8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ"

Transcript

1 8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ Αξιοποίηςη των Τεχνολογιών τησ Πληροφορίασ και τησ Επικοινωνίασ ςτη Διδακτική Πράξη ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ φροσ Ιουνίου 2015 χολικό υγκρότημα "Μάννα" Αίθουςα Πολλαπλών Χρήςεων «Κωνςταντίνοσ Σουλοφπησ» - 1 -

2 8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ Αξιοποίηζη ηων Τεσνολογιών ηηρ Πληποθοπίαρ και ηηρ Επικοινωνίαρ ζηη Διδακηική Ππάξη Παπαζκεςή 26 Ιοςνίος Πολςγωνική Αίθοςζα 16:00-17:30 Υποδοτή Σσνέδρων, Εγγραφές, Γραμματεία Σσνεδρίοσ (είζνδνο ρνιηθνύ πγθξνηήκαηνο "Μάλλα") Οινκέιεηα Πξνεδξείν: Μηραιόπνπινο Υ., Γιέδνπ Κ., αινληθίδεο Γ., Σδηκόπνπινο Ν. 17:30-18:15 Χαιρετισμοί Καξαγηάλλεο Βαζίιεο, Πεξηθεξεηαθόο Γηεπζπληήο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Ν. Αηγαίνπ Παπαρξήζηνο Κσλζηαληίλνο, Πξντζηάκελνο Γ/λζεο πνπδώλ, Πξνγξακκάησλ θαη Οξγάλσζεο ΠΔ, ρνι. ύκβνπινο ΠΔ 18:15-18:30 Σδηκόπνπινο Νίθνο, Τπεύζπλνο ΚΔ.ΠΛΖ.ΝΔ.Σ. Κπθιάδσλ Πξνγξάκκαηα Δπηκόξθσζεο ζην Ν. Αηγαίν: «Αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ θαη ησλ εξγαιείσλ Web 2.0 ζηε δηδαζθαιία» κε ρξήζε ηνπ Moodle θαη ησλ εηθνληθώλ θόζκσλ 18:30-19:30 Εαγνύξαο Υαξάιακπνο, Γαγδηιέιεο Βαζίιεο, ITYE - «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Ζ Δπηκόξθσζε Β Δπηπέδνπ: Ζ επόκελε κέξα; αινληθίδεο Ησάλλεο, Δθπαηδεπηηθόο Ζ Δπηκόξθσζε Β Δπηπέδνπ: Οη απόςεηο ηνπ πιιόγνπ Δπηκνξθσηώλ. 19:30-20:00 Παξαζθεπάο Μηράιεο, ΔΤΤ etwinning - Τπεύζπλνο έξγνπ 10 ρξόληα etwinning: Ζ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα θαηλνηνκεί θαη δηαθξίλεηαη παλεπξσπατθά άββαηο 27 Ιοςνίος 2015 Αίθοςζερ Σσολικού Σςγκποηήμαηορ "Μάννα" Αίζνπζα πλεδξία Πξνεδξείν 09:00-17:15 10 ΓΕΛ Δαζκάλων Σζαιηθίδνπ Μαξία, αρηλίδεο Κσλζηαληίλνο, Μηραιόπνπινο Υξήζηνο, Μαξνύδαο Ζιίαο 09:00-14:30 13 ΓΕΛ Δαζκάλων Κινπβάηνο Κώζηαο, θάξθνο Υξήζηνο, Βηληδειαίνο Νίθνο, Υαηδεθσλζηαληίλνπ Διέλε, Σζαβαιά Δηξήλε 09:00-18:30 6 ΕΠΑΛ Φιλολόγων Πξνβειέγγηνο Πέηξνο, Γειεθάξε Παξαζθεπή, Καζβίθεο Δπάγγεινο, αινληθίδεο Γηάλλεο 09:00-18:00 7 ΕΠΑΛ Φιλολόγων - Μαθημαηικών Ησάλλνπ ηέιηνο, Εσγόπνπινο Δπζηάζηνο, Εάθεηξαο Παλαγηώηεο, Πξίληεδεο Ησάλλεο 09:00-14:30 ΕΚΦΕ Φςζικών Επιζηημών Ρνύκειεο Νίθνο, Κσλζηαληηλίδνπ Πόπε, Καξαγηάλλεο Βαζίιεο 09:00-18:00 9 ΕΠΑΛ Ξένων Γλωζζών - Πεπιβάλλον - Τεσνική Εκπαίδεςζη - Επιμόπθωζη - Εξ Αποζηάζεωρ Εκπαίδεςζη Ησαλλίδεο Γεκήηξεο, Παηζηαινύ Κσλζηαληίλα, Φαηζέα Αδακαληία, Νηθνιαθνπνύινπ Δπηπρία, 09:00-19:00 Πολςγωνική Web etwinning - Εκπ. Δικηςακοί Τόποι - Επιμόπθωζη - Αξιοποίηζη ΤΠΕ - Εςπωπαϊκά Ππογπάμμαηα - Αζθάλεια ζηο Διαδίκηςο - Εξ Αποζηάζεωρ Εκπαίδεςζη Καπληά Γξακκαηή Αγγειόπνπινο Παλαγηώηεο, Παπαρξήζηνο Κσλζηαληίλνο, Βαγγειάηνο Αξηζηείδεο, Κνπθνπιή Κηθή, Κσηζάλεο Γηάλλεο 09:00-18:30 1 ΕΠΑΛ Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηην Εκπαίδεςζη - Πληποθοπικών Καξάθηδα Σζακπίθα, Γιέδνπ Καηεξίλα, Αγγέιαηλα νθία, Οηθνλόκνπ Βαζίιεο 09:00-17:30 12 ΓΕΛ Ειδικήρ Αγωγήρ - Νηπιαγωγών Παξακπζηώηνπ Μαξθέιια, Kνπξκπέηεο Βαζίιεο, Παλαγησηνπνύινπ Γηώηα, Παπαδάθεο πύξνο 09:00-18:00 Επγαζηήπια ΕΚ 18:00-19:00 Γεληθή πλέιεπζε ηεο Έλσζεο e-δίκτσο-τπε, Δθινγέο Πνιπγσληθή Αίζνπζα Κςπιακή 28 Ιοςνίος 2015 Πολςγωνική Αίθοςζα Οινκέιεηα Πξνεδξείν: Σδηκόπνπινο Ν., Γιέδνπ Α., Λνύβξεο Α., Παπαδάθεο, Φαηζέα Α. 09:00-10:00 ηξνγγπιό ηξαπέδη: νκαιαθίδεο Ησάλλεο, Γιέδνπ Καηεξίλα, Λνύβξεο Άξεο LEt's GO STEM 10:00-10:30 Αιηκήζεο Γεκήηξεο, Meurig Beynon, Jonathan Foss, Elizabeth Hudnott, Steve Russ The CONSTRUIT! project: introducing construals to school education 10:30-11:00 Παλαγησηνπνύινπ Παλαγηώηα, Κηεληαδάθε Μαξία Μεηαζρεκαηηζκόο ησλ ζηάζεσλ θαη απόςεσλ ησλ Νεπηαγσγώλ πνπ επηκνξθώζεθαλ ζην Β Δπίπεδν - 8 ρξόληα κεηά 11:00-11:15 Διάλειμμα 11:15-12:15 Αλαζηαζία Λύξα, Πξντζηακέλε - Σκήκα Γηεζλώλ πλεξγαζηώλ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηεο ΑΓΑΔ Πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ 12:15-13:30 Παξαζθεπάο Μηράιεο Ζ ρξήζε ηνπ ΔΛ/ΛΑΚ ζην ΠΓ Καξνύλνο Θεόδσξνο Αλνηρηό ινγηζκηθό θαη αλνηρηό πεξηερόκελν ζηελ εθπαίδεπζε 13:30-14:00 Απνλνκή βξαβείσλ ηνπ 7νπ Γηαγσληζκνύ Διιελόθσλσλ Δθπαηδεπηηθώλ Ηζηόηνπσλ :00-14:30 Κιείζηκν πλεδξίνπ

3 ςνεδπία Δαζκάλων Πξνεδξείν: Σζαιηθίδνπ Μαξία, αρηλίδεο Κσλζηαληίλνο, Μηραιόπνπινο Υξήζηνο, Μαξνύδαο Ζιίαο 10 ΓΕΛ 09:00 09:15 Βιαράθνπ Μαξία, Φαξξά Δηξήλε «Ο Δζληθόο καο Πνηεηήο θαη ε Έμνδνο ηνπ Μεζνινγγίνπ»: Δθπαηδεπηηθό ελάξην Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο 09:15 09:30 Κνηνπνύιεο Θσκάο, Καιύβαο Γηάλλεο Γηαθνξνπνηεκέλε Γηδαζθαιία κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ: ελάξην δηδαζθαιίαο ζην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο 09:30 09:45 Κνπθιή Οπξαλία «Σν δηθό κνπ πνξηνθόιη», εθπαηδεπηηθό ζελάξην καζεκαηηθώλ κε αμηνπνίεζε ησλ Φεθηαθώλ ηερλνινγηώλ ζηελ εθπαίδεπζε 09:45 10:00 Κόδα Υξπζάλζε, ηδεξνπνύινπ Παξζέλα Με ζπλνδνηπόξν ηηο Νέεο Σερλνινγίεο γλσξίδνπκε ηα έζηκα ηνπ Πάζρα ζηελ Διιάδα 10:00 10:30 Σσζήτηση 10:30 10:45 Μαξαγθνύ Γεσξγία, Μεξθνπξηάδνπ Διέλε «Δμεξεπλώληαο ην παιάηη ηνπ Μίλσα», Γηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο κε ρξήζε ΣΠΔ 10:45 11:00 αρηλίδεο Κσλζηαληίλνο, Υαηδεθσλζηαληίλνπ Διέλε Ζ Υξήζε ησλ Μέζσλ ζηε δεκηνπξγία Δξεπλεηηθώλ Δξγαζηώλ 11:00 11:15 ηεθαλίδεο Γεώξγηνο, Γαβαιά Δηξήλε, Καξαγγειήο Κσλζηαληίλνο, Λόε ππξηδνύια, Πεηξνπνύινπ Οπξαλία, Φαξνκήιηγθνο Ησάλλεο, Ρεηάιεο πκεώλ, Κόινζαθα Όιγα, Φνπληνπιάθε Μαξία Οπξάλην Σόμν: Έλα Σερλνινγηθά Τπνζηεξηδόκελν Γηεξεπλεηηθό ελάξην Μάζεζεο κε Αμηνπνίεζε Μνληέξλσλ Σερληθώλ Αμηνιόγεζεο ηεο Δπίδνζεο ησλ Μαζεηώλ 11:15 11:30 Υαηδεθσλζηαληίλνπ Διέλε Σν Story Maker 2 σο εθπαηδεπηηθό εξγαιείν ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Μνπζηθήο Αγσγήο ζην δεκνηηθό ζρνιείν 11:30 12:00 Σσζήτηση 12:30 12:45 Σδνβιά Δηξήλε Ο ςεθηαθόο εγγξακαηηζκόο κέζα από ηα web2 εξγαιεία 12:45 13:00 Νηόβα Αγγειηθή, Σάηζεο Βαζίιεο, Οηθνλόκνπ Βαζίιεο, Νηθνιαΐδνπ Δπαγγειία, Σζηηζόπνπινο Μάθεο Αζήλα - πάξηε: Μηα δηαζεκαηηθή, δηαβαζκηαθή πξνζέγγηζε από ηελ Αξραηόηεηα ζην ζήκεξα 13:00 13:15 έξγε Παξαζθεπή, έξγε Φσηεηλή Παξαγσγή επζύ θαη πιάγηνπ ιόγνπ κε ηε βνήζεηα ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ 13:15 13:30 Σξέληζηνπ Υξπζνύια, Αλαζηνπνύινπ ηακαηίλα Ζ Γηαζηεκνρώξα ησλ καζεκαηηθώλ: Μία εθπαηδεπηηθή πνιπκεζηθή εθαξκνγή γηα ηα καζεκαηηθά ηεο πξώηεο Γεκνηηθνύ 13:30 13:45 Μπαιηνύζε Μαξία, Οηθνλόκνπ Βαζίιεο «Έλαο ράξηεο κε πιεξνθνξεί: Αηηηθή, έλαο ηόπνο κε ρίιηα πξόζσπα». Μηα δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ζην κάζεκα ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο 13:45 14:00 Παπαδόπνπινο Αιέμαλδξνο, Παπαδόπνπινο Κσλζηαληίλνο «Γλσξίδσ ην ρσξηό, κε ην θηλεηό!» 14:00-14:15 Πνιίηε Αγγειηθή, Κσλζηαληηλάθνπ Αηθαηεξίλε Δθπαίδεπζε ζηα Μέζα: Μηα πηινηηθή εθαξκνγή ζρεδηαζκνύ δίγισζζσλ ξαδηνθσληθώλ θαη ηειενπηηθώλ εθπνκπώλ από καζεηέο Γεκνηηθνύ 14:15-14:30 Πνιίηε Αγγειηθή, Γνπγνύζεο Δπακεηλώλδαο, Κξεηηθόο Γεκήηξηνο Αλαδεηώληαο ηε ρακέλε ελέξγεηα: έλα πεξηβαιινληηθά εζηηαζκέλν παηρλίδη αμηνπνίεζεο θνξεηώλ ζπζθεπώλ γηα καζεζηαθνύο ζθνπνύο 14:30 14:45 πδήηεζε 14:45 16:00 ΓΕΤΜΑ - 3 -

4 ςνεδπία Δαζκάλων Πξνεδξείν: Κινπβάηνο Κώζηαο, θάξθνο Υξήζηνο, Βηληδειαίνο Νίθνο, Υαηδεθσλζηαληίλνπ Διέλε, Σζαβαιά Δηξήλε 13 ΓΕΛ 09:00 09:15 Μνπζνπξάθε νθία, Γεσξγηαλλάθεο Νηθόιανο Πνηνο ζέιεη λα γίλεη εθαηνκκπξηνύρνο; Πνηνο είλαη έηνηκνο λα παίμεη; 09:15 09:30 Ρανπδένπ Μαξίλα Δθπαηδεπηηθή παξέκβαζε κε ην παηρλίδη εθκάζεζεο δνκώλ πξνγξακκαηηζκνύ «Σξέμε Μάξθν» ζε παηδηά ειηθίαο 8-9 εηώλ 09:30 09:45 Θεκειή Αλαζηαζία, Καξπνπδάθε Δηξήλε, Παπαεπζπκίνπ Γέζπνηλα, ηεθαλίδεο Γεώξγηνο Ζ δεκηνπξγηθή γξαθή κε ηε ζπκβνιή ησλ ΣΠΔ: Μειέηε πεξίπησζεο ζηελ Α Γεκνηηθνύ 09:45 10:00 ηηβαθηάθε Μαξία Φεθηαθή αθήγεζε ζην Γεκνηηθό ζρνιείν ζην πεξηβάιινλ ηνπ «Storybird» 10:00 10:15 Μαζηξνγηάλλεο Αιέμηνο Δθπαηδεπηηθά μέθσηα ζηνλ Παγθόζκην Ηζηό: Γισζζηθέο θαη ινγνηερληθέο πεξηεγήζεηο ζηηο ιεσθόξνπο ηνπ Internet 10:15 10:45 Σσζήτηση 10:45 11:00 Σδηκόπνπινο Νίθνο, Λνύβξεο Άξεο Απνηίκεζε ηνπ Παλειιήληνπ Γηαγσληζκνύ Ρνκπνηηθήο γηα Γεκνηηθά ρνιεία "Ζ δηθή κνπ πόιε" 11:00 11:15 εθάθε νθία Φσλνινγηθή Δλεκεξόηεηα θαη ΣΠΔ 11:15 11:30 Σξπθηάηεο Ησάλλεο, Εώζεο Βαζίιεο Αζθάιεηα ζην Γηαδίθηπν ή Γηαδηθηπαθή Θπκαηνπνίεζε 11:30-11:45 ηνύξια Πνιύκληα «Δίλαη Γηθαίσκά Μνπ»: Γηαζεκαηηθό Γηδαθηηθό ελάξην γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ κε ηε ρξήζε Σ.Π.Δ. 11:45 12:15 Σσζήτηση 12:30 14:00 ηξνγγπιό ηξαπέδη: Υαηδεθσλζηαληίλνπ Διέλε, Μαηζνύθε Γάθλε, Βαξηζάθε νθία, Αλαζηαζηάδε Σξηαληαθπιιηά, Μπαθύξηζεο Γεώξγηνο, Παπαγεσξγίνπ Αηθαηεξίλε, Πεηξίδνπ Φσηεηλή, Σξαγνύδα Αηθαηεξίλε, Γηνπςάλε Απνζηνιία, Παξαιή Οιπκπία, Υαηδεληθνιάνπ Παζραιία, Βηζβίθε Γεσξγία, Φιέηζηνπ Θσκαή πληνληζηήο: αρηλίδεο Κσλζηαληίλνο Σν ζύγρξνλν ςεθηαθό ζρνιείν: Από ηε ζεσξία ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή - Ζ πεξίπησζε ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Λάξδνπ Ρόδνπ. 14:00 14:30 Σσζήτηση - 4 -

5 ςνεδπία Φιλολόγων Πξνεδξείν: Πξνβειέγγηνο Πέηξνο, Γειεθάξε Παξαζθεπή, Καζβίθεο Δπάγγεινο, αινληθίδεο Γηάλλεο ΕΠΑΛ 09:00 09:15 Αξακπαηδίδνπ Διέλε Ζ Λήζε θαη ε ζύκεζε ησλ πξνζθηιώλ ηεζλεώησλ πώο ηειεί ελ εηξήλε ζηηο ςπρέο ησλ αγαπεκέλσλ 9:15 09:30 Μπόθνια Γεσξγία Σα Δθθξαζηηθά Μέζα ζην πνίεκα ηνπ Γ. Γξνζίλε, «Θαιαζζηλά ηξαγνύδηα». ελάξην Γηδαζθαιίαο ζηε Νενειιεληθή Λνγνηερλία 09:30 09:45 Γατηάλε Μαξηάλζε «Δπξώπε. Από ην κύζν ζηε ζύγρξνλε νηθνλνκηθή πνιηηηθή πξαγκαηηθόηεηα». Όηαλ νη καζεηέο ηεο Α Λπθείνπ εκπιέθνληαη ζε δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιήκαηνο ζην κάζεκα Διιεληθόο θαη Δπξσπατθόο Πνιηηηζκόο 09:45 10:00 Γάιια Δπαγγειία, Αξθνπιή Διέλε Γηαθεκίδνληαο γλσζηέο θαη άγλσζηεο πηπρέο ηνπ ηόπνπ θαη ηνπ πνιηηηζκνύ καο 10:00 10:30 Σσζήτηση 10:30 10:45 Γαιαλόο Αλδξέαο, Παληδαξέιαο Παλαγηώηεο «Ηζηνξία κνπ, Λνγνηερλία κνπ». Μηα δηδαθηηθή πξόηαζε αμηνπνίεζεο ηεο ρξνλνγξακκήο ηνπ Κ.Δ.Γ. 10:45 11:00 Γεσξγάθαηλαο Υαξάιακπνο, Καληαξηδή Δπαγγειία Φεθηαθή πξνθνξηθή ηζηνξία- Ο 1νο καζεηηθόο δηαγσληζκόο ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Έξεπλαο θαη Γηάζσζεο ρνιηθνύ Τιηθνύ 11:00 11:15 Παπαρξήζηνπ Μαξία, Βνξβή Ησάλλα, Κνθθίλνπ Διέλε ArtSteps: ε Σέρλε θαη ην παηρλίδη σο βνεζήκαηα ζηε δεκηνπξγηθή έθθξαζε ησλ καζεηώλ θαη ζηελ εκπέδσζε ηεο δηδαθηέαο ύιεο 11:15 11:30 Παλνπηζόπνπινο Ζξαθιήο, Οηθνλόκνπ Βαζίιεο, Μπζηξιάθε νθία, Παηξώλαο Γηώξγνο "Create It - Share It - Game It": Πιαηθόξκα ζπγγξαθήο, δηακνηξαζκνύ θαη αλαπαξαγσγήο εθπαηδεπηηθώλ ςεθηαθώλ παηρληδηώλ 11:30 12:00 Σσζήτηση 12:30 12:45 Κνύξηε ηπιηαλή Κ.Π. Καβάθε «ζηα 200 π.υ.»: Πξόηαζε Γηδαζθαιίαο κε ρξήζε web2 εξγαιείσλ 12:45 13:00 Κσλζηαληίλνπ Γεσξγία, Μπηηδειέξε Παλαγηώηα-Κπξηαθή Φεθηαθή αθήγεζε θαη ινγνηερλία 13:00 13:15 Αξθνπιή Διέλε, Κνζκά Υξπζνύια Γηδαθηηθό ελάξην Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο (Project) ζηελ Σνπηθή Ηζηνξία Γ' Σάμεο Γπκλαζίνπ «Δθαηνληαππιηαλή θαη Πάξνο: Βίνη Παξάιιεινη» 13:15 13:30 Καιηώξα ηπιηαλή «CSI Θξάθε»: Μηα πξόηαζε γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ δηεγήκαηνο ηνπ Βηδπελνύ «Πνηνο ήηνλ ν θνλεύο ηνπ αδειθνύ κνπ» πνπ «θέξλεη» ηνλ Βηδπελό ζηνλ παξό ησλ καζεηώλ αμηνπνηώληαο ηηο δπλαηόηεηεο ησλ ηζηνεμεξεπλήζεσλ θαη ηνπ Web :30 13:45 Μαθξή Δπαγγειία, Μπαιηά Υαξίθιεηα, Υξηζηνδνύινπ Διέλε Γηδαθηηθή πξόηαζε γηα project δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο Βπδαληηλήο Ηζηνξίαο θαη ΣΠΔ «Αλεβάδνπκε ζηε ζθελή θαη ζηελ νζόλε ηε Βπδαληηλή Απηνθξαηνξία» 13:45 14:00 Μάξθνγινπ Αγγειηθή Γηδαθηηθέο παξεκβάζεηο γηα ηελ νηθνδόκεζε ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο κε ηελ αμηνπνίεζε θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ ζην κάζεκα ηεο Γιώζζαο ζην Γπκλάζην 14:00 14:30 Σσζήτηση 14:30 16:00 ΓΕΤΜΑ 16:00 16:15 Πεηξέα Κπξηαθή, Μάιιηνπ Διέλε, Ησαλλίδεο Γεώξγηνο, Φηιηππάθεο Ησάλλεο Σν ηζηνξηθό Νηνθηκαληέξ ζηελ Δθπαηδεπηηθή Γηαδηθαζία Παξαγσγή ελόο Πξσηόηππνπ Ηζηνξηθνύ Νηνθηκαληέξ από ηνπο Μαζεηέο ζην Πιαίζην ηνπ Μαζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο ηεο Γ Γπκλαζίνπ 16:15 16:30 Κνύθεο Νηθόιανο Ζ εθαξκνγή ζηελ πξάμε κηαο δηδαθηηθήο πξόηαζεο γηα ην κάζεκα ησλ Κεηκέλσλ Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο ηεο Β Λπθείνπ 16:30 16:45 Αξεάιε Άλλα, Μαληώηεο Παλαγηώηεο ρνιηθή εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε: ε δηαδηθηπαθή πιαηθόξκα «Σν ζρνιείν παληνύ» θαη ε δηδαζθαιία ηεο γξακκαηηθήο ησλ Αξραίσλ Διιεληθώλ 16:45 17:00 Υαζεθίδνπ-Μάξθνπ Θενδώξα Λνγνηερλία Α Λπθείνπ: Γηδαθηηθή πξόηαζε ζηελ ελόηεηα "Θέαηξν" 17:00 17:15 Μπηηδειέξε Παλαγηώηα-Κπξηαθή, Ησάλλνπ Νεθηαξία Ο πληάθηεο θαη ν Δθαξκνζηήο ελόο Φεθηαθνύ ελαξίνπ Γηδαζθαιίαο ζπλνκηινύλ ζηελ Κνηλόηεηα ηνπ Γηαιόγνπ ηνπ Κέληξνπ Διιεληθήο Γιώζζαο 17:15 17:30 Παλαγηώηνπ Δπξύθιεηα «Ίρλε»: Δθπαηδεπηηθό ελάξην γηα ηνλ Σεθκεξησκέλν Υαξαθηεξηζκό Πξνζώπσλ ζηελ Νενειιεληθή Λνγνηερλία ηνπ Γπκλαζίνπ κε ηελ Αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ 17:30 17:45 παλνύ Μαξία Έξεπλα δξάζεο γηα ηε κειέηε ηεο εθαξκνγήο ηνπ κνληέινπ ηεο αληεζηξακκέλεο δηδαζθαιίαο (Flipped Classroom) ζην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Γιώζζαο ηεο Β Γπκλαζίνπ 17:45 18:00 Καξακπέηζνπ Δηξήλε Ο αλζξσπνθεληξηζκόο ζηελ Οδύζζεηα: Μηα δηδαθηηθή πξόηαζε ηεο ξαςσδίαο ε (ζη ) κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ, (Α Γπκλ.) 18:00 18:30 Σσζήτηση

6 ςνεδπία Φιλολόγων Πξνεδξείν: Ησάλλνπ ηέιηνο, Εσγόπνπινο Δπζηάζηνο, Εάθεηξαο Παλαγηώηεο, Πξίληεδεο Ησάλλεο 7 ΕΠΑΛ 09:00 09:15 Σζαληζάλνγινπ Όιγα Γηδαζθαιία ηεο Αληηγόλεο ηνπ νθνθιή κε ηε ρξήζε ΣΠΔ: Γεκηνπξγία πξνγξάκκαηνο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο ζε κνξθή ςεθηνπνηεκέλνπ βηβιίνπ θηλνύκελεο ζειίδαο (flipping book) 09:15 09:30 Εαδάλε Δηξήλε Ο Δπξηπίδεηνο Μελέιανο σο ηξαγηθή θαη θσκηθή θηγνύξα ζηελ ςεθηαθή αθήγεζε 09:30 09:45 Ξπιά Διέλε Γιώζζα θαη ρξόλνο 09:45 10:00 Γαξγέληαο Νηθόιανο «ηα Υλάξηα ηεο Πνκπήο ησλ Παλαζελαίσλ»: Μία δηδαθηηθή πξόηαζε γηα ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο Α Γπκλαζίνπ, κε ρξήζε Ηζηνζειίδαο γηα ζύγρξνλε θαη αζύγρξνλε ππνζηήξημε δηδαζθαιίαο ζηελ ηάμε 10:00 10:30 Σσζήτηση 10:30 10:45 Εήθα Βάγηα πλ-νκηιώληαο κε ηελ Πάξνδν ζηελ Διέλε ηνπ Δπξηπίδε 10:45 11:00 Υηώινπ Μαξία Αζπηδν-ρηίδνληαο: Πξόηαζε γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Αζπίδαο ηνπ Αρηιιέα 11:00 11:15 Κνιιάξνπ Μαξγαξίηα Γηνξζώλσ ηηο παξαγξάθνπο ηεο έθζεζήο κνπ ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο κε επεμεξγαζηή θεηκέλνπ ή wiki 11:15 11:30 αινληθίδεο Γεκήηξηνο, Αληηθνπιάλε Κπξηαθή, πθάο Θενδόζηνο Αλαηνιή θαη Γύζε ζε ζύγθξνπζε θαηά ηνλ Μεζαίσλα θαη ζήκεξα: κηα δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε κε ηε ρξήζε ησλ Σ.Π.Δ. 11:30-11:45 Γάηνπ Εσή, Ησάλλνπ ηπιηαλόο «ΑΞΗΟΝ ΔΣΗ» Οδπζζέαο Διύηεο 11:45-12:00 Σσζήτηση ςνεδπία Μαθημαηικών Πξνεδξείν: Ησάλλνπ ηέιηνο, Εσγόπνπινο Δπζηάζηνο, Εάθεηξαο Παλαγηώηεο, Πξίληεδεο Ησάλλεο 12:30 12:45 Θενράξεο Γηνλύζηνο ελάξην Γηδαζθαιίαο Γηα Σνπο Μηγαδηθνύο Αξηζκνύο 12:45 13:00 Κσζηόπνπινο Γεώξγηνο, Εσγόπνπινο Δπζηάζηνο Πξνζνκνίσζε Δπεθηάζεσλ ηνπ Θεσξήκαηνο Δθαηόκβεο ζηνλ Μηθξόθνζκν ηνπ Geogebra 7 ΕΠΑΛ 13:00 13:15 Κνπιέηζε Δηξήλε, Σζίηζνο Βαζίιεο Ο Μηθξόθνζκνο σο εξγαιείν δηεξεύλεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 13:15 13:30 Εάθεηξαο Παλαγηώηεο, Αξάπε Θενθαλία, Μάλνο Κσλζηαληίλνο Μαγηθά Σεηξάγσλα: Γξαζηεξηόηεηα ζηα Μαζεκαηηθά κε ηε ρξήζε θνηλσληθώλ δηθηύσλ ζηελ Β ζκηα εθπαίδεπζε 13:30 13:45 Πξίληεδεο Ησάλλεο, Υνύιε Αξεηή, Πξίληεδε Δηξήλε Ζ γεσκεηξία ηεο Α Γπκλαζίνπ δσληαλεύεη 13:45 14:00 πάζεο Μάξηνο, Γηακαληή Βηξγηλία, Παγηαβιή Γηάλλα Ο ζπλδπαζκόο ησλ ΣΠΔ θαη ηνπ ΓΜΦΔ σο αξσγόο ζηε δηαηύπσζε θαη απόδεημε πξνηάζεσλ ηεο Δπθιείδεηαο Γεσκεηξίαο 14:00 14:30 Σσζήτηση 14:30 16:00 ΓΕΤΜΑ 16:00 16:15 Σδνύκπα Γήκεηξα, Μαπξνπδήο πύξνο Ζ θέςε ηνπ Ππζαγόξα ήκεξα 16:15 16:30 Παπαγεσξγίνπ Διέλε Ο επαγσγηθόο ζπιινγηζκόο ζηελ αλαθάιπςε γεσκεηξηθώλ ζρέζεσλ: ε πεξίπησζε ηνπ αζξνίζκαηνο εζσηεξηθώλ γσληώλ πνιπγώλσλ 16:30 16:45 Κσζηόπνπινο Γεώξγηνο Γσλίεο ζηνλ θύθιν: Γπλακηθή πξνζέγγηζε ελλνηώλ, επαιήζεπζε ζρέζεσλ θαη ηζνηήησλ 16:45 17:00 Καιατηδίδνπ Διέλε, Μαλώιεο Υξήζηνο Δπέθηαζε θνηλώλ πόξσλ κάζεζεο (Φσηόδεληξν) ζηε δηδαζθαιία ηεο δεπηεξνβάζκηαο εμίζσζεο θαη ηεο δνκήο επηινγήο, κε Scratch θαη Excel 17:00 17:15 Κνπηζθνπδήο Παλαγηώηεο, Μαηνζζηάλ Αικπέξ-Νηηθξάλ Ζ κηθξή ηζηνξία κηαο βηώζηκεο Διιεληθήο επηρείξεζεο: κηα πξνζέγγηζε ηεο αλίζσζεο 2νπ βαζκνύ 17:15 17:30 Νηθνιαΐδε Αηθαηεξίλε, Νείξνο Αληώληνο Σα Μαζεκαηηθά ζηελ Καζεκεξηλόηεηα 17:30 18:00 Σσζήτηση - 6 -

7 ςνεδπία Φςζικών Επιζηημών Πξνεδξείν: Ρνύκειεο Νίθνο, Κσλζηαληηλίδνπ Πόπε, Καξαγηάλλεο Βαζίιεο 09:00 09:15 Φύηηαο Γεώξγηνο, Νηθνιόο Γεκήηξηνο Πξνζνκνίσζε ελόο Πεηξάκαηνο Φπζηθήο ζηε Γιώζζα Πξνγξακκαηηζκνύ Scratch 09:15 09:30 Βιάζζε Μαξία, Κσζηαξίδεο Παλαγηώηεο, Παπιάηνπ Δπαγγειία Γεκηνπξγία θαη Γηδαθηηθή Αμηνπνίεζε Γηαδξαζηηθώλ Πνιπκεζηθώλ Δθαξκνγώλ ηνπ Φεθηαθνύ ρνιείνπ γηα ην Μάζεκα ηεο Βηνινγίαο Β Λπθείνπ 09:30 09:45 Βνπθιήο Αιέμαλδξνο, Υαξηζηόο Νηθόιαο, Παξηζνπνύινπ Δπαγγειία, Γηαλλαθνπδάθεο Παλαγηώηεο, Γηαλλαθνπδάθεο Αλδξέαο Ζ Υξεζηκνπνίεζε ησλ Γπλαηνηήησλ ηνπ CMS Joomla ζην ρεδηαζκό θαη Τινπνίεζε Ηζηνζειίδαο κε Θέκα ηελ Ζιεθηξνρεκεία 09:45 10:00 Κιεηδέξε Παξαζθεπή Σα λέα ηνπ Γηαζηήκαηνο: Μηα δξαζηεξηόηεηα γηα ηελ πξόγλσζε ηνπ Γηαζηεκηθνύ Καηξνύ 10:00-10:15 άξδε Υαξά Γηδάζθνληαο ηηο έλλνηεο κάδα θαη βάξνο ζηελ Α ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ Νέαο Πεληέιεο 10:15 10:30 Σσζήτηση 10:30 10:45 Κνπηαιάο Βαζίιεο, Υαξηζηόο Νηθόιαο, ηγάιαο Μηράιεο ρεδηαζκόο θαη Αλάπηπμε Δθπαηδεπηηθνύ Ηζηόηνπνπ κε Γπλακηθά Γηαζπλδεόκελεο Μνξηαθέο Αλαπαξαζηάζεηο γηα ηελ Καηαλόεζε ησλ Πξνβνιώλ Fischer θαη Newman 10:45 11:00 Μηραινύδεο Απόζηνινο, Υαηδεθξαληώηεο Δπξππίδεο Γηθηπαθέο Πξνζνκνηώζεηο κε Γπλαηόηεηα Καηαγξαθήο ηεο Πνξείαο Μάζεζεο 11:00 11:15 Αιηζαβάθεο Δκκαλνπήι ύγρξνλε εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε - Δληζρπηηθή Γηδαζθαιία 11:15 11:30 Σξηθνίιεο Γηνλύζηνο, Βαξζακίδνπ Αγαζή, Οξθαλόο ηέιηνο Ζ αμηνπνίεζε ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο κε ΣΠΔ σο επηκνξθσηηθή θάζε ζηε δηδαζθαιία ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ 11:30 11:45 Ζιηάδνπ Κπξηαθή «Παίδνληαο Με Σα Γηαιύκαηα». Μηα Γηδαθηηθή Πξνζέγγηζε Σεο Δλόηεηαο «Γηαιύκαηα» Γηα Σελ Α Λπθείνπ 11:45 12:00 Κσλζηαληηλίδνπ Καιιηόπε, Ρνύκειεο Νηθόιανο ελαξηαθή δηδαζθαιία καζεκάησλ Βηνινγίαο θαη Υεκείαο θαηεύζπλζεο ζηε Γ' Λπθείνπ κε δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ. Δίλαη εθηθηή; 12:00 12:15 Σσζήτηση 12:15 12:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 12:30 12:45 Φάξξε Ησάλλα «Καζξέθηε, Καζξεθηάθη Μνπ»: Δθπαηδεπηηθό ελάξην Γηα Σηο Έλλνηεο Καη Σα Γηαγξάκκαηα Σεο Κηλεκαηηθήο Με Σελ Αμηνπνίεζε Σσλ ΣΠΔ 12:45 13:00 ηάεο σηήξηνο Αμηνιόγεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ ΣΠΔ ζην κάζεκα ηεο Βηνινγίαο ηεο Β ηάμεο ηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ ζηηο έλλνηεο ηνπ DNA θαη ησλ Τδαηαλζξάθσλ 13:00 13:15 ηαζηλάθεο Παλαγηώηεο, Παζπαξάθε Υξηζηηάλλα, Μειαλνπξέα Άλλα, Παπαζηάκνο ππξίδσλ, Νηθνιαθέα Παλαγηώηα, Δπζπκίνπ Τβόλλε, Καθνύξε Δπζπκία, Υαηδή Βαζηιηθή, Σξίηζε Γέζπνηλα, Εάγθνο Κσλζηαληίλνο, Μπνπινπγνύξε Γήκεηξα, Απνζηνιόπνπινο Πέηξνο, Αξεηάθε Δβειίλα, Καηζαξόο Μάξηνο, Καηζηγηάλλε Καιιηόπε πλεξγαηηθή Υξήζε Wiki από Μαζεηέο θαη Δθπαηδεπηηθνύο γηα ηελ Απάληεζε Δξσηήζεσλ Σξάπεδαο Θεκάησλ ηνπ Μαζήκαηνο ηεο Βηνινγίαο Α θαη Β Λπθείνπ 13:15 13:30 Εαρόπνπινο Υξηζηόθνξνο, ηαζηλάθεο Παλαγηώηεο ύζηεκα Αλάδξαζεο - Αλαηξνθνδόηεζεο θαη Απηό-αμηνιόγεζεο ζηελ Πιαηθόξκα Σειεθπαίδεπζεο Moodle: Μειέηε Πεξίπησζεο ζην κάζεκα Βηνινγία Γεληθήο Παηδείαο Γ Λπθείνπ 13:30 13:45 Σξίκεο Αληώληνο, θνξδνύιεο Κσλζηαληίλνο, Γθηόικαο Αξηζηνηέιεο Γηδαζθαιία Πνιύπινθσλ Φπζηθώλ πζηεκάησλ ζε Μαζεηέο Λπθείνπ κε ρξήζε ηνπ Λνγηζκηθνύ NetLogo 13:45 14:00 Σζνξηαλίδνπ Ξαλζίππε Έλα ζελάξην δηδαζθαιίαο ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο γηα ην Γπκλάζην κε ηελ ππνζηήξημε ησλ Νέσλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο 14:00 14:15 Βειιέ Μαληώ Σν κνλνπάηη ηνπ γίγαληα: Μηα δηαδξνκή από ην Μύζν ησλ Κειηώλ ζηα Ζθαίζηεηα ηεο Λέζβνπ 14:15 14:30 Ρνύκειεο Νηθόιανο Γηεξεπλεηηθή κάζεζε κέζσ δηδαθηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ θαη ησλ εξγαζηεξίσλ Φ.Δ.. Δπηκόξθσζε ζπλαδέιθσλ ΠΔ04 από ηνλ ρνιηθό ύκβνπιν Κπθιάδσλ 14:30 14:45 πδήηεζε 14:30 16:00 ΓΕΤΜΑ ΕΚΦΕ - 7 -

8 ςνεδπία Ξένων Γλωζζών - Πεπιβάλλον -Σεσνική εκπαίδεςζη - Επιμόπθωζη - 9 ΕΠΑΛ Εξ Αποζηάζεωρ Εκπαίδεςζη Πξνεδξείν: Ησαλλίδεο Γεκήηξεο, Παηζηαινύ Κσλζηαληίλα, Φαηζέα Αδακαληία, Νηθνιαθνπνύινπ Δπηπρία, Καπληά Γξακκαηή 09:00 09:15 Καθαξόληδα Δπαγγειία, Μάιιηνπ Βαζηιηθή Γηδάζθνληαο ηελ Δλόηεηα «Κνηλσληθόο Έιεγρνο- Μνξθέο Κνηλσληθνύ Διέγρνπ» ζε ρνιείν Γεύηεξεο Δπθαηξίαο Καηαζηήκαηνο Κξάηεζεο Γίρσο ύλδεζε κε ην Γηαδίθηπν 09:15 09:30 Δπζηαζίνπ Αζαλαζία Γηδαθηηθή ηεο Αγγιηθήο σο μέλεο γιώζζαο ζε Μαζεηέο µε Πξνβιήκαηα Όξαζεο: Ζ Αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ από ηνπο Καζεγεηέο Αγγιηθώλ 09:30 09:45 Σζαγγάξε Διέλε Παίδνληαο γύξσ απν ελα κνπζείν. Παξάδεηγκα ελζσκάησζεο εξγαιείσλ web 2.0 ζηε δηδαζθαιία ησλ Αγγιηθώλ 09:45 10:00 Παπαδνπνύινπ καξάγδα Ζ Γηαδηθηπαθή Πιαηθόξκα Κνηλνηήησλ Πξαθηηθήο Δθπαηδεπηηθώλ Αγγιηθήο «2gather» 10:00 10:15 Καλαθίδνπ Αξγπξώ Αμηνπνίεζε Δξγαιείσλ ηνπ Web 2.0 ζηε Γηδαζθαιία ηεο Γαιιηθήο Γιώζζαο κέζα από ηελ Δθαξκνγή ελόο Παηδαγσγηθνύ ελαξίνπ 10:15 10:30 Σσζήτηση 10:30 10:45 Φαηζέα Αδακαληία, Μαραηξίδνπ Μαξία Δπηκόξθσζε θαη πκβνπιεπηηθή ζηελ Δθπαίδεπζε, Μέζα από ηελ Σαηλία: Freedom Writers 10:45 11:00 Παηζηαινύ Κσλζηαληίλα Γεκηνπξγία κνληέινπ αηζζεηηθώλ θξηηεξίσλ γηα απνηειεζκαηηθό νπηηθό ζρεδηαζκό εθπαηδεπηηθώλ ηζηόηνπσλ 11:00 11:15 Υιαπάλεο Γεώξγηνο Δξξίθνο, Μελαΐδε Αζελά, Λνπκάλε Μαξία Δζηζκόο ζην δηαδίθηπν: Έξεπλα ζε πέληε Δπξσπατθά ζρνιεία 11:15 11:30 Καδαληδήο Υξήζηνο, ηακάηεο Νηθόιανο, Πξαηζόιε Αηθαηεξίλε, Αζεκαθνπνύινπ Αηθαηεξίλε Δμ Απνζηάζεσο Γηδαζθαιία Αμηνπνηώληαο ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Μαζεζηαθώλ Γξαζηεξηνηήησλ LAMS (Learning Activity Management System) 11:30 11:45 Φηιηόγινπ Μηράιεο, Σδηκόπνπινο Νίθνο Δξεπλώληαο ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπόκελσλ ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 11:45 12:00 Σσζήτηση 12:30 12:45 Φηιηππή Μαξία, Παππά Αληηγόλε, παή Αγγειηθή, Κνύηζηθνο Λνπθάο, Μετκάξεο Μηράιεο Οη Πεξηπέηεηεο ηνπ Φπηνύιε (Phytoulis): Φεθηαθό- Αλαινγηθό Παηρλίδη Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο 12:45 13:00 Φηιηππή Μαξία, Παππά Αληηγόλε, παή Αγγειηθή, Κνύηζηθνο Λνπθάο, Μετκάξεο Μηράιεο Σν Παηρλίδη «ν Κξπκκέλνο Θεζαπξόο ηνπ Κηήκαηνο»: Φεθηαθή-Αλαινγηθή Δθαξκνγή γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε 13:00 13:15 Λενληαξίδνπ Νηόξα, Υσξηαλνπνύινπ Διέλε Σέρλε, Πιεξνθνξηθή θαη Γαιιηθά: Φεθηαθή Αθήγεζε κε ζέκα «Ζ Αξηάδλε ζηε Νάμν» 13:15 13:30 Αλησλίνπ Παλαγηώηεο, Αξβαληηίδνπ Βαζηιεία, Μηραινπνύινπ Μαξία, Γηγγειίδεο Νηθόιανο, εξκπέδεο Γεώξγηνο Ζ πκβνιή ηνπ Youtube ζηε Μεηαγλσζηηθή Ηθαλόηεηα ησλ Δθπαηδεπηηθώλ Φπζηθήο Αγσγήο ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε 13:30-13:45 Πνληίθαο Απόζηνινο Μαζαίλσ Βόιετ ζην Δξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο: Μηα Γηδαθηηθή Πξόηαζε Αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ζηε Φπζηθή Αγσγή 13:45 14:00 Παπαδάθεο πύξνο, Παξαζθεπάο Απόζηνινο, Φαηζέα Αδακαληία, Κεξθίξε Σάληα, Μαραηξίδνπ Μαξία, Σδηκόπνπινο Νίθνο Δπηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθώλ από απόζηαζε γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ 6νπ Γηαγσληζκνύ Δθπαηδεπηηθώλ 14:00 14:15 Σσζήτηση 14:15 16:00 ΓΕΤΜΑ 16:00 16:15 Γξεγνξάθε Μαξία, Βακβαθά Δκκαλνπέια Αλάπηπμε θαη Παξνπζίαζε Δλόο Πξνγξάκκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο κε ηε Υξήζε Δξγαιείσλ Web :15 16:30 Σξηπνιηηζηώηνπ Οιπκπία, Πέηηα Μαξία Οη ΣΠΔ ζηα πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα. Δθαξκνγή ζην πξόγξακκα ηνπ 2νπ Γπκλαζίνπ Ν. κύξλεο «Πεξπαηώληαο ζηελ Αζήλα ζην ρώξν θαη ζην ρξόλν» 16:30 16:45 ίκνπ Πνιπμέλε The Water Reckoning Project: Έλαο Νένο Σξόπνο Δθπαηδεπηηθήο Δπηθνηλσλίαο, Γηάδξαζεο θαη Γεκηνπξγίαο 16:45 17:00 Παιάζθαο σηήξεο Ζ Οπηηθναθνπζηηθή Παηδεία θαη Ζ Μεηάβαζε από ηνλ Μαζεηή-Παζεηηθό απνδέθηε ζηνλ Μαζεηή-Γεκηνπξγό: Σν Παξάδεηγκα ηεο Ζξώο 17:00 17:15 Μάληνο ηέθαλνο, Κιεάλζνπο Λνΐδνπ ηπιηαλή Ζ Xξήζε ηεο Σερλνινγίαο Wiki σο Μέζν πλεξγαηηθήο Ζιεθηξνληθήο Μάζεζεο (Collaborative e-learning): Μειέηε Πεξίπησζεο ζηo Δπαγγεικαηηθό Λύθεην 17:15 17:30 Πέππα Καηεξίλα Ο Ρόινο ησλ Κνηλσληθώλ Γηθηύσλ ζηελ Δλίζρπζε ηεο Πίζηεο ησλ Φνηηεηώλ ζηα Πιαίζηα ηεο εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο θαη ε Δθαξκνγή ηνπο ζηελ Σερληθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε 17:30-18:00 Σσζήτηση - 8 -

9 ςνεδπία Web etwinning - Εκπ. Δικηςακοί Σόποι - Αξιοποίηζη ΣΠΕ - Επιμόπθωζη - Πολςγωνική Εςπωπαϊκά Ππογπάμμαηα - Αζθάλεια ζηο Διαδίκηςο - Εξ Aποζηάζεωρ Eκπαίδεςζη Πξνεδξείν: Αγγειόπνπινο Παλαγηώηεο, Παπαρξήζηνο Κσλζηαληίλνο, Βαγγειάηνο Αξηζηείδεο, Κνπθνπιή Κηθή, Κσηζάλεο Γηάλλεο 09:00 09:15 Κακπαλά Θεώλε, Κνηηαξίδνπ Μαξία, Φσηνπνύινπ Οπξαλία «Παξακύζη ηνπ Παππνύ, Πόηε Άξρηζε θαη Πνπ;». Σν National etwinning Πάεη Νεπηαγσγείν: Έλα ρέδην πλεξγαηηθήο Μάζεζεο ζε Δζληθό Δπίπεδν κε ηε Βνήζεηα ηνπ Γηαδηθηύνπ θαη ησλ Δθαξκνγώλ Web :15 09:30 Σζαιαπάηα Υαξίθιεηα, Αιηκήζε Ρελέ, Olivier Heidmann, Κνπηζαπηίθεο Γεκήηξεο ρνιηθέο Κνηλόηεηεο γηα ηελ Δλδπλάκσζε ησλ Γεζκώλ Μεηαμύ ρνιείνπ θαη Οηθνγέλεηαο θαη ηελ Πξόιεςε ηεο ρνιηθήο Γηαξξνήο 09:30 09:45 Θσκάδεο Παλαγηώηεο, Καδακία Άλλα, Καξάκπαιε Άξηεκηο, Καξθάλε Διέλε, Καηζηνύξαο Γεκήηξεο, Λακπξόπνπινο Γηώξγνο, Νηάζθα Μαξία, Πάιια Αλδξηάλλα, εθεξιή Δύα, Αλαζηαζηάδεο Παλαγηώηεο Γεκηνπξγία Γηαδηθηπαθνύ Τιηθνύ κε ηε Μέζνδν ηεο εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο κε Θέκα: «Κνηλσληθέο Γεμηόηεηεο θαη Γηαδίθηπν» 09:45 10:00 Μαξαγθόο Κσλζηαληίλνο, Κηνπιάλεο ππξίδσλ, Υιαπάλεο Γεώξγηνο Δξξίθνο Μεηαζρεκαηηζκόο Απόςεσλ θαη ηάζεσλ Δθπαηδεπηηθώλ ιόγσ ηεο πκκεηνρήο ηνπο ζην Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο ΤΠΕ Β' Δπηπέδνπ 10:00-10:15 Φαξξά Δηξήλε Rebook: Μπνξεί κηα Πιαηθόξκα Αληαιιαγήο Βηβιίσλ λα Γίλεη Γηθηπαθή Κνηλόηεηα κε Πνιιαπινύο ηόρνπο; 10:15 10:30 Σσζήτηση 10:30 11:00 Αγγειόπνπινο Παλαγηώηεο, Παπαρξήζηνο Κσλζηαληίλνο «Σν etwinning σο κέζν αλάπηπμεο δεμηνηήησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ» 11:00 11:30 Αγγειόπνπινο Παλαγηώηεο, Παπαρξήζηνο Κσλζηαληίλνο Απνηειέζκαηα έξεπλαο ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο Τπνζηήξημεο etwinning γηα ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ εθπαηδεπηηθώλ 11:30 12:00 Σσζήτηση 12:30 12:45 Κνπηζνπξειάθεο Υαξάιακπνο, Ρώζζηνπ Διέλε, Φξαγθνληθνιάθεο Μαλόιεο Ζ Δθαξκνγή ησλ Αξρώλ Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ ζηα Πξνγξάκκαηα ηεο Δπηκόξθσζεο β Δπηπέδνπ ζηηο Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) ζηα Παλεπηζηεκηαθά Κέληξα Δπηκόξθσζεο (ΠΑΚΔ). Ζ Πεξίπησζε ηνπ ΠΑΚΔ Κξήηεο 12:45 13:00 Κινπβάηνο Κσλζηαληίλνο, Λπθνπξνπνύινπ Δκκαλνπέια Ο Ρόινο ησλ ΣΠΔ ζην Δπηκνξθσηηθό Έξγν ηνπ ρνιηθνύ πκβνύινπ: ύγρξνλεο Μνξθέο θαη Δξγαιεία εμ Απνζηάζεσο Δπηκόξθσζεο 13:00 13:15 Καηζαληώλε Δξκηόλε, Ληαλνύ Γήκεηξα, Αιαζώλα Νίθε, Αξηαλά Παλαγηώηα, Εεξβάθεο Εαραξίαο, Λαγνύ Αηθαηεξίλε, Παπιίδνπ Υξπζάλζε, Πξσηνπαπάο Κσλζηαληίλνο, θνξδηαιόο Δκκαλνπήι, Αλαζηαζηάδεο Παλαγηώηεο Γεκηνπξγία Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ ζην Γηαδίθηπν κε ηε Μέζνδν ηεο Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο: Ζ Αμηνπνίεζε ησλ Φεθηαθώλ Παηρληδηώλ ζηε ρνιηθή Σάμε 13:15 13:30 Σδηκόπνπινο Νίθνο, Κινπβάηνο, Κώζηαο, Βνζηλάθεο πύξνο «Δπηκνξθώλνληαο εθπαηδεπηηθνύο κέζα από εηθνληθνύο θόζκνπο ζην Αηγαίν» 13:30 14:00 Σσζήτηση 14:00 16:00 ΓΕΤΜΑ 16:00 16:15 Αξγύξε Παλαγηώηα, Μαθξήο Νηθόιανο, Νίθνπ ηαύξνο Scientix: Ζ θνηλόηεηα γηα ηελ Δθπαίδεπζε ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο ζηελ Δπξώπε 16:15 16:30 Γθαβαξδίλα Μαξίλα, Πέξξνπ Διέλε Δθπαηδεπηηθή Ρνκπνηηθή γηα Αξράξηνπο : Μηα Πξόηαζε εμ Απνζηάζεσο Γηδαζθαιίαο κέζσ Δλόο Πξνζαξκνζηηθνύ Δθπ. πζηήκαηνο 16:30 16:45 θάξθνο Υξήζηνο, Βηληδειαίνο Νίθνο, Κινπβάηνο Κώζηαο, Σδηκόπνπινο Νίθνο «Δπηκνξθώλνληαο γνλείο ζηηο ΣΠΔ κε ην Μεηθηό Μνληέιν Μάζεζεο» 16:45 17:00 θάληδνπ ηπιηαλή, νύξξαο Θεόδσξνο, ηαπξηαλέα Διεπζεξία, Γαιιηάθε Δηξήλε, Πηζηκίζε Παλαγηώηα, Καξακέηνπ Παλαγηώηα, αγξή Αιεμάλδξα, Κώε Μαξηαιέλα, Αλαζηαζηάδεο Παλαγηώηεο Γεκηνπξγία Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ ζην Γηαδίθηπν κε ηε κέζνδν ηεο εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο κε ζέκα: Φεθηαθόο Πνιίηεο 17:00 17:15 ππξόπνπινο Γεώξγηνο, Παξαζθεπά Φσηεηλή Αληεζηξακκέλε Γηδαζθαιία: Έλα Πεηξακαηηθό ρέδην Δθαξκνγήο ζηελ Δπηκόξθσζε Δθπαηδεπηηθώλ κε Αμηνπνίεζε ηνπ Μνληέινπ ηεο Γλσζηηθήο Μαζεηείαο ζε Σερλνινγηθά Τπνζηεξηδόκελν Πεξηβάιινλ Μάζεζεο 17:15 17:30 Σαηαξίδεο Ησάλλεο, Γειηαθίδεο ηέξγηνο, Απνζηνιίδεο Ησάλλεο, Κέθθεξεο Γεξάζηκνο Απνηίκεζε πλδπαζκέλεο Γηα Εώζεο θαη εμ Απνζηάζεσο Γηδαζθαιίαο Μαζήκαηνο ΣΠΔ ζε Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο 17:30 17:45 Βαγγειάηνο Αξηζηείδεο, Θενδσξίδεο Δπάγγεινο, Καξακνιέγθνο Παληειήο, Νηθνιεηζέαο σηήξεο Φεθηαθή Δκπηζηνζύλε θαη ύγρξνλν ρνιείν: Γεδνκέλα ηνπ ήκεξα 17:45 18:00 Δπαγγέινπ Αζαλάζηνο, Μνπζηάθα Μαξία, Μνπζηάθα Διέλε «Σν δηαδίθηπν ζηε δσή καο - Ζ δσή καο ζην δηαδίθηπν». Μηα βησκαηηθή πξνζέγγηζε κε ηελ αμηνπνίεζε ηερληθώλ εθπαηδεπηηθνύ δξάκαηνο θαη κε ηε βνήζεηα ηεο πιαηθόξκαο LAMS. Μειέηε πεξίπησζεο: Κπβεξλνεθθνβηζκόο 18:00 18:15 Καηζνύιαο Δπζηάζηνο, Μεηξνπνύινπ Παλαγηώηα, Μνπγγνιηάο Αλδξέαο, Μπαξκπνύλεο Δπζηάζηνο πγθξηηηθή Μειέηε Μεζόδσλ Γηδαζθαιίαο κε ηε Υξήζε Σερλνινγηώλ Δπηθνηλσλίαο θαη Γηδαζθαιίαο ζηα Κέληξα Γηα Βίνπ Μάζεζεο (Έξεπλα Πεδίνπ) 18:15 18:30 αιαβαζίδεο Πέηξνο, Οηθνλνκίδεο Αλαζηάζηνο Υαξαθηεξηζηηθά ησλ MOOCs - Μηα Πξώηε Καηαγξαθή θαη ύγθξηζε κε Γνκέο ηεο Σππηθήο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 18:30-19:00 Σσζήτηση - 9 -

10 ςνεδπία Ένηαξη ηων ΣΠΕ ζηην Εκπαίδεςζη Πληποθοπικών Πξνεδξείν: Καξάθηδα Σζακπίθα, Γιέδνπ Καηεξίλα, Αγγέιαηλα νθία, Οηθνλόκνπ Βαζίιεο ΕΠΑΛ 09:00 09:15 αιαβαζίδεο Πέηξνο, Οηθνλνκίδεο Αλαζηάζηνο Φνξεηή Σερλνινγία θαη Δθπαίδεπζε 09:15 09:30 Κνπηζνπξειάθεο Υαξάιακπνο, Γώγνπινο Γηώξγνο, Φξαγθνληθνιάθεο Μαλόιεο Ζ Αμηνπνίεζε ησλ ρνιηθώλ Ηζηνζειίδσλ από ηα ρνιεία ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνύ Υαλίσλ 09:30 09:45 Μαθξάθε Δπαγγειία, Μπνύηζηα Υξηζηίλα, Μεξακβειησηάθεο Νηθόιανο «Μαζαίλσ Πξνγξακκαηηζκό ζην Scratch Γεκηνπξγώληαο κηα Δθαξκνγή Κηλνπκέλσλ ρεδίσλ»: Μηα Γηδαθηηθή Πξόηαζε γηα ηε Γηδαζθαιία ηεο Πιεξνθνξηθήο ζην Γπκλάζην κε ηε πλδξνκή ησλ ΣΠΔ 09:45 10:00 Κνληόζε Κσλζηαληίλα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα ζηε Γηνίθεζε ηεο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο. Αμηνιόγεζε Δπρξεζηίαο ηνπ Myschool κε Δξσηεκαηνιόγην Ηθαλνπνίεζεο Υξεζηώλ 10:00 10:30 Σσζήτηση 10:30 10:45 Παηζηνκίηνπ ηαπξνύια Γηακόξθσζε ηεο "ζεσξίαο" γηα ηηο ζέζεηο ζηειερώλ ηεο Δθπαίδεπζεο κέζσ ηεο κειέηεο ησλ ππνςεθίσλ ζηειερώλ 10:45 11:00 Οηθνλόκνπ Κσλζηαληίλνο Σν ρνιείν ζηνλ Κηλεκαηνγξάθν. Έλαο Πξαθηηθόο Οδεγόο γηα ηελ Δλζσκάησζε ηνπ Κηλεκαηνγξαθηθνύ Θεάκαηνο ζην ρνιείν 11:00 11:15 Παηζηνκίηνπ ηαπξνύια Μειέηε ηεο ηάζεο επηζηεκνληθήο αλάπηπμεο ησλ ππνςεθίσλ ρνιηθώλ πκβνύισλ κε εζηίαζε ζην γπλαηθείν θύιν 11:15 11:30 Κάιθα Μαξία, Πεηξά Ρνδόπε Ζ Υξήζε ησλ ΣΠΔ ζηελ Δθπαηδεπηηθή Γηαδηθαζία: Πξνθιήζεηο θαη Πξνβιεκαηηζκνί 11:30 12:00 Σσζήτηση 12:30 12:45 Γιέδνπ Καηεξίλα, αββηδάθε Αξρνληία, Μπηξκπίιεο Γηώξγνο Lego WeDo - Scratch: Καηαζθεπάδνληαο θαη πξνγξακκαηίδνληαο 12:45 13:00 Μεγάινπ Διίλα, Καθιακάλεο Υξήζηνο Γηαδξαζηηθά ρνιηθά Βηβιία, Απνζεηήξηα Μαζεζηαθώλ Αληηθεηκέλσλ «Φσηόδεληξν» θαη Φεθηαθή Δθπαηδεπηηθή Πιαηθόξκα e-me 13:00 13:15 Βαγγειάηνο Αξηζηείδεο, Αγγειόπνπινο Παλαγηώηεο Έξεπλα Υξήζεο ησλ Γηαδξαζηηθώλ πζηεκάησλ Γηδαζθαιίαο (ΓΓ) ζηνπο Δθπαηδεπηηθνύο 13:15 13:30 Βαγγειάηνο Αξηζηείδεο, Αγγειόπνπινο Παλαγηώηεο Σξόπνο Υξήζεο ησλ Κηλεηώλ Δξγαζηεξίσλ ζηα Γεκνηηθά ρνιεία: Έξεπλα ζηνπο Δθπαηδεπηηθνύο 13:30 13:45 Γαξδηθηώηεο Αληώλεο, Γνπθάθεο Γεκήηξηνο, Πεηξόπνπινο Παλαγηώηεο Γεκηνπξγώληαο Έλα Σξηζδηάζηαην Κόπηε Πιάζκαηνο κε ηνπο Μαζεηέο ηεο Δηδηθόηεηαο Δξγαιεηνκεραλώλ CNC ηεο ΔΠΑ Κέξθπξαο 13:45 14:00 Νηθεηνπνύινπ νθία, Καζηκάηε Καηεξίλα Φηηάρλσ ηελ «Πόιε» πνπ Θέισ!: Έλα ελάξην Μάζεζεο κε ηε Υξήζε Φεθηαθώλ Σερλνινγηώλ, Βαζηζκέλν ζηηο Γεμηόηεηεο ηνπ 21νπ Αηώλα 14:00 14:15 Υιαπάλεο Γεώξγηνο Δξξίθνο, Νηόβα Βεαηξίθε, Μελαΐδε Αζελά, Σζαβαξή Μαξία Γηδαθηηθό ελάξην Αληηθεηκελνζηξαθνύο Πξνγξακκαηηζκνύ ζην πεξηβάιινλ ObjectKarel 14:15 14:30 Σσζήτηση 14:30 16:00 ΓΕΤΜΑ 16:00 16:15 Ρνύζζνο Ησάλλεο, Μάιακαο Κώζηαο, ππξίδνπ Αληώλεο, Λνπινπδάθεο Κώζηαο Τιηθνηερληθή Τπνδνκή ΔΠΔΖΤ θαη Υξήζε ΣΠΔ ζηηο ρνιηθέο Μνλάδεο Β βάζκηαο Δθπαίδεπζεο: Ζ Πεξίπησζε ηεο Β Αζήλαο 16:15 16:30 Μαδέξαο Αρηιιεύο Μηα Βησκαηηθή Γηδαθηηθή Πξνζέγγηζε ζηελ Πιεξνθνξηθή Α' Γπκλαζίνπ κε Θέκα: "Σν Τιηθό ηνπ Τπνινγηζηή" 16:30 16:45 ηάγηαο Ησάλλεο, Ρεηάιεο πκεώλ, Αιεμαλδξή Διεπζεξία Δλίζρπζε ησλ Ηθαλνηήησλ Γεκηνπξγίαο Καηλνηόκσλ Δπηρεηξεκαηηθώλ Ηδεώλ Αμηνπνηώληαο Έλα Γεληθό ύζηεκα Τπνζηήξημεο ηεο πλεξγαζίαο Βαζηζκέλν ζηα 4Ps ηεο Γεκηνπξγηθόηεηαο θαη ηηο ΣΠΔ 16:45 17:00 Κπιάθε Αζαλαζία Γηδαθηηθό ελάξην «Ζ Γνκή Δπαλάιεςεο ηε Logo Με Φσηόδεληξν Καη MicroWorlds Pro» 17:00 17:15 Κνληνπίδε Δπαγγειία, Μαξαβέιηα νθία «Βαζηθέο Έλλνηεο ηεο Πιεξνθνξηθήο»: Μηα Γηδαθηηθή Πξνζέγγηζε ζην Πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο Mascil 17:15 17:30 ηδεξόπνπινο Γεκήηξηνο, Σζεξκπάθ Κύξηιινο Μηα πξνζπάζεηα εηζαγσγήο ηεο Δπαπμεκέλεο Πξαγκαηηθόηεηαο (Augmented Reality) ζηελ Σερληθή - Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε 17:30 17:45 αιαβαζίδεο Πέηξνο, Οηθνλνκίδεο Αλαζηάζηνο Μεζνδνινγία Αμηνπνίεζεο Δπηζηεκνληθώλ/Δθπαηδεπηηθώλ Δξγαζηώλ ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε ηεο Β βάζκηαο Δθπαίδεπζεο 17:45-18:00 Κακπνπξνπνύινπ Μαξία Γηαζεκαηηθέο Γξάζεηο Καιιηηερληθώλ θαη Πιεξνθνξηθήο ζην Γπκλάζην. ηάζεηο θαη Απόςεηο Μαζεηώλ ζην Πιαίζην ηεο Δθαξκνγήο ηεο Μεζόδνπ Πξόηδεθη 18:00 18:30 Σσζήτηση

11 ςνεδπία Ειδικήρ Αγωγήρ Πξνεδξείν: Παξακπζηώηνπ Μαξθέιια, Kνπξκπέηεο Βαζίιεο, Παλαγησηνπνύινπ Γηώηα, Παπαδάθεο πύξνο 12 ΓΕΛ 09:00 09:15 Καςάιεο Νηθόιανο, Κπξίηζε Υξηζηίλα-Φσηεηλή, αθειιαξνπνύινπ Γεσξγία, Παπαξγύξε Αλαζηαζία, Kαςάιεο Γεκήηξηνο ΣΠΔ θαη Δηδηθή Γηαπαηδαγώγεζε: Αλάπηπμε πξν-γισζζηθώλ θαη πξν-καζεκαηηθώλ δεμηνηήησλ αηόκσλ κε ΓΑΦ, κέζσ ηεο Κπθινθνξηαθήο Αγσγήο 09:15 09:30 Υατδή Δηξήλε, Κνπκάθε Διεπζεξία Φεθηαθό ρνιείν: Φεθηαθή κάζεζε παηδηώλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (Δ.Δ.Α.) Δηδηθνύ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Καιέο Πξαθηηθέο 09:30 11:00 Kνπξκπέηεο Βαζίιεο, Γειαζηνπνύινπ Μαξία, Γθπξηήο Κσλζηαληίλνο, Μπνύθνπξαο Κσλζηαληίλνο, Δπζηαζίνπ Αζαλαζία, Υαηδνπνύινπ Μαξηάλλα Γεκηνπξγώληαο πξννπηηθέο γηα ηελ εθαξκνγή εληαμηαθώλ εθπαηδεπηηθώλ πξαθηηθώλ κε ηελ αλάπηπμε πξνζβάζηκνπ ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ςνεδπία Νηπιαγωγών Πξνεδξείν: Παξακπζηώηνπ Μαξθέιια, Kνπξκπέηεο Βαζίιεο, Παλαγησηνπνύινπ Γηώηα, Παπαδάθεο πύξνο 12 ΓΕΛ 11:15-11:30 Μπάκπνπξα Άλλα Ζ αηζζεηηθή πιεπξά ησλ καζεκαηηθώλ ζην λεπηαγσγείν. Μηα πξνζέγγηζε ησλ καζεκαηηθώλ κέζα από ηελ ηέρλε κε ηε ρξήζε ςεθηαθώλ κέζσλ 11:30-11:45 Κνηηαξίδνπ Μαξία, Κακπαλά Θεόλε Ο ζρεδηαζκόο ελόο εθπαηδεπηηθνύ ζελαξίνπ γηα ην θαηλόκελν ηεο κέξαο θαη ηεο λύρηαο ζην λεπηαγσγείν 11:45-12:00 Μαλσιά Αιίθε-Μαξία Ζ Γηαηξνθή ζπλαληά ηηο Σ.Π.Δ. ζην Νεπηαγσγείν 12:00-12:10 Κπξίηζε Υξηζηίλα-Φσηεηλή, Καςάιεο Νηθόιανο, παή Αγγειηθή, Κνύηζηθνο Λνπθάο Σα Φεθηαθά Παηρλίδηα Μνπζηθήο σο Μέζν Γηεύξπλζεο ησλ Γεμηνηήησλ Αηόκσλ κε ΓΑΦ 12:30 12:45 Σνκαξά Γήκεηξα, Μήιηνπ Δπθξνζύλε «Μ Έλα Καξάβη Σαμηδεύσ» 12:45 13:00 Μπξάηζνπ Εσή, Μπξάηζνπ Θενδώξα «Φιάνπηα, ηύκπαλα, βηνιηά κπείηε όια ζηε ζεηξά». Πξόηαζε δηδαζθαιίαο, γηα γλσξηκία κε ηηο θαηεγνξίεο ησλ κνπζηθώλ νξγάλσλ 13:00 13:15 Πξέθα Γαξπθαιιηά, Πίηζαβνπ Δπαγγειία Δθπαηδεπηηθό ελάξην ΣΠΔ κε ζέκα Σα Μνπζηθά Όξγαλα 13:15 13:30 ηακπαλνπνύινπ Δπγελία, Γθνύζθνο Γεκήηξεο, Μετκάξεο Μηράιεο «ώζε ηα ζειαζηηθά ηεο Μεζνγείνπ κε ηνλ Q θαη ηελ R» Παξάδεηγκα Γηάρπηνπ Παηρληδηνύ ζηελ ηππηθή εθπαίδεπζε γηα καζεηέο πξνζρνιηθήο ειηθίαο 13:30 13:45 ηαπξίδνπ Παλαγηώηα, Κνύκε Μπξηώ, Γώλε Διέλε Γηδαθηηθή Πξόηαζε γηα ηελ Αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηώλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο ζηε Μνπζεηαθή Δθπαίδεπζε ζην Νεπηαγσγείν κε Θέκα: «Οη Αέξεδεο» 13:45-14:00 Σσζήτηση 14:00 16:00 ΓΕΤΜΑ 16:00 16:15 Ενύιε Γεσξγία, Παπαδνπνύινπ Έιελα Γηδαθηηθή πξόηαζε γηα ην Νεπηαγσγείν κε ηίηιν: «Με ην ρξώκα θαη ην ζρήκα πεξλώ ζηελ Οξαηή θέςε, βήκα, βήκα» 16:15 16:30 Μπαδάλε Δπηπρία, Καξαζαββίδεο Ζιίαο Ζ επίδξαζε ηεο πξνάζθεζεο ζηελ εμέιημε ελλνηώλ Μεραληθήο ζηα πιαίζηα ηνπ Φεθηαθνύ Παηρληδηνύ Crayon Physics Deluxe: Μηα δηεξεύλεζε κε Παηδηά Πξνζρνιηθήο Ζιηθίαο 16:30 16:45 Παηάπε Παληειία ΣΠΔ θαη Πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζην Νεπηαγσγείν: ζέκα «Σν Νεξό» 16:45 17:00 Μεηαθίδε Βαζηιηθή Ζ ρξήζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηώλ ζην λεπηαγσγείν ζηελ Δηδηθή Αγσγή θαη εηδηθόηεξα ζην ηκήκα έληαμεο 17:00 17:30 Σσζήτηση

12 Επγαζηήπια Επγαζηήπια ΕΚ Σύπος άββαην 27/06/2015, Δξγαζηήξην 12 ν Δξγαζηεξηαθό Κέληξν ύξνπ 09:00 10:00 Βύξια Γεσξγία, αββνπνύινπ Μαξία Μεηάηξεςε ην βίληεό ζνπ ζε κάζεκα: Σν εξγαιείν EDpuzzle 10:00 11:00 Κνληνύ Βαζηιηθή, Λαγνπξνύ Μαξία, εξβεηά Μαξία Μηα Eηθνληθή Eπίζθεςε ζην Λνύβξν 11:00 12:00 Σζαγγάξε Διέλε Γηδαθηηθή αμηνπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνύ Educanon ζην κάζεκα ησλ Αγγιηθώλ 12:00 13:00 αρηλίδεο Κσλζηαληίλνο PC4L, Λνγηζκηθό Οξγάλσζεο ζηελ Δθπαίδεπζε 13:00 14:00 Παπαδεκεηξίνπ νθία, Μεγάινπ Διίλα, Σδνβιά Δηξήλε Αλνηρηέο Δθπαηδεπηηθέο Πξαθηηθέο αμηνπνίεζεο Φεθηαθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Πεξηερνκέλνπ ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 14:00 16:00 ΓΕΥΜΑ άββαην 27/06/2013, Δξγαζηήξην 15 ν Δξγαζηεξηαθό Κέληξν ύξνπ 09:00 10:30 Μπακπαιώλα Διέλε, Κνΐδνπ Όιγα, Σόθνγινπ Αηθαηεξίλε Οη Μεηαβιεηέο θαη ε Υξήζε ηνπο ζην Πεξηβάιινλ Πξνγξακκαηηζκνύ Scratch Ζ Δληνιή Δπαλάιεςεο θαη ε Υξήζε ηεο ζην Πεξηβάιινλ Πξνγξακκαηηζκνύ SCRATCH 10:30 11:30 Γιέδνπ Καηεξίλα, Ησζεθίδνπ Μαξία Φεθηαθά παηρλίδηα ζην Scratch 2.0: παίδσ - καζαίλσ - δηεξεπλώ - επηθνηλσλώ 11:30 13:00 Λνύβξεο Άξεο, Μπαξάο Γηάλλεο Δηζαγσγή ηεο Δθπαηδεπηηθήο Ρνκπνηηθήο ζηε δηδαζθαιία καζεκάησλ ηνπ πεδίνπ CS-STEM (computer sciencescience-technology-engineering-mathematics).δλδεηθηηθά ζελάξηα καζήκαηνο ζύκθσλα κε ην κνληέιν ηεο Γηεξεπλεηηθήο Μάζεζεο (Inquiry Based Science Education-IBSE) θαη κε Γηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλώζεο. 13:00 14:00 Οηθνλόκνπ Βαζίιεο, Παηξώλαο Γεώξγηνο Create it, Share it, Game it: Πιαηθόξκα ζπγγξαθήο θαη αλαπαξαγσγήο εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίσλ 14:00 16:00 ΓΕΥΜΑ 16:00 17:00 Βιάρνο Βαζίιεο PROTOS έλα αλνηθηνύ ινγηζκηθνύ ύζηεκα Έγθαηξεο Πξνεηδνπνίεζήο (Early Warning System) πνπ ζρεδηάδεηαη γηα ρξήζε από ην Παλειιήλην ρνιηθό Γίθηπν / OWASP Hackademic Challenge άββαην 27/06/2015, Δξγαζηήξην 14 ν Δξγαζηεξηαθό Κέληξν ύξνπ 09:00 11:00 Εαθεηξόπνπινο Βαζίιεο Onlabs: ηξηζδηάζηαην εθπαηδεπηηθό παηρλίδη γηα ηελ εμ απνζηάζεσο εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε ζηε βηνινγία 11:00 13:00 Μπηξκπίιεο Γηώξγνο, νθόιε ηαπξνύια Γεκηνπξγώληαο δξαζηεξηόηεηεο εθκάζεζεο μέλσλ γισζζώλ κέζσ ππνηηηιηζκνύ θαη κεηαγισηηηζκνύ ηαηληώλ ζην ClipFlair 13:00 14:30 Σδηκόπνπινο Νίθνο, Απγέξεο Γηώξγνο, Παλάγνπ Μαξία ύγρξνλεο παηδαγσγηθέο κέζνδνη επηκόξθσζεο κε ηε ρξήζε εηθνληθώλ θόζκσλ 14:00 16:00 ΓΕΥΜΑ 16:00 18:00 Θσκάδεο Παλαγηώηεο, Καξθάλε Διέλε, Καηζαληώλε Δξκηόλε, Λακπξόπνπινο Γηώξγνο Ζ αμηνπνίεζε ηνπ Weebly ζηελ ζρνιηθή ηάμε άββαην 27/06/2015, Δξγαζηήξην 13 ν Δξγαζηεξηαθό Κέληξν ύξνπ 09:00 10:00 Μαγθαλάξε ηπιηαλή, ηπιηαξάο Γηώξγνο Τινπνίεζε Δθπαηδεπηηθώλ Γηθηπαθώλ Σόπσλ κε Υξήζε ηεο HTML 5 10:00 11:00 Κνβάλνγινπ Δκκαλνπήι Γεπηεξνβάζκηεο Δμηζώζεηο αx2+βx+γ=0, α 0. Πξόηαζε δηδαζθαιίαο ζε κνξθή Σειεπαηρληδηνύ ηεο δξάζεο 11:00 13:00 Υξύζα Καπξάινπ- Υξήζηνο Μπίηζεο, «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» etwinning H θνηλόηεηα ησλ ζρνιείσλ ηεο Δπξώπεο, ζπλεξγαηηθή πιαηθόξκα Twinspace, εμάζθεζε ζηα εξγαιεία 13:00-15:00 Άξεο Λνύβξεο, «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» etwinning + esafety: 2 επηηπρεκέλεο πξαθηηθέο ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε 14:00 16:00 ΓΕΥΜΑ

13 Δέκα χρόνια etwinning ε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ζπλεδξίνπ ζα θηινμελνύκε ηνλ etwinning ζηαζκό SouthTwin blogs.eun.org/etwinning10/mobile-stations Οη θηλεηνί ζηαζκνί etwinning «SouthTwin» θαη «NorthTwin» ηαμηδεύνπλ ζε όιε ηελ Δπξώπε γηα λα δηαδώζνπλ ην etwinning ζε εθπαηδεπηηθνύο, δηεπζπληέο ζρνιηθώλ κνλάδσλ, γνλείο θαη καζεηέο. SCRATCH DAY Σηο πλαίζιο ηηρ Scratch Day 2015 ζηη Σύπο day.scratch.mit.edu/events/466/ θα παποςζιαζηούν ζηο ζςνέδπιο οι παπακάηω ειζηγήζειρ - επγαζηήπια ηο Σάββαηο 27/06/2015: Ειζηγήζειρ πλεδξία Μαζεκαηηθώλ, Αίζνπζα: 7 ΔΠΑΛ 16:45 17:00 Καιατηδίδνπ Διέλε, Μαλώιεο Υξήζηνο Δπέθηαζε θνηλώλ πόξσλ κάζεζεο (Φσηόδεληξν) ζηε δηδαζθαιία ηεο δεπηεξνβάζκηαο εμίζσζεο θαη ηεο δνκήο επηινγήο, κε Scratch θαη Excel πλεδξία Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ, Αίζνπζα: ΔΚΦΔ 09:00 9:15 Φύηηαο Γεώξγηνο, Νηθνιόο Γεκήηξηνο Πξνζνκνίσζε ελόο Πεηξάκαηνο Φπζηθήο ζηε Γιώζζα Πξνγξακκαηηζκνύ Scratch πλεδξία Έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε - Πιεξνθνξηθώλ, Αίζνπζα: 1 ΔΠΑΛ 09:30 9:45 Μαθξάθε Δπαγγειία, Μπνύηζηα Υξηζηίλα, Μεξακβειησηάθεο Νηθόιανο «Μαζαίλσ Πξνγξακκαηηζκό ζην Scratch Γεκηνπξγώληαο κηα Δθαξκνγή Κηλνπκέλσλ ρεδίσλ»: Μηα Γηδαθηηθή Πξόηαζε γηα ηε Γηδαζθαιία ηεο Πιεξνθνξηθήο ζην Γπκλάζην κε ηε πλδξνκή ησλ ΣΠΔ 12:30 12:45 Γιέδνπ Καηεξίλα, αββηδάθε Αξρνληία, Μπηξκπίιεο Γηώξγνο Lego WeDo - Scratch: Καηαζθεπάδνληαο θαη πξνγξακκαηίδνληαο Επγαζηήπια Δξγαζηήξηα - 15 ν Δξγαζηεξηαθό Κέληξν ύξνπ 09:00 10:30 Μπακπαιώλα Διέλε, Κνΐδνπ Όιγα, Σόθνγινπ Αηθαηεξίλε Οη Μεηαβιεηέο θαη ε Υξήζε ηνπο ζην Πεξηβάιινλ Πξνγξακκαηηζκνύ Scratch Ζ Δληνιή Δπαλάιεςεο θαη ε Υξήζε ηεο ζην Πεξηβάιινλ Πξνγξακκαηηζκνύ SCRATCH 10:30 11:30 Γιέδνπ Καηεξίλα, Ησζεθίδνπ Μαξία Φεθηαθά παηρλίδηα ζην Scratch 2.0: Παίδσ - Μαζαίλσ - Γηεξεπλώ - Δπηθνηλσλώ Επιμέλεια Προγράμματος: Νίκος Τζιμόποσλος, Γιάννης Κωτσάνης, Μαρία Πανάγοσ

14 ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ Δλληνική Ένωζη για ηην Αξιοποίηζη ηων ΤΠΔ ζηην Δκπαίδεςζη e-γίκηςο-τπδ-δ (www.e-diktyo.eu) Πανελλήνια Ένωζη Δκπαιδεςηικών για ηιρ Φςζικέρ Δπιζηήμερ «Μισάληρ Γεπηούζορ» (www.ekped.gr) Πεπιθεπειακή Γιεύθςνζη Α/θμιαρ και Β/θμιαρ Δκπαίδεςζηρ Νοηίος Αιγαίος Πανεπιζηήμιο Αιγαίος (Τμήμα Μησανικών Σσεδίαζηρ Πποϊόνηων και Σςζηημάηων, Σύπορ) Σύλλογορ Δπιμοπθωηών για ηην Αξιοποίηζη ηων Τεσνολογιών ηηρ Πληποθοπίαρ και ηων Δπικοινωνιών ζηην Δκπαίδεςζη (ΣΔΠ - ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΚΔΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο 1 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: Μαξία Θ. Βιαράδε Τπεθνόηεηα: Διιεληθή Ηζαγέλεηα: Διιεληθή Ζκεξνκελία Γέλλεζεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 10 & 11 Μαϊος 2014

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 10 & 11 Μαϊος 2014 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 10 & 11 Μαϊος 2014 Αίζνπζα εθδειώζεσλ ηνπ Πεηξακαηηθνύ ρνιείνπ ηνπ Α.Π.Θ. (Αγίαο νθίαο 51 & Γεικνύδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ. Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ

ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ. Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 2 ν ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ ΑΒΒΑΣΟ 28 ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 Μαλάκος ηαμάηες,φιλνηίζες

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α (Δ Π Ι Κ Ο Π Η Η) ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΡΟΓΟ, 2010 α! ) Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α Ολνκαηεπώλπκν: Μάλνο Νηθία Κόλζνιαο Σόπνο γέλλεζεο: Κάξπαζνο Γσδεθάλεζα

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Ππογπάμμαηορ επιπέδος Μάζηεπ

Δομή Ππογπάμμαηορ επιπέδος Μάζηεπ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΗΜΕ ΣΗ ΑΓΧΓΗ-ΠΣΤΥΙΟ ΜΑΣΕΡ ηόσορ Σν κεηαπηπρηαθό απηό πξόγξακκα πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα ζε εθπαηδεπηηθνύο όισλ ησλ βαζκίδσλ, αιιά θαη ζε ζπλαθείο επαγγεικαηίεο, λα πξνρσξήζνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Παηδαγσγηθή Δηαηξεία Κχπξνπ Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ Κππξηαθφο Όκηινο Δληαίαο Δθπαίδεπζεο (ΚΟΔΔ)

Παηδαγσγηθή Δηαηξεία Κχπξνπ Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ Κππξηαθφο Όκηινο Δληαίαο Δθπαίδεπζεο (ΚΟΔΔ) Παηδαγσγηθή Δηαηξεία Κχπξνπ Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ Κππξηαθφο Όκηινο Δληαίαο Δθπαίδεπζεο (ΚΟΔΔ) 10 Ο ΠΑΓΚΤΠΡΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΤΠΡΟΤ ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΘΔΕΤΗ: ΕΡΕΤΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Ξανθή Γ. Αλμπανάκη- Δκπαιδεςηικόρ Θεολόγορ, MSc Νομικήρ Σσολήρ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη πξνηάζεηο ή Εθπαηδεπηηθή έξεπλα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη πξνηάζεηο ή Εθπαηδεπηηθή έξεπλα Αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο γηα ηε πκβνιή ζηελ Αλάπηπμε Γεκηνπξγηθήο θέςεο θαηά ηε Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Εεηεκάησλ. Ζ Πεξίπησζε Μειέηεο ηνπ πεξρεηνύ από Δθπαηδεπηηθνύο Χξήζηνο

Διαβάστε περισσότερα

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 3: Κλάδορ ΠΔ02

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 3: Κλάδορ ΠΔ02 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΓΡΖΓΟΡΖ ΚΑΡΑΦΤΛΛΖ Καζεγεηήο Φηινζνθίαο ηει: 26510-95692 θαμ: 26510-95838, 26510-95813 email: gkarafyl@cc.uoi.gr - Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο

Διαβάστε περισσότερα

CTP Development Σεμινάπιο

CTP Development Σεμινάπιο 1 CTP Development Σεμινάπιο Σκοπόρ Σν εκηλάξην Certified Training Professional Development (CTP Development) έρεη ζρεδηαζηεί κε ζηόρν λα πξνζθέξεη ηηο απαξαίηεηεο παηδαγσγηθέο, δηδαθηηθέο θαη ηερληθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ Μνπζεία θαη ζπιινγέο κε ιανγξαθηθό πξνζαλαηνιηζκό απνηεινύλ ηδηαίηεξα δεκνθηιείο πξννξηζκνύο γηα ηηο ζρνιηθέο νκάδεο, θπξίσο ηεο πξσηνβάζκηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ Έληαμε παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην Γεληθφ ρνιείν «Δπηθνηλσλία - Κνηλσληθέο Γεμηφηεηεο θαη πλαηζζεκαηηθή Αγσγή» Σξφπνη έληαμεο ζηελ νκάδα ηεο ηάμεο κέζσ δηαρείξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

http://diagonismos2011.com

http://diagonismos2011.com http://diagonismos2011.com http://synedrio8.com ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «I TEACHER.GR» ISSN 1792 4146 ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: Είλαη ην ειεθηξνληθό πεξηνδηθό γηα ηηο Τ.Π.Ε. θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε. Σπλέρεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο:

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο: Γηεζλέο πλέδξην Πάληεηνλ Παλεπηζηήκην Δπξσπατθφ Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Σκήκα Ναπηηιίαο & Δπηρεηξεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΓΑΛΛΗΚΖ ΓΛΩΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ Ακαδημαϊκό έτοσ 2010-2011 ΑΘΗΝΑ 2010 Eπηκέιεηα: Μαξίλα Βήρνπ Πίλαθαο εμσθχιινπ: Robert Delaunay,

Διαβάστε περισσότερα

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Γαζηεράηος Ιωάννης 1, Βάρελη οθία 2, Βλάζζης Αλέκος 3, Παπαβλαζοπούλοσ Αμαλία 4, Κονηοζηάνος Γημήηριος 5 1.Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ19, ΚΠΔ Κέξθπξαο igasteratos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ Π. Τζησηάθεο 1, Α. Τδηκνγηάλλεο 2 1 Υπ. δηδάθηνξαο, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, ptsiotakis@uop.gr 2 Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Πανζεληνάρ Γιώπγορ Σρνιηθόο Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο N.Ηξαθιείνπ, Ν. Λαζηζίνπ panselin@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

1 Γεκνηηθή. Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα.

1 Γεκνηηθή. Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα. 1 Γεκνηηθή Υαξαθηεξηζηηθά Φηινζνθία/Πξνζέγγ ηζε ζε ζρέζε κε ην πξνηεηλόκελν Πξόγξακκα Αλάιπζε/Πεξηγξαθή Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα. Η ελόηεηα απηή πξνζθέξεη κηα πξαθηηθή πξνζέγγηζε εληζρπκέλε κε αλαθνξέο ζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Members of ActionAid Hellas General Assembly

Members of ActionAid Hellas General Assembly Members of ActionAid Hellas General Assembly 1. Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε Ζ Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή ρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. πνύδαζε Πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαζηεξηαθέο πλεδξίεο CIE2013 & Οκηιίεο ηνηρεία ζπλεδξηώλ Παξάξηεκα

Δξγαζηεξηαθέο πλεδξίεο CIE2013 & Οκηιίεο ηνηρεία ζπλεδξηώλ Παξάξηεκα Δξγαζηεξηαθέο πλεδξίεο CIE2013 & Οκηιίεο ηνηρεία ζπλεδξηώλ Παξάξηεκα 2 Conferrence on Informatics in Education 2013 Δξγαζηήξην: Αμηνπνίεζε ζπλεξγαηηθώλ πεξηβαιιόλησλ ζηελ Δθπαίδεπζε. Πεξηβάιινλ MOODLE.

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα