5 th Conference on Informatics in Education Ζ Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε. Πξόγξακκα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "5 th Conference on Informatics in Education Ζ Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε. Πξόγξακκα"

Transcript

1 5 th Conference on Informatics in Education Ζ Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο, Οθησβξίνπ 2013 Γηθηπαθόο ηόπνο ζπλεδξίνπ: Πξόγξακκα Σν ζπλέδξην CIE2013 δηνξγαλώλεηαη από ην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο θαη ην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο ηνπ Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Δπηζηεκόλωλ θαη Δπαγγεικαηηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλωληώλ-ΔΠΤ θαη εζηηάδεηαη ζηελ Πιεξνθνξηθή θαη ζηηο ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε Τπό ηελ αηγίδα ηνπ Τ.ΠΑΗ.Θ Υνξεγνί ζπλεδξίνπ:

2 16:30 19:30 ζπλεδξία 1: Αμηνπνίεζε ζπλεξγαηηθώλ πεξηβαιιόληωλ LMS ζηελ Δθπαίδεπζε. Πεξηβάιινλ MOODLE. Δπηζθόπεζε LAMS Π. Καξαγεώξγνο, Α. Καξακπίλεο,. Κωηζάθεο, Π. Μαιιηάξα, Η. Παπαϊωάλλνπ & Γξ. π. Παπαδάθεο, Γ. Φαθηνιάθεο Πξνγξακκαηηζκόο θαη πεξηβάιινληα Λνγηζκηθνύ Πξνεδξείν: K. Εάρνο, Γ. Κξάββαξεο Πξνγξακκαηηζκόο κε ην Microsoft Kodu: Μαζαίλνληαο ηνπο ηειεζηέο ζύγθξηζεο Παξαζθεπή, 11 Οθηωβξίνπ Πξνζέιεπζε Δγγξαθέο -Καθέο Έλαξμε πλεδξίνπ 16:30 19:30 ζπλεδξία 2: Δξγαζηήξην Μνπζηθήο Αιγόξηζκνη θαη Λνγηζκηθό Μνπζηθήο Άγγ. Πηθξάθεο -η. Πεηξνπνύινπ, Κ. Δπαγγειάηνο - Η. Μπαλαιόπνπινο άββαην 12 Οθηωβξίνπ :30 19:30 ζπλεδξία 3: Δξγαζηήξην GURU Student Δξγαζίεο από ηελ Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε Γ. Γθπξηήο, Γ. Μαπξωηάο - Κ. Θεόθηινο, Γ. Κόθθηλνο1, Η. Νηαγηόγινπ Ολ. Κωζηάθεο- η. Βπδηθίδεο Αίζνπζα 1 Αίζνπζα 2 Δξγαζηήξην ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ζεωξεηηθώλ καζεκάηωλ Πξνεδξείν: Π. Γθαλάηζηνπ, Η Π. Ακπειάο Γ. Κξάββαξεο, Δ. Θάλνπ, Γ. Μαπξνγηώξγνο Οη ΣΠΔ ζηελ Α/ζκηα Δθπαίδεπζε Γηδαζθαιία πξνγξακκαηηζκνύ κε ην εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ Kodu Game Lab Πξαθηηθή εθαξκνγή ζηελ ηάμε Δ. εξαιίδνπ Απνηειέζκαηα ηεο θαηαγξαθήο ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζην ινγηζκηθό δηαρείξηζεο ηάμεο italc K. Ζάχος Απνηίκεζε ελόο νινθιεξσκέλνπ εθπαηδεπηηθνύ πεξηβάιινληνο κε εξγαιεία θνηλσληθήο δηθηύσζεο Θ. Καξβνπλίδεο, Κ. Υίκνο,. Μπεξζίκεο, X. Γνπιεγέξεο Έιεγρνο Σειεθαηεπζπλόκελνπ νρήκαηνο κέζσ ηνπ Πξνγξακκαηηζηηθνύ πεξηβάιινληνο MicroWorlds Pro. Σζηηζηκπάζεο Λνγνηερλία θαη ΣΠΔ: Έλα Παξάδεηγκα Γηδαζθαιίαο Π. Γθαλάηζηνπ Πνηήκαηα γηα ηελ Πνίεζε θαη Νέεο Σερλνινγίεο: κηα Γηδαθηηθή Πξόηαζε γηα ηε Λνγνηερλία ηεο Γ Λπθείνπ Θεσξεηηθήο Καηεύζπλζεο Μ. Παζρνύδε Η δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Λνγνηερλίαο ζην Λύθεην κε ηε ζπλδξνκή ηεο πιαηθόξκαο δεκηνπξγίαο θαη θηινμελίαο Iζηνεμεξεπλήζεσλ OpenWebQuest Ν. Κνύθεο Καηαγξαθή Δπηπέδσλ Φεθηαθνύ Πιεξνθνξηαθνύ Γξακκαηηζκνύ ησλ Μειινληηθώλ Φηινιόγσλ Α. Υαηδερξήζηνο ΣΠΔ θαη Νενειιεληθή Γιώζζα: ζελάξην δηδαζθαιίαο κε αμηνπνίεζε ηνπ δηαθεκηζηηθνύ ιόγνπ Η Π. Ακπειάο ζπλεδξία 4: Linux -Η Δγθαηάζηαζε Δξγαζηεξίνπ κε Li n u x Η. ηάρνο, A. Γεωξγόπνπινο Φ. Σζάκεο, Η. Παπαλαγηώηνπ Δ. Νηθόιηζηνο & Η. ηέιιαο, Ρ. Κνπέζθηλ Καθέο Πξνεδξείν: Ν. Αιεμαλδξήο, Οκ. Καζεγεηήο Υαηξεηηζκόο: Μ. Βίξβνπ, Καζ/ηξηα, Πξόεδξνο Σκ/ηνο Πιεξ/ηθήο Παλ/κίνπ Πεηξαηώο, Π. Βιάκνο, αλ. Καζ/ηεο, Πξόεδξνο Σκ/ηνο Πιεξ/ηθήο Ινλίνπ Παλ/κίνπ, Υ. Γνπιεγέξεο, Καζ/ηεο Σκ/ηνο Πιεξ/ηθήο Παλ/κίνπ Πεηξαηώο, αληηπξόεδξνο ΔΠΤ Παξνπζηάζεηο Υνξεγώλ: Δξεπλεηηθό Κέληξν Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο, Έπαθνο, Epson, Γηεξεπλεηηθή Μάζεζε Πξνεδξείν: Π. Βιάκνο, Αλ. Καζεγεηήο ηξνγγπιό ηξαπέδη Δπηκόξθωζε ΔΚΓΓΑ: Γξ Φαλή Κνκζέιε Γ/ηξηα ΙΝΔΠ, Γξ Ηι. Μαξαγθόο Αλ. Γ/ληήο ΙΝΔΠ, ΠΓ: Π. Αγγειόπνπινο, Καζεγεηέο Σξ., ρ: Γξ Β. Μπειεζηώηεο, ρ Πιεξ. ΓΔ, Δπηκνξθωηέο β επ. CIE2013 Πρόγραμμα Συνεδρίου - v1.0 2

3 Ρνκπνηηθή θαη δηδαζθαιία Πξνεδξείν: Κ. Αιεμόπνπινο, Γ. Μπακπαζίδεο, Β. Γξαθόπνπινο Δηζαγσγή ηεο Δθπαηδεπηηθήο Ρνκπνηηθήο ζηε δηδαζθαιία καζεκάησλ Θεηηθήο Δπηζηεκώλ: Έλα ζελάξην καζήκαηνο ζύκθσλα κε ην κνληέιν ηεο Γηεξεπλεηηθήο Μάζεζεο (Inquiry Based Science Education---IBSE) Γ. Μπαράς Η Ρνκπνηηθή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε: Project Hydrobot/Hydrosensor Γ. Μπακπαζίδεο, Π. Αλδξηαλόο, Ρ. Ίιηζηνπ, Κ. Κακπνύξεο, Ν. Καξηεξάθεο, Κ. Κνπληνύξεο, Ζ. Οηθνλνκάθνο, Β. Οξθαλάθεο, Μ. Οξθαλάθεο, Π. Πνύηνο, Γ. θαπέηεο, Α. Σδίλεο, Β. Παπαθωλζηαληίλνπ, Γ. Πηπεξίδεο, Θ. Κειέζνγινπ Η ξνκπνηηθή ζηε ζπλζεηηθή εξγαζία. Η πεξίπησζε ηνπ Hydrobot "Ακθηηξίηε". Β. Οξθαλάθεο,. Παπαδάθεο O Arduino ζην Δξγαζηήξην Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Β. Ννύζεο, Β. Ννύζε ΣΠΔ θαη ΠΔ Πξνεδξείν: Α. Παπάο, Μ. Παληειέωλ ρεδηαζκόο θαη Τινπνίεζε Γηαδξαζηηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ γηα ην Μάζεκα «Φπζηθά Γεκνηηθνύ Δξεπλώ θαη Αλαθαιύπησ» Γ. Υαξαιακπίδεο,. Ρεηάιεο «Δμεξεπλώληαο ην θάζηξν ηνπ Μπζηξά»: Μία δηδαθηηθή πξνζέγγηζε γηα καζεηέο Δ θαη η Γεκνηηθνύ Α. Βνπδνύξε, Α. Μπνύξαο, Δ. Σξηαληαθύιινπ, Α. Κνληνζώξνπ Δλλνηνινγηθή Υαξηνγξάθεζε κε ηε Βνήζεηα ηνπ Ηιεθηξνληθνύ Τπνινγηζηή ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε Α. Μπαιάζνγινπ «Γηα δέληξα θαη θπηά καζαίλσ ρίιηα κπζηηθά» Μ. Παληειέωλ Πξνηάζεηο δηδαζθαιίαο θαη Web2 Πξνεδξείν: Μ. παλνύ, Κ. Γξαγνγηάλλεο ρεδηαζκόο ειεθηξνληθήο ηάμεο γηα ηελ εθκάζεζεο ειιεληθήο γιώζζαο, αμηνπνηώληαο ην Μoodle Μ. Καϊάθα-Φωηίνπ, Γ. Καξαγηώξγνπ, Γ. Μαθξνδωλάξε, Μ. παλνύ, Υ. νύιηνπ Δλνπνίεζε ησλ πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Μάζεζεο Moodle-LAMS γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ εξγαζηώλ θνηηεηώλ Γ. Παζράιεο Πεξηβάιινλ Ηιεθηξνληθήο Μάζεζεο γηα ην κάζεκα «ηνηρεία Μεραλώλ» ζηε Γεπηεξνβάζκηα Σερληθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε Β. ηάθεο, Γ. Μαγγαλά Δληάζζνληαο ηα θνηλσληθά δίθηπα ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Μειέηε πεξίπησζεο: Οη νκάδεο ηνπ Facebook ζηε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε Κ. Γξαγνγηάλλεο, Υξ. Λαιάο, Π. Παπαδνπνύινπ Δξγαζηεξηαθ ή ζπλεδξία 5: Linux-II Linux θαη Πεξηβάιινληα Λνγηζκηθνύ γηα ππνζηήξημε δηδαζθαιίαο Η. ηάρνο, A. Γεωξγόπνπινο Φ. Σζάκεο, Η. Παπαλαγηώηνπ Δ. Νηθόιηζηνο ζπλεδξία 6: Πξνγξακκαηηζκόο Πξνγξακκαηηζηηθά ππνδείγκαηα. Πεξηβάιινληα Logo Β. Μπειεζηώηεο, Αλ. Καξακπίλεο, Π. Καξεγεώξγνο Δθπαηδεπηηθή Ρνκπνηηθή: αλαθαιύπηνληαο όρη κόλν απηό πνπ πξέπεη. Μηα εθαξκνγή κε Lego Mindstorms NXT, Arduino θαη Processing Κ. Αιεμόπνπινο, Δ. Ρόκπνια Πέξα από ην Mύζν... πλεξγαηηθέο ςεθηαθέο αθεγήζεηο Α. Παπάο, Δ. Μπνύζηα Η Αμηνπνίεζε ησλ Web 2.0 Δξγαιείσλ ζε Πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Μ. Γθνπληνύκα, Μ. Κνπθιαηδίδνπ πλάληεζε ρνιηθώλ πκβνύιωλ Πιεξνθνξηθήο Διαθξύ γεύκα CIE2013 Πρόγραμμα Συνεδρίου - v1.0 3

4 Πξνηάζεηο δηδαζθαιίαο Πιεξνθνξηθήο Πξνεδξείν: Δ. Ρόκπνια,.Σδειέπε Ο επνηθνδνκεηηζκόο σο κνληέιν δηδαζθαιίαο ηεο Πιεξνθνξηθήο.Σδειέπε, Η. Κνηίλε Υξήζε ηνπ GameMaker γηα ηε Γεκηνπξγία Ηιεθηξνληθώλ Παηρληδηώλ ζην πιαίζην ηεο «Δηδηθήο Θεκαηηθήο Γξαζηεξηόηεηαο» ζηε Β ΔΠΑ.Λ. Κ. Φιώξνο, Μ. Μαληνπβάινπ Μηα πξόηαζε δηδαζθαιίαο ζην κάζεκα Δθαξκνγέο Λνγηζκηθνύ κε ηε ρξήζε ηνπ App Inventor. Παπαδάθεο, Β. Οξθαλάθεο Πξνηάζεηο δηδαζθαιίαο κε ΣΠΔ θαη έξεπλεο Πξνεδξείν: M. Evaggelinos, Δ. Σζηνππιή Tux Paint, έλα Λνγηζκηθό Αλάπηπμεο ηεο Γεκηνπξγηθόηεηαο θαη ε Υξήζε ηνπ ζηελ Πξνζρνιηθή Αγσγή Α. Μπαιάζνγινπ Η ζπκβνιή ελόο ινγηζκηθνύ DGS ζηε ιύζε πξνβιήκαηνο Δκκ. Νηθνινπδάθεο, Μ. πάζεο Defining the individual within ICT learning settings Matters of identity, biography constructions and communities of practice M. Evaggelinos Δπηκόξθωζε, Αμηνιόγεζε, Έξεπλεο Πξνεδξείν: Κ. Καξιήο, Γ. Παζράιεο, Γ. πάια Η αμηνπνίεζε ησλ κέζσλ ξνήο (streaming media) ζηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Βάζε, Α. Κόθθαιε Απηναμηνιόγεζε ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο. Πξνηάζεηο θαη πξννπηηθέο Κ. Καξιήο, Θ. Αλαγλωζηόπνπινο ηάζεηο θαη «αληη-ζηάζεηο» ησλ δαζθάισλ Γεληθήο Αγσγήο ηνπ Ν. Αηηηθήο αλαθνξηθά κε ηελ ελζσκάησζε θαη ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία Η. Υαηδεθαζηέλνγινπ ζπλεδξία 7: Ρνκπνηηθή Ρνκπνηηθά ζπζηήκαηα Arduino & Lego. Β.Μπειεζηώηεο Γ. Κόθθηλνο Η. ακαξά & η. Θενδσξόπνπινο Δξγαζηεξηαθέο ζπλεδξία 8: Πεξηβάιινληα CMS Αμηνπνίεζε πεξηβαιιόληωλ CMS ζηελ Δθπαίδεπζε: Πεξηβάιινλ Joomla Π. Σδίηδηξαο Β. Φιώξνο Μηα Πξόηαζε γηα ηε Γηδαζθαιία ηνπ Aιγνξίζκνπ Κσδηθνπνίεζεο ηνπ Huffman ζην Γεληθό Λύθεην Δ. Ρόκπνια MIT Scratch: A Powerful Tool for Improving Teaching of Programming S. Nikiforos, C. Kontomaris, K. Chorianopoulos ΣΠΔ - Φπζηθέο Δπηζηήκεο & Δθπαηδεπηηθό ζελάξην Α. αββηδάθε Ο θόζκνο ησλ καζεηώλ: νη ΣΠΔ ζηελ ζρνιηθή θαζεκεξηλόηεηα θαη ζηηο πξνζδνθίεο ηνπο Δ. Σζηνππιή, Ν. Μνπξάηνγινπ Γεκηνπξγία ςεθηαθώλ θύιισλ εξγαζίαο γηα ηελ ππνζηήξημε δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο ζηελ Πιεξνθνξηθή Β. Αξαπνγηάλλεο, Γ. Παζράιεο,. Παπαδάθεο Οη ζπλέπεηεο σο πξνο ηνλ ςεθηαθό γξακκαηηζκό ησλ καζεηώλ ζε πεξηβάιινλ ελόο θνξεηνύ ππνινγηζηή αλά καζεηή Γ. παλόο, Α. νθόο, Β. Οηθνλόκνπ Καθέο CIE2013 Πρόγραμμα Συνεδρίου - v1.0 4

5 Δθπαηδεπηηθέο δξάζεηο θαη έξεπλεο Πξνεδξείν: Κξ. Φώιηα, Κ. Καινβξέθηεο Καηλνηόκν Πξόγξακκα Νέσλ Σερλνινγηώλ: «Οη πξόζθπγεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο». Κξ. Φώιηα Informatics in secondary education schools of Greece Students view on the course in Chios public schools K. Kaltsa, D. Rorris Δθαξκνγή απηόκαηεο θαηάηαμεο γλώκεο ζε δεδνκέλα ηνπ Twitter M. Μπηξκπίιε, Γ. Παζράιεο,. Κωηζηαληήο Teachers 4 Europe: Aμηνπνίεζε εξγαιείσλ θαη πεγώλ Γηαδηθηύνπ ζε θαηλνηόκεο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο Φ.-Β. Κνπινρέξε Μεζνδνινγία αλάπηπμεο ζπζηήκαηνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ ζην πεδίν ησλ ζεηηθώλ επηζηεκώλ σο ελίζρπζε ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο Κ. Καινβξέθηεο Πξνηάζεηο αλάπηπμεο εξγαζηώλ Πξνεδξείν: Α. Νεζηηθάθε, Γ. Βνξβπιάο, Η. Κνηίλε ρεδηάδνληαο έλα κάζεκα Πιεξνθνξηθήο πνπ βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηνπ Δπνηθνδνκεηηζκνύ, ηεο Τπνινγηζηηθήο θέςεο θαη ηεο Παηρληδνπνίεζεο Η. Κνηίλε,. Σδειέπε «Σξεηο θνπδίλεο ζ' έλα πηάην» Σν ηζηνιόγην σο εθπαηδεπηηθό εξγαιείν γηα ηελ παξνπζίαζε κηαο ζπιινγηθήο, δηαζεκαηηθήο εξγαζίαο E.Βαζηιάθε,. Γηαζζάθε, Α. Πεγηάθε «Η Δπξώπε ηνπ Μέιινληνο»: Υξήζε εθπαηδεπηηθνύ wiki γηα ηελ αλάπηπμε έξγνπ etwinning ζην Λύθεην Λ. Πνιέκε Οη λέεο Σερλνινγίεο σο Όρεκα πλαηζζεκαηηθήο θαη Κνηλσληθήο Δθπαίδεπζεο ζην Πιαίζην ηεο Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο ζην Λύθεην Α. Νεζηηθάθε, Θ. Υαηδεγηάλλνγινπ Η Ρεηνξηθή Οξγάλσζε ησλ Πνιπκεζηθώλ Δθπαηδεπηηθώλ Δθαξκνγώλ: κηα Μειέηε Πεξίπησζεο Γ. Βνξβπιάο πλεδξία 9: Τπνινγηζηήο ρακεινύ θόζηνπο θαη ζύζηεκα Raspberry Pi Γ. Καβαζάο Γ. Κόθθηλνο CIE2013 Πρόγραμμα Συνεδρίου - v1.0 5

6 Γηδαθηηθέο πξνηάζεηο Πιεξνθνξηθήο θαη ΣΠΔ Πξνεδξείν: Ζ. Μαξαγθόο, Ν. Εάραξεο, Κ. Κωζηαιίαο Δθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε ζηε κειέηε θαη ηελ πινπνίεζε δηθηπαθνύ ηόπνπ ζηα πιαίζηα ηεο Δηδηθήο Θεκαηηθήο Γξαζηεξηόηεηαο ζην ΔΠΑΛ Δ. Αληωλίνπ, Υ. θηαδά Usability Test for (Greek) Departments Web Sites N. Antonopoulos,D. Papageorgiou, T. Mavrofides, A. Veglis Η Δπνρή ησλ Massive Open Online Courses Γ. Κξάββαξεο, Γ. Νηάλεο, Κ. Λ. Κεξκαλίδνπ Υξήζε screencasts γηα ηελ παξνρή απαληήζεσλ (feedback) ζε αζθήζεηο Πιεξνθνξηθήο Ν. Εάραξεο, Ζ. Μαξαγθόο, Γ. Μαπξνκκάηεο, Γ. Γεκεξηδήο Γηαδηθηπαθά Πεξηβάιινληα Μάζεζεο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε Α. Γθίθαο Κπξηαθή 13 Οθηωβξίνπ Πεξηβάιινληα θαη ππνζηήξημε δηδαζθαιίαο Πξνεδξείν: Δ. Εωγόπνπινο, Α. Εήβειδεο, Γ. Ληγλόο Τπνινγηζηηθή ηερλνινγία θαη καζεζηαθή δηαδηθαζία. Μηα επηθαηξνπνηεκέλε πξνζέγγηζε. Καινθύξε, Α. Μηηδηθίξεο, Δ. Εωγόπνπινο Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηεο κεζόδνπ IDEAL ζε έλα πεξηβάιινλ e-learning Η. Πεηξνύιεο Η ρξήζε Web.2.0 εξγαιείσλ ζην πιαίζην ηεο Γηαζεκαηηθόηεηαο ζην Γεκνηηθό ρνιείν. Η πεξίπησζε δεκηνπξγίαο ςεθηαθνύ βηβιίνπ Δ. Σδνβιά Η Δθπαηδεπηηθή Αμηνπνίεζε ησλ Παηρληδηώλ Γηάρπηνπ Τπνινγηζκνύ. Μηα Δθαξκνγή ζηελ Ιζηνξία ηεο Γ Γεκνηηθνύ Κάησ από ηελ Αθξόπνιε Μ. Γξεγνξάθε, Α. Πνιίηε, Π. Σζνιάθνο Η δηδαζθαιία ησλ ΣΠΔ ζην Γεκνηηθό ρνιείν κέζα από πιαηθόξκα θνηλσληθήο δηθηύσζεο - Η πεξίπησζε ηνπ Edmodo Μ. Βακβαθνύζε, Α. Εήβειδεο Καθέο Πεξηβάιινληα θαη ππνζηήξημε δηδαζθαιίαο Πξνεδξείν: Α. Παπαδεκεηξίνπ, η. Οηθνλόκνπ Οη ΣΠΔ ζηελ Δθπαίδεπζε γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία. Μειέηε Πεξίπησζεο: Γεκηνπξγία ελόο ρνιείνπ Μεδεληθήο Δλεξγεηαθήο Καηαλάισζεο κε ηε βνήζεηα ηνπ SketchUp Δ. Κπξνδήκνπ, Η. αιιηάξεο Απνκαθξπζκέλε δηαδηθηπαθή πιαηθόξκα ζηε δηδαζθαιία ησλ Δπαγγεικαηηθώλ Λπθείσλ: δηδαθηηθά απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα. Η. Μαιηέδνο, Γ. Κνηζηθάθνο, Υ. Γνπιεγέξεο ρεδίαζε αιιειεπηδξαζηηθώλ εθπαηδεπηηθώλ θνηλσληθν-πνιηηηζκηθώλ ζελαξίσλ Α. Παπαδεκεηξίνπ Δθαξκνγέο Web 2.0 ζηελ Δξεπλεηηθή Δξγαζία (Project) ηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ Α. Θενδόζε, η. Οηθνλόκνπ Γηδαζθαιία Αλνηρηνύ Κώδηθα ζηνπο καζεηέο ησλ Δπαγγεικαηηθώλ Λπθείσλ Η. Μαιηέδνο, Γ. Κνηζηθάθνο ζπλεδξία 10: Λνγηζκηθό θαη πιηθό ζηελ εθπαίδεπζε ηωλ ΑμΕΑ Δξγαζηεξηαθ ή ζπλεδξία 11: Περιβάλλοντα Wiki s θαη ζπλεξγαηηθή αλάπηπμε εξγαζηώλ Αξ.Βαγγειάηνο Δ. Γήκνπ Η..Παπαϊωάλλνπ Δξγαζηεξηαθ ή ζπλεδξία 12: Βικιπαίδεια: Πξαθηηθή εθαξκνγή δεκηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ιεκκάηωλ CIE2013 Πρόγραμμα Συνεδρίου - v1.0 6

7 Δπηκόξθωζε, Αμηνιόγεζε, Έξεπλεο Πξνεδξείν: Η. Απνζηνιάθεο, Θ. Ναικπάληε, Δ. Καλίδεο ΣΠΔ θαη ΠΔ Πξνεδξείν: Β. Γεωξγαληά, Μ. άιηα Πεξηβάιινληα θαη Λνγηζκηθό ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία Πξνεδξείν: Μ. Καινγηαλλάθεο, Β. ηάθεο, η, Κωηζάθεο Η Βαζκνιόγεζε ηνπ Μαζήκαηνο Αλάπηπμε Δθαξκνγώλ ζε Πξνγξακκαηηζηηθό Πεξηβάιινλ ζηηο Γεληθέο Δμεηάζεηο 2013 Δ. Καλίδεο, Η. αξαληόπνπινο Απόςεηο γηα ηελ βαζκνιόγεζε ησλ ζεκάησλ ηνπ Μαζήκαηνο "Αλάπηπμε Δθαξκνγώλ ζε Πξνγξακκαηηζηηθό Πεξηβάιινλ" ζηηο Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο 2013 Γ. Γώγνπινο, Γ. Κνηζηθάθεο, Α. Παπαγηάλλεο, Π. Υίλνπ Παλειιαδηθή έξεπλα γηα ην κάζεκα ΣΠΔ ζηα νινήκεξα Γεκνηηθά ζρνιεία κε ΔΑΔΠ Β. Μπειεζηώηεο, Δ. Καλίδεο, Σ. Καξάθηδα, Α. Λαδηάο, Θ. Ναικπάλε Απνηειέζκαηα από ηε Υξήζε ΔΛ/ΛΑΚ ζηελ Α βάζκηα θαη Β βάζκηα Δθπαίδεπζε Η. ηάρνο, Ά. Γεωξγόπνπινο, Φ. Σζάκεο, Η. Παπαλαγηώηνπ, Δ. Νηθόιηζηνο Project: «Σν ρξνλνηαμίδη ησλ κηθξνηαμηδεπηώλ ηεο η ηάμεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Β. Γεωξγαληά Labankido : Έλα επνπηηθό εξγαιείν γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ ειιεληθνύ παξαδνζηαθνύ ρνξνύ ζηηο πξώηεο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο Α. Γαληά «Hot Potatoes Suite Microsoft Mouse Mischief: Δθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά γηα ηε δηδαζθαιία ησλ γισζζηθώλ καζεκάησλ ζην Γεκνηηθό ρνιείν» Μ. Εαξθάδα, Δ. Ληγνύηηθνπ, Μ. Ρέιιηα Μνπζηθή θαη ζπλαηζζήκαηα Μ. άιηα Γεκηνπξγία θαη Αμηνιόγεζε Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ: Μαζεκαηηθά Β Γεκνηηθνύ Π. Κωηζάθε, Κ. Μπαιάζεο Αμηνπνίεζε ησλ ςεθηαθώλ παηρληδηώλ ζηελ εθπαίδεπζε Η. Πεηξνύιεο, Φ. Παξαζθεπά Παξνπζίαζε εθπαηδεπηηθώλ εθαξκνγώλ θαη ηνπ ηεζη αμηνιόγεζεο ΣΔΜΑ3 γηα ηε δηδαθηηθή παξέκβαζε ζηα Μαζεκαηηθά ζην λεπηαγσγείν η. Παπαδάθεο, Μ. Καινγηαλλάθεο, Ν. Εαξάλεο Πξόγξακκα ππνινγηζκνύ απνπζηώλ Μ. πάζεο ζπλεδξία 12: Βικιπαίδεια (ζπλέρεηα) ηαηηζηηθά ζηνηρεία επηζθέςεσλ γηα ηελ ππνζηήξημε εξγαζηεξίσλ Πιεξνθνξηθήο Η. Απνζηνιάθεο Αμηνπνίεζε ηεο PHP θαη ηεο Java γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ ηνπ Ηιεθηξνιόγνπ ζηελ Σερληθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε Κ. αιπαζαξάλεο, Β. ηάθεο Κεληξηθό ακθηζέαηξν ηζνγείνπ Πξνεδξείν: Γξ Θ. Καξβνπλίδεο Οκηιία: Τπεξεζίεο ΠΓ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηωλ εξγαζηώλ ηξνγγπιό Σξαπέδη: Δξεπλεηηθή εξγαζία θαη θαιέο Πξαθηηθέο Πξνεδξείν: Καζεγεηήο Υ. Γνπιεγέξεο Γ. Μαπξνκάηεο ηξνγγπιό Σξαπέδη Πιεξνθνξηθώλ Καζεγεηέο Σξηηνβάζκηαο, ρ. ύκβνπινη: Δ. Καλίδεο, η. Κσηζάθεο, Β. Μπειεζηώηεο, ππ. ΚΔ.ΠΛΖ.ΝΔ.Σ: Γ. Απνζηνιάθεο, ΔΠΤ, ΠΔΚΑΠ: Ν. θίθνο Ζ Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε Κιείζηκν ζπλεδξίνπ CIE2013 Πρόγραμμα Συνεδρίου - v1.0 7

8 Θεκαηνινγία πλεδξίνπ Η Πιεξνθνξηθή θαη νη ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε Γηδαθηηθή Πιεξνθνξηθήο Δθπαίδεπζε ελειίθσλ Γηδαθηηθή Πιεξνθνξηθήο θαη κηθξέο ειηθίεο Καιέο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο κε αμηνπνίεζε ησλ Νέσλ Σερλνινγηώλ. πλεξγαηηθή κάζεζε Δθπαίδεπζε από απόζηαζε Δθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό. Σν αλνηθηό ινγηζκηθό ζηελ εθπαίδεπζε Σερλνινγίεο Γηαδηθηύνπ θαη εθπαίδεπζε. Κνηλσληθή δηθηύσζε Σερλνινγίεο αλαπαξάζηαζεο γλώζεο θαη δηδαζθαιία Δπθπή εηθνληθά πεξηβάιινληα. Δηθνληθνί θόζκνη. Γηδαθηηθά παηρλίδηα Δθπαηδεπηηθή Ρνκπνηηθή Πξνγξακκαηηζκόο θαη πεξηβάιινληα Η Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε, ηόζν ζηελ Διιάδα όζν θαη ζηε Γηεζλή πξαγκαηηθόηεηα Η Πιεξνθνξηθή θαη ε Πξσηνβάζκηα, Γεπηεξνβάζκηα θαη Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε Οη Πιεξνθνξηθή θαη νη Νέεο ηερλνινγίεο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ΑΜΔΑ Σα ζρνιηθά εξγαζηήξηα θαη ην Παλειιήλην ρνιηθό Γίθηπν Μέζα ππνζηήξημεο δηδαζθαιίαο, Τπνινγηζηήο ηάμεο, Φεθηαθό ζρνιείν Δπηκόξθσζε, Αμηνιόγεζε. Αζθάιεηα θαη Γηαδίθηπν Καηλνηόκα πξνγξάκκαηα Νέσλ Σερλνινγηώλ Οξγαλωηηθή Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή Νηθόιανο Αιεμαλδξήο, Σκήκα Πιεξνθνξηθήο, Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο, Οκόηηκνο Καζεγεηήο Υξήζηνο Γνπιεγέξεο, Σκήκα Πιεξνθνξηθήο, Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο, Καζεγεηήο Παλαγηώηεο Βιάκνο, Σκήκα Πιεξνθνξηθήο, Ιόλην Παλεπηζηήκην, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Γξ Βαζίιεηνο. Μπειεζηώηεο, ρνιηθόο ύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο ΓΔ, Σκήκα Πιεξνθνξηθήο, Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή Ηωάλλεο Βνγηαηδήο, Σκήκα Πιεξνθνξηθήο, ΣΔΙ Αζήλαο, Πξόεδξνο Γ ΔΠΤ Ηωάλλεο Καηωπόδεο, κέινο Γ ΔΠΤ Θεόδωξνο Καξβνπλίδεο, Γξ, Ηιεθηξνιόγνο Μεραληθόο, MBA, Καζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο ΓΔ Υξήζηνο Κνίιηαο, Σκήκα Πιεξνθνξηθήο, ΣΔΙ Αζήλαο Γεώξγηνο Μαπξνκάηεο, Γξ Πιεξνθνξηθήο, Καζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο ΓΔ Γξακκαηεηαθή Σερληθή ππνζηήξημε πύξνο Βνύιγαξεο, Τπνζηήξημε Γηθηπαθνύ Σόπνπ πλεδξίνπ Υξηζηίλα Λάκπξνπ, Γξακκαηεηαθή Τπνζηήξημε Μαξία Ενγθνύ, Σερληθή Τπνζηήξημε Γηώξγνο Μαθξνδεκήηξεο, Σερληθή Τπνζηήξημε CIE2013 Πρόγραμμα Συνεδρίου - v1.0 8

6 th Conference on Informatics in Education Η Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε. Πξόγξακκα

6 th Conference on Informatics in Education Η Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε. Πξόγξακκα 6 th Conference on Informatics in Education Η Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε Ηόλην Παλεπηζηήκην, 10-12 Οθησβξίνπ 2014 Γηθηπαθόο ηόπνο ζπλεδξίνπ: http://di.ionio.gr/cie/ Πξόγξακκα Σν ζπλέδξην CIE2014 δηνξγαλώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

4 th Conference on Informatics in Education Η Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ. Πρόγραμμα

4 th Conference on Informatics in Education Η Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ. Πρόγραμμα 4 th Conference on Informatics in Education Η Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ Πανεπιςτιμιο Πειραιώσ, 5-7 Οκτωβρίου 2012 Δικτυακόσ τόποσ ςυνεδρίου: http://di.ionio.gr/cie/ Πρόγραμμα Σο ςυνζδριο CIE2012 διοργανώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

6O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ

6O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ 6O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ Αξιοποίηςη των Τεχνολογιών τησ Πληροφορίασ και τησ Επικοινωνίασ ςτη Διδακτική Πράξη ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102 ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΠΣΝΙΖ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΡΔΙΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΖΚ/ΛΗΑ 1ο - 2ο 2/8/10 ο-4ο 9.00

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β Σελίδα1 ΕΞΑΜΗΝΟ 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 9-11 Θεωξία θαη Πξαθηηθή Έληππεο Δπηθνηλωλίαο Πέκπηε 11/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 12-2 Κνηλωληθή Θεωξία ΗΗ Πέκπηε 18/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 3-5

Διαβάστε περισσότερα

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ 8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ Αξιοποίηςη των Τεχνολογιών τησ Πληροφορίασ και τησ Επικοινωνίασ ςτη Διδακτική Πράξη ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ 8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ Αξιοποίηςη των Τεχνολογιών τησ Πληροφορίασ και τησ Επικοινωνίασ ςτη Διδακτική Πράξη ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣΗΣΧΝ (πεπιγπαθή) Πεξηγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ελόηεηαο.

ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣΗΣΧΝ (πεπιγπαθή) Πεξηγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ελόηεηαο. Α/Α ΣΟΥΟΙ (επιθςμηηέρ γνώζειρδεξιόηηηερ-ικανόηηηερ) ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ (Σίηλοι) ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣΗΣΧΝ (πεπιγπαθή) ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΣΕΥΝΙΚΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικηικά ζε ώπερ) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Α. ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΧΡΔ/ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣA Γ. Φ. Δ. Γ.Μ. ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΥΜ100 Μαζεκαηηθά Ι 3 2-4 ΥΜ115 Αλαιπηηθή Υεκεία 2 1-3 ΥΜ101 Γξακκηθή Αιγεβξα 3 1-4 ΥΜ130 Φπζηθή Ι 3 1-4 ΥΜ132 Δξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

Δπηζθόπεζε Δθαξκνγήο

Δπηζθόπεζε Δθαξκνγήο Γνκέο Γηαθιάδσζεο Δπηζθόπεζε Δθαξκνγήο Δλόηεηα: Δπίπεδν: Αιγνξηζκηθή Σθέςε - Πξνγξακκαηηζκόο ζε ζύγρξνλεο Δθαξκνγέο Β Τάμε Γπκλαζίνπ, 15 εηώλ Σηόρνο: Οη καζεηέο λα αλαπηύμνπλ Αιγνξηζκηθή Σθέςε γηα λα επηιύνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Μονηέλα ειζαγυγήρ ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη Πποζεγγίζειρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 1 Θεμελιώδη Δπυηήμαηα Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «ε Πιεξνθνξηθή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Επγαζηήπιο Επιμόπθωζηρ Εκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη ηων ΤΠΕ μέζω ηος Moodle

Επγαζηήπιο Επιμόπθωζηρ Εκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη ηων ΤΠΕ μέζω ηος Moodle Επγαζηήπιο Επιμόπθωζηρ Εκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη ηων ΤΠΕ μέζω ηος Moodle Γεκήηξεο Γανύζεο 1, Σζακπίθα Καξάθηδα 2, Δπζηξαηία Ληαθνπνύινπ 3, Βαζίιεο Νηαινύθαο 4 1 Καζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο daousis@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραθικό Σημείωμα Χριζηόθορου Μήηζιου www.chrismitsios.eu chris@chrismitsios.eu

Βιογραθικό Σημείωμα Χριζηόθορου Μήηζιου www.chrismitsios.eu chris@chrismitsios.eu Σπουδέσ Εκπαίδευςη Αύγουστος 2015 2015: Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα Δηδίθεπζεο ζηηο Δπξσπατθέο Σπνπδέο γηα Σηειέρε Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκώλ, Τκήκα Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ Οηθνλνκηθώλ Σπνπδώλ, Σρνιή Οηθνλνκηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών

Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών Ππογπαμμαηιζμόρ για ηο μάθημα Ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/μάθηζηρ ηων Μαθημαηικών Ππόγπαμμα Επιμόπθωζηρ Επιμοπθωηών ζηην ένηαξη ηων ΤΠΕ ζηη διαδικαζία διδαζκαλίαρ/ μάθηζηρ Ππογπαμμαηιζμόρ

Διαβάστε περισσότερα

Οκάδα Δπηθνηλσληώλ θαη Δλζσκαησκέλσλ πζηεκάησλ Communications and Embedded Systems Group COMES

Οκάδα Δπηθνηλσληώλ θαη Δλζσκαησκέλσλ πζηεκάησλ Communications and Embedded Systems Group COMES Οκάδα Δπηθνηλσληώλ θαη Δλζσκαησκέλσλ πζηεκάησλ Communications and Embedded Systems Group COMES Θεόδσξνο Α. Αλησλαθόπνπινο Καζεγεηήο Δξγαζηήξην Θεσξεηηθήο Ηιεθηξνηερλίαο θαη Παξαγσγήο Σκήκα Ηιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟ ΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤΓΔ 2009-2013 Βαθμός Πηστίοσ: 9,00 «Άριζηα» 2009 19 και 7/10 «Άριζηα» ΓΙΑΚΡΙ ΔΙ Απρίλιος 2012 Τποηροθία ΙΚΤ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟ ΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤΓΔ 2009-2013 Βαθμός Πηστίοσ: 9,00 «Άριζηα» 2009 19 και 7/10 «Άριζηα» ΓΙΑΚΡΙ ΔΙ Απρίλιος 2012 Τποηροθία ΙΚΤ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΥΜΟ: Γεκεηξάθε ΟΝΟΜΑ: Εσή ΖΜ. ΓΔΝΝΖΣΖΣ: 17/04/1991 ΤΟΠΟΣ ΓΔΝΝΖΣΖΣ: Φαιθίδα-Δύβνηαο ΔΗΓΗΚΟΤΖΤΑ: Δθπαηδεπηηθόο Πξσηνβάζκηαο (Γεκνηηθό Σρνιείν) ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΤΑΣΤΑΣΖ:

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 1. Παγθύπξηνο Γηαγσληζκόο Α 2007-2008 Υ Ησλά Βαζηιηθή Γνθηκίνπ Διιεληθήο Πξεζβείαο 2. 56 νο Γηαγσληζκόο ρνιείσλ ηεο Δπξώπεο (ΓΗ..ΔΤΡΩ) 3. 56 νο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location Mobile Learning Μαθηζιακοί πειραμαηιζμοί και δημιοσργικόηηηα ζηην υηθιακή εποτή: Ψηθιακές πλαηθόρμες και θορηηές ζσζκεσές, κοινφνικά παιτνίδια και διαδραζηικές εθαρμογές Μπέηησ Τζακαρέζηοσ Επίκοσρη Καθηγήηρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

Η δηαιεηηνπξγηθόηεηα ζηα επόκελα έξγα πιεξνθνξηθήο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα. ηακάηεο Μπνβηάηζεο

Η δηαιεηηνπξγηθόηεηα ζηα επόκελα έξγα πιεξνθνξηθήο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα. ηακάηεο Μπνβηάηζεο Η δηαιεηηνπξγηθόηεηα ζηα επόκελα έξγα πιεξνθνξηθήο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα ηακάηεο Μπνβηάηζεο Γηαιεηηνπξγηθόηεηα Γηαιεηηνπξγηθόηεηα Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάηωλ ζηνλ Γεκόζην Σνκέα ζεκαίλεη: 1)κεηαθνξά θαη ρξήζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αξιοποίηςη των ΤΠΕ ςτην εκπαιδευτική διδακτική διαδικαςία ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Ο υπολογιςτήσ ωσ μζςο πρακτικήσ εγγραμματιςμοφ Δεκαετίεσ: 1950-60 «Τα βαςικά» Δνκηζκόο: Φσλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΔΝΟΣΗΣΧΝ (πεπιγπαθή)

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΔΝΟΣΗΣΧΝ (πεπιγπαθή) Α/Α ΣΟΥΟΙ (επιθςμηηέρ γνώζειρδεξιόηηηερικανόηηηερ) ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ (Σίηλοι) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΔΝΟΣΗΣΧΝ (πεπιγπαθή) ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΓΙΑΡΚΔΙΑ (ενδεικηικά ζε ώπερ) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ. Παξνπζίαζε ηεο ελόηεηαο «Σα ζώα ηοσ ηόποσ μοσ»

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ. Παξνπζίαζε ηεο ελόηεηαο «Σα ζώα ηοσ ηόποσ μοσ» ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ Παξνπζίαζε ηεο ελόηεηαο «Σα ζώα ηοσ ηόποσ μοσ» Δπηκνξθσηήο: θ. Ησάλλεο Ρεο Δθπαηδεπηηθόο: Εηάθα Νηθνιέηηα Δξγαζία ζηα πιαίζηα ηεο επηκόξθσζεο Β Δπηπέδνπ «Δπηκόξθσζε ησλ Δθπαηδεπηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

On-line εργαλεία του SINERGIA για τθν υποςτιριξθ μικρομεςαίων βιομθχανιών τροφίμων να βελτιώςουν τθν ενεργειακι τουσ απόδοςθ

On-line εργαλεία του SINERGIA για τθν υποςτιριξθ μικρομεςαίων βιομθχανιών τροφίμων να βελτιώςουν τθν ενεργειακι τουσ απόδοςθ On-line εργαλεία του SINERGIA για τθν υποςτιριξθ μικρομεςαίων βιομθχανιών τροφίμων να βελτιώςουν τθν ενεργειακι τουσ απόδοςθ Δθμιτρθσ Μενδρινόσ, Κώςτασ Καρφτςασ Κζντρο Ανανεώςιμων Πθγών και Εξοικονόμθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Moodle για ηο Moodle

Ένα Moodle για ηο Moodle 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 685 Ένα Moodle για ηο Moodle Ε. Πιλάβη 1, Μ. Τζοπάνογλος 1, Ε. Κανίδηρ 2 1 Σκήκα Ηιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ Α.Σ.Δ.Ι Πεηξαηά, e.pilavi@gmail.com, m.tsopanoglou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΣΔΛΗΚΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ νπιηώηεο Νίθνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Δ.Μ.Π. Τπνςήθηνο Γήκαξρνο Δημοτική Ενότητα Δομνίστας Παγώλε Νάλζπ Ηαηξόο, (Παηδίαηξνο).

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

Δλεκεξσηηθό έληππν (Newsletter)

Δλεκεξσηηθό έληππν (Newsletter) Δλεκεξσηηθό έληππν (Newsletter) Απξίιηνο Ηνύιηνο 2011 April July 2011 http://www.edrase.gr ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΤΝΔΒΖΑΝ ει. 2 ΘΑ ΤΜΒΟΤΝ ει. 3 CONTENTS PAST EVENTS Page 8 FUTURE EVENTS. Page 9 EDITORIAL Έρνπκε αξρίζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Τόποι, περιβάλλον και διαδίκησο

Τόποι, περιβάλλον και διαδίκησο Τόποι, περιβάλλον και διαδίκησο Χσξηθή πιεξνθνξία θαη Σπκκεηνρηθόο Γήκνο Σεκηλάξηα γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο Σύξνο, 10-7-2010 Τόπνη θαη Πεξηβάιινλ Πεξίπινθε γεσγξαθία Τόπνη θαη Πεξηβάιινλ Πεξίπινθε

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Εμιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ερήμης

Εμιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ερήμης Εμιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ερήμης 7 ηκήκαηα (δηπιό ηκήκα Α ηάμεο) 138 καζεηέο 8 εθπαηδεπηηθνί πξωηλήο δώλεο (δηεπζύληξηα, βνεζόο δηεπζύληξηα θαη 6 δάζθαινη) 7 εθπαηδεπηηθνί απνγεπκαηηλήο δώλεο (δηεπζύλωλ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Φακιολάκηρ 1,. Παπαδάκηρ 2. Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην, papadakis@eap.gr

Γ. Φακιολάκηρ 1,. Παπαδάκηρ 2. Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην, papadakis@eap.gr 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 929 σεδιαζμόρ και αξιοποίηζη τηθιακών μαθημάηυν με ηο ύζηημα Διασείπιζηρ Μαθηζιακών Δπαζηηπιοηήηυν (LAMS): Μελέηη πεπίπηυζηρ εθαπμογήρ ζηο 3 ο Γςμνάζιο Μεηαμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Υαξάιακπνο Κσλζηαληίλνπ Καζεγεηήο

Υαξάιακπνο Κσλζηαληίλνπ Καζεγεηήο 1 Υαξάιακπνο Κσλζηαληίλνπ Καζεγεηήο ηει: 26510-05693 θαμ: 26510-05845, email: chkonsta@ uoi.gr Ηδηόηεηα-Γλσζηηθό Αληηθείκελν: Καζεγεηήο ρνιηθήο Παηδαγσγηθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Αμηνιόγεζεο ζην Παηδαγσγηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Διιεληθή ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ενξηαζκνύ Εζληθήο Επεηείνπ 25 εο Μαξηίνπ 1821 Γεληθόο ζεκαηνζηνιηζκόο Γεκνζίωλ, Γεκνηηθώλ Καηαζηεκάηωλ, Ννκηθώλ Πξνζώπωλ Γεκνζίνπ θαη Ιδηωηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραθικό ημείφμα. και. Τπόμνημα Δργαζιών

Βιογραθικό ημείφμα. και. Τπόμνημα Δργαζιών ΝΙΚΟΛΑΟ Γ. ΡΑΠΣΗ Βιογραθικό ημείφμα και Τπόμνημα Δργαζιών Βιογραθικό ημείφμα και Τπόμνημα Δργαζιών Βιογραθικό ημείφμα 1. Αηομικά ζηοιτεία Όλνκα: Νηθόιανο Δπώλπκν: Ράπηεο Ηκεξνκελία γέλλεζεο: 30 Μαΐνπ

Διαβάστε περισσότερα

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Αθαναζία Γ. Μπαλάζογλος Δθπαηδεπηηθόο-αλαπιεξώηξηα λεπηαγσγόο, Μεηαπηπρηαθό δίπισκα εηδίθεπζεο ζηε Γηδαθηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 ΑΜΦΙΘΔΑΣΡΟ Αθηέξωκα ζηνλ Οδπζζέα Διύηε: Μνπζηθή Λόγνο Δηθόλα «ηελ αξρή ην ΦΩ» Δθδήιωζε ζπλαπιία αθνξκή ηε ζπκπιήξωζε ηωλ 100 ρξόλωλ από ηε γέλλεζε ηνπ γάινπ καο λνκπειίζηα.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας. Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας. Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας ευπωπαϊκό ππόηυπο Κλίμα & Σχέσεις στο Σχολείο Σχέσεις μεταξύ Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ

1o Παλειιήλην πλέδξην  Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ Παξαζθεπή 17 Φεβξνπαξίνπ 2012 Aκθηζέαηξν "Βαζίιεηνο Κπξηαδόπνπινο" (Μεηεσξνζθνπείν), Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Παλεπηζηεκηνύπνιε.

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Δέζπνηλα Μηραήι Τπ. Δξ. Πιεξνθνξηθήο Εξεπλεηηθό Εξγαζηήξην: Γξαθηθώλ Τπνινγηζηώλ & Εηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο - Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ενάπιο διδαζκαλίαρ για ηην Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη με ηη σπήζη ηος λογιζμικού «Δπεςνώ ηο Φςζικό κόζμο» και με ηίηλο: Άνθπωποι και οικοζςζηήμαηα

ενάπιο διδαζκαλίαρ για ηην Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη με ηη σπήζη ηος λογιζμικού «Δπεςνώ ηο Φςζικό κόζμο» και με ηίηλο: Άνθπωποι και οικοζςζηήμαηα ενάπιο διδαζκαλίαρ για ηην Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη με ηη σπήζη ηος λογιζμικού «Δπεςνώ ηο Φςζικό κόζμο» και με ηίηλο: Άνθπωποι και οικοζςζηήμαηα Φίιηππνο Β. Δπαγγέινπ Γάζθαινο ζην 9 ν Γεκνηηθό ρνιείν

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

«Γνλείο.gr» & «e-θπαηδεπηείηε» ύγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο επξείαο θιίκαθαο γηα ηελ ππνζηήξημε γνλέσλ καζεηώλ θαη θνηηεηώλ

«Γνλείο.gr» & «e-θπαηδεπηείηε» ύγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο επξείαο θιίκαθαο γηα ηελ ππνζηήξημε γνλέσλ καζεηώλ θαη θνηηεηώλ «Γνλείο.gr» & «e-θπαηδεπηείηε» ύγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο επξείαο θιίκαθαο γηα ηελ ππνζηήξημε γνλέσλ καζεηώλ θαη θνηηεηώλ Γεληθό πιαίζην Αλαβάζκηζε ηνπ λένπ αλζξώπηλνπ θεθαιαίνπ Αζθαιήο ρξήζε ηνπ Γηαδηθηύνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Β. Μπελεζιώηηρ, Δ. Κανίδηρ, Τ. Καπάκιζα, Α. Λαδιάρ, Θ. Ναλμπάνηη Σρνιηθνί Σύκβνπινη θιάδνπ ΠΔ19-Πιεξνθνξηθήο ΓΔ vbelesiotis@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαζηεξηαθέο πλεδξίεο CIE2013 & Οκηιίεο ηνηρεία ζπλεδξηώλ Παξάξηεκα

Δξγαζηεξηαθέο πλεδξίεο CIE2013 & Οκηιίεο ηνηρεία ζπλεδξηώλ Παξάξηεκα Δξγαζηεξηαθέο πλεδξίεο CIE2013 & Οκηιίεο ηνηρεία ζπλεδξηώλ Παξάξηεκα 2 Conferrence on Informatics in Education 2013 Δξγαζηήξην: Αμηνπνίεζε ζπλεξγαηηθώλ πεξηβαιιόλησλ ζηελ Δθπαίδεπζε. Πεξηβάιινλ MOODLE.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ (πηγή: http://www.sofokleousin.gr) ΜΑΘΗΣΔ Θενδωξόπνπινο Υαξάιακπνο Αληωλάηνο Αιέμαλδξνο Νίθνο Λνύληδεο Βιαζζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνυ για ηην Εςπυπαφκή Ένυζη: Εκπαιδεςηικό ςλικό εξ αποζηάζευρ εκπαίδεςζηρ για μαθηηέρ δεςηεποβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ

Μαθαίνυ για ηην Εςπυπαφκή Ένυζη: Εκπαιδεςηικό ςλικό εξ αποζηάζευρ εκπαίδεςζηρ για μαθηηέρ δεςηεποβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 105 Μαθαίνυ για ηην Εςπυπαφκή Ένυζη: Εκπαιδεςηικό ςλικό εξ αποζηάζευρ εκπαίδεςζηρ για μαθηηέρ δεςηεποβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ Π. Βαζάλα 1, Γ. Παπαβαζιλείος 2 1 ΔΠ ζην

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Απολογιζηική Έκθεζη Εκπαιδεσηικής Εκδρομής Τμήμαηος Ηλεκηρονικής ζηην Κρήηη, 4/6/2010 7/6/2010

Απολογιζηική Έκθεζη Εκπαιδεσηικής Εκδρομής Τμήμαηος Ηλεκηρονικής ζηην Κρήηη, 4/6/2010 7/6/2010 Απολογιζηική Έκθεζη Εκπαιδεσηικής Εκδρομής Τμήμαηος Ηλεκηρονικής ζηην Κρήηη, 4/6/2010 7/6/2010 Παρασκευή 4/6/2010 Μεηά ηελ έιεπζε ζην ιηκάλη ηεο νύδαο θαη ηελ ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν, ε νκάδα αλαρώξεζε

Διαβάστε περισσότερα

Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην

Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Καιωζόξηζκα Ζ νξγαλσηηθή επηηξνπή κε κεγάιε ραξά ζαο θαισζνξίδεη ζηε Ρόδν, ζην 3 ν πλέδξην ηεο Έλσζεο ησλ Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθώλ.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑ.Κ.Ε. Π.Σ.Δ.Ε ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ Α Περίοδος, 2007-2008 Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Athens Headquarters 40 Klitaimnistras, Athens 131 22 GREECE Tel: +30 2102693760 Fax: +30 2102693760 Brussels Office

Διαβάστε περισσότερα