ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΕΡΣΑΗ ΣΗΝ ΕΓΚΤΜΟΤΝΗ. Θσκάο Κ. Μαθξήο, MD FACC, FESC πληνληζηήο Γηεπζπληήο Καξδηνινγηθνχ Σκήκαηνο ΓΝΜ ΔΛΔΝΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΕΡΣΑΗ ΣΗΝ ΕΓΚΤΜΟΤΝΗ. Θσκάο Κ. Μαθξήο, MD FACC, FESC πληνληζηήο Γηεπζπληήο Καξδηνινγηθνχ Σκήκαηνο ΓΝΜ ΔΛΔΝΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ"

Transcript

1 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΕΡΣΑΗ ΣΗΝ ΕΓΚΤΜΟΤΝΗ Θσκάο Κ. Μαθξήο, MD FACC, FESC πληνληζηήο Γηεπζπληήο Καξδηνινγηθνχ Σκήκαηνο ΓΝΜ ΔΛΔΝΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ

2 ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΤΠΔΡΣΑΖ ΚΑΗ ΚΤΖΖ Γεληθέο Αξρέο Οη δηαηαξαρέο ηεο ΑΠ θαηά ηελ θχεζε, είλαη ζπρλφ ηαηξηθφ πξφβιεκα θαη απνηεινχλ ζεκαληηθή αηηία κεηξηθήο θαη λενγληθήο λνζεξφηεηαο θαη ζλεζηκφηεηαο ζε φιν ηνλ θφζκν. Τπάξρνπλ δηαθνξεηηθνί ηχπνη ΑΤ θαηά ηελ θχεζε, πνπ δελ δηαθέξνπλ σο πξνο ηε θχζε αιιά σο πξνο ηε ζπρλφηεηα θαη ηνλ βαζκφ ησλ επηπινθψλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θπζηνινγηθήο εγθπκνζχλεο ε ΑΠ κεηαβάιιεηαη ιίγν. Ζ ΓΑΠ ειαηηψλεηαη θαηά mmhg πεξίπνπ ζε πξψηκα ζηάδηα (13-20 εβδ) θαη επαλέξρεηαη ζηα πξν ηεο εγθπκνζχλεο επίπεδα ζην ηξίην ηξίκελν. Lancet 2000;356: Hypertension Primer 2003;AHA

3 BP 15 mm Hg 0 wks ~20 wks ~20 wks Weeks

4 2007 ESH-ESC Guidelines SBP > 140 mmhg or DBP > 90 mmhg WHO definition of hypertensionin pregnancy 1. SBP > 140 mmhg or DBP > 90 mmhg 2. Rise in SBP > 25 mmhg or rise in DBP > 15 mmhg compared to pre-pregnancy values or those in the first trimester

5 Σαμηλφκεζε ηεο ππέξηαζεο ζηελ εγθπκνζχλε Πξνυπάξρνπζα ΑΤ: (1-5%) Ζ ΑΤ πξνυπάξρεη ε εκθαλίδεηαη πξηλ ηελ 20 εβδνκάδα ηεο θχεζεο Τπέξηαζε ηεο θπήζεσο: (12%) Ζ ΑΤ εκθαλίδεηαη κεηά ηελ 20 εβδνκάδα ηεο θχεζεο Πξνεθιακςiα: ( 6-8% ) Τπέξηαζε ηεο θπήζεσο + Πξσηεηλνπξία > 0.3g /24 h Ληγφηεξν ζνβαξή πξνεθιακςία Πεξηζζφηεξν ζνβαξή πξνεθιακςία Πξνυπάξρνπζα ΑΤ + Πξνεθιακςία Παξνδηθή Τπέξηαζε ESC Guidelines on the managment of Cardiovascular Diseases during Pregnancy European Heart Journal, doi: 1093/eurheart / ehr 218

6 24σξε πεξηπαηεηηθή θαηαγξαθή ΑΠ ζηελ θχεζε Γηάγλσζε ππέξηαζεο ιεπθήο κπινχδαο ( 50-60% ) Πξνγλσζηηθή γηα πξνεθιακςία θαηά ην ηξίην ηξίκελν ηεο θχεζεο (επαηζζεζία 87%, ζεηηθή πξνγλσζηηθή αμία 78%) Νπθηεξηλή ππέξηαζε Non-dipping status Bellomo et al JAMA 1999 Blood press monit 2001 Dec ;6(6): Review ESC/ESH guidelines 2007: Τπεξηαζηθέο πςεινχ θηλδχλνπ αθραξψδεο δηαβήηεο, λεθξηθή βιάβε

7 ΥΡΟΝΗΑ ΑΤ ΚΑΗ ΚΤΖΖ πκβνπιέο πξν ηεο εγθπκνζχλεο Δθηίκεζε κε βάζε ηα θξηηήξηα ηνπ JNC VII, ESH 2007 Δθηίκεζε ηεο βιάβεο ησλ νξγάλσλ ζηφρσλ ζε γπλαίθεο κε καθξνρξφληα λφζν. Γηαθνπή ησλ αλαζηνιέσλ ηνπ ΜΔΑ θαη ησλ ΑΣ1 απνθιεηζηώλ ηεο ΑΙΙ. Γηαθνπή θαπλνύ θαη αιθνόι, απώιεηα βάξνπο. Σξνπνπνίεζε ησλ ζπλζεθώλ δσήο, αλ είλαη εθηθηό. ESC/ESH 2007

8 Impact of Reproductive Hormones High Risk Events for Weight Gain Pre-menstrual cravings Pregnancy Lactation Perimenopausal Affect Preference for Macronutrients Affect Activity Levels Gynecoid versus Android Distribution American College of Obstetrics and Gynecologists 2008

9 Κίλδπλνη από ηελ ππεξβνιηθή αύμεζε ηνπ ζσκαηηθνύ βάξνπο Γ ηεο θπήζεσο Πξνεθιακςία Αχμεζε ΑΠ Απμεκέλνο θίλδπλνο ηνθεηνχ κε θαηζαξηθή. American College of Obstetrics and Gynecologists 2008

10 Obesity Preeclampsia - 4x highe 2x higher if women gain >3 kg between pregnancies Pregnancy-US studies 36% BMI>29 Κgr/ m² American College of Obstetrics and Gynecologists 2008

11

12 Θεξαπεία ηεο ππέξηαζεο ζηελ εγθπκνζύλε Με θαξκαθεπηηθή -- θαξκαθεπηηθή επίπεδα αξηεξηαθήο πίεζεο ειηθία θχεζεο ζπλππάξρνληεο παξάγνληεο θηλδχλνπ απφ ηελ κεηέξα θαη ην έκβξπν ESH 2009 ESC Guidelines on the managment of Cardiovascular Diseases during Pregnancy European Heart Journal, doi: 1093/eurheart / ehr 218

13 Με θαξκαθεπηηθή ζεξαπεία ΑΠ mmhg ε ΔΑΠ mmhg Γελ ππάξρεη βιάβε νξγάλσλ ζηφρσλ. Δξαζηεξηόηεηαο, θαηάθιηζε (αξηζηεξή πιάγηα ζέζε) Απνθπγή : Ειάηησζεο σκαηηθνύ βάξνπο θαη πξόζιεςεο άιαηνο ESH 2009 ESC Guidelines on the managment of Cardiovascular Diseases during Pregnancy European Heart Journal, doi: 1093/eurheart / ehr 218

14 Γηαηξνθή ζηελ θχεζε Σα ζεκεία θιεηδηά γηα πγηεηλή δηαβίσζε ζηελ εγθπκνζχλε πεξηιακβάλνπλ: - Πξφζιεςε θαηάιιειεο πνζφηεηαο ηξνθήο πνπ λα επηηξέπεη ηελ πξφζιεςε ηνπ ζσζηνχ αιιά φρη ππεξβνιηθνχ βάξνπο ηεο κεηέξαο. Καηάιιειε ζπκιεξσκαηηθή αγσγή κε ηρλνζηνηρεία θαη βηηακίλεο - Απνθπγή αιθνφι Απνθπγή θαπλνχ, λαξθσηηθψλ θαη άιισλ επηβιαβψλ νπζηψλ American College of Obstetrics and Gynecologists 2008

15 How much total weight should I gain? This all depends on your prepregnancy wt: Kg for normal weight women BMI Kg for underweight women BMI < Kg for overweight women BMI Κg for obese women BMI>29 American College of Obstetrics and Gynecologists 2008

16 Οθέιε απφ ηελ άζθεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο Αλαδξνκηθά ζηνηρεία δείρλνπλ φηη ε άζθεζε : Πξνιακβάλεη ηνλ δηαβήηε θχεζεο θαη ηελ αξηεξηαθή ππέξηαζε Μεηψλεη ηνλ θίλδπλν πξνεθιακςίαο Πξνιακβάλεη ηελ κεγάιε πξφζιεςε βάξνπο θαηά ηελ εγθπκνζχλε American College of Obstetrics and Gynecologists 2008

17 Οδεγίεο Και ηο ACOG ( American College of Obstetrics and Gynecologists) καθώρ και ηο ACSM (American College of Sports Medicine) ζςνιζηούν ηοςλάσιζηον 30λεπηη καθημεπινή άζκηζη. Η ζςμμεηοσή ζε άζκηζη όπυρ η κολύμβηζη, ηο πεππάηημα ή μικπήρ ένηαζηρ αεποβική δεν αςξάνοςν ηον κίνδςνο πηώζηρ. Η ΚΣ <140 ζθ /min, αποθςγή ςπεπθέπμανζηρ, ειδικά ζηο 1 ο ηπίμηνο και καλή ενςδάηυζη. American College of Obstetrics and Gynecologists 2008

18 Φαξκαθεπηηθή ζεξαπεία ηεο ρξφληαο ΑΤ ζηελ θχεζε ηνηρεία γηα ηελ έλαξμε ηεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο. ΑΠ/ΓΑΠ > / mmhg Βιάβε νξγάλσλ ζηφρσλ. Am J Obstet Gynecol 2000;183:S1-S22 ESC/ESH 2009 European Heart Journal, doi: 1093/eurheart / ehr 218

19 Aληηππεξηαζηθά θάξκαθα ζηελ εγθπκνζύλε Γπλαίθεο κε πξνϋπάξρνπζα ΑΤ πξέπεη λα ζπλερίδνπλ ηελ αγσγή ηνπο εθηόο από ACE inhibitors and AIIA Curr Hypertens Rep 2001 Oct;3(5):392-9 European Heart Journal, doi: 1093/eurheart / ehr 218

20 Aληηππεξηαζηθά θάξκαθα ζηελ εγθπκνζύλε Central α-agonists β-blockers Α/β blockers Calcium-channel antagonists ACE inhibitors, ATII Diuretics Direct vasodilators a-methyldopa is the drug of choise Atenolol and metoprolol appear to be safe illate pregnacy Labetalol as a-methyldopa Oral nifedipine or I.V. isradipine in hypertensive emergencies Are contraindicated in pregnancy For chronic hypertension if patients are saltsensitive. Not in pre-eclampsia Hydralasine not the parental drug of choice. Curr Hypertens Rep 2001 Oct;3(5):392-9 European Heart Journal, doi: 1093/eurheart / ehr 218

21 Eπείγνπζα ζεξαπεία ηεο ππέξηαζεο ζηελ εγθπκνζχλε ΑΠ 170 mmhg θαη/ή ΓΑΠ 110 mmhg. Παξεληεξηθά ΤΓΡΑΛΑΕΗΝΖ ; ( δελ ζπληζηάηαη ESH 2007 ) Παξεληεξηθά ΛΑΜΠΔΣΑΛΟΛΖ (πξνζνρή ζε γπλαίθεο κε άζζκα ή ΚΑ). Per os α-methyldopa, nifedipine κε κεγάιε πξνζνρή (φρη ηαρείαο δξάζεο). ΝΗΣΡΟΠΡΧΗΚΟ Νa (ζπάληα). ΝΗΣΡΟΓΛΤΚΔΡΗΝΖ Cochrane Database Sysy Rev 2010 Nov10 ;11:CD00025Review European Heart Journal, doi: 1093/eurheart / ehr 218

22 Preeclampsia

23 Pregnancy complications Swedish Medical Birth Register, Normotensive Chronic hypertension n per 1000 n per 1000 Preclampsia, total Preclampsia, mild Preclampsia, severe Gestational diabetes Abruptio placentae Acta Obstet Gynecol Scand 2005;84:

24 Diagnosis Of pre-eclampsia it is a disease of signs 2 cardinal signs + or - Edema Hypertension + Proteinuria = Two facets of a complex pathophysiological process Uric acid: is elevated. Hypercalciuria. Doppler velocimetry to detect Uteroplacental hypo perfusion.

25 πκπηψκαηα (κε εηδηθά) Κεθαιαιγία Γηαηαξαρέο φξαζεο Nαπηία θαη έκεηνο Eπηγαζηξαιγία Oιηγνπξία αλνπξία Am J Obstet Gynecol 2000;183:S1-S22 BJOG 2000 : 107 (3) :382-95

26 Μεηα-αλάιπζε κειεηψλ ζε >60,000 εγθχνπο Πξφβιεςε πξνεθιακςίαο Μέζε πίεζε > 90mmHg θαηά ην πξψην ή ην δεχηεξν ηξίκελν ηεο θχεζεο ζε ρακεινχ θηλδχλνπ γπλαίθεο Γηαζηνιηθή πίεζε >75mmHg, ζην δηάζηεκα 13ε 20ε εβδνκάδα, ζε γπλαίθεο πςεινχ θηλδχλνπ Cnossen et al, BMJ 2008

27 O. Papazachou, M. Daskalaki,..C. Thomopoulos, Th. Makris Helena Venizelou General & Maternity Hospital Dept. of Cardiology Athens, Greece ESC Paris 2011

28 Study population: recruitment and selection 615 consecutive pregnant women in 8 th week during the initial cardiological routine examination Medical History BP measurement IVF pregnancies (n=10) Anteconception hypertension(n=27) Anteconception Diabetes (n=8) 1 st visit office hypertension(n=21) Congenital heart disease (n=8 Other significant illness (n=6) 535 normotensive women without comorbidities Follow-up to the 26 th week Abortions (n=12) Incident diabetes in pregnancy (n=28) Lost during follow-up (n=35) 460 women underwent ABPM between the 26 th and 28 th week as well as to office BP measurements: to determine BP phenotypes Follow-up to delivery Assessment of study outcomes Preterm delivery and Preeclampsia

29 Classification of the study population according to BP phenotypes during 26 th 28 th week of pregnancy (early third trimester) 400 Normotensive BP phenotype n=364 (79%) White coat hypertension n=55 (12%) 250 NBP WCH 200 Masked hypertension n=18 (4%) MH SH Sustained hypertension n=23 (6%) % 12% 4% 6%

30 Multivariate logistic regression analysis OUTCOME: preterm delivery Determinants of the outcome p OR 95% confidence interval for OR Lower Upper Baseline Weight (Kg) Maternal Age (years) Primigravida Baseline Height (cm) Active smoking at baseline Gestational BP phenotype Normal BP REF White Coat HTN Masked HTN Sustained HTN <

31 Multivariate logistic regression analysis OUTCOME: preeclampsia Determinants p OR 95% confidence interval for OR Lower Upper Baseline Weight (Kg) < Maternal Age (years) Primigravida Baseline Height (cm) Active smoking at baseline Gestational BP phenotype Normal BP REF White Coat HTN Masked HTN < Sustained HTN <

32 Πξφιεςε πξνεθιακςίαο ΔΣΙΑΜΟ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΔ ΤΨΗΛΟΤ ΚΙΝΓΤΝΟΤ Αλαπόδεηθην όθεινο: Υακειή δφζε αζπηξίλεο πκπιεξψκαηα Ca++ πκπιεξψκαηα Mg++ Fish oil Τπνζρόκελα νθέιε: Βηηακίλεο C θαη Δ Am J Obstet Gynecol 2000;183:S1-S22 BJOG 2000 : 107 (3) :382-95

33 39 trials; women 15% RR of pre-eclampsia 8% RR preterm birth 14% RR fetal or neonatal death BMJ 2001;322:329-33

34 Prevention The most effective preventive measures for OCCURANCE of preeclampsia IS PREVENTION OF PREGNANCY contraception

35 Γηαθνξηθή δηάγλσζε A. Τπέξηαζε ζηελ εγθπκνζχλε B. Πξσηεηλνπξηα ζηελ εγθπκνζχλε Γ. Οίδεκα ζηελ εγθπκνζχλε

36 Lancet 2000;356:

37 Θεξαπεία πξνεθιακςίαο Γπλεηηθά σθέιηκεο παξεκβάζεηο Αληηκεηψπηζε ηεο ΑΤ. Πξφιεςε ησλ ζπαζκψλ. Tεξκαηηζκφο ηεο θπήζεσο - ηνθεηφο. Cochrane Database Sysy Rev 2010 Nov10 ;11:CD00025 Review

38 Με θαξκαθεπηηθή αληηκεηψπηζε ηεο πξνεθιακςίαο Παξαθνινχζεζε (σκαηηθφ βάξνο, ΑΠ, θηλήζεηο ηνπ εκβξχνπ, κέηξεζε νχξσλ). Αλάπαπζε (θαίλεηαη φηη βειηηψλεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ πιαθνχληα πξνο φθεινο ηνπ εκβξχνπ). Γίαηηα Φπζηνινγηθή πξφζιεςε άιαηνο. Με πεξηνξηζκφο ησλ πξσηετλψλ θαη ζεξκίδσλ φηαλ δελ ππάξρεη παρπζαξθία. Σα ζπκπιεξψκαηα Ca ++ δελ θαίλεηαη λα σθεινχλ. Clinical Hypertension Norman Kaplan 2003 ESH 2007

39 Αληηκεηψπηζε ηεο αξηεξηαθήο ππέξηαζεο IV drugs: 1) Hydralazine? 2) Labetalol (Trandate) 3) nitroglycerin 4) sodium nitroprusside Oral drugs: α-methyl DOPA It is the most commonly used. β- adrenergic blockers: Atenolol. Labetalol Calcium Channel Blocker: Nifedipine ESH 2007

40 Eθιακςία Πξνεθιακςία θαη ζπαζκνί Οη ζπαζκνί δελ κπνξεί λα απνδνζνχλ ζε άιιε αηηία ζε γπλαίθεο κε πξνεθιακςία Οη ζπαζκνί είλαη γεληθεπκέλνη θαη κπνξεί λα εκθαληζζνχλ πξηλ θαηά ηελ δηάξθεηα ε κεηά ηνλ ηνθεηφ. Cochrane Database Sysy Rev 2010 Nov10 ;11:CD00025Review European Heart Journal, doi: 1093/eurheart / ehr 218

41 Θεξαπεία Δθιακςίαο Αληηκεηώπηζε ζπαζκώλ Θεηηθφ Μαγλήζην (MgSO4): Δίλαη ζεξαπεία εθινγήο. Μεραληζκφο δξάζεο : Καηαζηνιή ΚN. Mέηξηα αγγεηνδηαζηνιή. Mέηξηα δηνχξεζε. Αλαζηνιή ζπγθφιιεζε αηκνπεηαιίσλ Αχμεζε ζχλζεζεο PGI2 Cochrane Database Sysy Rev 2010 Nov10 ;11:CD00025Review European Heart Journal, doi: 1093/eurheart / ehr 218

42 ΕΝΔΕΙΞΕΙ ΣΟΚΕΣΟΤ ΕΠΙ ΠΡΟΕΚΛΑΜΨΙΑ ΜΗΣΔΡΑ Ηιηθία θπήζεσο 38 εβδνκάδεο PLT< cells/mm 3 Πξννδεπηηθή επηδείλσζε λεθξηθήο θαη επαηηθήο ιεηηνπξγίαο Τπνςία ξήμεο πιαθνύληα Δπηκέλνπζα ζνβαξή θεθαιαιγία δηαηαξαρέο όξαζεο λαπηία εκεηνί επηγαζηξαιγία. ΔΜΒΡΤΟ νβαξή αλαζηνιή αλάπηπμεο Οιηγάκλην Δλδείμεηο κε βηώζηκνπ εκβξύνπ Am J Obstet Gynecol 2000;183:S1-S22

43 Σνθεηφο επί πξνεθιακςίαο Πξνηηκάηαη ν θπζηνινγηθφο ηνθεηφο (δηαθνιπηθά). Δηζαγσγή ηαρεία (εληφο 24ψξνπ). Ζ ππνζθιεξίδηνο αλαηζζεζία έρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα. Am J Obstet Gynecol 2000;183:S1-S22

44 ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΜΔΣΑ ΣΟΝ ΣΟΚΔΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΔΠΗ ΠΡΟΔΚΛΑΜΦΗΑ ηελή παξαθνινύζεζε ηεο κεηέξαο. Πξνζεθηηθή παξαθνινύζεζε ηζνδπγίνπ πγξώλ. Μείσζε δόζεο αληηππεξηαζηθώλ θαξκάθσλ. Γηαθνπή ζεηηθνύ Mg κεηά 48 ώξεο αλ ε αζζελήο είλαη ζηαζεξή. Μαθξνρξόληα παξαθνινύζεζε γηα επηβεβαίσζε ξύζκηζεο ηεο ΑΠ. πδήηεζε γύξσ από ηε λόζν θαη ηε βαξύηεηά ηεο. Οδεγίεο θαη πιάλν γηα κειινληηθέο εγθπκνζύλεο. Lancet 2000;356:

45 Πξφγλσζε Ζ ΑΠ επαλέξρεηαη ζηα θπζηνινγηθά επίπεδα κεηά ηελ απνκάθξπλζε ηνπ πιαθνχληα Ζ ΑΤ κπνξεί λα παξακέλεη Ζ εθιακςία κεηά ηνλ ηνθεηφ έρεη ρεηξφηεξε πξφγλσζε Ζ κεηξηθή ζλεηφηεηα είλαη πεξίπνπ 2% ζε ζνβαξή πξνεθιακςία θαη 10% ζε εθιακςία. Ζ πεξηλενγληθή ζλεζηκφηεηα είλαη πεξίπνπ 5% ζηηο ήπηεο πεξηπηψζεηο, 25% ζηηο ζνβαξέο θαη 30% ζηελ εθιακςία. Cochrane Database Sysy Rev 2010 Nov10 ;11:CD00025Review European Heart Journal, doi: 1093/eurheart / ehr 218

46 ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΣΖ ΑΤ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΖ ΓΑΛΟΤΥΗΑ Η γαινπρία ελζαξξύλεηαη κε πεξηνξηζκνύο. Ήπηα ΑΤ θαη ζειαζκόο νιίγσλ κελώλ δηαθνπή αγσγήο θαη ζηελή παξαθνινύζεζε. Μέηξηα ή ζνβαξή ΑΤ ππό κνλνζεξαπεία ηεο δόζεο θαη ζηελή παξαθνινύζεζε κεηέξαο θαη λενγλνύ. Πησρέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ απνβνιή ησλ αληηππεξηαζηθώλ ζην κεηξηθό γάια θαη πηζαλέο επηπινθέο. Cochrane Database Sysy Rev 2010 Nov10 ;11:CD00025Review European Heart Journal, doi: 1093/eurheart / ehr 218.

47 ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΣΖ ΑΤ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΖ ΓΑΛΟΤΥΗΑ Γελ έρνπλ αλαθεξζεί βξαρπρξόληεο επηπινθέο κε Μεζπιληόπα θαη Τδξαιαδίλε. Αλ επηιεγνύλ β-αλαζηνιείο, πξνηηκάηαη ε πξνπξαλνιόιε θαη ιακπεηαιόιε. Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα ηνπο αληαγσληζηέο Ca. Σα δηνπξεηηθά κπνξνύλ λα κεηώζνπλ ην πνζό ηνπ γάιαθηνο θαη λα θαηαζηείινπλ ην ζειαζκό. Οη α-μδα θαη νη ΑΣ1 απνθιεηζηέο πξέπεη λα απνθεύγνληαη γηαηί πξνθαινύλ λεθξηθή αλεπάξθεηα θαη ζάλαην ζην λενγλό. Am J Obstet Gynecol 2000;183:S1-S22. Cochrane Database Sysy Rev 2010 Nov10 ;11:CD00025Review European Heart Journal, doi: 1093/eurheart / ehr 218

48 πκπεξάζκαηα Ζ ΑΤ είλαη ζπρλφ θαη πνιιέο θνξέο επηθίλδπλν πξφβιεκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο σζηή δηαηξνθή θαη άζθεζε είλαη απαξαίηεηα θαη πξν θπήζεσο θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θχεζεο Διεγρφκελε πξφζιεςε βάξνπο θαηά ηελ θχεζε

49 πκπέξαζκα Υξεηάδεηαη ζηελή παξαθνινχζεζε ηεο κεηέξαο θαη ρνξήγεζε θαξκαθεπηηθήο αγσγήο φηαλ θξηζεί αλαγθαίν. a-methyl-dopa, Labetalol, Nifedipine, β-blockers (ζεξαπεία εθινγήο) ΌΥΗ ACE inhibitors, ATII Ζ πξψηκε δηάγλσζε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ άκεζε θαη απνηειεζκαηηθή παξέκβαζε επί πξνεθιακςίαο έρεη θαζνξηζηηθή ζεκαζία. Ζ αληηκεηψπηζε ηεο ΑΤ θαηά ηελ εγθπκνζχλε έρεη δχν ζηφρνπο: Τγηέο έκβξπν λενγλφ Δπηβίσζε ηεο κεηέξαο

50 πκπέξαζκα Υξεηάδεηαη ζηελή παξαθνινχζεζε ηεο κεηέξαο θαη ρνξήγεζε θαξκαθεπηηθήο αγσγήο φηαλ θξηζεί αλαγθαίν. Ζ πξψηκε δηάγλσζε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ άκεζε θαη απνηειεζκαηηθή παξέκβαζε επί πξνεθιακςίαο έρεη θαζνξηζηηθή ζεκαζία. Ζ αληηκεηψπηζε ηεο ΑΤ θαηά ηελ εγθπκνζχλε έρεη δχν ζηφρνπο: Τγηέο έκβξπν λενγλφ Δπηβίσζε ηεο κεηέξαο

51 νπεδηθό κνληέιν (n= ) ΒΜΙ 25:20%; BMI 30:6%; IP BMI δηαθνξά:0,8 Kgr/m² κεγαιύηεξε αύμεζε ΒΜΙ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο - Κάπληζκα - Δπηπινθέο θχεζεο κηθξόηεξε αύμεζε ΒΜΙ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο - ειηθία - βάξνο πξν θπήζεσο - χςνο - κνξθσηηθφ επίπεδν Acta Obstet Gynecol Scand 2005;84:

52 2007 ESH-ESC Guidelines Basic laboratory tests for monitoring hypertension in pregnancy Hemoglobin and hematocrit Platelet count Serum AST, ALT, LDH Proteinuria (24-h urine collection) Urinalysis Serum uric acid Serum creatinine

53 Basic laboratory tests for monitoring hypertension in pregnancy Urinalysis Dipstick test for proteinuria has significant false-positive and false-negative rates. If dipstick results are positive (> 1), 24-h h urine collection is needed to confirm proteinuria. Negative dipstick results do not rule out proteinuria, especially if DBP > 90 mmhg. Proteinuria (24-h h urine collection) Standard to quantify proteinuria. If in excess of 2g/day, very close monitoring is warranted. If in excess of 3g/day, delivery should be considered.

54 Basic laboratory tests for monitoring hypertension in pregnancy Hemoglobin and hematocrit Hemoconcentration supports diagnosis of gestational hypertension with or without proteinuria. It indicates severity. Levels may be low in very severe cases because of hemolysis. Platelet count Low levels < 100,000 x 10 9 /L may suggest consumption in the microvasculature. Levels correspond to severity and are predictive of recovery rate in post-partum partum period, especially for women with HELLP syndrome.* * HELLP Hemolysis, Elevated Liver enzyme levels and Low Platelet count

55 Basic laboratory tests for monitoring hypertension in pregnancy Serum uric acid Elevated levels aid in differential diagnosis of gestational hypertension and may reflect severity. Serum creatinine Levels drop in pregnancy. Elevated levels suggest increasing severity of hypertension; assessment of 24-h h creatinine clearance may be necessary.

56 Basic laboratory tests for monitoring hypertension in pregnancy Serum AST, ALT Elevated levels suggest hepatic involvement. Increasing levels suggest worsening severity. Serum LDH Elevated levels are associated with hemolysis and hepatic involvement. May reflect severity and may predict potential for recovery post partum, especially for women with HELLP* syndrome. * HELLP Hemolysis, Elevated Liver enzyme levels and Low Platelet count

57

58 Our experience so far: preliminary data Masked hypertension in the early third trimester of pregnancy: prevalence and predictive value Objective: We aimed to determine the prevalence of masked hypertension in the early third trimester (26th 28th week) of pregnancy and its relation to preterm (<37 week) delivery and incident preeclampsia (N=615). Conclusion: Ambulatory BP monitoring in the early third trimester of pregnancy translated into diverse clinical phenotypes and among them the out-of-clinic hypertension including masked hypertension demonstrated an adverse effect on preterm delivery. In the same setting, masked hypertension was strongly related to the development of preeclampsia later in pregnancy ESC 2010

59 OBESITY Definition- pre-pregnant weight >30 Κgr/ m² How big a problem is this? Pregnancy-US studies 36% BMI>29 Κgr/ m²

60 American College of Obstetrics and Gynecologists 2008 Ιαηξηθόο έιεγρνο πξν-αζθήζεωο Γπλαίθεο κε θαιή πγεία πξέπεη λα ελζαξξύλνληαη λα αθνινπζνύλ ηαθηηθά κέηξηαο έληαζεο θπζηθή άζθεζε, θαηά ηε δηάξθεηα θπζηνινγηθήο θαη αλεπίπιεθηεο θύεζεο. Έγθπεο γπλαίθεο κε δηαβήηε, λνζεξή παρπζαξθία, ή ππέξηαζε ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη εμαηνκηθεπκέλα. Αληελδείμεηο γηα άζθεζε: Πξνππάξρνληα ή αλαπηπζζόκελα λνζήκαηα Απηέο νη γπλαίθεο πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζηελή παξαθνινύζεζε.

61 T T T of Preeclampsia 3)Prevention of convulsions ( vide infra ). 4)Termination of pregnancy ( vide infra)

62 Pathophysiology Ischemic placenta Antigen production (cellular debris, special proteins)* Cytokines Maternal circulation 1. Lymphocellular activation 2. Nephrovascular endothelial activation Synergistic effect with increased hemodynamic load and maternal risk factors (e.g. diabetes mellitus) 1. Auto-Antibodies production activating ΑΣ1 receptor of ΑngII 2. Widespread endothelial dysfunction in tandem with enhancement of systemic inflammatory load * Fms-like tyrosine kinase 1, vascular endothelial growth factor, Soluble endoglin LaMarca, Hypertension 2010; AOP

63 Epidemiology of preeclampsia Incidence: Is a disease of humans only. Is the most common medical disorder complicating pregnancy 5-15% Is the most common hypertensive disorder in pregnancy. More common in primigravidas and elderly multipara. More common in winter. More in black races.

64 Epidemiology Risk factors Chronic hypertension. Chronic nephritis. Past history. Family history. Obesity. Multiple pregnancy. Stress Risk factors Polyhydramnios. Vesicular mole. Diabetes mellitus. Nulliparity. Teenage Pregnancy. Smoking.

65 Σν πεξηθεξηθφ νίδεκα δελ είλαη ρξήζηκν δηαγλσζηηθφ θξηηήξην 1) Δίλαη ζπρλό ζε θπζηνινγηθή εγθπκνζύλε 2) Η πξνεθιακςηα κπνξεί ππάξρεη ρσξίο νίδεκα Ζ παξνπζία ηνπ δελ ζρεηίδεηαη κε ρεηξφηεξε πξφγλσζε θαη ε απνπζία ηνπ δελ ζπλδέεηαη κε θαιχηεξε έθβαζε

66 Investigations Laboratory: Urine: 24 hour urine, Proteinuria. >0.3 g/24 hr Kidney functions: serum creatinine, urea, creatinine clearance and uric acid. Liver functions: bilirubin, Enzymes (SGPT and SGOT). Blood: CBC, HCt, Hemolysis and Platelet count (Thrombocytopenia). Coagulation Profile: Bleeding and clotting time HELLP syndrome hemolysis, high liver enzymes low platelets

67 Identity of the study California: ,403 pregnancies 481 (3.3%) Preeclampsia 266 died from CVD Median follow-up 37 years Median age of death 65 years Risk group Hazard Ratio CI Deaths PE 34w PE>34w No PE Xiaozhong et al. Hypertension 2011;57:48-55

68 2007 ESH-ESC Guidelines Measurement of BP Mercury sphygmomanometer Phase V to be recorded

69 Pre-eclampsia Gestational hypertension associated with significant proteinuria 300 mg/l or dipstick 2+ or more 500 mg/24 h or Poor organ perfusion Superimposed pre-eclampsia: It is the new development of Proteinuria after 20 weeks gestation in a patient with chronic hypertension

70 Cardiovascular changes in pregnancy Parameter Timing SBP DBP 4-6 mmhg 8-15 mmhg All bottom at wks, then rise gradually to pre-pregnancy values at term MAP 6-10 mmhg HR BPM Early 2nd trimester, then stable SV 10-30% Early 2nd trimester, then stable CO 33-45% Peaks in early 2nd trimester, then until term Main DM, Main EK: Obstetrics and Gynecology, 1984

71 Identity of the study California: ,403 pregnancies 481 (3.3%) Preeclampsia 266 died from CVD Median follow-up 37 years Median age of death 65 years Risk group Hazard Ratio CI Death s PE 34w PE>34w No PE Xiaozhong et al. Hypertension 2011;57:48-55

72 Hypertensive encephalopathy 1-2% of untreated essential hypertension SBP > 250 or DBP > 150 mmhg Treatment Mean BP by no more than 15-25% towards DBP mmhg Drug of choice: sodium nitroprusside Other drugs: nitroglycerin, nifedipine, labetalol ESH 2007

73 Eπείγνπζα ζεξαπεία ηεο ππέξηαζεο ζηελ εγθπκνζύλε ΑΠ 170 or ΔΑΠ 110 mmhg hydralazine?, labetalol, methyldopa or nifedipine nicardipine, sodium nitroprusside (risk of fatal cyanide poisoning with prolonged treatment), nitroglycerin ESH 2007 Cochrane Database Sysy Rev 2010 Nov10 ;11:CD00025Review European Heart Journal, doi: 1093/eurheart / ehr 218

74 Preeclampsia Results of Trials Given as Risk Differences Between Antihypertensive Treatment Groups Versus Control Groups Sibai 1984 diuretics Weitz 1987 methyldopa Sibai 1990 labetalol Sibai 1990 methyldopa Steyn 1997 ketanserian Favors Antihypertensive Favors Control

75 Incidence of the study outcomes Preeclampsia n=10 (2.2%) Preterm delivery n=55 (12%)* Including preeclampsia as cause in 8 cases 2 cases were considered mild and thus pregnancies proceeded without urgent delivery up to the 38 th -39 th week after hospitalization.

76 Πξνυπάξρνπζα ΑΤ 1-5% ησλ εγθχσλ ΑΠ > 140/90 mmhg πξνυπάξρεη ηεο εγθπκνζχλεο ε δεκηνπξγείηαη πξηλ ηελ 20 εβδνκάδα ηεο θχεζεο ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε ΑΤ επηκέλεη πεξηζζφηεξν απφ 42 κέξεο κεηά ηνλ ηνθεηφ θαη κπνξεί λα ζπλνδεχεηαη απφ ιεπθσκαηνπξία. Am. J Obstet Gynecol 2000;183:S1-S2 ESC Guidelines on the managment of Cardiovascular Diseases during Pregnancy European Heart Journal, doi: 1093/eurheart / ehr 218

77 Τπέξηαζε ηεο θπήζεσο Τπέξηαζε ηεο εγθπκνζχλεο κε ε ρσξίο ιεπθσκαηνπξία. ( 12%) Ζ ππέξηαζε δεκηνπξγείηαη κεηά ηελ 20 εβδνκάδα ηεο θχεζεο, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο,θαη ππνρσξεί 42 κέξεο κεηά ηνλ ηνθεηφ. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ε πησρή αηκάησζε βαζηθψλ νξγάλσλ. Am. J Obstet Gynecol 2000;183:S1-S2 Manual of hypertension ESH 2008 European Heart Journal, doi: 1093/eurheart / ehr 218

78 πξνεθιακςία Τπέξηαζε ηεο θύεζεο ζπλνδεπόκελε από ζεκαληηθή ιεπθσκαηνπξία ΑΠ 140mmHg ή 90mmHg Πξσηεηλνπξία > 0.3g /24 h εκείσζε: πξνεθιακςία <20 ε εβδνκάδα (κχιε θχεζε) Σαμηλφκεζε: Ληγφηεξν ζνβαξή πξνεθιακςία Πεξηζζφηεξν ζνβαξή πξνεθιακςία Am. J Obstet Gynecol 2000;183:S1-S2 Manual of hypertension ESH 2008 European Heart Journal, doi: 1093/eurheart / ehr 218

79 Πξνυπάξρνπζα ΑΤ + Τπέξηαζε ηεο θχεζεο κε ιεπθσκαηνπξία Πεξαηηέξσ επηδείλσζε ησλ επηπέδσλ ηεο ΑΠ θαη απνβνιή πξσηεΐλεο > 0.3g /24 h ζπιινγή νύξσλ κεηά ηελ 20 εβδνκάδα ηεο θπήζεσο. Πξνεγνύκελε νξνινγία chronic hypertension with superimposed pre-eclampsia Am. J Obstet Gynecol 2000;183:S1-S2 European Heart Journal, doi: 1093/eurheart / ehr 218

80 Παξνδηθή Τπέξηαζε Τπέξηαζε κε ε ρσξίο ζπζηεκαηηθέο εθδειψζεηο Η ππέξηαζε δηαπηζηώλεηαη κεηά ηελ 20 εβδνκάδα ηεο θύεζεο. Η ΑΠ επαλέξρεηαη ζε θπζηνινγηθά επίπεδα 12 εβδνκάδεο κεηά ηνλ ηνθεηό. Mπνξεί λα παξνπζηαζηεί ζε επόκελεο εγθπκνζύλεο Έρεη πξνγλσζηηθή αμηα γηα κειινληηθή εκθάληζε ΑΤ. Am. J Obstet Gynecol 2000;183:S1-S2

81 Οδεγίεο γηα ηελ άζθεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο Σηο παπελθόν ζςμβούλεςαν ηη γςναίκα να αςξήζει ηην ππόζλητη ζε θεπμίδερ και να μειώζει ηην άζκηζη καηά ηη διάπκεια ηηρ εγκςμοζύνηρ. Γι αςηό η εγκςμοζύνη ζςνέβαλε πολύ ζηην ςπάπσοςζα επιδημία πασςζαπκίαρ. Σήμεπα, οι ειδικοί ζςνιζηούν ηη διαηήπηζη και ζςνέσιζη ηυν δπαζηηπιοηήηυν ηηρ γςναίκαρ καηά ηη διάπκεια ηηρ εγκςμοζύνηρ. Η άζκηζη δεν αςξάνει ηον κίνδςνο αποβολήρ. American College of Obstetrics and Gynecologists 2008

82 ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΣΖ ΑΤ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΟΤ ΣΟΚΔΣΟΤ Hydralazine, Labetalol ( IV ) a-methyl-dopa Nifedipine, Diltiazem, Verapamil α- ΜΔΑ - αξηαλεο HCTZ Hypertension 2008;51: Cochrane Database Sysy Rev 2010 Nov10 ;11:CD00025Review European Heart Journal, doi: 1093/eurheart / ehr 218

83 Φαξκαθνινγηθή ζεξαπεία ηεο πξνεθιακςίαο Ζ ζεξαπεία αθνξά κφλν ην κέξνο ηεο κεηέξαο. Γελ ππάξρεη ζεσξεηηθή βάζε νχηε εκπεηξία γηα φθεινο ηνπ εκβξχνπ. Ο δηζηαγκφο ρξεζηκνπνίεζεο αληηππεξηαζηθψλ θαξκάθσλ ζηεξίδεηαη ζην γεγνλφο φηη κειέηεο δείρλνπλ φηη δελ πιενλεθηεί έλαληη ηνπ placebo (Sibai 1996). Ζ ρνξήγεζε δηνπξεηηθψλ, ε κεγάιε ζηέξεζε άιαηνο θαη ε ειάηησζε ηεο ΑΠ κπνξεί λα επηδεηλψζνπλ ηελ θαηάζηαζε. Clinical Hypertension Norman Kaplan 2003

84 Conclusions The prevalence of masked hypertension in the early third trimester of pregnancy is 4% Masked hypertension predicts both preterm delivery and preeclampsia development. 24h BP identifies the masked gestational hypertensive phenotype and might be counseled in women in the early third trimester of pregnancy. Alternatively home BP measurements in the aforementioned period could constitute a better approach in this setting.

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ Αλαζηαζία Γακέινπ Καξδηνιόγνο Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Πάηξαο Conflicts of interest: no conflict Patras University Hospital Ιζηνξηθό αζζελνύο, 71 εηώλ, 95 kg Σαθραξώδεο δηαβήηεο/

Διαβάστε περισσότερα

Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο

Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο Οη πξνζαξκνγέο ηεο κέιινπζαο κεηέξαο Η αλάπηπμε ηεο εκβξπνπιαθνπληηαθήο κνλάδαο Παξαγωγή νξκνλώλ από ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Ελένη Αριστοτέλους Α.Φ.Τ :2010612548

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Ελένη Αριστοτέλους Α.Φ.Τ :2010612548 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Θέμα: «Επιπλοκές της προεκλαμψίας στην εμβρυϊκή και νεογνική ηλικία» Ελένη Αριστοτέλους Α.Φ.Τ :2010612548 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΣΕ ΝΕΦΡΙΚΗ ΒΛΑΒΗ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΣΕ ΝΕΦΡΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΣΕ ΝΕΦΡΙΚΗ ΒΛΑΒΗ Δρ. Παντελής Α. Σαραφίδης Α Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ. Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Στόχοι αντιυπερτασικής αγωγής σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ερευνητικού έργου

Παρουσίαση ερευνητικού έργου Παρουσίαση ερευνητικού έργου Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων B Καρδιολογική Κλινική Study of peripheral circulation in patients with Heart Failure 11/2/2016 Μπεχλιούλης Άρης, MD, PhD Kαρδιολόγος, Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ. Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε

ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ. Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε ΚΤΡΗΑ ΑΗΣΗΑ ΓΔΤΣΔΡΟΠΑΘΟΤ ΤΠΔΡΣΑΖ Υξφληα λεθξηθή βιάβε Γηαηαξαρέο λεθξηθήο αηκάησζεο Νεθποπαπεγσςμαηική νόζορ Νεθπαγγειακή ςπέπηαζη Ιζθμική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΒΗΤΗ ΚΥΗΣΗΣ Χρυστάλλα, Γεωργίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Παλέτας. Μη Φαρµακευτικές Παρεµβάσεις στην υπέρταση. Παχυσαρκία και Υπέρταση. Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ

Κώστας Παλέτας. Μη Φαρµακευτικές Παρεµβάσεις στην υπέρταση. Παχυσαρκία και Υπέρταση. Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Μη Φαρµακευτικές Παρεµβάσεις στην υπέρταση Παχυσαρκία και Υπέρταση Κώστας Παλέτας Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ ιευθυντής Γ Παθολογικής Κλινικής ΑΠΘ Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης Ταξινόµηση Αρτηριακής

Διαβάστε περισσότερα

Υπερηχογραφική μέτρηση μήκους τραχήλου μεταξύ 24ης και 29ης εβδομάδας κύησης σε ασυμπτωματικές έγκυες και πρόωρος τοκετός

Υπερηχογραφική μέτρηση μήκους τραχήλου μεταξύ 24ης και 29ης εβδομάδας κύησης σε ασυμπτωματικές έγκυες και πρόωρος τοκετός Τσικούρας Π., Αμμάρι Α., Πινίδης Π., Γαλάζιος Γ., Λυμπέρης Β. Πανεπιστημιακή Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Υπερηχογραφική μέτρηση μήκους τραχήλου μεταξύ 24ης και 29ης

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ. Θεσσαλονίκη, ύλα

ΙΔΡΥΜΑ. Θεσσαλονίκη, ύλα ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΔ ΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ Ονοματεπώνυμο: Λοϊζιά Ελένη Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

hypertension disorders of pregnancy 10% 2 Organization WHO 24 h + 30 mg /dl 20 ACOG

hypertension disorders of pregnancy 10% 2 Organization WHO 24 h + 30 mg /dl 20 ACOG 40 2014 2 3 1 Chin J Obstet Emerg Electronic Edition February 2014Vol. 3No. 1 The American College of Obstetricians and Gynecologists ACOG Email gzdrchen@ gzhmu. edu. cn 17 2013 ACOG 2013 11 1 6-8 hypertension

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτογενής πρόληψη των καρδιαγγειακών IFG

Πρωτογενής πρόληψη των καρδιαγγειακών IFG Πρωτογενής πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων στον προ-διαβήτη. Έχει θέση; IFG Δρ Σταύρος Μπούσμπουλας Διευθυντής Γ Παθολογικής Κλινικής & Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου Γ.Ν. Νίκαιας Πειραιά Προ-διαβήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ Φιλίππου Άντρη Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΣΚΟΠΟΣ Η αρτηριακή υπέρταση αποτελεί ένα γνωστό παράγοντα κινδύνου για στεφανιαία νόσο. Η αποδεκτή τιμή της αρτηριακής

Διαβάστε περισσότερα

Number All 397 Women 323 (81%) Men 74 (19%) Age(years) 39,1 (17-74) 38,9 (17-74) 40,5 (18-61) Maximum known weight(kg) 145,4 (92,0-292,0) 138,9 (92,0-202,0) 174,1 (126,0-292,0) Body mass index (kg/m 2

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παχυσαρκία και κύηση:

Θέμα: Παχυσαρκία και κύηση: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜ Α ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Παχυσαρκία και κύηση: επιπτώσεις στην έκβαση της κύησης και στο έμβρυο Ονοματεπώνυμο: Στέλλα Ριαλά Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνια αντιαιµοπεταλιακή αγωγή σε ειδικές οµάδες ασθενών. 6 Ιουνίου 2011

Χρόνια αντιαιµοπεταλιακή αγωγή σε ειδικές οµάδες ασθενών. 6 Ιουνίου 2011 Χρόνια αντιαιµοπεταλιακή αγωγή σε ειδικές οµάδες ασθενών Aθανάσιος Γ. Πιπιλής, FESC, FACC ιαδικτυακά Σεµινάρια Συνεχιζόµενης Ιατρικής Εκπαίδευσης 6 Ιουνίου 2011 Aντιαιµοπεταλιακή αγωγή σε ασθενείς µε ΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

-Tα νεώτερα αντιπηκτικά θα πρέπει να αντικαταστήσουν τους αναστολείς της βιταμίνης Κ -Αστειεύεστε; Χρήστος Ντέλλος

-Tα νεώτερα αντιπηκτικά θα πρέπει να αντικαταστήσουν τους αναστολείς της βιταμίνης Κ -Αστειεύεστε; Χρήστος Ντέλλος -Tα νεώτερα αντιπηκτικά θα πρέπει να αντικαταστήσουν τους αναστολείς της βιταμίνης Κ -Αστειεύεστε; Χρήστος Ντέλλος www.ntellos.gr Δήλωση οικονομικών συμφερόντων: Καμία Πότε καταργήσαμε ένα πολύ καλό και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΑΡΙΑΣ ΦΩΤΙΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΓΕΩΠΟΝΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΑΡΙΑΣ ΦΩΤΙΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΑΡΙΑΣ ΦΩΤΙΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΓΕΩΠΟΝΟΥ Συγκέντρωση των ελεύθερων αµινοξέων στο αµνιακό υγρό σε σχέση µε την εβδοµάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοθεραπευτής, MSc, Εργαστηριακός συνεργάτης, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, ΑΤΕΙ Λαμίας Φυσικοθεραπευτής

Φυσικοθεραπευτής, MSc, Εργαστηριακός συνεργάτης, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, ΑΤΕΙ Λαμίας Φυσικοθεραπευτής ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Τα χρόνια αποτελέσματα της συστηματικής άσκησης στο διπλό γινόμενο σε υγιή άτομα Αθανάσιος Μανδηλάρης,1 Δημήτριος Σούκος2 1 Φυσικοθεραπευτής, MSc, Εργαστηριακός συνεργάτης, Τμήμα Φυσικοθεραπείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ. Μεταβολικό Σύνδρομο. Νεδελκοπούλου Ναταλία Τριανταφύλλου Παναγιώτα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ. Μεταβολικό Σύνδρομο. Νεδελκοπούλου Ναταλία Τριανταφύλλου Παναγιώτα ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 9 Μεταβολικό Σύνδρομο Νεδελκοπούλου Ναταλία Τριανταφύλλου Παναγιώτα Εισαγωγή Το Μεταβολικό Σύνδρομο (ΜΣ) αποτελεί ένα οργανικό σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από την

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρµογές και οφέλη από την εφαρµογή προγραµµάτων άσκησης σε άτοµα µε χρόνιες παθήσεις

Προσαρµογές και οφέλη από την εφαρµογή προγραµµάτων άσκησης σε άτοµα µε χρόνιες παθήσεις Προσαρµογές και οφέλη από την εφαρµογή προγραµµάτων άσκησης σε άτοµα µε χρόνιες παθήσεις Εισαγωγή Στις µέρες µας έχει αναγνωριστεί η ιδιαίτερη αξία της άσκησης και η συµβολή της στην προάσπιση της υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ 1 ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ Δ. Κιόρτσης Ενδοκρινολόγος Αν. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Ιωαννίνων European SCOPE fellow 1η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΥ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ Ελληνική Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ έθβαζε ηεο εγθπκνζύλεο Πξηλ ηε ζύιιεςε: ζπκπιεξσκαηηθή πξόζιεςε θηιηθνύ νμένο ζειάδνπζαο Γ3 2 σκαηηθό βάξνο Γνληκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα πρόγνωσης. του Σακχαρώδη Διαβήτη. Ηλιάδης Φώτης. Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Διαβητολογίας ΑΠΘ Α ΠΡΠ, Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ

Μοντέλα πρόγνωσης. του Σακχαρώδη Διαβήτη. Ηλιάδης Φώτης. Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Διαβητολογίας ΑΠΘ Α ΠΡΠ, Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ Μοντέλα πρόγνωσης του Σακχαρώδη Διαβήτη Ηλιάδης Φώτης Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Διαβητολογίας ΑΠΘ Α ΠΡΠ, Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ IDF Diabetes Atlas 5th Edition 2012 Update 3.8 million men and women worldwide

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΠΩΔΗς ΙΣΤΟς ΚΑΙ ΛΙΠΟΚΥΤΤΟΚΊΝΕς ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΎΝΗ

ΛΙΠΩΔΗς ΙΣΤΟς ΚΑΙ ΛΙΠΟΚΥΤΤΟΚΊΝΕς ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΎΝΗ ΛΙΠΩΔΗς ΙΣΤΟς ΚΑΙ ΛΙΠΟΚΥΤΤΟΚΊΝΕς ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΎΝΗ Γεώργιος Βαλσαμάκης Ενδοκρινολόγος Ευγενίδειο Νοσοκομείο και έμμισθος επιστημονικός συνεργάτης μεταπτυχιακου Αρεταίειο Νοσοκομείο European SCOPE fellow

Διαβάστε περισσότερα

Υπέρταση και Διατροφή

Υπέρταση και Διατροφή Υπέρταση και Διατροφή Αντώνης Ζαμπέλας Μονάδα Διατροφής του Ανθρώπου Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Συχνότητα εμφάνισης της υπέρτασης στην Ελλάδα. Μελέτη Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

Mitomycin C application for the prevention of postoperative synechiae formation at the anterior commissure.

Mitomycin C application for the prevention of postoperative synechiae formation at the anterior commissure. Otorhinolaryngologia - Head and Neck Surgery Issue 50, October - November - December 2012, pages 18-22 ORIGINAL REVIEW ARITCLE Mitomycin C application for the prevention of postoperative synechiae formation

Διαβάστε περισσότερα

PRELIMINARY PROGRAMME

PRELIMINARY PROGRAMME 3 rd JOINT GREEK TURKISH CONGRESS PRELIMINARY PROGRAMME ΠΑΡΑΚΔΤΖ 29ΗΟΤΝΗΟΤ 2012 FRIDAY 29 th JUNE 2012 18.00 20.00 Α ηρογγσιόσραπέδη RoundTableA Μσοθαρδηοπάζεηες Cardiomyopathies Πξόεδξνη: Γ. Παρταρίδες,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΚΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΡΙΑΙΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΕ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ. ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΚΕΡΚΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΡΙΑΙΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΕ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ. ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΡΙΑΙΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΕ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ. ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Μαυρόγιαννη Γεωργία 1, Καραντζούλα Ευαγγελία 2, Τουλιά Γεωργία 3, Κυριακόπουλος Βασίλης 4, Καδδά Όλγα 5 EΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δευτεροπαθής υπέρταση. Αστέριος Καραγιάννης Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο

Δευτεροπαθής υπέρταση. Αστέριος Καραγιάννης Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Δευτεροπαθής υπέρταση Αστέριος Καραγιάννης Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αίτια δευτεροπαθούς υπέρτασης (1) Νεφρογενή αίτια 1. Νεφραγγειακή υπέρταση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

2. Η Βαρύτητα Διαφόρων Γλυκαιμικών Δεικτών Νοσηλείας στην Λειτουργική Έκβαση του ΑΕΕ των Διαβητικών Ασθενών

2. Η Βαρύτητα Διαφόρων Γλυκαιμικών Δεικτών Νοσηλείας στην Λειτουργική Έκβαση του ΑΕΕ των Διαβητικών Ασθενών 26 2. Η Βαρύτητα Διαφόρων Γλυκαιμικών Δεικτών Νοσηλείας στην Λειτουργική Έκβαση του ΑΕΕ των Διαβητικών Ασθενών Β. Δραγουμάνος 1, Δ. Αθανασόπουλος 2, Ε. Φουστέρης 1, Δ. Αναστασόπουλος 2, Π. Φουρλεμάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο Αγγελική Παπαπαύλου Αριθμός Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

BGP TRACP-5b BGP TRACP-5b P 0.05

BGP TRACP-5b BGP TRACP-5b P 0.05 ()2014 10 8 20 Chin J Clinicians(Electronic Edition),October 15,2014,Vol.8,No.20 3615 OP 2011 1 2013 6 120 OP 3 40 37 40 38 40 38 BMD BGP-5b TRACP-5b OP 1 4 L1 4NFTH BMD BGP TRACP-5b P 0.05 OP L1 4 NF

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση στεφανιαίας νόσου και άγχους - κατάθλιψης

Σχέση στεφανιαίας νόσου και άγχους - κατάθλιψης Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής Α, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ Πολυκανδριώτη Μαρία 1, Φούκα Γεωργία 2 1. Καθηγήτρια Εφαρμογών Νοσηλευτικής Α, ΤΕΙ Αθήνας 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαλείρ ππακηικέρ πος πποάγοςν ηον θςζικό ηοκεηό

Αζθαλείρ ππακηικέρ πος πποάγοςν ηον θςζικό ηοκεηό Αζθαλείρ ππακηικέρ πος πποάγοςν ηον θςζικό ηοκεηό N o 3: Σςνεσόμενη ςποζηήπιξη με ηην παποςζία αγαπημένος ή θιλικού πποζώπος ή βοηθού μηηπόηηηαρ ησλ Jeanne Green, MT, CD(DONA), LCCE, FACCE, θαη Barbara

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικοί παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου εξηγούν εν μέρει την. αυξημένη συχνότητα των μακροαγγειοπαθητικών επιπλοκών στα άτομα με

Οι κλασικοί παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου εξηγούν εν μέρει την. αυξημένη συχνότητα των μακροαγγειοπαθητικών επιπλοκών στα άτομα με ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι κλασικοί παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου εξηγούν εν μέρει την αυξημένη συχνότητα των μακροαγγειοπαθητικών επιπλοκών στα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (ΣΔΤ2). Η απώλεια των ελαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΒΟΛΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ ΣΩΝ ΟΣΩΝ

ΜΔΣΑΒΟΛΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ ΣΩΝ ΟΣΩΝ ΜΔΣΑΒΟΛΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ ΣΩΝ ΟΣΩΝ Prince MJA 2004 Current Definition of Osteoporosis Osteoporosis is defined as a skeletal disorder characterized by compromised bone strength predisposing a person to an increased

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Νόσος Pompe: Νεότερα κλινικά, γενετικά, διαγνωστικά και θεραπευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διατροφή

Εισαγωγή στη Διατροφή Εισαγωγή στη Διατροφή Ενότητα 9 η ΜΕΡΟΣ Β THE INTERNATIONAL OBESITY TASK FORCE (IOTF) Όνομα καθηγητή: Μ. ΚΑΨΟΚΕΦΑΛΟΥ Όνομα καθηγητή: Α. ΖΑΜΠΕΛΑΣ Τμήμα: Επιστήμης τροφίμων και διατροφής του ανθρώπου ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κωνσταντινή Σαµαρά - Κωνσταντίνου Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος, Τµήµα Χηµείας, ΑΠΘ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παρότι υπήρξε σηµαντική βελτίωση της ποιότητας του αέρα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ

ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ Β. ΚΩΤΣΗΣ MD, Ph.D, FESH ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΓΙΑΣ ΑΠΘ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ-24ΩΡΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, Hypertension Excellence Centre of the European

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Υπέρταση και Νεφροί: Οι βλάβες, η διάγνωση, η θεραπεία

Υπέρταση και Νεφροί: Οι βλάβες, η διάγνωση, η θεραπεία Υπέρταση και Νεφροί: Οι βλάβες, η διάγνωση, η θεραπεία Δημήτριος Β. Βλαχάκος Αναπληρωτής Καθηγητής Νεφρολογίας B Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Νεφρολογική Μονάδα Πανεπιστημιακό Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» Υπέρταση

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

H επίδραση της γονικής παρουσίας και του παιχνιδιού σε επώδυνες διαδικασίες στα παιδιά

H επίδραση της γονικής παρουσίας και του παιχνιδιού σε επώδυνες διαδικασίες στα παιδιά ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2008, 47(3):367 373 H επίδραση της γονικής παρουσίας και του παιχνιδιού σε επώδυνες διαδικασίες στα παιδιά Ανθή Χρυσοστόμου Νοσηλεύτρια ΠΕ, ΜSc, Kέντρο Ελέγχου και Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Repeated measures Επαναληπτικές μετρήσεις

Repeated measures Επαναληπτικές μετρήσεις ΠΡΟΒΛΗΜΑ Στο αρχείο δεδομένων diavitis.sav καταγράφεται η ποσότητα γλυκόζης στο αίμα 10 ασθενών στην αρχή της χορήγησης μιας θεραπείας, μετά από ένα μήνα και μετά από δύο μήνες. Μελετήστε την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλίες σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια-επιστημονικές συναντήσεις. συνάντηση

Ομιλίες σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια-επιστημονικές συναντήσεις. συνάντηση Ομιλίες σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια-επιστημονικές συναντήσεις Τίτλος Reverse white coat effect Clinic and ambulatory blood pressure in acute stroke Αρτηριακή υπέρταση και νόσος των καρωτίδων Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

DECODE σχετικός κίνδυνος θνητότητας από κάθε αίτιο σε µη διαβητικά άτοµα

DECODE σχετικός κίνδυνος θνητότητας από κάθε αίτιο σε µη διαβητικά άτοµα DECODE σχετικός κίνδυνος θνητότητας από κάθε αίτιο σε µη διαβητικά άτοµα 2.5 Hazard ratio 2.0 1.5 1.0 0.5 0

Διαβάστε περισσότερα

Α. Κασιακόγιας, Κ. Τσιούφης, Δ. Τσιαχρής, Κ. Δημητριάδης, Α. Κορδαλής, Ι. Αναστασόπουλος, Δ. Τούσουλης, Χ. Στεφανάδης

Α. Κασιακόγιας, Κ. Τσιούφης, Δ. Τσιαχρής, Κ. Δημητριάδης, Α. Κορδαλής, Ι. Αναστασόπουλος, Δ. Τούσουλης, Χ. Στεφανάδης Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΣΤΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ENLIGHTN I Α. Κασιακόγιας, Κ. Τσιούφης, Δ. Τσιαχρής,

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα Υπολογισµού του Κινδύνου εκδήλωσης µιας κατάστασης

Μέτρα Υπολογισµού του Κινδύνου εκδήλωσης µιας κατάστασης 1st Workshop on Evidence Based Medicine Athens, 6-7 December 2003 Ελληνικό Ίδρυµα Καρδιολογίας & Εργ. Βιοστατιστικής, Τµήµατος Νοσηλευτικής Πανεπιστηµίου Αθηνών Μέτρα Υπολογισµού του Κινδύνου εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ :

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Ο ΠΡΟΩΡΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ Όνομα Φοιτήτριας: Χρυσοστομή Αγαθοκλέους Αριθμός φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΛΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΣΚΟΛΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΡΙΑ Θ. ΠΑΠΑΦΥΛΑΚΤΟΥ ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκελετικές ανωμαλίες παρατηρούνται συχνά σε ασθενείς με συγγενή καρδιοπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία.

Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία. CLINICAL TRIALS ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 25 Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία. Τσάνταλη, Ε. 1,2,3, Οικονομίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κατσιφοδήμου. Ο ρόλος της έκκρισης HLA-G από τα ανθρώπινα έμβρυα στην επιτυχία της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Μαρία Κατσιφοδήμου. Ο ρόλος της έκκρισης HLA-G από τα ανθρώπινα έμβρυα στην επιτυχία της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ο ρόλος της έκκρισης HLA-G από τα ανθρώπινα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Λεμεσός 2012 i ii ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒUDD-CHIARI SYNDROME (SBC) Νικόλαος Χ. Γραμματικός Γαστρεντερολόγος, Επιμελητής Β ΕΣΥ Β Προπ. Παθολογική Κλινική, ΓΠΝΘ Ιπποκράτειο

ΒUDD-CHIARI SYNDROME (SBC) Νικόλαος Χ. Γραμματικός Γαστρεντερολόγος, Επιμελητής Β ΕΣΥ Β Προπ. Παθολογική Κλινική, ΓΠΝΘ Ιπποκράτειο ΒUDD-CHIARI SYNDROME (SBC) Νικόλαος Χ. Γραμματικός Γαστρεντερολόγος, Επιμελητής Β ΕΣΥ Β Προπ. Παθολογική Κλινική, ΓΠΝΘ Ιπποκράτειο. Budd Chiari Syndrome (George Budd, Hans Chiari) Aπόφραξη των ηπατικών

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (AIDS) Αλέξης Δημήτρη Α.Φ.Τ: 20085675385 Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακή Συχνότητα και Πρόσληψη Οξυγόνου Ατόμων Μέσης Ηλικίας κατά την Εκτέλεση Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών

Καρδιακή Συχνότητα και Πρόσληψη Οξυγόνου Ατόμων Μέσης Ηλικίας κατά την Εκτέλεση Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), 329 339 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (3), 329-339 Released: December 31, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΛΕΞΙΑ ΤΣΕΡΛΙΓΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Γ. Α. ΦΡΑΓΚΙΑ ΑΚΗΣ. 2012 σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολικό Σύνδροµο και Σεξουαλική δραστηριότητα. ά ς ό ς.. ής ί ς ή ή ά ώ ά ής ί ς ά

Μεταβολικό Σύνδροµο και Σεξουαλική δραστηριότητα. ά ς ό ς.. ής ί ς ή ή ά ώ ά ής ί ς ά Μεταβολικό Σύνδροµο και Σεξουαλική δραστηριότητα ά ς ό ς. ής ί ς ή ή ά ώ ά ής ί ς ά Ιούνιος 2011 Μεταβολικό Σύνδροµο και Στυτική δυσλειτουργία έ ς ή ς έ. ό. ί ς ός ί ς ί ά Μεταβολικό Σύνδροµο και Στυτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΑΝΟΗ ΠΑΓΚΡΕΑΣΙΣΙΔΑ. ηέξγηνο Γειαθίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο

ΑΤΣΟΑΝΟΗ ΠΑΓΚΡΕΑΣΙΣΙΔΑ. ηέξγηνο Γειαθίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο ΑΤΣΟΑΝΟΗ ΠΑΓΚΡΕΑΣΙΣΙΔΑ ηέξγηνο Γειαθίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Ο νκηιεηήο δελ έρεη νπνηαδήπνηε ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεορνξεγνύο ηνπ ζπλεδξίνπ ΑΤΣΟΑΝΟΗ ΠΑΓΚΡΕΑΣΙΣΙΔΑ: νξηζκόο Η ΑΠ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Μη φαρμακευτική θεραπεία της αρτηριακής υπέρτασης

Μη φαρμακευτική θεραπεία της αρτηριακής υπέρτασης Μη φαρμακευτική θεραπεία της αρτηριακής υπέρτασης Αστέριος Καραγιάννης MD, FESH, FASA Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Cardiovascular disease is the leading

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Μιχαέλλα Σάββα Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία "Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ" Ειρήνη Σωτηρίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΗΝ ΔΓΚΤΜΟΤΝΗ ΙΙ

ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΗΝ ΔΓΚΤΜΟΤΝΗ ΙΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΗΝ ΔΓΚΤΜΟΤΝΗ ΙΙ Γελλήζεηο Βξεθώλ Με Υακειό Β o o o o Αηηίεο πξφσξνο ηνθεηφο, αξγφο πξνγελλεηηθφο ξπζκφο αλάπηπμεο ή ζπλδπαζκφο θαη ησλ δχν κηθξέο ειηθίεο ηεο εγθχνπ, νη πνιχδπκεο θπήζεηο, πξνεγνχκελα

Διαβάστε περισσότερα

Αντιαιμοπεταλιακή αγωγή σε διαβητικούς ασθενείς

Αντιαιμοπεταλιακή αγωγή σε διαβητικούς ασθενείς : 203-208, 2013 Ανασκόπηση Αντιαιμοπεταλιακή αγωγή σε διαβητικούς ασθενείς Α. Μελιδώνης Περίληψη O διαβήτης αποτελεί μία υπερπηκτική ή προθρομβωτική κατάσταση. Η υπεργλυκαιμία ευνοεί την ανάπτυξη πηκτικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 - Διατροφή στους Βαρέως Πάσχοντες Ασθενείς

Κεφάλαιο 5 - Διατροφή στους Βαρέως Πάσχοντες Ασθενείς Κεφάλαιο 5 - Διατροφή στους Βαρέως Πάσχοντες Ασθενείς Σύνοψη Σήμερα, είναι επαρκώς αποδεδειγμένο ότι η ασιτία κατά τη διάρκεια μιας βαριάς νόσου, σε συνδυασμό με την καταβολική φάση, εξαιτίας κακώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΣ Στεργίου. Κέντρο Υπέρτασης, Γ Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Σωτηρία

ΓΣ Στεργίου. Κέντρο Υπέρτασης, Γ Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Σωτηρία ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ - 2010 ΓΣ Στεργίου Κέντρο Υπέρτασης, Γ Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Σωτηρία PROSPECTIVE STUDIES COLLABORATION Δεδομένα 1.000.000 αρρώστων 61 Mελέτες

Διαβάστε περισσότερα

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332 ,**1 The Japanese Society for AIDS Research The Journal of AIDS Research +,, +,, +,, + -. / 0 1 +, -. / 0 1 : :,**- +,**. 1..+ - : +** 22 HIV AIDS HIV HIV AIDS : HIV AIDS HIV :HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 HIV

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ

ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ ΝΔΟ ΤΝΘΔΣΟ ΜΗ-ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΠΡΟΒΛΔΨΗ ΣΗ ΜΗ- ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΣΔΑΣΟΗΠΑΣΙΣΙΓΑ Σ.Α. Πολύζος, I. Κοσνηοσράς, Α. Σλβάκης, Ε. Ζθειριάδοσ, Κ. Πηζιούρ, Ε. Κηζίκη, Α. Ππθεοδώροσ, Ε. Τέρπος SA Polyzos et al., J Clin

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Συντήρηση αχλαδιών σε νερό. υπό την παρουσία σπόρων σιναπιού (Sinapis arvensis).»

«Συντήρηση αχλαδιών σε νερό. υπό την παρουσία σπόρων σιναπιού (Sinapis arvensis).» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΕΝΗ Π. ΠΑΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑ Πτυχιούχος Τεχνολόγος Τροφίμων της Γεωπονικής Σχολής (Α.Π.Θ.) «Συντήρηση αχλαδιών σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY 10 ο COMECAP 2010, Πρακτικά Συνεδρίου, Πάτρα 10 th COMECAP 2010, Proceedings, Patras, Greece ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY ΥΧΡΟΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΜΑΝΖ ΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΔΚΚΔΝΧΔΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 1998-2007

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές Ημερίδες

Εκπαιδευτικές Ημερίδες Ελληνικός Οργανισμός Εγκεφαλικών (ΕΛ.Ο.Ε.) Hellenic Stroke Organization Εκπαιδευτικές Ημερίδες Εγκεφαλικών Επεισοδίων Divani Caravel, Αθήνα 2015-2016 19 Δεκέμβριου 2015 16 Ιανουαρίου 2016 20 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ. Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο

ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ. Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο Θέκαηα Ρεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα πνλδπιαξζξνπάζεηεο Αγθπινπνηεηηθή πνλδπιίηηδα Ψσξηαζηθή Αξζξίηηδα Αληηδξαζηηθή αξζξίηηδα

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορική Διατριβή

Διδακτορική Διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Διδακτορική Διατριβή Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ Ραφαέλα Χριστοδούλου Α.Φ.Τ.: 2010335637 Λεμεσός,

Διαβάστε περισσότερα

c Key words: cultivation of blood, two-sets blood culture, detection rate of germ Vol. 18 No

c Key words: cultivation of blood, two-sets blood culture, detection rate of germ Vol. 18 No 2008 245 2 1) 1) 2) 3) 4) 1) 1) 1) 1) 1), 2) 1) 2) 3) / 4) 20 3 24 20 8 18 2001 2 2 2004 2 59.0 2002 1 2004 12 3 2 22.1 1 14.0 (CNS), Bacillus c 2 p 0.01 2 1 31.3 41.9 21.4 1 2 80 CNS 2 1 74.3 2 Key words:

Διαβάστε περισσότερα