6 th Conference on Informatics in Education Η Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε. Πξόγξακκα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "6 th Conference on Informatics in Education Η Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε. Πξόγξακκα"

Transcript

1 6 th Conference on Informatics in Education Η Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε Ηόλην Παλεπηζηήκην, Οθησβξίνπ 2014 Γηθηπαθόο ηόπνο ζπλεδξίνπ: Πξόγξακκα Σν ζπλέδξην CIE2014 δηνξγαλώλεηαη από ην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο ηνπ Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Δπηζηεκόλωλ θαη Δπαγγεικαηηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλωληώλ-ΔΠΤ θαη εζηηάδεηαη ζηελ Πιεξνθνξηθή θαη ζηηο ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε Τπό ηελ αηγίδα ηνπ Τ.ΠΑΙ.Θ Υνξεγνί ζπλεδξίνπ:

2 Παξαζθεπή, 10 Οθηωβξίνπ Πξνζέιεπζε Δγγξαθέο -Καθέο Πξνεδξείν: Ν. Αιεμαλδξήο, Οκ. Καζεγεηήο Έλαξμε πλεδξίνπ. Υαηξεηηζκνί Δπξωπαϊθή Δβδνκάδα Πξνγξακκαηηζκνύ 2014 (Χ. Γνπιηγέξεο, Π. Βιάκνο, Β. Μπειεζηώηεο, π. Παπαδάθεο) Δνξηαζκόο 10 εηώλ ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο άββαην 11 Οθηωβξίνπ 2014 Αίζνπζα 1 Αίζνπζα 2 Δξγαζηήξην Γηδαθηηθέο πξνηάζεηο Πιεξνθνξηθήο Πξνεδξείν: K. Κεξκαλίδνπ - Κ. Κάππαο To MIT AppInventor σο εξγαιείν δηδαζθαιίαο πξνγξακκαηηζκνύ: Γηδαθηηθέο πξνηάζεηο Πιεξνθνξηθήο θαη ΣΠΔ Πξνεδξείν: Κ. Οηθνλόκνπ - Ν. Θαιαζζηλόο Γηδάζθνληαο ην ινγηζκηθό παξνπζηάζεσλ (παξάιιεια εξγ/ξηα) κηα κειέηε πεξίπησζεο κε καζεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κέζα από γισζζηθό παηρλίδη Κ. Πεξδηθνύξε Τπνπξνγξάκκαηα θη επαλαιεπηηθέο δνκέο κε αθνξκή ηελ Δηθαζία Κόιαηο Π. Γεωξγηάδεο Γξαθηθά Πξαγκαηηθνύ Υξόλνπ: κηα δηδαθηηθή πξόηαζε γηα ηελ εηζαγσγή ζηνλ Αληηθεηκελνζηξαθή Πξνγξακκαηηζκό Κ. Βαζηιεηάδεο, Δ. Ρόκπνια Πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ηεο κεηαβιεηήο ζην Γπκλάζην θαη ζην Λύθεην - Πξόηαζε δηδαζθαιίαο A. Κνθθόξε, Κ. Κάππαο Ώξα ηνπ θώδηθα»: Απήρεζε θαη πξννπηηθέο Χ. Όξνβαο, Π. Παπαραξαιάκπνπο, Η. Αξβαληηάθεο, Δ.Σεξπέλε Μ. Δθξαηκίδνπ, Ν. Εωγξάθνπ Όινη ίζνη, όινη δηαθνξεηηθνί». Μηα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε κε ηελ ππνζηήξημε ησλ ΣΠΔ Π. Φξαληδή, Χ. Παπαλαγνπνύινπ ρνιηθή δσή ζηνλ ρώξν θαη ηνλ ρξόλν»: Έλα ζελάξην κάζεζεο γηα ηελ Γιώζζα ηεο Γ Γεκνηηθνύ πνπ αμηνπνηεί πνηθίια ςεθηαθά πεξηβάιινληα αλνηθηνύ θαη θιεηζηνύ ηύπνπ Μ. Γξαθάθε Μάζεζε θαη Παηρλίδη: Οθέιε ηεο Μάζεζεο από ηα Παηρλίδηα κε Βηληενθνλζόιεο Μ. Θενδωξίηζε Γηαδηθηπαθό Γηαδξαζηηθό. Τιηθό Γηαηξνθηθήο Παξέκβαζεο ζε Παηδηά Γεκνηηθνύ Ν. Θαιαζζηλόο, Β. Χαηδή, Α. Καιακάξε, Π. Γεκεηξνπνπιάθεο, Α. Μαξθάθε, Η. Μαπξηθάθεο, Ν. Κνπθάθε, Η. Μαληόο, Α. Καθάην3, Γ.Α. Φξαγθηαδάθεο, Β. Εαθεηξόπνπινο Καθέο Δξγαιεία δηαδηθηπαθήο ηζηνξηθήο απνηύπωζεο Δ. Κοτςιφάκοσ Θ. Καρβουνίδησ, Χ. Δουληγέρησ Πεξηβάιινλ AppInventor Ε. Χριςτοποφλου, Δ. Ρίγγασ CIE2014 Πξόγξακκα πλεδξίνπ ~ 2 ~

3 Πξνεδξείν: Β. Χξπζηθόπνπινο, Καζεγεηήο - Δκκ. Μάγθνο, Δπ. Καζεγεηήο. Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ Κεληξηθή ζπλεδξία: Αμηνπνίεζε πεξηβαιιόληωλ ζηελ Δθπαίδεπζε etwinning: άλνηγκα ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ θαηλνηόκν δηδαζθαιία θαη δεκηνπξγηθή κάζεζε, Δηξ. Παηεξάθε - ITYE-Γηόθαληνο Πεξηβάιινληα ππνζηήξημεο δηδαζθαιίαο θαη ε αμηνπνίεζή ηνπο ζηε Γ/ζκηα & Π/ζκηα Δθπαίδεπζε, Γξ. Β.. Μπειεζηώηεο, ρνιηθόο ύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο Αζθάιεηα θαη Γηαδίθηπν, Υ. Γνπιεγέξεο, Καζεγεηήο Σκ. Πιεξ/θεο Παλ/κίνπ Πεηξαηώο Γηδαθηηθέο πξνηάζεηο Πιεξνθνξηθήο- Ρνκπνηηθή Πεξηβάιινληα Πξνεδξείν: Β. Μπειεζηώηεο,. Σζηηζηκπάζεο Γηδαθηηθέο πξνηάζεηο Πιεξνθνξηθήο θαη ΣΠΔ Πξνεδξείν: Π. Κνπξνπζαλάζεο - Δ. Απνζηόινπ Γηδαθηηθέο πξνηάζεηο θαη αμηνπνίεζε πεξηβαιιόληωλ ζηε δηδαζθαιία Πξνεδξείν: Θ. Καξβνπλίδεο, Α. Μπάθαο (παξάιιεια εξγαζηήξηα) Μηα δξαζηεξηόηεηα δηδαζθαιίαο πξνγξακκαηηζκνύ κε ηε ρξήζε ηνπ Scratch γηα Arduino Β. Οξθαλάθεο,. Παπαδάθεο RaspberryPi, Δπηθνηλσλία κε Scratch θαη Απνκαθξπζκέλνο Έιεγρνο Ρνκπνηηθνύ Βξαρίνλα. Σζηηζηκπάζεο Μαζεηέο δεκηνπξγνύλ θαη πξνγξακκαηίδνπλ έμππλεο ζπζθεπέο Η. Αξβαληηάθεο Καιέο Πξαθηηθέο Αμηνπνίεζεο ηνπ Arduino ζηε ρνιηθή Σάμε κε Παξαδείγκαηα Γ. Λνπθάηνο, Ζι. Μαθξπγηάλλεο, Β. Μπειεζηώηεο Ζ Αμηνπνίεζε ηεο Φεθηαθήο Απεηθόληζεο ηνπ Αμηνπνίεζε ησλ wikis ζηε δηδαζθαιία ηεο Μνπζείνπ νισκνύ Κέξθπξαο ζηελ Δθπαηδεπηηθή ρεκείαο ζην γεληθό ιύθεην Γηαδηθαζία Ζ. Εαθεηξηάδεο Γ. Μνπξαηίδε, Κ. Οηθνλόκνπ Ζ Σξηζδηάζηαηε Οπηηθνπνίεζε ζηε Γηδαζθαιία ηα ηα ίρλε ηνπ δεπγαξηνύ: Υξόλνο - Απόζηαζε ηεο Ηζηνξίαο. Μία Γηδαθηηθή Πξόηαζε ζε έλα ηαμίδη ειεύζεξεο πηώζεο Κ. Παξαζθεπόπνπινο, Δ. Κνζθηλάο Γ. Σδνύκπα,. Μαπξνπδήο Σν κπζηθό Παιάηη ηνπ Οδπζζέα ζηελ Δθπαηδεπηηθή Γηαδηθαζία κέζσ Δηθνληθώλ Κόζκσλ Δ. Απνζηόινπ, Κ. Οηθνλόκνπ Γηδαζθαιία ηεο πνίεζεο κε ΣΠΔ ζην δεκνηηθό ζρνιείν Δ. Σδνβιά Σ.Π.Δ. θαη Δηθνληθά Πεηξάκαηα Φπζηθήο - Έλα δηδαθηηθό ζελάξην Α. Μπάθαο Δηδηθή Θεκαηηθή Γξαζηεξηόηεηα κε Αμηνπνίεζε ΣΠΔ: Καηαζθεπή Ψεθηαθνύ Σνπξηζηηθνύ Οδεγνύ Π. Πξηβαξηηηζάλεο, Μ.Π. Αικπάλε etwinning Δηξ. Παηεξάθε - ITYE-Γηόθαληνο Δξγαζηεξηαθή πλεδξία Βηνπιεξνθνξηθή Π.Βιάκνο, Α.Αιεμίνπ, Μ Ψύρα, Γ.Θενραξνπνύινπ. Μνξθνπνίεζε θεηκέλνπ θαη ζηνίρηζε παξαγξάθσλ ζηνλ Από ηα Κόκηθο ζηελ Ψεθηαθή Αθήγεζε: Δθαξκνγή επεμεξγαζηή θεηκέλνπ ζηελ Οδύζζεηα θαη ζηελ Ηιηάδα ηνπ Οκήξνπ Δ. Ράπηε, Α. Γθόθεο Α. Κνινβνύ, Β. Βαζηιείνπ Έλα εθπαηδεπηηθό ζελάξην ζην κάζεκα ρεδηαζκόο Δπαγγεικαηηθώλ Υώξσλ Δ. Καθιηδάθε ελάξην γηα ηε Γνκή ηεο Δπηινγήο κε ην Γξαθηθό Πξνγξακκαηηζηηθό Πεξηβάιινλ Scratch Ό. Σάζζε, Β. Μήηξαθα, Μ. Μαγεηξίαο Μεζεκβξηλή δηαθνπή CIE2014 Πξόγξακκα πλεδξίνπ ~ 3 ~

4 Πξνηάζεηο δηδαζθαιίαο θαη Μέζα Πξνεδξείν: Ν. Μάλεζεο- Η. Αλαζηόπνπινο Ζ Τπνζηήξημε Δξγαζηεξίσλ Πιεξνθνξηθήο ησλ ρνιείσλ ηεο Α Αζήλαο: Κξηηηθή Παξνπζίαζε ηαηηζηηθώλ ηνηρείσλ Η. Απνζηνιάθεο, Κ. Εάρνο, Σ. Ληάζθαο Ζ λεθνϋπνινγηζηηθή (CloudComputing) θαη έλα πιαίζην εθαξκνγήο ηεο ζηε βαζηθή εθπαίδεπζε Κ. Αιεμόπνπινο, Η. Αλαζηόπνπινο Γηαδξαζηηθόο πίλαθαο θαη δηδαζθαιία καζεκάησλ ζην δεκνηηθό ζρνιείν: Απόςεηο εθπαηδεπηηθώλ Ν. Μάλεζεο, Α. Γηαλλνπνύινπ, Α. ακαληά Έληαμε θαη ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ ςεθηαθώλ εξγαιείσλ ζηελ εξεπλεηηθή εξγαζία. Μειέηε πεξίπησζεο Κόκηθο Μνξθή ηέρλεο ή θηελό αλάγλσζκα; Γ. Παπαβαζηιείνπ, Μ. Γειεγηαλλνύδε Τινπνίεζε Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ Πιεξνθνξηθήο Α Γπκλαζίνπ κε ζπλεξγαηηθό ζρέδην δξάζεο Σ. Θενθαλέιιεο, Δ. Κξεηηθνύ Δμ απνζηάζεσο επηκόξθσζε κε ρξήζε δσξεάλ δηαδηθηπαθώλ εξγαιείσλ: ην παξάδεηγκα ηεο επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ Β. Αηγαίνπ Σ. Θενθαλέιιεο Αμηνπνίεζε πεξηβαιιόληωλ Λνγηζκηθνύ ζηελ Δθπαίδεπζε θαη Γηδαζθαιία Πξνεδξείν: Γ. Πνιπκέξεο, Α. Μαπξίδνπ «Παηρλίδηνλ 21» Πνιηηηζκόο, Αμίεο, Ηζηνξία, Υξόλνο, Νέεο ηερλνινγίεο, Ηδέεο θαη Γηδαζθαιία ζηα Ηόληα Νεζηά ηνπ 21νπ αηώλα Α. Φιώξνο, Η. Καξαβαζίιεο, Γ. Πνιπκέξεο, Π. Γθαλάηζηνπ Φεθηαθέο Βηβιηνζήθεο κε Δθαξκνγέο ζην Δθπαηδεπηηθό ύζηεκα Η. Μαπξηθάθεο Πνιηηηθή Αζθάιεηαο ζην Οινθιεξσκέλν ύζηεκα Γηαρείξηζεο Ζιεθηξνληθώλ Μαζεκάησλ ηνπ Σκήκαηνο Φεθηαθώλ πζηεκάησλ Γ. Παπαδεκεηξίνπ, Κ. Λακπξηλνπδάθεο Web 2.0 applications and Social Networks - Facebook in Education Κ. Kanaki Θεζζαινλίθε 3D: Ζ αμηνπνίεζε ηεο Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο θαη ησλ ΣΠΔ γηα ηελ πινπνίεζε πνιηηηζηηθώλ πξνγξακκάησλ. Πιαίζην, εθαξκνγή θαη δηαπηζηώζεηο. Νηθνιαΐδνπ, Α. Μαπξίδνπ, Γ. Ρνπβάο Γηδάζθνληαο Αξραία Διιεληθά κε ΣΠΔ: Δκπεηξίεο θαη Πξνβιεκαηηζκνί από ηε πκκεηνρή ζηε Γηαδηθηπαθή Κνηλόηεηα Γηάινγνο ηνπ Κέληξνπ Διιεληθήο Γιώζζαο Ν. Ηωάλλνπ : Γηαθνξνπνηεκέλε Γηδαζθαιία & Γηακνξθωηηθή Αμηνιόγεζε καζεκάηωλ Πιεξνθνξηθήο κε ηελ ππνζηήξημε πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Μαζεζηαθώλ Γξαζηεξηνηήηωλ (LAMS) π. Παπαδάθεο, Γ. Παζράιεο Καθέο CIE2014 Πξόγξακκα πλεδξίνπ ~ 4 ~

5 Δθπαηδεπηηθέο δξάζεηο θαη έξεπλεο Πξνεδξείν: Δ. Χξηζηνπνύινπ, Α. Δπαγγέινπ «Πνύ ζπλαληά ν ηαληζιάβζθη ηνλ Αληηθεηκελνζηξαθή Πξνγξακκαηηζκό». Δηζαγσγή ζηνλ Αληηθεηκελνζηξαθή Πξνγξακκαηηζκό κέζα από ηελ νπηηθή ηνπ Θεάηξνπ. Μειέηε Πεξίπησζεο: GameMaker Α. Δπαγγέινπ, Μ. Μνπζηάθα, Δ. Μνπζηάθα Απνζαθήληζε ησλ εληνιώλ «Απνζήθεπζε» θαη «Απνζήθεπζε σο» κε ρξήζε απζεληηθώλ παξαδεηγκάησλ θαη δηδαθηηθώλ παξεκβάζεσλ Αηθ. νπιίδνπ, Η. Κπξηαδήο Ζ εθαξκνγή ηεο δηαζεκαηηθόηεηαο ζηηο ΣΠΔ αμηνπνηώληαο ην πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ Scratch γηα ηελ δεκηνπξγία ελόο παηρληδηνύ αλαθύθισζεο Αηθ. νπιίδνπ, Β. ηακάηε Γεκηνπξγώληαο έλα ειεθηξνληθό παηρλίδη κε ην AppInventor Γ. Σζάθωλαο, Β. Λενληίδνπ Γηδαθηηθέο πξνηάζεηο Πιεξνθνξηθήο θαη ΣΠΔ Πξνεδξείν: Ε. Βνϊλέζθν, Α. Φξαγθνύιε «Μηα θνξά θαη έλαλ θαηξό».έλα Γηαζεκαηηθό ελάξην Γηδαζθαιίαο κε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ γηα ην Νεπηαγσγείν Π. αββαλή Γηδαθηηθό ζελάξην γηα ην Nεπηαγσγείν κε ηε ρξήζε ΣΠΔ, κε ηίηιν: πίηη κνπ, πηηάθη κνπ.. Α. Εαιαβξά Σν Φζηλόπσξν θαη ν Υεηκώλαο κέζα από Πίλαθεο Εσγξαθηθήο Οπξ. Σζεθνύξα Φνξάσ ηα παπνύηζηα κνπ θαη αη αη Ε. Βνϊλέζθν Υξήζε θαη Αμηνπνίεζε ησλ Σ.Π.Δ. ζην Νεπηαγσγείν- Γηδαθηηθό ελάξην: Από Δπνρή ζε Δπνρή Σαμηδεύσ Α. Φξαγθνύιε : Ρνκπνηηθό πεξηβάιινλ Arduino Γ. Ρίγγαο, Δ. Χξηζηνπνύινπ CIE2014 Πξόγξακκα πλεδξίνπ ~ 5 ~

6 Έξεπλεο, αμηνιόγεζε κέζωλ, επηκόξθωζε Πξνεδξείν: Α. Παηέιε, Η. Χάιαξε Γεκηνπξγία λέαο θνπιηνύξαο ζηελ ππνζηήξημε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζηα ΑΔΗ κέζσ ηεο πηζηνπνίεζεο. Μηα δηαδηθαζηνζηξεθήο πξνζέγγηζε Η. Χάιαξεο, Β. Βιαρνπαλαγηώηε, Αηθ. Σζηνύλε Απνηίκεζε επηκνξθσηηθνύ ζεκηλαξίνπ γηα ηε ζπληήξεζε ζρνιηθώλ εξγαζηεξίσλ Πιεξνθνξηθήο κε ρξήζε εξγαιείσλ ινγηζκηθνύ δσξεάλ δηαλνκήο K. Εάρνο, Γ. Μωξάθεο, Γ. Χνξόδνγινπ, Σ. Ληάζθαο, Η. Απνζηνιάθεο Οη Αλνηθηνί Δθπαηδεπηηθνί Πόξνη (OER) ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ: Ζ πεξίπησζε ηεο Wikipedia Α. Θενθηιάηνπ, Μ. Μαγηνιαδίηεο, Κ. θηαδόπνπινο ρεδηάδνληαο έλα πεξηβάιινλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ πιαγηαξηζκνύ Π. Πεινπίδα, Α. Κνθθηλάθε, Δ. Γεώξγα Κπξηαθή 12 Οθηωβξίνπ Γηδαθηηθέο πξνηάζεηο κε Πιεξνθνξηθή θαη ΣΠΔ Πξνεδξείν: Μ. Απιωλίηεο, Π. Κόηηα, Γ. Κνηζηθάθνο Υξήζε Γηαδηθηύνπ ζην Μάζεκα ηνπ.δ.π. γηα Μαζεηέο θαη Μαζήηξηεο ησλ ΔΠΑ.Λ.: Γηδαθηηθά Απνηειέζκαηα θαη πκπεξάζκαηα Γ. Κνηζηθάθνο, Θ. Καξβνπλίδεο, Χ. Γνπιεγέξεο Ζ ζπκβνιή ησλ ΣΠΔ ζηελ εθαξκνγή ησλ Projects ζηα ρνιεία Γεύηεξεο Δπθαηξίαο Δ. Καξαγεώξγνπ πγθξνπζηαθά ζέκαηα ηζηνξίαο κέζα από ην δηαδίθηπν: κηα νκαδνζπλεξγαηηθή πξνζέγγηζε Π. Κόηηα ΣΠΔ θαη Μέζνδνο Project: Γηεξεύλεζε ηεο Υξήζεο Δξγαιείσλ-Μεζόδσλ θαη Δπηκνξθσηηθώλ Αλαγθώλ Δθπαηδεπηηθώλ Αλαη. Μαθεδνλίαο Θξάθεο. Μειηζζόπνπινο, Χ. Γθηνύξνγινπ, Δ. Σαξαηόξε Ζ πξνζέγγηζε ηεο επεηείνπ ηνπ Πνιπηερλείνπ από κηα ηάμε ηειεηνθνίησλ ηνπ Λπθείνπ κε ηε ζπλδξνκή ησλ ΣΠΔ Ν. Κνύθεο Γξαθηθά πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ κε Processing Κ. Βαζηιεηάδεο, Δ. Ρόκπνια Καθέο CIE2014 Πξόγξακκα πλεδξίνπ ~ 6 ~

7 Δπηκόξθωζε, Έξεπλεο Πξνεδξείν:. Μνπγηάθν,. Δκκαλνπειίδνπ Γηεξεύλεζε ηνπ βαζκνύ επηξξνήο ηεο άηππεο εθπαίδεπζεο κε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο Δ. εξαιίδνπ, Χξ. Γνπιεγέξεο Ζ Θέζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ζηελ εμ απνζηάζεσο Γηδαζθαιία. Ζ Πεξίπησζε ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Λεπθσζίαο Κ. Κωζηνπνύινπ, Α. Εωγξάθνπ, Β. Σζηάκαινο, Γ. Καηζίκπαο Μεηαζρεκαηηζηηθή Μάζεζε θαη ΣΠΔ: Ο Δθδεκνθξαηηζκόο ηεο Γλώζεο ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο. Δκκαλνπειίδνπ Δθαξκνγή ηνπ Μνληέινπ Μηθηήο Μάζεζεο ζηε Βαζκίδα ηνπ Γπκλαζίνπ κε ηελ Αμηνπνίεζε ηεο Τπεξεζίαο Ζιεθηξνληθήο Σάμεο eclass ηνπ Παλειιήληνπ ρνιηθνύ Γηθηύνπ. Μνπγηάθνπ, Χ. Λόληνο Έληαμε πεξηβαιιόληωλ Λνγηζκηθνύ ζηελ Δθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία Πξνεδξείν:. Γνπθάθε, Γ. Παζράιεο Φπζηθή θαη Ζιεθηξνληθή Σάμε. Μηα παξάιιειε δηαδξνκή γηα ηελ αλάπηπμε γλώζεσλ ζηα Μαζεκαηηθά ηεο Α Λπθείνπ Η. αξάθεο, Α. Πέξδνο Γεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε ηζηόηνπνπ Ζκηαπηόκαηεο Έθδνζεο Απνηειεζκάησλ Γξνκηθώλ θαη Πνδειαηηθώλ Αγώλσλ Γ. Παζράιεο M-learning for foreign language teachers. Introducing the mobile app Socrative in the classroom. K. Katsika Ζ έληαμε πξνγξακκάησλ e-tutoring ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε. Σν PIERCE e-tutoring online program Γ. Βαθεξιήο,. Γνπθάθεο Πξνγξακκαηηζκόο Arduino Online κε ην Codebender B. Γεωξγηηδίθεο, Δ. Ρόκπνια Πξνεδξείν: Ν. Αιεμαλδξήο, Οκ. Καζεγεηήο Σκ. Πιεξνθνξηθήο Παλ/κίνπ Πεηξαηώο ηξνγγπιό Σξαπέδη: Η Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε Χ. Γνπιηγέξεο, Π. Βιάκνο, Β.. Μπειεζηώηεο Κιείζηκν ζπλεδξίνπ CIE2014 Πξόγξακκα πλεδξίνπ ~ 7 ~

8 Θεκαηνινγία πλεδξίνπ Ζ Πιεξνθνξηθή θαη νη ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε Γηδαθηηθή Πιεξνθνξηθήο Δθπαίδεπζε ελειίθσλ Γηδαθηηθή Πιεξνθνξηθήο θαη κηθξέο ειηθίεο Καιέο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο κε αμηνπνίεζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηώλ. πλεξγαηηθή κάζεζε Δθπαίδεπζε από απόζηαζε Δθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό. Σν αλνηθηό ινγηζκηθό ζηελ εθπαίδεπζε Σερλνινγίεο Γηαδηθηύνπ θαη εθπαίδεπζε. Κνηλσληθή δηθηύσζε Σερλνινγίεο αλαπαξάζηαζεο γλώζεο θαη δηδαζθαιία Δπθπή εηθνληθά πεξηβάιινληα. Δηθνληθνί θόζκνη. Γηδαθηηθά παηρλίδηα Δθπαηδεπηηθή Ρνκπνηηθή Πξνγξακκαηηζκόο θαη πεξηβάιινληα Ζ Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε, ηόζν ζηελ Διιάδα όζν θαη ζηε Γηεζλή πξαγκαηηθόηεηα Ζ Πιεξνθνξηθή θαη ε Πξσηνβάζκηα, Γεπηεξνβάζκηα θαη Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε Οη Πιεξνθνξηθή θαη νη Νέεο ηερλνινγίεο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ΑΜΔΑ Σα ζρνιηθά εξγαζηήξηα θαη ην Παλειιήλην ρνιηθό Γίθηπν Μέζα ππνζηήξημεο δηδαζθαιίαο, Τπνινγηζηήο ηάμεο, Φεθηαθό ζρνιείν Δπηκόξθσζε, Αμηνιόγεζε. Αζθάιεηα θαη Γηαδίθηπν Καηλνηόκα πξνγξάκκαηα Νέσλ Σερλνινγηώλ Οξγαλωηηθή Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή Νηθόιανο Αιεμαλδξήο, Σκήκα Πιεξνθνξηθήο, Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο, Οκόηηκνο Καζεγεηήο Υξήζηνο Γνπιεγέξεο, Σκήκα Πιεξνθνξηθήο, Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο, Καζεγεηήο Παλαγηώηεο Βιάκνο, Σκήκα Πιεξνθνξηθήο, Ηόλην Παλεπηζηήκην, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Γξ Βαζίιεηνο. Μπειεζηώηεο, ρνιηθόο ύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο ΓΔ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή Ιωάλλεο Βνγηαηδήο, Σκήκα Πιεξνθνξηθήο, ΣΔΗ Αζήλαο, επ. Καζεγεηήο - Πξόεδξνο Γ ΔΠΤ Υξήζηνο Κνίιηαο, Σκήκα Πιεξνθνξηθήο, ΣΔΗ Αζήλαο, Καζεγεηήο θαη π. Βνύιγαξεο, Ηόλην Παλεπηζηήκην Γ. Θενραξνπνύινπ Γξ Θ. Καξβνπλίδεο, Καζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο ΓΔ K. Κεξκαλίδνπ,, Ηόλην Παλεπηζηήκην Α. Πιέξνπ,, Ηόλην Παλεπηζηήκην Δ. Υξηζηνπνύινπ,, Ηόλην Παλεπηζηήκην Μ. Φύρα,, Ηόλην Παλεπηζηήκην CIE2014 Πξόγξακκα πλεδξίνπ ~ 8 ~

4 th Conference on Informatics in Education Η Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ. Πρόγραμμα

4 th Conference on Informatics in Education Η Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ. Πρόγραμμα 4 th Conference on Informatics in Education Η Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ Πανεπιςτιμιο Πειραιώσ, 5-7 Οκτωβρίου 2012 Δικτυακόσ τόποσ ςυνεδρίου: http://di.ionio.gr/cie/ Πρόγραμμα Σο ςυνζδριο CIE2012 διοργανώνεται

Διαβάστε περισσότερα

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ 8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ Αξιοποίηςη των Τεχνολογιών τησ Πληροφορίασ και τησ Επικοινωνίασ ςτη Διδακτική Πράξη ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

4 th Conference on Informatics in Education Η Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ. Πρόγραμμα

4 th Conference on Informatics in Education Η Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ. Πρόγραμμα 4 th Conference on Informatics in Education Η Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ Πανεπιςτιμιο Πειραιώσ, 5-7 Οκτωβρίου 2012 Δικτυακόσ τόποσ ςυνεδρίου: http://di.ionio.gr/cie/ Πρόγραμμα Σο ςυνζδριο CIE2012 διοργανώνεται

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΑΘΑΗΝΧ ΠΧ ΝΑ ΜΑΘΑΗΝΧ»

«ΜΑΘΑΗΝΧ ΠΧ ΝΑ ΜΑΘΑΗΝΧ» ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΔΛΛ.Η.Δ.Π.ΔΚ.) www.elliepek.gr 5 ο ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ 7, 8 θαη 9 ΜΑΨΟΤ 2010 «ΜΑΘΑΗΝΧ ΠΧ ΝΑ ΜΑΘΑΗΝΧ» Ππόγπαμμα ςνεδπίος Παπαζκεςή 7 Μαΐος 2010 ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ

1o Παλειιήλην πλέδξην  Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ Παξαζθεπή 17 Φεβξνπαξίνπ 2012 Aκθηζέαηξν "Βαζίιεηνο Κπξηαδόπνπινο" (Μεηεσξνζθνπείν), Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Παλεπηζηεκηνύπνιε.

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο 1 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: Μαξία Θ. Βιαράδε Τπεθνόηεηα: Διιεληθή Ηζαγέλεηα: Διιεληθή Ζκεξνκελία Γέλλεζεο:

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α (Δ Π Ι Κ Ο Π Η Η) ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΡΟΓΟ, 2010 α! ) Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α Ολνκαηεπώλπκν: Μάλνο Νηθία Κόλζνιαο Σόπνο γέλλεζεο: Κάξπαζνο Γσδεθάλεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 10 & 11 Μαϊος 2014

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 10 & 11 Μαϊος 2014 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 10 & 11 Μαϊος 2014 Αίζνπζα εθδειώζεσλ ηνπ Πεηξακαηηθνύ ρνιείνπ ηνπ Α.Π.Θ. (Αγίαο νθίαο 51 & Γεικνύδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Γηεπζύλνπζα: Διέλε Καηζαξνύ, Δπίθ. Καζεγήηξηα Παηδαγσγηθήο ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2013 1 1) Ιζηνξηθό Σν Δξγαζηήξην Γηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Ξανθή Γ. Αλμπανάκη- Δκπαιδεςηικόρ Θεολόγορ, MSc Νομικήρ Σσολήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη πξνηάζεηο ή Εθπαηδεπηηθή έξεπλα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη πξνηάζεηο ή Εθπαηδεπηηθή έξεπλα Αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο γηα ηε πκβνιή ζηελ Αλάπηπμε Γεκηνπξγηθήο θέςεο θαηά ηε Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Εεηεκάησλ. Ζ Πεξίπησζε Μειέηεο ηνπ πεξρεηνύ από Δθπαηδεπηηθνύο Χξήζηνο

Διαβάστε περισσότερα

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο. Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο. Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο. Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Γξ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Μ. ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Σ.Δ.Η. ηεξεάο Διιάδαο Web site http://papazoglou.teiste.gr Ηνχιηνο 2015 Πεξηερόκελα 1. ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΕΠΑΛΞΗ ΔΑΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΕΠΑΛΞΗ ΔΑΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΕΠΑΛΞΗ ΔΑΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΣΟΠΟΡΙΑ www.ekpedeftikos.com ΔΙΕΘΝΕ ΔΙΗΜΕΡΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΣΟΠΟΡΙΑ & ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ FREDERICK ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ «τολές Επιζηημών ηης Αγωγής- ο ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαζηεξηαθέο πλεδξίεο CIE2013 & Οκηιίεο ηνηρεία ζπλεδξηώλ Παξάξηεκα

Δξγαζηεξηαθέο πλεδξίεο CIE2013 & Οκηιίεο ηνηρεία ζπλεδξηώλ Παξάξηεκα Δξγαζηεξηαθέο πλεδξίεο CIE2013 & Οκηιίεο ηνηρεία ζπλεδξηώλ Παξάξηεκα 2 Conferrence on Informatics in Education 2013 Δξγαζηήξην: Αμηνπνίεζε ζπλεξγαηηθώλ πεξηβαιιόλησλ ζηελ Δθπαίδεπζε. Πεξηβάιινλ MOODLE.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ηλεκηπονικόρ Υπολογιζηήρ ζηο Νηπιαγυγείο - Το Λογιζμικό Tux Paint

Ο Ηλεκηπονικόρ Υπολογιζηήρ ζηο Νηπιαγυγείο - Το Λογιζμικό Tux Paint 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1139 Ο Ηλεκηπονικόρ Υπολογιζηήρ ζηο Νηπιαγυγείο - Το Λογιζμικό Tux Paint Μ. Μπέζη 1, Λ. Παππά 2 1 ρνιηθή ύκβνπινο Νεπηαγσγώλ, 43 ε εθπ. Πεξηθέξεηα Άξηαο, marinabesi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Αθαναζία Γ. Μπαλάζογλος Δθπαηδεπηηθόο-αλαπιεξώηξηα λεπηαγσγόο, Μεηαπηπρηαθό δίπισκα εηδίθεπζεο ζηε Γηδαθηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ... 5 Μέξνο Πξψην... 5 Δηζαγσγή... 5 Οη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ ζηελ Δθπαίδεπζε... 5 1.1. Σν εθπαηδεπηηθφ ζελάξην κε ΣΠΔ... 5 1.1.1. Ζ έλλνηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ Π. Τζησηάθεο 1, Α. Τδηκνγηάλλεο 2 1 Υπ. δηδάθηνξαο, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, ptsiotakis@uop.gr 2 Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

1 Γεκνηηθή. Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα.

1 Γεκνηηθή. Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα. 1 Γεκνηηθή Υαξαθηεξηζηηθά Φηινζνθία/Πξνζέγγ ηζε ζε ζρέζε κε ην πξνηεηλόκελν Πξόγξακκα Αλάιπζε/Πεξηγξαθή Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα. Η ελόηεηα απηή πξνζθέξεη κηα πξαθηηθή πξνζέγγηζε εληζρπκέλε κε αλαθνξέο ζε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Πανζεληνάρ Γιώπγορ Σρνιηθόο Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο N.Ηξαθιείνπ, Ν. Λαζηζίνπ panselin@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ. Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ

ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ. Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 2 ν ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ ΑΒΒΑΣΟ 28 ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 Μαλάκος ηαμάηες,φιλνηίζες

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Ππογπάμμαηορ επιπέδος Μάζηεπ

Δομή Ππογπάμμαηορ επιπέδος Μάζηεπ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΗΜΕ ΣΗ ΑΓΧΓΗ-ΠΣΤΥΙΟ ΜΑΣΕΡ ηόσορ Σν κεηαπηπρηαθό απηό πξόγξακκα πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα ζε εθπαηδεπηηθνύο όισλ ησλ βαζκίδσλ, αιιά θαη ζε ζπλαθείο επαγγεικαηίεο, λα πξνρσξήζνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΤΒΙΑ ΓΙΟΝΤΗ ΒΙΒΛΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ Δ ΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΟΤ

ΓΟΤΒΙΑ ΓΙΟΝΤΗ ΒΙΒΛΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ Δ ΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΟΤ ΓΟΤΒΙΑ ΓΙΟΝΤΗ ΖΜΔΡ. ΓΔΝΝΖΖ 28/03/1971 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Λεσθόξνο Γεκνθξαηίαο 1, 85100 Ρόδνο. Σει.:(22410) 99147. Φαμ: (22410) 27785. E-mail: dgouvias @rhodes.aegean.gr ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: Παληξεκέλνο, κε έλα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Β. Μπελεζιώηηρ, Δ. Κανίδηρ, Τ. Καπάκιζα, Α. Λαδιάρ, Θ. Ναλμπάνηη Σρνιηθνί Σύκβνπινη θιάδνπ ΠΔ19-Πιεξνθνξηθήο ΓΔ vbelesiotis@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΤΠΔΡΜΔΗΚΧΝ ΚΟΜΗΚ ΑΠΟ ΜΑΘΖΣΔ ΜΔ ΒΑΖ ΣΗ ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΣΟΤ ΠΡΟΣΗΜΖΔΗ

ΥΔΓΗΑΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΤΠΔΡΜΔΗΚΧΝ ΚΟΜΗΚ ΑΠΟ ΜΑΘΖΣΔ ΜΔ ΒΑΖ ΣΗ ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΣΟΤ ΠΡΟΣΗΜΖΔΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΦΖΦΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΥΔΓΗΑΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΤΠΔΡΜΔΗΚΧΝ ΚΟΜΗΚ ΑΠΟ ΜΑΘΖΣΔ ΜΔ ΒΑΖ ΣΗ ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΣΟΤ ΠΡΟΣΗΜΖΔΗ ΜΑΡΗΑΝΘΖ Η. ΒΑΗΛΗΚΟΠΟΤΛΟΤ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2011 Μαξηάλζε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ E-portfolio as tool implementation supplementary school distance learning Γεώπγιορ-Απιζηείδηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Μονηέλα ειζαγυγήρ ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη Πποζεγγίζειρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 1 Θεμελιώδη Δπυηήμαηα Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «ε Πιεξνθνξηθή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα