Λακπαδάξηνο θαη Σπλεξγάηεο Ννκηθόο Έιεγρνο ΗΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ ΞΤΛΔΗΑ Ννέκβξηνο 2009 ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λακπαδάξηνο θαη Σπλεξγάηεο Ννκηθόο Έιεγρνο ΗΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ ΞΤΛΔΗΑ Ννέκβξηνο 2009 ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ"

Transcript

1 ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ «INTEΡΓΟΤΝΣ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ-ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ ΞΤΛΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ I ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 1. ΤΣΑΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Αξρηθό Καηαζηαηηθό θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. Ζ Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «INTEΡΓΟΤΝΣ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ-ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ ΞΤΛΔΗΑ» θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΗΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ.», ζπλεζηήζε ην έηνο 1983 δπλάκεη ηεο κε αξηζκ / απνθάζεσο ηνπ Ννκάξρε Πεηξαηψο, πνπ δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ αξηζκ. 2123/ θαη κε ηελ νπνία ρνξεγήζεθε ε άδεηα ζχζηαζεο ηεο Δηαηξείαο θαη εγθξίζεθε ην Καηαζηαηηθφ ηεο, φπσο θαηαξηίζζεθε κε ηελ ππ αξηζκ. 6602/83 πξάμε ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ Θεζζαινλίθεο Δπαγγέινπ Βαληζίδε και ηποποποιήθηκε με ηην ςπ απιθ. 6679/83 ππάξη ηος ιδίος ζςμβολαιογπάθος. Ζ Δηαηξεία έιαβε αξηζκφ Μεηξψνπ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ 6403/02/Β/86/288. Έδξα ηεο εηαηξείαο νξίζζεθε ν Γήκνο Πεηξαηψο. Απφ ηνλ έιεγρν ησλ θαηαζηαηηθψλ εγγξάθσλ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ ζχζηαζή ηεο ζηνηρείσλ πξνθχπηεη φηη ε ζχζηαζή ηεο είλαη απφιπηα λφκηκε θαη έρνπλ ηεξεζεί φιεο νη πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο. Απφ ηα ζηνηρεία θαη ηα έγγξαθα πνπ έρνπλ ηεζεί ππ φςηλ καο πξνθχπηεη όηη έσο ζήκεξα ην Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο έρεη ππνζηεί ηηο αθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο, πιελ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ππφ 2.03: Α. Με απφθαζε Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο ηξνπνπνηήζεθαλ ηα άξζξα 7 παξ. α (κεηνρέο), 11 παξ. δ (επζχλε κειψλ Γ), 14 παξ. β (απνθάζεηο Γ), 19 παξ. γ (ζπκβάζεηο κε κέιε Γ θαη άιια πξφζσπα), 22 παξ. β (κεηνρέο ηεο εηαηξείαο πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα-δηθαίσκα παξάζηαζεο θαη ςήθνπ), 31 παξ. α (κέηνρνη ηνπ 1/3) θαη 41 ηνπ θαηαζηαηηθνχ (απφθηεζε απφ ηελ εηαηξεία δηθψλ ηεο κεηνρψλ) (ΦΔΚ 3310/ ) Β. Με απφθαζε Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο ηξνπνπνηήζεθε ην άξζξν 1 ηνπ θαηαζηαηηθνχ (νξίζηεθε σο δηαθξηηηθφο ηίηινο: «ΗΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΔ») (ΦΔΚ 2656/ ). Γ. Με απφθαζε Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο ηξνπνπνηήζεθε ην άξζξν 4 (ζθνπφο) ηνπ θαηαζηαηηθνχ (ΦΔΚ 7385/ ). Γ. Με απφθαζε Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο ηξνπνπνηήζεθε ην άξζξν 4 (ζθνπφο) ηνπ θαηαζηαηηθνχ (ΦΔΚ 1459/ ).

2 E. Με απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο ηξνπνπνηήζεθε ην άξζξν 2 (έδξα) ηνπ θαηαζηαηηθνχ (ΦΔΚ 7341/ ) θαη νξίζηεθε λέα έδξα ηεο εηαηξίαο ν Γήκνο Διεπζίλαο Έιεγρνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνύ Γηα ηνλ έιεγρν ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο εηέζε ππ φςηλ καο θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηελ Ννκαξρία Πεηξαηψο ηελ Με ηελ κε αξηζκ. Πξση.. βεβαίσζε ηεο Ννκαξρίαο Πεηξαηψο βεβαηψλεηαη φηη κεηά ηελ ηειεπηαία ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ζχκθσλα κε ηελ απφ απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλειεχζεσο, ην Καηαζηαηηθφ δελ έρεη ππνζηεί άιιεο ηξνπνπνηήζεηο. Πεξαηηέξσ από ηνλ έιεγρν ησλ δηαηάμεσλ δηαπηζηώζεθε ην ζύλλνκν ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο. Δηδηθφηεξα ην Καηαζηαηηθφ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 2 ηνπ Κσδ. Νφκνπ 2190/1920 σο ηζρχεη, σο ην ειάρηζην πεξηερφκελν ηνπ θαηαζηαηηθνχ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, ελψ επίζεο δελ δηαπηζηψζεθε αληίζεζε πξνο αλαγθαζηηθνχ δηθαίνπ δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ. εκεηψλεηαη δε φηη κε ηελ απφ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ (ΦΔΚ 2778/ ) ην θαηαζηαηηθφ ελαξκνλίζηεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3406/2007. Πξνζθνκίζζεθε βεβαίσζε ηεο Ννκαξρίαο Πεηξαηά Γηεχζπλζε Αλσλχκσλ (αξηζ. πξση. 1153/16/3/2009), ζρεηηθά κε ηε κε ππνβνιή πξαθηηθνχ γεληθήο ζπλέιεπζεο πνπ λα έρεη απνθαζίζεη ηε ιχζε ηεο εηαηξείαο θαη φηη δελ έρεη αλαθιεζεί ε άδεηα ζχζηαζεο θαη δελ έρεη ππνβιεζεί δηθαζηηθή απφθαζε πεξί ιχζεσο θαη ζέζεο ηεο ζε εθθαζάξηζε. 2. ΒΑΗΚΔ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΚΑΣ/ΚΟΤ - ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Δπσλπκία -Δδξα- Γηάξθεηα Δπσλπκία Ζ Δηαηξεία ζπζηάζεθε κε ηελ πξναλαθεξνκέλε ζηελ αξρή ηνπ παξφληνο επσλπκία. Με ηελ απφ απφθαζε γεληθήο ζπλέιεπζεο πξνζεηέζε δηαθξηηηθφο ηίηινο ζηελ επσλπκία ηεο εηαηξείαο «ΗΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ.». (ΦΔΚ 2656/ ). ε πεξίπησζε ζπλαιιαγήο ηεο Δηαηξείαο κε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο αιινδαπήο, ε επσλπκία θαη ν δηαθξηηηθφο ηίηινο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πηζηή κεηάθξαζε ή κε ιαηηληθά ζηνηρεία Δδξα Χο έδξα ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ ζχζηαζε ηεο νξίζζεθε ν Γήκνο Πεηξαηά. Με απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο ηξνπνπνηήζεθε ην άξζξν 2 (έδξα) ηνπ θαηαζηαηηθνχ (ΦΔΚ 7341/ ) θαη νξίζηεθε λέα έδξα ηεο εηαηξίαο ν Γήκνο Διεπζίλαο.

3 Πεξαηηέξσ νξίζζεθε κε ην άξζξν 2 φηη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δχλαηαη κε απφθαζε απηνχ λα ηδξχεη ππνθαηαζηήκαηα, πξαθηνξεία, πξαηήξηα ή γξαθεία νπνπδήπνηε αιινχ ζην εζσηεξηθφ ή ην εμσηεξηθφ, θαζνξίδνληαο ηνπο φξνπο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ έθηαζε ηεο δηθαηνδνζίαο απηψλ Γηάξθεηα Ζ δηάξθεηα ηεο Δηαηξείαο νξίδεηαη πεληεθνληαεηήο (50 έηε) αξρνκέλε απφ ηελ θαηαρψξεζε ζηα ΜΑΔ απφ ηελ αξκφδηα επνπηεχνπζα αξρή ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο γηα ηελ παξνρή άδεηαο ζχζηαζεο θαη ιήγεη ηελ Με απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, πνπ ζα ιακβάλεηαη κε ηελ θαηαζηαηηθή απαξηία θαη πιεηνςεθία, δχλαηαη κε ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο άξζξνπ λα παξαηαζεί ή ζπληνκεπζεί ν ρξφλνο ηεο δηάξθεηαο απηήο θνπόο θνπφο ηεο Δηαηξείαο είλαη θαη άξζξν 4 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο (θαη ζχκθσλα κε ηελ απφ απφθαζε ηεο έθηαθηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ηεο εηαηξείαο, ΦΔΚ 1459/ ). Ζ εηζαγσγή πάζεο θχζεσο μπιείαο, επεμεξγαζκέλεο ή κε, θαζψο θαη πξντφλησλ μχινπ, σο θαη ε εκπνξία ησλ αλσηέξσ αγαζψλ, είηε εκεδαπήο, είηε αιινδαπήο πξνέιεπζεο. Ζ επεμεξγαζία μπιείαο θαη ε παξαγσγή πάζεο θχζεσο πξντφλησλ μχινπ, είηε γηα ίδην ινγαξηαζκφ, είηε γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, θαζψο θαη ε εκπνξία απηψλ. Ζ αληηπξνζψπεπζε νίθσλ ηνπ εμσηεξηθνχ ή ηνπ εζσηεξηθνχ, πνπ αζρνινχληαη κε νκνεηδείο δξαζηεξηφηεηεο. Κάζε άιιε ζπλαθήο επηρείξεζε. Ο ζρεδηαζκφο, ε θαηαζθεπή, νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία θέληξνπ δηαλνκήο πάζεο θχζεσο πξντφλησλ θαη ε αληίζηνηρε παξνρή ππεξεζηψλ, κεηαθνξψλ, απνζήθεπζεο, δηαλνκήο απηψλ (3 P L) θαη δηαθίλεζεο θάζε είδνπο αληηθεηκέλσλ θαη εκπνξεπκάησλ θαη γεληθά ε παξνρή φισλ ησλ ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο απνζήθεο γηα ίδην ινγαξηαζκφ ή γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ. Ζ απνζήθεπζε φισλ ησλ άλσ αληηθεηκέλσλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο ηδίαο ή γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ κε αληάιιαγκα, ζε ηδηφθηεηνπο ή κηζζσκέλνπο ρψξνπο. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ αλσηέξσ ζθνπνχ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ίδηα ή κηζζσκέλα κέζα κεηαθνξάο, εηδηθά ή γεληθά θαζψο θαη εηδηθά κεραλήκαηα θνξηνεθθφξησζεο ησλ ππφ κεηαθνξά ή απνζήθεπζε αληηθεηκέλσλ. Ζ δεκηνπξγία ηεισλεηαθψλ ρψξσλ γηα ίδηα εκπνξεχκαηα ή γηα εκπνξεχκαηα ηξίησλ. Ζ πξαγκαηνπνίεζε εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ γηα θαη ε εθηέιεζε ηεισλεηαθψλ πξάμεσλ γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ θαη γεληθά ε δηελέξγεηα φισλ ησλ πξάμεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ εθηεισληζκφ εκπνξεπκάησλ. Ζ θχιαμε θαη ελερπξίαζε αληηθεηκέλσλ θαη εκπνξεπκάησλ ηξίησλ ππέξ ηεο ηδίαο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ. Ζ δεκηνπξγία ηδηφθηεησλ ή κηζζσκέλσλ εθζεζηαθψλ ρψξσλ θαη ε πξαγκαηνπνίεζε γεληθψλ ή εηδηθψλ εθζέζεσλ εκπνξεπκάησλ θαη βηνκεραλνπνηεκέλσλ πξντφλησλ. Ζ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο πξνο θάζε Δηαηξεία, φπσο νξγάλσζε επελδπηηθήο δξάζεο, επνπηηθή ιεηηνπξγία θαη ζπλαθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Γηα ηελ επηδίσμε ηνπ ζθνπνχ ηεο ε Δηαηξεία δχλαηαη:

4 Να ηδξχεη, απνθηά ή δηνηθεί νπνηαδήπνηε επηρείξεζε ή λα ζπκκεηέρεη ζε νπνηαδήπνηε επηρείξεζε κε φκνην ή παξεκθεξή ζθνπφ, νπνηνπδήπνηε εηαηξηθνχ ηχπνπ ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ. Να ζπλεξγάδεηαη κε νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ. Να ελεξγεί κε θάζε άιιν ηξφπν πνπ ζα εμππεξεηεί άκεζα ή έκκεζα ην ζθνπφ ηεο Δηαηξείαο Μεηνρηθό Κεθάιαην ηεο Δηαηξείαο - Μεηνρέο - Μέηνρνη Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο νξίζηεθε θαηά ηε ζχζηαζε ηεο ζε δξαρκέο ην νπνίν θαηαβιήζεθε νιφθιεξν ζε κεηξεηά, θαηαλεκεκέλν ζε αλψλπκεο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο δξρ ε κία Απφ ηε ζχζηαζε ηεο Δηαηξείαο έσο ζήκεξα, ε εμέιημε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ έρεη σο εμήο: -Με απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο 4 εο Ηνπλίνπ 1984 απμήζεθε ρσξίο ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαηά δξαρκέο δεθαπέληε εθαηνκκχξηα ( ) κε ηελ έθδνζε δεθαπέληε ρηιηάδσλ (15.000) αλσλχκσλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο δξαρκψλ ρηιίσλ (1.000) (ΦΔΚ 2162/ , πηζηνπνίεζε θαηαβνιήο πνζνύ αύμεζεο από ην ΔΣ ) -απμήζεθε πεξαηηέξσ θαηά δξαρκέο ηξία εθαηνκκχξηα ( ) κε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ κε έθδνζε ηξηψλ ρηιηάδσλ (3.000) αλσλχκσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο δξαρκψλ ρηιίσλ (1.000) κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο 13 εο Ννεκβξίνπ 1984 ε νπνία επαλελέθξηλε ηελ παξαπάλσ αχμεζε ησλ δεθαπέληε εθαηνκκπξίσλ ( ), (ΦΔΚ 2656/ πηζηνπνίεζε θαηαβνιήο πνζνύ αύμεζεο από ην ΔΣ ) -απμήζεθε πεξαηηέξσ θαηά δξαρκέο έμη εθαηνκκχξηα ( ) κε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ κε ηελ έθδνζε έμη ρηιηάδσλ (6.000) αλσλχκσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο δξαρκψλ ρηιίσλ (1.000) θαηφπηλ ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο 9 εο Απγνχζηνπ (ΦΔΚ 3262/ , πηζηνπνίεζε θαηαβνιήο πνζνύ αύμεζεο από ην ΔΣ ) -Με ηελ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 30/6/1986 απμήζεθε πεξαηηέξσ θαηά είθνζη πέληε εθαηνκκχξηα ( ) δξαρκέο κε ηελ έθδνζε είθνζη πέληε ρηιηάδσλ (25.000) αλσλχκσλ κεηνρψλ θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ. (ΦΔΚ 1059/ , πηζηνπνίεζε θαηαβνιήο πνζνύ αύμεζεο από ην ΔΣ : ΦΔΚ 3248/ ), -Με ηελ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο 10 εο Μαΐνπ 1988 απμήζεθε πεξαηηέξσ θαηά δξαρκέο ηξηάληα έμη εθαηνκκχξηα ( ) κε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη έθδνζε ηξηάληα έμη ρηιηάδσλ (36.000) αλσλχκσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο ρηιίσλ (1.000) δξαρκψλ. (ΦΔΚ 3245/ , πηζηνπνίεζε θαηαβνιήο πνζνύ αύμεζεο από ην ΔΣ : ΦΔΚ 3248/ ), -Με ηελ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο 19 εο Μαΐνπ 1989 απμήζεθε πεξαηηέξσ θαηά δξαρκέο πελήληα δχν εθαηνκκχξηα ( ) κε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη έθδνζε πελήληα δχν ρηιηάδσλ (52.000) αλσλχκσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο ρηιίσλ (1.000) δξαρκψλ. (ΦΔΚ 4273/ , πηζηνπνίεζε θαηαβνιήο πνζνύ αύμεζεο από ην ΔΣ : ΦΔΚ 523/ ), -Με ηελ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο 27 εο Γεθεκβξίνπ 1990 απμήζεθε πεξαηηέξσ θαηά δξαρκέο ηξηάληα πέληε εθαηνκκχξηα ( ) κε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη έθδνζε ηξηάληα πέληε ρηιηάδσλ (35.000) αλσλχκσλ κεηνρψλ

5 νλνκαζηηθήο αμίαο ρηιίσλ (1.000) δξαρκψλ. (ΦΔΚ 3299/ , πηζηνπνίεζε θαηαβνιήο πνζνύ αύμεζεο από ην ΔΣ : ΦΔΚ 2026/ ), -Με ηελ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο 3 εο Μαξηίνπ 1992 απμήζεθε πεξαηηέξσ θαηά δξαρκέο εβδνκήληα ηξία εθαηνκκχξηα ( ) κε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ηελ έθδνζε εβδνκήληα ηξηψλ ρηιηάδσλ (73.000) αλσλχκσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο ρηιίσλ (1.000) δξαρκψλ ε θάζε κία. (ΦΔΚ 1677/ , πηζηνπνίεζε θαηαβνιήο πνζνύ αύμεζεο από ην ΔΣ : ΦΔΚ 5280/ ), -Με απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο 26 εο Ηνπιίνπ 1994 απμήζεθε πεξαηηέξσ θαηά εθαηφλ εμήληα πέληε εθαηνκκχξηα ( ) δξαρκέο κε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη έθδνζε εθαηφλ εμήληα πέληε ρηιηάδσλ ( ) αλσλχκσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο ρηιίσλ (1.000) δξαρκψλ ε θάζε κία. (ΦΔΚ 5312/ , πηζηνπνίεζε θαηαβνιήο πνζνύ αύμεζεο από ην ΔΣ : ΦΔΚ 7071/ ), -Με ηελ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο 15 εο Μαΐνπ 1995 θαηά δξαρκέο εθαηφλ νγδφληα πέληε εθαηνκκχξηα ( ) κε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη παξάιιειε έθδνζε εθαηφλ νγδφληα πέληε ρηιηάδσλ ( ) αλσλχκσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο ρηιίσλ (1.000) δξαρκψλ. (ΦΔΚ 4218/ , πηζηνπνίεζε θαηαβνιήο πνζνύ αύμεζεο από ην ΔΣ : ΦΔΚ 6194/ ), -Με απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο 29 εο Ηνπλίνπ 1998 απμήζεθε πεξαηηέξσ θαηά (δηαθφζηα πελήληα δχν εθαηνκκχξηα) δξρ. κε ηελ θεθαιαηνπνίεζε ηεο δηαθνξάο αλαπξνζαξκνγήο παγίσλ ζηνηρείσλ πνζνχ ελφο εθαηνκκπξίνπ δηαθνζίσλ ελελήληα ελλέα ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ δέθα ηξηψλ ( ) δξρ. ηελ θαηαβνιή κεηξεηψλ πνζνχ δηαθνζίσλ πελήληα εθαηνκκπξίσλ επηαθνζίσλ ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ νγδφληα επηά ( ) δξρ. θαη ηελ έθδνζε δηαθνζίσλ πελήληα δχν ρηιηάδσλ αλσλχκσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο ρηιίσλ (1.000) δξρ. ε θάζε κία. (ΦΔΚ 6649/ , πηζηνπνίεζε θαηαβνιήο πνζνύ αύμεζεο από ην ΔΣ : ΦΔΚ 9198/ ), -Με ηελ απφ 25 Ηνπιίνπ 2001 Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ απνθαζίζζεθε α) ε κεηαηξνπή ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο θαη ζε ΔΤΡΧ θαη β) ε σο εθ ηνχηνπ κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο θαηά έλα εθαηνκκχξην ηξηαθφζηεο εμήληα πέληε ρηιηάδεο ηξηαθφζηεο ηξηάληα ( ) δξρ. κε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο κεηνρήο απφ (1000) ρίιηεο δξρ. ζε δξρ. Μεηά ηα αλσηέξσ, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε (νθηαθφζηα πελήληα εθαηνκκχξηα εμαθφζηεο ηξηάληα ηέζζεξηο ρηι. εμαθφζηεο εβδνκήληα) δξρ. ή (δχν εθαηνκκχξηα ηεηξαθφζηα ελελήληα έμη ρηι. ηξηαθφζηεο εμήληα) ΔΤΡΧ θαη δηαηξείηαη ζε κεηνρέο κε νλνκαζηηθή αμία 998,3975 δξρ. ή 2,93 ΔΤΡΧ ε θάζε κία. -Με απφθαζε ηεο ίδηαο Γεληθήο πλέιεπζεο κεηψζεθε ε νλνκαζηηθή αμία ηεο κεηνρήο απφ 998,3975 δξρ. ή 2,93 ΔΤΡΧ ζε 340,75 δξρ. ή έλα (1) ΔΤΡΧ. Μεηά απφ ηε κείσζε απηή ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο δηαηξείηαη ζε κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 340,750 δξαρκψλ ή ελφο ΔΤΡΧ ε θάζε κία. Με απφθαζε ηεο ίδηαο Γεληθήο πλέιεπζεο απμήζεθε ην κεηνρηθφ θεθάιαην θαηά (πεληαθφζηα εβδνκήληα επηά εθαηνκκχξηα εθαηφλ επηά ρηι. νθηαθφζηεο ηξηάληα) δξρ. ή (έλα εθαηνκκχξην εμαθφζηεο ελελήληα ηξεηο ρηι. εμαθφζηεο ζαξάληα) ΔΤΡΧ, κε ηελ έθδνζε (ελφο εθαηνκκπξίνπ εμαθνζίσλ ελελήληα ηξηψλ ρηι. εμαθνζίσλ ζαξάληα) λέσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο 340,750 δξρ. ή ελφο (1) ΔΤΡΧ εθάζηεο θαη ηελ θεθαιαηνπνίεζε α) πνζνχ (εβδνκήληα πέληε εθαηνκκπξίσλ πεληαθνζίσλ είθνζη πέληε ρηι. επηαθνζίσλ ηξηάληα κίαο) δξρ. πνπ

6 πξνέξρεηαη θαη απφ ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο ζχκθσλα κε ην Νφκν 2065/92 β) πνζνχ (ελφο εθαηνκκπξίνπ ηξηαθνζίσλ εμήληα πέληε ρηι. ηξηαθνζίσλ ηξηάληα) δξρ. απφ ην ινγαξηαζκφ «Γηαθνξά απφ ηελ κεηαηξνπή κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζε ΔΤΡΧ» θαη ηελ θαηαβνιή κεηξεηψλ πνζνχ (πεληαθνζίσλ εθαηνκκπξίσλ δηαθνζίσλ δέθα έμη ρηι. επηαθνζίσλ εμήληα ελλέα) δξρ. θαη κεηαηξνπή ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ θαηαζηαηηθνχ. (ΦΔΚ 7248/ πηζηνπνίεζε θαηαβνιήο πνζνύ αύμεζεο από ην ΔΣ : ΦΔΚ 8895/ ), -Με απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο 2αο Οθησβξίνπ 2002 απμήζεθε πεξαηηέξσ θαηά (ηξηαθφζηεο δέθα ρηιηάδεο) ΔΤΡΧ κε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ηελ έθδνζε ηξηαθνζίσλ δέθα ρηιηάδσλ ( ) λέσλ αλσλχκσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο ελφο (1) ΔΤΡΧ ε θάζε κία.- (ΦΔΚ 10944/ , πηζηνπνίεζε θαηαβνιήο πνζνύ αύμεζεο από ην ΔΣ : ΦΔΚ 3443/ ), -Με απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο 12εο Μαΐνπ 2003 απμήζεθε πεξαηηέξσ θαηά (έλα εθαηνκκχξην ηξηαθφζηεο εμήληα ρηιηάδεο) ΔΤΡΧ κε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ηελ έθδνζε ελφο εθαηνκκπξίνπ ηξηαθνζίσλ εμήληα ρηιηάδσλ ( ) λέσλ αλσλχκσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο ελφο (1) ΔΤΡΧ ε θάζε κία. (ΦΔΚ 5897/ , πηζηνπνίεζε θαηαβνιήο πνζνύ αύμεζεο από ην ΔΣ , ΦΔΚ 12170/ ), -Με απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο 26 εο Ννεκβξίνπ 2004 απμήζεθε πεξαηηέξσ θαηά (έλα εθαηνκκχξην ηξηαθφζηεο ζαξάληα ρηιηάδεο) ΔΤΡΧ κε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ηελ έθδνζε ελφο εθαηνκκπξίνπ ηξηαθνζίσλ ζαξάληα ρηιηάδσλ ( ) λέσλ αλψλπκσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο ελφο (1) ΔΤΡΧ ε θάζε κία. (ΦΔΚ 15079/ , πηζηνπνίεζε θαηαβνιήο πνζνύ αύμεζεο από ην ΔΣ , ΦΔΚ 1060/ ), -Με απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο 30 εο Ηνπλίνπ 2005 απμήζεθε πεξαηηέξσ θαηά (νθηαθφζηεο ρηιηάδεο) ΔΤΡΧ κε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ηελ έθδνζε νθηαθνζίσλ ρηιηάδσλ ( ) λέσλ αλσλχκσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο ελφο (1) ΔΤΡΧ ε θάζε κία. (ΦΔΚ 8365/ , πηζηνπνίεζε θαηαβνιήο πνζνύ αύμεζεο από ην ΔΣ , ΦΔΚ 11490/ ), -Με απφθαζε ηεο Δθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο 16 εο Ηνπλίνπ 2006 απμήζεθε πεξαηηέξσ θαηά (ηέζζεξα εθαηνκκχξηα δηαθφζηεο ρηιηάδεο) ΔΤΡΧ κε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ηελ έθδνζε ηεζζάξσλ εθαηνκκπξίσλ δηαθνζίσλ ρηιηάδσλ ( ) λέσλ αλψλπκσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο ελφο (1) ΔΤΡΧ ε θάζε κία. (ΦΔΚ 6701/ , πηζηνπνίεζε θαηαβνιήο πνζνύ αύμεζεο από ην ΔΣ ΦΔΚ 12647/ ), -Με ηελ απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο 1 εο Γεθεκβξίνπ 2008 απμήζεθε πεξαηηέξσ θαηά (ρίιηα δηαθφζηα) επξψ κε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ηελ έθδνζε ρηιίσλ δηαθνζίσλ (1.200) λέσλ αλψλπκσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο ελφο (1) επξψ ε θάζε κία. (ΦΔΚ 13889/ , πιζηοποίηζη καηαβολήρ ποζού αύξηζηρ από ηο Γ , ΦΔΚ 2236/ ) Απφ ηνλ δηελεξγεζέληα έιεγρν πξνέθπςε φηη νη άλσ απμήζεηο έγηλαλ αθνχ ηεξήζεθαλ νη δηαηάμεηο πεξί αζθήζεσο ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο ησλ παιαηψλ κεηφρσλ. Όιεο νη παξαπάλσ απμήζεηο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο έρνπλ γίλεη λνκίκσο, νη ζρεηηθέο απνθάζεηο έρνπλ ιεθζεί νκνθώλσο, έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ

7 αξκνδία επνπηεχνπζα αξρή θαη έρνπλ δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (Σεχρνο Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ θαη Δηαηξεηψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο). ημειώνεηαι όηι δεν μαρ έσοςν ςποβληθεί ΦΔΚ δημοζίεςζηρ ηηρ πιζηοποίηζηρ καηαβολήρ κεθαλαίος, ηόζο για ηο απσικό μεηοσικό κεθάλαιο καηά ηη ζύζηαζη ηηρ εηαιπείαρ, όζο και για ηιρ επόμενερ ηπειρ αςξήζειρ μεηοσικού κεθαλαίος.όζον αθοπά ηην πεπίπηυζη ηηρ παπελεύζευρ άππακηηρ ηηρ πποθεζμίαρ ςποβολήρ ηος ππακηικού πιζηοποίηζηρ ζηην απμόδια απσή ανακαλείηαι είηε η εγκπιηική απόθαζη ηηρ ζύζηαζηρ ηηρ εηαιπείαρ είηε η εγκπιηική απόθαζηρ ηποποποίηζηρ ηος καηαζηαηικού, εάν η παπέλεςζη ηηρ πποθεζμίαρ οθείλεηαι είηε ζηη μη καηαβολή είηε ζηη μη πιζηοποίηζη (άπθπο 11 Ν. 2190/20). ύμθυνα με ηη γπαμμαηική επμηνεία ηηρ διάηαξηρ αςηήρ και μόνο η αμέλεια ςποβολήρ ηος ανηιγπάθος ηος ππακηικού ηηρ πιζηοποίηζηρ είναι δςναηό να επιζύπει ηην ανάκληζη ηηρ ζύζηαζηρ ηηρ εηαιπείαρ ή ηηρ εγκπιηικήρ απόθαζηρ ηποποποίηζηρ ηος καηαζηαηικού, έζηυ και αν ηο απσικό μεηοσικό κεθάλαιο ή η αύξηζή ηος έσοςν καηαβληθεί. ηην πεπίπηυζη ηηρ αύξηζηρ συπίρ ηποποποίηζη καηαζηαηικού δεν πποβλέπεηαι καμμία ζςνέπεια. ημειώνεηαι όηι με απόθαζη ηηρ έκηακηηρ Γ ηηρ 25/7/2001 και ηηρ Σακηικήρ Γ ηηρ αποθαζίζθηκε η αύξηζη με κεθαλαιοποίηζη μη αναληθθένηυν μεπιζμάηυν. Παξνύζα δηακόξθσζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ Μεηά ηηο άλσ απμήζεηο, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ζε (δψδεθα εθαηνκκχξηα δηαθφζηεο κία ρηιηάδεο δηαθφζηα) ΔΤΡΧ θαη δηαηξείηαη ζε (δψδεθα εθαηνκκχξηα δηαθφζηεο κία ρηιηάδεο δηαθφζηεο) αλψλπκεο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο ελφο (1) ΔΤΡΧ ε θάζε κία. (ΦΔΚ 13889/ και ΦΔΚ 2236/ ) Μεηνρέο Σν ζχλνιν ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο είλαη αλψλπκεο. Οη κεηνρέο δχλαληαη λα κεηαηξαπνχλ ζε νλνκαζηηθέο ή αληίζηξνθα κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ ιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ηηο πεξί απιήο απαξηίαο θαη πιεηνςεθίαο δηαηάμεηο θαη αλάινγε ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ θαηαζηαηηθνχ. Σν θαηαζηαηηθφ παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα εθδφζεσο πξνζσξηλψλ ηίηισλ κέρξη εθδφζεσο νξηζηηθψλ. Ζ νλνκαζηηθή αμία εθάζηεο κεηνρήο είρε αξρηθά νξηζζεί ζε δξρ Με ηελ απφ 25 Ηνπιίνπ 2001 Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ απνθαζίζζεθε α) ε κεηαηξνπή ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο θαη ζε ΔΤΡΧ θαη β) ε σο εθ ηνχηνπ κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο θαηά έλα εθαηνκκχξην ηξηαθφζηεο εμήληα πέληε ρηιηάδεο ηξηαθφζηεο ηξηάληα ( ) δξρ. κε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο κεηνρήο απφ (1000) ρίιηεο δξρ. ζε δξρ ή 2,93 ΔΤΡΧ ε θάζε κία. (ΦΔΚ 7248/ ) Μεηνρηθή ύλζεζε

8 Καηά ηελ ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο νη κεηνρέο νξίζηεθαλ αλψλπκεο. Σν εθ δξρ αξρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο θαιχθζεθε απφ ηνπο πξψηνπο κεηφρνπο θαη ηδξπηέο ηεο πνπ ήηαλ νη παξαθάησ : 1. ηέξγηνο Ννχιεο ηνπ Γεσξγίνπ πνζφ δξρ θαη κεηνρέο. 2. σηήξηνο Σαπεηλφπνπινο ηνπ Γεσξγίνπ πνζφ θαη κεηνρέο 3. Δπάγγεινο Βνπξλίηεο ηνπ Γεκεηξίνπ πνζφ δξρ θαη 500 κεηνρέο 4. Νηθφιανο Ληαπάθεο ηνπ Γεκνζζέλε πνζφ δξρ θαη 500 κεηνρέο 5. Γηνλχζηνο Πιεζζαο ηνπ ππξίδσλα πνζφ δξρ θαη κεηνρέο. 6. Αζαλάζηνο Αλαπιηψηεο ηνπ Γεσξγίνπ πνζφ δξρ θαη κεηνρέο. ήκεξα ην θαηαβεβιεκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο αλέξρεηαη ζε (δψδεθα εθαηνκκχξηα δηαθφζηεο κία ρηιηάδεο δηαθφζηα) ΔΤΡΧ θαη δηαηξείηαη ζε (δψδεθα εθαηνκκχξηα δηαθφζηεο κία ρηιηάδεο δηαθφζηεο) αλψλπκεο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο ελφο (1) ΔΤΡΧ ε θάζε κία θαη είλαη θαηαλεκεκέλν ζηνπο εμήο κεηφρνπο, σο εμήο: 1. νθία Α. Γεξάξδε κεηνρέο 2. Αιέμαλδξνο Π. Παππάο κεηνρέο 3. Νηθφιανο Γ. Θενδσξίδεο κεηνρέο 4. Μάξθνο αιρνχκπ Φξαγθίζηαο κεηνρέο 5. Γεψξγηνο Ν. Γεξάξδεο κεηνρέο 6. Γεψξγηνο Ν. Θενδσξίδεο κεηνρέο 7. Δπηχρηνο Μ. Παπαδάθεο κεηνρέο. εκεηψλεηαη φηη ε σο άλσ ηζρχνπζα κεηνρηθή ζχλζεζε πξνθχπηεη απφ ην απφ πξαθηηθφ ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, θαζψο ε Δηαηξία δελ ηεξεί βηβιίν κεηφρσλ νχηε βηβιίν κεηνρψλ. Ζ ηήξεζε βηβιίνπ κεηνρψλ δελ είλαη ππνρξεσηηθή. Ζ κε ηήξεζε βηβιίνπ κεηφρσλ ζπληζηά θνξνινγηθή παξάβαζε θαη παξεκπνδίδεη ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο κεηαβίβαζεο κεηνρψλ. H εηαηξία ζα πξέπεη λα κεξηκλήζεη γηα λα απνθηήζεη βηβιίν κεηφρσλ Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο ην θαηαζηαηηθφ ζηα άξζξα επαλαιακβάλνληαη νη ξπζκίζεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/20 σο ηζρχεη, ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα ηεο κεηνςεθίαο Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ Γηα ην δηελεξγεζέληα έιεγρν ηέζεθαλ ππφςε καο απιά αλππφγξαθα αληίγξαθα πξαθηηθψλ ηεο Σαθηηθήο θαη Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. ε θάζε πεξίπησζε δηεπθξηλίδεηαη φηη ε θαησηέξσ παξνπζίαζε ηειεί ππφ ηελ επηθχιαμε ηεο πιεξφηεηαο ησλ πξνζθνκηζζέλησλ εγγξάθσλ. Μεηά απφ έιεγρν ησλ σο άλσ Πξαθηηθψλ ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο επηζεκαίλνπκε φηη θαηά ηελ ιήςε ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ, ηεξήζεθαλ πηζηά νη νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ θαη ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 σο πξνο ηε ζπγθξφηεζε θαη ηελ ιήςε απνθάζεσλ ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ θαη εθπιεξψζεθαλ νη

9 δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο, φπνπ απηφ ήηαλ απαξαίηεην. Γελ παξαηεξήζεθαλ παξαβάζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καηαζηαηηθνχ θαη ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζέζνπλ ππφ ακθηζβήηεζε ηελ εγθπξφηεηα ησλ απνθάζεσλ πνπ ειήθζεζαλ Γεληθά Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο εηαηξείαο (Κεθ. E άξζξα 20-28) είλαη απηέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν 2190/ Γ Κξηηήξην γηα ηελ επηινγή ηεο πεξηφδνπ απηήο είλαη ε θαηά ην λφκν (άξζξν 35α Κ.Ν. 2190/20) δηεηήο πεξίνδνο ζεξαπείαο ηπρφλ αθπξνηήησλ ησλ απνθάζεσλ ησλ Γ.., ε νπνία (αθπξφηεηα) δελ κπνξεί λα αληηηαρζεί κεηά πάξνδν διεηίαρ απφ ηεο ππνβνιήο ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο ηνπ αληηγξάθνπ ησλ πξαθηηθψλ ηεο Γ.. θαηά ηελ νπνία ειήθζε ε απφθαζε. εκεηψλεηαη δε φηη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 35β ηνπ Ν. 2190/20, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3406/07, ε πξνζβνιή ηεο αθπξφηεηαο πξνβάιιεηαη εληφο 1 έηνπο απφ ηελ ππνβνιή ζηελ αξκφδηα αξρή ή ηελ θαηαρψξηζε ζην Μεηξψν. Ο έιεγρνο ησλ Γ.. δηελεξγήζεθε γηα ηε δηαπίζησζε ηεο έιιεηςεο αθπξσζίαο (θαηά ην άξζξν 35α Κ.Ν. 2190/20) ή αθπξφηεηαο (θαηά ην άξζξν 35β Κ.Ν. 2190/20). Έηζη ειέγρνληαη π.ρ. ε ηήξεζε ησλ δηαηππψζεσλ ηεο ζχγθιεζεο ησλ Γ.., ε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πεξί απαξηίαο θαη πιεηνςεθίαο, ε κε αληίζεζε ησλ απνθάζεσλ πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ ή ηνπ Καηαζηαηηθνχ θ.ιπ. κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ ππ φςηλ καο απφ ηελ Δηαηξία. εκεηψλεηαη φηη δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε δηαδηθαζία θαη ζηνπο φξνπο θαηαβνιήο θαη νινθιήξσζεο ησλ απμήζεσλ (φπσο π.ρ. ε άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο ησλ κεηφρσλ, ε πηζηνπνίεζε θαηαβνιήο θ.ιπ.), εμεηάζηεθε αλσηέξσ. Ο έιεγρνο πάλησο δελ θαιχπηεη ηελ απζεληηθφηεηα γεγνλφησλ αλαθεξνκέλσλ ζηα πξαθηηθά ησλ Γ.., ηελ απζεληηθφηεηα ησλ ππνγξαθψλ, ηελ χπαξμε πιεξεμνπζηφηεηαο, θαζψο θαη ηελ εμαθξίβσζε ηεο ηήξεζεο νξηζκέλσλ δηαηππψζεσλ νη νπνίεο είηε είλαη εθ ησλ πξαγκάησλ κε επαιεζεχζηκεο (φπσο π.ρ. ε πξνεγνχκελε ησλ Γ.. θαηάζεζε ησλ κεηνρψλ απφ ηνπο κεηφρνπο θαηά ην άξζξν 28 Κ.Ν. 2190/20) είηε δελ απνηεινχλ, θαηά ηε λνκνινγία θαη ηε λνκηθή ζεσξία, φξν ηνπ θχξνπο ησλ απνθάζεσλ (φπσο π.ρ. ε ππνβνιή ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζηελ επνπηηθή αξρή 20 εκέξεο πξηλ απφ ηε Γ.., ε παξάιεηςε ηεο νπνίαο δελ πξνθαιεί αθπξφηεηα). Δπίζεο, δελ θαιχπηεηαη ε πεξίπησζε ηνπ αλππφζηαηνπ Γ.., ζην κέηξν πνπ νη ιφγνπ ηνπ αλππφζηαηνπ δελ πξνθχπηνπλ απφ ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ηεζεί ππ φςηλ καο. ε φιεο ηηο Γεληθέο πλειεχζεηο (ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο) πνπ έιαβαλ ρψξα ην αλσηέξσ δηάζηεκα, ππήξμε απαξηία ησλ παξηζηακέλσλ ή/θαη αληηπξνζσπεπφκελσλ κεηφρσλ θαηά 100% (θαζνιηθή) θαη νη ζρεηηθέο απνθάζεηο ειήθζεζαλ κε νκφθσλε απφθαζε. εκεηψλνπκε φηη δε καο έρεη γλσζηνπνηεζεί αγσγή πεξί αθπξψζεσο απνθάζεσλ ηεο Γ.. ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο ή πεξί αθπξψζεσο απνθάζεσλ ηνπ Γ.. απηήο. Οχηε καο έρεη γλσζηνπνηεζεί ε χπαξμε ζρεηηθψλ εγγξάθσλ εμψδηθσλ νριήζεσλ, ν δε έιεγρνο δελ θαιχπηεη ηελ εμαθξίβσζε ηεο χπαξμεο αγσγψλ γηα ηελ αθπξφηεηα ή αθχξσζε ησλ

10 απνθάζεσλ Γ.. πνπ πξναλαθέξνληαη ή εθείλσλ πνπ έιαβαλ ρψξα πξηλ απφ ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν, δεδνκέλνπ ηνπ αλέθηθηνπ ηεο ελ ιφγσ εμαθξίβσζεο Γηνίθεζε εθπξνζώπεζεο ηεο εηαηξείαο Απφ ηνλ έιεγρν πνπ δηελεξγήζακε ζηα πξνζθνκηζζέληα αληίγξαθα ησλ πξαθηηθψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο ησλ εηψλ πξνθχπηεη φηη νη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ην ππφ θξίζε δηάζηεκα ειήθζεζαλ κε λφκηκε απαξηία θαη πιεηνςεθία θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ Κ.Ν. 2190/ Γηνηθεηηθό ζπκβνύιην Αξρηθά νξίζηεθε φηη ε εηαηξεία ζα δηνηθείηαη απφ ηξία έσο ελλέα κέιε. Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηεο εηαηξείαο νξίζηεθε πεληαεηήο. Απφ ηνλ έιεγρν ηνπ θσδηθνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ ηα ζρεηηθά άξζξα πεξί ζπγθιήζεσο Γ.. εθινγήο, αληηθαηαζηάζεσο, αληηπξνζσπεχζεσο, απνπζίαο κειψλ Γ. είλαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/20. Σν απηφ ηζρχεη γηα ηηο πεξί απαξηίαο θαη πιεηνςεθίαο ηνπ Γ.. ξήηξεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ. 2 ήκεξα ε εηαηξεία δηνηθείηαη απφ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνηεινχκελν απφ 9 κέιε κε πεληαεηή ζεηεία. Σν ελ ελεξγεία Γ.. εμειέγε κε ηελ απφ απφθαζε ηεο Γ. θαη ζπγθξνηήζεθε ζε ζψκα κε ην πξαθηηθφ Γ απφ (ΦΔΚ 11797/ ) κε ζεηεία κέρξη ηελ Απνηειείηαη απφ ηνπο θ.θ. : -Παππά Αιέμαλδξν ηνπ Πέηξνπ - Πξφεδξν -Γεξάξδε Γεψξγην ηνπ Νηθνιάνπ Γ/ληα χκβνπιν -Γεξάξδε νθία ζπδ. Γεσξγίνπ - Αληηπξφεδξν -Θενδσξίδε Νηθφιαν ηνπ Γεσξγίνπ - Μέινο -Βνχιηζν Θσκά ηνπ Κσλζηαληίλνπ - Μέινο -Παπαδάθε Δπηχρην ηνπ Μηραήι - Μέινο -Πιέζζα Γηνλχζην ηνπ ππξίδσλνο - Μέινο -Γεξάξδε Νηθφιαν ηνπ Γεσξγίνπ - Μέινο θαη -Θενδσξίδε Γεψξγην ηνπ Νηθνιάνπ - Μέινο Δπίζηρ η Δηαιπεία έθεζε ςπότιν μαρ ηιρ από.. ςπεύθςνερ δηλώζειρ ηος άπθπος 8 ν. 1599/1986 ηυν μελών ηος Γ.. ηηρ Δκδόηπιαρ Δηαιπείαρ και ανηίγπαθα ποινικού μηηπώος ηύπος β ηυν μελών ηος Γ. αςηήρ, από ηα οποία πποκύπηει όηι κανένα από ηα παπαπάνυ μέλη ηος Γ. ηηρ εκδόηπιαρ εηαιπείαρ δεν έσει καηαδικαζηεί ζε ποινή πος να ζςνεπάγεηαι ηιρ εκπηώζειρ ηος άπθπος 58 επ. ηος Κ.Ν 2190/1920 για ππάξειρ αηιμυηικέρ, ούηε για οικονομικά εγκλήμαηα ούηε εκκπεμούν ειρ βάπορ ηοςρ δικαζηήπια πος αθοπούν πηώσεςζη, εγκλημαηική ππάξη ή απαγόπεςζη άζκηζηρ επισειπημαηικήρ δπαζηηπιόηηηαρ ή / και σπημαηιζηηπιακών ζςναλλαγών ή και επαγγέλμαηορ.

11 Δθπξνζώπεζε ηεο εηαηξείαο Α. Καηαζηαηηθφ Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη θαηά ηνπο φξνπο ηνπ Καηαζηαηηθνχ (άξζξν 15), ηε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο θαη ηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο απηήο, απνθαζίδνληαο γηα θάζε δήηεκα, ην νπνίν αλάγεηαη ζηε θχζε θαη ην ζθνπφ ηεο Δηαηξείαο. Δηδηθφηεξα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. έρεη ηηο αθφινπζεο εμνπζίεο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά. Δθπξνζσπεί ηελ Δηαηξεία ελψπηνλ φισλ ησλ Γηθαζηεξίσλ, Διιεληθψλ θαη Αιινδαπψλ, παληφο βαζκνχ θαη δηθαηνδνζίαο θαη απηνχ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ θαη πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, θαζψο θαη πάζεο άιιεο δεκφζηαο, δεκνηηθήο, θνηλνηηθήο δηνηθεηηθήο ή επαγγεικαηηθήο αξρήο δηα ηνπ Πξνέδξνπ ή θάπνηνπ απφ ηνπο ζπκβνχινπο ή άιινπ πξνζψπνπ πνπ νξίδεηαη εηδηθά απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Απνθαζίδεη ηελ ίδξπζε θαη θαηάξγεζε ππνθαηαζηεκάησλ, πξαθηνξείσλ ή γξαθείσλ νπνπδήπνηε θξίλεη ηνχην ζθφπηκν, απνθαζίδεη ηελ έθηαζε ησλ εξγαζηψλ απηψλ θαη ηε δηθαηνδνζία ησλ δηεπζπλφλησλ απηά. Πξνζδηνξίδεη θαη ειέγρεη θάζε δαπάλε ζρεηηθή κε ηε ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο, δηνξίδεη θαη παχεη ηνπο Γηεπζπληέο θαη γεληθά ην πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη ηνπο πιεξεμνχζηνπο δηθεγφξνπο θαη θαζνξίδεη ηα θαζήθνληα θαη δηθαηψκαηα απηψλ θαη ηηο ακνηβέο ηνπο θαη θάζε άιιε απνιαβή ηνπο, εθ φζνλ δελ πξφθεηηαη γηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, νπφηε αξκφδηα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ απνδνρψλ ηνπο είλαη ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ κε εηδηθή απφθαζε ηεο. Πξνβαίλεη ζε αγνξέο, πσιήζεηο, αληαιιαγέο θαη κηζζψζεηο αθηλήησλ θαη άιισλ θηλεηψλ πξαγκάησλ. Πξνβαίλεη ζε ζπλνκνινγήζεηο δαλείσλ, απιψλ, ελππνζήθσλ, ή θαη κε ελερπξίαζε εκπνξεπκάησλ, θαζψο θαη ζηε ζχλαςε παληφο άιινπ είδνπο ζπκβάζεσλ κεηά ηξίησλ. Δθδίδεη, απνδέρεηαη θαη νπηζζνγξάθεη αληί ηεο Δηαηξείαο θάζε δήισζε θαη θάζε έγγξαθν πνπ εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο απηήο θαη γεληθά είλαη επηθνξηηζκέλν λα επηκειείηαη ηελ εηαηξηθή πεξηνπζία, λα ιακβάλεη νπνηαδήπνηε επείγνληα ζπληεξεηηθά κέηξα γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δηαηξείαο. Δλεξγεί πξνεμνθιήζεηο θαη πξνθαηαβνιέο, ηνπνζεηεί ηελ πεξηνπζία ηεο Δηαηξείαο, εηζπξάηηεη ηα νθεηιφκελα ζ απηήλ απφ νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ ή δεκφζηνπ δηθαίνπ ή απφ ην Γεκφζην θαη ζπλάπηεη νπνηεζδήπνηε ζπκβάζεηο εξγνιαβίαο κε παξαρψξεζε ή ρσξίο παξαρψξεζε πξνλνκίσλ. Ηδξχεη θαη ζπκπξάηηεη ζηελ ίδξπζε νπνησλδήπνηε ζπλαθψλ Δηαηξεηψλ θαη Δπηρεηξήζεσλ, απνθαζίδεη ζπκκεηνρέο ζε εηαηξείεο πνπ έρνπλ ηδξπζεί ή πνπ ζα ηδξπζνχλ, κε ηνπο φξνπο ηνπο νπνίνπο ζα εγθξίλεη. Πξνζδηνξίδεη ηελ εθάζηνηε ρξήζε ησλ δηαζεζίκσλ θεθαιαίσλ, δέρεηαη, επάγεη θαη αληεπάγεη θαη δίδεη ηνπο φξθνπο πνπ επηβάιινληαη γηα ηελ Δηαηξεία. Γηαπξαγκαηεχεηαη, ζπκβάιιεηαη, ζπκβηβάδεηαη, ζπλάπηεη ζπλππνζρεηηθά, δηνξίδεη δηαηηεηέο, απνθαζίδεη γηα ηελ άζθεζε αγσγψλ, ππνβνιή εγθιήζεσλ, άζθεζε ελδίθσλ κέζσλ, απνδνρή απνθάζεσλ παξαηηήζεσο, φινπ ή κέξνπο δηθψλ, εγγξαθήο, εμαιείςεσο ή άξζεσο ππνζεθψλ, πξνζεκεηψζεσλ, θαηαζρέζεσλ θαη θαηάξγεζεο δηθψλ. Παξέρεη γεληθή ή κεξηθή πιεξεμνπζηφηεηα ζε φζα πξφζσπα εγθξίλεη, θαη δηνξίδεη πιεξεμνχζηνπο δηθεγφξνπο ηεο εηαηξείαο, παξέρνληαο ζ απηνχο ηελ δένπζα δηθαζηηθή πιεξεμνπζηφηεηα. πγθαιεί ηηο Γεληθέο πλειεχζεηο ησλ κεηφρσλ, ηαθηηθέο ή έθηαθηεο θαη θαλνλίδεη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο απηψλ. Κιείλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο θαη θαηαξηίδεη ηνλ εηήζην Ηζνινγηζκφ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνλ ππνβάιιεη καδί κε ηελ

12 αλαγθαία επεμεγεκαηηθή έθζεζε ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, πξνηείλνληαο ζ απηή ηηο απνζβέζεηο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ γηα ηνπο επηζθαιείο ινγαξηαζκνχο θαη ηα έμνδα εγθαηάζηαζεο θαη ηηο αλαγθαίεο θξαηήζεηο γηα ελδερφκελεο δεκηέο, είηε γηα ζρεκαηηζκφ έθηαθηνπ απνζεκαηηθνχ, θαζψο θαη ηα δηαλεκεηέα ζηνπο κεηφρνπο κεξίζκαηα. Τπνβάιιεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε πξνηάζεηο γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο γηα αχμεζε ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ πέξαλ ηνπ νξίνπ πνπ νξίδεηαη απφ ην άξζξν 6 εδάθην β ηνπ παξφληνο, γηα κείσζε απηνχ, θαζψο θαη παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο Δηαηξείαο, γηα δηάιπζε πξηλ απφ ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ηεο ζπκβαηηθήο δηάξθεηαο ηεο Δηαηξείαο, γηα δηάιπζε πξηλ απφ ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ηεο ζπκβαηηθήο δηάξθεηάο ηεο θαη γηα ζπγρψλεπζε κε άιιεο. Καζνξίδεη ηηο ιεπηνκέξεηεο έθδνζεο λέσλ κεηνρψλ, θαηά ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο, εηδηθφηεξα δε θαζνξίδεη ειεχζεξα ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ, ηηο νπνίεο δχλαηαη λα αληηπξνζσπεχεη θάζε ηίηινο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δηθαηνχηαη, επίζεο, λα απνθαζίδεη ηελ έθδνζε θνηλνχ νκνινγηαθνχ δαλείνπ, θαζψο θαη νκνινγηαθψλ δαλείσλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 10 θαη 11 ηνπ Ν. 3156/2003. Β. πγθξφηεζε Γ χκθσλα κε ην απφ πξαθηηθφ ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ην απφ πξαθηηθφ ηνπ Γ (ΦΔΚ 11797/ ) φια ηα δηθαηψκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην άξζξν 15 ηνπ θαηαζηαηηθνχ αλαηίζεληαη ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ Αιέμαλδξν Παππά, ζηνλ Γ/ληα χκβνπιν Γεψξγην Γεξάξδε θαη ζηελ Αληηπξφεδξν νθία Γεξάξδε, ζηνλ θαζέλα μερσξηζηά. Ο Πξφεδξνο ή ν Γ/λσλ χκβνπινο ή ε Αληηπξφεδξνο δεζκεχνπλ ηελ εηαηξεία γηα θάζε ζέκα κε κφλε ηελ ππνγξαθή ηνπο θάησ απφ ηελ εηαηξηθή επσλπκία. Δλδεηθηηθά ν θαζέλαο απφ απηνχο μερσξηζηά εθπξνζσπεί ηελ εηαηξεία ζε φια ηα δηθαζηήξηα Διιεληθά θαη αιινδαπά θάζε βαζκνχ θαη δηθαηνδνζίαο θαη ζε θάζε άιιε δεκφζηα, δεκνηηθή, θνηλνηηθή, δηνηθεηηθή ή επαγγεικαηηθή αξρή, απνθαζίδεη ηελ ίδξπζε θαη θαηάξγεζε ππνθαηαζηεκάησλ, πξαθηνξείσλ ή γξαθείσλ νπνπδήπνηε θξίλεη ζθφπηκν, απνθαζίδεη ηελ έθηαζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο, θαη ηε δηθαηνδνζία ησλ δηεπζπλφλησλ ηνπο. Πξνζδηνξίδεη θαη ειέγρεη θάζε δαπάλε (ζρεηηθή κε ηελ ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξίαο, δηνξίδεη θαη παχεη ηνπο δηεπζπληέο θαη γεληθά ην πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπο πιεξεμνχζηνπο δηθεγφξνπο θαη θαζνξίδεη ηα θαζήθνληα θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπο θαη θάζε απνιαβή ηνπο (αλ δελ είλαη κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ). Πξνβαίλεη ζε αγνξέο, πσιήζεηο θαη κηζζψζεηο αθηλήησλ θαη άιισλ θηλεηψλ πξαγκάησλ. Πξνβαίλεη ζε ζπλνκνινγήζεηο δαλείσλ, θαζψο θαη ηε ζχλαςε παληφο άιινπ είδνπο ζπκβάζεσλ κεηά ηξίησλ. Δθδίδεη, απνδέρεηαη, νπηζζνγξάθεη ζπλαιιαγκαηηθέο, γξακκάηηα εηο δηαηαγήλ θαη ηξαπεδηθέο ή άιιεο επηηαγέο, ππνγξάθεη αληί ηεο Δηαηξείαο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο θάζε δήισζε ή έγγξαθν πνπ εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ηεο θαη γεληθά επηκειείηαη ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο θαη ιακβάλεη νπνηαδήπνηε επείγνληα ζπληεξεηηθά κέηξα πξνο εμαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δηαηξείαο. Δλεξγεί πξνεμνθιήζεηο θαη πξνθαηαβνιέο, εηζπξάηηεη ηα νθεηινκελα ζε απηή απφ νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ ή δεκφζηνπ δηθαίνπ θαη ζπλάπηεη νπνηεζδήπνηε ζπκβάζεηο θαζψο θαη ζπκβάζεηο εξγνιαβίαο. Πξνζδηνξίδεη εθάζηνηε ηελ ρξήζε ησλ δηαζεζίκσλ θεθαιαίσλ, δέρεηαη,

13 επάγεη - αληεπάγεη θαη δίδεη ηνπο φξθνπο πνπ επηβάιινληαη ζηελ Δηαηξεία. Παξέρεη γεληθή ή κεξηθή πιεξεμνπζηφηεηα ζε φζα πξφζσπα θξίλεη θαη δηνξίδεη πιεξεμνχζηνπο δηθεγφξνπο ηεο Δηαηξίαο παξέρνληαο ζε απηνχο ηε δένπζα δηθαζηηθή πιεξεμνπζηφηεηα. Σα κέιε ηνπ Γ Νηθφιανο Θενδσξίδεο θαη Δπηχρηνο Παπαδάθεο ελεξγψληαο ν θαζέλαο ρσξηζηά, εθπξνζσπνχλ ηελ Δηαηξεία γηα ηα αθφινπζα ζέκαηα ζέηνληαο ηελ ππνγξαθή ηνπο θάησ απφ ηελ εηαηξηθή επσλπκία: Δθπξνζσπνχλ θαη δεζκεχνπλ ηελ Δηαηξεία γηα ππνρξεψζεηο, απαηηήζεηο, αλαιήςεηο κεηξεηψλ, ζπκςεθηζκνχο πιεξσκψλ ή εηζπξάμεσλ κέζσ ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ηεο Δηαηξείαο. Δηζπξάηηνπλ ηα νθεηιφκελα ζηελ Δηαηξεία πνζά απφ νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν Γεκνζίνπ ή Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ ή θαη απφ ην Γεκφζην θαη ζπλάπηνπλ πάζεο θχζεσο ζπκβάζεηο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ εηζαγσγέο εκπνξεπκάησλ. Δθδίδνπλ θαη νπηζζνγξαθνχλ ηξαπεδηθέο επηηαγέο θαη ππνγξάθνπλ αληί ηεο Δηαηξείαο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο θάζε δήισζε θαη έγγξαθν πνπ αθνξά ζε εηζαγσγέο αγαζψλ. Δηδηθά γηα ηελ έθδνζε ηξαπεδηθψλ επηηαγψλ εηο δηαηαγήλ γηα πνζά κεγαιχηεξα ησλ επξψ, απαηηείηαη ε ζπλππνγξαθή ελφο αθφκε κέινπο ηνπ Γ ή ελφο απφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο ππαιιήινπο ηεο Δηαηξείαο. Δθπξνζσπνχλ ηελ Δηαηξεία ελψπηνλ νπνηαζδήπνηε δεκφζηαο, δεκνηηθήο, θνηλνηηθήο ή άιιεο αξρήο θαη ππεξεζίαο, ελψπηνλ ησλ πάζεο θχζεσο Οξγαληζκψλ, ησλ Δηαηξεηψλ θνηλήο σθειείαο, ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ Γεκνζίνπ ή Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ ησλ Αζηπλνκηθψλ, Ληκεληθψλ θαη Γηνηθεηηθψλ Αξρψλ. Δπηθπξψλνπλ αθξηβή αληίγξαθα Πξαθηηθψλ απφ ην βηβιίν Πξαθηηθψλ ηνπ Γ θαη εθαξκνγή ηεο δηαηάμεσο ηνπ άξζξνπ 14 παξ. Γ ηνπ θαηαζηαηηθνχ. Δμνπζηνδνηνχλ ππαιιήινπο ή άιια πξφζσπα κε ζπλδεφκελα κε ηελ Δηαηξεία πξνθεηκέλνπ λα εθπξνζσπνχλ ηελ ηειεπηαία ελψπηνλ Γεκνζίσλ, Γεκνηηθψλ, Κνηλνηηθψλ ή άιισλ Αξρψλ θαη Τπεξεζηψλ, Οξγαληζκψλ θαη Δηαηξεηψλ Κνηλήο Χθειείαο, θαζψο θαη Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ ή Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ ππφ ηελ απηνλφεηε πξνυπφζεζε φηη ε ρνξεγνχκελε θάζε θνξά εμνπζηνδφηεζε δελ ππεξβαίλεη ηελ εμνπζία πνπ έρεη δνζεί απφ ην Γ ζηνπο ίδηνπο. Σν κέινο ηνπ Γ Γηνλχζηνο Πιέζζαο θαη νη ππάιιεινη ηεο Δηαηξείαο Φήθαο ηπιηαλφο ηνπ Παλαγηψηε θαη Φαξαδέιιε Εσή ηνπ Υαξαιάκπνπο ελεξγνχληεο ν θαζέλαο ρσξηζηά εθπξνζσπνχλ ηελ Δηαηξεία γηα ηα αθφινπζα ζέκαηα, ζέηνληαο ηελ ππνγξαθή ηνπο θάησ απφ ηελ εηαηξηθή επσλπκία: Δηζπξάηηνπλ πνζά νθεηιφκελα ζηελ Δηαηξεία απφ νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν Γεκνζίνπ ή Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ ή θαη απφ ην Γεκφζην θαη ζπλάπηνπλ ζπκβάζεηο γηα ζέκαηα εηζαγσγψλ, θαζψο θαη θάζε δήισζε θαη έγγξαθν πνπ αθνξά ηηο εηζαγσγέο απηέο. Δθδίδνπλ θαη νπηζζνγξαθνχλ ηξαπεδηθέο επηηαγέο. Δηδηθά γηα ηελ έθδνζε ηξαπεδηθψλ επηηαγψλ εηο δηαηαγήλ γηα πνζά κεγαιχηεξα ησλ επξψ, απαηηείηαη ε ζπλππνγξαθή ελφο αθφκε κέινπο ηνπ Γ ή ελφο απφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο ππαιιήινπο ηεο Δηαηξείαο. Δθπξνζσπνχλ ηελ Δηαηξεία ελψπηνλ νπνηαζδήπνηε δεκφζηαο, δεκνηηθήο, θνηλνηηθήο ή άιιεο αξρήο θαη ππεξεζίαο, ελψπηνλ ησλ πάζεο θχζεσο Οξγαληζκψλ, ησλ Δηαηξεηψλ θνηλήο σθειείαο, ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ Γεκνζίνπ ή Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ ησλ Αζηπλνκηθψλ, Ληκεληθψλ θαη Γηνηθεηηθψλ Αξρψλ. Δμνπζηνδνηνχλ ππαιιήινπο ή άιια πξφζσπα κε ζπλδεφκελα κε ηελ Δηαηξεία πξνθεηκέλνπ λα εθπξνζσπνχλ ηελ ηειεπηαία ελψπηνλ Γεκνζίσλ, Γεκνηηθψλ, Κνηλνηηθψλ ή άιισλ Αξρψλ θαη Τπεξεζηψλ, Οξγαληζκψλ θαη Δηαηξεηψλ

14 Κνηλήο Χθέιεηαο, θαζψο θαη Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ ή Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ ππφ ηελ απηνλφεηε πξνυπφζεζε φηη ε ρνξεγνχκελε θάζε θνξά εμνπζηνδφηεζε δελ ππεξβαίλεη ηελ εμνπζία πνπ έρεη δνζεί απφ ην Γ ζηνπο ίδηνπο. ε πεξίπησζε απνπζίαο ησλ κειψλ ηνπ Γ πνπ δεζκεχνπλ ηελ Δηαηξεία κε κφλε ηελ ππνγξαθή ηνπο, απαηηείηαη ε ππνγξαθή απφ θνηλνχ δχν εθ ησλ ππνινίπσλ εμνπζηνδνηεκέλσλ ππνγξαθψλ είηε κειψλ ηνπ Γ, είηε ππαιιήισλ ηεο Δηαηξείαο, γηα ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ ηεο Δηαηξείαο απφ νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ηελ νπηζζνγξάθεζε αμηνγξάθσλ πειαηψλ, ηελ έθδνζε επηηαγψλ εηο δηαηαγήλ, ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ θαη πιεξσκή ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ινγαξηαζκνχο ηξαπεδηθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ηεο Δηαηξείαο Απφ ηα ζηνηρεία ηα νπνία έζεζε ππφςηλ καο ε Δηαηξεία πξνθχπηεη φηη θάπνηα απφ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο ζπκκεηέρνπλ ζηα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα ησλ θάησζη εηαηξεηψλ (νη νπνίεο εηαηξείεο ηπγράλνπλ ζπγαηξηθέο ηεο Ηληεξγνπλη θαη αλαιύνληαη θαησηέξσ ππό 2.08): 1. Ο Αιέμαλδξνο Παππάο είλαη Πξφεδξνο Γ.. ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΛΛΖΝΟΚΑΝΓΗΝΑΤΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ -ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΗΔ ΔΗΑΓΧΓΔ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ». 2. Ο Γεψξγηνο Γεξάξδεο είλαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Η. ΚΑΣΑΚΟΤΕΖΝΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ-ΔΗΑΓΧΓΔ-ΔΜΠΟΡΗΑ ΞΤΛΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΞΤΛΟΤ 3. Ζ νθία Γεξάξδε είλαη Πξφεδξνο Γ.. ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Η. ΚΑΣΑΚΟΤΕΖΝΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ-ΔΗΑΓΧΓΔ-ΔΜΠΟΡΗΑ ΞΤΛΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΞΤΛΟΤ» θαη Αληηπξφεδξνο Γ.. ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΛΛΖΝΟΚΑΝΓΗΝΑΤΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ -ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΗΔ ΔΗΑΓΧΓΔ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ». 4. Ο Νηθφιανο Θενδσξίδεο είλαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΛΛΖΝΟΚΑΝΓΗΝΑΤΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ - ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΗΔ ΔΗΑΓΧΓΔ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ» 5. Ο Δπηχρηνο Παπαδάθεο είλαη κέινο Γ.. ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Η. ΚΑΣΑΚΟΤΕΖΝΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ-ΔΗΑΓΧΓΔ-ΔΜΠΟΡΗΑ ΞΤΛΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΞΤΛΟΤ» θαη ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΛΛΖΝΟΚΑΝΓΗΝΑΤΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ -ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΗΔ ΔΗΑΓΧΓΔ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ». 6. Ο Γηνλχζηνο Πιέζζαο είλαη κέινο Γ.. ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Η. ΚΑΣΑΚΟΤΕΖΝΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ-ΔΗΑΓΧΓΔ-ΔΜΠΟΡΗΑ ΞΤΛΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΞΤΛΟΤ». 7. Ο Νηθφιανο Γεξάξδεο είλαη κέινο Γ.. ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΛΛΖΝΟΚΑΝΓΗΝΑΤΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ -ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΗΔ ΔΗΑΓΧΓΔ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ». 8. Ο Γεψξγηνο Θενδσξίδεο είλαη κέινο Γ.. ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Η. ΚΑΣΑΚΟΤΕΖΝΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ-ΔΗΑΓΧΓΔ-ΔΜΠΟΡΗΑ ΞΤΛΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΞΤΛΟΤ».

15 πκκεηνρή ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ζην Κεθάιαην άιισλ εηαηξεηώλ χκθσλα κε ηα έγγξαθα πνπ ηέζεθαλ ππ φςηλ καο πξνθχπηεη φηη θάπνηα κέιε ηνπ Γ.. ηεο Δηαηξείαο ζπκκεηέρνπλ ζην θεθάιαην άιισλ εηαηξεηψλ σο εμήο : 1. Ζ νθία Γεξάξδε ζπκκεηέρεη ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο Η. Καηαθνπδελφο, θαζψο έρεη 500 κεηνρέο ζε ζχλνιν Διεγθηέο Απφ ηα ζηνηρεία πνπ εηέζεζαλ ππ φςηλ καο ειεγθηέο γηα ηηο ρξήζεηο 2008 θαη 2007 εμειέγεζαλ απν ην ΟΔΛ νη θ.θ. Ησάλλεο Πέξξνο, σο ηαθηηθφο θαη Αγγειηθή Γξαηζία- Γξνκπάθε, σο αλαπιεξσκαηηθή θαη γηα ηε ρξήζε 2006 νη θ.θ. Ησάλλα Φιψξνπ σο ηαθηηθή θαη Αγγειηθή Γξαηζία-Γξνκπάθε σο αλαπιεξσκαηηθή. Ζ άλσ εθινγή είλαη ζχκθσλε θαη κε ην άξζξν 29 ηνπ θσδηθνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο Γηάζεζε θεξδώλ Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 πνπ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 37 ηνπ Π.Γ. 409/86, ε δηάζεζε ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ηεο εηαηξείαο γίλεηαη κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν: α) Πξνεγείηαη ε δηάζεζε ηνπ πνζνζηνχ γηα ην ζρεκαηηζκφ ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ, φπσο νξίδεη ν λφκνο, δειαδή γηα ην ζθνπφ απηφ αθαηξείηαη ηνπιάρηζηνλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ησλ θαζαξψλ θεξδψλ. Όπσο είλαη γλσζηφ, ζχκθσλα κε ην λφκν ε αθαίξεζε απηή παχεη λα είλαη ππνρξεσηηθή, φηαλ απηφ θηάζεη ζε πνζφ ίζν ηνπιάρηζηνλ κε ην έλα ηξίην (1/3) ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. β) Αθνινπζεί ε δηάζεζε ηνπ πνζνχ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ κεξίζκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 3 ηνπ Α.Ν. 148/1967, φπσο ηζρχεη, δειαδή πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ ηξηάθνληα πέληε επί ηνηο εθαηφλ (35%) επί ησλ θαζαξψλ θεξδψλ. Oη δηαηάμεηο απηέο δελ εθαξκφδνληαη εθφζνλ ην απνθαζίζεη ε Γεληθή πλέιεπζε κε πιεηνςεθία εβδνκήληα ηνηο εθαηφ (70%) ηνπιάρηζηνλ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ γ) Ζ Γεληθή πλέιεπζε δηαζέηεη θαηά ηελ θξίζε ηεο ην ππφινηπν ησλ θαζαξψλ θεξδψλ γηα ακνηβέο ησλ κειψλ ηνπ Γ, γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ Δθηάθηνπ απνζεκαηηθνχ ή δηαλνκή ζπκπιεξσκαηηθνχ κεξίζκαηνο ζηνπο κεηφρνπο ή κεηαθέξεηαη εηο λένλ θαη πάλησο ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηα άξζξα 44 α, 45, 46 Ν. 2190/ Θπγαηξηθέο - πκκεηνρέο Απφ ηα ζηνηρεία ηα νπνία έζεζε ζηε δηάζεζή καο ε Δηαηξεία, θαηά ην ρξφλν δηελέξγεηαο ηνπ παξφληνο λνκηθνχ ειέγρνπ, πξνθχπηεη φηη ε εηαηξεία έρεη ηέζζεξηο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο: Α. Γηα ηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία Η. ΚΑΣΑΚΟΤΕΖΝΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΗΑΓΧΓΔ ΔΜΠΟΡΗΑ ΞΤΛΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΞΤΛΟΤ καο πξνζθνκίζζεθαλ, εθηφο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ παξαηίζεληαη ππφ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΥΗ, ηα εμήο:

16 1. Κσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ ηεο άλσ εηαηξείαο (ζε απιφ αληίγξαθν) φπσο ηζρχεη κεηά ηελ απφ απφθαζε ηεο έθηαθηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο άλσ εηαηξείαο. 2. Πξαθηηθφ ηεο 18 εο ηαθηηθήο γελ. ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο (ζε απιφ αληίγξαθν). 3. Ηζνινγηζκφ ηεο (ΦΔΚ ππ αξ. 4613/ ) 4. Γεκνζίεπζε ηνπ πξαθηηθνχ απφ ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξείαο θαη ην Γ έσο ηελ (ΦΔΚ 7266/ ). 5. Αλαθνίλσζε θαηαρψξεζεο ζην ΜΑΔ ηεο ζχζηαζεο ηεο άλσ εηαηξείαο (ΦΔΚ 2602/ ). 6. Βεβαίσζε Ννκαξρίαο Πεηξαηά ππ αξ. 1152/16/3/2009. Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξνθχπηεη φηη: Ζ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία Η. ΚΑΣΑΚΟΤΕΖΝΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΗΑΓΧΓΔ ΔΜΠΟΡΗΑ ΞΤΛΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΞΤΛΟΤ θαη δηαθξηηηθφ ηίηιν «Η. ΚΑΣΑΚΟΤΕΖΝΟ Α.Δ.» ζπλεζηήζε ην έηνο 1989 κε ηελ πξάμε 4418/ ηεο ζπκ/θνπ Αζελψλ Βαζηιηθήο Καινγεξνπνχινπ θαη ηελ δηνξζσηηθή πξάμε ηεο ηδίαο ζπκβ/θνπ ππ αξ. 4432/ , ελεθξίζε κε ηελ απφθαζε /89 ηνπ Ννκάξρε Πεηξαηψο θαη θαηαρσξήζεθε κε ΑΡΜΑΔ 19730/02/Β/89/157, κε έδξα ηνλ Γήκν Πεηξαηά, ζθνπφ ηελ εηζαγσγή θαη εκπνξία μπιείαο θαη πξντφλησλ μχινπ θαη δηάξθεηα 100 έηε (ΦΔΚ Σεχρνο ΑΔ & ΔΠΔ 2602/3.7.89), ζχκθσλα δε κε ην θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ ηεο έρεη σο ζθνπφ ηελ εηζαγσγή-επεμεξγαζία θαη εκπνξία μπιείαο θαη πξνηφλησλ μχινπ, θαη ηελ εηζαγσγή θαη εκπνξία εηδψλ θηγθαιεξίαο, εμνπιηζκνχ θαη δηαθφζκεζεο νηθνδνκψλ. Με απφθαζε ηεο απφ 22/6/2009 απηφθιεηεο θαζνιηθήο έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξίαο, ηξνπνπνηήζεθε ην άξζξν 4 ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη σο έδξα ηεο εηαηξίαο νξίζηεθε ν δήκνο Διεπζίλαο. Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο άλσ ζπγαηξηθήο αλέξρεηαη ζε επξψ δηαηξνχκελν ζε αλψλπκεο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 2,93 επξψ εθάζηε, εθ ησλ νπνίσλ κεηνρψλ αλήθνπλ ζηελ Ηληεξγνπλη ΑΔ θαη 500 ζηελ Γεξάξδε νθία ηνπ Αιεμάλδξνπ. Σν Γ ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ απαξηίδεηαη απφ 3 έσο 7 κέιε κε 5εηή ζεηεία. Σν Γ πνπ ζα δηνηθεί ηελ εηαηξεία κέρξη ηελ , φπσο νξίζζεθε απφ ηελ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ηεο θαη ζπγθξνηήζεθε ζε ζψκα, απαξηίδεηαη απφ ηνπο Γεξάξδε νθία ηνπ Αιεμάλδξνπ (Πξφεδξν), Γεξάξδε Γεψξγην ηνπ Νηθνιάνπ (Γ/ληα χκβνπιν), Πιέζζα Γηνλχζην ηνπ ππξίδσλνο, Παπαδάθε Δπηχρην ηνπ Μηραήι, Φαξαδέιιε Εσή ηνπ Υαξαιάκπνπο, Φήθα ηπιηαλφ ηνπ Παλαγηψηε θαη Θενδσξίδε Γεψξγην ηνπ Νηθνιάνπ ( ΦΔΚ ΣΑΔ & ΔΠΔ 7266/2008). Ζ άλσ βεβαίσζε ηεο Ννκαξρίαο Πεηξαηά Γηεχζπλζεο Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ (αξηζ. πξση. 1152/16/3/2009) πηζηνπνηεί φηη δελ έρνπλ ππνβιεζεί πξαθηηθά γεληθήο ζπλέιεπζεο απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη έρεη απνθαζηζηεί ε ιχζε ηεο εηαηξείαο θαη ε ζέζε ηεο ζε εθθαζάξηζε, φηη δελ έρεη αλαθιεζεί ε άδεηα ζχζηαζήο ηεο θαη φηη δελ έρεη ππνβιεζεί δηθαζηηθή απφθαζε πεξί ιχζεσο θαη ζέζεο ηεο ζε εθθαζάξηζε ζχκθσλα κε ηα άξζξα 48 θαη 48 α ηνπ Κ.Ν. 2190/20. Πεξαηηέξσ ζε ζρέζε κε ηελ εηαηξία απηή καο θνηλνπνηήζεθε επηζηνιή ηνπ λνκηθνχ ζπκβνχινπ ηεο εηαηξίαο θ. Γεψξγηνπ Γεσξγηάδε ε νπνία επί ιέμεη έρεη σο εμήο:

17 «1. Γηα ηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Η. ΚΑΣΑΚΟΤΕΖΝΟ Α.Δ. ΔΗΑΓΧΓΔ ΔΜΠΟΡΗΑ ΞΤΛΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΞΤΛΟΤ». (α). Γηθαζηηθέο εθθξεκφηεηεο: Γελ πθίζηαληαη ζεκαληηθέο δηθαζηηθέο εθθξεκφηεηεο. (β). Πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε: Πνζνζηφ 1% εμ αδηαηξέηνπ ζηα αθίλεηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζην ππ αξηζκ / ζπκβφιαην ηεο πκβνιαηνγξάθνπ Αζελψλ Βαζηιηθήο Καινγεξνπνχινπ. (γ). εκαληηθέο ζπκβάζεηο: Γελ πθίζηαληαη. (δ). Γηνηθεηηθέο άδεηεο: Γελ πθίζηαληαη (ε). Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ: Έληεθα (11). (ζη). Γηθαζηηθέο εθθξεκφηεηεο κε εξγαδφκελνπο: Γελ πθίζηαληαη.» Β) Γηα ηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΔΛΛΖΝΟΚΑΝΓΗΝΑΤΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ -ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΗΔ ΔΗΑΓΧΓΔ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ» καο πξνζθνκίζζεθαλ, εθηφο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ παξαηίζεληαη ππφ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΥΗ, ηα εμήο: 1. Κσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ (ζε απιφ αληίγξαθν) ηεο άλσ εηαηξείαο φπσο ηζρχεη κεηά ηελ απφ απφθαζε ηεο έθηαθηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ. 2. ΦΔΚ άδεηαο ζπζηάζεσο θαη εγθξίζεσο θαηαζηαηηθνχ (ππ αξ. 1980/ ) 3. ΦΔΚ θαηαρψξεζεο ηνπ απφ πξαθηηθφ ηεο ηαθηηθήο γεληθήο ζπλέιεπζεο θαη ηνπ απφ πξαθηηθνχ ηνπ Γ ζρεηηθά κε ην Γ θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξείαο. (ππ αξ. 3289/ ) 4. ΦΔΚ δεκνζίεπζεο ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο εηαηξείαο (ππ αξ. 2483/ ). 5. Ζ Βεβαίσζε ηεο Ννκαξρίαο Πεηξαηά ππ αξ.11151/ Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξνθχπηεη φηη: Ζ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΔΛΛΖΝΟΚΑΝΓΗΝΑΤΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ - ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΗΔ ΔΗΑΓΧΓΔ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ» θαη δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΔΛΛΖΝΟΚΑΝΓΗΝΑΤΗΚΖ Α.Δ.» (ζεκεξηλφο δηαθξηηηθφο ηίηινο «ELSCAN- ΔΛΛΖΝΟΚΑΝΓΗΝΑΤΗΚΖ ΑΔ») ζπλεζηήζε ην έηνο 1985 κε ηελ πξάμε 2621/9.5.85

18 ηεο ζπκ/θνπ Αζελψλ Δπαγγειίαο Σξέδνπ -Γηακαληνπνχινπ, ελεθξίζε κε ηελ απφθαζε /85 ηεο Ννκαξρίαο Πεηξαηψο θαη θαηαρσξήζεθε κε ΑΡΜΑΔ 7504/02/Β/86/1384, κε έδξα ηνλ Γήκν Πεηξαηά θαη δηάξθεηα 40 εηψλ (ΦΔΚ Σεχρνο ΑΔ & ΔΠΔ 2602/3.7.89). θνπφο ηεο είλαη νη αληηπξνζσπείεο θαη εηζαγσγέο, λαπηηθέο εξγαζίεο θαη ηηο πξαθηνξεχζεηο πινίσλ θαη εκεδαπψλ ή αιινδαπψλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ. Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο αλσ ζπγαηξηθήο αλέξρεηαη ζε επξψ δηαηξνχκελν ζε αλψλπκεο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 2,93 επξψ εθάζηε. Σν Γ ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ απαξηίδεηαη απφ 4 έσο 7 κέιε κε 5εηή ζεηεία. Σν Γ πνπ ζα δηνηθεί ηελ εηαηξεία κέρξη ηελ , φπσο νξίζζεθε απφ ηελ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ηεο θαη ζπγθξνηήζεθε ζε ζψκα, απαξηίδεηαη απφ ηνπο Παππά Αιέθν (Πξφεδξν), Γεξάξδε νθία (Αληηπξφεδξν), Θενδσξίδε Νηθφιαν (Γ/ληα χκβνπιν), Γεξάξδε Γεψξγην θαη Παπαδάθε Δπηχρην ( ΦΔΚ ΣΑΔ & ΔΠΔ 3289/2008). Ζ άλσ βεβαίσζε ηεο Ννκαξρίαο Πεηξαηά Γηεχζπλζεο Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ (αξηζ. πξση. 1151/16/3/2009) πηζηνπνηεί φηη δελ έρνπλ ππνβιεζεί πξαθηηθά γεληθήο ζπλέιεπζεο απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη έρεη απνθαζηζηεί ε ιχζε ηεο εηαηξείαο θαη ε ζέζε ηεο ζε εθθαζάξηζε, φηη δελ έρεη αλαθιεζεί ε άδεηα ζχζηαζήο ηεο θαη φηη δελ έρεη ππνβιεζεί δηθαζηηθή απφθαζε πεξί ιχζεσο θαη ζέζεο ηεο ζε εθθαζάξηζε ζχκθσλα κε ηα άξζξα 48 θαη 48 α ηνπ Κ.Ν. 2190/20. Πεξαηηέξσ ζε ζρέζε κε ηελ εηαηξία απηή καο θνηλνπνηήζεθε επηζηνιή ηνπ λνκηθνχ ζπκβνχινπ ηεο εηαηξίαο θ. Γεψξγηνπ Γεσξγηάδε ε νπνία επί ιέμεη έρεη σο εμήο: «Γηα ηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΔΛΛΖΝΟΚΑΝΓΗΝΑΒΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΗΔ ΔΗΑΓΧΓΔ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ». (α). Γηθαζηηθέο εθθξεκφηεηεο: Καηά ηεο εηαηξείαο αζθήζεθε Αγσγή απφ ηνλ Γεψξγην Γάιιν κε αίηεκα ηελ θαηαδίθε ηεο εηαηξείαο ζε θαηαβνιή πνζνχ ΔΤΡΧ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αδηθαηνινγήηνπ πινπηηζκνχ. Ζ Αγσγή ζπδεηήζεθε ελψπηνλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Πεηξαηψο ηελ 11ε Μαξηίνπ 2009 θαη δελ έρεη εθδνζεί, κέρξη ζήκεξα, απφθαζε. (β). Πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε: Ζ εηαηξεία δελ έρεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. (γ). εκαληηθέο ζπκβάζεηο: Γελ πθίζηαληαη. (δ). Γηνηθεηηθέο άδεηεο: Έρεη εθδνζεί ζην φλνκα ηεο εηαηξείαο Άδεηα Αζθήζεσο Δπαγγέικαηνο Δκπνξηθνχ Αληηπξνζψπνπ Δηζαγσγήο θαη Δμαγσγήο απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 307/1976 Πεξί Δκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ Δηζαγσγήο θαη Δμαγσγήο.

19 (ε). Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ: Σξεηο (3). (ζη). Γηθαζηηθέο εθθξεκφηεηεο κε εξγαδφκελνπο: Γελ πθίζηαληαη.» Γ) Γηα ηελ εηαηξία κε ηελ επσλπκία INTERWOOD CYPRUS LIMITED καο πξνζθνκίζηεθαλ i) Aληίγξαθν ηνπ απφ 13/5/2007 ηδξπηηθνχ εγγξάθνπ θαη θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο. ii) Αληίγξαθν ησλ απφ 31/12/2008 νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξίαο iii) Αληίγξαθν ηνπ απφ 14/4/2007 πηζηνπνηεηηθνχ ηνπ Δθφξνπ Δηαηξηψλ Κχπξνπ Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξνθχπηεη φηη: Ζ ηδησηηθή εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο κε κεηνρέο κε ηελ επσλπκία «INTERWOOD CYPRUS LIMITED» ζπλεζηήζε ζηελ Κχπξν ην έηνο 2007 κε ην απφ 13/5/2007 ηδξπηηθφ έγγξαθν θαη θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξίαο ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ πεξί Δηαηξηψλ Νφκν, Κεθ. 113 ηεο Κχπξν, κε έδξα ηε Λεπθσζία Κχπξνπ, Κιενκέλνπο 7, 1 νο φξνθνο, Γηακ/Γξαθείν 101, Σ.Κ Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξίαο είλαη ην ρνλδξηθφ εκπφξην μπιείαο. Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο αλσ ζπγαηξηθήο αλέξρεηαη ζε επξψ δηαηξνχκελν ζε κεηνρέο ηάμεο Α νλνκαζηηθήο αμίαο 1 επξψ εθάζηε θαη κεηνρέο ηάμεο Β νλνκαζηηθήο αμίαο 1 Δπξψ εθάζηε, εθ ησλ νπνίσλ κεηνρψλ 4000 Β Σάμεο αλήθνπλ ζηελ Ηληεξγνπλη ΑΔ. Ζ εηαηξία ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ έρεη 2 ζπκβνχινπο. Οη ζχκβνπινη ηεο εηαηξίαο ζήκεξα είλαη νη θ.θ. Παλαγηψηεο Σζηαιήο θαη Ησάλλεο Κιεάλζνπο θαη Γξακκαηέαο ηεο ε θα Έιελα Σζηαιή. Γ) Γηα ηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ παξαπέκπνπκε ζηνλ απφ λνκηθφ έιεγρν ηεο εηαηξίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε επίζεο απφ ην γξαθείν καο. Δθ ηνπ ειέγρνπ ησλ λνκηκνπνηεηηθώλ εγγξάθσλ ησλ ζπγαηξηθώλ εηαηξεηώλ πξνέθπςε όηη έρνπλ ζπζηαζεί θαi ιεηηνπξγνύλ λνκίκσο. 3. ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΘΔΖ Aθήρ ζηιγμήρ διενεπγήθηκε οικονομικόρ έλεγσορ, παπέλκει η εξέηαζη ηος εν λόγυ θέμαηορ ζηα πλαίζια ηηρ παπούζαρ έκθεζηρ. Α. ΑΚΗΝΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ

20 Απφ ηα ζπκβφιαηα θηήζεσο πνπ εηέζεζαλ ππ φςηλ καο (ζε απιά αληίγξαθα) θαη ηνλ έιεγρν ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ησλ ππνζεθνθπιαθείσλ Θεζζαινλίθεο, Aζελψλ θαη Διεπζίλαο πνπ καο πξνζθνκίζζεθαλ, ε εηαηξεία έρεη πιήξε θπξηφηεηα επί: Α. Αγξνηεκαρίνπ θεηκέλνπ ζηελ αγξνηηθή πεξηνρή Γεθχξαο, ηεο νκψλπκεο θνηλφηεηαο, ηεο πεξηθεξείαο ηνπ Δηξελνδηθείνπ θαη Τπνζεθνθπιαθείνπ Θεζζαινλίθεο, Ννκνχ Θεζζαινλίθεο, ήδε Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Γεθχξαο ηνπ Γήκνπ Αγ. Αζαλαζίνπ ηνπ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο, κε εκβαδφλ 41844,12 η.κ., ην νπνίν είλαη εθηφο ζρεδίνπ, εληφο δψλεο θαη εληφο ΕΟΔ, άξηην θαη νηθνδνκήζηκν, βξίζθεηαη εληφο πεξηνρήο ΓΠ, είλαη κε αξδεπφκελν, θαιιηεξγήζηκν, έρεη πξφζσπν επί ηεο εζληθήο νδνχ Θεζζαινλίθεο- Υαιθεδφλαο θαη βξίζθεηαη ζε απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ 800 κ. απφ ηελ ζάιαζζα. Γελ ππφθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1337/83 θαη δελ νθείιεη εηζθνξά ζε γε θαη ρξήκα. Γελ έρεη θπξσζεί πξάμε εθαξκνγήο ηνπ λ. 1337/83 θαη δελ ζπληάζζεηαη θηεκαηνιφγην. Απνθηήζεθε σο ηκήκα κεγαιχηεξεο έθηαζεο (εθηάζεσο ,26 η.κ.) δπλάκεη ηνπ ππ αξ /03 ζπκβνιαίνπ αγνξαπσιεζίαο αγξνηηθνχ αθηλήηνπ ηεο ζπκβ/θνπ Αζελψλ Βαζηιηθήο Καινγεξνπνχινπ λνκίκσο κεηαγεγξακκέλνπ ζηα βηβιία κεηαγξαθψλ ηνπ Τπνζεθνθπιαθείνπ Θεζζαινλίθεο, ηφκνο 2179, αξ. 402, ελ ζπλερεία δε απφ ηε κείδνλα έθηαζε πξνέθπςαλ 4 δηαθνξεηηθά αγξνηεκάρηα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ην αλσηέξσ, δπλάκεη ηνπ ππ αξ /03 ζπκβνιαίνπ ηεο ζπκβ/θνπ Αζελψλ Βαζηιηθήο Καινγεξνπνχινπ λνκίκσο κεηαγεγξακκέλνπ ζηα άλσ βηβιία, ηφκνο 2198 αξ. 48. Δπί ηνπ άλσ αγξνηεκαρίνπ πθίζηαληαη ηα θάησζη βάξε(ηφκνο 1979 θχιιν 21, αξ. 1,2): 1. Πξνζεκείσζε ππέξ Αιθα Σξάπεδαο γηα πνζφ επξψ εγγξαθείζα ηελ Πξνζεκείσζε ππέξ Άιθα Σξάπεδαο γηα πνζφ επξψ εγγξαθείζα ηελ Γελ πξνζθνκίζζεθε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε εμφθιεζεο ηνπ ηηκήκαηνο. χκθσλα δε κε ηελ πξνζθνκηζζείζα άδεηα νηθνδνκήο, πθίζηαηαη απνζήθε μπιείαο κε γξαθεία, ζε 2 νξφθνπο, νιηθήο επηθαλείαο νξφθσλ 3108,12 η.κ. Β. Πνζνζηνχ 99% εμ αδηαηξέηνπ αγξνηεκαρίνπ θεηκέλνπ ζηελ αγξνηηθή πεξηνρή Γεθχξαο, ηεο νκψλπκεο θνηλφηεηαο, ηεο πεξηθεξείαο ηνπ Δηξελνδηθείνπ θαη Τπνζεθνθπιαθείνπ Θεζζαινλίθεο, Ννκνχ Θεζζαινλίθεο, ήδε Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Γεθχξαο ηνπ Γήκνπ Αγ. Αζαλαζίνπ ηνπ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο, κε εκβαδφλ ,18 η.κ., ην νπνίν είλαη εθηφο ζρεδίνπ, εληφο δψλεο θαη εληφο ΕΟΔ, άξηην θαη νηθνδνκήζηκν, βξίζθεηαη εληφο πεξηνρήο ΓΠ, είλαη κε αξδεπφκελν, θαιιηεξγήζηκν, έρεη πξφζσπν επί ηεο εζληθήο νδνχ Θεζζαινλίθεο-Υαιθεδφλαο θαη βξίζθεηαη ζε απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ 800 κ. απφ ηελ ζάιαζζα. Γελ ππφθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1337/83 θαη δελ νθείιεη εηζθνξά ζε γε θαη ρξήκα. Γελ έρεη θπξσζεί πξάμε εθαξκνγήο ηνπ λ. 1337/83 θαη δελ ζπληάζζεηαη θηεκαηνιφγην. Απνθηήζεθε σο ηκήκα κεγαιχηεξεο έθηαζεο δπλάκεη ηνπ ππ αξ /03 ζπκβνιαίνπ αγνξαπσιεζίαο αγξνηηθνχ αθηλήηνπ ηεο ζπκβ/θνπ Αζελψλ Βαζηιηθήο Καινγεξνπνχινπ λνκίκσο κεηαγεγξακκέλνπ ζηα βηβιία κεηαγξαθψλ ηνπ Τπνζεθνθπιαθείνπ Θεζζαινλίθεο, ηφκνο 2179, αξ. 402, ελ ζπλερεία δε απφ ηε κείδνλα έθηαζε πξνέθπςαλ 4 δηαθνξεηηθά αγξνηεκάρηα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ην αλσηέξσ, δπλάκεη ηνπ ππ αξ /03 ζπκβνιαίνπ ηεο ζπκβ/θνπ Αζελψλ Βαζηιηθήο

ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015

ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015 ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 01/01/2014 έσο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ "CENTRIC ΠΟΛΤΜΔΑ ΑΝΩΝΤΜH ΔΣΑΗΡΔΗΑ" ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΣΑΖ - ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΔΓΡΑ - ΓΗΑΡΚΔlΑ - ΚΟΠΟ.

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ CENTRIC ΠΟΛΤΜΔΑ ΑΝΩΝΤΜH ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΣΑΖ - ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΔΓΡΑ - ΓΗΑΡΚΔlΑ - ΚΟΠΟ. ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ "CENTRIC ΠΟΛΤΜΔΑ ΑΝΩΝΤΜH ΔΣΑΗΡΔΗΑ" ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΣΑΖ - ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΔΓΡΑ - ΓΗΑΡΚΔlΑ - ΚΟΠΟ Άρθρο 1 πληζηάηαη κε ην παξφλ θαηαζηαηηθφ αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ. «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία»

ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ. «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία» 1 ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ «Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία» ΚΔΦΑΛΑΗΟ I ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 1. ΤΣΑΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 1.01. Αξρηθό Καηαζηαηηθό θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. Ζ Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο. ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ» Αλψλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο. ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ» Αλψλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΚΑΣ ΑΡΘΡΑ 26Α ΠΑΡ. 1 ΣΟΤ Κ.Ν. 2190/1920 ΚΑΙ 19 ΠΑΡ. 2 ΣΟΤ Ν. 3556/2007 ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΞΤΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Σ.Ε.Ν.Ε ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΣΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΣΩΝ ΕΚΣΑΚΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΡΟ ΣΑΟΓΛΟΤ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΠΤΡΟ ΣΑΟΓΛΟΤ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΩΓΗΚΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «VELL INTERNATIONAL GROUP ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΤΚΔΤΩΝ» ΖΛΔΚΣΡΗΚΩΝ ΤΚΔΤΩΝ Aξ. Μ.Α.Δ. 15353/06/Β/87/07 ΠΤΡΟ ΣΑΟΓΛΟΤ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ & ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΙΓΡΤΗ ΑΔ ΑΠΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΑΗΛΔΗΟ ΠΑΝΑΓΟΤ ΔΗΖΓΖΣΔ: ΑΒΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Δηζεγεηήο : Παλίδεο Ισάλλεο 6/11/2007 Πεξηερφκελα Πξφινγνο πληνκνγξαθίεο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΙΔΡΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΚΟΝΣΙΔΗ ΧΡΙΣΟΦΟΡΟ

ΣΙΣΛΟ ΙΔΡΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΚΟΝΣΙΔΗ ΧΡΙΣΟΦΟΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΙΣΛΟ ΙΔΡΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. «Μεηαηξνπή Οκφξξπζκεο Δηαηξείαο ζε Αλψλπκε»

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. «Μεηαηξνπή Οκφξξπζκεο Δηαηξείαο ζε Αλψλπκε» ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Μεηαηξνπή Οκφξξπζκεο Δηαηξείαο ζε Αλψλπκε» Δηζεγεηήο: θ. Μπαζηάθεο Δκκαλνπήι πνπδάζηξηα: Γεσξγαθνπνχινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

«ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ.

«ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 112 πλεδξίαζεο ηεο Β Δπαλαιεπηηθήο Έθηαθηεο Ιδηαίηεξεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ θαηόρσλ Πξνλνκηνύρσλ κεηνρώλ ηεο αλώλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. Αλώλπκνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο Γηα ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ ζπληζηάηαη λαπηηθή εηαηξεία ππν ηελ επσλπκία «Σθχξνο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011

ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011 ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011 Αζήλα, 6 Ινπλίνπ 2011 Αξηζ. Πξση. 11004/Β0012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ω ΠΡΟ ΣΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΟΠΟΠΟΘΗ Η-ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗ Η ΚΑΣΑ ΣΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘ ΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ

ΣΡΟΠΟΠΟΘΗ Η-ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗ Η ΚΑΣΑ ΣΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘ ΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ - 1 - ΣΡΟΠΟΠΟΘΗΗ-ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιπία Ο.Σ.Α με τον διακπιτικό τίτλο.α.ζ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Σ.Α. ηηο 27 Μαξηίνπ 1998, ζηελ πόιε ηεο Εαθύλζνπ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: 7Ξ74Ζ-Τ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]).

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]). Απνηειέζκαηα Φεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ηεο 19.6.2015 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3. Καλνληζκόο Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Δ. ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

Γ.Δ. ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Γ.Δ. ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ (πεξηόδνπ: 1 ε Ιαλνπαξίνπ 30 ε Ινπλίνπ 2012) ύκθσλα κε ην Άξζξν 5 ηνπ Ν. 3556/2007 Ζ παξνχζα, ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 5, ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο 2009 Σου Αστικού υνεταιρισμού με την Δπωνυμία ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ υν.π.δ.

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο 2009 Σου Αστικού υνεταιρισμού με την Δπωνυμία ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ υν.π.δ. Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο 2009 Σου Αστικού υνεταιρισμού με την Δπωνυμία ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ υν.π.δ. Π Ρ Ο Ο Η Μ Η Ο 1.α. Με ηελ απφ 19 Ηνπιίνπ 1993 Ηδξπηηθή πλέιεπζε ζπζηήζεθε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. «Παπαπαύλοσ Γημήηριος Μονοπρόζωπη Ι.Κ.Δ.» με ηην επωνσμία Integrated Medical Services P.C.

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. «Παπαπαύλοσ Γημήηριος Μονοπρόζωπη Ι.Κ.Δ.» με ηην επωνσμία Integrated Medical Services P.C. Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ «Παπαπαύλοσ Γημήηριος Μονοπρόζωπη Ι.Κ.Δ.» με ηην επωνσμία Integrated Medical Services P.C. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' - ΤΣΑΗ - ΔΠΧΝΤΜΙΑ - ΚΟΠΟ - ΔΓΡΑ - ΓΙΑΡΚΔΙΑ Άρθρο 1ο - ΤΣΑΗ - ΔΠΧΝΤΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 561 ης σνεδρίαζης (15-4-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «COSMOTE - Κηλεηέο Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ», Άδεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ.

ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. 3873/2010) Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη ηηο αξρέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ Α.Δ. -ΒΑΦΔΗΑ- ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ «ΦΗΔΡΑΣΔΞ Α.Δ.» Δηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε γηα ηελ ρξήζε Απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012

ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ Α.Δ. -ΒΑΦΔΗΑ- ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ «ΦΗΔΡΑΣΔΞ Α.Δ.» Δηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε γηα ηελ ρξήζε Απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΑΠΟ 1ε ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2012 ΔΩ 31ε ΓΔΚΔΜΡΗΟΤ 2012 ύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν.3556/2007 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γειψζεηο ησλ Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζει.

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΝΚΗΙΝΠ ΗΛΡΔΑΙ ΑΒΔΔΓΔΠ Δ Ρ Ζ Π Η Α Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Ζ Δ Θ Θ Δ Π Ζ

ΝΚΗΙΝΠ ΗΛΡΔΑΙ ΑΒΔΔΓΔΠ Δ Ρ Ζ Π Η Α Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Ζ Δ Θ Θ Δ Π Ζ Δ Ρ Ζ Π Η Α Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Ζ Δ Θ Θ Δ Π Ζ από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ.3556/2007 Θξένληνο 25-Αζήλα, ΡΘ. 104 42 Ρει. 210 51 93 500- Fax. 210 51 93 910 Γηεύζπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ Θέκα: Γηάζεζε κεξηδίσλ ή κεηνρψλ νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ πνπ δελ ππφθεηληαη ζηελ Οδεγία 85/611/ΔΟΚ ζηελ Διιάδα. Λακβάλνληαο ππφςε: ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35.

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Ληβαδεηά 24 02-2015 Αξηζ. Πξση.: 4645 ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35 Πεξίιεςε Έγκπιζη δαπάνηρ και διάθεζη

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ. Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ. Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας ΠΕΙΡΑΙΑ 2010 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΙΚΑ ΠΔΡΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ 1.1. Έννοια ηηρ Δηαιπείαρ Ο άλζξσπνο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07 ΕΛΒΕ Α.B.E.Ε. ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07 ΔΠΑΝΑΓΗΑΣΤΠΩΜΔΝΖ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ηεο ρξήζεσο

Διαβάστε περισσότερα

Δπί ησλ αθνινύζσλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: Η πξόηαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ είλαη ε εμήο:

Δπί ησλ αθνινύζσλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: Η πξόηαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ είλαη ε εμήο: ΥΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΕΩΝ ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΥΩΝ ΣΗ ΕΣΑΙΡEΙΑ «ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΟN ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΟN ΚΕΝΣΡΟN ΑΘΗΝΩΝ ΤΓΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» ηεο 09.05.2011 Δπί ησλ αθνινύζσλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ιδησηηθή θεθαιαηνπρηθή εηαηξία

Ιδησηηθή θεθαιαηνπρηθή εηαηξία Ιδησηηθή θεθαιαηνπρηθή εηαηξία Γηάγξακκα ξπζκίζεσλ Κεθάιαην Α Γεληθέο δηαηάμεηο... 1 Κεθάιαην Β - Ίδξπζε ηεο εηαηξίαο... 4 Κεθάιαην Γ - Γηαρείξηζε θαη εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξίαο... 6 Κεθάιαην Γ - Απνθάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 14εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 14εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ρεκαηάξη, 4 Mατνπ 2015 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 7287 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Σαρ.Γ/λζε : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρψλ 1 Σαρ.Κψδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΗ ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΣΑΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΗ ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΣΑΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΗ ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΣΑΗ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ «Θ.Β. FASHION ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΑΚΙΝΗΣΧΝ» ΠΡΟ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΟΤ ΣΗ «ΒΑΡΓΑ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΝΟΜΟΤ ΔΒΡΟΤ (Τ.ΦΑ. Δ.)

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΝΟΜΟΤ ΔΒΡΟΤ (Τ.ΦΑ. Δ.) Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΝΟΜΟΤ ΔΒΡΟΤ (Τ.ΦΑ. Δ.) -------------------------//-----------------------------------//---------------------------------- Αρζρο 1 ο χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟY (άξζξα 8,10,11,12,13,14,23,25,28 θαη 30) Σ. Γ. 19/7/2011

ΥΔΓΙΟ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟY (άξζξα 8,10,11,12,13,14,23,25,28 θαη 30) Σ. Γ. 19/7/2011 ΙΥΤΟΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Άπθπο 8 Γικαιώμαηα Μειοτηθίαρ 1) Μεηά απφ αίηεζε Μεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη πνπ έρνπλ θαηαζέζεη ηηο κεηνρέο ηνπο ζε νπνηαδήπνηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΒΔΛΣΗΧΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ - ΝΔΑ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΜΟΡΦΖ - ΖΜΑΣΑ - ΜΔΗΣΔ ΑΚΗΝΖΣΧΝ - ΡΤΘΜΗΖ ΘΔΜΑΣΧΝ ΝΑΤΣΗΛΗΑ, ΛΗΜΔΝΧΝ, ΑΛΗΔΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ» ΝΔΑ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΜΟΡΦΖ: ΗΓΗΧΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΦΟΛΗ:.Δ.Ο. - ΣΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΙΗΓΗΣΗ: ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΗΠΟΤΡΟ ΣΗ ΥΟΙΣΗΣΡΙΑ: ΦΑΣΖΟΠΟΤΛΟΤ ΟΥΙΑ ΚΑΒΑΛΑ 2007 ΠΡΟΛΟΓΟ Απνθάζηζα λα εθπνλήζσ ηελ πηπρηαθή κνπ εξγαζία κε ζέκα «ΜΔΘΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C

MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C Το πεπί Διάζωζηρ με Ίδια Μέζα ηηρ Τπάπεζαρ Κύππος Δημόζια Εηαιπείαρ Ληδ Διάηαγμα ηος 2013. Nicosia 2013 Τν πεξί Γηάζσζεο κε Ίδηα Μέζα ηεο Τξάπεδαο Κύπξνπ Γεκόζηα Δηαηξείαο

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205 Αζήλα, 15/9/2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΜΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α' ΦΠΑ Σαρ.Γ/λζε ίλα 2-4 Σαρ.Κψδηθαο 10672

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα.

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα. ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΓΡΤΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΦΡΑΓΙΓΑ Άξζξν 1ν Ίδξπζε, επσλπκία θαη έδξα ηνπ σκαηείνπ. Ιδξχεηαη ζσκαηείν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 560 ης σνεδρίαζης (8-4-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «Οξγαληζκφο Σειεπηθνηλσληψλ ηεο Διιάδνο Α.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΥΟΛΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Μάθημα: ΛΟΓΙΣΙΚΗ Ημεπομηνία και ώπα εξέηαζηρ:

Διαβάστε περισσότερα