ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ)"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ) Με την παρού σα σύ μβαση η εταιρει α με την επωνύμι α Volterra Aνωνύμη Εταιρει α Παραγωγη ς και Εμπορι ας Ενε ργειας με αρ. μητρωού σύμμετεχο ντων ΑΔ στον αρμο διο Διαχειριστη (εφεξη ς Προμηθεύτη ς), και ο πελα της, (εφεξη ς Πελα της), τα ειδικο τερα στοιχει α των οποι ων αναφε ρονται στην σύνημμε νη στην παρού σα αι τηση (εφεξη ς Αι τηση), σύμφωνού ν την προμη θεια ηλεκτρικη ς ενε ργειας με τούς κα τωθι ο ρούς: Ορισμοί α. Διαχειριστη ς δικτύ ού διανομη ς: η εταιρει α με την επωνύμι α Διαχειριστη ς Ελληνικού Δικτύ ού Διανομη ς Ηλεκτρικη ς Ενε ργειας ΑΕ («ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ»), στην οποι α ε χει ανατεθει η διαχει ριση τού ελληνικού δικτύ ού διανομη ς ηλεκτρικη ς ενε ργειας. β. Διαχειριστη ς σύστη ματος μεταφορα ς: η εταιρει α με την επωνύμι α Ανεξα ρτητος Διαχειριστη ς Μεταφορα ς Ηλεκτρικε ς Ενε ργειας ΑΕ («ΑΔΜΗΕ ΑΕ»), στην οποι α ε χει ανατεθει η διαχει ριση τού ελληνικού σύστη ματος μεταφορα ς ηλεκτρικη ς ενε ργειας γ. Ελληνικο Δι κτύο Διανομη ς Ηλεκτρικη ς Ενε ργειας (ΕΔΔΗΕ): ει ναι το δι κτύο διανομη ς ηλεκτρικη ς ενε ργειας της ΔΕΗ ΑΕ πού ει ναι εγκατεστημε νο στην Ελληνικη Επικρα τεια, το οποι ο αποτελει ται απο γραμμε ς με σης και χαμηλη ς τα σης και εγκαταστα σεις διανομη ς ηλεκτρικη ς ενε ργειας, καθως και απο γραμμε ς και εγκαταστα σεις ύψηλη ς τα σης πού ε χούν ενταχθει στο δι κτύο αύτο. Το Δι κτύο, εκτο ς απο το δι κτύο των Μη Διασύνδεδεμε νων Νησιων, σύνδε εται στο ΕΣΜΗΕ με σω των ύποσταθμων ύψηλη ς τα σης και με σης τα σης (ΥΤ/ΜΤ). δ. Ελληνικο Σύ στημα Μεταφορα ς Ηλεκτρικη ς Ενε ργειας (ΕΣΜΗΕ): ει ναι οι γραμμε ς ύψηλη ς τα σης, οι εγκατεστημε νες στην Ελληνικη Επικρα τεια διασύνδε σεις, χερσαι ες η θαλα σσιες και ο λες οι εγκαταστα σεις, εξοπλισμο ς και εγκαταστα σεις ελε γχού πού απαιτού νται για την ομαλη, ασφαλη και αδια λειπτη διακι νηση ηλεκτρικη ς ενε ργειας απο ε ναν σταθμο παραγωγη ς σε ε ναν ύποσταθμο, απο ε ναν ύποσταθμο σε ε ναν α λλο η προς η απο οποιαδη ποτε διασύ νδεση. Τα ε ργα διασύ νδεσης Μη Διασύνδεδεμε νων Νησιων με το ΕΣΜΗΕ εντα σσονται στο ΕΣΜΗΕ. Στο Σύ στημα Μεταφορα ς δεν περιλαμβα νονται οι εγκαταστα σεις παραγωγη ς ηλεκτρικη ς ενε ργειας, οι γραμμε ς και εγκαταστα σεις ύψηλη ς τα σης πού ε χούν ενταχθει στο Δι κτύο Διανομη ς, καθως και τα δι κτύα των μη Διασύνδεδεμε νων Νησιων. ε. Εγκατα σταση: η εγκατα σταση τού Πελα τη, ο πως αναφε ρεται στην αι τηση στ. Εύα λωτος Πελα της: Οικιακο ς Πελα της ηλεκτρικη ς ενε ργειας, κατα την ε ννοια της περι πτωσης (ιζ) της παραγρα φού 1 τού α ρθρού 2 τού Ν. 4001/2011, και αποκλειστικα σε σχε ση με την κατανα λωση ηλεκτρικη ς ενε ργειας πού αφορα σε κα λύψη αναγκων της κύ ριας κατοικι ας τού, εφ ο σον εντα σσεται σε μι α απο προβλεπο μενες κατηγορι ες της ΥΑ ύπ αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1.21/οικ.12112/13 (ΦΕΚ Β 1521/ ) και εφ ο σον η σύνολικη τετραμηνιαι α κατανα λωση τού δεν ύπερβαι νει τα ο ρια κατανα λωσης πού προβλε πονται για την αντι στοιχη κατηγορι α. ζ. ΗΕΠ: Ημερη σιος Ενεργειακο ς Προγραμματισμο ς. η. Κωδικας Προμη θειας Ηλεκτρικη ς Ενε ργειας (ΚΠΗΕ): Ο Κωδικας (Απο φαση ΦΕΚ Β' 832/ ), ο πως εκα στοτε ισχύ ει, πού ρύθμι ζει τα δικαιωματα και ύποχρεωσεις των Προμηθεύτων ηλεκτρικη ς ενε ργειας και των Πελατων τούς. θ. Κωδικες Διαχει ρισης Δικτύ ων: ο Κωδικας Διαχει ρισης τού Σύστη ματος, Ο Κωδικας Σύναλλαγων Ηλεκτρικη ς Ενε ργειας, ο Κωδικας Διαχει ρισης τού Δικτύ ού Διανομη ς και ο Κωδικας Διαχει ρισης μη διασύνδεδεμε νων νησιων, ο πως εκα στοτε ισχύ ούν. ι. Λειτούργο ς της Αγορα ς: Η εταιρει α με την επωνύμι α Λειτούργο ς της Αγορα ς Ηλεκτρικη ς Ενε ργειας ΑΕ (ΛΑΓΗΕ ΑΕ) ια. Λοιπε ς χρεωσεις: Οι χρεωσεις πού βαρύ νούν τον Πελα τη και αφορού ν τε λη και φο ρούς πού αποδι δονται απο τον Προμηθεύτη σε τρι τούς, σύ μφωνα με την εκα στοτε ισχύ ούσα νομοθεσι α. ιβ. Μετρητη ς: Το ο ργανο με τρησης πού ε χει εγκατασταθει στην Εγκατα σταση για τον καθορισμο της ποσο τητας ηλεκτρικη ς ενε ργειας πού παραδο θηκε σε αύτη ν. ιγ. Μεταβατικο ς Μηχανισμο ς Διασφα λισης Επαρκού ς Ισχύ ος (ΜΜΔΕΙ):

2 H χρε ωση για το Μεταβατικο Μηχανισμο Διασφα λισης Επαρκού ς Ισχύ ος (ΜΜΔΕΙ), αφορα σε κο στος τού Προμηθεύτη, το οποι ο προκύ πτει απο την ύποχρε ωση τού, κατα την α σκηση της δραστηριο τητα ς τού, να προσκομι ζει μακροχρο νιες εγγύη σεις για την εξασφα λιση διαθεσιμο τητας επαρκού ς ισχύ ος παραγωγη ς ηλεκτρικη ς ενε ργειας για το Σύ στημα Μεταφορα ς ηλεκτρικη ς ενε ργειας. Ειδικο τερα, απαιτει ται απο τούς Προμηθεύτε ς να προσκομι ζούν εγγύη σεις διαθεσιμο τητας επαρκού ς ισχύ ος για κα θε ωρα κατανομη ς για την οποι α εκπροσωπού ν ολικα η μερικα Μετρητη, σύ μφωνα με τον «Πι νακα Αντιστοι χισης Μετρητων και Εκπροσωπων Φορτι ού», πού ισχύ ει για την ημε ρα κατανομη ς. Η χρε ωση αύτη δεν ει ναι ρύθμιζο μενη, δηλ. δεν καθορι ζεται διοικητικα η μοναδιαι α τιμη πού επιβα λλεται στούς Πελα τες. H μοναδιαι α τιμη της χρε ωσης ύπολογι ζεται με βα ση τη σύνολικη αριθμητικη τιμη τού Μοναδιαι ού Τιμη ματος Πληρωμη ς ισχύ ος, διαιρωντας με ε να μεσοσταθμικο σύντελεστη, ο οποι ος λαμβα νει ύπο ψη τον αριθμο πελατων, την καμπύ λη φορτι ού κατανα λωσης, τη βαρύ τητα ανα κατηγορι α πελατων κλπ. ιδ. Μη Οικιακο ς Πελα της: Ο Πελα της πού αγορα ζει ηλεκτρικη ενε ργεια, η οποι α δεν προορι ζεται για τη δικη τού οικιακη χρη ση ιε. Μικροι Πελα τες: Οικιακοι πελα τες ανεξαρτη τως παροχη ς και μη οικιακοι με ισχύ παροχη ς ε ως 25 kva, για μεμονωμε νες εγκαταστα σεις ιστ. Οικιακο ς Πελα της: Ο Πελα της πού αγορα ζει ηλεκτρικη ενε ργεια για δικη τού οικιακη κατανα λωση, αποκλειομε νων των εμπορικων η επαγγελματικων δραστηριοτη των. ιζ. Οριακη Τιμη Σύστη ματος (ΟΤΣ): ει ναι η τιμη στην οποι α εκκαθαρι ζεται η αγορα ηλεκτρικη ς ενε ργειας και ει ναι η τιμη πού πληρωνούν ο λοι ο σοι ζητού ν ενε ργεια απο το Σύ στημα. Η ΟΤΣ διαμορφωνεται απο τον σύνδύασμο των προσφορων τιμων και ποσοτη των πού ύποβα λλούν κα θε με ρα οι διαθε σιμες μονα δες παραγωγη ς ηλεκτρικη ς ενε ργειας, και τού ωριαι ού φορτι ού ζη τησης ηλεκτρικη ς ενε ργειας, πού διαμορφωνεται σε καθημερινη βα ση απο τούς καταναλωτε ς. Επιχειρωντας μια απλη περιγραφη τού τρο πού ύπολογισμού της ΟΤΣ, σύ μφωνα με τις βασικε ς αρχε ς της μικροοικονομικη ς θεωρι ας, μπορει να αναφερθει ο τι οι μονα δες παραγωγη ς κατατα σσονται αναλο γως των προσφορων τούς σε αύ ξούσα σειρα, ξεκινωντας απο την χαμηλο τερη προσφερο μενη τιμη για ορισμε νη ποσο τητα ενε ργειας και καταλη γοντας στην ύψηλο τερη προσφερο μενη τιμη. Στο σημει ο, ο πού οι προσφερο μενες ποσο τητες ενε ργειας εξύπηρετού ν το ζητού μενο φορτι ο, καθορι ζεται και η ΟΤΣ. Στην ούσι α, η ΟΤΣ σύμπι πτει με την προσφορα της τελεύται ας μονα δας πού πρε πει να λειτούργη σει για να καλύφθει η ζη τηση. ιη. Ρύθμιζο μενες Χρεωσεις: οι χρεωσεις πού βαρύ νούν τούς Πελα τες και αφορού ν ύπηρεσι ες σχετικε ς με την προμη θεια ηλεκτρικη ς ενε ργειας πού παρε χονται απο τρι τούς, καθως και σε ανταποδοτικα τε λη, στο βαθμο πού τα ποσα των χρεωσεων αύτων καταβα λλονται στον Διαχειριστη τού Σύστη ματος η το Διαχειριστη τού οικει ού Δικτύ ού η τρι τούς απο τον Προμηθεύτη, ο οποι ος εκπροσωπει τούς μετρητε ς τούς, σύ μφωνα με τα οριζο μενα στούς Κωδικες Διαχει ρισης Δικτύ ων. ιθ. Ρύθμιστικη Αρχη Ενε ργειας (ΡΑΕ): η ανεξα ρτητη ρύθμιστικη αρχη ενε ργειας, η οποι α σύστη θηκε με το ν.2773/1999. κ. Σύ μβαση: η παρού σα σύ μβαση προμη θειας ηλεκτρικη ς ενε ργειας κα. Χρεωσεις Προμη θειας (η Ανταγωνιστικε ς Χρεωσεις): οι χρεωσεις πού επιβα λλονται για την προμη θεια ηλεκτρικη ς ενε ργειας στον Πελα τη και σχετι ζονται αποκλειστικα με την προμη θεια ηλεκτρικη ς ενε ργειας.

3 1. Αντικείμενο Σύμβασης Ο Προμηθεύτη ς, πού κατε χει α δεια προμη θειας ηλεκτρικη ς ενε ργειας, εφο σον αποδεχθει την αι τηση τού Πελα τη, ύποχρεού ται κατα την δια ρκεια ισχύ ος της παρού σας να προμηθεύ ει τον Πελα τη με ηλεκτρικη ενε ργεια, πού παραδι δει στις εγκαταστα σεις τού Πελα τη, η διεύ θύνση και τα λοιπα στοιχει α των οποι ων αναφε ρονται στην Αι τηση. Ο Πελα της παραλαμβα νει την ηλεκτρικη ενε ργεια πού ο Προμηθεύτη ς εγχύ ει στις εγκαταστα σεις τού και καταβα λλει εμπροθε σμως και προσηκο ντως τις αμοιβε ς και χρεωσεις πού ορι ζονται στην παρού σα και τον νο μο. Ο Προμηθεύτη ς θα ει ναι ο μοναδικο ς πα ροχος ηλεκτρικη ς ενε ργειας για τις α νω εγκαταστα σεις τού Πελα τη καθ ο λη την δια ρκεια ισχύ ος της παρού σας. 2. Υποχρεώσεις Προμηθευτή 2.1. Ο Προμηθεύτη ς, ο οποι ος οφει λει να τηρει τούς ο ρούς της σύ μβασης πού ε χει σύνα ψει με τον ΑΔΜΗΕ για τη χρη ση τού Σύστη ματος και των Διασύνδε σεων και αντι στοιχα με τον Διαχειριστη τού Δικτύ ού Διανομη ς Ηλεκτρικη ς Ενε ργειας για τη χρη ση τού Δικτύ ού, ωστε να μπορει να εκπληρωνει τις εκ της παρού σας ύποχρεωσεις τού, ύποχρεού ται να παρε χει ηλεκτρικη ενε ργεια στον Πελα τη σύ μφωνα με τούς ο ρούς της παρού σας σύ μβασης, το ε ντύπο ύπηρεσιων ηλεκτρικη ς ενε ργειας πού δημοσιοποιει ται στην ιστοσελι δα τού Προμηθεύτη και τούς κανο νες της εθνικη ς και κοινοτικη ς νομοθεσι ας πού διε πούν την αγορα ηλεκτρικη ς ενε ργειας και τις οικει ες αποφα σεις της ΡΑΕ, τού Διαχειριστη τού Σύστη ματος και οιούδη ποτε α λλού αρμο διού φορε α η αρχη ς Ο Προμηθεύτη ς αναλαμβα νει την ύποχρε ωση αμε σως μετα την ύπογραφη της παρού σας να ενεργη σει οιαδη ποτε πρα ξη πού ορι ζει ο νο μος, ωστε να καταχωρηθει στον οικει ο πι νακα, πού τηρει ται απο τον αρμο διο Διαχειριστη, ως Εκπρο σωπος Φορτι ού για τούς μετρητε ς τού Πελα τη, ο πως ορι ζονται κατωτε ρω. Ο Προμηθεύτη ς ύποχρεού ται να ενημερωσει γραπτως το Διαχειριστη τού Σύστη ματος και τού Δικτύ ού, ωστε να καταχωρηθει ως προμηθεύτη ς τού σύγκεκριμε νού Πελα τη, προσκομι ζοντας παρα λληλα και γραπτη εξούσιοδο τηση τού Πελα τη για την καταχωρηση αύτη, η οποι α θα λα βει τον τύ πο και το περιεχο μενο πού καθορι ζεται απο το Διαχειριστη τού Σύστη ματος και/ η τού Δικτύ ού Σε περι πτωση παραπο νων η αιτημα των τού Πελα τη, ο Προμηθεύτη ς ύποχρεού ται να ανταποκρι νεται αμελλητι και να τηρει τα προβλεπο μενα στον κωδικα διαχει ρισης αιτημα των και παραπο νων Πελατων, πού αναρτα ται στην ιστοσελι δα τού Προμηθεύτη. Για τον σκοπο αύτο, ο Προμηθεύτη ς διαθε τει τμη μα εξύπηρε τησης πελατων, πού παρε χει πληροφο ρηση σχετικα με την παρού σα. Αναφορε ς τού Πελα τη μπορού ν να ύποβληθού ν εγγρα φως στην ηλεκτρον. δ/νση η με τηλεομοιοτύπι α στον αρ (τμη μα εξύπηρε τησης πελατων). Ο Προμηθεύτη ς ύποχρεού ται να απαντη σει εντο ς σαρα ντα οκτω (48) ωρων. Παραβι αση της παρού σας ύποχρε ωσης τού Προμηθεύτη ιδρύ ει λο γο καταγγελι ας της Σύ μβασης εκ με ρούς τού Πελα τη Ο Προμηθεύτη ς δεν εύθύ νεται ε ναντι τού Πελα τη για διακοπε ς η α λλες δύσλειτούργι ες στην προμη θεια ηλεκτρικη ς ενε ργειας πού οφει λονται στις ύποδομε ς τού ΕΣΜΗΕ / ΕΔΔΗΕ, ού τε για ζημι ες απο διακοπε ς της προμη θειας πού οφει λονται σε αι τια πε ραν τού δικού τού ελε γχού (ενδεικτικα και μη περιοριστικα, τύχηρα, ανωτε ρα βι α, καταστα σεις ε κτακτης ανα γκης, πτωσεις τα σεως, διακύμα νσεις τα σεως, διακοπε ς σύστη ματος / δικτύ ού, σύμπεριλαμβανομε νων περικοπων δύσλειτούργιων η περιορισμων για εκτε λεση εργασιων η α λλη αιτι α, δύσλειτούργι ες ΕΣΜΗΕ /ΕΔΔΗΕ), σε μη σύμμο ρφωση τού Πελα τη με τούς ο ρούς της παρού σας η για ζημι ες πού οφει λονται στην σύ νδεση με το δι κτύο διανομη ς O Προμηθεύτη ς ύποχρεού ται να προβαι νει σε νο μιμη ύποβολη δηλωσεων φορτι ού για τον Πελα τη, σύ μφωνα με τα οριζο μενα στούς σχετικού ς Κωδικες και να διαθε τει επαρκε ς χρηματικο ύπο λοιπο για την κα λύψη των σχετικων χρηματικων ύποχρεωσεων.

4 Ο Πελα της αναγνωρι ζει ο τι, σε περι πτωση μη νο μιμης ύποβολη ς, εκ με ρούς τού Προμηθεύτη, Δη λωσης Φορτι ού, λο γω ε λλειψης βεβαι ωσης κα λύψης χρηματικων ύποχρεωσεων, η μη εκπλη ρωσης χρηματικων ύποχρεωσεων για δη λωση φορτι ού τού Προμηθεύτη στο πλαι σιο τού ΗΕΠ, και μο νον εφο σον ο Πελα της δεν ε χει εξοφλη σει τις εκ της Σύ μβασης χρηματικε ς ύποχρεωσεις τού ε ναντι τού Προμηθεύτη, ο Λειτούργο ς της Αγορα ς δικαιού ται να στρε φεται απεύθει ας κατα τού Πελα τη με τα ι δια δικαιωματα πού ε χει και κατα τού Προμηθεύτη για το τμη μα της κατανα λωσης τού Πελα τη πού αντιστοιχει στη δη λωση φορτι ού. Στην περι πτωση αύτη, ο Πελα της δεν δύ ναται να προβα λει ενστα σεις απο την παρού σα α λλες πε ραν της ε νστασης εξο φλησης. 3. Yποχρεώσεις του Πελάτη 3.1. Ο Πελα της, ο οποι ος οφει λει πριν απο την σύ ναψη της παρού σας να ε χει σύνα ψει ε γκύρη σύ μβαση σύ νδεσης με το Διαχειριστη τού Δικτύ ού, η οποι α τού επιτρε πει να δεχθει την ποσο τητα ηλεκτρικη ς ενε ργειας πού σύνομολογει με τον Προμηθεύτη, ύποχρεού ται να ε χει και να διατηρει στις εγκαταστα σεις τού εγκατεστημε νούς μετρητε ς φορτι ού, ωστε να ει ναι εφικτη η με τρηση της απορροφωμενης απο αύτο ν ενε ργειας, καθως και κα θε α λλη εγκατα σταση αναγκαι α για την προμη θεια ηλεκτρικη ς ενε ργειας. Ο Πελα της οφει λει να τηρει τη σύμφωνι α σύ νδεσης πού ε χει σύνα ψει με το Διαχειριστη τού Δικτύ ού. Ο Πελα της ύποχρεού ται να χορηγει ο λες τις κατα νο μο εξούσιοδοτη σεις στον Προμηθεύτη για την εκτε λεση της παρού σας σύ μφωνα με τον εκα στοτε προβλεπο μενο τύ πο. Ο Πελα της ύποχρεού ται να καταναλωνει την ηλεκτρικη ενε ργεια πού προμηθεύ εται απο τον Προμηθεύτη αποκλειστικα για την χρη ση πού προβλε πεται στην παρού σα, απαγορεύ εται δε οιαδη ποτε παροχη με οιονδη ποτε τρο πο σε οιονδη ποτε τρι το με ρούς η τού σύνο λού της ηλεκτρικη ς ενε ργειας πού προμηθεύ ει ο Προμηθεύτη ς Ο Πελα της αναλαμβα νει την ύποχρε ωση να εξοφλει εμπρο θεσμα τούς λογαριασμού ς κατανα λωσης (εφεξη ς Λογαριασμο ς) πού τού αποστε λλει ο Προμηθεύτη ς κατα τούς ο ρούς τού α ρθρού 7 της παρού σας. 4. Διάρκεια 4.1. Η Σύ μβαση τι θεται σε ισχύ απο την ημερομηνι α της ύπογραφη ς της και απο τα δύ ο Με ρη Με την επιφύ λαξη της αλλαγη ς Προμηθεύτη εκ με ρούς τού Πελα τη και της καταγγελι ας της Σύ μβασης απο οποιοδη ποτε απο τα Με ρη κατα τα ειδικο τερα οριζο μενα στην παρού σα, η Σύ μβαση σύμφωνει ται ο τι ε χει δια ρκεια ενο ς (1) ε τούς απο την ημερομηνι α κατα την οποι α αρχι ζει η προμη θεια ηλεκτρικη ς ενε ργειας απο τον Προμηθεύτη, εκτο ς εα ν ορι ζεται α λλως στούς ειδικού ς ο ρούς Ο Προμηθεύτη ς ύποχρεού ται να ύπενθύμι ζει με ατομικη ειδοποι ηση, ε γγραφη η ηλεκτρονικη, στον Πελα τη την επερχο μενη λη ξη της Σύ μβασης ε να (1) μη να πριν την επε λεύση αύτη ς, καθως και το δικαι ωμα τού Πελα τη για αλλαγη Προμηθεύτη Η παρού σα σύ μβαση θα ανανεωνεται αύτοδικαι ως για ε να ε να (1) ε τος ε καστη φορα, εκτο ς εα ν δεκαπε ντε (15) ημε ρες προ της λη ξης της δια ρκεια ς της δηλωθει εγγρα φως απο τον Πελα τη ο τι δεν επιθύμει την ανανε ωση. Σε περι πτωση αύτο ματης ανανε ωσης, εφαρμο ζεται το ισχύ ον κατα την πρωτη ημε ρα τού νε ού σύμβατικού ε τούς τιμολο γιο Με την ύπογραφη της παρού σας, ο Πελα της παρε χει εξούσιοδο τηση στον Προμηθεύτη να ύποβα λει στον αρμο διο Διαχειριστη Δη λωση Εκπροσωπησης Μετρητη Φορτι ού για τούς Μετρητε ς τού. Η ε ναρξη της προμη θειας επε ρχεται κατα την ακριβη ημερομηνι α ε ναρξης της α νω Δη λωσης, σύ μφωνα με την σχετικη γνωστοποι ηση πού θα λα βει ο Προμηθεύτη ς απο τον αρμο διο Διαχειριστη. Εντο ς πε ντε (5) εργασι μων ημερων απο την ύπογραφη της παρού σας και εφο σον ε χούν ολοκληρωθει οι διαδικασι ες πού σχετι ζονται με την ενεργοποι ηση της σύ νδεσης και την καταβολη της εγγύ ησης,

5 ο Προμηθεύτη ς ενημερωνει τον Πελα τη σχετικα με τον προβλεπο μενο χρο νο ενεργοποι ησης της σύ νδεσης και την ε ναρξη προμη θειας ηλεκτρικη ς ενε ργειας O Πελα της σε περι πτωση σύ ναψης της παρού σας απο απο σταση κατα τα οριζο μενα στην κει μενη νομοθεσι α προστασι ας τού καταναλωτη δύ ναται εντο ς δεκατεσσα ρων (14) ημερων απο την ύπογραφη της παρού σας να ύπαναχωρη σει απο την παρού σα, με ε γγραφη κοινοποι ηση στον Προμηθεύτη εντο ς της α νω προθεσμι ας Για το χρονικο δια στημα απο την λη ξη η λύ ση της παρού σας με οιονδη ποτε τρο πο και ε ως την ε ναρξη εκπροσωπησης τού μετρητη τού Πελα τη απο α λλο προμηθεύτη, ο Πελα της ύποχρεού ται στην καταβολη ανταλλα γματος για τις ποσο τητες ηλεκτρικη ς ενε ργειας πού θα καταναλωθού ν βα σει τού τιμολογι ού ο πού ε χει ενταχθει ο Πελα της και σύ μφωνα με τα εδω οριζο μενα. 5. Μέτρηση Κατανάλωσης-Μετρητές 5.1. Για τούς σκοπού ς της παρού σας, ο Προμηθεύτη ς θα τιμολογει τον Πελα τη για την ποσο τητα ηλεκτρικη ς ενε ργειας πού τού προμη θεύσε (σε kwh), σύ μφωνα με το ει δος τού προγρα μματος πού ο Πελα της ε χει επιλε ξει στην Αι τηση και τις μετρη σεις απο τούς μετρητε ς ενε ργειας, πού ε χούν τοποθετηθει η τοποθετού νται απο τον αρμο διο Διαχειριστη. Ο Προμηθεύτη ς θα καταγρα φει την ποσο τητα ηλεκτρικη ς ενε ργειας με την οποι α προμηθεύ ει τον Πελα τη με μετρητε ς φορτι ού χαμηλη ς τα σης. Η σύλλογη των μετρη σεων των μετρητων φορτι ού διενεργει ται απο τον αρμο διο Διαχειριστη. Ο Προμηθεύτη ς σε κα θε περι πτωση θα τιμολογει τον Πελα τη με την ε κδοση «ε ναντι» Λογαριασμων για την εκτιμωμενη κατανα λωση και εκκαθαριστικων Λογαριασμων για την πραγματικη κατανα λωση ηλεκτρικη ς ενε ργειας στις Εγκαταστα σεις αύτού. Το σύ νολο της καταμετρηθει σας ενε ργειας θα λογι ζεται ως ενε ργεια παρασχεθει σα απο τον Προμηθεύτη, τα δε μετρητικα δεδομε να πού αποστε λλει ο αρμο διος Διαχειριστη ς στον Προμηθεύτη αποτελού ν πλη ρη απο δειξη ε ναντι τού Πελα τη. Προκειμε νού για την ε ναντι τιμολο γηση τού Πελα τη κατα τα ανωτε ρω, ο Πελα της δύ ναται να προσκομι σει εκδοθε ντες εκκαθαριστικού ς λογαριασμού ς τού προηγού μενού προμηθεύτη τού, ωστε ο Προμηθεύτη ς να εξακριβωσει την κατανα λωση βα σει προηγούμε νων στοιχει ων με τρησης για τον εν λο γω Πελα τη Στην περι πτωση πού δεν λειτούργει το ηλεκτρονικο σύ στημα σύλλογη ς μετρη σεων η παρούσιαστει βλα βη σε μετρητη, η λη ψη των μετρη σεων γι νεται με κα θε α λλη προ σφορη με θοδο σύ μφωνα με τις εντολε ς και τις οδηγι ες τού Διαχειριστη τού Δικτύ ού και/η το Διαχειριστη τού Σύστη ματος. Σε περι πτωση μη διαθεσιμο τητας επιτύχως πιστοποιημε νων μετρη σεων κατανα λωσης, κατα τα οριζο μενα στούς Κωδικες Διαχει ρισης Δικτύ ων, ο Λογαριασμο ς κατανα λωσης εκδι δεται για την αντι στοιχη περι οδο βα σει των δεδομε νων με τρησης πού εκτιμα ο αρμο διος Διαχειριστη ς, σύ μφωνα με την διαδικασι α διο ρθωσης και εκτι μησης μετρη σεων πού ορι ζεται στον αντι στοιχο Κωδικα Διαχει ρισης Δικτύ ού. Σε αύτη την περι πτωση, ο Λογαριασμο ς περιε χει σχετικη επιση μανση και σύνοπτικη περιγραφη τού τρο πού ύπολογισμού των χρεωσεων βα σει εκτιμωμενης κατανα λωσης, σύ μφωνα με τα στοιχει α πού παρε χονται σχετικα απο τον αρμο διο Διαχειριστη Σε περι πτωση πού ο Πελα της αντιληφθει ο τι μετρητη ς ε χει ύποστει ζημι α η βλα βη οφει λει να ενημερωσει α μεσα τον Προμηθεύτη και τον αρμο διο Διαχειριστη. Ο Πελα της ε χει το δικαι ωμα να αιτηθει τον ε λεγχο μετρητη απο τον αρμο διο Διαχειριστη, ει τε με σω τού Προμηθεύτη η απεύθει ας, ενημερωνοντας στην περι πτωση αύτη τον Προμηθεύτη. Ο Προμηθεύτη ς επι σης δικαιού ται να αιτηθει τον ε λεγχο μετρητη. Ο Προμηθεύτη ς ύποχρεού ται να ενημερωνει τον Πελα τη για την ύποβολη αιτη ματος ελε γχού τού μετρητη τού, το χρο νο διενε ργειας και τα αποτελε σματα τού ελε γχού. Ο Πελα της δύ ναται να παρι σταται κατα την διενε ργεια ελε γχού τού μετρητη τού. Ο αιτων επιβαρύ νεται με το κο στος ελε γχού και δοκιμων εα ν διαπιστωθει η ορθη καταγραφη της ενε ργειας πού απορροφα, α λλως επιβαρύ νεται ο αρμο διος Διαχειριστη ς. Η ακρι βεια η μη τού μετρητη κρι νεται σύ μφωνα με τις σχετικε ς ρύθμι σεις τού Κωδικα Σύναλλαγων Ηλεκτρικη ς Ενε ργειας και της κει μενης νομοθεσι ας εν γε νει.

6 6. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Παροχής - Πρόσβαση σε Μετρητές 6.1. Ο Πελα της εύθύ νεται για τη φύ λαξη των εγκαταστα σεων και σύσκεύων τού Κύρι ού τού Δικτύ ού στις εγκαταστα σεις τού, ύποχρεού ται δε να απε χει απο κα θε επε μβαση σε αύτε ς, σύμπεριλαμβανομε νού τού μετρητη, σύ μφωνα με τα οριζο μενα στην κει μενη νομοθεσι α και την σύ μβαση σύ νδεσης τού Πελα τη. Σε κα θε δε περι πτωση ε χει ύποχρε ωση α μεσης ενημε ρωσης τού Προμηθεύτη και τού αρμο διού Διαχειριστη αν διαπιστωθει οιαδη ποτε τε τοια βλα βη, φθορα, μεταρρύ θμιση η αλλοι ωση στις εγκαταστα σεις παροχη ς Σε περι πτωση πού ο Πελα της δημιούργη σει, αποκτη σει η μεταφερθει σε νε ες εγκαταστα σεις πού ι σως να απαιτού ν σύ νδεση με το Δι κτύο/σύ στημα και νε ούς μετρητε ς, το τε ο Πελα της οφει λει να ενημερωσει τον Προμηθεύτη για να προμηθεύ ει και αύτε ς τις εγκαταστα σεις, και εφο σον ο Προμηθεύτη ς αποδεχθει να ει ναι ο προμηθεύτη ς των εγκαταστα σεων αύτων, ο Πελα της ύποχρεού ται να προμηθεύτει μετρητε ς, των οποι ων οι προδιαγραφε ς θα ει ναι εγκεκριμε νες απο τον Προμηθεύτη Οποιεσδη ποτε δαπα νες για την προμη θεια, εγκατα σταση και σύντη ρηση, επισκεύη κ.λπ. ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, σύμπεριλαμβανομε νων μετασχηματιστων και μετρητων, μεταξύ τού σημει ού σύ νδεσης των μετρητων και τις εσωτερικε ς ηλεκτρολογικε ς εγκαταστα σεις τού Πελα τη βαρύ νούν αύτο ν Ο Πελα της οφει λει να επιτρε πει στο Διαχειριστη τού Σύστη ματος, στο Διαχειριστη τού Δικτύ ού, στον Κύ ριο τού Δικτύ ού και στον Προμηθεύτη, και ιδιαιτε ρως στούς εξούσιοδοτημε νούς εκπροσωπούς, ύπαλλη λούς και ύπεργολα βούς αύτων, την προ σβαση στις εγκαταστα σεις τού. Ειδικο τερα, ο Προμηθεύτη ς και οι εξούσιοδοτημε νοι εκπρο σωποι τού ε χούν δικαι ωμα προ σβασης στις εγκαταστα σεις τού Πελα τη, προκειμε νού να επιβεβαιωνούν τις ενδει ξεις κατανα λωσης των μετρητων πού εκπροσωπού ν και ο τι σύντρε χούν οι πρού ποθε σεις για την κατα ταξη τού πελα τη στην κατηγορι α πού αναφε ρεται στην παρού σα. Ο Προμηθεύτη ς ειδοποιει σχετικα τον Πελα τη και ορι ζεται ημερομηνι α και χρονικο δια στημα διαθεσιμο τητας τού Πελα τη, ε ως 3 ωρες. Εα ν ο Πελα της δεν ει ναι διαθε σιμος η απούσια ζει, θύροκολλει ται ειδοποι ηση ο τι ε γινε η επι σκεψη. 7. Χρεώσεις - λογαριασμός 7.1. Ο Πελα της ύποχρεού ται να καταβα λλει στον Προμηθεύτη το ποσο πού αναγρα φεται στον Λογαριασμο πού θα εκδι δει και αποστε λλει ο Προμηθεύτη ς. Ο Λογαριασμο ς, εκτο ς αν ορι ζεται α λλως στούς ειδικού ς ο ρούς, εκδι δεται και αποστε λλεται με την εξη ς σύχνο τητα, ανα λογα με το ει δος τού σύμφωνηθε ντος τιμολογι ού: α.τιμολο για Γ22: μηνιαι ως, β.τιμολο για Γ21: διμηνιαι ως (ε κδοση τετραμηνιαι ων εκκαθαριστικων λογαριασμων εναλλα ξ με λογαριασμού ς ε ναντι). Ο Λογαριασμο ς αποστε λλεται στον Πελα τη με σω ταχύδρομει ού, εκτο ς κι αν σύμφωνηθει διαφορετικα στούς Ειδικού ς Όρούς της παρού σας. Κατο πιν σχετικού αιτη ματος τού πελα τη, ο λογαριασμο ς μπορει να αποστε λλεται σε ηλεκτρονικη μορφη, με σω ηλεκτρονικού ταχύδρομει ού Ο Λογαριασμο ς θα περιλαμβα νει την ποσο τητα ενε ργειας σύνολικα πού καταμετρη θηκε απο ο λούς τούς μετρητε ς τού Πελα τη (κατανα λωση ρεύ ματος) η εκτιμη θηκε απο τον αρμο διο Διαχειριστη η τον Προμηθεύτη κατα τα ύπο 5, τα αντι στοιχα οφειλο μενα ποσα, καθως και τα οφειλο μενα ποσα για τις λοιπε ς διακριτε ς χρεωσεις πού προβλε πονται απο τον νο μο και τούς τιμοκαταλο γούς τού Προμηθεύτη για το χρονικο δια στημα πού αναγρα φεται στον Λογαριασμο κατα τα ανωτε ρω. Οι χρεωσεις αύτε ς περιλαμβα νούν α. τις Ρύθμιζο μενες Χρεωσεις, περιλαμβανομε νων, μη περιοριστικα, των χρεωσεων για τη χρη ση τού σύστη ματος μεταφορα ς, των λοιπων επιβαρύ νσεων σύστη ματος, των χρεωσεων για την χρη ση τού δικτύ ού διανομη ς, των ύπηρεσιων κοινη ς ωφελει ας, τού ειδικού τε λούς μει ωσης εκπομπων αερι ων ρύ πων (ΕΤΜΕΑΡ), και κα θε α λλης ρύθμιζο μενης χρε ωσης η φο ρού η τε λούς πού ε χει η δη επιβληθει η τύχο ν θα επιβληθει στο με λλον απο την σχετικη νομοθεσι α,

7 β. τις Χρεωσεις Προμη θειας, πού περιλαμβα νούν ο λες τις χρεωσεις πού αφορού ν την προμη θεια ηλεκτρικη ς ενε ργειες βα σει τού τιμολογι ού στο οποι ο εντα σσεται ο Πελα της ο πως προκύ πτει απο τούς Ειδικού ς Όρούς και/η το Παρα ρτημα της παρού σας σύ μβασης, καθως και τα τιμολο για τού Προμηθεύτη, ο πως τύχο ν αύτα τροποποιηθού ν σύ μφωνα με τα οριζο μενα στην παρού σα, περιλαμβανομε νων δαπανων πού καταβα λλονται στον Διαχειριστη τού Σύστη ματος απο τον Προμηθεύτη, ο πως χρε ωση σε περι πτωση εφαρμογη ς της ρη τρας προσαρμογη ς της οριακη ς τιμη ς σύστη ματος κατα τα οριζο μενα στο α ρθρο 8.8, γ. λοιπε ς χρεωσεις (ενδεικτικα ειδικο ς φο ρος κατανα λωσης, δημοτικα τε λη δημοτικοι φο ροι, τε λος ΝΕΡΙΤ, φο ροι-τε λη ακι νητης περιούσι ας κ.λπ.), εφο σον προβλε πεται απο την εκα στοτε κει μενη νομοθεσι α δ. τις χρεωσεις πού αντιστοιχού ν στις φορολογικε ς επιβαρύ νσεις πού επιβα λλονται στούς καταναλωτε ς ηλεκτρικη ς ενε ργειας απο την εκα στοτε σχετικη νομοθεσι α Ο Πελα της θα τιμολογει ται εντο ς των πρωτων δε κα (10) ημερολογιακων ημερων απο το πε ρας της περιο δού κατανα λωσης Ο Πελα της ύποχρεού ται να εξοφλει ε καστο μηνιαι ο λογαριασμο χρε ωσης ε ως την αναγραφο μενη σε αύτο ν καταληκτικη ημερομηνι α εξο φλησης (δη λη ημε ρα), η οποι α θα απε χει ει κοσι (20) ημερολογιακε ς ημε ρες απο την ημερομηνι α ε κδοσης τού εκα στοτε Λογαριασμού. Απο την επομε νη της καταληκτικη ς ημερομηνι ας εξο φλησης, η σχετικη απαι τηση καθι σταται ληξιπρο θεσμη και απαιτητη. Ο Λογαριασμο ς εξοφλει ται με κατα θεση (ατελως) η ε μβασμα στον τραπεζικο λογαριασμο τού Προμηθεύτη, τα στοιχει α τού οποι ού αναφε ρονται στον Λογαριασμο, η με καταβολη στα γραφει α τού Προμηθεύτη (ατελως, απο Δεύτε ρα ε ως Παρασκεύη ωρες 08:30-16:30). Τύχο ν τραπεζικα ε ξοδα βαρύ νούν τον Πελα τη, ε τσι ωστε το τελικως εισπραχθε ν ποσο απο τον Προμηθεύτη να αντιστοιχει στο ποσο χρε ωσης τού Λογαριασμού Ο Πελα της αποδε χεται ρητως ο τι η κατανα λωση τού και το ύ ψος της οφειλη ς τού προς τον Προμηθεύτη για ο λο το χρονικο δια στημα ισχύ ος της παρού σας και κατο πιν της λύ σης /λη ξης της παρού σας και ε ως την ε ναρξη εκπροσωπησης τού μετρητη τού απο α λλον Προμηθεύτη προκύ πτούν και αποδεικνύ ονται απο (α) το σύμφωνηθε ν τιμολο γιο, ο πως τύχο ν θα διαμορφωθει κατο πιν τύχο ν τροποποιη σεων βα σει της παρού σας, (β) τούς λογαριασμού ς κατανα λωσης πού λαμβα νει βα σει των στοιχει ων τού σύστη ματος τιμολο γησης τού Προμηθεύτη και (γ) τα στοιχει α πού εμπεριε χονται στις μετρη σεις της κατανα λωσης τού Πελα τη στα ύπολογιστικα σύστη ματα τού Διαχειριστη τού Σύστη ματος και/η τού Διαχειριστη τού Δικτύ ού, ο πως αύτα αποτύπωνονται στο Λογαριασμο Σε περι πτωση πού ο Πελα της επιθύμει να ύποβα λει αντιρρη σεις η ενστα σεις σχετικα με την ορθο τητα η το ύ ψος οποιασδη ποτε χρε ωσης ύποχρεού ται να ύποβα λει εγγρα φως τις αντιρρη σεις η ενστα σεις τού ει τε στην ηλεκτρονικη διεύ θύνση τε με τηλεομοιοτύπι α στον αριθμο : Εα ν οι αντιρρη σεις η ενστα σεις τού Πελα τη γι νούν δεκτε ς απο τον Προμηθεύτη, ακολούθει ται η διαδικασι α της επο μενης παραγρα φού 7.7. Σε περι πτωση διαφωνι ας ακολούθει ται η διαδικασι α τού α ρθρού Ο Προμηθεύτη ς ύποχρεού ται να προβαι νει α μεσα στην διο ρθωση Λογαριασμων Κατανα λωσης παρελθού σης χρονικη ς περιο δού, στην περι πτωση πού διαπιστωθει ο τι επιβλη θηκαν, για οποιονδη ποτε λο γο, λανθασμε νες χρεωσεις στον Πελα τη. Εα ν ο Λογαριασμο ς ε χει η δη εξοφληθει, ο Προμηθεύτη ς οφει λει να προβαι νει σε διορθωτικη χρε ωση η πι στωση εκδι δοντας διορθωτικο λογαριασμο η σύμψηφι ζοντας το ποσο στον επο μενο τακτικο Λογαριασμο. Σε περι πτωση ύπαιτιο τητας τού Προμηθεύτη, ο πως ενδεικτικα λο γω λαθων στην τιμολο γηση η την ε κδοση λογαριασμων, ο Προμηθεύτη ς ύποχρεού ται να προβαι νει σε διο ρθωση λογαριασμων παρελθού σης περιο δού σε ο λη τη δια ρκεια ισχύ ος της παρού σας και για χρονικη περι οδο 2 ετων μετα τη λύ ση της. Σε περι πτωση σφα λματος εξ ύπαιτιο τητας τού Προμηθεύτη εξ αιτι ας τού οποι ού ύπη ρξε μεγαλύ τερη χρε ωση τού Πελα τη, θα καταβα λλεται στον Πελα τη ποσο ι σο με το 5% τού ύπερβα λλοντος τού πραγματικα οφειλομε νού ποσού (με αντι στοιχη πι στωση στον επο μενο λογαριασμο ), μη οφειλομε νού οιούδη ποτε α λλού ποσού για την ως α νω αιτι α. Τα ποσα των διορθωτικων χρεωσεων και πιστωσεων καταβα λλονται ατο κως. Σε περι πτωση διο ρθωσης δεδομε νων με τρησης τού Πελα τη και επαναπροσδιορισμού των αντι στοιχων χρεωσεων πού επιβλη θηκαν στον Προμηθεύτη, κατα τα οριζο μενα στούς σχετικού ς κωδικες διαχει ρισης δικτύ ων,

8 ο Προμηθεύτη ς ύποχρεού ται οποτεδη ποτε να διορθωνει αντι στοιχα τις χρεωσεις των λογαριασμων τού Πελα τη πού επηρεα ζονται κατα τρο πο απολύ τως αντι στοιχο με τη διο ρθωση πού ε γινε στις χρεωσεις πού επιβλη θηκαν σε αύτο ν βα σει των αρχικων δεδομε νων με τρησης τού Πελα τη. Τα ποσα των διορθωτικων χρεωσεων και πιστωσεων καταβα λλονται ατο κως. Σε κα θε περι πτωση, ο Προμηθεύτη ς ύποχρεού ται να ενημερωνει τον Πελα τη σχετικα με τις διορθωσεις (αι τια, χρονικο δια στημα στο οποι ο αναφε ρονται, αρχικε ς και διορθωμε νες τιμε ς των επηρεαζο μενων μεγεθων, ανα λύση τού τρο πού προσδιορισμού των τιμων και ύπολογισμού σχετικων χρεωσεων). Οι διατα ξεις πού αφορού ν τούς λογαριασμού ς κατανα λωσης εφαρμο ζονται αναλογικως και στούς διορθωτικού ς λογαριασμού ς κατανα λωσης. 8. Τροποποιήσεις της Σύμβασης 8.1. Χρεωσεις Προμη θειας. Τροποποι ηση των Χρεωσεων Προμη θειας ει ναι δύνατη μο νο (i) μετα την σύμπλη ρωση τριων (3) μηνων απο την ε ναρξη προμη θειας (ii) ελεύθε ρως, στην περι πτωση ο πού κατο πιν λύ σης της Σύ μβασης για οποιονδη ποτε λο γο, σύνη φθη νε α Σύ μβαση μεταξύ τού Προμηθεύτη και τού Πελα τη εντο ς ενο ς (1) ε τούς απο την λύ ση της προηγού μενης Σύ μβασης. Για την τροποποι ηση των Χρεωσεων Προμη θειας, ο Προμηθεύτη ς ενημερωνει τον Πελα τη τούλα χιστον εξη ντα (60) ημε ρες πριν την ε ναρξη ισχύ ος της οικει ας τροποποι ησης, σε ειδικο πεδι ο, εφο σον αύτο ει ναι δύνατο και επαρκε ς, τού Λογαριασμού Κατανα λωσης η σε χωριστο ε ντύπο πού διαβιβα ζεται με αύτο ν Ρύθμιζο μενες Χρεωσεις. Για την τροποποι ηση των Ρύθμιζο μενων Χρεωσεων, ο Προμηθεύτη ς ενημερωνει τον Πελα τη σε ειδικο πεδι ο, εφο σον αύτο ει ναι δύνατο και επαρκε ς, τού πρωτού Λογαριασμού Κατανα λωσης πού ακολούθει την τροποποι ηση η με ειδικο ε ντύπο πού διαβιβα ζεται με αύτο ν Λοιποι Όροι. Για την τροποποι ηση ο ρων της Σύ μβασης πλην των Χρεωσεων Προμη θειας και των Ρύθμιζο μενων Χρεωσεων, ο Προμηθεύτη ς ενημερωνει τον Πελα τη τούλα χιστον εξη ντα (60) ημε ρες πριν την ε ναρξη ισχύ ος της οικει ας τροποποι ησης, σε ειδικο πεδι ο, εφο σον αύτο ει ναι δύνατο και επαρκε ς, τού Λογαριασμού Κατανα λωσης η σε χωριστο ε ντύπο πού διαβιβα ζεται με αύτο ν Για την αποφύγη αμφιβολιων, τροποποι ηση των χρεωσεων τού α ρθρού 7.2 στοιχ. (γ) και (δ) δεν θεωρει ται ως τροποποι ηση της Σύ μβασης και δεν αποτελού ν αντικει μενο ενημε ρωσης Τρο πος ενημε ρωσης. Αντι της δι ύλικού εγγρα φού ενημε ρωσης κατα τις ανωτε ρω παραγρα φούς, η ατομικη ενημε ρωση δύ ναται να ύλοποιει ται με εναλλακτικού ς τρο πούς (τηλεφωνικα, με ηλεκτρονικο ταχύδρομει ο, με σω σύ ντομης ειδοποι ησης πού περιλαμβα νεται στον Λογαριασμο Κατανα λωσης η αποστε λλεται ηλεκτρονικα παραπε μποντας στην ιστοσελι δατού Προμηθεύτη για πλη ρη ενημε ρωση επι τού περιεχομε νού της τροποποι ησης), εφο σον ε χει σύναινε σει προς τού το ο Πελα της Περιεχο μενο ενημε ρωσης. Ι. Στην περι πτωση τροποποι ησης Χρεωσεων Προμη θειας η /και Λοιπων Όρων, η ατομικη ενημε ρωση ε χει κατ ελα χιστον το ακο λούθο περιεχο μενο: α. Πλη ρη και αναλύτικη αναφορα των ο ρων της Σύ μβασης η των Χρεωσεων Προμη θειας πού τροποποιού νται. Μεταβολε ς στην εταιρικη ταύτο τητα τού Προμηθεύτη νοού νται ως τροποποιη σεις των ο ρων της Σύ μβασης, εφο σον αφορού ν σε μεταβολη ως προς την εταιρικη επωνύμι α η /και εταιρικη μορφη τού Προμηθεύτη η /και σύνιστού ν εταιρικο μετασχηματισμο τού Προμηθεύτη η μεταβι βαση της Άδειας Προμη θειας. β. Υπο μνηση στον Πελα τη τού δικαιωματος καταγγελι ας της Σύ μβασης σύ μφωνα με το α ρθρο της Σύ μβασης και σύνοπτικη αναφορα των σχετικων διαδικασιων. ΙΙ. Στην περι πτωση τροποποι ησης Ρύθμιζο μενων Χρεωσεων δεν ισχύ ούν οι παραπα νω ο ροι και η ενημε ρωση ε χει περιεχο μενο προ σφορο για την πληροφο ρηση τού Πελα τη. Για την αποφύγη αμφιβολιων, σε περι πτωση τροποποι ησης Ρύθμιζο μενων Χρεωσεων δεν ιδρύ εται δικαι ωμα καταγγελι ας τού Πελα τη.

9 8.7. Ο Πελα της δύ ναται να καταγγει λει την Σύ μβαση κατα τα οριζο μενα στο α ρθρο 11.1 της παρού σας εντο ς τρια ντα (30) ημερων απο την κατα το α ρθρο 8.6 (Ι) ενημε ρωση. Παρε λεύση της προθεσμι ας αύτη ς απρα κτού θεωρει ται ως αποδοχη εκ με ρούς τού Πελα τη της τροποποι ησης των Χρεωσεων Προμη θειας η /και των Λοιπων Όρων Ο Προμηθεύτη ς διατηρει το δικαι ωμα, μετα την πα ροδο της περιο δού σταθερων χρεωσεων προμη θειας κατα τα ύπο 8.1., να εφαρμο σει τη ρη τρα προσαρμογη ς της Οριακη ς Τιμη ς Σύστη ματος ex ante (εφεξη ς ΟΤΣ), ο πως αύτη δημοσιεύ εται καθημερινα στην ιστοσελι δα τού ΑΔΜΗΕ: Η εν λο γω ρη τρα σύνιστα μηχανισμο σύ νδεσης της χονδρικη ς τιμη ς της ηλεκτρικη ς ενε ργειας (ΟΤΣ) με τα ισχύ οντα τιμολο για τού Προμηθεύτη. Προς τού το καθορι ζεται κατωτατο ο ριο ΟΤΣ ι σο με 40 /ΜWh και ανωτατο ο ριο ΟΤΣ ι σο με 70 /MWh. Η ρη τρα προσαρμογη ς ενεργοποιει ται εα ν η με ση ΟΤΣ κατα την περι οδο κατανα λωσης τού εκα στοτε λογαριασμού ει ναι κατωτερη της τιμη ς των 40 /ΜWh η ανωτερη της τιμη ς των 70 /MWh. Τύχο ν θετικη διαφορα τού κατωτατού ορι ού των 40 /ΜWh απο την ανωτε ρω ύπολογιζο μενη με ση ΟΤΣ μετακύλι εται ύπε ρ τού Πελα τη, ενω τύχο ν θετικη διαφορα της ανωτε ρω ύπολογιζο μενης με σης ΟΤΣ απο το ανωτατο ο ριο των 70 /MWh δύ ναται να απαιτηθει σαν επιπρο σθετο κο στος απο τον Πελα τη. Μεταβολη των ανωτε ρω ορι ων ΟΤΣ η τού τύ πού ύπολογισμού σύνιστα τροποποι ηση των Χρεωσεων Προμη θειας και ύπο κειται στην ρύ θμιση τού α ρθρού Ο Πελα της δύ ναται να προτει νει την τροποποι ηση ο ρων της παρού σας ύποβα λλοντας ε γγραφη αι τηση και τα απαιτού μενα κατα περι πτωση δικαιολογητικα, στις ακο λούθες περιπτωσεις: α. Μεταβολη στοιχει ων εγκατα στασης στην οποι α αφορα η παρού σα, σε περι πτωση μετεγκατα στασης τού Πελα τη, οπο τε η τροποποι ηση επε ρχεται εντο ς 45 ημερων απο την ύποβολη της α νω αι τησης, β. Μεταβολη της βασικη ς η ειδικη ς κατηγορι ας Πελα τη, καθως και επιλογη διαφορετικού τιμολογι ού απο τα εκα στοτε διαθε σιμα Τιμολο για Προμη θειας τού Προμηθεύτη, οπο τε η τροποποι ηση επε ρχεται εντο ς 30 ημερων απο την ύποβολη της αι τησης. Η απο ρριψη της αι τησης πρε πει να ει ναι ε γγραφη, αιτιολογημε νη, και να αναφε ρει την διαδικασι α και τις πρού ποθε σεις με τις οποι ες ο Πελα της δύ ναται να ζητη σει επανεξε ταση της αι τηση ς τού. 9. Παροχή Εγγύησης 9.1. Ο Πελα της ύποχρεού ται να καταβα λει στον Προμηθεύτη ως εγγύ ηση για την εξασφα λιση οφειλων πού απορρε ούν απο την παρού σα το ποσο πού αναφε ρεται στούς ειδικού ς ο ρούς. Το ποσο της εγγύ ησης θα περιλαμβα νεται στον πρωτο λογαριασμο πού θα στει λει ο Προμηθεύτη ς στον Πελα τη. Σε περι πτωση μη καταβολη ς τού εν λο γω ποσού της εγγύ ησης, ισχύ ούν οι διατα ξεις της παρού σας περι καθύστε ρησης εξο φλησης Ο Προμηθεύτη ς δύ ναται να αναπροσαρμο σει το ποσο της εγγύ ησης κατα την δια ρκεια ισχύ ος της σύ μβασης, εα ν διαπιστωθει σημαντικη απο κλιση των Λογαριασμων τού Πελα τη σε σχε ση με το εκτιμωμενο ποσο πού χρησιμοποιη θηκε για τον καθορισμο της εγγύ ησης η σε περι πτωση επαναλαμβανο μενης καθύστε ρησης τού Πελα τη στην εξο φληση των Λογαριασμων τού. Ο Προμηθεύτη ς ύποχρεού ται να ενημερωσει τον Πελα τη με σω τού τρε χοντος Λογαριασμού Κατανα λωσης για την αναπροσαρμογη της εγγύ ησης και να χρεωσει η πιστωσει το ποσο της διαφορα ς στον επο μενο Λογαριασμο, με διακριτη χρε ωση στον Λογαριασμο Η εγγύ ηση αποδι δεται α τοκα στον Πελα τη μετα την με οποιονδη ποτε τρο πο λύ ση της Σύ μβασης εντο ς ενο ς (1) μηνο ς απο την ε κδοση τού τελικού εκκαθαριστικού λογαριασμού κατανα λωσης, ύπο τον ο ρο της ανύπαρξι ας οφειλων τού Πελα τη προς τον Προμηθεύτη απο την Σύ μβαση.

10 Σε περι πτωση ληξιπρο θεσμων οφειλων τού Πελα τη, το ποσο της εγγύ ησης σύμψηφι ζεται με το ποσο των ληξιπρο θεσμων οφειλων κατα το α ρθρο 20 παρ. 3 ΚΠΗΕ και τύχο ν πιστωτικο ύπο λοιπο κατο πιν τού σύμψηφισμού καταβα λλεται στον Πελα τη ατο κως το αργο τερο εντο ς ενο ς (1) μηνο ς απο την ε κδοση τού τελικού εκκαθαριστικού λογαριασμού κατανα λωσης. 10. Καθυστέρηση Εξόφλησης Για κα θε ληξιπρο θεσμη και απαιτητη οφειλη τού Πελα τη προς τον Προμηθεύτη, ο τελεύται ος δικαιού ται να απαιτη σει απο τον Πελα τη το κούς ύπερημερι ας, με επιτο κιο, ι σο με το ανωτατο νο μιμο επιτο κιο απο την επομε νη ημε ρα πού η οφειλη κατε στη ληξιπρο θεσμη και απαιτητη και ε ως την πλη ρη και ολοσχερη εξο φληση της Εα ν ο Πελα της καθύστερη σει την εξο φληση οιασδη ποτε εκ της παρού σας οφειλη ς: α. ο Προμηθεύτη ς αναγρα φει το ποσο της ληξιπρο θεσμης οφειλη ς στον αμε σως επο μενο λογαριασμο και προσθε τει το ποσο αύτο βεβαρύμε νο με το νο μιμο το κο ύπερημερι ας στο σύνολικο οφειλο μενο ποσο τού νε ού λογαριασμού πού ο Πελα της οφει λει να καταβα λει εντο ς της κανονικη ς προθεσμι ας εξο φλησης τού νε ού λογαριασμού β. εα ν παρε λθει α πρακτη και η δεύ τερη κατα σειρα προθεσμι α εξο φλησης, ο Προμηθεύτη ς δύ ναται να ύποβα λει στον αρμο διο διαχειριστη εντολη απενεργοποι ησης μετρητη φορτι ού λο γω ληξιπρο θεσμων οφειλων, η δε εντολη αύτη κοινοποιει ται στον Πελα τη, γ. αν η ληξιπρο θεσμη οφειλη δεν εξοφληθει εντο ς δε κα (10) ημερων απο την κοινοποι ηση στον Πελα τη της εντολη ς απενεργοποι ησης μετρητη φορτι ού, ο Προμηθεύτη ς δύ ναται να καταγγει λει την παρού σα με α μεση ισχύ, ύποβα λλοντας στον αρμο διο διαχειριστη δη λωση παύ σης εκπροσωπησης, ενημερωνοντας ανα λογα τον Πελα τη. 11. Καταγγελία Σύμβασης Ο Πελα της δύ ναται οποτεδη ποτε και αναι τια να καταγγει λει τη Σύ μβαση. Η καταγγελι α της Σύ μβασης απο τον Πελα τη ούδεμι α σύνε πεια οικονομικη η α λλης φύ σεως σύνεπα γεται σε βα ρος τού Πελα τη, με εξαι ρεση την περι πτωση πού η παρού σα περιλαμβα νει ειδικού ς ο ρούς σχετικα με τον ελα χιστο χρο νο ισχύ ος και την οφειλο μενη αποζημι ωση αν η σύ μβαση καταγγελθει απο τον Πελα τη η απο τον Προμηθεύτη αποκλειστικα λο γω ύπερημερι ας τού Πελα τη ως προς την εξο φληση οφειλων τού, πριν την παρε λεύση τού ελα χιστού χρο νού. Σε κα θε περι πτωση ο Προμηθεύτη ς δεν δικαιού ται αποζημι ωση αν η Σύ μβαση καταγγελθει απο τον Πελα τη εντο ς τρια ντα (30) ημερων απο την ειδοποι ηση τού Προμηθεύτη για τροποποι ηση ο ρού της σύ μβασης, ακο μη και αν η εν λο γω καταγγελι α λα βει χωρα κατα την δια ρκεια τού ελα χιστού χρο νού ισχύ ος της σύ μβασης Η καταγγελι α της σύ μβασης προμη θειας απο Πελα τη γι νεται εγγρα φως. Με την επιφύ λαξη της παρ. 3 τού α ρθρού 42 τού ΚΠΗΕ (αλλαγη προμηθεύτη ), τα αποτελε σματα της καταγγελι ας επε ρχονται μετα την παρε λεύση τρια ντα (30) ημερων απο την ημερομηνι α αποστολη ς της στον Προμηθεύτη Ο Προμηθεύτη ς δύ ναται να καταγγει λει την Σύ μβαση και να προβει στις προβλεπο μενες ενε ργειες προς τον αρμο διο Διαχειριστη για την παύ ση εκπροσωπησης μετρητη Πελα τη, τον οποι ο ε χει καταστη σει ύπερη μερο ως προς την εξο φληση ληξιπρο θεσμων οφειλων. Τα αποτελε σματα της εν λο γω καταγγελι ας επε ρχονται α μεσα Με την επιφύ λαξη τού α ρθρού 10 και της παρ τού παρο ντος α ρθρού σε περι πτωση παρα βασης ο ρού της παρού σας απο τον Πελα τη για χρονικο δια στημα μεγαλύ τερο των τρια ντα (30) ημερων, ο Προμηθεύτη ς δικαιού ται να κοινοποιη σει ο χληση σε αύτο ν και να τού θε σει προθεσμι α τρια ντα (30) ημερων για την α ρση της παρα βασης και να τον ενημερωσει για τις σύνε πειες της μη σύμμο ρφωση ς τού.

11 Εα ν η προθεσμι α αύτη παρε λθει α πρακτη, ο Προμηθεύτη ς δικαιού ται να καταγγει λει αμε σως την παρού σα σύ μβαση και να προβει στις απαιτού μενες ενε ργειες προς τον αρμο διο Διαχειριστη για την παύ ση εκπροσωπησης τού μετρητη τού Πελα τη. Τα αποτελε σματα της εν λο γω καταγγελι ας επε ρχονται α μεσα Έκαστος των σύμβαλλομε νων δικαιού ται να καταγγει λει την παρού σα με α μεση ισχύ της καταγγελι ας, κοινοποιωντας σχετικο ε γγραφο στον αντισύμβαλλο μενο, εα ν ο τελεύται ος πτωχεύ σει, τεθει ύπο αναγκαστικη διαχει ριση, ύπο εκκαθα ριση, ειδικη η α λλη, η ύπαχθει σε οιαδη ποτε διαδικασι α προβλε πει ο νο μος για αφερε γγύούς η μειωμε νης οικονομικη ς θε σης ύπο χρεούς Μετα απο καταγγελι α της παρού σας, τύχο ν οφειλε ς τού Πελα τη προς τον Προμηθεύτη απο την Σύ μβαση καθι στανται α μεσα ληξιπρο θεσμες και απαιτητε ς Εα ν ο Πελα της προ κειται να αποχωρη σει απο τις Εγκαταστα σεις και δεν επιθύμει την τροποποι ηση της παρού σας λο γω μετεγκατα στασης, γνωστοποιει το ανωτε ρω στον Προμηθεύτη τρια ντα (30) τούλα χιστον ημε ρες προ της α νω αποχωρησης, οπο τε η παρού σα λύ εται αύτοδικαι ως κατα τον χρο νο πού δηλωνει ο Πελα της. Κατο πιν της α νω γνωστοποι ησης ο Πελα της η ο Προμηθεύτη ς με εξούσιοδο τηση τού Πελα τη, προβαι νει στις ενε ργειες πού προβλε πονται για την παύ ση εκπροσωπησης τού μετρητη και την διακοπη της ηλεκτροδο τησης κατα την επιθύμητη ημερομηνι α αποχωρησης απο την εγκατα σταση. Εα ν ο Πελα της δεν γνωστοποιη σει την αποχωρηση τού η δεν την γνωστοποιη σει εμπρο θεσμα, η σύ μβαση προμη θειας εξακολούθει να ισχύ ει ε ως την παύ ση της εκπροσωπησης τού μετρητη τού πελα τη Οι α νω ειδοποιη σεις εκ με ρούς τού Προμηθεύτη πραγματοποιού νται με με σο τε τοιο ωστε να προκύ πτει η βεβαι α ημερομηνι α αποστολη ς τούς Κατο πιν της λύ σης της σύ μβασης, ο Προμηθεύτη ς ύποχρεού ται να εκδωσει και να αποστει λει στον Πελα τη τελικο εκκαθαριστικο λογαριασμο, πού θα φε ρει αύτη την ονομασι α, εντο ς ε ξι (6) εβδομα δων απο τη λύ ση της παρού σας σύ μφωνα με τα στοιχει α πού παρε χει ο αρμο διος Διαχειριστη ς Σε περι πτωση καταγγελι ας τού Προμηθεύτη απο ύπαιτιο τητα τού Πελα τη, ο Πελα της ύποχρεού ται, πε ραν της εξο φλησης ο λων των οφειλων τού με χρι την τελεύται α ημε ρα κατανα λωσης, να καταβα λει επιπλε ον την εκτιμωμενη χρε ωση για δια στημα τρια ντα ημερων, το οποι ο αποτελει τον ελα χιστο χρο νο προμη νύσης καταγγελι ας της παρού σας, και να ανορθωσει κα θε α λλη ζημι α πού ύπε στη ο Προμηθεύτη ς απο ύπαιτιο τητα τού Πελα τη. Διεύκρινι ζεται ο τι ο Προμηθεύτη ς δεν εύθύ νεται για θετικε ς ζημι ες η διαφύγο ντα κε ρδη πού προκλη θηκαν στον Πελα τη εξαιτι ας της μη σύμμο ρφωση ς τού τελεύται ού προς τούς ο ρούς της παρού σας σύ μβασης. 12. Εμπιστευτικότητα Εχεμύθεια Τα σύμβαλλο μενα με ρη ύποχρεού νται να τηρού ν εχεμύ θεια ως προς τις πληροφορι ες και ε γγραφα πού ε χούν εμπιστεύτικο χαρακτη ρα πού κοινοποιη θηκαν για την κατα ρτιση και ύπογραφη της παρού σας, με την επιφύ λαξη τού α ρθρού 7 παρ. 3 τού Κωδικα Προμη θειας, καθως και εξαιρούμε νων των πληροφοριων και εγγρα φων πού ε χούν δημοσιοποιηθει, καθως και εκει νων πού απαιτει ται να δημοσιοποιηθού ν στις αρμο διες αρχε ς Τα οριζο μενα ύπο δεν περιορι ζούν ού τε καταργού ν το δικαι ωμα τού σύμβαλλο μενού με ρούς να χρησιμοποιη σει, γνωστοποιη σει η αποκαλύ ψει τις α νω πληροφορι ες και ε γγραφα, σε ύπαλλη λούς, προστηθε ντες, σύνεργα τες τού με σκοπο την εκτε λεση της παρού σας η κατο πιν νομι μού αιτη ματος αρμο διας αρχη ς η εφο σον ε χει δοθει η δη σύναι νεση απο τον Πελα τη Η ύποχρε ωση εμπιστεύτικο τητας βαρύ νει τα σύμβαλλο μενα με ρη και μετασύμβατικα, δηλ. μετα τη λύ ση της παρού σας σύ μβασης.

12 13. Εφαρμοστέο Δίκαιο Αρμοδιότητα Δικαστηρίων Η παρού σα σύ μβαση διε πεται, εκτελει ται και ερμηνεύ εται σύ μφωνα με το ελληνικο δι καιο Για κα θε διαφορα η διαφωνι α πού τύχο ν προκύ ψει κατα την εκτε λεση της παρού σας, τα με ρη θα καταβα λλούν κα θε προσπα θεια για φιλικη διεύθε τηση της διαφορα ς η διαφωνι ας. Για κα θε διαφωνι α μεταξύ Πελα τη και Προμηθεύτη ο Πελα της μπορει να απεύθύνθει στον Σύνη γορο τού Καταναλωτη η σε κα θε α λλο αρμο διο ο ργανο πού λειτούργει ως εξωδικαστικο ο ργανο σύναινετικη ς επι λύσης καταναλωτικων διαφορων. Ειδικο τερα σε περι πτωση διαφωνι ας ως προς το ποσο τού λογαριασμού κατανα λωσης, η εξη ς διαδικασι α αποτελει πρού πο θεση προσφύγη ς σε ε νδικα βοηθη ματα η εξωδικαστικη σύναινετικη διαδικασι α: Ο Πελα της οφει λει να ύποβα λει τεκμηριωμε νες αντιρρη σεις εγγρα φως προς τον Προμηθεύτη τού, πριν την λη ξη της προθεσμι ας εξο φλησης τού επο μενού λογαριασμού κατανα λωσης πού ε πεται τού λογαριασμού πού αμφισβητει ται. Ο Προμηθεύτη ς εντο ς δε κα (10) εργα σιμων ημερων απο την λη ψη των αντιρρη σεων αποφαι νεται τεκμηριωμε να, οριστικοποιει τα ποσα και κοινοποιει τελικη κατα σταση πληρωμων και ιστορικο δεδομε νων κατανα λωσης, θε τοντας προθεσμι α εξο φλησης δε κα (10) εργασι μων ημερων. Ο Πελα της καταβα λλει το ποσο της τελικη ς κατα στασης πληρωμων εντο ς της αναγραφο μενης προθεσμι ας, εφο σον σύμφωνει, α λλως η επι λύσης της διαφορα ς δύ ναται να γι νει εξωδι κως ενωπιον των αρμοδι ων οργα νων η με προσφύγη σε ε νδικα βοηθη ματα. Σε περι πτωση πού δεν επιλύθει η διαφορα εξωδι κως, ο Πελα της ύποβα λλεται στην αρμοδιο τητα των Δικαστηρι ων των Αθηνων. 14. Κοινοποιήσεις Κα θε δη λωση, ειδοποι ηση, αι τηση, κοινοποι ηση και εν γε νει ε γγραφο πού ε χει σχε ση με την παρού σα σύ μβαση θα κοινοποιει ται στη διεύ θύνση των σύμβαλλομε νων πού αναφε ρεται στην παρού σα η σε διεύθύ νσεις πού τύχο ν θα γνωστοποιηθού ν εγγρα φως στο με λλον. Σε αύτη ν την περι πτωση θεωρει ται ως διεύ θύνση τού σύμβαλλομε νού η τελεύται α δηλωθει σα κατα τα α νω και νο μιμα κοινοποιει ται σε αύτη ν οιοδη ποτε ε γγραφο πού σχετι ζεται με την παρού σα, παρα γοντας τα κατα νο μο και την παρού σα αποτελε σματα. Ο Πελα της ε χει ύποχρε ωση να ενημερωνει τον Προμηθεύτη σχετικα με τη μεταβολη των στοιχει ων επικοινωνι ας τού Προς διεύκο λύνση τού Πελα τη, ο Προμηθεύτη ς ορι ζει και τα παρακα τω στοιχει α επικοινωνι ας: Fax: Αλλαγή Προμηθευτή Ο Πελα της δύ ναται να αλλα ξει Προμηθεύτη κατο πιν καταγγελι ας της Σύ μβασης κατα τα οριζο μενα στο α ρθρο 11 ει τε απο τον Πελα τη ει τε απο τον νε ο Προμηθεύτη με ε γγραφη εξούσιοδο τηση τού Πελα τη. Τα ε ννομα αποτελε σματα αύτη ς επε ρχονται την προηγού μενη της ημε ρας ε ναρξης ισχύ ος της δη λωσης εκπροσωπησης μετρητη, ο πως καθορι ζεται απο τον αρμο διο Διαχειριστη. Ο Προμηθεύτη ς, κατο πιν σχετικού εγγρα φού αιτη ματος τού Πελα τη, ύποχρεού ται να παρα σχει εντο ς δεκατεσσα ρων (14) ημερων τις πληροφορι ες σχετικα με τούς μετρητε ς και τις εγγραφε ς τούς, πού ενδεχομε νως απαιτού νται για την αλλαγη Προμηθεύτη, καθως και οιεσδη ποτε α λλες πληροφορι ες απαιτού νται απο τον Διαχειριστη τού Σύστη ματος/δικτύ ού η τον Κύ ριο τού Δικτύ ού. Ο Πελα της παρε χει δια της παρού σας την σύγκατα θεση τού για την παροχη πληροφοριων σε τρι τούς Προμηθεύτε ς σχετικα με την ύ παρξη ληξιπρο θεσμων οφειλων η τύχο ν εντολων απενεργοποι ησης μετρητη φορτι ού λο γω ληξιπρο θεσμων οφειλων για χρονικο δια στημα πού δεν ύπερβαι νει τούς δωδεκα (12) τελεύται ούς μη νες στο πλαι σιο επεξεργασι ας αι τησης τού Πελα τη για αλλαγη Προμηθεύτη.

13 16. Λοιπές Διατάξεις Τύχο ν ακύρο τητα, ακύρωσι α η μη δύνατο τητα εφαρμογη ς τμη ματος της σύμβα σεως δεν επηρεα ζει το κύ ρος η την εκτελεστο τητα τού ύπολοι πού με ρούς της Η μη α σκηση η καθύστε ρηση α σκησης οποιούδη ποτε δικαιωματος απο την παρού σα σύ μβαση η τις σχετικε ς με αύτη διατα ξεις νο μων δεν μπορει σε καμια περι πτωση να ερμηνεύθει ως παραι τηση απο αύτο. Οποιαδη ποτε παραι τηση απο οποιαδη ποτε δια ταξη τού παρο ντος δεν θα θεωρει ται ο τι αποτελει παραι τηση απο α λλη δια ταξη (παρο μοια η μη) ού τε η παραι τηση αύτη θα θεωρει ται ο τι ε χει επαναλαμβανο μενη ισχύ, εκτο ς αν δηλωθηκε εγγρα φως το αντι θετο Δεν επιτρε πεται η εκχωρηση της Σύ μβασης σε τρι το παρα μο νο κατο πιν σύμφωνι ας των σύμβαλλομε νων. Ο Πελα της παρε χει δια της παρού σας τη ρητη σύναι νεση τού και επιτρε πεται η μεταβι βαση η η εκχωρηση η η ανα θεση ει σπραξης απο τον Προμηθεύτη, σύ μφωνα με τις εκα στοτε ισχύ ούσες διατα ξεις, σε οποιοδη ποτε τρι το φύσικο η νομικο προ σωπο οποιασδη ποτε απαι τησης πού ε χει κατα τού Πελα τη και προκύ πτει απο την παρού σα σύ μβαση, εφο σον ο Προμηθεύτη ς ενημερωσει προηγούμε νως εγγρα φως τον Πελα τη Ο Πελα της αναγνωρι ζει και αποδε χεται ο τι ο Προμηθεύτη ς στα πλαι σια της παρού σας τηρει και επεξεργα ζεται αρχει ο δεδομε νων προσωπικού χαρακτη ρα σύ μφωνα με τις διατα ξεις τού ν. 2472/1997 περι «Προστασι ας τού ατο μού απο την επεξεργασι α δεδομε νων προσωπικού χαρακτη ρα». Ο Προμηθεύτη ς μπορει να διατηρει και να χρησιμοποιει τις πληροφορι ες αύτε ς (στις οποι ες δύ ναται να ε χει προ σβαση ο Πελα της κατ α ρθρο 12 τού ν. 2472/1997), εκτο ς εα ν ο Πελα της ε χει προβει σε ε γγραφες αντιρρη σεις πού ε χούν ύποβληθει στον Προμηθεύτη απο τον Πελα τη, ο πως προβλε πεται στο α ρθρο 13 τού ν. 2472/1997. Ο Προμηθεύτη ς θα καταγρα φει, καταχωρει, επεξεργα ζεται και προωθει προσωπικα δεδομε να πού αφορού ν φύσικα προ σωπα πού σύμβα λλονται ει τε ως εκπρο σωποι ει τε ως εγγύητε ς τού Πελα τη, ανεξαρτη τως εα ν ο Πελα της ει ναι φύσικο η νομικο προ σωπο. Στα προ σωπα αύτα σύμπεριλαμβα νονται ύπα λληλοι, πληρεξού σιοι, νο μιμοι εκπρο σωποι και εγγύητε ς τού Πελα τη. Ο Προμηθεύτη ς ύπο σχεται ο τι θα εφαρμο ζει ο,τι προβλε πεται για την προστασι α των δεδομε νων προσωπικού χαρακτη ρα και ο τι λαμβα νει ο λα τα ενδεδειγμε να με τρα προς την κατεύ θύνση αύτη. Μετα τη λη ξη της παρού σας, ο Προμηθεύτη ς δεν δικαιού ται να χρησιμοποιει η να διαθε τει σε τρι τούς τα στοιχει α επικοινωνι ας τού Πελα τη για σκοπού ς προωθησης προι ο ντων και ύπηρεσιων χωρι ς την ε γγραφη σύναι νεση τού Πελα τη, εκτο ς εα ν ο τελεύται ος ε χει η δη σύναινε σει εγγρα φως Όπού στην παρού σα ορι ζεται προθεσμι α σε ημε ρες α νεύ ειδικο τερού προσδιορισμού, ως ημε ρες νοού νται οι ημερολογιακε ς Η παρού σα σύ μβαση, με τα παραρτη ματα (στα οποι α περιλαμβα νεται το σύμφωνηθε ν τιμολο γιο προμη θειας), τούς ειδικού ς ο ρούς και την αι τηση προμη θειας αποτελού ν ενιαι ο ο λο, ο λοι δε οι ο ροι αύτων ει ναι ούσιωδεις. Οι ο ροι πού περιλαμβα νονται στην Αι τηση λογι ζονται ως ειδικοι ο ροι της παρού σας Όλα τα περιστατικα πού δεν οφει λονται σε πται σμα των μερων, ει ναι πε ρα απο τον εύ λογο ε λεγχο τούς και επηρεα ζούν την εκπλη ρωση των ύποχρεωσεων τούς και την εκτε λεση της παρού σας σύ μβασης, η ταν δε αδύ νατο να προβλεφθού ν η προληφθού ν παρ ο λη την επιμε λεια πού θα μπορού σε να επιδει ξει το σύμβαλλο μενο με ρος πού τα επικαλει ται θεωρού νται περιστατικα Ανωτε ρας Βι ας. Τα περιστατικα Ανωτε ρας Βι ας και ο πιθανο ς χρο νος δια ρκεια ς τούς θα πρε πει να γνωστοποιού νται απο το σύμβαλλο μενο με ρος πού τα επικαλει ται στο αντισύμβαλλο μενο το σύντομο τερο δύνατο, και ει ναι αποδεκτα ως λο γος καθύστε ρησης εκπλη ρωσης της παροχη ς και ο χι ως λο γος αποζημι ωσης.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA Α. Γενικά Η VOLTERRA, ως Προμηθευτη ς Ηλεκτρικη ς Ενε ργειας και ε χοντας ως αντικειμενικο στο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΙΚΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΙΚΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΙΚΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ) Με την παρού σα σύ μβαση η εταιρει α με την επωνύμι α Volterra Aνωνύμη Εταιρει α Παραγωγη ς και Εμπορι ας Ενε ργειας με αρ. μητρωού

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα - Νέα Κ.Υ.Α.

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα - Νέα Κ.Υ.Α. Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα - Νέα Κ.Υ.Α. Κοινή Υπουργική απόφαση εξέδωσαν τα υπουργεία Παιδείας και Οικονομικών με την οποία επανακαθορίζονται οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση του

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Η εταιρεία Kiefer ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Πηγε ς Ενε ργειας στην Ελλα δα. Αναλαμβα νει ε ργα ως EPC

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR?

Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR? Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR? 1. H ανω νυµη εταιρει α µε την επωνυµι α «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Προ τυπος Βιοµηχανι α Τροφι µων Snacks Α.Β.Ε.Ε» που εδρευ ει στην Αταλα ντη Φθιω τιδας, στη θε ση

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ / 8 / στ

ΣΥΜΒΑΣΗ / 8 / στ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 0 2 ΜΑΙΟΥ 2 0 1 4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Π. Κανελλοπο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ VOLTERRA ΑΕ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ VOLTERRA ΑΕ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ VOLTERRA ΑΕ Τελευταία Ενημέρωση Εντύπου: 22/03/2017 Volterra ΑΕ Αμαρουσίου Χαλανδρίου 16, Μαρούσι Μέλος του Ομίλου Σελίδα 1 από 38 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία. Σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία. Σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «AUTOGLASSSERVICE ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ &ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΟΧΗΜΑΤΩΝ &ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΕ ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΕ ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ POWERPOINT 2011 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΕ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Για την υποστη ριξη του ε ργου

Διαβάστε περισσότερα

J. M GIL-ROBLES G. BROWN

J. M GIL-ROBLES G. BROWN L 166/51 Ο ΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 περ των αγωγ ν παραλε ψεω στον τοµ α τη προστασ α των συµφερ ντων των καταναλωτ ν ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 338/ Το διοικητικ συµβο λιο προβα νει σε ψηφοφορ α µετ απ πρ σκληση του προ δρου. Ο

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 338/ Το διοικητικ συµβο λιο προβα νει σε ψηφοφορ α µετ απ πρ σκληση του προ δρου. Ο L 338/28 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 15. 12. 98 II (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων δεν απαιτε ται δηµοσ ευση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 2015

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 2015 1.5 ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ 1. Διαγωνισμο ς για την Ανα πλαση του Παραδοσιακου Εμπορικου Κε ντρου και της Πλατειάς Κε ννεντυ στην Πα φο. - Αρ. Διαγωνισμου 23/2015. Τον Σεπτε μβριο 2015, με επιστολη μας προς τον Δη

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 125/ Αποφ σει δ νανται να λαµβ νονται και µε γραπτ διαδικασ α, εκτ ε ν διαφωνο ν τ

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 125/ Αποφ σει δ νανται να λαµβ νονται και µε γραπτ διαδικασ α, εκτ ε ν διαφωνο ν τ L 125/34 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 19. 5. 1999 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1999 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

11. 6. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 166/45 Ο ΗΓΙΑ 98/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 σχετικ µε το αµετ κλητο του διακανονισµο στα συστ µατα

Διαβάστε περισσότερα

L 136/1 I (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ τη 25η Μα ου 1999 σχετικ µε τι ρευνε που πραγµατοποιο νται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 23 / 47 Βαθμοι Κορυφω ν Βαθμός κορυφής: d G (v) =

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι Χ Τ Η Σ Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η Ε Ρ Γ Ο Υ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι Χ Τ Η Σ Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η Ε Ρ Γ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΠΑΝΔΕΟΥ 5 ΕΡΓΟ: Βελτίωση οδών σύνδεσης πόλεως Ιωαννίνων με επαρχιακή οδό Ανατολής Κατσικάς ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2 : K.A.: 64-7323.007

Διαβάστε περισσότερα

6ο Μάθημα Πιθανότητες

6ο Μάθημα Πιθανότητες 6ο Μάθημα Πιθανότητες Σωτήρης Νικολετσέας, αναπληρωτής καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών Ακαδημαι κο Έτος 2014-2015 Σωτη ρης Νικολετσε ας, αναπληρωτη ς καθηγητη ς 6ο Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι Χ Τ Η Σ Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η Ε Ρ Γ Ο Υ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι Χ Τ Η Σ Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η Ε Ρ Γ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΠΑΝΔΕΟΥ 5 ΕΡΓΟ: Αποκατάσταση βλαβών από θεομηνίες πλημμύρες - Αναβάθμιση αστικού περιβάλλοντος - Σήμανση για την οδική ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 107 / 122 Δε νδρα Δένδρο: Ένα γρα φημα το οποι ο

Διαβάστε περισσότερα

L 77/4 EL Το βασικ πεδ ο τη ρευνα αποτελε ται απ τα µ λη των ιδιωτικ ν νοικοκυρι ν που κατοικο ν στην οικονοµικ επικρ τεια κ θε κρ του µ

L 77/4 EL Το βασικ πεδ ο τη ρευνα αποτελε ται απ τα µ λη των ιδιωτικ ν νοικοκυρι ν που κατοικο ν στην οικονοµικ επικρ τεια κ θε κρ του µ L 77/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 577/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 9η Μαρτ ου 1998 για τη διεν ργεια δειγµατοληπτικ ρευνα εργατικο δυναµικο στην Κοιν τητα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντα υπ ψη: τη συνθ κη

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Λάρισα, 15 /12/2015 Αρ. Πρωτ. 1215 Η Διοικου σα Επιτροπη του ΤΕΕ Τμη ματος Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2017 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αρ. Πρωτ. : 18648/1204 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμος Ιωαννιτών διακηρύττει ότι την 25 η του μηνός Απριλίου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

L 257/30 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Τα πιστοποιητικ που εκδ δονται β σει των προτ πων που καταγρ φονται στον

L 257/30 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Τα πιστοποιητικ που εκδ δονται β σει των προτ πων που καταγρ φονται στον 19. 9. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 257/29 Ο ΗΓΙΑ 98/65/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 3η Σεπτεµβρ ου 1998 για την προσαρµογ στην τεχνικ πρ οδο τη οδηγ α 82/130/ΕΟΚ του Συµβουλ ου για την προσ

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν.4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν.4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012, ΤΟΥ Ν.4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 226/17 (15) τι θα πρ πει να προβλεφθε η δυνατ τητα να επιτραπε η εµπορ α, εντ τη Κοιν τητα,

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 226/17 (15) τι θα πρ πει να προβλεφθε η δυνατ τητα να επιτραπε η εµπορ α, εντ τη Κοιν τητα, L 226/16 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 13. 8. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/56/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 20 Ιουλ ου 1998 για την εµπορ α πολλαπλασιαστικο υλικο καλλωπιστικ ν φυτ ν ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (1999/65/ΕΚ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (1999/65/ΕΚ) L 26/46 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των 1.2.1999 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας εκεµβρίου 1998 σχετικά µε τους καν νες συµµετοχη ς επιχειρη σεων, κε ντρων ερευνω ν και πανεπιστηµίων και

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Κατέθεσε την καινοτόμα ιδέα σου στον 1ο Διαγωνισμό BlueGrowth Patras

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Κατέθεσε την καινοτόμα ιδέα σου στον 1ο Διαγωνισμό BlueGrowth Patras ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Κατέθεσε την καινοτόμα ιδέα σου στον 1ο Διαγωνισμό BlueGrowth Patras Στο πλαι룱綟σιο της Παγκο룱綟 σμιας Εβδομα룱綟 δας Επιχειρηματικο룱綟 τητας*, o ΕΣΥΝΕΔΕ και η Ομοσπονδι룱綟α ΕΣΥΝΕ, σε συνεργασι룱綟α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Αυστηρότερους κανόνες για τη διεξαγωγή αλλά και τη συμμετοχή σε ιατρικά συνέδρια φέρνει ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων. Ειδικότερα αλλάζουν οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή αλλά και τη συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 211 / 228 απεικόνιση γραφήματος στο επίπεδο (Embedding):

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 143 / 167 Hamiltonian γραφη ματα κύκλος Hamilton:

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Θέμα Α Στις ερωτη σεις Α1 Α4 να γρα ψετε στο τετρα διο σας τον αριθμο της ερω τησης και

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος εργασίας και περιθώρια κέρδους στα χρόνια των μνημονίων

Κόστος εργασίας και περιθώρια κέρδους στα χρόνια των μνημονίων Κείμενα Πολιτικής (Policy Briefs) / 15 Κόστος εργασίας και περιθώρια κέρδους στα χρόνια των μνημονίων Ηλίας Ιωακείμογλου (Ιανουάριος 2018) Κατα τα ε τη 2010-2016, ασκη θηκε στην Ελλα δα μια πολιτικη εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

L 188/36 EL (11) τι ο µ νο τρ πο να εξασφαλιστε η ασφ λεια και η αποτελεσµατικ αντιµετ πιση των συνεπει ν τυχ ν ατυχ µατο για λα τα επιβατηγ

L 188/36 EL (11) τι ο µ νο τρ πο να εξασφαλιστε η ασφ λεια και η αποτελεσµατικ αντιµετ πιση των συνεπει ν τυχ ν ατυχ µατο για λα τα επιβατηγ L 188/35 Ο ΗΓΙΑ 98/41/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 18η Ιουν ου 1998 σχετικ µε την καταγραφ των ατ µων που ταξιδε ουν µε επιβατηγ πλο α που εκτελο ν δροµολ για προ απ λιµ νε των κρατ ν µελ ν τη Κοιν τητα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ministère des affaires sociales, de la Santé publique et de l Evironnement/Ministerie van Sociale Zaken,

Ministère des affaires sociales, de la Santé publique et de l Evironnement/Ministerie van Sociale Zaken, 12. 6. 1999 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 147/29 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 11η Ιουν ου 1999 για µ τρα προστασ α σον αφορ τη µ λυνση απ διοξ νε προϊ ντων ζωικ προ λευση που προορ ζονται

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση. Δρ. Αθανάσιος Δαγούμας, Επ. Καθηγητής Οικονομικής της Ενέργειας & των Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση. Δρ. Αθανάσιος Δαγούμας, Επ. Καθηγητής Οικονομικής της Ενέργειας & των Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση Δρ. Αθανάσιος Δαγούμας, Επ. Καθηγητής Οικονομικής της Ενέργειας & των Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Στην πρα ξη τα δεδομένα ενο ς ερευνητη ει ναι απο τη φυ ση τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικο Στεγαστικο Επίδομα. β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικου η γ) είναι πάνω απο είκοσι πέντε (25) ετών, η

Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικο Στεγαστικο Επίδομα. β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικου η γ) είναι πάνω απο είκοσι πέντε (25) ετών, η ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ Γενικά Μετά την ΚΥΑ που εξέδωσαν τα υπουργεία Παιδείας και Οικονομικών με την οποία επανακαθορίζονται οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά για τη χορη γηση του ετη σιου στεγαστικου επιδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα προς τους συναδέλφους για την. αλλαγή στην εξαγορά για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων

Ενημερωτικό Σημείωμα προς τους συναδέλφους για την. αλλαγή στην εξαγορά για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων Ενημερωτικό Σημείωμα προς τους συναδέλφους για την αλλαγή στην εξαγορά για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων του Μιχάλη Π. Φιλιππίδη Νομικού Συμβούλου της ΟΛΜΕ Η αίτηση αναγνω ρισης πλασματικω ν χρο νων

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Ξ νθη 4 Μαρτ ου 2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμοί. Περιεχόμενα Ενότητας

Χαιρετισμοί. Περιεχόμενα Ενότητας Χαιρετισμοί Περιεχόμενα Ενότητας Χαιρετισμός του Διευθυντή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, κ. Ηλία Μαρκάτζιη Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων της Σχολής, κ.

Διαβάστε περισσότερα

2ο Μάθημα Πιθανότητες

2ο Μάθημα Πιθανότητες 2ο Μάθημα Πιθανότητες Σωτήρης Νικολετσέας, αναπληρωτής καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών Ακαδημαι κο Έτος 2014-2015 Σωτη ρης Νικολετσε ας, αναπληρωτη ς καθηγητη ς 2ο Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος στην ελληνικ κδοση... xvii. Πρόλογος... xix

Πρόλογος στην ελληνικ κδοση... xvii. Πρόλογος... xix ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος στην ελληνικ κδοση................................. xvii Πρόλογος................................................... xix M ρος Πρ το Π Σ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ Σύμφωνα με το ΠΔ 126 (ΦΕΚ 211/11-11-2016 ) για την αξιολο γηση της επι δοσης στις ξε νες γλω σσες κατα τη δια ρκεια των τετραμη νων ελε γχεται η ικανο τητα των μαθητω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (EEY) ESCO s και ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (EEY) ESCO s και ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (EEY) ESCO s και ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ) Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Θεσσαλονίκη, 9 Σεπτεμβρίου 2014 Κώστας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

(Final)] Martin BANGEMANN

(Final)] Martin BANGEMANN L 77/8 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 23. 3. 1999 Ο ΗΓΙΑ 1999/11/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 8η Μαρτ ου 1999 για την προσαρµογ στην τεχνικ πρ οδο των αρχ ν ορθ εργαστηριακ πρακτικ πω καθορ ζονται

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 318/9 τοµ α των χρηµατικ ν και τραπεζικ ν στατιστικ ν και των στατιστικ ν των συστηµ των π

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 318/9 τοµ α των χρηµατικ ν και τραπεζικ ν στατιστικ ν και των στατιστικ ν των συστηµ των π L 318/8 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 27. 11. 98 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2533/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 23η Νοεµβρ ου 1998 σχετικ µε τη συλλογ στατιστικ ν πληροφορι ν απ την Ευρωπαϊκ Κεντρικ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (98/267/ΕΚ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (98/267/ΕΚ) L 121/41 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30η ς Μαρτίου 1998 σχετικά µε τις αρχε ς, προτεραι τητες, τους ενδιάµεσους στ χους και ρους που περιε χονται στην εταιρικη σχε ση µε την Τσεχικη ηµοκρατία, για την προσχω

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

L 91/10 Ο ΗΓΙΑ 1999/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 9η Μαρτ ου 1999 σχετικ µε το ραδιοεξοπλισµ και τον τηλεπικοινωνιακ τερµατικ εξοπλισµ και την αµοιβα α αναγν ριση τη πιστ τητα

Διαβάστε περισσότερα

1988, σ. 83) , σ. 24).

1988, σ. 83) , σ. 24). L 221/23 Ο ΗΓΙΑ 98/58/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 20 Ιουλ ου 1998 σχετικ µε την προστασ α των ζ ων στα εκτροφε α ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντα υπ ψη: τη συνθ κη για την δρυση τη Ευρωπαϊκ Κοιν τητα,

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγ µενο απ το σ στηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδ σεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 1999R2157 24/06/2001 Αριθµ ς σελίδων: 10 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδ σεων των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των

Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 29. 6. 1999 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 163/41 Ο ΗΓΙΑ 1999/30/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Απριλ ου 1999 σχετικ µε τι οριακ τιµ διοξειδ ου του θε ου, διοξειδ ου του αζ του και οξειδ ων

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013 ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS: ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013 Σύνοψη 2 Στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 77/23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οι διατ ξει για την επιθε ρηση και τον λεγχο τη ΟΕΠ που περιλαµβ νονται σ

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 77/23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οι διατ ξει για την επιθε ρηση και τον λεγχο τη ΟΕΠ που περιλαµβ νονται σ L 77/22 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 23. 3. 1999 Ο ΗΓΙΑ 1999/12/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 8η Μαρτ ου 1999 για τη δε τερη προσαρµογ στην τεχνικ πρ οδο του παραρτ µατο τη οδηγ α 88/320/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (98/259/ΕΚ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (98/259/ΕΚ) L 121/1 II (Πράξεις για την ισχυ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30η ς Μαρτίου 1998 σχετικά µε τις αρχε ς, προτεραι τητες, τους ενδιάµεσους στ χους και ρους που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ (98/C 15/01) SΕΜ 2000 (Sound and Efficient Management), 1997, ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ:

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ (98/C 15/01) SΕΜ 2000 (Sound and Efficient Management), 1997, ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ: 19. 1. 98 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των C 15/1 Ι (Ανακοινω σεις) ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ αριθ. 5/97 για µια πρ ταση κανονισµου (ΕΚ, Ευρατ µ) του Συµβουλίου που τροποποιεί τον

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας**

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 41-55 Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** Αντιλήψεις γονέων και δασκάλων απέναντι στην κοινωνική ένταξη των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1).

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1). L 7/23 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 14η εκεµβρ ου 1998 για τη θ σπιση πολυετο προγρ µµατο για την προ θηση τη διεθνο συνεργασ α στον τοµ α τη εν ργεια (1998-2002) (1999/23/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 274/1 I (Πράξεις για την ισχυ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Σεπτεµβρίου 1998 για την τροποποίηση του κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Θε μα: Κατατακτη ριες εξετα σεις ακαδημαι κου ε τους 2013-14 Η Γ.Σ του Τμη ματος στην αριθ. 158/ 26.6.2013 συνεδρι αση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟÏΟΝΤΑ» Η «ΠΡΟÏΟΝΤΑ ΚΑΤΑ-

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟÏΟΝΤΑ» Η «ΠΡΟÏΟΝΤΑ ΚΑΤΑ- L 86/14 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των 20.3.98 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ αριθ. 3 Καν νες καταγωγη ς ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΟΣ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Ορισµοί ΤΙΤΛΟΣ II ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΑ ΣYΜ ΒO ΛΑΙ O ΓΡΑ ΦΕΙ Α O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 να γούς που εργάζονται στη Ρόδο, οι οποίοι πα ρέ χουν τις υπηρεσίες τους στους εργοδότες τους τουριστικούς πράκτορες πραγµατικά µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας Δ. ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Ελέγχου και Επανάληψης

Δομές Ελέγχου και Επανάληψης Εργαστήριο 3 ο Δομές Ελέγχου και Επανάληψης Εισαγωγή Σκοπο ς του εργαστηρι ου αυτου ει ναι η εισαγωγη στην εκτε λεση εντολω ν υπο συνθη κη και στις δομές επανάληψης. Δομές Ελέγχου Η ικανότητα να μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Από το αριθ. 17/2017 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μακρακώμης.

Από το αριθ. 17/2017 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μακρακώμης. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθ. 17/2017 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μακρακώμης. Στη Σπερχειάδα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Δ ΕΝΔ ΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΩΝ ΞΕ ΝO Δ O ΧΕΙ Α ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB)

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ χορηγία της Πολιτιστικής Eταιρείας Αθηνών, Poeta (fb: Poeta Politistiki) Αθήνα 017 Εκδόσεις Πολιτιστική Εταιρεία Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09 των Oι κο δό µων µο νί µων συ νερ γεί ων O32R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ OΙ ΚO Δ O ΜΩΩΝ ΜO ΝΙ ΜΩΩΝ ΣY ΝΕΡ ΓΕΙ ΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΩΩΝ - ΒΙ O ΤΕ ΧΝΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα