στις Με σύνθημα «Ι σει; ευκαιρίες γνω ρ ιμίας του Ολοκαύτωμα, τις γυναίκες τη ς Νάουσας κλπ,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "στις Με σύνθημα «Ι σει; ευκαιρίες γνω ρ ιμίας του Ολοκαύτωμα, τις γυναίκες τη ς Νάουσας κλπ,"

Transcript

1 Εν συντομία... Πολιτιστικά και άλλα, του τριμήνου Με την ο ικονομ ική κρ ίση προ (ή και για κάπο ιους εντός) των πυλών και τα πολιτικοοικονομικά σκάνδαλα να κυρ ιαρχούν στην καθημερ ινότητά μ ας, αρκετές πολ ιτιστικές δράσεις από φορείς, ομάδες ή και μεμονωμένα άτομα καταγράφ ηκαν στην πόλη μας την περ ίοδο που πέρασε. Ο Οκτώβρ ιος πά ντως σημαδεύτηκε από τις διαμαρτυρ ίες τω ν μ αθητώ ν τω ν Εικαστικών Εργαστηρίων για την άκομ ψη απομάκρυνση το υ Νικόλα Μπλ ιάτκα από τη διεύθυνση των Εργαστηρίων για οικονομίστικους λόγους και τις «εξηγήσεις» από πλευράς Δ ήμου, ενώ ανακοινώθηκε και η διακοπή της πολυετούς συνερ γασίας του καθηγητή της Bυζαvτι νής μο υσικής Γ Ορ δο υλ ίδη με το Δ ημοτικό Ωδείο Νάουσας τη ν οποία ο ίδιος χαρακτηρίζει μεθοδευμένη αποπομπή του με ανυπόστατες δικαιολογίες. Σταχυολογούμε λο ιπόν: Έκθεση έργων ζωγραφικής του Δημή στις 24 Οκτωβρίου στο Δη μοτικό Θέατ ρ ο Νά ουσας, όπου παρουσιάστηκε και το έργο του τρη Σκούπερ Στάθη Ευ σταθ ιάδη «Όλα επο ίκεν η παλάσα» σε σκηνοθ εσία Νόπη ς Σκεντερίδου. Το Φ εστιβάλ περιλαμβάνει παρ αστάσεις ποντιακού θεάτρου από δ ιάφορ ους φ ορ είς και θεατρικές ομάδες που, εκτός από τη Νάου σα, παρ ουσίασαν τη δ ουλειά του ς στη Β έρο ια, Αλεξάνδρεια, Ρ αχιά και Επι σκοπή Ανθεμίων. Συ μμετείχαν η Εύξεινος Λέσχη Β έροιας (αο Κλήδονας») ο Πολιτιστικό ς σύλλο γος Γρεβανών «ΒΕΝΖΙ» (<<Αγάπης ζαραέματα»), ο Ποντιακός σύλλογος Καλλιθέας Συκεών Θεσ/ νίκης (α'γσανα βάρ σα λάχανα») και ο Σύλλογος Μια σειρά ογδόντα περίπου έργων του παρου σίασε στα τέλη Οκτωβρίου ο λαϊκός ζωγ ρ άφος τη ς πόλης μας Δη μή τρης Σκούπερ στον εκθεσια Ποντίων και Μικρασιατών Γρεβενών (<<Φώταγας με τ ' όνομαν»), Η τελετή λή ξης πρ αγματοποιή θη κε στη Β έ ρ ο ια. κό χώρ ο τη ς Δη μοτικής Βιβλιοθήκης. Το σύνολο των έργων αποτελούνταν από εννέα ενότητες, ανάλογα με το θέμα κάθε πίνακα ή την τεχνι Το «ΥΦΑΔΙ» στην Κύπρο κή του καθενός : «Α ρ άπιτσα», με αναφορές στο Με σύνθημα «Ι σει; ευκαιρίες γνω ρ ιμίας του Ολοκαύτωμα, τις γυναίκες τη ς Νάουσας κλπ, πλούτου τη ς θάλασσας κάτω από συνθή κες ανα- «Παρ αδοσιακέ; γειτονιές της Νάουσας», «Πε ριοχές τη ς Νάουσας», «Φ ρουτόαση», «Εθνική αντίσταση», «Τοπία», «Θαλασσινά τοπία και νη σιώτικα σπίτια», «Θ ρη σκευτικού περ ιεχομένου» και «Αγιογραφίες» καθώς και μια σειρά έργων με σπάτουλα (αρχοντικά τη ς Β έροιας, σοκάκια στη Ν άουσα και στο Αρκοχώρι κλπ.). Το 30 Περιφερειακό φεστιβάλ ποντια κού θεάτρ ου Η τελετή έναρξ ης του 3 0υ Πε ρ ιφερε ια κού Φ ε στιβά λ Ποντι ακο ύ Θ εάτρ ου πραγμ ατοποιήθηκ ε 4

2 πηρίας» τα παιδιά από το «ΥΦΑΔ Ι» είχαν την ευ όλοι οι συντελεστές : Γιάwη ς Κοκοβίδη ς (ηλε καιρία να ζή σουν ένα αξέχαστο επταή με ρ ο στην κτρική κιθ άρ α), Λ άκης Ακ ρ ιτίδης (τραγούδι), Κύπρ ο, φιλο ξενού μενα στο Κέντρο Απασχόλη Τάσος Κάργας (κρουστά), Βιργινία Καραφούσια ση ς και Διαμονή ς Ατό μων με Ειδικές Ανάγκες (πιάνο). Δημ. Καραφούσια (τ ρ αγού δ ι), Μαρία «Άγιος Λάζα ρος» στη Λάρνακα. Τα παιδιά, με Πέτκου (τ ρ αγού δ ι). Ας. Ματζίρη (τύμπανα), Μά την επί βλεψη και τις ο δηγίες ειδικών εκπαιδευ κης Σιταρίδη ς (ακου στική κιθάρα), Γιάwη ς Κε τών κολύμβη ση ς-δυτών ήρ θαν σε επαφή με το τάνη ς ( βιολί), Θ εοδ. Σιώψη ς ( μπουζού κι, μαντο υδάτινο στοιχείο σε θ ερ μαινό μενη πισίνα αρχικά λίνο) και Δημ. Χριστόπουλο ς ( συνθ εσάιζερ). και στη συνέχεια στη θάλασσα, όπου είχαν την ευκαιρ ία να πραγματοποιήσουν ασφαλή κατάδυ ση με μπουκάλες οξυγόνου σε β άθος τριών μέ τρων, μια μοναδική και ανεπανάλη πτη εμπειρία. Το πρόγραμμα περιελάμ β ανε επίσης επίσκεψη στο Θαλάσσιο Μου σεία καθ ώς και σε βυθισμέ νο ναυάγιο, με πλοιάριο που διέθετε γυάλινο κα τάστρωμα ώστε να φαίνεται ο βυθός. Η επαφή με την Κύπρο ολοκληρ ώ θηκε με επισκέψεις στο Αρχαιολογικό μουσείο, στα «Φυλακισ μένα μνή ματα» και στην Πράσινη Γρ αμμή, σε μουσείο κέ ρινων ο μοιω μάτων και αλλού. «Ετεροτοπίες» Στα πλαίσια τη ς συνεργασίας του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνη ς τη ς Θ εσσαλονίκη ς και του Δημοτικού Πολιτιστικού Οργανισμού Νάουσας διοργανώθηκε στις αρχές Δεκεμβρίου στην αίθουσα τέχνης «Ναϊάξ» έκθεση εικαστι κών με τίτλο «ΕΤΕΡ ΟΤΟΠΙΕΣ: Επιλογές από την 1η Μπιενάλε Σύγχρονη ς Τέχνης Θεσσαλονί κης». Η έκθ εση περιελάμβανε έργα Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών από δ ιάφ ο ρες χώρες (Ρωσία, Τουρκία, Ιράν, Αρ μενία, κλπ), φωτογραφίες, ζω γ ραφ ική, βίντεο, κόμιξ, εγκαταστάσεις κλπ Οι "Stars & οι φίλοι". Α φ ιέ ρ ω μα στο Μάνο Λο"ϊζο και κατά τη διάρκειά της πραγματοποιήθηκαν εκπαι δευτικά προγρ άμματα και ξεναγή σεις μαθητών. Μαρμαροξυλογλυπτική του Ν. Κων σταντινίδη Δυο όμορφ ες μουσικές βραδιές μας πρ όσφ εραν οι «Stars & οι φίλοι» ερμηνεύοντας ροκ μπαλά ντες και κομμάτια του Μάνου Λοϊζου, ενθουσιά ζοντας όλους αυτούς που γέμισαν ασφυκτικά το «Στέκι Νεολαίας» το διή μερο 14 & 15 Νοε μ β ρί ου, στα πλαίσια του εορτασ μού της επετείου του Πολυτεχνείου, με τη φ ροντίδα του πο λιτιστικού τμήματο ς του Α.Σ. «Αχιλλέας». Η ενο ρχή στ ρ ω ση και η επιμέλεια της μουσική ς ήταν τη ς Βιργινίας Καραφούσια, ενώ καταχειρο κρ οτή θηκαν θ ερμά Ι_, Ο συμπολίτη ς μας Νίκο ς Κωνσταντινίδη ς πα ρουσίασε στα μέσα Νο εμβρίου στην αίθουσα τέ χνη ς «Ν αϊάς» (στην πρ ώην «ΕΡ ΙΑ») μια σειρ ά έργων του σε μάρμαρ ο και ξύ λο με θέματα από 5

3 την αρχαιό τητα, τη φύση, την καθημερινή ζωή κλπ. υπαίθρου, όπου ζει- σκοτώνει τον άντ ρα της. Η Δάνα Π ετρ ά με τη βοήθ εια του Δη μήτρη Βά ντση καθοδήγησε σκηνο θετικά όλη την ο μάδα, προσεγγίζοντας το κατά βάση ποιητικό αυτό έ ργο Καθηλωτική «Γέρμα» του Λό ρ κα του Λ ό ρκα με ιδιαίτερη ευαισθησία, και κατάφε από την Θ.Ο. της Πολιτιστική ς ρε να αναδείξει τις λεπτές αποχρώσεις των ισχυ Εταιρείας ρών συναισθη μάτων που διερ ευνά ο πο ιητή ς και να μεταφέρ ει στους θ εατές το δρ ά μα τη ς άτεκνης γυναίκας, της άκαρπη ς μήτ ρ ας, της στερη μένης από τον έρωτα ψυχή ς. Σε ένα λιτό και αφαιρετικό σκη νικό, που υπη ρετού σε τις πολλαπλές εναλλαγές σκηνών του έ ργου, με πρ ο σεγμένες μου σικές στίξεις, οι ερ α σιτέχνες ηθοποιο ί, με κορυ φ αία την Κατερ ίνα Μπόσκου στον επώνυ μο ρό λο, κινή θη καν με άνεση, είτε ατομικά, είτε ως χο ρ ός τ ρ αγω δίας και κατάφε ραν να δημιου ργήσουν ένα ά ρτιο, από κάθε άποψη, θεατρικό αποτέλεσμα, υπηρ ετώντας κατά τον καλύτερο τρόπο το κείμενο. Στη δ ιανο μή συμμετείχαν οι : Κατερ ίνα Μπό σκου (Γ έρ μα), Χρόνη ς Καμπάκη ς (Χου άν, ο άντ ρ ας τη ς), Σταύ ρος Νίκου (Βίκτω ρ, ο έρωτας της ζωής τη ς ), Έ φη Σταμένου (Μαρία, φίλη της), Κλειώ Μπούσκα-Πετρά (π ρώτη γριά), Δάνα Πετρά (δεύτε ρη γριά), Λουίζα Παπα β ασιλείου (Ντολόρ ες, η μάγισσα), Ό λγ α Αντιφάκου και Σο φία Καλπαξίδου (κουνιάδες), Νικολέτα Τσέλιου, Ματίνα Κουκουτσά, Ναταλία Τσιβίκη Ράνια Βο Μια πραγματικά καθηλωτική παράσταση του γιατζή, και Ελένη Κουκουτσά (γυναίκες του χω έ ργου του Ισπανού συγγραφέα και ποιητή Φε ριού), Άγγελος Σακελάρης (αρσενικό), Χριστίνα ντερίκο Γκαρθία Λ ό ρκα «Γέ ρ μα» παρουσίασε, Μπράτση (θηλυκό), Δημήτρη ς Δροσούνης και σε δυο συνεχόμενα Σαββατοκύριακα (6-7 & Γιάwης Χάρτσιος (άντρες του χω ρ ιού), Γιώργος στο Δημοτικό Θ έατρο, η θ εατρι Βάντση ς (παιδί), Ελισάβ ετ Βαλαή, Βασιλική Βα κή ομάδ α της Πολιτιστική ς Εταιρείας Νάουσας φέα, Νατάσα Μέσκου, Βασιλική Μπαξεβανίδου, «Αναστάσ ιο; Μιχαή λ ο Λόγιος». Νατάσα Τσιμτσιρίδου και Φ ανή Τσίτση χορεύ 13-14/12/08), Στη «Γέρμα» ο Λόρκα συνθ έτει μ ' α ρ ιστο τεχνικό τρόπο το δ ρ ά μ α τη ς άτεκνη ς γυν αίκας, τη ς άκαρπη ς μήτρας, τη ς στερημένη ς απ ' έρωτα ψυχή ς, που τυραννισμένη απ ' τη ς στειρότητας - τον τον πόνο αλλά και απ ' το πλαίσιο αξιών και ηθ ών τη ς κλειστής κοινωνίας τη ς ισπανική ς 6 τριες). Τα κοστούμια, τα σκηνικά και η μουσι κή επιμέλεια ήταν τη ς Δάνας Π ετρά και του Δη μήτρη Βάντση, ο οποίος, μαζί με την Χριστίνα Μπρ άτση επιμελή θη καν και των χορογραφιών, τις μάσκες κατασκεύασε ο Νικόλας Μπλιάτκας και η Ελένη Ανδ ρ ονικίδ ου, ο Νίκος Ζιάκας έπαι-

4 ξε κιθ άρ α και τύ μπανο και ο Παν αγιώτη ς Γιάτση ς ντ11 Τ11 ς κ. Θ. Τσουκαλά και την Μα ρία Πέτκου φ ρόντισε του ς φ ωτισμούς. στο π ιάνο. Η Εύα Ι ερ οπούλου στη ν Εστία Μ ου σών και η Θέτις Χο ρτιάτη στην Εύξεινο Λέσχη Η Φιλαρ μονική μας γιόρτασε τα 50 χρ όνια της Μια πολύ ό μο ρφη εκδή λωση για τα 50 χρό νια από την ίδρυση της Φιλαρ μονικής Εταιρίας Ν αού ση ς ο ργανώθ η κε λίγο π ριν τις γιορτές των Χ ρ ιστουγέννων στο δη μο τικό θ έατ ρ ο. Η μεγά λη κο σ μοσυρρ οή έδειξε την αγάπη που δείχνει ο λαός τη ς Ν άουσας στη Φιλαρ μονική μας, το μου σικό μας σωματείο που λαμπρύνει με την =-~ Μ ε τη μο ρφή μου σικού παραμυθιού παρ ουσι άστη κε στα μέσα του Δεκέμβρη στην κατά μεστη από παιδιά αίθουσα τη ς Εστίας Μουσών το βι βλίο τη ς Εύας Ιεροπούλου «Το μικρό σπίτι τη ς Νίνας». Η συγγραφ έας, την οπ οία παρουσίασε η υπεύθυνη της Δη μοτική ; Βι βλιοθ ήκης Τασούλα Παλαιά, αναφέρθηκε στο βιβλίο τη ς πλαισιω μέ νη από το μου σικό σύνολο chine" "Falllily Sound Ma- που το αποτελούσαν ο ι Κώστας Μπρ α βάκη ς (κιθάρα), Νεόφ. Μπραβάκης (αρμόνιο), Ν ίκη Μπραβάκη (βιολί), σύνολο στο οποίο συ μ μετείχε και η ίδια με το τσέλο τη ς. παρου σία του κάθ ε τοπική γιο ρτή και εκδή λωση και παρ άλλη λα π ρ οβ άλλει επάξια τη Νάου σα σε μου σικά φ εστιβάλ σε δ ιάφορα μέρη τη ς χώρας μας. Ο πρό εδρος της Φ.Ε.Ν. κ. Γιώργος Νέστο ρ ας ευχαρίστη σε όσους πρ όσφ ερ αν τις υπηρεσίες τους στη Φιλαρ μονική όλα αυτά τα χρόνια, ενώ η κα Ν ικολέτα Δουδού μη αναφέρθ η κε στο ιστορ ι κό τη ς ίδ ρυ ση ς τη ς ΦΕΝ, από τα πρ ώτα βή ματά της μέχρι σή μερα. Π αρ άλλη λα, μέσω video wall προβάλλονταν πλού σιο φ ωτογ ρ αφικό υλικό από την 50 ετή δράση τη ς ΦΕΝ. Για την πολυετή προ σφο ρ ά τους στη Φ.Ε.Ν. τιμήθ ηκαν ο ι κ. Ζήσης Μυλωνάς (γ ια 40 χρόνια μαθη τή ς, αντιπ ρόεδ ρος και μέλος της δ ιο ίκη ση ς) και Θ ωμάς Αλδάκος Στην Εύ ξεινο Λέσχη πάλι, η πολυβρα β ευ μένη συγγραφέας παιδ ικών βιβλίων Θέτις Χορτιάτη παρουσίασε το τελευταίο τη ς βι βλίο «Τα λέω τ ' ουρανού», ενώ στην ίδια εκδή λωση έλαβε μέρος κα η παιδική χορωδία τη ς Σχολή ς Βυζαντινή ς Μ ου σική ς τη ς Ι Μητρόπολη ς, υπό τον δ ιευ θυ- (γ ρ α μ ματέας γ ια 28 χρόνια), καθώς και ο κ. Χρή στος Ζάλιος γ ια την κατ αγραφή σε β ιβλίο τη ς ιστορίας του σωματείου. Στην εο ρτ αστική συ ναυλία που ακολούθ ησε πήραν μέρ ος : * Η Χορωδία και μαντολινάτα του Ωδείου μας υπό τη διεύ θυνση του κ. Δημήτρη Παρόλα, που παρουσίασε συνθέσεις των Λεοντή, Ξ αρχάκου, 7

5 Πλέσσα. * Η Φιλαρμονική Εταιρ ία Ν αούση ς υπό τη δ ι εύθυνση του μαέστρου κ. Ι. Σταυ ρ ακάκη ( με τη συμμετοχή στο τραγούδι του Κώ στα Π ατσιά), που παρουσίασε συνθ έσεις των Brahms, Iradier, Θεο δωρ άκη, Χατζιδάκι, Ξ αρχάκου, Μαρκόπου λου. * Η Φιλαρμονική Ορχήστρα Βέροιας υπό τη Νικολάε Β ανάσυτσεκ, καθώς και τμή ματα χορού διεύθυνση του κ. Αντώνη Βιγκάτου, με έργα των τη ς Εστίας Μου σών, υπό τη διεύθυνση της Ξ αν Weill, Sartori, Ρίο νειι ί, θίππη ς Παπαδοπού λου. Χατζιδ άκι, Θ εοφάνους. * Η Ορχήστρα παλαιών και νέων μαθητών της Φ.Ε.Ν. υπό τη διεύθυνση του Π αναγιώτη Π α παδόπουλου, με έργα των Bregovits, Κουγιουμ τζή, Παγώνη. Συμμετείχαν οι: Νίκος Ζιαμπάκας, Αθηνά Π έιου, Νίκος Πέιος, Κώστας Ζιαμπάκας, Φωκίων Μπαρμπόκας, Γιάννης Δούτσης, Γιάν νης Κοκοβίδη ς, Δημήτρη ς Κοκοβίδη ς, Γιώ ργος Κατσιώκαλης, Παντελής Βογιατζή ς, Μ ενέλαος Πέιος, Όμηρος Νέστορας, Χρήστος Μαλιάσας, Κώστας Διαμαντή ς. ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ Γρηγόρη ς Δεληχρήστος, Ζαφειρούλα Ζαφειρίου, Σοφία Ζ αφειρίου, Δημήτρη ς Καραγιαννόπουλος, Πα ναγιώτη ς Κεραμίδης, Γιάννης Κετάνης, Ελένη Κύ ρ κα, Κατερίνα Μάιου, Σοφία Μάιου, Μαρία Μπάτσα λα, Ιλόνα Μπαχτσιάντς, Βασίλης Ροδοβίτης, Αντώνη ς Τσίτση ς. Συνόδ ευσε στο πιάνο η καθ ηγήτρια Μαρία Πέτκου. ΠΑΙΔ ΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗ ΧΟ ΡΩΔ ΙΑ Χρυ σάνθη Αδαμοπούλου, Ιωάννα Αθανασιάδου, Αστέρ ης Αλδάκος, Εύα Αποστόλου, Αγνή Αργύρη, Νίκος Βαρ β έρη ς, Κατερίνα Βαρσάμη, Ιάσονας Βογια Συναυλία των μουσικών συνόλων της Ε στίας Μου σών Μ άριος Γκόγκας, Αναστασία Γρηγο ρίου, Γρηγό ρη ς Δ εληχρήστος, Το Δημοτικό Ωδ είο της Εστίας Μουσών οργά νωσε την Κυριακή τζή ς, Κατερίνα Γεωργογιάννη, Ι άσονας Γιαγτζόγλου, 21 Δεκεμβρ ίου στο δημοτικό θέατρο χριστουγεννιάτικη εκδή λω ση με τίτλο «... βραδιά σπαρ μένη μ άγια...», Στο πρώτο μέρος οι μαθητές του Δημοτικού Ωδ είου Νατάσα Κανταρ τζή, Κώστας Μητσιγκόλας, Νίκο ς Τσαντεκίδης, Ιάσων Γιαγτζόγλου, Γιάννη ς Μάνου, Κλεαρέτη Παρλάκογλου, Αντώνη ς Τσίτση ς, Γιάννη ς Κετά νης, Σοφία Μάιου, με τη συνο δεία τη ς Βαλεντί Ελένη Διαμαντίδου, Χρυσή Διαμα ντίδου, Ζαφειρού λα Ζ αφειρ ίου, Νατάσα Κανταρτζή, Αγγελική Καρ ασίμου, Αλίκη Κελεμουρίδου, Γιάννης Κεσίδης, Γιάννη ς Κου κουσιάνοξ, Αναστασία Κου τσιλιέρη, Γιάννης Μάνου, Αναστάσης Μου ρατίδη ς, Ελισάβετ Παναγιωτίδου, Β ασίλη ς Παρλάκογλου, Κλεαρέτη Παρλάκογλου, Τάνια Π έκαλη, Χρ ιστίνα Ρακιτζή, Ειρήνη Σελίμαη, Κώστας Σιούλη ς, Στέφα νος Σιούλη ς, Αναστάσης Στοϊδη ς, Αναστασία Συμε ωνίδου, Εύα Συμεωνίδου, Αφροδίτη Ταμπακιάρη, Νίκος Τσαντεκίδη ς, Πηνελόπη Τσέλιου. νη ς Φωκά και τη ς Ελένης Σινιάρη, έπαιξαν συν Χόρ εψαν οι: Στεφανία Μάη, Άρτεμη Κάλλη, Κα θέσεις κλασικών συνθ ετών, ενώ στο δ εύτερο μέ τερίνα Δ αούτη, Αγγελική Δάιου, Χ ριστίνα Μάη, Δή ρος εμφανίστηκαν η Χορωδία Δη μοτικού Ωδ είου μητρα Νταβ ό ρ α, Κυριακή Π αρίζα, Κωνσταντίνα Θα υπό τη διεύθυνση του Δημήτρη Παρόλα, η Ο ρ νασούλη, Κωνσταντίνα Σούχρα, Ειρήνη Θανασούλη, χήστρα Δημοτικού Ωδ είου υπό τη διεύθυνση του Όλγα Μανουηλίδου. 8

Εν συντομία... Elvis Presley. Γιορτή κερασιού στοροδοχώρι. «Μονοήμερο» το φετινό φεστιβάλ CΙΟFF-Πυρσού

Εν συντομία... Elvis Presley. Γιορτή κερασιού στοροδοχώρι. «Μονοήμερο» το φετινό φεστιβάλ CΙΟFF-Πυρσού Εν συντομία... Πολιτιστικά και άλλα, του τριμήνου Περισσότερ ες μουσικές εκδηλώ σεις περιλάμβα νε το φετινό καλοκαιρινό τρίμη νο. ενώ το φολκλόρ, το θέατρο και ο κινηματογράφος μόνον «δειλές» εμ φα νίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εν συντομία... Foundation) στο Μ οναστηρ άκι. «Όνειρο Καλοκαιρινής νύχτα ς» από το 1ο Γυμνάσιο Νάουσας. φωτογραφίας στην Αθήνα. Ο «πρόσωπος» σε έκθεση

Εν συντομία... Foundation) στο Μ οναστηρ άκι. «Όνειρο Καλοκαιρινής νύχτα ς» από το 1ο Γυμνάσιο Νάουσας. φωτογραφίας στην Αθήνα. Ο «πρόσωπος» σε έκθεση Εν συντομία... Πολιτιστικά και άλλα. τριμήνου Ποικιλ ία εκδηλώσεων, πολιτιστικώ ν, αθλητικών και...άλλων, με Ναου σαίου ς «πρω ταγω νιστές» J! ναου σαίικα θέμα τα, ε ίχαμ ε και το τελευτα ίο τρίμ ηνο χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Mέ σα α πό αυ τό το µή νυ µα α πευ θύ νω σε ό λο το προσω πι κό των Ε νό πλων υ νά µε ων, άν δρες και γυ ναί κες, χαι ρε τι σµό τι µής και α να γνώ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακοί χοροί. , και χορογραφιες

Παραδοσιακοί χοροί. , και χορογραφιες Παραδοσιακοί χοροί, και χορογραφιες Γράφ ε ι ο Χρήστο ς Ζ άλ ιος Όλ οι έχουμε γίνει τα τελευ ταία χρόνια μ άρτυρες μιας απίστευ της παραγωγjjς τοπικών χορών. Βλέπουμ ε όχι μόνο περιοχές, αλλά και μεμονωμ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Η Σχολή μας. Περιεχό μενα Ενό τητας

Η Σχολή μας. Περιεχό μενα Ενό τητας Η Σχολή μας Περιεχό μενα Ενό τητας Ιστορικό σημείωμα Καθηγητικός Σύλλογος Διευθυντική Ομάδα Γραμματειακό και Εργατικό Προσωπικό Λαβαροφόρος- Σημαιοφόροι- Παραστάτες Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Έρ ε υνα ΟΙ ΑΓ Ι Ο ΓΡΑΦΗΜΕΝ Ο Ι ΝΑΟ Ι ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΟ Υ 190Υ ΑΙ ΩΝΑ. Ιερός ναός Ζωοδόχου (ΠΑ ΝΑΓΙ Ω Π ΟΥΛΑ) Π η γ ή ο. 2. Ιστορία.

Έρ ε υνα ΟΙ ΑΓ Ι Ο ΓΡΑΦΗΜΕΝ Ο Ι ΝΑΟ Ι ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΟ Υ 190Υ ΑΙ ΩΝΑ. Ιερός ναός Ζωοδόχου (ΠΑ ΝΑΓΙ Ω Π ΟΥΛΑ) Π η γ ή ο. 2. Ιστορία. ΝΙΑΟ)'Σ ΤΑ Έρ ε υνα ΟΙ ΑΓ Ι Ο ΓΡΑΦΗΜΕΝ Ο Ι ΝΑΟ Ι ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΟ Υ 190Υ ΑΙ ΩΝΑ Ιερός ναός Ζωοδόχου Πηγής (ΠΑ ΝΑΓΙ Ω Π ΟΥΛΑ) Του Παύλου Κυριακίδη Πολιτικού Μηχανικού - Θεολόγου 1. Θέση Το Καθολ ικότη ς άλλοτε

Διαβάστε περισσότερα

Το Μουσείο του Βόλου γιορτάζει τα 100χρονά του

Το Μουσείο του Βόλου γιορτάζει τα 100χρονά του Το Μουσείο του Βόλου γιορτάζει τα 100χρονά του του Βαγγέλη Ζαχαρόπουλου Τ ο αφιέρωμα του δεύτερου και τελευταίου τεύχους της Μαγνησίας για το 2009 δε θα μπορούσε παρά να είναι στο Αρχαιολογικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ. Σχολικό έτος 2003-2004

Η ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ. Σχολικό έτος 2003-2004 Η ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Σχολικό έτος 2003-2004 Υ πεύ θυ νος φο ρέ α: Μι χά λης Αγ. Πα πα δό που λος Ο μό τι μος Κα θη γη τής Α.Π.Θ. Πρό ε δρος του Παι δα γω γι κού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

νού σαμε στις γειτονιές και μ αζεύαμε ψ ιλά ξύλα, βγαίναμε να καλαντίσουμε. Π αρέες παρ έες,

νού σαμε στις γειτονιές και μ αζεύαμε ψ ιλά ξύλα, βγαίναμε να καλαντίσουμε. Π αρέες παρ έες, τη ς Ευγενίας Ζάλιου Γιορτινές μ έρ ες στη Στράντζα του 1930: Άγγελος Χριστού, θεία γέννηση Γιορτι νές μέρες και ο μπάρμπα ΜΙ7τσος Πενί δης, ξα ναζεί τα παι δικά το υ χρόνια, στη Στράντζα το υ 1930: «Το

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

www.stipsi.gr/efimerida/ ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1992 * ΦΥΛΛΟ 64* ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΥΨΗΣ

www.stipsi.gr/efimerida/ ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1992 * ΦΥΛΛΟ 64* ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΥΨΗΣ Η ΣΤΥΨΗ www.stipsi.gr/efimerida/ ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1992 * ΦΥΛΛΟ 64* ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΥΨΗΣ Το προηγούμενο φύλλο Όπως γνωρίζουν καλα οί τακτίκοί αναγνωστες της «Στυψης», ίδίαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχές. Περιεχόμενα Ενότητας

Συμμετοχές. Περιεχόμενα Ενότητας Συμμετοχές Περιεχόμενα Ενότητας Ευρωπαϊκά Προγράμματα: Α) Erasmus + KA2 What s the use of it? : Βασική Δράση 2 (KA2: Key Action 2 ). Β) Erasmus + KA1 The interaction of Electrical and Furniture industries

Διαβάστε περισσότερα

Τι κρίμα να μην πουλάει υπερτιμημένους καπουτσίνους και σινιέ συνολάκια... Μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης προς τιμή του Χρήστου Νικολόπουλου CCHIO

Τι κρίμα να μην πουλάει υπερτιμημένους καπουτσίνους και σινιέ συνολάκια... Μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης προς τιμή του Χρήστου Νικολόπουλου CCHIO καθημερινή καθηµερινή ενημέρωση ενηµέρωση 24ώρες: ώρες: 24 e-epikaira. gr e-epikaira.gr Νέα Σµύρνη Σμύρνη Νέος ΆγιοςΚόσµος Δημήτριος Ελληνικό-Αργυρούπολη Γλυφάδα Άλιμος Παλαιό Φάληρο Μοσχάτο-Ταύρος Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΩΓΕΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ «ΤΟ ΙΔΑΙΟΝ ΑΝΤΡΟΝ»

ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΩΓΕΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ «ΤΟ ΙΔΑΙΟΝ ΑΝΤΡΟΝ» ΑΝΩΓΕΙΑΝΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ Νομός Ρεθύμνου Νικηφόρου Φωκά Λαππαίων Φοίνικα Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩ Ν ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΩΓΕΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ «ΤΟ ΙΔΑΙΟΝ ΑΝΤΡΟΝ» ΕΤΟΣ 40ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 282 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος)

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) ΝΙΑ Ο }'Σ ΤΑ Ερπ ψα Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) Του Αλέξανδ ρου Γ. Οικονόμου Αρ χιτ έκ τ ονα Μ ηχανικού Η δυτική όψη ΤΟ\ ' γι ΙΟ \1 απ ό ΤΩγ δρ όμο. Δ ιακρϊνε ται ο

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

Ο Παλμός. της Aνθρωπιάς. Το τέλος των διακοπών. πρωτ. Χρι στό δου λος Μπί θας προ ϊ στά με νος Ι. Ν. Παμ με γί στων Τα ξια ρχών

Ο Παλμός. της Aνθρωπιάς. Το τέλος των διακοπών. πρωτ. Χρι στό δου λος Μπί θας προ ϊ στά με νος Ι. Ν. Παμ με γί στων Τα ξια ρχών ΜΟΣΧΑΤΟ 248 Ο Παλμός της Aνθρωπιάς H Ακαδημία Αθηνών βράβευσε την Κοινωνική Μέριμνα Μοσχάτου το 1993 για το κοινωνικό της έργο ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ETOΣ 32 ο AP. ΦYΛΛOY 392 ΚΩΔ. 03-3067 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα στους Μάρκο Βαμβακάρη - Βασίλη Τσιτσάνη. Αφιέρωμα στους Μανώλη Χιώτη - Γιώργο Ζαμπέτα. Αφιέρωμα στους Χρήστο Νικολόπουλο - Βαγγέλη Κορακάκη

Αφιέρωμα στους Μάρκο Βαμβακάρη - Βασίλη Τσιτσάνη. Αφιέρωμα στους Μανώλη Χιώτη - Γιώργο Ζαμπέτα. Αφιέρωμα στους Χρήστο Νικολόπουλο - Βαγγέλη Κορακάκη Τετάρτη 29/2 Αφιέρωμα στους Μάρκο Βαμβακάρη - Βασίλη Τσιτσάνη Δευτέρα 5/3 Αφιέρωμα στο Ντίνο Ηλιόπουλο «Ο ατσίδας» Τετάρτη 7/3 Αφιέρωμα στους Μανώλη Χιώτη - Γιώργο Ζαμπέτα Δευτέρα 12/3 Αφιέρωμα στο Θανάση

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Στράvτζα» ΣΥΝΕΧΕΙΑ

«Νέα Στράvτζα» ΣΥΝΕΧΕΙΑ Η «Νέα Στράvτζα» Γ' ΣΥΝΕΧΕΙΑ τη ς Ευγεν ίας Ζάλιου Από τη δεκαετ ία του '50 και μετά... ο μπάρμπα Μήτσος Πενίδης συνεχίζει τη διήγησή το υ : «Το δ ιάστη μα του εμφυλί ου πο λέμου που μας ε ίχαν σηκώσει

Διαβάστε περισσότερα

Β ΓYMNAΣIOY OPΓANIΣMOΣ EKΔOΣEΩΣ ΔIΔAKTIKΩN Δ IKΩN BIBΛIΩN AΘHNA

Β ΓYMNAΣIOY OPΓANIΣMOΣ EKΔOΣEΩΣ ΔIΔAKTIKΩN Δ IKΩN BIBΛIΩN AΘHNA YΠOYPΓEIO EΘNIKHΣ ΠAIΔEIAΣ KA I ΘPHΣKEYMATΩN ΠAIΔA ΓΩΓIKO INΣTITOYTO Μαρία Δημητρακοπούλου Μαγδαληνή Τζέ νου Πολύβιος Ανδρούτσος ΜΟΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Β ΓYMNAΣIOY ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Παλμός. της Aνθρωπιάς. Η Αρχιτεκτονική των Ανθρώπων. Της Μαρίας Σφυράκη

Ο Παλμός. της Aνθρωπιάς. Η Αρχιτεκτονική των Ανθρώπων. Της Μαρίας Σφυράκη ΜΟΣΧΑΤΟ 248 Ο Παλμός της Aνθρωπιάς H Ακαδημία Αθηνών βράβευσε την Κοινωνική Μέριμνα Μοσχάτου το 1993 για το κοινωνικό της έργο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ETOΣ 37 ο AP. ΦYΛΛOY 404 ΚΩΔ. 03-3067 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ. ε πί κ αι ρ α ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 4Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Εορτάστικε με λαμπρότητα η Ιερά πανύγυρη Αγίας Φωτεινής.

ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ. ε πί κ αι ρ α ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 4Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Εορτάστικε με λαμπρότητα η Ιερά πανύγυρη Αγίας Φωτεινής. καθημερινή καθηµερινή ενηµέρωση ενημέρωση 24 ώρες: e-epikaira.gr Νέα Σµύρνη Σµύρνη Σμύρνη Νέος Νέος Κόσµος Κόσµος Κόσμος άφνη άφνη Δάφνη -- Υµηττός Υµηττός Υμηττός Αγίος Αγίος ηµητρίος ηµητρίος Δημητρίος

Διαβάστε περισσότερα