Τπεδσθνηηθέο πιινγέο - Γηεξεύλεζε θαη αληηκεηώπηζε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τπεδσθνηηθέο πιινγέο - Γηεξεύλεζε θαη αληηκεηώπηζε"

Transcript

1 Τπεδσθνηηθέο πιινγέο - Γηεξεύλεζε θαη αληηκεηώπηζε Γηάλλεο Καινκελίδεο Υαξάιακπνο Μφζρνο Οκάδα Μειέηεο Ννζεκάησλ Τπεδσθφηα ΔΠΔ

2 πκπηψκαηα θαη ζεκεία: ζπλήζσο κε-εηδηθά γηα θάπνηα λφζν Αθηηλνινγηθά επξήκαηα: ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε ελδεηθηηθά CT: βνεζεηηθέο πιεξνθνξίεο απφ παξέγρπκα, κεζνζσξάθην, ππεδσθνηηθά πέηαια U/S: αλαγλσξίδεη ζεκεία ππεδσθνηηθήο θαθνήζεηαο ην ίδην θαιά κε ηελ CT. Υξήζηκν γηα αζθαιή θαη απνηειεζκαηηθή δεηγκαηνιεςία θαη παξνρέηεπζε ηνπ πγξνχ

3 Μία ππεδσθνηηθή ζπιινγή δηαγλσζηηθή παξαθέληεζε

4 Έλα ζρέδην πνξείαο Γηαγλσζηηθή παξαθέληεζε Πσο κνηάδεη ην ΠΥ; Είλαη εμίδξσκα; ΟΥΗ: αίηηα δηηδξψκαηνο Δμεηάζεηο ηνπ ΤΤ Γηάγλσζε ΝΑΗ ΟΥΗ Απεηθνληζηηθέο εμεηάζεηο, Βξνγρνζθφπεζε, Βηνςία ή Παξαθνινύζεζε

5 Πσο κνηάδεη ην πγξό ; Αρπξόρξσκν, θίηξηλν Αηκνβαθέο (11% ησλ δηηδξσκάησλ) Αηκαηεξό ε 59 αζζελείο κε αηκαηεξή ζπιινγή 47% θαθνήζεηα, 12% ηξαχκα, 11% παξαπλεπκνληθή κεηά by-pass, θαινήζεηο Τ ακηάληνπ ην 11% ησλ θαθνεζψλ Τ είλαη αηκαηεξφ Hct > 50 % ηνπ αίκαηνο = αηκνζψξαθαο Villena V et al. Chest 2004; 125:

6 Έληνλα ζνιεξό ή γαιαθηώδεο πγξό Δκπχεκα, Υπινζψξαθαο, Φεπδνρπινζψξαθαο Φπγνθέληξεζε Καζαξίδεη ;;; Ναη = εκπύεκα Φπινζώξαθαο = νμεία θαηάζηαζε Όρη = ηα άιια δύν Χεπδνρπινζώξαθαο = ρξόληα θαηάζηαζε, πάρπλζε ηνπ ππεδσθόηα Ακθηβνιίεο κέηξεζε ιηπηδίσλ Σνθνιαηόρξσκν πγξό = ακνηβάδα Μαύξν πγξό = αζπέξγηινο

7 Πσο ρεηξηδφκαζηε ην πγξφ Αέξαο ζηελ ζχξηγγα, μπινθαΐλε ή θαζπζηέξεζε ζηελ κέηξεζε (24 ψξεο αθφκε θαη ζην ςπγείν) αιινηψλνπλ ζεκαληηθά ηελ ηηκή ηνπ ph Ζ κέηξεζε ηεο γιπθφδεο δελ επεξεάδεηαη ην ςπγείν γηα κία κέξα ζε EDTA δελ επεξεάδεη ηνλ ηχπν ησλ θπηηάξσλ Γηα ADA, ΟΚ 28 κέξεο ζην ςπγείν Rahman NM et al Am J Respir Crit Care Med. 2008;178: Chandler TM et al. South Med J 1999;92:214-7 Γηα θπηηαξνινγηθή, ΟΚ 14 κέξεο ζην ςπγείν Conner BD et al Chest 2003;123: Antonagelo I et al. Respirology 2006;11: Manosca F et al. Diagn Cytopathol 2007; 35:6-11

8 Γηίδξσκα ή εμίδξσκα; Γηίδξσκα: λφζνο εμσπλεπκνληθή θαη εμσ-ππεδσθνηηθή. Ζ ππεξπαξαγσγή ηνπ πγξνχ νθείιεηαη ζε αληζνξξνπία πηέζεσλ εθαηέξσζελ ηεο ελδνζειηαθήο κεκβξάλεο ζησλ ηξηρνεηδψλ ηνπ πλεχκνλα θαη ηνπ ππεδσθφηα. Οηδεκαηηθέο θαηαζηάζεηο. Γελ αμηνινγψ ηα ππφινηπα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πγξνχ Δμίδξσκα: λφζνο ηνπ πλεχκνλα ή ηνπ ππεδσθφηα. Ζ ππεξπαξαγσγή ηνπ πγξνχ νθείιεηαη ζε απμεκέλε δηαπεξαηφηεηα ηεο ελδνζειηαθήο κεκβξάλεο ζησλ ηξηρνεηδψλ ηνπ πλεχκνλα θαη ηνπ ππεδσθφηα. Φιεγκνλή/θαθνήζεηα. Αμηνινγψ ηα ππφινηπα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πγξνχ

9 Γηηδξψκαηα Καξδηαθή Αλεπάξθεηα Παξεθηφπηζε iv θαζεηήξσλ Κίξξσζε Γιπθηλνζψξαμ Νεθξηθή Αλεπάξθεηα Τπνιεπθσκαηηλαηκία Νεθξσζηθφ ζχλδξνκν Πλεπκνληθή Δκβνιή (;) Πεξηηνλατθή θάζαξζε Οπξνζψξαθαο Μπμνίδεκα Γηαθπγή ΔΝΤ

10 Δμηδξψκαηα Νεοπλάζμαηα Μεηά από τειροσργικές επεμβάζεις Μεηαζηαηηθφ θαξθίλσκα Υεηξνπξγείν θνηιηάο Καθφεζεο κεζνζειίσκα Μεηά απφ bypass Λέκθσκα Μεηά απφ κεηακφζρεπζε πλεχκνλα Λοιμώδη νοζήμαηα Μεηά απφ ζθιεξνζεξαπεία θηξζψλ νηζνθάγνπ Βαθηεξηαθέο ινηκψμεηο Ηνγελήο πιεπξίηηδα Πλεπκνληθή εκβνιή Φπκαηηψδεο πιεπξίηηδα χλδξνκν Dressler Μπθεηηαζηθή πιεπξίηηδα Έθζεζε ζε ακίαλην Παξαζηηηθή πιεπξίηηδα αξθνείδσζε Νοζήμαηα ΓΕΣ Ακπινείδσζε Ρήμε νηζνθάγνπ Οπξαηκηθή πιεπξίηηδα Ομεία θαη ρξφληα παγθξεαηίηηδα χλδξνκν Meigs Δλδνθνηιηαθφ απφζηεκα χλδξνκν θίηξηλσλ λπρηψλ Νοζήμαηα κολλαγόνοσ Φαξκαθεπηηθή πιεπξίηηδα Ρεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα Παγηδεπκέλνο πλεχκνλαο ΔΛ Μεηααθηηληθή πιεπξίηηδα χλδξνκν Churg-Strauss Ζιεθηξηθά εγθαχκαηα Μηθηή λφζνο ζπλδεηηθνχ ηζηνχ χλδξνκν ππεξδηέγεξζεο σνζεθψλ Αλνζνβιαζηηθή ιεκθαδελνπάζεηα Υπινζψξαθαο χλδξνκν Sjogren Αηκνζψξαθαο Κνθθησκάησζε Wegener Οπξηλνζψξαθαο

11 Γηίδξσκα ή Δμίδξσκα 1. Λεύθσκα ΠΤ/νξόο > LDH ΠΤ/νξόο > LDH ΠΤ > 2/3 ηεο αλώηεξεο ΚΦ ηηκήο ηνπ νξνύ Αλ έλα από ηα παξαπάλσ ηζρύεη, ην πγξό είλαη ΔΞΙΓΡΧΜΑ

12 Γηίδξσκα ή Δμίδξσκα Σα θξηηήξηα ηνπ Light έρνπλ επαηζζεζία γηα ηελ δηαπίζησζε εμηδξώκαηνο ~ 100% αιιά ραξαθηεξίδνπλ > 20% ησλ δηηδξσκάησλ ζαλ εμίδξσκα. Αξθεηά από απηά ζε «δηνπξεκέλε θαξδηαθή αλεπάξθεηα» Σόηε αλ: ιεύθσκα νξόο-πτ > 3,1 ή ιεπθσκαηίλε νξόο-πτ > 1,2. είλαη ζπλήζσο δηίδξσκα

13 Υνιεζηεξφιε ΤΤ Vaz et al. Curr Opin Pulm Med 2001; 7: Δπαηζζεζία % γηα ηα εμηδξψκαηα Γελ ππάξρεη ζπκθσλεκέλε νξηαθή ηηκή Πξνβιεκαηηθή ε κέηξεζε Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί φηαλ δελ ππάξρεη δείγκα αίκαηνο

14 NT-proBNP Οη ηηκέο ηνπ πγξνχ ζε απφιπηε ζπζρέηηζε κε απηέο ηνπ νξνχ. Άξα εμάγσ ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ θχζε ηνπ πγξνχ ρσξίο παξαθέληεζε Απμεκέλν ζηελ θαξδηαθή αλεπάξθεηα θαη φρη ζε άιια δηηδξψκαηα, post- CABG, πλεπκνληθή εκβνιή EY θαη ΔΗΓ > 90% γηα θαξδηαθή αλεπάξθεηα Γηαγηγλψζθεη ζσζηά ηελ κεγάιε πιεηνςεθία ησλ Τ θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο πνπ κε ηα θξηηήξηα ηνπ Light ραξαθηεξίδνληαη εμίδξσκα Αθξηβέζηεξν απφ ηελ θιίζε ιεπθψκαηνο ή ιεπθσκαηίλεο Άγλσζηε ε βέιηηζηε νξηαθή ηηκή (1500 ή 4000 pg/ml) Porcel et al. Am J Med 2004; 116:417, Kolditz et al. ERJ 2006;28:144-50, Porcel JM et al. Respirology 2007; 654-9, Liao et al. Respirology 2008;13:53-57, Han CH et al. Internal Medicine 2008; 47:1669 =74, Long et al. Chest 2010

15 Ρνπηίλα ζε όια ηα εμηδξώκαηα pζ θαη γιπθφδε Απφιπηνο αξηζκφο εκπχξελσλ θπηηάξσλ θαη ηχπνο Gram ρξψζε θ/α γηα θνηλά θαη B-Koch ε 476 αζζελείο κε Τ 3,2% είραλ (+) θ/α θαη 1,3% είραλ (+) Gram ρξψζε Barnes TW et al. Chest 2005;127:916-21

16 ph < 7.2 θαη Γιπθόδε < 40 mg/dl πρλά Παξαπλεπκνληθή, θαθνήζεηα, θπκαηίσζε, ξεπκαηνεηδήο πιεπξίηηδα πάληα Αηκνζψξαθαο, Παξαγνλνκίαζε, Churg-Strauss, ξήμε νηζνθάγνπ, νπξνζψξαθαο, ΔΛ

17 Κιηληθή ζεκαζία ρακειήο γιπθφδεο θαη ph ηηο παξαπλεπκνληθέο, ph < 7.20 ζεκαηνδνηεί αλάγθε παξνρέηεπζεο κε ζσιήλα ηηο θαθνήζεηο, ρακειέο ηηκέο ζεκαηνδνηνχλ εθηεηακέλε πξνζβνιή ηνπ ππεδσθνηηθνχ ρψξνπ απφ ηνλ θαξθίλν, πςειή πηζαλφηεηα λα απνβεί ε θπηηαξνινγηθή εμέηαζε ζεηηθή θαη κεησκέλε πηζαλφηεηα λα πεηχρεη ε πιεπξφδεζε

18 κνλνθχηηαξα νπδεηεξφθηια ιεκθνθχηηαξα

19 πλνιηθά θχηηαξα 2000/ κl 1000 «κεζνζειηαθά» «ιεπθνθχηηαξα» «80% ιεκθνθχηηαξα» ζεκαίλεη 1. 80% επί ησλ ζπλνιηθψλ πηζαλή θπκαηηψδεο 2. 80% επί ησλ επί ησλ «ιεπθνθπηηάξσλ» = 40% επί ησλ ζπλνιηθψλ φρη πνιχ πηζαλή θπκαηηψδεο

20 ΣΒ θαξθίλνο Πνιιά ιεκθνθχηηαξα Πνιιά κεγάια κνλνθχηηαξα

21 Δκπύξελα Κύηηαξα ΠΜΠ νμεία θαηάζηαζε Μνλνθύηηαξα, κηθξά ιεκθνθύηηαξα ρξφληα θαηάζηαζε

22 Οπδεηεξόθηια Πλεπκνλία Πλεπκνληθή εκβνιή Τπνδηαθξαγκαηηθή θιεγκνλή Ομεία ΣΒ Κνιιαγφλσζε Λεκθν-κνλνθύηηαξα ΣΒ Καθνήζεηα Πλεπκνληθή εκβνιή Μεηά by-pass Κνιιαγφλσζε Ηνγελήο

23 Ησζηλνθηιηθή Τ 10% εσζηλφθηια 1/3 ηξαχκα (αίκα ή αέξαο) 20% ηδηνπαζήο 20% φια ηα άιια αίηηα. Πην ζπρλά θαθνήζεηα Kalomenidis Ι, Light RW Curr Opin Pulm Med 2003; 9:254-60

24 817 αζζελείο κε εμηδξσκαηηθή ΗΠ κειέηε ηξαύκα θαθνήζεηα πλεπκνλία TBC ΠΔ άιιν ηδηνπαζήο Adelman Wysenbeek Kuhn Rubins Martinez-Garcia Reechaipichitkul Matthai Kalomenidis Krenke Σύνολο ,3% 18,7% 11% 4,3% 2,5% 8,8% 23,2 %

25 ε ιεκθν-κνλνθπηηαξηθέο ςάρλσ γηα θαξθίλν - Κπηηαξνινγηθή εμέηαζε - Βηνςία ππεδσθφηα - Κπηηαξνκεηξία ξνήο γηα Β-ιέκθσκα

26 Κπηηαξνινγηθή εμέηαζε Εσαιζθηζία 62-90%...αιιά πνηθίιεη αλάινγα κε ηζηνινγηθφ ηχπν θαη έθηαζε ηεο πξνζβνιήο

27 ε ιεκθν-κνλνθπηηαξηθέο ςάρλσ θαη γηα ΣΒ 1. Αλαδήηεζε ηνπ κπθνβαθηεξηδίνπ 2. ADA 3. IFN-γ 4. Βηνςία ππεδσθόηα

28 ΠΥ για Β-Koch: Τν άμεζο (+) ζε 0-1% άιιά κέρξη 20% ζε HIV(+) Η κ/α (+) ζε 10-50%.

29 ADA H ΑΠΑ παξακέλεη πςειή ( 99%) ζε θάζε Όξην U/L. ΔΥ: % θαη ΔΙΓ: 81-98% Υςειή επαηζζεζία θαη ζε HIV(+) ΔΙΓ > 95% αλ εμεηαζηνύλ νη ιεκθνθπηηαξηθέο ΥΣ Ψεσδώς (+) κσρίως ζε: Παξαπλεπκνληθέο/εκπύεκα, αηκαηνινγηθέο θαθνήζεηεο Η ΘΠΑ δηαθέξεη ζεκαληηθά αλάινγα κε ηελ ζπρλόηεηα ηεο ΤΒ ζηνλ πιεζπζκό

30 Ση θάλσ κε ηελ ADA < 40 = απίζαλε TB. Βηνςία αλ ππάξρεη έληνλε θιηληθή ππνςία = πηζαλή ΣΒ. Βηνςία κφλν αλ θιηληθά ππνπηεχνκαη άιιε λφζν > 70 = εμαηξεηηθά πηζαλή ΣΒ. Γίλσ πάληα αγσγή εθηφο αλ είλαη πξνθαλήο άιιε δηάγλσζε > 250 = ζθέςνπ εκπχεκα θαη αηκαηνινγηθή θαθνήζεηα

31 Υπιόο ή Φεπδνρπιόο ; Μεηξψ Σξηγιπθεξίδηα < 50 mg/dl = Φεπδνρπινζψξαθαο (ρνιεζηεξφιε > 200 mg/dl θαη ρνιεζηεξφιε πγξφ:νξφο > 1) > 110 mg/dl = Υπινζψξαθο (ρνιεζηεξφιε πγξφ:νξφο < 1) mg/dl κεηξψ Υπινκηθξά

32

33 Κη φκσο αθφκε δελ έρσ δηάγλσζε

34 Μήπσο επζχλεηαη θάπνην θάξκαθν; Dasadinib Ακηνδαξφλε Νηηξνθνπξαληντλε Φαηλπληνΐλε Μεζνηξεμάηε

35 Δπηινγέο ζε αδηάγλσζηε Τ 1. Διηθνεηδήο ΑΣ ζψξαθα (ΠΔ, παξέγρπκα, κεζνζσξάθην) 2. ΑΣ άλσ θνηιίαο (ππνδηαθξαγκαηηθή λφζνο;) 3. Βηνςία ππεδσθφηα 4. Βξνγρνζθφπεζε 5. Παξαθνινχζεζε (δελ έρεη παξεγρπκαηηθή πξνζβνιή, δελ αλαπαξάγεηαη, αζπκπησκαηηθφο)

36 Ση βηνςία ; Κιεηζηή κε βειφλε Θσξαθνζθφπεζε Βηνςία ππφ ΑΣ ζψξαθα κε ζθηαζηηθφ Αλνηθηή

37 πδήηεζε πεξηζηαηηθψλ

38 Άλδξαο 62 εηψλ θαπληζηήο Θσξαθαιγία/βάξνο θαη δχζπλνηα ζηελ πξνζπάζεηα γηα 1-1,5 κήλα Υξφληνο βήραο θαπληζηή Έρεη ππέξηαζε θαη παίξλεη αγα Γελ έρεη ππξεηφ νχηε ηαρχπλνηα ή αηκνδπλακηθέο δηαηαξαρέο Αθξφαζε: ΑΦ θαη ΖΑΦ δεμηά νπηζζίσο

39 Τγξφ αηκνβαθέο ph: 7,42 Γιπθφδε: 82 mg/dl Λεχθσκα: 3,8 g/dl LDH: 680 IU/L Λεχθσκα ιφγνο: 0, 6 LDH ιφγνο: 1,2 Δξπζξά: /κL Δκπχξελα Κχηηαξα: 1300/κL Μνλνθχηηαξα 45%, Λεκθνθχηηαξα 24%, Οπδεηεξφθηια 21%

40 Πνηα είλαη ε πηζαλφηεξε δηάγλσζε; 1. Καξθίλνο 2. ΣΒ 3. Παξαπλεπκνληθή 4. Φαξκαθεπηηθή

41 Πνηα είλαη ε πηζαλφηεξε δηάγλσζε; 1. Καξθίλνο 2. ΣΒ 3. Παξαπλεπκνληθή 4. Φαξκαθεπηηθή

42 Η θπηηαξνινγηθή είλαη αξλεηηθή. Ση θάλεηο; 1. Πεξηκέλσ ηελ ηηκή ηεο ADA ζε δείγκα πνπ έρσ θξαηήζεη απφ ηελ πξψηε παξαθέληεζε 2. Κάλσ λέα παξαθέληεζε, 20 ml θαη ζηέιλσ λέα θπηηαξνινγηθή, ακπιάζε, ANA θαη ρνιεζηεξφιε 3. ηέιλσ 1-2 λέα δείγκαηα πνζφηεηαο 50 ml γηα θπηηαξνινγηθή 4. ηέιλσ 1-2 λέα δείγκαηα πνζφηεηαο 50 ml γηα θπηηαξνινγηθή θαη ελ αλακνλή ηεο ADA, δεηψ CT ζψξαθα

43 Η θπηηαξνινγηθή είλαη αξλεηηθή. Ση θάλεηο; 1. Πεξηκέλσ ηελ ηηκή ηεο ADA ζε δείγκα πνπ έρσ θξαηήζεη απφ ηελ πξψηε παξαθέληεζε 2. Κάλσ λέα παξαθέληεζε, 20 ml θαη ζηέιλσ λέα θπηηαξνινγηθή, ακπιάζε, ANA θαη ρνιεζηεξφιε 3. ηέιλσ 1-2 λέα δείγκαηα πνζφηεηαο 50 ml γηα θπηηαξνινγηθή 4. ηέιλσ 1-2 λέα δείγκαηα πνζφηεηαο 50 ml γηα θπηηαξνινγηθή θαη ελ αλακνλή ηεο ADA, δεηψ CT ζψξαθα

44 Ακπιάζε ΤΤ 91/1041 (8.7%) αζζελψλ είραλ πςειή ΑΜ Οη πςειφηεξεο ηηκέο ζηελ παγθξεαηίηηδα ΑΜ ΤΤ>1000 θαθνήζεηα ή παγθξεαηίηηδα ΑΜ ΤΤ > νξνχ ζπλήζσο ζε θαθνήζεηα θαη παγθξεαηίηηδα αιιά κπνξεί λα βξεζεί ζε θάζε αζζελή κε πςειά επίπεδα ζην ΤΤ θέςνπ ξήμε νηζνθάγνπ θαθνήζεηα TBC παγθξεαηίηηδα πλεπκνλία θίξξσζε ΚΑ άιια Joseph et al. Chest 1992;102:1455 Villena et al. Chest 2002;121:470

45 ΑΝΑ ζην ππεδσθνηηθφ πγξφ Αληαλαθινχλ ηνλ νξφ, άξα δελ δείρλνπλ ηνπηθή παζνινγία. ΑΝΑ>1/160, ςεπδψο ζεηηθά θπξίσο ζε θαξθίλν (κέρξη θαη 1:5120), αιιά θαη ινηκώμεηο, ΚΑ, πεξηθαξδίηηδα, ζθιεξόδεξκα, «ηδηνπαζείο». Φεπδψο αξλεηηθά. Σα ίδηα γηα ηα anti-dna. Λφγνο νξφο/πτ πνηθίιεη ηφζν ζε ΔΛ φζν θαη ζε άιιεο λφζνπο. ε αζζελείο κε γλσζηό ΣΕΛ θαη Τ, απνπζία ΑΝΑ ή anti-dna ζην πγξφ εληζρχεη ηελ ππνςία φηη ε Τ δελ νθείιεηαη ζηελ λφζν θαζ απηή ΑΝΑ ΤΤ>1:160 ΑΝΑ ΤΤ/νξνχ>1 ΔΛ (Ν=35) 83% ΔΛ (Ν=20) 25% Άιια (Ν=444) 6,7% Άιια (Ν=193) 3,6% Khare et al. Chest 1994; 106: Wang et al. Eur Respir J 2000;15: Porcel JM et al. Lupus 2007;16:25-27

46 CT

47 Η αμνληθή ηνκνγξαθία. ADA: 32 IU/L, 3 θπηηαξνινγηθέο αξλεηηθέο. Ση θάλεηο; 1. Βηνςία κε Abrams 2. Θσξαθνζθνπηθή βηνςία 3. Βξνγρνζθφπεζε 4. Εεηψ άιιεο 3 θπηηαξνινγηθέο ζε λέα δείγκαηα πξνζδηνξίδσ tumor markers ζην πγξφ

48 Η αμνληθή ηνκνγξαθία. ADA: 32 IU/L, 3 θπηηαξνινγηθέο αξλεηηθέο. Ση θάλεηο; 1. Βηνςία κε Abrams 2. Θσξαθνζθνπηθή βηνςία 3. Βξνγρνζθφπεζε 4. Εεηψ άιιεο 3 θπηηαξνινγηθέο ζε λέα δείγκαηα πξνζδηνξίδσ tumor markers ζην πγξφ

49 Πφζα δείγκαηα; Έλα δείγκα επαηζζεζία 60% Σξία δείγκαηα επαηζζεζία 80% Light RW, Ball WC. JAMA 1973;225: % επαηζζεζία ην 1ν δείγκα 27% ην 2ν δείγκα 5% ην 3ν δείγκα 50% επαηζζεζία ην 1ν δείγκα +7 % ην 2ν δείγκα +1,2 % ην 3ν δείγκα Garcia LW et al Mod Pathol1994;7:665-8 Porcel JM et al. Respirology 2010; 1-9

50 Βξνγρνζθόπεζε 1. Παξεγρπκαηηθή βιάβε 2. Αηκφπηπζε 3. Μαδηθή Τ 4. Μεηαηφπηζε ηνπ κεζνζσξαθίνπ πξνο ηελ ζπιινγή

51 Βηνςία κε βειόλε γηα θπκαηίσζε κέζε ΔΤ 69 % (εχξνο 28% - 88%) φηαλ αλαδεηψ θνθθίσκα + κπθνβαθηεξίδην γηα θαθνήζεηα ΔΤ 39-75%, αιιά κφλν 7-43% ησλ ΥΣ κε αξλεηηθή θπηηαξνινγηθή ζα έρεη ζεηηθή βηνςία

52 Θσξαθνζθόπεζε Γηαγηγλψζθεη 75-90% ησλ «αδηάγλσζησλ» Τ ΔΤ % γηα θαθνήζεηα θαη % θπκαηίσζε κέρξη θαη 25% κε δηαγλσζηηθή

53 Καηεπζπλόκελε βηνςία ππεδσθόηα Αλαδξνκηθή, 4 έηε 80 κε CT, 5 κε US Γηα θαθνήζεηα: επαηζζεζία 76% - εηδηθφηεηα 100% 21% αλεπαξθέο δείγκα 4,7% πλεπκνζψξαθαο Benamore RE et al. Clin Radiol 2006; 61:

54 Βηνςία ππεδσθόηα ππό CT vs Abrams Maskell et al. Lancet 2003; 361: Πξννπηηθή, ηπραηνπνηεκέλε 50 αζζελείο κε πηζαλά λενπιαζκαηηθή πιεπξηηηθή ζπιινγή κε αξλεηηθή θπηηαξνινγηθή: 33 (66% ) είραλ ηειηθά λενπιαζία. 20 (61%) κεζνζειίσκα Δπαηζζεζία φηαλ ε βηνςία ιακβάλεηαη. ππφ ΑΣ: 87 % κε βειφλε: 47 % p=0.02

55

56 Θσξαθνζθόπεζε vs θαηεπζπλόκελε βηνςία Πξννπηηθή - ηπραηνπνηεκέλε, 124 αζζελείο κε εμηδξσκαηηθή Τ θαη (-) θπηηαξνινγηθή εμέηαζε 33 κεζνεζειίσκα, 47 κεηαζηαηηθφ, 42 θαινήζεηο, 2 αδηάγλσζηνη Θσξαθνζθφπεζε ΔΤ 94% Καηεπζπλφκελε ππφ CT ΔΤ 87,5% Metintas M et al. Chest 2010;137:

57 Δπηινγή κεζόδνπ βηνςίαο Τπνςία ΣΒ Θσξαθνζθόπεζε, αλεθηή επηινγή ε ηπθιή κε βειφλε Τπνςία θαθνήζεηαο Λίγν πγξφ, αλψκαιε πάρπλζε ππεδσθφηα, βαξηά θιηληθή θαηάζηαζε πνιχ πγξφ, απνπζία ζπκθχζεσλ, θαιή θαηάζηαζε αζζελή Καηεπζπλόκελε ππό CT ή US ζσξαθνζθόπεζε

58 H βηνςία έδεημε αδελνθαξθίλσκα πλεύκνλα 1. Αξρίδσ ρεκεηνζεξαπεία θαη εθηειψ εθθελσηηθέο παξαθεληήζεηο φηαλ ν αζζελήο έρεη δχζπλνηα 2. Βάδσ ζσξαθηθφ ζσιήλα θαη επηρεηξψ πιεπξφδεζε θαη ζηαδηνπνίεζε 3. ηαδηνπνηψ θαη πξνρσξψ ζε ζσξαθνζθνπηθή πιεπξφδεζε 4. Σνπνζεηψ κφληκν ελδνυπεδσθνηηθφ θαζεηήξα

59 H βηνςία έδεημε αδελνθαξθίλσκα πλεύκνλα 1. Αξρίδσ ρεκεηνζεξαπεία θαη εθηειψ εθθελσηηθέο παξαθεληήζεηο φηαλ ν αζζελήο έρεη δχζπλνηα 2. Βάδσ ζσξαθηθφ ζσιήλα θαη επηρεηξψ πιεπξφδεζε θαη ζηαδηνπνίεζε 3. ηαδηνπνηψ θαη πξνρσξψ ζε ζσξαθνζθνπηθή πιεπξφδεζε 4. Σνπνζεηψ κφληκν ελδνυπεδσθνηηθφ θαζεηήξα

60 Αληηκεηώπηζε

61 Θεξαπεπηηθνί ρεηξηζκνί Αληηκεηψπηζε ηνπ λενπιάζκαηνο θαζαπηνχ κε ΥΜΘ (ρεκεηνεπαίζζεηα): SCLC, καζηφο, ιέκθσκα Απειεπζέξσζε ηεο ιεκθηθήο παξνρέηεπζεο κε ΑΘ (αθηηλνβνιία ζε ιέκθσκα) Αλαθνχθηζε απφ ηελ δχζπλνηα πνπ πξνθαιεί ε ζπιινγή. Δπηηπγράλεηαη κε: παξνρέηεπζε ή/θαη απνηξνπή ζπζζψξεπζεο ηνπ πιεπξηηηθνχ πγξνχ - Δθθελσηηθέο παξαθεληήζεηο (φηαλ ην πξνζδφθηκν είλαη <1 κήλα) - Πιεπξφδεζε - Πιεπξεθηνκή - Μφληκνη ππεδσθνηηθνί θαζεηήξεο

62 Σα «4 ΝΑΙ» πνπ πεξηκέλσ πξηλ πξνβώ ζε πιεπξόδεζε 1. Ο αζζελήο δπζπλνεί; 2. Βειηηψλεηαη ε δχζπλνηα κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ πγξνχ; 3. Έρεη πξνζδφθηκν δσήο ηέηνην πνπ λα δηθαηνινγεί ηελ πιεπξφδεζε; 4. Μεηά ηελ παξνρέηεπζε ηνπ πγξνχ εθπηχζζεηαη ν πλεχκνλαο;

63 Με ηη ηξόπν θάλσ πιεπξόδεζε; Σαιθ ίζσο ιίγν πην απνηειεζκαηηθφο απφ άιινπο παξάγνληεο (κπιεηνκπθίλε, παξάγσγα ηεηξαθπθιίλεο, ηνδνπνβηδφλε, ληηξηθφο άξγπξνο) Σν ίδην απνηειεζκαηηθφ φηαλ δίδεηαη ζαλ πνχδξα ζην ηέινο δηαγλσζηηθήο ζσξαθνζθφπεζεο ή ζαλ δηάιπκα κέζα απφ ζσξαθηθφ ζσιήλα

64 Γηαδηθαζία πιεπξόδεζεο Σνπνζέηεζε ζσιήλα (πξνηηκάηαη Fr) κέρξη ηελ πιήξε παξνρέηεπζε. Α/α πνπ δείρλεη έθπηπμε ηνπ πλεχκνλα Ήπηα θαηαζηνιή, αλαιγεζία (Ληδνθαΐλε 3mg/Kg, max 250 mg) Σαιθ (4-5 g) ηαιθ ή Μπιεηνκπθίλε (60 U) Ξέπιπκα κε 50 ml N/S Κιείζηκν ηνπ ζσιήλα γηα 1-2 ψξεο σιήλαο ζε παξνρέηεπζε, αξλεηηθή πίεζε Απνκάθξπλζε ηνπ ζσιήλα φηαλ παξνρεηεχνληαη < ml /24 ψξεο ή ζε ψξεο Αλ απνηχρεη κπνξεί λα επαλαιεθζεί

65 Indwelling pleural catheters (10.5 F) % άκεζε αλαθνύθηζε θαη > 90% παξακέλνπλ ρσξίο ζπκπηώκαηα ζηηο 30 κέξεο Tremblay A, Michaud G. Chest 2006;129:362-8, Pollak JS et al. J Vasc Interv Radiol 2001;12:201-8, Pien GW et al. Chest 2001;119:164 Δθαξκνγή θαη ζε εμσηεξηθό αζζελή 21-70% απηόκαηε πιεπξόδεζε ηνλ πξώην κήλα Warren WH et al. Ann THorac Surg 2008;85: , Tremblay A et al. Eur Respir J 2007; 30:759-62, Puntam JB et al. Ann Thor Surg 2000;69: Σξέρνπζεο ελδείμεηο: παγηδεπκέλνο πλεύκνλαο θαη απνηπρία πιεπξόδεζεο

66

67

68 ςμπηωμαηική Κακοήθηρ Υ Μόνιμορ καθεηήπαρ Πλεςποπεπιηοναϊκή επικοινωνία ΧΜΘ; ΟΧΙ ΟΧΙ Χαμηλό πποζδόκιμο ΟΧΙ Θωπακικόρ ζωλήναρ ΝΑΙ Έκπςξη ηος πνεύμονα; ΝΑΙ παπακενηήζειρ ΠΛΔΥΡΟΓΔΗ Αποηςσία Υποηποπή

69 Άλδξαο 40 εηψλ θαπληζηήορξήζηεο λαξθσηηθψλ ελδνθιεβίσο Πιεπξηηηθνχ ηχπνπ άιγνο-βήραο κε ππψδε πηχεια- δχζπλνηα απφ εβδνκάδαο Γελ ζεξκνκεηξήζεθε, ααλθέξεη αλεμήγεηεο εθηδξψζεηο Σαρχπλνηα 26/ιεπηφ Θεξκνθξαζία 38 C Αθξφαζε: ΑΦ θαη ΖΑΦ αξηζηεξά Απνηπρεκέλε πξνζπάζεηα θιηληθ θαζνδεγνχκελεο παξαθέληεζεο

70 Πνηα είλαη ε πηζαλφηεξε δηάγλσζε; 1. Παξαπλεπκνληθή 2. ΣΒ 3. Πλεπκνληθή εκβνιή 4. Φαξκαθεπηηθή

71 Πνηα είλαη ε πηζαλφηεξε δηάγλσζε; 1. Παξαπλεπκνληθή 2. ΣΒ 3. Πλεπκνληθή εκβνιή 4. Φαξκαθεπηηθή

72 Πνηα ε θαηαιιειόηεξε αγσγή? 1. Κιαξηζξνκπθίλε 2. Ακνμπθηιιίλε-Κιαβνπιαληθφ + Κιαξηζξνκπθίλε 3. ηπξνθινμαζίλε + Ακηθαζίλε 4. Κεθηξηαμφλε

73 Ο αζζελήο ηίζεηαη ζε αγσγή γηα εμσλνζνθνκεηαθή πλεπκνλία. 1. Κιαξηζξνκπθίλε 2. Ακνμπθηιιίλε-Κιαβνπιαληθφ + Κιαξηζξνκπθίλε 3. ηπξνθινμαζίλε + Ακηθαζίλε 4. Κεθηξηαμφλε

74 Λόγσ ηεο απνηπρεκέλεο παξαθέληεζεο ν αζζελήο ππνβάιιεηαη ζε CT ζώξαθνο

75 Ση θάλσ; 1. Δηζάγσ ηνλ αζζελή, παξαθνινπζψ θαη αιιάδσ αληηβίσζε αλ δελ βειηησζεί ζε 3 κέξεο 2. Δηζάγσ ηνλ αζζελή, θαη δηελεξγψ θαζνδεγνχκελε κε US παξαθέληεζε ζψξαθα 3. Δηζάγσ ηνλ αζζελή, Zεηψ ξαληεβνχ γηα θαζνδεγνχκελε ππφ CT παξαθέληεζε ζψξαθα 4. ηέιλσ ηνλ αζζελή ζπίηη κε νδεγίεο λα επαλέιζεη αλ δελ βειηησζεί ζε 3 κέξεο

76 Ση θάλσ; 1. Δηζάγσ ηνλ αζζελή, παξαθνινπζψ θαη αιιάδσ αληηβίσζε αλ δελ βειηησζεί ζε 3 κέξεο 2. Δηζάγσ ηνλ αζζελή, θαη δηελεξγψ θαζνδεγνχκελε κε US παξαθέληεζε ζψξαθα 3. Δηζάγσ ηνλ αζζελή, Zεηψ ξαληεβνχ γηα θαζνδεγνχκελε ππφ CT παξαθέληεζε ζψξαθα 4. ηέιλσ ηνλ αζζελή ζπίηη κε νδεγίεο λα επαλέιζεη αλ δελ βειηησζεί ζε 3 κέξεο

77 ΠΑΡΑΠΝΔΤΜΟΝΗΚΖ ΟΡΗΜΟΗ ΤΠΔΕΧΚΟΣΗΚΖ ΤΛΛΟΓΖ (ΠΤ): Μία Τ πνπ ζπλνδεχεη πλεπκνλία ή απφζηεκα 90% ιχεηαη κε αληηβίσζε κφλν ΔΠΗΠΛΔΓΜΔΝΖ ΠΤ: Μία ΠΤ πνπ απαηηεί παξνρέηεπζε κε ζσξαθηθφ ζσιήλα ΔΜΠΤΖΜΑ: παξνπζία πχνπ ζηελ ππεδσθνηηθή θνηιφηεηα

78 εκαζία παξαπλεπκνληθήο ζπιινγήο 40-57% ησλ αζζελψλ κε πλεπκνλία αλαπηχζζνπλ ππεδσθνηηθή ζπιινγή Ζ ζλεηφηεηα ηεο πλεπκνλίαο απμάλεη 3,7 θνξέο Hasley PB et al. Arch Intern Med 1996; 156:2206 Σν αξρηθφ εμηδξσκαηηθφ ζηάδην δηαδέρεηαη ην ηλνππψδεο ζηάδην κπνξεί θαη εληφο σξψλ «Ο ήιηνο δελ πξέπεη λα δχζεη πάλσ απφ κηα παξαπλεπκνληθή ζπιινγή» Γηαθξαγκάηηα θαη εγθπζηψζεηο εκπνδίδνπλ ηελ παξνρέηεπζε 20% ρεηξνπξγηθή παξέκβαζε θαη 15% ζλεηφηεηα ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην

79 3 κέξεο Μπνξεί λα εμειίζζεηαη ξαγδαία

80 Ρόινο ππεξερνγξαθίαο ζώξαθα ζηε δηεξεύλεζε ππεδσθνηηθήο ζπιινγήο Αλαγλψξηζε ππεδσθνηηθήο ζπιινγήο αθφκα θαη ζε ειάρηζηεο πνζφηεηεο (~5ml) Αλαγλψξηζε θχζεο ζπιινγήο θαη αθξηβήο ππνινγηζκφο πνζφηεηαο Πην επαίζζεηε απφ CT γηα εγθπζηψζεηο-δηαθξαγκάηηα 97% επηηπρία ζσξαθνθέληεζεο 88% επηηπρία ζε πξνεγνχκελε απνηπρεκέλε θιηληθάθαζνδεγνχκελε ζσξαθνθέληεζε Αχμεζε επαηζζεζίαο θπζηθήο εμέηαζεο 26% Μείσζε θαηά 6 θνξέο ηεο πξφθιεζεο ηαηξνγελνχο πλεπκνζψξαθα (<3%) Απηή ε κείσζε ΓΔΝ ηζρχεη αλ απιά ζεκεησζεί ην ζεκείν θαη ε παξαθέληεζε γίλεη ζε δεχηεξν ρξφλν

81 Σελ

82 Τγξφ θίηξηλν, ζνιφ ph: 7,29 Γιπθφδε: 70 mg/dl Λεχθσκα: 4,1 g/dl LDH: 600 IU/L Λεχθσκα ιφγνο: 0, 55 LDH ιφγνο: 0,8 Δκπχξελα Κχηηαξα: 5000/κL Οπδεηεξφθηια 90% Αξλεηηθή Gram ρξψζε

83 Ση θάλσ κεηά; 1. Παξαθνινχζεζε θιηληθή-αθηηλνινγηθή 2. Αιιαγή ζηελ αληηβηνηηθή αγσγή 3. Σνπνζέηεζε ζσξαθηθνχ ζσιήλα 4. Παξαθέληεζε ηεο ζπιινγήο θάζε 2 κέξεο

84 Ση θάλσ κεηά; 1. Παξαθνινχζεζε θιηληθή-αθηηλνινγηθή 2. Αιιαγή ζηελ αληηβηνηηθή αγσγή 3. Σνπνζέηεζε ζσξαθηθνχ ζσιήλα 4. Παξαθέληεζε ηεο ζπιινγήο θάζε 2 κέξεο

85 Κιηληθή πνξεία Ο αζζελήο παξακέλεη εκπχξεηνο 2 κέξεο κεηά, κε εκκνλή ηνπ πφλνπ θαη ηεο δχζπλνηαο θαη κε αχμεζε ησλ WBC θαη ηεο CRP ε λέα α/α ζψξαθα δηαπηζηψλεηαη κηθξή αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο ζπιινγήο Νένο έιεγρνο κε US κε ζθνπφ ηελ παξαθέληεζε

86

87 Τπεξερνγξαθηθή επηδείλσζε θαη παξακνλή ζεκείσλ κε ειεγρόκελεο ζήςεο - Νέα παξαθέληεζε Τγξφ θίηξηλν, ζνιφ ph: 7,14 Γιπθφδε: 40 mg/dl Λεχθσκα: 3,8 g/dl LDH: 1200 IU/L Δκπχξελα Κχηηαξα: 15000/κL Οπδεηεξφθηια 98% Αξλεηηθή Gram ρξψζε

88 Ση θάλσ; 1. Τπνκνλή: Δκκνλή ζηελ ίδηα αγσγή Αιιαγή ζηελ αληηβηνηηθή αγσγή θαη ηνπνζέηεζε ζσξαθηθνχ ζσιήλα 3. Σνπνζέηεζε ζσξαθηθνχ ζσιήλα 4. Γηαδνρηθέο θαζεκεξηλέο εθθελσηηθέο παξαθεληήζεηο κέρξη ηελ ππνρψξεζε ηνπ ππξεηνχ

89 Ση θάλσ; 1. Τπνκνλή: Δκκνλή ζηελ ίδηα αγσγή Αιιαγή ζηελ αληηβηνηηθή αγσγή θαη ηνπνζέηεζε ζσξαθηθνχ ζσιήλα 3. Σνπνζέηεζε ζσξαθηθνχ ζσιήλα 4. Γηαδνρηθέο θαζεκεξηλέο εθθελσηηθέο παξαθεληήζεηο κέρξη ηελ ππνρψξεζε ηνπ ππξεηνχ

90 Μηθξνβηνινγία επηπιεγκέλεο/εκππήκαηνο : MIST Maskell NA et al. AJRCCM 2006; 174:817-23

91 Δκπχεκα Πφηε ζα βάισ ζσιήλα? Παξνπζία κηθξνβίσλ (Gram ρξψζε ή θ/α ηνπ πγξνχ) Δγθπζησκέλε Τ (;) ph <7.20 (;) Μεγάιε ζπιινγή πνπ πξνθαιεί δχζπλνηα θαη πφλν (;)

92 Ση εχξνπο ζσιήλα ζα βάισ? Θεσξείηαη όηη νη ιεπηνί ζσιήλεο θξάδνπλ θαη πξνηηκάηαη ζσξαθηθόο ζσιήλαο F Καζεηήξεο F κπνξεί λα παξνρεηεύζνπλ απνηειεζκαηηθά ην % ησλ ζπιινγώλ, αθόκε θαη εκππήκαηα (αλαδξνκηθέο κειέηεο παξαηήξεζεο). Γελ δηαθέξνπλ σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ζε ζρέζε κε ηνπο επξείο ζσιήλεο θαη είλαη ιηγόηεξν επώδπλνη BTS 2010 πξνηείλεη κηθξό κέγεζνο ζσιήλα Μεγαιύηεξε ζεκαζία ε ζσζηή ζέζε παξά ην εύξνο ηνπ ζσιήλα Σνπνζέηεζε ππό US. Η CT πιενλεθηεί κόλν ζηελ παξνρέηεπζε εγθπζηώζεσλ πνπ εληνπίδνληαη πίζσ από νζηά θαη ζηελ επηβεβαίσζε ηεο ζέζεο ηνπ ζσιήλα πρλά ρξεηάδνληαη πεξηζζόηεξνη ηνπ ελόο θαζεηήξεο Αλ ε παξνρέηεπζε δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή κε ηνλ θαζεηήξα ζα πξέπεη θαλείο λα θηλεζεί γξήγνξα πξνο ζσιήλα κεγαιύηεξνπ εύξνπο

93 Θα ρνξεγήζσ ηλσδνιπηηθά? Ζ κεγαιχηεξε ηπραηνπνηεκέλε κειέηε MIST1 (SK) δελ έδεημε δηαθνξά ζε ζλεηφηεηα-αλάγθε γηα ρεηξνπξγείν MIST2: κπνξεί λα βνεζάεη tpa + DNAαζε BTS 2010: δελ ελδείθλπηαη ζαλ πξαθηηθή ξνπηίλαο Πηζαλή επηινγή ζε αζζελείο πνπ δελ βειηηψλνληαη κε ηνλ ζσιήλα θαη δελ κπνξνχλ λα ρεηξνπξγεζνχλ

94 Ο αζζελήο ηέζεθε ζε κνμηθινμαζίλε θαη κεηξνληδαδφιε Τπφ US θαζνδήγεζε ηνπνζεηήζεθε θαζεηήξαο 12 Fr θαη παξνρέηεπζε 550 ml πγξφ ηηο 2 πξψηεο κέξεο κε απνηέιεζκα ηελ χθεζε ηνπ ππξεηνχ Σξεηο κέξεο κεηά, ελψ ν αζζελήο είλαη απχξεηνο κε κεγάιε χθεζε ησλ δεηθηψλ θιεγκνλήο, παξακέλεη ππνιεηκκαηηθή εγθπζησκέλε ππεδσθνηηθή ζπιινγή Ση θάλσ;

95 1. Φσλάδσ ηνλ ζσξαθνρεηξνπξγφ θαη πξνγξακκαηίδσ ρεηξνπξγείν 2. Σνπνζεηψ θαη άιινλ ζσιήλα ππφ αθηηλνινγηθή θαζνδήγεζε 3. Κάλσ ππνκνλή, ζπλερίδσ σο έρεη

96 1. Φσλάδσ ηνλ ζσξαθνρεηξνπξγφ θαη πξνγξακκαηίδσ ρεηξνπξγείν 2. Σνπνζεηψ θαη άιινλ ζσιήλα ππφ αθηηλνινγηθή θαζνδήγεζε 3. Κάλσ ππνκνλή, ζπλερίδσ σο έρεη

97 Πόηε ζα ζθεθηώ ρεηξνπξγηθή αληηκεηώπηζε? Όηαλ φια ηα παξαθάησ ηζρχνπλ: 1. ν αζζελήο παξακέλεη ζεπηηθφο 2. ηθαλή πνζφηεηα πγξνχ 3. ην πγξφ δελ κπνξεί λα παξνρεηεπηεί κε ζσιήλα 4. ν ζσιήλαο βξίζθεηαη ζηελ ζσζηή ζέζε θαη είλαη βαηφο 5. ν αζζελήο ιακβάλεη ζσζηή αληηβίσζε 6. δελ ππάξρνπλ άιιεο εζηίεο ινίκσμεο Κάλε CT πξηλ ην ρεηξνπξγείν Πνιιέο θνξέο ζα θαηαιάβεηο όηη απιώο ρξεηάδεηαη θαη 2 νο ζσιήλαο

98 Γηαηί ρεηξνπξγνχκε; Γηα λα αληηκεησπίζνπκε ηελ ζήςε Γελ ρεηξνπξγνχκε «γηα λα πξνιάβνπκε ηλνζψξαθα» ηνρεχεη ηελ ιχζε ησλ ζπκθχζεσλ θαη ηελ παξνρέηεπζε ησλ εγθπζηψζεσλ θαζψο θαη ηελ βέιηηζηε ηνπνζέηεζε ζσιήλα παξνρέηεπζεο

99 Πόηε αθαηξώ ην ζσξαθηθό ζσιήλα? 1. Αληηθεηκεληθή επηβεβαίσζε ππνρψξεζεο ζήςεο 2. Αθηηλνινγηθή βειηίσζε 3. Ζκεξήζηα παξνρέηεπζε < 50 ml 4. Παξαθνινχζεζε γηα ηνπιάρηζηνλ 24 ψξεο κεηά ηελ αθαίξεζε 5. Τπνιεηπφκελε αθηηλνινγηθή βιάβε ζην 13% 6. πλήζσο ρσξίο ιεηηνπξγηθή ζεκαζία 7. Παξαθνινχζεζε ζε εμσηεξηθή βάζε κε δείθηεο θιεγκνλήο θαη απεηθφληζε ζε 1 κήλα

100

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ 13 o Ξεπιεσόμενα 13.1 ΑΗΘΟΤΑ ΚΔΣΑΛΑΗΘΖΣΗΘΖ ΑΛΑΛΖΦΖ (AΚA)... 372 13.1.1 ΞΝΓΝΣΖ ΑΠΘΔΛΝΠ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 373 13.1.2 ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΡΥΛ ΑΠΘΔΛΥΛ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 374 13.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ

ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ Οπξηθή αξζξίηηδα ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ Ζ νπξηθή αξζξίηηδα θαη ε ςεπδνπξηθή αξζξίηηδα είλαη νη 2 ζπρλφηεξεο θξπζηαιινγελείο αξζξνπάζεηεο. Υαξαθηεξίδνληαη απφ ππνηξνπηάδνληα

Διαβάστε περισσότερα

2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28

2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28 ΑΡΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ & ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΕΠΕΙΓΟΝΣΩΝ 2 ο Πεξηερόκελα 2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28 2.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ

ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ 13o ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ 2ε ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΙΑ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ Α.Ι. Μαηδεξίδεο, MD, cphd Δηδηθόο Καξδηνιόγνο ύγρξνλε Θεξαπεπηηθή Αληηκεηώπηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

HPV REVIEW. Γειεγεώξνγινπ Δ., Ταβεξλαξάθεο Γ., Φξηζηόπνπινο Π., Σαιάθνο Ν., Παπαδηάο Κ,

HPV REVIEW. Γειεγεώξνγινπ Δ., Ταβεξλαξάθεο Γ., Φξηζηόπνπινο Π., Σαιάθνο Ν., Παπαδηάο Κ, HPV REVIEW 1 Γειεγεώξνγινπ Δ., Ταβεξλαξάθεο Γ., Φξηζηόπνπινο Π., Σαιάθνο Ν., Παπαδηάο Κ, Κξεαηζάο Γ. O ηφο ησλ αλζξσπίλσλ ζεισκάησλ (ΖPV), είλαη έλαο ζεμνπαιηθά κεηαδηδφκελνο ηφο, απνηεινχκελνο απφ δηπιή

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική

Ομοιοπαθητική Ιατρική Εισαγωγή στην Ομοιοπαθητική Ιατρική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 1.1Ση είλαη; 1.2Ση ζεξαπεχεη ε Οκνηνπαζεηηθή; 1.3 Θεξαπεπηηθά

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1.

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1. Εγθεθξηκέλν θείκελν 10.05.2010 Σηελ Ειιεληθή αγνξά θπθινθνξνύλ νη ζπζθεπαζίεο ησλ 14 θαη 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 20 mg θαη ησλ 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 40 mg. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Πεηξνχια Υαηδεπαληαδή MD, MPH, MFTM- RCPS(Glasg), CTH Δκπεηξνγλψκσλ Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ Αζήλα 2011-1 -

Διαβάστε περισσότερα

Βξνπθέιισζε ησλ αηγψλ θαη ησλ πξνβάησλ. Βροσθέιιφζε ηφλ αηγώλ θαη ηφλ προβάηφλ

Βξνπθέιισζε ησλ αηγψλ θαη ησλ πξνβάησλ. Βροσθέιιφζε ηφλ αηγώλ θαη ηφλ προβάηφλ Βροσθέιιφζε ηφλ αηγώλ θαη ηφλ προβάηφλ 1 Περηετόκελα I. Ηζηνξία 3 II. Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ βαθηεξίνπ 4 III. Καιιηέξγεηα 6 IV. Βηνρεκηθέο ηδηφηεηεο 7 V. Παζνγφλνο δξάζε 8 VI. Μεηάδνζε 9 VII. πκπησκαηνινγία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΔΜΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΚΤΚΛΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΗ ΟΣΔΟΤΝΘΔΗ ILIZAROV ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΣΧΝ ΠΔΠΔΡΑΜΔΝΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ» ΓΔΧΡΓΑΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οιηζηηθή κνληεινπνίεζε ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο θαηάζιηςεο

Οιηζηηθή κνληεινπνίεζε ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο θαηάζιηςεο Δηζαγσγή... 8 1. H αηηηνινγία ηεο θαηάζιηςεο ζχκθσλα κε ην κνληέιν ηεο θιαζζηθήο ηαηξηθήο... 10 1.1 Γελεηηθνί παξάγνληεο... 10 Κιηληθέο επηδεκηνινγηθέο κειέηεο... 10 Μνξηαθέο κειέηεο... 12 1.2 Νεπξνρεκηθνί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ Γέζποινα Γ. Κακαγιά Δπίκοςπη Καθηγήηπια Πλαζηικήρ Υειποςπγικήρ Γ.Π.Θ. Αλεξανδπούπολη 2010 ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ (Φηινζνθία Ηζηνξία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΟΓΔΝΔΣΗΚΖ ΑΛΧΠΔΚΗΑ

ΑΝΓΡΟΓΔΝΔΣΗΚΖ ΑΛΧΠΔΚΗΑ ΑΝΓΡΟΓΔΝΔΣΗΚΖ ΑΛΧΠΔΚΗΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ Κ. ΚΑΣΟΤΛΖ ΔΠΗΚ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΗΑ Β ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΦΡΟΓΗΗΧΝ ΚΑΗ ΓΔΡΜΑΣΗΚΧΝ ΝΟΧΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ - Π.Γ.Ν. «ΑΣΣΗΚΟΝ» ΑΝΓΡΟΓΔΝΔΣΗΚΖ ΑΛΧΠΔΚΗΑ Πξννδεπηηθή εμειηζζφκελε

Διαβάστε περισσότερα

4 o. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ: Τεχνικές & Φάρμακα. Ξεπιεσόμενα

4 o. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ: Τεχνικές & Φάρμακα. Ξεπιεσόμενα ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ: Τεχνικές & Φάρμακα 4 o Ξεπιεσόμενα 4.1 ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΑ... 80 4.1.1 ΔΜΑΠΦΑΙΗΠΖ ΡΖΠ ΒΑΡΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΑΛΩΡΔΟΝ ΑΔΟΑΓΩΓΝ... 80 4.1.2 ΑΛΑΡΝΚΗΑ ΑΛΩΡΔΟΝ ΑΔΟΑΓΩΓΝ... 83 4.2 ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΑΠΘΔΛΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικολογία των Μικροβίων τοσ Στόματος και η Σημασία για τη Στοματική και Γενική Υγεία

Η Οικολογία των Μικροβίων τοσ Στόματος και η Σημασία για τη Στοματική και Γενική Υγεία Η Οικολογία των Μικροβίων τοσ Στόματος και η Σημασία για τη Στοματική και Γενική Υγεία Prof. P D Marsh, Health Protection Agency-Porton, Salisbury and Leeds Dental Institute, UK Οη άλζξσπνη έρνπλ κηα ζηελή

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Τεχνη και Επιστημη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ Σέρλε θαη Δπηζηήκε ζηε ιήςε ηνπ Ηζηνξηθνύ από ηνλ νκνηνπαζεηηθό γηαηξό Άζσο Όζσλνο Ηαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ονομαζία, μοπθή Yutopar Ενέζιμο διάλςμα 50 mg/ 5 ml Διζκία 10 mg/ TAB 1.2 ύνθεζη: Δξαζηηθή νπζία: erythro-p-hydroxy-α[1-(p-hydroxy-

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2;

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2; Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2; Υπεφθυνη χρήςη των ορυκτών καυςίμων Απομάκρυνςη τησ κφριασ πηγήσ των αερίων του θερμοκηπίου Επαναφορά του άνθρακα ςτο υπζδαφοσ Παροχή του αναγκαίου

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η παξαηήξεζε θαη ε θαηαλόεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηάμεο κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο Δλδνζρνιηθή

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Δ.Η ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΟΥΩΝ

Α.Σ.Δ.Η ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΟΥΩΝ Α.Σ.Δ.Η ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΟΥΩΝ Πεηξηηάθεο Δπζηάζηνο Α.Μ: 3245 Δηζεγεηήο: Γωληαλάθεο Δκκαλνπήι ΟΚΣΩΒΡΗΟ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: ΔΗΑΓΩΓΖ...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ «Απηνθηνλίεο Μαδηθή Βία» ΓΔΤΣΔΡΑ 17 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2007 ΑΜΦΗΘΔΑΣΡΟ ΠΟΛΔΜΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξψλ-Σκήκα Μαζεκαηηθψλ. Πξνπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία. Θέκα: Ακέραιος Προγραμμαηιζμός

Παλεπηζηήκην Παηξψλ-Σκήκα Μαζεκαηηθψλ. Πξνπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία. Θέκα: Ακέραιος Προγραμμαηιζμός Παλεπηζηήκην Παηξψλ-Σκήκα Μαζεκαηηθψλ Πξνπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Θέκα: Ακέραιος Προγραμμαηιζμός Φνηηήηξηα: Ρσκαιέα Ρεληδή Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο: Νίθνο Σζάληαο Ακζραιοσ Προγραμματιςμόσ 1 Ακζραιοσ Προγραμματιςμόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΥΖΜΔΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ

ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΥΖΜΔΙΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρφφφφφφφφφφφφφρρρς ςςςςςςςςςς ρρρρρρρρρρρ ΓΗΑΜΑΡΣ ΤΡΗ Α Δ.Η.Ν.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Σα πξφζζεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ πξέπεη:

Σα πξφζζεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ πξέπεη: Καηεξίλα Κνηζίθε Α 2 ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Πξφζζεηα, ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ, ραξαθηεξίδνληαη νη νπζίεο εθείλεο πνπ δελ απνηεινχλ θπζηθά ζπζηαηηθά ησλ ηξνθίκσλ, αιιά πξνζηίζεληαη ζε απηά θαηά ηελ επεμεξγαζία,

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο.

ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ. νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. 1 / ΖΜΔΗΧΖ: Σν παξαθάησ Πξαθηηθφ δελ απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν, δηφηη εθθξεκνχλ νξζνγξαθηθέο, ζπληαθηηθέο θαη λνκνηερληθέο δηνξζψζεηο. ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΒΟΤΛΖ ΗΓ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΜΔΝΖ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΚΟΘΝΧΝΘΚΗ ΚΑΘ ΠΡΟΛΗΠΣΘΚΗ ΘΑΣΡΘΚΗ. ΥΧΗΛΑΝΤΟΥ 63, 115 21 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 7482015, FAX: 210 2107487658 e-mail: ispm@info.

ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΚΟΘΝΧΝΘΚΗ ΚΑΘ ΠΡΟΛΗΠΣΘΚΗ ΘΑΣΡΘΚΗ. ΥΧΗΛΑΝΤΟΥ 63, 115 21 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 7482015, FAX: 210 2107487658 e-mail: ispm@info. ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΚΟΘΝΧΝΘΚΗ ΚΑΘ ΠΡΟΛΗΠΣΘΚΗ ΘΑΣΡΘΚΗ ΥΧΗΛΑΝΤΟΥ 63, 115 21 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 7482015, FAX: 210 2107487658 e-mail: ispm@info.gr ΔΕΛΣΘΟ ΣΤΠΟΤ Αζήλα, Τεηάξηε 1 Ννεκβξίνπ 2006 Xακειφηεξε πνηφηεηα δσήο ζε

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2241-2778 (online) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος Αναστασία Αναστασοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα