ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ"

Transcript

1 ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΛ: , 186, 187 FAX: ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ: Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Δήμος μας, πιστός στο καλοκαιρινό ραντεβού του, προγραμμάτισε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Ιουνίου και Ιουλίου, οι οποίες περιλαμβάνουν ποιοτικές καλλιτεχνικές βραδιές, με καταξιωμένους καλλιτέχνες και επιλεγμένα μουσικά, θεατρικά και χορευτικά σχήματα. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο μαγευτικό περιβάλλον του ανακαινισμένου πλήρως κηποθέατρου μας, θέσεων, (οδός Κορυτσάς, 6 η στάση Παπάγου), όπου η δροσιά και το πράσινο, σε συνδυασμό με την αισθητική και το στίγμα της κάθε παράστασης, αποτελούν εγγύηση για μια ευχάριστη βραδιά. Ζ Μπάληα ηνπ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ «Μνπζηθέο θαη ηξαγνχδηα πνπ επηκέλνπλ» Μηα πξνζθνξά ηνπ Πνιεκηθνύ Ναπηηθνύ ζην Δήκν Παπάγνπ-Χνιαξγνύ, ελδεηθηηθή ησλ ηδηαηηέξσλ δεζκώλ ηνπο. 16 Ηνπλίνπ Κπξηαθή Τξαγνύδηα πνπ όινη καο αγαπήζακε θαη ζηγνηξαγνπδήζακε, όπσο "πνύ παο ρσξίο αγάπε", " έλαο νπξαλόο κε η' άζηξα", "Τδακάηθα" θαη πνπ ηα πξσηναθνύζακε κέζα από ηηο αμέραζηεο ηαηλίεο ηνπ Ειιεληθνύ θηλεκαηνγξάθνπ, αλαβηώλνπλ ζε έλα δίσξν κνπζηθό πξόγξακκα πνπ ζα ζπκίζεη ζε όινπο καο ηελ αμέραζηε επνρή ηνπ Ειιεληθνύ θηλεκαηνγξάθνπ. Ώπα έναπξηρ: Είζοδορ Ελεύθεπη

2 πλαπιία ησλ ΝΗΚΟΤ ΠΟΡΣΟΚΑΛΟΓΛΟΤ-ΦΗΛΗΠΠΟΤ ΠΛΗΑΣΗΚΑ 17 Ηνπλίνπ Μαδί ηνπο ζπλ-πξάηηνπλ νη: θνληξακπάζν-θσλεηηθά Μηράιεο Καιθάλεο, πιήθηξα-αθνξληεόλ Γηψξγνο Θενδσξφπνπινο, βηνιί-θσλεηηθά Μηράιεο Βξέηηαο, ηύκπαλα-θξνπζηά-θσλεηηθά Αιέμεο Απνζηνιάθεο, ερνιεςία Νίθνο Παππάο, θσηηζκνί Πεξηθιήο Μαζηέιιεο. «ΏΡΑ ΑΝΑΥΧΡΖΖ 21:10» Υνξεπηηθή παξάζηαζε Ώπα έναπξηρ: Είζοδορ (ζηο ηαμείο): 14 Πποπώληζη: Ηνπλίνπ Η ζρνιή ρνξνύ ηεο Μαξίαο De Petrillo-Βαξιάκνπ γηνξηάδεη ηα 35 ρξόληα ιεηηνπξγίαο ηεο, παξνπζηάδνληαο κηα ρνξεπηηθή παξάζηαζε. «ΥΟΡΧΓΗΑ ΚΑΠΖ» ΓΗΟΡΣΖ ΜΟΤΗΚΖ Ώπα έναπξηρ: Γενική Είζοδορ: Ioπλίνπ Πέκπηε Ο Δεκνηηθόο Οξγαληζκόο Κνηλσληθήο Μέξηκλαο & Πξνζρνιηθήο Αγσγήο δηνξγαλώλεη εθδήισζε αθηεξσκέλε ζηελ Παγθόζκηα Ηκέξα Μνπζηθήο. Σπκκεηέρνπλ ε ζνιίζη πηάλνπ Μηκή Ρνπθνγάιε, ε ρνξσδία ΚΑΠΖ, ην κνπζηθό ζύλνιν ΑΡΗΧΝ, θαζώο θαη πιεηάδα αμηόινγσλ κνπζηθώλ. Δηεύζπλζε ρνξσδίαο: Καηεξίλα Μάζθα Μνπζηθή επηκέιεηα: Μηκή Ρνπθνγάιε ΟΡΥΖΣΡΑ ΤΓΥΡΟΝΖ ΜΟΤΗΚΖ ΣΖ ΔΡΣ Ώπα έναπξηρ: Eίζοδορ Ελεύθεπη 21 Ηνπλίνπ Παξαζθεπή Η Οξρήζηξα χγρξνλεο Μνπζηθήο ηεο ΔΡΣ θαη ην θνπηληέην TANGartO ζα καο κεηαθέξνπλ ζηνλ ζπγθηλεζηαθό θόζκν ησλ tangos κε ζπνπδαία έξγα ηνπ Astor Piazzolla, θάλνληαο παξάιιεια αλαθνξά θαη ζηνπο κεγάινπο «δαζθάινπο» ηνπ είδνπο: Horacio Salgan, Mariano Mores, Edgardo Donato, Osvaldo Pugliese θ.α. Τν quinteto TANGartO απνηεινύλ νη κνπζηθνί: Λεπηέξεο Γξίβαο κπαληνλεόλ, Γηψξγνο Παλαγησηφπνπινο βηνιί, Θσκάο Κνληνγεψξγεο πηάλν, Αξηζηείδεο Υαηδεζηαχξνπ θηζάξα, Γηψξγνο Αξλήο θνληξακπάζν. Δηεπζύλεη ν Μίιηνο Λνγηάδεο. Τξαγνπδνύλ ε Αξγεληίλα Natalia Soledad Petsalis θαη ε Θεζζαινληθηά Μφξθσ Σζατξέιε. Eίζοδορ Ελεύθεπη

3 «ΑΝΣΡΔ ΔΣΟΗΜΟΗ ΓΗΑ ΟΛΑ» ησλ Anthony McCarten & Stephen Sinclair Απφ ην «Texnis Οξγάλσζε Θεάκαηνο» 24 Ηνπλίνπ Απόδνζε-ζθελνζεζία Θαλάζεο Παπαζαλαζίνπ-Μηράιεο Ρέππαο, ζθεληθά Μαίξε Σζαγθάξε, θνζηνύκηα Έβειπλ ηνχπε, ρνξνγξαθίεο Διπίδα Νίλνπ- Θαλάζεο Γηαλλαθφπνπινο, ζρεδηαζκόο θσηηζκώλ Υξήζηνο Σδηφγθαο. Με ηνπο Πελειφπε Αλαζηαζνπνχινπ, Κψζηα Δπξππηψηε, Σφλπ Γεκεηξίνπ, Κψζηα Κφθια, Δπαγγειία Μνπκνχξε, Γηάλλε Σζηκηηζέιε, Μαξία Φηιίππνπ, Μάλν Ησάλλνπ, Μαίξε ηαπξαθέιιε, Νίθε Λάκε. Είζοδορ: 19 Κάπηα Δημόηη-Άνεπγοι-Μαθηηικό-Φοιηηηικό: 15 ΔΚΓΖΛΧΖ ηνπ ζπιιφγνπ Φίισλ Αηφκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο ζε Τπνζηεξηδφκελε Γηαβίσζε «ΑΓΑΠΖ ΚΑΗ ΦΡΟΝΣΗΓΑ» γηα ηνλ ζπλζέηε ΣΑΤΡΟ ΚΟΤΓΗΟΤΜΣΕΖ 26 Ηνπλίνπ Tεηάξηε Τξαγνύδηα ηνπ ζα εξκελεύζνπλ νη: Αγλή, Γηψξγνο Γεξνιπκάηνο, Γηάλλεο Θσκφπνπινο, Ληδέηα Νηθνιάνπ, Διέλε Ρνδά, Πέξζα έξγε, Κψζηαο θφλδξαο, Μπάκπεο Σζέξηνο, Διέλε Φηιίλε, Λάθεο Υαιθηάο, Κσζηήο Υξήζηνπ. Σπκκεηέρεη ε νξρήζηξα ηνπ Γήκνπ Υαιαλδξίνπ. Τα έζνδα ηεο εθδήισζεο ζα δηαηεζνύλ ζην Σύιινγν Γνλέσλ Κεδεκόλσλ θαη Φίισλ αηόκσλ κε Εηδηθέο Αλάγθεο «ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗ». 28 Ηνπλίνπ Παξαζθεπή & 29 Ηνπλίνπ άββαην «Ζ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ ΠΑΡΑΣΑΖ» Μηνχδηθαι Απφ ηo 1 ν Λχθεην Υνιαξγνχ Ώπα έναπξηρ: Γενική Είζοδορ: 15 Πξόθεηηαη γηα ην θαηλνύξην έξγν ηνπ Γηνλχζε Κνξηαλίηε. Σθελνζεζία θαη θαιιηηερληθή επηκέιεηα Υξήζηνο Ξεξνγηάλλεο, ρνξνγξαθίεο Καηεξίλα Βνχιγαξε, ζθεληθά θαη θνπζηνύκηα Μαξία Φηιίπνπ. Ώπα έναπξηρ:21.00 Γενική Είζοδορ: 5

4 «ΑΗΧΠΟ! ΚΑΣΗ ΘΔΛΔΗ ΝΑ ΜΑ ΠΔΗ» ηεο Κάξκελ Ρνπγγέξε Παηδηθή παξάζηαζε Απφ ηελ «Κηβσηφ» Γηψξγνπ Φξαηδεζθάθε 30 Ηνπλίνπ Κπξηαθή Κείκελν - ζθελνζεζία Κάξκελ Ρνπγγέξε, ζθεληθό-θνζηνύκηα Υξηζηίλα Κνπινπκπή, κνπζηθή ηέθαλνο Βαξειάο, ζηίρνη Αλδξέαο Κνπινπκπήο, θίλεζε-ρνξνγξαθία Πέηξνο Γάιιηαο, θσηηζκνί Υξηζηίλα Θαλάζνπια, βνεζνί ζθελνζέηε Υξηζηίλα Κνπινπκπή, Κνξαιία Σζφγθα. Με ηνπο Υξηζηίλα Κνπινπκπή, Αιέμαλδξν Κνκπφγησξγα, Θνδσξή Δπζηξαηηάδε, Γηψξγν Γεξσλπκάθε, Κνξαιία Σζφγθα, Μαξηαιέλα Ρνδάθε. «ΓΔΝ ΒΛΔΠΧ, ΓΔΝΑΚΟΤΧ, ΓΔΝ ΜΗΛΑΧ» Απφ ηηο «Θεαηξηθέο επηρεηξήζεηο Γεκήηξε Μαξνζνχιε» Γενική Είζοδορ: 10 1 Ηνπιίνπ Κείκελν Γηψξγνο Θενδνζηάδεο, ζθελνζεζία Υξήζηνο Υαηδεπαλαγηψηεο, Επηκέιεηα θεηκέλνπ Υξήζηνο Υαηδεπαλαγηψηεο, Γεκήηξεο Καληάο, κνπζηθή επηκέιεηα Υξήζηνο Υαηδεπαλαγηψηεο, βνεζόο ζθελνζέηε Γεκήηξεο Καληάο. Με ηνπο πχξν Πνχιε, Κψζηα Απνζηνιάθε, πχξν παληίδα, Γήκεηξα ηνγηάλλε. Είζοδορ: 15 Κάπηα Δημόηη-Παιδικό-Φοιηηηικό: 12 «Ζ ΔΞΟΤΑΛΗΚΖ ΕΧΖ ΣΟΤ Κνπ ΚΑΗ ΣΖ Καο ΠΑΠΑΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ» ηεο Γήκεηξαο Παπαδνπνχινπ Απφ ηελ «Culture Factory A.E» 5 Ηνπιίνπ Παξαζθεπή Σθελνζεζία Γήκεηξα Παπαδνπνχινπ, Αγγειίηα Σζνχγθνπ, ζθεληθά Γηάλλεο Μνπξίθεο, θσηηζκνί Διεπζεξία Νηεθψ, βίληεν Αληψλεο Γειαπφξηαο, θαιιηηερληθή δηεύζπλζε Φξφζσ Ράιιε. Με ηνπο Γηάλλε Ενπγαλέιε, Σδφπο Δπείδε, Γεξάζηκν θηαδαξέζε. «Ο ΟΡΔΣΖ ΚΑΗ Ο ΚΤΛΟ» ηεο Ναλάο Νηθνιάνπ Παηδηθή Παξάζηαζε Απφ ηνλ «Θίαζν 81» Είζοδορ: 19 Μαθηηικό-Φοιηηηικό:16 Άνεπγοι-Πολύηεκνοι-Σύλλογοι: 13 7 Ηνπιίνπ Κπξηαθή Κείκελν-ζηίρνη Ναλά Νηθνιάνπ, ζθελνζεζία Πειαγία Αγγειίδνπ, κνπζηθή Κσλ/λνο Κσηνχιαο, ζθεληθά-θνζηνύκηα Λακπξηλή Καξδάξα, ρνξνγξαθίεο Αξεηή Μψθαιε, ζθελνζεζία θηλεκ/ώλ ζθελώλ Γηάλλεο Λαπαηάο. Με ηνπο Οξέζηε Σξίθα, Πέηξν Μπνπζνπιφπνπιν, Θνδσξή Αλησληάδε, Μπξηέιια Κνπξεληή. Φηιηθή ζπκκεηνρή: Κψζηαο Καδάθνο Ώπα έναπξηρ: Γενική Είζοδορ: 10

5 «ΣΡΧΑΓΔ» ηνπ Δπξηπίδε Απφ ην «Γηάρξνλν Θέαηξν» 8 Ηνπιίνπ Δηαζθεπή-απόδνζε Αιέμεο Μίγθαο ζθεληθά Εαραξίαο Ρφραο, θνζηνύκηα Υάξεο επεληδήο, ρνξνγξαθίεο Jimmy G. Kalis, θσηηζκνί Γηψξγνο Γαλεζήο, κνπζηθή Λαπξέληεο Μαραηξίηζαο. Με ηνπο: Μαίξε Βηδάιε, Οδπζζέα ηακνχιε, Νίηα Παγψλε, Διέλε Ρνδά. «ΣΑΞΗΓΔΤΟΝΣΑ ΣΟ ΜΑΓΗΚΟ ΑΤΛΟ» Παξάζηαζε φπεξαο Απφ ηελ «CUORE PER ARTE» Γενική Είζοδορ:10 10 Ηνπιίνπ Μνπζηθή δηεύζπλζε Αλδξέαο Σζειίθαο, ζθελνζεζία θσηηζκνί Ίσλ Κεζνχιεο, δηαζθεπή θεηκέλνπ κεηάθξαζε ππεξηίηισλ Καιιηφπε Όληξευ Βαζηιείνπ, ζθεληθά Γηψξγνο Κνιηφο, θνζηνύκηα Απγή Γειέγθα, κνπζηθή πξνεηνηκαζία κνλσδώλ Γηάλλεο Σζαλαθαιηψηεο, κεηαγξαθή κνπζηθήο Christian Boesch. Με ηνπο Αληψλε Κνξσλαίν, Εαθείξε Κνπηειηέξε, Μαξηάλλα Μαλζφια, Γηάλλε Φίιηα, Μπξζίλε Μαξγαξίηε, Θνδσξή Μσξαΐηε, Πέηξν Μαγνπιά, Κάηηα Πάζρνπ, Φίιηππν Γειαηφια. Με ηε ζύκπξαμε ηεο Οξρήζηξαο ηνπ Κέληξνπ Διιεληθήο Μνπζηθήο ΖΜΔΗΧΖ: Θα εκθαλίδνληαη ειιεληθνί ππέξηηηινη. «ΑΓΑΜΔΜΝΧΝ» ηνπ Αηζρχινπ Απφ ηνλ Θεαηξηθφ νξγαληζκφ «Αηρκή» Είζοδορ:18 Πποπώληζη: 15 Κάπηα Δημόηη-Άνεπγοι-ΑΜΕΑ- Παιδικό-Φοιηηηικό:12 11 Ηνπιίνπ Πέκπηε Σθελνζεζία Γηάλλεο Νηθνιαΐδεο, κνπζηθή Μηράιεο Γιπληαδάθεο, ζθεληθά Μηράιεο Αγγειάθεο, θνζηνύκηα Όιγα ρνηλά, θσηηζκνί ηέθαλνο Κνκηαλφο, βνεζόο ζθελνζέηε πχξνο Κσλζηαληνχιαο Με ηνπο Φσηεηλή Φηινζφθνπ, Εαραξία Ρφρα, Υξήζην Καλέιιε, Γηάλλε Νηθνιαΐδε, Γαλάε Καιαρψξα, Κψζηα Κιάδε, θ.α. Ώπα έναπξηρ: Είζοδορ: 15 Κάπηα Δημόηη- Άνεπγοι-Παιδικό-Φοιηηηικό:10

6 «ΔΝΑ ΔΥΘΡΟ ΣΟΤ ΛΑΟΤ» ηνπ Δξξίθνπ Ίςελ Απφ ηηο «Μνξθέο Έθθξαζεο» 13 Ηνπιίνπ άββαην Σθελνζεζία Θσκάο Κηλδχλεο, ζθελνγξαθία-ελδπκαηνινγία Θενδφζεο Γαπιφο, κνπζηθή Γεκήηξεο Παιαηνγηάλλεο, βνεζόο ζθελνζέηε Αξγπξψ Γεκαθέα. Με ηνπο Θσκά Κηλδχλε, Βχξσλα Κνιάζε, Γεκήηξε Παιαηνρσξίηε, Γηάλλε Σζηψκνπ, Κψζηα Καπεηάλην, Μαλψιε Γεξαπεηξίηε, Βιαζία Βεξβέξε, Νάλζπ Κιακπάηζα, Οξέζηε Κηλδχλε, Νηθφια ππξφπνπιν. «ΣΖ ΜΑΝΣΡΑ ΣΟΤ ΑΣΣΗΚ» Μνπζηθνζεαηξηθή παξάζηαζε Απφ ην Θέαηξν «Θπκέιε» Έιιεο Βνδηθηάδνπ Είζοδορ: 15 Εκπηωηικό κοςπόνι-πποπώληζη: 10 Κάπηα Δημόηη-Άνεπγοι- Πολύηεκνοι- Παιδικό-Φοιηηηικό-Σςνηαξιούσοι: Ηνπιίνπ Κείκελα Λφξλα Κνχηζε, ζθελνζεζία Έιιε Βνδηθηάδνπ, ζθεληθά Κψζηαο Εσγξαθφπνπινο, θνζηνύκηα Έιζα Βψθνπ, επηκέιεηα & κνληάδ βίληεν & νπηηθνύ πιηθνύ Νίθνο Μαπξνκκάηεο. Εξκελεύεη ε Λφξλα. Σην πηάλν & ηξαγνύδη ν Μαξίλνο Κσζηφπνπινο. Σην ξόιν ηνπ Αηηίθ ν Κσλζηαληίλνο Μπάδαο. Είζοδορ: 10 Γκποςπ (από 20 άηομα και πάνω): 8 «ΔΠΗΘΔΧΡΖΣΖ» ηνπ Νηθνιάη Γθφγθνι Απφ ην «Θέαηξν Αθξνπφι» & ην «ΓΖ.ΠΔ.ΘΔ Βέξνηαο» 17 Ηνπιίνπ Απόδνζε-ζθελνζεζία πχξνο Α. Δπαγγειάηνο, ζθεληθά Γηψξγνο Πάηζαο, θνζηνύκηα Γηάλλεο Μεηδηθψθ, κνπζηθή Γηάλλεο Αλαζηαζφπνπινο, βνεζνί ζθελνζέηε Παλαγηψηεο Μηραιφπνπινο, Υξηζηηάλα Μαληδνπξάλε. Με ηνπο Κσλ/λν Μαξθνπιάθε, Γηψξγν Αξκέλε, Αξηέηηα Μνπηνχζε, Μηράιε Μεηξνχζε, Γαλάε θηάδε, Θφδσξν Καηζαθάδν, Γηψξγν Φπρνγηφ, Θαλάζε Κνπξιακπά, Κψζηα Κσξνλαίν, Κσλ/λν Γαβαιά, Βαγγέιε Φσκά, Θσκά Γθαγθά, Γηψξγν Μπνχγν. Είζοδορ: 18 Άνεπγοι-Πολύηεκνοι-ΑΜΕΑ-Μαθηηικό-Φοιηηηικό: 14 «FLAMENCO ALCHEMY» Υνξφο Flamenco ππφ ηνπο ήρνπο ηεο Οξρεζηξηθήο Μνπζηθήο Απφ ηε «DAY AFTER» 18 Ioπιίνπ Πέκπηε Σύλζεζε-θηζάξα Υξήζηνο Σδηθάθεο, ρνξνγξαθία Oscar de los Reyes, Διέλε Γηαλλνπνχινπ, νξρήζηξα εγρόξδσλ «Intrarti», ελνξρήζηξσζε Μηράιεο Σξαπιφο, κνπζηθή δηεύζπλζε Νίθνο Υαιηάζζαο. Είζοδορ: 12 Πποπώληζη: 10 Κάπηα Δημόηη-Άνεπγοι- Φοιηηηικό-Σςνηαξιούσοι: 8

7 «CAVEMAN» ηνπ Rob Becker Απφ ηνλ Θεαηξηθφ νξγαληζκφ «Coronet» & «Mogul Theater» 20 Ηνπιίνπ άββαην 22 Ηνπιίνπ Δηαζθεπή Αλαζηαζία Παπαζηάζε ζθελνζεζία Βιαδίκεξνο Κπξηαθίδεο, ζθεληθά Δηξήλε Παγψλε, κνπζηθή Πάλνο Φνξηνχλαο. Με ηνλ Εήζε Ρνχκπν. «ΣΟ ΓΑΛΑ» ηνπ Βαζίιε Καηζηθνλνχξε Απφ ηνλ Θεαηξηθφ Οξγαληζκφ Μεηαμνπξγείν. Ώπα έναπξηρ:21.30 Είζοδορ: 18 Κάπηα Δημόηη-Άνεπγοι-Φοιηηηικό- Άνω ηων 65: 15 Μαθηηικό:12 Σθελνζεζία Άλλα Βαγελά, ζθελνγξαθία Γηάλλεο Βάκβνπξαο, θσηηζκνί Αιέθνο Αλαζηαζίνπ, κνπζηθή επηκέιεηα Άλλα Βαγελά. Με ηνπο Άλλα Βαγελά, Λεπηέξε Γεκεξφπνπινο, Βαζίιε Παιαηνιφγν, Καηεξίλα Θενράξε. Ώπα έναπξηρ: Είζοδορ: 17 Κάπηα Δημόηη-Μαθηηικό (άνω ηων 12 εηών)-φοιηηηικό- Σςνηαξιούσοι (άνω ηων 65 εηών)-πολύηεκνοι: 12 «ΔΛΔΝΖ» ηνπ Δπξηπίδε Απφ ην ΓΖ.ΠΔ.ΘΔ Καιακάηαο - ΓΖ.ΠΔ.ΘΔ Αγξηλίνπ 24 Ηνπιίνπ Μεηάθξαζε Γεκήηξεο Γεκεηξηάδεο, ζθελνζεζία Βαζίιεο Νηθνιαΐδεο, ζθεληθά-θνζηνύκηα Νίθνο αξηδάθεο, κνπζηθή Νίθνο Ξαλζνχιεο, ρνξνγξαθία Αγγειηθή ηειιάηνπ, θσηηζκνί Διεπζεξία Νηεθψ. Με ηνπο Πέκε Ενχλε, Αληψλε Καθεηδφπνπιν, Νίθν Αξβαλίηε, Αληψλε Καξπζηηλφ, Νίθε Παιιεθαξάθε, Γηάλλε Κνηζαξίλε, Γηψξγν Σζαπφγηα, Δπγελία Μαξαγθνχ, Δχα Κάξηζαθια, θ.α. «Ο ΓΤΡΟ ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ Δ 80 ΖΜΔΡΔ» Παηδηθή παξάζηαζε Απφ ηελ «Παηδηθή ζθελή Γηάλλε Υξηζηφπνπινπ» Είζοδορ: 15 Παιδιά (άνω ηων 6 εηών)- Μαθηηικό-Φοιηηηικό: 12 Άνεπγοι: Ηνπιίνπ Πέκπηε Θεαηξηθή απόδνζε Γηάλλεο Γειεγηάλλεο, ζθελνζεζία - κνπζηθή Κψζηαο Γάθεο, θνζηνύκηα ήιηα Γεκίξε, θηλεζηνινγία Έιελα Γεξνδήκνπ, ζθελνγξαθία Παλαγηψηα Κνθθφξνπ, θαηαζθεπέο ζθεληθώλ Παλαγηψηεο Νηθνινχ. Με ηνπο Κιείην Κσκνδίθε, Βαζηιηθή Κνπινπκπή, Κψζηα Κνπλέια, Καηεξίλα Κνπηνχγθνπ, Γηψξγν Κξήην, Ησάλλα Παπαθσλζηαληίλνπ. Ώπα έναπξηρ: Είζοδορ (Ενήλικερ): 10 Παιδιά: 8

8 «ΟΗ ΥΑΛΑΟΥΧΡΖΓΔ» ηνπ Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε Πνιηηηθή θσκσδία 27 Ηνπιίνπ άββαην 29 Ηνπιίνπ Σθελνζεζία Κψζηαο Παπαθσλζηαληίλνπ, ζθεληθά-θνζηνύκηα Λπδία Κνληνγηψξγε, κνπζηθή Θνδσξήο Οηθνλφκνπ, ζρεδηαζκόο θσηηζκώλ Διίδα Αιεμαλδξνπνχινπ, επηκέιεηα θίλεζεο Μαξγαξίηα Σξίθθα, θσηνγξαθίεο Studio 112, ζρεδηαζκόο πξνσζεηηθνύ πιηθνύ Υξήζηνο Αηδηλάο. Με ηνπο Διηζζαίν Βιάρν, Παχιν Δκκαλνπειίδε, Θνδσξή Θενδσξίδε, Ρνδακάιηα Κπξίνπ, Αγγειηθή Μαξίλνπ, Κψζηα Παπαθσλζηαληίλνπ, Παλαγηψηε νχιε. Είζοδορ: 10 Κάπηα Δημόηη-Μαθηηικό-Φοιηηηικό-Άνεπγοι: 8 «ΑΠΟ ΣΟΝ ΜΑΓΗΚΟ ΑΤΛΟ ΣΟΝ ΠΡΟΜΖΘΔΑ» Απφ ηνλ νξγαληζκφ Διιελνακεξηθάληθν θέληξν ησλ ηερλψλ Άξηεο θαη ληνπέηα από όπεξεο, νπεξέηεο, κηνύδηθαι θαη ηξαγνύδηα δηάζεκσλ ζπλζεηώλ. Σθελνζεζία Βαζίιεο Αζεκαθφπνπινο, ζθεληθά-θνζηνύκηα Διιελνακεξηθάληθν Κέληξν ησλ Σερλψλ. Μπάζνο Βαζίιεο Αζεκαθφπνπινο, ζνπξάλν Διέλε Παλαγησηνπνχινπ, κέηδν Φσηεηλή Αζαλαζάθε, ηελόξνο Υξήζηνο Γειεδψλαο, πηάλν Βηβή Κιεηζνχξα, ζαμόθσλν ηάζεο Μαπξνκκάηεο. «ΦΑΤΣΑ» ηνπ Μπνζη Απφ ην «Θεζζαιηθφ Θέαηξν»-ΓΖ.ΠΔ.ΘΔ Λάξηζαο Ώπα έναπξηρ:21.00 Γενική Είζοδορ: 5 31 Ηνπιίνπ Σθελνζεζία Κψζηαο Σζηάλνο, ζθεληθό Θάλνο Καξψλεο, κνπζηθή θαη ηξαγνύδηα πχξνο Καβαιηεξάηνο Με ηνπο Νηθνιέηηα Βιαβηαλνχ, ηαχξν Νηθνιαΐδε, Πάλν ηαζαθφπνπιν, Μαίξε ανπζνπνχινπ, Βαζίιε Γηαβξή, Υάξε Φιένπξα, Ζιία Μπέξκπεξε. Είζοδορ: 10 Κάπηα Δημόηη-Άνεπγοι-Μαθηηικό-Φοιηηηικό: 8 Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε - Π Ρ Ο Π Ω Λ Η Η Ε Ι Ι Σ Η Ρ Ι Ω Ν : Γραφείο Φεστιβάλ: Αναστάσεως 90, Τηλ ,186 εργάσιμες ημέρες και ώρες. Κατάστημα ΔΑΝΑΟ: Μεσογείων Χολαργός, Τηλ &3 - εργάσιμες ημέρες και ώρες. Σαμείο Θεάτροu: Οδός Κορυτσάς, 6 η στάση λεωφορείου Παπάγου, Τηλ , την ημέρα της παραστάσεως από τις 6:30μ.μ. Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Η Αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Βασίλειος Ξύδης Βάνα Ρετσινιά-Γιαννακοπούλου