ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η ΣΥ Ν Ε Λ Ε Υ ΣΗ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν Ε

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η ΣΥ Ν Ε Λ Ε Υ ΣΗ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν Ε"

Transcript

1 «ΥΣΤΟΣ» Ν Α ΥΤΙ Κ Η Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Α ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΕΙΑΣ «ΥΣΤΟΣ»

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η ΣΥ Ν Ε Λ Ε Υ ΣΗ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν Ε Κ Θ Ε ΣΗ Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ Α Ν Ε Ξ Α Ρ Τ Η Τ Ο Υ Ο Ρ Κ Ω Τ Ο Υ Ε Λ Ε Γ Κ Τ Η - Λ Ο Γ Ι ΣΤ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕ Ι Σ Γ Ι Α Τ Η Χ Ρ Η ΣΗ Π Ο Υ Ε Λ Η Ξ Ε Τ Η Ν 31η Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2008 ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΗ Α Π Ο Τ ΕΛ ΕΣΜ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Χ Ρ Η ΣΗ Σ Π Ο Υ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 31η ΕΚΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 ΙΣΟ Λ Ο ΓΙΣΜ Ο Σ Τ Η Σ 31ης ΕΚΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΗ Μ ΕΤ Α Β Ο Λ Ω Ν ΚΑ Θ Α Ρ Η Σ Θ ΕΣΗ Σ ΓΙΑ Τ Η Χ Ρ Η ΣΗ Π Ο Υ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 31η ΕΚΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΗ Τ Α Μ ΕΙΑ ΚΩ Ν Ρ Ο Ω Ν ΓΙΑ Τ Η Χ Ρ Η ΣΗ Π Ο Υ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 31η ΕΚΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 (ΕΜ Μ ΕΣΗ Μ ΕΘ Ο Ο Σ) ΣΗ Μ Ε Ι Ω ΣΕ Ι Σ Ε Π Ι Τ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕ Ω Ν Γ Ι Α Τ Η Χ Ρ Η ΣΗ Π Ο Υ Ε Λ Η Ξ Ε THN 31η Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ ΓΕΝΙΚΕΣ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ ΙΕΣ 11 2 ΝΕΑ Π Ρ Ο Τ Υ Π Α, ΙΕΡ Μ Η ΝΕΙΕΣ ΚΑ Ι Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο ΙΗ ΣΗ Υ Φ ΙΣΤ Α Μ ΕΝΩ Ν Π Ρ Ο Τ Υ Π Ω Ν 11 3 ΕΡ ΙΛ Η Ψ Η Τ Ω Ν ΣΗ Μ Α ΝΤ ΙΚΟ Τ ΕΡ Ω Ν Λ Ο ΓΙΣΤ ΙΚΩ Ν Α Ρ Χ Ω Ν 15 4 ΣΗ Μ Α ΝΤ ΙΚΕΣ Λ Ο ΓΙΣΤ ΙΚΕΣ ΚΡ ΙΣΕΙΣ ΚΑ Ι ΚΥ Ρ ΙΕΣ Π Η ΓΕΣ Α Β ΕΒ Α ΙΟ Τ Η Τ Α Σ Λ Ο ΓΙΣΤ ΙΚΩ Ν ΕΚΤ ΙΜ Η ΣΕΩ Ν 16 5 Η Μ ΙΕΣ ΕΚΜ ΕΤ Α Λ Λ ΕΥ ΣΕΩ Σ 17 6 Ρ Η Μ Α Τ Ο Ο ΙΚΟ ΝΟ Μ ΙΚΑ Μ ΕΣΑ ΚΑ Ι ΙΑ Χ ΕΙΡ ΙΣΗ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Ο ΙΚΟ ΝΟ Μ ΙΚΟ Υ ΚΙΝ Υ ΝΟ Υ Π Α Ρ Α ΓΟ ΝΤ ΕΣ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Ο ΙΚΟ ΝΟ Μ ΙΚΟ Υ ΚΙΝ Υ ΝΟ Υ Λ Ο ΙΠ ΕΣ Β Ρ Α Χ Υ Π Ρ Ο Θ ΕΣΜ ΕΣ Α Π Α ΙΤ Η ΣΕΙΣ 18 7 Ο ΙΠ ΕΣ Π Ρ Ο Β Λ ΕΨ ΕΙΣ 18 8 ΕΤ Ο Χ ΙΚΟ ΚΕΦ Α Λ Α ΙΟ 19 9 ΕΝ ΕΧ Ο Μ ΕΝΕΣ Υ Π Ο Χ Ρ ΕΩ ΣΕΙΣ ΓΕΓΟ ΝΟ Τ Α Μ ΕΤ Α Τ Η Ν Η Μ ΕΡ Ο Μ Η ΝΙΑ ΣΥ ΝΤ Α Ξ Η Σ Τ Ο Υ ΙΣΟ Λ Ο ΓΙΣΜ Ο Υ ΣΥ ΝΑ Λ Λ Α ΓΕΣ Μ Ε ΣΥ ΓΓΕΝΗ Μ ΕΡ Η

3 ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ ΓΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν ΓΙ Α Τ Α Π ΕΠ Ρ Α ΓΜ ΕΝ Α Τ ΗΣ Χ Ρ ΗΣΗΣ 2008 Κύριοι Μέ τοχοι, Σύµ φ ω να µ ε το ά ρθ ρο 29 του Ν. 959/79 υπ οβ ά λ λ ουµ ε συνηµ µ έ να στην Γ ενικ ή Συνέ λ ευσή σας τις Ο ικ ονοµ ικ έ ς Καταστά σεις της εταιρί ας, γ ια την χρήση π ου έ λ ηξ ε την Τ α Ο ικ ονοµ ικ ά στοιχεί α της εταιρί ας π αρουσιά ζ ονται λ επ τοµ ερώ ς στις οικ ονοµ ικ έ ς κ αταστά σεις µ ε τις σηµ ειώ σεις τους κ αι π αρέ χουν ό λ α τα στοιχεί α κ αι π λ ηροφ ορί ες π ου εί ναι απ αραί τητες γ ια την ανά λ υσή τους. Ό π ω ς κ αι στην π ροηγ ούµ ενη χρήση αναφ έ ρουµ ε ό τι, π αραµ έ νει εκ κ ρεµ ής ενώ π ιον του Πολ υµ ελ ούς Πρω τοδικ εί ου Πειραιά αγ ω γ ή της Α ΕΕΓ Α ΕΘ ΝΙ ΚΗ κ ατά της Υ ΣΤ Ο Σ Ν.Ε συνολ ικ ού ύψ ους Ευρώ ,76 γ ια ζ ηµ ί α µ εταφ ερό µ ενου τσιµ έ ντου κ αι η οπ οί α ενά γ ουσα, απ οζ ηµ ί ω σε την Α Γ ΕΤ ΗΡ Α ΚΛΗΣ. (Παραµ έ νει σε εκ κ ρεµ ό τητα έ ω ς σήµ ερα). Λό γ ω τω ν υπ οχρεώ σεω ν π ου έ χει αναλ ά β ει η Ναυτικ ή Εταιρί α π ρος τις οικ ογ έ νειες τω ν θ υµ ά τω ν του ναυαγ ί ου, β ά σει της π ρά ξ ης.σ. Α ΝΕΗ Νο. 577/ , η εταιρί α θ α π αραµ εί νει ω ς έ χει. Λυκ ό β ρυση, 3 Μαρτί ου 2009 Ο Π Ρ ΟΕ Ρ ΟΣ Ι ΟΙ Κ Η Τ Ι Κ ΟΥ Σ Υ Μ Β ΟΥ Λ Ι ΟΥ Τ Ο Μ Ε Λ ΟΣ Ι ΟΙ Κ Η Τ Ι Κ ΟΥ Σ Υ Μ Β ΟΥ Λ Ι ΟΥ ΓΕΩ Ρ ΓΙ Ο Σ Ι ΚΟ Σ Α Ρ ΣΕΝ ΗΣ Λ Υ ΚΟ Σ 3

4

5

6 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ ΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ ΑΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΥΣΤΟΣ» ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ

7 ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΗ Α Π Ο Τ ΕΛ ΕΣΜ Α Τ Ω Ν Τ ΗΣ Χ Ρ ΗΣΗΣ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 η ΕΚΕΜ Β Ρ Ι Ο Υ 2008 Ποσά σε χ ι λ ι άδ ε ς Ε υ ρ ώ ΣΗΜ. 1/1/ /12/2008 1/1/ /12/2007 Μι κ τ ά α π ο τ ε λ έ σ µ α τ α 0 0 Έ ξ οδ α δ ι οι κ η τ ι κ ή ς λ ε ι τ ου ρ γ ί α ς & δ ι άθ ε ση ς (5) (5) η µ ι έ ς ε κ µ ε τ α λ λ ε ύ σ ε ω ς 5 (5) (5) η µ ι έ ς χ ρ ή σ η ς π ρ ο φ ό ρ ω ν (5) (5) Ζ η µ ί ε ς χ ρ ή σ η ς µ ε τ ά α π ό φ ό ρ ο υ ς (5) (5) Ο ι οικ ονοµ ικ έ ς κ αταστά σεις της Εταιρί ας απ ό την σελ ί δα 7 έ ω ς κ αι την σελ ί δα 20 εγ κ ρί θ ηκ αν κ ατά την συνεδρί αση του ιοικ ητικ ού Συµ β ουλ ί ου την Τ ρί τη 3 Μαρτί ου 2009 κ αι τελ ούν υπ ό την έ γ κ ριση της Τ ακ τικ ής Γ ενικ ής Συνέ λ ευσης τω ν Μετό χω ν. Κατ εντολ ή του ιοικ ητικ ού Συµ β ουλ ί ου, οι οικ ονοµ ικ έ ς κ αταστά σεις υπ ογ ρά φ ονται απ ό : Ο Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ ΗΣ Λ ΟΓ Ι ΣΤ ΗΡ Ι Ω Ν Ο Π Ρ ΟΕ Ρ ΟΣ Τ ΟΥ.Σ. Ο Α Ν Τ Ι Π Ρ ΟΕ Ρ ΟΣ Τ ΟΥ.Σ. Θ Υ Γ Α Τ Ρ Ι Κ Ω Ν ΟΜ Ι Λ ΟΥ Α Γ Ε Τ Η Π Ρ ΟΪ ΣΤ Α Μ Ε Ν Η Λ ΟΓ Ι ΣΤ ΗΡ Ι ΟΥ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι ΟΣ Ι Κ ΟΣ Α Ρ ΣΕ Ν ΗΣ Λ Υ Κ ΟΣ Μ Ι Χ Α ΗΛ Ζ Α Φ Ε Ι Ρ Ι ΟΥ Α Μ Α Λ Ι Α -ΣΟΦ Ι Α Κ Ι Τ ΣΟΠ Α Ν Ι Η ΑΡ Α.Τ. Ρ ΑΡ Α.Τ. Π ΑΡ. Α. Ο.Ε Α..Τ Ρ Ο ι σηµ ειώ σεις απ ό τη σελ ί δα 11 έ ω ς κ αι τη σελ ί δα 20 απ οτελ ούν αναπ ό σπ αστο µ έ ρος τω ν οικ ονοµ ικ ώ ν κ αταστά σεω ν της Εταιρί ας. 7

8 Ι ΣΟ Λ Ο ΓΙ ΣΜ Ο Σ Τ ΗΣ 31 ης ΕΚΕΜ Β Ρ Ι Ο Υ 2008 χ ι λ ι ε ς Ε υ ρ ώ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ ν ε ν ε ρ γ η τ ι κ ό π έ ς β ρ α χ υ π ρ ό θ ε ε ς α π α ι τ ή ι ς ν ο λ ο κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ ν τ ο ς ε ν ε ρ γ η τ ι κ ο ύ Ποσά σε άδ ΣΗΜ. 31/12/ /12/2007 οι σµ σε Σύ Σύ ν ο λ ο ε ν ε ρ γ η τ ι κ ο ύ Μα κ ρ ο π ρ ό θ ε σ µ ε ς υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς οι π έ ς µ α κ ρ οπ ρ ό θ ε σµ ε ς π ρ οβ λ έ ψ ε ι ς Σύ ν ο λ ο µ α κ ρ ο π ρ ο θ έ σ µ ω ν υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ρ α χ υ π ρ ό θ ε σ µ ε ς υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς οι π έ ς Β ρ α χ υ π ρ ό θ ε σµ ε ς Πρ οβ λ έ ψ ε ι ς Σύ ν ο λ ο β ρ α χ υ π ρ ο θ έ σ µ ω ν υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν Σύ ν ο λ ο υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν α θ α ρ ή θ έ σ η ε τ ι κ ό κ ε φ α ι Α π ε λ έ α τ α ε ι ς ν έ ν ο λ ο κ α θ α ρ ή ς θ έ σ η ς οχ άλ ο οτ σµ ο (54) (49) Σύ Σύ ν ο λ ο υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν κ α ι κ α θ α ρ ή ς θ έ σ η ς Ο ι σηµ ειώ σεις απ ό τη σελ ί δα 11 έ ω ς κ αι τη σελ ί δα 20 απ οτελ ούν αναπ ό σπ αστο µ έ ρος τω ν οικ ονοµ ικ ώ ν κ αταστά σεω ν της Εταιρί ας. 8

9 ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΗ Μ ΕΤ Α Β Ο Λ Ω Ν ΚΑ ΘΑ Ρ ΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙ Α Τ ΗΝ Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 η ΕΚΕΜ Β Ρ Ι Ο Υ 2008 Π ο σ ά σ ε χ ιλ ιά δ ε ς Ε υ ρ ώ Μετοχικό Κ εφ ά λ α ιο Α π οτελ έ σ µ α τα εις ν έ ον Σ ύ ν ολ ο Έ ν α ρ ξ η ή σ η ς χ ρ ή σ ή ξ η ή σ η ς χρ 1/1/ (49) 481 Ζηµιές ης 0 (5) (5) χρ 31/12/ (54) 476 Έ ν α ρ ξ η ή σ η ς χ ρ ή σ χρ 1/1/ (44) 486 Ζηµιές ης 0 (5) (5) Λ ή ξ η χρ ή σ η ς 31/12/ (49) 481 Ο ι σηµ ειώ σεις απ ό τη σελ ί δα 11 έ ω ς κ αι τη σελ ί δα 20 απ οτελ ούν αναπ ό σπ αστο µ έ ρος τω ν οικ ονοµ ικ ώ ν κ αταστά σεω ν της Εταιρί ας. 9

10 ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΗ Τ Α Μ ΕΙ Α ΚΩ Ν Ρ Ο Ω Ν ΓΙ Α Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 η ΕΚΕΜ Β Ρ Ι Ο Υ 2008 (Έ µ µ ε σ η µ έ θ ο δ ο ς ) Ποσά σε χ ι λ ι άδ ε ς Ε υ ρ ώ 1/1/ /12/2008 1/1/ /12/2007 Λειτουργικές δραστηριότητες (Ζηµιές) / Κέρδη προ φόρων (5 ) (5 ) Π λ έον / µε ί ον προσ α ρµογ ές γ ια : Α ποσ β έσ ε ις 0 0 Π ροβ λ έψ ε ις (1 9 ) (1 7 ) Π λ ί α γ λ α σ κ ε λ α ί κ ί σ χ ε τ ί ζ α τ λ ε σ τ ε έον / µε ον προσ ρµογ ές ια ογ ρια µού ς φα ου νησ ης ή που οντ ι µε ις ιτ ου ργ ικ ές δρα ηριότ ητ ς Μ ε ί ωσ η / (α ύ ξ ησ η) α πα ιτ ήσ ε ων Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 0 0 Ε π εν δυτικές δραστηριότητες Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β ) 0 0 Χ ρηµ ατοδοτικές δραστηριότητες Σύνολο εισροών / (εκροών) από χ ρηµ ατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 0 0 Κ αθ αρή αύ ξ ηση / ( µ εί ω ση) στα ταµ ειακά διαθ έσιµ α και ισοδύ ν αµ α χ ρή σης ( α) + ( β ) + ( γ) 0 0 Τ αµ ειακά διαθ έσιµ α και ισοδύ ν αµ α έν αρξ ης χ ρή σης 0 0 Τ αµ ειακά διαθ έσιµ α και ισοδύ ν αµ α λ ή ξ ης χ ρή σης 0 0 Ο ι σηµ ειώ σεις απ ό τη σελ ί δα 11 έ ω ς κ αι τη σελ ί δα 20 απ οτελ ούν αναπ ό σπ αστο µ έ ρος τω ν οικ ονοµ ικ ώ ν κ αταστά σεω ν της Εταιρί ας. 10

11 ΣΗΜ ΕΙ Ω ΣΕΙ Σ ΕΠ Ι Τ Ω Ν Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι ΚΩ Ν ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩ Ν ΓΙ Α Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 Η ΕΚΕΜ Β Ρ Ι Ο Υ ΓΕΝ Ι ΚΕΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ Ι ΕΣ Η «Υ ΣΤ Ο Σ» ΝΑ Υ Τ Ι ΚΗ ΕΤ Α Ι Ρ Ι Α (η Εταιρί α), έ χει συσταθ εί στην Ελ λ ά δα σύµ φ ω να µ ε τις διατά ξ εις του Ν. 959/1979 «π ερί Ναυτικ ώ ν Εταιριώ ν». Η Εταιρί α εδρεύει στον ήµ ο Λυκ ό β ρυσης, οδό ς Σοφ οκ λ ή Β ενιζ έ λ ου κ αι ανήκ ει εξ ολ οκ λ ήρου στον Ό µ ιλ ο της Α Γ ΕΤ ΗΡ Α ΚΛΗΣ ο οπ οί ος εδρεύει στην Ελ λ ά δα. Ο ι οικ ονοµ ικ έ ς κ αταστά σεις του Ο µ ί λ ου ενοπ οιούνται τελ ικ ά απ ό την εταιρί α LAFARGE S.A., η οπ οί α εδρεύει στη Γ αλ λ ί α. Η Εταιρί α εί χε στην κ ατοχή της το /Π Υ ΣΤ Ο Σ το οπ οί ο β υθ ί στηκ ε στις 28/12/1996. Εκ τοτε η Εταιρί α π αραµ έ νει χω ρί ς δραστηριό τητα µ ε σκ οπ ό την π εραί ω ση τω ν εκ κ ρεµ οτήτω ν κ αι εκ κ ρεµ οδικ ιώ ν π ου π ροέ κ υψ αν έ νεκ α του Ναυαγ ί ου. Η ιαχεί ριση της Εταιρί ας γ ί νεται απ ό την µ ητρικ ή εταιρί α «Α ΝΩ ΝΥ ΜΟ Σ ΝΑ Υ Τ Ι ΛΙ Α ΚΗ ΕΤ Α Ι Ρ Ι Α ΗΡ Α ΚΛΗΣ». Ο ι π αρούσες οικ ονοµ ικ έ ς κ αταστά σεις π αρουσιά ζ ονται σε χιλ ιά δες Ευρώ π ου εί ναι το νό µ ισµ α του π ρω τεύοντος οικ ονοµ ικ ού π εριβ ά λ λ οντος στο οπ οί ο δραστηριοπ οιεί ται η Εταιρί α. 2. Ν ΕΑ Π Ρ Ο Τ Υ Π Α, Ι ΕΡ Μ ΗΝ ΕΙ ΕΣ ΚΑ Ι Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι ΗΣΗ Υ Φ Ι ΣΤ Α Μ ΕΝ Ω Ν Π Ρ Ο Τ Υ Π Ω Ν Κατά το τρέ χον έ τος, η Εταιρί α έ χει υιοθ ετήσει τα νέ α κ αι τροπ οπ οιηµ έ να Πρό τυπ α τα οπ οί α εκ δό θ ηκ αν απ ό το Συµ β ούλ ιο τω ν ιεθ νώ ν Λογ ιστικ ώ ν Προτύπ ω ν (IASB) κ αθ ώ ς κ αι τις νέ ες ιερµ ηνεί ες οι οπ οί ες εκ δό θ ηκ αν απ ό την Επ ιτροπ ή ιερµ ηνειώ ν ιεθ νώ ν Προτύπ ω ν Χρηµ ατοοικ ονοµ ικ ής Πλ ηροφ ό ρησης (IFRIC), τα οπ οί α εί ναι σχετικ ά µ ε τις δραστηριό τητες της Εταιρί ας, ισχύουν γ ια ετήσιες λ ογ ιστικ έ ς π εριό δους π ου αρχί ζ ουν απ ό 1 ης Ι ανουαρί ου 2008 κ αι έ χουν εγ κ ριθ εί απ ό την Ε.Ε. A) Ο ι νέ ες διερµ ηνεί ες π ροτύπ ω ν, τα αναθ εω ρηµ έ να κ αι τα νέ α π ρό τυπ α π ου έ χουν υιοθ ετηθ εί απ ό την Ε.Ε., π αρατί θ ενται π αρακ ά τω : ιερµηνεία 13, Προ γ ρά µµατ α π ελ ατ ειακ ή ς π ίσ τ ης (εφ αρµ ό ζ εται γ ια ετήσιες λ ογ ιστικ έ ς π εριό δους π ου αρχί ζ ουν την 1η Ι ουλ ί ου 2008). ιερµηνεία 14, Το ό ριο π ρο γ ρά µµατ ο ς κ αθ ο ρισ µέ νω ν π αρο χ ώ ν, ελ ά χ ισ τ ες απ αιτ ή σ εις χ ρηµατ ο δ ό τ ησ ης κ αι η αλ λ ηλ επ ίδ ρασ ή τ ο υ ς (εφ αρµ ό ζ εται γ ια ετήσιες λ ογ ιστικ έ ς π εριό δους π ου αρχί ζ ουν την 1η Ι ανουαρί ου 2008). Τρο π ο π ο ίησ η.π.χ.π. 1, Πρώ τ η εφ αρµο γ ή τ ω ν.π.χ.π. (εφ αρµ ό ζ εται γ ια ετήσιες λ ογ ιστικ έ ς π εριό δους π ου αρχί ζ ουν την 1η Ι ανουαρί ου 2009). Η τροπ οπ οί ηση αφ ορά το κ ό στος επ ενδύσεω ν κ ατά την π ρώ τη εφ αρµ ογ ή τω ν.π.χ.π. Τρο π ο π ο ίησ η.π.χ.π. 2, Παρο χ έ ς π ο υ εξ αρτ ώ ντ αι απ ό τ ην αξ ία τ ω ν µετ ο χ ώ ν (εφ αρµ ό ζ εται γ ια ετήσιες λ ογ ιστικ έ ς π εριό δους π ου αρχί ζ ουν την 1η Ι ανουαρί ου 2009). Η τροπ οπ οί ηση αφ ορά κ υρί ω ς την απ οσαφ ήνιση του ό ρου «π ροϋ π ό θ εση κ ατοχύρω σης» κ αθ ώ ς κ αι τον λ ογ ιστικ ό χειρισµ ό της ακ ύρω σης, εί τε απ ό την οικ ονοµ ικ ή οντό τητα εί τε απ ό ά λ λ ο µ έ ρος, τω ν π αραχω ρηθ έ ντω ν µ ετοχικ ώ ν δικ αιω µ ά τω ν π ροαί ρεσης. Τρο π ο π ο ίησ η.π.χ.π. 5, Μ η κ υ κ λ ο φ ο ρο ύ ντ α π εριο υ σ ιακ ά σ τ ο ιχ εία π ο υ κ ατ έ χ ο ντ αι π ρο ς π ώ λ ησ η κ αι δ ιακ ο π είσ ες δ ρασ τ ηριό τ ητ ες (εφ αρµ ό ζ εται γ ια ετήσιες λ ογ ιστικ έ ς π εριό δους π ου αρχί ζ ουν την 1η Ι ουλ ί ου 2009). Η τροπ οπ οί ηση αφ ορά κ υρί ω ς την διευκ ρί νιση ό τι τα π εριουσιακ ά στοιχεί α κ ι οι υπ οχρεώ σεις µ ί ας θ υγ ατρικ ής θ α π ρέ π ει να κ ατατά σσονται ω ς κ ατεχό µ ενα π ρος π ώ λ ηση εά ν η µ ητρικ ή εταιρί α έ χει δεσµ ευτεί σε π ρό γ ραµ µ α π ώ λ ησης στο οπ οί ο έ π εται κ ι η απ ώ λ εια ελ έ γ χου της θ υγ ατρικ ής, ανεξ ά ρτητα απ ό το εά ν η εταιρί α διατηρήσει δικ αιώ µ ατα µ ειοψ ηφ ί ας µ ετά την π ώ λ ηση. 11

12 π ΣΗΜ ΕΙ Ω ΣΕΙ Σ ΕΠ Ι Τ Ω Ν Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι ΚΩ Ν ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩ Ν ΓΙ Α Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 Η ΕΚΕΜ Β Ρ Ι Ο Υ Ν ΕΑ Π Ρ Ο Τ Υ Π Α, Ι ΕΡ Μ ΗΝ ΕΙ ΕΣ ΚΑ Ι Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι ΗΣΗ Υ Φ Ι ΣΤ Α Μ ΕΝ Ω Ν Π Ρ Ο Τ Υ Π Ω Ν - Συ ν έ χ ε ι α.π.χ.π. 8, Λειτ ο υ ργ ικ ο ί τ ο µείς (εφ αρµ ό ζ εται γ ια ετήσιες λ ογ ιστικ έ ς π εριό δους π ου αρχί ζ ουν την 1 η Ι ανουαρί ου 2009). Τ ο.π.χ.π. 8 αντικ αθ ιστά το.λ.π. 14, Ο ικ ονοµ ικ έ ς π λ ηροφ ορί ες κ ατά τοµ έ α. Επ ιτρέ π ει η π λ ηροφ ό ρηση π ου π αρέ χεται κ ατά τοµ έ α οικ ονοµ ικ ής δραστηριό τητας να εί ναι αυτή π ου χρησιµ οπ οιεί η ιοί κ ηση εσω τερικ ά γ ια την αξ ιολ ό γ ηση της απ ό δοσης. Τρο π ο π ο ίησ η.λ.π. 1, Παρο υ σ ίασ η τ ω ν ο ικ ο νο µικ ώ ν κ ατ ασ τ ά σ εω ν: αναθ εω ρηµέ νη αρο υ σ ίασ η (εφ αρµ ό ζ εται γ ια ετήσιες λ ογ ιστικ έ ς π εριό δους π ου αρχί ζ ουν την 1η Ι ανουαρί ου 2009). Η κ ύρια τροπ οπ οί ηση αφ ορά στην εισαγ ω γ ή π εριεκ τικ ής κ ατά στασης απ οτελ εσµ ά τω ν, στην οµ αδοπ οί ηση της π λ ηροφ ό ρησης π ου π εριέ χεται στις οικ ονοµ ικ έ ς κ αταστά σεις σε κ ατηγ ορί ες κ οινώ ν χαρακ τηριστικ ώ ν κ αι στη µ ετονοµ ασί α ορισµ έ νω ν οικ ονοµ ικ ώ ν κ αταστά σεω ν. Ο ι νέ ες ονοµ ασί ες θ α χρησιµ οπ οιούνται στα ΛΠ αλ λ ά δεν εί ναι υπ οχρεω τικ έ ς στις οικ ονοµ ικ έ ς κ αταστά σεις. Επ ί σης, η τροπ οπ οί ηση αφ ορά στην διευκ ρί νιση ό τι τα χρηµ ατοοικ ονοµ ικ ά µ έ σα π ου έ χουν κ αταταχθ εί ω ς διαθ έ σιµ α π ρος π ώ λ ηση, δεν εί ναι π ά ντα απ αραί τητο να π αρουσιά ζ ονται ω ς κ υκ λ οφ ορούν ενεργ ητικ ό / β ραχυπ ρό θ εσµ ες υπ οχρεώ σεις. Τρο π ο π ο ίησ η.λ.π. 16, Ε νσ ώ µατ ες ακ ινητ ο π ο ιή σ εις (εφ αρµ ό ζ εται γ ια ετήσιες λ ογ ιστικ έ ς π εριό δους π ου αρχί ζ ουν την 1 η Ι ανουαρί ου 2009).Η κ ύρια τροπ οπ οί ηση αφ ορά την αντικ ατά σταση του ό ρου «κ αθ αρή τιµ ή π ώ λ ησης» µ ε τον ό ρο «εύλ ογ η αξ ί α µ εί ον ά µ εσα έ ξ οδα π ώ λ ησης». Τρο π ο π ο ίησ η.λ.π. 19, Παρο χ έ ς σ ε εργ αζ ό µενο υ ς (εφ αρµ ό ζ εται γ ια ετήσιες λ ογ ιστικ έ ς π εριό δους π ου αρχί ζ ουν την 1 η Ι ανουαρί ου 2009). Η τροπ οπ οί ηση αφ ορά διευκ ρινήσεις κ αι τροπ οπ οιήσεις διαφ ό ρω ν ό ρω ν κ αθ ώ ς κ αι κ αθ οδήγ ηση σχετικ ά µ ε τις ενδεχό µ ενες υπ οχρεώ σεις. Τρο π ο π ο ίησ η.λ.π. 20, Λο γ ισ τ ικ ή τ ω ν κ ρατ ικ ώ ν επ ιχ ο ρηγ ή σ εω ν κ αι γ νω σ τ ο π ο ίησ η τ ης κ ρατ ικ ή ς υ π ο σ τ ή ριξ ης (εφ αρµ ό ζ εται γ ια ετήσιες λ ογ ιστικ έ ς π εριό δους π ου αρχί ζ ουν την 1 η Ι ανουαρί ου 2009). Η τροπ οπ οί ηση αφ ορά την κ ρατικ ή υπ οστήριξ η υπ ό την µ ορφ ή δανεισµ ού µ ε επ ιτό κ ιο µ ικ ρό τερο απ ό αυτό της αγ ορά ς. Τρο π ο π ο ίησ η.λ.π. 23, Κ ό σ τ ο ς δ ανεισ µο ύ (εφ αρµ ό ζ εται γ ια ετήσιες λ ογ ιστικ έ ς π εριό δους π ου αρχί ζ ουν την 1 η Ι ανουαρί ου 2009). Η τροπ οπ οί ηση αφ ορά την κ ατά ργ ηση της επ ιλ ογ ής της ά µ εσης αναγ νώ ρισης, ω ς εξ ό δου, του κ ό στους δανεισµ ού π ου αφ ορά π ά γ ια γ ια τα οπ οί α απ αιτεί ται µ εγ ά λ ο χρονικ ό διά στηµ α έ ω ς ό του εί ναι έ τοιµ α γ ια χρήση/π ώ λ ηση, κ αθ ώ ς κ αι τροπ οπ οί ηση του τι µ π ορεί να θ εω ρηθ εί κ ό στος δανεισµ ού. Τρο π ο π ο ίησ η.λ.π. 27, Ε νο π ο ιηµέ νες κ αι ατ ο µικ έ ς ο ικ ο νο µικ έ ς κ ατ ασ τ ά σ εις (εφ αρµ ό ζ εται γ ια ετήσιες λ ογ ιστικ έ ς π εριό δους π ου αρχί ζ ουν την 1η Ι ανουαρί ου 2009). Η τροπ οπ οί ηση αφ ορά την επ ιµ έ τρηση στις οικ ονοµ ικ έ ς κ αταστά σεις τω ν εταιριώ ν, τω ν επ ενδύσεω ν σε θ υγ ατρικ έ ς, κ οινοπ ραξ ί ες κ αι συγ γ ενεί ς εταιρί ες π ρος π ώ λ ηση. Τρο π ο π ο ίησ η.λ.π. 28, Ε π ενδ ύ σ εις σ ε σ υ γ γ ενείς επ ιχ ειρή σ εις (εφ αρµ ό ζ εται γ ια ετήσιες λ ογ ιστικ έ ς π εριό δους π ου αρχί ζ ουν την 1η Ι ανουαρί ου 2009). Ο ι τροπ οπ οιήσεις αφ ορούν τις απ αιτούµ ενες γ νω στοπ οιήσεις κ αθ ώ ς κ αι διευκ ρινήσεις γ ια την απ οµ εί ω ση επ ενδύσεω ν σε συγ γ ενεί ς εταιρί ες. 12

13 ΣΗΜ ΕΙ Ω ΣΕΙ Σ ΕΠ Ι Τ Ω Ν Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι ΚΩ Ν ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩ Ν ΓΙ Α Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 Η ΕΚΕΜ Β Ρ Ι Ο Υ Ν ΕΑ Π Ρ Ο Τ Υ Π Α, Ι ΕΡ Μ ΗΝ ΕΙ ΕΣ ΚΑ Ι Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι ΗΣΗ Υ Φ Ι ΣΤ Α Μ ΕΝ Ω Ν Π Ρ Ο Τ Υ Π Ω Ν - Συ ν έ χ ε ι α π ο π ο υ σ ο ο ώ σ τ ο σ υ π λ ω τ έ ς ο ο ό ζ γ λ έ π π ζ Ι π κ έ ώ κ µ β ά ό κ ό Τρο ίησ η.λ.π. 29, Παρο ίασ η ικ νο µικ ν ιχ είω ν ε ερπ ηθ ρισ ικ ικ νο µίες (εφ αρµ εται ια ετήσιες ογ ιστικ ς εριό δους ου αρχί ουν την 1η ανουαρί ου 2009). Η τροπ οπ οί ηση αφ ορά την εριγ ραφ ή τω ν αταρτισµ νω ν οικ ονοµ ικ ν αταστά σεω ν ε ση το ιστορικ στος. Τρο π ο π ο ίησ η.λ.π. 31, Σ υ µµετ ο χ έ ς σ ε κ ο ινο π ραξ ίες (εφ αρµ ό ζ εται γ ια ετήσιες λ ογ ιστικ έ ς π εριό δους π ου αρχί ζ ουν την 1η Ι ανουαρί ου 2009). Η τροπ οπ οί ηση αφ ορά τις απ αιτούµ ενες γ νω στοπ οιήσεις ό ταν η συµ µ ετοχή σε κ οινοπ ραξ ί α λ ογ ιστικ οπ οιεί ται στην εύλ ογ η αξ ί α της µ έ σω απ οτελ εσµ ά τω ν. Τρο π ο π ο ιή σ εις σ τ ο ΛΠ 32, Χρηµατ ο ο ικ ο νο µικ ά µέ σ α Παρο υ σ ίασ η κ αι ΛΠ 1, Παρο υ σ ίασ η τ ω ν Ο ικ ο νο µικ ώ ν Κ ατ ασ τ ά σ εω ν (εφ αρµ ό ζ εται γ ια ετήσιες λ ογ ιστικ έ ς π εριό δους π ου αρχί ζ ουν την 1η Ι ανουαρί ου 2009). Η τροπ οπ οί ηση απ αιτεί ό π ω ς ορισµ έ να χρηµ ατοοικ ονοµ ικ ά µ έ σα διαθ έ σιµ α απ ό τον κ ά τοχο («puttable» µ έ σα) κ αι υπ οχρεώ σεις π ου ανακ ύπ τουν κ ατά την ρευστοπ οί ηση µ ιας οντό τητας κ αταταχθ ούν ω ς Ί δια Κεφ ά λ αια εά ν π λ ηρούνται συγ κ εκ ριµ έ να κ ριτήρια. Τρο π ο π ο ίησ η.λ.π. 36, Α π ο µείω σ η αξ ίας π εριο υ σ ιακ ώ ν σ τ ο ιχ είω ν (εφ αρµ ό ζ εται γ ια ετήσιες λ ογ ιστικ έ ς π εριό δους π ου αρχί ζ ουν την 1η Ι ανουαρί ου 2009). Η τροπ οπ οί ηση αφ ορά την γ νω στοπ οί ηση τω ν λ ογ ιστικ ώ ν εκ τιµ ήσεω ν π ου χρησιµ οπ οιήθ ηκ αν στον π ροσδιορισµ ό της ανακ τήσιµ ης αξ ί ας τω ν µ ονά δω ν δηµ ιουργ ί ας ταµ ειακ ώ ν ροώ ν π ου εµ π εριέ χουν υπ εραξ ί α ή ά ϋ λ α π εριουσιακ ά στοιχεί α µ ε αό ριστη ω φ έ λ ιµ η ζ ω ή. Τρο π ο π ο ίησ η.λ.π. 38, Ά ϋ λ α π εριο υ σ ιακ ά σ τ ο ιχ εία (εφ αρµ ό ζ εται γ ια ετήσιες λ ογ ιστικ έ ς π εριό δους π ου αρχί ζ ουν την 1η Ι ανουαρί ου 2009). Η τροπ οπ οί ηση αφ ορά την απ οσαφ ήνιση τω ν π ροϋ π οθ έ σεω ν γ ια την αναγ νώ ριση διαφ ηµ ιστικ ώ ν κ αι π ροω θ ητικ ώ ν δραστηριοτήτω ν. Τρο π ο π ο ίησ η.λ.π. 39, Χρηµατ ο ο ικ ο νο µικ ά µέ σ α: Α ναγ νώ ρισ η κ αι επ ιµέ τ ρησ η (εφ αρµ ό ζ εται γ ια ετήσιες λ ογ ιστικ έ ς π εριό δους π ου αρχί ζ ουν την 1η Ι ανουαρί ου 2009). Η τροπ οπ οί ηση αφ ορά την π αρά θ εση π εριπ τώ σεω ν π ου δεν θ εω ρούνται επ αναταξ ινοµ ήσεις, κ αθ ώ ς κ αι στην απ οσαφ ήνιση του π ραγ µ ατικ ού επ ιτοκ ί ου π ου χρησιµ οπ οιεί ται κ ατά την π αύση της λ ογ ιστικ ής αντιστά θ µ ισης της εύλ ογ ης αξ ί ας. π ο π ο Ε π ύ σ σ ό ζ γ λ έ π π ζ Ι κ ω ί ό κ µ ό µ λ ω έ Τρο ίησ η.λ.π. 40, ενδ εις ε ακ ίνητ α (εφ αρµ εται ια ετήσιες ογ ιστικ ς εριό δους ου αρχί ουν την 1η ανουαρί ου 2009). Η τροπ οπ οί ηση αφ ορά την ατά ταξ η ς επ ενδύσεω ν σε ακ νητα, ακ ινήτω ν υπ ατασκ ευή ε σκ οπ την ελ οντικ ή τους χρήση ς επ νδυση. Τρο π ο π ο ίησ η.λ.π. 41, Γ εω ργ ία (εφ αρµ ό ζ εται γ ια ετήσιες λ ογ ιστικ έ ς π εριό δους π ου αρχί ζ ουν την 1η Ι ανουαρί ου 2009). Ο ι π αραπ ά νω νέ ες διερµ ηνεί ες π ροτύπ ω ν, τα αναθ εω ρηµ έ να κ αι τα νέ α π ρό τυπ α δεν έ χουν κ αµ ί α επ ί δραση στις οικ ονοµ ικ έ ς κ αταστά σεις της Εταιρί ας. 13

14 ΣΗΜ ΕΙ Ω ΣΕΙ Σ ΕΠ Ι Τ Ω Ν Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι ΚΩ Ν ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩ Ν ΓΙ Α Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 Η ΕΚΕΜ Β Ρ Ι Ο Υ Ν ΕΑ Π Ρ Ο Τ Υ Π Α, Ι ΕΡ Μ ΗΝ ΕΙ ΕΣ ΚΑ Ι Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι ΗΣΗ Υ Φ Ι ΣΤ Α Μ ΕΝ Ω Ν Π Ρ Ο Τ Υ Π Ω Ν Συ ν έ χ ε ι α B) Ο ι νέ ες διερµ ηνεί ες π ροτύπ ω ν κ αι τα αναθ εω ρηµ έ να π ρό τυπ α π ου δεν έ χουν υιοθ ετηθ εί απ ό την Ε.Ε., π αρατί θ ενται π αρακ ά τω : ιερµηνεία 12, Σ υ µβ ά σ εις π αραχ ώ ρησ ης (εφ αρµ ό ζ εται γ ια ετήσιες λ ογ ιστικ έ ς π εριό δους π ου αρχί ζ ουν την 1η Ι ανουαρί ου 2008). ιερµηνεία 15 Σ υ µβ ό λ αια γ ια τ ην Κ ατ ασ κ ευ ή Α κ ίνητ ης Περιο υ σ ίας, (εφ αρµ ό ζ εται γ ια ετήσιες λ ογ ιστικ έ ς π εριό δους π ου ξ εκ ινούν την 1 Ι ανουαρί ου 2009) ιερµηνεία 16, Α ντ ισ τ αθ µίσ εις κ αθ αρή ς επ έ νδ υ σ ης σ ε εκ µετ ά λ λ ευ σ η σ τ ο εξ ω τ ερικ ό, (εφ αρµ ό ζ εται γ ια ετήσιες λ ογ ιστικ έ ς π εριό δους π ου ξ εκ ινούν την 1 Ο κ τω β ρί ου 2008) ιερµηνεία 17, ιανο µέ ς µη χ ρηµατ ικ ώ ν π εριο υ σ ιακ ώ ν σ τ ο ιχ είω ν σ ε ιδ ιο κ τ ή τ ες, (εφ αρµ ό ζ εται γ ια ετήσιες λ ογ ιστικ έ ς π εριό δους π ου ξ εκ ινούν την 1 Ι ουλ ί ου 2009). ιερµηνεία 18, Μ ετ αφ ο ρέ ς π εριο υ σ ιακ ώ ν σ τ ο ιχ είω ν απ ό π ελ ά τ ες, (εφ αρµ ό ζ εται γ ια ετήσιες λ ογ ιστικ έ ς π εριό δους π ου ξ εκ ινούν την 1 Ι ουλ ί ου 2009). Τρο π ο π ο ίησ η.π.χ.π. 3, Σ υ νενώ σ εις επ ιχ ειρή σ εω ν (εφ αρµ ό ζ εται γ ια ετήσιες λ ογ ιστικ έ ς π εριό δους π ου αρχί ζ ουν την 1η Ι ουλ ί ου 2009). Η τροπ οπ οί ηση αφ ορά κ υρί ω ς το λ ογ ιστικ ό χειρισµ ό του κ ό στους συνέ νω σης επ ιχειρήσεω ν, τον χειρισµ ό π ιθ ανής µ εταβ ολ ής του τιµ ήµ ατος ω ς συνέ π εια γ εγ ονό τω ν µ ετά την συνέ νω ση, το δικ αί ω µ α επ ιλ ογ ής χρήσης της µ εθ ό δου «π λ ήρους υπ εραξ ί ας» γ ια τη λ ογ ιστικ οπ οί ηση της υπ εραξ ί ας, τις απ αραί τητες π ροσαρµ ογ έ ς κ ατά την απ ό κ τηση του ελ έ γ χου της επ έ νδυσης στο ήδη αναγ νω ρισµ έ νο ενεργ ητικ ό κ αι π αθ ητικ ό της, το λ ογ ιστικ ό χειρισµ ό της µ ερικ ής απ οεπ έ νδυσης σε θ υγ ατρικ ή εί τε διατηρώ ντας εί τε χά νοντας τον έ λ εγ χο αυτής, την απ ό κ τηση επ ιπ λ έ ον µ ετοχώ ν θ υγ ατρικ ής π ου β ρί σκ εται υπ ό τον έ λ εγ χο κ αι τέ λ ος, την επ έ κ ταση εφ αρµ ογ ής του π ροτύπ ου σε αµ οιβ αί ες εταιρί ες κ αι σε συνενώ σεις χω ρί ς κ αταβ ολ ή αντιτί µ ου. Τρο π ο π ο ιή σ εις σ τ ο ΠΧΠ 7, Χρηµατ ο ο ικ ο νο µικ ά µέ σ α: Γ νω σ τ ο π ο ιή σ εις (εφ αρµ ό ζ εται γ ια ετήσιες λ ογ ιστικ έ ς π εριό δους π ου αρχί ζ ουν την 1η Ι ανουαρί ου 2009). Η τροπ οπ οί ηση αφ ορά σε επ ιπ λ έ ον γ νω στοπ οιήσεις σχετικ ά µ ε την εύλ ογ η αξ ί α κ αι τον κ ί νδυνο ρευστό τητας. π ο π ο Ε π ο κ ο έ ς ο ο έ ς κ τ ά σ ό ζ γ λ έ π π ζ Ι ί κ ω λ ό ό µ έ θ έ λ κ ώ κ ό µ έ γ κ κ ί κ κ ώ ω έ ό µ έ µ Τρο ίησ η.λ.π. 27, νο ιηµέ νες αι ατ µικ ικ νο µικ ατ ασ εις (εφ αρµ εται ια ετήσιες ογ ιστικ ς εριό δους ου αρχί ουν την 1η ουλ ου 2009). Η τροπ οπ οί ηση αφ ορά υρί ς το ογ ιστικ χειρισµ της ερικ ής απ οεπ νδυσης σε υγ ατρικ ή εί τε διατηρώ ντας εί τε χά νοντας τον εγ χο αυτής, αθ ς αι το χειρισµ ερικ ής απ οεπ νδυσης σε συγ ενεί ς εταιρί ες αι σε οινοπ ραξ ες αι την ατά ταξ η τω ν σχετικ ν εσό δω ν ς σοδο απ επ ενδύσεις σε η συνδεµ νες-ελ εγ χό ενες εταιρί ες. Τρο π ο π ο ίησ η.λ.π. 28, Ε π ενδ ύ σ εις σ ε σ υ γ γ ενείς επ ιχ ειρή σ εις (εφ αρµ ό ζ εται γ ια ετήσιες λ ογ ιστικ έ ς π εριό δους π ου αρχί ζ ουν την 1η Ι ουλ ί ου 2009). Η τροπ οπ οί ηση αφ ορά αλ λ αγ έ ς π ου π ροκ ύπ τουν ω ς συνέ π εια της τροπ οπ οί ησης του ΠΧΠ 3. 14

15 Φ ω ΣΗΜ ΕΙ Ω ΣΕΙ Σ ΕΠ Ι Τ Ω Ν Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι ΚΩ Ν ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩ Ν ΓΙ Α Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 Η ΕΚΕΜ Β Ρ Ι Ο Υ Ν ΕΑ Π Ρ Ο Τ Υ Π Α, Ι ΕΡ Μ ΗΝ ΕΙ ΕΣ ΚΑ Ι Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι ΗΣΗ Υ Φ Ι ΣΤ Α Μ ΕΝ Ω Ν Π Ρ Ο Τ Υ Π Ω Ν - Συ ν έ χ ε ι α Τρο π ο π ο ίησ η.λ.π. 31, Σ υ µµετ ο χ έ ς σ ε κ ο ινο π ραξ ίες (εφ αρµ ό ζ εται γ ια ετήσιες λ ογ ιστικ έ ς π εριό δους π ου αρχί ζ ουν την 1η Ι ουλ ί ου 2009). Η τροπ οπ οί ηση αφ ορά αλ λ αγ έ ς π ου π ροκ ύπ τουν ω ς συνέ π εια της τροπ οπ οί ησης του ΠΧΠ 3. Τρο π ο π ο ίησ η.λ.π. 39, Χρηµατ ο ο ικ ο νο µικ ά µέ σ α: Α ναγ νώ ρισ η κ αι επ ιµέ τ ρησ η (εφ αρµ ό ζ εται γ ια ετήσιες λ ογ ιστικ έ ς π εριό δους π ου αρχί ζ ουν την 1η Ι ουλ ί ου 2009). Η τροπ οπ οί ηση αφ ορά δύο θ έ µ ατα της λ ογ ιστικ ής αντιστά θ µ ισης κ ινδύνω ν. Τ ον χειρισµ ό του π λ ηθ ω ρισµ ού κ αθ ώ ς κ αι την ύπ αρξ η µ ονοµ ερούς κ ινδύνου στα χρηµ ατοοικ ονοµ ικ ά µ έ σα Τ π ά έ π κ π ω έ κ ί ί έ κ γ µ µ λ ώ π µ π λ ό α αραπ νω αναθ εω ρηµ να ρό τυπ α αι νέ ες διερµ ηνεί ες ροτύπ ν δεν χουν αµ α επ δραση στις οικ ονοµ ικ ς αταστά σεις της Εταιρί ας, εκ τό ς τω ν τροπ οπ οιήσεω ν στο ΠΧΠ 7 ια τις οπ οί ες η Εταιρί α εί ναι στη διαδικ ασί α εκ τί ησης τω ν ενδεχό ενω ν αλ αγ ν στη αρεχό ενη ηροφ ρηση. 3. Π ΕΡ Ι Λ ΗΨ Η Τ Ω Ν ΣΗΜ Α Ν Τ Ι ΚΟ Τ ΕΡ Ω Ν Λ Ο ΓΙ ΣΤ Ι ΚΩ Ν Α Ρ Χ Ω Ν ήλωση συ µ µ ό ρ φ ωσης Ο ι οικ ονοµ ικ έ ς κ αταστά σεις έ χουν κ αταρτιστεί σύµ φ ω να µ ε τα ιεθ νή Πρό τυπ α Χρηµ ατοοικ ονοµ ικ ής Πλ ηροφ ό ρησης.π.χ.π (International Financial Reporting Standards) π ου έ χουν εκ δοθ εί απ ό το Συµ β ούλ ιο τω ν ιεθ νώ ν Λογ ιστικ ώ ν Προτύπ ω ν (International Accounting Standards Board IASB ) κ αθ ώ ς κ αι τις σχετικ έ ς διερµ ηνεί ες π ου έ χει εκ δώ σει η Επ ιτροπ ή ιερµ ηνειώ ν ιεθ νώ ν Προτύπ ω ν Χρηµ ατοοικ ονοµ ικ ής Πλ ηροφ ό ρησης (International Financial Reporting Interpretations Committee IFRIC ), τα οπ οί α εί ναι σχετικ ά µ ε τις δραστηριό τητες της Εταιρί ας κ αι ισχύουν κ ατά την ηµ εροµ ηνί α π ροετοιµ ασί ας τω ν οικ ονοµ ικ ώ ν κ αταστά σεω ν ό π ω ς έ χουν υιοθ ετηθ εί απ ό την Επ ιτροπ ή της Ευρω π αϊ κ ής Έ νω σης. Β ά ση σύ ν τ α ξ ης Ο ι οικ ονοµ ικ έ ς κ αταστά σεις έ χουν κ αταρτιστεί σύµ φ ω να µ ε την αρχή του ιστορικ ού ή τεκ µ αρτού κ ό στους. Ο ι β ασικ έ ς λ ογ ιστικ έ ς αρχέ ς π ου ακ ολ ουθ ήθ ηκ αν εί ναι οι π αρακ ά τω : ό ρο ς Ε ισ ο δ ή µατ ο ς Η Εταιρί α απ αλ λ ά σσεται απ ό φ ό ρο εισοδήµ ατος β ά σει τω ν διατά ξ εω ν του Ν. 959/1979 «π ερί Ναυτικ ώ ν Εταιριώ ν». Η µ οναδικ ή της υπ οχρέ ω ση αφ ορά στην κ αταβ ολ ή φ ό ρου ο οπ οί ος εξ αρτά ται απ ό τους κ ό ρους του π λ οί ου της. εδοµ έ νου ό µ ω ς ό τι επ ί του π αρό ντος η Εταιρί α δεν έ χει π λ οί ο στην εκ µ ετά λ λ ευσή της, δεν υπ ό κ ειται αντί στοιχα κ αι σε υπ οχρεώ σεις φ ό ρου εισοδήµ ατος. Προ β λ έ ψ εις Ο ι π ροβ λ έ ψ εις σχηµ ατί ζ ονται ό ταν η Εταιρί α έ χει π αρούσα νοµικ ή ή τεκ µαιρό µενη υπ οχρέ ω ση, ς απ οτέ λ εσµα π αρελ θ ό ντος γ εγ ονό τος, κ αι π ιθ ανολ ογ εί ται ό τι θ α απ αιτηθ εί εκ ροή οικ ονοµικ ού οφ έ λ ους γ ια την τακ τοπ οί ηση αυτής της υπ οχρέ ω σης. Ο ι π ροβ λ έ ψ εις επ ιµ ετρώ νται στην κ αλ ύτερη δυνατή εκ τί µ ηση στην οπ οί α κ αταλ ήγ ει η ιοί κ ηση σε ό τι αφ ορά στο κ ό στος π ου θ α π ροκ ύψ ει γ ια τον διακ ανονισµ ό της υπ οχρέ ω σης π ου οφ εί λ εται την ηµ εροµ ηνί α του Ι σολ ογ ισµ ού 15

16 Ό ΣΗΜ ΕΙ Ω ΣΕΙ Σ ΕΠ Ι Τ Ω Ν Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι ΚΩ Ν ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩ Ν ΓΙ Α Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 Η ΕΚΕΜ Β Ρ Ι Ο Υ Π ΕΡ Ι Λ ΗΨ Η Τ Ω Ν ΣΗΜ Α Ν Τ Ι ΚΟ Τ ΕΡ Ω Ν Λ Ο ΓΙ ΣΤ Ι ΚΩ Ν Α Ρ Χ Ω Ν - Συ ν έ χ ε ι α Προ β λ έ ψ εις - συ ν έ χ ε ι α κ αι π ροεξ οφ λ ούνται στην π αρούσα αξ ί α τους εφ ό σον η σχετικ ή επ ί δραση της π ροεξ ό φ λ ησης εί ναι σηµ αντικ ή. ταν µ έ ρος ή το σύνολ ο της εκ ροής οικ ονοµ ικ ού οφ έ λ ους γ ια τον διακ ανονισµ ό της υπ οχρέ ω σης, της σχετικ ής µ ε την π ρό β λ εψ η, αναµ έ νεται να ανακ τηθ εί απ ό τρί το µ έ ρος, το εισπ ρακ τέ ο π οσό αναγ νω ρί ζ εται ω ς στοιχεί ο ενεργ ητικ ού εά ν εί ναι β έ β αιο ό τι η απ οζ ηµ ί ω ση θ α εισπ ραχθ εί κ αι το εισπ ρακ τέ ο π οσό µ π ορεί να µ ετρηθ εί αξ ιό π ιστα. Χρηµατ ο ο ικ ο νο µικ ά Μ έ σ α Ο ι χρηµ ατοοικ ονοµ ικ έ ς απ αιτήσεις κ αι οι χρηµ ατοοικ ονοµ ικ έ ς υπ οχρεώ σεις αναγ νω ρί ζ ονται στον Ι σολ ογ ισµ ό απ ό τη στιγ µ ή π ου η Εταιρί α κ αθ ί σταται συµ β αλ λ ό µ ενο µ έ ρος µ ιας σύµ β ασης χρηµ ατοοικ ονοµ ικ ώ ν µ έ σω ν κ αι π ερνούν σε αυτήν τα σχετικ ά β ά ρη κ αι οφ έ λ η. Α π αιτ ή σ εις Ο έ ά ζ ί µ έ κ ό µ µ έ θ π µ ί Ο β θ ό π έ ά κ π ζ ί µ µ έ κ π π λ έ ψ γ ώ ί µ ί ι χρηµ ατοοικ ονοµ ικ ς απ αιτήσεις αρχικ αναγ νω ρί ονται στην εύλ ογ η αξ α τους, ενώ εταγ ενέ στερα επ ιµ ετρώ νται στο απ οσβ εσµ νο στος τους ε τη οδο του ραγ ατικ ού επ ιτοκ ου. ι ραχυπ ρό εσµ ες απ αιτήσεις απ εµ ορικ ς δραστηριό τητες εί ναι τοκ ες αι αρουσιά ονται στην ονοµ αστικ ή τους αξ α, ειω νες ατά το οσό τω ν απ αιτούµ ενω ν ροβ εω ν ια επ ισφ αλ εί ς απ αιτήσεις, στε να εί ναι σες ε την εύλ ογ η αξ α τους. Υ π ο χ ρεώ σ εις Ο ι χρηµ ατοοικ ονοµ ικ έ ς υπ οχρεώ σεις αρχικ ά αναγ νω ρί ζ ονται στην εύλ ογ η αξ ί α τους, ενώ µ εταγ ενέ στερα επ ιµ ετρώ νται στο απ οσβ εσµ έ νο κ ό στος τους µ ε τη µ έ θ οδο του π ραγ µ ατικ ού επ ιτοκ ί ου. Ο ι β ραχυπ ρό θ εσµ ες υπ οχρεώ σεις απ ό εµ π ορικ έ ς δραστηριό τητες εί ναι ά τοκ ες κ αι π αρουσιά ζ ονται στην ονοµ αστικ ή τους αξ ί α η οπ οί α ισούται µ ε την εύλ ογ η αξ ί α τους. 4. ΣΗΜ Α Ν Τ Ι ΚΕΣ Λ Ο ΓΙ ΣΤ Ι ΚΕΣ ΚΡ Ι ΣΕΙ Σ ΚΑ Ι ΚΥ Ρ Ι ΕΣ Π ΗΓΕΣ Α Β ΕΒ Α Ι Ο Τ ΗΤ Α Σ Λ Ο ΓΙ ΣΤ Ι ΚΩ Ν ΕΚΤ Ι Μ ΗΣΕΩ Ν Κατά την εφ αρµ ογ ή τω ν λ ογ ιστικ ώ ν π ολ ιτικ ώ ν της, ό π ω ς π εριγ ρά φ ονται στη σηµ εί ω ση 3, η ιοί κ ηση εί ναι απ αραί τητο να π ροβ εί σε κ ρί σεις, εκ τιµ ήσεις κ αι υπ οθ έ σεις σχετικ ά µ ε τις φ ερό µ ενες αξ ί ες τω ν ενεργ ητικ ώ ν κ αι π αθ ητικ ώ ν στοιχεί ω ν, οι οπ οί ες δεν εί ναι π ροφ ανεί ς απ ό ά λ λ ες π ηγ έ ς π λ ηροφ ό ρησης. Ο ι εκ τιµ ήσεις κ αι οι σχετικ έ ς µ ε αυτέ ς υπ οθ έ σεις β ασί ζ ονται στην εµ π ειρί α του π αρελ θ ό ντος κ αθ ώ ς κ αι σε ά λ λ ους σχετικ ούς π αρά γ οντες. Τ α π ραγ µ ατικ ά απ οτελ έ σµ ατα ενδέ χεται να διαφ έ ρουν απ ό αυτέ ς τις εκ τιµ ήσεις. 16

17 ΣΗΜ ΕΙ Ω ΣΕΙ Σ ΕΠ Ι Τ Ω Ν Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι ΚΩ Ν ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩ Ν ΓΙ Α Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 Η ΕΚΕΜ Β Ρ Ι Ο Υ ΣΗΜ Α Ν Τ Ι ΚΕΣ Λ Ο ΓΙ ΣΤ Ι ΚΕΣ ΚΡ Ι ΣΕΙ Σ ΚΑ Ι ΚΥ Ρ Ι ΕΣ Π ΗΓΕΣ Α Β ΕΒ Α Ι Ο Τ ΗΤ Α Σ Λ Ο ΓΙ ΣΤ Ι ΚΩ Ν ΕΚΤ Ι Μ ΗΣΕΩ Ν - Συ ν έ χ ε ι α Ο ι εκ τιµ ήσεις κ αι οι υπ οκ εί µ ενες υπ οθ έ σεις εξ ετά ζ ονται σε συνεχή β ά ση. Ο ι αναθ εω ρήσεις λ ογ ιστικ ώ ν εκ τιµ ήσεω ν αναγ νω ρί ζ ονται στην π ερί οδο κ ατά την οπ οί α επ ισυµ β αί νουν, εά ν αυτέ ς επ ηρεά ζ ουν µ ό νο τη συγ κ εκ ριµ έ νη χρήση, ή κ αι µ ελ λ οντικ έ ς χρήσεις. Επ ιπ λ έ ον, η ιοί κ ηση εξ ετά ζ ει σε κ ά θ ε χρήση, στη β ά ση υπ οθ έ σεω ν κ αι εκ τιµ ήσεω ν, το ύψ ος τω ν π ροβ λ έ ψ εω ν γ ια επ ί δικ ες υπ οθ έ σεις. Ο ι κ ύριες π ηγ έ ς αβ εβ αιό τητας γ ια την Εταιρί α κ ατά την ηµ εροµ ηνί α κ ατά ρτισης τω ν οικ ονοµ ικ ώ ν κ αταστά σεω ν κ αι οι οπ οί ες ενδέ χεται να έ χουν σηµ αντικ ή επ ί δραση στις φ ερό µ ενες αξ ί ες τω ν στοιχεί ω ν ενεργ ητικ ού κ αι π αθ ητικ ού, αφ ορούν: o το απ οτέ λ εσµ α µ ελ λ οντικ ού φ ορολ ογ ικ ού ελ έ γ χου γ ια τις ανέ λ εγ κ τες χρήσεις (Σηµ εί ω ση 9). Εί ναι π ιθ ανό απ ό τους π αραπ ά νω φ ορολ ογ ικ ούς ελ έ γ χους να π ροκ ύψ ουν π ρό σθ ετοι φ ό ροι κ αι π ροσαυξ ήσεις π ου δεν π ροβ λ έ π εται να εί ναι σηµ αντικ έ ς. Συνεπ ώ ς δεν έ χουν σχηµ ατισθ εί αντί στοιχες π ροβ λ έ ψ εις. o τις λ ογ ιστικ έ ς εκ τιµ ήσεις γ ια ενδεχό µ ενες ζ ηµ ί ες απ ό εκ κ ρεµ οδικ ί ες (Σηµ εί ω ση 9). 5. Ζ ΗΜ Ι ΕΣ ΕΚΜ ΕΤ Α Λ Λ ΕΥ ΣΕΩ Σ Ο ζ µ λ ώ θ µ κ ί ω π ι ηµ ιέ ς εκ εταλ εύσεω ς διαµ ορφ ηκ αν ετά τις χρεώ σεις /(π ιστώ σεις) τω ν ονδυλ ν ου ακ ολ ουθ ούν: Ποσά σε χ ι λ ι άδ ε ς Ευρώ 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2007 Α µ ο ι β έ ς ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υµ β ο υλ ί ο υ 3 2 Ο δ ο ι π ο ρι κ ά 2 2 Λ ο ι π ά έ ξ ο δ α Για τ ις χ ρ ήσεις 2008 και 2007, η Ε τ αιρ ί α δ εν απασχ ολ ού σε πρ οσω πικό. 6. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕ Σ Α ΚΑΙ ΙΑΧΕ ΙΡΙΣ Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ Υ ΝΟΥ Σε αυ τ ή τ η σηµ εί ω ση αν αλ ύ ον τ αι τ α στ οιχ εί α τ ου εν ερ γητ ικού και παθ ητ ικού που αποτ ελ ού ν τ α χ ρ ηµ ατ οοικον οµ ικά µ έ σα τ ης Ε τ αιρ ί ας και οι αν τ ί στ οιχ οι χ ρ ηµ ατ οοικον οµ ικοί κί ν δ υ ν οι. 6.1 Π ΑΡΑΓ ΟΝΤΕ Σ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ Υ ΝΟΥ Η Ε τ αιρ ί α δ εν εκτ ί θ ετ αι σε χ ρ ηµ ατ οοικον οµ ικού ς κιν δ ύ ν ου ς καθ ώ ς παρ αµ έ ν ει χ ω ρ ί ς δ ρ αστ ηρ ιό τ ητ α. Τα χ ρ ηµ ατ οοικον οµ ικά µ έ σα τ ης Ε τ αιρ ί ας αφ ορ ού ν µ ό ν ο απαιτ ήσεις από τ η µ ητ ρ ική τ ης Ε τ αιρ ί α «Α Ν Ω Ν Υ Μ ΟΣ Ν Α Υ ΤΙ Λ Ι Α Κ Η Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Α ΗΡ Α Κ Λ ΗΣ». Ο πιστ ω τ ικό ς κί ν δ υ ν ος τ ης Ε τ αιρ ί ας εί ν αι από λ υ τ α ελ εγχ ό µ εν ος λ ό γω τ ης υ ποστ ήρ ιξ ής τ ης από τ η µ ητ ρ ική τ ης Ε τ αιρ ί α η οποί α έ χ ει αν αλ ά β ει τ η δ ιαχ εί ρ ισή τ ης. 17

18 Σ ΗΜΕ ΙΩ Σ Ε ΙΣ Ε Π Ι ΤΩ Ν ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩ Ν ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Ε Ω Ν Γ ΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣ Η Π ΟΥ Ε Λ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 Η Ε ΚΕ ΜΒ ΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕ Σ Α ΚΑΙ ΙΑΧΕ ΙΡΙΣ Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ Υ ΝΟΥ - Σ υ ν έ χ ε ι α 6.2 Λ ΟΙΠ Ε Σ Β ΡΑΧΥ Π ΡΟΘ Ε Σ ΜΕ Σ ΑΠ ΑΙΤΗΣ Ε ΙΣ Οι λ ογαρ ιασµ οί τ ω ν λ οιπώ ν β ρ αχ υ πρ ό θ εσµ ω ν απαιτ ήσεω ν τ ης Ε τ αιρ ί ας αν αλ ύ ον τ αι ω ς εξ ής: Ποσά σε χ ι λ ι άδ ε ς Ε υ ρ ώ 31/12/ /12/2007 τ α ι ρ ε ί ε ς ί λ Α Γ Ε Τ Η ρ α κ λ ή ς οµ ου Η ιοί κηση θ εω ρ εί ό τ ι τ ο λ ογιστ ικό υ πό λ οιπο τ ω ν λ ογαρ ιασµ ώ ν τ ω ν λ οιπώ ν απαιτ ήσεω ν πρ οσεγγί ζ ει τ ην εύ λ ογη αξ ί α τ ου ς. 7. Λ ΟΙΠ Ε Σ Π ΡΟΒ Λ Ε Ψ Ε ΙΣ Οι λ οιπέ ς πρ οβ λ έ ψ εις αν αλ ύ ον τ αι ω ς εξ ής: Πρόβλεψη γ ι α έ ξ ο δ α βο ηθ ηµ ά τ ω ν σ τ α θ ύ µ α τ α τ ο υ /Π ύ σ τ ο ς Ποσά σε χ ι λ ι άδ ε ς Ε υ ρ ώ Ι α ν α ρ ί θ π σ τ χ σ π ο υ χ ι µ ο π ο ι ή θ ε κ ε µ β ρ ί 1η ου ου Πρόσ ετ η ρόβλεψη η ρή η 0 Πρόβλεψη ρησ ηκ ε (17) 31 η ου Σ υ µ π µ ν ο σ τ ι ς χ υ π µ υ π ο χ σ ς υ µ π µ ν ο σ τ ι ς µ α κ π µ υ π ο χ σ ς ε κ ε µ β ρ ί θ π σ τ χ σ π ο υ χ ι µ ο π ο ι ή θ ε κ ε µ β ρ ί ερι λα βα όµ εν βρα ρόθ εσ ες ρεώ ει 17 ερι λα βα όµ εν ρο ρόθ εσ ες ρεώ ει η ου Πρόσ ετ η ρόβλεψη η ρή η 0 Πρόβλεψη ρησ ηκ ε (19) 31 η ου υ µ π µ ν ο σ τ ι ς χ υ π µ υ π ο χ σ ς υ µ π µ ν ο σ τ ι ς µ α κ π µ υ π ο χ σ ς ε κ ε µ β ρ ί ερι λα βα όµ εν βρα ρόθ εσ ες ρεώ ει 20 ερι λα βα όµ εν ρο ρόθ εσ ες ρεώ ει η ου Η Ε τ αιρ ί α έ πειτ α από τ ο ατ ύ χ ηµ α τ ου /Π Υ ΣΤΟΣ και β ασιζ ό µ εν η στ ην πρ ά ξ η.σ. 576/ , εν έ κρ ιν ε έ ν α πρ ό γρ αµ µ α σχ ολ ικώ ν β οηθ ηµ ά τ ω ν για τ α παιδ ιά τ ω ν θ υ µ ά τ ω ν, µ ε δ ιά ρ κεια από έ ω ς µ ε τ ην µ ορ φ ή δ ω ρ εά ς. Ε πιπλ έ ον, η Ε τ αιρ ί α επιβ αρ ύ ν ετ αι και µ ε τ ον αν αλ ογού ν τ α φ ό ρ ο τ ω ν δ ω ρ εώ ν. 18

19 ν Σ ΗΜΕ ΙΩ Σ Ε ΙΣ Ε Π Ι ΤΩ Ν ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩ Ν ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Ε Ω Ν Γ ΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣ Η Π ΟΥ Ε Λ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 Η Ε ΚΕ ΜΒ ΡΙΟΥ ΜΕ ΤΟΧΙΚΟ ΚΕ Φ ΑΛ ΑΙΟ Ποσά σε χ ι λ ι άδ ε ς Ε υ ρ ώ Ε γ κ ε κ ρ ι µ έ ν ο, ε κ δ οθ έ ν κ α ι π λ ή ρ ω ς κ α τ α β λ η µ έ ν ο: κ οι ν έ ς µ ε τ οχ έ ς ον οµ α στ ι κ ή ς α ξ ί α ς 17,61 α ν ά µ ε τ οχ ή 31/12/ /12/ Ε τ ί δ έ τ µ ί ί ώ ν µ ώ ν δ έ χ ν δ ω µ ό δ Η αιρ α ιαθ ει α κατ ηγορ α κοιν ετ οχ, οι οποί ες εν ου ικαί α σε στ αθ ερ εισό ηµ α. 9. Ε Ν Ε ΧΟΜΕ ΝΕ Σ Υ Π ΟΧΡΕ Ω Σ Ε ΙΣ Επίδικες ή Υ πό ια ιτ η σ ία ια φ ο ρ έ ς τ η ς Ετ α ιρ ία ς Kατ ά τ ης Ε τ αιρ ί ας, παρ αµ έ ν ει εκκρ εµ ής η αγω γή τ ης Α ν ω ν ύ µ ου Ε λ λ ην ικής Ε τ αιρ ί ας Γεν ικώ ν Α σφ αλ ί σεω ν «Ε Θ Ν Ι Κ ΗΣ», συ ν ολ ικού ύ ψ ου ς στ ις 31/12/2008, 691 χ ιλ ιά δ ω ν Ε υ ρ ώ, µ ε τ ην οποί α η εν ά γου σα ζ ητ εί τ ην επιστ ρ οφ ή αποζ ηµ ί ω σης που δ ό θ ηκε στ ην Α ΓΕ Τ Ηρ ακλ ής για ζ ηµ ιά που υ πέ στ η µ ετ αφ ερ ό µ εν ο φ ορ τ ί ο τ σιµ έ ν τ ου. ικά σιµ ος τ ης αγω γής έ χ ει ορ ισθ εί η 03/03/2009. Το αποτ έ λ εσµ ά αυ τ ής τ ης εκκρ εµ οδ ικί ας εί ν αι αβ έ β αιο. Ο µ έ γιστ ος κί ν δ υ ν ος από τ ην τ ελ εσιδ ικί α αυ τ ής τ ης υ πό θ εσης εκτ ιµ ά τ αι σε 691 χ ιλ ιά δ ες Ε υ ρ ώ για τ ις οποί ες η Ε τ αιρ ί α δ εν έ χ ει σχ ηµ ατ ί σει πρ ό β λ εψ η στ ις παρ ού σες οικον οµ ικέ ς κατ αστ ά σεις καθ ώ ς δ εν θ εω ρ εί ό τ ι ο κί ν δ υ ν ος αυ τ ό ς θ α επισυ µ β εί. Τυ χ ό ν υ ποχ ρ εώ σεις που θ α πρ οκύ ψ ου ν από τ ην εκκρ εµ οδ ικί α θ α καλ υ φ θ ού ν από τ η µ ητ ρ ική ετ αιρ ί α Α Ν Ε Η. Α ν έ λ εγ κτ ες φ ο ρ ο λ ο γ ικά χ ρ ήσ εις Η Ε τ αιρ ί α ω ς Ν αυ τ ική Ε τ αιρ ί α δ ιέ πετ αι από ειδ ικό καθ εστ ώ ς φ ορ ολ ογί ας εισοδ ήµ ατ ος. Μ ετ ά τ ην β ύ θ ιση τ ου πλ οί ου η Ε τ αιρ ί α δ εν υ ποχ ρ εού τ αι στ ην κατ αβ ολ ή φ ό ρ ου εισοδ ήµ ατ ος. Η Ε τ αιρ ί α υ πά γετ αι σε Φ ΠΑ για τ ο οποί ο δ εν έ χ ει ελ εγχ θ εί φ ορ ολ ογικά για τ ις δ ιαχ ειρ ιστ ικέ ς χ ρ ήσεις 1996 έ ω ς και Α πό τ η µ έ χ ρ ι σήµ ερ α εµ πειρ ί α από φ ορ ολ ογικού ς ελ έ γχ ου ς Φ ΠΑ δ εν πρ οέ κυ ψ ε πρ ος κατ αβ ολ ή κά ποιο ποσό Φ ΠΑ και πρ ό σθ ετ ου φ ό ρ ου. Ω ς εκ τ ού τ ου, από τ ον µ ελ λ ον τ ικό φ ορ ολ ογικό έ λ εγχ ο τ ω ν αν έ λ εγκτ ω ν χ ρ ήσεω ν τ ου Φ ΠΑ δ εν αν αµ έ ν ετ αι ν α πρ οκύ ψ ει κατ αβ ολ ή Φ ΠΑ για τ ην οποί α ν α απαιτ εί τ αι ο σχ ηµ ατ ισµ ό ς πρ ό β λ εψ ης σε β ά ρ ος τ ω ν αποτ ελ εσµ ά τ ω ν τ ης Ε τ αιρ ί ας Γ Ε Γ ΟΝΟΤΑ ΜΕ ΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕ ΡΟΜΗΝΙΑ Σ Υ ΝΤΑΞ ΗΣ ΤΟΥ ΙΣ ΟΛ ΟΓ ΙΣ ΜΟΥ εν έ χ ει συ µ β εί κά ποιο γεγον ό ς τ ο οποί ο ν α επηρ εά ζ ει τ ην οικον οµ ική δ ιά ρ θ ρ ω ση ή τ ην επιχ ειρ ηµ ατ ική πορ εί α τ ης Ε τ αιρ ί ας από τ ις 31/12/2008 µ έ χ ρ ι και τ ην ηµ ερ οµ ην ί α σύ ν τ αξ ης τ ω Οικον οµ ικώ ν Κ ατ αστ ά σεω ν. 19

20 Σ ΗΜΕ ΙΩ Σ Ε ΙΣ Ε Π Ι ΤΩ Ν ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩ Ν ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Ε Ω Ν Γ ΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣ Η Π ΟΥ Ε Λ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 Η Ε ΚΕ ΜΒ ΡΙΟΥ Σ Υ ΝΑΛ Λ ΑΓ Ε Σ ΜΕ Σ Υ Γ Γ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΗ Σ υ ν α λ λ α γ έ ς µ ετ α ξ ύ Σ υ ν δεδεµ έ ν ω ν Ετ α ιρ ιώ ν Ο Ό µ ιλ ος Α ΓΕ Τ Ηρ ακλ ής κατ έ χ ει τ ο 100% τ ης Ε τ αιρ ί ας. Οι οικον οµ ικέ ς κατ αστ ά σεις τ ου Οµ ί λ ου εν οποιού ν τ αι τ ελ ικά από τ ην ετ αιρ ί α Lafarge S.A. η οποί α εδ ρ εύ ει στ η Γαλ λ ί α. Οι συ ν αλ λ αγέ ς τ ης Ε τ αιρ ί ας, µ ε τ α συ ν δ εδ εµ έ ν α µ έ ρ η αν αλ ύ ον τ αι κατ ω τ έ ρ ω : Ποσά σε χ ι λ ι άδ ε ς Ε υ ρ ώ Α Π Α Ι Τ Η ΣΕ Ι Σ 1/1-31/12/08 1/1-31/12/07 Λ π έ ς ε τ α ι ρ ί ε ς Ο µ ί λ Α Γ Ε Τ Η ρ α κ λ ή ς - οι ου Σύνολο Οι συ ν αλ λ αγέ ς µ ε ετ αιρ ί ες τ ου Οµ ί λ ου Α ΓΕ Τ Ηρ ακλ ής πρ αγµ ατ οποιού ν τ αι µ ε τ ου ς συ ν ήθ εις ό ρ ου ς τ ης αγορ ά ς ό πω ς ισχ ύ ου ν και για τ α τ ρ ί τ α µ έ ρ η. Α µ ο ιβ έ ς ιευ θ υ ν τ ικώ ν Σ τ ελ εχ ώ ν κα ι Μ ελ ώ ν τ ο υ ιο ικη τ ικο ύ Σ υ µ β ο υ λ ίο υ έ τ ω ν δ θ υ ν τ ν ώ ν µ ώ ν τ µ β λ ί ν τ ώ τ ά τ τ Ε τ ί τ χ ρ ύ τ τ ω Οι αµ οιβ ς ιευ ικώ στ ελ εχ και ελ ου ιοικητ ικού Συ ου ου που αποτ ελ ού και ο αν ατ ο κλ ιµ κιο ης ιοί κησης ης αιρ ας για η ήση 1/1-31/12/2008 αν αλ ον αι παρ ακά : Ποσά σε χ ι λ ι άδ ε ς Ε υ ρ ώ 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2007 Έ ξ α π α ρ α ω ς µ ε λ ώ ν οδ στ άσε.σ Κ ατ ά τ ην ηµ ερ οµ ην ί α σύ ν τ αξ ης τ ω ν Οικον οµ ικώ ν Κ ατ αστ ά σεω ν δ εν υ πήρ χ αν απαιτ ήσεις και υ ποχ ρ εώ σεις από και πρ ος τ α δ ιευ θ υ ν τ ικά στ ελ έ χ η και µ έ λ η τ ου ιοικητ ικού Συ µ β ου λ ί ου. 20

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126)

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126) ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Ε. ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 Ν

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛ ΕΥ ΤΑΙΑΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 Κ ΑΙ ΕΝ ΑΡ Ξ ΗΣ ΕΚ Κ ΑΘ ΑΡ ΙΣΗΣ ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Γ ΚΛΟ ΡΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176 Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2010 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «Ε.Β.Ε.Σ.Κ. Α.Ε.» Ε.Β Ι.Ε.Σ.Κ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176 Σ Ο Φ Ο Κ Λ Η Β ΕΝ Ι Ζ ΕΛ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΕΙΑΣ Λ ΑΒ Α Α.Ε. ΛΑΒΑ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13422/01ΑΤ /Β/86/178 Σ Ο Φ Ο Κ Λ Η ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛ Ο Υ 49-51 141

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/04/B/86/77(2011)

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/04/B/86/77(2011) Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2011 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/04/B/86/77(2011)

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

- 2010 2010 2010 2010 2010 2009 ( THN 31 2010 2010

- 2010 2010  2010 2010 2010 2009 ( THN 31 2010 2010 «ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΒΡ ΙΟ Υ 2010, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΣΤΑΘ Μ Ο Ι ΑΙΓ ΑΙΟ Υ Α.Β.Ε.Ε. Σ Τ ΑΘ Μ Ο Ι ΑΙ Γ ΑΙ Ο Υ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ε Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2009 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/01ΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

L 96/22 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 696/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 27η Μαρτ ιου 1998 για την εφαρµογ η του κανονισµο υ (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συµβουλ ιου περ ι τη αµοιβα ια συνδροµ η µεταξ υ των διοικητικ ων αρχ

Διαβάστε περισσότερα

Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΦΑΡΟΙ Άρθρο 1 Ορισμοί. Άρθρο 2 Υπηρεσία Φάρων

Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΦΑΡΟΙ Άρθρο 1 Ορισμοί. Άρθρο 2 Υπηρεσία Φάρων ΝΟΜΟΣ ΥΓΤ ΑΡΙΘ. 4278 Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ε κ δ ίδ ο μ ε τ ο ν α κ ό λ ο υ θ ο νόμ ο που ψ ή φ ισ ε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΦΑΡΟΙ Άρθρο 1 Ορισμοί Γ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

GREAT Greek Architectural Talent

GREAT Greek Architectural Talent ΤΑ Π Ρ Ω ΤΑ ΤΟ Υ Σ Κ ΤΙ Ρ Ι Α ελτίο Τ ύ π ου GREAT Greek Architectural Talent Νέος θ ε σ µ ό ς γ ι α τ η ν α ν ά δ ε ι ξ η τ η ς ε λ λ η ν ι κ ή ς α ρ χ ι τ ε κ τ ον ι κ ή ς δ η µ ι ου ρ γ ί α ς α π ό

Διαβάστε περισσότερα

http://vimeo.com/19145956

http://vimeo.com/19145956 I ο Επ χ η α Επ υχ α η Πα αγωγ Ε α ό α ου ΗΜΕΡ/ΙΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ιχ ι η α ι ή ια ί αι α σ οι ία ο α α έ α ι ές ; ι χία ι ι αι ό ί α http//vimeo.com/114556 FAX 26230 22413 2 ιχ ι η α ι ή ασ ό σ ι ο

Διαβάστε περισσότερα

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3 1 POWER POINT Β Ε Ο Ω Ο (24/2/2005) / Ζ Ω Ό Ω ; & / -Β SLIDE 2 SLIDE 3 κούς Ό / ΡΣ Ε ΡΟΥ Ρ Ο Σ 2005 2 Ό Ε κούς ΡΣ Ζ Ε Β Β Ζ Ε ΡΟΥ Ρ ΟΣ 2005 3 Υ80 SLIDE 4-5 SLIDE 6 O Ω SLIDE 7-8 SLIDE 9-10 Ω & Ω Ω SLIDE

Διαβάστε περισσότερα

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber 2012 Αειφόρος ΚΚ αα ττ αα σσ κκ ευ ήή Η ππ ροσ έέ γγ γγ ισ ήή ττ ηη ς Lafarge Αθήνα ΜΜ άά ρρ ττ ιι οο ςς 22 00 11 22 DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber Ποιοι ε ί µ α σ τ ε Ρόλος σ τ η δ ι α µ όρ φ ω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου

Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ιονίων Νήσων Περιφερειακή Έν ση Δήμ ν (Π.Ε.Δ.) Ιονί ν Νήσ ν -3mm-3mm ΠΕΔ ΙΝ Ιανουάριος 2012 2 Περιε όμενα 1 Αντικείμενο του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

ἔστω www.esto.gr Ο...πισινός μας! American Bar το καναμε για όλους μας. * * * www.esto.gr κι από τη Σκιά τους. σε κάθε νησί;

ἔστω www.esto.gr Ο...πισινός μας! American Bar το καναμε για όλους μας. * * * www.esto.gr κι από τη Σκιά τους. σε κάθε νησί; American Bar το καναμε * κι από τη Σκιά τους. * κι απο τις Συνιστώσες τους. * για όλους μας. * * * σε κάθε νησί; * σε κάθε υπουργείο. * έξω από το σπίτι του. * * * Ποιος είναι πίσω μας; * Ο...πισινός μας!

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση συγκρίσεω ν & κατηγο ριώ ν στο REACH. ιαδικτυακό σεµ ιν άριο σχετικά µ ε τις απ αιτήσεις π ληρο φο ριώ ν 10 εκεµ βρίο υ 2009

Χρήση συγκρίσεω ν & κατηγο ριώ ν στο REACH. ιαδικτυακό σεµ ιν άριο σχετικά µ ε τις απ αιτήσεις π ληρο φο ριώ ν 10 εκεµ βρίο υ 2009 Χρήση συγκρίσεω ν & κατηγο ριώ ν στο REACH ιαδικτυακό σεµ ιν άριο σχετικά µ ε τις απ αιτήσεις π ληρο φο ριώ ν 10 εκεµ βρίο υ 2009 Συν ο π τική π εριγραφ ή Βασικές αρχές διαµ όρφ ω σης κατηγο ριώ ν καισυγκρίσεω

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω  α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υποστήριξη. 801.11.50.50.50 candy.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ CANDY

Τεχνική Υποστήριξη. 801.11.50.50.50 candy.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ CANDY ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ CANDY Το δίκτυο τεχνικής υποστήριξης Candy απαρριθμεί 160 επίσημα εξειδικευμένα σημεία εξυπηρέτησης ανά την Ελλάδα. Η Candy σας προσφέρει την εμπειρία της με μια ομάδα επαγγελματιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΜΕΡΟΣ II - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 Ε Ξ Ο Δ Α Χ Ρ Η Σ Η Σ 00-62 Π Α Ρ Ο Χ Ε Σ Τ Ρ ΙΤ Ω Ν 00-622 Ε Π ΙΚ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΕ Σ 00-6221

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 Athens ΟΙ 㦧劧 ΟΝΟ 㧇匇 Ι 㦧劧 㥗刧 㨷叧 㦧劧 㤗則 Τ 㤗則 㨷叧 Τ 㤗則 㨷叧 㥗刧 Ι 㨷叧 㤗則 Τ 㨗剧 Ι 㧇匇 㥷劇 ΝΟ 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㨷叧 Ο 㨗剧 㦇吷 㥷劇 㥗刧 Π 㤗則 Ν 㤗則 㥇勧 㥷劇 㧇匇 Ο 㨷叧 Ι 㥗刧 㩗呗 㨷叧 㥷劇

Διαβάστε περισσότερα

- 60 Δελτία Τύπου - 6.300 περίπου παρουσιάσεις στα M.M.E.

- 60 Δελτία Τύπου - 6.300 περίπου παρουσιάσεις στα M.M.E. - 60 Δελτία Τύπου - 6.300 περίπου παρουσιάσεις στα M.M.E. ΕΙΔΟΣ ΜΜΕ 2007* 2008* 2007-2008* ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΑΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 1.500 2.000 3.500 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 800 900 1.700 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 1300 1.500 2.800 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ/ΔΙΕΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

J. M GIL-ROBLES G. BROWN

J. M GIL-ROBLES G. BROWN L 166/51 Ο ΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 περ των αγωγ ν παραλε ψεω στον τοµ α τη προστασ α των συµφερ ντων των καταναλωτ ν ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕ ΙΑ Παρουσίαση των Σχολών του Μηχανογραφικού ελτίου Οι Σχολές και τα Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

㥗刧 γ 㱷則 ε 㮗剧 ρ 㫷劇 δ 㮗剧 㯷劧 Χρ 㫧勇 σ 㱇勧 η 㦧刧 Ε 㩧則 Α 㦷剧 ΑΙ 㧷劇 V 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη 㧇刧 ε 㱇則 ά 㱧剧 ρ 㬗劇 σ 㭷劧 : Σ 㱇則 ε 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ί 㬗劇 㧇刧 ε 㮷勷 έ 㮧北 㭷劧 Copyright by MICROS-FIDELIO

Διαβάστε περισσότερα

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / /

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / Key Action 2: αι ο ο ία αι ασία ια α α α ή α ώ α ι ώ Σ α ηγι ές Σ ο έας Σχο ι ής η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / 5 ά εις σης KA2: Strategic Partnerships ο έας ο ι ής Τι ί αι: Α

Διαβάστε περισσότερα

η έφ ο : 2321047530 FAX : 2321047531 : mail@dide.ser.sch.gr έ ς, 16/6/2015 Α Ο Φ Α Η

η έφ ο : 2321047530 FAX : 2321047531 : mail@dide.ser.sch.gr έ ς, 16/6/2015 Α Ο Φ Α Η Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ο Ο, Α Α Α Η Α Ω, Φ Α Η / Η / Η Η Α Ο Α / Η / Α / Η Ω α. / ση : Κ ασού ος Κ έ ς Π η οφο ί ς : ώ ιος. ο ά ης η έφ ο : 2321047530 FAX : 2321047531 Email : mail@dide.ser.sch.gr έ ς, 16/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ Μίνγκα Τζεσίλντα Πετροπούλου Βαλεντίνα Τσολάκου Αρτέλα Τσελάι Ειρήνη Τζαφεράι Γκαμπριέλα Η σχέση των νέων με τα κοινωνικά δίκτυα. Ο Ευστράτιος

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY. Α ίας 29,95

ΩΡΟ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY. Α ίας 29,95 ΩΡΟ Ο ΒΡΑΒ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY σ ό ς ς ι ια ύς ά ς αθ ής & Internet Α ίας 29,95 έ β ις Α Α Α Ω Α Α ΑΑO Α LINE Α Α & INTERNET WIND ώ α ι ά ς αθ ής & Internet έ ώς Ω Α ια ή ς αι ίς α ία ι έ

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

Intellige nt H ybrid System Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗ ΣΕΩ Σ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΥΠ ΟΥ ΣΥΣΚΕΥΩ Ν XN -VISIO N( Μ Ε Ο Θ Ο ΝΗ) XN -TALK (ΧΩ ΡΙΣ Ο Θ Ο Ν Η )

Intellige nt H ybrid System Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗ ΣΕΩ Σ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΥΠ ΟΥ ΣΥΣΚΕΥΩ Ν XN -VISIO N( Μ Ε Ο Θ Ο ΝΗ) XN -TALK (ΧΩ ΡΙΣ Ο Θ Ο Ν Η ) Intellige nt H ybrid System Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗ ΣΕΩ Σ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΥΠ ΟΥ ΣΥΣΚΕΥΩ Ν XN -VISIO N( Μ Ε Ο Θ Ο ΝΗ) XN -TALK (ΧΩ ΡΙΣ Ο Θ Ο Ν Η ) ΧΡΗ ΣΗ ΤΗ Σ ΣΥΣΚ ΕΥΗ Σ ΠΡ Ο Ω ΘΗ ΣΗ ΚΛ ΗΣΕΩ Ν / Μ Η Ν ΕΝΟΧ Λ ΕΙΤΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ε.Κ. ΙΩ Α ΝΝΙΝΩ Ν ΔΕΙΓ ΜΑΤΙΚ Η ΔΙΔΑ ΣΚ Α ΛΙΑ

Π.Ε.Κ. ΙΩ Α ΝΝΙΝΩ Ν ΔΕΙΓ ΜΑΤΙΚ Η ΔΙΔΑ ΣΚ Α ΛΙΑ Π.Ε.Κ. ΙΩ Α ΝΝΙΝΩ Ν ΔΕΙΓ ΜΑΤΙΚ Η ΔΙΔΑ ΣΚ Α ΛΙΑ ΦΥΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Α υτο ματισμο ι & Συστή ματα Α υτο μάτο υ Ελ έγ χο υ Α τεύχο ς ΤΕΕ Α τάξη 2 ου κύκλου Τομεας Ηλεκτρολογικός Ειδικότητα: Εγκαταστάσεων Κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ ΑΙΚ ΑΤΕΡΙΝ Η. Αγροτικής Ανάπτυξης

ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ ΑΙΚ ΑΤΕΡΙΝ Η. Αγροτικής Ανάπτυξης Ο ΔΗΓΟ Σ ΚΟ ΜΠΟ ΣΤΟ ΠΟ ΙΗΣΗΣ ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ ΑΙΚ ΑΤΕΡΙΝ Η Διπλ. Αγρονόμος Τοπογράφος ΜηχανικόςΜ Ε.Μ.Π., M.Sc. Υποψήφιαπ ΔιδάκτωρΕ.Μ.Π. Δ ρ Τομ έας ΈργωνΥποδομ ής και Αγροτικής Ανάπτυξης Τιείναιη κομποστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ

Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ ΧΩΛ X5 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΘΩ ΜΑΣ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ Θ100 ΚΩ Σ ΤΑΣ ΚΩ Σ ΤΟΠ ΟΥ ΛΟΣ ΩΜΑΤ Ι Ο X4 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 1 1 H05VVU 3 x 4 K2 1 x 4 0 A 1 x 4 0

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») ΧΡΗΣΗΣ 2007 㤧刧 ε 㬧則 α 㮗剧 ώ 㯗劇 ετα 㮗剧 㳇劧 τ 㮗剧 ο 㮗剧 㰷勇 υ 㯗劇 㭷勧 µµ 㫗匇 㯗劇 ες ετ 㫧匧 㰷勇 㮗剧 ες Ο 㮗剧 㮧升 ο 㯗劇

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτριος Θεοδωρίδης, Φιλόλογος καθηγητής «Σ ταθ µο ί σ τη ν ελ αιο κ αλ λ ιέ ργ εια κ αι ο Ελ αιο υργ ικ ός Σ υνεταιρισ µός Π ρίνο υ «Η Μ Η ΤΡ Α»» Ο Ελ αιο υργ ικ ός Σ υνεταιρισ µός Π ρίνο υ «ή µη τρα»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015. ΜΑΘΗΜΑ: Φυσικά (Φυσική και Χημεία) ΤΑΞΗ: Β

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015. ΜΑΘΗΜΑ: Φυσικά (Φυσική και Χημεία) ΤΑΞΗ: Β ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: Φυσικά (Φυσική και Χημεία) ΤΑΞΗ: Β Χρόνος: 2 ώρες Βαθμός:... Ημερομηνία: 08/06/2015 Υπογραφή Καθηγητή/τριας:...

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com.

SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com. SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com.gr, e-mail: info@she.com.gr Α Χ A. ΓΑΜ Ε ΑΚΗΣ & Σ Α Ε. S.

Διαβάστε περισσότερα

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν:

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν: Με πρόσωπα από το Ελληνικό Κοινωνικό Κίνημα και τον Θεσμό (πολιτικό κόμμα), κατεβαίνει στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου η Ένωση Κεντρώων του Βασίλη Λεβέντη. Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης Έργο: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗ ΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡ ΙΚΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡ ΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Π ρ δοτέο Π.3: Προτάσεις Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης

Διαβάστε περισσότερα

IFILIOS IFILIOS. στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 50 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 95% ΤΗΣ

IFILIOS IFILIOS. στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 50 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 95% ΤΗΣ IFILIOS IFILIOS Ακολουθήστε τα βήματα που οδηγούν στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ: ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΣΕ ΣΕ Ο ΗΓΕΙ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΟ ΣΤΟ ΝΑ ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΚΤΙΣΕΙΣ ΤΗΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΟΥ ΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΣ- ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΜΟΥΣΕΙΩΝ του ρ. Γεωργίου Φατσέα, Αρχιτέκτονος ΕΜΠ, Μsc, PhD, UNIVERSITY COLLEGE LONDON 㤷刷 ι 㬗剗 ε 㱗剷 ρ 㳗劗 τερ 㯷劷 㱗剷 ς 㯷劷 ι 㮧勗 㯷劷 λ 㯷劷 㬷勷 ι 㮧勗 㯷劷 㳗劗 ς λό 㬷勷

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε. 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 ΟΙ 㦧劧 ΟΝΟ 㧇匇 Ι 㦧劧 㥗刧 㨷叧 㦧劧 㤗則 Τ 㤗則 㨷叧 Τ 㤗則 㨷叧 㥗刧 Ι 㨷叧 㤗則 Τ 㨗剧 Ι 㧇匇 㥷劇 ΝΟ 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΧΟΚ Ν Ψ ΟΙΝ Ι Σ Ι ΝΣΟΤΝΠΡΟ ΛΗΜ ΣΟ ΣΟΤ Ν Ν ΟΤ π π ά π ( π φ π π π ) π π π. Ν- π π π ΠΡΟΓΡ ΜΜ Σ ΝΣΟΤΝΟΚ Ν ΠΡΟΛΗΦΗ Θ Ρ Π Ι ΚΟΙΝΧΝΙΚΗΝ Π Ν ΝΣ ΞΗ Κ ΝΣΡ ΝΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΚ Ν Ν-ΣΟΠΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δηµοσιοποιούµενες σε εφαρµογή της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ Ως κοινωνικός αποκλεισμός νοείται το σύνολο των διαδικασιών που παρεμποδίζουν σε άτομα και ομάδες της κοινωνίας μας την πρόσβαση και την απορρόφηση όλων των κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Δ (Π.Ε.Δ.) Ι Ν ΠΕΔ. Κανονισμοί. ΟΕΥ Προσωπικού Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης Εποπτικού Συμβουλίου

Π Ε Δ (Π.Ε.Δ.) Ι Ν ΠΕΔ. Κανονισμοί. ΟΕΥ Προσωπικού Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης Εποπτικού Συμβουλίου Π Ε Δ (Π.Ε.Δ.) Ι Ν ΠΕΔ ΙΝ Κανονισμοί ΟΕΥ Προσωπικού Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης Εποπτικού Συμβουλίου Ιανουάριος 2012 Σύντομα Περιε όμενα 1 Ορ ανισμός Εσ τερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/3/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

L 136/1 I (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ τη 25η Μα ου 1999 σχετικ µε τι ρευνε που πραγµατοποιο νται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρόδος, 16/04/2015 Αριθµ. Πρωτοκ:2/33054 Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η Ιανουαρίου 2008 ΕΩΣ 30 η Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

BS-211. Aνιχνευτής καπνο δέσμης 10-100m (με καθρέπτη). Οδηγίες εγκατάστασης χρήσης

BS-211. Aνιχνευτής καπνο δέσμης 10-100m (με καθρέπτη). Οδηγίες εγκατάστασης χρήσης BS-211 Aνιχνευτής καπνο δέσμης 10-100m (με καθρέπτη). Οδηγίες εγκατάστασης χρήσης Σελίδα 2 απ 7 Περιεχ μενα Περιγραφή...2 Τρ πος λειτουργίας...2 Επιλογή της κατάλληλης θέσης για την τοποθέτηση του ανιχνευτή...3

Διαβάστε περισσότερα

11. 30: Μετάβαση και επί σκεψη στο Μακεδονι κό Μουσεί ο Σύγχρονης Τέχνης ( Διεθνής Έκθεση ).

11. 30: Μετάβαση και επί σκεψη στο Μακεδονι κό Μουσεί ο Σύγχρονης Τέχνης ( Διεθνής Έκθεση ). Ε Λ Λ Η ΝΙ Κ Η Η Μ ΟΚ Ρ Α ΤΙ Α ΥΠΟΥΡΓΕΙ Ο ΠΑΙ ΕΙ ΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙ ΦΕΡΕΙ ΑΚΗ / ΝΣΗ Π/ ΘΜΙ ΑΣ & / ΘΜΙ ΑΣ ΕΚΠ/ ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙ ΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΑΣ / ΝΣΗ / ΘΜΙ ΑΣ ΕΚΠ/ ΣΗΣ Ν. ΗΜΑΘΙ ΑΣ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙ Ο ΝΑΟΥΣΑΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΠΣΤΧΙ ΚΗΝ ΡΓ Ι ΝΣΩΝ:Ν Ι ΟΤΝΜ Γ ΛΗΝΗΝ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν Λ ΜΠΡΟΤΝ Λ Ξ Ν ΡΟ Ι ΣΟΡΙΚΗΝ Ν ΡΟΜΗ Ν Ν Ω ΙΜ ΝΠΗΓ Ν Ν ΡΓ Ι ΚΟΠΟ,Ν ΣΟΧΟΙΝΚ ΙΝ ΡΧ Ν ΙΟΚΛΙΜ ΣΙΚΗ Ν ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ Μ κθ σλκ δκεζδηα

Διαβάστε περισσότερα

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ν περνά από σταθερό σημείο. ν περνά από το σταθερό μέσο του επίσης σταθερού ΚΛ. Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται:

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ν περνά από σταθερό σημείο. ν περνά από το σταθερό μέσο του επίσης σταθερού ΚΛ. Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται: Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται: f Μ = x ΜΑ+ x ΜΑ+ΑΒ + x ΜΑ+ΑΓ = ΜΑ + ΜΑ + ΜΑ + ΑΒ + ΑΓ ( x) ( x) ( x ) ( x) ( x ) = ( x + x + x ) ΜΑ + ( x) ΑΒ + ( x ) ΑΓ = ( x 4x+ ) ΜΑ+ ( x) ΑΒ+ ( x ) Α Γ f Μ είναι

Διαβάστε περισσότερα

㥗刧 π 㮗則 τ 㰗剧 οπ 㫧劇 «Π 㰗剧 㳇劷 τυπ 㬗勗 κ 㬗勗 㮗則 τ 㭗勷 χ 㯗北 㮗則 κοί κ 㬗勗 㯗北 㳇劷 㯗北 㭗勷 㰧匷» Εγγρ. 39/98 αναθ. 3 - EL 㥇刧 Ι 㤗則 㥇刧 ΙΚ 㤗則 㨷剧 Ι 㤗則 ΚΟΙ 㧗劇 ΟΠΟΙ 㥷劧 㨷剧 㥷劧 㨷剧 98/34 * Ε 㤷北 㤷北 Ρ 㤗則 㩧匷 Ο ΕΡ 㤷北 㤗則 㨷剧 Ι 㤗則 㨷剧

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ Ο τόμος συνιστ μια απόπειρα διεπιστημονικ ς διερεύνησης της συμβολ ς του λαϊκού πολιτισμού στην κατασκευ πραγματικ ν συμβολικ ν ορ ων αν μεσα στις εθνοτικ ς ομ δες που συνυπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 274/1 I (Πράξεις για την ισχυ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Σεπτεµβρίου 1998 για την τροποποίηση του κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 15 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 368 /2015 Θ Ε Μ Α : «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ 2.300 ἐ τῶν γρα νά ζι ἀ να κα λύ πτε ται στὴ Σαρ δη νί α Εἶ ναι πα λαι ό τε ρο τοῦ Ὑ πο λο γι στῆ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων να μι κρὸ κομ μά τι ἑ νὸς μι κροῦ ὀ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ «ΛΥΧΝΙΑ», Αδραβίδας 7, 13671 Χαμόμυλο Αχαρνών τηλ.: 210 34 10 436, fax: 210 34 25 967

ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ «ΛΥΧΝΙΑ», Αδραβίδας 7, 13671 Χαμόμυλο Αχαρνών τηλ.: 210 34 10 436, fax: 210 34 25 967 ΒΙΟΛΟΓΙΑ είς δ ι ςπ ή κ ι Γε Υ Ο Ι ΚΕ Υ Λ Γ είς Πιδ τς Γ ής Γεικ ς ί γ ς ιολο θτή. όσ τ β Β µ ς τ τ οµ ριλ ύλς οσιτό στ λήρ κ ίο πε ς λ β ι έ στ πρ π Το β εξετ ε τρόπο ού στ ς τ ί µ κοπ. θεωρ γρµµέ ου

Διαβάστε περισσότερα