ΓΑΙΚΟΙ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ. Άπθπο 01:Οπιζμόρ Σκοπόρ Διαβάθμιζη Δπαζηηπιόηηηερ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΑΙΚΟΙ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ. Άπθπο 01:Οπιζμόρ Σκοπόρ Διαβάθμιζη Δπαζηηπιόηηηερ"

Transcript

1 ΓΑΙΚΟΙ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ Άπθπο 01:Οπιζμόρ Σκοπόρ Διαβάθμιζη Δπαζηηπιόηηηερ 1. Η Γαζηθή πλεηαηξηζηηθή Οξγάλσζε (ΓΑ..Ο.) είλαη απηφλνκε έλσζε πξνζψπσλ, ε νπνία ζπγθξνηείηαη εζεινληηθά θαη επηδηψθεη ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ησλ κειψλ ηεο, κέζα απφ κηα θνηλή επηρείξεζε κε ηζφηηκε ζπλεξγαζία θαη ακνηβαία βνήζεηα. Οη ΓΑ..Ο. είλαη λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη έρνπλ εκπνξηθή ηδηφηεηα. 2. Οη ΓΑ..Ο. δηαθξίλνληαη ζε πξσηνβάζκηεο θαη δεπηεξνβάζκηεο. ηηο πξσηνβάζκηεο ππάγνληαη νη Γαζηθνί πλεηαηξηζκνί Δξγαζίαο (ΓΑ..Δ.) θαη νη Κνηλνπξαμίεο Γαζηθψλ πλεηαηξηζκψλ Δξγαζίαο (ΚΟ.ΓΑ..Δ.) θαη ζηηο δεπηεξνβάζκηεο νη Δλψζεηο Γαζηθψλ πλεηαηξηζκψλ Δξγαζίαο (Δ.ΓΑ..Δ.). 3. Οη Γαζηθνί πλεηαηξηζκνί Δξγαζίαο θαη νη Κνηλνπξαμίεο απηψλ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο δαζηθέο εξγαζίεο θαη ζηε δηαθίλεζε, εκπνξία, επεμεξγαζία θαη κεηαπνίεζε πξσηνγελψλ δαζηθψλ πξντφλησλ. Χο δαζηθέο εξγαζίεο λννχληαη νη πινηνκηθέο εξγαζίεο θαη νη εξγαζίεο ζπγθνκηδήο, νη εξγαζίεο αλφξζσζεο ππνβαζκηζκέλσλ δαζψλ, ηα πάζεο θχζεσο δαζνηερληθά έξγα, νη θαζαξηζκνί δαζψλ, νη εξγαζίεο ξεηηλνζπιινγήο θαη ζπγθνκηδήο κε μπισδψλ δαζηθψλ πξντφλησλ, νη πεξηθξάμεηο δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ γηα ζθνπνχο πξνζηαζίαο, ε θαηαζθεπή θνξκνδεκάησλ θαη θιαδνπιεγκάησλ θαη ινηπέο εξγαζίεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζθνπψλ ηεο δαζνπνλίαο. Οη ΓΑ..Δ. εθηεινχλ ηηο αλσηέξσ δαζηθέο εξγαζίεο εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηάζζνληαη απφ εηδηθέο δηαηάμεηο. Με απφθαζε ησλ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 4. Οη Δλψζεηο Γαζηθψλ πλεηαηξηζκψλ Δξγαζίαο ζπλδξάκνπλ κε θάζε πξφζθνξν κέζν ηα κέιε ηνπο δαζηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο εξγαζίαο θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ δηαθίλεζε, εκπνξία, επεμεξγαζία θαη κεηαπνίεζε πξσηνγελψλ δαζηθψλ πξντφλησλ ησλ κειψλ ηνπο. 5. Γηα ηα ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη απφ ην λφκν απηφ εθαξκφδνληαη ζπκπιεξσκαηηθά νη δηαηάμεηο ηνπ αζηηθνχ θαη εκπνξηθνχ δηθαίνπ. 6. Γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηνπο νη ΓΑ..Ο. κπνξνχλ λα ζπκπξάηηνπλ ζε θνηλέο επηρεηξήζεηο κε θαηαλαισηηθνχο ή άιινπο ζπλεηαηξηζκνχο, λνκηθά πξφζσπα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, κε θνηλσθειείο νξγαληζκνχο, ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο άιισλ ρσξψλ, κε επηρεηξήζεηο νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο Άπθπο 02:Πεπιθέπεια Έδπα Επωνςμία 1. Έδξα ηνπ Γαζηθνχ πλεηαηξηζκνχ Δξγαζίαο είλαη ν δήκνο ή ε δεκνηηθή ή ε ηνπηθή θνηλφηεηα φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε ε δηνίθεζή ηνπ. 2. Η πεξηθέξεηα ηνπ ΓΑ..Δ. νξίδεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπ. 3. Η επσλπκία ηνπ ΓΑ..Δ. πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά ηελ ηδηφηεηά ηνπ σο δαζηθνχ θαζψο θαη ηελ έδξα ηνπ. Η επσλπκία πξέπεη λα δηαθξίλεηαη απφ ηελ επσλπκία άιινπ ΓΑ..Δ. πνπ έρεη ηελ ίδηα έδξα ή πεξηθέξεηα θαη ηνλ ίδην ζθνπφ.η επσλπκία ρξεζηκνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ζηηο ζπλαιιαγέο θαη ηηο λνκηθέο πξάμεηο ηνπ ΓΑ..Δ.Σα έληππα ηνπ ΓΑ..Δ αλαθέξνπλ ηελ επσλπκία, ηελ έδξα, ηνλ αξηζκφ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ θαη ηνλ αξηζκφ θαηαρψξεζεο ζην Μεηξψν Γαζηθψλ πλεηαηξηζηηθψλ Οξγαλψζεσλ θαη Γαζεξγαηψλ (ΜΗ.ΓΑ..Ο.) ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Γαζψλ ηνπ ΤΠΔΚΑ. Άπθπο 03:Όποι ζύζηαζηρ έγκπιζη καηασώπηζη καηαζηαηικού 1. Γηα ηε ζχζηαζε δαζηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ εξγαζίαο απαηηείηαη ε ζχληαμε θαηαζηαηηθνχ θαη ε ππνγξαθή ηνπ απφ εηθνζηπέληε (25) ηνπιάρηζηνλ πξφζσπα πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 5, θαζψο θαη ε έγθξηζή ηνπ απφ ην Δηξελνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. 2. Γηα ηελ έγθξηζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαηαηίζεηαη ζην εηξελνδηθείν αίηεζε ηνπ πξνζσξηλνχ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ε νπνία εθδηθάδεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εθνχζηαο δηθαηνδνζίαο. 3. Αλ ην θαηαζηαηηθφ δελ είλαη ζχλλνκν, ην εηξελνδηθείν αλαβάιεη ηε ιήςε ηεο απφθαζεο θαη εθδίδεη κε νξηζηηθή απφθαζε κε ηελ νπνία θαιεί ην πξνζσξηλφ δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο ή λα ζπκπιεξψζεη ηηο ειιείςεηο κέζα ζε δεθαπέληε (15) εξγάζηκεο εκέξεο, απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο παξαπάλσ απφθαζεο. ηε ζπλέρεηα εθδίδεηαη ε νξηζηηθή απφθαζε ηνπ εηξελνδηθείνπ. Δάλ κε ηελ απφθαζε γίλεη δεθηή ε αίηεζε, θαηαρσξείηαη ην θαηαζηαηηθφ ζην βηβιίν Μεηξψνπ Γαζηθψλ πλεηαηξηζκψλ, πνπ ηεξείηαη ζην εηξελνδηθείν, κε κλεία ηνπ αξηζκνχ ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Με ηελ

2 θαηαρψξεζε απηή, ν ΓΑ..Δ. απνθηά λνκηθή πξνζσπηθφηεηα θαη εκπνξηθή ηδηφηεηα. Κπξσκέλν αληίγξαθν ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο ηνπ εηξελνδηθείνπ θαη ηνπ θαηαζηαηηθνχ απνζηέιιεη ε Γξακκαηεία ηνπ Δηξελνδηθείνπ ζηελ Δηδηθή Γξακκαηεία Γαζψλ ηνπ ΤΠΔΚΑ εληφο ελφο (1) κελφο απφ ηελ θαηαρψξεζε ηεο απφθαζεο. Η ίδηα δηαδηθαζία ηεξείηαη θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ. 4. Καηά ηεο απφθαζεο ηνπ εηξελνδηθείνπ κπνξεί λα αζθεζεί έθεζε ζην αξκφδην δηθαζηήξην. Άπθπο 04: Τύπορ πεπιεσόμενο καηαζηαηικού 1. Σν θαηαζηαηηθφ ηνπ δαζηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ εξγαζίαο θαηαξηίδεηαη κε ηδησηηθφ έγγξαθν, πνπ ρξνλνινγείηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ηα ηδξπηηθά ηνπ κέιε. 2. Σν θαηαζηαηηθφ γηα λα είλαη έγθπξν πεξηέρεη ππνρξεσηηθά: α) Σν νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν θαη κφληκε θαηνηθία ησλ ηδξπηηθψλ κειψλ. β) Σελ επσλπκία, έδξα θαη πεξηθέξεηα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. γ) Σν ζθνπφ θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. δ) Σνπο φξνπο θαη ηε δηαδηθαζία εγγξαθήο, απνρψξεζεο θαη δηαγξαθήο ησλ κειψλ, θαζψο θαη ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα απηψλ. ε) Σν χςνο ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο κεξίδαο, ηνλ ηξφπν θαηαβνιήο ηεο θαη ηε δηαδηθαζία απφδνζήο ηεο ζε πεξίπησζε απνρψξεζεο. ζη) Σελ έθηαζε επζχλεο ησλ κειψλ. δ) Σνπο φξνπο ζχγθιηζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο (Γεληθή πλέιεπζε, Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, Δπνπηηθφ πκβνχιην). ε) Σνλ θαζνξηζκφ ησλ ειαρίζησλ πνζνζηψλ επί ησλ πιενλαζκάησλ ρξήζεο γηα ην ζρεκαηηζκφ απνζεκαηηθψλ. ζ) Σε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. η) Σνλ νξηζκφ πξνζσξηλήο δηνίθεζεο γηα ηελ ηήξεζε ησλ λφκηκσλ δηαδηθαζηψλ έγθξηζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ην ρξφλν ζχγθιηζεο ηεο πξψηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο γηα ηελ αλάδεημε ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο. ηα) Σε δηαδηθαζία δηάιπζεο θαη εθθαζάξηζεο ηνπ δαζηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ εξγαζίαο. ηβ) Θέκαηα ζρεηηθά κε ηελ θνηλή ρξήζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ κειψλ. 3. Σν θαηαζηαηηθφ κπνξεί επίζεο λα πξνβιέπεη θαη λα ξπζκίδεη ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη κε ην λφκν απηφ. Άπθπο 05: Μέλη 1. Μέιε δαζηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ εξγαζίαο κπνξεί λα γίλνπλ θπζηθά πξφζσπα ηα νπνία έρνπλ πιήξε ηθαλφηεηα γηα δηθαηνπξαμία θαη έρνπλ απνθηήζεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ δαζεξγάηε, ε δε κφληκε θαηνηθία ηνπο βξίζθεηαη εληφο ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ ΓΑΔ. Χο δαζεξγάηεο λνείηαη ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη απηνπξνζψπσο ζηηο δαζηθέο εξγαζίεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 2. Η ηδηφηεηα ηνπ δαζεξγάηε: α) Γηα ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ ήδε απαζρνινχληαη ζηηο δαζηθέο εξγαζίεο απνδεηθλχεηαη απφ ηα έλζεκα ηνπ ΙΚΑ θαη βεβαηψλεηαη απφ επηηξνπή πνπ ζπζηήλεηαη γηα ην ζθνπφ απηφ ζηελ νηθεία Γηεχζπλζε Γαζψλ ηνπ Ννκνχ. β) Απνθηάηαη γηα πξψηε θνξά (λενεηζεξρφκελνο/ε ζην επάγγεικα) κεηά απφ ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε ζηε Γηεχζπλζε Γαζψλ θαη πξαθηηθή κε επζχλε δαζηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ εξγαζίαο -ζε εθπιήξσζε ζρεηηθήο ππνρξέσζήο ηνπ- ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ε κφληκε θαηνηθία ηνπ ππνςεθίνπ. Βεβαηψλεηαη νκνίσο απφ ηελ επηηξνπή ηεο παξ. 2α. Οη εθπαηδεπφκελνη γίλνληαη δφθηκα κέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ πνπ ηνπο εθπαηδεχεη θαηά ηνλ ρξφλν εθπαίδεπζεο ηνπο θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε απηήο κε ηελ απφθηεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ δαζεξγάηε γίλνληαη ηαθηηθά κέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ εθφζνλ ην επηζπκνχλ. Σν Καηαζηαηηθφ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαζνξίδεη ππνρξεσηηθά ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ δνθίκσλ κειψλ. γ) Απνδεηθλχεηαη κε ηαπηφηεηα πνπ εθδίδεηαη ζην φλνκα ηνπ δαζεξγάηε θαη ηελ νπνία θέξεη ππνρξεσηηθά θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ δαζηθψλ εξγαζηψλ. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο εμεηδηθεχνληαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο απφθηεζεο ηεο ηδηφηεηαο δαζεξγάηε ηεο παξ. 2 α θαη β θαη νξίδεηαη ε ζρεηηθή δηαδηθαζία γηα ηηο πεξηπηψζεηο απηέο. Με ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο ηεο έθδνζεο

3 ηεο ηαπηφηεηαο ηεο παξ. 2γ, θαζψο θαη ηεο ζπγθξφηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο επηηξνπήο ηεο παξ. 2α ηνπ παξφληνο. 3. Κάζε δαζεξγάηεο έρεη δηθαίσκα λα είλαη κέινο ζε έλαλ κφλν Γαζηθφ πλεηαηξηζκφ Δξγαζίαο. Άπθπο 06:Κωλύμαηα 1. Γελ κπνξεί λα γίλεη κέινο Γαζηθνχ πλεηαηξηζκνχ εξγαζίαο φπνηνο: α) Δίλαη έκπνξνο μπιείαο ν ίδηνο ή ε/ν ζχδπγφο απηνχ ή πξφζσπν κε ην νπνίν έρεη ζπγγέλεηα πξψηνπ βαζκνχ β) Αζθεί δξαζηεξηφηεηεο αληαγσληζηηθέο κε εθείλεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. γ) Βιάπηεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν. δ) Έρεη ππνβιεζεί ζε δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε ε) Έρεη θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα γηα θαθνχξγεκα ή εθ δφινπ πιεκκέιεκα, ζε βάξνο ηεο πεξηνπζίαο Γαζηθήο πλεηαηξηζηηθήο Οξγάλσζεο ή ηνπ Γεκνζίνπ. ζη) Έρεη θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα γηα θαθνχξγεκα ή εθ δφινπ πιεκκέιεκα γηα παξαβάζεηο ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο. δ) Έρεη ζπκπιεξψζεη ην 65ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξ. 1ε θαη 1ζη ε απαγφξεπζε ηζρχεη κέρξη ηε δηαγξαθή ηεο πνηλήο απφ ην πνηληθφ κεηξψν ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 2. Σν θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα νξίδεη θαη άιιεο πξνυπνζέζεηο ή θσιχκαηα γηα κε ζπκκεηνρή ζην Γαζηθφ πλεηαηξηζκφ Δξγαζίαο αξθεί λα κε δπζρεξαίλεηαη ε ειεχζεξε εγγξαθή κειψλ. Άπθπο 07: Απόκηηζη ιδιόηηηαρ μέλοςρ 1. Σα ηδξπηηθά κέιε απνθηνχλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ ηαθηηθνχ κέινπο ηνπ ΓΑΔ απφ ηελ θαηαρψξηζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 θαη ππνρξενχληαη λα θαηαβάιινπλ ρσξίο θαζπζηέξεζε ηε ζπλεηαηξηζηηθή ηνπο κεξίδα φπσο νξίδεη ην άξζξν Η εγγξαθή λέσλ κειψλ είλαη ππνρξεσηηθή εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ θαη ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ηεξείηαη ε ζρεηηθή δηαδηθαζία. Η αίηεζε γηα ηελ εγγξαθή κέινπο ππνβάιιεηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ ΓΑΔ. 3. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνθαζίδεη αηηηνινγεκέλα γηα ηελ απνδνρή ή φρη ηεο αίηεζεο εγγξαθήο θπζηθνχ πξνζψπνπ σο κέινπο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, εληφο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη ζην Καηαζηαηηθφ. 4. Αλ ε αίηεζε απνξξηθζεί ή αλ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην δελ απνθαζίζεη εληφο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο, ν ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα πξνζθχγεη εγγξάθσο ζηελ πξψηε ηαθηηθή ή έθηαθηε γεληθή ζπλέιεπζε, ε νπνία απνθαζίδεη νξηζηηθά. 5. Αλ ε Γεληθή πλέιεπζε απνξξίςεη ηελ αίηεζε εγγξαθήο, ν ελδηαθεξφκελνο δηθαηνχηαη λα πξνζθχγεη ζην αξκφδην εηξελνδηθείν κέζα ζε δεθαπέληε (15) κέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απνξξηπηηθήο απφθαζεο. Σν εηξελνδηθείν δηθάδεη θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ θαη ή δηαηάζζεη ηελ εγγξαθή ηνπ κέινπο ή απνξξίπηεη ηελ πξνζθπγή. Η απφθαζε ηνπ Δηξελνδηθείνπ ππφθεηηαη ζε έθεζε. Η ίδηα δηαδηθαζία εθαξκφδεηαη αλ ε Γεληθή πλέιεπζε αξλεζεί λα απνθαζίζεη. Η πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνζθπγήο αξρίδεη απφ ηε ιήμε ησλ εξγαζηψλ ηεο ζπλέιεπζεο. 6. Η ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ απνθηάηαη απφ ηελ εκεξνκελία ηεο απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ δέρεηαη ηελ αίηεζε, ή απφ ηελ ηειεζηδηθία ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο πνπ δηαηάζζεη ηελ εγγξαθή, εθφζνλ ν ελδηαθεξφκελνο έρεη θαηαβάιιεη ηε ζπλεηαηξηζηηθή κεξίδα, ζχκθσλα κε ην άξζξν Σν Γ. ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη γηα θάζε κεηαβνιή ησλ κειψλ ηνπ, εληφο πξνζεζκίαο δεθαπέληε εκεξψλ (15) εκεξψλ, ηελ επνπηεχνπζα αξρή Γηεχζπλζε Γαζψλ ηνπ Ννκνχ θαζψο θαη ηελ Δηδηθή Γξακκαηεία Γαζψλ ηνπ ΤΠΔΚΑ πνπ ηεξεί ην Μεηξψν Γαζηθψλ πλεηαηξηζηηθψλ Οξγαλψζεσλ θαη Γαζεξγαηψλ. Άπθπο 08:Υποσπεώζειρ και δικαιώμαηα μελών 1. Κάζε κέινο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ππνρξενχηαη: α) Να παξακέλεη κέινο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ γηα φζν ρξφλν πξνβιέπεη ην Καηαζηαηηθφ ηνπ.

4 β) Να θαηαβάιιεη ηε ζπλεηαηξηζηηθή κεξίδα. Μέινο πνπ θαζπζηεξεί έζησ θαη κία δφζε ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο κεξίδαο δελ έρεη δηθαίσκα ςήθνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε θαη δηθαίσκα εθιέγεζζαη. γ) Να ηεξεί ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. 2. Κάζε κέινο ηνπ Γαζηθνχ πλεηαηξηζκνχ Δξγαζίαο δηθαηνχηαη: α) Να εθιέγεη θαη λα εθιέγεηαη ζην Γηνηθεηηθφ θαη ην Δπνπηηθφ πκβνχιην θαζψο θαη σο αληηπξφζσπνο ζε αλψηεξνπ βαζκνχ Γαζηθή πλεηαηξηζηηθή Οξγάλσζε θαη Κνηλνπξαμία. β) Να δεηεί πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ησλ ππνζέζεσλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα παξέρεη ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ζηελ πξψηε, κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειψλ. γ) Να ζπκκεηέρεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε θαη λα παίξλεη αληίγξαθν ησλ πξαθηηθψλ απηήο θαζψο θαη αληίγξαθν ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ηνπ ινγαξηαζκνχ Απνηειέζκαηα Υξήζεο. δ) Να ιακβάλεη γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ αηνκηθψλ ηνπ ινγαξηαζκψλ θαη ησλ απνθάζεσλ ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ Καηαζηαηηθνχ. ε) Να ζπκκεηέρεη ζην θαζαξφ πιεφλαζκα ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο θαη ζην πξντφλ ηεο εθθαζάξηζεο. Άπθπο 09: Αποσώπηζη θάναηορ μέλοςρ 1. Ο ζπλεηαίξνο δελ κπνξεί λα απνρσξήζεη απφ ην ζπλεηαηξηζκφ, πξηλ πεξάζεη ν ρξφλνο γηα ηνλ νπνίν έρεη δεζκεπηεί, εθηφο εάλ ζπληξέρεη ζπνπδαίνο ιφγνο. 2. Ο ζπλεηαίξνο δειψλεη ηε ζέιεζή ηνπ λα απνρσξήζεη απφ ην ζπλεηαηξηζκφ, ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ. Η δήισζε απνρψξεζεο είλαη ειεχζεξα αλαθιεηή, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ κέζα ζηελ νπνία ππνβιήζεθε θαη ηζρχεη γηα ην ηέινο απηήο. 3. Ο ζπλεηαίξνο πνπ απνρσξεί αλαιακβάλεη ηελ νλνκαζηηθή αμία ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο ηνπ κεξίδαο ή ηνπ ηηκήκαηφο ηεο, πνπ έρεη ήδε θαηαβάιεη, κε αλάινγε κείσζή ηεο, ζε πεξίπησζε δεκηψλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. Σν Καηαζηαηηθφ θαζνξίδεη ηε δηαδηθαζία απφδνζεο ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο κεξίδαο. 4. Αλ ν ζπλεηαίξνο πνπ δήηεζε λα απνρσξήζεη είλαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ ή αληηπξφζσπνο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ζε Γαζηθή πλεηαηξηζηηθή Οξγάλσζε αλψηεξνπ βαζκνχ, εθπίπηεη απηνδίθαηα απφ ην αμίσκά ηνπ απφ ηελ εκέξα πνπ δήισζε φηη απνρσξεί. Η αλάθιεζε ηεο δήισζεο απνρψξεζεο δελ επηθέξεη αλαβίσζε ηνπ αμηψκαηφο ηνπ. 5. Αλ ε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ απνθαζίζεη ηε κεηαβνιή ησλ εηδηθφηεξσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ή ηε ζπγρψλεπζή ηνπ κε άιινλ ή άιινπο ζπλεηαηξηζκνχο, ηα κέιε πνπ δηαθσλνχλ κπνξεί λα απνρσξνχλ απφ ην ζπλεηαηξηζκφ θαη πξηλ πεξάζεη ν ρξφλνο γηα ηνλ νπνίν έρνπλ δεζκεπηεί. Η δήισζε γηα ηελ απνρψξεζε ππνβάιιεηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηε ιήςε ηεο απφθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, κπνξεί δε απηή λα αλαθιεζεί κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηφηε πνπ ππνβιήζεθε. Η απνρψξεζε επέξρεηαη απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο εγθξηηηθήο δηθαζηηθήο απφθαζεο ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ Καηαζηαηηθνχ ή κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπγρψλεπζεο. 6. Ο ζπλεηαίξνο ππνρξενχηαη λα επαλνξζψζεη θάζε δεκία ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ απφ ηελ πξφσξε ιχζε ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο ζρέζεο, ρσξίο ζπνπδαίν ιφγν, ε ζπλδξνκή ηνπ νπνίνπ δηαπηζηψλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Σν χςνο ηεο δεκίαο πξνζδηνξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 7. ε πεξίπησζε ζαλάηνπ κέινπο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, ν θιεξνλφκνο ή, φηαλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη θιεξνλφκνη, απηφο πνπ ππνδείρηεθε κε έγγξαθε ζπκθσλία ησλ θιεξνλφκσλ, εθφζνλ έρεη ηηο πξνυπνζέζεηο θαη δελ είλαη ήδε κέινο, ππεηζέξρεηαη ζε φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ κέινπο πνπ πέζαλε. Άιισο ε νλνκαζηηθή αμία ηεο ζπλεηαηξηθήο κεξίδαο ηνπ ζαλφληνο, κεησκέλε αλάινγα φηαλ ππάξρεη δεκία, απνδίδεηαη ζηνπο θιεξνλφκνπο ηνπ ζην ηέινο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο επήιζε ν ζάλαηνο ηνπ κέινπο. Άπθπο 10:Διαγπαθή μέλοςρ 1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ, ππνρξενχηαη λα δηαγξάθεη ην κέινο ηνπ πλεηαηξηζκνχ φηαλ δελ έρεη πιένλ ηηο πξνυπνζέζεηο εγγξαθήο ηνπ φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 5, θαζψο θαη φηαλ επήιζε ζην πξφζσπφ ηνπ ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα θσιχκαηα εγγξαθήο ησλ εδαθίσλ α, δ,ε,ζη, δ

5 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ Η Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ απνθαζίδεη αηηηνινγεκέλα γηα ηε δηαγξαθή κέινπο ην νπνίν: α) έβιαςε ή βιάπηεη κε πξφζεζε ηα ζπκθέξνληα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ή αζθεί δξαζηεξηφηεηεο αληαγσληζηηθέο κε εθείλεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ β) δελ εθπιεξψλεη αδηθαηνιφγεηα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνο ην ζπλεηαηξηζκφ φπσο απηέο νξίδνληαη ζην Καηαζηαηηθφ θαη ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο, δ) δελ ζπκκεηέρεη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ γηα νξηζκέλε πεξίνδν πνπ νξίδεηαη ζην Καηαζηαηηθφ ηνπ θαη ε νπνία πεξίνδνο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δχν δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ. 3. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, πξηλ ηελ απφθαζή ηνπ πεξί δηαγξαθήο κέινπο, ηάζζεη ζ απηφ δεθαήκεξε πξνζεζκία γηα παξνρή εμεγήζεσλ θαη άξζε ηνπ ιφγνπ δηαγξαθήο, αλ ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε. 4. Σε δηαγξαθή ζηε Γεληθή πλέιεπζε εηζεγείηαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Η Γεληθή πλέιεπζε ππνρξενχηαη λα αθνχζεη ην ππφ δηαγξαθή κέινο πξηλ ηε ιήςε ηεο απφθαζήο ηεο. 5. Καηά ησλ παξαπάλσ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο επηηξέπεηαη πξνζθπγή ηνπ δηαγξαθέληνο ζην εηξελνδηθείν εληφο δέθα πέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο. Σν εηξελνδηθείν δηθάδεη θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ θαη ε απφθαζή ηνπ ππφθεηηαη ζε έθεζε. 6. Η δηαγξαθή επέξρεηαη ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο κεηά ηελ θνηλνπνίεζεο ηεο απφθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή απφ ηελ ηειεζηδηθία ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο. 7. Σν Καηαζηαηηθφ νξίδεη ηνπο φξνπο θαη ην ρξφλν απφδνζεο ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ κεξίδσλ ζε πεξίπησζε δηαγξαθήο κέινπο. Άπθπο 11: Σςνεηαιπιζηική μεπίδα 1. πλεηαηξηζηηθή κεξίδα είλαη ην ρξεκαηηθφ πνζφ κε ην νπνίν θάζε κέινο ζπκκεηέρεη ζην θεθάιαην ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη εθθξάδεη ην ζχλνιν ησλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζπκκεηνρή. Κάζε κέινο ζπκκεηέρεη ζηνλ ζπλεηαηξηζκφ ππνρξεσηηθά κε κία κφλν ζπλεηαηξηζηηθή κεξίδα θαη έρεη κία ςήθν. 2. Σν Καηαζηαηηθφ πξνβιέπεη ην χςνο ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο κεξίδαο θαη ηηο ρξνληθέο δφζεηο θαηαβνιήο ηεο. Σν χςνο ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο κεξίδαο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ 200 επξψ θαη ν ρξφλνο θαηαβνιήο δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο ησλ ηξηψλ (3) εηψλ. 3. Η ζπλεηαηξηζηηθή κεξίδα είλαη νλνκαζηηθή, ακεηαβίβαζηε αδηαίξεηε θαη ίζε γηα φινπο ηνπο ζπλεηαίξνπο. 4. Η αχμεζε ή ε κείσζε ηεο αμίαο ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο κεξίδαο γίλεηαη κε απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο θαη ζε χςνο φρη κηθξφηεξν απφ ην πξνβιεπφκελν ζηελ παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Άπθπο 12: Εςθύνη ηος μέλοςρ για ςποσπεώζειρ ηος Σςνεηαιπιζμού 1. Γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Γαζηθνχ πλεηαηξηζκνχ Δξγαζίαο πξνο ηξίηνπο ηα κέιε επζχλνληαη πεξηνξηζκέλα κέρξη ην ηξηπιάζην ηνπ χςνπο ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο κεξίδαο θαη γηα ίζν κέξνο ηεο νθεηιήο θαζελφο απφ απηά. Σν θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα πξνβιέπεη πςειφηεξν φξην επζχλεο ησλ ζπλεηαίξσλ. Δπίζεο ην θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα πξνβιέπεη φηη κε απφθαζε ηεο Γ.. ησλ κειψλ, πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απμεκέλε απαξηία θαη πιεηνςεθία ησλ άξζξσλ 17 παξ. 3 θαη 18 παξ.2, είλαη δπλαηή ε ζέζπηζε πςειφηεξνπ νξίνπ επζχλεο ησλ κειψλ. 2. Η πξνζσπηθή επζχλε ησλ κειψλ απέλαληη ζηνπο δαλεηζηέο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ γελλάηαη κφλνλ εθφζνλ νη δαλεηζηέο δελ ηθαλνπνηεζνχλ απφ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ή ησλ εγγπεηψλ, πθίζηαηαη δε θαη γηα ρξέε πνπ δεκηνπξγήζεθαλ πξηλ γίλνπλ κέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. 3. Σν κέινο επζχλεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη κεηά ηελ έμνδφ ηνπ απφ ην ζπλεηαηξηζκφ γηα ρξέε πνπ δεκηνπξγήζεθαλ φηαλ ήηαλ κέινο. Η αμίσζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ή ηξίησλ θαηά ηνπ κέινπο παξαγξάθεηαη κεηά ηελ παξέιεπζε πεληαεηίαο απφ ηελ έμνδφ ηνπ. 4. Η επζχλε ηνπ κέινπο παχεη κεηά ηελ παξέιεπζε ελφο (1) έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ πεξαηψζεθε ε εθθαζάξηζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, ζηελ πεξίπησζε ηεο πηψρεπζεο ή ιχζεο ηνπ, εθηφο αλ κέζα ζην έηνο έρεη αζθεζεί ελαληίνλ ηνπ αγσγή. 5. Γελ απαγγέιιεηαη πξνζσπηθή θξάηεζε θαηά ησλ κειψλ θαη ησλ κειψλ ησλ νξγάλσλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ γηα ρξέε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ πξνο ηξίηνπο θαη ην Γεκφζην, θαζψο θαη γηα ππνρξεψζεηο κεηαμχ κειψλ θαη ζπλεηαηξηζκνχ.

6 Άπθπο 13:Εςθύνη ηων μελών ππορ ηπίηοςρ 1. Οη δαλεηζηέο κέινπο Γαζηθνχ πλεηαηξηζκνχ Δξγαζίαο, γηα νθεηιέο ηνπ κέινπο πξνο απηνχο, δελ έρνπλ δηθαίσκα επί ηεο θηλεηήο ή αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, επί ησλ πιενλαζκάησλ ρξήζεσλ θαη ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ κεξίδσλ. 2. Γελ ππφθεηληαη ζε θαηάζρεζε ή ιήςε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ γηα νθεηιέο ησλ κειψλ πξνο ηξίηνπο ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ κειψλ πνπ έρνπλ παξαρσξεζεί θαηά ρξήζε ζην ζπλεηαηξηζκφ θαζψο θαη ην αληάιιαγκα πνπ θαηαβάιιεηαη ζ απηνχο γηα ηε ρξήζε απηψλ. Άπθπο 14:Όπγανα ηος Δαζικού Σςνεηαιπιζμού Επγαζίαρ 1. Όξγαλα ηνπ Γαζηθνχ πλεηαηξηζκνχ Δξγαζίαο είλαη: α) Η Γεληθή πλέιεπζε β) Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γ) Σν Δπνπηηθφ πκβνχιην Άπθπο 15:Γενική Σςνέλεςζη απμοδιόηηηερ 1. Η Γεληθή πλέιεπζε απνηειεί ην αλψηαην φξγαλν ηνπ ΓΑ..Δ. θαη απαξηίδεηαη απφ φια ηα εγγεγξακκέλα κέιε ηνπ πνπ έρνπλ εθπιεξψζεη φιεο ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο πξνο ην ζπλεηαηξηζκφ ζχκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ. ηε Γεληθή πλέιεπζε θάζε κέινο έρεη κία ςήθν. Σα κέιε κεηέρνπλ θαη ςεθίδνπλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε απηνπξνζψπσο. 2. ηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο αλήθνπλ: α) Η ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ. β) Η ζπγρψλεπζε, ε παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο θαη ε δηάιπζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. γ) Η ςήθηζε θαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. δ) Η ζπκκεηνρή ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ζε Κνηλνπξαμίεο θαη ζπλεηαηξηζηηθή νξγάλσζε αλψηεξνπ βαζκνχ θαη ε απνρψξεζή ηνπ απφ απηέο. ε) Η εθινγή, αλάθιεζε, αληηθαηάζηαζε θαη απαιιαγή απφ θάζε επζχλε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ θαη Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ησλ αληηπξνζψπσλ ζε ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο αλψηεξνπ βαζκνχ. ζη) Η έγθξηζε ηνπ απνινγηζκνχ πεπξαγκέλσλ, ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ηνπ Λνγαξηαζκνχ «Απνηειέζκαηα Υξήζεο» θαη ν θαζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ δηάζεζεο ησλ πιενλαζκάησλ ηεο ρξήζεο ή ηεο επηβάξπλζεο ησλ κειψλ γηα ηπρφλ δεκίεο. δ) Η αχμεζε ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο επζχλεο ησλ κειψλ. ε) Η κεηαβνιή ηνπ χςνπο ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο κεξίδαο. ζ) Η επηβνιή εηδηθήο εηζθνξάο ζηα κέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ γηα ηελ εθπιήξσζε ζπγθεθξηκέλσλ ζθνπψλ, πνπ πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαθέξνληαη ζην Καηαζηαηηθφ. η) Η έγθξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ γηα ηα επφκελα έηε θαη ν αληίζηνηρνο πξνυπνινγηζκφο. ηα) Η έγθξηζε ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ θαη εμφδσλ. ηβ) Η απφθαζε γηα ηελ αγνξά, αλέγεξζε, ππνζήθεπζε, αληαιιαγή θαη πψιεζε αθηλήησλ ή ηελ ίδξπζε, επέθηαζε, εθζπγρξνληζκφ θαη κίζζσζε κνλάδσλ επεμεξγαζίαο θαη κεηαπνίεζεο πξσηνγελψλ δαζηθψλ πξντφλησλ, θαζψο θαη ε έγθξηζε γηα ηε ζχλαςε δαλείσλ γηα ηνπο ζθνπνχο απηνχο. ηγ) Ο θαζνξηζκφο ηνπ αλσηάηνπ πνζνχ θαη ησλ φξσλ γηα ηα δάλεηα πνπ κπνξεί λα ζπλάςεη ν ζπλεηαηξηζκφο ή λα ρνξεγήζεη ζηα κέιε ηνπ. ηδ) Κάζε άιιν ζέκα πνπ πξνβιέπεηαη ζην Καηαζηαηηθφ θαη ζηνλ παξφληα λφκν. 3. Η Γεληθή πλέιεπζε κπνξεί κε απφθαζή ηεο λα εμνπζηνδνηεί ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ εγθξίζεθε, γηα κεηαθνξά θνλδπιίσλ απφ έλα ινγαξηαζκφ ζε άιινλ. Άπθπο 16:Γενική Σςνέλεςζη ζύγκληζη ημεπήζια διάηαξη 1. Η Γεληθή πλέιεπζε ζπγθαιείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζε ηαθηηθή ζχλνδν κία θνξά ην ρξφλν θαη ζπλεδξηάδεη ζηελ έδξα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ κέζα ζε ηέζζεξηο (4) κήλεο απφ ηε ιήμε ηεο ρξήζεο. Η δηαδηθαζία ζχγθιεζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη δηεχζπλζεο ησλ εξγαζηψλ ηεο, νξίδεηαη απφ ην

7 Καηαζηαηηθφ. 2. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα ζπγθαιεί έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε γηα ιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζην λφκν ή ην Καηαζηαηηθφ ή φηαλ απηφ επηβάιιεηαη απφ ην ζπκθέξνλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. 3. Σν έλα πέκπην (1/5) ησλ κειψλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ κπνξεί λα δεηήζεη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηε ζχγθιεζε έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, αλαθέξνληαο ππνρξεσηηθά ζηελ αίηεζή ηνπ ηα πξνο ζπδήηεζε ζέκαηα. Αλ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δελ ζπγθαιέζεη ηε Γεληθή πλέιεπζε κέζα ζε είθνζη (20) κέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, ηα παξαπάλσ κέιε έρνπλ δηθαίσκα ζχγθιεζήο ηεο. 4. Σν ίδην πνζνζηφ κειψλ ηεο παξ. 3 κπνξεί λα δεηήζεη, θαηά ηνπο φξνπο ηνπ Καηαζηαηηθνχ, ηελ εγγξαθή ζεκάησλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμή ηεο. Η εγγξαθή ησλ ζεκάησλ απηψλ θαη ε ελεκέξσζε ησλ κειψλ πξηλ ηε Γεληθή πλέιεπζε είλαη ππνρξεσηηθή. 5. Δπίζεο ε Γεληθή πλέιεπζε κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κπνξεί λα εηζαγάγεη ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. 6. Θέκαηα αλαβνιήο ή δηαθνπήο ηεο ζπλέιεπζεο, ζχγθιεζεο λέαο θαη εγγξαθήο λέσλ κειψλ δελ είλαη αλαγθαίν λα αλαγξάθνληαη ζηελ πξφζθιεζε. Άπθπο 17:Γενική Σςνέλεςζη απαπηία 1. Η Γεληθή πλέιεπζε ζπλεδξηάδεη έγθπξα, εθφζνλ ζηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο είλαη παξφληα ηα κηζά ηνπιάρηζηνλ κέιε (απαξηία). 2. Αλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο δηαπηζησζεί έιιεηςε απαξηίαο, ε Γεληθή πλέιεπζε ζπλέξρεηαη, ρσξίο λέα πξφζθιεζε, ζηνλ ίδην ηφπν, ηελ ίδηα εκέξα θαη ψξα ηεο επφκελεο εβδνκάδαο θαη κε ηα ίδηα ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο. ηελ επαλαιεπηηθή ζπλεδξίαζε ππάξρεη απαξηία αλεμαξηήησο ηνπ αξηζκνχ ησλ παξφλησλ κειψλ. 3. Καη εμαίξεζε, αλ πξφθεηηαη γηα ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ αθνξνχλ ζηελ: α) δηεχξπλζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ β) ζπγρψλεπζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ γ) παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ή δηάιπζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ δ) ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ε) εθπνίεζε ή δσξεά αθηλήησλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ζη) αλάθιεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ θαη Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ ή κειψλ απηνχ θαη αληηπξνζψπσλ ζε θνηλνπξαμίεο θαη αλψηεξνπ βαζκνχ ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο, δ) επηβάξπλζε ησλ κειψλ γηα ηελ θάιπςε ηπρφλ δεκηψλ ή επηβνιή εηδηθήο εηζθνξάο ε) γηα θάζε άιιν ζέκα, φπνπ ν λφκνο απηφο απαηηεί απμεκέλε πιεηνςεθία, ε Γεληθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη εγθχξσο, εθφζνλ ζηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο είλαη παξφληα ηα δχν ηξίηα (2/3) ηνπιάρηζηνλ ησλ κειψλ. Αλ δηαπηζησζεί έιιεηςε απαξηίαο ε γεληθή πλέιεπζε ζπλέξρεηαη ζε επαλαιεπηηθή ζπλεδξίαζε ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. ηελ πεξίπησζε απηή βξίζθεηαη ζε απαξηία, εθφζνλ είλαη παξφληα θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηα κηζά (1/2) ηνπιάρηζηνλ κέιε. 4. Σν θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα νξίδεη θαη άιια ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο γηα ηα νπνία απαηηείηαη ε εληζρπκέλε απαξηία ε νπνία πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Άπθπο 18:Γενική Σςνέλεςζη απόθαζη 1. Η Γεληθή πλέιεπζε απνθαζίδεη γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ην λφκν απηφ ή ην Καηαζηαηηθφ. Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο είλαη ππνρξεσηηθέο γηα φια ηα κέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, έζησ θαη αλ δηαθσλνχλ ή είλαη απφληα. 2. Καη εμαίξεζε, γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 17, ε Γεληθή πλέιεπζε απνθαζίδεη κε απμεκέλε πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ησλ παξφλησλ κειψλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. Σν θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα νξίδεη θαη άιια ζέκαηα ζηα νπνία, γηα ηε ιήςε απφθαζεο απαηηείηαη ε πιεηνςεθία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα παξάγξαθν. 3. Η Γεληθή πλέιεπζε απνθαζίδεη κε κπζηηθή ςεθνθνξία γηα ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ:

8 α) Αξραηξεζίεο. β) Παξνρή εκπηζηνζχλεο ή απαιιαγή απφ ηελ επζχλε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. γ) Πξνζσπηθά ζέκαηα. 4. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δελ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ ζε ζέκαηα απαιιαγήο ηνπο απφ επζχλε ζην ζπλεηαηξηζκφ. Άπθπο 19:Πποζβολή αποθάζεων γενικών ζςνελεύζεων 1. Απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ έρεη ιεθζεί θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ ή ηνπ θαηαζηαηηθνχ ππφθεηηαη ζε αθχξσζε. 2. Η αθπξφηεηα απνθάζεσλ θεξχζζεηαη απφ ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, κεηά απφ αίηεζε κέινπο ή ηξίηνπ πνπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, ε νπνία εθδηθάδεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. Η αίηεζε αζθείηαη κέζα ζε πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηε ιήςε ηεο απφθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη θνηλνπνηείηαη ζηνλ ζπλεηαηξηζκφ θαη ηελ επνπηεχνπζα αξρή απηνχ. 3. Η απφθαζε ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ ππφθεηηαη ζε έθεζε. Η έθεζε αζθείηαη εληφο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ. 4. Η αίηεζε αθχξσζεο απφθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο δελ αλαζηέιιεη ηελ εθηέιεζή ηεο. Αλαζηνιή εθηέιεζεο κπνξεί λα δνζεί απφ ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, χζηεξα απφ αίηεζε ησλ αηηνχλησλ ηελ αθχξσζή ηεο. 5. Αλ ε (ηειεζίδηθε) αθπξσηηθή απφθαζε αθνξά ηελ εθινγή ελφο ή πεξηζζνηέξσλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ ή Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηα νπνία δελ ππάξρνπλ επηιαρφληεο, ηα ππφινηπα κέιε, εθφζνλ είλαη πεξηζζφηεξα ηνπ κηζνχ ηνπ φινπ αξηζκνχ ηνπο, ζπγθαινχλ ηε Γεληθή πλέιεπζε κε κφλν ζέκα ηελ αλαπιήξσζε ησλ κειψλ πνπ αθπξψζεθε ε εθινγή ηνπο. ε θάζε άιιε πεξίπησζε κε ηελ αθπξσηηθή απφθαζε δηνξίδεηαη ζπγρξφλσο πξνζσξηλφ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ή Δπνπηηθφ πκβνχιην απφ κέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαη δηαηάζζεηαη ε δηελέξγεηα εθινγψλ γηα αλάδεημε Γηνηθεηηθνχ ή Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ ή θαη ησλ δχν νξγάλσλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο. ε πεξίπησζε αλαζηνιήο εθηέιεζεο ηεο απφθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο εθινγήο Γηνηθεηηθνχ ή Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ ή κειψλ απηψλ πεξηζζφηεξσλ απφ ηα κηζά γηα ηα νπνία δελ ππάξρνπλ επηιαρφληεο, ε απφθαζε πεξηιακβάλεη θαη ην δηνξηζκφ πξνζσξηλνχ Γηνηθεηηθνχ ή Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ απφ κέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. Άπθπο 20:Διοικηηικό Σςμβούλιο 1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εθιέγεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. Ο αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ νξίδεηαη απφ ην Καηαζηαηηθφ θαη είλαη πάληνηε πεξηηηφο. Σα κέιε δελ κπνξεί λα είλαη ιηγφηεξα απφ πέληε (5). Η δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη ηξηεηήο. Οη ζχκβνπινη είλαη επαλεθιέμηκνη θαη αλαθαινχληαη ειεπζέξσο απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. 2. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εθπξνζσπεί ην ζπλεηαηξηζκφ δηθαζηηθά θαη εμψδηθα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ. 3. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνθαζίδεη γηα φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ησλ ππνζέζεσλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ λφκνπ, ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ησλ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηα θαζήθνληα ησλ κειψλ απηνχ θαζνξίδνληαη ζην Καηαζηαηηθφ. Σν Γ. κπνξεί λα κεηαβηβάδεη ηελ άζθεζε αξκνδηνηήησλ ηνπ ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ Γ. 4. Σν Γ. ζπλεδξηάδεη ππνρξεσηηθά κία (1) θνξά ην κήλα. Σν Γ. βξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ ηα παξφληα κέιε απηνχ είλαη πεξηζζφηεξα απφ ηα απφληα θαη απνθαζίδεη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ. 5. Μέινο ηνπ Γ. δελ κπνξεί λα ςεθίδεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνλ ίδην, ζηε ζχδπγν ή ηέθλα ηνπ. 6. Σα κέιε ηνπ Γ. επζχλνληαη ζχκκεηξα γηα θάζε δεκηά πνπ πξνθάιεζαλ, κε ππαηηηφηεηά ηνπο, ζην ζπλεηαηξηζκφ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 7. Αλ ν Πξφεδξνο ή κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη αληίδηθνη ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, ην

9 ζπλεηαηξηζκφ εθπξνζσπεί ην εηδηθφ απφ απηφ εμνπζηνδνηεκέλν κέινο ηνπ, εθηφο εάλ ε γεληθή ζπλέιεπζε δηνξίζεη εηδηθνχο εθπξνζψπνπο. 8. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δελ δηθαηνχληαη κηζζφ ή ακνηβή γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ. Γηθαηνχληαη έμνδα θίλεζεο θαη παξάζηαζεο απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο πνπ νξίδνληαη ζην Καηαζηαηηθφ. Σν χςνο ησλ εμφδσλ θίλεζεο θαη παξάζηαζεο θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Άπθπο 21:Απσαιπεζίερ 1. Οη εθινγέο ζηνπο Γαζηθνχο πλεηαηξηζκνχο Δξγαζίαο γηα ηελ αλάδεημε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ θαη ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ θαζψο θαη ησλ αληηπξνζψπσλ γηα ηελ αλψηεξνπ βαζκνχ ζπλεηαηξηζηηθή νξγάλσζε δηελεξγνχληαη ηαπηφρξνλα απφ ηξηκειή εθνξεπηηθή επηηξνπή ε νπνία εθιέγεηαη απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε. Σεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο πξνεδξεχεη δηθαζηηθφο αληηπξφζσπνο ν νπνίνο δηνξίδεηαη απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην. Καη εμαίξεζε νη εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε αληηπξνζψπσλ γηα ηελ αλψηεξνπ βαζκνχ ζπλεηαηξηζηηθή νξγάλσζε φηαλ δηελεξγνχληαη γηα πξψηε θνξά κπνξνχλ λα γίλνπλ αλεμάξηεηα, ε δε ζεηεία ησλ αληηπξνζψπσλ πνπ ζα εθιεγνχλ πεξηνξίδεηαη κέρξη ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ θαη ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ. 2. Γηθαίσκα λα εθιέγνπλ θαη λα εθιέγνληαη έρνπλ ηα κέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ πνπ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο πξνο ην ζπλεηαηξηζκφ ζχκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ. 3. Οη εθινγέο δηελεξγνχληαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία θαη κε 3 εληαία ςεθνδέιηηα, έλα γηα θάζε φξγαλν δηνίθεζεο θαη έλα γηα ηνπο αληηπξνζψπνπο ζηε αλψηεξνπ βαζκνχ ζπλεηαηξηζηηθή νξγάλσζε. ηα εληαία ςεθνδέιηηα αλαγξάθνληαη ηα νλνκαηεπψλπκα ησλ ππνςεθίσλ κε αιθαβεηηθή ζεηξά. 4. Ο κέγηζηνο αξηζκφο ησλ ζηαπξψλ πξνηίκεζεο πνπ κπνξνχλ λα ηεζνχλ απφ ηα κέιε είλαη ίζνο κε ην κηζφ ηνπ φινπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ θαη Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ αληηπξνζψπσλ. ηελ πεξίπησζε πνπ πξνθχπηεη θιάζκα ηζρχεη ν ακέζσο επφκελνο αθέξαηνο αξηζκφο. Φεθνδέιηηα κε κεγαιχηεξν αξηζκφ ζηαπξψλ πξνηίκεζεο ή ρσξίο ζηαπξφ είλαη άθπξα. 5. Δθιέγνληαη φζνη ζπγθέληξσζαλ ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο θαη ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο γίλεηαη θιήξσζε. Όζνη δελ εθιέγνληαη ζεσξνχληαη αλαπιεξσκαηηθνί θαηά ηε ζεηξά ησλ ςήθσλ πνπ έιαβαλ. Οη αλαπιεξσκαηηθνί θαηαιακβάλνπλ θελνχκελεο ζέζεηο ηαθηηθψλ κειψλ κέρξη ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο. 6. Σν Καηαζηαηηθφ νξίδεη ηηο δηαδηθαζίεο εθινγήο ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο, ηεο ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ, δηεμαγσγήο ησλ εθινγψλ θαζψο θαη θάζε ζπλαθέο ζέκα. 7. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηελ πξψηε κεηά ηελ εθινγή ηνπ ζπλεδξίαζε ζπγθξνηείηαη ζε ζψκα ζχκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ. Σν Καηαζηαηηθφ νξίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο αλαθαηαλνκήο ησλ αμησκάησλ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 8. Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θελσζεί ζέζε ή ζέζεηο κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξηλ ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ θαη δελ ππάξρνπλ επηιαρφληεο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπκπιεξψλεηαη απφ κέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ πνπ νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ, εθφζνλ ν αξηζκφο ησλ κειψλ πνπ ιείπνπλ είλαη κηθξφηεξνο ηνπ κηζνχ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ Γ.. Σα κέιε πνπ νξίδνληαη κε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία δηαηεξνχλ ηελ ηδηφηεηά ηνπο απηή κέρξη ηε ζχγθιηζε ηεο πξψηεο ηαθηηθήο ή έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ε νπνία εθιέγεη λέα κέιε. Σα κέιε πνπ εθιέγνληαη ζπλερίδνπλ ηε ζεηεία ησλ παιηψλ κειψλ. Αλ ν αξηζκφο ησλ ζέζεσλ Γ. πνπ θελψλεηαη είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ κηζνχ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ, ην Δπνπηηθφ πκβνχιην ζπγθαιεί ηε Γεληθή πλέιεπζε γηα εθινγή λένπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 9. Η σο άλσ δηαδηθαζία ηεο παξ. 8 ηζρχεη θαη γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ ζέζεσλ πνπ θελψλνληαη ζην Δπνπηηθφ πκβνχιην κε ηε δηαθνξά φηη ζηελ κελ πεξίπησζε ηνπ εδ. Α ηεο παξ. 8 ηα κέιε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ ιείπνπλ ζπκπιεξψλνληαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ζηε δε πεξίπησζε ηνπ εδαθίνπ β ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ ηε Γεληθή πλέιεπζε γηα δηελέξγεηα αξραηξεζηψλ ζπγθαιεί ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 10. Γελ κπνξεί λα ζέζεη ππνςεθηφηεηα θαη λα εθιεγεί σο κέινο Γηνηθεηηθνχ θαη Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ φπνηνο θαηαδηθάζηεθε κε ηειεζίδηθε απφθαζε ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα: θινπή, απάηε, ππεμαίξεζε (θνηλή ή ζηελ ππεξεζία), εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, ςεπδνξθία, απηζηία, δσξνδνθία, παξάβαζε θαζήθνληνο, πθαξπαγή ςεπδνχο βεβαίσζεο, ππεμαγσγή εγγξάθνπ, ιαζξεκπνξία θαη εκπνξία λαξθσηηθψλ, κέρξη ηε δηαγξαθή ηεο πνηλήο ηνπ απφ ην πνηληθφ κεηξψν θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία. Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο δηαπηζησζεί γηα κέινο ηνπο νπνηνδήπνηε απφ

10 ηα παξαπάλσ θσιχκαηα, ην κέινο απηφ εθπίπηεη απηνδίθαηα απφ κέινο ηνπ νξγάλνπ νπφηε εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξ. 5, 8 θαη 9. Άπθπο 22:Εποπηικό Σςμβούλιο 1. Η επνπηεία θαη ν έιεγρνο ηεο δηνίθεζεο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ ππνζέζεσλ ησλ Γαζηθψλ πλεηαηξηζκψλ Δξγαζίαο αζθείηαη απφ ην Δπνπηηθφ πκβνχιην. 2. Ο αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ νξίδεηαη ζην Καηαζηαηηθφ θαη είλαη πάληνηε πεξηηηφο. Σα κέιε δελ κπνξεί λα είλαη ιηγφηεξα απφ ηξία (3), έλα εθ ησλ νπνίσλ εθιέγεηαη σο πξφεδξνο. 3. Σν Δπνπηηθφ πκβνχιην ζπλεδξηάδεη κία θνξά ηνπιάρηζηνλ ζηνπο δχν (2) κήλεο. 4. Σν κέινο ηνπ Γαζηθνχ πλεηαηξηζκνχ Δξγαζίαο δελ κπνξεί λα είλαη ηαπηφρξνλα κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ θαη Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ. 5. Έξγν ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη: α) Να ειέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ, ηνπ Καηαζηαηηθνχ θαη ησλ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. β) Να δηελεξγεί ην δηαρεηξηζηηθφ θαη ινγηζηηθφ έιεγρν ηνπ Γαζηθνχ πλεηαηξηζκνχ Δξγαζίαο θαη γεληθά λα παξαθνινπζεί ηελ νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε. γ) Να επηιακβάλεηαη ησλ θαηαγγειηψλ θαη αλαθνξψλ ησλ κειψλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ή ηξίησλ πνπ έρνπλ ππνζηεί δεκία απφ ηηο απνθάζεηο θαη ελέξγεηεο ηνπ Γ. θαη ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. δ) Να εηζεγείηαη ζρεηηθά κε ηα αλσηέξσ α, β, γ ζην Γ. θαη ηε Γ.., γηα απνθαηάζηαζε ηεο λνκηκφηεηαο ή ηεο αδηθίαο. ε) Να ζπγθαιεί έθηαθηε γεληθή ζπλέιεπζε, φηαλ ζεσξεί φηη νη παξαβάζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ είλαη ζνβαξέο θαη κπνξεί λα βιάςνπλ ηα ζπκθέξνληα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. 6. Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηνπ ην Δπνπηηθφ πκβνχιην ιακβάλεη γλψζε ησλ βηβιίσλ, εγγξάθσλ θαη απνθάζεσλ, θαζψο θαη θάζε άιινπ αλαγθαίνπ ζηνηρείνπ θαη πιεξνθνξίαο γηα ηελ πνξεία ησλ ππνζέζεσλ ηνπ Γαζηθνχ πλεηαηξηζκνχ Δξγαζίαο. 7. Σν Δπνπηηθφ πκβνχιην ζπληάζζεη γηα θάζε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν αλαιπηηθή θαη γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα θαηαηνπηζηηθή έθζεζε, ηελ νπνία ππνρξενχηαη λα δεκνζηνπνηήζεη δέθα (10) εκέξεο πξηλ απφ ηε ζχγθιηζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Σελ Έθζεζε απηή ππνβάιιεη ηαπηνρξφλσο κε ηε δεκνζηνπνίεζή ηεο ζηελ επνπηεχνπζα αξρή. 8. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 παξ. 1, 4 θαη 6 θαζψο θαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ παξφληνο λφκνπ. Άπθπο 23: Εποπηεία Δαζικών Σςνεηαιπιζμών Επγαζίαρ 1. Οη Γαζηθνί πλεηαηξηζκνί Δξγαζίαο ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. 2. Η Δηδηθή Γξακκαηεία Γαζψλ ηνπ ΤΠΔΚΑ: α) ηεξεί ην θεληξηθφ Μεηξψν Γαζηθψλ πλεηαηξηζηηθψλ Οξγαλψζεσλ θαη Γαζεξγαηψλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη εθδίδεη ηνλ θσδηθφ αξηζκφ απηψλ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο λφκνπ. β) ζπλεξγάδεηαη κε ηηο δαζηθέο ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο θαη ηηο επνπηεχνπζεο αξρέο απηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λφκνπ, παξέρεη δηεπθξηλήζεηο θαη εθδίδεη νδεγίεο εθαξκνγήο ηνπ. 3. Δπνπηεχνπζα αξρή ησλ Γαζηθψλ πλεηαηξηζκψλ Δξγαζίαο είλαη ε Γηεχζπλζε Γαζψλ ηνπ Ννκνχ ε νπνία: α) ηεξεί ην κεηξψν ησλ δαζηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ εξγαζίαο θαη δαζεξγαηψλ ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Δηδηθή Γξακκαηεία Γαζψλ γηα ηελ ηαπηφρξνλε ελεκέξσζε ηνπ θεληξηθνχ θαη πεξηθεξεηαθνχ αξρείνπ. β) ζπγθξνηεί ηηο επηηξνπέο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο θαη εθδίδεη ηελ απφθαζε απφθηεζεο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ δαζεξγάηε ηνπ ηδίνπ άξζξνπ. γ) Πξηλ ηελ αλάζεζε ησλ πάζεο θχζεσο δαζηθψλ εξγαζηψλ ζηνπο ζπλεηαηξηζκνχο κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ειέγρεη: 1) φηη ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ηνπ Καηαζηαηηθνχ απηψλ. 2) ηε δπλακηθφηεηά ηνπο ζε κέιε, κεραληθά κέζα, νρήκαηα θαη δψα θαζψο θαη ηελ νηθνλνκηθή ηνπο επάξθεηα, ηδηαίηεξα γηα ηελ θάιπςε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο ζε έθδνζε εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, αδεηψλ πινηνκίαο θαη ινηπέο δξαζηεξηφηεηεο.

11 δ) ππνβνεζά ην έξγν θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ Γαζηθψλ πλεηαηξηζκψλ Δξγαζίαο ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηεο, παξέρνληαο ζ απηνχο δηεπθξηλήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ θαη ηνπ Καηαζηαηηθνχ. 4. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο ξπζκίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία εγγξαθήο ζην Μεηξψν Γαζηθψλ πλεηαηξηζηηθψλ Οξγαλψζεσλ θαη Γαζεξγαηψλ, νη πξνυπνζέζεηο παξακνλήο ζε απηφ, νη ιφγνη δηαγξαθήο απφ απηφ, ηα αλαγθαία ζηνηρεία θαηαρψξεζεο θαζψο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα γηα ηελ ηήξεζή ηνπ. Δπίζεο νη ζρέζεηο θεληξηθνχ θαη πεξηθεξεηαθνχ κεηξψνπ θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ. Άπθπο 24:Εζωηεπικόρ Κανονιζμόρ Λειηοςπγίαρ 1. Η εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηνπ Γαζηθνχ πλεηαηξηζκνχ Δξγαζίαο ξπζκίδεηαη απφ ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο, ν νπνίνο εγθξίλεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Γ.. θαη ε έγθξηζή ηνπ απφ απηή απνηειεί πξνυπφζεζε λφκηκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηά ηνλ παξφληα λφκν. 2. Η Γεληθή πλέιεπζε γηα ηελ ςήθηζε ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ζπλέξρεηαη ππνρξεσηηθά κέζα ζηνλ πξψην ρξφλν απφ ηελ έγθξηζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ ή ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ θαηά ηνλ παξφληα λφκν απφ ην αξκφδην Δηξελνδηθείν. Η ζπλέιεπζε απνθαζίδεη κε ηε δηαδηθαζία θαη εληζρπκέλε απαξηία ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 17 θαζψο θαη κε ηελ εληζρπκέλε πιεηνςεθία ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ Ο εζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο θαζνξίδεη ππνρξεσηηθά: α) Σνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηνπ. β) Σα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ κειψλ γηα ηελ έγθαηξε θαη νξζή εθηέιεζε ησλ δαζηθψλ εξγαζηψλ πνπ αλαιακβάλεη ν ζπλεηαηξηζκφο. γ) Σα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ κειψλ γηα ηε ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. δ) Σηο θπξψζεηο γηα ηελ αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ κειψλ θαη ηε δηαδηθαζία επηβνιήο ηνπο. ε)σηο ιεπηνκέξεηεο ηεο ηήξεζεο ησλ ινγαξηαζκψλ κεηαμχ ζπλεηαηξηζκνχ θαη κειψλ, θαζψο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ηεξεί ν ζπλεηαηξηζκφο γηα ηηο ζπλαιιαγέο πνπ δηελεξγεί. ζη) Σελ ππνρξέσζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ λα δηαζέηεη ηα πξντφληα πνπ παξάγεη βάζεη ηνπ Π.Γ 126/86 κέζσ δεκνπξαζηψλ. Οη δεκνπξαζίεο δηελεξγνχληαη ζηελ έδξα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, παξνπζία ππαιιήινπ ηεο επνπηεχνπζαο αξρήο θαη ηεο Έλσζεο Γαζηθψλ πλεηαηξηζκψλ Δξγαζίαο. 4. Σν Καηαζηαηηθφ κπνξεί λα νξίδεη θαη άιια ζέκαηα ηα νπνία ζα θαζνξίδνληαη ππνρξεσηηθά ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο. Άπθπο 25:Είζππαξη απαιηήζεων από ηα μέλη 1. Οη ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο ησλ κειψλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ βεβαηψλνληαη θαη γίλνληαη απαηηεηέο κε πξάμε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 2. Σν κέινο δηθαηνχηαη λα αζθήζεη έλζηαζε θαηά ηεο πξάμεο, ζηελ πξψηε κεηά ηελ θνηλνπνίεζή ηεο, ηαθηηθή ή έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε. 3. Αλ ε έλζηαζε ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ δελ αζθεζεί ή απνξξηθζεί, κπνξεί λα δεηεζεί ε έθδνζε δηαηαγήο πιεξσκήο κε βάζε ηελ πξάμε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δηθαηνχηαη λα πξνζβάιιεη ηελ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 19. Σν Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν, αλ δερηεί ηελ αίηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, επηδηθάδεη ηελ απαίηεζε. Άπθπο 26: Τηπούμενα βιβλία 1. Οη Γαζηθνί πλεηαηξηζκνί Δξγαζίαο ηεξνχλ ππνρξεσηηθά ηα παξαθάησ βηβιία, ζεσξεκέλα απφ ην Δηξελνδηθείν ηεο έδξαο ηνπο: α) Βηβιίν κεηξψνπ κειψλ. β) Βηβιίν πξαθηηθψλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ. γ) Βηβιίν πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. δ) Βηβιίν πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ. ε) Βηβιίν απνγξαθήο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. ζη) Βηβιίν ηζνινγηζκνχ.

12 δ) Βηβιίν εκεξήζηαο θίλεζεο, πνπ ελεκεξψλεηαη κε δηπινγξαθηθφ ηξφπν ζε κελαία βάζε. Η) Κάζε άιιν βηβιίν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην Καηαζηαηηθφ θαη ηελ θνξνινγηθή λνκνζεζία. Άπθπο 27:Διασειπιζηική σπήζη 1. Η δηαρεηξηζηηθή ρξήζε ηνπ Γαζηθνχ πλεηαηξηζκνχ Δξγαζίαο είλαη εηήζηα θαη ιήγεη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο. Καη εμαίξεζε ε πξψηε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε ιήγεη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ επνκέλνπ απφ ηε ζχζηαζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ έηνπο. 2. Καηά ηε ιήμε ηεο ρξήζεο θιείλνληαη ηα βηβιία ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, ελεξγείηαη ε απνγξαθή ηεο πεξηνπζίαο ηνπ θαη θαηαξηίδεηαη ν ηζνινγηζκφο θαη ν ινγαξηαζκφο «Απνηειέζκαηα ρξήζεο» κε ηελ ππνρξεσηηθή ζπλδξνκή θαη ππνγξαθή ινγηζηηθνχ γξαθείνπ κε ην νπνίν ζπλεξγάδεηαη ν ζπλεηαηξηζκφο. 3. Με ηε ιήμε ηεο ρξήζεο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπληάζζεη Απνινγηζκφ Πεπξαγκέλσλ γηα ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ θαηά ηελ ππφςε ρξήζε θαη Πξφγξακκα Γξάζεο θαη Αλάπηπμεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ γηα ηελ επφκελε ρξήζε ην νπνίν ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ πξνυπνινγηζκφ δαπαλψλ. 4. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ζην Δπνπηηθφ πκβνχιην, έλα (1) κήλα πξηλ ηε Γεληθή πλέιεπζε, ηα ζηνηρεία ηεο παξ. 2 θαζψο θαη ηνλ Απνινγηζκφ Πεπξαγκέλσλ πξνθεηκέλνπ ην Δπνπηηθφ πκβνχιην λα ζπληάμεη ηελ θαηά ην άξζξν 22 παξ.7 αλαιπηηθή θαη γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα θαηαηνπηζηηθή έθζεζή ηνπ. 5. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ζηελ πξψηε κεηά ην ηέινο ηεο ρξήζεο ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε γηα έγθξηζε ηνλ Απνινγηζκφ Πεπξαγκέλσλ, ην Πξφγξακκα Γξάζεο θαη Αλάπηπμεο, ηνλ ηζνινγηζκφ θαη ινγαξηαζκφ «Απνηειέζκαηα ρξήζεο». Πξηλ ηελ ςεθνθνξία ε Γεληθή πλέιεπζε ιακβάλεη γλψζε ηεο ζρεηηθήο έθζεζεο ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ. 6. Η κε έγθξηζε ηνπ ηζνινγηζκνχ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηζνδπλακεί κε ππνβνιή θαη ππεξςήθηζε πξφηαζεο κνκθήο θαηά ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, επηθέξεη ηελ παξαίηεζή ηνπ θαη ηελ πξνθήξπμε θαη δηελέξγεηα εθινγψλ γηα ηελ αλάδεημε λένπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εληφο δηκήλνπ απφ ηελ εκέξα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Η Γεληθή πλέιεπζε ζηελ ίδηα ζπλεδξίαζε νξίδεη ηελ εκεξνκελία ησλ εθινγψλ θαη εθιέγεη πξνζσξηλφ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κε απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηε δηελέξγεηα ησλ εθινγψλ θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ πάγησλ θαη αλειαζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. 7. Αλ δελ εγθξηζεί απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ν απνινγηζκφο πεπξαγκέλσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ε Γεληθή πλέιεπζε απνθαζίδεη γηα ηελ αλάθιεζε φινπ ή κέξνπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Δθφζνλ αλαθιεζεί ην ζχλνιν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ε πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηεο παξ. 6 ηνπ παξφληνο άξζξνπ γηα ηελ αλάδεημε λένπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. ε πεξίπησζε αλάθιεζεο ηεο κεηνςεθίαο ησλ κειψλ ηνπ, απηά αληηθαζίζηαληαη απφ ηνπο αλαπιεξσκαηηθνχο απηψλ θαη ζε πεξίπησζε έιιεηςεο αλαπιεξσκαηηθψλ ε ίδηα Γεληθή πλέιεπζε εθιέγεη ηα λέα κέιε ε ζεηεία ησλ νπνίσλ δηαξθεί κέρξη ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 8. Ο ηζνινγηζκφο θαη ν Λνγαξηαζκφο «Απνηειέζκαηα Υξήζεο», ν Απνινγηζκφο Πεπξαγκέλσλ θαη ην Πξφγξακκα Γξάζεο θαη Αλάπηπμεο ηνπ Γαζηθνχ πλεηαηξηζκνχ Δξγαζίαο κεηά ηελ ςήθηζή ηνπο απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε θαη εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ ππνβάιινληαη κε επζχλε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηελ επνπηεχνπζα αξρή θαη ηελ νηθεία Έλσζε Γαζηθψλ πλεηαηξηζκψλ Δξγαζίαο θαη θπιάζζνληαη ζε εηδηθφ θάθειν πνπ ηεξνχλ γηα θάζε ζπλεηαηξηζκφ. Άπθπο 28:Διασειπιζηικό ςπόλοιπο αποθεμαηικά 1. Σν θαζαξφ πιεφλαζκα ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο πξνθχπηεη φηαλ απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηνπ ΓΑ..Δ αθαηξεζνχλ νη θάζε είδνπο δαπάλεο, δεκηέο θαη απνζβέζεηο. 2. Πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) απφ ην θαζαξφ πιεφλαζκα ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο πεξηέξρεηαη ζε ινγαξηαζκφ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ, κέρξηο φηνπ ην ζπλνιηθφ πνζφ θζάζεη ζην χςνο ηνπιάρηζηνλ ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ κεξίδσλ, νπφηε ε θξάηεζε παχεη λα είλαη ππνρξεσηηθή. Η θξάηεζε απηή επαλαθέξεηαη φηαλ ην ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ πζηεξήζεη έλαληη ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ κεξίδσλ. Σν Καηαζηαηηθφ κπνξεί λα πξνβιέπεη κεγαιχηεξν χςνο απνζεκαηηθνχ θαη πνζνζηνχ θξάηεζεο. 3. ην ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ πεξηέξρνληαη αθφκα: α) Σα πξφζηηκα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην θαηαζηαηηθφ θαη ηα πνζά πνπ πξνέξρνληαη απφ πνηληθέο ξήηξεο. β) Σα έζνδα πνπ πεξηέξρνληαη ζηε ζπλεηαηξηζηηθή νξγάλσζε απφ ραξηζηηθή αηηία, εθηφο εάλ ππάξρεη

13 εηδηθφο φξνο. γ) Κάζε άιιν έζνδν γηα ην νπνίν δελ νξίδεηαη ζην Καηαζηαηηθφ ν εηδηθφο πξννξηζκφο ηνπ. Σν ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε ηνπ παγίνπ θεθαιαίνπ, γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη σο θεθάιαην θίλεζεο. 4. Μεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ πνζνζηνχ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ ε Γεληθή πλέιεπζε κπνξεί λα απνθαζίζεη κε ηελ απμεκέλε απαξηία θαη πιεηνςεθία ησλ άξζξσλ 17 παξ.3 θαη 18 παξ.2 ηελ θξάηεζε πνζνζηνχ απφ ην θαζαξφ πιεφλαζκα ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο γηα ηε δεκηνπξγία έθηαθηνπ απνζεκαηηθνχ. Σν έθηαθην απνζεκαηηθφ ρξεζηκνπνηείηαη: α) γηα ηελ θάιπςε ησλ θάζε είδνπο δεκηψλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. Οη δεκηέο ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ κειψλ θαιχπηνληαη κφλν, φηαλ ε ρξήζε ηνπο έρεη παξαρσξεζεί ζην ζπλεηαηξηζκφ. β) γηα ηελ εμππεξέηεζε εηδηθψλ ζθνπψλ. ην έθηαθην απνζεκαηηθφ πεξηέξρεηαη θαη θάζε έθηαθηε ή εηδηθή εηζθνξά ησλ ζπλεηαίξσλ, πνπ επηβάιιεηαη κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο γηα νξηζκέλν ζθνπφ κε ηελ ίδηα σο αλσηέξσ απμεκέλε απαξηία θαη πιεηνςεθία. 5. Σν απνκέλνλ ππφινηπν ηνπ θαζαξνχ πιενλάζκαηνο ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο δηαλέκεηαη ζηα κέιε ζχκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ. Η Γεληθή πλέιεπζε κπνξεί λα απνθαζίζεη κε ηελ απμεκέλε απαξηία θαη πιεηνςεθία ησλ άξζξσλ 17 παξ. 3 θαη 18 παξ. 2, λα κελ δηαλεκεζεί κέξνο ή θαη φιν ην απνκέλνλ θαζαξφ πιεφλαζκα ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο ζηα κέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, αιιά λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θάιπςε ζπγθεθξηκέλσλ αλαγθψλ. Άπθπο 29:Έκηακηη ειζθοπά 1. Αλ ν ΓΑΔ αδπλαηεί λα πιεξψζεη ηηο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο ηνπ ή αλ θαηά ηε ζχληαμε ηνπ ηζνινγηζκνχ δηαπηζησζεί φηη ην παζεηηθφ ππεξβαίλεη ην ελεξγεηηθφ θαηά ην έλα ηξίην (1/3) ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο επζχλεο φισλ ησλ κειψλ, ή αλ ππνβιεζεί αίηεζε θήξπμεο ζε πηψρεπζε ηνπ ΓΑ..Δ. απφ πηζησηή πνπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ ή απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ ΓΑ..Δ., ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα ζπγθαιέζεη ακέζσο ηε Γεληθή πλέιεπζε κε ζέκα ηελ επηβνιή έθηαθηεο εηζθνξάο ζηα κέιε. 2. ηε Γεληθή πλέιεπζε ππνβάιιεηαη ηζνινγηζκφο θαη έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηνπ ΓΑ..Δ. θαη ηελ πξνηεηλφκελε έθηαθηε εηζθνξά. 3. Η έθηαθηε εηζθνξά επηβάιιεηαη ζηα κέιε αλ ην απνθαζίζεη ε Γεληθή πλέιεπζε κε ηελ απμεκέλε απαξηία θαη πιεηνςεθία ησλ άξζξσλ 17 παξ. 3 θαη 18 παξ. 2. Η έθηαθηε εηζθνξά πξέπεη λα είλαη κέζα ζηα φξηα ηεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ησλ κειψλ πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 12 ηνπ παξφληνο λφκνπ. Η εηζθνξά απηή βαξχλεη θαη ηα κέιε πνπ απνρψξεζαλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν κέζα ζην πξνεγνχκελν ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο δηαρεηξηζηηθφ έηνο. 4. Η εηζθνξά θαηαβάιιεηαη κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηε ιήςε ηεο απφθαζεο ζηε Γεληθή πλέιεπζε. Αλ ε πξνζεζκία παξέιζεη, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ζην Δηξελνδηθείν Πίλαθα γηα ηηο ηπρφλ έθηαθηεο εηζθνξέο πνπ επηβιήζεθαλ θαη δελ θαηαβιήζεθαλ θαη ηηο ηπρφλ θαζπζηεξνχκελεο ηαθηηθέο εηζθνξέο. Ο Πίλαθαο θεξχζζεηαη εθηειεζηφο απφ ην Δηξελνδηθείν. Άπθπο 30:Σςγσώνεςζη διαδικαζία 1. Γχν ή πεξηζζφηεξνη Γαζηθνί πλεηαηξηζκνί Δξγαζίαο κπνξνχλ λα ζπγρσλεπζνχλ ζε έλαλ. Η ζπγρψλεπζε πξαγκαηνπνηείηαη είηε κε ηελ ίδξπζε ελφο λένπ ΓΑΔ ζηνλ νπνίν ελζσκαηψλνληαη νη ζπγρσλεπφκελνη, είηε κε ηελ ελζσκάησζε ελφο ή πεξηζζφηεξσλ ΓΑΔ ζε άιινλ, ν νπνίνο ήδε ιεηηνπξγεί. 2. Γηα ηε ζπγρψλεπζε απαηηείηαη απφθαζε ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ ησλ ππφ ζπγρψλεπζε ζπλεηαηξηζκψλ, ε νπνία ιακβάλεηαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηα άξζξα 17 θαη 18 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 3. Ακέζσο κεηά ηελ απφθαζε αθνινπζεί ππνρξεσηηθά ε απνγξαθή θαη απνηίκεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ ζπγρσλεπφκελσλ ζπλεηαηξηζκψλ. Η απνηίκεζε γίλεηαη κε ηελ ηξέρνπζα αμία ησλ εθηηκψκελσλ ζηνηρείσλ. Η απνγξαθή θαη απνηίκεζε γίλεηαη απφ επηηξνπή ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ έλαο (1) εθπξφζσπνο απφ θάζε ζπγρσλεπφκελν ζπλεηαηξηζκφ θαη έλαο (1) εθπξφζσπνο ηεο Έλσζεο Γαζηθψλ πλεηαηξηζκψλ Δξγαζίαο ή ηεο επνπηεχνπζαο αξρήο ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ πθίζηαηαη Έλσζε.

14 4. Μεηά ην ηέινο ηεο απνγξαθήο θαη απνηίκεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα ησλ ζπλεηαηξηζκψλ πνπ πξφθεηηαη λα ζπγρσλεπζνχλ θαινχλ ηα κέιε ηνπο ζε θνηλή Γεληθή πλέιεπζε ε νπνία ζπλέξρεηαη θαη απνθαζίδεη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. Η ζπλέιεπζε απηή εθιέγεη ην πξνζσξηλφ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ λένπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη ςεθίδεη ην θαηαζηαηηθφ ηνπ. Σν πξνζσξηλφ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνβάιιεη ην Καηαζηαηηθφ γηα έγθξηζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ Με ηελ ηειεζηδηθία ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο ηνπ αξκφδηνπ δηθαζηεξίνπ ην Καηαζηαηηθφ θαηαρσξείηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 παξ. 3 κε κλεία ηνπ αξηζκνχ ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο ηνπ δηθαζηεξίνπ ζην κεηξψν ησλ δαζηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ ηνπ εηξελνδηθείνπ εθείλνπ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ ζα έρεη ηε έδξα ηνπ ν λένο κεηά ηελ ζπγρψλεπζε ζπλεηαηξηζκφο. Απφ ηελ θαηαρψξεζε απηή ζπληειείηαη ε ζπγρψλεπζε, φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ ζπγρσλεπφκελσλ ζπλεηαηξηζκψλ απνηεινχλ πεξηνπζία ηνπ λένπ ζπλεηαηξηζκνχ ν νπνίνο ππεηζέξρεηαη ζε φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ πνπ ζπγρσλεχηεθαλ θαη ζπλερίδεη ηηο εθθξεκείο δίθεο ηνπο. 6. Μέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ θαηαρψξεζε ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ ην πξνζσξηλφ δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ζπγθαιεί ηα κέιε ηνπ ζε γεληθή ζπλέιεπζε γηα ηελ εθινγή ησλ νξγάλσλ ηνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 7. Ο λένο ζπλεηαηξηζκφο πνπ πξνέθπςε απφ ηε ζπγρψλεπζε εγγξάθεηαη ζην Μεηξψν Γαζηθψλ πλεηαηξηζηηθψλ Οξγαλψζεσλ θαη Γαζεξγαηψλ θαη ιακβάλεη ηνλ Κσδηθφ απηνχ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε ηνπ άξζξνπ 23 παξ. 4 ηνπ παξφληνο λφκνπ. Οη ζπλεηαηξηζκνί πνπ ζπγρσλεχηεθαλ δηαγξάθνληαη απφ ην Μεηξψν. 8. Όια ηα κέιε ησλ ζπλεηαηξηζκψλ πνπ ζπγρσλεχηεθαλ θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο λφκνπ γίλνληαη κέιε ηνπ λένπ ζπλεηαηξηζκνχ κε φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ νξίδεη ην λέν Καηαζηαηηθφ. Μέιε πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη δελ επηζπκνχλ ηε ζπγρψλεπζε, κπνξνχλ λα απνρσξήζνπλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηνπ ππφ ζπγρψλεπζε ζπλεηαηξηζκνχ ηνπ νπνίνπ είλαη κέιε. 9. Οη ζπλεηαηξηζηηθέο κεξίδεο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ πνπ ζπγρσλεχηεθαλ απνηεινχλ ην θεθάιαην ηνπ λένπ ζπλεηαηξηζκνχ. Αλ νη ζπλεηαηξηζηηθέο κεξίδεο είλαη άληζεο, ε θνηλή γεληθή ζπλέιεπζε ηεο παξ. 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαζνξίδεη ην χςνο ηεο λέαο ζπλεηαηξηζηηθήο κεξίδαο, ηνλ ηξφπν θαηαβνιήο ηεο δηαθνξάο γηα ηα κέιε πνπ έρνπλ κηθξφηεξεο κεξίδεο θαη ηε δηεπζέηεζε ηεο δηαθνξάο ηεο κεξίδαο ησλ κειψλ πνπ είλαη κεγαιχηεξε απφ ηε λέα κεξίδα. Άπθπο 31:Πηώσεςζη Διαδικαζία 1. Ο ΓΑ..Δ. θεξχζζεηαη ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο αλ παχζεη ηηο πιεξσκέο ησλ ρξεψλ ηνπ. 2. Η πηψρεπζε θεξχζζεηαη απφ ην Πνιπκειέο Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. 3. Αλ ππνβιεζεί αίηεζε θήξπμεο ζε πηψρεπζε ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο νξγάλσζεο απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ή αλ έρεη θαηαηεζεί αίηεζε γηα ηελ θήξπμή ηεο ζε πηψρεπζε απφ πηζησηή πνπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπγθαιεί ακέζσο ηε Γεληθή πλέιεπζε κε ζέκα ηελ επηβνιή έθηαθηεο εηζθνξάο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 29 ηνπ παξφληνο, γηα λα απνθεπρζεί ε θήξπμε ηεο έθπησζεο. 4. Μέζα ζε εμήληα (60) εκέξεο απφ ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ή απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζηε ζπλεηαηξηζηηθή νξγάλσζε, ηεο αίηεζεο γηα ηελ θήξπμή ηεο ζε πηψρεπζε, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα δειψζεη ζην Πνιπκειέο Πξσηνδηθείν αλ ζπλερίδεη ή φρη ηηο πιεξσκέο. 5. Σν Πνιπκειέο Πξσηνδηθείν πξνζδηνξίδεη δηθάζηκν γηα ηελ εθδίθαζε ηεο αίηεζεο κεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαη αλ δηαπηζηψζεη φηη εμαθνινπζεί ε θαηάζηαζε παχζεο ησλ πιεξσκψλ ιφγσ απνηπρίαο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ παξφληνο, θεξχζζεη ην ζπλεηαηξηζκφ ζε πηψρεπζε. 6. Απφ ηελ θήξπμή ηνπ ζε πηψρεπζε ν ΓΑ..Δ. δηαιχεηαη. Η πηψρεπζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ δελ ζπλεπάγεηαη ηελ πηψρεπζε ησλ κειψλ ηνπ 7. Καηά ηα ινηπά έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ πησρεπηηθνχ θψδηθα (Ν.3588/2007). Άπθπο 32: Διάλςζη 1. Ο ΓΑΔ δηαιχεηαη: α) Αλ ηα κέιε ηνπ κεησζνχλ θάησ ησλ είθνζη πέληε (25) θαη εθφζνλ εληφο ελφο έηνπο απφ ηε κείσζε δελ

15 ζπκπιεξσζεί ν σο άλσ απαηηνχκελνο ειάρηζηνο αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ. β) Αλ έιεμε ν ρξφλνο δηάξθεηάο ηνπ, πνπ νξίδεηαη ζην Καηαζηαηηθφ θαη δελ απνθαζίζηεθε ε παξάηαζή ηνπ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. γ) Αλ απνθαζίζεη ε Γεληθή πλέιεπζε κε ηελ εμαηξεηηθή απαξηία θαη πιεηνςεθία ησλ άξζξσλ 17 παξ. 3 θαη 18 παξ. 2 ηνπ παξφληνο λφκνπ. γ) Αλ θεξπρζεί ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο. Η πηψρεπζε κπνξεί λα θεξπρζεί κφλν αθνχ απνηχρεη ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 28. δ) Με απφθαζε ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηνπ ΓΑΔ κεηά απφ αίηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ή Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ, ή ησλ 2/3 ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ. 2. Αίηεζε γηα δηάιπζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ κε δηθαζηηθή απφθαζε κπνξεί λα ππνβιεζεί: α) Αλ ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ έρεη απνβεί παξάλνκε. β) Αλ ν ζπλεηαηξηζκφο αδξαλεί γηα δχν (2) ηνπιάρηζηνλ δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο ή αλ απφ ηε κείσζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ζπλάγεηαη εγθαηάιεηςε ηνπ ζθνπνχ ηνπ. γ) Αλ ν ζπλεηαηξηζκφο αδπλαηεί λα εθιέμεη δηνίθεζε ή λα δηνξίζεη πξνζσξηλή γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο έηνπο Η απφθαζε ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ ππφθεηηαη ζε έθεζε. 3. Η δηάιπζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ επέξρεηαη: α) Απφ ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ δηάξθεηάο ηνπ. β) Μφιηο ζπκπιεξσζεί έλα (1) έηνο απφ ηφηε πνπ ηα κέιε ηνπ κεηψζεθαλ θάησ ησλ είθνζη πέληε (25) θαη εθφζνλ εληφο ηνπ έηνπο απηνχ δελ ζπκπιεξψζεθε ν σο άλσ απαηηνχκελνο ειάρηζηνο αξηζκφο ησλ είθνζη πέληε (25) κειψλ. γ) Απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ε Γεληθή πλέιεπζε έιαβε ηελ απφθαζή ηεο ή ζε πεξίπησζε πξνζβνιήο ηεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 19 απφ ηελ εκεξνκελία πνπ δεκνζηεχζεθε ε ηειεζίδηθε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ δηθαζηεξίνπ. δ) Απφ ηελ εκεξνκελία πνπ δεκνζηεχζεθε ε ηειεζίδηθε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ δηθαζηεξίνπ γηα ηελ πηψρεπζε ή δηάιπζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. 4. Η δηάιπζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ γλσζηνπνηείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ ζηελ Έλσζε Γαζηθψλ πλεηαηξηζκψλ Δξγαζίαο, ηελ επνπηεχνπζα αξρή θαη ηελ Δηδηθή Γξακκαηεία Γαζψλ ηνπ ΤΠΔΚΑ θαη θαηαρσξίδεηαη ζην κεηξψν δαζηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ εδξεχεη ν ζπλεηαηξηζκφο. Άπθπο 33:Εκκαθάπιζη 1. Σε δηάιπζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ αθνινπζεί ε εθθαζάξηζε κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε ηεο δηάιπζεο πνπ επέξρεηαη απφ ηελ θήξπμε ηνπ ΓΑΔ ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο θαηά ηελ νπνία αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηνπ εκπνξηθνχ δηθαίνπ. 2. Η εθθαζάξηζε δηελεξγείηαη απφ ην Δπνπηηθφ πκβνχιην. Η Γεληθή πλέιεπζε ηνπ πλεηαηξηζκνχ ή ην Πνιπκειέο Πξσηνδηθείν αλάινγα κε ην ιφγν δηάιπζεο, κπνξνχλ κε απφθαζή ηνπο λα νξίζνπλ άιινπο εθθαζαξηζηέο. ε πεξίπησζε ζαλάηνπ, παξαίηεζεο ή αδξάλεηαο ησλ εθθαζαξηζηψλ, κεηά απφ αίηεζε κέινπο ή πηζησηή ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ πλεηαηξηζκνχ, δηνξίδεη άιινπο εθθαζαξηζηέο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εθνχζηαο δηθαηνδνζίαο. 3. Σν λνκηθφ πξφζσπν ηνπ ΓΑΔ εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη κέρξη ηε ιήμε ηεο εθθαζάξηζεο θαη γηα ηηο αλάγθεο απηήο. Σν Δπνπηηθφ πκβνχιην παξακέλεη ην ίδην, έζησ θαη αλ ζην κεηαμχ ιήμεη ε ζεηεία ηνπ. Άπθπο 34:Ενέπγειερ εκκαθαπιζηών 1. Οη εθθαζαξηζηέο έρνπλ φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 2. Με ηελ έλαξμε ηεο εθθαζάξηζεο γίλεηαη ε απνγξαθή ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη ζπληάζζεηαη ν ηζνινγηζκφο ν νπνίνο γλσζηνπνηείηαη ζην αξκφδην Δηξελνδηθείν θαη ππνβάιιεηαη ζηελ επνπηεχνπζα αξρή θαη ζηελ Έλσζε Γαζηθψλ πλεηαηξηζκψλ Δξγαζίαο ηεο νπνίαο ν ζπλεηαηξηζκφο είλαη κέινο. Αλ ε εθθαζάξηζε παξαηείλεηαη, ν ηζνινγηζκφο ζπληάζζεηαη ζην ηέινο θάζε ρξφλνπ. Ο ηειηθφο ηζνινγηζκφο θαηαξηίδεηαη ζην ηέινο ηεο εθθαζάξηζεο. 3. Οη εθθαζαξηζηέο θξνληίδνπλ γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ εθθξεκψλ ππνζέζεσλ θαη ηε ξχζκηζε ησλ εθθξεκψλ ινγαξηαζκψλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ.

16 Γλσζηνπνηνχλ ηε δηάιπζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ζε κηα εκεξήζηα ή πεξηνδηθνχ ηχπνπ εθεκεξίδα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ηεο έδξαο ηνπ θαη θαινχλ ηνπο πηζησηέο λα αλαγγείινπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπο. 4. Απαηηήζεηο ησλ πηζησηψλ θαηά ηνπ ππφ εθθαζάξηζε ζπλεηαηξηζκνχ παξαγξάθνληαη ηξία ρξφληα κεηά ηε δηάιπζή ηνπ. 5. Απφ ην πξντφλ ηεο εθθαζάξηζεο εμνθινχληαη θαηά πξψηνλ ηα ιεμηπξφζεζκα ρξέε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ πξνο ηξίηνπο κε πξφηαμε ησλ νθεηιψλ πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο. Σα πνζά ησλ επίδηθσλ θαη κε ιεμηπξφζεζκσλ απαηηήζεσλ θαηαηίζεληαη ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ. Αλ ην πνζφ πνπ απνκέλεη δελ επαξθεί γηα ηελ απφδνζε ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ κεξίδσλ, ηνχην δηαλέκεηαη κεηαμχ ησλ κειψλ. 6. Σν ππφινηπν ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ απνκέλεη κεηά ηελ θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ησλ ηξίησλ θαη ηελ απφδνζε ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ κεξίδσλ δηαλέκεηαη ζηα κέιε, εθηφο θαη αλ αιιηψο νξίδεη ην Καηαζηαηηθφ. 7. Οη ινγαξηαζκνί ηεο εθθαζάξηζεο θαη ν ηειηθφο ηζνινγηζκφο εγθξίλεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. Αλ ε ζχγθιεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο είλαη αδχλαηε, απηνί θαηαηίζεληαη απφ ηνπο εθθαζαξηζηέο ζην Δηξελνδηθείν. Η εθθαζάξηζε ηειεηψλεη κε ηελ θαηαρψξεζε ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ζην κεηξψν δαζηθψλ πλεηαηξηζκψλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ εδξεχεη ν ζπλεηαηξηζκφο ή κε ηελ θαηάζεζε ηνπ ηειηθνχ ηζνινγηζκνχ ζην Δηξελνδηθείν. 8. Σα βηβιία θαη ηα αξρεία ηνπ ΓΑΔ πνπ ιχζεθε παξαδίδνληαη ζην Δηξελνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ θπιάζζνληαη γηα δέθα (10) έηε θαη είλαη πξνζηηά ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο, κε εμαίξεζε ηα βηβιία θαη ζηνηρεία πνπ ηεξνχληαη κε βάζε ηελ θνξνινγηθή λνκνζεζία, ηα νπνία δηαηεξνχληαη ζηνλ εθάζηνηε νξηδφκελν απφ ηηο ζρεηηθέο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο ρξφλν παξαγξαθήο ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ Γεκνζίνπ γηα επηβνιή θφξνπ. 9. Η πεξηνπζία ηνπ ΓΑΔ ζε πεξίπησζε δηάιπζεο ξεπζηνπνηείηαη κέζσ δεκνπξαζίαο θαη ηα απνκέλνληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κεηά ηε δεκνπξαζία πεξηέξρνληαη, εθφζνλ έρεη γίλεη θάιπςε ή απφζβεζε ησλ ρξεψλ απφ ηελ πεξηνπζία ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ πνπ ξεπζηνπνηήζεθε, ζηελ Έλσζε Γαζηθψλ πλεηαηξηζκψλ Δξγαζίαο ε νπνία ηα δηαζέηεη ζε ζπλεηαηξηζκνχο κέιε ηεο. Άπθπο 35:Ενώζειρ Δαζικών Σςνεηαιπιζμών Επγαζίαρ (Ε.ΔΑ.Σ.Ε.) ζύζηαζη 1. Πέληε (5) ή πεξηζζφηεξνη δαζηθνί ζπλεηαηξηζκνί εξγαζίαο πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηελ ίδηα Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ απηνχ, κπνξεί λα ζπληζηνχλ ηελ Έλσζε Γαζηθψλ πλεηαηξηζκψλ Δξγαζίαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. ε θάζε Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε ζπληζηάηαη κφλν κία Δ.ΓΑ..Δ. ε πεξίπησζε πνπ νη πξσηνβάζκηνη δαζηθνί ζπλεηαηξηζκνί εξγαζίαο νη νπνίνη είλαη γξακκέλνη ζην Μεηξψν Γαζηθψλ πλεηαηξηζηηθψλ Οξγαλψζεσλ θαη Γαζεξγαηψλ θαη έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηελ πεξηθέξεηα ηεο ίδηαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο είλαη ιηγφηεξνη ηνπ αξηζκνχ πέληε (5) επηηξέπεηαη θαη εμαίξεζε: α) ε ζχζηαζε Δ.ΓΑ..Δ. κε κηθξφηεξν αξηζκφ κειψλ ή β) λα γίλνπλ κέιε Έλσζεο φκνξεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο. 2. Η Δ.ΓΑ..Δ είλαη δαζηθή ζπλεηαηξηζηηθή νξγάλσζε δεπηέξνπ βαζκνχ. Έδξα ηεο Δ.ΓΑ..Δ. είλαη ν Γήκνο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε ε δηνίθεζή ηεο θαη νξίδεηαη απφ ην Καηαζηαηηθφ ηεο. Γηα ηα έληππα ηεο Έλσζεο ηζρχνπλ φζα νξίδνληαη ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 2 γηα ηνπο Γαζηθνχο πλεηαηξηζκνχο Δξγαζίαο. 3. Γηα ηε ζχζηαζε Έλσζεο Γαζηθψλ πλεηαηξηζκψλ Δξγαζίαο απαηηείηαη απφθαζε ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ φισλ ησλ Γαζηθψλ πλεηαηξηζκψλ πνπ επηζπκνχλ ηε ζχζηαζε ηεο Έλσζεο, ε ζχληαμε Καηαζηαηηθνχ θαη ε ππνγξαθή ηνπ απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ πξσηνβάζκησλ ζπλεηαηξηζκψλ, θαζψο θαη ε έγθξηζή ηνπ απφ ην αξκφδην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο Δ.ΓΑ..Δ., ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ παξφληνο λφκνπ πνπ εθαξκφδεηαη αλάινγα. 4. Σα κέιε ηεο Δ.ΓΑ..Δ. πνπ έραζαλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ηηο πξνυπνζέζεηο λφκηκεο ιεηηνπξγίαο θαη δηαγξάθεθαλ απφ ην Μεηξψν Γαζηθψλ πλεηαηξηζηηθψλ Οξγαλψζεσλ θαη Γαζεξγαηψλ ράλνπλ απηνδίθαηα ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηεο Έλσζεο θαη δηαγξάθνληαη απφ ην Μεηξψν κειψλ. Άπθπο 36:Ενώζειρ Δαζικών Σςνεηαιπιζμών Επγαζίαρ, ζκοπόρ δπαζηηπιόηηηερ καηαζηαηικό 1. θνπφο ηεο Δ.ΓΑ..Δ. είλαη ν ζπληνληζκφο θαη ε ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ησλ Γαζηθψλ πλεηαηξηζκψλ Δξγαζίαο πνπ είλαη κέιε ηεο. 2. Η Έλσζε γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ ηεο κπνξεί λα αλαπηχζζεη ηηο αθφινπζεο δξαζηεξηφηεηεο:

17 α) Παξέρεη ζηα κέιε ηεο θάζε ζπλδξνκή θαη θξνληίδεη γηα ηνλ εθνδηαζκφ ηνπο κε κέζα θαη πιηθά πνπ είλαη απαξαίηεηα ζηηο δαζηθέο εξγαζίεο, ζηνλ πξσηνγελή ή δεπηεξνγελή ηνκέα. β) Φξνληίδεη γηα ηε δηαθήκηζε, δηαθίλεζε θαη εκπνξία ησλ δαζηθψλ πξντφλησλ ησλ κειψλ ηεο. γ) Ιδξχεη θαη δηεπζχλεη κνλάδεο επεμεξγαζίαο θαη κεηαπνίεζεο ησλ πξντφλησλ ησλ κειψλ ηεο, κφλν φηαλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο απαηηείηαη ε ζπλεξγαζία δχν ή πεξηζζνηέξσλ κειψλ ηεο Έλσζεο. δ) Φξνληίδεη γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ κειψλ ηεο κε θχθινπο ζεκηλαξίσλ ή ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία θέληξσλ επαγγεικαηηθήο θαη ζπλεηαηξηζηηθήο επηκφξθσζεο ή κε θάζε άιιν πξφζθνξν ηξφπν. 3. Η Έλσζε δελ κπνξεί λα αλαιακβάλεη γηα ινγαξηαζκφ ηεο ή γηα ινγαξηαζκφ ησλ κειψλ ηεο δαζηθέο εξγαζίεο. ηηο δαζηθέο εξγαζίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά νη πξσηνβάζκηνη δαζηθνί ζπλεηαηξηζκνί εξγαζίαο. 4. Καηά ηα ινηπά φζνλ αθνξά ηα ζέκαηα ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ ηχπνπ ηνπ Καηαζηαηηθνχ εθαξκφδεηαη αλαιφγσο ην άξζξν 4 ηνπ παξφληνο λφκνπ. Άπθπο 37:Διοίκηζη ηηρ Ε.ΔΑ.Σ.Ε. 1. Η Γεληθή πλέιεπζε απαξηίδεηαη απφ ηνπο αληηπξνζψπνπο ησλ πξσηνβάζκησλ δαζηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ εξγαζίαο κειψλ ηεο Έλσζεο, νη νπνίνη έρνπλ εθιεγεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ Ο αληηπξφζσπνο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ εθπξνζσπεί ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο Έλσζεο ην ζπλεηαηξηζκφ ηνπ, ελεξγψληαο ζηα πιαίζηα ησλ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ηνπ. 3. Κάζε δαζηθφο ζπλεηαηξηζκφο εξγαζίαο αληηπξνζσπεχεηαη ζηελ Έλσζε αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ ηνπ. Γηα θάζε δέθα (10) κέιε δαζηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ εξγαζίαο εθιέγεηαη έλαο αληηπξφζσπνο. Αλ κε ηελ αλαινγία απηή πξνθχπηεη έλα ππφινηπν κειψλ ίζν ή πάλσ απφ πέληε (5) πνπ δελ έρεη αληηπξνζσπεπζεί ηφηε εθιέγεηαη έλαο επηπιένλ αληηπξφζσπνο. 4. Κάζε αληηπξφζσπνο έρεη κία ςήθν. ηε Γεληθή πλέιεπζε κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ νη Πξφεδξνη ησλ πξσηνβάζκησλ ΓΑ..Δ. κειψλ ηεο Έλσζεο ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ. Οη αληηπξφζσπνη ησλ ζπλεηαηξηζκψλ πνπ δελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο πξνο ηελ Έλσζε, ζχκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ ηεο, δελ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε θαη δελ ππνινγίδνληαη ζηελ απαξηία απηήο. Δπίζεο δελ κπνξνχλ λα εθιεγνχλ κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ θαη Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Έλσζεο. 5. Η ζεηεία ησλ αληηπξνζψπσλ είλαη ηξηεηήο. ε θάζε πεξίπησζε φκσο ιήγεη πάληνηε κε ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ Γ. ηνπ πξσηνβάζκηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. 6. Η ηδηφηεηα ηνπ αληηπξνζψπνπ απνβάιιεηαη φηαλ ν αληηπξφζσπνο παχεη λα είλαη κέινο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ή αλαθιεζεί κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Με ηελ απψιεηα ηεο ηδηφηεηαο ηνπ αληηπξνζψπνπ, απηφο παχεη απηνδίθαηα λα αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ αλ έρεη εθιεγεί κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ή Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Έλσζεο. 7. Οη κεξίδεο θάζε δαζηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ εξγαζίαο ζηελ Έλσζε νξίδνληαη απφ ην Καηαζηαηηθφ ηεο αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ κειψλ ηνπ πξσηνβάζκηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη δελ κεηαβάιινληαη ζε πεξίπησζε κείσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ. Σν χςνο ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο κεξίδαο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ 750 επξψ. 8. Σν Γηνηθεηηθφ θαη Δπνπηηθφ πκβνχιην ηεο Έλσζεο εθιέγεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ αληηπξνζψπσλ ηεο κε ην ζχζηεκα θαη ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 9. Ο αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ νξίδεηαη ζην Καηαζηαηηθφ ηεο Έλσζεο θαη είλαη πάληνηε πεξηηηφο. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη ηνπιάρηζηνλ πέληε (5), ελψ ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπιάρηζηνλ ηξία (3). Καη εμαίξεζε γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ εδαθίνπ β α) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 26 κπνξεί ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξία (3). 10. Σα ινηπά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηα κέιε, ζηηο ζρέζεηο κειψλ κε ηελ Έλσζε, ζηε Γεληθή πλέιεπζε θαη ζηηο αξραηξεζίεο, ηα φξγαλα δηνίθεζεο ηεο Έλσζεο ξπζκίδνληαη αλάινγα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο απηνχ ηνπ λφκνπ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηα αληίζηνηρα θεθάιαηα ησλ δαζηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ εξγαζίαο. Άπθπο 38:Κοινοππαξίερ Δαζικών Σςνεηαιπιζμών Επγαζίαρ (ΚΟ.ΔΑ.Σ.Ε.)

18 1. Γχν (2) ή πεξηζζφηεξνη πξσηνβάζκηνη δαζηθνί ζπλεηαηξηζκνί εξγαζίαο πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ κπνξνχλ λα ζπληζηνχλ κεηαμχ ηνπο Κνηλνπξαμία Γαζηθψλ πλεηαηξηζκψλ Δξγαζίαο κε ζθνπφ ηελ πξναγσγή ησλ θαηαζηαηηθψλ ζθνπψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. 2. Η ΚΟ.ΓΑ..Δ. είλαη ίδην λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη γηα ηε ζχζηαζή ηεο απαηηείηαη ε ζχληαμε θαηαζηαηηθνχ θαη ππνγξαθή ηνπ απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ δαζηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ εξγαζίαο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ Κνηλνπξαμία θαη νη νπνίνη εμνπζηνδνηνχληαη γηα ην ζθνπφ απηφ κε απφθαζε ηεο Γεληθήο ηνπο πλέιεπζεο. Σν Καηαζηαηηθφ ηεο Κνηλνπξαμίαο εγθξίλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 3 ηνπ παξφληνο. 3. Η ΚΟ.ΓΑ..Δ. είλαη ζπλεηαηξηζηηθή νξγάλσζε πξψηνπ βαζκνχ. Η έδξα ηεο Κνηλνπξαμίαο νξίδεηαη ζην Καηαζηαηηθφ ηεο θαη ε πεξηθέξεηά ηεο πεξηιακβάλεη ηηο πεξηθέξεηεο ησλ δαζηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ εξγαζίαο κειψλ ηεο. Η επσλπκία ηεο Κνηλνπξαμίαο ζα πξέπεη λα δηαθξίλεηαη απφ ηελ επσλπκία άιιεο ΚΟ.ΓΑ..Δ. κε ηελ ίδηα έδξα. Γηα ηα έληππα ηεο Κνηλνπξαμίαο ηζρχνπλ φζα νξίδνληαη ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 2 γηα ηνπο Γαζηθνχο πλεηαηξηζκνχο Δξγαζίαο. 4. Η Γεληθή πλέιεπζε ηεο Κνηλνπξαμίαο απαξηίδεηαη απφ ηνπο αληηπξνζψπνπο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ κειψλ ηεο, ηα θαηαζηαηηθά ησλ νπνίσλ, θαζνξίδνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηε δηαδηθαζία νξηζκνχ θαη απψιεηαο ηεο ηδηφηεηαο ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπο ζηελ Κνηλνπξαμία. Ο αξηζκφο ησλ αληηπξνζψπσλ θάζε κέινπο ηεο Κνηλνπξαμίαο θαζνξίδεηαη απφ ην Καηαζηαηηθφ ηεο. 5. Όια ηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζχζηαζε, ζηελ εθινγή Γηνηθεηηθνχ θαη Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ θαη γεληθά ζηε δηνίθεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Κνηλνπξαμίαο, ξπζκίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, πνπ εθαξκφδνληαη αλάινγα. Άπθπο 39:Ανάλογη εθαπμογή διαηάξεων Γηα ηηο Δ.ΓΑ..Δ. θαη ηηο ΚΟ.ΓΑ..Δ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ πνπ ζεζπίδνπλ νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο, θνξνινγηθέο απαιιαγέο θαη θίλεηξα ή αθνξνχλ θαη ξπζκίδνπλ ζέκαηα ησλ πξσηνβάζκησλ δαζηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ (ΓΑ..Δ.), εθφζνλ δελ πξνβιέπεηαη ξεηή εμαίξεζε ή απφθιηζε ζηηο δηαηάμεηο απηέο. Άπθπο 40: 1. Σηκσξνχληαη κε θπιάθηζε απφ ηξεηο (3) κήλεο έσο έλα (1) έηνο, εθφζνλ απφ άιιεο δηαηάμεηο δελ πξνβιέπεηαη βαξχηεξε πνηλή, ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη νη ππάιιεινη δαζηθψλ ζπλεηαηξηζηηθψλ νξγαλψζεσλ αλ: α) Δλ γλψζεη ηνπο παξέρνπλ ζηε γεληθή ζπλέιεπζε ή ζε εθείλνλ πνπ αζθεί ηελ επνπηεία ή δηελεξγεί ην δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν ςεπδή ζηνηρεία ή αξλνχληαη ή απνθξχπηνπλ αιεζή;;; ζηνηρεία ή γεγνλφηα ή πεξηζηαηηθά πνπ αθνξνχλ ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ δαζηθψλ ζπλεηαηξηζηηθψλ νξγαλψζεσλ. β) Δλ γλψζεη ηνπο πξνβαίλνπλ ζε ςεπδείο ή εηθνληθέο εγγξαθέο ζηα βηβιία ησλ δαζηθψλ ζπλεηαηξηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ή ζπληάζζνπλ ςεπδείο ή εηθνληθνχο ηζνινγηζκνχο απηψλ. γ) Αξλνχληαη λα παξαδψζνπλ ή απνθξχπηνπλ απφ εθείλνλ πνπ αζθεί ηελ επνπηεία ή δηελεξγεί ην δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν ηα ηεξνχκελα ζηνηρεία ή βηβιία ή παξεκπνδίδνπλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηελ άζθεζε ηνπ ειέγρνπ ή ηεο επνπηείαο. 2. Σηκσξνχληαη κε θπιάθηζε απφ ηξεηο (3) κήλεο κέρξη έλα (1) έηνο, εθφζνλ απφ άιιεο δηαηάμεηο δελ πξνβιέπεηαη βαξχηεξε πνηλή, ηα κέιε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ ή εθείλνη πνπ δηελεξγνχλ δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν αλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο παξέρνπλ ελ γλψζεη ηνπο ςεπδή ζηνηρεία ή απνθξχπηνπλ ή αξλνχληαη αιεζή γεγνλφηα ή πεξηζηαηηθά, πνπ αθνξνχλ ζηε δηαρείξηζε ή ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ δαζηθψλ ζπλεηαηξηζηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη πεξηήιζαλ ζε γλψζε ηνπο απφ ηελ επνπηεία ή ηνλ έιεγρν πνπ δηελήξγεζαλ ζε απηέο. 3. Σηκσξείηαη κε θπιάθηζε απφ έλα (1) κήλα κέρξη έλα (1) έηνο ή κε ρξεκαηηθή πνηλή ή θαη κε ηηο δχν πνηλέο εθφζνλ απφ άιιεο δηαηάμεηο δελ πξνβιέπεηαη βαξχηεξε πνηλή, φπνηνο παξεκπνδίδεη ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ή Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κειψλ ησλ δαζηθψλ ζπλεηαηξηζηηθψλ νξγαλψζεσλ κε ρξήζε ζσκαηηθήο βίαο ή απεηιήο ζσκαηηθήο βίαο ή άιιεο παξάλνκεο πξάμεο ή παξάιεηςεο. 4. Σηκσξείηαη κε θπιάθηζε απφ έλα (1) κήλα κέρξη έλα (1) έηνο, εθφζνλ απφ άιιεο δηαηάμεηο δελ πξνβιέπεηαη βαξχηεξε πνηλή, φπνηνο: α) Δλεξγεί πξάμεηο δηνίθεζεο ή δηαρείξηζεο ή επνπηείαο ή ειέγρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ.

19 β) Φεθίδεη ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ ή ςεθίδεη πνιιέο θνξέο ή δίλεη πνιιαπιή ςήθν ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηελ παξαγσγή κε γλήζηνπ απνηειέζκαηνο εθινγήο ή λνζεχεη ην γλήζην απνηέιεζκα εθινγήο γηα ηελ αλάδεημε δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ, επνπηηθψλ ζπκβνπιίσλ θαη αληηπξνζψπσλ ησλ δαζηθψλ ζπλεηαηξηζηηθψλ νξγαλψζεσλ. 5. Με ηηο πνηλέο ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ ηηκσξνχληαη ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ή Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ, ή ηα κέιε ησλ επηηξνπψλ πνπ νξίδνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ή νη εθθαζαξηζηέο, γηα παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ ή ηνπ θαηαζηαηηθνχ ή γηα ελέξγεηεο πνπ αληίθεηληαη ζηηο απνθάζεηο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ή γηα κε εθηέιεζε ζχκθσλα κε ην λφκν θαη ην θαηαζηαηηθφ ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, θαζψο θαη γηα ηελ παξάιεηςε ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ. Άπθπο 41:Δικαίωμα ππόζβαζηρ Γηθαίσκα ζηα θίλεηξα θαη ηηο παξνρέο ησλ άξζξσλ 42 θαη 43 ηνπ παξφληνο λφκνπ θαζψο θαη ησλ εθάζηνηε ηζρπφλησλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ έρνπλ κφλν νη Γαζηθέο πλεηαηξηζηηθέο Οξγαλψζεηο (ΓΑ..Δ., ΚΟ.ΓΑ..Δ. θαη Δ.ΓΑ..Δ.) πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζην Μεηξψν Γαζηθψλ πλεηαηξηζηηθψλ Οξγαλψζεσλ θαη Γαζεξγαηψλ ηνπ ΤΠΔΚΑ. Άπθπο 42: Αναπηςξιακά κίνηηπα 1. Οη Γαζηθνί πλεηαηξηζκνί Δξγαζίαο (ΓΑ..Δ.) θαη νη Κνηλνπξαμίεο απηψλ (ΚΟ.ΓΑ..Δ.) θαζψο θαη νη Δλψζεηο ηνπο (Δ.ΓΑ..Δ.) έρνπλ δηθαίσκα ελίζρπζεο απφ ην Πξάζηλν Σακείν ηνπ ΤΠΔΚΑ πξνθεηκέλεο ηεο πξνψζεζεο ππ απηψλ, επί ηε βάζεη ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ, ησλ αθφινπζσλ δξαζηεξηνηήησλ: α) Σνπ εθνδηαζκνχ ησλ πξσηνβάζκησλ δαζηθψλ ζπλεηαηξηζηηθψλ νξγαλψζεσλ κε κέζα (κεραληθφ εμνπιηζκφ θαη δψα κεηαθνξάο θαη ζχξζεο δαζηθψλ πξντφλησλ θ.ιπ κέζα) θαη πιηθά παξαγσγήο θαη ηεο ζπληήξεζεο απηψλ, ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα ζηηο δαζηθέο εξγαζίεο, ζηνλ πξσηνγελή ή δεπηεξνγελή ηνκέα. β) Σεο δηαθήκηζεο, δηαθίλεζεο θαη εκπνξίαο ησλ πξσηνγελψλ δαζηθψλ πξντφλησλ. γ) Σεο ίδξπζεο θαη δηεχζπλζεο κνλάδσλ επεμεξγαζίαο θαη κεηαπνίεζεο ησλ πξντφλησλ απηψλ. δ) Σεο επηκφξθσζεο ησλ κειψλ ηνπο κε θχθινπο ζεκηλαξίσλ ή κε ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία θέληξσλ επαγγεικαηηθήο θαη ζπλεηαηξηζηηθήο επηκφξθσζεο ή κε θάζε άιιν πξφζθνξν ηξφπν. ΟΙ ΓΑ..Δ. θαη ΚΟ.ΓΑ..Δ. δηθαηνχληαη επηπξνζζέησο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζηαζία ησλ δαζψλ απφ ππξθαγηέο. Η ρξεκαηνδφηεζε ησλ Γαζηθψλ πλεηαηξηζκψλ Δξγαζίαο (ΓΑ..Δ.) ησλ Κνηλνπξαμηψλ απηψλ (ΚΟ.ΓΑ..Δ), θαζψο θαη ησλ Δλψζεψλ ηνπο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ. 2. Με Κνηλή Απφθαζε ηνπ ππνπξγνχ ΠΔΚΑ θαη ησλ θαηά πεξίπησζε αξκφδησλ ππνπξγψλ κπνξεί λα θαζνξίδνληαη θίλεηξα γηα ηε ζπγρψλεπζε θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ δαζηθψλ ζπλεηαηξηζηηθψλ νξγαλψζεσλ, θαη λα νξίδεηαη ε ζρεηηθή δηαδηθαζία, ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. 3. Με θνηλή απφθαζε ησλ ππνπξγψλ Μεηαθνξψλ, Τπνδνκψλ θαη Γηθηχσλ θαη Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαζνξίδνληαη ηα θξηηήξηα ρνξήγεζεο, ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη ε ζρεηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ απφθηεζε άδεηαο Φ/X «αγξνηηθνχ» γηα ηα νρήκαηα ησλ ΓΑ..Ο. θαη ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ κειψλ ησλ πξσηνβάζκησλ δαζηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο δαζηθέο εξγαζίεο. 4. Οη πξσηνβάζκηεο θαη δεπηεξνβάζκηεο δαζηθέο ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο, δελ ππνρξενχληαη λα εγγξάθνληαη ζηα Δκπνξηθά Δπηκειεηήξηα ηεο ρψξαο. Άπθπο 43:Φοπολογικέρ απαλλαγέρ 1. Σα θαηαζηαηηθά ησλ δαζηθψλ ζπλεηαηξηζηηθψλ νξγαλψζεσλ δελ ππφθεηληαη ζε ηέινο ραξηνζήκνπ, ή άιιε επηβάξπλζε ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή ππέξ ηξίηνπ. 2. Γηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, πνπ παξέρνπλ θάζε θνξά δηεπθνιχλζεηο ή απαιιαγέο απφ θφξνπο, ηέιε ραξηνζήκνπ ή άιια ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ηέιε, εηζθνξέο ή δηθαηψκαηα ππέξ νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ γηα ηε ζπγρψλεπζε επηρεηξήζεσλ εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη ζηνπο δαζηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο εξγαζίαο, πνπ ζπγρσλεχνληαη, εθφζνλ απηνί πιεξνχλ ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο αληίζηνηρεο δηαηάμεηο πξνυπνζέζεηο.

20 3. Αγνξέο αθηλήησλ απφ ΓΑ..Ο. γηα ηε δεκηνπξγία κνλάδσλ επεμεξγαζίαο θαη κεηαπνίεζεο δαζηθψλ πξσηνγελψλ πξντφλησλ (επηρεηξήζεσλ) κέζα ζηελ πεξηθέξεηά ηνπο ή κεηαρεηξηζκέλσλ θηλεηψλ κέζσλ δαζηθήο παξαγσγήο, έρνπλ ηελ ίδηα θνξνινγηθή κεηαρείξηζε φπσο ην Γεκφζην. 4. Οη εηζθνξέο ησλ κειψλ πξνο ηηο δαζηθέο ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο δελ ππφθεηληαη ζε θφξν ή ζε ηέινο ραξηνζήκνπ ή νπνηαδήπνηε άιιε επηβάξπλζε ππέξ ηξίηνπ. 5. Οη θαηαζέζεηο ησλ κειψλ ηνπ δαζηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ εξγαζίαο ζε απηφλ, νη αλαιήςεηο θαηαζέζεσλ θαη νη ρνξεγήζεηο δαλείσλ απφ ηνλ ζπλεηαηξηζκφ ζηα κέιε ηνπ απαιιάζζνληαη απφ θάζε ηέινο ραξηνζήκνπ ή άιιν ηέινο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη απφ θάζε εηζθνξά ή δηθαίσκα ππέξ ηξίηνπ. 6. Απαιιάζζεηαη ηνπ θφξνπ κεηαβίβαζεο αθηλήησλ ε αμία ηνπ αθηλήηνπ πνπ κεηαβηβάδεηαη ζηα κέιε ησλ δαζηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ εξγαζίαο θαηά ην πνζνζηφ πνπ ππνβιήζεθε απηή ζε θφξν κεηαβίβαζεο θαηά ηελ αγνξά απφ ην ζπλεηαηξηζκφ ηνπ αθηλήηνπ πνπ κεηαβηβάδεηαη. 7. Γελ ππφθεηληαη ζε θφξν κεηαβίβαζεο ή ηέινο ή άιιν δηθαίσκα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή ηξίησλ νη πξάμεηο κε ηηο νπνίεο θηλεηά ή αθίλεηα κεηαβηβάδνληαη κεηαμχ δαζηθψλ ζπλεηαηξηζηηθψλ νξγαλψζεσλ. 8. Δηδηθά γηα απαιιαγέο απφ ην Φ.Π.Α έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ λ.1642/1986 (ΦΔΚ 125 Α ), φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά. 9. Σα πιενλάζκαηα ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο ησλ δαζηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ εξγαζίαο, πνπ δηαλέκνληαη ζηα κέιε, ππφθεηληαη κφλν ζε θνξνινγία εηζνδήκαηνο ησλ κειψλ αλεμαξηήησο ηεο θαηαβνιήο ηνπο ή εμαηνκηθεπκέλεο δηαηήξεζήο ηνπο σο θαηάζεζεο ζην ζπλεηαηξηζκφ. 10. Οη πξνβιεπφκελεο ζηα άξζξα 41 θαη 42 ρξεκαηνδνηήζεηο ππέξ ΓΑΟ απαιιάζζνληαη απφ θάζε ηέινο ραξηνζήκνπ ή άιιε επηβάξπλζε ππέξ Γεκνζίνπ θαζψο θαη απφ άιιε εηζθνξά ή δηθαίσκα ππέξ ηξίηνπ. Άπθπο 44:Παπασώπηζη εκμεηάλλεςζηρ και βεληίωζη δαζών ζε Δαζικούρ Σςνεηαιπιζμούρ Επγαζίαρ 1. Η επηινγή θαη ν ηξφπνο εθκεηάιιεπζεο ησλ ζπζηάδσλ ησλ θάζε κνξθήο δαζψλ, πνπ αλήθνπλ ζην Γεκφζην ή λνκηθά πξφζσπα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 6 ηνπ λ. 1256/1982, γίλεηαη απφ ηε Γηεχζπλζε Γαζψλ ηνπ λνκνχ. 2. Η παξαρψξεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ αλσηέξσ δαζψλ ζε δαζηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο εξγαζίαο γίλεηαη αλά ζπζηάδα ή ηκήκα δαζηθνχ ζπκπιέγκαηνο θαη απνθιείεηαη θάζε άιιεο κνξθήο παξαρψξεζε. ηνπο δαζηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο εξγαζίαο αλαηίζεληαη θαη εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη βειηίσζεο ησλ ζπζηάδσλ ησλ νπνίσλ παξαρσξείηαη ε εθκεηάιιεπζε. 3. Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα δάζε πνπ αλήθνπλ ζην Γεκφζην, ε παξαρψξεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο (ησλ επηιεγκέλσλ θαηά ηελ παξ. 1) ζπζηάδσλ ή ηκεκάησλ ηνπο γίλεηαη ρσξίο κίζζσκα, κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο πξνο ηνπο δαζηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο εξγαζίαο ηεο πεξηθέξεηάο ηνπ χζηεξα απφ αίηεζή ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ δελ εθδεισζεί ελδηαθέξνλ απφ ζπλεηαηξηζκνχο ηεο πεξηθέξεηαο ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, είλαη δπλαηφλ ε εθκεηάιιεπζε λα παξαρσξεζεί ζε ζπλεηαηξηζκφ άιιεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο ε παξαρψξεζε γίλεηαη κε κίζζσκα θαη θαηφπηλ ζπκθσλίαο κεηαμχ ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ δάζνπο θαη ηνπ δαζηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ εξγαζίαο. ηελ απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα, θαζψο θαη ζην ζπκθσλεηηθφ παξαρψξεζεο πεξηιακβάλνληαη νη φξνη εθηέιεζεο ησλ απαξαίηεησλ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε, ζπληήξεζε θαη βειηίσζε ηνπ δάζνπο, δαζηθψλ εξγαζηψλ. 4. Γηαθσλία σο πξνο ηνπο φξνπο ηεο ζπκθσλίαο κεηαμχ ηδηνθηήηε θαη ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ επηιχεηαη απφ ηε Γηεχζπλζε πληνληζκνχ θαη Δπηζεψξεζεο (ή ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Γαζψλ θαη Αγξνηηθψλ Τπνζέζεσλ) ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ δάζνπο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο πξνζθπγήο ζην δηνηθεηηθφ πξσηνδηθείν. 5. Αλ ν Γαζηθφο πλεηαηξηζκφο Δξγαζίαο δελ πξαγκαηνπνηεί ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ δαζψλ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο νηθείαο δαζηθήο ππεξεζίαο, εθηφο ησλ πξνζηίκσλ πνπ επηβάιινληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 παξ. 4 ηνπ Π.Γ 126/1986 (ΦΔΚ: 44 Α ), ν ζπλεηαηξηζκφο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη απνθιείεηαη ε παξαρψξεζε ζε απηφλ ηεο εθκεηάιιεπζεο δαζψλ γηα ηα επφκελα 2 ρξφληα. 6. Όζεο ζπζηάδεο ή ηκήκαηα δαζψλ παξαρσξήζεθαλ ζε δαζηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ παξαγξάθνπο θαη απηνί γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δελ ηα εθκεηαιιεχηεθαλ, ηα εθκεηαιιεχνληαη νη ηδηφθηεηεο ηνπο κε απηεπηζηαζία ή κίζζσζε ιήκκαηνο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.Γ 86/1969 (ΦΔΚ: 7Α ). 7. Με Π.Γ πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαζνξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο, ε δηαδηθαζία, ηα ππνδείγκαηα ζπκθσλίαο, νη εγγπήζεηο θαη νη ινηπέο

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΤ (ύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2810/2000,όπωο ηξνπνπνηήζεθε Με ηνλ Ν.4015/2011)

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΤ (ύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2810/2000,όπωο ηξνπνπνηήζεθε Με ηνλ Ν.4015/2011) ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΤ (ύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2810/2000,όπωο ηξνπνπνηήζεθε Με ηνλ Ν.4015/2011) Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο Σνπ Αγξνηηθνύ πλεηαηξηζκνύ «ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΟΛΤΔΤΝΑΜΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ «ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΣΟΤ» (ΚΟΗΝ..ΔΠ.)

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ «ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΣΟΤ» (ΚΟΗΝ..ΔΠ.) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I: ΠΡΟΣΤΠΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ «ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΣΟΤ» (ΚΟΗΝ..ΔΠ.) ηελ Αζήλα ζήκεξα 27-11-2013 ηνπ έηνπο 2013, νη: 1. Θωκάο νπηιίδεο ηνπ Μηραήι θαη ηεο νθίαο,... 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ. ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο. Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000.

ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ. ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο. Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000. ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000 γηα ηηο ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΝΟΜΟΤ ΔΒΡΟΤ (Τ.ΦΑ. Δ.)

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΝΟΜΟΤ ΔΒΡΟΤ (Τ.ΦΑ. Δ.) Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΝΟΜΟΤ ΔΒΡΟΤ (Τ.ΦΑ. Δ.) -------------------------//-----------------------------------//---------------------------------- Αρζρο 1 ο χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο 2009 Σου Αστικού υνεταιρισμού με την Δπωνυμία ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ υν.π.δ.

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο 2009 Σου Αστικού υνεταιρισμού με την Δπωνυμία ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ υν.π.δ. Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο 2009 Σου Αστικού υνεταιρισμού με την Δπωνυμία ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ υν.π.δ. Π Ρ Ο Ο Η Μ Η Ο 1.α. Με ηελ απφ 19 Ηνπιίνπ 1993 Ηδξπηηθή πλέιεπζε ζπζηήζεθε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα.

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα. ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΓΡΤΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΦΡΑΓΙΓΑ Άξζξν 1ν Ίδξπζε, επσλπκία θαη έδξα ηνπ σκαηείνπ. Ιδξχεηαη ζσκαηείν

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ» Άξζξν 1. Ίδξπζε - ύζηαζε - Επσλπκία

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ» Άξζξν 1. Ίδξπζε - ύζηαζε - Επσλπκία ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ» Άξζξν 1 Ίδξπζε - ύζηαζε - Επσλπκία Ιδξχεηαη κε θεξδνζθνπηθφ πνιηηηζηηθφ σκαηείν κε ηελ επσλπκία «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ», πνπ βαζίδεηαη ζηελ εζεινληηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205 Αζήλα, 15/9/2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΜΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α' ΦΠΑ Σαρ.Γ/λζε ίλα 2-4 Σαρ.Κψδηθαο 10672

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΔΣΑΙΡΙΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ (ΚΟΙΝ..ΔΠ.)

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΔΣΑΙΡΙΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ (ΚΟΙΝ..ΔΠ.) ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΔΣΑΙΡΙΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ (ΚΟΙΝ..ΔΠ.) ηελ Πχξγν ζήκεξα 17 Οθησβξίνπ ηνπ έηνπο 2013, νη: 1) Θενδσξφπνπινο Παλαγηψηεο ηνπ Κσλζηαληίλνπ θαη ηεο Υξπζνχιαο, πνπ γελλήζεθε ζηνλ Πχξγν, ην έηνο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόηαζε ηροποποίεζες θαηαζηαηηθού ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ.

Πρόηαζε ηροποποίεζες θαηαζηαηηθού ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. Πρόηαζε ηροποποίεζες θαηαζηαηηθού ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. Με θίηξηλν νη ζπκπιεξψζεηο/ηξνπνπνηήζεηο Με θφθθηλν δηαγξαθέο ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΗ ΔΝΧΗ ΑΠΟΣΡΑΣΧΝ ΔΝΟΠΛΧΝ ΓΤΝΑΜΔΧΝ (ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ.) ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΔΠΧΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ - ΔΜΒΛΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== γελλήζεθε ζην/ελ..., ην έηνο..., θάηνηθνο

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== γελλήζεθε ζην/ελ..., ην έηνο..., θάηνηθνο ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ... ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : 1)...... ηνπ... θαη ηεο..., πνπ γελλήζεθε ζην/ελ......, ην έηνο..., θάηνηθνο... (νδφο...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΩΜΑΣΔΙΟΤ. Ηδξχεηαη πνιηηηζηηθφ ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ύλλογορ Φίλυν Γημόζιαρ Κενηπικήρ Βιβλιοθήκηρ εππών».

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΩΜΑΣΔΙΟΤ. Ηδξχεηαη πνιηηηζηηθφ ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ύλλογορ Φίλυν Γημόζιαρ Κενηπικήρ Βιβλιοθήκηρ εππών». «ΤΛΛΟΓΟ ΦΙΛΩΝ ΓΗΜΟΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΡΡΩΝ» ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΑΡΘΡΟ 1 Δπυνςμία Ηδξχεηαη πνιηηηζηηθφ ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ύλλογορ Φίλυν Γημόζιαρ Κενηπικήρ Βιβλιοθήκηρ εππών». ΑΡΘΡΟ 2 Έδπα Ο χιινγνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο Γηα ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ ζπληζηάηαη λαπηηθή εηαηξεία ππν ηελ επσλπκία «Σθχξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ. Σεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο. «Κίλεζε γηα ην Πεξηβάιινλ, ηνλ Άλζξσπν θαη ηελ Πνηόηεηα δσήο» - «Οηθόθαηξα»,

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ. Σεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο. «Κίλεζε γηα ην Πεξηβάιινλ, ηνλ Άλζξσπν θαη ηελ Πνηόηεηα δσήο» - «Οηθόθαηξα», ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο «Κίλεζε γηα ην Πεξηβάιινλ, ηνλ Άλζξσπν θαη ηελ Πνηόηεηα δσήο» - «Οηθόθαηξα», «Δεν θα ζώζοσμε όλα όζα θα θέλαμε, αλλά θα ζώζοσμε πολλά περιζζόηερα από όηι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΝΩΔΩΝ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΟΤ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑΣΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΘΡΟ 1. ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ Ιδξχεηαη Οκνζπνλδία κε

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΝΩΔΩΝ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΟΤ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑΣΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΘΡΟ 1. ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ Ιδξχεηαη Οκνζπνλδία κε ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΝΩΔΩΝ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΟΤ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑΣΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΘΡΟ 1. ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ Ιδξχεηαη Οκνζπνλδία κε ηελ επσλπκία ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΝΩΔΩΝ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟY (άξζξα 8,10,11,12,13,14,23,25,28 θαη 30) Σ. Γ. 19/7/2011

ΥΔΓΙΟ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟY (άξζξα 8,10,11,12,13,14,23,25,28 θαη 30) Σ. Γ. 19/7/2011 ΙΥΤΟΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Άπθπο 8 Γικαιώμαηα Μειοτηθίαρ 1) Μεηά απφ αίηεζε Μεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη πνπ έρνπλ θαηαζέζεη ηηο κεηνρέο ηνπο ζε νπνηαδήπνηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος

Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος N. 727/13-10-1977 (ΦEK η. A' 308) Πεξί ηξνπνπνίεζεο δηαηάμεσλ ηεο πεξί Παλειιήληνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ θαη Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ, θείκελεο Nνκνζεζίαο. Άρθρο 1. O Παλειιήληνο Iαηξηθφο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΝΑΤΙΠΛΟΪΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ - Π.Ο.Ν.Α.ΘΑ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΝΑΤΙΠΛΟΪΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ - Π.Ο.Ν.Α.ΘΑ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΝΑΤΙΠΛΟΪΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ - Π.Ο.Ν.Α.ΘΑ 1. ΔΠΩΝΤΜΙΑ Ιδξχεηαη ζηελ Κχπξν σκαηείν κε ηελ επσλπκία: ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΩΜΑΣΔΙΟ ΝΑΤΙΠΛΟΪΑ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ (Π.Ο.Ν.Α.ΘΑ). 2. ΈΓΡΑ Έδξα ηνπ σκαηείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. «Παπαπαύλοσ Γημήηριος Μονοπρόζωπη Ι.Κ.Δ.» με ηην επωνσμία Integrated Medical Services P.C.

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. «Παπαπαύλοσ Γημήηριος Μονοπρόζωπη Ι.Κ.Δ.» με ηην επωνσμία Integrated Medical Services P.C. Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο ΣΗ ΔΣΑΙΡΙΑ «Παπαπαύλοσ Γημήηριος Μονοπρόζωπη Ι.Κ.Δ.» με ηην επωνσμία Integrated Medical Services P.C. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' - ΤΣΑΗ - ΔΠΧΝΤΜΙΑ - ΚΟΠΟ - ΔΓΡΑ - ΓΙΑΡΚΔΙΑ Άρθρο 1ο - ΤΣΑΗ - ΔΠΧΝΤΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Ιδησηηθή θεθαιαηνπρηθή εηαηξία

Ιδησηηθή θεθαιαηνπρηθή εηαηξία Ιδησηηθή θεθαιαηνπρηθή εηαηξία Γηάγξακκα ξπζκίζεσλ Κεθάιαην Α Γεληθέο δηαηάμεηο... 1 Κεθάιαην Β - Ίδξπζε ηεο εηαηξίαο... 4 Κεθάιαην Γ - Γηαρείξηζε θαη εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξίαο... 6 Κεθάιαην Γ - Απνθάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ (Μ.Α..) ΝΔΑ ΓΔΝΔΑ ΑΒΔΣΟΥΩΡΙΟΤ».

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ (Μ.Α..) ΝΔΑ ΓΔΝΔΑ ΑΒΔΣΟΥΩΡΙΟΤ». ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ (Μ.Α..) ΝΔΑ ΓΔΝΔΑ ΑΒΔΣΟΥΩΡΙΟΤ». ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΙΓΡΤΙ - ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΚΟΠΟ ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδξχεηαη κε επαγγεικαηηθφ σκαηείν, κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Αληηθείκελν (Άξζξν 1 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηεο Οδεγίαο) Άξζξν 2 Πεδίν Δθαξκνγήο (Άξζξν 1 6 θαη 7 ηεο Οδεγίαο)

ΝΟΜΟ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Αληηθείκελν (Άξζξν 1 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηεο Οδεγίαο) Άξζξν 2 Πεδίν Δθαξκνγήο (Άξζξν 1 6 θαη 7 ηεο Οδεγίαο) ΝΟΜΟ "Γηθαίωκα ηωλ εξγαδνκέλωλ ζηελ ελεκέξωζε θαη δηαβνύιεπζε ζε θνηλνηηθήο θιίκαθαο επηρεηξήζεηο θαη νκίινπο επηρεηξήζεωλ ζε ζπκκόξθωζε πξνο ηελ Οδεγία 2009/38/ΔΚ/6.5.2009" ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη :

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ ίδξπζε Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ην

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3869/10 (ΦΔΚ 130 Α/3-8-2010- Γηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο

Ν. 3869/10 (ΦΔΚ 130 Α/3-8-2010- Γηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο Ν. 3869/10 (ΦΔΚ 130 Α/3-8-2010- Γηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. σκαηείνπ κε έδξα ηελ Αζήλα θαη ηελ επσλπκία ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α. Ίδξπζε Έδξα θνπφο.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. σκαηείνπ κε έδξα ηελ Αζήλα θαη ηελ επσλπκία ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α. Ίδξπζε Έδξα θνπφο. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο σκαηείνπ κε έδξα ηελ Αζήλα θαη ηελ επσλπκία ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε Έδξα θνπφο Άξζξν 1 Ηδξχεηαη θνηλσθειέο επηζηεκνληθφ ζσκαηείν κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Επσλπκία Έδξα. Άξζξν 1. Ιδξχεηαη Σσκαηεην κε ηελ επσλπκία «Κχηαξν Ελαιιαθηηθψλ Αλαδεηήζεσλ Νέσλ» (ζην εμήο Κ.Ε.A.Ν.) κε έδξα ην Ίιηνλ Αηηηθήο.

Επσλπκία Έδξα. Άξζξν 1. Ιδξχεηαη Σσκαηεην κε ηελ επσλπκία «Κχηαξν Ελαιιαθηηθψλ Αλαδεηήζεσλ Νέσλ» (ζην εμήο Κ.Ε.A.Ν.) κε έδξα ην Ίιηνλ Αηηηθήο. Επσλπκία Έδξα Άξζξν 1 Ιδξχεηαη Σσκαηεην κε ηελ επσλπκία «Κχηαξν Ελαιιαθηηθψλ Αλαδεηήζεσλ Νέσλ» (ζην εμήο Κ.Ε.A.Ν.) κε έδξα ην Ίιηνλ Αηηηθήο. Σθνπφο Άξζξν 2 Σθνπφο ηνπ Σσκαηείνπ είλαη ε αλαβάζκηζε ηνπ ηξφπνπ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α87Ω12-ΕΜΝ ΑΡΗΘΜΟ 6

ΑΔΑ: 4Α87Ω12-ΕΜΝ ΑΡΗΘΜΟ 6 ΑΡΗΘΜΟ 6 ΑΔΑ: 4Α87Ω12-ΕΜΝ Α Π Ο Π Α Μ Α ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΚΤΓΡΑ ΣΗ 30 ΜΑΡΣΗΟΤ 2011 ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ: 111/2011 ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ Έγθξηζε θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Ελληνική ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ Αθήνα, 10 Ασγούζηοσ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Αριθ. Πρφη.: 45722 ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΘΖΖ Γ/ΛΖ ΟΡΓΑΛΩΖ ΘΑΗ ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΟΣΑ ΣΚΖΚΑ ΟΡΓΑΛΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1268/1982 (ΦΔΚ 87 Α ) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1268/1982 (ΦΔΚ 87 Α ) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 1 Ν. 3549/07 (ΦΔΚ 69 Α/20-3-2007 Γηνξζ.θαικ. ζην ΦΔΚ-145 Α/5-7-07) : Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ (Δ.Φ.Ο.Δπ.Α.) ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ (Δ.Φ.Ο.Δπ.Α.) ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ - 1 - ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ (Δ.Φ.Ο.Δπ.Α.) ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ Άπθπο 1 ο Δπωνςμία - Έδπα - Αςηονομία Μελών - Δκσώπηζη Γικαιωμάηων - Ηδπςηικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ.

ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. 3873/2010) Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη ηηο αξρέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων)

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) ΝΟΜΟΣ 4070/2012 (ΦΕΚ Α 82) Άξζξν 133 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β' ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 1. Η παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839)

Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839) Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839) Απθπο 0 Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 68 ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡ. 2725 ΦΔΚ Α' 121/17.6.1999. Δξαζηηερληθφο θαη επαγγεικαηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ & ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΙΓΡΤΗ ΑΔ ΑΠΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΑΗΛΔΗΟ ΠΑΝΑΓΟΤ ΔΗΖΓΖΣΔ: ΑΒΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)».

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)». Αθήνα, 14.07.2011 ΠΟΛ.: 1150 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 15 η Γ/ΝΗ ΚΒ ΣΜΗΜΑ Α Σασ.

Διαβάστε περισσότερα

*** Ζ παξάγξαθνο 2 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξάγξαθν 15 άξζξνπ 20 Ν.4019/2011,ΦΔΚ Α 216/30.9.2011.

*** Ζ παξάγξαθνο 2 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξάγξαθν 15 άξζξνπ 20 Ν.4019/2011,ΦΔΚ Α 216/30.9.2011. Ν. 3869/2010, ΦΔΚ Α 130/3-8-2010: Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο (κε ηηο αιιαγέο ηνπ Ν. 4161/14-06-2013) Άξζξν 1 Πεδίν εθαξκνγήο 1. Φπζηθά πξφζσπα πνπ δελ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 20 Απρηιίοσ 2011 Α) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & Αρηζκ. Πρφη.: 19664 ΗΛ/ΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΣΑ ΠΡΟ: α) Αποθεληρφκέλες ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ Ημερομηνίες εγκρίσεως Καταστατικού: 12.07.2006 08.07.2009 14.07.2010 29.09.2010 18.07.2012 13.07.2013 12.07.2014 11.07.2015 ΔΣΟ ΙΓΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ν. 3869/2010 όπωρ ηποποποιήθηκε με ηον ν. 4161/2013

Ο ν. 3869/2010 όπωρ ηποποποιήθηκε με ηον ν. 4161/2013 Ο ν. 3869/2010 όπωρ είσε μέσπι 13.06.2013 Ο ν. 3869/2010 όπωρ ηποποποιήθηκε με ηον ν. 4161/2013 Άξζξν 1 Ο ν. 3869/2010 όπωρ ηποποποιήθηκε με ηον ν. 4336/2015 https://www.blogger.com/nullπεδίν εθαξκνγήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

aαθλζσημοτ ΓΖΜΟΤ ΝΔΣΟΡΗΟΤ

aαθλζσημοτ ΓΖΜΟΤ ΝΔΣΟΡΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΖΜΟΤ ΝΔΣΟΡΗΟΤ (ΓΖ.Κ.Δ.Π.Α) aαθλζσημοτ ΓΖΜΟΤ ΝΔΣΟΡΗΟΤ. Αξηζ. Απνθ.:31/2015 ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην Πξαθηηθό ηεο 17εο/2015 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδηθαο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. (ΦΔΚ 185/10.09.2013)

Κώδηθαο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. (ΦΔΚ 185/10.09.2013) Ν. 4182/2013 Κώδηθαο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. (ΦΔΚ 185/10.09.2013) Κεθάιαην Α' Γεληθέο δηαηάμεηο Αξζξν 1 Οξηζκνί Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί εξαζηηερληθνχ θαη επαγγειµαηηθνχ αζιεηηζµνχ

Πεξί εξαζηηερληθνχ θαη επαγγειµαηηθνχ αζιεηηζµνχ Πεξί εξαζηηερληθνχ θαη επαγγειµαηηθνχ αζιεηηζµνχ ΣΜΖΜΑ Α' ΔΡΑΗΣΔΥΝΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΜΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΩΜΑΣΔΗΟ Άξζξν 1 Οξηζκφο - θνπφο 1. Αζιεηηθφ σκαηείν είλαη ε έλσζε θπζηθψλ πξνζψπσλ ε νπνία ηδξχεηαη θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Σωμαηείος με έδπα ηην Αθήνα και επωνςμία «ΔΝΩΣΗ ΠΝΔΥΜΟΝΟΛΟΓΩΝ ΔΛΛΑΓΑΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Σωμαηείος με έδπα ηην Αθήνα και επωνςμία «ΔΝΩΣΗ ΠΝΔΥΜΟΝΟΛΟΓΩΝ ΔΛΛΑΓΑΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωμαηείος με έδπα ηην Αθήνα και επωνςμία «ΔΝΩΣΗ ΠΝΔΥΜΟΝΟΛΟΓΩΝ ΔΛΛΑΓΑΣ» ΑΡΘΡΟ 1: Δπσλπκία Έδξα ΑΡΘΡΟ 2: θνπφο ΑΡΘΡΟ 3: Δθπξνζψπεζε ηεο Έλσζεο ζε Όξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ΑΡΘΡΟ 4: Μέζα ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012 661 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 204/2014 Απ. 4773, 15.4.2014 Απιθμόρ 204 Οι πεπί ηυν Ταμείυν Δπαγγελμαηικών Σςνηαξιοδοηικών Παποσών Κανονιζμοί ηος 2014, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό Σςμβούλιο δςνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΚΗΙΝΠ ΗΛΡΔΑΙ ΑΒΔΔΓΔΠ Δ Ρ Ζ Π Η Α Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Ζ Δ Θ Θ Δ Π Ζ

ΝΚΗΙΝΠ ΗΛΡΔΑΙ ΑΒΔΔΓΔΠ Δ Ρ Ζ Π Η Α Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Ζ Δ Θ Θ Δ Π Ζ Δ Ρ Ζ Π Η Α Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Ζ Δ Θ Θ Δ Π Ζ από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ.3556/2007 Θξένληνο 25-Αζήλα, ΡΘ. 104 42 Ρει. 210 51 93 500- Fax. 210 51 93 910 Γηεύζπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΔΙΠΡΑΚΣΟΡΑ (Δ.Τ.Α.Θ.)

ΤΜΒΑΗ ΔΙΠΡΑΚΣΟΡΑ (Δ.Τ.Α.Θ.) ΤΜΒΑΗ ΔΙΠΡΑΚΣΟΡΑ (Δ.Τ.Α.Θ.) ηελ Αζήλα ζήκεξα../../2015 κεηαμχ αθελφο ηνπ πλεηαηξηζκνχ Δπαγγεικαηηψλ Πξαθηφξσλ Παηγληδηψλ Πξφγλσζεο (ζην εμήο ν «.Δ.Π.Π.Π.») ν νπνίνο εδξεχεη ζηελ Αζήλα επί ηεο νδνχ Μάξλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟ --------------------------------------------- Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 32. Όξγαλα Σκεκάησλ. Δγθπξόηεηα απνθάζεσλ

O ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟ --------------------------------------------- Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 32. Όξγαλα Σκεκάησλ. Δγθπξόηεηα απνθάζεσλ 2.1.1 Όργανα τοσ Πανεπιστημίοσ Κανονισμοί 1994 έως 2007 K.Δ.Π. 55/94 Κ.Δ.Π. 272/99 Κ.Δ.Π.343/2002 Κ.Δ.Π.160/2006 Κ.Δ.Π.108/2007 Οη πεξί Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ (Όξγαλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ) Καλνληζκνί ηνπ 1994,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΝΑ ΣΑΛΔΙ ΚΑΙ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 7 Οθησβξίνπ 2010 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΛ :1136 1) ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡΓΟΤ (CYPRUS POCKET BILLIARD FEDERATION)

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡΓΟΤ (CYPRUS POCKET BILLIARD FEDERATION) ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡΓΟΤ (CYPRUS POCKET BILLIARD FEDERATION) ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ 2011 ΑΡΘΡΑ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ Άξζξν 1 (Α) ΔΠΧΝΤΜΗΑ (Β) ΔΓΡΑ (Γ) ΜΔΛΟ ΓΗΔΘΝΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ (Γ) ΥΔΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ - ΜΔΛΧΝ. Άξζξν 2 : ΚΟΠΟΗ Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα