύματος. Προσπα εί να κατατάξει την άποψη που διατυπώνεται σε ένα κείμενο σε ετική,αρνητική ή ουδέτερη και ια το ό ο αυτό η Ανά υση Συναισ ήματος αναφέρεται συ νά και με τον όρο Εξόρυξη Γνώμης. Πιο προ ρημένες προσε ίσεις ασ ο ούνται με τον προσδιορισμό του συ κεκριμένου συναισ ήματος που εκφράζει ο δημιουρ ός π.. αρά, ευ αρίστηση, ύπη, α ανάκτηση. Στην παρούσα ερ ασία με ετάμε την Ανά υση Συναισ ήματος σε επίπεδο ε ράφου ανα ύοντας πο υ σσικά μηνύματα από το κοιν νικό δίκτυο Twitter. Σκοπός είναι ο προσδιορισμός της πο ικότητας τ ν κειμέν ν τα οποία αποτε ούνται από μερικές προτάσεις. Ωστόσο, ό του περιορισμού του μήκους τ ν μηνυμάτ ν που επι ά ει το μέσο, το εύρος της ανά υσης προσε ίζει σε με ά ο α μό το επίπεδο πρότασης. Το πρό ημα που εξετάζουμε είναι η ταξινόμηση πο υ σσικών κειμέν ν σε τρεις κατη ορίες ( ετική, αρνητική ή ουδέτερη). Θε ρούμε π ς κά ε μήνυμα ανήκει σε μόνο μία κατη ορία δη αδή η πο ικότητα είναι ενιαία σε ό ο το σώμα του ε ράφου (singlelabel classification). Παρά η α, εστιάζουμε σε ένα σύνο ο σσών ρίς στόσο να ν ρίζουμε εκ τ ν προτέρ ν τη ώσσα στην οποία κά ε μήνυμα έ ει ραφτεί. 1.2 Προσέ ιση Τα περισσότερα συστήματα Ανά υσης Συναισ ήματος ανι νεύουν εκφραστικά μοτί α και εφαρμόζουν τε νικές που αξιο ο ούν τη σημασία και συναισ ηματική ροιά συ- κεκριμέν ν έξε ν και φράσε ν (π.. SentiWordNet). Αν και αυτές οι προσε ίσεις επιτυ άνουν αρκετά υψη ή ακρί εια όταν εφαρμοσ ούν σε ένα συ κεκριμένο περι ά - ον με ν στή εματο ο ία, έ ουν κατασκευασ εί με την παραδο ή ότι τα προς εξέταση δεδομένα είναι ραμμένα σε μία μόνο εκ τ ν προτέρ ν ν στή ώσσα και δεν περι- αμ άνουν ορυ ώδες περιε όμενο (νεο ο ισμούς, ορ ο ραφικά ά η,αρ κό), στοι εία τα οποία αποτε ούν ε ενή αρακτηριστικά τ ν δεδομέν ν από κοιν νικά δίκτυα. Σε αυτή την ερ ασία αντιμετ πίζουμε τους συ κεκριμένου περιορισμούς με ετώντας εκτενέστερα την εφαρμο ή της με όδου ράφ ν ν- ραμμάτ ν σε μηνύματα του Twitter. H εν ό προσέ ιση επι επόμενης μά ησης που προτά ηκε από τους Aisopos, Papadakis, Tserpes και Varvarigou εμφανίζει ανεξαρτησία από τη ώσσα (language neutrality) και υψη ή ανο ή στο όρυ ο (noise-tolerant) και περι ράφεται ανα υτικά στο Κεφά αιο 3. Συνοπτικά, δημιουρ εί ένα ράφο του οποίου οι κορυφές αντιστοι ούν σε αρακτήρες ν- ραμμάτ ν ενός μηνύματος και τα άρη τ ν ακμών του αναφέρονται στη μέση απόσταση μεταξύ τους. Μηνύματα της ίδιας κατη ορίας πο ικότητας συ νεύονται στον αντίστοι ο ράφο κ άσης και στη συνέ εια κά ε ράφος μηνύματος συ κρίνεται με τους ράφους κ άσε ν ια να προσδιορισ εί η πο ικότητα του μηνύματος. Το μοντέ ο 18

19 ράφ ν ν- ραμμάτ ν εμφάνισε υψη ά ποσοστά ακρί ειας κατη οριοποίησης εφαρμοζόμενο σε με ά ο ό κο δεδομέν ν που παρά ηκε με αυτόματο τρόπο με την τε νική της εξ αποστάσε ς επί εψης (distant supervision). Στό ος της παρούσας ερ ασίας είναι : η με έτη της συμπεριφοράς της με όδου σε ένα σύνο ο ειροκίνητα ταξινομημέν ν (manually annotated) πο υ σσικών δεδομέν ν, η διερεύνηση και προσπά εια ε τί σης τ ν αποτε εσμάτ ν τ ν α ορί μ ν Μη ανικής Μά ησης και τέ ος η διενέρ εια παρεμ άσε ν σε στάδια της με όδου προκειμένου να διαπιστ εί η ανταπόκρισή της σε αυτές. 1.3 Ορ άν ση Κειμένου Το υπό οιπο κείμενο διαρ ρώνεται ς εξής : Κεφά αιο 2 : Παρουσιάζεται εκτενέστερα το πρό ημα της Ανά υσης Συναισ ήματος, οι δυσκο ίες και προκ ήσεις που κα είται να αντιμετ πίσει, οι διάφορες προσε ίσεις που ρησιμοποιούνται και πρα ματοποιείται μία ανασκόπηση της σ ετικής ι ιο ραφίας. Κεφά αιο 3 : Περι ράφεται ανα υτικά η μέ οδος κατη οριοποίησης με ράφους ν- ραμμάτ ν και παρουσιάζονται συνοπτικά τα αρακτηριστικά τ ν α ορί μ ν Μη- ανικής Μά ησης που ρησιμοποιούνται στην ερ ασία. Κεφά αιο 4 : Παρουσιάζονται και αξιο ο ούνται τα πειραματικά αποτε έσματα της εφαρμο ής της με όδου και ανα ύονται η συμπεριφορά της ς προς τη μετα ο ή ασικών παραμέτρ ν, η συμ ατότητα της με διάφορους α ορί μους Μη ανικής Μά ησης κα ώς και ο τρόπος με τον οποίο ανταποκρίνεται στις τροποποιήσεις της αρ ικής αρ ιτεκτονικής Κεφά αιο 5 : Συνοψίζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την παραπάν με- έτη και αναφέρονται ανοικτά έματα και με οντικοί προσανατο ισμοί έρευνας όσον αφορά στην εφαρμο ή του μοντέ ου ράφ ν ν- ραμμάτ ν σε δεδομένα κοιν νικών δικτύ ν 19

20

21 2 Ανά υση Συναισ ήματος Τα τε ευταία ρόνια η Ανά υση Συναισ ήματος προσε κύει ό ο και περισσότερο το ενδιαφέρον της ακαδημαϊκής κοινότητας α ά και της ιομη ανίας άρη στις πι ανές εφαρμο ές της, κυρί ς στον τομέα της Επι ειρηματικής Ευφυίας (Business Intelligence). Στην προσπά εια να αξιοποιήσουμε αποτε εσματικά τον τεράστιο ό κο δεδομέν ν που παρά ονται κα ημερινά από απ ούς ρήστες (user-generated content) στα μέσα κοιν νικής δικτύ σης, έ ουν πρα ματοποιη εί σημαντικές έρευνες εφαρμόζοντας διαφορετικές τε νικές και προσε ίσεις. 2.1 Το Πρό ημα της Ανά υσης Συναισ ήματος Από τις πρώτες με έτες στην περιο ή της Ανά υσης Συναισ ήματος [51] εί ε ήδη ίνει αντι ηπτό ότι η κατη οριοποίηση συναισ ήματος (sentiment classification) διαφέρει από το κ ασικό πρό ημα κατη οριοποίησης κειμένου : Η κατηγοριοποίηση κείμενου - γνωστή και ως ταξινόμηση κειμένου ή ανίχνευση θέματος - αναφέρεται στην αντιστοίχηση κειμένων φυσικής γλώσσας σε θεματικές κατηγορίες ή κλάσεις οι οποίες ανήκουν σε ένα προκαθορισμένο σύνολο [44] Οι κατη ορίες κα ορίζονται με άση τα έματα στό ους του εκάστοτε προ ήματος. Επομέν ς, διαφορετικά προ ήματα ταξινόμησης κειμένου ασίζονται σε διαφορετικά σύνο α κατη οριών. Το π ή ος τ ν κατη οριών σε ένα σύνο ο ποικί ει : μπορεί να εκτείνεται από ένα μικρό σύνο ο δύο μόνο κατη οριών έ ς σύνο α με δεκάδες κατη ορίες π.. οι κατη ορίες που απαιτούνται ια την ταξινόμηση ενός άρ ρου εφημερίδας με άση τη εματο ο ία που κα ύπτει. Παρά η α, ανά ο α με το πρό ημα και το σύνο ο κατη οριών, ένα κείμενο μπορεί να ανήκει σε μία ή περισσότερες επικα υπτόμενες κατη ορίες π.. ένα άρ ρο να αντιστοι η εί με τις κατη ορίες πο ιτική, οικονομία και επικαιρότητα. Αντί ετα, η Ανά υση Συναισ ήματος αναφέρεται σε ένα μικρό σύνο ο κατη οριών (π.. ετικό, αρνητικό, ουδέτερο - 1 αστέρι,..., 5 αστέρια ). Επειδή επικεντρώνεται στην κατάταξη ενός κειμένου ς προς την πο ικότητα του, οι κατη ορίες είναι ανεξάρτητες της εματο ο ίας του προ ήματος και μεταξύ τους αμοι αία αποκ ειόμενες. 21

22 Το πρό ημα που προσπα εί να επι ύσει η Ανά υση Συναισ ήματος είναι ένα από τα πιο απ ά προ ήματα με τα οποία ασ ο είται η Επεξερ ασία Φυσικής Γ ώσσας [22]. Ο υπο ο ιστής δε ρειάζεται να αντι αμ άνεται π ήρ ς τη σημασιο ο ία της κά ε πρότασης α ά α πρέπει να εντοπίζει τη συνο ική στάση του συ ραφέα και να την ταξινομεί ς προς την πο ικότητά της. Οι απαιτήσεις απ οποιούν σε με ά ο α μό το πρό ημα της κατανόησης της φυσικής ώσσας από τον υπο ο ιστή α ά δεν παύει το πρό ημα της ανί νευσης της πο ικότητας - στο οποίο εξειδικεύεται - να είναι αρκετές φορές δύσκο ο ακόμη και ια τον άν ρ πο Δυσκο ίες & Προκ ήσεις Το εννοιο ο ικό π αίσιο στο οποίο κινείται η Ανά υση Συναισ ήματος εξασφα ίζει την εφαρμο ή τ ν τε νικών και με όδ ν της σε ένα με ά ο εύρος εμάτ ν ρίς ιδιαίτερες τροποποιήσεις, επιτυ άνοντας αρκετά ικανοποιητικά ποσοστά ακρί ειας. Στηριζόμενοι στην ανεξαρτησία του προ ήματος από τη εματο ο ία, α μπορούσαμε να ισ υριστούμε ότι η πο ικότητα ενός κειμένου προκύπτει από την πο ικότητα τ ν μεμον μέν ν έξε ν από τις οποίες απαρτίζεται. Συνεπώς, ανα ν ρίζοντας ένα συ κεκριμένο σύνο ο έξε ν-κ ειδιών (keywords) α μπορούσαμε να προσδιορίσουμε τη συνο ική πο ικότητα της άποψης που εκφράζεται στο κείμενο. Η παραπάν διαδικασία είναι μία από τις πρώτες με όδους που ρησιμοποιή ηκαν και υιο ετεί μία από τις πιο δημοφι είς και αποτε εσματικές τε νικές της ανί νευσης εματο ο ίας. Ωστόσο, η προσέ ιση μέσ έξε ν κ ειδιών στο συ κεκριμένο πρό ημα δεν εμφανίζει υψη ά ποσοστά ακρί ειας και έ ει αποδε εί ε ιπής σε ορισμένες περιπτώσεις ( thwarted expectations [34]). Στο σημείο αυτό ανακύπτει το εξής ερώτημα : ια ποιο ό ο το πρό ημα της κατη οριοποίησης συναισ ήματος είναι πιο δύσκο ο σε σ έση με την ανί νευση εματο ο ίας, αν ά ουμε υπόψη ότι οι κατη ορίες ετικό, αρνητικό και ουδέτερο είναι εννοιο ο ικά ξένες μεταξύ τους ; Μία από τις πιο σημαντικές διαφορές με την κατη οριοποίηση ς προς τη εματο ο- ία και τις δυσκο ίες στην περιο ή της Ανά υσης Συναισ ήματος είναι ότι το συναίσ ημα/άποψη μπορεί πο ές φορές να εκφρασ εί με πιο επτό τρόπο ρίς τη ρήση συναισ ηματικά φορτισμέν ν ( ετικά ή αρνητικά) έξε ν με αποτέ εσμα να είναι δύσκο ο να ανα ν ρισ εί από τους επιμέρους όρους του κειμένου όταν αυτοί εξετάζονται μεμον μένα [33]. Παρά η α, πέρα από τον προσδιορισμό της πο ικότητας όταν απουσιάζουν συναισ ηματικά φορτισμένες έξεις, ιδιαίτερα απαιτητικός είναι και ο δια ρισμός τ ν υποκειμενικών και αντικειμενικών έξε ν και φράσε ν ενός κειμένου. Όπ ς αναφέρεται από τους Kim και Hovy στο [19] πο ές φορές ακόμη και άν ρ ποι διαφ νούν ια το αν μία δή ση αποτε εί ή ό ι άποψη. Ένα ά ο ζήτημα που απασ ο εί ιδιαίτερα την Ανά υση Συναισ ήματος είναι ο προσδιορισμός του κατό ου - εκφραστή της άποψης (opinion holder) που διατυπώνεται στο κείμενο. Το συ κεκριμένο έμα έ ει με ετη εί εκτενώς στη ι ιο ραφία, κυρί ς σε

23 ανα ύσεις σε πο ιτικά debates εξετάζοντας αν η νώμη ανήκει στο συ ραφέα/δημιουρ ό ή στον σ ο ιαστή. Όπ ς αναφέρ ηκε στην Ενότητα 2.1, η ενικότερη αντί ηψη της ετικής ή αρνητικής άποψης δεν εξαρτάται άμεσα από το εκάστοτε έμα συζήτησης. Ωστόσο, το συναίσ ημα και η υποκειμενικότητα ενός κειμένου εξαρτώνται από το σημασιο ο ικό π αίσιο στο οποίο τοπο ετείται [33]. Χαρακτηριστικό παράδει μα : πή αινε διά ασε το ι ίο. Η πρόταση εκφράζει ετική άποψη όταν αναφέρεται σε κριτική ι ίου. Η ίδια πρόταση, όμ ς, εκφράζει εντε ώς διαφορετική άποψη όταν ρησιμοποιείται σε κριτική ταινίας. Ά ος ένας παρά οντας που επηρεάζει την πο ικότητα είναι η σειρά τ ν έξε ν και φράσε ν στο κείμενο [33]. Οι ίδιες έξεις με διαφορετική σειρά μπορεί να οδη ήσουν σε τε εί ς διαφορετική συνο ική πο ικότητα. Τέ ος, στις δυσκο ίες που συναντά η Ανά υση Συναισ ήματος πρέπει να συμπερι ηφ ούν και οι προκ ήσεις της ευρύτερης περιο ής της Επεξερ ασίας Φυσικής Γ ώσσας: αμφισημία, ειρισμός της άρνησης, ειρ νεία και σαρκασμός. 2.3 Ανά υση Συναισ ήματος σε Μικρο-Ιστο ό ια Η Ανά υση Συναισ ήματος όταν εφαρμόζεται σε δεδομένα από μικρο-ιστο ό ια και κοιν νικά δίκτυα κα είται να αντιμετ πίσει περαιτέρ δυσκο ίες οι οποίες οφεί ονται στην ιδιαίτερη φύση τ ν κειμέν ν : Μήκος Κειμένου : τα μηνύματα είναι συνή ς σύντομα (π.. μέ ιστο όριο 140 αρακτήρες στο Twitter). Αν και ο περιορισμός μήκους μπορεί να οδη ήσει σε περιεκτικές και επί του έματος τοπο ετήσεις, πο ές φορές απουσιάζει το ευρύτερο εννοιο ο ικό π αίσιο με αποτέ εσμα να μην είναι σαφής η πο ικότητα του κειμένου [6]. Λεξι ό ιο : τα περισσότερα κείμενα διατυπώνονται σε ανεπίσημη, κα ομι ούμενη ώσσα και εμφανίζουν πο ύ με α ύτερη ποικι ομορφία σε σ έση με ά α είδη κειμένου. Περι αμ άνουν αρ κό, νεο ο ισμούς, εσκεμμένες παρα α ές έξε ν ια έμφαση (επιμήκυνση φ ό ν, ρήση κεφα αί ν ραμμάτ ν), συντομο ραφίες (π.. gr8 - great ) με αποτέ εσμα να μην είναι δυνατή η εφαρμο ή εκτικών ανα- υτών ή ά ν ερ α εί ν που στηρίζονται στη ραπτή και πιο επίσημη μορφή της ώσσας. Θόρυ ος : οι π ατφόρμες κοιν νικής δικτύ σης επιτρέπουν μία αυ όρμητη επικοιν νία σε πρα ματικό ρόνο όπου πο ές φορές οι ρήστες αναρτούν μηνύματα ρίς να ε έ ουν ια συντακτικά ή ραμματικά ά η. Ένα με ά ο ποσοστό από τα δεδομένα που παρά ονται περιέ ει ακούσια ορ ο ραφικά ά η και ακατανόητες εκφράσεις τα οποία συνιστούν ουσιαστικά όρυ ο. Η ανα νώριση και αποκ εισμός τους αποτε εί ιδιαίτερη πρόκ ηση ια τα σύ ρονα συστήματα ανί νευσης συναισ ήματος. 23

24 Πο υ σσικό Περιε όμενο : τα μέσα κοιν νικής δικτύ σης εξαπ ώνονται σε μη α όφ νες ώρες, αποκτώντας ρήστες που ρησιμοποιούν και ράφουν σε διαφορετικές ώσσες, αρκετές φορές ακόμη και σε επίπεδο πρότασης ή μηνύματος. Το φαινόμενο αυτό έ ει ς αποτέ εσμα ιδιαίτερα διαδεδομένες τε νικές στο ευμένες σε συ κεκριμένες ώσσες (language-specific) να κα ίστανται πρακτικά μη εφαρμόσιμες. 2.4 Προσε ίσεις Έ ουν προτα εί διάφορες τε νικές που εξετάζουν την αναπαράσταση του κειμένου υπό διαφορετική οπτική νία, έ οντας, στόσο, κοινό στό ο : τον προσδιορισμό της πο ικότητας.οι πιο ασικές προσε ίσεις συνοψίζονται στις εξής κατη ορίες : 24 Λεξικό Συναισ ήματος : ασίζεται στον ισ υρισμό ότι ο προσδιορισμός της πο ικότητας ενός κειμένου ασίζεται στον σημασιο ο ικό προσανατο ισμό (semantic orientation) τ ν επιμέρους έξε ν και φράσεών του [51]. Δημιουρ ούνται, οιπόν, εξικά συναισ ημάτ ν στα οποία περιέ ονται έξεις και φράσεις με την αντίστοι η σημασιο ο ική πο ικότητα και ισ ύ τους ( ασικά ήμματα). Στη συνέ εια, εμπ ουτίζονται είτε αξιοποιώντας π ηροφορίες από με ά α σώματα κειμένου (ανί νευση συντακτικών μοτί ν, συ νότητα εμφάνισης έξε ν) (text-corpus based) ή ρησιμοποιώντας εξ τερικούς σσο ο ικούς πόρους ( ησαυρούς έξε ν,ερμηνευτικά εξικά) (dictionary-based) ια την επέκτασή τους με συνώνυμα, αντώνυμα και επιπ έον συντακτικές και σημασιο ο ικές π ηροφορίες [16]. Σ έσεις και Συνδέσεις : εξετάζει τις πι ανές σ έσεις και εξαρτήσεις μεταξύ τ ν διάφορ ν αρακτηριστικών του κειμένου. Με ετά τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται μεταξύ τους οι παρά ραφοι, οι προτάσεις και τα διάφορα μέρη του ό ου έτσι ώστε να ανι νευτούν νοηματικές αντι έσεις ή επικα ύψεις στις συνιστώσες του κειμένου και να προσδιορισ εί με με α ύτερη ακρί εια η συνο ική πο ικότητα [36]. Δομή του Λό ου : με ετά τη συντακτική δομή του κειμένου : κά ε έξη εξετάζεται αν ανήκει στους κύριους όρους της πρότασης (υποκείμενο-ρήμα-αντικείμενο) και εντοπίζεται η έση της μέσα στο κείμενο με σκοπό να προσδιορισ εί η τοπική της σημασιο ο ία (ενερ ή ή πα ητική συμμετο ή) και η αρύτητά της στο συνο ικό συναίσ ημα. π.. στις κριτικές η συνο ική στάση διατυπώνεται συνή ς προς το τέ ος του κειμένου [34]. Γ σσικά Μοντέ α : δανείζεται αρκετά στοι εία από την περιο ή της Ανα νώρισης Φ νής. Στηρίζεται στη στατιστική επεξερ ασία του κειμένου με στό ο την κατασκευή ενός διανύσματος αρακτηριστικών (feature vector) το οποίο α ρησιμοποιη εί στη συνέ εια ια την κατη οριοποίηση του συναισ ήματος [32]. Ένα σσικό μοντέ ο αποτε εί την υπό συν ήκη κατανομή πι ανότητας της i-ιοστής εκτικής μονάδας σε μία πρόταση, δη αδή υποδη ώνει την πι ανότητα εμφάνισης της συ κεκριμένης εκτικής μονάδας, ν ρίζοντας την κατη ορία ό ν τ ν προη ούμεν ν όρ ν της πρότασης.τα πιο δημοφι ή μοντέ α ασίζονται στην αναπαράσταση του κειμένου με έξεις ή αρακτήρες ν- ραμμάτ ν. Η προσέ ιση αυτή

25 διαφέρει σε σ έση με τις προαναφερ είσες κα ώς απαιτεί ένα σύνο ο από ήδη ταξινομημένα εκπαιδευτικά πρότυπα (training set) - τα οποία πρέπει να είναι αντιπροσ πευτικά τ ν κειμέν ν προς εξέταση (test set). Εφαρμόζοντας το μοντέ ο στο σύνο ο εκπαίδευσης, επι έ ουμε τα αρακτηριστικά εκείνα που κα ιστούν τα κείμενα διαφορετικών κατη οριών δια ρίσιμα. 2.5 Κατη οριοποίηση Η οπτική νία με την οποία προσε ίζεται η δομή και αναπαράσταση ενός κειμένου κα ορίζει και τον τρόπο κατη οριοποίησης του. Οι τε νικές που εφαρμόζονται ρίζονται ανά ο α με το α μό παρέμ ασης του αν ρώπου στη διαδικασία της μά ησης σε δύο ασικές κατη ορίες : Μέ οδοι Επι επόμενης Μά ησης Αποτε εί τη πιο δημοφι ή τε νική κατη οριοποίησης συναισ ήματος. Στό ος είναι η δημιουρ ία ενός ταξινομητή (classifier) ο οποίος α αντιστοι ίζει κείμενα με κατη ορίες ( ετικά, αρνητικά, ουδέτερα) εφαρμόζοντας κάποιον α όρι μο. Στην επι επόμενη μά ηση κά ε κείμενο αναπαρίσταται με ένα διάνυσμα αρακτηριστικών έτσι ώστε ο ταξινομητής να ανα ν ρίσει και να μά ει τις πιο αντιπροσ πευτικές διαφορές ανάμεσα σε κείμενα που ανήκουν σε διαφορετικές κατη ορίες και ι αυτό απαιτείται ένα σύνο ο εκπαίδευσης. Οι α όρι μοι μη ανικής μά ησης εστιάζουν στη ε τιστοποίηση τ ν εσ τερικών τους παραμέτρ ν ανά ο α με τη δυαδική τιμή ή άρος ορισμέν ν αρακτηριστικών ή στην κατασκευή επα ώμεν ν κανόν ν ανά ο α με το ζεύ ος αρακτηριστικό-τιμή στο σύνο ο εκπαίδευσης. Οι πιο ν στοί α όρι μοι είναι: Naive Bayes, Multinomial Naive Bayes, C4.5 και Support Vector Machines (SVM). Οι τε νικές επι επόμενης μά ησης επιτυ άνουν υψη ά ποσοστά ακρί ειας και υπερτερούν τ ν μη-επι επόμεν ν τε νικών [34]. Ωστόσο, εμφανίζουν κάποια μειονεκτήματα. Απαιτείται αρκετός ρόνος και προσπά εια ια την κατασκευή ενός συνό ου εκπαίδευσης α ά και ια την εκπαίδευση του ταξινομητή μέ ρις ότου ρε ούν οι έ τιστες τιμές τ ν παραμέτρ ν ή εξα ούν οι απαραίτητοι κανόνες. Παρά η α, η ακρί εια ενός ταξινομητή εξαρτάται άμεσα από το σύνο ο εκπαίδευσης. Συνεπώς, τα εκπαιδευτικά πρότυπα α πρέπει να έ ουν επι ε εί κατά η α έτσι ώστε να είναι αντιπροσ πευτικά του συνο ικού π η υσμού τ ν κειμέν ν Μέ οδοι Μη-Επι επόμενης Μά ησης Η κατη οριοποίηση συναισ ήματος ίνεται με άση το σημασιο ο ικό προσανατο ισμό τ ν έξε ν και φράσε ν του κειμένου. Δεν απαιτείται σύνο ο εκπαίδευσης ια την εξα- ή διανύσματος αρακτηριστικών. Αντί ετα, ρησιμοποιώντας προ-κατασκευασμένα εξικά συναισ ήματος, αρακτηρίζονται οι διάφοροι όροι του κειμένου και προκύπτει η συνο ική πο ικότητα. 25

26 Αρκετές από τις μη-επι επόμενες με όδους επιτυ άνουν ικανοποιητικά ποσοστά ακρί- ειας σε συστηματική άση όταν εφαρμόζονται σε ν στά εματικά πεδία όπου το εξι- ό ιο τ ν κειμέν ν τους κα ύπτεται από τα εξικά συναισ ήματος. Αποκτούν ιδιαίτερη δημοτικότητα κα ώς δεν απαιτείται σύνο ο εκπαίδευσης με αποτέ εσμα να μπορούν να εφαρμοστούν σε με α ύτερο εύρος εμάτ ν σε σ έση με τις με όδους επι επόμενης μά ησης [47]. Ωστόσο, παρουσιάζουν δύο σημαντικούς περιορισμούς [39]. Αρ ικά, το π ή ος τ ν έξε ν στα εξικά είναι πεπερασμένο με αποτέ εσμα η τε νική να μην μπορεί να εφαρμοστεί σε πο ύ δυναμικά περι ά οντα όπ ς το Twitter όπου νεο ο- ισμοί και συντομο ραφίες συνε ώς εμφανίζονται. Επιπ έον, τα εξικά συναισ ήματος ανα έτουν συνή ς ένα στα ερό συναισ ηματικό προσανατο ισμό στις έξεις ρίς να εξετάζουν το ευρύτερο π αίσιο στο οποίο ρησιμοποιούνται. 2.6 Σ ετικές Ερ ασίες Οι πρώτες με έτες στην περιο ή της Ανά υσης Συναισ ήματος εξέταζαν κυρί ς άρ ρα εφημερίδ ν (κριτικές ταινιών και προϊόντ ν,πο ιτικές και οικονομικές ανα ύσεις). Τα τε ευταία ρόνια, άρη στην ανάπτυξη τ ν μέσ ν κοιν νικής δικτύ σης, το ενδιαφέρον της ακαδημαϊκής κοινότητας α ά και της ιομη ανίας στράφηκε προς την επεξερ ασία και ανά υση τ ν παρα όμε ν δεδομέν ν. Αυτό εί ε ς αποτέ εσμα να παρα εί σημαντικό ερευνητικό έρ ο που εστιάζει αποκ ειστικά σε δεδομένα από κοιν νικά δίκτυα. Ακο ου εί μία επισκόπηση τ ν κύρι ν ερ ασιών σε δεδομένα από το Twitter, ρισμένες σε ενότητες ανά ο α με το είδος της τε νικής που εφαρμόζουν Ερ ασίες με ρήση Επι επόμενης Μη ανικής Μά ησης Οι Go et al. (2009) [14] υπήρξαν από τους πρώτους που με έτησαν την ανά υση συναισ ήματος σε δεδομένα από το Twitter. Στη με έτη τους ασ ο ούνται με τη δυαδική εκδο ή του προ ήματος κατη οριοποίησης συναισ ήματος, αρακτηρίζοντας τα tweets ς ετικά ή αρνητικά. Λό της έ ειψης σε εκπαιδευτικά πρότυπα ήδη κατη οριοποιημένα ειροκίνητα από άν ρ πο (manually annotated), εφαρμόζουν την τε νική της εξ αποστάσε ς επί εψης (distant supervision) ια να εκπαιδεύσουν ένα ταξινομητή επι επόμενης μη ανικής μά ησης. Μέσ του Twitter API, συ έ ουν ένα με ά ο σύνο ο από tweets τα οποία ταξινομούν αυτόματα σε κατη ορίες ανά ο α με τα emoticons (noisy labels), δια ράφοντας tweets που περιέ ουν emoticons και από τις δύο κατη- ορίες. Το τε ικό training set αποτε είται από 1.6 εκατομμύρια tweets, 800 ι ιάδες tweets από κά ε κατη ορία. Εφαρμόζουν στάδιο προεπεξερ ασίας του αρ ικού κειμένου τ ν tweets όπου αφαιρούνται τα emoticons ενώ αναφορές σε ρήστες και υπερσύνδεσμοι αντικα ίστανται με κατά η ες έξεις-κ ειδιά (placeholders). Για την κατη οριοποίηση ρησιμοποιούν ς αρακτηριστικά μονο ράμματα, δι ράμματα, συνδυασμό μονο ραμμάτ ν και δι ραμμάτ ν κα ώς και επισημειώσεις ια την ιδιότητα της κά ε έξης (μέρος του ό ου), νώρισμα που συναντάται στην ι ιο ραφία με τον όρο POS (part-of-speech) tags. Συ κρίνουν τους α ορί μους Naive Bayes, Maximum Entropy και Support Vector Machines (SVM). Η ρήση τ ν SVM με μοναδικό αρακτηριστικό τα μονο ράμματα αποφέρει το κα ύτερο αποτέ εσμα (82.9 %). Παρατηρούν 26

27 π ς η προσ ήκη τ ν δι ραμμάτ ν στο διάνυσμα αρακτηριστικών ε τιώνει την επίδοση τ ν NaiveBayes και Maximum Entropy α ά ό ι τ ν SVM. Τέ ος, κατα ή ουν στο συμπέρασμα ότι προσ έτοντας την άρνηση (negation) ς ξε ριστό αρακτηριστικό κα ώς και τα POS tags δεν παρατηρείται ε τί ση ενώ η ρήση μόνο τ ν δι ραμμάτ ν οδη εί σε ειρότερα αποτε έσματα εξαιτίας του αραιού ώρου αρακτηριστικών (feature space). Οι Pak & Paroubek (2010) [31] ρησιμοποιούν επίσης ετικά και αρνητικά emoticons ια να δημιουρ ήσουν ένα σύνο ο εκπαίδευσης με 300 ι ιάδες tweets. Ωστόσο, συ - έ ουν παρά η α tweets από ο αριασμούς εφημερίδ ν στο Twitter ια να τα ρησιμοποιήσουν ς ουδέτερα πρότυπα και να με ετήσουν το ενικότερο πρό ημα κατη οριοποίησης με τις τρεις κ άσεις. Στο στάδιο της προεπεξερ ασίας τους, αφαιρούν τα ονόματα ρηστών, τα emoticons, τους υπερσυνδέσμους και τα άρ ρα (a, an, the) (stopwords), οι έξεις άρνησης (no, not) συνενώνονται με την προη ούμενη ή επόμενη έξη και το κείμενο κατακερματίζεται στα κενά και τα σημεία στίξης (tokenization). Πειραματίζονται με μονο ράμματα, δι ράμματα και τρι ράμματα. Κατασκευάζουν δύο εκδο ές του ταξινομητή Naive Bayes ρησιμοποιώντας διαφορετικά αρακτηριστικά. Ο ένας στηρίζεται στην παρουσία ενός ν- ράμματος στο κείμενο ( αρακτηριστικό με δυαδική τιμή). Ο ά ος ασίζεται στην π ηροφορία κατανομής τ ν μερών του ό ου (POS) ια να εκτιμήσει την παρουσία τ ν POS tags και να υπο ο ίσει την εκ τ ν υστέρ ν πι ανότητα (posterior probability) του μοντέ ου Naive Bayes. Θε ρώντας π ς τα δύο αρακτηριστικά είναι υπό συν ήκη ανεξάρτητα και κατ επέκταση και οι δύο ταξινομητές, η τε ική ταξινόμηση ίνεται με άση το ο άρι μο πι ανοφάνειας (log-likelihood). Παρατηρούν ότι το συ κεκριμένο μοντέ ο υπερτερεί τ ν Support Vector Machines (SVM) και τ ν Conditional Random Fields (CRF) έ οντας κα ύτερο αποτέ εσμα στον ό ι και τόσο ν στό δείκτη F 0.5 = Συμπεραίνουν π ς τα δι ράμματα πετυ αίνουν τη κα- ύτερη ακρί εια ιατί αποτε ούν μία κα ή ισορροπία ανάμεσα στην κά υψη τ ν εύρους (μονο ράμματα) και στην ικανότητα ανα νώρισης συναισ ηματικών μοτί ν έκφρασης (τρι ράμματα) [31]. Οι Barbosa & Feng (2010) [5] προτείνουν ένα ταξινομητή δύο φάσε ν. Στην πρώτη φάση, τα tweets κατη οριοποιούνται σε υποκειμενικά ή αντικειμενικά και στη συνέ εια τα υποκειμενικά διακρίνονται σε ετικά ή αρνητικά tweets. Ακο ου ούν μία διαφορετική προσέ ιση ια την κατασκευή του συνό ου εκπαίδευσης : ρησιμοποιούν ς noisy labels ό ι τα emoticons α ά τη νώμη τριών ερ α εί ν ανί νευσης συναισ ήματος : Twendz 2, Twitter Sentiment 3 και TweetFeel 2, δια ράφοντας τα tweets στα οποία δεν υπάρ ει ομόφ νη απόφαση. Το τε ικό σύνο ο εκπαίδευσης περι αμ άνει 200 ι ιάδες tweets ια ανί νευση υποκειμενικότητας και ετικά και αρνητικά tweets ια κατη οριοποίηση πο ικότητας. Δια ρίζουν τα αρακτηριστικά τους σε δύο κατη- ορίες : τα μέτα- αρακτηριστικά (meta-features) και τα αρακτηριστικά σύνταξης του tweets (tweet-syntax). Η πρώτη κατη ορία περι αμ άνει αρακτηριστικά όπ ς POS tags, ο α μός υποκειμενικότητας και πο ικότητας της εκάστοτε έξης όπ ς αυτά προσδιορίζονται στο εξικό MPQA [54]. Η δο είσα πο ικότητα αντιστρέφεται από ετική σε αρνητική και αντίστροφα όταν μία άρνηση προη είται της έξης. Η δεύτερη κατη ορία περι αμ άνει πιο ειδικά ια το Twitter αρακτηριστικά όπ ς η ύπαρξης retweets, hashtags, υπερσυνδέσμ ν, αυμαστικών, ερ τηματικών, emoticons και κεφα αί ν ραμμάτ ν. Η συ νότητα κά ε αρακτηριστικού κανονικοποιείται διαιρώντας με το π ή ος 2 Η υπηρεσία δεν είναι π εόν δια έσιμη

28 τ ν όρ ν του κά ε tweet. Συνο ικά και από τις 2 κατη ορίες προκύπτουν 20 αρακτηριστικά. Τα κα ύτερα αποτε έσματα προκύπτουν ρησιμοποιώντας ς ταξινομητή τον SVM και στις δύο φάσεις επιτυ άνουν δε ακρί εια 81.9 % στην ανα νώριση υποκειμενικότητας και 81.3 % στην ανα νώριση πο ικότητας ενώ ς άση αναφοράς ε ρούνται τα μονο ράμματα με ακρί εια 72.4 % και 79.1 % αντίστοι α στις δύο φάσεις. Παρατηρούν ότι τα μέτα- αρακτηριστικά είναι πιο σημαντικά στη φάση προσδιορισμού της πο ικότητας ενώ τα αρακτηριστικά σύνταξης κατά την φάση ανα νώρισης της υποκειμενικότητας. Οι συ ραφείς κατα ή ουν στο συμπέρασμα ότι επειδή ρησιμοποιούν μια πιο αφηρημένη αναπαράσταση τ ν δεδομέν ν και ό ι μεμον μένους όρους του, η προσέ ισή τους εμφανίζει με α ύτερη ανο ή στο όρυ ο και μερο ηψία (bias) του συνό ου εκπαίδευσης σε σ έση με ά ες με όδους ενώ εμφανίζει κα ύτερη συμπεριφορά ς προς την ικανότητας ενίκευσης όταν ρησιμοποιούνται σ ετικά ί α εκπαιδευτικά πρότυπα. Οι Bermingham & Smeaton (2010) [6] εξετάζουν την επίδραση του μικρού μήκους τ ν tweets στις συνή εις τε νικές επι επόμενης μά ησης. Συ έ ουν tweets από τα δέκα πιο δημοφι ή έματα (trending) σε πέντε κατη ορίες (ψυ α ία, προϊόντα & υπηρεσίες, α ητικά, επικαιρότητα και εταιρείες) δημιουρ ώντας ένα σύνο ο από ειροκίνητα κατη οριοποιημένα πρότυπα (1.410 ετικά, αρνητικά και ουδέτερα tweets). Κατά την προεπεξερ ασία τ ν δεδομέν ν αντικα ιστούν τα ονόματα ρηστών, υπερσυνδέσμους και hashtags με προκατασκευασμένες έξεις-κ ειδιά. Ως αρακτηριστικά αναπαράστασης του κειμένου ρησιμοποιούνται μονο ράμματα, δι ράμματα, τρι ράμματα, POS tags και POS ν- ράμματα. Συ κρίνουν τα αποτε έσματα κατη οριοποίησης από την εφαρμο ή της με όδου σε tweets, κριτικές ταινιών και αναρτήσεις ιστο ο ί ν. Παρατηρούν ότι ο Naive Bayes εμφανίζει υψη ότερα ποσοστά ακρί ειας σε σ έση με τα Support Vector Machines στη περίπτ ση τ ν tweets α ά ό ι σε με α- ύτερου μήκους κείμενα (κριτικές και αναρτήσεις ιστο ο ί ν). Χρησιμοποιώντας Naive Bayes και μονο ράμματα επιτυ άνουν ακρί εια % στο πρό ημα της δυαδικής κατη οριοποίησης και 61.3 % στο ενικότερο πρό ημα τ ν τριών κ άσε ν. Η ρήση ν- ραμμάτ ν και POS tags ε τιώνει την ακρί εια μόνο στην περίπτ ση τ ν με ά ν κειμέν ν ενώ τα POS ν- ράμματα, η επί υση συν νύμ ν (stemming) και η αφαίρεση κοινών έξε ν (stopwording) δεν οδη ούν σε κα ύτερα αποτε έσματα. Συμπεραίνουν ότι η ανά υση συναισ ήματος σε κείμενα μικρού μήκους όπ ς τα tweets είναι εν ένει πιο εύκο ο πρό ημα. Οι Bifet & Frank (2010) [7] ασ ο ούνται με την ανά υση συναισ ήματος σε με ά η ροή δεδομέν ν (data stream) από το Twitter. Προτείνουν ένα Kappa στατιστικό δείκτη κυ ιόμενου παρα ύρου ια να αξιο ο ήσουν την επίδοση κατη οριοποίησης σε ρονομετα ητές ροές δεδομέν ν. Χρησιμοποιούν το σύνο ο δεδομέν ν (dataset) Stanford Twitter Sentiment τ ν Go et al. [14] και το Edinburgh Twitter Corpus τ ν Petrovic et al. [35], ρησιμοποιώντας τα emoticons ς δείκτες αυτόματης ταξινόμησης (noisy labels). Κατά την προεπεξερ ασία τ ν δεδομέν ν, αντικα ιστούν τα ονόματα ρηστών και τους υπερσυνδέσμους με κατά η ες έξεις-κ ειδιά ενώ ς αρακτηριστικά ρησιμοποιούν μόνο τα μονο ράμματα. Παρά η α με την αξιο ό ηση μέσ του προτεινόμενου δείκτη, αναφέρουν ς κα ύτερα αποτε έσματα ια το πρό ημα της δυαδικής ταξινόμησης % στο πρώτο dataset με ρήση Naive Bayes και % στο δεύτερο σύνο ο tweets με ρήση Στο αστικής Κ ίσης Κα όδου (Stochastic Gradient Descent - SGD). Παρατηρούν π ς οι Naive Bayes και SGD παρουσιάζουν παρόμοια ποσοστά ακρί ειας σε αντί εση με τα δένδρα Hoeffing τα οποία υστερούν συστηματικά. Επομέν ς, συνιστούν 28

29 να αποφεύ ονται ενικά ταξινομητές - δένδρα στην περίπτ ση με ά ης ροής δεδομέν ν και προτείνουν έναντι τη ρήση SGD κα ώς προσαρμόζονται κα ύτερα στις α α ές με τη πάροδο του ρόνου και παρά η α οι α α ές στα άρη τ ν αρακτηριστικών μπορούν να ρησιμοποιη ούν ια να παρακο ου ούνται α α ές στο συναίσ ημα και απόψεις ύρ από συ κεκριμένα έματα. Οι Davidov et al. (2010) [9] ταξινομούν αυτόματα το σύνο ο δεδομέν ν τ ν O Connor et al. [29] ρησιμοποιώντας ς δείκτες κατη οριοποίησης (noisy labels) 50 hashtags και 15 emoticons. Το σύνο ο αρακτηριστικών περι αμ άνει : έξεις, ν- ράμματα (2-5), μήκος του κά ε tweet, π ή ος σημεί ν στίξης, αυμαστικών, ερ τηματικών, εισα - ικών, κεφα αί ν ραμμάτ ν και έξε ν κα ώς και την ύπαρξη έξε ν με υψη ή συ- νότητα εμφάνισης. Εφαρμόζοντας μία τε νική παρόμοια με αυτή τ ν k-κοντινότερ ν Γειτόν ν (k-nearest Neighbours - knn) επιτυ άνουν έ τιστη ακρί εια στο μέσο αρμονικό δείκτη F 1 = 0.86 στην περίπτ ση τ ν emoticons και F 1 = 0.8 στην περίπτ ση τ ν hashtags ια τη δυαδική εκδο ή του προ ήματος μέσ 10-π ης σταυρ τής επικύρ σης (10-fold cross-validation). Στο ενικότερο πρό ημα τ ν τριών κ άσε ν, η επίδοση ήταν αισ ητά αμη ότερη (0.64 και 0.31 αντίστοι α). Παρά η α, προτείνουν δύο διαφορετικές με όδους ια την αυτόματη ανί νευση της επικά υψης συναισ ήματος και τ ν α η εξαρτήσε ν ανάμεσα στις έξεις του κειμένου. Παρατηρούν ότι οι έξεις, τα σημεία στίξης και τα εκφραστικά μοτί α είναι τα πιο σημαντικά αρακτηριστικά ενώ τα ν- ράμματα οδη ούν σε οριακή ε τί ση. Σε αντί εση με τις περισσότερες με έτες, οι Agarwal et al. (2011) [1] δεν περιορίζουν τη συ ο ή tweets μόνο σε αυτά της α ικής ώσσας μέσ του Twitter API α ά ρησιμοποιούν την υπηρεσία Google Translate ια μετάφρασή τους. Δημιουρ ούν ένα σύνο ο από 8753 ειροκίνητα ταξινομημένα tweets στις τρεις κατη ορίες ( ετικά, αρνητικά, ουδέτερα) αφού πρώτα διέ ραψαν όσα περιεί αν ά η ό μετάφρασης. Για την αξιο ό ηση τ ν με όδ ν τους, δημιουρ ούν ένα ισοζυ ισμένο σύνο ο δεδομέν ν περι αμ άνοντας 1709 πρότυπα από κά ε κατη ορία, 5127 tweets συνο ικά. Προτείνουν δύο νέες τε νικές στο στάδιο της προεπεξερ ασίας : δημιουρ ούν ένα εξικό emoticons το οποίο περιέ ει 170 emoticons όπ ς κατα ράφονται στη Wikipedia ρισμένα σε πέντε κατη ορίες ανά ο α με το συναίσ ημα που εκφράζουν (υπερ ο ικά ετικό, ετικό, ουδέτερο, αρνητικό, υπερ ο ικά αρνητικό) και κατασκευάζουν ένα εξικό με τη μετάφραση 5184 ακρ νύμι ν. Έπειτα, αντικα ιστούν τα emoticons με την συναισ ηματική πο ικότητα στο εξικό,τα ακρ νύμια με την κανονική τους μορφή κα ώς και τα ονόματα ρηστών, τους υπερσυνδέσμους, τα hashtags και τις αρνήσεις με ν στές έξεις-κ ειδιά και περιορίζουν τους επιμηκυμένους αρακτήρες σε δύο π.. το coooooooool σε coool. Αρκετά από τα αρακτηριστικά που ρησιμοποιούν ασίζονται στη πρότερη πο ικότητα τ ν έξε ν την οποία προσδιορίζουν ρησιμοποιώντας το Dictionary of Affect in Language (DAL) [53] και το επεκτείνουν με συνώνυμα από το WordNet [10]. Στο σύνο ο τ ν αρακτηριστικών περι αμ άνονται το π ή ος, η συ νότητα και το ποσοστό τ ν έξε ν, άρ ρ ν (stopwords), α ικών έξε ν, σημεί ν στίξης, αυμαστικών, tags, αρνήσε ν και κεφα αί ν τα οποία υπο ο ίζονται ια ό ο και ια το τε ευταίο τρίτο του tweet. Συ κρίνουν πέντε διαφορετικά μοντέ α τα οποία στηρίζονται στα Support Vector Machines (SVM) και έτουν ς άση αναφοράς τα μονο ράμματα. Παρατηρούν ότι ταξινομητές οι οποίοι στηρίζονται μόνο σε αφηρημένα σσικά αρακτηριστικά αποδίδουν εξίσου κα ά με τα μονο ράμματα τα οποία ρησιμοποιούν πο ύ περισσότερα αρακτηριστικά. Στο πρό ημα της δυαδικής κατη οριοποίησης επιτυ άνουν έ τιστη ακρί εια % με μοντέ ο που συνδυάζει μονο ράμματα και αφηρημένα σσικά 29

30 αρακτηριστικά. Στο πρό ημα τ ν τριών κ άσε ν το μοντέ ο με τα κα ύτερα ποσοστά ακρί ειας (60.83 %) συνδυάζει αφηρημένα σσικά αρακτηριστικά μαζί με μία ειδική δενδρική αναπαράσταση του κά ε όρου σε SVM με partial tree kernel [26]. Παρατηρούν ότι τα αφηρημένα σσικά αρακτηριστικά με τη περισσότερη π ηροφορία είναι εκείνα τα οποία συνδυάζουν την πρότερη πο ικότητα τ ν έξε ν μαζί με τα POS tags. Κατα ή ουν στο συμπέρασμα ότι η ανά υση συναισ ήματος σε δεδομένα από το Twitter δε διαφέρει από την ανά υση συναισ ήματος σε ά α είδη κείμενου. Οι Jiang et al. (2011) [18] εξετάζουν την ανά υση συναισ ήματος σε συ κεκριμένα έματα στό ους (target-dependent) εφαρμόζοντας μία τε νική τριών σταδί ν. Όμοια με τους Barbosa και Feng [5], πρώτα ταξινομούν τα tweets σε υποκειμενικά και αντικειμενικά και στη συνέ εια (2 η φάση) τα υποκειμενικά tweets σε ετικά και αρνητικά ρησιμοποιώντας δύο ξε ριστούς ταξινομητές Support Vector Machines (SVM) με ραμμική συνάρτηση πυρήνα. Υποστηρίζουν ότι συνή εις τε νικές ([5, 14]) δεν επαρκούν κα ώς ό α τα αρακτηριστικά είναι ανεξάρτητα του στό ου. Στο τρίτο στάδιο προτείνουν μία μέ οδο η οποία ασίζεται σε ράφους με σκοπό να αυξήσουν την ακρί- εια : εξετάζουν το ευρύτερο εννοιο ο ικό π αίσιο που τοπο ετείται το κά ε tweet μέσ τ ν συσ ετιζόμεν ν με αυτό tweets όπ ς retweets, tweets που περιέ ουν την ίδια οντότητα-στό ο και προέρ ονται από τον ίδιο ρήστη κα ώς και τις πι ανές απαντήσεις από ή στο εκάστοτε tweet. Μέσ του Twitter API συ έ ουν tweets που περιέ ουν 5 δημοφι είς οντότητες : Obama, Google, ipad, Lakers, Lady Gaga και τα ταξινομούν ειροκίνητα στις 3 κατη ορίες δημιουρ ώντας τε ικά ένα σύνο ο από 459 ετικά, 268 αρνητικά και 1212 ουδέτερα tweets. Κατά το στάδιο της προεπεξερ ασίας με τη οή εια εξ τερικών ερ α εί ν εφαρμόζουν τε νικές κανονικοποίησης τ ν κειμέν ν (διόρ ση απ ών ορ ο ραφικών α ών και εμφατικής επιμήκυνσης έξε ν), επί υσης συν νύμ ν (stemming), ραμματικής ανα νώρισης (POS tagging) και συντακτικής ανά υσης έτσι ώστε να κατασκευάσουν αρακτηριστικά ειδικά ια τις εξεταζόμενες οντότητες. Παρά - η α, υπο ο ίζουν και αρακτηριστικά ανεξάρτητα του στό ου μέσ μονο ραμμάτ ν και του εξικού General Inquirer 4. Τέ ος, επι ύουν τις έμμεσες αναφορές αναζητώντας τις Κ πιο ισ υρά συσ ετιζόμενες με τους στό ους έξεις και φράσεις μέσ του δείκτη PMI (Pointwise Mutual Inforation). Παρατηρούν π ς ο συνδυασμός τ ν αρακτηριστικών ειδικών του στό ου μαζί με ά α αρακτηριστικά οδη εί σε κα ύτερη επίδοση 68.2 % ξεπερνώντας κατά 7.9 % την δική τους υ οποίηση της εκδο ής τ ν Barbosa και Feng. Αναφέρουν ς πι ανή αιτία το ε ονός ότι οι Barbosa και Feng ρησιμοποιούν πιο αφηρημένα αρακτηριστικά ενώ η δική τους προσέ ιση στηρίζεται περισσότερο σε εξι ο ικά αρακτηριστικά. Συμπεραίνουν π ς τα αρακτηριστικά εξαρτώμενα από τους στό ους συντε ούν κα οριστικά ιδί ς σε περιπτώσεις όπου το συναίσ ημα δεν αναφέρεται στην πρα ματικότητα στην οντότητα-στό ο. Οι Kouloumpis et al. (2011) [20] ερευνούν την συμ ο ή τ ν σσο ο ικών αρακτηριστικών στην ανα νώριση πο ικότητας τ ν tweets. Χρησιμοποιούν δύο ν στά datasets και επι έ ουν διαφορετικό δείκτη αυτόματης κατη οριοποίησης (noisy labels) ια κά ε ένα. Εξετάζουν το Endinburgh Twitter Corpus τ ν Petrovic et al. [35] μέσ hashtags ενδεικτικών του συναισ ήματος (π.. #imthankfulfor, #ihate, #news) και το Stanford Twitter Sentiment Corpus τ ν Go et al. [14] μέσ emoticons. Όμοια με τις περισσότερες με έτες, στο στάδιο της προεπεξερ ασίας αντικα ιστούν τα ονόματα ρηστών, τους υπερσυνδέσμους και τα hashtags με κατά η ες έξεις-κ ειδιά, τις συντομο- ραφίες με την κανονικής τους μορφή και διορ ώνουν την ορ ο ραφία τ ν έξε ν από

31 εμφατική επιμήκυνση και ρήση κεφα αί ν ραμμάτ ν. Αφαιρούν επίσης κοινές έξεις και άρ ρα (stopwording) και ανα ν ρίζουν ραμματικά την κά ε έξη (POS tagging). Χρησιμοποιούν ένα αρκετά με ά ο σύνο ο αρακτηριστικών : μονο ράμματα, δι ράμματα, τα πρώτα 1000 μονο ράμματα και δι ράμματα με άση το κέρδος π ηροφορία κατά το δείκτη Chi-squared, τη πρότερη πο ικότητα τ ν έξε ν κατά το MPQA εξικό [54], το π ή ος και ποσοστό τ ν κυριότερ ν POS tags και δυαδικά αρακτηριστικά μικροιστο ο ί ν ια την ύπαρξη εξειδικευμέν ν όρ ν (hashtags, emoticons). Παρατηρούν ότι η ρήση του ταξινομητή AdaBoost υπερτερεί τ ν Support Vector Machines (SVM) έ οντας έ τιστη επίδοση 75% στο πρό ημα τ ν τριών κ άσε ν με ρήση ό ν τ ν αρακτηριστικών εκτός του π ή ους τ ν POS tags. Συμπεραίνουν ότι σε αντί εση με τα αρακτηριστικά μικροιστο ο ί ν που ήταν τα πιο ρήσιμα, τα POS tags οδη ούν σε μεί ση της ακρί ειας και δεν είναι μά ον κατά η α ια ρήση σε κείμενα από μικροιστο ό ια. Οι Saif et al. (2011) [41] με ετούν το πρό ημα της αραιότητας τ ν δεδομέν ν ό του μικρού μήκους τ ν μηνυμάτ ν του Twitter. Προτείνουν δύο διαφορετικές προσε - ίσεις της σημασιο ο ικής εξομά υνσης (semantic smoothing) με σκοπό να εξά ουν σημασιο ο ικά κρυμμένες έννοιες από τα κείμενα και να τις ρησιμοποιήσουν ς επιπρόσ ετα αρακτηριστικά ια την εκπαίδευση τ ν ταξινομητών. Εξετάζουν ένα ισοζυ- ισμένο υποσύνο ο 60 ι ιάδ ν tweets από το Standford Twitter Sentiment Corpus τ ν Go et al. [14] μαζί με το σύνο ο εξέτασης με 177 αρνητικά και 182 ετικά ειροκίνητα ταξινομημένα tweets. Για την εξα ή τ ν εννοιών ρησιμοποιούν την υπηρεσία AlchemyAPI 5 όπου ανα ν ρίζουν ν στές οντότητες στα κείμενα τ ν tweets. Στη πρώτη μέ οδο (shallow semantic smoothing) οι έξεις αντικα ίστανται με τις αντίστοι- ες σημασιο ο ικές τους έννοιες ενώ στη δεύτερη (interpolation) το σσικό μοντέ ο μονο ράμματος παρεμ ά εται μαζί ένα παρα ικό μοντέ ο έξε ν δο έντ ν τ ν σημασιο ο ικών εννοιών στον ταξινομητή Naive Bayes. Παρατηρούν π ς ενώ η πρώτη μέ οδος οδη εί σε μεί ση της ακρί ειας κατά 5% σε σ έση με ένα ταξινομητή Naive Bayes με μόνο αρακτηριστικό τα μονο ράμματα, η μέ οδος της παρεμ ο ής οδη εί σε οριακή ε τί ση επιτυ άνοντας ακρί εια 81.3% στη δυαδική κατη οριοποίηση. Οι παραπάν προσε ίσεις ε τιώνονται στo [42] όπου προστί εται προεπεξερ ασία κειμένου: αντικατάσταση ονομάτ ν ρηστών, υπερσυνδέσμ ν με έξεις-κ ειδιά, διόρ ση της επιμήκυνσης φ ό ν, αφαίρεση hashtags, emoticons, μονών αρακτήρ ν, ψηφί ν και ά ν μη α φαρι μητικών αρακτήρ ν. Επεκτείνουν το αρ ικό σύνο ο εξέτασης σε 100 tweets και επιτυ άνουν ακρί εια 84% με ε τι μένη έκδοση της με όδου παρεμ ο- ής. Στο [43] οι συ ραφείς εξετάζουν τις με όδους σε δύο ακόμη σύνο α δεδομέν ν: HealthCare Reform (HCR) [46] και Obama McCain Debate [45] με κα ύτερα ποσοστά ακρί ειας 79% και 69,15% αντίστοι α. Κατα ή ουν στο συμπέρασμα ότι η τε νική της σημασιο ο ικής εξομά υνσης εμφανίζει κα ύτερα αποτε έσματα σε με ά α σύνο α δεδομέν ν που περιέ ουν ποικί η εματο ο ία. Οι Liu et al. (2012) [23] προτείνουν μία νέα προσέ ιση ια τη συνέν ση ειροκίνητα και αυτόματα μέσ noisy labels ταξινομημέν ν tweets ρησιμοποιώντας το σσικό μοντέ ο ESLM (Emoticon Smoothed Language Model). Αρ ικά, εκπαιδεύουν ένα σσικό μοντέ ο με ειροκίνητα ταξινομημένα πρότυπα από το Sanders Corpus 6 (570 ετικά, 654 αρνητικά, 2503 ουδέτερα tweets). Στη συνέ εια, μέσ του Twitter API συ έ ουν tweets που περιέ ουν emoticons με σκοπό να εξομα ύνουν το σσικό

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ανάλυση Συναισθήματος σε Δεδομένα Κοινωνικών Δικτύων με

Διαβάστε περισσότερα

Το Διανυσματικό Μοντέ ο

Το Διανυσματικό Μοντέ ο 4 Το Διανυσματικό Μοντέ ο Περιε όμενα Κεφα αίου 4.1 Εισα ή............................ 74 4.2 Βασικές Έννοιες........................ 74 4.2.1 Υπο ο ισμός Σημαντικότητας Όρ ν......... 76 4.2.2 Υπο ο ισμός

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκτε εστικής Επιτροπής

Κανονισμός Εκτε εστικής Επιτροπής Κανονισμός Εκτε εστικής Επιτροπής Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ιονίων Νήσων Περιφερειακή Έν ση Δήμ ν (Π.Ε.Δ.) Ιονί ν Νήσ ν ΠΕΔ ΙΝ Ιανουάριος 2012 2 Περιε όμενα 1 Αντικείμενο 4 2 Σύν εση εκτε εστικής

Διαβάστε περισσότερα

Παρά η η Δια είριση Δεδομέν ν

Παρά η η Δια είριση Δεδομέν ν 17 Παρά η η Δια είριση Δεδομέν ν Ο όρος "με ά α δεδομένα" εμφανίστηκε στα μέσα της δεκαετίας του 2000 και έ ει έσει νέες προκ ήσεις στα ΣΔΒΔ. Συνοπτικά, οι προκ ήσεις αυτές απορρέουν κυρί ς από τον πο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κατά ο ος Υπο ραφών

Ο Κατά ο ος Υπο ραφών 7 Ο Κατά ο ος Υπο ραφών Περιε όμενα Κεφα αίου 7.1 Εισα ή............................ 144 7.2 Μέ οδοι Εξα ής Υπο ραφών................ 144 7.2.1 Βασικές Μέ οδοι Εξα ής Υπο ραφών....... 145 7.2.2 Εξα ή Υπο

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου

Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ιονίων Νήσων Περιφερειακή Έν ση Δήμ ν (Π.Ε.Δ.) Ιονί ν Νήσ ν -3mm-3mm ΠΕΔ ΙΝ Ιανουάριος 2012 2 Περιε όμενα 1 Αντικείμενο του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Το Λο ικό Μοντέ ο. Περιε όμενα Κεφα αίου

Το Λο ικό Μοντέ ο. Περιε όμενα Κεφα αίου 3 Το Λο ικό Μοντέ ο Περιε όμενα Κεφα αίου 3.1 Εισα ή............................ 52 3.2 Το Απ ό Λο ικό Μοντέ ο................... 52 3.2.1 Βασικές Έννοιες.................... 53 3.2.2 Τε εστές Γειτονικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αντεστραμμένος Κατά ο ος

Ο Αντεστραμμένος Κατά ο ος 6 Ο Αντεστραμμένος Κατά ο ος Περιε όμενα Κεφα αίου 6.1 Εισα ή............................ 118 6.2 Η Δομή του Αντεστραμμένου Κατα ό ου........... 118 6.3 Χρήση του Κατα ό ου στην Επεξερ ασία Ερ τημάτ ν...

Διαβάστε περισσότερα

Ε νικό Μετσό ιο Πο υτε νείο Σ ο ή Η εκτρο ό ν Μη ανικών και Μη ανικών Υπο ο ιστών Τομέας Τε νο ο ίας Π ηροφορικής και Υπο ο ιστών. Διπ ματική Ερ ασία

Ε νικό Μετσό ιο Πο υτε νείο Σ ο ή Η εκτρο ό ν Μη ανικών και Μη ανικών Υπο ο ιστών Τομέας Τε νο ο ίας Π ηροφορικής και Υπο ο ιστών. Διπ ματική Ερ ασία Ε νικό Μετσό ιο Πο υτε νείο Σ ο ή Η εκτρο ό ν Μη ανικών και Μη ανικών Υπο ο ιστών Τομέας Τε νο ο ίας Π ηροφορικής και Υπο ο ιστών Με έτη και Υ οποίηση Α ορί μ ν ια Βιο ο ικές Εφαρμο ές σε MapReduce Περι

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Οικονομικής Δια είρισης

Κανονισμός Οικονομικής Δια είρισης Κανονισμός Οικονομικής Δια είρισης Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ιονίων Νήσων Περιφερειακή Έν ση Δήμ ν (Π.Ε.Δ.) Ιονί ν Νήσ ν ΠΕΔ ΙΝ Ιανουάριος 2012 2 Περιε όμενα Άρ ρο 1: Αντικείμενο Κανονισμού 4

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση Π ηροφορίας στον Πα κόσμιο Ιστό

Ανάκτηση Π ηροφορίας στον Πα κόσμιο Ιστό 9 Ανάκτηση Π ηροφορίας στον Πα κόσμιο Ιστό Περιε όμενα Κεφα αίου 9.1 Εισα ή............................ 204 9.2 Πα κόσμιος Ιστός και Μη ανές Αναζήτησης......... 204 9.2.1 Οι Προκ ήσεις του Πα κόσμιου Ιστού........

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Βι ιο ήκης Γραφικών ια Ενσ ματ μένο Σύστημα

Ανάπτυξη Βι ιο ήκης Γραφικών ια Ενσ ματ μένο Σύστημα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη Βι ιο ήκης Γραφικών ια Ενσ ματ μένο Σύστημα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Πι ανοκρατικό Μοντέ ο

Το Πι ανοκρατικό Μοντέ ο 5 Το Πι ανοκρατικό Μοντέ ο Περιε όμενα Κεφα αίου 5.1 Εισα ή............................ 94 5.2 Βασικές Έννοιες Θε ρίας Πι ανοτήτ ν............ 95 5.3 Υπο ο ισμός Σ ετικότητας Ε ράφ ν............ 96 5.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση Π ηροφορίας. Συ ραφή Απόστο ος Ν. Παπαδόπου ος Ι άννης Μαν όπου ος Κ νσταντίνος Τσί ας. Κριτικός Ανα νώστης Δημήτριος Κατσαρός

Ανάκτηση Π ηροφορίας. Συ ραφή Απόστο ος Ν. Παπαδόπου ος Ι άννης Μαν όπου ος Κ νσταντίνος Τσί ας. Κριτικός Ανα νώστης Δημήτριος Κατσαρός Ανάκτηση Π ηροφορίας Συ ραφή Απόστο ος Ν. Παπαδόπου ος Ι άννης Μαν όπου ος Κ νσταντίνος Τσί ας Κριτικός Ανα νώστης Δημήτριος Κατσαρός Συντε εστές Έκδοσης ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Α. Ν. Παπαδόπου ος, Ι. Μαν

Διαβάστε περισσότερα

Ορ ανισμός Εσ τερικής Υπηρεσίας

Ορ ανισμός Εσ τερικής Υπηρεσίας Ορ ανισμός Εσ τερικής Υπηρεσίας Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ιονίων Νήσων Περιφερειακή Έν ση Δήμ ν (Π.Ε.Δ.) Ιονί ν Νήσ ν ΠΕΔ ΙΝ Ιανουάριος 2012 2 Περιε όμενα Άρ ρο 1: Περιε όμενο του Ορ ανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εξόρυξη νώσης από μέσα κοιν νικής δικτύ σης: Με έτη περίπτ σης στο Twitter.

Εξόρυξη νώσης από μέσα κοιν νικής δικτύ σης: Με έτη περίπτ σης στο Twitter. Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Μα ηματικών Τμήμα Μη ανικών Η/Υ & Π ηροφορικής Διατμηματικό Πρό ραμμα Μεταπτυ ιακών Σπουδών "Μα ηματικά τ ν Υπο ο ιστών και τ ν Αποφάσε ν". Εξόρυξη νώσης από μέσα κοιν νικής δικτύ

Διαβάστε περισσότερα

Ε νικό Μετσό ιο Πο υτε νείο Σ ο ή Η εκτρο ό ν Μη ανικών και Μη ανικών Υπο ο ιστών Τομέας Η εκτρικής Ισ ύος. Διπ ματική Ερ ασία

Ε νικό Μετσό ιο Πο υτε νείο Σ ο ή Η εκτρο ό ν Μη ανικών και Μη ανικών Υπο ο ιστών Τομέας Η εκτρικής Ισ ύος. Διπ ματική Ερ ασία Ε νικό Μετσό ιο Πο υτε νείο Σ ο ή Η εκτρο ό ν Μη ανικών και Μη ανικών Υπο ο ιστών Τομέας Η εκτρικής Ισ ύος Εφαρμο ές της Θε ρίας Παι νί ν στα Μικροδίκτυα Διπ ματική Ερ ασία του ΠΕΤΡΟΥ Χ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ Επι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Συστήματος Συστάσε ν Συνερ ατικής Διή ησης με ρήση Ιεραρ ικών Α ορί μ ν Κατάταξης

Ανάπτυξη Συστήματος Συστάσε ν Συνερ ατικής Διή ησης με ρήση Ιεραρ ικών Α ορί μ ν Κατάταξης ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Ανάπτυξη Συστήματος Συστάσε ν Συνερ ατικής Διή ησης με ρήση Ιεραρ ικών Α ορί μ ν Κατάταξης της Μαριάννας Κουνέ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Δ (Π.Ε.Δ.) Ι Ν ΠΕΔ. Κανονισμοί. ΟΕΥ Προσωπικού Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης Εποπτικού Συμβουλίου

Π Ε Δ (Π.Ε.Δ.) Ι Ν ΠΕΔ. Κανονισμοί. ΟΕΥ Προσωπικού Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης Εποπτικού Συμβουλίου Π Ε Δ (Π.Ε.Δ.) Ι Ν ΠΕΔ ΙΝ Κανονισμοί ΟΕΥ Προσωπικού Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης Εποπτικού Συμβουλίου Ιανουάριος 2012 Σύντομα Περιε όμενα 1 Ορ ανισμός Εσ τερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΩΝ Ρομποτικά Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Απ ή υ οποίηση α ορί μου Fast Multipole Method ανεξάρτητου συνάρτησης πυρήνα

Απ ή υ οποίηση α ορί μου Fast Multipole Method ανεξάρτητου συνάρτησης πυρήνα Αριστοτέ ειο Πανεπιστήμιο Θεσσα ονίκης Πο υτε νική Σ ο ή Τμήμα Η εκτρο ό ν Μη ανικών και Μη ανικών Υπο ο ιστών Τομέας Η εκτρονικής και Υπο ο ιστών Απ ή υ οποίηση α ορί μου Fast Multipole Method ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ BLDC ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ MATLAB/SIMULINK

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση Αποτε εσματικότητας

Αποτίμηση Αποτε εσματικότητας 2 Αποτίμηση Αποτε εσματικότητας Περιε όμενα Κεφα αίου 2.1 Εισα ή............................ 26 2.2 Βασικά Μέτρα Αποτε εσματικότητας............. 26 2.2.1 Ανάκ ηση, Ακρί εια και Αστο ία........... 27 2.2.2

Διαβάστε περισσότερα

Ε νικό Μετσό ιο Πο υτε νείο Σ ο ή Χημικών Μη ανικών. Με έτη και σ εδιασμός με όδ ν Εξόρυξης Δεδομέν ν και εφαρμο ές σε προ ήματα Μετα ο ομικής

Ε νικό Μετσό ιο Πο υτε νείο Σ ο ή Χημικών Μη ανικών. Με έτη και σ εδιασμός με όδ ν Εξόρυξης Δεδομέν ν και εφαρμο ές σε προ ήματα Μετα ο ομικής Ε νικό Μετσό ιο Πο υτε νείο Σ ο ή Χημικών Μη ανικών Διπλωματική Εργασία Με έτη και σ εδιασμός με όδ ν Εξόρυξης Δεδομέν ν και εφαρμο ές σε προ ήματα Μετα ο ομικής Γεράσιμος Α. Χουρδάκης Επι έπ ν : Αν. Κα

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση του συστήματος ανοι τού κώδικα Pig

Επέκταση του συστήματος ανοι τού κώδικα Pig Επέκταση του συστήματος ανοι τού κώδικα Pig Εμμανουή Ζουμπου άκης AEM: 1462 Επι έπ ν κα η ητής: Αναστάσιος Γούναρης, Λέκτορας τμ. Π ηροφορικής Α.Π.Θ. Ιούνιος 2012 2 2 Abstract The tremendous Internet growth

Διαβάστε περισσότερα

ἔστω www.esto.gr Ο...πισινός μας! American Bar το καναμε για όλους μας. * * * www.esto.gr κι από τη Σκιά τους. σε κάθε νησί;

ἔστω www.esto.gr Ο...πισινός μας! American Bar το καναμε για όλους μας. * * * www.esto.gr κι από τη Σκιά τους. σε κάθε νησί; American Bar το καναμε * κι από τη Σκιά τους. * κι απο τις Συνιστώσες τους. * για όλους μας. * * * σε κάθε νησί; * σε κάθε υπουργείο. * έξω από το σπίτι του. * * * Ποιος είναι πίσω μας; * Ο...πισινός μας!

Διαβάστε περισσότερα

Ε νικό Μετσό ιο Πο υτε νείο. Πρακτικά Συστήματα Συ ο ιστικής ια Εκφραστικές Ασαφείς Περι ραφικές Λο ικές

Ε νικό Μετσό ιο Πο υτε νείο. Πρακτικά Συστήματα Συ ο ιστικής ια Εκφραστικές Ασαφείς Περι ραφικές Λο ικές Ε νικό Μετσό ιο Πο υτε νείο Σ ο ή Η εκτρο ό ν Μη ανικών Και Μη ανικών Υπο ο ιστών Τομέας Τε νο ο ίας Π ηροφορικής και Υπο ο ιστών Πρακτικά Συστήματα Συ ο ιστικής ια Εκφραστικές Ασαφείς Περι ραφικές Λο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη συντακτικού ανα υτή φυσικής ώσσας με ρήση του φορμα ισμού LFG. Πανα ιώτης Μίνος

Ανάπτυξη συντακτικού ανα υτή φυσικής ώσσας με ρήση του φορμα ισμού LFG. Πανα ιώτης Μίνος Ανάπτυξη συντακτικού ανα υτή φυσικής ώσσας με ρήση του φορμα ισμού LFG Πανα ιώτης Μίνος 18 Φε ρουαρίου 2014 Περί ηψη Η παρούσα μεταπτυ ιακή διπ ματική ερ ασία αναφέρεται στον σ εδιασμό και την υ οποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ε νικό Μετσό ιο Πο υτε νείο

Ε νικό Μετσό ιο Πο υτε νείο Ε νικό Μετσό ιο Πο υτε νείο Σ ο ή Η εκτρο ό ν Μη ανικών και Μη ανικών Υπο ο ιστών Τομέας Τε νο ο ίας Π ηροφορικής και Υπο ο ιστών Ερ α είο Αυτοματοποιημένης Εξερεύνησης Απόδοσης - Επιφάνειας Υ ικού - Ισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Αποτίμηση δυναμικών α η επίδρασης νευρών ν κατά τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Σ εδιασμός Συστημάτ ν Ε έ ου

Σ εδιασμός Συστημάτ ν Ε έ ου Σ εδιασμός Συστημάτ ν Ε έ ου ΔΠΜΣ Συστήματα Αυτοματισμού 2014-2015 Δρ Γ Παπα άμπρου Λέκτορας ΕΜΠ georgepapalambrou@lmentuagr Ερ αστήριο Ναυτικής Μη ανο ο ίας (Κτίριο Λ) Σ ο ή Ναυπη ών Μη ανο ό ν Μη ανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΑΚΗΕΙ ΜΙΓΑΔΙΚΟΤ-ΟΡΙΑ-ΤΝΕΧΕΙΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΑΚΗΕΙ ΜΙΓΑΔΙΚΟΤ-ΟΡΙΑ-ΤΝΕΧΕΙΑ (ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΚΗΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ Ε.Μ.Ε) ΑΚΗΗ 1 Έςτω ςυνεήσ ςυνάρτηςη :RR, με (0)=2 η οποία ικανοποιεί τη ςέςη ( ) 4 = 6 ια κά ε R α) Να βρείτε τισ τιμέσ (2) και (-2) β) Να απο είξετε τι υπάρει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Αποτίμηση της αταξίας ειτουρ ικών δυναμικών η εκτροε κεφα

Διαβάστε περισσότερα

Ε νικό Μετσό ιο Πο υτε νείο Σ ο ή Η εκτρο ό ν Μη ανικών και Μη ανικών Υπο ο ιστών Τομέας Επικοιν νιών, Η εκτρονικής και Συστημάτ ν Π ηροφορικής

Ε νικό Μετσό ιο Πο υτε νείο Σ ο ή Η εκτρο ό ν Μη ανικών και Μη ανικών Υπο ο ιστών Τομέας Επικοιν νιών, Η εκτρονικής και Συστημάτ ν Π ηροφορικής Ε νικό Μετσό ιο Πο υτε νείο Σ ο ή Η εκτρο ό ν Μη ανικών και Μη ανικών Υπο ο ιστών Τομέας Επικοιν νιών, Η εκτρονικής και Συστημάτ ν Π ηροφορικής Υ οποίηση Εικονικού Μετα έα ια Εφαρμο ές του Ίντερνετ του

Διαβάστε περισσότερα

Ε νικό Μετσό ιο Πο υτε νείο. Α όρι μοι Επανε ραφής Τροποποιημέν ν Ερ τημάτ ν ια Βατές Περι ραφικές Λο ικές

Ε νικό Μετσό ιο Πο υτε νείο. Α όρι μοι Επανε ραφής Τροποποιημέν ν Ερ τημάτ ν ια Βατές Περι ραφικές Λο ικές dummy line Ε νικό Μετσό ιο Πο υτε νείο ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α όρι μοι Επανε ραφής Τροποποιημέν ν Ερ τημάτ ν ια Βατές Περι

Διαβάστε περισσότερα

20/5/ /5/ /5/ /5/2005

20/5/ /5/ /5/ /5/2005 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ Γ ΙΑ Τ Η Ν Χ Ρ Η ΣΗ Π ΟΥ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 19.5.2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έ κ θ εσ η Eλέ γ χ ο υ Ε λεγ κ τ ώ ν 3 Κ α τ ά

Διαβάστε περισσότερα

Η Αρ ιτεκτονική αναφοράς Μα ησιακών Χώρ ν CROP - Μια πρώτη προσέ ιση

Η Αρ ιτεκτονική αναφοράς Μα ησιακών Χώρ ν CROP - Μια πρώτη προσέ ιση Η Αρ ιτεκτονική αναφοράς Μα ησιακών Χώρ ν CROP - Μια πρώτη προσέ ιση Τε νική Έκ εση ια την εκπ ήρ ση της διατρι ής με τίτ ο Οντο ο ίες και Λο ική Παρα ή με Εφαρμο ές σε Υπηρεσίες Μά ησης στο Σημασιο ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε νικό Μετσό ιο Πο υτε νείο. Διπ ματική Ερ ασία

Ε νικό Μετσό ιο Πο υτε νείο. Διπ ματική Ερ ασία Ε νικό Μετσό ιο Πο υτε νείο Σ ο ή Η εκτρο ό ν Μη ανικών και Μη ανικών Υπο ο ιστών Τομέας Τε νο ο ίας Π ηροφορικής και Υπο ο ιστών Α όρι μοι Συ ο ής Απορριμμάτ ν ια Αυτόματη Δια είριση Μνήμης Διπ ματική

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ. Data Mining - Classification

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ. Data Mining - Classification ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Data Mining - Classification Data Mining Ανακάλυψη προτύπων σε μεγάλο όγκο δεδομένων. Σαν πεδίο περιλαμβάνει κλάσεις εργασιών: Anomaly Detection:

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Υ οποίηση αντα α ής κ ειδιού DH και ψηφιακών υπο ραφών ασισμένη σε ε ειπτικές καμπύ ες

Υ οποίηση αντα α ής κ ειδιού DH και ψηφιακών υπο ραφών ασισμένη σε ε ειπτικές καμπύ ες Υ οποίηση αντα α ής κ ειδιού DH και ψηφιακών υπο ραφών ασισμένη σε ε ειπτικές καμπύ ες Νίκος Γιανναράκης Ζ ή Παρασκευοπού ου Σ ο ή Η εκτρο ό ν Μη ανικών και Μη ανικών Υπο ο ιστών Ε νικό Μετσό ιο Πο υτε

Διαβάστε περισσότερα

Εξόρυξη γνώμης πολιτών από ελεύθερο κείμενο

Εξόρυξη γνώμης πολιτών από ελεύθερο κείμενο Δίκαρος Νίκος Δ/νση Μηχανογράνωσης κ Η.Ε.Σ. Υπουργείο Εσωτερικών. Τελική εργασία Κ Εκπαιδευτικής Σειράς Ε.Σ.Δ.Δ. Επιβλέπων: Ηρακλής Βαρλάμης Εξόρυξη γνώμης πολιτών από ελεύθερο κείμενο Κεντρική ιδέα Προβληματισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση ταξινοµητών κειµένου για το χαρακτηρισµό άποψης. Ειρήνη Καλδέλη ιπλωµατική Εργασία. Περίληψη

Εκπαίδευση ταξινοµητών κειµένου για το χαρακτηρισµό άποψης. Ειρήνη Καλδέλη ιπλωµατική Εργασία. Περίληψη Εκπαίδευση ταξινοµητών κειµένου για το χαρακτηρισµό άποψης Ειρήνη Καλδέλη ιπλωµατική Εργασία Περίληψη Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια η αλµατώδης ανάπτυξη της πληροφορικής έχει διευρύνει σε σηµαντικό βαθµό

Διαβάστε περισσότερα

Η κ άσση L A TEX dithesis

Η κ άσση L A TEX dithesis ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η κ άσση L A TEX dithesis Ι άννης Π. Μαντζουράτος Επι έπ ν: Α έξης Δε ής, Κα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

Tη λ.: +30 (210) Fax: +30 (210)

Tη λ.: +30 (210) Fax: +30 (210) ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΙ Λ Ο ΠΟ Ρ Τ ΣΑΪ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ Γ ΙΑ Τ Η Ν Π Ρ Ω Τ Η Π ΕΡ ΙΟ Ο Α ΝΑ Β ΙΩ ΣΗ Σ Π ΟΥ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 31.12.005 30.11.2005 έ ω ς 31.12.2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έ κ θ η γ χ ο υ Ο ρ κ ω

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο ΣΕΙ Θεσσαλονίκης 1. Σμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 2. Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Αλεξάνδρειο ΣΕΙ Θεσσαλονίκης 1. Σμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 2. Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Εξόρυξη γνώσης από σχόλια σε τουριστικές ιστοσελίδες και παραγοντική ανάλυση του αισθήματος ικανοποίησης των πελατών για το ξενοδοχείο τους Γιώργος ταλίδης 1, Παναγιώτης ταλίδης 2, Κώστας Διαμαντάρας 2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

20/5/ /5/ /5/ /5/2006

20/5/ /5/ /5/ /5/2006 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΕΚ Κ Α Θ Α Ρ ΙΣΗΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Λ Ο Γ ΙΣΤΙΚ Α Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ. Opinion Mining

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ. Opinion Mining ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Opinion Mining Opinion Mining Συνώνυμο: Sentiment Analysis Ορισμός: Ανάλυση κειμένων που αναφέρονται σε μια οντότητα/αντικείμενο Εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Ε νικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Α ηνών. Δι οτομίες Πο υπ οκότητας σε Προ ήματα Μέτρησης

Ε νικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Α ηνών. Δι οτομίες Πο υπ οκότητας σε Προ ήματα Μέτρησης Ε νικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Α ηνών Τμήμα Μα ηματικών Μεταπτυ ιακό Πρό ραμμα Λο ικής και Θε ρίας Α ορί μ ν και Υπο ο ισμού Δι οτομίες Πο υπ οκότητας σε Προ ήματα Μέτρησης Διπ ματική Ερ ασία του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤ ΑΣΤ ΑΣΕΙΣ Τ Η Σ ΕΤ ΑΙΡ ΙΑΣ ΑΜΠ ΕΡ Α.Ε. Γ ΙΑ Τ Η Χ Ρ Η ΣΗ Π ΟΥ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 31 η ΕΚΕΜΒ Ρ ΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΗ Α Π Ο Τ Ε Λ Ε ΣΜ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Χ Ρ Η ΣΗ Σ Π Ο Υ Ε Λ Η

Διαβάστε περισσότερα

Εξόρυξη Γνώμης: Δημιουργία Ελληνικού Λεξικού Πόρου

Εξόρυξη Γνώμης: Δημιουργία Ελληνικού Λεξικού Πόρου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ- ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Tηλ.: +30 (210) Fax: +30 (210)

Tηλ.: +30 (210) Fax: +30 (210) ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2009 ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΕΙΑΣ «ΝΑΥΣΙΚΑ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ

Διαβάστε περισσότερα

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126)

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126) ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Ε. ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Τε νικές και μη ανισμοί συσταδοποίησης ρηστών και κειμέν ν ια την προσ ποποιημένη πρόσ αση περιε ομένου στον

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 107 / 122 Δε νδρα Δένδρο: Ένα γρα φημα το οποι ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

( THN & JEAN-ROCH LICARI . 05AV

( THN & JEAN-ROCH LICARI . 05AV ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ Ε.Β Ι.Ε.Σ Κ. Α.Ε. ΤΗΣ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3932, 10/12/2004 Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ (ΤΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΑΦΗ) ΝΟΜΟΣ. H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3932, 10/12/2004 Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ (ΤΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΑΦΗ) ΝΟΜΟΣ. H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ (ΤΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΑΦΗ) ΝΟΜΟΣ H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κοιμητηρίων (Ταφή και Εκταφή) Νόμος του 2004. ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ (γραμμικός προγραμματισμός) Μια εταιρεία χρησιμοποιεί δύο διαφορετικούς τύπους ζωοτροφών (τον τύπο Ι και τον τύπο ΙΙ), ως πρώτες ύλες, τις οποίες αναμιγνύει για την εκτροφή γαλοπούλων ώστε να πετύχει

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

Opinion Mining and Sentiment analysis

Opinion Mining and Sentiment analysis Opinion Mining and Sentiment analysis Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής επιβλέπων καθηγητής: Μακρής Χρήστος Επισκόπηση και πειραματική αξιολόγηση τεχνικών για opinion mining και sentiment analysis Παναγόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

14/5/ /12/ /5/ /5/2007

14/5/ /12/ /5/ /5/2007 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΗΣ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 23 / 47 Βαθμοι Κορυφω ν Βαθμός κορυφής: d G (v) =

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ- ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ, ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ- ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ- ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ, ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ- ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ- ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ, ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ- ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Για τη Συμμετοχή σε Δράση με Αντικείμενο «Επιταγή Εισόδου στην

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

LAFARGE BETON A.B.E.E

LAFARGE BETON A.B.E.E ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΗΣ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 ΕΚ ΕΜ ΒΡ ΙΟ Υ 2012 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ LAFARGE BETON Α.Β.Ε.Ε LAFARGE BETON A.B.E.E ΑΡ. Γ.Ε.Μ Η.: 000236501000 19,3 χ λµ Λ εω φ. Μ αρ κο πο

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Μηχανών Μάθησης για Ευφυή Αναγνώριση και ιάγνωση Ιατρικών εδοµένων

Μέθοδοι Μηχανών Μάθησης για Ευφυή Αναγνώριση και ιάγνωση Ιατρικών εδοµένων Μέθοδοι Μηχανών Μάθησης για Ευφυή Αναγνώριση και ιάγνωση Ιατρικών εδοµένων Εισηγητής: ρ Ηλίας Ζαφειρόπουλος Εισαγωγή Ιατρικά δεδοµένα: Συλλογή Οργάνωση Αξιοποίηση Data Mining ιαχείριση εδοµένων Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων & ληξιπρόθεσµων οφειλών του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων & ληξιπρόθεσµων οφειλών του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων Αθήνα, 27/11/2012 Αρ.Πρ:50858/ Ε6152 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥ ΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟ ΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΗΣ ΚΑΤΕΥ ΘΥΝΣΗΣ ( ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙ ΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟ ΓΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 16ς (Φ, Χ, (ό)) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 16ς (Φ, Χ, (ό))

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26/9/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Fax: +30 (210)

Fax: +30 (210) ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2011 ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝ ΡΕΑΣ Χ ΑΤ Ζ Η Κ Υ ΡΙ ΑΚ Ο Σ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Μηχανικής Μάθησης στην επεξεργασία Τηλεπισκοπικών Δεδομένων. Δρ. Ε. Χάρου

Μέθοδοι Μηχανικής Μάθησης στην επεξεργασία Τηλεπισκοπικών Δεδομένων. Δρ. Ε. Χάρου Μέθοδοι Μηχανικής Μάθησης στην επεξεργασία Τηλεπισκοπικών Δεδομένων Δρ. Ε. Χάρου Πρόγραμμα υπολογιστικής ευφυίας Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ exarou@iit.demokritos.gr Μηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΔΙΚΟ Σ Δ Ε Ξ ΙΟ Τ Η Τ Α Φ ΥΣΗ ΔΕΞΙΟ ΤΗΤΑΣ. Ε λά χ ισ το ς α ρ ιθ μ ό ς α π α ιτο ύ μ εν ω ν δ εξιο τή τω ν : 11

ΚΩ ΔΙΚΟ Σ Δ Ε Ξ ΙΟ Τ Η Τ Α Φ ΥΣΗ ΔΕΞΙΟ ΤΗΤΑΣ. Ε λά χ ισ το ς α ρ ιθ μ ό ς α π α ιτο ύ μ εν ω ν δ εξιο τή τω ν : 11 Τ εύ χο ς Β' 2593/26.07.2 017 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26679 Π αράρτημα Β (δεν υπ ο β ά λλετα ι με τη ν αίτησ η) ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟ ΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦ ΙΩΝ Ο Ρ Κ Ω ΤΩ Ν ΕΛΕΓΚΤΩ Ν ΛΟ ΓΙΣΤΩΝ ΚΩ ΔΙΚΟ Σ Δ Ε Ξ ΙΟ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

d u d dt u e u d dt e u d u 1 u dt e 0 2 e

d u d dt u e u d dt e u d u 1 u dt e 0 2 e Ρ ΤΟ Θ ΜΑ Μ. Α ΑΠΟ ε ΞεΤε ΤΙ ΑΝΑΓΚΑ Α ΚΑΙ ΙΚΑΝ ΣΥΝΘ ΚΗ ΣΤε ΝΑ Ι ΝΥΣΜΑ u t 0 ΝΑ ΠΑΡΑΜ ΝεΙ ΠΑΡ ΛΛΗΛΟ ΠΡΟ ΜΙΑ ε ΟΜ ΝΗ ευθε Α ε ΝΑΙ u t u 0 Π ειξη Α ΑΠΟ ε ΞΟΥΜε ΤΟ ΙΚΑΝ ΗΛΑ ΑΝ ε ΝΑΙ ΠΑΡ ΛΛΗΛΟ ΠΡΟ ε ΟΜ ΝΗ ευθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας» ΛΛΗ Ι Η ΔΗΜΟ Ρ Ι ΥΠΟΥΡ ΙΟ Π ΙΔ Ι Σ Ρ Υ Σ Ι ΘΡΗΣ ΥΜ Ω Π ΡΙ Ρ Ι Η ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π/ΘΜΙ Σ & Δ ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ Θ ΣΣ ΛΙ Σ ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ ΡΔΙ Σ Σ ΜΗΜ Π ΙΔ Υ Ι Ω Θ Μ Ω χ Δ νση : Πλ σ ή Πόλη : 43132 ί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα