Τπεδσθνηηθέο πιινγέο - Γηεξεύλεζε θαη αληηκεηώπηζε

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τπεδσθνηηθέο πιινγέο - Γηεξεύλεζε θαη αληηκεηώπηζε"

Transcript

1 Τπεδσθνηηθέο πιινγέο - Γηεξεύλεζε θαη αληηκεηώπηζε Γηάλλεο Καινκελίδεο Υαξάιακπνο Μφζρνο Οκάδα Μειέηεο Ννζεκάησλ Τπεδσθφηα ΔΠΔ

2 πκπηψκαηα θαη ζεκεία: ζπλήζσο κε-εηδηθά γηα θάπνηα λφζν Αθηηλνινγηθά επξήκαηα: ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε ελδεηθηηθά CT: βνεζεηηθέο πιεξνθνξίεο απφ παξέγρπκα, κεζνζσξάθην, ππεδσθνηηθά πέηαια U/S: αλαγλσξίδεη ζεκεία ππεδσθνηηθήο θαθνήζεηαο ην ίδην θαιά κε ηελ CT. Υξήζηκν γηα αζθαιή θαη απνηειεζκαηηθή δεηγκαηνιεςία θαη παξνρέηεπζε ηνπ πγξνχ

3 Μία ππεδσθνηηθή ζπιινγή δηαγλσζηηθή παξαθέληεζε

4 Έλα ζρέδην πνξείαο Γηαγλσζηηθή παξαθέληεζε Πσο κνηάδεη ην ΠΥ; Είλαη εμίδξσκα; ΟΥΗ: αίηηα δηηδξψκαηνο Δμεηάζεηο ηνπ ΤΤ Γηάγλσζε ΝΑΗ ΟΥΗ Απεηθνληζηηθέο εμεηάζεηο, Βξνγρνζθφπεζε, Βηνςία ή Παξαθνινύζεζε

5 Πσο κνηάδεη ην πγξό ; Αρπξόρξσκν, θίηξηλν Αηκνβαθέο (11% ησλ δηηδξσκάησλ) Αηκαηεξό ε 59 αζζελείο κε αηκαηεξή ζπιινγή 47% θαθνήζεηα, 12% ηξαχκα, 11% παξαπλεπκνληθή κεηά by-pass, θαινήζεηο Τ ακηάληνπ ην 11% ησλ θαθνεζψλ Τ είλαη αηκαηεξφ Hct > 50 % ηνπ αίκαηνο = αηκνζψξαθαο Villena V et al. Chest 2004; 125:

6 Έληνλα ζνιεξό ή γαιαθηώδεο πγξό Δκπχεκα, Υπινζψξαθαο, Φεπδνρπινζψξαθαο Φπγνθέληξεζε Καζαξίδεη ;;; Ναη = εκπύεκα Φπινζώξαθαο = νμεία θαηάζηαζε Όρη = ηα άιια δύν Χεπδνρπινζώξαθαο = ρξόληα θαηάζηαζε, πάρπλζε ηνπ ππεδσθόηα Ακθηβνιίεο κέηξεζε ιηπηδίσλ Σνθνιαηόρξσκν πγξό = ακνηβάδα Μαύξν πγξό = αζπέξγηινο

7 Πσο ρεηξηδφκαζηε ην πγξφ Αέξαο ζηελ ζχξηγγα, μπινθαΐλε ή θαζπζηέξεζε ζηελ κέηξεζε (24 ψξεο αθφκε θαη ζην ςπγείν) αιινηψλνπλ ζεκαληηθά ηελ ηηκή ηνπ ph Ζ κέηξεζε ηεο γιπθφδεο δελ επεξεάδεηαη ην ςπγείν γηα κία κέξα ζε EDTA δελ επεξεάδεη ηνλ ηχπν ησλ θπηηάξσλ Γηα ADA, ΟΚ 28 κέξεο ζην ςπγείν Rahman NM et al Am J Respir Crit Care Med. 2008;178: Chandler TM et al. South Med J 1999;92:214-7 Γηα θπηηαξνινγηθή, ΟΚ 14 κέξεο ζην ςπγείν Conner BD et al Chest 2003;123: Antonagelo I et al. Respirology 2006;11: Manosca F et al. Diagn Cytopathol 2007; 35:6-11

8 Γηίδξσκα ή εμίδξσκα; Γηίδξσκα: λφζνο εμσπλεπκνληθή θαη εμσ-ππεδσθνηηθή. Ζ ππεξπαξαγσγή ηνπ πγξνχ νθείιεηαη ζε αληζνξξνπία πηέζεσλ εθαηέξσζελ ηεο ελδνζειηαθήο κεκβξάλεο ζησλ ηξηρνεηδψλ ηνπ πλεχκνλα θαη ηνπ ππεδσθφηα. Οηδεκαηηθέο θαηαζηάζεηο. Γελ αμηνινγψ ηα ππφινηπα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πγξνχ Δμίδξσκα: λφζνο ηνπ πλεχκνλα ή ηνπ ππεδσθφηα. Ζ ππεξπαξαγσγή ηνπ πγξνχ νθείιεηαη ζε απμεκέλε δηαπεξαηφηεηα ηεο ελδνζειηαθήο κεκβξάλεο ζησλ ηξηρνεηδψλ ηνπ πλεχκνλα θαη ηνπ ππεδσθφηα. Φιεγκνλή/θαθνήζεηα. Αμηνινγψ ηα ππφινηπα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πγξνχ

9 Γηηδξψκαηα Καξδηαθή Αλεπάξθεηα Παξεθηφπηζε iv θαζεηήξσλ Κίξξσζε Γιπθηλνζψξαμ Νεθξηθή Αλεπάξθεηα Τπνιεπθσκαηηλαηκία Νεθξσζηθφ ζχλδξνκν Πλεπκνληθή Δκβνιή (;) Πεξηηνλατθή θάζαξζε Οπξνζψξαθαο Μπμνίδεκα Γηαθπγή ΔΝΤ

10 Δμηδξψκαηα Νεοπλάζμαηα Μεηά από τειροσργικές επεμβάζεις Μεηαζηαηηθφ θαξθίλσκα Υεηξνπξγείν θνηιηάο Καθφεζεο κεζνζειίσκα Μεηά απφ bypass Λέκθσκα Μεηά απφ κεηακφζρεπζε πλεχκνλα Λοιμώδη νοζήμαηα Μεηά απφ ζθιεξνζεξαπεία θηξζψλ νηζνθάγνπ Βαθηεξηαθέο ινηκψμεηο Ηνγελήο πιεπξίηηδα Πλεπκνληθή εκβνιή Φπκαηηψδεο πιεπξίηηδα χλδξνκν Dressler Μπθεηηαζηθή πιεπξίηηδα Έθζεζε ζε ακίαλην Παξαζηηηθή πιεπξίηηδα αξθνείδσζε Νοζήμαηα ΓΕΣ Ακπινείδσζε Ρήμε νηζνθάγνπ Οπξαηκηθή πιεπξίηηδα Ομεία θαη ρξφληα παγθξεαηίηηδα χλδξνκν Meigs Δλδνθνηιηαθφ απφζηεκα χλδξνκν θίηξηλσλ λπρηψλ Νοζήμαηα κολλαγόνοσ Φαξκαθεπηηθή πιεπξίηηδα Ρεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα Παγηδεπκέλνο πλεχκνλαο ΔΛ Μεηααθηηληθή πιεπξίηηδα χλδξνκν Churg-Strauss Ζιεθηξηθά εγθαχκαηα Μηθηή λφζνο ζπλδεηηθνχ ηζηνχ χλδξνκν ππεξδηέγεξζεο σνζεθψλ Αλνζνβιαζηηθή ιεκθαδελνπάζεηα Υπινζψξαθαο χλδξνκν Sjogren Αηκνζψξαθαο Κνθθησκάησζε Wegener Οπξηλνζψξαθαο

11 Γηίδξσκα ή Δμίδξσκα 1. Λεύθσκα ΠΤ/νξόο > LDH ΠΤ/νξόο > LDH ΠΤ > 2/3 ηεο αλώηεξεο ΚΦ ηηκήο ηνπ νξνύ Αλ έλα από ηα παξαπάλσ ηζρύεη, ην πγξό είλαη ΔΞΙΓΡΧΜΑ

12 Γηίδξσκα ή Δμίδξσκα Σα θξηηήξηα ηνπ Light έρνπλ επαηζζεζία γηα ηελ δηαπίζησζε εμηδξώκαηνο ~ 100% αιιά ραξαθηεξίδνπλ > 20% ησλ δηηδξσκάησλ ζαλ εμίδξσκα. Αξθεηά από απηά ζε «δηνπξεκέλε θαξδηαθή αλεπάξθεηα» Σόηε αλ: ιεύθσκα νξόο-πτ > 3,1 ή ιεπθσκαηίλε νξόο-πτ > 1,2. είλαη ζπλήζσο δηίδξσκα

13 Υνιεζηεξφιε ΤΤ Vaz et al. Curr Opin Pulm Med 2001; 7: Δπαηζζεζία % γηα ηα εμηδξψκαηα Γελ ππάξρεη ζπκθσλεκέλε νξηαθή ηηκή Πξνβιεκαηηθή ε κέηξεζε Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί φηαλ δελ ππάξρεη δείγκα αίκαηνο

14 NT-proBNP Οη ηηκέο ηνπ πγξνχ ζε απφιπηε ζπζρέηηζε κε απηέο ηνπ νξνχ. Άξα εμάγσ ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ θχζε ηνπ πγξνχ ρσξίο παξαθέληεζε Απμεκέλν ζηελ θαξδηαθή αλεπάξθεηα θαη φρη ζε άιια δηηδξψκαηα, post- CABG, πλεπκνληθή εκβνιή EY θαη ΔΗΓ > 90% γηα θαξδηαθή αλεπάξθεηα Γηαγηγλψζθεη ζσζηά ηελ κεγάιε πιεηνςεθία ησλ Τ θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο πνπ κε ηα θξηηήξηα ηνπ Light ραξαθηεξίδνληαη εμίδξσκα Αθξηβέζηεξν απφ ηελ θιίζε ιεπθψκαηνο ή ιεπθσκαηίλεο Άγλσζηε ε βέιηηζηε νξηαθή ηηκή (1500 ή 4000 pg/ml) Porcel et al. Am J Med 2004; 116:417, Kolditz et al. ERJ 2006;28:144-50, Porcel JM et al. Respirology 2007; 654-9, Liao et al. Respirology 2008;13:53-57, Han CH et al. Internal Medicine 2008; 47:1669 =74, Long et al. Chest 2010

15 Ρνπηίλα ζε όια ηα εμηδξώκαηα pζ θαη γιπθφδε Απφιπηνο αξηζκφο εκπχξελσλ θπηηάξσλ θαη ηχπνο Gram ρξψζε θ/α γηα θνηλά θαη B-Koch ε 476 αζζελείο κε Τ 3,2% είραλ (+) θ/α θαη 1,3% είραλ (+) Gram ρξψζε Barnes TW et al. Chest 2005;127:916-21

16 ph < 7.2 θαη Γιπθόδε < 40 mg/dl πρλά Παξαπλεπκνληθή, θαθνήζεηα, θπκαηίσζε, ξεπκαηνεηδήο πιεπξίηηδα πάληα Αηκνζψξαθαο, Παξαγνλνκίαζε, Churg-Strauss, ξήμε νηζνθάγνπ, νπξνζψξαθαο, ΔΛ

17 Κιηληθή ζεκαζία ρακειήο γιπθφδεο θαη ph ηηο παξαπλεπκνληθέο, ph < 7.20 ζεκαηνδνηεί αλάγθε παξνρέηεπζεο κε ζσιήλα ηηο θαθνήζεηο, ρακειέο ηηκέο ζεκαηνδνηνχλ εθηεηακέλε πξνζβνιή ηνπ ππεδσθνηηθνχ ρψξνπ απφ ηνλ θαξθίλν, πςειή πηζαλφηεηα λα απνβεί ε θπηηαξνινγηθή εμέηαζε ζεηηθή θαη κεησκέλε πηζαλφηεηα λα πεηχρεη ε πιεπξφδεζε

18 κνλνθχηηαξα νπδεηεξφθηια ιεκθνθχηηαξα

19 πλνιηθά θχηηαξα 2000/ κl 1000 «κεζνζειηαθά» «ιεπθνθχηηαξα» «80% ιεκθνθχηηαξα» ζεκαίλεη 1. 80% επί ησλ ζπλνιηθψλ πηζαλή θπκαηηψδεο 2. 80% επί ησλ επί ησλ «ιεπθνθπηηάξσλ» = 40% επί ησλ ζπλνιηθψλ φρη πνιχ πηζαλή θπκαηηψδεο

20 ΣΒ θαξθίλνο Πνιιά ιεκθνθχηηαξα Πνιιά κεγάια κνλνθχηηαξα

21 Δκπύξελα Κύηηαξα ΠΜΠ νμεία θαηάζηαζε Μνλνθύηηαξα, κηθξά ιεκθνθύηηαξα ρξφληα θαηάζηαζε

22 Οπδεηεξόθηια Πλεπκνλία Πλεπκνληθή εκβνιή Τπνδηαθξαγκαηηθή θιεγκνλή Ομεία ΣΒ Κνιιαγφλσζε Λεκθν-κνλνθύηηαξα ΣΒ Καθνήζεηα Πλεπκνληθή εκβνιή Μεηά by-pass Κνιιαγφλσζε Ηνγελήο

23 Ησζηλνθηιηθή Τ 10% εσζηλφθηια 1/3 ηξαχκα (αίκα ή αέξαο) 20% ηδηνπαζήο 20% φια ηα άιια αίηηα. Πην ζπρλά θαθνήζεηα Kalomenidis Ι, Light RW Curr Opin Pulm Med 2003; 9:254-60

24 817 αζζελείο κε εμηδξσκαηηθή ΗΠ κειέηε ηξαύκα θαθνήζεηα πλεπκνλία TBC ΠΔ άιιν ηδηνπαζήο Adelman Wysenbeek Kuhn Rubins Martinez-Garcia Reechaipichitkul Matthai Kalomenidis Krenke Σύνολο ,3% 18,7% 11% 4,3% 2,5% 8,8% 23,2 %

25 ε ιεκθν-κνλνθπηηαξηθέο ςάρλσ γηα θαξθίλν - Κπηηαξνινγηθή εμέηαζε - Βηνςία ππεδσθφηα - Κπηηαξνκεηξία ξνήο γηα Β-ιέκθσκα

26 Κπηηαξνινγηθή εμέηαζε Εσαιζθηζία 62-90%...αιιά πνηθίιεη αλάινγα κε ηζηνινγηθφ ηχπν θαη έθηαζε ηεο πξνζβνιήο

27 ε ιεκθν-κνλνθπηηαξηθέο ςάρλσ θαη γηα ΣΒ 1. Αλαδήηεζε ηνπ κπθνβαθηεξηδίνπ 2. ADA 3. IFN-γ 4. Βηνςία ππεδσθόηα

28 ΠΥ για Β-Koch: Τν άμεζο (+) ζε 0-1% άιιά κέρξη 20% ζε HIV(+) Η κ/α (+) ζε 10-50%.

29 ADA H ΑΠΑ παξακέλεη πςειή ( 99%) ζε θάζε Όξην U/L. ΔΥ: % θαη ΔΙΓ: 81-98% Υςειή επαηζζεζία θαη ζε HIV(+) ΔΙΓ > 95% αλ εμεηαζηνύλ νη ιεκθνθπηηαξηθέο ΥΣ Ψεσδώς (+) κσρίως ζε: Παξαπλεπκνληθέο/εκπύεκα, αηκαηνινγηθέο θαθνήζεηεο Η ΘΠΑ δηαθέξεη ζεκαληηθά αλάινγα κε ηελ ζπρλόηεηα ηεο ΤΒ ζηνλ πιεζπζκό

30 Ση θάλσ κε ηελ ADA < 40 = απίζαλε TB. Βηνςία αλ ππάξρεη έληνλε θιηληθή ππνςία = πηζαλή ΣΒ. Βηνςία κφλν αλ θιηληθά ππνπηεχνκαη άιιε λφζν > 70 = εμαηξεηηθά πηζαλή ΣΒ. Γίλσ πάληα αγσγή εθηφο αλ είλαη πξνθαλήο άιιε δηάγλσζε > 250 = ζθέςνπ εκπχεκα θαη αηκαηνινγηθή θαθνήζεηα

31 Υπιόο ή Φεπδνρπιόο ; Μεηξψ Σξηγιπθεξίδηα < 50 mg/dl = Φεπδνρπινζψξαθαο (ρνιεζηεξφιε > 200 mg/dl θαη ρνιεζηεξφιε πγξφ:νξφο > 1) > 110 mg/dl = Υπινζψξαθο (ρνιεζηεξφιε πγξφ:νξφο < 1) mg/dl κεηξψ Υπινκηθξά

32

33 Κη φκσο αθφκε δελ έρσ δηάγλσζε

34 Μήπσο επζχλεηαη θάπνην θάξκαθν; Dasadinib Ακηνδαξφλε Νηηξνθνπξαληντλε Φαηλπληνΐλε Μεζνηξεμάηε

35 Δπηινγέο ζε αδηάγλσζηε Τ 1. Διηθνεηδήο ΑΣ ζψξαθα (ΠΔ, παξέγρπκα, κεζνζσξάθην) 2. ΑΣ άλσ θνηιίαο (ππνδηαθξαγκαηηθή λφζνο;) 3. Βηνςία ππεδσθφηα 4. Βξνγρνζθφπεζε 5. Παξαθνινχζεζε (δελ έρεη παξεγρπκαηηθή πξνζβνιή, δελ αλαπαξάγεηαη, αζπκπησκαηηθφο)

36 Ση βηνςία ; Κιεηζηή κε βειφλε Θσξαθνζθφπεζε Βηνςία ππφ ΑΣ ζψξαθα κε ζθηαζηηθφ Αλνηθηή

37 πδήηεζε πεξηζηαηηθψλ

38 Άλδξαο 62 εηψλ θαπληζηήο Θσξαθαιγία/βάξνο θαη δχζπλνηα ζηελ πξνζπάζεηα γηα 1-1,5 κήλα Υξφληνο βήραο θαπληζηή Έρεη ππέξηαζε θαη παίξλεη αγα Γελ έρεη ππξεηφ νχηε ηαρχπλνηα ή αηκνδπλακηθέο δηαηαξαρέο Αθξφαζε: ΑΦ θαη ΖΑΦ δεμηά νπηζζίσο

39 Τγξφ αηκνβαθέο ph: 7,42 Γιπθφδε: 82 mg/dl Λεχθσκα: 3,8 g/dl LDH: 680 IU/L Λεχθσκα ιφγνο: 0, 6 LDH ιφγνο: 1,2 Δξπζξά: /κL Δκπχξελα Κχηηαξα: 1300/κL Μνλνθχηηαξα 45%, Λεκθνθχηηαξα 24%, Οπδεηεξφθηια 21%

40 Πνηα είλαη ε πηζαλφηεξε δηάγλσζε; 1. Καξθίλνο 2. ΣΒ 3. Παξαπλεπκνληθή 4. Φαξκαθεπηηθή

41 Πνηα είλαη ε πηζαλφηεξε δηάγλσζε; 1. Καξθίλνο 2. ΣΒ 3. Παξαπλεπκνληθή 4. Φαξκαθεπηηθή

42 Η θπηηαξνινγηθή είλαη αξλεηηθή. Ση θάλεηο; 1. Πεξηκέλσ ηελ ηηκή ηεο ADA ζε δείγκα πνπ έρσ θξαηήζεη απφ ηελ πξψηε παξαθέληεζε 2. Κάλσ λέα παξαθέληεζε, 20 ml θαη ζηέιλσ λέα θπηηαξνινγηθή, ακπιάζε, ANA θαη ρνιεζηεξφιε 3. ηέιλσ 1-2 λέα δείγκαηα πνζφηεηαο 50 ml γηα θπηηαξνινγηθή 4. ηέιλσ 1-2 λέα δείγκαηα πνζφηεηαο 50 ml γηα θπηηαξνινγηθή θαη ελ αλακνλή ηεο ADA, δεηψ CT ζψξαθα

43 Η θπηηαξνινγηθή είλαη αξλεηηθή. Ση θάλεηο; 1. Πεξηκέλσ ηελ ηηκή ηεο ADA ζε δείγκα πνπ έρσ θξαηήζεη απφ ηελ πξψηε παξαθέληεζε 2. Κάλσ λέα παξαθέληεζε, 20 ml θαη ζηέιλσ λέα θπηηαξνινγηθή, ακπιάζε, ANA θαη ρνιεζηεξφιε 3. ηέιλσ 1-2 λέα δείγκαηα πνζφηεηαο 50 ml γηα θπηηαξνινγηθή 4. ηέιλσ 1-2 λέα δείγκαηα πνζφηεηαο 50 ml γηα θπηηαξνινγηθή θαη ελ αλακνλή ηεο ADA, δεηψ CT ζψξαθα

44 Ακπιάζε ΤΤ 91/1041 (8.7%) αζζελψλ είραλ πςειή ΑΜ Οη πςειφηεξεο ηηκέο ζηελ παγθξεαηίηηδα ΑΜ ΤΤ>1000 θαθνήζεηα ή παγθξεαηίηηδα ΑΜ ΤΤ > νξνχ ζπλήζσο ζε θαθνήζεηα θαη παγθξεαηίηηδα αιιά κπνξεί λα βξεζεί ζε θάζε αζζελή κε πςειά επίπεδα ζην ΤΤ θέςνπ ξήμε νηζνθάγνπ θαθνήζεηα TBC παγθξεαηίηηδα πλεπκνλία θίξξσζε ΚΑ άιια Joseph et al. Chest 1992;102:1455 Villena et al. Chest 2002;121:470

45 ΑΝΑ ζην ππεδσθνηηθφ πγξφ Αληαλαθινχλ ηνλ νξφ, άξα δελ δείρλνπλ ηνπηθή παζνινγία. ΑΝΑ>1/160, ςεπδψο ζεηηθά θπξίσο ζε θαξθίλν (κέρξη θαη 1:5120), αιιά θαη ινηκώμεηο, ΚΑ, πεξηθαξδίηηδα, ζθιεξόδεξκα, «ηδηνπαζείο». Φεπδψο αξλεηηθά. Σα ίδηα γηα ηα anti-dna. Λφγνο νξφο/πτ πνηθίιεη ηφζν ζε ΔΛ φζν θαη ζε άιιεο λφζνπο. ε αζζελείο κε γλσζηό ΣΕΛ θαη Τ, απνπζία ΑΝΑ ή anti-dna ζην πγξφ εληζρχεη ηελ ππνςία φηη ε Τ δελ νθείιεηαη ζηελ λφζν θαζ απηή ΑΝΑ ΤΤ>1:160 ΑΝΑ ΤΤ/νξνχ>1 ΔΛ (Ν=35) 83% ΔΛ (Ν=20) 25% Άιια (Ν=444) 6,7% Άιια (Ν=193) 3,6% Khare et al. Chest 1994; 106: Wang et al. Eur Respir J 2000;15: Porcel JM et al. Lupus 2007;16:25-27

46 CT

47 Η αμνληθή ηνκνγξαθία. ADA: 32 IU/L, 3 θπηηαξνινγηθέο αξλεηηθέο. Ση θάλεηο; 1. Βηνςία κε Abrams 2. Θσξαθνζθνπηθή βηνςία 3. Βξνγρνζθφπεζε 4. Εεηψ άιιεο 3 θπηηαξνινγηθέο ζε λέα δείγκαηα πξνζδηνξίδσ tumor markers ζην πγξφ

48 Η αμνληθή ηνκνγξαθία. ADA: 32 IU/L, 3 θπηηαξνινγηθέο αξλεηηθέο. Ση θάλεηο; 1. Βηνςία κε Abrams 2. Θσξαθνζθνπηθή βηνςία 3. Βξνγρνζθφπεζε 4. Εεηψ άιιεο 3 θπηηαξνινγηθέο ζε λέα δείγκαηα πξνζδηνξίδσ tumor markers ζην πγξφ

49 Πφζα δείγκαηα; Έλα δείγκα επαηζζεζία 60% Σξία δείγκαηα επαηζζεζία 80% Light RW, Ball WC. JAMA 1973;225: % επαηζζεζία ην 1ν δείγκα 27% ην 2ν δείγκα 5% ην 3ν δείγκα 50% επαηζζεζία ην 1ν δείγκα +7 % ην 2ν δείγκα +1,2 % ην 3ν δείγκα Garcia LW et al Mod Pathol1994;7:665-8 Porcel JM et al. Respirology 2010; 1-9

50 Βξνγρνζθόπεζε 1. Παξεγρπκαηηθή βιάβε 2. Αηκφπηπζε 3. Μαδηθή Τ 4. Μεηαηφπηζε ηνπ κεζνζσξαθίνπ πξνο ηελ ζπιινγή

51 Βηνςία κε βειόλε γηα θπκαηίσζε κέζε ΔΤ 69 % (εχξνο 28% - 88%) φηαλ αλαδεηψ θνθθίσκα + κπθνβαθηεξίδην γηα θαθνήζεηα ΔΤ 39-75%, αιιά κφλν 7-43% ησλ ΥΣ κε αξλεηηθή θπηηαξνινγηθή ζα έρεη ζεηηθή βηνςία

52 Θσξαθνζθόπεζε Γηαγηγλψζθεη 75-90% ησλ «αδηάγλσζησλ» Τ ΔΤ % γηα θαθνήζεηα θαη % θπκαηίσζε κέρξη θαη 25% κε δηαγλσζηηθή

53 Καηεπζπλόκελε βηνςία ππεδσθόηα Αλαδξνκηθή, 4 έηε 80 κε CT, 5 κε US Γηα θαθνήζεηα: επαηζζεζία 76% - εηδηθφηεηα 100% 21% αλεπαξθέο δείγκα 4,7% πλεπκνζψξαθαο Benamore RE et al. Clin Radiol 2006; 61:

54 Βηνςία ππεδσθόηα ππό CT vs Abrams Maskell et al. Lancet 2003; 361: Πξννπηηθή, ηπραηνπνηεκέλε 50 αζζελείο κε πηζαλά λενπιαζκαηηθή πιεπξηηηθή ζπιινγή κε αξλεηηθή θπηηαξνινγηθή: 33 (66% ) είραλ ηειηθά λενπιαζία. 20 (61%) κεζνζειίσκα Δπαηζζεζία φηαλ ε βηνςία ιακβάλεηαη. ππφ ΑΣ: 87 % κε βειφλε: 47 % p=0.02

55

56 Θσξαθνζθόπεζε vs θαηεπζπλόκελε βηνςία Πξννπηηθή - ηπραηνπνηεκέλε, 124 αζζελείο κε εμηδξσκαηηθή Τ θαη (-) θπηηαξνινγηθή εμέηαζε 33 κεζνεζειίσκα, 47 κεηαζηαηηθφ, 42 θαινήζεηο, 2 αδηάγλσζηνη Θσξαθνζθφπεζε ΔΤ 94% Καηεπζπλφκελε ππφ CT ΔΤ 87,5% Metintas M et al. Chest 2010;137:

57 Δπηινγή κεζόδνπ βηνςίαο Τπνςία ΣΒ Θσξαθνζθόπεζε, αλεθηή επηινγή ε ηπθιή κε βειφλε Τπνςία θαθνήζεηαο Λίγν πγξφ, αλψκαιε πάρπλζε ππεδσθφηα, βαξηά θιηληθή θαηάζηαζε πνιχ πγξφ, απνπζία ζπκθχζεσλ, θαιή θαηάζηαζε αζζελή Καηεπζπλόκελε ππό CT ή US ζσξαθνζθόπεζε

58 H βηνςία έδεημε αδελνθαξθίλσκα πλεύκνλα 1. Αξρίδσ ρεκεηνζεξαπεία θαη εθηειψ εθθελσηηθέο παξαθεληήζεηο φηαλ ν αζζελήο έρεη δχζπλνηα 2. Βάδσ ζσξαθηθφ ζσιήλα θαη επηρεηξψ πιεπξφδεζε θαη ζηαδηνπνίεζε 3. ηαδηνπνηψ θαη πξνρσξψ ζε ζσξαθνζθνπηθή πιεπξφδεζε 4. Σνπνζεηψ κφληκν ελδνυπεδσθνηηθφ θαζεηήξα

59 H βηνςία έδεημε αδελνθαξθίλσκα πλεύκνλα 1. Αξρίδσ ρεκεηνζεξαπεία θαη εθηειψ εθθελσηηθέο παξαθεληήζεηο φηαλ ν αζζελήο έρεη δχζπλνηα 2. Βάδσ ζσξαθηθφ ζσιήλα θαη επηρεηξψ πιεπξφδεζε θαη ζηαδηνπνίεζε 3. ηαδηνπνηψ θαη πξνρσξψ ζε ζσξαθνζθνπηθή πιεπξφδεζε 4. Σνπνζεηψ κφληκν ελδνυπεδσθνηηθφ θαζεηήξα

60 Αληηκεηώπηζε

61 Θεξαπεπηηθνί ρεηξηζκνί Αληηκεηψπηζε ηνπ λενπιάζκαηνο θαζαπηνχ κε ΥΜΘ (ρεκεηνεπαίζζεηα): SCLC, καζηφο, ιέκθσκα Απειεπζέξσζε ηεο ιεκθηθήο παξνρέηεπζεο κε ΑΘ (αθηηλνβνιία ζε ιέκθσκα) Αλαθνχθηζε απφ ηελ δχζπλνηα πνπ πξνθαιεί ε ζπιινγή. Δπηηπγράλεηαη κε: παξνρέηεπζε ή/θαη απνηξνπή ζπζζψξεπζεο ηνπ πιεπξηηηθνχ πγξνχ - Δθθελσηηθέο παξαθεληήζεηο (φηαλ ην πξνζδφθηκν είλαη <1 κήλα) - Πιεπξφδεζε - Πιεπξεθηνκή - Μφληκνη ππεδσθνηηθνί θαζεηήξεο

62 Σα «4 ΝΑΙ» πνπ πεξηκέλσ πξηλ πξνβώ ζε πιεπξόδεζε 1. Ο αζζελήο δπζπλνεί; 2. Βειηηψλεηαη ε δχζπλνηα κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ πγξνχ; 3. Έρεη πξνζδφθηκν δσήο ηέηνην πνπ λα δηθαηνινγεί ηελ πιεπξφδεζε; 4. Μεηά ηελ παξνρέηεπζε ηνπ πγξνχ εθπηχζζεηαη ν πλεχκνλαο;

63 Με ηη ηξόπν θάλσ πιεπξόδεζε; Σαιθ ίζσο ιίγν πην απνηειεζκαηηθφο απφ άιινπο παξάγνληεο (κπιεηνκπθίλε, παξάγσγα ηεηξαθπθιίλεο, ηνδνπνβηδφλε, ληηξηθφο άξγπξνο) Σν ίδην απνηειεζκαηηθφ φηαλ δίδεηαη ζαλ πνχδξα ζην ηέινο δηαγλσζηηθήο ζσξαθνζθφπεζεο ή ζαλ δηάιπκα κέζα απφ ζσξαθηθφ ζσιήλα

64 Γηαδηθαζία πιεπξόδεζεο Σνπνζέηεζε ζσιήλα (πξνηηκάηαη Fr) κέρξη ηελ πιήξε παξνρέηεπζε. Α/α πνπ δείρλεη έθπηπμε ηνπ πλεχκνλα Ήπηα θαηαζηνιή, αλαιγεζία (Ληδνθαΐλε 3mg/Kg, max 250 mg) Σαιθ (4-5 g) ηαιθ ή Μπιεηνκπθίλε (60 U) Ξέπιπκα κε 50 ml N/S Κιείζηκν ηνπ ζσιήλα γηα 1-2 ψξεο σιήλαο ζε παξνρέηεπζε, αξλεηηθή πίεζε Απνκάθξπλζε ηνπ ζσιήλα φηαλ παξνρεηεχνληαη < ml /24 ψξεο ή ζε ψξεο Αλ απνηχρεη κπνξεί λα επαλαιεθζεί

65 Indwelling pleural catheters (10.5 F) % άκεζε αλαθνύθηζε θαη > 90% παξακέλνπλ ρσξίο ζπκπηώκαηα ζηηο 30 κέξεο Tremblay A, Michaud G. Chest 2006;129:362-8, Pollak JS et al. J Vasc Interv Radiol 2001;12:201-8, Pien GW et al. Chest 2001;119:164 Δθαξκνγή θαη ζε εμσηεξηθό αζζελή 21-70% απηόκαηε πιεπξόδεζε ηνλ πξώην κήλα Warren WH et al. Ann THorac Surg 2008;85: , Tremblay A et al. Eur Respir J 2007; 30:759-62, Puntam JB et al. Ann Thor Surg 2000;69: Σξέρνπζεο ελδείμεηο: παγηδεπκέλνο πλεύκνλαο θαη απνηπρία πιεπξόδεζεο

66

67

68 ςμπηωμαηική Κακοήθηρ Υ Μόνιμορ καθεηήπαρ Πλεςποπεπιηοναϊκή επικοινωνία ΧΜΘ; ΟΧΙ ΟΧΙ Χαμηλό πποζδόκιμο ΟΧΙ Θωπακικόρ ζωλήναρ ΝΑΙ Έκπςξη ηος πνεύμονα; ΝΑΙ παπακενηήζειρ ΠΛΔΥΡΟΓΔΗ Αποηςσία Υποηποπή

69 Άλδξαο 40 εηψλ θαπληζηήορξήζηεο λαξθσηηθψλ ελδνθιεβίσο Πιεπξηηηθνχ ηχπνπ άιγνο-βήραο κε ππψδε πηχεια- δχζπλνηα απφ εβδνκάδαο Γελ ζεξκνκεηξήζεθε, ααλθέξεη αλεμήγεηεο εθηδξψζεηο Σαρχπλνηα 26/ιεπηφ Θεξκνθξαζία 38 C Αθξφαζε: ΑΦ θαη ΖΑΦ αξηζηεξά Απνηπρεκέλε πξνζπάζεηα θιηληθ θαζνδεγνχκελεο παξαθέληεζεο

70 Πνηα είλαη ε πηζαλφηεξε δηάγλσζε; 1. Παξαπλεπκνληθή 2. ΣΒ 3. Πλεπκνληθή εκβνιή 4. Φαξκαθεπηηθή

71 Πνηα είλαη ε πηζαλφηεξε δηάγλσζε; 1. Παξαπλεπκνληθή 2. ΣΒ 3. Πλεπκνληθή εκβνιή 4. Φαξκαθεπηηθή

72 Πνηα ε θαηαιιειόηεξε αγσγή? 1. Κιαξηζξνκπθίλε 2. Ακνμπθηιιίλε-Κιαβνπιαληθφ + Κιαξηζξνκπθίλε 3. ηπξνθινμαζίλε + Ακηθαζίλε 4. Κεθηξηαμφλε

73 Ο αζζελήο ηίζεηαη ζε αγσγή γηα εμσλνζνθνκεηαθή πλεπκνλία. 1. Κιαξηζξνκπθίλε 2. Ακνμπθηιιίλε-Κιαβνπιαληθφ + Κιαξηζξνκπθίλε 3. ηπξνθινμαζίλε + Ακηθαζίλε 4. Κεθηξηαμφλε

74 Λόγσ ηεο απνηπρεκέλεο παξαθέληεζεο ν αζζελήο ππνβάιιεηαη ζε CT ζώξαθνο

75 Ση θάλσ; 1. Δηζάγσ ηνλ αζζελή, παξαθνινπζψ θαη αιιάδσ αληηβίσζε αλ δελ βειηησζεί ζε 3 κέξεο 2. Δηζάγσ ηνλ αζζελή, θαη δηελεξγψ θαζνδεγνχκελε κε US παξαθέληεζε ζψξαθα 3. Δηζάγσ ηνλ αζζελή, Zεηψ ξαληεβνχ γηα θαζνδεγνχκελε ππφ CT παξαθέληεζε ζψξαθα 4. ηέιλσ ηνλ αζζελή ζπίηη κε νδεγίεο λα επαλέιζεη αλ δελ βειηησζεί ζε 3 κέξεο

76 Ση θάλσ; 1. Δηζάγσ ηνλ αζζελή, παξαθνινπζψ θαη αιιάδσ αληηβίσζε αλ δελ βειηησζεί ζε 3 κέξεο 2. Δηζάγσ ηνλ αζζελή, θαη δηελεξγψ θαζνδεγνχκελε κε US παξαθέληεζε ζψξαθα 3. Δηζάγσ ηνλ αζζελή, Zεηψ ξαληεβνχ γηα θαζνδεγνχκελε ππφ CT παξαθέληεζε ζψξαθα 4. ηέιλσ ηνλ αζζελή ζπίηη κε νδεγίεο λα επαλέιζεη αλ δελ βειηησζεί ζε 3 κέξεο

77 ΠΑΡΑΠΝΔΤΜΟΝΗΚΖ ΟΡΗΜΟΗ ΤΠΔΕΧΚΟΣΗΚΖ ΤΛΛΟΓΖ (ΠΤ): Μία Τ πνπ ζπλνδεχεη πλεπκνλία ή απφζηεκα 90% ιχεηαη κε αληηβίσζε κφλν ΔΠΗΠΛΔΓΜΔΝΖ ΠΤ: Μία ΠΤ πνπ απαηηεί παξνρέηεπζε κε ζσξαθηθφ ζσιήλα ΔΜΠΤΖΜΑ: παξνπζία πχνπ ζηελ ππεδσθνηηθή θνηιφηεηα

78 εκαζία παξαπλεπκνληθήο ζπιινγήο 40-57% ησλ αζζελψλ κε πλεπκνλία αλαπηχζζνπλ ππεδσθνηηθή ζπιινγή Ζ ζλεηφηεηα ηεο πλεπκνλίαο απμάλεη 3,7 θνξέο Hasley PB et al. Arch Intern Med 1996; 156:2206 Σν αξρηθφ εμηδξσκαηηθφ ζηάδην δηαδέρεηαη ην ηλνππψδεο ζηάδην κπνξεί θαη εληφο σξψλ «Ο ήιηνο δελ πξέπεη λα δχζεη πάλσ απφ κηα παξαπλεπκνληθή ζπιινγή» Γηαθξαγκάηηα θαη εγθπζηψζεηο εκπνδίδνπλ ηελ παξνρέηεπζε 20% ρεηξνπξγηθή παξέκβαζε θαη 15% ζλεηφηεηα ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην

79 3 κέξεο Μπνξεί λα εμειίζζεηαη ξαγδαία

80 Ρόινο ππεξερνγξαθίαο ζώξαθα ζηε δηεξεύλεζε ππεδσθνηηθήο ζπιινγήο Αλαγλψξηζε ππεδσθνηηθήο ζπιινγήο αθφκα θαη ζε ειάρηζηεο πνζφηεηεο (~5ml) Αλαγλψξηζε θχζεο ζπιινγήο θαη αθξηβήο ππνινγηζκφο πνζφηεηαο Πην επαίζζεηε απφ CT γηα εγθπζηψζεηο-δηαθξαγκάηηα 97% επηηπρία ζσξαθνθέληεζεο 88% επηηπρία ζε πξνεγνχκελε απνηπρεκέλε θιηληθάθαζνδεγνχκελε ζσξαθνθέληεζε Αχμεζε επαηζζεζίαο θπζηθήο εμέηαζεο 26% Μείσζε θαηά 6 θνξέο ηεο πξφθιεζεο ηαηξνγελνχο πλεπκνζψξαθα (<3%) Απηή ε κείσζε ΓΔΝ ηζρχεη αλ απιά ζεκεησζεί ην ζεκείν θαη ε παξαθέληεζε γίλεη ζε δεχηεξν ρξφλν

81 Σελ

82 Τγξφ θίηξηλν, ζνιφ ph: 7,29 Γιπθφδε: 70 mg/dl Λεχθσκα: 4,1 g/dl LDH: 600 IU/L Λεχθσκα ιφγνο: 0, 55 LDH ιφγνο: 0,8 Δκπχξελα Κχηηαξα: 5000/κL Οπδεηεξφθηια 90% Αξλεηηθή Gram ρξψζε

83 Ση θάλσ κεηά; 1. Παξαθνινχζεζε θιηληθή-αθηηλνινγηθή 2. Αιιαγή ζηελ αληηβηνηηθή αγσγή 3. Σνπνζέηεζε ζσξαθηθνχ ζσιήλα 4. Παξαθέληεζε ηεο ζπιινγήο θάζε 2 κέξεο

84 Ση θάλσ κεηά; 1. Παξαθνινχζεζε θιηληθή-αθηηλνινγηθή 2. Αιιαγή ζηελ αληηβηνηηθή αγσγή 3. Σνπνζέηεζε ζσξαθηθνχ ζσιήλα 4. Παξαθέληεζε ηεο ζπιινγήο θάζε 2 κέξεο

85 Κιηληθή πνξεία Ο αζζελήο παξακέλεη εκπχξεηνο 2 κέξεο κεηά, κε εκκνλή ηνπ πφλνπ θαη ηεο δχζπλνηαο θαη κε αχμεζε ησλ WBC θαη ηεο CRP ε λέα α/α ζψξαθα δηαπηζηψλεηαη κηθξή αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο ζπιινγήο Νένο έιεγρνο κε US κε ζθνπφ ηελ παξαθέληεζε

86

87 Τπεξερνγξαθηθή επηδείλσζε θαη παξακνλή ζεκείσλ κε ειεγρόκελεο ζήςεο - Νέα παξαθέληεζε Τγξφ θίηξηλν, ζνιφ ph: 7,14 Γιπθφδε: 40 mg/dl Λεχθσκα: 3,8 g/dl LDH: 1200 IU/L Δκπχξελα Κχηηαξα: 15000/κL Οπδεηεξφθηια 98% Αξλεηηθή Gram ρξψζε

88 Ση θάλσ; 1. Τπνκνλή: Δκκνλή ζηελ ίδηα αγσγή Αιιαγή ζηελ αληηβηνηηθή αγσγή θαη ηνπνζέηεζε ζσξαθηθνχ ζσιήλα 3. Σνπνζέηεζε ζσξαθηθνχ ζσιήλα 4. Γηαδνρηθέο θαζεκεξηλέο εθθελσηηθέο παξαθεληήζεηο κέρξη ηελ ππνρψξεζε ηνπ ππξεηνχ

89 Ση θάλσ; 1. Τπνκνλή: Δκκνλή ζηελ ίδηα αγσγή Αιιαγή ζηελ αληηβηνηηθή αγσγή θαη ηνπνζέηεζε ζσξαθηθνχ ζσιήλα 3. Σνπνζέηεζε ζσξαθηθνχ ζσιήλα 4. Γηαδνρηθέο θαζεκεξηλέο εθθελσηηθέο παξαθεληήζεηο κέρξη ηελ ππνρψξεζε ηνπ ππξεηνχ

90 Μηθξνβηνινγία επηπιεγκέλεο/εκππήκαηνο : MIST Maskell NA et al. AJRCCM 2006; 174:817-23

91 Δκπχεκα Πφηε ζα βάισ ζσιήλα? Παξνπζία κηθξνβίσλ (Gram ρξψζε ή θ/α ηνπ πγξνχ) Δγθπζησκέλε Τ (;) ph <7.20 (;) Μεγάιε ζπιινγή πνπ πξνθαιεί δχζπλνηα θαη πφλν (;)

92 Ση εχξνπο ζσιήλα ζα βάισ? Θεσξείηαη όηη νη ιεπηνί ζσιήλεο θξάδνπλ θαη πξνηηκάηαη ζσξαθηθόο ζσιήλαο F Καζεηήξεο F κπνξεί λα παξνρεηεύζνπλ απνηειεζκαηηθά ην % ησλ ζπιινγώλ, αθόκε θαη εκππήκαηα (αλαδξνκηθέο κειέηεο παξαηήξεζεο). Γελ δηαθέξνπλ σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ζε ζρέζε κε ηνπο επξείο ζσιήλεο θαη είλαη ιηγόηεξν επώδπλνη BTS 2010 πξνηείλεη κηθξό κέγεζνο ζσιήλα Μεγαιύηεξε ζεκαζία ε ζσζηή ζέζε παξά ην εύξνο ηνπ ζσιήλα Σνπνζέηεζε ππό US. Η CT πιενλεθηεί κόλν ζηελ παξνρέηεπζε εγθπζηώζεσλ πνπ εληνπίδνληαη πίζσ από νζηά θαη ζηελ επηβεβαίσζε ηεο ζέζεο ηνπ ζσιήλα πρλά ρξεηάδνληαη πεξηζζόηεξνη ηνπ ελόο θαζεηήξεο Αλ ε παξνρέηεπζε δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή κε ηνλ θαζεηήξα ζα πξέπεη θαλείο λα θηλεζεί γξήγνξα πξνο ζσιήλα κεγαιύηεξνπ εύξνπο

93 Θα ρνξεγήζσ ηλσδνιπηηθά? Ζ κεγαιχηεξε ηπραηνπνηεκέλε κειέηε MIST1 (SK) δελ έδεημε δηαθνξά ζε ζλεηφηεηα-αλάγθε γηα ρεηξνπξγείν MIST2: κπνξεί λα βνεζάεη tpa + DNAαζε BTS 2010: δελ ελδείθλπηαη ζαλ πξαθηηθή ξνπηίλαο Πηζαλή επηινγή ζε αζζελείο πνπ δελ βειηηψλνληαη κε ηνλ ζσιήλα θαη δελ κπνξνχλ λα ρεηξνπξγεζνχλ

94 Ο αζζελήο ηέζεθε ζε κνμηθινμαζίλε θαη κεηξνληδαδφιε Τπφ US θαζνδήγεζε ηνπνζεηήζεθε θαζεηήξαο 12 Fr θαη παξνρέηεπζε 550 ml πγξφ ηηο 2 πξψηεο κέξεο κε απνηέιεζκα ηελ χθεζε ηνπ ππξεηνχ Σξεηο κέξεο κεηά, ελψ ν αζζελήο είλαη απχξεηνο κε κεγάιε χθεζε ησλ δεηθηψλ θιεγκνλήο, παξακέλεη ππνιεηκκαηηθή εγθπζησκέλε ππεδσθνηηθή ζπιινγή Ση θάλσ;

95 1. Φσλάδσ ηνλ ζσξαθνρεηξνπξγφ θαη πξνγξακκαηίδσ ρεηξνπξγείν 2. Σνπνζεηψ θαη άιινλ ζσιήλα ππφ αθηηλνινγηθή θαζνδήγεζε 3. Κάλσ ππνκνλή, ζπλερίδσ σο έρεη

96 1. Φσλάδσ ηνλ ζσξαθνρεηξνπξγφ θαη πξνγξακκαηίδσ ρεηξνπξγείν 2. Σνπνζεηψ θαη άιινλ ζσιήλα ππφ αθηηλνινγηθή θαζνδήγεζε 3. Κάλσ ππνκνλή, ζπλερίδσ σο έρεη

97 Πόηε ζα ζθεθηώ ρεηξνπξγηθή αληηκεηώπηζε? Όηαλ φια ηα παξαθάησ ηζρχνπλ: 1. ν αζζελήο παξακέλεη ζεπηηθφο 2. ηθαλή πνζφηεηα πγξνχ 3. ην πγξφ δελ κπνξεί λα παξνρεηεπηεί κε ζσιήλα 4. ν ζσιήλαο βξίζθεηαη ζηελ ζσζηή ζέζε θαη είλαη βαηφο 5. ν αζζελήο ιακβάλεη ζσζηή αληηβίσζε 6. δελ ππάξρνπλ άιιεο εζηίεο ινίκσμεο Κάλε CT πξηλ ην ρεηξνπξγείν Πνιιέο θνξέο ζα θαηαιάβεηο όηη απιώο ρξεηάδεηαη θαη 2 νο ζσιήλαο

98 Γηαηί ρεηξνπξγνχκε; Γηα λα αληηκεησπίζνπκε ηελ ζήςε Γελ ρεηξνπξγνχκε «γηα λα πξνιάβνπκε ηλνζψξαθα» ηνρεχεη ηελ ιχζε ησλ ζπκθχζεσλ θαη ηελ παξνρέηεπζε ησλ εγθπζηψζεσλ θαζψο θαη ηελ βέιηηζηε ηνπνζέηεζε ζσιήλα παξνρέηεπζεο

99 Πόηε αθαηξώ ην ζσξαθηθό ζσιήλα? 1. Αληηθεηκεληθή επηβεβαίσζε ππνρψξεζεο ζήςεο 2. Αθηηλνινγηθή βειηίσζε 3. Ζκεξήζηα παξνρέηεπζε < 50 ml 4. Παξαθνινχζεζε γηα ηνπιάρηζηνλ 24 ψξεο κεηά ηελ αθαίξεζε 5. Τπνιεηπφκελε αθηηλνινγηθή βιάβε ζην 13% 6. πλήζσο ρσξίο ιεηηνπξγηθή ζεκαζία 7. Παξαθνινχζεζε ζε εμσηεξηθή βάζε κε δείθηεο θιεγκνλήο θαη απεηθφληζε ζε 1 κήλα

100

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ

Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ Βήςαπ απόςοεμση Αιμόπηρζη πληκηοξδακηρλία ΑΝΑΣΑΙΑ ΑΝΣΧΝΙΑΓΟΤ Πξνζηαηεπηηθό αληαλαθιαζηηθό ησλ αλώηεξσλ αεξαγσγώλ ε μεγάιμ βαζμό οπό ημκ έιεγπμ ηεξ βμύιεζεξ (θιμησθό θέκηνμ) ροπμγεκήξ ελάνηεζε Βήςαπ : Φοζημιμγηθό

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΔΤΡΙΣΙΚΗ ΤΛΛΟΓΗ. Μαηνο2014 Παληειηδαθε ειελε

ΠΛΔΤΡΙΣΙΚΗ ΤΛΛΟΓΗ. Μαηνο2014 Παληειηδαθε ειελε ΠΛΔΤΡΙΣΙΚΗ ΤΛΛΟΓΗ Μαηνο2014 Παληειηδαθε ειελε ΠΛΔΤΡΙΣΙΚΗ ΤΛΛΟΓΗ Οξηζκφο Με θπζηνινγηθή ζπιινγή πγξνχ ζηελ ππεδσθνηηθή θνηιφηεηα ΠΛΕΤΡΘΣΘΚΗ ΤΛΛΟΓΗ ΠΛΔΤΡΙΣΙΚΉ ΤΛΛΟΓΗ ηηο ΗΠΑ δηαγηγλψζθνληαη πεξίπνπ 1,5

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Υπεζωκοτικές Συλλογές - Διερεύνηση και αντιμετώπιση

Υπεζωκοτικές Συλλογές - Διερεύνηση και αντιμετώπιση Υπεζωκοτικές Συλλογές - Διερεύνηση και αντιμετώπιση Γιάννης Καλομενίδης Επίκουρος Καθηγητής Β Πνευμονολογική Κλινική ΕΚΠΑ Νοσοκομείο «Αττικόν» Συμπτώματα και σημεία: συνήθως μη-ειδικά για κάποια νόσο Ακτινολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ»

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Κσλζηαληίλνο Μηκίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Οξηζκόο Ο όξνο κεγάθνιν αλαθέξεηαη ζηε δηάκεηξν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ Αλαζηαζία Γακέινπ Καξδηνιόγνο Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Πάηξαο Conflicts of interest: no conflict Patras University Hospital Ιζηνξηθό αζζελνύο, 71 εηώλ, 95 kg Σαθραξώδεο δηαβήηεο/

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ

ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ Σ.Α. Πολύζος, I. Κοσνηοσράς, Α. Σλβάκης, Ε. Ζθειριάδοσ, Κ. Πηζιούρ, Ε. Κηζίκη, Α. Ππθεοδώροσ, Ε. Τέρπος SA Polyzos et al., J Clin

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΠΑΣΙΚΟ ΤΓΡΟΘΩΡΑΚΑ EYAΓΓΔΛΟ ΑΚΡΙΒΙΑΓΗ

ΗΠΑΣΙΚΟ ΤΓΡΟΘΩΡΑΚΑ EYAΓΓΔΛΟ ΑΚΡΙΒΙΑΓΗ ΗΠΑΣΙΚΟ ΤΓΡΟΘΩΡΑΚΑ EYAΓΓΔΛΟ ΑΚΡΙΒΙΑΓΗ ΟΡΙΜΟ Σεκαληηθή πνζφηεηα πιεπξηηηθήο ζπιινγήο (>500 ml) ζε θηξξσηηθφ αζζελή ρσξίο πλεπκνληθφ ή θαξδηνινγηθφ λφζεκα Επηπινθή ηεο ππιαίαο ππεξηάζεσο ΔΠΙΠΟΛΑΜΟ 5-12%

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΓΟΥ

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΓΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΓΟΥ Πλεπκνληθή εκβνιή(πδ) Πην πνιύ ζύλδξνκν παξά θαζνξηζκέλε λόζνο Δπηπινθή πνιιώλ θαη δηαθνξεηηθώλ θαηαζηάζεσλ πρλόηεηα 0.5/1000 ζην Γπηηθό θόζκν (1/1000 ε DVT) (21-69/100.000

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο

Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall Macroeconomics, 5/e Olivier Blanchard 1 of 43 IS-LM: Μηχανισμός προσαρμογής μετά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14 Ννεκβξίνπ 2010, Αζήλα Annals of Gastroenteroly 2010;23(Suppl):7-67 212 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ-150 Πξνγξακκατησκόο Ταμηλόκεσε θαη Αλαδήτεσε

ΗΥ-150 Πξνγξακκατησκόο Ταμηλόκεσε θαη Αλαδήτεσε ΗΥ-150 Πξνγξακκατησκόο Ταμηλόκεσε θαη Αλαδήτεσε To πξόβιεκα ηεο Αλαδήηεζεο Γνζέληνο δεδνκέλσλ, ι.ρ. ζε Πίλαθα (P) Χάρλσ λα βξσ θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν (key) Αλ ν πίλαθαο δελ είλαη ηαμηλνκεκέλνο Γξακκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΗΣ ΗΜΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 Σήκερα, ποσ ηο βόρεηο εκηζθαίρηο γηορηάδεη ηελ κεγαιύηερε εκέρα

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ADA Γηάλλεο Καινκελίδεο. Πλεπκνλνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ΔΚΠΑ Α Κιηληθή Δληαηηθήο Θεξαπείαο

ADA Γηάλλεο Καινκελίδεο. Πλεπκνλνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ΔΚΠΑ Α Κιηληθή Δληαηηθήο Θεξαπείαο ADA 2012 Γηάλλεο Καινκελίδεο Πλεπκνλνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ΔΚΠΑ Α Κιηληθή Δληαηηθήο Θεξαπείαο Γιαηί σπειαζόμαζηε ηην ADA; Τπεζωκοηικό Τγπό για Β-Koch: Το άμεσο παρασκεύασμα (+) σε

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα