ΖΜΔΗΩΔΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ ΣΖ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΑΘΑΝΑΙΑ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗ - ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΟΤΝΔΣΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΑΣΔΗ ΠΑΣΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΖΜΔΗΩΔΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ ΣΖ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΑΘΑΝΑΙΑ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗ - ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΟΤΝΔΣΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΑΣΔΗ ΠΑΣΡΩΝ"

Transcript

1 ΖΜΔΗΩΔΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ ΣΖ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΑΘΑΝΑΙΑ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗ - ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΟΤΝΔΣΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΑΣΔΗ ΠΑΣΡΩΝ ΑΣΔΙ ΠΑΣΡΑ-ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ

2 ΔΗΑΓΩΓΖ Γηα ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ κε βάζε ην ζηαηηζηηθό παθέην SPSS (Statistical Package for Social Sciences) ρξεηάδεηαη αξρηθά ν δηαρσξηζκόο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε δπν κεγάια κέξε, ηνλ Data Editor ην κελνύ όπνπ ζα κπνξνύκε λα εηζάγνπκε ηα ζηνηρεία καο (αξηζκνύο ή ραξαθηήξεο) θαη λα νξίδνπκε ηηο κεηαβιεηέο καο θαη ην Output Viewer ην θνκκάηη ζην νπνίν θαη ζα αλαγξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα καο. Πξηλ αλαθεξζνύκε ζηα δπν απηά κεγάια κέξε αο δνύκε πσο εθθηλνύκε ην πξόγξακκα καο. 1. Δκκίνηζη και Έξοδορ. Α) Εκκίνηζη ζε Windows ME ή ζε Windows Professional Από ηελ κπάξα εξγαζίαο (task bar), επηιέγνπκε Start Programs SPSS for Windows SPSS 12 for Windows. Β) Άλνηγκα ηνπ SPSS από ηα πξνγξάκκαηα ησλ Windows. Γηπιό θιηθ ζην εηθνλίδην ηνπ SPSS. Έξοδορ από ηο SPSS. Δπιλογή File Exit. 2. MENU DATA EDITOR Οκνίσο κε ηα παξαπάλσ ν Editor κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε επίζεο δπν θνκκάηηα ηα νπνία θαη ζπκίδνπλ θύιια εξγαζίαο ηνπ Excel. Σν πξώην θνκκάηη κε ην όλνκα Data View, όπνπ εθεί κπνξνύκε λα εηζαγάγνπκε ηνπο αξηζκνύο καο θαη ην δεύηεξν θνκκάηη κε ηίηιν Variable View όπνπ κπνξνύκε λα νξίδνπκε ηηο κεηαβιεηέο καο. Ο Editor απνηειείηαη, όπσο θαη έλα θύιιν εξγαζίαο ηνπ Excel, από ζηήιεο θαη γξακκέο. Κάζε ζηήιε απνηειεί κηα κεηαβιεηή (Var), ελώ θάζε γξακκή θαη κηα δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ή παξαηήξεζε (case). 1

3 Βαζικά Μενού ηος Data Editor 1. File με βαζικέρ ενηολέρ: NEW : Γεκηνπξγνύκε έλα λέν αξρείν OPEN : Αλνίγνπκε έλα ήδε ππάξρνλ αξρείν SAVE-SAVE AS : ώδνπκε ηελ εξγαζία καο ζε ήδε ππάξρνλ αξρείν ή ζώδνπκε ηελ εξγαζία καο γηα πξώηε θνξά δίλνληαο ηεο θαη έλα όλνκα αξρείνπ ην νπνίν θαη έρεη ηελ θαηάιεμε *.sav ή *.spo Αποθήκεςζη ηων πεπιεσομένων ενόρ Window Δπηινγή ηνπ αξρείνπ πξνο απνζήθεπζε. File Save (Window Type) As. Δπηινγή ελόο ηύπνπ αξρείνπ. Δηζαγσγή ελόο νλόκαηνο θαη θιηθ ΟΚ. ημείωζη Με ηελ απνζήθεπζε ελόο project απνζεθεύνληαη: όια ηα παξάζπξα πνπ ην απαξηίδνπλ καδί κε ην πεξηερόκελό ηνπο. ε πεξηγξαθή ηνπ θάζε project πνπ δεκηνπξγείηαη. ε πεξηγξαθή ηνπ θάζε worksheet πνπ δεκηνπξγείηαη από Editor Worksheet Description. ην κέγεζνο, ε ζέζε θαη ε θαηάζηαζε ηνπ θάζε παξαζύξνπ. ηα πεξηερόκελα από θάζε dialog box. PRINT : Δθηππώλνπκε έρνληαο ηε δπλαηόηεηα λα θάλνπκε δηάθνξεο επηινγέο θαη ξπζκίζεηο από ην αληίζηνηρν πιαίζην δηαιόγνπ Δκηύπωζη ηων πεπιεσομένων ενόρ Window 1. Δπηινγή ηνπ. 2. File Print (Window Name). 3. Γηα έλα Data Window γίλνληαη νη θαηάιιειεο επηινγέο θαη ΟΚ. ην Print Dialog Box θιηθ ΟΚ. EXIT : Βγαίλνπκε από ην πξόγξακκα 2

4 Οι παπακάηω ενηολέρ λειηοςπγούν όπωρ και ζηα ςπόλοιπα ππογπάμμαηα ηος office. 2. Edit με βαζικέρ ενηολέρ : UNDO : Αλαίξεζε ηεο ηειεπηαίαο ελέξγεηαο καο CUT : Απνθνπή COPY : Αληηγξαθή PASTE : Δπηθόιιεζε FIND : Αλαδήηεζε εγγξαθήο OPTIONS : Γεληθέο ξπζκίζεηο 3. View με βαζικέρ ενηολέρ STATUS BAR : Γξακκή θαηάζηαζεο TOOLBARS : Γηακόξθσζε γξακκώλ εξγαιείσλ FONTS : Γηακόξθσζε γξακκαηνζεηξώλ GRID LINES : Δκθάληζε-απόθξπςε πεξηγξακκάησλ θειηώλ VALUE LABELS : Δκθάληζε-απόθξπςε εηηθεηώλ (labels). 4. Data με βαζικέρ ενηολέρ Insert Case: Με ηελ εληνιή απηή πεηπραίλνπκε ηελ εηζαγσγή κηαο λέαο γξακκήο. Γηα ηελ εηζαγσγή λέαο γξακκήο κεηαμύ δύν άιισλ, παηάκε ζηε δεύηεξε γξακκή θαη κεηά ζηελ εληνιή Insert Case. Delete Case: Με ηελ εληνιή απηή πεηπραίλνπκε ηελ δηαγξαθή κηαο λέαο γξακκήο. Με δεμί θιηθ ζηελ πεξηνρή ηνπ θειηνύ θαη κε επηινγή ησλ clear, cut δηαγξάθνπκε ηελ γξακκή. Insert Variable: Με ηελ εληνιή απηή πεηπραίλνπκε ηελ εηζαγσγή κηαο θαηλνύξγηαο κεηαβιεηήο ή λέαο ζηήιεο. Γηα ηελ εηζαγσγή λέαο ζηήιεο κεηαμύ δύν ήδε άιισλ, παηάκε ζηε δεύηεξε ζηήιε θαη κεηά ζηελ εληνιή Insert Variable Delete Variable: Με ηελ εληνιή απηή δηαγξάθνπκε ηπρόλ κεηαβιεηέο πνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη. Με δεμί θιηθ ζην όλνκα ηεο κεηαβιεηήο θαη κε επηινγή ησλ clear, cut δηαγξάθνπκε ηελ κεηαβιεηή. Go to case: Μεηάβαζε ζηνλ αξηζκό ηεο γξακκήο πνπ ζέινπκε. Sort case: Σαμηλόκεζε δεδνκέλσλ θαη' αύμνπζα ή θζίλνπζα ηάμε. Find case: Γηα λα βξνύκε κεκνλσκέλα ηελ ηηκή κηαο κεηαβιεηήο ελεξγνύκε σο εμήο Edit Find Γπάθοςμε ηην ηιμή Find Next Άλλερ ενηολέρ ηος μενού ηος DATA EDITOR θα αναλςθούν ζε άλλα κεθάλαια και καηά ηην διάπκεια ηων αζκήζεων. 3

