Παθήζεις & παραμορθώζεις θωρακικής μοίρας ζπονδσλικής ζηήλης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παθήζεις & παραμορθώζεις θωρακικής μοίρας ζπονδσλικής ζηήλης"

Transcript

1 Παθήζεις & παραμορθώζεις θωρακικής μοίρας ζπονδσλικής ζηήλης Εσδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήματος Φσζικοθεραπεία Μσοζκελεηικού Σσζηήμαηος ΙΙ

2 Παθήζεις & παραμορθώζεις θωρακικής μοίρας Σθνιίσζε Νόζν Scheuermann Αγθπινπνηεηηθή ζπνλδπιίηηδα

3 Σθνιίσζε Αλαθέξεηαη ζηελ νπνηαδήπνηε πιάγηα απόθιηζε ηεο ΣΣ ζην κεησπηαίν επίπεδν Τύπνη ζθνιίσζεο 1. Οξγαληθή Με αλαζηξέςηκε ζθνιίσζε Υπάξρεη πιάγηα απόθιηζε & ζηξνθή ΣΣ Πξνεμνρή πξόζζηαο επηθάλεηαο ζώξαθα Κάκςε ΣΣ δεκηνπξγεί νπίζζην εμόγθσκα 2. Με νξγαληθή ή Λεηηνπξγηθή Αλαζηξέςηκε ζθνιίσζε Φσξίο ζηξνθηθέο αλσκαιίεο Γηόξζσζε θπξηώκαηνο κε θάκςε ή αιιαγή ζέζεο

4 Ταμηλόκεζε ζθνιίσζεο Οξγαληθή ζθνιίσζε Σπγγελήο Νεπξνκπτθή Παξαιπηηθή Ιδηνπαζήο Λεηηνπξγηθή ζθνιίσζε Αληζνζθειία Αζύκκεηξε ζηάζε Σπαζκόο ζπνλδπιηθώλ κπώλ ιόγσ ηξαπκαηηζκνύ ή άιισλ κπνζθειεηηθώλ παζήζεσλ (π.ρ. θήιε δίζθνπ θηι.)

5 Οξγαληθέο ζθνιηώζεηο Ιδηνπαζήο ζθνιίσζε Απνηεινύλ ην 85% ησλ ζθνιηώζεσλ Αγλώζηνπ αηηηνινγίαο Νεπξνκπτθή ζθνιίσζε Απνηεινύλ ην 15-20% ησλ ζθνιηώζεσλ Δίλαη απνηέιεζκα ζπγγελώλ ή επίθηεησλ λεπξηθώλ /κπτθώλ αλσκαιηώλ

6 Χαξαθηεξηζηηθά ζθνιίσζεο Γηεύζπλζε νξίδεηαη από ηελ θπξηόηεηά ηεο Κπξηώκαηα κείδσλ - είναι ηο μεγαλύηερο & ζημανηικόηερο (ζσνήθως βρίζκεηαι ζηην θωρακική μοίρα) αληηζηαζκηζηηθό - σπάρτει λίγο πιο πάνω/κάηω ηοσ μέγιζηοσ & είναι ανηίθεηης διεύθσνζης (είναι είηε οργανικό είηε λειηοσργικό) δηπιό - σπάρτει όηαν & οι δύο παραμορθώζεις είναι ηης ίδιας ζοβαρόηηηας

7 Σρήκα θπξησκάησλ Απιά ηύπνπ "C" καθξά παξαηεξνύληαη ζε όιε ηε ζσξαθνζθπτθή κνίξα δελ είλαη αληηζηαζκηζκέλα (ζπλππάξρεη αλύςσζε ώκνπ από ηελ πιεπξά ηνπ θπξηνύ, θαη ιεθάλεο από ηελ πιεπξά ηνπ θνίινπ) Γηπιά ηύπνπ "S" θπξηώκαηα - παξαηεξνύληαη ζε ηδηνπαζείο ζθνιηώζεηο θαη είλαη δεμηά ζσξαθηθά & αξηζηεξά νζθπτθά έρνπλ κέγηζην αληηζηαζκηζκέλν θύξησκα (& ζπλήζσο ζπλππάξρνπλ & παξακνξθώζεηο ζσκάησλ ζπνλδύισλ, πιεπξώλ θηι.)

8 Αθηηλνγξαθηθή εθηίκεζε ζθνιίσζεο 1. Γσλία Cobb - εθθξάδεηαη ζε º θαη πξνθύπηεη από ηελ γσλία πνπ ζρεκαηίδεηαη από ηηο εθαπηόκελεο ζηελ άλσ ηειηθή πιάθα ηνπ άλσ αθξαίνπ ζπνλδύινπ & ηελ θάησ ηειηθή πιάθα ηνπ θάησ αθξαίνπ ζπνλδύινπ ηνπ θπξηώκαηνο <10 ζεσξνύληαη θπζηνινγηθέο Μηθξέο <20 Μεζαίεο Μεγάιεο >50 2. Σηξνθηθή παξακόξθσζε 3. Γηαθνξά ζπνλδπινπιεπξηθώλ γσληώλ

9 Κλινική εκηίμηζη ζκολίυζηρ 1. Επιζκόπηζη /παπαηήπηζη 2. Ελαζηικόηηηα κςπηώμαηορ - δοκιμαζία πλάγιαρ κλίζηρ - δοκιμαζία επίκςτηρ 3. Μςφκό ζύζηημα

10 Παξαηήξεζε ζθνιίσζεο Αζπκκεηξία ζην επίπεδν ώκσλ, πξνεμνρή ή αζπκκεηξία σκνπιαηώλ (επίπεδν θπξηνύ) Αζύκκεηξν θελό κεηαμύ άλσ άθξνπ & θνξκνύ Αλύςσζε ή αζπκκεηξία ηζρίνπ & ιεθάλεο Κεθάιη κε παξέθθιηζε από ην θέληξν απμεκέλε νζθπτθή ιόξδσζε

11

12 Γνθηκαζία επίθπςεο Δπίθπςε αζζελή έσο 90º Πξνζδηνξηζκόο αλ ε ζθνιίσζε είλαη νξγαληθή ή ιεηηνπξγηθή Οξγαληθή: εκθαλή πξνεμνρή θαηά ηελ επίθπςε Λεηηνπξγηθή: ζπκκεηξία ζηελ ζσξαθηθή κνίξα (ρσξίο πξνεμνρή)

13 Μέηξεζε ζθνιησηηθνύ ήβνπ κε ζθνιηόκεηξν (scoliometer)

14 Αληηκεηώπηζε ζθνιίσζεο Σε γεληθέο γξακκέο γηα θπξηώκαηα κε γσλία Cobb: <10 - ζπλήζσο δελ ρξεηάδεηαη ζεξαπεία <20 - παξαθνινύζεζε γηα ηπρόλ επηδείλσζε (αλ επηδείλσζε >10º, ρξεηάδεηαη αγσγή) ζπλήζσο ζπληεξεηηθή ζεξαπεία <35º - αξθεηέο πηζαλόηεηεο ίαζεο κε ζπληεξεηηθή ζεξαπεία, αιιά ρξεηάδεηαη ζηελή παξαθνινύζεζε >50 - ζπλήζσο ζπληζηάηαη ρεηξνπξγηθή ζεξαπεία Δπίζεο εμαξηάηαη θαη πόζν εύθακπηε είλαη ε ζθνιίσζε

15 Σςνηηπηηική θεπαπεία ζκολίυζηρ 1. Κεδεκόλεο (π.ρ. Boston, Milwaukee θ.α.), κε ζηόρν: ηε δηάηαζε ησλ καιαθώλ κνξίσλ ηεο θνίιεο πιεπξάο ηνπ θπξηώκαηνο ηελ αλαραίηηζε ηεο εμέιημεο ηεο ζθνιίσζεο (δηόξζσζε - ιίγεο º) ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο ΣΣ 2. Παζεηηθή έιμε, κε ζθνπό: ηε δηαηήξεζε ηεο ειαζηηθόηεηαο ησλ καιαθώλ κνξίσλ ηεο ΣΣ 3. Ηιεθηξηθόο εξεζηζκόο Καηά κήθνο ηεο καζραιηαίαο γξακκήο ηεο θπξηήο πιεπξάο ηνπ θπξηώκαηνο, κε ζηόρν ηελ δηεπθόιπλζε ηεο ζύζπαζεο ώζηε ηα πιεπξά & νη ζπόλδπινη λα πιεζηάζνπλ κεηαμύ ηνπο 4. Αζθήζεηο γηα ηελ ζθνιίσζε

16 Θεπαπεςηικέρ αζκήζειρ ζκολίυζηρ Σκοπόρ αζκήζευν: Αύμεζε ειαζηηθόηεηαο & δηάηαζε καιαθώλ κνξίωλ πνπ βξίζθνληαη ζε βξάρπλζε Σπκκεηξηθή ελδπλάκωζε ηωλ κπώλ ηνπ θνξκνύ Ελδπλάκωζε κπώλ θνξκνύ ζηελ θπξηή πιεπξά Αλαπλεπζηηθέο αζθήζεηο Πξόγξακκα αζθήζεωλ εμαηνκηθεπκέλν Χξήζε δηαθόξωλ ζέζεωλ +/- θεδεκόλα

17 Παπαδείγμαηα αζκήζευν ζκολίυζηρ 1. Αύξηζη ελαζηικόηηηαρ μαλακών μοπίυν πος βπίζκονηαι ζε βπάσςνζη Αζθήζεηο ζε κεηωπηαίν & ζε πιάγην επίπεδν κε θαιή ζηαζεξνπνίεζε Δηαηάζεηο θνξκνύ, ωκηθήο δώλεο, απρέλα /θεθαιήο Επηκήθπλζε θνξκνύ 2. Σςμμεηπική ενδςνάμυζη μςών κοπμού Σεκαληηθή γηα ηελ δηαηήξεζε ζωζηήο ζηάζεο & ζηαζεξνπνίεζε θνξκνύ 3. Ενδςνάμυζη μςών κοπμού ζηην κςπηή πλεςπά Αζθήζεηο ελδπλάκωζεο (πιάγην επίπεδν) κε θαιή ζηαζεξνπνίεζε ιεθάλεο 4. Αναπνεςζηικέρ αζκήζειρ Όπνπ ρξεηάδεηαη +/- ζπλδπαζκό ηωλ παξαπάλω

18 Νόζν ηνπ Scheuermann Ιδηνπαζήο λόζνο Πξνζβάιιεη θπξίσο εθήβνπο Απνηειεί δνκηθή παξακόξθσζε ζην πξνζζηνπίζζην επίπεδν ηεο ζσξαθηθήο ή ζσξαθνζθπτθήο κνίξαο Βιάβε ηνπ πξόζζηνπ ρείινπο ησλ δαθηπιηνεηδώλ απνθύζεσλ ησλ ζσξαθηθώλ ζπνλδύισλ κε απνηέιεζκα ηελ αλαζηνιή αλάπηπμεο απηώλ

19 Νόζν Scheuermann s (αθηηλνγξαθηθή απεηθόληζε) Πξνζβάιιεη>3 ζσξαθηθά επίπεδα κε παξακόξθσζε >5º αλά ζπόλδπιν (ραξαθηεξηζηηθό ζρήκα «ζθήλαο» (ζε πιάγηα αθηηλνγξαθία)

20 Κιηληθή εηθόλα Θσξαθηθή θύθσζε (είηε κε θνξπθή ζην Θ8/9 είηε ζην Θ11/12) Πόλνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο (κπνξεί όκσο λα είλαη θαη ηειείσο αζπκπησκαηηθή) Πόλνο ζηηο αθαλζώδεηο απνθύζεηο κεηά από δξαζηεξηόηεηα Πόλνο θαηά ηελ ςειάθεζε ζσξαθηθώλ ζπνλδύισλ Βξαρπζκέλνη ηζρηνθλεκηαίνη

21 Φςζικοθεπαπεία Δθπαίδεπζε γνλέσλ Δθαξκνγή θεδεκόλα (Boston, Milwaukee) /δπλακηθνύ λάξζεθα ζε δύζθακπηα θπξηώκαηα (10º-15 º δηόξζσζε κε ππεξέθηαζε) Πξνζαξκνγέο δξαζηεξηνηήησλ Αζθήζεηο «δηνξζσηηθέο» /ζηάζεο Γηαηάζεηο καιαθώλ κνξίσλ πξνζζίνπ ηκήκαηνο θνξκνύ Αζθήζεηο θηλεηηθόηεηαο /ROM ζσξαθηθήο κνίξαο Αζθήζεηο (ήπηεο) ελδπλάκσζεο θνξκνύ Χεηξνπξγείν ελδείθλπηαη κε >75º θύθσζε & πόλν

22 Αγθπινπνηεηηθή ζπνλδπιίηηδα (ΑΣ) Αλήθεη ζηηο ζπνλδπιναξζξνπάζεηεο Φαξαθηεξίδεηαη από θιεγκνλή γύξσ από ηελ ηελ έθθπζε ηνπ ζπλδέζκνπ ζην νζηνύλ (πνπ νλνκάδεηαη enthesis), θαζώο θαη ζρεηίδεηαη κε ην αληηγόλν HLA-B27 Απνηειεί ρξόληα άζεπηε θιεγκνλώδε λόζν ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, ησλ ηεξνιαγώλησλ & άιισλ κεγάισλ αξζξώζεσλ θαη εθδειώλεηαη θπξίσο κε δπζθακςία & πόλν ζηελ ζσξαθνζθπτθή πεξηνρή

23 Κιηληθά ζεκεία Δπεξεάδεη λένπο ελήιηθεο, θπξίσο ειηθίαο εηώλ * Σηαδηαθή, ρσξίο ιόγν έλαξμε ζπκπησκάησλ Πόλνο ζηνλ ζώξαθα ή/θαη νζθπτθή κνίξα * Γηάξθεηα πάλσ από 3 κελώλ * Πξσηλή δπζθακςία * Βειηίσζε κε άζθεζε αιιά ρσξίο απόιπηε αλαθνύθηζε * Πεξηνξηζκό ηξνρηάο νζθπτθήο /ζσξαθηθήο κνίξαο ζε πξνζζηνπίζζην & κεησπηαίν επίπεδν * Πεξηνξηζκέλε έθπηπμε ζώξαθα Θεηηθό HLA-B27 (αηκαηνινγηθή εμέηαζε) Αηιαλην-ηληαθή ραιαξόηεηα Μπνξεί λα εκθαλίζνπλ αξζξίηηδα θαη νξηζκέλεο πεξηθεξηθέο αξζξώζεηο π.ρ. ηζρία, ώκνη, γόλαηα Σπκπηώκαηα ζε άιια όξγαλα όπσο κάηηα, πλεύκνλεο, θαξδηά θηι.

24 Τξνπνπνηεκέλα θξηηήξηα (Νέαο Υόξθεο) γηα ηελ δηάγλσζε ΑΣ Κιηληθά θξηηήξηα Οζθπαιγία > 3 κελώλ πνπ βειηηώλεηαη κε άζθεζε αιιά δελ αλαθνπθίδεηαη από αλάπαπζε Πεξηνξηζκό ηξνρηάο νζθπτθήο κνίξαο ζε πξνζζηνπίζζην & κεησπηαίν επίπεδν Πεξηνξηζκέλε έθπηπμε ζώξαθα ζε ζρέζε κε θπζηνινγηθέο ηηκέο αλά ειηθηαθή θαηεγνξία Αθηηλνινγηθά θξηηήξηα Ιεξνιαγσλίηηδα βαζκνύ 2 ακθνηεξόπιεπξα ή 3-4 κνλόπιεπξα Γηάγλσζε ΑΣ αλ ηζρύνπλ ηα εμήο: Τα 3 θιηληθά θξηηήξηα ην αθηηλνινγηθό θξηηήξην + έλα θιηληθό θξηηήξην

25 Χαξαθηεξηζηηθά αθηηλνινγηθά επξήκαηα ΑΣ Αζαθή αξζξηθά όξηα κε απνηέιεζκα ηελ δηάβξσζε απηώλ (ηδηαίηεξα ηεξνιαγνλίσλ), εμαθάληζε ελδναξζξηθνύ δηαζηήκαηνο, ππνρόλδξηα ζθιήξπλζε & ηεηξαγσληζκόο ησλ ζπνλδπιηθώλ ζσκάησλ Οζηενπνίεζε ησλ ζπνλδπιηθώλ ζπλδέζκσλ κε ζρεκαηηζκό νζηηθώλ γεθπξώλ & ζπλέλσζε ζπνλδπιηθώλ ζσκάησλ κε ραξαθηεξηζηηθή εηθόλα «bamboo» ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο

26 Χαξαθηεξηζηηθή ζηάζε αηόκνπ κε ΑΣ

27 Φπζηθνζεξαπεία γηα ΑΣ Ιδηαίηεξα ζεκαληηθή από ηελ πξώηε ζηηγκή ηεο δηάγλσζεο θαη θαζ όιε ηελ πνξεία ηεο αζζέλεηαο Σηόρνη θπζηθνζεξαπείαο: Μείσζε πόλνπ Μείσζε δπζθακςίαο Βειηίσζε θηλεηηθόηεηαο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο Γηαηήξεζε /επαλεθπαίδεπζε (ζσζηήο) ζηάζεο Βειηίσζε έθπηπμεο ζώξαθα Γηαηήξεζε /βειηίσζε θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο (fitness level) Γηαηήξεζε /βειηίσζε επεμίαο

28 Μέζνδνη & ηερληθέο (θπζηθνζεξαπείαο) Αζθήζεηο θηλεηηθόηεηαο /ROM ζπνλδπιηθήο ζηήιεο Αζθήζεηο /επαλεθπαίδεπζε ζηάζεο Δκβηνκεραληθέο παξεκβάζεηο /ζπκβνπιέο Λεηηνπξγηθή απνθαηάζηαζε /αζθήζεηο Αεξνβηθή άζθεζε Υδξνζεξαπεία Πξόγξακκα αζθήζεσλ γηα ην ζπίηη Άιιεο ηερληθέο? Να απνθεύγνληαη: Παξαηεηακέλε κάιαμε (π.ρ. εγθάξζηα κάιαμε) Έιμε Υπέξερνο Γηαζεξκία

Παζήζεης οζθσϊθής κοίρας ζπολδσιηθής ζηήιες (ΟΜΣΣ)

Παζήζεης οζθσϊθής κοίρας ζπολδσιηθής ζηήιες (ΟΜΣΣ) Παζήζεης οζθσϊθής κοίρας ζπολδσιηθής ζηήιες (ΟΜΣΣ) Δπδ. Μπίιιε Υπεύθυνη Μαθήματος Φπζηθνζεξαπεία Μπνζθειεηηθνύ Σπζηήκαηνο ΙΙ Παζήζεης οζθσϊθής κοίρας ζπολδσιηθής ζηήιες (ΟΜΣΣ) Πξνβιήκαηα δίζθνπ Ιζρηαιγία

Διαβάστε περισσότερα

Παζήζεηο σκηθήο δώλεο

Παζήζεηο σκηθήο δώλεο Παζήζεηο σκηθήο δώλεο ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΣΑΗ Ξεθηλάκε πάληνηε από ην ηζηνξηθό. Σα ζπκπηώκαηα είλαη: πόλνο, δπζθακςία, παξακόξθσζε, απώιεηα ιεηηνπξγηθόηεηαο. Ο πόλνο: ε πεξηνρή ηνπ ώκνπ απνηειεί εζηία πόλνπ πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μπνζθειεηηθέο παζήζεηο αγθώλα & θαξπνύ-άθξαο ρείξαο

Μπνζθειεηηθέο παζήζεηο αγθώλα & θαξπνύ-άθξαο ρείξαο Μπνζθειεηηθέο παζήζεηο αγθώλα & θαξπνύ-άθξαο ρείξαο Εςδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήματος Φςζικοθεπαπεία Μςοζκελεηικού Σςζηήμαηορ ΙΙ Παζήζεηο αγθώλα, θαξπνύ & άθξαο ρείξαο Έμσ επηθνλδπιίηηδα αγθώλα Ρεπκαηνεηδή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΔΥΟ ΜΙΥΑΛΗ ΦΤΙΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗ Επιγοναηιδομηπιαίορ πόνορ Αξιολόγηζη Θεπαπεία Ο επηγνλαηηδνκεξηαίνο πόλνο είλαη έλα από ηα πην ζπρλά εκθαληδόκελα επώδπλα ζύλδξνκα

Διαβάστε περισσότερα

Κακώζειρ πεπιθεπικών νεύπων

Κακώζειρ πεπιθεπικών νεύπων Κακώζειρ πεπιθεπικών νεύπων Τα πεπιθεπικά νεύπα είλαη είηε ακηγώο θηλεηηθά είηε ακηγώο αηζζεηηθά. Τα κεγαιύηεξα λεύξα είλαη κηθηά κε θηλεηηθνύο θαη αηζζεηηθνύο άμνλεο λα πνξεύνληαη ζε δηαθνξεηηθέο δεζκίδεο.

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ

Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ Μεηαβνιηζκόο ηωλ νζηώλ Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ Σα νζηά ππνζηεξίδνπλ θαη πξνζηαηεύνπλ ηα καιαθά κόξηα, κεηαθέξνπλ θνξηία θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ θίλεζε. Ο νζηίηεο ηζηόο είλαη απνζήθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΗΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΗ. Πποοπίζεται για: ΔΞΔΤΑΣΖ ΑΣΘΔΝΟΥΣ. ύνταξη: FOOT LEVELERS EMPLOYEE ACCOUNT 518 POCAHONTAS AVENUE ROANOKE, VA 24012 5403450008

ΕΤΡΗΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΗ. Πποοπίζεται για: ΔΞΔΤΑΣΖ ΑΣΘΔΝΟΥΣ. ύνταξη: FOOT LEVELERS EMPLOYEE ACCOUNT 518 POCAHONTAS AVENUE ROANOKE, VA 24012 5403450008 ΕΤΡΗΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΗ Πποοπίζεται για: ΔΞΔΤΑΣΖ ΑΣΘΔΝΟΥΣ ύνταξη: FOOT LEVELERS EMPLOYEE ACCOUNT 518 POCAHONTAS AVENUE ROANOKE, VA 24012 5403450008 Ημεπομηνία: Όλνκα: Ζκεξνκελία γέλλεζεο: Ύςνο: Βάξνο: Φύιν: Ζκεξνκελία

Διαβάστε περισσότερα

.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ... 157

.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ... 157 ΟΞΤ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΑΛΓΟ 6 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο Σηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπαϊωάλλνπ Πεπιεσόμενα.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ...

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα Γ. Κξεθνύθηαο MSc Μαθησιακά Αποτελέσματα Καηαλόεζε ησλ αληελδείμεσλ θαη ηεο δηαγλσζηηθήο ηξηάδαο Σπδήηεζεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο νμείαο νζθπαιγίαο ζύκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο νδεγίεο Δπίδεημε αληαιγηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο.. Ση είλαη ε νζηενπόξωζε; Η νζηενπόξσζε ( νζηά + πώξνη ) απνηειεί κία λόζν ζηελ νπνία ηα θόθαια γίλνληαη αδύλακα θαη εκθαλίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Ο Σ Ε Ο Π Ο Ρ Ω Η Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Δίλαη απνηέιεζκα: α) απμεκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕ ΣΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ. Αξγνζηόιη, 3 Ννεκβξίνπ 2013

ΟΙ ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕ ΣΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ. Αξγνζηόιη, 3 Ννεκβξίνπ 2013 ΟΙ ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕ ΣΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ Αξγνζηόιη, 3 Ννεκβξίνπ 2013 ΟΙ ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕ ΣΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ Πόηε ένας αζθενής πρέπει να απεσθύνεηαι ζε ρεσμαηολόγο Ενοτλήμαηα ποσ παραπέμποσν ζε ρεσμαηοπάθειες Πώς ανηιμεηωπίζονηαι

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηζη μςοζκελεηικού ζςζηήμαηορ

Αξιολόγηζη μςοζκελεηικού ζςζηήμαηορ Αξιολόγηζη μςοζκελεηικού ζςζηήμαηορ Εςδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήματος Φςζικοθεπαπεία Μςοζκελεηικού Σςζηήμαηορ ΙΙ Βαζικέρ απσέρ αξιολόγηζη μςοζκελεηικού ζςζηήμαηορ (Με έμυαση στην αξιολόγηση της ΟΜΣΣ) 1. Τπνθεηκεληθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Η αξθνείδσζε είλαη κία πνιπζπζηεκαηηθή λόζνο άγλσζηεο αηηηνινγίαο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ. Ανέζηης Κ. Γεωργιάδης Ορθοπαιδικός - Φειροσργός

ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ. Ανέζηης Κ. Γεωργιάδης Ορθοπαιδικός - Φειροσργός ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ Ανέζηης Κ. Γεωργιάδης Ορθοπαιδικός - Φειροσργός ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ Απνηεινύλ 3 δηαθνξεηηθέο θαθώζεηο ηνπ κπνζθειεηηθνύ ζπζηήκαηνο Αλάινγα κε ηνλ κεραληζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΕ ΚΑΘ ΠΩ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΖΟΝΣΑΘ ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΑ ΟΘ ΚΑΣΕΣΡΑΜΜΕΝΕ ΑΡΘΡΩΕΘ. Μπνπδηθάθνο Μηραήι Οξζνπεδηθόο Γ.Ν.Κεθαινληάο

ΠΟΣΕ ΚΑΘ ΠΩ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΖΟΝΣΑΘ ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΑ ΟΘ ΚΑΣΕΣΡΑΜΜΕΝΕ ΑΡΘΡΩΕΘ. Μπνπδηθάθνο Μηραήι Οξζνπεδηθόο Γ.Ν.Κεθαινληάο ΠΟΣΕ ΚΑΘ ΠΩ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΖΟΝΣΑΘ ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΑ ΟΘ ΚΑΣΕΣΡΑΜΜΕΝΕ ΑΡΘΡΩΕΘ Μπνπδηθάθνο Μηραήι Οξζνπεδηθόο Γ.Ν.Κεθαινληάο πλεζέζηεξεο αηηίεο θαηαζηξνθήο ησλ αξζξώζεσλ: 1) Δθθπιηζηηθή αξζξίηηδα (νζηεναξζξίηηδα) 2)

Διαβάστε περισσότερα

. Κνηδακπαζάθεο Πιαζηηθόο Χεηξνπξγόο. Οδεγόο. Αηζζεηηθήο Πιαζηηθήο Χεηξνπξγηθήο

. Κνηδακπαζάθεο Πιαζηηθόο Χεηξνπξγόο. Οδεγόο. Αηζζεηηθήο Πιαζηηθήο Χεηξνπξγηθήο . Κνηδακπαζάθεο Πιαζηηθόο Χεηξνπξγόο Οδεγόο Αηζζεηηθήο Πιαζηηθήο Χεηξνπξγηθήο ΑΘΗΝΑ 2009 Ρηλνπιαζηηθή Ρηλνπιαζηηθή είλαη ε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε πνπ επηηπγράλεη ηελ αλάπιαζε ηεο κύηεο κε ζηόρν ηελ ηξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 10 o Ξεξηερόκελα 10.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 280 10.2 ΠΑΡΑΓΟΛΣΔ ΘΗΛΓΤΛΟΤ ΓΗΑ ΚΔΣΔΓΥΔΗΡΖΣΗΘΔ ΠΛΔΤΚΟΛΗΘΔ ΔΠΗΠΙΟΘΔ... 280 10.3 ΘΑΠΛΗΚΑ ΘΑΗ ΑΛΑΗΘΖΗΑ... 282 10.3.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Εμσζσκαηηθή ζεξαπεία θξνπζηηθώλ θπκάησλ, πηεδνειεθξηθήο παξαγσγήο, ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ ηππηθώλ ελδείμεσλ από ηε DIGEST Μεζνπξόζεζκα απνηειέζκαηα

Εμσζσκαηηθή ζεξαπεία θξνπζηηθώλ θπκάησλ, πηεδνειεθξηθήο παξαγσγήο, ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ ηππηθώλ ελδείμεσλ από ηε DIGEST Μεζνπξόζεζκα απνηειέζκαηα Εμσζσκαηηθή ζεξαπεία θξνπζηηθώλ θπκάησλ, πηεδνειεθξηθήο παξαγσγήο, ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ ηππηθώλ ελδείμεσλ από ηε DIGEST Μεζνπξόζεζκα απνηειέζκαηα Ειζαγφγή Η εμσζσκαηηθή ζεξαπεία θξνπζηηθώλ θπκάησλ (ESWT)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΕ ΘΕΩΡΟΤΜΕ ΠΩ ΕΝΑ ΠΑΘΔΘ ΕΜΦΑΝΘΖΕΘ ΔΘΑΣΑΡΑΥΗ ΕΛΛΕΘΜΜΑΣΘΚΗ ΠΡΟΟΥΗ ;

ΠΟΣΕ ΘΕΩΡΟΤΜΕ ΠΩ ΕΝΑ ΠΑΘΔΘ ΕΜΦΑΝΘΖΕΘ ΔΘΑΣΑΡΑΥΗ ΕΛΛΕΘΜΜΑΣΘΚΗ ΠΡΟΟΥΗ ; 1 ΠΟΣΕ ΘΕΩΡΟΤΜΕ ΠΩ ΕΝΑ ΠΑΘΔΘ ΕΜΦΑΝΘΖΕΘ ΔΘΑΣΑΡΑΥΗ ΕΛΛΕΘΜΜΑΣΘΚΗ ΠΡΟΟΥΗ ; Ένα παιδί με ελλειμμαηική προζοτή παροσζιάδει 6 ή και περιζζόηερα από ηα παρακάηω ταρακηεριζηικά: (1) λα εκπιαθεί θαη λα νινθιεξώζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο. Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα:

Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο. Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα: Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα: a. - Σε πεξίπησζε πνπ ε ηξνπνπνίεζε επεξεάδεη ην ιηπώδε ηζηό, ην επίπεδν ηεο ρνιεζηεξόιεο

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΟΡΦΗΔ ΝΤΥΗΩΝ ΚΑΗ ΠΑΘΖΔΗ

ΓΤΜΟΡΦΗΔ ΝΤΥΗΩΝ ΚΑΗ ΠΑΘΖΔΗ ΓΤΜΟΡΦΗΔ ΝΤΥΗΩΝ ΚΑΗ ΠΑΘΖΔΗ Δίκαζηε ζε ζέζε, λα δηαγλώζνπκε, λα πξνιάβνπκε θαη ηαπηόρξνλα λα αληηκεησπίζνπκε όια ηα πξνβιήκαηα ησλ πειαηώλ καο. Ζ κόξθσζε, ε γλώζε θαη ε ζπλερείο ελεκέξσζε, καο δίλνπλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ"

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ  Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ MARKETING ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 ΟΞΕΙΑ ΔΤΠΝΟΙΑ 4 ο Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

Διαβάστε περισσότερα

Ομεία Κνηιία. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΤΡΘΑΚΘΔΗ, MD, PhD, ΕΠΘΜΕΛΗΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ, ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΑΜΦΘΑ

Ομεία Κνηιία. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΤΡΘΑΚΘΔΗ, MD, PhD, ΕΠΘΜΕΛΗΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ, ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΑΜΦΘΑ Ομεία Κνηιία ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΤΡΘΑΚΘΔΗ, MD, PhD, ΕΠΘΜΕΛΗΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ, ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΑΜΦΘΑ Ομεία Κνηιία ΟΞΕΘΑ ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΟΘΛΘΑ α) ΟΞΕΘΑ ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΟΘΛΘΑ β) ΟΞΕΘΑ ΑΓΕΘΟΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΟΘΛΘΑ γ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ Πεξηερόκελα Δηζαγσγή Απηό ην βηβιηάξην ζα είλαη ρξήζηκν αλ εζείο ή θάπνην άιιν άηνκν από ην νηθνγελεηαθό ή ην θηιηθό ζαο πεξηβάιινλ έρεη δηαγλσζζεί κε θαξθίλν

Διαβάστε περισσότερα