α ἔκδοσις 2008 β ἔκδοσις 2009 γ ἔκδοσις 2011 δ ἔκδοσις 2013 Ἐξώφυλλο: Γενική ἄποψη τῆς Μονῆς. Ὀπισθόφυλλο: Πύργος τοῦ Ξωπατέρα.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "α ἔκδοσις 2008 β ἔκδοσις 2009 γ ἔκδοσις 2011 δ ἔκδοσις 2013 Ἐξώφυλλο: Γενική ἄποψη τῆς Μονῆς. Ὀπισθόφυλλο: Πύργος τοῦ Ξωπατέρα."

Transcript

1

2 2013

3 α ἔκδοσις 2008 β ἔκδοσις 2009 γ ἔκδοσις 2011 δ ἔκδοσις 2013 Ἐξώφυλλο: Γενική ἄποψη τῆς Μονῆς. Ὀπισθόφυλλο: Πύργος τοῦ Ξωπατέρα. Ἱερά Σταυροπηγιακή Μονή Ὁδηγητρίας Τηλ./Fax: ISBN: Ἐκδοτική Παραγωγή: ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

4

5 Δέησις. Εἰκόνα Τέμπλου τῆς Μονῆς. Περί τό 1400.

6 Εὐχαριστοῦμε θερμῶς ὅλους ὅσοι συνετέλεσαν στή συγγραφή καί ἔκδοση τοῦ βιβλίου αὐτοῦ. Ἰδιαίτερα εὐχαριστοῦμε. - Τήν κ. Μαρία Καδιανάκη γιά τή συλλογή καί συγγραφή τῶν κειμένων τοῦ βιβλίου. - Τούς φωτογράφους οι οποίοι προσέφεραν αφιλοκερδώςτίς φωτογραφίες. - Τίς ἐκδόσεις Μαυρογένης Α.Ε. για την επιμελημένη και καλαίσθητη έκδοση. - Τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ.κ. MAKAPION, τόν φιλομόναχο Ποιμενάρχη μας, ὁ ὁποῖος περιβάλλει τή Μονή μας μέ ἰδιαίτερη ἀγάπη καί εὐλογεῖ τήν ἔκδοση. Ἀφιεροῦμεν υἱϊκῶς καί βαθυσεβάστως τό ἔργο τοῦτο πρός τήν Α.Θ.Π. τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. BAΡΘΟΛOMAION, ὁ ὁποῖος μνημονεύεται καθημερινῶς στήν Ἱερά Πατριαρχικήν καί Σταυροπηγιακήν Μονήν μας.

7 8 Τοιχογραφίες τοῦ Καθολικοῦ τῆς Μονῆς (15ος αἰ.).

8 Ἡ Θεοτόκος τῶν Χαιρετισμῶν (17ος αἰ.). 9

9 Γενική ἄποψη τῆς Μονῆς. Ἐσωτερική ἄποψη τῆς Μονῆς

10 Τῷ Ὁσιολογιωτάτῳ Ἀρχιμανδρίτη κυρίῳ Παρθενίῳ, Ἡγουμένῳ τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ὁδηγητρίας, τέκνῳ τῆς ἡμῶν Μετριότητος ἐν Κυρίῳ ἀγαπητῷ, χάριν καί εἰρήνην παρά Θεοῦ. Πάνυ ἀσμένως ἐλάβομεν καί μετ ἰδιαζούσης χαρᾶς διεξήλθομεν τήν ἀπό ις παρελθόντος Φεβρουαρίου ἐπιστολήν ὑμῶν, δι ἧς ὑποβάλλετε εἰς τήν ποτνίαν καί ἀκανθοστεφηφόρον Μητέρα σας Ἐκκλησίαν τό νεοεκδοθέν βαρυσήμαντον πόνημα τῆς αὐτόθι Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Ὁδηγητρίας, τό ἐμπερισττωμένως διαλαμβάνον τά κατ αὐτήν, καί γνωστοποιεῖτε ὡσαύτως ἐν αὐτῇ τήν ἔκθυμον βούλησιν ὑμῶν, ὅπως ἐπευλογήσωμεν ὡς Πατριάρχης τοῦ Γένους καί Πνευματικός Κυριάρχης τοῦ ἐπιφανοῦς τούτου ἀσκητικοῦ σταδίου, τήν ἐπικειμένην ἐπανέκδοσιν αὐτοῦ. Παρακολουθοῦμεν ἐπί μακρόν, μετά πατρικῆς ἐγκαυχήσεως καί γηθοσύνων αἰσθημάτων, τήν ρωμαλέαν μοναστικήν παράδοσιν καί τήν ἐν γένει ὑγιᾶ ἐκκλησιαστικήν μαρτυρίαν τῆς ἧς προΐστασθε θεολέκτου Μάνδρας τῆς πεφυτευμένης πρό ἡμισείας χιλιετίας καί πλέον, εἰς τήν ἀπαράκλητον μορφολογικῶς, ἀλλά καί πολύγονον ἁγιοπνευματικῶς γῆν τῶν Ἀστερουσίων Ὀρέων, ἅτινα τά φωτοειδῆ ἐκβλαστήματα τῆς τοῦ Μεγάλου Ἀντωνίου φυτείας, ἐκ τῆς γειτνιαζούσης Αἰγύπτου πρωτογενῶς ἀνεδέχθησαν, καί τήν ἁγιοπατερικήν μεθοδολογίαν τῆς σωτηρίας ἀλληλοδιαδόχως καί ἀκεραίως ἄχρι τοῦ νῦν διεκράτησαν καί εὐδοκίμως ἐκαλλιέργησαν. Ἐθαυμάσαμεν τήν ἔκτυπον καί ἀνάγλυφον ἱερότητα τῆς ἐκεῖ σε ἁγιοθαλλοῦς ἐρημικῆς μονώσεως. Ὠσφράνθημεν τήν ζείδωρον εὐωδίαν, τήν ἀενάως ἀναβλύζουσαν ἐκ τῶν μυριπνόων λειψάνων, τῶν κατά καιρούς ὁσιάθλων σπηλαιωτῶν, τῶν ἀφανῶν τούτων παλαιστῶν καί προπαιούχων τῆς ἀόκνου καί τελειοποιοῦ ἡσυ- 11

11 χαστικῆς ἐπιδόσεως. Εἴδομεν τήν ἁγιοβάδιστον κορυφογραμμήν τῆς Κρήτης, τήν δικαίως ἀποκαλουμένην «Ἅγιον Ὄρος» τῆς Νοτίου Ἑλλάδος, εἰς ἥν ἡ ψυχοτεχνική πρακτική τῆς ἐσωκαρδίου νοερᾶς προσευχῆς ἀρχικῶς ἐνεφάνη, καί διά τοῦ Ὁσίου Γρηγορίου τοῦ Σιναΐτου εἰς ἑτέρας μοναστικάς λαύρας ἀπαραλλάκτως διεκομίσθη. Ἐγνωρίσαμεν, συνελοντ εἰπεῖν, ἔστω καί ἐκ τοῦ μακρόθεν, τό περιάκουστον καί χαριτόρρυτον «Ἁγιοφάραγγον», τήν πολύρειθρον κρήνην τῆς Ὁσιότητος ἔρημον «Ράξον», καί τήν ἐν αὐτῇ διαλαμβανομέην Ἱεράν Πατριαρχικήν καί Σταυροπηγιακήν Μονήν τῆς Παναγίας Ὁδηγητρίας, ἥτις πύλη αἰωνιότητος ἐκ τοῦ χριστωνύμου πληρώματος μαρτυρεῖται, καθ ὅτι ἐν τῇ ἐνθέῳ διαβιώσει τῶν μοναζόντων τό οὐράνιον πολίτευμα ἐναργῶς καί θεοτύπως ἐξεικονίζεται. Διά ταῦτα πάντα ἐνυπάρχουσι πληθωρικῶς τά ἐχέγγυα καί διά μίαν μελλοντικήν ἔκπαγλον καί χριστοτερπῆ πορείαν τῆς ἀξιονομάστου Μονῆς ὑμῶν, ἥτις ἐν ἀγαστῇ συμπορεύσει μετά τῶν ἑτέρων μοναστικῶν καθιδρυμάτων τῆς ἀποστολικῆς ἐκλογάδος τῶν Γορτυνίων, θέλει ἀναδείξει τάς ἐξυγιαντικάς ἐκφάνσεις τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογίας καί ἀποσοβήσει τάς ὀθνείας ἐπιφοράς καί ἀντιλήψεις τῆς θελκτικῆς, πολλάκις, δυτικογενοῦς παρεισφρύσεως. Ἕνεκα τούτων, ἐκ μέσης πατρικῆς καρδίας εὐχαριστοῦμεν διά τήν λῆψιν τοῦ ὡς ἄνω διαφωτιστικοῦ πονήματος, καί δαψιλῶς ἐπευλογοῦμεν τήν ἑτοιμαζομένην ἐπανέκδοσιν αὐτοῦ, καταστέφοντες διά τῶν ἰσχυροδυνάμων εὐχῶν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας τούς τιμίους συνεργούς ὑμῶν ἐν Κυρίῳ, τούς ἀναζητοῦντας ἐνταῦθα λυτρωτικήν διέξοδον ἀπό τάς τραγικάς ἀγκυλώσεις τοῦ ἡδονισμοῦ καί τῆς ὀδύνης, τούς βιωματικῶς ἐκφράζοντας τό πνεῦμα τῆς ἀμιάντου ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως, καί ὅλως ἰδιαιτέρως τήν ὑμετέραν Ὁσιολογιότητα. Ἐμαθητεύσατε ἐπί μακρόν παρά τούς πόδας τοῦ ἀλήστου μνήμης πνευματοκινήτου Γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου καί ἀνεδείχθητε εἰς τόν ἄνικμον βράχον τῆς ὁσιοτρόπου διαμονῆς σας τηλαυγής φάρος Ὀρθοδοξίας καί πεπνυμένος ποδηγέτης πλειάδος ψυχῶν. 12

12 Ἐπί δέ τούτοις, ἀπονέμομεν ὑμῖν ὁλόθυμον τήν Πατριαρχικήν ἡμῶν εὐλογίαν ἐκ τοῦ ἀειφώτου Φαναρίου, ἐπικαλούμενοι τήν χάριν, τόν φωτισμόν καί τό ἄπειρον ἔλεος τοῦ Παντελείου καί Παναγάθου Τριαδικοῦ Θεοῦ, ἐπευχόμενοι τά βέλτιστα καί κρείττονα ἀγαθά. βθ Μαΐου ιβ 13

13 14

14 Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τήν εὐλογία τῆς Παναγίας Ὁδηγήτριας προβαίνομε στήν ἔκδοση τοῦ βιβλίου αὐτοῦ γιά τήν Ἱερά Μονή μας καί τά Παρεκκλήσια καί ἐρημητήριά της. Πιστεύομε ὅτι μέ τήν ἔκδοση τοῦ βιβλίου αὐτοῦ ἱκανοποιοῦμε τήν ἐπιθυμία τῶν ἐπισκεπτῶν καί προσκυνητῶν τῆς Μονῆς μας, νά γνωρίσουν τήν ἱστορία καί τήν πλούσια πνευματική παράδοση τῆς Μονῆς καί τῆς εὐρύτερης περιοχῆς μέ τά πολλά ἐρημητήρια καί ἐξωκκλήσια. Ἡ περιοχή τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ὁδηγήτριας (καί γενικά τῶν Ἀστερουσίων) εἶναι εὐλογημένη καί ἁγιασμένη ἀπό τίς χιλιάδες τῶν μοναχῶν καί ἐρημιτῶν πού ἔχουν περάσει ἀπό τά μέρη αὐτά, διά μέσου τῶν αἰώνων, οἱ ὁποῖοι μέ τούς ἀσκητικούς ἱδρῶτες τους, τήν ἀδιάλειπτη προσευχή, τά δάκρυα μετανοίας καί τό μαρτυρικό αἷμα σημαντικοῦ ἀριθμοῦ ἀπ αὐτούς, ἁγίασαν τά χώματα καί τούς βράχους τῆς περιοχῆς. Ὁ προσκυνητής πού ἐπισκέπτεται τά μέρη αὐτά νοιώθει τή χάρη καί τήν εὐλογία καί ἀνάλογα μέ τή πίστη καί εὐλάβειά του, ἀλοιώνεται πνευματικά καί παίρνει μιά γεύση τῆς μυσταγωγίας, πού ἐπιτελεῖται διά μέσου τῶν αἰώνων ἀπό τούς ὁρατούς καί ἀόρατους μοναχούς, οἱ ὁποῖοι ἀφιερώθηκαν στήν ὑπηρεσία τοῦ Θεοῦ καί ἔδωκαν ὁλόψυχα τό σῶμα καί τήν ψυχή τους στά χέρια τοῦ Θεοῦ, μέ καθημερινή ἀδιάλειπτη προσευχή καί μυστηριακή ζωή, γιά τή σωτηρία τῆς ψυχῆς τους καί ὅλου τοῦ κόσμου. Δυστυχῶς λόγῳ τῶν πολλῶν καταστροφῶν ἀπό τούς ποικίλους ἐπιδρομεῖς - πειρατές καί κατακτητές, ἔχουν διασωθεῖ ἐλάχιστα στοιχεῖα ἀπό τήν πλούσια ἱστορία τῆς περιοχῆς. Ἀπό τίς πληροφορίες (λίγες γραπτές καί περισσότερες προφορικές) πού ἔχουν διασωθεῖ, φαίνεται ὅτι ἡ περιοχή τῆς Μονῆς μας ἔζησε χρόνια μεγάλης πνευματικῆς ἀκμῆς, ἀπό τούς πρώτους χριστιανικούς αἰῶνες. Τό ὄρος Ράξος (ἀκρωτήριο Λίθινο) πού ἀναφέρει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ξένος στή διαθήκη του (1027 μ.χ.) διετέλεσε σπουδαῖο μοναστικό καί ἀσκητικό κέντρο τῆς περιοχῆς, ἰδιαίτερα τή πρώτη χιλιετία, κατά τήν ὁποία ἔζησαν στό μέρος αὐτό οἱ Ἅγιοι αὐτάδελφοι Εὐτύχιος καί Εὐτυχιανός καί ὁ Ἅγιος Ἰωάννης (Ἅϊ Κύρ-Γιάννης) ὁ Ξένος, ὁ ὁποῖος βρῆκε θαυματουργικά τούς τάφους των. Στό Ἁγιοφάραγγο - Μάρτσαλο καί Κεφάλι γνώρισε μεγάλη πνευ- 15

15 ματική ἀκμή ἡ ἀσκητική - μοναστική πολιτεία μέ τήν καλλιέργεια καί διδασκαλία τῆς νοερᾶς προσευχῆς, τῆς νήψης καί γενικά τῆς νηπτικῆς θεολογίας, πού ἀποτελοῦν τό καύχημα τῆς Ὀρθοδόξου πίστεώς μας. Εὐχαριστοῦμε θερμῶς ὅλους τούς προσκυνητές καί συνδρομητές καί ἰδιαίτερα τούς «Φίλους τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁδηγητρίας» γιά τή σημαντική βοήθειά τους στό πνευματικό ἔργο τῆς Μονῆς καί στήν ἀναστήλωση ἀναπαλαίωση τῆς Μονῆς καί τῶν Παρεκκλησίων της. Ἡ χάρις τῆς Παναγίας Ὁδηγητρίας νά εὐλογεῖ τή ζωή καί τό ἔργο ὅλων καί νά εἶναι βοηθός, σκεπαστής καί ὁδηγός στόν πνευματικό ἀγῶνα τους. Ο ΗΓOYMENOΣ Ἀρχιμανδρίτης Παρθένιος 16

16 Ἡ περιοχή τῶν Ἀστερουσίων καί τοῦ Ἁγιοφάραγγου μέ τά ἀναρίθμητα φαράγγια καί σπήλαια, θά ἀποτελέσει ἰδανικό τόπο, γιά τόν ἀσκητισμό καί τό μοναχισμό, ἀπό τούς πρώτους αἰῶνες, τῆς ἐξάπλωσης τοῦ χριστιανισμοῦ στήν Κρήτη. Ἡ περιοχή αὐτή καθώς βρίσκεται πολύ κοντά στή Γόρτυνα, ἕδρα τῆς πρώτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης θά ἐξελιχθεῖ σταδιακά σέ σημαντικό κέντρο τῆς Μοναστικῆς πολιτείας. Στό πέρασμα τῶν αἰώνων, πλῆθος ἀναχωρητῶν, θά κατοικήσουν τήν ἐρημούπολη τῶν Ἀστερουσίων, τό Ἅγιον ὄρος τῆς Κρήτης, ὅπως θά ὀνομαστεῖ. Μοναστήρια, ἐρημητήρια, ναοί σέ φαράγγια καί σπήλαια, θά ἀποτελέσουν χώρους σκληρῆς ἄσκησης καί λιμάνια ψυχῶν, καταφύγια πού θά κρατήσουν ζωντανά τά νάματα τῆς θρησκευτικῆς ἀλλά καί ἐθνικῆς συνείδησης, πληρώνοντας πολύ συχνά τό τίμημα μέ τήν ὁλοκληρωτική καταστροφή τους. Στούς Καλούς Λιμένες, ἕναν ἀπάνεμο ὅρμο στό δυτικό μέρος τῶν Ἀστερουσίων, νότια τῆς Μονῆς, ἀποβιβάστηκε τό 60 μ.χ., ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν, Παῦλος. Τό πλοῖο πού τόν μετέφερε σιδηροδέσμιο στή Ρώμη γιά νά δικαστεῖ, ἀγκυροβόλησε ἐκεῖ γιά λίγες μέρες, λόγω σφοδρῆς θαλασσοταραχῆς. Τά ἀρχαιολογικά εὑρήματα τῆς περιοχῆς, μαρτυροῦν τήν ἀνθρώπινη παρουσία στά Ἀστερούσια, πολύ πρίν ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Μινωικοῦ πολιτισμοῦ ( π.χ ). Σημαντικά ἱερά φαίνεται ὅτι λειτουργοῦσαν στήν περιοχή, τόσο κατά τήν Μινωική περίοδο, ὅσο καί στούς ἑλληνιστικούς χρόνους. Ὑπάρχουν σημαντικά ἀνασκαφικά εὑρήματα, πού φέρουν τά σημάδια μιᾶς πλούσιας πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς ἀλλά καί τῆς ἔντονης ἀνθρώπινης δραστηριότητας στήν περιοχή. Τό Μοναστήρι τῆς Ὁδηγήτριας χτισμένο σέ ὀχυρή θέση στήν ΝΔ πλευρά τῆς ὀροσειρᾶς τῶν Ἀστερουσίων, ἀνάμεσα στό χωριό Λίσταρος καί τόν ὅρμο τῶν Καλῶν Λιμένων, δεσπόζει στήν ἐρημική 17

17 περιοχή, ἡ ὁποία προσφέρεται γιά πνευματική ἄσκηση καί προσευχή. Τό κτιριακό συγκρότημα τῆς Μονῆς φρουριακῆς μορφῆς, προστατεύεται ἀπό ὑψηλό τεῖχος καί περιλαμβάνει πολλά οἰκοδομήματα. Στό κέντρο τοῦ περιβόλου βρίσκεται ὁ δίκλιτος ναός τῆς Μονῆς, τό νότιο κλίτος τοῦ ὁποίου εἶναι ἀφιερωμένο στήν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου καί τό βόρειο στούς Ἀποστόλους Πέτρο καί Παῦλο. Στή νότια πλευρά τοῦ ναοῦ ὑπῆρχε παλαιότερα καί ἄλλο κλίτος, ἀφιερωμένο στόν Ἅγιο Φανούριο. Σήμερα σώζονται μόνο τά θεμέλια καί περίτεχνος ἑνετικός τάφος, μέ οἰκογενειακό οἰκόσημο καί τή χρονολογία 1602: «ἈλοΰζιοΤριβιζάνος εἰς αὐτοῦ καί τῶν ἐξ αὐτοῦ ταφήν, ταύτην ἐδείματο τήν σορόν. ΑΧΒ, Ἀπριλίου ΚΕ». Μπροστά στήν εἴσοδο του ναοῦ βρίσκονται οἱ τάφοι τῶν Πατέρων τῆς Μονῆς. Τά κελιά τῶν μοναχῶν καί τά ἄλλα βοηθητικά κτίρια βρίσκονται στίς πλευρές τοῦ κτιριακοῦ συγκροτήματος. Τή ΒΔ γωνία τοῦ περιβόλου, καταλαμβάνει ὁ Πύργος-ὀχυρό τοῦ μοναστηριοῦ, γνωστός σάν Πύργος τοῦ Ξωπατέρα, στόν ὁποῖο 18 Ἐξωτερική ἄποψη τῆς Μονῆς.

18 Προαύλιο καί Καθολικό τῆς Μονῆς. Τό Καθολικό τῆς Μονῆς (ἐσωτερικό) 19

19 Σκαλιστή πέτρα πάνω ἀπό τη βόρεια πύλη τῆς Μονῆς (1568). κατέφευγαν οἱ μοναχοί γιά νά προστατευτοῦν ἀπό ἐχθρικές ἐπιδρομές. Σύμφωνα μέ τήν παράδοση, τόν Πύργο εἶχε κατασκευάσει, ὁ Νικηφόρος Φωκᾶς τό 961 μ.χ., σάν ὀχυρωματικό ἔργο ἀλλά καί γιά νά εἰδοποιοῦνται ἔγκαιρα οἱ κάτοικοι, σέ περίπτωση ἐμφάνισης πειρατικῶν πλοίων. Ὁ ἀρχικός πύργος καταστράφηκε μέ τήν πάροδο τῶν χρόνων καί ἀνοικοδομήθηκε ξανά τήν περίοδο τῆς Ἑνετοκρατίας, ἀπό ὅπου καί σώζονται σήμερα μερικές βυζαντινές πολεμίστρες. Τό Μοναστήρι εἶναι Σταυροπηγιακό καί μνημονεύεται ὁ πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. 20 Ἡ ἵδρυση τῆς Μονῆς στή θέση πού βρίσκεται σήμερα, τοποθετεῖται τό 14ο αἰώνα, ὅπως μαρτυροῦν οἱ τοιχογραφίες στό καθολικό τῆς Μονῆς, μέ τόν Ἀκάθιστο Ὕμνο. Ἐνδείξεις γιά τή λειτουργία τῆς Μονῆς ἀπό τήν πρώιμη ἐποχή τῆς Ἑνετοκρατίας ἀποτελοῦν τόσο οἱ τοιχογραφίες στό καθολικό, ὅσο καί οἱ τοιχογραφίες στά ἐξωκκλήσια τῆς Μονῆς, ὅπου διακρίνονται τά νέα ρεύματα καί οἱ δυτικές ἐπιδράσεις στήν τεχνοτροπία τους. Παρόλο πού θεωρεῖται ἕνα ἀπό τά ἀρχαιότερα Μοναστήρια τῆς Κρήτης στοιχεῖα γιά τό πότε ἀκριβῶς ἱδρύθηκε, δέν ὑπάρχουν. Τό Μοναστήρι τῆς Ὁδηγήτριας ἀπετέλεσε ἱστορικό ἀλλά καί καλλιτεχνικό κέντρο μεγάλης ἀκτινοβολίας, ὅπως βεβαιώνουν σπηλαιώδεις ναοί καί ἐξωκκλήσια τά ὁποῖα βρίσκονται σέ μικρή ἀπόσταση ἀπό τό Μοναστήρι καί κοσμοῦνται μέ τοιχογραφίες ὑψηλῆς τέχνης καί καλαισθησίας. Ἡ Ὁδηγήτρια ἐνσωματώνει οὐσιαστικά τήν ἱστορία καί ἄλλων μοναστικῶν κέντρων τῆς εὐρύτερης περιοχῆς πολλά ἀπό τά ὁποῖα γνώρισαν μεγάλη ἀκμή, δέν ἄντεξαν ὅμως στό πέρασμα τοῦ χρόνου

20 καί εἴτε ἐγκαταλείφθηκαν, εἴτε καταστράφηκαν ἀπό ἐπιδρομές. Σέ χειρόγραφο πού σώζεται στό Ἅγιο Ὄρος καί ἀφορᾶ τό βίο Ὁσίου Σερβίου πού ἔζησε τόν 6ο αἰώνα, στά χρόνια τοῦ βασιλιᾶ Ἡρακλείου ἀναφέρεται Μονή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, στό νότιο μέρος τῆς Κρήτης, σέ ἕναν τόπο πού καλοῦνταν Βαθμός. Δέν γνωρίζουμε ἄν πρόκειται γιά τήν περιοχή τῆς Ὁδηγήτριας ἤ ἄλλη τοποθεσία στά Ἀστερούσια. Πάνω ἀπό τή βόρεια πύλη τοῦ κτιριακοῦ συγκροτήματος, ὑπάρχει ἐγχάρακτη ἐπιγραφή μέ χρονολογία 1568, περίοδος πού φαίνεται νά συμπίπτει μέ τήν μεγάλη ἀκμή τοῦ μοναστηριοῦ, κατά τήν ὁποία εἰκάζεται ὅτι θά ἔγινε ἀνακαίνιση, συμπλήρωση ἤ καί ὁλοκλήρωση τοῦ κτιριακοῦ συγκροτήματος μέ τή μορφή πού ἔχει σήμερα. Γιά τήν περίοδο αὐτή ἔχουμε γραπτά στοιχεῖα καί στά κρατικά ἀρχεῖα τῆς Βενετίας. Ὁ Γενικός Προβλεπτής Κρήτης ἀναφέρει σέ ἔγγραφό του τό διάστημα , ὅτι ἡ Ὁδηγήτρια εἶναι ἀπό τά πλουσιότερα Μοναστήρια τῆς Κρήτης. Καί δύο αἰῶνες πρίν ὅμως τό 1393, σέ ἔγγραφο τοῦ Δουκικοῦ Ἀρχείου τοῦ Χάνδακα, ἀναφέρεται, αἴτηση τοῦ Ζαninus Cavalario νά δοθεῖ ἄδεια στόν καλόγερο Βαρνάβα ἀπό τό Μοναστήρι τῆς Κερά Καθολικό τῆς Μονῆς (ἐσωτερικό). 21

21 Ὁδηγήτριας τῆς νότιας θάλασσας, νά μεταβεῖ μαζί μέ τόν πρεσβύτερο Γρηγόριο ἔξω ἀπό τήν Κρήτη, γιά νά χειροτονηθεῖ πρεσβύτερος. Οἱ Ἑνετοί εἶχαν ἐκδιώξει τήν περίοδο αὐτή τούς Ὀρθόδοξους ἐπισκόπους ἀπό τό νησί καί ὁ ἐνδιαφερόμενος θά ἔπρεπε γιά νά χειροτονηθεῖ νά μεταβεῖ σέ κάποιο ἄλλο μέρος τῆς Ἑλλάδος (συνήθως στά Κύθηρα). Σύμφωνα μέ τήν παράδοση, ἡ ἵδρυση τῆς Μονῆς, ἔγινε ἀπό μιά πλούσια ἀρχόντισσα πού κατοικοῦσε στήν περιοχή Λειβαδιώτη κοντά στό χωριό Πόμπια. Ἦταν χήρα καί εἶχε μιά μοναχοκόρη, ἡ ὁποία πέθανε ξαφνικά τή παραμονή τῶν ἀρραβώνων της. Συγκλονισμένη ἡ μητέρα, ἐγκατέλειψε τό σπίτι της καί τριγυρνοῦσε στίς ἐρημιές παρακαλώντας τήν Παναγία νά τήν παρηγορήσει καί νά τήν ὁδηγήσει. Μετά ἀπό πολλές περιπλανήσεις, ἔφτασε στήν κορυφή ἑνός λόφου, πού βρίσκεται ἀπέναντι ἀπό τήν εἴσοδο τοῦ σημερινοῦ μοναστηριοῦ τῆς Ὁδηγήτριας, σέ ἕνα μικρό σπήλαιο πού ὀνομάζεται μέχρι σήμερα «τῆς καλογριᾶς τό σπηλιάρι». Μία ἡμέρα εἶδε νά φεύγει ἀπό 22 Tραπεζαρία τῆς Μονῆς.

22 κοντά της ἕνα περιστέρι, τό ὁποῖο πέταξε ἀπέναντι στά χαλάσματα τοῦ παλαιοῦ Πύργου καθώς καί ἑνός μικροῦ ναοῦ, πού εἶχαν ἀπομείνει ἀπό παλαιό μοναστήρι. Ἔχοντας τήν πληροφορία ἀπό τήν Παναγία νά ἀναστηλώσει τό Μοναστήρι καί νά γίνει μοναχή, διέθεσε ὅλη της τήν περιουσία καί ἔχτισε τό μοναστήρι, τό ὁποῖο ὀνόμασε Ὁδηγήτρια, ἐπειδή ἡ Παναγία τήν ὁδήγησε. Ἡ ἴδια ἔγινε μοναχή ἐκεῖ μέ τό ὄνομα Μάρθα. Τό ὄνομα της, μνημονεύεται μέχρι σήμερα στίς λειτουργίες πού γίνονται στή Μονή, ὡς κτητόρισσας. Στήν τοποθεσία Λειβαδιώτη τό Μοναστήρι διατηρεῖ ἀκόμα σήμερα ναό τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων πού ἴσως ἔκτισε ἡ ἴδια. Σύμφωνα μέ μιά ἄλλη ἐκδοχή, ἡ ἐπωνυμία Μονή Ὁδηγητρίας, σχετίζεται μέ κάποιο ἀντίγραφο τῆς περίφημης εἰκόνας τῆς Μονῆς Ὁδηγῶν τῆς Κωνσταντινούπολης, ἡ ὁποία ἀποδίδεται στόν Εὐαγγελιστή Λουκᾶ καί εἶναι ἀπό τίς πιό ἀγαπητές καί θαυματουργές εἰκόνες στό Βυζάντιο. Μέσα στίς ἱστορικές συνθῆκες πού δημιουργεῖ ἡ βενετική κατάκτηση στίς ἀρχές τοῦ 13ου αἰώνα (1204), οἱ ὑπόδουλοι Κρῆτες συσπειρώνεται στίς Ἑλληνορθόδοξες παραδόσεις, προκειμένου νά ἐξασφαλιστεῖ ἡ ἐθνική ἐπιβίωση. Μετά ἀπό σκληρούς ἀγῶνες ἡ κρητική φεουδαρχία κατάφερε νά ἐξασφαλίσει γιά τόν ἑαυτό της κάποια προνόμια ἀλλά καί τίς οἰκονομικές δυνατότητες γιά τήν ἵδρυση καί τή λειτουργία κάποιων Μοναστηριῶν. Στή Μονή Ὁδηγητρίας δημιουργήθηκαν τά ἀριστουργήματα τῆς κρητικῆς ζωγραφικῆς τοῦ 15ου αἰώνα, τοῦ ζωγράφου Ἀγγέλου, μιᾶς σπουδαίας μορφῆς, ὁ ὁποῖος καί φιλοτέχνησε τό τέμπλο τοῦ καθολικοῦ. Σήμερα σώζονται στή Μονή τέσσερις εἰκόνες τοῦ Ἀγγέλου: ὁ Χριστός ἡ ἄμπελος, ἡ Θεοτόκος Ζωοδόχος Πηγή, ὁ Ἀσπασμός Πέτρου καί Παύλου καί ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος. Οἱ τοιχογραφίες τόσο στό ἐξωκκλήσι τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα, ὅσο καί τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου στό βαθύ Λαγγό, τά ὁποῖα βρίσκονται σέ μικρή ἀπόσταση ἀπό αὐτή, φαίνεται νά λειτούργησαν σάν πρότυπα γιά τήν ἐκκλησιαστική ζωγραφική μιᾶς ὁλόκληρης ἐποχῆς. Τοποθετοῦνται τοῦ μέν Ἁγίου Ἰωάννου στήν τρίτη δεκαετία τοῦ 14ου αἰώνα, τοῦ δέ Ἁγίου Ἀνδρέα ἐντάσσονται στό πρῶτο μισό τοῦ 15ου αἰώνα. Σύμφωνα μέ τήν παράδοση τό Μοναστήρι τῆς Ὁδηγήτριας λειτούργησε καί σάν σχολεῖο, ὅπου ὑπῆρχε μεγάλη βιβλιοθήκη, στήν 23

23 ὁποία ἐργάζονταν πολλοί λόγιοι μοναχοί καί ἀντιγραφεῖς χειρογράφων. Ὑπάρχουν πολλά ἔγγραφα στά Κρατικά ἀρχεῖα της Βενετίας, πού ἀφοροῦν τό Μοναστήρι τῆς Ὁδηγήτριας, κατά τήν περίοδο τῆς Ἑνετοκρατίας. Πολλά ἀπό αὐτά ἀφοροῦν συμβόλαια ἀγορῶν καί πωλήσεων, ἀπό τά ὁποία προκύπτει ὅτι τό Μοναστήρι ἦταν ἀπό τά μεγαλύτερα καί πλουσιότερα στήν Κρήτη. Σημαντικά στοιχεῖα γιά τή σπουδαιότητα τῆς Μονῆς μᾶς δίδει ἐπιστολή, ἡ ὁποία φέρει τήν χρονολογία 1594 καί τήν ὁποία στέλνει ὁ Κρητικός Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καί γνωστός λόγιος, Μελέτιος Πηγᾶς, πρός τόν ἡγούμενο τῆς Μονῆς, μέ τό ὄνομα Γεράσιμος. Στήν ἐπιστολή αὐτή ἀναφέρει μεταξύ ἄλλων ὁ Πατριάρχης: «Μαθόντες δέ παρ αὐτοῦ (σχεδόν εἰδότος τά Μοναστήρια πάντα) ὅτι παρ ὑμῖν ἤ τῶν Μοναχῶν πολιτεία μένει μέχρι σήμερα ἀκήρατος...». 24 Ἑνετικός τάφος Ἀλοΐζου Τρυβιζάνου (1602).

24 Καθολικό τῆς Μονῆς (ἐσωτερικό). Τό ἀπόσπασμα αὐτό ἀποδεικνύει, ὅτι εἶναι ἀνακριβές αὐτό πού ἔχει γραφτεῖ, ὅτι ἡ Μονή Ὁδηγητρίας κατά τήν περίοδο τῆς βενετοκρατίας, εἶχε μετατραπεῖ σέ καθολικό ἀνδρικό μοναστήρι. Ὑπάρχουν πολλά στοιχεῖα πού ἀποδεικνύουν τούς ἰσχυρούς δεσμούς τοῦ μοναστηριοῦ, τήν περίοδο αὐτή μέ τό βυζαντινό κέντρο καί τό ὀρθόδοξο Πατριαρχεῖο, τό ὁποῖο ἀκόμα καί μετά τήν ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως, προσπαθοῦσε μέ κάθε τρόπο νά ἀναζωογονεῖ τό θρησκευτικό καί πατριωτικό φρόνημα τοῦ βενετοκρατούμενου πληθυσμοῦ, ἀνεπηρέαστο ἀπό τούς ἑτερόδοξους. Ἡ Κρήτη ὕστερα ἀπό ἕνα μακρο χρόνιο ἡρωικό ἀγώνα πού κράτησε ἀπό τό 1645 ἕως τό 1669 πέρασε τελικά στήν Ὀθωμανική κατοχή, μετά ἀπό εἰκοσιένα χρόνια πολιορκίας τοῦ Χάνδακα. Μέ τήν κατάκτηση τῆς Κρήτης ἀπό τούς Τούρκους ἀρχίζει μιά ἀπό τίς δυσκολότερες περιόδους τῆς ἱστορίας τοῦ νησιοῦ. Ἡ γενικότερη οἰκονομική ἐξαθλίωση, τό καθεστώς τρομοκρατίας καί στερήσεων ἔπληξε καί τά Μοναστήρια πού ὅμως γίνονται ὁρμητήρια ἐπαναστατῶν καὶ καταφύγια ἀμάχων, προσφέροντας ὑλικά καί ἠθικά στούς ἀπελευθερωτικούς ἀγῶνες. 25

25 Λειτουργοῦν σάν κρυφά σχολειά καί μαθαίνουν στά παιδιά λίγα γράμματα, ἀνάγνωση καί γραφή ἀπό τό ψαλτήρι καί τό ὀκτάηχο. Τό Μοναστήρι μοιράζεται τά πενιχρά εἰσοδήματά του, μέ τόν ἄμαχο πληθυσμό πού βρίσκει φιλοξενία καί συμπαράσταση σέ αὐτό. Κάθε εἴδους βοήθεια προσφέρει καί στούς Χαΐνηδες, ὅπως ὀνομάζουν οἱ Τοῦρκοι τούς ἀνυπότακτους, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἐπικηρυγμένοι καί καταφεύγουν στά βουνά, ὅπου δημιουργοῦν μικρές ὁμάδες, προκαλώντας συχνά μεγάλες ἀπώλειες στούς Τούρκους. Ἀπό τούς πιό φημισμένους χαΐνηδες τῆς Κρήτης, ὑπῆρξε ὁ Ξωπατέρας, καλόγερος τῆς Ὁδηγήτριας, μιά ἀπό τίς ἡρωικότερες μορφές τῆς Κρητικῆς Ἱστορίας. Μέ τό ξέσπασμα τῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821, τό Μοναστήρι γίνεται κέντρο συναντήσεων πολλῶν ὀνομαστῶν ἐπαναστατῶν τῆς περιοχῆς, ὅπως ὁ Μιχάλης Κουρμούλης, ὁ Μιχαήλ Κόρακας, ὁ Μαλικούτης, ὁ Τσακίρης, ὁ Κορνάρος κ.ἄ, οἱ ὁποῖοι μαζί μέ τόν Ξωπατέρα, ἀλλά καί μέ ἄλλους ἀγωνιστές καλόγερους τοῦ μοναστηριοῦ, θά ἔχουν ἐνεργό ρόλο ὅλο τό ἑπόμενο διάστημα, στούς ἀγῶνες γιά τήν ἀπελευθέρωση ἀπό τούς Τούρκους. Τό κοσμικό ὄνομα τοῦ Ἰωάσαφ (Ξωπατέρα) ἦταν Ἰωάννης Μαρκάκης καί γεννήθηκε τό 1788 σέ ἕνα μικρό οἰκισμό, τά Μανουσανά, Β.Α. τῆς Μο- -νῆς Ὁδηγητρίας, τοῦ ὁποίου σήμερα σώζονται μόνο τά ἐρείπια. Οἱ Τοῦρκοι τόν ἀποκαλοῦσαν Χαΐνη, δηλαδή ἀ- χάριστο καί προδότη ἀλλά καί ντελή παπᾶ, δηλαδή τρελό παπᾶ, ὅμως γιά τούς χριστιανούς ἦταν ὁ ἥρωας, τό παλικάρι πού ἔπαιρνε ἐκδίκηση γιά τίς ὠμότητες τῶν ἀπίστων. Γιά τήν δράση του κινητοποιήθηκαν οἱ τουρκικές ἀρχές στό Μεγάλο Κάστρο καί ἀπαίτησαν ἀπό τό Μητροπολίτη νά τόν τιμωρήσει. Ὁ Μητροπολίτης ἀναγκάστηκε νά τόν ἀποσχηματίσει, νά Προτομή τοῦ Ξωπατέρα. τόν κάνει δηλαδή Ξέπαπα, ἀπό τήν 26

26 λέξη δέ αὐτή προῆλθε τό ὄνομα Ξωπατέρας, μέ τό ὁποῖο ἔμεινε στήν ἱστορία. Σύμφωνα ὅμως μέ μιά ἄλλη ἐκδοχή, ὁ Ξωπατέρας ἐγκατέλεψε τή μοναχική ζωή καί παντρεύτηκε. Ὅπως ὅμως καί νά ἔχουν τά πράγματα ὁ Ξωπατέρας δέν ἔφυγε ποτέ ἀπό τήν Ὁδηγήτρια, ἔμεινε στόν Πύργο πού φέρει μέχρι σήμερα τό ὄνομα του. Ἐκεῖ ἔδωσε καί τήν τελευταία μάχη μέ τούς ὀθωμανούς πεθαίνοντας ἡρωικά. Γιά τή ζωή καί τή δράση του ὑπάρχουν πολλές διηγήσεις, ὅπως αὐτή πού ἀναφέρεται στό ταξίδι πού ἔκανε ὁ Ξωπατέρας στήν Κωνσταντινούπολη μετά ἀπό πρόσκληση τοῦ Σουλτάνου, ὁ ὁποῖος θέλησε νά τόν γνωρίσει ἀπό κοντά. Ὅλοι τόν συμβούλευαν νά μήν κάνει αὐτό τό ταξίδι, λέγοντας του ὅτι ὁ Σουλτάνος δέν θά κρατοῦσε τίς ὑποσχέσεις πού εἶχε δώσει γιά τήν ἀσφάλειά του, ὅμως ἐκεῖνος πεισματάρης καί θαρραλέος φόρεσε τά καλά του καί ἀναχώρησε ἀπό τό Μεγάλο Κάστρο γιά τήν Κωνσταντινούπολη. Λένε πώς ὅταν παρουσιάστηκε στό Σουλτάνο, ἐκεῖνος ἐντυπωσιάστηκε ἀπό τήν ὀμορφιά του, τά ξανθά σγουρά μαλλιά Ξωπατέρας (ἔργο Δημ. Δασκαλάκη). καί τά γαλανά μάτια καί εἶπε χαρακτηριστικά «χαλάλι σου τό καπετανιλίκι». Ὁ Ξωπατέρας, πρίν ἐπιστρέψει στήν Κρήτη, ἐπισκέφθηκε καί τή Μονή Ἁγίας Λαύρας γιά νά παραδώσει ἕνα χρηματικό ποσό πού μετέφερε ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη στούς ἐπαναστατημένους Ἕλληνες καί κάποια ἐμπιστευτικά ἔγγραφα. Εἴσοδος Πύργου Ξωπατέρα. 27

27 Μετά τήν ἐπιστροφή του στήν Κρήτη μαζί μέ ἄλλους χαϊνηδες σκότωσε τόν περίφημο γενίτσαρο Ἀγριολίδη πού τρομοκρατοῦσε καθημερινά τούς χριστιανούς τῆς Μεσσαρᾶς. Οἱ κατακτητές ἀποφάσισαν νά ἐξοντώσουν τόν Ξωπατέρα γιά νά ἐκδικηθοῦν τό θάνατο τοῦ Ἀγριολίδη. Σύμφωνα μέ τήν παράδοση, τό Φεβρουάριο τοῦ 1828 κύκλωσαν τό Μοναστήρι 800 ἤ κατ ἄλλους 3000 ὀθωμανοί. Στό μοναστήρι ἔμεναν πέντε καλόγηροι οἱ ὁποῖοι πολέμησαν ἀπό τίς πολεμίστρες τῶν κελιῶν τους. Ἡ μάχη ἦταν ἄνιση. Σκοτώθηκαν ὅλοι οἱ σύντροφοι τοῦ Ξωπατέρα, ἐνῶ ἕνα ἐχθρικό βόλι τραυμάτισε τόν ἴδιο στό χέρι. Στή συνέχεια, πέταξε ἐναντίον τῶν ἄγριων κατακτητῶν τίς κυψέλες μέ τίς μέλισσες πού βρίσκονταν στό δῶμα τοῦ Πύργου, ὅμως ἐκεῖνες λόγῳ τοῦ χειμῶνα ἦταν ἐξασθενημένες καί δέν μπόρεσαν νά τούς κρατήσουν μακριά. Τότε οἱ πυρπολητές ἔβαλαν φωτιά στόν Πύργο γιά νά τόν ἀναγκάσουν νά βγεῖ ἔξω. Ὁ Ξωπατέρας ἀρματωμένος μέ τό πιστόλι καί τό σπαθί του ὅρμησε ἐναντίον τους καί σκοτώθηκε πολεμώντας. Χαρακτηριστικά τῆς ζωῆς ἀλλά καί τοῦ θανάτου τοῦ Ξωπατέρα περιγράφονται στό τραγούδι του πού μεταδόθηκε ἀπό στόμα σέ στόμα καί σώζεται μέχρι τίς μέρες μας. 28

28 . 29

29 Μετά τό θάνατο τοῦ Ξωπατέρα οἱ κατακτητές ὀθωμανοί ξέσπασαν τήν ὀργή τους στό μοναστήρι καταστρέφοντας τά κτίρια καί λεηλατώντας ἱερά σκεύη, βιβλία καί ὅ,τι ἄλλο βρῆκαν μπροστά τους. Τήν ἀνασυγκρότηση καί ἀναστήλωση τῆς Μονῆς Ὁδηγήτριας ἀποφάσισε τό 1841 ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, ὅπως ἀναφέρεται στό σχετικό «συστατικόν» τοῦ ΙΘ αἰῶνα. Οἱ λιγοστοί μοναχοί πού ἔμειναν συνέβαλαν στήν προσπάθεια ἀνασυγκρότησης. Τό Μάιο τοῦ 1844 τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, γιά νά βοηθήσει στήν ἀποκατάσταση τοῦ μοναστηριοῦ, τό ἔθεσε ὑπό τήν προστασία του μέ Σιγίλλιον μέ τό ὁποῖο κατέστησε τή Μονή Ὁδηγήτριας Σταυροπηγιακή. Ἡ κατάσταση τοῦ μοναστηριοῦ βελτιώνεται τόν ἑπόμενο χρόνο, ὅπως ἐπιβεβαιώνεται ἀπό Πατριαρχική ἐπιστολή (1845). Τό 1853 τό Πατριαρχεῖο ζήτησε τήν οἰκονομική ἀρωγή τοῦ μοναστηριοῦ γιά τήν ἵδρυση Ὀρφανοτροφείου στήν Κωνσταντινούπολη. Χρηματική βοήθεια ἔστειλε ἡ Ὁδηγήτρια καί στή χριστιανική κοινότητα τοῦ Ἡρακλείου γιά τήν ἐνίσχυση τῶν ἑλληνικῶν σχολείων τῆς Κρήτης καί τήν ἀνέγερση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ. Σέ ὅλη τή διάρκεια τῆς ὀθωμανικῆς κατοχῆς καί ζοφερῆς κυριαρχίας ἡ Μονή Ὁδηγήτριας, 30 Ἐξωτερικό προαύλιο Μονῆς μέ τήν παλαιά βρύση και τήν προτομή τοῦ Ξωπατέρα.

30 παρά τά προβλήματα πού ἀντιμετώπιζε, δέ σταμάτησε νά ἐνισχύει μέ κάθε μέσο τούς ἐπαναστάτες. Δέν εἶναι τυχαῖο τό γεγονός ὅτι σέ δύο ἡγουμένους τῆς Μονῆς (Γεράσιμο καί Ἀγαθάγγελο) ἀπονεμήθηκε ὁ τίτλος τοῦ ὁπλαρχηγοῦ. Στή μεγάλη Κρητική Ἐπανάσταση τοῦ 1866 ἡ Ὁδηγήτρια εἶχε μετατραπεῖ σέ μπαρουταποθήκη, μέ πρωτεργάτη τόν ἡγούμενο Γεράσιμο. Πύργος τοῦ Ξωπατέρα (λεπτομέρεια). Αὐτός ἀνέπτυξε πλούσια ἀντιστασιακή δράση, ἐκλέχθηκε Ἐπίτροπος τοῦ χριστιανικοῦ πληθυσμοῦ τοῦ Νομοῦ Ἡρακλείου καί Γενικός Ταμίας τῆς Ἐπανάστασης καί πῆρε μέρος σέ ὅλες τίς σημαντικές ἀποφάσεις τῆς κρίσιμης αὐτῆς περιόδου. Ἀξιοσημείωτη εἶναι καί ἡ ἐπίσκεψη τοῦ γέροντα πιά ἀγωνιστῆ τῆς Ἐπανάστασης καπετάν Μιχάλη Κόρακα τόν Αὔγουστο τοῦ 1882, λίγο πρίν πεθάνει, πού ἐπισκέφθηκε γιά τελευταία φορά τό ναό τῆς Παναγίας τῆς Ὁδηγήτριας καί ἀποχαιρέτησε τούς παλιούς γνώριμους, φίλους καί συμπολεμιστές, μεταξύ τῶν ὁποίων καί τόν ἡγούμενο Γεράσιμο Μανιδάκη. Μαζί του προσκύνησε γιά τελευταία φορά τίς ἐκκλησίες στό Μάρτσαλο καί τό Ἁγιοφάραγγο καί τέλεσαν μαζί μνημόσυνο στή μνήμη τοῦ Ξωπατέρα. Στήν Ἐπανάσταση τοῦ 1897 ἡ Μονή Ὁδηγήτριας φιλοξένησε τό γιό τοῦ Μιχαήλ Κόρακα, Ἀριστοτέλη, λοχαγό καί ἀρχηγό τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ στίς ἀνατολικές ἐπαρχίες τῆς Κρήτης, ὁ ὁποῖος ποτέ δέν ξέχασε πώς σώθηκε χάρη στή βοήθεια τοῦ μοναστηριοῦ. Ἡ Μονή συνέχισε νά λειτουργεῖ μέ μοναχούς, ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπό τούς πίνακες τῶν Δήμων καί Κοινοτήτων τοῦ 1920 καί τήν ἀπογραφή τοῦ Τό 1935 μέ τόν Ἀναγκαστικό Νόμο τῆς 24ης Ὀκτωβρίου ἡ Μονή Ὁδηγήτριας κηρύχτηκε τελικά μόνιμη. Οἱ περιπέτειες τοῦ μοναστηριοῦ συνεχίστηκαν καί κατά τή Γερμανική κατοχή, ὅταν τό μοναστήρι κινδύνεψε νά καεῖ γιά δεύτερη φορά ἐπειδή περιέθαλψε τούς ἀντάρτες. Τήν περίοδο αὐτή τά κειμήλια τοῦ μοναστηριοῦ καί οἱ εἰκόνες εἶχαν μεταφερθεῖ στό γειτονικό χωριό Λίσταρος γιά προστασία. Τό 1926 ἀπαλλοτριώθηκε μεγάλο μέρος τῶν κτημάτων τοῦ μο- 31

31 ναστηριοῦ, σύμφωνα μέ τό νόμο περί ταμείων ἐφέδρων πολεμιστῶν Κρήτης. Τότε τά 3/5 τῶν κτημάτων τῆς Μονῆς μοιράστηκαν στούς κατοίκους τῆς περιοχῆς. Τό 1977 τό μοναστήρι ἠλεκτροδοτεῖται καί ὑδροδοτεῖται μέ νερό ἀπό τήν τοποθεσία «Νέο Περιβόλι» τό ὁποῖο μεταφερόταν στή μεγάλη ὑδροδεξαμενή πού κατασκευάστηκε στό κεντρικό συγκρότημα. Παράλληλα, ἀπό τό 1989 ἀρχίζει νά ἐκδηλώνεται τό ἐνδιαφέρον τοῦ δασαρχείου γιά τήν προστασία τῆς περιοχῆς, μέ δενδροφυτεύσεις καί ἐκτεταμένες περιφράξεις τόσο στά κτήματα τοῦ μοναστηριοῦ ὅσο καί στό χῶρο τοῦ μοναστηριοῦ, ὥστε νά προστατευτεῖ ἀπό τίς καταστροφές πού προκαλοῦσαν τά ζῶα. Λίγο ἀργότερα ξεκίνησε μιά εὐρύτατη προσπάθεια ἀναστήλωσης τοῦ μοναστηριοῦ καί τῶν μνημείων του, μέ χρηματοδότηση τῶν ΜΟΠ Κρήτης καί συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Οἱ βασικοί πόροι προέρχονται ἀπό τά εἰσοδήματα τοῦ μοναστηριοῦ καί τή βοήθεια τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς. Στή Μονή Ὁδηγήτριας διαμένουν σήμερα 5 μοναχοί. Ὁ Ἱερομόναχος καί Ἡγούμενος τῆς Μονῆς Παρθένιος Βουλγαράκης, ὁ Ἱερομόναχος Εὐτυχιανός Σηφάκης, ὁ Μοναχός Εὐμένειος Βαρελίδης, ὁ Μοναχός Ἰερόθεος Καπαρουνάκης καί ὁ Μοναχός Ἀρσένιος Γαργεράκης. 32 Κοιμητηριακός Ναός Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ξένου (ΒΑ τῆς μονῆς).

32 Βρύση τῆς Μονῆς. Παλαιά Μονή τῶν Ἁγίων Εὐτυχιανῶν (στούς ΑΓΙΟΥΣ). 33

33 Τήν ἀδιάκοπη μοναστική παρουσία στή περιοχή - μέ ἐπίκεντρο τήν Ἱερά Μονή Ὁδηγήτριας - μαρτυροῦν τά παρεκκλήσια καί τά ἐρημητήριά της: τό ὄρος Ράξος ἤ ὄρος τῶν Λιθίνων, ἡ Μονή τῶν Ἁγίων Εὐτυχίου καί Εὐτυχιανοῦ (Ἁγιούς), ἡ Σκήτη τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου στό Ἁγιοφάραγγο, τό Μετόχι τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων στό Λειβαδιώτη, ἡ Σκήτη τῆς Παναγίας στό Μάρτσαλο, ἡ Σκήτη τῆς Παναγίας στά Μάταλα καί τό Μετόχι τῆς Παναγίας στό Φωτεινόπουλο. Ἀπό τήν Ὁδηγήτρια ξεκίνησαν στά τέλη τοῦ 19ου αἰῶνα τους ἀσκητικούς ἀγῶνες τους οἱ Ὅσιοι Παρθένιος καί Εὐμένιος. Ἡ ἁγιότητα καί τά θαύματά τους συνέβαλαν στήν ἀναγέννηση τοῦ μοναχισμοῦ στήν εὐρύτερη περιοχή. Οἱ Ὅσιοι αὐτοί ὁδηγήθηκαν στήν παραλιακή περιοχή Κουδουμᾶ, ὅπου ἀναστήλωσαν τό σημερινό μοναστήρι. 34 Δυτικά τῆς Μονῆς Ὁδηγήτριας στήν τοποθεσία Ἁγιούς τοῦ ὄρους Ράξος βρίσκεται ἡ Μονή τῶν Ἁγίων Εὐτυχίου καί Εὐτυχιανοῦ. Σύμφωνα μέ τήν παράδοση, στόν τόπο αὐτό ἀσκήτεψαν οἱ ἀδελφοί Εὐτύχιος καί Εὐτυχιανός. Μετά τήν ταφή τῶν δύο Ἁγίων στή θέση αὐτή ὁλόκληρη ἡ περιοχή πῆρε τό ὄνομά τους, «στούς Ἁγιούς», δηλαδή στόν τόπο τῶν Ἁγίων. Ἡ ἀδελφή τῶν Ἁγίων, Κασσιανή, ἀσκήτεψε σέ σπηλιά πού βρίσκεται σέ ἀπόκρημνο μέρος - στό ἀκρωτήριο Λίθινο ἤ Κεφάλι- στήν ὀνομαστή «Σπη-

34 Ἐρείπια παλαιοῦ ναοῦ Ἁγίων Εὐτυχιανῶν. λιά τῆς Κασσιανῆς» ἡ «σπηλιά τῆς καλόγριας». Ἀπό τά πρῶτα χριστιανικά χρόνια ἡ περιοχή αὐτή κατοικήθηκε ἀπό μοναχούς καί ἀσκητές στίς πολλές σπηλιές τῆς περιοχῆς. Εἶναι πιθανό οἱ Ἅγιοι Εὐτυχιανοί νά ἔζησαν στήν περιοχή αὐτή κατά τήν περίοδο τῆς ἀραβικῆς κατοχῆς ( ). Ὁ Ἅγιος Εὐτύχιος διετέλεσε Ἐπίσκοπος Γόρτυνας καί Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης. Εἰκάζεται ὅτι ἀποσύρθηκε λόγῳ τῶν διωγμῶν κατά τῆς Ἐκκλησίας, ἤ ἐκδιώχθηκε στό ὄρος Ράξος ὅπου ἀσκοῦσε τά καθήκοντά του μέ τόν ἀδελφό του, τό μοναχό Εὐτυχιανό. Ὁ Ἅγιος Εὐτυχιανός βρῆκε μαρτυρικό θάνατο ἔξω ἀπό τό χωριό Λίσταρος, στήν τοποθεσία «Μαναριά», ἐκεῖ πού σήμερα βρίσκεται τό ἐξωκκλήσι τοῦ Ἀρχάγγελου Μιχαήλ. Πάνω στό βράχο πού μαρτύρησε ἀποτυπώθηκαν Σπηλαιώδης ναός μέ τούς τάφους τῶν Ἁγίων Εὐτυχιανῶν. 35

35 Σπηλαιῶδες κελλί καί στερνίτσι (Ἁγιούς). τό χέρι καί ἡ τσεκουριά (μαναριά). Τά δύο ἀδέλφια, Εὐτύχιος καί Κασσιανή, κήδεψαν τόν Ἅγιο Εὐτυχιανό σέ σπηλιά ὅπου ἐτάφη ἀργότερα καί ὁ Ἐπίσκοπος Εὐτύχιος, σύμφωνα μέ τήν ἐπιθυμία του. Ἡ σπηλιά αὐτή λειτουργεῖ σήμερα ὡς ἐξωκκλήσι τῆς Μονῆς Ὁδηγήτριας, πρός τιμή τῶν τριῶν αὐταδέλφων ἁγίων καί γιορτάζουν στίς 17 Αὐγούστου. Οἱ τίμιες κάρες καί τά λείψανα τῶν Ἁγίων Εὐτυχιανῶν βρίσκονται καί προσκυνοῦνται στήν Ἱερά Μονή Ὁδηγήτριας. Ὁ τάφος τῆς Ἁγίας Κασσιανῆς δέν ἔχει βρεθεῖ. Ὑπάρχουν πολλοί θρύλοι καί ἱστορίες γιά τό χῶρο αὐτό, ἀλλά καί θαυμαστά φυσικά φαινόμενα, πού ἐμπόδισαν τήν προσπάθεια κάποιων νά ἀνέβουν στή σπηλιά τῆς Ἁγίας Κασσιανῆς. 36 Θεία Λειτουργία ἀπό τόν μακαριστό Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κυρό Τιμόθεο ( ) στόν σπηλαιώδη ναό τῶν Ἁγίων Εὐτυχιανῶν.

36 Ἀπό τήν περιοχή τῆς Μονῆς Ὁδηγήτριας θά ξεκινήσει τήν ἀσκητική του ζωή ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ξένος καί θά ἀναπτύξει τό ἱεραποστολικό ἔργο τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας καί τῆς ἀνέγερσης καί λειτουργίας ἐκκλησιῶν καί μοναστηριῶν σέ ὁλόκληρη τήν Κρήτη. Τό ἔργο του θά συμβάλλει στήν ἀναδιοργάνωση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης καί στήν ἀναζωπύρωση τοῦ θρησκευτικοῦ φρονήματος τῶν Κρητῶν, πού εἶχε ἐξασθενήσει ἀπό τήν μακρόχρονη παρουσία τῶν Ἀράβων στό νησί, καί τούς διωγμούς κατά τῶν χριστιανῶν. Σύμφωνα μέ γραπτά στοιχεῖα πού βρίσκουμε στούς συναξαριστές, τό ὄρος Ράξος ἀναφέρεται ὡς τόπος ταφῆς τῶν πρώτων ἐπισκόπων Γόρτυνας. Ἐδῶ μαρτύρησε καί ἐτάφη τό 304 μ.χ. ὁ Ἅγιος Κύριλλος, Μητροπολίτης Γόρτυνας καί μετέπειτα Ἀρχιεπίσκοπος Ἅγιοι Εὐτύχιος, Εὐτυχιανός καί Κασσιανή. Λειψανοθήκη μέ Κάρες Ἁγίων Εὐτυχίου καί Εὐτυχιανοῦ. 37

37 Κρήτης. Ὁ Ἅγιος ἐποίμανε τήν Ἐκκλησία τῆς Κρήτης γιά πολλά χρόνια καί συνελήφθη ὑπέργηρος στό διωγμό τοῦ Διοκλητιανοῦ καί Μαξιμιανοῦ, ὅταν ἡγεμόνας στό νησί ἦταν ὁ Ἀγρειανός. Στό ἴδιο μέρος ἐτάφη μερικούς αἰῶνες ἀργότερα, τό 689 μ.χ, ὁ Ἅγιος Εὐμένιος, ἐπίσης Μητροπολίτης Γόρτυνας, ὁ ὁποῖος ἐκοιμήθηκε σέ βαθιά γεράματα ἐξόριστος στή Θηβαΐδα τῆς Αἰγύπτου. Τό σκήνωμά του μεταφέρθηκε καί ἐτάφη στό ὄρος Ράξος, δίπλα στόν Ἅγιο Κύριλλο. Στήν περιοχή αὐτή, ὅπως προαναφέρθηκε, ἐτάφηκαν καί οἱ Ἅγιοι αὐτάδελφοι Εὐτύχιος καί Εὐτυχιανός. Τούς τάφους τῶν Ἁγίων θά ἀνακαλύψει μιά μεγάλη ἐκκλησιαστική προσωπικότητα, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ξένος, ὁ ὁποῖος γεννήθηκε στό χωριό Σίβας Πυργιωτίσσης. Οἱ γονεῖς του ἦταν εὐσεβεῖς καί πλούσιοι καί ἔφεραν τό ἐπίθετο Τζοβαέρη. Ὁ Ἰωάννης ἀπό πολύ νεαρή ἡλικία πόθησε τό μοναχικό βίο καί ἐγκατέλειψε τό σπίτι, τήν οἰκογένεια καί τίς ἀνέσεις τῆς κοσμικῆς ζωῆς. Ξεκίνησε τήν ἀσκητική ζωή στά ἐρημητήρια τῶν Ἀστερουσίων καί συγκεκριμένα στό ὄρος Ράξος ὅπου, μετά ἀπό θεία ἀποκάλυψη, βρῆκε σέ σπήλαιο τούς τάφους τῶν Ἁγίων Εὐτυχίου καί Εὐτυχιανοῦ καί ἔκτισε ναό ἀφιερωμένο στήν μνήμη τους. Πρίν ἐγκαταλείψει τήν περιοχή γιά νά ἐπιτελέσει τό ἱεραποστολικό 38 Σπηλιά Ἁγίας Κασσιανῆς στό Κεφάλι.

38 Μαρτύριο Ἁγίου Εὐτυχιανοῦ. Βράχος μαρτυρίου τοῦ Ἁγίου Εὐτυχιανοῦ (Μαναριά). του ἔργο στήν Κρήτη ἄφησε ἐκεῖ ἕναν μοναχό. Ἄλλη παράδοση δέχεται ὅτι καί ὁ Ἅγιος ἐκάρη μοναχός ἀπό κάποιον εὐλαβῆ γέροντα τῆς περιοχῆς. Στή διαθήκη τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου περιγράφονται οἱ κακουχίες πού πέρασε περιπλανώμενος σέ ἀδιάβατα δάση ὅπου βρῆκε μιά σπηλιά μέ δύο μνημεῖα καί ἄκουσε φωνή πού τοῦ ἔλεγε: «Ἰωάννη, Ἰωάννη, Ἰωάννη, ἅ εἴδας ἐνταῦθα δύο μνημεῖα εἰσίν Εὐτυχίου καί Εὐτυχιανοῦ, καί μέλλεις ἐν αὐτῷ τῷ τόπῳ ἀνεγεῖραι καί ἅγιον ναόν εἰς ὄνομα τούτων». Σημαντικά στοιχεῖα γιά τό παραπάνω γεγονός, ἀλλά καί γιά τή ζωή, τή δράση καί τήν ἐποχή τοῦ Ἁγίου μᾶς παρέχουν δύο κώδικες, ἐκ τῶν ὁποίων ὁ πρῶτος τοῦ 15ου αἰῶνα ἀποτελεῖ ἀντίγραφο τῆς διαθήκης πού συνέταξε ὁ ἴδιος πρίν πεθάνει. Μέ ἁπλότητα καί ταπείνωση ὁ Ἅγιος ἀφηγεῖται τή ζωή καί τό ἔργο του, ἐκθέτει τίς σκέψεις του γιά τό προπατορικό ἁμάρτημα καί τό θάνατο καί ἐπισημαίνει ὅτι συνέταξε τή διαθήκη του προαισθανόμενος τό θάνατό του. Ὁ δεύτερος κώδικας τοῦ 19ου αἰῶνα, γνωστός ὡς κώδικας τῆς Κισάμου, ἀναφέρει ὅτι ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ἐγεννήθη «εἰς τόν καιρόν τῶν εὐσεβεστάτων καί ὀρθοδόξων ἡμῶν βασιλέων Βασιλείου καί Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτων, ἔτει ἀπό Χριστοῦ γεννήσεως 970». Ἡ δράση τοῦ Ἁγίου κύρ Ἰωάννη Ξένου, ὅπως τόν ἀποκαλοῦσαν 39

39 οἱ ἁπλοί ἄνθρωποι, τοποθετεῖται σέ μιά δύσκολη περίοδο γιά τήν Κρήτη, στά τέλη τοῦ 10ου καί ἀρχές τοῦ 11ου αἰῶνα. Στό πρόσωπο τοῦ Ἁγίου ταυτίστηκε ὁ φιλέρημος αὐστηρός ἀσκητής καί ὁ ἄνθρωπος τῆς κοινωνικῆς δράσης, πού φρόντιζε ὄχι μόνο γιά τήν πνευματική καλλιέργεια τῶν συνανθρώπων του, ἀλλά καί γιά τά καθημερινά τους προβλήματα, τή σωστή καλλιέργεια τῆς γῆς, τή μελισσοκομία καί τήν κατασκευή δεξαμενῶν. Ἀπό τά Ἀστερούσια περιπλανήθηκε στό δυτικό τμῆμα τῆς Κρήτης (Νομός Ρεθύμνου καί Νομός Χανίων) ἱδρύοντας μοναστηριακά συγκροτήματα καί πολλούς ναούς, στούς ὁποίους ἐγκατέστησε μοναχούς καί ὀργάνωσε μέ ὑποδειγματικό τρόπο τή ζωή τους. Στόν τόπο αὐτό (Ἁγιούς) φαίνεται ὅτι προσῆλθαν τά ἑπόμενα χρόνια καί ἄλλοι μοναχοί πού μεγάλωσαν τό μικρό μοναστήρι, τοῦ ὁποίου ἱδρυτής καί κτήτωρ τοῦ ναοῦ ὑπῆρξε ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ξένος. Σύμφωνα μέ κάποιες ἐνδείξεις, τό μοναστήρι τῶν Ἁγίων Εὐτυχιανῶν ἀνακαινίστηκε στή διάρκεια τῆς Β Βυζαντινῆς περιόδου ( ) ἀπό κάποιον Ἀγαθοκλῆ, ὅπως μαρτυρεῖ ἡ ἐπιγραφή πού διασώθηκε μέ τό ὄνομα: ΑΓΑΘΟ(ΚΛΕΟΥΣ). Κατά τήν περίοδο τῆς Ἑνετοκρατίας τό μοναστήρι φαίνεται ὅτι παρέμεινε ὀρθόδοξο, ἄν καί γιά μεγάλο διάστημα λειτουργοῦσε, ὅπως καί ἄλλα μοναστήρια, ὡς φέουδο τοῦ Λατινικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Δέν ὑπάρχουν πληροφορίες γιά τήν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας. Ἐνδεχομένως ἡ ἐρήμωση καί ἡ καταστροφή τοῦ μοναστηριοῦ νά ἔγινε στά χρόνια τοῦ Κρητικοῦ πολέμου ( ), ὅταν οἱ μοναχοί του ἀναγκάστηκαν, λόγῳ καί τῆς βαριᾶς φορολογίας πού ἐπιβλήθηκε στά μοναστήρια μετά τήν ὀθωμανική κατάκτηση, νά τό ἐγκαταλείψουν καταφεύγοντας στό μοναστήρι τῆς Παναγίας Ὁδηγήτριας στό ὁποῖο περιῆλθε καί ἡ περιουσία του. 40 Ὁ σπηλαιώδης ναός τῆς Παναγίας Μαρτσάλου βρίσκεται σέ ἕνα φαράγγι ἀνάμεσα στό Ἁγιοφάραγγο καί τό Κεφάλι, σέ μιά περιοχή πού ὀνομάζεται Μάρτσαλο ἤ Μάρτσαλος. Ἔχει σχῆμα κυκλικό καί εἶναι ἐξ ὁλοκλήρου λαξευμένος σέ βράχο, σέ βάθος 8 περίπου μέτρων. Τό ὕψος του εἶναι

40 Εἴσοδος σπηλαιώδους ναοῦ Παναγίας Μαρτσάλου. περίπου 10 μέτρα. Πρόκειται γιά ἐκκλησία κατακόμβη πού χρησιμοποιήθηκε στά χρόνια τῶν διωγμῶν. Ἀργότερα ἐγκαταλείφθηκε καί θάφτηκε κάτω ἀπό κατολισθήσεις. Βρίσκεται στό βορινό μέρος τοῦ φαραγγιοῦ, στό σημεῖο ἀπό ὅπου ξεκινᾶ μιά διαδρομή περίπου 2 χιλιομέτρων καί καταλήγει σέ ἕνα μικρό λιμάνι στό λιβυκό Πέλαγος, τό Μάρτσαλο, λέξη πού στά λατινικά σημαίνει καλό λιμάνι. Στή μέση τοῦ φαραγγιοῦ ὑπάρχει φοινικόδασος καί πηγή μέ πετρόχτιστη δεξαμενή γιά νά συγκεντρώνει τό νερό. Ὑπάρχει ἐπίσης καί ἕνα μισογκρεμισμένο κτίσμα (φοῦρνος) τό ὁποῖο οἱ ντόπιοι ὀνομάζουν «φοῦρνος τοῦ Γαυγιώτη». Τό ὄνομα αὐτό προῆλθε ἀπό πειρατή πού καταγόταν ἀπό τή Γαῦδο. Αὐτός ἕψηνε τό ἀναγκαῖο παξιμάδι γιά νά προμηθεύει τούς πειρατές. Διάσπαρτα κελιά ὑπάρχουν στή γύρω περιοχή, καθώς καί ἄλλα κτίσματα πού χρησιμοποιήθηκαν ἀπό χριστιανούς σέ κάποιες ἐποχές καί σήμερα εἶναι μισογκρεμισμένα. Ὑπάρχουν ἐπίσης μέσα στό φαράγγι καί ἐρείπια ναοῦ (πιθανόν τοῦ Ἁγίου Μαρκέλλου). Ἡ περιοχή αὐτή πρέπει νά γνώρισε μεγάλη ἀκμή ἀπό τά πρῶτα χριστιανικά χρόνια ἕως τούς διωγμούς, ὅπως μαρτυροῦν τά 41

41 42 Σπηλαιῶδες κελλί Ἁγίων Παρθενίου καί Εὐμενίου. Ἅγιοι Παρθένιος καί Εὐμένιος (ἔργον Δημητρ. Δασκαλάκη). πολλά λείψανα πού βρίσκονται στή γύρω περιοχή. Τό ἀπομονωμένο Μάρτσαλο, ἐκτός ἀπό τήν ἐρημιά καί τήν ἡσυχία πού προσέφερε στούς ἀναχωρητές, ἀποτελοῦσε συνέχεια τοῦ γειτονικοῦ Ἁγιοφάραγγου, κέντρου τοῦ μοναχισμοῦ ἐκείνη τήν ἐποχή. Τμήματα τοῦ φαραγγιοῦ κοντά στήν πηγή εἶχαν καθαριστεῖ ἀπό πέτρες καί φαίνεται ὅτι καλλιεργοῦνταν ἀπό τους μοναχούς γιά τά ἀναγκαῖα. Τά φοινικόδεντρα πού ὑπάρχουν μᾶς μεταφέρουν στό τοπίο καί τό μοναχισμό τῆς Αἰγύπτου ἀπό ὅπου μεταφέρθηκε ὁ μοναχισμός στήν περιοχή καί σέ ὅλη τήν Κρήτη. Ὁ σπηλαιώδης ναός τῆς Παναγίας, πού εἶχε ξεχαστεῖ καί θαφτεῖ κάτω ἀπό τά ἐρείπια, ἦρθε στό φῶς ἐντελῶς τυχαῖα στά μέσα τοῦ 19ου αἰῶνα ἐπί ἡγουμενίας Γεράσιμου Μανιδάκη. Ἕνας βοσκός τοῦ μοναστηριοῦ μέ τό ἐπώνυμο Λαμπάκης ἀνακάλυψε τή χαμένη ἐκκλησία στή σπηλιά. Ἀφοῦ ἐνημέρωσε τούς μοναχούς σχετικά μέ τό εὕρημά του, ἐπέστρεψε μαζί μέ ἄλλους στή σπηλιά, κατέβηκε μέ τή βοήθεια ἑνός σκοινιοῦ, καθώς ἡ εἴσοδός της ἦταν κλεισμένη μέ πέτρες, καί βρῆκε τήν εἰκόνα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου ἀπό τήν ὁποία πῆρε καί τό ὄνομα «Παναγία Μαρτσαλιανή». Τό γεγονός διαδόθηκε γρήγορα καί πλῆθος κόσμου ἄρχισε νά συρρέει στήν περιοχή γιά νά προσκυνήσει. Στά χρόνια τῶν διωγμῶν καί σφαγῶν τῶν ὀθωμανῶν πολλοί

42 Σπηλαιώδης ναός Παναγίας Μαρτσάλου (ἐσωτερικό). Σπηλαιώδης ναός Παναγίας καί προαύλιο. Φαράγγι Μαρτσάλου μέ φοινικόδασος. 43

43 Ἐρείπια παλαιῶν κτισμάτων στό Μάρτσαλο. Παραλία-λιμανάκι Μαρτσάλου μέ ἐρείπια ἀποβάθρας Μινωϊκῆς ἐποχῆς. 44

44 Εἰκόνες Μαρτσάλου (Εὐαγγελισμός - Ἐπί σοί χαίρει...). Ἔργα Ἰ. Σταθάκη χριστιανοί κατέφευγαν στό ἀπόμερο αὐτό μέρος γιά νά προστατευτοῦν. Δίπλα στό ναό ὑπάρχουν κελιά λαξευμένα πάνω στό βράχο καί ἴχνη παλαιῶν κτισμάτων. Σέ ἕνα ἀπό αὐτά τά κελιά ἔζησαν γιά περίπου 12 χρόνια οἱ Ἅγιοι Παρθένιος καί Εὐμένιος πρίν ἀναχωρήσουν γιά τόν Κουδουμᾶ. Ἐπί τῶν ἡμερῶν τους ἔγινε ἡ ἁγιογράφηση δύο ἐξαιρετικῶν εἰκόνων τῆς Παναγίας: τοῦ Εὐαγγελισμοῦ καί μιᾶς πολυπρόσωπης εἰκόνας πού τιτλοφορεῖται «Ἐπί σοί χαίρει Κεχαριτωμένη» τοῦ γνωστοῦ ζωγράφου Ἰωάννη Σταθάκη (1866). Λέγεται ὅτι ὁ ζωγράφος πού καταγόταν ἀπό τό χωριό Μέση Ρεθύμνου εἶχεκαταφύγει καί αὐτός στό Μάρτσαλο τήν περίοδο ἐκείνη. Ὅταν ἁγιογραφοῦσε τίς εἰκόνες νήστευε παρακαλώντας συνάμα τήν Παναγία νά τοῦ δώσει σημάδι ὅτι ἦταν ἱκανοποιημένη μέ τή ζωγραφική του. Ὅπως ἀναφέρει ἡ παράδοση, εἶδε δάκρυα νά κυλοῦν ἀπό τά μάτια τῆς Παναγίας ὡς σημάδι εὐαρέσκειας. Οἱ εἰκόνες αὐτές μεταφέρθηκαν πρίν λίγα χρόνια στό Μοναστήρι τῆς Ὁδηγήτριας γιά νά προστατευτοῦν. 45

45 Οἱ Ἅγιοι Παρθένιος καί Εὐμένιος ἔμειναν στό Μάρτσαλο ἕως τό 1878 συνεχίζοντας ἀκούραστα τό ἔργο τῆς ἀναστήλωσης τῶν κτισμάτων καί τῶν ἐκκλησιῶν τῆς περιοχῆς. Μετά ἔφυγαν γιά τήν περιοχή τῆς Μονῆς Κουδουμᾶ τήν ὁποία ἀναστήλωσαν καί ἐπαναλειτούργησαν. 46 Τό Ἁγιοφάραγγο βρίσκεται νότια τῆς Μονῆς Ὁδηγήτριας καί δημιουργήθηκε ἀπό τίς κοῖτες δύο ρευμάτων πού καταλήγουν στό Λιβυκό πέλαγος, ὅπου ἁπλώνεται μιά μικρή, ἀλλά θαυμάσια, παραλία. Στή μεγαλύτερη διαδρομή τοῦ φαραγγιοῦ ὑψώνονται δεξιά καί ἀριστερά τεράστιοι κάθετοι βράχοι ὅπου ὑπάρχουν πολλές σπηλιές στίς ὁποῖες ἔχουν ζήσει πολλοί ἀσκητές. Γιά τό λόγο αὐτό ὀνομάστηκε φαράγγι τῶν Ἁγίων (Ἁγιοφάραγγο). Τό Ἁγιοφάραγγο εἶναι τό πρῶτο κέντρο ἀσκητικοῦ βίου ὄχι μόνο τῆς περιοχῆς, ἀλλά ὁλόκληρης τῆς Κρήτης ἀπό τά πρῶτα κιόλας χριστιανικά χρόνια. Κατηφορίζοντας τό φαράγγι καί 250 περίπου μέτρα πρίν φτάσουμε στήν παραλία βρίσκεται ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου, τόν ὁποῖο χρησιμοποιοῦσαν οἱ ἐρημίτες τῆς περιοχῆς γιά τίς λατρευτικές τους ἀνάγκες. Ἡ ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου ἔχει ἀνακαινιστεῖ τρεῖς φορές γιά νά πάρει τή σημερινή της μορφή. Ἀρχικά ἦταν ἕνα μικρό ἐκκλησάκι σέ μιά μικρή σπηλιά μέσα στό βράχο. Τελευταία φορά ἀνακαινίστηκε τό 14ο ἤ 15ο αἰῶνα καί ἔτσι διατηρεῖται μέχρι σήμερα. Ἡ ἀρχιτεκτονική της εἶναι ἄριστη, ἀλλά ἐπειδή βρίσκεται κοντά στή θάλασσα οἱ τοιχογραφίες καταστράφηκαν. Ἔξω ἀπό τήν ἐκκλησία ὑπάρχει ἕνα πηγάδι ἀπό τό ὁποῖο προμηθεύονταν νερό οἱ ἀσκητές, ἀφοῦ δέν ὑπάρχει ἐκεῖ κοντά καμιά πηγή. Κατηφορίζοντας ἀπό τήν ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου πρός τή θάλασσα στήν ἀριστερή πλευρά καί σέ μικρή ἀπόσταση ἀπό τήν ἐκκλησία ὑπάρχει ὁ «Γουμενόσπη-

46 Ἅγιος Ἀντώνιος (πρό τῆς ἀναστηλώσεως). Γουμενόσπηλος. 47

47 Ἐσωτερικό τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου(μετά τήν ἀναστήλωση). Ὅσιοι Ἀρσένιος Ἁγιοφαραγγίτης - Γρηγόριος Σιναΐτης. λιος», μιά μεγάλη σπηλιά στήν ὁποία γινόταν ἡ σύναξη τῶν ἀσκητῶν μία φορά τό χρόνο, σύμφωνα μέ τήν παράδοση. Ἀπό τό Ἁγιοφάραγγο πέρασε ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Σιναΐτης μέ τό μαθητή του Γεράσιμο, οἱ ὁποῖοι εἶχαν διδαχτεῖ τή νοερά προσευχή ἀπό τόν ὅσιο Ἀρσένιο. Ὁ Ὅσιος Γρηγόριος ὁ Σιναΐτης ( μ.χ) πού μόναζε στή Μονή τοῦ Σινᾶ, ἦλθε στήν Κρήτη μέ ἕναν μαθητή του. Βρῆκαν ἡσυχαστικό τόπο πλησίον στούς καλούς Λιμένες (Ἁγιοφάραγγο), ἔκτισαν κελιά καί ἀσκήτευσαν. Ἐκεῖ γνωρίστηκε μέ τόν Ἐρημίτη τοῦ Ἁγιοφάραγγου Ἀρσένιο, ὁ ὁποῖος τοῦ δίδαξε τή Νοερά προσευχή καί τήν σπουδαία νηπτική μέθοδο τῆς καρδιακῆς ἤ βαθειᾶς 48

48 Ἅγιος Ἀντώνιος (μετά τήν ἀναστήλωση). Ἁγιοφάραγγο (φωτογραφία ἀπό τήν κορυφή). 49

49 ἐσωτερικῆς προσευχῆς μέ τό ἐλαφρό κράτημα τῆς ἀναπνοῆς. Ἀπό τότε ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ἔγινε διδάσκαλος τῆς Νοερᾶς προσευχῆς πού ἀποτέλεσε κυριολεκτικά σταθμό στήν ἱστορία τοῦ ἡσυχασμοῦ, μέ τόν ἐμπλουτισμό τῆς πνευματικῆς καί νηπτικῆς παράδοσης. Ἀναχώρησε ἀπό τήν Κρήτη γιά τό Ἅγιον Ὄρος, ὅπου δίδαξε τή Νοερά προσευχή, τή «φυλακή Κελλάκι δίπλα στόν Ἅγιο Ἀντώνιο. του νοός» καί τή «νήψη» στά ἡσυχαστήρια καί τίς Μονές. Ἔγραψε ἐπίσης πολλά συγγράμματα Νηπτικῆς Θεολογίας πού κατέχουν ἐξέχουσα θέση στή Φιλοκαλία τῶν Ἱερῶν Νηπτικῶν. 50 Ὁ σπηλαιώδης Ναός τοῦ Ἁγίου Γεωργίου (κεφάλι).

50 Στήν περιοχή τῆς Μονῆς Ὁδηγήτριας ὑπάρχει ἕνας μεγάλος ἀριθμός ἀπό παρεκκλήσια τά ὁποῖα χρησιμοποιοῦσαν οἱ μοναχοί καί οἱ ἐρημίτες γιά τή λατρεία τοῦ Θεοῦ. Μερικά ἀπό αὐτά ἔχουν καταστραφεῖ. Τά σπουδαιότερα παρεκκλήσια πού σώζονται εἶναι τά παρακάτω: Ὁ σπηλαιώδης Ναός τῆς Ἁγίας Κυριακῆς βρίσκεται ἀνάμεσα στή Μονή Ὁδηγήτριας καί τό Ἁγιοφάραγγο. Ἡ περιοχή αὐτή κατοικήθηκε ἀπό τή Μινωική ἐποχή, ὅπως ἀποκάλυψαν οἱ ἀρχαιολογικές ἀνασκαφές. Πιθανόν ὁ χῶρος αὐτός χρησιμοποιοῦνταν ἀπό τήν ἀρχαι- ότητα γιά λατρευτικές τελετές. Κατά τή Ρωμαϊκή περίοδο τό σπήλαιο ἦταν δε σμωτήριο. Μέχρι σήμερα 51

51 σώζονται οἱ θηλιές στούς τοίχους τοῦ σπηλαίου ὅπου δένονταν οἱ κρατούμενοι. Ἀργότερα οἱ ἀσκητές της περιοχῆς τό μετέτρεψαν σέ ναό πρός τιμή τῆς Ἁγίας Κυριακῆς καί οἱ θηλιές χρησιμοποιοῦνταν γιά νά στηρίζονται οἱ ἀσκητές στίς ὁλονύκτιες προσευχές καί ἀγρυπνίες τους. Τό παρεκκλήσι τῆς Ἁγίας Κυριακῆς ἑορτάζει στίς 7 Ἰουλίου. Τό παρεκκλήσι τοῦ Ἀπόστολου Ἀνδρέα τοῦ 14ου ἤ 15ου αἰῶνα βρίσκεται βόρεια τῆς Μονῆς Ὁδηγήτριας σέ ἀπόμερη τοποθεσία. Στό ἐσωτερικό του σώζονται θαυμάσιες τοιχογραφίες σέ καλή κατάσταση. Νότια τοῦ ναοῦ ὑπῆρχε πηγή μέ πελεκητές γοῦρνες καί πλατάνια, πού σώζονται μέχρι σήμερα. Τό παρεκκλήσι ἑορτάζει κάθε χρόνο στίς 30 Νοεμβρίου. 52 Δυτικά τῆς Μονῆς ὑπάρχει μικρός σπηλαιώδης Ναός πρός τιμή τῶν Ἁγίων Εὐτυχιανῶν καί οἱ τάφοι τους. Δίπλα σώζονται τά ἐρείπια τοῦ ναοῦ πού εἶχε κτίσει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ξένος τό 10ο μ.χ. αἰῶνα πρός τιμή τῶν Ἁγίων, ὅταν ἀνακάλυψε τούς τάφους τους. Στήν περιοχή λειτουργοῦσε μοναστήρι τό ὁποῖο καταστράφηκε

52 τήν ἐποχή τοῦ μεγάλου Κρητικοῦ Πολέμου ( ), γεγονός πού ἀνάγκασε τούς μοναχούς του νά καταφύγουν στή Μονή Ὁδηγήτριας. Σήμερα λειτουργεῖ ὡς παρεκκλήσι τῆς Μονῆς Ὁδηγήτριας καί ἑορτάζει στίς 17 Αὐγούστου. Τό παρεκκλήσι τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη βρίσκεται στά βορειοανατολικά τῆς Μονῆς Ὁδηγήτριας στήν τοποθεσία «Βαθύς Λαγκός». Τοιχογραφίες Ἁγίου Ἰωάννου (14ος αἰ.) 53

53 Χτίστηκε τήν ἴδια ἐποχή μέ τό ναό τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα (14ος-15ος αἰῶνας) καί ἔχει τοιχογραφίες ἀπαράμιλλης τέχνης τῆς Κρητικῆς Σχολῆς. Ἕνα μέρος τῶν τοιχογραφιῶν ἔχει καταστραφεῖ. Χαρακτηριστικό γνώρισμα τῆς ἐκκλησίας εἶναι τό ἰδιόμορφο σχῆμα τοῦ νοτικοῦ παράθυρου ἀπό σκαλισμένη πέτρα μέ τεχνοτροπία Ἑνετικῆς ἐποχῆς. Ἡ ἐκκλησία λειτουργεῖται κάθε ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Προδρόμου καί τιμᾶται στίς 29 Αὐγούστου (Ἀποτομή κεφαλῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου). Βρίσκεται στό Λειβαδιώτη κοντά στήν Πόμπια. Ἡ περιοχή ἦταν μετόχι τῆς Μονῆς Ὁδηγήτριας τό ὁποῖο εἶχε ἀφιερώσει ἡ κτητόρισσα Μάρθα μοναχή, ὅταν ἔκτισε τό μοναστήρι τῆς Ὁδηγήτριας καί δώρισε ὅλη τήν περιουσία της στή νεοϊδρυθεῖσα μονή. Γιορτάζει τήν 1η Ἰουλίου. 54 Ἡ περιοχή τῶν Ματάλων μέ τά λαξευμένα σπήλαια ἦταν ἕνα ἀπό τά ἐρημητήρια τῆς Μονῆς Ὁδηγήτριας μέχρι τά τελευταῖα χρόνια πού ἔγινε τουριστικός οἰκισμός. Στήν ἰδιοκτησία τῆς Μονῆς παρέμεινε ὁ σπηλαιώδης ναός τῆς Παναγίας, τόν ὁποῖο χρησιμοποιοῦσαν οἱ ἀσκητές γιά τή λατρεία τοῦ Θεοῦ.

54 Τό ἐξωτερικόν καί ἐσωτερικόν τοῦ σπηλαιώδους ναοῦ. 55

55 Δύο χιλιόμετρα περίπου πρίν φθάσουμε στή Μονή Ὁδηγήτριας βρίσκεται τό παρεκκλήσι τοῦ Μιχαήλ Ἀρχαγγέλου (Μαναριά) δίπλα στό ὁποῖο ὑπάρχει ὁ βράχος πού μαρτύρησε ὁ Ἅγιος Εὐτυχιανός καί φέρει τό ἀποτύπωμα τοῦ χεριοῦ τοῦ Ἁγίου καί τῆς τσεκουριᾶς (μαναριᾶς) πού τόν σκότωσαν. Παρεκκλήσιον Μιχαήλ Ἀρχαγγέλου (Μαναριά). Βόρεια τῆς Μονῆς μέσα στόν ἐλαιῶνα ὑπάρχει ὁ δίκλιτος ναός Ἁγίου Γεωργίου καί Ἁγίας Αἰκατερίνης στήν τοποθεσία Ἀμπέλι, ἐπειδή στό σημεῖο αὐτό ὑπῆρχε παλαιότερα τό ἀμπέλι τῆς Μονῆς. 56 Παρεκκλήσιον Ἁγίου Γεωργίου καί Ἁγίας Αἰκατερίνης

56 Παρεκκλήσιον Μεταμορφώσεως Σωτῆρος στό Κεφάλι. Στήν κορυφή τοῦ ὄρους Κεφάλι βρίσκεται τό μικρό παρεκκλήσι τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος. Δίπλα στό ναό σώζεται μεγάλο στερνίτσι (σαρνίτσι) στό ὁποῖο συγκέντρωναν τά νερά τῆς βροχῆς Παρεκκλήσιον Tιμίου Σταυροῦ στό Κεφάλι. οἱ ἀσκητές τῆς περιοχῆς. Νοτιοανατολικά τοῦ ναοῦ σέ ἀπόκρημνα βράχια βρίσκεται ἡ σπηλιά τῆς Κασσιανῆς στήν ὁποία ἀσκήτεψε, σύμφωνα μέ τήν παράδοση, ἡ Ἁγία Κασσιανή. Σέ μικρή ἀπόσταση νότια τοῦ παρεκκλησίου τῆς Μεταμόρφωσης ἔχει κτιστεῖ πρίν λίγα χρόνια ἕνα πετρόκτιστο παρεκκλήσι πρός τιμή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἀπό τόν κ. Ἰωάννη Μανουσάκη καί ἐγκαι 57

57 νιάστηκε στίς 14/9/2006 ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακάριο καί τόν Πανιερώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Κωνσταντίνης κ. Ἀρίστραρχο. Πλησίον τοῦ παρεκκλησίου καί νότια σώζονται ἐγκαταστάσεις γιά ραντάρ καί πολυβολεῖα τῶν Γερμανῶν, τῆς περιόδου Φωτογραφίες ἀπό τά ἐγκαίνια τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στό Κεφάλι ( ).

58 Ἐγκαίνια τοῦ ναοῦ τοῦ Τίμιου Σταυροῦ (στό Κεφάλι). Ἐγκαταστάσεις Γερμανῶν ( ). 59

59 Στό Μάρτσαλο, στό τέλος τοῦ δρόμου πρίν τήν εἴσοδο τοῦ φαραγγιοῦ, ἔχει κτιστεῖ πρίν μερικά χρόνια παρεκκλήσι πρός τιμή τῶν Ὁσίων Παρθενίου καί Εὐμενίου, ἀπό τόν κ. Νικόλαο Τσικνάκη καί ἑορτάζει στίς 10 Ἰουλίου. Ἅγιοι Παρθένιος καί Εὐμένιος (ἔργο Στεφάνου Ἀλμπατάκη). 60

60

61 62 Τό Πατριαρχικόν Συγγίλιον τοῦ 1844 μέ τό ὁποῖο κατέστη ἡ Ἱερά Μονή Ὁδηγητρίας Σταυροπηγιακή.

62 63

63 64

64 Φωτογραφία καί κείμενο Συγγιλίου ἀπό τό βιβλίο «Μοναστήρια καί Ἐρημητήρια τῆς Κρήτης» τοῦ Ν. Ψιλάκη, Ἡράκλειο

65 Ἄμπελος Ἀγγέλου 15ος αἰ. 66

66 Ζωοδόχος Πηγή Ἀγγέλου 15ος αἰ. Ἀπόστ. Πέτρος καί Παῦ - λος Ἀγγέλου 15ος αἰ. Φορητή εἰκών Μονῆς. Ξυλόγλυπτος Σταυρός εὐλογίας μέ ἀσημένια ἐπένδυση. 67

67 Παλαιά εἰκών τῆς Παναγίας τοῦ Ναοῦ τῶν Ματάλων. Ἅγιος Ἀντώνιος, τέμπλο Μονῆς. Εἰκών ἀπό παλαιό βημόθυρο. 68

68 Φορητή εἰκών Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου Φορητή εἰκών Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Ἅγιος Φανούριος Μ. Πολυχρονίου

69 Ἱερά λείψανα Ἁγίων Εὐτυχίου - Εὐτυχιανοῦ καί Ὁσ. Παρθενίου. Κάρες ἀνωνύμων- ἀγνώστων ἀσκητῶν. 70

70 Παλαιά εἰκόνα τῆς Παναγίας Ὁδηγήτριας στήν Μονή. Παλαιές φορητές εἰκόνες τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων. 71

71 Τοιχογραφίες Μονῆς. 72

72 Toιχογραφίες Ἁγίου Ἀνδρέα (14ος-15ος αἰ.). 73

73 Ἀντιμήνσιον Χρυσοκέντητο ἐπιγονάτιο. 74

74 Χρυσοκέντητος ἀἐρας. Χρυσοκέντητο ἐπιτραχήλιον. 75

75 Ἡ δυτική πύλη τῆς Μονῆς - ξενῶνας. Τραπεζαρία - Μουσεῖο τῆς Μονῆς. 76

76 Πύργος τοῦ Ξωπατέρα - βόρεια ὄψη Μονῆς. Μερική ἄποψη τοῦ ἐσωτερικοῦ της Μονῆς. 77

77 Καμινάδες Ὑδρορροή. 78

78 Παλαιός φοῦρνος Μονῆς (Μουσεῖο). Παλαιό ἐλαιουργεῖο-φάμπρικα Μονῆς (Μουσεῖο). 79

79 Φάμπρικα- Πιεστήριο. Πατητήρι (Μουσεῖο). 80

80 Διάφορα παλαιά ἀντικείμενα (Μουσεῖο). Βολόσυροι - Ἀλέτρια. 81

81 Στή περιοχή τῶν Ἁγίων Εὐτυχιανῶν κοντά στό γκρεμισμένο ναό τῶν Ἁγίων κτίστηκε πρόσφατα νέος περικαλῆς ναός πρός τιμή τῶν αὐταδέλφων Εὐτυχίου-Εὐτυχιανοῦ καί Κασσιανής. Ἡ οἰκοδόμηση τοῦ ναοῦ ξεκίνησε στίς ἀρχές τοῦ ἔτους 2008, μέ τήν ἄδεια τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας καί τήν ἔγκριση τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, καί ὁλοκληρώθηκε τό καλοκαῖρι τοῦ ἔτους Ἡ πανήγυρις τῶν Ἁγίων γίνεται κάθε χρόνο μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα στό νέο ναό στίς 17 Αὐγούστου μέ τή συμμετοχή πολλῶν πιστῶν καί κληρικῶν ἀπό τήν εὐρύτερη περιοχή Ὁ Νέος Ναός τῶν Ἁγίων Εὐτυχίου-Εὐτυχιανοῦ καί Κασσιανής ἐγκαινιάστηκε τήν Κυριακή 8 Μαΐου 2011 ἀπό τόν οἰκεῖο Μητροπολίτη Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κκ. Μακάριο μέ τή συμμετοχή τῶν Πατέρων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μᾶς,κληρικῶν Καί πολλῶν πιστῶν ἀπό τή περιοχή τῆς Μεσαρᾶς καί Ἡράκλειου μέσα σέ κατανυκτική ἀτμόσφαιρα. Κατά τή τελετή αὐτή ἔγινε καί ἡ ἐπίσημη ἐπαναλειτουργία τῆς παλαιᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Εὐτυχιανῶν ὡς Γυναικεῖο Κοινόβιο, Μετόχιον τῆς Ἱερᾶς Σταυροπηγιακῆς Πατριαρχικῆς Μονῆς Ὁδηγήτριας,μέ τήν ἔγκριση τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης καί τήν εὐλογία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου 82

82 83

83

84 BIΒΛIOΓPAΦIA 1) Ἀρχεῖα τῆς Mονῆς. 2) Προσευχητάριον Ἱερᾶς Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ὁδηγητρίας. Ἀρχιµ. τοῦ Οἰκουµενικοῦ Θρόνου κ. Χρυσο στόµου Παπαδάκη - Πρωτοσυγκέλλου Ἱ. Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας. 3) Ἱερά Μονή Ὁδηγητρίας καί τά Παρεκκλήσια της. Νίκος Γ. Τσιανάκης Πετροκεφάλι Ἡρακλείου ) Μοναστήρια καί Ἐρηµητήρια τῆς Κρήτης Τόµος Α. Ἡράκλειο ) Θέµατα ἀρχαιολογίας καί τέχνης. Ἀντουράκης Γεώργιος - Ἀθήνα ) Ὁ Κρητικός ὁ Ἅγιος Κύρ Ἰωάννης Ξένος ( µ.χ.). Φουρναράκης Κων/νος - Κίσαµος

85

86 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Eὐχαριστήριο... 7 Ἀφιέρωσις... 7 Ἔγγραφο Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολοµαίου Ἔγγραφο Μητροπολίτου Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ.κ. Μακαρίου Eἰσαγωγή Ἱστορική ἀναδροµή Τοποθεσία καί κτιριακό συγκρότηµα Ἡ ἵδρυση τῆς Ἱ. Μονῆς Ὁ ἱδρυτής καί τό ὄνοµα τῆς Ἱ. Μονῆς Ἡ ἀκµή τῆς Μονῆς (Βενετοκρατία) Ἡ συµβολή τῆς Ἱ. Μονῆς στούς ἀπελευθερωτικούς ἀγῶνες (Τουρκοκρατία) Ἰωάσαφ (Ἰωάννης Μαρκάκης ἤ Ξωπατέρας) Ἡ σηµερινή κατάσταση τῆς Ἱ. Μονῆς Ἀσκητισµός καί µοναστική κίνηση τῆς περιοχῆς Τό µοναστήρι στούς Ἁγιούς καί οἱ Ἅγιοι Εὐτυχιανοί Ὄρος Ράξος καί Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ξένος Μάρτσαλο - Παναγία ἡ «Μαρτσαλιανή» Τό Ἁγιοφάραγγο - ναός τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου Τά παρεκκλήσια τῆς Ἱ.Μ. Ὁδηγήτριας Παράρτηµα φωτογραφιῶν Εἰκόνες, τοιχογραφίες καί κειµήλια τῆς Μονῆς Ἀρχιτεκτονική - Μουσεῖο Μονῆς Συµπλήρωµα. Μονή Ἁγίων Εὐτυχιανῶν (Ἁγιούς) Bιβλιογραφία

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Καί πράγματι εἶναι! σταματώντας ὁ χρόνος της, χρόνος ὅπου μετριοῦνται μέ τούς χτύπους τῆς καρδιᾶς, σταματάει

Διαβάστε περισσότερα

Εἰκονομαχίασ, γι αὐτό καί ἔχουν, φυςικά, χαρακτήρα πανηγυρικό. 1 Ὡςτόςο πολλά ἀπ αὐτά ἔχουν μεγάλη ἀξία ὡσ ἱςτορικέσ πηγέσ πού ςυμπληρώνουν τίσ

Εἰκονομαχίασ, γι αὐτό καί ἔχουν, φυςικά, χαρακτήρα πανηγυρικό. 1 Ὡςτόςο πολλά ἀπ αὐτά ἔχουν μεγάλη ἀξία ὡσ ἱςτορικέσ πηγέσ πού ςυμπληρώνουν τίσ Αποςπϊςματα από τα βιβλύα τησ Αμαλύασ Κ. Ηλιϊδη,φιλολόγου-ιςτορικού: 1.Οι Βύοι των Αγύων τησ Μϋςησ Βυζαντινόσ περιόδου ωσ ιςτορικϋσ πηγϋσ. (ημειώςεισ και παρατηρόςεισ για τα βυζαντινϊ αγιολογικϊ κεύμενα

Διαβάστε περισσότερα

χρωματιστές Χάντρες».

χρωματιστές Χάντρες». 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τό παρόν πόνημα μου εἶναι ἐμπνευσμένο ἀπό τά συγγραφικά ἔργα τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτη Φλωρίνης ὅπου δημοσιεύονται στό ἔντυπο (Ἔκδοσις Ε'): «ΠΟΙΚΙΛΑ ΣΥΝΤΟΜΑ -ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ», καί συγκεκριμένα στό

Διαβάστε περισσότερα

Ποιμαίνοντας μεταξύ οὐτοπίας καί ρεαλισμοῦ: Θεολογικοί προβληματισμοί γιά τήν λειτουργία τῆς σύγχρονης ἐνοριακῆς κοινότητας.

Ποιμαίνοντας μεταξύ οὐτοπίας καί ρεαλισμοῦ: Θεολογικοί προβληματισμοί γιά τήν λειτουργία τῆς σύγχρονης ἐνοριακῆς κοινότητας. 1 Ποιμαίνοντας μεταξύ οὐτοπίας καί ρεαλισμοῦ: Θεολογικοί προβληματισμοί γιά τήν λειτουργία τῆς σύγχρονης ἐνοριακῆς κοινότητας. πρωτ. Χριστόδουλος Μπίθας Προϊστάμενος Ἱ. Ν. Παμ. Ταξιαρχῶν Μοσχάτου Σεβασμιώτατε,

Διαβάστε περισσότερα

Ἐνημερωτική ἔκδοση. Μιά σύντοµη εἰσαγωγή περί Πνευµατισµοῦ, Τῶν κειµένων τοῦ Θείου Φωτός, καί. Τοῦ Πνευµατιστικοῦ Ὁµίλου Ἀθηνῶν «Τό Θεῖον Φῶς»

Ἐνημερωτική ἔκδοση. Μιά σύντοµη εἰσαγωγή περί Πνευµατισµοῦ, Τῶν κειµένων τοῦ Θείου Φωτός, καί. Τοῦ Πνευµατιστικοῦ Ὁµίλου Ἀθηνῶν «Τό Θεῖον Φῶς» Ἐνημερωτική ἔκδοση Μιά σύντοµη εἰσαγωγή περί Πνευµατισµοῦ, Τῶν κειµένων τοῦ Θείου Φωτός, καί Τοῦ Πνευµατιστικοῦ Ὁµίλου Ἀθηνῶν «Τό Θεῖον Φῶς» ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «ΤΟ ΘΕΙΟΝ ΦΩΣ» Πρώτη ἔκδοση: Ἀθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ὑπό Μητρ. Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Σαββάτου, Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο τοῦ ὅρου ʺθρησκευτικός τουρισμόςʺ καί νά

Διαβάστε περισσότερα

Ἔβαλα τήν πολυθρόνα στήν κατάλληλη θέση: μπρός στό παράθυρο. Κάθε. χρόνο, τέτοια μέρα, κάθομαι σέ αὐτήν τήν πολυθρόνα. Κάθε χρόνο, τέτοια

Ἔβαλα τήν πολυθρόνα στήν κατάλληλη θέση: μπρός στό παράθυρο. Κάθε. χρόνο, τέτοια μέρα, κάθομαι σέ αὐτήν τήν πολυθρόνα. Κάθε χρόνο, τέτοια Ἀριστείδης Ἀντονάς: Η Α ΡΑΧΝΗ Ἔβαλα τήν πολυθρόνα στήν κατάλληλη θέση: μπρός στό παράθυρο. Κάθε χρόνο, τέτοια μέρα, κάθομαι σέ αὐτήν τήν πολυθρόνα. Κάθε χρόνο, τέτοια μέρα, παρατηρῶ πρός τό δρόμο. Τηρῶ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Ἤγουν, περί παιδείας ἐµπεριστάτου σχόλιον στηλιτευτικόν. Ἡ ἱστορία, ὡς γνωστόν, εἶναι ἡ µελέτη καί ἡ γνώση τοῦ παρελθόντος. Ἡ γνώση, ὅµως, αὐτή ἀποκτᾶ νόηµα καί ἀξία µόνον ὅταν λειτουργεῖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ «ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ» ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ Ιερός Ναός Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Τό ἐπί σκοπόν ρυθμιζόμενο τά τῆς κοινωνίας πόσοι σήμερα τό γνωρίζουν ὅτι εἶναι ὡς τό σπουδαιότερον ἐκεῖνο λειτουργικό ὄργανον, ὄργανον λειτουργικόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr Πρωτ. 6090 Αριθμ. ΑΘΗΝΗΣΙ 11

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ι ΕΑ ΚΑΙ Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ. Κωνσταντῖνος Χολέβας Πολιτικός Ἐπιστήµων

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ι ΕΑ ΚΑΙ Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ. Κωνσταντῖνος Χολέβας Πολιτικός Ἐπιστήµων 1 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ι ΕΑ ΚΑΙ Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ Κωνσταντῖνος Χολέβας Πολιτικός Ἐπιστήµων Ποιά εἶναι ἡ Ἑλληνική Ἰδέα; Τί ἐννοοῦµε ὅταν µιλοῦµε γιά τά αἰώνια ἰδανικά τοῦ Ἑλληνισµοῦ; ύσκολα ἐρωτήµατα, τά ὁποῖα ἐπιδέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ 1 ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι: Παῦλος ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν 4 Καλοί Λιμένες 7 Ἐκ Φαναρίου 9 Κώδικας Νταβίντσι (Μιά ἄλλη προσέγγιση) Τοῦ Παν. Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Παπαδάκη Πρωτοσυγκέλλου Ἱ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ

Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ Ὁ κτηματίας Νικόλαος Μοτοβίλωφ, πού τό 1831 θεραπεύθηκε θαυματουργικά ἀπό σοβαρή ἀσθένεια μέ τήν προσευχή τοῦ ὁσίου Σεραφείμ, ἀπέκτησε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Γενικός σημαιοστολισμός, από τις 8:00 π.μ. της 25 ης Οκτωβρίου. Δημοτικών καταστημάτων, των Ν.Π.Δ.Δ., των Τραπεζών, των οικιών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Γενικός σημαιοστολισμός, από τις 8:00 π.μ. της 25 ης Οκτωβρίου. Δημοτικών καταστημάτων, των Ν.Π.Δ.Δ., των Τραπεζών, των οικιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Τήνος, 21 Οκτωβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: 15.020._ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 Γενικός σημαιοστολισμός, από τις 8:00 π.μ. της 25

Διαβάστε περισσότερα

7. Τό ἄγνωστο χρυσωρυχεῖο τοῦ σοσιαλισμοῦ.

7. Τό ἄγνωστο χρυσωρυχεῖο τοῦ σοσιαλισμοῦ. 7. Τό ἄγνωστο χρυσωρυχεῖο τοῦ σοσιαλισμοῦ. Ὁ Σοσιαλισμός εἶναι γιά μένα ἡ τελειότερη ἐκδήλωση τῆς προόδου καί τῆς ἀνθρωπιᾶς. Καί τό λέω αὐτό ἔχοντας ἀνοιχτά πάντα κι ἄγρυπνα τά μάτια τῆς ψυχῆς μου. Μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ

ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ Ἀντωνίου Μάρκου ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ (+ 1989) Ἀπολυτίκιον, Ἦχος πλ. α. Τόν συνάναρχον Λόγον (ποίημα Δρ. Χαραλάμπους Μπούσια) Ἀτιμίας καί χλεύης ὁδόν προκρίνασα, εὐϋπολήπτου ἀνῦσαι καί τήν τιμήν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 1 ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ Κωνσταντῖνος Χολέβας Πολιτικός Ἐπιστήμων Δέν εἶμαι Μικρασιάτης. Εἶμαι Μακεδών μέ γηγενεῖς καταβολές καί εἶμαι ὑπερήφανος γιά τήν καταγωγή μου. Ὅμως

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη)

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Α Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ MURATORI Ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη αξία για τον κανόνα της Κ. Διαθήκης. Είναι ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

Τό Πανθρησκειακό καρναβάλι τοῦ Ἀµαρουσίου καί οἱ... ἄνευ ἀξίας «πανανθρώπινες ἀξίες» τῆς Ἀκαδηµίας Αθηνῶν

Τό Πανθρησκειακό καρναβάλι τοῦ Ἀµαρουσίου καί οἱ... ἄνευ ἀξίας «πανανθρώπινες ἀξίες» τῆς Ἀκαδηµίας Αθηνῶν Φύρδην-µίγδην µαῦρα καλλυµαύχια, ἄσπρα σαρίκια, κίτρινα ράσα, µώβ µπέρτες παπικές κι ἐβραϊκά σκουφάκια ἦταν τό...ὑπερθέαµα πού εἶδαν γιά πολύ λίγο οἱ Ἕλληνες στούς δέκτες τους στίς 10 Αὐγούστου 2004. Ὅλοι

Διαβάστε περισσότερα

Τό κοριτσάκι μπροστά στήν Παναγία

Τό κοριτσάκι μπροστά στήν Παναγία Σκεπετάρη Φωτεινή Τό κοριτσάκι μπροστά στήν Παναγία (καί ἡ Ἑλληνορθόδοξη Παράδοση) 1 Ἀφιερώνεται στή μνήμη τοῦ πατέρα μου Νίκου Σκεπετάρη. Ἀφιερώνεται στή μητέρα μου Χριστίνα καί σέ κάθε μητέρα καί σέ

Διαβάστε περισσότερα

Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α

Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α «Ὑποκριταί τό μέν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τά δέ Σημεῖα τῶν Καιρῶν οὐ δύνασθε γνῶναι;» Ἰησοῦς Χριστός (Ματθ. ιστ 3) «Μετανοεῖτε ἤγγικεν γάρ ἡ βασιλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ ΜΑΪΟΣ2011 ΕΤΟΣ10ο ΤΕΥΧΟΣ102 ΤΑ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΩΡΕΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ γώ πατέρας, ἐγώ ἀδελφός, ἐγώ νυμφίος, ἐγώ οἰκία, ἐγώ τροφοδότης, ἐγώ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008. κωδικός 7109. Καλά Χριστούγεννα!

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008. κωδικός 7109. Καλά Χριστούγεννα! ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 κωδικός 7109 Καλά Χριστούγεννα! τ. 29, NΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. -

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Υπεύθυνος ἔκδοσης: π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (6975 853535) Μέλη Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς Περιοδικοῦ: π. Χαράλαμπος Κοπανάκης (6974 106929)

Περιεχόμενα. Υπεύθυνος ἔκδοσης: π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (6975 853535) Μέλη Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς Περιοδικοῦ: π. Χαράλαμπος Κοπανάκης (6974 106929) 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Σύντομο Συναξάρι τοῦ Γέροντος Ποργυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου 5 Λίγα λόγια γιά τόν βίο τοῦ Γέροντος Πορφυρίου ἀπό τόν ἴδιο τόν π. Πορφύριο 7 Ἐκ Φαναρίου Λόγοι, Τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΩΝ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΓΚΕΡΕΚΟΣ Συντηρητής Ἔργων Τέχνης καί Ἀρχαιοτήτων Μουσειολόγος Καθηγητής ΤΕΙ Ἀθηνῶν ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Μετανοεῖτε ἤγγικε γάρ ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν»

«Μετανοεῖτε ἤγγικε γάρ ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν» ΕΥΧΟΣ 15:Layout 1 28/1/2011 3:47 μμ Page 1 «Ὑ π ο κ ρ ι τ α ί τ ό μ έ ν π ρ ό σ ω π ο ν τ ο ῦ ο ὐ ρ α ν ο ῦ γ ι ν ώ σ κ ε τ ε δ ι α κ ρ ί ν ε ι ν, τ ά δ έ Σ η μ ε ῖ α τ ῶ ν Κ α ι ρ ῶ ν ο ὐ δ ύ ν α σ θ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΕΠ 2000 ΑΣΕΠ 2000 Εμπορική Τράπεζα 1983 Υπουργείο Κοιν. Υπηρ. 1983

ΑΣΕΠ 2000 ΑΣΕΠ 2000 Εμπορική Τράπεζα 1983 Υπουργείο Κοιν. Υπηρ. 1983 20 Φεβρουαρίου 2010 ΑΣΕΠ 2000 1. Η δεξαμενή βενζίνης ενός πρατηρίου υγρών καυσίμων είναι γεμάτη κατά τα 8/9. Κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας το πρατήριο διέθεσε τα 3/4 της βενζίνης αυτής και έμειναν 4000

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ. Μελαγχολία τοῦ Ἰάσωνος Κλεάνδρου ποιητοῦ ἐν Κομμαγηνῇ 595 μ.χ.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ. Μελαγχολία τοῦ Ἰάσωνος Κλεάνδρου ποιητοῦ ἐν Κομμαγηνῇ 595 μ.χ. ΚΕΙΜΕΝΟ Κωνσταντίνος Καβάφης ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Μελαγχολία τοῦ Ἰάσωνος Κλεάνδρου ποιητοῦ ἐν Κομμαγηνῇ 595 μ.χ. Τό γήρασμα τοῦ σώματος καί τῆς μορφῆς μου εἶναι πληγή ἀπό φρικτό μαχαῖρι. Δέν ἔχω ἐγκαρτέρησι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. κωδικός 7109. Ἀφιέρωμα: ἡ πρώτη Ἁγία, ἡ Παναγία μας!

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. κωδικός 7109. Ἀφιέρωμα: ἡ πρώτη Ἁγία, ἡ Παναγία μας! ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 κωδικός 7109 Ἀφιέρωμα: ἡ πρώτη Ἁγία, ἡ Παναγία μας! τ. 27, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ἀββᾶς Ἰσαάκ ὁ Σύρος, στό στόχαστρο τοῦ Οἰκουµενισµοῦ:

Ὁ Ἀββᾶς Ἰσαάκ ὁ Σύρος, στό στόχαστρο τοῦ Οἰκουµενισµοῦ: : Μιά ἀήθης Οἰκουµενιστική ἐπίθεση στήν ἁγιότητα καί τά θεόπνευστα συγγράµµατά του (Ἡ ἐργασία αὐτή εἶχε ὡς ἀφορµή α) τό βιβλίο «Ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σύρος. Ὁ πνευµατικός του κόσµος» (ἐκδόσεις ΑΚΡΙΤΑΣ) τοῦ ἐπισκόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μάθημα: Ενόργανη Γυμναστική Χρήσιμα θεωρία στο κεφάλαιο της ενόργανης γυμναστικής για το γνωστικό αντικείμενο ΠΕ11 της Φυσικής Αγωγής από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα.

Διαβάστε περισσότερα

Η Πανήγυρις τῶν Αγίων Πάντων στὸ Αγρίνιο

Η Πανήγυρις τῶν Αγίων Πάντων στὸ Αγρίνιο ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ Η Πανήγυρις τῶν Αγίων Πάντων στὸ Αγρίνιο «Μόνο ἂν γίνουμε παιδιά, ἂν ἐπιστρέψουμε στὴ χαμένη μας παιδικὴ Αθωότητα καὶ Αγνότητα, μόνο τότε ἔχουμε ἐλπίδα νὰ εἰσέλθουμε στὴν

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1 Τεῦχος 18 ο Ἀπρίλιος - Μάϊος - Ἱούνιος Ἔτος 5 ο Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Συναξάρι Ὁ ἅγιος Ἀνδρέας ὁ διά Χριστόν σαλός... 3 Ὁ ἀντίλογος τῆς ἀνάγκης, πούλησε τά σπίτια τῶν πατεράδων μας Τοῦ Μητροπολίτου Γορτύνης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. «Ἦτο Πάσχα βαδίζων ἐκ τῆς μεγάλης θύρας τοῦ Μοναστηρίου

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. «Ἦτο Πάσχα βαδίζων ἐκ τῆς μεγάλης θύρας τοῦ Μοναστηρίου Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Ἰ. Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ. «Ἦτο Πάσχα βαδίζων ἐκ τῆς μεγάλης θύρας τοῦ Μοναστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

DIALOGOS FOUNDER Father Antonios Alevizopoulos ( ) OWNER Inter-Orthodox Union of Parents Initiatives, ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ TABLE OF CONTENTS

DIALOGOS FOUNDER Father Antonios Alevizopoulos ( ) OWNER Inter-Orthodox Union of Parents Initiatives, ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ TABLE OF CONTENTS ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ «Äéïñèüäïîïò Óýíäåóìïò Ðñùôïâïõëé í ÃïíÝùí» Šðü ôþí ásãßäá ôïˆ ÌáêáñéùôÜôïõ Áñ éåðéóêüðïõ Áèçí í êáß ðüóçò ÅëëÜäïò ê. ñéóôïäïýëïõ Êùäéêüò: 4981 ÉäñõôÞò: ð. Áíôþíéïò Áëåâéæüðïõëïò ( ) ÅÊÄÏÔÇÓ:

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο ματαιότητος

Συνέδριο ματαιότητος Συνέδριο ματαιότητος «Οὐκ ἐκάθισα μετά συνεδρίου ματαιότητος καί μετά παρανομούντων οὐ μή εἰσέλθω ἐμίσησα ἐκκλησίαν πονηρευομένων καί μετά ἀσεβῶν οὐ μή καθίσω... ὁ πούς μου ἔστη ἐν εὐθύτητι ἐν ἐκκλησίαις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ὁ συγγραφεύς Λ. Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ὁ συγγραφεύς Λ. Α. ΙΑΤΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝ ΘΕΩ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παλαιότερα οἱ εὐσεβεῖς ἰατροί στή χώρα μας (ἴσως μερικοί νά ὑπάρχουν ἀκόμα) μαζί μέ τήν συνταγογράφηση τοῦ φαρμάκου ὅπου ἔγραφαν ἐπάνω στό χαρτί, πρόσθεταν καί τό : ΣΥΝ ΘΕΩ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΗΓΟΥΝ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΟΝΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΡΚΟΥΤΑΚΗ

ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΗΓΟΥΝ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΟΝΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΡΚΟΥΤΑΚΗ ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΗΓΟΥΝ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΟΝΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΡΚΟΥΤΑΚΗ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΗ ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ ΚΑΘΗ ΓΗΤΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 * * * ΕΤΟΣ 10ο * * * ΤΕΥΧΟΣ 103

ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 * * * ΕΤΟΣ 10ο * * * ΤΕΥΧΟΣ 103 ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ2011***ΕΤΟΣ10ο***ΤΕΥΧΟΣ103 ΙΕΡΑΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣΛΑΡΙΣΗΣΚΑΙΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗΝΕΑΝΙΚΗΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥΝΑΟΥΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣΑΓΙΟΥΓΕΩΡΓΙΟΥΛΑΡΙΣΗΣ Ε ὐλογημένοςὁἄνθρωποςπούμπορεῖ,τώρατόκαλοκαίρι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Α Συμβολή στό ἔργο καί στήν προσφορά του

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Α Συμβολή στό ἔργο καί στήν προσφορά του ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Α Συμβολή στό ἔργο καί στήν προσφορά του 1. ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ Η Α.Μ. ὁ Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος γεννήθηκε στό χωριό Στατός τῆς Επαρχίας Πάφου στίς 27 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΙΧΕ ΩΣ ΑΙΤΙΟ ΤΗΝ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΓΕΙΑ.

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΙΧΕ ΩΣ ΑΙΤΙΟ ΤΗΝ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΓΕΙΑ. 1 Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΙΧΕ ΩΣ ΑΙΤΙΟ ΤΗΝ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΓΕΙΑ. Σήμερα Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 2016, ὁ σεβάσμιος ἱερεύς σέ ἱερό ναό στήν Ἀττική ἔκανε ἕνα συγκλονιστικό Θεῖο κήρυγμα.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ. ΙΙΙ. Τὰ δεκατέσσερα παιδιὰ

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ. ΙΙΙ. Τὰ δεκατέσσερα παιδιὰ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΙΙΙ. Τὰ δεκατέσσερα παιδιὰ «Ἐν ἀρχῆ ἦν ἡ ἀγάπη» μελωδοῦσε γιομίζοντας τὸ γυμνό σου δωμάτιο μιὰ παράξενη ἅρπα καθὼς σ ἔπαιρνε ὁ ὕπνος καὶ τὸ χέρι σου, κρύο, δὰν κλωνὶ λεμονιᾶς σὲ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐμπειρική Δογματική Τόμος Β

Ἐμπειρική Δογματική Τόμος Β Ἐμπειρική Δογματική Τόμος Β Ἡ δημιουργία τοῦ κόσμου Ὁ σκοπός τῆς δημιουργίας Στό ἐρώτημα, γιατί δημιουργήθηκε ὁ κόσμος ἀπό τόν Θεό, δίνονται πολλές ἀπαντήσεις. Μιά ἀπάντηση, πού τήν ἀνευρίσκουμε στήν πατερική

Διαβάστε περισσότερα

Τοῦ Ὁσίου Πατέρα μας Θεοδώρου, ἡγουμένου τῆς Μονῆς Στουδίου Ἐγκώμιο Στήν ἀποκεφάλιση τοῦ μεγάλου Προδρόμου καί Βαπτιστῆ τοῦ Χριστοῦ

Τοῦ Ὁσίου Πατέρα μας Θεοδώρου, ἡγουμένου τῆς Μονῆς Στουδίου Ἐγκώμιο Στήν ἀποκεφάλιση τοῦ μεγάλου Προδρόμου καί Βαπτιστῆ τοῦ Χριστοῦ Τοῦ Ὁσίου Πατέρα μας Θεοδώρου, ἡγουμένου τῆς Μονῆς Στουδίου Ἐγκώμιο Στήν ἀποκεφάλιση τοῦ μεγάλου Προδρόμου καί Βαπτιστῆ τοῦ Χριστοῦ α'. -Λαμπρή καί θεοχαρμόσυνη εἶναι, εὐσεβεῖς χριστιανοί, ἡ πανήγυρη πού

Διαβάστε περισσότερα

καί γιά τή μετάνοια τῶν Νινευϊτῶν θάλασσα τήν συντάραξε, καί βγαίνοντας στήν ξηρά

καί γιά τή μετάνοια τῶν Νινευϊτῶν θάλασσα τήν συντάραξε, καί βγαίνοντας στήν ξηρά 5 Λόγος στόν προφήτη Ἰωνᾶ, καί γιά τή μετάνοια τῶν Νινευϊτῶν Ἰωνᾶς ὁ Ἑβραῖος, ὅταν βγῆκε ἀπό τή θάλασσα, ἄρχισε νά κηρύττει στή Νινευή, στούς ἀπερίτμητους κατοίκους της. Μόλις ὁ προφήτης μπῆκε στή μεγαλοπρεπή

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ Η ΙΕΡΩΣΥΝΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»

«ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ Η ΙΕΡΩΣΥΝΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ Η ΙΕΡΩΣΥΝΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» Εἰσήγηση Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου στό Ζ Πανελλήνιο Λειτουργικό Συμπόσιο Στελεχῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων μέ θέμα: «ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ» Ἱ. Προσκύνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ 20 Νοεμβρίου 2011 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΠΑΤΡΩΝ Ἀρχιμ. Νίκων Κουτσίδης Δρ. Μηχανολόγος Μηχ. ΕΜΠ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ Ἄν θέλετε νά φτιάξετε μιά μηλόπιττα ἀπό τό μηδέν, πρέπει πρῶτα νά δημιουργήσετε τό Σύμπαν.

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΤΗΡΩΝ» http://o-tiron.blogspot.com. Μηνιαία Έκδοση. Ι.Ν. Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος. Μοναγρούλλι - Λεμεσός

«Ο ΤΗΡΩΝ» http://o-tiron.blogspot.com. Μηνιαία Έκδοση. Ι.Ν. Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος. Μοναγρούλλι - Λεμεσός Μηνιαία Έκδοση Ι.Ν. Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος Μοναγρούλλι - Λεμεσός «Ο ΤΗΡΩΝ» Έτος 8ο, Αρ. Τεύχος 9ο,Απρίλιος - Μάιος 2015 http://o-tiron.blogspot.com 1 Μηνιαία Ἔκδοση Ι.Ν. Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος

Διαβάστε περισσότερα

Ἀναζητώντας τέσσερις µεγάλες ἀξίες ζωῆς Οἱ λίγες σκέψεις πού θά θελα νά µοιραθῶ µαζί σας ἔχουν ὡς ἀρχικό πλαίσιο ἕνα στίχο ἀπό τό ποίηµα τοῦ Ἄγγλου

Ἀναζητώντας τέσσερις µεγάλες ἀξίες ζωῆς Οἱ λίγες σκέψεις πού θά θελα νά µοιραθῶ µαζί σας ἔχουν ὡς ἀρχικό πλαίσιο ἕνα στίχο ἀπό τό ποίηµα τοῦ Ἄγγλου Ἀναζητώντας τέσσερις µεγάλες ἀξίες ζωῆς Οἱ λίγες σκέψεις πού θά θελα νά µοιραθῶ µαζί σας ἔχουν ὡς ἀρχικό πλαίσιο ἕνα στίχο ἀπό τό ποίηµα τοῦ Ἄγγλου Νοµπελίστα ποιητή Τόµας Ἔλλιοτ, ἀπό τό Choruses from

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν Μεγίστῃ Λαύρᾳ τῇ 1ῃ 6 2015 Κυριακή τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων. Πρός τήν Γεροντία. τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας

Ἐν Μεγίστῃ Λαύρᾳ τῇ 1ῃ 6 2015 Κυριακή τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων. Πρός τήν Γεροντία. τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας Ἐν Μεγίστῃ Λαύρᾳ τῇ 1ῃ 6 2015 Κυριακή τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων. Πρός τήν Γεροντία τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας Κοινοποίηση: Ἱερά Κοινότητα Ἁγίου Ὄρους Σεβαστοί Πατέρες, Τήν 12η τοῦ μηνός Μαΐου τρέχοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Γερόντισσα Μόνικα καί αἱ σύν ἐµοί ἐν Χριστῶ ἀδελφαί. Πρός αναγνώστεσ επιστολή...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Γερόντισσα Μόνικα καί αἱ σύν ἐµοί ἐν Χριστῶ ἀδελφαί. Πρός αναγνώστεσ επιστολή... ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 61 n κωδικός 01-7109 X Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ Ἡ ἐπίσηµη ἁγιοκατάταξή του τ. 61, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ.-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Β ΤΑΞΗ ΚΕΙΜΕΝΟ. Πέµπτη 19 Νοεµβρίου 1942. Αγαπητή Κίττυ,

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Β ΤΑΞΗ ΚΕΙΜΕΝΟ. Πέµπτη 19 Νοεµβρίου 1942. Αγαπητή Κίττυ, ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Αγαπητή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008. Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας. κωδικός 7109

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008. Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας. κωδικός 7109 ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 κωδικός 7109 Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας 2 τ. 28, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ. καλή λευτεριά πατρίδα μου ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΚΧΩΡΗΣΑΝ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ. καλή λευτεριά πατρίδα μου ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΚΧΩΡΗΣΑΝ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ORTODOXH MARTYRIA 148:ORTODOXH MARTYRIA 141 5/9/10 8:26 PM Page 1 ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ τ.148 ΙΑΝ. ΦΕΒΡ. ΜΑΡΤ. 2010 κωδ.1518 ISSN:1108-0167 ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΚΧΩΡΗΣΑΝ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων Ἀπρίλιος 2013 Κεντρικὴ Διάθεσις: Γεώργιος Χοροζίδης, Ἱ. Μονὴ Ἁγ. Κυπριανοῦ Α.Γ. 112, 133 51 ΦΥΛΗ Τηλέφ: 210 2411380,

Διαβάστε περισσότερα

Η ἀναβολή τῆς κατεδάφισης

Η ἀναβολή τῆς κατεδάφισης Αριστείδης Αντονάς Η ἀναβολή τῆς κατεδάφισης «Παρόλες τίς καταστροφές», γράφει στά 1667 γιά τόν Παρθενώνα ὁ περιηγητής Εβλιά Τσελεμπί, «δέν βρίσκεται καταγραμμένο ἄλλο τέτοιο τζαμί πού νά μπορεῖ ν ἀνοίξει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Η ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ὅταν ὁ ἐπίσκοπος Αὐγουστίνος Καντιώτης διαμήνυσε στούς ἰθύνοντες τοῦ κράτους μας ἕνα ὀργανωμένο παιδαγωγικό σύστημα (βλέπε: τήν παρέμβαση του μέ τό συγγραφικό ἔργο : ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ 1 ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι: Συνοπτική βιογραφία τῶν Ἁγίων Πατέρων τοῦ Κουδουμᾶ 4 Ἀποσπάσματα Ὁμιλίας κατά τή τελετή κατατάξεως τῶν Ὁσίων Πατέρων Παρθενίου καί Εὐμενίου Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Τοῦ κ. Ἀπόστολου Νικολαΐδη, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Ξεκινῶ μέ μερικές διευκρινίσεις πού ἀπαντοῦν καί σέ τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ 1 ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Ἄναρχος Θεός καταβέβηκεν Τοῦ Αρχιμ. Χρυσοστόμου Κουλουριώτη 4 Ἐκ Φαναρίου Λόγοι, Τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Χαλκηδόνος κυροῦ Μελίτωνος Χατζῆ 10 Ὁ Παπαδιαμάντης τῶν

Διαβάστε περισσότερα

Ἄλλη πινακίδα γράφει: Βλέπετε οὖν πῶς καί τί ἀκούετε Λουκ.8.18 &

Ἄλλη πινακίδα γράφει: Βλέπετε οὖν πῶς καί τί ἀκούετε Λουκ.8.18 & ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 92 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ Π άρα πολλές πινακίδες συνατοῦµε στό διάβα τῆς ζωῆς µας, οἱ ὁποῖες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ 1. Σε ποια επιστολή του ο Απόστολος Παύλος μιλά για τον κενό τάφο της Ανάστασης ; α) Προς Εφεσίους β) Προς Κορινθίους γ) Προς Γαλάτας δ) Προς Φιλιππισίους 2. Η αρχαότερη επιστολή του Απ. Παύλου είναι η:

Διαβάστε περισσότερα

20 Γιά νά σέ κοιµηθῶ παράνοµα Καί νά βρίσκω βαθιά στήν ἀγκαλιά σου Κοµµάτια πέτρες τά λόγια τῶν Θεῶν Κοµµάτια πέτρες τ' ἀποσπάσµατα τοῦ Ἡράκλειτου.

20 Γιά νά σέ κοιµηθῶ παράνοµα Καί νά βρίσκω βαθιά στήν ἀγκαλιά σου Κοµµάτια πέτρες τά λόγια τῶν Θεῶν Κοµµάτια πέτρες τ' ἀποσπάσµατα τοῦ Ἡράκλειτου. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Ὀδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγοσ των Εκκλησιαζοµενων χριστιανων

Οδηγοσ των Εκκλησιαζοµενων χριστιανων Χαραλάµπους Νεοφύτου Πρεσβυτέρου Οδηγοσ των Εκκλησιαζοµενων χριστιανων Ἔκδοση Ὀρθόδοξος Ὁδοδείχτης 2 Ὁδηγός τῶν ἐκκλησιαζοµένων χριστιανῶν Πίνακας περιεχομένων 1.Προλογος... 4 2 Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ... 6 3. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

διάλογος ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑ 1 1. Εἰσαγωγικά τοῦ Πρωτοπρ. Κυριακοῦ Τσουροῦ, Γραμματέως τῆς Σ. Ε. ἐπί τῶν αἰρέσεων.

διάλογος ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑ 1 1. Εἰσαγωγικά τοῦ Πρωτοπρ. Κυριακοῦ Τσουροῦ, Γραμματέως τῆς Σ. Ε. ἐπί τῶν αἰρέσεων. ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005, ΤΕΥΧΟΣ 42 διάλογος ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑ 1 1. Εἰσήγηση πραγματοποιηθεῖσα στό Σεμινάριο Επιμορφώσεως Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. 2. π. Ἀ. Ἀλεβιζοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Ὁμιλία Στόν Τίμιο καί Ζωοποιό Σταυρό Τοῦ Ἁγίου ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ τοῦ Παλαμᾶ

Ὁμιλία Στόν Τίμιο καί Ζωοποιό Σταυρό Τοῦ Ἁγίου ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ τοῦ Παλαμᾶ Ὁμιλία Στόν Τίμιο καί Ζωοποιό Σταυρό Τοῦ Ἁγίου ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ τοῦ Παλαμᾶ Πηγή: http://www.imkby.gr/greek/sarakosti/passionweek/thursday/thurs_2.htm (...) Ὁ Παῦλος καυχᾶται γιά τόν Σταυρό καί λέει, ὅτι δέν γνωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ...ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ. τοῦ Κωνσταντίνου Χολέβα Πολιτικοῦ Ἐπιστήµονος

ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ...ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ. τοῦ Κωνσταντίνου Χολέβα Πολιτικοῦ Ἐπιστήµονος 1 ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ...ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ τοῦ Κωνσταντίνου Χολέβα Πολιτικοῦ Ἐπιστήµονος Μορφώνω σηµαίνει διαµορφώνω, σχηµατίζω. Καί ἡ µόρφωση τῶν νέων εἶναι ἡ διαµόρφωση τοῦ χαρακτῆρα τους. Δέν εἶναι ἁπλῶς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Σέ κάθε ἐποχή ὑπάρχουν ἐρωτήματα πού ἀφοροῦν τή ζωή τῶν

Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Σέ κάθε ἐποχή ὑπάρχουν ἐρωτήματα πού ἀφοροῦν τή ζωή τῶν Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Ἰ. Καλλιακμάνης Αναπλ. Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ. Σέ κάθε ἐποχή ὑπάρχουν ἐρωτήματα πού ἀφοροῦν τή ζωή τῶν ἀνθρώπων. Εἰδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ, ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. (ΛΙΜΑΝΙΑ κ.λπ.) ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ, ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. (ΛΙΜΑΝΙΑ κ.λπ.) ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ, ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΛΙΜΑΝΙΑ κ.λπ.) ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ Επιμέλεια Άγγελου Αργυρακόπουλου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οσιος Ἀλέξανδρος τοῦ Σβὶρ καὶ τὸ Μοναστήρι του στὴν Ρωσία*

Ο Οσιος Ἀλέξανδρος τοῦ Σβὶρ καὶ τὸ Μοναστήρι του στὴν Ρωσία* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ αὐτοῦ (30ὴ Αὐγούστου) Ο Οσιος Ἀλέξανδρος τοῦ Σβὶρ καὶ τὸ Μοναστήρι του στὴν Ρωσία* Ἀπὸ ἕνα σύγχρονο ταξιδιωτικὸ χρονικὸ Εχουμε ἤδη παρουσιάσει στὴν Ιστοσελίδα μας τὸν ἐκτενῆ Βίο τοῦ Οσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ (Στη ηµοτική) κδοση ρθόδοξος δοδειχτης ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ Οταν πρόκειται νά κοινωνήσεις τά Αχραντα Μυ- στήρια, ἀπό τό βράδυ, νά διαβάσεις τήν ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ

Διαβάστε περισσότερα

Το Όρος των Κελλίων. Σταύρος Μαμαλούκος Σταυρούλα Σδρόλια. Εισαγωγή

Το Όρος των Κελλίων. Σταύρος Μαμαλούκος Σταυρούλα Σδρόλια. Εισαγωγή Το Όρος των Κελλίων Σταύρος Μαμαλούκος Σταυρούλα Σδρόλια Εισαγωγή Οι δημοσιεύσεις των τελευταίων ετών έχουν πλέον αποδείξει ότι το «Όρος των Κελλίων» που αναφέρουν οι βυζαντινές πηγές στη Θεσσαλία ήταν

Διαβάστε περισσότερα

LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 1

LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 1 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 1 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 2 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 3 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΥΚΟΔΡΟΜΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΛΥΚΟ ΡΟΜΙΟ Ἕνας αἰῶνας ζωῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ

ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ Ὁμιλία ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ Τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ Πηγή: http://www.imkby.gr/greek/sarakosti/passionweek/friday/fri_2.htm 1. - Ὁλοκληρώθηκε λοιπόν ὁ ἀγώνας μας τῆς νηστείας καί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡ. ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡ. ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡ. ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ (1903-1984) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ Ἐπιμέλεια Χαρᾶς Παπαδάτου-Γιαννοπούλου Θέρος 2011 Ὁ Ἰωάννης Παπαδᾶτος τοῦ Σπυρίδωνος Παπαδάτου καί τῆς Ἀγγελικῆς Παπαδάτου τό γένος Γουρζῆ, γεννήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΑΓΙΑ ΨΥΧΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΙΝΑ ΤΗΣ ΔΑΙΜΟΝΙΚΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ.

ΝΑΥΑΓΙΑ ΨΥΧΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΙΝΑ ΤΗΣ ΔΑΙΜΟΝΙΚΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ. 1 ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΝΑΥΑΓΙΑ ΨΥΧΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΙΝΑ ΤΗΣ ΔΑΙΜΟΝΙΚΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ. 2 ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΝΑΥΑΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ Ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίον : Η ΘΑΛΑΣΣΑ (σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΟΜΙΛΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΟΜΙΛΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ 2. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ἀλλʹ ἐάν μέ ρωτήσετε, ποιό ἐκεῖνε το ἀγριώτερο ζῶο ἀπʹ ὅλα, θά σᾶς πῶ ὁ ἄνθρωπος! Ναί, ὁ ἄνθρωπος, πού ἐπλάσθη «κατʹ εἰκόνα καί καθʹ ὁμοίωσιν Θεοῦ» (Γέν. 1, 26) κʹ ἔπρεπε νά ζῆ ὡς ἄγγελος ἐπί

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ»

«Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ» «Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ» ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πρόλογος Οι σύγχρονες προσπάθειες γιά τήν ἐπαναπροσέγγιση τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου εἶναι φυσικό νά ἔχουν εὐρύτατη ἀποδοχή, ἐπειδή, ἀφενός,

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να - 1 - Ο παράξενος πραματευτής Ανθολόγιο Ε & Στ τάξης: 277-279 Οικονομικές έννοιες Ανταλλαγή Αντιπραγματισμός Εμπόριο Ερωτήσεις Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑΟΥΣΗΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑΟΥΣΗΣ Αθανασίου Γ. Βουδούρη ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΟΚΡΑΤΙΑΣ (1430 1912) Θεσσαλονίκη 2008 Αθανασίου Γ. Βουδούρη ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2006, ΤΕΥΧΟΣ 43 ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑ 1. (B μέρος)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2006, ΤΕΥΧΟΣ 43 ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑ 1. (B μέρος) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2006, ΤΕΥΧΟΣ 43 διάλογος ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑ 1 (B μέρος) τοῦ Πρωτοπρ. Κυριακοῦ Τσουροῦ, Γραμματέως τῆς Σ. Ε. ἐπί τῶν αἰρέσεων. 4. Θεωρητική βάση τῆς παραθρησκείας.

Διαβάστε περισσότερα

Λόγος Ἐπικήδειος εἰς τόν ἀείμνηστον Μητροπολίτην πρώην Χαλκίδος κυρόν Χρυσόστομον (Βέργην) Ἀρχιμ. Νικόδημος Εύσταθίου (27 Ἰανουαρίου 2010)

Λόγος Ἐπικήδειος εἰς τόν ἀείμνηστον Μητροπολίτην πρώην Χαλκίδος κυρόν Χρυσόστομον (Βέργην) Ἀρχιμ. Νικόδημος Εύσταθίου (27 Ἰανουαρίου 2010) Λόγος Ἐπικήδειος εἰς τόν ἀείμνηστον Μητροπολίτην πρώην Χαλκίδος κυρόν Χρυσόστομον (Βέργην) Ἀρχιμ. Νικόδημος Εύσταθίου (27 Ἰανουαρίου 2010) Ὑπάρχουν ἄνθρωποι τῶν ὁποίων τήν παρουσία στή ζωή σου δέν μπορεῖς

Διαβάστε περισσότερα

Τό ἴδιον θά προσπαθήσω νά κάμω καί ὡς συγγραφεύς τοῦ παρόντος πονήματος

Τό ἴδιον θά προσπαθήσω νά κάμω καί ὡς συγγραφεύς τοῦ παρόντος πονήματος ΕΙΣΑΓΩΓΗ α! Στό παρόν ἔντυπο ὑπάρχουν ἀληθινά γεγονότα (δυό) ἀπό τήν ἐπικαιρότητα, βεβαίως ὑπάρχει καί ἕνα τρίτο συνεχόμενο γεγονός ὅπου εἶναι ἡ ἀκραίαν μαγειρικήν, καί ἔχει ἐμφανισθεῖ στήν καθημερινήν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑ, ὕμνος ὁμηρικός. μετάφραση καί ἐπιμέλεια Γιάννη Τριτσιμπίδα

ΕΙΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑ, ὕμνος ὁμηρικός. μετάφραση καί ἐπιμέλεια Γιάννη Τριτσιμπίδα ΕΙΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑ, ὕμνος ὁμηρικός μετάφραση καί ἐπιμέλεια Γιάννη Τριτσιμπίδα ΣΤΟΝ (ΔΗΛΙΟ) ΑΠΟΛΛΩΝΑ 1 Τόν Απόλλωνα φέρνω στό νοῦ καί δέν ξεχνῶ, τό μακροβόλο, πού κι οἱ θεοί τόν τρέμουνε σάν φτάνει στ ἀνάκτορο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Η ΦΩΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ «Αὐτοῦ ἀκούετε» (Ματθ. 17,5)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Η ΦΩΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ «Αὐτοῦ ἀκούετε» (Ματθ. 17,5) 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ὅσες μεγάλες ἀποκαλύψεις μᾶς ἔδωσε διά τῶν λόγων του ὁ γέροντας ἅγιος Παΐσιος, βεβαίως καί δέν ἦταν ἐκ τοῦ ἰδίου (ὡς ἁπλές γνῶμες) ἀλλά προερχόταν ὅλες ἐκεῖνες οἱ μεγάλες ἀποκαλύψεις ἐκ τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1 Τεῦχος 16 ο Ὀκτωβριος - Νοέμβριος - εκέμβριος Ἔτος 4 ο Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Προίμιο...3 Ἡ ἐλπίδα τῆς Χριστουγεννιάτικης ἀπελπισίας Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Ἀδαμαντίου Αὐγουστίδη...4 Ἐκ Φαναρίου... Ὁ Θεὸς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ Οι ερωτήσεις προέρχονται από την τράπεζα των χιλιάδων θεμάτων του γνωστικού αντικειμένου των θεολόγων που επιμελήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς *

Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς * Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιον τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Σερβίας Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς * 29 Ἀπριλίου 1671 «ΣΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ οἰκογένεια τῆς Εκκλησίας ὁ λαὸς νοιώθει τοὺς Ἁγίους ὡς τοὺς

Διαβάστε περισσότερα

Ἱερά Σταυροπηγιακή Μονή Ὁδηγητρίας Τηλ./Fax:

Ἱερά Σταυροπηγιακή Μονή Ὁδηγητρίας Τηλ./Fax: Ἐξώφυλλο: Γενική ἄποψη τῆς Μονῆς. Ὀπισθόφυλλο: Πύργος τοῦ Ξωπατέρα. Ἱερά Σταυροπηγιακή Μονή Ὁδηγητρίας Τηλ./Fax: 28920-42364 www.imodigitrias.gr e-mail: odigitr@otenet.gr έησις. Εἰκόνα Τέµπλου τῆς Μονῆς.

Διαβάστε περισσότερα

Χρονολόγηση: 1761 ιαστάσεις: 0,93 0,51 Προέλευση: Ι. Μονή Τιµίου Προδρόµου Σερρῶν

Χρονολόγηση: 1761 ιαστάσεις: 0,93 0,51 Προέλευση: Ι. Μονή Τιµίου Προδρόµου Σερρῶν 24. Χριστός ὁ Παντοκράτωρ Χρονολόγηση: 1761 ιαστάσεις: 0,93 0,51 Προέλευση: Ι. Μονή Τιµίου Προδρόµου Σερρῶν Ὁ Χριστός εἰκονίζεται µετωπικός µέχρι τούς µηρούς. Μέ τό δεξί χέρι εὐλογεῖ, ἐνῶ µέ τό ἀριστερό

Διαβάστε περισσότερα

«15 καὶ ἐδόθη αὐτῷ πνεῦμα δοῦναι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα καὶ λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ, ὅσοι ἐὰν μὴ προσκυνήσωσι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου,

«15 καὶ ἐδόθη αὐτῷ πνεῦμα δοῦναι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα καὶ λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ, ὅσοι ἐὰν μὴ προσκυνήσωσι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, Μ Ε Ρ Ο Σ 2 ο : Η Κ Α Ρ Τ Α Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η «ἡ ε ἰ σ α γ ω γ ή τ ο ῦ σ φ ρ α γ ί σ μ α τ ο ς» ( Ἅ γ ι ο ς Π α ΐ σ ι ο ς ὁ Ἁ γ ι ο ρ ε ί τ η ς ) Α Γ Ι Ο Ρ Ε Ι Τ Ε Σ Π Α Τ Ε Ρ Ε Σ «15 καὶ ἐδόθη αὐτῷ πνεῦμα

Διαβάστε περισσότερα

23/2/07 Sleep out Πλατεία Κλαυθμώνος

23/2/07 Sleep out Πλατεία Κλαυθμώνος 23/2/07 Sleep out Πλατεία Κλαυθμώνος Μια βραδιά στο λούκι με τους αστέγους «Έχετε ποτέ σκεφτεί να κοιμηθείτε μια χειμωνιάτικη νύχτα στο δρόμο;» Με αυτό το ερώτημα απευθύναμε και φέτος την πρόσκληση στους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Ένα από τα δυσκολώτερα προβλήματα, που έχει να αντιμετωπίσει ο ερευνητής της Κ. Διαθήκης, είναι το λεγόμενο «συνοπτικό πρόβλημα». Το πρόβλημα αυτό δημιουργείται από τις χαρακτηριστικές ομοιότητες των τριών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗΣ

ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗΣ Η ΙΕΡΑ ΕΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗΣ Μνήμη: 6η Δεκεμβρίου 1 ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗΣ Κατὰ τὸ θέρος τοῦ σωτηρίου ἔτους 2003,

Διαβάστε περισσότερα

ηευρώπηστιςαρχέςτου15 ου αι.

ηευρώπηστιςαρχέςτου15 ου αι. ηευρώπηστιςαρχέςτου15 ου αι. Στα τέλη του 15 ου αι. υποχωρούν οι ενδημικές ασθένειες και αραιώνουν οι λιμοί επιτρέποντας έτσι την δημογραφική ανάπτυξη της γηραιάς Ηπείρου. Η σημαντικότερη όμως πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

«Οἱ σχέσεις κλήρου καί λαϊκῶν ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας καί πρακτικῆς»

«Οἱ σχέσεις κλήρου καί λαϊκῶν ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας καί πρακτικῆς» Τετάρτη 28 Φεβρ 2007 Ἱ. Ναός Ἁγ. Αἰκατερίνης, Barnet, 2ο Σεμινάριο τοῦ κύκλου «Κλῆρος καί λαϊκό στοιχεῖο στήν ὑπηρεσία τῆς Κοινότητος» «Οἱ σχέσεις κλήρου καί λαϊκῶν ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ Κείμενα από την ιστοσελίδα www.apostoliki-diakonia.gr 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...5 ΑΡΘΡΟΝ ΠΡΩΤΟΝ...7 «Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, παντοκράτορα, ποιητήν οὐρανοῦ καί

Διαβάστε περισσότερα