Βξόρνο πζηέξεζεο ζηδεξνκαγλεηηθώλ πιηθώλ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βξόρνο πζηέξεζεο ζηδεξνκαγλεηηθώλ πιηθώλ"

Transcript

1 Βξόρνο πζηέξεζεο ζηδεξνκαγλεηηθώλ πιηθώλ 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη: ε εμνηθείσζε ησλ ζπνπδαζηώλ κε κεξηθέο βαζηθέο έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο καγλεηηθέο ηδηόηεηεο ησλ πιηθώλ ε θαηαλόεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο πζηέξεζεο κέζα από ηελ πεηξακαηηθή θαηαγξαθή ηεο καγλήηηζεο ελόο ππξήλα κεηαζρεκαηηζηή σο ζπλάξηεζε ηνπ εθαξκνδόκελνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ν ππνινγηζκόο ραξαθηεξηζηηθώλ καγλεηηθώλ κεγεζώλ θαη ηεο ελέξγεηαο απσιεηώλ. 2. Γεληθά Σα καγλεηηθά πιηθά έρνπλ έλα επξύηαην θάζκα ηερλνινγηθώλ θαη βηνκεραληθώλ εθαξκνγώλ αιιά θαη εθαξκνγώλ ζηελ έξεπλα, ηελ Ιαηξηθή θαη ηελ θαζεκεξηλή καο δσή. Η ρξεζηκόηεηά ηνπο νθείιεηαη ζηελ κεγάιε καγλεηηθή δηαπεξαηόηεηά ηνπο, πνπ επηηξέπεη ηελ επίηεπμε κεγάισλ ηηκώλ καγλεηηθήο επαγσγήο ππό ηελ επίδξαζε κέηξησλ καγλεηηθώλ πεδίσλ θαζώο θαη ζηελ ηθαλόηεηά ηνπο λα παξακέλνπλ καγλεηηζκέλα θαη λα δξνπλ σο πεγέο καγλεηηθνύ πεδίνπ. Αλάινγα κε ηελ εθαξκνγή, επηιέγνληαη ηύπνη ζηδεξνκαγλεηηθώλ πιηθώλ κε ηα θαηάιιεια ραξαθηεξηζηηθά. Σα ραξαθηεξηδόκελα σο καιαθά καγλεηηθά πιηθά καγλεηίδνληαη θαη απνκαγλεηίδνληαη εύθνια θαη βξίζθνπλ εθαξκνγέο ζε ππξήλεο κεηαζρεκαηηζηώλ, ειεθηξηθνύο θηλεηήξεο θαη γελλήηξηεο, ζε δηαθόπηεο θπθισκάησλ ζε όξγαλα ειέγρνπ θιπ. Σα ραξαθηεξηδόκελα σο ζθιεξά καγλεηηθά πιηθά δελ απνκαγλεηίδνληαη εύθνια θαη ρξεζηκνπνηνύληαη ζε εθαξκνγέο όπνπ ζέινπκε «ζηαζεξό καγλεηηθό πεδίν» όπσο µεγάθσλα, αθνπζηηθά, θνπδνύληα, αλάγλσζε θαη εγγξαθή ζε µαγλεηηθά, µαγλεηννπηηθά µέζα (HDs, CDs, video) όξγαλα κέηξεζεο, αηζζεηήξεο θιπ. 3. ύληνκν ζεσξεηηθό κέξνο Η εξκελεία ηεο καγλεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ πιηθώλ, ζρεηίδεηαη κε ηελ καγλεηηθή ηνπο ξνπή ε νπνία νθείιεηαη θπξίσο ζηελ θίλεζε ησλ ειεθηξνλίσλ ησλ αηόκσλ ηνπο. 3.1 Μαγλεηηθή ξνπή ειεθηξνλίωλ ην θιαζηθό πξόηππν ηνπ αηόκνπ, ηα ειεθηξόληα θηλνύληαη ζε θπθιηθέο ηξνρηέο γύξσ από ηνλ ππξήλα. Η θίλεζε ηνπ θνξηηζκέλνπ αξλεηηθά ειεθηξνλίνπ ζε θιεηζηή ηξνρηά γύξσ από ηνλ ππξήλα, ηζνδπλακεί κε έλα βξόγρν ξεύκαηνο. Η καγλεηηθή ξνπή κ νξίδεηαη σο ην ξεύκα Ι πνπ δηαξέεη έλα βξόγρν επί ηελ επηθάλεηα ηνπ βξόγρνπ S=π r 2 κ =Ι..S Μ.Πηλακούτα Σελίδα 1

2 Απνδεηθλύεηαη όηη έλα ειεθηξόλην πνπ δηαγξάθεη θπθιηθή ηξνρηά αθηίλαο r κε ηαρύηεηα π=σ r, έρεη ζηξνθνξκή L= m e σr 2 θαη ε καγλεηηθή ξνπή ηνπ, έρεη ηελ θνξά ηεο ζηξνθνξκήο θαη κέηξν: el κ 2m e Σρήκα 1 : Κίλεζε ειεθηξνλίνπ γύξσ από ηνλ ππξήλα Σα ειεθηξόληα έρνπλ καγλεηηθή ξνπή ιόγσ ηεο θίλεζήο ηνπο γύξσ από ηνλ ππξήλα ησλ αηόκσλ αιιά θαη ιόγσ ηεο πεξηζηξνθηθήο θίλεζεο γύξσ από ηνλ άμνλά ηνπο (spin). Η ζπλνιηθή καγλεηηθή ξνπή ελόο αηόκνπ είλαη ε ζπληζηακέλε καγλεηηθή ξνπή ησλ ηξνρηαθώλ καγλεηηθώλ ξνπώλ θαη ησλ καγλεηηθώλ ξνπώλ-ζπηλ ησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ Μαγλήηηζε Μαγλήηηζε Μ, νξίδεηαη: ε καγλεηηθή ξνπή αλά κνλάδα ηνπ όγθνπ ηνπ πιηθνύ: M = n κ όπνπ n είλαη ν αξηζκόο ησλ καγλεηηθώλ δηπνιηθώλ ξνπώλ κ αλά θπβηθό κέηξν. Η κνλάδα ηεο καγλήηηζεο είλαη A/m. (όπσο ζα δνύκε πην θάησ έρεη ίδηεο κνλάδεο κε απηέο ηεο έληαζεο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ) 3.2 Σηδεξνκαγλεηηθά πιηθά Από άπνςε καγλεηηθώλ ηδηνηήησλ, ηα δηάθνξα πιηθά κπνξνύλ λα ρσξηζηνύλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: ηα παξακαγλεηηθά θαη ηα ζηδεξνκαγλεηηθά πιηθά ηα άηνκα ησλ νπνίσλ έρνπλ κόληκα καγλεηηθή ξνπή δηάθνξε ηνπ κεδελόο θαη ηα δηακαγλεηηθά πιηθά ησλ νπνίσλ ηα άηνκα δελ έρνπλ κνλίκσο καγλεηηθή ξνπή. ην πιαίζην απηήο ηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα πεξηνξηζηνύκε ζηελ εμέηαζε ηεο καγλεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ ζηδεξνκαγλεηηθώλ πιηθώλ. Ο ζίδεξνο, ην θνβάιηην, ην ληθέιην, ην γαδνιίλην θαη ην δπζπξόζην έρνπλ παξόκνηεο καγλεηηθέο ηδηόηεηεο θαη νλνκάδνληαη ζηδεξνκαγλεηηθά πιηθά παίξλνληαο ην όλνκα από ηνλ ζίδεξν πνπ είλαη ην ζπνπδαηόηεξν κέηαιιν απηήο ηεο θαηεγνξίαο πιηθώλ. Η καγλεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ζηδεξνκαγλεηηθώλ πιηθώλ νθείιεηαη ζηελ ύπαξμε κηθξνζθνπηθώλ πεξηνρώλ (domains ή πεξηνρέο Weiss) ζηηο νπνίεο νη αηνκηθέο καγλεηηθέο ξνπέο είλαη δηαηεηαγκέλεο παξάιιεια κεηαμύ ηνπο ρσξίο ηελ επίδξαζε εμσηεξηθνύ καγλεηηθνύ πεδίνπ. Σα ζηδεξνκαγλεηηθά πιηθά δελ παξνπζηάδνπλ καθξνζθνπηθά καγλήηηζε (καγλεηηθή ξνπή ζηε κνλάδα ηνπ όγθνπ) ρσξίο ηελ επίδξαζε εμσηεξηθνύ καγλεηηθνύ Μ.Πηλακούτα Σελίδα 2

3 πεδίνπ, δηόηη ε δηεύζπλζε πξνζαλαηνιηζκνύ ησλ domains δηαθέξεη από πεξηνρή ζε πεξηνρή κε ηπραίν ηξόπν. Όηαλ έλα ζηδεξνκαγλεηηθό πιηθό εηζαρζεί ζε έλα καγλεηηθό πεδίν, νη καγλεηηθέο ξνπέο όισλ ησλ πεξηνρώλ ηείλνπλ λα πξνζαλαηνιηζηνύλ πξνο ηε δηεύζπλζε ηνπ πεδίνπ. Σν πιηθό θάησ από ηελ επίδξαζε ηζρπξνύ καγλεηηθνύ πεδίνπ θηάλεη ζηνλ θόξν, όπνπ νη καγλεηηθέο ξνπέο όισλ ησλ πεξηνρώλ θαηαιήγνπλ λα πξνζαλαηνιηζηνύλ πιήξσο πξνο ηε δηεύζπλζε ηνπ πεδίνπ. α) Τιηθό κε κεδεληθή καγλήηηζε. Η δηεύζπλζε πξνζαλαηνιηζκνύ ησλ καγλεηηθώλ ξνπώλ ησλ πεξηνρώλ Weiss δηαθέξεη από πεξηνρή ζε πεξηνρή κε ηπραίν ηξόπν. β) Τιηθό κε καγλήηηζε θόξνπ Μ. Οη καγλεηηθέο ξνπέο ησλ πεξηνρώλ Weiss έρνπλ πξνζαλαηνιηζηεί πιήξσο κε ηε δηεύζπλζε ηνπ πεδίνπ. Σρήκα 2: Πεξηνρέο Weiss ζηδεξνκαγλεηηθνύ πιηθνύ α) ρσξίο ηελ επίδξαζε εμσηεξηθνύ καγλεηηθνύ πεδίνπ β) θάησ από ηελ επίδξαζε ηζρπξνύ καγλεηηθνύ πεδίνπ 3.3 Μαγλεηηθά κεγέζε - Μνλάδεο Μαγλεηηθή δηέγεξζε - καγλεηηθή επαγσγή - ζρεηηθή καγλεηηθή δηαπεξαηόηεηα Γλσξίδνπκε όηη αλ έλα ζσιελνεηδέο (ή πελίν) δηαξξέεηαη από ξεύκα έληαζεο Ι, δεκηνπξγείηαη ζην εζσηεξηθό ηνπ καγλεηηθό πεδίν έληαζεο Η. Δάλ ην ζσιελνεηδέο έρεη κήθνο L, θαη πεξηέρεη n πεξηειίμεηο αλά κνλάδα κήθνπο, Ι n ηόηε ε έληαζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζην εζσηεξηθό ηνπ είλαη ίζε κε Η=. L Όηαλ ζην εζσηεξηθό ηνπ ζσιελνεηδνύο εηζαρζεί ζηδεξνκαγλεηηθό πιηθό, ηόηε ε έληαζε ηνπ πεδίνπ απμάλεηαη, ιόγσ ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ ησλ καγλεηηθώλ ξνπώλ πνπ νδεγεί ζε εκθάληζε καγλήηηζεο. Ολνκάδνπκε καγλεηηθή δηέγεξζε Η (ή καγλεηίδνλ πεδίν) ηελ έληαζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζε έλα θελό ζσιελνεηδέο. Η καγλεηηθή δηέγεξζε Η έρεη κνλάδεο Α/m. Ολνκάδνπκε καγλεηηθή επαγωγή Β ην απνηέιεζκα ηεο καγλεηηθήο δηέγεξζεο ζε έλα πιηθό. Μνλάδα κέηξεζεο ηεο καγλεηηθήο επαγσγήο είλαη ην Tesla. ην εζσηεξηθό ελόο ζσιελνεηδνύο δεκηνπξγείηαη καγλεηηθή επαγσγή ίζε κε Β ν =κ ν Η αλ ην εζσηεξηθό είλαη θελό Β=κ r κ ν Η αλ ην εζσηεξηθό ηνπ ζσιελνεηδνύο πεξηέρεη πιηθό κε καγλεηηθή δηαπεξαηόηεηα κ ρεηηθή καγλεηηθή δηαπεξαηόηεηα - καγλεηηθή επηδεθηηθόηεηα Η ζρεηηθή καγλεηηθή δηαπεξαηόηεηα νξίδεηαη σο ν ιόγνο ηεο καγλεηηθήο Μ.Πηλακούτα Σελίδα 3

4 δηαπεξαηόηεηαο κ ηνπ πιηθνύ πξνο ηε καγλεηηθή δηαπεξαηόηεηα κ ν ηνπ θελνύ κ r= κ/κ ν H καγλεηηθή δηαπεξαηόηεηα ηνπ θελνύ είλαη: κ ν =12,57x10-7 V. sec/a. m Η ζρεηηθή καγλεηηθή δηαπεξαηόηεηα είλαη έλα κέηξν ηεο επθνιίαο κε ηελ νπνία νη δπλακηθέο γξακκέο δηαπεξλνύλ έλα πιηθό θαη είλαη κηθξόηεξε ηεο κνλάδαο (κ r < 1) γηα ηα δηακαγλεηηθά πιηθά, γηα ην θελό είλαη κ r =1, γηα κε ζηδεξνκαγλεηηθά πιηθά είλαη πεξίπνπ ίζε κε ηε κνλάδα, ελώ γηα ηα ζηδεξνκαγλεηηθά πιηθά κπνξεί λα πάξεη ηηκέο Η ζρεηηθή καγλεηηθή δηαπεξαηόηεηα κ r κεηαβάιιεηαη κε ην πεδίν θαη ηε ζεξκνθξαζία. Η καγλεηηθή επαγσγή ζηα ζηδεξνκαγλεηηθά πιηθά δελ ζπλδέεηαη γξακκηθά κε ηε καγλεηηθή δηέγεξζε Η (ζηελ πξάμε απηό ζπκβαίλεη κόλν γηα κηθξέο ηηκέο καγλεηηθήο δηέγεξζεο). Όπσο έρεη αλαθεξζεί πην πάλσ, ηα δείγκαηα ηνπ ζηδήξνπ ή νπνηνπδήπνηε ζηδεξνκαγλεηηθνύ πιηθνύ πνπ δελ έρνπλ βξεζεί πνηέ κέζα ζε καγλεηηθά πεδία δελ παξνπζηάδνπλ απζόξκεηε καγλήηηζε. Όηαλ όκσο βξεζνύλ γηα πξώηε θνξά ζε εμσηεξηθό καγλεηηθό πεδίν Η ηόηε εκθαλίδνπλ καγλήηηζε. ηελ νπζία ην καγλεηηθό πεδίν πξνζαλαηνιίδεη ηηο καγλεηηθέο ξνπέο ησλ κηθξνζθνπηθώλ πεξηνρώλ weiss, δεκηνπξγώληαο έηζη καγλεηηθή επαγσγή Β= κν (Η+Μ), όπνπ Μ ε καγλήηηζε ηνπ πιηθνύ. Μηα άιιε ρξήζηκε καγλεηηθή πνζόηεηα είλαη ε καγλεηηθή επηδεθηηθόηεηα Φ ελόο πιηθνύ. Η καγλεηηθή επηδεθηηθόηεηα εθθξάδεη ηελ ελίζρπζε ηεο καγλεηηθήο επαγσγήο πνπ νθείιεηαη ζηελ παξνπζία ηνπ πιηθνύ κέζα ζην εθαξκνδόκελν εμσηεξηθό καγλεηηθό πεδίν. πλδέεηαη κε ηελ ζρεηηθή καγλεηηθή δηαπεξαηόηεηα κέζσ ηεο ζρέζεο Φ=κ r -1 θαη δείρλεη πόζν δηαθέξεη ε ζρεηηθή καγλεηηθή δηαπεξαηόηεηα από ηελ κνλάδα. πλδέεη επίζεο ηελ καγλήηηζε Μ κε ηελ καγλεηηθή δηέγεξζε M= Φ. H. Λόγσ ησλ κεγάισλ ηηκώλ καγλήηηζεο πνπ επηηπγράλνληαη ζηα ζηδεξνκαγλεηηθά πιηθά, ε Μαγλήηηζε είλαη πεξίπνπ αλάινγε κε ηελ καγλεηηθή επαγσγή Β. Γηα ηνλ ιόγν απηό πνιιέο θνξέο ε καγλεηηθή επαγωγή Β ρξεζηκνπνηείηαη αληί γηα ηελ καγλήηηζε Μ θαη αληίζηξνθα. 3.4 Βξόγρνο Υζηέξεζεο Η ζρέζε Β=f(Η) παξνπζηάδεη κεγάιν πξαθηηθό ελδηαθέξνλ γηα ηα ζηδεξνκαγλεηηθά πιηθά. (ρήκα 3) Σρήκα 3: Βξόγρνο πζηέξεζεο. Η κεηαβνιή ηεο καγλεηηθήο επαγσγήο Β κε ηελ έληαζε ηνπ εθαξκνδόκελνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ Η ζε έλα ζηδεξνκαγλεηηθό πιηθό. Η θακπύιε Οα είλαη ε θακπύιε αξρηθήο καγλήηηζεο. Μ.Πηλακούτα Σελίδα 4

5 Δάλ έλα πιηθό καγλεηηζηεί κέρξη ηνλ θόξν (θακπύιε Οα) θαη ζηε ζπλέρεηα κεδεληζηεί ην πεδίν πνπ πξνθάιεζε ηελ καγλήηηζε, ε καγλεηηθή επαγσγή δελ κεδελίδεηαη αιιά δηαηεξεί κία ζεηηθή ηηκή (ζεκείν b). Η ηηκή απηή νλνκάδεηαη παξακέλνπζα καγλεηηθή επαγωγή Β θαη ε αληίζηνηρε ηηκή ηεο καγλήηηζεο παξακέλνπζα καγλήηηζε Μ. ηελ νπζία παξόιν ηνλ κεδεληζκό ηεο καγλεηηθήο δηέγεξζεο, παξακέλεη ζην πιηθό έλαο αξηζκόο καγλεηηθώλ πεξηνρώλ κε πξνζαλαηνιηζκό θαηά ηε δηεύζπλζε ηνπ πεδίνπ. Σν θαηλόκελν απηό νλνκάδεηαη πζηέξεζε θαη ε ηηκή ηεο παξακέλνπζαο καγλήηηζεο εμαξηάηαη από ην πιηθό θαη ηελ θαηεξγαζία ηνπ. Αληηζηξέθνληαο ηελ θνξά ηνπ πεδίνπ (θακπύιε bc) ζην ζεκείν c κεδελίδεηαη ε Μαγλήηηζε. Η ηηκή ηεο καγλεηηθήο δηέγεξζεο Η c γηα ηελ νπνία κεδελίδεηαη ε Μαγλήηηζε νλνκάδεηαη ζπλεθηηθό πεδίν. Σν ζπλεθηηθό πεδίν εμαξηάηαη από ηελ θαηάζηαζε ηνπ δείγκαηνο θαη κπνξεί λα επεξεαζηεί από εμσγελείο παξάγνληεο όπσο, π.ρ. ε ζεξκηθή επεμεξγαζία. Απμάλνληαο ηε καγλεηηθή δηέγεξζε Η θαηά ηελ ίδηα θνξά (θακπύιε cd) ην πιηθό θηάλεη ζε θόξν κε ηηο καγλεηηθέο ξνπέο πξνζαλαηνιηζκέλεο αληίζηξνθα ίδηα θνξά κε ην πεδίν. Μεηώλνληαο ζηε ζπλέρεηα ην πεδίν, (θακπύιε de), κέρξη λα κεδεληζηεί, έρνπκε θαη πάιη παξακέλνπζα καγλεηηθή επαγσγή ζην πιηθό κε αληίζεηε θαηεύζπλζε (ζεκείν e). Δθαξκόδνληαο μαλά ζεηηθό πεδίν, ζπκπιεξώλεηαη θιεηζηή θακπύιε. Η θιεηζηή θακπύιε abcdefa νλνκάδεηαη βξόγρνο πζηέξεζεο. Τν εκβαδόλ πνπ πεξηθιείεη ν βξόρνο πζηέξεζεο (Β.Η) απνηειεί κέηξν ηωλ απωιεηώλ ελέξγεηαο πνπ ιακβάλνπλ ρώξαλ ζε έλα πιήξε θύθιν καγλήηηζεο θαη απνκαγλήηηζεο ηνπ πιηθνύ. Απνδεηθλύεηαη εύθνια όηη ην γηλόκελν (Β.Η) έρεη κνλάδεο ελέξγεηαο αλά κνλάδα όγθνπ (joule/m 3 ). 3.5 Θεξκνθξαζία Curie Όια ηα ζηδεξνκαγλεηηθά πιηθά, όηαλ ζεξκαλζνύλ ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο γίλνληαη παξακαγλεηηθά. Η ζεξκνθξαζία κεηάβαζεο από ηελ ζηδεξνκαγλεηηθή ζηελ παξακαγλεηηθή ζπκπεξηθνξά νλνκάδεηαη ζεξκνθξαζία Curie. Πέξαλ από ηε ζεξκνθξαζία απηή ε ηπραία ζεξκηθή θίλεζε ησλ αηόκσλ ραιάεη ηνλ πξνζαλαηνιηζκό (σο πξνο εμσηεξηθό καγλεηηθό πεδίν) ησλ αηνκηθώλ καγλεηηθώλ ξνπώλ, ε δηαπεξαηόηεηα κεηώλεηαη απόηνκα ελώ ην ζπλεθηηθό πεδίν θαη ε παξακέλνπζα καγλήηηζε κεδελίδνληαη. ηηο πξαθηηθέο εθαξκνγέο, όηαλ ην πιηθό πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη ζε πςειέο ζρεηηθά ζεξκνθξαζίεο είλαη ζεκαληηθό λα είλαη πιηθό πνπ λα έρεη πςειή ζεξκνθξαζία Curie. 3.6 Επηινγή πιηθώλ γηα δηάθνξεο εθαξκνγέο Σα καγλεηηθά πιηθά πνπ εκθαλίδνπλ κεγάιν ζπλεθηηθό πεδίν ραξαθηεξίδνληαη σο «ζθιεξά» (απνκαγλεηίδνληαη δύζθνια) θαη βξίζθνπλ εθαξκνγέο ζηνπο κόληκνπο καγλήηεο θαη ζηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα καγλεηηθή εγγξαθή. Μία ζεκαληηθή παξάκεηξνο, πνπ ραξαθηεξίδεη έλα κόληκν καγλήηε είλαη ην κέγηζην ελεξγεηαθό γηλόκελν (ΒΗ)max, πνπ εθθξάδεη ηε καγλεηηθή ελέξγεηα, πνπ είλαη απνζεθεπκέλε ζην κόληκν καγλήηε. Σα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα καγλεηηθή εγγξαθή πξέπεη λα έρνπλ ζρεηηθά πςειή παξακέλνπζα καγλήηηζε θαη αξθεηά πςειό ζπλεθηηθό πεδίν, ώζηε λα απνηξέπεηαη απξόβιεπηε απνκαγλήηηζή ηνπο, πνπ ζα νδεγνύζε ζε απώιεηα ηεο απνζεθεπκέλεο πιεξνθνξίαο. Μ.Πηλακούτα Σελίδα 5

6 Σα καγλεηηθά πιηθά πνπ εκθαλίδνπλ κηθξό ζπλεθηηθό πεδίν ραξαθηεξίδνληαη σο «καιαθά» θαη βξίζθνπλ εθαξκνγέο ζηνπο ειεθηξνκαγλήηεο, θηλεηήξεο, κεηαζρεκαηηζηέο θιπ. Τιηθά ηα νπνία παξνπζηάδνπλ κηθξή παξακέλνπζα καγλήηηζε θαη έρνπλ πνιύ κηθξό ζπλεθηηθό πεδίν είλαη θαηάιιεια γηα λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε κεηαζρεκαηηζηέο θαη ζε δηαηάμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ελαιιαζζόκελε ηάζε γηαηί εκθαλίδνπλ κηθξόηεξεο απώιεηεο πζηέξεζεο θαη έηζη έρνπκε πην απνδνηηθή κεηαηξνπή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 4. Πεηξακαηηθή Γηάηαμε Η πεηξακαηηθή καο δηάηαμε απνηειείηαη από έλα ζπζηεκα δύν ζπλεδεκέλσλ πελίσλ ζην εζσηεξηθό ησλ νπνίσλ ηνπνζεηείηαη έλαο ππξήλαο από ην ππν κειέηε πιηθό. Σα πελία ζπλδένληαη κεζσ κηαο κεηαβαιιόκελεο αληίζηαζεο κε έλα ηξνθνδνηηθό. Γηα ηελ κέηξεζε ηεο καγλεηηθήο επαγσγήο Β έλαο αηζζεηήξαο Hall ηνπνζεηείηαη ζην εζσηεξηθό ηνπ ππξήλα. Μεηαβάιινληαο ηελ ηάζε ζηα άθξα ησλ πελίσλ, κεηαβάιιεηαη ην ξεύκα πνπ ηα δηαξξέεη θαη επνκέλσο κεηαβάιιεηαη θαη ε ηηκή ηεο καγλεηηθήο δηέγεξζεο Η Ι n ( Η= ). Με θαηάιιειν ινγηζκηθό νη ηηκέο ηεο Μαγλεηηθήο δηέγεξζεο θαη ηεο L καγλεηηθήο επαγσγήο θαηαγξάθνληαη ζηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή θαη δεκηνπξγείηαη ν βξόγρνο πζηέξεζεο. 5. Λήςε θαη επεμεξγαζία κεηξήζεσλ Δξσηήζεηο Πξίλ από θάζε λέν βξόγρν απνκαγλεηίζηε κε ηελ βνήζεηα ηνπ θαζεγεηή ζαο ην πιηθό. Αθνινπζώληαο ηηο νδεγίεο πνπ βξίζθνληαη ζηε ζέζε εξγαζίαο λα δεκηνπξγεζεί έλαο βξόγρνο πζηέξεζεο γηα ην θάζε πιηθό. Να εθηππσζνύλ νη βξόγρνη πζηέξεζεο. Επεμεξγαζία δεδνκέλωλ πνπ ιήθζεθαλ κε ην πξόγξακκα Measure Εξωηήζεηο 1. Πσο νξίδεηαη ε ζρεηηθή καγλεηηθή δηαπεξαηόηεηα; Να ππνινγηζηεί ε ζρεηηθή καγλεηηθή δηαπεξαηόηεηα από ηελ θιίζε db/dh ηεο θακπύιεο καγλήηηζεο (ηε πεξηνρή πνπ κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί σο γξακκηθή). 2. Ση είλαη ην ζπλεθηηθό πεδίν; Να βξεζεί θαη λα ζεκεησζεί πάλσ ζην βξόγρν πζηέξεζεο ην ζπλεθηηθό πεδίν ηνπ πιηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηήζαηε ζην πείξακά ζαο. Μ.Πηλακούτα Σελίδα 6

7 3. Ση είλαη ε Παξακέλνπζα Μαγλεηηθή Δπαγσγή; Να βξεζεί θαη λα ζεκεησζεί πάλσ ζην βξόγρν πζηέξεζεο ε Παξακέλνπζα Μαγλεηηθή Δπαγσγή ηνπ πιηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηήζαηε ζην πείξακά ζαο. 4. Ση εθθξάδεη ην εκβαδόλ ηνπ βξόγρνπ πζηέξεζεο ; Αλαθέξαηε κηα εθαξκνγή ζηελ νπνία ην πιηθό πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί πξέπεη λα έρεη α) κεγάιν θαη β) κηθξό βξόγρν πζηέξεζεο. 5. Τπνινγίζηε πξνζεγγηζηηθά ην εκβαδόλ u ηνπ βξόγρνπ πζηέξεζεο (ππάξρεη ππόδεημε ζηε ζέζε εξγαζίαο). 6. Γείμεηε όηη ην εκβαδόλ u έρεη κνλάδεο ελέξγεηαο αλά κνλάδα όγθνπ (Joule/m 3 ) 7. Αλ ν ππξήλαο Fe ρξεζηκνπνηεζεί ζε έλα κεηαζρεκαηηζηή πνπ δέρεηαη ελαιιαζζόκελε ηάζε κε ζπρλόηεηα f=50 Ηz λα ππνινγηζηεί ε ελέξγεηα αλά sec (P) πνπ «ράλεηαη» (κεηαηξέπεηαη ζε ζεξκόηεηα). (P = u f V όπνπ V ν όγθνο ηνπ ππξήλα). 8. Να ππνινγηζηεί ε αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ππξήλα Δζ κεηά από 1 ώξα ιεηηνπξγίαο. 9. Πσο εμεγείηαη ε καγλεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ζηδεξνκαγλεηηθώλ πιηθώλ. Υπενθσμίζεηαι: όηη έλα ζώκα κάδαο m κε εηδηθή ζεξκόηεηα c ρξεηάδεηαη ελέξγεηα (ζεξκόηεηα) Q=mcδζ γηα λα κεηαβιεζεί ε ζεξκνθξαζία ηνπ θαηά δζ Δπεηδή όκσο ε ζεξκόηεηα είλαη: Q=u. f. V. t, από ηηο δύν ηειεπηαίεο ζρέζεηο πξνθύπηεη όηη Δζ=u. f. t/ξ. c ε καγλεηηθή ξνή ζρεηίδεηαη κε ηελ καγλεηηθή επαγσγή κε ηελ ζρέζε ξνήο Φ=Β. S. Μνλάδα κέηξεζεο καγλεηηθήο ξνήο Φ=Β. S είλαη Σ. m 2 =Wb (Weber). Δπηπιένλ 1Wb/sec ηζνδπλακεί κε 1 Volt) Γίδνληαη: (ξ Fe =7800 Κg/m 3, c Fe =0,45x10 3 Joule/Kg. grad, V= 216x10-6 m 3 ) κν=12,6 x10-7 T m /A Σesla= Wb/m 2 = N/A. m Joule=N. m mt=10-3 T Βηβιηνγξαθία 1. «Μειέηε ζηδεξνκαγλεηηθώλ πιηθώλ κε ηε βνήζεηα ηνπ βξόγρνπ πζηέξεζεο» από ην βηβιίν, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο Φπζηθήο Ι Οκάδα Φπζηθώλ ΣΔΙ ΠΔΙΡΑΙΑ, (Mαθεδνληθέο Δθδόζεηο). 2. SERWAY, Physics For Scientists & Engineers, Saunders College Publishing (Διιεληθή Έθδνζε 1990) YOUNG H., University Physics, Addison-Wesley (Δθδόζεηο Παπαδήζε 1990) Haliday D Resnick R., ΦΤΙΚΗ Ι &ΙΙ (Έθδνζε Γ.Πλεπκαηηθνύ) Μ.Πηλακούτα Σελίδα 7

8 6. Phywe Ferromagnetic hysteresis with PC interface system LEP Μ.Πηλακούτα Σελίδα 8

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

Φωηνβνιηαϊθό Σηνηρείν

Φωηνβνιηαϊθό Σηνηρείν Φωηνβνιηαϊθό Σηνηρείν 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηε θπζηθή ησλ εκηαγσγώλ θαη ηδηαίηεξα ηεο επαθήο p-n, λα πάξνπλ κεηξήζεηο θαη λα

Διαβάστε περισσότερα

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο 1.θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηε ξαδηελέξγεηα, λα κεηξήζνπλ κε κεηξεηή Geiger-

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηελ ειαζηηθή παξακόξθσζε ησλ πιηθώλ θαη λα κεηξήζνπλ ην κέηξν ειαζηηθόηεηαο Τoung ελόο πιηθνύ. 2. Γεληθά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΖ ΓΗΑΣΑΞΖ ΣΤΠΟΤ HALBACH ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΑΓΝΖΣΗΚΟΤ ΠΔΓΗΟΤ

ΥΔΓΗΑΖ ΓΗΑΣΑΞΖ ΣΤΠΟΤ HALBACH ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΑΓΝΖΣΗΚΟΤ ΠΔΓΗΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ & ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Ζ/Τ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : ΥΔΓΗΑΖ ΓΗΑΣΑΞΖ ΣΤΠΟΤ HALBACH ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΑΓΝΖΣΗΚΟΤ ΠΔΓΗΟΤ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΛΔΠΣΧΝ ΤΜΔΝΗΧΝ NiO ΜΔ ΝΑΝΟΧΜΑΣΗΓΗΑ Au ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Δ ΑΗΘΖΣΖΡΔ ΤΓΡΟΓΟΝΟΤ ΥΑΜΖΛΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΛΔΠΣΧΝ ΤΜΔΝΗΧΝ NiO ΜΔ ΝΑΝΟΧΜΑΣΗΓΗΑ Au ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Δ ΑΗΘΖΣΖΡΔ ΤΓΡΟΓΟΝΟΤ ΥΑΜΖΛΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (Δ.Π.Μ..): "ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΧΝ" ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΛΔΠΣΧΝ ΤΜΔΝΗΧΝ NiO ΜΔ ΝΑΝΟΧΜΑΣΗΓΗΑ Au ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Δ ΑΗΘΖΣΖΡΔ

Διαβάστε περισσότερα

Το πείπαμα Frank - Hertz

Το πείπαμα Frank - Hertz Άζκηζη 33 Το πείπαμα Frank - Hertz 33.1. Σκοπόρ ηελ άζθεζε απηή, κέζσ ηνπ πεηξάκαηνο Frank-Hertz ζα πηζηνπνηεζεί ε ύπαξμε δηαθξηηώλ ελεξγεηαθώλ ζηαζκώλ ζην άηνκν ηνπ Νένπ. Θα παξαηεξεζεί ε δηέγεξζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική μελέηη ακηινοβολίαρ LASER

Φςζική μελέηη ακηινοβολίαρ LASER Φςζική μελέηη ακηινοβολίαρ LASER 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε εμνηθείσζε ηνπ ζπνπδαζηή κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αθηηλνβνιίαο laser θαη ε κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο πεξίζιαζεο ηελ άζθεζε ζα

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Φωηομεηρίας Απόδοζη λαμπηήρα πσράκηωζης

Νόμος Φωηομεηρίας Απόδοζη λαμπηήρα πσράκηωζης Νόμος Φωηομεηρίας Απόδοζη λαμπηήρα πσράκηωζης 1. θνπόο θνπόο ηεο παξνύζαο άζθεζεο είλαη ε εμνηθείσζε ηνπ ζπνπδαζηή κε ηα βαζηθά θσηνκεηξηθά κεγέζε, ε θαηαλόεζε ηνπ λόκνπ ηεο θσηνκεηξίαο κέζα από ηελ πεηξακαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Μεηπήζειρ. Κινήζειρ. Β Γυμνασίου 22/6/2015. Δείκηερ Επιηςσίαρ (Γνώζειρ και ςπό έμθαζη ικανόηηηερ) Πεπίοδοι διδαζκαλίαρ

Μεηπήζειρ. Κινήζειρ. Β Γυμνασίου 22/6/2015. Δείκηερ Επιηςσίαρ (Γνώζειρ και ςπό έμθαζη ικανόηηηερ) Πεπίοδοι διδαζκαλίαρ Β Γυμνασίου /6/05 Δείκηερ Επιηςσίαρ (Γνώζειρ και ςπό έμθαζη ικανόηηηερ) Παπεμθεπείρ Ικανόηηηερ (πποϋπάπσοςζερ ικανόηηηερ) Δείκηερ Επάπκειαρ (Γνώζειρ και ςπό έμθαζη ικανόηηηερ) Πεπίοδοι διδαζκαλίαρ Οι μαθηηέρ/ηπιερ

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγέο νπηηθώλ ηλώλ: Δηζαγωγή ζηηο νπηηθέο ηειεπηθνηλωλίεο, απιή νπηηθή δεύμε πνκπνύ-δέθηε κε ηε ρξήζε ινγηζκηθνύ.

Δθαξκνγέο νπηηθώλ ηλώλ: Δηζαγωγή ζηηο νπηηθέο ηειεπηθνηλωλίεο, απιή νπηηθή δεύμε πνκπνύ-δέθηε κε ηε ρξήζε ινγηζκηθνύ. Δθαξκνγέο νπηηθώλ ηλώλ: Δηζαγωγή ζηηο νπηηθέο ηειεπηθνηλωλίεο, απιή νπηηθή δεύμε πνκπνύ-δέθηε κε ηε ρξήζε ινγηζκηθνύ. Δπαγγειηλή Εέθνπ, Ηωάλλεο Βακβαθάο, Γεώξγηνο Μήηζνπ θνπόο Σην εξγαζηήξην παξνπζηάδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΑΤΣΟΤ

ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΑΤΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Νόκνο ηνπ Χκ. ει. 2. Καλόλεο Kirchoff. ει. 14. πλδεζκνινγίεο Ππθλσηώλ. ει. 30. πλδεζκνινγίεο Πελίσλ. ει. 40

Πεξηερόκελα. Νόκνο ηνπ Χκ. ει. 2. Καλόλεο Kirchoff. ει. 14. πλδεζκνινγίεο Ππθλσηώλ. ει. 30. πλδεζκνινγίεο Πελίσλ. ει. 40 Πεξηερόκελα Νόκνο ηνπ Χκ. ει. Καλόλεο Kirchoff. ει. 4 πλδεζκνινγίεο Ππθλσηώλ. ει. 3 πλδεζκνινγίεο Πελίσλ. ει. 4 Υαξαθηεξηζηηθά Δλαι. Ρεύκαηνο. ει. 45 Κπθιώκαηα Δλαιιαζζόκελνπ Ρεύκαηνο. ει. 68 Σξηθαζηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ειδική ερευνητική εργαςία ΛΙΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Επιβλέπων καθηγητήσ: ΚΟΤΡΗ ΣΤΛΙΑΝΟ ΠΑΤΡΑ 11 ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Με

Διαβάστε περισσότερα

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε 1 ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΑΕΡΙΑ.1 ΓΔΝΗΚΑ Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε P = RT (γηα έλα ol) Από ηε ζρέζε απηή παίξλνπκε Ζ = P / RT = 1 Γειαδή ν ιόγνο Ζ, πνπ νλνκάδεηαη παπάγονηαρ ζςμπιεζηόηηηαρ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Οη αθηίλεο γ αλαθαιύθζεθαλ ζην ηέινο ηνπ 1900 από ηνλ Vllard. Πξόθεηηαη γηα πνιύ δηεηζδπηηθή αθηηλνβνιία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΚΑΣΣΟ ΑΝΔΡΕΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Δρ. ΧΑΣΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

4 ε ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΟΡΦΑ ΚΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΑ ΤΛΙΚΑ Δηδάζθσλ: θ. ηγάιαο

4 ε ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΟΡΦΑ ΚΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΑ ΤΛΙΚΑ Δηδάζθσλ: θ. ηγάιαο 4 ε ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΟΡΦΑ ΚΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΑ ΤΛΙΚΑ Δηδάζθσλ: θ. ηγάιαο Μπζηεξίδνπ Εκκαλνπέια (ΑΜ 861) Σεηάξηε 8 Δεθεκβξίνπ 2010 Άμορφα Κράματα Τα ζηεξεά πιηθά ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζηε θύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μέηρηζη ηης ηατύηηηας διάδοζης ηοσ θωηός Εθαρμογή: Μέηρηζη αποζηάζεων (Τηλεμεηρία)

Μέηρηζη ηης ηατύηηηας διάδοζης ηοσ θωηός Εθαρμογή: Μέηρηζη αποζηάζεων (Τηλεμεηρία) Μέηρηζη ηης ηατύηηηας διάδοζης ηοσ θωηός Εθαρμογή: Μέηρηζη αποζηάζεων (Τηλεμεηρία) 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε κέηξεζε ηεο ηαρύηεηαο κε ηελ νπνία δηαδίδεηαη ην θσο ζε δηάθνξα νπηηθά κέζα (όπσο γηα

Διαβάστε περισσότερα

Απόζηνινο Γνπγνπιάθεο 2

Απόζηνινο Γνπγνπιάθεο 2 Απόζηνινο Γνπγνπιάθεο 2 ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Πιςτοποιείται ότι η διπλωματική εργαςία με θέμα: ΜΔΘΟΓΟ ΚΑΙ ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΔΞΟΜΟΙΧΗ ΗΥΗΣΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑ ΚΑΛΤΦΗ ΜΟΤΙΚΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ Σνπ θνηηεηή ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

φςτημα διάγνωςησ αςθενειών από ανάλυςη ακτινογραφιών

φςτημα διάγνωςησ αςθενειών από ανάλυςη ακτινογραφιών ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ φςτημα διάγνωςησ αςθενειών από ανάλυςη ακτινογραφιών ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ντινιακόσ Ιωάννησ (ΑΜ: 1110) Επιβλζπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Υδπαςλικό Πλήγμα. 1.1 Ειζαγυγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Υδπαςλικό Πλήγμα. 1.1 Ειζαγυγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Ειζαγυγή Τν πδξαπιηθό πιήγκα ή πιήγκα θξηνύ είλαη έλα κε-κόληκν θαηλόκελν Υδξαπιηθήο πνπ δεκηνπξγείηαη από απόηνκεο κεηαβνιέο ηεο ηαρύηεηαο ή ηεο πίεζεο ζηνπο θιεηζηνύο αγσγνύο. Τέηνηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτθ και ςχεδίαςθ ολοκλθρωμζνου ενιςχυτι τάξθσ Ε ςε υψθλζσ ςυχνότθτεσ. Καραταράκθσ Νικόλαοσ Α.Ε.Μ.: 5054. Ντζρτςασ Νικόλαοσ Α.Ε.Μ.

Μελζτθ και ςχεδίαςθ ολοκλθρωμζνου ενιςχυτι τάξθσ Ε ςε υψθλζσ ςυχνότθτεσ. Καραταράκθσ Νικόλαοσ Α.Ε.Μ.: 5054. Ντζρτςασ Νικόλαοσ Α.Ε.Μ. Αριςτοτζλειο Πανεπιςτήμιο Θεςςαλονίκησ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιςτών Τομζασ Ηλεκτρονικήσ και Υπολογιςτών Διπλωματική Εργαςία Μελζτθ και ςχεδίαςθ ολοκλθρωμζνου

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΛΛΟΔΙΓΩΝ Δ ΑΚΟΡΔΣΑ ΠΟΡΩΓΗ ΜΔΑ»

«ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΛΛΟΔΙΓΩΝ Δ ΑΚΟΡΔΣΑ ΠΟΡΩΓΗ ΜΔΑ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ «ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΛΛΟΔΙΓΩΝ Δ ΑΚΟΡΔΣΑ ΠΟΡΩΓΗ ΜΔΑ» ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΟ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΠΟΛΤΞΔΝΗ Ν. ΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟΤ Υεκηθνύ Μεραληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ALLEN ΚΗΝΖΣΖΡΩΝ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΤΝΣΑΞΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΩΝ ΑΚΖΔΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ Μ.Δ.Κ

Διαβάστε περισσότερα

Δλεύθεπη πηώζη ζωμάηων ζε βαπςηικό πεδίο

Δλεύθεπη πηώζη ζωμάηων ζε βαπςηικό πεδίο ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ Ι ΡΤΜΑ (Σ,Δ,Ι,) ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σµήµα Μεραλνινγίαο ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δλεύθεπη πηώζη ζωμάηων ζε βαπςηικό πεδίο MA: ΣΑΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ ΑΜ:4498 ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΠΑΝΑΓΙΧΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα