Σχήμα 9.1 Πύλη AND. Αο ππνζέζνπκε ηώξα όηη κεηαηξέπνπκε ην πξνεγνύκελν θύθισκα ηνπ ζρήκαηνο 9.1 ζην εμήο λέν ηνπ ζρήκαηνο 9.2. Σχήμα 9.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχήμα 9.1 Πύλη AND. Αο ππνζέζνπκε ηώξα όηη κεηαηξέπνπκε ην πξνεγνύκελν θύθισκα ηνπ ζρήκαηνο 9.1 ζην εμήο λέν ηνπ ζρήκαηνο 9.2. Σχήμα 9."

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΦΛΙΠ ΦΛΟΠ 9.1 Ειζαγωγή Μέρξη ηώξα εμεηάζακε κηα θαηεγνξία ςεθηαθώλ θπθισκάησλ, ηα ζπλδπαζηηθά θπθιώκαηα. Βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπο είλαη όηη ε έμνδόο ηνπο θάζε ρξνληθή ζηηγκή είλαη κηα ινγηθή ζπλάξηεζε ηεο εηζόδνπ ηνπο θαη κόλo απηήο. Αο ζεσξήζνπκε ην απινύζηαην ινγηθό θύθισκα κηαο πύιεο AND όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 9.1. Σχήμα 9.1 Πύλη AND Πξάγκαηη, γηα δεδνκέλεο ηηκέο ηεο εηζόδνπ ζα πάξνπκε πνιύ ζύληνκα (ζε ρξόλν πνπ αληηζηνηρεί ζην ρξόλν θαζπζηέξεζεο ηεο πύιεο) ζηελ έμνδν ηελ ηηκή ηεο ζπλάξηεζεο f γηα ηε ζπγθεθξηκέλε είζνδν. Αο ππνζέζνπκε ηώξα όηη κεηαηξέπνπκε ην πξνεγνύκελν θύθισκα ηνπ ζρήκαηνο 9.1 ζην εμήο λέν ηνπ ζρήκαηνο 9.2. Σχήμα 9.2 Απηό πνπ θάλακε ζην πξνεγνύκελν θύθισκα ήηαλ όηη πξνζζέζακε έλα δξόκν αλάδξαζεο ζηε ζπληζηώζα y ηεο εηζόδνπ. Γειαδή, έλα δξόκν πνπ ζπλεπάγεηαη όηη ε ηηκή ηεο εμόδνπ f δξα αλαδξνκηθά γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο λέαο ηηκήο ηεο. Έηζη αλ ππνζέζνπκε όηη κηα ρξνληθή ζηηγκή t ε έμνδνο ηνπ θπθιώκαηνο έρεη ηηκή f(t), ηελ επόκελε ζηηγκή t+1 (όπνπ ε κνλαδηαία ρξνληθή θαζπζηέξεζε αληηζηνηρεί ζην ρξόλν θαζπζηέξεζεο ηνπ θπθιώκαηνο) ε ζπλάξηεζε ζα είλαη απηή ηεο ζρέζεο 9.1. f(t+1) = xf(t) (9.1) Με άιια ιόγηα κε ην παξαπάλσ θύθισκα πεηύρακε ην όηη ε έμνδνο δελ είλαη ζπλάξηεζε κόλν ηεο εηζόδνπ αιιά θαη ηεο εμόδνπ ηεο πξνεγνύκελεο ρξνληθήο ζηηγκήο. Γειαδή, πεηύρακε κηα εμάξηεζε από ην ρξόλν ηεο εμόδνπ ηνπ θπθιώκαηνο. Δίλαη θαλεξό όηη ην θύθισκα κπνξνύζε λα είλαη ηέηνην, ώζηε λα θξαηάεη ηελ ίδηα έμνδν γηα απεξηόξηζην ρξνληθό δηάζηεκα (όζν ην ηξνθνδνηνύκε κε ηζρύ), κέρξη θάπνην ζήκα εηζόδνπ λα ην θάλεη λα αιιάμεη θαηάζηαζε. Σηε ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ ζα πεξηγξάςνπκε κηα θαηεγνξία ηέηνησλ θπηηάξσλ απνζήθεπζεο δπαδηθήο πιεξνθνξίαο, πνπ ιέγνληαη θιηπ - θινπ (flip-flop) θαη ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη επξύηαηα ζε όια ηα ςεθηαθά ζπζηήκαηα κε κλήκε. 9.2 Βαζικό θλιπ θλοπ. Τν βαζηθό ινγηθό θύθισκα ελόο θιηπ - θινπ απνηειείηαη από δύν πύιεο NOR (ή ηζνδύλακα NAND) πνπ ε έμνδνο θαζεκηάο είλαη κηα είζνδνο ηεο άιιεο. Οη εμσηεξηθέο είζνδνη ησλ ππιώλ είλαη ε είζνδνο ζέζεσο S (set) θαη ε είζνδνο επαλαθνξάο R (reset). Οη έμνδνη ησλ δύν ππιώλ είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο θαη ζπκβνιίδνληαη ζπλήζσο κε Q θαη Q. Η έμνδνο Q νλνκάδεηαη θαη θαηάζηαζε ηνπ θιηπ - θινπ. Τν θιηπ - θινπ απηό ραξαθηεξίδεηαη σο βαζηθό, γηαηί απνηειεί ηε βάζε όισλ ησλ ππνινίπσλ θιηπ - θινπ πνπ ζα αλαιπζνύλ ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

2 Τν ινγηθό θύθισκα ηνπ βαζηθνύ θιηπ - θινπ κε πύιεο NOR θαη ν πίλαθαο αιεζείαο ηνπ θαίλνληαη ζην ζρήκα 9.3. S R Q(t+1) 0 0 Q(t) Σχήμα 9.3 Όηαλ ε είζνδνο ηνπ θιηπ - θινπ είλαη S = 1 θαη R = 1, ε ηηκή Q(t+1) είλαη αθαζόξηζηε, γηαηί έρνπκε ηαύηηζε ησλ ζπληζησζώλ εμόδνπ Q θαη Q, νπόηε ε ζπγθεθξηκέλε είζνδνο δελ επηηξέπεηαη. Παξαηεξνύκε όηη ην βαζηθό θιηπ - θινπ ιεηηνπξγεί ζαλ θύηηαξν κλήκεο, όηαλ R = 0 θαη S = 0. Πξάγκαηη, ζηελ πεξίπησζε απηή έρνπκε: Q(t+1) = NOR(R,Q (t)) = NOR(0,Q (t)) = NOR(Q (t)) = Q(t) Καη Q (t+1) = NOR(S,Q(t)) = NOR(0,Q(t)) = NOR(Q(t)) = Q (t) Με όκνην ηξόπν κπνξεί λα δεηρηεί όηη,όηαλ ε είζνδνο είλαη R = 1 θαη S = 0, έρνπκε επαλαθνξά ηεο θαηάζηαζεο ηνπ θιηπ - θινπ ζηε ζηάζκε 0, ελώ, όηαλ είλαη R = 0 θαη S = 1, έρνπκε ζέζε απηήο ζηε ζηάζκε 1. Τν ινγηθό θύθισκα ηνπ βαζηθνύ θιηπ - θινπ κε πύιεο NAND θαη ν πίλαθαο αιεζείαο ηνπ θαίλνληαη ζην ζρήκα 9.4. S R Q(t+1) RS θλιπ θλοπ Σχήμα 9.4 Σπλήζσο επηζπκνύκε ε δηέγεξζε ηνπ θιηπ - θινπ λα κε γίλεηαη νπνηαδήπνηε ζηηγκή εθαξκόδεηαη έλαο παικόο ζηνλ αθξνδέθηε R ή ζηνλ αθξνδέθηε S ηεο εηζόδνπ, αιιά ζε κηα νξηζκέλε ρξνληθή ζηηγκή πνπ θαζνξίδεηαη από έλαλ σξνινγηαθό παικό CP (clock pulse). Γηα λα πεηύρνπκε θάηη ηέηνην, κεηαβάιινπκε ην θύθισκα ηνπ βαζηθνύ θιηπ - θινπ θαη παίξλνπκε έηζη ην ζπγρξνληδόκελν θιηπ - θινπ πνπ έρεη έλαλ επηπιένλ αθξνδέθηε εηζόδνπ γηα ηνλ σξνινγηαθό παικό. Σ απηό ην θιηπ - θινπ, πνπ ιέγεηαη θαη D.C. ζπδεπγκέλν (D.C. coupled), ζπλδένληαη δύν πύιεο NAND (ή NOR) ζηνπο αθξνδέθηεο ηεο εηζόδνπ έηζη, ώζηε ν παικόο ηνπ ξνινγηνύ λα είλαη απηόο πνπ επηηξέπεη κε κηα ινγηθή πξάμε ηνπο εμσηεξηθνύο αθξνδέθηεο εηζόδνπ λα πεξλνύλ ηηο ηηκέο ηνπο ζην εζσηεξηθό ηνπ θιηπ - θινπ.έλα ινγηθό θύθισκα κε πύιεο NAND ελόο ηέηνηνπ RS θαίλεηαη ζην ζρήκα 9.5. Σχήμα 9.5

3 Με ηελ παξαπάλσ ηξνπνπνίεζε ηνπ βαζηθνύ θιηπ - θινπ επηηπγράλνπκε ε δηέγεξζε ηνπ θιηπ - θινπ λα γίλεηαη κόλν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παικνύ CP θαη όρη νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή. Γεληθά ηα ζπγρξνληδόκελα θιηπ - θινπ ρξεζηκνπνηνύληαη όπνπ ν ζπγρξνληζκόο ηνπ θπθιώκαηνο παίδεη πξσηαξρηθό ξόιν ζηε ιεηηνπξγία ηνπ, όπσο γηα παξάδεηγκα ζηνπο ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο. Ξεθηλώληαο από ην RS θιηπ - θινπ κπνξνύκε λα εμεηάζνπκε ηξία άιια είδε θιηπ - θινπ πνπ ιεηηνπξγνύλ παξόκνηα κε ηα RS: 9.4 Αλλα είδη θλιπ - θλοπ α) JK θιηπ - θινπ : Πξόθεηηαη νπζηαζηηθά γηα κηα εμειηγκέλε κνξθή ηνπ RS θιηπ - θινπ, αθνύ ε κόλε ηνπ δηαθνξά από ην ηειεπηαίν είλαη όηη δέρεηαη επηπιένλ θαη ηελ είζνδν R = 1, S = 1 (πνπ ήηαλ απαγνξεπκέλε ζην RS,εμαηηίαο ηεο απξνζδηνξηζηίαο πνπ ζπλεπαγόηαλ γηα ηελ έμνδν Q), ε νπνία νδεγεί ην θιηπ - θινπ ζε θαηάζηαζε ζπκπιεξσκαηηθή ηεο πξνεγνύκελεο.μπνξνύκε λα θαληαζηνύκε ην JK θιηπ - θινπ ζαλ έλα θύθισκα κε έλα ζπλδπαζηηθό κέξνο θαη έλα RS θιηπ - θινπ. Τν ινγηθό θύθισκα θαη ν πίλαθαο αιεζείαο ελόο JK θιηπ - θινπ είλαη σο εμήο: Σχήμα 9.6 J K Q(t+1) 0 0 Q(t) Q (t) Παξαηεξνύκε όηη ε είζνδνο ηνπ RS θιηπ - θινπ ζπλαξηήζεη ηεο εηζόδνπ ηνπ JK θιηπ - θινπ δίλεηαη από ηηο εμηζώζεηο: S = JQ R = KQ Γεδνκέλνπ όηη πνηέ δελ είλαη Q = Q, πνηέ δελ είλαη δπλαηό λα ζπκβεί ηαπηόρξνλε ηαύηηζε ησλ S θαη R κε ηε ινγηθή ηηκή 1, πξάγκα πνπ εμαζθαιίδεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνύ RS θιηπ - θινπ θαη ζπλεπώο θαη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ JK θιηπ - θινπ. Οη ηξείο πξώηεο γξακκέο ηνπ πίλαθα αιεζείαο ηνπ JK θιηπ - θινπ είλαη ίδηεο κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπ JK θιηπ - θινπ. Γηα λα απνδείμνπκε ηελ νξζόηεηα ηεο ηέηαξηεο γξακκήο ηνπ πίλαθα αιεζείαο ηνπ JK θιηπ - θινπ,ρξεζηκνπνηνύκε ηηο παξαπάλσ εμηζώζεηο κε είζνδν J = K = 1 : S = Q R = Q Έηλαη ηώξα θαλεξό όηη αλ Q(t) = 0, ζα είλαη S = 1 θαη R = 0, νπόηε Q(t+1) = 1 = Q (t). Αλάινγα,αλ Q(t) = 1, ζα είλαη S = 0 θαη R = 1, νπόηε Q(t+1) = 0 = Q (t). D Q(t+1) Σχήμα 9.7 β) D θιηπ - θινπ : Τν D θιηπ - θινπ παίξλεη ην όλνκά ηνπ από ηε δπλαηόηεηά ηνπ λα θξαηά δεδνκέλα. Έρεη έλαλ αθξνδέθηε εηζόδνπ D θαη έλαλ γηα ην CP θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ είλαη ε κεηαθνξά ηεο ηηκήο ηεο εηζόδνπ ζηελ έμνδν. Παξαηεξώληαο ηνλ πίλαθα αιεζείαο ηνπ RS θιηπ - θινπ, βιέπνπκε όηη ε δεύηεξε θαη ε ηξίηε γξακκή εμππεξεηνύλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ D θιηπ - θινπ, κε ηελ έλλνηα όηη ε ζπληζηώζα S ηεο εηζόδνπ κεηαθέξεηαη ζηελ έμνδν Q.Δπνκέλσο ην D θιηπ - θινπ κπνξεί λα πινπνηεζεί κε έλα RS θιηπ - θινπ κε ην αθξνδέθηε R ηεο εηζόδνπ ηνπ ζπλδεδεκέλν κε ηνλ S κέζσ ελόο

4 αληηζηξνθέα έηζη, ώζηε ην λέν θιηπ - θινπ λα ιεηηνπξγεί ζηε δεύηεξε θαη ηελ ηξίηε γξακκή ηνπ πίλαθα αιεζείαο ηνπ RS θιηπ θινπ, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 9.7. Eίλαη θαλεξό όηη ζα κπνξνύζακε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε JK θιηπ - θινπ αληί γηα RS. Τν D θιηπ - θινπ είλαη κηα δηάηαμε θαζπζηέξεζεο, δειαδή θαζπζηεξεί ηε κεηαθνξά ελόο bit πιεξνθνξίαο θαηά έλαλ σξνινγηαθό παικό. γ) T θιηπ - θινπ : Η νλνκαζία ηνπ Τ θιηπ - θινπ πξνέξρεηαη από ηε δπλαηόηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιηπ - θινπ λα αλαζηξέθεη (toggle) ηελ θαηάζηαζε. Καη ην Τ θιηπ - θινπ έρεη έλαλ αθξνδέθηε εηζόδνπ T θαη έλαλ γηα ην CP θαη αληηζηξέθεη ηελ θαηάζηαζή ηνπ, όηαλ ε είζνδόο ηνπ γίλεη Τ = 1, ελώ δηαηεξεί ηελ πξνεγνύκελε θαηάζηαζή ηνπ, όηαλ ε είζνδνο γίλεη Τ = 0. Δίλαη εύθνιν λα δηαπηζηώζεη θαλείο όηη θάηη ηέηνην γίλεηαη κε έλα JK θιηπ - θινπ πνπ έρεη βξαρπθπθισκέλνπο ηνπο αθξνδέθηεο ηεο εηζόδνπ ηνπ, όπσο ζην ζρήκα 9.8. T Q(t+1) 0 Q(t) 1 Q (t) Σχήμα 9.8 Τν Τ θιηπ - θινπ, όπσο βιέπνπκε, ιεηηνπξγεί ζαλ δηαθόπηεο δύν ζέζεσλ. 9.5 Πυποδόηηζη και ακμοπυποδόηηζη θλιπ θλοπ Ππξνδόηεζε θιηπ - θινπ : Η θαηάζηαζε ησλ θιηπ - θινπ αιιάδεη κε ζηηγκηαία αιιαγή ελόο ζήκαηνο εηζόδνπ (παικόο). Απηή ε ζηηγκηαία αιιαγή ιέγεηαη ππξνδόηεζε ( triggering ). Οη παικνί ηνπ ξνινγηνύ κπνξεί λα είλαη ζεηηθνί ή αξλεηηθνί. Μηα πεγή ζεηηθώλ παικώλ ξνινγηνύ κέλεη ζην 0 θαηά ην δηάζηεκα κεηαμύ παικώλ θαη πεγαίλεη ζην 1 θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παικνύ. Τα θιηπ - θινπ κε ξνιόη πνπ είδακε ππξνδνηνύληαη κε ηελ ζεηηθή αθκή ηνπ παικνύ θαη ε κεηαβνιή ηεο θαηάζηαζήο ηνπο αξρίδεη, κόιηο ν παικόο θηάζεη ζην ινγηθό επίπεδν 1. Η λέα θαηάζηαζε ηνπ θιηπ - θινπ κπνξεί λα εκθαληζηεί ζηηο εηζόδνπο, ελώ ν παικόο ηνπ ξνινγηνύ είλαη αθόκε 1. Δάλ νη είζνδνη ηνπ θιηπ - θινπ αιιάδνπλ, ελώ ην ξνιόη είλαη αθόκε 1, ην θιηπ - θινπ ζα αξρίζεη λα αληηδξά ζε απηέο ηηο λέεο ηηκέο θαη κηα λέα θαηάζηαζε κπνξεί λα πξνθύςεη. Δάλ όκσο κπνξνύκε λα θάλνπκε ην θιηπ - θινπ λα αληηδξά κόλν ζηελ ζεηηθή ή ζηελ αξλεηηθή αθκή ηνπ παικνύ αληί θαζ όιε ηελ δηάξθεηά ηνπ, ζα κπνξνύζακε λα απνθύγνπκε ην πξόβιεκα ησλ πνιιαπιώλ αιιαγώλ θαηάζηαζεο. Έλαο ηξόπνο λα θάλνπκε ην θιηπ - θινπ λα αληηδξά κόλν ζηηο αθκέο ησλ παικώλ είλαη λα βάινπκε έλα θύθισκα RC ζηελ είζνδν ηνπ ξνινγηνύ, ην νπνίν ζα δεκηνπξγεί έλα ζπηλζήξα, όηαλ αιιάδεη ην ζήκα εηζόδνπ έηζη, ώζηε κε ηελ ζεηηθή αθκή ηνπ παικνύ λα δίλεη ζεηηθό ζπηλζήξα, ελώ κε ηελ αξλεηηθή αξλεηηθό ζπηλζήξα. Αθκνππξνδόηεζε θιηπ - θινπ : Έλαο άιινο ηξόπνο πνπ ζπγρξνλίδεη ηηο αιιαγέο θαηάζηαζεο κε ηελ αθκή ηνπ σξνινγηαθνύ παικνύ είλαη ην αθκνππξνδόηεην θιηπ - θινπ (edge-triggered F/F). Σε απηόλ ηνλ ηύπν θιηπ - θινπ νη κεηαβνιέο ησλ εμόδσλ ζπκβαίλνπλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν ηνπ σξνινγηαθνύ παικνύ. Όηαλ ν παικόο μεπεξάζεη απηό ην επίπεδν θαησθιίνπ, νη είζνδνη απνκνλώλνληαη θαη ην θιηπ - θινπ δελ αληηδξά πηα ζε άιιεο αιιαγέο ησλ εηζόδσλ, παξά κόλν αθνύ ην ξνιόη μαλαγπξίζεη ζην 0 θαη έξζεη έλαο λένο παικόο. Μεξηθά αθκνππξνδόηεηα θιηπ - θινπ αιιάδνπλ θαηάζηαζε ζηελ ζεηηθή αθκή ηνπ σξνινγηαθνύ παικνύ, ελώ άιια ζηελ αξλεηηθή. Σηελ επόκελε παξάγξαθν παξνπζηάδεηαη έλαο αθόκε ηξόπνο επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ εμεηάζηεθε ζηελ παξνύζα παξάγξαθν.

5 9.6 Κύπιο Εξαπηημένο θλιπ θλοπ Σηα θπθιώκαηα ησλ θιηπ - θινπ πνπ εμεηάζακε κέρξη ηώξα είλαη δπλαηό λα παξνπζηαζηεί ην πην θάησ πξόβιεκα : Υπνζέηνπκε όηη έρνπκε έλα JK θιηπ - θινπ, όπσο ην ζρεδηάζακε πην πξηλ, ζην νπνίν εθαξκόδεηαη έλαο σξνινγηαθόο παικόο. Αλ ν σξνινγηαθόο παικόο έρεη δηάξθεηα ηέηνηα, ώζηε, πξηλ απηόο πεξαησζεί, λα έρεη πάξεη ηε λέα ηηκή ηεο ε έμνδνο ηνπ θιηπ - θινπ, είλαη δπλαηό ιόγσ ηνπ δξόκνπ αλάδξαζεο λα κεηαβιεζεί ε είζνδνο ηνπ θιηπ - θινπ θαη λα νδεγεζνύκε ζε απξόβιεπηεο θαηαζηάζεηο. Σε πνιιέο κάιηζηα πεξηπηώζεηο, π.ρ. ζε νινθιεξσκέλα θπθιώκαηα όπνπ ν ρξόλνο θαζπζηέξεζεο ηεο δηάδνζεο από ηελ είζνδν ζηελ έμνδν ηνπ θιηπ - θινπ είλαη πνιύ κηθξόο ζε ζύγθξηζε κε ηε δηάξθεηα ηνπ παικνύ ηνπ ξνινγηνύ, είλαη δπλαηό θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παικνύ λα έρνπκε ηαιαληώζεηο ηεο εμόδνπ κεηαμύ ησλ ηηκώλ 0 θαη 1. Η θαηάζηαζε απηή ιέγεηαη θαηάζηαζε αλαθπθιώζεσο. Μηα ιύζε γηα ην παξαπάλσ πξόβιεκα είλαη ε ρξήζε ηνπ θύξηνπ-εμαξηεκέλνπ (master-slave) θιηπ - θινπ, ην νπνίν ζηελ νπζία είλαη κηα δηάηαμε δύν δηαδνρηθά ζπλδεδεκέλσλ θιηπ - θινπ έηζη, ώζηε ην δεύηεξν,πνπ δίλεη ηελ έμνδν, λα είλαη απνκνλσκέλν από ηελ είζνδν κέζσ ηνπ πξώηνπ θαη λα κε κπνξεί λα αιιάμεη θαηάζηαζε παξά κόλν κε ην πέξαο ηνπ σξνινγηαθνύ παικνύ. Δπνκέλσο έρνπκε κηα εμάξηεζε ηνπ δεύηεξνπ θιηπ - θινπ από ην πξώην. Γηα παξάδεηγκα έλα θύξην-εμαξηεκέλν JK θιηπ - θινπ επηηπγράλεηαη κε ην πην θάησ ινγηθό θύθισκα (Σρήκα 9.9): Σχήμα 9.9 Ο ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ είλαη ν εμήο : Έζησ όηη εθαξκόδεηαη είζνδνο J = 1, K = 0 θαη όηη ε παξνύζα θαηάζηαζε ηνπ θιηπ - θινπ είλαη Q = 0. Δθαξκόδνπκε έλαλ σξνινγηαθό παικό ζηνλ αθξνδέθηε CP. Μόιηο γίλεη CP = 1, ζα γίλεη CP = 0, νπόηε ην εμαξηεκέλν θιηπ - θινπ απνκνλώλεηαη από ην θύξην. Παξάιιεια ην θύξην θιηπ - θινπ δηεγείξεηαη από ηελ είζνδν θαη πεξλάεη ην απνηέιεζκά ηνπ ζηνπο αθξνδέθηεο εηζόδνπ ηνπ εμαξηεκέλνπ. Σηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε έρνπκε S = 1 θαη R = 0. Με ην πέξαο ηνπ σξνινγηαθνύ παικνύ έρνπκε CP = 0, άξα CP = 1, νπόηε πεξλάεη ην απνηέιεζκα ηνπ θπξίνπ ζην εμαξηεκέλν θιηπ - θινπ, ην νπνίν δίλεη ηελ ηειηθή έμνδν. Δδώ έρνπκε Q = 1. Κάλνπκε ηηο πην θάησ παξαηεξήζεηο : i) Οη δξόκνη αλάδξαζεο πνπ επηζηξέθνπλ ην απνηέιεζκα ζηελ είζνδν ηνπ θιηπ - θινπ θαη νη νπνίνη νξίδνπλ ην JK θιηπ - θινπ πεξλάλε κε ηνλ ηξόπν απηό από ην εμαξηεκέλν ζην θύξην θιηπ - θινπ. Με ηνλ ηξόπν απηό απνθεύγεηαη ε θαηάζηαζε αλαθπθιώζεσο,γηαηί πνηέ δελ ιεηηνπξγνύλ ηαπηόρξνλα ηα δύν κέξε ηνπ θιηπ - θινπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ σξνινγηαθνύ παικνύ, κε απνηέιεζκα ε λέα έμνδνο ηνπ θιηπ - θινπ λα κε κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ είζνδό ηνπ πξηλ ην πέξαο ηνπ παικνύ. ii) Με ην ηέινο ηεο όιεο δηαδηθαζίαο ηα δύν κέξε ηνπ θιηπ - θινπ έρνπλ ίδηα έμνδν. Τν εμαξηεκέλν θιηπ - θινπ απιώο κεηαθέξεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ θπξίνπ ζηελ έμνδν, κόιηο απηό απνκνλσζεί από ηελ είζνδν.

6 iii) Η αληίζηαζε R πνπ παξεκβάιιεηαη πξηλ ηνλ αληηζηξνθέα ηνπ σξνινγηαθνύ παικνύ είλαη απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηνλ εμήο ιόγν : όηαλ ε είζνδνο CP έρεη ηηκή 0, ιόγσ ηεο R ε είζνδνο ηνπ αληηζηξνθέα είλαη ιίγν πην πάλσ από ην 0. Όηαλ εθαξκνζηεί ν παικόο, ε απόθξηζε ηνπ αληηζηξνθέα ζα είλαη ηαρύηεξε από ηελ απόθξηζε ησλ πξώησλ ππιώλ NAND θαη ην εμαξηεκέλν θιηπ - θινπ ζα απνκνλσζεί πξηλ αξρίζεη λα ιεηηνπξγεί ην θύξην. Με ην ηέινο ηνπ παικνύ, αληίζεηα, ζα απνθξηζνύλ πξώηα νη πύιεο NAND, νπόηε ην θύξην θιηπ - θινπ ζα απνκνλσζεί από ηελ είζνδν πξηλ αξρίζεη λα ιεηηνπξγεί ην εμαξηεκέλν. iv) Μπνξνύκε ζε έλα ζπγρξνληδόκελν θιηπ - θινπ λα πξνζζέζνπκε δύν αθξνδέθηεο ζηελ είζνδό ηνπ πνπ λα κελ αθνινπζνύλ ηνλ σξνινγηαθό παικό, αιιά λα δηεγείξνπλ ην θιηπ - θινπ αζύγρξνλα, νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή. Απηνί ρξεζηκεύνπλ γηα ηελ απόδνζε αξρηθήο θαηάζηαζεο ζην θιηπ - θινπ θαη είλαη ν αθξνδέθηεο πξόζεζεο (preset) θαη ν αθξνδέθηεο εθθαζάξηζεο (clear). Έηζη ζην ζπγθεθξηκέλν θύξην-εμαξηεκέλν θιηπ - θινπ κε πύιεο NAND κε preset = 0 θαη clear = 1 δίλνπκε αξρηθή θαηάζηαζε Q = 1, ελώ κε preset = 1 θαη clear = 0 δίλνπκε αξρηθή θαηάζηαζε Q = 0. Γηα θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ θιηπ - θινπ πξέπεη λα έρνπκε preset = clear = 1.

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware)

Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware) ΔΙΓΙΚΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware) Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 Ομάδα 4 Μαθητές τμήματος Ζηβάλοβηης Μάρθος Μηταιοζηάκος Ηιίας Μερηδάλες Γεώργηος Κοληοζαλάζες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΑΤΣΟΤ

ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΑΤΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτθ και ςχεδίαςθ ολοκλθρωμζνου ενιςχυτι τάξθσ Ε ςε υψθλζσ ςυχνότθτεσ. Καραταράκθσ Νικόλαοσ Α.Ε.Μ.: 5054. Ντζρτςασ Νικόλαοσ Α.Ε.Μ.

Μελζτθ και ςχεδίαςθ ολοκλθρωμζνου ενιςχυτι τάξθσ Ε ςε υψθλζσ ςυχνότθτεσ. Καραταράκθσ Νικόλαοσ Α.Ε.Μ.: 5054. Ντζρτςασ Νικόλαοσ Α.Ε.Μ. Αριςτοτζλειο Πανεπιςτήμιο Θεςςαλονίκησ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιςτών Τομζασ Ηλεκτρονικήσ και Υπολογιςτών Διπλωματική Εργαςία Μελζτθ και ςχεδίαςθ ολοκλθρωμζνου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΧΑ ASSEMBLY TOY MIX

Η ΓΛΧΑ ASSEMBLY TOY MIX Κεθάιαην 5 H γιώζζα Assembly ηνπ ΜΗΥ 105 Η ΓΛΧΑ ASSEMBLY TOY MIX 5.1 Ζ πκβνιηθή Γιώζζα Μεραλήο MIXAL... 106 5.2 Πεξηγξαθή Δληνιώλ ΜΗΥΑL... 107 5.3 Γνκή πκβνινκεηαθξαζηή θαη ε Γηαδηθαζία Μεηάθξαζεο... 109

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Παληαδή Αγγειηθή (ΑΜ:Σ03149) Δπηβιέπσλ: Γεώξγηνο νύιηεο, Δπίθνπξνο

Διαβάστε περισσότερα

Σσεδίαζη τηθιακού ζςζηήμαηορ λήτηρ, επεξεπγαζίαρ, αποθήκεςζηρ και απεικόνιζηρ εικόνυν ελεγσόμενο από μια LCD οθόνη αθήρ.

Σσεδίαζη τηθιακού ζςζηήμαηορ λήτηρ, επεξεπγαζίαρ, αποθήκεςζηρ και απεικόνιζηρ εικόνυν ελεγσόμενο από μια LCD οθόνη αθήρ. Δηδηθή Δπηζηεκνληθή Δξγαζία Σσεδίαζη τηθιακού ζςζηήμαηορ λήτηρ, επεξεπγαζίαρ, αποθήκεςζηρ και απεικόνιζηρ εικόνυν ελεγσόμενο από μια LCD οθόνη αθήρ. Πεηνύξεο Μηιηηάδεο Α.Μ. 309 Δπηβιέπσλ: Δ. Επγνύξεο Αλαπιεξσηήο

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ALLEN ΚΗΝΖΣΖΡΩΝ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΤΝΣΑΞΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΩΝ ΑΚΖΔΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ Μ.Δ.Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 Πεξηερόκελα 1. Πεξηγξαθή... 3 2. Οδεγίεο γηα ηνλ ρξήζηε... 4 2.1. Βαζηθνί ρεηξηζκνί... 4 Δληαίν ζύζηεκα.... 4 Γηαρσξηζκέλν ζύζηεκα.... 4 2.2. Έλδεημε Οπιηζκέλνπ πζηήκαηνο...

Διαβάστε περισσότερα

i ηξόπνπο, κπνξεί λα ην επηιέμεη κε 1 2

i ηξόπνπο, κπνξεί λα ην επηιέμεη κε 1 2 ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΠΑΡΙΘΜΗΗ πλδπαζηηθή είλαη ν θιάδνο ησλ καζεκαηηθώλ πνπ αζρνιείηαη κε ηελ θαηακέηξεζε (απαξίζκεζε) ησλ ζηνηρείσλ δηαθόξσλ ζπλόισλ Σα ηειεπηαία ρξόληα ε ζπλδπαζηηθή απνηειεί ηκήκα

Διαβάστε περισσότερα

Απόζηνινο Γνπγνπιάθεο 2

Απόζηνινο Γνπγνπιάθεο 2 Απόζηνινο Γνπγνπιάθεο 2 ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Πιςτοποιείται ότι η διπλωματική εργαςία με θέμα: ΜΔΘΟΓΟ ΚΑΙ ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΔΞΟΜΟΙΧΗ ΗΥΗΣΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑ ΚΑΛΤΦΗ ΜΟΤΙΚΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ Σνπ θνηηεηή ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ηέθαλνο Κεΐζνγινπ, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ M.ed *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ» Γ ΚΟΙΝΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 Πεξηερόκελα 1. Πεξηγξαθή... 3 2. Οδεγίεο γηα ηνλ ρξήζηε... 4 2.1. Βαζηθνί ρεηξηζκνί... 4 Δληαίν ζύζηεκα.... 4 Γηαρσξηζκέλν ζύζηεκα.... 4 2.2. Έλδεημε Οπιηζκέλνπ πζηήκαηνο...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Μειέηε θαη ζτεδίαζε οιοθιερωκέλοσ θσθιώκαηος κεηαηροπέα AC-DC γηα εθαρκογές ζε παζεηηθές RFID εηηθέηες

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Μειέηε θαη ζτεδίαζε οιοθιερωκέλοσ θσθιώκαηος κεηαηροπέα AC-DC γηα εθαρκογές ζε παζεηηθές RFID εηηθέηες ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε θαη ζτεδίαζε οιοθιερωκέλοσ θσθιώκαηος κεηαηροπέα AC-DC γηα εθαρκογές ζε παζεηηθές RFID εηηθέηες Κωζηαρά Διεσζερία Δπηβιέπωλ θαζεγεηής: ίζθος ησιηαλός Αλαπιερωηής Καζεγεηής Θεζζαιολίθε

Διαβάστε περισσότερα

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε 1 ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΑΕΡΙΑ.1 ΓΔΝΗΚΑ Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε P = RT (γηα έλα ol) Από ηε ζρέζε απηή παίξλνπκε Ζ = P / RT = 1 Γειαδή ν ιόγνο Ζ, πνπ νλνκάδεηαη παπάγονηαρ ζςμπιεζηόηηηαρ,

Διαβάστε περισσότερα

Το πείπαμα Frank - Hertz

Το πείπαμα Frank - Hertz Άζκηζη 33 Το πείπαμα Frank - Hertz 33.1. Σκοπόρ ηελ άζθεζε απηή, κέζσ ηνπ πεηξάκαηνο Frank-Hertz ζα πηζηνπνηεζεί ε ύπαξμε δηαθξηηώλ ελεξγεηαθώλ ζηαζκώλ ζην άηνκν ηνπ Νένπ. Θα παξαηεξεζεί ε δηέγεξζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

Monitoring using Nagios System

Monitoring using Nagios System Διασείπηζη Δικηύων Monitoring using Nagios System Ομάδα Επγαζίαρ Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Μάθημα Ανηικείμενο Επγαζίαρ Καθηγηηήρ Χαιιίδαο Φώηεο 1115200600170 Παζζηάο Φαίδσλ 1115200600223 Δηαρείξεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Έιεγρνο θαη δηαρείξηζε ελέξγεηαο, γηα βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε. Καηαγξαθή κεηξήζεσλ θαη παξακέηξσλ.

Διαβάστε περισσότερα

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών 1) Πόηε έγηλε αηζζεηό ην πξόβιεκα ηεο ξύπαλζεο ηεο αηκόζθαηξαο από ην απηνθίλεην; Από πνηόλ ; Πνύ; Σε ηη ζπλίζηαηαη ην πξόβιεκα; Τη κέηξα ειήθζεζαλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ; Πνηεο αξρέο έιαβαλ ηα πξώηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ. H επηινγή αλαιύζεσλ ANOVA ζην ζηαηηζηηθό παθέην MINITAB

ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ. H επηινγή αλαιύζεσλ ANOVA ζην ζηαηηζηηθό παθέην MINITAB ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ Μέρξη ηώξα όηαλ ζπγθξίλακε κέζεο ηηκέο είρακε λα ζπγθξίλνπκε κηα κέζε ηηκή κε έλα ζηαζεξό αξηζκό ή δύν κέζεο ηηκέο κεηαμύ ηνπο. Πνιιέο θνξέο όκσο ζηελ ζηαηηζηηθή πξέπεη λα ζπγθξίλνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Υδπαςλικό Πλήγμα. 1.1 Ειζαγυγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Υδπαςλικό Πλήγμα. 1.1 Ειζαγυγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Ειζαγυγή Τν πδξαπιηθό πιήγκα ή πιήγκα θξηνύ είλαη έλα κε-κόληκν θαηλόκελν Υδξαπιηθήο πνπ δεκηνπξγείηαη από απόηνκεο κεηαβνιέο ηεο ηαρύηεηαο ή ηεο πίεζεο ζηνπο θιεηζηνύο αγσγνύο. Τέηνηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ:

Γιπλυμαηική Δπγαζία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ: ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ: ΤΣΗΜΑΣΧΝ & ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ: ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ Γιπλυμαηική Δπγαζία Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ

ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΟΤΙΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Αλάιπζε ησλ θπκαηνκνξθώλ ηνπ θιαξίλνπ θαη ηεο ηξνκπέηαο κε ηελ κέζνδν EMD (Empirical Mode Decomposition)». Εθπόλεζε: θηαδάο

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγέο νπηηθώλ ηλώλ: Δηζαγωγή ζηηο νπηηθέο ηειεπηθνηλωλίεο, απιή νπηηθή δεύμε πνκπνύ-δέθηε κε ηε ρξήζε ινγηζκηθνύ.

Δθαξκνγέο νπηηθώλ ηλώλ: Δηζαγωγή ζηηο νπηηθέο ηειεπηθνηλωλίεο, απιή νπηηθή δεύμε πνκπνύ-δέθηε κε ηε ρξήζε ινγηζκηθνύ. Δθαξκνγέο νπηηθώλ ηλώλ: Δηζαγωγή ζηηο νπηηθέο ηειεπηθνηλωλίεο, απιή νπηηθή δεύμε πνκπνύ-δέθηε κε ηε ρξήζε ινγηζκηθνύ. Δπαγγειηλή Εέθνπ, Ηωάλλεο Βακβαθάο, Γεώξγηνο Μήηζνπ θνπόο Σην εξγαζηήξην παξνπζηάδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΚΑΙ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑΣΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΠΑΠΑΝΑΣΑΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ Π.Μ. ΣΔΥΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΔΙΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ Π.Μ. ΣΔΥΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΔΙΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ Π.Μ. ΣΔΥΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΔΙΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ Πηστιακή Δργαζία Ανάλσζη Κακόβοσλοσ Λογιζμικού (Malware Analysis)

Διαβάστε περισσότερα