Χρονολόγηση: Ἀρχές τοῦ 17ου αἰῶνα ιαστάσεις: 1,050 0,635 Προέλευση: Ἱ. Ναός Ἁγ. Ἀντωνίου Σερρῶν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρονολόγηση: Ἀρχές τοῦ 17ου αἰῶνα ιαστάσεις: 1,050 0,635 Προέλευση: Ἱ. Ναός Ἁγ. Ἀντωνίου Σερρῶν"

Transcript

1

2 17. Ο Ἅγιος Βασίλειος Χρονολόγηση: Ἀρχές τοῦ 17ου αἰῶνα ιαστάσεις: 1,050 0,635 Προέλευση: Ἱ. Ναός Ἁγ. Ἀντωνίου Σερρῶν Σέ σκαπτή εἰκόνα δεσπόζει ἡ µορφή τοῦ Ἁγίου Βασιλείου. Εἶναι αὐστηρά µετωπικός καί κρατεῖ µέ τό ἀριστερό χέρι κλειστό εὐαγγέλιο πορτοκαλόχρωµο, λιθοκόσµητο, ἐνῶ οἱ σελίδες του εἶναι λευκές µέ τόνους τριανταφυλλένιους. έν φορεῖ φαιλόνιο πολυσταύριο, ὅπως συνηθίζεται στίς εἰκόνες τῶν Ιεραρχῶν, ἀλλά φωτεινό κόκκινο, µέ ποταµούς σκουρότερους καί φῶτα σέ ἀνοιχτότερους τόνους µέχρι τοῦ λευκοῦ. Τό δεξί του χέρι σχηµατίζει εὐλογία καί παρατηρεῖται ἀπουσία τῶν σκοτεινῶν χρωµατικῶν τόνων σέ αὐτό. Η µορφή τοῦ Ἁγίου, µέ τά πλούσια µαλλιά καί τή γενειάδα, τήν αὐστηρή ἔκφραση, τήν τελετουργική στάση καί τά κλειστά περιγράµµατα, προσδίδει ἕναν ἱερατικό ἐπίσηµο χαρακτῆρα στή σύνθεση. Η σύνθεση εἶναι αὐστηρή, λιτή καί ἀνάλογος µέ τήν αὐστηρότητα εἶναι καί ὁ τρόπος µέ τόν ὁποῖο ἀποδίδεται τό ρυτιδωµένο πρόσωπο. Ο προπλασµός εἶναι καστανός σκοῦρος, τό σάρκωµα ἀνοιχτό καφέ καί οἱ ὄγκοι πλάθονται µέ πυκνά ψιλοδουλεµένα φῶτα. Σέ ἀντίθεση µέ τούς ἀνοιχτούς τόνους, πού κυριαρχοῦν στό φαιλόνιο, ζωγραφίζονται οἱ µαῦροι σταυροί τοῦ ὠµοφορίου, στό ὁποῖο κυριαρχοῦν οἱ ἀνοιχτοί µπλέ τόνοι καί τά φῶτα πού φθάνουν τό λευκό. ιακρίνεται σ αὐτό ἡ περισσότερο ἐπιµεληµένη διαµόρφωση τῶν πτυχῶν, οἱ ὁποῖες εἶναι ἄκαµπτες ἀλλά δέν τονίζονται ἰδιαίτερα. Ο κάµπος εἶναι χρυσός µέ τήν ἐπιγραφή «Ο ΑΓΙΟC ΒΑ CΙΛΕΙΟC». Ο στικτός φωτοστέφανος δέν περιβάλλει τό κεφάλι συµµετρικά. Ο ζωγράφος φαίνεται νά εἶχε χάσει τήν αἴσθηση τοῦ ὄγκου τοῦ κεφαλιοῦ. Ο φωτοστέφανος τῶν ἱερῶν προσώπων προσλαµβάνει στήν Ορθόδοξη εἰκονογραφία τό νόηµα τῆς δόξας πού ἀκτινοβολεῖ τό ἀπεικονιζόµενο πρόσωπο. Αὐτός περιβάλλει τό κεφάλι, διότι αὐτό εἶναι τό κέντρο τοῦ πνεύµατος, τῆς σκέψεως καί τῆς διανοήσεως. Εὐνόητο εἶναι ὅτι τό φῶς αὐτό πού ἀφορᾶ ὅλο τό κεφάλι πρέπει νά εἶναι φῶς σφαιρικό, ἀλλά στήν τέχνη σχεδιάζεται σάν φωτεινός δίσκος. Συνήθως τό χρῶµα του εἶναι χρυσό ἤ κίτρινο, γιά νά συµβάλει στήν ἀνάδειξη ὅλου τοῦ προσώπου τοῦ Ἁγίου. ιότι ὁ φωτοστέφανος γίνεται κατά κάποιο τρόπο ὁ φωτεινός χῶρος καί τό ἄµεσο βάθος, στό ὁποῖο προβάλλεται καί ἐξαίρεται τό ἱερό κεφάλι. Βεβαίως στήν Ορθόδοξη ἁγιογραφία δέν περιµένει κανείς µόνο ἀπό τόν φωτοστέφανο νά καταλάβει ὅτι τό εἰκονιζόµενο πρόσωπο εἶναι ἱερό. Τήν ἁγιότητα δείχνει ἡ ὅλη µορφολογία, ἡ τεχνική καί ἡ τεχνοτροπία τῆς ἁγιογραφίας. Ο φωτοστέφανος ὅµως ἔχει καθιερωθεῖ πλέον, ἀποτελεῖ ἕνα χαρακτηριστικό τῆς ἱερότητος τῶν προσώπων καί εἶναι σύµβολο µέ µεγάλο καί σηµαντικό πνευµατικό χαρακτῆρα. 302

3

4 Ἀπό τυπολογική ἄποψη, ὁ εἰκονιστικός τύπος τοῦ Ἁγίου µέ τό εὐγενικό, στοχαστικό πρόσωπο, ἡ βαθιά πνευµατικότητα καί τό ὑψηλό ἦθος ἐντάσσουν τήν εἰκόνα αὐτή στό καλλιτεχνικό ὕφος καί τήν ἐκφραστική ποιότητα τῶν τοιχογραφιῶν τοῦ Πρωτάτου (γύρω στό 1290) στίς Καρυές Ἁγίου Ὄρους, οἱ ὁποῖες σύµφωνα µέ τήν παράδοση ἀποδίδονται στόν περίφηµο καλλιτέχνη ἀπό τή Θεσσαλονίκη «κύρ Μανουήλ τόν Πανσέληνον», πού συγκαταλέγεται ἀνάµεσα στούς µεγαλύτερους καλλιτέχνες ὅλων τῶν ἐποχῶν. Ἀπό τεχνική ἄποψη, ὁ τρόπος ἀπόδοσης τοῦ προσώπου, µέ τίς πλατιές διακριτικές φωτεινές ἐπιφάνειες, µέ τίς πράσινες σκιές στό µέτωπο καί τίς παρειές καί τά µεγάλα καί ἐκφραστικά µάτια, προσιδιάζει στή ζωγραφική τοῦ Πρωτάτου. Ἐνδε χο- µένως ὁ ἄγνωστος ζωγράφος νά µελέτησε σέ βάθος τό ἔργο τοῦ Πανσέληνου καί νά υἱοθέτησε βασικά στοιχεῖα στό δικό του ἔργο. Ἡ ἐπιβλητική εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Βασιλείου εἶναι δυνατό ἔργο καλοῦ ζωγράφου τῆς µακεδονικῆς σχολῆς, µᾶλλον τῶν χρόνων κοντά στό 1700, πού ἀκολουθεῖ τήν παράδοση µέ ἁδρό κι ἐκφραστικό ὕφος, ἐνῶ εἶναι ταυτόχρονα ἐνήµερος γιά νεωτερισµούς τοῦ καιροῦ του. Τούς ὄψιµους χρόνους ὑποδεικνύουν ἀνάµεσα σέ ἄλλα τό φωτεινό µέ περιορισµένες σκιές πρόσωπο τοῦ Ἁγίου, οἱ ἀραιές πινελιές, οἱ ἁπλές κόκκινες ἐπιφάνειες καί πτυχές πού ἐναρµονίζονται στή χρωµατική καθαρότητα τῆς παράστασης, οἱ τυποποιηµένες πτυχές στό ὠµοφόριο, καί οἱ ἔντονες στό φαιλόνιο. Τό στιλπνό χρύσωµα καί τό χρῶµα ἀποδίδονται µέ ἄριστη τεχνική, ἐνῶ ἡ ἄνετη κίνηση τῆς µορφῆς, µέ σεµνή χειρονοµία καί στάση καί ἡ ἔνταση τοῦ προσώπου µέ τό µαλακό πλάσιµο καί τίς ζωηρές ψιµυθιές δίνει στό πλάγιο βλέµµα ἀµεσότητα ἔκφρασης. Σύµφωνα µέ µαρτυρία τοῦ Π. Παπαγεωργίου (Αἱ Σέρραι καί τά προάστεια, τά περί τάς Σέρρας καί ἡ Μονή Ιωάννου τοῦ Προδρόμου, Θεσσαλονίκη , σ ) ἡ εἰ κόνα ἀνῆκε στόν Ι. Ναό τοῦ Ἁγ. Βασιλείου, ὁ ὁποῖος εἶναι ἄγνωστο πότε κατα - στράφηκε. 304

5

6 18. Η Σύναξις τῶν Ἀγγέλων Χρονολόγηση: 18ος αἰώνας ιαστάσεις: 1,11 0,72 Προέλευση: Ι. Ναός Προφήτου Ηλιοῦ Βέργης Οἱ Ἄγγελοι εἰκονίζονται ὄρθιοι, ὁλόσωµοι, µετωπικοί. Εἰκονίζονται ἐννέα Ἄγγελοι καί σέ βάθος οἱ φωτοστέφανοι τῶν ὑπολοίπων. Κρατοῦν στά χέρια τους σκῆπτρα, µέ ἀριστοκρατική κίνηση, δείγµατα τοῦ ἀέναου ἀγῶνος τους ἐναντίον τῶν πονηρῶν πνευµάτων. Τό Συναξάριο ἀναφέρει τά ἑξῆς γιά τό γεγονός τῆς Σύναξης τῶν Ἀγγέλων: «Μιχαὴλ ὁ διαπρεπέστατος Ταξίαρχος τῶν ἀσωμάτων υνάμεων... ἰδὼν γὰρ τὸν ἀποστάτην (τόν Σατανᾶ) πεσόντα, συνήγαγε τοὺς τῶν Ἀγγέλων χοροὺς καὶ εἰπὼν Πρόσχωμεν ὕμνησε μετὰ φωνῆς τὸν τῶν ὅλων Κύριον ὡσανεὶ λέγων ὅτι πρόσχωμεν ἡμεῖς οἱ κτιστοὶ γεγονότες τί πεπόνθασιν οἱ μεθ ἡμῶν μέχρι τοῦ νῦν φῶς ὑπάρχοντες καὶ νῦν γενόμενοι σκότος. Η τοιαύτη οὖν συγκρότησις ὠνομάσθη Σύναξις τῶν Ἀγγέλων, τουτέστι προσοχὴ καὶ ὁμόνοια καὶ ἕνωσις». Οἱ δύο πρῶτοι Ἄγγελοι κρατοῦν ἀνάµεσά τους, µέσα σέ µετάλλιο, εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ σέ προτοµή πού ἀποδίδεται µέ χρώµατα κόκκινα πάνω σέ φύλλο χρυσοῦ. Ο Χριστός µέ τό ἀριστερό κρατεῖ εὐαγγέλιο κλειστό τό δεξί χέρι φέρει φθορά, ἐ - νῶ ἀκριβῶς πίσω καί στή µέση τρίτος Ἄγγελος συµπληρώνει τό πρῶτο ζωγραφικό ἐπίπεδο. Τό δεύτερο ἀποτελοῦν τά κεφάλια τῶν ἄλλων ἕξι Ἀγγέλων, τοποθετηµένα σέ σχῆµα ἀνοιχτοῦ τόξου, ἐνῶ τό τρίτο, µέ τούς φωτοστεφάνους τῶν ὑπολοίπων Ἀγγέλων, δίνει τήν ἔννοια τοῦ βάθους καί τοῦ συγκεντρωµένου πλήθους. Η κόµη τῶν Ἀγγέλων εἶναι πλούσια, ἐνῶ µέ ἄσπρο χρῶµα στήν κορυφή τῆς κεφαλῆς µόλις διακρίνεται ἡ ταινία πού τή συγκρατεῖ, γιά τήν ὁποία ὁ Ἅγιος Συµεών Θεσσαλονίκης γράφει: «τὸ καθαρὸν αὐτῶν ὑπεμφαίνει τοῦ νοός». Τά πρόσωπα τῶν Ἀγγέλων ἐκφράζουν γλυκύτητα καί γαλήνη καί ἔχουν τήν ἔκ - φραση συγκρατηµένης ἐσωτερικῆς οὐράνιας χαρᾶς. Ο ἁγιογράφος ἀποδίδει ἔξοχα τό θέµα του, πού τό οἰκοδοµεῖ µέ βάση ἕναν κάθετο ἄξονα Χριστός, µεσαῖος Ἄγγελος καί ἕνα τόξο οἱ κεφαλές τῶν ὑπολοίπων Ἀγγέλων, τῶν ὁποίων τά βλέµµατα ἑστιάζονται κυκλικά καί κατακόρυφα στόν εἰκονιζόµενο στό κέντρο Χριστό. ιάχυτη εἶναι ἀκόµη µία εὐγένεια στήν οἰκοδόµηση τῆς σύνθεσης, ὅπως φαίνεται ἀπό τήν ἠρεµία καί γλυκύτητα τῶν προσώπων, τήν ἁπαλότητα τῶν πτερύγων καί τήν ἐπαναλαµβανόµενη ρυθµικότητα τῶν χρωµατικῶν ἀντιθέσεων µέ τίς ἐπιµεληµένες ἀπολήξεις τῶν ἐνδυµά των. Τή φωτεινότητα πού ἀποπνέουν τά πρόσωπα συµπληρώνει καί δυναµώνει τό χρυσό χρῶµα πού ἔχουν οἱ φτεροῦγες, τό ὁποῖο µετριάζεται ἀπό κάποιες πράσινες καί σκοῦρες πινελιές. Ολόγυρα ἡ εἰκόνα φέρει ζωγραφιστή ζώνη, πλάτους 3,5 ἑκατοστῶν, µέ ἀκαθόριστα χρυσίζοντα ἄσπρα ἄνθη. Η εἰκόνα ἔχει φθορά στό µέσον της ἀπό πάνω ἕως κάτω καί καταστροφή τοῦ χρώµατος στό κάτω ἀριστερό µέρος της. Στίς πλούσια ζωγραφισµένες βασιλικές στολές κυριαρχοῦν τό κιννάβαρι καί τό πράσινο. 306

7

8 Γενικά, ὁλόκληρη ἡ σύνθεση χαρακτηρίζεται ἀπό µία συµµετρία αὐτό δέν διαπιστώνεται ὅµως στά ροῦχα τῶν δύο Ἀγγέλων πού βρίσκονται στό πρῶτο ἐπίπεδο καί κυριαρχοῦν µέ τόν ὄγκο τους. Οἱ µανδύες καί τά κοντά ἱµάτια, τά ὁποῖα φθάνουν µέχρι τά γόνατα, σχηµα - τίζονται µέ τίς ἴδιες πτυχές, ἐνῶ τά χρώµατά τους εἶναι ἀντίθετα. Στούς χιτῶνες ὑπάρχουν ὁµοιότητες τῶν χρωµάτων καί τῶν δύσκαµπτων γωνιαίων πτυχῶν, καθώς καί τῶν λευκῶν φώτων πού δηµιουργοῦν τούς ὄγκους. Στά ἁβρά πρόσωπα τῶν ἐννέα νεανικῶν µορφῶν κυριαρχοῦν τά ἴδια χρώµατα, πού πλάθονται µέ λεπτά φῶτα πάνω στόν πρασινοκαφέ προπλασµό καί στό σάρ - κωµα πού ἐλαφρῶς ροδίζει. Η ἐκτέλεση τοῦ µικροῦ εἰκονίσµατος στό µετάλλιο εἶναι ἀρκετά φροντισµένη. Οἱ φωτοστέφανοι, στικτοί µέ ρόδακες καί γενικά ὁ διάκοσµος σέ χρυσογραφία τῶν φτερῶν, τῶν παρυφῶν τῶν χιτώνων, τῶν ἱµατίων καί τῶν ὑποδηµάτων ἔχουν ἀρκετές ὁµοιότητες, χωρίς ἰδιαίτερη καλλιτεχνική εὐαισθησία. Ἀνάλογες παραστάσεις τῆς Σύναξης τῶν Ἀγγέλων ὁλόσωµων, ντυµένων µέ στρατιωτικές ἤ ὄχι ἐνδυµασίες, ἀπαντοῦν συχνά σέ κρητικές εἰκόνες καί τοιχογραφίες ἀπό τόν 15ο αἰῶνα. Συνήθως ὅµως οἱ Ἀρχάγγελοι φέρουν στρατιωτική στολή, φολιδωτούς θώρακες, διακοσµηµένους µέ χρυσοκονδυλιές καί δροµίδες καί κρατοῦν κολεό κάθετα ἤ κρατοῦν εἰλητάρια στά ἀριστερά χέρια. Σύµφωνα µέ τόν Grabar, ἡ εἰκονογραφία τῆς Σύναξης τῶν Ἀρχαγγέλων θά πρέπει νά καθιερώθηκε γύρω στόν 9ο αἰῶνα, ἀµέσως µετά τήν εἰκονοµαχική κρίση, περίοδο κατά τήν ὁποία ἔγινε ἡ ὁµιλία τοῦ Θεοδώρου τοῦ Στουδίτη σχετικά µέ τή Σύ ναξη τῶν Ἐπουρανίων υνάµεων. Τό εἰκονογραφικό σχῆµα τοῦ θέµατος τῆς Σύναξης τῶν Ἀσωµάτων ἔχει τίς ρίζες του στήν πρωτοχριστιανική τέχνη, ὅπου τά φτερωτά πνεύµατα-νῖκες συµµετρικά τοποθετηµένες, ὄρθιες ἤ ἱπτάµενες, βαστάζουν imago clipeata, στήν ὁποία εἰκονιζόταν ἐπιγραφή ἤ σύµβολο ἤ προτοµή, θέµα πού ἦταν πολύ συνηθισµένο στήν ὕστερη ἀρ χαιότητα. Στή Χριστιανική τέχνη, τή θέση τῶν φτερωτῶν πνευµάτων-νικῶν πῆραν οἱ Ἄγγελοι, ἐνῶ στήν imago clipeata εἰκονίστηκε τό µονόγραµµα τοῦ Ἰησοῦ ἤ ὁ Σταυρός ἤ ἡ ἴδια προτοµή τοῦ Χριστοῦ. Τόν 9ο αἰῶνα, µέ τόν θρίαµβο τῆς Ὀρθοδοξίας, γράφονται οἱ σπουδαιότεροι καί οἱ περισσότεροι λόγοι, ἐγκώµια καί ὕµνοι γιά τούς Ἀρχαγγέλους. Σέ αὐτή τήν ἔξαρση τῆς τιµῆς πρός τίς Ἀσώµατες υνάµεις τήν ἴδια ἐποχή θά πρέπει νά ἐνταχθεῖ καί ἡ δια- µόρφωση τῆς παράστασης τῆς Σύναξης τῶν Ἀσωµάτων. Ἀπό τόν τρόπο πού εἰκονίζεται τό θέµα, δηλαδή τό νά κρατοῦν οἱ συγκεντρωµένοι Ἄγγελοι imago clipeata τοῦ Ἰησοῦ, προσδίδεται στήν παράσταση ἡ βιδέα τῆς ἐποχῆς, δηλαδή ἡ νίκη, ὁ θρίαµβος τῆς Ὀρθόδοξης πίστης µέ τή βοήθεια τῶν Οὐρανίων υνάµεων, οἱ ὁποῖες, ὅπως παλαιά κατατρόπωσαν τόν ιάβολο ἔτσι καί τώρα κατατρόπωσαν τούς εἰκονοµάχους, ὑψώνοντας τήν εἰκόνα τοῦ Ἰησοῦ γι αὐτό καί συγκεντρωµένες δοξολογοῦν τό Ἅγιο Ὄ - νοµά Του. Γιά πρώτη φορά στό διπλοθόλιο τοῦ Ἁγ. Γεωργίου ιασορίτη τῆς Νάξου (11ος αἰώνας) συναντᾶµε τή Σύναξη τῶν Ἀσωµάτων στή µνηµειακή ζωγραφική πού ταυ- 308

9

10 τίζεται µέ τήν ἐπιγραφή. Ἐπίσης, ἡ παράσταση εἰκονίζεται σέ εἴκοσι ἀπό τά τριάντα ἑπτά µνηµεῖα τῶν Βαλκανίων πού παριστάνουν τόν Κύκλο τῶν Ἀγγέλων καί Ἀρχαγγέλων. Στήν παράσταση τῆς Σύναξης τῶν Ἀσωµάτων δηµιουργοῦνται πέντε τύποι, ἀνάλογα µέ τή στάση τῶν Ἀρχαγγέλων, οἱ ὁποῖοι εἶναι πάντοτε ντυµένοι σάν ἄρχοντες καί ἀπό τούς ὁποίους ὁ πρῶτος τύπος δέν συναντᾶται σέ µνηµεῖα τοῦ Κύκλου. Στόν πρῶτο εἰκονίζονται µόνο οἱ δύο Ἀρχάγγελοι Μιχαήλ καί Γαβριήλ σέ µετωπική στάση νά κρατοῦν τό µετάλλιο µέ τόν Ἰησοῦ. Ὁ τύπος αὐτός ἀποτελεῖ τήν πιό συνοπτική εἰκόνιση τοῦ θέµατος καί εἶναι ὁ περισσότερο διαδεδοµένος. Τόν συναντοῦµε κυρίως στήν κάτω ζωγραφική ζώνη τῶν ναῶν, ὅπου εἰκονίζονται µεµονωµένοι Ἅγιοι. Στόν δεύτερο εἰκονογραφικό τύπο παρατίθενται πίσω καί στά πλάγια τῶν δύο µετωπικῶν µεσαίων Ἀρχαγγέλων καί ἄλλοι µετωπικοί Ἀρχάγγελοι. Τόν τύπο αὐτό τόν συναντοῦµε στά Καβαλαριανά Καντάνου, στή Μονή Λέσνοβο, στήν Ἐπισκοπή Πεδιάδος καί στά Καµηλιανά Κισσάµου. Στόν τρίτο τύπο πίσω ἀπό τούς δύο µετωπικούς Ἀρχαγγέλους στέκονται Ἄγγελοι, οἱ ὁποῖοι εἶναι χωρισµένοι σέ δύο ἀντωπές ὁµάδες. Τόν τύπο αὐτό τόν συναντοῦµε στή Σαρακίνα Σελίνου, στό Κουνένι (Βάθη) Κισσάµου, στά Καπετανιανά Μονοφατσίου, στόν Ἅγ. Θωµᾶ Μονοφατσίου, στόν Ἅγ. Ἀνδρέα Βλαχιώτη Ἐπιδαύρου Λιµηρᾶς, στά Μέσα Λακώνια Λασιθίου καί στό Κουστογέρακο Χανίων. Στόν τέταρτο τύπο ὅλοι οἱ Ἄγγελοι, χωρισµένοι σέ δύο ὁµάδες, στέκονται ἀντωποί. Οἱ δύο πρῶτοι κρατᾶνε τό µετάλλιο µέ τόν Ἰησοῦ, ὅπως στήν Λαίνα Γκορτσᾶς Λακωνίας κ.ἀ. Ὁ χωρισµός τῶν Ἀγγέλων σέ δύο ὁµάδες δηλώνει ὅτι ὅλοι οἱ Ἄγγελοι συµµετέχουν στήν ὕψωση καί προβολή τοῦ µεταλλίου µέ τόν Ἰησοῦ. Στόν πέµπτο τύπο ὅλοι οἱ Ἀρχάγγελοι στέκονται µετωπικά καί κρατοῦν ὁ καθένας στό δεξί χέρι σφαῖρα µέ τό µονόγραµµα τοῦ Ἰησοῦ, ὅπως στό Ἀρκαλοχώρι, στό Ναό τῆς Θεοτόκου Κοφίνου Κύπρου, καθώς καί στό εἰλητάριο Vat. Lat τοῦ τέλους τοῦ 11ου αἰῶνα καί στόν Ἅγ. Γεώργιο Godivju τοῦ 14ου αἰῶνα. Στήν ἀνεπτυγµένη µορφή τῆς Σύναξης τῶν Ἀσωµάτων στή Μονή Mateic, στρέφονται πρός τό κέντρο τῆς παράστασης. Ἡ σφαῖρα πού κρατᾶ κάθε Ἄγγελος στήν αὐτοκρατορική εἰκονογραφία, συµβολίζει τήν παγκόσµια ἰσχύ τοῦ µονάρχη. Στήν imago clipeata πού κρατοῦν οἱ Ἄγγελοι στίς παραστάσεις τῆς Σύναξης τῶν Ἀσωµάτων, εἰκονίζεται συνήθως σέ προτοµή ὁ Ἐµµανουήλ. Τίς περισσότερες φορές εὐλογεῖ µέ τά δύο χέρια ἤ µέ τό ἕνα, ἐνῶ µέ τό ἄλλο κρατᾶ εἰλητάριο. Ἐλάχιστες φορές εἰκονίζεται ὁ Χριστός σάν ὥριµος µέ γένια ἤ µόνο τό µονόγραµµά Του. Στή Μονή Λέσνοβο εἰκονίζεται ὄρθιος µέσα σέ ὠοειδῆ τόξα, ἐνῶ στά Καπετανιανά Μονοφατσίου καθιστός µέσα σέ σφαῖρα. Στόν Ταξιάρχη εσφίνας (1332) καί στήν εἰκόνα ἀπό τή Μονή Μπάτσκοβο Βουλγαρίας (14ος αἰώνας), στό µετάλλιο πού κρατοῦν οἱ Ἄγγελοι εἰκονίζεται ἡ Θεοτόκος, κρατώντας τόν Ἰησοῦ. Θά µπορούσαµε νά ποῦµε ὅτι, ὅταν στό µετάλλιο εἰκονίζεται ὁ Ἰησοῦς Ἐµµανουήλ, προβάλλεται ἀπό τούς Ἀγγέλους ἡ Μεσσιανική ἰδιότητα τοῦ Κυρίου. Ἡ ἀπεικόνιση τοῦ Ἰησοῦ ὡς Ἐµµανουήλ ὑποδηλώνει τόν ἐρχοµό τοῦ Μεσσία στόν κόσµο. Ὅταν ὁ Ἰησοῦς εἰκονίζεται ὥριµος µέ γένια προβάλλεται τό σωτηριολογικό ἔργο 310

11 Του στόν Κόσµο. Ὁ τύπος τοῦ γενειοφόρου Ἰησοῦ στό µετάλλιο συνδέεται µέ τήν εἰκόνιση τῶν ὁµολογητῶν τῆς Ὀρθοδοξίας στίς µικρογραφίες τοῦ 9ου-11ου αἰῶνα, στίς ὁποῖες κρατοῦν τό µετάλλιο µέ τόν γενειοφόρο Ἰησοῦ. Ὅταν εἰκονίζεται µαζί µέ τήν Θεοτόκο προβάλλεται τό γεγονός τῆς Ἐνσαρκώσεως. Ὁ εἰκονογραφικός τύπος τοῦ καθισµένου ἤ ὄρθιου Ἰησοῦ µέσα στό µετάλλιο ἐπηρεάζεται ἀσφαλῶς ἀπό τή θρια µβευτική εἰκόνιση τοῦ Κυρίου στίς ἁψῖδες τῶν ναῶν. Οἱ Ἄγγελοι εἰκονίζονται νά κρατοῦν τήν imago clipeata µέ τόν Ἰησοῦ, γιά νά δηλώσουν τήν ὑπακοή τῶν Οὐρανίων υνάµεων στόν ηµιουργό καί κτίστη τοῦ παντός. Στήν εἰκόνα µας παρατηροῦµε ἤρεµες ἐκφράσεις ὅλων τῶν προσώπων µέσα στά ἁπαλά φυσιογνωµικά χαρακτηριστικά τους, λεπτή πινελιά καί σκούρους, κυρίως καστανόχρωµους, προπλασµούς µέ γραµµωτούς γλυκασµούς. Ἡ ὁµαλή τεχνοτροπική ἀπόδοση ἀλλά καί ἡ ἁπλότητά τους, ἡ ἔκδηλη προτίµηση τοῦ καλλιτέχνη στήν τεχνική τῆς ζωγραφικῆς στό χρυσό, ἀλλά καί τοῦ «graffito» γιά τήν περίτεχνη διακόσµηση τοῦ πλαισίου, καθώς καί τά ἀρκετά λα κά στοιχεῖα, ἐντάσσουν τήν εἰκόνα στό σύνολο τῶν ἀρτιοτέρων λα κῶν ἔργων. 311

12 19. Ο Ἅγιος Χαράλαµπος Χρονολόγηση: 18ος αἰώνας ιαστάσεις: 0,88 0,47 Προέλευση: Ἱ. Ναός Ἁγ. Ἀθανασίου Νιγρίτης Ο Ἅγιος Χαράλαµπος εἰκονίζεται ὁλόσωµος, εὐθυτενής, σέ µετωπική στάση, µέσα σέ χρυσό κάµπο καί πράσινο ἔδαφος πού φθάνει στό ὕψος τῶν ὑψωµένων συµ- µετρικά χεριῶν του. Τό δεξί χέρι σηκώνεται σέ στάση εὐλογίας, ἐνῶ µέ τό ἀριστερό κρατεῖ κλειστό χρυσό εὐαγγέλιο, διακοσµηµένο µέ κόκκινες σελίδες. Ἀσπροµάλλης γέροντας µακροδιχαλογένης, ὁ Ἅγιος ἱεροµάρτυς τοῦ Χριστοῦ Χαράλαµπος, εἰκονίζεται µέ τά ἱερατικά του ἄµφια. Φορεῖ πλούσιο κόκκινο φαιλόνιο µέ λεπτές καµπύλες πτυχώσεις, τό ὁποῖο ἀνοίγει συµµετρικά, µέ τή φορά τῶν χεριῶν, ἀναδεικνύοντας τό ἐσωτερικό γαλάζιο χρῶµα µέ πλούσια γωνιακή πτυχολογία. Φορεῖ ἀνοιχτό καφέ στιχάριο µέ ἄκαµπτες πτυχές καί ἔντονα φωτίσµατα. Κάθετο πέφτει τό ἐπιτραχήλιο, διακοσµηµένο µέ ἑλικοειδεῖς κλάδους. Στό ἴδιο µοτίβο σχηµατοποιοῦ νται τό ἐπιγονάτιο καί ἡ διακόσµηση γύρω ἀπό τόν τράχηλο καλύπτοντας τούς ὤ µους. Μέ τή µετωπική στάση του τό πρόσωπο τοῦ Ἁγίου Χαραλάµπους, ὅπως ἄλλωστε καί τά πρόσωπα ἄλλων εἰκονιζοµένων στήν ἀνατολική τέχνη, διαλέγεται µέ τόν θεατή καί ἀποκαλύπτει τήν ἐσωτερική του διάθεση. Πολύ φυσικό, ἐφόσον ἡ κεφαλή προσδιορίζει τό µέγεθος τοῦ σώµατος καί τή στάση του. Ἀπό τήν κεφαλή ἐξαρτᾶται τό σύνολο τῆς σωµατικῆς ἑνότητας. Ἐνῶ ὅµως ὁ κανόνας τῆς «κλασσικῆς» ὡραιότητας µετράει τό σῶµα µέ τήν ἀναλογία τῶν ἑπτά ἤ ὀκτώ κεφαλῶν, στήν εἰκόνα τό µῆκος τοῦ σώµατος εἶναι ὅσο δέκα κεφαλές. Ἡ µορφή τοῦ Ἁγίου συχνά ἐµφανίζεται µελαχροινή στό χρῶµα τῆς γῆς, ἀτενίζοντας τό ἐπέκεινα µέ τά ὀρθάνοικτα µάτια, ἕνα βλέµµα στραµµένο νά συγκρατεῖ τόν θεατή, διαπεραστικό, ἀγωνιῶδες, ἐρωτηµατικό, αὐστηρό, καί ἐνισχυµένο ἀπό τό δυνατό ἄνοιγµα. Περιλαµβάνει τό ψηλό καί κυρτό ρυτιδωµένο µέτωπο, τό ὁποῖο στεγάζει τή δύναµη τοῦ πνεύµατος καί τῆς σοφίας πού εἶναι ἀξεχώριστη ἀπό τήν ἀγάπη. Ἡ µακριά καί λεπτή του µύτη ὑποδηλώνει τήν εὐγένεια. έν αἰσθάνεται πλέον τά πράγµατα τοῦ κόσµου τούτου, ἀλλά τήν εὐωδία τοῦ Χριστοῦ καί τό ζωοποιό ἐµφύσηµα τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, πού ἀναβλύζει µέ µιᾶς ἄφθονα. Τά αὐλακωµένα ἀπό τίς βαθιές ρυτίδες µάγουλα, µέ τήν ἀντίθεση ἀνάµεσα στόν καστανό προπλασµό καί τό φωτεινό σάρκωµα, δηµιουργοῦν ἐντύπωση. Λίγα φῶτα λευκά τονίζουν τά προεξέχοντα σηµεῖα. Τά χαρακτηριστικά καί τά περιγράµµατα εἶναι σχεδιασµένα µέ σκοῦρες πινελιές καί τό καλοχτενισµένο τρίχωµα ἀποδίδεται µέ µαλακές σταχτογάλανες καί καστανές πινελιές. Τό πρόσωπο εἰκονίζεται µέ ἱερατικό τρόπο καί οἱ ἰσχνές γραµµές τοῦ συνόλου δέν διεγείρουν τίς αἰσθήσεις, ἀλλά ἕλκουν τό βλέµµα πρός τά ἐνδότερα. Μέσα στήν ἀκινησία του τό σῶµα τοῦ Ἁγίου δέν εἶναι στατικό καί ἡ στερεότυπη ἐµφάνισή του τονίζει ἀκόµα περισσότερο τό δυναµισµό τῆς ἐσωτερικῆς ζωῆς του. 312

13

14 20. Ο Κύριος Εὐλογῶν Χρονολόγηση: 18ος αἰώνας ιαστάσεις: 1,01 0,50 Προέλευση: Ἱ. Ναός Ἁγ. Ἀθανασίου Νιγρίτης Ο Χριστός εἰκονίζεται σέ προτοµή λίγο πιό κάτω ἀπό τή µέση. Μέ τό δεξί του χέρι εὐλογεῖ, ἐνῶ στό ἀριστερό κρατεῖ κλειστό λιθοκόσµητο εὐαγγέλιο, ἡ παρυφή τῶν σελίδων τοῦ ὁποίου ἔχει ἔντονο κόκκινο χρῶµα. Φέρει χιτῶνα πορφυροῦ χρώµατος καί ἱµάτιο σέ τόνους τοῦ µπλέ µέ πολυάριθµες πτυχώσεις. Στίς γωνίες τῆς εἰκόνας καί στόν χρυσό κάµπο διακρίνεται δεξιά τό µεγάλο χρυσό µονόγραµµα «ΧC» σέ κόκκινο µετάλλιο. Τό ἀριστερό τµῆµα τῆς εἰκόνας δυστυχῶς δέν σῴζεται, ἐπειδή ἀποσπάσθηκε κατά τό παρελθόν µαζί µέ τό ξύλινο ὑποστήριγµά του. Τό χρύσωµα τοῦ κάµπου, πού εἶχε τοποθετηθεῖ χωρίς γοµαλάκα, παρουσιάζει ἀρκετές φθορές. Τό εἰκονογραφικό θέµα τοῦ Χριστοῦ πού εὐλογεῖ, µέ ἀνοικτό καί πολύ σπάνια µέ κλειστό εὐαγγέλιο, εἶναι ἕνα ἀπό τά παραδοσιακά θέµατα τῆς βυζαντινῆς καί µεταβυζαντινῆς τέχνης. Συνήθως οἱ εἰκόνες αὐτές ἀποτελοῦσαν τό κεντρικό τµῆµα τῆς εήσεως. Αὐτός καθ ἑαυτός ὁ συµβολισµός τοῦ κύκλου τῆς εήσεως προ πέθετε τήν κεντρική, ἐπίσηµη εἰκόνα τοῦ Σωτῆρος καί γύρω του τήν Παναγία, τόν Ιωάννη τόν Πρόδροµο καί τούς Ἀποστόλους, ἐνῶ σέ ἄλλες παραλλαγές τοῦ θέµατος τοποθετοῦνταν Ἄγγελοι καί ἄλλοι Ἅγιοι δεξιά καί ἀριστερά τοῦ Χριστοῦ. Η έηση στήν πραγµατικότητα εἶναι ἡ προσευχή τοῦ κόσµου πρός τόν Ἀνώτατο Κριτή καί ι - δάσκαλο. Ο συµβολισµός τῆς σύνθεσης καθόρισε τήν παραδοσιακά ἀπαράλλακτη µετωπική θέση τοῦ Χριστοῦ καί τήν ἐπίσηµη καί αὐστηρή ἔκφραση τοῦ προσώπου του. Πρέπει νά ξεχωρίσουµε τή Μεγάλη έηση, δηλαδή τίς εἰκόνες µεγάλου µεγέθους πού κοσµοῦσαν τό τέµπλο τοῦ ναοῦ. Οἱ εἰκόνες αὐτές ἦταν διαδεδοµένες τόσο στή βυζαντινή ἐποχή («έηση» τοῦ Andreij Rubliov) ὅσο καί στή µεταβυζαντινή (µιά «έηση» πού ζωγραφίστηκε στήν Κύπρο κάτω ἀπό τήν ἰσχυρή ἐπίδραση τῆς κρητικῆς σχολῆς, χρονολογεῖται στόν 16ο αἰῶνα). ιαφορετική ὁµάδα ἀποτελοῦν οἱ µικρές φορητές εἰκόνες ἀπό τόν κύκλο τῆς έησης. Αὐτές εἴτε ζωγραφίζονταν σέ µακρύ ὁριζόντιο σανίδι εἴτε ἡ κάθε µορφή ζωγραφίζονταν σέ ξεχωριστό σανίδι καί τοποθετοῦνταν πάνω ἀπό τήν εἴσοδο τοῦ ναοῦ. Ἡ αὐθεντικότητα αὐτῆς τῆς παράστασης ἀποδεικνύεται ἀπό τό εἰκονογραφικό ὑλικό. Τά «προσωπικά» χαρακτηριστικά τῆς ζωγραφικῆς γραφῆς µαρτυροῦν, ἀπ ὅ,τι φαίνεται, τίς ἰδιαιτερότητες τῆς περιοχῆς ἤ τοῦ ἐργαστηρίου στό ὁποῖο ἔγινε ἡ εἰκόνα. Ὡστόσο, ἀπό εἰκονογραφική καί τεχνοτροπική ἄποψη, ἡ εἰκόνα µας δέν ἀποµακρύνεται ἀπό τίς γενικές ἀρχές τῆς κρητικῆς σχολῆς ἄν καί διαθέτει ἀρκετά λα κότροπα στοιχεῖα. 314

15

16 21. Οἱ Ἅγιοι Γρηγόριος καί Βασίλειος Χρονολόγηση: 18ος αἰώνας ιαστάσεις: 0,91 0,48 Προέλευση: Ἱ. Ναός Ἁγ. Ἀθανασίου Νιγρίτης Οἱ Ἅγιοι εἰκονίζονται ὄρθιοι, ὁλόσωµοι, σέ στάση µετωπική καί µέ ἐλαφρά κλίση ὁ ἕνας πρός τόν ἄλλον. Μέ τό δεξί χέρι εὐλογοῦν, ἐνῶ µέ τό ἀριστερό κρατοῦν εἰκονογραφηµένο κλειστό εὐαγγέλιο, ἔχοντας σκεπασµένο τό χέρι µέ τό φαιλόνιο καί τό ὠµοφόριο. Ο ἁγιογράφος ἀκολουθεῖ τόν καθιερωµένο εἰκονογραφικό τύπο κάθε Ἁ - γίου. Γέροντας φαλακρός παριστάνεται ὁ Ἅγιος Γρηγόριος, µέ πλατιά λευκάζουσα γενειάδα καί µαλλιά, µέ µακριά µαύρη καί ὀξεία γενειάδα ὁ Ἅγιος Βασίλειος. Η εἰκόνα εἶναι ἔργο τοῦ ἰδίου ζωγράφου τῆς εἰκόνας τοῦ Ἁγίου Χαραλάµπους, ὅπως µαρτυρεῖ τό λεπτοδουλεµένο πλάσιµο τῶν προσώπων, ἡ πτυχολογία τῆς ἐνδυ- µασίας, καθώς καί ὁ διάκοσµος τῶν ἐπιτραχηλίων. Η ρυθµική ἑνότητα µέ τήν ἐπα - νάληψη τῶν χειρονοµιῶν, τό δεξί χέρι πού εὐλογεῖ, τό ἀριστερό µέ τό κλειστό εὐαγ γέλιο, ἡ πλούσια κατακόρυφη πτυχολογία τῆς ἐνδυµασίας µέ τίς χρωµατικές ἀντιθέσεις της, τό ρυτιδωµένο πρόσωπο µέ τό βαθύ βλέµµα, τά συγκλίνοντα βλέµµατα τῶν Ἁγίων, ἐντάσσουν τή δεξιότητα τοῦ καλλιτέχνη στήν ἀπόδοση τοῦ θέµατος. Η ὅλη σύνθεση χαρακτηρίζεται ἀπό ἱεροπρεπῆ καί ἐπιβλητική ἱερατική ἀκαµψία στή στάση καί στίς µορφές. Η ὁµοιοµορφία τῆς εἰκόνας µας διασπᾶται ἀπό τόν διαφορετικό σχεδιασµό τῶν διακοσµήσεων τῶν ἐπιτραχηλίων. Τά ἄµφια, ἄν καί παρουσιάζουν χρωµατική ποικιλία καί πλοῦτο, δέν ἔχουν ὅµως χρώµατα ἀποκρουστικῆς ζωηρότητας, ἀλλά ἀντί θετα διακρίνονται γιά τόν ὑπολογισµό καί µέτρο κατά τή χρήση τους. Γλυκιές ἀπο χρώσεις τοῦ κόκκινου καί τοῦ γαλάζιου βρίσκονται σέ ἀντίθεση µέ τίς γεωµετρι κές πτυχώσεις πού σχηµατοποιοῦν τούς ὄγκους τῶν ἀµφίων. Τά ὠµοφόρια µέ τούς σταυρούς δέν διαφέρουν σέ κανένα στοιχεῖο καί παρατηρεῖται ἐπανάληψη τῶν σχεδίων καί τῶν χρωµάτων. Ο κάµπος εἶναι χρυσός µέ ἀρ κε - τές ἀλλοιώσεις καί τό ἔδαφος, πού φθάνει µέχρι τούς ὤµους τῶν Ἁγίων, εἶναι πράσινο µέ τόνους µπλέ. Οἱ στικτοί φωτοστέφανοι ἔχουν καθιερωθεῖ γιά τά ἱερά πρόσωπα, καί στήν Ὀρθόδοξη εἰκονογραφία προσλαµβάνουν τό νόηµα τῆς ἀκτινο βο λούσας δόξας τοῦ προσώπου. Αὐτοί περιβάλλουν τήν κεφαλή, διότι αὐτή εἶναι τό κέντρο τοῦ πνεύµατος, τῆς σκέψης καί τῆς διανόησης. Εὐνόητο εἶναι ὅτι τό φῶς αὐτό πού περιβάλλει τήν κεφαλή εἶναι φῶς σφαιρικό στήν τέχνη ὡστόσο παριστάνεται ὡς χρυσός δίσκος. Τό χρῶµα του, χρυσό ἤ κίτρινο, συµβάλλει στήν ἀνάδειξη ὅλου τοῦ προσώπου τοῦ Ἁγίου. ιότι ὁ φωτοστέφανος, γίνεται, κατά ἕνα τρόπο, ὁ φωτεινός χῶ ρος καί τό ἄµεσο βάθος στό ὁποῖο προβάλλεται καί ἐξαίρεται ἡ ἱερά κεφαλή. Ὁ προπλασµός τῶν γυµνῶν µερῶν δέν καταλαµβάνει µεγάλη ἔκταση καί παραχωρεῖ ἀρκετά µεγάλο τµῆµα στά φωτεινά µέρη τῶν προσώπων καί τῶν χεριῶν. Εντονες ψιµυθιές πλάθουν τούς ὄγκους τῶν παρειῶν, µετώπων καί χεριῶν. 316

17

18 22. Παναγία ἡ Βρεφοκρατοῦσα Χρονολόγηση: 18ος αἰώνας ιαστάσεις: 0,98 0,67 Προέλευση: Ι. Ναός Ἁγ. ηµητρίου Πεπονιᾶς Η εἰκόνα εἶναι µιά παραλλαγή τοῦ τύπου τῆς Παναγίας τῆς Οδηγήτριας. Η Θεοτόκος φορεῖ πράσινο χιτῶνα, κεκρύφαλο τοῦ ἰδίου χρώµατος καί ἀνοιχτό κόκκινο µαφόριο µέ τριγωνικό ἄνοιγµα µπροστά στό στῆθος, ἀπό τό ὁποῖο προβάλλει µέρος ἀπό τόν βαθυγάλανο χιτῶνα της µέ τό χρυσό σιρίτι, πού περιτρέχει τή βάση τοῦ λαι- µοῦ, ἐνῶ τό σιρίτι τοῦ δεξιοῦ ὤµου διακοσµεῖται µέ κρόσσια. Παριστάνεται σέ προτοµή, στρέφοντας τό σῶµα της καί κλίνοντας τό κεφάλι της πρός τόν Χριστό πού τόν κρατεῖ µέ τό ἀριστερό της χέρι στρέφει τό βλέµµα της πέρα ἀπό τόν προσκυνητή, τό δέ δεξί χέρι τό φέρει στό στῆθος της σέ κίνηση δεήσεως. Ο Χριστός εἶναι ντυµένος µέ µπλέ χιτῶνα καί πορτοκαλί ἱµάτιο, τό ὁποῖο καλύπτει καί τούς δύο ὤµους καί ἀνεµίζει πίσω ἀπό τό χέρι. Μέ τό δεξί του χέρι ἀρ - κετά ὑψωµένο, µέχρι τήν παρυφή τοῦ λαιµοῦ τῆς Μητέρας του, εὐλογεῖ, ἐνῶ στό ἀριστερό κρατεῖ τή σφαῖρα τοῦ κόσµου. Στόν κωνικό λαιµό, τό κεφάλι τοῦ Χριστοῦ σχηµατίζει µιά ἀδέξια κίνηση καί τό βλέµµα του εἶναι στραµµένο πρός τόν θεατή. Πάνω δεξιά καί ἀριστερά ἀπό τόν στικτό φωτοστέφανο τῆς Παναγίας στόν χρυσό κάµπο, ἀναγράφεται ἡ µεγαλογράµµατη ἐπιγραφή «ΜΡ ΘΥ» µέ σηµαντικές ἀλλοιώσεις. Τά πρόσωπα καί τά χέρια πλάθονται µέ µαλακά φῶτα. Ο προπλασµός εἶναι καστανός καί ὁ γλυκασµός πρασινωπός. Η µετάβαση ἀπό τό φῶς στή σκιά γίνεται βαθ- µιαῖα καί οἱ σκιές εἶναι µαλακές. Τά χαρακτηριστικά εἶναι σχεδιασµένα µέ κα στανοπράσινο χρῶµα. Πλούσια εἶναι ἡ πτυχολογία στό µαφόριο τῆς Θεοτόκου, παράλ - ληλη, σκληρή, ἄκαµπτη, ἐνῶ σχηµατίζει γωνίες στούς ὤµους καί χαµηλά στό µέρος τῶν ποδιῶν τοῦ Χριστοῦ. Ο ζωγράφος χρησιµοποίησε κάποιο πρότυπο, ἀλλά δίδει τήν ἐντύπωση ὅτι αὐθαιρετεῖ σέ ὁρισµένα σηµεῖα τῆς σύνθεσης, λ.χ. οἱ ὀρθές γωνίες τῶν πτυχῶν τοῦ µαφορίου χαµηλά, οἱ χτενόσχηµες τέσσερις γραµµές πίσω ἀπό τόν λαιµό καί οἱ πτυχές τοῦ κάτω µέρους τοῦ χιτῶνα τοῦ Χριστοῦ. Οἱ πτυχές σχηµατίζονται ἀπό ἀνοικτότερους κόκκινους τόνους µέ ἐλάχιστη σταδιακή µετάβαση. Η πτυχολογία τοῦ ἱµατίου τοῦ Χριστοῦ σχηµατίζεται µέ σκουρότερες γραµµές χωρίς ἰδιαίτερες ἐξάρσεις, ἐνῶ στόν χιτῶνα οἱ ποταµοί καί τά φῶτα, ἀνοιχτότερου γαλάζιου καί λευκοῦ χρώµατος, διαγράφονται σκληρά καί ἄκοµψα. Ὁ φωτοστέφανος τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἔνσταυρος, στικτός, χωρίς διάκοσµο στόν χρυσό κάµπο τῆς εἰκόνας µέ τήν ἐπιγραφή «Ο Ω Ν». Η εἰκόνα ἔχει ὑποστεῖ µεγάλες ἀπώλειες στό κάτω δεξί τµῆµα της ἀπό φωτιά, τῆς ὁποίας τά ἴχνη εἶναι ἐµφανῆ. Η ἕνωση τῶν δύο ξύλων τῆς εἰκόνας εἶναι κι αὐτή 318

19

20 ἐµφανής λόγῳ τῆς κατακόρυφης διαστολῆς κατά τό 1/3 τοῦ πλάτους της. Στό κέντρο δεξιά ὑπάρχει µεγαλογράµµατη κοκκινόχρωµη ἐπιγραφή φθαρµένη «ΕΗCIC ΤΟΥ...ΤΟΥ ΘΟΥ...». Ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας ἀκολουθεῖ πιστά τόν τύπο τῆς ἀριστεροκρατούσας Ὁδηγήτριας µέ τό παιδί γυρισµένο κατά τρία τέταρτα πρός τή µητέρα του. Καί ἐδῶ, ὅπως σέ ὅλα τά παραδείγµατα τοῦ τύπου, τό παιδί εἶναι µικρόσωµο καί κρατεῖ τή σφαῖρα τοῦ κόσµου πάνω ἀπό τό γόνατό του. Τό τελευταῖο αὐτό στοιχεῖο δέν εἶναι τυχαῖο καί συνδέεται µέ τόν τύπο τῆς Παναγίας «Μadre della consolazione». Τό σύνολο εἰκονογραφεῖται µέ παραδεδοµένα στοιχεῖα πού ἀνήκουν στό δυτικό κλῖµα τῆς ζωγραφικῆς, ὅπως εἶναι ἡ χρήση τῆς τριµεροῦς σταυρικῆς σφαίρας στά χέρια τοῦ Χριστοῦ. Ἕνα ἄλλο στοιχεῖο πού διαφοροποιεῖ τήν παράσταση ἀπό ἄλλες εἰκόνες τοῦ ἰδίου τύπου, εἶναι τό ἰδιαίτερα εὐγενικό πρόσωπο τῆς Παναγίας µέ τή συγκρατη- µένη µελαγχολική ἔκφραση, τά νεανικά χείλη, τά σπαθᾶτα τόξα τῶν φρυδιῶν καί, κυρίως, τά θαµπά φωτίσµατα πάνω στούς σκούρους προπλασµούς. Τά χαρακτηριστικά γράφονται µέ ὑποτονισµένες διαβαθµίσεις φώτων, µέ λεπτά περιγράµµατα πού σχετίζονται µέ τίς ἰταλοκρητικές εἰκόνες τῆς «Madre della consolazione». Τά ἰδιαίτερα µάλιστα ὑστερογοτθικά στοιχεῖα πού ἐντοπίζονται σέ αὐτό τόν τύπο, µαρτυροῦν τήν ὕπαρξη παράλληλου προτύπου αὐτῆς τῆς παραλλαγῆς τῆς Ὁδηγήτριας. 320

21

22 23. Παναγία ἡ «Πορταΐτισσα» τῶν Ιβήρων Χρονολόγηση: 1751 ιαστάσεις: 0,42 0,33 Προέλευση: Ἱ. Μονή Τιµίου Προδρόµου Σερρῶν Μέσα σέ ζωγραφικό πλαίσιο διαστάσεων 29,5 19 ἑκατοστῶν εἰκονίζεται ἡ Παναγία µέ τόν Χριστό στήν ἀγκαλιά της, στόν εἰκονογραφικό τύπο τῆς Παναγίας τῆς Οδηγήτριας. Στίς ἐπάνω γωνίες τοῦ πλαισίου µέσα σέ χρυσούς χρωµατικούς κύκλους εἰκονίζονται, σέ προτοµή, ἀριστερά προς τόν θεατή ὁ Ἀρχιστράτηγος Μιχαήλ καί δεξιά ὁ Ἀρχιστράτηγος Γαβριήλ, ὅπως ἀναγγέλλει σχετική ἐπιγραφή. Μεταξύ τῶν Ἀγγέλων µέσα σέ ὀρθογώνιο παραλληλόγραµµο, κοσµηµένο ὁλόγυρα µέ χρυσά φύλλα ἀκάνθου, σέ δύο σειρές, προβάλλει µεγαλογράµµατη ἐπιγραφή «Η ΠΟΡ- ΤΑΗΤΗΣΑ ΤΩΝ ΙΒΗΡΩΝ». Ιδιαίτερα ἐπιµεληµένη εἶναι ἡ ἐκτέλεση τῆς σύνθεσης, ὅπως φαίνεται ἀπό τήν χρωµατική ἀπόδοση τοῦ προσώπου τοῦ Χριστοῦ καί κυρίως τῆς Παναγίας, τήν ἔκφραση τῆς ὁποίας διακρίνει γαλήνη καί στοχαστικότητα. Επιµεληµένη ἐπίσης εἶναι ἡ χρήση τῶν φωτοσκιάσεων στό ἱµάτιο τοῦ Χριστοῦ καί ἰδιαίτερα στό µαφόριο τῆς Παναγίας, πού τό περιβάλλει σιρίτι λεπτῆς τέχνης πεποικιλµένο µέ πλῆθος µαργαριτῶν. Τό πρότυπο αὐτῆς τῆς εἰκόνας, ρωσικῆς τέχνης, εἶναι ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας πού βρίσκεται στή Μονή Ιβήρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἀναφερόµαστε στήν εἰκόνα τῆς Παναγίας πού ἔστεκε σάν φύλακας τῆς Μονῆς στή θύρα καί ἡ ὁποία, κατά τήν παράδοση, ὑπέστη βανδαλισµό ἀπό πειρατή, ὁ ὁποῖος πλήγωσε µέ τό σπαθί του τήν παρειά τῆς Παναγίας ἀπ ὅπου καί ἄρχισε νά τρέχει αἷµα. Ὁ Ρῶσος συγγραφέας καί περιηγητής-προσκυνητής Βασίλειος Βάρσκιη πού ἐπισκέφθηκε στά 1724 καί 1744 τό Ἅγιον Ὄρος, µᾶς ἔδωσε στό σχετικό σύγγραµµά του τήν περιγραφή τοῦ γεγονότος: «Ἐν τούτῳ τῷ πλησίον τῶν ἐνδοτέρων πυλῶν τῆς Μονῆς ὑπάρχοντι ὡραίῳ ναῷ, ἵσταταί τις ἁγία καί θαυµατουργός Εἰκών ἐπιλεγοµένη ὑπό τῶν ἀρχαίων Μοναχῶν Πορταΐτισσα. Σφόδρα φρικώδης, µεγάλους ἔχουσα ὀφθαλµούς, κρατοῦσα ἐν τῇ ἀριστερᾷ χειρί τόν Σωτῆρα Χριστόν, µελανόφαιος κατά τό πρόσωπον ἐκ τῶν πολλῶν ἐτῶν, ὅµως ἐντελῶς φανερώνουσα ὅλην τήν φυσικήν αὐτῆς θέαν ἔχει δέ πρός τούτοις ἡ ἁγία Εἰκών ἐκείνη σηµεῖον, ἤ ὀπήν πληγῆς ἐπί τῆς σιαγόνος, τήν ὁποίαν παλαιόθεν ἔλαβεν, ἀπό τινα πρώην ὑπάρχοντα ἄπιστον καί ὀνοµαζόµενον Βάρβαρον, ὅστις ἔπληξεν αὐτήν διά µαχαίρας ἐκ τῆς κακίας καί τοῦ φθόνου αὐτοῦ. Εἶτα ἰδών ὅτι ἔρρευσεν αἷµα πολύ, τό ὁποῖον καί µέχρι σήµερον φαίνεται, µετενόησε καί ἐπίστευσε καί γενόµενος Μοναχός ἀσκητής ἐσώθη καί νῦν ὀνο- µάζεται Ἅγιος Βάρβαρος, καί ὑπάρχει ἐζωγραφισµένος εἰς τόν Νάρθηκα µαῦρος ὡς ὁ Μωυσῆς ὁ Αἰθίωψ, φέρων καί τά πρῶτα ἐργαλεῖα αὐτοῦ, ἤτοι µάχαιραν, βέλη καί τόξον.». Ἡ συγκεκριµένη εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἐνέπνευσε πολλούς ἁγιογράφους καί 322

23

24 κυρίως Ρώσους κατά τόν 18ο αἰῶνα καί τά παραδείγµατα ποικίλουν καί εἶναι διάσπαρτα παντοῦ. Στίς κάθετες πλευρές, δεξιά καί ἀριστερά τῆς Παναγίας, ἀνά ἕξι, µέσα σέ τε τρά - γωνα διάχωρα, εἰκονίζονται οἱ Ἀπόστολοι στηθαῖοι, ἐνδεδυµένοι µέ χιτῶνες καί ἱµάτια, ὅπου κυριαρχοῦν τά κόκκινα, µπλέ καί γαιώδη χρώµατα. Στό ὁριζόντιο µέρος τῆς εἰκόνας, σέ πλαίσιο πού καλύπτει ὅλο τό πλάτος της, εἰ - κονίζονται ὄρθιοι, ὁλόσωµοι, κατ ἐναντίον, Ἅγιοι, Ἁγίες, Ἀσκητές, συνολικά 12 µορ - φές µέ σχετική ἐπιγραφή. Στό κάτω µέρος τῆς εἰκόνας καί µέσα στό σκοῦρο χρωµατικό πλαίσιο πού περιβάλλει καί ἀπό τίς τέσσερις πλευρές ὅλη τή σύνθεση, σέ ὅλο τό πλάτος τῆς εἰκόνας, ὑπάρχει ἀφιερωµατική ἐπιγραφή µέ χρονολογία ΑΨΝΑ (= 1751). 324

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΩΝ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΓΚΕΡΕΚΟΣ Συντηρητής Ἔργων Τέχνης καί Ἀρχαιοτήτων Μουσειολόγος Καθηγητής ΤΕΙ Ἀθηνῶν ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονολόγηση: 1634 ιαστάσεις: 0,89 0,54 Προέλευση: Ι. Ναός Ἁγ. Γεωργίου Κρυονερίτη Σερρῶν, παρεκκλήσιο Ἁγ. ηµητρίου

Χρονολόγηση: 1634 ιαστάσεις: 0,89 0,54 Προέλευση: Ι. Ναός Ἁγ. Γεωργίου Κρυονερίτη Σερρῶν, παρεκκλήσιο Ἁγ. ηµητρίου 9. Χριστός ὁ Σωτήρ Χρονολόγηση: 1634 ιαστάσεις: 0,89 0,54 Προέλευση: Ι. Ναός Ἁγ. Γεωργίου Κρυονερίτη Σερρῶν, παρεκκλήσιο Ἁγ. ηµητρίου Ο Κύριος παριστάνεται σέ προτοµή, κατά µέτωπο, σέ χρυσό κάµπο. Κρατεῖ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονολόγηση: 1761 ιαστάσεις: 0,93 0,51 Προέλευση: Ι. Μονή Τιµίου Προδρόµου Σερρῶν

Χρονολόγηση: 1761 ιαστάσεις: 0,93 0,51 Προέλευση: Ι. Μονή Τιµίου Προδρόµου Σερρῶν 24. Χριστός ὁ Παντοκράτωρ Χρονολόγηση: 1761 ιαστάσεις: 0,93 0,51 Προέλευση: Ι. Μονή Τιµίου Προδρόµου Σερρῶν Ὁ Χριστός εἰκονίζεται µετωπικός µέχρι τούς µηρούς. Μέ τό δεξί χέρι εὐλογεῖ, ἐνῶ µέ τό ἀριστερό

Διαβάστε περισσότερα

Χρονολόγηση: Β µισό 18ου αἰῶνα ιαστάσεις: 2,00 1,47 Προέλευση: ωρεά Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης Μαξίµου

Χρονολόγηση: Β µισό 18ου αἰῶνα ιαστάσεις: 2,00 1,47 Προέλευση: ωρεά Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης Μαξίµου 37. Σταυρός Τέµπλου Χρονολόγηση: Β µισό 18ου αἰῶνα ιαστάσεις: 2,00 1,47 Προέλευση: ωρεά Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Σερρῶν καί Νιγρίτης Μαξίµου Ὁ ξυλόγλυπτος Σταυρός εἶναι συνήθως τοποθετηµένος στό κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μάθημα: Ενόργανη Γυμναστική Χρήσιμα θεωρία στο κεφάλαιο της ενόργανης γυμναστικής για το γνωστικό αντικείμενο ΠΕ11 της Φυσικής Αγωγής από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα.

Διαβάστε περισσότερα

α ἔκδοσις 2008 β ἔκδοσις 2009 γ ἔκδοσις 2011 δ ἔκδοσις 2013 Ἐξώφυλλο: Γενική ἄποψη τῆς Μονῆς. Ὀπισθόφυλλο: Πύργος τοῦ Ξωπατέρα.

α ἔκδοσις 2008 β ἔκδοσις 2009 γ ἔκδοσις 2011 δ ἔκδοσις 2013 Ἐξώφυλλο: Γενική ἄποψη τῆς Μονῆς. Ὀπισθόφυλλο: Πύργος τοῦ Ξωπατέρα. 2013 α ἔκδοσις 2008 β ἔκδοσις 2009 γ ἔκδοσις 2011 δ ἔκδοσις 2013 Ἐξώφυλλο: Γενική ἄποψη τῆς Μονῆς. Ὀπισθόφυλλο: Πύργος τοῦ Ξωπατέρα. Ἱερά Σταυροπηγιακή Μονή Ὁδηγητρίας Τηλ./Fax: 28920-42364 www.imodigitrias.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Τό ἐπί σκοπόν ρυθμιζόμενο τά τῆς κοινωνίας πόσοι σήμερα τό γνωρίζουν ὅτι εἶναι ὡς τό σπουδαιότερον ἐκεῖνο λειτουργικό ὄργανον, ὄργανον λειτουργικόν,

Διαβάστε περισσότερα

χρωματιστές Χάντρες».

χρωματιστές Χάντρες». 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τό παρόν πόνημα μου εἶναι ἐμπνευσμένο ἀπό τά συγγραφικά ἔργα τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτη Φλωρίνης ὅπου δημοσιεύονται στό ἔντυπο (Ἔκδοσις Ε'): «ΠΟΙΚΙΛΑ ΣΥΝΤΟΜΑ -ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ», καί συγκεκριμένα στό

Διαβάστε περισσότερα

20 Γιά νά σέ κοιµηθῶ παράνοµα Καί νά βρίσκω βαθιά στήν ἀγκαλιά σου Κοµµάτια πέτρες τά λόγια τῶν Θεῶν Κοµµάτια πέτρες τ' ἀποσπάσµατα τοῦ Ἡράκλειτου.

20 Γιά νά σέ κοιµηθῶ παράνοµα Καί νά βρίσκω βαθιά στήν ἀγκαλιά σου Κοµµάτια πέτρες τά λόγια τῶν Θεῶν Κοµµάτια πέτρες τ' ἀποσπάσµατα τοῦ Ἡράκλειτου. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Ὀδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ὑπό Μητρ. Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Σαββάτου, Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο τοῦ ὅρου ʺθρησκευτικός τουρισμόςʺ καί νά

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη)

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Α Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ MURATORI Ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη αξία για τον κανόνα της Κ. Διαθήκης. Είναι ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr Πρωτ. 6090 Αριθμ. ΑΘΗΝΗΣΙ 11

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ι ΕΑ ΚΑΙ Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ. Κωνσταντῖνος Χολέβας Πολιτικός Ἐπιστήµων

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ι ΕΑ ΚΑΙ Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ. Κωνσταντῖνος Χολέβας Πολιτικός Ἐπιστήµων 1 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ι ΕΑ ΚΑΙ Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ Κωνσταντῖνος Χολέβας Πολιτικός Ἐπιστήµων Ποιά εἶναι ἡ Ἑλληνική Ἰδέα; Τί ἐννοοῦµε ὅταν µιλοῦµε γιά τά αἰώνια ἰδανικά τοῦ Ἑλληνισµοῦ; ύσκολα ἐρωτήµατα, τά ὁποῖα ἐπιδέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α

Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α «Ὑποκριταί τό μέν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τά δέ Σημεῖα τῶν Καιρῶν οὐ δύνασθε γνῶναι;» Ἰησοῦς Χριστός (Ματθ. ιστ 3) «Μετανοεῖτε ἤγγικεν γάρ ἡ βασιλεία

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηρωϊκὴ Εξοδος τοῦ Μεσολογγίου*

Η Ηρωϊκὴ Εξοδος τοῦ Μεσολογγίου* Κατὰ τὴν νύκτα τῆς 9ης πρὸς 10ην Ἀπριλίου 1826, Κυριακὴ Βαΐων Η Ηρωϊκὴ Εξοδος τοῦ Μεσολογγίου* Η Ιστορία μέσα ἀπὸ τὰ μάτια ἑνὸς καλλιτέχνη τοῦ Δρος Μιχαὴλ Β. Δουλγερίδη, Δ/ντὴ Συντήρησης καὶ Ἀποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Εἰκονομαχίασ, γι αὐτό καί ἔχουν, φυςικά, χαρακτήρα πανηγυρικό. 1 Ὡςτόςο πολλά ἀπ αὐτά ἔχουν μεγάλη ἀξία ὡσ ἱςτορικέσ πηγέσ πού ςυμπληρώνουν τίσ

Εἰκονομαχίασ, γι αὐτό καί ἔχουν, φυςικά, χαρακτήρα πανηγυρικό. 1 Ὡςτόςο πολλά ἀπ αὐτά ἔχουν μεγάλη ἀξία ὡσ ἱςτορικέσ πηγέσ πού ςυμπληρώνουν τίσ Αποςπϊςματα από τα βιβλύα τησ Αμαλύασ Κ. Ηλιϊδη,φιλολόγου-ιςτορικού: 1.Οι Βύοι των Αγύων τησ Μϋςησ Βυζαντινόσ περιόδου ωσ ιςτορικϋσ πηγϋσ. (ημειώςεισ και παρατηρόςεισ για τα βυζαντινϊ αγιολογικϊ κεύμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ. ΙΙΙ. Τὰ δεκατέσσερα παιδιὰ

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ. ΙΙΙ. Τὰ δεκατέσσερα παιδιὰ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΙΙΙ. Τὰ δεκατέσσερα παιδιὰ «Ἐν ἀρχῆ ἦν ἡ ἀγάπη» μελωδοῦσε γιομίζοντας τὸ γυμνό σου δωμάτιο μιὰ παράξενη ἅρπα καθὼς σ ἔπαιρνε ὁ ὕπνος καὶ τὸ χέρι σου, κρύο, δὰν κλωνὶ λεμονιᾶς σὲ

Διαβάστε περισσότερα

Τό κοριτσάκι μπροστά στήν Παναγία

Τό κοριτσάκι μπροστά στήν Παναγία Σκεπετάρη Φωτεινή Τό κοριτσάκι μπροστά στήν Παναγία (καί ἡ Ἑλληνορθόδοξη Παράδοση) 1 Ἀφιερώνεται στή μνήμη τοῦ πατέρα μου Νίκου Σκεπετάρη. Ἀφιερώνεται στή μητέρα μου Χριστίνα καί σέ κάθε μητέρα καί σέ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγοσ των Εκκλησιαζοµενων χριστιανων

Οδηγοσ των Εκκλησιαζοµενων χριστιανων Χαραλάµπους Νεοφύτου Πρεσβυτέρου Οδηγοσ των Εκκλησιαζοµενων χριστιανων Ἔκδοση Ὀρθόδοξος Ὁδοδείχτης 2 Ὁδηγός τῶν ἐκκλησιαζοµένων χριστιανῶν Πίνακας περιεχομένων 1.Προλογος... 4 2 Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ... 6 3. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 Συγγραφέας: dimdom 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΦΑΚΟΙ Τό φῶς ἀπό τά κοντινά ἀντικείμενα συγκλίνει πίσω ἀπό τό φακό, στό ἐπίπεδό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ ΜΑΪΟΣ2011 ΕΤΟΣ10ο ΤΕΥΧΟΣ102 ΤΑ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΩΡΕΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ γώ πατέρας, ἐγώ ἀδελφός, ἐγώ νυμφίος, ἐγώ οἰκία, ἐγώ τροφοδότης, ἐγώ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Τεῦχος 5ο

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Τεῦχος 5ο ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Τεῦχος 5ο Ἡ Ἁγία Εἰκόνα Κέντρο ἀναφορᾶς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου εἶναι ἡ Εἰκόνα τῆς Παναγίας Ὅπως µεταδίδεται ἀπό γενεά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ 20 Νοεμβρίου 2011 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΠΑΤΡΩΝ Ἀρχιμ. Νίκων Κουτσίδης Δρ. Μηχανολόγος Μηχ. ΕΜΠ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ Ἄν θέλετε νά φτιάξετε μιά μηλόπιττα ἀπό τό μηδέν, πρέπει πρῶτα νά δημιουργήσετε τό Σύμπαν.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008. κωδικός 7109. Καλά Χριστούγεννα!

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008. κωδικός 7109. Καλά Χριστούγεννα! ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 κωδικός 7109 Καλά Χριστούγεννα! τ. 29, NΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. κωδικός 7109. Ἀφιέρωμα: ἡ πρώτη Ἁγία, ἡ Παναγία μας!

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. κωδικός 7109. Ἀφιέρωμα: ἡ πρώτη Ἁγία, ἡ Παναγία μας! ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 κωδικός 7109 Ἀφιέρωμα: ἡ πρώτη Ἁγία, ἡ Παναγία μας! τ. 27, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ

ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ Ἀντωνίου Μάρκου ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ (+ 1989) Ἀπολυτίκιον, Ἦχος πλ. α. Τόν συνάναρχον Λόγον (ποίημα Δρ. Χαραλάμπους Μπούσια) Ἀτιμίας καί χλεύης ὁδόν προκρίνασα, εὐϋπολήπτου ἀνῦσαι καί τήν τιμήν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΕΜΠΛΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΕΜΠΛΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΕΜΠΛΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» ΑΘΗΝΑ 2012 ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΕΜΠΛΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» ΕΚΠΟΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα Η εκκλησία της Παναγίας της Φορβιώτισσας, περισσότερο γνωστή ως η Παναγία της Ασίνου, βρίσκεται στις βόρειες υπώρειες της οροσειράς ο του Τροόδους. Είναι κτισμένη στην ανατολική όχθη ενός μικρού χείμαρρου,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Υπεύθυνος ἔκδοσης: π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (6975 853535) Μέλη Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς Περιοδικοῦ: π. Χαράλαμπος Κοπανάκης (6974 106929)

Περιεχόμενα. Υπεύθυνος ἔκδοσης: π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (6975 853535) Μέλη Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς Περιοδικοῦ: π. Χαράλαμπος Κοπανάκης (6974 106929) 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Σύντομο Συναξάρι τοῦ Γέροντος Ποργυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου 5 Λίγα λόγια γιά τόν βίο τοῦ Γέροντος Πορφυρίου ἀπό τόν ἴδιο τόν π. Πορφύριο 7 Ἐκ Φαναρίου Λόγοι, Τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

μυρμηγκολέων= μανιοκατάθλιψη (καί ὄχι ἁπλή κατάθλιψη) ΝΑΙ

μυρμηγκολέων= μανιοκατάθλιψη (καί ὄχι ἁπλή κατάθλιψη) ΝΑΙ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ὅλες οἱ ἱστορικές ἀναφορές ὁμιλιῶν τοῦ μακαριστοῦ μητροπολίτου Αὐγουστίνου Καντιώτη θά μποροῦσαν νά ταξινομηθοῦν ἀνά κατηγορίες θεμάτων ἀκόμα καί ἀποσπάσματα γραπτοῦ ἤ προφορικοῦ λόγου του

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ὁ συγγραφεύς Λ. Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ὁ συγγραφεύς Λ. Α. ΙΑΤΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝ ΘΕΩ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παλαιότερα οἱ εὐσεβεῖς ἰατροί στή χώρα μας (ἴσως μερικοί νά ὑπάρχουν ἀκόμα) μαζί μέ τήν συνταγογράφηση τοῦ φαρμάκου ὅπου ἔγραφαν ἐπάνω στό χαρτί, πρόσθεταν καί τό : ΣΥΝ ΘΕΩ.

Διαβάστε περισσότερα

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά Παναγία της Ασίνου Ελληνικά 1 ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΙΝΟΥ Ή ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΟΡΒΙΩΤΙΣΣΑΣ Η καμαροσκέπαστη, με δεύτερη ξύλινη στέγη εκκλησία της Παναγίας της Ασίνου, που βρίσκεται κοντά στο χωριό Νικητάρι,

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μακρή EFIAP. www.michalismakri.com

Μιχάλης Μακρή EFIAP. www.michalismakri.com Μιχάλης Μακρή EFIAP www.michalismakri.com Γιατί κάποιες φωτογραφίες είναι πιο ελκυστικές από τις άλλες; Γιατί κάποιες φωτογραφίες παραμένουν κρεμασμένες σε γκαλερί για μήνες ή και για χρόνια για να τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Τοῦ κ. Ἀπόστολου Νικολαΐδη, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Ξεκινῶ μέ μερικές διευκρινίσεις πού ἀπαντοῦν καί σέ τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ...ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ. τοῦ Κωνσταντίνου Χολέβα Πολιτικοῦ Ἐπιστήµονος

ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ...ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ. τοῦ Κωνσταντίνου Χολέβα Πολιτικοῦ Ἐπιστήµονος 1 ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ...ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ τοῦ Κωνσταντίνου Χολέβα Πολιτικοῦ Ἐπιστήµονος Μορφώνω σηµαίνει διαµορφώνω, σχηµατίζω. Καί ἡ µόρφωση τῶν νέων εἶναι ἡ διαµόρφωση τοῦ χαρακτῆρα τους. Δέν εἶναι ἁπλῶς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ (Ε.Μ.Ι.Π.Η.)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ (Ε.Μ.Ι.Π.Η.) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ (Ε.Μ.Ι.Π.Η.) Αντώνης Β. Γκαλίτσιος Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΨΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΗΣ ΓΟΥΡΝΑΣ, ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά σε αγορές κυπριακού κρασιού από το Cyprus Food & Drinks

Προσφορά σε αγορές κυπριακού κρασιού από το Cyprus Food & Drinks Προσφορά σε αγορές κυπριακού κρασιού από το Cyprus Food & Drinks Γίνετε μέλος μας και επωφεληθείτε την προσφορά που δημιουργήσαμε σε συνεργασία με την εταιρεία Oenus, η οποία με κάθε παραγγελία προσφέρει:

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Ἤγουν, περί παιδείας ἐµπεριστάτου σχόλιον στηλιτευτικόν. Ἡ ἱστορία, ὡς γνωστόν, εἶναι ἡ µελέτη καί ἡ γνώση τοῦ παρελθόντος. Ἡ γνώση, ὅµως, αὐτή ἀποκτᾶ νόηµα καί ἀξία µόνον ὅταν λειτουργεῖ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

καί γιά τή μετάνοια τῶν Νινευϊτῶν θάλασσα τήν συντάραξε, καί βγαίνοντας στήν ξηρά

καί γιά τή μετάνοια τῶν Νινευϊτῶν θάλασσα τήν συντάραξε, καί βγαίνοντας στήν ξηρά 5 Λόγος στόν προφήτη Ἰωνᾶ, καί γιά τή μετάνοια τῶν Νινευϊτῶν Ἰωνᾶς ὁ Ἑβραῖος, ὅταν βγῆκε ἀπό τή θάλασσα, ἄρχισε νά κηρύττει στή Νινευή, στούς ἀπερίτμητους κατοίκους της. Μόλις ὁ προφήτης μπῆκε στή μεγαλοπρεπή

Διαβάστε περισσότερα

6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Οι άγιες εικόνες, έκφραση της πίστης Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.18) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου

Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου Τάσος ΜΑΡΓΑΡΙΤΩΦ Δελτίον XAE 1 (1959), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Νίκου Βέη (1883-1958) Σελ. 144-148 ΑΘΗΝΑ 1960 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια

Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια Ηγούμενος Χρυσορρογατίσσης Διονύσιος Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΗΜΑΤΟΥ Διόρθωση ανακρίβειας που προήλθε από παρεξήγηση Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια που αναφέρεται στο βιβλίο της Μαρίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008. Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας. κωδικός 7109

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008. Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας. κωδικός 7109 ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 κωδικός 7109 Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας 2 τ. 28, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΪΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

ΑΡΧΑΪΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΪΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ Α. Διαχείριση του υλικού της Εισαγωγής: Ύλη:σελ. 9-13 (εκτός 9-11), 11-17 (εκτός η 15 η ), 20 (μέχρι «Η λυρική ποίηση μετά το τέλος της αρχαϊκής εποχής»). Κεφ. ΙΙ, σελ. 9 α)εστιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ιωάννου, τοῦ ἐν τῷ ὄρει Ζάντεν, καὶ τῶν δώδεκα μαθητῶν αὐτοῦ, Φωτιστῶν τῆς Ιβηρίας-Γεωργίας (7η Μαΐου, Ϛʹ αἰ.

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ιωάννου, τοῦ ἐν τῷ ὄρει Ζάντεν, καὶ τῶν δώδεκα μαθητῶν αὐτοῦ, Φωτιστῶν τῆς Ιβηρίας-Γεωργίας (7η Μαΐου, Ϛʹ αἰ. Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ιωάννου, τοῦ ἐν τῷ ὄρει Ζάντεν, καὶ τῶν δώδεκα μαθητῶν αὐτοῦ, Φωτιστῶν τῆς Ιβηρίας-Γεωργίας (7η Μαΐου, Ϛʹ αἰ. ) Η Βυζαντινὴ παρουσία στὴ Γεωργία* Η Γεωργία κατὰ τὴ μεσαιωνικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Α Συμβολή στό ἔργο καί στήν προσφορά του

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Α Συμβολή στό ἔργο καί στήν προσφορά του ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Α Συμβολή στό ἔργο καί στήν προσφορά του 1. ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ Η Α.Μ. ὁ Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος γεννήθηκε στό χωριό Στατός τῆς Επαρχίας Πάφου στίς 27 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ 1 ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι: Συνοπτική βιογραφία τῶν Ἁγίων Πατέρων τοῦ Κουδουμᾶ 4 Ἀποσπάσματα Ὁμιλίας κατά τή τελετή κατατάξεως τῶν Ὁσίων Πατέρων Παρθενίου καί Εὐμενίου Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 17ον ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 17ον ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 - Τεύχος 119 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 17ον ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ «κηρύξατε τό εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει» (Κατά Μάρκον κεφ. ιστ. 15) ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Π.Χ.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά. Ελληνικά

Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά. Ελληνικά 1 Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά Ελληνικά 2 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΟΝ ΠΕΔΟΥΛΑ Η εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ που χτίστηκε πριν το 1474 είναι μονόκλιτη, ξυλόστεγη με νάρθηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ (Στη ηµοτική) κδοση ρθόδοξος δοδειχτης ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ Οταν πρόκειται νά κοινωνήσεις τά Αχραντα Μυ- στήρια, ἀπό τό βράδυ, νά διαβάσεις τήν ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ

Διαβάστε περισσότερα

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Κλασικός Αθλητισμός Δρόμοι : Μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις Ταχύτητες Σκυταλοδρομίες Δρόμοι με εμπόδια Δρόμοι Μεσαίων και Μεγάλων αποστάσεων Στην αρχαία εποχή ο δρόμος που είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ. καλή λευτεριά πατρίδα μου ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΚΧΩΡΗΣΑΝ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ. καλή λευτεριά πατρίδα μου ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΚΧΩΡΗΣΑΝ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ORTODOXH MARTYRIA 148:ORTODOXH MARTYRIA 141 5/9/10 8:26 PM Page 1 ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ τ.148 ΙΑΝ. ΦΕΒΡ. ΜΑΡΤ. 2010 κωδ.1518 ISSN:1108-0167 ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΚΧΩΡΗΣΑΝ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Matrix. Συμμετοχὴ σὲ ἐπιστημονικὲς ἐκδηλώσεις 3. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ EGATIN E.G.A.T.I.N. Study Days 4

Matrix. Συμμετοχὴ σὲ ἐπιστημονικὲς ἐκδηλώσεις 3. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ EGATIN E.G.A.T.I.N. Study Days 4 Matrix Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 1 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 1 Ἑξαμηνιαῖο Ἐνημερωτικό Ἔντυπο Διανέμεται δωρεὰν στὰ μέλη καὶ τοὺς σπουδαστὲς τοῦ Α.Ψ.Κ. καὶ τοῦ Ι.Ο.Α.Α. Ἀγαπητοί συνάδελφοι, Χρόνια Πολλά καί Χριστός Ἀνέστη.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Στυλιανή Καλεντάκη, Ἀρχαιολόγος - Φιλόλογος. Προοίμιο 3. Συναξάρι Ἅγιος Τρύφων, ὁ προστάτης τῶν γεωργῶν 4

Περιεχόμενα. Στυλιανή Καλεντάκη, Ἀρχαιολόγος - Φιλόλογος. Προοίμιο 3. Συναξάρι Ἅγιος Τρύφων, ὁ προστάτης τῶν γεωργῶν 4 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι Ἅγιος Τρύφων, ὁ προστάτης τῶν γεωργῶν 4 Οἱ ἀγρότες μας πονοῦν τοῦ Μητροπολίτη Γορτύνης και Ἀρκαδίας κ. Μακάριου 7 Ἐκ Φαναρίου 9 Τό ἀδιέξοδο τῆς ἑλληνικῆς γεωργίας τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Στυλιανή Καλεντάκη, Ἀρχαιολόγος - Φιλόλογος

Περιεχόμενα. Στυλιανή Καλεντάκη, Ἀρχαιολόγος - Φιλόλογος 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι Ὁ ἅγιος Ὑάκινθος ὁ Κουβικουλάριος, ὁ ἅγιος Μάμας, ἡ ἅγία Ἑλέσα 4 Μία ὀρθόδοξη θερώρηση τοῦ ἀνθρώπου κατά τόν Ἀλ. Παπαδιαμάντη καί τόν Θ. Ντοστογιέφσκυ τοῦ Σεβασμιωτάτου

Διαβάστε περισσότερα

«Οἱ σχέσεις κλήρου καί λαϊκῶν ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας καί πρακτικῆς»

«Οἱ σχέσεις κλήρου καί λαϊκῶν ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας καί πρακτικῆς» Τετάρτη 28 Φεβρ 2007 Ἱ. Ναός Ἁγ. Αἰκατερίνης, Barnet, 2ο Σεμινάριο τοῦ κύκλου «Κλῆρος καί λαϊκό στοιχεῖο στήν ὑπηρεσία τῆς Κοινότητος» «Οἱ σχέσεις κλήρου καί λαϊκῶν ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΝ ΙΚΤΟΥ ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΕΙΝΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟ ΟΞΙΑΝ!

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΝ ΙΚΤΟΥ ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΕΙΝΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟ ΟΞΙΑΝ! ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛ- ΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛ- ΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 Ι ΡΥΤΗΣ Ἀρχιµ. Χαράλαµπος. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Πρίν τήν μελέτη τῆς Βίβλου καί τῶν Πατερικῶν βιβλίων ἀξίζει νά παρατηρήσει κανείς ὅτι: ὅλα αὐτά ἔχουν γραφεῖ στά Ἑλληνικά!!! Καί ἰδιαίτερα, τά Δογματικά ζητήματα τῆς Χριστιανικῆς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

6. δεν ήθελε δεν επρόκειτο, δε θα τολμούσε να 7. ανεκδιήγητοι [ ενν. ήχοι ] ανεκλάλητοι, άρρητοι, εξωανθρώπινοι

6. δεν ήθελε δεν επρόκειτο, δε θα τολμούσε να 7. ανεκδιήγητοι [ ενν. ήχοι ] ανεκλάλητοι, άρρητοι, εξωανθρώπινοι ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βʹ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ.

Βʹ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ. Βʹ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ. α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ὅλα ξεκίνησαν μέ τήν παιδική ἐνθύμησιν. Ἐνθυμοῦμαι ὅταν ἤμουν μικρός στήν Αὐστραλία, ἕως 6 ἐτῶν, καθώς μετά ἐπέστρεψα στήν πατρίδα μας. Ἐνθυμοῦμαι μία ὄμορφη πανηγυρική

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ»

«Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ» «Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ» ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πρόλογος Οι σύγχρονες προσπάθειες γιά τήν ἐπαναπροσέγγιση τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου εἶναι φυσικό νά ἔχουν εὐρύτατη ἀποδοχή, ἐπειδή, ἀφενός,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΘΑ ΕΛΕΓΕ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΓΥΜΝΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ & ΤΙΣ ΠΡΟΓΑΜΙΑΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ;

ΤΙ ΘΑ ΕΛΕΓΕ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΓΥΜΝΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ & ΤΙΣ ΠΡΟΓΑΜΙΑΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ; ΤΙ ΘΑ ΕΛΕΓΕ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΓΥΜΝΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ & ΤΙΣ ΠΡΟΓΑΜΙΑΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ; 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ: H KOINH ΑΓΟΡΑ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΡΝΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ: ΦΛΩΡΙΝΑ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΓΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Β Ἀνωτέρα ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ὡς τό μεγαλύτερο ὑπό τόν οὐρανό μυστήριο δύναται νά χαρακτηριστῇ ἡ θεία

Διαβάστε περισσότερα

«Οἱ εἰκόνες τοῦ τέμπλου τοῦ Ναοῦ τῆς «Ρολόαινας» τοῦ Μασταμπᾶ»

«Οἱ εἰκόνες τοῦ τέμπλου τοῦ Ναοῦ τῆς «Ρολόαινας» τοῦ Μασταμπᾶ» «Οἱ εἰκόνες τοῦ τέμπλου τοῦ Ναοῦ τῆς «Ρολόαινας» τοῦ Μασταμπᾶ» Εἰσήγησις τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου στό Ἐπιστημονικό Συνέδριο μέ θέμα «Ὁ Μασταμπᾶς. Ἀπό τό τότε μέχρι τό

Διαβάστε περισσότερα

TABLE OF CONTENTS ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ

TABLE OF CONTENTS ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ ÄÉÁËÏÃÏÓ ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ «Äéïñèüäïîïò Óýíäåóìïò Ðñùôïâïõëé í ÃïíÝùí» Šðü ôþí ásãßäá ôïˆ ÌáêáñéùôÜôïõ Áñ éåðéóêüðïõ Áèçí í êáß ðüóçò ÅëëÜäïò ê. ñéóôïäïýëïõ ÉäñõôÞò: ð. Áíôþíéïò Áëåâéæüðïõëïò ( ) ÅÊÄÏÔÇÓ: Ðñùô.

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά Σχινά Το εικαστικό «περιβάλλον» του Χρήστου Παπανικολάου

Αθηνά Σχινά Το εικαστικό «περιβάλλον» του Χρήστου Παπανικολάου Αθηνά Σχινά Το εικαστικό «περιβάλλον» του Χρήστου Παπανικολάου Η αγιογραφία, στην ελληνορθόδοξη παράδοση, είναι γνωστό πως έχει μεγάλη ιστορία, η οποία περιλαμβάνει σημαντικά έργα απ όλες της τις περιόδους.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr Πρωτ. 92 Αριθμ. ΑΘΗΝΗΣΙ 15ῃ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ, ΤΕΥΧΟΣ 33 ΡΕΘΥΜΝΟ 2014 Ἱερά Μητρόπολις Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Περιοδική ἔκδοση Νέα Χριστιανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑ, ὕμνος ὁμηρικός. μετάφραση καί ἐπιμέλεια Γιάννη Τριτσιμπίδα

ΕΙΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑ, ὕμνος ὁμηρικός. μετάφραση καί ἐπιμέλεια Γιάννη Τριτσιμπίδα ΕΙΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑ, ὕμνος ὁμηρικός μετάφραση καί ἐπιμέλεια Γιάννη Τριτσιμπίδα ΣΤΟΝ (ΔΗΛΙΟ) ΑΠΟΛΛΩΝΑ 1 Τόν Απόλλωνα φέρνω στό νοῦ καί δέν ξεχνῶ, τό μακροβόλο, πού κι οἱ θεοί τόν τρέμουνε σάν φτάνει στ ἀνάκτορο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο

Διαβάστε περισσότερα

διάλογος ΑΡ ΧΙ Ε ΠΙ ΣΚΟ ΠΟΣ Α ΘΗ ΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑ ΣΗΣ ΕΛ ΛΑ ΔΟΣ Ι Ε ΡΩ ΝΥ ΜΟΣ Β

διάλογος ΑΡ ΧΙ Ε ΠΙ ΣΚΟ ΠΟΣ Α ΘΗ ΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑ ΣΗΣ ΕΛ ΛΑ ΔΟΣ Ι Ε ΡΩ ΝΥ ΜΟΣ Β ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2008, ΤΕΥΧΟΣ 51 διάλογος ΑΡ ΧΙ Ε ΠΙ ΣΚΟ ΠΟΣ Α ΘΗ ΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑ ΣΗΣ ΕΛ ΛΑ ΔΟΣ Ι Ε ΡΩ ΝΥ ΜΟΣ Β Στίς 7 Φε βρου α ρί ου 2008, ἡ Ἱ ε ραρ χί α τῆς Ἱ ε ρᾶς Συ νό δου τῆς Ἑκ κλη σί ας τῆς Ἑλ

Διαβάστε περισσότερα

«Μετανοεῖτε ἤγγικε γάρ ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν»

«Μετανοεῖτε ἤγγικε γάρ ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν» ΤΕΥΧΟΣ 13:Layout 1 15/11/2010 2:27 μμ Page 1 «Ὑ π ο κ ρ ι τ α ί τ ό μ έ ν π ρ ό σ ω π ο ν τ ο ῦ ο ὐ ρ α ν ο ῦ γ ι ν ώ σ κ ε τ ε δ ι α κ ρ ί ν ε ι ν, τ ά δ έ Σ η μ ε ῖ α τ ῶ ν Κ α ι ρ ῶ ν ο ὐ δ ύ ν α σ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Διονύσιος Σολωμός Ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ 5[22.] Ἀλλά τό πλέξιμʹ ἄργουνε 1 καί μοῦ τʹ ἀποκοιμοῦσε 2 Ἠχός, γλυκύτατος ἠχός, ὁπού μέ προβοδοῦσε 3. Δέν εἶναι κορασιᾶς φωνή στά δάση που φουντώνουν,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ναός της Παναγίας Ποδύθου στη Γαλάτα. Ελληνικά

Ο Ναός της Παναγίας Ποδύθου στη Γαλάτα. Ελληνικά 1 Ο Ναός της Παναγίας Ποδύθου στη Γαλάτα Ελληνικά 2 Ο Ναός της Παναγίας Ποδύθου στη Γαλάτα Ο Ναός της Παναγίας Ελεούσας Ποδύθου, ανήκει στη μεταβυζαντινή περίοδο και κτίστηκε στις αρχές του 16 ου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 1

LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 1 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 1 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 2 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 3 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΥΚΟΔΡΟΜΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΛΥΚΟ ΡΟΜΙΟ Ἕνας αἰῶνας ζωῆς

Διαβάστε περισσότερα

Matrix. Γ.Κ. Τσέγκου «Ὁ Ψυχιατρικός. Νέα ἀπὸ τὸ Ἐκδοτικὸ Τμῆμα 2. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς Ἐκπαιδεύσεις 4. Νέα ἀπὸ τὶς Ἑταιρεῖες 5

Matrix. Γ.Κ. Τσέγκου «Ὁ Ψυχιατρικός. Νέα ἀπὸ τὸ Ἐκδοτικὸ Τμῆμα 2. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς Ἐκπαιδεύσεις 4. Νέα ἀπὸ τὶς Ἑταιρεῖες 5 Matrix Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 4 N O Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 Ἑξαμηνιαῖο Ἐνημερωτικό Ἔντυπο Διανέμεται δωρεὰν στὰ μέλη καὶ τοὺς σπουδαστὲς τοῦ Α.Ψ.Κ. καὶ τοῦ Ι.Ο.Α.Α. Συντακτικὴ ὁμάδα: Ἑλένη Μοράρου, Νατάσα Καραποστόλη,

Διαβάστε περισσότερα

Οἰκογ. Μιχαὴλ & Πασχαλίας Πιατοπούλου εἰς μνήμην τῶν γονέων τους Χαραλάμπους καὶ Σοφίας καὶ τοῦ ἀδελφοῦ τους Λαζάρου

Οἰκογ. Μιχαὴλ & Πασχαλίας Πιατοπούλου εἰς μνήμην τῶν γονέων τους Χαραλάμπους καὶ Σοφίας καὶ τοῦ ἀδελφοῦ τους Λαζάρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 01. Tί εἶναι ἡ κληρονομικότητα; (π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης) 02. Ἡ προσευχὴ - Ὁ ἄρτος μας (Ἀρχιεπ. Τιμισοάρας Ἰωάννης) 03. Ἡ ἀπουσία Ἐκκλησιαστικῆς Μαρτυρίας στὴ Δυτικὴ Εὐρώπη (Λέων Μπράνγκ)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1 Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ Γιώργος Ε 1 ΣΩΤΗΡΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η Σωτήρα έχει Αγιολογική ονομασία: φέρει το όνομα του Σωτήρος Χριστού. Εξάλλου στις 6 Αυγούστου τελείται μεγάλο πανηγύρι κατά τη γιορτή της Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. Επιμέλεια Θεμάτων: Μεταξά Ελευθερία. www.epignosi.edu.gr. Θέματα.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. Επιμέλεια Θεμάτων: Μεταξά Ελευθερία. www.epignosi.edu.gr. Θέματα. Γιώργης Παυλόπουλος ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Επιμέλεια Θεμάτων: Μεταξά Ελευθερία Θέματα Τά Αντικλείδια Ὴ Ποίηση εἶναι μιά πόρτα ἀνοιχτή. Πολλοί κοιτάζουν μέσα χωρίς νά βλέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ από τον Κοσμά Γαζέα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ από τον Κοσμά Γαζέα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ από τον Κοσμά Γαζέα Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το προγραμματισμένο Εργαστήρι Χαρτογράφησης της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας από τις 26 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εξαιρετικά αντίγραφα βυζαντινών εικόνων

Εξαιρετικά αντίγραφα βυζαντινών εικόνων Εξαιρετικά αντίγραφα βυζαντινών εικόνων από την H ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΝΑ «Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΣΙΝΑ είναι ένα Ελληνορθόδοξον Χριστιανικόν μοναστικόν κέντρον με αδιάκοπον πνευματική ζωήν δεκαεπτά αιώνων. Η ασκητική

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά, Γραμμές και Τεχνικές στο Ελεύθερο Σχέδιο

Υλικά, Γραμμές και Τεχνικές στο Ελεύθερο Σχέδιο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α Υλικά, Γραμμές και Τεχνικές στο Ελεύθερο Σχέδιο Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τα υλικά που χρειάζονται για το ελεύθερο σχέδιο και τον τρόπο που θα τα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΟΙΣ ΚΟΙΝΟΒΙΟΥ ΘΕΡΜΟΤΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ...

ΧΑΙΡΟΙΣ ΚΟΙΝΟΒΙΟΥ ΘΕΡΜΟΤΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ... ΧΑΙΡΟΙΣ ΚΟΙΝΟΒΙΟΥ ΘΕΡΜΟΤΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ... Μ έ ἰδιαίτερη ἔξαρση πνευματικῆς χαρᾶς ἑόρτασε τό διήμερο (Τετάρτη 13 καί Πέμπτη 14 Ἰουλίου 2011) τό Ἱερό Κοινόβιο τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου τή μνή μη τοῦ ὁμωνύμου Ἁγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΤΕΓΗ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΤΕΓΗ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΤΕΓΗ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ἄρθρον 1ον Σύστασις Στέγης Γερόντων 1. Στήν Ἐνορία Ἁγ. Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ναός της Παναγίας του Μουτουλλά Ελληνικά

Ο Ναός της Παναγίας του Μουτουλλά Ελληνικά 1 Ο Ναός της Παναγίας του Μουτουλλά Ελληνικά 2 Ο Ναός της Παναγίας του Μουτουλλά Σύμφωνα με επιγραφή του βόρειου τοίχου του ναού, ο ναός κτίστηκε το 1280 από τον Ιωάννη Μουτουλλά και τη σύζυγο του Ειρήνη.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ PROJECT

ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ PROJECT ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ PROJECT Βασιλίσιν Μιχάλης, Δέφτο Χριστίνα, Ιλινιούκ Ίον, Κάσα Μαρία, Κουζμίδου Ελένη, Λαμπαδάς Αλέξης, Μάνε Χρισόστομος, Μάρκο Χριστίνα, Μπάμπη Χριστίνα, Σακατελιάν Λίλιτ, Σαχμπαζίδου

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007, ΤΕΥΧΟΣ 49 ΝΑΖΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 1

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007, ΤΕΥΧΟΣ 49 ΝΑΖΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 1 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007, ΤΕΥΧΟΣ 49 διάλογος ΝΑΖΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 1 (α μέρος) τοῦ π. Ἀντωνίου Ἀλεβιζοπούλου ( ). Ἡ ἔρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Ένα από τα δυσκολώτερα προβλήματα, που έχει να αντιμετωπίσει ο ερευνητής της Κ. Διαθήκης, είναι το λεγόμενο «συνοπτικό πρόβλημα». Το πρόβλημα αυτό δημιουργείται από τις χαρακτηριστικές ομοιότητες των τριών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 2. Αλέξανδρος. Αλέξανδρος Σβώλος. Σβώλος

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 2. Αλέξανδρος. Αλέξανδρος Σβώλος. Σβώλος 2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 2 Αλέξανδρος Σβώλος Αλέξανδρος Σβώλος ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΒΩΛΟΣ Ο ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΛΟΓΟΣ, Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ, Ο ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΗΣ Σειρά: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημέριος ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ὑπεύθ. Ὑπηρεσίας Ἐθελοντικῆς Διακονίας Ἀσθενῶν Νοσηλευτικῶν Ἱδρυμάτων

Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημέριος ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ὑπεύθ. Ὑπηρεσίας Ἐθελοντικῆς Διακονίας Ἀσθενῶν Νοσηλευτικῶν Ἱδρυμάτων ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 2 3 Ἐπιμέλεια ἒκδοσης: Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημέριος ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα