Μσοζκελεηικές Eκδηλώζεις Δνδοκρινικών Νοζημάηων. ΒΑΓΔΝΑΚΗΣ Απόζηολος Δλδνθξηλνιόγνο νκόηηκνο θαζεγεηήο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μσοζκελεηικές Eκδηλώζεις Δνδοκρινικών Νοζημάηων. ΒΑΓΔΝΑΚΗΣ Απόζηολος Δλδνθξηλνιόγνο νκόηηκνο θαζεγεηήο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ"

Transcript

1 Μσοζκελεηικές Eκδηλώζεις Δνδοκρινικών Νοζημάηων ΒΑΓΔΝΑΚΗΣ Απόζηολος Δλδνθξηλνιόγνο νκόηηκνο θαζεγεηήο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

2

3 Μσοζκελεηικές Eκδηλώζεις Δνδοκρινικών Νοζημάηων Σακταρώδης Γιαβήηης

4 Μπνζθειεηηθέο εθδειώζεηο ηνπ Γ. ύλδξνκν θαξπηαίνπ ζσιήλνο ύζπαζε Dupuytren Γάθηπινο δίθελ ζθαλδάιεο όπινπ (Flexor tendosynovitis, trigger finger) Γηαβεηηθή ζθιεξνδαθηπιία Αζβεζηνπνηόο πεξηαξζξίηηο ηνπ ώκνπ πκθπηηθή ζπιαθίηηο

5 Μπνζθειεηηθέο εθδειώζεηο ηνπ Γ.(2) Γηάρπηνο ηδηνπαζήο ππεξόζησζηο Πεξηνξηζκόο θηλεηηθόηεηνο ησλ αξζξώζεσλ Αληαλαθιαζηηθή ζπκπαζεηηθή δπζηξνθία( Reflex sympathetic dystrophy) Πεξηθεξηαθή κεηαλαζηεπηηθή νζηενπόξσζε(regional migratory osteoporosis) Γηαβεηηθή ακπνηξνθία Μπτθό έκθξαθην

6 Μπνζθειεηηθέο εθδειώζεηο ηνπ Γ. (3) Νεπξνπαζεηηθή αξζξνπάζεηα Οζηενπόξσζε Θσξαθηθή ξηδνπάζεηα( Thoracic radiculopathy) Οθζαικνπιεγία

7 Μπνζθειεηηθέο εθδειώζεηο ηνπ Γ. ύλδξνκν θαξπηαίνπ ζσιήλνο ύζπαζε Dupuytren Γάθηπινο δίθελ ζθαλδάιεο όπινπ (Flexor tendosynovitis, trigger finger) Γηαβεηηθή ζθιεξνδαθηπιία Αζβεζηνπνηόο πεξηαξζξίηηο ηνπ ώκνπ πκθπηηθή ζπιαθίηηο

8

9 ύλδξνκν θαξπηαίνπ ζσιήλνο Πόλνο θαη παξαηζζεζία ζηνλ αληίρεηξα,δείθηε, κέζν δάθηπιν θαη θεξθηδηθή επηθάλεηα ηνπ παξάκεζνπ δαθηύινπ. Νπθηεξηλόο πόλνο Πόλνο θαηά ην γξάςηκν,θέληεκα, θάκςε-έθηαζε ηνπ θαξπνύ

10

11

12 ύλδξνκν Καξπηαίνπ σιήλνο(2) Αηξνθία ζέλαξνο Σημεία Αδπλακία γξαςίκαηνο θαη θξαηήκαηνο κηθξώλ αληηθεηκέλσλ θαη θνύκπσκα μεθνύκπσκα ελδπκάησλ Ηoffmal-Tinel test ζεηηθό Γνθηκαζία Ophalen ζεηηθή Παζνινγηθή ηαρύηεο αγσγήο κέζνπ λεύξνπ MRI: εκεία πίεζεο κέζνπ λεύξνπ

13

14

15 ύλδξνκν Kαξπηαίνπ σιήλνο(3) Θεξαπεία ΝSAD, ιίγε σθέιεηα Σνπηθή έλεζε ζηεξνεηδώλ Δγρείξεζε( απνζπκπίεζε ηνπ λεύξνπ)

16 Μπνζθειεηηθέο εθδειώζεηο ηνπ Γ. ύλδξνκν θαξπηαίνπ ζσιήλνο ύζπαζε Dupuytren Γάθηπινο δίθελ ζθαλδάιεο όπινπ (Flexor tendosynovitis, trigger finger) Γηαβεηηθή ζθιεξνδαθηπιία Αζβεζηνπνηόο πεξηαξζξίηηο ηνπ ώκνπ πκθπηηθή ζπιαθίηηο

17 ύζπαζε Dupuitren Πξννδεπηηθή ίλσζε παιακηαίαο πεξηηνλίαο ηα 16-42% ησλ πεξηπηώζεσλ Γ ηύπνπ 2 Αλώδπλε ζπλέπεηα Γπζθακςία δαθηύισλ Θεξαπεία Αζθήζεηο Σνπηθα ζηεξνεηδή Δγρείξεζε ζε ζνβαξέο πεξηπηώζεηο

18

19

20 Μπνζθειεηηθέο εθδειώζεηο ηνπ Γ. ύλδξνκν θαξπηαίνπ ζσιήλνο ύζπαζε Dupuytren Γάθηπινο δίθελ ζθαλδάιεο όπινπ (Flexor tenosynovitis, trigger finger) Γηαβεηηθή ζθιεξνδαθηπιία Αζβεζηνπνηόο πεξηαξζξίηηο ηνπ ώκνπ πκθπηηθή ζπιαθίηηο

21 Γάκησλος δίκην ζκανδάλης όπλοσ (Flexor tenosynovitis, trigger finger) Σελνληνζπιαθίηηο θακπηήξνο ηέλνληνο δαθηύινπ ρεηξόο Πόλνο θαη αδπλακία έθηαζεο ηνπ δαθηύινπ Αίζζεζε θξηγκνύ (snapping) θαηά ηελ θάκςε ηνπ δαθηύινπ Γηαβεηηθνί: πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο δάθηπινη Θεξαπεία Απηνταζε ζπρλή Σνπηθά ζηεξνεηδή Αζθήζεηο κεηά ηελ ύθεζε ησλ ζπκπησκάησλ

22

23

24

25 Μπνζθειεηηθέο εθδειώζεηο ηνπ Γ. ύλδξνκν θαξπηαίνπ ζσιήλνο ύζπαζε Dupuytren Γάθηπινο δίθελ ζθαλδάιεο όπινπ (Flexor tenosynovitis, trigger finger) Γηαβεηηθή ζθιεξνδαθηπιία Αζβεζηνπνηόο πεξηαξζξίηηο ηνπ ώκνπ πκθπηηθή ζπιαθίηηο

26 Γηαβεηηθή ζθιεξνδαθηπιία Πάρπλζε θαη θεξώδεο εκθάληζε ηεο ξαρηαίαο επηθαλείαο ησλ δαθηύισλ Πεξηνξηζκόο θηλεηηθόηεηνο ησλ δαθηύισλ Απνπζία ζπκησκάησλ Reynauld. Απνπζία έιθνπο, αζβεζηώζεσλ θαη απηναληηζσκάησλ ζθιεξνδέξκαηνο Οπηηθή νκνηόηεο κε ζθιεξόδεξκα

27 Μπνζθειεηηθέο εθδειώζεηο ηνπ Γ ύλδξνκν θαξπηαίνπ ζσιήλνο ύζπαζε Dupuytren Γάθηπινο δίθελ ζθαλδάιεο όπινπ (Flexor tendosynovitis, trigger finger) Γηαβεηηθή ζθιεξνδαθηπιία Αζβεζηνπνηόο πεξηαξζξίηηο ηνπ ώκνπ πκθπηηθή ζπιαθίηηο

28 Αζβεζηνπνηόο πεξηαξζξίηηο ηνπ ώκνπ θαη πκθπηηθή ζπιαθίηηο πκθύζεηο αξζξηθνύ ζπιάθνπ( frozen shoulder) Γηαβεηηθνί: 19-29% Κνηλόο πιεζπζκόο: 5% Αζβεζηνπνηόο πεξηαξζξίηηο: 3-4 θνξέο ζπρλόηεξε ζηνπο δηαβεηηθνύο

29 Μπνζθειεηηθέο εθδειώζεηο ηνπ Γ.(2) Γηάρπηνο ηδηνπαζήο ππεξόζησζηο Πεξηνξηζκόο θηλεηηθόηεηνο ησλ αξζξώζεσλ Αληαλαθιαζηηθή ζπκπαζεηηθή δπζηξνθία( Reflex sympathetic dystrophy) Πεξηθεξηαθή κεηαλαζηεπηηθή νζηενπόξσζε(regional migratory osteoporosis) Γηαβεηηθή ακπνηξνθία Μπτθό έκθξαθην

30 Γηάρπηνο Ιδηνπαζήο θειεηηθή Τπεξόζησζηο Δλζεζνπάζεηα πξνζβάινπζα θεληξηθό θαη πεξηθεξηθό ζθειεηό( 24% ησλ δηαβεηηθώλ) Πξνζβνιή ηνπιάρηζηνλ ηεζζάξσλ ζπλερώλ ζπνλδύισλ Απνπζία αγθπιώζεσλ Γηαηήξεζε ηνπ ύςνπο ησλ κεζνζπνλδπιίσλ δηαζηεκάησλ

31

32

33 Μπνζθειεηηθέο εθδειώζεηο ηνπ Γ.(2) Γηάρπηνο ηδηνπαζήο ππεξόζησζηο Πεξηνξηζκόο θηλεηηθόηεηνο ησλ αξζξώζεσλ Αληαλαθιαζηηθή ζπκπαζεηηθή δπζηξνθία( Reflex sympathetic dystrophy) Πεξηθεξηαθή κεηαλαζηεπηηθή νζηενπόξσζε(regional migratory osteoporosis) Γηαβεηηθή ακπνηξνθία Μπτθό έκθξαθην

34 Πεξηνξηζκόο Κηλεηηθόηεηνο ησλ Αξζξώζεσλ Πεξηνξηζκόο θηλεηηθόηεηνο ησλ κηθξώλ αξζξώζεσλ ρεηξώλ-πνδώλ Πάρπλζε θαη θεξώδεο εκθάληζε ηεο ξαρηαίαο επηθαλείαο ησλ δαθηύισλ 8-58% ησλ δηαβεηηθώλ ηύπνπ 1 θαη 2 πζρεηίδεηαη κε ηελ Α1c αηκνζθαηξίλε θαη ηελ δηάξθεηα ηνπ δηαβήηνπ Αλώδπλε θαηάζηαζε Αίηην: παζνινγηθό θνιιαγόλν Γηάγλσζε: ην ζεκείν ηνπ πξνζεπρνκέλνπ, ζεκείν ηνπ ηξαπεδηνύ

35

36 Πεξηνξηζκόο θηλεηηθόηεηνο ησλ αξζξώζεσλ(2) Φπζηνζεξαπεία Θεξαπεία Πεληθηιακίλε, ακηλνγινπηεζηκίδε, δελ σθεινύλ Καιή ξύζκηζε ηνπ Γ

37 Μπνζθειεηηθέο εθδειώζεηο ηνπ Γ.(2) Γηάρπηνο ηδηνπαζήο ππεξόζησζηο Πεξηνξηζκόο θηλεηηθόηεηνο ησλ αξζξώζεσλ Αληαλαθιαζηηθή ζπκπαζεηηθή δπζηξνθία ( Reflex sympathetic dystrophy) Πεξηθεξηαθή κεηαλαζηεπηηθή νζηενπόξσζε(regional migratory osteoporosis) Γηαβεηηθή ακπνηξνθία Μπτθό έκθξαθην

38 Ανηανακλαζηική Σσμπαθηηική Γσζηροθία (Reflex Sympathetic Dystrophy) Iζρπξόο πόλνο ή αίζζεκα θαύζνπ ζηελ άθξα ρείξα ή πόδα κε ζπλνδό νίδεκα, ηξνθηθέο κεηαβνιέο ζην δέξκα θαη αγγεηνθηλεηηθέο δηαηαξαρέο. πρλά ακθνηεξόπιεπξε πξνζβνιή Σνπηθή νζηενπόξσζε ρέζε κε Γ ακθίβνιε Νέα νλνκαζία: Complex Regional Pain Syndrome

39 Ανηανακλαζηική Σσμπαθηηική Γσζηροθία (Reflex Sympathetic Dystrophy) (2) Θεξαπεία πκπαζεηηθνιπηηθά θάξκαθα Block ζπκπαζεηηθώλ γαγγιίσλ Γηθσζθνληθά ελδνθιεβίσο

40 Μπνζθειεηηθέο εθδειώζεηο ηνπ Γ.(2) Γηάρπηνο ηδηνπαζήο ππεξόζησζηο Πεξηνξηζκόο θηλεηηθόηεηνο ησλ αξζξώζεσλ Αληαλαθιαζηηθή ζπκπαζεηηθή δπζηξνθία( Reflex sympathetic dystrophy) Παξνδηθή Μεηαλαζηεπηηθή Οζηενπόξσζε (Regional Μigratory Οsteoporosis) Γηαβεηηθή ακπνηξνθία Μπτθό έκθξαθην

41 Παροδική Μεηαναζηεσηική Οζηεοπόρωζη (Regional Μigratory Οsteoporosis) ρεηηθά ζπλήζεο λόζνο, άγλσζηε ζε πνιινύο. Αγλώζηνπ αηηηνινγίαο πγρέεηαη κε ηελ νζηενλέθξσζε Ολνκαηνινγία ζπγθερπκέλε: Παξνδηθή νζηενπόξσζε, ζύλδξνκν νηδήκαηνο κπεινύ ησλ νζηώλ, παξνδηθή κεηαλαζηεπηηθή νζηενπόξσζε. Πξνζβάιεη θαηά πξνηίκεζε εγθύνπο θαη κεζήιηθεο άλδξεο (Α/Γ 3/1). ρέζε κε Γ νρη ζίγνπξε Πξνζβαιόκελα νζηά: ηα θέξνληα ην βάξνο (Ιζρία,γόλαηα, νζηά ηνπ άθξνπ πνδόο

42 Παροδική Μεηαναζηεσηική Οζηεοπόρωζη (Regional Μigratory Οsteoporosis) (2) Γηάξθεηα: 8-12 Δβδνκάδεο ε θαί κήλεο Τπνηξνπέο ζρεηηθά ζπρλέο Υαξαθηεξηζηηθό: ν κεηαλαζηεπηηθόο ραξαθηήξαο πλππάξρεη ελίνηε κε ηελ θιαζζηθή νζηενπόξσζε Απηντώκελε λόζνο ρσξίο ζπλέπεηεο (ζπλήζσο)

43 Παροδική Μεηαναζηεσηική Οζηεοπόρωζη (Regional Μigratory Οsteoporosis) (3) Κιηληθή εηθόλα Ομεία θάζηο (1-3 κήλεο): πόλνο ζηελ βάδηζε αιιά θαη ζηήλ εξεκία, πεξηνξηζκόο θαη άιγνο ζηελ παζεηηθή θίλεζε ηεο αξζξώζεσο Τπνμεία θάζηο:(4-5 κήλεο): ζηαδηαθή ύθεζε ηνπ πόλνπ θαη πιήξεο απνδξνκή ησλ ζπκησκάησλ

44 Παροδική Μεηαναζηεσηική Οζηεοπόρωζη (Regional Μigratory Οsteoporosis) (4) Δξγαζηεξηαθά επξήκαηα Φπζηνινγηθόο βηνρεκηθόο θαη νξνινγηθόο έιεγρνο MRI: δηάρπην εθηεηακέλν νίδεκα (θεθαιή κεξηαίνπ ή κεξηαίνπ θνλδύινπ ζην γόλαην) Έιιεηςε ηνπ ζεκείνπ ηεο εκηζειήλνπ ραξαθηεξηζηηθό ηεο νζηενλέθξσζεο Απιή αθηηλνγξαθία κε δηαγλσζηηθή Αύμεζε πξνζιήςεσο ηνπ ξαδηνθαξκάθνπ ζηελ πάζρνπζα άξζξσζε ζην ζπηλζεξνγξάθεκα

45 Περιθεριακή Μεηαναζηεσηική Οζηεοπόρωζη (Regional Μigratory Οsteoporosis) (5) Θεξαπεία ΟΥΙ ρεηξνπξγείν! Αλαιγεηηθά ΝSAD Bαθηεξίεο (παηεξίηζεο) Γηθσζθνληθά ελδνθιεβίσο (ζεξαπεία εθινγήο)

46

47

48

49

50 Μπνζθειεηηθέο εθδειώζεηο ηνπ Γ.(2) Γηάρπηνο ηδηνπαζήο ππεξόζησζηο Πεξηνξηζκόο θηλεηηθόηεηνο ησλ αξζξώζεσλ Αληαλαθιαζηηθή ζπκπαζεηηθή δπζηξνθία( Reflex sympathetic dystrophy) Πεξηθεξηαθή κεηαλαζηεπηηθή νζηενπόξσζε(regional migratory osteoporosis) Γηαβεηηθή ακπνηξνθία Μπτθό έκθξαθην

51 Μπνζθειεηηθέο εθδειώζεηο ηνπ Γ.(2) Γηάρπηνο ηδηνπαζήο ππεξόζησζηο Πεξηνξηζκόο θηλεηηθόηεηνο ησλ αξζξώζεσλ Αληαλαθιαζηηθή ζπκπαζεηηθή δπζηξνθία( Reflex sympathetic dystrophy) Πεξηθεξηαθή κεηαλαζηεπηηθή νζηενπόξσζε(regional migratory osteoporosis) Γηαβεηηθή ακπνηξνθία Μπτθό έκθξαθην

52 Γηαβεηηθό Μπτθό Έκθξαθην πάληα επηπινθή δηαβήηνπ Άζρεην κε αζεξνεκβνιηθό επηζόδεην ή κε απόθξαμε κεγάινπ αγγείνπ Πξνζβάιεη ζπλήζσο κεξό ή γαζηξνθλεκία Κιηληθή εηθόλα: νμύ άιγνο νίδεκα, επαηζζεζία ελίνηε ππξεηόο, αύμεζε CPK. Γηάγλσζε: ΜRI, βηνςία κπόο.

53 Γηαβεηηθό Μπτθό Έκθξαθην(2) Γιαθορική Γιάγνωζη Πνιπκπνζίηηο Γαγγξαηλσδεο κπνζίηηο Νεθξσηηθή πεξηηνλίηηο κπόο Φιεβνζξόκβσζε Δλδνκπτθό αηκάησκα Θεραπεία: Αλάπαπζε, αλαιγεηηθά,αληηαηκνπεηαιηαθά, NSAD, ρεηξνπξγηθή ζεξαπεία, νρη θπζηνζεξαπεία, Πξνγλσζε: θαιή

54 Μπνζθειεηηθέο εθδειώζεηο ηνπ Γ. (3) Νεπξνπαζεηηθή αξζξνπάζεηα Οζηενπόξσζε Θσξαθηθή ξηδνπάζεηα( Thoracic radiculopathy) Οθζαικνπιεγία

55 Νεπξνπαζεηηθή Αξζξνπάζεηα (Charcot Joint) Αίηην: πεξηθεξηθή δηαβεηηθή λεπξνπάζεηα θαη κηθξναγγεηνπάζεηα Αξζξώζεηο: Άθξνπ πνδόο θαη αζηξαγάινπ πρλόηεο : 1/700 ησλ δηαβεηηθώλ,ακθνηεξόπιεπξε 20% Δηθόλα: εμάιεηςε ηεο πνδηθήο θακάξαο θαη αηζζεηηθόηεηνο, νίδεκα, εξπζξόηεο, αύμεζε ηνπηθήο ζεξκνθξαζίαο, αλώδπλε. Θεξαπεία: βαθηεξίεο, ζπληεξεηηθή ζεξαπεία, δηθσζθνληθά, ρεηξνπξγηθή αληηκεηώπηζε

56

57

58 Μπνζθειεηηθέο εθδειώζεηο ηνπ Γ. (3) Νεπξνπαζεηηθή αξζξνπάζεηα Οζηενπόξσζε Θσξαθηθή ξηδνπάζεηα( Thoracic radiculopathy) Οθζαικνπιεγία

59 Οζηενπόξσζε Γελ είλαη βέβαην όηη ν Γ ηύπνπ 2 πξνδηαζέηεη ζε νζηενπόξσζε Πξνθπιάζζεη ε ζπλνδόο παρπζαξθία; ηνλ ηύπν 1 επμεκέλε επίπησζε

60

61 Μπνζθειεηηθέο εθδειώζεηο ηνπ Γ. (3) Νεπξνπαζεηηθή αξζξνπάζεηα Οζηενπόξσζε Θσξαθηθή ξηδνπάζεηα( Thoracic radiculopathy) Οθζαικνπιεγία

62 Θσξαθηθή Ρηδνπάζεηα( Thoracic Radiculopathy) Ομύο δσζηεξνεηδήο πόλνο ζε έλα ή πεξηζζόηεξα ζσξαθηθά λεπξνηόκηα (Σ4-Σ12) αθνινπζνύκελνο από παξαηζζεζία ή ππαηζζεζία ύγρπζε κε ζπιαγρληθό ελδνζσξαθηθό ή θνηιηαθό πξόβιεκα Παξαηεξείηαη ζπρλόηεξα κε ηελ έλαξμε ηεο ηλζνπιηλνζεξαπείαο Γηάγλσζε κε ΗΜΓ Απηντώκελε λόζνο

63

64 Μπνζθειεηηθέο εθδειώζεηο ηνπ Γ. (3) Νεπξνπαζεηηθή αξζξνπάζεηα Οζηενπόξσζε Θσξαθηθή ξηδνπάζεηα( Thoracic radiculopathy) Οθζαικνπιεγία

65 Μσοζκελεηικές Eκδηλώζεις Δνδοκρινικών Νοζημάηων Θπξενεηδήο Θπξενηνμίθσζε Τπνζπξενεηδηζκόο

66 Θπξενηνμίθσζε Θπξενεηδηθή αθξνπαρεία Κελξνκειηθή αδπλακία Τπνθαιηαηκηθή πεξηνδηθή παξάιπζε Οζηενπόξσζε

67

68 Τπνζπξενεηδηζκόο ύλδξνκν θαξπηαίνπ ζσιήλνο Γηάρπηεο αζξαιγίεο Τπνζπξενεηδηθή κπνπάζεηα Αύμεζε CPK Μπαιγίεο- Κξάκπεο Μπννίδεκα Κελξνκειηθή κπνπάζεηα Ραβδνκπόιπζε Μπτθή ππεξηξνθία (Hoffmann s syndrome)

69 Νόζνο Adisson- Τπεξαιδνζηεξνληζκόο Μπτθή αδπλακία

70 ύλδξνκν Cushing Μπτθή αδπλακία αηξνθία Οζηενπόξσζε

71

72 Τπεξπαξαζπξενεηδηζκόο Οζηενπόξσζε-νζηηθά άιγε Μπτθή αδπλακία-κπαιγίεο Υνλδξαζβέζησζε- ςεπδνπνδάγξα Οπξηθή αξζξίηηο

73

74

75 Sjogren s Syndrome 10-70% ησλ αζζελώλ έρνπλ ζεηηθά ζπξενεηδηθά απηναληηζώκαηα ε 506 αζζελείο κε SS: 17% ππνζπξενεηδηθνί 6% ππεξζπξενεηδηθνί 29% δηάθνξεο ζπξενεηδνπάζεηεο

76 Τπόθπζε- Μεγαιαθξία Αζξαιγίεο-γόλαηα, ώκνη Γπζθακςία, νίδεκα αξζξώζεσλ, θξηγκνί Τγξό ζηελ αξζξηθή θνηιόηεηα Τπεξεθηαζηκόηεο αξζξώζεσλ Κπθνζθνιίσζηο Γηάρπηνο ζθειεηηθή ππεξόζησζε(20%) Πόλνο ζηελ θξνηαθνγλαζηθή αξζξσζε Υνλξνζηεξληθή ππεξπιαζία ύλδξνκν θαξπηαίνπ ζσιήλνο

77

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε

Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία. Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Σαξθνείδσζε Γηάγλσζε θαη Θεξαπεία Καηεπίνα Μανίκα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Η αξθνείδσζε είλαη κία πνιπζπζηεκαηηθή λόζνο άγλσζηεο αηηηνινγίαο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ. Ανέζηης Κ. Γεωργιάδης Ορθοπαιδικός - Φειροσργός

ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ. Ανέζηης Κ. Γεωργιάδης Ορθοπαιδικός - Φειροσργός ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ Ανέζηης Κ. Γεωργιάδης Ορθοπαιδικός - Φειροσργός ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ, ΔΙΑΣΡΕΜΜΑΣΑ, ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΣΑ Απνηεινύλ 3 δηαθνξεηηθέο θαθώζεηο ηνπ κπνζθειεηηθνύ ζπζηήκαηνο Αλάινγα κε ηνλ κεραληζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Ο Σ Ε Ο Π Ο Ρ Ω Η Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Δίλαη απνηέιεζκα: α) απμεκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΔΥΟ ΜΙΥΑΛΗ ΦΤΙΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗ Επιγοναηιδομηπιαίορ πόνορ Αξιολόγηζη Θεπαπεία Ο επηγνλαηηδνκεξηαίνο πόλνο είλαη έλα από ηα πην ζπρλά εκθαληδόκελα επώδπλα ζύλδξνκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο.. Ση είλαη ε νζηενπόξωζε; Η νζηενπόξσζε ( νζηά + πώξνη ) απνηειεί κία λόζν ζηελ νπνία ηα θόθαια γίλνληαη αδύλακα θαη εκθαλίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηζη μςοζκελεηικού ζςζηήμαηορ

Αξιολόγηζη μςοζκελεηικού ζςζηήμαηορ Αξιολόγηζη μςοζκελεηικού ζςζηήμαηορ Εςδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήματος Φςζικοθεπαπεία Μςοζκελεηικού Σςζηήμαηορ ΙΙ Βαζικέρ απσέρ αξιολόγηζη μςοζκελεηικού ζςζηήμαηορ (Με έμυαση στην αξιολόγηση της ΟΜΣΣ) 1. Τπνθεηκεληθή

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 ΟΞΕΙΑ ΔΤΠΝΟΙΑ 4 ο Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Παξνπζίαζε Οξηζκόο θαη επηδεκηνινγία Παζνθπζηνινγία Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια

Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια Πεξηγξάθεθε πξώηε θνξά από ηνλ Thomas Addison πρλόηεξε αηηία ηόηε ε θπκαηίσζε,ηώξα ε απηναλνζία (70-90%), ε ππααλάπηπθηεο ρώξεο πξώηε αηηία ε θπκαηίσζε θαη νη κπθεηηαζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΕ ΚΑΘ ΠΩ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΖΟΝΣΑΘ ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΑ ΟΘ ΚΑΣΕΣΡΑΜΜΕΝΕ ΑΡΘΡΩΕΘ. Μπνπδηθάθνο Μηραήι Οξζνπεδηθόο Γ.Ν.Κεθαινληάο

ΠΟΣΕ ΚΑΘ ΠΩ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΖΟΝΣΑΘ ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΑ ΟΘ ΚΑΣΕΣΡΑΜΜΕΝΕ ΑΡΘΡΩΕΘ. Μπνπδηθάθνο Μηραήι Οξζνπεδηθόο Γ.Ν.Κεθαινληάο ΠΟΣΕ ΚΑΘ ΠΩ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΖΟΝΣΑΘ ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΑ ΟΘ ΚΑΣΕΣΡΑΜΜΕΝΕ ΑΡΘΡΩΕΘ Μπνπδηθάθνο Μηραήι Οξζνπεδηθόο Γ.Ν.Κεθαινληάο πλεζέζηεξεο αηηίεο θαηαζηξνθήο ησλ αξζξώζεσλ: 1) Δθθπιηζηηθή αξζξίηηδα (νζηεναξζξίηηδα) 2)

Διαβάστε περισσότερα

Μεζαιαδίλε/ ζνπιθαζαιαδίλε ζηηο ΗΦΝΔ- πξνθπιάμεηο

Μεζαιαδίλε/ ζνπιθαζαιαδίλε ζηηο ΗΦΝΔ- πξνθπιάμεηο Μεζαιαδίλε/ ζνπιθαζαιαδίλε ζηηο ΗΦΝΔ- πξνθπιάμεηο Αξραύιεο Δκ Δπηκ Α Α γαζηξ/θε θιηληθή επαγγειηζκόο Mesalazine (INN, BAN)=mesalamine (USAN) = 5-aminosalicylic acid (5-ASA) Γειώλσ όηη δελ έρσ ζύγθξνπζε

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ Η αλεκεπινγηά είλαη κηα νμεία ηνγελήο λόζνο, κε ραξαθηεξηζηηθό εμάλζεκα, πνπ πξνθαιείηαη από ηνλ ηό ηεο αλεκεπινγηάο- έξπεηα δσζηήξα (VZV), ν νπνίνο αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ. Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο

ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ. Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο Θέκαηα Ρεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα πνλδπιαξζξνπάζεηεο Αγθπινπνηεηηθή πνλδπιίηηδα Ψσξηαζηθή Αξζξίηηδα Αληηδξαζηηθή αξζξίηηδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΓΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΥΖΜΔΝΖ ΟΦΤΗΚΖ ΓΗΚΔΚΣΟΜΖ

ΤΝΓΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΥΖΜΔΝΖ ΟΦΤΗΚΖ ΓΗΚΔΚΣΟΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΝΔΤΡΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ:ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘ/ΣΖ ΘΔΟΓΧΡΟ ΜΑΡΑΕΗΧΣΖ ΤΝΓΡΟΜΟ ΑΠΟΣΤΥΖΜΔΝΖ ΟΦΤΗΚΖ ΓΗΚΔΚΣΟΜΖ ΛΗΑΡΟΠΟΤΛΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Νεπξνρεηξνπξγόο ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ

ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ Οπξηθή αξζξίηηδα ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ Ζ νπξηθή αξζξίηηδα θαη ε ςεπδνπξηθή αξζξίηηδα είλαη νη 2 ζπρλφηεξεο θξπζηαιινγελείο αξζξνπάζεηεο. Υαξαθηεξίδνληαη απφ ππνηξνπηάδνληα

Διαβάστε περισσότερα

HPV και Δέπμα. Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο. Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ

HPV και Δέπμα. Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο. Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ HPV και Δέπμα Καιακπαιίθεο Γεκήηξηνο Δπ.Καζεγεηήο Β Παλεπηζηεκηαθήο Γεξκαηνινγηθήο Αθξνδηζηνινγηθήο Κιηληθήο ΑΠΘ Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά HPV - Μεηαδίδνληαη εύθνια - Πξνζβάιινπλ δέξκα θαη βιελλνγόλνπο κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΗΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΗ. Πποοπίζεται για: ΔΞΔΤΑΣΖ ΑΣΘΔΝΟΥΣ. ύνταξη: FOOT LEVELERS EMPLOYEE ACCOUNT 518 POCAHONTAS AVENUE ROANOKE, VA 24012 5403450008

ΕΤΡΗΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΗ. Πποοπίζεται για: ΔΞΔΤΑΣΖ ΑΣΘΔΝΟΥΣ. ύνταξη: FOOT LEVELERS EMPLOYEE ACCOUNT 518 POCAHONTAS AVENUE ROANOKE, VA 24012 5403450008 ΕΤΡΗΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΗ Πποοπίζεται για: ΔΞΔΤΑΣΖ ΑΣΘΔΝΟΥΣ ύνταξη: FOOT LEVELERS EMPLOYEE ACCOUNT 518 POCAHONTAS AVENUE ROANOKE, VA 24012 5403450008 Ημεπομηνία: Όλνκα: Ζκεξνκελία γέλλεζεο: Ύςνο: Βάξνο: Φύιν: Ζκεξνκελία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ Γρ. Ιωάννης Γιονσζιώηης Φσζίαηρος Ιαηρός Αποκαηάζηαζης Γιδάκηωρ Πανεπιζηημίοσ Αθηνών Μεηεκπαιδεσθείς ζηη Γερμανία Σηλ. 6946-469759 e-mail: yannis_dionyssiotis@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο αναζηρέψιμης οπίζθιας εγκεθαλοπάθειας. [Posterior reversible encephalopathy

Σύνδρομο αναζηρέψιμης οπίζθιας εγκεθαλοπάθειας. [Posterior reversible encephalopathy 84 Σύνδρομο αναζηρέψιμης οπίζθιας εγκεθαλοπάθειας [Posterior reversible encephalopathy syndrome (PRES)] ζε άνδρα ηλικίας ηριάνηα εηών. Παροσζίαζη περιζηαηικού και αναζκόπηζη ηης βιβλιογραθίας Χάζοσ Ε 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ - ΔΙΑΣΑΡΑΥΕ ΕΠΙΘΤΜΙΑ - ΣΤΣΙΚΗ ΔΤΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ - ΠΡΟΩΡΗ ΕΚΠΕΡΜΑΣΙΗ Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ σηήξεο Κ. Αλδξεαδάθεο Αβξαάκ Γξαθφπνπινο πλεξγάζηεθαλ: Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ, Σέζζα Υξηζηνδνχινπ

Διαβάστε περισσότερα

Eλδόξακα 2012. Αλαζθόπεζε Νέωλ Δεδνκέλωλ Γηα ηελ ππόθπζε 2011. Καηεπίνα Σαπιδακη Ενδοκπινολόγορ. ΑΡΙΓΑΚΗ Κ.

Eλδόξακα 2012. Αλαζθόπεζε Νέωλ Δεδνκέλωλ Γηα ηελ ππόθπζε 2011. Καηεπίνα Σαπιδακη Ενδοκπινολόγορ. ΑΡΙΓΑΚΗ Κ. Eλδόξακα 2012 Αλαζθόπεζε Νέωλ Δεδνκέλωλ Γηα ηελ ππόθπζε 2011 Καηεπίνα Σαπιδακη Ενδοκπινολόγορ. Τπόθπζε 2011 Μεγαιαθξία Cushing s Disease Σπραηώκαηα Τπόθπζε Πξνιαθηίλσκα Gluco corticoid s Pulsatility Αδελώκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗ ΑΚΜΗ. ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΑΒΔΣΗ Γεξκαηνιόγνο- Αθξνδηζηνιόγνο asvesmed@otenet. gr

ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗ ΑΚΜΗ. ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΑΒΔΣΗ Γεξκαηνιόγνο- Αθξνδηζηνιόγνο asvesmed@otenet. gr ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗ ΑΚΜΗ ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΑΒΔΣΗ Γεξκαηνιόγνο- Αθξνδηζηνιόγνο asvesmed@otenet. gr ΙΑΣΡΙΚΗ ΔΣΙ ΠΡΟΘΔΙ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΔΙ. ΑΦΑΙΡΔΙ ΜΔΝ ΣΩΝ ΤΠΔΡΒΑΛΛΟΝΣΩΝ, ΠΡΟΘΔΙ ΓΔ ΣΩΝ ΔΛΔΙΠΟΝΣΩΝ. Ο ΓΔ ΣΟΤΣΟ ΠΟΔΙΝ, ΑΡΙΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οζηηθή Νόζνο ζηε Μεζνγεηαθή αλαηκία

Οζηηθή Νόζνο ζηε Μεζνγεηαθή αλαηκία Οζηηθή Νόζνο ζηε Μεζνγεηαθή αλαηκία Καηεξίλα αξηδάθε Δλδνθξηλνιόγνο Απηή ήηαλ ε εηθόλα ηνπ θξαλίνπ θξαλίνπ άθξσλ πιελνκεγαιία Κιαζηθή εηθόλα αζζελνύο ζηνλ Θάιακν Οηθνγέλεηα κε Μεζνγεηαθή Αλαηκία Υσξίο

Διαβάστε περισσότερα

6 o ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ. Ξεξηερόκελα

6 o ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ 6 o Ξεξηερόκελα 6.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 146 6.1.1 ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΗ ΑΝΑΙΘΗΙΑ... 146 6.1.2 ΠΡΟΝΑΡΚΩΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΣΟΛΗ ΚΑΣΑ ΣΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ... 147 6.1.3 MONITORING ΚΑΣΑ ΣΙ ΠΔΡΙΟΥΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ"

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ  Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ MARKETING ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή

Διαβάστε περισσότερα