Vn 1: NHC LI MT S KIN TH C LP 10

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Vn 1: NHC LI MT S KIN TH C LP 10"

Transcript

1 Vn : NHC LI MT S KIN TH C LP 0 Mc ích ca vn này là nhc li mt s kin thc ã hc lp 0, nhng có liên quan trc tip n vn s hc trng lp. Vì thi gian không nhiu (khng tit) nên chúng ta s không nhc li lý thuyt mà ch a ra mt s dng bài tp c bn, thông qua nhng bài tp này giúp các em hc sinh ly li phn tán sau k ngh hè thú v. BIN I LNG GIÁC Bài Chng minh ng thc sau a) cs + cs tan cs + cs b) + cs + cs π ct +, π < < π + cs cs Chng minh a) Ta có ± cs + cs ± cs + cs cs ± cs + cs ± cs sin Suy ra VT tan VP cs + cs + b) Nhân vi lng liên hp ca mu ta c: ( + cs + cs ) + cs + cs VT + cs cs + cs cs + cs + cs + cs + cs + cs + sin + sin + cs + cs cs cs Vì π < < π nên sin sin, d ó π π π cs cs sin + sin sin VT cs cs π π π π sin s in sin cs π π π π tan ct + ct + VP

2 Bài Rút gn biu thc sau a) π π 7π tan cs + sin π π cs tan + b) tan + sin sin + cs + tan Chng minh a) Ta có tan π tan π tan π ct cs π cs π cs π cs π + π ( ) sin( ) sin 7π π π π sin sin π + sin sin cs cs + 7π sin cs cs π cs π cs π sin tan π tan π tan π tan π + π ( ) ct( ) ct Khi ó, π π 7π tan cs sin cs + sin + cs ct.sin + cs sin π π sin ( ct ) cs cs tan + sin sin cs sin b) Ta có + s in sin + cs + sin cs sin + cs sin cs sin cs cs cs cs tan + tan cs

3 Khi ó, cs tan ( sin cs ) cs + s in + sin + cs cs sin + tan cs sin + cs sin + cs Bài Chng minh rng a) sin8 5 b) t an5 c) t an 0 Áp dng chng minh ng thc sau: Chng minh ) cs6 + ct ) Chng minh rng sin và cs là các s vô t. a) Ta có suy ra s in5 cs 6 s in.8 cs.8 s in8 sin 8 sin 8 s in8 sin 8 + s in sin8 sin8 sin8 Vì 0 < sin8 < nên sin8 5 b) Ta có sin sin sin cs tan (tan > 0) cs cs + cs + cs suy ra cs 0 + cs t an5 7 c) Tng t câu (b), nên li ch các em luy n tp. Áp dng 5 cs6 cs.8 sin ) Ta có

4 Nhn ét rng: ct ct ct + +. Tht vy, ta có cs + cs + cs ct ct ct s in sin s in sin cs Áp dng iu này, ta c: + + t an5 + + tan ct7 0 ct5 ct Khi ó, cs6 + ct ( ) ) Gi s! sin là s hu t, th thì sin sin sin là s hu t, suy ra sin 9 s in sin là s hu t s in7 sin 9 sin 9 là s hu t s in8 sin 7 sin 7 là s hu t Khi ó, 5 sin8 sin 9 cs9 sin 9 sin8 là s hu t suy ra 5 là s hu t (MT) Chng minh cs là s vô t hàn tàn tng t em nh bài tp Bài Chng minh π π π π 5π 6π 7π cs cs cs cs cs cs cs Chng minh Ta có π π π 0π 5π 5π sin sin cs sin sin cs π π π π 6π 6π sin sin cs sin sin cs π π π π 7π 7π sin sin cs sin sin cs π π π sin sin cs Nhân v the v 8 ng thc trên ta c

5 π π 6π 8π 0π π π π π π π π π π π 5π 5π 6π 6π 7π 7π sin cs sin cs sin cs sin cs sin sin sin sin sin sin sin sin cs sin cs sin cs Bài 5 Tính t"ng sau π π π π 5π 6π 7π cs cs cs cs cs cs cs (vì sin π sin ) 7 a) b) π π 6π P cs + cs + cs π π π H sin + sin + sin c) S sin + s in + + sin n và S cs + cs + + cs n d) S sin + s in( + d) + sin( + d) + + sin( + nd) π Gii a) Nhân c hai v vi sin r#i áp dng công thc bin "i tích thành t"ng. P 7 b) H bc r#i áp dng câu (a) c) Nhân c hai v vi sin r#i áp dng công thc bin "i tích thành t"ng. ( n + ) n sin sin, k π S sin 0, kπ n ( n + ) sin cs, kπ và S sin n, kπ d) Nhân c hai v vi sin d r#i áp dng công thc bin "i tích thành t"ng Bài 6 Tính giá tr các biu thc sau A π π π sin + sin + sin và π 5π 6π B cs + cs + cs Gii Nhn ét rng B π 5π 6π π π π cs + cs + cs cs + cs + cs. D ó, 5

6 π π π π π π B A cs sin + cs sin + cs sin π π 6π cs + cs + cs π π π π π π B + A cs + sin + cs + sin + cs + sin π π π π π π cs sin + cs sin + cs sin π π 6π sin sin sin π 8π π cs cs cs π 8π π + cs + cs + cs M$t khác, π 8π π π π π cs + cs + cs cs + cs cs π π π π π π cs cs + cs cs cs cs π cs Nh vy, ta c 7 B + A A 8 6 B A B 6 6

7 Bài 7 Chng minh rng tan tan tan. T% ó, tính tan S + + tan 0 tan 50 tan 70 Chng minh Vi nhng ng thc có ngh&a. Ta có sin sin tan tan sin cs sin VP sin sin cs sin t an VT cs Áp dng công thc trên ta c cs cs tan sin cs sin cs cs cs tan 6 9 tan 6 tan + tan 6 tan + 9 tan (*) Vi 0, t% (*) ta c + 6 tan tan tan 0 6 tan 0 tan 0 tan tan 0 7 tan 0 tan 0 0 Ngh&a là, tan 0 là nghi m ca phng trình (). M$t khác, tan.0 tan.50 tan.70 nên lp lun nh trên ta c'ng c là nghi m ca (). D ó, the nh lý Viet tan 50, tan 70 (7) S tan 0 + tan 50 + tan Bài 7 Ch bit tan, tany là nghi m ca phng trình p q Chng minh rng + y + p + y + y + q + y q. (*) sin sincs cs Chng minh Ta ét hai trng hp π ) cs( + y) 0 + y + kπ, k. D tan, tany là nghi m ca p q nên π tan tan y q tan y + kπ tan y q q Li d, cs( y) 0 sin ( y) + +. Khi ó, (*) úng. 7

8 ) cs( + y) 0, ta có sin ( + y) + psin( + y)cs( + y) + q cs ( + y) (*) cs ( + ) VT y + tan ( + y) cs ( + y) y p y q tan ( + ) + tan( + ) + Trng ó, tan + tan y p tan( + y) tan tan y q, suy ra VT(*) q. Bài 8 Ch hàm s f a sin + bcs. Gi s! rng f ( ) f 0, kπ ( k ). Chng minh rng f 0, ((H 970) Chng minh The gi thit ta có h a b a sin + bcs 0 sin + cs 0, kπ Xem h trên là h bc nht the hai )n a và b. Ta có sin cs sin cs cs sin sin( ) 0 (vì kπ ) D sin cs Suy ra h có nghi m duy nht a b 0. Vy f 0,. Bài 9 Bit rng tan, tan, tan là ba nghi m ca phng trình tan y, tan y, tan y là ba nghi m ca phng trình c b a y + y + y kπ, k a b c và Chng minh rng Chng minh Tính tan( + + ) và tan( y + y + y). T% ó khng nh tan( + + ) tan( y + y + y ) y + y + y kπ, k π Bài 0 Ch + y + z và tan, tan y, tan z là ba nghi m ca rng p + q + r p q r Chng minh Chng minh Áp dng công thc cng và nh lý Viet. 8

9 Bài Trng tam giác ABC, chng minh các h thc sau: A B C ) sin A + sin B + sin C cs cs cs ) sin A + sin B + sin C sin Asin B sin C A B C ) cs A + cs B + csc + sin sin sin ) sin A + sin B + sin C ( + cs Acs B cs C) 5) tga + t gb + tgc tgatgbtgc 6) ct A + ct B + ct C ct A ct B ct C A B B C C A 7) tg tg + tg tg + tg tg 8) ct Act B + ct B ct C + ct C ct A b + c a 9)ct A S A bc cs 0) l a b + c a + b + c ) bc cs A + ac cs B + ab csc )( b + c)cs A + ( a + c)cs B + ( a + b)csc a + b + c ) abc cs A + cs B + cs C a ( p a) + b ( p b) + c ( p c) A B C ) r Rsin sin sin Bài Tìm giá tr ln nht ca biu thc ca tam giác ABC. F sin A sin B sin C + +, trng ó, A, B, C là ba góc 9

10 HÌNH GII TÍCH TRONG MT PHNG Bài Ch tam giác ABC có nh A( ; ) a) Ch bit hai ng ca BH :5 + y 5 0 và CK : + 8y 0. Hãy ác nh ta các nh B và C. b) Xác nh ta nh B và C nu bit ng trung trc ca AB là + y 0 và ta trng tâm G(, ) ca tam giác ABC (H Cn th) Bài Trng m$t phng ta Oy, ch tam giác ABC có trng tâm G(, ) và các cnh AB : + y và AC : + 5y + 0 a) Tìm ta nh A và ta trung im M ca BC b) Tìm ta nh B và vit phng trình cnh BC (H Quc gia) Bài Trng m$t phng ta Oy, vit phng trình các ng thng sng sng vi ng thng d : y + 0 và có khng cách n (d) bng. (H Hu) Bài Ch tam giác ABC vi A(;), B( ; ), C(; ). a) Lp phng trình ng phân giác trng góc A b) Lp phng trình phân giác ngài góc B. Bài 5 a) Lp phng trình ng tròn qua ba im A(;), B(;), C (5;) (H Cn th) b) Ch A(, ) và ng tròn (C) v t% A và tìm ta tip im. ( C) : y y 0 +. Vit phng trình tip tuyn vi c) Lp phng trình ng tròn tâm I (;) và tip úc vi ng thng d : + y 5 0 0

Đường tròn : cung dây tiếp tuyến (V1) Đường tròn cung dây tiếp tuyến. Giải.

Đường tròn : cung dây tiếp tuyến (V1) Đường tròn cung dây tiếp tuyến. Giải. Đường tròn cung dây tiếp tuyến BÀI 1 : Cho tam giác ABC. Đường tròn có đường kính BC cắt cạnh AB, AC lần lượt tại E, D. BD và CE cắt nhau tại H. chứng minh : 1. AH vuông góc BC (tại F thuộc BC). 2. FA.FH

Διαβάστε περισσότερα

CÁC CÔNG THỨC CỰC TRỊ ĐIỆN XOAY CHIỀU

CÁC CÔNG THỨC CỰC TRỊ ĐIỆN XOAY CHIỀU Tà lệ kha test đầ xân 4 Á ÔNG THỨ Ự TỊ ĐỆN XOAY HỀ GÁO VÊN : ĐẶNG VỆT HÙNG. Đạn mạch có thay đổ: * Kh thì Max max ; P Max còn Mn ư ý: và mắc lên tếp nha * Kh thì Max * Vớ = hặc = thì có cùng gá trị thì

Διαβάστε περισσότερα

x y y

x y y ĐÁP ÁN - ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LỚP THPT Bài Năm học 5 6- Môn: TOÁN y 4 TXĐ: D= R Sự biến thiên lim y lim y y ' 4 4 y ' 4 4 4 ( ) - - + y - + - + y + - - + Bài Hàm số đồng biến trên các khoảng

Διαβάστε περισσότερα

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN VỀ TÍNH GÓC GIỮA HAI MẶT PHẲNG TRONG HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN VỀ TÍNH GÓC GIỮA HAI MẶT PHẲNG TRONG HÌNH HỌC KHÔNG GIAN HỘI NGHỊ NCKH KHOA SP TOÁN-TIN THÁNG 5/5 MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN VỀ TÍNH GÓC GIỮA HAI MẶT PHẲNG TRONG HÌNH HỌC KHÔNG GIAN ThS. Võ Xuân Mi Kho Sư phạm Toán-Tin, Trường Đại học Đồng Tháp Emil: vxmi@dthu.edu.vn

Διαβάστε περισσότερα

Μετανάστευση Σπουδές. Σπουδές - Πανεπιστήμιο. Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε

Μετανάστευση Σπουδές. Σπουδές - Πανεπιστήμιο. Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε - Πανεπιστήμιο Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο. Για να δηλώσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε Tôi muốn ghi danh vào một trường đại học Θα ήθελα να γραφτώ για. Tôi muốn đăng kí khóa học. Για να υποδείξετε

Διαβάστε περισσότερα

Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ở đâu? Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ở đâu? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα

Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ở đâu? Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ở đâu? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα - Γενικά Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ở đâu? Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ở đâu? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành? Για να ρωτήσετε πότε έχει

Διαβάστε περισσότερα

CHUYÊN ĐỀ VỀ MẶT CẦU

CHUYÊN ĐỀ VỀ MẶT CẦU CHUYÊN ĐỀ VỀ MẶT CẦU A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. Định nghĩa : * Mặt cầu là tập hợp những điểm M cách một điểm I cố định một khoảng không đổi. * Điểm I cố định gọi là tâm của mặt cầu. * Khoảng cách không đổi

Διαβάστε περισσότερα

Ví dụ 2 Giải phương trình 3 " + = 0. Lời giải. Giải phương trình đặc trưng chúng ta nhận được

Ví dụ 2 Giải phương trình 3  + = 0. Lời giải. Giải phương trình đặc trưng chúng ta nhận được CHƯƠNG 6. PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CẤP CAO Những ý tưởng cơ bản của phương trình vi phân đã được giải thích trong Chương 9, ở đó chúng ta đã tập trung vào phương trình cấp một. Trong chương này, chúng ta nghiên

Διαβάστε περισσότερα

LẤY MẪU VÀ KHÔI PHỤC TÍN HIỆU

LẤY MẪU VÀ KHÔI PHỤC TÍN HIỆU LẤY MẪU VÀ KHÔI PHỤC TÍN HIỆU Nội dung: 2.1 Lấy mẫu tín hiệu 2.2 Bộ tiền lọc 2.3 Lượng tử hóa 2.4 Khôi phục tín hiệu tương tự 2.5 Các bộ biến đổi ADC và DAC Bài tập 1 2.1 Lấy mẫu tín hiệu: Quá trình biến

Διαβάστε περισσότερα

Бизнес Заказ. Заказ - Размещение. Официально, проба

Бизнес Заказ. Заказ - Размещение. Официально, проба - Размещение Εξετάζουμε την αγορά... Официально, проба Είμαστε στην ευχάριστη θέση να δώσουμε την παραγγελία μας στην εταιρεία σας για... Θα θέλαμε να κάνουμε μια παραγγελία. Επισυνάπτεται η παραγγελία

Διαβάστε περισσότερα

DONGPHD. DongPhD Problems Book Series. Vector Spaces. Inner Product Spaces. Hilbert Spaces. Banach Spaces. Normed Spaces.

DONGPHD. DongPhD Problems Book Series. Vector Spaces. Inner Product Spaces. Hilbert Spaces. Banach Spaces. Normed Spaces. DONGPHD Vector Spaces Inner Product Spaces Hilbert Spaces Banach Spaces Normed Spaces DongPhD c 2009 Bài tập Giải tích hàm DongPhD Problems Book Series υol.2 2009 Lời tựa To all the girls i love before.

Διαβάστε περισσότερα

Bài 5. Cho chóp S.ABCD có đáy là hình bình

Bài 5. Cho chóp S.ABCD có đáy là hình bình THPT BÀI TẬP HÌNH HỌC KHÔNG GIAN 11 Trang 1 1 TÌM GIAO TUYẾN CỦA HAI MẶT PHẲNG Bài 1. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là tứ giác có các cặp cạnh đối không song song. Tìm giao tuyến của: a) (SAC) và (SBD) b)

Διαβάστε περισσότερα

1.3.2 L 2 đánh giá Nghiệm yếu Nghiệm tích phân, điều kiện Rankine-Hugoniot... 25

1.3.2 L 2 đánh giá Nghiệm yếu Nghiệm tích phân, điều kiện Rankine-Hugoniot... 25 Giáo trình Phương trình vi phân đạo hàm riêng Đặng Anh Tuấn Ngày 30 tháng 3 năm 2016 Mục lục 1 Phương trình đạo hàm riêng cấp 1 1 1.1 Siêu mặt không đặc trưng......................... 1 1.1.1 Một số ký

Διαβάστε περισσότερα

Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Vietnamese Greek Kính gửi ngài Chủ tịch, Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Thưa ông, Formal, male recipient, name unknown

Διαβάστε περισσότερα

Phụ thuộc hàm và chuẩn hóa

Phụ thuộc hàm và chuẩn hóa Phụ thuộc hàm và chuẩn hóa quan hệ Bởi: Ths. Phạm Hoàng Nhung Một số hướng dẫn khi thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ Việc quan trọng nhất khi thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ là ta phải chọn ra tập các lược

Διαβάστε περισσότερα

CHƯƠNG I NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN

CHƯƠNG I NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN Chương Những khái niệm cơ bản - CHƯƠNG I NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN DẠNG SÓNG CỦA TÍN HIỆU Hàm mũ Hàm nấc đơn vị Hàm dốc Hàm xung lực Hàm sin Hàm tuần hoàn PHẦN TỬ ĐIỆN Phần tử thụ động Phần tử tác động ĐIỆN

Διαβάστε περισσότερα

PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG

PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG CHƯƠNG 2 PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG TÓM TẮT LÝ THUYẾT I. VECTƠ PHÁP TUYẾN (HAY PHÁP VECTƠ) CỦA MẶT PHẲNG Vectơ 0 gọi là vtpt của mặt phẳng a nếu giá của vuông góc mặt phẳng a. Vtpt của mp a thường ký hiệu

Διαβάστε περισσότερα

Application Motivational Cover Letter

Application Motivational Cover Letter - Opening Αξιότιμε κύριε, Formal, male recipient, name unknown Αξιότιμη κυρία, Formal, female recipient, name unknown Αξιότιμε κύριε/ κυρία, Formal, recipient name and gender unknown Thưa ông, Thưa bà,

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή - Εισαγωγή Dear Sir, Thưa ông, Επίσημη επιστολή, αρσενικός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Dear Madam, Thưa bà, Επίσημη επιστολή, θηλυκός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Dear Sir / Madam, Thưa ông/bà, Επίσημη επιστολή,

Διαβάστε περισσότερα

Bevándorlás Tanulás. Tanulás - Egyetem. Beiratkozás. Jelentkezés képzésre. ένα προπτυχιακό Képzés típusa. ένα μεταπτυχιακό Képzés típusa

Bevándorlás Tanulás. Tanulás - Egyetem. Beiratkozás. Jelentkezés képzésre. ένα προπτυχιακό Képzés típusa. ένα μεταπτυχιακό Képzés típusa - Egyetem Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο. Beiratkozás Θα ήθελα να γραφτώ για. Jelentkezés képzésre ένα προπτυχιακό ένα μεταπτυχιακό ένα διδακτορικό πλήρους απασχόλησης μερικής απασχόλησης εξ αποστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Không gian hàm và toán tử Tập hút lùi (Pullback attractors)... 11

1.1 Không gian hàm và toán tử Tập hút lùi (Pullback attractors)... 11 Mục lục Danh mục các kí hiệu, chữ viết tắt 3 Lời cảm ơn 4 Lời mở đầu 5 1 Không gian hàm và các định nghĩa 9 1.1 Không gian hàm và toán tử.................. 9 1.2 Tập hút lùi (Pullback attractors)................

Διαβάστε περισσότερα

Zakelijke correspondentie

Zakelijke correspondentie - Aanhef Vietnamees Grieks Kính gửi ngài Chủ tịch, Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Zeer formeel, geadresseerde heeft een speciale titel die in plaats van de naam wordt gebruikt Thưa ông, Formeel, mannelijke geadresseerde,

Διαβάστε περισσότερα

Zakelijke correspondentie

Zakelijke correspondentie - Aanhef Grieks Vietnamees Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Kính gửi ngài Chủ tịch, Zeer formeel, geadresseerde heeft een speciale titel die in plaats van de naam wordt gebruikt Αγαπητέ κύριε, Formeel, mannelijke

Διαβάστε περισσότερα

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Address Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 American address format: Street number + street name Name of town + state abbreviation + zip code Mr. Adam

Διαβάστε περισσότερα

HƯỚNG DẪN GIẢI MỘT SỐ CÂU KHÓ TRONG ĐỀ THI THỬ VẬT LÝ GV: LÊ VĂN LONG

HƯỚNG DẪN GIẢI MỘT SỐ CÂU KHÓ TRONG ĐỀ THI THỬ VẬT LÝ GV: LÊ VĂN LONG HƯỚNG DẪN GẢ ỘT SỐ Â KHÓ TONG ĐỀ TH THỬ VẬT Ý 3 GV: Ê VĂN ONG DAO ĐỘNG Ơ âu : ộ vậ dao động điều hoà với biên độ 4 cm, cứ sau mộ khoảng hời gian /4 giây hì động năng lại bằng hế năng Quãng đường lớn nhấ

Διαβάστε περισσότερα

x % = % Số mol chất tan Số kilogam dung môi

x % = % Số mol chất tan Số kilogam dung môi A. Dung dịch. Hoá học là ột bộ ôn khoa học ang tính thực nghệ cao. Trong đó ta có thể co dung dịch là ột phần khó. Để có thể hểu được nó ngoà những kến thức lí thuyết là chưa đủ à uốn hểu được sâu sắc

Διαβάστε περισσότερα

HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN

HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN Biên soạn: ThS. Nguyễn Quý www.hutech.edu.vn HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN Ấn bản 2014 MỤC LỤC I MỤC LỤC MỤC LỤC... 1 HƢỚNG DẪN... 4 BÀI

Διαβάστε περισσότερα

Imigração Estudar. Estudar - Universidade. Dizer que você quer se matricular. Dizer que você gostaria de se inscrever em um curso

Imigração Estudar. Estudar - Universidade. Dizer que você quer se matricular. Dizer que você gostaria de se inscrever em um curso - Universidade Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο. Dizer que você quer se matricular Θα ήθελα να γραφτώ για. Dizer que você gostaria de se inscrever em um curso ένα προπτυχιακό ένα μεταπτυχιακό ένα διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Ngày 1 tháng 11 năm 2012

Ngày 1 tháng 11 năm 2012 CHUYÊN ĐỀ ĐỊNH LÝ PTOLEMY Ngày 1 tháng 11 năm 2012 Nguyễn Thị Nguyên Khoa, lớp 10T1 trường THPT chuyên Quốc Học, Huế I. Định lí Ptolemy: Cho tứ giác lồi ABCD nội tiếp đường tròn (O; R). Khi đó: AC.BD =

Διαβάστε περισσότερα

KHÁI NIỆM CHUNG VỀ BÊTÔNG CỐT THÉP (BTCT)

KHÁI NIỆM CHUNG VỀ BÊTÔNG CỐT THÉP (BTCT) Chương 1 KHÁI NIỆM CHUNG VỀ BÊTÔNG CỐT THÉP (BTCT) 1.1 Tính chất của êtông cốt thép : Bêtông cốt thép là vật liệu xây dựng phức hợp do hai loại vật liệu là êtông và thép có đặc trưng cơ học khác nhau cùng

Διαβάστε περισσότερα

Auswandern Studieren. Studieren - Universität. Angeben, dass man sich einschreiben will. Angeben, dass man sich für einen Kurs anmelden möchte

Auswandern Studieren. Studieren - Universität. Angeben, dass man sich einschreiben will. Angeben, dass man sich für einen Kurs anmelden möchte - Universität Tôi muốn ghi danh vào một trường đại học Angeben, dass man sich einschreiben will Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο. Tôi muốn đăng kí khóa học. Angeben, dass man sich für einen anmelden

Διαβάστε περισσότερα

Chương 7 Khuếch đại thuật toán và ứng dụng của chúng

Chương 7 Khuếch đại thuật toán và ứng dụng của chúng ĐH ông Lâm Chương 7 Khuếch đại thuật toán và ứng dụng của chúng gày nay IC analog sử dụng rộng rãi trong kỹ thuật điện tử. Khi sử dụng chúng cần đấu thêm các điện trở, tụ điện, điện cảm tùy theo từng loại

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Διαμονή. Διαμονή - Εύρεση. Διαμονή - Κράτηση. Ζητώντας για κατευθύνσεις προς το τόπο διαμονής σας

Ταξίδι Διαμονή. Διαμονή - Εύρεση. Διαμονή - Κράτηση. Ζητώντας για κατευθύνσεις προς το τόπο διαμονής σας - Εύρεση Where can I find? Tôi có thể tìm ở đâu? Ζητώντας για κατευθύνσεις προς το τόπο διαμονής σας... a room to rent?... phòng để thuê?... a hostel?... nhà nghỉ?... a hotel?... khách sạn?... a bed and

Διαβάστε περισσότερα

LPI CATALOGUE. GIẢI PHÁP TRỌN GÓI: Chống sét trực tiếp Chống sét lan truyền Hệ thống tiếp địa Lắp đặt & Hỗ trợ kỹ thuật

LPI CATALOGUE. GIẢI PHÁP TRỌN GÓI: Chống sét trực tiếp Chống sét lan truyền Hệ thống tiếp địa Lắp đặt & Hỗ trợ kỹ thuật LPI CATALOGUE GIẢI PHÁP TRỌN GÓI: Chống sét trực tiếp Chống sét lan truyền Hệ thống tiếp địa Lắp đặt & Hỗ trợ kỹ thuật DT/Fax: 043.66.11999 Hotline: Mr Tra 0914.377.611 Trang 1 / 18 Néi dung A. GIỚI THIỆU

Διαβάστε περισσότερα

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG CẤU KIỆN ĐIỆN TỬ (Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa) Lưu hành nội bộ HÀ NỘI - 2007 HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG CẤU KIỆN ĐIỆN TỬ Biên soạn :

Διαβάστε περισσότερα

CÁC MÔ HÌNH CHUỖI THỜI GIAN TÀI CHÍNH

CÁC MÔ HÌNH CHUỖI THỜI GIAN TÀI CHÍNH ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Vũ Duy Thắng CÁC MÔ HÌNH CHUỖI THỜI GIAN TÀI CHÍNH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Hà Nội - 011 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Διαβάστε περισσότερα

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG -------------------- Đỗ Mạnh Hà Trần Thị Thúy Hà Trần Thị Thục Linh BÀI GIẢNG CẤU KIỆN ĐIỆN TỬ Hà Nội 2013 LỜI NÓI ĐẦU Cấu kiện điện tử là môn học nghiên cứu về

Διαβάστε περισσότερα

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Adresse Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Format adresse postale aux États-Unis : nom du destinataire numéro de la rue + nom de la rue nom de la ville

Διαβάστε περισσότερα

CHƯƠNG 3: CHỈNH LƯU ĐIỀU KHIỂN

CHƯƠNG 3: CHỈNH LƯU ĐIỀU KHIỂN CHƯƠNG 3: CHỈNH LƯU ĐIỀU KHIỂN Chỉnh lưu một pha, ba pha không điều khiển, được trình bày ở chương trước, không cho phép điều khiển điện năng được biến đổi từ xoay chiều (ac) thành một chiều (dc). Khả

Διαβάστε περισσότερα

VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG (A1)

VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG (A1) HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG ===== ===== SÁCH HƯỚNG DẪN HỌC TẬP VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG (A) (Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa) Lưu hành nội bộ HÀ NỘI - 005 Giới thiệu môn học GIỚI THIỆU

Διαβάστε περισσότερα

A A i j, i i. Ta kiểm chứng lại rằng giá trị này không phụ thuộc vào cách biểu diễn hàm f thành tổ hợp tuyền tính những hàm ñặc trưng. =, = j A B.

A A i j, i i. Ta kiểm chứng lại rằng giá trị này không phụ thuộc vào cách biểu diễn hàm f thành tổ hợp tuyền tính những hàm ñặc trưng. =, = j A B. Produced wth a Tral Verso o PDF otator - www.pdfotator.com Chươg 2. Tích phâ Lebesgue ê soạ: Nguyễ Trug Hếu CHƯƠNG 2. TÍCH PHÂN LEESGUE 2.. ðịh ghĩa tích phâ Lebesgue 2... Tích phâ cho hàm ñơ gả hôg âm

Διαβάστε περισσότερα

THỰC HÀNH KỸ THUẬT ĐO

THỰC HÀNH KỸ THUẬT ĐO TỔNG QUAN ĐO LƢỜNG ĐIỆN I BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỰC HÀNH KỸ THUẬT ĐO Biên soạn: ThS. Huỳnh Phát Huy Tài Liệu Lƣu Hành Tại HUTECH www.hutech.edu.vn II TỔNG QUAN ĐO LƢỜNG ĐIỆN THỰC HÀNH KỸ THUẬT ĐO Ấn

Διαβάστε περισσότερα

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH LỚP 1 THPT KIÊN GIANG NĂM HỌC 1 13 -------- ----------------- ĐỀ THI CHÍNH THỨC MÔN THI : HÓA HỌC ( Đề thi có trang) Thời gian : 18 phút ( không

Διαβάστε περισσότερα

GIMAT Umweltmesstechnik

GIMAT Umweltmesstechnik THIẾT BN PHÂ TÍCH ITRATE Ưu điểm: NITRATO-CONT là thiết bị đo trực tiếp hàm lượng Nitrate trong mẫu nước nhờ điện thế kế. NITRATO-CONT giúp kiểm soát lượng Nitơ phân hủy trong quá trình nitrat hóa và khử

Διαβάστε περισσότερα

Chương trình Hóa học III. ANKEN (ALCEN, OLEFIN, DỒNG ĐẲNG ETILEN, )

Chương trình Hóa học III. ANKEN (ALCEN, OLEFIN, DỒNG ĐẲNG ETILEN, ) 28 Chương trình Hóa học III. ANKEN (ALCEN, OLEFIN, DỒNG ĐẲNG ETILEN, ) III.1. Định nghĩa Anken là một loại hiđrocacbon mà trong phân tử có chứa một liên kết đôi C=C mạch hở. III.2. Công thức tổng quát

Διαβάστε περισσότερα

Chương 2: MULTISIM 6.20 VÀ ỨNG DỤNG VÀO MÔ PHỎNG MẠCH ĐIỆN

Chương 2: MULTISIM 6.20 VÀ ỨNG DỤNG VÀO MÔ PHỎNG MẠCH ĐIỆN Chương 2: MULTISIM 6.20 VÀ ỨNG DỤNG VÀO MÔ PHỎNG MẠCH ĐIỆN Mục tiêu cần đạt được: MultiSim 6.20 và ứng dụng vào mô phỏng mạch điện. Giới thiệu tổng quan cho sinh viên về phần mềm MultiSim và hướng dẫn

Διαβάστε περισσότερα

Chuyên đề : HƯỚNG DẪN HỌC SINH NCKH-KT VÀ TỔ CHỨC CUỘC THI TẠI ĐƠN VỊ, CỤM ĐƠN VỊ

Chuyên đề : HƯỚNG DẪN HỌC SINH NCKH-KT VÀ TỔ CHỨC CUỘC THI TẠI ĐƠN VỊ, CỤM ĐƠN VỊ Chuyên đề : HƯỚNG DẪN HỌC SINH NCKH-KT VÀ TỔ CHỨC CUỘC THI TẠI ĐƠN VỊ, CỤM ĐƠN VỊ (Chiếu Slide1 theo thứ tự liên tiếp) CÁC NỘI DUNG CỦA CHUYÊN ĐỀ 1. HƯỚNG DẪN HỌC SINH NCKH-KT Bước 1: Tìm ý tưởng nghiên

Διαβάστε περισσότερα

Chương 6: ENZYME. Khái niệm Phân loại. Zymogen (proenzyme) và sự hoạt hóa

Chương 6: ENZYME. Khái niệm Phân loại. Zymogen (proenzyme) và sự hoạt hóa Chương 6: EZYME Khái niệm Phân loại Cấu trúc Một số coenzyme phổ biến Cơ chế tác dụng Zymogen (proenzyme) và sự hoạt hóa Tính đặc hiệu của enzyme Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng Khái niệm về xúc

Διαβάστε περισσότερα

TRÌNH TỰ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG TRỤ (THẲNG, NGHIÊNG)

TRÌNH TỰ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG TRỤ (THẲNG, NGHIÊNG) TÌ TỰ TÍ TOÁ TIẾT Ế BỘ TUYỀ BÁ ĂG TỤ (TẲG, GIÊG Thôg số đầu à: côg suất P, kw (hặc môme xắ T, mm; số òg quy, g/ph; tỷ số truyề u Chọ ật lệu chế tạ báh răg, phươg pháp hệt luyệ, tr cơ tíh ật lệu hư: gớ

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Cụm từ & mẫu câu: Giao tiếp cá nhân Chúc tụng Tiếng Anh-Tiếng Hy Lạp

bab.la Cụm từ & mẫu câu: Giao tiếp cá nhân Chúc tụng Tiếng Anh-Tiếng Hy Lạp Chúc tụng : Đám Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Chúc mừng một đôi vợ chồng mới Congratulations and warm

Διαβάστε περισσότερα

TỶ LỆ GIẢM AMH VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BN HIẾM MUỘN SAU NS BÓC U LẠC NỘI MẠC TỬ CUNG BUỒNG TRỨNG TẠI BVTD

TỶ LỆ GIẢM AMH VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BN HIẾM MUỘN SAU NS BÓC U LẠC NỘI MẠC TỬ CUNG BUỒNG TRỨNG TẠI BVTD TỶ LỆ GIẢM AMH VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BN HIẾM MUỘN SAU NS BÓC U LẠC NỘI MẠC TỬ CUNG BUỒNG TRỨNG TẠI BVTD Nhóm NC: Ths Trần Thị Ngọc PGS Lê Hồng Cẩm TS Hoàng Thị Diễm Tuyết NỘI DUNG Mở đầu Mục tiêu nghiên

Διαβάστε περισσότερα

Zakelijke correspondentie Brief

Zakelijke correspondentie Brief - Adressering Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikaanse adressering:

Διαβάστε περισσότερα

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG VỚI HGT 2 CẤP ĐỒNG TRỤC CHO THÙNG TRỘN

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG VỚI HGT 2 CẤP ĐỒNG TRỤC CHO THÙNG TRỘN TÍN TOÁN TIẾT KẾ Ệ TỐNG TRUYỀN ĐỘNG VỚI GT CẤP ĐỒNG TRỤC CO TÙNG TRỘN MỤC LỤC Phần : Chọn động cơ và phân phối tỉ ố truyền.... Chọn động cơ điện.... Phân phối tỉ ố truyền... 4 Phần : Tính toán thiết kế

Διαβάστε περισσότερα

Giới thiệu TẬP ĐOÀN CHAUVIN ARNOUX

Giới thiệu TẬP ĐOÀN CHAUVIN ARNOUX Catalogue Giới thiệu TẬP ĐOÀN CHAUVIN ARNOUX Được thành lập tại Paris, Pháp vào năm 1893, kể từ đó Chauvin Arnoux đã trải qua nhiều thế kỷ phát triển chuyên môn trong việc thiết kế, sản xuất và tiếp thị

Διαβάστε περισσότερα

LỜI NÓI ĐẦU. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về phòng Đào tạo trường đại học Nông nghiệp Hà Nội. Xin chân thành cảm ơn! T/m nhóm biên soạn

LỜI NÓI ĐẦU. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về phòng Đào tạo trường đại học Nông nghiệp Hà Nội. Xin chân thành cảm ơn! T/m nhóm biên soạn LỜI NÓI ĐẦU Để nhanh chóng phát triển công nghệ vũ trụ phục vụ cho phát triển kinh tế của đất nước, Nhà nước đã xây dựng đề án: Kế hoạch tổng thể về ứng dụng và phát triển công nghệ viễn thám ở Việt Nam

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Σρήκαηα. Κεθάιαην 4ν ΛΤΓΗΜΟ ΓΤΝΑΜΗΚΔ ΚΑΣΑΠΟΝΖΔΗ ΚΟΠΧΖ 4-1

Πεξηερόκελα. Σρήκαηα. Κεθάιαην 4ν ΛΤΓΗΜΟ ΓΤΝΑΜΗΚΔ ΚΑΣΑΠΟΝΖΔΗ ΚΟΠΧΖ 4-1 Πεξηερόκελα 4. ΛΤΓΗΜΟ ΓΤΝΑΜΗΚΔ ΚΑΣΑΠΟΝΖΔΗ - ΚΟΠΧΖ... 4-3 4.1. ΛΤΓΗΜΟ... 4-3 4.1.1. Δηζαγσγή... 4-3 4.1.. Παξαδείγκαηα απώιεηαο επζηάζεηαο... 4-4 4.1.3. Φνξηίν Euler Ακθηέξηζηε Γνθόο... 4-6 4.1.4. Φνξηίν

Διαβάστε περισσότερα

copyright 2009 Tài liệu dành cho: Học sinh chuyên Hóa. Sinh viên các trường Đại học. Giáo viên Hóa học.

copyright 2009 Tài liệu dành cho: Học sinh chuyên Hóa. Sinh viên các trường Đại học. Giáo viên Hóa học. volcmttl@yahoo.com.vn copyright 2009 Tài liệu dành cho: Học sinh chuyên Hóa. Sinh viên các trường Đại học. Giáo viên Hóa học. 08 2009 Lời nói đầu Hóa học hữu cơ là một trong những bộ môn rất quan trọng

Διαβάστε περισσότερα

QCVN 4-10 : 2010/BYT

QCVN 4-10 : 2010/BYT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QCVN 4-10 : 2010/BYT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHỤ GIA THỰC PHẨM - PHẨM MÀU National technical regulation on Food Additives - Colours HÀ NỘI - 2010 Lời nói đầu QCVN

Διαβάστε περισσότερα

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QCVN 4-22: 2011/BYT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHỤ GIA THỰC PHẨM - CHẤT NHŨ HÓA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QCVN 4-22: 2011/BYT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHỤ GIA THỰC PHẨM - CHẤT NHŨ HÓA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QCVN 4-22: 2011/BYT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHỤ GIA THỰC PHẨM - CHẤT NHŨ HÓA National technical regulation on Food Additive Emulsifier HÀ NỘI - 2011 Lời nói đầu

Διαβάστε περισσότερα

Inmigración Documentos

Inmigración Documentos - General Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ; Pedir un formulario Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας; Pedir la fecha de expedición de un documento Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας; Pedir el lugar de expedición de

Διαβάστε περισσότερα

Inmigración Documentos

Inmigración Documentos - General Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ở đâu? Pedir un formulario Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành? Pedir la fecha de expedición de un documento [Tài liệu] của bạn được ban hành ở đâu? Pedir

Διαβάστε περισσότερα

Báo cáo đánh giá ASC

Báo cáo đánh giá ASC Số báo cáo: 834070-ASCRPT-2015.01-LXQ Version 5 APR 2014 Báo cáo đánh giá ASC Cá rô phi Cá tra Tôm Đánh giá lần đầu Đánh giá giám sát Tái đánh giá Tên khách hàng Mã số Khách hàng 834070 Người liên hệ Địa

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές

Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές - Γάμος Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Συγχαρητήρια για ένα νιόπαντρο ζευγάρι Congratulations and warm wishes to both of you on your wedding day. Συγχαρητήρια

Διαβάστε περισσότερα

CẬP NHẬT KHUYẾN CÁO CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TĂNG ÁP PHỔI ESC LONDON 2015

CẬP NHẬT KHUYẾN CÁO CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TĂNG ÁP PHỔI ESC LONDON 2015 ẬP NHẬT KHUYẾN ÁO HẨN ĐOÁN VÀ ĐỀU TRỊ TĂNG ÁP PHỔ ES LONDON 2015 PGS.TS Trương Thanh Hương Viện Tim mạch bệnh viện Bạch mai Bộ môn Tim mạch Đại học Y Hà Nội ác định nghĩa lâm sàng và sinh bệnh học quan

Διαβάστε περισσότερα

Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ: Cat. No: GEN-FLY Cảm biến hình ảnh ZFX. Bộ khử tĩnh điện Ionizer:

Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ: Cat. No: GEN-FLY Cảm biến hình ảnh ZFX. Bộ khử tĩnh điện Ionizer: Cat. No: GEN-FLY-01-2010 Còn nhiều nhóm sản phẩm và mã hàng không liệt kê tại đây. Xin liên hệ văn phòng hoặc đại lý để được tư vấn thêm. Tài liệu tiếng Anh chi tiết có thể tải về từ www.omron-ap.com hoặc

Διαβάστε περισσότερα

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THÁI NGUYÊN KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ VÀ TRUYỀN THÔNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THÁI NGUYÊN KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ VÀ TRUYỀN THÔNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THÁI NGUYÊN KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ VÀ TRUYỀN THÔNG Bài giảng: ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP (Tài liệu lưu hành nội bộ) Thái Nguyên, năm 212 Chương 1 CÁC PHẦN TỬ

Διαβάστε περισσότερα

R O B O T C Ô N G N G H I Ệ P

R O B O T C Ô N G N G H I Ệ P ROBOT CÔNG NGHIỆ P 570 "Robot" được chế tạo bằng công nghệ mới nhất cho FA cho các nhà máy hướng đến tương lai. Sự kết hợp giữa hiệu suất cơ bản tốc độ cao, độ chính xác cao và các cảm biến thông minh

Διαβάστε περισσότερα

THUỐC ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN

THUỐC ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN BÀI GIẢNG CHUYÊN ĐỀ: DƯỢC LÝ: THUỐC ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN LIPOPROTEIN MÁU 1 MỤC TIÊU CHUYÊN ĐỀ: Sau khi học xong chuyên đề Dược lý: Thuốc điều trị rối loạn Lipoprotein máu, người học nắm được các kiến thức

Διαβάστε περισσότερα

LỜI MỞ ĐẦU. Chương 2: Giới thiệu một số thiết bị trong mô hình. Chương 3: Thiết kế xây dựng mô hình

LỜI MỞ ĐẦU. Chương 2: Giới thiệu một số thiết bị trong mô hình. Chương 3: Thiết kế xây dựng mô hình LỜI MỞ ĐẦU Đất nước ta đang trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá để từng bước bắt kịp sự phát triển của các nước trong khu vực cũng như các nước trên thế giới về mọi mặt kinh tế, văn hoá và xã hội.

Διαβάστε περισσότερα

WE WELCOME PEOPLE OF ALL AGES, CULTURES AND LANGUAGES TO OUR COMMUNITY HEALTH CENTRE

WE WELCOME PEOPLE OF ALL AGES, CULTURES AND LANGUAGES TO OUR COMMUNITY HEALTH CENTRE WE WELCOME PEOPLE OF ALL AGES, CULTURES AND LANGUAGES TO OUR COMMUNITY HEALTH CENTRE Audience at Last Year s AGM Trung Tâm Y Tế Cộng Đồng chúng tôi đón nhận tất cả mọi người không phân biệt tuổi tác, văn

Διαβάστε περισσότερα

Bewerbung Anschreiben

Bewerbung Anschreiben - Einleitung Αξιότιμε κύριε, Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt Αξιότιμη κυρία, Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt Thưa ông, Thưa bà, Αξιότιμε κύριε/ κυρία, Thưa ông/bà, Formell,

Διαβάστε περισσότερα

Đá quý saphia và ruby Thứ ba, 21 Tháng :37 - Lần cập nhật cuối Thứ ba, 05 Tháng :56

Đá quý saphia và ruby Thứ ba, 21 Tháng :37 - Lần cập nhật cuối Thứ ba, 05 Tháng :56 (H2N2)-Saphia và Ruby chiếm vị trí độc tôn trong các đá quý màu. Saphia và ruby cùng với kim cương, ngọc trai, ngọc lục bảo (Emerald) chiếm vị trí chủ yếu trong thế giới đồ trang sức. Ruby là một loại

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση.

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση. Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση. 3. Λίστα Παραμέτρων 3.. Λίστα Παραμέτρων Στην αρχική ρύθμιση, μόνο οι παράμετροι

Διαβάστε περισσότερα

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ THEO QUY ĐỊNH CỦA THÔNG TƯ 37/2015/TTLT-BYT-BTC NGÀY 29/10/2015 (Áp dụng từ ngày 1/3/2016)

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ THEO QUY ĐỊNH CỦA THÔNG TƯ 37/2015/TTLT-BYT-BTC NGÀY 29/10/2015 (Áp dụng từ ngày 1/3/2016) SỞ Y TẾ TP.HỒ CHÍ MINH BỆNH VIỆN TỪ DŨ BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ THEO QUY ĐỊNH CỦA THÔNG TƯ 37/2015/TTLT-BYT-BTC NGÀY 29/10/2015 (Áp dụng từ ngày 1/3/2016) STT TÊN DỊCH VỤ GIÁ

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Αλληλογραφία Επιστολή

Προσωπική Αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Ông Nguyễn Văn A 219 Đội Cấn, Ba Đình Hà Nội, Việt Nam Ελληνική γραφή διεύθυνσης: Όνομα Παραλήπτη Όνομα και νούμερο οδού Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York

Διαβάστε περισσότερα

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1 Sarò signor io sol Canzon, ottava stanza Domenico Micheli Soprano Soprano 2 Alto Alto 2 Α Α Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io sol Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io µ Tenor Α Tenor 2 Α Sa rò

Διαβάστε περισσότερα

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QCVN 4-21: 2011/BYT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHỤ GIA THỰC PHẨM - CHẤT LÀM DÀY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QCVN 4-21: 2011/BYT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHỤ GIA THỰC PHẨM - CHẤT LÀM DÀY CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QCVN 4-21: 2011/BYT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHỤ GIA THỰC PHẨM - CHẤT LÀM DÀY National technical regulation on Food Additive Thickeners HÀ NỘI - 2011 Lời nói đầu

Διαβάστε περισσότερα

Aplicația Scrisoarea de intenție

Aplicația Scrisoarea de intenție - Introducere Thưa ông, Αξιότιμε κύριε, Formal, având destinatar de sex masculin cu nume necunoscut Thưa bà, Αξιότιμη κυρία, Formal, având destinatar de sex feminin cu nume necunoscut Thưa ông/bà, Formal,

Διαβάστε περισσότερα

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Περιοδικός πίνακας: α. Είναι µια ταξινόµηση των στοιχείων κατά αύξοντα

Διαβάστε περισσότερα

Chương 1 : Giới thiệu

Chương 1 : Giới thiệu Chương 1 : Giới thiệu 1.1. CÁC KHÁI NIỆM: Các tên gọi của mônhọc: Điện tử công suất (Power Electronics) Điện tử công suất lớn. Kỹ thuật biến đổi điện năng. ĐTCS là một bộ phận của Điện tửứng dụng hay Điện

Διαβάστε περισσότερα

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033 Trio Mobile Surgery Platform Model 1033 Parts Manual For parts or technical assistance: Pour pièces de service ou assistance technique : Für Teile oder technische Unterstützung Anruf: Voor delen of technische

Διαβάστε περισσότερα

Immigrazione Documenti

Immigrazione Documenti - Generale Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ; Domandare dove puoi trovare un modulo Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας; Domandare quando è stato rilasciato un documento Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας; Domandare

Διαβάστε περισσότερα

Personnel Lettre. Lettre - Adresse. Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα

Personnel Lettre. Lettre - Adresse. Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα - Adresse Ông Nguyễn Văn A 219 Đội Cấn, Ba Đình Hà Nội, Việt Nam Format adresse postale en France : Jeremy Rhodes 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Format adresse postale aux États-Unis

Διαβάστε περισσότερα

Personnel Lettre. Lettre - Adresse. Ông Nguyễn Văn A 219 Đội Cấn, Ba Đình Hà Nội, Việt Nam

Personnel Lettre. Lettre - Adresse. Ông Nguyễn Văn A 219 Đội Cấn, Ba Đình Hà Nội, Việt Nam - Adresse Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα Format adresse postale en France : Jeremy Rhodes 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Format adresse postale aux États-Unis : nom du

Διαβάστε περισσότερα

Solliciteren Sollicitatiebrief

Solliciteren Sollicitatiebrief - Aanhef Thưa ông, Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend Thưa bà, Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend Αξιότιμε κύριε, Αξιότιμη κυρία, Thưa ông/bà, Αξιότιμε κύριε/ κυρία, Formeel,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ. Ι..Ε.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ. Ι..Ε. ΑΣΚΗΣΗ 1 ΟΜΑ Α 2 Στην ακόλουθη άσκηση σας δίνονται τα έξοδα ανά µαθητή και οι ετήσιοι µισθοί (κατά µέσο όρο) των δασκάλων για 51 πολιτείες της Αµερικής. Τα δεδοµένα είναι για τη χρονιά 1985. Οι µεταβλητές

Διαβάστε περισσότερα

CHƯƠNG 1: HÀM GIẢI TÍCH

CHƯƠNG 1: HÀM GIẢI TÍCH CHƯƠNG : HÀM GIẢI TÍCH. SỐ PHỨC VÀ CÁC PHÉP TÍNH. Dạg đại số của số phức: Ta gọi số phức là mộ biểu hức dạg ( j) rg đó và là các số hực và j là đơ vị ả. Các số và là phầ hực và phầ ả của số phức. Ta hườg

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. 1. Ο ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Οι άνθρωποι από την φύση τους θέλουν να πετυχαίνουν σπουδαία αποτελέσµατα καταναλώνοντας το λιγότερο δυνατό κόπο και χρόνο. Για το σκοπό αυτό προσπαθούν να οµαδοποιούν τα πράγµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

Immigratie Documenten

Immigratie Documenten - Algemeen Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ở đâu? Vragen waar men een formulier kan vinden Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành? Vragen wanneer een document is afgegeven [Tài liệu] của bạn được ban

Διαβάστε περισσότερα

Иммиграция Учеба. Учеба - Университет. Заявить, что вы хотели бы быть зачислиться. Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться на курс

Иммиграция Учеба. Учеба - Университет. Заявить, что вы хотели бы быть зачислиться. Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться на курс - Университет Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο. Заявить, что вы хотели бы быть зачислиться Tôi muốn ghi danh vào một trường đại học Θα ήθελα να γραφτώ για. Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться

Διαβάστε περισσότερα

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2013

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2013 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2013 HÀ NỘI - 2014 LỜI MỞ ĐẦU Cuốn tài liệu này là báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động năm 2013 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ

Διαβάστε περισσότερα

QUÁ TRÌNH TRAO ĐỔI CHẤT Ở VI SINH VẬT

QUÁ TRÌNH TRAO ĐỔI CHẤT Ở VI SINH VẬT QUÁ TRÌNH TRAO ĐỔI CHẤT Ở VI SINH VẬT KHÁI NIỆM CƠ BẢN - Trao đổi chất - Con đường trao đổi chất - Tiền tố - Quá trình trao đổi chất bao gồm: trao đổi năng lượng và trao đổi vật chất xây dựng tế bào Dị

Διαβάστε περισσότερα

MỤC LỤC MỤC LỤC... 1 Trang bìa... 2 I. GIỚI THIỆU CHUNG Thư ngỏ Sứ mệnh - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi - Triết lý kinh doanh

MỤC LỤC MỤC LỤC... 1 Trang bìa... 2 I. GIỚI THIỆU CHUNG Thư ngỏ Sứ mệnh - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi - Triết lý kinh doanh MỤC LỤC MỤC LỤC... 1 Trang bìa... 2 I. GIỚI THIỆU CHUNG... 3 1. Thư ngỏ... 3 2. Sứ mệnh - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi - Triết lý kinh doanh... 3 3. Tổ chức công ty... 4 4. Tình hình sản xuất kinh doanh...

Διαβάστε περισσότερα

1999 by CRC Press LLC

1999 by CRC Press LLC Plarikas A. D. Trignmetric and Hyperblic Fnctins The Handbk f Frmlas and Tables fr Signal Prcessing. Ed. Aleander D. Plarikas Bca Ratn: CRC Press LLC,999 999 by CRC Press LLC 43 Trignmetry and Hyperblic

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περίοδοι περιοδικού πίνακα Ο περιοδικός πίνακας αποτελείται από 7 περιόδους. Ο αριθμός των στοιχείων που περιλαμβάνει κάθε περίοδος δεν είναι σταθερός, δηλ. η περιοδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

LỜI NÓI ĐẦU Gia công trên máy tiện CNC TÁC GIẢ

LỜI NÓI ĐẦU Gia công trên máy tiện CNC TÁC GIẢ LỜI NÓI ĐẦU Giáo trình Gia công trên máy tiện CNC nằm trong số giáo trình viết theo chủ trương của Trường Cao Đẳng Nghề, nhằm xây dựng một bộ giáo trình thống nhất dùng cho hệ cao đẳng và trung cấp nghề

Διαβάστε περισσότερα

( [T]. , s 1 a as 1 [T] (derived category) Gelfand Manin [GM1] Chapter III, [GM2] Chapter 4. [I] XI ). Gelfand Manin [GM1]

( [T]. , s 1 a as 1 [T] (derived category) Gelfand Manin [GM1] Chapter III, [GM2] Chapter 4. [I] XI ). Gelfand Manin [GM1] 1 ( ) 2007 02 16 (2006 5 19 ) 1 1 11 1 12 2 13 Ore 8 14 9 2 (2007 2 16 ) 10 1 11 ( ) ( [T] 131),, s 1 a as 1 [T] 15 (, D ), Lie, (derived category), ( ) [T] Gelfand Manin [GM1] Chapter III, [GM2] Chapter

Διαβάστε περισσότερα