Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο"

Transcript

1 Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθϋτουςα Αρχό: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: ,50 (προώπολογιςμόσ χωρύσ ΥΠΑ: ,00 ΥΠΑ (23%): ,50) Διϊρκεια υλοπούηςησ: 10 μόνεσ Διαδικαςύα Ανϊθεςησ: Ανοικτόσ Διεθνόσ Διαγωνιςμόσ με κριτόριο την πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ Ημερομηνία Δημοςίευςησ ςτον ελληνικό τφπο: Δημοςίευςη ςτο site: 18/12/2014 Σοπική Εφημερίδα Ελευθερία : 17/12/2014 Εφημερίδα ΝΑΤΣΕΜΠΟΡΙΚΗ : 17/12/2014 Εφημερίδα ΗΜΕΡΗΙΑ : 17/12/2014 Ημερομηνία Δημοςίευςησ ςτο ΦΕΚ Δημοςίων υμβάςεων: 19/12/2014 Ημερομηνία αποςτολήσ ςτην ΕΕΕE: 16/12/2014 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: Κφριο αντικείμενο: , Πρόςθετα αντικείμενα , , , , , , Κωδικόσ ΟΠ: Σελίδα 1 από 104

2 Μϋροσ Α: Αντικεύμενο και Προδιαγραφϋσ Έργου Πύνακασ Περιεχομϋνων... 2 Πίνακασ Περιεχομένων... 2 ΜΕΡΟ Α: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΕΡΓΟΤ... 5 υντομογραφίεσ... 5 Α1. Περιβάλλον του Έργου... 7 Α1.1 Εμπλεκόμενοι ςτην υλοπούηςη του αντικειμϋνου του Έργου... 7 Α1.1.1 υνοπτικό παρουςύαςη Υορϋα Τλοπούηςησ... 7 Α1.1.2 υνοπτικό παρουςύαςη Υορϋα Λειτουργύασ... 8 Α1.1.3 Όργανα και Επιτροπϋσ (Διακυβϋρνηςη του Ϊργου)... 8 Α1.2 Τφιςτϊμενη κατϊςταςη (ςε ςχϋςη με τισ απαιτόςεισ του Έργου) Α1.2.1 υνοπτικό περιγραφό των υπηρεςιών και τησ λειτουργύασ του Υορϋα Λειτουργύασ Α1.2.2 Οργανωτικό Δομό και τελϋχωςη του Υορϋα Τλοπούηςησ και Λειτουργύασ Α1.2.3 Περιγραφό των κύριων επιχειρηςιακών διαδικαςιών Α1.2.4 Ανϊλυςη υφιςτϊμενων υποδομών Σεχνολογιών Πληροφορικόσ και Επικοινωνιών Τφιςτϊμενο ύςτημα Α1.3 Σεκμηρύωςη Επϋκταςησ και Αναβϊθμιςησ Νϋου υςτόματοσ Α2. Αντικείμενο, ςτόχοι και κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ του Έργου Α2.1 Αντικεύμενο του Έργου Α2.2 κοπιμότητα και αναμενόμενα οφϋλη...26 Α2.3 τόχοι και Έκταςη του Έργου Α2.4 Κρύςιμοι παρϊγοντεσ επιτυχύασ του Έργου...29 Α3. Λειτουργικέσ και Σεχνικέσ προδιαγραφέσ Έργου Α3.1 Ηλεκτρονικϋσ Τπηρεςύεσ...30 Α3.2 Απαιτόςεισ Αρχιτεκτονικόσ υςτόματοσ Α3.2.1 Λειτουργικό Αρχιτεκτονικό Α3.3 Προδιαγραφϋσ Λειτουργικών Ενοτότων (Τποςυςτημϊτων, Εφαρμογών) Α3.3.1 Εφαρμογό πληροφόρηςησ επιβατών για κινητϊ τηλϋφωνα (Windws Mbile, iphne, Andrid) 36 Α3.3.2 Εφαρμογό Mbile ticketing Α3.3.3 Εφαρμογό Web Ticketing (eticket) Α3.3.4 Εφαρμογό διαχεύριςησ αυτόματων πωλητών Α3.3.5 Εφαρμογό διαχεύριςησ καταναλώςεων καυςύμων και τεκμηρύωςη χρόςησ λογιςμικού 41 Α3.3.6 Εφαρμογό υπολογιςμού και διϊχυςησ περιβαλλοντικών επιπτώςεων (εκπομπϋσ CO2) και τεκμηρύωςη χρόςησ λογιςμικού Α3.3.7 Εφαρμογό παρουςύαςησ ςυνθηκών κύνηςησ για κινητϊ τηλϋφωνα (Windws Mbile, iphne, Andrid) βαςιςμϋνο και ςε κοινωνικϊ δύκτυα Σελίδα 2 από 104

3 Α3.3.8 Εφαρμογό παρουςύαςησ ςυνθηκών κύνηςησ και ϋκτακτων ςυμβϊντων ςτισ οθόνεσ εντόσ των οχημϊτων καθώσ και ςτο κϋντρο ελϋγχου βαςιςμϋνο και ςε κοινωνικϊ δύκτυα Α3.3.9 Πολυμεςικό Εφαρμογό αναπαραγωγόσ και υποςτόριξησ εντόσ οχόματοσ Inftainment (ςτισ οθόνεσ του οχόματοσ) Α Εφαρμογό ηλεκτρονικών μαθημϊτων e-learning Α Εφαρμογό πληροφόρηςησ επιβατών για ΜΜΜ και πολιτιςτικϋσ/ τουριςτικϋσ υπηρεςύεσ μϋςω εξωτερικών Infkisk Α Λογιςμικού Οδηγού 2D/QR cde (ανϊ όχημα) Α Αναβϊθμιςη Ωδειασ χρόςησ Λογιςμικού Παρακολούθηςησ ςτόλου Α Αναβϊθμιςη ϊδειασ χρόςησ Λογιςμικού Κϋντρου αποςτολόσ SMS Α3.4 Προδιαγραφϋσ Οριζόντιων Λειτουργιών Α3.5 Λειτουργικϊ Φαρακτηριςτικϊ Εξοπλιςμού Α3.5.1 Αυτόματοσ Πωλητόσ ϋκδοςησ ειςιτηρύου Α3.5.2 Διαδραςτικό Οθόνη για την πληροφόρηςη επιβατών για ΜΜΜ και πολιτιςτικϋσ/ τουριςτικϋσ υπηρεςύεσ μϋςω εξωτερικών Infkisk Α3.5.3 Οθόνη πληροφόρηςησ επιβατών εντόσ του οχόματοσ 20' Α3.5.4 υςκευό αναπαραγωγόσ υποςτόριξησ πολυμεςικόσ εφαρμογόσ εντόσ οχόματοσ (media player) 64 Α3.5.5 ύςτημα οδηγού με ενςωματωμϋνη οθόνη για την ανϊγνωςη mbile ticket eticket 2D/QR Cde και καρτών ειδικών ειςιτηρύων (Υοιτητικϊ, ΑΜΕΑ κλπ) Α3.5.6 υςκευό παροχόσ αςύρματου Internet (Wifi) εντόσ του οχόματοσ Α3.5.7 ύςτημα ηχητικόσ αναγγελύασ επόμενησ ςτϊςησ (για κϊθε όχημα) Α3.5.8 ύςτημα Μϋτρηςησ ροόσ καυςύμου (για όλα τα οχόματα) Α3.5.9 ύςτημα Μϋτρηςησ ςτϊθμησ καυςύμου (για όλα τα οχόματα) Α Σηλεματικϋσ ευφυεύσ ςτϊςεισ πληροφόρηςησ πολιτών με ιςτό ςτόριξησ Α Σηλεματικόσ υπολογιςτόσ οχόματοσ με οθόνη οδηγού, χειριςτόριο οδηγού, GPS mdule και GPRS/3G ruter (cmpact - ενιαύα ςυςκευό) Α Εξυπηρετητόσ e-learning Α3.6 Διαλειτουργικότητα Α3.7 Πολυκαναλικό προςϋγγιςη...78 Α3.8 Ανοιχτϊ δεδομϋνα Α3.9 Απαιτόςεισ Αςφϊλειασ Α3.10 Απαιτόςεισ Ευχρηςτύασ υςτόματοσ Α3.11 Απαιτόςεισ Προςβαςιμότητασ Α3.12 Φρονοδιϊγραμμα και Υϊςεισ Έργου Α3.13 Πύνακασ Παραδοτϋων Α3.14 ημαντικϊ Ορόςημα υλοπούηςησ Έργου...95 Α4. Ελάχιςτεσ προδιαγραφέσ Τπηρεςιών Α4.1 Τπηρεςύεσ Εκπαύδευςησ Α4.2 Τπηρεςύεσ Ευαιςθητοπούηςησ Α4.3 Τπηρεςύεσ Πιλοτικόσ Λειτουργύασ Α4.4 Τπηρεςύεσ Εγγύηςησ «Καλόσ Λειτουργύασ» Α5. Μεθοδολογία Διοίκηςησ και Τλοποίηςησ Έργου Α5.1 Μϋθοδοι και Σεχνικϋσ Τλοπούηςησ και Τποςτόριξησ Σελίδα 3 από 104

4 Α5.2 χόμα Διούκηςησ, ςχεδιαςμού και υλοπούηςησ του Έργου Α5.3 χϋδιο και ύςτημα Διαςφϊλιςησ Ποιότητασ Α5.4 χϋδιο και ύςτημα Διαχεύριςησ Κινδύνων Α5.5 ενϊρια χρόςησ και Ελϋγχου - Διαδικαςύα παραλαβόσ λειτουργικότητασ ςυςτημϊτων και Έργου Σελίδα 4 από 104

5 ΜΕΡΟ Α: ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΕΡΓΟΤ υντομογραφύεσ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΦΗ ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΟΤ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΙΔΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ ΑΕ Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Ϊδρα του ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ ΑΕ Ανοικτόσ Διαγωνιςμόσ με κριτόριο ανϊθεςησ την πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη Προςφορϊ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ Ο προώπολογιςμόσ του ϋργου ανϋρχεται ςε ,50 (προώπολογιςμόσ χωρύσ ΥΠΑ: ,00 ΥΠΑ (23%): ,50). ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΕΡΓΟΤ Σο Ϊργο ςυγχρηματοδοτεύται από το Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα «ΧΗΥΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ», του ΕΠΑ, από το Ευρωπαώκό Σαμεύο Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ (κοινοτικό ςυνδρομό) και από Εθνικούσ Πόρουσ (εθνικό ςυμμετοχό). ΦΡΟΝΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΤ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΩΝ ΕΠΙ ΣΩΝ ΟΡΩΝ ΣΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ ΣΟΠΟ ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ 10 μόνεσ από την υπογραφό τησ ύμβαςησ 02/02/ /02/2015 ώρα 10:00 Αύθουςα Διοικητικού υμβουλύου ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ ΑΕ Σελίδα 5 από 104

6 Διακήρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο «Τηλεματικέσ υπηρεςίεσ επέκταςησ διαχείριςησ Αςτικού ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΥΡΑΓΙ Η ΠΡΟ ΥΟΡΩΝ ΩΡΑ 03/02/2015 ώρα 11:00 ΕΕ Ευρωπαώκό Ένωςη Ε ΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαύςιο Αναφορϊσ ΕΠ Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα.Δ.Ε.Π. Σύςτημα Διαχειριςτικόσ Επϊρκειασ ΟΔΕ Ομϊδα Διούκηςησ Έργου Ψ Ψηφιακό Σύγκλιςη ISO Internatinal Organizatin fr Standardizatin ΜΜΜ Μϋςα Μαζικόσ Μεταφορϊσ Κ.Ε. Κϋντρο Ελϋγχου ΕΠΠΕ Επιτροπό Παρακολούθηςησ και Παραλαβόσ Έργου ΕΤΔ Ειδικό Υπηρεςύα Διαχεύριςησ ΔΠΕ Σχϋδιο Διαχεύριςησ και Ποιότητασ Έργου ΑΑ Αναθϋτουςα Αρχό Σελίδα 6 από 104

7 Α1. Περιβϊλλον του Έργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι ςτην υλοπούηςη του αντικειμϋνου του Έργου Υορϋασ υλοπούηςησ, παρακολούθηςησ και λειτουργύασ του Ϊργου εύναι το ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ ΑΕ. Σο ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ ΑΕ. θα ϋχει τη ςυνολικό εποπτεύα του ϋργου κατϊ τη διϊρκεια υλοπούηςησ αλλϊ και κατϊ τη διϊρκεια λειτουργύασ. τόχοσ του ϋργου αποτελεύ η αναβϊθμιςη και επϋκταςη του Ολοκληρωμϋνου Σηλεματικού υςτόματοσ Δυναμικόσ Πληροφόρηςησ Κοινού και Αυτόματησ Ϊκδοςησ Ειςιτηρύων Αςτικών υγκοινωνιών του ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. με χρόςη ςυςτημϊτων διαχεύριςησ και παρακολούθηςησ καυςύμων. Σην εποπτεύα του Κϋντρου Διαχεύριςησ τησ Κυκλοφορύασ θα ςυνεχύςει να την ϋχει ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ ΑΕ. Α1.1.1 υνοπτικό παρουςύαςη Υορϋα Τλοπούηςησ Σο Αςτικό ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. βρύςκεται ςε δρόμουσ παρϊλληλουσ με την πόλη τησ Λϊριςασ εδώ και 50 χρόνια ςυμβϊλλοντασ ουςιαςτικϊ ςτην ανϊπτυξη, προκοπό και ευημερύα αυτόσ τησ πόλησ. Σα πρώτα λεωφορεύα κυκλοφόρηςαν το 1939 για μικρό χρονικό διϊςτημα και όταν 2 των 19 θϋςεων. Γρόγορα ο πόλεμοσ τα ςταμϊτηςε και εμφανύςτηκαν ξανϊ ςτα τϋλη του 1948 αρχϋσ 1949 από μεμονωμϋνουσ ιδιοκτότεσ οι οπούοι με 14 λεωφορεύα 32 θϋςεων εκτελούςαν ςυγκοινωνύεσ με μια ϊδεια τησ Αςτυνομύασ και διϊλεγαν τισ γραμμϋσ που θεωρούςαν ότι θα όταν γι αυτούσ πιο αποδοτικϋσ. Σο 1952 με το Νόμο 2119 δημιουργόθηκαν τα «Κοινϊ Σαμεύα Εκμετϊλλευςησ Λεωφορεύων» (ΚΣΕΛ), και ϋγινε η πρώτη προςπϊθεια οργϊνωςησ των επιβατικών μεταφορών η οπούα ολοκληρώθηκε με τον Ν.Δ. 102/1973 και πρόςφατα με τον Ν. 2963/01. Από το 1972 το ΚΣΕΛ ΑΣΙΚΨΝ ΛΑΡΙΑ εύχε ςτη δύναμό του 28 λεωφορεύα. Σο 1980 ξεκύνηςε η αντικατϊςταςη όλων των λεωφορεύων με καινούργια και μεγαλύτερα του τύπου Β Σα τελευταύα χρόνια ξεκύνηςε μια εντυπωςιακό προςπϊθεια αναςυγκρότηςησ και εκςυγχρονιςμού από την Διούκηςη του ΚΣΕΛ ΑΣΙΚΨΝ ΛΑΡΙΑ την οπούα ςτόριξαν όλοι οι μϋτοχοι επενδύοντασ ςυνεχώσ μεγϊλα χρηματικϊ κεφϊλαια, προκειμϋνου να επιτευχθούν οι ςτόχοι που κϊθε φορϊ ετύθετο. Σο 2004 το ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. πιςτό ςτισ δεςμεύςεισ του προσ το επιβατικό κοινό, με αύςθημα κοινωνικόσ ευθύνησ, προϋβη ςε πλόρη ανανϋωςη του ςτόλου του με νϋου τύπου Σελίδα 7 από 104

8 λεωφορεύα καινούργια, με κλιματιςμό, χαμηλού δαπϋδου, με ρϊμπα ειςόδου κατϊλληλα για χρόςη και από Α.Μ.Ε.Α. μη φειδώμενοι κόπου, χρόνου και κόςτουσ ανεβϊζοντασ τον πόχη όλο και πιο ψηλϊ προσ όφελοσ του επιβατικού κοινού τησ πόλησ μασ. Δεν εύναι υπερβολό να αναφϋρουμε ότι το ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ϋχει ςτη δύναμη του 28 από τα πλϋον ςύγχρονα λεωφορεύα τησ Ευρώπησ. Πρωτοτυπώντασ για μια ακόμη φορϊ το ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ το μοναδικό ςε όλη την Ελλϊδα, με αύςθημα εθνικόσ υπερηφϊνειασ καικαθόκοντοσ ικανοποιώντασ και την επιθυμύα των κατούκων τησ Λϊριςασ για ςυμμετοχό ςτουσ Ολυμπιακούσ Αγώνεσ ςυμμετεύχε ςε αυτούσ.ο ςτόλοσ του επιλϋγει ωσ ο πλϋον ςύγχρονοσ, κατϊλληλοσ και αςφαλόσ για την μεταφορϊ τησ Ολυμπιακόσ Οικογϋνειασ τόςο ςτουσ Ολυμπιακούσ Αγώνεσ όςο και ςτουσ Παραολυμπιακούσ Αγωνϋσ τησ ΑΘΗΝΑ 2004.Πρϋπει να τονύςουμε ότι κα τϊ γενικό ομολογύα των υπευθύνων του ΑΘΗΝΑ 2004 και πολλών ξϋνων δημοςιογρϊφων και τηλεοπτικών καναλιών παγκοςμύωσ το ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ πόρε ϋνα Φρυςό Μετϊλλιο ςτισ μεταφορϋσ τησ Ολυμπιακόσ Οικογϋνειασ, ειςπρϊττοντασ τα καλύτερα ςχόλια τόςο για το ςτόλο όςο και για τουσ οδηγούσ που τον επϊνδρωςαν. Α1.1.2 υνοπτικό παρουςύαςη Υορϋα Λειτουργύασ Υορϋασ Λειτουργύασ εύναι το ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ ΑΕ. Α1.1.3 Όργανα και Επιτροπϋσ (Διακυβϋρνηςη του Έργου) Σο ϋργο θα ςυντονύζεται ςτελϋχη του ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ ΑΕ. που θα απαρτύζουν την επιτροπό επύβλεψησ/ Παρακολούθηςησ και Παραλαβόσ Ϊργου (Ε.Π.Π.Ε.) Τπεύθυνοσ Έργου Η Αναθϋτουςα Αρχό ϋχει ορύςει αρμόδιο ςτϋλεχόσ τησ, ωσ υπεύθυνο για τη διούκηςη του ϋργου και τον ςυντονιςμό των επιμϋρουσ εμπλεκόμενων. Σο ςτϋλεχοσ αυτό καλεύται Τπεύθυνοσ Ϊργου τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ και θα αποτελϋςει και το βαςικό ςημεύο επαφόσ με τον Ανϊδοχο για όλα τα καύρια ζητόματα του ϋργου. Ο ρόλοσ του υπευθύνου ϋργου εύναι να αποτελεύ το ςημεύο επαφόσ ανϊμεςα ςτην ομϊδα Διούκηςησ και υντονιςμού του Ϊργου και την Επιτροπό Επύβλεψησ/Παρακολούθηςησ και Παραλαβόσ Ϊργου (Ε.Π.Π.Ε.) καθώσ και να αποτελεύ το ςημεύο επαφόσ ανϊμεςα ςτον ανϊδοχο και ςτην αναθϋτουςα αρχό ςε επύπεδο επικοινωνύασ. Επιτροπό Αξιολόγηςησ των Προςφορών και Ελϋγχου των ενδικοφανών προςφυγών. Σελίδα 8 από 104

9 Η επιτροπό αξιολόγηςησ των προςφορών θα εύναι υπεύθυνη για την αξιολόγηςη των προςφορών και την ειςόγηςη των αποτελεςμϊτων ςτο Διοικητικό υμβούλιου. Η Επιτροπό Ελϋγχου των ενδικοφανών προςφυγών θα εύναι υπεύθυνη για την εκδύκαςη των προςφυγών και την ειςόγηςη των αποτελεςμϊτων ςτο Διοικητικό υμβούλιου. Οι δυο επιτροπϋσ εύναι διακριτϋσ και απαρτύζονται από διαφορετικϊ μϋλη. Επιτροπό Επύβλεψησ/Παρακολούθηςησ και Παραλαβόσ Έργου (Ε.Π.Π.Ε.) Για τισ ανϊγκεσ υλοπούηςησ του Ϊργου τησ παρούςασ Διακόρυξησ θα οριςτεύ «Επιτροπό Επύβλεψησ/Παρακολούθηςησ και Παραλαβόσ Ϊργου (Ε.Π.Π.Ε.)», η οπούα θα αποτελεύται από τον Τπεύθυνο του Ϊργου και λοιπϊ διοικητικϊ ςτελϋχη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ που ωσ βαςικό ςτόχο ϋχουν την προετοιμαςύα και την παρακολούθηςη τησ υλοπούηςησ του Ϊργου και τη διούκηςη και ςυντονιςμό των επιμϋρουσ εργαςιών του. Η ΕΠΠΕ ϋχει γνωμοδοτικό ρόλο μιασ και όλεσ οι αποφϊςεισ λαμβϊνονται από το Διοικητικό υμβούλιου. την Ε.Π.Π.Ε. ορύζονται και τα ακόλουθα μϋλη, ςύμφωνα με το ύςτημα Διαχειριςτικόσ Επϊρκειασ (.Δ.Ε.Π.) του Υορϋα: - Τπεύθυνοσ Πιςτοπούηςησ Υυςικού Αντικειμϋνου - Τπεύθυνοσ Οικονομικόσ Διαχεύριςησ Ϊργου Αρμοδιότητα τησ Ε.Π.Π.Ε. αποτελεύ η παρακολούθηςη τησ πορεύασ υλοπούηςησ και η τμηματικό και οριςτικό ποςοτικό και ποιοτικό παραλαβό του παρόντοσ Ϊργου. Θεματικϋσ Ομϊδεσ Εργαςύασ & Βαςικού Φρόςτεσ (Key Users) Η προετοιμαςύα και παρακολούθηςη τησ υλοπούηςησ του Ϊργου υποςτηρύζεται εφ οςον απαιτεύται με τη λειτουργύα Θεματικών Ομϊδων Εργαςύασ, οι οπούεσ θα ςτελεχώνονται από την Αναθϋτουςα Αρχό. ε αυτϋσ τισ ομϊδεσ θα εμπλϋκονται και βαςικού χρόςτεσ του νϋου ςυςτόματοσ (Key Users). Σισ θεματικϋσ ομϊδεσ εργαςύεσ τισ ςτελεχώνουν ςτελϋχη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ. Βαςικού Φρόςτεσ εύναι τα ςτελϋχη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ που θα αναλϊβουν τον χειριςμό και την λειτουργύα του ςυςτόματοσ μετϊ την ολοκλόρωςό του. Σο αντικεύμενο των θεματικών ομϊδων εργαςύασ εύναι να ςυμμετϋχουν ςτισ ςυναντόςεισ και τισ παρουςιϊςεισ του αναδόχου προκειμϋνου να υπϊρχει πλόρησ ενημϋρωςη για τη ςημαντικότητα του ϋργου και τον τρόπο λειτουργύασ του ςυςτόματοσ. Ευθύνεσ ωσ προσ την υλοπούηςη δεν θα ϋχουν οι Θεματικϋσ Ομϊδεσ Εργαςύασ. Οι βαςικού χρόςτεσ θα αποτελούν τισ θεματικϋσ ομϊδεσ εργαςύασ. Σελίδα 9 από 104

10 Ο ςυντονιςμόσ των Θεματικών Ομϊδων Εργαςύασ γύνεται από τον Τπεύθυνο Ϊργου που ϋχει οριςτεύ από την Αναθϋτουςα Αρχό. Α1.2 Τφιςτϊμενη κατϊςταςη (ςε ςχϋςη με τισ απαιτόςεισ του Έργου) Σα μϋςα μαζικόσ μεταφορϊσ και ςυγκεκριμϋνα τα Αςτικϊ ΚΣΕΛ, όπου αποτελούν το κύριο μϋςο μαζικόσ μεταφορϊσ ςτην περιφϋρεια, καθώσ αποτελούν και τα μόνα μϋςα με τα οπούα μπορεύ να εξυπηρετηθεύ το κοινωνικό ςύνολο, εύναι ϋνα πολύτιμο κοινωνικό δημόςιο αγαθό και ανεξαρτότωσ τησ νομικόσ υπόςταςησ που ϋχουν θα πρϋπει να αντιμετωπύζονται με αυτόν τον τρόπο. Ο ρόλοσ τουσ, η λειτουργύασ τουσ, οι υπηρεςύεσ τουσ ςυγκλύνουν προσ την κατεύθυνςη ότι η μη ύπαρξη αυτών των μεταφορικών μϋςων ό ϋςτω η υποβϊθμιςη των Αςτικών ΚΣΕΛ οδηγεύ ςε υποβϊθμιςη τησ ποιότητασ ζωόσ των κατούκων μιασ πόλησ και ειδικότερα μιασ περιφερειακόσ πόλησ με μικρούσ ρυθμούσ ανϊπτυξησ και ευημερύασ, με αποτϋλεςμα ο εκςυγχρονιςμόσ αυτών και η υποςτόριξη από την κοινωνύα και το Κρϊτοσ να αποτελεύ επιτακτικό ανϊγκη, ειδικότερα δε και τησ ςτρατηγικόσ ςημαςύασ που ϋχει και του κοινωνικού ρόλου που κατϋχει με την ϊδεια του ύδιου του κρατικού μηχανιςμού. Σα Αςτικϊ ΚΣΕΛ αποτελούςαν και αποτελούν μϋροσ του ςτρατηγικού ςχεδύου του κρατικού μηχανιςμού, λόγω τησ διαςπορϊσ που υπϊρχει και του οφϋλουσ που δημιουργεύται ςτο κρϊτοσ από την ύπαρξη τϋτοιων μηχανιςμών, μϋςω τησ ιδιωτικόσ πρωτοβουλύασ. Ο τρόποσ λειτουργύασ των μϋςων αυτών, το πλαύςιο των παρεχόμενων υπηρεςιών, το νομοθετικό πλαύςιο που ορύζει τον τρόπο οργϊνωςησ και διούκηςησ, καθώσ την κοινωνικό πολιτικό που πρϋπει να αςκεύται τόςο από τα μεταφορικϊ μϋςα όςο και από το ύδιο το κρϊτοσ με την υποςτόριξη ςτο παρελθόν οριςμϋνων αςύμφορων γραμμών αλλϊ και τη μεύωςη ςτο παρόν τησ υποςτόριξησ αυτόσ προσ τα Αςτικϊ ΚΣΕΛ λόγω των οικονομικών ςυγκυριών καταδεικνύει ότι δεν πρόκειται για μια καθαρό επιχειρηματικό πρωτοβουλύα ιδιωτών, αλλϊ για μια δημόςια λειτουργύα ςτενϊ ςυνυφαςμϋνη με την κοινωνικό δομό των πόλεων, και την δϋςμευςη των ιδιωτών να επιλϋξουν τον τρόπο που θα επιχειρόςουν. Πρόκειται για ϋνα ςτενϊ ελεγχόμενο κλϊδο, με ςαφεύσ κατευθυντόριεσ οδηγύεσ από το αρμόδιο Τπουργεύο και ϋνα αυςτηρϊ νομοθετικό πλαύςιο, καθώσ το ϋργο τουσ αφορϊ ϋνα ςημαντικό κομμϊτι τησ κοινωνικόσ ζωόσ των πόλεων και τησ οικονομικόσ ανϊπτυξησ των τοπικών κοινωνιών, χαρϊςςοντασ πολιτικό προσ όφελοσ των πολιτών και ικανοποιώντασ παρϊλληλα τισ μνημονιακϋσ απαιτόςεισ ςτον τομϋα των μεταφορών ςχετικϊ με την αναβϊθμιςη και τον εκςυγχρονιςμό των μϋςων μαζικόσ μεταφορϊσ. Σελίδα 10 από 104

11 Φαρακτηριςτικό παρϊδειγμα αντύςτοιχησ ενταγμϋνησ δρϊςησ που εξυπηρετεύ τον ύδιο ςκοπό, το κοινωνικό ςύνολο, εντϊςςεται ςτο ύδιο πλαύςιο λειτουργύασ με τουσ φορεύσ των Αςτικών ΚΣΕΛ και ςτρατηγικόσ ςημαςύασ για το Τπουργεύο αποτελεύ ο ΟΑΑ και το ηλεκτρονικό ειςιτόριο, όπωσ επύςησ και οι ϋξυπνεσ ςτϊςεισ. Η διαφορϊ με τον ΟΑΑ ϋγκειται ςτο νομικό πλαύςιο διούκηςησ των Αςτικών ΚΣΕΛ λόγω και τη διαςπορϊσ που παρουςιϊζουν και τησ αδυναμύασ, λόγω του μεγϋθουσ τουσ, να ςυντονύζονται και να διαχειρύζονται από το ύδιο το Κρϊτοσ. Σο ϋργο θα υλοποιηθεύ μϋςω ενόσ υποϋργου. Αυτό οφεύλεται ςτην ιδιαύτερη φύςη που ϋχει η πρϊξη και που τόςο οι υλικοτεχνικϋσ υποδομϋσ όςο και οι εφαρμογϋσ που θα αναπτυχθούν και θα εγκαταςταθούν δεν μπορούν να διαχωριςτούν. Επιπλϋον, βοηθϊει ςτη διαφϊνεια εκτϋλεςησ τησ πρϊξησ μϋςω ενόσ διεθνό διαγωνιςμού, αυξϊνοντασ τον ανταγωνιςμό και διαςφαλύζοντασ ότι θα υλοποιηθεύ ςτο ακϋραιο και όχι μϋροσ του ϋργου το οπούο ςε αντύθετη περύπτωςη δεν θα ότανε λειτουργικό. υνεπώσ ο διαχωριςμόσ του ϋργου ςε μικρότερα τμόματα θα μπορούςε να επιφϋρει ςοβαρϊ θϋματα (τεχνικόσ, λειτουργικόσ και οικονομικόσ φύςεωσ) εϊν τμόμα του ϋργου απϋβαινε ϊκαρπο κατϊ τη διαγωνιςτικό διαδικαςύα, καθώσ επύςησ και θα δημιουργούςε ςημαντικϊ προβλόματα τησ παρακολούθηςησ και ελϋγχου αυτού από τη διαχειριςτικό αρχό και τα αρμόδια ελεγκτικϊ όργανα. Για την καλύτερη παρακολούθηςη, διαχεύριςη και ολοκλόρωςη του ϋργου η προτεινόμενη πρϊξη θα πραγματοποιηθεύ μϋςω πϋντε (65 φϊςεων ςτισ οπούεσ υπϊρχουν διακριτϊ και ςαφό παραδοτϋα. Η τμηματικό παραλαβό που θα γύνεται από την ΕΠΠΕ αλλϊ και η Μελϋτη Εφαρμογόσ θα καθορύςουν επιμϋρουσ διαδικαςύεσ και τμόματα τα οπούα ςε ϋνα ςτενϊ παρακολουθούμενο χρονοδιϊγραμμα θα περιορύζουν τισ οποιεςδόποτε καθυςτερόςεισ και αποκλύςεισ από την προτεινόμενη περιγραφό του ϋργου. Η λειτουργύα και οργϊνωςη των Αςτικών ΚΣΕΛ δεν ομοιϊζει με ϊλλη επιχειρηματικό δραςτηριότητα και κατϊ ςυνϋπεια απαιτεύται προςεκτικόσ και ςτρατηγικόσ ςχεδιαςμόσ ώςτε τα αναμενόμενα οφϋλη να εύναι ϊμεςα ορατϊ ςτον επιβατικό κοινό. Οποιεςδόποτε παρεμβϊςεισ οι οπούεσ δεν θα ακολουθόςουν το μοντϋλο του ψεκαςμού (ϊμεςη ενεργοπούηςη όλων των ςυςτημϊτων με παρϊλληλη προςαρμογό του επιβατικού κοινού θα οδηγόςει ςε αντύδραςη του κοινού, αμφιςβότηςη τησ αποτελεςματικότητϊ του νϋου ςυςτόματοσ διαχεύριςησ και παρακολούθηςησ, την καχυποψύα για το ςκοπό και το λόγο υλοπούηςησ τησ επϋνδυςησ με αποτϋλεςμα τη μετατόπιςη το χρόνο αποδοχόσ του ϋργου. Κατϊ ςυνϋπεια, εύναι ςημαντικό να προβλεφθούν όλοι εκεύνοι οι παρϊγοντεσ που επηρεϊζουν όχι μόνο την οργανωτικό λειτουργύα του φορϋα ώςτε να παραμεύνει αδιϊλειπτη καθ όλη τη διϊρκεια υλοπούηςησ του ϋργου, αλλϊ και να προβλεφθεύ ο τρόποσ διεύςδυςησ τησ τεχνολογύασ Σελίδα 11 από 104

12 και του νϋου τρόπου εξυπηρϋτηςησ του επιβατικού κοινού αποφεύγοντασ τισ όποιεσ αντιδρϊςεισ υιοθϋτηςησ. Εύναι λοιπόν προφανϋσ ότι η μελϋτη εφαρμογόσ θα αποτελϋςει τον οδηγό μετϊβαςησ τόςο του φορϋα όςο και του επιβατικού κοινού λαμβϊνοντασ υπόψη τη νοοτροπύα των κατούκων τησ ςυγκεκριμϋνησ πόλησ, τον ομαλό τρόπο που θα πρϋπει να εκςυγχρονιςτεύ ο φορϋασ χωρύσ να «αναταρϊξει τα νερϊ» τησ πόλησ εισ βϊροσ του ταυτύζοντασ τισ αλλαγϋσ αυτϋσ με το ευρύτερο πλαύςιο αλλαγών τησ καθημερινότητασ των πολιτών λόγω τησ οικονομικόσ κρύςησ και ειδικότερα αναγνωρύζοντασ όλοι οι τοπικού παρϊγοντεσ τα θετικϊ οφϋλη. Α1.2.1 υνοπτικό περιγραφό των υπηρεςιών και τησ λειτουργύασ του Υορϋα Λειτουργύασ ύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ με τισ οπούεσ λειτουργεύ το ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε., όπωσ ϋχει διαμορφωθεύ και ιςχύει ςόμερα, οι αρμοδιότητεσ ςχετικϋσ με τη διαχεύριςη του ςυνόλου του κύκλου ζωόσ των ςυγχρηματοδοτούμενων ϋργων ϋχουν ωσ εξόσ: 1. Η Ομϊδα Προγραμματιςμού Ϊργων με αρμοδιότητα τον Προγραμματιςμό ϋργων/ενεργειών 2. Σο Σμόμα Τλοπούηςησ Ϊργων με αρμοδιότητα το χεδιαςμό υλοπούηςησ ϋργων και την Παρακολούθηςη τησ υλοπούηςησ του ϋργου και του φυςικού αντικειμϋνου αυτού. 3. Σο Σμόμα Λογιςτηρύου με αρμοδιότητα την Οικονομικό διαχεύριςη των ϋργων 4. Ο Νομικόσ ύμβουλοσ Εξωτερικόσ υνεργϊτησ με αρμοδιότητα την Νομικό υποςτόριξη 1. Η Ομϊδα Προγραμματιςμού Ϊργων εύναι υπεύθυνη για την διαπύςτωςη και την καταγραφό των αναγκών και την προώθηςη των αιτημϊτων αυτών για ϋγκριςη και μετϊ για την ϋγκριςό τουσ ςτο Λογιςτόριο για την ολοκλόρωςη τησ διαδικαςύασ. 2. Σο Λογιςτόριο γραφεύο Προμηθειών εύναι υπεύθυνο για την διενϋργεια τησ διαδικαςύασ μιασ προμόθειασ. Αφού λϊβει τα εγκεκριμϋνα αιτόματα, ακολουθεύ τισ απαραύτητεσ διαδικαςύεσ που ορύζονται από αυτόν τον κανονιςμό ό από τισ διαδικαςύεσ των ςυγχρηματοδοτούμενων προγραμμϊτων (αν εύναι διαφορετικϋσ) και προετοιμϊζει/ολοκληρώνει όλεσ τισ απαραύτητεσ ενϋργειεσ: προετοιμϊζει τισ παραγγελύεσ ό οργανώνει τουσ απαραύτητουσ διαγωνιςμούσ για λογαριαςμό του Σμόματοσ Τλοπούηςησ Ϊργων (Επιτροπόσ Προμηθειών Διαγωνιςμών) 3. Ο Διευθύνων ύμβουλοσ και οι υντονιςτϋσ Ϊργων εγκρύνουν την αναγκαιότητα και την ςκοπιμότητα των προμηθειών που διαπιςτώνει η ομϊδα προγραμματιςμού ελϋγχοντασ Σελίδα 12 από 104

13 παρϊλληλα την ύπαρξη πύςτωςησ ό δυνατότητασ ςτον προώπολογιςμό. Η ϋγκριςη αυτό για ποςϊ που υπερβαύνουν τα οριζόμενα όρια των επομϋνων ϊρθρων δύνεται μόνο από το Διοικητικό υμβούλιο. 4. Σο Διοικητικό υμβούλιο μπορεύ κατϊ το ςτϊδιο τησ ϋγκριςησ να απαιτόςει υψηλότερεσ προδιαγραφϋσ από τισ όδη οριςμϋνεσ, αν κρύνει ότι ϋτςι διαςφαλύζεται καλύτερα η διαφϊνεια ό οι ανϊγκεσ τησ κϊθε προμόθειασ ςε ςχϋςη με την καλύτερη ποιότητα. Επύςησ το Διοικητικό υμβούλιο κατακυρώνει τισ αποφϊςεισ του τμόματοσ Τλοπούηςησ Ϊργων. 5. Σο Σμόμα Τλοπούηςησ Ϊργων εύναι υπεύθυνο για τισ παραγγελύεσ υλικών αγαθών και για την επιλογό ςυνεργατών ό ςτελεχών, το κόςτοσ των οπούων υπερβαύνει κϊποιο ποςό (όπωσ ορύζεται παρακϊτω) και ςύμφωνα με τισ διαδικαςύεσ που καθορύζονται. Σο Σμόμα ορύζει Επιτροπϋσ για όλα τα ςτϊδια των διαγωνιςμών και οι αποφϊςεισ τουσ επικυρώνονται από το Δ. Οι επιτροπϋσ αυτϋσ θα αποτελούνται εύτε από μϋλη του Δ.. του Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. εύτε από εξωτερικούσ ςυνεργϊτεσ με την απαραύτητη εμπειρύα και τεχνογνωςύα οι οπούοι θα παρϋχουν τισ υπηρεςύεσ τουσ μϋςω υμβϊςεων Παροχόσ Τπηρεςιών και ςύμφωνα με το κανονιςτικό πλαύςιο των ςυγχρηματοδοτούμενων προγραμμϊτων ςτα οπούα επιθυμεύ να ςυμμετϋχει το ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Α1.2.2 Οργανωτικό Δομό και τελϋχωςη του Υορϋα Τλοπούηςησ και Λειτουργύασ Η ςυνοπτικό περιγραφό τησ οργανωτικόσ δομόσ και τη ςτελϋχωςησ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ παρουςιϊζονται ςτην παρ. Α Α1.2.3 Περιγραφό των κύριων επιχειρηςιακών διαδικαςιών Οι επιχειρηςιακϋσ διεργαςύεσ ςτισ οπούεσ ςτοχεύει το ϋργο και οι οπούεσ επηρεϊζονται από τα αποτελϋςματα τησ υλοπούηςησ εύναι οι παρακϊτω: Η παροχό από το ΚΣΕΛ υπηρεςιών που βελτιώνουν την ποιότητα ζωόσ των κατούκων με δεδομϋνο ότι με το ςύςτημα θα περιοριςτεύ ο χρόνοσ ϊςκοπησ μετακύνηςησ και θα δοθεύ η δυνατότητα να εξυπηρετηθούν περιςςότεροι πολύτεσ ςτην περιοχό εφαρμογόσ. Σελίδα 13 από 104

14 Η ύπαρξη ενόσ καινοτόμου ςυςτόματοσ που προςφϋρει ουςιαςτικϊ n-line - πληροφόρηςη για το χρόνο ϊφιξησ των λεωφορεύων με δυνατότητα διαςύνδεςησ με εξωτερικϊ ςυςτόματα του ΚΣΕΛ (ςυςτόματα μηχανογρϊφηςησ κλπ.) Η μετϊδοςη τησ πληροφορύασ μϋςα από πινακύδεσ και βελτύωςη των ςυνθηκών κυκλοφορύασ ςτο εμπορικό κϋντρο. Οι ηλεκτρονικϋσ πινακύδεσ που θα τοποθετηθούν ςε κομβικϊ ςημεύα θα πληροφορούν τουσ επιβϊτεσ για τον χρόνο ϊφιξησ των λεωφορεύων. Η διαρκόσ ενημϋρωςη τησ διούκηςησ του ΚΣΕΛ για την χρόςη και την προςφορϊ ςτατιςτικόσ ενημϋρωςησ τησ αποδοτικότητασ του ϋργου. Σο ςύςτημα θα ϋχει θετικϋσ επιδρϊςεισ ςτην επιχειρηςιακό λειτουργύα όλων των επιμϋρουσ τμημϊτων του αςτικού μεταφορικού ςυςτόματοσ δημοςύων ςυγκοινωνιών. Μϋςω τησ εφαρμογόσ διαχεύριςησ ςτόλου και διαχεύριςησ ειςιτηρύων, ο οργανιςμόσ διαθϋτει ϋνα ιςχυρό εργαλεύο ϊμεςησ αντιμετώπιςησ προβλημϊτων, ςχεδιαςμού τησ ςυντόρηςησ του ςτόλου, και ϋγκαιρησ αντιμετώπιςησ κρύςεων. Επιπλϋον η ςυλλογό και δυνατότητα ανϊλυςησ των ςυγκοινωνιακών δεδομϋνων (δεδομϋνα ειςιτηρύων, και εκτϋλεςησ δρομολογύων) επιτρϋπει ςτο Αςτικό ΚΣΕΛ τόςο την μακρόχρονη βελτιςτοπούηςη του ςτρατηγικού ςυγκοινωνιακού ςχεδιαςμού όςο και την εύκολη υλοπούηςη βραχυπρόθεςμων διορθωτικών ενεργειών. Σϋλοσ, η παροχό ενημϋρωςησ ςε «πραγματικό» χρόνο για τουσ χρόνουσ ϊφιξησ των λεωφορεύων ςτισ επιβατικϋσ ςτϊςεισ κοινού αποτελεύ υπηρεςύα προςτιθϋμενησ αξύασ για τον επιβϊτη με ςτόχο τη βϋλτιςτη εξυπηρϋτηςό του και την προςϋλκυςη ςτη χρόςη λεωφορεύων. Α1.2.4 Ανϊλυςη υφιςτϊμενων υποδομών Σεχνολογιών Πληροφορικόσ και Επικοινωνιών Τφιςτϊμενο ύςτημα Σο υφιςτϊμενο Σηλεματικό ύςτημα Δυναμικόσ Πληροφόρηςησ Κοινού και Αυτόματησ Ϊκδοςησ Ειςιτηρύων Αςτικών υγκοινωνιών του ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. αποτελεύται από ϋξη κύρια μϋρη, το κϊθε ϋνα από τα οπούα εύναι ςύνθεςη φυςικού εξοπλιςμού και λογιςμικού : 1. Ενοποιημϋνο κϋντρο ελϋγχου 2. Σηλεματικϋσ ϋξυπνεσ ςτϊςεισ 3. Σηλεματικό όχημα 4. Αυτόματα μηχανόματα ϋκδοςησ ειςιτηρύων 5. Σερματικϊ ελϋγχου ελεγκτών Σελίδα 14 από 104

15 6. Δύκτυα τηλεπικοινώνιασ Ενοποιημϋνο κϋντρο ελϋγχου Σο ενοποιημϋνο κϋντρο ελϋγχου αποτελεύται από μια ςειρϊ υποςυςτόματα, που όλα μαζύ ικανοποιούν τισ απαιτόςεισ του Αςτ. ΚΣΕΛ για ενοποιημϋνη διαχεύριςη όλων των λειτουργιών του ςυςτόματοσ, όπωσ εύναι ενιαύα ςυλλογό και ανϊλυςη δεδομϋνων, διαχεύριςη οχημϊτων, διαχεύριςη ειςιτηρύων, διαχεύριςη ανθρώπινων πόρων, και ενημϋρωςησ επιβατών: Σο Κϋντρο υλλογόσ, αποτελεύ την καρδιϊ του ςυςτόματοσ όςον αφορϊ την επικοικωνύα, την ςυλλογό και αποθόκευςη δεδομϋνων από τα οχόματα και τισ λοιπϋσ τηλεματικϋσ οντότητεσ πεδύου. Σο κϋντρο ςυλλογόσ εξαςφαλύζει την ζεύξη με όλεσ τισ υπόλοιπεσ τηλεματικϋσ οντότητεσ. Σο Κϋντρο Διαχεύριςησ Οχημϊτων υποςτηρύζει όλεσ τισ λειτουργύεσ που αφορούν την αξιοπούηςη επικοινωνύασ φωνόσ και δεδομϋνων με τα τηλεματικϊ οχόματα, ούτωσ ώςτε να επιτυγχϊνεται ο ϋλεγχοσ και προγραμματιςμόσ (μϊκρο και μύκρο διορθωτικϋσ ενϋργειεσ) των δρομολογύων, οχημϊτων, ανθρώπινου δυναμικού, αυτόματη δρομολόγηςη διορθωτικών λεωφορεύων, πρόγνωςη ϊφιξησ λεωφορεύου ςε ςτϊςεισ, καθώσ και παρακολούθηςη των οχημϊτων ςε ψηφιακούσ χϊρτεσ. Σο Κϋντρο Ενημϋρωςησ Επιβατών ϋχει ωσ ςτόχο την ςυλλογό και αξιοπούηςη όλων των δεδομϋνων για την δυναμικό ενημϋρωςη όλων των καναλιών πληροφόρηςησ των επιβατών, όπωσ εύναι οι τηλεματικϋσ ϋξυπνεσ ςτϊςεισ, οι πινακύδεσ εντόσ του οχόματοσ, το ςύςτημα ηχητικόσ αναγγελύασ εντόσ του οχόματοσ, καθώσ και οι εφαρμογϋσ πληροφόρηςησ διαδικτύου, SMS, IVR. Σο Κϋντρο Παρακολούθηςησ Ειςιτηρύων εύναι υπεύθυνο για όλεσ τισ λειτουργύεσ που αφορούν ςτην κύνηςη των ειςιτηρύων και των ϋξυπνων καρτών από όλεσ τισ ςυςκευϋσ όπωσ Αυτόματα μηχανόματα ϋκδοςησ ειςιτηρύων εξωτερικού χώρου, ϋκδοςησ ειςιτηρύων από τον εκτυπωτό οχόματοσ, ακυρωτικϊ μηχανόματα ϋξυπνων καρτών και ακυρωτικϊ μηχανόματα οχημϊτων. Σο Κϋντρο τατιςτικόσ Ανϊλυςησ αποτελεύται από δύο υποςυςτόματα: α) εφαρμογό ςτατιςτικόσ ανϊλυςησ δεδομϋνων από το κϋντρο διαχεύριςησ οχημϊτων, και β) εφαρμογό ςτατιςτικόσ ανϊλυςησ κινόςεων ειςιτηρύων Σελίδα 15 από 104

16 Σο ενιαύο κϋντρο ελϋγχου επύςησ εύναι υπεύθυνο για τισ εφαρμογϋσ πληροφόρηςησ των επιβατών, που διαςυνδϋονται με το κϋντρο ενημϋρωςησ: Η Ενημϋρωςη μϋςω διαδικτύου περιλαμβϊνει παρουςύαςη δυναμικόσ πληροφορύασ ϊφιξησ λεωφορεύων ςε ςτϊςεισ, ςτατικό παρουςύαςη πληροφορύασ δρομολογύων και ςχεδιαςμό ταξιδιού. Η Ενημϋρωςη με γραπτϊ μηνύματα ϋχει ωσ ςτόχο την αποςτολό ςε επιβϊτεσ SMS με δυναμικό πληροφορύα ϊφιξησ λεωφορεύου ςε επόμενη ςτϊςη. Η Ενημϋρωςη μϋςω τηλεφώνου (IVR) θα επιτρϋπει ςτουσ επιβϊτεσ να λαμβϊνουν δυναμικό πληροφορύα δρομολογύων μϋςα από την τηλεφωνικό τουσ ςυςκευό. Σηλεματικϋσ ϋξυπνεσ ςτϊςεισ Οι Σηλεματικϋσ ϋξυπνεσ ςτϊςεισ ενημερώνουν δυναμικϊ τουσ επιβϊτεσ μϋςα από ηλεκτρονικϋσ πινακύδεσ και ηχητικϋσ αναγγελύεσ για τουσ χρόνουσ ϊφιξησ λεωφορεύων ό ανταποκρύςεισ γραμμών, ενώ θα παρϋχουν και την δυνατότητα για ϊλλη πληροφόρηςη. Σηλεματικό όχημα Σο Σηλεματικό όχημα ϋχει εξοπλιςτεύ με το απαραύτητο υλικό και λογιςμικό για διαχεύριςη ςτόλου, επικοινωνύασ του οδηγού με το κϋντρο ελϋγχου, ϋκδοςη ειςιτηρύων, ενημϋρωςη επιβατών εντόσ του οχόματοσ καθώσ και ςυλλογό δεδομϋνων κύνηςησ επιβατών. Κεντρικό ςημεύο ενοπούηςησ όλων των λειτουργιών εύναι ο υπολογιςτόσ οχόματοσ, ο οπούοσ διαθϋτει λογιςμικό διαχεύριςησ και επικοινωνύασ δεδομϋνων ςε πλατφόρμα Windws CE, οθόνη αφόσ, μονϊδα GPS, μονϊδα GPRS, μονϊδα ϋξυπνησ κϊρτασ, καθώσ και τισ απαραύτητεσ διεπαφϋσ. Ο Εκτυπωτόσ οχόματοσ Φρηςιμοποιεύται για την εκτύπωςη ειςιτηρύων από τον οδηγό για τισ περιπτώςεισ όπου ο επιβϊτησ δεν διαθϋτει ειςιτόριο. Σα Ακυρωτικϊ ϋξυπνων καρτών χρηςιμοποιούνται για την πληρωμό του κομύςτρου ςτο όχημα με την χρόςη ϋξυπνησ κϊρτασ. Επικοινωνούν με τον υπολογιςτό του οχόματοσ και μϋςω αυτού με το κϋντρο ελϋγχου μεταφϋροντασ ςε αυτό τα ςτοιχεύα των ςυναλλαγών που πραγματοποιούνται με ϋξυπνη κϊρτα και λαμβϊνουν από αυτό ςτοιχεύα ςχετικϊ με τισ ϋξυπνεσ κϊρτεσ. Σα Ακυρωτικϊ μηχανόματα οχόματοσ χρηςιμοποιούνται για την ακύρωςη του χϊρτινου ειςιτηρύου. Διαθϋτουν αναγνώςτη γραμμωτού κώδικϊ [bar cde] για την ανϊγνωςη του barcde που εύναι τυπωμϋνο ςτο ειςιτόριο. Επικοινωνούν με τον υπολογιςτό οχόματοσ Σελίδα 16 από 104

17 μεταφϋροντασ ςε αυτόν τα ςτοιχεύα ακύρωςησ και λαμβϊνοντασ από αυτόν ςτοιχεύα ςχετικϊ με την εγκυρότητα του ειςιτηρύου. Οι Πινακύδεσ οχόματοσ εύναι ηλεκτρονικϋσ πινακύδεσ οι οπούεσ τοποθετούνται ςε εμφανϋσ ςημεύο, ςτο εςωτερικό του οχόματοσ και πληροφορούν τουσ επιβϊτεσ ςχετικϊ την Επόμενη ςτϊςη και τισ Πιθανϋσ ανταποκρύςεισ από την επόμενη ςτϊςη. Σο ςύςτημα Ηχητικόσ αναγγελλύασ πληροφορεύ τουσ επιβϊτεσ ςχετικϊ την Επόμενη ςτϊςη και τισ Πιθανϋσ ανταποκρύςεισ από την επόμενη ςτϊςη με ηχητικϊ μηνύματα. Η Μϋτρηςη επιβατών θα πραγματοποιεύται για την καταμϋτρηςη επιβατών και κατϊςταςησ θυρών και εύναι εγκατεςτημϋνο ςτο 10% του ςτόλου των οχημϊτων του ΑΣ. ΚΣΕΛ. Αυτόματα μηχανόματα ϋκδοςησ ειςιτηρύων εξωτερικού χώρου Εύναι μηχανόματα το οπούα ϋχουν τοποθετηθεύ ςε ςημεύα τησ πόλησ και παρϋχουν την δυνατότητα εφοδιαςμού του επιβατικού κοινού με ειςιτόρια ςε όλη την διϊρκεια του εικοςιτετραώρου. Λειτουργούν ςε εξωτερικούσ χώρουσ ακόμα και ςε ακραύεσ καιρικϋσ ςυνθόκεσ. Σα μηχανόματα δϋχονται μετρητϊ (κϋρματα ό χαρτονομύςματα) με δυνατότητα επιςτροφόσ ρϋςτων. Επύςησ χρηςιμοποιούνται για την αναφόρτιςη των ϋξυπνων καρτών. Σερματικϊ ελεγκτών Εύναι υπολογιςτϋσ παλϊμησ με ενςωματωμϋνο αναγνώςτη γραμμωτού κώδικα, αναγνώςτη ϋξυπνων καρτών και εκτυπωτό. Φρηςιμοποιούνται από τουσ ελεγκτϋσ για τον ϋλεγχο τησ εγκυρότητασ των ειςιτηρύων και την ϋκδοςη προςτύμου όταν ο επιβϊτησ δεν διαθϋτει ειςιτόριο Η ςυςκευό επικοινωνεύ με τον υπολογιςτό του οχόματοσ και λαμβϊνει από αυτόν ςτοιχεύα που αφορούν την ταυτότητα και την θϋςη του οχόματοσ και του δρομολογύου. Σα δεδομϋνα αυτών αποςτϋλλονται και αποθηκεύονται μϋςω του υπολογιςτό οχόματοσ ςτον κεντρικό ςταθμό. Δύκτυα τηλεπικοινωνύασ Σο ραδιοδύκτυο για όλεσ τισ επικοινωνύεσ δεδομϋνων εύναι GPRS, και για τισ επικοινωνύεσ φωνόσ εύναι VHF. Ο επόμενοσ πύνακασ παρουςιϊζει ςυγκεντρωτικϊ το ςύνολο του υφιςτϊμενου εξοπλιςμού, ϋτοιμου λογιςμικού και εφαρμογών. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΟΣΗΣΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ 1 Windws server 2003 enterprise editin ΑΡΙΘΜΟ 1 MS Windws Svr Enterprise Windws server 2003 ΑΡΙΘΜΟ 1 MS Windws Svr Windws server 2003 web editin ΑΡΙΘΜΟ 1 MS Windws Web Svr Σελίδα 17 από 104

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Κέρκυρας Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. Προϋπολογισμός: 751.284,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Αλεξανδρούπολης Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικό Σύστημα Δυναμικής Πληροφόρησης Κοινού και Αυτόματης Έκδοσης Εισιτηρίων Αστικών Συγκοινωνιών του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΑΔΑ: ΨΞΗΛΛ-Α28 INFORMATICS ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.28 15:52:55 EEST Reason: Location:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΤ Σο παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ Αριθμ. Πρωτ. : 4.24050/5.17569/5-8-2014 ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου 2011 Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece

Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece χεδύο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ χεδύο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΔΑ: 457Ρ469Β7Ι-ΗΒ5, Β44Α469Β7Ι-ΕΕΙ, Β44Α469Β7Ι-Ο43, Β44Α469Β7Ι-ΦΞ8, Β4ΡΟ469Β7Ι-ΔΙΜ, Β43Ι469Β7Ι-ΚΩ3, ΒΕΙΩ469Β7Ι-6ΘΞ, ΒΕΙΩ469Β7Ι-Ω0Λ, Β43Ι469Β7Ι-Ε4Δ, ΒΛΛΨ469Β7Ι-18Λ, ΒΛΨ469Β7Ι-ΠΜΩ, ΒΛ1Σ469Β7Ι-Ν7Ι, ΒΙ0Ρ469Β7Ι-ΟΦΨ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΛΗ: Επαγγελμϊτων Τγεύασ Πρόνοιασ ΣΜΗΜΑ: Οπτικόσ και Οπτομετρύασ Ακαδημαώκϊ ϋτη: 2006-2010 Αθόνα Ιούνιοσ 2011 1 Περιεχόμενα Πρϐλογοσ... 3 1. Η διαδικαςύα τησ εςωτερικόσ αξιολϐγηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιςτόμιο Κύπρου χολό Θετικών και Εφαρμοςμϋνων Επιςτημών Μεταπτυχιακό Διατριβό ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα Διερεύνηςη Λειτουργύασ Αςύρματων Σοπικών Δικτύων (WLAN) Γεώργιοσ Ιωϊννου Επιβλϋπων Καθηγητόσ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου

Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου Περιγράμματα μαθημάτων Δ Εξαμήνου ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΒΑΕΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΠΟΛΤΜΕΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΟΡΓΑΝΩΙΑΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΓΕΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΑΚΡΟΦΡΟΝΙΑ ΥΡΟΝΣΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εφαρμογήσ προγραμμάτων Διαλογή ςτη Πηγή & ςυςτημάτων διαχείριςησ των βιοαποβλήτων

Οδηγόσ εφαρμογήσ προγραμμάτων Διαλογή ςτη Πηγή & ςυςτημάτων διαχείριςησ των βιοαποβλήτων Οδηγόσ εφαρμογήσ προγραμμάτων Διαλογή ςτη Πηγή & ςυςτημάτων διαχείριςησ των βιοαποβλήτων ΙΟΤΛΙΟ 2012 www.epperaa.gr www.ypeka.gr Η διαχείριςθ αςτικϊν αποβλιτων αποτελεί προτεραιότθτα περιβαλλοντικισ πολιτικισ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

Νοϋμβριοσ - Δεκϋμβριοσ 2014 WEBINAR

Νοϋμβριοσ - Δεκϋμβριοσ 2014 WEBINAR Νοϋμβριοσ - Δεκϋμβριοσ 2014 WEBINAR Πρόγραμμα Δια Βύου Εκπαύδευςησ Εκπαύδευςη & Επιμόρφωςη Υροντιςτών Βρεφών-Νηπύων-Παιδιών (BABYSITTERS TRAINING) Μοναδικό - Πιςτοποιημϋνη Εκπαύδευςη από την Employ υγκριτικϊ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Αλαπηπμηαθόο Νόκνο, Ξέλεο Άκεζεο Δπελδύζεηο θαη Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε ζηελ Διιάδα Δπηβιέπσλ Φπράξεο Η. πνπδάζηξηα:

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Έρευνασ και Καινοτομύασ για Έξυπνη Εξειδύκευςη (RIS3) ςτην Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδοσ

Στρατηγικό Έρευνασ και Καινοτομύασ για Έξυπνη Εξειδύκευςη (RIS3) ςτην Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδοσ Στρατηγικό Έρευνασ και Καινοτομύασ για Έξυπνη Εξειδύκευςη (RIS3) ςτην Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδοσ J o r g e - A. S a n c h e z - P. Μ ϋ λ ο σ τ η σ ο μ ϊ δ ο σ ε μ π ε ι ρ ο γ ν ω μ ό ν ω ν τ η σ Ε υ ρ

Διαβάστε περισσότερα

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 Μετανάστευση και κρίση στην ελληνική κοινωνία: οι παράμετροι ενός απεγκλωβισμού Δρ. Θάνος Μαρούκης Ερευνητής Β, ΕΛΙΑΜΕΠ Η ελληνικό πολιτικό για την μετανϊςτευςη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Κεματική Ενότητα: Αιολική Ενζργεια & Χωροταξία. Υλικό Βάσης - Ρερίοδος B. Οκτώβριος Λανουάριος 2014

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Κεματική Ενότητα: Αιολική Ενζργεια & Χωροταξία. Υλικό Βάσης - Ρερίοδος B. Οκτώβριος Λανουάριος 2014 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κεματική Ενότητα: Αιολική Ενζργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης - Ρερίοδος B Οκτώβριος Λανουάριος 2014 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ 1.

Διαβάστε περισσότερα

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz 1. Περί των Τύπων των Υπηρεςιών και των Δικτύων Η οικονομικώσ αποτελεςματικό χρόςη του φϊςματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συνθηκών Κίνησης στο Οδικό Δίκτυο των Καλλικράτειων Δήμων Λαμιέων, Δομοκού, Μακρακώμης, Στυλίδας Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα