Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013"

Transcript

1 Πακεπηζηήμημ Αζεκώκ, Τμήμα Φανμαθεοηηθήξ ΝΓΓ ΠΡΟΟΠΣΙΚΓ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΓ ΒΑΗ ΣΑ ΤΓΓΙΟΠΡΟΣΑΣΓΤΣΙΚΑ ΣΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. TA ΑΠΟΣΓΛΓΜΑΣΑ ΣΗ ΜΓΛΓΣΗ ΘΑΟΤ-ΚΑΒΑΛΑ Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ,

2 Φανμαθμγκςζία (Φάνμαθμ θαη γκώζε) είκαη ε επηζηήμε ηεξ μειέηεξ θοζηθώκ πεγώκ θανμάθςκ είηε γηα ζεναπεία είηε γηα πνμζηαζία ηεξ ογείαξ. Ιζημνηθά αοηή ε γκώζε είκαη απμηέιεζμα δμθημώκ ζε ακζνώπμοξ Ο θανπόξ ηεξ ειηάξ θαη ημ ειαηόιαδμ είκαη έκα θάνμαθμ πμο θαηακαιώκεηαη ηόζμ ζοπκά ζηε Μεζμγεηαθή δηαηνμθή πμο λεπκάμε ημκ θνίζημμ νόιμ ημο ζηεκ ογεία μαξ. Πιήζμξ ηνμθίμςκ έπμοκ ήδε ακαγκςνηζηεί επίζεμα από ημκ εονςπαηθό μνγακηζμό θανμάθςκ ςξ θάνμαθα θοζηθήξ πνμέιεοζεξ (ηζαη, ζθόνδμ, ζόγηα θηι).

3 Τνόθημμ ή θάνμαθμ; Τμ ειαηόιαδμ δεκ είκαη έκα απιό ηνόθημμ μύηε μηα απιή πεγή ιηπηδίςκ Πενηέπεη μμκαδηθά μηθνμζοζηαηηθά με ηδηόμμνθε πεμηθή δμμή πμο εηζένπμκηαη ζημ ακζνώπηκμ ζώμα μέζς ηεξ θαζεμενηκήξ δηαηνμθήξ θαη έπμοκ επίδναζε ζηεκ ογεία μαξ. Η μόκε γκςζηή εδώδημε πεγή αοηώκ ηςκ ελεηδηθεομέκςκ πεμηθώκ ζοζηαηηθώκ είκαη μ θανπόξ ηεξ ειηάξ θαη ημ ειαηόιαδμ Τμ ειαηόιαδμ βνίζθεηαη ζημ εκδηάμεζμ μεηαλύ ηνμθίμμο θαη θανμάθμο-άνηζημ πανάδεηγμα Ιππμθναηηθήξ ηαηνηθήξ

4 Γιηά- ειαηόιαδμ Ο Δημζθμονίδεξ θαη μεηά από αοηόκ όιμη μη ανπαίμη γηαηνμί ζοκηζημύκ όηη ημ θαιύηενα απμηειέζμαηα ζηεκ ογεία πνμένπμκηαη από ημ θνέζθμ ειαηόιαδμ από ακώνημεξ ειηέξ θαη από ζογθεθνημέκεξ πμηθηιίεξ Πιήζμξ ηαηνηθώκ εθανμμγώκ Πμιιέξ ακαθμνέξ μηιμύκ γηα πνήζε ζε πμκόδμκημοξ ή θεθαιαιγίεξ Πνμθακείξ εκδείλεηξ γηα ακηηθιεγμμκώδε δνάζε Dioscorides

5 ΓΙΑΤΙ;;; Olive harvest. Pot of the 6 th century BC. Γηαηί μ Δημζθμονίδεξ λεπςνίδεη ηα ιάδηα ακάιμγα με ηε δνάζε ημοξ ζηεκ ογεία; Με μηα ζογπνμκε θανμαθμιμγηθή άπμρε ζα πενημέκαμε όηη μη δναζηηθέξ μοζίεξ ημο ιαδημύ είηε δεκ οπάνπμοκ ζε όια ηα ιάδηα είηε οπάνπμοκ ζε δηαθμνεηηθή ζογθέκηνςζε. Κιαζζηθή θανμαθμγκςζηηθή πενίπηςζε δηαθμνεηηθώκ πεμεημηύπςκ ή επμπηαθήξ δηαθύμακζεξ

6 Γιαημθακζάιε H ειαημθακζάιε (decarboxymethyl ligstroside aglycone) (Oleocanthal) έπεη ακηηθιεγμμκώδε δνάζε ακάιμγε ημο Ibuprofen Ακαζημιή ηεξ ελέιηλεξ ηεξ κόζμο Alzheimer ζε πεηναμαηόδςα (Φεβ. 2013) Ακαζημιέαξ COX1 θαη COX2 Ακηημεηώπηζε νεομαημεηδμύξ ανζνίηηδαξ Ακηημγθμγόκμξ δνάζε Φνόκηα έθζεζε ζε παμειέξ δόζεηξ ακηηθιεγμμκςδώκ μοζηώκ όπςξ ε ειαημθακζάιε πνμζθένεη πνμζηαζία έκακηη ηςκ θανδηαγγεηαθώκ παζήζεςκ θαη ηεξ γήνακζεξ Η ειαημθακζάιε είκαη οπεύζοκε γηα ηεκ αίζζεζε θαρίμαημξ ζημ ιαημό (pungency) πμο είκαη παναθηενηζηηθή ημο αγμονειαίμο. "Phytochemistry: Ibuprofenlike activity in extra-virgin olive oil." Beauchamp, Gary K. et al. Nature (2005), 437(7055), 45-46

7 Γιαηαζίκε Η ειαηαζίκε έπεη δμμή ακάιμγε με ηεκ ειαημθακζάιε. Γίκαη πανάγςγμ ηεξ οδνμλοηονμζόιε θαη είκαη ε πημ ηζπονή ακηημλεηδςηηθή μοζία ημο ειαημιάδμο

8 Γζηίαζε ζε ειαημθακζάιε θαη ειαηαζίκε Καη μη δύμ μοζίεξ έπμοκ μεγάιεξ ηεπκηθέξ δοζθμιίεξ ζηεκ πεμηθή ημοξ ακάιοζε. Ακαπηύλαμε μηα θαηκμύνηα πεμηθή μέζμδμ NMR γηα ημκ πνμζδημνηζμό ηςκ δομ μοζηώκ με ζηόπμ κα δμύμε ηηξ δηαθμνέξ μεηαλύ ηςκ ιαδηώκ θαη κα ηα ηαληκμμήζμομε με βάζε ηεκ επίδναζε ημοξ ζηεκ ογεία. Η μέζμδμξ εθανμόζηεθε ζε >350 μμκμπμηθηιηαθά εμπμνηθά ιάδηα από ηεκ Γιιάδα θαη ηεκ Καιηθόνκηα γηα μηα πενίμδμ δομ εηώκ. 40 δείγμαηα από Ν.Καβάιαξ (20 από Θάζμ)

9 Τα πιεμκεθηήμαηα ηεξ κέαξ μεζόδμο High throughput. Η ακάιοζε παίνκεη 5 ιέπηά γηα ηεκ εθπύιηζε θαη 50 sec γηα ηε ιήρε ημο θάζμαημξ Όπη standards Όπη calibration Μηθνό θόζημξ ακαιςζίμςκ

10 Σύγθνηζε ακάμεζα ζηα μιηθά εθποιίζμαηα έληνα πανζέκςκ ειαημιάδςκ I.S Υρειήξ πμηόηεηαξ Φαμειήξ πμηόηεηαξ

11 Γμθακείξ δηαθμνέξ Κάζε πμηθηιία εμθακίδεη ημ δηθό ηεξ πνμθίι Α: Κμνςκέηθε (ηοπηθή) B: Κμνςκέηθε (με ηοπηθή) C: Mission variety, D: Μεγανίηηθε

12 Επίδπαζη ηηρ θεπμοκπαζίαρ μάλαξηρ Ίδια ποικιλία, ίδια γευγπαθική πποέλεςζη, ίδια εποσή ζςλλογήρ διαθοπεηική θεπμοκπαζία μάλαξηρ ζηο ίδιο ελαιοηπιβείο Υτηλή θεπμοκπαζία Χαμηλή θεπμοκπαζία

13 Γιαηόιαδμ θαη NMR Τμ 1 H-NMR απμηειεί έκα πακίζπονμ ενγαιείμ γηα ηεκ αλημιόγεζε ηεξ πμηόηεηαξ ημο ειαημιάδμο θαη γηα ηεκ οπμζηήνηλε ηςκ αληώζεςκ ογείαξ (health claims) Άμεζε μέηνεζε Τμ άζνμηζμα ειαημθακζάιεξ+ειαηαζί κε απμηειεί έκα κέμ θνηηήνημ πμηόηεηαξ ζημ ειαηόιαδμ (D1) Δηάθνηζε πνμέιεοζεξ ειαημιάδμο

14 O κέμξ δείθηεξ Ακ θαη απαηηείηαη ζοκέπηζε ηεξ ένεοκαξ έκαξ κέμξ δείθηεξ γηα ημ παναθηενηζμό ηςκ έληνα πανζέκςκ ειαημιάδςκ D1= oleocanthal+oleacein D2=oleocanthal/oleacein θαίκεηαη κα είκαη ακαγθαίμξ. D πνμξ ηημή ημο UC Davis θαη ηςκ ακζνώπςκ πμο πίζηερακ ζηεκ ηδέα μαξ

15 ΣΑ ΚΟΡΤΦΑΙΑ ΔΓΙΓΜΑΣΑ ΣΗΝ ΓΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 1 ΠΑΡΟ 2 ANTIΠΑΡΟ* 3 ΚΡΗΣΗ 4 ΘΑΟ* 5 ΘΑΟ 6 ΖΑΚΤΝΘΟ* 7 ΙΘΑΚΗ 8 ΛΑΚΩΝΙΑ 9 ΖΑΚΤΝΘΟ* 10 ΖΑΚΤΝΘΟ* 11 ΠΑΡΟ 12 ΜΕΗΝΙΑ* 13 ANTIΠΑΡΟ* 14 ΖΑΚΤΝΘΟ* 15 ΚΡΗΣΗ* ΕΠΟΧΗ ΤΓΚΟΜΙΔΗ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2012 ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2012 ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2012 ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2011 ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2011 ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2012 ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2012 ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2012 ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2012 ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2012 ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2012 ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2012 ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2012 ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2012 ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2012 ΕΛΑΙΟΚΑΝΘΑ ΛΗ mg/kg ΕΛΑΙΑΙΝΗ mg/kg ΑΓΛΤΚΟ ΕΛΕΤΡΩΠΑΪΝ Η mg/ kg ΑΓΛΤΚΟ ΛΙΓΚΣΡΟΙΔ Η mg/ kg D1 ΕΛΑΙΑΙΝΗ+ ΕΛΑΙΟΚΑΝΘΑΛ Η mg/kg D2 ΕΛΑΙΑΙΝΗ/ ΕΛΑΙΟΚΑΝΘΑΛ Η (ΙΝΣ) D3 ΑΘΡΟΙΜΑ 4 ΕΚΟΪΡΙΔΟΕΙΔΩ Ν mg/kg , , , , , , , , , , , , , , ,90 684

16 oleocanthal+oleacein mg/kg Ταληκόμεζε ηςκ έληνα πανζέκςκ ειαημιάδςκ με βάζε ημ δείθηε D1 750,00 650,00 550,00 450,00 350,00 ADRAMYTINI ATHENOLIA KORONEIKI 250,00 MANAKI MEGARITIKI 150,00 THROUBA KOLOVI 50,00 oleacein mg/kg 0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00-50,00 Oleocanthal+oleacin= D1 ζπεηίδεηαη με ηεκ πμηθηιίαξ ηεξ ειηάξ θαη ηεκ επελενγαζία ζημ ειαημηνηβείμ Η Κμνςκέηθε πμο απμηειεί ημ 70% ηςκ δέκηνςκ ζηεκ Γιιάδα έδςζε ηηξ ορειόηενεξ ηημέξ Η ζνμύμπα Θάζμο ζε πάνα πμιύ ορειό επίπεδμ Γιηά Φαιθηδηθήξ (μεγάιεξ δηαθομάκζεηξ ζε επίπεδα πάκς από ημ μέζμ όνμ)

17 Θνμύμπα Θάζμο

18 ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΗ ΣΟΤ ΓΛΛΗΝΙΚΟΤ ΛΑΔΙΟΤ D3 = 189, n= 12 D3 = 374, n= 19 D3 = 316, n= 8 D3 = 281, n=6 D3 = 155, n= 6 D3 = 18, n= 7 D3 = 118, n=12 D3 = 439, n=9 D3 = 177, n=13 D3 = 101, n=15 D3 = 446, n= 56 D3 = 314, n=10 D3 = 286, n=23 ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΘΡΟΤΜΠΑ ΜΕΓΑΡΙΣΙΚΗ ΛΙΑΝΟΛΙΑ ΑΘΗΝΟΛΙΑ ΜΑΝΑΚΙ ΑΜΦΙΗ ΚΟΛΟΒΗ ΑΔΡΑΜΤΣΙΝΗ D3 = 308, n=21

19 Τα απμηειέζμαηα ηεξ Θάζμο Βειμοηηηκμξ Καιιηνάπε Λημέκαξ

20 Τα απμηειέζμαηα από Γαιερό- Ονθάκη ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΓΚΟΜΙΔΗ ΟΛΕΟΚΑΝΘΑΛΗ mg/ kg ΟΛΕΑΙΝΗ mg / kg ΜΤΣΑΚΙΔΗ ,30 ΜΤΣΑΚΙΔΗ ΟΚΣΩΒΡΙΟ ,40 ΜΗΛΙΑΔΗ ΓΑΛΗΨΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ ,36 ΑΝΣΩΝΙΑΔΗ ΟΡΦΑΝΙ ,36 ΣΟΠΑΛΙΔΗ ΓΑΛΗΨΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ ,41 ΡΗΝΩΣΑ ΓΑΛΗΨΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ ,43 ΑΒΒΙΔΗ ΟΡΦΑΝΙ ΟΚΣΩΒΡΙΟ ,43 ΧΩΛΙΔΗ ΓΑΛΗΨΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ ,38 ΕΛΙΕ ΜΕ ΑΜΤΓΔΑΛΟ ΓΑΛΗΨΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ ,56 ΑΜΠΑΣΖΙΑ ΓΑΛΗΨΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ ,25 ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ ΟΡΦΑΝΙ ,05 ΑΝΑΣΑΙΑΔΗ ΓΑΛΗΨΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ ,45 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΟΡΦΑΝΙ ,50 ΚΙΟΕΠΑΡΑΙΔΗ ΓΑΛΗΨΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ ,35 ΜΑΛΑΘΟΤΝΗ ΓΑΛΗΨΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ ,36 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΟΡΦΑΝΙ ,55 D1 D2

21 D1 θαη μνγακμιεπηηθέξ ηδηόηεηεξ Σε ζοκενγαζία με ημ TEI Καιαμάηαξ ζοζπεηίζαμε ηε γεοζηγκςζηηθή αλημιόγεζε με ημ δείθηε D1 θαη μπμνέζαμε κα πνμβιέρμομε ημ βαζμό πηθναδαξ θαη pungency με βάζε ηε ζογθέκηνςζε ηεξ ειαημθακζάιεξ θαη ειαηαζίκεξ.

22 Γιαημθακζάιε Αθμιμοζώκηαξ ηηξ ανπαίεξ ζοκηαγέξ πνόζθαηα ακηπκεύζαμε πμηθηιίεξ ιαδημύ με πενηεθηηθόηεηα >700 mg/kg oleocanthal Απμηέιεζμα πμο πνμέθορε από έιεγπμ ζε πάκς από >350 δηαθμνεηηθά ιάδηα (πμηθηιία+γεςγναθηθή πνμέιεοζε+επμπή ζοιιμγήξ+επελενγαζία) 25 gr ιαδημύ ηεκ εμένα πανέπμοκ >15 mg ειαημθακζάιεξ Έθπιελε

23 Κύνηα εονήμαηα 1. Υπάνπεη μεγάιε δηαθύμακζε ηεξ ζογθέκηνςζεξ ειαημθακζάιεξ θαη ειαηαζίκεξ ακάμεζα ζηα δείγμαηα πμο μειεηήζεθακ, από με ακηπκεύζημε ςξ 700 mg/kg θαη ημ άζνμηζμα ημοξ (index D1) από 0 ςξ 750 mg/kg. 2. Υπάνπμοκ πμηθηιίεξ πμο ακελάνηεηα από γεςγναθηθή πνμέιεοζε θαη επμπή ζοιιμγήξ πανάγμοκ ιάδη με μηθνή πενηεθηηθόηεηα ζηηξ βημδναζηηθέξ μοζίεξ 3. Υπάνπεη ζεηηθή ζοζπέηηζε με ηεκ πνόςνε ζογθμμηδή. 4. Αθόμα θαη 18 μήκεξ μεηά ηε ζογθμμηδή έκα θαιό ιάδη δηαηενεί ορειή ζογθέκηνςζε ειαημθακζάιεξ θαη ειαηαζίκεξ.

24 Σομπενάζμαηα Όια ηα έληνα πανζέκα ιάδηα δεκ είκαη ηα ίδηα!! Ονηζμέκα ιάδηα εμθακίδμοκ πμιύ μεγάιε δοκαμηθή ςξ ογεημπνμζηαηεοηηθμί πανάγμκηεξ Η Θάζμξ από ηηξ πενημπέξ ζηεκ Γιιάδα με ηε μεγαιύηενε πνμμπηηθή Πνμηείκμομε έκα κέμ δείθηε γηα ηεκ εθηίμεζε ηςκ ογεημπνμζηαηεοηηθώκ ηδημηήηςκ ημο ιαδημύ.

25 Ο κέμξ εονςπαηθόξ θακμκηζμόξ 5 mg οδνμλοηονμζόιεξ θαη παναγώγςκ ηεξ (ζύμπιεγμα ειεονςπαίκεξ θαη ηονμζόιεξ) ηεκ εμένα πνμζθένεη πνμζηαζία από ηεκ μλείδςζε ηεξ LDL. Η ειαημθακζάιε θαη ε ειαηαζίκε είκαη μη δομ θονηόηενεξ μμνθέξ ζοδεογμέκεξ οδνμλοηονμζόιεξ θαη ηονμζόιεξ ζηα ειιεκηθά ιάδηα. Με ηε μέζμδμ πμο έπμομε ακαπηύλεη μπμνμύμε κα μεηνήζμομε όιεξ ηηξ μοζίεξ πμο αθμνά μ θακμκηζμόξ θαη κα δώζμομε ζε θάζε παναγςγό ηα ζημηπεία πμο πνεηάδεηαη γηα κα θάκεη health claims ζηεκ εηηθέηα ημο.

26 Θάζμξ: 82% ηςκ δεηγμάηςκ πμο ακαιύζεθακ οπενθαιύπημοκ ηηξ απαηηήζεηξ ημο θακμκηζμμύ Πμηθηιία Φαιθηδηθήξ από Ν.Καβάιαξ: 25%

27 Health claims=θαιύηενε ηημή; Tα ιάδηα πμο πενηέπμοκ ορειέξ ζογθεκηνώζεηξ οδνμλοηονμζόιεξ θαη παναγώγςκ ηεξ ζα μπμνμύκ κα θένμοκ ζηεκ εηηθέηα ηζπονηζμμύξ ογείαξ θαη έηζη κα πεηύπμοκ θαιύηενε ηημή. Οη αζζεκείξ με θανδηαγγεηαθέξ παζήζεηξ απμηειμύκ έκα κέμ target group γηα ημ ιάδη Οη θαηακαιςηέξ πνέπεη κα εθπαηδεοημύκ κα απμδέπμκηαη ηεκ αλία αιιά θαη ηε γεύζε αοηώκ ηςκ ιαδηώκ. Δοζθμιμ ένγμ ε παναγςγή ιαδημύ με ορειέξ πμιοθαηκόιεξ θαη ηζμννμπεμέκε γεύζε.

28 Σημ μέιιμκ Κιηκηθέξ δμθημέξ με εηδηθά επηιεγμέκα ειιεκηθά ιάδηα. Όπη γεκηθά πιμύζηα ζε πμιοθαηκόιεξ αιιά πιμύζηα ζε ζογθεθνημέκεξ πμιοθαηκόιεξ (ππ ειαημθακζάιε ή ειαηαζίκε) Πνέπεη κα απμδείλμομε θαη άιιεξ ογεημπνμζηαηεοηηθέξ ή ζεναπεοηηθέξ ηδηόηεηεξ ημο ιαδημύ θαη όπη μόκμ όηη έπεη ζπέζε με ηεκ LDL Άμεζα κα πνμεημημάζμομε ημ έδαθμξ γηα ηεκ ακαγκώνηζε ημο ειαημιάδμο ςξ herbal medicine, θάνμαθμ θοηηθήξ πνμέιεοζεξ θαη ηεκ είζμδμ ημο ζημ θανμαθείμ

29 Τμ θύιιμ ηεξ ειηάξ έγηκε ήδε επίζεμα απμδεθηό ςξ herbal medicine από ημκ EMA. Θομεζείηε ημ ζθάκδαιμ ηεξ θναπειηάξ.

30 Γοπανηζηίεξ Dr. Eιέκε Μέιιημο (Univ. of Athens, liaison to UC Davis olive center) Αγγειηθή Σθάκηδανε Eοαγγειία Κάνθμοια Dan Flynn (UC Davis olive center) Jerry Dallas (UC Davis NMR) AGROCERT (GREECE) Mακηαηάθεημ ίδνομα Γ. Καζαπίδεξ Γ.Παζπαιίδεξ

Winmail.dat. Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1

Winmail.dat. Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1 Winmail.dat Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1 Ειζαγφγή Αοηό ημ έγγναθμ ελεγεί ηη είκαη ημ ανπείμ winmail.dat, γηαηί θηάκεη

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Στο πλαίςιο του μακιματοσ Οικιακισ Οικονομίασ και Οικολογίασ τθσ Βϋ Γυμναςίου, και ςυνδυάηοντασ τισ ενότθτεσ τθσ Οικολογικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ MAGIC BOOK PREUNIT magic/μάηδηθ/=μαγηθόξ book/μπμοθ/=βηβιίμ letter/ιέηεν/=γνάμμα colour/θόιμν/=πνώμα picture/πίθηζεν/=εηθόκα match/μαηξ/=ηαηνηάδς circle/ζηνθι/=θοθιώκς finger/θίκγθεν/=δάπηοιμ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ. Γηαγωληζκόο Euro Quiz 2014 15. Γηαβάζηε ζηνλ Δξκή

ΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ. Γηαγωληζκόο Euro Quiz 2014 15. Γηαβάζηε ζηνλ Δξκή 2014/15 Έκδοζη 9 ΕΡΜΗΣ Γηαβάζηε ζηνλ Δξκή ζει. 2: Δθδειώζεηο θαη Δπηηπρίεο ησλ Καζεηώλ, ζει. 4: Αζιεηηθέο Δθδειώζεηο, ζει.6: Γξάζε Δζηηώλ, ζει. 9 Σξηζηνπγελληάηηθεο εθδειώζεηο ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ Ζ Διιεληθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΦΡΑΖ - ΔΚΘΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ

ΔΚΦΡΑΖ - ΔΚΘΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ ΚΔΗΜΔΝΟ Ζήσαµε µε ψέµατα Κάζε επνρή είρε ηα άζρεµα θαη ηα θαιά ηεο. Πνηέ δελ ππήξραλ ηδαληθέs ζπλζήθεο, παξά µόλν ζην µπαιό θάπνησλ. Σν βάξνs ηεο αληζνξξνπίαο πέθηεη µάιινλ ζηε µεζαία ηάμε,

Διαβάστε περισσότερα

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ Ο ζειζμόρ είλαη θαηλόκελν ην νπνίν εθδειώλεηαη ζπλήζσο ρσξίο ζαθή πξνεηδνπνίεζε, δελ κπνξεί λα απνηξαπεί θαη παξά ηε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο πιηθέο δεκηέο ζηηο αλζξώπηλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΗ ΔΊΝΑΗ ΔΤΚΟΛΟ ΝΑ ΜΔΛΔΣΖΟΤΜΔ ΣΟΝ ΗΓΑΝΗΚΟ ΦΤΚΣΗΚΟ ΚΤΚΛΟ?

ΓΗΑΣΗ ΔΊΝΑΗ ΔΤΚΟΛΟ ΝΑ ΜΔΛΔΣΖΟΤΜΔ ΣΟΝ ΗΓΑΝΗΚΟ ΦΤΚΣΗΚΟ ΚΤΚΛΟ? ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΦΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΤΗ ΧΥΞΗ, Πολιτικόσ Μηχ/κόσ ΕΜΠ, M.Eng Univ. Of Sheffield, Πρόεδροσ Δ ΨΤΓΕΙΑ ΑΛΑΚΑ food logistics, Διευθυντήσ Cryologic Εκπαιδευτική υμβουλευτική, Πρόεδροσ Δ Ελληνικήσ Ζνωςησ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ ΘΔΜΑ 1 Ο 1. γ 2. δ 3. α 4. δ 5. δ ΘΔΜΑ 2 Ο Α) Τν γελεηηθό πιηθό ησλ πξνθαξπσηηθώλ θπηηάξσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ. Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ

ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ. Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ 2011 ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ Η Δηαηξεία καο, πξσηνπνξώληαο ζε ζέκαηα ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ δηαζέηεη ζηελ Διιεληθή αγνξά, ηε κνλαδηθή ιύζε αληηθαηάζηαζεο ιακπηήξσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α. ΔΗΑΓΧΓΖ Έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο παξάγνληεο γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ εξγαζηεξίσλ αθηηλνβνιηώλ ηαηξηθώλ εθαξκνγώλ θαη ηε βειηηζηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Ο ΚΩΔΘΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΩΝ Έτεηε δηθαηώκαηα Ο θαζέλαο πνπ ιακβάλεη ππεξεζίεο αλαπεξίαο ή πγείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα επηθέξεη ηελ ςπρνζσκαηηθή - δηαλνεηηθή εμηζνξξόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΔΙ ΜΗΚΟΤ-ΒΑΡΟΤ, ΥΔΔΙ ΜΗΚΩΝ ΚΑΙ ΓΔΙΚΣΗ ΔΤΡΩΣΙΑ (Κ) ΣΟΤ ΔΙΓΟΤ Alburnoides bipunctatus (BLOCH, 1784) ΣΟΝ ΠΟΣΑΜΟ ΒΔΝΔΣΙΚΟ (ΤΣΗΜΑ Π.

ΥΔΔΙ ΜΗΚΟΤ-ΒΑΡΟΤ, ΥΔΔΙ ΜΗΚΩΝ ΚΑΙ ΓΔΙΚΣΗ ΔΤΡΩΣΙΑ (Κ) ΣΟΤ ΔΙΓΟΤ Alburnoides bipunctatus (BLOCH, 1784) ΣΟΝ ΠΟΣΑΜΟ ΒΔΝΔΣΙΚΟ (ΤΣΗΜΑ Π. 257 ΥΔΔΙ ΜΗΚΟΤ-ΒΑΡΟΤ, ΥΔΔΙ ΜΗΚΩΝ ΚΑΙ ΓΔΙΚΣΗ ΔΤΡΩΣΙΑ (Κ) ΣΟΤ ΔΙΓΟΤ Alburnoides bipunctatus (BLOCH, 1784) ΣΟΝ ΠΟΣΑΜΟ ΒΔΝΔΣΙΚΟ (ΤΣΗΜΑ Π. ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ) Κοκκινάκηρ Α.Κ.*, Αλεξίος E.X., Ππασσάρ Γ.Δ. Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Οη αθηίλεο γ αλαθαιύθζεθαλ ζην ηέινο ηνπ 1900 από ηνλ Vllard. Πξόθεηηαη γηα πνιύ δηεηζδπηηθή αθηηλνβνιία,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΠΡΙΣΗΡΙΟ (κέζνδνη πξίζεο πνζνηηθή απόδνζε ζπληήξεζε) Μ. θαξβέιεο Υ. Λπθίδεο

ΣΟ ΠΡΙΣΗΡΙΟ (κέζνδνη πξίζεο πνζνηηθή απόδνζε ζπληήξεζε) Μ. θαξβέιεο Υ. Λπθίδεο ΣΟ ΠΡΙΣΗΡΙΟ (κέζνδνη πξίζεο πνζνηηθή απόδνζε ζπληήξεζε) Μ. θαξβέιεο Υ. Λπθίδεο Σα βαζηθά κέξε ελόο πξηζηεξίνπ: Κνξκνπιαηεία Κπξίωο πξηζηήξην Πξηζηνπιαηεία (απνζήθε) Σξνρηζηήξην Βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΗΜΑΣΟ ΑΠΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ-Ε-ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΨΗΦΙΑΚΟ-Ε-ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ

ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΗΜΑΣΟ ΑΠΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ-Ε-ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΨΗΦΙΑΚΟ-Ε-ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΗΜΑΣΟ ΑΠΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ-Ε-ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΨΗΦΙΑΚΟ-Ε-ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ Τα πεξηζζόηεξα ζήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ πξαθηηθό ελδηαθέξνλ, όπσο γηα παξάδεηγκα ε νκηιία, ηα βηνινγηθά ζήκαηα, ηα ζεηζκηθά ζήκαηα, θ.ά,

Διαβάστε περισσότερα

Διονύςηρ Σπτπάσορ Λέκσοπαρ Πνετμονολογίαρ ΑΠΘ

Διονύςηρ Σπτπάσορ Λέκσοπαρ Πνετμονολογίαρ ΑΠΘ Διονύςηρ Σπτπάσορ Λέκσοπαρ Πνετμονολογίαρ ΑΠΘ 1. Γιαηί και επυηημαηολόγια ζηη ΧΑΠ; 2. Δξσηεκαηνιόγηα δηαινγήο (screening) 3. Δξσηεκαηνιόγηα παξαθνινύζεζεο GOLD report 2010 Ι ΙΙ ΙΙΙ IV Ήπια Μέηπια Σοβαπή

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ

ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ 1 ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ Μ. Γρούγα 1, Γ. Μάρκοσ 1, Γ. Γεωργακάκης 1 1 Σνκέαο Αγξνηηθώλ Καηαζθεπώλ θαη Γεσξγηθήο Μεραλνινγίαο,

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική. Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ

Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική. Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική Μέριμνα (HACC) Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ 24 Περιεχόμενα Ειιεληθή Οξζόδνμε Κνηλόηεηα Ν.Α. Κξηηήξηα Επηινγήο Τπεξεζίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΣΙΚΓ ΑΛΛΑΓΓ & ΘΑΛΑΙΑ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΗ ΜΓΟΓΓΙΟ

ΚΛΙΜΑΣΙΚΓ ΑΛΛΑΓΓ & ΘΑΛΑΙΑ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΗ ΜΓΟΓΓΙΟ Δξγαζηήξη γηα ηελ πξνζαξκνγή ζηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο, Λεπθσζία, 2-3 Ννεκβξίνπ 2011 ΚΛΙΜΑΣΙΚΓ ΑΛΛΑΓΓ & ΘΑΛΑΙΑ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΗ ΜΓΟΓΓΙΟ aπό Μαοίμα Αογροξύ Αμώηεοη Λειηξρογόπ ΣΜΗΜΑ ΑΛΙΓΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΙΩΝ ΓΡΓΤΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΔΚΤΟΝΗΣΜΟΣ ΣΤΖΝ «ΚΑΘ ΖΜΑΣ ΑΝΑΤΟΛΖ»

Ο ΤΔΚΤΟΝΗΣΜΟΣ ΣΤΖΝ «ΚΑΘ ΖΜΑΣ ΑΝΑΤΟΛΖ» Ο ΤΔΚΤΟΝΗΣΜΟΣ ΣΤΖΝ «ΚΑΘ ΖΜΑΣ ΑΝΑΤΟΛΖ» Δπραξηζηώ γηα ηελ ηηκεηηθή πξόζθιεζε λα ζπκπεξηιεθζώ ζηνπο εηζεγεηέο ηεο ζεκεξηλήο ζύλαμεο. Κιήζεθα όρη ωο ν εηδηθόο -ππάξρνπλ εηδηθόηεξνη από κέλααιιά ωο ηζηνξηθόο

Διαβάστε περισσότερα