Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο"

Transcript

1 Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθϋτουςα Αρχό: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: ,50 (προώπολογιςμόσ χωρύσ ΥΠΑ: ,00 ΥΠΑ (23%): ,50) Διϊρκεια υλοπούηςησ: 10 μόνεσ Διαδικαςύα Ανϊθεςησ: Ανοικτόσ Διεθνόσ Διαγωνιςμόσ με κριτόριο την πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ Ημερομηνία Δημοςίευςησ ςτον ελληνικό τφπο: Δημοςίευςη ςτο site: 18/12/2014 Σοπική Εφημερίδα Ελευθερία : 17/12/2014 Εφημερίδα ΝΑΤΣΕΜΠΟΡΙΚΗ : 17/12/2014 Εφημερίδα ΗΜΕΡΗΙΑ : 17/12/2014 Ημερομηνία Δημοςίευςησ ςτο ΦΕΚ Δημοςίων υμβάςεων: 19/12/2014 Ημερομηνία αποςτολήσ ςτην ΕΕΕE: 16/12/2014 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: Κφριο αντικείμενο: , Πρόςθετα αντικείμενα , , , , , , Κωδικόσ ΟΠ: Σελίδα 1 από 104

2 Μϋροσ Α: Αντικεύμενο και Προδιαγραφϋσ Έργου Πύνακασ Περιεχομϋνων... 2 Πίνακασ Περιεχομένων... 2 ΜΕΡΟ Α: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΕΡΓΟΤ... 5 υντομογραφίεσ... 5 Α1. Περιβάλλον του Έργου... 7 Α1.1 Εμπλεκόμενοι ςτην υλοπούηςη του αντικειμϋνου του Έργου... 7 Α1.1.1 υνοπτικό παρουςύαςη Υορϋα Τλοπούηςησ... 7 Α1.1.2 υνοπτικό παρουςύαςη Υορϋα Λειτουργύασ... 8 Α1.1.3 Όργανα και Επιτροπϋσ (Διακυβϋρνηςη του Ϊργου)... 8 Α1.2 Τφιςτϊμενη κατϊςταςη (ςε ςχϋςη με τισ απαιτόςεισ του Έργου) Α1.2.1 υνοπτικό περιγραφό των υπηρεςιών και τησ λειτουργύασ του Υορϋα Λειτουργύασ Α1.2.2 Οργανωτικό Δομό και τελϋχωςη του Υορϋα Τλοπούηςησ και Λειτουργύασ Α1.2.3 Περιγραφό των κύριων επιχειρηςιακών διαδικαςιών Α1.2.4 Ανϊλυςη υφιςτϊμενων υποδομών Σεχνολογιών Πληροφορικόσ και Επικοινωνιών Τφιςτϊμενο ύςτημα Α1.3 Σεκμηρύωςη Επϋκταςησ και Αναβϊθμιςησ Νϋου υςτόματοσ Α2. Αντικείμενο, ςτόχοι και κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ του Έργου Α2.1 Αντικεύμενο του Έργου Α2.2 κοπιμότητα και αναμενόμενα οφϋλη...26 Α2.3 τόχοι και Έκταςη του Έργου Α2.4 Κρύςιμοι παρϊγοντεσ επιτυχύασ του Έργου...29 Α3. Λειτουργικέσ και Σεχνικέσ προδιαγραφέσ Έργου Α3.1 Ηλεκτρονικϋσ Τπηρεςύεσ...30 Α3.2 Απαιτόςεισ Αρχιτεκτονικόσ υςτόματοσ Α3.2.1 Λειτουργικό Αρχιτεκτονικό Α3.3 Προδιαγραφϋσ Λειτουργικών Ενοτότων (Τποςυςτημϊτων, Εφαρμογών) Α3.3.1 Εφαρμογό πληροφόρηςησ επιβατών για κινητϊ τηλϋφωνα (Windws Mbile, iphne, Andrid) 36 Α3.3.2 Εφαρμογό Mbile ticketing Α3.3.3 Εφαρμογό Web Ticketing (eticket) Α3.3.4 Εφαρμογό διαχεύριςησ αυτόματων πωλητών Α3.3.5 Εφαρμογό διαχεύριςησ καταναλώςεων καυςύμων και τεκμηρύωςη χρόςησ λογιςμικού 41 Α3.3.6 Εφαρμογό υπολογιςμού και διϊχυςησ περιβαλλοντικών επιπτώςεων (εκπομπϋσ CO2) και τεκμηρύωςη χρόςησ λογιςμικού Α3.3.7 Εφαρμογό παρουςύαςησ ςυνθηκών κύνηςησ για κινητϊ τηλϋφωνα (Windws Mbile, iphne, Andrid) βαςιςμϋνο και ςε κοινωνικϊ δύκτυα Σελίδα 2 από 104

3 Α3.3.8 Εφαρμογό παρουςύαςησ ςυνθηκών κύνηςησ και ϋκτακτων ςυμβϊντων ςτισ οθόνεσ εντόσ των οχημϊτων καθώσ και ςτο κϋντρο ελϋγχου βαςιςμϋνο και ςε κοινωνικϊ δύκτυα Α3.3.9 Πολυμεςικό Εφαρμογό αναπαραγωγόσ και υποςτόριξησ εντόσ οχόματοσ Inftainment (ςτισ οθόνεσ του οχόματοσ) Α Εφαρμογό ηλεκτρονικών μαθημϊτων e-learning Α Εφαρμογό πληροφόρηςησ επιβατών για ΜΜΜ και πολιτιςτικϋσ/ τουριςτικϋσ υπηρεςύεσ μϋςω εξωτερικών Infkisk Α Λογιςμικού Οδηγού 2D/QR cde (ανϊ όχημα) Α Αναβϊθμιςη Ωδειασ χρόςησ Λογιςμικού Παρακολούθηςησ ςτόλου Α Αναβϊθμιςη ϊδειασ χρόςησ Λογιςμικού Κϋντρου αποςτολόσ SMS Α3.4 Προδιαγραφϋσ Οριζόντιων Λειτουργιών Α3.5 Λειτουργικϊ Φαρακτηριςτικϊ Εξοπλιςμού Α3.5.1 Αυτόματοσ Πωλητόσ ϋκδοςησ ειςιτηρύου Α3.5.2 Διαδραςτικό Οθόνη για την πληροφόρηςη επιβατών για ΜΜΜ και πολιτιςτικϋσ/ τουριςτικϋσ υπηρεςύεσ μϋςω εξωτερικών Infkisk Α3.5.3 Οθόνη πληροφόρηςησ επιβατών εντόσ του οχόματοσ 20' Α3.5.4 υςκευό αναπαραγωγόσ υποςτόριξησ πολυμεςικόσ εφαρμογόσ εντόσ οχόματοσ (media player) 64 Α3.5.5 ύςτημα οδηγού με ενςωματωμϋνη οθόνη για την ανϊγνωςη mbile ticket eticket 2D/QR Cde και καρτών ειδικών ειςιτηρύων (Υοιτητικϊ, ΑΜΕΑ κλπ) Α3.5.6 υςκευό παροχόσ αςύρματου Internet (Wifi) εντόσ του οχόματοσ Α3.5.7 ύςτημα ηχητικόσ αναγγελύασ επόμενησ ςτϊςησ (για κϊθε όχημα) Α3.5.8 ύςτημα Μϋτρηςησ ροόσ καυςύμου (για όλα τα οχόματα) Α3.5.9 ύςτημα Μϋτρηςησ ςτϊθμησ καυςύμου (για όλα τα οχόματα) Α Σηλεματικϋσ ευφυεύσ ςτϊςεισ πληροφόρηςησ πολιτών με ιςτό ςτόριξησ Α Σηλεματικόσ υπολογιςτόσ οχόματοσ με οθόνη οδηγού, χειριςτόριο οδηγού, GPS mdule και GPRS/3G ruter (cmpact - ενιαύα ςυςκευό) Α Εξυπηρετητόσ e-learning Α3.6 Διαλειτουργικότητα Α3.7 Πολυκαναλικό προςϋγγιςη...78 Α3.8 Ανοιχτϊ δεδομϋνα Α3.9 Απαιτόςεισ Αςφϊλειασ Α3.10 Απαιτόςεισ Ευχρηςτύασ υςτόματοσ Α3.11 Απαιτόςεισ Προςβαςιμότητασ Α3.12 Φρονοδιϊγραμμα και Υϊςεισ Έργου Α3.13 Πύνακασ Παραδοτϋων Α3.14 ημαντικϊ Ορόςημα υλοπούηςησ Έργου...95 Α4. Ελάχιςτεσ προδιαγραφέσ Τπηρεςιών Α4.1 Τπηρεςύεσ Εκπαύδευςησ Α4.2 Τπηρεςύεσ Ευαιςθητοπούηςησ Α4.3 Τπηρεςύεσ Πιλοτικόσ Λειτουργύασ Α4.4 Τπηρεςύεσ Εγγύηςησ «Καλόσ Λειτουργύασ» Α5. Μεθοδολογία Διοίκηςησ και Τλοποίηςησ Έργου Α5.1 Μϋθοδοι και Σεχνικϋσ Τλοπούηςησ και Τποςτόριξησ Σελίδα 3 από 104

4 Α5.2 χόμα Διούκηςησ, ςχεδιαςμού και υλοπούηςησ του Έργου Α5.3 χϋδιο και ύςτημα Διαςφϊλιςησ Ποιότητασ Α5.4 χϋδιο και ύςτημα Διαχεύριςησ Κινδύνων Α5.5 ενϊρια χρόςησ και Ελϋγχου - Διαδικαςύα παραλαβόσ λειτουργικότητασ ςυςτημϊτων και Έργου Σελίδα 4 από 104

5 ΜΕΡΟ Α: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΕΡΓΟΤ υντομογραφύεσ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΦΗ ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΟΤ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΙΔΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ ΑΕ Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Ϊδρα του ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ ΑΕ Ανοικτόσ Διαγωνιςμόσ με κριτόριο ανϊθεςησ την πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη Προςφορϊ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ Ο προώπολογιςμόσ του ϋργου ανϋρχεται ςε ,50 (προώπολογιςμόσ χωρύσ ΥΠΑ: ,00 ΥΠΑ (23%): ,50). ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΕΡΓΟΤ Σο Ϊργο ςυγχρηματοδοτεύται από το Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα «ΧΗΥΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ», του ΕΠΑ, από το Ευρωπαώκό Σαμεύο Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ (κοινοτικό ςυνδρομό) και από Εθνικούσ Πόρουσ (εθνικό ςυμμετοχό). ΦΡΟΝΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΤ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΩΝ ΕΠΙ ΣΩΝ ΟΡΩΝ ΣΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ ΣΟΠΟ ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ 10 μόνεσ από την υπογραφό τησ ύμβαςησ 02/02/ /02/2015 ώρα 10:00 Αύθουςα Διοικητικού υμβουλύου ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ ΑΕ Σελίδα 5 από 104

6 Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο «Τηλεματικέσ υπηρεςίεσ επέκταςησ διαχείριςησ Αςτικού ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΥΡΑΓΙ Η ΠΡΟ ΥΟΡΩΝ ΩΡΑ 03/02/2015 ώρα 11:00 ΕΕ Ευρωπαώκό Ένωςη Ε ΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαύςιο Αναφορϊσ ΕΠ Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα.Δ.Ε.Π. Σύςτημα Διαχειριςτικόσ Επϊρκειασ ΟΔΕ Ομϊδα Διούκηςησ Έργου Ψ Ψηφιακό Σύγκλιςη ISO Internatinal Organizatin fr Standardizatin ΜΜΜ Μϋςα Μαζικόσ Μεταφορϊσ Κ.Ε. Κϋντρο Ελϋγχου ΕΠΠΕ Επιτροπό Παρακολούθηςησ και Παραλαβόσ Έργου ΕΤΔ Ειδικό Υπηρεςύα Διαχεύριςησ ΔΠΕ Σχϋδιο Διαχεύριςησ και Ποιότητασ Έργου ΑΑ Αναθϋτουςα Αρχό Σελίδα 6 από 104

7 Α1. Περιβϊλλον του Έργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι ςτην υλοπούηςη του αντικειμϋνου του Έργου Υορϋασ υλοπούηςησ, παρακολούθηςησ και λειτουργύασ του Ϊργου εύναι το ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ ΑΕ. Σο ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ ΑΕ. θα ϋχει τη ςυνολικό εποπτεύα του ϋργου κατϊ τη διϊρκεια υλοπούηςησ αλλϊ και κατϊ τη διϊρκεια λειτουργύασ. τόχοσ του ϋργου αποτελεύ η αναβϊθμιςη και επϋκταςη του Ολοκληρωμϋνου Σηλεματικού υςτόματοσ Δυναμικόσ Πληροφόρηςησ Κοινού και Αυτόματησ Ϊκδοςησ Ειςιτηρύων Αςτικών υγκοινωνιών του ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. με χρόςη ςυςτημϊτων διαχεύριςησ και παρακολούθηςησ καυςύμων. Σην εποπτεύα του Κϋντρου Διαχεύριςησ τησ Κυκλοφορύασ θα ςυνεχύςει να την ϋχει ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ ΑΕ. Α1.1.1 υνοπτικό παρουςύαςη Υορϋα Τλοπούηςησ Σο Αςτικό ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. βρύςκεται ςε δρόμουσ παρϊλληλουσ με την πόλη τησ Λϊριςασ εδώ και 50 χρόνια ςυμβϊλλοντασ ουςιαςτικϊ ςτην ανϊπτυξη, προκοπό και ευημερύα αυτόσ τησ πόλησ. Σα πρώτα λεωφορεύα κυκλοφόρηςαν το 1939 για μικρό χρονικό διϊςτημα και όταν 2 των 19 θϋςεων. Γρόγορα ο πόλεμοσ τα ςταμϊτηςε και εμφανύςτηκαν ξανϊ ςτα τϋλη του 1948 αρχϋσ 1949 από μεμονωμϋνουσ ιδιοκτότεσ οι οπούοι με 14 λεωφορεύα 32 θϋςεων εκτελούςαν ςυγκοινωνύεσ με μια ϊδεια τησ Αςτυνομύασ και διϊλεγαν τισ γραμμϋσ που θεωρούςαν ότι θα όταν γι αυτούσ πιο αποδοτικϋσ. Σο 1952 με το Νόμο 2119 δημιουργόθηκαν τα «Κοινϊ Σαμεύα Εκμετϊλλευςησ Λεωφορεύων» (ΚΣΕΛ), και ϋγινε η πρώτη προςπϊθεια οργϊνωςησ των επιβατικών μεταφορών η οπούα ολοκληρώθηκε με τον Ν.Δ. 102/1973 και πρόςφατα με τον Ν. 2963/01. Από το 1972 το ΚΣΕΛ ΑΣΙΚΨΝ ΛΑΡΙΑ εύχε ςτη δύναμό του 28 λεωφορεύα. Σο 1980 ξεκύνηςε η αντικατϊςταςη όλων των λεωφορεύων με καινούργια και μεγαλύτερα του τύπου Β Σα τελευταύα χρόνια ξεκύνηςε μια εντυπωςιακό προςπϊθεια αναςυγκρότηςησ και εκςυγχρονιςμού από την Διούκηςη του ΚΣΕΛ ΑΣΙΚΨΝ ΛΑΡΙΑ την οπούα ςτόριξαν όλοι οι μϋτοχοι επενδύοντασ ςυνεχώσ μεγϊλα χρηματικϊ κεφϊλαια, προκειμϋνου να επιτευχθούν οι ςτόχοι που κϊθε φορϊ ετύθετο. Σο 2004 το ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. πιςτό ςτισ δεςμεύςεισ του προσ το επιβατικό κοινό, με αύςθημα κοινωνικόσ ευθύνησ, προϋβη ςε πλόρη ανανϋωςη του ςτόλου του με νϋου τύπου Σελίδα 7 από 104

8 λεωφορεύα καινούργια, με κλιματιςμό, χαμηλού δαπϋδου, με ρϊμπα ειςόδου κατϊλληλα για χρόςη και από Α.Μ.Ε.Α. μη φειδώμενοι κόπου, χρόνου και κόςτουσ ανεβϊζοντασ τον πόχη όλο και πιο ψηλϊ προσ όφελοσ του επιβατικού κοινού τησ πόλησ μασ. Δεν εύναι υπερβολό να αναφϋρουμε ότι το ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ϋχει ςτη δύναμη του 28 από τα πλϋον ςύγχρονα λεωφορεύα τησ Ευρώπησ. Πρωτοτυπώντασ για μια ακόμη φορϊ το ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ το μοναδικό ςε όλη την Ελλϊδα, με αύςθημα εθνικόσ υπερηφϊνειασ καικαθόκοντοσ ικανοποιώντασ και την επιθυμύα των κατούκων τησ Λϊριςασ για ςυμμετοχό ςτουσ Ολυμπιακούσ Αγώνεσ ςυμμετεύχε ςε αυτούσ.ο ςτόλοσ του επιλϋγει ωσ ο πλϋον ςύγχρονοσ, κατϊλληλοσ και αςφαλόσ για την μεταφορϊ τησ Ολυμπιακόσ Οικογϋνειασ τόςο ςτουσ Ολυμπιακούσ Αγώνεσ όςο και ςτουσ Παραολυμπιακούσ Αγωνϋσ τησ ΑΘΗΝΑ 2004.Πρϋπει να τονύςουμε ότι κα τϊ γενικό ομολογύα των υπευθύνων του ΑΘΗΝΑ 2004 και πολλών ξϋνων δημοςιογρϊφων και τηλεοπτικών καναλιών παγκοςμύωσ το ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ πόρε ϋνα Φρυςό Μετϊλλιο ςτισ μεταφορϋσ τησ Ολυμπιακόσ Οικογϋνειασ, ειςπρϊττοντασ τα καλύτερα ςχόλια τόςο για το ςτόλο όςο και για τουσ οδηγούσ που τον επϊνδρωςαν. Α1.1.2 υνοπτικό παρουςύαςη Υορϋα Λειτουργύασ Υορϋασ Λειτουργύασ εύναι το ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ ΑΕ. Α1.1.3 Όργανα και Επιτροπϋσ (Διακυβϋρνηςη του Έργου) Σο ϋργο θα ςυντονύζεται ςτελϋχη του ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ ΑΕ. που θα απαρτύζουν την επιτροπό επύβλεψησ/ Παρακολούθηςησ και Παραλαβόσ Ϊργου (Ε.Π.Π.Ε.) Τπεύθυνοσ Έργου Η Αναθϋτουςα Αρχό ϋχει ορύςει αρμόδιο ςτϋλεχόσ τησ, ωσ υπεύθυνο για τη διούκηςη του ϋργου και τον ςυντονιςμό των επιμϋρουσ εμπλεκόμενων. Σο ςτϋλεχοσ αυτό καλεύται Τπεύθυνοσ Ϊργου τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ και θα αποτελϋςει και το βαςικό ςημεύο επαφόσ με τον Ανϊδοχο για όλα τα καύρια ζητόματα του ϋργου. Ο ρόλοσ του υπευθύνου ϋργου εύναι να αποτελεύ το ςημεύο επαφόσ ανϊμεςα ςτην ομϊδα Διούκηςησ και υντονιςμού του Ϊργου και την Επιτροπό Επύβλεψησ/Παρακολούθηςησ και Παραλαβόσ Ϊργου (Ε.Π.Π.Ε.) καθώσ και να αποτελεύ το ςημεύο επαφόσ ανϊμεςα ςτον ανϊδοχο και ςτην αναθϋτουςα αρχό ςε επύπεδο επικοινωνύασ. Επιτροπό Αξιολόγηςησ των Προςφορών και Ελϋγχου των ενδικοφανών προςφυγών. Σελίδα 8 από 104

9 Η επιτροπό αξιολόγηςησ των προςφορών θα εύναι υπεύθυνη για την αξιολόγηςη των προςφορών και την ειςόγηςη των αποτελεςμϊτων ςτο Διοικητικό υμβούλιου. Η Επιτροπό Ελϋγχου των ενδικοφανών προςφυγών θα εύναι υπεύθυνη για την εκδύκαςη των προςφυγών και την ειςόγηςη των αποτελεςμϊτων ςτο Διοικητικό υμβούλιου. Οι δυο επιτροπϋσ εύναι διακριτϋσ και απαρτύζονται από διαφορετικϊ μϋλη. Επιτροπό Επύβλεψησ/Παρακολούθηςησ και Παραλαβόσ Έργου (Ε.Π.Π.Ε.) Για τισ ανϊγκεσ υλοπούηςησ του Ϊργου τησ παρούςασ Διακόρυξησ θα οριςτεύ «Επιτροπό Επύβλεψησ/Παρακολούθηςησ και Παραλαβόσ Ϊργου (Ε.Π.Π.Ε.)», η οπούα θα αποτελεύται από τον Τπεύθυνο του Ϊργου και λοιπϊ διοικητικϊ ςτελϋχη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ που ωσ βαςικό ςτόχο ϋχουν την προετοιμαςύα και την παρακολούθηςη τησ υλοπούηςησ του Ϊργου και τη διούκηςη και ςυντονιςμό των επιμϋρουσ εργαςιών του. Η ΕΠΠΕ ϋχει γνωμοδοτικό ρόλο μιασ και όλεσ οι αποφϊςεισ λαμβϊνονται από το Διοικητικό υμβούλιου. την Ε.Π.Π.Ε. ορύζονται και τα ακόλουθα μϋλη, ςύμφωνα με το ύςτημα Διαχειριςτικόσ Επϊρκειασ (.Δ.Ε.Π.) του Υορϋα: - Τπεύθυνοσ Πιςτοπούηςησ Υυςικού Αντικειμϋνου - Τπεύθυνοσ Οικονομικόσ Διαχεύριςησ Ϊργου Αρμοδιότητα τησ Ε.Π.Π.Ε. αποτελεύ η παρακολούθηςη τησ πορεύασ υλοπούηςησ και η τμηματικό και οριςτικό ποςοτικό και ποιοτικό παραλαβό του παρόντοσ Ϊργου. Θεματικϋσ Ομϊδεσ Εργαςύασ & Βαςικού Φρόςτεσ (Key Users) Η προετοιμαςύα και παρακολούθηςη τησ υλοπούηςησ του Ϊργου υποςτηρύζεται εφ οςον απαιτεύται με τη λειτουργύα Θεματικών Ομϊδων Εργαςύασ, οι οπούεσ θα ςτελεχώνονται από την Αναθϋτουςα Αρχό. ε αυτϋσ τισ ομϊδεσ θα εμπλϋκονται και βαςικού χρόςτεσ του νϋου ςυςτόματοσ (Key Users). Σισ θεματικϋσ ομϊδεσ εργαςύεσ τισ ςτελεχώνουν ςτελϋχη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ. Βαςικού Φρόςτεσ εύναι τα ςτελϋχη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ που θα αναλϊβουν τον χειριςμό και την λειτουργύα του ςυςτόματοσ μετϊ την ολοκλόρωςό του. Σο αντικεύμενο των θεματικών ομϊδων εργαςύασ εύναι να ςυμμετϋχουν ςτισ ςυναντόςεισ και τισ παρουςιϊςεισ του αναδόχου προκειμϋνου να υπϊρχει πλόρησ ενημϋρωςη για τη ςημαντικότητα του ϋργου και τον τρόπο λειτουργύασ του ςυςτόματοσ. Ευθύνεσ ωσ προσ την υλοπούηςη δεν θα ϋχουν οι Θεματικϋσ Ομϊδεσ Εργαςύασ. Οι βαςικού χρόςτεσ θα αποτελούν τισ θεματικϋσ ομϊδεσ εργαςύασ. Σελίδα 9 από 104

10 Ο ςυντονιςμόσ των Θεματικών Ομϊδων Εργαςύασ γύνεται από τον Τπεύθυνο Ϊργου που ϋχει οριςτεύ από την Αναθϋτουςα Αρχό. Α1.2 Τφιςτϊμενη κατϊςταςη (ςε ςχϋςη με τισ απαιτόςεισ του Έργου) Σα μϋςα μαζικόσ μεταφορϊσ και ςυγκεκριμϋνα τα Αςτικϊ ΚΣΕΛ, όπου αποτελούν το κύριο μϋςο μαζικόσ μεταφορϊσ ςτην περιφϋρεια, καθώσ αποτελούν και τα μόνα μϋςα με τα οπούα μπορεύ να εξυπηρετηθεύ το κοινωνικό ςύνολο, εύναι ϋνα πολύτιμο κοινωνικό δημόςιο αγαθό και ανεξαρτότωσ τησ νομικόσ υπόςταςησ που ϋχουν θα πρϋπει να αντιμετωπύζονται με αυτόν τον τρόπο. Ο ρόλοσ τουσ, η λειτουργύασ τουσ, οι υπηρεςύεσ τουσ ςυγκλύνουν προσ την κατεύθυνςη ότι η μη ύπαρξη αυτών των μεταφορικών μϋςων ό ϋςτω η υποβϊθμιςη των Αςτικών ΚΣΕΛ οδηγεύ ςε υποβϊθμιςη τησ ποιότητασ ζωόσ των κατούκων μιασ πόλησ και ειδικότερα μιασ περιφερειακόσ πόλησ με μικρούσ ρυθμούσ ανϊπτυξησ και ευημερύασ, με αποτϋλεςμα ο εκςυγχρονιςμόσ αυτών και η υποςτόριξη από την κοινωνύα και το Κρϊτοσ να αποτελεύ επιτακτικό ανϊγκη, ειδικότερα δε και τησ ςτρατηγικόσ ςημαςύασ που ϋχει και του κοινωνικού ρόλου που κατϋχει με την ϊδεια του ύδιου του κρατικού μηχανιςμού. Σα Αςτικϊ ΚΣΕΛ αποτελούςαν και αποτελούν μϋροσ του ςτρατηγικού ςχεδύου του κρατικού μηχανιςμού, λόγω τησ διαςπορϊσ που υπϊρχει και του οφϋλουσ που δημιουργεύται ςτο κρϊτοσ από την ύπαρξη τϋτοιων μηχανιςμών, μϋςω τησ ιδιωτικόσ πρωτοβουλύασ. Ο τρόποσ λειτουργύασ των μϋςων αυτών, το πλαύςιο των παρεχόμενων υπηρεςιών, το νομοθετικό πλαύςιο που ορύζει τον τρόπο οργϊνωςησ και διούκηςησ, καθώσ την κοινωνικό πολιτικό που πρϋπει να αςκεύται τόςο από τα μεταφορικϊ μϋςα όςο και από το ύδιο το κρϊτοσ με την υποςτόριξη ςτο παρελθόν οριςμϋνων αςύμφορων γραμμών αλλϊ και τη μεύωςη ςτο παρόν τησ υποςτόριξησ αυτόσ προσ τα Αςτικϊ ΚΣΕΛ λόγω των οικονομικών ςυγκυριών καταδεικνύει ότι δεν πρόκειται για μια καθαρό επιχειρηματικό πρωτοβουλύα ιδιωτών, αλλϊ για μια δημόςια λειτουργύα ςτενϊ ςυνυφαςμϋνη με την κοινωνικό δομό των πόλεων, και την δϋςμευςη των ιδιωτών να επιλϋξουν τον τρόπο που θα επιχειρόςουν. Πρόκειται για ϋνα ςτενϊ ελεγχόμενο κλϊδο, με ςαφεύσ κατευθυντόριεσ οδηγύεσ από το αρμόδιο Τπουργεύο και ϋνα αυςτηρϊ νομοθετικό πλαύςιο, καθώσ το ϋργο τουσ αφορϊ ϋνα ςημαντικό κομμϊτι τησ κοινωνικόσ ζωόσ των πόλεων και τησ οικονομικόσ ανϊπτυξησ των τοπικών κοινωνιών, χαρϊςςοντασ πολιτικό προσ όφελοσ των πολιτών και ικανοποιώντασ παρϊλληλα τισ μνημονιακϋσ απαιτόςεισ ςτον τομϋα των μεταφορών ςχετικϊ με την αναβϊθμιςη και τον εκςυγχρονιςμό των μϋςων μαζικόσ μεταφορϊσ. Σελίδα 10 από 104

11 Φαρακτηριςτικό παρϊδειγμα αντύςτοιχησ ενταγμϋνησ δρϊςησ που εξυπηρετεύ τον ύδιο ςκοπό, το κοινωνικό ςύνολο, εντϊςςεται ςτο ύδιο πλαύςιο λειτουργύασ με τουσ φορεύσ των Αςτικών ΚΣΕΛ και ςτρατηγικόσ ςημαςύασ για το Τπουργεύο αποτελεύ ο ΟΑΑ και το ηλεκτρονικό ειςιτόριο, όπωσ επύςησ και οι ϋξυπνεσ ςτϊςεισ. Η διαφορϊ με τον ΟΑΑ ϋγκειται ςτο νομικό πλαύςιο διούκηςησ των Αςτικών ΚΣΕΛ λόγω και τη διαςπορϊσ που παρουςιϊζουν και τησ αδυναμύασ, λόγω του μεγϋθουσ τουσ, να ςυντονύζονται και να διαχειρύζονται από το ύδιο το Κρϊτοσ. Σο ϋργο θα υλοποιηθεύ μϋςω ενόσ υποϋργου. Αυτό οφεύλεται ςτην ιδιαύτερη φύςη που ϋχει η πρϊξη και που τόςο οι υλικοτεχνικϋσ υποδομϋσ όςο και οι εφαρμογϋσ που θα αναπτυχθούν και θα εγκαταςταθούν δεν μπορούν να διαχωριςτούν. Επιπλϋον, βοηθϊει ςτη διαφϊνεια εκτϋλεςησ τησ πρϊξησ μϋςω ενόσ διεθνό διαγωνιςμού, αυξϊνοντασ τον ανταγωνιςμό και διαςφαλύζοντασ ότι θα υλοποιηθεύ ςτο ακϋραιο και όχι μϋροσ του ϋργου το οπούο ςε αντύθετη περύπτωςη δεν θα ότανε λειτουργικό. υνεπώσ ο διαχωριςμόσ του ϋργου ςε μικρότερα τμόματα θα μπορούςε να επιφϋρει ςοβαρϊ θϋματα (τεχνικόσ, λειτουργικόσ και οικονομικόσ φύςεωσ) εϊν τμόμα του ϋργου απϋβαινε ϊκαρπο κατϊ τη διαγωνιςτικό διαδικαςύα, καθώσ επύςησ και θα δημιουργούςε ςημαντικϊ προβλόματα τησ παρακολούθηςησ και ελϋγχου αυτού από τη διαχειριςτικό αρχό και τα αρμόδια ελεγκτικϊ όργανα. Για την καλύτερη παρακολούθηςη, διαχεύριςη και ολοκλόρωςη του ϋργου η προτεινόμενη πρϊξη θα πραγματοποιηθεύ μϋςω πϋντε (65 φϊςεων ςτισ οπούεσ υπϊρχουν διακριτϊ και ςαφό παραδοτϋα. Η τμηματικό παραλαβό που θα γύνεται από την ΕΠΠΕ αλλϊ και η Μελϋτη Εφαρμογόσ θα καθορύςουν επιμϋρουσ διαδικαςύεσ και τμόματα τα οπούα ςε ϋνα ςτενϊ παρακολουθούμενο χρονοδιϊγραμμα θα περιορύζουν τισ οποιεςδόποτε καθυςτερόςεισ και αποκλύςεισ από την προτεινόμενη περιγραφό του ϋργου. Η λειτουργύα και οργϊνωςη των Αςτικών ΚΣΕΛ δεν ομοιϊζει με ϊλλη επιχειρηματικό δραςτηριότητα και κατϊ ςυνϋπεια απαιτεύται προςεκτικόσ και ςτρατηγικόσ ςχεδιαςμόσ ώςτε τα αναμενόμενα οφϋλη να εύναι ϊμεςα ορατϊ ςτον επιβατικό κοινό. Οποιεςδόποτε παρεμβϊςεισ οι οπούεσ δεν θα ακολουθόςουν το μοντϋλο του ψεκαςμού (ϊμεςη ενεργοπούηςη όλων των ςυςτημϊτων με παρϊλληλη προςαρμογό του επιβατικού κοινού θα οδηγόςει ςε αντύδραςη του κοινού, αμφιςβότηςη τησ αποτελεςματικότητϊ του νϋου ςυςτόματοσ διαχεύριςησ και παρακολούθηςησ, την καχυποψύα για το ςκοπό και το λόγο υλοπούηςησ τησ επϋνδυςησ με αποτϋλεςμα τη μετατόπιςη το χρόνο αποδοχόσ του ϋργου. Κατϊ ςυνϋπεια, εύναι ςημαντικό να προβλεφθούν όλοι εκεύνοι οι παρϊγοντεσ που επηρεϊζουν όχι μόνο την οργανωτικό λειτουργύα του φορϋα ώςτε να παραμεύνει αδιϊλειπτη καθ όλη τη διϊρκεια υλοπούηςησ του ϋργου, αλλϊ και να προβλεφθεύ ο τρόποσ διεύςδυςησ τησ τεχνολογύασ Σελίδα 11 από 104

12 και του νϋου τρόπου εξυπηρϋτηςησ του επιβατικού κοινού αποφεύγοντασ τισ όποιεσ αντιδρϊςεισ υιοθϋτηςησ. Εύναι λοιπόν προφανϋσ ότι η μελϋτη εφαρμογόσ θα αποτελϋςει τον οδηγό μετϊβαςησ τόςο του φορϋα όςο και του επιβατικού κοινού λαμβϊνοντασ υπόψη τη νοοτροπύα των κατούκων τησ ςυγκεκριμϋνησ πόλησ, τον ομαλό τρόπο που θα πρϋπει να εκςυγχρονιςτεύ ο φορϋασ χωρύσ να «αναταρϊξει τα νερϊ» τησ πόλησ εισ βϊροσ του ταυτύζοντασ τισ αλλαγϋσ αυτϋσ με το ευρύτερο πλαύςιο αλλαγών τησ καθημερινότητασ των πολιτών λόγω τησ οικονομικόσ κρύςησ και ειδικότερα αναγνωρύζοντασ όλοι οι τοπικού παρϊγοντεσ τα θετικϊ οφϋλη. Α1.2.1 υνοπτικό περιγραφό των υπηρεςιών και τησ λειτουργύασ του Υορϋα Λειτουργύασ ύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ με τισ οπούεσ λειτουργεύ το ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε., όπωσ ϋχει διαμορφωθεύ και ιςχύει ςόμερα, οι αρμοδιότητεσ ςχετικϋσ με τη διαχεύριςη του ςυνόλου του κύκλου ζωόσ των ςυγχρηματοδοτούμενων ϋργων ϋχουν ωσ εξόσ: 1. Η Ομϊδα Προγραμματιςμού Ϊργων με αρμοδιότητα τον Προγραμματιςμό ϋργων/ενεργειών 2. Σο Σμόμα Τλοπούηςησ Ϊργων με αρμοδιότητα το χεδιαςμό υλοπούηςησ ϋργων και την Παρακολούθηςη τησ υλοπούηςησ του ϋργου και του φυςικού αντικειμϋνου αυτού. 3. Σο Σμόμα Λογιςτηρύου με αρμοδιότητα την Οικονομικό διαχεύριςη των ϋργων 4. Ο Νομικόσ ύμβουλοσ Εξωτερικόσ υνεργϊτησ με αρμοδιότητα την Νομικό υποςτόριξη 1. Η Ομϊδα Προγραμματιςμού Ϊργων εύναι υπεύθυνη για την διαπύςτωςη και την καταγραφό των αναγκών και την προώθηςη των αιτημϊτων αυτών για ϋγκριςη και μετϊ για την ϋγκριςό τουσ ςτο Λογιςτόριο για την ολοκλόρωςη τησ διαδικαςύασ. 2. Σο Λογιςτόριο γραφεύο Προμηθειών εύναι υπεύθυνο για την διενϋργεια τησ διαδικαςύασ μιασ προμόθειασ. Αφού λϊβει τα εγκεκριμϋνα αιτόματα, ακολουθεύ τισ απαραύτητεσ διαδικαςύεσ που ορύζονται από αυτόν τον κανονιςμό ό από τισ διαδικαςύεσ των ςυγχρηματοδοτούμενων προγραμμϊτων (αν εύναι διαφορετικϋσ) και προετοιμϊζει/ολοκληρώνει όλεσ τισ απαραύτητεσ ενϋργειεσ: προετοιμϊζει τισ παραγγελύεσ ό οργανώνει τουσ απαραύτητουσ διαγωνιςμούσ για λογαριαςμό του Σμόματοσ Τλοπούηςησ Ϊργων (Επιτροπόσ Προμηθειών Διαγωνιςμών) 3. Ο Διευθύνων ύμβουλοσ και οι υντονιςτϋσ Ϊργων εγκρύνουν την αναγκαιότητα και την ςκοπιμότητα των προμηθειών που διαπιςτώνει η ομϊδα προγραμματιςμού ελϋγχοντασ Σελίδα 12 από 104

13 παρϊλληλα την ύπαρξη πύςτωςησ ό δυνατότητασ ςτον προώπολογιςμό. Η ϋγκριςη αυτό για ποςϊ που υπερβαύνουν τα οριζόμενα όρια των επομϋνων ϊρθρων δύνεται μόνο από το Διοικητικό υμβούλιο. 4. Σο Διοικητικό υμβούλιο μπορεύ κατϊ το ςτϊδιο τησ ϋγκριςησ να απαιτόςει υψηλότερεσ προδιαγραφϋσ από τισ όδη οριςμϋνεσ, αν κρύνει ότι ϋτςι διαςφαλύζεται καλύτερα η διαφϊνεια ό οι ανϊγκεσ τησ κϊθε προμόθειασ ςε ςχϋςη με την καλύτερη ποιότητα. Επύςησ το Διοικητικό υμβούλιο κατακυρώνει τισ αποφϊςεισ του τμόματοσ Τλοπούηςησ Ϊργων. 5. Σο Σμόμα Τλοπούηςησ Ϊργων εύναι υπεύθυνο για τισ παραγγελύεσ υλικών αγαθών και για την επιλογό ςυνεργατών ό ςτελεχών, το κόςτοσ των οπούων υπερβαύνει κϊποιο ποςό (όπωσ ορύζεται παρακϊτω) και ςύμφωνα με τισ διαδικαςύεσ που καθορύζονται. Σο Σμόμα ορύζει Επιτροπϋσ για όλα τα ςτϊδια των διαγωνιςμών και οι αποφϊςεισ τουσ επικυρώνονται από το Δ. Οι επιτροπϋσ αυτϋσ θα αποτελούνται εύτε από μϋλη του Δ.. του Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. εύτε από εξωτερικούσ ςυνεργϊτεσ με την απαραύτητη εμπειρύα και τεχνογνωςύα οι οπούοι θα παρϋχουν τισ υπηρεςύεσ τουσ μϋςω υμβϊςεων Παροχόσ Τπηρεςιών και ςύμφωνα με το κανονιςτικό πλαύςιο των ςυγχρηματοδοτούμενων προγραμμϊτων ςτα οπούα επιθυμεύ να ςυμμετϋχει το ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Α1.2.2 Οργανωτικό Δομό και τελϋχωςη του Υορϋα Τλοπούηςησ και Λειτουργύασ Η ςυνοπτικό περιγραφό τησ οργανωτικόσ δομόσ και τη ςτελϋχωςησ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ παρουςιϊζονται ςτην παρ. Α Α1.2.3 Περιγραφό των κύριων επιχειρηςιακών διαδικαςιών Οι επιχειρηςιακϋσ διεργαςύεσ ςτισ οπούεσ ςτοχεύει το ϋργο και οι οπούεσ επηρεϊζονται από τα αποτελϋςματα τησ υλοπούηςησ εύναι οι παρακϊτω: Η παροχό από το ΚΣΕΛ υπηρεςιών που βελτιώνουν την ποιότητα ζωόσ των κατούκων με δεδομϋνο ότι με το ςύςτημα θα περιοριςτεύ ο χρόνοσ ϊςκοπησ μετακύνηςησ και θα δοθεύ η δυνατότητα να εξυπηρετηθούν περιςςότεροι πολύτεσ ςτην περιοχό εφαρμογόσ. Σελίδα 13 από 104

14 Η ύπαρξη ενόσ καινοτόμου ςυςτόματοσ που προςφϋρει ουςιαςτικϊ n-line - πληροφόρηςη για το χρόνο ϊφιξησ των λεωφορεύων με δυνατότητα διαςύνδεςησ με εξωτερικϊ ςυςτόματα του ΚΣΕΛ (ςυςτόματα μηχανογρϊφηςησ κλπ.) Η μετϊδοςη τησ πληροφορύασ μϋςα από πινακύδεσ και βελτύωςη των ςυνθηκών κυκλοφορύασ ςτο εμπορικό κϋντρο. Οι ηλεκτρονικϋσ πινακύδεσ που θα τοποθετηθούν ςε κομβικϊ ςημεύα θα πληροφορούν τουσ επιβϊτεσ για τον χρόνο ϊφιξησ των λεωφορεύων. Η διαρκόσ ενημϋρωςη τησ διούκηςησ του ΚΣΕΛ για την χρόςη και την προςφορϊ ςτατιςτικόσ ενημϋρωςησ τησ αποδοτικότητασ του ϋργου. Σο ςύςτημα θα ϋχει θετικϋσ επιδρϊςεισ ςτην επιχειρηςιακό λειτουργύα όλων των επιμϋρουσ τμημϊτων του αςτικού μεταφορικού ςυςτόματοσ δημοςύων ςυγκοινωνιών. Μϋςω τησ εφαρμογόσ διαχεύριςησ ςτόλου και διαχεύριςησ ειςιτηρύων, ο οργανιςμόσ διαθϋτει ϋνα ιςχυρό εργαλεύο ϊμεςησ αντιμετώπιςησ προβλημϊτων, ςχεδιαςμού τησ ςυντόρηςησ του ςτόλου, και ϋγκαιρησ αντιμετώπιςησ κρύςεων. Επιπλϋον η ςυλλογό και δυνατότητα ανϊλυςησ των ςυγκοινωνιακών δεδομϋνων (δεδομϋνα ειςιτηρύων, και εκτϋλεςησ δρομολογύων) επιτρϋπει ςτο Αςτικό ΚΣΕΛ τόςο την μακρόχρονη βελτιςτοπούηςη του ςτρατηγικού ςυγκοινωνιακού ςχεδιαςμού όςο και την εύκολη υλοπούηςη βραχυπρόθεςμων διορθωτικών ενεργειών. Σϋλοσ, η παροχό ενημϋρωςησ ςε «πραγματικό» χρόνο για τουσ χρόνουσ ϊφιξησ των λεωφορεύων ςτισ επιβατικϋσ ςτϊςεισ κοινού αποτελεύ υπηρεςύα προςτιθϋμενησ αξύασ για τον επιβϊτη με ςτόχο τη βϋλτιςτη εξυπηρϋτηςό του και την προςϋλκυςη ςτη χρόςη λεωφορεύων. Α1.2.4 Ανϊλυςη υφιςτϊμενων υποδομών Σεχνολογιών Πληροφορικόσ και Επικοινωνιών Τφιςτϊμενο ύςτημα Σο υφιςτϊμενο Σηλεματικό ύςτημα Δυναμικόσ Πληροφόρηςησ Κοινού και Αυτόματησ Ϊκδοςησ Ειςιτηρύων Αςτικών υγκοινωνιών του ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. αποτελεύται από ϋξη κύρια μϋρη, το κϊθε ϋνα από τα οπούα εύναι ςύνθεςη φυςικού εξοπλιςμού και λογιςμικού : 1. Ενοποιημϋνο κϋντρο ελϋγχου 2. Σηλεματικϋσ ϋξυπνεσ ςτϊςεισ 3. Σηλεματικό όχημα 4. Αυτόματα μηχανόματα ϋκδοςησ ειςιτηρύων 5. Σερματικϊ ελϋγχου ελεγκτών Σελίδα 14 από 104

15 6. Δύκτυα τηλεπικοινώνιασ Ενοποιημϋνο κϋντρο ελϋγχου Σο ενοποιημϋνο κϋντρο ελϋγχου αποτελεύται από μια ςειρϊ υποςυςτόματα, που όλα μαζύ ικανοποιούν τισ απαιτόςεισ του Αςτ. ΚΣΕΛ για ενοποιημϋνη διαχεύριςη όλων των λειτουργιών του ςυςτόματοσ, όπωσ εύναι ενιαύα ςυλλογό και ανϊλυςη δεδομϋνων, διαχεύριςη οχημϊτων, διαχεύριςη ειςιτηρύων, διαχεύριςη ανθρώπινων πόρων, και ενημϋρωςησ επιβατών: Σο Κϋντρο υλλογόσ, αποτελεύ την καρδιϊ του ςυςτόματοσ όςον αφορϊ την επικοικωνύα, την ςυλλογό και αποθόκευςη δεδομϋνων από τα οχόματα και τισ λοιπϋσ τηλεματικϋσ οντότητεσ πεδύου. Σο κϋντρο ςυλλογόσ εξαςφαλύζει την ζεύξη με όλεσ τισ υπόλοιπεσ τηλεματικϋσ οντότητεσ. Σο Κϋντρο Διαχεύριςησ Οχημϊτων υποςτηρύζει όλεσ τισ λειτουργύεσ που αφορούν την αξιοπούηςη επικοινωνύασ φωνόσ και δεδομϋνων με τα τηλεματικϊ οχόματα, ούτωσ ώςτε να επιτυγχϊνεται ο ϋλεγχοσ και προγραμματιςμόσ (μϊκρο και μύκρο διορθωτικϋσ ενϋργειεσ) των δρομολογύων, οχημϊτων, ανθρώπινου δυναμικού, αυτόματη δρομολόγηςη διορθωτικών λεωφορεύων, πρόγνωςη ϊφιξησ λεωφορεύου ςε ςτϊςεισ, καθώσ και παρακολούθηςη των οχημϊτων ςε ψηφιακούσ χϊρτεσ. Σο Κϋντρο Ενημϋρωςησ Επιβατών ϋχει ωσ ςτόχο την ςυλλογό και αξιοπούηςη όλων των δεδομϋνων για την δυναμικό ενημϋρωςη όλων των καναλιών πληροφόρηςησ των επιβατών, όπωσ εύναι οι τηλεματικϋσ ϋξυπνεσ ςτϊςεισ, οι πινακύδεσ εντόσ του οχόματοσ, το ςύςτημα ηχητικόσ αναγγελύασ εντόσ του οχόματοσ, καθώσ και οι εφαρμογϋσ πληροφόρηςησ διαδικτύου, SMS, IVR. Σο Κϋντρο Παρακολούθηςησ Ειςιτηρύων εύναι υπεύθυνο για όλεσ τισ λειτουργύεσ που αφορούν ςτην κύνηςη των ειςιτηρύων και των ϋξυπνων καρτών από όλεσ τισ ςυςκευϋσ όπωσ Αυτόματα μηχανόματα ϋκδοςησ ειςιτηρύων εξωτερικού χώρου, ϋκδοςησ ειςιτηρύων από τον εκτυπωτό οχόματοσ, ακυρωτικϊ μηχανόματα ϋξυπνων καρτών και ακυρωτικϊ μηχανόματα οχημϊτων. Σο Κϋντρο τατιςτικόσ Ανϊλυςησ αποτελεύται από δύο υποςυςτόματα: α) εφαρμογό ςτατιςτικόσ ανϊλυςησ δεδομϋνων από το κϋντρο διαχεύριςησ οχημϊτων, και β) εφαρμογό ςτατιςτικόσ ανϊλυςησ κινόςεων ειςιτηρύων Σελίδα 15 από 104

16 Σο ενιαύο κϋντρο ελϋγχου επύςησ εύναι υπεύθυνο για τισ εφαρμογϋσ πληροφόρηςησ των επιβατών, που διαςυνδϋονται με το κϋντρο ενημϋρωςησ: Η Ενημϋρωςη μϋςω διαδικτύου περιλαμβϊνει παρουςύαςη δυναμικόσ πληροφορύασ ϊφιξησ λεωφορεύων ςε ςτϊςεισ, ςτατικό παρουςύαςη πληροφορύασ δρομολογύων και ςχεδιαςμό ταξιδιού. Η Ενημϋρωςη με γραπτϊ μηνύματα ϋχει ωσ ςτόχο την αποςτολό ςε επιβϊτεσ SMS με δυναμικό πληροφορύα ϊφιξησ λεωφορεύου ςε επόμενη ςτϊςη. Η Ενημϋρωςη μϋςω τηλεφώνου (IVR) θα επιτρϋπει ςτουσ επιβϊτεσ να λαμβϊνουν δυναμικό πληροφορύα δρομολογύων μϋςα από την τηλεφωνικό τουσ ςυςκευό. Σηλεματικϋσ ϋξυπνεσ ςτϊςεισ Οι Σηλεματικϋσ ϋξυπνεσ ςτϊςεισ ενημερώνουν δυναμικϊ τουσ επιβϊτεσ μϋςα από ηλεκτρονικϋσ πινακύδεσ και ηχητικϋσ αναγγελύεσ για τουσ χρόνουσ ϊφιξησ λεωφορεύων ό ανταποκρύςεισ γραμμών, ενώ θα παρϋχουν και την δυνατότητα για ϊλλη πληροφόρηςη. Σηλεματικό όχημα Σο Σηλεματικό όχημα ϋχει εξοπλιςτεύ με το απαραύτητο υλικό και λογιςμικό για διαχεύριςη ςτόλου, επικοινωνύασ του οδηγού με το κϋντρο ελϋγχου, ϋκδοςη ειςιτηρύων, ενημϋρωςη επιβατών εντόσ του οχόματοσ καθώσ και ςυλλογό δεδομϋνων κύνηςησ επιβατών. Κεντρικό ςημεύο ενοπούηςησ όλων των λειτουργιών εύναι ο υπολογιςτόσ οχόματοσ, ο οπούοσ διαθϋτει λογιςμικό διαχεύριςησ και επικοινωνύασ δεδομϋνων ςε πλατφόρμα Windws CE, οθόνη αφόσ, μονϊδα GPS, μονϊδα GPRS, μονϊδα ϋξυπνησ κϊρτασ, καθώσ και τισ απαραύτητεσ διεπαφϋσ. Ο Εκτυπωτόσ οχόματοσ Φρηςιμοποιεύται για την εκτύπωςη ειςιτηρύων από τον οδηγό για τισ περιπτώςεισ όπου ο επιβϊτησ δεν διαθϋτει ειςιτόριο. Σα Ακυρωτικϊ ϋξυπνων καρτών χρηςιμοποιούνται για την πληρωμό του κομύςτρου ςτο όχημα με την χρόςη ϋξυπνησ κϊρτασ. Επικοινωνούν με τον υπολογιςτό του οχόματοσ και μϋςω αυτού με το κϋντρο ελϋγχου μεταφϋροντασ ςε αυτό τα ςτοιχεύα των ςυναλλαγών που πραγματοποιούνται με ϋξυπνη κϊρτα και λαμβϊνουν από αυτό ςτοιχεύα ςχετικϊ με τισ ϋξυπνεσ κϊρτεσ. Σα Ακυρωτικϊ μηχανόματα οχόματοσ χρηςιμοποιούνται για την ακύρωςη του χϊρτινου ειςιτηρύου. Διαθϋτουν αναγνώςτη γραμμωτού κώδικϊ [bar cde] για την ανϊγνωςη του barcde που εύναι τυπωμϋνο ςτο ειςιτόριο. Επικοινωνούν με τον υπολογιςτό οχόματοσ Σελίδα 16 από 104

17 μεταφϋροντασ ςε αυτόν τα ςτοιχεύα ακύρωςησ και λαμβϊνοντασ από αυτόν ςτοιχεύα ςχετικϊ με την εγκυρότητα του ειςιτηρύου. Οι Πινακύδεσ οχόματοσ εύναι ηλεκτρονικϋσ πινακύδεσ οι οπούεσ τοποθετούνται ςε εμφανϋσ ςημεύο, ςτο εςωτερικό του οχόματοσ και πληροφορούν τουσ επιβϊτεσ ςχετικϊ την Επόμενη ςτϊςη και τισ Πιθανϋσ ανταποκρύςεισ από την επόμενη ςτϊςη. Σο ςύςτημα Ηχητικόσ αναγγελλύασ πληροφορεύ τουσ επιβϊτεσ ςχετικϊ την Επόμενη ςτϊςη και τισ Πιθανϋσ ανταποκρύςεισ από την επόμενη ςτϊςη με ηχητικϊ μηνύματα. Η Μϋτρηςη επιβατών θα πραγματοποιεύται για την καταμϋτρηςη επιβατών και κατϊςταςησ θυρών και εύναι εγκατεςτημϋνο ςτο 10% του ςτόλου των οχημϊτων του ΑΣ. ΚΣΕΛ. Αυτόματα μηχανόματα ϋκδοςησ ειςιτηρύων εξωτερικού χώρου Εύναι μηχανόματα το οπούα ϋχουν τοποθετηθεύ ςε ςημεύα τησ πόλησ και παρϋχουν την δυνατότητα εφοδιαςμού του επιβατικού κοινού με ειςιτόρια ςε όλη την διϊρκεια του εικοςιτετραώρου. Λειτουργούν ςε εξωτερικούσ χώρουσ ακόμα και ςε ακραύεσ καιρικϋσ ςυνθόκεσ. Σα μηχανόματα δϋχονται μετρητϊ (κϋρματα ό χαρτονομύςματα) με δυνατότητα επιςτροφόσ ρϋςτων. Επύςησ χρηςιμοποιούνται για την αναφόρτιςη των ϋξυπνων καρτών. Σερματικϊ ελεγκτών Εύναι υπολογιςτϋσ παλϊμησ με ενςωματωμϋνο αναγνώςτη γραμμωτού κώδικα, αναγνώςτη ϋξυπνων καρτών και εκτυπωτό. Φρηςιμοποιούνται από τουσ ελεγκτϋσ για τον ϋλεγχο τησ εγκυρότητασ των ειςιτηρύων και την ϋκδοςη προςτύμου όταν ο επιβϊτησ δεν διαθϋτει ειςιτόριο Η ςυςκευό επικοινωνεύ με τον υπολογιςτό του οχόματοσ και λαμβϊνει από αυτόν ςτοιχεύα που αφορούν την ταυτότητα και την θϋςη του οχόματοσ και του δρομολογύου. Σα δεδομϋνα αυτών αποςτϋλλονται και αποθηκεύονται μϋςω του υπολογιςτό οχόματοσ ςτον κεντρικό ςταθμό. Δύκτυα τηλεπικοινωνύασ Σο ραδιοδύκτυο για όλεσ τισ επικοινωνύεσ δεδομϋνων εύναι GPRS, και για τισ επικοινωνύεσ φωνόσ εύναι VHF. Ο επόμενοσ πύνακασ παρουςιϊζει ςυγκεντρωτικϊ το ςύνολο του υφιςτϊμενου εξοπλιςμού, ϋτοιμου λογιςμικού και εφαρμογών. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΟΣΗΣΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ 1 Windws server 2003 enterprise editin ΑΡΙΘΜΟ 1 MS Windws Svr Enterprise Windws server 2003 ΑΡΙΘΜΟ 1 MS Windws Svr Windws server 2003 web editin ΑΡΙΘΜΟ 1 MS Windws Web Svr Σελίδα 17 από 104

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1 Ο Σακχαρώδησ Διαβότησ (ΣΔ) εύναι μια μεταβολικό διαταραχό και αποτελεύ ϋνα από τα ςυχνότερα χρόνια νοςόματα και μια από τισ ςημαντικότερεσ αιτύεσ πρόωρησ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ Τλοποίηςη προγραμμάτων με την μέθοδο τησ τηλεκατάρτιςησ 1 Τλοπούηςη προγραμμϊτων με την μϋθοδο τησ τηλεκατϊρτιςησ δύναται να λϊβει χώρα μετϊ από πλόρωσ αιτιολογημϋνο αύτημα του Κλαδικού Υορϋα (Αναδόχου),

Διαβάστε περισσότερα

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Το Σεμινϊριο τησ Ερμούπολησ για την Κοινωνύα τησ Πληροφορύασ 2014 Τύτλοσ ςεμιναρύου: Ο ρόλοσ τησ τεχνολογύασ και τησ καινοτόμου επιχειρηματικότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Σχολή Θεηικών Επιζηημών Απόθοιηοι Τμήμαηος Μηχανικών Η/Υ και Πληροθορικής πουδϊζοντασ ςτο Σμόμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Τπολογιςτών & Πληροφορικόσ οι φοιτητϋσ αποκτούν γνώςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ τυπικόσ και ϊτυπησ επικοινωνύασ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο 1 Οριςμοί Ζννοια τησ Λογιςτικήσ Εύναι μϋςο παροχόσ οικονομικών πληροφοριών προσ διϊφορεσ ομϊδεσ ενδιαφερομϋνων για την πορεύα μιασ επιχεύρηςησ που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εγκρύθηκε η πρόταςη υποβολόσ προγρϊμματοσ με την ονομαςύα ΣΟΠΕΚΟ ΛΕΤΚΑΔΑ, ςυνολικού προώπολογιςμού 525.000,00. Η Πρϊξη χωροθετεύται ςτην Περιφερειακό Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων Ενημερωτικό ημείωμα Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων -Σι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιςη για την προ-πτωχευτική διαδικαςία εξυγίανςησ επιχειρήςεων; Με την προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Με το ειδικό καθεςτώσ ενιςχύςεων τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων ενιςχύονται

Διαβάστε περισσότερα

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz 1. Περί των Τύπων των Υπηρεςιών και των Δικτύων Η οικονομικώσ αποτελεςματικό χρόςη του φϊςματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Αλεξανδρούπολης Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 12 Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΧΕΕΩΝ Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγό... 2 2. Η θεωρητικό τεκμηρύωςη των μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Κέρκυρας Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. Προϋπολογισμός: 751.284,00

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ

ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΔΗΜΟ ΥΛΨΡΙΝΑ ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ 1. ΕΙΑΓΨΓΗ ύμφωνα με το υφιςτϊμενο θεςμικό πλαύςιο για την υλοπούηςη του επιχειρηςιακού ςχεδιαςμού απαιτεύται η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ το Περιςτϋρι ςόμερα, την... μεταξύ των κϊτωθι ςυμβαλλομϋνων... ςυμφωνόθηκαν, ςυνομολογόθηκαν και ϋγιναν αμοιβαύα αποδεκτϊ τα εξόσ: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Διεύθυνςη

Διαβάστε περισσότερα

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014).

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014). Ειςαγωγή Για την ολοκλόρωςη μιασ πρϊξησ κρατικών ενιςχύςεων απαιτεύται το ςύνολο των δαπανών τησ να ςυμφωνεύ με την εγκεκριμϋνη δημόςια δαπϊνη όπωσ προκύπτει από το ςε ιςχύ Σεχνικό Δελτύο Πρϊξησ. ε περύπτωςη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 Κωδικοπούηςη Άρθρο 17 Νόμου 3868/2010 (ΥΕΚ 129Α /3.8.2010): Όπωσ ιςχύει: Άρθρο 1 Προςταςύα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμόμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Η/Τ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΜΟΙΡΟΓΙΨΡΓΟΤ ΚΨΝΣΑΝΣΙΑ Εξεταςτικό Επιτροπό: Καθ. Μιχϊλησ Ζερβϊκησ (επιβλϋπων) Αν. Καθ. Ευριπύδησ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου ENTERPRISE GREECE S.A. ΙΔΡΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ. Αθήνα 16 Οκτωβρίου 2013

Ελληνική Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου ENTERPRISE GREECE S.A. ΙΔΡΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ. Αθήνα 16 Οκτωβρίου 2013 Ελληνική Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου ENTERPRISE GREECE S.A. ΙΔΡΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ Αθήνα 16 Οκτωβρίου 2013 1 ΙΣΟΡΙΚΟ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΝΕΟΤ ΥΟΡΕΑ ΕΞΩΣΡΕΥΕΙΑ Μϊιοσ 2012 Η Ελληνικό Κυβϋρνηςη ζητϊ μϋςω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη www.asperger.gr Κωνσταντινοσπόλεως 29 155.62 Χολαργός Τηλ. 210.6535666 info@asperger.gr Α.Π. 7331/7-7-2010 Χολαργόσ, 28 Ιουνύου 2010 ΤΠΟΜΝΗΜΑ Θέμα: «Κατάργηςη τησ παράνομησ και αντιςυνταγματικήσ εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟN-ΠΡΟΘΕΜΙΑ. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β.1131645ΕΞ2015

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟN-ΠΡΟΘΕΜΙΑ. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β.1131645ΕΞ2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β -ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθέτουςα Αρχή: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων

Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων. Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010. Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Απολυτόριεσ Εξετϊςεισ Ημερόςιων Γενικών Λυκεύων Εξεταζόμενο Μϊθημα: Νεοελληνική Γλώςςα, Ημ/νύα: 14 Μαύου 2010 Ενδεικτικέσ Απαντήςεισ Θεμάτων Α1 Σε μια ανϊλυςη ςχετικϊ με την αυτομόρφωςη, η ςυγγραφϋασ πραγματεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Κέρκυρας Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. Προϋπολογισμός: 751.284,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF)

ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF) ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF) 1 Oριςμόσ Προμόθειασ «Οι προμόθειεσ εύναι μια λειτουργύα που αφορϊ την ϋρευνα αγορϊσ, επιλογό, αγορϊ, παραλαβό, αποθόκευςη, και την τελικό

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Σχετικά με την Μελέτη H Ευρωπαώκό Επιτροπό, ςε μια προςπϊθεια να ενιςχύςει την ανταγωνιςτικότητα των επιχειρόςεων που ςυμμετϋχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2310 459101 Υαξ: +30 2310 459107 e-mail: centre@komvos.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη NetMasterII Το NetMasterII εύναι ϋνα ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ (μό φορητό) για την επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ φυςικών μεγεθών κϊθε εύδουσ, καθώσ και γεγονότων που

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη

Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη Βαςικϊ θϋματα δικτύων Γκϊμασ Βαςύλειοσ, Εργαςτηριακόσ υνεργϊτησ Δίκτυο Υπολογιςτών Δύκτυο: ςύςτημα επικοινωνύασ δεδομϋνων που ςυνδϋει δύο ό περιςςότερουσ αυτόνομουσ και ανεξϊρτητουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών

Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών Επιςτημονικό Λειτουργόσ Ίδρυμα Προώθηςησ Έρευνασ (ΙΠΕ) Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών Ίδρυμα Προώθηςησ Έρευνασ Πανεπιςτόμιο Κύπρου, 16 Νοεμβρύου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΦΡΗΗ ΕΡΓΑΛΕΙΨΝ ΑΝΑΓΝΨΡΙΗ ΕΙΑΓΨΓΗ Η ύπαρξη ϋγκυρων και αξιόπιςτων εργαλεύων αναγνώριςησ χαριςματικών μαθητών κρύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Σπανάκη Βιργινία Αναπληρώτρια Προϊςταμένη ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ν. Ηρακλείου Τι είναι το θμερολόγιο αναςτοχαςμοφ; Ο όροσ ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε:

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Κ Α Σ Α Λ Τ Σ Η Σ Ο Ν E Ο Α Ν Α Π Σ Τ Ξ Ι Α Κ Ο Τ Π O Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Οκτώβριοσ 2010 Σο IOBE

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον δημιουργύασ ψηφιακών δρϊςεων για την μεύωςη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β -ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Σαχ. Δ/νςη : Λεωχάρουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 18/06/2013 ΑΡ. ΠΡΩΣ 55375/5525. Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο. Αναθϋτουςα Αρχό: Δόμοσ Ιωαννιτών

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 18/06/2013 ΑΡ. ΠΡΩΣ 55375/5525. Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο. Αναθϋτουςα Αρχό: Δόμοσ Ιωαννιτών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 18/06/2013 ΑΡ. ΠΡΩΣ 55375/5525 Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο «Ολοκληρωμϋνη πλατφόρμα διαχεύριςησ και παρακολούθηςησ τησ κυκλοφορύασ με ςτόχο την πληροφόρηςη των πολιτών για τισ ςυνθόκεσ Αναθϋτουςα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥ ΙΑ Η Franchise

ΠΑΡΟΥ ΙΑ Η Franchise ΠΑΡΟΥΙΑΗ Franchise Σι είναι το κατάςτημα La Croissanterie Σο La Croissanterie εύναι ϋνα νϋο concept καταςτημϊτων εςτύαςησ με υψηλόσ ποιότητασ προώόντα. Σο La Croissanterie δημιουργόθηκε τον Ιούλιο του

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Τουσ τελευταύουσ μόνεσ κυοφορούνται εξελύξεισ προσ την κατεύθυνςη επύλυςησ διαφόρων ζητημϊτων που ταλανύζουν την ανατολικό Μεςόγειο και τη Μϋςη Ανατολό. Η παρατεταμϋνη

Διαβάστε περισσότερα

Αναφϋρεται ςτουσ μηχανιςμούσ ελϋγχου δϋςμευςησ των πόρων.

Αναφϋρεται ςτουσ μηχανιςμούσ ελϋγχου δϋςμευςησ των πόρων. Σιςμϊνογλου Ιωϊννησ Αναφϋρεται ςτουσ μηχανιςμούσ ελϋγχου δϋςμευςησ των πόρων. Παρϋχει διαφορετικό προτεραιότητα: ςτισ διαφορετικϋσ εφαρμογϋσ ςτουσ χρόςτεσ ςτισ ροϋσ δεδομϋνων Σημαντικό εϊν η ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ COMPANY PROFILE ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ COMPANY PROFILE ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ COMPANY PROFILE ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ Η BSN 3 Ανϊπτυξη Επιχειρηςιακού Λογιςμικού 4 Υπηρεςύεσ Πληροφορικόσ Τεχνολογύασ 6 Υπηρεςύεσ

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking)

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) ΧΡΗΣΟ ΜΠΟΤΡΑΝΙΔΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) Διδακτικό Τλικό ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ MANAGEMENT ΝΟΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2009 Σο κεύμενο αποτελεύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΣΡΙΩΝ (3) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΣΡΙΩΝ (3) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2313 331500 Υαξ: +30 2313 331502 e-mail: centre@komvos.edu.gr Θεςςαλονύκη,

Διαβάστε περισσότερα

Σρνιηθή Μεηαθνξά: Πξνζδηνξηζκόο Καη Αλάιπζε Τωλ Αλαγθώλ Χξεζηώλ Ωο Πξνο Τε Χξήζε Τερλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ Πνπ Απμάλεη Τα Δπίπεδα Αζθάιεηαο

Σρνιηθή Μεηαθνξά: Πξνζδηνξηζκόο Καη Αλάιπζε Τωλ Αλαγθώλ Χξεζηώλ Ωο Πξνο Τε Χξήζε Τερλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ Πνπ Απμάλεη Τα Δπίπεδα Αζθάιεηαο Σρνιηθή Μεηαθνξά: Πξνζδηνξηζκόο Καη Αλάιπζε Τωλ Αλαγθώλ Χξεζηώλ Ωο Πξνο Τε Χξήζε Τερλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ Πνπ Απμάλεη Τα Δπίπεδα Αζθάιεηαο Ιλζηηηνύην Βηώζηκεο Κηλεηηθόηεηαο θαη Γηθηύωλ Μεηαθνξώλ Δζληθό

Διαβάστε περισσότερα

υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ

υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2011 ΑΝΑΛΤΕΙ / 7 υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΡΓΕΙΣΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΑΚΡΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΜΕΣΑΧΗΜΑΣΙΜΟΤ Ειςήγηςη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΑΔΑ: ΨΞΗΛΛ-Α28 INFORMATICS ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.28 15:52:55 EEST Reason: Location:

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 3 ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΔΙΚΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ.

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ. ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ. Σϐςο κατϊ τη διϊρκεια τησ εγκυμοςϑνησ ϐςο και κατϊ τη διϊρκεια του θηλαςμοϑ οι γυναύκεσ δϋχονται πολλϋσ ςυμβουλϋσ για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 2 ΣΙΣΛΟ Μεταπούηςη ςτισ Νϋεσ υνθόκεσ ΔΗΜΟΙΕΤΗ Ιούλιοσ 2010 ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ Τφιςτϊμενεσ Πολύ Μικρϋσ & Μικρϋσ Επιχειρόςεισ, Εταιρικϋσ επιχειρόςεισ (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ), νϋεσ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ)

Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ) Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ) : 1. ΤΝΑΡΣΗΕΙ Ορύζουν και να αναγνωρύζουν μια ςύνθετη ςυνϊρτηςη 2 1.1 Επανϊληψη Εκφρϊζουν μια ςύνθετη ςυνϊρτηςη ωσ ςύνθεςη ϊλλων ςυναρτόςεων Ορύζουν και

Διαβάστε περισσότερα

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Δ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΤΣΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΤ 2015 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟ: Εμείσ και οι αρχαίοι χώροι

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγό ςτο Ιnternet. χολό Θετικών Επιςτημών, Σμόμα Βιολογύασ, Πανεπιςτόμιο Πατρών

Ειςαγωγό ςτο Ιnternet. χολό Θετικών Επιςτημών, Σμόμα Βιολογύασ, Πανεπιςτόμιο Πατρών Ειςαγωγό ςτο Ιnternet χολό Θετικών Επιςτημών, Σμόμα Βιολογύασ, Πανεπιςτόμιο Πατρών Ιςτορικό Αναδρομό 1962: Ο Paul Baran τησ Rand Corporation ειςϊγει τη μεταγωγό πακϋτων. 1969: Σο DARPA (Department of Defense

Διαβάστε περισσότερα

Με τον όρο <<ΚΡΙΗ>>, περιγράφεται ςυνήθωσ μια απρόβλεπτη κατάςταςη, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταςη και αναςφάλεια και μπορεί να αφορά το άτομο,

Με τον όρο <<ΚΡΙΗ>>, περιγράφεται ςυνήθωσ μια απρόβλεπτη κατάςταςη, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταςη και αναςφάλεια και μπορεί να αφορά το άτομο, Με τον όρο , περιγράφεται ςυνήθωσ μια απρόβλεπτη κατάςταςη, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταςη και αναςφάλεια και μπορεί να αφορά το άτομο, την οικογένεια, τον οργανιςμό, την κοινωνία, τουσ θεςμούσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2313331 500 Υαξ: +30 2313331 502 e-mail: centre@komvos.edu.gr Θεςςαλονύκη,

Διαβάστε περισσότερα

Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου

Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου Σ Σ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου

Διαβάστε περισσότερα

1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ

1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ 1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ Ο τοκετόσ εύναι ϋνα ςημαντικό κοινωνικό και ςυναιςθηματικό γεγονόσ όχι μόνο για τη γυναύκα, αλλϊ και για την οικογϋνειϊ τησ και ύςωσ και για ολόκληρη την

Διαβάστε περισσότερα

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ;

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Dr. jennifer Dennis, Ιατρική Σύμβουλοσ του Συλλόγου για το Σύνδρομο Down (1993) Ο αδϋνασ

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικέσ Έννοιεσ Λειτουργικών Συςτημάτων

Βαςικέσ Έννοιεσ Λειτουργικών Συςτημάτων Πανεπιςτήμιο Πελοποννήςου Τμήμα Επιςτήμησ και Τεχνολογίασ Τηλεπικοινωνιών Λειτουργικά Συςτήματα Προγραμματιςμόσ Συςτήματοσ Βαςικέσ Έννοιεσ Λειτουργικών Συςτημάτων Επικοινωνία gelioud@ieee.org ΟΧΙ ςτο gelioud@uop.gr!!!

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ

Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ Laboratory Profile: 3 Faculty Members 7 Senior Researchers 2 Technicians 12 PhD candidates 7 Other Co-workers 11 Pre-graduate Courses Research

Διαβάστε περισσότερα

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ:

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ: Σελίδα1 ΚΑΝΕΛΛΑΣΟΤ ΒΙΒΗ Γ., 2009, «Η ςύγχρονη μουςικό παιδεύα ςτη δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη, η περύπτωςη των μουςικών ςχολεύων», Πρακτικά 2 ου επιςτημονικού ςυνεδρίου «Μουςική Παιδεία & Μουςικά Σχολεία:

Διαβάστε περισσότερα

23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ

23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ 23/4/2015: Νοςηλευτική παρέμβαςη ςε Μολυςματικό Χειρουργείο. (Μϊνιου Παναγιώτα, Δερλού Μαρύα). ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Γ.Ν. ΑΜΥΙΑ κοπόσ αυτήσ τησ εργαςίασ είναι : Να πληροφορηθεύ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Εποικοδομιςμόσ

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Εποικοδομιςμόσ Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Εποικοδομιςμόσ 3 ο Κεφϊλαιο - 4 ο Κεφϊλαιο Κόμησ, Β. (2004), Ειςαγωγό ςτισ Εφαρμογϋσ των ΤΠΕ ςτην Εκπαύδευςη, Αθόνα, Εκδόςεισ Νϋων Τεχνολογιών Σκοπόσ Η ςυνοπτικό παρουςύαςη των

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού

«Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΕΤΒΟΙΑ ΔΗΜΟ ΕΡΕΣΡΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΥΩΣΙΜΟΤ «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού και Λαμπτήρων» Προώπολογιςμόσ: 36.882,78 (με ΥΠΑ) Φρηματοδότηςη: ΑΝΣΑΠΟΔΟΣΙΚΑ ΕΟΔΑ Κωδ. Προώπ/ςμού:

Διαβάστε περισσότερα

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών.

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών. Case Studies Εταιρεία: S&B Industrial Minerals Κλάδοσ: Εξόρυξη και Επεξεργαςύα ορυκτών και μεταλλευμϊτων Περιγραφή: Η S&B Industrial Minerals εύναι ϋνασ διεθνόσ όμιλοσ εταιρειών, που αξιοποιεύ τισ δυνατότητεσ

Διαβάστε περισσότερα

Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες

Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ράλια Θωμά, ΠΕ 70 ΣΧΟΛΕΙΟ Γημοηικό σολείο Βαζιλικών αλαμίναρ Σαλαμίνα, 20 Απριλίοσ 2015 1. ςνοπηική πεπιγπαθή ηηρ ανοισηήρ εκπαιδεςηικήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΑΓΩΓΗ ~ 1 ~ τυλιανού. 1 Σο ςχϋδιο μαθόματοσ ςυζητόθηκε με το ςύμβουλο του μαθόματοσ τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ κ. Μϊριο

1. ΕΙΑΓΩΓΗ ~ 1 ~ τυλιανού. 1 Σο ςχϋδιο μαθόματοσ ςυζητόθηκε με το ςύμβουλο του μαθόματοσ τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ κ. Μϊριο ΔΙΚΣΤΟ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οικείοσ επιθεωρητήσ: Δρ Ανδρέασ Κυθραιώτησ Α' ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΙΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD Ερωτηματολόγιο για αξιωματικούσ γέφυρας/ Πλοιάρχους Ειςαγωγό Σο πρϐγραμμα Sail Ahead θα δημιουργόςει ϋνα online εργαλεύο για επαγγελματικϐ προςανατολιςμϐ, το οπούο θα εύναι ειδικϊ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 3/3/2015 : Διαταραχές στη λήψη τροφής (Γούλα Αγγελικό, Μακρό οφύα, Αμαραντύδη Γεωργύα, Καραλό Μαρύα). ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Γ.Ν. ΑΜΥΙΑ Ψυχογενόσ διατροφικϋσ διαταραχϋσ

Διαβάστε περισσότερα

Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών

Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών "Η κρυμϋνη και ξεχαςμϋνη μϊςτιγα". Αυτόσ όταν ο τύτλοσ του εξαιρετικού ντοκυμαντϋρ που φτιϊχτηκε από το ουηδικό ωματεύο χρηςτών για να φϋρει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ. ΘΕΜΑ : «Κύρωςη Πλαιςίου Παροχήσ Τπηρεςιών Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ. ΘΕΜΑ : «Κύρωςη Πλαιςίου Παροχήσ Τπηρεςιών Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ακινα, 10 Απριλίου 2012 Αρικ. Πρωτ: ΤΑΠ/Φ.40.4/1/989 Σαχ. Δ/ςθ : Φιλοξζνου 2-4 & πινκάρου Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Συμπεριφοριςμόσ

Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Συμπεριφοριςμόσ Θεωρύεσ Μϊθηςησ και ΤΠΕ Συμπεριφοριςμόσ 3 ο Κεφϊλαιο 5 ο Κεφϊλαιο Κόμησ, Β. (2004), Ειςαγωγή ςτισ Εφαρμογέσ των ΤΠΕ ςτην Εκπαίδευςη, Αθόνα, Εκδόςεισ Νϋων Τεχνολογιών Σκοπόσ Η ςυνοπτικό παρουςύαςη των βαςικών

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Σχέδιο Διαχείριςησ Αποβλήτων Δήμου Σαρωνικού ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ. 1 ε λ ί δ α ΑΠΡΙΛΙΟ 2015

Τοπικό Σχέδιο Διαχείριςησ Αποβλήτων Δήμου Σαρωνικού ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ. 1 ε λ ί δ α ΑΠΡΙΛΙΟ 2015 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1 ε λ ί δ α ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ... 1 1. Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ... 6 1.1. ΠΡΟ ΜΙΑ ΚΟΙΝΨΝΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΨΝ ΑΠΟΒΛΗΣΨΝ... 6 1.1.1. Η ΈΝΝΟΙΑ ΣΗ ΚΤΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ... 6 1.1.2. Η ΚΤΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ετόςια Φρηματοδότηςη ΜΚΟ 2008 από τη EuroCharity

Ετόςια Φρηματοδότηςη ΜΚΟ 2008 από τη EuroCharity EuroCharity Ελληνικόσ Οδηγόσ Εταιρικόσ Κοινωνικόσ Ευθύνησ Αλεξανδρουπόλεωσ 25 115 27 Αθόνα Σηλ.: 210 747 5845-8 Fax: 210 747 5849 E-mail: info@eurocharity.org ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθόνα, 23 Δεκεμβρύου 2008 Ετόςια

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Σαλμάν Λέιλα Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία

Επιμέλεια: Σαλμάν Λέιλα Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία Επιμέλεια: Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Σαλμάν Λέιλα Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία Οριςμόσ επαγγελματικισ εξουκζνωςθσ Το ςύνδρομο τησ επαγγελματικόσ εξουθϋνωςησ (ΣΕΕ) ό αλλιώσ burn-out περιγρϊφεται ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων

Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Η διαχεύριςη του Κινδύνου (Risk management) ωσ ζότημα Μϊνατζμεντ Νοςοκομεύων Φρόςτοσ Μπουρςανύδησ Τπεύθυνοσ πουδών & Ϊρευνασ Εθνικόσ χολόσ Δημόςιασ Διούκηςησ Δημόςιο Μϊνατζμεντ Διούκηςη Τπηρεςιών Τγεύασ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων

Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων Απόφοιτοι Σεχνικόσ Εκπαύδευςησ (και αντίςτοιχών δομών τησ Ειδικήσ Αγωγήσ) ϋλλειψη πρακτικόσ εμπειρύασ ΔΤΚΟΛΙΑ ςτην εύρεςη ικανοποιητικόσ ΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ?

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα

Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα ελύδα1 Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα Από το ςχολικό ϋτοσ 2013-2014 και για τουσ μαθητϋσ που φοιτούν ςτην Α Λυκεύου ϋχει τεθεύ ςε ιςχύ το νϋο αναλυτικό πρόγραμμα. τόχοσ των αλλαγών εύναι να ενδυναμωθούν τα

Διαβάστε περισσότερα

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ»

OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» OPOI YMMETOXH ΔIAΓΩNIMOY «ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ» Η ανώνυμη εταιρύα με την επωνυμύα «ΕΙΔΗΕΙ ΝΣΟΣ ΚΟΜ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΗΛΕΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΦΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ», που εδρεύει ςτο Ν. Υϊληρο Αττικόσ, οδόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ. Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ... 11

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ. Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ... 11 Περιεχόμενα ΤΝΟΧΗ ΠΡΟΚΛΗΗ... 4 ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΥΙΕ... 6 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ... 11 1.1 ΟΙΣΜΟΙ... 11 1.2 ΣΚΟΡΟΣ ΤΘΣ ΔΑΣΘΣ... 14 1.3 ΣΥΝΟΡΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΘΣ ΔΑΣΘΣ... 14 1.3.1 Αντικείμενο τησ δράςησ... 14 1.3.2 Αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ.

Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ. Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ Κων/νος Καλέμης Το φαινόμενο τησ εςωτερικόσ μετανϊςτευςησ ενδιαφϋρον για την χώρα. παρουςιϊζει

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ 2011 Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Δόμου Μύκησ 2011 2014. τρατηγικόσ χεδιαςμόσ Προγραμματικό περύοδοσ 2011-2014 Περιφϋρεια Ανατολικόσ Μακεδονύασ & Θρϊκησ Νομόσ Ξϊνθησ Δόμοσ Μύκησ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΕΙΑΓΨΓΗ 4 ΚΕΥΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Πριν από τρεισ δεκαετύεσ, με εφαλτόριο την πρωτοβουλύα τησ ηθοποιού Μελύνασ Μερκούρη, που εκεύνη την εποχό όταν η Ελληνύδα Τπουργόσ Πολιτιςμού, η Ευρωπαώκό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ Μϋροσ Γ: Τποδεύγματα και Πύνακεσ υμμόρφωςησ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 15189 / 2007

ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 15189 / 2007 ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 15189 / 2007 Δρ. Ε. Φόνου, Ιατρόσ Βιοπαθολόγοσ, Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαςτηρύου Νοςοκομεύου «ο Άγιοσ ϊββασ» 1 2 3 Σι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ Αριθμ. Πρωτ. : 4.24050/5.17569/5-8-2014 ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΑΝΣΙΚΕ ΑΛΛΑΓΕ Ε ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ

ΗΜΑΝΣΙΚΕ ΑΛΛΑΓΕ Ε ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ Tax-i 11 Flash update Αύγουστος 201 ΗΜΑΝΣΙΚΕ ΑΛΛΑΓΕ Ε ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑ ελύδα ΘΕΜΑ ελύδα Κώδικασ Φορολογικόσ Διαδικαςύασ Νϋα προθεςμύα κατϊρτιςησ Φακϋλου Τεκμηρύωςησ Ενδοομιλικών Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού

Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού Μαθηματικϊ Β' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού Η διδαςκαλύα των Μαθηματικών Κοινού Κορμού επιδιώκει να δώςει ςτο μαθητό τα εφόδια για την αντιμετώπιςη καθημερινών αναγκών ςε αριθμητικϋσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ρυθμύςεισ επύ θεμϊτων αξιοπούηςησ ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΥΕΚ 254/Α )

ΘΕΜΑ: Ρυθμύςεισ επύ θεμϊτων αξιοπούηςησ ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΥΕΚ 254/Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ταχ. Δ/νςη: Βας. Σοφύασ 15 106 74, Αθόνα Τηλϋφωνα: Α. Για θϋματα αδειών θϋςησ ςε αργύα

Διαβάστε περισσότερα

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη 1 Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη Ρόδο, όταν για πρώτη φορϊ η κα Κωνςταντύνα Θεοδωροπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΛΙΚΗ ΚΟΣΙΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟ

ΒΑΙΛΙΚΗ ΚΟΣΙΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΒΑΙΛΙΚΗ ΚΟΣΙΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΑ ΤΓΕΙΑ Ο καρκύνοσ αποτελεύ την κύρια θεραπευτικό πρόκληςη τησ κοινωνύασ μασ, ωσ μια από τισ πιο ςοβαρϋσ και θανατηφόρεσ αςθϋνειεσ ςε όλο τον κόςμο, αλλϊ

Διαβάστε περισσότερα

5 βρίζθοληαη αποθιεηζηηθά θαη κόλο ζηελ Κύπρο θαη ποσζελά αιιού ζηολ θόζκο 2

5 βρίζθοληαη αποθιεηζηηθά θαη κόλο ζηελ Κύπρο θαη ποσζελά αιιού ζηολ θόζκο 2 1 Κσπρηαθή τιωρίδα 2.000 - δηαθορεηηθά είδε θσηώλ βρίζθοληαη ζηελ Κύπρο 145 θσηά είλαη ελδεκηθά (βρίζθοληαη κόλο ζηελ Κύπρο, θαη ποσζελά αιιού ζηολ θόζκο) 20 είδε ηες Κσπρηαθής τιωρίδας περηιακβάλοληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΣΕΡΙ, 05/08/2013 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

ΠΕΡΙΣΕΡΙ, 05/08/2013 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΕΡΙΣΕΡΙ, 05/08/2013 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Η ΟΠΑΠ Α.Ε. μια από τισ μεγαλύτερεσ παγκοςμύωσ εταιρεύεσ ςτον τομϋα τησ οργϊνωςησ και διεξαγωγόσ τυχερών παιχνιδιών εν όψει τησ ειςαγωγόσ και λειτουργύασ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Προςταςύα προςωπικών δεδομϋνων ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη και νϋεσ τεχνολογύεσ Mϊιδα Μερόπη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕ ΝΕΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ ΑΠΡΙΛΙΟ 2015

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕ ΝΕΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ ΑΠΡΙΛΙΟ 2015 Ι. ΓΕΨΓΡΑΥΙΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ Για την χρόςη του Σιμολογύου Αυτοκινότων, η χώρα χωρύζεται ςτισ παρακϊτω γεωγραφικϋσ περιοχϋσ: 1. ΑΣΣΙΚΗ & ΝΗΙΑ ΑΡΓΟΑΡΨΝΙΚΟΤ 2. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 3. ΑΦΑΪΑ-ΚΟΡΙΝΘΙΑ-ΒΟΙΨΣΙΑ-ΕΤΒΟΙΑ 4. ΚΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υποςπγείο Οικονομίαρ,Ανάπτςξηρ & Τοςπισμού ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αθήνα, 26/10/2015 Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ

Υποςπγείο Οικονομίαρ,Ανάπτςξηρ & Τοςπισμού ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αθήνα, 26/10/2015 Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 6ΦΞΟ4653Ο7-5ΡΕ ΑΔΑΜ: 15PROC003217962 Υποςπγείο Οικονομίαρ,Ανάπτςξηρ & Τοςπισμού ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αθήνα, 26/10/2015 Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ Απ.Ππωη:19484/ΔΠΤ&ΔΤ

Διαβάστε περισσότερα

κατανόηςη του περιβϊλλοντοσ ολοκληρωμϋνη ϊποψη του θϋματοσ, καθώσ την ύδια ώρα καταγρϊφονται οι πόροι και οι περιοριςμού τησ περιοχόσ, η γνώςη για το

κατανόηςη του περιβϊλλοντοσ ολοκληρωμϋνη ϊποψη του θϋματοσ, καθώσ την ύδια ώρα καταγρϊφονται οι πόροι και οι περιοριςμού τησ περιοχόσ, η γνώςη για το Για τη διεξοδικό εξϋταςη ςε θϋματα υγεύασ ςτην κοινότητα, χρειϊζονται αναλυτικϋσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τισ ανϊγκεσ των ατόμων και των οργανιςμών πουσ τουσ υπηρετούν, καθώσ επύςησ και τουσ πόρουσ που η

Διαβάστε περισσότερα