Tηλ.: +30 (210) Fax: +30 (210)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Tηλ.: +30 (210) Fax: +30 (210)"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2009 ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΕΙΑΣ «ΝΑΥΣΙΚΑ»

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η ΣΥ Ν Ε Λ Ε Υ ΣΗ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν Ε Κ Θ Ε ΣΗ Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ Ο Ρ Κ Ω Τ Ο Υ Ε Λ Ε Γ Κ Τ Η - Λ Ο Γ Ι ΣΤ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕ Ι Σ Γ Ι Α Τ Η Χ Ρ Η ΣΗ Π Ο Υ Ε Λ Η Ξ Ε Τ Η Ν 31η Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2009 ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΗ Α Π Ο Τ ΕΛ ΕΣΜ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Χ Ρ Η ΣΗ Σ Π Ο Υ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 31η ΕΚΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2009 ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΗ ΣΥ ΝΟ Λ ΙΚΟ Υ ΕΙΣΟ Η Μ Α Τ Ο Σ ΓΙΑ Τ Η Χ Ρ Η ΣΗ Π Ο Υ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 31η ΕΚΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2009 ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΗ Ο ΙΚΟ ΝΟ Μ ΙΚΗ Σ Θ ΕΣΗ Σ Τ Η Σ 31ης ΕΚΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2009 ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΗ Μ ΕΤ Α Β Ο Λ Ω Ν Ι ΙΩ Ν ΚΕΦ Α Λ Α ΙΩ Ν ΓΙΑ Τ Η Ν Χ Ρ Η ΣΗ Π Ο Υ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 31η ΕΚΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2009 ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΗ Τ Α Μ ΕΙΑ ΚΩ Ν Ρ Ο Ω Ν ΓΙΑ Τ Η Χ Ρ Η ΣΗ Π Ο Υ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 31η ΕΚΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2009 (ΕΜ Μ ΕΣΗ Μ ΕΘ Ο Ο Σ) Σελ ΣΗ Μ Ε Ι Ω ΣΕ Ι Σ Ε Π Ι Τ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕ Ω Ν Γ Ι Α Τ Η Χ Ρ Η ΣΗ Π Ο Υ Ε Λ Η Ξ Ε THN 31η Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ ΓΕΝΙΚΕΣ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ ΙΕΣ ΝΕΑ Π Ρ Ο Τ Υ Π Α, ΙΕΡ Μ Η ΝΕΙΕΣ ΚΑ Ι Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο ΙΗ ΣΗ Υ Φ ΙΣΤ Α Μ ΕΝΩ Ν Π Ρ Ο Τ Υ Π Ω Ν Π ΕΡ ΙΛ Η Ψ Η Τ Ω Ν ΣΗ Μ Α ΝΤ ΙΚΟ Τ ΕΡ Ω Ν Λ Ο ΓΙΣΤ ΙΚΩ Ν Α Ρ Χ Ω Ν ΣΗ Μ Α ΝΤ ΙΚΕΣ Λ Ο ΓΙΣΤ ΙΚΕΣ ΚΡ ΙΣΕΙΣ ΚΑ Ι ΚΥ Ρ ΙΕΣ Π Η ΓΕΣ Α Β ΕΒ Α ΙΟ Τ Η Τ Α Σ Λ Ο ΓΙΣΤ ΙΚΩ Ν ΕΚΤ ΙΜ Η ΣΕΩ Ν Η Μ ΙΕΣ ΕΚΜ ΕΤ Α Λ Λ ΕΥ ΣΕΩ Σ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Ο ΙΚΟ ΝΟ Μ ΙΚΑ Μ ΕΣΑ ΚΑ Ι ΙΑ Χ ΕΙΡ ΙΣΗ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Ο ΙΚΟ ΝΟ Μ ΙΚΟ Υ ΚΙΝ Υ ΝΟ Υ Π Α Ρ Α ΓΟ ΝΤ ΕΣ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Ο ΙΚΟ ΝΟ Μ ΙΚΟ Υ ΚΙΝ Υ ΝΟ Υ Λ Ο ΙΠ Ο Ι Π ΙΣΤ Ω Τ ΕΣ Μ ΕΤ Ο Χ ΙΚΟ ΚΕΦ Α Λ Α ΙΟ ΕΝ ΕΧ Ο Μ ΕΝΕΣ Υ Π Ο Χ Ρ ΕΩ ΣΕΙΣ ΓΕΓΟ ΝΟ Τ Α Μ ΕΤ Α Τ Η Ν Η Μ ΕΡ Ο Μ Η ΝΙΑ ΣΥ ΝΤ Α Ξ Η Σ Τ Ο Υ ΙΣΟ Λ Ο ΓΙΣΜ Ο Υ ΣΥ ΝΑ Λ Λ Α ΓΕΣ Μ Ε ΣΥ ΓΓΕΝΗ Μ ΕΡ Η 20 2

3 ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ ΙΟ ΙΚΗΤ ΙΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ ΙΟ Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ ΙΚΗ ΓΕΝ ΙΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν ΓΙΑ Τ Α Π ΕΠ Ρ Α ΓΜ ΕΝ Α Τ ΗΣ Χ Ρ ΗΣΗΣ 2009 Κύριοι Μέ τοχ οι, Σ φ ω µ ά υ π ά λ λ µ µ µ έ Γ ή Σ υ λ ς Ο έ ς ς α ς γ χ π έ λ η ξ ύµ να ε το ρθ ρο 29 του Ν. 959/79, οβ ου ε συ νη να στη ν ενικ νέ ευ σή σα τις ικ ονοµ ικ Κα τα στά σεις τη ετα ιρί, ια τη ν ρή ση ου ε τη ν Τ α Ο ικ ονοµ ικ ά στοιχ εί α τη ς ετα ιρί α ς π α ρου σιά ζ οντα ι λ επ τοµ ερώ ς στις οικ ονοµ ικ έ ς κ α τα στά σεις µ ε τις ση µ ειώ σεις του ς κ α ι π α ρέ χ ου ν ό λ α τα στοιχ εί α κ α ι π λ η ροφ ορί ες π ου εί να ι α π α ρα ί τη τες γ ια τη ν α νά λ υ σή του ς. H Ετα ιρί α µ ετά τη ν π ώ λ η ση του π λ οί ου δ εν έ χ ει κ α µ ί α δ ρα στη ριό τη τα κ α ι τo µ έ λ λ ον τη ς εξ α ρτά τα ι α π ό τις α π οφ ά σεις π ου θ α λ η φ θ ούν α π ό τη ν ιοί κ η ση του Ο µ ί λ ου. Λ υ κ ό β ρυ ση, 3 Μα ρτί ου 2010 Ο Π Ρ ΟΕ Ρ ΟΣ Ι ΟΙ Κ Η Τ Ι Κ ΟΥ Σ Υ Μ Β ΟΥ Λ Ι ΟΥ Τ Ο Μ Ε Λ ΟΣ Ι ΟΙ Κ Η Τ Ι Κ ΟΥ Σ Υ Μ Β ΟΥ Λ Ι ΟΥ ΓΕΩ Ρ ΓΙΟ Σ ΙΚΟ Σ Σ Π Υ Ρ Ι Ω Ν Τ Ζ ΟΥ Τ Ζ ΟΠ ΟΥ Λ ΟΣ 3

4 Χατζηπαύλου Σ οφ Κ αµ πά ν ης Α.Ε. ι αν ό ς & Ο ρ κ ω τοί Ελε γ κ τέ ς & Επι χ ε ι ρ ηµ ατι κ οί Σ ύµ β ουλοι Λ ε ω φ. Κ ηφ ι σ ί α ς Χ α λ ά νδ ρ ι Αθ ή να Tηλ.: +30 (210) Fax: +30 (210) ΈΚΘΕΣΗ ΕΛ ΕΓ Χ Ο Υ Α Ν ΕΞ Α Ρ Τ ΗΤ Ο Υ Ο Ρ ΚΩ Τ Ο Υ ΕΛ ΕΓ ΚΤ Η Λ Ο Γ Ι ΣΤ Η Προς τ ου ς Με τ ό χ ου ς τ ης Ν ΑΥ Τ Ι Κ ΗΣ ΕΤ ΑΙ Ρ ΕΙ ΑΣ Ν ΑΥ ΣΙ Κ Α Έκ θ ε σ η ε π ί τ ω ν Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν Κα τ α σ τ άσ ε ω ν Ελ έ γξ α µ ε τ ις σ υ ν ηµ µ έ ν ε ς οικ ον οµ ικ έ ς κ α τ α σ τ ά σ ε ις τ ης Ν ΑΥ Τ Ι Κ ΗΣ ΕΤ ΑΙ Ρ ΕΙ ΑΣ Ν ΑΥ ΣΙ Κ Α (η Ετ α ιρε ί α ) π ου α π οτ ε λ ού ν τ α ι α π ό τ ην κ α τ ά σ τ α σ η οικ ον οµ ικ ή ς θ έ σ ης τ ης 31 ε κ ε µ β ρί ου 2009, τ ις κ α τ α σ τ ά σ ε ις α π οτ ε λ ε σ µ ά τ ω ν χ ρή σ ε ω ς, µ ε τ α β ολ ώ ν ιδ ί ω ν κ ε φ α λ α ί ω ν κ α ι τ α µ ε ια κ ώ ν ροώ ν τ ης χ ρή σ ε ω ς π ου έ λ ηξ ε τ ην ηµ ε ροµ ην ί α α υ τ ή, κ α θ ώ ς κ α ι τ ην π ε ρί λ ηψ η σ ηµ α ν τ ικ ώ ν λ ογισ τ ικ ώ ν α ρχ ώ ν κ α ι µ ε θ ό δ ω ν κ α ι τ ις λ οιπ έ ς ε π ε ξ ηγηµ α τ ικ έ ς π λ ηροφ ορί ε ς. Ευ θ ύ ν η τ η ς ι ο ί κ η σ η ς γ ι α τ ι ς Ο ι κ ο ν ο µ ι κ έ ς Κα τ α σ τ άσ ε ι ς Η δ ιοί κ ησ η ε ί ν α ι υ π ε ύ θ υ ν η για τ ην κ α τ ά ρτ ισ η κ α ι ε ύ λ ογη π α ρου σ ί α σ η α υ τ ώ ν τ ω ν οικ ον οµ ικ ώ ν κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν σ ύ µ φ ω ν α µ ε τ α ιε θ ν ή Πρό τ υ π α Χ ρηµ α τ οοικ ον οµ ικ ή ς Αν α φ ορά ς, ό π ω ς α υ τ ά έ χ ου ν υ ιοθ ε τ ηθ ε ί α π ό τ ην Ευ ρω π α ϊ κ ή Έ ν ω σ η, ό π ω ς κ α ι για ε κ ε ί ν ε ς τ ις ε σ ω τ ε ρικ έ ς δ ικ λ ε ί δ ε ς π ου η δ ιοί κ ησ η κ α θ ορί ζ ε ι ω ς α π α ρα ί τ ητ ε ς ώ σ τ ε ν α κ α θ ί σ τ α τ α ι δ υ ν α τ ή η κ α τ ά ρτ ισ η οικ ον οµ ικ ώ ν κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν α π α λ λ α γµ έ ν ω ν α π ό ου σ ιώ δ η α ν α κ ρί β ε ια, π ου οφ ε ί λ ε τ α ι ε ί τ ε σ ε α π ά τ η ε ί τ ε σ ε λ ά θ ος. Ευ θ ύ ν η τ ο υ Ελ ε γ κ τ ή Η δ ικ ή µ α ς ε υ θ ύ ν η ε ί ν α ι ν α ε κ φ ρά σ ου µ ε γν ώ µ η ε π ί α υ τ ώ ν τ ω ν οικ ον οµ ικ ώ ν κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν µ ε β ά σ η τ ον έ λ ε γχ ό µ α ς. ιε ν ε ργή σ α µ ε τ ον έ λ ε γχ ό µ α ς σ ύ µ φ ω ν α µ ε τ α ιε θ ν ή Πρό τ υ π α Ελ έ γχ ου. Τ α π ρό τ υ π α α υ τ ά α π α ιτ ού ν ν α σ υ µ µ ορφ ω ν ό µ α σ τ ε µ ε κ α ν ό ν ε ς δ ε ον τ ολ ογί α ς, κ α θ ώ ς κ α ι ν α σ χ ε δ ιά ζ ου µ ε κ α ι ν α δ ιε ν ε ργού µ ε τ ον έ λ ε γχ ο µ ε σ κ οπ ό τ ην α π ό κ τ ησ η ε ύ λ ογης δ ια σ φ ά λ ισ ης για τ ο ε ά ν οι οικ ον οµ ικ έ ς κ α τ α σ τ ά σ ε ις ε ί ν α ι α π α λ λ α γµ έ ν ε ς α π ό ου σ ιώ δ η α ν α κ ρί β ε ια. Ο έ λ ε γχ ος π ε ριλ α µ β ά ν ε ι τ η δ ιε ν έ ργε ια δ ια δ ικ α σ ιώ ν για τ ην α π ό κ τ ησ η ε λ ε γκ τ ικ ώ ν τ ε κ µ ηρί ω ν, σ χ ε τ ικ ά µ ε τ α π οσ ά κ α ι τ ις γν ω σ τ οπ οιή σ ε ις σ τ ις οικ ον οµ ικ έ ς κ α τ α σ τ ά σ ε ις. Οι ε π ιλ ε γό µ ε ν ε ς δ ια δ ικ α σ ί ε ς β α σ ί ζ ον τ α ι σ τ ην κ ρί σ η τ ου ε λ ε γκ τ ή π ε ριλ α µ β α ν οµ έ ν ης τ ης ε κ τ ί µ ησ ης τ ω ν κ ιν δ ύ ν ω ν ου σ ιώ δ ου ς α ν α κ ρί β ε ια ς τ ω ν οικ ον οµ ικ ώ ν κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν, π ου οφ ε ί λ ε τ α ι ε ί τ ε σ ε α π ά τ η ε ί τ ε σ ε λ ά θ ος. Κ α τ ά τ η δ ιε ν έ ργε ια α υ τ ώ ν τ ω ν ε κ τ ιµ ή σ ε ω ν κ ιν δ ύ ν ου, ο ε λ ε γκ τ ή ς ε ξ ε τ ά ζ ε ι τ ις ε σ ω τ ε ρικ έ ς δ ικ λ ε ί δ ε ς π ου σ χ ε τ ί ζ ον τ α ι µ ε τ ην κ α τ ά ρτ ισ η κ α ι ε ύ λ ογη π α ρου σ ί α σ η τ ω ν οικ ον οµ ικ ώ ν κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν τ ης Ετ α ιρε ί α ς, µ ε σ κ οπ ό τ ο σ χ ε δ ια σ µ ό ε λ ε γκ τ ικ ώ ν δ ια δ ικ α σ ιώ ν κ α τ ά λ λ ηλ ω ν για τ ις π ε ρισ τ ά σ ε ις κ α ι ό χ ι µ ε σ κ οπ ό τ ην έ κ φ ρα σ η γν ώ µ ης ε π ί τ ης α π οτ ε λ ε σ µ α τ ικ ό τ ητ α ς τ ω ν ε σ ω τ ε ρικ ώ ν δ ικ λ ε ί δ ω ν τ ης Ετ α ιρε ί α ς. Ο έ λ ε γχ ος π ε ριλ α µ β ά ν ε ι ε π ί σ ης τ ην α ξ ιολ ό γησ η τ ης κ α τ α λ λ ηλ ό τ ητ α ς τ ω ν λ ογισ τ ικ ώ ν α ρχ ώ ν κ α ι µ ε θ ό δ ω ν π ου χ ρησ ιµ οπ οιή θ ηκ α ν κ α ι τ ου ε ύ λ ογου τ ω ν ε κ τ ιµ ή σ ε ω ν π ου έ γιν α ν α π ό τ η δ ιοί κ ησ η, κ α θ ώ ς κ α ι α ξ ιολ ό γησ η τ ης σ υ ν ολ ικ ή ς π α ρου σ ί α σ ης τ ω ν οικ ον οµ ικ ώ ν κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν. Πισ τ ε ύ ου µ ε ό τ ι τ α ε λ ε γκ τ ικ ά τ ε κ µ ή ρια π ου έ χ ου µ ε σ υ γκ ε ν τ ρώ σ ε ι ε ί ν α ι ε π α ρκ ή κ α ι κ α τ ά λ λ ηλ α για τ η θ ε µ ε λ ί ω σ η τ ης ε λ ε γκ τ ικ ή ς µ α ς γν ώ µ ης. Χατζηπαύλου Σ οφ ι αν ό ς & Κ αµ πά ν ης Ανώνυµη Ετ α ι ρ ε ί α Ο ρ κ ω τ ών Ελ ε γ κ τ ών & Σ υµβ ο ύ λ ω ν Επ ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν ΑΡ Μ.Α.Ε /01ΑΤ /Β93/2052 Θ ε σ σ α λ ο νί κ η: Ανδ ρ ι α νο υπ ό λ ε ω ς 1A, Κ α λ α µα ρ ι ά, Member o f Τ ηλ.: +30 (2310) , Fax: +30 (2310) Deloitte Touche Tohmatsu 4

5 Γ ν ώ µ η Κ α τ ά τ η γν ώ µ η µ α ς, οι σ υ ν ηµ µ έ ν ε ς οικ ον οµ ικ έ ς κ α τ α σ τ ά σ ε ις π α ρου σ ιά ζ ου ν ε ύ λ ογα, α π ό κ ά θ ε ου σ ιώ δ η ά π οψ η, τ ην οικ ον οµ ικ ή θ έ σ η τ ης Ετ α ιρε ί α ς, κ α τ ά τ ην 31 ε κ ε µ β ρί ου 2009, τ η χ ρηµ α τ οοικ ον οµ ικ ή τ ης ε π ί δ οσ η κ α ι τ ις τ α µ ε ια κ έ ς τ ης ροέ ς για τ η χ ρή σ η π ου έ λ ηξ ε τ ην ηµ ε ροµ ην ί α α υ τ ή, σ ύ µ φ ω ν α µ ε τ α ιε θ ν ή Πρό τ υ π α Χ ρηµ α τ οοικ ον οµ ικ ή ς Αν α φ ορά ς, ό π ω ς α υ τ ά έ χ ου ν υ ιοθ ε τ ηθ ε ί α π ό τ ην Ευ ρω π α ϊ κ ή Έ ν ω σ η. Α ν α φ ο ρ ά ε π ί άλ λ ω ν Ν ο µ ι κ ώ ν κ α ι Κα ν ο ν ι σ τ ι κ ώ ν θ ε µ άτ ω ν Τ ο π ε ριε χ ό µ ε ν ο τ ης Έ κ θ ε σ ης τ ου ιοικ ητ ικ ού Συ µ β ου λ ί ου ε ί ν α ι σ υ ν ε π έ ς µ ε τ ις σ υ ν ηµ µ έ ν ε ς οικ ον οµ ικ έ ς κ α τ α σ τ ά σ ε ις. Αθ ή ν α 29 Μα ρτ ί ου 2010 Η Ορκ ω τ ό ς Ελ ε γκ τ ή ς Λογισ τ ή ς Φ ω τ ε ιν ή. Γ ια ν ν οπ ού λ ου Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: Deloitte. Χ α τ ζ ηπ α ύ λ ου, Σοφ ια ν ό ς & Κ α µ π ά ν ης Αν ώ ν υ µ η Ετ α ιρί α Ορκ ω τ ώ ν Ελ ε γκ τ ώ ν & Συ µ β ού λ ω ν Επ ιχ ε ιρή σ ε ω ν Λ. Κ ηφ ισ ί α ς , Χ α λ ά ν δ ρι Α.Μ. ΣΟΕΛ Ε 120 5

6 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ ΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ ΑΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΕΙΑΣ «ΝΑΥΣΙΚΑ» ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ

7 Ο ι οικ ονοµ ικ έ ς κ α τα στά σεις τη ς Ετα ιρί α ς α π ό τη ν σελ ί δ α 7 έ ω ς κ α ι τη ν σελ ί δ α 20 εγ κ ρί θ η κ α ν κ α τά τη ν συ νεδ ρί α ση του ιοικ η τικ ού Σ υ µ β ου λ ί ου τη ν Τ ετά ρτη 3 Μα ρτί ου 2010 κ α ι τελ ούν υ π ό τη ν έ γ κ ριση τη ς Τ α κ τικ ή ς Γ ενικ ή ς Σ υ νέ λ ευ ση ς τω ν Μετό χ ω ν. Κα τ εντολ ή του ιοικ η τικ ού Σ υ µ β ου λ ί ου, οι οικ ονοµ ικ έ ς κ α τα στά σεις υ π ογ ρά φ οντα ι α π ό : Ο Π ΡΟΕ ΡΟΣ Τ ΟΥ.Σ. Ο Α Ν Τ ΙΠ ΡΟΕ ΡΟΣ Τ ΟΥ.Σ. Ο ΙΕΥ Θ Υ Ν Τ Η Σ Λ ΟΓΙΣΤ Η ΡΙΩΝ Θ Υ ΓΑ Τ ΡΙΚ ΩΝ ΟΜ ΙΛ ΟΥ Α ΓΕΤ Ο Π ΡΟΪ ΣΤ Α Μ ΕΝ OΣ Λ ΟΓΙΣΤ Η ΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΚ ΟΣ ΣΠ Υ ΡΙ ΩΝ Τ Ζ ΟΥ Τ Ζ ΟΠ ΟΥ Λ ΟΣ Μ ΙΧ Α Η Λ Ζ Α Φ ΕΙΡΙΟΥ Η Μ Η Τ ΡΙΟΣ Τ Α Τ ΣΗ Σ ΑΡ Α.Τ. Ρ ΑΡ Α.Τ. AZ ΑΡ. Α. Ο.Ε ΑΡ.Α.Ο.Ε. Α ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΗ Α Π Ο Τ ΕΛ ΕΣΜ Α Τ Ω Ν Τ ΗΣ Χ Ρ ΗΣΗΣ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 η ΕΚΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2009 Ποσά σε χ ι λ ι άδ ε ς Ε υ ρ ώ ΣΗΜ. 1/1/ /12/2009 1/1/ /12/2008 κ τ ά α π ο τ ε λ έ σ µ α τ α Έ ξ α δ ι κ η τ ι κ ή ς λ ε ι τ ρ γ ί α ς δ ι ε ς η µ ι έ ς ε κ µ ε τ α λ λ ε ύ σ ε ω ς ρ η µ α τ κ ι κ έ α ξ α η µ ι έ ς χ ρ ή σ η ς π ρ ο φ ό ρ ω ν ό ρ ε ι ή µ α τ η µ ί ε ς χ ρ ή σ η ς µ ε τ ά α π ό φ ό ρ ο υ ς Μι 0 0 οδ οι ου & άθ ση (3) (3) 5 (3) (3) οοι ον οµ ά σοδ /(έ οδ ) 0 0 (3) (3) ος σοδ ος 0 0 (3) (3) ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΗ ΣΥ Ν Ο Λ ΙΚΟ Υ ΕΙΣΟ ΗΜ Α Τ Ο Σ ΓΙΑ Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 η ΕΚΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2009 Ποσά σε χ ι λ ι άδ ε ς Ε υ ρ ώ 31/12/ /12/2008 Καθαρά Κέ ρδ η /(Ζ η µ ι έ ς ) χ ρή σ η ς µ ε τ ά απ ό φ ό ρο υ ς (α) (3) (3) Λ ο ι π ά σ υ ν ο λ ι κ ά ε ι σ ο δ ή µ ατ α χ ρή σ η ς µ ε τ ά απ ό φ ό ρο υ ς (β) - - υ γ ε ν τ ρω τ ι κ ά σ υ ν ο λ ι κ ά ε ι σ ο δ ή µ ατ α χ ρή σ η ς µ ε τ ά απ ό φ ό ρο υ ς (α)+(β) (3) (3) Ο ι ση µ ειώ σεις α π ό τη σελ ί δ α 11 έ ω ς κ α ι τη σελ ί δ α 20 α π οτελ ούν α να π ό σπ α στο µ έ ρος τω ν οικ ονοµ ικ ώ ν κ α τα στά σεω ν τη ς Ετα ιρί α ς. 7

8 ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΗ Ο ΙΚΟ Ν Ο Μ ΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Τ ΗΣ 31 ης ΕΚΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2009 χ ι λ ι ε ς Ε υ ρ ώ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ ν ε ν ε ρ γ η τ ι κ ό α µ ε ι α κ δ ι α θ έ µ α κ α ι ι ύ ν α µ α ν ο λ ο κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ ν τ ο ς ε ν ε ρ γ η τ ι κ ο ύ Ποσά σε άδ ΣΗΜ. 31/12/ /12/2008 ά σι σοδ 2 0 Σύ 2 0 Σύ ν ο λ ο ε ν ε ρ γ η τ ι κ ο ύ 2 0 ρ α χ υ π ρ ό θ ε σ µ ε ς υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς οι π οί π ι στ ω τ έ ς Σύ ν ο λ ο β ρ α χ υ π ρ ο θ έ σ µ ω ν υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν Σύ ν ο λ ο υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν α θ α ρ ή θ έ σ η ε τ ι κ ό κ ε φ α ι Α π ε λ έ α τ α ε ι ς ν έ ν ο λ ο κ α θ α ρ ή ς θ έ σ η ς οχ άλ ο οτ σµ ο (951) (948) Σύ (122) (119) Σύ ν ο λ ο υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν κ α ι κ α θ α ρ ή ς θ έ σ η ς 3 0 Ο ι ση µ ειώ σεις α π ό τη σελ ί δ α 11 έ ω ς κ α ι τη σελ ί δ α 20 α π οτελ ούν α να π ό σπ α στο µ έ ρος τω ν οικ ονοµ ικ ώ ν κ α τα στά σεω ν τη ς Ετα ιρί α ς. 8

9 ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΗ Μ ΕΤ Α Β Ο Λ Ω Ν Ι ΙΩ Ν ΚΕΦ Α Λ Α ΙΩ Ν ΓΙΑ Τ ΗΝ Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 η ΕΚΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2009 Π ο σ ά σ ε χ ιλ ιά δ ε ς Ε υ ρ ώ Μετοχικό Κ εφ ά λ α ιο Α π οτελ έ σ µ α τα εις ν έ ον Σ ύ ν ολ ο Έ ν α ρ ξ η ή σ η ς χ ρ ή σ χ ρ χρ 1/1/ (948) (119) Ζηµιές ης 0 (3) (3) Λήξη ήσ ης 31/12/ (951) (122) Έ ν α ρ χ ρ χ ρ ή σ ξη ήσ ης 1/1/ (945) (116) Ζηµιές ης 0 (3) (3) Λήξη χ ρ ήσ ης 31/12/ (948) (119) Οι σηµ ειώ σεις απ ό τ η σελ ί δα 11 έω ς και τ η σελ ί δα 20 απ οτ ελ ού ν αναπ όσπ αστ ο µ έρ ος τ ω ν οικονοµ ικώ ν κατ αστ ά σεω ν τ ης Ε τ αιρ ί ας. 9

10 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜ Ε Ι ΑΚΩ Ν Ρ Ο Ω Ν Γ Ι Α ΤΗ Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ Ε Λ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η Ε ΚΕ Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2009 (Έ µ µ ε σ η µ έ θ ο δ ο ς ) Ποσά σε χ ι λ ι άδ ε ς Ε υ ρ ώ 1/1/ /12/2009 1/1/ /12/2008 Λειτουργικές δραστηριότητες (Ζηµιές) / Κέρδη προ φόρων (3) (3) Π λ έον / µε ί ον προσ α ρµογ ές γ ια : Α ποσ β έσ ε ις 0 0 Π ροβ λ έψ ε ις 0 0 Π λ ί α γ λ α σ κ ε λ α ί κ ί σ χ ε τ ί ζ α τ λ ε σ τ ε έον / µε ον προσ ρµογ ές ια ογ ρια µού ς φα ου νησ ης ή που οντ ι µε ις ιτ ου ργ ικ ές δρα ηριότ ητ ς (Μ ε ί ωσ η) / α ύ ξ ησ η υ ποχ ρε ώ σ ε ων (πλ ην τ ρα πε ζ ώ ν) 5 3 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 2 0 Ε π εν δυτικές δραστηριότητες Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β ) 0 0 Χ ρηµ ατοδοτικές δραστηριότητες Σύνολο εισροών / (εκροών) από χ ρηµ ατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 0 0 Κ αθ αρή αύ ξ ηση / ( µ εί ω ση) στα ταµ ειακά διαθ έσιµ α και ισοδύ ν αµ α χ ρή σης ( α) + ( β ) + ( γ) 2 0 Τ αµ ειακά διαθ έσιµ α και ισοδύ ν αµ α έν αρξ ης χ ρή σης 0 0 Τ αµ ειακά διαθ έσιµ α και ισοδύ ν αµ α λ ή ξ ης χ ρή σης 2 0 Οι σηµ ειώ σεις απ ό τ η σελ ί δα 11 έω ς και τ η σελ ί δα 20 απ οτ ελ ού ν αναπ όσπ αστ ο µ έρ ος τ ω ν οικονοµ ικώ ν κατ αστ ά σεω ν τ ης Ε τ αιρ ί ας. 10

11 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 Η ΕΚ ΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ Γ Ε Ν Ι ΚΕ Σ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ Η «ΝΑ Υ Σ ΙΚ Α» ΝΑ Υ Τ ΙΚ Η Ε Τ Α ΙΡ ΙΑ (η Ε τ αιρ ί α), έχ ει συστ αθ εί στ ην Ε λ λ ά δα σύ µ φ ω να µ ε τ ις διατ ά ξ εις τ ου Ν. 959/1979 «π ερ ί Ναυτ ικώ ν Ε τ αιρ ιώ ν». Η Ε τ αιρ ί α εδρ εύ ει στ ον ήµ ο Λ υκόβρ υσης, οδός Σ οφ οκλ ή Β ενιζ έλ ου και ανήκει εξ ολ οκλ ήρ ου στ ον Ό µ ιλ ο τ ης Α Γ Ε Τ ΗΡ Α Κ Λ ΗΣ ο οπ οί ος εδρ εύ ει στ ην Ε λ λ ά δα. Οι οικονοµ ικές κατ αστ ά σεις τ ου Οµ ί λ ου ενοπ οιού ντ αι τ ελ ικά απ ό τ ην ετ αιρ ί α LAFARGE S.A., η οπ οί α εδρ εύ ει στ η Γ αλ λ ί α. Η Ε τ αιρ ί α π ού λ ησε τ ην 01/08/2002 τ ο µ οναδικό π ερ ιουσιακό τ ης στ οιχ εί ο, τ ο π λ οί ο «ΝΑ Υ Σ ΙΚ Α». Η ιαχ εί ρ ιση τ ης Ε τ αιρ ί ας γί νετ αι απ ό τ ην µ ητ ρ ική ετ αιρ ί α «Α ΝΩ ΝΥ Μ ΟΣ ΝΑ Υ Τ ΙΛ ΙΑ Κ Η Ε Τ Α ΙΡ ΙΑ ΗΡ Α Κ Λ ΗΣ». Η Ε τ αιρ ί α π αρ αµ ένει χ ω ρ ί ς δρ αστ ηρ ιότ ητ α και τ ο µ έλ λ ον τ ης εξ αρ τ ά τ αι απ ό τ ις απ οφ ά σεις π ου θ α λ ηφ θ ού ν απ ό τ ην ιοί κηση τ ου Οµ ί λ ου π ου ανήκει η Ε τ αιρ ί α. Οι π αρ ού σες οικονοµ ικές κατ αστ ά σεις π αρ ουσιά ζ οντ αι σε χ ιλ ιά δες Ε υρ ώ π ου εί ναι τ ο νόµ ισµ α τ ου π ρ ω τ εύ οντ ος οικονοµ ικού π ερ ιβά λ λ οντ ος στ ο οπ οί ο δρ αστ ηρ ιοπ οιεί τ αι η Ε τ αιρ ί α. 2. Ν Ε Α Π Ρ Ο ΤΥ Π Α, Ι Ε Ρ Μ ΗΝ Ε Ι Ε Σ ΚΑΙ ΤΡ Ο Π Ο Π Ο Ι ΗΣΗ Υ Φ Ι ΣΤΑΜ Ε Ν Ω Ν Π Ρ Ο ΤΥ Π Ω Ν Σ υγκεκρ ιµ ένα νέα π ρ ότ υπ α, τ ρ οπ οπ οιήσεις π ρ οτ ύ π ω ν και διερ µ ηνεί ες έχ ουν εκδοθ εί, τ α οπ οί α εί ναι υπ οχ ρ εω τ ικά για λ ογιστ ικές π ερ ιόδους π ου ξ εκινού ν κατ ά τ η διά ρ κεια τ ης π αρ ού σας χ ρ ήσης ή µ ετ αγενέστ ερ α. Η εκτ ί µ ηση τ ης Ε τ αιρ ί ας σχ ετ ικά µ ε τ ην επ ί δρ αση απ ό τ ην εφ αρ µ ογή αυτ ώ ν τ ω ν νέω ν π ρ οτ ύ π ω ν, τ ρ οπ οπ οιήσεω ν και διερ µ ηνειώ ν π αρ ατ ί θ ετ αι π αρ ακά τ ω. Πρότυπα υπο χ ρε ω τι κ ά γ ι α τη χ ρή σ η πο υ λ ή γ ε ι 31 ε κ ε µ β ρί ο υ 2009 ΠΧ Π 8 «Κ λ ά δ ο ι ρασ τηρι ο τή τω ν» Τ ο π ρ ότ υπ ο αυτ ό αντ ικαθ ιστ ά τ ο Λ Π 14, σύ µ φ ω να µ ε τ ο οπ οί ο οι τ οµ εί ς αναγνω ρ ί ζ οντ αν και π αρ ουσιά ζ οντ αν µ ε βά ση µ ια ανά λ υση απ όδοσης και κινδύ νου. Σ ύ µ φ ω να µ ε τ ο ΠΧΠ 8 οι τ οµ εί ς απ οτ ελ ού ν συστ ατ ικά µ ιας οικονοµ ικής οντ ότ ητ ας π ου εξ ετ ά ζ οντ αι τ ακτ ικά απ ό τ ον ιευθ ύ νοντ α Σ ύ µ βουλ ο / ιοικητ ικό Σ υµ βού λ ιο τ ης οικονοµ ικής οντ ότ ητ ας (Chief Operating Decision Maker) για τ ην αξ ιολ όγηση τ ης απ όδοσης και π αρ ουσιά ζ οντ αι στ ις οικονοµ ικές κατ αστ ά σεις µ ε βά ση αυτ ήν τ ην εσω τ ερ ική κατ ηγορ ιοπ οί ηση. H τ ρ οπ οπ οί ηση δεν έχ ει επ ί δρ αση στ ις οικονοµ ικές κατ αστ ά σεις τ ης Ε τ αιρ ί ας. Λ Π 1 (Α ν αθ ε ω ρηµ έ ν ο ) «Παρο υσ ί ασ η τω ν Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν Κ ατασ τά σ ε ω ν» Τ ο Λ Π 1 έχ ει αναθ εω ρ ηθ εί για να αναβαθ µ ί σει τ η χ ρ ησιµ ότ ητ α τ ω ν π λ ηρ οφ ορ ιώ ν π ου π αρ ουσιά ζ οντ αι στ ις οικονοµ ικές κατ αστ ά σεις. Τ ο αναθ εω ρ ηµ ένο π ρ ότ υπ ο δεν επ ιτ ρ έπ ει τ ην π αρ ουσί αση τ ω ν στ οιχ εί ω ν εσόδω ν και εξ όδω ν (π ου δεν απ οτ ελ ού ν συναλ λ αγές µ ε µ ετ όχ ους) στ ην κατ ά στ αση µ ετ αβολ ώ ν ιδί ω ν κεφ αλ αί ω ν, αλ λ ά απ αιτ εί αυτ ές τ ις συναλ λ αγές να π αρ ουσιά ζ οντ αι ξ εχ ω ρ ιστ ά απ ό τ ις συναλ λ αγές µ ε τ ους µ ετ όχ ους. Ό λ ες οι συναλ λ αγές µ ε µ η µ ετ όχ ους π ρ έπ ει να εµ φ ανί ζ οντ αι σε µ ί α κατ ά στ αση απ όδοσης (performance statement). Οι οικονοµ ικές οντ ότ ητ ες µ π ορ ού ν να επ ιλ έξ ουν να π αρ ουσιά ζ ουν εί τ ε µ ί α κατ ά στ αση (κατ ά στ αση συνολ ικού εισοδήµ ατ ος) εί τ ε δύ ο κατ αστ ά σεις (κατ ά στ αση απ οτ ελ εσµ ά τ ω ν και κατ ά στ αση συνολ ικού εισοδήµ ατ ος). Η Ε τ αιρ ί α έχ ει απ οφ ασί σει να π αρ ουσιά ζ ει δύ ο κατ αστ ά σεις. ΠΧ Π 7 (Τ ρο πο πο ί ησ η) «Χ ρηµ ατο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ά Μ έ σ α: Γ ν ω σ το πο ι ή σ ε ι ς» Η τ ρ οπ οπ οί ηση αυτ ή απ αιτ εί τ ην π αρ οχ ή π ρ όσθ ετ ω ν γνω στ οπ οιήσεω ν σχ ετ ικά µ ε τ ην επ ιµ έτ ρ ηση τ ης εύ λ ογης αξ ί ας, καθ ώ ς και τ ου κινδύ νου ρ ευστ ότ ητ ας. Σ υγκεκρ ιµ ένα η τ ρ οπ οπ οί ηση απ αιτ εί γνω στ οπ οιήσεις σχ ετ ικά µ ε τ ην επ ιµ έτ ρ ηση τ ης εύ λ ογης αξ ί ας µ έσω µ ιας ιερ ά ρ χ ησης τ ρ ιώ ν επ ιπ έδω ν. Η τ ρ οπ οπ οί ηση αυτ ή αφ ορ ά σε π ρ όσθ ετ ες γνω στ οπ οιήσεις και επ οµ ένω ς δεν υπ ά ρ χ ει επ ί δρ αση στ α κέρ δη ανά µ ετ οχ ή. 11

12 ω ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 Η ΕΚ ΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ Ν Ε Α Π Ρ Ο ΤΥ Π Α, Ι Ε Ρ Μ ΗΝ Ε Ι Ε Σ ΚΑΙ ΤΡ Ο Π Ο Π Ο Ι ΗΣΗ Υ Φ Ι ΣΤΑΜ Ε Ν Ω Ν Π Ρ Ο ΤΥ Π Ω Ν - Συ ν έ χ ε ι α ΠΧ Π 2 (Τ ρο πο πο ί ησ η) «Παρο χ έ ς πο υ Ε ξ αρτώ ν ται από την Α ξ ί α τω ν Μ ε το χ ώ ν» Η τ ρ οπ οπ οί ηση διευκρ ινί ζ ει τ ον ορ ισµ ό τ ω ν «π ρ οϋ π οθ έσεω ν τ ης κατ οχ ύ ρ ω σης (vesting conditions)», µ ε τ ην εισαγω γή τ ου όρ ου «π ρ οϋ π οθ έσεις µ η κατ οχ ύ ρ ω σης (non-vesting conditions)» για όρ ους π ου δεν απ οτ ελ ού ν όρ ους υπ ηρ εσί ας ή όρ ους απ όδοσης. Ε π ί σης, διευκρ ινί ζ ετ αι ότ ι όλ ες οι ακυρ ώ σεις εί τ ε π ρ οέρ χ οντ αι απ ό τ ην ί δια τ ην οντ ότ ητ α εί τ ε απ ό τ α συµ βαλ λ όµ ενα µ έρ η, π ρ έπ ει να έχ ουν τ ην ί δια λ ογιστ ική αντ ιµ ετ ώ π ιση. H τ ρ οπ οπ οί ηση δεν έχ ει επ ί δρ αση στ ις οικονοµ ικές κατ αστ ά σεις τ ης Ε τ αιρ ί ας. Λ Π 23 (Α ν αθ ε ω ρηµ έ ν ο ) «Κ όσ το ς αν ε ι σ µ ο ύ» Τ ο π ρ ότ υπ ο αντ ικαθ ιστ ά τ ην π ρ οηγού µ ενη έκδοση τ ου Λ Π 23. Η βασική διαφ ορ ά σε σχ έση µ ε τ ην π ρ οηγού µ ενη έκδοση αφ ορ ά στ ην κατ ά ρ γηση τ ης επ ιλ ογής αναγνώ ρ ισης ω ς εξ όδου τ ου κόστ ους δανεισµ ού π ου σχ ετ ί ζ ετ αι µ ε π ερ ιουσιακά στ οιχ εί α ενερ γητ ικού, για τ α οπ οί α απ αιτ εί τ αι ένα σηµ αντ ικό χ ρ ονικό διά στ ηµ α π ρ οκειµ ένου να µ π ορ έσουν να λ ειτ ουρ γήσουν ή να π ω λ ηθ ού ν. Η τ ρ οπ οπ οί ηση δεν έχ ει εφ αρ µ ογή στ ην Ε τ αιρ ί α. Λ Π 32 (Τ ρο πο πο ί ησ η) «Χ ρηµ ατο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ά µ έ σ α: Παρο υσ ί ασ η» κ αι Λ Π 1 (Τ ρο πο πο ί ησ η) «Παρ ουσί αση τ ω ν οικονοµ ικώ ν κατ αστ ά σεω ν» Η τ ρ οπ οπ οί ηση στ ο Λ Π 32 απ αιτ εί ορ ισµ ένα χ ρ ηµ ατ οοικονοµ ικά µ έσα διαθ έσιµ α απ ό τ ον κά τ οχ ο («puttable») και υπ οχ ρ εώ σεις π ου π ρ οκύ π τ ουν κατ ά τ ην ρ ευστ οπ οί ηση, να κατ ατ αχ θ ού ν ς Ί δια Κ εφ ά λ αια εά ν π λ ηρ ού ντ αι συγκεκρ ιµ ένα κρ ιτ ήρ ια. Η τ ρ οπ οπ οί ηση στ ο Λ Π 1 απ αιτ εί γνω στ οπ οί ηση συγκεκρ ιµ ένω ν π λ ηρ οφ ορ ιώ ν αναφ ορ ικά µ ε τ α «puttable» µ έσα π ου κατ ατ ά σσοντ αι ω ς Ί δια Κ εφ ά λ αια. Οι τ ρ οπ οπ οιήσεις δεν έχ ουν επ ί δρ αση στ ις οικονοµ ικές κατ αστ ά σεις τ ης Ε τ αιρ ί ας. Λ Π 39 (Τ ρο πο πο ί ησ η) «Χ ρηµ ατο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ά µ έ σ α: Α ν αγ ν ώ ρι σ η κ αι Ε πι µ έ τρησ η» Η τ ρ οπ οπ οί ηση απ οσαφ ηνί ζ ει ότ ι οι οικονοµ ικές οντ ότ ητ ες δεν π ρ έπ ει π λ έον να χ ρ ησιµ οπ οιού ν λ ογιστ ική αντ ιστ ά θ µ ισης για συναλ λ αγές µ ετ αξ ύ τ ω ν τ οµ έω ν στ ις ατ οµ ικές οικονοµ ικές τ ους κατ αστ ά σεις. Η τ ρ οπ οπ οί ηση αυτ ή δεν εφ αρ µ όζ ετ αι στ ην Ε τ αιρ ί α καθ ώ ς δεν ακολ ουθ εί λ ογιστ ική αντ ιστ ά θ µ ισης σύ µ φ ω να µ ε τ ο Λ Π 39. ι ε ρµ ην ε ί ε ς υπο χ ρε ω τι κ έ ς γ ι α τη χ ρή σ η πο υ λ ή γ ε ι 31 ε κ ε µ β ρί ο υ 2009 Ε ΠΧ Π 13 «Προ γ ρά µ µ ατα Πι σ τότητας Πε λ ατώ ν» Η διερ µ ηνεί α διασαφ ηνί ζ ει τ ον χ ειρ ισµ ό τ ω ν ετ αιρ ειώ ν π ου χ ορ ηγού ν κά π οιας µ ορ φ ής επ ιβρ ά βευση π ιστ ότ ητ ας όπ ω ς π όντ ους ή τ αξ ιδιω τ ικά µ ί λ ια σε π ελ ά τ ες π ου αγορ ά ζ ουν αγαθ ά ή υπ ηρ εσί ες. Η διερ µ ηνεί α δεν έχ ει εφ αρ µ ογή στ ην Ε τ αιρ ί α. Ε ΠΧ Π 15 «Σ υµ φ ω ν ί ε ς γ ι α την κ ατασ κ ε υή ακ ί ν ητης πε ρι ο υσ ί ας» Η διερ µ ηνεί α αναφ έρ ετ αι στ ους υφ ιστ ά µ ενους διαφ ορ ετ ικού ς λ ογιστ ικού ς χ ειρ ισµ ού ς για τ ις π ω λ ήσεις ακί νητ ης π ερ ιουσί ας. Μ ερ ικές οικονοµ ικές οντ ότ ητ ες αναγνω ρ ί ζ ουν τ ο έσοδο σύ µ φ ω να µ ε τ ο Λ Π 18 (δηλ. ότ αν µ ετ αφ έρ οντ αι οι κί νδυνοι και τ α οφ έλ η κυρ ιότ ητ ας τ ης ακί νητ ης π ερ ιουσί ας) και ά λ λ ες αναγνω ρ ί ζ ουν τ ο έσοδο ανά λ ογα µ ε τ ο στ ά διο ολ οκλ ήρ ω σης τ ης ακί νητ ης π ερ ιουσί ας σύ µ φ ω να µ ε τ ο Λ Π 11. Η διερ µ ηνεί α διασαφ ηνί ζ ει π οιο π ρ ότ υπ ο π ρ έπ ει να εφ αρ µ οστ εί σε κά θ ε π ερ ί π τ ω ση. Η διερ µ ηνεί α δεν έχ ει εφ αρ µ ογή στ ην Ε τ αιρ ί α. Ε ΠΧ Π 16 - «Α ν τι σ ταθ µ ί σ ε ι ς µ ι ας κ αθ αρή ς ε πέ ν δ υσ ης σ ε ε κ µ ε τά λ λ ε υσ η σ το ε ξ ω τε ρι κ ό» Η διερ µ ηνεί α έχ ει εφ αρ µ ογή σε µ ί α οικονοµ ική οντ ότ ητ α π ου αντ ιστ αθ µ ί ζ ει τ ον κί νδυνο ξ ένου νοµ ί σµ ατ ος π ου π ρ οκύ π τ ει απ ό καθ αρ ή επ ένδυση τ ης σε εκµ ετ ά λ λ ευση στ ο εξ ω τ ερ ικό και π λ ηρ εί τ ους όρ ους για λ ογιστ ική αντ ιστ ά θ µ ισης σύ µ φ ω να µ ε τ ο Λ Π 39. Η διερ µ ηνεί α π αρ έχ ει οδηγί ες σχ ετ ικά µ ε τ ον τ ρ όπ ο µ ε τ ον οπ οί ο µ ί α οικονοµ ική οντ ότ ητ α π ρ έπ ει να καθ ορ ί σει τ α π οσά π ου ανατ αξ ινοµ ού ντ αι απ ό τ α ί δια κεφ ά λ αια στ α απ οτ ελ έσµ ατ α τ όσο για τ ο µ έσο αντ ιστ ά θ µ ισης όσο και για τ ο αντ ιστ αθ µ ιζ όµ ενο στ οιχ εί ο. Η διερ µ ηνεί α δεν έχ ει εφ αρ µ ογή στ ην Ε τ αιρ ί α. 12

13 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 Η ΕΚ ΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ Ν Ε Α Π Ρ Ο ΤΥ Π Α, Ι Ε Ρ Μ ΗΝ Ε Ι Ε Σ ΚΑΙ ΤΡ Ο Π Ο Π Ο Ι ΗΣΗ Υ Φ Ι ΣΤΑΜ Ε Ν Ω Ν Π Ρ Ο ΤΥ Π Ω Ν - Συ ν έ χ ε ι α Ε ΠΧ Π 18 «Μ ε ταβ ι β ά σ ε ι ς πε ρι ο υσ ι ακ ώ ν σ το ι χ ε ί ω ν από πε λ ά τε ς» (εφ αρ µ όζ ετ αι σε µ ετ αβιβά σεις π ερ ιουσιακώ ν στ οιχ εί ω ν π ου ελ ήφ θ ησαν τ ην ή µ ετ ά τ ην 1η Ιουλ ί ου 2009) Η διερ µ ηνεί α διευκρ ινί ζ ει τ ις απ αιτ ήσεις τ ω ν ΠΧΠ για τ ις συµ φ ω νί ες στ ις οπ οί ες η οικονοµ ική οντ ότ ητ α λ αµ βά νει απ ό έναν π ελ ά τ η ένα ενσώ µ ατ ο π ερ ιουσιακό στ οιχ εί ο, τ ο οπ οί ο π ρ έπ ει στ η συνέχ εια να χ ρ ησιµ οπ οιήσει για να π αρ έχ ει στ ον π ελ ά τ η τ η συνεχ ή π ρ όσβαση σε αγαθ ά ή σε υπ ηρ εσί ες. Σ ε ορ ισµ ένες π ερ ιπ τ ώ σεις, η οικονοµ ική οντ ότ ητ α λ αµ βά νει µ ετ ρ ητ ά απ ό έναν π ελ ά τ η π ου π ρ έπ ει να χ ρ ησιµ οπ οιηθ ού ν µ όνο για τ ην απ όκτ ηση ή τ ην κατ ασκευή τ ου ενσώ µ ατ ου π ερ ιουσιακού στ οιχ εί ου. Η διερ µ ηνεί α δεν έχ ει εφ αρ µ ογή στ ην Ε τ αιρ ί α. Πρότυπα υπο χ ρε ω τι κ ά µ ε τά από τη χ ρή σ η 31 ε κ ε µ β ρί ο υ 2009 ΠΧ Π 3 (Α ν αθ ε ω ρηµ έ ν ο ) «Σ υν ε ν ώ σ ε ι ς Ε πι χ ε ι ρή σ ε ω ν» κ αι Λ Π 27 (Τ ρο πο πο ι ηµ έ ν ο ) «Ε ν ο πο ι ηµ έ ν ε ς κ αι Ι δ ι αί τε ρε ς Ο ι κ ο ν ο µ ι κ έ ς Κ ατασ τά σ ε ι ς» (εφ αρ µ όζ ετ αι για ετ ήσιες λ ογιστ ικές π ερ ιόδους π ου ξ εκινού ν τ ην ή µ ετ ά τ ην 1η Ιουλ ί ου 2009) Τ ο αναθ εω ρ ηµ ένο ΠΧΠ 3 εισά γει µ ια σειρ ά αλ λ αγώ ν στ ο λ ογιστ ικό χ ειρ ισµ ό συνενώ σεω ν επ ιχ ειρ ήσεω ν οι οπ οί ες θ α επ ηρ εά σουν τ ο π οσό τ ης αναγνω ρ ισθ εί σας υπ ερ αξ ί ας, τ α απ οτ ελ έσµ ατ α τ ης αναφ ερ όµ ενης π ερ ιόδου στ ην οπ οί α π ρ αγµ ατ οπ οιεί τ αι η απ όκτ ηση επ ιχ ειρ ήσεω ν και τ α µ ελ λ οντ ικά απ οτ ελ έσµ ατ α. Α υτ ές οι αλ λ αγές π ερ ιλ αµ βά νουν τ ην εξ οδοπ οί ηση δαπ ανώ ν π ου σχ ετ ί ζ οντ αι µ ε τ ην απ όκτ ηση και τ ην αναγνώ ρ ιση µ ετ αγενέστ ερ ω ν µ ετ αβολ ώ ν στ ην εύ λ ογη αξ ί α τ ου ενδεχ όµ ενου τ ιµ ήµ ατ ος ( contingent consideration ) στ α απ οτ ελ έσµ ατ α. Τ ο τ ρ οπ οπ οιηµ ένο Λ Π 27 απ αιτ εί συναλ λ αγές π ου οδηγού ν σε αλ λ αγές π οσοστ ώ ν συµ µ ετ οχ ής σε θ υγατ ρ ική να κατ αχ ω ρ ού ντ αι στ ην καθ αρ ή θ έση. Ε π ιπ λ έον, τ ο τ ρ οπ οπ οιηµ ένο π ρ ότ υπ ο µ ετ αβά λ λ ει τ ο λ ογιστ ικό χ ειρ ισµ ό για τ ις ζ ηµ ί ες π ου π ρ αγµ ατ οπ οιού ντ αι απ ό θ υγατ ρ ική ετ αιρ εί α καθ ώ ς και τ ης απ ώ λ ειας τ ου ελ έγχ ου θ υγατ ρ ικής. Ό λ ες οι αλ λ αγές τ ω ν ανω τ έρ ω π ρ οτ ύ π ω ν θ α εφ αρ µ οστ ού ν µ ελ λ οντ ικά και θ α επ ηρ εά σουν µ ελ λ οντ ικές απ οκτ ήσεις και συναλ λ αγές µ ε µ ετ όχ ους µ ειοψ ηφ ί ας. Η Ε τ αιρ ί α θ α εφ αρ µ όσει αυτ ές τ ις αλ λ αγές απ ό τ ην ηµ έρ α π ου τ ί θ εντ αι σε εφ αρ µ ογή. ο ι κ ο ν ο µ ι κ ά µ έ σ µ λ π π ξ τ µ ά τ ί Τ τ π ρ ώ τ µ τ π ρ ώ τ φ ά τ Σ λ Λ ύ π ω τ ά τ Τ Σ τ ά τ ρ τ ώ π ρ τ τ τ ρ τ ω χ ρ ρ τ ρ τ ω χ ρ µ τ ω τ ί τ λ ά θ µ Σ ύ µ φ ω µ τ τ χ ρ π ρ ώ χ λ ί τ π ί π τ ω χ ρ π π λ ί µ τ ω ά τ ω λ µ ρ τ ω χ ρ π ω τ τ λ ί τ ά τ τ µ τ µ τ ρ τ ω χ ρ π ω τ ω τ ρ τ χ ρ π Τ ά π τ ώ π τ µ τ λ ά ξ π ρ π ί π τ ω τ µ λ τ χ ρ π Σ ύ µ φ ω µ τ χ τ µ τ ί τ λ π ρ ρ ώ λ ί Ε τ τ π ζ ά τ π ρ µ π ρ ζ λ ί µ τ ί τ λ ω π π ρ π ά λ λ Α π ρ ά τ χ ρ θ χ ρ µ ξ ω ρ ά µ π λ ά ξ ΠΧ Π 9 «Χ ρηµ ατο α» (εφ αρ όζ ετ αι στ ις ετ ήσιες ογιστ ικές ερ ιόδους ου εκινού ν ην ή ετ ην 1η Ιανουαρ ου 2013) ο ΠΧΠ 9 απ οτ ελ εί ο ο έρ ος ης ης σης στ ο έρ γο ου Λ Π (Σ υµ βού ιο ιεθ νώ ν ογιστ ικώ ν Πρ οτ ν) για ην αντ ικατ στ αση ου Λ Π 39. ο Λ Π σκοπ εύ ει να επ εκτ εί νει ο ΠΧΠ 9 κατ η διά κεια ου 2010 έτ σι στ ε να οστ εθ ού ν νέες απ αιτ ήσεις για ην αξ ινόµ ηση και ην επ ιµ έτ ηση ν ηµ ατ οοικονοµ ικώ ν υπ οχ εώ σεω ν, ην απ οαναγνώ ιση ν ηµ ατ οοικονοµ ικώ ν έσω ν, ην απ οµ εί ση ης αξ ας, και η ογιστ ική αντ ιστ ισης. να ε ο ΠΧΠ 9, όλ α α ηµ ατ οοικονοµ ικά ερ ιουσιακά στ οιχ εί α επ ιµ ετ ντ αι αρ ικά στ ην εύ ογη αξ α ους συν, στ ην ερ ση ενός ηµ ατ οοικονοµ ικού ερ ιουσιακού στ οιχ εί ου ου δεν εί ναι στ ην εύ ογη αξ α έσω ν απ οτ ελ εσµ ν, συγκεκρ ιµ ένα κόστ η συναλ αγώ ν. Η ετ αγενέστ ερ η επ ιµ έτ ηση ν ηµ ατ οοικονοµ ικώ ν ερ ιουσιακώ ν στ οιχ εί ν γί νετ αι εί ε στ ο απ οσβεσµ ένο κόστ ος εί ε στ ην εύ ογη αξ α και εξ αρ αι απ ό ο επ ιχ ειρ ηµ ατ ικό οντ έλ ο ης οικονοµ ικής οντ ότ ητ ας σχ ετ ικά ε η διαχ εί ιση ν ηµ ατ οοικονοµ ικώ ν ερ ιουσιακώ ν στ οιχ εί ν και ν συµ βατ ικώ ν αµ ειακώ ν οώ ν ου ηµ ατ οοικονοµ ικού ερ ιουσιακού στ οιχ εί ου. ο ΠΧΠ 9 απ αγορ εύ ει επ ανατ αξ ινοµ ήσεις, εκτ ός απ ό σπ νιες ερ ιπ σεις ου ο επ ιχ ειρ ηµ ατ ικό οντ έλ ο ης οικονοµ ικής οντ ότ ητ ας αλ ει, και στ ην οκειµ ένη ερ ση η οικονοµ ική οντ ότ ητ α απ αιτ εί αι να επ ανατ αξ ινοµ ήσει ελ οντ ικά α επ ηρ εαζ όµ ενα ηµ ατ οοικονοµ ικά ερ ιουσιακά στ οιχ εί α. να ε ις αρ ές ου ΠΧΠ 9, όλ ες οι επ ενδύ σεις σε συµ ετ οχ ικού ς ους έπ ει να επ ιµ ετ ντ αι σε εύ ογη αξ α. ντ ού οις, η διοί κηση έχ ει ην επ ιλ ογή να αρ ουσιά ει στ η κατ στ αση συνολ ικού εισοδήµ ατ ος α αγµ ατ οπ οιηθ έντ α και η αγµ ατ οπ οιηθ έντ α κέρ δη και ηµ ιές εύ ογης αξ ας συµ ετ οχ ικώ ν ν ου δεν κατ έχ οντ αι ος εµ ορ ική εκµ ετ ευση. υτ ός ο οσδιορ ισµ ός γί νετ αι κατ ην αρ ική αναγνώ ιση για κά ε ένα ηµ ατ οοικονοµ ικό έσο εχ ιστ και δεν ορ εί να αλ ει. 13

14 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 Η ΕΚ ΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ Ν Ε Α Π Ρ Ο ΤΥ Π Α, Ι Ε Ρ Μ ΗΝ Ε Ι Ε Σ ΚΑΙ ΤΡ Ο Π Ο Π Ο Ι ΗΣΗ Υ Φ Ι ΣΤΑΜ Ε Ν Ω Ν Π Ρ Ο ΤΥ Π Ω Ν - Συ ν έ χ ε ι α Τ α κέρ δη και οι ζ ηµ ιές εύ λ ογης αξ ί ας δεν µ ετ αφ έρ οντ αι στ α απ οτ ελ έσµ ατ α µ ετ αγενέστ ερ α, ενώ τ α έσοδα απ ό µ ερ ί σµ ατ α θ α συνεχ ί σουν να αναγνω ρ ί ζ οντ αι στ α απ οτ ελ έσµ ατ α. Τ ο ΠΧΠ 9 κατ αρ γεί τ ην εξ αί ρ εση τ ης επ ιµ έτ ρ ησης σε κόστ ος για τ ις µ η εισηγµ ένες µ ετ οχ ές και τ α π αρ ά γω γα σε µ η εισηγµ ένες µ ετ οχ ές, αλ λ ά π αρ έχ ει καθ οδήγηση για τ ο π ότ ε τ ο κόστ ος µ π ορ εί να εί ναι αντ ιπ ρ οσω π ευτ ική εκτ ί µ ηση τ ης εύ λ ογης αξ ί ας. Η Ε τ αιρ ί α βρ ί σκετ αι στ η διαδικασί α εκτ ί µ ησης τ ης επ ί δρ ασης τ ου ΠΧΠ 9 στ ις οικονοµ ικές τ ου κατ αστ ά σεις. Τ ο ΠΧΠ 9 δεν έχ ει υιοθ ετ ηθ εί απ ό τ ην Ε υρ ω π αϊ κή Έ νω ση. ΠΧ Π 1 (Τ ρο πο πο ί ησ η) «Πρώ τη ε φ αρµ ο γ ή τω ν δ ι ε θ ν ώ ν προ τύ πω ν χ ρηµ ατο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή ς πλ ηρο φ όρησ ης» (εφ αρ µ όζ ετ αι για ετ ήσιες λ ογιστ ικές π ερ ιόδους π ου ξ εκινού ν τ ην ή µ ετ ά τ ην 1η Ιανουαρ ί ου 2010) Η π αρ ού σα τ ρ οπ οπ οί ηση π αρ έχ ει επ ιπ ρ όσθ ετ ες επ εξ ηγήσεις για τ ις ετ αιρ εί ες π ου εφ αρ µ όζ ουν για π ρ ώ τ η φ ορ ά τ α ΠΧΠ αναφ ορ ικά µ ε τ ην χ ρ ήση τ ου τ εκµ αιρ όµ ενου κόστ ους στ α π ερ ιουσιακά στ οιχ εί α π ετ ρ ελ αί ου και αερ ί ου, τ ον καθ ορ ισµ ό για τ ο κατ ά π όσο κά π οια συµ φ ω νί α εµ π ερ ιέχ ει µ ί σθ ω ση και τ ις υπ οχ ρ εώ σεις π αρ οπ λ ισµ ού οι οπ οί ες π ερ ιλ αµ βά νοντ αι στ ο κόστ ος τ ω ν ενσώ µ ατ ω ν π αγί ω ν. Η συγκεκρ ιµ ένη τ ρ οπ οπ οί ηση δεν θ α έχ ει επ ί δρ αση στ ις οικονοµ ικές κατ αστ ά σεις τ ης Ε τ αιρ ί ας καθ ώ ς η Ε τ αιρ ί α έχ ει ήδη µ ετ αβεί στ α ΠΧΠ. Η τ ρ οπ οπ οί ηση αυτ ή δεν έχ ει ακόµ η υιοθ ετ ηθ εί απ ό τ ην Ε υρ ω π αϊ κή Έ νω ση. ΠΧ Π 2 (Τ ρο πο πο ί ησ η) «Παρο χ έ ς πο υ Ε ξ αρτώ ν ται από την Α ξ ί α τω ν Μ ε το χ ώ ν» (εφ αρ µ όζ ετ αι για ετ ήσιες λ ογιστ ικές π ερ ιόδους π ου ξ εκινού ν τ ην ή µ ετ ά τ ην 1 Ιανουαρ ί ου 2010) Σ κοπ ός τ ης τ ρ οπ οπ οί ησης εί ναι να απ οσαφ ηνί σει τ ο π εδί ο εφ αρ µ ογής τ ου ΠΧΠ 2 και τ ο λ ογιστ ικό χ ειρ ισµ ό για τ ις αµ οιβές π ου εξ αρ τ ώ ντ αι απ ό τ ην αξ ί α τ ης µ ετ οχ ής και διακανονί ζ οντ αι τ οις µ ετ ρ ητ οί ς στ ις ενοπ οιηµ ένες ή ατ οµ ικές οικονοµ ικές κατ αστ ά σεις τ ης οικονοµ ικής οντ ότ ητ ας π ου λ αµ βά νει αγαθ ά ή υπ ηρ εσί ες, ότ αν η οικονοµ ική οντ ότ ητ α δεν έχ ει καµ ί α υπ οχ ρ έω ση να εξ οφ λ ήσει τ ις αµ οιβές π ου εξ αρ τ ώ ντ αι απ ό τ ην αξ ί α τ ω ν µ ετ οχ ώ ν. Η τ ρ οπ οπ οί ηση αυτ ή δεν αναµ ένετ αι να επ ηρ εά σει τ ις οικονοµ ικές κατ αστ ά σεις τ ης Ε τ αιρ ί ας. Η τ ρ οπ οπ οί ηση αυτ ή δεν έχ ει ακόµ η υιοθ ετ ηθ εί απ ό τ ην Ε υρ ω π αϊ κή Έ νω ση. Λ Π 24 (Τ ρο πο πο ί ησ η) «Γ ν ω σ το πο ι ή σ ε ι ς σ υν δ ε δ ε µ έ ν ω ν µ ε ρώ ν» (εφ αρ µ όζ ετ αι για ετ ήσιες λ ογιστ ικές π ερ ιόδους π ου ξ εκινού ν τ ην ή µ ετ ά τ ην 1η Ιανουαρ ί ου 2011) Η π αρ ού σα τ ρ οπ οπ οί ηση επ ιχ ειρ εί να µ ειώ σει τ ις γνω στ οπ οιήσεις τ ω ν συναλ λ αγώ ν ανά µ εσα σε συνδεδεµ ένα µ έρ η δηµ οσί ου (government-related entities) και να απ οσαφ ηνί σει τ ην έννοια τ ου συνδεδεµ ένου µ έρ ους. Σ υγκεκρ ιµ ένα, κατ αρ γεί τ αι η υπ οχ ρ έω ση τ ω ν συνδεδεµ ένω ν µ ερ ώ ν δηµ οσί ου να γνω στ οπ οιήσουν τ ις λ επ τ οµ έρ ειες όλ ω ν τ ω ν συναλ λ αγώ ν µ ε τ ο δηµ όσιο και µ ε ά λ λ α συνδεδεµ ένα µ έρ η δηµ οσί ου, απ οσαφ ηνί ζ ει και απ λ οπ οιεί τ ον ορ ισµ ό τ ου συνδεδεµ ένου µ έρ ους και επ ιβά λ λ ει τ ην γνω στ οπ οί ηση όχ ι µ όνο τ ω ν σχ έσεω ν, τ ω ν συναλ λ αγώ ν και τ ω ν υπ ολ οί π ω ν ανά µ εσα στ α συνδεδεµ ένα µ έρ η αλ λ ά και τ ω ν δεσµ εύ σεω ν τ όσο στ ις ατ οµ ικές όσο και στ ις ενοπ οιηµ ένες οικονοµ ικές κατ αστ ά σεις. H τ ρ οπ οπ οί ηση δεν έχ ει επ ί δρ αση στ ις οικονοµ ικές κατ αστ ά σεις τ ης Ε τ αιρ ί ας. Η τ ρ οπ οπ οί ηση αυτ ή δεν έχ ει ακόµ η υιοθ ετ ηθ εί απ ό τ ην Ε υρ ω π αϊ κή Έ νω ση. Λ Π 32 (Τ ρο πο πο ί ησ η) «Χ ρηµ ατο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ά µ έ σ α: Παρο υσ ί ασ η» (εφ αρ µ όζ ετ αι για ετ ήσιες λ ογιστ ικές π ερ ιόδους π ου ξ εκινού ν τ ην ή µ ετ ά τ ην 1η Φ εβρ ουαρ ί ου 2010) Η π αρ ού σα τ ρ οπ οπ οί ηση π αρ έχ ει επ εξ ηγήσεις σχ ετ ικά µ ε τ ον τ ρ όπ ο µ ε τ ον οπ οί ο ορ ισµ ένα δικαιώ µ ατ α π ρ έπ ει να τ αξ ινοµ ηθ ού ν. Σ υγκεκρ ιµ ένα, δικαιώ µ ατ α, δικαιώ µ ατ α π ρ οαί ρ εσης ή δικαιώ µ ατ α αγορ ά ς µ ετ οχ ής για τ ην απ όκτ ηση συγκεκρ ιµ ένου αρ ιθ µ ού ιδί ω ν συµ µ ετ οχ ικώ ν τ ί τ λ ω ν τ ης οικονοµ ικής οντ ότ ητ ας για ένα συγκεκρ ιµ ένο π οσό οπ οιουδήπ οτ ε νοµ ί σµ ατ ος απ οτ ελ ού ν συµ µ ετ οχ ικού ς τ ί τ λ ους εά ν η οικονοµ ική οντ ότ ητ α π ρ οσφ έρ ει αυτ ά τ α δικαιώ µ ατ α, δικαιώ µ ατ α π ρ οαί ρ εσης ή δικαιώ µ ατ α αγορ ά ς µ ετ οχ ής αναλ ογικά σε όλ ους τ ους υφ ιστ ά µ ενους µ ετ όχ ους τ ης ί διας κατ ηγορ ί ας τ ω ν ιδί ω ν, µ η π αρ αγώ γω ν, συµ µ ετ οχ ικώ ν τ ί τ λ ω ν. H τ ρ οπ οπ οί ηση δεν έχ ει επ ί δρ αση στ ις οικονοµ ικές κατ αστ ά σεις τ ης Ε τ αιρ ί ας. 14

15 ν ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 Η ΕΚ ΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ Ν Ε Α Π Ρ Ο ΤΥ Π Α, Ι Ε Ρ Μ ΗΝ Ε Ι Ε Σ ΚΑΙ ΤΡ Ο Π Ο Π Ο Ι ΗΣΗ Υ Φ Ι ΣΤΑΜ Ε Ν Ω Ν Π Ρ Ο ΤΥ Π Ω Ν - Συ ν έ χ ε ι α Λ Π 39 (Τ ρο πο πο ί ησ η) «Χ ρηµ ατο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ά µ έ σ α: Α ν αγ ν ώ ρι σ η κ αι Ε πι µ έ τρησ η» (εφ αρ µ όζ ετ αι για ετ ήσιες λ ογιστ ικές π ερ ιόδους π ου ξ εκινού ν τ ην ή µ ετ ά τ ην 1η Ιουλ ί ου 2009) Η π αρ ού σα τ ρ οπ οπ οί ηση απ οσαφ ηνί ζ ει τ ον τ ρ όπ ο µ ε τ ον οπ οί ο θ α έπ ρ επ ε να εφ αρ µ όζ οντ αι, σε συγκεκρ ιµ ένες π ερ ιπ τ ώ σεις, οι αρ χ ές π ου καθ ορ ί ζ ουν κατ ά π όσο ένας αντ ιστ αθ µ ιζ όµ ενος κί νδυνος ή τ µ ήµ α τ ω ν τ αµ ειακώ ν ρ οώ ν εµ π ί π τ ει στ ο π εδί ο εφ αρ µ ογής τ ης λ ογιστ ικής αντ ιστ ά θ µ ισης. Η τ ρ οπ οπ οί ηση αυτ ή δεν εφ αρ µ όζ ετ αι στ ην Ε τ αιρ ί α, καθ ώ ς δεν ακολ ουθ εί λ ογιστ ική αντ ιστ ά θ µ ισης σύ µ φ ω να µ ε τ ο Λ Π 39. ι ε ρµ ην ε ί ε ς υπο χ ρε ω τι κ έ ς µ ε τά από τη χ ρή σ η 31 ε κ ε µ β ρί ο υ 2009 Ε φ ω ν ί ε ς ώ µ φ ω µ τ τ Ε Ε µ τ π π ξ τ Μ τ ί µ π µ φ ω π ώ ρ µ µ Ε τ ί ΠΧ Π 12 - «Σ υµ Παραχ ρησ ης» (σύ να ε ην υιοθ έτ ηση απ ό ην, εφ αρ όζ ετ αι για ις ερ ιόδους ου εκινού ν ην 30 αρ ου 2009) Η διερ ηνεί α αναφ έρ ετ αι στ ις ετ αιρ εί ες ου συµ ετ έχ ουν σε συµ νί ες αρ αχ ησης. Η διερ ηνεί α αυτ ή δεν έχ ει εφ αρ ογή στ ην αιρ α. Ε ΠΧ Π 17 «ι αν ο µ ή µ η χ ρηµ ατι κ ώ ν πε ρι ο υσ ι ακ ώ ν σ το ι χ ε ί ω ν σ το υς µ ε τόχ ο υς» (εφ αρ µ όζ ετ αι για ετ ήσιες λ ογιστ ικές π ερ ιόδους π ου ξ εκινού ν τ ην ή µ ετ ά τ ην 1η Ιουλ ί ου 2009) Η διερ µ ηνεί α π αρ έχ ει καθ οδήγηση στ ον λ ογιστ ικό χ ειρ ισµ ό τ ω ν ακόλ ουθ ω ν µ η αµ οιβαί ω ν (nonreciprocal) διανοµ ώ ν στ οιχ εί ω ν ενερ γητ ικού απ ό τ ην οικονοµ ική οντ ότ ητ α στ ους µ ετ όχ ους π ου ενερ γού ν υπ ό τ ην ιδιότ ητ ά τ ους ω ς µ έτ οχ οι : α) διανοµ ές µ η χ ρ ηµ ατ ικώ ν στ οιχ εί ω ν ενερ γητ ικού και β) διανοµ ές π ου δί νουν στ ους µ ετ όχ ους τ ην επ ιλ ογή απ ολ αβής εί τ ε µ η χ ρ ηµ ατ ικώ ν στ οιχ εί ω ν ενερ γητ ικού εί τ ε µ ετ ρ ητ ώ ν. Η διερ µ ηνεί α αυτ ή δεν έχ ει εφ αρ µ ογή στ ην Ε τ αιρ ί α. Ε ΠΧ Π 19 «ι αγ ραφ ή Χ ρηµ ατο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν Υ πο χ ρε ώ σ ε ω ν µ ε σ υµ µ ε το χ ι κ ο ύ ς τί τλ ο υς» (εφ αρ µ όζ ετ αι για ετ ήσιες λ ογιστ ικές π ερ ιόδους π ου ξ εκινού ν τ ην ή µ ετ ά τ ην 1 Ιουλ ί ου 2010) Η ιερ µ ηνεί α 19 αναφ έρ ετ αι στ ο λ ογιστ ικό χ ειρ ισµ ό απ ό τ ην οικονοµ ική οντ ότ ητ α π ου εκδί δει συµ µ ετ οχ ικού ς τ ί τ λ ους σε έναν π ιστ ω τ ή, π ρ οκειµ ένου να διακανονιστ εί, ολ όκλ ηρ η ή εν µ έρ ει, µ ια χ ρ ηµ ατ οοικονοµ ική υπ οχ ρ έω ση. Η διερ µ ηνεί α αυτ ή δεν έχ ει εφ αρ µ ογή στ ην Ε τ αιρ ί α. Η τ ρ οπ οπ οί ηση αυτ ή δεν έχ ει ακόµ η υιοθ ετ ηθ εί απ ό τ ην Ε υρ ω π αϊ κή Έ νω ση. Ε ΠΧ Π 14 (Τ ρο πο πο ί ησ η) «Ό ρι α Πε ρι ο υσ ι ακ ώ ν Σ το ι χ ε ί ω ν Κ αθ ο ρι σ µ έ ν ω ν Παρο χ ώ ν, Ε λ ά χ ι σ το Α παι το ύ µ ε ν ο Σ χ ηµ ατι σ µ έ ν ο κ ε φ ά λ αι ο κ αι η αλ λ ηλ ε πί δ ρασ ή το υς» (εφ αρ µ όζ ετ αι για τ ις ετ ήσιες λ ογιστ ικές π ερ ιόδους π ου ξ εκινού ν τ ην ή µ ετ ά τ ην 1 Ιανουαρ ί ου 2011) Οι τ ρ οπ οπ οιήσεις εφ αρ µ όζ οντ αι σε π ερ ιορ ισµ ένες π ερ ιπ τ ώ σεις: ότ αν η οικονοµ ική οντ ότ ητ α υπ όκειτ αι σε ελ ά χ ιστ ο απ αιτ ού µ ενο σχ ηµ ατ ισµ ένο κεφ ά λ αιο και π ρ οβαί νει σε π ρ όω ρ η κατ αβολ ή τ ω ν εισφ ορ ώ ν για κά λ υψ η αυτ ώ ν τ ω ν απ αιτ ήσεω ν. Οι τ ρ οπ οπ οιήσεις αυτ ές επ ιτ ρ έπ ουν σε µ ί α τ έτ οια οικονοµ ική οντ ότ ητ α να αντ ιµ ετ ω π ί σει τ ο όφ ελ ος απ ό µ ια τ έτ οια π ρ όω ρ η π λ ηρ ω µ ή ω ς π ερ ιουσιακό στ οιχ εί ο. Η διερ µ ηνεί α δεν έχ ει εφ αρ µ ογή στ ην Ε τ αιρ ί α. Η τ ρ οπ οπ οί ηση αυτ ή δεν έχ ει ακόµ η υιοθ ετ ηθ εί απ ό τ ην Ε υρ ω π αϊ κή Έ νω ση. Τ ρο πο πο ι ή σ ε ι ς σ ε πρότυπα πο υ απο τε λ ο ύ ν έ ν α τµ ή µ α το υ προ γ ρά µ µ ατο ς ε τή σ ι ω β ε λ τι ώ σ ε ω ν το υ Σ Λ Π (Σ υµ β ο ύ λ ι ο ι ε θ ν ώ ν Λ ο γ ι σ τι κ ώ ν Προ τύ πω ν ) Οι π αρ ακά τ ω τ ρ οπ οπ οιήσεις π ερ ιγρ ά φ ουν τ ις σηµ αντ ικότ ερ ες αλ λ αγές π ου υπ εισέρ χ οντ αι στ α ΠΧΠ ω ς επ ακόλ ουθ ο τ ω ν απ οτ ελ εσµ ά τ ω ν τ ου ετ ήσιου π ρ ογρ ά µ µ ατ ος βελ τ ιώ σεω ν τ ου Σ Λ Π π ου δηµ οσιεύ τ ηκε τ ον Ιού λ ιο Οι τ ρ οπ οπ οιήσεις αυτ ές δεν έχ ουν ακόµ η υιοθ ετ ηθ εί απ ό τ ην Ε υρ ω π αϊ κή Έ νω ση. Οι π αρ ακά τ ω τ ρ οπ οπ οιήσεις, εφ όσον δεν ορ ί ζ ετ αι διαφ ορ ετ ικά, ισχ ύ ουν για τ ις ετ ήσιες λ ογιστ ικές π ερ ιόδους π ου ξ εκινού ν τ ην ή µ ετ ά τ ην 1η Ιανουαρ ί ου Ε π ί σης, εφ όσον δεν αναφ έρ ετ αι διαφ ορ ετ ικά, οι τ ρ οπ οπ οιήσεις αυτ ές δεν αναµ ένετ αι να έχ ουν σηµ αντ ική επ ί π τ ω ση στ ις οικονοµ ικές κατ αστ ά σεις τ ης Ε τ αιρ ί ας. 15

16 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 Η ΕΚ ΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ Ν Ε Α Π Ρ Ο ΤΥ Π Α, Ι Ε Ρ Μ ΗΝ Ε Ι Ε Σ ΚΑΙ ΤΡ Ο Π Ο Π Ο Ι ΗΣΗ Υ Φ Ι ΣΤΑΜ Ε Ν Ω Ν Π Ρ Ο ΤΥ Π Ω Ν - Συ ν έ χ ε ι α ΠΧ Π 2 «Παρο χ έ ς πο υ Ε ξ αρτώ ν ται από την Α ξ ί α τω ν Μ ε το χ ώ ν» (εφ αρ µ όζ ετ αι για ετ ήσιες λ ογιστ ικές π ερ ιόδους π ου ξ εκινού ν τ ην ή µ ετ ά τ ην 1 Ιουλ ί ου 2009) Η τ ρ οπ οπ οί ηση επ ιβεβαιώ νει ότ ι οι εισφ ορ ές µ ιας επ ιχ εί ρ ησης για τ η σύ στ αση µ ί ας κοινοπ ρ αξ ί ας και οι συναλ λ αγές κοινού ελ έγχ ου εξ αιρ ού ντ αι απ ό τ ο π εδί ο εφ αρ µ ογής τ ου ΠΧΠ 2. Κ λ ο φ ο ύ ν ο ι ά Σ ι χ ε ί Κ χ ο ν ς λ κ ι ο ί σ ε ς ς τ ρ ζ π ά τ µ π π ά ω π ρ π ώ λ τ ΠΧ Π 5 «Mη υκ ρο τα Πε ρι υσ ακ το α πο υ ατέ ται προ Πώ ησ η αι ακ πε ρασ τηρι ότητε» Η οπ οπ οί ηση απ οσαφ ηνί ει γνω στ οπ οιήσεις ου απ αιτ ού ντ αι όσον αφ ορ α η κυκλ οφ ορ ού ντ α ερ ιουσιακά στ οιχ εί α ου κατ ατ σσοντ αι ς κατ εχ όµ ενα ος ηση ή ις διακοπ εί σες δρ αστ ηρ ιότ ητ ες. λ ά δ ο ι ο ν τ ρ π ά τ π λ µ τ π τ τ ΠΧ Π 8 «Κ ρασ τηρι τή τω» Η οπ οπ οί ηση αρ έχ ει διευκρ ινί σεις όσον αφ ορ ην γνω στ οπ οί ηση ηρ οφ ορ ιώ ν σχ ετ ικά ε α ερ ιουσιακά στ οιχ εί α ου οµ έα. Λ Π 1 «Παρο υσ ί ασ η τω ν Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν Κ ατασ τά σ ε ω ν» Η τ ρ οπ οπ οί ηση π αρ έχ ει διευκρ ινί σεις ότ ι ο π ιθ ανός διακανονισµ ός µ ιας υπ οχ ρ έω σης µ ε τ ην έκδοση συµ µ ετ οχ ικώ ν τ ί τ λ ω ν δεν έχ ει σχ έση µ ε τ ην κατ ά τ αξ ή τ ης ω ς κυκλ οφ ορ ού ν ή µ η κυκλ οφ ορ ού ν στ οιχ εί ο. Λ Π 7 «Κ ατασ τά σ ε ι ς Τ αµ ε ι ακ ώ ν Ρ ο ώ ν» Η τ ρ οπ οπ οί ηση απ αιτ εί ότ ι µ όνο οι δαπ ά νες π ου κατ αλ ήγουν σε ένα αναγνω ρ ισµ ένο π ερ ιουσιακό στ οιχ εί ο στ ην κατ ά στ αση τ ης οικονοµ ικής θ έσης µ π ορ ού ν να κατ ατ ά σσοντ αι ω ς επ ενδυτ ικές δρ αστ ηρ ιότ ητ ες. Λ Π 17 «Μ ι σ θ ώ σ ε ι ς» Η τ ρ οπ οπ οί ηση π αρ έχ ει διευκρ ινί σεις ω ς π ρ ος τ ην κατ ά τ αξ η τ ω ν µ ισθ ώ σεω ν γηπ έδω ν και κτ ιρ ί ω ν ω ς χ ρ ηµ ατ οδοτ ικές ή λ ειτ ουρ γικές µ ισθ ώ σεις. Λ Π 18 «Έ σ ο δ α» Η τ ρ οπ οπ οί ηση π αρ έχ ει π ρ όσθ ετ η καθ οδήγηση σχ ετ ικά µ ε τ ον καθ ορ ισµ ό ω οικονοµ ική οντ ότ ητ α ενερ γεί ω ς π ρ ακτ ορ ευόµ ενος/εντ ολ έας ή π ρ ά κτ ορ ας. ς π ρ ος τ ο αν η Λ Π 36 «Α πο µ ε ί ω σ η Α ξ ί ας Πε ρι ο υσ ι ακ ώ ν Σ το ι χ ε ί ω ν» Η τ ρ οπ οπ οί ηση διευκρ ινί ζ ει ότ ι η µ εγαλ ύ τ ερ η µ ονά δα δηµ ιουρ γί ας τ αµ ειακώ ν ρ οώ ν στ ην οπ οί α π ρ έπ ει να επ ιµ ερ ιστ εί η υπ ερ αξ ί α για τ ους σκοπ ού ς τ ου ελ έγχ ου απ οµ εί ω σης εί ναι ένας λ ειτ ουρ γικός τ οµ έας όπ ω ς ορ ί ζ ετ αι απ ό τ ην π αρ ά γρ αφ ο 5 τ ου ΠΧΠ 8 (δηλ αδή π ρ ιν απ ό τ η συγκέντ ρ ω ση/ά θ ρ οιση τ ω ν τ οµ έω ν). Λ Π 38 «Ά ϋ λ α Πε ρι ο υσ ι ακ ά Σ το ι χ ε ί α»(εφ αρ µ όζ ετ αι για ετ ήσιες λ ογιστ ικές π ερ ιόδους π ου ξ εκινού ν τ ην ή µ ετ ά τ ην 1 Ιουλ ί ου 2009) Οι τ ρ οπ οπ οιήσεις διευκρ ινί ζ ουν (α) τ ις απ αιτ ήσεις σύ µ φ ω να µ ε τ ο ΠΧΠ 3 (αναθ εω ρ ηµ ένο) όσον αφ ορ ά τ ο λ ογιστ ικό χ ειρ ισµ ό τ ω ν ά ϋ λ ω ν π ερ ιουσιακώ ν στ οιχ εί ω ν π ου απ οκτ ήθ ηκαν σε µ ί α συνένω ση επ ιχ ειρ ήσεω ν και (β) τ ην π ερ ιγρ αφ ή τ ω ν µ εθ όδω ν απ οτ ί µ ησης π ου χ ρ ησιµ οπ οιού ντ αι ευρ έω ς απ ό τ ις οικονοµ ικές οντ ότ ητ ες κατ ά τ ην επ ιµ έτ ρ ηση τ ης εύ λ ογης αξ ί ας τ ω ν ά ϋ λ ω ν π ερ ιουσιακώ ν στ οιχ εί ω ν π ου απ οκτ ήθ ηκαν σε µ ί α συνένω ση επ ιχ ειρ ήσεω ν και δεν διαπ ρ αγµ ατ εύ οντ αι σε ενερ γές αγορ ές. 16

17 Φ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 Η ΕΚ ΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ Ν Ε Α Π Ρ Ο ΤΥ Π Α, Ι Ε Ρ Μ ΗΝ Ε Ι Ε Σ ΚΑΙ ΤΡ Ο Π Ο Π Ο Ι ΗΣΗ Υ Φ Ι ΣΤΑΜ Ε Ν Ω Ν Π Ρ Ο ΤΥ Π Ω Ν - Συ ν έ χ ε ι α Λ Π 39 «Χ ρηµ ατο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ά Μ έ σ α: Α ν αγ ν ώ ρι σ η κ αι Ε πι µ έ τρησ η» Οι τ ρ οπ οπ οιήσεις αφ ορ ού ν (α) διευκρ ινί σεις σχ ετ ικά µ ε τ ην αντ ιµ ετ ώ π ιση τ ω ν κυρ ώ σεω ν/π ρ οστ ί µ ω ν απ ό π ρ οπ λ ηρ ω µ ή δανεί ω ν ω ς π αρ ά γω γα στ ενά συνδεδεµ ένα µ ε τ ο κύ ρ ιο συµ βόλ αιο, (β) τ ο π εδί ο απ αλ λ αγής για τ ις συµ βά σεις συνένω σης επ ιχ ειρ ήσεω ν και (γ) διευκρ ινί σεις ότ ι τ α κέρ δη ή ζ ηµ ιές απ ό αντ ιστ ά θ µ ιση τ αµ ειακώ ν ρ οώ ν µ ιας π ρ οσδοκώ µ ενης συναλ λ αγής π ρ έπ ει να επ ανατ αξ ινοµ ηθ ού ν απ ό τ α ί δια κεφ ά λ αια στ α απ οτ ελ έσµ ατ α στ ην π ερ ί οδο κατ ά τ ην οπ οί α η αντ ιστ αθ µ ιζ όµ ενη π ρ οσδοκώ µ ενη τ αµ ειακή ρ οή επ ηρ εά ζ ει τ α απ οτ ελ έσµ ατ α. Ε ΠΧ Π 9 «Ε παν ε κ τί µ ησ η τω ν Ε ν σ ω µ ατω µ έ ν ω ν Παραγ ώ γ ω ν» (εφ αρ µ όζ ετ αι για ετ ήσιες λ ογιστ ικές π ερ ιόδους π ου ξ εκινού ν τ ην ή µ ετ ά τ ην 1 Ιουλ ί ου 2009) Η τ ρ οπ οπ οί ηση διευκρ ινί ζ ει ότ ι η Ε ΠΧΠ 9 δεν ισχ ύ ει σε π ιθ ανή επ ανεκτ ί µ ηση, κατ ά τ ην ηµ ερ οµ ηνί α τ ης απ όκτ ησης, τ ω ν ενσω µ ατ ω µ ένω ν π αρ αγώ γω ν σε συµ βόλ αια π ου απ οκτ ήθ ηκαν σε µ ί α συνένω ση επ ιχ ειρ ήσεω ν π ου αφ ορ ά οικονοµ ικές οντ ότ ητ ες π ου τ ελ ού ν υπ ό κοινό έλ εγχ ο. Ε ΠΧ Π 16 «Α ν τι σ ταθ µ ί σ ε ι ς µ ι ας Κ αθ αρή ς Ε πέ ν δ υσ ης σ ε Ε κ µ ε τά λ λ ε υσ η σ το Ε ξ ω τε ρι κ ό» (εφ αρ µ όζ ετ αι για ετ ήσιες λ ογιστ ικές π ερ ιόδους π ου ξ εκινού ν τ ην ή µ ετ ά τ ην 1 Ιουλ ί ου 2009) Η τ ρ οπ οπ οί ηση αναφ έρ ει ότ ι, σε αντ ιστ ά θ µ ιση µ ιας καθ αρ ής επ ένδυσης σε εκµ ετ ά λ λ ευση στ ο εξ ω τ ερ ικό, κατ ά λ λ ηλ α µ έσα αντ ιστ ά θ µ ισης µ π ορ εί να κατ έχ οντ αι απ ό οπ οιαδήπ οτ ε οικονοµ ική οντ ότ ητ α εντ ός τ ης Ε τ αιρ ί ας, συµ π ερ ιλ αµ βανοµ ένης τ ης ιδί ας εκµ ετ ά λ λ ευσης στ ο εξ ω τ ερ ικό, εφ όσον π λ ηρ ού ντ αι ορ ισµ ένες π ρ οϋ π οθ έσεις. 3. Π Ε Ρ Ι Λ ΗΨ Η ΤΩ Ν ΣΗΜ ΑΝ ΤΙ ΚΟ ΤΕ Ρ Ω Ν Λ Ο Γ Ι ΣΤΙ ΚΩ Ν ΑΡ Χ Ω Ν ήλωση συ µ µ ό ρ φ ωσης Οι οικονοµ ικές κατ αστ ά σεις έχ ουν κατ αρ τ ιστ εί σύ µ φ ω να µ ε τ α ιεθ νή Πρ ότ υπ α Χρ ηµ ατ οοικονοµ ικής Πλ ηρ οφ όρ ησης.π.χ.π (International Financial Reporting Standards) π ου έχ ουν εκδοθ εί απ ό τ ο Σ υµ βού λ ιο τ ω ν ιεθ νώ ν Λ ογιστ ικώ ν Πρ οτ ύ π ω ν (International Accounting Standards Board IASB ) καθ ώ ς και τ ις σχ ετ ικές διερ µ ηνεί ες π ου έχ ει εκδώ σει η Ε π ιτ ρ οπ ή ιερ µ ηνειώ ν ιεθ νώ ν Πρ οτ ύ π ω ν Χρ ηµ ατ οοικονοµ ικής Πλ ηρ οφ όρ ησης (International Financial Reporting Interpretations Committee IFRIC ), τ α οπ οί α εί ναι σχ ετ ικά µ ε τ ις δρ αστ ηρ ιότ ητ ες τ ης Ε τ αιρ ί ας και ισχ ύ ουν κατ ά τ ην ηµ ερ οµ ηνί α π ρ οετ οιµ ασί ας τ ω ν οικονοµ ικώ ν κατ αστ ά σεω ν όπ ω ς έχ ουν υιοθ ετ ηθ εί απ ό τ ην Ε π ιτ ρ οπ ή τ ης Ε υρ ω π αϊ κής Έ νω σης. Β ά ση σύ ν τ α ξ ης Οι οικονοµ ικές κατ αστ ά σεις έχ ουν κατ αρ τ ιστ εί σύ µ φ ω να µ ε τ ην αρ χ ή τ ου ιστ ορ ικού ή τ εκµ αρ τ ού κόστ ους. Οι βασικές λ ογιστ ικές αρ χ ές π ου ακολ ουθ ήθ ηκαν εί ναι οι π αρ ακά τ ω : όρο ς Ε ι σ ο δ ή µ ατο ς Η Ε τ αιρ ί α απ αλ λ ά σσετ αι απ ό φ όρ ο εισοδήµ ατ ος βά σει τ ω ν διατ ά ξ εω ν τ ου Ν. 959/1979 «π ερ ί Ναυτ ικώ ν Ε τ αιρ ιώ ν». Η µ οναδική τ ης υπ οχ ρ έω ση αφ ορ ά στ ην κατ αβολ ή φ όρ ου ο οπ οί ος εξ αρ τ ά τ αι απ ό τ ους κόρ ους τ ου π λ οί ου τ ης. εδοµ ένου όµ ω ς ότ ι επ ί τ ου π αρ όντ ος η Ε τ αιρ ί α δεν έχ ει π λ οί ο στ ην εκµ ετ ά λ λ ευσή τ ης, δεν υπ όκειτ αι αντ ί στ οιχ α και σε υπ οχ ρ εώ σεις φ όρ ου εισοδήµ ατ ος. 17

18 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 Η ΕΚ ΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ Π Ε Ρ Ι Λ ΗΨ Η ΤΩ Ν ΣΗΜ ΑΝ ΤΙ ΚΟ ΤΕ Ρ Ω Ν Λ Ο Γ Ι ΣΤΙ ΚΩ Ν ΑΡ Χ Ω Ν - Συ ν έ χ ε ι α Χ ρηµ ατο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ά Μ έ σ α Οι χ ρ ηµ ατ οοικονοµ ικές απ αιτ ήσεις και οι χ ρ ηµ ατ οοικονοµ ικές υπ οχ ρ εώ σεις αναγνω ρ ί ζ οντ αι στ η κατ ά στ αση οικονοµ ικής θ έσης απ ό τ η στ ιγµ ή π ου η Ε τ αιρ ί α καθ ί στ ατ αι συµ βαλ λ όµ ενο µ έρ ος µ ιας σύ µ βασης χ ρ ηµ ατ οοικονοµ ικώ ν µ έσω ν και π ερ νού ν σε αυτ ήν τ α σχ ετ ικά βά ρ η και οφ έλ η. Υ πο χ ρε ώ σ ε ι ς Οι χ ρ ηµ ατ οοικονοµ ικές υπ οχ ρ εώ σεις αρ χ ικά αναγνω ρ ί ζ οντ αι στ ην εύ λ ογη αξ ί α τ ους, ενώ µ ετ αγενέστ ερ α επ ιµ ετ ρ ώ ντ αι στ ο απ οσβεσµ ένο κόστ ος τ ους µ ε τ η µ έθ οδο τ ου π ρ αγµ ατ ικού επ ιτ οκί ου. Οι βρ αχ υπ ρ όθ εσµ ες υπ οχ ρ εώ σεις απ ό εµ π ορ ικές δρ αστ ηρ ιότ ητ ες εί ναι ά τ οκες και π αρ ουσιά ζ οντ αι στ ην ονοµ αστ ική τ ους αξ ί α η οπ οί α ισού τ αι µ ε τ ην εύ λ ογη αξ ί α τ ους. Σ υν έ χ ι σ η της υπο σ τή ρι ξ ης της Ε ται ρί ας Η Ε τ αιρ ί α στ ις 31/12/2009 π αρ ουσιά ζ ει αρ νητ ική Κ αθ αρ ή Θ έση. Οι σω ρ ευµ ένες ζ ηµ ιές τ ης χ ρ ηµ ατ οδοτ ού ντ αι απ ό τ ην µ ητ ρ ική ετ αιρ ί α η οπ οί α και έχ ει αναλ ά βει τ ην διαχ εί ρ ισή τ ης. Η ιοί κηση τ ης Ε τ αιρ ί ας θ εω ρ εί ότ ι στ ο π ρ οβλ επ τ ό µ έλ λ ον εί ναι εξ ασφ αλ ισµ ένη η στ ήρ ιξ η τ ης µ ητ ρ ικής ετ αιρ ί ας στ ην συνέχ ιση τ ης χ ρ ηµ ατ οδότ ησης π ου τ ης π αρ έχ ει. 4. ΣΗΜ ΑΝ ΤΙ ΚΕ Σ Λ Ο Γ Ι ΣΤΙ ΚΕ Σ ΚΡ Ι ΣΕ Ι Σ ΚΑΙ ΚΥ Ρ Ι Ε Σ Π ΗΓ Ε Σ ΑΒ Ε Β ΑΙ Ο ΤΗΤΑΣ Λ Ο Γ Ι ΣΤΙ ΚΩ Ν Ε ΚΤΙ Μ ΗΣΕ Ω Ν Κ ατ ά τ ην εφ αρ µ ογή τ ω ν λ ογιστ ικώ ν π ολ ιτ ικώ ν τ ης, όπ ω ς π ερ ιγρ ά φ οντ αι στ η σηµ εί ω ση 3, η ιοί κηση εί ναι απ αρ αί τ ητ ο να π ρ οβεί σε κρ ί σεις, εκτ ιµ ήσεις και υπ οθ έσεις σχ ετ ικά µ ε τ ις φ ερ όµ ενες αξ ί ες τ ω ν ενερ γητ ικώ ν και π αθ ητ ικώ ν στ οιχ εί ω ν, οι οπ οί ες δεν εί ναι π ρ οφ ανεί ς απ ό ά λ λ ες π ηγές π λ ηρ οφ όρ ησης. Οι εκτ ιµ ήσεις και οι σχ ετ ικές µ ε αυτ ές υπ οθ έσεις βασί ζ οντ αι στ ην εµ π ειρ ί α τ ου π αρ ελ θ όντ ος καθ ώ ς και σε ά λ λ ους σχ ετ ικού ς π αρ ά γοντ ες. Τ α π ρ αγµ ατ ικά απ οτ ελ έσµ ατ α ενδέχ ετ αι να διαφ έρ ουν απ ό αυτ ές τ ις εκτ ιµ ήσεις. Οι εκτ ιµ ήσεις και οι υπ οκεί µ ενες υπ οθ έσεις εξ ετ ά ζ οντ αι σε συνεχ ή βά ση. Οι αναθ εω ρ ήσεις λ ογιστ ικώ ν εκτ ιµ ήσεω ν αναγνω ρ ί ζ οντ αι στ ην π ερ ί οδο κατ ά τ ην οπ οί α επ ισυµ βαί νουν, εά ν αυτ ές επ ηρ εά ζ ουν µ όνο τ η συγκεκρ ιµ ένη χ ρ ήση, ή και µ ελ λ οντ ικές χ ρ ήσεις. Η κύ ρ ια π ηγή αβεβαιότ ητ ας για τ ην Ε τ αιρ ί α κατ ά τ ην ηµ ερ οµ ηνί α κατ ά ρ τ ισης τ ω ν οικονοµ ικώ ν κατ αστ ά σεω ν και η οπ οί α ενδέχ ετ αι να έχ ει σηµ αντ ική επ ί δρ αση στ ις φ ερ όµ ενες αξ ί ες τ ω ν στ οιχ εί ω ν ενερ γητ ικού και π αθ ητ ικού, αφ ορ ά τ ο απ οτ έλ εσµ α µ ελ λ οντ ικού φ ορ ολ ογικού ελ έγχ ου για τ ις ανέλ εγκτ ες χ ρ ήσεις (Σ ηµ εί ω ση 8). Ε ί ναι π ιθ ανό απ ό τ ους π αρ απ ά νω φ ορ ολ ογικού ς ελ έγχ ους να π ρ οκύ ψ ουν π ρ όσθ ετ οι φ όρ οι και π ρ οσαυξ ήσεις π ου δεν π ρ οβλ έπ ετ αι να εί ναι σηµ αντ ικές. Σ υνεπ ώ ς δεν έχ ουν σχ ηµ ατ ισθ εί αντ ί στ οιχ ες π ρ οβλ έψ εις. 5. ΑΠ Ο ΤΕ Λ Ε ΣΜ ΑΤΑ Ε ΚΜ Ε ΤΑΛ Λ Ε Υ ΣΕ Ω Σ ζ ί λ φ ώ θ µ ά τ χ ρ ώ τ ω ί ω π Οι ηµ ες εκµ ετ αλ εύ σεω ς διαµ ορ ηκαν ετ ις εώ σεις /(π ιστ σεις) ν κονδυλ ν ου ακολ ουθ ού ν: Ποσά σε χ ι λ ι άδ ε ς Ε υ ρ ώ 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 Α µ οι β έ ς ι οι κ η τ ι κ ού Σ υ µ β ου λ ί ου 3 2 Λ οι π ά έ ξ οδ α 0 1 Σύνολο 3 3 Οι αµ οιβές τ ω ν ορ κω τ ώ ν ελ εγκτ ώ ν λ ογιστ ώ ν απ ό π αρ οχ ή ελ εγκτ ικώ ν υπ ηρ εσιώ ν για τ ην τ ρ έχ ουσα και τ ην π ρ οηγού µ ενη χ ρ ήση ανέρ χ οντ αι σε 0,6 χ ιλ. Ε υρ ώ. Γ ια τ ις χ ρ ήσεις 2009 και 2008, η Ε τ αιρ ί α δεν απ ασχ ολ ού σε π ρ οσω π ικό. 18

19 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠ Ι Τ ΩΝ Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚ ΩΝ Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΕΩΝ Γ ΙΑ Τ Η Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε Τ ΗΝ 31 Η ΕΚ ΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ Χ Ρ ΗΜ ΑΤΟ Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι ΚΑ Μ Ε ΣΑ ΚΑΙ Ι ΑΧ Ε Ι Ρ Ι ΣΗ Χ Ρ ΗΜ ΑΤΟ Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι ΚΟ Υ ΚΙ Ν Υ Ν Ο Υ Σ ε αυτ ή τ η σηµ εί ω ση αναλ ύ οντ αι τ α στ οιχ εί α τ ου ενερ γητ ικού και π αθ ητ ικού π ου απ οτ ελ ού ν τ α χ ρ ηµ ατ οοικονοµ ικά µ έσα τ ης Ε τ αιρ ί ας και οι αντ ί στ οιχ οι χ ρ ηµ ατ οοικονοµ ικοί κί νδυνοι. 6.1 Π ΑΡ ΑΓ Ο Ν ΤΕ Σ Χ Ρ ΗΜ ΑΤΟ Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι ΚΟ Υ ΚΙ Ν Υ Ν Ο Υ Η Ε τ αιρ ί α δεν εκτ ί θ ετ αι σε χ ρ ηµ ατ οοικονοµ ικού ς κινδύ νους καθ ώ ς π αρ αµ ένει χ ω ρ ί ς δρ αστ ηρ ιότ ητ α. Τ α χ ρ ηµ ατ οοικονοµ ικά µ έσα τ ης Ε τ αιρ ί ας αφ ορ ού ν µ όνο υπ οχ ρ εώ σεις π ρ ος τ η µ ητ ρ ική τ ης ετ αιρ ί α «Α ΝΩ ΝΥ Μ ΟΣ ΝΑ Υ Τ ΙΛ ΙΑ Κ Η Ε Τ Α ΙΡ ΙΑ ΗΡ Α Κ Λ ΗΣ» και ο κί νδυνος ρ ευστ ότ ητ ας τ ης, εί ναι απ όλ υτ α ελ εγχ όµ ενος λ όγω τ ης υπ οστ ήρ ιξ ής τ ης απ ό τ η µ ητ ρ ική τ ης ετ αιρ ί α η οπ οί α έχ ει αναλ ά βει τ η διαχ εί ρ ισή τ ης. 6.2 Λ Ο Ι Π Ο Ι Π Ι ΣΤΩ ΤΕ Σ Οι λ οιπ οί π ιστ ω τ ές αναλ ύ οντ αι ω ς εξ ής: Ποσά σε χ ι λ ι άδ ε ς Ε υ ρ ώ 31/12/ /12/2008 Ε τ α ι ρ ί ε ς Ο µ ί λ ου Α Γ Ε Τ Η ρ α κ λ ή ς τ Ε τ ί θ ρ τ τ ω λ ρ π ρ ζ τ λ τ ί Η διοί κηση ης αιρ ας εω εί ότ ι ο υπ όλ οιπ ο ν ειτ ουρ γικώ ν υπ οχ εώ σεω ν οσεγγί ει ην εύ ογη ους αξ α. 7. Μ Ε ΤΟ Χ Ι ΚΟ ΚΕ Φ ΑΛ ΑΙ Ο Ποσά σε χ ι λ ι άδ ε ς Ε υ ρ ώ 31/12/ /12/2008 Ε γ κ ε κ ρ ι µ έ ν ε κ δ έ ν κ α ι π λ ή ρ ω ς κ α τ α β λ η µ έ ν κ ν έ ς µ ε τ έ ς α ι κ ή ς α ξ ί α ς α ν µ ε τ ή ο, οθ ο : οι οχ ον οµ στ 17,61 ά οχ Σύνολο Ε τ ί µ ί ί µ ώ ω µ Η αιρ α διαθ έτ ει α κατ ηγορ α κοινώ ν ετ οχ ν, οι οπ οί ες δεν έχ ουν δικαί α σε στ αθ ερ ό εισόδηµ α. 8. Ε Ν Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ε Σ Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω ΣΕ Ι Σ Α ν έ λ ε γ κ τε ς φ ο ρο λ ο γ ι κ ά χ ρή σ ε ι ς Η Ε τ αιρ ί α ω ς Ναυτ ική Ε τ αιρ ί α διέπ ετ αι απ ό ειδικό καθ εστ ώ ς φ ορ ολ ογί ας εισοδήµ ατ ος. Μ ετ ά τ ην π ώ λ ηση τ ου π λ οί ου η Ε τ αιρ ί α δεν υπ οχ ρ εού τ αι στ ην κατ αβολ ή φ όρ ου εισοδήµ ατ ος. Η Ε τ αιρ ί α υπ ά γετ αι σε Φ ΠΑ για τ ο οπ οί ο δεν έχ ει ελ εγχ θ εί φ ορ ολ ογικά για τ ις διαχ ειρ ιστ ικές χ ρ ήσεις 1998 έω ς και Α π ό τ η µ έχ ρ ι σήµ ερ α εµ π ειρ ί α απ ό φ ορ ολ ογικού ς ελ έγχ ους Φ ΠΑ δεν π ρ οέκυψ ε π ρ ος κατ αβολ ή κά π οιο π οσό Φ ΠΑ και π ρ όσθ ετ ου φ όρ ου. Ω ς εκ τ ού τ ου, απ ό τ ον µ ελ λ οντ ικό φ ορ ολ ογικό έλ εγχ ο τ ω ν ανέλ εγκτ ω ν χ ρ ήσεω ν τ ου Φ ΠΑ δεν αναµ ένετ αι να π ρ οκύ ψ ει κατ αβολ ή Φ ΠΑ για τ ην οπ οί α να απ αιτ εί τ αι ο σχ ηµ ατ ισµ ός π ρ όβλ εψ ης σε βά ρ ος τ ω ν απ οτ ελ εσµ ά τ ω ν τ ης Ε τ αιρ ί ας. 19

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126)

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126) ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Ε. ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 Ν

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

H - 2010 THN 31 2010 2010

H - 2010 THN 31 2010 2010 «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡ ΑΘ ΟΥ Α.Ε.» ΕΤΗ ΣΙ Α Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗ Σ Χ Ρ Η ΣΗ Σ Π Ο Υ ΕΛ Η Ξ Ε ΤΗ Ν 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ Ι Ο Υ 2010 ΤΗ Σ ΕΤΑΙ Ρ ΕΙ ΑΣ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡ ΑΘ ΟΥ Α.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡ ΑΘ ΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η ΣΥ Ν Ε Λ Ε Υ ΣΗ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν Ε

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η ΣΥ Ν Ε Λ Ε Υ ΣΗ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν Ε «ΥΣΤΟΣ» Ν Α ΥΤΙ Κ Η Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Α ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΕΙΑΣ «ΥΣΤΟΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια.

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια. ΟΠΟ Η ΙΑΒΟ Η Α ιο ό σ ς α ο σ α ι ό ας ια ά ς Ο ίας / / ια ις ια ι ασί ς οσφ ής σ ο ο έα ς σύ α ς οσί σ βάσ Η σ ή σ ί * ί ο ι ή. α ό η α ερω ηθέν ων * Α αφέ α ο ά ος έ ος σας: * Π οσ ιο ίσ ι ιό ά σας:

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Fax : e mail:

14SYMV Fax : e mail: Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ω σό 06/11/2014 Η Ο Α Ο Η Α Α Α ιθ. ω : 17848 έφ α : 2321 3 52610 Fax : 2321 3 52618 e mail: dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr ΒΑ Η Α Ο Η Η Ω ο ή ο α ο ή α ά αι σ ο ο ι ό α άσ α σή α 18/09/2014,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Α Α Η Α Ω 15SYMV002528982 2015-01-16 Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Η α οχής η σιώ σ ίασης catering σ ο αίσιο ι έ ιας ω άσ ω ισ ο οίησης Α χι ής α α ι ής α ά ισης α οφοί ω... ης ιό ο έα ία

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η ια ο έ ο «ύ βο ος οσ ή ι ς ιφ ια ού ιασ ού ια οι ι ή σ ά σ ο ά σ ιφέ ια ι ής α ο ίας» (Κω ι ός : 2012 00880179, Κω ι ός Ο...: 390445 : «ύ βο οι χ ι ής οσ ή ι ης ιφέ ιας Κ ι ής Μα ο ίας» οέ ο 5:«ύ βο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Από τ ην αρ χή τ ης ί δ ρ υσης τ ου κόµ µ ατ ος «Oι Φ ιλ ελ εύ θ ερ οι» έ να από τ α β ασικά σηµ εί α τ ου πρ ογ ρ άµ µ ατ ος ήτ αν η εκπόνηση µ ιας νέ ας στ ρ ατ ηγ ικής γ ια τ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC Α /

13PROC Α / Α Α Α / : Α: 13PROC001709766 2013-11-11 Α Α.. 20135639/04 11 2013 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α 1 Α Α : Α: α αο ή & ίο 80 18534, ι αιάς.: 210 2104142239 Fax: 210 4142469 Email: procurements@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com

η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com Α Α Α Η Α Η αβά α, 0 / 01 / 2014 «Α Η Α Α Α Η. Α Α Α» Α.. : 52 θ ι ής Α ίσ ασης,.. η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com 2 η Α Α Α Η Η Η Η Η Α Η Α Α Η Η Α Η «ο ι ό σ έ ιο άσης ια η βιώσι η α

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Η Α Η Η ΙΩ ο ο ι ό έ α ο ς α ι ής Α ι ής σή α 07/09/2013 α ύ ά θι σ βα ο έ ώ : 14SYMV002269652 2014-09-03 Aφ ός ο ή ο α ι ής, ο ο οίος ύ ι σ ο αύ ιο, ο ός ο ο ιώ α. 1.. 19500, ό ς οσ ί αι ό ι α ια ο

Διαβάστε περισσότερα

- 2010 2010 2010 2010 2010 2009 ( THN 31 2010 2010

- 2010 2010  2010 2010 2010 2009 ( THN 31 2010 2010 «ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΒΡ ΙΟ Υ 2010, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΣΤΑΘ Μ Ο Ι ΑΙΓ ΑΙΟ Υ Α.Β.Ε.Ε. Σ Τ ΑΘ Μ Ο Ι ΑΙ Γ ΑΙ Ο Υ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/04/B/86/77(2011)

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/04/B/86/77(2011) Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2011 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/04/B/86/77(2011)

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176 Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2010 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «Ε.Β.Ε.Σ.Κ. Α.Ε.» Ε.Β Ι.Ε.Σ.Κ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176 Σ Ο Φ Ο Κ Λ Η Β ΕΝ Ι Ζ ΕΛ Ο

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

- 2009 2009 2009 2009 2009 2009 ( THN 31 2009 2009

- 2009 2009  2009 2009 2009 2009 ( THN 31 2009 2009 «ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΒΡ ΙΟ Υ 2009, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΣΤΑΘ Μ Ο Ι ΑΙΓ ΑΙΟ Υ Α.Β.Ε.Ε. Σ Τ ΑΘ Μ Ο Ι ΑΙ Γ ΑΙ Ο Υ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛ ΕΥ ΤΑΙΑΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 Κ ΑΙ ΕΝ ΑΡ Ξ ΗΣ ΕΚ Κ ΑΘ ΑΡ ΙΣΗΣ ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Γ ΚΛΟ ΡΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α 2 Α α ήθ α α α ισ ήσ ύθ αθ ή ια αι οϊσ α έ ο ή α ος.

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285 Α Α Α Α Α Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919 Αθή α, 16-7-2015 Α Α Α Α ιθ..: 30/002/000/4371 / Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4033/26-6-2015 Α, Α & Α Α A (A Α : Α - ) α. / σ : Α. σό α ος: α. ώ ι ας : 11521-Αθή

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1/1-31/12/2006 30/11-31/12/2005

1/1-31/12/2006 30/11-31/12/2005 ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΙ Λ Ο ΠΟ Ρ Τ ΣΑΪ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ Γ ΙΑ ΤΗΝ Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

L = 10 34 cm -2 sec -1.

L = 10 34 cm -2 sec -1. Μελέτη της επίδρασης της ευθυγράµµισης τω ν αν ιχ ν ευτώ ν µιο ν ίω ν, το υ πειράµατο ς A T L A S, στην αν ακ άλυψ η το υ σω µατιδίο υ H 4µ Ροή Ο µ ι λ ί α ς 1. Ο α ν ι χ ν ε υ τ ή ς ATLAS: Γ ε ν ι κ ά.

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ι ύθ σ : Οι ο ο ι ού ή α : ο θ ιώ Α ιθ. βάσ ως :07/2015 Α Η Ο Α Ω ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισ ς ς σύ βασ ς : 27 α ο α ίο 2015 ό ος : ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

σ οσ ί α: α ούσι, Α Α

σ οσ ί α:    α ούσι, Α Α Α Α, Α Α Α Α Ω ----- ΑΦ ----- α. / σ : Α. α α έο.. ό : - α ούσι σ οσ ί α: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr ίο ύ ο Α Α Α Ω Α Α Ω Α Ω 2015 α ούσι, 17-3 - 2015 Α. ό α α ω α α ι ώ άσ ω 5. ι ό

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Α Α Η Α O Α Ο Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Α Α Α Η Α Ω, Ο Ο Α Α Η Ο Η Α Α Α Α Α Ο Ο Α Α Ο Ο Α Α Α Ο Ο Ο Α Η Ο Ο Α Α Ο Ο Ο Α α. ι ύθ σ :. ασ ή α 100, 70013 Η ά ιο ή ς οφ: ία ο ά 2810391100 fax 2810391101, Email: sec1@imbb.forth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ο. 3199/2003 αι ο Π.. 51/2007

ο. 3199/2003 αι ο Π.. 51/2007 ι ής ισ ο ίας), σ α ι ά ο ία αι α ιό ο ς α ά ιο ισ έ ς έ ι σή α οσ ασι ό ας α ές. Α ό άς ύ α σ ς αι α οιώσ σ οι ί ς φ σι ής ο ο ιάς, ο ά ο όβ α ί αι ύ α σ ο ιού αι ο α ασ ι ού ό ο, ώ αισθ ι ά οι οι ο ο

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 04/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 21 α ο α ίο 2015 ό ος

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 27 α ο α ίο 2015 ό ος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: -----

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: ----- INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.26 12:33:38 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ Α Α, Α Α Α Α Ω Ω Ω Α Α Α Α Α Α.. Α Α Α & Ω..

Διαβάστε περισσότερα

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής ιώσ ις ια Α ( ό ι αι ια ο ίσ ο ι ό ο ια ήθ α ό ο ο ίο αι ίας ο έ β ιο 5, α ά α ο ο οι έ ο ώσ α ο ί α οθ ί σ ο ς αθ ές) Α Α Α Μ α ο ή Α XΗ Α Α Η Η Ι _Ο Ο σ Ο Ο... Ο _ Α Α Η Η αι α ισ όφως 1. Ό ι

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ε Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2009 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/01ΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ »

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ » Α Α Α Α Α Α / /. &. / / / Α / Α α. / σ : Α α σίας 146 Α ό : ά ι α. : 45444 Email: kainotomes@sch.gr οφο ί ς: ά ς. : 26510 65021 6977 641678 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ ά ι α 20/01/2014 Α ιθ..:.../552 Α Ο Α Η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΑΝΑΡΣΗΣ Α ΣO ΙΑ ΙΚΣΤΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.13 14:19:36 EET Reason: Location: Athens Ο Α Α Ο Ο Ο Ο, Α Α Α Α Ω Α Α Α Α Α Ο Ο Α

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Α Α Α Η Ω Α Η Α Α Η Α Α Α Η Ω Α Ω Ο Ο Ο Α Ο Α Ο Η Α. ά ς α α ι α ί ς ασι ά ι αιώ α α ια Α θ ώ ο ς ά ι σο α ασ α ι ός ά ς ο σ ί α ό ο α όσ ιο ο α ισ ό ίας αι ιέ α 5 βασι ές α ές οι ο οί ς έ ο έ ς σ

Διαβάστε περισσότερα

Caption describing picture or graphic.

Caption describing picture or graphic. Α Ω Α ύ ια σ ία: Α Α Α έ α ια ι ό σ Α Α σ ι ό ί ο ι ώ σ οι ί ι ι ώ α ώ ί αι ι ή ο ία α ώ ι ό α: ι ο ο ία 1-3 ι θ ίς έσ ις 3-4 ά ς 4 Α θέ σ Α σ ο ίς α α οί σ ι ι ή βέ σ, σ ια οσ άθ ια α σ ί ι ό ή α σ ο

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ 1 A κ Η. ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο ι π ρ ο τ ιμ ή σ ε ις (σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ά ) TJ I. Κ ΑΒ Α Λ. Εισηγητής

Π Τ Υ Χ 1 A κ Η. ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο ι π ρ ο τ ιμ ή σ ε ις (σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ά ) TJ I. Κ ΑΒ Α Λ. Εισηγητής ΤΕ Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Ο ΙΔ Ρ Υ Μ Α Σ Χ Ο Λ Η Δ ΙΟ ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΟ Ν Ο Μ ΙΑΣ ΤΜ Η Μ Α Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ TJ I. Κ ΑΒ Α Λ 4ρ)0. Ποκη. Μο«ρ. Π Τ Υ Χ 1 A κ Η ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.2238/1994.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.2238/1994. I Fl ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝνΟΜΙΑ ΠΣΕ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΟΝ \Δ Ω \ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ; ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΗΓΉΤΡΙΑ; κ" Αναγ\ ώστου Δήμτ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

http://vimeo.com/19145956

http://vimeo.com/19145956 I ο Επ χ η α Επ υχ α η Πα αγωγ Ε α ό α ου ΗΜΕΡ/ΙΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ιχ ι η α ι ή ια ί αι α σ οι ία ο α α έ α ι ές ; ι χία ι ι αι ό ί α http//vimeo.com/114556 FAX 26230 22413 2 ιχ ι η α ι ή ασ ό σ ι ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC 1 K ς, 17-12-2014 Α ιθ. :3415 Α Α Α Α, Α Α Α Α ή α ο θ ιώ Α. / : Αθ ι ό ο ύ ο Έ α ι έο ο ι ού σ α ίο Α α ό α Α. Α : : ασί ς ς : 0-25316 / : -28655 /. Α. : pkkos1@kos.gr Ω Α Α Α Ω Ω Α Α Ω Α Α Ω Ω Α Α Α

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α & Α α α ί ο 7 α ίο Α Α Α ιθ. : ο 4 Α Α Α Α Α Α ι θ ής ο... ύ ο α α ί ο ό ι ο ιο ο ι ό ια ισ ό

Α Α     Α Α Α Α Α Α & Α  α α ί ο 7 α ίο Α Α Α ιθ. : ο 4 Α Α Α Α Α Α ι θ ής ο... ύ ο α α ί ο  ό ι ο ιο ο ι ό ια ισ ό Α Α Α ΑΔΑ: ΒΙΚ346ΨΧΘ9-Τ0Ο Α Α Α Α Α Α Α & Α / / α α ί ο 7 α ίο 2014... Α Α Α ιθ. : 3310 Α ο 4 Α Α Α Α Α Α Α Α ι θ ής ο... ύ ο α α ί ο αφού έ αβ ό : 1. ις ια ά ις: α] ο. / [. /Α/ ] ο ήθ ι ς ο οσίο ο έα

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ια ή α α ι ού ια ισ ού ί ο «α ι ό Α οθ ή ιο ια ι α ή ύ ιβ ιοθή ς οφο ια ό ύσ α ι ής ασ ιό ας (CRIS)» 14PROC001842810 2014-01-28 ο οέ ο 1 «α ι ό Α οθ ή ιο ια ι α ή ύ ιβ ιοθή ς οφο ια ό ύσ α ι ής ασ ιό ας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής Σ υν ελεύσεως της 26η ς/11/20ο5-1 - ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α ο ά... 26

Α ο ά... 26 Ο Ρ Α Α Α Ο Χ Ο Η Η ΡΑ Η Η Η Α Α Α Η Α Ρ Η Ο Ω Η Η οσ έ ιο v0.14 Αθή α, 28 ο ίο 2014 1 ί α ας ι ο έ 1 Α... 5 2 Α Α Α... 8 3... 9 4 Α Α... 11 5 Α Α Α... 15 5.1 ι θ ές ιβά ο... 15 5.2 θ ι ό ιβά ο... 17 6

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια Α Α Α Α Α Α Α ύ 2010 Α Η Α Η ια ι α ο οία ο οι α ό ι ο ι ο ά α αι ία βο α ιο ο ία EMPLOY ό ίβ βο α ιο ο ία αι ία.. ό ιο α ί ο - αο ά ο αι ο ά - αι ι ο. α ό ο α ί ιο, φα ιο α ο α α α α ι α α ά α ι ο α οι

Διαβάστε περισσότερα

Α Η Α : ο σύ ο ο α ό ι αίο ο α ά ο αι α ό έ ο ά ια ό ο ύθ ισ ο ι ά σ α ι ώ ιασ άσ ο αθ ισ ού αθώς αι ο σύ ο ο α ό ο α θ σ ισ έ α ό ι αίο ο α ά ο αι α ό ις αθ ι ές ο α ώσ ις σ α αίσια ς α α ι ό ς α ό ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ. α ούσι, 09 /06/2015 90911 / email. t08dea1@minedu.gov.gr 210-3442190, 2194,2577, 210-3442929,2928.

ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ. α ούσι, 09 /06/2015 90911 / email. t08dea1@minedu.gov.gr 210-3442190, 2194,2577, 210-3442929,2928. INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.09 15:43:51 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ο Ο, Α Α Α Η Α Ω Η Η Ο Ω..

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores)

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Α ΚΤΥΟ Date: 2015.08.04 15:53:37 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΛ0Π465Θ1Ω-ΣΓΛ Ε Η Η Η Α Α ΓΕ Ε ΓΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

L 96/22 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 696/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 27η Μαρτ ιου 1998 για την εφαρµογ η του κανονισµο υ (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συµβουλ ιου περ ι τη αµοιβα ια συνδροµ η µεταξ υ των διοικητικ ων αρχ

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Εισαγωγή Η επι λο γή ενό ς co m p a ct συ στή µ α το ς β ι ολο γι κο ύ κα θ α ρι σµ ο ύ θ α πρέπει να πραγµ α τοπο ι είτα ι β ά σει τη ς α

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC 13PROC001489900 2013-05-31 ο ή ια ισ ού ια «ο ήθ ια ο ισ ού ια ι α ώ α όσ»» σ ο αίσιο ο οέ ο «σί ς οσ ή ι ς α ής ά οσ ς ο ι οα ο σ ι ού ι ο έ ο ώσ» ς ά ς «ο έ ς ι α ές σί ς ια ι ή αι Α α αϊ ή οι ό α»»

Διαβάστε περισσότερα

PIERRE DELEPLANQUE JEAN-CHARLES BLATZ Α..Τ. AZ 007012 02XD34455 07CV39073

PIERRE DELEPLANQUE JEAN-CHARLES BLATZ Α..Τ. AZ 007012 02XD34455 07CV39073 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘ ΕΣ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡ ΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡ ΙΟΥ 30 ΙΟΥ ΝΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡ ΑΚΛ ΗΣ Σ Υ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣ ΕΣ ΑΠΟΦ ΑΣ ΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω 1 ΕΙΣΓΩΓΗ Η οβ ο οφί σ η Κύ ο ο ί ό χιο ω χ ό ω έ ό ο ς ιο ση ι ούς ο ς ης η ο οφίςτ όβ ού η β σ ηση, ις βοσ ές ι ό ό οι οϊό ω ω ι ώ ι ιώ Πέ ό ό ό ως έχ ι ή ης σχό ηση σ 3000 ί ο οι ο έ ι ς ο έχο 325000

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 201.01.02 14:18:36 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΒ9ΗΟΟ-8ΗΥ Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ο Ο Η Η Ο Ο Ο Ο Η Η Α Η Ο Η Α Η

Διαβάστε περισσότερα

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com Η - 14 ο ο 2015 «Η ν οχ ( ο ν ν ο : χ ο) : / ο : ων ( ν χ ο ων χ ν ο ) οο» anastasiosba@gmailcom goumaskostas@gmailcom - Η 2000/60 & & & ) Η & Η ( & & - 90% Ζ 2000/60 Ζ & 1 & Ο & 2000 1979/87 2000/60 &

Διαβάστε περισσότερα

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ % r,r,»v: ' $ & '"- -.,.. -., * *» # t -..* ' T. < - 'ί" : ', *».- 7 Λ CV';y * ' f y \ '. :.-ή ; / ' w, * * } t ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΠΑΝΝΙΝΠΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ V* ι Λ-Α..;. «* '. ft A 1^>>,- 7 - ^Λ' :.-.. ν -»V-

Διαβάστε περισσότερα

! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (!

! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (! ! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (! 0 1 12!, ( #& 34!5 6( )+(, 7889 / # 4 & #! # %& , & ( () & :;( 4#! /! # # +! % # #!& ( &6& +!, ( %4,!! ( 4!!! #& /

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκτε εστικής Επιτροπής

Κανονισμός Εκτε εστικής Επιτροπής Κανονισμός Εκτε εστικής Επιτροπής Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ιονίων Νήσων Περιφερειακή Έν ση Δήμ ν (Π.Ε.Δ.) Ιονί ν Νήσ ν ΠΕΔ ΙΝ Ιανουάριος 2012 2 Περιε όμενα 1 Αντικείμενο 4 2 Σύν εση εκτε εστικής

Διαβάστε περισσότερα

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28 Ι Ο Α ΡΑ Α ΡΑ Α Ο ΑΤΟ. Ε ΡΟ Ο ΙΟ ΑΡΑ Ε ΤΙΟ ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 ΡΑ Α 2 5 1 Ο ΑΤΟ 1 2 2 Α AM Α ΙΟ 1 1 1 ΑΤ Ε ΡΟ Ο ΙΟ 1 2 1 ΑΡΑ Ε ΤΙΟ 1 1 2 Ι Η ΟΡΟ 1 1 1 ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 2 2 ΙΤΑΓΡ 1 1 9 15 Ε ΡΟ Α Ε Α ΡΟ Ο Η Ο ΙΟ Ι ΟΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ (γραμμικός προγραμματισμός) Μια εταιρεία χρησιμοποιεί δύο διαφορετικούς τύπους ζωοτροφών (τον τύπο Ι και τον τύπο ΙΙ), ως πρώτες ύλες, τις οποίες αναμιγνύει για την εκτροφή γαλοπούλων ώστε να πετύχει

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Α Α / Ω Ω Α Ω - Α Α ι θ η: α ά η ο ό οφο η οφο ί : α α ία α α α α ο Mail :sarakatsanou@ioannina.gr η.; 9 Α 6510-74441 45444 ΩΑ Α Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT

Διαβάστε περισσότερα

Α. : /2614/ SYMV

Α. : /2614/ SYMV α. /.Y/14 Α. : /2614/24-06-2014 Α Α Α Α Ω Α Α Ω Α Α Α Ϋ Α Ω Α Α.... Α Α Α Ω 14SYMV002275566 2014-09-05 Α α α ι 13/06/2014, α ο αφό α ο α βα, αφ ό ο...., ία «α ίο ό οια ι ι ο ο α Α.... - ο α ό οια α ο α

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Α Ρ Χ Α Ι Α Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Σ η µ ε ί ω σ η : σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι, ν α µ ο υ σ υ γ χ ω ρ ή σ ε τ ε τ ο γ ρ ή γ ο ρ ο κ α ι α τ η µ έ λ η τ ο ύ

Διαβάστε περισσότερα