Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι Χ Τ Η Σ Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η Ε Ρ Γ Ο Υ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι Χ Τ Η Σ Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η Ε Ρ Γ Ο Υ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΠΑΝΔΕΟΥ 5 ΕΡΓΟ: Βελτίωση οδών σύνδεσης πόλεως Ιωαννίνων με επαρχιακή οδό Ανατολής Κατσικάς ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2 : K.A.: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι Χ Τ Η Σ Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η Ε Ρ Γ Ο Υ Ο Δήμος Ιωαννιτών δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι δημόσιο διαγωνισμό με την διαδικασία του διαγωνισμού με σκοπο την επιλογη αναδο χου για την εκτε λεση του Έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ» Εκτιμώμενης αξίας ,00 Ευρώ (ME Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθει συ μφωνα με α) τις διατα ξεις του ν. 4412/2016 (Α 147) και β) τους ο ρους της παρου σας και καλεί τους ενδιαφερο μενους οικονομικου ς φορει ς να υποβα λουν προσφορα για την ανα δειξη αναδο χου κατασκευη ς του ως α νω ε ργου. 1

2 Πίνακας Περιεχομένων Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 Άρθρο 5 Άρθρο 6 Άρθρο 7 Άρθρο 8 Άρθρο 9 Άρθρο 10 Άρθρο 11 Άρθρο 12 Άρθρο 13 Άρθρο 14 Άρθρο 15 Άρθρο 16 Άρθρο 17 Άρθρο 17 Α Άρθρο 18 Άρθρο 19 Άρθρο 20 Άρθρο 21 Άρθρο 22 Άρθρο 23 Άρθρο 24 Άρθρο 25 Άρθρο 26 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Κυ ριος του ε ργου Αναθε τουσα Αρχη Στοιχει α Επικοινωνι ας Παραλαβη εγγρα φων συ μβασης και τευχων Υποβολη Φακε λου Προσφορα ς Διαδικασι α υποβολη ς και αξιολο γησης των προσφορων Κατακυ ρωση Συ ναψη συ μβασης - Ενστα σεις Έγγραφα της συ μβασης κατα το στα διο της εκτε λεσης - Συμφωνητικο Σειρα ισχυ ος Γλωσσα διαδικασι ας Εφαρμοστε α νομοθεσι α Χρηματοδο τηση του Έργου, Φο ροι, Δασμοι, κ.λ.π. Πληρωμη Αναδο χου Συμπλη ρωση αποσαφη νιση πληροφοριων και δικαιολογητικων Απο φαση ανα ληψης υποχρε ωσης - Έγκριση δε σμευσης πι στωσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Τι τλος, πρου πολογισμο ς, το πος, περιγραφη και ουσιωδη χαρακτηριστικα του ε ργου Προθεσμι α εκτε λεσης του ε ργου Διαδικασι α συ ναψης συ μβασης Όροι υποβολη ς προσφορων Κριτη ριο Ανα θεσης Εγγυ ηση συμμετοχη ς Χορη γηση προκαταβολη ς Ρη τρα Προ σθετης Καταβολη ς (Πριμ) Εγγυη σεις καλη ς εκτε λεσης και λειτουργι ας του ε ργου Έκδοση εγγυητικων Ημερομηνι α λη ξης της προθεσμι ας υποβολη ς των προσφορων Χρο νος ισχυ ος προσφορων Δημοσιο τητα Δαπα νες δημοσι ευσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Δικαιου μενοι συμμετοχη ς στη διαδικασι α συ ναψης συ μβασης Κριτη ρια ποιοτικη ς επιλογη ς Αποδεικτικα με σα ποιοτικη ς επιλογη ς Περιεχο μενο Φακε λου Προσφορα ς ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ Υπεργολαβι α Δια φορες ρυθμι σεις 2

3 Άρθρο 1 Κύριος του Έργου Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας Αναθε τουσα αρχη : ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οδο ς : ΠΛ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 5 Ταχ.Κωδ. : Τηλ. : Telefax : Πληροφορι ες: : κ. Βασι λειος Δ. Τσου ρης 1.2 Εργοδο της η Κυ ριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 1.3 Φορε ας κατασκευη ς του ε ργου: ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 1.4 Προι στα μενη Αρχη : Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ η / και το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ του ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 1.5 Διευθυ νουσα η Επιβλε πουσα Υπηρεσι α : Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Η δημοπρασι α θα διενεργηθει στα Ιωα ννινα, Κωλε ττη 14, την 04/04/2017, ημε ρα Τρι τη και ωρα 10:00 και απο την Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Αρμο διο Τεχνικο Συμβου λιο : ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Εφο σον οι ανωτε ρω υπηρεσι ες μεταστεγασθου ν κατα τη δια ρκεια της διαδικασι ας ανα θεσης η εκτε λεσης του ε ργου, υποχρεου νται να δηλωσουν α μεσα τα νε α τους στοιχει α στους προσφε ροντες η στον ανα δοχο. Εφο σον οι ανωτε ρω υπηρεσι ες η /και τα αποφαινο μενα ο ργανα του Φορε α Κατασκευη ς καταργηθου ν, συγχωνευτου ν η με οποιονδη ποτε τρο πο μεταβληθου ν κατα τη δια ρκεια της διαδικασι ας ανα θεσης η εκτε λεσης του ε ργου, υποχρεου νται να δηλωσουν α μεσα και εγγρα φως στους προσφε ροντες η στον ανα δοχο τα στοιχει α των υπηρεσιων η αποφαινο μενων οργα νων, τα οποι α κατα τον νο μο αποτελου ν καθολικο δια δοχο των εν λο γω οργα νων που υπεισε ρχονται στα δικαιωματα και υποχρεωσεις τους. Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών 2.1. Τα ε γγραφα της συ μβασης κατα την ε ννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του α ρθρου 2 του ν. 4412/2016 για τον παρο ντα διαγωνισμο ει ναι τα ακο λουθα : α) η προκη ρυξη συ μβασης ο πως δημοσιευ θηκε στο Φ.Ε.Κ. 5 β) η παρου σα διακη ρυξη, γ) το Τυποποιημε νο Έντυπο Υπευ θυνης Δη λωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του α ρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Β/3698/ ), δ) το ε ντυπο οικονομικη ς προσφορα ς, ε) ο πρου πολογισμο ς δημοπρα τησης, στ) το τιμολο γιο δημοπρα τησης, ζ) η ειδικη συγγραφη υποχρεωσεων, η) η τεχνικη συγγραφη υποχρε ωσεων θ) το τευ χος συμπληρωματικων τεχνικων προδιαγραφων, ι) το υπο δειγμα. 6 ια) το τευ χος τεχνικη ς περιγραφη ς, ιβ) η τεχνικη μελε τη, ιγ) τυχο ν συμπληρωματικε ς πληροφορι ες και διευκρινι σεις που θα παρασχεθου ν απο την αναθε τουσα αρχη επι ο λων των ανωτε ρω 2.2 Για την παραλαβη των τευχω ν, οι ενδιαφερο μενοι καταβα λλουν τη δαπα νη αναπαραγωγη ς τους, που ανε ρχεται σε 20,00 ΕΥΡΩ, εκτο ς αν ο ενδιαφερο μενος αναλα βει με δαπα νη και επιμε λεια του την αναπαραγωγη. Οι ενδιαφερο μενοι μπορου ν ακο μα, να λα βουν γνω ση των εγγρα φων της 3

4 συ μβασης στα γραφει α της αναθε τουσας αρχη ς κατα τις εργα σιμες ημε ρες και ω ρες. Μπορου ν επι σης να λα βουν αντι γραφα αυτω ν με δαπα νες και φροντι δα τους. Οι ενδιαφερο μενοι μπορου ν να παραλα βουν τα παραπα νω στοιχει α και ταχυδρομικα, εφο σον τα ζητη σουν ε γκαιρα και εμβα σουν, κατο πιν συνεννο ησης με την αναθε τουσα αρχη, πε ραν της αναφερομε νης στο πρω το εδα φιο δαπα νης και τη δαπα νη της ταχυδρομικη ς αποστολη ς τους. Η αναθε τουσα αρχη αποστε λλει τα ζητηθε ντα στοιχει α με σω των Ελληνικω ν Ταχυδρομει ων η ιδιωτικω ν εταιρειω ν μεταφορα ς αλληλογραφι ας και χωρι ς να φε ρει ευθυ νη για την ε γκαιρη α φιξη τους στον ενδιαφερο μενο Εφο σον ε χουν ζητηθει εγκαι ρως, η τοι ε ως την 30/03/ οι αναθε τουσες αρχε ς παρε χουν σε ο λους τους προσφε ροντες που συμμετε χουν στη διαδικασι α συ ναψης συ μβασης συμπληρωματικε ς πληροφορι ες σχετικα με τις προδιαγραφε ς και οποιαδη ποτε σχετικα δικαιολογητικα, το αργο τερο στις 30/03/ Άρθρο 3 Υποβολή φακέλου προσφοράς 3.1. Οι φα κελοι των προσφορω ν υποβα λλονται με σα στην προθεσμι α του α ρθρου 18 ει τε (α) με κατα θεση τους στην Επιτροπη Διαγωνισμου ει τε (β) με συστημε νη επιστολη προς την αναθε τουσα αρχη ει τε (γ) με κατα θεση τους στο πρωτο κολλο της αναθε τουσας αρχη ς (Ταχυδρομικη διευ θυνση...). Σε περι πτωση ταχυδρομικη ς αποστολη ς η κατα θεσης στο πρωτο κολλο, οι φα κελοι προσφορα ς γι νονται δεκτοι εφο σον ε χουν πρωτοκολληθει στο πρωτο κολλο της αναθε τουσας αρχη ς που διεξα γει τον διαγωνισμο, το αργο τερο με χρι την ημερομηνι α και ω ρα του διαγωνισμου, ο πως ορι ζονται στο α ρθρο 18 της παρου σας. Η αναθε τουσα αρχη δεν φε ρει ευθυ νη για τυχο ν ελλει ψεις του περιεχομε νου των προσφορω ν που αποστε λλονται ταχυδρομικα ου τε για καθυστερη σεις στην α φιξη τους. Δεν θα παραληφθου ν φα κελοι η α λλ α ε γγραφα απο οποιοδη ποτε ταχυδρομικο κατα στημα, ακο μα κι αν η αναθε τουσα αρχη ειδοποιηθει εγκαι ρως Οι προσφορε ς υποβα λλονται με σα σε σφραγισμε νο φα κελο (κυρι ως φα κελος), στον οποι ο πρε πει να αναγρα φονται ευκρινως τα ακο λουθα: Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού Προσφορά του.. για το έργο : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ» με αναθέτουσα αρχή τον Δήμο Ιωαννιτών και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών την 04/04/ Ο κυρι ως φα κελος της προσφορα ς συνοδευ εται απο αι τηση υποβολη ς προσφορα ς στο διαγωνισμο, η οποι α αναγρα φει το διαγωνισμο τον οποι ο αφορα, τα στοιχει α ταυτο τητας του προσφε ροντος (μεμονωμε νου η ε νωσης), δηλαδη επωνυμι α (η ονοματεπωνυμο φυσικου προσωπου), απαραι τητα στοιχει α επικοινωνι ας (ταχυδρομικη διευ θυνση, αριθμο τηλεφωνου, fax, ) Με την προσφορα υποβα λλονται τα ακο λουθα: α) ξεχωριστο ς σφραγισμε νος φα κελος, με την ε νδειξη «Δικαιολογητικα Συμμετοχη ς» κατα τα οριζο μενα στο α ρθρο 24.2 και β) ξεχωριστο ς σφραγισμένος φα κελος (κλεισμε νος με τρο πο που δε μπορει να ανοιχθει χωρι ς να καταστει του το αντιληπτο επί ποινή αποκλεισμού), με την ε νδειξη «Οικονομικη Προσφορα», ο οποι ος περιε χει τα οικονομικα στοιχει α της προσφορα ς, κατα τα οριζο μενα στο α ρθρο 24.3 της παρου σας. Οι δυ ο ως α νω ξεχωριστοι σφραγισμε νοι φα κελοι φε ρουν επι σης τις ενδει ξεις του κυρι ως φακε λου της παρ Προσφορε ς που περιε ρχονται στην αναθε τουσα αρχη με οποιοδη ποτε τρο πο πριν απο την ημερομηνι α υποβολη ς του α ρθρου 18 της παρου σας, δεν αποσφραγι ζονται, αλλα παραδι δονται στην Επιτροπη Διαγωνισμου κατα τα οριζο μενα στο α ρθρο 4.1 της παρου σας Για τυχο ν προσφορε ς που υποβα λλονται εκπρο θεσμα, 12 η Επιτροπη Διαγωνισμου σημειωνει στο πρακτικο της την εκπρο θεσμη υποβολη ( ημερομηνι α και ακριβη ωρα που περιη λθε η προσφορα στην κατοχη της η που παρελη φθη η συστημε νη επιστολη απο την αναθε τουσα αρχη η που κατατε θηκε στο 4

5 πρωτο κολλο της αναθε τουσας αρχη ς) και τις απορρι πτει ως μη κανονικε ς Οι προσφορε ς υπογρα φονται και μονογρα φονται ανα φυ λλο απο τον οικονομικο φορε α η, σε περι πτωση νομικων προσωπων, απο το νο μιμο εκπρο σωπο αυτων Η ε νωση οικονομικων φορε ων υποβα λλει κοινη προσφορα, η οποι α υπογρα φεται υποχρεωτικα, ει τε απο ο λους τους οικονομικου ς φορει ς που αποτελου ν την ε νωση, ει τε απο εκπρο σωπο τους νομι μως εξουσιοδοτημε νο. Στην προσφορα απαραιτη τως πρε πει να προσδιορι ζεται η ε κταση και το ει δος της συμμετοχη ς του (συμπεριλαμβανομε νης της κατανομη ς αμοιβη ς μεταξυ τους) κα θε με λους της ε νωσης, καθως και ο εκπρο σωπος/συντονιστη ς αυτη ς. Άρθρο 4: Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών - Κατακύρωση - Σύναψη σύμβασης- Ενστάσεις 4.1 Υποβολή και αξιολόγηση των προσφορών - Έγκριση πρακτικού α) Η ε ναρξη υποβολη ς των προσφορων που κατατι θενται κατα την καταληκτικη ημερομηνι α στην Επιτροπη Διαγωνισμου, σε δημο σια συνεδρι αση, κηρυ σσεται απο τον Προ εδρο αυτη ς, μιση ωρα πριν απο την ωρα λη ξης της προθεσμι ας του α ρθρου 18 της παρου σας. Η παραλαβη μπορει να συνεχισθει και μετα την ωρα λη ξης, αν η υποβολη, που ε χει εμπρο θεσμα αρχι σει, συνεχι ζεται χωρι ς διακοπη λο γω του πλη θους των προσελθο ντων ενδιαφερομε νων οικονομικων φορε ων. Η λη ξη της παραλαβη ς κηρυ σσεται επι σης απο τον Προ εδρο της Επιτροπη ς Διαγωνισμου, με προειδοποι ηση ολι γων λεπτων της ωρας και μετα την κη ρυξη της λη ξης δεν γι νεται δεκτη α λλη προσφορα. Ο Προ εδρος της Επιτροπη ς Διαγωνισμου επικοινωνει εν συνεχει α αμε σως με το πρωτο κολλο της αναθε τουσας αρχη ς για να διαπιστωσει αν ε χουν υποβληθει προσφορε ς κατα την παρ. 1 του α ρθρου 3 της παρου σας (σημειωνεται ο τι, το σο στο πρωτο κολλο, ο σο και στον κυρι ως φα κελο αναγρα φεται η ωρα και ημε ρα υποβολη ς και η σχετικη καταχωρηση στο φα κελο μονογρα φεται απο τον υπευ θυνο υπα λληλο) και σε καταφατικη περι πτωση μεταβαι νει με λος της, κατ εντολη του Προε δρου της και παραλαμβα νει τις προσφορε ς για να τηρηθει η υπο λοιπη διαδικασι α του διαγωνισμου. β) Οι προσφορε ς που παραλαμβα νονται καταχωρι ζονται κατα σειρα κατα θεση ς τους σε σχετικο πρακτικο της Επιτροπη ς Διαγωνισμου, στο οποι ο ειδικο τερα αναφε ρονται η σειρα προσε λευσης, η επωνυμι α του οικονομικου φορε α, η τα ξη και κατηγορι α του 13, ο εξουσιοδοτημε νος εκπρο σωπος. 14 Όλοι οι φα κελοι αριθμου νται με τον αυ ξοντα αριθμο κατα θεση ς τους, ο πως καταχωρι σθηκαν στο πρακτικο και μονογρα φονται απο τον Προ εδρο και τα με λη της Επιτροπη ς Διαγωνισμου. γ) Αμε σως μετα την κατα τα ανωτε ρω ολοκλη ρωση της παραλαβη ς των προσφορων και καταγραφη ς των δικαιολογητικων συμμετοχη ς του α ρθρου 24.2, ακολουθει η αποσφρα γιση των οικονομικων προσφορων, η μονογραφη τους απο τον Προ εδρο και τα με λη της Επιτροπη ς Διαγωνισμου και η ανακοι νωση των επι με ρους στοιχει ων τους, τα οποι α επι σης καταχωρι ζονται στο ι διο ως α νω πρακτικο. δ) Στη συνε χεια 15, 16 η Επιτροπη Διαγωνισμου προβαι νει σε ε λεγχο της ολο γραφης και αριθμητικη ς αναγραφη ς των επιμε ρους ποσοστων ε κπτωσης και της ομαλη ς μεταξυ τους σχε σης. Για την εφαρμογη του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιει ται απο την Επιτροπη Διαγωνισμου η με ση ε κπτωση προσφορα ς (Εμ), συ μφωνα με τα οριζο μενα στα α ρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016. Όλες οι οικονομικε ς προσφορε ς καταχωρι ζονται, μετα τις τυχο ν αναγκαι ες διορθωσεις, σε πι νακα κατα τη σειρα μειοδοσι ας (αρχι ζοντας απο τη μικρο τερη προσφορα ), ο οποι ος υπογρα φεται απο τα με λη της Επιτροπη ς Διαγωνισμου και αποτελει με ρος του πρακτικου της. ε) Στη συνε χεια, η Επιτροπη Διαγωνισμου ελε γχει τα δικαιολογητικα συμμετοχη ς του α ρθρου 24.2 της παρου σας την ι δια ημε ρα κατα τη σειρα της μειοδοσι ας, αρχι ζοντας απο τον πρωτο μειοδο τη. Αν η ολοκλη ρωση του ελε γχου αυτου δεν ει ναι δυνατη την ι δια με ρα, λο γω του μεγα λου αριθμου των προσφορων και του ελε γχου των εγγυητικων επιστολων, ελε γχονται τουλα χιστον οι δε κα (10) πρωτες κατα σειρα μειοδοσι ας προσφορε ς. Στην περι πτωση αυτη η διαδικασι α συνεχι ζεται τις επο μενες εργα σιμες ημε ρες, εκτο ς αν υφι σταται σπουδαι ος λο γος για την αναβολη της σε ημε ρα και ωρα που κοινοποιει ται εγγρα φως στους προσφε ροντες, ανακοινωνεται με τοιχοκο λληση στον πι νακα ανακοινωσεων της υπηρεσι ας και αναρτα ται στην ιστοσελι δα της αναθε τουσας αρχη ς, εφο σον διαθε τει. Ο ε λεγχος των δικαιολογητικων συμμετοχη ς συνι σταται στον ε λεγχο της ορθη ς συμπλη ρωσης 5

6 και υποβολη ς τους. στ) Η Επιτροπη Διαγωνισμου, πριν την ολοκλη ρωση της συ νταξης και ε κδοσης του πρακτικου της, επικοινωνει με τους εκδο τες που αναγρα φονται στις υποβληθει σες εγγυητικε ς επιστολε ς, προκειμε νου να διαπιστωσει την εγκυρο τητα τους. Αν διαπιστωθει πλαστο τητα εγγυητικη ς επιστολη ς, ο υποψη φιος αποκλει εται απο τον διαγωνισμο, υποβα λλεται μηνυτη ρια αναφορα στον αρμο διο εισαγγελε α και κινει ται διαδικασι α πειθαρχικη ς δι ωξης, συ μφωνα με τις διατα ξεις των α ρθρων 82 και επο μενα του ν. 3669/2008. ζ) Η περιγραφο μενη διαδικασι α καταχωρει ται στο πρακτικο της Επιτροπη ς Διαγωνισμου η σε παρα ρτημα του που υπογρα φεται απο τον Προ εδρο και τα με λη της. Η Επιτροπη Διαγωνισμου ολοκληρωνει τη συ νταξη και ε κδοση του σχετικου πρακτικου με το αποτε λεσμα της διαδικασι ας, με το οποι ο εισηγει ται την ανα θεση της συ μβασης στον μειοδο τη (η τη μαται ωση), και το υποβα λλει στην αναθε τουσα αρχη η οποι α το εγκρι νει 17. Η αναθε τουσα αρχη κοινοποιει την απο φαση σε ο λους τους προσφε ροντες με κα θε προ σφορο με σο επι αποδει ξει. Κατα της απο φασης αυτη ς χωρει ε νσταση κατα τα οριζο μενα στην παρα γραφο 4.3 της παρου σης. η) Επισημαι νεται ο τι σε περι πτωση που οι προσφορε ς ε χουν την ι δια ακριβως τιμη (ισο τιμες), η αναθε τουσα αρχη επιλε γει τον (προσωρινο ) ανα δοχο με κλη ρωση μεταξυ των οικονομικων φορε ων που υπε βαλαν ισο τιμες προσφορε ς. Η κλη ρωση γι νεται ενωπιον της Επιτροπη ς Διαγωνισμου και παρουσι α των οικονομικων φορε ων που υπε βαλαν τις ισο τιμες προσφορε ς. 4.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης α) Μετα την αξιολο γηση των προσφορων, η αναθε τουσα αρχη ειδοποιει εγγρα φως τον προσφε ροντα, στον οποι ο προ κειται να γι νει η κατακυ ρωση («προσωρινο ανα δοχο»), να υποβα λει εντο ς προθεσμι ας, δε κα (10) ημερων, 18 τα δικαιολογητικα που καθορι ζονται στο α ρθρο της παρου σας. Η αναθε τουσα αρχη μπορει να παρατει νει την ως α νω προθεσμι α, εφο σον αιτιολογει ται αυτο επαρκως και κατ ανωτατο ο ριο για δεκαπε ντε (15) επιπλε ον ημε ρες. Τα δικαιολογητικα προσκομι ζονται στο πρωτο κολλο της αναθε τουσας αρχη ς σε σφραγισμε νο φα κελο, ο οποι ος παραδι δεται στην Επιτροπη Διαγωνισμου. Αν δεν προσκομισθου ν τα παραπα νω δικαιολογητικα η υπα ρχουν ελλει ψεις σε αυτα που υποβλη θηκαν, παρε χεται προθεσμι α στον προσωρινο ανα δοχο να τα προσκομι σει η να τα συμπληρωσει εντο ς πε ντε ημερων απο την κοινοποι ηση σχετικη ς ε γγραφης ειδοποι ησης σε αυτο ν. Η αναθε τουσα αρχη μπορει να παρατει νει την ως α νω προθεσμι α, εφο σον αιτιολογει ται αυτο επαρκως και κατ ανωτατο ο ριο για δεκαπε ντε (15) επιπλε ον ημε ρες. i) Αν κατα τον ε λεγχο των παραπα νω δικαιολογητικων διαπιστωθει ο τι τα στοιχει α που δηλωθηκαν με το Τυποποιημε νο Έντυπο Υπευ θυνης Δη λωσης (Τ.Ε.Υ.Δ), ει ναι ψευδη η ανακριβη, η ii) αν δεν υποβληθου ν στο προκαθορισμε νο χρονικο δια στημα τα απαιτου μενα πρωτο τυπα η αντι γραφα, των παραπα νω δικαιολογητικων, η iii) αν απο τα δικαιολογητικα που προσκομι σθηκαν νομι μως και εμπροθε σμως, δεν αποδεικνυ ονται οι ο ροι και οι πρου ποθε σεις συμμετοχη ς συ μφωνα με τα α ρθρα 21, 22 και 23 της παρου σας, 19 ο προσωρινο ς ανα δοχος κηρυ σσεται ε κπτωτος, καταπι πτει υπε ρ της αναθε τουσας αρχη ς η εγγυ ηση συμμετοχη ς του και η κατακυ ρωση γι νεται στον προσφε ροντα που υπε βαλε την αμε σως επο μενη πλε ον συμφε ρουσα απο οικονομικη α ποψη προσφορα τηρουμε νης της ανωτε ρω διαδικασι ας. Σε περι πτωση ε γκαιρης και προση κουσας ενημε ρωσης της αναθε τουσας αρχη ς για μεταβολε ς στις πρου ποθε σεις τις οποι ες ο προσωρινο ς ανα δοχος ει χε δηλωσει με το Τυποποιημε νο Έντυπο Υπευ θυνης Δη λωσης (Τ.Ε.Υ.Δ), ο τι πληροι, οι οποι ες επη λθαν η για τις οποι ες ε λαβε γνωση ο προσωρινο ς ανα δοχος μετα την δη λωση και με χρι την ημε ρα της ε γγραφης ειδοποι ησης για την προσκο μιση των δικαιολογητικων κατακυ ρωσης (οψιγενει ς μεταβολε ς), δεν καταπι πτει υπε ρ της αναθε τουσας αρχη ς η εγγυ ηση συμμετοχη ς του, που ει χε προσκομισθει, συ μφωνα με το α ρθρο 15 της παρου σας. Αν κανε νας απο τους προσφε ροντες δεν υπε βαλε αληθη η ακριβη δη λωση, η αν κανε νας απο τους προσφε ροντες δεν προσκομι ζει ε να η περισσο τερα απο τα απαιτου μενα δικαιολογητικα, η αν κανε νας απο τους προσφε ροντες δεν αποδει ξει ο τι πληροι τα κριτη ρια ποιοτικη ς επιλογη ς του α ρθρου 22, η διαδικασι α ανα θεσης ματαιωνεται. 6

7 Η διαδικασι α ελε γχου των παραπα νω δικαιολογητικων ολοκληρωνεται με τη συ νταξη πρακτικου απο την Επιτροπη Διαγωνισμου και τη διαβι βαση του φακε λου στ στην Οικονομικη Επιτροπη (αποφαινο μενο ο ργανο αναθε τουσας αρχη ς) για τη λη ψη απο φασης, ει τε για την κατακυ ρωση της συ μβασης, ει τε για την κη ρυξη του προσωρινου αναδο χου ως εκπτωτου, ει τε για τη μαται ωση της διαδικασι ας. β) Η Αναθε τουσα Αρχη ει τε κατακυρωνει, ει τε ματαιωνει τη συ μβαση, συ μφωνα με τις διατα ξεις των α ρθρων 105 και 106 του ν. 4412/2016. Η αναθε τουσα αρχη κοινοποιει αμε σως την απο φαση κατακυ ρωσης, μαζι με αντι γραφο ο λων των πρακτικων της διαδικασι ας ελε γχου και αξιολο γησης των προσφορων, σε κα θε προσφε ροντα εκτο ς απο τον προσωρινο ανα δοχο με κα θε προ σφορο τρο πο, ο πως με τηλεομοιοτυπι α, ηλεκτρονικο ταχυδρομει ο, επι αποδει ξει. Όσοι υπε βαλαν παραδεκτε ς προσφορε ς λαμβα νουν γνωση των δικαιολογητικων του προσωρινου αναδο χου στα γραφει α της Δ/νσης Τεχνικων Υπηρεσιων (Κωλε ττη 14 Ιωα ννινα) εντο ς πε ντε (5) εργα σιμων ημερων απο την ημε ρα που κοινοποιη θηκε σε αυτου ς επι αποδει ξει η απο φαση κατακυ ρωσης. 20 Μετα την ολοκλη ρωση του προσυμβατικου ελε γχου απο το Ελεγκτικο Συνε δριο, συ μφωνα με τα α ρθρα 35 και 36 του ν. 4129/ εφο σον απαιτει ται, ο προσωρινο ς ανα δοχος υποβα λει επικαιροποιημε να τα δικαιολογητικα του α ρθρου της παρου σας μετα απο σχετικη προ σκληση της αναθε τουσας αρχη ς. Τα στοιχει α ελε γχονται απο την Επιτροπη Διαγωνισμου και, εφο σον διαπιστωθει ο τι, δεν ε χουν εκλει ψει οι πρου ποθε σεις συμμετοχη ς του α ρθρου 21, τα κριτη ρια ποιοτικη ς επιλογη ς του α ρθρου 22 και ο τι δεν συντρε χουν λο γοι αποκλεισμου, κοινοποιει ται η απο φαση κατακυ ρωσης στον προσωρινο ανα δοχο και καλει ται να προσε λθει σε ορισμε νο το πο και χρο νο για την υπογραφη του συμφωνητικου, εντο ς ει κοσι (20) ημερων απο την κοινοποι ηση σχετικη ς ε γγραφης ειδικη ς προ σκλησης, προσκομι ζοντας, και την απαιτου μενη εγγυητικη επιστολη καλη ς εκτε λεσης. Εα ν ο ανα δοχος δεν προσε λθει να υπογρα ψει το συμφωνητικο, με σα στην προθεσμι α που ορι ζεται στην ειδικη προ κληση, κηρυ σσεται ε κπτωτος, καταπι πτει υπε ρ της αναθε τουσας αρχη ς η εγγυ ηση συμμετοχη ς του και η κατακυ ρωση γι νεται στον προσφε ροντα που υπε βαλε την αμε σως επο μενη πλε ον συμφε ρουσα απο οικονομικη α ποψη προσφορα. Αν κανε νας απο τους προσφε ροντες δεν προσε λθει για την υπογραφη του συμφωνητικου, η διαδικασι α ανα θεσης ματαιωνεται, συ μφωνα με την περι πτωση β της παραγρα φου 1 του α ρθρου 106 του ν. 4412/ Ενστάσεις Σε περι πτωση ε νστασης κατα πρα ξης της αναθε τουσας αρχη ς, η προθεσμι α α σκηση ς της ει ναι πε ντε (5) ημε ρες απο την κοινοποι ηση της προσβαλλο μενης πρα ξης στον ενδιαφερο μενο οικονομικο φορε α. Για την α σκηση ε νστασης κατα της διακη ρυξης, η ε νσταση υποβα λλεται με χρι πε ντε (5) ημε ρες πριν απο την καταληκτικη ημερομηνι α υποβολη ς προσφορω ν του α ρθρου 18 της παρου σας. Η ε νσταση υποβα λλεται ενω πιον της αναθε τουσας αρχη ς, η οποι α αποφασι ζει, υ στερα απο γνω μη της Επιτροπη ς Διαγωνισμου για τις ενστα σεις του πρω του εδαφι ου και υ στερα απο γνω μη του Τεχνικου Συμβουλι ου για τις ενστα σεις του δευ τερου εδαφι ου, εντο ς προθεσμι ας δε κα (10) ημερω ν, μετα την α πρακτη πα ροδο της οποι ας τεκμαι ρεται η απο ρριψη της ε νστασης. Για το παραδεκτο της α σκησης ε νστασης, απαιτει ται, με την κατα θεση της ε νστασης, η καταβολη παραβο λου υπε ρ του Δημοσι ου, συ μφωνα με το α ρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παρα βολο αυτο αποτελει δημο σιο ε σοδο. Το παρα βολο επιστρε φεται με πρα ξη της αναθε τουσας αρχη ς, αν η ε νσταση γι νει δεκτη απο το αποφασι ζον διοικητικο ο ργανο. Διαφορε ς που αναφυ ονται απο πρα ξεις η παραλει ψεις, οι οποι ες εκδι δονται η συντελου νται μετα την , διε πονται απο τις διατα ξεις του Βιβλι ου IV του ν. 4412/2016 (α ρθρα 345 ε ως 374). Άρθρο 5: Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης Συμφωνητικό Σειρά ισχύος Σχετικα με την υπογραφη της συ μβασης, ισχυ ουν τα προβλεπο μενα στην παρ. 5 α ρθρου 105 και 135 του ν. 4412/2016. Τα ε γγραφα της συ μβασης με βα ση τα οποι α θα εκτελεσθει το ε ργο ει ναι τα αναφερο μενα 7

8 παρακα τω. Σε περι πτωση ασυμφωνι ας των περιεχομε νων σε αυτα ο ρων, η σειρα ισχυ ος καθορι ζεται ως κατωτε ρω. 1. Το συμφωνητικο. 2. Η παρου σα Διακη ρυξη. 3. Η Οικονομικη Προσφορα. 4. Το Τιμολο γιο Δημοπρα τησης 5. Η Ειδικη Συγγραφη Υποχρεω σεων (Ε.Σ.Υ.). 6. Η Τεχνικη Συγγραφη Υποχρεω σεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικε ς Προδιαγραφε ς και τα Παραρτη ματα τους, 7. Η Τεχνικη Περιγραφη (Τ.Π.). 8. Ο Πρου πολογισμο ς Δημοπρα τησης. 9. Οι εγκεκριμε νες μελε τες του ε ργου. 10. Το εγκεκριμε νο Χρονοδια γραμμα κατασκευη ς του ε ργου. Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 6.1. Τα ε γγραφα της συ μβασης συντα σσονται υποχρεωτικα στην ελληνικη γλωσσα και προαιρετικα και σε α λλες γλωσσες, συνολικα η μερικα. Σε περι πτωση ασυμφωνι ας μεταξυ των τμημα των των εγγρα φων της συ μβασης που ε χουν συνταχθει σε περισσσο τερες γλωσσες, επικρατει η ελληνικη ε κδοση. Τυχο ν ενστα σεις υποβα λλονται στην ελληνικη γλωσσα Οι προσφορε ς και τα περιλαμβανο μενα σε αυτε ς στοιχει α, καθως και τα αποδεικτικα ε γγραφα συντα σσονται στην ελληνικη γλωσσα η συνοδευ ονται απο επι σημη μετα φραση τους στην ελληνικη γλωσσα. Στα αλλοδαπα δημο σια ε γγραφα και δικαιολογητικα εφαρμο ζεται η Συνθη κη της Χα γης της , που κυρωθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). Ειδικο τερα, ο λα τα δημο σια ε γγραφα που αφορου ν αλλοδαπου ς οικονομικου ς φορει ς και που θα κατατεθου ν απο τους προσφε ροντες στην παρου σα διαδικασι α, θα ει ναι νο μιμα επικυρωμε να, και η μετα φραση των εν λο γω εγγρα φων μπορει να γι νει ει τε απο τη μεταφραστικη υπηρεσι α του ΥΠ.ΕΞ., ει τε απο το αρμο διο προξενει ο, ει τε απο δικηγο ρο κατα την ε ννοια των α ρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 36 του ν. 4194/2013 (Κωδικας περι Δικηγο ρων), ει τε απο ορκωτο μεταφραστη της χωρας προε λευσης, αν υφι σταται στη χωρα αυτη τε τοια υπηρεσι α Επιτρε πεται αντι στοιχα η κατα θεση οιουδη ποτε δημο σιου εγγρα φου και δικαιολογητικου που αφορα αλλοδαπη Επιχει ρηση με τη μορφη επικυρωμε νης φωτοτυπι ας προερχο μενης ει τε απο το νο μιμο επικυρωμε νο ε γγραφο απο το αρμο διο Προξενει ο της χωρας του προσφε ροντος, ει τε απο το πρωτο τυπο ε γγραφο με την σφραγι δα Apostile συ μφωνα με την Συνθη κη της Χα γης της Η επικυ ρωση αυτη πρε πει να ε χει γι νει απο δικηγο ρο κατα την ε ννοια των α ρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 36 του ν. 4194/2013 (Κωδικας περι Δικηγο ρων) Ενημερωτικα και τεχνικα φυλλα δια και α λλα ε ντυπα-εταιρικα η μη με ειδικο τεχνικο περιεχο μενο μπορου ν να υποβα λλονται σε α λλη γλωσσα, χωρι ς να συνοδευ ονται απο μετα φραση στην ελληνικη 6.5. Η προφορικη επικοινωνι α με την αναθε τουσα αρχη, καθως και μεταξυ αυτη ς και του αναδο χου, θα γι νονται υποχρεωτικα στην ελληνικη γλωσσα. Ο ανα δοχος ει ναι υποχρεωμε νος να διευκολυ νει την επικοινωνι α των αλλοδαπων υπαλλη λων του με την αναθε τουσα αρχη, με τον ορισμο και την παρουσι α διερμηνε ων. Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 7.1. Για τη δημοπρα τηση του ε ργου, την εκτε λεση της συ μβασης και την κατασκευη του, εφαρμο ζονται οι διατα ξεις των παρακα τω νομοθετημα των: - του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α 147), - των παραγρα φων 4 και 5 του α ρθρου 20, των α ρθρων , της παραγρα φου 1α του 8

9 α ρθρου 176 ν. 3669/2008 (Α 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), - του ν. 4314/2014 (Α 265) Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο , Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/ ) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις και του ν. 3614/2007 (Α 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », και του ν. 3614/2007 (Α 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », 22 - του ν. 4278/2014 (Α 157) και ειδικο τερα το α ρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», - του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», ο πως ισχυ ει - του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α 74 ) και ειδικο τερα το α ρθρο 1 αυτου,- του ν. 4129/2013 (Α 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», - του ν. 4129/2013 (Α 52) «Κυ ρωση του Κωδικα Νο μων για το Ελεγκτικο Συνε δριο», (εφο σον απαιτει ται) - του α ρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 23 - του ν. 4013/2011 (Α 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», - του ν. 3861/2010 (Α 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», - του ν. 3548/2007 (Α 68) «Καταχωριση δημοσιευ σεων των φορε ων του Δημοσι ου στο νομαρχιακο και τοπικο Τυ πο και α λλες διατα ξεις», - του ν. 3469/2006 (Α 131) Εθνικο Τυπογραφει ο, Εφημερι ς της Κυβερνη σεως και λοιπε ς διατα ξεις, - του ν. 2690/1999 (Α' 45) Κύρωση του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας και άλλες διατάξεις ο πως ισχυ ει, - του π.δ 28/2015 (Α' 34) Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία, - της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινη ς Υπουργικη ς Απο φασης (Β 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», - του π.δ 80/2016 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες ( Α 145 ) Ο ν. 3310/2005 Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Α' 30), ο πως τροποποιη θηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταυ ρωση των στοιχει ων του αναδο χου με τα στοιχει α του Ε.Σ.Ρ., το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινη απο φαση των Υπουργων Ανα πτυξης και Επικρατει ας υπ αριθμ /2007 ( Β 1673 ) σχετικα με τα Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005, 25 καθως και η απο φαση του Υφυπουργου Οικονομι ας και Οικονομικων υπ αριθμ /2565/δοσ/2005 (Β 1590) Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες. 7.3 Οι διατα ξεις του ν. 2859/2000 (Α 248) «Κυ ρωση Κωδικα Φο ρου Προστιθε μενης Αξι ας». 7.4 Οι σε εκτε λεση των ανωτε ρω διατα ξεων εκδοθει σες κανονιστικε ς πρα ξεις 26, καθως και λοιπε ς 9

10 διατα ξεις που αναφε ρονται ρητα η απορρε ουν απο τα οριζο μενα στα συμβατικα τευ χη της παρου σας καθως και το συ νολο των διατα ξεων του ασφαλιστικου, εργατικου, περιβαλλοντικου και φορολογικου δικαι ου και γενικο τερα κα θε δια ταξη (Νο μος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτικη εγκυ κλιος που διε πει την ανα θεση και εκτε λεση του ε ργου της παρου σας συ μβασης, ε στω και αν δεν αναφε ρονται ρητα. Προσθη κες και εν γε νει προσαρμογε ς α ρθρων της διακη ρυξης (πε ραν των ο σων η δη προβλε πονται ρητως στο κει μενο της προ τυπης διακη ρυξης) μπορου ν να προστι θενται και να περιλαμβα νονται, μο νο εφο σον ει ναι απο λυτα συμβατε ς με την ισχυ ουσα κα θε φορα νομοθεσι α. Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί, κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 8.1. Το ε ργο χρηματοδοτει ται απο : α) Πιστωσεις ΣΑΕ, για ποσο ,00 β) Πιστωσεις ΣΑΤΑ, με πο σο ,00 27 Το ε ργο υπο κειται στις κρατη σεις 28 που προβλε πονται για τα ε ργα αυτα, περιλαμβανομε νης της κρα τησης υ ψους 0,06 % υπε ρ των λειτουργικω ν αναγκω ν της Ενιαι ας Ανεξα ρτητης Αρχη ς Δημοσι ων Συμβα σεων, συ μφωνα με το α ρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/ Τα γενικα ε ξοδα, ο φελος κ.λ.π. του Αναδο χου και οι επιβαρυ νσεις απο φο ρους, δασμου ς κ.λ.π. καθορι ζονται στο αντι στοιχο α ρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρυ νει τον Κυ ριο του Έργου Οι πληρωμε ς θα γι νονται συ μφωνα με το α ρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντι στοιχο α ρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμη του εργολαβικου τιμη ματος θα γι νεται σε EURO. Άρθρο 9: Συμπλήρωση αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών Η αναθε τουσα αρχη μπορει να καλε σει τους οικονομικου ς φορει ς να συμπληρωσουν η να διευκρινι σουν τα πιστοποιητικα που ε χουν παραληφθει, συ μφωνα με το α ρθρο 102 και 103 του ν. 4412/2016. Άρθρο 10: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης Η παρου σα δεν αφορα συ μβαση δεν συνα πτεται για λογαριασμο φορεων της Γενικη ς Κυβε ρνησης 29 10

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου Τίτλος του έργου Ο τι τλος του ε ργου ει ναι: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ» Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου Ο συνολικο ς πρου πολογισμο ς δημοπρα τησης του ε ργου ανε ρχεται σε ,00 Ευρω και αναλυ εται σε 30 : Δαπα νη Εργασιων ,03 Γενικα ε ξοδα και Όφελος εργολα βου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) ,11 Απρο βλεπτα 31 (ποσοστου 15% 32 επι της δαπα νης εργασιων και του κονδυλι ου Γ.Ε.+Ο.Ε.) ,67, που αναλωνονται συ μφωνα με τους ο ρους του α ρθρου 156 παρ. 3.(α) ν. 4412/2016, Φο ρος Προστιθε μενης Αξι ας (24%) ,19 33 Στο ανωτε ρω ποσο προβλε πεται αναθεωρηση στις τιμε ς ποσου 0,00 συ μφωνα με το α ρθρο 153 του ν. 4412/ Τόπος εκτέλεσης του έργου Δη μος Ιωαννιτων Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου Το παρο ν ε ργο αφορα την διαμο ρφωση της οδο υ Παπαναστασι ου απο το υ ψος της οδου Νικοπο λεως ε ως τα ο ρια των πρωην Δημων Ανατολη ς και Παμβωτιδας. Επι σης στα πλαι σια του παρο ντος ε ργου θα διαμορφωθου ν οριστικα σημαντικοι οδο ι, κα θετοι στον ανωτε ρω οδικο α ξονα. Συνοπτικα οι εργασιες που προ κειται να εκτελεστουν ει ναι : Αποξη λωση υφιστα μενων οδοστρωμα των και καθαι ρεση κατασκευων Αποκατα σταση οδοστρωσι ας Κατασκευη πεζοδρομι ων και των τεχνικων μερων τους Φρεζαρισμα ασφαλτικου τα πητα Κατασκευη ασφαλτικου τα πητα. Επισημαίνεται ο τι, το φυσικο και οικονομικο αντικει μενο των δημοπρατου μενων ε ργων δεν πρε πει να μεταβα λλεται ουσιωδως κατα τη δια ρκεια εκτε λεσης της συ μβασης, κατα τα οριζο μενα στην παρ. 4 του α ρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατο τητα μεταβολη ς υφι σταται, μο νο υπο τις πρου ποθε σεις των α ρθρων 132 και 156 ν. 4412/2016. Επιτρε πεται η χρη ση των «επι ε λασσον» δαπανων με τους ακο λουθους ο ρους και περιορισμου ς: Δεν τροποποιει ται το «βασικο σχε διο» της προκη ρυξης, ου τε οι προδιαγραφε ς του ε ργου, ο πως περιγρα φονται στα συμβατικα τευ χη, ου τε καταργει ται ομα δα εργασιων της αρχικη ς συ μβασης. Δεν θι γεται η πληρο τητα, ποιο τητα και λειτουργικο τητα του ε ργου. Δεν χρησιμοποιει ται για την πληρωμη νε ων εργασιων που δεν υπη ρχαν στην αρχικη συ μβαση. Δεν υπερβαι νει η δαπα νη αυτη, κατα τον τελικο εγκεκριμε νο Ανακεφαλαιωτικο Πι νακα Εργασιων του ε ργου, ποσοστο ει κοσι τοις εκατο (20%) της συμβατικη ς δαπα νης ομα δας εργασιων του ε ργου ου τε, αθροιστικα, ποσοστο δε κα τοις εκατο (10%) της δαπα νης της αρχικη ς αξι ας συ μβασης χωρι ς 11

12 Φ.Π.Α., αναθεωρηση τιμων και απρο βλεπτες δαπα νες. Στην αθροιστικη αυτη ανακεφαλαι ωση λαμβα νονται υπο ψη μο νο οι μεταφορε ς δαπα νης απο μι α ομα δα εργασιων σε α λλη. Τα ποσα που εξοικονομου νται, εφο σον υπερβαι νουν τα ανωτε ρω ο ρια (20% η και 10%), μειωνουν ισο ποσα τη δαπα νη της αξι ας συ μβασης χωρι ς Φ.Π.Α., αναθεωρη σεις και απρο βλεπτες δαπα νες. Για τη χρη ση των «επι ε λασσον δαπανων» απαιτει ται σε κα θε περι πτωση η συ μφωνη γνωμη του Τεχνικου Συμβουλι ου, υ στερα απο ειση γηση του φορε α υλοποι ησης. Ο πρου πολογισμο ς των ε ργων στα οποι α εφαρμο ζεται η παρα γραφος αυτη αναλυ εται σε Οομα δες εργασιων, οι οποι ες συντι θενται απο εργασι ες που υπα γονται σε ενιαι α υποσυ νολα του τεχνικου αντικειμε νου των ε ργων, ε χουν παρο μοιο τρο πο κατασκευη ς και επιδε χονται το ι διο ποσοστο ε κπτωσης στις τιμε ς μονα δας τους. Με απο φαση του Υπουργου Υποδομων και Μεταφορων, η οποι α μετα την ε κδοση της θα ε χει εφαρμογη σε ο λα τα ως α νω ε ργα, προσδιορι ζονται οι ομα δες εργασιων ανα κατηγορι α ε ργων. Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου Η συνολικη προθεσμι α εκτε λεσης του ε ργου, ορι ζεται σε εκατό είκοσι (120) ημέρες απο την ημε ρα υπογραφη ς της συ μβασης 34. Οι αποκλειστικε ς και ενδεικτικε ς τμηματικε ς προθεσμι ες του ε ργου αναφε ρονται στην Ε.Σ.Υ. Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 13.1 Η επιλογη του Αναδο χου, θα γι νει συ μφωνα με την «ανοικτη διαδικασι α» του α ρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπο τις πρου ποθε σεις του νο μου αυτου Η οικονομικη προσφορα των διαγωνιζομε νων, θα συνταχθει και υποβληθει συ μφωνα με τα οριζο μενα στο α ρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/ Κα θε προσφε ρων μπορει να υποβα λει μο νο μι α προσφορα Δεν επιτρε πεται η υποβολη εναλλακτικω ν προσφορω ν Δε γι νονται δεκτε ς προσφορε ς για με ρος του αντικειμε νου της συ μβασης. Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης Κριτη ριο για την ανα θεση της συ μβασης ει ναι η πλε ον συμφε ρουσα απο οικονομικη α ποψη προσφορα μο νο βα σει τιμη ς (χαμηλο τερη τιμη ). Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής 15.1 Για την συμμετοχη στον διαγωνισμο απαιτει ται η κατα θεση απο τους συμμετε χοντες οικονομικου ς φορει ς, κατα τους ο ρους της παρ. 1 α) του α ρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικη ς επιστολη ς συμμετοχη ς, που ανε ρχεται στο ποσο των 8.064,00 ευρω. 37 Στην περι πτωση ε νωσης οικονομικω ν φορε ων, η εγγυ ηση συμμετοχη ς περιλαμβα νει και τον ο ρο ο τι η εγγυ ηση καλυ πτει τις υποχρεω σεις ο λων των οικονομικω ν φορε ων που συμμετε χουν στην ε νωση Οι εγγυητικε ς επιστολε ς συμμετοχη ς περιλαμβα νουν κατ ελα χιστον τα ακο λουθα στοιχει α : α) την ημερομηνι α ε κδοσης, β) τον εκδο τη, γ) τον κυ ριο του ε ργου η το φορε α κατασκευη ς του ε ργου «ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ» προς τον οποι ο απευθυ νονται, δ) τον αριθμο της εγγυ ησης, ε) το ποσο που καλυ πτει η εγγυ ηση, στ) την πλη ρη επωνυμι α, τον Α.Φ.Μ. και τη διευ θυνση του οικονομικου φορε α υπε ρ του οποι ου εκδι δεται η εγγυ ηση (στην περι πτωση ε νωσης αναγρα φονται ο λα τα παραπα νω για κα θε με λος της ε νωσης), ζ) τους ο ρους ο τι: αα) η εγγυ ηση παρε χεται ανε κκλητα και ανεπιφυ λακτα, ο δε εκδο της παραιτει ται του δικαιω ματος της διαιρε σεως και της διζη σεως, και ββ) ο τι σε περι πτωση κατα πτωσης αυτη ς, το ποσο της κατα πτωσης υπο κειται στο εκα στοτε ισχυ ον τε λος χαρτοση μου, 12

13 13 η) τα στοιχει α της διακη ρυξης (αριθμο ς, ε τος, τι τλος ε ργου ) και την ημερομηνι α διενε ργειας του διαγωνισμου, θ) την ημερομηνι α λη ξης η τον χρο νο ισχυ ος της εγγυ ησης, ι) την ανα ληψη υποχρε ωσης απο τον εκδο τη της εγγυ ησης να καταβα λει το ποσο της εγγυ ησης ολικα η μερικα εντο ς πε ντε (5) ημερω ν μετα απο απλη ε γγραφη ειδοποι ηση εκει νου προς τον οποι ο απευθυ νεται. (Στο σημει ο αυτο γι νεται παραπομπη στα σχετικα υποδει γματα, εφο σον υπα ρχουν) Η εγγυ ηση συμμετοχη ς πρε πει να ισχυ ει τουλα χιστον για τρια ντα (30) ημε ρες μετα τη λη ξη του χρο νου ισχυ ος της προσφορα ς του α ρθρου 19 της παρου σας, η τοι με χρι 02/02/2018, α λλως η προσφορα απορρι πτεται. Η αναθε τουσα αρχη μπορει, πριν τη λη ξη της προσφορα ς, να ζητα απο τον προσφε ροντα να παρατει νει, πριν τη λη ξη τους, τη δια ρκεια ισχυ ος της προσφορα ς και της εγγυ ησης συμμετοχη ς Η εγγυ ηση συμμετοχη ς καταπι πτει, υπε ρ του κυρι ου του ε ργου, μετα απο γνω μη του Τεχνικου Συμβουλι ου αν ο προσφε ρων αποσυ ρει την προσφορα του κατα τη δια ρκεια ισχυ ος αυτη ς και στις περιπτω σεις του α ρθρου 4.2 της παρου σας. Η ε νσταση του αναδο χου κατα της αποφα σεως δεν αναστε λλει την ει σπραξη του ποσου της εγγυη σεως Η εγγυ ηση συμμετοχη ς επιστρε φεται στον ανα δοχο με την προσκο μιση της εγγυ ησης καλη ς εκτε λεσης. Η εγγυ ηση συμμετοχη ς επιστρε φεται στους λοιπου ς προσφε ροντες, συ μφωνα με τα ειδικο τερα οριζο μενα στο α ρθρο 72 του ν. 4412/2016. Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ) Δεν 39 προβλε πεται η χορη γηση προκαταβολη ς στον Ανα δοχο Δεν προβλε πεται η πληρωμη πριμ στην παρου σα συ μβαση Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου 17.1 Για την υπογραφη της συ μβασης απαιτει ται η παροχη εγγυ ησης καλη ς εκτε λεσης, συ μφωνα με το α ρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το υ ψος της οποι ας καθορι ζεται σε ποσοστο 5% επι της αξι ας της συ μβασης, χωρι ς Φ.Π.Α. και κατατι θεται πριν η κατα την υπογραφη της συ μβασης. Η εγγυ ηση καλη ς εκτε λεσης καταπι πτει στην περι πτωση παρα βασης των ο ρων της συ μβασης, ο πως αυτη ειδικο τερα ορι ζει. Σε περι πτωση τροποποι ησης της συ μβασης κατα το α ρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποι α συνεπα γεται αυ ξηση της συμβατικη ς αξι ας, ο ανα δοχος ει ναι υποχρεωμε νος να καταθε σει πριν την τροποποι ηση, συμπληρωματικη εγγυ ηση το υ ψος της οποι ας ανε ρχεται σε ποσοστο 5% επι του ποσου της αυ ξησης χωρι ς ΦΠΑ. Η εγγυ ηση καλη ς εκτε λεσης της συ μβασης καλυ πτει συνολικα και χωρι ς διακρι σεις την εφαρμογη ο λων των ο ρων της συ μβασης και κα θε απαι τηση της αναθε τουσας αρχη ς η του κυρι ου του ε ργου ε ναντι του αναδο χου. Η εγγυ ηση καλη ς εκτε λεσης καταπι πτει υπε ρ του κυρι ου του ε ργου, με αιτιολογημε νη απο φαση του Προι σταμε νου της Διευθυ νουσας Υπηρεσι ας, ιδι ως μετα την οριστικοποι ηση της ε κπτωσης του αναδο χου. Η ε νσταση του αναδο χου κατα της αποφα σεως δεν αναστε λλει την ει σπραξη του ποσου της εγγυη σεως. Οι εγγυητικε ς επιστολε ς καλη ς εκτε λεσης περιλαμβα νουν κατ ελα χιστον τα αναφερο μενα στην

14 παρα γραφο 15.2 της παρου σας και επιπρο σθετα, τον αριθμο και τον τι τλο της σχετικη ς συ μβασης 17.2 Εγγυ ηση καλη ς λειτουργι ας Δεν προβλέπεται 41 Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών 17.Α.1. Οι εγγυητικε ς επιστολε ς των α ρθρων 15, 16 και 17 εκδι δονται απο πιστωτικα ιδρυ ματα που λειτουργου ν νο μιμα στα κρα τη- με λη της Ενωσης η του Ευρωπαι κου Οικονομικου Χω ρου η στα κρα τη-με ρη της ΣΔΣ και ε χουν, συ μφωνα με τις ισχυ ουσες διατα ξεις, το δικαι ωμα αυτο. Μπορου ν, επι σης, να εκδι δονται απο το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. η να παρε χονται με γραμμα τιο του Ταμει ου Παρακαταθηκων και Δανει ων με παρακατα θεση σε αυτο του αντι στοιχου χρηματικου ποσου. Αν συσταθει παρακαταθη κη με γραμμα τιο παρακατα θεσης χρεογρα φων στο Ταμει ο Παρακαταθηκω ν και Δανει ων, τα τοκομερι δια η μερι σματα που λη γουν κατα τη δια ρκεια της εγγυ ησης επιστρε φονται μετα τη λη ξη τους στον υπε ρ ου η εγγυ ηση οικονομικο φορε α. 17.Α.2 Οι εγγυητικε ς επιστολε ς εκδι δονται κατ επιλογη του αναδο χου απο ε να η περισσο τερους εκδο τες της παραπα νω παραγρα φου, ανεξαρτη τως του υ ψους των. Άρθρο 18: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών Ως ημερομηνι α λη ξης της προθεσμι ας υποβολη ς των προσφορων 42 ορι ζεται η 4 η Απριλι ου 2017, ημε ρα... Ωρα λη ξης της υποβολη ς προσφορων ορι ζεται η 10:00 π.μ. Αν, για λο γους ανωτε ρας βι ας, δεν διενεργηθει η αποσφρα γιση κατα την ορισθει σα ημε ρα η αν με χρι τη με ρα αυτη δεν ε χει υποβληθει καμι α προσφορα, η αποσφρα γιση και η καταληκτικη ημερομηνι α αντι στοιχα μετατι θενται σε οποιαδη ποτε α λλη ημε ρα, με απο φαση της αναθε τουσας αρχη ς. Η απο φαση αυτη κοινοποιει ται εγγρα φως, πε ντε (5) τουλα χιστον εργα σιμες ημε ρες πριν τη νε α ημερομηνι α, σε ο σους οικονομικου ς φορει ς ε λαβαν τα ε γγραφα της συ μβασης και αναρτα ται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελι δα της αναθε τουσας αρχη ς, εφο σον διαθε τει. Αν και στη νε α αυτη ημερομηνι α δεν καταστει δυνατη η αποσφρα γιση των προσφορων η δεν υποβληθου ν προσφορε ς, μπορει να ορισθει και νε α ημερομηνι α, εφαρμοζομε νων κατα τα λοιπα των διατα ξεων των δυ ο προηγου μενων εδαφι ων. Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών Κα θε υποβαλλο μενη προσφορα δεσμευ ει τον συμμετε χοντα στον διαγωνισμο κατα τη δια ταξη του α ρθρου 97 του ν. 4412/2016, για δια στημα εννε α (9) μηνων 43, απο την ημερομηνι α λη ξης της προθεσμι ας υποβολη ς των προσφορων. Άρθρο 20: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης Το πλη ρες κει μενο της παρου σας Διακη ρυξης δημοσιευ εται στο ΚΗΜΔΗΣ. Προκη ρυξη (περι ληψη της παρου σας Διακη ρυξης) δημοσιευ εται, στο τευ χος Διακηρυ ξεων Δημοσι ων Συμβα σεων της Εφημερι δας της Κυβε ρνησης 44 και στον Ελληνικο Τυ πο 45, συ μφωνα με το α ρθρο 66 ν. 4412/2016, καθως και στην ιστοσελι δα της αναθε τουσας αρχη ς ( συ μφωνα με το α ρθρο 2 της παρου σας. Τα ε ξοδα των εκ της κει μενης νομοθεσι ας απαραι τητων δημοσιευ σεων της προκη ρυξης της δημοπρασι ας στην οποι α αναδει χθηκε ανα δοχος, βαρυ νουν τον ι διο και εισπρα ττονται με τον πρωτο λογαριασμο πληρωμη ς του ε ργου. Τα ε ξοδα δημοσιευ σεων των τυχο ν προηγου μενων διαγωνισμων για την ανα θεση του ι διου ε ργου, καθως και τα ε ξοδα των μη απαραι τητων εκ του νο μου δημοσιευ σεων βαρυ νουν την αναθε τουσα αρχη και καταβα λλονται απο τις πιστωσεις του ε ργου. 14

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Η συ μβαση ανατι θεται βα σει του κριτηρι ου του α ρθρου 14 της παρου σας, σε προσφε ροντα ο οποι ος δεν αποκλει εται απο τη συμμετοχη βα σει της παρ. Α του α ρθρου 22 της παρου σας και πληροι τα κριτη ρια επιλογη ς των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του α ρθρου 22 της παρου σας. Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης Δικαι ωμα συμμετοχη ς ε χουν φυσικα η νομικα προ σωπα, η ενωσεις αυτων που δραστηριοποιου νται στην Ελλα δα και ει ναι εγγεγραμμε νες στο Μητρωο Εργοληπτικων Επιχειρη σεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρει ται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφο σον ανη κουν στην 1 η τα ξη και α νω για ε ργα κατηγορι ας «ΟΔΟΠΟΙΙΑ». 46 και που ει ναι εγκατεστημε να σε: α) σε κρα τος-με λος της Ένωσης, β) σε κρα τος-με λος του Ευρωπαι κου Οικονομικου Χωρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρι τες χωρες που ε χουν υπογρα ψει και κυρωσει τη ΣΔΣ, στο βαθμο που η υπο ανα θεση δημο σια συ μβαση καλυ πτεται απο τα Παραρτη ματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικε ς σημειωσεις του σχετικου με την Ένωση Προσαρτη ματος I της ως α νω Συμφωνι ας, καθως και δ) σε τρι τες χωρες που δεν εμπι πτουν στην περι πτωση γ της παρου σας παραγρα φου και ε χουν συνα ψει διμερει ς η πολυμερει ς συμφωνι ες με την Ένωση σε θε ματα διαδικασιων ανα θεσης δημοσι ων συμβα σεων Οικονομικο ς φορε ας συμμετε χει ει τε μεμονωμε να ει τε ως με λος ε νωσης. 47, 21.3 Οι ενωσεις οικονομικων φορε ων συμμετε χουν υπο τους ο ρους των παρ. 2, 3 και 4 του α ρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του α ρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτει ται απο τις εν λο γω ενωσεις να περιβληθου ν συγκεκριμε νη νομικη μορφη για την υποβολη προσφορα ς. Σε περι πτωση που η ε νωση αναδειχθει ανα δοχος η νομικη της μορφη πρε πει να ει ναι τε τοια που να εξασφαλι ζεται η υ παρξη ενο ς και μοναδικου φορολογικου μητρωου για την ε νωση (πχ κοινοπραξι α). Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 48 Οι μεμονωμε νοι προσφε ροντες πρε πει να ικανοποιου ν ο λα τα κριτη ρια ποιοτικη ς επιλογη ς. Στην περι πτωση ε νωσης οικονομικων φορε ων, η πλη ρωση των απαιτη σεων του α ρθρου 22 Α και Β πρε πει να ικανοποιει ται απο κα θε με λος της ε νωσης. 22.Α. Λόγοι αποκλεισμού Κα θε προσφε ρων αποκλείεται απο τη συμμετοχη σε διαδικασι α συ ναψης συ μβασης, εφο σον συντρε χει στο προ σωπο του (αν προ κειται για μεμονωμε νο φυσικο η νομικο προ σωπο) η σε ε να απο τα με λη του (αν προ κειται περι ε νωσης οικονομικων φορε ων) ε νας απο τους λο γους των παρακα τω περιπτωσεων: 22.A.1. Όταν υπα ρχει εις βα ρος του τελεσι δικη καταδικαστικη απο φαση για ε ναν απο τους ακο λουθους λο γους: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ο πως αυτη ορι ζεται στο α ρθρο 2 της απο φασης-πλαι σιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλι ου της 24ης Οκτωβρι ου 2008, για την καταπολε μηση του οργανωμε νου εγκλη ματος(εε L 300 της σ.42), β) δωροδοκία, ο πως ορι ζεται στο α ρθρο 3 της συ μβασης περι της καταπολε μησης της διαφθορα ς στην οποι α ενε χονται υπα λληλοι των Ευρωπαι κων Κοινοτη των η των κρατων-μελων της Ένωσης (ΕΕ C 195 της , σ. 1) και στην παρα γραφο 1 του α ρθρου 2 της απο φασης-πλαι σιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλι ου της 22ας Ιουλι ου 2003, για την καταπολε μηση της δωροδοκι ας στον ιδιωτικο τομε α (ΕΕ L 192 της , σ. 54), καθως και ο πως ορι ζεται στην κει μενη νομοθεσι α η στο εθνικο δι καιο του 15

16 οικονομικου φορε α, γ) απάτη, κατα την ε ννοια του α ρθρου 1 της συ μβασης σχετικα με την προστασι α των οικονομικων συμφερο ντων των Ευρωπαι κων Κοινοτη των (ΕΕ C 316 της , σ. 48), η οποι α κυρωθηκε με το ν. 2803/2000 (Α 48), δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικε ς δραστηριο τητες, ο πως ορι ζονται, αντιστοι χως, στα α ρθρα 1 και 3 της απο φασης-πλαι σιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλι ου της 13ης Ιουνι ου 2002, για την καταπολε μηση της τρομοκρατι ας (ΕΕ L 164 της , σ. 3) η ηθικη αυτουργι α η συνε ργεια η απο πειρα δια πραξης εγκλη ματος, ο πως ορι ζονται στο α ρθρο 4 αυτη ς, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες η χρηματοδο τηση της τρομοκρατι ας, ο πως αυτε ς ορι ζονται στο α ρθρο 1 της Οδηγι ας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαι κου Κοινοβουλι ου και του Συμβουλι ου της 26ης Οκτωβρι ου 2005, σχετικα με την προ ληψη της χρησιμοποι ησης του χρηματοπιστωτικου συστη ματος για τη νομιμοποι ηση εσο δων απο παρα νομες δραστηριο τητες και τη χρηματοδο τηση της τρομοκρατι ας (ΕΕ L 309 της , σ. 15), η οποι α ενσωματωθηκε στην εθνικη νομοθεσι α με το ν. 3691/2008 (Α 166), στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, ο πως ορι ζονται στο α ρθρο 2 της Οδηγι ας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαι κου Κοινοβουλι ου και του Συμβουλι ου της 5ης Απριλι ου 2011, για την προ ληψη και την καταπολε μηση της εμπορι ας ανθρωπων και για την προστασι α των θυμα των της, καθως και για την αντικατα σταση της απο φασης-πλαι σιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλι ου (ΕΕ L 101 της , σ. 1), η οποι α ενσωματωθηκε στην εθνικη νομοθεσι α με το ν. 4198/2013 (Α 215 ). Ο οικονομικο ς φορε ας αποκλει εται επι σης ο ταν το προ σωπο εις βα ρος του οποι ου εκδο θηκε τελεσι δικη καταδικαστικη απο φαση ει ναι με λος του διοικητικου, διευθυντικου η εποπτικου οργα νου του εν λο γω οικονομικου φορε α η ε χει εξουσι α εκπροσωπησης, λη ψης αποφα σεων η ελε γχου σε αυτο. Στις περιπτωσεις εταιρειων περιορισμε νης ευθυ νης (Ε.Π.Ε.), προσωπικων εταιρειων ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και Ιδιωτικων Κεφαλαιουχικων Εταιρειων ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρε ωση του προηγου μενου εδαφι ου, αφορα κατ ελα χιστον τους διαχειριστε ς. Στις περιπτωσεις ανωνυ μων εταιρειων (Α.Ε.), η υποχρε ωση του προηγου μενου εδαφι ου αφορα κατ ελα χιστον τον Διευθυ νοντα Συ μβουλο, καθως και ο λα τα με λη του Διοικητικου Συμβουλι ου. 22.A.2 Όταν ο προσφε ρων ε χει αθετη σει τις υποχρεωσεις του ο σον αφορα στην καταβολη φο ρων η εισφορων κοινωνικη ς ασφα λισης και αυτο ε χει διαπιστωθει απο δικαστικη η διοικητικη απο φαση με τελεσι δικη και δεσμευτικη ισχυ, συ μφωνα με διατα ξεις της χωρας ο που ει ναι εγκατεστημε νος η την εθνικη νομοθεσι α η /και η αναθε τουσα αρχη μπορει να αποδει ξει με τα κατα λληλα με σα ο τι ο προσφε ρων ε χει αθετη σει τις υποχρεωσεις του ο σον αφορα την καταβολη φο ρων η εισφορων κοινωνικη ς ασφα λισης. Αν ο προσφε ρων ει ναι Έλληνας πολι της η ε χει την εγκατα σταση του στην Ελλα δα, οι υποχρεωσεις του που αφορου ν τις εισφορε ς κοινωνικη ς ασφα λισης καλυ πτουν, το σο την κυ ρια, ο σο και την επικουρικη ασφα λιση. Δεν αποκλει εται ο προσφε ρων, ο ταν ε χει εκπληρωσει τις υποχρεωσεις του, ει τε καταβα λλοντας τους φο ρους η τις εισφορε ς κοινωνικη ς ασφα λισης που οφει λει, συμπεριλαμβανομε νων, κατα περι πτωση, των δεδουλευμε νων το κων η των προστι μων, ει τε υπαγο μενος σε δεσμευτικο διακανονισμο για την καταβολη τους. 22.A.3 α) Δεν προβλέπεται εξαι ρεση στην εφαρμογη των παραγρα φων 22.A.1 και 22.A.2 β) Δεν προβλέπεται εξαι ρεση στην εφαρμογη της παρα γραφου 22.Α Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό), προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις :49 16

17 (α) ε χει αθετη σει τις υποχρεωσεις που προβλε πονται στην παρ. 2 του α ρθρου 18 του ν. 4412/2016, (β) εα ν ο οικονομικο ς φορε ας τελει υπο πτωχευση η ε χει υπαχθει σε διαδικασι α εξυγι ανσης η ειδικη ς εκκαθα ρισης η τελει υπο αναγκαστικη διαχει ριση απο εκκαθαριστη η απο το δικαστη ριο η ε χει υπαχθει σε διαδικασι α πτωχευτικου συμβιβασμου η ε χει αναστει λει τις επιχειρηματικε ς του δραστηριο τητες η εα ν βρι σκεται σε οποιαδη ποτε ανα λογη κατα σταση προκυ πτουσα απο παρο μοια διαδικασι α, προβλεπο μενη σε εθνικε ς διατα ξεις νο μου. Η αναθε τουσα αρχη μπορει να μην αποκλει ει ε ναν οικονομικο φορε α, ο οποι ος βρι σκεται σε μια εκ των καταστα σεων που αναφε ρονται στην παραπα νω περι πτωση, υπο την πρου πο θεση ο τι η αναθε τουσα αρχη ε χει αποδει ξει ο τι ο εν λο γω φορε ας ει ναι σε θε ση να εκτελε σει τη συ μβαση, λαμβα νοντας υπο ψη τις ισχυ ουσες διατα ξεις και τα με τρα για τη συνε χιση της επιχειρηματικη ς του λειτουργι ας (παρ. 5 α ρθρου 73 του ν. 4412/2016), (γ) υπα ρχουν επαρκως ευ λογες ενδει ξεις που οδηγου ν στο συμπε ρασμα ο τι ο οικονομικο ς φορε ας συνη ψε συμφωνι ες με α λλους οικονομικου ς φορει ς με στο χο τη στρε βλωση του ανταγωνισμου, δ) εα ν μι α κατα σταση συ γκρουσης συμφερο ντων κατα την ε ννοια του α ρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορει να θεραπευθει αποτελεσματικα με α λλα, λιγο τερο παρεμβατικα, με σα, (ε) εα ν μι α κατα σταση στρε βλωσης του ανταγωνισμου απο την προ τερη συμμετοχη των οικονομικων φορε ων κατα την προετοιμασι α της διαδικασι ας συ ναψης συ μβασης, κατα τα οριζο μενα στο α ρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορει να θεραπευθει με α λλα, λιγο τερο παρεμβατικα, με σα, (στ) εα ν ο οικονομικο ς φορε ας ε χει επιδει ξει σοβαρη η επαναλαμβανο μενη πλημμε λεια κατα την εκτε λεση ουσιωδους απαι τησης στο πλαι σιο προηγου μενης δημο σιας συ μβασης, προηγου μενης συ μβασης με αναθε τοντα φορε α η προηγου μενης συ μβασης παραχωρησης που ει χε ως αποτε λεσμα την προ ωρη καταγγελι α της προηγου μενης συ μβασης, αποζημιωσεις η α λλες παρο μοιες κυρωσεις, (ζ) εα ν ο οικονομικο ς φορε ας ε χει κριθει ε νοχος σοβαρων ψευδων δηλωσεων κατα την παροχη των πληροφοριων που απαιτου νται για την εξακρι βωση της απουσι ας των λο γων αποκλεισμου η την πλη ρωση των κριτηρι ων επιλογη ς, ε χει αποκρυ ψει τις πληροφορι ες αυτε ς η δεν ει ναι σε θε ση να προσκομι σει τα δικαιολογητικα που απαιτου νται κατ εφαρμογη του α ρθρου 23 της παρου σας, (η) εα ν ο οικονομικο ς φορε ας επιχει ρησε να επηρεα σει με αθε μιτο τρο πο τη διαδικασι α λη ψης αποφα σεων της αναθε τουσας αρχη ς, να αποκτη σει εμπιστευτικε ς πληροφορι ες που ενδε χεται να του αποφε ρουν αθε μιτο πλεονε κτημα στη διαδικασι α συ ναψης συ μβασης η να παρα σχει εξ αμελει ας παραπλανητικε ς πληροφορι ες που ενδε χεται να επηρεα σουν ουσιωδως τις αποφα σεις που αφορου ν τον αποκλεισμο, την επιλογη η την ανα θεση, (θ) εα ν ο οικονομικο ς φορε ας ε χει διαπρα ξει σοβαρο επαγγελματικο παρα πτωμα, το οποι ο θε τει σε αμφιβολι α την ακεραιο τητα του. 22.Α.5. Αποκλει εται απο τη συμμετοχη στη διαδικασι α συ ναψης δημο σιας συ μβασης (διαγωνισμο ), οικονομικο ς φορε ας εα ν συντρε χουν οι πρου ποθε σεις εφαρμογη ς της παρ. 4 του α ρθρου 8 του ν. 3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού) Α.6. Η αναθε τουσα αρχη αποκλει ει οικονομικο φορε α σε οποιοδη ποτε χρονικο σημει ο κατα τη δια ρκεια της διαδικασι ας συ ναψης συ μβασης, ο ταν αποδεικνυ εται ο τι αυτο ς βρι σκεται λο γω πρα ξεων η παραλει ψεων αυτου ει τε πριν ει τε κατα τη διαδικασι α, σε μι α απο τις περιπτωσεις των προηγου μενων παραγρα φων. 22.Α.7. Οικονομικο ς φορε ας που εμπι πτει σε μια απο τις καταστα σεις που αναφε ρονται στις παραγρα φους 1 και 4 51 μπορει να προσκομι ζει στοιχει α προκειμε νου να αποδει ξει ο τι τα με τρα που ε λαβε επαρκου ν για να αποδει ξουν την αξιοπιστι α του, παρο τι συντρε χει ο σχετικο ς λο γος αποκλεισμου. Εα ν τα στοιχει α κριθου ν επαρκη, ο εν λο γω οικονομικο ς φορε ας δεν αποκλει εται απο τη διαδικασι α συ ναψης συ μβασης. Τα με τρα που λαμβα νονται απο τους οικονομικου ς φορει ς αξιολογου νται σε συνα ρτηση με τη σοβαρο τητα και τις ιδιαι τερες περιστα σεις του ποινικου 17

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι Χ Τ Η Σ Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η Ε Ρ Γ Ο Υ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι Χ Τ Η Σ Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η Ε Ρ Γ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΠΑΝΔΕΟΥ 5 ΕΡΓΟ: Αποκατάσταση βλαβών από θεομηνίες πλημμύρες - Αναβάθμιση αστικού περιβάλλοντος - Σήμανση για την οδική ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2017 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αρ. Πρωτ. : 18648/1204 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμος Ιωαννιτών διακηρύττει ότι την 25 η του μηνός Απριλίου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA Α. Γενικά Η VOLTERRA, ως Προμηθευτη ς Ηλεκτρικη ς Ενε ργειας και ε χοντας ως αντικειμενικο στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 2015

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 2015 1.5 ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ 1. Διαγωνισμο ς για την Ανα πλαση του Παραδοσιακου Εμπορικου Κε ντρου και της Πλατειάς Κε ννεντυ στην Πα φο. - Αρ. Διαγωνισμου 23/2015. Τον Σεπτε μβριο 2015, με επιστολη μας προς τον Δη

Διαβάστε περισσότερα

Από το αριθ. 17/2017 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μακρακώμης.

Από το αριθ. 17/2017 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μακρακώμης. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθ. 17/2017 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μακρακώμης. Στη Σπερχειάδα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα - Νέα Κ.Υ.Α.

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα - Νέα Κ.Υ.Α. Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα - Νέα Κ.Υ.Α. Κοινή Υπουργική απόφαση εξέδωσαν τα υπουργεία Παιδείας και Οικονομικών με την οποία επανακαθορίζονται οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση του

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Λάρισα, 15 /12/2015 Αρ. Πρωτ. 1215 Η Διοικου σα Επιτροπη του ΤΕΕ Τμη ματος Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία. Σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία. Σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «AUTOGLASSSERVICE ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ &ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΟΧΗΜΑΤΩΝ &ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

6ο Μάθημα Πιθανότητες

6ο Μάθημα Πιθανότητες 6ο Μάθημα Πιθανότητες Σωτήρης Νικολετσέας, αναπληρωτής καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών Ακαδημαι κο Έτος 2014-2015 Σωτη ρης Νικολετσε ας, αναπληρωτη ς καθηγητη ς 6ο Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

J. M GIL-ROBLES G. BROWN

J. M GIL-ROBLES G. BROWN L 166/51 Ο ΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 περ των αγωγ ν παραλε ψεω στον τοµ α τη προστασ α των συµφερ ντων των καταναλωτ ν ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 338/ Το διοικητικ συµβο λιο προβα νει σε ψηφοφορ α µετ απ πρ σκληση του προ δρου. Ο

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 338/ Το διοικητικ συµβο λιο προβα νει σε ψηφοφορ α µετ απ πρ σκληση του προ δρου. Ο L 338/28 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 15. 12. 98 II (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων δεν απαιτε ται δηµοσ ευση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ / 8 / στ

ΣΥΜΒΑΣΗ / 8 / στ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 0 2 ΜΑΙΟΥ 2 0 1 4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Π. Κανελλοπο

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 125/ Αποφ σει δ νανται να λαµβ νονται και µε γραπτ διαδικασ α, εκτ ε ν διαφωνο ν τ

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 125/ Αποφ σει δ νανται να λαµβ νονται και µε γραπτ διαδικασ α, εκτ ε ν διαφωνο ν τ L 125/34 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 19. 5. 1999 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1999 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

L 136/1 I (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ τη 25η Μα ου 1999 σχετικ µε τι ρευνε που πραγµατοποιο νται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Η εταιρεία Kiefer ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Πηγε ς Ενε ργειας στην Ελλα δα. Αναλαμβα νει ε ργα ως EPC

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 107 / 122 Δε νδρα Δένδρο: Ένα γρα φημα το οποι ο

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 211 / 228 απεικόνιση γραφήματος στο επίπεδο (Embedding):

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Τ.Υ. ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σέρρες 04 / 05 /2017 Αρ. Πρωτ.: 17365 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Αυστηρότερους κανόνες για τη διεξαγωγή αλλά και τη συμμετοχή σε ιατρικά συνέδρια φέρνει ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων. Ειδικότερα αλλάζουν οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή αλλά και τη συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 143 / 167 Hamiltonian γραφη ματα κύκλος Hamilton:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΕ ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΕ ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ POWERPOINT 2011 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΕ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Για την υποστη ριξη του ε ργου

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 23 / 47 Βαθμοι Κορυφω ν Βαθμός κορυφής: d G (v) =

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ) Με την παρού σα σύ μβαση η εταιρει α με την επωνύμι α Volterra Aνωνύμη Εταιρει α Παραγωγη ς και Εμπορι ας Ενε ργειας με αρ. μητρωού

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΙΚΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΙΚΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΙΚΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ) Με την παρού σα σύ μβαση η εταιρει α με την επωνύμι α Volterra Aνωνύμη Εταιρει α Παραγωγη ς και Εμπορι ας Ενε ργειας με αρ. μητρωού

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Κατέθεσε την καινοτόμα ιδέα σου στον 1ο Διαγωνισμό BlueGrowth Patras

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Κατέθεσε την καινοτόμα ιδέα σου στον 1ο Διαγωνισμό BlueGrowth Patras ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Κατέθεσε την καινοτόμα ιδέα σου στον 1ο Διαγωνισμό BlueGrowth Patras Στο πλαι룱綟σιο της Παγκο룱綟 σμιας Εβδομα룱綟 δας Επιχειρηματικο룱綟 τητας*, o ΕΣΥΝΕΔΕ και η Ομοσπονδι룱綟α ΕΣΥΝΕ, σε συνεργασι룱綟α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ Σύμφωνα με το ΠΔ 126 (ΦΕΚ 211/11-11-2016 ) για την αξιολο γηση της επι δοσης στις ξε νες γλω σσες κατα τη δια ρκεια των τετραμη νων ελε γχεται η ικανο τητα των μαθητω

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικής Αρτηρίας Πόλης Ιωαννίνων ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι Χ Τ Η Σ Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ

Βασικής Αρτηρίας Πόλης Ιωαννίνων ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι Χ Τ Η Σ Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ : Μελέτη Σήμανσης - Ασφάλισης της Βασικής Αρτηρίας Πόλης Ιωαννίνων (Πανηπειρωτικό Στάδιο - Κόμβος Βογιάννου) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : 30-7412.020 Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 226/17 (15) τι θα πρ πει να προβλεφθε η δυνατ τητα να επιτραπε η εµπορ α, εντ τη Κοιν τητα,

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 226/17 (15) τι θα πρ πει να προβλεφθε η δυνατ τητα να επιτραπε η εµπορ α, εντ τη Κοιν τητα, L 226/16 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 13. 8. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/56/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 20 Ιουλ ου 1998 για την εµπορ α πολλαπλασιαστικο υλικο καλλωπιστικ ν φυτ ν ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR?

Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR? Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR? 1. H ανω νυµη εταιρει α µε την επωνυµι α «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Προ τυπος Βιοµηχανι α Τροφι µων Snacks Α.Β.Ε.Ε» που εδρευ ει στην Αταλα ντη Φθιω τιδας, στη θε ση

Διαβάστε περισσότερα

2ο Μάθημα Πιθανότητες

2ο Μάθημα Πιθανότητες 2ο Μάθημα Πιθανότητες Σωτήρης Νικολετσέας, αναπληρωτής καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών Ακαδημαι κο Έτος 2014-2015 Σωτη ρης Νικολετσε ας, αναπληρωτη ς καθηγητη ς 2ο Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Ελέγχου και Επανάληψης

Δομές Ελέγχου και Επανάληψης Εργαστήριο 3 ο Δομές Ελέγχου και Επανάληψης Εισαγωγή Σκοπο ς του εργαστηρι ου αυτου ει ναι η εισαγωγη στην εκτε λεση εντολω ν υπο συνθη κη και στις δομές επανάληψης. Δομές Ελέγχου Η ικανότητα να μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Θέμα Α Στις ερωτη σεις Α1 Α4 να γρα ψετε στο τετρα διο σας τον αριθμο της ερω τησης και

Διαβάστε περισσότερα

11. 6. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 166/45 Ο ΗΓΙΑ 98/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 σχετικ µε το αµετ κλητο του διακανονισµο στα συστ µατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (1999/65/ΕΚ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (1999/65/ΕΚ) L 26/46 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των 1.2.1999 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας εκεµβρίου 1998 σχετικά µε τους καν νες συµµετοχη ς επιχειρη σεων, κε ντρων ερευνω ν και πανεπιστηµίων και

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

L 77/4 EL Το βασικ πεδ ο τη ρευνα αποτελε ται απ τα µ λη των ιδιωτικ ν νοικοκυρι ν που κατοικο ν στην οικονοµικ επικρ τεια κ θε κρ του µ

L 77/4 EL Το βασικ πεδ ο τη ρευνα αποτελε ται απ τα µ λη των ιδιωτικ ν νοικοκυρι ν που κατοικο ν στην οικονοµικ επικρ τεια κ θε κρ του µ L 77/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 577/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 9η Μαρτ ου 1998 για τη διεν ργεια δειγµατοληπτικ ρευνα εργατικο δυναµικο στην Κοιν τητα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντα υπ ψη: τη συνθ κη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν.4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν.4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν.4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου ΑΕ (ΟΛΗ ΑΕ) ΕΡΓΟ: Επισκευή Οδοστρώματος Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Ηρακλείου ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου ΑΕ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι Κ Τ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα προς τους συναδέλφους για την. αλλαγή στην εξαγορά για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων

Ενημερωτικό Σημείωμα προς τους συναδέλφους για την. αλλαγή στην εξαγορά για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων Ενημερωτικό Σημείωμα προς τους συναδέλφους για την αλλαγή στην εξαγορά για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων του Μιχάλη Π. Φιλιππίδη Νομικού Συμβούλου της ΟΛΜΕ Η αίτηση αναγνω ρισης πλασματικω ν χρο νων

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση. Δρ. Αθανάσιος Δαγούμας, Επ. Καθηγητής Οικονομικής της Ενέργειας & των Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση. Δρ. Αθανάσιος Δαγούμας, Επ. Καθηγητής Οικονομικής της Ενέργειας & των Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση Δρ. Αθανάσιος Δαγούμας, Επ. Καθηγητής Οικονομικής της Ενέργειας & των Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Στην πρα ξη τα δεδομένα ενο ς ερευνητη ει ναι απο τη φυ ση τους

Διαβάστε περισσότερα

Ministère des affaires sociales, de la Santé publique et de l Evironnement/Ministerie van Sociale Zaken,

Ministère des affaires sociales, de la Santé publique et de l Evironnement/Ministerie van Sociale Zaken, 12. 6. 1999 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 147/29 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 11η Ιουν ου 1999 για µ τρα προστασ α σον αφορ τη µ λυνση απ διοξ νε προϊ ντων ζωικ προ λευση που προορ ζονται

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικο Στεγαστικο Επίδομα. β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικου η γ) είναι πάνω απο είκοσι πέντε (25) ετών, η

Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικο Στεγαστικο Επίδομα. β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικου η γ) είναι πάνω απο είκοσι πέντε (25) ετών, η ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ Γενικά Μετά την ΚΥΑ που εξέδωσαν τα υπουργεία Παιδείας και Οικονομικών με την οποία επανακαθορίζονται οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά για τη χορη γηση του ετη σιου στεγαστικου επιδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωάννινα, 29 Δεκεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αρ. Πρωτ. : 86557/5213 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωάννινα, 29 Δεκεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αρ. Πρωτ. : 86557/5213 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωάννινα, 29 Δεκεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αρ. Πρωτ. : 86557/5213 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 4412/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ (98/C 15/01) SΕΜ 2000 (Sound and Efficient Management), 1997, ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ:

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ (98/C 15/01) SΕΜ 2000 (Sound and Efficient Management), 1997, ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ: 19. 1. 98 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των C 15/1 Ι (Ανακοινω σεις) ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ αριθ. 5/97 για µια πρ ταση κανονισµου (ΕΚ, Ευρατ µ) του Συµβουλίου που τροποποιεί τον

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμοί. Περιεχόμενα Ενότητας

Χαιρετισμοί. Περιεχόμενα Ενότητας Χαιρετισμοί Περιεχόμενα Ενότητας Χαιρετισμός του Διευθυντή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, κ. Ηλία Μαρκάτζιη Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων της Σχολής, κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (EEY) ESCO s και ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (EEY) ESCO s και ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (EEY) ESCO s και ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ) Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Θεσσαλονίκη, 9 Σεπτεμβρίου 2014 Κώστας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (98/267/ΕΚ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (98/267/ΕΚ) L 121/41 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30η ς Μαρτίου 1998 σχετικά µε τις αρχε ς, προτεραι τητες, τους ενδιάµεσους στ χους και ρους που περιε χονται στην εταιρικη σχε ση µε την Τσεχικη ηµοκρατία, για την προσχω

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας**

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 41-55 Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** Αντιλήψεις γονέων και δασκάλων απέναντι στην κοινωνική ένταξη των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 27/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 27/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Α.Β. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 27/24-08-2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 468/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έκπτωση του Ο.Φ. «ΠΡΩΤΕΑΣ Α.Ε.». Ανακήρυξη προσωρινού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) )

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ) Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ΤΑΣΟΣ ΓΑΚΙΔΗΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΠΕΔΕΘ 1 Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος στην ελληνικ κδοση... xvii. Πρόλογος... xix

Πρόλογος στην ελληνικ κδοση... xvii. Πρόλογος... xix ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος στην ελληνικ κδοση................................. xvii Πρόλογος................................................... xix M ρος Πρ το Π Σ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

L 188/36 EL (11) τι ο µ νο τρ πο να εξασφαλιστε η ασφ λεια και η αποτελεσµατικ αντιµετ πιση των συνεπει ν τυχ ν ατυχ µατο για λα τα επιβατηγ

L 188/36 EL (11) τι ο µ νο τρ πο να εξασφαλιστε η ασφ λεια και η αποτελεσµατικ αντιµετ πιση των συνεπει ν τυχ ν ατυχ µατο για λα τα επιβατηγ L 188/35 Ο ΗΓΙΑ 98/41/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 18η Ιουν ου 1998 σχετικ µε την καταγραφ των ατ µων που ταξιδε ουν µε επιβατηγ πλο α που εκτελο ν δροµολ για προ απ λιµ νε των κρατ ν µελ ν τη Κοιν τητα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Π 108/01.02.2017 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2017-18 Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΉ ΠΡΌΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΠΑΞ ΣΥΝΤΉΡHΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ SADENT BLUX ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΎ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΉ ΠΡΌΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΠΑΞ ΣΥΝΤΉΡHΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ SADENT BLUX ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΎ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Κέρκυρα,26-10-2016 6Η Υ.Π.Ε ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 20161 ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ και ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.: Αργαλιά Αλεξάνδρα Τηλ.:26613-60467/641

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1).

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1). L 7/23 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 14η εκεµβρ ου 1998 για τη θ σπιση πολυετο προγρ µµατο για την προ θηση τη διεθνο συνεργασ α στον τοµ α τη εν ργεια (1998-2002) (1999/23/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος εργασίας και περιθώρια κέρδους στα χρόνια των μνημονίων

Κόστος εργασίας και περιθώρια κέρδους στα χρόνια των μνημονίων Κείμενα Πολιτικής (Policy Briefs) / 15 Κόστος εργασίας και περιθώρια κέρδους στα χρόνια των μνημονίων Ηλίας Ιωακείμογλου (Ιανουάριος 2018) Κατα τα ε τη 2010-2016, ασκη θηκε στην Ελλα δα μια πολιτικη εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕΕΠ) Στοιχεία της δηµοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης σύµβασης για τις οποίες έχει δηµοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισµού στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 318/9 τοµ α των χρηµατικ ν και τραπεζικ ν στατιστικ ν και των στατιστικ ν των συστηµ των π

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 318/9 τοµ α των χρηµατικ ν και τραπεζικ ν στατιστικ ν και των στατιστικ ν των συστηµ των π L 318/8 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 27. 11. 98 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2533/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 23η Νοεµβρ ου 1998 σχετικ µε τη συλλογ στατιστικ ν πληροφορι ν απ την Ευρωπαϊκ Κεντρικ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕ Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης κα την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Π 202 / 07-03-2017 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Toν υπ αρ. 3966 / 24.5.2011 [ΦΕΚ A 118 / 24.5.2011] νόμο του

Διαβάστε περισσότερα

L 257/30 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Τα πιστοποιητικ που εκδ δονται β σει των προτ πων που καταγρ φονται στον

L 257/30 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Τα πιστοποιητικ που εκδ δονται β σει των προτ πων που καταγρ φονται στον 19. 9. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 257/29 Ο ΗΓΙΑ 98/65/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 3η Σεπτεµβρ ου 1998 για την προσαρµογ στην τεχνικ πρ οδο τη οδηγ α 82/130/ΕΟΚ του Συµβουλ ου για την προσ

Διαβάστε περισσότερα

(Final)] Martin BANGEMANN

(Final)] Martin BANGEMANN L 77/8 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 23. 3. 1999 Ο ΗΓΙΑ 1999/11/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 8η Μαρτ ου 1999 για την προσαρµογ στην τεχνικ πρ οδο των αρχ ν ορθ εργαστηριακ πρακτικ πω καθορ ζονται

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Κ.Α , Προϋπολογισμός Μελέτης : 9.997,53 με Φ.Π.Α.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Κ.Α , Προϋπολογισμός Μελέτης : 9.997,53 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ» Κ.Α. 35.6692.002, Προϋπολογισμός Μελέτης : 9.997,53 με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Ιο νιο Πανεπιστη μιο, Κε ρκυρα 17-5-2012 Παύλος Σταμπουλι δης, Με λος ΔΣ Hellenic Startup

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (98/259/ΕΚ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (98/259/ΕΚ) L 121/1 II (Πράξεις για την ισχυ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30η ς Μαρτίου 1998 σχετικά µε τις αρχε ς, προτεραι τητες, τους ενδιάµεσους στ χους και ρους που

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Ξ νθη 4 Μαρτ ου 2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017 Περιεχόμενα Ερωτήσεις Απαντήσεις 2 Ερώτηση 1η - Τι θα πρέ πέι να πληρώσουν τα φυσικα προ σώπα (ατομικέ ς έπιχέιρη σέις) για να ψηφι σουν στις έκλογέ ς; 2 Ερώτηση 2η -Τι

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2 ο ΧΛΜ. ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ ΛΙΝΔΟΥ 85100 ΡΟΔΟΣ ΝΠΙΔ-ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ 7542 ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45328 Email: diedik.deyar@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωά ννινά, 10 Νοεμβρι ου 2017 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αρ. Πρωτ. : 76234/4738 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Τάχ. Δ/νση: Πλάτει ά Αν. Πάπάνδρε ου 5 45221, Ιωά ννινά Τηλ.: 2651079921 Fax: 2651075739 email:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Κ.Α ΣΑΤΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Κ.Α ΣΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- -ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Αρ. Πρωτ. 13750/6.7.2017 ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΑΧΩΡΑ Ο.Τ. 36-49 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Κ.Α. 30.7326.002 - ΣΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα