Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR?

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR?"

Transcript

1 Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR? 1. H ανω νυµη εταιρει α µε την επωνυµι α «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Προ τυπος Βιοµηχανι α Τροφι µων Snacks Α.Β.Ε.Ε» που εδρευ ει στην Αταλα ντη Φθιω τιδας, στη θε ση Μου λκια και εκπροσωπει ται νο µιµα για την υπογραφη του παρο ντος απο τους κ. Ιωα ννη Αθανασια δη και κ. Χαρα λαµπο Τσι τουρα (εφεξη ς καλου µενη η «Διοργανω τρια»), σε συνεργασι α µε την ανω νυµη εταιρει α µε την επωνυµι α «Ι.Ν. ΛΕΟΥΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και το διακριτικο τι τλο «JNL+», που εδρευ ει στην Αθη να επι της οδου Καρτα λη 4 και εκπροσωπει ται νο µιµα για την υπογραφη του παρο ντος απο την κ. Αγγε λικα Λεου ση (εφεξη ς καλου µενη η «Διαφηµιστικη»), διοργανω νει ηλεκτρονικα µε σω διαδικτυ ου διαγωνισµο µε ενδεικτικο τι τλο «Where s The Flavor?» (εφεξη ς καλου µενος ο «Διαγωνισµο ς»), ο οποι ος θα διενεργηθει µε σω της ιστοσελι δας (εφεξη ς καλου µενη η «Ιστοσελι δα»), που θα λειτουργη σει η Διοργανω τρια στα πλαι σια του Διαγωνισµου. 2. Σκοπο ς του Διαγωνισµου ει ναι η ανα δειξη µε σω κληρω σεων 10 νικητω ν, οι οποι οι θα κερδι σουν τα δω ρα που ορι ζονται κατωτε ρω. 3. Στο Διαγωνισµο µπορου ν να λα βουν µε ρος ο λοι οι µο νιµοι κα τοικοι της Ελλα δος οι οποι οι ε χουν συµπληρω σει το 15ο ε τος της ηλικι ας τους (εφεξη ς καλου µενοι οι «Συµµετε χοντες»). Οι Συµµετε χοντες ο µως που δεν ε χουν συµπληρω σει το 18ο ε τος της ηλικι ας τους µπορει να κληθου ν να παρα σχουν για τη συµµετοχη τους την γραπτη ε γκριση των γονε ων η κηδεµο νων τους η των ασκου ντων την γονικη µε ριµνα αυτω ν ανα πα σα στιγµη κατα τη δια ρκεια του Διαγωνισµου και πα ντως κατα την παραλαβη του δω ρου τους. Διευκρινι ζεται ο τι στο πλαι σιο του Διαγωνισµου ε να µο νο µε λος ανα οικογε νεια δικαιου ται να λα βει µε ρος εγκυ ρως στο Διαγωνισµο. Ως µε λη της ι διας οικογε νειας νοου νται οι ενδιαφερο µενοι µε το ι διο επω νυµο και κοινη διευ θυνση κατοικι ας. 4. Για τη συµµετοχη στο Διαγωνισµο δεν απαιτει ται η αγορα οποιουδη ποτε προι ο ντος η υπηρεσι ας της Διοργανω τριας η της Διαφηµιστικη ς. 5. Ως δια ρκεια διεξαγωγη ς του Διαγωνισµου ορι ζεται το χρονικο δια στηµα απο τις 11/02/2015 ω ρα 20:00, ε ως και τις 08/03/2015, ω ρα 20: Με την επιφυ λαξη των ο σων ορι ζονται στον ο ρο 3 και 9 του παρο ντος, οποιοσδη ποτε ενδιαφερο µενος µπορει να συµµετα σχει στο Διαγωνισµο

2 ακολουθω ντας τα παρακα τω βη µατα: (α) Επισκε πτεται την Ιστοσελι δα, (β) Αποδε χεται τους παρο ντες ο ρους συµµετοχη ς στο Διαγωνισµο, (γ) Παρακολουθει ε να βι ντεο µικρη ς δια ρκειας µε περιεχο µενο σχετικα µε την αποκα λυψη των νε ων γευ σεων/συσκευασιω ν απο τα πατατα κια ΤΣΑΚΙΡΗΣ «ΜΙΣΑ ΜΙΣΑ» µε τις γευ σεις Γυ ρος-σως γιαουρτιου και Σως ντοµα τας-πεπερο νι (εφεξη ς καλου µενες οι «νε ες γευ σεις/συσκευασι ες») και πατα την επιλογη «ΠΑΡΕ ΜΕΡΟΣ» (δ) Συµπληρω νει σε ε να πλαι σιο κειµε νου (textbox) που εµφανι ζεται, τον χω ρο στον οποι ο βρη κε και δοκι µασε τις νε ες γευ σεις/συσκευασι ες (ε) Σε ειδικο πεδι ο της Ιστοσελι δας προβα λλονται οι απαντη σεις των προηγου µενων Συµµετεχο ντων, δι πλα στις απαντη σεις των οποι ων ο Συµµετε χων ε χει τη δυνατο τητα να επιλε ξει «LIKE» σε ο ποια απα ντηση τους προτιµα. (στ) Στη συνε χεια, εφο σον το επιθυµει, ε χει τη δυνατο τητα να πατη σει την επιλογη «SHARE» η την επιλογη «TWEET» ω στε να γνωστοποιη σει την συµµετοχη του στον Διαγωνισµο στους λογαριασµου ς που διατηρει στις ιστοσελι δες κοινωνικη ς δικτυ ωσης Facebook η Twitter. (ζ) Η απα ντηση του καταχωρει ται και δηµοσιευ εται σε ειδικο πεδι ο της Ιστοσελι δας για να ει ναι στην δια θεση των επο µενων Συµµετεχο ντων να την επιλε ξουν, εφο σον το επιθυµου ν, πατω ντας την επιλογη «LIKE». (η) Πατα την επιλογη «ΠΑΡΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ». (θ) Συµπληρω νει τα προσωπικα στοιχει α του (ο νοµα, επω νυµο, διευ θυνση, πο λη, ΤΚ, τηλε φωνο και ) στη φο ρµα υποβολη ς συµµετοχη ς στην κλη ρωση. (ι) Στη συνε χεια του ζητει ται να πατη σει την επιλογη «ΝΑΙ» η την επιλογη «ΟΧΙ» απαντω ντας στην ερω τηση «ΕΧΕΙΣ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ;», η οποι α αναφε ρεται στον κωδικο αριθµο που µπορει να ε χει αποκτη σει απο διαφηµιστικα ε ντυπα τα οποι α διανε µονται και καλου ν τους αναγνω στες τους να συµµετε χουν στον Διαγωνισµο. Η κατοχη αυτου του κωδικου δι νει την δυνατο τητα στους Συµµετε χοντες να κερδι σουν δε κα (10) επιπλε ον συµµετοχε ς στην κλη ρωση.(κ) Πατα την επιλογη «ΝΑΙ», εα ν ε χει κωδικο και στη συνε χεια τον συµπληρω νει στο πλαι σιο κειµε νου (textbox) που εµφανι ζεται στην οθο νη, η την επιλογη «ΟΧΙ», εα ν δεν ε χει τε τοιο κωδικο. (λ) Πατα την επιλογη «ΣΥΝΕΧΕΙΑ» για να λα βει µε ρος στην κλη ρωση. Με την ολοκλη ρωση της διαδικασι ας ανωτε ρω ολοκληρω νεται η διαδικασι α υποβολη ς της ηλεκτρονικη ς συµµετοχη ς στο Διαγωνισµο. 7. Διευκρινι ζεται ο τι οποιοσδη ποτε ενδιαφερο µενος επιθυµει να συµµετα σχει στο Διαγωνισµο για την ανα δειξη των δε κα (10...) νικητω ν πρε πει να ακολουθη σει την ως α νω διαδικασι α κατα το χρονικο δια στηµα απο τις 11/02/2015 ω ρα 20:00, ε ως και τις 08/03/2015, ω ρα 20:00.

3 8. Οι Συµµετε χοντες φε ρουν αποκλειστικα την ευθυ νη για την πλη ρη και ορθη συµπλη ρωση και υποβολη των στοιχει ων τους. 9. Οι Συµµετε χοντες που δεν ε χουν αποκτη σει κωδικο αριθµο µε σα απο τα διαφηµιστικα ε ντυπα ε χουν δικαι ωµα µι ας µο νο συµµετοχη ς ακολουθω ντας τη διαδικασι α ανωτε ρω. Οι Συµµετε χοντες που ε χουν αποκτη σει κωδικο αριθµο µε σα απο τα διαφηµιστικα ε ντυπα ε χουν δικαι ωµα δε κα (10) επιπλε ον συµµετοχω ν στο Διαγωνισµο ακολουθω ντας τη διαδικασι α ανωτε ρω. Κα θε συµµετοχη στο Διαγωνισµο ει ναι µοναδικη. Μπορου ν δε να κερδι σουν δω ρο δια του Διαγωνισµου µι α (1) µο νο φορα. Περαιτε ρω, σε κα θε διευ θυνση IP (Internet Protocol address - IP address) αντιστοιχει µο νο µια συµµετοχη στο Διαγωνισµο. Περισσο τερες συµµετοχε ς απο την ι δια διευ θυνση IP δεν θα γι νονται δεκτε ς. Η Διοργανω τρια, µε επιφυ λαξη των ο ρων του παρο ντος, διατηρει το δικαι ωµα να ακυρω σει οποιαδη ποτε συµµετοχη αντιβαι νει στα ο σα ορι ζονται στον παρο ντα ο ρο. 10. Μετα το πε ρας της δια ρκειας του Διαγωνισµου, θα διεξαχθει ηλεκτρονικη κλη ρωση στις 10/03/2015 και ω ρα 10.00π.µ. για την ανα δειξη των νικητω ν του Διαγωνισµου (εφεξη ς καλου µενοι οι «Νικητε ς»), στην οποι α θα συµµετα σχουν οι Συµµετε χοντες που ε γραψαν µια φρα ση, µε την οποι α γνωστοποι ησαν που βρη καν και δοκι µασαν τις νε ες γευ σεις/συσκευασι ες. Η ηλεκτρονικη κλη ρωση θα πραγµατοποιηθει στα γραφει α της Διοργανω τριας (Κηφισι ας 60, Μαρου σι), παρουσι α εκπροσω πων της Διοργανω τριας. Απο την κλη ρωση θα αναδειχθου ν δε κα (10) Νικητε ς. 11. Απο την ι δια ως α νω διαδικασι α θα αναδειχθου ν και πε ντε (5) επιλαχο ντες νικητε ς (εφεξη ς καλου µενοι οι «Αναπληρωµατικοι»), οι οποι οι θα µπορε σουν να διεκδικη σουν το δω ρο µε σειρα προτεραιο τητας ει τε σε περι πτωση µη ε γκυρης συµµετοχη ς ενο ς απο τους Νικητε ς ει τε σε περι πτωση που δεν καταστει δυνατη η επικοινωνι α µε τους Νικητε ς, ει τε σε περι πτωση που οι Νικητε ς αρνηθου ν/δεν παραλα βουν το δω ρο, εντο ς προθεσµι ας πε ντε (5) ηµερω ν απο την ηµεροµηνι α επικοινωνι ας µε τους τελευται ους. 12. Οι Νικητε ς θα κερδι σουν ε καστος απο δυ ο κιβω τια, ει κοσι τεσσα ρων (24) συσκευασιω ν ε καστο, Πατατα κια Τσακι ρης µε τις νε ες γευ σεις/συσκευασι ες. 13. Οι Νικητε ς θα ενηµερωθου ν απο τη Διοργανω τρια η /και τη Διαφηµιστικη σχετικα µε την παραλαβη του δω ρου τους στα στοιχει α επικοινωνι ας που δη λωσαν κατα τη συµµετοχη τους στο Διαγωνισµο. Το

4 δω ρο θα αποσταλει στη διευ θυνση που δη λωσαν οι Νικητε ς στη φο ρµα υποβολη ς συµµετοχη ς που συµπλη ρωσαν κατα τη διαδικασι α συµµετοχη ς τους στο Διαγωνισµο κατο πιν της ως α νω επικοινωνι ας τους µε τη Διοργανω τρια. 14. Το δω ρο των Νικητω ν θα αποσταλει στη διευ θυνση που δη λωσαν οι Νικητε ς στη φο ρµα υποβολη ς συµµετοχη ς που συµπλη ρωσαν κατα τη διαδικασι α συµµετοχη ς τους στο Διαγωνισµο απο συνεργα τη της Διοργανω τριας, κατο πιν επικοινωνι ας της Διοργανω τριας η /και της Διαφηµιστικη ς µε τους Νικητε ς. 15. Η Διοργανω τρια και/η η Διαφηµιστικη δεν φε ρουν καµι α ευθυ νη για τυχο ν α καρπες προσπα θειες ειδοποι ησης των Νικητω ν η /και των Αναπληρωµατικω ν- κατα περι πτωση, επειδη δεν απα ντησαν για οποιονδη ποτε λο γο ει τε στο που τους απεστα λη απο τη Διοργανω τρια ει τε στις τηλεφωνικε ς κλη σεις που τους ε γιναν η επειδη η ηλεκτρονικη διευ θυνση ( ) η ο αριθµο ς σταθερου η κινητου τηλεφω νου που δη λωσαν δεν ει ναι ορθα η ε χουν απενεργοποιηθει. Η προσπα θεια ειδοποι ησης θα αποδεικνυ εται πλη ρως µε την απλη βεβαι ωση του σχετικα επιφορτισµε νου υπαλλη λου της Διοργανω τριας. 16. Για την παραλαβη των δω ρων ει ναι απαραι τητη η επι δειξη της αστυνοµικη ς ταυτο τητας των Νικητω ν, καθω ς και η συµπλη ρωση και υπογραφη κα θε σχετικη ς δη λωσης αποδοχη ς που ευ λογα θα τους ζητηθει ως πρου πο θεση και προαπαιτου µενο παρα δοσης των δω ρων. Διευκρινι ζεται ο τι τα ε ξοδα αποστολη ς των δω ρων βαρυ νουν αποκλειστικα τη Διοργανω τρια. 17. Με την επιφυ λαξη των ο ρων του παρο ντος οι Νικητε ς που δεν ε χουν συµπληρω σει το 18ο ε τος της ηλικι ας τους, µπορου ν να διεκδικη σουν και να παραλα βουν το δω ρο τους αποκλειστικα και µο νον υπο την πρου πο θεση της ε γγραφης συναι νεσης απο τον γονε α η κηδεµο να η τον ασκου ντα νο µιµα τη γονικη µε ριµνα αυτω ν. 18. Η Διοργανω τρια και/η η Διαφηµιστικη δεν φε ρουν καµι α ευθυ νη εα ν οι Νικητε ς (η οι Αναπληρωµατικοι - κατα περι πτωση) ε χουν αρνηθει η αδρανη σει για οποιοδη ποτε λο γο η επιδει ξει αδιαφορι α η αµε λεια προκειµε νου να παραλα βουν το δω ρο τους η αν η διευ θυνση που ε χουν δηλω σει δεν ει ναι ορθη, δεν κατοικου ν, απουσια ζουν η δεν βρι σκονται εκει, η δεν υπα ρχει εξουσιοδοτηµε νο προ σωπο για την παραλαβη του δω ρου, εντο ς προθεσµι ας πε ντε (5) ηµερω ν απο την ηµεροµηνι α επικοινωνι ας µε τους τελευται ους, η αν η συµµετοχη τους ακυρωθει, η αν δεν συντρε χουν οι πρου ποθε σεις συµµετοχη ς τους στον Διαγωνισµο. Στις

5 περιπτω σεις αυτε ς οι Νικητε ς (η οι Αναπληρωµατικοι - κατα περι πτωση) χα νουν κα θε δικαι ωµα, απαι τηση η αξι ωση τους επι του δω ρου, το οποι ο παραµε νει εις χει ρας της Διοργανω τριας, η οποι α απαλλα σσεται απο κα θε υποχρε ωση απο δοση ς του και δικαιου ται να προβει κατα την απο λυτη κρι ση και διακριτικη της ευχε ρεια ει τε στην ακυ ρωση του µη αποδοθε ντος Δω ρου ει τε στην περαιτε ρω δια θεση του. 19. Τα δω ρα που θα παραδοθου ν κατα τους παρο ντες ο ρους παρε χονται µε αιτι α το Διαγωνισµο, αποκλειο µενης της εφαρµογη ς των διατα ξεων περι ευθυ νης του πωλητη η α λλων διατα ξεων που θεµελιω νουν ευθυ νη αναφορικα µε πραγµατικα ελαττω µατα, συµφωνηµε νες ιδιο τητες, κ.λ.π., ε ναντι της Διοργανω τριας και της Διαφηµιστικη ς. Σε κα θε περι πτωση η ευθυ νη της Διοργανω τριας η /και της Διαφηµιστικη ς περιορι ζεται σε τυχο ν πρα ξεις η παραλει ψεις τους απο δο λο η βαρια αµε λεια τελου µενες και σε καµι α περι πτωση δεν θα εκτει νεται σε πρα ξεις η παραλει ψεις που οφει λονται σε ελαφρα αµε λεια, τυχερα γεγονο τα η γεγονο τα ανωτε ρας βι ας. 20. Τα δω ρα που θα δοθου ν στο πλαι σιο του Διαγωνισµου ει ναι απολυ τως συγκεκριµε να και προσωποπαγη, ανεπι δεκτα µεταβιβα σεως και δεν ανταλλα σσονται µε χρη µατα ου τε ει ναι δυνατο να ζητηθει η αντικατα σταση τους µε α λλα προι ο ντα η δω ρα. 21. Διευκρινι ζεται ο τι η Διοργανω τρια και η Διαφηµιστικη πε ραν των ρητα αναφεροµε νων στο παρο ν, δεν καλυ πτουν καµι α α λλη δαπα νη, που ενδεχοµε νως δηµιουργηθει στο προ σωπο των Νικητω ν κατα την παραλαβη και αξιοποι ηση του δω ρου τους αλλα και στο προ σωπο των Συµµετεχο ντων κατα τη συµµετοχη τους στο Διαγωνισµο κατα τα ανωτε ρω. 22. Η Διοργανω τρια διατηρει το δικαι ωµα να τροποποιη σει η /και ανακαλε σει τον Διαγωνισµο η να µεταβα λει τις ηµεροµηνι ες διεξαγωγη ς της η /και οποιονδη ποτε α λλο ο ρο της, συµπεριλαµβανοµε νου χωρι ς κανε ναν περιορισµο του τρο που διεξαγωγη ς του Διαγωνισµου. Οι µεταβολε ς αυτε ς θα γνωστοποιου νται στο κοινο µε σω της Ιστοσελι δας µε ηµεροµηνι α ισχυ ος της ως α νω τροποποι ησης η /και ανακλη σεως κ.λ.π. την ηµεροµηνι α της σχετικη ς γνωστοποι ησης. Η Διοργανω τρια µπορει επι σης να διακο ψει η να ακυρω σει τον Διαγωνισµο χωρι ς ειδοποι ηση για λο γους δηµοσι ου συµφε ροντος η ανωτε ρας βι ας η για οποιοδη ποτε λο γο. Στις περιπτω σεις αυτε ς η Διοργανω τρια η /και η Διαφηµιστικη ουδεµι α ευθυ νη φε ρουν ε ναντι των Συµµετεχο ντων η /και οποιουδη ποτε τρι του. Σε περι πτωση δε µαται ωσης του Διαγωνισµου οι Συµµετε χοντες δεν αποκτου ν οποιοδη ποτε δικαι ωµα, απαι τηση και αξι ωση κατα της

6 Διοργανω τριας η /και της Διαφηµιστικη ς ου τε νοµιµοποιου νται η δικαιου νται να ζητη σουν τη συνε χιση του Διαγωνισµου η οποιαδη ποτε αποζηµι ωση λο γω οποιασδη ποτε µεταβολη ς του. 23. Η συµµετοχη στον Διαγωνισµο πρου ποθε τει προ σβαση των ενδιαφεροµε νων στο διαδι κτυο (internet) µε δικα τους τεχνικα µε σα. H Διοργανω τρια η /και η Διαφηµιστικη δεν φε ρουν καµι α απολυ τως ευθυ νη εα ν για λο γους πε ρα απο τον ε λεγχο τους η για λο γους ανωτε ρας βι ας (ενδεικτικα, προβλη µατα η τεχνικε ς δυσλειτουργι ες τηλεφωνικω ν δικτυ ων η γραµµω ν, online συστηµα των ηλεκτρονικω ν υπολογιστω ν, server η provider, εξαρτηµα των υπολογιστω ν, λογισµικου, µη αποστολη η λη ψη δεδοµε νων λο γω ε λλειψης διαθε σιµου χω ρου η λο γω τεχνικω ν προβληµα των η συµφο ρησης στο διαδι κτυο η σε οποιοδη ποτε διαδικτυακο το πο η λο γω συνδυασµου αυτω ν των γεγονο των, διακοπη συ νδεσης µε το διαδι κτυο, καθω ς και προσβολη απο ιου ς υπολογιστω ν, κακο βουλες η παρα νοµες ενε ργειες η επεµβα σεις τρι των, απατηλε ς ενε ργειες) καθυστερη σει η αποτυ χει η αποστολη των καταχωρη σεων που γι νονται στα πλαι σια του Διαγωνισµου. 24. Οι Συµµετε χοντες που επισκε πτονται την Ιστοσελι δα και χρησιµοποιου ν τις εφαρµογε ς της και γενικο τερα τις δυνατο τητες που δι δει, δεν θα πρε πει να προσβα λουν τη δηµο σια αιδω και τα χρηστα η θη η να καταχωρου ν ευαι σθητα δεδοµε να η υλικο που περιε χει προσβλητικο της τιµη ς και αξιοπρε πειας περιεχο µενο ε ναντι Δηµο σιας η Διοικητικη ς Αρχη ς η οποιουδη ποτε τρι του. 25. Αν διαπιστωθει ο τι οποιοσδη ποτε Συµµετε χων η χρη στης της Ιστοσελι δας παραβια ζει η υπα ρχουν υπο νοιες ο τι επιχειρει να παραβια σει το δι κτυο, συ στηµα η λογισµικο αυτω ν, η συµµετοχη του στον Διαγωνισµο ακυρω νεται πα ραυτα και η Διοργανω τρια η /και η Διαφηµιστικη διατηρου ν το δικαι ωµα να αναφε ρουν το ζη τηµα στις αρµο διες αρχε ς. 26. Η Διοργανω τρια η /και η Διαφηµιστικη ε χουν το δικαι ωµα να επαληθευ σουν την εγκυρο τητα των συµµετοχω ν και να αποκλει σουν οποιονδη ποτε Συµµετε χοντα επιχειρει να παρε µβει παρανο µως στη διαδικασι α συµµετοχη ς η του οποι ου η συµµετοχη δεν ει ναι συ µφωνη µε τους παρο ντες ο ρους. Επιπλε ον, η Διοργανω τρια διατηρει το δικαι ωµα να ακυρω σει οποτεδη ποτε τη συµµετοχη οποιουδη ποτε Συµµετε χοντα στον Διαγωνισµο η να του απαγορευ σει την περαιτε ρω συµµετοχη, κατα την απο λυτη διακριτικη τους ευχε ρεια, καθ οιονδη ποτε χρο νο, ακο µη και α νευ προειδοποιη σεως, εφ ο σον κρι νει ο τι η συµµετοχη του ε ρχεται σε αντι θεση µε διατα ξεις, του νο µου η γι νεται κακο πιστα η καταχρηστικα η

7 αντι θετα προς την καλη πι στη η τα χρηστα και συναλλακτικα η θη, την ελληνικη νοµοθεσι α, γι νεται κατα τρο πο που αντιβαι νει στο γρα µµα και το πνευ µα του Διαγωνισµου, καταστρατηγει η επιχειρει να καταστρατηγη σει καθ οιονδη ποτε τους ο ρους του. 27. Η Διοργανω τρια η /και η Διαφηµιστικη δεν φε ρουν καµι α ευθυ νη ποινικη η αστικη προς τους Συµµετε χοντες, για οποιαδη ποτε βλα βη η θελε προκληθει σε αυτου ς α µεσα η ε µµεσα απο τον Διαγωνισµο. 28. Οι Νικητε ς (η κατα περι πτωση οι γονει ς/κηδεµο νες/ασκου ντες τη γονικη µε ριµνα αυτω ν) δι νουν στην Διοργανω τρια η /και στη Διαφηµιστικη το δικαι ωµα, δηµοσι ευσης του ονο µατος και της εικο νας τους, για διαφηµιστικου ς σκοπου ς σε οποιοδη ποτε µε σο και µε οποιοδη ποτε τρο πο, χωρι ς οικονοµικη η α λλη απαι τηση απο µε ρους τους. 29. Στα πλαι σια του Διαγωνισµου η Διοργανω τρια θα τηρη σει αρχει ο µε τα προσωπικα δεδοµε να των Συµµετεχο ντων που αναφε ρονται ανωτε ρω (ονοµατεπω νυµο, ταχυδροµικη διευ θυνση, αριθµο ς τηλεφω νου, , αρχει α εικο νας), τα οποι α θα αποτελε σουν αντικει µενο επεξεργασι ας για το σκοπο της διενε ργειας του Διαγωνισµου αλλα και για την προωθητικη επικοινωνι α της Διοργανω τριας µε κα θε τρο πο η /και µε σο. Τα δεδοµε να δυ νανται να διαβιβαστου ν στη Διαφηµιστικη καθω ς και σε συνεργα τες αυτη ς και της Διοργανω τριας που ενεργου ν κατ εντολη και για λογαριασµο τους για τους ως α νω σκοπου ς. 30. Οι Συµµετε χοντες (η κατα περι πτωση οι γονει ς/κηδεµο νες/ασκου ντες τη γονικη µε ριµνα αυτω ν) δι νουν την συναι νεση τους στη Διοργανω τρια να τηρη σει αρχει ο µε τα ανωτε ρω προσωπικα δεδοµε να για τους ως α νω σκοπου ς. Τα δεδοµε να θα τηρηθου ν µο νο κατα τη δια ρκεια της περιο δου που απαιτει ται για την πραγµατοποι ηση των σκοπω ν της συλλογη ς τους συ µφωνα µε τις διατα ξεις του Ν. 2472/ Κα θε Συµµετε χων (η κατα περι πτωση οι γονει ς/κηδεµο νες/ασκου ντες τη γονικη µε ριµνα αυτου ) ε χει το δικαι ωµα ενηµε ρωσης, προ σβασης καθω ς και το δικαι ωµα αντι ρρησης για την επεξεργασι α των δεδοµε νων του συ µφωνα µε τις διατα ξεις των α ρθρων 11 ε ως 13 του Ν. 2472/1997 περι προστασι ας απο επεξεργασι α δεδοµε νων προσωπικου χαρακτη ρα. Τα ως α νω δικαιω µατα µπορου ν να ασκηθου ν µε σω αποστολη ς συστηµε νης επιστολη ς στη Διοργανω τρια στη διευ θυνση Κηφισι ας 60, Μαρου σι, ει τε να αποστει λει σχετικο µη νυµα ηλεκτρονικου ταχυδροµει ου στη διευ θυνση υπευ θυνος δε επεξεργασι ας για τις ανα γκες του νο µου αυτου ορι ζεται η Διοργανω τρια.

8 32. Οι Συµµετε χοντες δεν ε χουν ου τε αποκτου ν κανε να απολυ τως δικαι ωµα πα νω στα ση µατα, ονο µατα, ενδει ξεις, εµβλη µατα και λοιπα διακριτικα της Διοργανω τριας η της η Διαφηµιστικη ς. 33. Η συµµετοχη στο Διαγωνισµο συνεπα γεται την πλη ρη γνω ση των παρο ντων αναλυτικω ν ο ρων συµµετοχη ς και των ο ρων χρη σης της Ιστοσελι δας, καθω ς και την ανεπιφυ λακτη αποδοχη τους και τη συνακο λουθη παραι τηση των συµµετεχο ντων απο κα θε σχετικη αξι ωση, απαι τηση και δικαι ωµα ε ναντι της Διοργανω τριας και της Διαφηµιστικη ς. Ρητα επι σης διευκρινι ζεται ο τι η Διοργανω τρια και η Διαφηµιστικη ουδεµι α ευθυ νη φε ρουν ε ναντι των Συµµετεχο ντων η και οιουδη ποτε τρι του για παραβι αση εκ µε ρους των Συµµετεχο ντων των πα σης φυ σεως ο ρων χρη σης του Facebook η /και του Twitter. 34. Ο Διαγωνισµο ς δεν χρηµατοδοτει ται, υποστηρι ζεται οργανω νεται η συνδε εται καθ οιονδη ποτε τρο πο µε το Facebook η /και το Twitter και τα τελευται α ουδεµι α ευθυ νη φε ρουν ε ναντι των Συµµετεχο ντων για τον Διαγωνισµο. 35. Ο σοι επιθυµου ν να ενηµερωθου ν περαιτε ρω σχετικα µε τον Διαγωνισµο, µπορου ν να αποστει λουν σχετικο αι τηµα στην ηλεκτρονικη διευ θυνση 36. Οι παρο ντες ο ροι διε πονται και συµπληρω νονται απο το ελληνικο δι καιο και οιαδη ποτε διαφορα σχετικη µε τον Διαγωνισµο επιλυ εται απο τα καθ υ λην αρµο δια δικαστη ρια των Αθηνω ν. 37. Οι παρο ντες ο ροι συµµετοχη ς ε χουν κατατεθει στην Συµβολαιογρα φο Ευαγγελι α Γουλανδρη (οδο ς Γ. Δροσι νη αρ. 5, Κηφισια, τηλ ), απ ο που οποιοσδη ποτε ενδιαφερο µενος µπορει να λα βει αντι γραφο αυτω ν µε δικη του δαπα νη. Επι σης βρι σκονται στην δια θεση κα θε ενδιαφερο µενου µε σω της Ιστοσελι δας. Μαρου σι, 12 Φεβρουαρι ου 2015 Για τη Διοργανω τρια Η Πληρεξουσι α Δικηγο ρος

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

(Final)] Martin BANGEMANN

(Final)] Martin BANGEMANN L 77/8 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 23. 3. 1999 Ο ΗΓΙΑ 1999/11/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 8η Μαρτ ου 1999 για την προσαρµογ στην τεχνικ πρ οδο των αρχ ν ορθ εργαστηριακ πρακτικ πω καθορ ζονται

Διαβάστε περισσότερα

11. 6. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 166/45 Ο ΗΓΙΑ 98/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 σχετικ µε το αµετ κλητο του διακανονισµο στα συστ µατα

Διαβάστε περισσότερα

L 136/1 I (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ τη 25η Μα ου 1999 σχετικ µε τι ρευνε που πραγµατοποιο νται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία Ενημερωτική Έκδοση

Τριμηνιαία Ενημερωτική Έκδοση Αγωγός Επικοινωνίας Τριμηνιαία Ενημερωτική Έκδοση 4ο Τεύχος 2012 Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. Εξώφυλλο: Στιγμιότυπο από τον Τερματικό Σταθμό Φυσικού Αερίου Με μια ματιά Λεπτομε ρεια

Διαβάστε περισσότερα

J. M GIL-ROBLES G. BROWN

J. M GIL-ROBLES G. BROWN L 166/51 Ο ΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 περ των αγωγ ν παραλε ψεω στον τοµ α τη προστασ α των συµφερ ντων των καταναλωτ ν ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1).

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1). L 7/23 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 14η εκεµβρ ου 1998 για τη θ σπιση πολυετο προγρ µµατο για την προ θηση τη διεθνο συνεργασ α στον τοµ α τη εν ργεια (1998-2002) (1999/23/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

12. 9. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 252/23 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΗΣ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τι ε ναι πηγ κινδύνου (hazard); Τι ε ναι κ νδυνος επικινδυνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ειώσεις Ευρωπαϊκού δικαιωμ άτων αναπτύσσει προνομ ιακές σχέσεις μ ε το δί Ευρωπαϊκής ένωσης.

ειώσεις Ευρωπαϊκού δικαιωμ άτων αναπτύσσει προνομ ιακές σχέσεις μ ε το δί Ευρωπαϊκής ένωσης. Σημ ειώσει Ευρωπαϊκού Κεφ. 1 Ευρωπαϊκό Δί καιο είναι το δίκαιο που θεσπί στηκε στα πλαίσια του Συμ βουλίου τη Ευρώπη και εντά σσεται στο κλασσικό διεθνέ δίκαιο. Γέννημ α αυτού του δικαίου εί ναι η ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΣΒΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΣΒΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΣΒΟ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Το έργο αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία εικοσιοκτώ (28) αιολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Και για να µην νοµίζει πω εξαπατάσαι ω προ

Διαβάστε περισσότερα

«Alimento dietético para usos médicos especiales», «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske

«Alimento dietético para usos médicos especiales», «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske 7. 4. 1999 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 91/29 Ο ΗΓΙΑ 1999/21/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 25η Μαρτ ου 1999 σχετικ µε τα διαιτητικ τρ φιµα που προορ ζονται για ειδικο ιατρικο σκοπο (Κε µενο που

Διαβάστε περισσότερα

Το Γρ μμα του Τόπου TOΠΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010. Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία. Aφιέρωμα

Το Γρ μμα του Τόπου TOΠΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010. Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία. Aφιέρωμα ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 Aφιέρωμα Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #4 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ TOΠΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα 3 Του Εκδότη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6867 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΟΙΚ. 494 Καθορισμός εισοδηματικών και περιουσιακών στοιχείων των δικαιούχων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τον χρόνο υποβολής τους,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Αιολική Ενέργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης Περίοδος Α Ιούλιος Οκτώβριος 2013 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 326 Μάρτιος 2013 Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ρχιεπίσκοπος ερώνυµος κατά µήνα

Διαβάστε περισσότερα

Το Γρ μμα του Τόπου ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010. Παιγνιογραφία / Παραμυθογραφία. Aφιέρωμα

Το Γρ μμα του Τόπου ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010. Παιγνιογραφία / Παραμυθογραφία. Aφιέρωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Aφιέρωμα Παιγνιογραφία / Παραμυθογραφία ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #5 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα 3 Παιγνιογραφ

Διαβάστε περισσότερα

9. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μέχρι την 23/03/2015 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διοργανώτριας επί της Λεωφ. Πεντέλης αρ. 73,Χαλάνδρι, παρουσία

9. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μέχρι την 23/03/2015 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διοργανώτριας επί της Λεωφ. Πεντέλης αρ. 73,Χαλάνδρι, παρουσία ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 19 Ιανουαριου στις 13:00 π.μ. 1. H Εταιρεία με την επωνυμία «ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΕΠΕ» που εδρεύει στo Χαλάνδρι, Λ.Πεντέλης 73 και εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικ ς θεωρ ες εν δρ σει. Εννοιολογικός και ιδεολογικός μετασχηματισμός

Κοινωνικ ς θεωρ ες εν δρ σει. Εννοιολογικός και ιδεολογικός μετασχηματισμός Κοινωνικ ς θεωρ ες εν δρ σει Εννοιολογικός και ιδεολογικός μετασχηματισμός ιόρθωση: Μαρ α Αποστολοπούλου Ηλ. επεξεργασ α: Μαρ α Παπαδ κη Εξ φυλλο: ΜΟΤΙΒΟ Α.Ε. 2010 Εκδόσεις Τόπος & Αντ νης Γεωργούλας [Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ Ôïõ Ó ç (ÔÈ) ÊáñáÀ óêïõ Äçìçôñßïõ EPIMELEIA SPA/TEP ÅðéëåãìÝíá êåöüëáéá áðü ôü ìüëéò åêäïèýí âéâëßï ôïõ ÉåñïìïíÜ ïõ ÉóáÜê

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστ ριο Αργυροχρυσοχοΐας Σεραφε Π. Σεφερι δη & Αντων ου Ι. Καρα ιχ λη: τα εργαλε α

Εργαστ ριο Αργυροχρυσοχοΐας Σεραφε Π. Σεφερι δη & Αντων ου Ι. Καρα ιχ λη: τα εργαλε α Εργαστ ριο Αργυροχρυσοχοΐας Σεραφε Π. Σεφερι δη & Αντων ου Ι. Καρα ιχ λη: τα εργαλε α Τα κατ λληλα και καλοδιατηρη να εργαλε α βοηθο ν πολ τον τεχν τη για το γρ γορο και καλ τελε ω α των αντικει νων που

Διαβάστε περισσότερα