5 1. ΚΑΣΑΥΩΡΗΖ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Τπάξρνπλ πνιινί ηξόπνη εηζαγσγήο δεδνκέλσλ ζην SPSS. Με δαθηπινγξάθεζε ησλ δεδνκέλσλ, κε αληηγξαθή θαη επηθόιιεζε, δεκηνπξγία θαη επζείαλ από ην SPSS, θαη θπζηθά κε άλνηγκα αξρείσλ. ε απηό ην Κεθάιαην ζα αλαθεξζνύκε ζε νξηζκέλα είδε, ηύπνη δεδνκέλσλ θαη γεληθά ηξόπνη ρεηξηζκνύ δεδνκέλσλ ζην SPSS. Όπσο μέξνπκε από ηε ζεσξία ηεο ηαηηζηηθήο ζε θάζε εξώηεζε νη απαληήζεηο πνπ ζα καο δνζνύλ ζα αθνξνύλ: Aξηζκεηηθέο ηηκέο, πεξίπησζε πνζνηηθήο κεηαβιεηήο (π.ρ ειηθία, βάξνο, εηζόδεκα θ.η.ι.) Γηάθνξνη ραξαθηεξηζκνί νη νπνίνη δελ αλήθνπλ ζε αξηζκεηηθό ζύλνιν, πεξίπησζε πνηνηηθήο κεηαβιεηήο ζε θιίκαθα ηάμεο. (π.ρ. θύιν, επάγγεικα, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θ.η.ι.) Γηα ηελ θαηαρώξεζε ησλ απαληήζεσλ, ινηπόλ, είλαη απαξαίηεην λα εμεηάζνπκε απηέο ηηο δύν πεξηπηώζεηο, κηα θαη παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθή δπζθνιία θαη ε ηερληθή πνπ εθαξκόδνπκε δηαθέξεη. Όηαλ ηα δεδνκέλα είλαη πνζνηηθά, ε θαηαρώξεζε ηνπο είλαη πνιύ απιή. Ζ θαηαρώξεζε ησλ δεδνκέλσλ γίλεηαη ζην κελνύ Data View ηνπ Data Editor αξθεηά απιά επηιέγνληαο κηα ζηήιε πνπ ζα πεξάζνπκε ηα δεδνκέλα θαη πιεθηξνινγώληαο ηα ζε απηήλ ηελ ζηήιε. Όκσο πξηλ ηελ εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα νξίζνπκε ηελ κεηαβιεηή ηελ νπνία θαη ζα απεηθνλίδνπλ ηα δεδνκέλα απηά. Γεληθά ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηελ κεηαβιεηή θαη ηελ θύζε απηήο βξίζθνληαη ζην κελνύ Variable View ηνπ Data Editor. Παηάκε ινηπόλ, ζην θνπκπί Variable View από ην Data Editor, (εηθόλα 1) ή θάλνπκε δηπιό θιηθ ζηελ επηθεθαιίδα ηεο ζηήιεο (Var) πνπ ζέινπκε λα εηζάγνπκε ηα δεδνκέλα. 4

6 Δηθόλα 1. Menu Data Editor ηε ζηήιε Name γξάθνπκε ην όλνκα ηεο κεηαβιεηήο πνπ ζέινπκε λα πεξηγξάςνπκε ή αθήλνπκε ηελ απηόκαηε αξίζκεζε πνπ πξνηείλεη ην πξόγξακκα, (π.ρ Var00001). ηελ ζηήιε Type κπνξνύκε λα ραξαθηεξίζνπκε ηνλ ηύπν ηεο κεηαβιεηήο ζρεηηθά κε ην αλ είλαη αξηζκόο ή εκεξνκελία ή κηα πεξηγξαθή. Δπηιέγνπκε Numeric επεηδή ηα δεδνκέλα καο είλαη αξηζκνί θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ έλδεημε Width αλαγξάθνπκε ην κέγηζην πιήζνο ησλ ςεθίσλ πνπ έρεη ε κεηαβιεηή ηελ έλδεημε Decimal Places ην πιήζνο ησλ δεθαδηθώλ ςεθίσλ ηεο κεηαβιεηήο, αλ θπζηθά ππάξρνπλ. Δπλόεην είλαη όηη γηα ηηκέο αθέξαηεο ζηε ζέζε Decimal Places βάδνπκε ηνλ αξηζκό 0 ή ηίπνηα. ηε ζηήιε Label, ηεο εηθόλαο 1, γξάθνπκε ηνλ ηίηιν ηεο εξώηεζεο, αλ ζέινπκε κε ειιεληθνύο ραξαθηήξεο, ν νπνίνο ζα εκθαλίδεηαη ζαλ επηθεθαιίδα όηαλ κε ην πνληίθη πεξλάκε πάλσ από ηε ζηήιε αιιά θαη ζηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ. 5

7 Παηώληαο ζηε ζηήιε Values εκθαλίδεηαη έλα θνπκπάθη όκνην κε απηό ηεο ζηήιεο Type. Σε θόξκα απηή ζε πεξίπησζε πνζνηηθώλ δεδνκέλσλ δελ ηε ρξεζηκνπνηνύκε, ελώ αληίζεηα είλαη πνιύ ρξήζηκε ζε πεξηπηώζεηο πνηνηηθώλ δεδνκέλσλ κηαο θαη ρξεζηκεύεη ζηελ θσδηθνπνίεζε απηώλ, όπσο ζα δνύκε ζηε ζπλέρεηα. Ζ ζηήιε Missing, ηεο εηθόλαο 1 καο δίλεη ηελ επόκελε θόξκα. ηε θόξκα απηή ζεκεηώλνπκε ηηο ηηκέο ή ηνπο θσδηθνύο ησλ ηηκώλ νη νπνίεο ζέινπκε λα ζεσξνύληαη missing ζηελ επεμεξγαζία θαη ζηελ παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ. Δίλαη πεξηζζόηεξν ρξήζηκε ζε θσδηθνπνηεκέλα δεδνκέλα. Έηζη κε ηελ επηινγή: No missing values όπνπ ην πξόγξακκα δελ ζα ζεσξεί ειιείπνπζα (missing) θακία ηηκή. Discrete missing values ζα ζεσξεί ειιείπνπζεο (missing) ηηο ηηκέο πνπ ζα αλαγξάςνπκε ζηα ηξία παξάζπξα. Aπό ηε ζηήιε Columns ξπζκίδνπκε ηνλ αξηζκό ησλ ραξαθηήξσλ νη νπνίνη ζα ρσξνύλ ζε θάζε ζηήιε. Παηώληαο ζηε ζηήιε Αlign έρνπκε ηελ επόκελε θόξκα από ηελ νπνία επηιέγνπκε Left, Right ή Center αλάινγα κε ηε ζηνίρηζε πνπ ζέινπκε ηα δεδνκέλα κέζα ζηα θειηά. Σέινο επηιέγνληαο ηελ ζηήιε measure ζα έρνπκε ηελ θόξκα ζύκθσλα κε ηελ νπνία δειώλνπκε ην είδνο ηεο κεηαβιεηήο. Scale: ε πεξίπησζε πνζνηηθώλ κεηαβιεηώλ Ordinal ή Nominal: ε πεξίπησζε πνηνηηθώλ κεηαβιεηώλ. 6

8 Δηθόλα 2 Μπάπα μενού Μπάπα επγαλείων Όνομα Μεηαβληηήρ Μπάπα καηάζηαζηρ Data Window Σιμή μεηαβληηήρ Πεπίπηωζη Ποιοηικών Γεδομένων. Αο ππνζέζνπκε όηη ζέινπκε λα εηζάγνπκε δέθα ηηκέο βάξνπο (Kg) αηόκσλ εθ ησλ νπνίσλ νη πέληε πξώηεο αθνξνύλ άληξεο ελώ νη πέληε επόκελεο γπλαίθεο ζύκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα ΑΝΓΡΑ ΑΝΓΡΑ ΑΝΓΡΑ ΑΝΓΡΑ ΑΝΓΡΑ ΓΤΝΑΗΚΑ ΓΤΝΑΗΚΑ ΓΤΝΑΗΚΑ ΓΤΝΑΗΚΑ ΓΤΝΑΗΚΑ Γεκηνπξγνύκε ινηπόλ δπν κεηαβιεηέο, ηo ΒΑΡΟ θαη ην ΦΤΛΟ (θαη νη δπν ζα νξίδνληαη σο scale). ηελ πξώηε κεηαβιεηή ηνπ ΒΑΡΟΤ εηζάγνπκε ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ ηηο δέθα ηηκέο. Γηα ηελ κεηαβιεηή ηνπ ΦΤΛΟΤ ελεξγνύκε σο εμήο: από 7

9 Data Editor Variable View Values θαη παηώληαο ζην κελνύ Values εκθαλίδεηαη ε παξαθάησ εηθόλα. ηελ πεξηνρή Value εηζάγνπκε ηελ ηηκή 1 ελώ ζηελ πεξηνρή Value Label γξάθνπκε ΑΝΓΡΑ θαη παηώληαο ην θνπκπί add εκθαλίδεηαη 1=ΑΝΓΡΑ. Οκνίσο ηελ πεξηνρή Value εηζάγνπκε ηελ ηηκή 2 ελώ ζηελ πεξηνρή Value Label γξάθνπκε ΓΤΝΑΗΚΑ θαη παηώληαο ην θνπκπί add εκθαλίδεηαη 2=ΓΤΝΑΗΚΑ. Δπηζηξέθνληαο ζηνλ Data View ηνπ Data Editor ελεξγνύκε σο εμήο κε ηελ κεηαβιεηή ΦΤΛΟ. Πεξλάκε ζηηο πέληε πξώηεο παξαηεξήζεηο ηελ ηηκή 1 ελώ ζηηο επόκελεο πέληε ηελ ηηκή 2. Με απηό ηνλ ηξόπν θαη από ηελ επηινγή Value Labels έρνπκε ηελ αληηζηνίρηζε 1=ΑΝΓΡΑ, 2=ΓΤΝΑΗΚΑ ζεσξώληαο ην πξόγξακκα ηηο πέληε πξώηεο ηηκέο ηνπ βάξνπο σο βάξε αληξώλ ελώ ηηο επόκελεο σο βάξε γπλαηθώλ. 8

10 2. OUTPUT VIEWER-BASIC COMMANDS (ΔΝΣΟΛΔ) Γιαδικαζία Crosstabs Ζ δηαδηθαζία α απηή ζα αλαιπζεί κόλε ηεο αξγόηεξα ζε μερσξηζηό θεθάιαην. Γιαδικαζία Explore Με ηελ δηαδηθαζία Explore ηνπ SPSS κπνξνύκε λα πεηύρνπκε ηελ ηαπηόρξνλε παξνπζίαζε δπν ή θαη πεξηζζνηέξσλ πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ (κεηαβιεηώλ) πξνρσξώληαο θαη ζηελ εμέηαζε ηεο έληαζεο θαη θύζεο ηεο πηζαλήο ζρέζεο ηνπο. Analyze Descriptive Statistics Explore Γηαιέγνπκε ηελ κεηαβιεηή πνπ ζέινπκε λα επεμεξγαζηνύκε θαη ηελ ηνπνζεηνύκε ζην παξάζπξν Dependent List. Καζνξίδνπκε ηελ κεηαβιεηή ησλ παξάηππσλ ζεκείσλ θαη ηελ κεηαθηλνύκε ζην παξάζπξν Label Cases By. Δπηιέγνπκε κηα κεηαβιεηή (θπξίσο πνηνηηθέο) θαη ηελ κεηαθηλνύκε ζην παξάζπξν Factor List. Σν SPSS ζα ππνινγίζεη ηα δηάθνξα ζηαηηζηηθά κέηξα. Γηα πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο επηιέγνπκε ην θνπκπί Statistics. Descriptive: Σν ινγηζκηθό ζα ππνινγίζεη εμ' νξηζκνύ ηα θπξηόηεξα ζηαηηζηηθά κέηξα (εύξνο, κέζε ηηκή, δηάκεζν, ηππηθή απόθιηζε, δηαθύκαλζε, δηαζηήκαηα εκπηζηνζύλεο θιπ). M-estimators: ηαηηζηηθά κέηξα, αλάινγα ηεο κέζεο ηηκήο (αλζεθηηθνί εθηηκεηέο κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο ηεο θεληξηθήο ηάζεο). ηνλ ππνινγηζκό ηνπο 9

11 αληηζηνηρνύλ βάξε ζηελ θάζε πεξίπησζε, αλάινγα κε ηελ απόζηαζε ηνπο από θάπνην θεληξηθό ζεκείν. Outliers: Σν ινγηζκηθό ζα ππνδείμεη ηηο πέληε κεγαιύηεξεο θαη ηηο πέληε κηθξόηεξεο ηηκέο όισλ ησλ κεηαβιεηώλ ηνπ παξαζύξνπ Percentiles: Τπνινγηζκόο ηνπ 5νπ, 10νπ, 25νπ, 50νπ, 75νπ, 90νπ θαη 95νπ εθαηνζηηαίνπ ζεκείνπ. Θηκογπάμμαηα είλαη ν πην απιόο ηξόπνο γξαθηθήο παξνπζίαζεο ηεο δηαζπνξάο κηαο κεηαβιεηήο. Φςλλογπαθήμαηα είλαη ην εμ' νξηζκνύ γξάθεκα πνπ ηππώλεη γηα πεξηγξαθηθνύο ιόγνπο ην ινγηζκηθό. Μπνξνύκε λα έρνπκε επηπιένλ θαη ην αληίζηνηρν ηζηόγξακκα. Normality plots with tests: Έιεγρνο ηεο ππόζεζεο όηη νη παξαηεξήζεηο πξνέξρνληαη από πιεζπζκό πνπ αθνινπζεί θαλνληθή θαηαλνκή. Ζ εληνιή απηή ζα αλαιπζεί πεξαηηέξσ ζην κάζεκα ησλ εηδηθώλ ζεκάησλ ζηελ ζηαηηζηηθή ησλ επηρεηξήζεσλ 3. ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΜΟΗ ΜΔΣΑΒΛΖΣΩΝ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΝΔΩΝ ΜΔΣΑΒΛΗΣΩΝ (COMPUTE) Δίλαη έλα από ηα βαζηθόηεξα κελνύ ηνπ Data Editor θαζώο κε βάζε ηελ εληνιή απηήλ κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε μερσξηζηέο ζπλαξηήζεηο. Οη ζπλαξηήζεηο απηέο πξνζθέξνληαη είηε έηνηκεο από ην κελνύ ηνπ πξνγξάκκαηνο π.ρ ν ινγάξηζκνο κηαο κεηαβιεηήο είηε δεκηνπξγνύληαη από εκάο π.ρ έλα έρνπκε κηα κεηαβιεηή X κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε ηελ κεηαβιεηή 21 4 X. Αζθαιώο ε εληνιή X απηή ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζε αξθεηέο δηαδηθαζίεο ηνπ καζήκαηνο θαη ζα δνζνύλ παξαδείγκαηα εθηελέζηεξα αξγόηεξα. Transform Compute Variable. Πεξηέρεη ην θνκπηνπηεξάθη γηα ππνινγηζκνύο θαη επίζεο κπνξνύκε λα ππνινγίζνπκε καζεκαηηθέο ζπλαξηήζεηο θαη πηζαλόηεηεο. ην παξάζπξν New Expression κεηαθέξνπκε ηελ κεηαβιεηή ηηο ηηκέο ηεο νπνίαο ζα κεηαηξέςνπκε ρξεζηκνπνηώληαο ηα καζεκαηηθά ζύκβνια ή ηηο έηνηκεο ζπλαξηήζεηο ηνπ κελνύ. ην κελνύ Target Variable ζέηνπκε ην όλνκα ηεο θαηλνύξγηαο κεηαβιεηήο ελώ ζην Type & Label νξίδνπκε εάλ ε κεηαβιεηή ζα είλαη πνηνηηθή (String) ή πνζνηηθή (numeric) θαη επεμεγνύκε πην αλαιπηηθά ην όλνκα απηήο. 10

12 ΔΠΑΝΑΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΗ (RECODE) Ζ επαλαθσδηθνπνίεζε ησλ ηηκώλ κηαο κεηαβιεηήο είλαη γεγνλόο ζπλεζηζκέλν θαηά ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε. Γηα παξάδεηγκα αο ππνζέζνπκε όηη ζε κηα έξεπλα πνπ θάλακε θαηαγξάςακε ην κέγεζνο ελόο πιεζπζκνύ. Ζ κεηαβιεηή απηή κπνξεί λα έρεη ηηκέο από θάπνηεο δεθάδεο κέρξη θάπνηα εθαηνκκύξηα. ηελ εξεπλά καο όκσο δελ καο ελδηαθέξεη απηόο θαζαπηόο ν πιεζπζκόο ηνπ νηθηζκνύ, αιιά αλ απηόο είλαη ρσξηό (κε πιεζπζκό κέρξη 5000 θαηνίθνπο), θσκόπνιε (από 5001 κέρξη θαηνίθνπο), πόιε (από κέρξη θαηνίθνπο) ή ηέινο αζηηθό θέληξν (κε πιεζπζκό πάλσ από θαηνίθνπο). Γηα ηελ επαλαθσδηθνπνίεζε κηαο κεηαβιεηήο ρξεζηκνπνηνύκε ηελ εμήο ινγηθή:"... αλ ε παιηά ηηκή είλαη απηή, ηόηε αληηζηνίρεζε ηεο εθείλε ηε λέα ηηκή". Κάζε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο ειέγρεηαη ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ηέζεθαλ κέρξη λα βξεζεί θάπνηα πνπ ηαηξηάδεη νπόηε γίλεηαη ε αληηζηνηρία.. Ζ εληνιή απηή ζα ρξεζηκνπνηεζεί αλαιπηηθόηεξα αξγόηεξα ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο. 4. ΑΝΑΜΟΡΦΩΖ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ Ηδηαίηεξα ρξήζηκε κπνξεί λα απνδεηρζεί ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο (κε παξακεηξηθήο θύζεο ζπλήζσο) ε εύξεζε ηεο ηάμεο ησλ παξαηεξήζεσλ πνπ έρνπκε. Γηα παξάδεηγκα,, αο ππνζέζνπκε όηη ην ελδηαθέξνλ καο δελ αθνξά ηελ αθξηβή ηηκή ηνπ ηειηθνύ βαζκνύ ησλ θνηηεηώλ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνύ ρεδηαζκνύ & Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ αιιά ε θαηάηαμε απηώλ ζύκθσλα κε ηνλ ηειηθό ηνπο βαζκό. Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζνύκε είλαη ε εμήο: Transform Rank cases Δπηιέγνπκε ηε κεηαβιεηή ηεο νπνίαο αλαδεηνύκε ηελ ηάμε θαη ηελ κεηαθηλνύκε ζην κελνύ Variables Γηαιέγνπκε ηελ ηερληθή εύξεζεο ηεο ηάξηρ (Rank Type) Δλέγσοςμε ηο ηι θα ζςμβεί για ηιρ ηιμέρ παπαηηπήζειρ με ηην ίδια ηιμή OK 11

13 ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Καηά ηελ δηάξθεηα επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ κε βάζε ην SPSS είλαη απαξαίηεηε νξηζκέλεο θνξέο θαη ε θάπνηα κνξθή ηαμηλόκεζεο ησλ κεηαβιεηώλ ή ησλ δεδνκέλσλ ηα νπνία θαη ρξεζηκνπνηνύκε. Δπίζεο είλαη πηζαλό λα δεηεζεί ε εύξεζε ηεο ηάμεο απηώλ ή θαη ε αληηζηνηρία θάπνησλ δηαθνξεηηθώλ βαξώλ. ΑΝΑΣΡΟΦΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Ζ εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ ζην SPSS γίλεηαη ζε ηξόπν ώζηε νη γξακκέο λα αληηζηνηρνύλ ζηηο πεξηπηώζεηο θαη νη ζηήιεο ζηηο κεηαβιεηέο. πρλά όκσο, θπξίσο ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα δεδνκέλα είραλ θαηαγξαθεί αξρηθά ζε έλα ινγηζηηθό θύιιν, παξαηεξείηαη ην αληίζηξνθν. Σόηε ζα πξέπεη λα αλαζηξέςνπκε ηελ θαηαγξαθή ηνπο. Ζ δηαδηθαζία πνπ ρξεζηκνπνηνύκε είλαη DATA TRANSPOSE Δπιλέγοςμε ηην μεηαβληηή και ηην μεηαθέποςμε ζηο μενού Variables ΟΚ ΑΝΣΙΣΟΙΥΙΗ ΒΑΡΩΝ Αξθεηέο θνξέο νκαδνπνηεκέλα δεδνκέλα ρξεηάδνληαη αληηζηνίρηζε ζε κηα κεηαβιεηή ε νπνία θαη έρεη θαηαγεγξακκέλεο ηηο ζπρλόηεηεο. Ζ εληνιή πνπ ρξεζηκνπνηνύκε είλαη: Data Weight Cases. 5. ΥΡΖΖ ΣΖ ΒΟΖΘΔΗΑ Σν κελνύ ηεο βνήζεηαο (HELP) ηνπ SPSS είλαη αξθεηά ελδηαθέξνλ θαη θαηαηνπηζηηθό ηελ παξνύζα έθδνζε ηνπ Μάιηζηα ηόζν ην tutorial κε ηα αλαιπκέλα παξαδείγκαηα όζν θαη ην κελνύ topics κε αλαθνξέο ζε δηαδηθαζίεο αιιά θαη ε βνήζεηα on-line κπνξνύλ λα θαηαηνπίζνπλ θαη ηνλ πην απιό ρξήζηε. 12

14 ΠΗΝΑΚΑ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΤΥΝΟΣΖΣΩΝ ΓΗΑ ΓΗΑΚΡΗΣΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΖ Καηανομή ζςσνοηήηων νλνκάδεηαη θάζε πίλαθαο ν νπνίνο πεξηέρεη ηηο ηηκέο πνπ παίξλεη ε κεηαβιεηή Υ θαζώο θαη νη ζπρλόηεηεο ησλ ηηκώλ απηώλ. ΑΚΖΖ Σα παξαθάησ δεδνκέλα αθνξνύλ ηνλ αξηζκό ππαιιήισλ ινγηζηεξίνπ 30 εκπνξηθώλ επηρεηξήζεσλ : Να γίλεη ν πίλαθαο θαηαλνκήο ζπρλνηήησλ θαη ηα θαηάιιεια δηαγξάκκαηα. ΛΤΖ Γεκηνπξγνύκε ηελ κεηαβιεηή YPAL θαη εηζάγνπκε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα. A) Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε ηνλ πίλαθα θαηαλνκήο ζπρλνηήησλ αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα : ANALYSE DESCRIPTIVE STATISTICS FREQUENCIES Δπηιέγνπκε από ην παξάζπξν αξηζηεξά ηελ κεηαβιεηή YPAL θαη κε πάηεκα ζην μαύπο βέλορ απηή κεηαθέξεηαη ζην παξάζπξν δεμηά. Σζεθάξνπκε ηελ έλδεημε DISPLAY FREQUENCY TABLES θαη ζηε ζπλέρεηα Ο.Κ. θαη εκθαλίδεηαη ην OUTPUT ζην νπνίν πεξηέρεηαη ν πίλαθαο ζπρλνηήησλ κε ηελ παξαθάησ κνξθή: arithmos ypal. Valid Total Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent 1 3,3 3,3 3,3 3 10,0 10,0 13,3 4 13,3 13,3 26,7 8 26,7 26,7 53,3 7 23,3 23,3 76,7 4 13,3 13,3 90,0 3 10,0 10,0 100, ,0 100,0 13

15 ηελ θνξπθή ηνπ πίλαθα βιέπνπκε ηνλ ηίηιν ηεο εξώηεζεο. Ζ 1 ε ζηήιε είλαη νη ηηκέο ηεο δηαθξηηήο κεηαβιεηήο νη νπνίεο ηνπνζεηνύληαη θαηά θπζηθή αύμνπζα ηάμε κεγέζνπο, δει. από ηε κηθξόηεξε πξνο ηε κεγαιύηεξε. Ζ 2 ε ζηήιε (Frequency) εθθξάδεη πόζεο θνξέο εκθαλίδεηαη ζηνλ ζπλνιηθό πιεζπζκό θάζε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο. Ζ 3 ε ζηήιε (Percent) ππνινγίδεη ηα πνζνζηά δηαηξώληαο ηελ ηηκή Frequency κε ηελ ηηκή Total Cases. H 4 ε ζηήιε (Valid Percent) ππνινγίδεη ηα πνζνζηά δηαηξώληαο ηελ ηηκή Frequency κε ηελ ηηκή Valid Cases. (Πνιιέο θνξέο ζηνπο πίλαθεο θαηαλνκήο ζπρλνηήησλ εκθαλίδεηαη ε έλδεημε Missing Values. Με ηνλ όξν απηό αλαθέξνληαη ηα θειηά πνπ δελ πεξηέρνπλ ηηκέο. Γει. αλ ζε θάπνηα εξώηεζε δελ απαληήζνπλ θάπνηα άηνκα, ηα αληίζηνηρα θειηά ζα κείλνπλ θελά. Σα θειηά απηά απνηεινύλ Missing Values.) Οη ηηκέο Percent θαη Valid Percent είλαη ίζεο κόλν όηαλ δελ ππάξρνπλ Missing Values. H 5 ε ζηήιε (Cumulative Percent) πξνθύπηεη μεθηλώληαο κε ηελ πξώηε ηηκή ηεο ζηήιεο Valid Percent θαη πξνζζέηνληαο θάζε θνξά ηελ επόκελε. B) Οη γξαθηθέο παξαζηάζεηο πνπ κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα πεξηγξάςνπκε κηα δηαθξηηή κεηαβιεηή είλαη ην ξαβδόγξακκα θαη ην θπθιηθό δηάγξακκα. Ζ δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζήζνπκε είλαη ε ίδηα πνπ εθαξκόζακε παξαπάλσ γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ πίλαθα ζπρλνηήησλ, δει. ANALYSE DESCRIPTIVE STATISTICS FREQUENCIES Δπηιέγνπκε από ην παξάζπξν αξηζηεξά ηελ κεηαβιεηή YPAL θαη κε πάηεκα ζην μαύπο βέλορ απηή κεηαθέξεηαη ζην παξάζπξν δεμηά. Σζεθάξνπκε ηελ έλδεημε CHARTS θαη εκθαλίδεηαη ην παξάζπξν FREQUENCIES : CHARTS από ην νπνίν επηιέγνπκε BAR CHARTS γηα λα θαηαζθεπάζνπκε ην ξαβδόγξακκα ή PIE CHARTS γηα λα θαηαζθεπάζνπκε ην θπθιηθό δηάγξακκα. Από ηελ έλδεημε CHART VALUES επηιέγνπκε ην FREQUENCIES αλ ζέινπκε ηα δεδνκέλα καο λα εθθξάδνληαη σο ζπρλόηεηεο ή επηιέγνπκε ην PERCENTAGES αλ ζέινπκε ηα δεδνκέλα καο λα εθθξάδνληαη σο πνζνζηά. ηε ζπλέρεηα παηάκε CONTINUE θαη Ο.Κ. θαη εκθαλίδεηαη ην OUTPUT ζην νπνίν πεξηέρνληαη ηα παξαθάησ γξαθήκαηα : 14

16 Percent Frequency 10 arithmos ypal arit hmos ypal. Δικόνα 1-Καηανομή ςσνοηήηων ηος απιθμού ςπαλλήλων 30 arithmos ypal arit hmos ypal. Δικόνα 2-Ποζοζηιαία καηανομή ζςσνοηήηων 15

17 arithmos ypal. 7 3, , , , , , ,0 0 Δικόνα 3-Κςκλικό Γιάγπαμμα arithmos ypal , 0 % 1 0, 0 % 1 3, 3 % 1 3, 3 % 3 2 3, 3 % 5 2 6, 7 % 4 Δικόνα 4-Κςκλικό Γιάγπαμμα με βάζη ηα ποζοζηά 16

18 ΠΗΝΑΚΑ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΤΥΝΟΣΖΣΩΝ ΓΗΑ ΤΝΔΥΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΖ Αλ ηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ζπλερή ή δηαθξηηά κε κεγάιν πιήζνο δπλαηώλ ηηκώλ, ηόηε δπζρεξαίλεηαη ε κνξθή ηνπ πίλαθα, νπόηε θξίλεηαη απαξαίηεηε ε νκαδνπνίεζε ησλ παξαηεξήζεσλ. Γηα ην ιόγν απηό δηαηξείηαη όιε ε έθηαζε ηεο κεηαβνιήο ησλ ηηκώλ ησλ ζηαηηζηηθώλ δεδνκέλσλ ζε έλα νξηζκέλν πιήζνο δηαδνρηθώλ δηαζηεκάησλ (ίζνπ ή άληζνπ πιάηνπο) θαη ηνπνζεηνύκε ζε θάζε δηάζηεκα ην πιήζνο ησλ παξαηεξήζεσλ πνπ πεξηέρνληαη ζε απηή. ΑΚΖΖ 1 Γίλνληαη ηα αλαζηήκαηα ζε cm κηαο νκάδαο 50 αηόκσλ Να θαηαζθεπαζηεί ν πίλαθαο θαηαλνκήο ζπρλνηήησλ, ην ηζηόγξακκα θαη ην αζξνηζηηθό δηάγξακκα. ΛΤΖ Γεκηνπξγνύκε ηελ κεηαβιεηή HEIGHT θαη εηζάγνπκε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα. A) Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε ηνλ πίλαθα θαηαλνκήο ζπρλνηήησλ αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα : 1) Πξνζδηνξίδνπκε ηνλ αξηζκό ησλ ηάμεσλ κε ηνλ θαλόλα ηνπ Sturges : θ = 1 + 3,322logn όπνπ θ = αξηζκόο ηάμεσλ θαη n = ν αξηζκόο παξαηεξήζεσλ Παηάκε ζην κελνύ TRANSFORM COMPUTE VARIABLE Αξηζηεξά ζην παξάζπξν ζηελ έλδεημε TARGET VARIABLE δίλνπκε σο όλνκα κεηαβιεηήο ην κ θαη επηιέγνληαο ηελ έλδεημε TYPE & LABEL νξίδνπκε όηη ην κ είλαη ν αξηζκόο ησλ ηάμεσλ θαη είλαη TYPE : NUMERIC (δει. παίξλεη αξηζκεηηθέο ηηκέο). Γεμηά ζην παξάζπξν ζηελ έλδεημε NUMERIC EXPRESSION γξάθνπκε ηελ έθθξαζε *LG10(50) 17

19 Σν LG10(?) ην επηιέγνπκε από ην παξάζπξν FUNCTIONS θαη ην εξσηεκαηηθό ην αληηθαζηζηνύκε κε ηνλ αξηζκό ησλ παξαηεξήζεσλ δει. ην 50. Έπεηηα Ο.Κ. θαη επηζηξέθνπκε ζηνλ DATA EDITOR όπνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ε κεηαβιεηή κ κε ηηκή ηάμεηο. 2) Δπηιέγνπκε ην πιάηνο ησλ ηάμεσλ από ηνλ ηύπν δ = R / θ όπνπ δ = πιάηνο ησλ ηάμεσλ, R = εύξνο κεηαβνιήο θαη θ = αξηζκόο ηάμεσλ Γηα λα ππνινγίζνπκε ην εύξνο κεηαβνιήο (RANGE) ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ηελ εμήο δηαδηθαζία : ANALYSE DESCRIPTIVE STATISTICS FREQUENCIES Δπηιέγνπκε από ην παξάζπξν αξηζηεξά ηελ κεηαβιεηή HEIGHT θαη κε πάηεκα ζην μαύπο βέλορ απηή κεηαθέξεηαη ζην παξάζπξν δεμηά. Πξνζέρνπκε λα κελ έρεη ηζεθαξηζηεί ε έλδεημε DISPLAY FREQUENCIES TABLES γηα λα κελ δεκηνπξγήζνπκε πίλαθα ζπρλνηήησλ θαη επηιέγνπκε ηελ έλδεημε STATISTICS θαη εκθαλίδεηαη ην παξάζπξν FREQUENCIES : STATISTICS από ην νπνίν επηιέγνπκε ηηο ελδείμεηο RANGE, MINIMUM (ε ειάρηζηε ηηκή ησλ δεδνκέλσλ) θαη MAXIMUM (ε κέγηζηε ηηκή ησλ δεδνκέλσλ). ηε ζπλέρεηα παηάκε CONTINUE θαη Ο.Κ.θαη εκθαλίδεηαη ην OUTPUT ζην νπνίν πεξηέρεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο : Statistics HEIGHT (CM) N Valid Missing Range Minimum Maximum Οπόηε δ = R / θ = 34 / 7 = 4,85 5 3) Σαμηλνκνύκε ηα δεδνκέλα ζε ηάμεηο. Ξεθηλάκε από ηελ ειάρηζηε ηηκή ην 155 θαη δεκηνπξγνύκε 7 ηάμεηο κε πιάηνο 5. 18

20 1 ε ηάμε : ε ηάμε : ε ηάμε : ε ηάμε : ε ηάμε : ε ηάμε : ε ηάμε : Πξνζέρνπκε ε ειάρηζηε θαη ε κέγηζηε ηηκή ησλ δεδνκέλσλ λα πεξηέρνληαη ζηηο ηάμεηο πνπ δεκηνπξγήζακε. 4) Παηάκε ζην κελνύ TRANSFORM RECODE INTO DIFFERENT VARIABLES (Αλ επηιέμνπκε INTO SAME VARIABLES ε νκαδνπνίεζε ζα γίλεη ζηελ ίδηα ζηήιε. Δπηιέγνπκε INTO DIFFERENT VARIABLES επεηδή ζέινπκε ε νκαδνπνίεζε λα γίλεη ζε δηαθνξεηηθή ζηήιε). Δπηιέγνπκε από ην παξάζπξν αξηζηεξά ηε κεηαβιεηή HEIGHT θαη κε πάηεκα ζην μαύπο βέλορ απηή κεηαθέξεηαη ζην παξάζπξν δεμηά. ηε ζέζε ΝΑΜΔ γξάθνπκε ην όλνκα πνπ ζα δώζνπκε ζηε λέα ζηήιε HEIGHT1, ζηε ζέζε LABEL γξάθνπκε HEIGHT GROUPS θαη παηώληαο ζηελ έλδεημε CHANGE ην όλνκα πνπ δώζακε, πεγαίλεη δίπια ζην όλνκα ηεο πξνεγνύκελεο κεηαβιεηήο ζηε ζέζε ηνπ εξσηεκαηηθνύ. ηε ζπλέρεηα παηάκε ζηελ επηινγή OLD AND NEW VALUES. Παηάκε ζηελ επηινγή RANGE (OLD VALUE) θαη ζηα δύν παξάζπξα γξάθνπκε ην θαηώηεξν θαη ην αλώηεξν όξην ηεο πξώηεο ηάμεο, δει. ζην πξώην παξάζπξν ην 155 θαη ζην δεύηεξν ην 160. Παηάκε δεμηά ζηελ έλδεημε VALUE (NEW VALUE) θαη δίλνπκε ηνλ θσδηθό ν νπνίνο αληηθαζηζηά ηελ πξώηε ηάμε. Γει γηα ηελ νκάδα ν θσδηθόο είλαη 1. ηελ ζπλέρεηα ADD θαη εηζαγσγή ηεο ηάμεο θαη ηνπ θσδηθνύ ηεο ζην παξάζπξν. πλερίδνπκε κε ηνλ ηξόπν απηό κέρξη λα ηειεηώζνπλ όιεο νη ηάμεηο. ηε ζπλέρεηα CONTINUE O.K. θαη εκθαλίδεηαη ζην DATA EDITOR κηα λέα ζηήιε ζηελ νπνία πιένλ εκθαλίδνληαη νη θσδηθνί θαη όρη νη ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο. 5) Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε ηνλ πίλαθα θαηαλνκήο ζπρλνηήησλ αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα : ANALYSE DESCRIPTIVE STATISTICS FREQUENCIES Δπηιέγνπκε από ην παξάζπξν αξηζηεξά ηελ κεηαβιεηή HEIGHT1 θαη κε πάηεκα ζην μαύπο βέλορ απηή κεηαθέξεηαη ζην παξάζπξν δεμηά. Σζεθάξνπκε ηελ έλδεημε DISPLAY FREQUENCY TABLES θαη ζηε ζπλέρεηα Ο.Κ. θαη εκθαλίδεηαη ην OUTPUT ζην νπνίν πεξηέρεηαη ν πίλαθαο ζπρλνηήησλ κε ηελ 19

21 παξαθάησ κνξθή: Valid 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 Total HEIGHT1 Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent 4 8,0 8,0 8,0 3 6,0 6,0 14, ,0 20,0 34, ,0 26,0 60, ,0 20,0 80,0 8 16,0 16,0 96,0 2 4,0 4,0 100, ,0 100,0 Β) Γηα ηελ θαηαζθεπή ηζηνγξάκκαηνο αθνινπζνύκε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία : ANALYSE DESCRIPTIVE STATISTICS FREQUENCIES Δπηιέγνπκε από ην παξάζπξν αξηζηεξά ηελ κεηαβιεηή HEIGHT1 θαη κε πάηεκα ζην μαύπο βέλορ απηή κεηαθέξεηαη ζην παξάζπξν δεμηά. Σζεθάξνπκε ηελ έλδεημε CHARTS θαη εκθαλίδεηαη ην παξάζπξν FREQUENCIES : CHARTS από ην νπνίν επηιέγνπκε HISTOGRAMS θαη WITH NORMAL CURVE για λα θαηαζθεπάζνπκε ην ηζηόγξακκα θαη ηελ πνιπγσληθή γξακκή. ηε ζπλέρεηα παηάκε CONTINUE θαη Ο.Κ. θαη εκθαλίδεηαη ην OUTPUT ζην νπνίν πεξηέρεηαη ην παξαθάησ γξάθεκα: 20

22 Frequency 14 HEIGHT Std. Dev = 1,55 Mean = 4,1 0 N = 50,00 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 HEIGHT1 Γ) Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ αζξνηζηηθνύ δηαγξάκκαηνο πξέπεη πξώηα λα βξνύκε ηηο θεληξηθέο ηηκέο θάζε ηάμεο. Ζ θεληξηθή ηηκή είλαη ην εκηάζξνηζκα ηνπ θαηώηεξνπ θαη ηνπ αλώηεξνπ νξίνπ ηεο θάζε ηάμεο. Οπόηε έρνπκε : 1 ε ηάμε : ,5 2 ε ηάμε : ,5 3 ε ηάμε : ,5 4 ε ηάμε : ,5 5 ε ηάμε : ,5 6 ε ηάμε : ,5 7 ε ηάμε : ,5 Παηάκε ζην κελνύ TRASFORM RECODE INTO DIFFERENT VARIABLES Δπηιέγνπκε από ην παξάζπξν αξηζηεξά ηε κεηαβιεηή HEIGHT θαη κε πάηεκα ζην μαύπο βέλορ απηή κεηαθέξεηαη ζην παξάζπξν δεμηά. ηε ζέζε ΝΑΜΔ γξάθνπκε ην όλνκα πνπ ζα δώζνπκε ζηε λέα ζηήιε HEIGHT2, ζηε ζέζε LABEL γξάθνπκε ΚΔΝΣΡΗΚΔ ΣΗΜΔ θαη παηώληαο ζηελ έλδεημε CHANGE ην όλνκα πνπ δώζακε, πεγαίλεη δίπια ζην όλνκα ηεο πξνεγνύκελεο κεηαβιεηήο ζηε ζέζε ηνπ εξσηεκαηηθνύ. ηε ζπλέρεηα παηάκε ζηελ επηινγή OLD AND NEW VALUES. Παηάκε ζηελ επηινγή RANGE (OLD VALUE) θαη ζηα δύν παξάζπξα γξάθνπκε ην θαηώηεξν θαη ην αλώηεξν όξην ηεο πξώηεο ηάμεο, δει. ζην πξώην παξάζπξν ην

23 θαη ζην δεύηεξν ην 160. Παηάκε δεμηά ζηελ έλδεημε VALUE (NEW VALUE) θαη δίλνπκε ηελ θεληξηθή ηηκή ηεο ηάμεο. Γει γηα ηελ νκάδα ε θεληξηθή ηηκή είλαη 157,5. ηελ ζπλέρεηα ADD θαη εηζαγσγή ηεο ηάμεο θαη ηεο θεληξηθήο ηηκήο ηεο ζην παξάζπξν. πλερίδνπκε κε ηνλ ηξόπν απηό κέρξη λα ηειεηώζνπλ όιεο νη ηάμεηο. ηε ζπλέρεηα CONTINUE O.K. θαη εκθαλίδεηαη ζην DATA EDITOR κηα λέα ζηήιε ζηελ νπνία πιένλ εκθαλίδνληαη νη θεληξηθέο ηηκέο θαη όρη νη ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο. HEIGHT K HEIGHT1 HEIGHT ,64 1,00 157, ,64 1,00 157, ,64 1,00 157, ,64 1,00 157, ,64 2,00 162, ,64 2,00 162, ,64 2,00 162, ,64 3,00 167, ,64 3,00 167, ,64 3,00 167, ,64 3,00 167, ,64 3,00 167, ,64 3,00 167, ,64 3,00 167, ,64 3,00 167, ,64 3,00 167, ,64 3,00 167, ,64 4,00 172, ,64 4,00 172, ,64 4,00 172, ,64 4,00 172, ,64 4,00 172, ,64 4,00 172, ,64 4,00 172, ,64 4,00 172, ,64 4,00 172, ,64 4,00 172, ,64 4,00 172, ,64 4,00 172, ,64 4,00 172, ,64 5,00 177, ,64 5,00 177, ,64 5,00 177, ,64 5,00 177, ,64 5,00 177, ,64 5,00 177, ,64 5,00 177, ,64 5,00 177, ,64 5,00 177, ,64 5,00 177, ,64 6,00 182, ,64 6,00 182, ,64 6,00 182, ,64 6,00 182, ,64 6,00 182, ,64 6,00 182, ,64 6,00 182, ,64 6,00 182, ,64 7,00 187,50 22

24 189 6,64 7,00 187,50 Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ αζξνηζηηθνύ δηαγξάκκαηνο αθνινπζνύκε ηελ εμήο δηαδηθαζία: GRAPHS LEGACY DIALOGS LINE SIMPLE SUMMARIES FOR GROUP OF CASES DEFINE CATEGORY AXIS : HEIGHT2 LINE REPRESENTS : CUM. % O.K. θαη εκθαλίδεηαη ην ΟUTPUT ζην νπνίν πεξηέρεηαη ην παξαθάησ γξάθεκα : ,50 162,50 167,50 172,50 177,50 182,50 187,50 HEIGHT2 ΑΚΖΖ 2 Οη βαζκνί 20 θνηηεηώλ ζε έλα κάζεκα ηαηηζηηθήο ήηαλ νη εμήο : Να δεκηνπξγήζεηε κηα κεηαβιεηή πνπ λα δειώλεη αλάινγα κε ηνλ βαζκό ηνπ θάζε θνηηεηή αλ έρεη πεξάζεη ή όρη ην κάζεκα. 23

25 ΛΤΖ Γεκηνπξγνύκε ηελ κεηαβιεηή DEGREE θαη εηζάγνπκε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα. Σν θξηηήξην είλαη όηη βαζκνινγία θάησ από 49 είλαη FAIL (δει απνηπρία) θαη πάλσ από 50 είλαη PASS (δει. επηηπρία). Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε ηελ λέα κεηαβιεηή πνπ ζα νξίδεη απηόκαηα αλ θάπνηνο θνηηεηήο πέξαζε ή όρη ην κάζεκα αθνινπζνύκε ηελ εμήο δηαδηθαζία : Παηάκε ζην κελνύ TRASFORM RECODE INTO DIFFERENT VARIABLES Δπηιέγνπκε από ην παξάζπξν αξηζηεξά ηε κεηαβιεηή DEGREE θαη κε πάηεκα ζην μαύπο βέλορ απηή κεηαθέξεηαη ζην παξάζπξν δεμηά. ηε ζέζε ΝΑΜΔ γξάθνπκε ην όλνκα πνπ ζα δώζνπκε ζηε λέα κεηαβιεηή DEGREE1 θαη παηώληαο ζηελ έλδεημε CHANGE ην όλνκα πνπ δώζακε, πεγαίλεη δίπια ζην όλνκα ηεο πξνεγνύκελεο κεηαβιεηήο ζηε ζέζε ηνπ εξσηεκαηηθνύ. ηε ζπλέρεηα παηάκε ζηελ επηινγή OLD AND NEW VALUES. Παηάκε ζηελ δεύηεξε επηινγή RANGE (OLD VALUE) θαη ζην παξάζπξν LOWEST THROUGH VALUE γξάθνπκε ην αλώηεξν όξην ηεο πξώηεο αλνηρηήο ηάμεο, δει. 49. Παηάκε δεμηά ζηελ έλδεημε OUTPUT VARIABLES ARE STRING όπνπ ζην WIDTH κπνξνύκε λα νξίζνπκε ηνλ αξηζκό ησλ ραξαθηήξσλ πνπ ζα πεξηέρεη ε ιέμε καο θαη ζην VALUE (NEW VALUE) γξάθνπκε ηελ ιέμε FAIL. ηελ ζπλέρεηα ADD θαη γίλεηαη εηζαγσγή ηεο αλνηθηήο ηάμεο θαη ηεο ιέμεο ζην παξάζπξν. πλερίδνπκε κε ηελ επηινγή RANGE (OLD VALUE) θαη ζην παξάζπξν γξάθνπκε ην θαηώηεξν όξην ηεο δεύηεξεο αλνηθηήο ηάμεο δει ην 50 VALUE THROUGH HIGHEST. Παηάκε ζηελ έλδεημε VALUE (NEW VALUE) ηελ ιέμε PASS. ηελ ζπλέρεηα ADD θαη γίλεηαη εηζαγσγή ηεο αλνηθηήο ηάμεο θαη ηεο ιέμεο ζην παξάζπξν. ηε ζπλέρεηα CONTINUE O.K. θαη εκθαλίδεηαη ζην DATA EDITOR κηα λέα ζηήιε ζηελ νπνία πιένλ εκθαλίδνληαη νη ιέμεηο PASS θαη FAIL θαη όρη νη ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο. DEGREE DEGREE1 75 PASS 66 PASS 77 PASS 64 PASS 73 PASS 45 FAIL 43 FAIL 52 PASS 47 FAIL 86 PASS 35 FAIL 24

26 41 FAIL 90 PASS 70 PASS 58 PASS 60 PASS 37 FAIL 51 PASS 67 PASS 40 FAIL 25

27 ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΘΔΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΛΖΣΟΣΖΣΑ ΑΚΖΖ Ζ κέζε ζεξκνθξαζία ζε κία πόιε θαηά ηνλ κήλα Απξίιην είρε σο εμήο : Να ππνινγηζζνύλ θαη λα δνζνύλ εξκελείεο ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα : 1. Αξηζκεηηθόο κέζνο 2. Γηάκεζνο 3. 1 Ο θαη 3 Ο ηεηαξηεκόξην 4. Δπηθξαηνύζα ηηκή 5. Ζκηελδνηεηαξηνκνξηαθό εύξνο 6. Σν 6 Ο θαη 7 Ο δεθαηεκόξην 7. Σν 53 ν θαη 97 Ο εθαηνζηεκόξην 8. Σν εύξνο κεηαβνιήο 9. Ζ δηαθύκαλζε 10. Ζ ηππηθή απόθιηζε 11. Ο ζπληειεζηήο κεηαβιεηόηεηαο 12. Ο ζπληειεζηήο αζπκκεηξίαο 13. Ο ζπληειεζηήο θύξησζεο 14. Οη ηππνπνηεκέλεο ηηκέο ηεο 18 εο θαη 13 εο παξαηήξεζεο ΛΤΖ Γεκηνπξγνύκε ηελ κεηαβιεηή TEMPR θαη εηζάγνπκε ηα δεδνκέλα. Γηα λα ππνινγίζνπκε ηα παξαπάλσ ζηαηηζηηθά κέηξα ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ηελ εμήο δηαδηθαζία : ANALYSE DESCRIPTIVE STATISTICS FREQUENCIES Δπηιέγνπκε από ην παξάζπξν αξηζηεξά ηελ κεηαβιεηή TΔMPR θαη κε πάηεκα ζην μαύπο βέλορ απηή κεηαθέξεηαη ζην παξάζπξν δεμηά. Πξνζέρνπκε λα κελ έρεη ηζεθαξηζηεί ε έλδεημε DISPLAY FREQUENCIES TABLES γηα λα κελ δεκηνπξγήζνπκε πίλαθα ζπρλνηήησλ θαη επηιέγνπκε ηελ έλδεημε STATISTICS θαη εκθαλίδεηαη ην παξάζπξν FREQUENCIES : STATISTICS 26

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω.

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω. Τι είναι το Hotpotatoes; Τν παθέην HotPotatoes 6 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηωλ αζθήζεωλ, είλαη έλα πξόγξακκα αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεύζεξα από Παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB. ςνάπηηζη μεηαθοπάρ Γηα ηε κειέηε ελόο ζπζηήκαηνο κε ην Matlab απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα κνληέιν, ώζηε λα εμεηάζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πληρουοριακά Σσστήματα Διοίκησης: Excel (γραυήματα, τάσεις, σενάρια)

Πληρουοριακά Σσστήματα Διοίκησης: Excel (γραυήματα, τάσεις, σενάρια) : Excel (γραυήματα, τάσεις, σενάρια) Εσθύμιος Ταμπούρης tambouris@uom.gr Μαρία Ζώτοσ mzotou@uom.gr Πιεξνθνξηαθά Σπζηήκαηα Γηνίθεζεο HLOOKUP θαη VLOOKUP Γηα λα αλαδεηήζνπκε πιεξνθνξίεο από κηα βάζε δεδνκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 50] ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να φθάσουν στον

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική έρευνα Οργάνωση & Παρουσίαση Δεδομένων (Εργαστήριο SPSS) Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Εκπαιδευτική έρευνα Οργάνωση & Παρουσίαση Δεδομένων (Εργαστήριο SPSS) Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Εκπαιδευτική έρευνα Οργάνωση & Παρουσίαση Δεδομένων (Εργαστήριο SPSS) Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Σύνολα Δεδομένων - Είδη Ποσοτικής Έρευνας: Παράλογες Ιδέες Γονέων (Δειγματοληπτική)

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Ανάλυση- Δειγματοληψία στο SPSS Αλεξάνδρα ΤΡΑΓΑΚΗ

Ποσοτική Ανάλυση- Δειγματοληψία στο SPSS Αλεξάνδρα ΤΡΑΓΑΚΗ Ποσοτική Ανάλυση- Δειγματοληψία στο SPSS Αλεξάνδρα ΤΡΑΓΑΚΗ Τν ζπλνπηηθό απηό εγρεηξίδην πεξηιακβάλεη θάπνηεο βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνύ παθέηνπ SPSS ζηελ Κνηλσληθή Εξεπλα. Δελ απνζθνπεί

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο SPSS, Ενότητα 1

Εισαγωγή στο SPSS, Ενότητα 1 Εισαγωγή στο SPSS, Ενότητα Βήματα για την Στατιστική ανάλυση δεδομένων.. Εισαγωγή δεδομένων στον data editor (Εισαγωγή από μία βάση δεδομένων ή από ένα spreadsheet ή από ένα αρχείο txt, ή απευθείας εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

SPSS Statistical Package for the Social Sciences

SPSS Statistical Package for the Social Sciences SPSS Statistical Package for the Social Sciences Ξεκινώντας την εφαρμογή Εισαγωγή εδομένων Ορισμός Μεταβλητών Εισαγωγή περίπτωσης και μεταβλητής ιαγραφή περιπτώσεων ή και μεταβλητών ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο SPSS. ΚΕΔΙΜΑ 28/9/2013 Γεώργιος Σπανούδης (spanouod@ucy.ac.cy) Τμήμα Ψυχολογίας

Εισαγωγή στο SPSS. ΚΕΔΙΜΑ 28/9/2013 Γεώργιος Σπανούδης (spanouod@ucy.ac.cy) Τμήμα Ψυχολογίας Εισαγωγή στο SPSS ΚΕΔΙΜΑ 28/9/2013 Γεώργιος Σπανούδης (spanouod@ucy.ac.cy) Τμήμα Ψυχολογίας Στόχος του μαθήματος Τα τέσσερα παράθυρα του SPSS Η διαχείριση των αρχείων δεδομένων Βασικά στοιχεία ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ SPSS12 ΓΙΑ WINDOWS. Κριτσωτάκης Ευάγγελος. Παπαδοπούλου Ελένη. Μαθηµατικός, MSc Στατιστική. Στατιστικός MSc Περιβαλλοντική ιαχείριση

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ SPSS12 ΓΙΑ WINDOWS. Κριτσωτάκης Ευάγγελος. Παπαδοπούλου Ελένη. Μαθηµατικός, MSc Στατιστική. Στατιστικός MSc Περιβαλλοντική ιαχείριση T.E.I. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ SPSS12 ΓΙΑ WINDOWS Κριτσωτάκης Ευάγγελος Μαθηµατικός, MSc Στατιστική Παπαδοπούλου Ελένη Στατιστικός MSc Περιβαλλοντική ιαχείριση Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPSS FOR WINDOWS

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPSS FOR WINDOWS ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPSS FOR WINDOWS ΦΑΧΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο:

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: x = 8ημ(πt+π/6) 1. Να ππνινγίζεηε ηε ζηαζεξά επαλαθνξάο ηνπ. 2. Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ηελ απνκάθξπλζή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ

ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ ΣΖ ON-LINE ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΚΑΣΑΥΩΡΖΖ ΣΩΝ ΩΡΩΝ ΔΡΓΑΗΑ ΑΜΔΗΒΟΜΔΝΩΝ Δ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ & ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΟΤ Έκδοζη 1.0 19/1/2010 1 1. Δισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής Εργαστήριο «Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική» ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Περιεχόμενα 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΜΙΓΑΓΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ. Γηα λα βξνύκε ηε δύλακε i (θ αθέξαηνο) δηαηξνύκε ην θ κε ην 4 θαη ζύκθσλα κε ηελ ηαπηόηεηα ηεο δηαίξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα