Χρονολόγηση: Ἀρχές τοῦ 17ου αἰῶνα ιαστάσεις: 1,050 0,635 Προέλευση: Ἱ. Ναός Ἁγ. Ἀντωνίου Σερρῶν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρονολόγηση: Ἀρχές τοῦ 17ου αἰῶνα ιαστάσεις: 1,050 0,635 Προέλευση: Ἱ. Ναός Ἁγ. Ἀντωνίου Σερρῶν"

Transcript

1

2 17. Ο Ἅγιος Βασίλειος Χρονολόγηση: Ἀρχές τοῦ 17ου αἰῶνα ιαστάσεις: 1,050 0,635 Προέλευση: Ἱ. Ναός Ἁγ. Ἀντωνίου Σερρῶν Σέ σκαπτή εἰκόνα δεσπόζει ἡ µορφή τοῦ Ἁγίου Βασιλείου. Εἶναι αὐστηρά µετωπικός καί κρατεῖ µέ τό ἀριστερό χέρι κλειστό εὐαγγέλιο πορτοκαλόχρωµο, λιθοκόσµητο, ἐνῶ οἱ σελίδες του εἶναι λευκές µέ τόνους τριανταφυλλένιους. έν φορεῖ φαιλόνιο πολυσταύριο, ὅπως συνηθίζεται στίς εἰκόνες τῶν Ιεραρχῶν, ἀλλά φωτεινό κόκκινο, µέ ποταµούς σκουρότερους καί φῶτα σέ ἀνοιχτότερους τόνους µέχρι τοῦ λευκοῦ. Τό δεξί του χέρι σχηµατίζει εὐλογία καί παρατηρεῖται ἀπουσία τῶν σκοτεινῶν χρωµατικῶν τόνων σέ αὐτό. Η µορφή τοῦ Ἁγίου, µέ τά πλούσια µαλλιά καί τή γενειάδα, τήν αὐστηρή ἔκφραση, τήν τελετουργική στάση καί τά κλειστά περιγράµµατα, προσδίδει ἕναν ἱερατικό ἐπίσηµο χαρακτῆρα στή σύνθεση. Η σύνθεση εἶναι αὐστηρή, λιτή καί ἀνάλογος µέ τήν αὐστηρότητα εἶναι καί ὁ τρόπος µέ τόν ὁποῖο ἀποδίδεται τό ρυτιδωµένο πρόσωπο. Ο προπλασµός εἶναι καστανός σκοῦρος, τό σάρκωµα ἀνοιχτό καφέ καί οἱ ὄγκοι πλάθονται µέ πυκνά ψιλοδουλεµένα φῶτα. Σέ ἀντίθεση µέ τούς ἀνοιχτούς τόνους, πού κυριαρχοῦν στό φαιλόνιο, ζωγραφίζονται οἱ µαῦροι σταυροί τοῦ ὠµοφορίου, στό ὁποῖο κυριαρχοῦν οἱ ἀνοιχτοί µπλέ τόνοι καί τά φῶτα πού φθάνουν τό λευκό. ιακρίνεται σ αὐτό ἡ περισσότερο ἐπιµεληµένη διαµόρφωση τῶν πτυχῶν, οἱ ὁποῖες εἶναι ἄκαµπτες ἀλλά δέν τονίζονται ἰδιαίτερα. Ο κάµπος εἶναι χρυσός µέ τήν ἐπιγραφή «Ο ΑΓΙΟC ΒΑ CΙΛΕΙΟC». Ο στικτός φωτοστέφανος δέν περιβάλλει τό κεφάλι συµµετρικά. Ο ζωγράφος φαίνεται νά εἶχε χάσει τήν αἴσθηση τοῦ ὄγκου τοῦ κεφαλιοῦ. Ο φωτοστέφανος τῶν ἱερῶν προσώπων προσλαµβάνει στήν Ορθόδοξη εἰκονογραφία τό νόηµα τῆς δόξας πού ἀκτινοβολεῖ τό ἀπεικονιζόµενο πρόσωπο. Αὐτός περιβάλλει τό κεφάλι, διότι αὐτό εἶναι τό κέντρο τοῦ πνεύµατος, τῆς σκέψεως καί τῆς διανοήσεως. Εὐνόητο εἶναι ὅτι τό φῶς αὐτό πού ἀφορᾶ ὅλο τό κεφάλι πρέπει νά εἶναι φῶς σφαιρικό, ἀλλά στήν τέχνη σχεδιάζεται σάν φωτεινός δίσκος. Συνήθως τό χρῶµα του εἶναι χρυσό ἤ κίτρινο, γιά νά συµβάλει στήν ἀνάδειξη ὅλου τοῦ προσώπου τοῦ Ἁγίου. ιότι ὁ φωτοστέφανος γίνεται κατά κάποιο τρόπο ὁ φωτεινός χῶρος καί τό ἄµεσο βάθος, στό ὁποῖο προβάλλεται καί ἐξαίρεται τό ἱερό κεφάλι. Βεβαίως στήν Ορθόδοξη ἁγιογραφία δέν περιµένει κανείς µόνο ἀπό τόν φωτοστέφανο νά καταλάβει ὅτι τό εἰκονιζόµενο πρόσωπο εἶναι ἱερό. Τήν ἁγιότητα δείχνει ἡ ὅλη µορφολογία, ἡ τεχνική καί ἡ τεχνοτροπία τῆς ἁγιογραφίας. Ο φωτοστέφανος ὅµως ἔχει καθιερωθεῖ πλέον, ἀποτελεῖ ἕνα χαρακτηριστικό τῆς ἱερότητος τῶν προσώπων καί εἶναι σύµβολο µέ µεγάλο καί σηµαντικό πνευµατικό χαρακτῆρα. 302

3

4 Ἀπό τυπολογική ἄποψη, ὁ εἰκονιστικός τύπος τοῦ Ἁγίου µέ τό εὐγενικό, στοχαστικό πρόσωπο, ἡ βαθιά πνευµατικότητα καί τό ὑψηλό ἦθος ἐντάσσουν τήν εἰκόνα αὐτή στό καλλιτεχνικό ὕφος καί τήν ἐκφραστική ποιότητα τῶν τοιχογραφιῶν τοῦ Πρωτάτου (γύρω στό 1290) στίς Καρυές Ἁγίου Ὄρους, οἱ ὁποῖες σύµφωνα µέ τήν παράδοση ἀποδίδονται στόν περίφηµο καλλιτέχνη ἀπό τή Θεσσαλονίκη «κύρ Μανουήλ τόν Πανσέληνον», πού συγκαταλέγεται ἀνάµεσα στούς µεγαλύτερους καλλιτέχνες ὅλων τῶν ἐποχῶν. Ἀπό τεχνική ἄποψη, ὁ τρόπος ἀπόδοσης τοῦ προσώπου, µέ τίς πλατιές διακριτικές φωτεινές ἐπιφάνειες, µέ τίς πράσινες σκιές στό µέτωπο καί τίς παρειές καί τά µεγάλα καί ἐκφραστικά µάτια, προσιδιάζει στή ζωγραφική τοῦ Πρωτάτου. Ἐνδε χο- µένως ὁ ἄγνωστος ζωγράφος νά µελέτησε σέ βάθος τό ἔργο τοῦ Πανσέληνου καί νά υἱοθέτησε βασικά στοιχεῖα στό δικό του ἔργο. Ἡ ἐπιβλητική εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Βασιλείου εἶναι δυνατό ἔργο καλοῦ ζωγράφου τῆς µακεδονικῆς σχολῆς, µᾶλλον τῶν χρόνων κοντά στό 1700, πού ἀκολουθεῖ τήν παράδοση µέ ἁδρό κι ἐκφραστικό ὕφος, ἐνῶ εἶναι ταυτόχρονα ἐνήµερος γιά νεωτερισµούς τοῦ καιροῦ του. Τούς ὄψιµους χρόνους ὑποδεικνύουν ἀνάµεσα σέ ἄλλα τό φωτεινό µέ περιορισµένες σκιές πρόσωπο τοῦ Ἁγίου, οἱ ἀραιές πινελιές, οἱ ἁπλές κόκκινες ἐπιφάνειες καί πτυχές πού ἐναρµονίζονται στή χρωµατική καθαρότητα τῆς παράστασης, οἱ τυποποιηµένες πτυχές στό ὠµοφόριο, καί οἱ ἔντονες στό φαιλόνιο. Τό στιλπνό χρύσωµα καί τό χρῶµα ἀποδίδονται µέ ἄριστη τεχνική, ἐνῶ ἡ ἄνετη κίνηση τῆς µορφῆς, µέ σεµνή χειρονοµία καί στάση καί ἡ ἔνταση τοῦ προσώπου µέ τό µαλακό πλάσιµο καί τίς ζωηρές ψιµυθιές δίνει στό πλάγιο βλέµµα ἀµεσότητα ἔκφρασης. Σύµφωνα µέ µαρτυρία τοῦ Π. Παπαγεωργίου (Αἱ Σέρραι καί τά προάστεια, τά περί τάς Σέρρας καί ἡ Μονή Ιωάννου τοῦ Προδρόμου, Θεσσαλονίκη , σ ) ἡ εἰ κόνα ἀνῆκε στόν Ι. Ναό τοῦ Ἁγ. Βασιλείου, ὁ ὁποῖος εἶναι ἄγνωστο πότε κατα - στράφηκε. 304

5

6 18. Η Σύναξις τῶν Ἀγγέλων Χρονολόγηση: 18ος αἰώνας ιαστάσεις: 1,11 0,72 Προέλευση: Ι. Ναός Προφήτου Ηλιοῦ Βέργης Οἱ Ἄγγελοι εἰκονίζονται ὄρθιοι, ὁλόσωµοι, µετωπικοί. Εἰκονίζονται ἐννέα Ἄγγελοι καί σέ βάθος οἱ φωτοστέφανοι τῶν ὑπολοίπων. Κρατοῦν στά χέρια τους σκῆπτρα, µέ ἀριστοκρατική κίνηση, δείγµατα τοῦ ἀέναου ἀγῶνος τους ἐναντίον τῶν πονηρῶν πνευµάτων. Τό Συναξάριο ἀναφέρει τά ἑξῆς γιά τό γεγονός τῆς Σύναξης τῶν Ἀγγέλων: «Μιχαὴλ ὁ διαπρεπέστατος Ταξίαρχος τῶν ἀσωμάτων υνάμεων... ἰδὼν γὰρ τὸν ἀποστάτην (τόν Σατανᾶ) πεσόντα, συνήγαγε τοὺς τῶν Ἀγγέλων χοροὺς καὶ εἰπὼν Πρόσχωμεν ὕμνησε μετὰ φωνῆς τὸν τῶν ὅλων Κύριον ὡσανεὶ λέγων ὅτι πρόσχωμεν ἡμεῖς οἱ κτιστοὶ γεγονότες τί πεπόνθασιν οἱ μεθ ἡμῶν μέχρι τοῦ νῦν φῶς ὑπάρχοντες καὶ νῦν γενόμενοι σκότος. Η τοιαύτη οὖν συγκρότησις ὠνομάσθη Σύναξις τῶν Ἀγγέλων, τουτέστι προσοχὴ καὶ ὁμόνοια καὶ ἕνωσις». Οἱ δύο πρῶτοι Ἄγγελοι κρατοῦν ἀνάµεσά τους, µέσα σέ µετάλλιο, εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ σέ προτοµή πού ἀποδίδεται µέ χρώµατα κόκκινα πάνω σέ φύλλο χρυσοῦ. Ο Χριστός µέ τό ἀριστερό κρατεῖ εὐαγγέλιο κλειστό τό δεξί χέρι φέρει φθορά, ἐ - νῶ ἀκριβῶς πίσω καί στή µέση τρίτος Ἄγγελος συµπληρώνει τό πρῶτο ζωγραφικό ἐπίπεδο. Τό δεύτερο ἀποτελοῦν τά κεφάλια τῶν ἄλλων ἕξι Ἀγγέλων, τοποθετηµένα σέ σχῆµα ἀνοιχτοῦ τόξου, ἐνῶ τό τρίτο, µέ τούς φωτοστεφάνους τῶν ὑπολοίπων Ἀγγέλων, δίνει τήν ἔννοια τοῦ βάθους καί τοῦ συγκεντρωµένου πλήθους. Η κόµη τῶν Ἀγγέλων εἶναι πλούσια, ἐνῶ µέ ἄσπρο χρῶµα στήν κορυφή τῆς κεφαλῆς µόλις διακρίνεται ἡ ταινία πού τή συγκρατεῖ, γιά τήν ὁποία ὁ Ἅγιος Συµεών Θεσσαλονίκης γράφει: «τὸ καθαρὸν αὐτῶν ὑπεμφαίνει τοῦ νοός». Τά πρόσωπα τῶν Ἀγγέλων ἐκφράζουν γλυκύτητα καί γαλήνη καί ἔχουν τήν ἔκ - φραση συγκρατηµένης ἐσωτερικῆς οὐράνιας χαρᾶς. Ο ἁγιογράφος ἀποδίδει ἔξοχα τό θέµα του, πού τό οἰκοδοµεῖ µέ βάση ἕναν κάθετο ἄξονα Χριστός, µεσαῖος Ἄγγελος καί ἕνα τόξο οἱ κεφαλές τῶν ὑπολοίπων Ἀγγέλων, τῶν ὁποίων τά βλέµµατα ἑστιάζονται κυκλικά καί κατακόρυφα στόν εἰκονιζόµενο στό κέντρο Χριστό. ιάχυτη εἶναι ἀκόµη µία εὐγένεια στήν οἰκοδόµηση τῆς σύνθεσης, ὅπως φαίνεται ἀπό τήν ἠρεµία καί γλυκύτητα τῶν προσώπων, τήν ἁπαλότητα τῶν πτερύγων καί τήν ἐπαναλαµβανόµενη ρυθµικότητα τῶν χρωµατικῶν ἀντιθέσεων µέ τίς ἐπιµεληµένες ἀπολήξεις τῶν ἐνδυµά των. Τή φωτεινότητα πού ἀποπνέουν τά πρόσωπα συµπληρώνει καί δυναµώνει τό χρυσό χρῶµα πού ἔχουν οἱ φτεροῦγες, τό ὁποῖο µετριάζεται ἀπό κάποιες πράσινες καί σκοῦρες πινελιές. Ολόγυρα ἡ εἰκόνα φέρει ζωγραφιστή ζώνη, πλάτους 3,5 ἑκατοστῶν, µέ ἀκαθόριστα χρυσίζοντα ἄσπρα ἄνθη. Η εἰκόνα ἔχει φθορά στό µέσον της ἀπό πάνω ἕως κάτω καί καταστροφή τοῦ χρώµατος στό κάτω ἀριστερό µέρος της. Στίς πλούσια ζωγραφισµένες βασιλικές στολές κυριαρχοῦν τό κιννάβαρι καί τό πράσινο. 306

7

8 Γενικά, ὁλόκληρη ἡ σύνθεση χαρακτηρίζεται ἀπό µία συµµετρία αὐτό δέν διαπιστώνεται ὅµως στά ροῦχα τῶν δύο Ἀγγέλων πού βρίσκονται στό πρῶτο ἐπίπεδο καί κυριαρχοῦν µέ τόν ὄγκο τους. Οἱ µανδύες καί τά κοντά ἱµάτια, τά ὁποῖα φθάνουν µέχρι τά γόνατα, σχηµα - τίζονται µέ τίς ἴδιες πτυχές, ἐνῶ τά χρώµατά τους εἶναι ἀντίθετα. Στούς χιτῶνες ὑπάρχουν ὁµοιότητες τῶν χρωµάτων καί τῶν δύσκαµπτων γωνιαίων πτυχῶν, καθώς καί τῶν λευκῶν φώτων πού δηµιουργοῦν τούς ὄγκους. Στά ἁβρά πρόσωπα τῶν ἐννέα νεανικῶν µορφῶν κυριαρχοῦν τά ἴδια χρώµατα, πού πλάθονται µέ λεπτά φῶτα πάνω στόν πρασινοκαφέ προπλασµό καί στό σάρ - κωµα πού ἐλαφρῶς ροδίζει. Η ἐκτέλεση τοῦ µικροῦ εἰκονίσµατος στό µετάλλιο εἶναι ἀρκετά φροντισµένη. Οἱ φωτοστέφανοι, στικτοί µέ ρόδακες καί γενικά ὁ διάκοσµος σέ χρυσογραφία τῶν φτερῶν, τῶν παρυφῶν τῶν χιτώνων, τῶν ἱµατίων καί τῶν ὑποδηµάτων ἔχουν ἀρκετές ὁµοιότητες, χωρίς ἰδιαίτερη καλλιτεχνική εὐαισθησία. Ἀνάλογες παραστάσεις τῆς Σύναξης τῶν Ἀγγέλων ὁλόσωµων, ντυµένων µέ στρατιωτικές ἤ ὄχι ἐνδυµασίες, ἀπαντοῦν συχνά σέ κρητικές εἰκόνες καί τοιχογραφίες ἀπό τόν 15ο αἰῶνα. Συνήθως ὅµως οἱ Ἀρχάγγελοι φέρουν στρατιωτική στολή, φολιδωτούς θώρακες, διακοσµηµένους µέ χρυσοκονδυλιές καί δροµίδες καί κρατοῦν κολεό κάθετα ἤ κρατοῦν εἰλητάρια στά ἀριστερά χέρια. Σύµφωνα µέ τόν Grabar, ἡ εἰκονογραφία τῆς Σύναξης τῶν Ἀρχαγγέλων θά πρέπει νά καθιερώθηκε γύρω στόν 9ο αἰῶνα, ἀµέσως µετά τήν εἰκονοµαχική κρίση, περίοδο κατά τήν ὁποία ἔγινε ἡ ὁµιλία τοῦ Θεοδώρου τοῦ Στουδίτη σχετικά µέ τή Σύ ναξη τῶν Ἐπουρανίων υνάµεων. Τό εἰκονογραφικό σχῆµα τοῦ θέµατος τῆς Σύναξης τῶν Ἀσωµάτων ἔχει τίς ρίζες του στήν πρωτοχριστιανική τέχνη, ὅπου τά φτερωτά πνεύµατα-νῖκες συµµετρικά τοποθετηµένες, ὄρθιες ἤ ἱπτάµενες, βαστάζουν imago clipeata, στήν ὁποία εἰκονιζόταν ἐπιγραφή ἤ σύµβολο ἤ προτοµή, θέµα πού ἦταν πολύ συνηθισµένο στήν ὕστερη ἀρ χαιότητα. Στή Χριστιανική τέχνη, τή θέση τῶν φτερωτῶν πνευµάτων-νικῶν πῆραν οἱ Ἄγγελοι, ἐνῶ στήν imago clipeata εἰκονίστηκε τό µονόγραµµα τοῦ Ἰησοῦ ἤ ὁ Σταυρός ἤ ἡ ἴδια προτοµή τοῦ Χριστοῦ. Τόν 9ο αἰῶνα, µέ τόν θρίαµβο τῆς Ὀρθοδοξίας, γράφονται οἱ σπουδαιότεροι καί οἱ περισσότεροι λόγοι, ἐγκώµια καί ὕµνοι γιά τούς Ἀρχαγγέλους. Σέ αὐτή τήν ἔξαρση τῆς τιµῆς πρός τίς Ἀσώµατες υνάµεις τήν ἴδια ἐποχή θά πρέπει νά ἐνταχθεῖ καί ἡ δια- µόρφωση τῆς παράστασης τῆς Σύναξης τῶν Ἀσωµάτων. Ἀπό τόν τρόπο πού εἰκονίζεται τό θέµα, δηλαδή τό νά κρατοῦν οἱ συγκεντρωµένοι Ἄγγελοι imago clipeata τοῦ Ἰησοῦ, προσδίδεται στήν παράσταση ἡ βιδέα τῆς ἐποχῆς, δηλαδή ἡ νίκη, ὁ θρίαµβος τῆς Ὀρθόδοξης πίστης µέ τή βοήθεια τῶν Οὐρανίων υνάµεων, οἱ ὁποῖες, ὅπως παλαιά κατατρόπωσαν τόν ιάβολο ἔτσι καί τώρα κατατρόπωσαν τούς εἰκονοµάχους, ὑψώνοντας τήν εἰκόνα τοῦ Ἰησοῦ γι αὐτό καί συγκεντρωµένες δοξολογοῦν τό Ἅγιο Ὄ - νοµά Του. Γιά πρώτη φορά στό διπλοθόλιο τοῦ Ἁγ. Γεωργίου ιασορίτη τῆς Νάξου (11ος αἰώνας) συναντᾶµε τή Σύναξη τῶν Ἀσωµάτων στή µνηµειακή ζωγραφική πού ταυ- 308

9

10 τίζεται µέ τήν ἐπιγραφή. Ἐπίσης, ἡ παράσταση εἰκονίζεται σέ εἴκοσι ἀπό τά τριάντα ἑπτά µνηµεῖα τῶν Βαλκανίων πού παριστάνουν τόν Κύκλο τῶν Ἀγγέλων καί Ἀρχαγγέλων. Στήν παράσταση τῆς Σύναξης τῶν Ἀσωµάτων δηµιουργοῦνται πέντε τύποι, ἀνάλογα µέ τή στάση τῶν Ἀρχαγγέλων, οἱ ὁποῖοι εἶναι πάντοτε ντυµένοι σάν ἄρχοντες καί ἀπό τούς ὁποίους ὁ πρῶτος τύπος δέν συναντᾶται σέ µνηµεῖα τοῦ Κύκλου. Στόν πρῶτο εἰκονίζονται µόνο οἱ δύο Ἀρχάγγελοι Μιχαήλ καί Γαβριήλ σέ µετωπική στάση νά κρατοῦν τό µετάλλιο µέ τόν Ἰησοῦ. Ὁ τύπος αὐτός ἀποτελεῖ τήν πιό συνοπτική εἰκόνιση τοῦ θέµατος καί εἶναι ὁ περισσότερο διαδεδοµένος. Τόν συναντοῦµε κυρίως στήν κάτω ζωγραφική ζώνη τῶν ναῶν, ὅπου εἰκονίζονται µεµονωµένοι Ἅγιοι. Στόν δεύτερο εἰκονογραφικό τύπο παρατίθενται πίσω καί στά πλάγια τῶν δύο µετωπικῶν µεσαίων Ἀρχαγγέλων καί ἄλλοι µετωπικοί Ἀρχάγγελοι. Τόν τύπο αὐτό τόν συναντοῦµε στά Καβαλαριανά Καντάνου, στή Μονή Λέσνοβο, στήν Ἐπισκοπή Πεδιάδος καί στά Καµηλιανά Κισσάµου. Στόν τρίτο τύπο πίσω ἀπό τούς δύο µετωπικούς Ἀρχαγγέλους στέκονται Ἄγγελοι, οἱ ὁποῖοι εἶναι χωρισµένοι σέ δύο ἀντωπές ὁµάδες. Τόν τύπο αὐτό τόν συναντοῦµε στή Σαρακίνα Σελίνου, στό Κουνένι (Βάθη) Κισσάµου, στά Καπετανιανά Μονοφατσίου, στόν Ἅγ. Θωµᾶ Μονοφατσίου, στόν Ἅγ. Ἀνδρέα Βλαχιώτη Ἐπιδαύρου Λιµηρᾶς, στά Μέσα Λακώνια Λασιθίου καί στό Κουστογέρακο Χανίων. Στόν τέταρτο τύπο ὅλοι οἱ Ἄγγελοι, χωρισµένοι σέ δύο ὁµάδες, στέκονται ἀντωποί. Οἱ δύο πρῶτοι κρατᾶνε τό µετάλλιο µέ τόν Ἰησοῦ, ὅπως στήν Λαίνα Γκορτσᾶς Λακωνίας κ.ἀ. Ὁ χωρισµός τῶν Ἀγγέλων σέ δύο ὁµάδες δηλώνει ὅτι ὅλοι οἱ Ἄγγελοι συµµετέχουν στήν ὕψωση καί προβολή τοῦ µεταλλίου µέ τόν Ἰησοῦ. Στόν πέµπτο τύπο ὅλοι οἱ Ἀρχάγγελοι στέκονται µετωπικά καί κρατοῦν ὁ καθένας στό δεξί χέρι σφαῖρα µέ τό µονόγραµµα τοῦ Ἰησοῦ, ὅπως στό Ἀρκαλοχώρι, στό Ναό τῆς Θεοτόκου Κοφίνου Κύπρου, καθώς καί στό εἰλητάριο Vat. Lat τοῦ τέλους τοῦ 11ου αἰῶνα καί στόν Ἅγ. Γεώργιο Godivju τοῦ 14ου αἰῶνα. Στήν ἀνεπτυγµένη µορφή τῆς Σύναξης τῶν Ἀσωµάτων στή Μονή Mateic, στρέφονται πρός τό κέντρο τῆς παράστασης. Ἡ σφαῖρα πού κρατᾶ κάθε Ἄγγελος στήν αὐτοκρατορική εἰκονογραφία, συµβολίζει τήν παγκόσµια ἰσχύ τοῦ µονάρχη. Στήν imago clipeata πού κρατοῦν οἱ Ἄγγελοι στίς παραστάσεις τῆς Σύναξης τῶν Ἀσωµάτων, εἰκονίζεται συνήθως σέ προτοµή ὁ Ἐµµανουήλ. Τίς περισσότερες φορές εὐλογεῖ µέ τά δύο χέρια ἤ µέ τό ἕνα, ἐνῶ µέ τό ἄλλο κρατᾶ εἰλητάριο. Ἐλάχιστες φορές εἰκονίζεται ὁ Χριστός σάν ὥριµος µέ γένια ἤ µόνο τό µονόγραµµά Του. Στή Μονή Λέσνοβο εἰκονίζεται ὄρθιος µέσα σέ ὠοειδῆ τόξα, ἐνῶ στά Καπετανιανά Μονοφατσίου καθιστός µέσα σέ σφαῖρα. Στόν Ταξιάρχη εσφίνας (1332) καί στήν εἰκόνα ἀπό τή Μονή Μπάτσκοβο Βουλγαρίας (14ος αἰώνας), στό µετάλλιο πού κρατοῦν οἱ Ἄγγελοι εἰκονίζεται ἡ Θεοτόκος, κρατώντας τόν Ἰησοῦ. Θά µπορούσαµε νά ποῦµε ὅτι, ὅταν στό µετάλλιο εἰκονίζεται ὁ Ἰησοῦς Ἐµµανουήλ, προβάλλεται ἀπό τούς Ἀγγέλους ἡ Μεσσιανική ἰδιότητα τοῦ Κυρίου. Ἡ ἀπεικόνιση τοῦ Ἰησοῦ ὡς Ἐµµανουήλ ὑποδηλώνει τόν ἐρχοµό τοῦ Μεσσία στόν κόσµο. Ὅταν ὁ Ἰησοῦς εἰκονίζεται ὥριµος µέ γένια προβάλλεται τό σωτηριολογικό ἔργο 310

11 Του στόν Κόσµο. Ὁ τύπος τοῦ γενειοφόρου Ἰησοῦ στό µετάλλιο συνδέεται µέ τήν εἰκόνιση τῶν ὁµολογητῶν τῆς Ὀρθοδοξίας στίς µικρογραφίες τοῦ 9ου-11ου αἰῶνα, στίς ὁποῖες κρατοῦν τό µετάλλιο µέ τόν γενειοφόρο Ἰησοῦ. Ὅταν εἰκονίζεται µαζί µέ τήν Θεοτόκο προβάλλεται τό γεγονός τῆς Ἐνσαρκώσεως. Ὁ εἰκονογραφικός τύπος τοῦ καθισµένου ἤ ὄρθιου Ἰησοῦ µέσα στό µετάλλιο ἐπηρεάζεται ἀσφαλῶς ἀπό τή θρια µβευτική εἰκόνιση τοῦ Κυρίου στίς ἁψῖδες τῶν ναῶν. Οἱ Ἄγγελοι εἰκονίζονται νά κρατοῦν τήν imago clipeata µέ τόν Ἰησοῦ, γιά νά δηλώσουν τήν ὑπακοή τῶν Οὐρανίων υνάµεων στόν ηµιουργό καί κτίστη τοῦ παντός. Στήν εἰκόνα µας παρατηροῦµε ἤρεµες ἐκφράσεις ὅλων τῶν προσώπων µέσα στά ἁπαλά φυσιογνωµικά χαρακτηριστικά τους, λεπτή πινελιά καί σκούρους, κυρίως καστανόχρωµους, προπλασµούς µέ γραµµωτούς γλυκασµούς. Ἡ ὁµαλή τεχνοτροπική ἀπόδοση ἀλλά καί ἡ ἁπλότητά τους, ἡ ἔκδηλη προτίµηση τοῦ καλλιτέχνη στήν τεχνική τῆς ζωγραφικῆς στό χρυσό, ἀλλά καί τοῦ «graffito» γιά τήν περίτεχνη διακόσµηση τοῦ πλαισίου, καθώς καί τά ἀρκετά λα κά στοιχεῖα, ἐντάσσουν τήν εἰκόνα στό σύνολο τῶν ἀρτιοτέρων λα κῶν ἔργων. 311

12 19. Ο Ἅγιος Χαράλαµπος Χρονολόγηση: 18ος αἰώνας ιαστάσεις: 0,88 0,47 Προέλευση: Ἱ. Ναός Ἁγ. Ἀθανασίου Νιγρίτης Ο Ἅγιος Χαράλαµπος εἰκονίζεται ὁλόσωµος, εὐθυτενής, σέ µετωπική στάση, µέσα σέ χρυσό κάµπο καί πράσινο ἔδαφος πού φθάνει στό ὕψος τῶν ὑψωµένων συµ- µετρικά χεριῶν του. Τό δεξί χέρι σηκώνεται σέ στάση εὐλογίας, ἐνῶ µέ τό ἀριστερό κρατεῖ κλειστό χρυσό εὐαγγέλιο, διακοσµηµένο µέ κόκκινες σελίδες. Ἀσπροµάλλης γέροντας µακροδιχαλογένης, ὁ Ἅγιος ἱεροµάρτυς τοῦ Χριστοῦ Χαράλαµπος, εἰκονίζεται µέ τά ἱερατικά του ἄµφια. Φορεῖ πλούσιο κόκκινο φαιλόνιο µέ λεπτές καµπύλες πτυχώσεις, τό ὁποῖο ἀνοίγει συµµετρικά, µέ τή φορά τῶν χεριῶν, ἀναδεικνύοντας τό ἐσωτερικό γαλάζιο χρῶµα µέ πλούσια γωνιακή πτυχολογία. Φορεῖ ἀνοιχτό καφέ στιχάριο µέ ἄκαµπτες πτυχές καί ἔντονα φωτίσµατα. Κάθετο πέφτει τό ἐπιτραχήλιο, διακοσµηµένο µέ ἑλικοειδεῖς κλάδους. Στό ἴδιο µοτίβο σχηµατοποιοῦ νται τό ἐπιγονάτιο καί ἡ διακόσµηση γύρω ἀπό τόν τράχηλο καλύπτοντας τούς ὤ µους. Μέ τή µετωπική στάση του τό πρόσωπο τοῦ Ἁγίου Χαραλάµπους, ὅπως ἄλλωστε καί τά πρόσωπα ἄλλων εἰκονιζοµένων στήν ἀνατολική τέχνη, διαλέγεται µέ τόν θεατή καί ἀποκαλύπτει τήν ἐσωτερική του διάθεση. Πολύ φυσικό, ἐφόσον ἡ κεφαλή προσδιορίζει τό µέγεθος τοῦ σώµατος καί τή στάση του. Ἀπό τήν κεφαλή ἐξαρτᾶται τό σύνολο τῆς σωµατικῆς ἑνότητας. Ἐνῶ ὅµως ὁ κανόνας τῆς «κλασσικῆς» ὡραιότητας µετράει τό σῶµα µέ τήν ἀναλογία τῶν ἑπτά ἤ ὀκτώ κεφαλῶν, στήν εἰκόνα τό µῆκος τοῦ σώµατος εἶναι ὅσο δέκα κεφαλές. Ἡ µορφή τοῦ Ἁγίου συχνά ἐµφανίζεται µελαχροινή στό χρῶµα τῆς γῆς, ἀτενίζοντας τό ἐπέκεινα µέ τά ὀρθάνοικτα µάτια, ἕνα βλέµµα στραµµένο νά συγκρατεῖ τόν θεατή, διαπεραστικό, ἀγωνιῶδες, ἐρωτηµατικό, αὐστηρό, καί ἐνισχυµένο ἀπό τό δυνατό ἄνοιγµα. Περιλαµβάνει τό ψηλό καί κυρτό ρυτιδωµένο µέτωπο, τό ὁποῖο στεγάζει τή δύναµη τοῦ πνεύµατος καί τῆς σοφίας πού εἶναι ἀξεχώριστη ἀπό τήν ἀγάπη. Ἡ µακριά καί λεπτή του µύτη ὑποδηλώνει τήν εὐγένεια. έν αἰσθάνεται πλέον τά πράγµατα τοῦ κόσµου τούτου, ἀλλά τήν εὐωδία τοῦ Χριστοῦ καί τό ζωοποιό ἐµφύσηµα τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, πού ἀναβλύζει µέ µιᾶς ἄφθονα. Τά αὐλακωµένα ἀπό τίς βαθιές ρυτίδες µάγουλα, µέ τήν ἀντίθεση ἀνάµεσα στόν καστανό προπλασµό καί τό φωτεινό σάρκωµα, δηµιουργοῦν ἐντύπωση. Λίγα φῶτα λευκά τονίζουν τά προεξέχοντα σηµεῖα. Τά χαρακτηριστικά καί τά περιγράµµατα εἶναι σχεδιασµένα µέ σκοῦρες πινελιές καί τό καλοχτενισµένο τρίχωµα ἀποδίδεται µέ µαλακές σταχτογάλανες καί καστανές πινελιές. Τό πρόσωπο εἰκονίζεται µέ ἱερατικό τρόπο καί οἱ ἰσχνές γραµµές τοῦ συνόλου δέν διεγείρουν τίς αἰσθήσεις, ἀλλά ἕλκουν τό βλέµµα πρός τά ἐνδότερα. Μέσα στήν ἀκινησία του τό σῶµα τοῦ Ἁγίου δέν εἶναι στατικό καί ἡ στερεότυπη ἐµφάνισή του τονίζει ἀκόµα περισσότερο τό δυναµισµό τῆς ἐσωτερικῆς ζωῆς του. 312

13

14 20. Ο Κύριος Εὐλογῶν Χρονολόγηση: 18ος αἰώνας ιαστάσεις: 1,01 0,50 Προέλευση: Ἱ. Ναός Ἁγ. Ἀθανασίου Νιγρίτης Ο Χριστός εἰκονίζεται σέ προτοµή λίγο πιό κάτω ἀπό τή µέση. Μέ τό δεξί του χέρι εὐλογεῖ, ἐνῶ στό ἀριστερό κρατεῖ κλειστό λιθοκόσµητο εὐαγγέλιο, ἡ παρυφή τῶν σελίδων τοῦ ὁποίου ἔχει ἔντονο κόκκινο χρῶµα. Φέρει χιτῶνα πορφυροῦ χρώµατος καί ἱµάτιο σέ τόνους τοῦ µπλέ µέ πολυάριθµες πτυχώσεις. Στίς γωνίες τῆς εἰκόνας καί στόν χρυσό κάµπο διακρίνεται δεξιά τό µεγάλο χρυσό µονόγραµµα «ΧC» σέ κόκκινο µετάλλιο. Τό ἀριστερό τµῆµα τῆς εἰκόνας δυστυχῶς δέν σῴζεται, ἐπειδή ἀποσπάσθηκε κατά τό παρελθόν µαζί µέ τό ξύλινο ὑποστήριγµά του. Τό χρύσωµα τοῦ κάµπου, πού εἶχε τοποθετηθεῖ χωρίς γοµαλάκα, παρουσιάζει ἀρκετές φθορές. Τό εἰκονογραφικό θέµα τοῦ Χριστοῦ πού εὐλογεῖ, µέ ἀνοικτό καί πολύ σπάνια µέ κλειστό εὐαγγέλιο, εἶναι ἕνα ἀπό τά παραδοσιακά θέµατα τῆς βυζαντινῆς καί µεταβυζαντινῆς τέχνης. Συνήθως οἱ εἰκόνες αὐτές ἀποτελοῦσαν τό κεντρικό τµῆµα τῆς εήσεως. Αὐτός καθ ἑαυτός ὁ συµβολισµός τοῦ κύκλου τῆς εήσεως προ πέθετε τήν κεντρική, ἐπίσηµη εἰκόνα τοῦ Σωτῆρος καί γύρω του τήν Παναγία, τόν Ιωάννη τόν Πρόδροµο καί τούς Ἀποστόλους, ἐνῶ σέ ἄλλες παραλλαγές τοῦ θέµατος τοποθετοῦνταν Ἄγγελοι καί ἄλλοι Ἅγιοι δεξιά καί ἀριστερά τοῦ Χριστοῦ. Η έηση στήν πραγµατικότητα εἶναι ἡ προσευχή τοῦ κόσµου πρός τόν Ἀνώτατο Κριτή καί ι - δάσκαλο. Ο συµβολισµός τῆς σύνθεσης καθόρισε τήν παραδοσιακά ἀπαράλλακτη µετωπική θέση τοῦ Χριστοῦ καί τήν ἐπίσηµη καί αὐστηρή ἔκφραση τοῦ προσώπου του. Πρέπει νά ξεχωρίσουµε τή Μεγάλη έηση, δηλαδή τίς εἰκόνες µεγάλου µεγέθους πού κοσµοῦσαν τό τέµπλο τοῦ ναοῦ. Οἱ εἰκόνες αὐτές ἦταν διαδεδοµένες τόσο στή βυζαντινή ἐποχή («έηση» τοῦ Andreij Rubliov) ὅσο καί στή µεταβυζαντινή (µιά «έηση» πού ζωγραφίστηκε στήν Κύπρο κάτω ἀπό τήν ἰσχυρή ἐπίδραση τῆς κρητικῆς σχολῆς, χρονολογεῖται στόν 16ο αἰῶνα). ιαφορετική ὁµάδα ἀποτελοῦν οἱ µικρές φορητές εἰκόνες ἀπό τόν κύκλο τῆς έησης. Αὐτές εἴτε ζωγραφίζονταν σέ µακρύ ὁριζόντιο σανίδι εἴτε ἡ κάθε µορφή ζωγραφίζονταν σέ ξεχωριστό σανίδι καί τοποθετοῦνταν πάνω ἀπό τήν εἴσοδο τοῦ ναοῦ. Ἡ αὐθεντικότητα αὐτῆς τῆς παράστασης ἀποδεικνύεται ἀπό τό εἰκονογραφικό ὑλικό. Τά «προσωπικά» χαρακτηριστικά τῆς ζωγραφικῆς γραφῆς µαρτυροῦν, ἀπ ὅ,τι φαίνεται, τίς ἰδιαιτερότητες τῆς περιοχῆς ἤ τοῦ ἐργαστηρίου στό ὁποῖο ἔγινε ἡ εἰκόνα. Ὡστόσο, ἀπό εἰκονογραφική καί τεχνοτροπική ἄποψη, ἡ εἰκόνα µας δέν ἀποµακρύνεται ἀπό τίς γενικές ἀρχές τῆς κρητικῆς σχολῆς ἄν καί διαθέτει ἀρκετά λα κότροπα στοιχεῖα. 314

15

16 21. Οἱ Ἅγιοι Γρηγόριος καί Βασίλειος Χρονολόγηση: 18ος αἰώνας ιαστάσεις: 0,91 0,48 Προέλευση: Ἱ. Ναός Ἁγ. Ἀθανασίου Νιγρίτης Οἱ Ἅγιοι εἰκονίζονται ὄρθιοι, ὁλόσωµοι, σέ στάση µετωπική καί µέ ἐλαφρά κλίση ὁ ἕνας πρός τόν ἄλλον. Μέ τό δεξί χέρι εὐλογοῦν, ἐνῶ µέ τό ἀριστερό κρατοῦν εἰκονογραφηµένο κλειστό εὐαγγέλιο, ἔχοντας σκεπασµένο τό χέρι µέ τό φαιλόνιο καί τό ὠµοφόριο. Ο ἁγιογράφος ἀκολουθεῖ τόν καθιερωµένο εἰκονογραφικό τύπο κάθε Ἁ - γίου. Γέροντας φαλακρός παριστάνεται ὁ Ἅγιος Γρηγόριος, µέ πλατιά λευκάζουσα γενειάδα καί µαλλιά, µέ µακριά µαύρη καί ὀξεία γενειάδα ὁ Ἅγιος Βασίλειος. Η εἰκόνα εἶναι ἔργο τοῦ ἰδίου ζωγράφου τῆς εἰκόνας τοῦ Ἁγίου Χαραλάµπους, ὅπως µαρτυρεῖ τό λεπτοδουλεµένο πλάσιµο τῶν προσώπων, ἡ πτυχολογία τῆς ἐνδυ- µασίας, καθώς καί ὁ διάκοσµος τῶν ἐπιτραχηλίων. Η ρυθµική ἑνότητα µέ τήν ἐπα - νάληψη τῶν χειρονοµιῶν, τό δεξί χέρι πού εὐλογεῖ, τό ἀριστερό µέ τό κλειστό εὐαγ γέλιο, ἡ πλούσια κατακόρυφη πτυχολογία τῆς ἐνδυµασίας µέ τίς χρωµατικές ἀντιθέσεις της, τό ρυτιδωµένο πρόσωπο µέ τό βαθύ βλέµµα, τά συγκλίνοντα βλέµµατα τῶν Ἁγίων, ἐντάσσουν τή δεξιότητα τοῦ καλλιτέχνη στήν ἀπόδοση τοῦ θέµατος. Η ὅλη σύνθεση χαρακτηρίζεται ἀπό ἱεροπρεπῆ καί ἐπιβλητική ἱερατική ἀκαµψία στή στάση καί στίς µορφές. Η ὁµοιοµορφία τῆς εἰκόνας µας διασπᾶται ἀπό τόν διαφορετικό σχεδιασµό τῶν διακοσµήσεων τῶν ἐπιτραχηλίων. Τά ἄµφια, ἄν καί παρουσιάζουν χρωµατική ποικιλία καί πλοῦτο, δέν ἔχουν ὅµως χρώµατα ἀποκρουστικῆς ζωηρότητας, ἀλλά ἀντί θετα διακρίνονται γιά τόν ὑπολογισµό καί µέτρο κατά τή χρήση τους. Γλυκιές ἀπο χρώσεις τοῦ κόκκινου καί τοῦ γαλάζιου βρίσκονται σέ ἀντίθεση µέ τίς γεωµετρι κές πτυχώσεις πού σχηµατοποιοῦν τούς ὄγκους τῶν ἀµφίων. Τά ὠµοφόρια µέ τούς σταυρούς δέν διαφέρουν σέ κανένα στοιχεῖο καί παρατηρεῖται ἐπανάληψη τῶν σχεδίων καί τῶν χρωµάτων. Ο κάµπος εἶναι χρυσός µέ ἀρ κε - τές ἀλλοιώσεις καί τό ἔδαφος, πού φθάνει µέχρι τούς ὤµους τῶν Ἁγίων, εἶναι πράσινο µέ τόνους µπλέ. Οἱ στικτοί φωτοστέφανοι ἔχουν καθιερωθεῖ γιά τά ἱερά πρόσωπα, καί στήν Ὀρθόδοξη εἰκονογραφία προσλαµβάνουν τό νόηµα τῆς ἀκτινο βο λούσας δόξας τοῦ προσώπου. Αὐτοί περιβάλλουν τήν κεφαλή, διότι αὐτή εἶναι τό κέντρο τοῦ πνεύµατος, τῆς σκέψης καί τῆς διανόησης. Εὐνόητο εἶναι ὅτι τό φῶς αὐτό πού περιβάλλει τήν κεφαλή εἶναι φῶς σφαιρικό στήν τέχνη ὡστόσο παριστάνεται ὡς χρυσός δίσκος. Τό χρῶµα του, χρυσό ἤ κίτρινο, συµβάλλει στήν ἀνάδειξη ὅλου τοῦ προσώπου τοῦ Ἁγίου. ιότι ὁ φωτοστέφανος, γίνεται, κατά ἕνα τρόπο, ὁ φωτεινός χῶ ρος καί τό ἄµεσο βάθος στό ὁποῖο προβάλλεται καί ἐξαίρεται ἡ ἱερά κεφαλή. Ὁ προπλασµός τῶν γυµνῶν µερῶν δέν καταλαµβάνει µεγάλη ἔκταση καί παραχωρεῖ ἀρκετά µεγάλο τµῆµα στά φωτεινά µέρη τῶν προσώπων καί τῶν χεριῶν. Εντονες ψιµυθιές πλάθουν τούς ὄγκους τῶν παρειῶν, µετώπων καί χεριῶν. 316

17

18 22. Παναγία ἡ Βρεφοκρατοῦσα Χρονολόγηση: 18ος αἰώνας ιαστάσεις: 0,98 0,67 Προέλευση: Ι. Ναός Ἁγ. ηµητρίου Πεπονιᾶς Η εἰκόνα εἶναι µιά παραλλαγή τοῦ τύπου τῆς Παναγίας τῆς Οδηγήτριας. Η Θεοτόκος φορεῖ πράσινο χιτῶνα, κεκρύφαλο τοῦ ἰδίου χρώµατος καί ἀνοιχτό κόκκινο µαφόριο µέ τριγωνικό ἄνοιγµα µπροστά στό στῆθος, ἀπό τό ὁποῖο προβάλλει µέρος ἀπό τόν βαθυγάλανο χιτῶνα της µέ τό χρυσό σιρίτι, πού περιτρέχει τή βάση τοῦ λαι- µοῦ, ἐνῶ τό σιρίτι τοῦ δεξιοῦ ὤµου διακοσµεῖται µέ κρόσσια. Παριστάνεται σέ προτοµή, στρέφοντας τό σῶµα της καί κλίνοντας τό κεφάλι της πρός τόν Χριστό πού τόν κρατεῖ µέ τό ἀριστερό της χέρι στρέφει τό βλέµµα της πέρα ἀπό τόν προσκυνητή, τό δέ δεξί χέρι τό φέρει στό στῆθος της σέ κίνηση δεήσεως. Ο Χριστός εἶναι ντυµένος µέ µπλέ χιτῶνα καί πορτοκαλί ἱµάτιο, τό ὁποῖο καλύπτει καί τούς δύο ὤµους καί ἀνεµίζει πίσω ἀπό τό χέρι. Μέ τό δεξί του χέρι ἀρ - κετά ὑψωµένο, µέχρι τήν παρυφή τοῦ λαιµοῦ τῆς Μητέρας του, εὐλογεῖ, ἐνῶ στό ἀριστερό κρατεῖ τή σφαῖρα τοῦ κόσµου. Στόν κωνικό λαιµό, τό κεφάλι τοῦ Χριστοῦ σχηµατίζει µιά ἀδέξια κίνηση καί τό βλέµµα του εἶναι στραµµένο πρός τόν θεατή. Πάνω δεξιά καί ἀριστερά ἀπό τόν στικτό φωτοστέφανο τῆς Παναγίας στόν χρυσό κάµπο, ἀναγράφεται ἡ µεγαλογράµµατη ἐπιγραφή «ΜΡ ΘΥ» µέ σηµαντικές ἀλλοιώσεις. Τά πρόσωπα καί τά χέρια πλάθονται µέ µαλακά φῶτα. Ο προπλασµός εἶναι καστανός καί ὁ γλυκασµός πρασινωπός. Η µετάβαση ἀπό τό φῶς στή σκιά γίνεται βαθ- µιαῖα καί οἱ σκιές εἶναι µαλακές. Τά χαρακτηριστικά εἶναι σχεδιασµένα µέ κα στανοπράσινο χρῶµα. Πλούσια εἶναι ἡ πτυχολογία στό µαφόριο τῆς Θεοτόκου, παράλ - ληλη, σκληρή, ἄκαµπτη, ἐνῶ σχηµατίζει γωνίες στούς ὤµους καί χαµηλά στό µέρος τῶν ποδιῶν τοῦ Χριστοῦ. Ο ζωγράφος χρησιµοποίησε κάποιο πρότυπο, ἀλλά δίδει τήν ἐντύπωση ὅτι αὐθαιρετεῖ σέ ὁρισµένα σηµεῖα τῆς σύνθεσης, λ.χ. οἱ ὀρθές γωνίες τῶν πτυχῶν τοῦ µαφορίου χαµηλά, οἱ χτενόσχηµες τέσσερις γραµµές πίσω ἀπό τόν λαιµό καί οἱ πτυχές τοῦ κάτω µέρους τοῦ χιτῶνα τοῦ Χριστοῦ. Οἱ πτυχές σχηµατίζονται ἀπό ἀνοικτότερους κόκκινους τόνους µέ ἐλάχιστη σταδιακή µετάβαση. Η πτυχολογία τοῦ ἱµατίου τοῦ Χριστοῦ σχηµατίζεται µέ σκουρότερες γραµµές χωρίς ἰδιαίτερες ἐξάρσεις, ἐνῶ στόν χιτῶνα οἱ ποταµοί καί τά φῶτα, ἀνοιχτότερου γαλάζιου καί λευκοῦ χρώµατος, διαγράφονται σκληρά καί ἄκοµψα. Ὁ φωτοστέφανος τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἔνσταυρος, στικτός, χωρίς διάκοσµο στόν χρυσό κάµπο τῆς εἰκόνας µέ τήν ἐπιγραφή «Ο Ω Ν». Η εἰκόνα ἔχει ὑποστεῖ µεγάλες ἀπώλειες στό κάτω δεξί τµῆµα της ἀπό φωτιά, τῆς ὁποίας τά ἴχνη εἶναι ἐµφανῆ. Η ἕνωση τῶν δύο ξύλων τῆς εἰκόνας εἶναι κι αὐτή 318

19

20 ἐµφανής λόγῳ τῆς κατακόρυφης διαστολῆς κατά τό 1/3 τοῦ πλάτους της. Στό κέντρο δεξιά ὑπάρχει µεγαλογράµµατη κοκκινόχρωµη ἐπιγραφή φθαρµένη «ΕΗCIC ΤΟΥ...ΤΟΥ ΘΟΥ...». Ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας ἀκολουθεῖ πιστά τόν τύπο τῆς ἀριστεροκρατούσας Ὁδηγήτριας µέ τό παιδί γυρισµένο κατά τρία τέταρτα πρός τή µητέρα του. Καί ἐδῶ, ὅπως σέ ὅλα τά παραδείγµατα τοῦ τύπου, τό παιδί εἶναι µικρόσωµο καί κρατεῖ τή σφαῖρα τοῦ κόσµου πάνω ἀπό τό γόνατό του. Τό τελευταῖο αὐτό στοιχεῖο δέν εἶναι τυχαῖο καί συνδέεται µέ τόν τύπο τῆς Παναγίας «Μadre della consolazione». Τό σύνολο εἰκονογραφεῖται µέ παραδεδοµένα στοιχεῖα πού ἀνήκουν στό δυτικό κλῖµα τῆς ζωγραφικῆς, ὅπως εἶναι ἡ χρήση τῆς τριµεροῦς σταυρικῆς σφαίρας στά χέρια τοῦ Χριστοῦ. Ἕνα ἄλλο στοιχεῖο πού διαφοροποιεῖ τήν παράσταση ἀπό ἄλλες εἰκόνες τοῦ ἰδίου τύπου, εἶναι τό ἰδιαίτερα εὐγενικό πρόσωπο τῆς Παναγίας µέ τή συγκρατη- µένη µελαγχολική ἔκφραση, τά νεανικά χείλη, τά σπαθᾶτα τόξα τῶν φρυδιῶν καί, κυρίως, τά θαµπά φωτίσµατα πάνω στούς σκούρους προπλασµούς. Τά χαρακτηριστικά γράφονται µέ ὑποτονισµένες διαβαθµίσεις φώτων, µέ λεπτά περιγράµµατα πού σχετίζονται µέ τίς ἰταλοκρητικές εἰκόνες τῆς «Madre della consolazione». Τά ἰδιαίτερα µάλιστα ὑστερογοτθικά στοιχεῖα πού ἐντοπίζονται σέ αὐτό τόν τύπο, µαρτυροῦν τήν ὕπαρξη παράλληλου προτύπου αὐτῆς τῆς παραλλαγῆς τῆς Ὁδηγήτριας. 320

21

22 23. Παναγία ἡ «Πορταΐτισσα» τῶν Ιβήρων Χρονολόγηση: 1751 ιαστάσεις: 0,42 0,33 Προέλευση: Ἱ. Μονή Τιµίου Προδρόµου Σερρῶν Μέσα σέ ζωγραφικό πλαίσιο διαστάσεων 29,5 19 ἑκατοστῶν εἰκονίζεται ἡ Παναγία µέ τόν Χριστό στήν ἀγκαλιά της, στόν εἰκονογραφικό τύπο τῆς Παναγίας τῆς Οδηγήτριας. Στίς ἐπάνω γωνίες τοῦ πλαισίου µέσα σέ χρυσούς χρωµατικούς κύκλους εἰκονίζονται, σέ προτοµή, ἀριστερά προς τόν θεατή ὁ Ἀρχιστράτηγος Μιχαήλ καί δεξιά ὁ Ἀρχιστράτηγος Γαβριήλ, ὅπως ἀναγγέλλει σχετική ἐπιγραφή. Μεταξύ τῶν Ἀγγέλων µέσα σέ ὀρθογώνιο παραλληλόγραµµο, κοσµηµένο ὁλόγυρα µέ χρυσά φύλλα ἀκάνθου, σέ δύο σειρές, προβάλλει µεγαλογράµµατη ἐπιγραφή «Η ΠΟΡ- ΤΑΗΤΗΣΑ ΤΩΝ ΙΒΗΡΩΝ». Ιδιαίτερα ἐπιµεληµένη εἶναι ἡ ἐκτέλεση τῆς σύνθεσης, ὅπως φαίνεται ἀπό τήν χρωµατική ἀπόδοση τοῦ προσώπου τοῦ Χριστοῦ καί κυρίως τῆς Παναγίας, τήν ἔκφραση τῆς ὁποίας διακρίνει γαλήνη καί στοχαστικότητα. Επιµεληµένη ἐπίσης εἶναι ἡ χρήση τῶν φωτοσκιάσεων στό ἱµάτιο τοῦ Χριστοῦ καί ἰδιαίτερα στό µαφόριο τῆς Παναγίας, πού τό περιβάλλει σιρίτι λεπτῆς τέχνης πεποικιλµένο µέ πλῆθος µαργαριτῶν. Τό πρότυπο αὐτῆς τῆς εἰκόνας, ρωσικῆς τέχνης, εἶναι ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας πού βρίσκεται στή Μονή Ιβήρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἀναφερόµαστε στήν εἰκόνα τῆς Παναγίας πού ἔστεκε σάν φύλακας τῆς Μονῆς στή θύρα καί ἡ ὁποία, κατά τήν παράδοση, ὑπέστη βανδαλισµό ἀπό πειρατή, ὁ ὁποῖος πλήγωσε µέ τό σπαθί του τήν παρειά τῆς Παναγίας ἀπ ὅπου καί ἄρχισε νά τρέχει αἷµα. Ὁ Ρῶσος συγγραφέας καί περιηγητής-προσκυνητής Βασίλειος Βάρσκιη πού ἐπισκέφθηκε στά 1724 καί 1744 τό Ἅγιον Ὄρος, µᾶς ἔδωσε στό σχετικό σύγγραµµά του τήν περιγραφή τοῦ γεγονότος: «Ἐν τούτῳ τῷ πλησίον τῶν ἐνδοτέρων πυλῶν τῆς Μονῆς ὑπάρχοντι ὡραίῳ ναῷ, ἵσταταί τις ἁγία καί θαυµατουργός Εἰκών ἐπιλεγοµένη ὑπό τῶν ἀρχαίων Μοναχῶν Πορταΐτισσα. Σφόδρα φρικώδης, µεγάλους ἔχουσα ὀφθαλµούς, κρατοῦσα ἐν τῇ ἀριστερᾷ χειρί τόν Σωτῆρα Χριστόν, µελανόφαιος κατά τό πρόσωπον ἐκ τῶν πολλῶν ἐτῶν, ὅµως ἐντελῶς φανερώνουσα ὅλην τήν φυσικήν αὐτῆς θέαν ἔχει δέ πρός τούτοις ἡ ἁγία Εἰκών ἐκείνη σηµεῖον, ἤ ὀπήν πληγῆς ἐπί τῆς σιαγόνος, τήν ὁποίαν παλαιόθεν ἔλαβεν, ἀπό τινα πρώην ὑπάρχοντα ἄπιστον καί ὀνοµαζόµενον Βάρβαρον, ὅστις ἔπληξεν αὐτήν διά µαχαίρας ἐκ τῆς κακίας καί τοῦ φθόνου αὐτοῦ. Εἶτα ἰδών ὅτι ἔρρευσεν αἷµα πολύ, τό ὁποῖον καί µέχρι σήµερον φαίνεται, µετενόησε καί ἐπίστευσε καί γενόµενος Μοναχός ἀσκητής ἐσώθη καί νῦν ὀνο- µάζεται Ἅγιος Βάρβαρος, καί ὑπάρχει ἐζωγραφισµένος εἰς τόν Νάρθηκα µαῦρος ὡς ὁ Μωυσῆς ὁ Αἰθίωψ, φέρων καί τά πρῶτα ἐργαλεῖα αὐτοῦ, ἤτοι µάχαιραν, βέλη καί τόξον.». Ἡ συγκεκριµένη εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἐνέπνευσε πολλούς ἁγιογράφους καί 322

23

24 κυρίως Ρώσους κατά τόν 18ο αἰῶνα καί τά παραδείγµατα ποικίλουν καί εἶναι διάσπαρτα παντοῦ. Στίς κάθετες πλευρές, δεξιά καί ἀριστερά τῆς Παναγίας, ἀνά ἕξι, µέσα σέ τε τρά - γωνα διάχωρα, εἰκονίζονται οἱ Ἀπόστολοι στηθαῖοι, ἐνδεδυµένοι µέ χιτῶνες καί ἱµάτια, ὅπου κυριαρχοῦν τά κόκκινα, µπλέ καί γαιώδη χρώµατα. Στό ὁριζόντιο µέρος τῆς εἰκόνας, σέ πλαίσιο πού καλύπτει ὅλο τό πλάτος της, εἰ - κονίζονται ὄρθιοι, ὁλόσωµοι, κατ ἐναντίον, Ἅγιοι, Ἁγίες, Ἀσκητές, συνολικά 12 µορ - φές µέ σχετική ἐπιγραφή. Στό κάτω µέρος τῆς εἰκόνας καί µέσα στό σκοῦρο χρωµατικό πλαίσιο πού περιβάλλει καί ἀπό τίς τέσσερις πλευρές ὅλη τή σύνθεση, σέ ὅλο τό πλάτος τῆς εἰκόνας, ὑπάρχει ἀφιερωµατική ἐπιγραφή µέ χρονολογία ΑΨΝΑ (= 1751). 324

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΩΝ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΓΚΕΡΕΚΟΣ Συντηρητής Ἔργων Τέχνης καί Ἀρχαιοτήτων Μουσειολόγος Καθηγητής ΤΕΙ Ἀθηνῶν ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονολόγηση: 1634 ιαστάσεις: 0,89 0,54 Προέλευση: Ι. Ναός Ἁγ. Γεωργίου Κρυονερίτη Σερρῶν, παρεκκλήσιο Ἁγ. ηµητρίου

Χρονολόγηση: 1634 ιαστάσεις: 0,89 0,54 Προέλευση: Ι. Ναός Ἁγ. Γεωργίου Κρυονερίτη Σερρῶν, παρεκκλήσιο Ἁγ. ηµητρίου 9. Χριστός ὁ Σωτήρ Χρονολόγηση: 1634 ιαστάσεις: 0,89 0,54 Προέλευση: Ι. Ναός Ἁγ. Γεωργίου Κρυονερίτη Σερρῶν, παρεκκλήσιο Ἁγ. ηµητρίου Ο Κύριος παριστάνεται σέ προτοµή, κατά µέτωπο, σέ χρυσό κάµπο. Κρατεῖ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονολόγηση: 1761 ιαστάσεις: 0,93 0,51 Προέλευση: Ι. Μονή Τιµίου Προδρόµου Σερρῶν

Χρονολόγηση: 1761 ιαστάσεις: 0,93 0,51 Προέλευση: Ι. Μονή Τιµίου Προδρόµου Σερρῶν 24. Χριστός ὁ Παντοκράτωρ Χρονολόγηση: 1761 ιαστάσεις: 0,93 0,51 Προέλευση: Ι. Μονή Τιµίου Προδρόµου Σερρῶν Ὁ Χριστός εἰκονίζεται µετωπικός µέχρι τούς µηρούς. Μέ τό δεξί χέρι εὐλογεῖ, ἐνῶ µέ τό ἀριστερό

Διαβάστε περισσότερα

Χρονολόγηση: Β µισό 18ου αἰῶνα ιαστάσεις: 2,00 1,47 Προέλευση: ωρεά Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης Μαξίµου

Χρονολόγηση: Β µισό 18ου αἰῶνα ιαστάσεις: 2,00 1,47 Προέλευση: ωρεά Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης Μαξίµου 37. Σταυρός Τέµπλου Χρονολόγηση: Β µισό 18ου αἰῶνα ιαστάσεις: 2,00 1,47 Προέλευση: ωρεά Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης Μαξίµου Ὁ ξυλόγλυπτος Σταυρός εἶναι συνήθως τοποθετηµένος στό κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγοσ των Εκκλησιαζοµενων χριστιανων

Οδηγοσ των Εκκλησιαζοµενων χριστιανων Χαραλάµπους Νεοφύτου Πρεσβυτέρου Οδηγοσ των Εκκλησιαζοµενων χριστιανων Ἔκδοση Ὀρθόδοξος Ὁδοδείχτης 2 Ὁδηγός τῶν ἐκκλησιαζοµένων χριστιανῶν Πίνακας περιεχομένων 1.Προλογος... 4 2 Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ... 6 3. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

α ἔκδοσις 2008 β ἔκδοσις 2009 γ ἔκδοσις 2011 δ ἔκδοσις 2013 Ἐξώφυλλο: Γενική ἄποψη τῆς Μονῆς. Ὀπισθόφυλλο: Πύργος τοῦ Ξωπατέρα.

α ἔκδοσις 2008 β ἔκδοσις 2009 γ ἔκδοσις 2011 δ ἔκδοσις 2013 Ἐξώφυλλο: Γενική ἄποψη τῆς Μονῆς. Ὀπισθόφυλλο: Πύργος τοῦ Ξωπατέρα. 2013 α ἔκδοσις 2008 β ἔκδοσις 2009 γ ἔκδοσις 2011 δ ἔκδοσις 2013 Ἐξώφυλλο: Γενική ἄποψη τῆς Μονῆς. Ὀπισθόφυλλο: Πύργος τοῦ Ξωπατέρα. Ἱερά Σταυροπηγιακή Μονή Ὁδηγητρίας Τηλ./Fax: 28920-42364 www.imodigitrias.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Τεῦχος 5ο

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Τεῦχος 5ο ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Τεῦχος 5ο Ἡ Ἁγία Εἰκόνα Κέντρο ἀναφορᾶς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου εἶναι ἡ Εἰκόνα τῆς Παναγίας Ὅπως µεταδίδεται ἀπό γενεά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΝ ΙΚΤΟΥ ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΕΙΝΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟ ΟΞΙΑΝ!

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΝ ΙΚΤΟΥ ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΕΙΝΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟ ΟΞΙΑΝ! ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛ- ΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛ- ΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 Ι ΡΥΤΗΣ Ἀρχιµ. Χαράλαµπος. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 17ον ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 17ον ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 - Τεύχος 119 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 17ον ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ «κηρύξατε τό εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει» (Κατά Μάρκον κεφ. ιστ. 15) ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Π.Χ.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

«Οἱ εἰκόνες τοῦ τέμπλου τοῦ Ναοῦ τῆς «Ρολόαινας» τοῦ Μασταμπᾶ»

«Οἱ εἰκόνες τοῦ τέμπλου τοῦ Ναοῦ τῆς «Ρολόαινας» τοῦ Μασταμπᾶ» «Οἱ εἰκόνες τοῦ τέμπλου τοῦ Ναοῦ τῆς «Ρολόαινας» τοῦ Μασταμπᾶ» Εἰσήγησις τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου στό Ἐπιστημονικό Συνέδριο μέ θέμα «Ὁ Μασταμπᾶς. Ἀπό τό τότε μέχρι τό

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Κώτσου H Kαστοριά και τα Βυζαντινά μνημεία της emagazine 24grammata.com 1

Παντελής Κώτσου H Kαστοριά και τα Βυζαντινά μνημεία της emagazine 24grammata.com 1 Η ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ Η Καστοριά, από τις πιο αξιόλογες πόλεις του ελληνικού χώρου για τα βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία της και τα πλούσια αρχοντικά της, είναι κτισμένη σε χερσόνησο

Διαβάστε περισσότερα

Τεῦχος 9ον Ἀπρίλιος 2010 Ἔτος Α Κωδ. 8513

Τεῦχος 9ον Ἀπρίλιος 2010 Ἔτος Α Κωδ. 8513 1.ΤΕΥΧΟΣ 9:Σχέδιο 1 30/9/2010 3:35 μμ Page 1 Τά Σημεῖα Τ Καιρῶν τῶν Τεῦχος 9ον Ἀπρίλιος 2010 Ἔτος Α Κωδ. 8513 Ἰησοῦς Χριστός: «Ὑποκριταί τό μέν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τά δέ Σημεῖα τῶν

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία

Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία Περιεχόμενα Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου τοῦ Ἰωάννου Φουντούλη, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ἡ ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΓΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Β Ἀνωτέρα ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ὡς τό μεγαλύτερο ὑπό τόν οὐρανό μυστήριο δύναται νά χαρακτηριστῇ ἡ θεία

Διαβάστε περισσότερα

Τοιχογραφίες στη Μονή της Αγίας Αικατερίνας στο Σινά (πίν. 71-84)

Τοιχογραφίες στη Μονή της Αγίας Αικατερίνας στο Σινά (πίν. 71-84) Τοιχογραφίες στη Μονή της Αγίας Αικατερίνας στο Σινά (πίν. 71-84) Μανόλης ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Δελτίον XAE 6 (1970-1972), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Παναγιώτη Μιχελή (1903-1969) Σελ. 205-232 ΑΘΗΝΑ 1972 ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΊΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008. κωδικός 7109. Καλά Χριστούγεννα!

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008. κωδικός 7109. Καλά Χριστούγεννα! ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 κωδικός 7109 Καλά Χριστούγεννα! τ. 29, NΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ (Ε.Μ.Ι.Π.Η.)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ (Ε.Μ.Ι.Π.Η.) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ (Ε.Μ.Ι.Π.Η.) Αντώνης Β. Γκαλίτσιος Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΨΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΗΣ ΓΟΥΡΝΑΣ, ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΙΚΟΝΑ ΜΗ ΜΟΥ ΑΠΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΩΡΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

Η ΕΙΚΟΝΑ ΜΗ ΜΟΥ ΑΠΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΩΡΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΑΚΕΛΛΑΚΟΥ ΕΩΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΑ 8 (2008-2012) 391 Η ΕΙΚΟΝΑ ΜΗ ΜΟΥ ΑΠΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΩΡΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Η εικόνα µε το θέµα Μὴ µοῦ ἅπτου βρίσκεται στο ναό της Αγίας Κυριακής Χώρας Μυκόνου που ανήκει

Διαβάστε περισσότερα

διάλογος ΑΡ ΧΙ Ε ΠΙ ΣΚΟ ΠΟΣ Α ΘΗ ΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑ ΣΗΣ ΕΛ ΛΑ ΔΟΣ Ι Ε ΡΩ ΝΥ ΜΟΣ Β

διάλογος ΑΡ ΧΙ Ε ΠΙ ΣΚΟ ΠΟΣ Α ΘΗ ΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑ ΣΗΣ ΕΛ ΛΑ ΔΟΣ Ι Ε ΡΩ ΝΥ ΜΟΣ Β ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2008, ΤΕΥΧΟΣ 51 διάλογος ΑΡ ΧΙ Ε ΠΙ ΣΚΟ ΠΟΣ Α ΘΗ ΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑ ΣΗΣ ΕΛ ΛΑ ΔΟΣ Ι Ε ΡΩ ΝΥ ΜΟΣ Β Στίς 7 Φε βρου α ρί ου 2008, ἡ Ἱ ε ραρ χί α τῆς Ἱ ε ρᾶς Συ νό δου τῆς Ἑκ κλη σί ας τῆς Ἑλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 / ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗς-ΠΡΟΒΟΛΗς ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ / ΤΙΜΗ: 4 ΕΥΡΩ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 / ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗς-ΠΡΟΒΟΛΗς ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ / ΤΙΜΗ: 4 ΕΥΡΩ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 / ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗς-ΠΡΟΒΟΛΗς ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ / ΤΙΜΗ: 4 ΕΥΡΩ ΤΕΥΧΟΣ 1 π. Γεώργιος Μεταλληνός ΤΟ OΝΟΜΑ ΡΩΜΗΟΣ ΚΑΙ H IΣΤΟΡΙΚΗ ΤΟΥ ΣΗΜΑΣΙΑ Βασίλειος Γιούλτσης

Διαβάστε περισσότερα

TABLE OF CONTENTS ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ

TABLE OF CONTENTS ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ ÄÉÁËÏÃÏÓ ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ «Äéïñèüäïîïò Óýíäåóìïò Ðñùôïâïõëé í ÃïíÝùí» Šðü ôþí ásãßäá ôïˆ ÌáêáñéùôÜôïõ Áñ éåðéóêüðïõ Áèçí í êáß ðüóçò ÅëëÜäïò ê. ñéóôïäïýëïõ ÉäñõôÞò: ð. Áíôþíéïò Áëåâéæüðïõëïò ( ) ÅÊÄÏÔÇÓ: Ðñùô.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Στυλιανή Καλεντάκη, Ἀρχαιολόγος - Φιλόλογος. Προοίμιο 3. Συναξάρι Ἅγιος Τρύφων, ὁ προστάτης τῶν γεωργῶν 4

Περιεχόμενα. Στυλιανή Καλεντάκη, Ἀρχαιολόγος - Φιλόλογος. Προοίμιο 3. Συναξάρι Ἅγιος Τρύφων, ὁ προστάτης τῶν γεωργῶν 4 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι Ἅγιος Τρύφων, ὁ προστάτης τῶν γεωργῶν 4 Οἱ ἀγρότες μας πονοῦν τοῦ Μητροπολίτη Γορτύνης και Ἀρκαδίας κ. Μακάριου 7 Ἐκ Φαναρίου 9 Τό ἀδιέξοδο τῆς ἑλληνικῆς γεωργίας τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Τεῦχος 2ο

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Τεῦχος 2ο ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Τεῦχος 2ο 1 Ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ τοῦ Θεοῦ 2 Ὡς γέγραπται ἐν τοῖς προφήταις, ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν

Διαβάστε περισσότερα

διάλογος ΜΟΝΟ 92 ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 5.000 Ἀγαπητοί μας συνδρομητές τοῦ περιοδικοῦ

διάλογος ΜΟΝΟ 92 ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 5.000 Ἀγαπητοί μας συνδρομητές τοῦ περιοδικοῦ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011, ΤΕΥΧΟΣ 66 διάλογος ΜΟΝΟ 92 ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 5.000 ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ. ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Ἀγαπητοί μας συνδρομητές τοῦ περιοδικοῦ «ΔΙΑΛΟΓΟΣ». Μετά τή «Θερμή Παράκληση»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΪΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

ΑΡΧΑΪΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΪΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ Α. Διαχείριση του υλικού της Εισαγωγής: Ύλη:σελ. 9-13 (εκτός 9-11), 11-17 (εκτός η 15 η ), 20 (μέχρι «Η λυρική ποίηση μετά το τέλος της αρχαϊκής εποχής»). Κεφ. ΙΙ, σελ. 9 α)εστιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημέριος ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ὑπεύθ. Ὑπηρεσίας Ἐθελοντικῆς Διακονίας Ἀσθενῶν Νοσηλευτικῶν Ἱδρυμάτων

Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημέριος ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ὑπεύθ. Ὑπηρεσίας Ἐθελοντικῆς Διακονίας Ἀσθενῶν Νοσηλευτικῶν Ἱδρυμάτων ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 2 3 Ἐπιμέλεια ἒκδοσης: Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημέριος ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινές τοιχογραφίες στον Ωρωπό

Βυζαντινές τοιχογραφίες στον Ωρωπό Βυζαντινές τοιχογραφίες στον Ωρωπό Μανόλης ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Δελτίον XAE 1 (1959), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Νίκου Βέη (1883-1958) Σελ. 87-107 ΑΘΗΝΑ 1960 ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΟΝ ΩΡΩΠΟ ι Ή μικρή εκκλησία

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Πρίν τήν μελέτη τῆς Βίβλου καί τῶν Πατερικῶν βιβλίων ἀξίζει νά παρατηρήσει κανείς ὅτι: ὅλα αὐτά ἔχουν γραφεῖ στά Ἑλληνικά!!! Καί ἰδιαίτερα, τά Δογματικά ζητήματα τῆς Χριστιανικῆς

Διαβάστε περισσότερα

Ἐκκλησιαστικό φρόνημα

Ἐκκλησιαστικό φρόνημα «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». ( Ἰωάν. 14,6) ΤETΡAΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΛΛΟ 18 ΕΤΟΣ 5 ο 2010 ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΕΤΟΧΙ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΤΤΛΟΤΜΟΤΣΙΟΤ ΣΤΗΝ ΙΜΒΡΟ: ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ1

ΤΟ ΜΕΤΟΧΙ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΤΤΛΟΤΜΟΤΣΙΟΤ ΣΤΗΝ ΙΜΒΡΟ: ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ1 ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΑΛΚΙΑ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΤΤΛΟΤΜΟΤΣΙΟΤ ΣΤΗΝ ΙΜΒΡΟ: ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ1 Στον τόμο των Εγγράφων τής Μονής Κουτλουμουσίου που δημοσίευσε ό P. Lemerle, περιλαμβάνονται δύο πατριαρχικά σιγιλλιώδη γράμματα

Διαβάστε περισσότερα