ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΣΟΤ ΒΟΗR ΓΙΑ ΣΟ ΑΣΟΜΟ ΣΟΤ ΤΓΡΟΓΟΝΟΤ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΣΟΤ ΒΟΗR ΓΙΑ ΣΟ ΑΣΟΜΟ ΣΟΤ ΤΓΡΟΓΟΝΟΤ."

Transcript

1 ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΣΟΤ ΒΟΗR ΓΙΑ ΣΟ ΑΣΟΜΟ ΣΟΤ ΤΓΡΟΓΟΝΟΤ. Από ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή ζεσξία ηνπ Maxwell γλσξίδνπκε όηη : α) Έλα αθίλεην ειεθηξηθό θνξηίν δεκηνπξγεί ζην γύξσ ρώξν έλα ειεθηξηθό πεδίν β) Έλα θηλνύκελν κε ζηαζεξή ηαρύηεηα ειεθηξηθό θνξηίν ηζνδπλακεί κε ειεθηξηθό ξεύκα θαη παξάγεη καγλεηηθό πεδίν γ) Έλα επηηαρπλόκελν ειεθηξηθό θνξηίν εθπέκπεη ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία. Από ηελ άιιε πιεπξά ν πξνζδηνξηζκόο ηεο ζύζηαζεο ησλ αηόκσλ βαζίζζεθε άκεζα ζε 4 θιαζζηθά πεηξάκαηα: α) Τον νόμο ηης ηλεκηρόλσζης ηοσ Faraday,πνπ δείρλεη όηη ηα άηνκα απνηεινύληαη από ζεηηθά θαη αξλεηηθά θνξηία πνπ είλαη πάληνηε πνιιαπιάζηα θάπνηνπ κνλαδηαίνπ θνξηίνπ ( q).( ) ( m ) (96500).( ) β) Τον προζδιοριζμό ηοσ λόγοσ e/m από ηον J.J. Thomson θαη ηελ δηαπίζησζε όηη ην ειεθηξόλην, κε e/m 000 πεξίπνπ θνξέο κεγαιύηεξν απ όηη ηνπ πξσηνλίνπ,απνηειεί ζπζηαηηθό όισλ ησλ αηόκσλ. e m V. ), B. L. d ( (όπνπ V/d είλαη ην εθαξκνδόκελν ειεθηξηθό πεδίν, L είλαη ην κήθνο ησλ νξηδόληησλ πιαθώλ εθηξνπήο, ζ ε γσλία απόθιηζεο πνπ πξνθαιεί ην ειεθηξηθό πεδίν θαη Β ην εθαξκνδόκελν καγλεηηθό πεδίν πνπ αληηζηαζκίδεη ηελ απόθιηζε ηνπ ειεθηξηθνύ πεδίνπ). γ) Τον προζδιοριζμό ηοσ θεμελιώδοσς θορηίοσ e από ηον Millikan. Αληηζηαζκίδνληαο ηε βαξπηηθή θαη ηελ ειεθηξηθή δύλακε ζε ζηαγόλεο ιαδηνύ ν Millikan θαηάθεξε λα πξνζδηνξίζεη ην ζηνηρεηώδεο ειεθηξηθό θνξηίν ηνπ ειεθηξνλίνπ, απνδεηθλύνληαο όηη ηα θνξηία κπνξνύλ λα ππάξμνπλ κόλνλ ζαλ αθέξαηα πνιιαπιάζηα ηνπ θβάληνπ ηνπ ειεθηξηθνύ θνξηίνπ πνπ δίλεηαη από ηελ ζρέζε:

2 m. g u u ' ne. ( ).( ) E u όπνπ ην n είλαη έλαο αθέξαηνο αξηζκόο, m ε κάδα ηεο ζηαγόλαο Δ ην ειεθηξηθό πεδίν,u ε ηειηθή ηαρύηεηα ηεο ζηαγόλαο ρσξίο ην πεδίν (πηώζε) θαη u ε ηειηθή ηαρύηεηα ηεο ζηαγόλαο κε πεδίν (άλνδνο). δ) Την ζκέδαζη ηων ζωμαηίων α από άηομα τρσζού (ζκέδαζη Rutherford), πνπ απέδεημε όηη όιε ε κάδα ηνπ αηόκνπ είλαη ζπγθεληξσκέλε ζε κηα πνιύ κηθξή πεξηνρή, ηνλ ππξήλα (ηεο ηάμεο ησλ m) Σα πεηξάκαηα ηνπ Rutherford έξρνληαλ ζε πιήξε αληίζεζε κε ην πξόηππν ηνπ Thomson,ζύκθσλα κε ην νπνίν ην άηνκν απνηειείηαη από κηα ζθαίξα ζεηηθνύ θνξηίνπ, νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλνπ, κέζα ζην νπνίν ελζσκαηώλνληαη ηα ειεθηξόληα όπσο νη ζηαθίδεο ζην ζηαθηδόςσκν. Αλη απηνύ ν Rutherford πξόηεηλε ην δηθό ηνπ πιαλεηηθό κνληέιν ηνπ αηόκνπ, ζύκθσλα κε ην νπνίν όιν ην ζεηηθό θνξηίν θαη ζρεδόλ όιε ε κάδα ηνπ αηόκνπ είλαη ζπγθεληξσκέλε ζε κηα πνιύ κηθξή πεξηνρή ηνλ ππξήλα,γύξσ από ηνλ νπνίν πεξηζηξέθνληαη ζε θπθιηθέο ηξνρηέο (όπσο νη πιαλήηεο γύξσ από ηνλ Ήιην ) ηα αξλεηηθά θνξηηζκέλα ειεθηξόληα. Σν πξόηππν όκσο ηνπ Rutherford όπσο γξήγνξα έγηλε αληηιεπηό αδπλαηνύζε λα εξκελεύζεη: α) ηην ζηαθερόηηηα ηης ύλης β) ηα γραμμικά θάζμαηα ηων αερίων.(και ειδικόηερα ηο θάζμα ηοσ αηόμοσ ηοσ σδρογόνοσ). Αο δνύκε γηαηί. Δθ όζνλ ην ειεθηξόλην πεξηζηξέθεηαη γύξσ από ηνλ ππξήλα ζε θπθιηθή ηξνρηά έρεη θεληξνκόιν επηηάρπλζε θαη άξα ζύκθσλα κε ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή ζεσξία ηνπ Maxwell πξέπεη λα εθπέκπεη ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία. Δπνκέλσο (Γηαηήξεζε ηεο Δλέξγεηαο ) ζα πξέπεη λα ράλεη ζπλερώο ελέξγεηα θάηη πνπ ζα ρεη ζαλ ζπλέπεηα λα θηλείηαη ζε ζπεηξνεηδή ηξνρηά κε δηαξθώο κεηνύκελε αθηίλα θαη δηαξθώο κεηαβαιιόκελε ζπρλόηεηα,κέρξηο όηνπ λα

3 πέζεη ηειηθά ζηνλ ππξήλα. Μάιηζηα κηα εθηίκεζε ηεο ηάμεο κεγέζνπο δείρλεη όηη ν ρξόλνο πηώζεο ηνπ ειεθηξνλίνπ ζηνλ ππξήλα είλαη ηεο ηάμεο ηνπ s. Έηζη, ζύκθσλα κε ηελ θιαζηθή ζεσξία ην άηνκν απνδεηθλύεηαη έλα εμαηξεηηθά βξαρύβην θαηαζθεύαζκα, πνπ όκσο δελ είλαη. Από ηελ άιιε πιεπξά θαζώο ην ειεθηξόλην εθηειεί απεξηνδηθή θίλεζε θαηά ηελ ζπεηξνεηδή πεξηζηξνθή ηνπ γύξσ απ ηνλ ππξήλα ζάπξεπε λα εθπέκπεη ζπλερέο θαη όρη γξακκηθό θάζκα. Δίλαη γλσζηό όκσο όηη ηα αέξηα εθπέκπνπλ γξακκηθά θάζκαηα. Καη βέβαηα ην θιαζηθό κνληέιν αδπλαηεί λα εμεγήζεη ηε ζηαζεξόηεηα ησλ αηόκσλ. Σα άηνκα π.ρ. ελόο αεξίνπ βξίζθνληαη ζε κηα αδηάθνπε ζεξκηθή θίλεζε, κε εθαηνκκύξηα ακνηβαίεο θξνύζεηο ην δεπηεξόιεπην θαη κε ηαρύηεηεο ηεο ηάμεο ησλ δεθάδσλ ρηιηάδσλ κέηξσλ αλά δεπηεξόιεπην. Καη όκσο αλαδύνληαη από ηηο ακνηβαίεο απηέο θξνύζεηο ηνπο ηειείσο ακεηάβιεηα. Απηό δελ ζα είρακε θακηά δπζθνιία λα ην αληηιεθζνύκε αλ ηα άηνκα ήηαλ πξαγκαηηθά ά-ηνκα θαη άξα «εξαιπετέα από την αλλαγή και την φθοπά» όπσο ιέεη ν Επίκοσρος. Αιιά δελ είλαη. Σα άηνκα δηαζπώληαη θαη αλαζπληίζεληαη, θαηαζηξέθνληαη θαη αλαδεκηνπξγνύληαη. πκκεηέρνπλ ζε ρεκηθέο αληηδξάζεηο. Καη πάληνηε μαλαβγαίλνπλ ηα ίδηα. αλ λα κελ έρνπλ ηζηνξία θαη πξντζηνξία. αλ ε κνξθή ηνπο λα είλαη πξνθαζνξηζκέλε. Mπξνζηά ζηελ αδπλακία ηεο θιαζηθήο θπζηθήο λα εξκελεύζεη ηόζν ηα γξακκηθά θάζκαηα ησλ αεξίσλ όζν θαη (θπξίσο) ηελ ζηαζεξόηεηα ησλ αηόκσλ ν Bohr ζηα 1913 πξνρώξεζε ζηελ δηαηύπσζε νξηζκέλσλ ππνζέζεσλ (παξαδνρώλ) πνπ βξίζθνληαλ ζε πιήξε αληίζεζε κε ηηο θιαζζηθέο αληηιήςεηο. Βέβαηα ν Bohr όπσο πξνεγνύκελα ν Planck θαη ν Einstein κπόξεζε λα θηάζεη ζηελ δηαηύπσζε ησλ ζπλζεθώλ πνπ θέξνπλ η όλνκά ηνπ κόλνλ αθνύ πξνεγνύκελα ηα θαζκαηνζθνπηθά δεδνκέλα γηα ηα άηνκα είραλ θηάζεη ζε ηόζν πςειό βαζκό επεμεξγαζίαο,ώζηε λα θαίλεηαη θαζαξά ε θαηεύζπλζε πνπ ζα πξεπε λα θηλεζεί θαλείο γηα λα ηα εξκελεύζεη. Οη ππνζέζεηο ινηπόλ ηνπ Bohr, είλαη: α) Σν ειεθηξόλην πεξηζηξέθεηαη γύξσ από ηνλ ππξήλα (πξσηόλην ) ππό ηελ επίδξαζε ηεο ειθηηθήο δύλακεο Coulomb, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα, ππαθνύνληαο ζηνπο λόκνπο ηεο θιαζζηθήο κεραληθήο.

4 β) Σν ειεθηξόλην επηηξέπεηαη λα θηλείηαη ζε νξηζκέλεο κόλνλ ηξνρηέο νη νπνίεο νλνκάδνληαη επιηρεπόμενες ηροτιές. Οη επηηξεπόκλεο ηξνρηέο είλαη εθείλεο γηα ηηο νπνίεο ε ζηξνθνξκή ηνπ ειεθηξνλίνπ είλαη θβαληηζκέλε θαη ίζε κε αθέξαην πνιιαπιάζην ηεπνζόηεηαο: h, όπνπ h είλαη ε ζηαζεξά δξάζεσο ηνπ Planck. Σν κέηξν ηεο ζηξνθνξκήο ηνπ ειεθηξνλίνπ δίλεηαη από ηελ εμίζσζε: L m r Δθαξκόδνληαο ινηπόλ ηελ ζπλζήθε έρνπκε: h m r n n, n 1,,3,..., γ) Όηαλ ην ειεθηξόλην θηλείηαη ζε νξηζκέλε επηηξεπόκελε ηξνρηά δελ εθπέκπεη αθηηλνβνιία, νπόηε ε ελέξγεηά ηνπ παξακέλεη ζηαζεξή. δ) Όηαλ ην ειεθηξόλην κεηαπεδά από κηα επηηξεπόκελε ηξνρηά ζε άιιε κηθξόηεξεο ελέξγεηαο, ηόηε εθπέκπεηαη έλα θσηόλην κε ελέξγεηα ίζε κε ηελ δηαθνξά κεηαμύ ηεο αξρηθήο θαη ηεο ηειηθήο ηνπ ελέξγεηαο. Άλ Δ i είλαη ε ελέξγεηα ηνπ αηόκνπ πξηλ από ηελ κεηάβαζε, Δ f ε ελέξγεηα ηνπ αηόκνπ κεηά ηελ κεηάβαζε θαη h.f ε ελέξγεηα ηνπ εθπεκπόκελνπ θσηνλίνπ, ηόηε ηζρύεη: E E h. f i f Υπολογιζμός ηων ενεργειών (κινηηική,δσναμική,ολική ) ηοσ ηλεκηρονίοσ Έρνπκε:

5 F m a ή. k e k. m. ή e. r r k mr. Αληηθαζηζηώληαο ηελ παξαπάλσ ζρέζε ζηελ εμίζσζε: K 1. m βξίζθνπκε: K e k.. r (1) Η δπλακηθή ελέξγεηα ηνπ ειεθηξνλίνπ δίλεηαη από ηελ ζρέζε: U () k. e r Η νιηθή ινηπόλ ελέξγεηα ηνπ ειεθηξνλίνπ (άζξνηζκα θηλεηηθήο θαη δπλακηθήο ) Δίλαη: e e e E K U k. k. k.. r r. r (3) εκεηώζηε όηη ε νιηθή ελέξγεηα είλαη αξλεηηθή, γεγνλόο πνπ ππνδειώλεη κηα δέζκηα θαηάζηαζε γηα ην ζύζηεκα πξσηνλίνπ-ειεθηξνλίνπ. Απηό ζεκαίλεη όηη γηα λα απνζπαζζεί έλα ειεθηξόλην από ην άηνκν ζα πξέπεη λα δνζεί ελέξγεηα ίζε κε: Από ηηο ζρέζεηο : e k.. r. h m r n n, n 1,,3,..., και K e k.. r ιύλνληαο σο πξνο σ θαη εμηζώλνληαο,παίξλνπκε: r n n, n1,,3,... m k e (4) Η ηξνρηά ηνπ Bohr πνπ αληηζηνηρεί ζε n=1, έρεη ηελ πην κηθξή αθηίλα α ο, ε νπνία είλαη γλσζηή ζαλ αθηίλα Bohr θαη ηζνύηαη κε :

6 0 0,59 0,59.10 m k e 10 a A m (5) Δίλαη αλακθηζβήηεηα έλαο ζξίακβνο ηεο ζεσξίαο ην γεγνλόο όηη θαηάθεξε λα δώζεη κηα αθξηβή ηηκή γηα ηε αθηίλα ηνπ Τδξνγόλνπ από πξώηεο αξρέο ρσξίο αλαθνξά ζε εκπεηξηθά δεδνκέλα. ην ζρήκα θαίλνληαη νη ηέζζεξεηο πξώηεο ηξνρηέο ηνπ Bohr. Η κβάντωση όμως των τροχιών συνεπάγεται αμέσως και την κβάντωση της ενέργειας. Απηό θαίλεηαη άκεζα από ηελ ζρέζε (3) αλ ζέζνπκε r n νπόηε πξνθύπηνπλ νη n ao αθόινπζεο επηηξεπόκελεο ηηκέο γηα ηηο ζηάζκεο ελέξγεηαο: E n ke 1 ( ), n 1,,3,... a n (6) o Βάδνληαο ζηελ (6) ηηο αξηζκεηηθέο ηηκέο ησλ κεγεζώλ πνπ ππεηζέξρνληαη βξίζθνπκε:

7 13,6 En ev, n 1,,3,... (7) n Από ηελ ζρέζε (7) θαη γηα n=1 παίξλνπκε ηελ ρακειόηεξε ζηάζκε ελέξγεηαο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θεμελιώδη καηάζηαζη ηνπ αηόκνπ θαη ηζνύηαη κε -13,6 ev. Η ακέζσο επόκελε θαηάζηαζε (γηα n=) νλνκάδεηαη πξώηε δηεγεξκέλε θαηάζηαζε θαη ε ελέξγεηά ηεο ηζνύηαη κε E E E ev. Αθνινπζεί έλα δηάγξακκα ελεξγεηαθώλ ζηαζκώλ ,4 πνπ εκθαλίδεη ηηο ηηκέο ελέξγεηαο ησλ δηαθξηηώλ ελεξγεηαθώλ θαηαζηάζεσλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο δηάθνξεο ηηκέο ησλ θβαληηθώλ αξηζκώλ. Η αλώηαηε θαηάζηαζε αληηζηνηρεί ζε (ή ηζνδύλακα r ) θαη αληηπξνζσπεύεη ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία ην ειεθηξόλην έρεη απνζπαζζεί από ην άηνκν ηνπ Τδξνγόλνπ

8 (ιονιζμός). Η ειάρηζηε ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηνλ ηνληζκό ηνπ αηόκνπ νλνκάδεηαη έργο ιονηιζμού, βξίζθεηαη ίζε κε 13,6 ev θαη ν ζεσξεηηθόο ππνινγηζκόο ηεο απνηέιεζε έλαλ αθόκε ζξίακβν ηεο ζεσξίαο ηνπ Bohr,κηαο θαη ην έξγν ηνληηζκνύ είρε ήδε κεηξεζεί πεηξακαηηθά θαη είρε βξεζεί ίζν κε 13,6 ev. Από ηελ εμίζσζε (6) θαη ηελ δ) παξαδνρή (αμίσκα) ηνπ Bohr είλαη δπλαηόο ν ππνινγηζκόο ηεο ζπρλόηεηαο ηνπ εθπεκπνκέλνπ θσηνλίνπ όηαλ ην ειεθηξόλην «πεδά» από κηα εμσηεξηθή ζε κηα εζσηεξηθή ηξνρηά: f Ei Ef ke 1 1 ( ) (8) h a h n n o i f Δπεηδή πεηξακαηηθά απηό πνπ κεηξάκε είλαη ην κήθνο θύκαηνο, κεηαηξέπνπκε ηελ ζπρλόηεηα ζε κήθνο θύκαηνο κέζσ ηεο ζρέζεο: c f θαη παίξλνπκε : 1 f ke 1 1 c a o hc n f n i ( ) (9) Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλόο όηη ε ζρέζε (9) πνπ πξνέθπςε ζεσξεηηθά είλαη ίδηα κε ηελ εμπειρική ζρέζε ηνπ Balmer : R ( ) (10) n n f i όπνπ R ε ζηαζεξά ηνπ Rydberg, πνπ είρε πξνζδηνξηζζεί πεηξακαηηθά θαη είρε βξεζεί ίζε κε: 7 1 R= 1, m,αξθεί βέβαηα ε πνζόηεηα ke a hc o ζηε ζρέζε (9) λα είλαη ίζε κε ηελ ζηαζεξά ηνπ Rydberg. Έηζη όηαλ ζηα ηέιε ηνπ 1913 ν Bohr απέδεημε ηελ ηζόηεηα ησλ δύν απηώλ πνζνηήησλ, απηό απνηέιεζε ηνλ κεγαιύηεξν ζξίακβν ηεο ζεσξίαο ηνπ. Παξάιιεια, κε ηελ ζεσξία ηνπ Bohr, όιεο νη θαζκαηηθέο γξακκέο ηνπ αηόκνπ ηνπ Τδξνγόλνπ απέθηεζαλ ηελ θπζηθή εξκελεία ηνπο. Με ηελ βνήζεηα ηεο θβαληηθήο ζεσξίαο ηνπ Bohr εξκελεύεηαη αβίαζηα ε ζηαζεξόηεηα ησλ αηόκσλ θαη ζπλεπαθόινπζα όιεο ηεο ύιεο. Γηα λα κεηαβεί ην ειεθηξόλην ηνπ αηόκνπ ηνπ

9 Τδξνγόλνπ από ηελ ζεκειηώδε ζηελ πξώηε δηεγεξκέλε ζηάζκε ηνπ απαηηείηαη ελέξγεηα ίζε κε: -3,4 ev (-13,6 ev) = 10, ev. (11) Αλ ινηπόλ ππνζέζνπκε όηη ε ελέξγεηα απηή ηνπο πξνζδίδεηαη κε ηελ κνξθή ζεξκόηεηαο, πξέπεη λα έρνπκε: 3 kt Μέζε ζεξκηθή ελέξγεηα αλά άηνκν 10, ev. (1) ή T 10,eV 10,eV 79000K (13) 3 5 ev ( k) (1,5)(8,6.10 ) K Γειαδή γηα λα δηεγεξζεί ζεξκηθά ην ειεθηξόλην από ηελ ζεκειηώδε ζηελ πξώηε δηεγεξκέλε ηνπ θαηάζηαζε απαηηείηαη ζεξκνθξαζία γύξσ ζηνπο Κ. Μπνξνύκε λα ειέγμνπκε ην απνηέιεζκα απηό θαη κέζσ ηεο θαηαλνκήο Boltzmann. Η πηζαλόηεηα λα έρεη έλα άηνκν ελέξγεηα Δ ζε ζεξκνθξαζία Σ δίλεηαη από ηελ ζρέζε: ( EE0 ) kt 0 P( E) P e (14) όπνπ Ρ 0 είλαη ε πηζαλόηεηα λα βξεζεί ην άηνκν ζηε ζεκειηώδε θαηάζηαζε ελέξγεηαο Δ 0. Από ηελ ζρέζε απηή πξνθύπηεη όηη ζε θαηάζηαζε ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο ν ιόγνο ησλ αξηζκώλ ησλ αηόκσλ πνπ βξίζθνληαη ζε δύν δηαθνξεηηθέο ελεξγεηαθέο ζηάζκεο είλαη: N N ( EE1) E P( E ) kt kt e e, (15) P( E ) 1 1 όπνπ Ν είλαη ν αξηζκόο ησλ αηόκσλ ζηελ πάλσ ζηάζκε, Ν 1 ν αξηζκόο ησλ αηόκσλ ζηελ θάησ ζηάζκε θαη ΓΔ ε δηαθνξά ελέξγεηαο ησλ δύν ζηαζκώλ. Αλ ινηπόλ ρξεζηκνπνηήζνπκε απηή ηελ εμίζσζε γηα λα βξνύκε ηε ζεξκνθξαζία ζηελ νπνία (π.ρ.) ην 10 % πεξίπνπ ησλ αηόκσλ ηνπ Τδξνγόλνπ βξίζθνληαη ζηελ θαηάζηαζε ε = έρνπκε:

10 N N 1 (10, ev ) kt 0,10 e, ή 10,eV ln(0,10), ή kt T 10,eV 10,eV K (16) k ln(0,1) 5 ev (8, 6.10 ) ln(0,1) K Έηζη θαη νη δπν εθηηκήζεηο καο δείρλνπλ όηη ζάρνπκε δηέγεξζε ζηε ζηάζκε ε= νπόηε θαη ζα παξαηεξήζνπκε ηε ζεηξά Balmer κόλν ζε εμαηξεηηθά ζεξκό πεξηβάιινλ όπσο είλαη π.ρ. κηα αζηξηθή αηκόζθαηξα. Από ηελ άιιε πιεπξά πάιη ζηε ζπλεζηζκέλε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ( Σ=300 Κ), ε κέζε ζεξκηθή ελέξγεηα αλά άηνκν είλαη: 3 ev K 5 kt 1,5 8, K 0, 04eV (17), ελέξγεηα θαηά πνιύ ρακειόηεξε από ηα 10, ev ποσ απαηηνύληαη γηα ηελ δηέγεξζε ηνπ αηόκνπ. Να γηαηί ηα άηνκα είλαη ζηαζεξά. Γηαηί αλ ην άηνκν κπνξεί λα ππάξμεη κόλν ζε νξηζκέλεο δηαθξηηέο ελεξγεηαθέο θαηαζηάζεηο, θαη ζε θακηά άιιε, ηόηε ε κεηάβαζή ηνπ από ηελ ζεκειηώδε ζηελ πξώηε δηεγεξκέλε ζηάζκε, είλαη δπλαηή κόλνλ κε ηελ απνξξόθεζε ελέξγεηαο ηνπιάρηζηνλ ίζεο κε ηελ ελεξγεηαθή δηαθνξά ησλ δύν ζηαζκώλ. Έηζη παξά ην ηεξάζηην ελδναηνκηθό θελό ην άηνκν,ζε κηα κεγάιε πεξηνρή ζεξκνθξαζηώλ,ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ αηζάιηλε θαη απαξακόξθσηε ζθαίξα ζαλ πξαγκαηηθό ά-ηομο. Σειεηώλνληαο λα ζεκεηώζνπκε όηη ε ζεσξία ηνπ Bohr,εθαξκόδεηαη θαη ζε άιια ζηνηρεία,πιελ ηνπ Τδξνγόλνπ, ζηα νπνία όια ηα ειεθηξόληα πιελ ελόο έρνπλ απνζπαζζεί (Τδξνγνλνεηδή άηνκα). ΦΙΟΡΔΝΣΙΝΟ ΓΙΑΝΝΗ ΦΤΙΚΟ MSC. ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΦΤΙΚΗ

Το πείπαμα Frank - Hertz

Το πείπαμα Frank - Hertz Άζκηζη 33 Το πείπαμα Frank - Hertz 33.1. Σκοπόρ ηελ άζθεζε απηή, κέζσ ηνπ πεηξάκαηνο Frank-Hertz ζα πηζηνπνηεζεί ε ύπαξμε δηαθξηηώλ ελεξγεηαθώλ ζηαζκώλ ζην άηνκν ηνπ Νένπ. Θα παξαηεξεζεί ε δηέγεξζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ: <<ΑΣΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΣΟΤ ΡΑΓΔΡΦΟΡΝΣ ΚΑΙ ΣΟΤ ΜΠΟΡ>>

ΣΙΣΛΟ: <<ΑΣΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΣΟΤ ΡΑΓΔΡΦΟΡΝΣ ΚΑΙ ΣΟΤ ΜΠΟΡ>> Δξγαζία ζην κάζεκα ηεο Υεκείαο ΣΙΣΛΟ: Οκάδα: Μήηζηνο Υξήζηνο, Μειηώηεο Βαζίιεο, Σζηκπνύθεο Κσλζηαληίλνο. Τπεύζπλνο Καζεγεηήο: Κνξθήο Άγγεινο 1 ν Γεληθό Λύθεην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Οη αθηίλεο γ αλαθαιύθζεθαλ ζην ηέινο ηνπ 1900 από ηνλ Vllard. Πξόθεηηαη γηα πνιύ δηεηζδπηηθή αθηηλνβνιία,

Διαβάστε περισσότερα

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε 1 ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΑΕΡΙΑ.1 ΓΔΝΗΚΑ Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε P = RT (γηα έλα ol) Από ηε ζρέζε απηή παίξλνπκε Ζ = P / RT = 1 Γειαδή ν ιόγνο Ζ, πνπ νλνκάδεηαη παπάγονηαρ ζςμπιεζηόηηηαρ,

Διαβάστε περισσότερα

Βξόρνο πζηέξεζεο ζηδεξνκαγλεηηθώλ πιηθώλ

Βξόρνο πζηέξεζεο ζηδεξνκαγλεηηθώλ πιηθώλ Βξόρνο πζηέξεζεο ζηδεξνκαγλεηηθώλ πιηθώλ 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη: ε εμνηθείσζε ησλ ζπνπδαζηώλ κε κεξηθέο βαζηθέο έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο καγλεηηθέο ηδηόηεηεο ησλ πιηθώλ ε θαηαλόεζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ειδική ερευνητική εργαςία ΛΙΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Επιβλέπων καθηγητήσ: ΚΟΤΡΗ ΣΤΛΙΑΝΟ ΠΑΤΡΑ 11 ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Με

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική μελέηη ακηινοβολίαρ LASER

Φςζική μελέηη ακηινοβολίαρ LASER Φςζική μελέηη ακηινοβολίαρ LASER 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε εμνηθείσζε ηνπ ζπνπδαζηή κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αθηηλνβνιίαο laser θαη ε κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο πεξίζιαζεο ηελ άζθεζε ζα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ Πεξηνδηθά θαηλόκελα, ιέγνληαη ηα θαηλόκελα πνπ επαλαιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε πεξηνδηθώλ θαηλνκέλωλ Πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηπήζειρ. Κινήζειρ. Β Γυμνασίου 22/6/2015. Δείκηερ Επιηςσίαρ (Γνώζειρ και ςπό έμθαζη ικανόηηηερ) Πεπίοδοι διδαζκαλίαρ

Μεηπήζειρ. Κινήζειρ. Β Γυμνασίου 22/6/2015. Δείκηερ Επιηςσίαρ (Γνώζειρ και ςπό έμθαζη ικανόηηηερ) Πεπίοδοι διδαζκαλίαρ Β Γυμνασίου /6/05 Δείκηερ Επιηςσίαρ (Γνώζειρ και ςπό έμθαζη ικανόηηηερ) Παπεμθεπείρ Ικανόηηηερ (πποϋπάπσοςζερ ικανόηηηερ) Δείκηερ Επάπκειαρ (Γνώζειρ και ςπό έμθαζη ικανόηηηερ) Πεπίοδοι διδαζκαλίαρ Οι μαθηηέρ/ηπιερ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Υδπαςλικό Πλήγμα. 1.1 Ειζαγυγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Υδπαςλικό Πλήγμα. 1.1 Ειζαγυγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Ειζαγυγή Τν πδξαπιηθό πιήγκα ή πιήγκα θξηνύ είλαη έλα κε-κόληκν θαηλόκελν Υδξαπιηθήο πνπ δεκηνπξγείηαη από απόηνκεο κεηαβνιέο ηεο ηαρύηεηαο ή ηεο πίεζεο ζηνπο θιεηζηνύο αγσγνύο. Τέηνηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Οξκή

ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Οξκή ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ Οξκή 2 Περιεχόμενα Νξκή πιηθνύ ζεκείνπ.... 3 Ζ δύλακε θαη ε κεηαβνιή ηεο νξκήο... 8 Ρν ζύζηεκα ζσκάησλ... 9 Νξκή ζπζηήκαηνο.... 9 Δζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο δπλάκεηο.... 10 Κνλσκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Σμήμα Μησανολογίαρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: «ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΔΩΝ ΣΙ ΤΓΚΡΟΤΔΙ ΟΥΗΜΑΣΩΝ»

Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Σμήμα Μησανολογίαρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: «ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΔΩΝ ΣΙ ΤΓΚΡΟΤΔΙ ΟΥΗΜΑΣΩΝ» Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μησανολογίαρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: «ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΔΩΝ ΣΙ ΤΓΚΡΟΤΔΙ ΟΥΗΜΑΣΩΝ» ποςδαζηήρ : Ειζηγηηήρ : Αλεξανδπήρ Γεώπγιορ ηάμορ πςπίδων Καβάλα 009 ΠΡΟΛΟΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΛΔΠΣΧΝ ΤΜΔΝΗΧΝ NiO ΜΔ ΝΑΝΟΧΜΑΣΗΓΗΑ Au ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Δ ΑΗΘΖΣΖΡΔ ΤΓΡΟΓΟΝΟΤ ΥΑΜΖΛΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΛΔΠΣΧΝ ΤΜΔΝΗΧΝ NiO ΜΔ ΝΑΝΟΧΜΑΣΗΓΗΑ Au ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Δ ΑΗΘΖΣΖΡΔ ΤΓΡΟΓΟΝΟΤ ΥΑΜΖΛΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (Δ.Π.Μ..): "ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΧΝ" ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΛΔΠΣΧΝ ΤΜΔΝΗΧΝ NiO ΜΔ ΝΑΝΟΧΜΑΣΗΓΗΑ Au ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Δ ΑΗΘΖΣΖΡΔ

Διαβάστε περισσότερα

Απόζηνινο Γνπγνπιάθεο 2

Απόζηνινο Γνπγνπιάθεο 2 Απόζηνινο Γνπγνπιάθεο 2 ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Πιςτοποιείται ότι η διπλωματική εργαςία με θέμα: ΜΔΘΟΓΟ ΚΑΙ ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΔΞΟΜΟΙΧΗ ΗΥΗΣΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑ ΚΑΛΤΦΗ ΜΟΤΙΚΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ Σνπ θνηηεηή ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Δλεύθεπη πηώζη ζωμάηων ζε βαπςηικό πεδίο

Δλεύθεπη πηώζη ζωμάηων ζε βαπςηικό πεδίο ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ Ι ΡΤΜΑ (Σ,Δ,Ι,) ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σµήµα Μεραλνινγίαο ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δλεύθεπη πηώζη ζωμάηων ζε βαπςηικό πεδίο MA: ΣΑΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ ΑΜ:4498 ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΠΑΝΑΓΙΧΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η επζεία πνπ πξνζαξκόζηεθε είλαη ηεο κνξθήο y=ax+b, (1) κε a=(-0.0072±0.0004)cm 2 /mg θαη b=8.61±0.25 δειαδή y=-0.0072x+8.61

Η επζεία πνπ πξνζαξκόζηεθε είλαη ηεο κνξθήο y=ax+b, (1) κε a=(-0.0072±0.0004)cm 2 /mg θαη b=8.61±0.25 δειαδή y=-0.0072x+8.61 Εξγαζηεξηαθή άζθεζε ζηελ Ππξεληθή Φπζηθή: 3 Απνξξόθεζε ζσκαηηδίσλ β Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 3/1/01 ΕΙΑΓΩΓΗ Σθνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε κειέηε ηεο εκβέιεηαο ησλ ζσκαηηδίσλ β, δειαδή ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ εθπέκπνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΡΟΥΑΙΑ ΑΣΤΥΗΜΑΣΑ

ΒΑΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΡΟΥΑΙΑ ΑΣΤΥΗΜΑΣΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΒΑΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΡΟΥΑΙΑ ΑΣΤΥΗΜΑΣΑ ΦΟΙΣΗΣΔ : ΜΗΣΗ ΟΛΤΜΠΙΑ ΑΔΜ 4471 ΣΙΡΙΚΑ ΘΩΜΑ ΑΔΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΑΤΣΟΤ

ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΑΤΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΛΛΟΔΙΓΩΝ Δ ΑΚΟΡΔΣΑ ΠΟΡΩΓΗ ΜΔΑ»

«ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΛΛΟΔΙΓΩΝ Δ ΑΚΟΡΔΣΑ ΠΟΡΩΓΗ ΜΔΑ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ «ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΛΛΟΔΙΓΩΝ Δ ΑΚΟΡΔΣΑ ΠΟΡΩΓΗ ΜΔΑ» ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΟ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΠΟΛΤΞΔΝΗ Ν. ΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟΤ Υεκηθνύ Μεραληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγέο νπηηθώλ ηλώλ: Δηζαγωγή ζηηο νπηηθέο ηειεπηθνηλωλίεο, απιή νπηηθή δεύμε πνκπνύ-δέθηε κε ηε ρξήζε ινγηζκηθνύ.

Δθαξκνγέο νπηηθώλ ηλώλ: Δηζαγωγή ζηηο νπηηθέο ηειεπηθνηλωλίεο, απιή νπηηθή δεύμε πνκπνύ-δέθηε κε ηε ρξήζε ινγηζκηθνύ. Δθαξκνγέο νπηηθώλ ηλώλ: Δηζαγωγή ζηηο νπηηθέο ηειεπηθνηλωλίεο, απιή νπηηθή δεύμε πνκπνύ-δέθηε κε ηε ρξήζε ινγηζκηθνύ. Δπαγγειηλή Εέθνπ, Ηωάλλεο Βακβαθάο, Γεώξγηνο Μήηζνπ θνπόο Σην εξγαζηήξην παξνπζηάδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών 1) Πόηε έγηλε αηζζεηό ην πξόβιεκα ηεο ξύπαλζεο ηεο αηκόζθαηξαο από ην απηνθίλεην; Από πνηόλ ; Πνύ; Σε ηη ζπλίζηαηαη ην πξόβιεκα; Τη κέηξα ειήθζεζαλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ; Πνηεο αξρέο έιαβαλ ηα πξώηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΘΛΑΗ ΣΟΤ ΦΩΣΟ: ΦΑΜΑΣΟΚΟΠΙΟ ΦΡΑΓΜΑΣΟ

ΠΕΡΙΘΛΑΗ ΣΟΤ ΦΩΣΟ: ΦΑΜΑΣΟΚΟΠΙΟ ΦΡΑΓΜΑΣΟ ΠΕΡΙΘΛΑΗ ΣΟΤ ΦΩΣΟ: ΦΑΜΑΣΟΚΟΠΙΟ ΦΡΑΓΜΑΣΟ [1] ΘΕΩΡΙΑ Σα θάζκαηα εθπνκπήο/απνξξόθεζεο ελόο ζηνηρείνπ νθείινληαη ζε εθπνκπή/απνξξόθεζε αθηηλνβνιίαο από δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο ζεξκώλ θαη ςπρξώλ θσηεηλώλ πεγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Νόκνο ηνπ Χκ. ει. 2. Καλόλεο Kirchoff. ει. 14. πλδεζκνινγίεο Ππθλσηώλ. ει. 30. πλδεζκνινγίεο Πελίσλ. ει. 40

Πεξηερόκελα. Νόκνο ηνπ Χκ. ει. 2. Καλόλεο Kirchoff. ει. 14. πλδεζκνινγίεο Ππθλσηώλ. ει. 30. πλδεζκνινγίεο Πελίσλ. ει. 40 Πεξηερόκελα Νόκνο ηνπ Χκ. ει. Καλόλεο Kirchoff. ει. 4 πλδεζκνινγίεο Ππθλσηώλ. ει. 3 πλδεζκνινγίεο Πελίσλ. ει. 4 Υαξαθηεξηζηηθά Δλαι. Ρεύκαηνο. ει. 45 Κπθιώκαηα Δλαιιαζζόκελνπ Ρεύκαηνο. ει. 68 Σξηθαζηθό

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

Φωηνβνιηαϊθό Σηνηρείν

Φωηνβνιηαϊθό Σηνηρείν Φωηνβνιηαϊθό Σηνηρείν 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηε θπζηθή ησλ εκηαγσγώλ θαη ηδηαίηεξα ηεο επαθήο p-n, λα πάξνπλ κεηξήζεηο θαη λα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΜΑΣΑ ΚΔΦ. 2 Ο ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ - ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ. ΜΗΥΑΝΙΚΟ ή ΔΛΑΣΙΚΟ ΚΤΜΑ Θεκειηώδεο ηύπνο ηεο θπκαηηθήο Δμίζσζε αξκνληθνύ θύκαηνο.

ΚΤΜΑΣΑ ΚΔΦ. 2 Ο ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ - ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ. ΜΗΥΑΝΙΚΟ ή ΔΛΑΣΙΚΟ ΚΤΜΑ Θεκειηώδεο ηύπνο ηεο θπκαηηθήο Δμίζσζε αξκνληθνύ θύκαηνο. ΚΥΜΑΤΑ 1 ΚΔΦ. 2 Ο ΚΤΜΑΣΑ ΔΡΩΣΗΔΙ ΘΔΩΡΙΑ 1. Να δνζεί ν νξηζκόο ηνπ θύκαηνο. Πνην θύκα νλνκάδεηαη αξκνληθό; Πνηεο είλαη νη δπν βαζηθέο θαηεγνξίεο θπκάησλ; 2. ε πνηεο θαηεγνξίεο δηαθξίλνπκε ηα ειαζηηθά θύκαηα

Διαβάστε περισσότερα