Αλνηθηφο Γεκφζηνο Γηαγσληζκφο 015/07/2011/1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αλνηθηφο Γεκφζηνο Γηαγσληζκφο 015/07/2011/1"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΑ ΦΤΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ «ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ» ΣΔΡΜΑ ΠΑΣΡ. ΓΡΖΓΟΡΗΟΤ & ΝΔΑΠΟΛΔΩ, ΑΓ. ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΑΣΣΗΚΖ, ΣΖΛ.: , FAX: ΓΗΔΤΘΤΝΖ / ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ : ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΗΓΗΚΟΤ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πληποθοπίερ : Κ.Παπαδέινπ Βαθμόρ Αζθάλειαρ : ΑΓΗΑΒΑΘΜΖΣΟ Σηλέθυνο : (210) Αγ. Παπαζκεςή : 30/8/2011 Fax : (210) Απ. Ππυη. : 015/07/2011/1 Δ-mail : Βαθμόρ Πποηεπαιόηηηαρ : ΚΟΗΝΟ Αλνηθηφο Γεκφζηνο Γηαγσληζκφο 015/07/2011/1 ην πιαίζην ηνπ Έξγνπ κε ηίηιν «LIBRA Center of Excellence in Low-Energy Ion-Beam Research and Applications» Καηεγνξία Πξάμεο: FP7 / REGPOT / Grant No Ολνκαζία ζχκβαζεο : «Πξνκήζεηα ελφο (1) αληρλεπηή ζπηλζεξηζκψλ NaΗ(Tl) πςειήο απφδνζεο ζην Δξγαηήξην Δπηηαρπληή TANDEM ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Ππξεληθήο Φπζηθήο ηνπ ΔΚΔΦΔ Γεκφθξηηνο». Υξεκαηνδφηεζε : 100% απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Κξηηήξην αλάζεζεο : Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε: Δπξψ (πιένλ Φ.Π.Α. 23%) Υξνληθή δηάξθεηα ηεο χκβαζεο : Δπηά (7) κήλεο (απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο) 1/67

2 ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ Ζκεξνκελία Ζκέξα Ώξα ΔΚΔΦΔ Γεκφθξηηνο Ζκ. Μελ. Έηνο εβδνκάδαο Οδόρ Νεαπόλευρ 27 Ηνζηιηούηο Πςπηνικήρ Φςζικήρ 5/10/2011 Tεηάπηη 12:00 Αίθοςζα εμιναπίυν «ΠΑΡΑΓΔΛΛΖ» Ζκεξνκελία Γεκνζίεπζεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο : 2/9/2011 Ζκεξνκελία Γεκνζίεπζεο ζε Διιεληθέο Δθεκεξίδεο: 2/9/2011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠ. ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ F P 7 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΕΙΣΑΙ Ε ΠΟΟΣΟ 100% ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ 2/67

3 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΟΡΗΜΟΗ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ ΆΡΘΡΟ 1 Δηζαγσγή ζει.6 ΆΡΘΡΟ 2 Οξηζκνί ζει.6 ΆΡΘΡΟ 3 Ννκηθφ πιαίζην ζει.8 ΆΡΘΡΟ 4 Γεληθέο αξρέο ζει.8 ΆΡΘΡΟ 5 πκβαηηθά ηεχρε ζει.9 ΆΡΘΡΟ 6 Λήςε εγγξάθσλ Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζει.9 ΆΡΘΡΟ 7 Υξφλνο Σφπνο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ ζει.10 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΆΡΘΡΟ 8 Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ ζει. 10 ΆΡΘΡΟ 9 Σφπνο εθηέιεζεο ζει. 11 ΆΡΘΡΟ 10 Πξνυπνινγηζκφο ζει. 11 ΆΡΘΡΟ 11 Υξεκαηνδφηεζε ζει. 11 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΆΡΘΡΟ 12 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζει. 11 ΆΡΘΡΟ 13 Απνθιεηζκφο ζπκκεηνρήο ζει. 12 ΆΡΘΡΟ 14 Διάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζει.13 ΆΡΘΡΟ 15 Δηδηθέο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηψλ πνπ δελ είλαη θαηαζθεπαζηέο ζει.14 ΆΡΘΡΟ 16 Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζει. 15 ΆΡΘΡΟ 17 Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ζει. 16 ΆΡΘΡΟ 18 Γεληθνί θαλφλεο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ζει.19 ΆΡΘΡΟ 19 Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζει.20 3/67

4 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΆΡΘΡΟ 20 Σφπνο θαη ρξφλνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ζει. 21 ΆΡΘΡΟ 21 Πεξηερφκελν πξνζθνξψλ ζει. 21 ΆΡΘΡΟ 22 Πεξηερφκελν ηερληθήο πξνζθνξάο ζει. 23 ΆΡΘΡΟ 23 Πεξηερφκελν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζει. 25 ΆΡΘΡΟ 24 Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ ζει. 25 ΆΡΘΡΟ 25 Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο ζει. 26 ΆΡΘΡΟ 26 Σηκέο πξνζθνξψλ Νφκηζκα ζει. 26 ΆΡΘΡΟ 27 Γιψζζα δηαδηθαζίαο επηθχξσζε κεηάθξαζε εγγξάθσλ ζει.27 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΆΡΘΡΟ 28 Κξηηήξην αλάζεζεο ζχκβαζεο ζει.27 ΆΡΘΡΟ 29 Απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ ζει.28 ΆΡΘΡΟ 30 Έιεγρνο θαθέινπ ζπκκεηνρήο (Φάθεινο Α) ζει. 28 ΆΡΘΡΟ 31 Αμηνιφγεζε ηερληθψλ πξνζθνξψλ (Φάθεινο Β) ζει.29 ΆΡΘΡΟ 32 Αμηνιφγεζε νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ (Φάθεινο Γ) ζει.31 ΆΡΘΡΟ 33 Οινθιήξσζε αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ Αλάδεημε πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ζει.32 ΆΡΘΡΟ 34 Έιεγρνο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ζει. 33 ΆΡΘΡΟ 35 Γηεπθξηλήζεηο επί ησλ πξνζθνξψλ ζει. 33 ΆΡΘΡΟ 36 Δπίδεημε εγγξάθσλ ζει.34 ΆΡΘΡΟ 37 Δλζηάζεηο Πξνζθπγέο ζει. 34 ΆΡΘΡΟ 38 Απφξξηςε πξνζθνξψλ ζει.34 ΆΡΘΡΟ 39 Καηαθχξσζε δηαγσληζκνχ ζει.35 ΆΡΘΡΟ 40 Μαηαίσζε δηαγσληζκνχ ζει.35 4/67

5 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΤΜΒΑΖ ΆΡΘΡΟ 41 Καηάξηηζε ππνγξαθή ζχκβαζεο ζει. 36 ΆΡΘΡΟ 42 Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ζει. 37 ΆΡΘΡΟ 43 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ζει.37 ΆΡΘΡΟ 44 Σξφπνο πιεξσκήο ζει.37 ΆΡΘΡΟ 45 Παξάδνζε Παξαιαβή ζει.39 ΆΡΘΡΟ 46 Υξφλνο θφξησζεο ή παξαιαβήο πιηθψλ ζει.39 ΆΡΘΡΟ 47 Σξνπνπνίεζε ζχκβαζεο ζει.40 ΆΡΘΡΟ 48 πκπιεξσκαηηθέο παξαδφζεηο ζει.41 ΆΡΘΡΟ 49 Δθρψξεζε Μεηαβίβαζε ζχκβαζεο ζει.41 ΆΡΘΡΟ 50 Τπεξγνιαβία ζει. 41 ΆΡΘΡΟ 51 Τπνρξεψζεηο αζθάιηζεο ζει. 42 ΆΡΘΡΟ 52 Αλσηέξα Βία ζει. 42 ΆΡΘΡΟ 53 Πνηληθέο ξήηξεο ζει.42 ΆΡΘΡΟ 54 Έθπησζε πξνκεζεπηή ζει.43 ΆΡΘΡΟ 55 Λχζε Καηαγγειία ζχκβαζεο ζει. 45 ΆΡΘΡΟ 56 Δκπηζηεπηηθφηεηα ζει. 46 ΆΡΘΡΟ 57 Δπίιπζε δηαθνξψλ ζει. 46 5/67

6 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΟΡΗΜΟΗ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ Άπθπο 1 ΔΗΑΓΧΓΖ Σν ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΑ ΦΤΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ (ζην εμήο: ε Αλαζέηνπζα Αξρή) πξνθεξχζζεη αλνηθηφ δεκφζην δηαγσληζκφ, πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο ,00 Δπξψ, πιένλ ΦΠΑ 23%, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά θαη κε αληηθείκελν ηελ πξνκήζεηα ελφο (1) αληρλεπηή ζπηλζεξηζκψλ NaΗ(Tl) πςειήο απφδνζεο ζην Δξγαηήξην Δπηηαρπληή TANDEM ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Ππξεληθήο Φπζηθήο ηνπ ΔΚΔΦΔ Γεκφθξηηνο». Σν δεκνπξαηνχκελν αληηθείκελν εληάζζεηαη ζην Eξεπλεηηθφ Eξγν «LIBRA Center of Excellence in Low-Energy Ion-Beam Research and Applications», πνπ ρξεκαηνδνηείηαη θαηά 100% απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Άπθπο 2 ΟΡΗΜΟΗ Οη αθφινπζνη φξνη ζα έρνπλ ηηο έλλνηεο πνπ ηνπο απνδίδνληαη ζηε ζπλέρεηα: Αναθέηοςζα Απσή Σν ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΑ ΦΤΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ πνπ εδξεχεη ζηελ Αγία Παξαζθεπή Αηηηθήο Σέξκα Παηξηάξρνπ Γξεγνξίνπ θαη Νεαπφιεσο ΣΚ Απμόδιορ Αναθέηοςζαρ Απσήρ Ζ θ. Παπαδέινπ Κπξηαθή είλαη ε ππεχζπλε ππάιιεινο απφ πιεπξάο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο λα παξέρεη ηηο ζρεηηθέο κε ην δηαγσληζκφ πιεξνθνξίεο (ηει. επηθνηλσλίαο: , , Απόθαζη πποκήπςξηρ διαγυνιζμού Ζ κε αξηζκφ 015/7/2321/11.1/ απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηελ νπνία πξνθεξχζζεηαη ν δηαγσληζκφο. Πποκήπςξη Ζ πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε ηεο παξνχζαο πνπ απνζηέιιεηαη λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο γηα δεκνζίεπζε. Γιακήπςξη Σν παξφλ έγγξαθν πνπ πεξηέρεη φινπο ηνπο φξνπο θαη νδεγίεο γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. πλνδεχεηαη απφ παξάξηεκα ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ζρέδην ζχκβαζεο θαη ππνδείγκαηα εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ. 6/67

