EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 226/17 (15) τι θα πρ πει να προβλεφθε η δυνατ τητα να επιτραπε η εµπορ α, εντ τη Κοιν τητα,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 226/17 (15) τι θα πρ πει να προβλεφθε η δυνατ τητα να επιτραπε η εµπορ α, εντ τη Κοιν τητα,"

Transcript

1 L 226/16 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των Ο ΗΓΙΑ 98/56/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 20 Ιουλ ου 1998 για την εµπορ α πολλαπλασιαστικο υλικο καλλωπιστικ ν φυτ ν ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντα υπ ψη: τη συνθ κη για την δρυση τη Ευρωπαϊκ Κοιν τητα, και ιδ ω το ρθρο 43, την πρ ταση τη Επιτροπ ( 1 ), τη γν µη του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλ ου ( 2 ), τη γν µη τη Οικονοµικ και Κοινωνικ Επιτροπ ( 3 ), Εκτιµ ντα : (1) τι η παραγωγ καλλωπιστικ ν φυτ ν κατ χει σηµαντικ θ ση στη γεωργ α τη Κοιν τητα (2) τι τα ικανοποιητικ αποτελ σµατα τη καλλι ργεια καλλωπιστικ ν φυτ ν εξαρτ νται, σε µεγ λο βαθµ, απ την ποι τητα και την υγε α του υλικο που χρησιµοποιε ται για τον πολλαπλασιασµ του (3) τι η θ σπιση εναρµονισµ νων ρων σε κοινοτικ επ πεδο θα διασφαλ σει τι οι αγοραστ σε ολ κληρο το δαφο τη Κοιν τητα θα παραλαµβ νουν πολλαπλασιαστικ υλικ καλ φυτοϋγειονο- µικ ποι τητα και κατ σταση (4) τι οι εναρµονισµ νοι αυτο ροι, στο βαθµ που αφορο ν φυτοϋγειονοµικ θ µατα, πρ πει να συµφωνο ν µε την οδηγ α 77/93/ΕΟΚ του Συµβουλ ου, τη 21η εκεµβρ ου 1976, περ των µ τρων προστασ α κατ τη εισαγωγ στα κρ τη µ λη οργανισµ ν επιβλαβ ν για τα φυτ τα φυτικ προϊ ντα και κατ τη εξ πλωσ του στην Κοιν τητα ( 4 ) (5) τι θα πρ πει να θεσπισθο ν κοινοτικο καν νε για λα τα γ νη και ε δη καλλωπιστικ ν φυτ ν στην Κοιν τητα, εξαιρουµ νων εκε νων που καλ πτονται απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συµβουλ ου, τη 9η εκεµβρ ου 1996, για την προστασ α των ειδ ν γρια παν δα και χλωρ δα µε τον λεγχο του εµπορ ου του ( 5 ) (6) τι, υπ την επιφ λαξη των φυτοϋγειονοµικ ν διατ ξεων τη οδηγ α 77/93/ΕΟΚ, δεν θα πρ πει να εφαρ- µ ζονται οι κοινοτικο καν νε περ εµπορ α του πολλαπλασιαστικο υλικο εφ σον αποδεικν εται τι το υλικ αυτ και τα εν λ γω φυτ προορ ζονται για εξαγωγ προ τρ τε χ ρε, δεδοµ νου τι οι ( 1 )ΕΕC 50 τη , σ. 8. ( 2 )ΕΕC 104 τη , σ. 40. ( 3 )ΕΕC 157 τη , σ. 3. ( 4 )ΕΕL 26 τη , σ. 20 οδηγ α πω τροποποι θηκε τελευτα α απ την οδηγ α 98/2/ΕΚ (ΕΕ L 15 τη , σ. 34). ( 5 )ΕΕL 61 τη , σ. 1 κανονισµ πω τροποποι θηκε απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 938/97 τη Επιτροπ (ΕΕ L 140 τη , σ. 1). διατ ξει που ισχ ουν στι χ ρε αυτ µπορο ν να διαφ ρουν απ τι διατ ξει τη παρο σα οδηγ α (7) τι ο προσδιορισµ φυτοϋγειονοµικ ν και ποιοτικ ν προδιαγραφ ν για κ θε γ νο και ε δο καλλωπιστικο φυτο απαιτε µακρ χρονε και λεπτοµερε τεχνικ και επιστηµονικ µελ τε τι, εποµ νω, θα πρ πει να καθορισθε διαδικασ α για τον προσδιορισµ των εν λ γω προδιαγραφ ν (8) τι, κατ αρχ ν, αποτελε ευθ νη των προµηθευτ ν πολλαπλασιαστικο υλικο να εξασφαλ ζουν τι τα προϊ ντα του πληρο ν του ρου που θεσπ ζει η παρο σα οδηγ α (9) τι οι αρµ διε αρχ των κρατ ν µελ ν, κατ τη διεν ργεια ελ γχων και επιθεωρ σεων, θα πρ πει να εξασφαλ ζουν τι οι προµηθευτ πληρο ν του εν λ γω ρου (10) τι θα πρ πει να θεσπισθο ν κοινοτικ µ τρα ελ γχου για να εξασφαλισθε η οµοι µορφη εφαρµογ, σε λα τα κρ τη µ λη, των προδιαγραφ ν που θεσπ ζει η παρο σα οδηγ α (11) τι ε ναι προ το συµφ ρον του αγοραστ πολλαπλασιαστικο υλικο να ε ναι γνωστ η ονοµασ α των ποικιλι ν των οµ δων φυτ ν και να διαφυλ σσεται η ταυτ τητ του (12) τι τα ειδικ χαρακτηριστικ τη βιοµηχαν α του τοµ α των καλλωπιστικ ν φυτ ν συνιστο ν παρ γοντα περιπλοκ ν τι, εποµ νω, ο προαναφερ µενο στ χο επιτυγχ νεται καλ τερα ε τε µε κοιν γν ση τη ποικιλ α, ε τε, ε ν πρ κειται για ποικιλ α οµ δα φυτ ν, µε την παρξη περιγραφ που συντ σσει και διαφυλ σσει ο προµηθευτ (13) τι, για να εξασφαλισθε η ταυτ τητα και η οµαλ εµπορ α του πολλαπλασιαστικο υλικο, πρ πει να θεσπισθο ν κοινοτικο καν νε σον αφορ το διαχωρισµ των παρτ δων και την επισ µανση τι στην ετικ τα πρ πει να αναγρ φονται τα δεδοµ να που απαιτο νται τ σο για τον επ σηµο λεγχο σο και για την ενηµ ρωση του καλλιεργητ (14) τι θα πρ πει να θεσπισθο ν καν νε οι οπο οι, σε περ πτωση παροδικ ν δυσχερει ν ω προ τον εφοδιασµ, επιτρ πουν τη δι θεση στην αγορ πολλαπλασιαστικο υλικο που υπ κειται σε λιγ τερο αυστηρ απαιτ σει απ εκε νε που προβλ πει η παρο σα οδηγ α

2 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 226/17 (15) τι θα πρ πει να προβλεφθε η δυνατ τητα να επιτραπε η εµπορ α, εντ τη Κοιν τητα, πολλαπλασιαστικο υλικο που παρ γεται σε τρ τε χ ρε, υπ τον ρο τι τα προϊ ντα αυτ παρ χουν, σε κ θε περ πτωση, ισοδ ναµε εγγυ σει µε το πολλαπλασιαστικ υλικ που παρ γεται στην Κοιν τητα και συµφωνο ν µε του κοινοτικο καν νε (16) τι, προκειµ νου να εναρµονισθο ν οι τεχνικ µ θοδοι ελ γχου που χρησιµοποιο νται στα κρ τη µ λη και για να ε ναι δυνατ η σ γκριση του πολλαπλασιαστικο υλικο που παρ γεται στην Κοιν τητα µε το παραγ µενο σε τρ τε χ ρε, θα πρ πει να διεξ γονται συγκριτικ δοκιµ, στε να διαπιστ νεται κατ π σον το πολλαπλασιαστικ υλικ συµφωνε µε τι απαιτ σει τη παρο σα οδηγ α (17) τι, προκειµ νου να διευκολυνθε η αποτελεσµατικ εφαρµογ τη παρο σα οδηγ α, το ργο τη θ σπιση των µ τρων για την εφαρµογ τη εν λ γω οδηγ α θα πρ πει να ανατεθε στην Επιτροπ τι τα µ τρα αυτ θα πρ πει να θεσπισθο ν µε διαδικασ α που καθιερ νει στεν συνεργασ α µεταξ τη Επιτροπ και των κρατ ν µελ ν στα πλα σια τη µ νιµη επιτροπ για το πολλαπλασιαστικ υλικ και τα καλλωπιστικ φυτ (18) τι, η οδηγ α 91/682/ΕΟΚ του Συµβουλ ου, τη 19η εκεµβρ ου 1991, περ εµπορ α του υλικο πολλαπλασιασµο των καλλωπιστικ ν φυτ ν και των καλλωπιστικ ν φυτ ν ( 1 ) θεσπ ζει εναρµονισµ νε προϋποθ σει σε κοινοτικ επ πεδο στε να εξασφαλ ζεται τι οι αγοραστ σε ολ κληρη την Κοιν τητα, παραλαµβ νουν πολλαπλασιαστικ υλικ και καλλωπιστικ φυτ καλ φυτοϋγειονοµικ ποι τητα και κατ σταση (19) τι τα κρ τη µ λη αντιµετ πισαν δυσκολ ε στην ερµηνε α και τη µεταφορ στο εθνικ δ καιο τη εν λ γω οδηγ α (20) τι, η εν λ γω οδηγ α θεωρ θηκε κατ λληλη για να συµπεριληθε στην πρωτοβουλ α SLIM (απλο στερη νοµοθεσ α για την εσωτερικ αγορ ) την οπο α αν λαβε η Επιτροπ το Μ ιο του 1996 (21) τι, η οµ δα SLIM για τα καλλωπιστικ φυτ κανε δι φορε συστ σει που αποσκοπο σαν στην απλο στευση τη εν λ γω οδηγ α τι, οι συστ σει αυτ περιλαµβ νονται στην ανακο νωση τη Επιτροπ προ το Συµβο λιο και το Ευρωπαϊκ Κοινοβο λιο σχετικ µε την πρωτοβουλ α SLIM (22) τι οι συστ σει αυτ αφορο ν τα πρ σωπα που ελ γχονται απ την εν λ γω οδηγ α, τα ε δη που καλ πτονται απ αυτ ν, την αυθεντικ τητα των ποικιλι ν, τη διασ νδεση µε την οδηγ α 77/93/ΕΟΚ (23) τι, κατ πιν µελ τη των συστ σεων αυτ ν κρ νεται σκ πιµη η τροποπο ηση ορισµ νων διατ ξεων τη οδηγ α 91/682/ΕΟΚ τι, δεδοµ νου του αριθµο των τροποποι σεων αυτ ν, η εν λ γω οδηγ α θα πρ πει, για λ γου σαφ νεια να συνταχθε εκ ν ου, ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ: ΤΙΤΛΟΣ I ΠΕ ΙΟ Ε ΑΡΜΟΓΗΣ ρθρο 1 1. Η παρο σα οδηγ α εφαρµ ζεται στην εµπορ α πολλαπλασιαστικο υλικο καλλωπιστικ ν φυτ ν εντ τη Κοιν τητα, µε την επιφ λαξη των καν νων περ προστασ α τη γρια χλωρ δα που θεσπ στηκαν µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 338/97 των καν νων για τι συσκευασ ε και τα απορρ µµατα συσκευασ α που θεσπ στηκαν µε την οδηγ α 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλ ου και του Συµβουλ ου ( 2 ),, εκτ ε ν προβλ πεται διαφορετικ απ την παρο σα οδηγ α β σει αυτ, των φυτοϋγειονοµικ ν καν νων που θεσπ στηκαν µε την οδηγ α 77/93/ΕΟΚ. 2. Η παρο σα οδηγ α δεν εφαρµ ζεται: στο υλικ που αποδεικν εται τι προορ ζεται για εξαγωγ προ τρ τε χ ρε, εφ σον χει χαρακτηρισθε ω τ τοιο και χει αποµονωθε επαρκ, στο υλικ του οπο ου τα προϊ ντα δεν προορ ζονται για καλλωπιστικο σκοπο, εφ σον καλ πτεται απ λλη κοινοτικ νοµοθεσ α περ εµπορ α τ τοιου υλικο. 3. Με τη διαδικασ α του ρθρου 17, µπορε να αποφασ ζεται τι ορισµ νε λε οι απατ σει τη παρο σα οδηγ α δεν εφαρµ ζονται για του σπ ρου συγκεκριµ νων ειδ ν οµ δων φυτ ν, ταν προορ ζονται για την παραγωγ περαιτ ρω πολλαπλασιαστικο υλικο και ταν δεν υπ ρχει σηµαντικ σχ ση αν µεσα στην ποι τητα των εν λ γω σπ ρων και την ποι τητα του υλικο που παρ γεται απ αυτο. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ρθρο 2 Για του σκοπο τη παρο σα οδηγ α, νοο νται ω : 1. Πολλαπλασιαστικ υλικ : το φυτικ υλικ που προορ ζεται για: τον πολλαπλασιασµ καλλωπιστικ ν φυτ ν, την παραγωγ καλλωπιστικ ν φυτ ν ωστ σο, στην περ πτωση παραγωγ απ πλ ρη φυτ, αυτ ο ορισµ εφαρµ ζεται µ νο στο µ τρο που το προκ πτον καλλωπιστικ φυτ προορ ζεται για περαιτ ρω εµπορ α. «Πολλαπλασιασµ»: η αναπαραγωγ µε φυτικ λλα µ σα. ( 1 )ΕΕL 376 τη , σ. 21. ( 2 )ΕΕL 365 τη , σ. 10.

3 L 226/18 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των «Προµηθευτ»: κ θε φυσικ νοµικ πρ σωπο που ασχολε ται επαγγελµατικ µε την εµπορ α την εισαγωγ πολλαπλασιαστικο υλικο. 3. «Εµπορ α»: η π ληση παρ δοση απ τον προµηθευτ σε λλο πρ σωπο. Η π ληση περιλαµβ νει τη διατ ρηση προ δι θεση σε απ θεµα, την κθεση µε σκοπ την π ληση, την προσφορ προ π ληση. 4. «Αρµ διο επ σηµο οργανισµ»: α) µια αρχ, η οπο α δηµιουργε ται ορ ζεται απ το κρ το µ λο υπ την εποπτε α τη εθνικ κυβ ρνηση, και η οπο α ευθ νεται για θ µατα ποι τητα β) κ θε δηµ σια αρχ που χει δηµιουργηθε : σε εθνικ επ πεδο, σε περιφερειακ επ πεδο, υπ την εποπτε α εθνικ ν αρχ ν, εντ των ορ ων τα οπο α καθορ ζει το σ νταγµα του οικε ου κρ του µ λου. Οι προαναφερ µενοι οργανισµο µπορο ν, σ µφωνα µε την εθνικ του νοµοθεσ α, να αναθ τουν την εκτ λεση των καθηκ ντων του που προβλ πονται στην παρο σα οδηγ α, υπ την εξουσ α και την εποπτε α του, σε οιοδ ποτε νοµικ πρ σωπο, δηµ σιου ιδιωτικο δικα ου, το οπο ο χει αναλ βει, δυν µει του επισ µω εγκριθ ντο καταστατικο του, αποκλειστικ ειδικ καθ κοντα δηµοσ ου συµφ ροντο, υπ τον ρο τι το νοµικ αυτ πρ σωπο και τα µ λη του δεν χουν καν να διο φελο απ το αποτ λεσµα των µ τρων που λαµβ νουν. Εξ λλου, µε τη διαδικασ α του ρθρου 17, ε ναι δυνατ ν να εγκρ νεται οποιοδ ποτε λλο νοµικ πρ σωπο που ιδρ εται για λογαριασµ του οργανισµο που αναφ ρεται στο σηµε ο α) και το οπο ο ενεργε υπ την εξουσ α και την εποπτε α του οργανισµο αυτο, υπ τον ρο τι το νοµικ αυτ πρ σωπο δεν χει διο φελο απ το αποτ λεσµα των µ τρων που λαµβ νει. Τα κρ τη µ λη γνωστοποιο ν στην Επιτροπ του αρµ διου επ σηµου οργανισµο του. Η Επιτροπ διαβιβ ζει τι σχετικ πληροφορ ε στα λοιπ κρ τη µ λη. 5. «Παρτ δα»: αριθµ µον δων εν προϊ ντο, που χαρακτηρ ζεται απ οµοιογ νεια σ νθεση και καταγωγ. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑ- ΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ρθρο 3 1. Οι προµηθευτ δ νανται να θ τουν σε εµπορ α πολλαπλασιαστικ υλικ µ νον εφ σον πληρο τι απαιτ σει τη παρο σα οδηγ α. 2. Η παρ γραφο 1 δεν ισχ ει για το πολλαπλασιαστικ υλικ που προορ ζεται για: α) δοκιµ επιστηµονικο σκοπο β) εργασ ε επιλογ γ) τη διατ ρηση τη γενετικ ποικιλ τητα. 3. Λεπτοµερε καν νε για την εφαρµογ τη παραγρ φου 2 µπορο ν να θεσπ ζονται µε τη διαδικασ α του ρθρου 17. ρθρο 4 Το πολλαπλασιαστικ υλικ πρ πει να συµφωνε, κατ περ πτωση, µε τι σχετικ φυτοϋγειονοµικ προϋποθ σει τη οδηγ α 77/93/ΕΟΚ. ρθρο 5 1. Με την επιφ λαξη των διατ ξεων του ρθρου 1 και του ρθρου 4, το πολλαπλασιαστικ υλικ, ταν διατ θεται προ εµπορ α: πρ πει τουλ χιστον κατ το µακροσκοπικ λεγχο, να ε ναι ουσιαστικ απαλλαγµ νο απ επιβλαβε οργανισµο που υποβαθµ ζουν την ποι τητα, απ σηµε α συµπτ µατα αυτ ν, τα οπο α µει νουν τη χρησιµ τητ του, πρ πει να ε ναι ουσιαστικ απαλλαγµ νο απ οποιαδ ποτε ελαττ µατα που θα µπορο σαν να υποβαθµ σουν την ποι τητ του ω πολλαπλασιαστικο υλικο, πρ πει να διαθ τει ικανοποιητικ σφρ γο και διαστ σει, αν λογα µε τη χρησιµ τητ του ω πολλαπλασιαστικο υλικο, ε ν πρ κειται για σπ ρου, πρ πει να χει ικανοποιητικ βλαστικ ικαν τητα, ε ν διατ θεται προ εµπορ α µε νδειξη ποικιλ α σ µφωνα µε το ρθρο 9, πρ πει να χει ικανοποιητικ ταυτ τητα ποικιλ α και καθαρ τητα. 2. Το πολλαπλασιαστικ υλικ το οπο ο, β σει ορατ ν ενδε ξεων συµπτωµ των, δεν ε ναι ουσιαστικ απαλλαγ- µ νο απ την παρουσ α επιβλαβ ν οργανισµ ν, υποβ λλεται στην κατ λληλη αγωγ, κατ περ πτωση, αποµακρ νεται. 3. Το υλικ εσπεριδοειδ ν πρ πει επ ση να πληρο τι ακ λουθε απαιτ σει : α) πρ πει να προ ρχεται απ αρχικ υλικ το οπο ο χει ελεγχθε και διαπιστ θηκε τι δεν παρουσι ζει συµπτ - µατα παρουσ α ι ν, παθογ νων µοιων µε ιο ασθενει ν β) χει ελεγχθε και διαπιστ θηκε τι ε ναι ουσιαστικ απαλλαγµ νο απ τ τοιου ιο, παθογ να µοια µε ιο ασθ νειε απ την ναρξη τη τελευτα α βλαστητικ περι δου, και γ) στην περ πτωση εµβολιασµο, χει εµβολιασθε σε ρριζα υποκε µενα λλα απ εκε να που προσβ λλονται απ ιοειδ. 4. Στην περ πτωση βολβ ν ανθ ων, πρ πει επ ση να πληρο ται η ακ λουθη απα τηση: το πολλαπλασιαστικ υλικ πρ πει να προ ρχεται απευθε α απ υλικ το οπο ο ελ γχθηκε στο στ διο τη αν πτυξη και διαπιστ θηκε τι ε ναι ουσιαστικ απαλλαγµ νο απ επιβλαβε οργανισµο και ασθ νειε, σηµε α συµπτ µατα αυτ ν.

4 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 226/19 5. Με τη διαδικασ α του ρθρου 18, ε ναι δυνατ ν, για να συγκεκριµ νο γ νο ειδο, να καταρτ ζεται δελτ ο στο οπο ο αναφ ρονται οι πρ σθετε προϋποθ σει σχετικ µε την ποι τητα τι οπο ε πρ πει να πληρο το πολλαπλασιαστικ υλικ κατ την εµπορ α του. Ένα γ νο ε δο συµπεριλαµβ νεται στο δελτ ο µ νο εφ σον υπ ρχει αποδεδειγµ νη αν γκη για τ τοιου πρ σθετου καν νε. Για τον προσδιορισµ τη αν γκη αυτ, ισχ ουν τα ακ λουθα κριτ ρια: η παρξη προβληµ των σον αφορ την ποι τητα του πολλαπλασιαστικο υλικο του σχετικο γ νου ε δου, τα οπο α µπορο ν να επιλυθο ν ικανοποιητικ µ νο µ σω νοµοθετικ ν µ σων, η οικονοµικ σηµασ α που χει το πολλαπλασιαστικ υλικ του σχετικο ε δου γ νου, η συµµ ρφωση προ τυχ ν διεθν πρ τυπα σχετικ µε εχθρο για του οπο ου υπ ρχουν σχετικο καν νε αλλ για του οπο ου δεν απαιτε ται αποµ νωση. ΤΙΤΛΟΣ IV ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥ- ΤΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ρθρο 6 1. Με την επιφ λαξη τη παραγρ φου 2, οι προµηθευτ εγγγρ φονται σε επ σηµο µητρ ο µε β ση τι δραστηρι τητε που ασκο ν δυν µει τη παρο σα οδηγ α. Ο αρµ διο επ σηµο οργανισµ δ ναται να θεωρε τι οι προµηθευτ, οι οπο οι ε ναι δη καταχωρηµ νοι δυν µει τη οδηγ α 77/93/ΕΟΚ, ε ναι καταχωρηµ νοι για του σκοπο τη παρο σα οδηγ α. Ωστ σο, οι προµηθευτ αυτο πρ πει να πληρο ν τι απαιτ σει τη παρο σα οδηγ α. 2. Η παρ γραφο 1 δεν εφαρµ ζεται στου προµηθευτ που εµπορε ονται µ νο µε πρ σωπα που δεν ασχολο νται επαγγελµατικ µε την παραγωγ π ληση καλλωπιστικ ν φυτ ν πολλαπλασιαστικο υλικο. Ωστ σο, οι προµηθευτ αυτο πρ πει να συµµφορφ νονται µε τι απαιτ σει τη παρο σα οδηγ α. ρθρο 7 1. Οι προµηθευτ που ασχολο νται µε την παραγωγ πολλαπλασιαστικο υλικο, εντοπ ζουν και παρακολουθο ν τα κρ σιµα σηµε α τη διαδικασ α παραγωγ του τα οπο α επηρε ζουν την ποι τητα του υλικο, διατηρο ν τι πληροφορ ε, προκειµ νου να ελεγχθο ν κατ πιν αιτ µατο του αρµ διου επ σηµου οργανισµο, σχετικ µε την παρακολο θηση που ορ ζεται στην πρ τη περ πτωση, λαµβ νουν δε γµατα, ταν χρει ζεται, για αν λυση σε εργαστ ριο µε κατ λληλε εγκαταστ σει και τεχνογνωσ α, εξασφαλ ζουν τι, κατ την παραγωγ, ε ναι δυνατ ο εντοπισµ των επ µ ρου παρτ δων του πολλαπλασιαστικο υλικο. 2. Σε περ πτωση εµφ νιση, στου χ ρου εν προµηθευτ που ασχολε ται µε την παραγωγ πολλαπλασιαστικο υλικο, επιβλαβο οργανισµο που περιλαµβ νεται στον κατ λογο τη οδηγ α 77/93/ΕΟΚ σε οποιοδ ποτε µ τρο θεσπ ζεται β σει τη παραγρ φου 5 του ρθρου 5, ο προµηθευτ ενηµερ νει τον αρµ διο επ σηµο οργανισµ και εφαρµ ζει τα τυχ ν µ τρα που θεσπ ζει ο οργανισµ αυτ. 3. ταν πολλαπλασιαστικ υλικ διατ θεται προ εµπορ α, οι καταχωρηµ νοι προµηθευτ τηρο ν µητρ ο των αγορ ν των πωλ σε ν του επ τουλ χιστον δ δεκα µ νε. 4. Οι καν νε για την εφαρµογ τη παραγρ φου 1 ε ναι δυνατ ν να θεσπ ζονται µε τη διαδικασ α του ρθρου 17. ΤΙΤΛΟΣ V ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ρθρο 8 1. Το πολλαπλασιαστικ υλικ διατ θεται προ εµπορ α σε παρτ δε. Ωστ σο, πολλαπλασιαστικ υλικ διαφορετικ ν παρτ δων δ ναται να διατ θεται προ εµπορ α σε µ α κοιν αποστολ, εφ σον ο προµηθευτ τηρε µητρ ο που περιλαµβ νει στοιχε α σχετικ µε τη σ νθεση και την καταγωγ των διαφ ρων παρτ δων. 2. ταν διατ θεται προ εµπορ α, το πολλαπλασιαστικ υλικ συνοδε εται απ ετικ τα λλο γγραφο που συντ σσει ο προµηθευτ. 3. Οι απαιτ σει που αφορο ν την ετικ τα το γγραφο που αναφ ρονται στην παρ γραφο 2 καθορ ζονται µε τη διαδικασ α του ρθρου 17. Στην περ πτωση εµπορ α πολλαπλασιαστικο υλικο για πρ σωπα που δεν ασχολο νται επαγγελµατικ µε την παραγωγ π ληση καλλωπιστικ ν φυτ ν πολλαπλασιαστικο υλικο, οι απαιτ σει για την επισ µανση µπορο ν να περιορ ζονται µ νο στι κατ λληλε πληροφορ ε σχετικ µε το προϊ ν. Οι απαιτ σει για τη συσκευασ α πολλαπλασιαστικο υλικο µπορο ν να θεσπ ζονται µε την δια διαδικασ α. 4. Η παρ γραφο 1 δεν εφαρµ ζεται σε πολλαπλασιαστικ υλικ το οπο ο διατ θεται προ εµπορ α για πρ σωπα που δεν ασχολο νται επαγγελµατικ µε την παραγωγ π ληση καλλωπιστικ ν φυτ ν πολλαπλασιαστικο υλικο. ρθρο 9 1. Το πολλαπλασιαστικ υλικ µπορε να διατ θεται προ εµπορ α µε νδειξη ποικιλ α µ νον ε ν η σχετικ ποικιλ α ε ναι: προστατευ µενη νοµικ απ δικα ωµα επ φυτικ ποικιλ α σ µφωνα µε τι διατ ξει για την προστασ α ν ων ποικιλι ν, επ σηµα καταχωρηµ νη, κοιν γνωστ,

5 L 226/20 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των εγγεγραµµ νη σε κατ λογο που διατηρε ο προµηθευτ µε λεπτοµερ περιγραφ και ονοµασ α τη. Οι κατ λογοι αυτο καταρτ ζονται σ µφωνα µε αποδεκτ διεθνε κατευθυντ ριε γραµµ, εφ σον υπ ρχουν. Οι κατ λογοι τ θενται στη δι θεση του αρµ διου επ σηµου οργανισµο του ενδιαφερ µενου κρ του µ λου κατ πιν αιτ σε του. 2. Στο µ τρο του δυνατο, κ θε ποικιλ α φ ρει την δια ονοµασ α σε λα τα κρ τη µ λη, σ µφωνα µε µ τρα εφαρ- µογ τα οπο α ε ναι δυνατ ν να θεσπ ζονται σ µφωνα µε τι διατ ξει του ρθρου 17, ελλε ψει αυτ ν, σ µφωνα µε αποδεκτ διεθνε κατευθυντ ριε γραµµ. 3. ταν το πολλαπλασιαστικ υλικ διατ θεται προ εµπορ α µε αναφορ σε οµ δα φυτ ν και χι σε ποικιλ α πω αναφ ρεται στην παρ γραφο 1, ο προµηθευτ αναφ ρει την οµ δα φυτ ν κατ τ τοιο τρ πο στε να αποφε γεται η σ γχυση µε οποιαδ ποτε ονοµασ α ποικιλ α. 4. Με την διαδικασ α του ρθρου 17, ε ναι δυνατ ν να θεσπισθο ν πρ σθετε διατ ξει εφαρµογ για την τ ταρτη περ πτωση τη παραγρ φου 1. ΤΙΤΛΟΣ VI ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ρθρο 10 Σε περ πτωση προσωριν ν δυσχερει ν προµ θεια πολλαπλασιαστικο υλικο που πληρο τι απαιτ σει τη παρο σα οδηγ α, οι οπο ε δεν µπορο ν να αντιµετωπισθο ν εντ τη Κοιν τητα, ε ναι δυνατ ν να θεσπ ζονται καν νε, µε τη διαδικασ α του ρθρου 17, για την εµπορ α πολλαπλασιαστικο υλικο που πληρο λιγ τερο αυστηρ απαιτ σει. ΤΙΤΛΟΣ VII ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ρθρο Με τη διαδικασ α του ρθρου 17, αποφασ ζεται ε ν το πολλαπλασιαστικ υλικ που παρ γεται σε τρ τη χ ρα προσφ ρει ισοδ ναµε εγγυ σει απ λε τι απ ψει µε το υλικ που παρ γεται στην Κοιν τητα σ µφωνα µε την παρο σα οδηγ α. 2. Μ χρι του ληφθε η απ φαση που αναφ ρεται στην παρ γραφο 1, δεν επιτρ πεται να εισ γεται πολλαπλασιαστικ υλικ απ τρ τε χ ρε εκτ ε ν ο εισ γων προ- µηθευτ διασφαλ ζει, πριν απ την εισαγωγ, τι το προ εισαγωγ υλικ προσφ ρει ισοδ ναµε εγγυ σει απ λε τι απ ψει µε το πολλαπλασιαστικ υλικ που παρ γεται στην Κοιν τητα σ µφωνα µε την παρο σα οδηγ α, ιδ ω σον αφορ την ποι τητα, την ταυτ τητα και την υγε α των φυτ ν. 3. Ο εισαγωγ α ενηµερ νει του αρµ διου επ σηµου οργανισµο για το υλικ που εισ γεται δυν µει τη παραγρ φου 2 και διατηρε αποδεικτικ γγραφα τη σ µβασ του µε τον προµηθευτ τη τρ τη χ ρα. 4. Με τη διαδικασ α του ρθρου 17 ε ναι δυνατ ν να θεσπ ζονται µ τρα εφαρµογ σχετικ µε τη διαδικασ α που θα πρ πει να ακολουθε ται και µε περαιτ ρω απαιτ σει που πρ πει να πληρο ν οι εισαγωγε. ΤΙΤΛΟΣ VIII ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ρθρο Τα κρ τη µ λη µεριµνο ν στε οι προµηθευτ να λαµβ νουν λα τα αναγκα α µ τρα για να εξασφαλ ζουν την τ ρηση των απαιτ σεων τη παρο σα οδηγ α. Προ το το, τα κρ τη µ λη µεριµνο ν στε το πολλαπλασιαστικ υλικ να επιθεωρε ται επισ µω : τουλ χιστον µε τυχα ου ελ γχου και τουλ χιστον σον αφορ την εµπορ α σε πρ σωπα που ασχολο νται επαγγελµατικ µε την παραγωγ την π ληση καλλωπιστικ ν φυτ ν πολλαπλασιαστικ ν φυτ ν, για να διαπιστ νεται η τ ρηση των απαιτ σεων. Τα κρ τη µ λη δ νανται επ ση να λαµβ νουν δε γµατα προκειµ νου να διαπιστ νουν την τ ρηση των απαιτ σεων. Κατ τη διεν ργεια τη εποπτε α και τη παρακολο θηση, οι αρµ διοι επ σηµοι οργανισµο χουν ελε θερη πρ σβαση σε λα τα µ ρη των εγκαταστ σεων των προµηθευτ ν αν π σα ε λογη στιγµ. Στι 31 εκεµβρ ου 2002 το αργ τερο, η Επιτροπ θα υποβ λει στο Συµβο λιο κθεση για τη λειτουργ α των προαναφερ µενων ρυθµ σεων ελ γχου καθ και τι δ ουσε προτ σει οι οπο ε, εφ σον απαιτε ται, µπορο ν να περιλαµβ νουν προτ σει για την µη υπαγωγ των λιανικ ν πωλ σεων στι απαιτ σει τη παρο σα οδηγ α. 2. Οι λεπτοµερε διαδικασ ε εφαρµογ για τι επ σηµε επιθεωρ σει δυν µει τη παρο σα οδηγ α µπορο ν να καθορ ζονται µε τη διαδικασ α του ρθρου 17. ρθρο Ε ν, κατ τι επ σηµε επιθεωρ σει που αναφ ρονται στο ρθρο 12 κατ τι δοκιµ που αναφ ρονται στο ρθρο 14, διαπιστ νεται τι το πολλαπλασιαστικ υλικ δεν πληρο τι απαιτ σει τη παρο σα οδηγ α, ο αρµ διο επ σηµο οργανισµ µεριµν στε ο προµηθευτ να λαµβ νει τα αναγκα α διορθωτικ µ τρα,, ε ν το το ε ναι αδ νατο, απαγορε ει την εµπορ α αυτο του πολλαπλασιαστικο υλικο στην Κοιν τητα. 2. Ε ν διαπιστωθε τι το πολλαπλασιαστικ υλικ που διαθ τει προ εµπορ α να συγκεκριµ νο προµηθευτ δεν πληρο τι απαιτ σει τη παρο σα οδηγ α, το οικε ο κρ το µ λο µεριµν στε να λαµβ νονται τα κατ λληλα µ τρα ναντι του προµηθευτ αυτο.

6 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 226/21 3. Τα µ τρα που λαµβ νονται β σει τη παραγρ φου 2 ανακαλο νται µ λι διαπιστωθε µε επαρκ βεβαι τητα τι το πολλαπλασιαστικ υλικ που προορ ζεται για εµπορ α απ τον προµηθευτ θα πληρο, στο µ λλον, τι απαιτ σει και του ρου τη παρο σα οδηγ α. ρθρο Κατ περ πτωση, διεξ γονται στα κρ τη µ λη δοκιµ αναλ σει επ δειγµ των, για να διαπιστωθε κατ π σον το πολλαπλασιαστικ υλικ πληρο τι απαιτ σει και του ρου τη παρο σα οδηγ α. Η Επιτροπ δ ναται να οργαν νει επιθεωρ σει των δοκιµ ν απ εκπροσ που των κρατ ν µελ ν και τη Επιτροπ. 2. Με τη διαδικασ α του ρθρου 17, ε ναι δυνατ ν να αποφασ ζεται τι επιβ λλεται η διεν ργεια κοινοτικ ν δοκιµ ν αναλ σεων για του διου σκοπο µε εκε νου που αναφ ρονται στην παρ γραφο 1. Η Επιτροπ µπορε να διοργαν νει επιθεωρ σει των κοινοτικ ν δοκιµ ν απ εκπροσ που των κρατ ν µελ ν και τη Επιτροπ. 3. Οι δοκιµ οι αναλ σει που αναφ ρονται στι παραγρ φου 1 και 2 χρησιµοποιο νται για την εναρµ νιση των τεχνικ ν µεθ δων εξ ταση του πολλαπλασιαστικο υλικο. Οι εκθ σει προ δου για τι εν λ γω δοκιµ αναλ σει κοινοποιο νται στην Επιτροπ και υποβ λλονται στην επιτροπ του ρθρου Η Επιτροπ µεριµν στε, κατ περ πτωση, οι ρυθµ σει για το συντονισµ, τη διεξαγωγ και την επιθε ρηση των δοκιµ ν που αναφ ρονται στι παραγρ φου 1 και 2, καθ και για την αξιολ γηση των αποτελεσµ των του, να θεσπ ζονται στα πλα σια τη επιτροπ που αναφ ρεται στο ρθρο 17. Σε περ πτωση προβληµ των σε σχ ση µε οργανισµο που καλ πτονται απ την οδηγ α 77/93/ΕΟΚ, η Επιτροπ ενηµερ νει τη µ νιµη φυτοϋγειονοµικ επιτροπ, τη οπο α ζητε ται επ ση η γν µη σον αφορ πρωτ κολλα κοινοτικ ν δοκιµ ν, ταν αυτ αφορο ν οργανισµο που καλ πτονται απ την οδηγ α 77/93/ΕΟΚ. Στι δοκιµ αυτ, ε ναι δυνατ ν να περιλαµβ νεται και πολλαπλασιαστικ υλικ που παρ γεται σε τρ τε χ ρε. ρθρο 15 Το πολλαπλασιαστικ υλικ που πληρο τι απαιτ σει τη παρο σα οδηγ α δεν υπ κειται σε περιορισµο εµπορ α σον αφορ τον προµηθευτ, την ποι τητα, τα φυτοϋγειονοµικ θ µατα, την επισ µανση και τη συσκευασ α, εκτ απ εκε νου που προβλ πει η παρο σα οδηγ α. ρθρο 16 Με τη διαδικασ α του ρθρου 17, να κρ το µ λο µπορε, κατ πιν αιτ σε του και υπ ορισµ νε προϋποθ σει, να απαλλ σσεται, εν λω εν µ ρει, απ ορισµ νε υποχρε σει δυν µει τη παρο σα οδηγ α για τ που πολλαπλασιαστικο υλικο ορισµ νων γεν ν ειδ ν, των οπο ων η παραγωγ χει ελ χιστη οικονοµικ σηµασ α στην επικρ τει του, εκτ ε ν αυτ αντιβα νει προ τι διατ ξει του ρθρου 15. ΤΙΤΛΟΣ ΙΧ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ρθρο ταν εφαρµ ζεται η διαδικασ α του παρ ντο ρθρου, η Επιτροπ επικουρε ται απ επιτροπ, αποκαλο µενη µ νιµη επιτροπ για το πολλαπλασιαστικ υλικ καλλωπιστικ ν φυτ ν, η οπο α προεδρε εται απ τον αντιπρ σωπο τη Επιτροπ. 2. Ο αντιπρ σωπο τη Επιτροπ υποβ λλει στη µ νιµη επιτροπ σχ διο των µ τρων που πρ κειται να ληφθο ν. Η µ νιµη επιτροπ διατυπ νει τη γν µη τη για το σχ διο αυτ µ σα σε προθεσµ α που µπορε να ορ σει ο πρ εδρο αν λογα µε τον επε γοντα χαρακτ ρα του θ µατο. Αποφασ ζει µε την πλειοψηφ α που προβλ πεται στο ρθρο 148 παρ γραφο 2 τη συνθ κη για την κδοση των αποφ σεων που καλε ται να λ βει το Συµβο λιο β σει προτ σεω τη Επιτροπ. Κατ την ψηφοφορ α στην επιτροπ, οι ψ φοι των αντιπροσ πων των κρατ ν µελ ν σταθµ ζονται σ µφωνα µε το προαναφερ µενο ρθρο. Ο πρ εδρο δεν λαµβ νει µ ρο στην ψηφοφορ α. 3. α) Η Επιτροπ θεσπ ζει µ τρα τα οπο α εφαρµ ζονται αµ σω. β) Ε ν µω τα µ τρα αυτ δεν ε ναι σ µφωνα µε τη γν µη που διατ πωσε η επιτροπ, ανακοιν νονται αµ σω απ την Επιτροπ στο Συµβο λιο. Στην περ πτωση αυτ : η Επιτροπ µπορε να αναβ λει, επ να µ να το πολ απ την ηµεροµην α τη ανακο νωση αυτ, την εφαρµογ των µ τρων που αποφ σισε, το Συµβο λιο µπορε, µε ειδικ πλειοιψηφ α, να λ βει διαφορετικ απ φαση εντ τη προθεσµ α που προβλ πεται στην πρ τη περ πτωση. 4. Η επιτροπ, κατ πιν αιτ σεω του προ δρου εν κρ του µ λου, δ ναται να εξετ ζει οποιοδ ποτε θ µα σχετικ µε το αντικε µενο τη παρο σα οδηγ α. ρθρο ταν εφαρµ ζεται η διαδικασ α του παρ ντο ρθρου, η Επιτροπ επικουρε ται απ τη µ νιµη επιτροπ για το πολλαπλασιαστικ υλικ και τα καλλωπιστικ φυτ, η οπο α προεδρε εται απ τον αντιπρ σωπο τη Επιτροπ. 2. Ο αντιπρ σωπο τη Επιτροπ υποβ λλει στην εν λ γω επιτροπ σχ διο των µ τρων που πρ κειται να ληφθο ν. Η επιτροπ διατυπ νει τη γν µη τη για το σχ διο αυτ µ σα σε προθεσµ α που µπορε να ορ σει ο πρ εδρο αν λογα µε τον επε γοντα χαρακτ ρα του θ µατο. Αποφασ ζει µε την πλειοψηφ α που προβλ πεται στο ρθρο

7 L 226/22 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των παρ γραφο 2 τη συνθ κη για την κδοση των αποφ σεων που καλε ται να λ βει το Συµβο λιο β σει προτ σεω τη Επιτροπ. Κατ την ψηφοφορ α στην Επιτροπ, οι ψ φοι των αντιπροσ πων των κρατ ν µελ ν σταθµ ζονται σ µφωνα µε το προαναφερ µενο ρθρο. Ο πρ εδρο δεν λαµβ νει µ ρο στην ψηφοφορ α. 3. α) Η Επιτροπ θεσπ ζει τα σχεδιαζ µενα µ τρα ταν ε ναι σ µφωνα µε τη γν µη τη επιτροπ. β) E ν τα σχεδιαζ µενα µ τρα δεν ε ναι σ µφωνα µε τη γν µη τη επιτροπ, ελλε ψει γν µη, η Επιτροπ υποβ λλει χωρ καθυστ ρηση στο Συµβο λιο πρ ταση σχετικ µε τα ληπτ α µ τρα. Το Συµβο λιο αποφασ ζει µε ειδικ πλειοψηφ α. Ε ν το Συµβο λιο δεν χει αποφασ σει µετ την π ροδο τριµ νου απ την υποβολ τη πρ ταση, τα προτειν µενα µ τρα θεσπ ζονται απ την Επιτροπ. ΤΙΤΛΟΣ X ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ρθρο Τα κρ τη µ λη θ τουν σε ισχ τι αναγκα ε νοµοθετικ, κανονιστικ διοικητικ διατ ξει για να συµµορφωθο ν µε την παρο σα οδηγ α την 1η Ιουλ ου Ενη- µερ νουν αµ σω την Επιτροπ σχετικ. 2. Οι διατ ξει αυτ, ταν θεσπ ζονται απ τα κρ τη µ λη, αναφ ρονται στην παρο σα οδηγ α συνοδε ονται απ την αναφορ αυτ κατ την επ σηµη δηµοσ ευσ του. Οι λεπτοµερε διατ ξει για την αναφορ αυτ καθορ ζονται απ τα κρ τη µ λη. 3. Τα κρ τη µ λη κοινοποιο ν στην Επιτροπ το κε µενο των ουσιωδ ν διατ ξεων εσωτερικο δικα ου τι οπο ε θεσπ ζουν στον τοµ α που δι πεται απ την παρο σα οδηγ α. ρθρο Η οδηγ α 91/682/ΕΟΚ καταργε ται απ την 1η Ιουλ ου 1999 µε την επιφ λαξη των υποχρε σεων των κρατ ν µελ ν σον αφορ την περ οδο µεταφορ στο εθνικ δ καιο και την περ οδο εφαρµογ που αναφ ρονται στο µ ρο Α του παραρτ µατο. 2. Οι παραποµπ στην καταργηθε σα οδηγ α 91/682/ ΕΟΚ θεωρο νται ω παραποµπ στην παρο σα οδηγ α β σει του π νακα αντιστοιχ α του µ ρου Β του παραρτ - µατο. 3. Οι εκτελεστικ διατ ξει που θεσπ στηκαν δυν µει τη οδηγ α 91/682/ΕΟΚ εξακολουθο ν να ισχ ουν εκτ ε ν τροποποιηθο ν καταργηθο ν απ ν ε εκτελεστικ διατ ξει. ρθρο 21 Η παρο σα οδηγ α απευθ νεται στα κρ τη µ λη. Βρυξ λλε, 20 Ιουλ ου Για το Συµβο λιο Ο Πρ εδρο W. MOLTERER

8 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 226/23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΡΟΣ Α Προθεσµ ε για την µεταφορ στο εθνικ δ καιο και για την εφαρµογ Οδηγ α Προθεσµ α για τη µεταφορ Προθεσµ α για την εφαρµογ 91/682/ΕΟΚ (ΕΕ L 376 τη , σ. 21) 31 εκεµβρ ου 1992 ρθρα 5 ω 11, 14, 15, 17, 19 και 24 (για λα τα γ νη και ε δη) 31 εκεµβρ ου 1993 ΜΕΡΟΣ Β Π νακα αντιστοιχ α Παρο σα οδηγ α Οδηγ α 91/682/ΕΟΚ ρθρο 1 ρθρα 1 και 2 ρθρο 2 ρθρο 3 ρθρο 3 ρθρο 8 ρθρο 4 ρθρο 5 ρθρο 4 ρθρο 6 ρθρο 6 ρθρο 7 ρθρο 5 ρθρο 8 ρθρα 10 και 11 ρθρο 9 ρθρο 9 ρθρο 10 ρθρο 13 ρθρο 11 ρθρο 16 ρθρο 12 ρθρα 17 και 18 ρθρο 13 ρθρο 19 ρθρο 14 ρθρο 20 ρθρο 15 ρθρο 14 ρθρο 16 ρθρο 17 ρθρο 21 ρθρο 18 ρθρο 22 ρθρο 19 ρθρο 20 ρθρο 21

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 338/ Το διοικητικ συµβο λιο προβα νει σε ψηφοφορ α µετ απ πρ σκληση του προ δρου. Ο

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 338/ Το διοικητικ συµβο λιο προβα νει σε ψηφοφορ α µετ απ πρ σκληση του προ δρου. Ο L 338/28 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 15. 12. 98 II (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων δεν απαιτε ται δηµοσ ευση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 125/ Αποφ σει δ νανται να λαµβ νονται και µε γραπτ διαδικασ α, εκτ ε ν διαφωνο ν τ

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 125/ Αποφ σει δ νανται να λαµβ νονται και µε γραπτ διαδικασ α, εκτ ε ν διαφωνο ν τ L 125/34 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 19. 5. 1999 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1999 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

J. M GIL-ROBLES G. BROWN

J. M GIL-ROBLES G. BROWN L 166/51 Ο ΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 περ των αγωγ ν παραλε ψεω στον τοµ α τη προστασ α των συµφερ ντων των καταναλωτ ν ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1988, σ. 83) , σ. 24).

1988, σ. 83) , σ. 24). L 221/23 Ο ΗΓΙΑ 98/58/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 20 Ιουλ ου 1998 σχετικ µε την προστασ α των ζ ων στα εκτροφε α ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντα υπ ψη: τη συνθ κη για την δρυση τη Ευρωπαϊκ Κοιν τητα,

Διαβάστε περισσότερα

L 136/1 I (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ τη 25η Μα ου 1999 σχετικ µε τι ρευνε που πραγµατοποιο νται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

L 77/4 EL Το βασικ πεδ ο τη ρευνα αποτελε ται απ τα µ λη των ιδιωτικ ν νοικοκυρι ν που κατοικο ν στην οικονοµικ επικρ τεια κ θε κρ του µ

L 77/4 EL Το βασικ πεδ ο τη ρευνα αποτελε ται απ τα µ λη των ιδιωτικ ν νοικοκυρι ν που κατοικο ν στην οικονοµικ επικρ τεια κ θε κρ του µ L 77/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 577/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 9η Μαρτ ου 1998 για τη διεν ργεια δειγµατοληπτικ ρευνα εργατικο δυναµικο στην Κοιν τητα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντα υπ ψη: τη συνθ κη

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

Ministère des affaires sociales, de la Santé publique et de l Evironnement/Ministerie van Sociale Zaken,

Ministère des affaires sociales, de la Santé publique et de l Evironnement/Ministerie van Sociale Zaken, 12. 6. 1999 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 147/29 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 11η Ιουν ου 1999 για µ τρα προστασ α σον αφορ τη µ λυνση απ διοξ νε προϊ ντων ζωικ προ λευση που προορ ζονται

Διαβάστε περισσότερα

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1).

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1). L 7/23 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 14η εκεµβρ ου 1998 για τη θ σπιση πολυετο προγρ µµατο για την προ θηση τη διεθνο συνεργασ α στον τοµ α τη εν ργεια (1998-2002) (1999/23/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

L 91/10 Ο ΗΓΙΑ 1999/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 9η Μαρτ ου 1999 σχετικ µε το ραδιοεξοπλισµ και τον τηλεπικοινωνιακ τερµατικ εξοπλισµ και την αµοιβα α αναγν ριση τη πιστ τητα

Διαβάστε περισσότερα

L 257/30 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Τα πιστοποιητικ που εκδ δονται β σει των προτ πων που καταγρ φονται στον

L 257/30 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Τα πιστοποιητικ που εκδ δονται β σει των προτ πων που καταγρ φονται στον 19. 9. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 257/29 Ο ΗΓΙΑ 98/65/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 3η Σεπτεµβρ ου 1998 για την προσαρµογ στην τεχνικ πρ οδο τη οδηγ α 82/130/ΕΟΚ του Συµβουλ ου για την προσ

Διαβάστε περισσότερα

11. 6. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 166/45 Ο ΗΓΙΑ 98/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 σχετικ µε το αµετ κλητο του διακανονισµο στα συστ µατα

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 77/23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οι διατ ξει για την επιθε ρηση και τον λεγχο τη ΟΕΠ που περιλαµβ νονται σ

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 77/23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οι διατ ξει για την επιθε ρηση και τον λεγχο τη ΟΕΠ που περιλαµβ νονται σ L 77/22 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 23. 3. 1999 Ο ΗΓΙΑ 1999/12/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 8η Μαρτ ου 1999 για τη δε τερη προσαρµογ στην τεχνικ πρ οδο του παραρτ µατο τη οδηγ α 88/320/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

L 188/36 EL (11) τι ο µ νο τρ πο να εξασφαλιστε η ασφ λεια και η αποτελεσµατικ αντιµετ πιση των συνεπει ν τυχ ν ατυχ µατο για λα τα επιβατηγ

L 188/36 EL (11) τι ο µ νο τρ πο να εξασφαλιστε η ασφ λεια και η αποτελεσµατικ αντιµετ πιση των συνεπει ν τυχ ν ατυχ µατο για λα τα επιβατηγ L 188/35 Ο ΗΓΙΑ 98/41/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 18η Ιουν ου 1998 σχετικ µε την καταγραφ των ατ µων που ταξιδε ουν µε επιβατηγ πλο α που εκτελο ν δροµολ για προ απ λιµ νε των κρατ ν µελ ν τη Κοιν τητα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

(Final)] Martin BANGEMANN

(Final)] Martin BANGEMANN L 77/8 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 23. 3. 1999 Ο ΗΓΙΑ 1999/11/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 8η Μαρτ ου 1999 για την προσαρµογ στην τεχνικ πρ οδο των αρχ ν ορθ εργαστηριακ πρακτικ πω καθορ ζονται

Διαβάστε περισσότερα

Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των

Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 29. 6. 1999 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 163/41 Ο ΗΓΙΑ 1999/30/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Απριλ ου 1999 σχετικ µε τι οριακ τιµ διοξειδ ου του θε ου, διοξειδ ου του αζ του και οξειδ ων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA Α. Γενικά Η VOLTERRA, ως Προμηθευτη ς Ηλεκτρικη ς Ενε ργειας και ε χοντας ως αντικειμενικο στο

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 318/9 τοµ α των χρηµατικ ν και τραπεζικ ν στατιστικ ν και των στατιστικ ν των συστηµ των π

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 318/9 τοµ α των χρηµατικ ν και τραπεζικ ν στατιστικ ν και των στατιστικ ν των συστηµ των π L 318/8 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 27. 11. 98 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2533/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 23η Νοεµβρ ου 1998 σχετικ µε τη συλλογ στατιστικ ν πληροφορι ν απ την Ευρωπαϊκ Κεντρικ

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Η εταιρεία Kiefer ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Πηγε ς Ενε ργειας στην Ελλα δα. Αναλαμβα νει ε ργα ως EPC

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (1999/65/ΕΚ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (1999/65/ΕΚ) L 26/46 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των 1.2.1999 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας εκεµβρίου 1998 σχετικά µε τους καν νες συµµετοχη ς επιχειρη σεων, κε ντρων ερευνω ν και πανεπιστηµίων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 2015

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 2015 1.5 ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ 1. Διαγωνισμο ς για την Ανα πλαση του Παραδοσιακου Εμπορικου Κε ντρου και της Πλατειάς Κε ννεντυ στην Πα φο. - Αρ. Διαγωνισμου 23/2015. Τον Σεπτε μβριο 2015, με επιστολη μας προς τον Δη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (98/267/ΕΚ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (98/267/ΕΚ) L 121/41 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30η ς Μαρτίου 1998 σχετικά µε τις αρχε ς, προτεραι τητες, τους ενδιάµεσους στ χους και ρους που περιε χονται στην εταιρικη σχε ση µε την Τσεχικη ηµοκρατία, για την προσχω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ (98/C 15/01) SΕΜ 2000 (Sound and Efficient Management), 1997, ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ:

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ (98/C 15/01) SΕΜ 2000 (Sound and Efficient Management), 1997, ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ: 19. 1. 98 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των C 15/1 Ι (Ανακοινω σεις) ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ αριθ. 5/97 για µια πρ ταση κανονισµου (ΕΚ, Ευρατ µ) του Συµβουλίου που τροποποιεί τον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος στην ελληνικ κδοση... xvii. Πρόλογος... xix

Πρόλογος στην ελληνικ κδοση... xvii. Πρόλογος... xix ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος στην ελληνικ κδοση................................. xvii Πρόλογος................................................... xix M ρος Πρ το Π Σ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ / 8 / στ

ΣΥΜΒΑΣΗ / 8 / στ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 0 2 ΜΑΙΟΥ 2 0 1 4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Π. Κανελλοπο

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα - Νέα Κ.Υ.Α.

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα - Νέα Κ.Υ.Α. Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα - Νέα Κ.Υ.Α. Κοινή Υπουργική απόφαση εξέδωσαν τα υπουργεία Παιδείας και Οικονομικών με την οποία επανακαθορίζονται οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

(2001/304/ΕΚ) (ΕΕ L 104 της , σ. 6)

(2001/304/ΕΚ) (ΕΕ L 104 της , σ. 6) 2001D0304 EL 03.05.2001 001.001 1 Το έγγραφο αυτ συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµε ει τα κοινοτικά ργανα "B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Απριλίου 2001 για τη σήµανση και χρήση ορισµένων ζωικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία. Σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία. Σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «AUTOGLASSSERVICE ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ &ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΟΧΗΜΑΤΩΝ &ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.

Διαβάστε περισσότερα

«Alimento dietético para usos médicos especiales», «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske

«Alimento dietético para usos médicos especiales», «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske 7. 4. 1999 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 91/29 Ο ΗΓΙΑ 1999/21/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 25η Μαρτ ου 1999 σχετικ µε τα διαιτητικ τρ φιµα που προορ ζονται για ειδικο ιατρικο σκοπο (Κε µενο που

Διαβάστε περισσότερα

Agreement) Group Agreement, IGA).

Agreement) Group Agreement, IGA). L 125/12 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 19. 5. 1999 II (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων δεν απαιτε ται δηµοσ ευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 12η Απριλ ου 1999 σχετικ µε διαδικασ α

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγ µενο απ το σ στηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδ σεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 1999R2157 24/06/2001 Αριθµ ς σελίδων: 10 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδ σεων των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

12. 9. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 252/23 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΗΣ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΕ ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΕ ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ POWERPOINT 2011 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΕ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Για την υποστη ριξη του ε ργου

Διαβάστε περισσότερα

1998D0488 EL

1998D0488 EL 1998D0488 EL 27.02.2001 001.001 1 Το έγγραφο αυτ συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµε ει τα κοινοτικά ργανα "B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Απριλίου 1998 για τον καθορισµ των οικολογικών κριτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

6ο Μάθημα Πιθανότητες

6ο Μάθημα Πιθανότητες 6ο Μάθημα Πιθανότητες Σωτήρης Νικολετσέας, αναπληρωτής καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών Ακαδημαι κο Έτος 2014-2015 Σωτη ρης Νικολετσε ας, αναπληρωτη ς καθηγητη ς 6ο Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

d u d dt u e u d dt e u d u 1 u dt e 0 2 e

d u d dt u e u d dt e u d u 1 u dt e 0 2 e Ρ ΤΟ Θ ΜΑ Μ. Α ΑΠΟ ε ΞεΤε ΤΙ ΑΝΑΓΚΑ Α ΚΑΙ ΙΚΑΝ ΣΥΝΘ ΚΗ ΣΤε ΝΑ Ι ΝΥΣΜΑ u t 0 ΝΑ ΠΑΡΑΜ ΝεΙ ΠΑΡ ΛΛΗΛΟ ΠΡΟ ΜΙΑ ε ΟΜ ΝΗ ευθε Α ε ΝΑΙ u t u 0 Π ειξη Α ΑΠΟ ε ΞΟΥΜε ΤΟ ΙΚΑΝ ΗΛΑ ΑΝ ε ΝΑΙ ΠΑΡ ΛΛΗΛΟ ΠΡΟ ε ΟΜ ΝΗ ευθε

Διαβάστε περισσότερα

L 277/11. Franz FISCHLER

L 277/11. Franz FISCHLER L 277/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2198/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 13η Οκτωβρ ου 1998 για την ναρξη διαρκο διαγωνισµο για την εξαγωγ κριθ που κατ χει ο γερµανικ οργανισµ παρ µβαση Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

L 277/17 Ο ΗΓΙΑ 98/76/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 1η Οκτωβρ ου 1998 για τροποπο ηση τη οδηγ α 96/26/ΕΚ, περ προσβ σεω στο επ γγελµα του οδικο µεταφορ α εµπορευµ των και επιβατ ν και αµοιβα α αναγνωρ σεω των διπλωµ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (98/259/ΕΚ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (98/259/ΕΚ) L 121/1 II (Πράξεις για την ισχυ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30η ς Μαρτίου 1998 σχετικά µε τις αρχε ς, προτεραι τητες, τους ενδιάµεσους στ χους και ρους που

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 23 / 47 Βαθμοι Κορυφω ν Βαθμός κορυφής: d G (v) =

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

( 5 )ΕΕL 39, τη , σσ. 1, 9, 15, 21, 27, 34, 41, 47, 53, 59,

( 5 )ΕΕL 39, τη , σσ. 1, 9, 15, 21, 27, 34, 41, 47, 53, 59, L 266/36 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2091/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 30 Σεπτεµβρ ου 1998 για τη δι κριση σε τµ µατα του κοινοτικο αλιευτικο στ λου και τη αλιευτικ προσπ θεια στο πλα σιο των πολυετ ν προγραµµ των προσανατολισµο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ Σύμφωνα με το ΠΔ 126 (ΦΕΚ 211/11-11-2016 ) για την αξιολο γηση της επι δοσης στις ξε νες γλω σσες κατα τη δια ρκεια των τετραμη νων ελε γχεται η ικανο τητα των μαθητω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 274/1 I (Πράξεις για την ισχυ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Σεπτεµβρίου 1998 για την τροποποίηση του κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Θέμα Α Στις ερωτη σεις Α1 Α4 να γρα ψετε στο τετρα διο σας τον αριθμο της ερω τησης και

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΙΚΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΙΚΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΙΚΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ) Με την παρού σα σύ μβαση η εταιρει α με την επωνύμι α Volterra Aνωνύμη Εταιρει α Παραγωγη ς και Εμπορι ας Ενε ργειας με αρ. μητρωού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 98/81/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 98/81/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 330/13 Ο ΗΓΙΑ 98/81/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου 1998 για την τροποποίηση της οδηγίας 90/219/ΕΟΚ για την περιορισµε νη χρη ση γενετικω ς τροποποιηµε νων οργανισµω ν ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση. Δρ. Αθανάσιος Δαγούμας, Επ. Καθηγητής Οικονομικής της Ενέργειας & των Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση. Δρ. Αθανάσιος Δαγούμας, Επ. Καθηγητής Οικονομικής της Ενέργειας & των Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση Δρ. Αθανάσιος Δαγούμας, Επ. Καθηγητής Οικονομικής της Ενέργειας & των Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Στην πρα ξη τα δεδομένα ενο ς ερευνητη ει ναι απο τη φυ ση τους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ) Με την παρού σα σύ μβαση η εταιρει α με την επωνύμι α Volterra Aνωνύμη Εταιρει α Παραγωγη ς και Εμπορι ας Ενε ργειας με αρ. μητρωού

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 211 / 228 απεικόνιση γραφήματος στο επίπεδο (Embedding):

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικο Στεγαστικο Επίδομα. β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικου η γ) είναι πάνω απο είκοσι πέντε (25) ετών, η

Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικο Στεγαστικο Επίδομα. β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικου η γ) είναι πάνω απο είκοσι πέντε (25) ετών, η ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ Γενικά Μετά την ΚΥΑ που εξέδωσαν τα υπουργεία Παιδείας και Οικονομικών με την οποία επανακαθορίζονται οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά για τη χορη γηση του ετη σιου στεγαστικου επιδο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Κατέθεσε την καινοτόμα ιδέα σου στον 1ο Διαγωνισμό BlueGrowth Patras

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Κατέθεσε την καινοτόμα ιδέα σου στον 1ο Διαγωνισμό BlueGrowth Patras ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Κατέθεσε την καινοτόμα ιδέα σου στον 1ο Διαγωνισμό BlueGrowth Patras Στο πλαι룱綟σιο της Παγκο룱綟 σμιας Εβδομα룱綟 δας Επιχειρηματικο룱綟 τητας*, o ΕΣΥΝΕΔΕ και η Ομοσπονδι룱綟α ΕΣΥΝΕ, σε συνεργασι룱綟α

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013 ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS: ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013 Σύνοψη 2 Στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

VAGONETTO. Ωρες: 09:00 17:00. t: (+30) e: w: Kρατήσεις: Fokis Mining Park Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας

VAGONETTO. Ωρες: 09:00 17:00. t: (+30) e: w:  Kρατήσεις: Fokis Mining Park Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας VAGONETTO Fokis Mining Park Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας Ωρες: 09:00 17:00 Kρατήσεις: t: (+30) 2265 078819 e: info@vagonetto.gr w: www.vagonetto.gr 5 1 o χ λ μ Ε. Ο. Λ α μ ί α ς Ά μ φ ι σ σ α ς Τ. Κ. 3 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ Ο τόμος συνιστ μια απόπειρα διεπιστημονικ ς διερεύνησης της συμβολ ς του λαϊκού πολιτισμού στην κατασκευ πραγματικ ν συμβολικ ν ορ ων αν μεσα στις εθνοτικ ς ομ δες που συνυπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟÏΟΝΤΑ» Η «ΠΡΟÏΟΝΤΑ ΚΑΤΑ-

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟÏΟΝΤΑ» Η «ΠΡΟÏΟΝΤΑ ΚΑΤΑ- L 86/14 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των 20.3.98 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ αριθ. 3 Καν νες καταγωγη ς ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΟΣ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Ορισµοί ΤΙΤΛΟΣ II ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

III/34, 48(66) III/22.3.1, III/32.2.2 48(66) 48(66) 48(66) 48(66) 48(66) 48(66)

III/34, 48(66) III/22.3.1, III/32.2.2 48(66) 48(66) 48(66) 48(66) 48(66) 48(66) L 315/14 Ο ΗΓΙΑ 98/85/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 11η Νοεµβρ ου 1998 για την τροποπο ηση τη οδηγ α 96/98/ΕΚ του Συµβουλ ου σχετικ µε τον εξοπλισµ πλο ων (Κε µενο που παρουσι ζει ενδιαφ ρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 22/98 (98/C 393/02)

ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 22/98 (98/C 393/02) C 393/24 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των 16.12.98 ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 22/98 σχετικά µε τη διαχείριση εκ µε ρους της Επιτροπη ς της εφαρµογη ς των µε τρων για την προω θηση της ισ τητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (EEY) ESCO s και ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (EEY) ESCO s και ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (EEY) ESCO s και ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ) Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Θεσσαλονίκη, 9 Σεπτεμβρίου 2014 Κώστας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

της 11ης εκεµβρίου 1973 για την ανθρώπινη διατροφή (73/437/ΕΟΚ) (ΕΕ L 356 της , σ. 71)

της 11ης εκεµβρίου 1973 για την ανθρώπινη διατροφή (73/437/ΕΟΚ) (ΕΕ L 356 της , σ. 71) 1973L0437 EL 01.01.1981 001.001 1 Το έγγραφο αυτ συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµε ει τα κοινοτικά ργανα "B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης εκεµβρίου 1973 περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των Κρατών

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμοί. Περιεχόμενα Ενότητας

Χαιρετισμοί. Περιεχόμενα Ενότητας Χαιρετισμοί Περιεχόμενα Ενότητας Χαιρετισμός του Διευθυντή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, κ. Ηλία Μαρκάτζιη Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων της Σχολής, κ.

Διαβάστε περισσότερα

189 Β της συνθη κης ( 4 ), Ε & ΤΑ L 26/1 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ( 1 ) ΕΕ C 173 της 7.6.1997, σ. 10 και ΕΕ C 291 της 25.9.1997,

189 Β της συνθη κης ( 4 ), Ε & ΤΑ L 26/1 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ( 1 ) ΕΕ C 173 της 7.6.1997, σ. 10 και ΕΕ C 291 της 25.9.1997, L 26/1 I (Πράξεις για την ισχυ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 182/1999/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας εκεµβρίου 1998 για το πε µπτο πρ γραµµα-πλαίσιο δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. τι πρ πει να ορ σουµε ν µου για την παιδε α και τι

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ. ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 1/98 (98/C 98/01) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 7 2

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ. ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 1/98 (98/C 98/01) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 7 2 C 98/1 Ι (Ανακοινω σεις) ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 1/98 σχετικά µε τη διµερη χρηµατοδοτικη και τεχνικη συνεργασία µε τις τρίτες µεσογειακε ς χω ρες συνοδευ µενη απ τις απαντη σεις της Επιτροπη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Αυστηρότερους κανόνες για τη διεξαγωγή αλλά και τη συμμετοχή σε ιατρικά συνέδρια φέρνει ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων. Ειδικότερα αλλάζουν οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή αλλά και τη συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Ξ νθη 4 Μαρτ ου 2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ. ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 4/98 (98/C 127/01) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ. ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 4/98 (98/C 127/01) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ C 127/1 Ι (Ανακοινω σεις) ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 4/98 σχετικά µε την εισαγωγη στην Κοιν τητα µε µειωµε νο συντελεστη εισφοράς και µε τη διάθεση γαλακτοκοµικω ν προϊ ντων Νε ας Ζηλανδίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR?

Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR? Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR? 1. H ανω νυµη εταιρει α µε την επωνυµι α «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Προ τυπος Βιοµηχανι α Τροφι µων Snacks Α.Β.Ε.Ε» που εδρευ ει στην Αταλα ντη Φθιω τιδας, στη θε ση

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Ιο νιο Πανεπιστη μιο, Κε ρκυρα 17-5-2012 Παύλος Σταμπουλι δης, Με λος ΔΣ Hellenic Startup

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 26/34 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των 1.2.1999 II (Πράξεις για την ισχυ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας εκεµβρίου 1998 για το πε µπτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

F h, h h 2. Lim. Lim. f h, h fyx a, b. Lim. h 2 y 2. Lim. Lim. Lim. x 2 k 2. h 0

F h, h h 2. Lim. Lim. f h, h fyx a, b. Lim. h 2 y 2. Lim. Lim. Lim. x 2 k 2. h 0 ΜΑ 1 Μ.2 Ν ΟΙ ΠΑΡ ΓΩΓΟΙ fx ΚΑΙ fy ΥΠ ΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ε ΝΑΙ ΙΑφΟΡ ΣΙΜε Σε Κ ΠΟΙΑ ΠεΡΙΟΧ ΤΟΥ a, b Τ Τε ΝΑ ΑΠΟ ειχθε ΤΙ fxy fyx. Α εξετ ΣεΤε ΑΝ fxy fyx ΣΤΟ 0, 0 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝ ΡΤΗΣΗ f x, y xy x2 y 2 ΓΙΑ x, y 0, 0

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 107 / 122 Δε νδρα Δένδρο: Ένα γρα φημα το οποι ο

Διαβάστε περισσότερα

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 να γούς που εργάζονται στη Ρόδο, οι οποίοι πα ρέ χουν τις υπηρεσίες τους στους εργοδότες τους τουριστικούς πράκτορες πραγµατικά µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας Δ. ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι Χ Τ Η Σ Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η Ε Ρ Γ Ο Υ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι Χ Τ Η Σ Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η Ε Ρ Γ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΠΑΝΔΕΟΥ 5 ΕΡΓΟ: Βελτίωση οδών σύνδεσης πόλεως Ιωαννίνων με επαρχιακή οδό Ανατολής Κατσικάς ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2 : K.A.: 64-7323.007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας» ΛΛΗ Ι Η ΔΗΜΟ Ρ Ι ΥΠΟΥΡ ΙΟ Π ΙΔ Ι Σ Ρ Υ Σ Ι ΘΡΗΣ ΥΜ Ω Π ΡΙ Ρ Ι Η ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π/ΘΜΙ Σ & Δ ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ Θ ΣΣ ΛΙ Σ ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ ΡΔΙ Σ Σ ΜΗΜ Π ΙΔ Υ Ι Ω Θ Μ Ω χ Δ νση : Πλ σ ή Πόλη : 43132 ί

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09 των Oι κο δό µων µο νί µων συ νερ γεί ων O32R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ OΙ ΚO Δ O ΜΩΩΝ ΜO ΝΙ ΜΩΩΝ ΣY ΝΕΡ ΓΕΙ ΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΩΩΝ - ΒΙ O ΤΕ ΧΝΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 16/98 (98/C 347/02)

ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 16/98 (98/C 347/02) C 347/48 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των 16.11.98 ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 16/98 σχετικά µε την εκτε λεση των πιστω σεων των διαρθρωτικω ν δράσεων για την περίοδο προγραµµατισµου 1994-1999,

Διαβάστε περισσότερα