ΜΙΓΑ ΙΚΟΙ. 3. Για κάθε z 1, z 2 C ισχύει z1 + z2 = z1 + z2. 4. Για κάθε z C ισχύει z z 2 z. 5. Για κάθε µιγαδικό z ισχύει: 6.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΙΓΑ ΙΚΟΙ. 3. Για κάθε z 1, z 2 C ισχύει z1 + z2 = z1 + z2. 4. Για κάθε z C ισχύει z z 2 z. 5. Για κάθε µιγαδικό z ισχύει: 6."

Transcript

1 ΜΙΓΑ ΙΚΟΙ 1 Για κάθε z 1, z 2 C ισχύει z1 z2 z1 z2 1 2 Για κάθε z 1, z 2 C ισχύει z1 z2 z1 z2 3 Για κάθε z 1, z 2 C ισχύει z1 + z2 = z1 + z2 4 Για κάθε z C ισχύει z z 2 z 5 Για κάθε µιγαδικό z ισχύει: zz = z 2 6 Ισχύει: 2 2 a+ bi = ( a+ bi) 7 Αν z+ w = z + w ή z+ w = z w τότε οι εικόνες των z,w είναι συνευθειακά σηµεία µε την αρχή των αξόνων 8 Αν z w = u w = z u τότε οι εικόνες των z,w, u ορίζουν πάντα ισόπλευρο τρίγωνο 9 Αν για τους µιγαδικούς z, w ισχύει: z 2 + w 2 = τότε z = w = 1 Αν ο z είναι πραγµατικός τότε : z= z ν ν 11 Ισχύει: z = iz = z = iz = z = iz = z = iz = i z = i z, ν N, για κάθε µιγαδικό z 12 Αν α, β πραγµατικοί τότε: α + β i = α = ή β = ΠΕ ΙΟ ΟΡΙΣΜΟΥ - ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 Αν η f είναι γνησίως µονότονη στο R τότε αυτή δεν είναι άρτια 2 Αν η συνάρτηση f έχει µοναδική ρίζα στο R τότε η f είναι γνησίως αύξουσα στο R 3 Αν η συνάρτηση f είναι γνησίως µονότονη στο R τότε η γραφική της παράσταση τέµνει τον x x σε ένα τουλάχιστον σηµείο 4 Η εξίσωση f(x) = έχει το πολύ µία ρίζα στο R αν και µόνο αν είναι γνησίως µονότονη στο R 5 Αν η συνάρτηση f είναι γνησίως µονότονη στο διάστηµα τότε η εξίσωση f(x) = έχει ακριβώς µία ρίζα στο 6 Αν f, g γνησίως φθίνουσες και ορίζεται η fog τότε και η fog είναι γνησίως φθίνουσα 7 Αν ορίζεται η fog και η gof τότε ισχύει πάντα: fog = gof 8 Αν f, g συναρτήσεις ώστε D f =D g τότε f=g 9 Αν υπάρχει x D f ώστε f(x ) g(x ) τότε f g 1 Αν υπάρχει σύνολο A µε A ( D D ) ώστε f(x) = g(x) για κάθε x A, τότε οι συναρτήσεις f και g f g είναι ίσες στο σύνολο Α 11 Αν το πεδίο ορισµού µιας συνάρτησης f είναι το σύνολο R, τότε το πεδίο ορισµού της fog είναι το πεδίο ορισµού της συνάρτησης g

2 2 12 Αν το πεδίο ορισµού µιας συνάρτησης f είναι το σύνολο Α, τότε η συνάρτηση gof ορίζεται αν και µόνο αν f ( A) Dg 13 ίνονται οι συναρτήσεις f, g Αν ορίζεται η συνάρτηση fog και η συνάρτηση g είναι σταθερή συνάρτηση τότε και η συνάρτηση fog είναι σταθερή συνάρτηση 14 Αν λ = f ( x2 ) f ( x1 ) για δύο τυχαία x 1, x 2 σε ένα διάστηµα µε x1 x2τότε ισχύει η ισοδυναµία: x x 2 1 f γνησίως αύξουσα στο λ > 15 Αν για κάθε x R ισχύει f ( x) της συνάρτησης f στο R α για κάποιον πραγµατικό αριθµό α τότε το α είναι η µέγιστη τιµή 16 Αν f, g/r µε f περιττή και g άρτια και ορίζεται η fog, τότε η fog είναι άρτια Μια συνάρτηση f: Α R λέγεται 1-1, όταν για οποιαδήποτε x 1, x2 x = x Aν η εξίσωση f(x) = έχει δύο τουλάχιστον διαφορετικές ρίζες τότε είναι Υπάρχουν συναρτήσεις που είναι 1-1, αλλά δεν είναι γνησίως αύξουσες A µε f (x 1) = f (x 2), ισχύει και 4 Η συνάρτηση f είναι 1-1, αν και µόνο αν κάθε οριζόντια ευθεία τέµνει την γραφική της παράσταση το πολύ σε ένα σηµείο 5 Μια συνάρτηση f: Α R λέγεται 1-1, όταν για οποιαδήποτε x 1, x2 αν x1 x2 =, τότε f (x 1) = f (x 2) 6 Αν η συνάρτηση f µε πεδίο ορισµού το R είναι άρτια τότε είναι και 1-1 A ισχύει η συνεπαγωγή: 7 Αν η συνάρτηση f είναι γνησίως µονότονη στο διάστηµα τότε είναι και 1-1 στο διάστηµα 8 Αν η συνάρτηση f είναι 1-1 στο διάστηµα τότε είναι πάντα και γνησίως µονότονη στο διάστηµα 9 Μια συνάρτηση f: Α R λέγεται 1-1, όταν για οποιαδήποτε x 1, x2 αν x1 x2, τότε f (x 1) f (x 2) A ισχύει η συνεπαγωγή: 1 Μια συνάρτηση f: Α R είναι 1-1, αν και µόνο αν για κάθε στοιχείο y του συνόλου τιµών της η εξίσωση f(x) = y έχει ακριβώς µια λύση ως προς x που ανήκει στο Α 11 Αν f(x) τότε: f ( x) = f ( x) Οι C f, C f -1 είναι συµµετρικές ως προς την y = x 13 H y = x δεν είναι ο µοναδικός άξονας συµµετρίας των f, f Η f και η f - 1 έχουν το ίδιο είδος µονοτονίας 15 Αν οι C f, C f -1 έχουν ένα µόνο κοινό σηµείο τότε αυτό βρίσκεται στην y = x 16 Αν ένα σηµείο ανήκει στην C f και στην y = x, όπου f αντιστρέψιµη, τότε ανήκει και στην C f -1

3 ΥΠΑΡΞΗ ΡΙΖΑΣ - ΟΡΙΑ 1 Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής στο [α, β] και υπάρχει x ( α, β ) ώστε f(x ) = τότε ισχύει πάντοτε f(α) f(β) < 2 Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής στο [α, β] και f(x) για κάθε x (α, β), τότε πάντα ισχύει f(α) f(β) > 3 Αν f(α) f(β) < και f(x) για κάθε x (α, β) τότε η f δεν είναι συνεχής στο [α, β] 4 Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής στο [α, β] και ισχύει f(α) f(β) <, τότε η εξίσωση f(x) = έχει µία τουλάχιστον ρίζα στο [α, β] 5 Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής στο [α, β] µε f(α) < και υπάρχει x ( α, β ) ώστε f(x ) =, τότε αναγκαστικά f(β) > 6 Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής στο R και lim f ( x) lim f ( x) <, τότε η εξίσωση f(x) = έχει µια 7 Αν τουλάχιστον πραγµατική λύση lim f ( x) = 1τότε x x x lim f ( x) = 1 ή lim f ( x) = 1 x x x x x Αν 9 Αν lim f ( x) = τότε x x lim f ( x) = x x lim[ f ( x) + g( x)] = κ κaι lim g( x) = λ µε κ, λ R τότε lim f ( x) = κ λ x x x x x x 1 Αν lim f ( x) = lτότε αναγκαστικά το x ανήκει στο πεδίο ορισµού της συνάρτησηςf x x 11 Αν µια συνάρτηση f είναι ορισµένη σε ένα σύνολο της µορφής (α, x ) (x, β) τότε ισχύει η παρακάτω ισοδυναµία: lim f ( x) = l lim f ( x) = lim f ( x) = l x x + x x x x 12 Ισχύει: lim f ( x) = l lim f ( x h) = l x x h 13 Αν lim( f ( x) + g( x)) = l τότε και x x lim f ( x) + lim g( x) = l x x x x 14 Αν lim f ( x) =, τότε x x 1 lim x x f ( x ) =+ 15 Αν µια συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα για κάθε x >, τότε : lim f ( x) =+ x + 16 Αν µια συνάρτηση f είναι γνησίως φθίνουσα για κάθε x <, τότε : lim f ( x) = 17 Αν x Df, τότε lim f ( x) = f ( x ) x x 18 Αν οι f, g δεν είναι συνεχείς στο α του κοινού πεδίου ορισµού τους, τότε και η f + g δεν είναι συνεχής στο α x

4 ΠΡΟΣΗΜΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 1 Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής στο [α, β] και f(x) για κάθε x (α, β), τότε η f διατηρεί πρόσηµο στο (α, β) 2 Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής στο [α, β] και f(x) για κάθε x (α, β), τότε f(x) < x (α, β) 3 Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής και µη µηδενιζόµενη στο [α, β] και υπάρχει x ( α, β ), έτσι ώστε f(x ) >, τότε f(x) > για κάθε x (α, β) 4 Μια συνεχής συνάρτηση f διατηρεί πρόσηµο σε καθένα από τα διαστήµατα στα οποία οι διαδοχικές ρίζες της f χωρίζουν το πεδίο ορισµού της 5 Αν µια συνάρτηση f είναι συνεχής σε ένα διάστηµα και δεν µηδενίζεται σε αυτό, τότε αυτή ή είναι θετική για κάθε x, ή είναι αρνητική για κάθε x, δηλαδή διατηρεί πρόσηµο στο διάστηµα 4 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΩΝ 1 Η εικόνα f([α, β]), ενός κλειστού διαστήµατος [α,β] µέσω µιας συνεχούς και µη σταθερής συνάρτησης f µπορεί να είναι ένα ανοικτό διάστηµα 2 Η εικόνα f((α, β)), ενός ανοικτού διαστήµατος (α, β), µέσω µιας συνεχούς και µη σταθερής συνάρτησης f είναι πάντοτε ένα ανοικτό διάστηµα 3 Η εικόνα f( ) ενός διαστήµατος µέσω µια συνεχούς και µη σταθερής συνάρτησης είναι διάστηµα 4 Η εικόνα f( ) ενός διαστήµατος µέσω µια συνεχούς συνάρτησης είναι πάντα ένα διάστηµα 5 Αν η συνάρτηση f είναι ορισµένη στο [α, β] και συνεχής στο [α, β), τότε η f παίρνει πάντοτε στο [α, β] µία ελάχιστη τιµή 6 Αν η συνάρτηση f είναι ορισµένη στο [α, β] και συνεχής στο (α, β], τότε η f παίρνει πάντοτε στο [α, β] µία µέγιστη τιµή 7 Αν η συνάρτηση f είναι ορισµένη και συνεχής στο [α, β], τότε η f παίρνει στο [α, β] µία ελάχιστη τιµή m και µια µέγιστη τιµή Μ 8 Αν η συνάρτηση f: [α, β] R είναι συνεχής και γνησίως φθίνουσα, τότε το f(β) είναι η ελάχιστη τιµή της 9 Αν η συνάρτηση f: [α, β] R έχει σύνολο τιµών το διάστηµα (γ, δ), τότε δεν είναι συνεχής στο διάστηµα [α, β] 1 Αν η συνάρτηση f: R R είναι συνεχής και µη σταθερή, τότε το σύνολο τιµών της µπορεί να είναι το R* 11 Αν µια συνάρτηση f είναι συνεχής και γνησίως αύξουσα σε ένα ανοικτό διάστηµα (α, β), τότε το σύνολο τιµών της στο διάστηµα αυτό είναι το διάστηµα (Α, Β), όπου A = lim f (x) και B = lim f (x) 12 Αν µια συνάρτηση f είναι συνεχής και γνησίως φθίνουσα σε ένα ανοικτό διάστηµα (α, β), τότε το σύνολο τιµών της στο διάστηµα αυτό είναι το διάστηµα (Α, Β), όπου A = lim f (x) και B = lim f (x) + x α + x α x β x β

5 5 13 Αν µια συνάρτηση f είναι συνεχής και γνησίως φθίνουσα σε ένα ανοικτό διάστηµα (α, β), τότε το σύνολο τιµών της στο διάστηµα αυτό είναι το διάστηµα (Β, Α), όπου A = lim f (x) και B = lim f (x) 14 Κάθε συνεχής συνάρτηση στο R έχει ελάχιστη και µέγιστη τιµή 15 Κάθε γνησίως µονότονη συνάρτηση έχει πάντα µια ακριβώς ρίζα στο πεδίο ορισµού της x α + x β ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 1 Μια συνάρτηση f είναι παραγωγίσιµη σε ένα σηµείο x του πεδίου ορισµού της, όταν υπάρχει το όριο f ( x) f ( xo ) lim x x x x 2 Μια συνάρτηση f είναι παραγωγίσιµη σε ένα εσωτερικό σηµείο x του πεδίου ορισµού της, όταν υπάρχουν τα όρια f ( x) f ( xo ) lim, lim+ x x x x x x f ( x) f ( xo ) και είναι πραγµατικοί αριθµοί x x 3 Αν f, g : R, διάστηµα και x ώστε οι συναρτήσεις f, g να µην είναι παραγωγίσιµες στο x τότε η f + g δεν είναι παραγωγίσιµη στο x 4 Αν µια συνάρτηση f είναι παραγωγίσιµη σε ένα σηµείο x του πεδίου ορισµού της, τότε είναι συνεχής στο σηµείο αυτό 5 Αν µια συνάρτηση f δεν είναι συνεχής σε ένα σηµείο x του πεδίου ορισµού της, τότε δεν είναι παραγωγίσιµη στο σηµείο αυτό 6 Αν µια συνάρτηση f είναι παραγωγίσιµη σε ένα σηµείο x του πεδίου ορισµού της, τότε η f είναι πάντα συνεχής στο σηµείο αυτό 7 Κάθε συνάρτηση f που είναι συνεχής σε ένα σηµείο x του πεδίου ορισµού της, είναι και παραγωγίσιµη στο σηµείο αυτό 8 Αν µια συνάρτηση f δεν είναι παραγωγίσιµη σε ένα σηµείο x του πεδίου ορισµού της, τότε η f πάντοτε δεν είναι συνεχής στο σηµείο αυτό 9 Αν µια συνάρτηση f είναι δύο φορές παραγωγίσιµη σε ένα σηµείο x του πεδίου ορισµού της, τότε η f είναι συνεχής στο σηµείο αυτό 1 Αν η f: R R είναι άρτια και παραγωγίσιµη τότε η f είναι περιττή 11 Αν η f: R R είναι περιττή και παραγωγίσιµη τότε η f είναι άρτια ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗ 1 Αν µια συνάρτηση f είναι συνεχής στο x, τότε ορίζεται πάντα η εφαπτοµένη της C f στο σηµείο της Μ(x, f(x )) 2 Αν f (x ) =, τότε η εφαπτόµενη της f στο x είναι παράλληλη στον x x 3 Αν η f δέχεται στο x εφαπτόµενη τότε η f είναι παραγωγίσιµη στο x 4 Αν µια συνάρτηση f είναι παραγωγίσιµη στο R και ισχύει f (x )=, τότε η εξίσωση της οριζόντιας εφαπτοµένης της Cf στο (x, f(x )) είναι η y=:

6 6 5 H εφαπτοµένη της γραφικής παράστασης της f στο σηµείο της A(x, f(x )), δεν έχει άλλο κοινό σηµείο µε την Cf Θ ROLLE 1 Αν η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιµη στο R και δεν είναι αντιστρέψιµη, τότε υπάρχει κλειστό διάστηµα [α, β], στο οποίο η f ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του θεωρήµατος Rolle 2 Αν η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιµη στο διάστηµα [α, β] και f ( x) για κάθε x [α, β], τότε η συνάρτηση f είναι 1-1 στο [α, β] 3 Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής στο διάστηµα [α,β] µε f(α) = f(β), τότε υπάρχει τουλάχιστον ένα x (α, β) έτσι ώστε f (x ) = ή η f δεν παραγωγίζεται στο (α, β) 4 Αν η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιµη στο διάστηµα [α, β] µε f(α) = f(β), τότε υπάρχει ένα τουλάχιστον x (α,β) έτσι ώστε η εφαπτοµένη της C f στο σηµείο A(x, f(x )) να είναι παράλληλη στον άξονα xx 5 Έστω η συνάρτηση f: [α,β] [α,β] που ικανοποιεί τις υποθέσεις του θεωρήµατος του Rolle στο διάστηµα [α, β], τότε και η συνάρτηση g(x) = (fof)(x) ικανοποιεί τις υποθέσεις του θεωρήµατος του Rolle στο διάστηµα [α, β] 6 εν µπορεί ταυτόχρονα στο ίδιο διάστηµα Α = [α, β] να ισχύουν το Θεώρηµα του Rolle και το θεώρηµα του Bolzano για µια συνάρτηση f 7 Αν η συνάρτηση f µε πεδίο ορισµού το [α, β] είναι παραγωγίσιµη και f ( x) για κάθε x (α, β), τότε η εξίσωση f(x) = έχει το πολύ µια ρίζα στο [α, β] 8 Αν f παραγωγίσιµη στο (α, β) και συνεχής στο [α, β] µε f ( x) για κάθε x (α, β) τότε f(α) f(β) 9 Αν η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιµη και δεν είναι 1 1 στο διάστηµα [α, β] τότε δεν υπάρχει εφαπτοµένη της C f παράλληλη στον άξονα xx ΘΜΤ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 1 Το Θεώρηµα Μέσης Τιµής εφαρµόζεται για την f στο διάστηµα [α, β] µόνο όταν η f είναι γνησίως µονότονη στο [α, β] f ( α) f ( β ) 2 Αν η f είναι γνησίως φθίνουσα στο [α, β] τότε f ( β ) < < f ( α) α β f ( α) f ( β ) 3 Αν για κάποιο ξ (α, β) είναι f (ξ) > τότε > α β 4 Το ΘΜΤ είναι µια ειδική περίπτωση του Θεωρήµατος Rolle 5 Αν f παραγωγίσιµη στο (α, β) και συνεχής στο [α, β] µε f(α) f(β) τότε f ( ξ ) για κάθε ξ (α, β) 6 Αν για µια συνάρτηση f µε πεδίο ορισµού το διάστηµα [α, β] δεν ισχύουν οι υποθέσεις του θεωρήµατος της µέσης τιµής του διαφορικού λογισµού, τότε δεν υπάρχει σηµείο ξ (α, β) τέτοιο ώστε f ( ξ ) = f ( α) f ( β ) α β

7 7 Η f είναι συνεχής στο R Αν δεν υπάρχει εφαπτοµένη παράλληλη στην ΑΒ όπου A(α, f(α)) και Β(β, f(β)) τότε η f δεν είναι παραγωγίσιµη σε κάποιο ξ R 8 Αν η f είναι παραγωγίσιµη στο R και f(α) > f(β) για κάποια α, β R µε α < β, τότε υπάρχει εφαπτοµένη της C f που σχηµατίζει αµβλεία γωνία µε τον άξονα x'x 9 Αν µια συνάρτηση f µε πεδίο ορισµού το διάστηµα [α, β] είναι παραγωγίσιµη στο [α, β], τότε υπάρχει εφαπτοµένη της C f παράλληλη στην ευθεία που διέρχεται από τα σηµεία A(α, f(α)) και Β(β, f(β)) 1 Αν f, g παραγωγίσιµες στο (α, β) µε f (x) = g (x) για κάθε x (α, β) τότε ισχύει f(x) = g(x), για κάθε x (α, β) 11 Αν f(x) = g(x) για κάθε x (α, β) και f παραγωγίσιµη στο (α, β) τότε η g είναι παραγωγίσιµη στο (α, β) και ισχύει f (x) = g (x), για κάθε x (α, β) 12 Αν f, g ορισµένες και συνεχείς σε ένα διάστηµα και f (x) = g (x), για κάθε εσωτερικό σηµείο x του, τότε ισχύει f(x) = g(x) + c, για κάθε x, όπου c R µια σταθερά 13 Αν f, g ορισµένες και συνεχείς σε ένα διάστηµα και f (x) = g (x), για κάθε εσωτερικό σηµείο x του, τότε οι συναρτήσεις f, g είναι πάντοτε σταθερές συναρτήσεις στο 14 Αν µια συνάρτηση f είναι ορισµένη και συνεχής σε ένα διάστηµα και f (x) = για κάθε εσωτερικό σηµείο x του, τότε η f είναι σταθερή σε όλο το 15 Αν η f είναι ορισµένη στο R και f (x) = για κάθε x (,) (, + ), τότε η f είναι σταθερή στοr 16 Αν η f είναι παραγωγίσιµη στο R µε f (x) = για κάθε x R, τότε η f είναι σταθερή στο R 17 Αν οι f, g είναι παραγωγίσιµες στο R µε f (x) - g (x) = για κάθε x R και οι C f,c g τέµνονται σε ένα τουλάχιστον σηµείο, τότε οι συναρτήσεις f και g είναι ίσες 18 Αν οι συναρτήσεις f, g είναι παραγωγίσιµες στο διάστηµα [α, β] µε f(α) = g(α) και f(β) = g(β), τότε υπάρχει x (α, β) ώστε στα σηµεία A(x, f(x )) και B(x, g(x )) οι εφαπτόµενες είναι παράλληλες 7 ΜΟΝΟΤΟΝΙΑ ΑΚΡΟΤΑΤΑ 1 Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής σε ένα διάστηµα και παραγωγίσιµη σε κάθε εσωτερικό σηµείο του και η f είναι γνησίως αύξουσα στο τότε ισχύει f (x) > για κάθε εσωτερικό σηµείο x του 2 Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής σε ένα διάστηµα και ισχύει f (x) > για κάθε εσωτερικό σηµείο x του τότε η f είναι γνησίως φθίνουσα στο 3 Αν µια συνάρτηση f είναι παραγωγίσιµη στο διάστηµα (α, β) µε εξαίρεση ίσως ένα σηµείο του x στο οποίο όµως είναι συνεχής και f (x) > στο (α, x ) και f (x) < στο (x, β) τότε το f(x ) είναι τοπικό ελάχιστο της f 4 Αν µια συνάρτηση f είναι παραγωγίσιµη στο διάστηµα (α, β) µε εξαίρεση ίσως ένα σηµείο του x στο οποίο όµως είναι συνεχής και f (x) > στο (α, x ) και f (x) < στο (x, β) τότε το f(x ) είναι τοπικό µέγιστο της f 5 Έστω µία συνάρτηση f παραγωγίσιµη σ ένα διάστηµα (α, β), µε εξαίρεση ίσως ένα σηµείο του x, στο οποίο όµως η f είναι συνεχής Αν η f (x) διατηρεί πρόσηµο στο (α, x ) (x, β), τότε το f(x ) δεν είναι τοπικό ακρότατο και η f είναι γνησίως µονότονη στο (α, β)

8 8 6 Αν η f είναι παραγωγίσιµη στο (α, x ) (x, β), συνεχής στο σηµείο x και παρουσιάζει τοπικό ακρότατο στο x, τότε η f αλλάζει πρόσηµο εκατέρωθεν του x 7 Αν µια συνάρτηση f είναι ορισµένη σε ένα διάστηµα και στο εσωτερικό σηµείο x του είναι παραγωγίσιµη µε f (x ) =, τότε η f παρουσιάζει υποχρεωτικά τοπικό ακρότατο στο x 8 Αν µια συνάρτηση f είναι ορισµένη και παραγωγίσιµη σε ένα διάστηµα [α, β] και σηµείο x [α, β] στο οποίο η f παρουσιάζει τοπικό µέγιστο τότε πάντα ισχύει f (x ) = 9 Αν µια συνάρτηση f είναι παραγωγίσιµη στο διάστηµα [α, β]και παρουσιάζει τοπικό ακρότατο στο άκρο α, τότε δε συνεπάγεται πάντα ότι f (α) = 1 Αν µια συνάρτηση f παρουσιάζει τοπικό ακρότατο στο x (α, β), τότε ισχύει πάντα ότι f (x ) = 11 Αν µια συνάρτηση f είναι συνεχής στο διάστηµα [α, β], παραγωγίσιµη στο (α, β) και f ( x) για κάθε x (α, β), τότε η f έχει ολικά ακρότατα τα f(α) και f(β) 12 Μια συνάρτηση f ορισµένη σε ένα διάστηµα, µπορεί να παρουσιάζει τοπικό ακρότατο και σε εσωτερικό σηµείο x του, στο οποίο η f δεν είναι παραγωγίσιµη 13 Ένα τοπικό ελάχιστο µιας συνάρτησης f είναι πάντα µικρότερο από ένα τοπικό µέγιστο 14 Αν µια συνάρτηση f παρουσιάζει µέγιστο, τότε αυτό θα είναι το µεγαλύτερο από τα τοπικά µέγιστα 15 Το µικρότερο από τα τοπικά ελάχιστα µιας συνάρτησης δεν είναι πάντοτε ελάχιστο της συνάρτησης 16 Το µεγαλύτερο από τα τοπικά µέγιστα µιας συνάρτησης είναι πάντοτε µέγιστο της συνάρτησης 17 Τα εσωτερικά σηµεία του, στα οποία η f είναι διαφορετική από το µηδέν, δεν είναι θέσεις τοπικών ακροτάτων 18 Αν η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιµη στο (α, β) και το x είναι κρίσιµο σηµείο της f, τότε το x είναι πάντοτε θέση τοπικού ακρότατου της f 19 Αν η συνάρτηση f έχει συνεχή πρώτη παράγωγο και ισχύει f ( x), για κάθε x (α, β) τότε η f δεν έχει ακρότατα στο (α, β) 2 Αν η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιµη στο διάστηµα [α, β]και ισχύει f ( x) για κάθε x (α, β) τότε τα ακρότατα της f είναι τα f(α) και f(β) 21 Αν η συνάρτηση f δεν είναι συνεχής στο σηµείο x (α, β) και η f αλλάζει πρόσηµο εκατέρωθεν του x τότε αυτό είναι πάντοτε θέση τοπικού ακροτάτου ΚΥΡΤΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΜΠΗΣ 1 Αν µια συνάρτηση f είναι παραγωγίσιµη στο διάστηµα (α, β) µε εξαίρεση ίσως ένα σηµείο του x και η f είναι κυρτή στο (α, x ) και κοίλη στο (x, β) ή αντιστρόφως τότε το σηµείο Μ(x, f(x )) είναι υποχρεωτικά σηµείο καµπής της γραφικής παράστασης της f 2 Αν µια συνάρτηση f είναι παραγωγίσιµη στο διάστηµα (α, β) µε εξαίρεση ίσως ένα σηµείο του x στο οποίο όµως είναι συνεχής και έχει εφαπτοµένη και η f είναι κυρτή στο (α, x ) και κοίλη στο (x, β) ή αντιστρόφως τότε το σηµείο Μ(x, f(x )) είναι σηµείο καµπής της γραφικής παράστασης της f

9 9 3 Αν µια συνάρτηση f είναι κοίλη σε ένα διάστηµα, τότε η εφαπτοµένη της γραφικής παράστασης της f σε κάθε σηµείο του βρίσκεται κάτω από την γραφική της παράσταση, µε εξαίρεση το σηµείο επαφής τους 4 Αν µια συνάρτηση f είναι κυρτή σε ένα διάστηµα, τότε η εφαπτοµένη της γραφικής παράστασης της f σε κάθε σηµείο του βρίσκεται κάτω από την γραφική της παράσταση, µε εξαίρεση το σηµείο επαφής τους 5 Αν µια συνάρτηση f είναι συνεχής σε ένα διάστηµα και δύο φορές παραγωγίσιµη στο εσωτερικό του µε f (x) > για κάθε εσωτερικό σηµείο x του τότε η f είναι κοίλη στο 6 Αν µια συνάρτηση f είναι δύο φορές παραγωγίσιµη στο R και στρέφει τα κοίλα προς τα άνω, τότε κατ ανάγκη θα ισχύει f (x) > για κάθε πραγµατικό αριθµό x 7 Αν µια συνάρτηση f είναι συνεχής σε ένα διάστηµα και δύο φορές παραγωγίσιµη στο εσωτερικό του µε f (x) > για κάθε εσωτερικό σηµείο x του τότε η f είναι κυρτή στο 8 Αν η γραφική παράσταση της f είναι κυρτή στο (α, x ] και κοίλη στο [x, β) τότε παρουσιάζει σηµείο καµπής στο x 9 Αν η f είναι δύο φορές παραγωγίσιµη στο R τότε δεν µπορεί να παρουσιάζει τοπικό ακρότατο και σηµείο καµπής στο ίδιο x 1 Αν η f είναι πολυωνυµική και παρουσιάζει δύο σηµεία καµπής τότε είναι τουλάχιστον 4ου βαθµού 11 Στο σηµείο καµπής της γραφικής παράστασης µιας παραγωγίσιµης συνάρτησης f η εφαπτοµένη είναι παράλληλη στον άξονα x x 12 Αν η f είναι ορισµένη και κυρτή στο R τότε κάθε ευθεία (ε) τέµνει τη γραφική της παράσταση σε δύο το πολύ σηµεία 13 Αν η f είναι ορισµένη και στρέφει τα κοίλα άνω στο R µε lim f ( x) = lim f ( x) =+ τότε η f x µπορεί να παρουσιάζει ελάχιστη τιµή 14 Αν η f είναι κοίλη και γνησίως φθίνουσα στο R τότε lim f ( x) = x + x + 15 Αν η f είναι δύο φορές παραγωγίσιµη και στρέφει τα κοίλα κάτω στο R τότε f (x)< για κάθε x R 16 Αν η f είναι δύο φορές παραγωγίσιµη στο R τότε οι γραφικές παραστάσεις των f, f δεν µπορούν να έχουν σηµείο καµπής µε την ίδια τετµηµένη ΑΣΥΜΠΤΩΤΕΣ 1 Κάθε πλάγια ή οριζόντια ασύµπτωτη της f δεν έχει σηµεία τοµής µε την f 2 Η ύπαρξη οριζόντιας ασύµπτωτης αποκλείει την ύπαρξη πλάγιας 3 Η ύπαρξη κατακόρυφης ασύµπτωτης αποκλείει την ύπαρξη οριζόντιας 4 Κάθε συνάρτηση µπορεί να έχει το πολύ µία πλάγια ασύµπτωτη 5 Κάθε συνάρτηση µπορεί να έχει το πολύ µία κατακόρυφη ασύµπτωτη 6 Κάθε συνάρτηση µπορεί να έχει το πολύ µία οριζόντια ασύµπτωτη 7 Υπάρχει συνάρτηση που έχει και τα τρία είδη ασύµπτωτων 8 Μια πολυωνυµική συνάρτηση βαθµού τουλάχιστον δύο δεν έχει ασύµπτωτες

10 1 9 Κάθε ρητή συνάρτηση µε βαθµό αριθµητή κατά δύο µεγαλύτερο από τον βαθµό παρονοµαστή δεν έχει πλάγια ασύµπτωτη 1 Κάθε ρητή συνάρτηση µε βαθµό αριθµητή ίσο µε τον βαθµό του παρονοµαστή έχει ασύµπτωτη 11 Κάθε ρητή µε βαθµό αριθµητή κατά ένα µεγαλύτερο από τον βαθµό παρονοµαστή έχει πλάγια ασύµπτωτη και στο + και στο - 12 Κάθε ρητή συνάρτηση µε παρονοµαστή δευτέρου βαθµού που έχει θετική διακρίνουσα έχει κατακόρυφη ασύµπτωτη 13 Υπάρχει ρητή συνάρτηση που έχει µόνο µία κατακόρυφη και µόνο µία πλάγια ασύµπτωτη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Μιγαδικοί Λ Σ Λ Σ Λ Λ Σ Λ Λ Λ Σ Λ Μονοτονία σύνθεση Σ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Λ Σ 1-1 Σ Λ Σ Σ Λ Λ Σ Λ Σ Σ Λ Σ Σ Σ Σ Σ Ρίζα όρια Πρόσηµο συνάρτησης Σύνολο τιµών Ορισµός παραγώγου Λ Λ Σ Σ Λ Σ Λ Σ Σ Λ Σ Σ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Σ Λ Σ Σ Σ Λ Λ Σ Λ Λ Λ Σ Σ Σ Λ Σ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Σ Σ Λ Λ Λ Σ Σ Σ Εφαπτοµένη Λ Σ Λ Λ Λ Θ Rolle Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Λ ΘΜΤ Λ Σ Λ Λ Λ Λ Σ Σ Σ Λ Σ Σ Λ Σ Λ Σ Σ Λ Μονοτονία ακρότατα Κυρτότητα σ καµπής Ασύµπτωτη Λ Λ Λ Σ Σ Σ Λ Λ Σ Λ Σ Σ Λ Σ Σ Λ Σ Λ Σ Σ Λ Λ Σ Λ Σ Λ Λ Σ Λ Σ Σ Λ Σ Σ Σ Λ Σ Λ Λ Λ Λ Λ Λ Σ Σ Σ Σ Σ Λ Σ

11 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ 11 1 Για κάθε µιγαδικό z ισχύει: z 2 2 = z 2 Ισχύει: 2 2 a+ bi = ( a+ bi) 3 Κάθε συνάρτηση που είναι 1-1 τότε είναι και γνησίως µονότονη 4 Αν οι f, g είναι συνεχείς στο x o τότε και η gof είναι συνεχής στο x o 5 Κάθε συνάρτηση f που δεν µηδενίζεται στο, διατηρεί σταθερό πρόσηµο στο 6 Για κάθε συνάρτηση f που είναι συνεχής στο [α, β] και έχει ρίζα στο (α, β) ισχύει f(α) f(β)< 7 Κάθε συνάρτηση f που είναι συνεχής στο [α, β] και f(α) f(β) >, δεν έχει ρίζα στο (α, β) 8 Κάθε συνάρτηση συνεχής στο x είναι και παραγωγίσιµη στο x 9 Κάθε συνεχής συνάρτηση f στο [α, β] µε f(α) f(β) παίρνει τιµές µόνο µεταξύ των f(α), f(β) 1 Κάθε συνεχής συνάρτηση f στο R έχει µέγιστη και ελάχιστη τιµή 11 Αν η f είναι γνησίως αύξουσα [, + ), τότε lim f ( x) =+ x + 12 Κάθε γνησίως µονότονη συνάρτηση έχει πάντοτε ακριβώς µία ρίζα στο πεδίο ορισµού της 13 Αν κάθε συνάρτηση που έχει όριο στο α έναν πραγµατικό αριθµό, τότε το α ανήκει στο πεδίο ορισµού της 14 Αν οι f, g δεν είναι συνεχείς στο α τότε και η f + g δεν είναι συνεχής στο α 15 Αν η f είναι συνεχής στο α και η g δεν είναι συνεχής στο α τότε η f + g είναι συνεχής στο α 16 Αν οι f, g είναι ορισµένες σε ένα σύνολο και f (x) = g (x) στο τότε f(x) = g(x) στο 17 Κάθε συνάρτηση που είναι παραγωγίσιµη στο µε f (x) για κάθε x στο, είναι γνησίως µονότονη στο 18 Για κάθε συνάρτηση που παρουσιάζει ακρότατο στο x, ισχύει f (x )= 19 Για κάθε συνάρτηση που παρουσιάζει σηµείο καµπής στο x, ισχύει f (x ) = 2 Αν f (x ) = τότε το x είναι ακρότατο της f 21 Αν f (x ) = τότε το x είναι σηµείο καµπής της f 22 Για κάθε συνάρτηση f που είναι γν αύξουσα στο είναι και f (x) στο 23 Για κάθε συνάρτηση f που είναι γν φθίνουσα στο είναι και f (x) στο 24 Για κάθε συνάρτηση f που είναι κυρτή στο είναι και f (x) στο 25 Για κάθε συνάρτηση f που είναι κοίλη στο είναι και f (x) στο

12 26 Για κάθε συνάρτηση f που είναι κυρτή στο (α, x ) και κοίλη στο (x, β) ή και αντίστροφα, 12 το x ο είναι σηµείο καµπής της f 27 Μία συνάρτηση συνεχής στο R µπορεί να έχει κατακόρυφη ασύµπτωτη 28 b Αν f ( x) dx τότε f ( x) στο [α, b] a b b Αν f ( x) dx g( x) dx τότε f ( x) g( x) στο [α, b] a a β 29 Αν f ( x) τότε f ( x) dx α b 3 Αν η f συνεχής στο [α, β], το f ( x) dx εκφράζει το εµβαδόν που περικλείεται από την f,τον x x και από τις ευθείες x = α και x = β a

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( ))

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( )) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ (Θ.Μ.Τ.) [Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού του κεφ..5 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγμα. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

3 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ

3 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 1 2 3 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 31 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ: Έστω δύο σύνολα Α και Β ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ του συνόλου Α στο Β είναι η διμελής σχέση f A B για την οποία A αντιστοιχεί ένα και μόνο ένα y B δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. H Εννοια του διανυσματος. Σ υ ν ο λ α - Ο ρ ι σ μ ο ι

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ. H Εννοια του διανυσματος. Σ υ ν ο λ α - Ο ρ ι σ μ ο ι ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Σ υ ν ο λ α - Ο ρ ι σ μ ο ι Συνολο λεγεται καθε συλλογη 3. Να δειχτει αντικειμενων, οτι α + 0 που προερχονται 0α. Ποτε ισχυει απ την το εμπειρια ισον; μας η τη διανοηση 3 3. μας, Aν α, ειναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ I. ΣΥΝΟΛΑ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ I. ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ I. ΣΥΝΟΛΑ 1.Τι ονοµάζεται σύνολο; Σύνολο ονοµάζεται κάθε συλλογή αντικειµένων, που προέρχονται από την εµπειρία µας ή την διανόηση µας, είναι καλά ορισµένα και διακρίνονται το ένα από το άλλο.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ. Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ. Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης Άλγερα και πράξεις: (ή το µυστικό της επιτυχίας) - Όταν ένα γινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7, α) Να αιτιολογήσετε γιατί η (α ν ) είναι αριθμητική πρόοδος και να βρείτε τον εκατοστό

Διαβάστε περισσότερα

Καρτεσιανές συντεταγμένες Γραφική παράσταση συνάρτησης

Καρτεσιανές συντεταγμένες Γραφική παράσταση συνάρτησης Καρτεσιανές συντεταγμένες Γραφική παράσταση συνάρτησης Ορθοκανονικό σύστημα αξόνων ονομάζεται ένα σύστημα από δύο κάθετους άξονες με κοινή αρχή στους οποίους οι μονάδες έχουν το ίδιο μήκος. Υπάρχουν περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Λ Γ Ε Β Ρ Α ΤΗΣ Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ

Α Λ Γ Ε Β Ρ Α ΤΗΣ Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ Α Λ Γ Ε Β Ρ Α ΤΗΣ Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 1. Για οποιαδήποτε ενδεχόμενα Α, Β ενός δειγματικού χώρου Ω ισχύει η σχέση ( ) ( ) ( ).. Ισχύει ότι P( A B) P( A

Διαβάστε περισσότερα

, y 1. y y y y = x ( )

, y 1. y y y y = x ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Μία εξίσωση µε αγνώστους x, y λέγεται εξίσωση µίας γραµµής C, όταν οι συντεταγµένες των σηµείων της C και µόνο αυτές την επαληθεύουν. Αν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Όταν το χ τότε το. στο,µπορούµε να θεωρήσουµε ότι το

ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Όταν το χ τότε το. στο,µπορούµε να θεωρήσουµε ότι το ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ Όταν στα µαθηµατικά λέµε ότι το τείνει στο και συµβολίζεται, εννοούµε ότι οι τιµές προσεγγίζουν την τιµή, είτε µε από τιµές µικρότερες του δηλ από αριστερά του, είτε από τιµές µεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Τα βασικά αριθµητικά σύνολα Οι πρώτοι αριθµοί που διδάσκεται ο µαθητής στο δηµοτικό σχολείο είναι οι φυσικοί αριθµοί Αυτοί είναι οι 0,,,, 4, κτλ Το

Διαβάστε περισσότερα

= A. 2 z1 ( 1. γνωστός ως κύκλος του Απολλωνίου.

= A. 2 z1 ( 1. γνωστός ως κύκλος του Απολλωνίου. ΤΟ ΜΙΓΑ ΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Επί του επιπέδου θεωρούµε ένα ορθογώνιο σύστηµα συντεταγµένων Oxy, και σε κάθε σηµείο P(x, y) του επιπέδου αντιστοιχίζουµε τον µιγαδικό αριθµό = x+ y Η αντιστοιχία αυτή είναι µία ένα

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Μαθηματικά Γενικής Παιδείας. Γ.Λυκείου

Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Μαθηματικά Γενικής Παιδείας. Γ.Λυκείου Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΘΗΜΤΙΚ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΙΔΕΙΣ ΠΙΘΝΟΤΗΤΕΣ Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ.Λυκείου Π Ι Θ Ν Ο Τ Η Τ Ε Σ ΟΡΙΣΜΟΙ Πείραμα τύχης λέγεται το πείραμα το οποίο όσες φορές και αν επαναληφθεί (φαινομενικά τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΙΣ ΘΕΩΡΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ Α -- ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις Α. 1 1 1. Τι ονομάζεται Αριθμητική και τι Αλγεβρική παράσταση; Ονομάζεται Αριθμητική παράσταση μια παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1. Μιγαδικοί αριθμοί. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1. Μιγαδικοί αριθμοί. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1 ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1 Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1 Μιγαδικοί αριθμοί Τι είναι και πώς τους αναπαριστούμε Οι μιγαδικοί αριθμοί είναι μια επέκταση του συνόλου

Διαβάστε περισσότερα

Λυση. και επομένως. Αντικαθιστούμε στη σχέση. Λυση. y = f 3 και y = f 3

Λυση. και επομένως. Αντικαθιστούμε στη σχέση. Λυση. y = f 3 και y = f 3 Ø ÔØÓÑ Ò ½ Á ÒÓÙ ÖÓÙ ¾¼¼ Ασκηση Δίνεται η συνάρτηση f (x) =x +lnx. Να βρεθεί η εφαπτομένη της C f στοσημείομετετμημένηe. Η εξίσωση της τυχούσας εφαπτομένης της C f είναι y = f (x 0 ) x + f (x 0 ) f (x

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008.

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008. Πρόλογος Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που διδάχτηκε στις παραδόσεις του προπτυχιακού μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης, το εαρινό εξάμηνο 7-8, στο Μαθηματικό τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήστος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Εισαγωγή Θα συμπληρωθεί 1 Κεφάλαιο 1 Γεωμετρικά διανύσματα στο επίπεδο Ενα γεωμετρικό διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

1 ( x ) =-3χ έχει τουλάχιστον μία ρίζα θετική και

1 ( x ) =-3χ έχει τουλάχιστον μία ρίζα θετική και Διαγώνισμα στο θεώρημα Bolzano με λύσεις Θέμα 1 ο Να δώσετε μια πρόχειρη γραφική παράσταση συνάρτησης f με πεδίο ορισμού το R, που να είναι συνεχής στο R-{α,β} και να είναι συνεχής στο [α,β]. Να δώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο κύριος στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι να δείξουµε ότι η ολοκλήρωση είναι η αντίστροφη πράξη της παραγώγισης και να δώσουµε τις βασικές µεθόδους υπολογισµού των ολοκληρωµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 4 ΘΕΜΑο Α Έστω µι συνάρτηση f ορισµένη σ' έν διάστηµ κι έν εσωτερικό σηµείο του Αν η f προυσιάζει τοπικό κρόττο στο κι είνι πργωγίσιµη στο σηµείο

Διαβάστε περισσότερα

Στην παράγραφο αυτή θα δούµε τις διάφορες µορφές εξισώσεων των κα- µπύλων του χώρου και των επιφανειών. ( )

Στην παράγραφο αυτή θα δούµε τις διάφορες µορφές εξισώσεων των κα- µπύλων του χώρου και των επιφανειών. ( ) ΚΕΦΑΛΑΙ 6 ΕΥΘΕΙΑ-ΕΠΙΠΕ 6 Γεωµετρικοί τόποι και εξισώσεις στο χώρο Στην παράγραφο αυτή θα δούµε τις διάφορες µορφές εξισώσεων των κα- µπύλων του χώρου και των επιφανειών ρισµός 6 Θεωρούµε τη συνάρτηση F:Α,

Διαβάστε περισσότερα

1. στο σύνολο Σ έχει ορισθεί η πράξη της πρόσθεσης ως προς την οποία το Σ είναι αβελιανή οµάδα, δηλαδή

1. στο σύνολο Σ έχει ορισθεί η πράξη της πρόσθεσης ως προς την οποία το Σ είναι αβελιανή οµάδα, δηλαδή KΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ιατεταγµένα σώµατα-αξίωµα πληρότητας Ένα σύνολο Σ καλείται διατεταγµένο σώµα όταν στο σύνολο Σ έχει ορισθεί η πράξη της πρόσθεσης ως προς την οποία το Σ είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 3 ( ) ( ) ( ) = 4( ) d d ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 00 Email: dsourlas@phsics.upatras.gr www.phsics.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) Η εξίσωση αx βy γ Στο Γυμνάσιο διαπιστώσαμε με την βοήθεια παραδειγμάτων ότι η εξίσωση αx βy γ, με α 0 ή β 0, που λέγεται γραμμική εξίσωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΘΕΜΑ : Θεωρύμε τυς μιγαδικύς αριθμύς α) z(t) + z(t) = z(t)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΑ Α και Β ΛΥΚΕΙΟΥ για τις παν.εξετ. των ΕΠΑ.Λ.

ΑΛΓΕΒΡΑ Α και Β ΛΥΚΕΙΟΥ για τις παν.εξετ. των ΕΠΑ.Λ. ΑΛΓΕΒΡΑ Α και Β ΛΥΚΕΙΟΥ για τις παν.εξετ. των ΕΠΑ.Λ. Μια συνοπτική παρουσίαση της Άλγεβρας, για όσους θέλουν να προετοιμαστούν για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ. Για απορίες στο www.commonmaths.weebly.com

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Γ Γυμνασίου. Β Τεύχος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Γ Γυμνασίου. Β Τεύχος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου Β Τεύχος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Μαθηματικά Γ Γυμνασίου, Τεύχος Β Συγγραφή: Αθανασίου Ανδρέας Αντωνιάδης Μάριος Γιασουμής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις, Σύνολα, Απεικονίσεις

Προτάσεις, Σύνολα, Απεικονίσεις Κεϕάλαιο 1 Προτάσεις, Σύνολα, Απεικονίσεις Το κεϕάλαιο αυτό είναι εισαγωγικό και έχει σκοπό να υπενθυµίσει και να γενικεύσει κάποιες εν µέρει γνωστές έννοιες καθώς και τη σχετική ορολογία και το συµβολισµό.

Διαβάστε περισσότερα