Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων"

Transcript

1 Αντιδράσεις Οργανικής Χηµείας 1 Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων 1. Αντιδράσεις προσήκης α) Επίδραση Η, Η Ο, Χ και ΗΧ σε αλκένια β) Επίδραση Η, Η Ο, Χ και ΗΧ σε αλκίνια γ) Αντίδραση Η, ΗN και αντιδραστηρίων Grignard µε καρβονυλικές ενώσεις. Αντιδράσεις υποκατάστασης α) Αλκυλαλογονιδίων µε Na ή Ag, KN και υδρόλυση του προϊόντος, Na, ΝΗ 3, Na, - Na. β) µε και µε Η Ο γ) Αλκανίων µε αλογόνα 3. Αντιδράσεις απόσπασης α) υδραλογόνου από τα αλκυλαλογονίδια και από τα διαλογονοπαράγωγα των αλκανίων β) Η Ο από αλκοόλες 4. Αντιδράσεις πολυµερισµού οργανικών ενώσεων µε ένα διπλό δεσµό 5. Αντιδράσεις οξείδωσης α) αλκοολών µε KMn 4 και K r 7 σε όξινο περιβάλλον β αλδεϋδών µε KMn 4 και K r 7 σε όξινο περιβάλλον, καώς και µε αντιδραστήρια Tollens και Fehling. 6. Αντιδράσεις αναγωγής καρβονυλικών ενώσεων 7. Αντιδράσεις οξέων α) µε Νa, K, καυστικά αλκάλια, Νa 3 και N 3 β) αλκοολών µε Na γ) φαινόλης µε Na και Νa. 8. Αντιδράσεις βάσεων α) αµινών µε οξέα β), µε Η Ο Φροντιστήρια Επί

2 Αντιδράσεις Οργανικής Χηµείας Αντιδράσεις προσήκης. Αντιδράσεις προσήκης σε αλκένια ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ Α) Επίδραση Η ν Η ν Η Ni,Pt,Pd ν Η ν Ni,Pd ή Pt = πχ. = Ni, Pd, Pt Β) Επίδραση αλογόνων ν Η ν Χ 4 ν Η ν Χ - 4 ( :,Br ) π.χ. = Br-Br Br Br Γ) Επίδραση υδραλογόνων ν Η ν ΗΧ ν Η ν1 Χ δ -δ ( :,Br ) π.χ. δ = (10%) 3 3 δ = (90%) κύριο προϊόν ) Επίδραση Η Ο ν Η ν Η Ο ν Η ν1 ΟΗ Επιµέλεια Θεόδωρος Ζήκας

3 Αντιδράσεις Οργανικής Χηµείας 3 δ Η = Ο πχ. δ = (10%) 3 3 δ = (90%) κύριο προϊόν Αντιδράσεις προσήκης σε αλκίνια. Α) Επίδραση Η ν Η ν- Η Ni, Pd, Pt ν Η ν Ni, Pd ήpt = πχ Ni, Pd, Pt = Β) Επίδραση αλογόνων ν Η ν- Χ 4 ν Η ν- Χ 4 4 Χ = :, Br πχ = 3 Γ) Επίδραση υδραλογόνων ν Η ν- ΗΧ ν Η ν Χ - π.χ. δ = Η :, Br Φροντιστήρια Επί

4 4 Αντιδράσεις Οργανικής Χηµείας 3 3 = 3 3 ) Επίδραση Η Ο σε αλκίνια. S/gS 4 4 ν Η ν- Η Ο ν Η ν Ο Η δ S, gs 4 4 = Η π.χ. δ S4/gS4 3 (κετόνη) δ S /gs = (ακεταλδεϋδη ή αιανάλη) Αντιδράσεις προσήκης σε καρβονύλιο. Α. Αντίδραση Η. v v > = Ni, Pt ή Pd v v1 Ni, Pd ή Pt > π.χ µε προσήκη Η σε αλδεΰδη σχηµατίζεται πρωτοταγής αλκοόλη: Ni, Pd ή Pt = ενώ µε προσήκη Η σε κετόνη σχηµατίζεται δευτεροταγής αλκοόλη: 1 Ni, Pd ή Pt > = 1> Β. Αντίδραση ΗN v v N v v ()N δ δ > = N > > ΝΗ Η N ΟΟΗ δ (κυανυδρίνη ή υδρόξυνιτρίλιο) δ π.χ. 3 = Ο Η Ν 3 υδρόξυ προπανονιτρίλιο N 3 Επιµέλεια Θεόδωρος Ζήκας

5 Αντιδράσεις Οργανικής Χηµείας 5 Η Η 3 N ΗΟ Η3 N3 Αντίδραση αντιδραστηρίων Grignard (Mg) µε καρβονυλικές ενώσεις Παρασκευή του Mg:: Mg απόλυτος αιέρας Mg Με υδρόλυση του αντιδραστηρίου Grignard σχηµατίζεται αλκάνιο: Mg Mg() δ > = Mg Mg Mg() Η προσήκη Mg σε φορµαλδεΰδη σχηµατίζει πρωτοταγή αλκοόλη σαν τελικό προϊόν: δ = Ο M g Mg Ο Η - Mg() Η προσήκη Mg σε αλδεΰδη εκτός της φορµαλδεΰδης σχηµατίζει δευτεροταγή αλκοόλη σαν τελικό προϊόν: δ 1 = Ο M g 1 Mg Ο Η 1 Mg() Η προσήκη Mg σε κετόνη σχηµατίζει τριτοταγή αλκοόλη σαν τελικό προϊόν: 1 > = Mg 1 > Mg 1 > Mg() Αντιδράσεις υποκατάστασης Αντιδράσεις υποκατάστασης αλογόνου σε αλκυλαλογονιδίο Na. Na v v1 Χ Na Na αλκοόλη v v Na KN και υδρόλυση του προϊόντος. KN N K N N 3 Na. Na Na ΝΗ 3. N 3 N Na (αµίνη) Φροντιστήρια Επί

6 6 Αντιδράσεις Οργανικής Χηµείας Na. Na ΝaΧ - Na. Η Η Na Η Na ½ Η Na Na Na Na ½ 1 Na 1 Na Καρβοξυλικού οξέος µε αλκοόλη εστεροποίηση υδρόλυση ' ' Αντιδράσεις υποκατάστασης αλογόνου σε αλκάνια διάχυτο φως ή ( = I, Br ) παίρνουµε µίγµα αλογονοπαραγώγων πχ Αντιδράσεις υποκατάστασης υδροξυλίου σε αλκοόλες S S Αντιδράσεις απόσπασης Απόσπαση υδραλογόνου από τα αλκυλαλογονίδια: ν Η ν1 Χ ΚΟΗ 5 ν Η ν ΚΧ Η Ο K 5 > = < K 3 3 K Br 3 3 K Br Επιµέλεια Θεόδωρος Ζήκας 5 5 Α 3 = 3 KBr Β 3 - = KBr Η ένωση (Α) είναι το κύριο προϊόν σύµφωνα µε το κανόνα του Sayttzeff. Απόσπαση υδραλογόνου από τα διαλογονοπαράγωγα των αλκανίων ν Η ν Χ ΚΟΗ 5 ν Η ν- ΚΧ Η Ο ( B)

7 Αντιδράσεις Οργανικής Χηµείας 7 K K ή 5 Χ Χ Χ 5 Η K K Χ Απόσπαση Η Ο από αλκοόλες (αφυδάτωση) π.s4 ν Η ν1 ΟΗ ν Η ν Η Ο > 170 o Η ΟΗ o π. S4 > = < > 170 πχ. 3 3 π. S = - 3 o > 170 κύριο προϊόν (Sayttzeff) Αντιδράσεις πολυµερισµού οργανικών ενώσεων µε ένα διπλό δεσµό ν = - Α Α π.χ ν = ( - ) ν πολυαιυλένιο ν ν = - Η Η 3 3 ν ν = - ν = - Ν Ν ν ν πολυπροπένιο PV πολυακρυλονιτρίλιο Φροντιστήρια Επί

8 8 Αντιδράσεις Οργανικής Χηµείας v v Πολυµερισµός 1,4 v = = A A v Την αντίδραση αυτή την δίνουν τα συζυγή αλκαδιένια και τα παράγωγά τους. v = = 3 3 v v = = [ ] v φυσικό ή συνετικό καουτσούκ Νεοπρένιο Τεχνητό καουτσούκ v = = BuNa: τεχνητό καουτσούκ Αντιδράσεις οξείδωσης Οξείδωση αλκοολών Οι πρωτοταγείς αλκοόλες οξειδώνονται σε αλδεΰδες ή καρβοξυλικά οξέα αύξηση ΑΟ= αύξηση ΑΟ= [] [] = - αύξηση ΑΟ= 4 Οι δευτεροταγείς αλκοόλες οξειδώνονται σε κετόνες αύξηση ΑΟ= [] ΟΗ 3 Οι τριτοταγείς αλκοόλες 1 δεν οξειδώνονται. Ως οξειδωτικά µέσα χρησιµοποιούνται όξινο διάλυµα KMn 4 ή όξινο διάλυµα Κ r Ο 7. v Οξείδωση αλκοολών µε όξινο διάλυµα KMn 4 Mn 4 Mn µείωση ΑΟ= 5 Το διάλυµα KMn 4 είναι ισχυρότερο οξειδωτικό από το διάλυµα Κ r Ο 7 και οξειδώνει τις πρωτοταγείς αλκοόλες κατευείαν σε καρβοξυλικά οξέα. 5 4KMn 4 6 S 4 5 K S 4 4MnS 4 11 Επιµέλεια Θεόδωρος Ζήκας

9 Αντιδράσεις Οργανικής Χηµείας KMn4 3 S4 5 1 K S4 MnS4 8 Οξείδωση αλκοολών µε όξινο διάλυµα K r 7 3 K r 7 4 S 4 3= K S 4 r (S 4 ) K r 7 8 S 4 3 K S 4 r (S 4 ) K r 4 S 3 r (S ) K S Οξείδωση µεανικού οξέος, οξαλικού οξέος και των αλάτων τους. 4 5 KMn4 3S4 5 MnS4 KS4 8 5 KMn4 3S4 10 KS4 MnS4 8 Οξείδωση αλδεϋδών µε KMn 4 και K r 7 σε όξινο περιβάλλον, καώς και µε αντιδραστήρια Tollens (υδατικό αµµωνιακό διάλυµα ΑgN 3 ) και Fehling (υδατικό διάλυµα Na που περιέχει u ) αύξηση ΑΟ= = Οξείδωση µε KMn 4 σε όξινο περιβάλλον 5 = KMn 4 3 S 4 5 K S 4 MnS 4 3Η Ο Οξείδωση µε K r 7 σε όξινο περιβάλλον 3= K r 7 4 S 4 3 K S 4 r (S 4 ) 3 4 Οξείδωση µε διάλυµα Tollens Η=Ο AgN 3 3ΝΗ 3 Η Ο ΝΗ 4 Ag ΝΗ 4 ΝΟ 3 Οξείδωση µε διάλυµα Fehling. = us 4 5Na Na u Na S 4 3 Οι κετόνες ' δεν οξειδώνονται. Αντιδράσεις αναγωγής καρβονυλικών ενώσεων = Ni,Pd,Pt Ni,Pd,Pt Φροντιστήρια Επί

10 10 Αντιδράσεις Οργανικής Χηµείας Αντιδράσεις οξέων µε Νa, K, καυστικά αλκάλια, Νa 3 και N 3 Na Na ½ Na 3 Na Na Na N 3 N 4 αλκοολών µε Na Na Na ½ (αλκοολικό νάτριο) φαινόλης µε Na και Νa. 6 5 Na 6 5 Na ή Na Na 6 5 Na 6 5 Na ½ ή Na 1 Na Αντιδράσεις βάσεων Αµινών µε οξέα N N 3 (άλατα αλκυλαµµωνίου) N N3, µε Η Ο Na Na Na Na Επιµέλεια Θεόδωρος Ζήκας

Αντιδράσεις Οργανικής Χημείας

Αντιδράσεις Οργανικής Χημείας Αντιδράσεις Οργανικής Χημείας Α. Αντιδράσεις προσθήκης. α. Προσθήκη στο διπλό δεσμό C = C Γίνεται σύμφωνα με τον κανόνα του Markownikow όπως παρακάτω: Γενικά: -CΗ = + Α δ+ - Β δ- B A i. Προσθήκη Η C v

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ο. Αντιδράσεις Προσθήκης

Σ Ο. Αντιδράσεις Προσθήκης Κ ΚΥ ΥΡ ΡΙΙΟ ΟΤ ΤΕ ΕΡ ΡΕ ΕΣ Σ Α ΑΝ ΝΤ ΤΙΙ Ρ ΡΑ ΑΣ ΣΕ ΕΙΙΣ Σ Ο ΟΡ ΡΓ ΓΑ ΑΝ ΝΙΙΚ ΚΩ ΩΝ Ν Ε ΕΝ ΝΩ ΩΣ ΣΕ ΕΩ ΩΝ Ν Αντιδράσεις Προσθήκης 1. Προσθήκη στον διπλό δεσµό Στις αντιδράσεις προσθήκης στο διπλό δεσµό

Διαβάστε περισσότερα

5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής

5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής 5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής Τι ονομάζεται οξείδωση και τι αναγωγή; Οξείδωση είναι η αύξηση του αριθμού οξείδωσης ατόμου ή ιόντος Αναγωγή είναι η ελάττωση του αριθμού οξειδώσεως ατόμου ή ιόντος

Διαβάστε περισσότερα

5.3 Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων

5.3 Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων 5. Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων και μερικοί μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων Κατηγορίες οργανικών αντιδράσεων Η ταξινόμηση των οργανικών αντιδράσεων μπορεί να γίνει με δύο διαφορετικούς τρόπους : α.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Υλικό Φυσικής-Χηµείας 1. CH 3 CH=CH 2 +HCl!... (το προϊόν που σχηµατίζεται σε µεγαλύτερη αναλογία) + Μg! CH 3 - C.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Υλικό Φυσικής-Χηµείας 1. CH 3 CH=CH 2 +HCl!... (το προϊόν που σχηµατίζεται σε µεγαλύτερη αναλογία) + Μg! CH 3 - C. Υλικό Φυσικής-Χηµείας 1 ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1) Η αντίδραση CH 3 Cl + CH 3 CH 2 ONa CH 3 -O-CH 2 CH 3 + NaCl χαρακτηρίζεται ως: α. αντίδραση αποικοδόµησης β. αντίδραση πυρηνόφιλης υποκατάστασης γ. αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 5.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-51 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ taexeiola.gr ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΤΟΜΟ : Το µικρότερο σωµατίδιο της συγκροτηµένης ύλης που : α) διατηρεί τις ιδιότητες ενός στοιχείου β) παίρνει µέρος στο σχηµατισµό

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 17 & 18: Αλκοόλες, θειόλες, αιθέρες και εποξείδια

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 17 & 18: Αλκοόλες, θειόλες, αιθέρες και εποξείδια Οργανική Χημεία Κεφάλαιο 17 & 18: Αλκοόλες, θειόλες, αιθέρες και εποξείδια 1. Αλκοόλες Ενώσεις που περιέχουν ομάδες υδροξυλίου συνδεδεμένες με κορεσμένα άτομα άνθρακα υβριδισμού sp 3 Βάσει παραπάνω ορισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΑΛΚΟΟΛΕΣ - ΦΑΙΝΟΛΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΑΛΚΟΟΛΕΣ - ΦΑΙΝΟΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο ΑΛΚΟΟΛΕΣ - ΦΑΙΝΟΛΕΣ.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-40 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Οι κορεσµένες µονοσθενείς αλκοόλες έχουν το γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας 3ωρης διάρκειας

Επαναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας 3ωρης διάρκειας παναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας ωρης διάρκειας 1 ΘΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α.1. έως Α.. να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της µελέτης του 5ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει σε ποιες περιπτώσεις δηµιουργείται δεσµός π και τα

Μετά το τέλος της µελέτης του 5ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει σε ποιες περιπτώσεις δηµιουργείται δεσµός π και τα Μετά το τέλος της µελέτης του 5ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει τα βασικά σηµεία της θεωρίας των µοριακών τροχιακών Να γνωρίζει τα βασικά σηµεία της θεωρίας δεσµού σθένους

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (17740-18017) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

1. Αφυδραλογόνωση αλκυλαλογονιδίων προς σχηματισμό αλκενίων. αλκοόλη R1 CH CH R 2 + NαX + H 2 O

1. Αφυδραλογόνωση αλκυλαλογονιδίων προς σχηματισμό αλκενίων. αλκοόλη R1 CH CH R 2 + NαX + H 2 O 2. Αντιδράσεις απόσπασης Αντιδράσεις απόσπασης είναι αυτές κατά τις οποίες αποσπάται ένα ή περισσότερα μόρια ανόργανης ουσίας (π.χ. Η 2, ΗCl, -O) από μία ένωση, οπότε προκύπτει ακόρεστη ένωση με διπλό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΣΕΠ

ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΣΕΠ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΣΕΠ Οι ερωτήσεις προέρχονται από την τράπεζα των χιλιάδων θεμάτων του συνεξεταζόμενου γνωστικού αντικειμένου Χημείας ΠΕ 04 που επιμελήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ. Τριατοµικά O 3 ( όζον) Τετρατοµικά P4, As4, ΑΤΟΜΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ (Ρ=1atm, θ=25 ο C) ΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ. Τριατοµικά O 3 ( όζον) Τετρατοµικά P4, As4, ΑΤΟΜΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ (Ρ=1atm, θ=25 ο C) ΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ (Ρ=1atm, θ=5 ο C) Μονοατοµικά Μέταλλο, ευγενή αέρια ιατοµικά H,O, N, F,Cl, Br, I Τριατοµικά O 3 ( όζον) Τετρατοµικά P4, As4, Sb4 ΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ πρωτόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ(5) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (16503-17006) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

6. Αντιδράσεις οξέων - βάσεων

6. Αντιδράσεις οξέων - βάσεων 6. Αντιδράσεις οξέων - βάσεων Από τις οργανικές ενώσεις, όξινες ιδιότητες παρακάτω: κατά Brönsted - Lowry παρουσιάζουν οι 1. Τα οργανικά οξέα: RCOOH. Είναι ασθενή οξέα. Δίνουν τις τυπικές αντιδράσεις των

Διαβάστε περισσότερα

2. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 5,6L (σε STP) που αποτελείται µόνο από

2. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 5,6L (σε STP) που αποτελείται µόνο από ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗ Καύση & εύρεση σύστασης βιοαερίου 1. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 8,96L (σε STP) που αποτελείται µόνο από CH4 και CO2, καίγεται πλήρως. Τα καυσαέρια περιέχουν 10,8g Η2Ο.

Διαβάστε περισσότερα

KEΦΑΛΑΙΟ 4ο ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ

KEΦΑΛΑΙΟ 4ο ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ KEΦΑΛΑΙΟ 4ο ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ 4.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-28 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Τα κορεσµένα µονοκαρβοξυλικά οξέα έχουν το γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 01 Ε_.ΧλΘ(ε) ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 14 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο 1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

ΘΕΜΑ 1 ο 1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ): ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. 7 η θεματική ενότητα: Οι αντιδράσεις του διπλού δεσμού

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. 7 η θεματική ενότητα: Οι αντιδράσεις του διπλού δεσμού ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 7 η θεματική ενότητα: Οι αντιδράσεις του διπλού δεσμού Σχολή: Περιβάλλοντος Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Εκπαιδευτής: Χαράλαμπος Καραντώνης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

VA ομάδα. ii CH3CH2OH 4I2 6NaOH HCOONa CHI3 5NaI 5H iii CH3CH O 2AgNO3 3NH3 H2O CH3COONH4 Ag 2NH4NO3

VA ομάδα. ii CH3CH2OH 4I2 6NaOH HCOONa CHI3 5NaI 5H iii CH3CH O 2AgNO3 3NH3 H2O CH3COONH4 Ag 2NH4NO3 Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 2 0 1 Χ Η Μ Ε Ι Α Θ Ε Τ Ι Κ Η Σ Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 2 9. 0 5. 2 0 1 ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 1804/1988 Κάνιγγος 27 106 82 Αθήνα Τηλ.: 210 38 21 524 210 38 29 266 Fax: 210 38 33 597 http://www.eex.gr E-mail: info@eex.gr ASSOCIATION OF GREEK CHEMISTS 27 Kaningos

Διαβάστε περισσότερα

22 ος ΠΜ Χ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

22 ος ΠΜ Χ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 22 ος ΠΜ Χ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο κεφάλαιο 1. Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις που αφορούν την αιθανάλη ως σωστές η λανθασµένες σηµειώνοντας Σ ή Λ αντίστοιχα: α. Το µόριό της έχει 6 σ

Διαβάστε περισσότερα

1.5 Αλκένια - αιθένιο ή αιθυλένιο

1.5 Αλκένια - αιθένιο ή αιθυλένιο 19 1.5 Αλκένια - αιθένιο ή αιθυλένιο Γενικά Αλκένια ονομάζονται οι άκυκλοι ακόρεστοι υδρογονάνθρακες, οι οποίοι περιέχουν ένα διπλό δεσμό στο μόριο. O γενικός τύπος των αλκενίων είναι C ν Η 2ν (ν 2). Στον

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 1804/1988 Κάνιγγος 27 106 82 Αθήνα Τηλ.: 210 38 21 524 210 38 29 266 Fax: 210 38 33 597 http://www.eex.gr E-mail: info@eex.gr ASSOCIATION OF GREEK CHEMISTS 27 Kaningos

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 5 μονάδες.

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με 5 μονάδες. Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 Ημερομηνία εξέτασης: Παρασκευή 28 Μαΐου 2010 Ώρα εξέτασης: 07:30

Διαβάστε περισσότερα