7 Γημοππαηούμενο ανηικείμενο Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δεκνπξαηνχκελεο ζχκβαζεο είλαη «Πξνκήζεηα ελφο (1) αληρλεπηή ζπηλζεξηζκψλ NaΗ(Tl) πςειήο απφδνζεο ζην Δξγαηήξην Δπηηαρπληή TANDEM ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Ππξεληθήο Φπζηθήο ηνπ ΔΚΔΦΔ Γεκφθξηηνο». Δπιηποπή Γιαγυνιζμού Σν αξκφδην γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζπιινγηθφ φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ην νπνίν ζα ζπγθξνηεζεί εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ. Πποζθέπυν Οπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή έλσζε πξνζψπσλ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ θαη ππνβάιιεη πξνζθνξά κε ζθνπφ ηε ζχλαςε ζχκβαζεο κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Δκππόζυπορ πποζθέπονηορ Ο ππνγξάθσλ ηελ πξνζθνξά, είηε ν ίδηνο δειαδή ν πξνζθέξσλ, είηε ν λφκηκνο θαηαζηαηηθά εθπξφζσπφο ηνπ, είηε πξφζσπν εηδηθά εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηνλ πξνζθέξνληα γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. ε πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ, ν εθπξφζσπνο πξέπεη λα είλαη πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. Ανάδοσορ Ο πξνζθέξσλ πνπ ζα επηιεγεί θαη ζα ζπλάςεη ζχκβαζε κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθνληαη ζην παξφλ ηεχρνο. Καηακύπυζη Ζ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηελ νπνία θαηαθπξψλεηαη ην δεκνπξαηνχκελν αληηθείκελν ζηνλ Αλάδνρν. ύμβαζη Ζ έγγξαθε ζπκθσλία κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ, ε νπνία θαηαξηίδεηαη κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Πποϋπολογιζμόρ Ζ πξνεθηηκψκελε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή αμία ηεο δεκνπξαηνχκελεο ζχκβαζεο. ςμβαηικό Σίμημα Ζ ηηκή πξνζθνξάο ζηελ νπνία ζα θαηαθπξσζεί ε δεκνπξαηνχκελε ζχκβαζε. Δπιηποπή Παπαλαβήρ Οκάδα πξνζψπσλ, νξηζκέλε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ε νπνία έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ επίβιεςε ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ παξαιαβή ηνπ / ησλ παξαδνηέσλ ηεο δεκνπξαηνχκελεο ζχκβαζεο. 7/67

8 Δπμηνεςηικόρ κανόναρ διακήπςξηρ Οη επηθεθαιίδεο, νη ηίηινη ησλ άξζξσλ, νη ππφηηηινη θαη ν πίλαθαο πεξηερνκέλσλ ηίζεληαη γηα δηεπθφιπλζε ηεο αλάγλσζεο θαη δελ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ εξκελεία ηεο. Άπθπο 3 ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηελ θείκελε εζληθή λνκνζεζία θαη ηδηαίηεξα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 1. ηνπ Ν. 2286/95 "Βαζηθφο λφκνο πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ" (ΦΔΚ 19Α/ ) 2. ηνπ Π.Γ. 118/07 "Καλνληζκφο πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ" (ΦΔΚ 150A/ ) 3. ησλ άξζξσλ ηνπ Ν. 2362/95 (ΦΔΚ 247Α/1995) πκπιεξσκαηηθή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.2286/95 4. ηνπ Ν. 1514/85 "Αλάπηπμε ηεο επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο έξεπλαο" (ΦΔΚ 13/Α/85) 5. ηνπ Π.Γ. 71/87 (ΦΔΚ 43/1/87) "Οξγαληζκφο ηνπ Δ.Κ.Δ.Φ.Δ. ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ" 6. ηεο 5439 θνηλήο Τπνπξγηθήο απφθαζεο (ΦΔΚ 298/Β/85) "χζηαζε Δηδηθψλ Λνγαξηαζκψλ ζην ΤΠ.Δ.Σ. θαη ζηνπο επνπηεπφκελνπο απφ απηφ θνξείο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ θνλδπιίσλ έξεπλαο", φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο κε αξηζκφ 5056 (ΦΔΚ 319/Β/87), αξηζκφ 7401 (ΦΔΚ308/Β/88), αξηζκφ 570 (ΦΔΚ36/Β/88) θαη αξηζκφ 1423 (ΦΟΡ) 2738 (920/Β/94) φκνηεο θνηλέο απνθάζεηο 7. ηνπ Ν. 3697/2008 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, έιεγρνο ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ, κέηξα θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 194 Α / ) 8. ηεο κε αξ. πξση. Οηθ 2/83143/Α0024/ απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ κε ζέκα «Γηαηήξεζε Δθηφο Πξνυπνινγηζκνχ Δηδηθψλ Λνγαξηαζκψλ». 9. ηελ κε αξηζκφ 015/7/2321/11.1/ απφθαζε έγθξηζεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 10. ην άξζξν 35 ηνπ Ν. 3377/2005 (ΦΔΚ Α 202/ ) 11. ην άξζξν 25 ηνπ Ν. 3614/07 (ΦΔΚ Α 267/ ) Άπθπο 4 ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ Ο δηαγσληζκφο δηεμάγεηαη ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ δηθαίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ηδίσο δε ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ηελ αξρή ηεο απαγφξεπζεο ησλ δηαθξίζεσλ ιφγσ ηζαγέλεηαο, ηεο αλαινγηθφηεηαο θαη ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο πηζηνπνηεηηθψλ, δηπισκάησλ θιπ. 8/67

9 Ζ ζπκκεηνρή ζηνλ πξνθεξπζζφκελν κε ηελ παξνχζα δηαγσληζκφ είλαη αλνηθηή, επί ίζνηο φξνηο, ζε φζνπο πιεξνχλ ηηο επαγγεικαηηθέο, ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα. ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηέο νη πξνζθνξέο πνπ είλαη ζχκθσλεο κε φινπο ηνπο φξνπο, ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο. Πξνζθνξέο πνπ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, είλαη αφξηζηεο θαη αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή πεξηέρνπλ φξνπο αληίζεηνπο πξνο ηελ παξνχζα ή / θαη αηξέζεηο, ραξαθηεξίδνληαη σο κε απνδεθηέο θαη απνξξίπηνληαη. Άπθπο 5 ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΔΤΥΖ πκβαηηθά ηεχρε ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ απνηεινχλ : 1. ε παξνχζα δηαθήξπμε 2. παξάξηεκα ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ 3. ζρέδην ζχκβαζεο 4. ππνδείγκαηα εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ Άπθπο 6 ΛΖΦΖ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΠΑΡΟΥΖ ΓΗΔΤΚΡΗΝΖΔΧΝ Οη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα παξαιακβάλνπλ αληίγξαθν ηεο παξνχζαο κέρξη θαη ηελ 4/10/2011 απφ ηελ έδξα ηνπ ΔΚΔΦΔ ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ, δηεχζπλζε Σέξκα Παηξηάξρνπ Γξεγνξίνπ θαη Νεαπφιεσο 27, Αγ. Παξαζθεπή Αηηηθήο / ΣΚ , Γξακκαηεία Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ, Σκήκα Πξνκεζεηψλ, ηει , Ζ παξαιαβή ηεο ζα γίλεηαη είηε απηνπξνζψπσο, είηε κε εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν, είηε κε ηαρπκεηαθνξηθή (courier) κεηά απφ ζπκπιήξσζε ηνπ ζρεηηθνχ εληχπνπ ηεο ππεξεζίαο. ηελ πεξίπησζε παξαιαβήο ηεο Γηαθήξπμεο κέζσ ηαρπκεηαθνξηθήο (courier), ην ΔΚΔΦΔ ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ δελ έρεη θακία απνιχησο επζχλε γηα ηελ έγθαηξε θαη ζσζηή παξάδνζή ηεο. Δπίζεο, ε Γηαθήξπμε ζα δηαηίζεηαη θαη απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ ΔΚΔΦΔ ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ ζην δηαδίθηπν, ζηε δηεχζπλζε Γηα παξαιαβή κέζσ δηαδηθηχνπ νη παξαιήπηεο ηεο Γηαθήξπμεο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλνπλ ηα θάησζη ζηνηρεία: επσλπκία, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, θαμ, δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη ππεχζπλνο ππάιιεινο, έηζη ψζηε ην ΔΚΔΦΔ ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ λα έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ πιήξε θαηάινγν φζσλ παξέιαβαλ ηε δηαθήξπμε, γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ζα ήζειε λα ηνπο απνζηείιεη ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθά έγγξαθα ή δηεπθξηλίζεηο επί απηήο. Δπίζεο, νη παξαιήπηεο ηεο Γηαθήξπμεο απφ ην δηαδίθηπν ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ελεκεξψλνπλ ηελ αλαζέηνπζα αξρή γηα ηα πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία κε απνζηνιή ηειενκνηνηππίαο (θαμ) ζην γηα ηελ παξαιαβή ηεο, αιιηψο ζα ζεσξείηαη φηη δελ ηελ έρνπλ παξαιάβεη. 9/67

10 Οη παξαιήπηεο ηεο Γηαθήξπμεο ππνρξενχληαη λα ειέγμνπλ άκεζα ην αληίηππν ηεο Γηαθήξπμεο πνπ παξαιακβάλνπλ απφ άπνςε πιεξφηεηαο ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ θαη ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ζειίδσλ θαη εθφζνλ δηαπηζηψζνπλ νπνηαδήπνηε παξάιεηςε λα ην γλσξίζνπλ έγγξαθα ζην ΔΚΔΦΔ ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ θαη λα δεηήζνπλ λέν πιήξεο αληίγξαθν. Πξνζθπγέο θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο ηνπ παξαιεθζέληνο αληηγξάθνπ ηεο Γηαθήξπμεο ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα δεηνχλ εγγξάθσο απφ ηελ ππεξεζία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλήζεηο γηα ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο κέρξη θαη ηελ 26/09/2011. Θα απνζηαιεί έγγξαθε απάληεζε ζε φιεο καδί ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα δεηεζνχλ θαη ζε φινπο ηνπο ππνςεθίνπο, εθφζνλ έρνπλ παξάζρεη έγθπξα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, κε θαμ ή κε . Ζ απνζηνιή ηεο έγγξαθεο απάληεζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην αξγφηεξν κέρξη θαη έμη (6) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Καλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζηεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Άπθπο 7 ΥΡΟΝΟ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζηελ Αίθοςζα εμιναπίυν «ΠΑΡΑΓΔΛΛΖ» ηος Ηνζηιηούηος Πςπηνικήρ Φςζικήρ ηος ΔΚΔΦΔ Γ επί ηεο νδνχ Νεαπφιεσο 27, Αγία Παξαζθεπή, ηελ 5/10/2011, εκέξα Σεηάπηη θαη ψξα 12:00 π.μ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Άπθπο 8 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ είλαη ε «Πξνκήζεηα ελφο (1) αληρλεπηή ζπηλζεξηζκψλ NaΗ(Tl) πςειήο απφδνζεο ζην Δξγαηήξην Δπηηαρπληή TANDEM ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Ππξεληθήο Φπζηθήο ηνπ ΔΚΔΦΔ Γεκφθξηηνο». Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ηνπ δεκνπξαηνχκελνπ αληηθεηκέλνπ. Γελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη γηα κέξνο ηεο δεκνπξαηνχκελεο ζχκβαζεο. 10/67

11 Άπθπο 9 ΣΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΖ ΤΜΒΑΖ Ο αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα παξαδψζεη ηνλ αληρλεπηή ζπηλζεξηζκψλ NaΗ(Tl) πςειήο απφδνζεο ζην Δξγαηήξην Δπηηαρπληή TANDEM ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Ππξεληθήο Φπζηθήο ηνπ ΔΚΔΦΔ Γεκφθξηηνο». Άπθπο 10 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο δεκνπξαηνχκελεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ,00 επξψ, πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΠΑ, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ,00 επξψ θαη βαξχλεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Ήηνη, ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ αλέξρεηαη ζε ,00 επξψ. ε πεξίπησζε ιχζεο ηεο ζχκβαζεο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν πξηλ ηελ θάιπςε ηνπ παξαπάλσ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ν αλάδνρνο απεθδχεηαη θάζε δηθαηψκαηφο ηνπ γηα ην ππφινηπν πνζφ. Άπθπο 11 ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ Ζ ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη θαηά 100% απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ Άπθπο 12 ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο πξνζψπσλ ή ζπλεηαηξηζκνί ή θνηλνπξαμίεο, κε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηνλ ηνκέα ηεο θαηαζθεπήο θαη εκπνξίαο αληρλεπηηθψλ ζπζηεκάησλ γ αθηηλνβνιίαο κε έκθαζε ζε αληρλεπηέο ζπηλζεξηζκψλ πςειήο απφδνζεο, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ή ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην λφκν 2513/1997, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη δηκεξείο ζπκθσλίεο ή ζπκθσλίεο ζχλδεζεο κε ηελ Δ.Δ. Οη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά απνθηνχλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο, ππφ ηηο θαησηέξσ επηπιένλ πξνυπνζέζεηο: Όηη ζηελ πξνζθνξά αλαγξάθεηαη απαξαηηήησο ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θάζε πξνκεζεπηή ζην θνηλφ ζρήκα θαζψο θαη ην εηδηθφ κέξνο ηνπ δεκνπξαηνχκελνπ αληηθεηκέλνπ κε ην νπνίν ζα αζρνιεζεί ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο. 11/67

12 Όηη φια ηα κέιε ηεο έλσζεο θαιχπηνπλ ηελ απαίηεζε ηεο εγθαηάζηαζεο ή λφκηκεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ ή ηνπ ΔΟΥ ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη δηκεξείο ζπκθσλίεο ή ζπκθσλίεο ζχλδεζεο κε ηελ Δ.Δ. Οη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ δελ ππνρξενχληαη λα πεξηβιεζνχλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο. ε πεξίπησζε σζηφζν πνπ ε ζχκβαζε θαηαθπξσζεί ζε έλσζε πξνκεζεπηψλ ή θνηλνπξαμία, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηελ θαηάξηηζε ζπκβνιαηνγξαθηθνχ εγγξάθνπ, ζην νπνίν ξεηά ζα δειψλεηαη πιένλ ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θάζε κέινπο ηεο έλσζεο ζε απηήλ, ην εηδηθφηεξν κέξνο ηνπ δεκνπξαηνχκελνπ αληηθεηκέλνπ πνπ ζα εθηειέζεη ν θαζέλαο, ην ηπρφλ δηαθνξεηηθφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπο ζηα θέξδε θαη ηηο δεκίεο ηεο δεκνπξαηνχκελεο ζχκβαζεο θαζψο θαη ν θνηλφο εθπξφζσπνο ηεο έλσζεο. Άπθπο 13 ΑΠΟΚΛΔΗΜΟ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Κάζε ππνςήθηνο ή πξνζθέξσλ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ, εθφζνλ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε πνπ αθνξά ηα παξαθάησ αδηθήκαηα: α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ. β) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26 εο Ματνπ 1997 θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ. γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. δ) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10 εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. ην δηαγσληζκφ δελ γίλνληαη επίζεο δεθηνί ππνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο: πνπ δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 12 πνπ δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 14 εθφζνλ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπο ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε πνπ αθνξά ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο εθφζνλ δελ είλαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη 12/67

13 εθφζνλ δελ είλαη θνξνινγηθά ελήκεξνη εθφζνλ είλαη πησρνί ή βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε εθφζνλ βξίζθνληαη ππφ θνηλή ή εηδηθή εθθαζάξηζε ή ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε θνηλή ή εηδηθή εθθαζάξηζε (ηα λνκηθά πξφζσπα κφλν) πνπ απνθιείζηεθαλ ηειεζίδηθα (γηα ζπγθεθξηκέλν ή κε ρξνληθφ δηάζηεκα) απφ δηαγσληζκνχο γηα πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ κε απφθαζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο ή αλάινγεο απφθαζεο αιινδαπνχ δεκνζίνπ πνπ απψιεζαλ ην δηθαίσκα λα ζπκκεηέρνπλ ζε δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο κε απφθαζε άιιεο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο ή Ν.Π.Γ.Γ, Ν.Π.Η.Γ ή ΑΔ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα ή αλάινγεο απφθαζεο αιινδαπνχ δεκνζίνπ, γηαηί δελ εθπιήξσζαλ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ σο ελψζεηο πξνκεζεπηψλ, ζε πεξίπησζε πνπ νπνηαδήπνηε απφ ηηο πξνυπνζέζεηο απνθιεηζκνχ ηνπ παξφληνο ηζρχεη γηα έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο ηεο εθφζνλ είλαη αιινδαπνί θαη βξίζθνληαη ζε αλάινγεο ησλ αλσηέξσ θαηαζηάζεηο Άπθπο 14 ΔΛΑΥΗΣΔ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Ο πξνζθέξσλ πξέπεη λα πιεξνί θαηά δήισζε, φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 16 ηεο παξνχζαο θαη λα ηεθκεξηψλεη επαξθψο ζην θάθειν πνπ θαηαζέηεη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 17 ηεο παξνχζαο, ηηο θάησζη ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο επαγγεικαηηθήο, ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη ηερληθήο επάξθεηαο, πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνχηαη λα αλαιάβεη ηελ δεκνπξαηνχκελε ζχκβαζε. ε πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ ηηο θάησζη ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο πξέπεη λα πιεξνί έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο ηεο έλσζεο. 1. Να δηαζέηεη θαηάιιειε νξγάλσζε, δνκή θαη κέζα, πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζεη κε επηηπρία ζηηο απαηηήζεηο ηεο δεκνπξαηνχκελεο ζχκβαζεο. Πξνθεηκέλνπ λα ην απνδείμεη, πξέπεη λα παξνπζηάζεη αλαιπηηθά ηα θάησζη ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρείξεζήο ηνπ: - ηζηνξηθφ θαη θχξηα βήκαηα αλάπηπμεο ηεο εηαηξίαο ηνπ - επηρεηξεκαηηθή δνκή - ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο - πξντφληα θιπ 2. ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππεξγνιαβηθά ζε ηξίηνπο ηελ πινπνίεζε ηκήκαηνο ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο, πξέπεη λα θαηαζέζεη ζπκπιεξσκέλν ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο δειψζεηο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ππεξγνιάβνπο. 13/67

14 Α/Α Ολνκαηεπψλπκν κέινπο ρέζε εξγαζίαο κε Ύπαξμε δήισζεο ζπλεξγαζίαο Θέζε ζηελ νκάδα Αξκνδηφηεηεο / θαζήθνληα* Απαζρφιεζε* αλάδνρν (ΝΑΗ/ ΟΥΗ) έξγνπ* * βιογπαθικά ζημειώμαηα ζηα οποία αναθέπονηαι οι ηίηλοι ζποςδών και από ηα οποία πποκύπηει η εμπειπία ηυν ζηελεσών ζε παπόμοιερ ζςμβάζειρ - ζε πεπίπηυζη καηά ηην οποία ηα πποηεινόμενα μέλη ηυν ομάδυν δεν είναι μόνιμα ζηελέση ηος ςποτηθίος αναδόσος, αλλά εξυηεπικοί ζςνεπγάηερ, η ππόηαζη ππέπει να ζςνοδεύεηαι από ςπεύθςνερ δηλώζειρ ηοςρ όηι ςπάπσει ζςμθυνία ζςνεπγαζίαρ για όλη ηην πποβλεπόμενη διάπκεια ηηρ ζύμβαζηρ και όηι είναι αποδεκηοί οι όποι ηος παπόνηορ διαγυνιζμού, ενώ εάν είναι ςπάλληλοι άλλυν εηαιπιών ςποβάλλονηαι επιπλέον βεβαιώζειρ ηυν εηαιπιών αςηών όηι ηελούν εν γνώζει ηηρ πποαναθεπόμενηρ ζςνεπγαζίαρ 3. Να έρεη θχθιν εξγαζηψλ γηα θάζε κία απφ ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο κεγαιχηεξν ηνπ 250 % ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο δεκνπξαηνχκελεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε δε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ, ηφηε ν αζξνηζηηθφο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ γηα φζεο ρξήζεηο δξαζηεξηνπνηείηαη ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην 200 % ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο δεκνπξαηνχκελεο ζχκβαζεο. Άπθπο 15 ΔΛΑΥΗΣΔ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΑΠΟ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ ΠΟΤ ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΔ ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ δελ είλαη θαηαζθεπαζηήο ηνπ ππφ πξνκήζεηα πξντφληνο πξέπεη λα απνδείμεη φηη ν θαηαζθεπαζηήο πιεξνί (θαηά δήισζε, φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 16 ηεο παξνχζαο) θαη λα ηεθκεξηψζεη επαξθψο (ζην θάθειν πνπ θαηαζέηεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 17 ηεο παξνχζαο) ηηο θάησζη ειάρηζηεο απαηηήζεηο : 1. Ο θαηαζθεπαζηήο δηαζέηεη θαηάιιειε νξγάλσζε θαη επηρεηξεκαηηθή δνκή. Πξνθεηκέλνπ λα ην απνδείμεη, πξέπεη λα πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο. ρεηηθή ηεθκεξίσζε κπνξεί λα απνηειέζεη ε πεξηγξαθή ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ κέηξσλ εμαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 2. Ο θαηαζθεπαζηήο δηαζέηεη επαξθέο θαη θαηάιιειν πξνζσπηθφ πνπ ζα αζρνιεζεί θαηά ηελ παξαγσγή ηνπ πξνο πξνκήζεηα πιηθνχ, θαηά εηδηθφηεηα, αλεμάξηεηα απφ ηελ ζπκβαηηθή ζρέζε ηνπο κε ηελ επηρείξεζε, ηδίσο δε ησλ ππεπζχλσλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο. ρεηηθή ηεθκεξίσζε κπνξεί λα απνηειέζεη ελ πξνθεηκέλσ θαηάζηαζε ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ θαηαζθεπαζηή. 14/67

15 Άπθπο 16 ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Οη πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο ζα θέξεη ηελ νλνκαζία «Φάθεινο Α Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο» ζηνλ δηαγσληζκφ «Πξνκήζεηα ελφο (1) αληρλεπηή ζπηλζεξηζκψλ NaΗ(Tl) πςειήο απφδνζεο ζην Δξγαηήξην Δπηηαρπληή TANDEM ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Ππξεληθήο Φπζηθήο ηνπ ΔΚΔΦΔ Γεκφθξηηνο». 1) Δγγύηζη ζςμμεηοσήρ, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ παξφληνο 2) Τπεύθςνη δήλυζη (no Η) για ηην πποζυπική καηάζηαζη o ηνπ λφκνπ 1599/86 ή αλάινγνπ εγγξάθνπ ζε πεξίπησζε αιινδαπνχ πξνζθέξνληνο o γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ o κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο o γηα φια ηα ζηνηρεία πξνζσπηθήο θαηάζηαζεο, δειαδή φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην νηθνλνκηθφ έγθιεκα, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 13 ηεο παξνχζαο, γηα ππεμαίξεζε, απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, ςεπδνξθία, δσξνδνθία, δφιηα ρξενθνπία ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ειιεληθνχ Πνηληθνχ Κψδηθα δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε & ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε είλαη θνξνινγηθά & αζθαιηζηηθά ελήκεξνη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην δελ ηεινχλ ππφ θνηλή ή εηδηθή εθθαζάξηζε & ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο ζρεηηθήο απφθαζεο (κφλν ηα λνκηθά πξφζσπα) ή ππφ αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα ηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) & ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο ζρεηηθήο απφθαζεο φηη αλαιακβάλνπλ ππνρξέσζε γηα έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ζα απνδεηθλχνπλ ηα αλσηέξσ πξν ηεο θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο 3) Παπαζηαηικό εκπποζώπηζηρ ζε πεπίπηυζη πος ο ππομηθεςηήρ ζςμμεηέσει ζηον δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπν, φπσο ΦΔΚ ζχζηαζεο ΑΔ κε ηηο ηειεπηαίεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ή θαηαζηαηηθά πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ κε ηηο ηειεπηαίεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπο. 4) Τπεύθςνη δήλυζη (no II) για πλήπυζη πποϋποθέζευν ζςμμεηοσήρ o ηνπ λφκνπ 1599/86 ή αλάινγνπ εγγξάθνπ ζε πεξίπησζε αιινδαπνχ πξνζθέξνληνο o γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ 15/67

16 o κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο φηη ζα πξνζθνκίζεη έγθαηξα θαη πξνζεθφλησο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ δηαθήξπμε ζην άξζξν 14 απηήο, σο απφδεημε πιήξσζεο ησλ απαηηήζεσλ θεξεγγπφηεηαο, επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ρξεκαηννηθνλνκηθήο / νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ηερληθήο ηθαλφηεηαο, πνπ εηδηθά απαηηνχληαη ζην άξζξν 14 5) Τπεύθςνη δήλυζη (no IIΗ) - ΜΟΝΟ από ηον ππομηθεςηή πος δεν είναι ο ίδιορ καηαζκεςαζηήρ o o o o ηνπ λφκνπ 1599/86 ή αλάινγνπ εγγξάθνπ ζε πεξίπησζε αιινδαπνχ πξνζθέξνληνο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο φηη ζα πξνζθνκίζεη έγθαηξα θαη πξνζεθφλησο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ δηαθήξπμε ζην άξζξν 15 απηήο, σο απφδεημε πιήξσζεο ησλ εηδηθψλ απαηηήζεσλ πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 15 6) Γήλυζη ηηρ σώπαρ καηαγυγήρ ηος πποζθεπόμενος είδοςρ Άπθπο 17 ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΠΡΟΧΡΗΝΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε (πξνζσξηλφο αλάδνρνο), εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηφλ ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο κε βεβαίσζε παξαιαβήο ή κε θαμ, νθείιεη λα ππνβάιιεη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ηα εμήο έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά: Η. Απαιηούμενα από ηην διακήπςξη δικαιολογηηικά πποζυπικήρ καηάζηαζηρ Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, έθδνζεο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ πθίζηαηαη εηο βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε πνηληθή θαηαδίθε γηα ηα αδηθήκαηα ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ παξφληνο 1. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ είλαη πησρφο θαη φηη δελ ηειεί ζε θαηάζηαζε θήξπμεο πηψρεπζεο 2. Πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο), κε εκεξνκελία έθδνζεο πξνγελέζηεξε ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο 3. Τπεχζπλε δήισζε κε αλαθνξά ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο είλαη ππφρξενο 16/67

17 4. Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο, κε εκεξνκελία έθδνζεο πξνγελέζηεξε ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο 5. Πηζηνπνηεηηθφ επηκειεηεξίνπ ηεο έδξαο ηνπ (φρη νη ζπλεηαηξηζκνί), κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπ ζε απηφ, αθεηέξνπ ην εηδηθφ επάγγεικα πνπ αζθεί θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη ηέινο φηη εμαθνινπζεί λα παξακέλεη εγγεγξακκέλνο ζε απηφ κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 6. Σπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ησλ λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ ιεηηνπξγίαο (κφλν ηα λνκηθά πξφζσπα), έαλ έρνπλ ιάβεη ρψξα κεηά ηελ θαηάζεζε ηνπο ζχκθσλα κε ην άξζξν Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο (κφλν ηα λνκηθά πξφζσπα), έθδνζεο ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηειεί ζε θαηάζηαζε θνηλήο εθθαζάξηζεο ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. 8. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο (κφλν ηα λνκηθά πξφζσπα), έθδνζεο ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηειεί ζε θαηάζηαζε εηδηθήο εθθαζάξηζεο ηνπ λ. 1892/1990, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη 9. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο (κφλν ηα λνκηθά πξφζσπα), έθδνζεο ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηειεί ζε δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ σο άλσ λνκνζεηεκάησλ 10. Βεβαίσζε λφκηκεο ιεηηνπξγίαο (κφλν γηα ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο) 11. πκθσλεηηθφ κεηαμχ ησλ κειψλ έλσζεο πξνκεζεπηψλ (κφλν ζε πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ) ζην νπνίν δηεπθξηλίδεηαη - ε ζχζηαζε ηεο έλσζεο - ε αλαγξαθή θαη ε νξηνζέηεζε κε ζαθήλεηα ηνπ κέξνπο ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα αλαιάβεη ηπρφλ θάζε κέινο ηεο έλσζεο ή / θαη ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ κειψλ ζηελ έλσζε (ή / θαη ηα ηπρφλ δηαθνξεηηθά πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο θεξδνδεκίεο ηεο έλσζεο) - ην κέινο ηεο έλσζεο πνπ αλαιακβάλεη ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ δηνίθεζε ηεο έλσζεο (leader) - ν θνηλφο εθπξφζσπνο ηεο έλσζεο έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 12. Πξάμε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο (κφλν ζε πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ) απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε έγθξηζή ηνπ γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ κέινπο ηφζν ζηελ έλσζε, φζν θαη ζηνλ ελ ζέκαηη δηαγσληζκφ. 13. Τπεχζπλε δήισζε κε βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη - φηη ε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί θαλνληθά, ρσξίο λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο 17/67

18 - φηη είλαη ζπλεπήο ζηελ εθπιήξσζε ηφζν ησλ ζπκβαηηθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ, φζν θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ελ γέλεη πξνο ην Γεκφζην ηνκέα - φηη ν ππνςήθηνο δελ έρεη απνθιεηζζεί απφ άιινπο δηαγσληζκνχο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ή εάλ ηπρφλ έρεη απνθιεηζηεί γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ην δηάζηεκα απηφ. ΗΗ. Απαιηούμενα από ηην διακήπςξη δικαιολογηηικά θεπεγγςόηηηαρ, επαγγελμαηικήρ ικανόηηηαρ, σπημαηοοικονομικήρ και οικονομικήρ επάπκειαρ, ηεσνικήρ ικανόηηηαρ 1. Βεβαίσζε ηξάπεδαο γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο ή αληίγξαθν ή απφζπαζκα ηζνινγηζκνχ ηεο επηρείξεζεο ή ππεχζπλε δήισζε πεξί ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ πνπ αθνξά εηδηθφηεξα ην ππφ πξνκήζεηα πιηθφ, θαηά ηηο ηξεηο πξνεγνχκελεο ηνπ έηνπο ηνπ δηαγσληζκνχ νηθνλνκηθέο ρξήζεηο. Δάλ ε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί ή αζθεί επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθά κε ην ππφ πξνκήζεηα πιηθφ θαηά ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ επηηξέπεη ηελ έθδνζε θαηά λφκν ηξηψλ ηζνινγηζκψλ, ππνβάιιεη ηνπο ηζνινγηζκνχο, εθφζνλ ππάξρνπλ, ή ηα ζρεηηθά επίζεκα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ θαηά ην δηάζηεκα απηφ. 2. Πεξηγξαθή ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλεη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο. 3. Καηάζηαζε ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο πνπ ζα αζρνιεζεί θαηά ηελ παξαγσγή ηνπ πξνο πξνκήζεηα πιηθνχ, θαηά εηδηθφηεηα, αλεμάξηεηα απφ ηελ ζπκβαηηθή ζρέζε ηνπο κε ηελ επηρείξεζε, ηδίσο δε ησλ ππεπζχλσλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο. 4. Τπεχζπλε δήισζε φηη ην πξνζθεξφκελν ζχζηεκα είλαη θαηλνχξην θαη ακεηαρείξηζην. 5. Τπεχζπλε δήισζε φηη ζα δηαηεξήζνπλ εκπηζηεπηηθά θαη ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ κφλν γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ δηαγσληζκνχ ηα ζηνηρεία θαη ηηο πιεξνθνξίεο ησλ ππνινίπσλ πξνζθνξψλ πνπ ηπρφλ ηεζνχλ ππφςε ηνπο θαη απνηεινχλ, θαηά δήισζε ησλ ζπληαθηψλ ηνπο, εκπνξηθφ ή επηρεηξεκαηηθφ απφξξεην. 6. Τπεχζπλε δήισζε φηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, ηεο νπνίαο έιαβαλ γλψζε. ΗΗΗ. Απαιηούμενα από ηην διακήπςξη δικαιολογηηικά από ηον ππομηθεςηή πος δεν είναι ο ίδιορ καηαζκεςαζηήρ ε πεξίπησζε πνπ ππνβάιιεηαη πξνζθνξά απφ πξνκεζεπηή πνπ δελ είλαη ν ίδηνο θαηαζθεπαζηήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, πξνζθνκίδνληαη επηπιένλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά κε ζηνηρεία 2, 3 θαη 4 (πεξηγξαθή ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ κέηξσλ εμαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηνπ θαηαζθεπαζηή, θαηάζηαζε ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ θαηαζθεπαζηή, ηα είδε είλαη θαηλνχξγηα θαη ακεηαρείξηζηα) ηα νπνία πξνζθνκίδεη ν θαηαζθεπαζηήο. 18/67

19 Άπθπο 18 ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΝΟΝΔ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΧΡΗΝΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 1. ε πεξίπησζε πνπ νη έιιελεο πνιίηεο είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά κε πηψρεπζεο, κε θήξπμεο ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο, αζθαιηζηηθήο θαη θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο (ππφ ζηνηρεία 2-5 άξζξνπ 17) εθδίδνληαη απφ ηελ ρψξα εγθαηάζηαζήο ηνπο, κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο απηήο. 2. Σα λνκηθά πξφζσπα είλαη ππφρξεα γηα ηελ πξνζθφκηζε θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αθνξνχλ ηα θπζηθά πξφζσπα θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ζπλνδεχνληαη κε ηελ έλδεημε «κφλν ηα λνκηθά πξφζσπα», ζχκθσλα θαη κε ηηο επεμεγήζεηο πνπ έπνληαη. 3. Οη αιινδαπνί ππνςήθηνη είλαη ππνρξεσκέλνη (αλάινγα κε ην εάλ απνηεινχλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα) ζηελ πξνζθφκηζε φισλ ησλ σο άλσ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ ή ηζνδχλακσλ εγγξάθσλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο. 4. Ζ αλαθνξά ζε θαηαζηάζεηο «πηψρεπζεο», «θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο» θιπ γηα ηνπο έιιελεο ππνςήθηνπο επεθηείλεηαη θαη ζε φιεο ηηο αλάινγεο κε ηηο αλσηέξσ θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο ελδέρεηαη λα βξίζθνληαη νη αιινδαπνί ππνςήθηνη. 5. Τπφρξενη ζηελ πξνζθφκηζε πνηληθνχ κεηξψνπ είλαη: - θπζηθά πξφζσπα - δηαρεηξηζηέο Δ.Π.Δ, Ο.Δ. θαη Δ.Δ. - πξφεδξνο θαη δηεπζχλσλ ζχκβνπινο γηα Α.Δ. - πξφεδξνο Γ.. γηα ζπλεηαηξηζκνχο - ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ. 6. Δπί εκεδαπψλ Α.Δ. ην πηζηνπνηεηηθφ θνηλήο εθθαζάξηζεο εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ζην κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ ηεο νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλε ε ππνςήθηα Α.Δ. 7. Δπί εκεδαπψλ Α.Δ. ην πηζηνπνηεηηθφ εηδηθήο εθθαζάξηζεο εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην Δθεηείν ηεο έδξαο ηεο ππνςήθηαο Α.Δ. 8. Δπί εκεδαπψλ Δ.Π.Δ. θαη πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ην πηζηνπνηεηηθφ θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο ππνςήθηαο ζηνλ δηαγσληζκφ εηαηξίαο. 9. Σα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 17 πξνζθνκίδνληαη γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζε έλσζε πξνζψπσλ. 10. Δάλ ζε θάπνηα ρψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο φηη δελ εθδίδνληαη ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο δχλαληαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ππφρξενπ πξνο ππνβνιή ηνπο. Μφλν ζε πεξίπησζε 19/67

20 πνπ ζηελ ρψξα απηή δελ πξνβιέπεηαη νχηε έλνξθε βεβαίσζε, δχλαηαη ην δηθαηνινγεηηθφ λα αληηθαηαζηαζεί κε ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνκεζεπηή. ηελ σο άλσ έλνξθε βεβαίσζε ή ππεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην ππνςήθην πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο. Άπθπο 19 ΔΓΓΤΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Οη πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ Δγγχεζε πκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, ην πνζφ ηεο νπνίαο πξέπεη λα θαιχπηεη ην 5% ηεο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, ήηνη # 4.612,50 # Δπξψ. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο κπνξεί λα εθδίδεηαη απφ πηζησηηθφ ίδξπκα ή άιιν λνκηθφ πξφζσπν, πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζε φιεο ηηο ρψξεο πξνέιεπζεο ησλ ππνςεθίσλ θαη έρεη ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπ ην δηθαίσκα απηφ. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ζηελ παξνχζα ππφδεηγκα (ππφδεηγκα Η) θαη πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη ειάρηζηνλ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, ηνλ εθδφηε, ηελ ππεξεζία πξνο ηελ νπνία απεπζχλεηαη, ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ πνπ θαιχπηεη, ηελ πιήξε επσλπκία θαη ηελ δηεχζπλζε ηνπ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη, ηε ζρεηηθή δηαθήξπμε, ηελ εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηα πξνο πξνκήζεηα πιηθά, ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο. Πξέπεη επίζεο λα πεξηέρεη ηνπο φξνπο φηη (α) παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, (β) φηη ν εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο δηδήζεσο, (γ) φηη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηελ δηάζεζε ηεο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ θαη φηη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε, (δ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ θαη (ε) φηη ν εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε παξάηαζε ηζρχνο ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο πνπ ζα ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη γηα ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, δει. πέληε (5) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ Αλάδνρν κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ελψ ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο κέζα ζε πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο. ε πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο. 20/67

21 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Άπθπο 20 ΣΟΠΟ ΚΑΗ ΥΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Οη πξνζθνξέο απνζηέιινληαη ππνβάιινληαη ζηελ ππεξεζία (Γ.Δ.Λ - Σκήκα Πξνκεζεηψλ) κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν. Παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε θαη πξέπεη λα πεξηέιζνπλ ζε απηήλ κέρξη ηηο 4/10/2011, εκέξα Σπίηη και ώπα 15:00 κε επζχλε ηνπ πξνζθέξνληνο. Ζ ππεξεζία δελ αλαιακβάλεη θακία επζχλε γηα ηπρφλ θαζπζηέξεζε ζηελ άθημε ησλ πξνζθνξψλ, απφ νπνηαδήπνηε αηηία. Πξνζθνξέο πνπ είηε ππνβιήζεθαλ κεηά ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία, είηε δελ έθζαζαλ έγθαηξα ζηελ ππεξεζία, επηζηξέθνληαη ζηνπο πξνζθέξνληεο ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ. Άπθπο 21 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη δαθηπινγξαθεκέλεο, ζε δχν (2) αληίγξαθα, κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο θέξεη ηηο αθφινπζεο κε επθξίλεηα αλαγξαθφκελεο ελδείμεηο : - ηελ ιέμε «Πξνζθνξά» - ηνλ πιήξε ηίηιν ηεο ππεξεζίαο, δειαδή ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΑ ΦΤΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ - ηνλ αξηζκφ ηεο δηαθήξπμεο 015/07/2011/1 - ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, δειαδή ζηηο 5/10/ ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληα Σν έλα αληίηππν ζα θέξεη ηελ έλδεημε "ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ" θαη ζα ππεξηζρχεη ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ηνπ κε ην δεχηεξν αληίγξαθν. ε θάζε ζειίδα ηνπ πξσηνηχπνπ πξέπεη λα αλαγξάθεηαη επθξηλψο ε ιέμε ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ θαη απηή λα κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Μέζα ζηνλ θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ηξεηο επηκέξνπο, ζθξαγηζκέλνη, ππνθάθεινη, κε ηηο αθφινπζεο ελδείμεηο : - Φάθεινο Α (δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο) - Φάθεινο Β (ηερληθή πξνζθνξά) - Φάθεινο Γ (νηθνλνκηθή πξνζθνξά). Οη σο άλσ ππνθάθεινη πεξηέρνπλ ηα ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη ζηα αληίζηνηρα άξζξα ηεο παξνχζαο. Οη ππνθάθεινη ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 21/67

22 Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ζπληαρζνχλ κε ηνλ ηξφπν, ηελ αξίζκεζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα θαη λα θέξνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπ πξνζθέξνληα. Όιεο νη ζειίδεο ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη λα κνλνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην. ε πεξίπησζε έιιεηςεο νξηζκέλσλ ππνγξαθψλ, απηέο ζα αλαπιεξψλνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. ε πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε απηνθφιιεησλ θαθέισλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα απνζθξαγηζηνχλ θαη λα επαλαζθξαγηζηνχλ ρσξίο λα αθήζνπλ ίρλε. Γηα ηελ εχθνιε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη λα ηεξεζεί ζηε ζχληαμή ηνπο, ε ηάμε θαη ε ζεηξά ησλ φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο. Οη απαληήζεηο ζε φιεο ηηο απαηηήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο πξέπεη λα είλαη ζαθείο. Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα είλαη δαθηπινγξαθεκέλεο θαη δελ πξέπεη λα θέξνπλ μπζίκαηα, ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο, πξνζζήθεο θιπ. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Όιεο νη δηνξζψζεηο πξέπεη λα αλαθέξνληαη θαη αλαθεθαιαησηηθά, ζηελ αξρή ηεο θάζε πξνζθνξάο. Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνζππνγξάθεη ην αλαθεθαιαησηηθφ θχιιν κε ηηο ηπρφλ, δηνξζψζεηο θαη ηηο αλαθέξεη ζην ζπληαζζφκελν πξαθηηθφ, ψζηε λα απνδεηθλχεηαη αδηαθηινλίθεηα φηη πξνυπήξραλ ηεο εκεξνκελίαο απνζθξάγηζεο. ε πεξίπησζε πνπ ζην πεξηερφκελν ηεο Πξνζθνξάο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπληνκνγξαθίεο γηα ηε δήισζε ηερληθψλ ή άιισλ ελλνηψλ, είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν λα αλαθέξεη ζε ζπλνδεπηηθφ πίλαθα ηελ επεμήγεζή ηνπο. Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ζεσξείηαη βέβαην φηη ν πξνζθέξσλ είλαη απνιχησο ελήκεξνο απφ θάζε πιεπξά ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ησλ πεγψλ πξνέιεπζεο ησλ πάζεο θχζεο πιηθψλ, εηδψλ εμνπιηζκνχ θιπ. θαη φηη έρεη κειεηήζεη φια ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ. Αληηπξνζθνξά ή ηξνπνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο ή πξφηαζε πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο εμνκνηψλεηαη κε αληηπξνζθνξά είλαη απαξάδεθηε θαη δελ ιακβάλεηαη ππφςε. Μεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ δελ γίλεηαη απνδεθηή, αιιά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θάζε δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε φξνπ ηεο πξνζθνξάο. Γηεπθξηλίζεηο δίλνληαη κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. ηελ πεξίπησζε απηή ε παξνρή δηεπθξηλίζεσλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ πξνζθέξνληα θαη δελ ζεσξείηαη αληηπξνζθνξά. Οη δηεπθξηλίζεηο ησλ πξνζθεξφλησλ πξέπεη λα δίλνληαη γξαπηά, εθφζνλ δεηεζνχλ, ζε ρξφλν πνπ ζα νξίδεη ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ. 22/67

23 Άπθπο 22 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ Ο Φάθεινο Β είλαη ζθξαγηζκέλνο θαη πεξηέρεη ηα αθφινπζα : -Σν θπξίσο ζψκα ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ήηνη ηα ηερληθά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά φπσο απηά επαιεζεχνληαη απφ ηα Prospectus. ε πεξίπησζε πνπ ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο είλαη αληίγξαθα / εθηππψζεηο ή δηαθνξεηηθά απφ ηα αλαγξαθφκελα ζηα Prospectus ή/θαη Σερληθά ρέδηα, πξέπεη λα θαηαηίζεηαη επηβεβαησηηθή επηζηνιή απφ ηνλ νίθν θαηαζθεπήο ηνπ επηζηεκνληθνχ νξγάλνπ - κεραλήκαηνο θαη φρη απφ ηνπηθνχο αληηπξνζψπνπο θαη λα ζπλνδεχεηαη κε απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Δπίζεο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε ηδηφηεηα ηνπ ππνγξάθνληνο, θαζψο λα ππάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε ηνλ ππνγξάθνληα γηα επαιήζεπζε. Δπηζηνιέο πνπ δελ είλαη ζχκθσλεο κε ηα παξαπάλσ νξηδφκελα απνξξίπηνληαη. Όια ηα αλσηέξσ πξέπεη λα είλαη κεηαθξαζκέλα ζηελ Διιεληθή ή ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. - Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη δήισζε φηη ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζα θαηαηεζνχλ πιήξε εγρεηξίδηα ρξήζεο, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο φισλ ησλ κεξψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. -Τπεχζπλε δήισζε γηα ην πνηα είλαη θαη πνπ βξίζθεηαη ε επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπαζηεί ην ηειηθφ πξντφλ (εθφζνλ ν πξνκεζεπηήο είλαη θαηαζθεπαζηήο) ή -Τπεχζπλε δήισζε γηα ην πνηα είλαη θαη πνπ βξίζθεηαη ε επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπαζηεί ην ηειηθφ πξντφλ φηη ε θαηαζθεπή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο απφ ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία αλήθεη ή ε νπνία εθκεηαιιεχεηαη νιηθά ή κεξηθά ηελ κνλάδα θαηαζθεπήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο φηη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο απηήο έρεη απνδερηεί ηελ ελ ιφγσ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο (εθφζνλ ν πξνκεζεπηήο δελ είλαη θαηαζθεπαζηήο) Ζ ηερληθή πξνζθνξά πξέπεη λα ζπληαρζεί αθνινπζψληαο ηελ δνκή θαη ηελ αξίζκεζε ηνπ Μέξνπο Β : Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Πίλαθαο πκκφξθσζεο. Ο πίλαθαο ζπκκφξθσζεο απνηειείηαη απφ δχν κέξε ζε αληηζηνηρία κε ηηο δχν νκάδεο (Α θαη Β ) ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο. Οκάδα Α : Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά πζηήκαηνο Αληρλεπηή πηλζεξηζκψλ NaΗ(Tl) Οκάδα Β : Αμηνπηζηία πζηήκαηνο Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ Πίλαθα πκκφξθσζεο ζα γίλεη, ιακβάλνληαο ππφςε φηη φινη νη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ είλαη απαξάβαηνη θαη ε νπνηαδήπνηε κε ζπκκφξθσζε πξνο απηνχο ζπλεπάγεηαη απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο. Δηδηθφηεξα: ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη απφιπηε ζπκθσλία κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο ε ηερληθή πξνζθνξά γίλεηαη απνδεθηή θαη βαζκνινγείηαη απηφλνκα κε βάζε ηνπο 100 βαζκνχο. 23/67

24 ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ππεξθάιπςε ησλ απαηηνχκελσλ απφ ηελ δηαθήξπμε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ε ηερληθή πξνζθνξά γίλεηαη απνδεθηή θαη βαζκνινγείηαη κέρξη 110 βαζκνχο απηφλνκα. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ζπκθσλία κε ηηο απαηηνχκελεο απφ ηελ δηαθήξπμε ηερληθέο πξνδηαγξαθέο (απνθιίζεηο), ε ηερληθή πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Δπνκέλσο, ν πίλαθαο ζπκκφξθσζεο ζπκπιεξψλεηαη σο αθνινχζσο : Κάζε Οκάδα πεξηιακβάλεη 3 ζηήιεο: «Τπνρξέσζε» - «Απάληεζε» - «Παξαπνκπή» ηελ ζηήιε "Τπνρξέσζε" ζπκπιεξψλνληαη νη απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. ηε ζηήιε "Απάληεζε" ζεκεηψλεηαη ε απάληεζε ηνπ πξνκεζεπηή πνπ έρεη ηε κνξθή ΝΑΗ / ΤΠΔΡ, αλάινγα κε ην εάλ ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή πιεξνχηαη ή ππεξθαιχπηεηαη απφ ηελ πξνζθνξά. Δλ πξνθεηκέλσ, πξέπεη λα δεισζεί θαη ν ηξφπνο ηεο ππεξθάιπςεο. ηε ζηήιε "Παξαπνκπή" θαηαγξάθεηαη ε ηεθκεξίσζε ηεο θάιπςεο ή ππεξθάιπςεο ηεο αληίζηνηρεο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο (πρ κε παξαπνκπή ζε ηερληθφ θπιιάδην ηνπ θαηαζθεπαζηή ή αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ εμνπιηζκνχ ή ηνπ ηξφπνπ δηαζχλδεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ή κε αλαθνξά ηεο κεζνδνινγίαο εγθαηάζηαζεο, ππνζηήξημεο θαη εθπαίδεπζεο θιπ). Δίλαη ηδηαίηεξα επηζπκεηή ε επθξηλήο ζπκπιήξσζε θαη ε ζπγθεθξηκελνπνίεζε ησλ παξαπνκπψλ (πρ ηερληθφ Φπιιάδην 3, ει. 4, Παξάγξαθνο 4 θιπ). Αληίζηνηρα, ζην ηερληθφ θπιιάδην ή αλαθνξά ζα ππνγξακκίδεηαη ην ζεκείν πνπ ηεθκεξηψλεη ηε ζπκθσλία θαη ζα ζεκεηψλεηαη ε παξάγξαθνο ηνπ πίλαθα ζπκκφξθσζεο, ζηελ νπνία θαηαγξάθεηαη ε αηηνχκελε πξνδηαγξαθή. Σνλίδεηαη φηη είλαη ππνρξεσηηθή ε απάληεζε ζε φια ηα ζεκεία ηνπ Πίλαθα κε ηελ πξνηεηλφκελε ζεηξά θαη ε παξνρή φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη. Με ζπκκφξθσζε κε ηνλ παξαπάλσ φξν ζπληζηά ιφγν απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο. Ζ ηερληθή πξνζθνξά πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα αθφινπζα ηδίσο παξαζηαηηθά, ηα νπνία αλαγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα πκκφξθσζεο: Α) Σα Prospectus ή/θαη Σερληθά ρέδηα πνπ επαιεζεχνπλ ηα ηερληθά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά. ε πεξίπησζε πνπ ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο είλαη αληίγξαθα / εθηππψζεηο ή δηαθνξεηηθά απφ ηα αλαγξαθφκελα ζηα Prospectus, πξέπεη λα θαηαηίζεηαη επηβεβαησηηθή επηζηνιή απφ ηνλ νίθν θαηαζθεπήο ηνπ κεραλήκαηνο θαη φρη απφ ηνπηθνχο αληηπξνζψπνπο θαη λα ζπλνδεχεηαη κε απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Δπίζεο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε ηδηφηεηα ηνπ ππνγξάθνληνο, θαζψο λα ππάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε ηνλ ππνγξάθνληα γηα επαιήζεπζε. Δπηζηνιέο πνπ δελ είλαη ζχκθσλεο κε ηα παξαπάλσ νξηδφκελα απνξξίπηνληαη. Όια ηα αλσηέξσ πξέπεη λα είλαη κεηαθξαζκέλα ζηελ Διιεληθή ή ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. Β) Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη δήισζε φηη ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζα θαηαηεζνχλ πιήξε εγρεηξίδηα ρξήζεο, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο φισλ ησλ κεξψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 24/67

25 Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο θαη εθφζνλ παξαζηεί αλάγθε, κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο Πξνζθέξνληεο λα ζπκπιεξψζνπλ ηηο παξαπάλσ πιεξνθνξίεο, δειψζεηο ή πηζηνπνηεηηθά ή λα παξάζρνπλ ζρεηηθέο δηεπθξηλήζεηο. ηελ πεξίπησζε απηή νη Πξνζθέξνληεο ππνρξενχληαη λα ηα ζπκπιεξψζνπλ ή λα παξάζρνπλ ηηο ζρεηηθέο δηεπθξηλήζεηο κέζα ζε πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ζα ηνπο δεηεζνχλ. Άπθπο 23 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ Ο Φάθεινο Γ είλαη ζθξαγηζκέλνο θαη πεξηέρεη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο. ηνπο Πίλαθεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο αλαγξάθεηαη ε ηηκή κνλάδαο, θαζψο θαη ε ζπλνιηθή ηηκή γηα θάζε πξνζθεξφκελν πξντφλ. Ζ γεληθή ζπλνιηθή ηηκή ηεο πξνζθνξάο αλαγξάθεηαη αξηζκεηηθά θαη νινγξάθσο. Αλ ππάξρεη αζπκθσλία κεηαμχ ηηκψλ κνλάδαο θαη ζπλνιηθψλ ηηκψλ, ππεξηζρχνπλ νη ηηκέο κνλάδαο. Πξντφληα ή ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη δσξεάλ, αλαγξάθνληαη ζηνπο Πίλαθεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο κε ηελ έλδεημε "ΥΩΡΗ ΚΟΣΟ" ζηε ζηήιε ηηκψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ έρεη παξαιεηθζεί ε αλαγξαθή ηηκήο θαη δελ ππάξρεη ε έλδεημε "ΥΩΡΗ ΚΟΣΟ" ζεσξείηαη φηη ηα πξντφληα ή νη ππεξεζίεο έρνπλ πξνζθεξζεί δσξεάλ. ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά νη πξνζθέξνληεο κπνξνχλ, πξφζζεηα, λα ππνδείμνπλ ηνλ ηξφπν πιεξσκήο πνπ επηζπκνχλ, απφ ηνπο πεξηγξαθφκελνπο ζην άξζξν 44. ε πεξίπησζε πνπ νη πξνζθέξνληεο δελ θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν πιεξσκήο θαηά ηα αλσηέξσ, ζπκβαηηθφο ηξφπνο πιεξσκήο είλαη ν πξψηνο (α) ηνπ άξζξνπ 44. Άπθπο 24 ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο επί 120 εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ αλσηέξσ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Ζ ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ είλαη δπλαηφ λα παξαηαζεί εγγξάθσο, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία, πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο θαη θαη αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην παξαπάλσ νξηδφκελν. ηελ πεξίπησζε απηή ε ππεξεζία απεπζχλεη ζρεηηθφ αίηεκα πξνο ηνπο πξνζθέξνληεο, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο. Οη πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα απαληήζνπλ κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο ην αξγφηεξν θαη, ζε πεξίπησζε πνπ απνδέρνληαη ηελ αηηνχκελε παξάηαζε, λα αλαλεψζνπλ θαη ηηο εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο, αλ απηέο δελ ηζρχνπλ θαη γηα ηπρφλ παξαηάζεηο ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζπλερίδεηαη κφλν κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο. Μεηά ηελ ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλσηάηνπ ρξφλνπ παξάηαζεο, ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ καηαηψλεηαη, εθηφο εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε θαη αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ. ηελ δεχηεξε πεξίπησζε ε ππεξεζία 25/67

26 απεπζχλεη ζρεηηθφ αίηεκα πξνο ηνπο πξνζθέξνληεο, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο. Οη πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα απαληήζνπλ κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο ην αξγφηεξν θαη, ζε πεξίπησζε πνπ απνδέρνληαη ηελ αηηνχκελε παξάηαζε, λα αλαλεψζνπλ θαη ηηο εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο, αλ απηέο δελ ηζρχνπλ θαη γηα ηπρφλ παξαηάζεηο. ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζπλερίδεηαη κφλν κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ ε θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ αλαθνηλσζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ή κεηά ηε ιήμε ηπρφλ παξάηαζήο ηεο, ε θαηαθχξσζε δεζκεχεη ηνλ ππνςήθην αλάδνρν κφλνλ εθφζνλ απηφο ηελ απνδερηεί. ηελ πεξίπησζε σζηφζν απηή ν πξνζθέξσλ δελ δηθαηνχηαη λα ππνβάιιεη λέα νηθνλνκηθή πξνζθνξά. Ο πξνζθέξσλ δελ έρεη δηθαίσκα λα απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κέξνο ηεο κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί, ν πξνζθέξσλ (α) θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ράλεη θάζε δηθαίσκα γηα θαηαθχξσζε θαη (β) θαηαπίπηεη εηο βάξνο ηνπ ε εγγπεηηθή ηνπ επηζηνιή ζπκκεηνρήο ρσξίο άιιε δηαηχπσζε ή δηθαζηηθή ελέξγεηα. Άπθπο 25 ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΔ ΠΡΟΦΟΡΔ ην δηαγσληζκφ δελ γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. ην δηαγσληζκφ δελ γίλνληαη δεθηέο αληηπξνζθνξέο θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. ην δηαγσληζκφ δελ γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ηκήκα ηεο δεκνπξαηνχκελεο ζχκβαζεο θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Άπθπο 26 ΣΗΜΔ ΠΡΟΦΟΡΑ - ΝΟΜΗΜΑ Οη ηηκέο, γηα ην ζχλνιν ησλ ππφ πξνκήζεηα πξντφλησλ, κπνξνχλ λα δίλνληαη ζην λφκηζκα πνπ επηζπκεί ν Πξνκεζεπηήο. Σα ηηκνιφγηα ζα εθθξάδνληαη ζε επξψ ή ζε ζπλάιιαγκα (κε αληίζηνηρε ηζνηηκία ζε επξψ) Σν Διιεληθφ Γεκφζην δελ ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ πιεξσκή κε ην λφκηζκα ηεο πξνζθνξάο, αιιά κε ην λφκηζκα ζην νπνίν πξαγκαηνπνηνχληαη νη πιεξσκέο απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, πξνο ηελ ρψξα θαηαγσγήο ηνπ πιηθνχ. Οη ηηκέο ζε ζπλάιιαγκα κεηαηξέπνληαη ζε ΔΤΡΩ κε βάζε ηελ ηζρχνπζα ηηκή FIXING ηνπ Δπίζεκνπ Γειηίνπ πλαιιαγκάησλ έλαληη ΔΤΡΩ (Διεχζεξε ζχγθξηζε FIXING ηεο Γηαηξαπεδηθήο Αγνξάο) θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά γηα εγρψξην πξντφλ πνπ πεξηέρεη ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 26/67

27 Οη ηηκέο ζε ΔΤΡΩ ή ζε ζπλάιιαγκα αθνξνχλ ζηελ παξάδνζε ησλ ππφ πξνκήζεηα πξντφλησλ ειεπζέξσλ δαζκψλ, θξαηήζεσλ ππέξ ηξίησλ, θφξσλ θαη ινηπψλ δεκνζηνλνκηθψλ επηβαξχλζεσλ, εθηφο ΦΠΑ, ζηνπο ρψξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Οη δαζκνί, θφξνη, ινηπέο δεκνζηνλνκηθέο επηβαξχλζεηο θιπ βαξχλνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο. Σα έμνδα κεηαθνξάο θαη αζθάιηζεο ησλ παξαδνηέσλ ζα βαξχλνπλ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Οη ηηκέο δίλνληαη ρσξίο Φ.Π.Α., αλαγξάθεηαη δε ρσξηζηά θαη ζε ηδηαίηεξε ζηήιε ην πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο %, ζην νπνίν ππάγεηαη ην ππφ πξνκήζεηα είδνο. ε πεξίπησζε πνπ αλαγξάθεηαη εζθαικέλνο Φ.Π.Α., απηφο δηνξζψλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ. ε πεξίπησζε ινγηζηηθήο αζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο ηηκήο κνλάδαο θαη ηεο ζπλνιηθήο ηηκήο, ππεξηζρχεη ε ηηκή κνλάδαο. Δάλ φκσο ην ζχλνιν ησλ ινγηζηηθψλ αζπκθσληψλ είλαη ζεκαληηθφ ή εάλ ε δηφξζσζή ηνπο επηθέξεη ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ηνπ ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο ηεο πξνζθνξάο, ηφηε ε πξνζθνξά κπνξεί λα απνξξηθζεί ζην ζχλνιφ ηεο. Άπθπο 27 ΓΛΧΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΠΗΚΤΡΧΖ ΜΔΣΑΦΡΑΖ ΔΓΓΡΑΦΧΝ Δπίζεκε γιψζζα ηνπ δηαγσληζκνχ νξίδεηαη ε ειιεληθή ή ε αγγιηθή Όια ηα ζρεηηθά έγγξαθα, πξνζθνξέο, δηθαηνινγεηηθά θιπ ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή ή ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Καη εμαίξεζε ηερληθνί φξνη είλαη δπλαηφ λα αλαθέξνληαη κφλν ζηελ αγγιηθή γιψζζα εθφζνλ δελ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζηελ ειιεληθή. Σα εγρεηξίδηα πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ πξνζθνξά κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη είηε ζηελ ειιεληθή, είηε ζηελ αγγιηθή γιψζζα. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Άπθπο 28 ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΝΑΘΔΖ Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά. Σα επηκέξνπο θξηηήξηα αλάζεζεο πνπ ζπλζέηνπλ ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά θαηαηάζζνληαη ζε δχν νκάδεο : Οκάδα Α : Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά πζηήκαηνο Αληρλεπηή πηλζεξηζκψλ NaΗ(Tl) θαη Οκάδα Β : Αμηνπηζηία πζηήκαηνο Ζ Οκάδα Α έρεη ζπληειεζηή βαξχηεηαο 70 % θαη κνλαδηθφ θξηηήξην αμηνιφγεζεο ηελ ζπκθσλία ηνπ πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο. 27/67

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ: 6Λ91469073-0ΞΛ Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : BIOP469073-HEI Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή -

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή - ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 1ε Τ.ΠΔ ΑΣΣΗΚΖ Γ.Ν.Α «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» ΒΑ. ΟΦΗΑ 80 115 28 ΑΘΖΝΑ ΤΠΟΓ/ΝΖ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πιεξνθνξίεο: Μαπξνθξχδεο Κσλ. ΣΖΛ.- FAX: 210-3381138 Αζήλα:2.5.12 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ (α/α 8/11)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Αξηζ. Γηαθ.: 6258 /3-6-2013 Πιεξνθνξίεο: ΑΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: /1-4-2014 ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΘΔΜΑ: Πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακόξθωζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηεο 16 εο Γηεζλνύο Έθζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26 Μαξηίνπ 2014 Αξηζ. Πξση. : 862 ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 Σν Διιεληθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ:

Διαβάστε περισσότερα

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς:

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς: - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - 1 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Σκήκα Γξαθείν ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλφο Γ/λζε : Αγξάθσλ

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Τμήμα: Οικ. Διατείριζης Γραθείο: Διατ. Εσρωπαϊκών Προγραμμάηων Πληροθορίες: Ζακσνθινός Τ. Δ/νζη: Αγράθων 3-5 Τατ. Κώδικας: 15123 Τηλέθωνο:2105212890 Fax: 2105212831

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα Σειέθσλν: 211 4000551 Αξ. Πξση. DYNAMHZOIS20151022-1 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Θέκα: Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΧΕΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 Γηεζλήο ηαθηηθφο πξψηνο επαλαιεπηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. Αζήλα, 12/01/2012 Αξηζ. Γηαθήξπμεο: Νν 2 /2012 Αξ.Πξση.: 3028/12-01-2012 Α.Γ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 09-10-2013 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΓΑΜ: Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ Π.Δ. ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Αξηζκφο Γηαθήξπμεο: 02/2013 Σαρ. Γ/λζε : Α. Πνζεηδψλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ».

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε 2014-2015». ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ο Γήκαξρνο Βόιβεο πξνθεξχζζεη πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΙΛΚΙ ΔΕΤΑ ΠΑΙΟΝΙΑ Προμήθεια κασσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών Πολύκαστρο 31 / 8 / 2016 Αρ. Πρωτ.: 9795 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Έρνληαο ιάβεη ππφςε: Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Διαβάστε περισσότερα

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Αξραηνινγηθνύ Κηεκαηνινγίνπ» (εληαία δηαθήξπμε γηα ην θπζηθφ αληηθείκελν ησλ ππνέξγσλ 2 θαη 5 ηνπ εγθεθξηκέλνπ Σερληθνχ Γειηίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Γηεζλάο Κιεηζηόο Γηαγσληζκόο

Γηεζλάο Κιεηζηόο Γηαγσληζκόο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ Αγ. Παξαζθεπά, 13.01.2010 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ & ΣΔΥΝ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Α.Π. : Γ.β./271/19 Σκάκα Οηθνλνκηθνύ & Πξνκεζεηώλ Πιεξνθ.: θα. Μ. Εάππα Σει.:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡ.Φ.141 /2010 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΓΔΡΑΝΟΤ Η/Γ Νν 34.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡ.Φ.141 /2010 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΓΔΡΑΝΟΤ Η/Γ Νν 34. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Δ.) Αξ. Μ.Α.Δ.: 42807/06/Β/99/30 ΔΓΡΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Σ. Θ : 10467-541.10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΑ ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΝΖΗΟΤ Μεγανήζι 01-11-2011 Σ.Κ 31083 Μεγαλήζη Λεπθάδαο A.Π: 3818 Σει: 2645361300 Fax: 2645361319 e-mail: contact@meganisi.gr ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ Θέμα: Έγκπιζη όπυν

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε Τ.ΠΔ. ΠΔΛ/ΟΤ ΙΟΝ.ΝΗΧΝ-ΗΠΔΙΡΟΤ &ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟ ΙΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙ ΜΟΤ ΑΔΑ: 7ΨΔΟ4690ΒΥ-ΡΦΤ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟ ΟΚΟΜΕΙΟΤ ΚΑ ΣΟΡΙΑ Digitally signed by INFORMATICS ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ INFORMATICS

Διαβάστε περισσότερα

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ»

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ» Πνυπεζνμξ Γζαβςκζζιυξ : «Πνμιήεεζα ηαζ εβηαηάζηαζδ επίπθςκ ΓΙΠΑΔ» Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ» ΓΙΔΘΝΔ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΘΝΗΚΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Σ 4 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 14 16777 - ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΖΛ. 210-9699165 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΡΑΓΙΟΒΟΛΙΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ Σαρ. Γ/λζε : ΣΑΘΜΟ ΔΙΡΗΝΗ ΗΑΠ Σαρ. Κώδ. : 14121 - ΜΑΡΟΤΙ Σειέθσλν : 2102823241 Fax : 2102823243

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ

τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ «Καηαζθεπή γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ ΔΠ ΘΡΑΚΖ» ΚΟΜΟΣΖΝΖ ΑΡ. ΠΡΧΣ. 239-22/09/2015 1 ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙKΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ κε ηίηιν: «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ, ΓΙΑΜΟΝΗ, ΔΣΙΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΟΛΙΚΟ ΈΣΟ 2013-2014» Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαθήξπμε ( 43Β /2013 ) Γηαγσληζκνύ γηα ηελ: << ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΡΑΜΜΑΣΧΝ>> Αλαζέηνπζα Αξρή: << Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ Δ.Δ.. >>

Γηαθήξπμε ( 43Β /2013 ) Γηαγσληζκνύ γηα ηελ: << ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΡΑΜΜΑΣΧΝ>> Αλαζέηνπζα Αξρή: << Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ Δ.Δ.. >> ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Αζήλα 07-02-2014 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ Α Θ Η Ν Χ Ν Αξηζ. Πξση. 4376 ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ Δ.Δ.. ΑΘΑΝΑΑΚΗ & ΔΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑ Σ. Κ. 115 26 ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β )

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔIA 2 Ζ Τ.ΠΔ.ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ» ΑΡ. ΠΡΧΣ :6695 18 /07 /2014 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012 Γηεζλήο ηαθηηθόο πξώηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ << ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘΔΣΗΡΩΝ>> Αλαζέηνπζα Αξρή: << Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ.. >>

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ << ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘΔΣΗΡΩΝ>> Αλαζέηνπζα Αξρή: << Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ.. >> ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Αζήλα 16-07-2014 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ Α Θ Η Ν Χ Ν Αξηζ. Πξση. ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ.. ΑΘΑΝΑΑΚΗ & ΔΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑ Σ. Κ. 115 26 ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ )

Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ ) Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ 10 7-2007) 1) Η πεξίπηωζε ηβ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ Α 150) αληηθαζίζηαηαη ωο εμήο: «ηβ Γπλαηφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΑΡΥ/ΣΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑ. ΝΟΣ. ΔΛΛΑΓΟ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: Αξδεηηνχ 34β 116 36 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Π. Παπιάθε,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΝΣΔΛΗ : 28/4/2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 1 ε Τ. ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΣ : 4961 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΙΓΩΝ ΠΔΝΣΔΛΗ ΙΠΠΟΚΡΑΣΟΤ 8, 152 36 ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΑΞ: 2132052441 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΘΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΤΓΔΗΑ ΑΝΣΗΚΑΡΚΗΝΗΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΩΝ «Ο ΑΓΗΟ ΑΒΒΑ» Ν.Π.Γ.Γ. Γ/λζε: Λεσθ. Αιεμάλδξαο 171 115 22 ΑΘΖΝΑ Αθήνα, 13 /10/2010

Διαβάστε περισσότερα

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε:

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε: ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΗΩΝ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σμήμα Σεσνικήρ ςποστήπιξηρ νησιώτικων Δήμων ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΓΖΚOY ΘΘΖΟΥΛ ΓΗΑ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

& ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝ ΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦ ΙΙΔΗΝ»

& ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝ ΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦ ΙΙΔΗΝ» ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 5 ε.ξδ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ & ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦΙΙΔΗΝ» Ραρ. Γ/λζε: ΡΠΑΘΑΙΥΦ 1 Ρ.Θ. 41 221- ΙΑΟΗΠΑ URL: gnl-promithies@0544.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ»

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΓΡΑΗ 1.6 «ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ TΑΚΣΙΚΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 2 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πιηθνηερληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε..

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε.. 1 ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε.. ΥΑΝΙΑ, 05 Απγνχζηνπ 2014 2 ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Έρνληεο ππφςε: 1) Σηο δηαηάμεηο ησλ Ν. 2362/1995, Ν. 2286/1995. 2) Σηο δηαηάμεηο ησλ Π.Γ. 118/2007 θαη Π.Γ. 242/2003

Έρνληεο ππφςε: 1) Σηο δηαηάμεηο ησλ Ν. 2362/1995, Ν. 2286/1995. 2) Σηο δηαηάμεηο ησλ Π.Γ. 118/2007 θαη Π.Γ. 242/2003 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΡΓΑΣΙΚΗ ΔΣΙΑ (Ν.Π.Γ.Γ) ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Μεηξνπόιεσο 110, Σ.Κ. 546 21 ΣΜΗΜΑ ΦΤΥ/ΓΙΑ & ΠΝ/ΚΧΝ ΔΝ/ΔΧΝ Πιεξνθνξίεο Γ. ΗΛΙΑΓΟΤ - ΡΑΠΣΗ Σειέθσλν 2310 286083 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθή Τπεξεζία ΣΑΠΙΣ: Αθαδεκίαο 58 Αζήλα ΣΚ 10679 7 νο φξνθνο

Κεληξηθή Τπεξεζία ΣΑΠΙΣ: Αθαδεκίαο 58 Αζήλα ΣΚ 10679 7 νο φξνθνο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΑ.Π.Ι.Σ. ΣΑΜΔΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑ ΙΓΙΧΣΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΔΓΡΑ : ΑΚΑΓΗΜΙΑ 58 ΑΘΗΝΑ - Σ.Κ. 106 79 Γ/λζε: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα :

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Α Π Ο Φ Α Η Ε Δ Η: Δγθξίλεη νκφθσλα : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΓΡΑΦ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ςνεδπίαζη 32 η ηηρ 10-12-2013 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθφ απφ ηελ 32 ε πλεδξίαζε ηεο 10-12-2013 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Απ. Απόθαζηρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΔΤΥΖ: 04. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΔΤΥΖ: 04. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΖΜΟ ΔΡΔΣΡΗΑ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Αξ. Μειέηεο: 5/2012 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ: «Δθζπγρξνληζκφο, ηειεκεηξία θαη απηνκαηηζκφο ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Δξέηξηαο» ΜΔΛΔΣΖ: «Δθζπγρξνληζκόο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣ7ΟΡΡ4-ΞΛΣ. Αξ. Γηαθήξπμεο: 55/ΠΓ/11. Αξ. Πξση.: ΓΠ νηθ 3388/07-07-2011 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣ7ΟΡΡ4-ΞΛΣ. Αξ. Γηαθήξπμεο: 55/ΠΓ/11. Αξ. Πξση.: ΓΠ νηθ 3388/07-07-2011 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΣΑ.Π.Ι.Σ. ΣΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΔΡΑ : ΑΚΑΔΗΜΙΑ 58 ΑΘΗΝΑ - Σ.Κ. 106 79 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Σμήμα : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔEYTIKO IΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔEYTIKO IΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Βαθμόρ Αζθαλείαρ... Αιγάλεω.... Απ.Ππωη:..Βαθμόρ Πποηεπαιόηηηαρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔEYTIKO IΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΚΔΟΗΚΛΑΠ ΓΗΔΘΛΖΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΠΔ ΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 3.12.2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνϋπνινγηζκόο:14.760 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 23%)

Πξνϋπνινγηζκόο:14.760 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 23%) ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική Δημοκπατία Υποςπγείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ & Τποφίμων Εςπωπαϊκό Γεωπγικό Ταμείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ: Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές LEADER Ζ πίζησζε πξνέξρεηαη απφ ην Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ Αζήλα, 27 Γεθεκβξίνπ 2010 Αξ.πξση: ΓΗΟΗΚ/Φ.371.13/4/27041 ΓΔΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΈΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΝ ΡΑΚΔΗΝ ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΜΗΜΑΣΟ 2 ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ηνπ ππνέξγνπ 3 κε ηίηιν: «Ηιεθηξνληθέο εθαξκνγέο» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο: Γηθηύσζε θνξέσλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015

ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ειίδα 1 απφ 65 Σαρ. Γ/λζε :Γεσξγίνπ Γακαζθνχ 1, Πνιπθιηληθή Οιπκπηαθνχ Υσξηνχ, Αραξλαί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΦΟΡΗΣΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΦΟΡΗΣΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ Σελίδα 1 από 6 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 8 Ματ 15 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνυπνινγηδφκελε Γαπάλε: 26.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23%

Πξνυπνινγηδφκελε Γαπάλε: 26.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23% Λ.πγγξνχ83, 11745Αζήλα, ηει. 2109285123, Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Καζάπεο Γεψξγηνο E-mail: g.kasapis@firstreception.gov.gr Αζήλα, 22/12/2014 Αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Κνίια Κνδάλεο ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 4/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΑΛΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΗΠΕΙΡΟΤ» ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 30-1-2015 Σαρ. Κσδ.: Σ.Κ. 35016 Αξ. Πξση.: 51 Σει./Fax: 22310

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟY ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤΓΙΑΓΩΝΙΜΟY ΓΙΑ ΣΟ ΦΟΡΔΑ: Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΈΑ ΑΦΑΛΙΗ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟY ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤΓΙΑΓΩΝΙΜΟY ΓΙΑ ΣΟ ΦΟΡΔΑ: Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΈΑ ΑΦΑΛΙΗ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΙΚΗΓΟΡΩΝ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α. Αθήνα, 23/12/2011 ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΧΝ Απιθ. Γιακήπςξηρ: 22/2011 Δ.Σ.Α.Α. Απ. Ππυηοκόλλος: 174616/23-12-2011 ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΧΝ ΑΓΑ: 45ΦΡΟΡΔ1-51Τ Γ/ΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 3 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.05.24 10:15:35 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΣ066-5Β3 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΚΑΘ ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ ΠΡΟ: 32 ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ. πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ. πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΔΞΗΙΝΓΖ STUDIO ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΝΞΡΗΘΝΑΘΝΠΡΗΘΝ ΙΗΘΝ, ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Ξηζηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΖΚΝΠ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΠΗΚΩΛ ΘΔΚΑΛΠΖΠ /ΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΙΗΞΑΛΡΗΘΩΛ ΓΖΚΝ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΘΑΗ ΡΩΛ ΛΝΚΗΘΩΛ ΡΝ ΞΟΝΠΩΞΩΛ» ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 605.724,79

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Καθεδνλίαο - Θξάθεο. Τπεξεζία π.ρ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία

ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Καθεδνλίαο - Θξάθεο. Τπεξεζία π.ρ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ Κε ηελ παξνχζα εθαξκνγή γίλεηαη απηφκαηε ζπκπιήξσζε ηεο δηαθήξπμεο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ζα δψζεηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Παξαθαινχκε δηαβάζηε θαιά ηηο νδεγίεο ζπκπιήξσζεο. πκπιεξψζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΘΔΠΖ ΡΖΠ ΞΙΠΖΠ ΡΝ ΑΘΑΘΑΟΡΝ ΗΚΑΡΗΠΚΝ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ.

ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖ ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΘΔΠΖ ΡΖΠ ΞΙΠΖΠ ΡΝ ΑΘΑΘΑΟΡΝ ΗΚΑΡΗΠΚΝ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 15.11.2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΚΗΑΠ (1) ΖΚΔΟΗΓΑΠ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ) ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΙΗΘΝ ΞΟΝΒΝΙΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΚΔΟΗΓΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΝΚΔΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Δ/ΝΗ ΠΕΡ/ΝΣΟ, ΤΠ.ΔΟΜΗΗ & Σ.Τ. Αριθμ. Πρωη.: 22397/2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ Αξηζ. πξωη. 31438/9989

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ Αξηζ. πξωη. 31438/9989 ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Σξίπνιε 26 Ινπιίνπ 2011 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ Αξηζ. πξωη. 31438/9989 ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ******************************************

Διαβάστε περισσότερα

1. Αλνηρηφ Γηεζλή δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάδεημε πξνκεζεπηψλ γξαθηθήο χιεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ γηα έλα (1) έηνο.

1. Αλνηρηφ Γηεζλή δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάδεημε πξνκεζεπηψλ γξαθηθήο χιεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ γηα έλα (1) έηνο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Πάηξα 13 Οθηωβξίνπ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. YΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σκήκα: Πξνκεζεηώλ Γ/λζε: Παλ/πνιε-Πάηξα Σ.Κ. : 265 00 Αξκνδ : Γ. Γηδηάξε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ κε αξ.8666 γηα ηηο Τπεξεζέεο Καζαξηόηεηαο ηεο ΑπνθεληξσκΫλεο Οξγαληθάο ΜνλΪδαο Καιαβξύησλ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ κε αξ.8666 γηα ηηο Τπεξεζέεο Καζαξηόηεηαο ηεο ΑπνθεληξσκΫλεο Οξγαληθάο ΜνλΪδαο Καιαβξύησλ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε Τ.ΠΔ. ΠΔΛ/ΟΤ ΙΟΝ.ΝΗΧΝ- ΗΠΔΙΡΟΤ &ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ κε αξ.8666 γηα ηηο Τπεξεζέεο Καζαξηόηεηαο ηεο ΑπνθεληξσκΫλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα