Η Αρ ιτεκτονική αναφοράς Μα ησιακών Χώρ ν CROP - Μια πρώτη προσέ ιση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Αρ ιτεκτονική αναφοράς Μα ησιακών Χώρ ν CROP - Μια πρώτη προσέ ιση"

Transcript

1 Η Αρ ιτεκτονική αναφοράς Μα ησιακών Χώρ ν CROP - Μια πρώτη προσέ ιση Τε νική Έκ εση ια την εκπ ήρ ση της διατρι ής με τίτ ο Οντο ο ίες και Λο ική Παρα ή με Εφαρμο ές σε Υπηρεσίες Μά ησης στο Σημασιο ο ικό Ιστό TR: MRXP3 * Μαρία Τσιακμάκη Επιτροπή: Δρ. Ομηρος Ρά ος Δρ. Χρυσάφης Χαρτώνας Δρ. Πανα ιώτης Πιντέ ας * Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Μα ηματικών TK Πάτρα, Ε άδα 2012 * Αποτε εί μέρος της παρουσίασης [16] Τμήμα Μα ηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ε άδα Τμήμα Τε νο ο ίας Π ηροφορικής και Τη επικοιν νιών, ΤΕΙ Λάρισας, Ε άδα i

2 Περί ηψη Στην αναφορά αυτή μοντε οποιούμε το πρό ημα παρο ής υπηρεσιών μά- ησης ώστε να διασφα ίζεται η προσαρμοστική απόκριση του συστήματος σε διαπιστούμενες ανά κες του ρήστη. Η πρότασή μας επεκτείνει και ασίζεται στο πρότυπο της Αρ ιτεκτονικής CROP (Concept-Resource-Order-Product) Μα ησιακών Αντικειμέν ν. Στην προτεινόμενη αντί ηψη, οι Υπηρεσίες Μά- ησης, νοούμενες ς Δικτυακές Υπηρεσίες (Web Services) με αντικείμενο την παρο ή Μα ησιακών Αντικειμέν ν, ορ ανώνονται σε Μα ησιακούς Χώρους (Learning Domains) και συνερ άζονται με στό ο τη δυναμική (run-time) σύν εση ή τροποποίηση Μα ησιακών Αντικειμέν ν CROP που να ανταποκρίνονται τόσο (α) σε αρακτηριστικά του Χρήστη ( ν σιακά, στυ, προτίμησης κ π, ν στά από το μοντέ ο του ρήστη), όσο και ( ) σε δυναμικά διαπιστούμενες ανά κες ή προ ήματα (π.. αμη ή απόδοση σε τεστ, αιτούμενο από το ρήστη πρόσ ετο επεξη ηματικό υ ικό κ π) κατά τη διάρκεια ρήσης. ii

3 Περιε όμενα 1 Εισα ή 1 2 Μα ησιακά Αντικείμενα IEEE LOM Προσδιοριστές Μα ησιακού Στυ Η Αρ ιτεκτονική CROP Μα ησιακοί Χώροι Οι κύριες ειτουρ ίες Η αρ ιτεκτονική αναφοράς Παράδει μα α η επιδράσε ν Συμπεράσματα και με οντική δου ειά 14 Βι ιο ραφία 15 Παράρτημα 16 Αʹ The LOM Base Schema 16 Βʹ Παράδει μα συμ ατότητας της CROP αρ ιτεκτονικής με το ΙΕΕΕ LOM 18 iii

4 Κατά ο ος σ ημάτ ν 1 IEEE LOM Base Schema Learning Style Designators Επίπεδα Ορισμού ενός Μα ησιακού Αντικειμένου CROP Μα ησιακός Χώρος Η σύν εση ή προσαρμο ή ενός Αντικειμένου Οι Ρό οι σε ένα Μα ησιακό Χώρο και οι μεταξύ τους συσ ετίσεις 11 7 Παράδει μα Σύν ετης Διερ ασίας Παράδει μα Αντα α ής και Μηνύματος iv

5 1 Εισα ή Η συνε ώς αυξανόμενη ρήση τ ν Συστημάτ ν Δια είρισης Μά ησης (Learning Management Systems - LMS) ια τη διά εση εκπαιδευτικού περιε ομένου (μα ησιακά αντικείμενα) αυξάνει και την ανά κη της αυτόματης σύν εσης και προσαρμο ής του περιε ομένου αυτού ια την εξυπηρέτηση τ ν εκάστοτε ανα κών τ ν ρηστών. Μια σημαντική προσφορά στην κατεύ υνση αυτή είναι η ορ άν ση του περιε ομένου σε μικρότερα, επανα ρησιμοποιούμενα (reusable) και δια ειτουρ ικά (interoperable) αντικείμενα μέσα από την υιο έτηση κοινών προτύπ ν όπ ς το SCORM [10] και το IEEE LOM [8], κα ώς και η ρήση τε νικών σ εδιασμού ενερ ειών (planning techniques). Στην παρούσα αναφορά περι ράφονται αρ ές ύρ από τις τε νο ο ίες τ ν υπηρεσιών διαδικτύου (web services), όπου οι παρε όμενες υπηρεσίες είναι Μα- ησιακά Αντικείμενα. Οι Υπηρεσίες αποτε ούν μέρος ενός δικτύου (Μα ησιακού Χώρου) στο οποίο αναπτύσσονται και συνερ άζονται. Η συνερ ασία τ ν Υπηρεσιών ια την κατασκευή και προσαρμο ή Μα ησιακών Αντικειμέν ν προϋπο έτει την ύπαρξη μιας αρ ιτεκτονικής αναφοράς του Χώρου Μά ησης. Η αρ ιτεκτονική αυτή, την οποία παρουσιάζουμε στην παρούσα ερ ασία, α πρέπει να μοντε οποιεί (α) τα Μα ησιακά Αντικείμενα, ( ) τον ρήστη (Μοντέ ο Μα ητή), ( ) τις Υπηρεσίες Μά ησης και (δ) τις μεταξύ τους α η επιδράσεις και εσ τερικές ειτουρ ίες. Η αναφορά ορ ανώνεται σε τρεις ενότητες. Στην ενότητα 2 περι ράφονται τα μα ησιακά αντικείμενα και η αρ ιτεκτονική Αντικειμέν ν CROP. Στην Ενότητα 3 περι ράφεται η προτεινόμενη αρ ιτεκτονική τ ν Μα ησιακών Χώρ ν. Τέ ος η ενότητα 4 περιέ ει τα συμπεράσματα. 1

6 2 Μα ησιακά Αντικείμενα Στα π αίσια της διατρι ής με ετάμε ια τη προσαρμο ή τ ν Μα ησιακών Αντικειμέν ν στις ανά κες τ ν ρηστών. Μερικά σημαντικά πεδία με έτης που σ ετίζονται με το έμα αυτό είναι: 1. η αρ ιτεκτονική τ ν Μα ησιακών Αντικειμέν ν 2. η αρ ιτεκτονική τ ν Υπηρεσιών Μά ησης, όπ ς ια παράδει μα οι Συμμετέ οντες, οι διακριτοί Ρό οι που οι Συμμετέ οντες μπορούν να παίζουν, οι α η επιδράσεις μεταξύ τ ν Συμμετε όντ ν 3. η αρ ιτεκτονική τ ν Χώρ ν Μά ησης, δη αδή το περι ά ον στο οποίο αυτές οι υπηρεσίες ζουν και α η επιδρούν 4. οι στρατη ικές που αυτές οι Υπηρεσίες ακο ου ούν ώστε να προσαρμόσουν τα αντικείμενα στις ανά κες τ ν ρηστών μέσα από εσ τερικές διαδικασίες ή/ και συνερ ασία με ά ες Υπηρεσίες Μά ησης. Πιο συ κεκριμένα, η αρ ιτεκτονική τ ν Μα ησιακών Αντικειμέν ν (1) α πρέπει να μπορεί να περι ράφει: 1. ατομικά και σύν ετα αντικείμενα 2. στατικά και δυναμικά (που συν έτονται/ ενημερώνονται πριν/ κατα τη διάρκεια της ρήσης (π. όταν εντοπίζονται μα ησιακές δυσκο ίες) 3. επανα ρησιμοποιήσιμα αντικείμενα 4. το π ς τα αντικείμενα α μπορούν να προσαρμόζονται στις ανά κες τ ν ρηστών (υποστηρίζουν την υ οποίηση reasoning διαδικασιών) 5. το τρόπο με τον οποίο τα μα ησιακά αντικείμενα α μπορούν να διαφημίζονται (discoverable, searchable) Λαμ άνοντας υπόψη τις παραπάν ανά κες, με ετήσαμε το πρότυπο IEEE LOM, ένα συ κεκριμένο αρακτηριστικό τ ν ρηστών, τα Μα ησιακά Στυ (που σύμφ να με την αρ ιτεκτονική CROP είναι ένα πρόσ ετο αρακτηριστικό προσαρμο ής), και τέ ος την CROP αρ ιτεκτονική τ ν μα ησιακών αντικειμέν ν, με σκοπό να τα υιο ετήσουμε και στη δική μας έρευνα. 2.1 IEEE LOM Μία από τις πιο σημαντικές προσπά ειες προτυποποίησης τ ν αρακτηριστικών τ ν Μα ησιακών Αντικειμέν ν είναι το Learning Object Metadata (LOM) [8] της IEEE Learning Technology Standards Committee (LTSC). Ο στό ος αυτής της επιτροπής ήταν να δημιουρ ήσει ένα πρότυπο που α οη ήσει ρήστες όπ ς μα ητές, εκπαιδευτές, αυτόματα ο ισμικά, να αναζητούν, αξιο ο ούν, αποκτούν, και να ρησιμοποιούν μα ησιακά αντικείμενα. Επιπ έον, μια τέτοια μοντε οποίηση επιτρέπει την κοινή ρήση και αντα α ή τέτοι ν αντικειμέν ν μεταξύ όμοι ν ή ετερο ενών π ατφορμών, και υπηρεσιών. Το IEEE LOM ορίζει ένα σετ από μεταδεδομένα που αρακτηρίζουν ένα μα- ησιακών αντικείμενο (Εικόνα 1). Περι αμ άνει αρακτηριστικά όπ ς η έκδοση 2

7 Σ ήμα 1: IEEE LOM Base Schema του αντικειμένου, στοι εία ια τον συ ραφέα, τε νικά αρακτηριστικά του αντικειμένου, μα ησιακά αρακτηριστικά (όπ ς το επίπεδο δυσκο ίας, η πυκνότητα, η δυσκο ία), συσ ετίσεις του με ά α αντικείμενα, στοι εία ταξινόμησης (όπ ς ο μα ησιακός στό ος του αντικειμένου, οι προαπαιτούμενες νώσεις που ρειάζεται να δια έτει, και σε ποιο ν στικό τομέα ανήκει). Το σ ήμα του LOM παρατί εται στο Παράρτημα Αʹ. Η αρ ιτεκτονική αναφοράς CROP ([5], [4]) ορίζει τρία διακριτά αρακτηριστικά τ ν μα ησιακών αντικειμέν ν: την έννοια στό ο (target concept), τις προαπαιτούμενες έννοιες (prerequisites) και τον προσδιοριστή μα ησιακού στυ (learning style designator) τ ν αντικειμέν ν. Για τη συμ ατότητα της CROP με τα IEEE LOM αντικείμενα μπορούμε να εισά ουμε τα αρακτηριστικά στη ενότητα του LOM Classification (σ ετικό παράδει μα στο Παράρτημα Βʹ). 2.2 Προσδιοριστές Μα ησιακού Στυ Στο [2] ανα ύονται 14 μοντέ α μά ησης, τα οποία κατα ή ουν σε 71 διαφορετικές προσε ίσεις. Δεν υπάρ ουν πρότυπα κοινά αποδεκτά στο πεδίο τ ν ν στικών και μα ησιακών στυ. Μια πρώτη πρόταση ομαδοποίησης και συσ έτισης τ ν πιο διαδεδομέν ν μοντέ ν αποτε εί η Upper Learning Styles Ontology [5]. Εκεί σημειώνεται π ς οι περισσότερες ε ρίες ια τα μα ησιακά στυ συν έτονται συνδυάζοντας έναν αρι μό από διαστάσεις οι οποίες είναι διαμετρικά αντί ετες μεταξύ τους (linear bipolar dimensions) (Εικόνα 2). Για παράδει μα, στη ε ρία του Kold, το συ- κ ίν ν στυ (converging style) ασίζεται στην αφηρημένη (abstract) και ενερ ητική (active) διάσταση, δύο διαστάσεις δη αδή που είναι αντί ετες. Βασιζόμενοι σε αυτά τα δίπο α από 11 διαφορετικές ε ρίες, οι Χ. Χαρτώνας και Ε. Γκανά κατα ή ουν σε μια προτεινόμενη ιεράρ ηση (οντο ο ία) ορίζοντας μια σειρά από αντίστοι ους προσδιοριστές (designators) στυ. Θα ρησιμοποιήσουμε τους προσδιοριστές αυτής της οντο ο ίας στα προφί τ ν Μα ησιακών Αντικειμέν ν και τ ν Μα ητών. Επιπ έον, κά ε Μα ησιακός Χώρος ένα μία τέτοια κα ο ική οντο ο ία. 3

8 Σ ήμα 2: Learning Style Designators 2.3 Η Αρ ιτεκτονική CROP Η αρ ιτεκτονική αναφοράς CROP [5], [4] προτά ηκε ς ένα design pattern και μοντε οποιεί τα Μα ησιακά Αντικείμενα με τρόπο που να επιτρέπει τόσο την τυπική περι ραφή τ ν Αντικειμέν ν, όσο και τη σύν εση (δυναμική κατασκευή) νέ ν ια την εξυπηρέτηση τ ν ανα κών του εκάστοτε Μα ητή. Βασίζεται σε τέσσερις έννοιες: Concept, Resource, Order, και Product. Ένα Μα ησιακό Αντικείμενο CROP έ ει αναδρομική δομή και μπορεί να είναι είτε ένα ατομικό αντικείμενο, ένα Resource (π.. ένα κείμενο, μια εικόνα), είτε ένα σύν ετο αντικείμενο, ένα Product, δη αδή μπορεί να περιέ ει ά α Μα ησιακά Αντικείμενα CROP ς συστατικά (components). Κά ε Αντικείμενο CROP (Σ ήμα 3) έ ει μία έννοια-στόχο (target Concept) και προαπαιτούμενες έννοιες (prerequisite Concepts), έννοιες δη αδή που πρέπει να ν ρίζει ο ρήστης ια την επιτυ ή αξιοποίηση του αντικειμένου. Στό ος και προαπαιτούμενες έννοιες ορίζονται στην Οντολογία Περιεχομένου (Content Ontology) του αντικειμένου, η οποία και αποτε εί υπο-οντο ο ία της ενικής Οντο ο ίας Αναφοράς του Μα ησιακού Χώρου (Domain Ontology) στον οποίο διατί εται το αντικείμενο, από κάποια Υπηρεσία Μά ησης. Στι μιότυπα (instances) τ ν εννοιών της οντο ο ίας περιε ομένου εισά ονται ς στι μιότυπα μιας κ άσης Έννοια (Concept), στην οποία ορίζεται μια διμε ής σ έση προαπαιτούμενου. Η προκύπτουσα νέα οντο ο ία συνιστά το ε όμενο Γράφημα Εννοιών (Concept Graph) του Μα ησιακού Αντικειμένου (το οποίο αποτε εί επίσης υπο-οντο ο ία του κα- ο ικού Γραφήματος Εννοιών του Μα ησιακού Χώρου - Global Concept Graph). Στι μιότυπα της σ έσης προαπαιτούμενου νοούνται ς ατομικοί sequencing rules. Κά ε κόμ ος στο Concept Graph αποτε εί ένα διδακτικό στό ο. Η κατασκευή του Μα ησιακού Αντικειμένου προϋπο έτει την οικοδόμηση του επονομαζόμενου KRC (Knowledge Requirements Chart), το οποίο ασίζεται στο Concept Graph και προκύπτει από αυτό με προσ ήκη σε κά ε κόμ ο μιας ίστας υπαρ όντ ν Μα ησιακών Αντικειμέν ν με (α) έννοια-στό ο την έννοια του κόμ ου και ( ) με προαπαιτούμενες έννοιες οι οποίες είναι είτε προαπαιτούμενες του υπό κατασκευή αντικειμένου, είτε αποτε ούν κόμ ους του Concept Graph (διδασκόμενους στό ους) συνδεόμενους με τη διδασκόμενη έννοια στον τρέ οντα κόμ ο. Η διαδο ική εκτέ εση τ ν Αντικειμέν ν σε κά ε κόμ ο οδη εί στην κατάκτηση της έννοιας-στό ου του Αντικειμένου. Το Γράφημα Εκτέλεσης (Execution Graph) κατασκευάζεται με άση το KRC και προσ έτει νέους κόμ ους Ε έ ου και Δια- 4

9 Σ ήμα 3: Επίπεδα Ορισμού ενός Μα ησιακού Αντικειμένου CROP ό ν. Τον τρόπο διάσ ισης του ράφου κα ορίζει το επι ε όμενο Μοντέλο Εκτέλεσης (Execution Model). Ο Διαχειριστής Εκτέλεσης (Execution Manager) είναι κάτο ος προκα ορισμέν ν μοντέ ν εκτέ εσης, α ά έ ει επίσης τη δυνατότητα να αναδρομο ο ήσει την εκτέ εση με άση επι ο ές του ρήστη. Στην αντί ηψη τ ν [6], [4], τα Μα ησιακά Αντικείμενα CROP δεν έ ουν ικανότητα προσαρμο ής (πέρα από τη στοι ειώδη μέσ τ ν Δια ό ν και τ ν κόμ ν ε έ ου του ραφήματος Εκτέ εσης). Την α η επίδραση Μα ησιακού Αντικειμένου και Μα ητή παρακο ου εί το επονομαζόμενο Order αντικείμενο. Το Order είναι ένας Observer (monitor) προ- ραμματισμένος να αντιδρά σε κα ορισμένου τύπου συμ άντα (αιτήματα που διατυπώνονται μέσ τ ν Δια ό ν, αποτυ ία συ κέντρ σης του απαιτούμενου α μού επίδοσης μετά την εκτέ εση ό ν τ ν τεστ, κ π), αποστέ οντας σ ετικά μηνύματα προς την Υπηρεσία Μά ησης της οποίας ιδιοκτησία είναι το συ κεκριμένο Αντικείμενο. Η τε ευταία μπορεί να τροποποιεί δυναμικά το Αντικείμενο, π. να προσφέρει επιπ έον υ ικό ια με έτη, ή άσκηση. Το υ ικό αυτό μπορεί να δια έτει η ίδια Υπηρεσία Μά ησης, ή να το αποκτά μετά από επικοιν νία και συνερ ασία με ά ες Υπηρεσίες του Μα ησιακού Χώρου. Τα Μα ησιακά Αντικείμενα CROP περι ράφονται με ένα σύνο ο στοι εί ν Μεταδεδομέν ν, κατά το IEEE LOM πρότυπο [8]. Επιπρόσ ετα, ε ρείται στην αντί ηψη CROP ότι κά ε Μα ησιακό Αντικείμενο αρακτηρίζεται από ένα σύνο ο από προσδιοριστές Μα ησιακού Στυ (Learning Style Designators) [6], οι οποίοι υποδη ώνουν ν σιακά αρακτηριστικά και αρακτηριστικά στυ μά ησης του Μα ητή ια τον οποίο αυτό το Αντικείμενο είναι (πιο) κατά η ο. Σημειώνουμε ιδιαίτερα ότι 1. ένα CROP αντικείμενο προσδιορίζεται αφαιρετικά ς ένα ζευ άρι (prerequisite concepts, target concept), που μας επιτρέπει να το αντι ηφ ούμε ς έναν planning operator pc 1 pc 2 pc n tc, και 2. η αρ ιτεκτονική CROP επιτρέπει τη σύν εση αντικειμέν ν CROP ό ι μόνον με τη δημιουρ ία μιας ραμμικής α η ου ίας αντικειμέν ν, α ά και με την ενσ μάτ ση ενός αντικειμένου στη ίστα μα ησιακών αντικειμέν ν ενός κόμ ου του KRC. 5

10 Σ ήμα 4: Μα ησιακός Χώρος 3 Μα ησιακοί Χώροι Οι προδια ραφές της δομής και ειτουρ ίας Μα ησιακών Χώρ ν στα π αίσια της παρούσας έρευνας έ ιναν με την ανάπτυξη ενός Μοντέ ου Ρό ν (Role Model), το αρακτηρισμό ζευ ών ρό ν ς συσ ετιζόμεν ν (peer roles) και τον κα ορισμό ρό ν ς υποκειμέν ν ή συνό ν συμπεριφορών (behaviors, processes), τόσο τοπικών (εσ τερικών, local), όσο και διαδραστικών (interactive). Η διαδραστική συμπεριφορά, κατά το πρότυπο τ ν Υπηρεσιών Διαδικτύου, συνίσταται σε αντα α ές μηνυμάτ ν (message exchanges), το περιε όμενο τ ν οποί ν είναι ε- ονότα (facts) που συντάσσονται σε κατά η η ώσσα [12]. Οι Συμμετέ οντες σε ένα Μα ησιακό Χώρο μοντε οποιούνται ς σύνο α ρό ν. Χαρακτηριστικές οντότητες ενός Μα ησιακού Χώρου (Σ ήμα 4) είναι οι Συμμετέχοντες (Participants), νοούμενοι ς σύνο α ρό ν, το κα ο ικό (global) Γράφημα Εννοιών, οι Οντολογίες, και οι Αποθήκες (Repositories). Υπάρ ουν δύο ειδών Απο ήκες: η Απο ήκη με τα προφί τ ν Υπηρεσιών Μά- ησης (Service Profile Repository) και η Απο ήκη με τα προφί τ ν Μα ητών (Learner Profile Repository). Στη πρώτη, οι Υπηρεσίες κατα έτουν τις διδακτικές ικανότητές τους (capabilities), ώστε να μπορούν να είναι ανι νεύσιμες από τους Μα ητές και από ά ες Υπηρεσίες. Όπ ς κά ε Υπηρεσία, έτσι και οι Υπηρεσίες Μά ησης ρειάζονται να διαφημίζουν τη ειτουρ ικότητά τους ώστε να είναι ανι νεύσιμες από ά ες Υπηρεσίες και Μα ητές. Στη τρέ ουσα κατάσταση του Πα κόσμιου Ιστού (μπορούμε πο ύ ενικά να πούμε π ς ανήκουμε στην Web 2 επο ή, και π ς ο Σημασιο ο ικός Ιστός, Semantic Web, α είναι η επόμενη εξέ ιξη) η ύση που έ ει αναπτυ εί είναι το πρ τόκο ο UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) [17], το οποίο μοντε οποιεί το τρόπο περι ραφής, δημοσίευσης και εύρεσης Υπηρεσιών Ιστού. Οι πάρο οι υπηρεσιών περι ράφουν σε ένα αρ είο XML π ηροφορίες 6

11 ύρ από την υπηρεσία και τον τρόπο ρήσης της. Έπειτα κατα ρούν αυτό το αρ είο σε ένα UDDI μητρώο (UDDI registry). Για τον Σημασιο ο ικό Ιστό όμ ς αυτός ο τρόπος αναπαράστασης α πρέπει να υπο ο ιστεί εκ νέου με τη ρήση τε νο ο ιών οντο ο ιών, που επιτρέπουν αυτόματους μη ανισμούς συ ο ισμού πάν στις ζητούμενες και τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Μια ύση προτείνεται στις [15] [14] όπου συνδυάζονται οι OWL-S [13] και UDDI τε νο ο ίες. Για μας όμ ς οι Υπηρεσίες Μά ησης δια έτουν το ίδιο προϊόν, τα μα ησιακά αντικείμενα (και πιο συ κεκριμένα CROP μα ησιακά αντικείμενα). Δεν μας αρκεί να κατα ρούν απ ά το τύπο τ ν υπηρεσιών που δια έτουν. Χρειάζεται να κατα ρούν π ηροφορίες ια τα ίδια τα προϊόντα που δια έτουν, π τις έννοιες στό ους που υπηρετούν, το μα- ησιακό στυ, δη αδή π ηροφορίες που περιέ ονται στο LOM. Έτσι ένα μητρώο από υπηρεσίες μά ησης περιέ ει τις ικανότητες (capabilities) όπ ς περι ράφονται στο IEEE LOM τ ν μα ησιακών αντικειμέν ν που είναι δια έσιμα στο ώρο. Στη δεύτερη απο ήκη κατα ρούνται τα αρακτηριστικά (μοντέ ο) τ ν Μα ητών, όπ ς το μοντέ ο IEEE PAPI [7], και το IMS LIP [9]. Οι κα ο ικές Οντο ο ίες αποσαφηνίζουν έννοιες που είναι κοινές στα π αίσια του Μα ησιακο Χώρου. Η πρώτη έιναι η Οντο o ία Περιο ομένου του Χώρου (Domain Ontology), περιέ ει την έν ση (merge) ό ν τ ν Οντο ο ιών Περιε ομένου (Content Ontology) τ ν Μα ησιακών Αντικει μέν ν του Χώρου. Με ά α ό ια αποσαφηνίζει και ταξινομεί ό ες τις έννοιες ια τις οποίες ο Χώρος μπορεί να προσφέρει του ά ιστο ένα Μα ησιακό Αντικείμενο. Η δεύτερη είναι η Οντο ο ία τ ν προσδιοριστών μα ησιακών στυ (Learning Style Designator Ontology), όπ ς περι ράφηκαν στην ενότητα 2.2. Κά ε Μα- ησιακό Αντικείμενο αρακτηρίζεται από έναν προσδιοριστή μα ησιακού στυ. Όμοια, κά ε Μα ητής προσδιορίζεται από ένα προσδιοριστή στυ, δ δ. ένα στυ μά ησης που φαίνεται κυρί ς να προτιμά. Η τρίτη και τε ευταία είναι το κα ο ικό Γράφημα Εννοιών (Global Concept Graph), που περιέ ει ς υπο ραφήματα ό α τα Γραφήματα Εννοιών τ ν Μα ησιακών Αντικειμέν ν του Χώρου. Συμμετέ οντες στο Μα ησιακό Χώρο είναι οι Υπηρεσίες και οι Χαρακτήρες (Actors). Διακρίνουμε τις Υπηρεσίες Μά ησης (Learning Services), τον Διαμεσο- α ητή (Facilitator), την Υπηρεσία Αξιο ό ησης και Παρακο ού ησης (Rating & Monitoring), τους Μα ητές (Learners) και τους Συ ραφείς (Authors). (Περισσότερα στην Ενότητα 3.4) 3.1 Οι κύριες ειτουρ ίες Οι κύριες ειτουρ ίες σε ένα Μα ησιακό Χώρο είναι η αναζήτηση, σύνθεση ή προσαρμογή και χρήση (εκτέ εση) Μα ησιακών Αντικειμέν ν. Αναζήτηση εκτε- ούν τόσο οι Μα ητές όσο και οι Υπηρεσίες Μά ησης. Οι πρώτοι υπο ά ουν αίτημα αναζήτησης ια ένα Αντικείμενο που εξυπηρετεί έναν επι υμητό εκπαιδευτικό στό ο (target concept). Οι Υπηρεσίες ξεκινούν ένα νέο αίτημα αναζήτησης είτε ια να ανταποκρι ούν σε αίτημα αναζήτησης ενός Μα ητή, ή μιας ά ης Υπηρεσίας, το οποίο αρ ικά δεν π ηρούν, είτε ια να προσαρμόσουν ένα Αντικείμενο που δια έτουν, πριν ή και κατά τη διάρκεια της εκτέ εσής του από έναν Μα ητή (έπειτα από αναφορά του Order). Για παράδει μα, έστ ότι ο εκπαιδευτικός στό ος ενός Μα ητή είναι η έννοια Μι αδικοί Αρι μοί. Μια Υπηρεσία δια έτει Αντικείμενο με την επι υμητή έννοια-στό ο, α ά έστ ότι έ ει προαπαιτούμενη νώση τις Τρι νομετρικές Συναρτήσεις. Σύμφ να με το Μοντέ ο του, ο Μα ητής δε κα ύπτει το προαπαιτούμενο. Η Υπηρεσία μπορεί να επι έξει να κατασκευάσει ένα 7

12 Σ ήμα 5: Η σύν εση ή προσαρμο ή ενός Αντικειμένου νέο Αντικείμενο προσ έτοντας στο υπάρ ον Αντικείμενα ια τις προαπαιτούμενες έννοιες που δε ν ρίζει ο Μα ητής. Σε περίπτ ση που η ίδια δεν δια έτει τα προαπαιτούμενα Αντικείμενα, ξεκινά μια νέα αναζήτηση στο Μα ησιακό Χώρο, προκειμένου να ρει μια Υπηρεσία που α της τα δια έσει (συνερ ασία μεταξύ Υπηρεσιών Μά ησης). Το πρό ημα σύνθεσης ενός Μα ησιακού Αντικειμένου 5 το αντιμετ πίζουμε ς ένα πρό ημα σ εδιασμού ενερ ειών (planning problem) υπό περιορισμούς (constraints). Οι ενέρ ειες υποδη ώνονται από planning operators που δεν είναι παρά η αφαιρετική περι ραφή τ ν Μα ησιακών Αντικειμέν ν ς ζευ ών precondition target concepts, P 1, P 2,..., P n => T. Οι περιορισμοί είναι ποικί ν ειδών. Μία κατη ορία περιορισμών προκύπτει από το στό ο μά ησης (target concept), τις διαπιστούμενες (από το Learner Model) σ ετικές νώσεις του Μα ητή και τη σ έση προαπαιτούμεν ν στο κα ο ικό Γράφημα Εννοιών του Χώρου Μά ησης. Από τα στοι εία αυτά εξά εται ένα υπο ράφημα του κα ο ικού Γραφήματος Εννοιών που αποτε εί το ράφημα εννοιών του προς σύν εση Αντικειμένου. Τα preconditions και το target concept αυτού του ραφήματος αποτε ούν τη διατύπ ση του planning problem. Μόνο planning operators που είναι συνεκτικοί προς αυτό το Γράφημα Εννοιών α ε ρη ούν στην αναζήτηση π άνου. Η σύν εση ή προσαρμο ή ενός Αντικειμένου (Σ ήμα 5) μπορεί να ά ει ώρα και κατά τη διάρκεια της χρήσης Μα ησιακών Αντικειμέν ν, αν π.. ο Μα ητής αποτυ άνει να συ κεντρώσει τον προκα ορισμένο α μό επίδοσης κατά τη με- έτη μιας ενδιάμεσης έννοιας. Η Υπηρεσία ενημερώνεται ια αυτή την εξέ ιξη από το Order, που παρακο ου εί τη διαδικασία μά ησης, και προσπα εί να αναπροσαρμόσει το Αντικείμενο τροποποιώντας το σ ετιζόμενο κόμ ο του KRC. Μπορεί ια παράδει μα να προσφέρει ένα επιπ έον Αντικείμενο ια με έτη και μία νέα άσκηση. Τα νέα αυτά αντικείμενα μπορεί να τα δια έτει η ίδια, ή α ιώς ξεκινά μια νέα αναζήτηση στο Μα ησιακό Χώρο, προκειμένου να ρει μια Υπηρεσία που α της τα δια έσει. Η συνερ ασία τ ν Υπηρεσιών ια την κατασκευή Μα ησιακών Αντικειμέν ν 8

13 απαιτεί την ύπαρξη μιας αρ ιτεκτονικής αναφοράς του Χώρου Μά ησης, στην οποία να ρυ μίζονται οι τρόποι α η επίδρασης μεταξύ τ ν ρό ν που υ οποιούνται από συμμετέ οντες στο Μα ησιακό ώρο. 3.2 Η αρ ιτεκτονική αναφοράς Τα Μοντέ α Ρό ν (Role Models) είναι μια μέ οδος μοντε οποίησης ενός συστήματος. Έ ει εφαρμοστεί τόσο στην Αντικειμενοστραφή Τε νο ο ία Λο ισμικού [11], [1], όσο και στη Τε νο ο ία Πρακτόρ ν Λο ισμικού (Agent Oriented Software Engineering) [3]. Στην αντί ηψη αυτή ένας ρό ος είναι ένα σύνο ο συμπεριφορών (τοπικών και διαδραστικών) και υ οποιείται από κάποιον συμμετέ οντα (Participant), Υπηρεσία (Service), Χαρακτήρα (Actor). Στο [12] αναπτύσσεται μια Upper Role Modeling Ontology στην οποία κα ορίζονται οι έννοιες που υπεισέρ ονται στον κα ορισμό ενός μοντέ ου ρό ν. Κά ε διαδραστική α η επίδραση μεταξύ ρό ν είναι μια αντα α ή (exchange), η οποία κα ορίζεται από τα preconditions (προϋπο έσεις) και effects (αποτε έσματα). Χρησιμοποιεί ένα κανά ι επικοιν νίας ια να μεταδώσει ένα μήνυμα (message). Κά ε μήνυμα έ ει ένα τύπο (communicative act) και περιε όμενο (content fact) ραμμένο σε μια ώσσα Λο ικής. Στο προτεινόμενο Μοντέ ο Ρό ν ενός Μα ησιακού Χώρου διακρίνονται οι ρό οι που παρατί ενται στον Πίνακες 1, 2.. Ο ρό ος Αιτούντος Μαθησιακών Αντικειμένων είναι αυτός που αναζητεί ια Μα ησιακά Αντικείμενα στο Χώρο. Ο ρό ος Μαθητής έ ει την ιδιότητα να αναζητεί (τη κ ηρονομεί από τον Ρό ο Αιτούντος Μα ησιακών Αντικειμέν ν) και να εκτε εί Μα ησιακά Αντικείμενα τ ν οποί ν τα αρακτηριστικά τα έ ει δη ώσει είτε ρητά είτε δια μέσ του Μοντέ ου του. Επίσης, η εκτέ εση ενός Αντικειμένου δεν είναι μια στατική διαδικασία. Αντί- ετα, ο Ρό ος Μα ητή μπορεί να επικοιν νήσει περαιτέρ τις προτιμήσεις του ια το τρόπο εκτέ εσης του Αντικειμένου. Ο ρό ος Διαμεσολαβητής είναι αυτός που διαμεσο α εί προκειμένου να ά- ουν ώρα οι α η επιδράσεις μεταξύ Μα ητή -Πάρο ου Υπηρεσίας και Πάρο ου Υπηρεσίας- Πάρο ου Υπηρεσίας. Κάτι τέτοιο επιτυ άνεται ενερ ώντας ς μη- ανή αναζήτησης ια Μα ησιακά Αντικείμενα στο Χώρο. Ο Ρό ος Αξιολογητή είναι αυτός που κατα ράφει τις αξιο ο ήσεις ποιότητας τ ν Υπηρεσιών και τ ν Χαρακτήρ ν του Χώρου. Σε αξιο ό ηση υπόκεινται οι Πάρο οι Υπηρεσιών Μά ησης, τα Μα ησιακά Αντικείμενα, οι Συ ραφείς, και οι Μα ητές. Ο Πάροχος Υπηρεσιών Μάθησης ρό ος είναι αυτός που δια έτει προσαρμόσιμα Μα ησιακά Αντικείμενα στους Μα ητές Ρό ους και σε ά ους ρό ους Παρό ους. Οι ρό οι Μα ητές εκτε ούν τα Μα ησιακά Αντικείμενα με σκοπό να αποκτήσουν νώση. Ά οι ρό οι Πάρο οι προμη εύονται Αντικείμενα με σκοπό να συμπ ηρώσουν ή/ και να εμπ ουτίσουν (προσαρμόσουν, μετα άσουν) τα δικά τους Αντικείμενα. Ο ρό ος του Επόπτη είναι να εποπτεύει τη διαδικασία της εκτέ εσης ενός Αντικειμένου, με στό ο να ενημερώνει τον Πάρο ο ια τυ ών προ ήματα εκτέ εσης (π. κο ήματα στην εκτέ εση, σφά ματα επικοιν νίας, κ.α.). Ο Ρό ος του Διαχειριστή των Προφίλ αναπαριστά έναν αφηρημένο Ρό ο που μπορεί να δια ειρίζεται το Προφί (Profile) ενός Ρό ου ή Αντικειμένου. Για μας προφί έ ει ο Μα ητής, ο Πάρο ος και το Μα ησιακό Αντικείμενο. Επεκτείνουμε 9

14 αυτό το Ρό ο ια να δια ειρίζεται κά ε ένα από τα παραπάν προφί. Για παράδει μα, ο Ρό ος Δια ειριστή του Προφί Παρό ου δια ειρίζεται το προφί ενός Παρό ου. Κά ε Πάρο ος έ ει να διαφημίζει τον εαυτό του στο Χώρο ώστε οι υπηρεσίες του ( ια μας οι κύριες υπηρεσίες είναι τα μα ησιακά αντικείμενα) να είναι ανακα ύψιμες στο Χώρο. Για το σκοπό αυτό έ ουμε δημιουρ ήσει το προφί τ ν Παρό ν στο οποίο περι ράφονται οι ικανότητές (capabilities) τους. Στην Σ ήμα 4 παρουσιάζεται ένα τμήμα τ ν Ρό ν του Χώρου και οι μεταξύ τους συσ ετίσεις. Ρό ος Πίνακας 1: Οι Ρό οι και οι Συμμετέ οντες που τους υ οποιούν Ρό ος Αιτούντος Μα ησιακού Αντικειμένου (Learning Object Requestor Role) Ρό ος Μα ητή (Learner Role) Ρό ος Διαμεσο α ητή (Facilitator Role) Ρό ος Συ ραφέα (Author Role) Ρό ος Πάρο ου Υπηρεσιών Μά ησης (Learning Provider Role) Ρό ος Αξιο ο ητή (Rating Role) Ρό ος Επόπτη (Monitor Role) Ρό ος Δια ειριστή Προφί (Profile Manager Role) (υπο)ρό ος Δια ειριστή Προφί Μα ησιακών Αντικειμέν ν (Learning Object Profile Manager Role) (υπο)ρό ος Δια ειριστή Προφί Μα ητών (Learner Profile Manager Role) (υπο)ρό ος Δια ειριστή Προφί Παρό ν Υπηρεσιών Μά ησης (Service Profile Manager Role) Συμμετέ οντες που τον υ οποιούν Μα ητής, Υπηρεσία Μά ησης Μα ητής Διαμεσο α ητής Συ ραφές Υπηρεσία Μά ησης Υπηρεσία Παρακο ού ησης & Αξιο- ό ησης Υπηρεσία Παρακο ού ησης & Αξιο- ό ησης Υπηρεσία Μά ησης Μα ητής, Υπηρεσία Μά ησης Υπηρεσία Μά ησης 3.3 Παράδει μα α η επιδράσε ν Για διευκό υνση του ανα νώστη, παρα έτουμε ένα στοι ειώδες σενάριο α - η επίδρασης μεταξύ ρό ν σε ένα Μα ησιακό Χώρο, τ ν Ρό ν Αιτούντος και Παρό ου Υπηρεσιών Μά ησης. Έστ ότι ο πρώτος ρό ος υ οποιείται από μια Υπηρεσία Μά ησης η οποία αναζητά ένα Μα ησιακό Αντικείμενο με σκοπό να το συμπερι ά ει στο Αντικεί- 10

15 Συμμετέ ν Πίνακας 2: Συμμετέ οντες ενός Χώρου Μά ησης Ρό ους που υ οποιεί Μα ητής Ρό ος Μα ητή, Ρό ος Αιτούντος Μα ησιακού Αντικειμένου, Ρό ος Δια ειριστή Προφί Μα ητή Συ ραφές Υπηρεσία Μά ησης Υπηρεσία Παρακο ού ησης και Αξιο- ό ησης Μεσο α ητής Ρό ος Συ ραφέα Ρό ος Αιτούντος Μα ησιακού Αντικειμένου, Ρό ος Επόπτη Μά ησης, Ρό ος Δια ειριστή Προφί Ρό ος Αξιο ό ησης Ρό ος Μεσο α ητή Σ ήμα 6: Οι Ρό οι σε ένα Μα ησιακό Χώρο και οι μεταξύ τους συσ ετίσεις 11

16 Σ ήμα 7: Παράδει μα Σύν ετης Διερ ασίας μενο που συν έτει. Η διαδικασία της αναζήτησης είναι μια σύν ετη συμπεριφορά. (Σ ήμα 7). Αρ ικά ο Αιτών εκτε εί την querylearningobjectavailablexchange διερ ασία (ρ τά αν υπάρ ουν δια έσιμα Αντικείμενα με την υπο α όμενη έννοια ς στό ο και τα επι υμητά προαπαιτούμενα, και με οιπά αρακτηριστικά, όπ ς ίσ ς η διάρκεια και πυκνότητα). Ο Πάρο ος που αμ άνει το αίτημα εκτε- εί εσ τερική διερ ασία (δεν απεικονίζεται στην Σ ήμα 7) ώστε να αποφασίσει αν μπορεί να δια έσει ένα τέτοιο Αντικείμενο. Στη διερ ασία αυτή, έστ ια παράδει μα ότι υπάρ ει Αντικείμενο με την επι υμητή έννοια στό ο α ά που δεν κα ύπτει τα προαπαιτούμενα. Εξά εται τότε το υπο ράφημα του κα ο- ικού Γράφου Εννοιών του Μα ησιακού Χώρου που κα ορίζεται από την έννοια στό ο και τις προαπαιτούμενες έννοιες. Η Υπηρεσία Πάρο ος μπορεί να μετατραπεί π έον σε Αιτούντα (με α α ή ρό ου), με στό ο την ο οκ ήρ ση ενός κατά η ου Αντικειμένου. Σε ετική έκ αση απαντά ετικά εκτε ώντας την informlearningobjectavailablexchange διερ ασία, Εικόνα 8 (το διά ραμμα δημιουρ ή ηκε με τη ρήση τ ν Protégé και ontoviz plugin, GraphViz). 12

17 Σ ήμα 8: Παράδει μα Αντα α ής και Μηνύματος 13

18 4 Συμπεράσματα και με οντική δου ειά Περι ράψαμε με συντομία μια αρ ιτεκτονική ενός Χώρου Μά ησης (Learning Domain) στον οποίο ειτουρ ούν Διαδικτυακές Υπηρεσίες Μά ησης (Learning Services) που αναπτύσσουν εξατομικευμένα Μα ησιακά Αντικείμενα (Learning Objects) και που μπορούν να τα προσαρμόζουν περαιτέρ σε εκάστοτε ανά κες, είτε μέσα από εσ τερικές διερ ασίες, είτε μέσα από τη συνερ ασία τους με ά ες Υπηρεσίες Μά ησης. Πρέπει να αναφέρουμε π ς η παρούσα έρευνα είναι σε εξέ ιξη. Μένουν ανοι- τά έματα υ οποίησης, α ά και σ εδιασμού (όπ ς η μοντε οποίηση του Μα ητή, πρότυπα/ μοτί α κατα ραφής τ ν α η επιδράσε ν ια την εξα ή συμπερασμάτ ν προσαρμο ής). 14

19 Αναφορές [1] E. Andersen. Conceptual modeling of objects.αδημοσίευτη διδακτορική διατρι ή, department of informatics, university of oslo., [2] F. Coffield, D. Mosley, E. Hall, and K. Ecclestone. Learning styles and pedagogy in post-16 learning., Last accessed Oct [3] J. Collis and D. Ndumu. The zeus agent building toolkit. the role modelling guide, [4] C. Hartonas. The crop reference architecture for learning objects in the semantic web. technical report, tei larissa, dept computer science, [5] C. Hartonas and E. Gana. Adaptivity for knowledge content in the semantic web. Proc ICALT, [6] C. Hartonas and E. Gana. Learning Objects and Learning Services in the Semantic Web., pages , [7] IEEE. IEEE, PAPI specification - learning technology: Public and private information, version 6.0. Technical report, IEEE, Last Accessed Oct [8] IEEE, learning technology standardization committee (LTSC) - draft standard for Learning Object Metadata (LOM), Last accessed Oct [9] IMS. IMS Global, learner information package (lip). information model, best practice and implementation guide, binding document, schemas - version 1.0. Technical report, IMS, Last Accessed Oct [10] A. Initiative. SCORM th Edition Specification, [11] E. Kendall. Agent software engineering with role modelling. In Agent- Oriented Software Engineering, pages Springer, [12] A. Kritsimalis. Role modeling for cdl specifications of web services. Αδημοσίευτη μεταπτυ ιακή ερ ασία, tei Λάρισας, Ε άδα, staffordshire university, [13] D. Martin, M. Burstein, D. McDermott, D. McGuinness, S. McIlraith, M. Paolucci, E. Sirin, N. Srinivasan, and K. Sycara. OWL-S 1.2 Release. Technical report, OWL-S Coalition, [14] M. Paolucci, T. Kawamura, T. Payne, and K. Sycara. Importing the semantic web in UDDI. Lecture Notes In Computer Science, pages , [15] M. Paolucci, T. Kawamura, T. Payne, and K. Sycara. Semantic matching of web services capabilities. Lecture Notes in Computer Science, pages ,

20 [16] M. Tσιακμάκη, X. Χαρτώνας, and E. Γκανά. Προσαρμοστικότητα ς Αναδυόμενη Ιδιότητα Σύν εσης Υπηρεσιών Μά ησης στο Σημασιο ο ικό Ιστό. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία Πάτρα, Ελλάδα, pages , [17] Universal Description, Discovery, and Integration (UDDI). Αʹ The LOM Base Schema Πίνακας 3: The LOM Base Schema Category Subcategories Specifications Brief Explanation 1.1 Identifier 1.1 catalog-entry tuple, e.g. isbn Catalog Groups the general General Entry information that describes 1.2 Title this learning object as a 1.3 Language whole 1.4 Description 1.5 Keyword 1.6 Coverage 1.6.time, culture, geography, region to which the lo applies 1.7 Structure 1.7 atomic, collection, networked, hierarchical, linear 1.9 Aggregation 1.9 raw, lesson, Level course, certificate Life Cycle 2.1 Version 2.2 Status 2.2 draft, final, revised, unavailable 2.3 Contribute Role author, publisher, Entity Date 3.1 Identifier Catalog Entry 3.2 Contribute Meta-Metadata3.2.1 Role Entity Date 3.3 Metadata Schema Συνέ εια στην επόμενη σε ίδα 16 Describes the history and current state of this learning object and those entities that have affected this learning object during its evolution. Describes how the metadata instance can be identified, who created this metadata instance, how, when, and with what references.

Κανονισμός Εκτε εστικής Επιτροπής

Κανονισμός Εκτε εστικής Επιτροπής Κανονισμός Εκτε εστικής Επιτροπής Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ιονίων Νήσων Περιφερειακή Έν ση Δήμ ν (Π.Ε.Δ.) Ιονί ν Νήσ ν ΠΕΔ ΙΝ Ιανουάριος 2012 2 Περιε όμενα 1 Αντικείμενο 4 2 Σύν εση εκτε εστικής

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμοστικότητα ως αναδυόμενη ιδιότητα σύνθεσης υπηρεσιών μάθησης στο Σημασιολογικό Ιστό

Προσαρμοστικότητα ως αναδυόμενη ιδιότητα σύνθεσης υπηρεσιών μάθησης στο Σημασιολογικό Ιστό 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 889 Προσαρμοστικότητα ως αναδυόμενη ιδιότητα σύνθεσης υπηρεσιών μάθησης στο Σημασιολογικό Ιστό Μ. Τσιακμάκη1, Ε. Γκανά2, Χρ. Χαρτώνας3 1Τμήμα Πληροφορικής &

Διαβάστε περισσότερα

Παρά η η Δια είριση Δεδομέν ν

Παρά η η Δια είριση Δεδομέν ν 17 Παρά η η Δια είριση Δεδομέν ν Ο όρος "με ά α δεδομένα" εμφανίστηκε στα μέσα της δεκαετίας του 2000 και έ ει έσει νέες προκ ήσεις στα ΣΔΒΔ. Συνοπτικά, οι προκ ήσεις αυτές απορρέουν κυρί ς από τον πο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Βι ιο ήκης Γραφικών ια Ενσ ματ μένο Σύστημα

Ανάπτυξη Βι ιο ήκης Γραφικών ια Ενσ ματ μένο Σύστημα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη Βι ιο ήκης Γραφικών ια Ενσ ματ μένο Σύστημα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου

Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ιονίων Νήσων Περιφερειακή Έν ση Δήμ ν (Π.Ε.Δ.) Ιονί ν Νήσ ν -3mm-3mm ΠΕΔ ΙΝ Ιανουάριος 2012 2 Περιε όμενα 1 Αντικείμενο του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Οικονομικής Δια είρισης

Κανονισμός Οικονομικής Δια είρισης Κανονισμός Οικονομικής Δια είρισης Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ιονίων Νήσων Περιφερειακή Έν ση Δήμ ν (Π.Ε.Δ.) Ιονί ν Νήσ ν ΠΕΔ ΙΝ Ιανουάριος 2012 2 Περιε όμενα Άρ ρο 1: Αντικείμενο Κανονισμού 4

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση Π ηροφορίας στον Πα κόσμιο Ιστό

Ανάκτηση Π ηροφορίας στον Πα κόσμιο Ιστό 9 Ανάκτηση Π ηροφορίας στον Πα κόσμιο Ιστό Περιε όμενα Κεφα αίου 9.1 Εισα ή............................ 204 9.2 Πα κόσμιος Ιστός και Μη ανές Αναζήτησης......... 204 9.2.1 Οι Προκ ήσεις του Πα κόσμιου Ιστού........

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΩΝ Ρομποτικά Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε νικό Μετσό ιο Πο υτε νείο Σ ο ή Η εκτρο ό ν Μη ανικών και Μη ανικών Υπο ο ιστών Τομέας Τε νο ο ίας Π ηροφορικής και Υπο ο ιστών. Διπ ματική Ερ ασία

Ε νικό Μετσό ιο Πο υτε νείο Σ ο ή Η εκτρο ό ν Μη ανικών και Μη ανικών Υπο ο ιστών Τομέας Τε νο ο ίας Π ηροφορικής και Υπο ο ιστών. Διπ ματική Ερ ασία Ε νικό Μετσό ιο Πο υτε νείο Σ ο ή Η εκτρο ό ν Μη ανικών και Μη ανικών Υπο ο ιστών Τομέας Τε νο ο ίας Π ηροφορικής και Υπο ο ιστών Με έτη και Υ οποίηση Α ορί μ ν ια Βιο ο ικές Εφαρμο ές σε MapReduce Περι

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αντεστραμμένος Κατά ο ος

Ο Αντεστραμμένος Κατά ο ος 6 Ο Αντεστραμμένος Κατά ο ος Περιε όμενα Κεφα αίου 6.1 Εισα ή............................ 118 6.2 Η Δομή του Αντεστραμμένου Κατα ό ου........... 118 6.3 Χρήση του Κατα ό ου στην Επεξερ ασία Ερ τημάτ ν...

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση Π ηροφορίας. Συ ραφή Απόστο ος Ν. Παπαδόπου ος Ι άννης Μαν όπου ος Κ νσταντίνος Τσί ας. Κριτικός Ανα νώστης Δημήτριος Κατσαρός

Ανάκτηση Π ηροφορίας. Συ ραφή Απόστο ος Ν. Παπαδόπου ος Ι άννης Μαν όπου ος Κ νσταντίνος Τσί ας. Κριτικός Ανα νώστης Δημήτριος Κατσαρός Ανάκτηση Π ηροφορίας Συ ραφή Απόστο ος Ν. Παπαδόπου ος Ι άννης Μαν όπου ος Κ νσταντίνος Τσί ας Κριτικός Ανα νώστης Δημήτριος Κατσαρός Συντε εστές Έκδοσης ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Α. Ν. Παπαδόπου ος, Ι. Μαν

Διαβάστε περισσότερα

Το Πι ανοκρατικό Μοντέ ο

Το Πι ανοκρατικό Μοντέ ο 5 Το Πι ανοκρατικό Μοντέ ο Περιε όμενα Κεφα αίου 5.1 Εισα ή............................ 94 5.2 Βασικές Έννοιες Θε ρίας Πι ανοτήτ ν............ 95 5.3 Υπο ο ισμός Σ ετικότητας Ε ράφ ν............ 96 5.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Δ (Π.Ε.Δ.) Ι Ν ΠΕΔ. Κανονισμοί. ΟΕΥ Προσωπικού Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης Εποπτικού Συμβουλίου

Π Ε Δ (Π.Ε.Δ.) Ι Ν ΠΕΔ. Κανονισμοί. ΟΕΥ Προσωπικού Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης Εποπτικού Συμβουλίου Π Ε Δ (Π.Ε.Δ.) Ι Ν ΠΕΔ ΙΝ Κανονισμοί ΟΕΥ Προσωπικού Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης Εποπτικού Συμβουλίου Ιανουάριος 2012 Σύντομα Περιε όμενα 1 Ορ ανισμός Εσ τερικής

Διαβάστε περισσότερα

Το Διανυσματικό Μοντέ ο

Το Διανυσματικό Μοντέ ο 4 Το Διανυσματικό Μοντέ ο Περιε όμενα Κεφα αίου 4.1 Εισα ή............................ 74 4.2 Βασικές Έννοιες........................ 74 4.2.1 Υπο ο ισμός Σημαντικότητας Όρ ν......... 76 4.2.2 Υπο ο ισμός

Διαβάστε περισσότερα

Σ εδιασμός Συστημάτ ν Ε έ ου

Σ εδιασμός Συστημάτ ν Ε έ ου Σ εδιασμός Συστημάτ ν Ε έ ου ΔΠΜΣ Συστήματα Αυτοματισμού 2014-2015 Δρ Γ Παπα άμπρου Λέκτορας ΕΜΠ georgepapalambrou@lmentuagr Ερ αστήριο Ναυτικής Μη ανο ο ίας (Κτίριο Λ) Σ ο ή Ναυπη ών Μη ανο ό ν Μη ανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κατά ο ος Υπο ραφών

Ο Κατά ο ος Υπο ραφών 7 Ο Κατά ο ος Υπο ραφών Περιε όμενα Κεφα αίου 7.1 Εισα ή............................ 144 7.2 Μέ οδοι Εξα ής Υπο ραφών................ 144 7.2.1 Βασικές Μέ οδοι Εξα ής Υπο ραφών....... 145 7.2.2 Εξα ή Υπο

Διαβάστε περισσότερα

Ε νικό Μετσό ιο Πο υτε νείο

Ε νικό Μετσό ιο Πο υτε νείο Ε νικό Μετσό ιο Πο υτε νείο Σ ο ή Η εκτρο ό ν Μη ανικών και Μη ανικών Υπο ο ιστών Τομέας Τε νο ο ίας Π ηροφορικής και Υπο ο ιστών Ερ α είο Αυτοματοποιημένης Εξερεύνησης Απόδοσης - Επιφάνειας Υ ικού - Ισ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Συστήματος Συστάσε ν Συνερ ατικής Διή ησης με ρήση Ιεραρ ικών Α ορί μ ν Κατάταξης

Ανάπτυξη Συστήματος Συστάσε ν Συνερ ατικής Διή ησης με ρήση Ιεραρ ικών Α ορί μ ν Κατάταξης ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Ανάπτυξη Συστήματος Συστάσε ν Συνερ ατικής Διή ησης με ρήση Ιεραρ ικών Α ορί μ ν Κατάταξης της Μαριάννας Κουνέ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση Αποτε εσματικότητας

Αποτίμηση Αποτε εσματικότητας 2 Αποτίμηση Αποτε εσματικότητας Περιε όμενα Κεφα αίου 2.1 Εισα ή............................ 26 2.2 Βασικά Μέτρα Αποτε εσματικότητας............. 26 2.2.1 Ανάκ ηση, Ακρί εια και Αστο ία........... 27 2.2.2

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα

Μαθησιακά Αντικείμενα Μαθησιακά Αντικείμενα Κλειώ Σγουροπούλου Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιεχόμενα 2 Μαθησιακά Αντικείμενα: Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ) Open Educational Resources, δεδομένα, μεταδεδομένα, πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ἔστω www.esto.gr Ο...πισινός μας! American Bar το καναμε για όλους μας. * * * www.esto.gr κι από τη Σκιά τους. σε κάθε νησί;

ἔστω www.esto.gr Ο...πισινός μας! American Bar το καναμε για όλους μας. * * * www.esto.gr κι από τη Σκιά τους. σε κάθε νησί; American Bar το καναμε * κι από τη Σκιά τους. * κι απο τις Συνιστώσες τους. * για όλους μας. * * * σε κάθε νησί; * σε κάθε υπουργείο. * έξω από το σπίτι του. * * * Ποιος είναι πίσω μας; * Ο...πισινός μας!

Διαβάστε περισσότερα

Architecture οf Integrated Ιnformation Systems (ARIS)

Architecture οf Integrated Ιnformation Systems (ARIS) Architecture οf Integrated Ιnformation Systems (ARIS) Η αρχιτεκτονική ARIS (ARchitecture οf Integrated information Systems) έχει ως στόχο της την περιγρφή όλων των όψεων ή οπτικών ενός επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε νικό Μετσό ιο Πο υτε νείο. Πρακτικά Συστήματα Συ ο ιστικής ια Εκφραστικές Ασαφείς Περι ραφικές Λο ικές

Ε νικό Μετσό ιο Πο υτε νείο. Πρακτικά Συστήματα Συ ο ιστικής ια Εκφραστικές Ασαφείς Περι ραφικές Λο ικές Ε νικό Μετσό ιο Πο υτε νείο Σ ο ή Η εκτρο ό ν Μη ανικών Και Μη ανικών Υπο ο ιστών Τομέας Τε νο ο ίας Π ηροφορικής και Υπο ο ιστών Πρακτικά Συστήματα Συ ο ιστικής ια Εκφραστικές Ασαφείς Περι ραφικές Λο

Διαβάστε περισσότερα

Α ιθ EL. 3. Κα ασ ασ ής: fischerwerke GmbH & Co. KG, Klaus-Fischer-Straße 1, Waldachtal, α ία. Tumlingen,

Α ιθ EL. 3. Κα ασ ασ ής: fischerwerke GmbH & Co. KG, Klaus-Fischer-Straße 1, Waldachtal, α ία. Tumlingen, Η ΩΣΗ ΠΙ ΟΣ Ω Α ιθ. 0020 EL 1. Μο α ι ός ω ι ός α ο οί σ ς ο ύ ο ο οϊό ος: fischer η ώ α ο ώ α ύ ιο FH II, FH II-I 2. Π οβ ό - ς χ ήσ - ις : Π οϊό Α ύ ιο ιασ ο ής χό ς α ό ο ι έ η/ ς ήση/ ις ω σ έ ω σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΑΚΗΕΙ ΜΙΓΑΔΙΚΟΤ-ΟΡΙΑ-ΤΝΕΧΕΙΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΑΚΗΕΙ ΜΙΓΑΔΙΚΟΤ-ΟΡΙΑ-ΤΝΕΧΕΙΑ (ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΚΗΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ Ε.Μ.Ε) ΑΚΗΗ 1 Έςτω ςυνεήσ ςυνάρτηςη :RR, με (0)=2 η οποία ικανοποιεί τη ςέςη ( ) 4 = 6 ια κά ε R α) Να βρείτε τισ τιμέσ (2) και (-2) β) Να απο είξετε τι υπάρει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 5. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Tεχνολογίες των Πληροφοριών σε ψηφιακό περιβάλλον: Τα εργαλεία

ΜΑΘΗΜΑ 5. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Tεχνολογίες των Πληροφοριών σε ψηφιακό περιβάλλον: Τα εργαλεία ΜΑΘΗΜΑ 5 161 Tεχνολογίες των Πληροφοριών σε ψηφιακό περιβάλλον: Τα εργαλεία 162 1 Η ανάγκη Η Ιστορία Μεταδεδοµένα στο Συµβατικό Περιβάλλον Ψηφιακό Περιβάλλον: Το πρόβληµα και οι πρώτες απόπειρες Προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Εξόρυξη νώσης από μέσα κοιν νικής δικτύ σης: Με έτη περίπτ σης στο Twitter.

Εξόρυξη νώσης από μέσα κοιν νικής δικτύ σης: Με έτη περίπτ σης στο Twitter. Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Μα ηματικών Τμήμα Μη ανικών Η/Υ & Π ηροφορικής Διατμηματικό Πρό ραμμα Μεταπτυ ιακών Σπουδών "Μα ηματικά τ ν Υπο ο ιστών και τ ν Αποφάσε ν". Εξόρυξη νώσης από μέσα κοιν νικής δικτύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε νικό Μετσό ιο Πο υτε νείο Σ ο ή Η εκτρο ό ν Μη ανικών και Μη ανικών Υπο ο ιστών Τομέας Επικοιν νιών, Η εκτρονικής και Συστημάτ ν Π ηροφορικής

Ε νικό Μετσό ιο Πο υτε νείο Σ ο ή Η εκτρο ό ν Μη ανικών και Μη ανικών Υπο ο ιστών Τομέας Επικοιν νιών, Η εκτρονικής και Συστημάτ ν Π ηροφορικής Ε νικό Μετσό ιο Πο υτε νείο Σ ο ή Η εκτρο ό ν Μη ανικών και Μη ανικών Υπο ο ιστών Τομέας Επικοιν νιών, Η εκτρονικής και Συστημάτ ν Π ηροφορικής Υ οποίηση Εικονικού Μετα έα ια Εφαρμο ές του Ίντερνετ του

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή ανάπτυξη. Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS

Ψηφιακή ανάπτυξη. Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS Ψηφιακή ανάπτυξη Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS Learning Objective : SEO και Analytics Fabio Calefato Department of Computer

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Case Study: Μελέτη Περιπτώσεως: Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Βιβλιοθήκης (Library Information System) Μοντελοποίηση και Κανονικοποίηση -

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη συντακτικού ανα υτή φυσικής ώσσας με ρήση του φορμα ισμού LFG. Πανα ιώτης Μίνος

Ανάπτυξη συντακτικού ανα υτή φυσικής ώσσας με ρήση του φορμα ισμού LFG. Πανα ιώτης Μίνος Ανάπτυξη συντακτικού ανα υτή φυσικής ώσσας με ρήση του φορμα ισμού LFG Πανα ιώτης Μίνος 18 Φε ρουαρίου 2014 Περί ηψη Η παρούσα μεταπτυ ιακή διπ ματική ερ ασία αναφέρεται στον σ εδιασμό και την υ οποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση διαδικτυακών υπηρεσιών με χρήση τεχνικών σχεδιασμού ενεργειών

Σύνθεση διαδικτυακών υπηρεσιών με χρήση τεχνικών σχεδιασμού ενεργειών Σύνθεση διαδικτυακών υπηρεσιών με χρήση τεχνικών σχεδιασμού ενεργειών Ουρανία Χατζή raniah@hua.gr Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 29 Νοεμβρίου 2007 Outline Web Service Overview Standards & Model Syntactic vs Semantic

Διαβάστε περισσότερα

Αποθετήρια. Κλειώ Σγουροπούλου. Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας

Αποθετήρια. Κλειώ Σγουροπούλου. Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Αποθετήρια Κλειώ Σγουροπούλου Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιεχόμενα 2 Αποθετήρια, ψηφιακά αποθετήρια Άδειες ανοικτού περιεχομένου, Μεταδεδομένα Ψηφιακό Αποθετήριο 3 Πληροφοριακό σύστημα που αναλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Ε νικό Μετσό ιο Πο υτε νείο. Διπ ματική Ερ ασία

Ε νικό Μετσό ιο Πο υτε νείο. Διπ ματική Ερ ασία Ε νικό Μετσό ιο Πο υτε νείο Σ ο ή Η εκτρο ό ν Μη ανικών και Μη ανικών Υπο ο ιστών Τομέας Τε νο ο ίας Π ηροφορικής και Υπο ο ιστών Α όρι μοι Συ ο ής Απορριμμάτ ν ια Αυτόματη Δια είριση Μνήμης Διπ ματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Αποτίμηση δυναμικών α η επίδρασης νευρών ν κατά τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Ε νικό Μετσό ιο Πο υτε νείο Σ ο ή Χημικών Μη ανικών. Με έτη και σ εδιασμός με όδ ν Εξόρυξης Δεδομέν ν και εφαρμο ές σε προ ήματα Μετα ο ομικής

Ε νικό Μετσό ιο Πο υτε νείο Σ ο ή Χημικών Μη ανικών. Με έτη και σ εδιασμός με όδ ν Εξόρυξης Δεδομέν ν και εφαρμο ές σε προ ήματα Μετα ο ομικής Ε νικό Μετσό ιο Πο υτε νείο Σ ο ή Χημικών Μη ανικών Διπλωματική Εργασία Με έτη και σ εδιασμός με όδ ν Εξόρυξης Δεδομέν ν και εφαρμο ές σε προ ήματα Μετα ο ομικής Γεράσιμος Α. Χουρδάκης Επι έπ ν : Αν. Κα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΓΡΔΒΔΝΧΝ ΜΔ ΣΗ ΒΟΗΘΔΙΑ PHP MYSQL Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Υξήζηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Υ οποίηση αντα α ής κ ειδιού DH και ψηφιακών υπο ραφών ασισμένη σε ε ειπτικές καμπύ ες

Υ οποίηση αντα α ής κ ειδιού DH και ψηφιακών υπο ραφών ασισμένη σε ε ειπτικές καμπύ ες Υ οποίηση αντα α ής κ ειδιού DH και ψηφιακών υπο ραφών ασισμένη σε ε ειπτικές καμπύ ες Νίκος Γιανναράκης Ζ ή Παρασκευοπού ου Σ ο ή Η εκτρο ό ν Μη ανικών και Μη ανικών Υπο ο ιστών Ε νικό Μετσό ιο Πο υτε

Διαβάστε περισσότερα

The Probabilistic Method - Probabilistic Techniques. Lecture 7: The Janson Inequality

The Probabilistic Method - Probabilistic Techniques. Lecture 7: The Janson Inequality The Probabilistic Method - Probabilistic Techniques Lecture 7: The Janson Inequality Sotiris Nikoletseas Associate Professor Computer Engineering and Informatics Department 2014-2015 Sotiris Nikoletseas,

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 6. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 6. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 6 122 Μεταδεδοµένα: : Η τυπολογία των σχηµάτων 123 Dublin Core: Τα στοιχεία δεδοµένων (1) Θέµα (Subject) Περιγραφή (Description) ηµιουργός (Creator( Creator) Τίτλος (Title) Εκδότης (Publisher( Publisher)

Διαβάστε περισσότερα

* Enterprise Resource Planning ** Customer Relationship Management

* Enterprise Resource Planning ** Customer Relationship Management Υπηρεσιοστρεφείς Επιχειρησιακές ιαδικασίες ιαµοιρασµός και Επαναχρησιµοποίηση Αποτελούν βασικές απαιτήσειςκατά το σχεδιασµό και την ολοκλήρωση (integration) επιχειρησιακών διαδικασιών ιαµοιρασµός: πολλοί

Διαβάστε περισσότερα

Organic.Edunet Web portal

Organic.Edunet Web portal Σχεδιασµός Εκπαιδευτικών Σεναρίων µε τη Χρήση Νέων Τεχνολογιών και Εργαλείων Παγκόσµιου Ιστού Πέτρος Λαµέρας Ελληνογερµανική Αγωγή 29 Απριλίου 2010 Τοέργο Organic.Edunet Στόχος να αποκτήσουν εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Οντολογικής Γνώσης για Τεκμηρίωση Οπτικοακουστικού Περιεχομένου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη Οντολογικής Γνώσης για Τεκμηρίωση Οπτικοακουστικού Περιεχομένου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη Οντολογικής Γνώσης για Τεκμηρίωση Οπτικοακουστικού Περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Προστασία ηλεκτροδίων γείωσης από τη διάβρωση»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Προστασία ηλεκτροδίων γείωσης από τη διάβρωση» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προστασία ηλεκτροδίων

Διαβάστε περισσότερα

Η κ άσση L A TEX dithesis

Η κ άσση L A TEX dithesis ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η κ άσση L A TEX dithesis Ι άννης Π. Μαντζουράτος Επι έπ ν: Α έξης Δε ής, Κα

Διαβάστε περισσότερα

Liner Shipping Hub Network Design in a Competitive Environment

Liner Shipping Hub Network Design in a Competitive Environment Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 01, 2016 Liner Shipping Hub Network Design in a Competitive Environment Gelareh, Shahin; Nickel, Stefan; Pisinger, David Publication date: 2010 Document Version Publisher's

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΩΦ ΠΕΤΡΟΣ, ΕΚΠ/ΚΟΣ ΠΕ 06. 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ

ΧΡΗΣΤΩΦ ΠΕΤΡΟΣ, ΕΚΠ/ΚΟΣ ΠΕ 06. 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ ΧΡΗΣΤΩΦ ΠΕΤΡΟΣ, ΕΚΠ/ΚΟΣ ΠΕ 06. 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ Οι στόχοι της Παρουσίασης Απόκτηση βασικής γνώσης Τι είναι Ψηφιακό Διδακτικό Αντικείμενο Digital Learning Object Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Αθήνας Έτος 2007-2008

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Αθήνας Έτος 2007-2008 Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Αθήνας Έτος 2007-2008 Εργασία στα πλαίσια του μαθήματος «Τεχνολογίες της Πληροφορίας» Διαλειτουργικότητα Μανόλης Πεπονάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ. Κλειώ Σγουροπούλου

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ. Κλειώ Σγουροπούλου ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κλειώ Σγουροπούλου Έρευνα, Καινοτομία & Πρότυπα Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 21 02 Κλειώ Σγουροπούλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση του εργαλείου ASK-LOM-AP για την δημιουργία και διαχείριση προφίλ εφαρμογών του προτύπου IEEE LOM

Η αξιοποίηση του εργαλείου ASK-LOM-AP για την δημιουργία και διαχείριση προφίλ εφαρμογών του προτύπου IEEE LOM Η αξιοποίηση του εργαλείου ASK-LOM-AP για την δημιουργία και διαχείριση προφίλ εφαρμογών του προτύπου IEEE LOM Περίληψη Γεώργιος Χλωρός 1, Παναγιώτης Ζέρβας 1,2, Δημήτριος Γ. Σάμψων 1,2 gchloros@tellas.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Μετα-δεδοµένα - Προτυποποίηση Μαθησιακών τεχνολογιών

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Μετα-δεδοµένα - Προτυποποίηση Μαθησιακών τεχνολογιών 1 Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Μετα-δεδοµένα - Προτυποποίηση Μαθησιακών τεχνολογιών Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Διάλεξη 7 Μαθησιακές τεχνολογίες Ο όρος Μαθησιακές

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής

Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής oard Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή ιατριβή Τίτλος ιατριβής Masters Thesis Title Ονοµατεπώνυµο Φοιτητή Πατρώνυµο Ανάπτυξη διαδικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤUA. Τεχνολογία Πολυμέσων

ΝΤUA. Τεχνολογία Πολυμέσων ΝΤUA Τεχνολογία Πολυμέσων Contents 2. Lesson 5: Video Metadata What Metadata is data about data. An item of metadata may describe an individual datum, or content item, or a collection of data including

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙAΧΕIΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» Του φοιτητή Κασαπιάν Αρτίν Αρ. Μητρώου: 2000.05.0042 Επιβλέπων Καθηγητής Παλαιολόγος Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

TAMIL NADU PUBLIC SERVICE COMMISSION REVISED SCHEMES

TAMIL NADU PUBLIC SERVICE COMMISSION REVISED SCHEMES TAMIL NADU PUBLIC SERVICE COMMISSION REVISED SCHEMES *********** COMBINED CIVIL SERVICES - I GROUP - I SERVICES PRELIMINARY EXAMINATION SinglePaper GeneralStudies(DegreeStd.)200items/300marks(Objectivetype)

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός και Συστήματα στον Παγκόσμιο Ιστό Ενότητα 9: Web Services. Καθ. Ιωάννης Γαροφαλάκης Πολυτεχνική Σχολή Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Προγραμματισμός και Συστήματα στον Παγκόσμιο Ιστό Ενότητα 9: Web Services. Καθ. Ιωάννης Γαροφαλάκης Πολυτεχνική Σχολή Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Προγραμματισμός και Συστήματα στον Παγκόσμιο Ιστό Ενότητα 9: Web Services Καθ. Ιωάννης Γαροφαλάκης Πολυτεχνική Σχολή Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Σκοποί ενότητας Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να εξοικειωθούν

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Εφαρμογών και Υπηρεσιών Διαδικτύου 10η Διάλεξη: Web Services

Σχεδίαση Εφαρμογών και Υπηρεσιών Διαδικτύου 10η Διάλεξη: Web Services Σχεδίαση Εφαρμογών και Υπηρεσιών Διαδικτύου 10η Διάλεξη: Web Services Δρ. Απόστολος Γκάμας Λέκτορας (407/80) gkamas@uop.gr Σχεδίαση Εφαρμογών και Υπηρεσιών Διαδικτύου Διαφάνεια 1 Ορισμός των Web Services

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Πιστοποίησης και εκπαίδευσης του HL7

Δράσεις Πιστοποίησης και εκπαίδευσης του HL7 Δράσεις Πιστοποίησης και εκπαίδευσης του HL7 Νίκος Κυριακουλάκος Certified HL7 V2.5 Chapter 2 Control Specialist Technical Manager Apollo AE HL7 Hellas Τι είναι το HL7? Ο οργανισμός HL7 είναι ένας από

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010 «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010 Απόστολος Κώστας Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Πληροφορικής, Υ.Δ. Π.Τ.Δ.Ε. Email: apkostas@aegean.gr Πρόγραμμα Μαθημάτων 1 ο - 18 Μαρ Αρχές Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική SOA (Service Oriented Architecture)

Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική SOA (Service Oriented Architecture) Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική SOA (Service Oriented Architecture) Χρήστος Ηλιούδης Πλεονεκτήματα των Υπηρεσιών Ιστού Διαλειτουργικότητα: Η χαλαρή σύζευξή τους οδηγεί στην ανάπτυξη ευέλικτου λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον

Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον Μονάδα Αριστείας Ανοικτού Λογισμικού - Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ψηφιακό Τεκμήριο Οτιδήποτε υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να προσπελαστεί μέσω υπολογιστή Μεταδεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Démographie spatiale/spatial Demography

Démographie spatiale/spatial Demography ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Démographie spatiale/spatial Demography Session 1: Introduction to spatial demography Basic concepts Michail Agorastakis Department of Planning & Regional Development Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό.

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό. UΓενικές Επισημάνσεις 1. Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις του Υπουργείου, σχετικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας. Διευκρινίζεται ότι στα περισσότερα θέματα οι απαντήσεις ήταν προφορικές (τηλεφωνικά),

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα και Τεχνολογίες Semantic Web και Web 2.0 και η εφαρμογή τους στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Πρότυπα και Τεχνολογίες Semantic Web και Web 2.0 και η εφαρμογή τους στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πρότυπα και Τεχνολογίες Semantic Web και Web 2.0 και η εφαρμογή τους στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νίκος Λούτας (nlout@uom.gr) http://nikosloutas.com Υποψήφιος Διδάκτορας, Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Μεικτής Μάθησης για τα Μαθηματικά της Γ Λυκείου

Μοντέλο Μεικτής Μάθησης για τα Μαθηματικά της Γ Λυκείου Μοντέλο Μεικτής Μάθησης για τα Μαθηματικά της Γ Λυκείου Ηµερίδα Μαθηµατικών: «Γεωµετρία - Ανάλυση, Αρµονική Αλληλεπίδραση για την Επίλυση Μαθηµατικών Προβληµάτων» Θεσσαλονίκη 2 Απριλίου 2011 Ελληνογαλλική

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Scrum framework: Ρόλοι

Scrum framework: Ρόλοι Ψηφιακή ανάπτυξη Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #2 : Ευέλικτες (Agile) μέθοδοι για την ανάπτυξη λογισμικού Learning Objective : Scrum framework: Ρόλοι Filippo

Διαβάστε περισσότερα

Σημασιολογικός Ιστός (Semantic Web) - XML

Σημασιολογικός Ιστός (Semantic Web) - XML Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Σημασιολογικός Ιστός (Semantic Web) - XML 22/11/2016 Δρ. Ανδριάνα Πρέντζα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια aprentza@unipi.gr Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαράσταση και διαχείριση χρονικά εξαρτώμενης πληροφορίας στις πολιτιστικές συλλογές

Αναπαράσταση και διαχείριση χρονικά εξαρτώμενης πληροφορίας στις πολιτιστικές συλλογές IONIAN UNIVERSITY, CORFU Dept. of Archives & Library Sciences Αναπαράσταση και διαχείριση χρονικά εξαρτώμενης πληροφορίας στις πολιτιστικές συλλογές Λουρδή Ειρήνη (elourdi@lib.uoa.gr) Λιλής Παντελής (pantelis@ionio.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Διαδίκτυο των Αντικειμένων - IoT.

Διαδίκτυο των Αντικειμένων - IoT. Διαδίκτυο των Αντικειμένων - IoT sdima@ece.upatras.gr ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ (ΦΚ/MIS) Ε.655/ 5001184. sdima@ece.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ιδασκαλία και Αξιολόγηση της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας µέσα από το ιαδίκτυο - To πρόγραµµα Coctale. ηµήτρης Τολιάς Ελληνοαµερικανική Ένωση

Η ιδασκαλία και Αξιολόγηση της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας µέσα από το ιαδίκτυο - To πρόγραµµα Coctale. ηµήτρης Τολιάς Ελληνοαµερικανική Ένωση Η ιδασκαλία και Αξιολόγηση της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας µέσα από το ιαδίκτυο - To πρόγραµµα Coctale Εισαγωγή ηµήτρης Τολιάς Ελληνοαµερικανική Ένωση Τόσοι αιώνες εκπαίδευσης δεν έχουν σταθεί αρκετοί

Διαβάστε περισσότερα

EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING. Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE)

EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING. Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE) EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE) Performing Static Analysis 1 Class Name: The fully qualified name of the specific class Type: The type of the class

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Υγεία Ενότητα: Use Case - an example of ereferral workflow Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων. Εξάμηνο 7 ο

Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων. Εξάμηνο 7 ο Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων Εξάμηνο 7 ο Procedures and Functions Stored procedures and functions are named blocks of code that enable you to group and organize a series of SQL and PL/SQL

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Τεχνολογίες και Εφαρμογές Διαδικτύου. Σχεδίαση Συστήματος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Τεχνολογίες και Εφαρμογές Διαδικτύου. Σχεδίαση Συστήματος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Σχεδίαση Συστήματος Κατερίνα Πραματάρη Διαφορετικοί τύποι έργων ανάπτυξης λογισμικού Μικρή εφαρμογή, ανάπτυξη από την αρχή, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Ψυχαγωγικού Λογισμικού και Εικονικοί Κόσμοι Ενότητα 8η - Εικονικοί Κόσμοι και Πολιτιστικό Περιεχόμενο

Τεχνολογία Ψυχαγωγικού Λογισμικού και Εικονικοί Κόσμοι Ενότητα 8η - Εικονικοί Κόσμοι και Πολιτιστικό Περιεχόμενο Τεχνολογία Ψυχαγωγικού Λογισμικού και Εικονικοί Κόσμοι Ενότητα 8η - Εικονικοί Κόσμοι και Πολιτιστικό Περιεχόμενο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής, 2015 Κωνσταντίνος Οικονόμου, Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΓΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΟΜΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΓΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 196 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΟΜΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΓΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Τζελέπης Σ. statze@uom.gr Στεφανίδης Γ. steph@uom.gr Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ

Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ 1 Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μαριάννα Κατσογιάννου, Κατερίνα Τοράκη Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται η λειτουργία και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 29. Τεχνητή Νοημοσύνη - Β' Έκδοση. Ι. Βλαχάβας, Π. Κεφαλάς, Ν. Βασιλειάδης, Φ. Κόκκορας, Η. Σακελλαρίου

Κεφάλαιο 29. Τεχνητή Νοημοσύνη - Β' Έκδοση. Ι. Βλαχάβας, Π. Κεφαλάς, Ν. Βασιλειάδης, Φ. Κόκκορας, Η. Σακελλαρίου Κεφάλαιο 29 Σημασιολογικό Διαδίκτυο "The Semantic Web is an extension of the current web in which information is given well-defined meaning, better enabling computers and people to work in cooperation."

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαράσταση Γνώσης και Αναζήτηση στον Σηµασιολογικό Ιστό

Αναπαράσταση Γνώσης και Αναζήτηση στον Σηµασιολογικό Ιστό Αναπαράσταση Γνώσης και Αναζήτηση στον Σηµασιολογικό Ιστό Αλέξανδρος Βαλαράκος (alexv@iit.demokritos.gr) (alexv@aegean.gr) Υποψήφιος ιδάκτορας Τµήµα Μηχανικών Υπολογιστικών και Πληροφοριακών Συστηµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής

Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγµένα Συστήµατα Πληροφορικής» Μεταπτυχιακή ιατριβή Τίτλος ιατριβής Ονοµατεπώνυµο Φοιτητή Πατρώνυµο Υλοποίηση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ IKYDA 2012 PROGRAMME IKYDA 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ IKYDA 2012 PROGRAMME IKYDA 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ IKYDA 2012 PROGRAMME FOR THE PROMOTION OF THE EXCHANGE AND SCIENTIFIC COOPERATION BETWEEN GREECE AND GERMANY

Διαβάστε περισσότερα

και η συνεργασία των Ιδρυμάτων

και η συνεργασία των Ιδρυμάτων ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΕΑΕΚ Μέτρο 2.2, Ενέργεια 2.2.2, Κατηγορία Πράξεων 2.2.2.α Το σύστημα ECTS και η συνεργασία των

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη στη ιαχείριση Γνώσης

Υποστήριξη στη ιαχείριση Γνώσης Υποστήριξη στη ιαχείριση Γνώσης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση ενότητας Γνώση και

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Προοπτικές Εναρμόνισης της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με τις Προδιαγραφές του Μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων

Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων Εργαστήριο 1 Δρ. Βασιλική Κούφη Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Κύκλος ζωής ανάπτυξης Βάσεως Δεδομένων 3. Oracle SQL Developer Data

Διαβάστε περισσότερα

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded Features EIA standard colour-coding Non-Flame type available Low noise and voltage coefficient Low temperature coefficient range Wide precision range in small package Too low or too high ohmic value can

Διαβάστε περισσότερα