ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΕΡΣΑΗ ΣΗΝ ΕΓΚΤΜΟΤΝΗ. Θσκάο Κ. Μαθξήο, MD FACC, FESC πληνληζηήο Γηεπζπληήο Καξδηνινγηθνχ Σκήκαηνο ΓΝΜ ΔΛΔΝΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΕΡΣΑΗ ΣΗΝ ΕΓΚΤΜΟΤΝΗ. Θσκάο Κ. Μαθξήο, MD FACC, FESC πληνληζηήο Γηεπζπληήο Καξδηνινγηθνχ Σκήκαηνο ΓΝΜ ΔΛΔΝΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ"

Transcript

1 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΕΡΣΑΗ ΣΗΝ ΕΓΚΤΜΟΤΝΗ Θσκάο Κ. Μαθξήο, MD FACC, FESC πληνληζηήο Γηεπζπληήο Καξδηνινγηθνχ Σκήκαηνο ΓΝΜ ΔΛΔΝΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ

2 ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΤΠΔΡΣΑΖ ΚΑΗ ΚΤΖΖ Γεληθέο Αξρέο Οη δηαηαξαρέο ηεο ΑΠ θαηά ηελ θχεζε, είλαη ζπρλφ ηαηξηθφ πξφβιεκα θαη απνηεινχλ ζεκαληηθή αηηία κεηξηθήο θαη λενγληθήο λνζεξφηεηαο θαη ζλεζηκφηεηαο ζε φιν ηνλ θφζκν. Τπάξρνπλ δηαθνξεηηθνί ηχπνη ΑΤ θαηά ηελ θχεζε, πνπ δελ δηαθέξνπλ σο πξνο ηε θχζε αιιά σο πξνο ηε ζπρλφηεηα θαη ηνλ βαζκφ ησλ επηπινθψλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θπζηνινγηθήο εγθπκνζχλεο ε ΑΠ κεηαβάιιεηαη ιίγν. Ζ ΓΑΠ ειαηηψλεηαη θαηά mmhg πεξίπνπ ζε πξψηκα ζηάδηα (13-20 εβδ) θαη επαλέξρεηαη ζηα πξν ηεο εγθπκνζχλεο επίπεδα ζην ηξίην ηξίκελν. Lancet 2000;356: Hypertension Primer 2003;AHA

3 BP 15 mm Hg 0 wks ~20 wks ~20 wks Weeks

4 2007 ESH-ESC Guidelines SBP > 140 mmhg or DBP > 90 mmhg WHO definition of hypertensionin pregnancy 1. SBP > 140 mmhg or DBP > 90 mmhg 2. Rise in SBP > 25 mmhg or rise in DBP > 15 mmhg compared to pre-pregnancy values or those in the first trimester

5 Σαμηλφκεζε ηεο ππέξηαζεο ζηελ εγθπκνζχλε Πξνυπάξρνπζα ΑΤ: (1-5%) Ζ ΑΤ πξνυπάξρεη ε εκθαλίδεηαη πξηλ ηελ 20 εβδνκάδα ηεο θχεζεο Τπέξηαζε ηεο θπήζεσο: (12%) Ζ ΑΤ εκθαλίδεηαη κεηά ηελ 20 εβδνκάδα ηεο θχεζεο Πξνεθιακςiα: ( 6-8% ) Τπέξηαζε ηεο θπήζεσο + Πξσηεηλνπξία > 0.3g /24 h Ληγφηεξν ζνβαξή πξνεθιακςία Πεξηζζφηεξν ζνβαξή πξνεθιακςία Πξνυπάξρνπζα ΑΤ + Πξνεθιακςία Παξνδηθή Τπέξηαζε ESC Guidelines on the managment of Cardiovascular Diseases during Pregnancy European Heart Journal, doi: 1093/eurheart / ehr 218

6 24σξε πεξηπαηεηηθή θαηαγξαθή ΑΠ ζηελ θχεζε Γηάγλσζε ππέξηαζεο ιεπθήο κπινχδαο ( 50-60% ) Πξνγλσζηηθή γηα πξνεθιακςία θαηά ην ηξίην ηξίκελν ηεο θχεζεο (επαηζζεζία 87%, ζεηηθή πξνγλσζηηθή αμία 78%) Νπθηεξηλή ππέξηαζε Non-dipping status Bellomo et al JAMA 1999 Blood press monit 2001 Dec ;6(6): Review ESC/ESH guidelines 2007: Τπεξηαζηθέο πςεινχ θηλδχλνπ αθραξψδεο δηαβήηεο, λεθξηθή βιάβε

7 ΥΡΟΝΗΑ ΑΤ ΚΑΗ ΚΤΖΖ πκβνπιέο πξν ηεο εγθπκνζχλεο Δθηίκεζε κε βάζε ηα θξηηήξηα ηνπ JNC VII, ESH 2007 Δθηίκεζε ηεο βιάβεο ησλ νξγάλσλ ζηφρσλ ζε γπλαίθεο κε καθξνρξφληα λφζν. Γηαθνπή ησλ αλαζηνιέσλ ηνπ ΜΔΑ θαη ησλ ΑΣ1 απνθιεηζηώλ ηεο ΑΙΙ. Γηαθνπή θαπλνύ θαη αιθνόι, απώιεηα βάξνπο. Σξνπνπνίεζε ησλ ζπλζεθώλ δσήο, αλ είλαη εθηθηό. ESC/ESH 2007

8 Impact of Reproductive Hormones High Risk Events for Weight Gain Pre-menstrual cravings Pregnancy Lactation Perimenopausal Affect Preference for Macronutrients Affect Activity Levels Gynecoid versus Android Distribution American College of Obstetrics and Gynecologists 2008

9 Κίλδπλνη από ηελ ππεξβνιηθή αύμεζε ηνπ ζσκαηηθνύ βάξνπο Γ ηεο θπήζεσο Πξνεθιακςία Αχμεζε ΑΠ Απμεκέλνο θίλδπλνο ηνθεηνχ κε θαηζαξηθή. American College of Obstetrics and Gynecologists 2008

10 Obesity Preeclampsia - 4x highe 2x higher if women gain >3 kg between pregnancies Pregnancy-US studies 36% BMI>29 Κgr/ m² American College of Obstetrics and Gynecologists 2008

11

12 Θεξαπεία ηεο ππέξηαζεο ζηελ εγθπκνζύλε Με θαξκαθεπηηθή -- θαξκαθεπηηθή επίπεδα αξηεξηαθήο πίεζεο ειηθία θχεζεο ζπλππάξρνληεο παξάγνληεο θηλδχλνπ απφ ηελ κεηέξα θαη ην έκβξπν ESH 2009 ESC Guidelines on the managment of Cardiovascular Diseases during Pregnancy European Heart Journal, doi: 1093/eurheart / ehr 218

13 Με θαξκαθεπηηθή ζεξαπεία ΑΠ mmhg ε ΔΑΠ mmhg Γελ ππάξρεη βιάβε νξγάλσλ ζηφρσλ. Δξαζηεξηόηεηαο, θαηάθιηζε (αξηζηεξή πιάγηα ζέζε) Απνθπγή : Ειάηησζεο σκαηηθνύ βάξνπο θαη πξόζιεςεο άιαηνο ESH 2009 ESC Guidelines on the managment of Cardiovascular Diseases during Pregnancy European Heart Journal, doi: 1093/eurheart / ehr 218

14 Γηαηξνθή ζηελ θχεζε Σα ζεκεία θιεηδηά γηα πγηεηλή δηαβίσζε ζηελ εγθπκνζχλε πεξηιακβάλνπλ: - Πξφζιεςε θαηάιιειεο πνζφηεηαο ηξνθήο πνπ λα επηηξέπεη ηελ πξφζιεςε ηνπ ζσζηνχ αιιά φρη ππεξβνιηθνχ βάξνπο ηεο κεηέξαο. Καηάιιειε ζπκιεξσκαηηθή αγσγή κε ηρλνζηνηρεία θαη βηηακίλεο - Απνθπγή αιθνφι Απνθπγή θαπλνχ, λαξθσηηθψλ θαη άιισλ επηβιαβψλ νπζηψλ American College of Obstetrics and Gynecologists 2008

15 How much total weight should I gain? This all depends on your prepregnancy wt: Kg for normal weight women BMI Kg for underweight women BMI < Kg for overweight women BMI Κg for obese women BMI>29 American College of Obstetrics and Gynecologists 2008

16 Οθέιε απφ ηελ άζθεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο Αλαδξνκηθά ζηνηρεία δείρλνπλ φηη ε άζθεζε : Πξνιακβάλεη ηνλ δηαβήηε θχεζεο θαη ηελ αξηεξηαθή ππέξηαζε Μεηψλεη ηνλ θίλδπλν πξνεθιακςίαο Πξνιακβάλεη ηελ κεγάιε πξφζιεςε βάξνπο θαηά ηελ εγθπκνζχλε American College of Obstetrics and Gynecologists 2008

17 Οδεγίεο Και ηο ACOG ( American College of Obstetrics and Gynecologists) καθώρ και ηο ACSM (American College of Sports Medicine) ζςνιζηούν ηοςλάσιζηον 30λεπηη καθημεπινή άζκηζη. Η ζςμμεηοσή ζε άζκηζη όπυρ η κολύμβηζη, ηο πεππάηημα ή μικπήρ ένηαζηρ αεποβική δεν αςξάνοςν ηον κίνδςνο πηώζηρ. Η ΚΣ <140 ζθ /min, αποθςγή ςπεπθέπμανζηρ, ειδικά ζηο 1 ο ηπίμηνο και καλή ενςδάηυζη. American College of Obstetrics and Gynecologists 2008

18 Φαξκαθεπηηθή ζεξαπεία ηεο ρξφληαο ΑΤ ζηελ θχεζε ηνηρεία γηα ηελ έλαξμε ηεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο. ΑΠ/ΓΑΠ > / mmhg Βιάβε νξγάλσλ ζηφρσλ. Am J Obstet Gynecol 2000;183:S1-S22 ESC/ESH 2009 European Heart Journal, doi: 1093/eurheart / ehr 218

19 Aληηππεξηαζηθά θάξκαθα ζηελ εγθπκνζύλε Γπλαίθεο κε πξνϋπάξρνπζα ΑΤ πξέπεη λα ζπλερίδνπλ ηελ αγσγή ηνπο εθηόο από ACE inhibitors and AIIA Curr Hypertens Rep 2001 Oct;3(5):392-9 European Heart Journal, doi: 1093/eurheart / ehr 218

20 Aληηππεξηαζηθά θάξκαθα ζηελ εγθπκνζύλε Central α-agonists β-blockers Α/β blockers Calcium-channel antagonists ACE inhibitors, ATII Diuretics Direct vasodilators a-methyldopa is the drug of choise Atenolol and metoprolol appear to be safe illate pregnacy Labetalol as a-methyldopa Oral nifedipine or I.V. isradipine in hypertensive emergencies Are contraindicated in pregnancy For chronic hypertension if patients are saltsensitive. Not in pre-eclampsia Hydralasine not the parental drug of choice. Curr Hypertens Rep 2001 Oct;3(5):392-9 European Heart Journal, doi: 1093/eurheart / ehr 218

21 Eπείγνπζα ζεξαπεία ηεο ππέξηαζεο ζηελ εγθπκνζχλε ΑΠ 170 mmhg θαη/ή ΓΑΠ 110 mmhg. Παξεληεξηθά ΤΓΡΑΛΑΕΗΝΖ ; ( δελ ζπληζηάηαη ESH 2007 ) Παξεληεξηθά ΛΑΜΠΔΣΑΛΟΛΖ (πξνζνρή ζε γπλαίθεο κε άζζκα ή ΚΑ). Per os α-methyldopa, nifedipine κε κεγάιε πξνζνρή (φρη ηαρείαο δξάζεο). ΝΗΣΡΟΠΡΧΗΚΟ Νa (ζπάληα). ΝΗΣΡΟΓΛΤΚΔΡΗΝΖ Cochrane Database Sysy Rev 2010 Nov10 ;11:CD00025Review European Heart Journal, doi: 1093/eurheart / ehr 218

22 Preeclampsia

23 Pregnancy complications Swedish Medical Birth Register, Normotensive Chronic hypertension n per 1000 n per 1000 Preclampsia, total Preclampsia, mild Preclampsia, severe Gestational diabetes Abruptio placentae Acta Obstet Gynecol Scand 2005;84:

24 Diagnosis Of pre-eclampsia it is a disease of signs 2 cardinal signs + or - Edema Hypertension + Proteinuria = Two facets of a complex pathophysiological process Uric acid: is elevated. Hypercalciuria. Doppler velocimetry to detect Uteroplacental hypo perfusion.

25 πκπηψκαηα (κε εηδηθά) Κεθαιαιγία Γηαηαξαρέο φξαζεο Nαπηία θαη έκεηνο Eπηγαζηξαιγία Oιηγνπξία αλνπξία Am J Obstet Gynecol 2000;183:S1-S22 BJOG 2000 : 107 (3) :382-95

26 Μεηα-αλάιπζε κειεηψλ ζε >60,000 εγθχνπο Πξφβιεςε πξνεθιακςίαο Μέζε πίεζε > 90mmHg θαηά ην πξψην ή ην δεχηεξν ηξίκελν ηεο θχεζεο ζε ρακεινχ θηλδχλνπ γπλαίθεο Γηαζηνιηθή πίεζε >75mmHg, ζην δηάζηεκα 13ε 20ε εβδνκάδα, ζε γπλαίθεο πςεινχ θηλδχλνπ Cnossen et al, BMJ 2008

27 O. Papazachou, M. Daskalaki,..C. Thomopoulos, Th. Makris Helena Venizelou General & Maternity Hospital Dept. of Cardiology Athens, Greece ESC Paris 2011

28 Study population: recruitment and selection 615 consecutive pregnant women in 8 th week during the initial cardiological routine examination Medical History BP measurement IVF pregnancies (n=10) Anteconception hypertension(n=27) Anteconception Diabetes (n=8) 1 st visit office hypertension(n=21) Congenital heart disease (n=8 Other significant illness (n=6) 535 normotensive women without comorbidities Follow-up to the 26 th week Abortions (n=12) Incident diabetes in pregnancy (n=28) Lost during follow-up (n=35) 460 women underwent ABPM between the 26 th and 28 th week as well as to office BP measurements: to determine BP phenotypes Follow-up to delivery Assessment of study outcomes Preterm delivery and Preeclampsia

29 Classification of the study population according to BP phenotypes during 26 th 28 th week of pregnancy (early third trimester) 400 Normotensive BP phenotype n=364 (79%) White coat hypertension n=55 (12%) 250 NBP WCH 200 Masked hypertension n=18 (4%) MH SH Sustained hypertension n=23 (6%) % 12% 4% 6%

30 Multivariate logistic regression analysis OUTCOME: preterm delivery Determinants of the outcome p OR 95% confidence interval for OR Lower Upper Baseline Weight (Kg) Maternal Age (years) Primigravida Baseline Height (cm) Active smoking at baseline Gestational BP phenotype Normal BP REF White Coat HTN Masked HTN Sustained HTN <

31 Multivariate logistic regression analysis OUTCOME: preeclampsia Determinants p OR 95% confidence interval for OR Lower Upper Baseline Weight (Kg) < Maternal Age (years) Primigravida Baseline Height (cm) Active smoking at baseline Gestational BP phenotype Normal BP REF White Coat HTN Masked HTN < Sustained HTN <

32 Πξφιεςε πξνεθιακςίαο ΔΣΙΑΜΟ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΔ ΤΨΗΛΟΤ ΚΙΝΓΤΝΟΤ Αλαπόδεηθην όθεινο: Υακειή δφζε αζπηξίλεο πκπιεξψκαηα Ca++ πκπιεξψκαηα Mg++ Fish oil Τπνζρόκελα νθέιε: Βηηακίλεο C θαη Δ Am J Obstet Gynecol 2000;183:S1-S22 BJOG 2000 : 107 (3) :382-95

33 39 trials; women 15% RR of pre-eclampsia 8% RR preterm birth 14% RR fetal or neonatal death BMJ 2001;322:329-33

34 Prevention The most effective preventive measures for OCCURANCE of preeclampsia IS PREVENTION OF PREGNANCY contraception

35 Γηαθνξηθή δηάγλσζε A. Τπέξηαζε ζηελ εγθπκνζχλε B. Πξσηεηλνπξηα ζηελ εγθπκνζχλε Γ. Οίδεκα ζηελ εγθπκνζχλε

36 Lancet 2000;356:

37 Θεξαπεία πξνεθιακςίαο Γπλεηηθά σθέιηκεο παξεκβάζεηο Αληηκεηψπηζε ηεο ΑΤ. Πξφιεςε ησλ ζπαζκψλ. Tεξκαηηζκφο ηεο θπήζεσο - ηνθεηφο. Cochrane Database Sysy Rev 2010 Nov10 ;11:CD00025 Review

38 Με θαξκαθεπηηθή αληηκεηψπηζε ηεο πξνεθιακςίαο Παξαθνινχζεζε (σκαηηθφ βάξνο, ΑΠ, θηλήζεηο ηνπ εκβξχνπ, κέηξεζε νχξσλ). Αλάπαπζε (θαίλεηαη φηη βειηηψλεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ πιαθνχληα πξνο φθεινο ηνπ εκβξχνπ). Γίαηηα Φπζηνινγηθή πξφζιεςε άιαηνο. Με πεξηνξηζκφο ησλ πξσηετλψλ θαη ζεξκίδσλ φηαλ δελ ππάξρεη παρπζαξθία. Σα ζπκπιεξψκαηα Ca ++ δελ θαίλεηαη λα σθεινχλ. Clinical Hypertension Norman Kaplan 2003 ESH 2007

39 Αληηκεηψπηζε ηεο αξηεξηαθήο ππέξηαζεο IV drugs: 1) Hydralazine? 2) Labetalol (Trandate) 3) nitroglycerin 4) sodium nitroprusside Oral drugs: α-methyl DOPA It is the most commonly used. β- adrenergic blockers: Atenolol. Labetalol Calcium Channel Blocker: Nifedipine ESH 2007

40 Eθιακςία Πξνεθιακςία θαη ζπαζκνί Οη ζπαζκνί δελ κπνξεί λα απνδνζνχλ ζε άιιε αηηία ζε γπλαίθεο κε πξνεθιακςία Οη ζπαζκνί είλαη γεληθεπκέλνη θαη κπνξεί λα εκθαληζζνχλ πξηλ θαηά ηελ δηάξθεηα ε κεηά ηνλ ηνθεηφ. Cochrane Database Sysy Rev 2010 Nov10 ;11:CD00025Review European Heart Journal, doi: 1093/eurheart / ehr 218

41 Θεξαπεία Δθιακςίαο Αληηκεηώπηζε ζπαζκώλ Θεηηθφ Μαγλήζην (MgSO4): Δίλαη ζεξαπεία εθινγήο. Μεραληζκφο δξάζεο : Καηαζηνιή ΚN. Mέηξηα αγγεηνδηαζηνιή. Mέηξηα δηνχξεζε. Αλαζηνιή ζπγθφιιεζε αηκνπεηαιίσλ Αχμεζε ζχλζεζεο PGI2 Cochrane Database Sysy Rev 2010 Nov10 ;11:CD00025Review European Heart Journal, doi: 1093/eurheart / ehr 218

42 ΕΝΔΕΙΞΕΙ ΣΟΚΕΣΟΤ ΕΠΙ ΠΡΟΕΚΛΑΜΨΙΑ ΜΗΣΔΡΑ Ηιηθία θπήζεσο 38 εβδνκάδεο PLT< cells/mm 3 Πξννδεπηηθή επηδείλσζε λεθξηθήο θαη επαηηθήο ιεηηνπξγίαο Τπνςία ξήμεο πιαθνύληα Δπηκέλνπζα ζνβαξή θεθαιαιγία δηαηαξαρέο όξαζεο λαπηία εκεηνί επηγαζηξαιγία. ΔΜΒΡΤΟ νβαξή αλαζηνιή αλάπηπμεο Οιηγάκλην Δλδείμεηο κε βηώζηκνπ εκβξύνπ Am J Obstet Gynecol 2000;183:S1-S22

43 Σνθεηφο επί πξνεθιακςίαο Πξνηηκάηαη ν θπζηνινγηθφο ηνθεηφο (δηαθνιπηθά). Δηζαγσγή ηαρεία (εληφο 24ψξνπ). Ζ ππνζθιεξίδηνο αλαηζζεζία έρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα. Am J Obstet Gynecol 2000;183:S1-S22

44 ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΜΔΣΑ ΣΟΝ ΣΟΚΔΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΔΠΗ ΠΡΟΔΚΛΑΜΦΗΑ ηελή παξαθνινύζεζε ηεο κεηέξαο. Πξνζεθηηθή παξαθνινύζεζε ηζνδπγίνπ πγξώλ. Μείσζε δόζεο αληηππεξηαζηθώλ θαξκάθσλ. Γηαθνπή ζεηηθνύ Mg κεηά 48 ώξεο αλ ε αζζελήο είλαη ζηαζεξή. Μαθξνρξόληα παξαθνινύζεζε γηα επηβεβαίσζε ξύζκηζεο ηεο ΑΠ. πδήηεζε γύξσ από ηε λόζν θαη ηε βαξύηεηά ηεο. Οδεγίεο θαη πιάλν γηα κειινληηθέο εγθπκνζύλεο. Lancet 2000;356:

45 Πξφγλσζε Ζ ΑΠ επαλέξρεηαη ζηα θπζηνινγηθά επίπεδα κεηά ηελ απνκάθξπλζε ηνπ πιαθνχληα Ζ ΑΤ κπνξεί λα παξακέλεη Ζ εθιακςία κεηά ηνλ ηνθεηφ έρεη ρεηξφηεξε πξφγλσζε Ζ κεηξηθή ζλεηφηεηα είλαη πεξίπνπ 2% ζε ζνβαξή πξνεθιακςία θαη 10% ζε εθιακςία. Ζ πεξηλενγληθή ζλεζηκφηεηα είλαη πεξίπνπ 5% ζηηο ήπηεο πεξηπηψζεηο, 25% ζηηο ζνβαξέο θαη 30% ζηελ εθιακςία. Cochrane Database Sysy Rev 2010 Nov10 ;11:CD00025Review European Heart Journal, doi: 1093/eurheart / ehr 218

46 ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΣΖ ΑΤ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΖ ΓΑΛΟΤΥΗΑ Η γαινπρία ελζαξξύλεηαη κε πεξηνξηζκνύο. Ήπηα ΑΤ θαη ζειαζκόο νιίγσλ κελώλ δηαθνπή αγσγήο θαη ζηελή παξαθνινύζεζε. Μέηξηα ή ζνβαξή ΑΤ ππό κνλνζεξαπεία ηεο δόζεο θαη ζηελή παξαθνινύζεζε κεηέξαο θαη λενγλνύ. Πησρέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ απνβνιή ησλ αληηππεξηαζηθώλ ζην κεηξηθό γάια θαη πηζαλέο επηπινθέο. Cochrane Database Sysy Rev 2010 Nov10 ;11:CD00025Review European Heart Journal, doi: 1093/eurheart / ehr 218.

47 ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΣΖ ΑΤ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΖ ΓΑΛΟΤΥΗΑ Γελ έρνπλ αλαθεξζεί βξαρπρξόληεο επηπινθέο κε Μεζπιληόπα θαη Τδξαιαδίλε. Αλ επηιεγνύλ β-αλαζηνιείο, πξνηηκάηαη ε πξνπξαλνιόιε θαη ιακπεηαιόιε. Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα ηνπο αληαγσληζηέο Ca. Σα δηνπξεηηθά κπνξνύλ λα κεηώζνπλ ην πνζό ηνπ γάιαθηνο θαη λα θαηαζηείινπλ ην ζειαζκό. Οη α-μδα θαη νη ΑΣ1 απνθιεηζηέο πξέπεη λα απνθεύγνληαη γηαηί πξνθαινύλ λεθξηθή αλεπάξθεηα θαη ζάλαην ζην λενγλό. Am J Obstet Gynecol 2000;183:S1-S22. Cochrane Database Sysy Rev 2010 Nov10 ;11:CD00025Review European Heart Journal, doi: 1093/eurheart / ehr 218

48 πκπεξάζκαηα Ζ ΑΤ είλαη ζπρλφ θαη πνιιέο θνξέο επηθίλδπλν πξφβιεκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο σζηή δηαηξνθή θαη άζθεζε είλαη απαξαίηεηα θαη πξν θπήζεσο θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θχεζεο Διεγρφκελε πξφζιεςε βάξνπο θαηά ηελ θχεζε

49 πκπέξαζκα Υξεηάδεηαη ζηελή παξαθνινχζεζε ηεο κεηέξαο θαη ρνξήγεζε θαξκαθεπηηθήο αγσγήο φηαλ θξηζεί αλαγθαίν. a-methyl-dopa, Labetalol, Nifedipine, β-blockers (ζεξαπεία εθινγήο) ΌΥΗ ACE inhibitors, ATII Ζ πξψηκε δηάγλσζε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ άκεζε θαη απνηειεζκαηηθή παξέκβαζε επί πξνεθιακςίαο έρεη θαζνξηζηηθή ζεκαζία. Ζ αληηκεηψπηζε ηεο ΑΤ θαηά ηελ εγθπκνζχλε έρεη δχν ζηφρνπο: Τγηέο έκβξπν λενγλφ Δπηβίσζε ηεο κεηέξαο

50 πκπέξαζκα Υξεηάδεηαη ζηελή παξαθνινχζεζε ηεο κεηέξαο θαη ρνξήγεζε θαξκαθεπηηθήο αγσγήο φηαλ θξηζεί αλαγθαίν. Ζ πξψηκε δηάγλσζε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ άκεζε θαη απνηειεζκαηηθή παξέκβαζε επί πξνεθιακςίαο έρεη θαζνξηζηηθή ζεκαζία. Ζ αληηκεηψπηζε ηεο ΑΤ θαηά ηελ εγθπκνζχλε έρεη δχν ζηφρνπο: Τγηέο έκβξπν λενγλφ Δπηβίσζε ηεο κεηέξαο

51 νπεδηθό κνληέιν (n= ) ΒΜΙ 25:20%; BMI 30:6%; IP BMI δηαθνξά:0,8 Kgr/m² κεγαιύηεξε αύμεζε ΒΜΙ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο - Κάπληζκα - Δπηπινθέο θχεζεο κηθξόηεξε αύμεζε ΒΜΙ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο - ειηθία - βάξνο πξν θπήζεσο - χςνο - κνξθσηηθφ επίπεδν Acta Obstet Gynecol Scand 2005;84:

52 2007 ESH-ESC Guidelines Basic laboratory tests for monitoring hypertension in pregnancy Hemoglobin and hematocrit Platelet count Serum AST, ALT, LDH Proteinuria (24-h urine collection) Urinalysis Serum uric acid Serum creatinine

53 Basic laboratory tests for monitoring hypertension in pregnancy Urinalysis Dipstick test for proteinuria has significant false-positive and false-negative rates. If dipstick results are positive (> 1), 24-h h urine collection is needed to confirm proteinuria. Negative dipstick results do not rule out proteinuria, especially if DBP > 90 mmhg. Proteinuria (24-h h urine collection) Standard to quantify proteinuria. If in excess of 2g/day, very close monitoring is warranted. If in excess of 3g/day, delivery should be considered.

54 Basic laboratory tests for monitoring hypertension in pregnancy Hemoglobin and hematocrit Hemoconcentration supports diagnosis of gestational hypertension with or without proteinuria. It indicates severity. Levels may be low in very severe cases because of hemolysis. Platelet count Low levels < 100,000 x 10 9 /L may suggest consumption in the microvasculature. Levels correspond to severity and are predictive of recovery rate in post-partum partum period, especially for women with HELLP syndrome.* * HELLP Hemolysis, Elevated Liver enzyme levels and Low Platelet count

55 Basic laboratory tests for monitoring hypertension in pregnancy Serum uric acid Elevated levels aid in differential diagnosis of gestational hypertension and may reflect severity. Serum creatinine Levels drop in pregnancy. Elevated levels suggest increasing severity of hypertension; assessment of 24-h h creatinine clearance may be necessary.

56 Basic laboratory tests for monitoring hypertension in pregnancy Serum AST, ALT Elevated levels suggest hepatic involvement. Increasing levels suggest worsening severity. Serum LDH Elevated levels are associated with hemolysis and hepatic involvement. May reflect severity and may predict potential for recovery post partum, especially for women with HELLP* syndrome. * HELLP Hemolysis, Elevated Liver enzyme levels and Low Platelet count

57

58 Our experience so far: preliminary data Masked hypertension in the early third trimester of pregnancy: prevalence and predictive value Objective: We aimed to determine the prevalence of masked hypertension in the early third trimester (26th 28th week) of pregnancy and its relation to preterm (<37 week) delivery and incident preeclampsia (N=615). Conclusion: Ambulatory BP monitoring in the early third trimester of pregnancy translated into diverse clinical phenotypes and among them the out-of-clinic hypertension including masked hypertension demonstrated an adverse effect on preterm delivery. In the same setting, masked hypertension was strongly related to the development of preeclampsia later in pregnancy ESC 2010

59 OBESITY Definition- pre-pregnant weight >30 Κgr/ m² How big a problem is this? Pregnancy-US studies 36% BMI>29 Κgr/ m²

60 American College of Obstetrics and Gynecologists 2008 Ιαηξηθόο έιεγρνο πξν-αζθήζεωο Γπλαίθεο κε θαιή πγεία πξέπεη λα ελζαξξύλνληαη λα αθνινπζνύλ ηαθηηθά κέηξηαο έληαζεο θπζηθή άζθεζε, θαηά ηε δηάξθεηα θπζηνινγηθήο θαη αλεπίπιεθηεο θύεζεο. Έγθπεο γπλαίθεο κε δηαβήηε, λνζεξή παρπζαξθία, ή ππέξηαζε ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη εμαηνκηθεπκέλα. Αληελδείμεηο γηα άζθεζε: Πξνππάξρνληα ή αλαπηπζζόκελα λνζήκαηα Απηέο νη γπλαίθεο πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζηελή παξαθνινύζεζε.

61 T T T of Preeclampsia 3)Prevention of convulsions ( vide infra ). 4)Termination of pregnancy ( vide infra)

62 Pathophysiology Ischemic placenta Antigen production (cellular debris, special proteins)* Cytokines Maternal circulation 1. Lymphocellular activation 2. Nephrovascular endothelial activation Synergistic effect with increased hemodynamic load and maternal risk factors (e.g. diabetes mellitus) 1. Auto-Antibodies production activating ΑΣ1 receptor of ΑngII 2. Widespread endothelial dysfunction in tandem with enhancement of systemic inflammatory load * Fms-like tyrosine kinase 1, vascular endothelial growth factor, Soluble endoglin LaMarca, Hypertension 2010; AOP

63 Epidemiology of preeclampsia Incidence: Is a disease of humans only. Is the most common medical disorder complicating pregnancy 5-15% Is the most common hypertensive disorder in pregnancy. More common in primigravidas and elderly multipara. More common in winter. More in black races.

64 Epidemiology Risk factors Chronic hypertension. Chronic nephritis. Past history. Family history. Obesity. Multiple pregnancy. Stress Risk factors Polyhydramnios. Vesicular mole. Diabetes mellitus. Nulliparity. Teenage Pregnancy. Smoking.

65 Σν πεξηθεξηθφ νίδεκα δελ είλαη ρξήζηκν δηαγλσζηηθφ θξηηήξην 1) Δίλαη ζπρλό ζε θπζηνινγηθή εγθπκνζύλε 2) Η πξνεθιακςηα κπνξεί ππάξρεη ρσξίο νίδεκα Ζ παξνπζία ηνπ δελ ζρεηίδεηαη κε ρεηξφηεξε πξφγλσζε θαη ε απνπζία ηνπ δελ ζπλδέεηαη κε θαιχηεξε έθβαζε

66 Investigations Laboratory: Urine: 24 hour urine, Proteinuria. >0.3 g/24 hr Kidney functions: serum creatinine, urea, creatinine clearance and uric acid. Liver functions: bilirubin, Enzymes (SGPT and SGOT). Blood: CBC, HCt, Hemolysis and Platelet count (Thrombocytopenia). Coagulation Profile: Bleeding and clotting time HELLP syndrome hemolysis, high liver enzymes low platelets

67 Identity of the study California: ,403 pregnancies 481 (3.3%) Preeclampsia 266 died from CVD Median follow-up 37 years Median age of death 65 years Risk group Hazard Ratio CI Deaths PE 34w PE>34w No PE Xiaozhong et al. Hypertension 2011;57:48-55

68 2007 ESH-ESC Guidelines Measurement of BP Mercury sphygmomanometer Phase V to be recorded

69 Pre-eclampsia Gestational hypertension associated with significant proteinuria 300 mg/l or dipstick 2+ or more 500 mg/24 h or Poor organ perfusion Superimposed pre-eclampsia: It is the new development of Proteinuria after 20 weeks gestation in a patient with chronic hypertension

70 Cardiovascular changes in pregnancy Parameter Timing SBP DBP 4-6 mmhg 8-15 mmhg All bottom at wks, then rise gradually to pre-pregnancy values at term MAP 6-10 mmhg HR BPM Early 2nd trimester, then stable SV 10-30% Early 2nd trimester, then stable CO 33-45% Peaks in early 2nd trimester, then until term Main DM, Main EK: Obstetrics and Gynecology, 1984

71 Identity of the study California: ,403 pregnancies 481 (3.3%) Preeclampsia 266 died from CVD Median follow-up 37 years Median age of death 65 years Risk group Hazard Ratio CI Death s PE 34w PE>34w No PE Xiaozhong et al. Hypertension 2011;57:48-55

72 Hypertensive encephalopathy 1-2% of untreated essential hypertension SBP > 250 or DBP > 150 mmhg Treatment Mean BP by no more than 15-25% towards DBP mmhg Drug of choice: sodium nitroprusside Other drugs: nitroglycerin, nifedipine, labetalol ESH 2007

73 Eπείγνπζα ζεξαπεία ηεο ππέξηαζεο ζηελ εγθπκνζύλε ΑΠ 170 or ΔΑΠ 110 mmhg hydralazine?, labetalol, methyldopa or nifedipine nicardipine, sodium nitroprusside (risk of fatal cyanide poisoning with prolonged treatment), nitroglycerin ESH 2007 Cochrane Database Sysy Rev 2010 Nov10 ;11:CD00025Review European Heart Journal, doi: 1093/eurheart / ehr 218

74 Preeclampsia Results of Trials Given as Risk Differences Between Antihypertensive Treatment Groups Versus Control Groups Sibai 1984 diuretics Weitz 1987 methyldopa Sibai 1990 labetalol Sibai 1990 methyldopa Steyn 1997 ketanserian Favors Antihypertensive Favors Control

75 Incidence of the study outcomes Preeclampsia n=10 (2.2%) Preterm delivery n=55 (12%)* Including preeclampsia as cause in 8 cases 2 cases were considered mild and thus pregnancies proceeded without urgent delivery up to the 38 th -39 th week after hospitalization.

76 Πξνυπάξρνπζα ΑΤ 1-5% ησλ εγθχσλ ΑΠ > 140/90 mmhg πξνυπάξρεη ηεο εγθπκνζχλεο ε δεκηνπξγείηαη πξηλ ηελ 20 εβδνκάδα ηεο θχεζεο ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε ΑΤ επηκέλεη πεξηζζφηεξν απφ 42 κέξεο κεηά ηνλ ηνθεηφ θαη κπνξεί λα ζπλνδεχεηαη απφ ιεπθσκαηνπξία. Am. J Obstet Gynecol 2000;183:S1-S2 ESC Guidelines on the managment of Cardiovascular Diseases during Pregnancy European Heart Journal, doi: 1093/eurheart / ehr 218

77 Τπέξηαζε ηεο θπήζεσο Τπέξηαζε ηεο εγθπκνζχλεο κε ε ρσξίο ιεπθσκαηνπξία. ( 12%) Ζ ππέξηαζε δεκηνπξγείηαη κεηά ηελ 20 εβδνκάδα ηεο θχεζεο, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο,θαη ππνρσξεί 42 κέξεο κεηά ηνλ ηνθεηφ. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ε πησρή αηκάησζε βαζηθψλ νξγάλσλ. Am. J Obstet Gynecol 2000;183:S1-S2 Manual of hypertension ESH 2008 European Heart Journal, doi: 1093/eurheart / ehr 218

78 πξνεθιακςία Τπέξηαζε ηεο θύεζεο ζπλνδεπόκελε από ζεκαληηθή ιεπθσκαηνπξία ΑΠ 140mmHg ή 90mmHg Πξσηεηλνπξία > 0.3g /24 h εκείσζε: πξνεθιακςία <20 ε εβδνκάδα (κχιε θχεζε) Σαμηλφκεζε: Ληγφηεξν ζνβαξή πξνεθιακςία Πεξηζζφηεξν ζνβαξή πξνεθιακςία Am. J Obstet Gynecol 2000;183:S1-S2 Manual of hypertension ESH 2008 European Heart Journal, doi: 1093/eurheart / ehr 218

79 Πξνυπάξρνπζα ΑΤ + Τπέξηαζε ηεο θχεζεο κε ιεπθσκαηνπξία Πεξαηηέξσ επηδείλσζε ησλ επηπέδσλ ηεο ΑΠ θαη απνβνιή πξσηεΐλεο > 0.3g /24 h ζπιινγή νύξσλ κεηά ηελ 20 εβδνκάδα ηεο θπήζεσο. Πξνεγνύκελε νξνινγία chronic hypertension with superimposed pre-eclampsia Am. J Obstet Gynecol 2000;183:S1-S2 European Heart Journal, doi: 1093/eurheart / ehr 218

80 Παξνδηθή Τπέξηαζε Τπέξηαζε κε ε ρσξίο ζπζηεκαηηθέο εθδειψζεηο Η ππέξηαζε δηαπηζηώλεηαη κεηά ηελ 20 εβδνκάδα ηεο θύεζεο. Η ΑΠ επαλέξρεηαη ζε θπζηνινγηθά επίπεδα 12 εβδνκάδεο κεηά ηνλ ηνθεηό. Mπνξεί λα παξνπζηαζηεί ζε επόκελεο εγθπκνζύλεο Έρεη πξνγλσζηηθή αμηα γηα κειινληηθή εκθάληζε ΑΤ. Am. J Obstet Gynecol 2000;183:S1-S2

81 Οδεγίεο γηα ηελ άζθεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο Σηο παπελθόν ζςμβούλεςαν ηη γςναίκα να αςξήζει ηην ππόζλητη ζε θεπμίδερ και να μειώζει ηην άζκηζη καηά ηη διάπκεια ηηρ εγκςμοζύνηρ. Γι αςηό η εγκςμοζύνη ζςνέβαλε πολύ ζηην ςπάπσοςζα επιδημία πασςζαπκίαρ. Σήμεπα, οι ειδικοί ζςνιζηούν ηη διαηήπηζη και ζςνέσιζη ηυν δπαζηηπιοηήηυν ηηρ γςναίκαρ καηά ηη διάπκεια ηηρ εγκςμοζύνηρ. Η άζκηζη δεν αςξάνει ηον κίνδςνο αποβολήρ. American College of Obstetrics and Gynecologists 2008

82 ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΣΖ ΑΤ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΟΤ ΣΟΚΔΣΟΤ Hydralazine, Labetalol ( IV ) a-methyl-dopa Nifedipine, Diltiazem, Verapamil α- ΜΔΑ - αξηαλεο HCTZ Hypertension 2008;51: Cochrane Database Sysy Rev 2010 Nov10 ;11:CD00025Review European Heart Journal, doi: 1093/eurheart / ehr 218

83 Φαξκαθνινγηθή ζεξαπεία ηεο πξνεθιακςίαο Ζ ζεξαπεία αθνξά κφλν ην κέξνο ηεο κεηέξαο. Γελ ππάξρεη ζεσξεηηθή βάζε νχηε εκπεηξία γηα φθεινο ηνπ εκβξχνπ. Ο δηζηαγκφο ρξεζηκνπνίεζεο αληηππεξηαζηθψλ θαξκάθσλ ζηεξίδεηαη ζην γεγνλφο φηη κειέηεο δείρλνπλ φηη δελ πιενλεθηεί έλαληη ηνπ placebo (Sibai 1996). Ζ ρνξήγεζε δηνπξεηηθψλ, ε κεγάιε ζηέξεζε άιαηνο θαη ε ειάηησζε ηεο ΑΠ κπνξεί λα επηδεηλψζνπλ ηελ θαηάζηαζε. Clinical Hypertension Norman Kaplan 2003

84 Conclusions The prevalence of masked hypertension in the early third trimester of pregnancy is 4% Masked hypertension predicts both preterm delivery and preeclampsia development. 24h BP identifies the masked gestational hypertensive phenotype and might be counseled in women in the early third trimester of pregnancy. Alternatively home BP measurements in the aforementioned period could constitute a better approach in this setting.

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Number All 397 Women 323 (81%) Men 74 (19%) Age(years) 39,1 (17-74) 38,9 (17-74) 40,5 (18-61) Maximum known weight(kg) 145,4 (92,0-292,0) 138,9 (92,0-202,0) 174,1 (126,0-292,0) Body mass index (kg/m 2

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

PRELIMINARY PROGRAMME

PRELIMINARY PROGRAMME 3 rd JOINT GREEK TURKISH CONGRESS PRELIMINARY PROGRAMME ΠΑΡΑΚΔΤΖ 29ΗΟΤΝΗΟΤ 2012 FRIDAY 29 th JUNE 2012 18.00 20.00 Α ηρογγσιόσραπέδη RoundTableA Μσοθαρδηοπάζεηες Cardiomyopathies Πξόεδξνη: Γ. Παρταρίδες,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολικό Σύνδροµο και Σεξουαλική δραστηριότητα. ά ς ό ς.. ής ί ς ή ή ά ώ ά ής ί ς ά

Μεταβολικό Σύνδροµο και Σεξουαλική δραστηριότητα. ά ς ό ς.. ής ί ς ή ή ά ώ ά ής ί ς ά Μεταβολικό Σύνδροµο και Σεξουαλική δραστηριότητα ά ς ό ς. ής ί ς ή ή ά ώ ά ής ί ς ά Ιούνιος 2011 Μεταβολικό Σύνδροµο και Στυτική δυσλειτουργία έ ς ή ς έ. ό. ί ς ός ί ς ί ά Μεταβολικό Σύνδροµο και Στυτική

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ. Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο

ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ. Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο Θέκαηα Ρεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα πνλδπιαξζξνπάζεηεο Αγθπινπνηεηηθή πνλδπιίηηδα Ψσξηαζηθή Αξζξίηηδα Αληηδξαζηηθή αξζξίηηδα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 7 ον ΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ 12/02/11 ΩΚΚ Μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης Μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Τα αμηκμλέα ζημ πνάζηκμ ηζάη

Τα αμηκμλέα ζημ πνάζηκμ ηζάη Το πράζινο ηζάι Τμ πνάζηκμ ηζάη (Camellia Sinensis) είκαη γκςζηό εδώ θαη 5.000 πνόκηα ζημοξ Κηκέδμοξ. Μέζς ηεξ Κίκαξ έθζαζε ζηεκ Ιαπςκία, ζηεκ Ικδία θαη ζηεκ Ικδμκεζία. Σηεκ Γονώπε ημ έθενακ από ηεκ Κίκα

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογία της αρτηριακής υπέρτασης: ο ρόλος της Μεσογειακής Δίαιτας

Επιδημιολογία της αρτηριακής υπέρτασης: ο ρόλος της Μεσογειακής Δίαιτας Επιδημιολογία της αρτηριακής υπέρτασης: ο ρόλος της Μεσογειακής Δίαιτας Δημοσθένης Β. Παναγιωτάκος, DrMedSci, FESC Αναπλ. Καθηγητής Βιοστατιστικής & Επιδημιολογίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Η υπέρταση ως

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασμοί φαρμάκων στην Ουρολογία

Συνδυασμοί φαρμάκων στην Ουρολογία ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ I Συνδυασμοί φαρμάκων στην Ουρολογία Άλλοι συνδυασμοί Γιαννίτσας Κώστας Πορταριά 20/03/14 Σύγκρουση συμφερόντων (ΕΟΦ 14660/25.02.2011) 2004-2006: Ιατρός Κλινικής Έρευνας, Φαρμασέρβ-Λίλλυ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας: Ειρήνη Αδάμου Λεμεσός 2014 2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ

ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ 13o ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ 2ε ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΙΑ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ Α.Ι. Μαηδεξίδεο, MD, cphd Δηδηθόο Καξδηνιόγνο ύγρξνλε Θεξαπεπηηθή Αληηκεηώπηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ Γεωργία Γ. Πίτσιου,, MD, PhD Πνευμονολόγος Εντατικολόγος Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας ΑΠΘ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ Ανταγωνιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ

ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ ΓΙΑΥΤΣΗ ΑΛΧΠΔΚΙΑ ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΗ ΚΟΡΦΙΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΟ -ΑΦΡΟΓΙΙΟΛΟΓΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗ ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 401 ΓΝΑ Γηάρπηε αισπεθία: νξηζκφο Απμεκέλε απψιεηα ηξηρψλ κε ζπλνδφ αξαίσζε ηνπ ηξηρσηνχ, πνπ αθνξά κεγάιν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

«Νέες οδηγίες διάγνωσης & θεραπείες αρτηριακής υπέρτασης» Μανώλης Σ Καλλίστρατος,MD,PhD,FESC Hypertension Specialist of ESH

«Νέες οδηγίες διάγνωσης & θεραπείες αρτηριακής υπέρτασης» Μανώλης Σ Καλλίστρατος,MD,PhD,FESC Hypertension Specialist of ESH «Νέες οδηγίες διάγνωσης & θεραπείες αρτηριακής υπέρτασης» Μανώλης Σ Καλλίστρατος,MD,PhD,FESC Hypertension Specialist of ESH Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας Διαγνωστική προσέγγιση Μέτρηση της

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΩΟΘΥΛΑΚΙΟΡΡΗΞΙΑΣ ΛΗΨΗ ΩΑΡΙΩΝ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΒΡΥΟΜΕΤΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΑΛΥΜΜΕΝΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΣΕ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ

Ο ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΑΛΥΜΜΕΝΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΣΕ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ Ο ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΑΛΥΜΜΕΝΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΣΕ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ Κ. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ 1, Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 2, Ο. ΠΑΠΑΖΑΧΟΥ 1, Α. ΜΠΡΑΤΣΑΣ 1, Μ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ 2, Σ. ΜΑΣΙΑΣ 1, Β. ΒΟΤΤΕΑΣ 2, Θ. ΜΑΚΡΗΣ 1 1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στυτική δυσλειτουργία και Στεφανιαία νόσος

Στυτική δυσλειτουργία και Στεφανιαία νόσος Στυτική δυσλειτουργία και Στεφανιαία νόσος Χαράλαμπος Βλαχόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας ΓΝΑ Ιπποκράτειο Υπεύθυνος Μονάδας Υπέρτασης Στυτική δυσλειτουργία και Στεφανιαία Νόσος Σχέση με τη ΣΝ

Διαβάστε περισσότερα

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service S P E C I A L R E P O R T UN February 2012 Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Αλδοστερόνης στην Αρτηριακή Υπέρταση. Γκαλιαγκούση Ευγενία Παθολόγος Β ΠΠ Κλινική ΑΠΘ Iπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Ο ρόλος της Αλδοστερόνης στην Αρτηριακή Υπέρταση. Γκαλιαγκούση Ευγενία Παθολόγος Β ΠΠ Κλινική ΑΠΘ Iπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ο ρόλος της Αλδοστερόνης στην Αρτηριακή Υπέρταση Γκαλιαγκούση Ευγενία Παθολόγος Β ΠΠ Κλινική ΑΠΘ Iπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ευεργετικά ωφέλη της θεραπείας µε ανταγωνιστές της αλδοστερόνης 30%

Διαβάστε περισσότερα

Υπέρταση και στεφανιαία νόσος

Υπέρταση και στεφανιαία νόσος Webseminars ευτέρα 10 Οκτωβρίου 2011 Αντιµετώπιση ειδικών περιπτώσεων υπέρτασης Υπέρταση και στεφανιαία νόσος Κων/νος Τσιούφης Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας Α Πανεπιστηµιακή Καρδιολογική Κλινική Ιπποκράτειο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σακχαρώδης Διαβήτης. Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σακχαρώδης Διαβήτης. Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Σακχαρώδης Διαβήτης Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Number of people with diabetes by IDF Region, 2013 IDF Diabetes Atlas.

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών

Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών Prognostic groups in 1676 patients with T3 rectal cancer treated without preoperative

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΣΔΛΛΑ ΓΔΝΙΚΗ ΙΑΣΡΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΚΔΝΣΡΟΤ ΤΓΔΙΑ ΑΡΙΓΑΙΑ

ΦΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΣΔΛΛΑ ΓΔΝΙΚΗ ΙΑΣΡΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΚΔΝΣΡΟΤ ΤΓΔΙΑ ΑΡΙΓΑΙΑ ΦΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΣΔΛΛΑ ΓΔΝΙΚΗ ΙΑΣΡΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΚΔΝΣΡΟΤ ΤΓΔΙΑ ΑΡΙΓΑΙΑ Γάγγραινα κάτω άκρων Καρδιακή ανεπάρκεια Τπερτροφία αριστεράς κοιλίας Έμφραγμα μυοκαρδίου Ρήξη αρτηριακού ανευρύσματος Σύφλωση ΤΠΔΡΣΑΗ Τπερτασική

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΓΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΩΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΙΤΣΙΛΛΟΣ Α.Φ.Τ 2007947541 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ HPV ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ HPV ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ HPV ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ [ Αναστασία Πέτρου ] 2009625164 Λευκωσία 2014

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΗ ΤΠΔΡΣΑΙΚΗ ΚΡΙΗ ΣΑ ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ. Γξ Κσλ/λνο Γεκεηξαθφπνπινο Δπηκειεηήο Α ΔΣΥ Β Παζνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ Ιππνθξάηεην Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΗ ΤΠΔΡΣΑΙΚΗ ΚΡΙΗ ΣΑ ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ. Γξ Κσλ/λνο Γεκεηξαθφπνπινο Δπηκειεηήο Α ΔΣΥ Β Παζνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ Ιππνθξάηεην Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΗ ΤΠΔΡΣΑΙΚΗ ΚΡΙΗ ΣΑ ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ Γξ Κσλ/λνο Γεκεηξαθφπνπινο Δπηκειεηήο Α ΔΣΥ Β Παζνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ Ιππνθξάηεην Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο Οξηζκνί ραξαθηεξηζηηθά ππεξηαζηθψλ θξίζεσλ Παξάγνληεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Β Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Νοέμβριος 2011

Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Β Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Νοέμβριος 2011 Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Β Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Νοέμβριος 2011 Άννα Ι. Κακαφήκα Παθολόγος Υπεύθυνη Ιατρείου Λιπιδίων Βιοκλινική Θεσσαλονίκης Άνδρας 46

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment Integrated surveillance and control programme for West Nile virus and malaria in Greece (MIS 365280) Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΤΑΣΗ 50 ΦΥΣ ΥΠΕΡ ΣΝ ΑΕΕ ΧΑΑ ΧΚΑ ΘΑΝΑΤΟΙ/1000 40 30 20 10 0 ΑΝ ΓΥΝ ΑΝ ΓΥΝ ΑΝ ΓΥΝ ΑΝ ΓΥΝ RR 2 2,2 3,8 2,6 2,0 3,7 4,0 3,0 Kannel,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Τ Ο Π Ι Σ Η Τ Η Σ Σ Τ Υ Τ Ι Κ Η Σ ΔΥ Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Σ Ε Α Σ Θ Ε Ν Ε Ι Σ Σ ΤΑ Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Α Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Ι Α

Ε Ν Τ Ο Π Ι Σ Η Τ Η Σ Σ Τ Υ Τ Ι Κ Η Σ ΔΥ Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Σ Ε Α Σ Θ Ε Ν Ε Ι Σ Σ ΤΑ Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Α Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Ι Α DETECT- ED ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε Ν Τ Ο Π Ι Σ Η Τ Η Σ Σ Τ Υ Τ Ι Κ Η Σ ΔΥ Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Σ Ε Α Σ Θ Ε Ν Ε Ι Σ Σ ΤΑ Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Α Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Ι Α Δημήτρης Χατζηχρήστου Καθηγητής Ουρολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Πανθηλωμάτωση ουροδόχου κύστεως Πολλαπλές TUR η ριζική κυστεκτομή

Πανθηλωμάτωση ουροδόχου κύστεως Πολλαπλές TUR η ριζική κυστεκτομή Πανθηλωμάτωση ουροδόχου κύστεως Πολλαπλές TUR η ριζική κυστεκτομή ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ MD,MSc,FEBU ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β, ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Α.Ο.Ν.Α Θεωρίες προέλευσης της πολλαπλότητας των όγκων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΝΙΣΜΑ-ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΠΝΙΣΜΑ-ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΧΑΣΑΠΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ Ν.Μ ΝΑΥΠΛΙΟΥ MASTER IN PUBLIC HEALTH(ESDY ATHENS) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΠΜΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ) ΚΑΠΝΙΣΜΑ-ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΓΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro of Chemical Inventory Management Using CISPro by Darryl Braaksma Sr. Business and Financial Consultant, ChemSW, Inc. of Chemical Inventory Management Using CISPro Table of Contents Introduction 3 About

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Τζανάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Νίκος Τζανάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης Νίκος Τζανάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης ΧΑΠ: Η φυσική της εξέλιξη FEV 1 (% of value at age 25) 100% 75 50 25 0% AE of COPD or AE in COPD 25 50 75 Age (years) COPD Stages

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΑΠΟΛΤΣΔ ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ Καηαξξάθηεο Κεξαηίηηδα απφ έθζεζε Νεπξνηξνθηθή θεξαηίηηδα Κεξαηφθσλνο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Νόσος στελέχους: Διαδερμική ή χειρουργική αντιμετώπιση

Νόσος στελέχους: Διαδερμική ή χειρουργική αντιμετώπιση Νόσος στελέχους: Διαδερμική ή χειρουργική αντιμετώπιση Λ. Κ. Μιχάλης Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2008 Από πού αντλούνται οι γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σταύρος Παππάς. Μωυσής Ελισάφ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Dr Arun K. Gupta, MBBS, MA, PhD, FFICM, FRCA, FHEA

Δρ. Σταύρος Παππάς. Μωυσής Ελισάφ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Dr Arun K. Gupta, MBBS, MA, PhD, FFICM, FRCA, FHEA Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι το Ινστιτούτο Μελέτης, Έρευνας & Εκπαίδευσης για το Σακχαρώδη Διαβήτη & τα Μεταβολικά Νοσήματα οργανώνει, από τον Απρίλιο μέχρι και τον Ιούνιο του 2013 σε συνεργασία με το

Διαβάστε περισσότερα

Πολύδυµη Κύηση. Απόστολος Π. Αθανασιάδης Αναπληρωτής Καθηγητής. 1 η Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική

Πολύδυµη Κύηση. Απόστολος Π. Αθανασιάδης Αναπληρωτής Καθηγητής. 1 η Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Πολύδυµη Κύηση Απόστολος Π. Αθανασιάδης Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας και Εµβρυοµητρικής 1 η Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Α. Π.Θ. Increase of multiple gestation n Υπόθεση Helin

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Πασχαλίδου¹, Ι. Ευθυμιάδης¹, Σ. Παυλίδου¹, Κ. Μακέδου², Φ. Ντογραματζή³, Α. Χίτογλου- Μακέδου², Απ. Ευθυμιάδης¹

Ε. Πασχαλίδου¹, Ι. Ευθυμιάδης¹, Σ. Παυλίδου¹, Κ. Μακέδου², Φ. Ντογραματζή³, Α. Χίτογλου- Μακέδου², Απ. Ευθυμιάδης¹ Ε. Πασχαλίδου¹, Ι. Ευθυμιάδης¹, Σ. Παυλίδου¹, Κ. Μακέδου², Φ. Ντογραματζή³, Α. Χίτογλου- Μακέδου², Απ. Ευθυμιάδης¹ 1. Ιατρείο Αθηροσκλήρωσης Β Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΝΟΣΕΙ Ραφαέλλα Χαραλάμπους Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ 1 ο βήμα : Επιλογή θέματος Unsolicited review γενικό μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία Αρτηριακής Υπέρτασης και καρδιαγγειακή προστασία σε ηλικιωμένους. Αδαμοπούλου Ευδοκία Καρδιολόγος Ιατρείο Υπέρτασης ΤΖΑΝΕΙΟ Νοσ.

Θεραπεία Αρτηριακής Υπέρτασης και καρδιαγγειακή προστασία σε ηλικιωμένους. Αδαμοπούλου Ευδοκία Καρδιολόγος Ιατρείο Υπέρτασης ΤΖΑΝΕΙΟ Νοσ. Θεραπεία Αρτηριακής Υπέρτασης και καρδιαγγειακή προστασία σε ηλικιωμένους Αδαμοπούλου Ευδοκία Καρδιολόγος Ιατρείο Υπέρτασης ΤΖΑΝΕΙΟ Νοσ. Πειραιά Οι ηλικιωμένοι ασθενείς αποτελούν μια πληθυσμιακή ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμένος τοκετός στο σπίτι

Προγραμματισμένος τοκετός στο σπίτι Κατευθυντήρια Οδηγία Νο 18 Μάιος 2014 Εισαγωγή Στην Ελλάδα ακόμη δεν υπάρχουν επίσημα επιδημιολογικά δεδομένα και υπολογίζεται ότι στις Η.Π.Α οι τοκετοί στο σπίτι αποτελούν περίπου το 0,5% των γεννήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βουβωνοκήλες. ιαμαντής Θεόδωρος Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών. Βουβωνοκήλες

Βουβωνοκήλες. ιαμαντής Θεόδωρος Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών. Βουβωνοκήλες Βουβωνοκήλες Βουβωνοκήλες 1 Βουβωνοκήλες Βουβωνοκήλες Λοξή Βουβωνοκήλη 2 Βουβωνοκήλες Ευθεία Βουβωνοκήλη Χειρουργικές Τεχνικές Ανοικτές πρόσθιες τεχνικές (Bassini, McVay, Shouldice) Ανοικτές οπίσθιες τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΥΡΙΚΗΣ ΑΝΟΡΕΞΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΥΡΙΚΗΣ ΑΝΟΡΕΞΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΥΡΙΚΗΣ ΑΝΟΡΕΞΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ - ΝΤΕΛΙΜΙΧΑΛΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ MSc ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ι.ΙΕΚ ΒΑΪΑ ΜΠΑΛΩΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΜΕΘ ΠΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

22ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Υπέρτασης Λονδίνο Ηνωμένο Βασίλειο, Απρίλιος 26-29, 2012 Δορυφορικό Συμπόσιο του Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Υπέρτασης

22ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Υπέρτασης Λονδίνο Ηνωμένο Βασίλειο, Απρίλιος 26-29, 2012 Δορυφορικό Συμπόσιο του Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Υπέρτασης 22ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Υπέρτασης Λονδίνο Ηνωμένο Βασίλειο, Απρίλιος 26-29, 2012 Δορυφορικό Συμπόσιο του Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Υπέρτασης «Υπέρταση και συνυπάρχουσες παθήσεις» 5-8 Ιουλίου 2012 Ξενοδοχείo

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα