VI ΔΠΙΛΔΓΜΔΝΑ ΑΝΔΚΓΟΣΑ (350) Ξεθηλψ παξαζέηνληαο εδψ ηα πέληε πξψηα αλέθδνηα γηα λα αλνίμεη ε φξεμε ησλ αλαγλσζηψλ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "VI ΔΠΙΛΔΓΜΔΝΑ ΑΝΔΚΓΟΣΑ (350) Ξεθηλψ παξαζέηνληαο εδψ ηα πέληε πξψηα αλέθδνηα γηα λα αλνίμεη ε φξεμε ησλ αλαγλσζηψλ."

Transcript

1 VI ΔΠΙΛΔΓΜΔΝΑ ΑΝΔΚΓΟΣΑ (350) Ξεθηλψ παξαζέηνληαο εδψ ηα πέληε πξψηα αλέθδνηα γηα λα αλνίμεη ε φξεμε ησλ αλαγλσζηψλ. Πέληε αλέθδνηα Α) Μηα θπξία πνπ έκελε δίπια ζε κηα γέθπξα απ φπνπ πεξλνχζε θάζε βξάδπ ζηηο 9.30 κηα εκπνξηθή ακαμνζηνηρία, δήηεζε απφ ηνλ μπινπξγφ ηεο λα ηεο θηηάμεη κηα θαηλνχξηα ληνπιάπα. Έηζη θη έγηλε, αιιά ην βξάδπ ζηηο 9.30 πνπ πέξαζε ην ηξέλν θαη ην ζπίηη ηξαληάρηεθε ε ληνπιάπα έηξηδε θαηά ηξφπν πνιχ ελνριεηηθφ. Φσλάδεη ηφηε ηνλ μπινπξγφ, ν νπνίνο ηελ ζηεξεψλεη θαιχηεξα, αιιά ε ληνπιάπα πάιη ηξίδεη. Σφηε ν μπινπξγφο ηεο δεηάεη λα έξζεη θαη λα θιεηζηεί ζηελ ληνπιάπα ηελ ψξα πνπ πεξλάεη ην ηξέλν, γηα λα δεη ηη αθξηβψο ζπκβαίλεη. Έηζη θη έγηλε. Δθείλν φκσο ην βξάδπ ν ζχδπγνο ηεο θπξίαο επέζηξεςε λσξίηεξα απ φηη ζπλήζσο θαη αλνίγνληαο ηελ ληνπιάπα, βιέπεη κέζα ηνλ μπινπξγφ. Ση γπξεχεηο εδψ ; ηνπ ιέεη ζπκσκέλνο. -- Αλ ζνπ πσ ηψξα φηη πεξηκέλσ ην ηξέλν ησλ 9.30 ζα κε πηζηέςεηο ; Β) Έλαο θχξηνο πεγαίλεη αλαζηαησκέλνο ζηνλ γηαηξφ ηνπ. -- Γηαηξέ κνπ έρσ έλα ζνβαξφ πξφβιεκα. Ση πξφβιεκα ; Να, ε γπλαίθα κνπ κε απαηά. Μα απηφ δελ είλαη δηθφ κνπ ζέκα, λα παο ζηνλ δηθεγφξν ζνπ. Ναη αιιά δελ μέξεηο, κε απαηά εδψ θαη έμε κήλεο. Καη ινηπφλ. Μα πψο "θαη ινηπφλ", αθφκα δελ έρσ βγάιεη θέξαηα, κήπσο έρσ έιιεηςε αζβεζηίνπ; Γ) Μηα ιεζβία πάεη ζηνλ γπλαηθνιφγν ηεο. Απηφο, αθνχ ηελ εμεηάδεη, ηεο ιέεη : -- Κπξία κνπ, κέλσ έθπιεθηνο απφ ην πφζν θαζαξφ δηαηεξείηε ηνλ θφιπν ζαο. -- Μα γηαηξέ κνπ, θέξλσ γπλαίθα θαη δχν θαη ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα. Γ) Μηα γπλαίθα πνπ ηελ ηξνκάδεη ε ηδέα λα βγάιεη έλα δφληη, αλαγθάδεηαη λα πάεη ζηνλ νδνληνγηαηξφ ηεο γηα κηα εμαγσγή θαη πνιχ αγρσκέλε ηνπ ιέεη : -- Γηαηξέ κνπ, δελ μέξεηε πφζν είκαη αγρσκέλε, θαληαζηείηε φηη πξνηηκψ λα θάλσ παηδί παξά λα βγάισ δφληη. Σφηε ν γηαηξφο ηεο ιέεη : -- Απνθαζίζηε γξήγνξα ηη ζέιεηε θπξία κνπ, γηα λα ξπζκίζσ ην χςνο ηεο πνιπζξφλαο. Δ) Μηα θπξία κε κεγάιε επαηζζεζία ζηα δφληηα, πάεη ζηνλ νδνληνγηαηξφ ηεο γηα έλα ζθξάγηζκα. Όηαλ φκσο απηφο ηελ πιεζηάδεη κε ηνλ ηξνρφ, ηνπ ρνπθηψλεη ηα απφθξπθα κφξηα ηνπ ζψκαηνο ηνπ θαη ηνπ ιέεη : -- Γηαηξέ κνπ ειπίδσ λα είκαζηε θαη νη δχν πνιχ πξνζεθηηθνί, γηα λα κελ πνλέζεη ν έλαο ηνλ άιινλ. VI.1 ΔΙΑΓΧΓΖ ΔΙ ΣΑ ΑΝΔΚΓΟΣΑ Απφ κηθξφο ιάηξεπα ην έμππλν ρηνχκνξ θαη ην θπλεγνχζα ζε φιεο ηηο κνξθέο ηνπ, ζέαηξν, θηλεκαηνγξάθν, ινγνηερλία, πνίεζε αιιά θαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή κε αλέθδνηα θαη ινγνπαίγληα, πνιιέο θνξέο ηεο ζηηγκήο. Πάληα κνπ άξεζε λα ζαηηξίδσ γεγνλφηα θαη θαηαζηάζεηο, ηνπο γχξσ κνπ, αιιά θαη ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ κνπ, είρα δε ηδηαίηεξε ζπκπάζεηα ζηνπο αλζξψπνπο πνπ είραλ θαη απηνί ιεπηφ θαη πεγαίν ρηνχκνξ. Δπεηδή φκσο ηφζν ζηελ δνπιεηά κνπ φζν θαη ζηα πνιιά γεχκαηα εξγαζίαο, είρακε πάληα ζνβαξέο ζπδεηήζεηο, θαη ήκνπλ ζε ζπλερή εγξήγνξζε ζην λα θαηαιάβσ ηη κνπ ιέλε, λα καληέςσ ηη κνπ θξχβνπλ, λα ζρεδηάζσ ηη ζα πσ θαη λα πάξσ γξήγνξεο απνθάζεηο, γη απηφ φηαλ ήκνπλ εθηφο εξγαζίαο κε κηα παξέα, θξφληηδα λα απνθεχγσ ηηο ζνβαξέο ζπδεηήζεηο φπσο ν δηάβνινο ην ιηβάλη. Έηζη φηαλ απηέο μεθηλνχζαλ, θαη νη ζπλδαηηπκφλεο κνπ άξρηδαλ λα πεξηγξάθνπλ ηη πξέπεη λα γίλεη γηα λα ζσζεί ν πιαλήηεο, ή ε ρψξα καο, θαη ηη πξέπεη λα θάλνπλ πξσζππνπξγνί, ππνπξγνί, αξκφδηνη θιπ., εγψ παξεκβάιινληαο ηα ζρεηηθά αλέθδνηα ζηε ζπδήηεζε, πξνζπαζνχζα πάληα λα ηελ εθηξέπσ πξνο ηελ εχζπκε πιεπξά. Αλ δελ ηα θαηάθεξλα, ζπλήζσο άιιαδα ηξαπέδη θαη πήγαηλα θάπνπ πνπ δελ ππήξραλ «ζσηήξεο ηεο αλζξσπφηεηαο θαη ηεο νηθνλνκίαο», πξνηηκψληαο ηηο γπλαηθείεο ζπληξνθηέο, πνπ κνπ ήηαλ πνιχ πην επράξηζηεο αιιά θαη πην πξφζπκεο γηα κηα εχζπκε θαη αλέκειε λφηα ζηελ θνπβέληα, θαη γηα ηα γέιηα πνπ ηε ζπλφδεπαλ. Μηα δσή, απ φηαλ ηέιεησζα ην Πνιπηερλείν, δνχιεπα θαη δνπιεχσ κπξνζηά ζε νζφλεο ππνινγηζηψλ, κε πξφζβαζε ζην internet ηα ηειεπηαία ρξφληα. Έηζη γηα δηάιεηκκα, αληί λα παίδσ δηάθνξα ειεθηξνληθά παηρλίδηα, ή λα βιέπσ γπκλέο (φπσο θάλνπλ πνιινί), πξνηηκνχζα λα κπαίλσ ζε sites κε αλέθδνηα ζε δηάθνξεο γιψζζεο, θαη λα γειάσ κ απηά, φζα βέβαηα ήζαλ έμππλα, κε αληηζηνηρία βάζεη ζηαηηζηηθήο πνπ έθαλα, έλα θαιφ πξνο πέληε αλφεηα ή επηεηθψο αδηάθνξα.

2 Παξάιιεια γηα λα ηα ζπκάκαη άξρηζα λα γξάθσ κηα γξακκή (πέληε σο δέθα ιέμεηο) γηα θάζε θαιφ αλέθδνην. Έηζη έθηαζα θάπνηε ηνλ ζνβαξφ αξηζκφ ησλ αλεθδφησλ, ζηα νπνία αλ πξνζζέζσ θαη άιια πεξίπνπ πνπ κνπ ιέγαλε νη θίινη κνπ, ή κνπ έζηειλαλ κε , αιιά θαη πνπ έθηηαρλα ν ίδηνο εκπλεφκελνο απ ηα φζα θαηδξά ζπκβαίλνπλ γχξσ καο, έθηηαζα έλα θαηάινγν πεξίπνπ θαιψλ αλεθδφησλ. Απηά ηα ρψξηζα ζε 60 θαηεγνξίεο θαη έθαλα ηε ζθέςε λα ηα γξάςσ αλαιπηηθά θαη λα ηα εθδψζσ, ηελ νπνία γξήγνξα εγθαηέιεηςα ιφγσ ηνπ ππεξβνιηθνχ ρξφλνπ πνπ ζα απαηηνχζε. Όηαλ φκσο, πξν εκεξψλ νινθιήξσζα ηελ πνηεηηθή κνπ καλία κε ηα ζαηπξηθά ηνπ κέξνπο Γ, ζθέθηεθα γηαηί λα κελ πεξηιάβσ ζε έλα πέκπην κέξνο ηνπ βηβιίνπ κνπ θαη πέληε--έμε αλέθδνηα απφ θάζε θαηεγνξία, ήηνη ζπλνιηθά γχξσ ζην 12% ησλ φζσλ είρα επηιέμεη, δηαιέγνληαο ηα θαηά ηε γλψκε κνπ ιηγφηεξν γλσζηά, ψζηε νη αλαγλψζηεο αλ δελ ηα έρνπλ ήδε αθνχζεη, λα ηα απνιαχζνπλ. ε φζνπο πάιη ηζρπξηζζνχλ φηη νξηζκέλα ζα ζνθάξνπλ ηνπο ζεκλφηπθνπο, ζπεχδσ λα απαληήζσ φηη είλαη αλέθδνηα πνπ (κε εμαίξεζε ηα δηθά κνπ) έρνπλ ήδε γξάθεη ζην internet θαη ζε βηβιία, θαη πνπ ηα ιέκε θαζεκεξηλά κεηαμχ καο. Δπεηδή ην ζεάξεζην απηφ έξγν ην ζπλερίδσ, θαη ηα αλέθδνηα πξέπεη λα αλαλεψλνληαη, ζα ήκνπλ ππφρξενο ζε φζνπο έρνπλ θάηη θαιφ, κα πξαγκαηηθά θαιφ, λα κνπ ην ζηείινπλ είηε κε e--mail ζηελ ειεθηξνληθή κνπ δηεχζπλζε (φπσο θάλνπλ ήδε νξηζκέλνη), ή κε fax ζην , ή ζηε δηεχζπλζε ηνπ ζπηηηνχ κνπ: «Ηνπζηηληαλνχ 20 Πνιηηεία » θαη ηνπο επραξηζηψ εθ ησλ πξνηέξσλ. Καιφ γέιην ινηπφλ, αγαπεηνί κνπ θίινη θαη γλσζηνί ή θαη άγλσζηνη, πνπ ζα δηαβάζεηε ηα αλέθδνηα, αιιά θαη πνπ ζα ηα δηεγεζείηε, φπσο ειπίδσ, θαη ζηηο ζπληξνθηέο ζαο, δίδνληαο έηζη κηα εχζπκε λφηα πνπ ηφζν καο ρξεηάδεηαη, θαη κελ μερλάηε φηη «ην γέιην είλαη πγεία», πξάγκα πνπ (ηψξα πνπ ην ζθέθηνκαη) ζπλδέεη ην βηβιίν κνπ απηφ θαη κε ηα παιαηφηεξα βηβιία πεξί πγείαο θαη πγηεηλήο δηαηξνθήο πνπ είρα γξάςε θαη κνηξάζεη ζε γλσζηνχο θαη θίινπο εηο ην παξειζφλ. Θα ήηαλ πάλησο επρήο έξγνλ αλ θαη ν θαζέλαο απφ καο έθηηαλε, ζηχβνληαο ιίγν ην κπαιφ ηνπ, θαη απφ έλα θαηλνχξην αλέθδνην θάζε κήλα, εκπλεφκελνο απ ηα ηφζα θαηδξά πνπ ζπκβαίλνπλ γχξσ καο, θαη ην δηέδηδε ζηνπο θίινπο ηνπ, ζπκβάιινληαο έηζη ζην γέιην (αιιά θαη ηελ πγεία) καο, ψζηε λα ππάξμεη θαη ιίγε επζπκία σο αληίβαξν ησλ πξνβιεκάησλ πνπ καο απαζρνινχλ. IV.2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΑΝΔΚΓΟΣΧΝ 1.Παζνιφγνη Γπλαηθνιφγνη Οδνληίαηξνη 2.εμνιφγνη Γηαηηνιφγνη 3.Φπρίαηξνη Πιαζηηθνί Οθζαικίαηξνη 4.Φαξκαθεία 5.Ο Αζηξνλαχηεο 6.Οη ζεξκέο Ηζπαλίδεο 7.Ζ αθειήο θαινγξηά 8.Ακλεζία 9.Δπαγγέικαηα 10.Γηαηί απέιπζα ηε γξακκαηέα κνπ 11.Σν ζπίηη κε ηα πνληίθηα 12.Βηαζκνί 13.Γηθαζηήξηα Γηθεγφξνη 14.Μέγαξν Μνπζηθήο Γεμηψζεηο 15.Τπλσηηζηέο Μάγνη 16.ηελ εθνξία 17.ηελ ηξάπεδα 18.πκθσλία θπξίσλ 19.Πξνθαλψο 20.Ο Μπφκπνο ζην ζρνιείν 21.Πνιχ γέξνη

3 22.Σξαβεζηί Σνηνχηνη 23.Δξσηήζεηο ζηα δπν θχια 24.ην Παξίζη 25.Γπλαίθεο θαη παξακχζηα 26.Απηζηίεο 27.Αλδξφγπλα 28.Δξσηηθέο ζρέζεηο 29.Καηάιιεια θαη γηα αλειίθνπο 30.Γηα πεζεξέο 31.Λαξηζηλά θαη ρσξηάηηθα 32.Σδίληα θαη ράξεο 33.Δβξαίνη 34.Κφιαζε Παξάδεηζνο 35.Παπάδεο ζξεζθεία 36.Οίθνη αλνρήο Πφξλεο 37.Σν άθξνλ άσηνλ 38.Απηνθίλεηα Σαμί 39.ην αεξνπιάλν 40.Σξνκεξά παηδηά 41.Δπηινγή ησλ Τπνπξγψλ 42.Πεξί πξνέδξνπ Μπνπο 43.Γξακκαηείο θαη δηεπζπληέο 44.Μχζνη κε δψα 45.Σν ηεζη πξν ηνπ γάκνπ 46.Σν δψξν 47.Οη δχν αξρηγάτδαξνη 48.Παηέξαο δφηεο 49.Πνηθίιεο χιεο 50.Ο ζχκβνπινο 51.Δπεμήγεζε αξρηθψλ 52.Δξγαζία θαη θπιαθή 53.Σξνραία πεξηζηαηηθά 54.χληνκα αλέθδνηα 55.Δξσηήζεηο θαη Απαληήζεηο 56.Καλφλεο πηήζεο γηα πηιφηνπο 57.Ζ γπλαίθα κνπ 58.Σειεθσλήκαηα 59.Μαξγαξηηάξηα απφ δηάζεκνπο 60.Μεξηθά παξαλντθά 61.Δμππεξέηεζε πειαηψλ θηλεηψλ 62.Ξελφγισζζα πνηήκαηα (Γηα ηνπο γισζζνκαζείο) 63.Πξνζπνηνχκελνη φηη είκαζηε γισζζνκαζείο 64.Λεμηθφ μέλσλ γισζζψλ 65.Γηάθνξα Αλέθδνηα 66.Πξαγκαηηθά γεγνλφηα 67.Σξία πξνβιήκαηα

4 VI.3 ΑΝΔΚΓΟΣΑ ΚΑΣΑ ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ (350) 1. Παζνιόγνη Γπλαηθνιόγνη Οδνληίαηξνη Α) ηνλ γηαηξφ : -- Πήξεο 100 αζπηξίλεο γηα λα απηνθηνλήζεηο επεηδή πνλνχζεο αλππφθνξα ; -- Ναη γηαηξέ κνπ, αιιά κφιηο ήπηα ηηο πξψηεο 5 νη πφλνη πέξαζαλ θαη ζηακάηεζα. Β) Μακά γηαηί ιεο φηη ν Πέηξνο, πνπ κ αγαπάεη, είλαη ν αηψληνο θνηηεηήο θαη θαθφο γηαηξφο; Ξερλάο φηη ζε ηξεηο κφλν κήλεο κπφξεζε λα κε γηαηξέςεη θαη λα κελ έρσ πηα πεξίνδν. Γ) Έλαο γχθηνο πνπ είρε ρξπζέο θνξψλεο ζε φια ηνπ ηα δφληηα, πεγαίλεη ζηελ νδνληνγηαηξφ ηνπ, ε νπνία ηνπ ιέεη : -- Ση ζέιεηο άλζξσπε κνπ, εζχ έρεηο θνξψλεο ζε φια ηνπ ηα δφληηα. Μα θπξά κνπ, δελ ήξζα εδψ γηα ζθξαγίζκαηα. Ήξζα γηα λα κνπ βάιεηο ζπλαγεξκφ. Γ) Έλαο γηαηξφο κπέξδεςε ηηο εμεηάζεηο δχν γπλαηθψλ κε ην ίδην φλνκα πνπ ε κία είρε δάραξν θαη ε άιιε AIDS θαη φηαλ ν άλδξαο ηεο κηαο ηνλ επηζθέπηεηαη ηνπ ιέεη. Γψζε ζηε γπλαίθα ζνπ λα θάεη έλα ηαςί κπαθιαβά θαη αλ επηδήζεη κε μαλαθάλεηο πνηέ κα πνηέ έξσηα καδί ηεο. Δ) Ση θνηλφ έρνπλ έλαο γπλαηθνιφγνο θαη ην παηδί πνπ κνηξάδεη ηελ πίηζα ; -- Καη νη δχν βιέπνπλ, κπξίδνπλ, πηάλνπλ, αιιά δελ ηξψλε. Σ) Κάζε γπλαίθα έρεη δχν γηαηξνχο. Έλα λέν φηαλ είλαη θαιά θαη έλα γέξν φηαλ αξξσζηήζεη. Ε) Γηαηξέ κνπ πνλάσ ζε ηξία κέξε. Να κε μαλαπάο πνηέ ζηα κέξε απηά. Ζ) Σν θάξκαθν πνπ έδσζα γηα ηε ζεία ζνπ ήηαλ θαιφ; -- Βεβαίσο, κφιηο ηελ θιεξνλφκεζα. Θ) Γηαηξέ κνπ έρσ θίηξηλα δφληηα ηη λα θάλσ; -- Φφξεζε θαθέ γξαβάηα γηα λα ηαηξηάδεη. Ι) Γηαηξέ κνπ δελ πνλάσ πηα, έγηλα θαιά ; -- Γελ είκαη ν γηαηξφο είκαη ν άγηνο Πέηξνο. 2. εμνιόγνη Γηαηηνιόγνη Α) Έλαο αζζελήο πεγαίλεη ζε έλαλ ζεμνιφγν θαη ηνπ ιέεη : -- Γηαηξέ κνπ εδψ θαη θαηξφ δελ έρσ ζπλνπζία. Σφηε ν γηαηξφο ηνλ εμεηάδεη ηνπ δίδεη θαη πίλεη θάηη ράπηα θαη ηνπ ιέεη λα πάεη ζην δηπιαλφ εμεηαζηήξην, φπνπ ηνλ πεξηκέλεη κηα εηδηθεπκέλε γηα ηέηνηεο πεξηπηψζεηο λνζνθφκα. Πεξλάεη κηζή ψξα θαη ν γηαηξφο αλνίγεη ηελ πφξηα θαη βξίζθεη ηνλ αζζελή θαη ηε λνζνθφκα ζε πιήξε δξάζε. Γελ ζέιεη λα ηνπο δηαθφςεη κηα πνπ ε ζεξαπεία ιεηηνχξγεζε αιιά ζηα ηξία ηέηαξηα μαλακπαίλεη θαη βιέπεη ηα ίδηα. ηελ κηα ψξα φκσο, ράλεη ηελ ππνκνλή ηνπ θαη κπαίλνληαο ιέεη ζηνλ αζζελή : -- Δζχ άλζξσπε κνπ είπεο, φηη δελ έρεηο ζπλνπζία θαη ηψξα δελ ελλνείο λα ζηακαηήζεηο. -- Μα γηαηξέ κνπ, άκα βξσ. Β) Μηα θπξία πνπ δελ κπνξνχζε λα έξζεη ζε νξγαζκφ πάεη έλα άββαην ρσξίο ξαληεβνχ ζε έλα πνιχ θαιφ ζεμνιφγν πνπ ηεο ζχζηεζε κηα θίιε ηεο. Ο γηαηξφο κε ηελ άζπξε πνδηά ηνπ, ηε βάδεη ζην εμεηαζηήξην θαη πξνζπαζεί κε φιεο ηνπ ηηο δπλάκεηο λα ηελ ηθαλνπνηήζεη, αιιά απηή ηίπνηα. Σφηε θσλάδεη ηνλ ζπλάδειθν ηνπ πνπ ήηαλ πνιχ ζεξκφο άλδξαο θαη απηφο θάλεη ηελ ίδηα πξνζπάζεηα, αιιά πάιη ρσξίο απνηέιεζκα. Σέινο θσλάδνπλ θαη έλαλ ηξίην πνπ θεκηδφηαλ γηα ηηο εξσηηθέο ηνπ επηδφζεηο αιιά θαη πάιη ε γπλαίθα δελ έθηαζε ζε νξγαζκφ. Σφηε θαη νη ηξεηο ηεο ιέλε : -- Κπξία κνπ, εκείο θάλακε φ,ηη κπνξνχζακε αιιά ην πξφβιεκα ζαο είλαη ζνβαξφ. Γη απηφ πξέπεη λα έξζεηε εδψ ηελ Γεπηέξα πνπ ζα είλαη ν γηαηξφο, δηφηη εκείο είκαζηε απιψο νη κπνγηαηδήδεο πνπ βάθνπκε ην ηαηξείν. Γ) Έλαο πνιχ ρνληξφο πνπ έπξεπε νπσζδήπνηε λα αδπλαηίζεη γηα ιφγνπο πγείαο, πεγαίλεη ζην γηαηξφ ηνπ. Απηφο ηνπ ιέεη φηη πξέπεη λα πεξπαηάεη ηνπιάρηζηνλ είθνζη ρηιηφκεηξα ηελ εκέξα. Δίλαη παξά πνιιά γηαηξέ κνπ, δελ ππάξρεη ελαιιαθηηθή ιχζε ; -- Τπάξρεη, ζα πξέπεη λα πεδάο ηε γπλαίθα ζνπ πέληε θνξέο ηελ εκέξα. Ο ρνλδξφο ζθέπηεηαη ιίγν θαη ιέεη. Σψξα πνπ ηα ππνινγίδσ, βιέπσ φηη είθνζη ρηιηφκεηξα δελ είλαη θαη πάξα πνιιά. Γ) -- Γηαηξέ κνπ ζέισ νπσζδήπνηε λα θάλεηο ηνλ άλδξα κνπ ηαχξν. Πνιχ θαιά θπξία κνπ, ηφηε μεληπζείηε γηα λα αξρίζνπκε απ ηα θέξαηα. Δ) Γηαηξέ κνπ θάζε θνξά πνπ θάλσ sex ιαραληάδσ, κήπσο έρσ ζεμνπαιηθφ πξφβιεκα ; -- Καη θάζε πφηε ζπκβαίλεη απηφ ; Σέζζεξηο θνξέο θάζε πξσί θαη ηξεηο θάζε βξάδπ.

5 3. Φπρίαηξνη Πιαζηηθνί - Οθζαικίαηξνη Α) Μηα γπλαίθα κε ηζρπξή εκηθξαλία ηα βξάδηα, αθνχ πήξε ηνπ θφζκνπ ηα θάξκαθα, απνθάζηζε λα πάεη θαη ζε έλαλ ςπρνιφγν. Απηφο ηεο ζπλέζηεζε θάζε βξάδπ λα πεγαίλεη ζηνλ θαζξέπηε ηνπ κπάληνπ ηεο θαη κε ζηαζεξή θσλή λα ιέεη ηξεηο θνξέο : -- Γελ έρσ εκηθξαλία, δελ έρσ εκηθξαλία, δελ έρσ εκηθξαλία. Σν έθαλε θαη ζε ιίγεο κέξεο ηεο πέξαζε. Ο άλδξαο ηεο πνπ είρε πξνβιήκαηα ζηχζεο, πνπ δελ κπνξνχζε κε θάξκαθα λα αληηκεησπίζεη, πήγε θη απηφο ζηνλ ςπρνιφγν θαη απφ ηελ πξψηε θηφιαο λχρηα είρε ζαπκάζηα απνηειέζκαηα, αιιά δελ απνθάιπςε ζηε γπλαίθα ηνπ ηη ηνπ είπε ν γηαηξφο. Κάπνην βξάδπ ε γπλαίθα ηνπ άλνημε απφ κεγάιε πεξηέξγεηα ηελ πφξηα ηνπ κπάληνπ θαη ηνλ είδε λα ιέεη ηξεηο θνξέο εκπξφο ζηνλ θαζξέθηε : Γελ είλαη ε γπλαίθα κνπ, δελ είλαη ε γπλαίθα κνπ, δελ είλαη ε γπλαίθα κνπ. Β) Σξεηο πιαζηηθνί ζπδεηνχζαλ γηα ηα επηηεχγκαηα ηεο πιαζηηθήο ζηηο ρψξεο ηνπο. Ο Ακεξηθαλφο είπε φηη θάπνηνπ ηνπ είρε θνπεί ηειείσο ην δεμί ρέξη θαη ηνπ ην έλσζαλ ηφζν θαιά πνπ έγηλε ν πξψηνο βηνιηζηήο ζηε ρψξα ηνπ. Ο Γεξκαλφο είπε φηη θάπνηνπ ηνπ είραλ θνπεί θαη ηα δχν πφδηα αιιά ηνπ ηα έλσζαλ ηφζν θαιά πνπ έγηλε ν πξψηνο πνδνζθαηξηζηήο. Όηαλ ξψηεζαλ ηνλ Έιιελα ηη θάλεη ε Διιάδα απηφο απάληεζε : -- Πξηλ απφ πνιιά ρξφληα έγηλε κηα κεγάιε θαξακπφια ζηελ εζληθή, θαη αλαθαηεχηεθαλ ζίδεξα θαη ζάξθεο ηφζν, πνπ δελ κπνξνχζεο λα ηα μερσξίζεηο. Σν κφλν πνπ θαηάθεξαλ λα βγάινπλ αλέπαθν απφ απηφλ ηνλ ραιαζκφ ήηαλ έλα κεγάιν αξρίδη. Έ, απηφ έγηλε ζήκεξα ν Πξσζππνπξγφο. Γ) Μηα πιαζηηθφο ζπδήηαγε κε ηελ θίιε ηεο γηα θάπνηα Γψξα, πνιχ άζρεκε. Ξέξεηο, ε Γψξα είρε έλα απηνθηλεηηζηηθφ πνπ ζκπαξάιηαζε φιν ην πξφζσπν ηεο. -- Α, ηελ άηπρε! Όκσο εγψ θαηάθεξα κε πνιιαπιέο εγρεηξήζεηο, λα ηελ θάλσ φπσο αθξηβψο ήηαλ. Α ηελ δχζηπρε! Γ) Γηαηξέ κνπ φηαλ θνπξάδσ ηα κάηηα κνπ βιέπσ κπιε θαη θφθθηλεο θειίδεο. -- Οθζαικίαηξν έρεηο δεη ; -- Όρη, κφλν κπιε θαη θφθθηλεο θειίδεο βιέπσ. 4. Φαξκαθεία Α) Μηα θπξία πήγε ζε έλα θαξκαθείν θαη ξψηεζε εάλ έρνπλ extra large πξνθπιαθηηθά. Βεβαίσο, πφζα ζέιεηε ; -- Αθνχζηε, δελ ζέισ λα η αγνξάζσ, ζα κπνξνχζα φκσο λα πεξηκέλσ γηα λα δσ πνηνο θχξηνο ζα ηα δεηήζεη ; Β) Πάεη θάπνηνο ζην θαξκαθείν θαη ιέεη ζηελ θαξκαθνπνηφ: -- Κπξία κνπ, έρσ πξηαπηζκφ (πνπ είλαη ε δηαξθήο ζηχζε). Ση κπνξείηε λα κνπ δψζεηε γη απηφ. -- Μηα ζηηγκή, λα ζπλελλνεζψ κε ηελ αδειθή κνπ. ε ιίγν νη δχν αδειθέο επηζηξέθνπλ θαη ηνπ ιέλε : -- Θα ζνπ δψζνπκε ην ελ ηξίηνλ ηνπ θαξκαθείνπ θαη ην ελ ηξίηνλ ησλ εζφδσλ ηνπ αλ κείλεηο καδί. καο. Γ) Ο πειάηεο δεηά 4 θνπηηά θάξκαθα γηα βιελλφξξνηα. Δίλαη φια γηα ζαο ηνλ ξσηνχλ ; Όρη, κφλν ην έλα, ηα άιια ηξία ζα ηα ηπιίμεηε γηα δψξν γηα ηηο θίιεο κνπ. Γ) Πφζν θάλεη κηα αζπηξίλε ; Δζχ πφζα δίλεηο ; ιέεη ν θαξκαθνπνηφο. 5. Ο Αζηξνλαύηεο Όηαλ ν Armstrong πάηεζε ζηε ειήλε είπε κεηαμχ άιισλ θαη ην «θαιή ηχρε θχξηε Γθνβφζθη». Όηαλ επέζηξεςε ζηε Γε, ηνλ ξψηεζαλ νη δεκνζηνγξάθνη πνηνο ήηαλ ν Γθνβφζθη, ππνζέηνληαο φηη πξφθεηηαη γηα θάπνηνλ Ρψζν ζπλάδειθν ηνπ, αιιά ν αζηξνλαχηεο δελ ζέιεζε λα ζρνιηάζεη. Μεηά απφ ρξφληα έλαο δεκνζηνγξάθνο μαλαζπκήζεθε ην γεγνλφο θαη ηνλ ξψηεζε, νπφηε ν Armstrong είπε : -- Σψξα πνπ πέζαλε ν Γθνβφζθη κπνξψ λα ζαο πσ. Όηαλ ήκνπλ παηδάθη, δνχζα δίπια ζην ζπίηη ηνπ θπξίνπ θαη ηεο θπξίαο Γθνβφζθη θαη ηα ζπίηηα καο ρψξηδε έλαο θξάρηεο κε θπηά. Έλα βξάδπ θιψηζεζα ηελ κπάια κνπ πξνο ηελ απιή ηνπο θαη φηαλ πήγα λα ηελ πηάζσ, άθνπζα ηε ζπκσκέλε θσλή ηεο θχξηαο Γθνβφζθη λα ιέεη ζηνλ άλδξα ηεο : -- Σνικάο θαη κνπ δεηάο ζηνκαηηθφ έξσηα; Όηαλ ην παηδάθη πνπ κέλεη δίπια καο παηήζεη ζηε ειήλε, ηφηε κφλν ζα ζνπ θάλσ ζηνκαηηθφ έξσηα.

6 6. Οη ζεξκέο Ιζπαλίδεο ε κηα κηθξή πφιε ηεο Ηζπαλίαο, νη γπλαίθεο ήζαλ πνιχ ζεξκέο αιιά θαη ζξήζθεο, γη απηφ φ,ηη απηζηίεο θάλαλε ηηο εμνκνινγνχληαλ κε θάζε ιεπηνκέξεηα ζηνλ παπά ηνπο. Δπεηδή φκσο απηφο ήηαλ λένο θαη ζθαλδαιηδφηαλ, ηηο παξαθάιεζε λα ιέλε απιψο «παπά κνπ απηφ ην κήλα γιίζηξεζα ηφζεο θνξέο» θαη απηφο ζα θαλφληδε πφζεο κεηάλνηεο θαη πξνζεπρέο ζα έπξεπε λα θάλνπλ. Έηζη φια πήγαηλαλ θαιά έσο φηνπ ν παπάο απηφο έθπγε θαη ηνλ αληηθαηέζηεζε θάπνηνο άιινο, ν νπνίνο φκσο δελ ήμεξε ηε ζπκθσλία πνπ είρε γίλεη. Αλεζχρεζε ινηπφλ κε ηα ηφζα «γιηζηξήκαηα» θαη πάεη θαη βξίζθεη ην Γήκαξρν. Γήκαξρε κνπ, πξέπεη θάηη λα θάλεηο κε ηνπο δξφκνπο ηεο πφιεο, δηφηη πνιιέο γπλαίθεο γιηζηξνχλ θαη κπνξεί θακηά λα ζπάζεη θαη θαλέλα πφδη. Ο Γήκαξρνο πνπ είρε αθνχζεη γηα ηε ζπκθσλία ηνπ πξνεγνχκελνπ παπά, έβαιε ηα γέιηα. Σφηε ν παπάο ηνπ ιέεη : -- Γήκαξρε, κε γειάο θαζφινπ, δηφηη ην πξάγκα είλαη ζνβαξφ. θέςνπ κφλν φηη ηελ πεξαζκέλε εβδνκάδα θαη ε γπλαίθα ζνπ γιίζηξεζε ηξεηο θνξέο. 7. Ζ αθειήο θαινγξηά ε ζηάζε ιεσθνξείνπ ζηε Γελεχε πεξίκελε κηα θαιφγξηα. Μηα σξαία θνπέια πνπ πεξλνχζε κε ην ζπνξ ακάμη ηεο ηελ βιέπεη θαη ηεο πξνηείλεη λα ηελ πάεη σο ην κνλαζηήξη κηα πνπ ζα πεξλνχζε απφ θεη. Ζ θαιφγξηα δέρεηαη θαη ξσηάεη ζην δξφκν ηελ θνπέια απφ πνχ αγφξαζε ην θφξεκα ηεο. Απηή ηεο ιέεη φηη θάπνηνο ηελ είρε γηα κηα λχρηα θαη ηεο ην έθαλε δψξν θαη ην ίδην ίζρπε γηα ηελ ηζάληα ηεο θαη ην rolex ξνιφη ηεο γηα ην νπνίν πέξαζε έλα αββαηνθχξηαθν κε θάπνηνλ Ακεξηθάλν. Μφιηο έθηαζαλ θαη ε θαιφγξηα θαηέβεθε, ηεο ιέεη : - Καη απηφ ην σξαίν απηνθίλεην κνπ ηα άθεζε δψξν έλαο Άξαβαο πνπ κε είρε γηα δχν εβδνκάδεο. Ζ θαιφγξηα ηαξαγκέλε απφ φζα άθνπζε κπαίλεη ζην θειί ηεο θαη αξρίδεη ηηο πξνζεπρέο. ε ιίγε ψξα ρηππάλε ηελ πφξηα ηεο : -- Πνηνο είλαη ; ξσηάεη. Δγψ αδειθή, ν πάηεξ Ηεξεκίαο. Α λα ραζείο θη εζχ θαη ηα θνπινπξάθηα ζνπ. 8. Ακλεζία Α) Ρσηάλε θάπνηνλ γέξν νη θίινη ηνπ πψο ιέγαλ ηνλ γηαηξφ πνπ ηνλ ζεξάπεπε γηα ηελ ακλεζία ηνπ ψζηε λα πάλε θη απηνί. -- Θπκίζηε κνπ πψο ιεγφηαλ ν κεγάινο πφιεκνο πνπ έγηλε παιαηά, ηνπο ιέεη. Πνηνο, ν δεχηεξνο παγθφζκηνο ;. Όρη. Ο πξψηνο ; -- Όρη. Ζ επαλάζηαζε ηνπ 21; - Όρη, πην παιηά. Ζ λαπκαρία ηεο αιακίλαο; - Όρη αθφκα πην παιηά. Ο Σξσηθφο ;-- Ναη απηφλ ελλνψ. Καη πψο ιεγφηαλ ε σξαία θνπέια γηα ηελ νπνία έγηλε ; -- Διέλε. Σφηε ν γέξνο θσλάδεη ηελ γπλαίθα ηνπ. Διέλε, αγάπε κνπ, πψο ιέγεηαη ν γηαηξφο πνπ κε ζεξαπεχεη ; Β) ε έλα ζπίηη ηέζζεξηο θπξίεο παίδνπλ ραξηηά θαη ζπδεηνχλ. Δγψ έρσ ηειείσο ράζεη ηε κλήκε κνπ θαη δελ ζπκάκαη θαζφινπ ηη ραξηηά πέξαζαλ, γη απηφ φιν ράλσ. Άζε,εγψ πάιη ληχλνκαη γηα λα πάσ θάπνπ, αιιά κφιηο βγσ απφ ηελ πφξηα κνπ, μερλάσ πνχ έρσ λα πάσ. -- Δγψ, αθφκε ρεηξφηεξα, πνιιέο θνξέο μερλάσ πνπ είλαη ην ζπίηη κνπ θαη δελ κπνξψ λα γπξίζσ. Σφηε ε νηθνδέζπνηλα ιέεη: -- Δπηπρψο ε δηθή κνπ κλήκε ιεηηνπξγεί ζαπκάζηα λα ρηππήζσ μχιν, ηαθ, ηαθ, ηαθ, ελψ ακέζσο κεηά απαληά ε ίδηα : -- Δκπξφο, πνηνο είλαη ; Γ) Σξεηο γέξνη ζπδεηνχλ πνηνο είλαη πην ράιηα (απφ πιεπξάο πγείαο ελλνψ, θπζηθά). Ο πξψηνο ιέεη φηη έρεη ηελ θαξδηά ηνπ θαη θάζε ηφζν ηνλ βάδνπλ ζην λνζνθνκείν γηα επεκβάζεηο. Ο δεχηεξνο φηη ηνλ έρνπλ ηξειάλεη νη ξεπκαηηζκνί ηνπ θαη παίξλεη έλα θάξν θάξκαθα. Ρσηνχλ ηνλ ηξίην : -- Καη κε ζέλα ηη γίλεηαη ; -- Οχηε θη εγψ είκαη θαιχηεξα. Να θαληαζηείηε έρσ κηα σξαία λνζνθφκα πνπ κε πεξηπνηείηαη. Σν πξσί κεηά ην πξσηλφ, κνπ αλνίγεη ε φξεμε θαη θάλνπκε έξσηα. Σν ίδην θαη ην κεζεκέξη. Σν ίδην θαη ην απφγεπκα κεηά ην ηζάη κνπ. Σν βξάδπ, φκσο, πνπ ηεο δήηεζα λα θάλνπκε έξσηα γηα ηέηαξηε θνξά, κνπ ιέεη : -- Μα θχξηε ην θάλακε ην πξσί, ην θάλακε ην κεζεκέξη, ην θάλακε ην απφγεπκα, ζέιεηε θαη ην βξάδπ ; -- Ση έρσ πάζεη θαη φιν μερλάσ κσξέ παηδηά, μερλάσ. Γ) Γηαγηά ηη ζεκαίλεη εξαζηήο ; ξσηά ν εγγνλφο. Σφηε ε γηαγηά ηνπ ηα ράλεη θαη πξαζηλίδεη. Ση κνπ ζχκηζεο γηφθα κνπ, ηνπ ιέεη, θαη ηξέρεη βηαζηηθή πάλσ ζηε ζνθίηα. Ξεθιεηδψλεη εθεί κηα ληνπιάπα θαη ηφηε πέθηεη ζηα πφδηα ηεο έλαο ζθειεηφο πνπ ήηαλε κέζα.

7 9. Δπαγγέικαηα Α) Ο αζθαιηζηήο ρηππά ην πξσί ην θνπδνχλη θαη ηνπ αλνίγεη εκίγπκλε ε γπλαίθα. Κιάξα, ηεο ιέεη, κε αλαζηαηψλεηο, γη απηφ εάλ κνπ δείμεηο ην ζηήζνο ζνπ ζα ζνπ δψζσ Δπξψ. Ζ γπλαίθα ηα ράλεη αιιά βιέπνληαο ηα ιεθηά πνπ βγάδεη ν αζθαιηζηήο απφ ηελ ηζάληα ηνπ πείζεηαη, ελψ απηφο ζπλερίδεη. -- Με έρεηο δαιίζεη. Αλ μεγπκλσζείο ηειείσο ζα ζνπ δψζσ άιιεο Ζ γπλαίθα μεγπκλψλεηαη θαη ηφηε ηεο ιέεη: -- Δάλ ηψξα κε αθήζεηο λα ζε αγθαιηάζσ θαη λα ζε θηιήζσ εδψ είλαη άιιεο Ζ γπλαίθα ην θάλεη. ην ηέινο ηεο ιέεη: -- Με έρεηο ηξειάλεη, εάλ ζειήζεηο λα θάλνπκε έξσηα ζα πάξεηο θαη ηηο άιιεο πνπ έρεη ε ηζάληα. Ζ γπλαίθα πνπ έρεη ελησκεηαμχ αλάςεη ππνθχπηεη. Σν κεζεκέξη πνπ επηζηξέθεη ν άλδξαο ηεο ηε ξσηά:-- Κιάξα, πνπ είλαη νη πνπ ζνπ έθεξε ν αζθαιηζηήο γηα ηε δεκηά ζην καγαδί ; Β) Ρψηεζαλ έλα θνπξέα γηαηί φηαλ θνπξεχεη θάπνηνλ ηνπ πηάλεη ηελ θνπβέληα θαη ηνπ ιέεη ηα πην απίζαλα πξάγκαηα πνπ κπνξεί λα θαληαζηεί θαλείο, -- Σν θάλσ γηα λα ζεθψλνληαη νη ηξίρεο ηνπ πειάηε κνπ ψζηε λα ηνλ θνπξεχσ επθνιφηεξα. Γ) Ρσηάεη ν θνπξέαο έλα Πφληην αλ ζέιεη ηα καιιηά ηνπ πίζσ. Όρη, θξάηα ηα, ηνπ απαληάεη. Γ) Γθαξζφλ κήπσο έρεηο βαηξαρνπφδαξα ; -- Όρη θχξηε, νη ξεπκαηηζκνί κνπ είλαη Δ) Έλαο πδξαπιηθφο πηάλεη ηελ γπλαίθα ηνπ λα ηνλ απαηά κε θάπνηνλ θίιν ηνπ. Πεο κνπ ηψξα πσο ζέιεηο λα ζε ηηκσξήζσ, κε κπνπληέο κε θισηζηέο ή κε βξηζηέο ; -- Με βξηζηέο ιέεη ν θίινο. Σφηε μειψλεη απηφο κία βξχζε θαη ηνλ θνπαλάεη κ απηήλ. 10. Γηαηί απέιπζα ηε γξακκαηέα κνπ Ξχπλεζα ραξνχκελνο δηφηη είρα ηα γελέζιηα κνπ. Καηέβεθα λα πάξσ ην πξσηλφ κνπ αιιά θαλείο ζην ζπίηη δελ ην ζπκήζεθε λα κνπ επρεζεί. Απνγνεηεπκέλνο πήγα ζην γξαθείν κνπ, φπνπ φκσο κε πεξίκελε ε σξαία γξακκαηεχο κνπ κε κηα αλζνδέζκε θαη ηηο επρέο ηεο, ελψ ην κεζεκέξη, κνπ ιέεη : - ήκεξα πνπ είλαη ηέηνηα κέξα θχξηε Γηεπζπληά, δελ πάκε ζε έλα σξαίν εζηηαηφξην ζηελ γεηηνληά κνπ λα θάκε θαη λα ην γηνξηάζνπκε ; Σν δέρηεθα επραξίζησο θαη φηαλ ηειεηψζακε ην θαγεηφ κνπ πξφηεηλε λα πάκε ζπίηη ηεο πνπ ήηαλ δίπια γηα έλα απεξηηίθ. Γέρηεθα κε κεγάιε ραξά θαη κε επζεβείο πφζνπο. Δθεί έβαιε κηα απαιή κνπζηθή, ρακήισζε ηα θψηα θαη κνπ δήηεζε ηελ άδεηα λα αλέβεη γηα πέληε ιεπηά ζην δσκάηην ηεο λα βάιεη θάηη πην άλεην. Σελ πεξίκελα κε αγσλία θαη ζε ιίγν θαηέβεθε θνπβαιψληαο κηα κεγάιε ηνχξηα κε θεξηά θαη ζπλνδεπκέλε απφ ηε γπλαίθα κνπ, ηα παηδηά κνπ θαη θακηά δεθαξηά ζηελνχο θίινπο πνπ ηξαγνπδνχζαλ ην «Happy Birthday to you», ελψ εγψ ήκνπλ «έηνηκνο» ζηνλ θαλαπέ θαη ηα κφλα ξνχρα πνπ θνξνχζα ήζαλ νη θάιηζεο κνπ. 11. Σν ζπίηη κε ηα πνληίθηα Έλαο αξρηηέθησλ έθηηζε θαη λνίθηαζε έλα ζπίηη ζε θάπνηνλ θίιν ηνπ. ε ιίγν θαηξφ φκσο ν θίινο ηνπ παξαπνλέζεθε φηη ην ζπίηη ήηαλ γεκάην πνληίθηα θαη ηνλ θψλαμε λα έιζεη λα δεη, πξάγκα πνπ έθαλε. Γελ βιέπσ θαλέλα πνληίθη, είπε ν αξρηηέθηνλαο. -- Σψξα ζα δεηο, ηνπ είπε ν θίινο ηνπ θαη πέηαμε έλα θνκκάηη ηπξί ζην ρσι, νπφηε πεηάρηεθε έλαο πνληίθαξνο ην άξπαμε θη εμαθαλίζηεθε. ην ζαιφλη πέηαμε δχν θνκκάηηα ηπξηά θαη εκθαλίζηεθαλ δχν πνληίθηα θαη ζηελ θνπδίλα 3 θνκκάηηα θαη εκθαλίζηεθαλ 3 πνληίθηα πνπ ηα έθαγαλ. Όηαλ έθηαζαλ ζην κπάλην θαη πέηαμε θη εθεί έλα θνκκάηη ηπξί, βγήθε έλα ςάξη, ην έθαγε θη έθπγε. Απηφ πάιη ηη ήηαλ ; είπε θαηάπιεθηνο ν αξρηηέθηνλαο. Άζε, γηα ηελ πγξαζία ζα κηιήζνπκε κηα άιιε κέξα, λα κε ηα κπιέμνπκε φια καδί.

8 12. Βηαζκνί Α) Σαμηηδήο δηθάδεηαη γηα βηαζκφ πειάηηζζαο. Ο πξφεδξνο ηνπ ιέεη : -- Γελ ληξέπεζαη επαγγεικαηίαο λα βηάζεηο πειάηηζζα.; Ναη αιιά γηαηί ηελ βίαζα έρεη ζεκαζία, θχξηε πξφεδξε. Πεο καο ινηπφλ ηη έγηλε. Να, φπσο πεξίκελα κνλάρνο κνπ ζηελ πηάηζα, βιέπσ κηα θνπέια λα ηξέρεη κέζα ζηα άγξηα κεζάλπρηα θαη λα κπαίλεη ιαραληαζκέλε ζην ηαμί. Βηάδεζηε δεζπνηλίο κνπ ; ηε ξσηάσ. Καη βέβαηα βηάδνκαη, κνπ ιέεη. -- Καη εγψ, ηε βίαζα. Β) Μηα γπλαίθα είρε εμαθαληζηεί γηα ηξεηο κέξεο θαη ζην ηέινο ηεο ηξίηεο εκθαλίδεηαη μεκαιιηαζκέλε ζην ζπίηη ηεο. Ση ζνπ ζπλέβε γπλαίθα ; ηεο ιέεη αλαζηαησκέλνο ν άληξαο ηεο. Άζηα ηη έπαζα. Με είραλε πηάζεη ηξεηο άλδξεο θαη κε βηάδαλε ζπλερψο γηα ηέζζεξηο κέξεο. -- Μα εζχ ιείπεηο κφλν ηξεηο. Ναη αιιά ζα πάσ θαη αχξην. Γ) Πεξπαηνχζα ζην δάζνο θαη απφ ηελ δέζηε είρα βγάιεη ηα ξνχρα κνπ. Ξαθληθά βιέπσ ζην δξφκν κνπ έλα κηθξφ βαηξαράθη θαη παξαιίγν λα ην παηήζσ. Σν πηάλσ κε πξνζνρή θαη ηφηε έθπιεθηνο ην αθνχσ λα κνπ ιέεη : -- Καιέ κνπ θχξηε εγψ ήκνπλ έλα θνξηηζάθη 15 εηψλ θαη θάπνηα θαθηά κάγηζζα κε έθαλε βαηξαράθη. Φίιεζε κε θαη ηφηε ζα μαλαγίλσ θνξηηζάθη. Σν θίιεζα θαη σ! ηνπ ζαχκαηνο, εκθαλίδεηαη κπξνζηά κνπ νιφγπκλν ην θνξηηζάθη : -- Απηή είλαη φιε ε αιήζεηα θχξηε πξφεδξε θαη απηά πνπ ιέεη ν εηζαγγειέαο γηα απνπιάλεζε αλειίθνπ, είλαη αηζρξά ςεχδε θαη παξακχζηα ηεο Υαιηκάο. Γ) Ζ πφξηα ρηππάεη θαη ν ζχδπγνο βιέπεη κπξνζηά ηνπ έλα καζθνθφξν κε πηζηφιη. Δίζαη ιεζηήο ; ηνπ ιέεη ηξνκαγκέλνο. Όρη είκαη βηαζηήο. Γπλαίθα, γηα ζέλα είλαη. Δ) -- ήκεξα έζσζα κηα θνπέια απφ βέβαην βηαζκφ. Καη πψο έγηλε απηφ ; -- Απινχζηαηα, ζηακάηεζα λα ηελ θπλεγάσ. Σ) ήκεξα κνπ ζπλέβε ζην πάξθν θάηη ηξνκεξφ. Ση έγηλε ; -- Να, ζπλάληεζα θάπνηνλ βηαζηή θαη άξρηζα λα ηξέρσ. Καη ζε βίαζε ; -- Όρη, δπζηπρψο, δηφηη έηξερε πην γξήγνξα απφ κέλα θαη έηζη δελ ηνλ πξφιαβα. Ε) Ζ γεξαηά θπξία ζεκαδεχεη κε ηελ θαξακπίλα ηεο ηνλ έληξνκν γαιαηά πνπ ρηχπεζε ηελ πφξηα ηεο. Δίζαη βηαζηήο ; ηνπ ιέεη. Όρη θπξία κνπ, ν γαιαηάο είκαη. Θέιεηο λα κε βηάζεηο, ε ; Όρη θπξία κνπ, δελ ζέισ. Όκσο ζα ην θάλεηο, ε ; ζέιεηο δε ζέιεηο. 13. Γηθαζηήξηα Γηθεγόξνη Α) Έλαο δηάζεκνο δηθεγφξνο πέζαλε θαη αλέβεθε ζηνλ νπξαλφ θαη κπήθε ζην ηέινο κηαο κεγάιεο νπξάο, φπνπ νη άλζξσπνη πεξίκελαλ λα ηνπο δεη ν Άγηνο Πέηξνο γηα λα θαζνξίζεη πνηνη ζα κπνπλ ζηνλ Παξάδεηζν. Όηαλ ν Άγηνο Πέηξνο ηνλ είδε ζην ηέινο ηεο νπξάο, πήγε θαη ηνλ πήξε απφ ην ρέξη θαη ηνλ έβαιε λα θάηζεη ζε κηα θαξέθια δίπια ηνπ, ψζηε λα πεξηκέλεη εθεί λα έξζεη ε ζεηξά ηνπ. Άγηε Πέηξν κνπ, ηνπ ιέεη, ζ επραξηζηψ πνιχ, αιιά γηαηί απηή ε ηδηαίηεξε κεηαρείξηζε ; - Λφγσ ηεο ειηθίαο ζνπ, δηφηη πξνζζέηνληαο ηηο ψξεο πνπ έρεηο ρξεψζεη ζηνπο πειάηεο ζνπ, είδα φηη πξέπεη λα είζαη 183 εηψλ ηνπιάρηζηνλ. Β) --Πνηα είλαη ε λνκηθή ζρέζε ηνπ ζπδχγνπ, ηεο ζπδχγνπ θαη ηνπ εξαζηή ; -- Ο ζχδπγνο έρεη ηελ θπξηφηεηα ηεο ζπδχγνπ, ελψ ν εξαζηήο ηε λνκή θαη επηθαξπία. Γ) ην δηθαζηήξην : - Γηαηί κε θαηαδηθάδεηε θχξηε Πξφεδξε πνπ ηχπσζα πιαζηά ραξηνλνκίζκαηα ; Πνχ είλαη ινηπφλ ε πνιπδηαθεκηδφκελε ειεπζεξία ηνπ ηχπνπ ; Γ) Καηεγνξνχκελε, γηαηί έθιεςεο ην πνξηνθφιη ηνπ θπξίνπ ; - Γελ ην έθιεςα θχξηε Πξφεδξε, κνπ ην έδσζε κφλνο ηνπ. Πφηε ζνπ ην έδσζε ; -- Όηαλ ηνπ έδεημα ην πηζηφιη κνπ. Δ) -- Καηεγνξνχκελε, γηαηί ηχπσζεο 1000 θάξηεο ζε ζρήκα θαξδηάο θαη ηηο έζηεηιεο ηνπ Αγίνπ Βαιεληίλνπ ζε γλσζηέο θαη θίιεο ζνπ θαη κάιηζηα παληξεκέλεο, κε ηελ ππνγξαθή «κάληεςε πνηνο»; -- Γηαηί είκαη δηθεγφξνο δηαδπγίσλ, θχξηε πξφεδξε. Σ) Γελ ληξέπεζαη θαζεγεηήο, κνξθσκέλνο άλζξσπνο, λα δέξλεηο θαζεκεξηλά ηελ ζχδπγν ζνπ ; -- Απηά πνπ ιέηε είλαη ππεξβνιέο, θχξηε πξφεδξε. Γελ είκαη θαζεγεηήο, απιφο ιέθηνξαο είκαη, θαη δελ είλαη ζχδπγφο κνπ, απιά ζπδνχκε..

9 Ε) Πξαγκαηηθφ γεγνλφο απφ πξαθηηθά Ακεξηθαληθνχ δηθαζηεξίνπ : -- Ση ψξα άξρηζεο ηελ λεθξνςία ; -- ηηο Καη ήηαλ λεθξφο ν Smith εθείλε ηελ ψξα. Όρη, θάζνληαλ ζηνλ πάγθν θαη ξσηνχζε γηαηί ηνπ θάλσ λεθξνςία. 14. Μέγαξν Μνπζηθήο Γεμηώζεηο Α) Μακά, γηαηί ν θαθφο απηφο θχξηνο θνβεξίδεη κε ηε βέξγα ηνπ ηελ ρνληξή θπξία. Παηδί κνπ, ν θχξηνο απηφο, είλαη ν καέζηξνο πνπ δηεπζχλεη ηελ θπξία, δελ ηε θνβεξίδεη. Πψο δελ ηελ θνβεξίδεη κακά, δελ αθνχο πψο νπξιηάδεη ; Β) ε κηα δεμίσζε ζε μελνδνρείν, κηα θπξία δίδεη ζηηο 2.00 ε ψξα ην ραξηάθη ηεο ζηελ γθαξληαξφκπα γηα λα πάξεη ηε γνχλα ηεο. Ση ιέηε θπξία κνπ ηεο ιέεη ν ππεχζπλνο, γνχλα ηέηνηα ψξα ; Οη γνχλεο ηέιεησζαλ απ ηηο Σψξα κφλν θακπαξηίλεο έρνπλ κείλεη. Γ) Έλα δεπγάξη κεηά απφ κηα δεμίσζε πάεη ζηελ γθαξληαξφκπα θαη ν ζχδπγνο δίδεη 100 επξψ ζηελ θνπέια λα θέξεη ηε γνχλα ηεο γπλαίθαο ηνπ. Σξειάζεθεο ; ηνπ ιέεη εθείλε θαη δίδεηο ηφζα ιεθηά γηα ηε γνχλα ; -- Ναη, φκσο πεξίκελε λα δεηο ηη σξαία γνχλα ζα καο θέξεη. Γ) Έλαο Λαξηζηλφο πνπ πήγε ζην Μέγαξν δηεγείηαη ζηνπο θίινπο ηνπ ηελ εκπεηξία ηνπ. -- Τπήξραλ πνιινί άλζξσπνη κε ηα φξγαλα ηνπο πνπ θάλαλε κεγάιε θαζαξία, θαη έλαο θχξηνο κε ηελ βέξγα πξνζπαζνχζε λα ηνπο ζηακαηήζεη. ηακαηήζηε εζείο, ηνπο έιεγε αλεβνθαηεβάδνληαο ηα ρέξηα ηνπ δεμηά. Απηνί ηίπνηα. ηακαηήζηε ζην θέληξν, ζηακαηήζηε αξηζηεξά, αιιά απηνί ην ραβά ηνπο. ην ηέινο ζπκσκέλνο, αλεβνθαηεβάδεη δπν ηξεηο θνξέο απφηνκα θαη ηα δπν ηνπ ρέξηα θαη ηφηε φινη ζηακάηεζαλ. Ο θφζκνο φκσο πνπ είρε εθλεπξηζηεί, άξρηζε λα ρηππάεη παιακάθηα. Σφηε ν θχξηνο γχξηζε πξνο ηνλ θφζκν, ππνθιίζεθε θαη κεηά έδεημε ηνπο νξγαλνπαίθηεο ζα λα έιεγε : - Γε θηαίσ εγψ, απηνί θηαίλε. ην ηέινο φκσο επραξηζηήζεθα δηφηη θεχγνληαο, θάπνηνο απφ κηα πφξηα κνίξαδε παιηά. Πήξα θη εγψ δχν. Δ) ηελ φπεξα. Μακά, γηαηί ηξαγνπδνχλ θη δπν καδί ; -- Γηα λα ηειεηψλνπλ πην γξήγνξα. 15. Τπλωηηζηέο - Μάγνη Α) Πξν εηψλ ν πξέζβεο ηεο Ακεξηθήο θάιεζε ηνλ ππλσηηζηή Υνπληίλη, εγγνλφ ηνπ δηάζεκνπ Ακεξηθαλνχ ππλσηηζηή, ζην Μέγαξν γηα κηα παξάζηαζε. Ο Υνπληίλη, κφιηο βγήθε ζηε ζθελή, ζέινληαο λα εληππσζηάζεη, ιέεη : - ήκεξα ζα επηρεηξήζσ λα ζαο ππλσηίζσ φρη έλαλ αιιά φινπο καδί ζπγρξφλσο, θαη ιέγνληαο απηά, βγάδεη έλα πνιχηηκν ρξπζφ ξνιφη κε ρξπζή αιπζίδα θαη αξρίδεη λα ην θηλεί πέξα δψζε ιέγνληαο watch the watch, watch the watch, (παξαθνινπζήζηε ην ξνιφη) κε ηελ επηβιεηηθή θσλή ηνπ. Όηαλ φκσο ην αγγιφθσλν θνηλφ είρε ήδε ππλσηηζηεί, ηφηε ε αιπζίδα ζπάεη θαη ην πνιχηηκν ξνιφη γίλεηαη ρίιηα θνκκάηηα. Αγαλαθηηζκέλνο ν Υνπληίλη θσλάδεη απζφξκεηα θαη δπλαηά. Shit! Σφηε φιν ην αθξναηήξην ηα θαηεβάδεη θαη ηα θάλεη, ππαθνχνληαο ππλσηηζκέλν ζηελ εληνιή «shit», θαη κηα νιφθιεξε εβδνκάδα ρξεηάζηεθε λα θαζαξίδνπλ ην Μέγαξν θαη λα ην αεξίδνπλ κέρξηο φηνπ λα μεβξνκίζεη. Β) Αγάπε κνπ, λα ζνπ θάλσ έλα καγηθφ ; -- Ση πξάγκα ;-- Να ζε πεδήμσ θαη λα εμαθαληζηψ ; 16. ηελ εθνξία Έλαο λενπξνζιεθζείο ππάιιεινο ζε κηα εθνξία, ηελ πξψηε εκέξα ηεο δνπιεηάο ηνπ θεχγεη ζηηο Ο δηεπζπληήο ηνπ δελ είπε ηίπνηα, κηα πνπ ήηαλ ε πξψηε κέξα. Αιιά θαη ηε δεχηεξε κέξα έθπγε ζηηο Σελ ηξίηε κέξα φκσο, φηαλ εηνηκαδφηαλ λα θχγεη, ν δηεπζπληήο ηνπ ηνλ ζηακαηά θαη ηνπ ιέεη : - Ξέξεηο κέρξη ηη ψξα είλαη ην σξάξην ;-- Μέρξη ηηο Σφηε γηαηί θεχγεηο ζηηο ; - Γηφηη πήγα ζηνλ πφιεκν. Καη ινηπφλ, θη εγψ πήγα ζηνλ πφιεκν. Ναη αιιά εγψ πιεγψζεθα. Πνχ πιεγψζεθεο ; ε βιέπσ κηα ραξά. Να, έλα ζξαχζκα νβίδαο κνπ έθνςε ηειείσο ηα γελλεηηθά κνπ φξγαλα. Καη ινηπφλ ; -- Ση θαη ινηπφλ ; Μεηά ηηο φινη νη ππάιιεινη ζαο μχλνπλ ηα φξγαλά ηνπο. Δγψ δελ έρσ ηη λα μχζσ θαη θεχγσ.

10 17. ηε ηξάπεδα Έλαο πειάηεο εξρφηαλ θαζεκεξηλά ζε κηα Σξάπεδα (ηελ επνρή ηεο δξαρκήο) θαη θαηέζεηε απφ έσο δξαρκέο. Ο δηεπζπληήο ην παξαηήξεζε θαη είπε ζηνλ ηακία φηη ζα ήζειε λα ηνλ γλσξίζεη. Πξάγκαηη ηελ επφκελε ν ηακίαο παίξλεη ηνλ πειάηε θαη ηνλ πάεη ζην γξαθείν ηνπ δηεπζπληνχ ελψ ν ίδηνο πεξηκέλεη απ έμσ. Με ζπγρσξείηε, ηνπ ιέεη ν δηεπζπληήο, γηα ηελ αδηαθξηζία κνπ, αιιά κπνξείηε λα κνπ πείηε ην επάγγεικα ζαο;;-- Δγψ είκαη άεξγνο. Άεξγνο; θαη πψο βάδεηε φια απηά ηα ρξήκαηα. Βάδσ ζηνηρήκαηα. ηνηρήκαηα; θαη θεξδίδεηε πάληα ; -- ρεδφλ πάληα. Καη ηη είδνπο ζηνηρήκαηα είλαη απηά ;-- Να, ζέιεηε λα βάινπκε ζηνίρεκα φηη εγψ έρσ ηξεηο φξρεηο ; Δάλ φλησο έρσ, ζα κνπ δψζεηε δχν ρηιηάδεο, εάλ φρη, ηφηε ζα ζαο δψζσ Ση ςπρή έρνπλ, ζθέθηεθε ν δηεπζπληήο, νη δχν ρηιηάδεο θαη δέρηεθε ην ζηνίρεκα, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ην πεξίεξγν απηφ γεγνλφο. Σφηε ν πειάηεο ηα θαηεβάδεη θαη ιέεη ζηνλ δηεπζπληή λα ηα ςειαθίζεη γηα λα πεηζηεί. Απηφο ην θάλεη θαη ζε ιίγν ηνπ ιέεη : -- Κχξηε, ηφζε ψξα ςάρλσ, αιιά πηάλσ κφλν δχν. Έρεηε δίθην, θεξδίζαηε ην ζηνίρεκα, νξίζηε νη Έια δσ, θσλάδεη ζηνλ ηακία πνπ πεξίκελε απ έμσ, δψζε κνπ ηηο πνπ βάιακε ζηνίρεκα, φηαλ ζνπ είπα φηη ν δηεπζπληήο ζα κνπ έπηαλε η αξρίδηα. 18. πκθωλία θπξίωλ ηε Νέα Τφξθε έμσ απφ ην ρξεκαηνδνηηθφ ίδξπκα Roquefeler έλαο κηθξνπσιεηήο πνπινχζε πνξηνθάιηα. Έλαο γλσζηφο ηνπ ηνλ πιεζηάδεη θαη ηνπ δεηά λα ηνπ δαλείζεη 10 δνιάξηα. -- Γελ γίλεηαη, δηφηη ππάξρεη ζπκθσλία θπξίσλ. -- Ση είδνπο ζπκθσλία ; Σνλ ξσηάεη ν άιινο. -- Να, ζπκθσλήζνπκε κε ηνλ θχξην. Roquefeler, απηφο λα κελ πνπιάεη πνξηνθάιηα θη εγψ λα κε δαλείδσ ρξήκαηα, γηα λα απνθχγνπκε ηνλ αληαγσληζκφ. 19. Πξνθαλώο Ζ δαζθάια έβαιε ζηελ ηάμε λα γξάςνπλ κηα ζχληνκε έθζεζε κε ηελ ιέμε «πξνθαλψο» γηα λα δεη αλ ηα παηδηά θαηάιαβαλ ηελ ζεκαζία ηεο. Ο Πεηξάθεο έγξαςε : «εθψζεθα ην πξσί, έθαγα ην πινχζην πξσηλφ κνπ θαη ν ζνθέξ κε ηελ mercedes κε πήγε ζην ζρνιείν, θαη ην κεζεκέξη κε έθεξε πίζσ. Σν βξάδπ κε πήγε ν παηέξαο κνπ κε ηε jaguar ζε έλα θέληξν πνιπηειείαο. Πξνθαλψο αλήθσ ζε κηα πνιχ πινχζηα νηθνγέλεηα». Ο Κσζηάθεο έγξαςε : «Σν πξσί έθαγα ην πξσηλφ κνπ θαη πήξα ην ζρνιηθφ ιεσθνξείν θη έηζη θαη επέζηξεςα. Σν βξάδπ κε πήγε ν παηέξαο κνπ ζε κηα ηαβέξλα θαη θάγακε ηνπ ζθαζκνχ. Πξνθαλψο αλήθσ ζε κηα εχπνξε νηθνγέλεηα». Ο Γηνβάλ (πνπ ήηαλ γπθηάθη) έγξαςε : «Σν πξσί βγήθα απφ ηε ζθελή κνπ, έξημα έλα θαηνχξεκα, πήξα έλα θνκκάηη ςσκί θαη θαηεθφξηζα γηα ην ζρνιείν. Υζεο φκσο ην κεζεκέξη πνπ επέζηξεθα, είδα ηελ γηαγηά κνπ λα βγαίλεη απφ ηε ζθελή ηεο έρνληαο ππφ κάιεο ηνπο Financial Times, ηελ αεξνπνξηθή (καιαθή) έθδνζε,. Πξνθαλψο πάεη γηα ρέζηκν». 20. Ο Μπόκπνο ζην ζρνιείν Α) Κάπνηα κέξα ε δαζθάια έβαιε ζηελ ηάμε λα γξάςνπλ έθζεζε κε ηελ έθθξαζε «θαινχ θαθνχ» γηα λα δεη αλ ηα παηδηά ηελ θαηάιαβαλ. Ζ Μαξία έγξαςε : «Σν πξσί πνπ βγήθα λα πάσ ζρνιείν είδα φηη ν νπξαλφο ήηαλ ζπλλεθηαζκέλνο. Γελ θαηλφηαλ φηη ζα βξέμεη αιιά εγψ θαινχ θαθνχ πήξα κηα νκπξέια». Ο Γησξγάθεο έγξαςε : «Σελ Κπξηαθή ζα πήγαηλα ζε κηα παξαιία πνπ είρε θαη κηα ηαβέξλα ε νπνία ζα έπξεπε λα ιεηηνπξγεί. Πάλησο θαινχ θαθνχ, πήξα θαη δπν ζάληνπηηο». Ο Μπφκπνο έγξαςε : «Οη δεζπνηάδεο νχηε παληξεχνληαη νχηε θάλνπλ παηδηά. Όκσο ν θαιφο Θενχιεο θαινχ θαθνχ ηνπο έρεη δψζεη θαη απφ έλα πνπιί» Β) Ρσηάεη ην Μπφκπν ε δαζθάια : -- Πην είλαη ην πην βαξχ πξάγκα απ φια φζα μέξεηο ; -- Σν πνπιί ηνπ παππνχ κνπ θπξία. Γελ ζεθψλεηαη κε ηίπνηα. Γ) Ο Μπφκπνο γχξηζε μεθαξδηζκέλνο ζηα γέιηα απφ ην ζρνιείν Γηαηί γειάο ; ηνλ ξψηεζε ε κακά ηνπ. Μακά, πξνηνχ θχγσ απφ ην ζρνιείν έβαια κηα βφκβα θάησ απφ ην θάζηζκα ηνπ δαζθάινπ γηα λα ζθάζεη

11 φηαλ απηφο θαζίζεη, θαη πξάγκαηη ε βφκβα έζθαζε. Μπφκπν δε θνβάζαη, κήπσο αχξην ν δάζθαινο ζε ηηκσξήζεη φηαλ παο ζρνιείν ;-- ρνιείν, πνην ζρνιείν ; 21. Πνιύ γέξνη Α) Έλαο γέξνο 85 εηψλ δήηεζε λα θάλεη αζθάιεηα δσήο. Γηα πνην ιφγν ; ηνλ ξψηεζε ν αζθαιηζηήο. Γηφηη ζα ηαμηδέςσ. Καη πνχ ζα πάο ; -- ηνλ κεγάιν κνπ αδειθφ. Μπα θαη πφζν ρξνλψλ είλαη απηφο ; - - Δίλαη 95. Καη ηη ζα πάηε λα θάλεηε ; -- Θα παξεπξεζνχκε ζηνπο γάκνπο ηνπ παηέξα καο. Σνπ παηέξα ζαο ; Καη πφζσλ ρξφλσλ είλαη απηφο ; -- Δίλαη 115. Καη γηαηί παληξεχεηαη ζε ηέηνηα ειηθία ; -- Άζε ηνλ πηέδνπλ νη γνλείο ηνπ! Β) δπν ειηθησκέλνη, έλαο άλδξαο θαη κηα γπλαίθα, κπαίλνπλ ζε έλα θαξκαθείν θαη αξρίδνπλ λα ξσηάλε : -- Έρεηε θάξκαθα γηα ηελ πίεζε ; -- Βεβαίσο. Γηα ηελ ρνιεζηεξίλε ; -- Αζθαιψο. Γηα ηνλ δηαβήηε ; -- Έρνπκε, θ.ν.θ. Σν θαξκαθείν είρε απ φια. Σφηε γπξλά ν άλδξαο θαη ιέεη ζηε γπλαίθα : -- Αγάπε κνπ εδψ πξέπεη λα θάλνπκε ηε ιίζηα ηνπ γάκνπ καο. Γ) Μπήθε έλαο γέξνο ζην γεξνθνκείν φπνπ φια ηα δσκάηηα ήζαλ δίθιηλα θαη δήηεζε λα έρεη ζπγθάηνηθν ηνπ κηα γπλαίθα. Μάιηζηα είπε φηη έρεη κηα δπζθνιία κε ηνλ χπλν, θαη ζα παξαθαινχζε γηα λα κπνξέζεη λα θνηκεζεί, ε ζπγθάηνηθφο ηνπ λα δερφηαλ λα ηνπ πηάλεη ην πνπιί. Ζ ζπγθάηνηθφο ηνπ δελ είρε αληίξξεζε θαη φια πήγαλ θαιά γηα έλα κήλα, νπφηε ν θίινο έθπγε απφ ην δσκάηην ηνπ θαη πήγε κε άιιε ζπγθάηνηθν, πην γξηά. -- Γηαηί ην έθαλεο απηφ ; ηνλ ξψηεζε ν γηαηξφο. Ση βξήθεο ζηελ θαηλνχξηα ; -- Γηαηξέ κνπ, ε θαηλνχξηα έρεη Πάξθηλζνλ. Γ) Γπν γέξνη πάλε λα παίμνπλ ζην θαδίλν θαη δηεξσηψληαη ζε πνην λνχκεξν λα πνληάξνπλ. Πφζεο θνξέο πεγαίλεηο ην κήλα κε ηε γπλαίθα ζνπ ; ξσηά ν πξψηνο. 5, θη εζχ ; -- 6 θνξέο, Λνηπφλ ηφηε, λα πνληάξνπκε ζην άζξνηζκα, 5+6=11, πνπ ζα είλαη ν ηπρεξφο καο.πνληάξνπλ θαη βγαίλεη ην 0.. Δίδεο, ιέεη ν δεχηεξνο, αλ είρακε πεη ηελ αιήζεηα ηψξα ζα είρακε θεξδίζεη. Δ) Ο εγγνλφο εμεγεί ζηνλ παππνχ ηνπ ηη είλαη ην βηάγθξα θαη ηνπ δίλεη έλα ράπη λα δνθηκάζεη. Πφζν θάλεη ; ιέεη ν παππνχο Γξ. Ο παππνχο πήγε λα ηνπ ηηο δψζεη, αιιά ν εγγνλφο δελ ηηο δέρηεθε. Σελ άιιε κέξα πνπ μππλάεη ν εγγνλφο βξίζθεη ζην θνκνδίλν ηνπ Γξ. Ση είλαη απηά παππνχ; Αθνχ ζνπ είπα φηη δελ ζέισ ιεθηά. Σφηε ν παππνχο ηνπ ιέεη : -- Σηο 1000 Γξ. ζηηο έδσζα εγψ γηα λα κνπ πάξεηο άιιν έλα. Σηο άιιεο ζνπ ηηο δίλεη ε γηαγηά. Σ) πδεηνχλ δχν γέξνη γηα ην ζεμνπαιηθφ ηνπο θαηάληεκα. Δκέλα κνπ έπεζε ηειείσο, ιέεη ν πξψηνο. Δκέλα πάιη θαιά, ιέεη ν δεχηεξνο, δηφηη κνπ θξέκεηαη αθφκα. 22. Σξαβεζηί Σνηνύηνη Α) Γπν ηξαβεζηί δηαθσλνχζαλ. Ο πξψηνο έιεγε φηη νη νκνθπιφθηινη γελληνχληαη έηζη, ελψ ν δεχηεξνο φηη γίλνληαη. Αθνχ ε ζπδήηεζε θξάηεζε αξθεηά ξσηάεη ν πξψηνο ηνλ δεχηεξν. Καιά, ηφηε πεο καο εζχ πψο έγηλεο ; -- Να, φηαλ ήκνπλ λένο πεξπαηνχζα ζην δάζνο νπφηε έλαο γπκλφο άληξαο ηξέρεη μνπίζσ κνπ θαη κε πξνιαβαίλεη, κε βάδεη θάησ θαη κε βηάδεη, θαη έηζη έγηλα. Καιά, εζχ λένο άλζξσπνο δελ κπνξνχζεο λα ηξέμεηο λα ηνπ μεθχγεηο ; - Ση ιεο ρξπζέ κνπ, κπνξείο εζχ λα ηξέμεηο κε ςειά ηαθνχληα θαη ζηελή θνχζηα ; Β) Έλαο ληαιηθέξεο ζπγθξνχεηαη κε ην απηνθηλεηάθη ελφο ηνηνχηνπ θαη ην δηαιχεη. Σφηε ν ηνηνχηνο παίξλεη ηειέθσλν ζην θηλεηφ ηνλ δηθεγφξν ηνπ θαη ηνπ ιέεη : -- Πέηξν, Πέηξν, έλαο ληαιηθέξεο κνπ δηέιπζε ην απηνθίλεην. Να ηνπ θάλνπκε κήλπζε, λα ηνπ πάξνπκε ηελ ληαιίθα, λα ηνπ πάξνπκε ην ζπίηη, λα ηνπ πάξνπκε φ,ηη έρεη θαη δελ έρεη. Ο ληαιηθέξεο πνπ ηνλ αθνχεη, ηνπ ιέεη θνξντδεπηηθά : -- Σα αξρίδηα κνπ, ηα ζέιεηο θη απηά λα ηα πάξεηο ; νπφηε ν ηνηνχηνο ιέεη: -- Πέηξν, Πέηξν, κελ θάλεηο ηίπνηε αθφκε, αξρίδνπκε λα ηα βξίζθνπκε. Γ) -- Ο γηνο κνπ πέξαζε πξψηνο ζηε Ννκηθή. Α ηνλ πνχζηε, ιέεη ν θίινο. Οπφηε ν παηέξαο ζπκπιεξψλεη : -- Όρη δελ αλαθέξνκαη ζηνλ κεγάιν κνπ γην αιιά ζηνλ κηθξφ. Γ) Μπακπά ζήκεξα είρα ηελ πξψηε κνπ εξσηηθή εκπεηξία. -- Μπξάβν παηδί κνπ, θαη πψο ζνπ θάλεθε ; - - Χξαία, κφλν πνπ αθφκα ηζνχδεη ν πσπφο κνπ.

12 Δ) Δξψηεζε ηξαβεζηί πξνο ηνλ ζπλάδειθν ηνπ : -- Μα αθνχ δελ ζπιιακβάλνπκε, πψο πνιιαπιαζηαδφκαζηε θαη γίλακε ηφζνη πνιινί ηειεπηαία ; Σ) Φσλάδεη ν εηζπξάθηνξαο ζηνλ νδεγφ κφιηο πξφθεηηαη λα αλέβεη έλαο επηβάηεο : -- Οδεγέ θιείζε εκπξφο, ηνλ παίξλνπκε απφ πίζσ. 23. Δξωηήζεηο ζηα δπν θύια Α) Ρσηνχλ ηνλ άλδξα: -- Ζ γπλαίθα ζνπ είλαη ςπρξή ή ζεξκή ; -- Γελ έρσ θαηαιήμεη, δηφηη άιινη ηελ βξίζθνπλ ζεξκή θαη άιιε ςπρξή. Β) -- Έρεηο γπκλέο θσηνγξαθίεο ηεο γπλαίθαο ζνπ ; -- Όρη. -- Θέιεηο ; Γ) -- Φσλάδεη ε γπλαίθα ζνπ φηαλ θάλεη έξσηα;-- Αλ θσλάδεη, ιέεη; Σελ αθνχσ απ ην θαθελείν. Γ) Ρσηνχλ ηε γπλαίθα : -- Μηιάο κε ηνλ άλδξα ζνπ φηαλ θάλεηο έξσηα ; -- Κακηά θνξά, αλ κε πάξεη ζην θηλεηφ. Δ) Δπηηπρεκέλνο άλδξαο ζεσξείηαη φπνηνο έρεη ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα θαιχςεη φιεο ηηο επηζπκίεο κηαο γπλαίθαο. Δπηηπρεκέλε γπλαίθα ζεσξείηαη φπνηα βξίζθεη έλαλ ηέηνηνλ άλδξα. Σ) -- Γηαηί ν Θεφο έθαλε ηηο γπλαίθεο ηφζν φκνξθεο ; -- Γηα λα ηηο εξσηεπφκαζηε ; -- Γηαηί ηηο έθαλε ηφζν θνπηέο ; -- Γηα λα καο εξσηεχνληαη. Ε) -- Πξνηηκάο ηηο θιχαξεο γπλαίθεο ή ηηο άιιεο ; -- Πνηεο είλαη νη άιιεο ; Ζ) Δξψηεζε ζηελ γπλαίθα :-- Γηαηί δελ κνπ ιεο πφηε έρεηο νξγαζκφ ; -- Γηαηί ιείπεηο. Θ) Ζ γπλαίθα αλεζπρεί έσο φηνπ λα βξεη έλαλ άλδξα. Ο άλδξαο δελ αλεζπρεί έσο φηνπ λα βξεη κηα γπλαίθα. Ι) -- Γηαηί νη γπλαίθεο κηινχλ πνιχ θαη ζθέπηνληαη ιίγν, ελψ νη άλδξεο θάλνπλ ην αληίζεην ; -- Γηφηη νη γπλαίθεο έρνπλ δχν ζηφκαηα θαη έλα θεθάιη ελψ νη άλδξεο δπν θεθάιηα θη έλα ζηφκα. ΙΑ) Δξψηεζε πξνο γπλαίθα : -- Μεηά ηνλ έξσηα, θαπλίδεηο ; -- Γελ μέξσ δελ ην έρσ θνηηάμεη. ΙΒ) -- Πνχ ζα πάο γακήιην ηαμίδη ηελ γπλαίθα ζνπ ηελ πξψηε επέηεην ησλ γάκσλ ζαο ; -- ηελ Απζηξαιία. - - Καιά, αλ ηελ πάο ηφζν καθξχ ηαμίδη ηελ πξψηε επέηεην, ηελ 25 ε πνχ ζα βξεηο λα ηελ πάο ; -- Α, ηφηε ζα πάσ λα ηελ θέξσ πίζσ. ΙΓ) -- Γηαηί νη παληξεκέλνη έρνπλ θνηιηά θαη νη αλχπαληξνη φρη ; Γηφηη νη αλχπαληξνη φηαλ πάλε ζπίηη ηνπο, αλνίγνπλ ην ςπγείν, βιέπνπλ ηη έρεη κέζα θαη πάλε θαη επζείαλ ζην θξεβάηη, ελψ νη παληξεκέλνη αλνίγνπλ ηελ πφξηα ηεο θξεβαηνθάκαξαο, θνηηνχλ ηη έρεη θαη πάλε ζην ςπγείν. ΙΓ) -- Πνηα είλαη ηα ηέζζεξα δψα πνπ ζα επηζπκνχζε λα έρεη θάζε γπλαίθα ; -- Έλαο ηίγξεο ζην θξεβάηη, κία ηδάγθνπαξ ζην γθαξάδ, κηλγθ ζηελ πιάηε θαη έλαλ γάηδαξν λα πιεξψλεη γηα φια. ΙΔ) Πνηα είλαη ε κεγαιχηεξε θαληαζίσζε κηαο γπλαίθαο ; -- Να έρεη ζπγρξφλσο δχν άλδξεο, έλαλ γηα ην καγείξεκα θαη έλαλ γηα ηηο άιιεο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνχ. ΙΣ) Ση ιέλε νη ζηαηηζηηθέο φηη θάλνπλ ζπλήζσο νη παληξεκέλεο γπλαίθεο κεηά ην sex ; -- Σν 10% θαπλίδεη ηζηγάξν. Σν 20% γπξίδεη απφ ην άιιν πιεπξφ, θαη ην 70% γπξίδεη ζπίηη ηνπ. 24. ην Παξίζη Α) Έλαο θίινο πνπ δελ ήμεξε γαιιηθά, επηζθέθζεθε ην Παξίζη θαη φηαλ γχξηζε εμηζηνξνχζε ζηνπο θίινπο ηνπ ην πφζν θαιά πέξαζε. Οπφηε θάπνηνο θίινο ηνπ ηνλ ξσηάεη: -- Καιά, θαη κε ηε γιψζζα πψο ηα πήγεο ; -- Να ζαο πσ, ζηελ αξρή ζηραηλφκνπλ ιηγάθη αιιά κεηά ζπλήζηζα. Β) Έλαο άιινο πνπ φκσο ήμεξε θαιά γαιιηθά, πήγε θαη απηφο ζην Παξίζη θαη γπξλψληαο έιεγε ζην θίιν ηνπ ην πφζν θαιά πέξαζε θαη φηη γλψξηζε θάπνηα Ρίηα πνπ ήηαλ ζηνλ έξσηα πνιχ θαιχηεξε απφ ηε γπλαίθα ηνπ. Ο άιινο πνπ ηνλ άθνπγε, ηνπ δήηεζε θαη πήξε ην ηειέθσλν ηεο δηφηη ζα πήγαηλε θαη απηφο ζην Παξίζη. Όηαλ ινηπφλ θαη απηφο πήγε θαη γχξηζε, ν πξψηνο ηνλ ξψηεζε αλ πέξαζε θαιά, αλ ζπλάληεζε ηε Ρίηα θαη πψο ηνπ θάλεθε.-- Βεβαίσο ηε ζπλάληεζα θαη είλαη φλησο ππέξνρε, φρη φκσο θαη θαιχηεξε απ ηε γπλαίθα ζνπ ζηνλ έξσηα.

13 25. Γπλαίθεο θαη παξακύζηα ηηο γπλαίθεο ζηα 10 ηνπο ρξφληα, ηνπο ιεο έλα παξακχζη θαη ηηο βάδεηο ζην θξεβάηη. ηα 20 ηνπο ιεο έλα παξακχζη γηα λα ηηο βάιεηο ζην θξεβάηη. ηα 30 ηηο βάδεηο ζην θξεβάηη ρσξίο λα ηνπο πεηο παξακχζη. ηα 40 ζνπ ιέλε έλα παξακχζη γηα λα ηηο βάιεηο ζην θξεβάηη. Καη ηέινο ζηα 50 ηνπο ιεο έλα παξακχζη γηα λα κελ ηηο βάιεηο ζην θξεβάηη. 26. Απηζηίεο Α) Γπλαίθα, ζα ζνπ εμνκνινγεζψ φηη ηειεπηαία βιέπσ κηα ςπρίαηξν. Κη εγψ άλδξα κνπ ζα ζνπ εμνκνινγεζψ φηη ηειεπηαία βιέπσ έλα ςπρίαηξν, έλαλ πδξαπιηθφ, θαη δχν θνηηεηέο. Β) Γπλαίθα κνπ, αλ ήμεξεο λα καγεηξεχεηο θαιχηεξα, ζα δηψρλακε ηε καγείξηζζα θαη ζα είρακε νηθνλνκία. Κη εζχ άλδξα κνπ, αλ ήμεξεο λα θάλεηο θαιχηεξν έξσηα, ζα δηψρλακε ηνλ θεπνπξφ θαη ζα είρακε αθφκε κεγαιχηεξε νηθνλνκία. Γ) Ο ζχδπγνο θαζφηαλ ακέξηκλνο, νπφηε ε γπλαίθα ηνπ κπαίλεη θαη ηνπ θέξλεη κε δχλακε ην ηεγάλη ζην θεθάιη. Απηφο δηακαξηχξεηαη θαη απηή ηνπ εμεγεί φηη βξήθε ζηελ ηζέπε ηνπ ην γπλαηθείν φλνκα Μαξηινχ θαη έλα ηειέθσλν. Γη απηφ κε ρηχπεζεο ; ηεο ιέεη. Ζ Μαξηινχ είλαη ην άινγν πνπ παίδσ ζηνλ ηππφδξνκν. Ζ γπλαίθα κεηαλησκέλε δεηά ζπγγλψκε. Σελ επνκέλε φκσο, ε ίδηα ηεγαληά επαλαιακβάλεηαη θαη δπλαηφηεξε απηή ηε θνξά. Ση έπαζεο πάιη ; ηεο ιέεη αγαλαθηηζκέλνο. Σίπνηε, απιψο ην άινγν ζνπ ζε δεηάεη ζην ηειέθσλν. Γ) Γπν γεηηφληζζεο ζπδεηνχλ : Να ζπκεζψ ζηε γηνξηή ζνπ, λα ζνπ πάξσ δψξν έλα δεπγάξη θνπξηίλεο, δηφηη βαξέζεθα πνιιά βξάδηα λα βιέπσ απ ηελ κπαιθνλφπνξηα ζνπ ηνλ γπκλφ πσπφ ηνπ άλδξα ζνπ. Κη εγψ θαιή κνπ, λα ζπκεζψ λα ζνπ πάξσ δψξν έλα δεπγάξη γπαιηά, δηφηη ν πσπφο πνπ βιέπεηο δελ είλαη ηνπ άλδξα κνπ αιιά ηνπ άλδξα ζνπ. Δ) Γπν ζχδπγνη ζε πξνρσξεκέλε ειηθία απνθάζηζαλ λα εμνκνινγεζνχλ ν έλαο ζηνλ άιινλ γηα ηηο απηζηίεο πνπ έθαλαλ. Αθνχ είπε ν ζχδπγνο ηηο δηθέο ηνπ, ε γπλαίθα ηνπ ηνπ ιέεη : - Δγψ άλδξα κνπ ζε απάηεζα κφλν ηξεηο θνξέο θαη απηέο γηα ραηίξη ζνπ. Ση ελλνείο ; Θπκάζαη πνπ ήηαλ λα πξνζιεθζείο ζε κηα εηαηξία θαη δελ ζε παίξλαλε; - Δ, ινηπφλ ; Να, εγψ είδα ην δηεπζπληή πξνζιήςεσλ θαη ζε πξνζέιαβαλ. Μπξάβν γπλαίθα κνπ, ε δεχηεξε πνηα ήηαλ ; - Θπκάζαη πνπ ήηαλ λα γίλεηο δηεπζπληήο αιιά θάπνηνο άιινο ζα έπαηξλε ηε ζέζε απηή ; -- Δ, ινηπφλ ; -- Να, εγψ είδα ηνλ πξφεδξν ηεο εηαηξίαο θαη ζνπ έδσζαλ ηε ζέζε. Καη εδψ θαιά έθαλεο γπλαίθα κνπ, θαη ε ηξίηε ; -- Θπκάζαη πνπ είρεο βάιεη ππνςεθηφηεηα γηα δήκαξρνο θαη ζνπ έιεηπαλ 2000 ςήθνη ; Δ, ινηπφλ ; Αλδξόγπλα Α) -- Έρσ έλα κεγάιν δίιεκκα, δελ μέξσ αλ ηα βξάδηα ζέισ λα βγσ θαη λα δσ απηέο πνπ δελ κπνξψ λα πεδήμσ, ή λα κείλσ ζπίηη θαη λα πεδήμσ απηήλ πνπ δελ κπνξψ λα δσ. Β) πδεηνχλ ηξεηο θίινη γηα ην πφζν ζεξκέο είλαη νη γπλαίθεο ηνπο. Ο πξψηνο ιέεη : - Ζ γπλαίθα κνπ είλαη ηφζν ζεξκή πνπ νη θσλέο ηεο μππλνχλ ηνπο ελνίθνπο ηνπ δηπιαλνχ δηακεξίζκαηνο θαη καο ρηππνχλ ηνλ ηνίρν. Ο δεχηεξνο ιέεη : -- Ζ δηθηά κνπ είλαη ζεξκφηεξε δηφηη μεζεθψλεη φιε ηελ πνιπθαηνηθία θαη νη έλνηθνη δηακαξηχξνληαη ζηνλ ζπξσξφ. Ο ηξίηνο ιέεη : -- Δκείο φηαλ θάλνπκε έξσηα, ε γπλαίθα κνπ μεζεθψλεη κε ηηο θσλέο ηεο ηελ γεηηνληά θαη έξρεηαη ην εθαηφ. Μα ηφζν ζεξκή είλαη ηέινο πάλησλ, ηνπ ιέλε. Γελ μέξσ αλ είλαη ζεξκή, εθείλν πνπ μέξσ είλαη φηη έρσ ηελ θαθή ζπλήζεηα φηαλ ηειεηψλσ λα ζθνππίδνκαη ζηηο θνπξηίλεο. Γ) Ο ζχδπγνο δηαβάδεη ζηελ εθεκεξίδα φηη ζηε Βξαδηιία πνπ ππάξρεη έιιεηςε αλδξψλ, νη γπλαίθεο πξνζθέξνπλ ζηνπο άλδξεο 100 δνιάξηα θάζε θνξά πνπ θάλνπλ έξσηα καδί ηνπο. Δλζνπζηαζκέλνο ιέεη ζηε γπλαίθα ηνπ ηελ είδεζε θαη φηη απνθάζηζε λα θχγεη γηα ηελ Βξαδηιία. Θα έξζσ θη εγψ, ιέεη ε γπλαίθα ηνπ. Ση ζα έξζεηο λα θάλεηο, ζηηο γπλαίθεο δελ δίλνπλ ρξήκαηα. Θα έξζσ λα δσ πψο ζα ηα θαηαθέξλεηο λα δεηο κε 200 δνιάξηα ην κήλα.

14 Γ) Πνηέ δελ ζπλεηδεηνπνίεζα ηη ζεκαίλεη πξαγκαηηθή επηπρία, έσο φηνπ παληξεχηεθα. Σφηε κφλνλ ην θαηάιαβα φηη ηελ είρα κέρξη ηφηε, αιιά ήηαλ πιένλ αξγά. Δ) Οη γπλαίθεο ζπγρσξνχλ ηνπο άληξεο πνπ εθκεηαιιεχηεθαλ ηελ αδπλακία ηνπο ζην sex, ελψ δελ ζπγρσξνχλ εθείλνπο πνπ είραλ ηελ επθαηξία λα ηελ εθκεηαιιεπηνχλ θαη δελ ην έθαλαλ. 28. Δξωηηθέο ζρέζεηο Α) Ζ ζχδπγνο θεχγεη ηαμίδη γηα θαινθαηξηλέο δηαθνπέο κε ην πινίν γηα ηα λεζηά θαη ν ζχδπγνο ηελ απνραηξεηά ζηελ απνβάζξα. Μφιηο ην πινίν μεθηλά, κηα έλλνηα ηνπ κπαίλεη ζην κπαιφ θαη ηεο θσλάδεη : -- Άθνπ, θαη λα πξνζέρεηο λα κελ πεδερηείο. Ση είπεο, ιέεη εθείλε πνπ δελ άθνπζε. Δίπα θαη λα πξνζέρεηο λα κελ πεδερηείο. Πψο ; -- Καη λα πξνζέρεηο λα κελ πεδερηείο. Γελ ζ αθνχσ. Δ, ατ πεδήμνπ, ηεο ιέεη αγαλαθηηζκέλνο. Β) Έλα δεπγάξη θάπνηαο ειηθίαο επηζθέπηεηαη ην δσνινγηθφ θήπν θαη ν μελαγφο, κεηαμχ άιισλ, ηνπο ιέεη. Απηή είλαη ε θακεινπάξδαιε, ηξψεη 5 θηιά θχιια ηελ εκέξα θαη ην sex ηεο δηαξθεί 45 ιεπηά. Σα βιέπεηο ; ιέεη ε ζχδπγνο ζην ζχδπγν θαη απηφο ληξνπηαζκέλνο ζησπά. Απηφο είλαη ν κπακπνπίλνο, ιέεη πην θάησ ν μελαγφο, ηξψεη δχν θηιά κπαλάλεο ηελ εκέξα θαη ην sex ηνπ δηαξθεί 40 ιεπηά. Σα βιέπεηο ; ηα βιέπεηο ; θαη απηφ ζπλερίδεηαη. Σέινο, θηάλνπλ ζην ειάθη θαη ν μελαγφο ιέεη : - Απηφ είλαη ην ειάθη, ηξψεη 3 θηιά θχιια ηελ εκέξα θαη ε ζεμνπαιηθή ηνπ πξάμε δηαξθεί 40 δεπηεξφιεπηα. Σα βιέπεηο ; ηα βιέπεηο ; ιέεη ηψξα ζξηακβεπηηθά ν ζχδπγνο. Οπφηε ε ζχδπγνο ηνπ απαληάεη : -- Ναη, αιιά θνίηαμε θη εζχ ηη θέξαηα έρεη. Γ) ε έλαλ γπλαηθνιφγν αξέζεη πνιχ κηα πειάηηζζα θη έηζη φηαλ ήξζε ζην ηαηξείν ηνπ, ηεο πξνζέθεξε νπίζθη θη έπηαζαλ θνπβέληα. Σφηε φκσο, κπαίλεη ε γξακκαηέαο ηνπ θαη ιέεη φηη κφιηο ήξζε ν ζχδπγνο ηεο θπξίαο, θαη ν γηαηξφο αλαζηαησκέλνο ηεο ιέεη : -- Ξεληχζνπ γξήγνξα κνπ, θη αλέβα ζην εμεηαζηήξην κε αλνηρηά ηα πφδηα, γηαηί ζε ιίγν ζα κπεη ν άληξαο ζνπ. Γ) Γηαηξέ κνπ, ν άλδξαο κνπ είλαη 300% αλίθαλνο ηειεπηαία. Γηαηί ην ιέηε απηφ θπξία κνπ; -- Να, δηφηη δελ έρεη ζηχζε, έρεη πιεγηάζεη ε γιψζζα ηνπ θαη έρεη θάςεη φια ηνπ ηα δάρηπια. Δ) Ρψηεζαλ θάπνηνλ πνηα ζεσξεί ηελ ηδαληθή γπλαίθα γηα ζηνκαηηθφ έξσηα θαη απηφο απάληεζε : -- Να είλαη θνληή γχξσ ζην έλα κέηξν, λα κελ έρεη θαζφινπ δφληηα, λα έρεη κεγάια απηηά, γηα λα κπνξείο λα ηελ θνπκαληάξεηο θαη ηέινο λα έρεη επίπεδν θεθάιη γηα λα κπνξείο λα αθνπκπάο ην νπίζθη ζνπ. 29. Καηάιιεια θαη γηα αλειίθνπο Α) Έξρεηαη έλαο ην βξάδπ θαη ρηππάεη ηελ πφξηα ελφο πινχζηνπ ζπηηηνχ δεηψληαο ιίγν θαγεηφ. Υζεζηλή ζνχπα ηξσο ; ηνλ ξσηάεη ν ηδηνθηήηεο. Αλ ηξψσ ιέεη. Σφηε πέξλα αχξην. Β) Γχν θίινη ζπδεηνχλ : - Αλ δελ ήηαλ ην κνπζηάθη, ε ζεία κνπ ζα ήηαλ ίδηνο ν παηέξαο ζνπ. - Μα ν παηέξαο κνπ δελ έρεη κνπζηάθη. Έια φκσο, πνπ έρεη ε ζεία κνπ. Γ) Έλαο θαηλνχξηνο πσιεηήο ζε έλα θαηάζηεκα, φηαλ κηα θπξία δήηεζε έλα θακηλέην, ηεο είπε πσο δελ έρνπλ θαη ε θπξία έθπγε. Ο πξντζηάκελνο πνπ πιεξνθνξήζεθε ην γεγνλφο ηνλ καιψλεη θαη ηνπ ιέεη πψο αλ δελ έρνπλ θάπνην πξντφλ, λα πξνηείλεη ζηνλ πειάηε θάηη παξεκθεξέο, φπσο π.ρ. ζηελ θπξία κηα γθαδηέξα ή έλα ειεθηξηθφ κάηη, θαη λα κελ αθήλεη ηνλ πειάηε λα θεχγεη. Ο ππάιιεινο δείρλεη φηη θαηάιαβε θαη φηαλ έξρεηαη ζε ιίγν κηα ρνληξή θπξία γηα λα δεηήζεη ραξηί ηνπαιέηαο ηεο ιέεη : - Κπξία κνπ, ραξηί ηνπαιέηαο δελ έρνπκε, ζα κπνξνχζαηε φκσο αλ ζέιαηε λα δνθηκάζεηε λα εμππεξεηεζείηε κε ηα γπαιφραξηα καο. Γ) Ήηαλ δχν αδέιθηα θάπνηαο ειηθίαο πνπ δνχζαλ κε ηελ κάλα ηνπο. Ο έλαο είρε γηα ζπληξνθηά κηα γάηα πνπ ηελ εκπηζηεχζεθε ζηνλ αδειθφ ηνπ επεηδή ζα πήγαηλε ηαμίδη. Μεηά κηα εβδνκάδα παίξλεη ηειέθσλν γηα λα κάζεη λέα ηνπο θαη ην πξψην πνπ ξσηά είλαη γηα ηελ γάηα ηνπ. Ο αδειθφο ηνπ ηνπ ιέεη φηη ε γάηα ηνπ ςφθεζε θαη εθείλνο παξά ιίγν λα πάζεη ζπγθνπή. Άθνπζε ιέεη, δελ έπξεπε λα κνπ ην πεηο έηζη απφηνκα. Γειαδή, πψο λα ζνπ ην έιεγα ; -- Να, ηελ πξψηε κέξα λα κνπ πεηο φηη αλέβεθε ζηα θεξακίδηα θαη δελ ελλνεί λα θαηέβεη, ηε δεχηεξε φηη ηελ θαηεβάζακε αιιά έπεζε θαη ρηχπεζε άζθεκα, θαη ηελ ηξίηε φηη ηελ πήγακε ζηνλ θηελίαηξν αιιά δελ κπφξεζε λα ηε ζψζεη. Αιιά κε ηε γάηα, μέραζα λα ζε ξσηήζσ πψο είλαη ε κεηέξα καο. Δίλαη θαιά, κφλν πνπ αλέβεθε ζηα θεξακίδηα θαη δελ ελλνεί λα θαηέβεη.

15 Δ) Σν ηειέθσλν ρηππάεη ζηηο 3.00 ηα μεκεξψκαηα θαη αθνχγεηαη κηα πεξίεξγε θσλή λα ιέεη : -- πγλψκε εζείο είζηε πνπ πνπιάηε έλα πνδήιαην ; -- Ναη, αιιά ηη ζέιεηο θαη παίξλεηο ηέηνηα ψξα ; απαληά ζπκσκέλνο ν θχξηνο. Πήξα λα ζαο πσ φηη δελ ελδηαθέξνκαη, ιέεη ε θσλή θαη ην θιείλεη. Σελ επνκέλε ηελ ίδηα ψξα ην ηειέθσλν μαλαρηππά θαη ε ίδηα θσλή ιέεη : -- ήκεξα, πήξα λα ζαο πσ φηη νχηε ν αδειθφο κνπ ελδηαθέξεηαη. Ο θχξηνο γίλεηαη έμσ θξελψλ, ηνπ βξίδεη ηε κάλα ηνπ θαηά ηνλ ρεηξφηεξν ηξφπν θαη θιείλεη ην ηειέθσλν. Σελ ηξίηε κέξα πάιη ζηηο 3.00, ην ηειέθσλν ρηππά θαη αθνχγεηαη ε θσλή λα ιέεη : -- ρεηηθά κε απηά πνπ κνπ είπαηε ρζεο φηη ζα θάλεηε ζηε κάλα κνπ, πήξα λα ζαο πσ φηη ε κάλα κνπ ελδηαθέξεηαη. 30. Γηα πεζεξέο Α) Γηα λα ζαο δψζσ ην αξζεληθφ πνπ κνπ δεηάηε, ιέεη ν θαξκαθνπνηφο ζε θάπνηνλ πειάηε, πξέπεη λα έρεηε άδεηα. Ζ θσηνγξαθία ηεο πεζεξάο ζαο πνπ κνπ δείρλεηε δελ είλαη αξθεηή. Β) Γηαηί ζέιεηε λα θφςεηε απ ηε ξίδα ηελ ηφζν σξαία νπξά πνπ έρεη ν ζθχινο ζαο, ξσηάεη ν θηελίαηξνο ηνλ πειάηε. Γηφηη ηελ άιιε εβδνκάδα έξρεηαη λα κείλεη καδί καο ε πεζεξά κνπ, θαη δελ ζέισ θαλείο καο λα δείρλεη φηη είλαη εππξφζδεθηε. Γ) Ο άλζξσπνο κπαίλεη ζην θαθελείν γεκάηνο γξαηζνπληέο. Ση έπαζεο ; ηνπ ιέλε νη θίινη ηνπ. Να, ζήκεξα ζάςακε ηελ πεζεξά κνπ πνπ ήηαλ πνιχ άξξσζηε. Καιά θαη γηαηί φιεο απηέο νη γξαηζνπληέο ; Γηφηη δελ ήζειε λα ηε ζάςνπκε. Γ) Ση είλαη ηα ζπγθξνπφκελα ζπλαηζζήκαηα ; Απάληεζε : -- Να. π.ρ. ην λα βιέπεηο ηελ πεζεξά ζνπ λα πέθηεη ζην γθξεκφ νδεγψληαο ην θαηλνχξην ζνπ απηνθίλεην. 31. Λαξηζηλά θαη ρωξηάηηθα Α) -- Μάλα πάεη θαη ηειείσζε. Θα θχγσ θαη ζα πάσ ζηελ Αζήλα. Καη ηη ζα θάλεηο εθεί κσξή κνπξιή ; Θα πάσ λα γίλσ star,. Μσξέ δελ πα λα γίλεηο θαη θξηζάξ. Β) Έλαο γεσξγφο δείρλεη ζηνλ δηπιαλφ ηνπ έλα αεξνπιάλν πνπ πεηνχζε απφ πάλσ ηνπο θαη ηνπ ιέεη : - Miraz ηγά κελ κνηξάδ θαη 10000, ηνπ απαληάεη ν άιινο. Γ) Έλαο επαξρηψηεο πνπ ήξζε ζηελ Αζήλα ξσηάεη ηνλ θίιν ηνπ γηα ηα ρξσκαηηζηά αλζξσπάθηα ζηα θαλάξηα, θαη ν θίινο ηνπ γηα πιάθα ηνπ ιέεη φηη φηαλ αλάβεη ην πξάζηλν πεξλνχλ νη Αζελαίνη θαη κε ην θφθθηλν νη επαξρηψηεο. Σελ άιιε κέξα ζηελ Οκφλνηα ν θίινο καο πεξηκέλεη ππνκνλεηηθά λα πεξάζεη φινο ν θφζκνο κε ην πξάζηλν αλζξσπάθη θαη κφιηο αλάβεη ην θφθθηλν αξρίδεη λα δηαζρίδεη ην δξφκν. Ο αζηπθχιαθαο πνπ ηνλ βιέπεη ηνπ θσλάδεη Δ, πνχ πάο : -- Δπαξρία, επαξρία! Βξε ηη επαξρία, επαξρία. Αηησιναθαξλαλία! Γ) ηελ πηζίλα ελφο μελνδνρείνπ θνιπκπνχζε κηα μαλζηά θαη δχν θίινη βάδνπλ ζηνίρεκα γηα ην αλ ήηαλ Διιελίδα ή μέλε. ε ιίγν απηή θσλάδεη : - Υαλο, Υαλο! Κέξδηζα ην ζηνίρεκα, ιέεη ηφηε ν έλαο. ε ιίγν φκσο μαλαθσλάδεη : -- Υαλο, ραλο έια ηα ληξά είλη δηζηά! Δ) ην ρσξηφ κεηά ηνλ θπξηαθάηηθν γάκν ν γακπξφο εμεγεί ζηε λχθε, πνπ είλαη απφ άιιν ρσξηφ, ηηο ζπλήζεηεο ζην ρσξηφ ηνπ. - Αχξην Γεπηέξα, κεηά ηα ρσξάθηα ζα πάσ ζην θαθελείν λα παίμσ ηάβιη. Δζχ κε κε πεξηκέλεηο, θνηκήζνπ. Σελ Σξίηε έρνπκε ζπγθέληξσζε ζηελ Κνηλφηεηα. Με κε πεξηκέλεηο, θνηκήζνπ. Σελ Σεηάξηε πάσ θαη βιέπσ ηνλ παηέξα κνπ θ.ν.θ. ν γακπξφο είρε θάηη λα θάλεη κέρξη θαη ην άββαην. Πάλησο ηελ Κπξηαθή, είκαη φινο δηθφο ζνπ. Σφηε ε λχθε ηνπ απαληάεη : - Άληξα κνπ λα ζνπ πσ θη ηγψ ηηο δηθέο καο ζπλήζεηεο. Ηκείο Σξίηε, Πέκπηε, άββαην πεδηνχκαζηη. Δίζηη δηλ είζηη, πεδηνχκαζηη. Σ) «Ζ ζησπή ησλ ακλψλ» ζηα Λαξηζηλά : «Μνχγθα ζηε ζηξνχγθα» ή «Σ αξλί δελ βειάδ» Ε) «Σξέρεη ε βξχζε, ζείε» ζηα Λαξηζηλά : «Υχλεη ε βάλα, κπάξκπα» Ζ) Ο Λαξηζηλφο αγνξάδεη ζψβξαθα θαη ν πσιεηήο ηνλ ξσηάεη : -- Slip ; -- Όρη δελ κ ιείπ.

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης Οδηγός για Εφήβους και Γονείς Σεξ, Έρωτας και Αγάπη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ 1.1 Ζ αθνξκή: «ε ζηξηκκέλε θαζεγήηξηα ηεο Βηνινγίαο» 1.2 Ζ ζεκαζία ηνπ θιίκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B

Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΩΔΗ Σόκνο Β Παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ζπγθεθξηκέλσλ πεξηζηαηηθώλ κε εθαξκνγή

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι ζηον κόζμο ηερ γλώζζαρ

Ταξίδι ζηον κόζμο ηερ γλώζζαρ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Εσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξφεξα Λνπθία Μπεδέ Ταξίδι ζηον κόζμο ηερ γλώζζαρ Β Γεκνηηθνχ α ηεχρνο 2νο ηφκνο Γιψζζα Β Γεκνηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Τεχνη και Επιστημη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ Σέρλε θαη Δπηζηήκε ζηε ιήςε ηνπ Ηζηνξηθνύ από ηνλ νκνηνπαζεηηθό γηαηξό Άζσο Όζσλνο Ηαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία!

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία! εκ: Ο Δπηχρεο (ή «Mister raps») είλαη ν καζεηήο πνπ ζην 1 ν pdf απηνχ ηνπ ζάηη είπακε φηη ηξαγoχδεζε (ή κάιινλ «ξαπάξεζε») ην «ηγά κελ θιάςσ ζηγά κε θνβεζψ» (κε ξεθξαίλ απφ ρνξσδία). Πξηλ ηνλ αθνχζσ ζε

Διαβάστε περισσότερα

εκείσζε: Δ δσγξαθηά ηνπ εμσθχιινπ είλαη ηνπ Γηαπσλέδνπ δσγξάθνπ Γηανζίηζη Ώνπάθνπα.

εκείσζε: Δ δσγξαθηά ηνπ εμσθχιινπ είλαη ηνπ Γηαπσλέδνπ δσγξάθνπ Γηανζίηζη Ώνπάθνπα. εκείσζε: Δ δσγξαθηά ηνπ εμσθχιινπ είλαη ηνπ Γηαπσλέδνπ δσγξάθνπ Γηανζίηζη Ώνπάθνπα. Γ Η Α Ν Ν Ζ Τ Φ Α Ν Σ Ζ ΜΤΣΗΚΟΗ ΣΖ ΑΝ Α Σ Ο Λ Ζ * (νύθη, Ηλδνί, Σαό, Εελ) 2 Μ Τ Σ Ε Κ Ο Ε Σ Δ Ώ Ν Ώ Σ Ο Λ Δ * * Σν βηβιίν

Διαβάστε περισσότερα

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Σηεθαλία Σνπιή Δηθεγόξνο, Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ Σύκβνπινο ηεο ΓΓΙΦ Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Δίκαη 15 ρξφληα δηθεγφξνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο)

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) (ην κπαθγθξάνπλη, ζε βίληεν δξφκνπ κε δέληξα, θπξίσο θππαξίζηα, ν νπνίν εθηείλεηαη ζε φιν ην κήθνο ηεο ζθελήο. Δπί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΧΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΧΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΩΡΙ ΥΝΟΡΑ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΧΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑ 2010 Για ηη ζσγγραθή ηοσ παραμσθιού & ηοσ οδηγού εθαρμογής ζσνεργάζηηκαν οι: Αχξα Βαδαίνπ: Φπρνιφγνο

Διαβάστε περισσότερα

17 Ννέκβξε ηνπ 73. Με ξσηάο αλ Άλλα Μηα ρνύθηα είζηε Ακνύζηαθα παηδηά ηόρν ζαο βάιαλε θαη ζαο ππξνβνιάλε «Είκαζηε αδέιθηα» ηνπο θσλάδεηε Κη απηνί

17 Ννέκβξε ηνπ 73. Με ξσηάο αλ Άλλα Μηα ρνύθηα είζηε Ακνύζηαθα παηδηά ηόρν ζαο βάιαλε θαη ζαο ππξνβνιάλε «Είκαζηε αδέιθηα» ηνπο θσλάδεηε Κη απηνί 17 Ννέκβξε ηνπ 73. Με ξσηάο αλ Άλλα Μηα ρνύθηα είζηε Ακνύζηαθα παηδηά ηόρν ζαο βάιαλε θαη ζαο ππξνβνιάλε «Είκαζηε αδέιθηα» ηνπο θσλάδεηε Κη απηνί ππξνβνιάλε θη εζάο θη όζνπο αθνύλε ηη ηνπο ιέηε Μόλν κε

Διαβάστε περισσότερα

Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas

Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas του Γουστάβο Οτ Μεηάθξαζε από ηα ηζπαληθά: Γεκήηξεο Φαξξάο Πρόσωπα: ΓΚΛΟΡΙΑ ΜΠΕΑΣΡΙ ΜΕΣΕ 1 Απνβάζξα ζηαζκνύ κεηξό. Ήρνο από ηξέλν πνπ απνκαθξύλεηαη. Άλεκνο. ηε ζθελή

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Δ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Δ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Δ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΗΑ Γ Σφκνο Πεξηγξαθή ησλ Αλζξψπηλσλ Ηδηνζπγθξαζηψλ Άζσο Όζσλνο Ηαηξφο Οκνηνπαζεηηθήο Ηαηξηθήο 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ ΚΈΛΟ Αληθήρ Λόγορ Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ Κέιζν, ηνλ παξέζεζε κέζα ζην απνινγεηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΝ ΙΣΚΙΟ ΤΗΣ ΜΑΔΑΡΑΣ

ΣΤΟΝ ΙΣΚΙΟ ΤΗΣ ΜΑΔΑΡΑΣ ΛΗΘΝ ΑΓΓΔΙΖ ΣΤΟΝ ΙΣΚΙΟ ΤΗΣ ΜΑΔΑΡΑΣ ΑΘΖΛΑΗ 1961 1 ΔΛΑ ΜΔΘΗΛΖΚΑ Γηάβαζα κηα κέξα έλα κηθξό αθήγεκα ηνπ Αγγειή ζηελ «Διεπζεξία». Κηάλ άιιε άιιε κέξα κηά ζύκεζή ηνπ, ηεο Θξήηεο. Ύζηεξα, κηά πεξηγξαθή ηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες

Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Τόμος A Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Χίλιες και Μία ΙΑΣΡΙΚΔ ΠΛΑΝΔ ιδωμένες με ηο μικροζκόπιο ηης Ολιζηικής Σκέψης ΤΟΜΟΣ Α Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΛΟΓΟ ΥΡΗΣΗΑΝΟΤ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΟΤ

ΓΗΑΛΟΓΟ ΥΡΗΣΗΑΝΟΤ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΟΤ ΓΗΑΛΟΓΟ ΥΡΗΣΗΑΝΟΤ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΟΤ H.M. BAAGIL, M.D. ΜΔΣΑΦΡΑΖ ΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΟΛΓΑ ΕΑΡΗΣΑ-ΑΘΑΝΑΗΟΤ 1 ΔΗΑΓΩΓΖ ην φλνκα ηνπ ΑΛΛΑΥ, ηνπ Παληειεήκνλα, ηνπ Πνιπεχζπιαρλνπ. Θεσξψ ππνρξέσζή κνπ ζηνλ ΑΛΛΑΥ πνπ κνπ έδσζε

Διαβάστε περισσότερα

Η Kνπηηθή Οξζόδνμε ελνξία ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο θαη ηνπ απνζηόινπ Μάξθνπ ζηελ Διιάδα ΟΓΖΓΟ ΣΟΤ ΚΑΣΖΥΖΣΖ

Η Kνπηηθή Οξζόδνμε ελνξία ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο θαη ηνπ απνζηόινπ Μάξθνπ ζηελ Διιάδα ΟΓΖΓΟ ΣΟΤ ΚΑΣΖΥΖΣΖ Η Kνπηηθή Οξζόδνμε ελνξία ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο θαη ηνπ απνζηόινπ Μάξθνπ ζηελ Διιάδα ΟΓΖΓΟ ΣΟΤ ΚΑΣΖΥΖΣΖ Ο Μαθαξηζηφο ΠΪπαο θαη ΠαηξηΪξρεο ηεο κεγϊιεο πφιεσο ηεο Αιεμαλδξεέαο, Οζηψηαηνο ΑξρηεξΫαο ΑββΪο ελνχληα

Διαβάστε περισσότερα

Αοό ση μιόση μξτ ςσξ Χπιςσό!

Αοό ση μιόση μξτ ςσξ Χπιςσό! ΖΓΞΑ ΙΕΠΞΜΝΜΘΖΟ ΗΓΞΗΡΞΑΟ, ΝΑΛΤΚ & ΔΖΑΝΜΚΠΖΤΚ ΚΕΟΤΚ ΓΞΑΦΓΖΜ ΚΓΜΠΕΠΜΟ «Ιεδείο ζνπ ηεο λεφηεηνο θαηαθξνλείησ» (Α Τηκ. 1, 12) Αοό ση μιόση μξτ ςσξ Χπιςσό! ΗΑΠΕΕΠΖΗΜ ΒΜΕΘΕΙΑ ΖΓΞΑΝΜΟΠΜΘΖΗΜΡ ΓΠΜΡΟ 2015-2016 ΗΓΞΗΡΞΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δγψ, ε θαξηέξα κνπ θαη i mitriki mou glossa

Δγψ, ε θαξηέξα κνπ θαη i mitriki mou glossa Δγψ, ε θαξηέξα κνπ θαη i mitriki mou glossa Λνηπφλ, παίδεο, ζα μεγεζψ απ ηελ αξρή: Γελ έρσ φλνκα. Καη δελ πξφθεηηαη λα κάζεηε πνηα είκαη φρη φηη αλ κάζεηε ζα πάζεηε ηελ πιάθα ζαο, δηφηη πξνο ην παξφλ δελ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΑΓΝΧΣΖ ΠΣΤΥΖ ΔΝΟ ΗΔΡΑΠΟΣΟΛΟΤ ΔΠΗΚΟΠΟΤ.

Ζ ΑΓΝΧΣΖ ΠΣΤΥΖ ΔΝΟ ΗΔΡΑΠΟΣΟΛΟΤ ΔΠΗΚΟΠΟΤ. ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΖΜΔΗΩΜΑΣΑ ΔΒΑΜΗΩΣAΣΟΤ ΜΖΣΡΟΠΟΛΗΣΟΤ ΠΖΛΟΤΗΟΤ κ.κ. ΔΗΡΖΝΑΗΟΤ ΣΑΛΑΜΒΔΚΟΤ (7 Ηανοςαπίος 1937 11 επηεμβπίος 2004) Ζ ΑΓΝΧΣΖ ΠΣΤΥΖ ΔΝΟ ΗΔΡΑΠΟΣΟΛΟΤ ΔΠΗΚΟΠΟΤ. ΤΠΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΟΝΟ ΛΑΜΠΑΓΑΡΗΟΤ ΜΖΣΡΟΠΟΛΗΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΠΙΒΙΩΣΔΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΠΙΒΙΩΣΔΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΩΣ ΝΑ ΔΠΙΒΙΩΣΔΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ www.smarteconomy.gr Η πνεσμαηική ιδιοκηηζία ηοσ ebook με ηίηλο «Πώς να επιβιώζεις οικονομικά» ανήκει ζηην Γροζή Χαρούλα. Η τρήζη διέπεηαι από ηον ν. 2121/1993 για ηην «Πνεσμαηική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book

ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book Γιώργοσ Προφέτησ ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book Μάθετε τουσ νόμουσ και τα «μυςτικά» τησ προςωπικήσ επιρροήσ και αποκτήςτε μεγαλφτερη αυτοπεποίθηςη και καλφτερα αποτελζςματα ςτισ πωλήςεισ, την επιχειρηματικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ρεο Κεηαμίαο ςειάληε (Ηνχληνο 2006)

Ρεο Κεηαμίαο ςειάληε (Ηνχληνο 2006) Ρεο Κεηαμίαο ςειάληε (Ηνχληνο 2006) RIO DE JANEIRO, BRASIL. Όηαλ έλαο θίινο κνπ, ν Eduardo, κνπ πξφηεηλε λα επηζθεθηψ ηε ρψξα ηνπ ην θαινθαίξη, γέκηζα κε απεξίγξαπηε ιαρηάξα αιιά θαη αγσλία γηα ην άγλσζην.

Διαβάστε περισσότερα

Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Τόμος B

Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Τόμος B Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Τόμος B Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Χίλιες και Μία ΙΑΣΡΙΚΔ ΠΛΑΝΔ ιδωμένες με ηο μικροζκόπιο ηης Ολιζηικής Σκέψης ΤΟΜΟΣ Β Άζσο Όζσλνο Ιαηξφο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΣΟΚΥΟΛΜΗ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΣΟΚΥΟΛΜΗ Γηα εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο θαηαζθελψζεηο, λα απεπζπλζείηε ζην: ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΣΟΚΥΟΛΜΗ Edvard Griegsgången 9, SE-164 32 Kista, Sweden, Ζι. ηαρ.: kollo@stockholm.se Σει.: 08-508 11 990 www.stockholm.se/kollo

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑ ΣΑΞΗΓΗΧΣΔ

Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑ ΣΑΞΗΓΗΧΣΔ Άξεο Γηαβξήο Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑ ΣΑΞΗΓΗΧΣΔ Άξεο Γηαβξήο 1998-2011 www.arisgiavris.gr Ο Μεγάινο Υαλ θνίηαδε ηνπο ράξηεο γηα πνιιή ψξα. Όζηεξα είπε ζηγαλά: Κη έθαλεο ηφζν δξφκν γηα λα ξζεηο κέρξη εδψ; Ζ ζησπή

Διαβάστε περισσότερα

Μάζεκα Πνιηηηζκνύ: Διιεληθέο γηνξηέο θαη ιατθή ιαηξεία. Ι. Πξνθνξηθή (ιατθή) παξάδνζε θαη πξνθνξηθή(ιατθή) ινγνηερλία

Μάζεκα Πνιηηηζκνύ: Διιεληθέο γηνξηέο θαη ιατθή ιαηξεία. Ι. Πξνθνξηθή (ιατθή) παξάδνζε θαη πξνθνξηθή(ιατθή) ινγνηερλία 1 Μάζεκα Πνιηηηζκνύ: Διιεληθέο γηνξηέο θαη ιατθή ιαηξεία Brno:05/10/2010 ΔΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Πξνθνξηθή (ιατθή) παξάδνζε θαη πξνθνξηθή(ιατθή) ινγνηερλία Α. Παξάδνζε Οξηζκνί: 1. Παξάδνζε 2. Πξνθνξηθή (ιατθή) παξάδνζε

Διαβάστε περισσότερα