Γηεζλάο Κιεηζηόο Γηαγσληζκόο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γηεζλάο Κιεηζηόο Γηαγσληζκόο"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ Αγ. Παξαζθεπά, ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ & ΣΔΥΝ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Α.Π. : Γ.β./271/19 Σκάκα Οηθνλνκηθνύ & Πξνκεζεηώλ Πιεξνθ.: θα. Μ. Εάππα Σει.: , Fax: Γ/λζε: Παηξ. Γξεγνξίνπ & Νεαπφιεσο, Σ.Θ.60092, Αγ. Παξαζθεπή Αηηηθήο Γηεζλάο Κιεηζηόο Γηαγσληζκόο Αληηθεέκελν: «Πξνκήζεηα θιεηζηήο ξαδηελεξγνύ πεγήο Co-60 (148TBq-4000 Ci) θαη εγθαηάζηαζή ηεο επί ηόπνπ ζηνλ Αθηηλνβνιεηή Head Model C-9-R Teletherapy Head AMS/PICKER HEAD s/n209 πνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλνο ζην Εξγαζηήξην Βαζκνλόκεζεο Οξγάλωλ Ινληηδνπζώλ Αθηηλνβνιηώλ ζηελ Ειιεληθή Επηηξνπή Αηνκηθήο Ελέξγεηαο θαζώο θαη απνμήιωζε, κεηαθνξά θαη εμαγωγή ηεο παιαηάο πεγήο AMERSHAM TYPE X.4016 CAPSULE, s/n 0558ET ξαδηελέξγεηαο TBq, 4000 Ci ζηηο 29/03/1999.» ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ: Σξεηο κήλεο. ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ :ΔΤΡΧ # ,00# ΔΤΡΧ CIF Athens κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α θαη εμφδσλ Σξάπεδαο. Σν αλσηέξσ πνζφ δχλαηαη λα επηβαξπλζεί κε έμνδα εθηεισληζκνχ ζηηο πεξηπηψζεηο πξνέιεπζεο ηνπ είδνπο απφ ρψξεο εθηφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαζψο θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ θφζηνπο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνκήζεηαο ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Υακειφηεξε ηηκή. ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ: 25/05/2010 θαη ώξα π.κ. ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ: Διιεληθή Δπηηξνπή Αηνκηθήο Δλέξγεηαο / Παηξηάξρνπ Γξεγνξίνπ & Νεαπφιεσο, Σ.Κ , Αγ. Παξαζθεπή, Αίζνπζα πλεδξηάζεσλ Σελίδα 1 από 60

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ A. ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ... 5 A.1. ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ... 5 A.1.1. ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ... 6 A.1.2. ΟΡΗΜΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ... 6 A.2. ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ... 8 A.3. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ... 9 A.3.1. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ... 9 B. ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ... 9 B.1. ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ... 9 B.1.1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ... 9 B.1.2. ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ B.1.3. ΣΟΠΟ & ΥΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ & ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ B.1.4. ΣΡΟΠΟ ΛΖΦΖ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ B.1.5. ΠΑΡΟΥΖ ΓΗΔΤΚΡΗΝΖΔΧΝ ΔΠΗ ΣΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ B.2. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ B.2.1. ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ B.2.2. ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ B.2.3. ΑΠΟΚΛΔΗΜΟ ΤΜΜΔΣΟΥΖ B.2.4. ΔΛΑΥΗΣΔ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ B.3. ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ B.3.1. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ B.3.2. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ Α «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ» B.3.3. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ Β «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» B.3.4. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ Γ «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» B.3.5. ΗΥΤ ΠΡΟΦΟΡΧΝ B.3.6. ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΔ ΠΡΟΦΟΡΔ B.4. ΦΑΚΔΛΟ Γ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΠΡΟΧΡΗΝΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ B.4.1. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΠΡΟΧΠΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ B ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΑ ΓΗΑ ΝΟΜΗΚΑ ΠΡΟΧΠΑ B ΛΟΗΠΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΤΠΟΒΟΛΖ ΣΧΝ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΧΠΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΡΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ / ΓΗΔΤΚΡΗΝΖΔΗ (ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 6 ΣΟΤ Π.Γ. 118/07): Σελίδα 2 από 60

3 B.4.2. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΣΔΥΝΗΚΖ & ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ, ΦΔΡΔΓΓΤΟΣΖΣΑ, ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΑΡΚΔΗΑ B.5. ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ B.5.1. ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ B.5.2. ΔΛΔΓΥΟ ΣΟΗΥΔΗΧΝ & ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΦΑΚΔΛΟΤ ΤΜΜΔΣΟΥΖ (ΦΑΚΔΛΟ Α) B.5.3. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ (ΦΑΚΔΛΟ Β) B.5.4. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ (ΦΑΚΔΛΟ Γ) B.5.5. ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΠΡΟΧΡΗΝΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ B.5.6. ΔΛΔΓΥΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΠΡΟΧΡΗΝΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ (ΦΑΚΔΛΟ Γ) B.5.7. ΓΗΔΤΚΡΗΝΖΔΗ ΔΠΗ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ & ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ B.6. ΑΠΟΡΡΗΦΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ B.7. ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΔΓΓΡΑΦΧΝ B.8. ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ ΔΝΣΑΔΗ B.9. ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ B.10. ΚΡΗΔΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΜΑΣΑΗΧΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ B.11. ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ Β.12. ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ-ΚΡΑΣΖΔΗ...37 C. ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ C.1. ΟΡΗΜΟΗ C.2. ΔΓΓΡΑΦΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ C.3. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ C.4. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΜΒΑΖ C.5. ΓΛΧΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ C.6. ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ C.7. ΤΜΒΑΣΗΚΟ ΣΗΜΖΜΑ & ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ C.8. ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΑΓΟΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ C.9. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΠΑΡΚΔΗΑ & ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ C.10. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ C ΓΔΝΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ C.11. ΠΡΟΘΔΜΗΔ ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ C.12. ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΤΜΒΑΖ C.13. ΜΔΣΑΘΔΖ ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΔΚΣΔΛΔΖ Σελίδα 3 από 60

4 C.14. ΔΚΥΧΡΖΔΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΗ C.15. ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΗΑ C.16. ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ C.17. ΛΤΖ ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ ΤΜΒΑΖ C.18. ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ C.19. ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟΣΖΣΑ C.20. ΛΟΗΠΟΗ ΟΡΟΗ D. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ (Διιεληθή & Αγγιηθή Γιψζζα) F. ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ...58 F.1. ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ F.2. Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο χκβαζεο F.3. Δγγπεηηθή επηζηνιή Πξνθαηαβνιήο...60 Σελίδα 4 από 60

5 A. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ A.1. ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΣΤΠΟ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΜΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ Διιεληθά Δπηηξνπά Αηνκηθάο ΔλΫξγεηαο πνπ εδξεχεη ζηελ Αγία Παξαζθεπή Αηηηθήο Παηξηάξρνπ Γξεγνξίνπ θαη Νεαπφιεσο 27 ΣΚ Γεκφζηα Τπεξεζία. Δ.Δ.Α.Δ. Πξνκήζεηα θιεηζηήο ξαδηελεξγνύ πεγήο Co-60 (148TBq Ci) θαη εγθαηάζηαζή ηεο επί ηόπνπ ζηνλ Αθηηλνβνιεηή Head Model C-9-R Teletherapy Head AMS/PICKER HEAD ΣΙΣΛΟ ΓΗΜΟΠΡΑΣΟΤΜΔΝΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ s/n209 πνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλνο ζην Εξγαζηήξην Βαζκνλόκεζεο Οξγάλωλ Ινληηδνπζώλ Αθηηλνβνιηώλ ζηελ Ε.Ε.Α.Ε. θαζώο θαη απνμήιωζε, κεηαθνξά θαη εμαγωγή ηεο παιαηάο πεγήο AMERSHAM TYPE X.4016 CAPSULE, s/n 0558ET ξαδηελέξγεηαο TBq, 4000 Ci ζηηο 29/03/1999 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ Ραδηελεξγά πιηθά ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑ CPV ΚΧΓΙΚΟ NUTS GR300 ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΥΗ ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΛΧΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΟΤΜΔΝΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΓΗΜΟΠΡΑΣΟΤΜΔΝΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΔΛΛΑΓΑ Γηεζλήο θιεηζηφο Γηαγσληζκφο κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή. Διιεληθή θαη Αγγιηθή # ,00# ΔΤΡΧ CIF Athens κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α θαη εμφδσλ Σξάπεδαο. Σν αλσηέξσ πνζφ δχλαηαη λα επηβαξπλζεί κε έμνδα εθηεισληζκνχ ζηηο πεξηπηψζεηο πξνέιεπζεο ηνπ είδνπο απφ ρψξεο εθηφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαζψο θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ θφζηνπο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνκήζεηαο Απφ ηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ ηεο Δ.Δ.Α.Δ 3 κήλεο. ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΧΝ ΔΠΙ ΣΧΝ ΟΡΧΝ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 19/05/2010 Σελίδα 5 από 60

6 ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΗΝ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΧΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ (ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ) ΣΗΝ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΠΟ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΧΡΑ ΓΙΑΘΔΗ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΗΝ ΔΠΙΗΜΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΣΗ Δ.Δ.Α.Δ. ΠΑΡΟΥΗ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΧΝ ΔΠΙ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΧΡΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΚΑΣΑΘΔΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΧΡΑ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΛΧΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 16/02/ /02/ /02/ /02/2010 θαη ώξα 10:00 π.κ. Δ.Δ.Α.Δ, Παηξηάξρνπ Γξεγνξίνπ θαη Νεαπφιεσο, Αγ. Παξαζθεπή Αηηηθήο / ΣΚ , Σκήκα Οηθνλνκηθψλ & Πξνκεζεηψλ, ηει Γηαηίζεηαη απφ ηηο 19/02/2010 θ. M.Zάππα ηειέθσλν επηθνηλσλίαο: Fax: , /05/2010 θαη ώξα 14:00 κ.κ. Σκήκα Οηθνλνκηθψλ & Πξνκεζεηψλ Δ.Δ.Α.Δ. Αγία Παξαζθεπή Αηηηθήο Παηξηάξρνπ Γξεγνξίνπ θαη Νεαπφιεσο - ΣΚ Σειέθσλν: θαη /05/2010 θαη ώξα 10:00 π.κ. Αίζνπζα πλεδξηάζεσλ Δ.Δ.Α.Δ. Αγία Παξαζθεπή Αηηηθήο Παηξηάξρνπ Γξεγνξίνπ θαη Νεαπφιεσο - ΣΚ Δπίζεκε γιψζζα ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηεο χκβαζεο είλαη ε Διιεληθή θαη ε Αγγιηθή. Όια ηα έγγξαθα επηθνηλσλίαο κε ηνπο Πξνζθέξνληεο ππνςήθηνπο Αλαδφρνπο, θαζψο θαη νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή ή ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Όια ηα απαηηνχκελα Γηθαηνινγεηηθά ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. A.1.1. ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΔ ΑΑ Αλαζέηνπζα Αξρή ΔΔ Δπξσπατθή Έλσζε ΔΔΔΚ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ Δ.Δ.Α.Δ. Διιεληθή Δπηηξνπή Αηνκηθήο Δλέξγεηαο Γ.Τ. Γεκφζηα Τπεξεζία A.1.2. ΟΡΙΜΟΙ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Έξγν Σν αληηθείκελν ηεο Γεκνπξαηνχκελεο χκβαζεο. Σελίδα 6 από 60

7 ΠξνζθΫξσλ Δθπξόζσπνο ΠξνζθΫξνληα ΑλΪδνρνο ΑλαζΫηνπζα Αξρά Αληέθιεηνο Δπηηξνπά Γηαγσληζκνύ Οπνηαδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή έλσζε πξνζψπσλ ζπκκεηέρεη ζηνλ Γηαγσληζκφ θαη ππνβάιιεη πξνζθνξά κε ζθνπφ ηελ ζχλαςε ζχκβαζεο κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Ο ππνγξάθσλ ηελ πξνζθνξά, είηε ν ίδηνο δειαδή ν Πξνζθέξσλ είηε ν λφκηκνο θαηαζηαηηθά εθπξφζσπνο ηνπ, είηε πξφζσπν εηδηθά εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηνλ Πξνζθέξνληα γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. ε πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ, ν εθπξφζσπνο πξέπεη λα είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. Ο Πξνζθέξσλ πνπ ζα επηιεγεί θαη ζα θιεζεί λα ππνγξάςεη ηε χκβαζε θαη ζα πινπνηήζεη ην ζχλνιν ηνπ δεκνπξαηνχκελνπ αληηθεηκέλνπ. Ζ Διιεληθή Δπηηξνπή Αηνκηθήο Δλέξγεηαο, ε νπνία ζα ππνγξάςεη κε ηνλ Αλάδνρν ηε χκβαζε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ. Σν πξφζσπν πνπ ν Πξνζθέξσλ, εθφζνλ ην επηζπκεί, κε έγγξαθε δήισζή ηνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, fax, θιπ.) νξίδεη σο ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε απηφλ. Σν αξκφδην γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζπιινγηθφ φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ην νπνίν ζα ζπγθξνηεζεί εηδηθά γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. Γηαθάξπμε Σν παξφλ έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο / Πξνζθέξνληεο / ππνςεθίνπο δηαγσληδφκελνπο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη πεξηέρεη ηελ πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηηο πξνυπνζέζεηο κε βάζε ηηο νπνίεο δηελεξγείηαη ν Γηαγσληζκφο. Πξνθάξπμε Κύξηνο ηνπ Έξγνπ Πξνϋπνινγηζκόο Γεκνπξαηνύκελνπ ΑληηθεηκΫλνπ ύκβαζε πκβαηηθϊ ηεύρε πκβαηηθό Σέκεκα Ζ πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο πνπ απνζηέιιεηαη λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο γηα δεκνζίεπζε. Δ.Δ.Α.Δ Ζ εθηηκψκελε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή δαπάλε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ. Σν ζπκθσλεηηθφ πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ γηα ην δεκνπξαηνχκελν αληηθείκελν, δειαδή κεηαμχ ηεο Δ.Δ.Α.Δ. σο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ πνπ ζα επηιεγεί. Σα ηεχρε ηεο χκβαζεο κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ, θαζψο θαη φια ηα ηεχρε πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαη ηε ζπκπιεξψλνπλ. Σν ζπλνιηθφ ηίκεκα ηεο χκβαζεο Σελίδα 7 από 60

8 A.2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Έρνληαο ππφςε: 1. Σνπ Ν. 1514/85 "Αλάπηπμε ηεο επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο έξεπλαο" (ΦΔΚ 13/Α/85) 2. Σν άξζξν 28 ηνπ Ν. 1733/87 «χζηαζε ηεο Δ.Δ.Α.Δ.» ΦΔΚ 43/Α/87 3. Σελ ΚΤΑ κε Α.Π. : «Αξκνδηφηεηεο θαη ιεηηνπξγία ηνπ Γ.. ηεο ΔΔΑΔ» ΦΔΚ 832/Β/ Σελ ππ αξηζ. ΔΔΑΔ/1/829/88 ΤΒΔΣ ΦΔΚ 924/Β/88 «Μεηαβίβαζε δηθαηψκαηνο ππνγξαθήο». 5. Σν απφζπαζκα Πξαθηηθψλ ηεο 193εο πλεδξίαζεο / ηνπ Γ.. «Μεηαβίβαζε απφ ην Γ.. κέξνο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ζηνλ Πξφεδξν». 6. Σε ζχζηαζε ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ηεο ΔΔΑΔ ΦΔΚ 696/Β/ Σν Π.Γ. 404/93 «Οξγαληζκφο ηεο Δ.Δ.Α.Δ.» ΦΔΚ 173/Α/ Σνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 2198/94 (ΦΔΚ 43/Α/ ) «Παξαθξάηεζε θφξνπ» 9. Σνπ Ν. 2286/95 "Βαζηθφο λφκνο πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ" (ΦΔΚ 19Α/ ) 10. Σσλ άξζξσλ ηνπ Ν. 2362/95 (ΦΔΚ 247Α/1995) πκπιεξσκαηηθή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.2286/ Σνπ Π.Γ. 27/96 (ΦΔΚ 19/ ) «πγρψλεπζε ησλ Τπνπξγείσλ» 12. Σν άξζξν 39 ηνπ Ν. 2496/97 «Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε» ΦΔΚ 87/Α/ ηνλ Ν. 2522/1997 «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσο δεκνζίσλ έξγσλ, θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 89/665 Δ.Ο.Κ.» (ΦΔΚ 178/Α/1997) 14. Σν Ν. 2919/01 ΦΔΚ 128/Α/ «Σξνπνπνίεζε ηνπ Ν. 1514/85». 15. Σνπ Π.Γ. 118/07 "Καλνληζκφο πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ" (ΦΔΚ 150A/ ) 16. Σν άξζξν 35 ηνπ Ν. 3377/2005 (ΦΔΚ Α 202/ ) ην νπνίν ελζσκαηψζεθε ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Π.Γ. 118/ Σν Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ 64/Α/ ) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 2005» 18. Σελ κε Α.Π.: Φ.1/Α/1400/161611/ΗΒ εγθχθιην «Νέα θαηψηαηα φξηα γηα ηεο δεκφζηεο ζπκβάζεηο» ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ 19. Σν απφζπαζκα Πξαθηηθνχ ηεο 197 εο πλεδξίαζεο/ ηνπ Γ.. ηεο Δ.Δ.Α.Δ. «Αληηθαηάζηαζε πεγήο Co-60 ζην Δ.Β.Ο.Η.Α.» Σελίδα 8 από 60

9 20. Απφθαζε Πξνέδξνπ γηα ηελ πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ κε Α.Π.:Π/271/16/ A.3. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ A.3.1. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο έξγνπ είλαη ε «Πξνκήζεηα θιεηζηήο ξαδηελεξγνύ πεγήο Co- 60 (148TBq-4000 Ci) θαη ε εγθαηάζηαζή ηεο επί ηόπνπ ζηνλ Αθηηλνβνιεηή Head Model C-9-R Teletherapy Head AMS/PICKER HEAD s/n209 πνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλνο ζην Εξγαζηήξην Βαζκνλόκεζεο Οξγάλωλ Ινληηδνπζώλ Αθηηλνβνιηώλ ζηελ Ε.Ε.Α.Ε θαζώο θαη απνμήιωζε, κεηαθνξά θαη εμαγωγή ηεο παιαηάο πεγήο AMERSHAM TYPE X.4016 CAPSULE, s/n 0558ET ξαδηελέξγεηαο TBq, 4000 Ci ζηηο 29/03/1999», ηνπ νπνίνπ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πεξηιακβάλνληαη ζην Άξζξν D. «Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο», ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο Γηαθήξπμεο. B. ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ B.1. ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη θαηά αλψηαην φξην ζην πνζφ ησλ εθαηφλ ρηιηάδσλ Δπξψ ( ,00) CIF Athens κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α θαη εμφδσλ Σξάπεδαο. Σν αλσηέξσ πνζφ δχλαηαη λα επηβαξπλζεί κε έμνδα εθηεισληζκνχ ζηηο πεξηπηψζεηο πξνέιεπζεο ηνπ είδνπο απφ ρψξεο εθηφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαζψο θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ θφζηνπο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνκήζεηαο Σν Έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ ηεο Δ.Δ.Α.Δ. ε πεξίπησζε ιχζεο ηεο ζχκβαζεο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν πξηλ ηελ θάιπςε ηνπ παξαπάλσ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ν Αλάδνρνο απεθδχεηαη θάζε δηθαηψκαηφο ηνπ γηα ην ππφινηπν πνζφ. B.1.1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ Αλαζέηνπζα αξρή είλαη ε Διιεληθή Δπηηξνπή Αηνκηθήο Δλέξγεηαο, Γηεχζπλζε: Παηξηάξρνπ Γξεγνξίνπ θαη Νεαπφιεσο, Αγ. Παξαζθεπή Αηηηθήο / ΣΚ Σελίδα 9 από 60

10 Πιεξνθνξέεο επί ησλ φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο: Δ.Δ.Α.Δ. Σκήκα Οηθνλνκηθψλ & Πξνκεζεηψλ, Μαξία Εάππα, Σει: ΦΑΞ: , B.1.2. ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ Ζκεξνκελία απνζηνιήο ηεο Πξνθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνχ: o ηελ Τπεξεζία Δπίζεκσλ Δθδφζεσλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ: 16/02/2010 Ζκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο Πξνθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνχ: o ηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο: 19/02/2010 o ηνλ Διιεληθφ Σχπν: 19/02/2010 Δπίζεο, απνζηνιή ηεο Πξνθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνχ: o ηνλ Διιεληθφ Οξγαληζκφ Μηθξνκεζαίσλ Μεηαπνηεηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Υεηξνηερλίαο (Δ.Ο.Μ.Μ.Δ.Υ.): 19/02/2010 o ηα Δπηκειεηήξηα: 19/02/2010 θαη Αλάξηεζε ζε εκθαλέο ζεκείν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο: 19/02/2010 B.1.3. ΣΟΠΟ & ΥΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ & ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Οη ελδηαθεξφκελνη πνπ Ϋρνπλ επηιεγεέ γηα ηελ ππνβνιά πξνζθνξϊο ηνπο ηελ θαηαζέηνπλ κε επζχλε ηνπο είηε απηνπξνζψπσο ή κε εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπο, είηε απνζηέιινληάο ηελ ηαρπδξνκηθά (Σ.Θ.60092) θαη παξαιακβάλεηαη κε απφδεημε ζηελ έδξα ηεο Δ.Δ.Α.Δ, ζηε Γηεχζπλζε Παηξηάξρνπ Γξεγνξίνπ θαη Νεαπφιεσο, Αγία Παξαζθεπή, 15310, Αηηηθή, Σκήκα Οηθνλνκηθψλ & Πξνκεζεηψλ, (Σειέθσλν: ή ), κε ηελ πξνυπφζεζε φηη πεξηέξρεηαη ζηελ έδξα ηεο Δ.Δ.Α.Δ. κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ (εθαξκνγή άξζξνπ 11 Π.Γ. 118/2007) δειαδή κέρξη ηηο 24/05/2010 θαη ψξα 14:00 κ.κ.. Πξνζθνξέο πνπ είηε ππνβιήζεθαλ κεηά απφ ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία θαη ψξα είηε ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα, αιιά δελ έθζαζαλ ζηελ Δ.Δ.Α.Δ. έγθαηξα, δελ ιακβάλνληαη ππφςε θαη επηζηξέθνληαη σο εθπξφζεζκεο ζηνπο Πξνζθέξνληεο ρσξίο λα έρνπλ απνζθξαγηζζεί. Σελίδα 10 από 60

11 Ζ Δ.Δ.Α.Δ. νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ηε κε εκπξφζεζκε παξαιαβή ηεο πξνζθνξάο ή γηα ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πνπ ηε ζπλνδεχνπλ. Σέινο, ε απνζθξϊγηζε ησλ πξνζθνξώλ θαη ε δηελϋξγεηα ηνπ Γηαγσληζκνύ ζα ιάβεη ρψξα ζηηο 25/05/2010 θαη ώξα 10:00 π.κ. ζηελ Δ.Δ.Α.Δ. ζηε δηεχζπλζε Παηξηάξρνπ Γξεγνξίνπ θαη Νεαπφιεσο, Αγία Παξαζθεπή Αηηηθήο / ΣΚ ζηελ Αίζνπζα πλεδξηάζεσλ. B.1.4. ΣΡΟΠΟ ΛΗΦΗ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Ζ δηάζεζε ηεο Γηαθήξπμεο γίλεηαη απφ ηελ έδξα ηεο Δ.Δ.Α.Δ. απφ ηε δηεχζπλζε Παηξηάξρνπ Γξεγνξίνπ θαη Νεαπφιεσο, Αγ. Παξαζθεπή Αηηηθήο / ΣΚ , Σκήκα Οηθνλνκηθψλ & Πξνκεζεηψλ, ηει Ζ παξαιαβή ηεο γίλεηαη είηε απηνπξνζψπσο είηε κε εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν είηε κε ηαρπκεηαθνξηθή (courier) απφ 19/02/2010 ζπκπιεξψλνληαο ην ζρεηηθφ έληππν ηεο Τπεξεζίαο. ηελ πεξίπησζε παξαιαβήο ηεο Γηαθήξπμεο κέζσ ηαρπκεηαθνξηθήο (courier), ε Δ.Δ.Α.Δ. δελ έρεη θακία απνιχησο επζχλε γηα ηελ έγθαηξε θαη ζσζηή παξάδνζή ηεο. Δπίζεο, ε Γηαθήξπμε ζα δηαηίζεηαη θαη απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Δ.Δ.Α.Δ. ζην δηαδίθηπν ζηε δηεχζπλζε απφ 19/02/2010. Γηα ηνλ ηξφπν απηφ δηάζεζεο νη παξαιήπηεο ηεο Γηαθήξπμεο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλνπλ ηα θάησζη ζηνηρεία: επσλπκία, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, θαμ, δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη ππεχζπλν ππάιιειν, έηζη ψζηε ε Δ.Δ.Α.Δ. λα έρεη ζηε δηάζεζε ηεο πιήξε θαηάινγν φζσλ παξέιαβαλ ηε Γηαθήξπμε, γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ζα ήζειε λα ηνπο απνζηείιεη ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθά έγγξαθα ή δηεπθξηλίζεηο επ απηήο. Οη παξαιήπηεο ηεο Γηαθήξπμεο απφ ην δηαδίθηπν ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα απνζηείινπλ ηα αλσηέξσ ζηνηρεία κέζσ ηειενκνηνηππίαο (θαμ) ζην γηα ηελ παξαιαβή ηεο, αιιηψο ζα ζεσξείηαη φηη δελ ηελ έρνπλ παξαιάβεη. Οη παξαιήπηεο ηεο Γηαθήξπμεο ππνρξενχληαη λα ειέγμνπλ άκεζα ην αληίηππν ηεο Γηαθήξπμεο πνπ παξαιακβάλνπλ απφ άπνςε πιεξφηεηαο ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ θαη ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ζειίδσλ θαη εθφζνλ δηαπηζηψζνπλ νπνηαδήπνηε παξάιεςε λα ην γλσξίζνπλ εγγξάθσο ζηελ Δ.Δ.Α.Δ. θαη λα δεηήζνπλ λέν πιήξεο αληίγξαθν. Πξνζθπγέο θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο ηνπ παξαιεθζέληνο αληηγξάθνπ ηεο Γηαθήξπμεο ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Σελίδα 11 από 60

12 B.1.5. ΠΑΡΟΥΗ ΓΙΔΤΚΡΙΝΗΔΧΝ ΔΠΙ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Οη Πξνζθέξνληεο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ γξαπηψο (κε ηειενκνηνηππία ή κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν) ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο γηα ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο ην αξγφηεξν Ϋμη (6) εκϋξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ ήηνη κέρξη θαη 19/05/2010. Οη αηηήζεηο παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζην Σκήκα Οηθνλνκηθψλ & Πξνκεζεηψλ Δ.Δ.Α.Δ. κε ηειενκνηνηππία (θαμ) ζην ή ζην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ππφςε θαο Μ. Εάππα. Οη δηεπθξηλίζεηο παξέρνληαη ζπγρξφλσο ζε φινπο ηνπο Πξνζθέξνληεο. Γηθαηνχκελνη δηεπθξηλίζεσλ είλαη φζνη απφ ηνπο Πξνζθέξνληεο έρνπλ δειψζεη ηα αλσηέξσ ζηνηρεία ην αξγφηεξν Ϋμη (6) εκϋξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ. Ζ απνζηνιή ησλ απαληήζεσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην αξγφηεξν κέρξη θαη Ϋμη (6) εκϋξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ. Καλέλαο πξνζθέξνληαο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζηεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο Δ.Δ.Α.Δ. B.2. ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ B.2.1. ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ Ο Γηαγσληζκφο δηεμάγεηαη ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ Γηθαίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ηδίσο δε κε ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ηελ αξρή ηεο απαγφξεπζεο ησλ δηαθξίζεσλ ιφγσ ηζαγέλεηαο, ηεο αλαινγηθφηεηαο θαη ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο πηζηνπνηεηηθψλ, δηπισκάησλ θιπ. Ζ ζπκκεηνρή ζηνλ πξνθεξπζζφκελν, κε ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε Γηαγσληζκφ, είλαη αλνηθηή, επί ίζνηο φξνηο, ζε φζνπο πιεξνχλ ηηο λνκηθέο, νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Γηαθήξπμε θαη δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε επαγγεικαηηθή επάξθεηα. ην Γηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηέο νη πξνζθνξέο πνπ είλαη ζχκθσλεο κε φινπο ηνπο φξνπο, ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Γηαθήξπμεο. Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Γηαθήξπμεο απνξξίπηνληαη. Σελίδα 12 από 60

13 Πξνζθνξέο πνπ είλαη αφξηζηεο θαη αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή πεξηέρνπλ φξνπο αληίζεηνπο πξνο ηελ Γηαθήξπμε ή / θαη αηξέζεηο, ραξαθηεξίδνληαη σο κε απνδεθηέο θαη απνξξίπηνληαη. B.2.2. ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο πξνζψπσλ ή ζπλεηαηξηζκνί ή θνηλνπξαμίεο, κε απνδεδεηγκέλε κε απνδεδεηγκέλε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθά κε ην ππφ πξνκήζεηα πιηθφ, πνπ δηαζέηνπλ Άδεηα ίδξπζεο ή ιεηηνπξγίαο ζρεηηθά κε εξγαζίεο κε ξαδηελεξγέο πεγέο αθηηλνζεξαπείαο (εγθαηάζηαζε, απνμήισζε, δηαθίλεζε θιπ) απφ ηνλ αξκφδην θνξέα αθηηλνπξνζηαζίαο ηεο ρψξαο. πνπ δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ πηζηνπνίεζεο ζχκθσλα κε ην ISO 9000 γηα ηελ παξαγσγή ή/θαη δηάζεζε, εγθαηάζηαζε ξαδηελεξγψλ πεγψλ αθηηλνζεξαπείαο. πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ή ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην λφκν 2513/1997, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη δηκεξείο ζπκθσλίεο ή ζπκθσλίεο ζχλδεζεο κε ηελ Δ.Δ. Οη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά απνθηνχλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο, ππφ ηηο θαησηέξσ επηπιένλ πξνυπνζέζεηο: Όηη ζηελ πξνζθνξά αλαγξάθεηαη απαξαηηήησο ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θάζε πξνκεζεπηή ζην θνηλφ ζρήκα θαζψο θαη ην εηδηθφ κέξνο ηνπ δεκνπξαηνχκελνπ αληηθεηκέλνπ κε ην νπνίν ζα αζρνιεζεί ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο. Όηη φια ηα κέιε ηεο έλσζεο θαιχπηνπλ ηελ απαίηεζε ηεο εγθαηάζηαζεο ή λφκηκεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ ή ηνπ ΔΟΥ ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη δηκεξείο ζπκθσλίεο ή ζπκθσλίεο ζχλδεζεο κε ηελ Δ.Δ. Οη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ δελ ππνρξενχληαη λα πεξηβιεζνχλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο. ε πεξίπησζε σζηφζν πνπ ε ζχκβαζε θαηαθπξσζεί ζε έλσζε πξνκεζεπηψλ ή θνηλνπξαμία, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηελ θαηάξηηζε ζπκβνιαηνγξαθηθνχ εγγξάθνπ, ζην νπνίν ξεηά ζα δειψλεηαη πιένλ ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θάζε κέινπο ηεο έλσζεο ζε απηήλ, ην εηδηθφηεξν κέξνο ηνπ δεκνπξαηνχκελνπ αληηθεηκέλνπ πνπ ζα εθηειέζεη ν θαζέλαο, ην Σελίδα 13 από 60

14 ηπρφλ δηαθνξεηηθφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπο ζηα θέξδε θαη ηηο δεκίεο ηεο δεκνπξαηνχκελεο ζχκβαζεο θαζψο θαη ν θνηλφο εθπξφζσπνο ηεο έλσζεο. Σα θπζηθά ή λνµηθά πξφζσπα, σο άλσ, ζα πξέπεη λα έρνπλ απνδεδεηγµέλε ελαζρφιεζε θαη ηθαλφηεηεο, εμεηδηθεπµέλεο γλψζεηο, ζεµαληηθή θαη ηεθµεξησµέλε εµπεηξία ζηνπο ηνµείο ηνπ παξφληνο έξγνπ, ή άιιεο ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο θαη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηα ηθαηνινγεηηθά πµµεηνρήο, φπσο αλαιχνληαη ζην άξζξν Β.3.2. ηεο παξνχζαο. B.2.3. ΑΠΟΚΛΔΙΜΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Απνθιείνληαη απφ ηελ δηαδηθαζία αλάζεζεο παξνρήο ππεξεζηψλ φζνη: (α) δελ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 45 ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ, φπσο ηζρχεη θαη φπσο απηά εμεηδηθεχνληαη απφ ην εζληθφ δίθαην, ηεξνπµέλσλ ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ θαη ζπγθεθξηµέλα, φζνη Πξνζθέξνληεο έρνπλ θαηαδηθαζηεί µε αµεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα: i. ζπµµεηνρή ζε εγθιεµαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ ΔΤ ηνπ πµβνπιίνπ. ii. δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πµβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πµβνπιίνπ. iii. απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχµβαζεο ζρεηηθά µε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνµηθψλ ζπµθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. iv. λνµηµνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνµεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηµνπνίεζεο ηνπ ρξεµαηνπηζησηηθνχ ζπζηήµαηνο γηα ηελ λνµηµνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνµεο δξαζηεξηφηεηεο. v. ππεμαίξεζε, απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, ςεπδνξθία, δσξνδνθία θαη δφιηα ρξεσθνπία θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ ειιεληθνχ πνηληθνχ θψδηθα. (β) είλαη πησρνί ή βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζεο (φρη ηα ΝΠΓΓ, νη ΟΣΑ, νη δεκφζηνη νξγαληζκνί). (γ) βξίζθνληαη ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ή ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε θνηλή εθθαζάξηζε (κφλν ηα λνκηθά πξφζσπα) ή αλάινγε θαηάζηαζε γηα ηνπο αιινδαπνχο πξνζθέξνληεο. (δ) δελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ Σελίδα 14 από 60

15 θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζχµθσλα µε ηελ λνµνζεζία ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηαζηεµέλνη ή ζχµθσλα µε ηελ ειιεληθή λνµνζεζία (ε) δελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ηηο ζρεηηθέο µε ηελ πιεξσµή ησλ θφξσλ θαη ηειψλ ζχµθσλα µε ηελ ειιεληθή λνµνζεζία. (ζη) γηα ηα θπζηθά ή λνµηθά πξφζσπα ηεο εµεδαπήο αιινδαπήο, εάλ έρνπλ πξνβεί ζε ίδηεο ή αληίζηνηρεο πξάμεηο ή παξαιήςεηο, έρνπλ ππνπέζεη ζηα ίδηα ή αληίζηνηρα παξαπηψµαηα ή έρνπλ ππνζηεί αληίζηνηρεο µε ηηο παξαπάλσ θπξψζεηο, ζχµθσλα µε ηηο θαηά πεξίπησζε εθαξµνδφµελεο γηα απηά λνµνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο, ή ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο θαη επίζεο εάλ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνµνζεηεµάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο ηνπ Π. 118/2007, άξζξν 6. (δ) ζπκκεηέρνπλ σο ελψζεηο πξνζψπσλ, ζε πεξίπησζε πνπ νπνηαδήπνηε απφ ηηο πξνυπνζέζεηο απνθιεηζκνχ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηα αλσηέξσ, ηζρχεη γηα έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο ηεο. Απνθιείνληαη επίζεο: α) Οη Πξνζθέξνληεο πνπ δελ ζα ππνβάινπλ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπµµεηνρήο ζχµθσλα µε ηα πξνβιεπφµελα ζην άξζξν Β.3.2. παξάγξαθνο Α ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο (β) Οη Πξνζθέξνληεο πνπ δελ έρνπλ δηθαίσµα ζπµµεηνρήο ζηνλ παξφληα Γηαγσληζµφ ζχµθσλα µε ηα αλαθεξφµελα αλσηέξσ ζηελ παξάγξαθν Β.2.2., νη πξνζθέξνληεο πνπ δελ ππνβάινπλ ηα νξηδφµελα ζηελ παξάγξαθν Β.3.2. «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο Φάθεινο Α» ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. (γ) Οη Πξνζθέξνληεο πνπ απνθιείζηεθαλ ηειεζίδηθα απφ Γηαγσληζκνχο γηα πξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ κε απφθαζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο ή αλάινγεο απφθαζεο αιινδαπνχ δεκνζίνπ. B.2.4. ΔΛΑΥΙΣΔ ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Ο Πξνζθέξσλ πξέπεη λα πιεξνί θαηά δήισζε, φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν Β.3.2. «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» ηεο παξνχζαο θαη λα ηεθκεξηψλεη επαξθψο ζην θάθειν πνπ θαηαζέηεη, ζχκθσλα κε ην άξζξν Β.4. «Γηθαηνινγεηηθά Πξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ» ηεο παξνχζαο, ηηο θάησζη ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο επαγγεικαηηθήο, ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη ηερληθήο επάξθεηαο, πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνχηαη λα αλαιάβεη ηελ δεκνπξαηνχκελε ζχκβαζε. Σελίδα 15 από 60

16 1. Να δηαζέηεη θαηάιιειε νξγάλσζε, δνκή θαη κέζα, πξνθεηκέλνπ λα αληεπεμέιζεη κε επηηπρία ζηηο απαηηήζεηο ηεο δεκνπξαηνχκελεο ζχκβαζεο. Πξνθεηκέλνπ λα ην απνδείμεη, πξέπεη λα παξνπζηάζεη αλαιπηηθά ηα θάησζη ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρείξεζήο ηνπ: - ηζηνξηθφ θαη θχξηα βήκαηα αλάπηπμεο ηεο εηαηξείαο ηνπ. - επηρεηξεκαηηθή δνκή. - ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο. 2. Να έρεη θχθιν εξγαζηψλ αλαθνξηθά κε ην ππφ πξνκήζεηα πιηθφ κεγαιχηεξν ηνπ 80% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο δεκνπξαηνχκελεο ζχκβαζεο, θαηά ηηο ηξεηο πξνεγνχκελεο ηνπ έηνπο ηνπ δηαγσληζκνχ νηθνλνκηθέο ρξήζεηο. ε πεξίπησζε πνπ ν ελδηαθεξφκελνο δξαζηεξηνπνηείηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεµα κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ (3) δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ, ηφηε ν αζξνηζηηθφο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ γηα φζεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο δξαζηεξηνπνηείηαη γηα ην ππφ πξνκήζεηα πιηθφ λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην 80% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο δεκνπξαηνχκελεο ζχκβαζεο.. ε πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ, έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο ηεο έλσζεο πξέπεη λα πιεξνί ηηο παξαπάλσ ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο. B.3. ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ B.3.1. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Οη πξνζθνξϋο ππνβϊιινληαη ζηελ Διιεληθά ά ζηελ Αγγιηθά γιώζζα. Όια ηα απαηηνύκελα ΓηθαηνινγεηηθΪ πνπ εθδέδνληαη ζε γιώζζα Ϊιιε, εθηόο ηεο Διιεληθάο, ζα ζπλνδεύνληαη ππνρξεσηηθϊ από επέζεκε κεηϊθξαζά ηνπο ζηελ Διιεληθά γιώζζα. Καη εμαίξεζε ηερληθνί φξνη είλαη δπλαηφ λα αλαθέξνληαη θαη ζηελ αγγιηθή ή κφλν ζηελ αγγιηθή γιψζζα εθφζνλ δελ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζηελ ειιεληθή. Σα εγρεηξίδηα πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ πξνζθνξά κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη είηε ζηελ ειιεληθή, είηε ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Οη πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φια φζα θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε. Ο εληαίνο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε: Σελίδα 16 από 60

17 «ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΑ» (επσλπκία, δηεχζπλζε, ππεχζπλνο γηα ηελ πξνζθνξά, ηειέθσλν, , fax) ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ «Πξνκήζεηα θιεηζηήο ξαδηελεξγνύ πεγήο Co-60 (148TBq-4000 Ci) θαη εγθαηάζηαζή ηεο επί ηόπνπ ζηνλ Αθηηλνβνιεηή Head Model C-9-R Teletherapy Head AMS/PICKER HEAD s/n209 πνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλνο ζην Εξγαζηήξην Βαζκνλόκεζεο Οξγάλωλ Ινληηδνπζώλ Αθηηλνβνιηώλ ζηελ Ε.Ε.Α.Ε θαζώο θαη απνμήιωζε, κεηαθνξά θαη εμαγωγή ηεο παιαηάο πεγήο AMERSHAM TYPE X.4016 CAPSULE, s/n 0558ET ξαδηελέξγεηαο TBq, 4000 Ci ζηηο 29/03/1999» ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: Γ.β./271/19/ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ: Διιεληθή Δπηηξνπή Αηνκηθήο Δλέξγεηαο ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΑ : ΥΥ/ΥΥ/2010 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ: 25/05/2010 Ο εληαίνο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πεξηέρεη ηξεηο επί κέξνπο, αλεμάξηεηνπο, θαθέινπο, επί πνηλή απφξξηςεο, δειαδή: ΦΑΚΔΛΟ Α - «ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο φπσο απηά απαηηνχληαη απφ ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε θαη ηα νπνία ζα πξέπεη λα είλαη ηαμηλνκεκέλα κέζα ζηνλ Φάθειν, κε ηε ζεηξά πνπ δεηνχληαη ζηηο αληίζηνηρεο παξαγξάθνπο. ΦΑΚΔΛΟ Β «Σερληθά ΠξνζθνξΪ», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο ηνπ Πξνζθέξνληα, φπσο απηά απαηηνχληαη απφ ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε θαη εέλαη ππνρξεσηηθϊ ζθξαγηζκϋλνο. ΦΑΚΔΛΟ Γ «Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ Πξνζθέξνληα, φπσο απηά απαηηνχληαη απφ ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε θαη εέλαη ππνρξεσηηθϊ ζθξαγηζκϋλνο. Οη αλσηέξσ Φάθεινη ζα ππνβιεζνχλ σο εμήο : ΓηθαηνινγεηηθΪ ζπκκεηνράο: - έλα (1) πξσηφηππν - έλα (1) αληίγξαθν Σερληθά ΠξνζθνξΪ: - έλα (1) πξσηφηππν - έλα (1) αληίγξαθν. Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ: - έλα (1) πξσηφηππν - έλα (1) αληίγξαθν. Σελίδα 17 από 60

18 Όινη νη επηκϋξνπο θϊθεινη αλαγξάθνπλ ηελ επσλπκία θαη δηεχζπλζε, αξηζκφ ηειεθψλνπ, θαμ θαη ηπρφλ δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ Πξνζθέξνληα, ηνλ ηίηιν ηνπ Γηαγσληζκνχ, ηνλ ηίηιν ηνπ θαθέινπ θαη ηνλ αξηζκφ ηεο Γηαθήξπμεο. ε πεξίπησζε Έλσζεο, πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ε πιήξεο επσλπκία θαη δηεχζπλζε, θαζψο θαη αξηζκφο ηειεθψλνπ, θαμ θαη ηπρφλ δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ φισλ ησλ κειψλ ηεο. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε απηνθφιιεησλ θαθέισλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα απνζθξαγηζηνχλ θαη λα επαλαζθξαγηζηνχλ ρσξίο λα αθήζνπλ ίρλε. ε Ϋλα από ηα αληέηππα πνπ νξέδεηαη σο πξσηόηππν θαη ζε θϊζε ζειέδα ηνπ, πξϋπεη λα αλαγξϊθεηαη επθξηλώο ε ιϋμε ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ θαη λα κνλνγξϊθεηαη από ηνλ ΠξνζθΫξνληα. Σν πεξηερόκελν ηνπ πξσηόηππνπ εέλαη επηθξαηϋζηεξν από ηα Ϊιια αληέηππα, ζε πεξέπησζε αζπκθσλέαο απηώλ κε ην πξσηόηππν. Οη απαληήζεηο ζε φιεο ηηο απαηηήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο πξέπεη λα είλαη ζαθείο. ε πεξίπησζε πνπ κε ηελ πξνζθνξά ππνβάιινληαη ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα, ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο ζπλδηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπο, ηφηε ν Πξνζθέξσλ νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ απηψλ ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα». Όιεο νη πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη αλαθεθαιαησηηθϊ ζηελ αξρά ηεο πξνζθνξϊο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα δχλαηαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη ζπλδηαγσληδφκελνη. Ζ έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αθνξά κφλν ζηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθά θαη εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα είλαη δαθηπινγξαθεκέλεο θαη δελ πξέπεη λα θέξνπλ μπζίκαηα, ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο, πξνζζήθεο θιπ. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ Πξνζθέξνληα. Όιεο νη δηνξζψζεηο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη αλαθεθαιαησηηθά ζηελ αξρή ηεο πξνζθνξάο. Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνζππνγξάθεη ην αλαθεθαιαησηηθφ θχιιν κε ηηο ηπρφλ δηνξζψζεηο θαη ηηο αλαθέξεη ζην ζπληαζζφκελν Πξαθηηθφ, ψζηε λα απνδεηθλχεηαη αδηαθηινλίθεηα φηη πξνυπήξραλ ηεο εκεξνκελίαο απνζθξάγηζεο. ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ρσξηζηά θαη Σελίδα 18 από 60

19 αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «Παξάξηεκα Πξνζθνξάο» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. ε πεξίπησζε πνπ ζην πεξηερφκελν ηεο πξνζθνξάο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπληνκνγξαθίεο, είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηνλ Πξνζθέξνληα λα αλαθέξεη ζε ζπλνδεπηηθφ πίλαθα ηελ επεμήγεζή ηνπο. Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ζεσξείηαη βέβαην, φηη ν Πξνζθέξσλ είλαη απνιχησο ελήκεξνο απφ θάζε πιεπξά ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ θαη φηη έρεη κειεηήζεη φια ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην θάθειν Γηαγσληζκνχ. ΑληηπξνζθνξΪ ά ηξνπνπνέεζε ηεο πξνζθνξϊο ά πξόηαζε πνπ εμνκνηώλεηαη κε αληηπξνζθνξϊ εέλαη απαξϊδεθηε θαη δελ ιακβϊλεηαη ππόςε. Μεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ δελ γίλεηαη απνδεθηή αιιά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θάζε δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε φξνπ ηεο Γηαθήξπμεο ή ηεο πξνζθνξάο. Γηεπθξηλίζεηο δίλνληαη κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. ηελ πεξίπησζε απηή ε παξνρή δηεπθξηλίζεσλ απφ ηνλ Πξνζθέξνληα είλαη ππνρξεσηηθή θαη δελ ζεσξείηαη αληηπξνζθνξά. Οη δηεπθξηλίζεηο ησλ Πξνζθεξφλησλ πξέπεη λα δίλνληαη γξαπηά, εθφζνλ δεηεζνχλ, ζε ρξφλν πνπ ζα νξίδεη ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ. Οη απαληήζεηο απηέο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο πξνζθνξάο. Οη αλσηέξσ αξρέο ηζρχνπλ θαη γηα ηνλ ΦΑΚΔΛΟ Γ «Γηθαηνινγεηηθά Πξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ» ν νπνίνο ζα ππνβιεζεί ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν κφλν απφ ηνλ Πξνζσξηλφ Αλάδνρν (Παξάγξαθνο Β.4). B.3.2. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ Α «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» Ο ΦΑΚΔΛΟ Α «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» πνπ ζα ππνβάιεη θάζε Πξνζθέξσλ, πξέπεη λα πεξηέρεη (εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 6 θαη 8 α ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη ηεο παξνχζαο ελφηεηαο): Α. Δγγπεηηθά Δπηζηνιά ζπκκεηνράο Οη Πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ Δγγχεζε πκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ, ην πνζφ ηεο νπνίαο πξέπεη λα θαιχπηεη ην 5% ηεο πξνυπνινγηζζείζαο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. Σελίδα 19 από 60

20 Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο κπνξεί λα εθδίδεηαη απφ πηζησηηθφ ίδξπκα ή άιιν λνκηθφ πξφζσπν, πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζε φιεο ηηο ρψξεο πξνέιεπζεο ησλ ππνςεθίσλ θαη έρεη ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπ ην δηθαίσκα απηφ. Αλ ην ζρεηηθφ έγγξαθν δελ είλαη δηαηππσκέλν ζηα ειιεληθά, ζα ζπλνδεχεηαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ζηελ παξνχζα ππφδεηγκα (Τπόδεηγκα F.1) θαη πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη ειάρηζηνλ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, ηνλ εθδφηε, ηελ Τπεξεζία πξνο ηελ νπνία απεπζχλεηαη, ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ πνπ θαιχπηεη, ηελ πιήξε επσλπκία θαη ηελ δηεχζπλζε ηνπ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη, ηε ζρεηηθή Γηαθήξπμε, ηελ εκεξνκελία ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο. Πξέπεη επίζεο λα πεξηέρεη ηνπο φξνπο φηη (α) παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, (β) φηη ν εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο δηδήζεσο, (γ) φηη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηελ δηάζεζε ηεο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ Γηαγσληζκφ θαη φηη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε, (δ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ θαη (ε) φηη ν εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε παξάηαζε ηζρχνο ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο πνπ ζα ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη γηα ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, δειαδή πέληε (5) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ Αλάδνρν κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ελψ ζηνπο ινηπνχο Πξνζθέξνληεο κέζα ζε πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο. ε πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο. ε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί, ν Πξνζθέξσλ ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα:- έθπησζε θαη απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε θαη θαηάπησζε ηεο Δγγχεζεο πκκεηνρήο ρσξίο άιιε δηαηχπσζε ή δηθαζηηθή ελέξγεηα ε πεξίπησζε πνπ πηζαλνινγείηαη φηη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο ζα ιήμεη ε ηζρχο ηεο πξνζθνξάο ή ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ έγθαηξε παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ θαηά ηνλ εθηηκνχκελν γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ θεηκέλνπ ηεο Σελίδα 20 από 60

21 ζχκβαζεο απαηηνχκελν ρξφλν θαη γηα ηελ παξάηαζε γηα ηνλ ίδην ρξφλν, ηεο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο ζπκκεηνρήο ή ηελ αληηθαηάζηαζή ηεο κε ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο. Β. Απόζπαζκα Πνηληθνύ Μεηξώνπ, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηµήλνπ πξηλ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί µε ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλα απφ ηα αδηθήµαηα,φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 43 ηνπ Π.Γ. 60/07: α. πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 351 ηεο , ζει.1), β. Γσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26 εο Ματνπ 1997 (ΔΔ C 195 ηεο , ζει.1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 358 ηεο , ζει. 2). γ. Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο , ζει.48). δ. Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10 εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο , ζει.77 Οδεγίαο ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ΔΔ L 344 ηεο , ζει.76) ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην λ.2331/1995 (Α 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ.3424/2005 (Α 305). Τπφρξενη ζηελ πξνζθφκηζε πνηληθνχ κεηξψνπ είλαη: Σα θπζηθά πξφζσπα Οη Γηαρεηξηζηέο ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) Οη Γηαρεηξηζηέο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) Ο Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλνληαο χκβνπινο γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.) ε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ. Γ. Παξαζηαηηθό Δθπξνζώπεζεο, ΜΟΝΟ εθφζνλ ν Πξνζθέξνληαο ζπκκεηέρεη ζην Γηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπ. Σελίδα 21 από 60

22 B.3.3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ Β «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» Ζ «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» πνπ ζα ππνβάιεη ν Πξνζθέξσλ ζα ζπληαρζεί κε ηνλ ίδην ηξφπν, δνκή, ηάμε θαη αξίζκεζε πνπ έρνπλ ζπληαρζεί νη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (Άξζξν D.) θαη ζα πεξηιακβάλεη φια ηα ηερληθά ζηνηρεία πνπ αθνξά ζην δεκνπξαηνχκελν αληηθείκελν. B.3.4. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ Γ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» Ο θϊθεινο Γ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», ηνλ νπνίν ζα ππνβάιεη ν Πξνζθέξσλ, είλαη ζθξαγηζκέλνο θαη πεξηέρεη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ Πξνθέξνληνο. Πξνυπνινγηζκνχ # ,00# ΔΤΡΧ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α, εμφδσλ Σξάπεδαο θαη ινηπψλ εμφδσλ. Οη ηηκέο ζα πξέπεη λα δίλνληαη απαξαίηεηα ζε ΔΤΡΧ CIF Athens θαη ζα αθνξνχλ ζηελ πξνκήζεηα ηεο πεγήο, ζηελ κεηαθνξά ηεο ζηελ Δ.Δ.Α.Δ., ζηελ επί ηφπνπ εγθαηάζηαζε ηεο ζηνλ ήδε ππάξρνληα Αθηηλνβνιεηή πνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλνο ζην Δξγαζηήξην Βαζκνλφκεζεο Οξγάλσλ Ηνληηδνπζψλ Αθηηλνβνιηψλ ζηελ Διιεληθή Δπηηξνπή Αηνκηθήο Δλέξγεηαο, ζηελ απνμήισζε ηεο παιαηάο πεγήο θαη κεηαθνξά ηεο γηα ηειηθή ελαπφζεζε (final disposal) ή επαλαρξεζηκνπνίεζε (recycling) ζε εγθεθξηκέλε /αδεηνδνηεκέλε απφ αξκφδηα αξρή αθηηλνπξνζηαζίαο εγθαηάζηαζε θαζψο θαη ζηελ ελνηθίαζε container. Θα αλαγξάθνληαη δε νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Οη πξνζθνξέο νη νπνίεο νξίδνπλ χςνο δαπάλεο εθηφο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ θαζνξίδεη ε δηαθήξπμε γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ απνθιείνληαη ηνπ δηαγσληζκνχ. 1. Πξνζθνξέο πνπ δε δίλνπλ ηελ ηηκή ζε Δπξψ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε Δπξψ πξνο μέλν λφκηζκα ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 2. Ζ αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε Δπξψ, κπνξεί λα γίλεηαη κε δχν ή θαη κε πεξηζζφηεξα δεθαδηθά ςεθία (άλεπ νξίνπ), εθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ελδηάκεζνπο ππνινγηζκνχο. Σν γεληθφ ζχλνιν ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δχν δεθαδηθά ςεθία, πξνο ηα άλσ εάλ ην ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ πέληε θαη πξν ηα θάησ εάλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ πέληε. 3. Πξντφληα ή ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη δσξεάλ, ζα αλαγξάθνληαη ζηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά κε ηελ έλδεημε «ΥΧΡΗ ΚΟΣΟ». 4. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 5. Οη ηηκέο ζα δίλνληαη ρσξίο Φ.Π.Α., ζα αλαγξάθεηαη δε ην πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο %, ζην νπνίν ππάγεηαη ε πξνκήζεηα. ε πεξίπησζε πνπ αλαγξάθεηαη εζθαικέλνο Φ.Π.Α., απηφο ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ. Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 6. Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ δελ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο πξνζθνξάο, νη Σελίδα 22 από 60

23 Πξνζθέξνληεο δελ δηθαηνχληαη, θαηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο ζπγθαηάζεζήο ηνπο γηα ηελ παξάηαζε απηή, λα ππνβάινπλ λένπο πίλαθεο ηηκψλ ή λα ηνπο ηξνπνπνηήζνπλ. 7. Σα ηηκνιφγηα ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηηο ακνηβέο ηνπ ζα είλαη εθθξαζκέλα ζε Δπξψ. Ζ θαηαβνιή ησλ ακνηβψλ ηνπ ζα γίλεηαη ζε Δπξψ. 8. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο Πξνζθέξνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ηηκψλ, νη δε Πξνζθέξνληεο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά. 9. Οπνηαδήπνηε έμνδα εθηεισληζκνχ, ζα βαξχλνπλ ηελ Δ.Δ.Α.Δ. B.3.5. ΙΥΤ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο Πξνζθέξνληεο γηα ηϋζζεξηο (4) κήλεο απφ ηελ επφκελε κέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηνπο. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηαζεί, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, γηα δηάζηεκα αθφκε ηεζζϊξσλ (4) κελψλ. Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλσηάηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ Γηαγσληζκνχ ππνρξεσηηθά καηαηψλνληαη, εθηφο εάλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή θξίλεη αηηηνινγεκέλα φηη ε ζπλέρηζε ηνπ Γηαγσληζκνχ εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη Πξνζθέξνληεο ζηνλ Γηαγσληζκφ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ, είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλσηάηνπ νξίνπ είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ηνπ Γηαγσληζκνχ ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο (εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Π.Γ. 118/2007). Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζηνλ Αλάδνρν κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο Πξνζθνξάο, ηνλ δεζκεχεη φκσο κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερηεί. Ο Πξνζθέξσλ δελ έρεη δηθαίσκα λα απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κέξνο ηεο κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί, ν Πξνζθέξσλ ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα: έθπησζε θαη απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε θαη θαηάπησζε ηεο Δγγχεζεο πκκεηνρήο ρσξίο άιιε δηαηχπσζε ή δηθαζηηθή ελέξγεηα. Σελίδα 23 από 60

24 B.3.6. ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΠΡΟΦΟΡΔ Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Δάλ ηπρφλ ππνβιεζνχλ ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε. Ο Πξνζθέξσλ, ν νπνίνο ζα ππνβάιεη ηέηνηαο θχζεο πξνηάζεηο, δελ δηθαηνχηαη ζε θακία πεξίπησζε λα δηακαξηπξεζεί ή λα επηθαιεζηεί ιφγνπο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφξξηςεο ησλ πξνηάζεσλ απηψλ. B.4. ΦΑΚΔΛΟ Γ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΡΟΧΡΙΝΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Ο ΦΪθεινο Γ ππνβϊιιεηαη κόλν από ηνλ Πξνζσξηλό ΑλΪδνρν Ο Πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε (Πξνζσξηλφο Αλάδνρνο), κεηά ηελ αμηνιφγεζε θαη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, νθείιεη λα ππνβάιεη ππνρξεσηηθά, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κε βεβαίσζε παξαιαβήο ή θαμ, ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: B.4.1. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΡΟΧΠΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ Πηζηνπνηεηηθφ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηνπ, έθδνζεο ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ είλαη πησρφο θαη φηη δελ ηειεί ζε θαηάζηαζε θήξπμεο πηψρεπζεο (φρη ηα ΝΠΓΓ, νη ΟΣΑ θαη νη νξγαληζκνί ηνπ δεκνζίνπ). Πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο), κε εκεξνκελία έθδνζεο πξνγελέζηεξεο ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο θαζψο θαη ππεχζπλε δήισζε κε αλαθνξά ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο είλαη ππφρξενο. Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο αξκφδηαο αξρήο, κε εκεξνκελία έθδνζεο πξνγελέζηεξε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν Πξνζθέξνληαο -Πξνζσξηλφο Αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθϋο ππνρξεώζεηο ηνπ. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθήο νξγάλσζεο, ην νπνίν ζα απνδεηθλχεη αθελφο ηφζν ηελ εγγξαθή ηνπ ζ απηφ ην φζν θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ην νπνίν αζθεί θαη είλαη ζρεηηθφ κε ην δεκνπξαηνχκελν αληηθείκελν, θαηά Σελίδα 24 από 60

25 ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζεί λα παξακέλεη εγγεγξακκέλνο κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. Τπεχζπλε δήισζε κε βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη ε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί θαλνληθά, ρσξίο λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο, φηη είλαη ζπλεπήο ζηελ εθπιήξσζε ηφζν ησλ ζπκβαηηθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ, φζν θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ελ γέλεη πξνο ην Γεκφζην ηνκέα, φηη ν Πξνζθέξνληαο δελ έρεη απνθιεηζζεί απφ άιινπο Γηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ. B ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΧΠΑ ηε πεξίπησζε πνπ ν Πξνζθέξνληαο - Πξνζσξηλφο Αλάδνρνο είλαη λνκηθό πξόζσπν ζα πξϋπεη επηπιϋνλ λα θαηαηεζνύλ: Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο, έθδνζεο ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηειεί ζε θαηάζηαζε θνηλήο εθθαζάξηζεο ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη ή ζε δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο εθθαζάξηζεο ησλ σο άλσ λνκνζεηεκάησλ ή αλάινγεο θαηάζηαζεο γηα ηνπο αιινδαπνχο Πξνζθέξνληεο (κφλν ηα λνκηθά πξφζσπα). Δπί εκεδαπώλ αλσλύκσλ εηαηξεηώλ ην αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζάξηζεο εθδίδεηαη, φζνλ αθνξά ζηελ θνηλή εθθαζάξηζε απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ζην κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλε ε ζπκκεηέρνπζα ζην Γηαγσληζκφ Α.Δ., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7 α.1.ηα θαη 7β.12 ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. Δπί εκεδαπώλ εηαηξεηώλ πεξηνξηζκϋλεο επζύλεο θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζην Γηαγσληζκφ επηρείξεζεο. ηε πεξίπησζε πνπ ν Πξνζθέξνληαο - Πξνζσξηλφο Αλάδνρνο είλαη πλεηαηξηζκόο: Πηζηνπνηεηηθφ λφκηκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πλεηαηξηζκνχ. Σελίδα 25 από 60

26 B ΛΟΙΠΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΧΝ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ ΠΡΟΧΠΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ / ΓΙΔΤΚΡΙΝΗΔΙ (ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 6 ΣΟΤ Π.Γ. 118/07): ΓεληθΫο Δάλ ζε θάπνηα ρψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο, φηη δελ εθδίδνληαη ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο, δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ππφρξενπ πξνο ππνβνιή ηνπο. Μφλν ζε πεξίπησζε πνπ ζηελ ρψξα απηή δελ πξνβιέπεηαη νχηε έλνξθε βεβαίσζε, δχλαηαη ην δηθαηνινγεηηθφ λα αληηθαηαζηαζεί κε ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνκεζεπηή. ηελ σο άλσ έλνξθε βεβαίσζε ή ππεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην Πξνζθέξνληα πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο. Γηα Έλσζε Πξνζώπσλ Όια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη γηα θάζε κέινο ηεο Έλσζεο / Κνηλνπξαμίαο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε (εκεδαπφ / αιινδαπφ θπζηθφ πξφζσπν, εκεδαπφ / αιινδαπφ λνκηθφ πξφζσπν, ζπλεηαηξηζκφο). πκθσλεηηθφ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο φπνπ : λα ζπζηήλεηαη ε Έλσζε / Κνηλνπξαμία. λα αλαγξάθεηαη θαη λα νξηνζεηείηαη κε ζαθήλεηα ην κέξνο ηνπ Έξγνπ πνπ αλαιακβάλεη θάζε Μέινο ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο ζην ζχλνιν ηεο Πξνζθνξάο. λα δειψλεηαη έλα Μέινο σο ππεχζπλν γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηε δηνίθεζε φισλ ησλ Μειψλ ηεο Έλσζεο / Κνηλνπξαμίαο (leader). λα νξίδεηαη θνηλφο εθπξφζσπνο ηεο Έλσζεο / Κνηλνπξαμίαο θαη ησλ κειψλ ηεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην Γηαγσληζκφ θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο Έλσζεο / Κνηλνπξαμίαο θαη ησλ κειψλ ηεο έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Πξάμε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ θάζε Μέινπο ηεο Έλσζεο / Κνηλνπξαμίαο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε έγθξηζε ηνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ Μέινπο ζηελ Έλσζε/ Κνηλνπξαμία, θαη ζην Γηαγσληζκφ. Ζ Έλσζε Πξνζψπσλ δελ ππνρξενχηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή λα πεξηβιεζεί ηδηαίηεξε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιεη πξνζθνξά. Χζηφζν ζηελ πεξίπησζε πνπ ηεο αλαηεζεί ην Έξγν, είλαη δπλαηφλ λα ππνρξεσζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή λα Σελίδα 26 από 60

27 πεξηβιεζεί νξηζκέλε λνκηθή κνξθή, ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο χκβαζεο. Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε Μέινο ηεο Έλσζεο / Κνηλνπξαμίαο επζχλεηαη αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξνλ. ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηνπ Έξγνπ ζηελ Έλσζε Πξνζψπσλ, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο. ε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, κέινο ηεο Έλσζεο Πξνζψπσλ δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ σο κέινπο ηεο Έλσζεο / Κνηλνπξαμίαο θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, ηφηε εάλ νη ζπκβαηηθνί φξνη κπνξνχλ λα εθπιεξσζνχλ απφ ηα ελαπνκείλαληα κέιε ηεο Έλσζεο / Κνηλνπξαμίαο, ε χκβαζε εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη σο έρεη θαη λα παξάγεη φια ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη φξνπο. Ζ δπλαηφηεηα εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ απφ ηα ελαπνκείλαληα κέιε ζα εμεηαζζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ε νπνία θαη ζα απνθαζίζεη ζρεηηθά. Δάλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή απνθαζίζεη φηη ηα ελαπνκείλαληα κέιε δελ επαξθνχλ λα εθπιεξψζνπλ ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο ηφηε απηά νθείινπλ λα νξίζνπλ ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΣΖ κε πξνζφληα αληίζηνηρα ηνπ κέινπο πνπ αμηνινγήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γηαγσληζκνχ. O ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΣΖ σζηφζν, πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. B.4.2. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΔΥΝΙΚΗ & ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ, ΦΔΡΔΓΓΤΟΣΗΣΑ, ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΑΡΚΔΙΑ Ο Πξνζσξηλφο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πιεξεί θαη λα ηεθκεξηψλεη επαξθψο κε ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηα θάησζη: Σερληθά & Δπαγγεικαηηθά ηθαλόηεηα: 1. Πιεξνθνξίεο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηε δξαζηεξηφηεηα, ηε ηερληθή ππνδνµή, ην απαζρνινχµελν πξνζσπηθφ θαη ηε δπλαηφηεηα εθηέιεζεο θαη ππνβνιήο ηνπ δεηνχµελνπ έξγνπ θαζψο επίζεο πεξηγξαθή ησλ µέζσλ πνηνηηθνχ ειέγρνπ ηνπ δεκνπξαηνχκελνπ αληηθεηκέλνπ. 2. Καηάινγν ζπκβάζεσλ ζηνλ νπνίν λα αλαθέξνληαη νη θπξηφηεξεο παξαδφζεηο ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ, κε κλεία, γηα θάζε παξάδνζε, ηνπ παξαιήπηε, είηε εκπίπηεη ζην δεκφζην είηε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ηεο εκεξνκελίαο παξάδνζεο θαη ηνπ πνζνχ. Σελίδα 27 από 60

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ: 6Λ91469073-0ΞΛ Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : BIOP469073-HEI Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Αξηζ. Γηαθ.: 6258 /3-6-2013 Πιεξνθνξίεο: ΑΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή -

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή - ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 1ε Τ.ΠΔ ΑΣΣΗΚΖ Γ.Ν.Α «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» ΒΑ. ΟΦΗΑ 80 115 28 ΑΘΖΝΑ ΤΠΟΓ/ΝΖ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πιεξνθνξίεο: Μαπξνθξχδεο Κσλ. ΣΖΛ.- FAX: 210-3381138 Αζήλα:2.5.12 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ (α/α 8/11)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: /1-4-2014 ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΘΔΜΑ: Πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακόξθωζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηεο 16 εο Γηεζλνύο Έθζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα Σειέθσλν: 211 4000551 Αξ. Πξση. DYNAMHZOIS20151022-1 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Θέκα: Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Αξραηνινγηθνύ Κηεκαηνινγίνπ» (εληαία δηαθήξπμε γηα ην θπζηθφ αληηθείκελν ησλ ππνέξγσλ 2 θαη 5 ηνπ εγθεθξηκέλνπ Σερληθνχ Γειηίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Τμήμα: Οικ. Διατείριζης Γραθείο: Διατ. Εσρωπαϊκών Προγραμμάηων Πληροθορίες: Ζακσνθινός Τ. Δ/νζη: Αγράθων 3-5 Τατ. Κώδικας: 15123 Τηλέθωνο:2105212890 Fax: 2105212831

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΧΕΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 Γηεζλήο ηαθηηθφο πξψηνο επαλαιεπηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς:

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς: - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - 1 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Σκήκα Γξαθείν ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλφο Γ/λζε : Αγξάθσλ

Διαβάστε περισσότερα

Αλνηθηφο Γεκφζηνο Γηαγσληζκφο 015/07/2011/1

Αλνηθηφο Γεκφζηνο Γηαγσληζκφο 015/07/2011/1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΑ ΦΤΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ «ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ» ΣΔΡΜΑ ΠΑΣΡ. ΓΡΖΓΟΡΗΟΤ & ΝΔΑΠΟΛΔΩ,153 10 ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 09-10-2013 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΓΑΜ: Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ Π.Δ. ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Αξηζκφο Γηαθήξπμεο: 02/2013 Σαρ. Γ/λζε : Α. Πνζεηδψλνο

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

Πξνυπνινγηδφκελε Γαπάλε: 26.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23%

Πξνυπνινγηδφκελε Γαπάλε: 26.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23% Λ.πγγξνχ83, 11745Αζήλα, ηει. 2109285123, Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Καζάπεο Γεψξγηνο E-mail: g.kasapis@firstreception.gov.gr Αζήλα, 22/12/2014 Αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ Σαρ. Γ/λζε : ΣΑΘΜΟ ΔΙΡΗΝΗ ΗΑΠ Σαρ. Κώδ. : 14121 - ΜΑΡΟΤΙ Σειέθσλν : 2102823241 Fax : 2102823243

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. Αζήλα, 12/01/2012 Αξηζ. Γηαθήξπμεο: Νν 2 /2012 Αξ.Πξση.: 3028/12-01-2012 Α.Γ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26 Μαξηίνπ 2014 Αξηζ. Πξση. : 862 ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 Σν Διιεληθφ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015

ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ειίδα 1 απφ 65 Σαρ. Γ/λζε :Γεσξγίνπ Γακαζθνχ 1, Πνιπθιηληθή Οιπκπηαθνχ Υσξηνχ, Αραξλαί

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε Τ.ΠΔ. ΠΔΛ/ΟΤ ΙΟΝ.ΝΗΧΝ-ΗΠΔΙΡΟΤ &ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπνπξγείν Τγείαο 5 ε Τ.Πε. Θεζζαιίαο & ηεξεάο Γιιάδαο Ηκ/λία: 29-Απξ-15 Αξ. πξση.: 247/Δ/15 ΓΓΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ ΑΜΦΙΑ Δηεχζπλζε Δηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθφ Σκήκα Σαρ. δ/λζε... 33100 Άκθηζζα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012 Γηεζλήο ηαθηηθόο πξώηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡ.Φ.141 /2010 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΓΔΡΑΝΟΤ Η/Γ Νν 34.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡ.Φ.141 /2010 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΓΔΡΑΝΟΤ Η/Γ Νν 34. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Δ.) Αξ. Μ.Α.Δ.: 42807/06/Β/99/30 ΔΓΡΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Σ. Θ : 10467-541.10

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟ ΙΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙ ΜΟΤ ΑΔΑ: 7ΨΔΟ4690ΒΥ-ΡΦΤ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟ ΟΚΟΜΕΙΟΤ ΚΑ ΣΟΡΙΑ Digitally signed by INFORMATICS ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ INFORMATICS

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ»

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ» Πνυπεζνμξ Γζαβςκζζιυξ : «Πνμιήεεζα ηαζ εβηαηάζηαζδ επίπθςκ ΓΙΠΑΔ» Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ» ΓΙΔΘΝΔ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΑΡΥ/ΣΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑ. ΝΟΣ. ΔΛΛΑΓΟ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: Αξδεηηνχ 34β 116 36 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Π. Παπιάθε,

Διαβάστε περισσότερα

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙKΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ κε ηίηιν: «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ, ΓΙΑΜΟΝΗ, ΔΣΙΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΟΛΙΚΟ ΈΣΟ 2013-2014» Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΘΝΗΚΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Σ 4 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 14 16777 - ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΖΛ. 210-9699165 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΡΑΓΙΟΒΟΛΙΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΙΛΚΙ ΔΕΤΑ ΠΑΙΟΝΙΑ Προμήθεια κασσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών Πολύκαστρο 31 / 8 / 2016 Αρ. Πρωτ.: 9795 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Έρνληαο ιάβεη ππφςε: Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.»

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β )

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔIA 2 Ζ Τ.ΠΔ.ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ» ΑΡ. ΠΡΧΣ :6695 18 /07 /2014 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΔΤΥΖ: 04. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΔΤΥΖ: 04. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΖΜΟ ΔΡΔΣΡΗΑ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Αξ. Μειέηεο: 5/2012 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ: «Δθζπγρξνληζκφο, ηειεκεηξία θαη απηνκαηηζκφο ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Δξέηξηαο» ΜΔΛΔΣΖ: «Δθζπγρξνληζκόο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ».

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε 2014-2015». ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ο Γήκαξρνο Βόιβεο πξνθεξχζζεη πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε:

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε: ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΗΩΝ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σμήμα Σεσνικήρ ςποστήπιξηρ νησιώτικων Δήμων ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΓΖΚOY ΘΘΖΟΥΛ ΓΗΑ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ»

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΓΡΑΗ 1.6 «ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΘΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΤΓΔΗΑ ΑΝΣΗΚΑΡΚΗΝΗΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΩΝ «Ο ΑΓΗΟ ΑΒΒΑ» Ν.Π.Γ.Γ. Γ/λζε: Λεσθ. Αιεμάλδξαο 171 115 22 ΑΘΖΝΑ Αθήνα, 13 /10/2010

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΑ ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΝΖΗΟΤ Μεγανήζι 01-11-2011 Σ.Κ 31083 Μεγαλήζη Λεπθάδαο A.Π: 3818 Σει: 2645361300 Fax: 2645361319 e-mail: contact@meganisi.gr ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ Θέμα: Έγκπιζη όπυν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΑΛΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΗΠΕΙΡΟΤ» ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 30-1-2015 Σαρ. Κσδ.: Σ.Κ. 35016 Αξ. Πξση.: 51 Σει./Fax: 22310

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ

τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ «Καηαζθεπή γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ ΔΠ ΘΡΑΚΖ» ΚΟΜΟΣΖΝΖ ΑΡ. ΠΡΧΣ. 239-22/09/2015 1 ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ Αξηζ. πξωη. 31438/9989

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ Αξηζ. πξωη. 31438/9989 ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Σξίπνιε 26 Ινπιίνπ 2011 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ Αξηζ. πξωη. 31438/9989 ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ******************************************

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 210-72-36-313, Fax: (+30) 210-72-94-047

ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 210-72-36-313, Fax: (+30) 210-72-94-047 ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 210-72-36-313, Fax: (+30) 210-72-94-047 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΝΑΘΔΖ ΣΖ ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Καθεδνλίαο - Θξάθεο. Τπεξεζία π.ρ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία

ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Καθεδνλίαο - Θξάθεο. Τπεξεζία π.ρ. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ΟΓΖΓΗΔ ΤΚΠΙΖΡΩΖ Κε ηελ παξνχζα εθαξκνγή γίλεηαη απηφκαηε ζπκπιήξσζε ηεο δηαθήξπμεο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ζα δψζεηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Παξαθαινχκε δηαβάζηε θαιά ηηο νδεγίεο ζπκπιήξσζεο. πκπιεξψζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΝΣΔΛΗ : 28/4/2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 1 ε Τ. ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΣ : 4961 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΙΓΩΝ ΠΔΝΣΔΛΗ ΙΠΠΟΚΡΑΣΟΤ 8, 152 36 ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΑΞ: 2132052441 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Πξνϋπνινγηζκόο:14.760 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 23%)

Πξνϋπνινγηζκόο:14.760 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 23%) ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική Δημοκπατία Υποςπγείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ & Τποφίμων Εςπωπαϊκό Γεωπγικό Ταμείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ: Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές LEADER Ζ πίζησζε πξνέξρεηαη απφ ην Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αίγιο 24 Φεβποςαπίος 2015 ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΔΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αίγιο 24 Φεβποςαπίος 2015 ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αίγιο 24 Φεβποςαπίος 2015 ΝΟΜΟ ΑΥΑΨΑ Απ. Ππωη.:5386 ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΔΑ: ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ «Μεηαθνξά ζπκππθλσκέλσλ απνξξηκκάησλ ηνπ Δήκνπ Αηγηαιείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 3.12.2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Αλνηρηφ Γηεζλή δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάδεημε πξνκεζεπηψλ γξαθηθήο χιεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ γηα έλα (1) έηνο.

1. Αλνηρηφ Γηεζλή δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάδεημε πξνκεζεπηψλ γξαθηθήο χιεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ γηα έλα (1) έηνο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Πάηξα 13 Οθηωβξίνπ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. YΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σκήκα: Πξνκεζεηώλ Γ/λζε: Παλ/πνιε-Πάηξα Σ.Κ. : 265 00 Αξκνδ : Γ. Γηδηάξε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ TΑΚΣΙΚΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 2 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πιηθνηερληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθή Τπεξεζία ΣΑΠΙΣ: Αθαδεκίαο 58 Αζήλα ΣΚ 10679 7 νο φξνθνο

Κεληξηθή Τπεξεζία ΣΑΠΙΣ: Αθαδεκίαο 58 Αζήλα ΣΚ 10679 7 νο φξνθνο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΑ.Π.Ι.Σ. ΣΑΜΔΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑ ΙΓΙΧΣΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΔΓΡΑ : ΑΚΑΓΗΜΙΑ 58 ΑΘΗΝΑ - Σ.Κ. 106 79 Γ/λζε: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

Γηαθήξπμε ( 43Β /2013 ) Γηαγσληζκνύ γηα ηελ: << ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΡΑΜΜΑΣΧΝ>> Αλαζέηνπζα Αξρή: << Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ Δ.Δ.. >>

Γηαθήξπμε ( 43Β /2013 ) Γηαγσληζκνύ γηα ηελ: << ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΡΑΜΜΑΣΧΝ>> Αλαζέηνπζα Αξρή: << Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ Δ.Δ.. >> ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Αζήλα 07-02-2014 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ Α Θ Η Ν Χ Ν Αξηζ. Πξση. 4376 ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ Δ.Δ.. ΑΘΑΝΑΑΚΗ & ΔΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑ Σ. Κ. 115 26 ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΚΗΑΠ (1) ΖΚΔΟΗΓΑΠ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ) ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΙΗΘΝ ΞΟΝΒΝΙΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΚΔΟΗΓΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΝΚΔΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ << ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘΔΣΗΡΩΝ>> Αλαζέηνπζα Αξρή: << Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ.. >>

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ << ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘΔΣΗΡΩΝ>> Αλαζέηνπζα Αξρή: << Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ.. >> ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Αζήλα 16-07-2014 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ Α Θ Η Ν Χ Ν Αξηζ. Πξση. ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ.. ΑΘΑΝΑΑΚΗ & ΔΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑ Σ. Κ. 115 26 ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Κνίια Κνδάλεο ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 4/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΔΟΓΝΙΑΒΝ ΓΗΑ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΞΑΕΥΛ,ΑΣΟΖΠΡΥΛ ΙΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΘΞΝΗΖΠΗΚΝ ΙΗΘΝ ΠΡΝΛ Ν.Γ.Γ..

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΔΟΓΝΙΑΒΝ ΓΗΑ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΞΑΕΥΛ,ΑΣΟΖΠΡΥΛ ΙΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΘΞΝΗΖΠΗΚΝ ΙΗΘΝ ΠΡΝΛ Ν.Γ.Γ.. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΘΖΦΗΠΗΑ 17-8-10 ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ:Α. ΚΗΚΖΓΗΑΛΛΖ ΑΟ. ΓΗΑΘ. : 32π/10

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΖΚΝΠ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΠΗΚΩΛ ΘΔΚΑΛΠΖΠ /ΘΗΛΖΠΖΠ ΘΑΗ ΙΗΞΑΛΡΗΘΩΛ ΓΖΚΝ ΑΙΚΩΞΗΑΠ ΘΑΗ ΡΩΛ ΛΝΚΗΘΩΛ ΡΝ ΞΟΝΠΩΞΩΛ» ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 605.724,79

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔEYTIKO IΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔEYTIKO IΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Βαθμόρ Αζθαλείαρ... Αιγάλεω.... Απ.Ππωη:..Βαθμόρ Πποηεπαιόηηηαρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔEYTIKO IΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΚΔΟΗΚΛΑΠ ΓΗΔΘΛΖΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΠΔ ΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Γξαθείν Πξνκεζεηώλ Σαρ. Γ/λζε : Πεξηθεξεηαθή νδφο Θεζζαινλίθεο Νέα Δπθαξπία Σαρ. Κψδηθαο : 564 03 Σ.Θ. 515 45 Πιεξνθνξίεο : Μ. Μαξθνχιε Σειέθσλν : 2313

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 210-72-36-313, Fax: (+30) 210-72-94-047

ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 210-72-36-313, Fax: (+30) 210-72-94-047 ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 210-72-36-313, Fax: (+30) 210-72-94-047 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΝΑΘΔΖ ΣΖ ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Έρνληεο ππφςε: 1) Σηο δηαηάμεηο ησλ Ν. 2362/1995, Ν. 2286/1995. 2) Σηο δηαηάμεηο ησλ Π.Γ. 118/2007 θαη Π.Γ. 242/2003

Έρνληεο ππφςε: 1) Σηο δηαηάμεηο ησλ Ν. 2362/1995, Ν. 2286/1995. 2) Σηο δηαηάμεηο ησλ Π.Γ. 118/2007 θαη Π.Γ. 242/2003 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΡΓΑΣΙΚΗ ΔΣΙΑ (Ν.Π.Γ.Γ) ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Μεηξνπόιεσο 110, Σ.Κ. 546 21 ΣΜΗΜΑ ΦΤΥ/ΓΙΑ & ΠΝ/ΚΧΝ ΔΝ/ΔΧΝ Πιεξνθνξίεο Γ. ΗΛΙΑΓΟΤ - ΡΑΠΣΗ Σειέθσλν 2310 286083 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Η Β Δ Φ Ο Ρ Δ Η Α Π Ρ Ο Ψ Σ Ο Ρ Η Κ Χ Ν Κ Α Η Κ Λ Α Η Κ Χ Ν Α Ρ Υ Α Η Ο Σ Ζ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ.

ΑΠΟΦΑΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΛΗΔΗΑ ΔΣΑΝΑΛ Α.Δ. ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ Σει.: 210-9233083, 210-9234093 Fax : 210-9221355 e-mail : etanal@otenet.gr ΑΠΟΦΑΖ ΘΔΜΑ: ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 3/2011 ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνυπνινγηζκφο: ρσξίο ΦΠΑ

Πξνυπνινγηζκφο: ρσξίο ΦΠΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 2 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Δ.Α.Ν.Π. «ΜΔΣΑΞΑ» ΜΠΟΣΑΖ 51-18537 ΠΔΗΡΑΗΑ Σει: 213 2079100 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΠΟΓ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003427054 2015-12-03

15PROC003427054 2015-12-03 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.12.03 11:43:08 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΗΟΧ465ΦΘΕ-71Β Λ.υγγροφ 83, 11745 Ακινα, Σθλ: 2109285144,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣ7ΟΡΡ4-ΞΛΣ. Αξ. Γηαθήξπμεο: 55/ΠΓ/11. Αξ. Πξση.: ΓΠ νηθ 3388/07-07-2011 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣ7ΟΡΡ4-ΞΛΣ. Αξ. Γηαθήξπμεο: 55/ΠΓ/11. Αξ. Πξση.: ΓΠ νηθ 3388/07-07-2011 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΣΑ.Π.Ι.Σ. ΣΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΔΡΑ : ΑΚΑΔΗΜΙΑ 58 ΑΘΗΝΑ - Σ.Κ. 106 79 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Σμήμα : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 «ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΙΥΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΓΛΤΠΣΟΤ ΓΙΑΚΟΜΟΤ ΚΑΙ ΚΔΙΜΗΛΙΩΝ ΣΗ ΙΔΡΑ ΜΟΝΗ ΠΔΝΣΔΛΗ» ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΗΡΙΩΝ ΣΗ Ι.Μ. ΚΟΙΜΗΔΩ ΘΔΟΣΟΚΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ. κε ηίηιν: «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ KAI ΓΙΑΜΟΝΗ»

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ. κε ηίηιν: «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ KAI ΓΙΑΜΟΝΗ» ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ κε ηίηιν: «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ KAI ΓΙΑΜΟΝΗ» ζην πιαίζην ηνπ Τπνέξγνπ 3 «Οξγάλσζε, δηνίθεζε θαη παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο

Διαβάστε περισσότερα

Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ )

Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ ) Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ 10 7-2007) 1) Η πεξίπηωζε ηβ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ Α 150) αληηθαζίζηαηαη ωο εμήο: «ηβ Γπλαηφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 213 000 2400, Fax: (+30) 210 729 4047 www.ascsa.edu.

ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 213 000 2400, Fax: (+30) 210 729 4047 www.ascsa.edu. ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 213 000 2400, Fax: (+30) 210 729 4047 www.ascsa.edu.gr ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΝΑΘΔΖ ΣΖ ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΖ

Διαβάστε περισσότερα