ΣειράEasiCool 6-60kW.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣειράEasiCool 6-60kW. www.airedale.com"

Transcript

1 Σ 6-60kW Τπφρμ ΕσάσπωώInternet Χώρπσώ «Κθρ» ώρ Σθμμωπωώ Ερσρ

2 Σ Πρδ ρφ Ηπρόσφ π μ σ σ δ ά ω π ρω δ μρφώσ μμ ώσ θόρ β ύ σ άσ σ. ΤEasiCool σθ σδ ρ μ όμ π ρ βά ρ βύ μ μ ρό ρδ όό. Τσ ω σμπ ω ώ μ σ ώψπόδσ, σ δά μ πρσ ά π μ ρ μ σφ μ ό ρδ δπά ύ ω μ μ σ άρ σ π ό π. Η σ δ ρσ ώρωψ όπ πόδσ π σ σ σ ά. Ησ δ σ EasiCool π ρ μβά ω ρ όπ σ μ π σθ ά σ ό όρ ρ άά μπ, π ρ π πρσ ρσπό μπρό μμ σ ρόω π ρ π πρπρόσβσ ωμ άδωπ ρ μ ρ ά 360 π θ ώρσπ μ σω φ ρ ώ μμ ώ. Τππ μ ρ ρ σ ά ωρ σμ όπω μ σ ρ άμ σ σύ, δ βάσ ω μ σ ρω, (μ Β/DF6-25), δ δμσ μπ σ σό σ ρά AireTro nix μ φ π σσμπύ ωσρ ύ σ σ πρώ ρμμ ρά. Ηδ μρφώσ μ σ μ μ σ ρά π πρόσθ ω π ώ σφ ό πάρ μ μ άδ άθ φρμ. Ησ ράπ ρ μβά βδμ μάδ DX (39 ρόψ 38 δρόψ ) ρ ά σσ ρ μάδ CW (μσ ρύ) μ πδόσ π μ πό5kw ω60kw σωμ ώ πρ ρ μ (θ ρμ σύ ρσ) μ άδ μ μό ρ ψύ. Μ EasiCool δ θ σ μσ ύπ upflow downflow Upf low Downf low Τ άρρ σ ά Σ δ σμ β σ π μ R410A 6kW ω60kw μσ ψ πόδσ(dx, WC and CW) 76 DX (38AC 38WC) 34 CW μ μ άδω 6 Μ θ(6-10, 13-17, 22-25, 26-31, 35-45, 50-60) Μύψ ύ ώμ μ ό άμ Πρμ Airetronix Δ δμ σμπ σ δ θ σ μ ύ ρπόδσσμ ρ όφρ Α μ σ ρ άμ σσύ μ μπρσθ π ρύ (Μ 626 μό) Πρ ρ ά μ σ ρ ρ ύ ρec Δ μρφώσ μ σ πρ ρ ό βώ πρσ ω Χμόόσ άσ σ Χμόθρβ Α ύρσ Πρπ ρ μ ρ πρόσβσ360 Επ άψ σ μδρόφ ό Typi ca l Ap pl ic at io ns Computer rooms Σ δ1 Pa g e 2 Clean rooms V6-26 DF6-26

3 Σ Χρ ρ σ ά π σμό Χρ ρ σ ά π σμό όμσ ρ Σ δ σμ β σ π μ R410A, πρσφ ρψ πόδσ μό ρ πσό ψ ύμ σ σμφω μ πρδ ρφ F Gas compliance Δ δμ σμπ σ ψύ δύ σ δ ωdx σ ρ β ωμ EER ά δ άρ ρ μ ρ ώ φρ ω Α μ σ ρ μ ρ ρ ρ ά όμ (EC fans) σω ρ ω ρ μάδ(πρ ρ ά) AireTronix π ρ π φ μάδω π ρ π ω μσσ μ BMS Ο ρ β β δ όωσπρ μ ρ 30% ύ σσ πόδσ ρ μ ώ π ρ ρω ρ δπά (πρ ρ ά) Ο φ, μ β ό π σ σμπύ ωσ σφ ρ ά πδ ρ ω μ σ ρω ω σμπ ω ώ ώ όρ πρσ ύ σύσ μ ά δ άρ ωμώ π ρ β ώθ ρμ ρσ ώ Λ ρ Hot gas re-heat π θ ρμ μψπόδσ ρύ ρ ά δ άρ φύ ρσρσ μπ ώ θ ρμό π πόά σθ θ πρρ π ό σ σμπ ω (πρ ρ ά) Χμύθρύβ, μ σ ρ μ δρ π δφ ράσμπ ω π σ ά σφω ά β ωμ πδ ό μ ωμ πμπ θρύβ Μ ρύό σύσ μδ ρ σ ρ π ρ σύ μπρ ρ π ω μσσ μ (πρ ρ ά) Α βθμ σμ πόδσσ μπ ω μ ωμ θόρβ, β ωμ ρ πόδσ, μ ωμ ρ δπά ψ π ρ β θ ρμρσ (πρ ρ ά) Θ ρμ σ μ ρ σ άσ π μπρ βθμ σ μ μ σω thyristor ρ Βά π ρ ρ σμύ ρρόφσ πρσφ ρ % μ β σύ πό θ ρμ ρσ σ μ β ά φρ (πρ ρ ά) Έ ρύθμ σ π σ σμπύ ωσπό θό AireTronix ρ ρ π π όπ σ, άσ σ Β σ π μ σ μ σ ώ μ σ πόδσ σφ μ ό ρ όσ άπδ δόμ kw Επ πρόσθ ρρ σ ά Σ μπ μ θ ό ρ σ ρά Ασ μό ωσ30mm σό π ρ σ π πμπ θρύβ π θόρβ ρ Α μ σ ρ άμ σ σ π ρ π ύ ρύθμ σρ ρ ά άσ σ μ ωμ μ άδσδσ ω(μ DF/V 6-25 μό) Ημωμ π ρ β μσ μπ σ ώμ ώ πμπ θρύβ π όθόρ β ρ (μ DF 6-25 μό ) Φω όμ θό μ4 X 20 ρ ρ π ρ π πρσ σ ωδ ύπρόσβσμ μ π όπ ρύθμ σ π θ ώρσόω ω σμ ώπρμ ρω Ε ύ ωμ, σύσ μάμ σ ό ωσ ρ ρ π άσ σ μ ό ρ όσ Γά ψ ύμ σφ ρρσ π π ρ μβά π σ ω σ σ μά ω Φ ρ ρ G4 μ ρσδ ώ ρψπόδσμ μ ό ρ π ώσ π σ 360 πρόσβσμ άδωμ σω ωπρω φ ρ ώπ ρ β μά ω Ημπρσ πρόσβσσό σμ ά ρ μ δ ύ ρρό ρ ό ρ σ ρσ Δ ό μ ωπ, π σθ ά ω π σ ρφρ ρ(upflow μό ) πρσρμσάθ φρμ Ε σωμ ωμ ρ (ρθμ πό θό), πρ ω μύ20%-100% Κάρ πρμ ύρό μ ρωσ μ ρμ ρό ωσφμά ω Η ρ ρ μ ώ ύ μ σ ρω ωσμπ ω ώσ πρθρ σμ ώρ ά δ άρ μ ρ ύ φρμ σθ σθόρβ Ρθμ σ β β δσ Bypass σ άσ σ Δ πύρό, σμπ ωμά ω ρ σμπ ώμ σ Θ ρμσμ ρ σ άσ Α π ύ, δ ρρ πρ ά Επ ρ φάσ ω Πρ άσ ρ ωώ ρ ά σθ μ άδ Α σ βάσ σ ρ Πά σδσω ω σ ρ άπ ώμ Σ δ2

4 Σ Χρ ρ σ ά Σδ σμ β σ π μ R410A Η ρ πό δσ σ β ωθ μ σ ω R41 0A ό σσ ρό ψ όσ σ δρόψ μ σ ρά. Α ό π θ β σ π ό ψ ό ύ ωμσσ δσμόμπρσ π ρ μά ωψ π ό. ΤR410A πρσφ ρ σθ άβ ωμ πόδσ ψθ ρμ ω μό ωμ ωμ ωπ σ ω σπρφύμ σ ύσμπ σ.οσω ώσ π ρ ρ σ σ δ άσ σ ρσμ ρό ρπσό ψ ύμ σ, βθώ πρσρμμ πρό πf-gas compliance. Δ δμσμπ σ scroll Ησ ρσ μπ δ δμ ρμ ύσμπ σ scroll σ μό ψ όύ ωμ. Α δ ά β σ π μ σ σμπ ω σσ θ μ ρ ύφρ, π πρ β ωμ πόδσψύ μμό ρ σόμ σύ μ ύ ρ ρ πόδσ. Α δ ά π ρ π π σδύσ άδ ρ πβθάσ ύ ρρύθμ σ φρ. Β σ π μ μ σ Η "πά δ " σ δ σ μ σ σ ψρύ ρύ σ δά μ ώμ β σ π μ σ δ σ σ ω μ σ π σ ό ψύ. Η σ πό δ ά ρ σ μπ σμ μ, άθ μμά σ μ μμ δ μ μβρά π μ ώ πύ άσ π φ ρύ. Μ π σ ρωμ πθ μ, σ ό ρύ π δμ ρ ύ σ π φά ω σ ω ύ ρ ρ π ύ σ βάσ σ. Τπ σμ ό ρ ρ πδόσ ψύ μπρύ πύ μ ύ ρ πό π π ρ π πρδσ ά ά σ ω. Μ, δ π σ ρωσσ β σ π μ σ δ σ σμ ό EasiCool μπρ πρ ψ πδόσ ψύ σ ρ άσμπ μ θ. Σ δ3 Pa g e 4 Φ άπρ σ ά ρσ Νσμπω R410A μμ σ ρec fans Κθώ σσ μ μ ύ ώμ, ά π π σ δ σ σ π. Τπ σ πό δ μ μ σ ωρά μ σπό ππ μ π σ πόρ πρσφ ρ δ ό πρ σ ρσ πό μπρό ά πρό σβσ360 μπσπώμ μμά. Ησ R410A μπρ σ δ σ μ σμπ ω R410A μ μ σ ρ EC πρ ρ ά όμμ ύ ρπόδσ μό ρ π π δ θρύβ. ΤEasiCool σ δ σ δ ά ρ ρ ψ π σ μ ύθ ρύβ φρμ. Πρ ρ άπάρ δ ό ρ μ ρ σ άθ μ σ.

5 Σ Χρ ρ σ ά Ββ δρύθμ σρρόφσ Ν ρ ρ σ όσ σ, π ββ δρύθμ σ ρρόφσ, π πρσφ ρ μ σμ β ωσσ ρύθμ σ πδ δόμ σ ύόσσύ ρ σμ σμβ όσύσ μμ δ δ μσμπ σ. Η ρ ά όμ ββ δ ρρόφσ μπρ πρσφ ρ ρ β πό 50% ω 100%, ά μ π σ ώρ. Α ρ β σ ύμ θ ρμ ρσ π ά ωπ σμ μ β πσό ψ ύ ρύ σ μ σ. Ηββ δρύθμ σ ρρόφσ π ρ π σ EasiCool δρύσ μ β ωφρ ω σσ μ ρ θμ μρ β πρόμ σ ύσ σ. Γ μ ύμπρω π μ β β δρύθμ σ μ μ πρ π π σ ύμ ρ ω ββ δ. Hot gas re-heat (HGRH) Ό π θ ρμ σ ά δ άρ ρ φύ ρσ μψύ, δ ό hot gas re-heat πρσφ ρ ό ρόππρ ω θ ρμ σ, ά ρσ ρ π θ π ρρ π ό σ σμπ ω. Τθ ρμό ρ ρμμ άθ ψ θ ρμ ρύ ρφύ όπ ράσ πό σ ψύ δ ρσ θ ρμ ρσ δωμ. Τ θ ρμό ρ π ώ μ ύρ ρμμ άθ ψ πά σ σμπ ω. 62% ό ρ άωσ ρ μ HGRH* *Κ άμ σό ρ Power input with HGRH (kw) Power input with electric heating (kw) Α μ θδ θ ρμ σ ά πύ π πδ ά σ ρ θ μ θ ρμ σμ ρ σ άσ μσ ρύ μ π σ θώ δ π θό π πρόσθ ρ π ρ ψ ύύ. Η ρ ββ δ όωσ Απρσφ ρ πρ σ πρ φρ μ άδ, ππ μ θ ρμσ β β δ ό ωσ(tev) δ πρσρμό όμ σό σ θ ρ. Επμ ω, ά σύσ μψύ ρ ά40% 50% πρφρ, δ άσμ μό ρ θ ρμ ρσ π ρ βά πό π ββ δ π μ, ό σμβ TEV πρ π δ θ σ μψπ σ ψ ύμ σ σφ σ ό ψ ύύ. Η δ ρσμ άψ π σσμπύ ωσ πδ σ σμβ άσσ μ. Ηρσ ρ ββ δ όωσ(eev) π ρ π ό ψ ύμ σ όρ μ ρ σμ ρ όφρ μό ρ σ θ π ρ βά μμ ωμ π σσ μπύ ωσ. Μ άσ σμ EEV μ ωσ ψπ σ ψ ύ μ σ πάρ ύ σσ σ σ πόδσμ ρ ύφρ EER ( ρ πόδσ ) μ ρ30%. Τδ άρμμmo llier π πρσ ά δ άβθάσ π σ πώ π ά ύ σσ πδ ό. Evaporating Η ρ ά όμ ρ ρ EC fans Δ ρ σ ρ Γ μ σ δ πόδσ ω μ σ ρω ό σ σω ρ ύόσ ω ρ ύμ μ μ π ρ μ ρ όφ ρ, ρ ά όμ μ σ ρ ά ρσ EC motors π σ δά άσ AC DC μ πό δσ μ ωμ ά ωσ. Οσ μπ δ ρ σ ρ μπρ σ θ πό ρ σ άσ σ ρ όπ πρ σφ ρ π ρ ά ωσ ρ μ σωμ ά ωσ θό.επ πρόσθ μπρ βθμ σ μάρ π ω ώ ρύθμ σμ σω δ ύ π ω ώbms, ά ωσ Σ δ4

6 Σ ράeas ico ol AireTronix controls Ε AireTronix ntrols Oμ άδ EasiCool π σμ μ μ ρ π ρσ, δ θ σ μπό Airedale. Οπ ρωπρ ρμμ όμ σ δ μβσ ά ρ μ σσ μ ψύ π ρ π φ ό πρσρμ όμ ά σ ρ άωσ. Μύ ρ, φ θό ρ σμώ Η σωμ ωμ θό ρ σμώσ πόρ ω μ μά ω, ώρπρσφ ρ μ μ ύ ρ μ ρφ άπ ρ ππρ μ ύ ρ ωσ μό ρ σμώ. Ηθό σ μ ρωσ σφμά ω π ρ π άσ σ ρ μ μ. Βσ ρ θό ρ σμύ: Λ Φω όμ θό LCD Π π ώσσ 1MB FLASH program memory Δ ό πμ ρ σμ Start/Stop μάδ Compressor anti-cycle control Απμρσμ & π σ supervision/integration Airedale BMS Τ σμ όairedale BMS φ πρόρμμbms π σδ σσ μ π π ώμ άδωμ AireTronix σ π ρ σσό ρ ρ σ σύσ μ ρ ύ. Μ πά μ όπ ρ, π ρφρ μπ ρύ σ θύ πμ ρσμ ρύθμ σ24ώρ μ ρσμπ ρ μβ μ σφμά ω, ρ πρρμμά ω ρθμ σ ωθ ρμ ρσ ώ μ πόδσ. pcoweb Ethernet solution Ηάρ pcoweb ά π ω μμ μ άδ EasiCool πώθ μ ρσ π ύintranet δ δ ύ.βσ σμ σ σφ Ethernet TCP/IP μ ρ ρ σ άόπωsnmp, pcoweb δ π δ ά ώδ σμ ό μ ρό ωμδ ό ρό ρύθ μ σθώ ρ μπρρθμ σμ IP address. GSM Γ π ύπ ρ δ σφ μά ωσμ άρ μάδ EasiCool, AireTronix μ πρ π σ μ σ ρ όmodem serial π π ρ π σ δ σ "dual band" GSM. Τ φω ό ύμ ρ ό πρ π μπρ πρρμμ σ π ρ π σφά μ πρωθύ σ ά σμ ό. Οδ ό AireTronix μπ ρ π θ σ π θ δ ύωbms μ ά ωθ πρω ό π ω ώ. Κ ρφωρώ ρ Σμπ σ ώ Ε ρό ρ (μό μ άδ σ δ ) Α σθ ρ θ ρμ ρσ ρσ ( π σ ρφ ρ) Οπ δ σφμά ω Πρσ σ μ ωδ ό Duty/standby operation Ο μ ρ π ρ σ AireTronix μπρύρθμ σ ύ ρ ύρ / φ δρ μ άδ ωρ π σ άπ ω ρ σσ. Μ ρ μάδ EasiCool μπρύ δ ωμ μ ρσ μπ ώ ώδ π ω 2- ω ώ Belden. Σ δ5 Pa g e 6 Airedale Controls π πρόσθ πρ σ Σ δ σ πρ ρμμά ω όω ω σσ μά ωσ σύ σ μ μ σμύ ρθμ σ μ ωσ ρ άωσ. Απμ ρσμ ρ π ά μ ρ σ μ φρμ Υπρ σ μ άπώσόπωσ ρσ, πρ σμό, ρύ θμ σδ ύ π σ Ζω πρ σ άσ ρ π δ σ

7 Σ Τ άχρ ρ σ ά πδόσ Σ δ6

8 Σ Τ άχρ ρ σ ά πδόσ Ορωμύσ ψύ ω Μ πρσ ράψ ώ ρύairedale δ θ σ μ σ μπ ρώσ μ ρύeasicool CW μ πρσ ρά ρόψ ωσμπ ω ώ μ π θ όωσeasicool DX. Ai r Cool ed DX

ΈλεγχοςοθόνηςTFT μετηχρήσηολοκληρωμένου κυκλώματοςπρογραμματιζόμενηςλογικής(fpga)

ΈλεγχοςοθόνηςTFT μετηχρήσηολοκληρωμένου κυκλώματοςπρογραμματιζόμενηςλογικής(fpga) ΑλάδροΤολόΕπδυό ΊδρυμΘσσλοη ΣολήΤολώΕφρμώ ΤμήμΗλροή ΈλοοθόηTFT μηρήσηολοληρωμου υλώμοπρρμμόμηλή(fpga) Φοηή: ΤσμσλουΜωυσή Εσηηή: ΧρήσοΒ. Τ ΚθηηήΕφρμώ Θσσλοη, Ιούο2009 i Ππρομω Ππρομω...ii ΚάλοΕόω...iv Πρληψη...1

Διαβάστε περισσότερα

W E B E D I T I O N Ε Γ Χ Ε Ρ Δ Ο Α Ο Χ Ο

W E B E D I T I O N Ε Γ Χ Ε Ρ Δ Ο Α Ο Χ Ο WEB EDITION Ε ΓΧΕ Ρ Δ Ο Α ΟΧΟ ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Χ Ρ Σ Ο Μ ΠΟ Π Λ Ξ VOLVO π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι ς

Διαβάστε περισσότερα

ι Ο ο ο υμαπ ο δρ υ Δ Σ Ε α ρ κ Κο ωγ κ θ μ δα εργαοιο κριτ ρια επ ογ Ο θρι πι Δ αμ Κ γωγ ε ευκ ρ ε ατ ρτ υε δ υδρ ε γ ρ αγωγ τα ωτ Πρ ια υ δαεφ δ μ ι Πρ ι Θ Ι Περ β γωγ Πο Δ α ε ρ περ βα τ κι Θεμ τω α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO

ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO WEB EDITION Ε ΓΧΕ Ρ Δ Ο Α ΟΧΟ ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Χ Ρ Σ Ο Μ ΠΟ Π Λ Ξ VOLVO π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι ς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO

ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO WEB EDITION Ε ΓΧΕ Ρ Δ Ο Α ΟΧΟ ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Χ Ρ Σ Ο Μ ΠΟ Π Λ Ξ VOLVO π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι ς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥ (Ε.ΚΕ.ΔΙ.)

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥ (Ε.ΚΕ.ΔΙ.) ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 3, 106 75 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210 7295160, 213 2037400 ΦΑΧ 210 7295168 / email: ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Π. 209 Αθήνα, 01/09/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/3/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Με την υπογραφή Βλαχογιάννη

Με την υπογραφή Βλαχογιάννη Σκέψυ πλαή συ... αακύκλωσ ΦΩΝΗ συ Εβδμαδαία πλκή φμρίδα Πάρυ - Απάρυ 67 ΧΡΟΝΙΑ αφρωµέα σ µέρωσ Παρασκυή 5 Μαρίυ 2010 Φύλλ 99 Ές 65 Νέα Πρίδς Ές Ίδρυσς 1945 ΕΠΙ ΠΟΔΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣ γα σωρία υ αύ υ

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν Δ Φ Σ Λλο τξ Ξ μ λτ ΛποΣ ΣοΦ Ι Σ θχ Α λ ψ Ι ξ τξ Φ λ Ξξ τ λ λ Φ ι ξ Λ Ξ Α Α ΑΠ Σ Ξ ε Φ Αε π δ οη λληνι Ι ΙΔ π Ι ι Ι ι ΙΙ ξτ ξ ο Λ Σ δπω ε ναι γ ω τ γενν βη ε στ υα τ ρχδ τ θιτου πρδ Χρι τοδ α δ θρ λ θ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Constant Van Aerschot Director LAFARGE Co-chair Energy Efficiency in Buildings project, WBCSD

Constant Van Aerschot Director LAFARGE Co-chair Energy Efficiency in Buildings project, WBCSD Ενέργεια σ τ α Κ τ ί ρια: Ώ ρα αφ ύ π νισ η ς γ Ε ν ε ρ γ ε κ ά Α ά Κ τ ί ρ Β γ τ η Β σ Α ν ά π τ η ε κ ε µ β ρ ί ο υ Συµπόσιο ια ια ποδ οτ ικ ια Συµβούλιο ΣΕ ια ιώ ιµη υξ Αθήνα 8, 2010 Constant Van Aerschot

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφή Ελλάδα 2014/11/11 09:39

Εγγραφή Ελλάδα 2014/11/11 09:39 Εγγραφή Ελλάδα 1 27 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Other SUNERASER Β.Α. Ι.Σ. Δ.Β. Π.Κ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Σύνολο Σχολείων 1 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΣ, 3ο ΓΕΛ ΑΡΓΟΥΣ DADFFGE R.D. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Σύνολο Σχολείων 1 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ, 1ο

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΓΚΕΪ ΑΝΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ ΓΑΜΗΣΙΑ

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΓΚΕΪ ΑΝΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ ΓΑΜΗΣΙΑ Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΓΚΕΪ ΑΝΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ ΓΑΜΗΣΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ Μη ίσ όσ ρηκός Τ ίσ HIV ρηκός ό σύρφός συ ί θκός δ ί π ύκλ. Δ έχς μό μωπίσς όλ σύηθη μς γκέ σχέσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΓΚΕΪ ΑΝΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ ΓΑΜΗΣΙΑ

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΓΚΕΪ ΑΝΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ ΓΑΜΗΣΙΑ Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΓΚΕΪ ΑΝΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ ΓΑΜΗΣΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ Μη ίσ όσ ρηκός Τ ίσ HIV ρηκός ό σύρφός συ ί θκός δ ί π ύκλ. Δ έχς μό μωπίσς όλ σύηθη μς γκέ σχέσης,

Διαβάστε περισσότερα

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ τθ ι τ τ Υ γ ΥΓ Υ ν ι τ τ Θ ι τ τ ι οι ι τ ρ ι Θ ιξ τ Σ Κ Σ Γ Π ΝΤ Γ Λ λι ΩΝ ΦΑΛΑΙο Ω Δ Α Σκ ΠοΣ ΣΑ Ιδρι ετα Σιυμ τε με τη ε ω υμ α ΠΑΝ ΛΛΗ Ιι Σ Σ Λ ΓΦΣ ΑΓο Λ ΙτΩΝ με δρα τη θη α Σκ π του Συ γ υ ε α βθρ

Διαβάστε περισσότερα

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber 2012 Αειφόρος ΚΚ αα ττ αα σσ κκ ευ ήή Η ππ ροσ έέ γγ γγ ισ ήή ττ ηη ς Lafarge Αθήνα ΜΜ άά ρρ ττ ιι οο ςς 22 00 11 22 DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber Ποιοι ε ί µ α σ τ ε Ρόλος σ τ η δ ι α µ όρ φ ω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ. νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε

21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ. νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε 21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΤΘΑΙΟΥ. νήµη τοῦ Ἁγίου άρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ Ἦχος ι Θε ος Κυ υ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ι ι ου Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Π.Α.Κ.ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΤΟ ΝΟΜΟ: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Äïýêáò Ðáíáãéþôçò

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

μ τα ταμειακι ειπ ξει μ λη γι ι τ και παρακφε Θε α

μ τα ταμειακι ειπ ξει μ λη γι ι τ και παρακφε Θε α Ω Δ Σ Σ ΔΕΛΦ τ τ Σ Δ Σ Π Γ Ω Ω ε Α γ σ Π ΣκΛ Σ γ τη π τ κ Γε κ Συ λευ η Δι ικητικ Συμβ λι κ Μ τα μ λη τ και τ γ ωρι απ ετ αιατα αικ Γε ικη Συ λευαη η δελφ τ μα π απ φα α ηκε α γ ει α ι υγ ατ υ ημ ρα υριακ

Διαβάστε περισσότερα