VI ΔΠΙΛΔΓΜΔΝΑ ΑΝΔΚΓΟΣΑ (350) Ξεθηλψ παξαζέηνληαο εδψ ηα πέληε πξψηα αλέθδνηα γηα λα αλνίμεη ε φξεμε ησλ αλαγλσζηψλ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "VI ΔΠΙΛΔΓΜΔΝΑ ΑΝΔΚΓΟΣΑ (350) Ξεθηλψ παξαζέηνληαο εδψ ηα πέληε πξψηα αλέθδνηα γηα λα αλνίμεη ε φξεμε ησλ αλαγλσζηψλ."

Transcript

1 VI ΔΠΙΛΔΓΜΔΝΑ ΑΝΔΚΓΟΣΑ (350) Ξεθηλψ παξαζέηνληαο εδψ ηα πέληε πξψηα αλέθδνηα γηα λα αλνίμεη ε φξεμε ησλ αλαγλσζηψλ. Πέληε αλέθδνηα Α) Μηα θπξία πνπ έκελε δίπια ζε κηα γέθπξα απ φπνπ πεξλνχζε θάζε βξάδπ ζηηο 9.30 κηα εκπνξηθή ακαμνζηνηρία, δήηεζε απφ ηνλ μπινπξγφ ηεο λα ηεο θηηάμεη κηα θαηλνχξηα ληνπιάπα. Έηζη θη έγηλε, αιιά ην βξάδπ ζηηο 9.30 πνπ πέξαζε ην ηξέλν θαη ην ζπίηη ηξαληάρηεθε ε ληνπιάπα έηξηδε θαηά ηξφπν πνιχ ελνριεηηθφ. Φσλάδεη ηφηε ηνλ μπινπξγφ, ν νπνίνο ηελ ζηεξεψλεη θαιχηεξα, αιιά ε ληνπιάπα πάιη ηξίδεη. Σφηε ν μπινπξγφο ηεο δεηάεη λα έξζεη θαη λα θιεηζηεί ζηελ ληνπιάπα ηελ ψξα πνπ πεξλάεη ην ηξέλν, γηα λα δεη ηη αθξηβψο ζπκβαίλεη. Έηζη θη έγηλε. Δθείλν φκσο ην βξάδπ ν ζχδπγνο ηεο θπξίαο επέζηξεςε λσξίηεξα απ φηη ζπλήζσο θαη αλνίγνληαο ηελ ληνπιάπα, βιέπεη κέζα ηνλ μπινπξγφ. Ση γπξεχεηο εδψ ; ηνπ ιέεη ζπκσκέλνο. -- Αλ ζνπ πσ ηψξα φηη πεξηκέλσ ην ηξέλν ησλ 9.30 ζα κε πηζηέςεηο ; Β) Έλαο θχξηνο πεγαίλεη αλαζηαησκέλνο ζηνλ γηαηξφ ηνπ. -- Γηαηξέ κνπ έρσ έλα ζνβαξφ πξφβιεκα. Ση πξφβιεκα ; Να, ε γπλαίθα κνπ κε απαηά. Μα απηφ δελ είλαη δηθφ κνπ ζέκα, λα παο ζηνλ δηθεγφξν ζνπ. Ναη αιιά δελ μέξεηο, κε απαηά εδψ θαη έμε κήλεο. Καη ινηπφλ. Μα πψο "θαη ινηπφλ", αθφκα δελ έρσ βγάιεη θέξαηα, κήπσο έρσ έιιεηςε αζβεζηίνπ; Γ) Μηα ιεζβία πάεη ζηνλ γπλαηθνιφγν ηεο. Απηφο, αθνχ ηελ εμεηάδεη, ηεο ιέεη : -- Κπξία κνπ, κέλσ έθπιεθηνο απφ ην πφζν θαζαξφ δηαηεξείηε ηνλ θφιπν ζαο. -- Μα γηαηξέ κνπ, θέξλσ γπλαίθα θαη δχν θαη ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα. Γ) Μηα γπλαίθα πνπ ηελ ηξνκάδεη ε ηδέα λα βγάιεη έλα δφληη, αλαγθάδεηαη λα πάεη ζηνλ νδνληνγηαηξφ ηεο γηα κηα εμαγσγή θαη πνιχ αγρσκέλε ηνπ ιέεη : -- Γηαηξέ κνπ, δελ μέξεηε πφζν είκαη αγρσκέλε, θαληαζηείηε φηη πξνηηκψ λα θάλσ παηδί παξά λα βγάισ δφληη. Σφηε ν γηαηξφο ηεο ιέεη : -- Απνθαζίζηε γξήγνξα ηη ζέιεηε θπξία κνπ, γηα λα ξπζκίζσ ην χςνο ηεο πνιπζξφλαο. Δ) Μηα θπξία κε κεγάιε επαηζζεζία ζηα δφληηα, πάεη ζηνλ νδνληνγηαηξφ ηεο γηα έλα ζθξάγηζκα. Όηαλ φκσο απηφο ηελ πιεζηάδεη κε ηνλ ηξνρφ, ηνπ ρνπθηψλεη ηα απφθξπθα κφξηα ηνπ ζψκαηνο ηνπ θαη ηνπ ιέεη : -- Γηαηξέ κνπ ειπίδσ λα είκαζηε θαη νη δχν πνιχ πξνζεθηηθνί, γηα λα κελ πνλέζεη ν έλαο ηνλ άιινλ. VI.1 ΔΙΑΓΧΓΖ ΔΙ ΣΑ ΑΝΔΚΓΟΣΑ Απφ κηθξφο ιάηξεπα ην έμππλν ρηνχκνξ θαη ην θπλεγνχζα ζε φιεο ηηο κνξθέο ηνπ, ζέαηξν, θηλεκαηνγξάθν, ινγνηερλία, πνίεζε αιιά θαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή κε αλέθδνηα θαη ινγνπαίγληα, πνιιέο θνξέο ηεο ζηηγκήο. Πάληα κνπ άξεζε λα ζαηηξίδσ γεγνλφηα θαη θαηαζηάζεηο, ηνπο γχξσ κνπ, αιιά θαη ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ κνπ, είρα δε ηδηαίηεξε ζπκπάζεηα ζηνπο αλζξψπνπο πνπ είραλ θαη απηνί ιεπηφ θαη πεγαίν ρηνχκνξ. Δπεηδή φκσο ηφζν ζηελ δνπιεηά κνπ φζν θαη ζηα πνιιά γεχκαηα εξγαζίαο, είρακε πάληα ζνβαξέο ζπδεηήζεηο, θαη ήκνπλ ζε ζπλερή εγξήγνξζε ζην λα θαηαιάβσ ηη κνπ ιέλε, λα καληέςσ ηη κνπ θξχβνπλ, λα ζρεδηάζσ ηη ζα πσ θαη λα πάξσ γξήγνξεο απνθάζεηο, γη απηφ φηαλ ήκνπλ εθηφο εξγαζίαο κε κηα παξέα, θξφληηδα λα απνθεχγσ ηηο ζνβαξέο ζπδεηήζεηο φπσο ν δηάβνινο ην ιηβάλη. Έηζη φηαλ απηέο μεθηλνχζαλ, θαη νη ζπλδαηηπκφλεο κνπ άξρηδαλ λα πεξηγξάθνπλ ηη πξέπεη λα γίλεη γηα λα ζσζεί ν πιαλήηεο, ή ε ρψξα καο, θαη ηη πξέπεη λα θάλνπλ πξσζππνπξγνί, ππνπξγνί, αξκφδηνη θιπ., εγψ παξεκβάιινληαο ηα ζρεηηθά αλέθδνηα ζηε ζπδήηεζε, πξνζπαζνχζα πάληα λα ηελ εθηξέπσ πξνο ηελ εχζπκε πιεπξά. Αλ δελ ηα θαηάθεξλα, ζπλήζσο άιιαδα ηξαπέδη θαη πήγαηλα θάπνπ πνπ δελ ππήξραλ «ζσηήξεο ηεο αλζξσπφηεηαο θαη ηεο νηθνλνκίαο», πξνηηκψληαο ηηο γπλαηθείεο ζπληξνθηέο, πνπ κνπ ήηαλ πνιχ πην επράξηζηεο αιιά θαη πην πξφζπκεο γηα κηα εχζπκε θαη αλέκειε λφηα ζηελ θνπβέληα, θαη γηα ηα γέιηα πνπ ηε ζπλφδεπαλ. Μηα δσή, απ φηαλ ηέιεησζα ην Πνιπηερλείν, δνχιεπα θαη δνπιεχσ κπξνζηά ζε νζφλεο ππνινγηζηψλ, κε πξφζβαζε ζην internet ηα ηειεπηαία ρξφληα. Έηζη γηα δηάιεηκκα, αληί λα παίδσ δηάθνξα ειεθηξνληθά παηρλίδηα, ή λα βιέπσ γπκλέο (φπσο θάλνπλ πνιινί), πξνηηκνχζα λα κπαίλσ ζε sites κε αλέθδνηα ζε δηάθνξεο γιψζζεο, θαη λα γειάσ κ απηά, φζα βέβαηα ήζαλ έμππλα, κε αληηζηνηρία βάζεη ζηαηηζηηθήο πνπ έθαλα, έλα θαιφ πξνο πέληε αλφεηα ή επηεηθψο αδηάθνξα.

2 Παξάιιεια γηα λα ηα ζπκάκαη άξρηζα λα γξάθσ κηα γξακκή (πέληε σο δέθα ιέμεηο) γηα θάζε θαιφ αλέθδνην. Έηζη έθηαζα θάπνηε ηνλ ζνβαξφ αξηζκφ ησλ αλεθδφησλ, ζηα νπνία αλ πξνζζέζσ θαη άιια πεξίπνπ πνπ κνπ ιέγαλε νη θίινη κνπ, ή κνπ έζηειλαλ κε , αιιά θαη πνπ έθηηαρλα ν ίδηνο εκπλεφκελνο απ ηα φζα θαηδξά ζπκβαίλνπλ γχξσ καο, έθηηαζα έλα θαηάινγν πεξίπνπ θαιψλ αλεθδφησλ. Απηά ηα ρψξηζα ζε 60 θαηεγνξίεο θαη έθαλα ηε ζθέςε λα ηα γξάςσ αλαιπηηθά θαη λα ηα εθδψζσ, ηελ νπνία γξήγνξα εγθαηέιεηςα ιφγσ ηνπ ππεξβνιηθνχ ρξφλνπ πνπ ζα απαηηνχζε. Όηαλ φκσο, πξν εκεξψλ νινθιήξσζα ηελ πνηεηηθή κνπ καλία κε ηα ζαηπξηθά ηνπ κέξνπο Γ, ζθέθηεθα γηαηί λα κελ πεξηιάβσ ζε έλα πέκπην κέξνο ηνπ βηβιίνπ κνπ θαη πέληε--έμε αλέθδνηα απφ θάζε θαηεγνξία, ήηνη ζπλνιηθά γχξσ ζην 12% ησλ φζσλ είρα επηιέμεη, δηαιέγνληαο ηα θαηά ηε γλψκε κνπ ιηγφηεξν γλσζηά, ψζηε νη αλαγλψζηεο αλ δελ ηα έρνπλ ήδε αθνχζεη, λα ηα απνιαχζνπλ. ε φζνπο πάιη ηζρπξηζζνχλ φηη νξηζκέλα ζα ζνθάξνπλ ηνπο ζεκλφηπθνπο, ζπεχδσ λα απαληήζσ φηη είλαη αλέθδνηα πνπ (κε εμαίξεζε ηα δηθά κνπ) έρνπλ ήδε γξάθεη ζην internet θαη ζε βηβιία, θαη πνπ ηα ιέκε θαζεκεξηλά κεηαμχ καο. Δπεηδή ην ζεάξεζην απηφ έξγν ην ζπλερίδσ, θαη ηα αλέθδνηα πξέπεη λα αλαλεψλνληαη, ζα ήκνπλ ππφρξενο ζε φζνπο έρνπλ θάηη θαιφ, κα πξαγκαηηθά θαιφ, λα κνπ ην ζηείινπλ είηε κε e--mail ζηελ ειεθηξνληθή κνπ δηεχζπλζε (φπσο θάλνπλ ήδε νξηζκέλνη), ή κε fax ζην , ή ζηε δηεχζπλζε ηνπ ζπηηηνχ κνπ: «Ηνπζηηληαλνχ 20 Πνιηηεία » θαη ηνπο επραξηζηψ εθ ησλ πξνηέξσλ. Καιφ γέιην ινηπφλ, αγαπεηνί κνπ θίινη θαη γλσζηνί ή θαη άγλσζηνη, πνπ ζα δηαβάζεηε ηα αλέθδνηα, αιιά θαη πνπ ζα ηα δηεγεζείηε, φπσο ειπίδσ, θαη ζηηο ζπληξνθηέο ζαο, δίδνληαο έηζη κηα εχζπκε λφηα πνπ ηφζν καο ρξεηάδεηαη, θαη κελ μερλάηε φηη «ην γέιην είλαη πγεία», πξάγκα πνπ (ηψξα πνπ ην ζθέθηνκαη) ζπλδέεη ην βηβιίν κνπ απηφ θαη κε ηα παιαηφηεξα βηβιία πεξί πγείαο θαη πγηεηλήο δηαηξνθήο πνπ είρα γξάςε θαη κνηξάζεη ζε γλσζηνχο θαη θίινπο εηο ην παξειζφλ. Θα ήηαλ πάλησο επρήο έξγνλ αλ θαη ν θαζέλαο απφ καο έθηηαλε, ζηχβνληαο ιίγν ην κπαιφ ηνπ, θαη απφ έλα θαηλνχξην αλέθδνην θάζε κήλα, εκπλεφκελνο απ ηα ηφζα θαηδξά πνπ ζπκβαίλνπλ γχξσ καο, θαη ην δηέδηδε ζηνπο θίινπο ηνπ, ζπκβάιινληαο έηζη ζην γέιην (αιιά θαη ηελ πγεία) καο, ψζηε λα ππάξμεη θαη ιίγε επζπκία σο αληίβαξν ησλ πξνβιεκάησλ πνπ καο απαζρνινχλ. IV.2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΑΝΔΚΓΟΣΧΝ 1.Παζνιφγνη Γπλαηθνιφγνη Οδνληίαηξνη 2.εμνιφγνη Γηαηηνιφγνη 3.Φπρίαηξνη Πιαζηηθνί Οθζαικίαηξνη 4.Φαξκαθεία 5.Ο Αζηξνλαχηεο 6.Οη ζεξκέο Ηζπαλίδεο 7.Ζ αθειήο θαινγξηά 8.Ακλεζία 9.Δπαγγέικαηα 10.Γηαηί απέιπζα ηε γξακκαηέα κνπ 11.Σν ζπίηη κε ηα πνληίθηα 12.Βηαζκνί 13.Γηθαζηήξηα Γηθεγφξνη 14.Μέγαξν Μνπζηθήο Γεμηψζεηο 15.Τπλσηηζηέο Μάγνη 16.ηελ εθνξία 17.ηελ ηξάπεδα 18.πκθσλία θπξίσλ 19.Πξνθαλψο 20.Ο Μπφκπνο ζην ζρνιείν 21.Πνιχ γέξνη

3 22.Σξαβεζηί Σνηνχηνη 23.Δξσηήζεηο ζηα δπν θχια 24.ην Παξίζη 25.Γπλαίθεο θαη παξακχζηα 26.Απηζηίεο 27.Αλδξφγπλα 28.Δξσηηθέο ζρέζεηο 29.Καηάιιεια θαη γηα αλειίθνπο 30.Γηα πεζεξέο 31.Λαξηζηλά θαη ρσξηάηηθα 32.Σδίληα θαη ράξεο 33.Δβξαίνη 34.Κφιαζε Παξάδεηζνο 35.Παπάδεο ζξεζθεία 36.Οίθνη αλνρήο Πφξλεο 37.Σν άθξνλ άσηνλ 38.Απηνθίλεηα Σαμί 39.ην αεξνπιάλν 40.Σξνκεξά παηδηά 41.Δπηινγή ησλ Τπνπξγψλ 42.Πεξί πξνέδξνπ Μπνπο 43.Γξακκαηείο θαη δηεπζπληέο 44.Μχζνη κε δψα 45.Σν ηεζη πξν ηνπ γάκνπ 46.Σν δψξν 47.Οη δχν αξρηγάτδαξνη 48.Παηέξαο δφηεο 49.Πνηθίιεο χιεο 50.Ο ζχκβνπινο 51.Δπεμήγεζε αξρηθψλ 52.Δξγαζία θαη θπιαθή 53.Σξνραία πεξηζηαηηθά 54.χληνκα αλέθδνηα 55.Δξσηήζεηο θαη Απαληήζεηο 56.Καλφλεο πηήζεο γηα πηιφηνπο 57.Ζ γπλαίθα κνπ 58.Σειεθσλήκαηα 59.Μαξγαξηηάξηα απφ δηάζεκνπο 60.Μεξηθά παξαλντθά 61.Δμππεξέηεζε πειαηψλ θηλεηψλ 62.Ξελφγισζζα πνηήκαηα (Γηα ηνπο γισζζνκαζείο) 63.Πξνζπνηνχκελνη φηη είκαζηε γισζζνκαζείο 64.Λεμηθφ μέλσλ γισζζψλ 65.Γηάθνξα Αλέθδνηα 66.Πξαγκαηηθά γεγνλφηα 67.Σξία πξνβιήκαηα

4 VI.3 ΑΝΔΚΓΟΣΑ ΚΑΣΑ ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ (350) 1. Παζνιόγνη Γπλαηθνιόγνη Οδνληίαηξνη Α) ηνλ γηαηξφ : -- Πήξεο 100 αζπηξίλεο γηα λα απηνθηνλήζεηο επεηδή πνλνχζεο αλππφθνξα ; -- Ναη γηαηξέ κνπ, αιιά κφιηο ήπηα ηηο πξψηεο 5 νη πφλνη πέξαζαλ θαη ζηακάηεζα. Β) Μακά γηαηί ιεο φηη ν Πέηξνο, πνπ κ αγαπάεη, είλαη ν αηψληνο θνηηεηήο θαη θαθφο γηαηξφο; Ξερλάο φηη ζε ηξεηο κφλν κήλεο κπφξεζε λα κε γηαηξέςεη θαη λα κελ έρσ πηα πεξίνδν. Γ) Έλαο γχθηνο πνπ είρε ρξπζέο θνξψλεο ζε φια ηνπ ηα δφληηα, πεγαίλεη ζηελ νδνληνγηαηξφ ηνπ, ε νπνία ηνπ ιέεη : -- Ση ζέιεηο άλζξσπε κνπ, εζχ έρεηο θνξψλεο ζε φια ηνπ ηα δφληηα. Μα θπξά κνπ, δελ ήξζα εδψ γηα ζθξαγίζκαηα. Ήξζα γηα λα κνπ βάιεηο ζπλαγεξκφ. Γ) Έλαο γηαηξφο κπέξδεςε ηηο εμεηάζεηο δχν γπλαηθψλ κε ην ίδην φλνκα πνπ ε κία είρε δάραξν θαη ε άιιε AIDS θαη φηαλ ν άλδξαο ηεο κηαο ηνλ επηζθέπηεηαη ηνπ ιέεη. Γψζε ζηε γπλαίθα ζνπ λα θάεη έλα ηαςί κπαθιαβά θαη αλ επηδήζεη κε μαλαθάλεηο πνηέ κα πνηέ έξσηα καδί ηεο. Δ) Ση θνηλφ έρνπλ έλαο γπλαηθνιφγνο θαη ην παηδί πνπ κνηξάδεη ηελ πίηζα ; -- Καη νη δχν βιέπνπλ, κπξίδνπλ, πηάλνπλ, αιιά δελ ηξψλε. Σ) Κάζε γπλαίθα έρεη δχν γηαηξνχο. Έλα λέν φηαλ είλαη θαιά θαη έλα γέξν φηαλ αξξσζηήζεη. Ε) Γηαηξέ κνπ πνλάσ ζε ηξία κέξε. Να κε μαλαπάο πνηέ ζηα κέξε απηά. Ζ) Σν θάξκαθν πνπ έδσζα γηα ηε ζεία ζνπ ήηαλ θαιφ; -- Βεβαίσο, κφιηο ηελ θιεξνλφκεζα. Θ) Γηαηξέ κνπ έρσ θίηξηλα δφληηα ηη λα θάλσ; -- Φφξεζε θαθέ γξαβάηα γηα λα ηαηξηάδεη. Ι) Γηαηξέ κνπ δελ πνλάσ πηα, έγηλα θαιά ; -- Γελ είκαη ν γηαηξφο είκαη ν άγηνο Πέηξνο. 2. εμνιόγνη Γηαηηνιόγνη Α) Έλαο αζζελήο πεγαίλεη ζε έλαλ ζεμνιφγν θαη ηνπ ιέεη : -- Γηαηξέ κνπ εδψ θαη θαηξφ δελ έρσ ζπλνπζία. Σφηε ν γηαηξφο ηνλ εμεηάδεη ηνπ δίδεη θαη πίλεη θάηη ράπηα θαη ηνπ ιέεη λα πάεη ζην δηπιαλφ εμεηαζηήξην, φπνπ ηνλ πεξηκέλεη κηα εηδηθεπκέλε γηα ηέηνηεο πεξηπηψζεηο λνζνθφκα. Πεξλάεη κηζή ψξα θαη ν γηαηξφο αλνίγεη ηελ πφξηα θαη βξίζθεη ηνλ αζζελή θαη ηε λνζνθφκα ζε πιήξε δξάζε. Γελ ζέιεη λα ηνπο δηαθφςεη κηα πνπ ε ζεξαπεία ιεηηνχξγεζε αιιά ζηα ηξία ηέηαξηα μαλακπαίλεη θαη βιέπεη ηα ίδηα. ηελ κηα ψξα φκσο, ράλεη ηελ ππνκνλή ηνπ θαη κπαίλνληαο ιέεη ζηνλ αζζελή : -- Δζχ άλζξσπε κνπ είπεο, φηη δελ έρεηο ζπλνπζία θαη ηψξα δελ ελλνείο λα ζηακαηήζεηο. -- Μα γηαηξέ κνπ, άκα βξσ. Β) Μηα θπξία πνπ δελ κπνξνχζε λα έξζεη ζε νξγαζκφ πάεη έλα άββαην ρσξίο ξαληεβνχ ζε έλα πνιχ θαιφ ζεμνιφγν πνπ ηεο ζχζηεζε κηα θίιε ηεο. Ο γηαηξφο κε ηελ άζπξε πνδηά ηνπ, ηε βάδεη ζην εμεηαζηήξην θαη πξνζπαζεί κε φιεο ηνπ ηηο δπλάκεηο λα ηελ ηθαλνπνηήζεη, αιιά απηή ηίπνηα. Σφηε θσλάδεη ηνλ ζπλάδειθν ηνπ πνπ ήηαλ πνιχ ζεξκφο άλδξαο θαη απηφο θάλεη ηελ ίδηα πξνζπάζεηα, αιιά πάιη ρσξίο απνηέιεζκα. Σέινο θσλάδνπλ θαη έλαλ ηξίην πνπ θεκηδφηαλ γηα ηηο εξσηηθέο ηνπ επηδφζεηο αιιά θαη πάιη ε γπλαίθα δελ έθηαζε ζε νξγαζκφ. Σφηε θαη νη ηξεηο ηεο ιέλε : -- Κπξία κνπ, εκείο θάλακε φ,ηη κπνξνχζακε αιιά ην πξφβιεκα ζαο είλαη ζνβαξφ. Γη απηφ πξέπεη λα έξζεηε εδψ ηελ Γεπηέξα πνπ ζα είλαη ν γηαηξφο, δηφηη εκείο είκαζηε απιψο νη κπνγηαηδήδεο πνπ βάθνπκε ην ηαηξείν. Γ) Έλαο πνιχ ρνληξφο πνπ έπξεπε νπσζδήπνηε λα αδπλαηίζεη γηα ιφγνπο πγείαο, πεγαίλεη ζην γηαηξφ ηνπ. Απηφο ηνπ ιέεη φηη πξέπεη λα πεξπαηάεη ηνπιάρηζηνλ είθνζη ρηιηφκεηξα ηελ εκέξα. Δίλαη παξά πνιιά γηαηξέ κνπ, δελ ππάξρεη ελαιιαθηηθή ιχζε ; -- Τπάξρεη, ζα πξέπεη λα πεδάο ηε γπλαίθα ζνπ πέληε θνξέο ηελ εκέξα. Ο ρνλδξφο ζθέπηεηαη ιίγν θαη ιέεη. Σψξα πνπ ηα ππνινγίδσ, βιέπσ φηη είθνζη ρηιηφκεηξα δελ είλαη θαη πάξα πνιιά. Γ) -- Γηαηξέ κνπ ζέισ νπσζδήπνηε λα θάλεηο ηνλ άλδξα κνπ ηαχξν. Πνιχ θαιά θπξία κνπ, ηφηε μεληπζείηε γηα λα αξρίζνπκε απ ηα θέξαηα. Δ) Γηαηξέ κνπ θάζε θνξά πνπ θάλσ sex ιαραληάδσ, κήπσο έρσ ζεμνπαιηθφ πξφβιεκα ; -- Καη θάζε πφηε ζπκβαίλεη απηφ ; Σέζζεξηο θνξέο θάζε πξσί θαη ηξεηο θάζε βξάδπ.

5 3. Φπρίαηξνη Πιαζηηθνί - Οθζαικίαηξνη Α) Μηα γπλαίθα κε ηζρπξή εκηθξαλία ηα βξάδηα, αθνχ πήξε ηνπ θφζκνπ ηα θάξκαθα, απνθάζηζε λα πάεη θαη ζε έλαλ ςπρνιφγν. Απηφο ηεο ζπλέζηεζε θάζε βξάδπ λα πεγαίλεη ζηνλ θαζξέπηε ηνπ κπάληνπ ηεο θαη κε ζηαζεξή θσλή λα ιέεη ηξεηο θνξέο : -- Γελ έρσ εκηθξαλία, δελ έρσ εκηθξαλία, δελ έρσ εκηθξαλία. Σν έθαλε θαη ζε ιίγεο κέξεο ηεο πέξαζε. Ο άλδξαο ηεο πνπ είρε πξνβιήκαηα ζηχζεο, πνπ δελ κπνξνχζε κε θάξκαθα λα αληηκεησπίζεη, πήγε θη απηφο ζηνλ ςπρνιφγν θαη απφ ηελ πξψηε θηφιαο λχρηα είρε ζαπκάζηα απνηειέζκαηα, αιιά δελ απνθάιπςε ζηε γπλαίθα ηνπ ηη ηνπ είπε ν γηαηξφο. Κάπνην βξάδπ ε γπλαίθα ηνπ άλνημε απφ κεγάιε πεξηέξγεηα ηελ πφξηα ηνπ κπάληνπ θαη ηνλ είδε λα ιέεη ηξεηο θνξέο εκπξφο ζηνλ θαζξέθηε : Γελ είλαη ε γπλαίθα κνπ, δελ είλαη ε γπλαίθα κνπ, δελ είλαη ε γπλαίθα κνπ. Β) Σξεηο πιαζηηθνί ζπδεηνχζαλ γηα ηα επηηεχγκαηα ηεο πιαζηηθήο ζηηο ρψξεο ηνπο. Ο Ακεξηθαλφο είπε φηη θάπνηνπ ηνπ είρε θνπεί ηειείσο ην δεμί ρέξη θαη ηνπ ην έλσζαλ ηφζν θαιά πνπ έγηλε ν πξψηνο βηνιηζηήο ζηε ρψξα ηνπ. Ο Γεξκαλφο είπε φηη θάπνηνπ ηνπ είραλ θνπεί θαη ηα δχν πφδηα αιιά ηνπ ηα έλσζαλ ηφζν θαιά πνπ έγηλε ν πξψηνο πνδνζθαηξηζηήο. Όηαλ ξψηεζαλ ηνλ Έιιελα ηη θάλεη ε Διιάδα απηφο απάληεζε : -- Πξηλ απφ πνιιά ρξφληα έγηλε κηα κεγάιε θαξακπφια ζηελ εζληθή, θαη αλαθαηεχηεθαλ ζίδεξα θαη ζάξθεο ηφζν, πνπ δελ κπνξνχζεο λα ηα μερσξίζεηο. Σν κφλν πνπ θαηάθεξαλ λα βγάινπλ αλέπαθν απφ απηφλ ηνλ ραιαζκφ ήηαλ έλα κεγάιν αξρίδη. Έ, απηφ έγηλε ζήκεξα ν Πξσζππνπξγφο. Γ) Μηα πιαζηηθφο ζπδήηαγε κε ηελ θίιε ηεο γηα θάπνηα Γψξα, πνιχ άζρεκε. Ξέξεηο, ε Γψξα είρε έλα απηνθηλεηηζηηθφ πνπ ζκπαξάιηαζε φιν ην πξφζσπν ηεο. -- Α, ηελ άηπρε! Όκσο εγψ θαηάθεξα κε πνιιαπιέο εγρεηξήζεηο, λα ηελ θάλσ φπσο αθξηβψο ήηαλ. Α ηελ δχζηπρε! Γ) Γηαηξέ κνπ φηαλ θνπξάδσ ηα κάηηα κνπ βιέπσ κπιε θαη θφθθηλεο θειίδεο. -- Οθζαικίαηξν έρεηο δεη ; -- Όρη, κφλν κπιε θαη θφθθηλεο θειίδεο βιέπσ. 4. Φαξκαθεία Α) Μηα θπξία πήγε ζε έλα θαξκαθείν θαη ξψηεζε εάλ έρνπλ extra large πξνθπιαθηηθά. Βεβαίσο, πφζα ζέιεηε ; -- Αθνχζηε, δελ ζέισ λα η αγνξάζσ, ζα κπνξνχζα φκσο λα πεξηκέλσ γηα λα δσ πνηνο θχξηνο ζα ηα δεηήζεη ; Β) Πάεη θάπνηνο ζην θαξκαθείν θαη ιέεη ζηελ θαξκαθνπνηφ: -- Κπξία κνπ, έρσ πξηαπηζκφ (πνπ είλαη ε δηαξθήο ζηχζε). Ση κπνξείηε λα κνπ δψζεηε γη απηφ. -- Μηα ζηηγκή, λα ζπλελλνεζψ κε ηελ αδειθή κνπ. ε ιίγν νη δχν αδειθέο επηζηξέθνπλ θαη ηνπ ιέλε : -- Θα ζνπ δψζνπκε ην ελ ηξίηνλ ηνπ θαξκαθείνπ θαη ην ελ ηξίηνλ ησλ εζφδσλ ηνπ αλ κείλεηο καδί. καο. Γ) Ο πειάηεο δεηά 4 θνπηηά θάξκαθα γηα βιελλφξξνηα. Δίλαη φια γηα ζαο ηνλ ξσηνχλ ; Όρη, κφλν ην έλα, ηα άιια ηξία ζα ηα ηπιίμεηε γηα δψξν γηα ηηο θίιεο κνπ. Γ) Πφζν θάλεη κηα αζπηξίλε ; Δζχ πφζα δίλεηο ; ιέεη ν θαξκαθνπνηφο. 5. Ο Αζηξνλαύηεο Όηαλ ν Armstrong πάηεζε ζηε ειήλε είπε κεηαμχ άιισλ θαη ην «θαιή ηχρε θχξηε Γθνβφζθη». Όηαλ επέζηξεςε ζηε Γε, ηνλ ξψηεζαλ νη δεκνζηνγξάθνη πνηνο ήηαλ ν Γθνβφζθη, ππνζέηνληαο φηη πξφθεηηαη γηα θάπνηνλ Ρψζν ζπλάδειθν ηνπ, αιιά ν αζηξνλαχηεο δελ ζέιεζε λα ζρνιηάζεη. Μεηά απφ ρξφληα έλαο δεκνζηνγξάθνο μαλαζπκήζεθε ην γεγνλφο θαη ηνλ ξψηεζε, νπφηε ν Armstrong είπε : -- Σψξα πνπ πέζαλε ν Γθνβφζθη κπνξψ λα ζαο πσ. Όηαλ ήκνπλ παηδάθη, δνχζα δίπια ζην ζπίηη ηνπ θπξίνπ θαη ηεο θπξίαο Γθνβφζθη θαη ηα ζπίηηα καο ρψξηδε έλαο θξάρηεο κε θπηά. Έλα βξάδπ θιψηζεζα ηελ κπάια κνπ πξνο ηελ απιή ηνπο θαη φηαλ πήγα λα ηελ πηάζσ, άθνπζα ηε ζπκσκέλε θσλή ηεο θχξηαο Γθνβφζθη λα ιέεη ζηνλ άλδξα ηεο : -- Σνικάο θαη κνπ δεηάο ζηνκαηηθφ έξσηα; Όηαλ ην παηδάθη πνπ κέλεη δίπια καο παηήζεη ζηε ειήλε, ηφηε κφλν ζα ζνπ θάλσ ζηνκαηηθφ έξσηα.

6 6. Οη ζεξκέο Ιζπαλίδεο ε κηα κηθξή πφιε ηεο Ηζπαλίαο, νη γπλαίθεο ήζαλ πνιχ ζεξκέο αιιά θαη ζξήζθεο, γη απηφ φ,ηη απηζηίεο θάλαλε ηηο εμνκνινγνχληαλ κε θάζε ιεπηνκέξεηα ζηνλ παπά ηνπο. Δπεηδή φκσο απηφο ήηαλ λένο θαη ζθαλδαιηδφηαλ, ηηο παξαθάιεζε λα ιέλε απιψο «παπά κνπ απηφ ην κήλα γιίζηξεζα ηφζεο θνξέο» θαη απηφο ζα θαλφληδε πφζεο κεηάλνηεο θαη πξνζεπρέο ζα έπξεπε λα θάλνπλ. Έηζη φια πήγαηλαλ θαιά έσο φηνπ ν παπάο απηφο έθπγε θαη ηνλ αληηθαηέζηεζε θάπνηνο άιινο, ν νπνίνο φκσο δελ ήμεξε ηε ζπκθσλία πνπ είρε γίλεη. Αλεζχρεζε ινηπφλ κε ηα ηφζα «γιηζηξήκαηα» θαη πάεη θαη βξίζθεη ην Γήκαξρν. Γήκαξρε κνπ, πξέπεη θάηη λα θάλεηο κε ηνπο δξφκνπο ηεο πφιεο, δηφηη πνιιέο γπλαίθεο γιηζηξνχλ θαη κπνξεί θακηά λα ζπάζεη θαη θαλέλα πφδη. Ο Γήκαξρνο πνπ είρε αθνχζεη γηα ηε ζπκθσλία ηνπ πξνεγνχκελνπ παπά, έβαιε ηα γέιηα. Σφηε ν παπάο ηνπ ιέεη : -- Γήκαξρε, κε γειάο θαζφινπ, δηφηη ην πξάγκα είλαη ζνβαξφ. θέςνπ κφλν φηη ηελ πεξαζκέλε εβδνκάδα θαη ε γπλαίθα ζνπ γιίζηξεζε ηξεηο θνξέο. 7. Ζ αθειήο θαινγξηά ε ζηάζε ιεσθνξείνπ ζηε Γελεχε πεξίκελε κηα θαιφγξηα. Μηα σξαία θνπέια πνπ πεξλνχζε κε ην ζπνξ ακάμη ηεο ηελ βιέπεη θαη ηεο πξνηείλεη λα ηελ πάεη σο ην κνλαζηήξη κηα πνπ ζα πεξλνχζε απφ θεη. Ζ θαιφγξηα δέρεηαη θαη ξσηάεη ζην δξφκν ηελ θνπέια απφ πνχ αγφξαζε ην θφξεκα ηεο. Απηή ηεο ιέεη φηη θάπνηνο ηελ είρε γηα κηα λχρηα θαη ηεο ην έθαλε δψξν θαη ην ίδην ίζρπε γηα ηελ ηζάληα ηεο θαη ην rolex ξνιφη ηεο γηα ην νπνίν πέξαζε έλα αββαηνθχξηαθν κε θάπνηνλ Ακεξηθάλν. Μφιηο έθηαζαλ θαη ε θαιφγξηα θαηέβεθε, ηεο ιέεη : - Καη απηφ ην σξαίν απηνθίλεην κνπ ηα άθεζε δψξν έλαο Άξαβαο πνπ κε είρε γηα δχν εβδνκάδεο. Ζ θαιφγξηα ηαξαγκέλε απφ φζα άθνπζε κπαίλεη ζην θειί ηεο θαη αξρίδεη ηηο πξνζεπρέο. ε ιίγε ψξα ρηππάλε ηελ πφξηα ηεο : -- Πνηνο είλαη ; ξσηάεη. Δγψ αδειθή, ν πάηεξ Ηεξεκίαο. Α λα ραζείο θη εζχ θαη ηα θνπινπξάθηα ζνπ. 8. Ακλεζία Α) Ρσηάλε θάπνηνλ γέξν νη θίινη ηνπ πψο ιέγαλ ηνλ γηαηξφ πνπ ηνλ ζεξάπεπε γηα ηελ ακλεζία ηνπ ψζηε λα πάλε θη απηνί. -- Θπκίζηε κνπ πψο ιεγφηαλ ν κεγάινο πφιεκνο πνπ έγηλε παιαηά, ηνπο ιέεη. Πνηνο, ν δεχηεξνο παγθφζκηνο ;. Όρη. Ο πξψηνο ; -- Όρη. Ζ επαλάζηαζε ηνπ 21; - Όρη, πην παιηά. Ζ λαπκαρία ηεο αιακίλαο; - Όρη αθφκα πην παιηά. Ο Σξσηθφο ;-- Ναη απηφλ ελλνψ. Καη πψο ιεγφηαλ ε σξαία θνπέια γηα ηελ νπνία έγηλε ; -- Διέλε. Σφηε ν γέξνο θσλάδεη ηελ γπλαίθα ηνπ. Διέλε, αγάπε κνπ, πψο ιέγεηαη ν γηαηξφο πνπ κε ζεξαπεχεη ; Β) ε έλα ζπίηη ηέζζεξηο θπξίεο παίδνπλ ραξηηά θαη ζπδεηνχλ. Δγψ έρσ ηειείσο ράζεη ηε κλήκε κνπ θαη δελ ζπκάκαη θαζφινπ ηη ραξηηά πέξαζαλ, γη απηφ φιν ράλσ. Άζε,εγψ πάιη ληχλνκαη γηα λα πάσ θάπνπ, αιιά κφιηο βγσ απφ ηελ πφξηα κνπ, μερλάσ πνχ έρσ λα πάσ. -- Δγψ, αθφκε ρεηξφηεξα, πνιιέο θνξέο μερλάσ πνπ είλαη ην ζπίηη κνπ θαη δελ κπνξψ λα γπξίζσ. Σφηε ε νηθνδέζπνηλα ιέεη: -- Δπηπρψο ε δηθή κνπ κλήκε ιεηηνπξγεί ζαπκάζηα λα ρηππήζσ μχιν, ηαθ, ηαθ, ηαθ, ελψ ακέζσο κεηά απαληά ε ίδηα : -- Δκπξφο, πνηνο είλαη ; Γ) Σξεηο γέξνη ζπδεηνχλ πνηνο είλαη πην ράιηα (απφ πιεπξάο πγείαο ελλνψ, θπζηθά). Ο πξψηνο ιέεη φηη έρεη ηελ θαξδηά ηνπ θαη θάζε ηφζν ηνλ βάδνπλ ζην λνζνθνκείν γηα επεκβάζεηο. Ο δεχηεξνο φηη ηνλ έρνπλ ηξειάλεη νη ξεπκαηηζκνί ηνπ θαη παίξλεη έλα θάξν θάξκαθα. Ρσηνχλ ηνλ ηξίην : -- Καη κε ζέλα ηη γίλεηαη ; -- Οχηε θη εγψ είκαη θαιχηεξα. Να θαληαζηείηε έρσ κηα σξαία λνζνθφκα πνπ κε πεξηπνηείηαη. Σν πξσί κεηά ην πξσηλφ, κνπ αλνίγεη ε φξεμε θαη θάλνπκε έξσηα. Σν ίδην θαη ην κεζεκέξη. Σν ίδην θαη ην απφγεπκα κεηά ην ηζάη κνπ. Σν βξάδπ, φκσο, πνπ ηεο δήηεζα λα θάλνπκε έξσηα γηα ηέηαξηε θνξά, κνπ ιέεη : -- Μα θχξηε ην θάλακε ην πξσί, ην θάλακε ην κεζεκέξη, ην θάλακε ην απφγεπκα, ζέιεηε θαη ην βξάδπ ; -- Ση έρσ πάζεη θαη φιν μερλάσ κσξέ παηδηά, μερλάσ. Γ) Γηαγηά ηη ζεκαίλεη εξαζηήο ; ξσηά ν εγγνλφο. Σφηε ε γηαγηά ηνπ ηα ράλεη θαη πξαζηλίδεη. Ση κνπ ζχκηζεο γηφθα κνπ, ηνπ ιέεη, θαη ηξέρεη βηαζηηθή πάλσ ζηε ζνθίηα. Ξεθιεηδψλεη εθεί κηα ληνπιάπα θαη ηφηε πέθηεη ζηα πφδηα ηεο έλαο ζθειεηφο πνπ ήηαλε κέζα.

7 9. Δπαγγέικαηα Α) Ο αζθαιηζηήο ρηππά ην πξσί ην θνπδνχλη θαη ηνπ αλνίγεη εκίγπκλε ε γπλαίθα. Κιάξα, ηεο ιέεη, κε αλαζηαηψλεηο, γη απηφ εάλ κνπ δείμεηο ην ζηήζνο ζνπ ζα ζνπ δψζσ Δπξψ. Ζ γπλαίθα ηα ράλεη αιιά βιέπνληαο ηα ιεθηά πνπ βγάδεη ν αζθαιηζηήο απφ ηελ ηζάληα ηνπ πείζεηαη, ελψ απηφο ζπλερίδεη. -- Με έρεηο δαιίζεη. Αλ μεγπκλσζείο ηειείσο ζα ζνπ δψζσ άιιεο Ζ γπλαίθα μεγπκλψλεηαη θαη ηφηε ηεο ιέεη: -- Δάλ ηψξα κε αθήζεηο λα ζε αγθαιηάζσ θαη λα ζε θηιήζσ εδψ είλαη άιιεο Ζ γπλαίθα ην θάλεη. ην ηέινο ηεο ιέεη: -- Με έρεηο ηξειάλεη, εάλ ζειήζεηο λα θάλνπκε έξσηα ζα πάξεηο θαη ηηο άιιεο πνπ έρεη ε ηζάληα. Ζ γπλαίθα πνπ έρεη ελησκεηαμχ αλάςεη ππνθχπηεη. Σν κεζεκέξη πνπ επηζηξέθεη ν άλδξαο ηεο ηε ξσηά:-- Κιάξα, πνπ είλαη νη πνπ ζνπ έθεξε ν αζθαιηζηήο γηα ηε δεκηά ζην καγαδί ; Β) Ρψηεζαλ έλα θνπξέα γηαηί φηαλ θνπξεχεη θάπνηνλ ηνπ πηάλεη ηελ θνπβέληα θαη ηνπ ιέεη ηα πην απίζαλα πξάγκαηα πνπ κπνξεί λα θαληαζηεί θαλείο, -- Σν θάλσ γηα λα ζεθψλνληαη νη ηξίρεο ηνπ πειάηε κνπ ψζηε λα ηνλ θνπξεχσ επθνιφηεξα. Γ) Ρσηάεη ν θνπξέαο έλα Πφληην αλ ζέιεη ηα καιιηά ηνπ πίζσ. Όρη, θξάηα ηα, ηνπ απαληάεη. Γ) Γθαξζφλ κήπσο έρεηο βαηξαρνπφδαξα ; -- Όρη θχξηε, νη ξεπκαηηζκνί κνπ είλαη Δ) Έλαο πδξαπιηθφο πηάλεη ηελ γπλαίθα ηνπ λα ηνλ απαηά κε θάπνηνλ θίιν ηνπ. Πεο κνπ ηψξα πσο ζέιεηο λα ζε ηηκσξήζσ, κε κπνπληέο κε θισηζηέο ή κε βξηζηέο ; -- Με βξηζηέο ιέεη ν θίινο. Σφηε μειψλεη απηφο κία βξχζε θαη ηνλ θνπαλάεη κ απηήλ. 10. Γηαηί απέιπζα ηε γξακκαηέα κνπ Ξχπλεζα ραξνχκελνο δηφηη είρα ηα γελέζιηα κνπ. Καηέβεθα λα πάξσ ην πξσηλφ κνπ αιιά θαλείο ζην ζπίηη δελ ην ζπκήζεθε λα κνπ επρεζεί. Απνγνεηεπκέλνο πήγα ζην γξαθείν κνπ, φπνπ φκσο κε πεξίκελε ε σξαία γξακκαηεχο κνπ κε κηα αλζνδέζκε θαη ηηο επρέο ηεο, ελψ ην κεζεκέξη, κνπ ιέεη : - ήκεξα πνπ είλαη ηέηνηα κέξα θχξηε Γηεπζπληά, δελ πάκε ζε έλα σξαίν εζηηαηφξην ζηελ γεηηνληά κνπ λα θάκε θαη λα ην γηνξηάζνπκε ; Σν δέρηεθα επραξίζησο θαη φηαλ ηειεηψζακε ην θαγεηφ κνπ πξφηεηλε λα πάκε ζπίηη ηεο πνπ ήηαλ δίπια γηα έλα απεξηηίθ. Γέρηεθα κε κεγάιε ραξά θαη κε επζεβείο πφζνπο. Δθεί έβαιε κηα απαιή κνπζηθή, ρακήισζε ηα θψηα θαη κνπ δήηεζε ηελ άδεηα λα αλέβεη γηα πέληε ιεπηά ζην δσκάηην ηεο λα βάιεη θάηη πην άλεην. Σελ πεξίκελα κε αγσλία θαη ζε ιίγν θαηέβεθε θνπβαιψληαο κηα κεγάιε ηνχξηα κε θεξηά θαη ζπλνδεπκέλε απφ ηε γπλαίθα κνπ, ηα παηδηά κνπ θαη θακηά δεθαξηά ζηελνχο θίινπο πνπ ηξαγνπδνχζαλ ην «Happy Birthday to you», ελψ εγψ ήκνπλ «έηνηκνο» ζηνλ θαλαπέ θαη ηα κφλα ξνχρα πνπ θνξνχζα ήζαλ νη θάιηζεο κνπ. 11. Σν ζπίηη κε ηα πνληίθηα Έλαο αξρηηέθησλ έθηηζε θαη λνίθηαζε έλα ζπίηη ζε θάπνηνλ θίιν ηνπ. ε ιίγν θαηξφ φκσο ν θίινο ηνπ παξαπνλέζεθε φηη ην ζπίηη ήηαλ γεκάην πνληίθηα θαη ηνλ θψλαμε λα έιζεη λα δεη, πξάγκα πνπ έθαλε. Γελ βιέπσ θαλέλα πνληίθη, είπε ν αξρηηέθηνλαο. -- Σψξα ζα δεηο, ηνπ είπε ν θίινο ηνπ θαη πέηαμε έλα θνκκάηη ηπξί ζην ρσι, νπφηε πεηάρηεθε έλαο πνληίθαξνο ην άξπαμε θη εμαθαλίζηεθε. ην ζαιφλη πέηαμε δχν θνκκάηηα ηπξηά θαη εκθαλίζηεθαλ δχν πνληίθηα θαη ζηελ θνπδίλα 3 θνκκάηηα θαη εκθαλίζηεθαλ 3 πνληίθηα πνπ ηα έθαγαλ. Όηαλ έθηαζαλ ζην κπάλην θαη πέηαμε θη εθεί έλα θνκκάηη ηπξί, βγήθε έλα ςάξη, ην έθαγε θη έθπγε. Απηφ πάιη ηη ήηαλ ; είπε θαηάπιεθηνο ν αξρηηέθηνλαο. Άζε, γηα ηελ πγξαζία ζα κηιήζνπκε κηα άιιε κέξα, λα κε ηα κπιέμνπκε φια καδί.

8 12. Βηαζκνί Α) Σαμηηδήο δηθάδεηαη γηα βηαζκφ πειάηηζζαο. Ο πξφεδξνο ηνπ ιέεη : -- Γελ ληξέπεζαη επαγγεικαηίαο λα βηάζεηο πειάηηζζα.; Ναη αιιά γηαηί ηελ βίαζα έρεη ζεκαζία, θχξηε πξφεδξε. Πεο καο ινηπφλ ηη έγηλε. Να, φπσο πεξίκελα κνλάρνο κνπ ζηελ πηάηζα, βιέπσ κηα θνπέια λα ηξέρεη κέζα ζηα άγξηα κεζάλπρηα θαη λα κπαίλεη ιαραληαζκέλε ζην ηαμί. Βηάδεζηε δεζπνηλίο κνπ ; ηε ξσηάσ. Καη βέβαηα βηάδνκαη, κνπ ιέεη. -- Καη εγψ, ηε βίαζα. Β) Μηα γπλαίθα είρε εμαθαληζηεί γηα ηξεηο κέξεο θαη ζην ηέινο ηεο ηξίηεο εκθαλίδεηαη μεκαιιηαζκέλε ζην ζπίηη ηεο. Ση ζνπ ζπλέβε γπλαίθα ; ηεο ιέεη αλαζηαησκέλνο ν άληξαο ηεο. Άζηα ηη έπαζα. Με είραλε πηάζεη ηξεηο άλδξεο θαη κε βηάδαλε ζπλερψο γηα ηέζζεξηο κέξεο. -- Μα εζχ ιείπεηο κφλν ηξεηο. Ναη αιιά ζα πάσ θαη αχξην. Γ) Πεξπαηνχζα ζην δάζνο θαη απφ ηελ δέζηε είρα βγάιεη ηα ξνχρα κνπ. Ξαθληθά βιέπσ ζην δξφκν κνπ έλα κηθξφ βαηξαράθη θαη παξαιίγν λα ην παηήζσ. Σν πηάλσ κε πξνζνρή θαη ηφηε έθπιεθηνο ην αθνχσ λα κνπ ιέεη : -- Καιέ κνπ θχξηε εγψ ήκνπλ έλα θνξηηζάθη 15 εηψλ θαη θάπνηα θαθηά κάγηζζα κε έθαλε βαηξαράθη. Φίιεζε κε θαη ηφηε ζα μαλαγίλσ θνξηηζάθη. Σν θίιεζα θαη σ! ηνπ ζαχκαηνο, εκθαλίδεηαη κπξνζηά κνπ νιφγπκλν ην θνξηηζάθη : -- Απηή είλαη φιε ε αιήζεηα θχξηε πξφεδξε θαη απηά πνπ ιέεη ν εηζαγγειέαο γηα απνπιάλεζε αλειίθνπ, είλαη αηζρξά ςεχδε θαη παξακχζηα ηεο Υαιηκάο. Γ) Ζ πφξηα ρηππάεη θαη ν ζχδπγνο βιέπεη κπξνζηά ηνπ έλα καζθνθφξν κε πηζηφιη. Δίζαη ιεζηήο ; ηνπ ιέεη ηξνκαγκέλνο. Όρη είκαη βηαζηήο. Γπλαίθα, γηα ζέλα είλαη. Δ) -- ήκεξα έζσζα κηα θνπέια απφ βέβαην βηαζκφ. Καη πψο έγηλε απηφ ; -- Απινχζηαηα, ζηακάηεζα λα ηελ θπλεγάσ. Σ) ήκεξα κνπ ζπλέβε ζην πάξθν θάηη ηξνκεξφ. Ση έγηλε ; -- Να, ζπλάληεζα θάπνηνλ βηαζηή θαη άξρηζα λα ηξέρσ. Καη ζε βίαζε ; -- Όρη, δπζηπρψο, δηφηη έηξερε πην γξήγνξα απφ κέλα θαη έηζη δελ ηνλ πξφιαβα. Ε) Ζ γεξαηά θπξία ζεκαδεχεη κε ηελ θαξακπίλα ηεο ηνλ έληξνκν γαιαηά πνπ ρηχπεζε ηελ πφξηα ηεο. Δίζαη βηαζηήο ; ηνπ ιέεη. Όρη θπξία κνπ, ν γαιαηάο είκαη. Θέιεηο λα κε βηάζεηο, ε ; Όρη θπξία κνπ, δελ ζέισ. Όκσο ζα ην θάλεηο, ε ; ζέιεηο δε ζέιεηο. 13. Γηθαζηήξηα Γηθεγόξνη Α) Έλαο δηάζεκνο δηθεγφξνο πέζαλε θαη αλέβεθε ζηνλ νπξαλφ θαη κπήθε ζην ηέινο κηαο κεγάιεο νπξάο, φπνπ νη άλζξσπνη πεξίκελαλ λα ηνπο δεη ν Άγηνο Πέηξνο γηα λα θαζνξίζεη πνηνη ζα κπνπλ ζηνλ Παξάδεηζν. Όηαλ ν Άγηνο Πέηξνο ηνλ είδε ζην ηέινο ηεο νπξάο, πήγε θαη ηνλ πήξε απφ ην ρέξη θαη ηνλ έβαιε λα θάηζεη ζε κηα θαξέθια δίπια ηνπ, ψζηε λα πεξηκέλεη εθεί λα έξζεη ε ζεηξά ηνπ. Άγηε Πέηξν κνπ, ηνπ ιέεη, ζ επραξηζηψ πνιχ, αιιά γηαηί απηή ε ηδηαίηεξε κεηαρείξηζε ; - Λφγσ ηεο ειηθίαο ζνπ, δηφηη πξνζζέηνληαο ηηο ψξεο πνπ έρεηο ρξεψζεη ζηνπο πειάηεο ζνπ, είδα φηη πξέπεη λα είζαη 183 εηψλ ηνπιάρηζηνλ. Β) --Πνηα είλαη ε λνκηθή ζρέζε ηνπ ζπδχγνπ, ηεο ζπδχγνπ θαη ηνπ εξαζηή ; -- Ο ζχδπγνο έρεη ηελ θπξηφηεηα ηεο ζπδχγνπ, ελψ ν εξαζηήο ηε λνκή θαη επηθαξπία. Γ) ην δηθαζηήξην : - Γηαηί κε θαηαδηθάδεηε θχξηε Πξφεδξε πνπ ηχπσζα πιαζηά ραξηνλνκίζκαηα ; Πνχ είλαη ινηπφλ ε πνιπδηαθεκηδφκελε ειεπζεξία ηνπ ηχπνπ ; Γ) Καηεγνξνχκελε, γηαηί έθιεςεο ην πνξηνθφιη ηνπ θπξίνπ ; - Γελ ην έθιεςα θχξηε Πξφεδξε, κνπ ην έδσζε κφλνο ηνπ. Πφηε ζνπ ην έδσζε ; -- Όηαλ ηνπ έδεημα ην πηζηφιη κνπ. Δ) -- Καηεγνξνχκελε, γηαηί ηχπσζεο 1000 θάξηεο ζε ζρήκα θαξδηάο θαη ηηο έζηεηιεο ηνπ Αγίνπ Βαιεληίλνπ ζε γλσζηέο θαη θίιεο ζνπ θαη κάιηζηα παληξεκέλεο, κε ηελ ππνγξαθή «κάληεςε πνηνο»; -- Γηαηί είκαη δηθεγφξνο δηαδπγίσλ, θχξηε πξφεδξε. Σ) Γελ ληξέπεζαη θαζεγεηήο, κνξθσκέλνο άλζξσπνο, λα δέξλεηο θαζεκεξηλά ηελ ζχδπγν ζνπ ; -- Απηά πνπ ιέηε είλαη ππεξβνιέο, θχξηε πξφεδξε. Γελ είκαη θαζεγεηήο, απιφο ιέθηνξαο είκαη, θαη δελ είλαη ζχδπγφο κνπ, απιά ζπδνχκε..

9 Ε) Πξαγκαηηθφ γεγνλφο απφ πξαθηηθά Ακεξηθαληθνχ δηθαζηεξίνπ : -- Ση ψξα άξρηζεο ηελ λεθξνςία ; -- ηηο Καη ήηαλ λεθξφο ν Smith εθείλε ηελ ψξα. Όρη, θάζνληαλ ζηνλ πάγθν θαη ξσηνχζε γηαηί ηνπ θάλσ λεθξνςία. 14. Μέγαξν Μνπζηθήο Γεμηώζεηο Α) Μακά, γηαηί ν θαθφο απηφο θχξηνο θνβεξίδεη κε ηε βέξγα ηνπ ηελ ρνληξή θπξία. Παηδί κνπ, ν θχξηνο απηφο, είλαη ν καέζηξνο πνπ δηεπζχλεη ηελ θπξία, δελ ηε θνβεξίδεη. Πψο δελ ηελ θνβεξίδεη κακά, δελ αθνχο πψο νπξιηάδεη ; Β) ε κηα δεμίσζε ζε μελνδνρείν, κηα θπξία δίδεη ζηηο 2.00 ε ψξα ην ραξηάθη ηεο ζηελ γθαξληαξφκπα γηα λα πάξεη ηε γνχλα ηεο. Ση ιέηε θπξία κνπ ηεο ιέεη ν ππεχζπλνο, γνχλα ηέηνηα ψξα ; Οη γνχλεο ηέιεησζαλ απ ηηο Σψξα κφλν θακπαξηίλεο έρνπλ κείλεη. Γ) Έλα δεπγάξη κεηά απφ κηα δεμίσζε πάεη ζηελ γθαξληαξφκπα θαη ν ζχδπγνο δίδεη 100 επξψ ζηελ θνπέια λα θέξεη ηε γνχλα ηεο γπλαίθαο ηνπ. Σξειάζεθεο ; ηνπ ιέεη εθείλε θαη δίδεηο ηφζα ιεθηά γηα ηε γνχλα ; -- Ναη, φκσο πεξίκελε λα δεηο ηη σξαία γνχλα ζα καο θέξεη. Γ) Έλαο Λαξηζηλφο πνπ πήγε ζην Μέγαξν δηεγείηαη ζηνπο θίινπο ηνπ ηελ εκπεηξία ηνπ. -- Τπήξραλ πνιινί άλζξσπνη κε ηα φξγαλα ηνπο πνπ θάλαλε κεγάιε θαζαξία, θαη έλαο θχξηνο κε ηελ βέξγα πξνζπαζνχζε λα ηνπο ζηακαηήζεη. ηακαηήζηε εζείο, ηνπο έιεγε αλεβνθαηεβάδνληαο ηα ρέξηα ηνπ δεμηά. Απηνί ηίπνηα. ηακαηήζηε ζην θέληξν, ζηακαηήζηε αξηζηεξά, αιιά απηνί ην ραβά ηνπο. ην ηέινο ζπκσκέλνο, αλεβνθαηεβάδεη δπν ηξεηο θνξέο απφηνκα θαη ηα δπν ηνπ ρέξηα θαη ηφηε φινη ζηακάηεζαλ. Ο θφζκνο φκσο πνπ είρε εθλεπξηζηεί, άξρηζε λα ρηππάεη παιακάθηα. Σφηε ν θχξηνο γχξηζε πξνο ηνλ θφζκν, ππνθιίζεθε θαη κεηά έδεημε ηνπο νξγαλνπαίθηεο ζα λα έιεγε : - Γε θηαίσ εγψ, απηνί θηαίλε. ην ηέινο φκσο επραξηζηήζεθα δηφηη θεχγνληαο, θάπνηνο απφ κηα πφξηα κνίξαδε παιηά. Πήξα θη εγψ δχν. Δ) ηελ φπεξα. Μακά, γηαηί ηξαγνπδνχλ θη δπν καδί ; -- Γηα λα ηειεηψλνπλ πην γξήγνξα. 15. Τπλωηηζηέο - Μάγνη Α) Πξν εηψλ ν πξέζβεο ηεο Ακεξηθήο θάιεζε ηνλ ππλσηηζηή Υνπληίλη, εγγνλφ ηνπ δηάζεκνπ Ακεξηθαλνχ ππλσηηζηή, ζην Μέγαξν γηα κηα παξάζηαζε. Ο Υνπληίλη, κφιηο βγήθε ζηε ζθελή, ζέινληαο λα εληππσζηάζεη, ιέεη : - ήκεξα ζα επηρεηξήζσ λα ζαο ππλσηίζσ φρη έλαλ αιιά φινπο καδί ζπγρξφλσο, θαη ιέγνληαο απηά, βγάδεη έλα πνιχηηκν ρξπζφ ξνιφη κε ρξπζή αιπζίδα θαη αξρίδεη λα ην θηλεί πέξα δψζε ιέγνληαο watch the watch, watch the watch, (παξαθνινπζήζηε ην ξνιφη) κε ηελ επηβιεηηθή θσλή ηνπ. Όηαλ φκσο ην αγγιφθσλν θνηλφ είρε ήδε ππλσηηζηεί, ηφηε ε αιπζίδα ζπάεη θαη ην πνιχηηκν ξνιφη γίλεηαη ρίιηα θνκκάηηα. Αγαλαθηηζκέλνο ν Υνπληίλη θσλάδεη απζφξκεηα θαη δπλαηά. Shit! Σφηε φιν ην αθξναηήξην ηα θαηεβάδεη θαη ηα θάλεη, ππαθνχνληαο ππλσηηζκέλν ζηελ εληνιή «shit», θαη κηα νιφθιεξε εβδνκάδα ρξεηάζηεθε λα θαζαξίδνπλ ην Μέγαξν θαη λα ην αεξίδνπλ κέρξηο φηνπ λα μεβξνκίζεη. Β) Αγάπε κνπ, λα ζνπ θάλσ έλα καγηθφ ; -- Ση πξάγκα ;-- Να ζε πεδήμσ θαη λα εμαθαληζηψ ; 16. ηελ εθνξία Έλαο λενπξνζιεθζείο ππάιιεινο ζε κηα εθνξία, ηελ πξψηε εκέξα ηεο δνπιεηάο ηνπ θεχγεη ζηηο Ο δηεπζπληήο ηνπ δελ είπε ηίπνηα, κηα πνπ ήηαλ ε πξψηε κέξα. Αιιά θαη ηε δεχηεξε κέξα έθπγε ζηηο Σελ ηξίηε κέξα φκσο, φηαλ εηνηκαδφηαλ λα θχγεη, ν δηεπζπληήο ηνπ ηνλ ζηακαηά θαη ηνπ ιέεη : - Ξέξεηο κέρξη ηη ψξα είλαη ην σξάξην ;-- Μέρξη ηηο Σφηε γηαηί θεχγεηο ζηηο ; - Γηφηη πήγα ζηνλ πφιεκν. Καη ινηπφλ, θη εγψ πήγα ζηνλ πφιεκν. Ναη αιιά εγψ πιεγψζεθα. Πνχ πιεγψζεθεο ; ε βιέπσ κηα ραξά. Να, έλα ζξαχζκα νβίδαο κνπ έθνςε ηειείσο ηα γελλεηηθά κνπ φξγαλα. Καη ινηπφλ ; -- Ση θαη ινηπφλ ; Μεηά ηηο φινη νη ππάιιεινη ζαο μχλνπλ ηα φξγαλά ηνπο. Δγψ δελ έρσ ηη λα μχζσ θαη θεχγσ.

10 17. ηε ηξάπεδα Έλαο πειάηεο εξρφηαλ θαζεκεξηλά ζε κηα Σξάπεδα (ηελ επνρή ηεο δξαρκήο) θαη θαηέζεηε απφ έσο δξαρκέο. Ο δηεπζπληήο ην παξαηήξεζε θαη είπε ζηνλ ηακία φηη ζα ήζειε λα ηνλ γλσξίζεη. Πξάγκαηη ηελ επφκελε ν ηακίαο παίξλεη ηνλ πειάηε θαη ηνλ πάεη ζην γξαθείν ηνπ δηεπζπληνχ ελψ ν ίδηνο πεξηκέλεη απ έμσ. Με ζπγρσξείηε, ηνπ ιέεη ν δηεπζπληήο, γηα ηελ αδηαθξηζία κνπ, αιιά κπνξείηε λα κνπ πείηε ην επάγγεικα ζαο;;-- Δγψ είκαη άεξγνο. Άεξγνο; θαη πψο βάδεηε φια απηά ηα ρξήκαηα. Βάδσ ζηνηρήκαηα. ηνηρήκαηα; θαη θεξδίδεηε πάληα ; -- ρεδφλ πάληα. Καη ηη είδνπο ζηνηρήκαηα είλαη απηά ;-- Να, ζέιεηε λα βάινπκε ζηνίρεκα φηη εγψ έρσ ηξεηο φξρεηο ; Δάλ φλησο έρσ, ζα κνπ δψζεηε δχν ρηιηάδεο, εάλ φρη, ηφηε ζα ζαο δψζσ Ση ςπρή έρνπλ, ζθέθηεθε ν δηεπζπληήο, νη δχν ρηιηάδεο θαη δέρηεθε ην ζηνίρεκα, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ην πεξίεξγν απηφ γεγνλφο. Σφηε ν πειάηεο ηα θαηεβάδεη θαη ιέεη ζηνλ δηεπζπληή λα ηα ςειαθίζεη γηα λα πεηζηεί. Απηφο ην θάλεη θαη ζε ιίγν ηνπ ιέεη : -- Κχξηε, ηφζε ψξα ςάρλσ, αιιά πηάλσ κφλν δχν. Έρεηε δίθην, θεξδίζαηε ην ζηνίρεκα, νξίζηε νη Έια δσ, θσλάδεη ζηνλ ηακία πνπ πεξίκελε απ έμσ, δψζε κνπ ηηο πνπ βάιακε ζηνίρεκα, φηαλ ζνπ είπα φηη ν δηεπζπληήο ζα κνπ έπηαλε η αξρίδηα. 18. πκθωλία θπξίωλ ηε Νέα Τφξθε έμσ απφ ην ρξεκαηνδνηηθφ ίδξπκα Roquefeler έλαο κηθξνπσιεηήο πνπινχζε πνξηνθάιηα. Έλαο γλσζηφο ηνπ ηνλ πιεζηάδεη θαη ηνπ δεηά λα ηνπ δαλείζεη 10 δνιάξηα. -- Γελ γίλεηαη, δηφηη ππάξρεη ζπκθσλία θπξίσλ. -- Ση είδνπο ζπκθσλία ; Σνλ ξσηάεη ν άιινο. -- Να, ζπκθσλήζνπκε κε ηνλ θχξην. Roquefeler, απηφο λα κελ πνπιάεη πνξηνθάιηα θη εγψ λα κε δαλείδσ ρξήκαηα, γηα λα απνθχγνπκε ηνλ αληαγσληζκφ. 19. Πξνθαλώο Ζ δαζθάια έβαιε ζηελ ηάμε λα γξάςνπλ κηα ζχληνκε έθζεζε κε ηελ ιέμε «πξνθαλψο» γηα λα δεη αλ ηα παηδηά θαηάιαβαλ ηελ ζεκαζία ηεο. Ο Πεηξάθεο έγξαςε : «εθψζεθα ην πξσί, έθαγα ην πινχζην πξσηλφ κνπ θαη ν ζνθέξ κε ηελ mercedes κε πήγε ζην ζρνιείν, θαη ην κεζεκέξη κε έθεξε πίζσ. Σν βξάδπ κε πήγε ν παηέξαο κνπ κε ηε jaguar ζε έλα θέληξν πνιπηειείαο. Πξνθαλψο αλήθσ ζε κηα πνιχ πινχζηα νηθνγέλεηα». Ο Κσζηάθεο έγξαςε : «Σν πξσί έθαγα ην πξσηλφ κνπ θαη πήξα ην ζρνιηθφ ιεσθνξείν θη έηζη θαη επέζηξεςα. Σν βξάδπ κε πήγε ν παηέξαο κνπ ζε κηα ηαβέξλα θαη θάγακε ηνπ ζθαζκνχ. Πξνθαλψο αλήθσ ζε κηα εχπνξε νηθνγέλεηα». Ο Γηνβάλ (πνπ ήηαλ γπθηάθη) έγξαςε : «Σν πξσί βγήθα απφ ηε ζθελή κνπ, έξημα έλα θαηνχξεκα, πήξα έλα θνκκάηη ςσκί θαη θαηεθφξηζα γηα ην ζρνιείν. Υζεο φκσο ην κεζεκέξη πνπ επέζηξεθα, είδα ηελ γηαγηά κνπ λα βγαίλεη απφ ηε ζθελή ηεο έρνληαο ππφ κάιεο ηνπο Financial Times, ηελ αεξνπνξηθή (καιαθή) έθδνζε,. Πξνθαλψο πάεη γηα ρέζηκν». 20. Ο Μπόκπνο ζην ζρνιείν Α) Κάπνηα κέξα ε δαζθάια έβαιε ζηελ ηάμε λα γξάςνπλ έθζεζε κε ηελ έθθξαζε «θαινχ θαθνχ» γηα λα δεη αλ ηα παηδηά ηελ θαηάιαβαλ. Ζ Μαξία έγξαςε : «Σν πξσί πνπ βγήθα λα πάσ ζρνιείν είδα φηη ν νπξαλφο ήηαλ ζπλλεθηαζκέλνο. Γελ θαηλφηαλ φηη ζα βξέμεη αιιά εγψ θαινχ θαθνχ πήξα κηα νκπξέια». Ο Γησξγάθεο έγξαςε : «Σελ Κπξηαθή ζα πήγαηλα ζε κηα παξαιία πνπ είρε θαη κηα ηαβέξλα ε νπνία ζα έπξεπε λα ιεηηνπξγεί. Πάλησο θαινχ θαθνχ, πήξα θαη δπν ζάληνπηηο». Ο Μπφκπνο έγξαςε : «Οη δεζπνηάδεο νχηε παληξεχνληαη νχηε θάλνπλ παηδηά. Όκσο ν θαιφο Θενχιεο θαινχ θαθνχ ηνπο έρεη δψζεη θαη απφ έλα πνπιί» Β) Ρσηάεη ην Μπφκπν ε δαζθάια : -- Πην είλαη ην πην βαξχ πξάγκα απ φια φζα μέξεηο ; -- Σν πνπιί ηνπ παππνχ κνπ θπξία. Γελ ζεθψλεηαη κε ηίπνηα. Γ) Ο Μπφκπνο γχξηζε μεθαξδηζκέλνο ζηα γέιηα απφ ην ζρνιείν Γηαηί γειάο ; ηνλ ξψηεζε ε κακά ηνπ. Μακά, πξνηνχ θχγσ απφ ην ζρνιείν έβαια κηα βφκβα θάησ απφ ην θάζηζκα ηνπ δαζθάινπ γηα λα ζθάζεη

11 φηαλ απηφο θαζίζεη, θαη πξάγκαηη ε βφκβα έζθαζε. Μπφκπν δε θνβάζαη, κήπσο αχξην ν δάζθαινο ζε ηηκσξήζεη φηαλ παο ζρνιείν ;-- ρνιείν, πνην ζρνιείν ; 21. Πνιύ γέξνη Α) Έλαο γέξνο 85 εηψλ δήηεζε λα θάλεη αζθάιεηα δσήο. Γηα πνην ιφγν ; ηνλ ξψηεζε ν αζθαιηζηήο. Γηφηη ζα ηαμηδέςσ. Καη πνχ ζα πάο ; -- ηνλ κεγάιν κνπ αδειθφ. Μπα θαη πφζν ρξνλψλ είλαη απηφο ; - - Δίλαη 95. Καη ηη ζα πάηε λα θάλεηε ; -- Θα παξεπξεζνχκε ζηνπο γάκνπο ηνπ παηέξα καο. Σνπ παηέξα ζαο ; Καη πφζσλ ρξφλσλ είλαη απηφο ; -- Δίλαη 115. Καη γηαηί παληξεχεηαη ζε ηέηνηα ειηθία ; -- Άζε ηνλ πηέδνπλ νη γνλείο ηνπ! Β) δπν ειηθησκέλνη, έλαο άλδξαο θαη κηα γπλαίθα, κπαίλνπλ ζε έλα θαξκαθείν θαη αξρίδνπλ λα ξσηάλε : -- Έρεηε θάξκαθα γηα ηελ πίεζε ; -- Βεβαίσο. Γηα ηελ ρνιεζηεξίλε ; -- Αζθαιψο. Γηα ηνλ δηαβήηε ; -- Έρνπκε, θ.ν.θ. Σν θαξκαθείν είρε απ φια. Σφηε γπξλά ν άλδξαο θαη ιέεη ζηε γπλαίθα : -- Αγάπε κνπ εδψ πξέπεη λα θάλνπκε ηε ιίζηα ηνπ γάκνπ καο. Γ) Μπήθε έλαο γέξνο ζην γεξνθνκείν φπνπ φια ηα δσκάηηα ήζαλ δίθιηλα θαη δήηεζε λα έρεη ζπγθάηνηθν ηνπ κηα γπλαίθα. Μάιηζηα είπε φηη έρεη κηα δπζθνιία κε ηνλ χπλν, θαη ζα παξαθαινχζε γηα λα κπνξέζεη λα θνηκεζεί, ε ζπγθάηνηθφο ηνπ λα δερφηαλ λα ηνπ πηάλεη ην πνπιί. Ζ ζπγθάηνηθφο ηνπ δελ είρε αληίξξεζε θαη φια πήγαλ θαιά γηα έλα κήλα, νπφηε ν θίινο έθπγε απφ ην δσκάηην ηνπ θαη πήγε κε άιιε ζπγθάηνηθν, πην γξηά. -- Γηαηί ην έθαλεο απηφ ; ηνλ ξψηεζε ν γηαηξφο. Ση βξήθεο ζηελ θαηλνχξηα ; -- Γηαηξέ κνπ, ε θαηλνχξηα έρεη Πάξθηλζνλ. Γ) Γπν γέξνη πάλε λα παίμνπλ ζην θαδίλν θαη δηεξσηψληαη ζε πνην λνχκεξν λα πνληάξνπλ. Πφζεο θνξέο πεγαίλεηο ην κήλα κε ηε γπλαίθα ζνπ ; ξσηά ν πξψηνο. 5, θη εζχ ; -- 6 θνξέο, Λνηπφλ ηφηε, λα πνληάξνπκε ζην άζξνηζκα, 5+6=11, πνπ ζα είλαη ν ηπρεξφο καο.πνληάξνπλ θαη βγαίλεη ην 0.. Δίδεο, ιέεη ν δεχηεξνο, αλ είρακε πεη ηελ αιήζεηα ηψξα ζα είρακε θεξδίζεη. Δ) Ο εγγνλφο εμεγεί ζηνλ παππνχ ηνπ ηη είλαη ην βηάγθξα θαη ηνπ δίλεη έλα ράπη λα δνθηκάζεη. Πφζν θάλεη ; ιέεη ν παππνχο Γξ. Ο παππνχο πήγε λα ηνπ ηηο δψζεη, αιιά ν εγγνλφο δελ ηηο δέρηεθε. Σελ άιιε κέξα πνπ μππλάεη ν εγγνλφο βξίζθεη ζην θνκνδίλν ηνπ Γξ. Ση είλαη απηά παππνχ; Αθνχ ζνπ είπα φηη δελ ζέισ ιεθηά. Σφηε ν παππνχο ηνπ ιέεη : -- Σηο 1000 Γξ. ζηηο έδσζα εγψ γηα λα κνπ πάξεηο άιιν έλα. Σηο άιιεο ζνπ ηηο δίλεη ε γηαγηά. Σ) πδεηνχλ δχν γέξνη γηα ην ζεμνπαιηθφ ηνπο θαηάληεκα. Δκέλα κνπ έπεζε ηειείσο, ιέεη ν πξψηνο. Δκέλα πάιη θαιά, ιέεη ν δεχηεξνο, δηφηη κνπ θξέκεηαη αθφκα. 22. Σξαβεζηί Σνηνύηνη Α) Γπν ηξαβεζηί δηαθσλνχζαλ. Ο πξψηνο έιεγε φηη νη νκνθπιφθηινη γελληνχληαη έηζη, ελψ ν δεχηεξνο φηη γίλνληαη. Αθνχ ε ζπδήηεζε θξάηεζε αξθεηά ξσηάεη ν πξψηνο ηνλ δεχηεξν. Καιά, ηφηε πεο καο εζχ πψο έγηλεο ; -- Να, φηαλ ήκνπλ λένο πεξπαηνχζα ζην δάζνο νπφηε έλαο γπκλφο άληξαο ηξέρεη μνπίζσ κνπ θαη κε πξνιαβαίλεη, κε βάδεη θάησ θαη κε βηάδεη, θαη έηζη έγηλα. Καιά, εζχ λένο άλζξσπνο δελ κπνξνχζεο λα ηξέμεηο λα ηνπ μεθχγεηο ; - Ση ιεο ρξπζέ κνπ, κπνξείο εζχ λα ηξέμεηο κε ςειά ηαθνχληα θαη ζηελή θνχζηα ; Β) Έλαο ληαιηθέξεο ζπγθξνχεηαη κε ην απηνθηλεηάθη ελφο ηνηνχηνπ θαη ην δηαιχεη. Σφηε ν ηνηνχηνο παίξλεη ηειέθσλν ζην θηλεηφ ηνλ δηθεγφξν ηνπ θαη ηνπ ιέεη : -- Πέηξν, Πέηξν, έλαο ληαιηθέξεο κνπ δηέιπζε ην απηνθίλεην. Να ηνπ θάλνπκε κήλπζε, λα ηνπ πάξνπκε ηελ ληαιίθα, λα ηνπ πάξνπκε ην ζπίηη, λα ηνπ πάξνπκε φ,ηη έρεη θαη δελ έρεη. Ο ληαιηθέξεο πνπ ηνλ αθνχεη, ηνπ ιέεη θνξντδεπηηθά : -- Σα αξρίδηα κνπ, ηα ζέιεηο θη απηά λα ηα πάξεηο ; νπφηε ν ηνηνχηνο ιέεη: -- Πέηξν, Πέηξν, κελ θάλεηο ηίπνηε αθφκε, αξρίδνπκε λα ηα βξίζθνπκε. Γ) -- Ο γηνο κνπ πέξαζε πξψηνο ζηε Ννκηθή. Α ηνλ πνχζηε, ιέεη ν θίινο. Οπφηε ν παηέξαο ζπκπιεξψλεη : -- Όρη δελ αλαθέξνκαη ζηνλ κεγάιν κνπ γην αιιά ζηνλ κηθξφ. Γ) Μπακπά ζήκεξα είρα ηελ πξψηε κνπ εξσηηθή εκπεηξία. -- Μπξάβν παηδί κνπ, θαη πψο ζνπ θάλεθε ; - - Χξαία, κφλν πνπ αθφκα ηζνχδεη ν πσπφο κνπ.

12 Δ) Δξψηεζε ηξαβεζηί πξνο ηνλ ζπλάδειθν ηνπ : -- Μα αθνχ δελ ζπιιακβάλνπκε, πψο πνιιαπιαζηαδφκαζηε θαη γίλακε ηφζνη πνιινί ηειεπηαία ; Σ) Φσλάδεη ν εηζπξάθηνξαο ζηνλ νδεγφ κφιηο πξφθεηηαη λα αλέβεη έλαο επηβάηεο : -- Οδεγέ θιείζε εκπξφο, ηνλ παίξλνπκε απφ πίζσ. 23. Δξωηήζεηο ζηα δπν θύια Α) Ρσηνχλ ηνλ άλδξα: -- Ζ γπλαίθα ζνπ είλαη ςπρξή ή ζεξκή ; -- Γελ έρσ θαηαιήμεη, δηφηη άιινη ηελ βξίζθνπλ ζεξκή θαη άιιε ςπρξή. Β) -- Έρεηο γπκλέο θσηνγξαθίεο ηεο γπλαίθαο ζνπ ; -- Όρη. -- Θέιεηο ; Γ) -- Φσλάδεη ε γπλαίθα ζνπ φηαλ θάλεη έξσηα;-- Αλ θσλάδεη, ιέεη; Σελ αθνχσ απ ην θαθελείν. Γ) Ρσηνχλ ηε γπλαίθα : -- Μηιάο κε ηνλ άλδξα ζνπ φηαλ θάλεηο έξσηα ; -- Κακηά θνξά, αλ κε πάξεη ζην θηλεηφ. Δ) Δπηηπρεκέλνο άλδξαο ζεσξείηαη φπνηνο έρεη ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα θαιχςεη φιεο ηηο επηζπκίεο κηαο γπλαίθαο. Δπηηπρεκέλε γπλαίθα ζεσξείηαη φπνηα βξίζθεη έλαλ ηέηνηνλ άλδξα. Σ) -- Γηαηί ν Θεφο έθαλε ηηο γπλαίθεο ηφζν φκνξθεο ; -- Γηα λα ηηο εξσηεπφκαζηε ; -- Γηαηί ηηο έθαλε ηφζν θνπηέο ; -- Γηα λα καο εξσηεχνληαη. Ε) -- Πξνηηκάο ηηο θιχαξεο γπλαίθεο ή ηηο άιιεο ; -- Πνηεο είλαη νη άιιεο ; Ζ) Δξψηεζε ζηελ γπλαίθα :-- Γηαηί δελ κνπ ιεο πφηε έρεηο νξγαζκφ ; -- Γηαηί ιείπεηο. Θ) Ζ γπλαίθα αλεζπρεί έσο φηνπ λα βξεη έλαλ άλδξα. Ο άλδξαο δελ αλεζπρεί έσο φηνπ λα βξεη κηα γπλαίθα. Ι) -- Γηαηί νη γπλαίθεο κηινχλ πνιχ θαη ζθέπηνληαη ιίγν, ελψ νη άλδξεο θάλνπλ ην αληίζεην ; -- Γηφηη νη γπλαίθεο έρνπλ δχν ζηφκαηα θαη έλα θεθάιη ελψ νη άλδξεο δπν θεθάιηα θη έλα ζηφκα. ΙΑ) Δξψηεζε πξνο γπλαίθα : -- Μεηά ηνλ έξσηα, θαπλίδεηο ; -- Γελ μέξσ δελ ην έρσ θνηηάμεη. ΙΒ) -- Πνχ ζα πάο γακήιην ηαμίδη ηελ γπλαίθα ζνπ ηελ πξψηε επέηεην ησλ γάκσλ ζαο ; -- ηελ Απζηξαιία. - - Καιά, αλ ηελ πάο ηφζν καθξχ ηαμίδη ηελ πξψηε επέηεην, ηελ 25 ε πνχ ζα βξεηο λα ηελ πάο ; -- Α, ηφηε ζα πάσ λα ηελ θέξσ πίζσ. ΙΓ) -- Γηαηί νη παληξεκέλνη έρνπλ θνηιηά θαη νη αλχπαληξνη φρη ; Γηφηη νη αλχπαληξνη φηαλ πάλε ζπίηη ηνπο, αλνίγνπλ ην ςπγείν, βιέπνπλ ηη έρεη κέζα θαη πάλε θαη επζείαλ ζην θξεβάηη, ελψ νη παληξεκέλνη αλνίγνπλ ηελ πφξηα ηεο θξεβαηνθάκαξαο, θνηηνχλ ηη έρεη θαη πάλε ζην ςπγείν. ΙΓ) -- Πνηα είλαη ηα ηέζζεξα δψα πνπ ζα επηζπκνχζε λα έρεη θάζε γπλαίθα ; -- Έλαο ηίγξεο ζην θξεβάηη, κία ηδάγθνπαξ ζην γθαξάδ, κηλγθ ζηελ πιάηε θαη έλαλ γάηδαξν λα πιεξψλεη γηα φια. ΙΔ) Πνηα είλαη ε κεγαιχηεξε θαληαζίσζε κηαο γπλαίθαο ; -- Να έρεη ζπγρξφλσο δχν άλδξεο, έλαλ γηα ην καγείξεκα θαη έλαλ γηα ηηο άιιεο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνχ. ΙΣ) Ση ιέλε νη ζηαηηζηηθέο φηη θάλνπλ ζπλήζσο νη παληξεκέλεο γπλαίθεο κεηά ην sex ; -- Σν 10% θαπλίδεη ηζηγάξν. Σν 20% γπξίδεη απφ ην άιιν πιεπξφ, θαη ην 70% γπξίδεη ζπίηη ηνπ. 24. ην Παξίζη Α) Έλαο θίινο πνπ δελ ήμεξε γαιιηθά, επηζθέθζεθε ην Παξίζη θαη φηαλ γχξηζε εμηζηνξνχζε ζηνπο θίινπο ηνπ ην πφζν θαιά πέξαζε. Οπφηε θάπνηνο θίινο ηνπ ηνλ ξσηάεη: -- Καιά, θαη κε ηε γιψζζα πψο ηα πήγεο ; -- Να ζαο πσ, ζηελ αξρή ζηραηλφκνπλ ιηγάθη αιιά κεηά ζπλήζηζα. Β) Έλαο άιινο πνπ φκσο ήμεξε θαιά γαιιηθά, πήγε θαη απηφο ζην Παξίζη θαη γπξλψληαο έιεγε ζην θίιν ηνπ ην πφζν θαιά πέξαζε θαη φηη γλψξηζε θάπνηα Ρίηα πνπ ήηαλ ζηνλ έξσηα πνιχ θαιχηεξε απφ ηε γπλαίθα ηνπ. Ο άιινο πνπ ηνλ άθνπγε, ηνπ δήηεζε θαη πήξε ην ηειέθσλν ηεο δηφηη ζα πήγαηλε θαη απηφο ζην Παξίζη. Όηαλ ινηπφλ θαη απηφο πήγε θαη γχξηζε, ν πξψηνο ηνλ ξψηεζε αλ πέξαζε θαιά, αλ ζπλάληεζε ηε Ρίηα θαη πψο ηνπ θάλεθε.-- Βεβαίσο ηε ζπλάληεζα θαη είλαη φλησο ππέξνρε, φρη φκσο θαη θαιχηεξε απ ηε γπλαίθα ζνπ ζηνλ έξσηα.

13 25. Γπλαίθεο θαη παξακύζηα ηηο γπλαίθεο ζηα 10 ηνπο ρξφληα, ηνπο ιεο έλα παξακχζη θαη ηηο βάδεηο ζην θξεβάηη. ηα 20 ηνπο ιεο έλα παξακχζη γηα λα ηηο βάιεηο ζην θξεβάηη. ηα 30 ηηο βάδεηο ζην θξεβάηη ρσξίο λα ηνπο πεηο παξακχζη. ηα 40 ζνπ ιέλε έλα παξακχζη γηα λα ηηο βάιεηο ζην θξεβάηη. Καη ηέινο ζηα 50 ηνπο ιεο έλα παξακχζη γηα λα κελ ηηο βάιεηο ζην θξεβάηη. 26. Απηζηίεο Α) Γπλαίθα, ζα ζνπ εμνκνινγεζψ φηη ηειεπηαία βιέπσ κηα ςπρίαηξν. Κη εγψ άλδξα κνπ ζα ζνπ εμνκνινγεζψ φηη ηειεπηαία βιέπσ έλα ςπρίαηξν, έλαλ πδξαπιηθφ, θαη δχν θνηηεηέο. Β) Γπλαίθα κνπ, αλ ήμεξεο λα καγεηξεχεηο θαιχηεξα, ζα δηψρλακε ηε καγείξηζζα θαη ζα είρακε νηθνλνκία. Κη εζχ άλδξα κνπ, αλ ήμεξεο λα θάλεηο θαιχηεξν έξσηα, ζα δηψρλακε ηνλ θεπνπξφ θαη ζα είρακε αθφκε κεγαιχηεξε νηθνλνκία. Γ) Ο ζχδπγνο θαζφηαλ ακέξηκλνο, νπφηε ε γπλαίθα ηνπ κπαίλεη θαη ηνπ θέξλεη κε δχλακε ην ηεγάλη ζην θεθάιη. Απηφο δηακαξηχξεηαη θαη απηή ηνπ εμεγεί φηη βξήθε ζηελ ηζέπε ηνπ ην γπλαηθείν φλνκα Μαξηινχ θαη έλα ηειέθσλν. Γη απηφ κε ρηχπεζεο ; ηεο ιέεη. Ζ Μαξηινχ είλαη ην άινγν πνπ παίδσ ζηνλ ηππφδξνκν. Ζ γπλαίθα κεηαλησκέλε δεηά ζπγγλψκε. Σελ επνκέλε φκσο, ε ίδηα ηεγαληά επαλαιακβάλεηαη θαη δπλαηφηεξε απηή ηε θνξά. Ση έπαζεο πάιη ; ηεο ιέεη αγαλαθηηζκέλνο. Σίπνηε, απιψο ην άινγν ζνπ ζε δεηάεη ζην ηειέθσλν. Γ) Γπν γεηηφληζζεο ζπδεηνχλ : Να ζπκεζψ ζηε γηνξηή ζνπ, λα ζνπ πάξσ δψξν έλα δεπγάξη θνπξηίλεο, δηφηη βαξέζεθα πνιιά βξάδηα λα βιέπσ απ ηελ κπαιθνλφπνξηα ζνπ ηνλ γπκλφ πσπφ ηνπ άλδξα ζνπ. Κη εγψ θαιή κνπ, λα ζπκεζψ λα ζνπ πάξσ δψξν έλα δεπγάξη γπαιηά, δηφηη ν πσπφο πνπ βιέπεηο δελ είλαη ηνπ άλδξα κνπ αιιά ηνπ άλδξα ζνπ. Δ) Γπν ζχδπγνη ζε πξνρσξεκέλε ειηθία απνθάζηζαλ λα εμνκνινγεζνχλ ν έλαο ζηνλ άιινλ γηα ηηο απηζηίεο πνπ έθαλαλ. Αθνχ είπε ν ζχδπγνο ηηο δηθέο ηνπ, ε γπλαίθα ηνπ ηνπ ιέεη : - Δγψ άλδξα κνπ ζε απάηεζα κφλν ηξεηο θνξέο θαη απηέο γηα ραηίξη ζνπ. Ση ελλνείο ; Θπκάζαη πνπ ήηαλ λα πξνζιεθζείο ζε κηα εηαηξία θαη δελ ζε παίξλαλε; - Δ, ινηπφλ ; Να, εγψ είδα ην δηεπζπληή πξνζιήςεσλ θαη ζε πξνζέιαβαλ. Μπξάβν γπλαίθα κνπ, ε δεχηεξε πνηα ήηαλ ; - Θπκάζαη πνπ ήηαλ λα γίλεηο δηεπζπληήο αιιά θάπνηνο άιινο ζα έπαηξλε ηε ζέζε απηή ; -- Δ, ινηπφλ ; -- Να, εγψ είδα ηνλ πξφεδξν ηεο εηαηξίαο θαη ζνπ έδσζαλ ηε ζέζε. Καη εδψ θαιά έθαλεο γπλαίθα κνπ, θαη ε ηξίηε ; -- Θπκάζαη πνπ είρεο βάιεη ππνςεθηφηεηα γηα δήκαξρνο θαη ζνπ έιεηπαλ 2000 ςήθνη ; Δ, ινηπφλ ; Αλδξόγπλα Α) -- Έρσ έλα κεγάιν δίιεκκα, δελ μέξσ αλ ηα βξάδηα ζέισ λα βγσ θαη λα δσ απηέο πνπ δελ κπνξψ λα πεδήμσ, ή λα κείλσ ζπίηη θαη λα πεδήμσ απηήλ πνπ δελ κπνξψ λα δσ. Β) πδεηνχλ ηξεηο θίινη γηα ην πφζν ζεξκέο είλαη νη γπλαίθεο ηνπο. Ο πξψηνο ιέεη : - Ζ γπλαίθα κνπ είλαη ηφζν ζεξκή πνπ νη θσλέο ηεο μππλνχλ ηνπο ελνίθνπο ηνπ δηπιαλνχ δηακεξίζκαηνο θαη καο ρηππνχλ ηνλ ηνίρν. Ο δεχηεξνο ιέεη : -- Ζ δηθηά κνπ είλαη ζεξκφηεξε δηφηη μεζεθψλεη φιε ηελ πνιπθαηνηθία θαη νη έλνηθνη δηακαξηχξνληαη ζηνλ ζπξσξφ. Ο ηξίηνο ιέεη : -- Δκείο φηαλ θάλνπκε έξσηα, ε γπλαίθα κνπ μεζεθψλεη κε ηηο θσλέο ηεο ηελ γεηηνληά θαη έξρεηαη ην εθαηφ. Μα ηφζν ζεξκή είλαη ηέινο πάλησλ, ηνπ ιέλε. Γελ μέξσ αλ είλαη ζεξκή, εθείλν πνπ μέξσ είλαη φηη έρσ ηελ θαθή ζπλήζεηα φηαλ ηειεηψλσ λα ζθνππίδνκαη ζηηο θνπξηίλεο. Γ) Ο ζχδπγνο δηαβάδεη ζηελ εθεκεξίδα φηη ζηε Βξαδηιία πνπ ππάξρεη έιιεηςε αλδξψλ, νη γπλαίθεο πξνζθέξνπλ ζηνπο άλδξεο 100 δνιάξηα θάζε θνξά πνπ θάλνπλ έξσηα καδί ηνπο. Δλζνπζηαζκέλνο ιέεη ζηε γπλαίθα ηνπ ηελ είδεζε θαη φηη απνθάζηζε λα θχγεη γηα ηελ Βξαδηιία. Θα έξζσ θη εγψ, ιέεη ε γπλαίθα ηνπ. Ση ζα έξζεηο λα θάλεηο, ζηηο γπλαίθεο δελ δίλνπλ ρξήκαηα. Θα έξζσ λα δσ πψο ζα ηα θαηαθέξλεηο λα δεηο κε 200 δνιάξηα ην κήλα.

14 Γ) Πνηέ δελ ζπλεηδεηνπνίεζα ηη ζεκαίλεη πξαγκαηηθή επηπρία, έσο φηνπ παληξεχηεθα. Σφηε κφλνλ ην θαηάιαβα φηη ηελ είρα κέρξη ηφηε, αιιά ήηαλ πιένλ αξγά. Δ) Οη γπλαίθεο ζπγρσξνχλ ηνπο άληξεο πνπ εθκεηαιιεχηεθαλ ηελ αδπλακία ηνπο ζην sex, ελψ δελ ζπγρσξνχλ εθείλνπο πνπ είραλ ηελ επθαηξία λα ηελ εθκεηαιιεπηνχλ θαη δελ ην έθαλαλ. 28. Δξωηηθέο ζρέζεηο Α) Ζ ζχδπγνο θεχγεη ηαμίδη γηα θαινθαηξηλέο δηαθνπέο κε ην πινίν γηα ηα λεζηά θαη ν ζχδπγνο ηελ απνραηξεηά ζηελ απνβάζξα. Μφιηο ην πινίν μεθηλά, κηα έλλνηα ηνπ κπαίλεη ζην κπαιφ θαη ηεο θσλάδεη : -- Άθνπ, θαη λα πξνζέρεηο λα κελ πεδερηείο. Ση είπεο, ιέεη εθείλε πνπ δελ άθνπζε. Δίπα θαη λα πξνζέρεηο λα κελ πεδερηείο. Πψο ; -- Καη λα πξνζέρεηο λα κελ πεδερηείο. Γελ ζ αθνχσ. Δ, ατ πεδήμνπ, ηεο ιέεη αγαλαθηηζκέλνο. Β) Έλα δεπγάξη θάπνηαο ειηθίαο επηζθέπηεηαη ην δσνινγηθφ θήπν θαη ν μελαγφο, κεηαμχ άιισλ, ηνπο ιέεη. Απηή είλαη ε θακεινπάξδαιε, ηξψεη 5 θηιά θχιια ηελ εκέξα θαη ην sex ηεο δηαξθεί 45 ιεπηά. Σα βιέπεηο ; ιέεη ε ζχδπγνο ζην ζχδπγν θαη απηφο ληξνπηαζκέλνο ζησπά. Απηφο είλαη ν κπακπνπίλνο, ιέεη πην θάησ ν μελαγφο, ηξψεη δχν θηιά κπαλάλεο ηελ εκέξα θαη ην sex ηνπ δηαξθεί 40 ιεπηά. Σα βιέπεηο ; ηα βιέπεηο ; θαη απηφ ζπλερίδεηαη. Σέινο, θηάλνπλ ζην ειάθη θαη ν μελαγφο ιέεη : - Απηφ είλαη ην ειάθη, ηξψεη 3 θηιά θχιια ηελ εκέξα θαη ε ζεμνπαιηθή ηνπ πξάμε δηαξθεί 40 δεπηεξφιεπηα. Σα βιέπεηο ; ηα βιέπεηο ; ιέεη ηψξα ζξηακβεπηηθά ν ζχδπγνο. Οπφηε ε ζχδπγνο ηνπ απαληάεη : -- Ναη, αιιά θνίηαμε θη εζχ ηη θέξαηα έρεη. Γ) ε έλαλ γπλαηθνιφγν αξέζεη πνιχ κηα πειάηηζζα θη έηζη φηαλ ήξζε ζην ηαηξείν ηνπ, ηεο πξνζέθεξε νπίζθη θη έπηαζαλ θνπβέληα. Σφηε φκσο, κπαίλεη ε γξακκαηέαο ηνπ θαη ιέεη φηη κφιηο ήξζε ν ζχδπγνο ηεο θπξίαο, θαη ν γηαηξφο αλαζηαησκέλνο ηεο ιέεη : -- Ξεληχζνπ γξήγνξα κνπ, θη αλέβα ζην εμεηαζηήξην κε αλνηρηά ηα πφδηα, γηαηί ζε ιίγν ζα κπεη ν άληξαο ζνπ. Γ) Γηαηξέ κνπ, ν άλδξαο κνπ είλαη 300% αλίθαλνο ηειεπηαία. Γηαηί ην ιέηε απηφ θπξία κνπ; -- Να, δηφηη δελ έρεη ζηχζε, έρεη πιεγηάζεη ε γιψζζα ηνπ θαη έρεη θάςεη φια ηνπ ηα δάρηπια. Δ) Ρψηεζαλ θάπνηνλ πνηα ζεσξεί ηελ ηδαληθή γπλαίθα γηα ζηνκαηηθφ έξσηα θαη απηφο απάληεζε : -- Να είλαη θνληή γχξσ ζην έλα κέηξν, λα κελ έρεη θαζφινπ δφληηα, λα έρεη κεγάια απηηά, γηα λα κπνξείο λα ηελ θνπκαληάξεηο θαη ηέινο λα έρεη επίπεδν θεθάιη γηα λα κπνξείο λα αθνπκπάο ην νπίζθη ζνπ. 29. Καηάιιεια θαη γηα αλειίθνπο Α) Έξρεηαη έλαο ην βξάδπ θαη ρηππάεη ηελ πφξηα ελφο πινχζηνπ ζπηηηνχ δεηψληαο ιίγν θαγεηφ. Υζεζηλή ζνχπα ηξσο ; ηνλ ξσηάεη ν ηδηνθηήηεο. Αλ ηξψσ ιέεη. Σφηε πέξλα αχξην. Β) Γχν θίινη ζπδεηνχλ : - Αλ δελ ήηαλ ην κνπζηάθη, ε ζεία κνπ ζα ήηαλ ίδηνο ν παηέξαο ζνπ. - Μα ν παηέξαο κνπ δελ έρεη κνπζηάθη. Έια φκσο, πνπ έρεη ε ζεία κνπ. Γ) Έλαο θαηλνχξηνο πσιεηήο ζε έλα θαηάζηεκα, φηαλ κηα θπξία δήηεζε έλα θακηλέην, ηεο είπε πσο δελ έρνπλ θαη ε θπξία έθπγε. Ο πξντζηάκελνο πνπ πιεξνθνξήζεθε ην γεγνλφο ηνλ καιψλεη θαη ηνπ ιέεη πψο αλ δελ έρνπλ θάπνην πξντφλ, λα πξνηείλεη ζηνλ πειάηε θάηη παξεκθεξέο, φπσο π.ρ. ζηελ θπξία κηα γθαδηέξα ή έλα ειεθηξηθφ κάηη, θαη λα κελ αθήλεη ηνλ πειάηε λα θεχγεη. Ο ππάιιεινο δείρλεη φηη θαηάιαβε θαη φηαλ έξρεηαη ζε ιίγν κηα ρνληξή θπξία γηα λα δεηήζεη ραξηί ηνπαιέηαο ηεο ιέεη : - Κπξία κνπ, ραξηί ηνπαιέηαο δελ έρνπκε, ζα κπνξνχζαηε φκσο αλ ζέιαηε λα δνθηκάζεηε λα εμππεξεηεζείηε κε ηα γπαιφραξηα καο. Γ) Ήηαλ δχν αδέιθηα θάπνηαο ειηθίαο πνπ δνχζαλ κε ηελ κάλα ηνπο. Ο έλαο είρε γηα ζπληξνθηά κηα γάηα πνπ ηελ εκπηζηεχζεθε ζηνλ αδειθφ ηνπ επεηδή ζα πήγαηλε ηαμίδη. Μεηά κηα εβδνκάδα παίξλεη ηειέθσλν γηα λα κάζεη λέα ηνπο θαη ην πξψην πνπ ξσηά είλαη γηα ηελ γάηα ηνπ. Ο αδειθφο ηνπ ηνπ ιέεη φηη ε γάηα ηνπ ςφθεζε θαη εθείλνο παξά ιίγν λα πάζεη ζπγθνπή. Άθνπζε ιέεη, δελ έπξεπε λα κνπ ην πεηο έηζη απφηνκα. Γειαδή, πψο λα ζνπ ην έιεγα ; -- Να, ηελ πξψηε κέξα λα κνπ πεηο φηη αλέβεθε ζηα θεξακίδηα θαη δελ ελλνεί λα θαηέβεη, ηε δεχηεξε φηη ηελ θαηεβάζακε αιιά έπεζε θαη ρηχπεζε άζθεκα, θαη ηελ ηξίηε φηη ηελ πήγακε ζηνλ θηελίαηξν αιιά δελ κπφξεζε λα ηε ζψζεη. Αιιά κε ηε γάηα, μέραζα λα ζε ξσηήζσ πψο είλαη ε κεηέξα καο. Δίλαη θαιά, κφλν πνπ αλέβεθε ζηα θεξακίδηα θαη δελ ελλνεί λα θαηέβεη.

15 Δ) Σν ηειέθσλν ρηππάεη ζηηο 3.00 ηα μεκεξψκαηα θαη αθνχγεηαη κηα πεξίεξγε θσλή λα ιέεη : -- πγλψκε εζείο είζηε πνπ πνπιάηε έλα πνδήιαην ; -- Ναη, αιιά ηη ζέιεηο θαη παίξλεηο ηέηνηα ψξα ; απαληά ζπκσκέλνο ν θχξηνο. Πήξα λα ζαο πσ φηη δελ ελδηαθέξνκαη, ιέεη ε θσλή θαη ην θιείλεη. Σελ επνκέλε ηελ ίδηα ψξα ην ηειέθσλν μαλαρηππά θαη ε ίδηα θσλή ιέεη : -- ήκεξα, πήξα λα ζαο πσ φηη νχηε ν αδειθφο κνπ ελδηαθέξεηαη. Ο θχξηνο γίλεηαη έμσ θξελψλ, ηνπ βξίδεη ηε κάλα ηνπ θαηά ηνλ ρεηξφηεξν ηξφπν θαη θιείλεη ην ηειέθσλν. Σελ ηξίηε κέξα πάιη ζηηο 3.00, ην ηειέθσλν ρηππά θαη αθνχγεηαη ε θσλή λα ιέεη : -- ρεηηθά κε απηά πνπ κνπ είπαηε ρζεο φηη ζα θάλεηε ζηε κάλα κνπ, πήξα λα ζαο πσ φηη ε κάλα κνπ ελδηαθέξεηαη. 30. Γηα πεζεξέο Α) Γηα λα ζαο δψζσ ην αξζεληθφ πνπ κνπ δεηάηε, ιέεη ν θαξκαθνπνηφο ζε θάπνηνλ πειάηε, πξέπεη λα έρεηε άδεηα. Ζ θσηνγξαθία ηεο πεζεξάο ζαο πνπ κνπ δείρλεηε δελ είλαη αξθεηή. Β) Γηαηί ζέιεηε λα θφςεηε απ ηε ξίδα ηελ ηφζν σξαία νπξά πνπ έρεη ν ζθχινο ζαο, ξσηάεη ν θηελίαηξνο ηνλ πειάηε. Γηφηη ηελ άιιε εβδνκάδα έξρεηαη λα κείλεη καδί καο ε πεζεξά κνπ, θαη δελ ζέισ θαλείο καο λα δείρλεη φηη είλαη εππξφζδεθηε. Γ) Ο άλζξσπνο κπαίλεη ζην θαθελείν γεκάηνο γξαηζνπληέο. Ση έπαζεο ; ηνπ ιέλε νη θίινη ηνπ. Να, ζήκεξα ζάςακε ηελ πεζεξά κνπ πνπ ήηαλ πνιχ άξξσζηε. Καιά θαη γηαηί φιεο απηέο νη γξαηζνπληέο ; Γηφηη δελ ήζειε λα ηε ζάςνπκε. Γ) Ση είλαη ηα ζπγθξνπφκελα ζπλαηζζήκαηα ; Απάληεζε : -- Να. π.ρ. ην λα βιέπεηο ηελ πεζεξά ζνπ λα πέθηεη ζην γθξεκφ νδεγψληαο ην θαηλνχξην ζνπ απηνθίλεην. 31. Λαξηζηλά θαη ρωξηάηηθα Α) -- Μάλα πάεη θαη ηειείσζε. Θα θχγσ θαη ζα πάσ ζηελ Αζήλα. Καη ηη ζα θάλεηο εθεί κσξή κνπξιή ; Θα πάσ λα γίλσ star,. Μσξέ δελ πα λα γίλεηο θαη θξηζάξ. Β) Έλαο γεσξγφο δείρλεη ζηνλ δηπιαλφ ηνπ έλα αεξνπιάλν πνπ πεηνχζε απφ πάλσ ηνπο θαη ηνπ ιέεη : - Miraz ηγά κελ κνηξάδ θαη 10000, ηνπ απαληάεη ν άιινο. Γ) Έλαο επαξρηψηεο πνπ ήξζε ζηελ Αζήλα ξσηάεη ηνλ θίιν ηνπ γηα ηα ρξσκαηηζηά αλζξσπάθηα ζηα θαλάξηα, θαη ν θίινο ηνπ γηα πιάθα ηνπ ιέεη φηη φηαλ αλάβεη ην πξάζηλν πεξλνχλ νη Αζελαίνη θαη κε ην θφθθηλν νη επαξρηψηεο. Σελ άιιε κέξα ζηελ Οκφλνηα ν θίινο καο πεξηκέλεη ππνκνλεηηθά λα πεξάζεη φινο ν θφζκνο κε ην πξάζηλν αλζξσπάθη θαη κφιηο αλάβεη ην θφθθηλν αξρίδεη λα δηαζρίδεη ην δξφκν. Ο αζηπθχιαθαο πνπ ηνλ βιέπεη ηνπ θσλάδεη Δ, πνχ πάο : -- Δπαξρία, επαξρία! Βξε ηη επαξρία, επαξρία. Αηησιναθαξλαλία! Γ) ηελ πηζίλα ελφο μελνδνρείνπ θνιπκπνχζε κηα μαλζηά θαη δχν θίινη βάδνπλ ζηνίρεκα γηα ην αλ ήηαλ Διιελίδα ή μέλε. ε ιίγν απηή θσλάδεη : - Υαλο, Υαλο! Κέξδηζα ην ζηνίρεκα, ιέεη ηφηε ν έλαο. ε ιίγν φκσο μαλαθσλάδεη : -- Υαλο, ραλο έια ηα ληξά είλη δηζηά! Δ) ην ρσξηφ κεηά ηνλ θπξηαθάηηθν γάκν ν γακπξφο εμεγεί ζηε λχθε, πνπ είλαη απφ άιιν ρσξηφ, ηηο ζπλήζεηεο ζην ρσξηφ ηνπ. - Αχξην Γεπηέξα, κεηά ηα ρσξάθηα ζα πάσ ζην θαθελείν λα παίμσ ηάβιη. Δζχ κε κε πεξηκέλεηο, θνηκήζνπ. Σελ Σξίηε έρνπκε ζπγθέληξσζε ζηελ Κνηλφηεηα. Με κε πεξηκέλεηο, θνηκήζνπ. Σελ Σεηάξηε πάσ θαη βιέπσ ηνλ παηέξα κνπ θ.ν.θ. ν γακπξφο είρε θάηη λα θάλεη κέρξη θαη ην άββαην. Πάλησο ηελ Κπξηαθή, είκαη φινο δηθφο ζνπ. Σφηε ε λχθε ηνπ απαληάεη : - Άληξα κνπ λα ζνπ πσ θη ηγψ ηηο δηθέο καο ζπλήζεηεο. Ηκείο Σξίηε, Πέκπηε, άββαην πεδηνχκαζηη. Δίζηη δηλ είζηη, πεδηνχκαζηη. Σ) «Ζ ζησπή ησλ ακλψλ» ζηα Λαξηζηλά : «Μνχγθα ζηε ζηξνχγθα» ή «Σ αξλί δελ βειάδ» Ε) «Σξέρεη ε βξχζε, ζείε» ζηα Λαξηζηλά : «Υχλεη ε βάλα, κπάξκπα» Ζ) Ο Λαξηζηλφο αγνξάδεη ζψβξαθα θαη ν πσιεηήο ηνλ ξσηάεη : -- Slip ; -- Όρη δελ κ ιείπ.

16 32. Σδίληα θαη ράξεο Α) Έλαο βξήθε έλα ιπρλάξη πνπ κφιηο ην έηξηςε εκθαλίζηεθε εκπξφο ηνπ έλα ηδίλη θαη ηνπ είπε φηη ζα εθπιεξψζεη κία κφλνλ επρή ηνπ, αιιά κπνξνχζε λα είλαη πνιχ κεγάιε. Σφηε απηφο ηνπ ιέεη φηη θνβάηαη λα κπεη ζην αεξνπιάλν, ζέιεη φκσο πνιχ λα επηζθεθζεί ην θαξλαβάιη ηνπ Rio de Janeiro, γη απηφ ζα ήζειε λα ηνπ θάλεη κηα γέθπξα γηα λα πάεη εθεί κε απηνθίλεην. Σν ηδίλη ζθέθηεηαη ιηγάθη θαη ηνπ ιέεη : - Απηφ πνπ δεηάο είλαη πάξα πνιχ δχζθνιν. Πεο κνπ φπνηα άιιε επρή ζέιεηο θαη ζα ζηελ θάλσ ακέζσο. Καιά, θάλε κε ηφηε λα θαηαιαβαίλσ ηηο γπλαίθεο θαη ηε λννηξνπία ηνπο. Σν ηδίλη ηφηε έπεζε ζε βαζηά ζθέςε θαη ζην ηέινο γπξίδεη θαη ηνπ ιέεη : -- Γελ κνπ ιεο, ηε γέθπξα πνπ δήηεζεο, πφζν θαξδηά ηε ζέιεηο ; Β) Έλαο θανπκπφεο ζπλαληά ζηνλ δξφκν ηνπ έλαλ θξνηαιία θαη εηνηκάδεηαη λα ηνλ ππξνβνιήζεη. Ο θξνηαιίαο φκσο ηνπ ιέεη : - Με κε ζθνηψζεηο θαη ζα ζνπ θάλσ ηξεηο ράξεο φπνηεο κνπ δεηήζεηο. -- Πνιχ θαιά, ηφηε ζέισ λα απνθηήζσ ην πξφζσπν ηνπ Gregory Peck, ηα κπξάηζα θαη ηνπο κπο ηνπ Steve Rives θαη ην πνπιί ηνπ αιφγνπ κνπ. Ακέζσο αηζζάλεηαη λα γίλνληαη θάπνηεο αιιαγέο ζην ζψκα ηνπ. ην επφκελν παλδνρείν πνπ ζπλαληά ηξέρεη κε αγσλία ζηελ ηνπαιέηα θαη θνηηά ζηνλ θαζξέπηε λα δεη ηα απνηειέζκαηα. Πξάγκαηη είρε ην πξφζσπν θαη ην ζψκα πνπ είρε δεηήζεη, ζε ιίγν φκσο άξρηζε λα βξίδεη θαη λα θσλάδεη : -- Πψο μέραζα ν θνπηφο, φηη ζήκεξα είρα πάξεη καδί κνπ ηελ θνξάδα κνπ! Γ) Μηα γξηνχια πνπ δνχζε ζηελ θαιχβα ηεο ζην δάζνο κε κφλε ζπληξνθηά ην γάην ηεο, ζπλαληά έλα πιεγσκέλν βαηξαράθη θαη παξαιίγν λα ην παηήζεη, αιιά ηειηθά ην απέθπγε. Σφηε ην βαηξαράθη ηεο ιέεη φηη ζα ηεο έθαλε ηηο ηξεηο πξψηεο ράξεο πνπ ζα ηνπ δεηνχζε. Θέισ λα γίλσ λέα θαη σξαία, ιέεη, ε θαιχβα κνπ λα γίλεη έλα πινχζην παιάηη θαη ν γάηνο κνπ έλαο σξαίνο ηππφηεο. Ακέζσο νη ηξεηο ράξεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ Σφηε φκσο ν γάηνο ηππφηεο γπξίδεη θαη ηεο ιέεη κε ιεπηή θσλή: -- Δίδεο ηψξα ηη έπαζεο πνπ θαγψζεθεο λα κε επλνπρίζεηο ; Γ) ε έλα κηθξφ θαΐθη δνχζαλ έλαο θαπεηάληνο θαη έλαο πνιχ θνληφο κνχηζνο χςνπο 50εθ. Κάπνηα κέξα ν κνχηζνο βξίζθεη ζην ακπάξη έλα παιαηφ ιπρλάξη θαη ην ηξίβεη, νπφηε εκθαλίδεηαη εκπξφο ηνπ έλα ηδίλη πνπ ζα κπνξνχζε λα ηνπ θάλεη κηα κφλν ράξε. Ο κνχηζνο δεηάεη έλα θαζφλη ιίξεο. Σν άιιν πξσί βιέπεη ζηελ θακπίλα ηνπ έλα θαζφλη πνπ φκσο αληί γηα ιίξεο, είρε κπχξεο. Πάεη αγαλαθηηζκέλνο θαη ην ιέεη ζηνλ θαπεηάλην πνπ ηνπ εμεγεί : -- Ξέξεηο, ην ηδίλη απηφ είλαη πνιχ βαξήθνν. Ση λνκίδεηο, φηη θη εγψ κνχηζν ηνπ δήηεζα, 50 εθαηνζηψλ ; Δ) Γπν θίινη απειεπζέξσζαλ απ ην κπνπθάιη έλα ηδίλη ην νπνίν γηα λα ηνπο επραξηζηήζεη ηνπο έδσζε απφ ηξία απγά ιέγνληαο ηνπο φηη κε θάζε απγφ πνπ ζα ζπαδαλ, ζα κπνξνχζαλ θαη λα δεηήζνπλ θάηη πνπ ακέζσο ζα γηλφηαλ. Μεηά απφ θαηξφ νη δχν θίινη μαλαζπλαληηνχληαη θαη ν έλαο ήηαλ πάκπινπηνο ελψ ν άιινο είρε κείλεη θησρφο. Ση έθαλεο κε ηα απγά ζνπ, ξσηάεη ν πινχζηνο. Να, φηαλ πήγα ζπίηη θη έβγαδα ηα απγά απ ηε ηζέπε, ην έλα έζπαζε θη εγψ είπα απζφξκεηα ηε ιέμε «αξρίδηα», νπφηε ην δσκάηην γέκηζε αξρίδηα πνπ θφληεπαλ λα κε πλίμνπλ. Σφηε έζπαζα γξήγνξα θαη ην δεχηεξν απγφ θη είπα λα θχγνπλ ηα αξρίδηα θη έηζη πξφιαβα θαη ζψζεθα. Καιά, είρεο φκσο ην ηξίην απγφ, ιέεη ν πινχζηνο. Δ, απηφ ην ρξεζηκνπνίεζα γηα λα θέξσ πίζσ ηα δηθά κνπ. Σ) Έλαο δηςαζκέλνο αξάπεο δεηάεη ηηο εμήο ηξεηο ράξεο απφ ην ηδίλη ελφο ιπρλαξηνχ πνπ βξήθε δηαζρίδνληαο ηελ έξεκν. 1 ε : Να γίλεη άζπξνο. 2 ε : Να ηξέρνπλ γχξσ ηνπ πνιιά λεξά, θαη 3 ε : Να έρεη ζπρλή επαθή κε γπκλνχο θψινπο. Έηζη ην ηδίλη ηνλ έθαλε κπηληέ. 33. Δβξαίνη Α) Σξεηο παπάδεο ηζαθψλνληαλ γηα ην πφηε αξρίδεη ε δσή. Ο θαζνιηθφο έιεγε φηη αξρίδεη απφ ηε ζχιιεςε, γη απηφ θαη απαγνξεχνληαη νη εθηξψζεηο. Ο νξζφδνμνο έιεγε φηη αξρίδεη απφ ηε γέλλεζε, γη απηφ θαη γηνξηάδνπκε ηε Γέλλεζε ηνπ Κπξίνπ. Σέινο ν Δβξαίνο ηνπο είπε : - Λππνχκαη αιιά δελ μέξεηε ηίπνηα απφ ηε δσή. Ζ δσή αξρίδεη φηαλ κεγαιψζνπλ ηα παηδηά θαη θχγνπλ απφ ην ζπίηη θαη ςνθήζνπλ ν ζθχινο θαη ε γάηα.

17 Β) Έλαο εβξαίνο ππνπηεπφηαλ φηη ε γπλαίθα ηνπ ηνλ απαηά, γη απηφ φηαλ έθπγε γηα ηαμίδη έβαιε έλαλ ληεηέθηηβ λα ηελ παξαθνινπζεί. Όηαλ επέζηξεςε, είδε κε αγαλάθηεζε ηηο θσηνγξαθίεο πνπ είρε ηξαβήμεη ν ληεηέθηηβ, πνπ έδεηρλαλ ηε γπλαίθα ηνπ ζε εξσηηθέο πεξηπηχμεηο κε ηνλ ζπλέηαηξφ ηνπ, ην Γηάθνκπ. Σελ άιιε κέξα πεγαίλεη πξσί πξσί ζην καγαδί θαη απιψλεη ηηο θσηνγξαθίεο ζ έλα πάγθν θαη πεξηκέλεη ηνλ Γηαθφκπ. Όηαλ απηφο έξρεηαη, ηνπ ιέεη : - Κνίηα βξε Γηαθφκπ απηέο ηηο θσηνγξαθίεο, θνίηα απηήλ εδψ, θνίηα εθείλε, θνίηα ηελ άιιε. Σψξα πεο κνπ ηη ζέιεηο λα ζε θάλσ, ηη λα ζε θάλσ ; Δ, ηη λα κε θάλεηο, ιέεη ν Γηαθφκπ. Να, λα κε θάλεηο ηξία αληίγξαθα απ απηήλ, δχν απ εθείλε, θαη απφ έλα απ φιεο ηηο άιιεο. Γ)Έλαο εβξαίνο ξσηνχζε θάπνηνλ άιινλ εβξαίν γηα ηνπο ηξεηο γηνπο ηνπ θαη ν επηπρήο παηέξαο ηνπ ιέεη : - - Απφ ηνλ κεγάιν κνπ γην είκαη πνιχ επραξηζηεκέλνο. Δίλαη ηξαπεδίηεο θαη θεξδίδεη πνιιά. Δπίζεο θαη απφ ηνλ κεζαίν πνπ είλαη επηηπρεκέλνο ρξεκαηηζηήο. Ο ηξίηνο ; ηνλ ξσηάεη ν θίινο ηνπ. -- Απφ ηνλ ηξίην δελ είκαη θαζφινπ επραξηζηεκέλνο. θέςνπ φηη ζέιεη λα γίλεη ξαβίλνο. Πεο κνπ ζε παξαθαιψ, κα είλαη απηή δνπιεηά γηα έλαλ εβξαίν ; Γ) Μπαίλεη θάπνηνο ζην Ηζξαήι ζε έλα θαηάζηεκα πνπ ζηε βηηξίλα ηνπ είρε θάζε ινγήο ξνιφγηα, κηθξά θαη κεγάια, παιαηά θαη κνληέξλα θαη δεηά λα ηνπ δηνξζψζνπλ ην ξνιφγη ηνπ. -- Μα εκείο δελ επηζθεπάδνπκε ξνιφγηα, ηνπ ιέλε. Κάλνπκε πεξηηνκέο. Σφηε γηαηί έρεηε ξνιφγηα ζηελ βηηξίλα ζαο. Δ θαιά, θαη ηη ζέιεηε λα βάινπκε ; 34. Κόιαζε Παξάδεηζνο Α) Ο Αδάκ ηξηγπξλνχζε κφλνο ηνπ ζηνλ Παξάδεηζν νπφηε ν Θεφο ηνλ ιππήζεθε θαη ηνπ ιέεη : -- Άθνπ Αδάκ, απνθάζηζα λα ζνπ θάλσ κηα ζχληξνθν πνπ λα ζνπ θξαηά ζπληξνθηά, λα ζε αγαπάεη, λα ζε ππάθνπεη, λα ζνπ είλαη πηζηή, λα κελ ζνπ γθξηληάδεη, λα κελ ιέεη φηη έρεη πνλνθέθαιν ηα βξάδηα φηαλ ηελ πιεζηάδεηο θαη ηέινο λα είλαη ζεξκή θαη λα ζνπ θάλεη φια ζνπ ηα ραηίξηα ρσξίο λα ζνπ δεηάεη ηίπνηα. Πνιχ σξαία Θεέ κνπ, είπε ν Αδάκ ελζνπζηαζκέλνο. Ναη αιιά, ηνπ ιέεη ν Θεφο, αλ ζέιεηο ηέηνηα ηέιεηα ζχληξνθν πξέπεη λα πιεξψζεηο κε ην έλα ζνπ πφδη θαη ην έλα ζνπ ρέξη. Ο Αδάκ έκεηλε γηα ιίγν ζθεπηηθφο, δπγίδνληαο ηα ππέξ θαη ηα θαηά θαη ηέινο ιέεη ζην Θεφ :-- Γελ κνπ ιεο Θεέ κνπ, αλ δψζσ έλα πιεπξφ, ηη κπνξψ λα πάξσ; Β) Κάπνηνο πέζαλε θαη πήγε ζηελ θφιαζε φπνπ είδε δχν κεγάιεο πχιεο. ηελ πξψηε πνπ έιεγε ζνζηαιηζηέο ζπλσζηηδφηαλ πάξα πνιχο θφζκνο, ελψ ζηε δεχηεξε πνπ έιεγε θεθαιαηνθξάηεο πήγαηλαλ πάξα πνιχ ιίγνη. Ρσηάεη ζηελ πξψηε ηη ηνλ πεξηκέλεη θαη νη δηάβνινη ηνπ εμεγνχλ φηη ζα ηνλ πεξηρχζνπλ κε θαπηφ ιάδη, κεηά ζα ηνλ ηεγαλίζνπλ ζε κεγάιν ηεγάλη κε δπλαηή θσηηά θαη ηέινο ζα ηνλ βάινπλ ζε έλα κεράλεκα φπνπ ζα ηνλ ηξππήζνπλ ρηιηάδεο βειφλεο, πξνηνχ κπεη ζηελ θφιαζε. Αιιά θαη ζηελ δεχηεξε πχιε πνπ ξψηεζε, ηνπ είπαλ ζρεδφλ ηα ίδηα πξάγκαηα. Σφηε ξσηάεη έλα δηάβνιν γηαηί απηή ε πξνηίκεζε ζηελ πξψηε πχιε θαη απηφο ηνπ απαληά : -- Γηφηη ζηε πχιε ησλ θεθαιαηνθξαηψλ φια ιεηηνπξγνχλ πάληνηε θαλνληθά, ελψ ζηελ πχιε ησλ ζνζηαιηζηψλ, πφηε δελ έρνπλ ιάδη, πφηε δελ αλάβεη ε θσηηά, πφηε ην κεράλεκα είλαη ραιαζκέλν θαη έηζη πνιινί ηε ζθαπνπιάξνπλ. Γ) Ο δηάβνινο πάεη πνιχ ηαξαγκέλνο ζηνλ Θεφ θαη ηνπ ιέεη -- Μφιηο έκαζα φηη ε θφξε κνπ θη ν γηνο ζνπ ηα έρνπλε θαη ζέινπλ κάιηζηα λα παληξεπηνχλ. Α ζην δηάνιν, ιέεη ν Θεφο. Μα ην Θεφ! απαληά ν δηάβνινο. 35. Παπάδεο Θξεζθεία A) Σξεηο ηεξσκέλνη ζπδεηνχζαλ γηα ηε δχλακε πνπ έρεη ε ζξεζθεία ηνπ θαζελφο. Ο ρξηζηηαλφο είπε : - Δγψ θάπνηε ήκνπλ κ έλα θαΐθη φηαλ μέζπαζε κεγάιε ζαιαζζνηαξαρή, αιιά φηαλ πξνζεπρήζεθα, ελψ ζε φιε ηελ άιιε ζάιαζζα γηλφηαλ ρακφο, γχξσ απφ ην θαΐθη ππήξρε απφιπηε εξεκία θαη ζψζεθα. Ο κσακεζαλφο είπε : -- Δγψ ήκνπλ ζηελ έξεκν κε ηελ θακήια κνπ θαη έπηαζε θνβεξή ακκνζχειια πνπ ζα κε ζθέπαδε, αιιά φηαλ πξνζεπρήζεθα, ελψ παληνχ καίλνληαλ ε ακκνζχειια, γχξσ κνπ ν άλεκνο ζηακάηεζε, θη έηζη θηάζακε αζθαιείο.

18 Δγψ, είπε ν εβξαίνο, ζπλάληεζα έλα άββαην βξάδπ ζ έλα παγθάθη κηα θνπέια πνπ κνπ έδεημε φηη ήζειε λα θάλνπκε έξσηα, αιιά ην άββαην ε ζξεζθεία καο ην απαγνξεχεη. Σφηε ινηπφλ πξνζεπρήζεθα, θη ελψ παληνχ ήηαλ άββαην, γχξσ απφ ην παγθάθη έγηλε Κπξηαθή. Β) Γχν Παπαδφπνπινη δνχζαλ ζηελ ίδηα πνιπθαηνηθία. Μηα κέξα ν έλαο έθπγε γηα ηε Ληβχε, ελψ ν άιινο πέζαλε. Ο πξψηνο κφιηο έθηαζε ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ ζηέιλεη ηειεγξάθεκα ζηε γπλαίθα ηνπ, ην νπνίν φκσο θαηά ιάζνο πήγε ζηε ρήξα, πνπ έιεγε ηα εμήο : «Μφιηο έθηαζα stop. Ζ δέζηε είλαη αλππφθνξε stop. Δηνηκάζνπ αχξην λα έξζεηο θη εζχ stop». Γ) Έλαο παπάο είρε ράζεη ην πνδήιαην ηνπ θαη ήηαλ πνιχ ζηελαρσξεκέλνο. Έλαο θίινο ηνπ ηνλ ζπκβνπιεχεη ηελ Κπξηαθή λα αλαιχζεη ηηο δέθα εληνιέο θαη ηειεπηαίν ην «νπ θιέςεηο», ζην νπνίν ζα δψζεη ηδηαίηεξε έκθαζε, κήπσο ν θιέθηεο θνβεζεί θαη ηνπ ην επηηξέςεη. Σελ άιιε εβδνκάδα πνπ ζπλαληηνχληαη ηνλ ξσηάεη ηη έθαλε θαη ν παπάο απαληάεη : -- Γελ ρξεηάζηεθε λα πάσ ζην «νπ θιέςεηο», δηφηη κφιηο είπα ην «νπ κνηρεχζεηο» ζπκήζεθα πνπ ην είρα μεράζεη. Γ) Ο Θεφο γηα λα δψζεη ηηο δέθα εληνιέο, θσλάδεη ηνπο Έιιελεο. Απηνί κφιηο είδαλ ην «νπ ςεπδνκαξηπξήζεηο» δελ ηηο ζέιεζαλ. Μεηά θσλάδεη ηνπο Ηηαινχο θαη απηνί κφιηο είδαλ ην «νπ θιέςεηο», ηηο αξλήζεθαλ. Μεηά ηνπο Γάιινπο αιιά θαη απηνί ιφγσ ηνπ «νπ κνηρεχζεηο» δελ ηηο πήξαλ. Σφηε θσλάδεη ηνπο Δβξαίνπο. Πφζν θάλνπλ; ηνλ ξσηάλε. Σδάκπα είλαη. -- Πηάζε Οίθνη αλνρήο Πόξλεο Α) Έλαο ηδηνθηήηεο δεθαψξνθνπ νίθνπ αλνρήο ζηελ Αξγεληηλή απνθάζηζε λα απνζπξζεί απφ ην επάγγεικα θαη κε έρνληαο αλάγθε απφ ρξήκαηα, δήισζε φηη ζα ράξηδε ην θηίξην ζε φπνηνλ κπνξνχζε ζε κηα εκέξα λα πάεη κε δέθα γπλαίθεο, κηα ζε θάζε φξνθν. Πνιινί πξνζπάζεζαλ αιιά δελ θαηάθεξαλ λα μεπεξάζνπλ ηνλ 7 ν φξνθν. Ώζπνπ κηα κέξα έλα λεαξφ παιηθάξη θαηνξζψλεη ην αθαηφξζσην. Δλψ φκσο ηξέρνπλ νη δεκνζηνγξάθνη λα ηνλ ζπλαληήζνπλ, απηφο έρεη εμαθαληζηεί. ην ηέινο ηνλ αλαθαιχπηνπλ ζηελ ηαξάηζα λα απλαλίδεηαη, ελψ ζπγρξφλσο ηειεθσλεί κε ην θηλεηφ ηνπ. Γελ ρφξηαζεο, ηνπ ιέλε, κε ηηο δέθα γπλαίθεο ;-- Αθνινπζψ ηε ζπκβνπιή ηνπ δηθεγφξνπ κνπ, πνπ κνπ ιέεη λα ην θάλσ γηα λα θαηνρπξψζσ θαη ηνλ αέξα. Β) Πειάηεο δηάβαδε ηηκνθαηάινγν ζε νίθν αλνρήο κε ηηο ηηκέο γηα ηηο δηάθνξεο πεξηπηψζεηο ηνπ sex θαη φιεο επηβαξχλνληαλ κε ΦΠΑ 18%, πιελ ηνπ ζηνκαηηθνχ έξσηα πνπ είρε πνζνζηφ ΦΠΑ 8%. Απνξεκέλνο ξψηεζε ηνλ δηεπζπληή : -- Γηαηί απηή ε δηαθνξνπνίεζε ;-- Ξέξεηε έρνπκε έλαλ πνιχ θαιφ θνξνηερληθφ πνπ θαηάθεξε θαη πέξαζε ηνλ ζηνκαηηθφ έξσηα ζαλ ξφθεκα. Γ) Ζ δαζθάια δήηεζε απ ηα παηδηά λα γξάςνπλ ην επάγγεικα ηνπ παηέξα ηνπο θαη θάπνηνο έγξαςε φηη ν παηέξαο ηνπ είλαη πηαλίζηαο ζε νίθν αλνρήο. Απνξεκέλε επηζθέθζεθε ην απφγεπκα ην ζπίηη ηνπ καζεηή θαη ξψηεζε ηνλ παηέξα ηνπ αλ φλησο έρεη ην απίζαλν απηφ επάγγεικα. Όρη, είπε εθείλνο, εγψ είκαη αλαιπηήο πξνγξακκαηηζηήο ζε ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο TSP/IP ζε πεξηβάιινλ UNIX. Αιιά πεο κνπ, κπνξείο λα πεηο ζ έλα παηδί 10 εηψλ φηη έρεηο ην επάγγεικα απηφ ; Γ) Όηαλ ε Σζηηζηνιίλα (ε γλσζηή Ηηαιίδα βνπιεπηήο θαη πνξλνζηάξ) επηζθέθηεθε πξν εηψλ ηελ Διιάδα θαη επξφθεηην λα θχγεη, ηε ξψηεζαλ νη δεκνζηνγξάθνη ζην αεξνδξφκην. Ση ζαο άξεζε πεξηζζφηεξν ζηελ ρψξα καο ; -- Οη ειιεληθέο πίηζεο. Μα εζείο, Ηηαιίδα, πξνηηκάηε ηηο πίηζεο καο απφ ηηο δηθέο ζαο ; - Βεβαίσο είλαη θαιχηεξεο. Καιψο γηα λα ην ιέηε εζείο θάηη ζα μέξεηε. Καη ηψξα πνχ ζθνπεχεηε λα ζπλερίζεηε ηελ πεξηνδεία ζαο ; -- Θα επηζθεθζψ ηελ Βηιγαξία, ηε Ρηκαλία θαη ηελ Σηξθία. E) Σξεηο θίινη ζε έλα θέληξν γλψξηζαλ δχν γπλαίθεο ειεπζεξίσλ εζψλ νη νπνίεο ηνπο πήξαλ ζην δηακέξηζκα ηνπο. Ο έλαο ήηαλ ζηνππί ζην κεζχζη θη έηζη, κηα πνπ έιεηπε κηα γπλαίθα, ηνπ έδσζαλ λα θνηκεζεί κε κηα θνπζθσκέλε θνχθια πνπ ππνθαζηζηνχζε ηε γπλαίθα. Σελ άιιε κέξα ην πξσί δηεγφληνπζαλ θεχγνληαο ηηο εκπεηξίεο ηνπο απ ηελ ππέξνρε βξαδηά. Σφηε απηφο πνπ θνηκήζεθε κε ηελ θνχθια είπε : -- Δγψ, θίινη κνπ, μάπισζα κε κηα κάγηζζα. Γηαηί ην ιεο απηφ ; Σνλ ξψηεζαλ ; Να, δηφηη φηαλ ηελ δάγθσζα δπλαηά ζην ζηήζνο, απηή πέηαμε ζθπξίδνληαο έμσ απφ ην παξάζπξν.

19 37. Σν άθξνλ άωηνλ Α) ε κηα εξψηεζε γηα ην πνην είλαη ην ηαρχηεξν πξάγκα ζηνλ θφζκν, άιινη είπαλ φηη είλαη ην θσο θαη άιινη φηη είλαη ε ζθέςε. Κάπνηνο φκσο ππνζηήξηδε, φηη είλαη ην θφςηκν, θαη φηαλ ηνλ ξψηεζαλ γηαηί, ηνπο απάληεζε : - Γηφηη φηαλ ζε πηάζεη θφςηκν, νχηε λα ην ζθεθηείο κπνξείο αιιά νχηε λα αλάςεηο ην θσο ηεο ηνπαιέηαο πξνιαβαίλεηο. Β) Σν άθξνλ άσηνλ ηνπ βάζνπο είλαη λα πέθηεηο ζε έλαλ γθξεκφ θαη λα πεζαίλεηο απφ αζηηία. Γ) Έλαο έιεγε φηη ην άθξνλ άσηνλ ηεο ηαρχηεηαο ήηαλ ν παηέξαο ηνπ, πνπ ήηαλ δεκφζηνο ππάιιεινο, δηφηη ελψ ηειεηψλεη ηελ δνπιεηά ηνπ ζηηο 3.30, βξίζθεηαη ζην ζπίηη απφ ηηο Απηνθίλεηα Σαμί Α) Έλαο ηαμηηδήο πήξε έλαλ πειάηε πνπ θάζηζε ζην πίζσ θάζηζκα. Κάπνηα ζηηγκή ν πειάηεο ρηππάεη ηνλ ηαμηηδή ζηελ πιάηε γηα λα ηνπ ππνδείμεη πνπ πξέπεη λα ζηξίςεη. Σφηε ν ηαμηηδήο ηα ράλεη θαη αθήλεη ην ηηκφλη, ελψ ην απηνθίλεην πέθηεη πάλσ ζ έλα δέληξν Άλζξσπε κνπ, γηαηί ηξφκαμεο, ηνπ είπε ν επηβάηεο, εγψ ήζεια λα ζνπ δείμσ πνπ ζα ζηξίςεηο. Έρεηε δίθην αιιά εγψ έγηλα ηαμηηδήο εδψ θαη δχν κφιηο κέξεο, ηα πξνεγνχκελα 20 ρξφληα νδεγνχζα λεθξνθφξα. Β) Θέισ λα πεζάλσ ήξεκα φηαλ έιζεη ε ψξα κνπ, φπσο ν παππνχο κνπ πνπ έπαζε ζπγθνπή θαζψο νδεγνχζε ην απηνθίλεην, θαη φρη νπξιηάδνληαο φπσο νη επηβάηεο ηνπ. Γ) Σέζζεξηο μαλζηέο ζε κηα αλνηρηή mercedes πεγαίλνπλ κε κηθξή ηαρχηεηα θαη κε ηελ φπηζζελ ζ έλα δξφκν πνπ αλέβαηλε ζην βνπλφ. Κάπνηνο πνπ ηηο είδε ηηο ξψηεζε. Γηαηί θνξίηζηα αλεβαίλεηε κε ηελ φπηζζελ ; -- Γηαηί ν δξφκνο είλαη πνιχ ζηελφο θαη δελ μέξνπκε αλ φηαλ θηάζνπκε ζηελ θνξπθή ζα κπνξνχκε λα θάλνπκε καλνχβξα γηα λα γπξίζνπκε. Μεηά απφ δχν ψξεο, φκσο, ηηο βιέπεη λα θαηεβαίλνπλ πάιη κε ηελ φπηζζελ θαη φηαλ ηηο ξσηά «γηαηί», ηνπ απαληνχλ : -- Γηφηη ηειηθά βξήθακε ρψξν θαη γπξίζακε. Γ) Μηα θπξία πνπ είρε δηαβάζεη φηη ην κέγεζνο ηνπ αλδξηθνχ νξγάλνπ είλαη αλάινγν ηεο παηνχζαο ηνπ, φηαλ είδε έλαλ ηαμηηδή λα θνξάεη παπνχηζηα λνχκεξν 52, ηνλ έπεηζε λα έξζεη ζην ζπίηη ηεο γηα λα πεξάζνπλ κεξηθέο επράξηζηεο ψξεο. Όηαλ ηειεηψζαλε, ηνλ ξψηεζε πνπ βξήθε ηα παπνχηζηα απηά θαη απηφο είπε φηη ηα θιεξνλφκεζε απφ θάπνην ζείν ηνπ. Ζ γπλαίθα θεχγνληαο επέκελε λα ηνπ δψζεη 100 επξψ. Μα, είπε ν ηαμηηδήο, γηα φ,ηη έγηλε εγψ έπξεπε λα ζαο δψζσ ιεπηά, φρη εζείο, αιιά δπζηπρψο δελ έρσ. Πάξ ηα, επέκελε ε γπλαίθα. Πάξ ηα γηα λα αγνξάζεηο επηηέινπο παπνχηζηα ζηα κέηξα ζνπ. 39. ην αεξνπιάλν Α) Ο θπβεξλήηεο, αθνχ δίδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πηήζεο απφ ην κεγάθσλν ζηνπο επηβάηεο θαη ηνπο εχρεηαη θαιφ ηαμίδη, μερλά λα θιείζεη ην κηθξφθσλν, ελψ γπξίδεη θαη ιέεη ζηνλ ζπγθπβεξλήηε ηνπ : -- Μηα πνπ φια είλαη ήξεκα θη έρσ βάιεη ηνλ απηφκαην πηιφην, εθείλν πνπ ζα ήζεια ηψξα είλαη έλα θιηηδάλη δεζηφ θαθέ θαη κηα αεξνζπλνδφ λα κνπ πάξεη κηα πίπα. Ζ αεξνζπλνδφο πνπ ην αθνχεη, ηξέρεη ζην πηινηήξην γηα λα θιείζεη ην κηθξφθσλν, νπφηε κηα θπξία ηε θσλάδεη : -- Πνχ παο, θνπέια κνπ, μέραζεο ηνλ θαθέ! Β) ε έλα άιιν ηαμίδη, έλαο άιινο πηιφηνο πεξηέγξαθε πάιη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πηήζεο ζηνπο επηβάηεο, φηαλ μαθληθά ε θσλή ηνπ δηαθφπεθε απφηνκα θαη αγσλία επεθξάηεζε ζηνπο επηβάηεο, κέρξηο φηνπ λα αθνχζνπλ πάιη ηε θσλή ηνπ λα ηνπο ιέεη : - Με ζπγρσξείηε γηα ηε δηαθνπή αιιά ρχζεθε πάλσ κνπ ν δεζηφο θαθέο θαη ζα έπξεπε λα δείηε πψο έγηλε ην εκπξφο κέξνο ηνπ παληεινληνχ κνπ. Οπφηε θάπνηνο επηβάηεο είπε : -- Απηφ δελ είλαη ηίπνηε. Έηζη πνπ καο θνςνρφιηαζεο ζα έπξεπε λα δεηο πψο έγηλε ην πίζσ κέξνο ηνπ δηθνχ κνπ παληεινληνχ. Γ) Έλαο Πφληηνο παίξλεη ηηο πιεξνθνξίεο ηεο Οιπκπηαθήο λα ξσηήζεη πφζε ψξα δηαξθεί ε πηήζε γηα ηε Μχθνλν. Ζ θνπέια ηνπ ιέεη : -- Γπν ιεπηά, παξαθαιψ. Ο Πφληηνο ιέεη «επραξηζηψ» πνπ πήξε ηελ απάληεζε θαη ην θιείλεη. Γ) Εεηάλε απφ έλα Πφληην πηιφην λα θαζνξίζεη ηε ζέζε ηνπ θαη ην χςνο ηνπ θαη απηφο απαληάεη ζην control. Ζ ζέζε κνπ είλαη ζην αξηζηεξφ πηινηήξην θαη ην χςνο κνπ 1,83.

20 40. Σξνκεξά παηδηά Α) Ο Γησξγάθεο θαη ε Αλλνχια θάλνπλ κπάλην ζηελ κεγάιε κπαληέξα. Όηαλ ηειεηψλνπλ θαη βγάδνπλ ηελ ηάπα, φπσο ην λεξφ θαηεβαίλεη, εμεξεπλνχλ ν έλαο ην ζψκα ηνπ άιινπ θαη ν Γησξγάθεο ιέεη : -- Αλλνχια έρεηο ζηεζάθηα ; - Έρσ, ιέεη ε Αλλνχια θαη κε θακάξη ηνπ ηα δείρλεη. Έρεηο αθαιφ ; -- Έρσ, λάηνο. Όηαλ ην λεξφ θηάλεη πην ρακειά, ν Γησξγάθεο ηε ξσηάεη : -- Έρεηο πνπιάθη ; Αιιά ε Αλλνχια δελ είρε. ηελαρσξεκέλε βξίζθεη κεηά ην κπάλην ηε κακά ηεο θαη κε παξάπνλν ηε ξσηά : -- Γηαηί κακά, ν Γησξγάθεο έρεη πνπιάθη θαη εγψ δελ έρσ ; Οπφηε ε κακά ηελ παξεγνξεί, ιέγνληαο : -- Με ζηελαρσξηέζαη θνξηηζάθη κνπ, φηαλ κεγαιψζεηο, κε απηφ πνπ έρεηο ζα κπνξείο λα έρεηο φζα πνπιάθηα ζέιεηο. Β) Ο Κσζηάθεο ιέεη ζηελ Μαξνχια : -- Μαξνχια πάκε ζην ππφγεην λα θάλνπκε 69; θαη ε Μαξνχια κε ηελ παηδηθή ηεο αθέιεηα, ξσηάεη : - Κσζηάθε, θαη ηη είλαη ην ππφγεην ; Γ) ην δσνινγηθφ θήπν :-- Θεία θνίηα απηφο ν πίζεθνο πφζν ζνπ κνηάδεη! ησπή παιηφπαηδν, δελ ληξέπεζαη λα ιεο ηέηνηα ιφγηα ; Μα ζεία, αθνχ ν πίζεθνο δελ θαηαιαβαίλεη ηη ιέκε, γηαηί ζπκψλεηο θαη κε καιψλεηο ; Γ) Μακά, ε ιάκπα ηξψγεηαη ; Όρη παηδάθη κνπ, γηαηί ξσηάο ; Σφηε γηαηί ν κπακπάο πνιιά βξάδηα ζνπ ιέεη :«ζβήζε ηε ιάκπα θη έια λα ηε θαο» ; Δ) Μακά, νη θαξδνχιεο έρνπλ πφδηα ; Όρη παηδάθη κνπ, πνχ ην άθνπζεο απηφ ; -- Σφηε γηαηί ν κπακπάο είπε ην βξάδπ : «Έια θαξδνχια κνπ, άλνημε ηα πνδαξάθηα ζνπ» ; Σ) Μακά, αλ ζα κνπ δψζεηο 100 επξψ, ζα ζνπ πσ ηη είπε ν κπακπάο ζηελ παξαδνπιεχηξα, Δληάμεη ζα ζνπ δψζσ. Σεο είπε λα ζηδεξψλεη θαιχηεξα ηα πνπθάκηζα ηνπ. 41. Δπηινγή ηωλ Τπνπξγώλ Ο Μεηζνηάθεο σο πξσζππνπξγφο είρε επηζθεθζεί ηνλ Μπνπο (παηέξα) ζηελ Ακεξηθή. ηελ ζπδήηεζε ν Μπνπο ηνπ είπε φηη νθείιεη ηελ επηηπρία ηνπ ζην φηη δηαιέγεη έμππλνπο ζπλεξγάηεο. Έηζη π.ρ. γηα λα επηιέμεη ηνλ Μπέτθεξ σο ππνπξγφ εμσηεξηθψλ ηνλ ξψηεζε : «Πνηνο είλαη ν γηνο ηεο κεηέξαο ζνπ πνπ δελ είλαη αδειθφο ζνπ;» Ο Μπέτθεξ απάληεζε επηηπρψο : «εγψ είκαη», θαη ηνλ έθαλε ακέζσο ππνπξγφ. ηνλ Μεηζνηάθε άξεζε ε ηδέα θαη φηαλ γχξηζε ζηελ Διιάδα έθαλε ζηνλ Έβεξη ηελ ίδηα εξψηεζε. Δθείλνο δελ ήμεξε λα απαληήζεη, κα πνλεξφο φπσο ήηαλ, ηνπ δήηεζε ηελ άδεηα λα απαληήζεη ηελ επνκέλε, θαη ν Μεηζνηάθεο δέρηεθε. Σφηε ν Έβεξη πήξε ην ακαξά θαη ηνλ ξψηεζε αλ ήμεξε ηελ απάληεζε, αιιά νχηε ν ακαξάο ηελ ήμεξε. Πξνζπκνπνηήζεθε φκσο λα ξσηήζεη ηνλ Ενιψηα, πνπ απηφο αζθαιψο ζα ηελ ήμεξε. Κχξηε Ενιψηα, κπνξείηε ζαο παξαθαιψ λα κνπ πείηε πνηνο είλαη ν γηνο ηεο κεηέξαο ζαο πνπ δελ είλαη αδειθφο ζαο ; - Δγψ είκαη. Σφηε ν ακαξάο παίξλεη ραξνχκελνο ηνλ Έβεξη θαη ηνπ ιέεη ηελ απάληεζε. Σελ επνκέλε ν Έβεξη κπαίλεη θακαξσηφο ζην γξαθείν ηνπ Μεηζνηάθε. Δ, ηνπ ιέεη ν πξφεδξνο, έκαζεο πνηνο είλαη ν γηνο ηεο κεηέξαο ζνπ πνπ δελ είλαη αδειθφο ζνπ ; -- Βεβαίσο,. Ο Ενιψηαο είλαη. Οπ, λα ραζείο βιάθα. Πνηνο Ενιψηαο, ν Μπέτθεξ είλαη. 42. Πεξί πξνέδξνπ Μπνπο Α) Ο Μπνπο (πηφο) επηζθεπηφκελνο θάπνην ζρνιείν, ξσηάεη ηα παηδηά λα ηνπ δψζνπλ έλα παξάδεηγκα ηξαγσδίαο γηα λα δεη αλ θαηάιαβαλ ηε ιέμε. Έλαο καζεηήο είπε : -- Έλαο αγξφηεο νδεγνχζε ην ηξαθηέξ ηνπ αιιά απηφ ηνπκπάξηζε θαη ηνλ ζθφησζε. Απηφ είλαη αηχρεκα, είπε ν Μπνπο. Σφηε έλαο άιινο καζεηήο είπε: Έλα ιεσθνξείν γεκάην καζεηέο, έπεζε ζε κηα ραξάδξα θαη ζθνηψζεθαλ φινη. - Απηφ είλαη κηα κεγάιε απψιεηα, είπε ν Μπνπο. Σέινο κηα καζήηξηα είπε : -- Σν αεξνπιάλν ζαο, θχξηε Πξφεδξε κε εζάο θαη ηνπο ζπκβνχινπο ζαο ρηππηέηαη απφ έλαλ δηθφ καο πχξαπιν θαη ζθνηψλεζηε φινη. Απηφ είλαη πξάγκαηη ηξαγσδία, αιιά πψο ην ζθέθηεθεο ; -- Να, απέθιεηζα απιψο ηα άιια δχν, δηφηη θπζηθά νχηε γηα κεγάιε απψιεηα πξφθεηηαη, αιιά θαη νχηε γηα ηπραίν αηχρεκα κνηάδεη. Β) Ο Μπνπο κε ηνλ Πάνπει πξηλ απφ ηελ εηζβνιή ζην Ηξάθ δίδνπλ κηα ζπλέληεπμε ζηνπο δεκνζηνγξάθνπο. Κάπνηα ζηηγκή ν Μπνπο ιέεη : -- Ζ εηζβνιή ζα έρεη σο ζπλέπεηα λα ράζνπλ ηε δσή ηνπο Ηξαθηλνί

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Παραγωγή προθορικού λόγοσ Διάρκεια: 12 λεπηά Μονάδες: 25 Πρώηο μέρος Πώο ζε ιέλε; Πόζν ρξνλώλ είζαη; Από πνύ είζαη; Πνύ κέλεηο; ε πνηα ηάμε πεγαίλεηο; Έρεηο αδέιθηα; Πόζα; Δεύηερο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ Γάκεζα κηα Κεμηθάλα, γάκεζα κηα Ηλδή, γάκεζα κηα Θαλαδντλδηάλα, γάκεζα καχξεο, γάκεζα Θηλέδεο, γάκεζα Γεξκαλίδεο, Οσζίδεο, γάκεζα φιεο ηηο θπιέο. Απηφο ήηαλ έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ζπιπθό. ΠΡΩΣΟ ΥΡΟΝΟ : Κάλνπκε ηελ νηθνγέλεηα 2 ΔΕΤΣΕΡΟ ΥΡΟΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ θαηζίθα πνπ έγηλε ηξάγνο»

«Ζ θαηζίθα πνπ έγηλε ηξάγνο» «Ζ θαηζίθα πνπ έγηλε ηξάγνο» Διέλε εκεξηδίδνπ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ 2016 [1] λίγα λόγια για τη συγγραυέα.. Ζ Διέλε εκεξηδίδνπ γελλήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε. Αξθεηά κπζηζηνξεκαηηθά θαη ζεαηξηθά ηεο έξγα έρνπλ δεκνζηεπηεί

Διαβάστε περισσότερα

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή.

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή. Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή Ση 2 2010-2011 Δπιμέλεια: κ. Μοςζούπη Άννα Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Γηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική

Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική Ρν trafficking, ίζσο είλαη φηη ρεηξφηεξν ππάξρεη απηή ηε ζηηγκή ζηνλ θφζκν, ρσξίο λα έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΥΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ ΣΟΤ ΛΤΚΟΤ ΜΕ ΣΑ ΕΦΣΑ ΚΑΣΙΚΑΚΙΑ Παιδική θεαηρική παράζηαζη ηης άζας Καραγιαννίδοσ Πέννα

ΣΑ ΥΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ ΣΟΤ ΛΤΚΟΤ ΜΕ ΣΑ ΕΦΣΑ ΚΑΣΙΚΑΚΙΑ Παιδική θεαηρική παράζηαζη ηης άζας Καραγιαννίδοσ Πέννα ΣΑ ΥΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ ΣΟΤ ΛΤΚΟΤ ΜΕ ΣΑ ΕΦΣΑ ΚΑΣΙΚΑΚΙΑ Παιδική θεαηρική παράζηαζη ηης άζας Καραγιαννίδοσ Πέννα ΚΗΝΗ ΠΡΩΣΗ Με κνπζηθή ππόθξνπζε εκθαλίδεηαη ε κακά θαηζίθα. Πσ, πσ, δνπιεηέο πνπ έρσ! Δνπιεηέο έλα

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

Κρίςη για τουσ Μουςουλμάνουσ που εορτάζουν τα Χριςτοφγεννα και ςτολίζουν τα ςπίτια τουσ με μπαλόνια

Κρίςη για τουσ Μουςουλμάνουσ που εορτάζουν τα Χριςτοφγεννα και ςτολίζουν τα ςπίτια τουσ με μπαλόνια Κρίςη για τουσ Μουςουλμάνουσ που εορτάζουν τα Χριςτοφγεννα και ςτολίζουν τα ςπίτια τουσ με μπαλόνια [ يوناين Greek ] Ελληνικά Σεΐχης Μωχάμμαντ μπιν Σάλιχ Αλ-Μουνάτζιντ Μετάφραςη : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH

Διαβάστε περισσότερα

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Σηεθαλία Σνπιή Δηθεγόξνο, Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ Σύκβνπινο ηεο ΓΓΙΦ Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Δίκαη 15 ρξφληα δηθεγφξνο.

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο)

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) (ην κπαθγθξάνπλη, ζε βίληεν δξφκνπ κε δέληξα, θπξίσο θππαξίζηα, ν νπνίν εθηείλεηαη ζε φιν ην κήθνο ηεο ζθελήο. Δπί

Διαβάστε περισσότερα

ΧΚΡΑΣΗ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ, Α, Β θαη Γ (θνηηεηέο)

ΧΚΡΑΣΗ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ, Α, Β θαη Γ (θνηηεηέο) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΧΚΡΑΣΗ Πξφζσπα: Καζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ, Α, Β θαη Γ (θνηηεηέο) (ην γξαθείν, ζην ζπίηη ηνπ θαζεγεηή) ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Καιψο ηνπο Β: Σα θαζίθηα Αιιά ηη πεξηκέλεηο απφ θαζηζηφκνπηξα Ννκίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΤΙΗΔΑ ΔΗΜΟΤΛΙΔΟΤ Η ζπγγξαθέαο ησλ best sellers!

ΥΡΤΙΗΔΑ ΔΗΜΟΤΛΙΔΟΤ Η ζπγγξαθέαο ησλ best sellers! Mara Karetsos: Ταμηδηάξα ςπρή... ΥΡΤΙΗΔΑ ΔΗΜΟΤΛΙΔΟΤ Η ζπγγξαθέαο ησλ best sellers! Είζαη ε ζπγγξαθέαο ησλ best sellers. Πνιινί θαληάδνληαη ηνπο ζπγγξαθείο κε άιιε εηθφλα. Εζχ κηα φκνξθε γπλαίθα θάλεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750)

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Δημιοσργός: Ζωή Τζιλίκη Λεηςία 1745. Δίκαη 60 ρξνλώλ θαη έρσ απνθηήζεη κεγάιε θήκε ζαλ νξγαλίζηαο, ηζεκπαιίζηαο, θάληνξαο ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Θσκά,

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN ΒΔΡΥΚΟΚΙΓΗ ΔΛΔΝΗ ΑΓΓΔΛΑ ηόρνο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο νινθιεξωκέλεο πξνζωπηθόηεηαο ηνπ Eric Cartman από ην South Park ζην ΑΙΒΟ. Σν South Park είλαη κηα ζεηξά επεηζνδίωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ηκεξνκελία: Τξίηε, 5 Απξηιίνπ 2011

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ηκεξνκελία: Τξίηε, 5 Απξηιίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ηκεξνκελία: Τξίηε, 5 Απξηιίνπ 2011 Θέκα: ςνένηεςξη ηηρ Τποςπγού Επγαζίαρ και Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ, Λούκαρ Σ. Καηζέλη, ζηο παδιοθωνικό ζηαθμό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στο Δημαρχείο Κερύνειας

Επίσκεψη στο Δημαρχείο Κερύνειας Επίσκεψη στο Δημαρχείο Κερύνειας Επίσκεψη στο Δημαρχείο Κερύνειας Μηα εληππσζηαθή επίζθεςε θάλακε ρζεο ζην δεκαξρείν Κεξύλεηαο, ζηε Λεπθσζία, θνληά ζην νδόθξαγκα ηνπ Λήδξα Πάιαο. Σηελ είζνδν ηνπ αλαπαιαησκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ. Μια μικρή ιστορία για τις τελευταίες μέρες της εξουσίας από τη. Ναυσικά

ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ. Μια μικρή ιστορία για τις τελευταίες μέρες της εξουσίας από τη. Ναυσικά ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ Μια μικρή ιστορία για τις τελευταίες μέρες της εξουσίας από τη Ναυσικά Θα πξνηηκνύζα λα δω εηξεληθά. Αιιά όηαλ θνηηάω γύξω κνπ, δελ βιέπω πνπζελά εηξήλε. Όπνπ θαη λα θνηηάμω, ε Γε θαηαζηξέθεηαη,

Διαβάστε περισσότερα

Χπρνιόγνο Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ ζύκβνπινο Κ.Δ.Θ.Ι.

Χπρνιόγνο Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ ζύκβνπινο Κ.Δ.Θ.Ι. Μαξία Τόπα Χπρνιόγνο Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ ζύκβνπινο Κ.Δ.Θ.Ι. Ινηπφλ, είπε ε Ονχια κεξηθά πξάγκαηα, εληνχηνηο εγψ δελ μέξσ θάπνηα πξάγκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΖΜΖΣΡΖ ΛΔΣΗΟ ΠΟΤ ΓΝΩΡΗΑ. Πξνζσπηθή ζεκείσζε κεηά ηελ πξψηε επίζθεςε ζην ζπίηη ηνπ Γεκήηξε Λέηζηνπ, ηελ Σεηάξηε 12/12/2007.

Ο ΓΖΜΖΣΡΖ ΛΔΣΗΟ ΠΟΤ ΓΝΩΡΗΑ. Πξνζσπηθή ζεκείσζε κεηά ηελ πξψηε επίζθεςε ζην ζπίηη ηνπ Γεκήηξε Λέηζηνπ, ηελ Σεηάξηε 12/12/2007. Ο ΓΖΜΖΣΡΖ ΛΔΣΗΟ ΠΟΤ ΓΝΩΡΗΑ Πρόλογος Πξνζσπηθή ζεκείσζε κεηά ηελ πξψηε επίζθεςε ζην ζπίηη ηνπ Γεκήηξε Λέηζηνπ, ηελ Σεηάξηε 12/12/2007. αλ ζήκεξα, πξηλ απφ 97 ρξφληα, ζηηο 12 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1910, αλήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

A. ην γηαηξφ. Αθνχζηε ηνλ παξαθάησ δηάινγν. Ζ θπξία Γεκεηξίνπ είλαη ζην θξεβάηη ηνπ λνζνθνκείνπ θαη κηιά κε ην γηαηξφ ηεο. stogiatro.jqz.

A. ην γηαηξφ. Αθνχζηε ηνλ παξαθάησ δηάινγν. Ζ θπξία Γεκεηξίνπ είλαη ζην θξεβάηη ηνπ λνζνθνκείνπ θαη κηιά κε ην γηαηξφ ηεο. stogiatro.jqz. Τγεία θαη Πεξίζαιςε A. ην γηαηξφ Αθνχζηε ηνλ παξαθάησ δηάινγν. Ζ θπξία Γεκεηξίνπ είλαη ζην θξεβάηη ηνπ λνζνθνκείνπ θαη κηιά κε ην γηαηξφ ηεο. stogiatro.jqz. Β. ην θαξκαθείν Ζ Διέλε πάεη ζην θαξκαθείν γηα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΔΝΤΔΥΞΗ ΤΥΠΟΥ - 17/11/2015

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΔΝΤΔΥΞΗ ΤΥΠΟΥ - 17/11/2015 Δ. ΣΑΚΑΛΩΣΟ: Καιεζπέξα. Σήκεξα είλαη κηα δχζθνιε κέξα γηαηί απνραηξεηίζακε έλαλ ζπλάδειθφ ζαο θαη πνιχ θίιν, ην Γηψξγν Αλαδξαληζηάθε πνπ ήηαλ έλαο ζπάληνο άλζξσπνο κε αλαηξεπηηθφ ρηνχκνξ, κε πνιιέο γλψζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΘΗΜΑΣΑ ΓΘΑ ΣΟ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΘΟ

ΠΟΘΗΜΑΣΑ ΓΘΑ ΣΟ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΘΟ ΠΟΘΗΜΑΣΑ ΓΘΑ ΣΟ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΘΟ 1050 τιλιόκσκλοι Κωζηούλα Μηηροπούλοσ Απηή ε θσλή πνπ ηξέκεη ζηνλ αέξα, δελ ζνπ ζηεηιε έλα κήλπκα κεηέξα, απηή ε θσλή δελ ήηαλε ηνπ γηνπ ζνπ, ήηαλ θσλέο ρηιηάδεο ηνπ ιανύ ζνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Τεχνη και Επιστημη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ Σέρλε θαη Δπηζηήκε ζηε ιήςε ηνπ Ηζηνξηθνύ από ηνλ νκνηνπαζεηηθό γηαηξό Άζσο Όζσλνο Ηαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές βίας: trafficking

Μορθές βίας: trafficking Ηραθιής Μοζθώθ Εκπεηρογλώκφλ Σύκβοσιος ΥΠΕΞ / Εζληθός Σσληοληζηηθός & Εποπηηθός Μεταληζκός Καηαποιέκεζες Εκπορίας Αλζρώπφλ Μορθές βίας: trafficking (Ο ειζηγηηής ζσζηήνεηαι και ζηηά από κάποιον/-α να πει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε Κεθάιαην Α Μηζνπιαγηαζκέλε θνληά ζην ηδάθη ηνπ θησρηθνύ ζπηηηνύ ηεο ε Φξαγθνγηαλλνύ πξνζέρεη ηελ κηθξή εγγνλή ηεο, ε νπνία είλαη άξξσζηε. Σν ζπίηη, θαη ηδηαίηεξα ην ζαιόλη,

Διαβάστε περισσότερα

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης Οδηγός για Εφήβους και Γονείς Σεξ, Έρωτας και Αγάπη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ 1.1 Ζ αθνξκή: «ε ζηξηκκέλε θαζεγήηξηα ηεο Βηνινγίαο» 1.2 Ζ ζεκαζία ηνπ θιίκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

εξοςαλική ανάπηςξη και αγωγή ηος παιδιού

εξοςαλική ανάπηςξη και αγωγή ηος παιδιού εξοςαλική ανάπηςξη και αγωγή ηος παιδιού - ηάδια εξέλιξηρ ηηρ ζεξοςαλικήρ ανάπηςξηρ Μηιψληαο γηα ζεμνπαιηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ, ζα πξέπεη λα πάκε ζε πνιχ πξψηκα ζηάδηα ηεο αλάπηπμήο ηνπ, ζα πξέπεη δειαδή

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΧΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΧΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΩΡΙ ΥΝΟΡΑ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΧΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑ 2010 Για ηη ζσγγραθή ηοσ παραμσθιού & ηοσ οδηγού εθαρμογής ζσνεργάζηηκαν οι: Αχξα Βαδαίνπ: Φπρνιφγνο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, Γ. Στον κόςμο τησ Κφπρου, Μνήμη και Αγάπη. Κφπρον, οὗ μ ἐθέςπιςεν...

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, Γ. Στον κόςμο τησ Κφπρου, Μνήμη και Αγάπη. Κφπρον, οὗ μ ἐθέςπιςεν... ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, Γ Στον κόςμο τησ Κφπρου, Μνήμη και Αγάπη Κφπρον, οὗ μ ἐθέςπιςεν... * ΑΓΙΑΝΑΠΑ Α * ΟΝΕΙΡΟ * ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ * ΕΠΙΚΑΛΕΩ ΣOI ΣΗΝ ΘΕΟΝ * ΕΛΕΝΗ * ΑΓΙΑΝΑΠΑ Β * ΜΝΗΜΗ Α * Ο ΔΑΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

εκείσζε: Δ δσγξαθηά ηνπ εμσθχιινπ είλαη ηνπ Γηαπσλέδνπ δσγξάθνπ Γηανζίηζη Ώνπάθνπα.

εκείσζε: Δ δσγξαθηά ηνπ εμσθχιινπ είλαη ηνπ Γηαπσλέδνπ δσγξάθνπ Γηανζίηζη Ώνπάθνπα. εκείσζε: Δ δσγξαθηά ηνπ εμσθχιινπ είλαη ηνπ Γηαπσλέδνπ δσγξάθνπ Γηανζίηζη Ώνπάθνπα. Γ Η Α Ν Ν Ζ Τ Φ Α Ν Σ Ζ ΜΤΣΗΚΟΗ ΣΖ ΑΝ Α Σ Ο Λ Ζ * (νύθη, Ηλδνί, Σαό, Εελ) 2 Μ Τ Σ Ε Κ Ο Ε Σ Δ Ώ Ν Ώ Σ Ο Λ Δ * * Σν βηβιίν

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία!

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία! εκ: Ο Δπηχρεο (ή «Mister raps») είλαη ν καζεηήο πνπ ζην 1 ν pdf απηνχ ηνπ ζάηη είπακε φηη ηξαγoχδεζε (ή κάιινλ «ξαπάξεζε») ην «ηγά κελ θιάςσ ζηγά κε θνβεζψ» (κε ξεθξαίλ απφ ρνξσδία). Πξηλ ηνλ αθνχζσ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012 ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ 2 ηεηξάδηα κεγάιν κέγεζνο (24x32), 100 ζειίδεο,ηερληθά (1 ζειίδα ιεπθή,1 ζειίδα κε ηεηξαγσλάθηα ή γξακκέο 2 ηεηξάδην κεγάιν κέγεζνο (24x32),100 ζειίδεο (αλεμαξηήησο κεγέζνπο ηεηξαγώλσλ)

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα