Απαιιαγή Πιεξσκήο Αζθαιίζηξσλ ιόγσ ΘΑΝΑΣΟΤ ηνπ Αληηζπκβαιινκέλνπ (θσδ )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απαιιαγή Πιεξσκήο Αζθαιίζηξσλ ιόγσ ΘΑΝΑΣΟΤ ηνπ Αληηζπκβαιινκέλνπ (θσδ )"

Transcript

1 Απαιιαγή Πιεξσκήο Αζθαιίζηξσλ ιόγσ ΘΑΝΑΣΟΤ ηνπ Αληηζπκβαιινκέλνπ (θσδ ) Δάλ ν Αληηζπκβαιιφκελνο (Λήπηεο ηεο αζθάιηζεο) απνβηψζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο θάιπςεο, ε Δηαηξία αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα κελ εηζπξάηηεη αζθάιηζηξα θαη ηπρφλ επαζθάιηζηξα ησλ θαιχςεσλ εθείλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παξνχζα θάιπςε θαη πνπ είλαη πιεξσηέα κεηά ηελ εκεξνκελία ζαλάηνπ ηνπ Αληηζπκβαιιφκελνπ. Οη θαιχςεηο γηα ηηο νπνίεο ηζρχεη ε Απαιιαγή Πιεξσκήο Αζθαιίζηξσλ ιφγσ ζαλάηνπ ηνπ Αληηζπκβαιιφκελνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα Παξνρψλ ηνπ αζθαιηζηεξίνπ θαη κπνξνχλ λα είλαη ε Βαζηθή θάιπςε Εσήο, νη πκπιεξσκαηηθέο θαιχςεηο θαη νη θαιχςεηο Unit Linked. Ζ αμίσζε απαιιαγήο πιεξσκήο αζθαιίζηξσλ ιφγσ ζαλάηνπ ηνπ Αληηζπκβαιιφκελνπ (Λήπηε ηεο αζθάιηζεο), ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη ζηελ Δηαηξία εγγξάθσο. Ζ θάιπςε παξέρεηαη έλαληη πιεξσκήο εηεζίσλ αζθαιίζηξσλ, ην χςνο ησλ νπνίσλ αλαγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα Παξνρψλ ηνπ αζθαιηζηεξίνπ. Ζ θαηαβνιή ησλ αζθαιίζηξσλ ζπλερίδεηαη γηα φιε ηε ρξνληθή πεξίνδν ηζρχνο ηεο θάιπςεο πνπ έρεη ζπκθσλεζεί θαη αλαγξάθεηαη ζην αζθαιηζηήξην ή κέρξη ηεο απαιιαγήο πιεξσκήο ησλ αζθαιίζηξσλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο θάιπςεο. Σα εηήζηα αζθάιηζηξα ηεο θάιπςεο ζα αλαπξνζαξκφδνληαη ζε θάζε αζθαιηζηηθή επέηεην, ζχκθσλα κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ εηεζίσλ αζθαιίζηξσλ ησλ πξνο απαιιαγή θαιχςεσλ. Δηήζηα Καζαξά Αζθάιηζηξα ηνπ αληίζηνηρνπ έηνπο ηζρχνο ηνπ ζπκβνιαίνπ Καηεγνξία Δπαγγέικαηνο (% επί ζπλφινπ ησλ θαζαξψλ αζθαιίζηξσλ) 1 5,00% 2 5,50% 3 6,00% 4 7,00% ΟΡΗΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΠΑΡΟΥΖ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΑΝΧΣΑΣΖ ΖΛΗΚΗΑ ΔΝΑΡΞΖ ΑΝΧΣΑΣΖ ΖΛΗΚΗΑ ΛΖΞΖ ΔΞΑΡΣΧΜΔΝΑ ΜΔΛΖ ΔΣΖΗΑ ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΑΦΑΛΗΣΡΧΝ ΗΑΣΡΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Μέγηζην εηήζην φξην απαιιαγήο αζθαιίζηξσλ 7.500, ρσξίο πξνεγνχκελε ζπλελλφεζε κε Σκήκα U/W. Γίλεηαη ζηνλ Αληηζπκβαιιφκελν κφλν εάλ απηφο είλαη δηάθνξνο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ. Σν 60 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ Αληηζπκβαιιφκελνπ. Σν 70 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ Αληηζπκβαιιφκελνπ ή θαηά ηε ιήμε ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ή ησλ ζπλδενκέλσλ θαιχςεσλ, εάλ απηή πξνεγείηαη. ΓΔΝ θαιχπηνληαη. χκθσλα κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ εηεζίσλ αζθαιίζηξσλ ησλ πξνο απαιιαγή θαιχςεσλ. Αλάινγα κε ηελ ειηθία, ην θεθάιαην θηλδχλνπ θαη ην εξσηεκαηνιφγην πγείαο. Χο θεθάιαην θηλδχλνπ ηεο θάιπςεο, ζεσξείηαη ε ζπζζψξεπζε φισλ ησλ αζθαιίζηξσλ ηεο Βαζηθήο θάιπςεο Εσήο, ησλ πκπιεξσκαηηθψλ θαιχςεσλ θαη ησλ θαιχςεσλ Unit Linked, θαηά ηελ έλαξμε ηεο παξνχζαο θάιπςεο θαη κέρξη ηε ιήμε πιεξσκήο αζθαιίζηξσλ ησλ ζπλδενκέλσλ θαιχςεσλ, ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα νξίσλ πξναζθαιηζηηθνχ ειέγρνπ. 1 - V / 7νο -13

2 Απαιιαγή Πιεξσκήο Αζθαιίζηξσλ ιόγσ ΜΟΝΗΜΖ ΟΛΗΚΖ ΑΝΗΚΑΝΟΣΖΣΟ ηνπ Αληηζπκβαιινκέλνπ (θσδ ) 1. Δάλ ν Αληηζπκβαιιφκελνο (Λήπηεο ηεο αζθάιηζεο) θαηαζηεί Μφληκα θαη Οιηθά Αλίθαλνο θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο θάιπςεο, ε Δηαηξία ηνλ απαιιάζζεη απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο αζθαιίζηξσλ θαη ηπρφλ επαζθαιίζηξσλ ησλ θαιχςεσλ εθείλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παξνχζα θάιπςε θαη πνπ είλαη πιεξσηέα κεηά ηελ εκεξνκελία αλαγλψξηζεο εθ κέξνπο ηεο Δηαηξίαο ηεο Μφληκεο Οιηθήο Αληθαλφηεηαο ηνπ Αληηζπκβαιιφκελνπ θαη γηα φιε ηελ δηάξθεηα απηήο, φπσο νξίδεηαη θαησηέξσ. Ζ Απαιιαγή πιεξσκήο ησλ αζθαιίζηξσλ ηζρχεη γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα ν Αληηζπκβαιιφκελνο είλαη ζηε δσή θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη παξακέλεη Μφληκα θαη Οιηθά Αλίθαλνο. 2. Οη θαιχςεηο γηα ηηο νπνίεο ηζρχεη ε Απαιιαγή Πιεξσκήο Αζθαιίζηξσλ ιφγσ Μφληκεο Οιηθήο Αληθαλφηεηαο ηνπ Αληηζπκβαιιφκελνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα Παξνρψλ ηνπ αζθαιηζηεξίνπ θαη κπνξνχλ λα είλαη ε Βαζηθή θάιπςε Εσήο, νη πκπιεξσκαηηθέο θαιχςεηο θαη νη θαιχςεηο Unit Linked. 3. Χο Μφληκε Οιηθή Αληθαλφηεηα απφ αηχρεκα ή αζζέλεηα νξίδεηαη ε κφληκε θαη πιήξεο αδπλακία ηνπ Αληηζπκβαιιφκελνπ λα αζρνιείηαη κε νπνηνδήπνηε επάγγεικα θαη λα εθηειεί νπνηαδήπνηε εξγαζία κε ακνηβή ή θέξδνο γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. Πξνυπφζεζε γηα ηελ απαιιαγή πιεξσκήο ησλ αζθαιίζηξσλ είλαη λα ζπληξέρνπλ νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: α) Ζ εκεξνκελία ζπκβάληνο ηνπ γεγνλφηνο πνπ πξνθάιεζε ηελ Μφληκε Οιηθή Αληθαλφηεηα λα είλαη κεηαγελέζηεξε ηεο εκεξνκελίαο έλαξμεο ηεο παξνχζαο ζπκπιεξσκαηηθήο θάιπςεο. β) Ο Αληηζπκβαιιφκελνο θαηά ην ρξφλν ηνπ αηπρήκαηνο ή ηεο αζζελείαο λ αζθνχζε θαλνληθά ή λα ζεσξείην απφιπηα ηθαλφο λα αζθεί επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη λα κελ είρε ζπκπιεξψζεη ην 65 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ ή λα κελ είρε ήδε ππνβάιεη αίηεζε ζπληαμηνδφηεζεο γήξαηνο ή αλαπεξίαο ζε Σακείν Κχξηαο ή Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο. γ) Ο Αληηζπκβαιιφκελνο λα έρεη παξακείλεη κφληκα θαη νιηθά αλίθαλνο γηα ζπλερέο ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο αλαγλψξηζεο ηεο αληθαλφηεηαο απφ ηελ Δηαηξία. Καηά παξέθθιηζε ησλ αλσηέξσ, ζε πεξίπησζε πνπ ν Αληηζπκβαιιφκελνο ππνζηεί Οιηθή αλεπαλφξζσηε απψιεηα ηεο φξαζεο θαη ησλ δχν καηηψλ ή Λεηηνπξγηθή απψιεηα θαη ησλ δχν ρεξηψλ ή θαη ησλ δχν πνδηψλ ή ελφο ρεξηνχ θαη ελφο πνδηνχ, ηφηε δελ ηζρχεη ε αλακνλή ησλ έμη (6) κελψλ. 4. Σα αζθάιηζηξα θαηαβάιινληαη θαλνληθά κέρξη ηελ εκεξνκελία πνπ ε Δηαηξία ζα ελεξγνπνηήζεη ηελ παξνχζα θάιπςε. Ζ Δηαηξία νθείιεη λα επηζηξέςεη ρσξίο ηφθν ηα αζθάιηζηξα πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί απφ ηελ εκεξνκελία αλαγλψξηζεο ηεο αληθαλφηεηαο. Ζ Δηαηξία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα επαλεθηηκήζεη εάλ ν Αληηζπκβαιιφκελνο έρεη επαλαθηήζεη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ γηα εξγαζία, είηε εμ νινθιήξνπ είηε ελ κέξεη, θαη δχλαηαη ζ απηή ηελ πεξίπησζε λα δηαθφςεη άκεζα ηελ Απαιιαγή Πιεξσκήο Αζθαιίζηξσλ. Ζ Δηαηξία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηαπηζηψλεη κε δηθέο ηεο δαπάλεο, νπνηεδήπνηε θξίλεη αλαγθαίν, θαηά πφζν ζπλερίδεηαη ε αληθαλφηεηα. 5. Ζ θάιπςε παξέρεηαη έλαληη πιεξσκήο εηεζίσλ αζθαιίζηξσλ, ην χςνο ησλ νπνίσλ αλαγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα Παξνρψλ ηνπ αζθαιηζηεξίνπ. Ζ θαηαβνιή ησλ αζθαιίζηξσλ ζπλερίδεηαη γηα φιε ηε ρξνληθή πεξίνδν ηζρχνο ηεο θάιπςεο πνπ έρεη ζπκθσλεζεί θαη αλαγξάθεηαη ζην αζθαιηζηήξην ή κέρξη ηεο απαιιαγήο πιεξσκήο ησλ αζθαιίζηξσλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο θάιπςεο. Σα εηήζηα αζθάιηζηξα ηεο θάιπςεο ζα αλαπξνζαξκφδνληαη ζε θάζε αζθαιηζηηθή επέηεην, ζχκθσλα κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ εηεζίσλ αζθαιίζηξσλ ησλ πξνο απαιιαγή θαιχςεσλ. Δηήζηα Καζαξά Αζθάιηζηξα ηνπ αληίζηνηρνπ έηνπο ηζρχνο ηνπ ζπκβνιαίνπ Καηεγνξία Δπαγγέικαηνο (% επί ζπλφινπ ησλ θαζαξψλ αζθαιίζηξσλ) 1 4,00% 2 4,50% 3 6,00% 4 7,00% ΟΡΗΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΠΑΡΟΥΖ ΔΞΑΗΡΔΔΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΑΝΧΣΑΣΖ ΖΛΗΚΗΑ ΔΝΑΡΞΖ ΑΝΧΣΑΣΖ ΖΛΗΚΗΑ ΛΖΞΖ ΔΞΑΡΣΧΜΔΝΑ ΜΔΛΖ ΔΣΖΗΑ ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΑΦΑΛΗΣΡΧΝ ΗΑΣΡΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΖΜΔΗΧΖ Μέγηζην εηήζην φξην απαιιαγήο αζθαιίζηξσλ 7.500, ρσξίο πξνεγνχκελε ζπλελλφεζε κε Σκήκα U/W. Γελ δίλεηαη ζε άηνκα ρσξίο εηζφδεκα απφ εξγαζία (π.ρ. εηζνδεκαηίεο, άλεξγνη, θνηηεηέο, καζεηέο, ζπνπδαζηέο, νηθνθπξέο, ζπληαμηνχρνη θιπ.). Σν 60 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ Αληηζπκβαιιφκελνπ. Σν 65 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ Αληηζπκβαιιφκελνπ ή θαηά ηε ιήμε ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ή ησλ ζπλδενκέλσλ θαιχςεσλ, εάλ απηή πξνεγείηαη. ΓΔΝ θαιχπηνληαη. χκθσλα κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ εηεζίσλ αζθαιίζηξσλ ησλ πξνο απαιιαγή θαιχςεσλ Αλάινγα κε ηελ ειηθία, ην θεθάιαην θηλδχλνπ θαη ην εξσηεκαηνιφγην πγείαο H θάιπςε δίλεηαη ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΑ ΑΠΟ ΣΟ ΑΝ ΔΗΝΑΗ ΗΓΗΟ Ζ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΟ ΠΡΟΧΠΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΦΑΛΗΜΔΝΟ 2 - V / 7νο -13

3 Χο θεθάιαην θηλδχλνπ ηεο θάιπςεο, ζεσξείηαη ε ζπζζψξεπζε φισλ ησλ αζθαιίζηξσλ ηεο Βαζηθήο θάιπςεο Εσήο, ησλ πκπιεξσκαηηθψλ θαιχςεσλ θαη ησλ θαιχςεσλ Unit Linked, θαηά ηελ έλαξμε ηεο παξνχζαο θάιπςεο θαη κέρξη ηε ιήμε πιεξσκήο αζθαιίζηξσλ ησλ ζπλδενκέλσλ θαιχςεσλ, ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα νξίσλ πξναζθαιηζηηθνχ ειέγρνπ. 3 - V / 7νο -13

4 Μόληκε Οιηθή Αληθαλόηεηα (θσδ ) Ζ Δηαηξία θαηαβάιιεη ζηνλ Αζθαιηζκέλν ην αζθαιηζκέλν θεθάιαην, εθφζνλ ν Αζθαιηζκέλνο θαηαζηεί Οιηθά θαη Μφληκα Αλίθαλνο λα εμαζθήζεη νπνηνδήπνηε επάγγεικα κε ακνηβή ή θέξδνο. Ζ παξνρή θαηαβάιιεηαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν Αζθαιηζκέλνο θαηέζηε Οιηθά θαη Μφληκα Αλίθαλνο θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο αζθάιηζεο θαη πξηλ απφ ηελ 65 ε επέηεην ησλ γελεζιίσλ ηνπ. Σα αζθάιηζηξα απμάλνληαη ζε θάζε αζθαιηζηηθή επέηεην, κε ζηαζεξφ πνζνζηφ αχμεζεο θαη θαηαβάιινληαη κέρξη ηε ιήμε ηεο αζθάιηζεο ή ηελ κφληκε νιηθή αληθαλφηεηα ή ηνλ ζάλαην ηνπ αζθαιηζκέλνπ, νπνηνδήπνηε ζπκβεί πξψην. Σν αζθάιηζκα ιφγσ Μφληκεο Οιηθήο Αληθαλφηεηαο απφ αζζέλεηα ή αηχρεκα, ζα θαηαβάιεηαη ζε ηξεηο (3) δφζεηο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν Αζθαιηζκέλνο βξίζθεηαη ζηε δσή θαηά ηελ εκεξνκελία απνδνρήο, απφ ηελ Δηαηξία, ηεο αληθαλφηεηαο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θαηαβνιψλ, σο εμήο: 30% ακέζσο κε ηελ απνδνρή, απφ ηελ Δηαηξία, ηεο Μφληκεο Οιηθήο Αληθαλφηεηαο, 30% έλα (1) έηνο απφ ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ηεο 1 εο δφζεο, 40% έλα (1) έηνο απφ ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ηεο 2 εο δφζεο. Καηά παξέθθιηζε ησλ αλσηέξσ, ε Δηαηξία ζα απνδερζεί σο Μφληκε Οιηθή Αληθαλφηεηα ηελ: α) νιηθή θαη αλεπαλφξζσηε απψιεηα ηεο φξαζεο θαη ησλ δχν καηηψλ, β) αλεπαλφξζσηε ιεηηνπξγηθή απψιεηα θαη ησλ δχν ρεξηψλ ή θαη ησλ δχν πνδηψλ ή ελφο ρεξηνχ θαη ελφο πνδηνχ θαη ζα πξνρσξήζεη ζηελ εθάπαμ θαηαβνιή ηνπ αζθαιίζκαηνο. Ζ Δηαηξία δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλακνλήο έμη (6) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία αλαγγειίαο ηνπ αηπρήκαηνο ή ηεο αζζέλεηαο, πξηλ πξνρσξήζεη ζηελ απνδνρή ηεο αληθαλφηεηαο θαη ηελ θαηαβνιή ηεο πξψηεο δφζεο ηνπ αζθαιίζκαηνο. Δάλ ν Αζθαιηζκέλνο επαλαθηήζεη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ γηα εξγαζία, είηε εμνινθιήξνπ είηε ελ κέξεη, κέζα ζηα παξαπάλσ αλαθεξφκελα ρξνληθά φξηα, ε Δηαηξία δελ ζα θαηαβάιεη νπνηνδήπνηε νθεηιφκελν πνζφ. ηελ πεξίπησζε πνπ ε εηαηξία έρεη νξηζηηθά απνδερζεί ηελ Μφληκε Οιηθή Αληθαλφηεηα, δηαθφπηεηαη ακέζσο ε πιεξσκή ησλ αζθαιίζηξσλ πνπ αθνξνχλ ηελ παξνρή απηή. Δάλ ε Μφληκε Οιηθή Αληθαλφηεηα έρεη κελ γλσζηνπνηεζεί εγγξάθσο ζηελ Δηαηξία, δελ έρεη γίλεη φκσο απνδεθηή απφ ηελ Δηαηξία, ν Αζθαιηζκέλνο νθείιεη λα θαηαβάιιεη θαλνληθά ηα αζθάιηζηξα. Ζ Δηαηξία νθείιεη λα επηζηξέςεη ρσξίο ηφθν, ηα αζθάιηζηξα πνπ έρνπλ εηζπξαρζεί ζηελ πεξίνδν κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο θαη ηεο απνδνρήο ηεο αληθαλφηεηαο. Ζ Δηαηξία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηαπηζηψλεη κε δηθέο ηεο δαπάλεο, νπνηεδήπνηε θξίλεη αλαγθαίν, θαηά πφζν ζπλερίδεηαη ε αληθαλφηεηα. Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε παξέρεηαη έλαληη πιεξσκήο εηεζίσλ αζθαιίζηξσλ, ην χςνο ησλ νπνίσλ αλαγξάθεηαη ζην αζθαιηζηήξην. Σα εηήζηα αζθάιηζηξα ηεο θάιπςεο απμάλνληαη ζε θάζε αζθαιηζηηθή επέηεην, κε πνζνζηφ αχμεζεο πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα Παξνρψλ. Ζ θαηαβνιή ησλ αζθαιίζηξσλ ζπλερίδεηαη γηα φιε ηε ρξνληθή πεξίνδν ηζρχνο ηεο θάιπςεο πνπ έρεη ζπκθσλεζεί θαη αλαγξάθεηαη ζην αζθαιηζηήξην ή κέρξη ηελ απνδνρή ηεο αληθαλφηεηαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, εθφζνλ επέιζεη πξηλ ηε ιήμε ηεο αζθάιηζεο. 4 - V / 7νο -13

5 ΠΗΝΑΚΑ ΔΣΖΗΧΝ ΚΑΘΑΡΧΝ ΑΦΑΛΗΣΡΧΝ γηα αζθαιηδνκέλνπ θεθαιαίνπ ΜΟΑ (13001) ΖΛΗΚΗΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΠΟΟΣΟ ΔΣΖΗΑ AΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ,357 0,400 0,482 0,625 7,64% 19 0,357 0,400 0,482 0,625 7,82% 20 0,357 0,400 0,482 0,625 8,01% 21 0,391 0,438 0,528 0,684 7,97% 22 0,391 0,438 0,528 0,684 8,17% 23 0,391 0,438 0,528 0,684 8,38% 24 0,374 0,419 0,505 0,655 8,71% 25 0,374 0,419 0,505 0,655 8,95% 26 0,357 0,400 0,482 0,625 9,33% 27 0,340 0,381 0,459 0,595 9,74% 28 0,340 0,381 0,459 0,595 10,02% 29 0,340 0,381 0,459 0,595 10,32% 30 0,340 0,381 0,459 0,595 10,64% 31 0,374 0,419 0,505 0,655 10,66% 32 0,408 0,457 0,551 0,714 10,71% 33 0,442 0,495 0,597 0,774 10,78% 34 0,493 0,552 0,666 0,863 10,76% 35 0,561 0,628 0,757 0,982 10,66% 36 0,629 0,704 0,849 1,101 10,60% 37 0,697 0,781 0,941 1,220 10,60% 38 0,782 0,876 1,056 1,369 10,54% 39 0,884 0,990 1,193 1,547 10,44% 40 1,003 1,123 1,354 1,755 10,31% 41 1,089 1,220 1,470 1,906 10,39% 42 1,221 1,368 1,648 2,137 10,31% 43 1,353 1,515 1,827 2,368 10,29% 44 1,485 1,663 2,005 2,599 10,31% 45 1,650 1,848 2,228 2,888 10,27% 46 1,744 1,953 2,354 3,052 10,53% 47 1,920 2,150 2,592 3,360 10,56% 48 2,128 2,383 2,873 3,724 10,54% 49 2,384 2,670 3,218 4,172 10,44% 50 2,672 2,993 3,607 4,676 10,33% 51 2,868 3,212 3,872 5,019 10,56% 52 3,193 3,576 4,311 5,588 10,49% 53 3,534 3,958 4,771 6,185 10,48% 54 3,922 4,393 5,295 6,864 10,43% 55 4,356 4,879 5,881 7,623 10,36% 56 4,695 5,258 6,338 8,216 10,68% 57 5,205 5,830 7,027 9,109 10,66% 58 5,790 6,485 7,817 10,133 10,56% 59 6,420 7,190 8,667 11,235 10,50% 60 7,125 7,980 9,619 12,469 10,38% Διάρηζην φξην θεθαιαίνπ ηα ΟΡΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΠΑΡΟΥΖ Μέγηζην φξην θεθαιαίνπ ην δεθαπιάζην ηνπ θεθαιαίνπ ηεο Βαζηθήο αζθάιηζεο δσήο (εθφζνλ είλαη ζπληαμηνδνηηθφ ηφηε ηζρχεη ην 1.000πιάζην ηεο κεληαίαο ζχληαμεο) κε φξην ηα ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΑΝΧΣΑΣΖ ΖΛΗΚΗΑ ΔΝΑΡΞΖ Σν 60 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ΑΝΧΣΑΣΖ ΖΛΗΚΗΑ ΛΖΞΖ Σν 65 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ή θαηά ηε ιήμε αζθάιηζεο ηεο Βαζηθήο θάιπςεο εάλ απηή πξνεγείηαη ΔΞΑΡΣΧΜΔΝΑ ΜΔΛΖ ΓΔΝ θαιύπηνληαη ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΑΦΑΛΗΣΡΧΝ Σν πνζνζηφ αλαπξνζαξκνγήο, φπσο εκθαλίδεηαη ζηνλ Πίλαθα παξακέλεη ζηαζεξφ θαζφιε ηεο δηάξθεηα αζθάιηζεο θαη πιεξσκήο. ΗΑΣΡΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Αλάινγα κε ηελ ειηθία, αζθαιηζκέλν θεθάιαην θαη ην εξσηεκαηνιφγην πγείαο 5 - V / 7νο -13

6 Πξόζθαηξε πκπιεξσκαηηθή Αζθάιηζε ζαλάηνπ (θσδ ) H Δηαηξία θαηαβάιιεη ζηνπο Γηθαηνχρνπο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ην αζθαιηζκέλν θεθάιαην, ακέζσο κεηά ην ζάλαην ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, εθφζνλ ζπκβεί πξηλ ηε ιήμε ηεο αζθάιηζεο. - Δάλ ν Αζθαιηζκέλνο βξίζθεηαη ζηε δσή θαηά ηε ιήμε ηεο αζθάιηζεο, ε αζθάιηζε παχεη λα ηζρχεη. - Απηή ε αζθάιηζε δελ έρεη αμία εμαγνξάο. - Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε παξέρεηαη έλαληη πιεξσκήο εηεζίσλ αζθαιίζηξσλ, ην χςνο ησλ νπνίσλ αλαγξάθεηαη ζην αζθαιηζηήξην. Ζ θαηαβνιή ησλ αζθαιίζηξσλ ζπλερίδεηαη γηα φιε ηε ρξνληθή πεξίνδν ηζρχνο ηεο θάιπςεο πνπ έρεη ζπκθσλεζεί θαη αλαγξάθεηαη ζην αζθαιηζηήξην ή κέρξη ηελ επέιεπζε ηεο αζθαιηζηηθήο πεξίπησζεο. ΔΣΖΗΑ ΚΑΘΑΡΑ ΑΦΑΛΗΣΡΑ ΠΡΟΚΑΗΡΖ ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΘΑΝΑΣΟΤ (11132) ΑΝΓΡΧΝ ΓΤΝΑΗΚΧΝ γηα αζθαιηδνκέλνπ θεθαιαίνπ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΑΦΑΛΗΖ ΖΛΗΚΗΑ ΛΖΞΖ ΣΖ ΑΦΑΛΗΖ ΖΛΗΚΗΑ ΔΝΑΡΞΖ ,85 2,06 2,00 1,98 2,04 2,15 2,36 2,67 2,00 2,07 2,22 2,47 2,83 3,33 4, ,90 2,09 2,02 2,01 2,07 2,21 2,45 2,79 2,01 2,09 2,25 2,51 2,87 3,40 4, ,94 2,10 2,03 2,03 2,11 2,27 2,54 2,92 2,03 2,11 2,27 2,54 2,92 3,46 4, ,96 2,10 2,03 2,05 2,15 2,34 2,64 3,06 2,04 2,12 2,29 2,57 2,96 3,52 4, ,97 2,10 2,03 2,07 2,19 2,41 2,74 3,21 2,05 2,14 2,31 2,60 3,01 3,58 4, ,97 2,09 2,04 2,10 2,24 2,49 2,86 3,39 2,05 2,15 2,33 2,63 3,05 3,65 4, ,96 2,09 2,05 2,13 2,30 2,59 3,00 3,58 2,06 2,16 2,35 2,66 3,10 3,71 4, ,94 2,08 2,06 2,17 2,37 2,69 3,15 3,79 2,06 2,17 2,37 2,69 3,15 3,79 4, ,93 2,07 2,08 2,21 2,45 2,81 3,32 4,02 2,07 2,18 2,39 2,73 3,20 3,86 4, ,92 2,07 2,11 2,27 2,54 2,94 3,51 4,27 2,08 2,20 2,41 2,77 3,26 3,94 4, ,90 2,08 2,15 2,34 2,65 3,10 3,72 4,56 2,09 2,22 2,44 2,81 3,32 4,03 4, ,90 2,10 2,20 2,42 2,77 3,27 3,96 4,87 2,11 2,24 2,48 2,86 3,39 4,12 5, ,89 2,14 2,27 2,51 2,91 3,46 4,22 5,21 2,14 2,27 2,51 2,91 3,46 4,22 5, ,90 2,18 2,34 2,63 3,07 3,68 4,51 5,58 2,09 2,30 2,56 2,97 3,54 4,33 5, ,92 2,24 2,43 2,76 3,25 3,92 4,83 5,99 2,08 2,34 2,60 3,04 3,62 4,44 5, ,95 2,31 2,53 2,91 3,45 4,19 5,19 6,44 2,07 2,38 2,66 3,11 3,72 4,56 5, ,00 2,40 2,65 3,08 3,67 4,50 5,57 6,93 2,07 2,44 2,72 3,19 3,82 4,69 5, ,07 2,50 2,79 3,27 3,93 4,83 6,00 7,46 2,11 2,50 2,79 3,27 3,93 4,83 6, ,15 2,62 2,95 3,48 4,21 5,20 6,47-2,16 2,51 2,87 3,36 4,04 4,98 6, ,25 2,75 3,13 3,72 4,52 5,60 6,97-2,23 2,53 2,95 3,46 4,16 5,14 6, ,35 2,90 3,34 3,98 4,86 6,04 7,53-2,36 2,55 3,04 3,57 4,30 5,30 6, ,47 3,07 3,56 4,26 5,24 6,52 8, ,57 3,14 3,69 4,44 5,48 6, ,59 3,26 3,81 4,58 5,66 7,05 8, ,59 3,26 3,81 4,58 5,66 7, ,73 3,47 4,08 4,94 6,12 7, ,66 3,29 3,95 4,74 5,86 7, ,88 3,71 4,38 5,33 6,62 8, ,74 3,33 4,09 4,91 6,06 7, ,06 3,98 4,71 5,76 7,16 8, ,84 3,37 4,24 5,09 6,28 7, ,25 4,28 5,08 6,24 7,76 9, ,02 3,42 4,41 5,28 6,51 8, ,48 4,60 5,48 6,76 8,41 10, ,48 4,60 5,48 6,76 8, ,75 4,96 5,94 7,34 9, ,61 4,69 5,71 7,03 8, ,05 5,36 6,44 7,97 9, ,75 4,79 5,95 7,31 9, ,39 5,79 6,99 8,66 10, ,94 4,90 6,21 7,61 9, ,75 6,27 7,60 9,41 11, ,24 5,01 6,49 7,93 9, ,14 6,80 8,27 10,22 12, ,14 6,80 8,27 10, ,55 7,38 8,99 11, ,35 6,94 8,63 10, ,98 8,01 9,78 12, ,57 7,09 9,01 11, ,46 8,72 10,64 13, ,84 7,25 9,42 11, ,00 9,49 11,58 14, ,26 7,42 9,86 12, ,60 10,35 12,60 15, ,60 10,35 12, ,29 11,29 13, ,93 10,61 13, ,06 12,33 14, ,30 10,89 13, ,91 13,45 16, ,75 11,19 14, ,84 14,68 17, ,46 11,51 15, ,85 16,01 19, ,85 16,01 εκεηώλεηαη όηη ηα εηήζηα θαζαξά αζθάιηζηξα, γηα θεθάιαηα κεγαιύηεξα ησλ είλαη κηθξόηεξα από ηα αλάινγα, ιόγσ κείσζεο ησλ δηαρεηξηζηηθώλ εμόδσλ 6 - V / 7νο -13

7 ΟΡΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΠΑΡΟΥΖ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΑΝΧΣΑΣΖ ΖΛΗΚΗΑ ΔΝΑΡΞΖ ΑΝΧΣΑΣΖ ΖΛΗΚΗΑ ΛΖΞΖ ΔΞΑΡΣΧΜΔΝΑ ΜΔΛΖ ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΑΦΑΛΗΣΡΧΝ Διάρηζην φξην θεθαιαίνπ ηα Μέγηζην φξην θεθαιαίνπ ηα ε πεξίπησοε ζπληαμηνδνηηθνχ ηζρχεη ην 1.000πιάζην ηεο κεληαίαο ζχληαμεο. ε θάζε πείπησζε ην άζξνηζκα ηνπ θεθαιαίνπ ηεο θάιπςεο κε ην θεθάιαην ηεο Βαζθήο θάιπςεο (Μηθηήο, Πξφζθαηξεο, Ηζνβίνπ) δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην φξην ησλ Σν 60 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ Σν 70 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ή θαηά ηε ιήμε αζθάιηζεο ηεο Βαζηθήο θάιπςεο εάλ απηή πξνεγείηαη ΓΔΝ θαιύπηνληαη Γελ πθίζηαηαη 7 - V / 7νο -13

8 Θάλαηνο από Αηύρεκα (θσδ ) Ζ Δηαηξία αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη ζηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ αζθαιηζκέλνπ ην αζθάιηζκα, ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ αζθαιηζκέλνπ απφ αηχρεκα, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνρήο. Θάλαηνο απφ αηχρεκα λνείηαη ν ζάλαηνο ηνπ αζθαιηζκέλνπ πνπ πξνέξρεηαη απφ ζσκαηηθέο βιάβεο ζπλεπεία αηπρήκαηνο θαη κφλνλ, απνθιεηφκελεο θάζε άιιεο αηηίαο θαη αλ ν ζάλαηνο ζπκβεί εμ απηήο ηεο αηηίαο κέζα ζε έλα (1) έηνο απφ ηελ εκέξα ηνπ αηπρήκαηνο. Σν χςνο ηνπ αζθαιίζκαηνο αλαγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα Παξνρψλ ηνπ αζθαιηζηεξίνπ. Σν θαηαβαιιφκελν αζθάιηζκα ηνπ ζαλάηνπ απφ αηχρεκα δηπιαζηάδεηαη αλ ν αζθαιηζκέλνο ήηαλ α) επηβάηεο κε πιεξσκή θαλνληθνχ εηζηηεξίνπ ή θνκίζηξνπ ζε νπνηνδήπνηε δεκφζην κεηαθνξηθφ κέζν, μεξάο, αέξα ή ζάιαζζαο, ην νπνίν εθηειεί ζπγθεθξηκέλν δξνκνιφγην β) πεδφο, ζχκα ηξνραίνπ αηπρήκαηνο γ) νδεγφο ή ζπλεπηβάηεο ζε επηβαηηθφ απηνθίλεην ηδησηηθήο ρξήζεσο. Χο κεηαθνξηθά κέζα λννχληαη ηα ιεσθνξεία αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ, ηα ηξφιετ, νη ζηδεξφδξνκνη, ηα ηαμί, ηα αεξνζθάθε θαη ηα πινία. Ο δηπιαζηαζκφο ηνπ αζθαιίζκαηνο δελ ηζρχεη ζε πεξίπησζε πνπ ν αζθαιηζκέλνο νδεγεί ή είλαη ζπλεπηβάηεο ζε κεραλνθίλεην δίθπθιν. Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε παξέρεηαη έλαληη πιεξσκήο εηεζίσλ αζθαιίζηξσλ, ην χςνο ησλ νπνίσλ αλαγξάθεηαη ζην αζθαιηζηήξην. Ζ θαηαβνιή ησλ αζθαιίζηξσλ ζπλερίδεηαη γηα φιε ηε ρξνληθή πεξίνδν ηζρχνο ηεο θάιπςεο πνπ έρεη ζπκθσλεζεί θαη αλαγξάθεηαη ζην αζθαιηζηήξην ή κέρξη ηελ επέιεπζε ηεο αζθαιηζηηθήο πεξίπησζεο. Δηήζηα Καζξά Αζθάιηζηξα Καηεγνξία Δπαγγέικαηνο γηα θεθάιαην κνλάδσλ ( ) 1 1, , , ,063 ΟΡΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΠΑΡΟΥΖ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΑΝΧΣΑΣΖ ΖΛΗΚΗΑ ΔΝΑΡΞΖ ΑΝΧΣΑΣΖ ΖΛΗΚΗΑ ΛΖΞΖ ΔΞΑΡΣΧΜΔΝΑ ΜΔΛΖ ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΑΦΑΛΗΣΡΧΝ Διάρηζην φξην θεθαιαίνπ ηα Μέγηζην φξην θεθαιαίνπ ηα ε πεξίπησοε ζπληαμηνδνηηθνχ ηζρχεη ην 1.000πιάζην ηεο κεληαίαο ζχληαμεο. Σν 60 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ Σν 70 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ή θαηά ηε ιήμε αζθάιηζεο ηεο Βαζηθήο θάιπςεο εάλ απηή πξνεγείηαη ΓΔΝ θαιύπηνληαη Γελ πθίζηαηαη 8 - V / 7νο -13

9 Μόληκε Οιηθή ή Μεξηθή Αληθαλόηεηα από Αηύρεκα (θσδ ) Δάλ ν αζθαιηζκέλνο, απφ αηηία πνπ νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζε αηχρεκα θαιππηφκελν απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο αζθάιηζεο θαηαζηεί Μφληκα Αλίθαλνο ζε δηάζηεκα 360 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ζπκβάληνο ηνπ αηπρήκαηνο ηφηε ε Δηαηξία αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη ζηνλ Αζθαιηζκέλν ην αζθάιηζκα ίζν κε : Σν πνζφ πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα Παξνρψλ ηνπ αζθαιηζηεξίνπ, φηαλ ε αληθαλφηεηα είλαη κφληκε θαη νιηθή Πνζνζηφ ηνπ πνζνχ πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα Παξνρψλ ηνπ αζθαιηζηεξίνπ, φηαλ ε αληθαλφηεηα είλαη κφληκε θαη κεξηθή. Σν πνζνζηφ (%) πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηα φζα αλαθέξνληαη ζε ζπλεκκέλν πίλαθα. Ζ Δηαηξία ζα απνδερζεί σο Μφληκε Μεξηθή Οιηθή Αληθαλφηεηα νπνηαδήπνηε απψιεηα ή ιεηηνπξγηθή βιάβε θαη ζα πξνβεί ζηελ θαηαβνιή ηνπ αληηζηνίρνπ αζθαιίζκαηνο ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ Πίλαθα Γηα ηελ Οιηθή απώιεηα Γεμηνύ Αξηζηεξνύ Δλφο απφ ηα άλσ άθξα 70% 60% Δλφο ρεξηνχ ή ηνπ πήρπ 60% 50% Δλφο απφ ηα θάησ άθξα πάλσ απφ ην γφλαην 60% 60% Απφ ην γφλαην ή θάησ απφ απηφ 50% 50% Σνπ πνδηνχ 40% 40% Σνπ αληίρεηξα 18% 16% Σνπ δείθηε 14% 12% Σνπ κηθξνχ δαθηχινπ ηνπ ρεξηνχ 8% 6% Σνπ κέζνπ δαθηχινπ ηνπ ρεξηνχ 8% 6% Σνπ παξάκεζνπ δαθηχινπ ηνπ ρεξηνχ 8% 6% Σνπ κεγάινπ δαθηχινπ ηνπ πνδηνχ 5% Οπνηνπδήπνηε άιινπ δαθηχινπ ηνπ πνδηνχ 3% Σεο φξαζεο απφ ην έλα κάηη 25% Γηα ηελ Οιηθή Κψθσζε ηνπ ελφο απηηνχ 10% Κψθσζε θαη ησλ δχν απηηψλ 40% Δάλ ν αζθαιηζκέλνο είλαη αξηζηεξφρεηξαο ηα πνζνζηά ζρεηηθά κε ηα άλσ άθξα αληηζηξέθνληαη. Πνζνζηφ αληθαλφηεηαο, πνπ δελ αλαθέξεηαη ζηνλ αληίζηνηρν πίλαθα θαζνξίδεηαη αλάινγα κε ην πνζνζηφ ηεο πιεζηέζηεξεο αληθαλφηεηαο ηνπ πίλαθα. ε πεξίπησζε πνπ πξνθχςνπλ πεξηζζφηεξα απφ έλα πνζνζηά κφληκεο κεξηθήο αληθαλφηεηαο, ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ είλαη ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο αξθεί ην ηειηθφ λα κελ είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 100%. Αλ πξφθεηηαη γηα κείσζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο νξγάλνπ ή άθξνπ, ηα πνζνζηά πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ ζα κεηψλνληαη αλάινγα κε ηελ κείσζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο. Δηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο απψιεηαο ρξήζεσο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο κε θήιε θάπνηνπ κεζνζπνλδπιίνπ δίζθνπ ην πνζνζηφ δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 40%. Σν πνζνζηφ γηα αλαηνκηθή ή ιεηηνπξγηθή βιάβε ηεο θάιαγγαο ηνπ αληίρεηξα είλαη ίζν κε ην κηζφ ηνπ πνζνζηνχ πνπ νξίζζεθε γηα ηελ νιηθή απψιεηα ηνπ αληίζηνηρνπ δαθηχινπ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ αλαηνκηθή βιάβε ηεο θάιαγγαο ηνπ κεγάινπ δαθηχινπ ηνπ πνδηνχ. Γηα ηε βιάβε ηεο θάιαγγαο θάζε άιινπ δαθηχινπ ρεξηνχ ή πνδηνχ ην πνζνζηφ είλαη ίζν κε ην έλα ηξίην (1/3) ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνζηνχ. Ζ απψιεηα θάζε νλπρνθφξαο θάιαγγαο, εθηφο απηήο ηνπ αληίρεηξα ζεσξείηαη Μφληκε Μεξηθή Αληθαλφηεηα κφλν εάλ γίλεη πιήξεο απνθνπή ηεο. Ζ νιηθή θαη αλεπαλφξζσηε απψιεηα ηεο ιεηηνπξγηθήο ρξήζεσο ελφο νξγάλνπ ή άθξνπ ζεσξείηαη αλαηνκηθή απψιεηα θαη επνκέλσο σο Μφληκε Αληθαλφηεηα. Δηδηθά ε α) νιηθή θαη αλεπαλφξζσηε απψιεηα ηεο φξαζεο θαη ησλ δχν καηηψλ, β) αλεπαλφξζσηε ιεηηνπξγηθή απψιεηα θαη ησλ δχν ρεξηψλ ή θαη ησλ δχν πνδηψλ ή ελφο ρεξηνχ θαη ελφο πνδηνχ ζεσξείηαη σο Μφληκε Οιηθή Αληθαλφηεηα θαη ε Δηαηξία ζα πξνβεί ζηελ θαηαβνιή ηνπ αζθαιίζκαηνο ζε πνζνζηφ 100%. Γηα νιηθή ή κεξηθή αληθαλφηεηα ε Δηαηξία δελ ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη αζθάιηζκα πξηλ απηή θξηζεί σο νξηζηηθή. Ζ Δηαηξία δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλακνλήο έμη (6) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία αλαγγειίαο ηνπ αηπρήκαηνο, πξηλ πξνρσξήζεη ζηελ απνδνρή ηεο αληθαλφηεηαο θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ αζθαιίζκαηνο. 9 - V / 7νο -13

10 ηελ πεξίπησζε πνπ ε εηαηξία έρεη νξηζηηθά απνδερζεί ηελ Μφληκε Οιηθή Αληθαλφηεηα, δηαθφπηεηαη ακέζσο ε πιεξσκή ησλ αζθαιίζηξσλ πνπ αθνξνχλ ηελ παξνρή απηή. Δάλ ε Μφληκε Οιηθή Αληθαλφηεηα απφ αηχρεκα έρεη κελ εγγξάθσο γλσζηνπνηεζεί ζηελ Δηαηξία, δελ έρεη γίλεη φκσο ε απνδνρή ηεο απφ ηελ Δηαηξία, ν Αζθαιηζκέλνο νθείιεη λα θαηαβάιιεη θαλνληθά ηα αζθάιηζηξα. Ζ Δηαηξία νθείιεη λα επηζηξέςεη ρσξίο ηφθν, ηα αζθάιηζηξα πνπ έρνπλ εηζπξαρζεί ζηελ πεξίνδν κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο θαη ηεο απνδνρήο ηεο αληθαλφηεηαο. Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε παξέρεηαη έλαληη πιεξσκήο εηεζίσλ αζθαιίζηξσλ, ην χςνο ησλ νπνίσλ αλαγξάθεηαη ζην αζθαιηζηήξην. Ζ θαηαβνιή ησλ αζθαιίζηξσλ ζπλερίδεηαη γηα φιε ηε ρξνληθή πεξίνδν ηζρχνο ηεο θάιπςεο πνπ έρεη ζπκθσλεζεί θαη αλαγξάθεηαη ζην αζθαιηζηήξην ή κέρξη ηελ επέιεπζε ηεο αζθαιηζηηθήο πεξίπησζεο. Δηήζηα Καζξά Αζθάιηζηξα Καηεγνξία Δπαγγέικαηνο γηα θεθάιαην κνλάδσλ ( ) 1 1, , , ,063 ΟΡΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΠΑΡΟΥΖ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΑΝΧΣΑΣΖ ΖΛΗΚΗΑ ΔΝΑΡΞΖ ΑΝΧΣΑΣΖ ΖΛΗΚΗΑ ΛΖΞΖ ΔΞΑΡΣΧΜΔΝΑ ΜΔΛΖ ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΑΦΑΛΗΣΡΧΝ Διάρηζην φξην θεθαιαίνπ ηα Μέγηζην φξην θεθαιαίνπ ηα ε πεξίπησζε ζπληαμηνδνηηθνχ ηζρχεη ην 1.000πιάζην ηεο κεληαίαο ζχληαμεο. Γίλεηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ θάιπςε ηνπ Θαλάηνπ απφ Αηχρεκα (20001) θαη γηα ηζφπνζν θεθάιαην Σν 60 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ Σν 70 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ή θαηά ηε ιήμε αζθάιηζεο ηεο Βαζηθήο θάιπςεο εάλ απηή πξνεγείηαη ΓΔΝ θαιύπηνληαη Γελ πθίζηαηαη 10 - V / 7νο -13

11 Premium Δπίδνκα νβαξώλ Αζζελεηώλ + (θσδ ) Premium Δπίδνκα νβαξώλ Αζζελεηώλ +: Ζ Δηαηξία θαηαβάιιεη ζηνλ Αζθαιηζκέλν, ζε δχν (2) δφζεηο, ην πξνθαζνξηζκέλν αζθάιηζκα, αθνχ παξαιάβεη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πηζηνπνηνχλ φηη ν Αζθαιηζκέλνο πάζρεη απφ κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξαθάησ «νβαξέο Αζζέλεηεο»: 1. Έκθξαγκα κπνθαξδίνπ 2. ηεθαληαία λόζνο πνπ απαηηεί ρεηξνπξγηθή επέκβαζε (ηνπιάρηζηνλ δηπιό by-pass) 3. Δγθεθαιηθό επεηζόδην 4. Καξθίλνο 5. Νεθξηθή αλεπάξθεηα 6. Σύθισζε 7. Μεηακόζρεπζε βαζηθνύ νξγάλνπ 8. Υεηξνπξγηθή επέκβαζε θαξδηαθήο βαιβίδαο 9. Υεηξνπξγηθή επέκβαζε ανξηήο 10. πζηεκαηηθή ζθιεξνδεξκία 11. Κίξξσζε ήπαηνο ζε ηειηθό ζηάδην 12. Βαξηά εγθαύκαηα 3νπ βαζκνύ 13. θιήξπλζε θαηά πιάθαο 14. Νόζνο ηνπ Parkinson 15. Νόζνο ηνπ Alzheimer- νβαξή Άλνηα 16. Παξάιπζε (απώιεηα ρξήζεο ησλ άθξσλ) 17. Μείδνλ ηξαύκα θεθαιήο 18. Απώιεηα άθξσλ Σν αζθάιηζκα ζα είλαη πιεξσηέν ζηνλ Αζθαιηζκέλν, ηελ εκεξνκελία απνδνρήο, απφ ηελ Δηαηξία, ηεο δηάγλσζεο κίαο απφ ηηο αζζέλεηεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ ή απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ζρεηηθήο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο. Ζ πξψηε δφζε θαηαβνιήο ηνπ αζθαιίζκαηνο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 50 % ηνπ πξνθαζνξηζκέλνπ πνζνχ θαη θαηαβάιιεηαη άκεζα ηελ εκεξνκελία απνδνρήο απφ ηελ Δηαηξία. Σν ππφινηπν 50% ηνπ πξνθαζνξηζκέλνπ πνζνχ θαηαβάιιεηαη 15 εκέξεο κεηά ηελ θαηαβνιή ηεο πξψηεο δφζεο. Πξνυπφζεζε απνδνρήο ηεο πάζεζεο απφ ηελ Δηαηξία θαη θαηαβνιήο ηνπ αζθαιίζκαηνο είλαη ε θαιππηφκελε πάζεζε λα έρεη εθδεισζεί γηα πξψηε θνξά ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο αζθάιηζεο. ε πεξίπησζε πνπ ν αζθαιηζκέλνο απνβηψζεη πξηλ πξνιάβεη λα εηζπξάμεη ηελ πξψηε δφζε (εθνζνλ ζπληξέρνπλ φιεο νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο) ή θαηά ηε πεξίνδν ησλ θαηαβνιψλ ηνπ αζθαιίζκαηνο, ε Δηαηξία ζα θαηαβάιεη, ζηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ, ηηο ππφινηπεο πξνο θαηαβνιή δφζεηο. ΤΠΖΡΔΗΑ «ΓΔΤΣΔΡΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΝΧΜΑΣΔΤΖ» Δπηπιένλ ε Δηαηξία παξέρεη ζηνλ Αζθαιηζκέλν ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ρσξίο δηθή ηνπ επηβάξπλζε κέζσ ηεο Δηαηξίαο INTER PARTNER ASSISTANCE κία Γεύηεξε Ηαηξηθή Γλσκάηεπζε από Δμεηδηθεπκέλν ύκβνπιν Ηαηξό ηεο αιινδαπήο απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα ηα Ηαηξηθά Πεξηζηαηηθά πνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην Άξζξν 2.5. Δηδηθώλ Όξσλ ηεο Κάιπςεο. Ο Αζθαιηζκέλνο δηθαηνύηαη γηα ην ίδην Ηαηξηθό Πεξηζηαηηθό κία κόλν «Γεύηεξε Ηαηξηθή Γλσκάηεπζε» θαηά ηελ ίδηα αζθαιηζηηθή πεξίνδν. Ζ θάιπςε ηεο Γεχηεξεο Ηαηξηθήο Γλσκάηεπζεο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ζαλ θάιπςε αμίσζεο θαηαβνιήο απνδεκίσζεο, αλ ν Αζθαιηζκέλνο δαπαλήζεη ρξήκαηα επεηδή ρξεζηκνπνίεζε φκνηεο ή παξφκνηεο ππεξεζίεο. Οπνηαδήπνηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο Γεχηεξεο Ηαηξηθήο Γλσκάηεπζεο, θαζψο θαη ην πφξηζκα απηήο δελ ζπλεπάγεηαη απηφκαηα ηε δέζκεπζε ηεο Δηαηξίαο γηα θαηαβνιή αζθαιίζκαηνο πνπ αθνξά ζηελ παξνχζα θάιπςε ή ζε άιιεο θαιχςεηο ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ ή άιισλ Αζθαιηζηεξίσλ. Δπηγξακκαηηθά, ηα Ηαηξηθά Πεξηζηαηηθά γηα ηα νπνία ν Αζθαιηζκέλνο δηθαηνύηαη λα ιάβεη «Γεύηεξε Ηαηξηθή Γλσκάηεπζε» είλαη ηα εμήο: 1) Καξθίλνο, 2) Δγθεθαιηθή απνπιεμία, 3) Νεθξηθή αλεπάξθεηα, 4) Πάζεζε ηνπ θηλεηηθνύ λεπξώλα, 5) Νόζνο Alzheimer, 6) Νόζνο Parkinson, 7) Ζπαηίηηδα, 8) Μπνθαξδηνπάζεηα, 9) Φιεγκνλώδεηο παζήζεηο ηνπ εληέξνπ, 10) Σειηθή αλεπάξθεηα ελόο εθ ησλ βαζηθώλ νξγάλσλ, 11)Αγγεηνρεηξνπξγηθή αγγεηνπιαζηηθή, 12) Ογθνο ζηνλ εγθέθαιν, 13) Αζέλεηεο δπζπιαζίαο ηνπ κπεινύ, 14) Πξνζέζεηο ησλ αξζξώζεσλ εθηεηακέλεο βιάβεο ηνπ ρεξηνύ, βιάβεο ηνπ πεξηβιήκαηνο ησλ πεξηζηξνθηθώλ ηκεκάησλ, εκθύηεπζε κηαο νιόθιεξεο ή κεξηθήο πξόζεζεο κηαο νπνηαζδήπνηε άξζξσζεο ηνπ άλσ άθξνπ, 15) Καξσηηδηθή ελδναξηεξηεθηνκή, 16) Ογθνη ή άιιεο παζνινγίεο ηνπ λσηηαίνπ κπεινύ, πνπ απαηηνύλ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, 17) Οθζαικνινγηθέο παζήζεηο, 18) Μεηακόζρεπζε ελόο εθ ησλ βαζηθώλ νξγάλσλ, 11 - V / 7νο -13

12 19) θιήξπλζε θαηά πιάθαο, 20) Κώκα. 21) Απώιεηα ελόο ή πεξηζζνηέξσλ κειώλ, 22) Δγθαύκαηα ζε ζεκαληηθό ηκήκα ηνπ ζώκαηνο θαη 23) Αζζέλεηα κηαο ή πεξηζζόηεξσλ βαιβίδσλ ηεο θαξδηάο. Γεδνκέλνπ φηη ε ππεξεζία ηεο «Γεχηεξεο Ηαηξηθήο Γλσκάηεπζεο» παξέρεηαη απφ ηξίηνλ θνξέα, ε Δηαηξία δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο αιιαγήο ηνπ ελ ιφγσ θνξέα, εάλ θαη φηαλ ε ίδηα ην θξίλεη απαξαίηεην. Δπίζεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζεη ηελ ππεξεζία ηεο Γεχηεξεο Ηαηξηθήο Γλσκάηεπζεο, νπνηεδήπνηε αλ δηαθνπεί ή ηξνπνπνηεζεί ε ζπλεξγαζία ηεο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν κε ηνλ ελ ιφγσ θνξέα. Ζ αζθάιηζε ηεο παξνύζαο πκπιεξσκαηηθήο Κάιπςεο ιήγεη ππνρξεσηηθά ζηηο παξαθάησ πεξηπηώζεηο: Όηαλ απνβηψζεη ν Αζθαιηζκέλνο κε ηε βαζηθή αζθάιηζε δσήο ή φηαλ αθπξσζεί ή εμαγνξαζζεί ή κεηαηξαπεί ζε ειεχζεξε ή ιήμεη ε βαζηθή αζθάιηζε δσήο. Όηαλ ζπκπιεξσζεί ην 65ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ. Όηαλ θαηαβιεζεί ην αζθάιηζκα (αζθαιηζκέλν θεθάιαην) ηεο θάιπςεο ησλ νβαξψλ Αζζελεηψλ. Πιεξσκή ησλ αζθαιίζηξσλ Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε παξέρεηαη έλαληη πιεξσκήο εηεζίσλ αζθαιίζηξσλ, ην χςνο ησλ νπνίσλ αλαγξάθεηαη ζην αζθαιηζηήξην. Σα εηήζηα αζθάιηζηξα ηεο θάιπςεο απμάλνληαη ζε θάζε αζθαιηζηηθή επέηεην, κε πνζνζηφ αχμεζεο 6% πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα Παξνρψλ. Δθηόο ησλ αλσηέξσ ε Δηαηξία είλαη δπλαηόλ λα αλαπξνζαξκόδεη ηα εηήζηα αζθάιηζηξα αιιά ε αλαπξνζαξκνγή απηή ζα γίλεηαη γηα όινπο όζνπο είλαη ήδε Αζθαιηζκέλνη θαη κόλν θαηά ηελ επέηεην ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ. Ζ αλαπξνζαξκνγή απηή ηνπ εηήζηνπ αζθαιίζηξνπ, γηα ηελ παξνύζα θάιπςε, θαζνξίδεηαη από ηελ ειηθία ηνπ Αζθαιηζκέλνπ θαηά ηελ έλαξμε ηεο αζθαιηζηηθήο πεξηόδνπ θαη ηε ζρέζε αλάκεζα ζηηο απνδεκηώζεηο θαη ηα αζθάιηζηξα, ηεο ίδηαο νηθνλνκηθήο ρξήζεο. Ζ θαηαβνιή ησλ αζθαιίζηξσλ ζπλερίδεηαη γηα φιε ηε ρξνληθή πεξίνδν ηζρχνο ηεο θάιπςεο πνπ έρεη ζπκθσλεζεί θαη αλαγξάθεηαη ζην Αζθαιηζηήξην ή κέρξη ηελ απνδνρή ηεο νβαξήο Αζζέλεηαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, εθφζνλ επέιζεη πξηλ ηε ιήμε ηεο αζθάιηζεο V / 7νο -13

13 ΠΗΝΑΚΑ ΔΣΖΗΧΝ ΚΑΘΑΡΧΝ ΑΦΑΛΗΣΡΧΝ γηα κνλάδεο αζθαιηδνκέλνπ θεθαιαίνπ Premium Δπίδνκα νβαξώλ Αζζελεηώλ + (30002) ΖΛΗΚΗΑ ΑΝΓΡΧΝ - ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΠΟΟΣΟ ΔΣΖΗΑ ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΖ 18 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,98 Τπεξεζία «Γεύηεξεο Ηαηξηθήο Γλσκάηεπζεο» ΟΡΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΠΑΡΟΥΖ 13 - V / 7νο -13 6% 3,73 Διάρηζην φξην θεθαιαίνπ ηα Μέγηζην φξην θεθαιαίνπ ην δεθαπιάζην ηνπ θεθαιαίνπ ηεο Βαζηθήο αζθάιηζεο δσήο (εθφζνλ είλαη ζπληαμηνδνηηθφ ηφηε ηζρχεη ην 1.000πιάζην ηεο κεληαίαο ζχληαμεο) κε φξην ηα ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ - ΠΔΡΗΟΓΟ ΑΝΑΜΟΝΖ 3 κήλεο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ή επαλαθνξά ζε ηζρχ ηεο θάιπςεο ΑΝΧΣΑΣΖ ΖΛΗΚΗΑ ΔΝΑΡΞΖ Σν 60 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ΑΝΧΣΑΣΖ ΖΛΗΚΗΑ ΛΖΞΖ Σν 65 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ή θαηά ηε ιήμε αζθάιηζεο ηεο Βαζηθήο θάιπςεο εάλ απηή πξνεγείηαη ΔΞΑΡΣΧΜΔΝΑ ΜΔΛΖ ΓΔΝ θαιύπηνληαη Σν πνζνζηφ αλαπξνζαξκνγήο ησλ αζθαιίζηξσλ παξακέλεη ζηαζεξφ, φπσο ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΑΦΑΛΗΣΡΧΝ εκθαλίδεηαη ζηνλ Πίλαθα, θαζφιε ηε δηάξθεηα αζθάιηζεο θαη πιεξσκήο θαη εθαξκφδεηαη ζην ζπλνιηθφ θαζαξφ αζθάιηζηξν. Γπλαηφηεηα επηπιένλ αλαπξνζαξκνγήο. ΗΑΣΡΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Αλάινγα κε ηελ ειηθία ην αζθαιηζκέλν θεθάιαην θαη ην εξσηεκαηνιφγην πγείαο

14 Premium Δπίδνκα Ννζνθνκεηαθό (θσδ ) Ζ Δηαηξία θαηαβάιιεη ζηνλ Αζθαιηζκέλν ην αζθάιηζκα, ζε πεξίπησζε πνπ εηζαρζεί θαη λνζειεπζεί ζε Ννζνθνκείν απφ αζζέλεηα ή αηχρεκα, γηα θάζε εκέξα παξακνλήο ηνπ εληφο ηνπ Ννζνθνκείνπ, κε αλψηαην φξην ηηο ηξηαθφζηεο εμήληα πέληε (365) εκέξεο γηα θάζε λνζειεία. Σν πνζφ ηεο εκεξήζηαο απνδεκίσζεο (αζθάιηζκα) γηα θάζε λνζειεία απφ αζζέλεηα ή αηχρεκα, αλαγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα Παξνρψλ ηνπ αζθαιηζηεξίνπ. Σν πνζφ απηφ, δηπιαζηάδεηαη ζε πεξίπησζε λνζειείαο ζε κνλάδα εληαηηθήο παξαθνινχζεζεο ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ, κε αλψηαην φξην παξακνλήο ζε κνλάδα εληαηηθήο παξαθνινχζεζεο ηξηάληα (30) εκέξεο γηα θάζε λνζειεία. Γηαδνρηθέο πεξίνδνη λνζειείαο κε αηηία ηελ ίδηα αζζέλεηα ή αηχρεκα θαζψο θαη νη επηπινθέο απηψλ, ππνινγίδνληαη σο κία θαη κφλε πεξίνδνο λνζειείαο, φηαλ ε επφκελε εηζαγσγή ζην Ννζνθνκείν, γίλεη κέζα ζε ελελήληα (90) εκέξεο απφ ηελ ηειεπηαία εκεξνκελία εμφδνπ. Ζ αζθάιηζε ηζρχεη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν αζθαιηζκέλνο έρεη ελελήληα (90) ζπλερείο εκέξεο αζθάιηζεο απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ή επαλαθνξάο ζε ηζρχ ηεο θάιπςεο θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία επέιεπζεο ηεο αζθαιηζηηθήο πεξίπησζεο. Ζ αζθάιηζε ηζρχεη θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο παξακνλήο ζε Ννζνθνκείν ιφγσ θπζηνινγηθνχ ή πξφσξνπ ηνθεηνχ ή θαηζαξηθήο ηνκήο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε Αζθαιηζκέλε έρεη ηξηαθφζηεο (300) ζπλερείο εκέξεο αζθάιηζεο απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ή επαλαθνξάο ζε ηζρχ ηεο θάιπςεο θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία επέιεπζεο ηεο αζθαιηζηηθήο πεξίπησζεο. Πιεξσκή ησλ αζθαιίζηξσλ Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε παξέρεηαη έλαληη πιεξσκήο εηεζίσλ αζθαιίζηξσλ, ην χςνο ησλ νπνίσλ αλαγξάθεηαη ζην αζθαιηζηήξην. Σα εηήζηα αζθάιηζηξα ηεο θάιπςεο απμάλνληαη ζε θάζε αζθαιηζηηθή επέηεην, κε πνζνζηφ αχμεζεο πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα Παξνρψλ. Μεηά ηελ ζπκπιήξσζε ησλ 65 εηψλ ηνπ αζθαιηζκέλνπ ην πνζνζηφ αχμεζεο δηακνξθψλεηαη ζε 5% εηεζίσο. Ζ θαηαβνιή ησλ αζθαιίζηξσλ ζπλερίδεηαη γηα φιε ηε ρξνληθή πεξίνδν ηζρχνο ηεο θάιπςεο πνπ έρεη ζπκθσλεζεί θαη αλαγξάθεηαη ζην αζθαιηζηήξην. Γηάξθεηα ηζρύνο ηεο θάιπςεο Ζ θάιπςε ηζρχεη κέρξη ηελ ζπκπιήξσζε ησλ 65 εηψλ ηνπ αζθαιηζκέλνπ. Ζ ηζρχο ηεο κπνξεί λα παξαηαζεί κέρξη ηελ ιήμε ηεο Βαζηθήο αζθάιηζεο δσήο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην αζθαιηζηήξην ήηαλ ζε ηζρχ θαηά ηελ ηειεπηαία 5εηία, πξηλ ηελ 65 ε επέηεην ησλ γελεζιίσλ ηνπ αζθαιηζκέλνπ V / 7νο -13

15 ΠΗΝΑΚΑ ΔΣΖΗΧΝ ΚΑΘΑΡΧΝ ΑΦΑΛΗΣΡΧΝ γηα 10 Κεθαιαίνπ Premium Δπίδνκα Ννζνθνκεηαθό (30111) ΖΛΗΚΗΑ ΑΝΓΡΧΝ - ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΠΟΟΣΟ ΔΣΖΗΑ ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΖ 18 17, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,84 4% ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΑΡΟΥΖ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΠΔΡΗΟΓΟ ΑΝΑΜΟΝΖ ΑΝΧΣΑΣΖ ΖΛΗΚΗΑ ΔΝΑΡΞΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΗΥΤΟ ΣΖ ΚΑΛΤΦΖ ΔΞΑΡΣΧΜΔΝΑ ΜΔΛΖ ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΑΦΑΛΗΣΡΧΝ ΗΑΣΡΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Διάρηζην θεθάιαην παξνρήο νξίδνληαη ηα 30 εκεξεζίσο ελψ ην κέγηζην φξην είλαη ηα κήλεο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο θάιπςεο γηα αζζέλεηα θαη αηχρεκα Σν 60 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ Ηζρχεη κέρξη ηελ ειηθία ησλ 65 εηψλ. Αλ ε θάιπςε είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ ηειεπηαία 5εηία κέρξη ηελ 65 α γελέζιεηα ε ηζρχο παξαηείλεηε κέρξη ηε ιήμε ηεο βαζηθήο. Καιχπηνληαη 4% κέρξη ηελ ειηθία ησλ 64 εηψλ. Απφ ηελ ειηθία ησλ 65 εηψλ θαη άλσ δηακνξθψλεηαη ζηα 5% εηεζίσο. Αλάινγα κε ην εξσηεκαηνιφγην πγείαο 15 - V / 7νο -13

16 Πξνϋπνζέζεηο ηζρύνο ησλ παξνρώλ: ΑΠΑ Θαλάηνπ, ΑΠΑ ΜΟΑ, Μόληκεο Οιηθήο Αληθαλόηεηαο, Premium Δπίδνκα νβαξώλ Αζζελεηώλ +, Premium Δπίδνκα Ννζνθνκεηαθό,. Οη πκπιεξσκαηηθέο παξνρέο ηζρχνπλ γηα αηπρήκαηα ή αζζέλεηεο πνπ ππέζηε ν Αζθαιηζκέλνο, κεηά ηελ έλαξμε ή επαλαθνξά ζε ηζρχ ηεο αζθάιηζεο. Ηζρχνπλ επίζεο θαηά ηε δηάξθεηα ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο ζε θαηξφ εηξήλεο κεηά απφ πξφζθιεζε γηα ζπλεζηζκέλα γπκλάζηα, αλαζηέιινληαη φκσο θαηά ηε δηάξθεηα ζεηείαο, εζεινληηθήο θαηάηαμεο, επηζηξάηεπζεο ή έθηαθηεο αλάγθεο θαη επαλέξρνληαη ζε ηζρχ κφιηο εθιείςνπλ νη πην πάλσ πεξηπηψζεηο αλαζηνιήο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα ηζρχνπλ νη πκπιεξσκαηηθέο παξνρέο, είλαη λα βξίζθεηαη ζε ηζρχ ε βαζηθή αζθάιηζε δσήο, αιιά φρη ππφ ηε κνξθή αζθάιηζεο ειεχζεξεο πεξαηηέξσ θαηαβνιήο αζθαιίζηξσλ θαζψο θαη ε έγθαηξε θαηαβνιή ησλ εθάζηνηε νθεηινκέλσλ αζθαιίζηξσλ. Ζκεξνκελία ιήμεο ηζρχνο ησλ πκπιεξσκαηηθψλ παξνρψλ, είλαη απηή πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ αζθαιηζηεξίνπ, είηε ε εκεξνκελία ζπκπιήξσζεο ηνπ εβδνκεθνζηνχ (70) έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ εάλ απηή επέιζεη λσξίηεξα, εθηφο εάλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο Δηδηθέο Γηαηάμεηο. Δμαηξέζεηο αηπρεκάησλ Οη παξνρέο ΑΠΑ, Μφληκεο Οιηθήο Αληθαλφηεηαο, Θαλάηνπ απφ Αηχρεκα, Μφληκεο / Μεξηθήο Αληθαλφηεηαο απφ αηχρεκα, Premium Δπίδνκα Ννζνθνκεηαθφ, δελ ηζρχνπλ γηα αηπρήκαηα πνπ νθείινληαη ζε: πφιεκν θεξπγκέλν ή αθήξπθην, πνιεκηθά γεγνλφηα, εκθχιην πφιεκν, εμέγεξζε, επαλάζηαζε ή θαηάζηαζε πνιηνξθίαο, ιατθέο ηαξαρέο, νριαγσγία, απεξγία, εθηφο εάλ ν Αζθαιηζκέλνο δελ ζπκκεηείρε ελεξγά ζ απηέο ηηο εθδειψζεηο, άκεζεο ή έκκεζεο ζπλέπεηεο απφ ην κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ αηνκηθνχ ππξήλα θαζψο θαη ζε αθηηλνβνιίεο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ ηερλεηή επηηάρπλζε αηνκηθψλ ζσκαηηδίσλ, απηνθηνλία ή απφπεηξα απηνθηνλίαο, ζπκκεηνρή ζε θάζε είδνπο αγψλα ηαρχηεηαο κε κεραληθά κέζα θαζψο θαη ζηηο ζρεηηθέο πξνπνλήζεηο θαη δνθηκέο, άζθεζε ή πξνπφλεζε βαξέσλ αζιεκάησλ, ππγκαρίαο, πάιεο, πνιεκηθψλ ηερλψλ, νκαδηθψλ αζιεκάησλ (επαγγεικαηηθψλ ή εκηεπαγγεικαηηθψλ), νξεηβαζίαο, ζπειαηνινγίαο, θαηαδχζεσλ κε ρξήζε αλαπλεπζηηθήο ζπζθεπήο, νδήγεζε ή ρξήζε αεξνπιάλσλ ή άιισλ ελαέξησλ κέζσλ, εθηφο εάλ ν Αζθαιηζκέλνο είλαη επηβάηεο αεξνζθάθνπο αεξνπνξηθήο εηαηξίαο πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα θαη εθηειεί ηαθηηθέο γξακκέο ελαέξησλ ζπγθνηλσληψλ ή πηήζεηο charters, επηιεπηηθή θξίζε, επήξεηα νηλνπλεχκαηνο, επήξεηα λαξθσηηθψλ νπζηψλ, παξαηζζεζηνγφλσλ ή ςπρνθαξκάθσλ, ζπκκεηνρή ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ζε εγθιεκαηηθέο ή ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο. Δπίζεο νη πκπιεξσκαηηθέο παξνρέο δελ θαιύπηνπλ: αλαπεξίεο ή ζσκαηηθέο βιάβεο θαζψο θαη επηπινθέο ηνπο, πνπ νθείινληαη ζε αηχρεκα πξνγελέζηεξν ηεο εκεξνκελίαο έλαξμεο ή επαλαθνξάο ζε ηζρχ ηεο αζθάιηζεο θαη εθδειψλνληαη κεηά ηελ έλαξμε ή επαλαθνξά ζε ηζρχ ηεο αζθάιηζεο, ζπλέπεηεο πεξηζηαηηθψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ Δξγαηηθή Ννκνζεζία σο εξγαηηθά αηπρήκαηα θαη γηα ηηο νπνίεο δελ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ νξηζκνχ ηνπ αηπρήκαηνο. Δμαηξέζεηο αζζελεηώλ Οη παξνρέο ΑΠΑ, Μφληκεο Οιηθήο Αληθαλφηεηαο, Premium Δπίδνκα νβαξψλ Αζζελεηψλ +, Premium Δπίδνκα Ννζνθνκεηαθφ δελ θαιχπηνπλ: αζζέλεηεο πξνγελέζηεξεο ηεο εκεξνκελίαο έλαξμεο ή επαλαθνξάο ζε ηζρχ ηεο αζθάιηζεο θαζψο θαη επηπινθέο ηνπο, ςπρηθέο αζζέλεηεο, επαγγεικαηηθέο αζζέλεηεο (φπσο πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν) θαη λεπξηθέο δηαηαξαρέο, εγθπκνζχλε, ηνθεηφο, δηαθνπή θχεζεο, εμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε θαη επηπινθέο απηψλ, εθηφο εάλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο Δηδηθέο Γηαηάμεηο, ζεξαπείεο θαη επεκβάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζπγγελψλ παζήζεσλ, δπζκνξθηψλ εκθαλψλ ή αθαλψλ, νη νπνίεο πξνυπήξραλ ηεο εκεξνκελίαο έλαξμεο ή επαλαθνξάο ζε ηζρχ ηεο αζθάιηζεο, επεκβάζεηο αηζζεηηθήο, εθηφο αλ αθνξνχλ επεκβάζεηο κεηά απφ θαιππηφκελν αηχρεκα, ζεξαπείεο, επεκβάζεηο θαη αθηηλνγξαθίεο πνπ αθνξνχλ δφληηα θαη νχια, εθηφο εάλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο Δηδηθέο Γηαηάμεηο, νπνηαδήπνηε δαπάλε αγνξάο, ελνηθίαζεο, ζπληήξεζεο ή επηζθεπήο βνεζεηηθψλ ζπζθεπψλ, ηερλεηψλ κειψλ, γπαιηψλ θαζψο θαη εμαξηεκάησλ θαη νξγάλσλ πνπ ρξεζηκεχνπλ γηα ζεξαπεπηηθφ ζθνπφ, νπνηαδήπνηε δαπάλε αγνξάο, ζπληήξεζεο θαη κεηαθνξάο νξγάλσλ πνπ ρξεζηκεχνπλ γηα κεηακφζρεπζε, δηαζιαζηηθέο παζήζεηο ησλ καηηψλ (κπσπία, πξεζβπσπία, αζηηγκαηηζκφ, θ.ιπ.), εμεηάζεηο πνπ γίλνληαη γηα πξνιεπηηθφ έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ (check-up) θαζψο θαη έμνδα εκβνιηαζκνχ, νπνηαδήπνηε δαπάλε αθνξά έιεγρν ηθαλφηεηαο ή ζεξαπεία αληθαλφηεηαο γηα ηεθλνπνίεζε, 16 - V / 7νο -13

17 άκεζεο ή έκκεζεο ζπλέπεηεο απφ ην κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ αηνκηθνχ ππξήλα θαζψο θαη απφ αθηηλνβνιίεο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ ηερλεηή επηηάρπλζε αηνκηθψλ ζσκαηηδίσλ, άκεζεο ή έκκεζεο ζπλέπεηεο επηδεκηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ πφιεκν, ζεηζκφ, πιεκκχξα, έθξεμε εθαηζηείνπ ή άιιεο θπζηθέο θαηαζηξνθέο κεγάιεο έθηαζεο, άκεζεο ή έκκεζεο ζπλέπεηεο ιφγσ ρξήζεο λαξθσηηθψλ ή ηνμηθψλ νπζηψλ, παξαηζζεζηνγφλσλ ή ςπρνθαξκάθσλ θαζψο θαη θαηάρξεζεο νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ, λνζνθνκεηαθά θαη εμσλνζνθνκεηαθά έμνδα πνπ πξνθαινχληαη απφ ην ζχλδξνκν επίθηεηεο αλνζνινγηθήο αλεπάξθεηαο (AIDS) θαζψο θαη απφ ηηο επηπινθέο απηνχ V / 7νο -13

18 Απώιεηα Δηζνδήκαηνο από Αηύρεκα ή Αζζέλεηα (15 εκέξεο αλακνλή) (θσδ ) ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΚΑΛΤΦΖ Αλ ν Αζθαιηζκέλνο, θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο θάιπςεο, θαηαζηεί πξφζθαηξα νιηθά/ κεξηθά αλίθαλνο γηα εξγαζία απφ αηχρεκα θαη κέζα ζε ελελήληα (90) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ αηπρήκαηνο ή απφ αζζέλεηα ε νπνία εθδειψζεθε γηα πξψηε θνξά κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ή ηεο επαλαθνξάο ζε ηζρχ ηεο παξνχζαο θάιπςεο, ηφηε ε Δηαηξία ζα θαηαβάιεη αλάινγα κε ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο αληθαλφηεηαο ην κεληαίν πνζφ πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα Παξνρψλ. Ζ κεληαία απηή απνδεκίσζε θαηαβάιιεηαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ν Αζθαιηζκέλνο παξακέλεη πξφζθαηξα νιηθά/ κεξηθά αλίθαλνο γηα εξγαζία ακέζσο κεηά ηελ πεξίνδν αλακνλήο ησλ 15 εκεξψλ θαη γηα κέγηζην ρξνληθφ δηάζηεκα εηθνζηηεζζάξσλ (24) κελψλ. Δάλ κεηά ηελ πεξίνδν πξφζθαηξεο νιηθήο/ κεξηθήο αληθαλφηεηαο γηα ηελ νπνία έρεη θαηαβιεζεί απνδεκίσζε, ζχκθσλα κε ηηο Γηαηάμεηο ηεο παξνχζαο θάιπςεο, ν Αζθαιηζκέλνο εξγαζηεί γηα ζπλερέο ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) ή πεξηζζνηέξσλ κελψλ, θάζε κεηαγελέζηεξε πξφζθαηξε νιηθή/ κεξηθή αληθαλφηεηα πνπ νθείιεηαη ζηελ ίδηα αηηία ζα ζεσξείηαη ζαλ λέα πεξίνδνο πξφζθαηξεο νιηθήο/ κεξηθήο αληθαλφηεηαο θαη ζα απνδεκηψλεηαη ζχκθσλα κε ηηο Γηαηάμεηο ηεο παξνχζαο θάιπςεο. ΟΡΗΜΟΗ 1. Πξφζθαηξε Οιηθή Αληθαλφηεηα γηα εξγαζία ζεσξείηαη ε πιήξεο αδπλακία ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, ιφγσ αηπρήκαηνο ή αζζελείαο, λα αζθήζεη κε ακνηβή ή θέξδνο ην επάγγεικα πνπ έρεη δειψζεη ζηελ Αίηεζε Αζθάιηζήο ηνπ θαη βξίζθεηαη ππφ ζπλερή ζεξαπεπηηθή αγσγή λνζειεπφκελνο ζε Ννζνθνκείν ή ζηε δεισκέλε θαηνηθία ηνπ. 2. Πξφζθαηξε Μεξηθή Αληθαλφηεηα γηα εξγαζία ζεσξείηαη ε δπλαηφηεηα ηνπ Αζθαιηζκέλνπ λα αζθήζεη ηε δεισζείζα επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα κεξηθψο. 3. Πεξίννδνο αλακνλήο είλαη ν αξηζκφο ησλ ζπλερψλ εκεξψλ απφ ηελ έλαξμε θάζε πεξηφδνπ πξφζθαηξεο αληθαλφηεηαο γηα ηηο νπνίεο δελ θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε. ΠΡΟΘΔΣΔ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ 1. Ο Αζθαιηζκέλνο, θαηά ην ρξφλν ηνπ αηπρήκαηνο ή ηεο αζζέλεηαο πξέπεη λα αζθεί θαλνληθά ην δεισζέλ επάγγεικά ηνπ. Ζ απφδεημε άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο πνπ έρεη δεισζεί πξέπεη λα γίλεηαη απφ ηνλ Αζθαιηζκέλν κε λφκηκα απνδεηθηηθά ζηνηρεία δηαθνξεηηθά ε Δηαηξία δελ ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη απνδεκίσζε. 2. Ζ θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο δηαθφπηεηαη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ε πξφζθαηξε αληθαλφηεηα ραξαθηεξίδεηαη σο κφληκε. ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ 1. Γηα θάζε κήλα πξφζθαηξεο νιηθήο αληθαλφηεηαο θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε ίζε κε ην πνζφ πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα Παξνρψλ. 2. Γηα θάζε κήλα πξφζθαηξεο κεξηθήο αληθαλφηεηαο θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε ίζε κε ην ήκηζπ ηνπ πνζνχ πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα Παξνρψλ. 3. Γηα ρξνληθή πεξίνδν πξφζθαηξεο αληθαλφηεηαο κηθξφηεξεο απφ έλα (1) κήλα θαηαβάιιεηαη αλαινγηθά κεησκέλε απνδεκίσζε (1/30 εκεξεζίσο). 4. Ζ πεξίνδνο αλακνλήο ησλ δέθα πέληε (15) εκεξψλ, πνπ έρεη ζπκθσλεζεί, αθαηξείηαη θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ηεο έλαξμεο ηεο πεξηφδνπ αληθαλφηεηαο. Ζ έλαξμε ηεο πεξηφδνπ αληθαλφηεηαο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ αηπρήκαηνο ή ηεο αζζέλεηαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε Δηαηξία έρεη εηδνπνηεζεί εγθαίξσο. 5. Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ν Αζθαιηζκέλνο ήηαλ πξφζθαηξα νιηθά/ κεξηθά αλίθαλνο γηα εξγαζία εθηφο Διιάδαο, δελ θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε. 6. Ζ απνδεκίσζε θαηαβάιιεηαη ζηνλ Αζθαιηζκέλν κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηφο βξίζθεηαη ζηε δσή θαη δελ κεηαβηβάδεηαη ζε ηξίηνπο. ΛΖΞΖ ΣΖ ΚΑΛΤΦΖ Ζ παξνχζα θάιπςε ιήγεη: 1. Όηαλ ιήμεη ή αθπξσζεί ε Βαζηθή Αζθάιηζε Εσήο. 2. Όηαλ ν Αζθαιηζκέλνο ζπκπιεξψζεη ην εμεθνζηφ πέκπην (65) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ. 3. Όηαλ ν Αζθαιηζκέλνο ζηακαηήζεη λα εξγάδεηαη. 4. Όηαλ ν Αζθαιηζκέλνο θαηαζηεί Μφληκα θαη Οιηθά Αλίθαλνο γηα εξγαζία. ΚΑΝΌΝΔ UNDERWRITING Γίλεηαη ζε αζθαιηζκέλνπο άλδξεο γπλαίθεο απφ 18 εηψλ κέρξη θαη 60 εηψλ, ελψ θαιχπηεη ηνλ αζθαιηζκέλν/ ε κέρξη ηα 65 ηνπ ρξφληα. Ζ παξνρή ηεο Α.Δ. δίλεηαη πάληνηε κε Βαζηθή Αζθάιηζε Εσήο επηινγήο ηνπ πειάηε (εθηφο ησλ παηδηθψλ πξνγξακκάησλ) θαζψο θαη κε ηηο παξνρέο Θ.Α. (20001) θαη ΜΟΑ/ΜΜΑ απφ Αηχρεκα (20101). Σν θεθάιαην ηεο παξνρήο δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξν απφ ην 75% ηνπ θαζαξνύ κεληαίνπ εηζνδήκαηνο, πνπ δειώλεη ζηελ Δθνξία ηνπ ν αζθαιηζκέλνο, κε κέγηζην φξην ηα κεληαίσο. Σν φξην κπνξεί λα επεθηαζεί κέρξη ηα γηα επηιεγκέλεο πεξηπηψζεηο θαη κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ην Σκήκα Underwriting. Ζ ζρέζε ηνπ θεθαιαίνπ ηεο παξνρήο ηεο Απψιεηαο Δηζνδήκαηνο κε ην θεθάιαην Θ.A. ζα πξέπεη λα είλαη ην 5 % κε ειάρηζην θεθάιαην Θ.Α θαη φπνηνπο αθφκε θαλφλεο U/W δηέπνπλ ηηο θαιχςεηο αηπρήκαηνο V / 7νο -13

19 Ζ παξνρή ηεο Α.Δ. δίλεηαη ζε άηνκα πνπ έρνπλ ηαθηηθφ εηζφδεκα απφ πξνζσπηθή θαη εμαξηεκέλε ζρέζε εξγαζίαο θαη είλαη κφληκνη θάηνηθνη Διιάδαο. Ζ παξνρή ηεο Α.Δ. δελ δίλεηαη ζε άηνκα πνπ αζρνινχληαη κε αζιήκαηα ζε επαγγεικαηηθή ε εκη-επαγγεικαηηθή βάζε, ή γεληθά, φηαλ ηα αζιήκαηα απνηεινχλ ηελ θχξηα πεγή εηζνδήκαηνο ηνπο. Ζ παξνρή ηεο Α.Δ. δελ κπνξεί λα δνζεί ζε άηνκα πνπ δελ αζθνχλ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζπληαμηνχρνπο, θνηηεηέο, λνηθνθπξέο θ.ι.π.. Ζ παξνρή δελ δίλεηαη ζε εμαξηψκελα κέιε. Ζ αίηεζε αζθάιηζεο δελ ζα γίλεηαη απνδεθηή εάλ δελ έρνπλ ζπκπιεξσζεί αλαιπηηθά ηα εμήο ζεκεία: Μεληαίν Δηζφδεκα, Δπάγγεικα, Πεξηγξαθή Δπαγγεικαηηθψλ θαζεθφλησλ θαη Σακείν Αζθάιηζεο. Ηαηξηθέο Δμεηάζεηο ζχκθσλα κε ην εξσηεκαηνιφγην πγείαο. ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ Ζ παξνρή ηεο Α.Δ. γηα ηνπο Δπηρεηξεκαηίεο θαη ηνπο Διεχζεξνπο Δπαγγεικαηίεο δίλεηαη κε πεξίνδν αλακνλήο 30/30 εκεξψλ. Δίλαη δπλαηφλ λα δνζεί θαη κε πεξίνδν αλακνλήο 15/15, φκσο ην θαζαξφ αζθάιηζηξν ζα επηβαξχλεηαη κε επαζθάιηζηξν 35%. ηα άηνκα πνπ δελ έρνπλ θχξην θνξέα αζθάιηζεο ε παξνρή δίλεηαη κφλν κε πεξίνδν αλακνλήο 30/30. Σν θεθάιαην ηεο παξνρήο δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξν απφ ην 50% ηνπ θαζαξνύ κεληαίνπ εηζνδήκαηνο ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαη κε κέγηζην φξην ηα κεληαίσο. ηα άηνκα κε επνρηαθά επαγγέικαηα (π.ρ. αγξφηεο, άηνκα απαζρνινχκελα ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία θ.ι.π.) ε παξνρή ηεο Α.Δ. δίδεηαη κφλν κε πεξίνδν αλακνλήο 30/30. Σν θεθάιαην ηεο παξνρήο δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξν απφ ην 50% ηνπ θαζαξνύ κεληαίνπ εηζνδήκαηνο ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαη κε κέγηζην φξην ηα κεληαίσο. ΑΦΑΛΗΣΡΑ Σν πνζνζηφ ησλ εηεζίσλ θαζαξψλ αζθαιίζηξσλ δηακνξθψλεηαη ζε : 30% επί ηνπ αζθαιηζκέλνπ θεθαιαίνπ γηα ηελ θάιπςε Σν αλσηέξσ rate ηζρχεη γηα θάζε ειηθία αζθαιηζκέλνπ θαη θάζε δηάξθεηα αζθάιηζεο. Σν πνζνζηφ αλαπξνζαξκνγήο ησλ εηεζίσλ αζθαιίζηξσλ είλαη γηα θάζε ειηθία ίζν κε 2,0% θαη ζα εθαξκφδεηαη θάζε έηνο επί ηνπ πξνεγνπκέλνπ πνζνχ V / 7νο -13

20 Απώιεηα Δηζνδήκαηνο από Αηύρεκα ή Αζζέλεηα (30 εκέξεο αλακνλή) (θσδ ) ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΚΑΛΤΦΖ Αλ ν Αζθαιηζκέλνο, θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο θάιπςεο, θαηαζηεί πξφζθαηξα νιηθά/ κεξηθά αλίθαλνο γηα εξγαζία απφ αηχρεκα θαη κέζα ζε ελελήληα (90) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ αηπρήκαηνο ή απφ αζζέλεηα ε νπνία εθδειψζεθε γηα πξψηε θνξά κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ή ηεο επαλαθνξάο ζε ηζρχ ηεο παξνχζαο θάιπςεο, ηφηε ε Δηαηξία ζα θαηαβάιεη αλάινγα κε ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο αληθαλφηεηαο ην κεληαίν πνζφ πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα Παξνρψλ. Ζ κεληαία απηή απνδεκίσζε θαηαβάιιεηαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ν Αζθαιηζκέλνο παξακέλεη πξφζθαηξα νιηθά/ κεξηθά αλίθαλνο γηα εξγαζία ακέζσο κεηά ηελ πεξίνδν αλακνλήο ησλ 30 εκεξψλ θαη γηα κέγηζην ρξνληθφ δηάζηεκα εηθνζηηεζζάξσλ (24) κελψλ. Δάλ κεηά ηελ πεξίνδν πξφζθαηξεο νιηθήο/ κεξηθήο αληθαλφηεηαο γηα ηελ νπνία έρεη θαηαβιεζεί απνδεκίσζε, ζχκθσλα κε ηηο Γηαηάμεηο ηεο παξνχζαο θάιπςεο, ν Αζθαιηζκέλνο εξγαζηεί γηα ζπλερέο ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) ή πεξηζζνηέξσλ κελψλ, θάζε κεηαγελέζηεξε πξφζθαηξε νιηθή/ κεξηθή αληθαλφηεηα πνπ νθείιεηαη ζηελ ίδηα αηηία ζα ζεσξείηαη ζαλ λέα πεξίνδνο πξφζθαηξεο νιηθήο/ κεξηθήο αληθαλφηεηαο θαη ζα απνδεκηψλεηαη ζχκθσλα κε ηηο Γηαηάμεηο ηεο παξνχζαο θάιπςεο. ΟΡΗΜΟΗ 1. Πξφζθαηξε Οιηθή Αληθαλφηεηα γηα εξγαζία ζεσξείηαη ε πιήξεο αδπλακία ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, ιφγσ αηπρήκαηνο ή αζζελείαο, λα αζθήζεη κε ακνηβή ή θέξδνο ην επάγγεικα πνπ έρεη δειψζεη ζηελ αίηεζε Αζθάιηζήο ηνπ θαη βξίζθεηαη ππφ ζπλερή ζεξαπεπηηθή αγσγή λνζειεπφκελνο ζε Ννζνθνκείν ή ζηε δεισκέλε θαηνηθία ηνπ. 2. Πξφζθαηξε Μεξηθή Αληθαλφηεηα γηα εξγαζία ζεσξείηαη ε δπλαηφηεηα ηνπ Αζθαιηζκέλνπ λα αζθήζεη ηε δεισζείζα επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα κεξηθψο. 3. Πεξίηνδνο αλακνλήο είλαη ν αξηζκφο ησλ ζπλερψλ εκεξψλ απφ ηελ έλαξμε θάζε πεξηφδνπ πξφζθαηξεο αληθαλφηεηαο γηα ηηο νπνίεο δελ θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε. ΠΡΟΘΔΣΔ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ 1. Ο Αζθαιηζκέλνο, θαηά ην ρξφλν ηνπ αηπρήκαηνο ή ηεο αζζέλεηαο πξέπεη λα αζθεί θαλνληθά ην δεισζέλ επάγγεικά ηνπ. Ζ απφδεημε άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο πνπ έρεη δεισζεί πξέπεη λα γίλεηαη απφ ηνλ Αζθαιηζκέλν κε λφκηκα απνδεηθηηθά ζηνηρεία δηαθνξεηηθά ε Δηαηξία δελ ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη απνδεκίσζε. 2. Ζ θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο δηαθφπηεηαη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ε πξφζθαηξε αληθαλφηεηα ραξαθηεξίδεηαη σο κφληκε. ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ 1. Γηα θάζε κήλα πξφζθαηξεο νιηθήο αληθαλφηεηαο θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε ίζε κε ην πνζφ πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα Παξνρψλ. 2. Γηα θάζε κήλα πξφζθαηξεο κεξηθήο αληθαλφηεηαο θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε ίζε κε ην ήκηζπ ηνπ πνζνχ πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα Παξνρψλ. 3. Γηα ρξνληθή πεξίνδν πξφζθαηξεο αληθαλφηεηαο κηθξφηεξεο απφ έλα (1) κήλα θαηαβάιιεηαη αλαινγηθά κεησκέλε απνδεκίσζε (1/30 εκεξεζίσο). 4. Ζ πεξίνδνο αλακνλήο ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ, πνπ έρεη ζπκθσλεζεί, αθαηξείηαη θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ηεο έλαξμεο ηεο πεξηφδνπ αληθαλφηεηαο. Ζ έλαξμε ηεο πεξηφδνπ αληθαλφηεηαο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ αηπρήκαηνο ή ηεο αζζέλεηαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε Δηαηξία έρεη εηδνπνηεζεί εγθαίξσο. 5. Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ν Αζθαιηζκέλνο ήηαλ πξφζθαηξα νιηθά/ κεξηθά αλίθαλνο γηα εξγαζία εθηφο Διιάδαο, δελ θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε. 6. Ζ απνδεκίσζε θαηαβάιιεηαη ζηνλ Αζθαιηζκέλν κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηφο βξίζθεηαη ζηε δσή θαη δελ κεηαβηβάδεηαη ζε ηξίηνπο. ΛΖΞΖ ΣΖ ΚΑΛΤΦΖ Ζ παξνχζα θάιπςε ιήγεη: 1. Όηαλ ιήμεη ή αθπξσζεί ε Βαζηθή Αζθάιηζε Εσήο. 2. Όηαλ ν Αζθαιηζκέλνο ζπκπιεξψζεη ην εμεθνζηφ πέκπην (65) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ. 3. Όηαλ ν Αζθαιηζκέλνο ζηακαηήζεη λα εξγάδεηαη. 4. Όηαλ ν Αζθαιηζκέλνο θαηαζηεί Μφληκα θαη Οιηθά Αλίθαλνο γηα εξγαζία. ΚΑΝΌΝΔ UNDERWRITING Γίλεηαη ζε αζθαιηζκέλνπο άλδξεο γπλαίθεο απφ 18 εηψλ κέρξη θαη 60 εηψλ, ελψ θαιχπηεη ηνλ αζθαιηζκέλν/ ε κέρξη ηα 65 ηνπ ρξφληα. Ζ παξνρή ηεο Α.Δ. δίλεηαη πάληνηε κε Βαζηθή Αζθάιηζε Εσήο επηινγήο ηνπ πειάηε (εθηφο ησλ παηδηθψλ πξνγξακκάησλ) θαζψο θαη κε ηηο παξνρέο Θ.Α. (20001) θαη ΜΟΑ/ΜΜΑ απφ Αηχρεκα (20101) V / 7νο -13

21 Σν θεθάιαην ηεο παξνρήο δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξν απφ ην 75% ηνπ θαζαξνύ κεληαίνπ εηζνδήκαηνο, πνπ δειώλεη ζηελ Δθνξία ηνπ ν αζθαιηζκέλνο, κε κέγηζην φξην ηα κεληαίσο. Σν φξην κπνξεί λα επεθηαζεί κέρξη ηα γηα επηιεγκέλεο πεξηπηψζεηο θαη κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ην Σκήκα Underwriting. Ζ ζρέζε ηνπ θεθαιαίνπ ηεο παξνρήο ηεο Απψιεηαο Δηζνδήκαηνο κε ην θεθάιαην Θ.A. ζα πξέπεη λα είλαη ην 5 % κε ειάρηζην θεθάιαην Θ.Α θαη φπνηνπο αθφκε θαλφλεο U/W δηέπνπλ ηηο θαιχςεηο αηπρήκαηνο. Ζ παξνρή ηεο Α.Δ. δίλεηαη ζε άηνκα πνπ έρνπλ ηαθηηθφ εηζφδεκα απφ πξνζσπηθή θαη εμαξηεκέλε ζρέζε εξγαζίαο θαη είλαη κφληκνη θάηνηθνη Διιάδαο. Ζ παξνρή ηεο Α.Δ. δελ δίλεηαη ζε άηνκα πνπ αζρνινχληαη κε αζιήκαηα ζε επαγγεικαηηθή ε εκη-επαγγεικαηηθή βάζε, ή γεληθά, φηαλ ηα αζιήκαηα απνηεινχλ ηελ θχξηα πεγή εηζνδήκαηνο ηνπο. Ζ παξνρή ηεο Α.Δ. δελ κπνξεί λα δνζεί ζε άηνκα πνπ δελ αζθνχλ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζπληαμηνχρνπο, θνηηεηέο, λνηθνθπξέο θ.ι.π.. Ζ παξνρή δελ δίλεηαη ζε εμαξηψκελα κέιε. Ζ αίηεζε αζθάιηζεο δελ ζα γίλεηαη απνδεθηή εάλ δελ έρνπλ ζπκπιεξσζεί αλαιπηηθά ηα εμήο ζεκεία: Μεληαίν Δηζφδεκα, Δπάγγεικα, Πεξηγξαθή Δπαγγεικαηηθψλ θαζεθφλησλ θαη Σακείν Αζθάιηζεο. Ηαηξηθέο Δμεηάζεηο ζχκθσλα κε ην εξσηεκαηνιφγην πγείαο. ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ Ζ παξνρή ηεο Α.Δ. γηα ηνπο Δπηρεηξεκαηίεο θαη ηνπο Διεχζεξνπο Δπαγγεικαηίεο δίλεηαη κε πεξίνδν αλακνλήο 30/30 εκεξψλ. Δίλαη δπλαηφλ λα δνζεί θαη κε πεξίνδν αλακνλήο 15/15, φκσο ην θαζαξφ αζθάιηζηξν ζα επηβαξχλεηαη κε επαζθάιηζηξν 35%. ηα άηνκα πνπ δελ έρνπλ θχξην θνξέα αζθάιηζεο ε παξνρή δίλεηαη κφλν κε πεξίνδν αλακνλήο 30/30. Σν θεθάιαην ηεο παξνρήο δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξν απφ ην 50% ηνπ θαζαξνύ κεληαίνπ εηζνδήκαηνο ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαη κε κέγηζην φξην ηα κεληαίσο.. ηα άηνκα κε επνρηαθά επαγγέικαηα (π.ρ. αγξφηεο, άηνκα απαζρνινχκελα ζηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία θ.ι.π.) ε παξνρή ηεο Α.Δ. δίδεηαη κφλν κε πεξίνδν αλακνλήο 30/30. Σν θεθάιαην ηεο παξνρήο δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξν απφ ην 50% ηνπ θαζαξνύ κεληαίνπ εηζνδήκαηνο ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαη κε κέγηζην φξην ηα κεληαίσο. ΑΦΑΛΗΣΡΑ Σν πνζνζηφ ησλ εηεζίσλ θαζαξψλ αζθαιίζηξσλ δηακνξθψλεηαη ζε : 20% επί ηνπ αζθαιηζκέλνπ θεθαιαίνπ γηα ηελ θάιπςε 30104, Σν αλσηέξσ rate ηζρχεη γηα θάζε ειηθία αζθαιηζκέλνπ θαη θάζε δηάξθεηα αζθάιηζεο. Σν πνζνζηφ αλαπξνζαξκνγήο ησλ εηεζίσλ αζθαιίζηξσλ είλαη γηα θάζε ειηθία ίζν κε 2,0% θαη ζα εθαξκφδεηαη θάζε έηνο επί ηνπ πξνεγνπκέλνπ πνζνχ V / 7νο -13

«Κεθάιαην Πξνζηαζίαο Αζθαιίζηξνπ» ιόγσ Μόληκεο Οιηθήο Αληθαλόηεηαο ηνπ Αληηζπκβαιινκέλνπ γηα εξγαζία (θσδ. 12303)

«Κεθάιαην Πξνζηαζίαο Αζθαιίζηξνπ» ιόγσ Μόληκεο Οιηθήο Αληθαλόηεηαο ηνπ Αληηζπκβαιινκέλνπ γηα εξγαζία (θσδ. 12303) ε πεξίπησζε πνπ ν Αληηζπκβαιιφκελνο (Λήπηεο ηεο αζθάιηζεο) θαηαζηεί Μφληκα θαη Οιηθά Αλίθαλνο γηα εξγαζία ζπλεπεία αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο θάιπςεο, ε Δηαηξεία θαηαβάιιεη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ (30102) ΕΙΔΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΥΕΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ (30102) ΕΙΔΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΥΕΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ (30102) ΕΙΔΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ Άρθρο 1. Παροτή χκθσλα κε ηνπο Γεληθνχο Oξνπο Αζθάιηζεο Zσήο θαη πκπιεξσκαηηθψλ Παξνρψλ, πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ θαη ηηο παξνχζεο Δηδηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΕΩΖ ηεο Eurolife ERB Aζθαιηζηηθή

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΕΩΖ ηεο Eurolife ERB Aζθαιηζηηθή ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΕΩΖ ηεο Eurolife ERB Aζθαιηζηηθή 1 I / 2νο-14 Αγαπεηέ πλεξγάηε, ε θαισζνξίδνπκε ζηελ Eurνlife ERB Αζθαιηζηηθή. Απηφ ην εγρεηξίδην είλαη έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν ηεο δνπιεηάο καο, γηαηί

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εξασφαλίζω σιγουριά για το μέλλον

Πρόγραμμα εξασφαλίζω σιγουριά για το μέλλον Πρόγραμμα εξασφαλίζω σιγουριά για το μέλλον ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΖ ΕΧΖ AΡΘΡΟ 1. ΔΗΑΓΧΓΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ Ζ παξνχζα αζθάιηζε ζπλάπηεηαη ζχκθσλα κε: Σελ ηζρχνπζα Αζθαιηζηηθή Ννκνζεζία. Σνπο παξφληεο Γεληθνχο Όξνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΠΕΡΘΟΡΘΣΟ - 99ΘΔ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΠΕΡΘΟΡΘΣΟ - 99ΘΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΠΕΡΘΟΡΘΣΟ - 99ΘΔ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ! ΣΟΤ ΑΦΑΛΘΣΗΡΘΟΤ ΖΧΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΦΑΛΘΗ ΕΞΟΔΧΝ ΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΗ ΠΕΡΘΘΑΛΦΗ (ΚΑΛΤΦΗ Θ ) ΚΑΘ ΕΞΟΔΧΝ ΕΞΧΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΧΝ ΔΘΑΓΝΧΣΘΚΧΝ ΕΞΕΣΑΕΧΝ (ΚΑΛΤΦΗ ΘΘ ) χκθσλα θαη κε ηνπο γεληθνχο

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΕΝΗ ΠΡΟΣΑΘΑ Τ2 ΘΔ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΕΝΗ ΠΡΟΣΑΘΑ Τ2 ΘΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΕΝΗ ΠΡΟΣΑΘΑ Τ2 ΘΔ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ! ΣΟΤ ΑΦΑΛΘΣΗΡΘΟΤ ΖΧΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΦΑΛΘΗ ΕΞΟΔΧΝ ΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΗ ΠΕΡΘΘΑΛΦΗ (ΚΑΛΤΦΗ Θ ) ΚΑΘ ΕΞΟΔΧΝ ΕΞΧΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΧΝ ΔΘΑΓΝΧΣΘΚΧΝ ΕΞΕΣΑΕΧΝ (ΚΑΛΤΦΗ ΘΘ ) χκθσλα θαη κε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΓΔΗΑ

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΒΑΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Τ3Θ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΓΔΗΑ χκθσλα θαη κε ηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο αζθαιηζηεξίνπ πγείαο, ε Αλψλπκε Διιεληθή Δηαηξία Γεληθψλ Αζθαιεηψλ " Ζ ΔΘΝΗΚΖ ", ζην εμήο «ε Δηαηξία»,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Νοσοκομειακό B -100% (ΚΩΔ. ΚΑΛΤΨΗ 30253) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Νοσοκομειακό B -100% (ΚΩΔ. ΚΑΛΤΨΗ 30253) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Νοσοκομειακό B -100% (ΚΩΔ. ΚΑΛΤΨΗ 30253) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30253 / 09.2013 / Ι.3. / Ind.L. / Δ.Ο. Ζ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Αζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14

Αζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14 .1.10 ζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14 Ερωηήζεις Καηανόηζης 1. ύν δηαθνξεηηθέο επζείεο κπνξεί λα έρνπλ θαλέλα θνηλό ζεκείν Έλα θνηλό ζεκείν i ύν θνηλά ζεκεία iλ) Άπεηξα θνηλά ζεκεία ηηηνινγήζηε ηελ απάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY (Cy) Ltd Κεληξηθά Γξαθεία: Λεσθφξνο Κέλλεηπ 38, 1507 Λεπθσζία

AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY (Cy) Ltd Κεληξηθά Γξαθεία: Λεσθφξνο Κέλλεηπ 38, 1507 Λεπθσζία AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY (Cy) Ltd Κεληξηθά Γξαθεία: Λεσθφξνο Κέλλεηπ 38, 1507 Λεπθσζία ΟΜΑΓΗΚΟ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟ ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΕΧΖ ΑΡΗΘΜΟ ΟΜΑΓΗΚΟΤ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΝΑΡΞΖ ΗΥΤΟ ΔΠΔΣΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ:

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ: Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ Αηπρήκαηνο: Ζ Δζληθή Αζθαιηζηηθή θξνληίδεη πξαγκαηηθά γηα εζάο θαη ην απηνθίλεηφ ζαο. Με ζηφρν πάληα ηελ πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζή ζαο, ζαο πξνζθέξνπκε εληειψο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, Α.Π. Φ80000/νηθ.59819/1961

Αζήλα, Α.Π. Φ80000/νηθ.59819/1961 Αζήλα, 21. 12. 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ, ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ Γ/ΝΖ ΚΤΡΗΑ ΑΦΑΛΗΖ ΜΗΘΩΣΩΝ & ΑΘΔΝΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Premium Νοζοκομειακό Α'-100% (κυδ. 30252)

Premium Νοζοκομειακό Α'-100% (κυδ. 30252) Premium Νοζοκομειακό Α'-100% (κυδ. 30252) Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηα Αλαγλσξηζκέλα Έμνδα Ννζνθνκεηαθήο Πεξίζαιςεο, όπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη παξαθάησ, κε αλώηαην εηήζην όξην, αλά Πεξηζηαηηθό Ννζειείαο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

1.5. Δύινγα θαη πλήζε Έμνδα Ννζειείαο

1.5. Δύινγα θαη πλήζε Έμνδα Ννζειείαο ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΔΙΑ Premium Ννζνθνκεηαθό Β -100% Economy (ΚΧΓ. ΚΑΛΤΦΗ 30229) ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30229 / 07.2015 / Ι.3. / Ind.L. / Δ.Ο. Ζ Δηαηξία θαιχπηεη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΤΘΤΝΖ ΟΓΗΚΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR)

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΤΘΤΝΖ ΟΓΗΚΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR) Z0708 ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΤΘΤΝΖ ΟΓΗΚΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR) ΟΡΗΜΟΗ 1. ΔΣΑΗΡΗΑ Δίλαη ε Αζθαιηζηηθή Δηαηξία ΗΝΣΔΡΑΜΔΡΗΚΑΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΦΑΛΗΔΧΝ ΕΖΜΗΧΝ Α.Δ., κε έδξα ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 Τνπ Γηάλλε Μπαιάγθα Εηδηθνχ ζπλεξγάηε ηεο ΔΟΕ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΘΔΜΔΛΗΩΘΔΗ ΜΔΥΡΗ 31-12-2010 Γηα φζνπο έρνπλ ζεκειηψζεη

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

1.3. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.3. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΔΙΑ Premium Νοσοκομειακό Β -750 (ΚΩΓ. ΚΑΛΤΨΗ 30254) ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30254 / 09.2013 / Ι.3. / Ind.L. / Δ.Ο. Ζ Δηαηξία θαιχπηεη ηνλ θπξίσο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

(ΚΧΓ. ΚΑΛΤΦΗ -80% 30234) ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 30234 / 07.2015 / Ι.3. / / Δ.Ο.

(ΚΧΓ. ΚΑΛΤΦΗ -80% 30234) ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 30234 / 07.2015 / Ι.3. / / Δ.Ο. ΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΓΔΙΑ Premium Ννζνθνκεηαθό Β -80% Economy (ΚΧΓ. ΚΑΛΤΦΗ 30234) ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30234 / 07.2015 / Ι.3. / Ind.L. / Δ.Ο. Ζ Δηαηξία θαιχπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Νοσοκομειακό B -100% (ΚΩΔ. ΚΑΛΤΨΗ 30253) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Νοσοκομειακό B -100% (ΚΩΔ. ΚΑΛΤΨΗ 30253) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Νοσοκομειακό B -100% (ΚΩΔ. ΚΑΛΤΨΗ 30253) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30253 / 07.2015/ Ι.3. / Ind.L. / Δ.Ο. Ζ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Σ Η Λ Δ Μ Α Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Η Υ Ρ Η Η Σ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η Σ Ο Λ Ο Τ Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ( G P S ) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

1.3. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.3. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Νοσοκομειακό «Περιφέρειας» (ΚΩΔ. ΚΑΛΤΨΗ 30258) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30258 / 07.2015/ Ι.3. / Ind.L. / Δ.Ο. Ζ Δηαηξία θαιχπηεη ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: 06/07/2016 Πρωί: Απόγευμα: Θεματική ενότητα: Απσέρ Αναλογιζηικήρ Πποηςποποίηζηρ, Καηαζκεςή και Αξιολόγηζη Αναλογιζηικών Πποηύπων Επώηηζη 1 Ο αξηζκόο ησλ αηπρεκάησλ πνπ ζα πξνθαιέζεη

Διαβάστε περισσότερα