Vn 1: NHC LI MT S KIN TH C LP 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Vn 1: NHC LI MT S KIN TH C LP 10"

Transcript

1 Vn : NHC LI MT S KIN TH C LP 0 Mc ích ca vn này là nhc li mt s kin thc ã hc lp 0, nhng có liên quan trc tip n vn s hc trng lp. Vì thi gian không nhiu (khng tit) nên chúng ta s không nhc li lý thuyt mà ch a ra mt s dng bài tp c bn, thông qua nhng bài tp này giúp các em hc sinh ly li phn tán sau k ngh hè thú v. BIN I LNG GIÁC Bài Chng minh ng thc sau a) cs + cs tan cs + cs b) + cs + cs π ct +, π < < π + cs cs Chng minh a) Ta có ± cs + cs ± cs + cs cs ± cs + cs ± cs sin Suy ra VT tan VP cs + cs + b) Nhân vi lng liên hp ca mu ta c: ( + cs + cs ) + cs + cs VT + cs cs + cs cs + cs + cs + cs + cs + cs + sin + sin + cs + cs cs cs Vì π < < π nên sin sin, d ó π π π cs cs sin + sin sin VT cs cs π π π π sin s in sin cs π π π π tan ct + ct + VP

2 Bài Rút gn biu thc sau a) π π 7π tan cs + sin π π cs tan + b) tan + sin sin + cs + tan Chng minh a) Ta có tan π tan π tan π ct cs π cs π cs π cs π + π ( ) sin( ) sin 7π π π π sin sin π + sin sin cs cs + 7π sin cs cs π cs π cs π sin tan π tan π tan π tan π + π ( ) ct( ) ct Khi ó, π π 7π tan cs sin cs + sin + cs ct.sin + cs sin π π sin ( ct ) cs cs tan + sin sin cs sin b) Ta có + s in sin + cs + sin cs sin + cs sin cs sin cs cs cs cs tan + tan cs

3 Khi ó, cs tan ( sin cs ) cs + s in + sin + cs cs sin + tan cs sin + cs sin + cs Bài Chng minh rng a) sin8 5 b) t an5 c) t an 0 Áp dng chng minh ng thc sau: Chng minh ) cs6 + ct ) Chng minh rng sin và cs là các s vô t. a) Ta có suy ra s in5 cs 6 s in.8 cs.8 s in8 sin 8 sin 8 s in8 sin 8 + s in sin8 sin8 sin8 Vì 0 < sin8 < nên sin8 5 b) Ta có sin sin sin cs tan (tan > 0) cs cs + cs + cs suy ra cs 0 + cs t an5 7 c) Tng t câu (b), nên li ch các em luy n tp. Áp dng 5 cs6 cs.8 sin ) Ta có

4 Nhn ét rng: ct ct ct + +. Tht vy, ta có cs + cs + cs ct ct ct s in sin s in sin cs Áp dng iu này, ta c: + + t an5 + + tan ct7 0 ct5 ct Khi ó, cs6 + ct ( ) ) Gi s! sin là s hu t, th thì sin sin sin là s hu t, suy ra sin 9 s in sin là s hu t s in7 sin 9 sin 9 là s hu t s in8 sin 7 sin 7 là s hu t Khi ó, 5 sin8 sin 9 cs9 sin 9 sin8 là s hu t suy ra 5 là s hu t (MT) Chng minh cs là s vô t hàn tàn tng t em nh bài tp Bài Chng minh π π π π 5π 6π 7π cs cs cs cs cs cs cs Chng minh Ta có π π π 0π 5π 5π sin sin cs sin sin cs π π π π 6π 6π sin sin cs sin sin cs π π π π 7π 7π sin sin cs sin sin cs π π π sin sin cs Nhân v the v 8 ng thc trên ta c

5 π π 6π 8π 0π π π π π π π π π π π 5π 5π 6π 6π 7π 7π sin cs sin cs sin cs sin cs sin sin sin sin sin sin sin sin cs sin cs sin cs Bài 5 Tính t"ng sau π π π π 5π 6π 7π cs cs cs cs cs cs cs (vì sin π sin ) 7 a) b) π π 6π P cs + cs + cs π π π H sin + sin + sin c) S sin + s in + + sin n và S cs + cs + + cs n d) S sin + s in( + d) + sin( + d) + + sin( + nd) π Gii a) Nhân c hai v vi sin r#i áp dng công thc bin "i tích thành t"ng. P 7 b) H bc r#i áp dng câu (a) c) Nhân c hai v vi sin r#i áp dng công thc bin "i tích thành t"ng. ( n + ) n sin sin, k π S sin 0, kπ n ( n + ) sin cs, kπ và S sin n, kπ d) Nhân c hai v vi sin d r#i áp dng công thc bin "i tích thành t"ng Bài 6 Tính giá tr các biu thc sau A π π π sin + sin + sin và π 5π 6π B cs + cs + cs Gii Nhn ét rng B π 5π 6π π π π cs + cs + cs cs + cs + cs. D ó, 5

6 π π π π π π B A cs sin + cs sin + cs sin π π 6π cs + cs + cs π π π π π π B + A cs + sin + cs + sin + cs + sin π π π π π π cs sin + cs sin + cs sin π π 6π sin sin sin π 8π π cs cs cs π 8π π + cs + cs + cs M$t khác, π 8π π π π π cs + cs + cs cs + cs cs π π π π π π cs cs + cs cs cs cs π cs Nh vy, ta c 7 B + A A 8 6 B A B 6 6

7 Bài 7 Chng minh rng tan tan tan. T% ó, tính tan S + + tan 0 tan 50 tan 70 Chng minh Vi nhng ng thc có ngh&a. Ta có sin sin tan tan sin cs sin VP sin sin cs sin t an VT cs Áp dng công thc trên ta c cs cs tan sin cs sin cs cs cs tan 6 9 tan 6 tan + tan 6 tan + 9 tan (*) Vi 0, t% (*) ta c + 6 tan tan tan 0 6 tan 0 tan 0 tan tan 0 7 tan 0 tan 0 0 Ngh&a là, tan 0 là nghi m ca phng trình (). M$t khác, tan.0 tan.50 tan.70 nên lp lun nh trên ta c'ng c là nghi m ca (). D ó, the nh lý Viet tan 50, tan 70 (7) S tan 0 + tan 50 + tan Bài 7 Ch bit tan, tany là nghi m ca phng trình p q Chng minh rng + y + p + y + y + q + y q. (*) sin sincs cs Chng minh Ta ét hai trng hp π ) cs( + y) 0 + y + kπ, k. D tan, tany là nghi m ca p q nên π tan tan y q tan y + kπ tan y q q Li d, cs( y) 0 sin ( y) + +. Khi ó, (*) úng. 7

8 ) cs( + y) 0, ta có sin ( + y) + psin( + y)cs( + y) + q cs ( + y) (*) cs ( + ) VT y + tan ( + y) cs ( + y) y p y q tan ( + ) + tan( + ) + Trng ó, tan + tan y p tan( + y) tan tan y q, suy ra VT(*) q. Bài 8 Ch hàm s f a sin + bcs. Gi s! rng f ( ) f 0, kπ ( k ). Chng minh rng f 0, ((H 970) Chng minh The gi thit ta có h a b a sin + bcs 0 sin + cs 0, kπ Xem h trên là h bc nht the hai )n a và b. Ta có sin cs sin cs cs sin sin( ) 0 (vì kπ ) D sin cs Suy ra h có nghi m duy nht a b 0. Vy f 0,. Bài 9 Bit rng tan, tan, tan là ba nghi m ca phng trình tan y, tan y, tan y là ba nghi m ca phng trình c b a y + y + y kπ, k a b c và Chng minh rng Chng minh Tính tan( + + ) và tan( y + y + y). T% ó khng nh tan( + + ) tan( y + y + y ) y + y + y kπ, k π Bài 0 Ch + y + z và tan, tan y, tan z là ba nghi m ca rng p + q + r p q r Chng minh Chng minh Áp dng công thc cng và nh lý Viet. 8

9 Bài Trng tam giác ABC, chng minh các h thc sau: A B C ) sin A + sin B + sin C cs cs cs ) sin A + sin B + sin C sin Asin B sin C A B C ) cs A + cs B + csc + sin sin sin ) sin A + sin B + sin C ( + cs Acs B cs C) 5) tga + t gb + tgc tgatgbtgc 6) ct A + ct B + ct C ct A ct B ct C A B B C C A 7) tg tg + tg tg + tg tg 8) ct Act B + ct B ct C + ct C ct A b + c a 9)ct A S A bc cs 0) l a b + c a + b + c ) bc cs A + ac cs B + ab csc )( b + c)cs A + ( a + c)cs B + ( a + b)csc a + b + c ) abc cs A + cs B + cs C a ( p a) + b ( p b) + c ( p c) A B C ) r Rsin sin sin Bài Tìm giá tr ln nht ca biu thc ca tam giác ABC. F sin A sin B sin C + +, trng ó, A, B, C là ba góc 9

10 HÌNH GII TÍCH TRONG MT PHNG Bài Ch tam giác ABC có nh A( ; ) a) Ch bit hai ng ca BH :5 + y 5 0 và CK : + 8y 0. Hãy ác nh ta các nh B và C. b) Xác nh ta nh B và C nu bit ng trung trc ca AB là + y 0 và ta trng tâm G(, ) ca tam giác ABC (H Cn th) Bài Trng m$t phng ta Oy, ch tam giác ABC có trng tâm G(, ) và các cnh AB : + y và AC : + 5y + 0 a) Tìm ta nh A và ta trung im M ca BC b) Tìm ta nh B và vit phng trình cnh BC (H Quc gia) Bài Trng m$t phng ta Oy, vit phng trình các ng thng sng sng vi ng thng d : y + 0 và có khng cách n (d) bng. (H Hu) Bài Ch tam giác ABC vi A(;), B( ; ), C(; ). a) Lp phng trình ng phân giác trng góc A b) Lp phng trình phân giác ngài góc B. Bài 5 a) Lp phng trình ng tròn qua ba im A(;), B(;), C (5;) (H Cn th) b) Ch A(, ) và ng tròn (C) v t% A và tìm ta tip im. ( C) : y y 0 +. Vit phng trình tip tuyn vi c) Lp phng trình ng tròn tâm I (;) và tip úc vi ng thng d : + y 5 0 0

THỂ TÍCH KHỐI CHÓP (Phần 04) Giáo viên: LÊ BÁ TRẦN PHƯƠNG

THỂ TÍCH KHỐI CHÓP (Phần 04) Giáo viên: LÊ BÁ TRẦN PHƯƠNG Khó học LTðH KT-: ôn Tán (Thầy Lê á Trần Phương) THỂ TÍH KHỐ HÓP (Phần 4) ðáp Á À TẬP TỰ LUYỆ Giá viên: LÊ Á TRẦ PHƯƠG ác ài tập trng tài liệu này ñược iên sạn kèm the ài giảng Thể tich khối chóp (Phần

Διαβάστε περισσότερα

Hng dn chn n iu Khoa HSTC & C CN HEN PH QUN NNG

Hng dn chn n iu Khoa HSTC & C CN HEN PH QUN NNG Hng dn chn n iu Khoa HSTC & C CN HEN PH QUN NNG I CNG: Cn hen ph qun (HPQ) nng là mt cp cu ca bnh lý ng hô hp khá thng gp. Nu iu tr không hp lý và kp thi có th dn n suy hô hp và t vong. Mc tiêu iu tr:

Διαβάστε περισσότερα

ĐỀ SỐ 1. ĐỀ SỐ 2 Bài 1 : (3 điểm) Thu gọn các biểu thức sau : Trần Thanh Phong ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP O a a 2a

ĐỀ SỐ 1. ĐỀ SỐ 2 Bài 1 : (3 điểm) Thu gọn các biểu thức sau : Trần Thanh Phong ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP O a a 2a Trần Thanh Phong 0908 456 ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN TOÁN LỚP 9 ----0O0----- Bài :Thưc hiên phép tính (,5 đ) a) 75 08 b) 8 4 5 6 ĐỀ SỐ 5 c) 5 Bài : (,5 đ) a a a A = a a a : (a > 0 và a ) a a a a a) Rút gọn A b)

Διαβάστε περισσότερα

Chương 1: VECTOR KHÔNG GIAN VÀ BỘ NGHỊCH LƯU BA PHA

Chương 1: VECTOR KHÔNG GIAN VÀ BỘ NGHỊCH LƯU BA PHA I. Vcto không gian Chương : VECTOR KHÔNG GIAN VÀ BỘ NGHỊCH LƯ BA PHA I.. Biể diễn vcto không gian cho các đại lượng ba pha Động cơ không đồng bộ (ĐCKĐB) ba pha có ba (hay bội ố của ba) cộn dây tato bố

Διαβάστε περισσότερα

Đường tròn : cung dây tiếp tuyến (V1) Đường tròn cung dây tiếp tuyến. Giải.

Đường tròn : cung dây tiếp tuyến (V1) Đường tròn cung dây tiếp tuyến. Giải. Đường tròn cung dây tiếp tuyến BÀI 1 : Cho tam giác ABC. Đường tròn có đường kính BC cắt cạnh AB, AC lần lượt tại E, D. BD và CE cắt nhau tại H. chứng minh : 1. AH vuông góc BC (tại F thuộc BC). 2. FA.FH

Διαβάστε περισσότερα

CÁC CÔNG THỨC CỰC TRỊ ĐIỆN XOAY CHIỀU

CÁC CÔNG THỨC CỰC TRỊ ĐIỆN XOAY CHIỀU Tà lệ kha test đầ xân 4 Á ÔNG THỨ Ự TỊ ĐỆN XOAY HỀ GÁO VÊN : ĐẶNG VỆT HÙNG. Đạn mạch có thay đổ: * Kh thì Max max ; P Max còn Mn ư ý: và mắc lên tếp nha * Kh thì Max * Vớ = hặc = thì có cùng gá trị thì

Διαβάστε περισσότερα

Năm Pascal xem tại [2]. A B C A B C. 2 Chứng minh. chứng minh sau. Cách 1 (Jan van Yzeren).

Năm Pascal xem tại [2]. A B C A B C. 2 Chứng minh. chứng minh sau. Cách 1 (Jan van Yzeren). Định lý Pascal guyễn Văn Linh ăm 2014 1 Giới thiệu. ăm 16 tuổi, Pascal công bố một công trình toán học : Về thiết diện của đường cônic, trong đó ông đã chứng minh một định lí nổi tiếng và gọi là Định lí

Διαβάστε περισσότερα

7. Phương trình bậc hi. Xét phương trình bậc hi x + bx + c 0 ( 0) Công thức nghiệm b - 4c Nếu > 0 : Phương trình có hi nghiệm phân biệt: b+ b x ; x Nế

7. Phương trình bậc hi. Xét phương trình bậc hi x + bx + c 0 ( 0) Công thức nghiệm b - 4c Nếu > 0 : Phương trình có hi nghiệm phân biệt: b+ b x ; x Nế TỔNG HỢP KIẾN THỨC VÀ CÁCH GIẢI CÁC DẠNG ÀI TẬP TÁN 9 PHẦN I: ĐẠI SỐ. KIẾN THỨC CẦN NHỚ.. Điều kiện để căn thức có nghĩ. có nghĩ khi 0. Các công thức biến đổi căn thức.. b.. ( 0; 0) c. ( 0; > 0) d. e.

Διαβάστε περισσότερα

Chứng minh. Cách 1. EO EB = EA. hay OC = AE

Chứng minh. Cách 1. EO EB = EA. hay OC = AE ài tập ôn luyện đội tuyển I năm 2016 guyễn Văn inh ài 1. (Iran S 2007). ho tam giác. ột điểm nằm trong tam giác thỏa mãn = +. Gọi, Z lần lượt là điểm chính giữa các cung và của đường tròn ngoại tiếp các

Διαβάστε περισσότερα

x y y

x y y ĐÁP ÁN - ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LỚP THPT Bài Năm học 5 6- Môn: TOÁN y 4 TXĐ: D= R Sự biến thiên lim y lim y y ' 4 4 y ' 4 4 4 ( ) - - + y - + - + y + - - + Bài Hàm số đồng biến trên các khoảng

Διαβάστε περισσότερα

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN VỀ TÍNH GÓC GIỮA HAI MẶT PHẲNG TRONG HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN VỀ TÍNH GÓC GIỮA HAI MẶT PHẲNG TRONG HÌNH HỌC KHÔNG GIAN HỘI NGHỊ NCKH KHOA SP TOÁN-TIN THÁNG 5/5 MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN VỀ TÍNH GÓC GIỮA HAI MẶT PHẲNG TRONG HÌNH HỌC KHÔNG GIAN ThS. Võ Xuân Mi Kho Sư phạm Toán-Tin, Trường Đại học Đồng Tháp Emil: vxmi@dthu.edu.vn

Διαβάστε περισσότερα

Lecture-11. Ch-6: Phân tích hệ thống liên tục dùng biếnđổi Laplace

Lecture-11. Ch-6: Phân tích hệ thống liên tục dùng biếnđổi Laplace Ch-6: Phân tích hệ thống liên tục dùng biếnđổi Laplace Lecture- 6.. Phân tích hệ thống LTI dùng biếnđổi Laplace 6.3. Sơđồ hối và thực hiện hệ thống 6.. Phân tích hệ thống LTI dùng biếnđổi Laplace 6...

Διαβάστε περισσότερα

PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN 1- Độ dài đoạn thẳng Ax ( ; y; z ), Bx ( ; y ; z ) thì Nếu 1 1 1 1. Một Số Công Thức Cần Nhớ AB = ( x x ) + ( y y ) + ( z z ). 1 1 1 - Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng

Διαβάστε περισσότερα

SINH-VIEÂN PHAÛI GHI MAÕ-SOÁ SINH-VIEÂN LEÂN ÑEÀ THI VAØ NOÄP LAÏI ÑEÀ THI + BAØI THI

SINH-VIEÂN PHAÛI GHI MAÕ-SOÁ SINH-VIEÂN LEÂN ÑEÀ THI VAØ NOÄP LAÏI ÑEÀ THI + BAØI THI SINHVIEÂN PHAÛI GHI MAÕSOÁ SINHVIEÂN LEÂN ÑEÀ THI VAØ NOÄP LAÏI ÑEÀ THI BAØI THI THÔØI LÖÔÏNG : 45 PHUÙT KHOÂNG SÖÛ DUÏNG TAØI LIEÄU MSSV: BÀI 1 (H1): Ch : i1 t 8,5 2.sin50t 53 13 [A] ; 2 i3 t 20 2.sin50t

Διαβάστε περισσότερα

Μετανάστευση Σπουδές. Σπουδές - Πανεπιστήμιο. Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε

Μετανάστευση Σπουδές. Σπουδές - Πανεπιστήμιο. Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε - Πανεπιστήμιο Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο. Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε Tôi muốn ghi danh vào một trường đại học Θα ήθελα να γραφτώ για. Tôi muốn đăng kí khóa học. Για να υποδείξετε

Διαβάστε περισσότερα

Ngày 18 tháng 3 năm 2015

Ngày 18 tháng 3 năm 2015 Giải Tích Phần Tử Hữu Hạn Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, Tp. HCM Ngày 18 tháng 3 năm 2015 Giới thiệu Giới thiệu Phương trình đạo hàm riêng-ptđhr (Partial Differential Equations-PDE) được sử dụng mô tả các

Διαβάστε περισσότερα

Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ở đâu? Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ở đâu? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα

Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ở đâu? Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ở đâu? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα - Γενικά Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ở đâu? Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ở đâu? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành? Για να ρωτήσετε πότε έχει

Διαβάστε περισσότερα

+ = k+l thuộc H 2= ( ) = (7 2) (7 5) (7 1) 2) 2 = ( ) ( ) = (1 2) (5 7)

+ = k+l thuộc H 2= ( ) = (7 2) (7 5) (7 1) 2) 2 = ( ) ( ) = (1 2) (5 7) Nhớm 3 Bài 1.3 1. (X,.) là nhóm => a X; ax= Xa= X Ta chứng minh ax=x Với mọi b thuộc ax thì b có dạng ak với k thuộc X nên b thuộc X => Với mọi k thuộc X thì k = a( a -1 k) nên k thuộc ax. Vậy ax=x Tương

Διαβάστε περισσότερα

Bài Giảng Môn học: OTOMAT VÀ NGÔN NGỮ HÌNH THỨC

Bài Giảng Môn học: OTOMAT VÀ NGÔN NGỮ HÌNH THỨC Bài Giảng Môn học: OTOMAT VÀ NGÔN NGỮ HÌNH THỨC TS. Nguyễn Văn Định, Khoa CNTT Lời nói đầu Ngôn ngữ là phương tiện để giao tiếp, sự giao tiếp có thể hiểu là giao tiếp giữa con người với nhau, giao tiếp

Διαβάστε περισσότερα

Biên soạn và giảng dạy : Giáo viên Nguyễn Minh Tuấn Tổ Hóa Trường THPT Chuyên Hùng Vương Phú Thọ

Biên soạn và giảng dạy : Giáo viên Nguyễn Minh Tuấn Tổ Hóa Trường THPT Chuyên Hùng Vương Phú Thọ B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ AMIN I. Phản ứng thể hiện tính bazơ của amin Phương pháp giải Một số điều cần lưu ý về tính bazơ của amin : + Các amin đều phản ứng được với các dung dịch axit như HCl, HNO,

Διαβάστε περισσότερα

CHUYÊN ĐỀ VỀ MẶT CẦU

CHUYÊN ĐỀ VỀ MẶT CẦU CHUYÊN ĐỀ VỀ MẶT CẦU A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. Định nghĩa : * Mặt cầu là tập hợp những điểm M cách một điểm I cố định một khoảng không đổi. * Điểm I cố định gọi là tâm của mặt cầu. * Khoảng cách không đổi

Διαβάστε περισσότερα

ĐỀ 1 Bài 1: Giải các phương trình sau:

ĐỀ 1 Bài 1: Giải các phương trình sau: ĐỀ 1 Bài 1: Giải các phương trình sau: a) 3 ( x ) 14x = 4 ( 7x) + 15 b) ( 5 15x)( x + 3)( 3x 4) 3 8 c) 3 x 1 x + + = + d) + = x x+ x 4 x x x( x ) Bài : Giải các bất phương trình sau: 4 a) 3x 5< 4x 5 b)

Διαβάστε περισσότερα

LẤY MẪU VÀ KHÔI PHỤC TÍN HIỆU

LẤY MẪU VÀ KHÔI PHỤC TÍN HIỆU LẤY MẪU VÀ KHÔI PHỤC TÍN HIỆU Nội dung: 2.1 Lấy mẫu tín hiệu 2.2 Bộ tiền lọc 2.3 Lượng tử hóa 2.4 Khôi phục tín hiệu tương tự 2.5 Các bộ biến đổi ADC và DAC Bài tập 1 2.1 Lấy mẫu tín hiệu: Quá trình biến

Διαβάστε περισσότερα

Ví dụ 2 Giải phương trình 3 " + = 0. Lời giải. Giải phương trình đặc trưng chúng ta nhận được

Ví dụ 2 Giải phương trình 3  + = 0. Lời giải. Giải phương trình đặc trưng chúng ta nhận được CHƯƠNG 6. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CẤP CAO Những ý tưởng cơ bản của phương trình vi phân đã được giải thích trong Chương 9, ở đó chúng ta đã tập trung vào phương trình cấp một. Trong chương này, chúng ta nghiên

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα; Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα

Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα; Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα - Γενικά Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ; Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ở đâu? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας; Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί ένα έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

1.3.2 L 2 đánh giá Nghiệm yếu Nghiệm tích phân, điều kiện Rankine-Hugoniot... 25

1.3.2 L 2 đánh giá Nghiệm yếu Nghiệm tích phân, điều kiện Rankine-Hugoniot... 25 Giáo trình Phương trình vi phân đạo hàm riêng Đặng Anh Tuấn Ngày 30 tháng 3 năm 2016 Mục lục 1 Phương trình đạo hàm riêng cấp 1 1 1.1 Siêu mặt không đặc trưng......................... 1 1.1.1 Một số ký

Διαβάστε περισσότερα

Бизнес Заказ. Заказ - Размещение. Официально, проба

Бизнес Заказ. Заказ - Размещение. Официально, проба - Размещение Εξετάζουμε την αγορά... Официально, проба Είμαστε στην ευχάριστη θέση να δώσουμε την παραγγελία μας στην εταιρεία σας για... Θα θέλαμε να κάνουμε μια παραγγελία. Επισυνάπτεται η παραγγελία

Διαβάστε περισσότερα

DONGPHD. DongPhD Problems Book Series. Vector Spaces. Inner Product Spaces. Hilbert Spaces. Banach Spaces. Normed Spaces.

DONGPHD. DongPhD Problems Book Series. Vector Spaces. Inner Product Spaces. Hilbert Spaces. Banach Spaces. Normed Spaces. DONGPHD Vector Spaces Inner Product Spaces Hilbert Spaces Banach Spaces Normed Spaces DongPhD c 2009 Bài tập Giải tích hàm DongPhD Problems Book Series υol.2 2009 Lời tựa To all the girls i love before.

Διαβάστε περισσότερα

Bài 5. Cho chóp S.ABCD có đáy là hình bình

Bài 5. Cho chóp S.ABCD có đáy là hình bình THPT BÀI TẬP HÌNH HỌC KHÔNG GIAN 11 Trang 1 1 TÌM GIAO TUYẾN CỦA HAI MẶT PHẲNG Bài 1. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là tứ giác có các cặp cạnh đối không song song. Tìm giao tuyến của: a) (SAC) và (SBD) b)

Διαβάστε περισσότερα

Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Vietnamese Greek Kính gửi ngài Chủ tịch, Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Thưa ông, Formal, male recipient, name unknown

Διαβάστε περισσότερα

ÔN TẬP CHƯƠNG 2+3:HÓA 10 NC

ÔN TẬP CHƯƠNG 2+3:HÓA 10 NC ÔN TẬP CHƯƠNG 2+3:HÓA 10 NC I/CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CHỦ ĐỀ 1: VỊ TRÍ NGUYÊN TỐ TRONG BẢNG HTTH STT nhóm A= Số e lớp ngoài cùng STT Chu kì = số lớp e STT của nguyên tố = số p, số e. Hóa trị cao nhất

Διαβάστε περισσότερα

Đề số 1. Đề số ) : CÂU 2: (3đ) Tìm x CÂU 3: (2đ) Tìm các số a ; b ; c biết a b c và 2a + 3c = 18

Đề số 1. Đề số ) : CÂU 2: (3đ) Tìm x CÂU 3: (2đ) Tìm các số a ; b ; c biết a b c và 2a + 3c = 18 - 1 - CÂU 1: (, đ) Thực hiện phép tính ( hợp lí nếu có thể) 1 1) 7 1 1 7 11 1 7 1 11 ) 1 1 1 1 1 1 1 ) : 81. CÂU : (đ) Tìm x 7 1) :x 8 1 ) ) 7 1 x 1 11 : x 1 : ( ) 6 1 Đề số 1 CÂU : (đ) Tìm các số a ;

Διαβάστε περισσότερα

Chương 7: AXIT NUCLEIC

Chương 7: AXIT NUCLEIC Chương 7: AXIT UCLEIC Khái niệm Thành phần hóa học ucloside, ucleotide Chức năng và sự phân bố của axit nucleic Cấu trúc của axit nucleic Sự tái bản, sao mã DA và tổng hợp protein Khái niệm Định nghĩa:

Διαβάστε περισσότερα

Phần 3: ĐỘNG LỰC HỌC

Phần 3: ĐỘNG LỰC HỌC ài giảng ơ Học Lý Thuết - Tuần 7 4/8/011 Phần : ĐỘNG LỰ HỌ Vấn đề chính cần giải quết là: Lập phương trình vi phân chuển động Xác định vận tốc vàgiatốc hi có lực tácđộng vào hệ hương 10: Phương trình vi

Διαβάστε περισσότερα

1.2.5 Số chiều lẻ Nguyên lý Duhamel... 30

1.2.5 Số chiều lẻ Nguyên lý Duhamel... 30 Giáo trình Phương trình vi phân đạo hàm riêng Đặng Anh Tuấn Ngày 7 tháng 4 năm 07 Mục lục Phương trình truyền sóng. Phương trình truyền sóng chiều...................... Bài toán giá trị ban đầu........................

Διαβάστε περισσότερα

Máy thủy bình & pp đo cao hình học

Máy thủy bình & pp đo cao hình học L/O/G/O Chương 7 Máy thủy bình & pp đo cao hình học Nội dung 1 2 Khái niệm chung về đo cao Nguyên lý đo cao hình học 3 4 Phân loại và cấu tạo máy thủy bình Mia thủy chuẩn và đế mia 5 6 Các thao tác cơ

Διαβάστε περισσότερα

Phụ thuộc hàm và chuẩn hóa

Phụ thuộc hàm và chuẩn hóa Phụ thuộc hàm và chuẩn hóa quan hệ Bởi: Ths. Phạm Hoàng Nhung Một số hướng dẫn khi thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ Việc quan trọng nhất khi thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ là ta phải chọn ra tập các lược

Διαβάστε περισσότερα

1.2.2 Tính chính quy Đánh giá gradient... 32

1.2.2 Tính chính quy Đánh giá gradient... 32 Giáo trình Phương trình vi phân đạo hàm riêng Đặng Anh Tuấn Ngày 4 tháng 2 năm 2017 Mục lục 1 Phương trình truyền nhiệt 1 1.1 Biến đổi Fourier............................... 1 1.1.1 Các tính chất cơ bản........................

Διαβάστε περισσότερα

CHƯƠNG I NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN

CHƯƠNG I NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN Chương Những khái niệm cơ bản - CHƯƠNG I NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN DẠNG SÓNG CỦA TÍN HIỆU Hàm mũ Hàm nấc đơn vị Hàm dốc Hàm xung lực Hàm sin Hàm tuần hoàn PHẦN TỬ ĐIỆN Phần tử thụ động Phần tử tác động ĐIỆN

Διαβάστε περισσότερα

Website : luyenthithukhoa.vn CHUYÊN ĐỀ 16 LÝ THUYẾT VÀ PP GIẢI BÀI TẬP ĐIỆN PHÂN

Website : luyenthithukhoa.vn CHUYÊN ĐỀ 16 LÝ THUYẾT VÀ PP GIẢI BÀI TẬP ĐIỆN PHÂN CHUYÊN ĐỀ 16 LÝ THUYẾT VÀ PP GIẢI BÀI TẬP ĐIỆN PHÂN I KHÁI NIỆM Sự điện phân là quá trình oxi hóa khử xảy ra ở bề mặt các điện cực khi có dòng điện một chiều đi qua chất điện li nóng chảy hoặc dung dịch

Διαβάστε περισσότερα

Trần Quang Hùng - THPT chuyên KHTN 4

Trần Quang Hùng - THPT chuyên KHTN 4 Trần Quang Hùng - THPT chuyên KHTN 4 Bài tập Lê Quý Đôn Bài 68. Cho tam giác ABC tâm nội tiếp I, trực tâm H. d là một đường thẳng bất kỳ. d a,d b,d c đối xứng với d qua IA,IB,IC. l a,l b,l c đối xứng HA,HB,HC

Διαβάστε περισσότερα

PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG

PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG CHƯƠNG 2 PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG TÓM TẮT LÝ THUYẾT I. VECTƠ PHÁP TUYẾN (HAY PHÁP VECTƠ) CỦA MẶT PHẲNG Vectơ 0 gọi là vtpt của mặt phẳng a nếu giá của vuông góc mặt phẳng a. Vtpt của mp a thường ký hiệu

Διαβάστε περισσότερα

ĐẶT VẤN ĐỀ. 2. kỹ k -

ĐẶT VẤN ĐỀ. 2. kỹ k - 1 ĐẶT VẤN ĐỀ Ung thư bóng Vater nh hi g p được hình th nh từ bóng Vater đ n nhú Vater, chi tỷ khoảng 0,2% trong tất cả các oại ung thư đường tiêu hóa [87]. Bóng Vater c i n quan ch t ch v t giải ph u v

Διαβάστε περισσότερα

lim CHUYÊN ĐỀ : TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG - CÂN BẰNG HOÁ HỌC A-LÍ THUYẾT: I- TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG 1 Giáo viên: Hoàng Văn Đức Trường THPT số 1 Quảng Trạch

lim CHUYÊN ĐỀ : TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG - CÂN BẰNG HOÁ HỌC A-LÍ THUYẾT: I- TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG 1 Giáo viên: Hoàng Văn Đức Trường THPT số 1 Quảng Trạch CHUYÊN ĐỀ : TỐC ĐỘ HẢN ỨNG - CÂN BẰNG HOÁ HỌC A-LÍ THUYẾT: I- TỐC ĐỘ HẢN ỨNG ) Khái niệm: Tốc độ phản ứng hóa học được đo bằng độ biến thiên nồng độ của một chất đã cho (chất phản ứng hoặc sản phẩm) trong

Διαβάστε περισσότερα

LIÊN KẾT TRONG PHÂN TỬ. CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT

LIÊN KẾT TRONG PHÂN TỬ. CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT Chương 3. LIÊN KẾT TRONG PHÂN TỬ. CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT 3.1. Một số khái niệm 3.1.1. Khái niệm về phân tử Phân tử là phần tử nhỏ nhất của một chất có khả năng tồn tại độc lập mà vẫn giữ nguyên tính chất

Διαβάστε περισσότερα

PHẦN 1: HÓA HỌC NƯỚC

PHẦN 1: HÓA HỌC NƯỚC PHẦN 1: HÓA HỌC NƯỚC Chương 1: MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ HÓA NƯỚC 1. 1. Nước và tính chất của nước 1.1.1. Thành phần, cấu tạo và tính chất của nước a. Thành phần, cấu tạo của nước Nước là một hợp chất

Διαβάστε περισσότερα

Application Motivational Cover Letter

Application Motivational Cover Letter - Opening Αξιότιμε κύριε, Formal, male recipient, name unknown Αξιότιμη κυρία, Formal, female recipient, name unknown Αξιότιμε κύριε/ κυρία, Formal, recipient name and gender unknown Thưa ông, Thưa bà,

Διαβάστε περισσότερα

CÁC VẤN ĐỀ TIÊM CHỦNG VGSVB VÀ TIÊM NHẮC. BS CK II Nguyễn Viết Thịnh

CÁC VẤN ĐỀ TIÊM CHỦNG VGSVB VÀ TIÊM NHẮC. BS CK II Nguyễn Viết Thịnh CÁC VẤN ĐỀ TIÊM CHỦNG VGSVB VÀ TIÊM NHẮC BS CK II Nguyễn Viết Thịnh NỘI DUNG 1. Các yếu tố ảnh hưởng đến đáp ứng miễn dịch khi tiêm ngừa VGB & xử trí 2. VGB có cần phải tiêm nhắc Các yếu tố ảnh hưởng đến

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή - Εισαγωγή Dear Sir, Thưa ông, Επίσημη επιστολή, αρσενικός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Dear Madam, Thưa bà, Επίσημη επιστολή, θηλυκός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Dear Sir / Madam, Thưa ông/bà, Επίσημη επιστολή,

Διαβάστε περισσότερα

Bewerbung Zeugnis. Zeugnis - Einleitung. Αγαπητή κυρία, Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt. Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt

Bewerbung Zeugnis. Zeugnis - Einleitung. Αγαπητή κυρία, Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt. Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt - Einleitung Αγαπητέ κύριε, Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt Αγαπητή κυρία, Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt Thưa ông, Thưa bà, Αγαπητέ κύριε/κύρια, Thưa ông/bà, Formell, Name

Διαβάστε περισσότερα

Trí Tuệ Nhân Tạo. Nguyễn Nhật Quang. Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Trí Tuệ Nhân Tạo. Nguyễn Nhật Quang. Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Trí Tuệ Nhân Tạo Nguyễn Nhật Quang quangnn-fit@mail.hut.edu.vn Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Năm học 2009-2010 Nội dung môn học: Giới thiệu về Tác tử Giải quyết

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί κύριοι και κυρίες, Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert

Αγαπητοί κύριοι και κυρίες, Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert - Einleitung Thưa ông, Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt Thưa bà, Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt Αγαπητέ κύριε, Αγαπητή κυρία, Thưa ông/bà, Αγαπητέ κύριε/κύρια, Formell, Name

Διαβάστε περισσότερα

Bevándorlás Tanulás. Tanulás - Egyetem. Beiratkozás. Jelentkezés képzésre. ένα προπτυχιακό Képzés típusa. ένα μεταπτυχιακό Képzés típusa

Bevándorlás Tanulás. Tanulás - Egyetem. Beiratkozás. Jelentkezés képzésre. ένα προπτυχιακό Képzés típusa. ένα μεταπτυχιακό Képzés típusa - Egyetem Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο. Beiratkozás Θα ήθελα να γραφτώ για. Jelentkezés képzésre ένα προπτυχιακό ένα μεταπτυχιακό ένα διδακτορικό πλήρους απασχόλησης μερικής απασχόλησης εξ αποστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Chương 4. Giao thức TCP

Chương 4. Giao thức TCP Chương 4 Giao thức TCP 1 NỘI DUNG Tổng quan Giao thức truyền tải hướng kết nối, TCP Cấu trúc segment Truyền tải số liệu tin cậy Điều khiển luồng (flow control) Quản lý liên kết Kiểm soát nghẽn Kiểm soát

Διαβάστε περισσότερα

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM EVIEW 7.0

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM EVIEW 7.0 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH MARKETING BỘ MÔN TOÁN HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM EVIEW 7.0 ThS. NGUYỄN TRUNG ĐÔNG ThS. NGUYỄN VĂN PHONG TP. HỒ CHÍ MINH - 2013 MỤC LỤC Trang 1. Màn hình Eviews... 3 2. Các kiểu

Διαβάστε περισσότερα

Zakelijke correspondentie

Zakelijke correspondentie - Aanhef Vietnamees Grieks Kính gửi ngài Chủ tịch, Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Zeer formeel, geadresseerde heeft een speciale titel die in plaats van de naam wordt gebruikt Thưa ông, Formeel, mannelijke geadresseerde,

Διαβάστε περισσότερα

Zakelijke correspondentie

Zakelijke correspondentie - Aanhef Grieks Vietnamees Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Kính gửi ngài Chủ tịch, Zeer formeel, geadresseerde heeft een speciale titel die in plaats van de naam wordt gebruikt Αγαπητέ κύριε, Formeel, mannelijke

Διαβάστε περισσότερα

BK TP.HCM. Tín hiệu và Hệthống Rời Rạc Thời Gian. T.S. Đinh Đức Anh Vũ. Chương 2

BK TP.HCM. Tín hiệu và Hệthống Rời Rạc Thời Gian. T.S. Đinh Đức Anh Vũ. Chương 2 Chương 2 BK TP.HCM Tín hiệu và Hệthống Rời Rạc Thời Gian Faculty of Computer Science and Engineering HCMC University of Technology 268, av. Ly Thuong Kiet, District 0, HoChiMinh city Telephone : (08) 864-7256

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Không gian hàm và toán tử Tập hút lùi (Pullback attractors)... 11

1.1 Không gian hàm và toán tử Tập hút lùi (Pullback attractors)... 11 Mục lục Danh mục các kí hiệu, chữ viết tắt 3 Lời cảm ơn 4 Lời mở đầu 5 1 Không gian hàm và các định nghĩa 9 1.1 Không gian hàm và toán tử.................. 9 1.2 Tập hút lùi (Pullback attractors)................

Διαβάστε περισσότερα

Geometry Mathley

Geometry Mathley HEXGON inspiring minds always Geometry Mathley Round 3-2011: Solutions Vietnamese 1 Từ một điểm nằm ngoài đường tròn (O) kẻ hai tiếp tuyến, đến đường tròn đó (, là các tiếp điểm. Giả sử Q là một điểm nằm

Διαβάστε περισσότερα

Bài tập Vi Xử Lý Chương 3

Bài tập Vi Xử Lý Chương 3 ĐHBK Tp HCM BMĐT GVPT: Hồ Trung Mỹ Bài tập Vi Xử Lý Chương 3 Bài tập trong chương này được chia làm 7 phần: Tóm tắt phần cứng (3.1+3.2), Tập lệnh (3.3+3.4), Timer (3.5), Cổng nối tiếp (3.6), Ngắt (3.7),

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Υγεία. Υγεία - Έκτακτο περιστατικό. Υγεία - Στο γιατρό. Cho tôi đi bệnh viện. Παράκληση για μεταφορά στο νοσοκομείο

Ταξίδι Υγεία. Υγεία - Έκτακτο περιστατικό. Υγεία - Στο γιατρό. Cho tôi đi bệnh viện. Παράκληση για μεταφορά στο νοσοκομείο - Έκτακτο περιστατικό Cho tôi đi bệnh viện. Παράκληση για μεταφορά στο νοσοκομείο Tôi cảm thấy không được khỏe Làm ơn cho tôi gặp bác sĩ gấp! Παράκληση για άμεση γιατρική φροντίδα Giúp tôi với! Έκκληση

Διαβάστε περισσότερα

HƯỚNG DẪN GIẢI MỘT SỐ CÂU KHÓ TRONG ĐỀ THI THỬ VẬT LÝ GV: LÊ VĂN LONG

HƯỚNG DẪN GIẢI MỘT SỐ CÂU KHÓ TRONG ĐỀ THI THỬ VẬT LÝ GV: LÊ VĂN LONG HƯỚNG DẪN GẢ ỘT SỐ Â KHÓ TONG ĐỀ TH THỬ VẬT Ý 3 GV: Ê VĂN ONG DAO ĐỘNG Ơ âu : ộ vậ dao động điều hoà với biên độ 4 cm, cứ sau mộ khoảng hời gian /4 giây hì động năng lại bằng hế năng Quãng đường lớn nhấ

Διαβάστε περισσότερα

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Address Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 American address format: Street number + street name Name of town + state abbreviation + zip code Mr. Adam

Διαβάστε περισσότερα

HƯỚNG DẪN TÍNH TOÁN KẾT CẤU VỚI PHẦN MỀM ETABS GVHD: ThS. Trần Quang Hiền. SVTH: Dương Phước Quang Minh.

HƯỚNG DẪN TÍNH TOÁN KẾT CẤU VỚI PHẦN MỀM ETABS GVHD: ThS. Trần Quang Hiền. SVTH: Dương Phước Quang Minh. HƯỚNG DẪN TÍNH TOÁN KẾT CẤU VỚI PHẦN MỀM ETABS 9.04 GVHD: ThS. Trần Quang Hiền. SVTH: Dương Phước Quang Minh. (Màn hình làm việc chính của ETABS) Bài số 1: Làm quen với ETABS. Bước 1: Sau khi khởi động

Διαβάστε περισσότερα

x % = % Số mol chất tan Số kilogam dung môi

x % = % Số mol chất tan Số kilogam dung môi A. Dung dịch. Hoá học là ột bộ ôn khoa học ang tính thực nghệ cao. Trong đó ta có thể co dung dịch là ột phần khó. Để có thể hểu được nó ngoà những kến thức lí thuyết là chưa đủ à uốn hểu được sâu sắc

Διαβάστε περισσότερα

TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI ĐỀ CƢƠNG DINH DƢỠNG ĐỘNG VẬT Câu 1: Hãy nêu vai trò của nước trong cơ thể động vật? 8 1. Tham gia cấu tạo cơ thể. 2.

TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI ĐỀ CƢƠNG DINH DƢỠNG ĐỘNG VẬT Câu 1: Hãy nêu vai trò của nước trong cơ thể động vật? 8 1. Tham gia cấu tạo cơ thể. 2. ĐỀ CƢƠNG DINH DƢỠNG ĐỘNG VẬT Câu 1: Hãy nêu vai trò của nước trong cơ thể động vật? 8 1. Tham gia cấu tạo cơ thể. 2. Tham gia tiêu hóa, hấp thu các chất dinh dưỡng. 3. Tham gia vận chuyển các chất. 4.

Διαβάστε περισσότερα

MỘT SỐ BÀI TOÁN CHỌN LỌC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN VIẾT BỞI : PHẠM KIM CHUNG THÁNG 12 NĂM 2010

MỘT SỐ BÀI TOÁN CHỌN LỌC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN VIẾT BỞI : PHẠM KIM CHUNG THÁNG 12 NĂM 2010 TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI SỞ GD& ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT ĐẶNG THÚC HỨ A MỘT SỐ BÀI TOÁN CHỌN LỌC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN VIẾT BỞI : PHẠM KIM CHUNG THÁNG NĂM 00 PHẦN MỤC LỤC Trag I II III

Διαβάστε περισσότερα

HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN

HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN Biên soạn: ThS. Nguyễn Quý www.hutech.edu.vn HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN Ấn bản 2014 MỤC LỤC I MỤC LỤC MỤC LỤC... 1 HƢỚNG DẪN... 4 BÀI

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα

Αιτήσεις Βιογραφικό / Βιογραφικό σημείωμα - Προσωπικά δεδομένα First Name Tên Όνομα υποψήφιου Surname Επίθετο υποψήφιου Date of Birth Ημερομηνία γέννησης του υποψήφιου Place of Birth Τόπος γέννησης του υποψήφιου Nationality Ιθαγένεια του υποψήφιου

Διαβάστε περισσότερα

Chủ đề 1: CẤU TẠO HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

Chủ đề 1: CẤU TẠO HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ 0 Co 5 câu VẬT LÝ HẠT NHÂN Chủ đề : CẤU TẠO HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ Câu : Số nơtron và prôtôn trong hạt nhân nguyên tử lần lượt là : A. 09 và 8. B. 8 và 09. C. và 8. D. 8 và. Câu. Hạt nhân có cấu tạo gồ: A.

Διαβάστε περισσότερα

ÐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI A, A1 NĂM

ÐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI A, A1 NĂM ÐỀ HI YỂ SIH ĐẠI HỌC KHỐI A, A ĂM ( có chỉnh cau, 9) Câu : rong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn sóng kết hợp O và O dao động cùng pha, cùng biên độ. Chọn hệ tọa độ vuông góc Oxy (thuộc

Διαβάστε περισσότερα

Chương 7 Khuếch đại thuật toán và ứng dụng của chúng

Chương 7 Khuếch đại thuật toán và ứng dụng của chúng ĐH ông Lâm Chương 7 Khuếch đại thuật toán và ứng dụng của chúng gày nay IC analog sử dụng rộng rãi trong kỹ thuật điện tử. Khi sử dụng chúng cần đấu thêm các điện trở, tụ điện, điện cảm tùy theo từng loại

Διαβάστε περισσότερα

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TƯ NHIÊN NGUYỄN VĂN HIẾU CÁC HIỆU ỨNG ÂM-ĐIỆN-TỪ TRONG CÁC HỆ THẤP CHIỀU

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TƯ NHIÊN NGUYỄN VĂN HIẾU CÁC HIỆU ỨNG ÂM-ĐIỆN-TỪ TRONG CÁC HỆ THẤP CHIỀU ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TƯ NHIÊN NGUYỄN VĂN HIẾU CÁC HIỆU ỨNG ÂM-ĐIỆN-TỪ TRONG CÁC HỆ THẤP CHIỀU Chuyên ngành : Vật lý lý thuyết và vật lý toán Mã số : 6 44 0 0 TÓM TẮT LUẬN ÁN

Διαβάστε περισσότερα

Imigração Estudar. Estudar - Universidade. Dizer que você quer se matricular. Dizer que você gostaria de se inscrever em um curso

Imigração Estudar. Estudar - Universidade. Dizer que você quer se matricular. Dizer que você gostaria de se inscrever em um curso - Universidade Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο. Dizer que você quer se matricular Θα ήθελα να γραφτώ για. Dizer que você gostaria de se inscrever em um curso ένα προπτυχιακό ένα μεταπτυχιακό ένα διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHIÊN BẢN 1.7

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHIÊN BẢN 1.7 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHIÊN BẢN 1.7 MỤC LỤC 1. Giới thiệu Violet và cách cài đặt... 9 1.1. Giới thiệu phần mềm Violet... 9 1.2. Cài đặt và chạy chương trình... 12 1.2.1. Cài đặt từ đĩa CD...12 1.2.2. Cài đặt

Διαβάστε περισσότερα

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ (Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa) Lưu hành nội bộ HÀ NỘI - 2007 HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ Biên soạn

Διαβάστε περισσότερα

KHÁI NIỆM CHUNG VỀ BÊTÔNG CỐT THÉP (BTCT)

KHÁI NIỆM CHUNG VỀ BÊTÔNG CỐT THÉP (BTCT) Chương 1 KHÁI NIỆM CHUNG VỀ BÊTÔNG CỐT THÉP (BTCT) 1.1 Tính chất của êtông cốt thép : Bêtông cốt thép là vật liệu xây dựng phức hợp do hai loại vật liệu là êtông và thép có đặc trưng cơ học khác nhau cùng

Διαβάστε περισσότερα

CÁC MÔ HÌNH CHUỖI THỜI GIAN TÀI CHÍNH

CÁC MÔ HÌNH CHUỖI THỜI GIAN TÀI CHÍNH ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Vũ Duy Thắng CÁC MÔ HÌNH CHUỖI THỜI GIAN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Hà Nội - 011 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Διαβάστε περισσότερα

Ngày 1 tháng 11 năm 2012

Ngày 1 tháng 11 năm 2012 CHUYÊN ĐỀ ĐỊNH LÝ PTOLEMY Ngày 1 tháng 11 năm 2012 Nguyễn Thị Nguyên Khoa, lớp 10T1 trường THPT chuyên Quốc Học, Huế I. Định lí Ptolemy: Cho tứ giác lồi ABCD nội tiếp đường tròn (O; R). Khi đó: AC.BD =

Διαβάστε περισσότερα

Auswandern Studieren. Studieren - Universität. Angeben, dass man sich einschreiben will. Angeben, dass man sich für einen Kurs anmelden möchte

Auswandern Studieren. Studieren - Universität. Angeben, dass man sich einschreiben will. Angeben, dass man sich für einen Kurs anmelden möchte - Universität Tôi muốn ghi danh vào một trường đại học Angeben, dass man sich einschreiben will Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο. Tôi muốn đăng kí khóa học. Angeben, dass man sich für einen anmelden

Διαβάστε περισσότερα

Các tế bào tham gia vào đáp ứng miễn dịch

Các tế bào tham gia vào đáp ứng miễn dịch Các tế bào tham gia vào đáp ứng miễn dịch Bởi: Nguyễn Lân Dũng phamvanty CÁC TẾ BÀO THAM GIA VÀO ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH Tất cả các tế bào tham gia vào đáp ứng miễn dịch (ĐƯMĐ) đều có nguồn gốc chung là tế bào

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Διαμονή. Διαμονή - Εύρεση. Διαμονή - Κράτηση. Ζητώντας για κατευθύνσεις προς το τόπο διαμονής σας

Ταξίδι Διαμονή. Διαμονή - Εύρεση. Διαμονή - Κράτηση. Ζητώντας για κατευθύνσεις προς το τόπο διαμονής σας - Εύρεση Where can I find? Tôi có thể tìm ở đâu? Ζητώντας για κατευθύνσεις προς το τόπο διαμονής σας... a room to rent?... phòng để thuê?... a hostel?... nhà nghỉ?... a hotel?... khách sạn?... a bed and

Διαβάστε περισσότερα

Bài giảng E-Learning. Chuyên đề.

Bài giảng E-Learning. Chuyên đề. Bài giảng E-Learning Chuyên đề www.trungtamtinhoc.edu.vn Mục tiêu bài giảng 01 Thi công hàn nối măng xông đúng qui trình, kỹ thuật. 02 Đấu nối thành thạo cáp quang vào các loại ODF đảm bảo kỹ thuật và

Διαβάστε περισσότερα

Chöông 2: MAÙY BIEÁN AÙP

Chöông 2: MAÙY BIEÁN AÙP I. Giới thiệu về máy biến áp Chöông : MAÙY BIEÁN AÙP MBA moät pha: V 1ñm, V ñm = V 0, I 1ñm, I ñm, S ñm = V ñm.i ñm V 1ñm. I 1ñm [VA] Chöông 3: Maùy bieán aùp 1 MBA bapha: V ñm daây, I ñm daây, S ñm =

Διαβάστε περισσότερα

GIỚI THIỆU. GS. Nguyễn Công Mẫn Hướng dẫn sử dụng GeoSigma/W 5

GIỚI THIỆU. GS. Nguyễn Công Mẫn Hướng dẫn sử dụng GeoSigma/W 5 GIỚI THIỆU SIGMA/W V.5 là một trong 6 phần mềm Địa kỹ thuật trong bộ GEO -SLOPE Office của GEO-SLOPE International Canada. Nguyên bản bản dịch này trích trong Tài liệu Hướng dẫn sử dụng chương trình SIGMA/W

Διαβάστε περισσότερα

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG CẤU KIỆN ĐIỆN TỬ (Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa) Lưu hành nội bộ HÀ NỘI - 2007 HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG CẤU KIỆN ĐIỆN TỬ Biên soạn :

Διαβάστε περισσότερα

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KHOA HỌC ooo GIÁO TRÌNH MÔN HỌC TIN HỌC CĂN BẢN MSMH: TH016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KHOA HỌC ooo GIÁO TRÌNH MÔN HỌC TIN HỌC CĂN BẢN MSMH: TH016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KHOA HỌC ----- ooo ----- GIÁO TRÌNH MÔN HỌC TIN HỌC CĂN BẢN MSMH: TH016 Biên soạn: - ThS. Đỗ Thanh Liên Ngân - Ks. Hồ Văn Tú - LƯU HÀNH NỘI BỘ - - 2005

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPIC TOÁN NĂM ĐỀ THI VÀ LỜI GIẢI (Tập 1)

OLYMPIC TOÁN NĂM ĐỀ THI VÀ LỜI GIẢI (Tập 1) Nguyễn Hữu Điển OLYMPIC TOÁN NĂM 2000 52 ĐỀ THI VÀ LỜI GIẢI (Tập 1) NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC 2 Lời nói đầu Để thử gói lệnh lamdethi.sty tôi biên soạn một số đề toán thi Olympic, mà các học trò của tôi đã

Διαβάστε περισσότερα

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG -------------------- Đỗ Mạnh Hà Trần Thị Thúy Hà Trần Thị Thục Linh BÀI GIẢNG CẤU KIỆN ĐIỆN TỬ Hà Nội 2013 LỜI NÓI ĐẦU Cấu kiện điện tử là môn học nghiên cứu về

Διαβάστε περισσότερα

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Adresse Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Format adresse postale aux États-Unis : nom du destinataire numéro de la rue + nom de la rue nom de la ville

Διαβάστε περισσότερα

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH LỚP 1 THPT KIÊN GIANG NĂM HỌC 1 13 -------- ----------------- ĐỀ THI CHÍNH THỨC MÔN THI : HÓA HỌC ( Đề thi có trang) Thời gian : 18 phút ( không

Διαβάστε περισσότερα

ĐÁP ỨNG TẠO KHÁNG THỂ VÀ MIỄN DỊCH TRUNG GIAN TẾ BÀO

ĐÁP ỨNG TẠO KHÁNG THỂ VÀ MIỄN DỊCH TRUNG GIAN TẾ BÀO 42 Chương 5 ĐÁP ỨNG TẠO KHÁNG THỂ VÀ MIỄN DỊCH TRUNG GIAN TẾ BÀO Đáp ứng miễn dịch chủ yếu gồm hai phương thức là miễn dịch dịch thể trung gian với kháng thể là các globulin miễn dịch và miễn dịch tế bào

Διαβάστε περισσότερα

CHƯƠNG 3: CHỈNH LƯU ĐIỀU KHIỂN

CHƯƠNG 3: CHỈNH LƯU ĐIỀU KHIỂN CHƯƠNG 3: CHỈNH LƯU ĐIỀU KHIỂN Chỉnh lưu một pha, ba pha không điều khiển, được trình bày ở chương trước, không cho phép điều khiển điện năng được biến đổi từ xoay chiều (ac) thành một chiều (dc). Khả

Διαβάστε περισσότερα

CHƯƠNG VI. TUYẾN NỘI TIẾT

CHƯƠNG VI. TUYẾN NỘI TIẾT 65 CHƯƠNG VI. TUYẾN NỘI TIẾT A TUYẾN NỘI TIẾT Ở CÁ 1. Khái Niệm Chung Trong cơ thể động vật có xương sống, các tuyến thể được chia làm 2 loại: - Tuyến ngoại tiết: là những tuyến có ống dẫn, các sản phẩm

Διαβάστε περισσότερα

Chương trình Hóa học III. ANKEN (ALCEN, OLEFIN, DỒNG ĐẲNG ETILEN, )

Chương trình Hóa học III. ANKEN (ALCEN, OLEFIN, DỒNG ĐẲNG ETILEN, ) 28 Chương trình Hóa học III. ANKEN (ALCEN, OLEFIN, DỒNG ĐẲNG ETILEN, ) III.1. Định nghĩa Anken là một loại hiđrocacbon mà trong phân tử có chứa một liên kết đôi C=C mạch hở. III.2. Công thức tổng quát

Διαβάστε περισσότερα

A A i j, i i. Ta kiểm chứng lại rằng giá trị này không phụ thuộc vào cách biểu diễn hàm f thành tổ hợp tuyền tính những hàm ñặc trưng. =, = j A B.

A A i j, i i. Ta kiểm chứng lại rằng giá trị này không phụ thuộc vào cách biểu diễn hàm f thành tổ hợp tuyền tính những hàm ñặc trưng. =, = j A B. Produced wth a Tral Verso o PDF otator - www.pdfotator.com Chươg 2. Tích phâ Lebesgue ê soạ: Nguyễ Trug Hếu CHƯƠNG 2. TÍCH PHÂN LEESGUE 2.. ðịh ghĩa tích phâ Lebesgue 2... Tích phâ cho hàm ñơ gả hôg âm

Διαβάστε περισσότερα

BỆNH VIÊM GAN SIÊU VI C: Từ cấu tạo siêu vi đến chẩn đoán và điều trị

BỆNH VIÊM GAN SIÊU VI C: Từ cấu tạo siêu vi đến chẩn đoán và điều trị BỆNH VIÊM GAN SIÊU VI C: Từ cấu tạo siêu vi đến chẩn đoán và điều trị Hơn 20 năm nghiên cứu về chu trình tăng sinh phát triển của siêu vi gây viêm gan C (hepatitis C virus = HCV), kể cấu tạo di truyền,

Διαβάστε περισσότερα

LPI CATALOGUE. GIẢI PHÁP TRỌN GÓI: Chống sét trực tiếp Chống sét lan truyền Hệ thống tiếp địa Lắp đặt & Hỗ trợ kỹ thuật

LPI CATALOGUE. GIẢI PHÁP TRỌN GÓI: Chống sét trực tiếp Chống sét lan truyền Hệ thống tiếp địa Lắp đặt & Hỗ trợ kỹ thuật LPI CATALOGUE GIẢI PHÁP TRỌN GÓI: Chống sét trực tiếp Chống sét lan truyền Hệ thống tiếp địa Lắp đặt & Hỗ trợ kỹ thuật DT/Fax: 043.66.11999 Hotline: Mr Tra 0914.377.611 Trang 1 / 18 Néi dung A. GIỚI THIỆU

Διαβάστε περισσότερα

Ngày nay h c t p, Ngày mai giúp ð i

Ngày nay h c t p, Ngày mai giúp ð i Trung tâm vi t ngæ vån Lang Sách Giáo Khoa Vi t Ngæ C p 1 n bän 5.7 1983-2003 H và tên h c sinh L¾p Khóa Th y/cô phø trách S phòng h c Ngày nay h c t p, Ngày mai giúp ð i Trung Tâm Vi t Ngæ Vån Lang Sách

Διαβάστε περισσότερα