ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ «ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΣΟΤ» (ΚΟΗΝ..ΔΠ.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ «ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΣΟΤ» (ΚΟΗΝ..ΔΠ.)"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I: ΠΡΟΣΤΠΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ «ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΣΟΤ» (ΚΟΗΝ..ΔΠ.) ηελ Αζήλα ζήκεξα ηνπ έηνπο 2013, νη: 1. Θωκάο νπηιίδεο ηνπ Μηραήι θαη ηεο νθίαο, Υξήζηνο Ληάηζνο ηνπ εξαθείκ θαη ηεο ωηεξίαο, ηαύξνπ Λαδάθε ηνπ ηακαηίνπ θαη ηεο Πεγήο Γαβξίινο Μπνδηνλέινο ηνπ Ηωάλλε θαη ηεο Βαζηιείαο, Νηθόιανο Μαξληέξνο ηνπ ηέθαλνπ θαη ηεο Παξαζθεπήο... ζπκθώλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ ίδξπζε Κνηλωληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ην θαηαζηαηηθό ηεο νπνίαο έρεη ωο εμήο: ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' ΤΣΑΖ ΔΠΧΝΤΜΗΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΗΑΡΚΔΗΑ Άξζξν 1ν ΤΣΑΖ ΔΠΧΝΤΜΗΑ 1. πληζηάηαη Αζηηθφο πλεηαηξηζκφο Κνηλσληθνχ θνπνχ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, κε ηελ επσλπκία «ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ «Διιάδα Παληνύ» θαη ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΚΟΗΝ..ΔΠ. Διιάδα Παληνύ» ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4019/2011 «Πεξί Κνηλσληθψλ πλεηαηξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ» φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 2. Η ζπληζηψκελε κε ην παξφλ Κνηλ..Δπ. είλαη λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ, κε πεξηνξηζκέλε επζχλε ησλ κειψλ ηνπ θαη έρεη εκπνξηθή ηδηφηεηα. Άξζξν 2ν ΔΓΡΑ 1. Έδξα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ νξίδεηαη ν Γήκνο Γιπθάδαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αηηηηθήο 2. Με απφθαζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ, ν ζπλεηαηξηζκφο κπνξεί, γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, λα ηδξχεη θαη λα δηαηεξεί ππνθαηαζηήκαηα ή γξαθεία νπνπδήπνηε. Άξζξν 3ν (Κνηλ..Δπ. πιινγηθνύ θαη Παξαγωγηθνύ θνπνύ) ΚΟΠΟ 1. θνπφο ηνπ πλεηαηξηζκνχ είλαη ε επηδίσμε ηνπ ζπιινγηθνχ νθέινπο θαη ε εμππεξέηεζε γεληθφηεξσλ θνηλσληθψλ ζπκθεξφλησλ. 2. Δηδηθφηεξα, ζθνπφο ηνπ πλεηαηξηζκνχ είλαη ε παξαγσγή πξντφλησλ θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηεο ζπιινγηθφηεηαο (πνιηηηζκφο, πεξηβάιινλ, νηθνινγία, εθπαίδεπζε, παξνρέο θνηλήο σθέιεηαο, αμηνπνίεζε ηνπηθψλ πξντφλησλ, δηαηήξεζε παξαδνζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη επαγγεικάησλ θ.α.) πνπ πξνάγνπλ ην ζπιινγηθφ ζπκθέξνλ, ηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο, ηελ ελδπλάκσζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο ηνπηθήο ή πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο. Γηα ηελ επφδσζε ησλ ζθνπψλ ηνπ ν πλεηαηξηζκφο κπνξεί λα αζθήζεη νπνηαζδήπνηε κνξθήο νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα παξαγσγηθνχ, θαηαλαισηηθνχ, εκπνξηθνχ, κεηαθνξηθνχ, ηνπξηζηηθνχ, νηθνδνκηθνχ, αλαπηπμηαθνχ, θνηλσληθνχ, εθπαηδεπηηθνχ ή πνιηηηζηηθνχ ραξαθηήξα. πγθεθξηκέλα νη ζθνπνί ηνπ πλεηαηξηζκνχ εμεηδηθεχνληαη ζηελ άζθεζε ησλ αθφινπζσλ δξαζηεξηνηήησλ: α) Αλάπηπμε δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ β) Φηινμελία θαη θαηαζθεπε ηζηνρώξωλ

2 γ) Πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο θαη νξγάλωζε ζπλεδξίωλ δ) Παξνρή ππεξεζηώλ εθαξκνγώλ πιεξνθνξηθήο 3. Οη ζθνπνί θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ πλεηαηξηζκνχ δηέπνληαη απφ ηηο αθφινπζεο βαζηθέο αξρέο: α) ηελ πξναγσγή ηεο θνηλσληθήο σθέιεηαο κέζσ ηεο παξαγσγήο αγαζψλ ή ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζπιινγηθνχ θαη θνηλσληθνχ ραξαθηήξα, β) ηελ πξφηαμε ηνπ αηφκνπ θαη ηεο εξγαζίαο έλαληη ηνπ θεθαιαίνπ, γ) ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ θεξδψλ ηνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηελ δηεχξπλζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ, δ) ηελ πξνψζεζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. Άξζξν 4ν ΓΗΑΡΚΔΗΑ Η δηάξθεηα ηνπ πλεηαηξηζκνχ είλαη ηξηάληα (30) έηε ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β ' ΜΔΛΖ ΔΓΓΡΑΦΖ ΑΠΟΥΧΡΖΖ ΓΗΑΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ Άξζξν 5ν ΜΔΛΖ 1. Μέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ κπνξνχλ λα γίλνπλ: α) Κάζε θπζηθφ πξφζσπν πνπ εκπλέεηαη θαη επαηζζεηνπνηείηαη απφ ηηο αξρέο θαη ηηο επηδηψμεηο ηνπ πλεηαηξηζκνχ. β) Κάζε Ννκηθφ πξφζσπν πνπ δηαπλέεηαη απφ ηηο ίδηεο αξρέο θαη επηζπκεί λα ζπλδπάζεη ηελ θνηλσληθή ηνπ δξάζε κε ηνπο ζθνπνχο ηνπ πλεηαηξηζκνχ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηήξεζεο ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ ηίζεληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 4019/ Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 4019/2011 δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ κέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ νη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ηα Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ πνπ ππάγνληαη ζε απηνχο. 3. Γελ κπνξνχλ λα γίλνπλ κέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ λνκηθά ή θπζηθά πξφζσπα ηα νπνία κεηέρνπλ ζε άιιε Κνηλσληθή πλεηαηξηζηηθή Δπηρείξεζε, ε νπνία έρεη ηνλ ίδην ζθνπφ θαη εδξεχεη ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Αηηηθήο ( Άξζξν 6ν ΔΓΓΡΑΦΖ ΜΔΛΟΤ 1. Γηα ηελ εγγξαθή κέινπο ζην πλεηαηξηζκφ, κεηά ηε ζχζηαζή ηνπ, απαηηείηαη ππνβνιή γξαπηήο αίηεζεο απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο ηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, ε νπνία απνθαζίδεη γηα ηελ απνδνρή ηεο ζηελ πξψηε ηεο ζπλεδξίαζε. 2. Η εγγξαθή ησλ λέσλ κειψλ εγθξίλεηαη απφ ηελ πξψηε Γεληθή πλέιεπζε πνπ ιακβάλεη ρψξα κεηά ηελ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ. Η ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηνπ πλεηαηξηζκνχ απνθηάηαη απφ ηνλ ρξφλν ιήςεο ηεο απφθαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο γηα ηελ απνδνρή ηεο αίηεζεο. 3. Η ζπκκεηνρή ησλ λέσλ κειψλ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο ησλ απνθάζεσλ θαη ε αλάδεημή ηνπο ζηα φξγαλα κπνξεί λα γίλεη κφλν κεηά ηελ απνδνρή έγθξηζεο ηεο εγγξαθήο απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. Η ίδηα Γεληθή πλέιεπζε απνθαζίδεη θαη γηα ηελ απνδνρή ή κε ησλ αηηήζεσλ εγγξαθήο ησλ λέσλ κειψλ πνπ δελ έρνπλ γίλεη δεθηέο απφ ηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή. Άξζξν 7ν ΑΠΟΥΧΡΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΓΡΑΦΖ ΜΔΛΟΤ 1. Σα κέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ έρνπλ δηθαίσκα λα απνρσξήζνπλ, εθφζνλ ππνβάινπλ γξαπηή δήισζε πξνο ηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ κήλεο πξηλ ηε ιήμε ηνπ ινγηζηηθνχ έηνπο. 2. Μέινο ηνπ πλεηαηξηζκνχ δηαγξάθεηαη κεηά απφ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απμεκέλε πιεηνςεθία ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ παξφληνο, ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνβεί ζε ζνβαξή παξάβαζε ησλ ππνρξεψζεψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην Ν. 4019/2011 θαη ην θαηαζηαηηθφ θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ βιάπηεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ πλεηαηξηζκνχ. Η δηαγξαθή, ζηελ πεξίπησζε απνπζίαο

3 ηνπ κέινπο απφ ηηο εξγαζίεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, γλσζηνπνηείηαη κε ηελ θνηλνπνίεζε πξνο απηφ απνζπάζκαηνο ηεο απφθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ πεξηέρεη ππνρξεσηηθά ηνπο ιφγνπο δηαγξαθήο. Μέζα ζε πξνζεζκία ελφο (1) έηνπο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο, ην κέινο πνπ δηαγξάθεηαη κπνξεί λα πξνζβάιεη ηελ απφθαζε ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ θαηά ηφπνλ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ. Η απψιεηα ηεο ηδηφηεηαο ηνπ κέινπο επέξρεηαη απφ ηελ εκέξα δεκνζίεπζεο ηεο ηειεζίδηθεο απφθαζεο πνπ απνξξίπηεη ηελ πξνζθπγή ή απφ ηελ εκέξα πνπ έιεμε άπξαθηε ε πξνζεζκία πξνζθπγήο. 3. ηα απνρσξνχληα ή δηαγξαθφκελα, θαηά ηα αλσηέξσ, κέιε απνδίδεηαη ε ζπλεηαηξηζηηθή κεξίδα, πνπ εηζέθεξαλ ην αξγφηεξν εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ έγθξηζε ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο ρξήζεο, κέζα ζηελ νπνία έγηλε ε απνρψξεζε ή ε δηαγξαθή, ελψ κε ηελ επηζηξνθή εθθαζαξίδεηαη ε ζρέζε ηνπ πλεηαηξηζκνχ κε ην κέινο ρσξίο απηφ λα έρεη αμίσζε επί ηεο πεξηνπζίαο πνπ έρεη ζρεκαηηζηεί. Άξζξν 8ν ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΜΔΛΧΝ Σα κέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ έρνπλ ηηο αθφινπζεο ππνρξεψζεηο: α) Να ζπκκεηέρνπλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη λα ζπλεξγάδνληαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαη λα απέρνπλ απφ ελέξγεηεο πνπ βιάπηνπλ ηα ζπκθέξνληά ηνπ. β) Να ηεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηνπ πλεηαηξηζκνχ, λα αθνινπζνχλ ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο θαη λα πξνζηαηεχνπλ ηα ζπκθέξνληά ηνπ. Σα κέιε επζχλνληαη γηα ηα ρξέε ηνπ πλεηαηξηζκνχ έλαληη ησλ ηξίησλ, ν θαζέλαο εηο νιφθιεξνλ θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο ηνπ κεξίδαο. Κάζε λέν κέινο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη εθηφο απφ ην πνζφ ηεο κεξίδαο ηνπ θαη εηζθνξά αλάινγε πξνο ηελ θαζαξή πεξηνπζία ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο ηειεπηαίαο ρξήζεο. Η εηζθνξά απηή θέξεηαη ζε εηδηθφ απνζεκαηηθφ. Σα κέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ, κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ππνρξενχληαη λα θαηαβάιινπλ ηελ αλαινγία ηνπο ζην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ ηπρφλ απαηηείηαη γηα ηελ θάιπςε δεκηψλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ. Άξζξν 9ν ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΜΔΛΧΝ 1. Σα κέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο κε δηθαίσκα κίαο (1) ςήθνπ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ κεξίδσλ πνπ θαηέρνπλ, θαζψο θαη δηθαίσκα λα εθιέγνπλ θαη λα εθιέγνληαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ θαη ηνπ Νφκνπ. 2. Κάζε κέινο έρεη δηθαίσκα λα δεηεί πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνξεία ησλ ππνζέζεσλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαη λα ιακβάλεη αληίγξαθα πξαθηηθψλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπή θαζψο θαη ηνπ Ιζνινγηζκνχ θαη ηνπ Λνγαξηαζκνχ Απνηειεζκάησλ Υξήζεο. 3. Σα κέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ κπνξεί λα είλαη εξγαδφκελνη ζ απηφλ, λα ακείβνληαη γηα ηελ παξερφκελε εξγαζία θαη λα έρνπλ ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία. 4. Σα κέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ πνπ είλαη εξγαδφκελνη ζ' απηφλ έρνπλ δηθαίσκα επί ησλ θαζαξψλ θεξδψλ θάζε νηθνλνκηθήο ρξήζεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 4019/2011 πεξί δηαλνκήο ησλ θεξδψλ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ' ΠΟΡΟΗ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΜΔΡΗΓΑ Άξζξν 10ν ΠΟΡΟΗ Οη πφξνη ηνπ πλεηαηξηζκνχ απνηεινχληαη απφ: 1. Σν ηδξπηηθφ θεθάιαην θαη ην θεθάιαην πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ δηάζεζε λέσλ ζπλεηαηξηζηηθψλ κεξίδσλ. 2. Έζνδα απφ ηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ. 3. Δπηρνξεγήζεηο απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, δηεζλείο ή

4 εζληθνχο νξγαληζκνχο, ή Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α' θαη Β' βαζκνχ θαη έζνδα απφ άιια πξνγξάκκαηα. 4. Κεθάιαηα απφ θιεξνδνηήκαηα, δσξεέο ηξίησλ θαη παξαρσξήζεηο ηεο ρξήζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Άξζξν 11ν ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΜΔΡΗΓΑ 1. Κάζε κέινο εγγξάθεηαη ηνπιάρηζηνλ κε κία ππνρξεσηηθή ζπλεηαηξηζηηθή κεξίδα ην χςνο ηεο νπνίαο νξίδεηαη δηα ηνπ παξφληνο ζε 50 επξψ ( ). 2. Σα ηδξπηηθά κέιε θαη φζα ζην κέιινλ εγγξαθνχλ, ππνρξενχληαη λα εηζθέξνπλ, κε ηελ θαηαβνιή κεηξεηψλ, ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ππνρξεσηηθή ζπλεηαηξηζηηθή κεξίδα ηνπο κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ θαηά λφκν θαηαρψξηζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ή ηελ εγγξαθή ηνπο αληηζηνίρσο. 3. Η ζπλεηαηξηζηηθή κεξίδα είλαη αδηαίξεηε θαη ίζε γηα φια ηα κέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. 4. Δθηφο απφ ηελ ππνρξεσηηθή ζπλεηαηξηζηηθή κεξίδα ηεο παξαγξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θάζε κέινο επηηξέπεηαη λα απνθηήζεη έσο πέληε (5) πξναηξεηηθέο ζπλεηαηξηζηηθέο κεξίδεο, νη νπνίεο δελ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ. Η αμία θάζε πξναηξεηηθήο κεξίδαο είλαη ίζε κε ηελ αμία ηεο ππνρξεσηηθήο, (ήηνη 50 επξώ) θαη ην ηζφπνζν απηψλ θαηαβάιιεηαη απφ ηα κέιε κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ εκέξα πνπ ζα δειψζνπλ εγγξάθσο ζηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή φηη επηζπκνχλ ηελ απφθηεζε πξναηξεηηθψλ κεξίδσλ. 5. Η κεηαβίβαζε ζπλεηαηξηζηηθήο κεξίδαο κέινπο γίλεηαη κφλν ζε λέν κέινο εγγξάθσο χζηεξα απφ ζπλαίλεζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ε νπνία είλαη ππνρξεσηηθή, εθφζνλ ζην πξφζσπν ηνπ λένπ κέινπο ζπληξέρνπλ νη φξνη πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ είζνδφ ηνπ σο κέινπο. Η πξναηξεηηθή ζπλεηαηξηζηηθή κεξίδα κπνξεί λα κεηαβηβάδεηαη ειεχζεξα ρσξίο άδεηα ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ζε άιιν κέινο ηνπ πλεηαηξηζκνχ. Όιεο νη κεηαβηβάζεηο ζπλεηαηξηζηηθψλ κεξίδσλ θαηαρσξνχληαη ζην Γεληθφ Μεηξψν Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο. 6. ε πεξίπησζε πνπ κέινο θπζηθφ πξφζσπν απνβηψζεη ή κέινο λνκηθφ πξφζσπν ιπζεί θαη εθθαζαξηζζεί, ε αμία ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο κεξίδαο ηνπ κέινπο απηνχ πεξηέξρεηαη απηνδηθαίσο ζηνλ εηδηθφ ή θαζνιηθφ ηνπ δηάδνρν. 7. Γελ ππφθεηληαη ζε θαηάζρεζε γηα ρξέε ησλ κειψλ πξνο ηξίηνπο, ε ζπλεηαηξηζηηθή κεξίδα θαη ηα πξντφληα ηεο παξαγσγήο ησλ κειψλ απφ ηελ παξάδνζή ηνπο ζην πλεηαηξηζκφ γηα πψιεζε, δηάζεζε, κεηαπνίεζε θαη επεμεξγαζία. Δπίζεο δελ επηηξέπεηαη ε θαηάζρεζε εηο ρείξαο ηνπ πλεηαηξηζκνχ σο ηξίηνπ, ρξεκάησλ πνπ έρνπλ ιεθζεί απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα σο δάλεην γηα ινγαξηαζκφ κέινπο ηνπ θαη απαηηήζεσλ γηα παξνρέο ζε είδνο ηνπ πλεηαηξηζκνχ πξνο ηα κέιε ηνπ. 8. Σν ηδξπηηθφ θεθάιαην ηεο ΚΟΙΝ..ΔΠ «Διιάδα Παληνχ» απνηειείηαη απφ ηηο ζπλεηαηξηζηηθέο κεξίδεο ησλ ζπλεηαηξηζηψλ θαη είλαη αλαιπηηθά σο εμήο: Θωκάο νπηιίδεο 6 κεξίδεο (Μία (1) ππνρξεσηηθή, θαη πέληε (5) πξναηξεηηθέο ζχλνιν έμε (6) κεξίδεο, ηειηθφ ζχλνιν 6 Μεξίδεο Υ 50 Δπξψ έθαζηε= 300 ΔΤΡΧ ηαύξνο Λαδάθεο 6 κεξίδεο (Μία (1) ππνρξεσηηθή, θαη πέληε (5) πξναηξεηηθέο ζχλνιν έμε (6) κεξίδεο ηειηθφ ζχλνιν 6 Μεξίδεο Υ 50 Δπξψ έθαζηε = 300 ΔΤΡΧ Υξήζηνο Ληάηζνο 1 κεξίδα Υ 50 Δπξψ έθαζηε = 50 ΔΤΡΧ Νίθνο Μαξληέξνο 1 κεξίδα Υ 50 Δπξψ έθαζηε = 50 ΔΤΡΧ Γαβξίινο Μπνδηνλέινο 1 κεξίδα Υ 50 Δπξψ έθαζηε = 50 ΔΤΡΧ ύλνιν κεξίδωλ 5 Τπνρξεωηηθέο θαη 10 πξναηξεηηθέο, ηειηθό πνζό 750 Δπξώ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ' ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ Άξζξν 12ν ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ 1. Η Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειψλ είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηνπ πλεηαηξηζκνχ, δηθαηνχηαη λ' απνθαζίδεη γηα θάζε ππφζεζε πνπ αθνξά ην πλεηαηξηζκφ θαη έρεη ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ηνπ νξγάλνπ ηεο

5 Γηνίθεζεο. Οη λφκηκεο απνθάζεηο ηεο δεζκεχνπλ θαη ηα κέιε πνπ απνπζηάδνπλ ή δηαθσλνχλ. 2. ηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ππάγνληαη: α) Η ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ. β) Η ζπγρψλεπζε, ε παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο, ε δηάιπζε θαη ε αλαβίσζε ηνπ πλεηαηξηζκνχ. γ) Η έγθξηζε ή ε ηξνπνπνίεζε ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο. δ) Οη γεληθνί φξνη ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ πλεηαηξηζκνχ. ε) Η έγθξηζε ηνπ Ιζνινγηζκνχ θαη ηνπ Λνγαξηαζκνχ Απνηειεζκάησλ Υξήζεο. ζη) Η εθινγή θαη απαιιαγή απφ θάζε επζχλε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο θαη ησλ αληηπξνζψπσλ ζε Δλψζεηο, θαζψο θαη ε νπνηαδήπνηε παχζε ησλ κειψλ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο. δ) Η επηβνιή εηζθνξάο ζηα κέιε γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ δεκηψλ ή άιισλ εμαηξεηηθψλ θαηαζηάζεσλ. ε) Η έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηνπ πλεηαηξηζκνχ ζε Κνηλνπξαμίεο, ή Δλψζεηο πλεηαηξηζκψλ αλψηεξνπ βαζκνχ θαη ε απνρψξεζή ηνπ. 3. Η Γεληθή πλέιεπζε ηνπ πλεηαηξηζκνχ απαξηίδεηαη απφ φια ηα κέιε ηνπ, πνπ ζπλέξρνληαη ζε ηαθηηθή ή έθηαθηε ζπλεδξίαζε. Σα κέιε κεηέρνπλ θαη ςεθίδνπλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε απηνπξνζψπσο. Όια ηα κέιε κεηέρνπλ ζηηο ζπλειεχζεηο θαη ςεθίδνπλ κε κία (1) ςήθν ην θαζέλα, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ κεξίδσλ πνπ δηαζέηνπλ. Άξζξν 13ν ΤΓΚΛΗΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ 1. Η Γεληθή πλέιεπζε ζπλέξρεηαη ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε κία θνξά ην έηνο, χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο θαη κέζα ζε ηξεηο (3) κήλεο απφ ηε ιήμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο. 2. Η Γεληθή πλέιεπζε ζπλέξρεηαη έθηαθηα, φπνηε ηε ζπγθαιέζεη ε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ή εθφζνλ ππνβιεζεί ζρεηηθφ αίηεκα, κε ζπγθεθξηκέλν ζέκα, πξνο ηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή απφ ην έλα ηξίην (1/3) ησλ κειψλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ. 3. Αλ ε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή αξλείηαη ηε ζχγθιεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο παξά ην αίηεκα ηνπ ελφο ηξίηνπ (1/3) ησλ κειψλ, ηα κέιε απηά έρνπλ ην δηθαίσκα λα ζπγθαιέζνπλ Γεληθή πλέιεπζε. 4. Η πξφζθιεζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο αλαγξάθεη ηνλ ηφπν, ηελ εκέξα, ηελ ψξα πνπ ζα ζπλέιζεη ε πλέιεπζε θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Η πξφζθιεζε γλσζηνπνηείηαη ζηα κέιε επηά (7) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηελ εκέξα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, κε πξνζσπηθέο επηζηνιέο θαη θάζε άιιν πξφζθνξν κέζν πνπ ζα απνθαζίζεη ε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή. Άξζξν 14ν ΑΠΑΡΣΗΑ 1. Η Γεληθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα, εθφζνλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο είλαη παξφληα ηα κηζά ηνπιάρηζηνλ κέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ. 2. Αλ δελ ππάξρεη απαξηία, ε Γεληθή πλέιεπζε ζπλέξρεηαη χζηεξα απφ επηά (7) εκέξεο, ρσξίο άιιε πξφζθιεζε, ζηνλ ίδην ηφπν θαη ηελ ίδηα ψξα, γηα φια ηα ζέκαηα ηεο αξρηθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο, εθφζνλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο παξίζηαηαη ην έλα πέκπην (1/5) ηνπιάρηζηνλ ησλ κειψλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ (εθφζνλ ην πνζνζηφ απηφ αληηζηνηρεί θαη' ειάρηζηνλ ζε 2 κέιε). 3. Αλ δελ ππάξρεη θαη πάιη απαξηία, ε Γεληθή πλέιεπζε ζπλέξρεηαη χζηεξα απφ επηά (7) εκέξεο ρσξίο άιιε πξφζθιεζε, ζηνλ ίδην ηφπν θαη ηελ ίδηα ψξα θαη απνθαζίδεη γηα φια ηα ζέκαηα ηεο αξρηθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο, φζα κέιε θαη αλ παξίζηαληαη, φρη φκσο ιηγφηεξα απφ δχν (2). 4. Γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηε κεηαβνιή ηνπ ζθνπνχ ή ηεο έδξαο ηνπ πλεηαηξηζκνχ, ηε κεηαβνιή ηνπ πνζνχ ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο κεξίδαο, ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ ζπλεηαίξνπ, ηελ παξάηαζε, ηε δηάιπζε, ηελ αλαβίσζε, ηε ζπγρψλεπζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, ηε κεηαβνιή ηνπ ηξφπνπ δηαλνκήο ησλ θεξδψλ, ηελ αλάθιεζε θαη ηελ αληηθαηάζηαζε κειψλ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο, θαη ηελ ηξνπνπνίεζε

6 ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ε πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ παξίζηαληαη ζε απηήλ ηα δχν ηξίηα (2/3) ησλ κειψλ θαη ζηελ πεξίπησζε επαλαιεπηηθήο πλέιεπζεο φηαλ είλαη παξφληα ηα κηζά ηνπιάρηζηνλ κέιε. Άξζξν 15ν ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ 1. ηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο εθιέγνληαη απφ ηα κέιε ν Πξφεδξνο θαη ν Γξακκαηέαο ηεο πλέιεπζεο. Έσο ηελ εθινγή ηνπ Πξνέδξνπ ηα θαζήθνληά ηνπ αζθεί ν Πξφεδξνο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ή αλ απηφο απνπζηάδεη ν Αληηπξφεδξνο, ή άιιν κέινο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ή αλ δελ παξεπξίζθεηαη θαλέλα, έλα κέινο ηνπ πλεηαηξηζκνχ πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηε πλέιεπζε. 2.Ο Πξφεδξνο δηεπζχλεη ηηο εξγαζίεο ηεο πλέιεπζεο θαη ν Γξακκαηέαο ηεξεί ηα πξαθηηθά πνπ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ ίδην. Άξζξν 16ν ΘΔΜΑΣΑ ΤΕΖΣΖΖ 1.Η Γεληθή πλέιεπζε ζπδεηεί θαη απνθαζίδεη γηα ηα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. 2. Αλ παξίζηαηαη ην ζχλνιν ησλ κειψλ, ε Γεληθή πλέιεπζε κπνξεί λα απνθαζίδεη θαη γηα ζέκαηα πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. ηελ πεξίπησζε απηή ε ζπδήηεζε γηα ηα ζέκαηα απηά αλαβάιιεηαη ππνρξεσηηθά αλ ην δεηήζεη ην έλα εηθνζηφ (1/20) ησλ κειψλ αιιά φρη ιηγφηεξα απφ ηξία (3) κέιε. 3. ηε πλέιεπζε κπνξεί λα παξίζηαηαη αληηπξφζσπνο πλεηαηξηζηηθήο Οξγάλσζεο αλσηέξνπ βαζκνχ. Άξζξν 17ν ΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΔΧΝ 1.Η ιήςε απνθάζεσλ γίλεηαη κε ςεθνθνξία, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κε αλάηαζε ηνπ ρεξηνχ, εθηφο αλ ην έλα ηέηαξην (1/4) ησλ παξφλησλ κειψλ δεηήζεη λα γίλεη ε ςεθνθνξία κε νλνκαζηηθή θιήζε ή κε ςεθνδέιηηα, νπφηε εθαξκφδεηαη ν ηξφπνο πνπ δεηήζεθε. Γελ επηηξέπεηαη ε ιήςε απνθάζεσλ «δηα βνήο». 2. Γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ παξνρή εκπηζηνζχλεο, απαιιαγή απφ επζχλε, έγθξηζε απνινγηζκνχ θαη ηζνινγηζκνχ θαη γηα πξνζσπηθά ζέκαηα, ε ςεθνθνξία είλαη θαη δηεμάγεηαη ηελ ίδηα κέξα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη κεηά ην ηέινο ηεο ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ. 3. Σα κέιε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο δελ έρνπλ δηθαίσκα λα ςεθίδνπλ ζηα ζέκαηα απαιιαγήο απφ ηελ επζχλε ηνπο. 4. Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ αξηζκνχ ησλ ςεθηζάλησλ κειψλ. ηα ζέκαηα ζηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 14 απαηηείηαη απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ. Άξζξν 18ν ΠΡΟΒΟΛΖ ΑΠΟΦΑΔΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο πνπ αληίθεηληαη ζην Ν. 4019/2011, ζην Ν. 1667/1986 φπσο ηζρχεη ή ζην Καηαζηαηηθφ ηνπ πλεηαηξηζκνχ, είλαη άθπξεο θαη εμαξρήο δελ παξάγνπλ έλλνκν απνηέιεζκα. Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο πξνζβάιινληαη εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ελφο έηνπο ελψπηνλ ηνπ θαηά ηφπνλ αξκφδηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ πνπ απνθαζίδεη κε ηε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 682επ. Κ.Πνι.Γ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ' ΓΗΟΗΚΟΤΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Άξζξν 19ν

7 ΤΝΘΔΖ ΚΑΗ ΘΖΣΔΗΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΟΤΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 1. Σε δηνίθεζε ηνπ πλεηαηξηζκνχ αζθεί ε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ε νπνία απνηειείηαη απφ 3 ηαθηηθά κέιε πνπ εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. 2. Η δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο είλαη 2 (δπν) ρξφληα θαη κπνξεί λα παξαηείλεηαη, ην πνιχ γηα ηξεηο (3) κήλεο απφ ηε ιήμε ηεο, εληφο ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα ζπλέιζεη ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειψλ γηα ηελ εθινγή λέαο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο. 3. Η Γηνηθνχζα Δπηηξνπή κεηά ηελ εθινγή ηεο ζπλέξρεηαη κε πξφζθιεζε ηνπ ζπκβνχινπ πνπ πιεηνςήθεζε θαη εθιέγεη κε κπζηηθή ςεθνθνξία Πξφεδξν, Αληηπξφεδξν, Σακία θαη Γξακκαηέα. 4. Η Γηνηθνχζα Δπηηξνπή κέζα ζε έλα (1) κήλα πξέπεη λα δειψζεη ηελ εθινγή ηεο γηα θαηαρψξηζε ζην Γεληθφ Μεηξψν Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο. * η Διοικούζα Επιηροπή πρέπει να αποηελείηαι καη ελάτιζηο από ηρία μέλη ** προηείνεηαι τωρίς να είναι σποτρεωηική η εκλογή αναπληρωμαηικών μελών *** η θηηεία μπορεί να έτει διάρκεια από δύο έως πένηε έηη Άξζξν 20ν ΔΚΛΟΓΖ ΜΔΛΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΟΤΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 1. Η Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ πλεηαηξηζκνχ εθιέγεηαη, κεηά απφ θαλεξή ςεθνθνξία, απφ ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε πνπ ζπλέξρεηαη θαηά ην δεχηεξν έηνο( 2ν )* έηνο απφ ηελ εθινγή ηεο πξνεγνπκέλεο. 2. Οη εθινγέο δηελεξγνχληαη απφ ηξηκειή εθνξεπηηθή επηηξνπή πνπ εθιέγεηαη απφ ηε πλέιεπζε. 3. Σα Μέιε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο, κέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ, είλαη πάληνηε επαλεθιέμηκα θαη ειεχζεξα αλαθιεηά * ηίζεηαη ην έηνο αλάινγα κε ηελ δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο Άξζξν 21ν ΑΝΑΠΛΖΡΧΖ ΜΔΛΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΟΤΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 1. Η Γηνηθνχζα Δπηηξνπή κπνξεί λα εθιέγεη κέιε απηήο ζε αληηθαηάζηαζε κειψλ πνπ παξαηηήζεθαλ, απέζαλαλ ή απψιεζαλ ηελ ηδηφηεηά ηνπο κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν. Η εθινγή απηή είλαη δπλαηή κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε αλαπιήξσζε ησλ παξαπάλσ κειψλ δελ είλαη εθηθηή απφ αλαπιεξσκαηηθά κέιε, πνπ έρνπλ εθιεγεί απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. Η αλσηέξσ εθινγή απφ ηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή γίλεηαη κε απφθαζε ησλ απνκελφλησλ κειψλ, εάλ είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξία (3), θαη ηζρχεη γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ κέινπο πνπ αληηθαζίζηαηαη. Η απφθαζε ηεο εθινγήο ππνβάιιεηαη κέζα ζε έλα (1) κήλα γηα θαηαρψξεζε ζην Γεληθφ Μεηξψν Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο θαη αλαθνηλψλεηαη απφ ηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ζηελ ακέζσο πξνζερή Γεληθή πλέιεπζε, ε νπνία κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηνπο εθιεγέληεο, αθφκε θαη αλ δελ έρεη αλαγξαθεί ζρεηηθφ ζέκα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. 2. ε πεξίπησζε παξαίηεζεο, ζαλάηνπ ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν απψιεηαο ηεο ηδηφηεηαο κέινπο ή κειψλ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο, ηα ππφινηπα κέιε κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ ηε δηαρείξηζε θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαη ρσξίο ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ειιεηπφλησλ κειψλ, ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν αξηζκφο απηψλ ππεξβαίλεη ην ήκηζπ ησλ κειψλ, φπσο είραλ πξηλ απφ ηελ επέιεπζε ησλ αλσηέξσ γεγνλφησλ. ε θάζε πεξίπησζε ηα κέιε απηά δελ επηηξέπεηαη λα είλαη ιηγφηεξα ησλ ηξηψλ (3). 3. ε θάζε πεξίπησζε, ηα απνκέλνληα κέιε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ηνπο, κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζε ζχγθιεζε Γεληθήο πλέιεπζεο κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ εθινγή λέαο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο. Άξζξν 22ν ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΣΖ ΓΗΟΗΚΟΤΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 1. Η Γηνηθνχζα Δπηηξνπή δηνηθεί θαη εθπξνζσπεί ην πλεηαηξηζκφ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ

8 θαηαζηαηηθνχ θαη ηνπ λφκνπ θαη απνθαζίδεη γηα φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζή ηνπ, πιελ απηψλ πνπ ππάγνληαη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 2. Σα κέιε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο νθείινπλ λα θαηαβάιινπλ θαηά ηε δηαρείξηζε ησλ ππνζέζεσλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ ηελ ίδηα επηκέιεηα πνπ θαηαβάιινπλ ζηηο δηθέο ηνπο ππνζέζεηο θαη θέξνπλ θάζε επζχλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ πεξηνξηζκψλ, ηνπ πξνο εθπξνζψπεζε δηθαηψκαηνο, πνπ ζέηεη ην θαηαζηαηηθφ ή νη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 3. Η Γηνηθνχζα Δπηηξνπή κπνξεί λα κεηαβηβάδεη αξκνδηφηεηεο ηνπ ζε έλα ή πεξηζζφηεξα κέιε ηνπ ή θαη ζε ππαιιήινπο ηνπ πλεηαηξηζκνχ. 4. Σν αμίσκα ηνπ κέινπο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο είλαη ηηκεηηθφ θαη άκηζζν. Άξζξν 23ν ΤΓΚΛΗΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΟΤΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 1. Η Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ζπλέξρεηαη ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε κία (1) θνξά ην κήλα, κε γξαπηή πξφζθιεζε ζε ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ θαζνξίδνληαη απφ θνηλνχ. Θέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο κπνξνχλ λα πξνηαζνχλ θαη απφ ηα κέιε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο. 2. Η Γηνηθνχζα Δπηηξνπή κπνξεί λα ζπλεδξηάζεη εθηάθησο φηαλ ηε ζπγθαιέζεη ν Πξφεδξνο ηεο ή φπνηε θξηζεί αλαγθαίν θαη δεηεζεί απφ ην 1/3 ησλ κειψλ ηεο. 3. ε πεξίπησζε πνπ ν Πξφεδξνο αδξαλεί παξά ηελ αλαγθαηφηεηα, ε ζχγθιηζε δηελεξγείηαη απφ νπνηνδήπνηε κέινο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο. Άξζξν 24ν ΑΠΑΡΣΗΑ ΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΔΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΟΤΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 1. Η Γηνηθνχζα Δπηηξνπή βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα φηαλ παξίζηαληαη 2 (δπν) ηνπιάρηζηνλ κέιε ηνπ. Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ. Δθπξνζψπεζε κέινπο δελ επηηξέπεηαη. Οη απνθάζεηο θαηαρσξνχληαη απφ ην Γξακκαηέα ζην βηβιίν Πξαθηηθψλ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο. 2. Μέινο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο δε ζπκκεηέρεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο, νχηε έρεη δηθαίσκα ςήθνπ φηαλ πξφθεηηαη γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ άκεζα απηφ, ζχδπγν ή ζπγγελή πξψηνπ βαζκνχ. * γηα ηελ χπαξμε απαξηία ζα πξέπεη λα παξίζηαληαη ζηε ζπλεδξίαζε πεξηζζφηεξα κέιε απφ απηά πνπ απνπζηάδνπλ, ηίζεηαη αξηζκφο κε βάζε ην πιήζνο ησλ κειψλ ηεο Γ.Δ. φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 20. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ ' ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΖ ΥΡΖΖΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗΓΗΑΝΟΜΖ ΚΔΡΓΧΝ ΒΗΒΛΗΑ Άξζξν 25ν ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΖ ΥΡΖΖ Η Γηαρεηξηζηηθή Υξήζε είλαη δσδεθάκελεο δηάξθεηαο, αξρίδεη ηε 1ε Ιαλνπαξίνπ θαη ιήγεη ηε 31 Γεθεκβξίνπ θάζε ρξφλνπ. Δμαηξεηηθά ε πξψηε Γηαρεηξηζηηθή Υξήζε αξρίδεη απφ ηε λφκηκε ζχζηαζε ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαη ιήγεη ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο. Άξζξν 26ν ΗΟΛΟΓΗΜΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΥΡΖΖ 1. ην ηέινο ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο ε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ζπληάζζεη ηνλ Ιζνινγηζκφ, ην Λνγαξηαζκφ Απνηειεζκάησλ Υξήζεο θαη ηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο, ηα νπνία ππνβάιιεη ζηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε γηα έγθξηζε. 2. Ο Ιζνινγηζκφο, ν Λνγαξηαζκφο Απνηειεζκάησλ Υξήζεο θαη ε Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο πξέπεη λα είλαη ζηε δηάζεζε ησλ κειψλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ζχγθιηζεο ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο. 3. Η Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ππνρξενχηαη λα απνζηείιεη ηνλ Ιζνινγηζκφ θαη ην Λνγαξηαζκφ Απνηειεζκάησλ Υξήζεο, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ηνπο απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, ζην Γεληθφ Μεηξψν Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο.

9 Άξζξν 27ν ΓΗΑΝΟΜΖ ΚΔΡΓΧΝ 1. Σα θέξδε ηνπ πλεηαηξηζκνχ δε δηαλέκνληαη ζηα κέιε ηεο, εθηφο αλ ηα κέιε απηά είλαη θαη εξγαδφκελνη. 2. Σα θέξδε δηαηίζεληαη εηεζίσο θαηά πνζνζηφ 5% γηα ην ζρεκαηηζκφ απνζεκαηηθνχ, θαηά πνζνζηφ 35%* δηαλέκνληαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο επηρείξεζεο σο θίλεηξν παξαγσγηθφηεηαο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 9 ηνπ παξφληνο θαη ην ππφινηπν 60% δηαηίζεηαη γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. 3. Αλ ζην ηέινο θάπνηαο ρξήζεο πξνθχςεη δεκία, απηή θαιχπηεηαη απφ ην απνζεκαηηθφ. Αλ δελ θαιχπηεηαη ε πξνθχπηνπζα δεκία, ε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ζπγθαιεί ηε Γεληθή πλέιεπζε γηα ηελ επηβνιή έθηαθηεο εηζθνξάο ζηα κέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ. * ην πνζνζηφ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν νπφηε απμάλεη ηζφπνζα ην πνζνζηφ ησλ θεξδψλ πνπ δηαηίζεηαη γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο. Άξζξν 28ν ΒΗΒΛΗΑ ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ 1. Ο πλεηαηξηζκφο ηεξεί ηα βηβιία πνπ πξνβιέπεη ε θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη επηπιένλ ηεξεί:* α) Βηβιίν Μεηξψνπ Μειψλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη κε ρξνλνινγηθή ζεηξά ε εκεξνκελία εγγξαθήο, ην νλνκαηεπψλπκν, ην παηξψλπκν, ε δηεχζπλζε θαηνηθίαο, ν αξηζκφο ησλ κεξίδσλ θαη ε αμία ηνπο θαζψο θαη ε ρξνλνινγία ηπρφλ δηαγξαθήο ησλ κειψλ. Σα βηβιία ηεο παξαγξάθνπ 1. ζεσξνχληαη πξηλ απφ ηε ρξήζε, απφ ην ηκήκα γεληθνχ κεηξψνπ θνηλσληθήο νηθνλνκίαο. β) Βηβιίν πξαθηηθψλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. γ) Βηβιίν πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο. * πξφθεηηαη γηα ηα ππνρξεσηηθά βηβιία πνπ νξίδεη ν Ν. 1667/86 φπσο ηζρχεη, κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ επηπιένλ βηβιία. Άξζξν 29 ΓΗΑΛΤΖ ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ 1.Ο πλεηαηξηζκφο δηαιχεηαη: α) Αλ δηαγξαθεί απφ ην Μεηξψν Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο κεηά απφ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. β) Αλ ηα κέιε ηνπ κεησζνχλ θάησ ησλ 2 κειψλ γ) Λφγσ ηειεζίδηθεο απφθαζεο ηνπ θαηά ηφπνλ αξκνδίνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ, ε νπνία εθδίδεηαη χζηεξα απφ αίηεζε νπνηνπδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, αλ δηαπηζησζεί ε παξάβαζε δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4019/2011 νη νπνίεο αθνξνχλ ζηε ζχζηαζε θαη εγγξαθή ηνπ πλεηαηξηζκνχ ζην νηθείν Μεηξψν. δ) Αλ ιήμεη ν ρξφλνο δηάξθεηάο ηνπ, φπσο νξίδεηαη ζην θαηαζηαηηθφ απηφ, εθηφο αλ απνθαζηζζεί πξνεγνχκελα απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ε παξάηαζε ηεο δηάξθεηάο ηνπ. ε) Με απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απμεκέλε πιεηνςεθία ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ παξφληνο. ζη) Αλ θεξπρζεί ζε πηψρεπζε. 2. Η δηάιπζε ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαηαρσξείηαη ζην Γεληθφ Μεηξψν Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο. * ηίζεηαη ν αξηζκφο 7 γηα ηηο Κνηλ..Δπ. Έληαμεο ή 5 γηα ηηο Κνηλ..Δπ. Κνηλσληθήο Φξνληίδαο ή Κνηλσληθνχ θαη Παξαγσγηθνχ θνπνχ Άξζξν 30 ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ 1. Σε δηάιπζε ηνπ πλεηαηξηζκνχ αθνινπζεί ε εθθαζάξηζε. Αλ ν πλεηαηξηζκφο θεξπρζεί ζε πηψρεπζε, αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηεο εκπνξηθήο λνκνζεζίαο. Η εθθαζάξηζε δηελεξγείηαη απφ ηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ή ζε πεξίπησζε πνπ απηή θξίλεη αλαγθαίν, απφ δχν εθθαζαξηζηέο πνπ νξίδνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. Ο πλεηαηξηζκφο ινγίδεηαη φηη εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη θαη κεηά ηε δηάιπζή ηνπ γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε εθθαζάξηζε. Καηά ηελ εθθαζάξηζε δηεθπεξαηψλνληαη νη εθθξεκείο ππνζέζεηο θαη

10 ηδίσο εηζπξάηηνληαη νη απαηηήζεηο, ξεπζηνπνηείηαη ε πεξηνπζία θαη πιεξψλνληαη ηα ρξέε ηνπ πλεηαηξηζκνχ. Αλ απνκέλεη κφλν παζεηηθφ, νη εθθαζαξηζηέο πξνβαίλνπλ ζηελ πεξάησζε ηεο εθθαζάξηζεο. Αλ δηαπηζησζεί φηη ππάξρεη θαη ελεξγεηηθφ, ν πλεηαηξηζκφο αλαβηψλεη απηνδίθαηα θαη σο ππφ εθθαζάξηζε εγγξάθεηαη ζηα νηθεία Μεηξψα βάζεη ηνπ άξζξνπ 791 ΚΠνιΓ. Με ην πέξαο ηεο εθθαζάξηζεο ην ππφινηπν δε δηαλέκεηαη, αιιά δηαηίζεηαη ζην Σακείν Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο. 2. Αλ ν πλεηαηξηζκφο δηαιχζεθε ιφγσ ιήμεο ηεο δηάξθεηάο ηνπ ή ιφγσ ηεο πηψρεπζήο ηνπ, ε νπνία φκσο αλαθιήζεθε ή πεξαηψζεθε κε ζπκβηβαζκφ, είλαη δπλαηή ε αλαβίσζή ηνπ κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 14 θαη 17 ηνπ παξφληνο, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα θαηαρσξείηαη ζην κεηξψν θνηλσληθήο νηθνλνκίαο. 3. ηελ πεξίπησζε δηάιπζεο ηνπ πλεηαηξηζκνχ γηα ην ιφγν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξαγξ. 1 πεξίπησζε β' ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ παξφληνο, ε αλαβίσζε είλαη δπλαηή, αλ κέζα ζε ηξεηο κήλεο ζπκπιεξσζεί ν απαηηνχκελνο ειάρηζηνο αξηζκφο κειψλ θαη αθνινπζήζεη κέζα ζε έλα κήλα απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, πνπ ζπγθαιείηαη εθηάθησο γηα λα απνθαζίζεη ηελ αλαβίσζε ηνπ πλεηαηξηζκνχ. 4. ηελ πεξίπησζε αλαβίσζεο ινγίδεηαη φηη ν πλεηαηξηζκφο δελ έρεη πνηέ δηαιπζεί. Η αλαβίσζε απνθιείεηαη φηαλ έρεη αξρίζεη ε δηάζεζε ηνπ ππνινίπνπ ζην Σακείν Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ζ ' ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 31ν Σν Καηαζηαηηθφ απηφ ξπζκίδεη ηα ζέκαηα εθείλα πνπ αμηψλεη ν Νφκνο 4019/2011 φπσο ηζρχεη. Γηα ηα ππφινηπα ζέκαηα ηζρχνπλ νη ξπζκίζεηο ηνπ Νφκνπ 1667/1986 φπσο ηζρχεη. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Θ ' ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 32ν ΤΝΘΔΗ ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Η πξψηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ πλεηαηξηζκνχ απνηειείηαη απφ ηνπο: 1. Θωκά νπηιίδε ηνπ Μηραήι θαη ηεο νθίαο, 2. ηαύξν Λαδάθε ηνπ ηακαηίνπ θαη ηεο Πεγήο 3. Νηθόιανο Μαξληέξνο ηνπ ηέθαλνπ θαη ηεο Παξαζθεπήο Η ζεηεία απηψλ νξίδεηαη κέρξη ηελ πξψηε ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειψλ, πνπ ζα ζπγθιεζεί ακέζσο κεηά ηελ έθδνζε ηεο πξνζσξηλήο βεβαίσζεο εγγξαθήο ζην κεηξψν θνηλσληθήο νηθνλνκίαο. * ηίζεηαη ην κεζεπφκελν έηνο απφ ην έηνο ζχζηαζεο ηεο Κνηλ..Δπ.

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== γελλήζεθε ζην/ελ..., ην έηνο..., θάηνηθνο

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== γελλήζεθε ζην/ελ..., ην έηνο..., θάηνηθνο ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ... ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : 1)...... ηνπ... θαη ηεο..., πνπ γελλήζεθε ζην/ελ......, ην έηνο..., θάηνηθνο... (νδφο...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΔΣΑΙΡΙΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ (ΚΟΙΝ..ΔΠ.)

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΔΣΑΙΡΙΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ (ΚΟΙΝ..ΔΠ.) ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΔΣΑΙΡΙΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ (ΚΟΙΝ..ΔΠ.) ηελ Πχξγν ζήκεξα 17 Οθησβξίνπ ηνπ έηνπο 2013, νη: 1) Θενδσξφπνπινο Παλαγηψηεο ηνπ Κσλζηαληίλνπ θαη ηεο Υξπζνχιαο, πνπ γελλήζεθε ζηνλ Πχξγν, ην έηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΙΚΟΙ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ. Άπθπο 01:Οπιζμόρ Σκοπόρ Διαβάθμιζη Δπαζηηπιόηηηερ

ΓΑΙΚΟΙ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ. Άπθπο 01:Οπιζμόρ Σκοπόρ Διαβάθμιζη Δπαζηηπιόηηηερ ΓΑΙΚΟΙ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ Άπθπο 01:Οπιζμόρ Σκοπόρ Διαβάθμιζη Δπαζηηπιόηηηερ 1. Η Γαζηθή πλεηαηξηζηηθή Οξγάλσζε (ΓΑ..Ο.) είλαη απηφλνκε έλσζε πξνζψπσλ, ε νπνία ζπγθξνηείηαη εζεινληηθά θαη επηδηψθεη ηελ νηθνλνκηθή,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη :

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ ίδξπζε Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΤ (ύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2810/2000,όπωο ηξνπνπνηήζεθε Με ηνλ Ν.4015/2011)

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΤ (ύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2810/2000,όπωο ηξνπνπνηήζεθε Με ηνλ Ν.4015/2011) ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΤ (ύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2810/2000,όπωο ηξνπνπνηήζεθε Με ηνλ Ν.4015/2011) Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο Σνπ Αγξνηηθνύ πλεηαηξηζκνύ «ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΟΛΤΔΤΝΑΜΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο 2009 Σου Αστικού υνεταιρισμού με την Δπωνυμία ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ υν.π.δ.

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο 2009 Σου Αστικού υνεταιρισμού με την Δπωνυμία ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ υν.π.δ. Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο 2009 Σου Αστικού υνεταιρισμού με την Δπωνυμία ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ υν.π.δ. Π Ρ Ο Ο Η Μ Η Ο 1.α. Με ηελ απφ 19 Ηνπιίνπ 1993 Ηδξπηηθή πλέιεπζε ζπζηήζεθε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΝΟΜΟΤ ΔΒΡΟΤ (Τ.ΦΑ. Δ.)

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΝΟΜΟΤ ΔΒΡΟΤ (Τ.ΦΑ. Δ.) Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΝΟΜΟΤ ΔΒΡΟΤ (Τ.ΦΑ. Δ.) -------------------------//-----------------------------------//---------------------------------- Αρζρο 1 ο χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα.

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα. ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΓΡΤΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΦΡΑΓΙΓΑ Άξζξν 1ν Ίδξπζε, επσλπκία θαη έδξα ηνπ σκαηείνπ. Ιδξχεηαη ζσκαηείν

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ. ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο. Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000.

ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ. ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο. Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000. ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000 γηα ηηο ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο Γηα ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ ζπληζηάηαη λαπηηθή εηαηξεία ππν ηελ επσλπκία «Σθχξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ» Άξζξν 1. Ίδξπζε - ύζηαζε - Επσλπκία

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ» Άξζξν 1. Ίδξπζε - ύζηαζε - Επσλπκία ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ» Άξζξν 1 Ίδξπζε - ύζηαζε - Επσλπκία Ιδξχεηαη κε θεξδνζθνπηθφ πνιηηηζηηθφ σκαηείν κε ηελ επσλπκία «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ», πνπ βαζίδεηαη ζηελ εζεινληηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΝΩΔΩΝ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΟΤ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑΣΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΘΡΟ 1. ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ Ιδξχεηαη Οκνζπνλδία κε

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΝΩΔΩΝ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΟΤ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑΣΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΘΡΟ 1. ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ Ιδξχεηαη Οκνζπνλδία κε ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΝΩΔΩΝ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΟΤ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑΣΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΘΡΟ 1. ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ Ιδξχεηαη Οκνζπνλδία κε ηελ επσλπκία ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΝΩΔΩΝ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόηαζε ηροποποίεζες θαηαζηαηηθού ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ.

Πρόηαζε ηροποποίεζες θαηαζηαηηθού ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. Πρόηαζε ηροποποίεζες θαηαζηαηηθού ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. Με θίηξηλν νη ζπκπιεξψζεηο/ηξνπνπνηήζεηο Με θφθθηλν δηαγξαθέο ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΗ ΔΝΧΗ ΑΠΟΣΡΑΣΧΝ ΔΝΟΠΛΧΝ ΓΤΝΑΜΔΧΝ (ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ.) ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΔΠΧΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ - ΔΜΒΛΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Επσλπκία Έδξα. Άξζξν 1. Ιδξχεηαη Σσκαηεην κε ηελ επσλπκία «Κχηαξν Ελαιιαθηηθψλ Αλαδεηήζεσλ Νέσλ» (ζην εμήο Κ.Ε.A.Ν.) κε έδξα ην Ίιηνλ Αηηηθήο.

Επσλπκία Έδξα. Άξζξν 1. Ιδξχεηαη Σσκαηεην κε ηελ επσλπκία «Κχηαξν Ελαιιαθηηθψλ Αλαδεηήζεσλ Νέσλ» (ζην εμήο Κ.Ε.A.Ν.) κε έδξα ην Ίιηνλ Αηηηθήο. Επσλπκία Έδξα Άξζξν 1 Ιδξχεηαη Σσκαηεην κε ηελ επσλπκία «Κχηαξν Ελαιιαθηηθψλ Αλαδεηήζεσλ Νέσλ» (ζην εμήο Κ.Ε.A.Ν.) κε έδξα ην Ίιηνλ Αηηηθήο. Σθνπφο Άξζξν 2 Σθνπφο ηνπ Σσκαηείνπ είλαη ε αλαβάζκηζε ηνπ ηξφπνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ.

ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. 3873/2010) Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη ηηο αξρέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. σκαηείνπ κε έδξα ηελ Αζήλα θαη ηελ επσλπκία ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α. Ίδξπζε Έδξα θνπφο.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. σκαηείνπ κε έδξα ηελ Αζήλα θαη ηελ επσλπκία ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α. Ίδξπζε Έδξα θνπφο. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο σκαηείνπ κε έδξα ηελ Αζήλα θαη ηελ επσλπκία ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε Έδξα θνπφο Άξζξν 1 Ηδξχεηαη θνηλσθειέο επηζηεκνληθφ ζσκαηείν κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα κε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος

Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος N. 727/13-10-1977 (ΦEK η. A' 308) Πεξί ηξνπνπνίεζεο δηαηάμεσλ ηεο πεξί Παλειιήληνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ θαη Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ, θείκελεο Nνκνζεζίαο. Άρθρο 1. O Παλειιήληνο Iαηξηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ Ημερομηνίες εγκρίσεως Καταστατικού: 12.07.2006 08.07.2009 14.07.2010 29.09.2010 18.07.2012 13.07.2013 12.07.2014 11.07.2015 ΔΣΟ ΙΓΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΝΑΤΙΠΛΟΪΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ - Π.Ο.Ν.Α.ΘΑ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΝΑΤΙΠΛΟΪΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ - Π.Ο.Ν.Α.ΘΑ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΝΑΤΙΠΛΟΪΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ - Π.Ο.Ν.Α.ΘΑ 1. ΔΠΩΝΤΜΙΑ Ιδξχεηαη ζηελ Κχπξν σκαηείν κε ηελ επσλπκία: ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΩΜΑΣΔΙΟ ΝΑΤΙΠΛΟΪΑ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ (Π.Ο.Ν.Α.ΘΑ). 2. ΈΓΡΑ Έδξα ηνπ σκαηείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΩΜΑΣΔΙΟΤ. Ηδξχεηαη πνιηηηζηηθφ ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ύλλογορ Φίλυν Γημόζιαρ Κενηπικήρ Βιβλιοθήκηρ εππών».

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΩΜΑΣΔΙΟΤ. Ηδξχεηαη πνιηηηζηηθφ ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ύλλογορ Φίλυν Γημόζιαρ Κενηπικήρ Βιβλιοθήκηρ εππών». «ΤΛΛΟΓΟ ΦΙΛΩΝ ΓΗΜΟΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΡΡΩΝ» ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΑΡΘΡΟ 1 Δπυνςμία Ηδξχεηαη πνιηηηζηηθφ ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ύλλογορ Φίλυν Γημόζιαρ Κενηπικήρ Βιβλιοθήκηρ εππών». ΑΡΘΡΟ 2 Έδπα Ο χιινγνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΙΔΡΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΚΟΝΣΙΔΗ ΧΡΙΣΟΦΟΡΟ

ΣΙΣΛΟ ΙΔΡΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΚΟΝΣΙΔΗ ΧΡΙΣΟΦΟΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΙΣΛΟ ΙΔΡΤΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΤΣΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΓΑΛΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ. Σεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο. «Κίλεζε γηα ην Πεξηβάιινλ, ηνλ Άλζξσπν θαη ηελ Πνηόηεηα δσήο» - «Οηθόθαηξα»,

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ. Σεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο. «Κίλεζε γηα ην Πεξηβάιινλ, ηνλ Άλζξσπν θαη ηελ Πνηόηεηα δσήο» - «Οηθόθαηξα», ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο «Κίλεζε γηα ην Πεξηβάιινλ, ηνλ Άλζξσπν θαη ηελ Πνηόηεηα δσήο» - «Οηθόθαηξα», «Δεν θα ζώζοσμε όλα όζα θα θέλαμε, αλλά θα ζώζοσμε πολλά περιζζόηερα από όηι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων)

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) ΝΟΜΟΣ 4070/2012 (ΦΕΚ Α 82) Άξζξν 133 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β' ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 1. Η παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΛΕΤΚΩΙΑ 1995 ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Όλνκα, έδξα, ζθνπνί, πφξνη) ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΚΑΙ ΔΓΡΑ Ιδξχεηαη ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «Δθπαηδεπηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Σωμαηείος με έδπα ηην Αθήνα και επωνςμία «ΔΝΩΣΗ ΠΝΔΥΜΟΝΟΛΟΓΩΝ ΔΛΛΑΓΑΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Σωμαηείος με έδπα ηην Αθήνα και επωνςμία «ΔΝΩΣΗ ΠΝΔΥΜΟΝΟΛΟΓΩΝ ΔΛΛΑΓΑΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωμαηείος με έδπα ηην Αθήνα και επωνςμία «ΔΝΩΣΗ ΠΝΔΥΜΟΝΟΛΟΓΩΝ ΔΛΛΑΓΑΣ» ΑΡΘΡΟ 1: Δπσλπκία Έδξα ΑΡΘΡΟ 2: θνπφο ΑΡΘΡΟ 3: Δθπξνζψπεζε ηεο Έλσζεο ζε Όξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ΑΡΘΡΟ 4: Μέζα ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ (Μ.Α..) ΝΔΑ ΓΔΝΔΑ ΑΒΔΣΟΥΩΡΙΟΤ».

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ (Μ.Α..) ΝΔΑ ΓΔΝΔΑ ΑΒΔΣΟΥΩΡΙΟΤ». ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ (Μ.Α..) ΝΔΑ ΓΔΝΔΑ ΑΒΔΣΟΥΩΡΙΟΤ». ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΙΓΡΤΙ - ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΚΟΠΟ ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδξχεηαη κε επαγγεικαηηθφ σκαηείν, κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α87Ω12-ΕΜΝ ΑΡΗΘΜΟ 6

ΑΔΑ: 4Α87Ω12-ΕΜΝ ΑΡΗΘΜΟ 6 ΑΡΗΘΜΟ 6 ΑΔΑ: 4Α87Ω12-ΕΜΝ Α Π Ο Π Α Μ Α ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΚΤΓΡΑ ΣΗ 30 ΜΑΡΣΗΟΤ 2011 ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ: 111/2011 ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ Έγθξηζε θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡΓΟΤ (CYPRUS POCKET BILLIARD FEDERATION)

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡΓΟΤ (CYPRUS POCKET BILLIARD FEDERATION) ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡΓΟΤ (CYPRUS POCKET BILLIARD FEDERATION) ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ 2011 ΑΡΘΡΑ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ Άξζξν 1 (Α) ΔΠΧΝΤΜΗΑ (Β) ΔΓΡΑ (Γ) ΜΔΛΟ ΓΗΔΘΝΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ (Γ) ΥΔΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ - ΜΔΛΧΝ. Άξζξν 2 : ΚΟΠΟΗ Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΚΗΙΝΠ ΗΛΡΔΑΙ ΑΒΔΔΓΔΠ Δ Ρ Ζ Π Η Α Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Ζ Δ Θ Θ Δ Π Ζ

ΝΚΗΙΝΠ ΗΛΡΔΑΙ ΑΒΔΔΓΔΠ Δ Ρ Ζ Π Η Α Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Ζ Δ Θ Θ Δ Π Ζ Δ Ρ Ζ Π Η Α Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Ζ Δ Θ Θ Δ Π Ζ από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ.3556/2007 Θξένληνο 25-Αζήλα, ΡΘ. 104 42 Ρει. 210 51 93 500- Fax. 210 51 93 910 Γηεύζπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ Α.Δ. -ΒΑΦΔΗΑ- ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ «ΦΗΔΡΑΣΔΞ Α.Δ.» Δηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε γηα ηελ ρξήζε Απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012

ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ Α.Δ. -ΒΑΦΔΗΑ- ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ «ΦΗΔΡΑΣΔΞ Α.Δ.» Δηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε γηα ηελ ρξήζε Απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΑΠΟ 1ε ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2012 ΔΩ 31ε ΓΔΚΔΜΡΗΟΤ 2012 ύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν.3556/2007 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γειψζεηο ησλ Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζει.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ (Δ.Φ.Ο.Δπ.Α.) ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ (Δ.Φ.Ο.Δπ.Α.) ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ - 1 - ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ (Δ.Φ.Ο.Δπ.Α.) ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ Άπθπο 1 ο Δπωνςμία - Έδπα - Αςηονομία Μελών - Δκσώπηζη Γικαιωμάηων - Ηδπςηικά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. «Παπαπαύλοσ Γημήηριος Μονοπρόζωπη Ι.Κ.Δ.» με ηην επωνσμία Integrated Medical Services P.C.

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. «Παπαπαύλοσ Γημήηριος Μονοπρόζωπη Ι.Κ.Δ.» με ηην επωνσμία Integrated Medical Services P.C. Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ «Παπαπαύλοσ Γημήηριος Μονοπρόζωπη Ι.Κ.Δ.» με ηην επωνσμία Integrated Medical Services P.C. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' - ΤΣΑΗ - ΔΠΧΝΤΜΙΑ - ΚΟΠΟ - ΔΓΡΑ - ΓΙΑΡΚΔΙΑ Άρθρο 1ο - ΤΣΑΗ - ΔΠΧΝΤΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Ιδησηηθή θεθαιαηνπρηθή εηαηξία

Ιδησηηθή θεθαιαηνπρηθή εηαηξία Ιδησηηθή θεθαιαηνπρηθή εηαηξία Γηάγξακκα ξπζκίζεσλ Κεθάιαην Α Γεληθέο δηαηάμεηο... 1 Κεθάιαην Β - Ίδξπζε ηεο εηαηξίαο... 4 Κεθάιαην Γ - Γηαρείξηζε θαη εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξίαο... 6 Κεθάιαην Γ - Απνθάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ ΔΠΧΝΤΜΙΑ 1. Ιδξύεηαη ύλδεζκνο κε ηελ επσλπκία «ύλδεζκνο Απνδήκσλ Λόθνπ». ΔΓΡΑ 2. Έδξα ηνπ πλδέζκνπ νξίδεηαη ε Κνηλόηεηα Ύςσλα Λόθνπ. 3. Οη ζθνπνί ηνπ πλδέζκνπ είλαη: ΚΟΠΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ ΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 1. Ιδξύεηαη Δπηζηεκνληθόο ύλδεζκνο, σο ζπιινγηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ & ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΙΓΡΤΗ ΑΔ ΑΠΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΑΗΛΔΗΟ ΠΑΝΑΓΟΤ ΔΗΖΓΖΣΔ: ΑΒΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Αληηθείκελν (Άξζξν 1 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηεο Οδεγίαο) Άξζξν 2 Πεδίν Δθαξκνγήο (Άξζξν 1 6 θαη 7 ηεο Οδεγίαο)

ΝΟΜΟ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Αληηθείκελν (Άξζξν 1 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηεο Οδεγίαο) Άξζξν 2 Πεδίν Δθαξκνγήο (Άξζξν 1 6 θαη 7 ηεο Οδεγίαο) ΝΟΜΟ "Γηθαίωκα ηωλ εξγαδνκέλωλ ζηελ ελεκέξωζε θαη δηαβνύιεπζε ζε θνηλνηηθήο θιίκαθαο επηρεηξήζεηο θαη νκίινπο επηρεηξήζεωλ ζε ζπκκόξθωζε πξνο ηελ Οδεγία 2009/38/ΔΚ/6.5.2009" ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟY (άξζξα 8,10,11,12,13,14,23,25,28 θαη 30) Σ. Γ. 19/7/2011

ΥΔΓΙΟ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟY (άξζξα 8,10,11,12,13,14,23,25,28 θαη 30) Σ. Γ. 19/7/2011 ΙΥΤΟΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Άπθπο 8 Γικαιώμαηα Μειοτηθίαρ 1) Μεηά απφ αίηεζε Μεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη πνπ έρνπλ θαηαζέζεη ηηο κεηνρέο ηνπο ζε νπνηαδήπνηε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205 Αζήλα, 15/9/2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΜΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α' ΦΠΑ Σαρ.Γ/λζε ίλα 2-4 Σαρ.Κψδηθαο 10672

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012 661 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 204/2014 Απ. 4773, 15.4.2014 Απιθμόρ 204 Οι πεπί ηυν Ταμείυν Δπαγγελμαηικών Σςνηαξιοδοηικών Παποσών Κανονιζμοί ηος 2014, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό Σςμβούλιο δςνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΧΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΧΝ ΧΜΑΣΔΗΧΝ ΑΥΑΨΑ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΔΣΟ ΗΓΡΤΔΧ 1927

ΔΝΧΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΧΝ ΧΜΑΣΔΗΧΝ ΑΥΑΨΑ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΔΣΟ ΗΓΡΤΔΧ 1927 ΔΝΧΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΧΝ ΧΜΑΣΔΗΧΝ ΑΥΑΨΑ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΔΣΟ ΗΓΡΤΔΧ 1927 ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2010 1 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ I. ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ... 3 Άξζξν 1 : Δπσλπκία Ννκηθή κνξθή Έδξα Τπαγσγή... 3 Άξζξν 2 : θνπφο...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ "CENTRIC ΠΟΛΤΜΔΑ ΑΝΩΝΤΜH ΔΣΑΗΡΔΗΑ" ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΣΑΖ - ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΔΓΡΑ - ΓΗΑΡΚΔlΑ - ΚΟΠΟ.

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ CENTRIC ΠΟΛΤΜΔΑ ΑΝΩΝΤΜH ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΣΑΖ - ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΔΓΡΑ - ΓΗΑΡΚΔlΑ - ΚΟΠΟ. ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ "CENTRIC ΠΟΛΤΜΔΑ ΑΝΩΝΤΜH ΔΣΑΗΡΔΗΑ" ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΣΑΖ - ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΔΓΡΑ - ΓΗΑΡΚΔlΑ - ΚΟΠΟ Άρθρο 1 πληζηάηαη κε ην παξφλ θαηαζηαηηθφ αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ 80 1.Ο ινγαξηαζκόο 80 ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο, νπόηε θαηαξηίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΟΝΔΩΝ ΙΑ ΣΙΡΔΙΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΔΠΑΡΥΙΑ Λ ΑΡΘΡΟ 1 ΔΠΩΝΤΜΙΑ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΟΝΔΩΝ ΙΑ ΣΙΡΔΙΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΔΠΑΡΥΙΑ Λ ΑΡΘΡΟ 1 ΔΠΩΝΤΜΙΑ - 1 - ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΟΝΔΩΝ ΙΑ ΣΙΡΔΙΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΔΠΑΡΥΙΑ Λ ΑΡΘΡΟ 1 ΔΠΩΝΤΜΙΑ Ιδξύεηαη ύλδεζκνο Γνλέσλ ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ ηνπ ΙΑ Σζίξεηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ επαξρίαο Λεκεζνύ κε ηελ επσλπκία

Διαβάστε περισσότερα