ΞΕΝΙΑ PALACE Π0ΡΤΑΡΙΑΣ Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΞΕΝΙΑ PALACE Π0ΡΤΑΡΙΑΣ Α.Ε."

Transcript

1 ΕΓ ΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΕΡ ΪΑ - ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ _ rj } _ υπογραφών, Λ νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης με την επωνυμία? ϊ Cfc \ 9 <P i i. fo ε... rxou i g j k e i % 3 θ β ) Λ επί της οδού S,, και ΑφΜ με αντικείμενο δραστηριότητας S.fcl.C... δηλώνω προς το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με την επωνυμία <ΕΚ ΚΕΠΕΘ Κε.Δι.Βι.Μ.2, ότι η επιχείρηση προτίθεται να συνεργαστεί και αποδέχεται κατ' αρχήν τα παρακάτ Στο *λακ»ιο του προγράμματος κατάρτισης που θα υλοποιήσει το ΚΕΚ, την παροχή πρακτικής άσκησης συνολικά για C καταρτιζόμενο/ους, διάρκειας 480 ωρών. 2. Η --^Μία'νκή άσκηση του καταρτιζόμενου του/των καταρχιζομένου/ων θα πβαγματοποιηθεί στους χώρους της έδρας/οποκαταστήματος της επιχείρησης επί της οδού.... σε -δογματικές συνθήκες εργασίας, σε χώρους επαγγελματικής δραστηριότητας της επιχείρησης, σύμφωνα με τα Αντ.<είμενο προσφερόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης (επιλέξτε από τις παρακάτω σύντομες περιγραφές, εργασιών-καθηκόντων των πρακτικά Ε εαε^η εργασιών υποστήριξης επιχείρησης τουριστικής μονάδας όπως: 5. Υπάλληλος Υποδοχής/ Εξυπηρέτησης πελατών. 6. Υπάλληλος Τμήματος Ορόφων & Λινοθήκης. 7. Τουριστικός Αντιπρόσωπος. ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ, μπορεί να,πβοσφέρει συνολικά μέχρι...ο... θέσεις πρακτικής άσκησης στο σύνολο της Δράσης αφού απασχολεί συνολικά εργαζόμενους. 5 Η επιχείρηση έχει ενταχθεί στο Μητρώο επιχειρήσεων του κλάδου Τουρισμού (όπως ορίζεται στην παρ της 6. Ο. λεπτομέρειες και οι επιμέρους όροι που διέπουν τη συνεργασία στα πλαίσια της προαναφερόμενης δράσης, θα 7. - επιχείρηση δεν θα προβεί σε απολύσεις που οδηγούν σε μείωση του αριθμού των εργαζομένων τους, από την ί 10) εργάσιμων ημερών από την απόλυση, να προβεί σε νέα πρόσληψη, ούτως ώστε, να διατηρείται σταθερός ο 8. Αποδέχεται τη δημοσιοποίηση της επωνυμίας της, ως συνεργαζόμενου φορέα με το ΚΕΚ για τις ανάγκες της δράσης. ΞΕΝΙΑ PALACE Π0ΡΤΑΡΙΑΣ Α.Ε. Για την Επιχείρηση ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΠΗΛΙ0Υ - Τ.Κ ΤΚΛ 'ΡΜΤΛ & FAX: ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ! Βόλος, (?.//δ^2015 INSETE Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η Σ ΙΑ Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α " Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Α Ν Θ Ρ Ω Π ΙΝ Ο Υ Δ Υ Ν Α Μ ΙΚ Ο Υ - «3 * Μ ι τη ουνχρπμ αχοδότηση τη ς Ε λλάδας και iqc Γυρωπαικης Γνωοπ»;

2 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ Ο κάτωθι υπογράφων, νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης με την επωνυμία , που εδρεύει a rq. επί της οδού, με αντικείμενο δραστηριότητας......, δηλώνω προς το Κέντρο Επαννελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με την για καταρτιζόμενο/ους, διάρκειας 480 ωρών. 2. Η πρακτική άσκηση του καταρτιζόμενου του/των καταρτιζομένου/ων θα πραγματοποιηθεί στους χώρους της έδρας/υποκαταστήματος της επιχείρησης επί της οδού...jr.. (επιλέξτε από τις παρακάτω σύντομες περιγραφές, Εκτέλεση εργασιών υποστήριξης επιχείρησης τουριστικής μονάδας όπως: V E-Commerce & Hospitality Sales & Marketing Υπάλληλος Ψυχαγωγίας & Χώρων Ευεξίας και Αθλητισμού. Υπάλληλος Υποδοχής/ Εξυπηρέτησης πελατών. Υπάλληλος Τμήματος Ορόφων & Λινοθήκης. Τουριστικός Αντιπρόσωπος. ερνασιών-καθηκόντων των πρακτικά πρακτικής άσκησης, επισυνάπτονται στο παράρτημα της παρούσας επιστολής και αποτελοΰν αναπόσπαστο ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ, μπορεί να,π^οσφέρει συνολικά μέχρι.4?...θέσεις πρακτικής άσκησης στο σύνολο της Δράσης αφού απασχολεί συνολικά Ι^,,Ζ-^εργαζόμενους. καθοριστούν βάσει τριμερούς σύμβασης και κώδικα δεοντολογίας που θα υπογράφει, σύμφωνα με τα 8. Αποδέχεται τη δημοσιοποίηση της επωνυμίας της, ωςσυνεργαζόμενου φορέα με το ΚΕΚ για τις ανάγκες της δράσης. Υ ; n.i i O t 'i.ia / u A i" Λ. >,0 5 P f t l A C B W Για την Επιχείρηση Βό λ ο ς,<μ / ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 0 * \L>W9<1 '»<>Ίΐ. nur WW1 -f ΑΝΑΠΤΥΞΗΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΔΥΝΑΜΙΚΟΥ' ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INSETE ΙΧ Β Ι ΕΣΠΑ.' Μ ε τη ου γχρη μ α ^ οδότη ση *Π<; Ελλάδας και ιη ς Ε υρωπαϊκής Τνι*»αης

3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ Ο κάτωθι υπογράφων, νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης με. την επωνυμία..., που εδρεύει croifw επί της οδού....1 iflp lf t.fa.f t...d.vx.m O i......, και ΑΦΜ. Ω Κ Ζ Μ Β & Λ... με αντικείμενο δραστηριότητας... Ζ -.& χ Κ ittiq Z k i..&π.>. i.,^ ^ δ η λ ώ ν ω προς το Κέντρο Επαννελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με την για καταρτιζόμενο/ους, διάρκειας 480 ωρών. 2. Η πρακτική άσκηση του καταρτιζόμενου του/των καταρτιζομένου/ων θα πραγματοποιηθεί στους χώρους της έδρας/υποκαταστήματος της επιχείρησης επί της οδού...α \ 1 Υ...0,?Γ!ί..., (επιλέξτε από τις παρακάτω σύντομες περιγραφές, Εκτέλεση εργασιών υποστήριξης επιχείρησης τουριστικής μονάδας όπως: Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα (Υπάλληλος E-Commerce & Hospitality Sales & Marketing. Υπάλληλος Ψυχαγωγίας & Χώρων Ευεξίας και Αθλητισμού. Υπάλληλος Υποδοχής/ Εξυπηρέτησης πελατών. Υπάλληλος Τμήματος Ορόφων & Λινοθήκης. Τουριστικός Αντιπρόσωπος. εργασιών-καθηκόντων των πρακτικά / Οι αναλυτικές ειδικότητες πρακτικής, τα ζητούμενα προσόντα και χαρακτηριστικά για τις προαναφερόμενες θέσεις Η επιχείρηση δηλώνει ότι με βάση τον πίνακα 4 της παρανράφου 4.7.Β της με αριθμ. 1/2015 Πρόσκλησης των ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ, μπορεί να προσφέρει συνολικά μέχρι...ο... θέσεις πρακτικής άσκησης στο σύνολο της Δράσης αφού απασχολεί συνολικά.* &. εργαζόμενους. Η επιχείρηση έχει ενταχθεί στο Μητρώο επιχειρήσεων του κλάδου Τουρισμού (όπως ορίζεται στην παρ της Οι λεπτομέρειες και οι επιμέρους όροι που διέπουν τη συνεργασία στα πλαίσια της προαναφερόμενης δράσης, θα Η επιχείρηση δεν θα προβεί σε απολύσεις που οδηγούν σε μείωση του αριθμού των εργαζομένων τους, από την Αποδέχεται τη δη μοσιοποίηση της επωνυμίας της, ως συνεργαζόμενου φορέα με το ΚΕΚ για τις ανάγκες της δράσης. Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ-Κ. ΞΕΝΟΔ /KflAK ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΞΕΝΟΔ' ΥΠΟΚ/ΜΑ; ΠΟΡΤΑΡ1Α Π! EJIE ΕΙΣ ΒόλοςρΙ/^2015 Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η Σ ΙΑ Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Α Ν Θ Ρ Ω Π ΙΝ Ο Υ Δ Υ Ν Α Μ ΙΚ Ο Υ " INSETE ΕΣΠΑ Μ ε το ο υ γχ ρ π μ α ιο ό ό ιη ο π ιης Ελλάδας και trjc. Ευρω ηαικης ΐν ω α η ς

4 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ Ο ^ κάτωθι, υπογραφών, νόμιμος εκπρόσωπος ιης επιχείρησης με την επωνυμία I l f ^ j S p T K T ^ L T^jli? f t Q i f t l j που εδρεύει στ λ επί της οδοί...l Z..., και ΑΦΜ με αντικείμενο δραστηριότητας......, δηλώνω προς το Κέντρο Ε π α γ γ ε λ μ α τ ικ ή ς Κατάρτισης (ΚΕΚ) με την για...!...καταρτιζόμενο/ους, διάρκειας 480 ωρών. 2. Η πρακτική άσκηση του καταρτιζόμενου του/των καταρτιζομένου/ων^θα,πρ,αγματοποιηθεί στου^ χώρους της έδρας/υποκαταστήματος της επιχείρησης επί της οδού...\c. 0.!......f). (επιλέξτε από τις παρακάτω σύντομες περιγραφές, ερνασιών-καθηκόντων των πρακτικά Εκτέλεση epyaoiwv υποστήριξης επιχείρησης τουριστικής μονάδας όπως: \ / 5. Υπάλληλος Υποδοχής/ Εξυπηρέτησης πελατών. 6. Υπάλληλος Τμήματος Ορόφων & Λινοθήκης. 7. Τουριστικός Αντιπρόσωπος. \ Χ Οι αναλυτικές ειδικότητες πρακτικής, τα ζητούμενα προσόντα και χαρακτηριστικά yia τις προαναφερόμενες θέσεις Η επιχείρηση δηλώνει ότι με βάση τον πίνακα 4 της παραγράφου 4.7.Β της με αριθμ. 1/2015 Πρόσκλησης των ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ, μπορεί να προσφέρει συνολικά μέχρι...i,...θέσεις πρακτικής άσκησης στο σύνολο της Δράσης αφού απασχολεί συνολικά...s εργαζόμενους. Η επιχείρηση έχει ενταχθεί στο Μητρώο επιχειρήσεων του κλάδου Τουρισμού (όπως ορίζεται στην παρ της Οι λεπτομέρειες και οι επιμέρους όροι που διέπουν τη συνεργασία στα πλαίσια της προαναφερόμενης δράσης, θα Η επιχείρηση δεν θα προβεί σε απολύσεις που οδηγούν σε μείωση του αριθμού των εργαζομένων τους, από την Αποδέχεται τη δημοσιοποίηση της επωνυμίας της, ωςσυνεργαζόμενου φορέα με το ΚΕΚ για τις ανάγκες της δράοης. Βόλος././ ί?/2015 * * Π Α ί- ^ Θ Ϋ / β Ι /ΕΠΙΧ ϊα Λ Λ Ο Ν Η " Ρ^ΣΩίΤΟΣ. «. koy Β ΒΟΛΟΥ 0 * * Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η Σ ΙΑ Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Β ΐ Τ * " Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Α Ν Θ Ρ Ω Π ΙΝ Ο Υ Δ Υ Ν Α Μ ΙΚ Ο Υ " L' Μκ ιη ΟυνΧΡΠΜαίοδο^πση ιη ς Ε λλό6ας και ιη ς ευρωπαϊκής Ένωσης NSETE _ ΕΣΠΑ ^ - -

5 Ο κάτωθι υπονςάφων, νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης με την επωνυμία , που, εδρεύει σ τ.ά ΐ/ επί της οδού......, και ΑΦΜ...,^ χ β.^.^ Ω Ο.ί/.κ..., με αντικείμενο δραστηριότητας... Zl.^.P.P.?SeU.t>..., δηλώνω προς το Κέντρο Ε π α γ γ ε λ μ α τ ικ ή ς Κατάρτισης (ΚΕΚ) με την επωνυμία ΚΕΚ ΚΕΠΕΟ Κε.Δι.Βι.Μ.2, ότι η επιχείρηση προτίθεται να συνεργαστεί και αποδέχεται κατ' αρχήν τα για...ο... καταρτιζόμενο/ους, διάρκειας 480 ωρών. 2. Η πρακτική άσκηση του καταρτιζόμενου του/των καταρτιζαι±ένου/ων θα π ραγματοπ οιεί στους χώρους της έδρας/υποκαταστήματος της επιχείρησης επί της οδού......, ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ (επιλέξτε από τις παρακάτω σύντομες περιγραφές, εργασιών-καθηκόντων των πρακτικά : Εκτέλεση εργασιών υποστήριξης επιχείρησης τουριστικής μονάδας όπως: ] / 2. ΥπάλληΛος Επισιτιστικού Τομέα (Υπάλληλος V, 5. Υπάλληλος Υποδοχής/ Εξυπηρέτησης πελατών. 6. Υπάλληλος Τμήματος Ορόφων & Λινοθήκης. 1/ 7. Τουριστικός Αντιπρόσωπος. ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ, μπορεί να προσφέρει συνολικά μέχρι...c?... θέσεις πρακτικής άσκησης στο σύνολο της Δράσης αφού απασχολεί συνολικά (ΰΖ?. εργαζόμενους. 8. Αποδέχεταιτη δημοσιοποίηση της επωνυμίας της, ωςσυνεργαζόμενου φορέα με το ΚΕΚ για τις ανάγκες της δράσης. *n σι/νχρημ αιο6 υ*ποπ ιη ς Ε λλαδας και xnc, F- p u m o u. ης, T v w o r K

6 \ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟ ΥΡΙΣΜ ΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» Ο κάτωθι υπογράφων, νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης _ με την επωνυμία....ζ *Λ» Α... & Ω.Λ Μ... Α η.. που εδρεύει στα.. επί της οδού...k......, και ΑΦΜ......, με αντικείμενο δραστηριότητας...,qa Q. X..>?..., δηλώνω προς το Κέντρο Επαννελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με την επωνυμία ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ Κε.Δι.Βι.Μ.2, ότι η επιχείρηση προτίθεται να συνεργαστεί και αποδέχεται κατ' αρχήν τα για Λ.χ... καταρτιζόμενο/ους, διάρκειας 480 ωρών. 2. Η πρακτική άσκηση του καταρτιζόμενου του/των καταρτιζομένου/ων θα πραγματοποιηθεί στους χώρους της έδρας/υποκαταστήματος της επιχείρησης επί της οδού ,... λ ^ Λ Ω. ^..... (επιλέξτε από τις παρακάτω σύντομες περινραφές, εργασιών-καθηκόντων των πρακτικά Εκτέλεση εργασιών υποστήριξης επιχείρησης τουριστικής μονάδας όπως: y / 2 Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα (Υπάλληλος 3 E-Commerce & Hospitality Sales & Marketing. 4 Υπάλληλος Ψυχαγωγίας & Χώρων Ευεξίας και Αθλητισμού. 5. Υπάλληλος Υποδοχής/ Εξυπηρέτησης πελατών. 1 / 6. Υπάλληλος Τμήματος Ορόφων & Λινοθηκης. 1 / 7. Τουριστικός Αντιπρόσωπος. ^ Β 3. Οι αναλυτικές ειδικότητες πρακτικής, τα ζητούμενα προσόντα και χαρακτηριστικά για τις προαναφερόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης, επισυνάπτονται στο παράρτημα της παρούσας επιστολής και αποτελοϋν αναπόσπαστο ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ, μπορεί να προσφέρει συνολικά μέχρι...\ίπ~.. θέσεις πρακτικής άσκησης στο σύνολο της Δράσης αφού απασχολεί συνολικά ί>4. εργαζόμενους. 6. Οι λεπτομέρειες και οι επιμέρους όροι που διέπουν τη συνεργασία στα πλαίσια της προαναφερόμενης δράσης, θα καθοριστούν βάσει τριμερούς σύμβασης και κώδικα δεοντολογίας που θα υπονραφεί, σύμφωνα με τα Ειδικότερα, σε περίπτωση, που συντρέξει μείωση προσωπικού ένεκα απόλυσης, θα πρέπει η επιχείρηση εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την απόλυση, να προβεί σε νέα πρόσληψη, ούτως ώστε, να διατηρείται σταθερός ο συνολικός αριθμός του κατά την υπογραφή της τριμερούς σύμβασης υφιστάμενου προσωπικού της επιχείρησης 8. Αποδέχεται τη δημοσιοποίηση της επωνυμίας της, ως συνεργαζόμενου φορέα με το ΚΕΚ για τις ανάγκες της δράσης. Για την Επιχείρηση ΒόλοςΛ / ΐ/2015 * Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η Σ ΙΑ Κ Ο Π Ρ Ο ΓΡ Α Μ Μ Α Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Α Ν Θ Ρ Ω Π ΙΝ Ο Υ Δ Υ Ν Α Μ ΙΚ Ο Υ * IN S E T E Μ ε τη σ υ ν χ ρ π μ α ^ ο δ ο ι π σ η της. Ε λ λ α ό α ς κ α ι t r K Ευρωπαϊκής. "Evaionc

7 Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η Π Ρ Ο Θ Ε Σ Η Σ Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Γ ΙΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τ Η Δ Ρ Α Σ Η «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟ < ΤΟ ΥΡΙΣΜ Ο Υ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜ Π ΕΙΡΙΑ Σ» Ο κάτωθι υπογράφων, νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης με την επωνυμία... se u y Q?.v ia )... e m x l f e l l... Q t....., που εδρεύει στ. Ω..*>... επί της οδού f..., και Α Φ Μ..., με αντικείμενο δραστηριότητας...( δηλώνω προς το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με την για καταρτιζόμενο/ους, διάρκειας 480 ωρών. 2. Η πρακτική άσκηση του καταρτιζόμενου του/των καταρτιζοαένου/ων θα πραγματοποιηθεί στους χώρους της έδρας/υποκαταστήματος της επιχείρησης επί της οδού ί..., Αντικείμενο π ροσφ ερόμενω ν θέσεων πρακτικής άσκησης (επιλέξτε από τις παρακάτω σύντομες περιγραφές, εργασιών-καθηκόντων των πρακτικά ασκούμενω ν). Ε κ τ έ λ ε σ η ε ρ γ α σ ιώ ν υ π ο σ τ ή ρ ιξ η ς ε π ιχ ε ίρ η σ η ς τ ο υ ρ ισ τ ικ ή ς μ ο ν ά δ α ς όπ ω ς: - 5. Υπάλληλος Υποδοχής/Εξυπηρέτησης πελατών. 6. Υπάλληλος Τμήματος Ορόφων & Λινοθήκης. 7. Τουοίστικος Αντιπρόσωπός. ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ, μπορεί να προσφέρει συνολικά μέχρι... Ο. θέσεις πρακτικής άσκησης στο σύνολο της Δράσης αφού απασχολεί συνολικά Μ. εργαζόμενους. 8. Αποδέχεται τη δημοσιοποίηση της επωνυμίας της, ωςσυνεργαζόμενου φορέα με το ΚΕΚ για τις ανάγκες της δράοης., Λ Βόλος,6/..3/2015 Ύ Ιλ ΡΚ/ ν ί Ε«<Γ4β ψ ψ m Φ Φ π μ \ ' ΑΦΜ Μ & - ΛΟΥα' ΡΟΛΟ ΌΣΟΠΟΣ c m x e ι ρ μ χ ι α κ ο π ρ ό γ ρ α μ μ α 'Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η ΑΝ Θ Ρ Ω Π ΙΝ Ο Υ Δ Υ Ν Α Μ ΙΚ Ο '* INSETE ΕΣΠΑ

8 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ Ο κάτωθι υπογραφών, νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης με την επωνυμία..., που εδρεύει στ.<=?. ίβ &.& φ επί της οδού......, και ΑΦΜ... με αντικείμενο δραστηριότητας...έ Λ!. Λ ΐ Ρ. 4 L..., δηλώνω προς το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με την για.4 καταρτιζόμενο/ους, διάρκειας 480 ωρών. 2. Η πρακτική άσκηση του καταρτιζόμενου του/των καταρτιζομένου/ων θα πραγματοποιηθεί στους χώρους της έδρας/υποκαταστήματος της επιχείρησης επί της οδού..χ.ώ.α Λ.Η......, (επιλέξτε από τις παρακάτω σύντομες περιγραφές, εργασιών-καθηκόντων των πρακτικά Εκτέλεση εργασιών υποστήριξηςεπιχείρησης τουριστικής μονάδας όπως: Υπάλληλος τηλεφωνικού κέντρου / κρατήσεων. Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα (Υπάλληλος 4. Υπάλληλος Ψυχανωγίας & Χώοων Ευεξίας και Αθλητισμού. Υπάλληλος Υποδοχής/ Εξυπηρέτησης πελατών. 6. Υπάλληλος Τμήματος Οροφών & Λινοθήκης. 7. Τουριστικός Αντιπρόσωπος. ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ, μπορεί να προσφέρει συνολικά μέχρι. 4...θέσεις πρακτικής άσκησης στο σύνολο της Δράσης αφού απασχολεί συνολικά... Η. εργαζόμενους. 8. Αποδέχεται τη δημοσιοποίηση της επωνυμίας της, ωςσυνεργαζόμενου φορέα με το ΚΕΚ για τις ανάγκες της δράσης. Για την Επιχείρηση Βόλος, /_/2015 ΚΜ ΙΕΝΤΟ ΓΚ ΣΩΠΟΪ ;ακη Α.Ε. Μ ^ ^ ^ I Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η Σ ΙΑ Κ Ο Α Ν Α Π Τ Υ ν Α Ν β Ρ Ο Π ίν Ο Τ Λ ν Μ β * 9 ($ Λ Ο Υ ( A - D INSETE Μ ι τη σ υ ν χ ρ π μ α ιο δ ό ιπ ο η Tfl<s Ε λλά δος και in c ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς ΐ ν ω α η ς

9 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ Ο κάτωθι υπογράφων. νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης^ με την επωνυμία , που εδρεύει στ<λ«. CiQ/S.Q, επί της οδού , και ΑφΜ..., με αντικείμενο δραστηριότητας.. X,*Τλ >,ίf c.jc ffl... φ '\ )ί-δηλώνω προς το Κέντρο Επαννελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με την επωνυμία ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ Κε.Δι.Βι.Μ.2, ότι η επιχείρηση προτίθεται να συνερναστεί και αποδέχεται κατ' αρχήν τα Στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης που θα υλοποιήσει το ΚΕΚ, την παροχή πρακτικής άσκησης συνολικά Via καταρτιζόμενο/ους, διάρκειας 480 ωρών. Η πρακτική άσκηση του καταρτιζόμενου του/των καταρτιζομένου/ων θα πραγματοποιηθεί στους χώρους της έδρας/υποκαταστήματος της επιχείρησης επί της ο δ ο ύ , (επιλέξτε από τις παρακάτω σύντομες περιγραφές, Εκτέλεση εογασιών υποστήριξής επιχείρησης τουριστικής μονάδας όπως: 4. Υπάλληλος Ψυχαγωνίας & Χώρων Ευεξίας και Αθλητισμού. 5. Υπάλληλος Υποδοχής/ Εξυπηρέτησης πελατών. ερνασιών-καθηκόντων των πρακτικά 6. Υπάλληλος Τμήματος Ορόφων & Λινοθήκης. y 7. Τουριστικός Αντιπρόσωπος. πρακτικής άσκησης, επισυνάπτονται στο παράρτημα ιης παρούσας επιστολής και αποτελούν αναπόσπαστο ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ, μπορεί να προσφέρει συνολικά μέχρι...λ... θέσεις πρακτικής άσκησης στο σύνολο της Δράσης αφού απασχολεί συνολικά...11$.. εργαζόμενους. καθοριστούν βάσει τριμερούς σύμβασης και κώδικα δεοντολογίας που θα υπογράφει, σύμφωνα με τα 8. Αποδέχεται τη δημοσιοποίηση της επωνυμίας της, ως συνεργαζόμενου φορέα με το ΚΕΚ για τις ανάγκες της δράσης. ±iwii0afcmk ) δ TOVP-u T'Xj Βόλος, {$../.ά / = Ξ Ν Ο Δ ^ Χ Ε Ϊ 0 Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Ι Σ Ο / ν η Ν Ο Σ.9 - β ο Λ ο ; ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΪΙΟΣ » ΒΟΛΟΥ Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η ΣΙΑ Κ Ο Ο Λ Ο ΓΡ Α Μ Μ Α Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Α Ν 0 Ρ Ο Π ΙΝ Ο Υ Δ Υ Ν Α Μ ΙΚ Ο Υ " INSETE ΕΣΠΑ 2007-;?(;?3 Me τη ο υ νχρ η μ «< ο δ ό ιη Π Ελλαίκις κα» ιη ς Ευρωπαϊκής Ίνωσης

10 . Ο κάτωθι υπονράφων, νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης^ μ ε Λ την επωνυμία ν που εδρ ύει στ.π.. επί της οδού... W l L f S Y l A...Ω. ^ Λ, ί Ο Τ τ , και ΑΦΜ..., με αντικείμενο δραστηριότητας δηλώνω προς το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με την για καταρτιζόμενο/ους, διάρκειας 480 ωρών. 2. Η πρακτική άσκηση του καταρτιζόμενου του/των καταρτιζ9μένου/ων θα πραγματοποιηθεί στους χώρους της έδρας/υποκαταστήματος της επιχείρησης επί της οδού... ΙΙ $ ^ Ι.$ ί ].]β... L lm A.lQ jf...., ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ Αντικείμενο προσψερόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης (επιλέξτε από τις παρακάτω σύντομες περιγραφές, εργασιών-καθηκόντων των πρακτικά I! Εκτέλεση εργασιών υποστήριξης επιχείρησης τουριστικής μονάδας όπως 5. Υπάλληλος Υποδοχής/ Εξυπηρέτησης πελατών. X 6. Υπάλληλος Τμήματος Ορόφων & Λινοθήκης. 7. Τουριστικός Αντιπρόσωπος. ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ, μπορεί να αροσφέρει συνολικά μέχρι...4, θέσεις πρακτικής άσκησης στο σύνολο της Δράσης αφού απασχολεί συνολικά ^^... εργαζόμενους. 8. Αποδέχεταιτη δημοσιοποίηση της επωνυμίας της, ωςσυνεργαζόμενου φορέα με το ΚΕΚ για τις ανάγκες της δράσης. T=rfrrrrrnri Για τιιν Γκιχ^ίρπση < n A P A & y l l l i l o r ι ΗΕΗΟ.ΝΑΣ " Λ ρ χ o V Τ I ijk,a y / jh flh. ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Α$&, G Υ 8' ΒΟΛΟΥ Βόλος,!.%>?2015 L jo w n L- ι*λ? Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η Σ ΙΑ Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Β Ι Η Β Μ Η Ι Α ν Ι Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Α Ν Θ Ρ Ω Π ΙΝ Ο Υ Δ Υ Ν Α Μ ΙΚ Ο Υ Μ ε τη συ νχ ρη μ οα οδότη ση Ελλάδας και ctk ευρωπαϊκής Tvw ont

11 Ε Π ΙΣ Τ Ο Λ Η Π Ρ Ο Θ Ε Σ Η Σ Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Σ Γ ΙΑ Π Ρ Α Κ Τ ΙΚ Η Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τ Η Δ Ρ Α Σ Η «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ NEGY2 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» Ο κάτωθι υπογράφων, νόμιμος εκπρόσωπος της επιχειρησγκ με την επωνυμία.!v,a r,a..,."ra.aa^.l.av.oy >.,2-Ά.C..L..., που εδρεύει στ Ο.. D Q A o., επί της οδού...z q A & M.Q.Z 'f,......, καιαφμ, με αντικείμενο δραστηριότητας... ( ό. ' 'ί ι...j K..., δηλώνω προς το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με την 1. Στο πλαίσιο του προγράμματος κανάρασης που θα υλοποιήσει το ΚΕΚ, την παροχή πρακτικής άσκησης συνολικά για...λ... καταρτιζόμενο/ους, διάρκε-.ας 480 ωρών. 2. Η πρακτική άσκηση του καταρτιζόμε νου του/των καταρτιζομενου/ων θα πραγματοποιηθεί στους χώρους της έδρας/υποκαταστήματος της επιχείρησης επί της οδού.... ^... 2>... σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. σ χώρους επαγγελματικής δραστηριότητας της επιχείρησης, σύμφωνα με τα Αντικείμενο προσφερόμενων θίσι ων πρακτικής άσκησης (ειχιλέξτε από τις παρακάτω σύντομες περιγραφές, ερνασιών-καθηκόντων των πρακτικά Εκτέλ εσ η ερ γα σ ιώ ν j n o o r n & o h t c το υ ρ ισ τική ς μ ο νά δ α ς όπως: 1. Υπάλληλος τηλε φωνικού κέντρου / κρατήσεων. Εστιατορίου/Μ) σ.μ/συνεδρίων). 4. Υπάλληλος Ψυχαγωγίας & Χώρων Ευεξίας και Αθλητισυού. 5. Υπάλληλος Ynof οχης/ Εξυπηρέτησης πελατών. X 6. ΥπάλληλοςΤ^ιήι άϊος Ορόφων & Λινοθήκης. X, 7. Τουριστικός Αντπρόσωπος. πρακτικής άσκησης, επισυνάπτονται crto παράρτημα της παρούσας επιστολής και αποτελούν αναπόσπαστο ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ, μπορεί να προσφέρει συνολικά μέχρι θέσεις πρακτικής άσκησης στο σύνολο της Δράσης αφού απασχολεί συνολικά.λ.ν εργαζόμενους. με αριθμ. 1/2015 Πρόσκλησης των 1Ν2 ΕΤΕ ;<αι ΕΕΔΕ. καθοριστούν βάσει τριμερούς ούμβασης και κώδικα δεοντολογίας που θα υπογράφει, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο ης με αριθμό 1/2015 Πρόσκλησης των ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ. 7. Η επιχείρηση δεν θα προβεί σε απόλΰσειξ που οδηγούν σε μείωση του αριθμού των εργαζομένων τους, από την Ειδικότερα, σε περίπτωση, που συντρέξει-μείωση προσωπικού ένεκα απόλυσης, θα πρέπει η επιχείρηση εντός δέκα 8. Αποδέχεται τη δημοσιοποίηση της ί πωνυμιας της, ως συνεργαζόμενου φορέα με το ΚΕΚ για τις ανάγκες της δράσης. -ΕΝ Ο ΔΟ ΧΕΙΟ "ΑΥΡΑ» ΑΛΑΔΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΣΙΑ Ε Ε ϊ O A Q N O z r j a a ^ s w w o i f t b z Τ Η Λ. β 4 $,1\\-.2 & Βόλος, 2$/.1/ y \ Λ tv ε m>ti ;&ρι γ ϊ α κ ο η ρ ο γ ρ α μ μ a Ά «Α Ι ΓΥ κ «ιμ β Ρ Ο Π ΙΝ Ο Υ Δ Υ Ν Α Μ ΙΚ Ο Υ " Να ('γ', ϊ [ ϊ4 / χ ρ η μ α ϊο 6 ά» Γ ία η : η:, ϊα λ ή & α ς κα ι! π< Εϋρωηα>κΓ ς Τνων^ις

12 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟ Ε>:ΠΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ NEC-ΫΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Πα ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» Ο κάτωθι υπογράφων, νόμ'.αος εκπρόσωπος της επιχείρησης αε την επωνυμία 1 M A 6 ia fcic.ljl fc. θ που εδρεύει oiq...d G c\c.., επί της οδού...μ έλ Ο.ν.Μ Α 1ν... ώ καιαφμ...., με αντικείμενο δραστηριότητας... Α Ί θ!ϋ.ί Ο....3 ; '. δηλώνω προς το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με την επωνυμία ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ Κε.Δι.Βι.Μ.2, φτι η επιχείρηση προτίθεται να συνεργαστεί και αποδέχεται κατ' αρχήν τα Στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρ :ισης που θα υλοποιήσει το ΚΕΚ, την παροχή πρακτικής άσκησης συνολικά για...il... καταρτιζόμενο/ους, διάρκειας 480 ωρών. Η πρακτική άσκηση του καταρτίζομε/ou του/των καταρτιζομένου/ων θα πραγματοποιηθεί στους χώρους της έδρας/υποκαταστήματος της επιχί'.ρροης επί της οδού (ο... σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, ot. χάρους επαγγελματικής δραστηριότητας της επιχείρησης, σύμφωνα με τα (επιλέξτε από τις παρακάτω σύντομες περιγραφές, εργασιών-καθηκόντων των πρακτικά Εκτέλεση εργασιώ ν υποστήριξης 'g jtsiii >50 ς τουριστικής μονάδας όπως: 5. Υπάλληλος Υποδοχής/ Εξυπηρέτησης πελατών. 6. Υπάλληλος Τμήματός Ορόφων & Λινοθήκης. 7. Τουριστικός Ρν^πρόσωπος. \J Οι αναλυτικές ειδικότητες πρακτικής, τα ζητούμενα προσόντα και χαρακτηριστικά για τις προαναφερόμενες θέσεις Η επιχείρηση δηλώνει ότι με βάση τον πίνακα 4 της παραγράφου 4.7.Β της με αριθμ. 1/2015 Πρόσκλησης των ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ, μπορεί να προοψ,φί l συνολικά μέχρι...ί... θέσεις πρακτικής άσκησης στο σύνολο της Δράσης αφού απασχολεί συνολικά C εργαζόμενους. Η επιχείρηση έχει ενταχθεί στο Μητρώο επιχειρήσεων του κλάδου Τουρισμού (όπως ορίζεται στην παρ της με αριθμ. 1/2015 Πρόσκλησης των ινσετε και ΕΕΔΕ. Οι λεπτομέρειες και οι επιμέρους όροι που διέπουν τη συνεργασία στα πλαίσια της προαναφερόμενης δράσης, θα καθοριστούν βάσει τριμερούς ουμβασής και κώδικα δεοντολογίας που θα υπογράφει, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5.?,2 της με αριθμό 1/2015 Πρόσκλησης των ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ. Η επιχείρηση δεν θα προβεί σε απολύσεις που οδηγούν σε μείωση του αριθμού των εργαζομένων τους, από την (10) εργάσιμων ημερών από την απόλυση, να προβεί σε νέα πρόσληψη, ούτως ώστε, να διατηρείται σταθερός ο συνολικός αριθμός του κατά την υκογραφή της τριμερούς σύμβασης υφιστάμενου προσωπικού της επιχείρησης Αποδέχεται τη δημοσιοποίηση τηςεπα νυμιαςτης, ως συνεργαζόμενου φορέα με το ΚΕΚ για τις ανάγκες της δράσης. Ι ^ ^? Λ ^! «λ α μ 'δ α ε. ο ε Βόλος,^./.ί./2015 ΟΝΑΥΤΩΝ* Ν Ο Μ Ι^ ^ ^ π Ρ ό Σ (?Ι?(^ Ρ Υ m m - ~ ί ι.. «Π. ** ιρ» Π A lito Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α * α μ r:-tvj. κ A t 0 P 0 n i N 0 Y δ υ ν α μ { κ ο υ * ^. i l ^ i U ΕΣΠΑ 2 0 0? - - '?ν4ί rt- π Μ α τ α ό ο ιη α π ε λ λ ά ό α ς κ α ι 4 *' }'" ' ί: «s Εu p t w n *κ ν *-5

13 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟφΐίΚΣΧΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ S?!.' JW- «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ NiC**i ΗλΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑ'ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» Ο κάτωθι υπογραφών, νάμιαος. εκπρόσωπος της επιχείρησης με την επωνυμία.fe.. e>... που ^εδρεύει οτο.. θ Λ θ, επί της οδού... Α..τ?...!...^....^_και ΑΦΜ S ^ S r.3..., με αντικείμενο δραστηριότητας προς το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με την επωνυμία ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ Κε.Δι.Βι.Μ.2,, 6τι η επιχείρηση προτίθεται να συνεργαστεί και αποδέχεται κατ' αρχήν τα παρακάτω; 1. Στο πλαίσιο του προγράμματος ίκςτίάρ ασης που θα υλοποιήσει το ΚΕΚ, την παροχή πρακτικής άσκησης συνολικά για..λ...καταρτιζόμενο/ους, διάρκε ας?80 ωρών. 2. Η πρακτική άσκηση του καταρτίζομε jou. του/των καταρτιζομένου/ων θα πραγματοποιηθεί στους χώρους της έδρας/υποκαταστήματος της επιχί ιρι σης επί της οδού.. 4 Γο λ ια * ιε μ σε πραγματικές συνθήκες εργασίας; σ ; χώρους επαγγελματικής δραστηριότητας της επιχείρησης, σύμφωνα με τα Αντικείμενο προσφερόμενων Θ-Ξσι ων πρακτικής άσκησης (επιλέξτε από τις παρακάτω σύντομες περιγραφές, εργασιών-καθηκόντων των πρακτικά Εκτέλεση εργασιώ ν υποστήριξης επι^εί );ΐσ^ζ τουριστικής μονάδας όπως; 1. Υπάλληλοί τηλε ρωνικού κέντρου / κρατήσεων. Εστιατορίο.υ/M? αρ/συνεδρίων). 3. E-Commerce. & Hospitality Sales & Marketing. 5. Υπάλληλος Υποδοχής/ Εξυπηρέτησης πελατών. 6. Υπάλληλος Τμή[ ατρς Ορόφων & Λινοθήκης. 7. Τουριστικός Ανι ποόαωπος. ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ, μπορεί να προσφερει συνολικά μέχρι θέσεις πρακτικής άσκησης στο σύνολο της Δράσης αφού απασχολεί συνολικά...2».., εργαζόμενους. με αριθμ. 1/2015 Πρόσκλησης των.ινιέτε και ΕΕΔΕ. αναφερόμενα στην παράγραφο 5,3 2 της με αριθμό 1/2015 Πρόσκλησης των ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ. (10) εργάσιμων ημερών από την «ιιόλυαή, να προβεί σε νέα πρόσληψη, ούτως ώστε, να διατηρείται σταθερός ο 8. Αποδέχεται τη δημοσιοποίηση τηςίπανυμίας της, ωςσυνεργαζόμενου φορέα με το ΚΕΚ για τις ανάγκες της δράσης. Τ Α Λ Μ ΙΑ Ν Σ N r- Κ Α Λ Α Μ ίδ Α Ε ' >ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΙ ywwlantonqat; 15-ΒΟΛΟΣ ΜΕΛΟΥΝΑΣ6 BCV Βόλος,2?/3 /2 0 ΐ5 ΓΡΙΧΙ Pi 1 «0 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, " A W A r.r y.ih α μ ο ρ ω π ι ν ο υ & υ ν α μ ι κ ο υ ~ ϋ IM m IU Ε Ε Π Α U i i χ ρ q μ. ou <>&ό t π a r) *rjc Ε λ λ ά δ α ς κ α ι trjc ί: I1 : -j; υρ^παίκ^ςΐενί^σης

14 Ε Π ΙΣ Τ Ο Λ Η Π Ρ Ο Θ Ε Σ Η Σ Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Σ Γ ΙΑ Π Ρ Α Κ Τ ΙΚ Η Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τ Η Δ Ρ Α Σ Η ΤΟΥΡΙΣΜΟΫ'/ΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» Ο κάτωθι υπογραφών, νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης με την επωνυμία που εδρεύει στ.«. jb P 'IQ., επί της οδού ~...4«;.λ κ! ί :... καιαφμ...x 3 O 0?3..SflD 0.., με αντικείμενο δραστηριότητας...δηλώνω προς το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με την για...jl... καταρτιζόμενο/ους, διάρκειας 480 ωρών. 2. Η πρακτική άσκηση του καταρτιζόμενου του/των καταρτιζοι.ιένου/ω\ί. θα πραγματοποιηθεί στους χώρους της έδρας/υποκαταστήματος της επιχείρησης επί της οδού. Z L f o n... (επιλέξτε από τις παρακάτω σύντομες περιγραφές, Εκτέλεση εργαοιώ ν υποστήριξης Ε^ιχΕίρίΊοης τουρισ τικής μονάδας όπως: Υπάλληλος,. Επισιτιστικού Τομέα εργασιών-καθηκόντων των πρακτικά (Υπάλληλος E-Commerce & Hospitality Sales & Marketing. Υπάλληλος Ψυχαγωγίας & Χώρων Ευεξίας και Αθλητισμού. Υπάλληλος Υποδοχής/ Εξυπηρέτησης πελατών. Υπάλληλος Ταηματος Ορόφων & Λινοθήκης. Τουριστικός ΑΜτιποόσωπος. ν/ ν/ Οι αναλυτικές ειδικότητες πρακτικής, τα ζητούμενα προσόντα και χαρακτηριστικά για τις προαναφερόμενες θέσεις Η επιχείρηση δηλώνει ότι με βάση τον πίνακα 4 της παραγράφου 4.7.Β της με αριθμ. 1/2015 Πρόσκλησης των ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ, μπορεί να προσφέρει συνολικά μέχρι.. θέσεις πρακτικής άσκησης στο σύνολο της Δράσης αφού απασχολεί συνολικά εργαζόμενους. Η επιχείρηση έχει ενταχθεί στο Μητρώο επιχειρήσεων του κλάδου Τουρισμού (όπως ορίζεται στην παρ της Οι λεπτομέρειες και οι επιμέρους όρόι που διέπουν τη συνεργασία στα πλαίσια της προαναφερόμενης δράσης, θα Η επιχείρηση δεν θα προβεί σε απολύσεις που οδηγούν σε μείωση του αριθμού των εργαζομένων τους, από την ημερομηνία υπονραφής της τριμερούς σύμβασης (επιχείρηση κατάρτισης, ΚΕΚ, καταρτιζόμενος) μέχρι την (10) εργάσιμων ημερών από την άίΐόλυση, να προβεί σε νέα πρόσληψη, ούτως ώστε, να διατηρείται σταθερός ο Αποδέχεταιτη δημοσιοποίηση της επωνυιήας της, ωςσυνεργαζόμενου φορέα με το ΚΕΚ για τις ανάγκες της δράσης. Για την Επιχείρηση ΒόλοςΖ?/.?/2015 Γ ή Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ * INSETE ΕΣΠΑ C C w ΠΛΕΞΙΔΑΣ ΘΩΜΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΕΝ ΤΡΙΚΟ:Μ ΕΓΛΛ Χ0ΡΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΥΠ Ο Κ/Μ Α 1: Σ.Σ Λ Α Ρ ΙΣ Α Σ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΙΣΗΤΗΡΙΩΝ ΥΠ Ο Κ/Μ Α 2: Σ.Σ Β Ο Λ Ο Υ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΙΣΗΤΗΡΙΩΝ Α.Φ.Μ.: Δ. Ο Υ. ΤΡ ΙΚ Α ΛΩ Ν

15 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ Ο κάτωθι υπογράφων, νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης με την επωνυμία... ^.Α Μ.Ο.Ϊ.β Λ Σ..., που εδρεύει στ*ί/ επί της οδού...(. 1...y - A..., κα ια Φ Μ... 2 ΐ 8. ό. 6.. % 5...., με αντικείμενο δραστηριότητας... h.o...γζ.υι.μο...txifttrjjs(j..., δηλώνω προς το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με την Στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης που θα υλοποιήσει το ΚΕΚ, την παροχή πρακτικής άσκησης συνολικά για...x... καταρτιζόμενο/ους, διάρκειας 480 ωρών. Η πρακτική άσκηση του καταρτιζόμενου του/των καταρτιζομένου/ων θα πραγματοποιηθεί στους χώρους της έδρας/υποκαταστήματος της επιχείρησης επί της οδού Α..., (επιλέξτε από τις παρακάτω σύντομες περιγραφές, εργασιών-καθηκόντων των πρακτικά Ε κ τ έ λ ε σ η ε ρ γ α σ ιώ ν υ π ο σ τ ή ρ ιξ η ς ε π ιχ ε ίρ η σ η ς τ ο υ ρ ισ τ ικ ή ς μ ο ν ά δ α ς όπω ς: 5. Υπάλληλος Υποδοχής/ Εξυπηρέτησης πελατών. 6. Υπάλληλος Τμήματος Ορόφων & Λινοθήκης 7. Τουριστικός Αντιπρόσωπος. \ ί ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ, μπορεί να προσφέρει συνολικά μέχρι...jl... θέσεις πρακτικής άσκησης στο σύνολο της Δράσης αφού απασχολεί συνολικά εργαζόμενους. 8. Αποδέχεται τη δημοσιοποίηση της επωνυμίας της, ωςσυνεργαζόμενου φορέα με το ΚΕΚ για τις ανάγκες της δράσης. Βόλος,!Ρ./?ί/2015 k r*j Για την Επιχείρηση ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η Σ ΙΑ Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α,Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Α Ν Θ Ρ Ω Π ΙΝ Ο Υ Δ Υ Ν Α Μ ΙΚ Ο Υ ' LET S GO tr ΦΑΝΟΥΛΑΣ. ΓΡΑΦ!<ΤΤΓη ΓΚΛΑΒΑΝ ~ ' Τηλ ] ΑΦΜ 9988 INSETE 2 1 Β Ο Λ Ο Σ ax :676 Δ Ο Υ, Β Ο Λ Ο Υ U JI ΕΣΠΑ M t ιη συγχρημαιοδοτησπ ιης Ελλάδας και tfk Ευρωπαϊκής Ένωαης

16 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ κάτωθι υπογράφων, νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης με την επωνυμία......, που εδρεύε^ στ...p.q.o.&, επί της οδού α.«λ λ ν, , καιαφμ..q.li.lffcflq v«{.g..., με αντικείμενο δραστηριότητας C.vQ...X^Yi.U!V..., δηλώνω προς το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με την για...i...καταρτιζόμενο/ους, διάρκειας 480 ωρών. 2. Η πρακτική άσκηση του καταρτιζόμενου του/των καταρτιζομένου/ων θα πραγματβποιηθεί στους χώρους της έδρας/υποκαταστήματος της επιχείρησης επί της οδού...κ.*.,...μ..., (επιλέξτε από τις παρακάτω σύντομες περιγραφές, ερνασιών-καθηκόντων των πρακτικά Ε κ τ έ λ ε σ η ε ρ γ α σ ιώ ν υ π ο σ τ ή ρ ιξ η ς ε π ιχ ε ίρ η σ η ς τ ο υ ρ ισ τ ικ ή ς μ ο ν ά δ α ς όπ ω ς: 3. E-Commerce & Hospitality Sales & Marketing > 5. Υπάλληλος Υποδοχής/ Εξυπηρέτησης πελατών. X 6. Υπάλληλος Τμήματος Οροφών & Λινοθήκης. 7. Τουριστικός Αντιπρόσωπος Οι αναλυτικές ειδικότητες πρακτικής, τα ζητούμενα προσόντα και χαρακτηριστικά για τις προαναφερόμενες θέσεις Η επιχείρηση δηλώνει ότι με βάση τον πίνακα 4 της παραγράφου 4.7.Β της με αριθμ. 1/2015 Πρόσκλησης των ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ, μπορεί να-προσφέρει συνολικά μέχρι..fcr.v??.v θέσεις πρακτικής άσκησης στο σύνολο της Δράσης αφού απασχολεί συνολικά εργαζόμενους. Η επιχείρηση έχει ενταχθεί στο Μητρώο επιχειρήσεων του κλάδου Τουρισμού (όπως ορίζεται στην παρ της Οι λεπτομέρειες και οι επιμέρους όροι που διέπουν τη συνεργασία στα πλαίσια της προαναφερόμενης δράσης, θα καθοριστούν βάσει τριμερούς σύμβασης και κώδικα δεοντολογίας που θα υπογράφει, σύμφωνα με τα Η επιχείρηση δεν θα προβεί σε απολύσεις που οδηγούν σε μείωση του αριθμού των εργαζομένων τους, από την Αποδέχεται τη δημοσιοποίηση της επωνυμίας της, ωςσυνεργαζόμενου φορέα με το ΚΕΚ για τις ανάγκες της δράσης. JIOY γραφεϊό ΤΈ FjiT<(3TT?5yWLmoy Κ. ΚΑΡΤΑΛΜ 9γ ΒΟΛΟΣ ΤΗΛ S4i&8/38j Bc^ o q ^?y. / Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η Σ ΙΑ Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α " Α Ν Α Π Τ Υ ΐΜ Α Ν Θ Ρ Ω Π ΙΝ Ο Υ Δ Υ Ν Α Μ ΙΚ Ο Υ - INSETE ^ ΕΣΠΑ * U B 1 =- Ll.li. I Me τη ουγχρημαιοδοιπ οη ιπς Ελλάδας και ϊη ς Ευρωπαϊκής Ένωοπς

17 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ κάτωθι υπογράφων, νόμιμός εκπρόσωπός,, της επιχείρησης. ίΐε την επωνυμία...k L......, 7IOU, εδρεύει...' στζ^ι -... επί της η οδού......, και ΑφΜ με αντικείμενο δραστηριότητας... t «A ^ K 6! 6 X. l M s.0. Φ μ γ 1... δηλώνω προς το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με την Στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης που θα υλοποιήσει το ΚΕΚ, την παροχή πρακτικής άσκησης συνολικά για %.... καταρτιζόμενο/ους, διάρκειας 480 ωρών. Η πρακτική άσκηση του καταρτιζόμενου του/των καταρτιζομένου/ων θα πραγαατοποιηθεί στους χώρους της έδρας/υποκαταστήματος της επιχείρησης επί της οδού..., (επιλέξτε από τις παρακάτω σύντομες περιγραφές, Εκτέλεση εργασιών υποσιήριξη^επιχείρησης τουριστικής μονάδας όπως: εργασιών-καθηκόντων των πρακτικά Εσηατορίου/Μπαρ/Συνεδρίων) Υπάλληλος Ψυγανωγίας & Χώρων Ευεξίας και Αθλητισμού. 5. Υπάλληλος Υποδοχής/ Εξυπηρέτησης πελατών. 6. Υπάλληλος Τμήματος Ορόώων & Λινοθήκης. 7. Τουριστικός Αντιπρόσωπος. ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ, μπορεί να προσφέρει συνολικά μέχρι θέσεις πρακτικής άσκησης στο σύνολο της Δράσης αφού απασχολεί συνολικά εργαζόμενους. 8. Αποδέχεται τη δημοσιοποίηση της επωνυμίας της, ως συνεργαζόμενου φορέα με το ΚΕΚ για τις ανάγκες της δράσης. ΒόλοςΆ 2 /2015 L x i o? ^ W «Α Χ Ι Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Ι ΚΑΦΕΤΗ?] ΑΡΓΟΝΑ1 Τηλ. ><Φ.Μ. I ΕΠΙΧΙ Ρ Η ΙΙΑ Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α " Α Ν Α Π Τ Ύ Ξ <... >«ΡΟΠΙΝΟΥ Δ Υ Ν Α Μ ΙΚ Ο Υ * <> ι μ ι ι ι» I t.... ι = ^ Ε Σ Π Α Ita ηα Me τη ουγχρηματοδότηοη της Ελλά&ας και ίης Ευρωπαϊκής Έ νυοης

18 Ο κάτωθι υπογράφων, νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης με την επωνυμία......, που εδρεύει στ.ς:> επί της οδού... \ , καιαφμ..., με αντικείμενο δραστηριότητας Γ?&43:Λ.Ο Τί.VTjΜί Κ i.ο.ν/..., δηλώνω προς το Κέντρο Επαννελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με την για καταρτιζόμενο/ους, διάρκειας 480 ωρών. 2. Η πρακτική άσκηση του καταρτιζόμενου του/των καταρτιζομένου/ων θα πραγματοποιηθεί στους χώρους της έδρας/υποκαταστήματος της επιχείρησης επί της οδού... Λ.,2..!ί\..., ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ (επιλέξτε από τις παρακάτω σύντομες περιγραφές, εργασιών-καθηκόντων των πρακτικά Ε κ τ έ λ ε σ η ε ρ ν α σ ιώ ν υ π ο σ τ ή ρ ιξ η ς ε π ιχ ε ίρ η σ η ς τ ο υ ρ ισ τ ικ ή ς μ ο ν ά δ α ς όπ ω ς:. Εστιατορίου/Μπαρ/Συνεδρίων) 5. Υπάλληλος Υποδοχής/ Εξυπηρέτησης πελατών. 6. Υπάλληλος Τμήματος Ορόφων & Λινοθήκης. 7. Τουριστικός Αντιπρόσωπος. ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ, μπορεί να προσφέρει συνολικά μέχρι...τ)η... θέσεις πρακτικής άσκησης στο σύνολο της Δράσης αφού απασχολεί συνολικά... εργαζόμενους. 8. Αποδέχεται τη δημοσιοποίηση της επωνυμίας της, ωςσυνεργαζόμενου φορέα με το ΚΕΚ για τις ανάγκες της δράσης. Γ Ρ Α Φ Ε ΙΟ Γ Ε Ν. Τ Ο Υ Ρ ΙΣ Μ Ο Υ ΧΓ. Κ Ο Ρ Ω Ν Α Ι τ ι λ n ρ Κ. ΚΑΡΤΑΛΗ 129-J»feyy-w^ ΤΗΛ ΑΦΜ 092 ν( ί ΐ 030*ΔΟΥ Α ΒΟΛΟΥ Για την Επιχείρηση ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Βόλος, /.ί/^ / C -» L ' u>3 IN1SFTE ΕΣΠΑ 1 Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η Σ ΙΑ Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Β Μ μ α Μ W > " Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Α Ν Θ Ρ Ω Π ΙΝ Ο Υ Δ Υ Ν Α Μ ΙΚ Ο Υ - Μ ε τη ο ο νχρ π μ α ιο δ ο ϊπ ο η ιης Ελλάδας και «nc Ε >ρωπαίκής ΤΕνωοπ*;

19 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ κάτωθι υπογράφων, νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης με την επωνυμία... που εδρεύει στ.<?.^. * <&!., επί της οδού. L X f t. z ^. U #......, κα ια Φ Μ... ( X L * *... με αντικείμενο δραστηριότητας.ρ.^.τϊτμ!......, δηλώνω προς το Κέντρο Επαννελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με την επωνυμία ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ Κε.Δι.Βι.Μ.2, ότι η επιχείρηση προτίθεται να συνερναστεί και αποδέχεται κατ' αρχήν τα για...χ... καταρτιζόμενο/ους, διάρκειας 480 ωρών. 2. Η πρακτική άσκηση του καταρτιζόμενου του/των καταρτιζομένου/ων θα πραγματοποιηθεί στους χώρους της έδρας/υποκαταστήματος της επιχείρησης επί της οδού......, (επιλέξτε από τις παρακάτω σύντομες περιγραφές, ερνασιών-καθηκόντων των πρακτικά 5. Υπάλληλος Υποδοχής/ Εξυπηρέτησης πελατών. 6. Υπάλληλος Τμήματος Ορόφων & Λινοθήκης. 7. Τουριστικός Αντιπρόσωπος. ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ, μπορεί να προσφέρει συνολικά μέχρι...α... θέσεις πρακτικής άσκησης στο σύνολο της Δράσης αφού απασχολεί συνολικά...i... εργαζόμενους. 8. Αποδέχεται τη δημοσιοποίηση της επωνυμίας της, ωςσυνεργαζόμενου φορέα με το ΚΕΚ για τις ανάγκες της δράσης. Βόλος, 1.$.?:/2015 Για την Επιχείρηση ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ >Ιοβ H o lid a y ίλοχ ^ V _ *ΦΜ ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ i Ε Π ΙΧ Ε ΙΡΗ Σ ΙΑ Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α * Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Α Ν Θ Ρ Ω Π ΙΝ Ο Υ Δ Υ Ν Α Μ ΙΚ Ο Υ " INSETE IAS I ΕΣΠΑ C» O l r* Me u j σννχρημαιοόόγηοη της Ελλαδας και ιπς Ευρωπαϊκής Ένωση ;

20 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ Ο κάτωθι υπογράφων, νόμιμός εκπρόσωπος της επιχείρησης- με την επωνυμία.. λο.π Λ < $\%...{λ.'& Κ κ'ο f... που εδβεύει_ στ.ύ.. επί της οδού 9 U & καιαφμ,...c, με αντικείμενο δραστηριότητας...ilfer., δηλώνω προς το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με την για...il... καταρτιζόμενο/ους, διάρκειας 480 ωρών. 2. Η πρακτική άσκηση του καταρτιζόμενου του/των καταρτιζομένου/ων θα πραγματοποιηθεί στους χώρους της έδρας/υποκαταστήματος της επιχείρησης επί της οδού....'sb..., (επιλέξτε από τις παρακάτω σύντομες περιγραφές, Εκτέλεοη 4. Υπάλληλος Ψυχαυωνίας & Χώρων Ευεξίας και Αθλητισμού. 5. Υπάλληλος Υποδοχής/ Εξυπηρέτησης πελατών. ερνασιών-καθηκόντων των 6. Υπάλληλος Τμήματος Ορόώων & Λινοθήκης., 7. Τουοιστικός Αντιπρόσωπος.... πρακτικά ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ, μπορεί να προσφέρει συνολικά μέχρι...jr... θέσεις πρακτικής άσκησης στο σύνολο της Δράσης αφού απασχολεί συνολικά,. Ί γ... εργαζόμενους. 8. Αποδέχεται τη δημοσιοποίηση της επωνυμίας της, ως συνεργαζόμενου φορέα με το ΚΕΚ για τις ανάγκες της δράσης. Βόλος;2#/ Cukvurrju-ή Uvu>3η iiyit.jipjj.h U U NOlVNMOZ ΕΚΡΙΡΟΣφΓΐΟΣ 'ho~i ρολο 1,\ΦΜ I Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η ΣΙΑ Κ Ο Π Ρ Ο ΓΡ Α Μ Μ Α Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Α Ν Θ Ρ Ο Π ΙΝ Ο Υ Δ Υ Ν Α Μ ΙΚ Ο Υ " INSETE 1 J B ΕΣΠΑ Me in ουνχρη μ α ιοδοιη οη της Ελλάδας και της Εορωηαιχής Ένωσης

21 κάτωθι, υπογράφων,, νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησηο με την επωνυμία , που εδρεύει_ στνλ,ν Ι^ ζ ^ ίο Ρ ^ π ί της οδού...^;o.prro.}^.cic^ U.T^Ai!<cS...CC0 j^ ykai ΑΦΜ.ύ.4 0.Ο.9.^2»..., με αντικείμενο δραστηριότητας...ο ρ Λ ).0 0 }ί?.!.ζ?..., δηλώνω προς το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με την για...j καταρτιζόμενο/ους, διάρκειας 480 ωρών. 2. Η πρακτική άσκηση του καταρτιζόμενου του/των καταρτιζομένου/ων θα πραγματοποιηθεί στους χώρους της έδρας/υποκαταστήματος της επιχείρησης επί της οδού......, η ο. χ α ς > Α θ... ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ (επιλέξτε από τις παρακάτω σύντομες περινραφές, εργασιών-καθηκόντων των πρακτικά Ε κ τ έ λ ε σ η ε ρ γ α σ ιώ ν υ π ο σ τ ή ρ ιξ η ς ε π ιχ ε ίρ η σ η ς τ ο υ ρ ισ τ ικ ή ς μ ο ν ά δ α ς όπ ω ς: ν/ 5. Υπάλληλος Υποδοχής/ Εξυπηρέτησης πελατών. 6. Υπάλληλος Τμήματος Ορόφων & Λινοθήκης. 7. Τουριστικός Αντιπρόσωπος. ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ, μπορεί να προσφέρει συνολικά μέχρι...1,... θέσεις πρακτικής άσκησης στο σύνολο της Δράσης αφού απασχολεί συνολικά..ο... εργαζόμενους. καθοριστούν βάσει τριμερούς σύμβασης και κώδικα δεοντολογίας που θα υπογράφει, σύμφωνα με τα 8. Αποδέχεταιτη δημοσιοποίηση της επωνυμίας της, ως συνεργαζόμενου φορέα με το ΚΕΚ για τις ανάγκες της δράσης. Βόλος^ Q.p t/ C - ι L e - * Μ ι ΊΠ σ υ νχ ρ π μ α ϊο δ ό ιπ ο π της Ελλνί&ας και ιπ ς Ε υρω παϊκής ΐ ν ω ο η ς

22 m ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟ&ΠΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» Ο κάτωθι,. υπογραφών, νόμιιιος εκπρόσωπος της επιχείρησης με την επωνυμία.φ.... n.. V , που εδρεύει στ.<?.. επί της οδού. _ γ... καιαφμ με αντικείμενο δραστηριότητας. 5.(?...1!? Δ. ^ Q. ά.1..q. ί Ί >&. η λώ V ω προς το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με την επωνυμία ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ Κε.Δι.Βι,Μ.2, ότι η επιχείρηση προτίθεται να συνεργαστεί και αποδέχεται κατ' αρχήν τα 1. Στο πλαίοιο του προγράμματος κατάρτισης που θα υλοποιήσει το ΚΕΚ, την παροχή πρακτικής άσκησης συνολικά για.. 3>.... καταρτιζόμενο/ους, διάρκειας 480 ωρών. 2. Η πρακτική άσκηση του καταρτιζόμενου του/των καταρτιζομένου/ων θα πραγματοποιηθεί στους χώρους της έδρας/υποκαταστήματος της επιχείρησης επί της οδού...β.?....'..ί..., σε πραγματικές συνθήκες εργασίας; σε χώρους επαγγελματικής δραστηριότητας της επιχείρησης, σύμφωνα με τα (επιλέξτε από τις παρακάτω σύντομες περιγραφές, εργασιών-καθηκόντων των πρακτικά Εκτέλεση εργασιών υποστήριξης επ^ίίϊί ρησης τουριστικής μονάδας όπως: 1 Υπάλληλος τηλεφωνικού κέντρου / κρατήσεων. 2 Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα (Υπάλληλος Εστιατορίου/Μ/ΐαρ/Συνεδριων). 3 E-Commerce & Hospitality Sales & Marketing. 4 Υπάλληλος Ψυχαγωγίας & Χώρων Ευεξίας και Αθλητισμού. 5 Υπάλληλος Υποδοχής/ Εξυπηρέτησης πελατών. 6 Υπάλληλοί Τμήματος Ορόφων & Λινοθήκης. 7 Τουριστικός Αντιποόσωπος. 4. Η επιχείρηση δηλώνει ότι με βάση ταν πίνακα 4 της παραγράφου 4.7.Β της με αριθμ. 1/2015 Πρόσκλησης των ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ, μπορεί να προσφέρει συνολικά μέχρι θέσεις πρακτικής άσκησης στο σύνολο της Δράσης αφού απασχολεί συνολικά^^.. εργαζόμενους. 5. Η επιχείρηση έχει ενταχθεί στο Μηπίώο επιχειρήσεων του κλάδου Τουρισμού (όπως ορίζεται στην παρ της 6. Οι λεπτομέρειες και o l επιμέρους όροι που διέπουν τη συνεργασία στα πλαίσια της προαναφερόμενης δράσης, θα αναφερόμενα στην παράγραφο Της με αριθμό 1/2015 Πρόσκλησης των ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ. 8. Αποδέχεται τη δημοσιοποίηση της επωνυμίας της, ωςσυνεργαζόμενου φορέα με το ΚΕΚ για τις ανάγκες της δοασης. Βό>ος^.(/?:ΐ72015 Για την Επιχείρηση ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Πψγ&\ΟΓ,Η ΓΐΛϊιΝ ηνχηγ ψ'ίστηρ!0-καφετερια* Nproj M t m N - r β ο λ ο ς ; ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ ί Λ ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α "Α Κ Αί*$Τ ΕΜ Α Μ β Ρ Ο Π ίν Ο Υ Δ Υ Ν Α Μ ΙΚ Ο Υ ίίυνχρίΐμίϊτοόοτίίση Αλά6ας κ ϊιι tr*<; upu>noiirtfi<; t-vwo?^

23 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ Ο κάτωθι υπογραφών, νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης με την επωνυμία...'l '.l.b :..., που εδρεύει στκι^ L J.S w.ifl επί της οδού...^ l c. p T o y....±... κα ια Φ Μ....., με ε^τίκεψενο δραστηριότητας... Jt'A & e h 'f& G..., δηλώνω προς το Κέντρο Επαννελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με την για...^... καταρτιζόμενο/ους, διάρκειας 480 ωρών. 2. Η πρακτική άσκηση του καταρτιζόμενου του/των καταρτιζομένου/ων θα πραγματοποιηθεί στους χώρους της έδρας/υποκαταστήματος της επιχείρησης επί της οδού Ί&.ύ & Χ (επιλέξτε από τις παρακάτω σύντομες περιγραφές, εργασιών-καθηκόντων των πρακτικά Εκτέλεση εργασιών υποστήριξης επιχείρησης τουριστικής μονάδας όπως: 5. Υπάλληλος Υποδοχής/ Εξυπηρέτησης πελατών. 6. Υπάλληλος Τμήματος Ορόφων & Λινοθήκης. 7. Τουριστικός Αντιπρόσωπος Οι αναλυτικές ειδικότητες πρακτικής, τα ζητούμενα προσόντα και χαρακτηριστικά για τις προαναφερόμενες θέσεις Η επιχείρηση δηλώνει ότι με βάση τον πίνακα 4 της παραγράφου 4.7.Β της με αριθμ. 1/2015 Πρόσκλησης των ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ, μπορεί να προσφέρει συνολικά μέχρι...i... θέσεις πρακτικής άσκησης στο σύνολο της Δράσης αφού απασχολεί συνολικά...ό... εργαζόμενους. Η επιχείρηση έχει ενταχθεί στο Μητρώο επιχειρήσεων του κλάδου Τουρισμού (όπως ορίζεται στην παρ της Οι λεπτομέρειες και οι επιμέρους όροι που διέπουν τη συνεργασία στα πλαίσια της προαναφερόμενης δράσης, θα Η επιχείρηση δεν θα προβεί σε απολύσεις που οδηγούν σε μείωση του αριθμού των εργαζομένων τους, από την Αποδέχεται τη δημοσιοποίηση της επωνυμίας της, ως συνεργαζόμενσυ φορέα με το ΚΕΚ για τις ανάγκες της δράσης. 1UM WNL 1U0T -\VitW86Z0 A0V08 vwtfr Βόλος, /.J/ J./ Cvu>?o Γ 5 Ρ Τ Π ~ -, ε ς ι π α Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η Σ ΙΑ Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Μ Μ Μ Μ μ Ο Μ β ιμ 2 C B Q I3 Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ρ Ο Π ΙΝ Ο Υ Δ Υ Ν Α Μ ΙΚ Ο Υ * U U I! M e τη συγχρηματοόότηση της Ελλάόας και της Ευρω παϊκής Ένω σης

24 Ε Π ΙΣ Τ Ο Λ Η Π Ρ Ο # Η ί ί : Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Γ ΙΑ Π Ρ Α Κ Τ ΙΚ Η Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τ Η Δ Ρ Α Σ Η «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝβϋΎΙ ΕίϊΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» Ο κάτωθι.υπογράφων, νόμι ιος εκπρόσωπος της επιχείρησης αε την επωνυμία./ '...Ι»... V που εδρεύει στΰ>ί v V-YVp., επί της οδού V ρ νο. ΛΛ...S y Q ^ V....'ί.,,,...,..., καιαφμ C V?. με αντικείμενο δραστηριότητας...ofe.clcsv&xyv^.vo...,... δηλώνω προς το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με την επωνυμία ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ Κε.Δι.Βι.Μ.2,;ρτι π επιχείρηση προτίθεται να συνεργαστεί και αποδέχεται κατ' αρχήν τα 1. Στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρ ισπς που θα υλοποιήσει το ΚΕΚ, την παροχή πρακτικής άσκησης ουνολικά για...l...καταρτιζόμενο/ους, διάρκειας 480 ωρών. 2. Η πρακτική άσκηση του καταρτιζόμενου του/των καταρτιζομένου/ων θα πραγματοποιηθεί στους χώρους της έδρας/υποκαταστήματος της επιχείρησης επί της οδού σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.. α»χώμους επαγγελματικιίς δραστηριότητας της επιχείρησης, σύμφωνα με τα Αντικείμενο προσφερόμενων θέσ&ων πρακτικής άσκησης (επιλέξτε από τις παρακάτω σύντομες περιγραφές, εργασιών-καθηκόντων των πρακτικά Εκτέλ εσ η ερ γα σ ιώ ν υ π ο σ τ ή ρ ιξ η ς Μ ι.'. η ς ΐ κ το υ ρ ισ τική ς μ ο νά δ α ς όπως: 1. Υπάλληλος ΤηΛ,εφωνικού κέντρου / κρατήσεων. Εστιατορίου/Mr αρ/συνεδρίων). 4. ΥπάλληλοΓ Ψυχυ.γωγ\ας & Χώρων Ευεξίαο και Αθλητισμού. 5. Υπάλληλος Υποίοχής/ Εξυπηρέτησης πελατών. 6. Υπάλληλος Τμήματος Ορόφων & Λινοθήκης. 7. ToupiaTiK0c Αντιπρόσωπος. it '' 3. Οι αναλυτικές ειδικότητες πρακτικής, ϊα ζητούμενα προσόντα και χαρακτηριστικά για τις προαναφερόμενες θέσεις 4. Η επιχείρηση δηλώνει ότι με βάθη τον πίνακα 4 της παραγράφου 4.7.Β της με αριθμ. 1/2015 Πρόσκλησης των ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ, μπορεί να προσφερει σι νολικά μέχρι / \... θέσεις πρακτικής άσκησης στο σύνολο της Δράσης αφού απασχολεί συνολικά * εργοζομενους. 5. Η επιχείρηση έχει ενταχθεί στο Μητρώο επιχειρήσεων του κλάδου Τουρισμού (όπως ορίζεται στην παρ. 1,3.5 της με αριθμ. 1/2015 Πρόσκλησης των ΙΝΣΈΤΕ.και ΕΕΔΕ. 6. Οι λεπτομέρειες και οι επιμέρους όρο που διέπουν τη συνεργασία στα πλαίσια της προαναφερόμενης δράσης, θα καθοριστούν βάσει τριμερούς : σύμβασης και κώδικα δεοντολογίας που θα υπογράφει, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5<3,2 ης μέ αριθμό 1/2015 Πρόσκλησης των ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ. ολοκλήρωση της πρακτικής άσκηση;. (10) εργάσιμων ημερών από την απόλυση,, να προβεί σε νέα πρόσληψη, ούτως ώστε, να διατηρείται σταθερός ο 8. Αποδέχεται τη δημοσιοποίηση της επωνυμίας της, ωςσυνεργαζόμενου φορέα με το ΚΕΚ γιατις ανάγκες της δράσης. Γιβίην Επιχείρηση, Βόλος,?.(/C&2015 ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ,Μ ίλ &* * * ^. ΕΣΠΑ rrteiiei*»#. ηακο πρόγραμμα,, " Α Ν Λ Υ Λλά & ας κα ι τ^ς

25 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ο κάτωθι. υπογραφών, νόμιμος, εκπρόσωπος της επιχείρησης με την επωνυμία mjx.jlct.6m.' W...ϋ. Τ.ΰ&... που εδρεύεΐ OTCX m m ετύ τπς οδού L Ί... και ΑΦΜ i a 5. d e f i j 6. j Q..., με αντικείμενο δραστηριότητας..., δηλώνω προς το Κέντρο Ε π α γ γ ε λ μ α τ ικ ή ς Κατάρτισης (ΚΕΚ) με την επωνυμία ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ Κε.Δι.Βι.Μ.2, ότι η επιχείρηση προτίθεται να συνεργαστεί και αποδέχεται κατ' αρχήν τα για. Λ...καταρτιζόμενο/ους, διάρκειας 480 ωρών. 2. Η πρακτική άσκηση του καταρτιζόμενου του/των καταρτιζομένου/ων θα πραγματοποιηθεί στους χώρους της έδρας/υποκαταστήματος της επιχείρησης επί της οδού lit.... (επιλέξτε από τις παρακάτω σύντομες περιγραφές, εργασιών-καθηκόντων των πρακτικά Εκτέλεση εργασιών υποστήριξης επιχείρησης τουριστικής μονάδας όπως: Εστ ιατο ρ ί ου/μπα ρ/συνεδρί ων). 4. Υπάλληλος Ψυχαγωγίας & Χώρων Ευεξίας και Αθλητισμού. 5. Υπάλληλος Υποδοχής/Εξυπηρέτησης πελατών. V 6. Υπάλληλος Τμήματος Ορόφων & Λινοθήκης. 7. Τουριστικός Αντιπρόσωπος. 3. Οι αναλυτικές ειδικότητες πρακτικής, τα ζητούμενα προσόντα και χαρακτηριστικά για τις προαναφερόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης, επισυνάπτονται στο παράρτημα της παρούσας επιστολής και αποτελούν αναπόσπαστο ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ, μπορεί να προσφέρει συνολικά μέχρι.μ...θέσεις πρακτικής άσκησης στο σύνολο της Δράσης αφού απασχολεί συνολικά εργαζόμενους. 6. Οι λεπτομέρειες και οι επιμέρους όροι που διέπουν τη συνεργασία στα πλαίσια της προαναφερόμενης δράσης, θα Ειδικότερα, σε περίπτωση, που συντρέξει μείωση προσωπικού ένεκα απόλυσης, θα πρέπει η επιχείρηση εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την απόλυση, να προβεί σε νέα πρόσληψη, ούτως ώστε, να διατηρείται σταθερός ο συνολικός αριθμός του κατά την υπογραφή της τριμερούς σύμβασης υφιστάμενου προσωπικού της επιχείρησης 8. Αποδέχεται τη δημοσιοποίηση της επωνυμίας της, ως συνεργαζόμενου φορέα με το ΚΕΚ για τις ανάγκες της δράσης. PA L ΙΑ VIC. VICJORIA Π ΤΑ^τηνίΕΐ[ΐ1$:ίρΤι&ή Ι ΔΙ ΩΝ Βόλος,/.e/lO /2015 Lv ΕΠ ΙΧ Ε ΙΡ Η Σ ΙΑ Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Α Ν Θ Ρ Ο Π ΙΝ Ο Υ Δ Υ Ν Α Μ ΙΚ Ο Υ ' M t χη συγχρπ ματοδοχηση της Ελλάδας και in c EupumatKrK Γνώσης ΕΣΠΑ

26 ΤΟ ΥΡΙΣΜ Ο Υ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜ Π ΕΙΡΙΑ Σ» Ο κάτωθι υπογραφών, νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης με την επωνυμία...$ Μ Υ Λ Α. Η που εδρεύει στο.*τ επί της οδού... Ο Θ Ρ Γ... καιαφμ JJ.ID3JS&&... με αντικείμενο δραστηριότητας...s i&aj. c j'? e y ) , δηλώνω προς το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με την για...,...καταρτιζόμενο/ους, διάρκειας 480 ωρών. 2. Η πρακτική άσκηση του καταρτιζόμενου του/των καταρτιζομένου/ων θα πραγματοποιηθεί στους χώρους της έδρας/υποκαταστήματος της επιχείρησης επί της οδού......ύ.θ. Υ.ζ> S -..., (επιλέξτε από τις παρακάτω σύντομες περιγραφές, εργασιών-καθηκόντων χων πρακτικά ι Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η Π Ρ Ο Θ Ε Σ Η Σ Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Γ ΙΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τ Η Δ Ρ Α Σ Η Ε κ τ έ λ ε σ η ε ρ γ α σ ιώ ν υ π ο σ τ ή ρ ιξ η ς ε π ιχ ε ίρ η σ η ς τ ο υ ρ ισ τ ικ ή ς μ ο ν ά δ α ς όπ ω ς: 5. Υπάλληλος Υποδοχής/Εξυπηρέτησης πελατών. yc 6. Υπάλληλος Τμήματος Ορόφων & Λινοθήκης, 7. Τουριστικός Αντιπρόσωπος. iνσετε και ΕΕΔΕ, μπορεί να προσφέρει συνολικά μέχρι...(...θέσεις πρακτικής άσκησης στο σύνολο της Δράσης αφού απασχολεί συνολικά...ο... εργαζόμενους. καθοριστούν βάσει τριμερούς σύμβασης και κώδικα δεοντολογίας που θα υπογράφει, σύμφωνα με τα 8. Αποδέχεται τη δημοσιοποίηση της επωνυμίας της, ως συνεργαζόμενου φορέα με το ΚΕΚ για τις ανάγκες της δράσης. Βόλος, 5 3 1β λ ιοττυαλε ίο ΒΟΥΛΓΑΡΗ Για την Επιχείρηση Βούλγαρης Π. Ν ικολα ^--- ^ * Βιρλιοτπυλειο - Χαρ.χΰττιοΚειο/] Οθρυος 35 -ΑΛΜυΜο Ι ^ ^ ' ( ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗ Α: ^ X 1 ΛΦΜ: ΔΟΥ: f IΙΟΓ lr'gbiw Tif f Με ιγ ονγχρπμαν-> ότηοπ tqc λλά6ας και

27 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» Ο κάτωθι υπογράφων, νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης με την επωνυμία... P..t\.Q...l , που εδρεύει σκα-.' επί της οδού...^α^ ^ λλ_ΐ.^ Λ.7..\.ν..^ϊΓ^......, και ΑΦΜ..., με αντικείμενο δραστηριότητας..φ..^...τ Ώ..Κ ^ Α.φ.Λ *\ ΓΖ λ..., δηλώνω προς το Κέντρο Επαννελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με την επωνυμία ΚΕΚ ΚΕιιΕΘ Κε.Δι.Βι.Μ.2, ότι η επιχείρηση προτίθεται να συνεργαστεί και αποδέχεται κατ' αρχήν τα για... καταρτιζόμενο/ους, διάρκειας 480 ωρών. 2. Η πρακτική άσκηση του καταρτιζόμενου του/των καταρτιζομένου/ων θα πραγματοποιηθεί στους χώβουο της έδρας/υποκαταστήματος της επιχείρησης επί της οδού j f e a f o v...3 : χ,..., ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ (επιλέξτε από τις παρακάτω σύντομες περιγραφές, ερνασιών-καθηκόντων των πρακτικά Εκτέλεση εργασιών υποστήριξης επιχείρησης τουριστικής μονάδας όπως: Εστιατορίου/Μπαο/Συνεδρίων). 4. Υπάλληλος Ψυχαγωγίας & Χώρων Ευεξίας και Αθλητισμού. 5. Υπάλληλος Υποδοχής/Εξυπηρέτησης πελατών. 6. Υπάλληλος Τμήματος Ορόφων & Λινοθήκης. 7. Τουριστικός Αντιπρόσωπός. 3. Οι αναλυτικές ειδικότητες πρακτικής, τα ζητούμενα προσόντα και χαρακτηριστικά για τις προαναφερόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης, επισυνάπτονται στο παράρτημα της παρούσας επιστολής και αποτελούν αναπόσπαστο 4. Η επιχείρηση δηλώνει otl με βάση τον πίνακα 4 της παραγράφου 4.7.Β της με αριθμ. 1/2015 Πρόσκλησης των ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ, μπορεί να προσφέρει συνολικά μέχρι... θέσεις πρακτικής άσκησης στο σύνολο της Δράσης αφού απασχολεί συνολικά... εργαζόμενους. 6. Οι λεπτομέρειες και οι επιμέρους όροι που διέπουν τη συνεργασία στα πλαίσια της προαναφερόμενης δράσης, θα Ειδικότερα, σε περίπτωση, που συντρέξει μείωση προσωπικού ένεκα απόλυσης, θα πρέπει η επιχείρηση εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την απόλυση, να προβεί σε νέα πρόσληψη, ούτως ώστε, να διατηρείται σταθερός ο συνολικός αριθμός του κατά την υπογραφή τη^ τριμερούς σύμβασης υφιστάμενου προσωπικού της επιχείρησης ) / 8. Αποδέχεται τη δημοσιοποίηση της επωνυμίας της, ακ ffuveflupipuisyou φορέα με το ΚΕΚ για τις ανάγκες της δράσης. Μ --- Ο Ι/ Ρ Α Φ Ε Ι Ο /» B A E Jf f l W N f c Βολος,/.../.ί.(/2015 τα«ν ο μ ιμ ο ς Ιεκ π ρο ςω π ο ς ε * % mι. ή t u#» INSETE «Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η Σ ΙΑ Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Α Ν Θ Ρ Ω Π ΙΝ Ο Υ Δ Υ Ν Α Μ ΙΚ Ο Υ " _ ΕΣΠΑ '3 Ml τη ουγχρηματοδοίηαη της λλα ας και ir*q Cupo«ίίαικης

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Για την εταιρεία ΚΛΗΜΕΝΤΟΠΟΥΛΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ ΚΛΗΜΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ. ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΛΗΜΕΝΤΟΠΟΥίίδΐ>^ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Για την εταιρεία ΚΛΗΜΕΝΤΟΠΟΥΛΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ ΚΛΗΜΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ. ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΛΗΜΕΝΤΟΠΟΥίίδΐ>^ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε. «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ» Ο κάτωθι υπογραφών, νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης/φορέα με την επωνυμία ΚΛΗΜΕΝΤΟΠΟΥΛΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Η ράση απευθύνεται σε ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών εκ των οποίων: 15.000 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστηµίων /ΤΕΙ 20.000 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθµιας και µεταδευτεροβάθµιας

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 3.11577/5.7600/1-4-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ- ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ, ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ- ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ- ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ, ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ- ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ- ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ, ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ- ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Για τη Συμμετοχή σε Δράση με Αντικείμενο «Επιταγή Εισόδου στην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΚΤ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Σ.Ε.Τ.Ε.)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Σ.Ε.Τ.Ε.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Σ.Ε.Τ.Ε.) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Σ.Ε.Τ.Ε.)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Σ.Ε.Τ.Ε.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Σ.Ε.Τ.Ε.) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης Ημερομηνία: 25/05/2010 Περιοχή Βέροιας Αριθ. Πρωτ.: 50751 Ελ. Βενιζέλου 87 591 00 Βέροια

Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης Ημερομηνία: 25/05/2010 Περιοχή Βέροιας Αριθ. Πρωτ.: 50751 Ελ. Βενιζέλου 87 591 00 Βέροια Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης Ημερομηνία: 25/05/2010 Περιοχή Βέροιας Αριθ. Πρωτ.: 50751 Ελ. Βενιζέλου 87 591 00 Βέροια ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ.σοχ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΔΠΚΕ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Τεμπονέρα 32 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 19 05-2010 Αριθμ. Πρωτ.: 50939

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΔΠΚΕ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Τεμπονέρα 32 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 19 05-2010 Αριθμ. Πρωτ.: 50939 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΔΠΚΕ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Τεμπονέρα 32 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 19 05-2010 Αριθμ. Πρωτ.: 50939 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3172 26 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 4.31879/οικ.3.1604 Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Σ.Ε.Τ.Ε.)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Σ.Ε.Τ.Ε.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Σ.Ε.Τ.Ε.) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1491 29 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οικ: 55582/1933 Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολού θησης και Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S17/092012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S17/092012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S17/092012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Για την Παροχή Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Πιστοποίησης του Έργου Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: 2. Σύμφωνα με τις ίδιεξ διατάξεις, οδηγοί οχημάτων των υποκατηγοριών Γ1, Γ1 +-Ε, ή των

ΚΑΙ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: 2. Σύμφωνα με τις ίδιεξ διατάξεις, οδηγοί οχημάτων των υποκατηγοριών Γ1, Γ1 +-Ε, ή των \ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕ ΓΑΦ0ΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ! ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ & Αθήνα 24/ 11/2009 Αριθ. Πρωτ: Οικ.62617/7658 Ε 3θμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 633 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 44 18 Μαρτίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3651 Οδική βοήθεια οχημάτων Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΗΣΙΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112 Ημερομηνία: 01/06/2010 117 41 ΑΘΗΝΑ Αριθμ. πρωτ. 4934 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14 ΤΣΑΛΙΚΑΚΙ Ημερομηνία: 31-10 - 2011 Τ.Κ. 714 14 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ Αριθμ. πρωτ. 54212

ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14 ΤΣΑΛΙΚΑΚΙ Ημερομηνία: 31-10 - 2011 Τ.Κ. 714 14 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ Αριθμ. πρωτ. 54212 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14 ΤΣΑΛΙΚΑΚΙ Ημερομηνία: 31-10 - 2011 Τ.Κ. 714 14 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ Αριθμ. πρωτ. 54212 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, Κοζάνη Ταχ. Κώδικας : 501 00 Πληροφορίες : Χρ. Καραντίνος Τηλέφωνο : (24613)-50927,50900 Fax : (24610)-53969 Email : xriskara@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26/3/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 827 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 50 28 Φεβρουαρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4242 Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΔΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΥΜΗΣ 10 Ημερομηνία: 17-03 - 2011 Τ.Κ. 851 00 - ΡΟΔΟΣ Αριθμ. πρωτ.: 50776 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... - 2-2. Προϋποθέσεις... - 2-3. Σκοπός... - 2-4. Εργασιακοί χώροι... - 3-5. Πρόγραμμα... - 4-6.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Δ ΙΚ ΑΙΟΥΧΟΣ Φ ΟΡΕΑΣ Β. ΣΤΟΙΧΕ ΙΑ ΥΠΟΨ ΗΦ ΙΟΥ Γ. Β ΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝ Α ΚΡ ΙΤΗΡΙΑ ΕΠ ΙΛΟΓΗΣ. Γ.1. Κατάσταση ανεργίας

Α. Δ ΙΚ ΑΙΟΥΧΟΣ Φ ΟΡΕΑΣ Β. ΣΤΟΙΧΕ ΙΑ ΥΠΟΨ ΗΦ ΙΟΥ Γ. Β ΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝ Α ΚΡ ΙΤΗΡΙΑ ΕΠ ΙΛΟΓΗΣ. Γ.1. Κατάσταση ανεργίας Οδη γγ ί εε ςς σ υμπ λλ ήρω σ η ςς α ί ττ ησ η ςς σ υμμ εε ττο χή ςς σ εε πρό γγρα μ μα Κ Οι ννω φ εε λλού ςς Χα ρα κκ ττή ρα (( ΚΟ Χ )) Στις σελίδες που ακολουθούν παρέχονται οδηγίες για τη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 618 20 Νοεμβρίου 2008 Δ201791 Προκήρυξη (Αριθμός 1/659Μ/2008) Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 24 30 Ιανουαρίου 2013 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4115 Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΣΑ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΣΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ "ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ" Διεύθυνση: Ηροδότου 33 Μαρούσι Αττικής Τ.Κ. 15122 Τηλ. : 2106122334-2221090677 Fax: 2221062267 E-mail: kekepim@otenet.gr Μαρούσι, 30/12/2013 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Καβάλα, 03/09/2012 Αρ. πρωτ. : 3338 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Διοργάνωσης και υλοποίησης δύο (2) συναντήσεων εργασίας

Διαβάστε περισσότερα