Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες"

Transcript

1 Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ζουν «μεσα» μας Και «αναμεσα» μας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

2 1 ΑΝΘΡΧΠΗΝΔ ΗΓΗΟΤΓΚΡΑΗΔ Ενπλ «κέζα» καο θαη «αλάκεζα» καο -Ση είλαη νη Ηδηνζπγθξαζίεο; -Πνηα ε ζρέζε ηνπο κε ηνλ εαπηφ καο; -ρέζε Ηδηνζπγθξαζηψλ κε Πιάλε θαη Αζζέλεηα -ρέζε Ηδηνζπγθξαζηψλ κε Πεπξσκέλν -Απνηαχηηζε απφ ηηο Ηδηνζπγθξαζίεο -Ηδηνζπγθξαζίεο θαη Οκνηνπαζεηηθή Θεξαπεία Άζσο Όζσλνο Ηαηξφο Οκνηνπαζεηηθήο Ηαηξηθήο

3 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΣΗ ΔΗΝΑΗ Ζ ΗΓΗΟΤΓΚΡΑΗΑ 1.1Δίδνο 1.2 Αηνκηθφηεηα 1.3 Σππνινγία 1.4 Απνδείμεηο Φαξκαθεπηηθψλ Οπζηψλ ζηνλ Άλζξσπν 1.5 Οκνηφηεηα ησλ Πεηξακαηηθψλ Δηθφλσλ ησλ Απνδείμεσλ κε ηηο Ηδηνζπγθξαζίεο 1.6 Ζ Ηδηνζπγθξαζία είλαη κηα πεξηνξηζηηθή θφξκνπια ιεηηνπξγίαο ηνπ αηφκνπ 1.7 Ζ Ηδηνζπγθξαζία δεκηνπξγεί έλα ζπγθεθξηκέλν κνηίβν ζθέςεο θαη ζπκπεξηθνξάο 1.8 Ζ Ηδηνζπγθξαζία σο Πιάλε 1.9 Ζ Ηδηνζπγθξαζία φληαο πιάλε νδεγεί ζε ςπρνζσκαηηθέο αζζέλεηεο 1.10 Ζ Αηηηνινγηθή Αιπζίδα ησλ Αζζελεηψλ 1.11 Δλφηεηα Όιεο θαη Δλέξγεηαο 1.12 Ζ Δλεξγεηαθή Φχζε ηνπ Αλζξψπνπ 1.13 Ζ Δλεξγεηαθή Φχζε ηεο Ηδηνζπγθξαζίαο

4 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ΗΣΟΡΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΚΑΗ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΒΑΖ ΣΧΝ ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ ΗΓΗΟΤΓΚΡΑΗΧΝ 2.1 Μεγαιχηεξε ζεκαζία έρεη ν Άλζξσπνο θαη φρη ε Αζζέλεηα ηνπ 2.2 Τπάξρνπλ πξάγκαηη Αλζξψπηλνη Σχπνη; Τπάξρεη Αλζξψπηλε Σππνινγία; 2.3 Αλζξψπηλε Σππνινγία βάζεη ησλ «ηεζζάξσλ ρπκψλ» ηνπ Ηππνθξάηε 2.4 Αηκαηψδεο, Φιεγκαηηθφο, Μειαγρνιηθφο θαη Υνιεξηθφο Σχπνο 2.5 Γηλ θαη Γηαλγθ Σχπνο 2.6 Άιιεο Σππνινγίεο: Θεφθξαζηνο, Παπιψθ, Οκνηνπαζεηηθή 2.7 Έρεη αληηθεηκεληθή βάζε θαη ιεηηνπξγηθή αμία ε Αλζξψπηλε Σππνινγία; 2.8 Πψο πξνέθπςε ηζηνξηθά ε Οκνηνπαζεηηθή Σππνινγία 2.9 «Απφδεημε» ησλ θαξκαθνινγηθψλ ηδηνηήησλ κηαο νπζίαο ζηνλ Άλζξσπν 2.10 Ζ ζεξαπεία «δηα ησλ νκνίσλ» ζεξαπεπηηθψλ κέζσλ 2.11 Ζ γέλεζε ηεο έλλνηαο ηεο «Οκνηνπαζεηηθήο Ηδηνζπγθξαζίαο» 2.12 Δζσζηξεθήο, Δμσζηξεθήο θαη Γηαζηξνθηθφο Σχπνο 2.13 Γηαηί ε Οκνηνπαζεηηθή Σππνινγία έρεη αληηθεηκεληθή επηζηεκνληθή βάζε ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 ΠΧ ΟΗ ΗΓΗΟΤΓΚΡΑΗΔ ΠΡΟΚΑΛΟΤΝ ΑΘΔΝΔΗΑ 3.1 Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ: Πεξηγξαθή κηαο νκνηνπαζεηηθήο ηδηνζπγθξαζίαο 3.2 Σα ςπρηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ

5 3.3 Πψο νη ηδηνζπγθξαζηαθέο αθξφηεηεο πξνθαινχλ αζζέλεηα 3.4 «Δξσηηθή απνγνήηεπζε» θαη Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ Πψο ε Ηδηνζπγθξαζία θαζνξίδεη φιε ηε δσή ηνπ αηφκνπ, ζσκαηηθά θαη ςπρηθά ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 Ζ ΑΞΗΑ ΣΖ ΓΝΧΖ ΣΧΝ ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ ΗΓΗΟΤΓΚΡΑΗΧΝ 4.1 «Γλψζη ησλ άιισλ» 4.2 «Γλψζη ζ απηφλ» 4.3 Ζ γλψζε ησλ Ηδηνζπγθξαζηψλ πξνθαιεί κηα ςπρηθή αθχπληζε 4.4 Γπλαηφηεηα αθνκνίσζεο ηεο γλψζεο ησλ Αλζξψπηλσλ Ηδηνζπγθξαζηψλ 4.5 Αξλεηηθή ρξήζε ηεο γλψζεο ησλ Αλζξψπηλσλ Ηδηνζπγθξαζηψλ 4.6 Δξρφκαζηε θαη πάιη ζηα παλάξραηα ζπκπεξάζκαηα γηα ην Κνζκηθφ Παηρλίδη 4.7 Απνηαχηηζε απφ ηελ Ηδηνζπγθξαζηαθή επίδξαζε 4.8 Ηεξαξρηθή θαη εηο βάζνο γλψζε ησλ Ηδηνζπγθξαζηψλ 4.9 Πηζαλέο παξαλνήζεηο ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΗ ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ΗΓΗΟΤΓΚΡΑΗΧΝ 5.1 πρλέο θαη πάληεο Ηδηνζπγθξαζίεο 5.2 Πεξηζηαζηαθέο Ηδηνζπγθξαζίεο 5.3 Ζ ηζηνξηθή πνξεία γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ νκνηνπαζεηηθψλ ηδηνζπγθξαζηψλ 5.4 Δίδε Οκνηνπαζεηηθψλ Φαξκαθνινγηψλ

6 5.5 Πφηε κηα ηδηνζπγθξαζία είλαη ηθαλνπνηεηηθά ηαπηνπνηεκέλε; πληαγνγξάθεζε βάζεη ηθαλνπνηεηηθήο ηαπηνπνίεζεο ησλ ηδηνζπγθξαζηψλ ζεκαίλεη βαζχηεξε ζεξαπεία ηνπ αζζελνχο θαη φρη κφλν ζπκπησκάησλ 5.7 ηαλ σο γηαηξνί «ην παίδνπκε ζενί» γηλφκαζηε επηθίλδπλνη 5.8 Ση ζεκαίλεη ηαπηνπνίεζε κηαο ηδηνζπγθξαζίαο; 5.9 Ζ κεγάιε δηαθνξά ηνπ αθαδεκατθνχ γηαηξνχ απφ ηνλ θιηληθφ γηαηξφ 5.10 Ζ νξζή ζπληαγνγξάθεζε πξνυπνζέηεη «ζεξαπεία ηνπ ζεξαπεπηή» 5.11 Να κε γίλεηαη άβνπινη ηζηνξηνιήπηεο ή ππφδνπινη ζε πξνγξάκκαηα θνκπηνχηεξ 5.12 Ζ ηδηαίηεξε «νζκή» ηεο θάζε ηδηνζπγθξαζίαο 5.13 Σα βήκαηα γηα ηε κειέηε θαη ηαπηνπνίεζε κηαο ηδηνζπγθξαζίαο 5.14 Ηδηνζπγθξαζηαθέο «Οηθνγέλεηεο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 ΤΕΖΣΖΖ ΠΔΡΗ ΗΓΗΟΤΓΚΡΑΗΧΝ ΚΑΗ ΑΣΟΜΟΤ 6.1 Έρνπκε κηα ζηαζεξή Ηδηνζπγθξαζία; Αιιάδεη; Καη πψο; 6.2 Ση ζρέζε έρεη ε Ηδηνζπγθξαζία κε ηε Γνκή ηνπ Αλζξψπνπ; 6.3 Κφζκνο ηεο Μνλαδηθφηεηαο θαη Κφζκνο ηεο Γπαδηθφηεηαο 6.4 Πνηφηεηεο αλζξψπσλ ζχκθσλα κε ην πλεπκαηηθφ ηνπο επίπεδν 6.5 Ηδηνζπγθξαζία: έλαο αλειεχζεξνο θαη αλαγθαζηηθφο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο 6.6 Άιιν ν βαζχηεξνο καο εαπηφο θαη άιιν ε εθάζηνηε ηδηνζπγθξαζία πνπ καο επεξεάδεη 6.7 ρέζε Ηδηνζπγθξαζίαο κε Πεπξσκέλν θαη Κάξκα 6.8 Μπνξνχκε λα αιιάμνπκε ηελ ηδηνζπγθξαζηαθή καο θιεξνλνκηά;

7 6.9 Ζ Ηδηνζπγθξαζία δελ είλαη παξά ηα άβνια «ξνχρα» πνπ θνξάκε! 6.10 Πφζν ειεχζεξνη είκαζηε; 6.11 Γλψζε ηεο ηδηνζπγθξαζίαο καο θαη «γλψζη ζ απηφλ» 6.12 ια ηα ηδηνζπγθξαζηαθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη αληζνξξνπίεο Ο νκνηνπαζεηηθφο γηαηξφο δελ πξέπεη λα είλαη ηδηνζπγθξαζηαθφο ξαηζηζηήο 6.14 Κάζε ηδηνζπγθξαζία είλαη εμ νξηζκνχ θαθή επίδξαζε ζην βαζχηεξν άηνκν 6.15 Ο Άλζξσπνο έρεη, έζησ θαη πεξηνξηζκέλε ειεπζεξία επηινγήο 6.16 Φψηηζε ίζνλ ππέξβαζε ηεο ηδηνζπγθξαζίαο 6.17 Δμηζνξξφπεζε ηεο ηδηνζπγθξαζίαο κε ην νκνηνπαζεηηθφ θάξκαθν 6.18 Οη ηδηνζπγθξαζίεο δνπλ «κέζα» καο θαη «αλάκεζα» καο! 6.19 «Αληξηθέο» θαη «γπλαηθείεο» ηδηνζπγθξαζίεο ζηε δηαζηξνθηθή καο επνρή 6.20 ρέζε Ηδηνζπγθξαζίαο κε ηελ Σξηαδηθή Γνκή ηνπ Αλζξψπνπ 6.21 Δίκαζηε θαηά θχξην ιφγν Αηνκηθέο Φπρέο 6.22 Ζ ζεκαζία ηεο απφ-ηαχηηζεο απφ ηελ Ηδηνζπγθξαζία καο 6.23 Οκνηνπαζεηηθή Ηδηνζπγθξαζία θαη Γηαλνεηηθή Φπρή 6.24 ρέζε ηδηνζπγθξαζίαο κε ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ αλζξψπηλνπ φληνο

8 7 ΠΡΟΛΟΓΟ -Ση είλαη νη Αλζξψπηλεο Ηδηνζπγθξαζίεο ή Αλζξψπηλνη Σχπνη; -ε ηη δηαθέξεη απφ άιιεο πξνζπάζεηαο ηππνινγίαο ηνπ Αλζξψπνπ; -Έρεη αληηθεηκεληθή επηζηεκνληθή βάζε απηή ε Σππνινγία; -Πσο αλαθαιχθζεθαλ θαη ηαπηνπνηήζεθαλ; -Ση είλαη ηειηθή κηα ηδηνζπγθξαζία θαη πνηα ε ζρέζε ηεο κε ην ζψκα θαη ηελ ςπρή ελφο αλζξψπνπ; -Πνηα ε ζρέζε ησλ Ηδηνζπγθξαζηψλ κε ηελ Πιάλε θαη ηελ Αζζέλεηα; -Πνηα ε ζρέζε ησλ Ηδηνζπγθξαζηψλ κε ην Πεπξσκέλν θαη ην Κάξκα; -Δίκαζηε κηα ζπγθεθξηκέλε Ηδηνζπγθξαζία ζε φιε καο ηε δσή; -Ση θάλεη ε νκνηνπαζεηηθή ζεξαπεία ζηελ Ηδηνζπγθξαζία; -Μπνξεί έλα άηνκν λα ππεξβεί ηηο ηδηνζπγθξαζίεο; -Πφζεο ηδηνζπγθξαζίεο ππάξρνπλ; -Πνπ κπνξψ λα βξσ ηελ πεξηγξαθή ησλ δηαθφξσλ Ηδηνζπγθξαζηψλ; -Ση ζεκαίλεη Ηδηνζπγθξαζηαθή Οκνηνπαζεηηθή; -Πσο επεξεάδνπλ νη ηδηνζπγθξαζίεο ηηο ζπληξνθηθέο θαη νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο ελφο αηφκνπ θαη ηελ φιε ηνπ δσή; Απηά θαη πνιιά άιια θξίζηκα εξσηήκαηα ζέηεη απηφ ην βηβιίν θαη πξνζπαζεί λα δψζεη απαληήζεηο. Ο αλαγλψζηεο δηαβάδνληαο ην εηζάγεηαη ζε έλα λέν ηξφπν ζεψξεζεο ηνπ Αλζξψπνπ αιιά θαη ηεο ζρέζεο ηνπ Αλζξψπνπ κε ην χκπαλ. Ζ γλψζε ησλ Αλζξψπηλσλ Ηδηνζπγθξαζηψλ δελ είλαη «ηαηξηθφ» ή «νκνηνπαζεηηθφ» ζέκα. Έρεη λα θάλεη κε ην «γλψζη ζ απηφλ» θαη κε ην

9 8 «γλψζη ησλ άιισλ» γχξσ καο. Γηαηί νη Ηδηνζπγθξαζίεο δνπλ «κέζα» καο θαη «αλάκεζα» καο! Δίηε ην μέξνπκε είηε δελ ην μέξνπκε! Δίηε ην πηζηεχνπκε είηε δελ ην πηζηεχνπκε! Δίηε ην ζέινπκε είηε δελ ην ζέινπκε! εκείσζε: Σν βηβιίν απηφ εθηφο απφ ην πξψην θεθάιαην πεξηιακβάλεη δηαιέμεηο ηνπ ζπγγξαθέα είηε κε ην θνηλφ είηε κε γηαηξνχο εθπαηδεπφκελνπο ζηελ Οκνηνπαζεηηθή Ηαηξηθή. θφπηκα δηαηεξήζεθε ε δσληαλή γιψζζα ηεο δηάιεμεο θαη ηνπ δηαιφγνπ. Δίλαη άπνςε ηνπ ζπγγξαθέα αιιά θαη ηεο Οιηζηηθήο Φηινζνθίαο φηη έλα ζέκα φρη κφλν πξέπεη λα ην βιέπεη θαλείο νιηζηηθά αιιά θαιφ είλαη λα ρξεζηκνπνηεί θαη φινπο ηνπο ηχπνπο ηεο γιψζζαο, πρ επηζηεκνληθή, θαζεκεξηλή, θιπ, ψζηε λα κπνξέζεη λα κεηαδψζεη θαηά ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηηο εκπεηξίεο ηνπ.

10 9 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΣΗ ΔΗΝΑΗ Ζ ΗΓΗΟΤΓΚΡΑΗΑ 1.1 Δίδνο 1.2 Αηνκηθφηεηα 1.3 Σππνινγία 1.4 Απνδείμεηο Φαξκαθεπηηθψλ Οπζηψλ ζηνλ Άλζξσπν 1.5 Οκνηφηεηα ησλ Πεηξακαηηθψλ Δηθφλσλ ησλ Απνδείμεσλ κε ηηο Ηδηνζπγθξαζίεο 1.6 Ζ Ηδηνζπγθξαζία είλαη κηα πεξηνξηζηηθή θφξκνπια ιεηηνπξγίαο ηνπ αηφκνπ 1.7 Ζ Ηδηνζπγθξαζία δεκηνπξγεί έλα ζπγθεθξηκέλν κνηίβν ζθέςεο θαη ζπκπεξηθνξάο 1.8 Ζ Ηδηνζπγθξαζία σο Πιάλε 1.9 Ζ Ηδηνζπγθξαζία φληαο πιάλε νδεγεί ζε ςπρνζσκαηηθέο αζζέλεηεο 1.10 Ζ Αηηηνινγηθή Αιπζίδα ησλ Αζζελεηψλ 1.11 Δλφηεηα Ύιεο θαη Δλέξγεηαο 1.12 Ζ Δλεξγεηαθή Φχζε ηνπ Αλζξψπνπ 1.13 Ζ Δλεξγεηαθή Φχζε ηεο Ηδηνζπγθξαζίαο

11 Δίδνο Οη πεξηζζφηεξνη απφ καο έρνπκε επηζθεθζεί έζησ θαη κία θνξά έλα δσνινγηθφ θήπν. Θεσξνχκε απηνλφεην ην γεγνλφο φηη θάζε είδνο δψνπ έρεη ην δηθφ ηνπ θινπβί θαη δηαθέξεη θαηά πνιχ απφ άιια είδε δψσλ. Αθφκε θαη ηα κηθξά παηδηά πνπ ζπλήζσο ζπλνδεχνπκε ζε ηέηνηεο επηζθέςεηο είλαη ζαθψο ζε ζέζε, έζησ θαη κε ηελ ινγηθή ηεο ειηθίαο ηνπο λα μερσξίζνπλ ηα δηαθνξεηηθά είδε. Αλαγλσξίδνπλ φηη απηφ ην είδνο δψνπ είλαη έλαο ειέθαληαο, ην άιιν είλαη κία θακεινπάξδαιε θαη ην δηπιαλφ έλα παγψλη. Αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ίδην κηθξφ παηδί ζα βξεζεί κπξνζηά ζε εθείλα ηα ηεξάζηηα θινπβηά κε ηα δεθάδεο δηαθνξεηηθά ππνείδε παπαγάισλ αλαγλσξίδεη κε κεγάιε ζηγνπξηά φηη φια απηά ηα πνπιηά πνπ κπνξεί λα δηαθέξνπλ ζην κέγεζνο, ζην ζρήκα, ζην ρξψκα θαη ζηε ζπκπεξηθνξά αλήθνπλ φια ζην ίδην είδνο δψνπ. Δίλαη φια παπαγάινη. Τπάξρνπλ ινηπφλ ζην πξψην παξάδεηγκα ησλ δηαθνξεηηθψλ δψσλ θάπνηεο «εηδν-πνηέο» δηαθνξέο πνπ καο θάλνπλ λα θαηαηάζζνπκε ηα δψα ζε δηαθνξεηηθά είδε. Τπάξρνπλ επίζεο θάπνηα ζπγθεθξηκέλα «εηδνπνηά» ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ζην δεχηεξν παξάδεηγκα πνπ καο θάλνπλ λα θαηαηάζζνπκε δηάθνξα ππνείδε δψσλ ζην ίδην είδνο. Σν ίδην άιισζηε ζπκβαίλεη θαη κε ηνπο αλζξψπνπο. Δίλαη απηνλφεην γηα φινπο καο φηη έλαο ιεπθφο, έλαο λέγξνο, έλαο εξπζξφδεξκνο θαη έλαο αζηάηεο αλήθνπλ φινη ζην ίδην είδνο. ην αλζξψπηλν είδνο. Τπάξρνπλ επνκέλσο θάπνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά πνπ καο θάλνπλ λα θαηαηάζζνπκε αλζξψπνπο κε κεγάιεο δηαθνξέο ζην ρξψκα ηεο επηδεξκίδαο, ζηε ζσκαηηθή δηάπιαζε, ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζψπνπ αθφκε θαη δηαθνξέο ζηελ νκηιία θαη ζηε λννηξνπία, ζηα ήζε θαη ζηα έζηκα ζην ίδην αλζξψπηλν είδνο.

12 Αηνκηθφηεηα Αθνινπζήζακε πξνεγνπκέλσο ηνλ επαγσγηθφ ηξφπν ζθέςεο. Παξακεξίζακε ηηο επηκέξνπο δηαθνξέο ζε άηνκα ηνπ ηδίνπ είδνπο θαη δψζακε έκθαζε ζηα θνηλά εηδνπνηά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά γηα λα νκαδνπνηήζνπκε ζε είδε. Αλ αθνινπζήζνπκε ηψξα ηνλ αλαιπηηθφ ηξφπν ζθέςεο θαη δψζνπκε έκθαζε ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρεη ην θάζε άηνκν-κέινο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο ηφηε ζα δηαπηζηψζνπκε φηη θάζε άηνκν απνηειεί κηα μερσξηζηή θαη ζαθψο δηαθξηηή νληφηεηα. Απνηειεί κηα Αηνκηθφηεηα. Καη φζνλ αθνξά ηε ζσκαηηθή ηνπ θαηαζθεπή αιιά θαη φζνλ αθνξά ηα ςπρηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά. Απηά ηα ηδηαίηεξα ζσκαηηθά θαη ςπρηθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη πνπ καο θάλνπλ λα μερσξίδνπκε κε πνιχ κεγάιε ζηγνπξηά ηνλ θ. Σαδφπνπιν αθφκε θη αλ ρξεηαδφηαλ λα ηνλ αλαγλσξίζνπκε αλάκεζα ζε φιν ηνλ πιεζπζκφ ηεο Γεο πνπ ζήκεξα θζάλεη κεξηθά δηζεθαηνκκχξηα. Έλα ηππηθφ παξάδεηγκα ηεο Αηνκηθφηεηαο ηνπ θάζε αηφκνπ φζνλ αθνξά έλα ζπγθεθξηκέλν ζσκαηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη θαη ηα ζε φινπο καο γλσζηά δαρηπιηθά απνηππψκαηα. Τπάξρνπλ ινηπφλ νξηζκέλα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη «ζήκα θαηαηεζέλ», ζα ιέγακε, γηα ηνλ θαζέλα καο. απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά άιισζηε ζηεξίδεηαη θαη ε ηέρλε ηεο γεινηνγξαθίαο. Αξθνχλ δπν-ηξεηο αδξέο γξακκέο ζε έλα πξφζσπν γηα λα θαηαιάβνπλ φινη νη Έιιελεο φηη απηφ ην πξφζσπν πνπ ζαηηξίδεη ν γεινηνγξάθνο θαη πνπ δελ έρεη ηίπνηα άιιν ηδηαίηεξν παξά κφλν δχν κεγάια θξχδηα, είλαη ν Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο θαη θαλέλαο άιινο. Ή φηη απηή ε ραξαθηεξηζηηθή θηγνχξα ζηα παηδηθά θηλνχκελα ζρέδηα αλήθεη ζίγνπξα ζην Νηφλαιλη Νηαθ.

13 12 Σν ζχλνιν ησλ ηδηαίηεξσλ ζσκαηηθψλ θαη ςπρηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο αηφκνπ αο ην νλνκάζνπκε Αηνκηθφηεηα. Κάζε άηνκν ινηπφλ έρεη ηε δηθή ηνπ αηνκηθφηεηα, δειαδή ηα ραξαθηεξηζηηθά εθείλα πνπ ην θάλνπλ λα μερσξίδεη ζαθψο απφ νπνηνδήπνηε άιιν άηνκν ηνπ ηδίνπ είδνπο. Με βάζε βέβαηα ηνλ πξνεγνχκελν νξηζκφ φζα δηζεθαηνκκχξηα άλζξσπνη ππάξρνπλ ζηε Γε άιια ηφζα δηζεθαηνκκχξηα αηνκηθφηεηεο ππάξρνπλ. 1.3 Σππνινγία Οη αλάγθεο φκσο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαζψο θαη νη αλάγθεο ηεο επηζηεκνληθήο θαη αλζξσπνινγηθήο έξεπλαο καο νδήγεζαλ ζην λα νκαδνπνηήζνπκε άηνκα κε θνηλά ζσκαηηθά θαη ςπρηθά ραξαθηεξηζηηθά. Απφ θαηαβνιήο ηεο αλζξψπηλεο ηζηνξίαο έγηλαλ πνιιέο πξνζπάζεηεο θαηάηαμεο ησλ αλζξψπσλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο «ηχπνπο» βάζεη νξηζκέλσλ θνηλψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα λα αλαπηπρζεί ε Δπηζηήκε ηεο Σππνινγίαο ησλ Αλζξψπσλ. Ο Ηππνθξάηεο ρψξηζε ηνπο αλζξψπνπο ζε ηέζζεξεηο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηελ αλάκημε ησλ «ρπκψλ» ηνπ ζψκαηνο θαη ηελ επηθξάηεζε θάπνηνπ απφ ηνπο ηέζζεξεηο βαζηθνχο ρπκνχο ηνπ. Υψξηζε ηνπο αλζξψπνπο ζε Μειαγρνιηθνχο, Φιεγκαηηθνχο, Αηκαηψδεηο θαη Υνιεξηθνχο. Ο ακνπήι Υάλεκαλ, ηδξπηήο ηεο Οκνηνπαζεηηθήο Ηαηξηθήο πξνο ην ηέινο ηεο ηαηξηθήο ηνπ εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο ρψξηζε ηνπο αλζξψπνπο ζε Φσξηθνχο, πθσηηθνχο θαη πθηιηηηθνχο. Σν θξηηήξην ηνπ ήηαλ ε επηθξαηνχζα «κηαζκαηηθή θαηαβνιή» ηνπ αηφκνπ. Γηα ηελ Σππνινγία φκσο ηνπ Ηππνθξάηε θαη ηνπ Υάλεκαλ ζα αλαθεξζνχκε αλαιπηηθά ζην επφκελν θεθάιαην. Ο Παπιψθ θαηέηαμε ηνπο αλζξψπνπο ζε θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ηε δχλακε, ηελ ηζνξξνπία θαη ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ λεπξηθψλ ιεηηνπξγηψλ. Οη θαηεγνξίεο ηνπ Παπιψθ ήηαλ ν δπλαηφο αζπγθξάηεηνο ηχπνο, ν

14 13 δπλαηφο ηζνξξνπεκέλνο ηαρπθίλεηνο, ν δπλαηφο ηζνξξνπεκέλνο βξαδπθίλεηνο θαη ν αδχλαηνο ηχπνο. Γηάθνξνη ζχγρξνλνη ςπρνιφγνη πξνζπάζεζαλ θαηά θαηξνχο λα θαηαηάμνπλ ηνπο αλζξψπνπο ζε ηχπνπο κε θχξην θξηηήξην ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Άιινη ρξεζηκνπνίεζαλ ζαλ θξηηήξην ηα ζπλαηζζήκαηα ή ηνλ ηξφπν ζθέςεο. Οη πξνζπάζεηεο Σππνινγίαο πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο πιελ ηνπ Υάλεκαλ, πζηεξνχλ ζηα εμήο: 1.δελ εμεηάδνπλ ηνλ άλζξσπν ζαλ ςπρνζσκαηηθφ ζχλνιν 2.δελ εμεηάδνπλ ηνλ άλζξσπν ηεξαξρηθά, δειαδή απφ ην αλψηεξν πξνο ην θαηψηεξν 3.ζηεξίδνληαη ζε ππνθεηκεληθέο παξαηεξήζεηο θαη φρη ζε πεηξακαηηθή απφδεημε 4.ηα θξηηήξηα ηαμηλφκεζεο δε ηα δίλεη ε ίδηα ε Φχζε αιιά ηα θαζνξίδεη απζαίξεηα ν εξεπλεηήο 1.4 Απνδείμεηο Φαξκαθεπηηθψλ Οπζηψλ ζηνλ Άλζξσπν Ο Υάλεκαλ ππήξμε ηδξπηήο ηεο Οκνηνπαζεηηθήο Ηαηξηθήο θαη εμέρσλ αθαδεκατθφο γηαηξφο ηεο επνρήο ηνπ. Μπφξεζε ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ γλψζεσλ ηνπ ζηε Υεκεία θαη ζηε Φαξκαθνινγία λα πηνζεηήζεη πξηλ απφ 200 πεξίπνπ ρξφληα, έλα ηξφπν πεηξακαηηζκνχ ν νπνίνο θαηέιεμε ηειηθά λα καο δψζεη ηε γλψζε ησλ Αλζξψπηλσλ Ηδηνζπγθξαζηψλ. Ζ αξρηθή βέβαηα πξφζεζε ηνπ Υάλεκαλ δελ ήηαλ απηή. Πξνζπαζνχζε λα θαηαγξάςεη ηε δξάζε δηαθφξσλ θαξκαθεπηηθψλ νπζηψλ ζηνλ πγηή αλζξψπηλν νξγαληζκφ. Ο ζθνπφο ηνπ ήηαλ λα δηαπηζηψζεη ηηο θαξκαθνινγηθέο ηνπο ηδηφηεηεο γηα λα κπνξέζεη λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη ζηε ζεξαπεία αζζελψλ. Ζ δηαδηθαζία ηνπ πεηξακαηηζκνχ απηνχ

15 14 νλνκάζηεθε «Απφδεημε θαξκαθνινγηθψλ ηδηνηήησλ κηαο νπζίαο ζηνλ Τγηή Αλζξψπηλν Οξγαληζκφ» ή απιά «Απφδεημε» (Proving). Δπξφθεηην νπζηαζηηθά γηα ηελ αλαθάιπςε θαη θαζηέξσζε ηεο ζχγρξνλεο επηζηεκνληθήο δηαδηθαζίαο ηνπ «Γηπινχ Σπθινχ Πεηξάκαηνο» (Double Blind Trial). Πνηα ήηαλ ε δηαδηθαζία ηεο Απφδεημεο; Οη πξνο κειέηε νπζίεο δηλφληνπζαλ ζε πγηείο αλζξψπνπο ζε ζπλερψο απμαλφκελε δνζνινγία κέρξη λα εκθαλίζνπλ ηα πξψηα ζπκπηψκαηα ειαθξηάο δειεηεξίαζεο. Γειαδή κέρξη ηνπ ζεκείνπ πνπ ε νπζία απηή ππεξληθνχζε ηελ άκπλα ηνπ νξγαληζκνχ θαη πξνθαινχζε ζπκπηψκαηα. Απηά ηα ζσκαηηθά θαη ςπρηθά ζπκπηψκαηα θαηαγξάθνληαλ θαη ζην ζχλνιν ηνπο απνηεινχζαλ ηηο θαξκαθνινγηθέο δξάζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο νπζίαο ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ. Οη νπζίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηφηε θαη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη κέρξη ζήκεξα ζηηο «Απνδείμεηο» πξνέξρνληαη απφ ην Οξπθηφ, ην Φπηηθφ θαη ην Εσηθφ Βαζίιεην. Απφ ην Οξπθηφ Βαζίιεην ρξεζηκνπνηνχληαη νξπθηά κέηαιια ή θξπζηαιιηθά άιαηα. Απφ ην Φπηηθφ Βαζίιεην ρξεζηκνπνηνχληαη ηα άλζε ή νη θαξπνί ή ηα θχιια ή ν θινηφο θπηψλ ή δέλδξσλ. Απφ ην Εσηθφ Βαζίιεην ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο εθθξίζεηο αδέλσλ νξηζκέλσλ δψσλ φπσο πρ ην δειεηήξην απφ ην θεληξί ηεο κέιηζζαο. Αο δνχκε φκσο ηελ πιηθή βάζε κεξηθψλ απφ ηηο ζπλεζέζηεξεο Ηδηνζπγθξαζίεο. Γειαδή αο δνχκε πνηεο νπζίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο Απνδείμεηο ηνπο. 1.Λάρεζηο: Υξεζηκνπνηήζεθε, ππεξαξαησκέλν βέβαηα, ην δειεηήξην ηνπ θηδηνχ Λάρεζηο Σξηγσλνθέθαιε 2.Πνπιζαηίιια: Υξεζηκνπνηήζεθε νιφθιεξν ην θπηφ ηεο αλεκψλεο Πνπιζαηίιια Πξαηέλζηο

16 15 3.Καιθάξεα Καξκπφληθα: Πξφθεηηαη γηα ην Αλζξαθηθφ Αζβέζηην πνπ πάξζεθε απφ ην θέιπθνο ζηξεηδηνχ 4.Μεληνξίλνπκ: Υξεζηκνπνηήζεθε παξαζθεχαζκα απφ εθθξίζεηο αζζελνχο κε γνλνθνθθηθή νπξεζξίηηδα 5.Φψζθνξνο: Πξφθεηηαη γηα ην γλσζηφ ζηνηρείν Φψζθνξνο 6.νχιθνπξ: Πξφθεηηαη γηα ην ζηνηρείν ζείν. Σν γλσζηφ ζε φινπο καο ζεηάθη 7.Λατθνπφληηνπκ: Υξεζηκνπνηήζεθε ην θπηφ Λατθνπφληηνπκ θιαβάηνπκ 8.Πιαηίλα: Δίλαη ην πνιχηηκν κέηαιιν Λεπθφρξπζνο 9.Βαιεξηάλα: Υξεζηκνπνηήζεθε ην θπηφ Βαιεξηάλα 10.Ννπμ Βφκηθα: Υξεζηκνπνηήζεθε ν θαξπφο ηνπ θπηνχ ζηξχρλνο Ννπμ Βφκηθα(θάξπνλ ην εκεηηθφλ) 11.Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ: Σν νξπθηφ Υισξηνχρν Νάηξην δειαδή ην γλσζηφ ζε φινπο καο θνηλφ καγεηξηθφ αιάηη 12.Αξηδέληνπκ Νίηξηθνπκ: Υξεζηκνπνηήζεθαλ νη θξχζηαιινη Νηηξηθνχ Αξγχξνπ 13.Τνζθχακνο: Υξεζηκνπνηήζεθε ην θπηφ Τνζθχακνο λίγθεξ Σν ζπκπέξαζκα ηνπ πεηξακαηηζκνχ ησλ Απνδείμεσλ ήηαλ ην εμήο: πγθεθξηκέλεο θπηηθέο ή νξπθηέο νπζίεο πνπ αθζνλνχζαλ ζπλήζνπο ζηε Φχζε, κπνξνχζαλ αλ ιακβάλνληαλ ππφ εηδηθέο ζπλζήθεο λα επεξεάζνπλ φινπο ηνπο πγηείο «πεηξακαηαλζξψπνπο» πξνθαιψληαο κηα ζπγθεθξηκέλε παζνινγηθή εηθφλα, δειαδή έλα ζπγθεθξηκέλν ζχλνιν ζπκπησκάησλ. Ζ παζνινγηθή απηή εηθφλα είρε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: α. ήηαλ θνηλή ζε γεληθέο γξακκέο γηα φινπο(είραλ πάλσ-θάησ ηα ίδηα ζπκπηψκαηα) β. αθνξνχζε θαη ην ζσκαηηθφ θαη ην ςπρηθφ επίπεδν

17 Οκνηφηεηα ησλ Πεηξακαηηθψλ Δηθφλσλ ησλ Απνδείμεσλ κε ηηο Ηδηνζπγθξαζίεο Ο Υάλεκαλ δηαπίζησζε φηη νξηζκέλεο παζνινγηθέο εηθφλεο πνπ πξνέθππηαλ απφ ηηο Απνδείμεηο ήηαλ «φκνηεο» κε παζνινγηθέο εηθφλεο ζπγθεθξηκέλσλ αζζελεηψλ. θέθηεθε ινηπφλ βάζεη ηνπ Νφκνπ ησλ Οκνίσλ ηνπ Ηππνθξάηε λα δψζεη ηελ «φκνηα» νπζία, θαηάιιεια παξαζθεπαζκέλε ζαλ φκνην ή νκνηνπαζεηηθφ θάξκαθν γηα ηε ζεξαπεία ησλ «φκνησλ» αζζελεηψλ. Παξαηήξεζε ηφηε φηη νη ππφ ζεξαπεία αζζελείο αλεμάξηεηα απφ πνηα πάζεζε θη αλ έπαζραλ εκθάληδαλ: α. βειηίσζε κέρξη θαη εμαθάληζε φισλ ησλ ζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ ηεο λφζνπ β. βειηίσζε κέρξη θαη εμαθάληζε φισλ ησλ ςπρηθψλ ζπκπησκάησλ ηεο λφζνπ γ. γεληθή ηφλσζε (χπλνο, ζσκαηηθέο δπλάκεηο, δηαλνεηηθή απφδνζε, φξεμε θιπ) δ. ζηαδηαθή κείσζε ησλ ρξφλησλ πξνδηαζέζεσλ ηνπ αηφκνπ ε. θπζηνινγηθνπνίεζε φισλ ησλ «αθξαίσλ» ηάζεσλ ηνπ αηφκνπ ηφζν ζηηο ζσκαηηθέο ιεηηνπξγίεο(πέςε, αλαπλνή, ζεμνπαιηθή ιεηηνπξγία θιπ) φζν θαη ζηηο ςπρηθέο ιεηηνπξγίεο(ηξφπνο ζθέςεο, ζπλαηζζήκαηα, ζπκπεξηθνξά) Ο Υάλεκαλ επνκέλσο δηαπίζησζε φηη ην άηνκν φρη κφλν θπζηνινγηθνπνηείην φζνλ αθνξά ηελ ησξηλή θαηάζηαζε ηεο λφζνπ αιιά ην ίδην ζπλέβαηλε θαη ζηελ πξν ηεο αζζέλεηαο, «πγηή» γεληθή θαηάζηαζε ηνπ. Πρ έλα δπζπεπηηθφ θαη αγρψδεο άηνκν εκθάληδε θάπνηα ζηηγκή πλεπκνλία. Με ηε ζπγθεθξηκέλε νκνηνπαζεηηθή ζεξαπεία φρη κφλν ζεξαπεπφηαλ απφ ηελ πλεπκνλία αιιά ππνρσξνχζαλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ θαη ε δπζπεςία ηνπ θαη ην άγρνο ηνπ.

18 17 Άξα ην θάξκαθν απηφ δελ αληηζηνηρνχζε, δελ ήηαλ «φκνην» κφλν κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο(ηδηνζπγθξαζία) ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αηφκνπ ζε ζπλζήθεο αζζέλεηαο αιιά θαη κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ(ηδηνζπγθξαζία) ζε θαηάζηαζε «πγείαο». Δπνκέλσο ην νκνηνπαζεηηθφ θάξκαθν δελ ζεξάπεπε κφλν ηελ νμεία λφζν αιιά θαη ηε ρξφληα αζζέλεηα θαη ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπ αζζελνχο. Ο Υάλεκαλ κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ κπφξεζαλ λα θαηαγξάςνπλ θαη ηαπηνπνηήζνπλ ηηο δηάθνξεο Αλζξψπηλεο Ηδηνζπγθξαζίεο, ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο αλζξψπσλ παίξλνληαο πιεξνθνξίεο απφ ηηο εμήο πεγέο: 1.απφ ηελ θαηαγξαθή ησλ ζπκπησκάησλ κηαο Ηδηνζπγθξαζίαο ζηε δηάξθεηα ησλ «Απνδείμεσλ» (ηερλεηή αζζέλεηα) 2.απφ ηελ θαηαγξαθή ησλ ζπκπησκάησλ κηαο Ηδηνζπγθξαζίαο ζηε δηάξθεηα λφζνπ (θπζηθή αζζέλεηα) 3.απφ ηελ θαηαγξαθή ησλ ζπκπησκάησλ πνπ θπζηνινγηθνπνηήζεθαλ ζε κηα Ηδηνζπγθξαζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νκνηνπαζεηηθήο ζεξαπείαο 4.απφ ηε ζπζηεκαηηθή κειέηε αηφκσλ ηδίαο Ηδηνζπγθξαζίαο Πεξαηηέξσ έξεπλεο θαη θιηληθή εκπεηξία 250 ρξφλσλ Οκνηνπαζεηηθήο Ηαηξηθήο έξημαλ αξθεηφ θσο ζην θαηλφκελν ηεο Ηδηνζπγθξαζίαο. Ο αξρηθφο νξηζκφο ήηαλ φηη ε Ηδηνζπγθξαζία είλαη ν θνηλφο ηξφπνο ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο ιεηηνπξγίαο αλζξψπσλ πνπ είραλ ηνλ ίδην ηχπν. Απηφο ν θνηλφο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο έθαλε ηνλ θάζε άλζξσπν ηνπ ηδίνπ ηχπνπ λα δηαθέξεη απφ φινπο ηνπο άιινπο αλζξψπνπο δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ. 1.6 Ζ Ηδηνζπγθξαζία είλαη κηα πεξηνξηζηηθή θφξκνπια ιεηηνπξγίαο ηνπ αηφκνπ Ζ ζπζηεκαηηθή φκσο κειέηε ηεο αλζξψπηλεο ηππνινγίαο έδεημε ζηαδηαθά φηη ε Ηδηνζπγθξαζία είλαη νπζηαζηηθά κηα πεξηνξηζηηθή θφξκνπια

19 18 ιεηηνπξγίαο ηνπ αηφκνπ. Έλα «έλδπκα» πνπ ηνπ πεξηνξίδεη ηηο απεξηφξηζηεο ειεχζεξεο επηινγέο θαη ηνλ ππνρξεψλεη λα δξα ζρεδφλ απηφκαηα κε ζπγθεθξηκέλνπο ζηελά θαζνξηζκέλνπο ηξφπνπο. Αο δνχκε κεξηθέο αλαινγίεο γηα λα γίλεη ε έλλνηα ηεο Ηδηνζπγθξαζίαο θαηαλνεηή. θεθηείηε έμη αλζξψπνπο κε δηαθνξεηηθέο ελδπκαζίεο. Ο πξψηνο είλαη ληπκέλνο πνιχ ειαθξηά, ν δεχηεξνο πνιχ βαξηά, ν ηξίηνο θνξάεη πνιχ ζθηρηά ξνχρα, ν ηέηαξηνο πνιχ ραιαξά, ν πέκπηνο αδηάβξνρα θαη ν έθηνο θνξάεη αληηαλεκηθά ξνχρα. Οη άλζξσπνη απηνί ζηε δηάξθεηα ηεο κέξαο αληηκεησπίδνπλ δηάθνξεο αιιαγέο ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ. Αο ππνζέζνπκε φκσο φηη δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αιιάμνπλ ελδπκαζία. Καη φηη δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα απηή γηαηί δελ έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη ηα ξνχρα ηνπο είλαη απιψο κηα ελδπκαζία απφ ηελ νπνία αλά πάζα ζηηγκή ζα κπνξνχζαλ λα απαιιαγνχλ. Αο ππνζέζνπκε επίζεο φηη ηαπηίδνπλ ηελ ελδπκαζία ηνπο κε ηνλ εαπηφ ηνπο. Δθθξάδνληαη γηα ηα ελδχκαηα ηνπο ιέγνληαο: «έηζη είκαη εγψ», «απηφο είλαη ν εαπηφο κνπ», «πάληα έηζη ήκνπλα», «έηζη εγψ γελλήζεθα». ε ζπλζήθεο θαχζσλα ν άλζξσπνο πνπ είλαη ληπκέλνο πνιχ βαξηά δπζαλαζρεηεί έληνλα θαη ηαιαηπσξείηαη ελψ απηφο πνπ είλαη ληπκέλνο ειαθξά βξίζθεηαη ζην ζηνηρείν ηνπ. ηαλ βξέρεη νη πεξηζζφηεξνη βξίζθνληαη ζε δχζθνιε ζέζε εθηφο βέβαηα απφ απηφλ πνπ θνξάεη ηα αδηάβξνρα ξνχρα. ηαλ θπζάεη απηφο πνπ θνξάεη αληηαλεκηθά ξνχρα βξίζθεηαη ζε πιενλεθηηθή ζέζε θνθ. Δπηπιένλ ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο νη άλζξσπνη απηνί ζα έρνπλ ζπκπάζεηεο θαη αληηπάζεηεο αλάινγα κε ηελ ελδπκαηηθή νκνηφηεηα ηνπο κε ηνπο άιινπο, ζα ζρεηίδνληαη, ζα εξσηεχνληαη, ζα θαπγαδίδνπλ θαη ζα ζπλεξγάδνληαη επεξεαδφκελνη απφ ηα ξνχρα πνπ θνξάλε. Βιέπνπκε ινηπφλ φηη ην πξφβιεκα ησλ αλζξψπσλ απηψλ είλαη ε αθακςία ηνπο. Γειαδή ε κεησκέλε ηνπο δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ζηηο ζπλζήθεο πνπ αιιάδνπλ ζπλερψο. Γηαηί ζηε δσή «ηα πάληα ξεη». Σν αθφκε

20 19 κεγαιχηεξν πξφβιεκα είλαη φηη έρνπλ πεηζζεί αθξάδαληα φηη «έηζη είλαη θηηαγκέλνη», φηη «απηφο είλαη ν εαπηφο ηνπο», φηη «έηζη γελλήζεθαλ». Καη γη απηφ ην ιφγν έρνπλ ράζεη θάζε δπλαηφηεηα αιιαγήο. Γηαηί θαλέλαο δελ πάεη θφληξα ζηνλ εαπηφ ηνπ ή ηνπιάρηζηνλ ζ απηφ πνπ λνκίδεη φηη είλαη ν εαπηφο ηνπ. Αληίζεηα, έλαο άλζξσπνο ππεξάλσ Ηδηνζπγθξαζίαο δελ έρεη πξνζθνιιήζεηο. Θα θνξέζεη ηελ θάζε ζηηγκή ηα πην θαηάιιεια «ξνχρα» γηα λα αληαπεμέιζεη θαηά ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ζηηο νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο. Γελ έρεη πξνθαζνξηζκέλν ηξφπν αληίδξαζεο. Γελ έρεη «θιηζέ». Δξκελεχεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο πξνθαηαιήςεηο γη απηφ θαη αληηδξά απζφξκεηα θαη ρσξίο θσιχκαηα. Κη απηφ ηνλ θάλεη λα αληηδξά κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. Με απνηέιεζκα λα είλαη επηπρηζκέλνο θαη πγηήο. 1.7 Ζ Ηδηνζπγθξαζία δεκηνπξγεί έλα ζπγθεθξηκέλν κνηίβν ζθέςεο θαη ζπκπεξηθνξάο Ζ Ηδηνζπγθξαζία επνκέλσο είλαη κηα πεξηνξηζηηθή δχλακε πνπ επεξεάδεη έλα άηνκν ψζηε λα ιεηηνπξγεί ζε κεγάιν βαζκφ κε έλα ζπγθεθξηκέλν κε ζπλεηδεηφ ηξφπν φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν ζθέςεο, ηα ζπλαηζζήκαηα, ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο ζσκαηηθέο ιεηηνπξγίεο. Γη απηφ θαη αλ γλσξίδνπκε ηελ Ηδηνζπγθξαζία ελφο αηφκνπ μέξνπκε ζε γεληθέο γξακκέο ηνλ ηξφπν πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη ζρεδφλ ζε νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο. Λέκε πρ πνιχ ζπρλά κεηαμχ καο φηη: «Αλ ήηαλ εδψ ν παηέξαο κνπ ζα αληηδξνχζε ζίγνπξα κε ηνλ ηάδε ηξφπν ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε» ή «Αλ ζπλέβαηλε απηφ ζην Γηψξγν ζα είρε απηνθηνλήζεη» ή «Πάσ ζηνίρεκα φηη ν πξντζηάκελνο καο ζα δξάζεη κε απηφ ηνλ ηξφπν αλ ηνπ πνχκε απηφ πνπ ζπλέβε». Πνιιέο θνξέο κπνξεί λα πξνβιέςνπκε αθφκε θαη ηα ζπγθεθξηκέλα ιφγηα ή ηηο ρεηξνλνκίεο πνπ ζα θάλεη έλαο ζπγθεθξηκέλνο γλσζηφο καο αληηκεησπίδνληαο κηα ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε.

21 20 Οη θσκηθνί φηαλ ζαηηξίδνπλ ηνπο πνιηηηθνχο ή ηα επψλπκα πξφζσπα ππνδχνληαη ηε ζπλήζε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη αληηγξάθνπλ ηνλ ηξφπν ζθέςεο θαη δξάζεο ηνπο. Τπνδχνληαη νπζηαζηηθά ηελ Ηδηνζπγθξαζία ησλ πνιηηηθψλ πξνζψπσλ πνπ ζαηηξίδνπλ. Οη εζνπνηνί ηνπ ζεάηξνπ φηαλ ππνδχνληαη έλα θιαζζηθφ ξφιν επί ζθελήο πξνζπαζνχλ «λα κπνπλ ζην πεηζί ηνπ ξφινπ» ηνπο. Γειαδή πξνζπαζνχλ λα θαηαιάβνπλ ηελ Ηδηνζπγθξαζία ηνπ αλζξψπνπ ηνλ νπνίν ππνδχνληαη επί ζθελήο. Πνιχ ζπρλά κπνξνχκε λα αλαγλσξίζνπκε ην δεκηνπξγφ ελφο κνπζηθνχ έξγνπ ή ελφο πίλαθα δσγξαθηθήο ή ελφο γιππηνχ ή ην ζπγγξαθέα ελφο βηβιίνπ κφλν θαη κφλν γηαηί ζην έξγν ηνπο βιέπνπκε λα απνηππψλεηαη ε Ηδηνζπγθξαζία ηνπο. ζνλ αθνξά ηε Εσγξαθηθή απνθαινχκε απηή ηε ιεηηνπξγία κε ηνλ φξν ηερλνηξνπία ελψ ζηηο άιιεο πεξηπηψζεηο κηιάκε γηα ην ζηπι. φιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο απηφ πνπ καο θάλεη λα κπνξνχκε λα πξνβιέςνπκε ζε αξθεηφ βαζκφ ηνλ ηξφπν ζθέςεο θαη δξάζεο ελφο αλζξψπνπ είλαη ην γεγνλφο φηη ε ζθέςε θαη ε δξάζε ηνπ αθνινπζεί έλα ζπγθεθξηκέλν, ζρεδφλ πξνθαζνξηζκέλν κνηίβν. Απηά ηά κνηίβα κπφξεζε λα ηαπηνπνηήζεη κε επηζηεκνληθφ θαη αληηθεηκεληθφ ηξφπν ε Οκνηνπαζεηηθή Ηαηξηθή θαη πεξηέγξαςε ηηο Αλζξψπηλεο Ηδηνζπγθξαζίεο. 1.8 Ζ Ηδηνζπγθξαζία σο Πιάλε Αλαθέξακε ήδε φηη ε Ηδηνζπγθξαζία είλαη κηα πεξηνξηζηηθή δχλακε. Μηα δχλακε πνπ επεξεάδεη έλα άηνκν ψζηε λα ιεηηνπξγεί ζε κεγάιν βαζκφ κε έλα ζπγθεθξηκέλν, κε ζπλεηδεηφ ηξφπν φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν ζθέςεο, ηα ζπλαηζζήκαηα, ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο ζσκαηηθέο ιεηηνπξγίεο. Ζ νπζία ηεο Ηδηνζπγθξαζίαο είλαη απηή ε ζρεδφλ ππνρξεσηηθή, κε ζπλεηδεηή ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά. Απηή ε ζπκπεξηθνξά πξνέξρεηαη απφ ηα αληίζηνηρα ζπλαηζζήκαηα θαη απηά κε ηε ζεηξά ηνπο πξνέξρνληαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ζθέςεο.

22 21 Θα δνχκε βέβαηα ζηε ζπλέρεηα ηελ ελεξγεηαθή θχζε ηνπ επεξεαζκνχ ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο. Αιιά αο ζηαζνχκε ηψξα ζηνλ επεξεαζκφ ηεο ζθέςεο. Με ηελ αηνκηθή ζθέςε αληηιακβαλφκαζηε θαη εξκελεχνπκε ηα εξεζίζκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, δειαδή ηνπ Τιηθνχ Κφζκνπ. Με ηελ αηνκηθή ζθέςε επίζεο αληηιακβαλφκαζηε θαη εξκελεχνπκε ηα εξεζίζκαηα ηνπ Φπρηθνχ Κφζκνπ θαη ζπληνληδφκαζηε κε ηηο δηάθνξεο ζθεπηνκνξθέο ηνπ. Οπνηνζδήπνηε ινηπφλ ζπγθεθξηκέλνο επεξεαζκφο ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο νδεγεί κνηξαία ζε κηα ιάζνο αληίιεςε θαη εξκελεία ηνπ Τιηθνχ θαη Φπρηθνχ Κφζκνπ γχξσ καο. Ζ Ηδηνζπγθξαζία ζηελ νπζία δελ είλαη ηίπνηα πεξηζζφηεξν απφ κηα ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ Πιάλε. Μηα ςεπδαηζζεηηθή βίσζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Μηα ςεπδαίζζεζε! Έλαο παξακνξθσηηθφο θαθφο κε ηνλ νπνίν βιέπνπκε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Μηα θαηάζηαζε «ρξφληαο κέζεο» ή «ρξφληαο λάξθσζεο». Μηα ζπγθεθξηκέλε «Μάγηα»(εζσηεξηζηηθφο νξηζκφο ηεο πιάλεο). Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε πιάλε απηή έρεη επεξεάζεη ηε ζθέςε ζα κεηαθεξζεί κνηξαία θαη ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ. Σν άηνκν δεη πιένλ ζην «δηθφ ηνπ» θφζκν. Παξφηη ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη κία θαη ε απηή ην θάζε άηνκν ππφ ηελ επήξεηα κηαο Ηδηνζπγθξαζίαο ηείλεη λα ηελ εξκελεχεη κε ην δηθφ ηεο ηξφπν κε απνηέιεζκα λα θάλεη ην άηνκν λα δεη ζην ζπγθεθξηκέλν θφζκν πιάλεο. Ο Ζξάθιεηηνο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά: «Γηα ηνπο μππλεηνχο έλαο θαη θνηλφο είλαη ν θφζκνο. Οη θνηκηζκέλνη δνπλ ν θαζέλαο ζην δηθφ ηνπ θφζκν». 1.9 Ζ Ηδηνζπγθξαζία φληαο πιάλε νδεγεί ζε ςπρνζσκαηηθέο αζζέλεηεο Γηαηί φκσο δίλσ ηφζν κεγάιε ζεκαζία ζηνλ νξηζκφ ηεο Ηδηνζπγθξαζίαο ζαλ πιάλε; αλ ςεπδαηζζεηηθή βίσζε ηεο πιηθήο θαη ςπρηθήο πξαγκαηηθφηεηαο; Γελ πξφθεηηαη γηα ζεσξεηηθφ «θηινζνθηθφ» ελδηαθέξνλ αιιά γηα θαζαξά πξαθηηθφ ελδηαθέξνλ. Απηή ε πιάλε νδεγεί λνκνηειεηαθά ζε ςπρηθή θαη ζσκαηηθή αζζέλεηα.

23 22 Πψο γίλεηαη απηφ; Με ηνλ εμήο ηξφπν: ηαλ έλα άηνκν κε ηε Γηαλνεηηθή ηνπ Φπρή παξεξκελεχεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα απηφ ζεκαίλεη φηη θάλεη ιάζνο ζθέςεηο. Οη ιαλζαζκέλεο απηέο ζθέςεηο πξνθαινχλ ζπρλά, αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ηέινο αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά. Απηή ε αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά είλαη δξάζε πνπ αληηβαίλεη ην Φπζηθφ Νφκν ηεο Γξάζεο θαη ηεο Αληίδξαζεο θαη έρεη ζαλ απνηέιεζκα αξλεηηθέο αληηδξάζεηο θαη αληζνξξνπία. Σφζν ζην εζσηεξηθφ καο πεξηβάιινλ(ψκα θαη Γηαλνεηηθή Φπρή) φζν θαη ζην εμσηεξηθφ καο πεξηβάιινλ. Μηα ρξφληα φκσο αληζνξξνπία πξνθαιεί ςπρηθέο θαη ζσκαηηθέο αζζέλεηεο. Γλσξίδνπκε ζήκεξα πνιχ θαιά ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ε Γηαλνεηηθή Φπρή, ν Ννπο, ην Μπαιφ ζην ψκα. Ζ Φπρνζσκαηηθή Ηαηξηθή, θιάδνο ηεο Αθαδεκατθήο Ηαηξηθήο έρεη θάλεη εθηεηακέλεο έξεπλεο ζηηο νπνίεο ηείλεη λα απνδεηρζεί φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο ζσκαηηθέο αζζέλεηεο, αλ φρη ζε φιεο πξνεγείηαη θαη ππνβφζθεη κηα ςπρηθή αληζνξξνπία ηνπ αηφκνπ. Αζζέλεηεο φπσο εκηθξαλίεο, ππέξηαζε, δπζκελφξξνηα, άζζκα, λεπξνδεξκαηίηηδεο, έιθνο δσδεθαδάθηπινπ, ππεξζπξενεηδηζκφο, γαζηξίηηδα, θνιίηηδα θαη πνιιέο άιιεο ζεσξνχληαη ζήκεξα ζε κεγάιν βαζκφ ςπρνζσκαηηθέο. Αθφκε θαη γηα ηνλ θαξθίλν ππάξρνπλ ζήκεξα αξθεηέο ελδείμεηο ρξφλησλ ςπρνζσκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Γλσξίδνπκε ζήκεξα φηη αξθεί θαη κία κφλν ζθέςε γηα λα πξνθιεζεί ζεηξά αληηδξάζεσλ ζηηο ζσκαηηθέο ιεηηνπξγίεο. Πρ φηαλ έλαο αγρψδεο θνηηεηήο ζθεθηεί ηε ιέμε «εμεηάζεηο» ηφηε δηαπηζηψλνπκε, αλ ηνλ κεηξάκε εθείλε ηε ζηηγκή κε δηαγλσζηηθά κεραλήκαηα φηη αιιάδεη ν ξπζκφο ησλ εγθεθαιηθψλ ηνπ θπκάησλ. ηη απμάλνπλ νη ζθπγκνί ηεο θαξδηάο ηνπ θαη ν ξπζκφο ηεο αλαπλνήο ηνπ. ηη αλεβαίλεη ε πίεζε ηνπ αίκαηνο ηνπ. ηη ην δέξκα ηνπ θαιχπηεηαη κε θξχν ηδξψηα θαη ην ζηνκάρη ηνπ ζθίγγεηαη. ηη κπνξεί λα εκθαλίζεη ζπρλνπξία ή λα απμεζεί ε θηλεηηθφηεηα ηνπ εληέξνπ ηνπ. ηη ηα ρέξηα θαη ηα πφδηα ηνπ γίλνληαη θξχα θιπ. ια απηά δελ είλαη παξά κηα αχμεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πκπαζεηηθνχ Νεπξηθνχ πζηήκαηνο.

24 23 Αλαθέξσ παξελζεηηθά φηη ην Απηφλνκν Νεπξηθφ χζηεκα απνηειείηαη απφ ην πκπαζεηηθφ θαη ην Παξαζπκπαζεηηθφ Νεπξηθφ χζηεκα. ια ηα «ζπιάρλα» δειαδή ε θαξδηά, νη πλεχκνλεο, ην πεπηηθφ ζχζηεκα, ε πεξηθεξεηαθή θπθινθνξία, ηα ζεμνπαιηθά φξγαλα, ε νπξνδφρνο θχζηε θαη άιια λεπξψλνληαη θαη απφ ηνπο δχν θιάδνπο ηνπ Απηφλνκνπ Νεπξηθνχ πζηήκαηνο. Ο έλαο θιάδνο ηείλεη λα απμάλεη ηε ιεηηνπξγία ησλ νξγάλσλ ελψ ν άιινο θάλεη αθξηβψο ην αληίζεην. Μηα αληζνξξνπία πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο επηθξάηεζεο ηνπ πκπαζεηηθνχ Νεπξηθνχ πζηήκαηνο πξνθαιεί φια ηα γλσζηά «αγρψδε» θαη «λεπξηθά» θαη «λεπξνθπηηθά» ζπκπηψκαηα φπσο απηά πνπ αλαθέξακε πην πάλσ θαη έρεη ζρέζε κε ηελ «έληαζε». Πξνθαιεί δειαδή απηφ πνπ ζπρλά νλνκάδνπκε ζήκεξα «θξίζε παληθνχ». Μηα εμηζνξξφπεζε πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ Παξαζπκπαζεηηθνχ Νεπξηθνχ πζηήκαηνο πξνθαιεί φιεο ηηο επεξγεηηθέο αηζζήζεηο «ραιάξσζεο» θαη ηεο θπζηνινγηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ απηφλνκσλ νξγάλσλ ηνπ ζψκαηνο. ηαλ έλα «αγρσκέλν» άηνκν δερζεί ηε ζεηηθή επίδξαζε κηαο «ραιαξσηηθήο» ζθέςεο ηφηε φιεο ηνπ νη απηφλνκεο ιεηηνπξγίεο ηείλνπλ λα θπζηνινγηθνπνηεζνχλ. Ζ θαξδηαθή θαη αλαπλεπζηηθή ιεηηνπξγία επαλέξρνληαη ζην θπζηνινγηθφ ηνπο ξπζκφ. Σν ζψκα βξίζθεη ηελ θαλνληθή ηνπ ζεξκνθξαζία θαη εθίδξσζε. Σν ζηνκάρη ιεηηνπξγεί θαλνληθά θαη παχεη λα γίλεηαη αληηιεπηφ κε ζπκπηψκαηα θνθ. Απηή ε θπζηνινγηθνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ νξγάλσλ πέξαλ ηνπ φηη εμαιείθεη ηα ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα ηνπ άγρνπο θάλεη ην άηνκν λα βηψλεη αηζζήζεηο ραιάξσζεο φπσο: επεμία, δεζηαζηά, εξεκία, ζεηηθή δηάζεζε, θηιηθή δηάζεζε, θαηαλφεζε, αγάπε, καθαξηφηεηα, αίζζεζε ελφηεηαο κε ηνπο άιινπο θαη κε ην χκπαλ Ζ Αηηηνινγηθή Αιπζίδα ησλ Αζζελεηψλ ηα επφκελα θεθάιαηα ζα δνχκε πην αλαιπηηθά πψο πξνθχπηεη αζζέλεηα απφ ηνλ ηξφπν ζθέςεο κηαο Ηδηνζπγθξαζίαο. Έλα αθχζηθν ηξφπν ζθέςεο

25 24 πνπ θέξλεη ην άηνκν ζε ζχγθξνπζε κε ηελ Πξαγκαηηθφηεηα θαη ηνπο πκπαληηθνχο Νφκνπο. Δίλαη φκσο αλαγθαίν θαη ζην εηζαγσγηθφ απηφ θεθάιαην λα δνχκε ηελ φιε δηαδηθαζία κε έλα παξάδεηγκα. Μεξηθά απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Ηδηνζπγθξαζίαο Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν ζθέςεο είλαη ηα εμήο: Έρεη κηα ππεξβνιηθή αίζζεζε «αμηνπξέπεηαο» γη απηφ θαη είλαη θνβεξά εχζηθηε αιιά δελ ην δείρλεη γηαηί είλαη πνιχ εζσζηξεθήο θαη δχζθνια «αλνίγεηαη» ζηνπο άιινπο. Αιιά φηαλ δνζεί ηφηε δίλεηαη ππεξβνιηθά. πσο πρ ζε κηα εξσηηθή ζρέζε. Δπεηδή έρεη ηελ ηάζε λα εμηδαληθεχεη ηνπο αλζξψπνπο θαη ηηο θαηαζηάζεηο ζέιεη λα δήζεη ην «κεγάιν έξσηα» κε ηνλ «ηδαληθφ άληξα» θαη λα δήζνπλ «απηνί θαιά θαη κεηο θαιχηεξα» «κέρξη λα ηνπο ρσξίζεη ν ζάλαηνο». Αο πξνρσξήζνπκε ινηπφλ λα δνχκε έλα ζελάξην «θαζεκεξηλήο ηξέιαο». Έλα άηνκν ππφ ηελ επήξεηα ηεο Ηδηνζπγθξαζίαο Μεληνξίλνπκ, αθνινπζψληαο ηπθιά ηηο ζεμνπαιηθέο ηνπ νξκέο ζέιεη λα θαηαθηήζεη κηα γπλαίθα πνπ βξίζθεηαη ππφ ηελ επήξεηα ηεο Ηδηνζπγθξαζίαο Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ. Ζ ηδηνζπγθξαζηαθή ηνπ ηάζε είλαη «λα πεξάζεη θαιά» καδί ηεο. Να απνιαχζεη θαη φηαλ βαξεζεί λα θχγεη ρσξίο λα εκπιαθεί ζε δεζκεχζεηο θαη ζε «έξσηεο». Βέβαηα γηα λα κπνξέζεη λα ηελ πείζεη πηνζεηεί ην ζηπι πνπ πηζαλνινγεί φηη ηεο αξέζεη. Τπνδχεηαη δειαδή ηνλ «ηδαληθφ» γη απηήλ βάζεη ηεο Ηδηνζπγθξαζίαο ηεο άληξα θαη πεηπραίλεη λα δεκηνπξγεζεί ζπληξνθηθή ζρέζε. Απηή ηνλ «εξσηεχεηαη» κε ηνλ ηξφπν πνπ εξσηεχεηαη έλα άηνκν ππφ ηελ επήξεηα ηεο Ηδηνζπγθξαζίαο Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ: εμηδαληθεπκέλα θαη απφιπηα. Βγαίλεη απφ ηελ εζσζηξέθεηα ηεο θαη αλνίγεηαη. Γίλεηαη. ηαλ ν άληξαο πνπ βξίζθεηαη ππφ ηελ επήξεηα ηεο Ηδηνζπγθξαζίαο Μεληνξίλνπκ έρεη πάξεη φηη ήζειε λα πάξεη απφ ηε ζρέζε απηή θαη έρεη βαξεζεί ηφηε «ηελ θηχλεη». Υσξίο πνιιέο δηθαηνινγίεο θεχγεη ή θάλεη

26 25 άιιε ζρέζε. Ζ γπλαίθα Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ παζαίλεη ζνθ. Πέθηεη απφ ηα ζχλλεθα. Παζαίλεη «εξσηηθή απνγνήηεπζε». Λφγσ ηεο επίδξαζεο ηεο Ηδηνζπγθξαζίαο Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ ε Γηαλνεηηθή Φπρή, ην Μπαιφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο γπλαίθαο θάλεη πάλσ θάησ ηηο εμήο πξψηεο αξλεηηθέο ζθέςεηο: «Με πξφδσζε», «κε εμεπηέιηζε», «κε εθκεηαιιεχηεθε», «κνπ έζημε ηελ αμηνπξέπεηα», «κε έθαλε ξεδίιη», «κε ρξεζηκνπνίεζε», «κε θνπξέιηαζε». Δίλαη ινηπφλ αλακελφκελν φηη ηα πξψηα ζπλαηζζήκαηα ηεο είλαη αξλεηηθά θαη κάιηζηα ηνπ ηχπνπ: «λνηψζσ πηθξακέλε», «πξνδνκέλε», «ιππεκέλε», «απνγνεηεπκέλε», «εμεπηειηζκέλε», «βξψκηθε», «ζπκσκέλε» θιπ. Δπαθνινπζνχλ νη εμήο πεξίπνπ δεχηεξεο ζθέςεηο: «Οη άληξεο είλαη γνπξνχληα, αλαίζζεηνη», «θηαίσ θη εγψ πνπ μαλνίρηεθα», «απφ δσ θαη πέξα δε ζα επηηξέςσ ζε θαλέλα μαλά λα κε πιεγψζεη, λα κε εθκεηαιιεπηεί». Ζ αλακελφκελε ζπκπεξηθνξά ιφγσ ησλ ζθέςεσλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ απηψλ είλαη ε εμήο: αθφκα κεγαιχηεξε εζσζηξέθεηα, κνλαρηθή ζπκπεξηθνξά, εθηφλσζε ζε εξγαζηνκαλία, θιείζηκν ζην ζπίηη, άξλεζε θάζε πξνζπάζεηαο γηα παξεγνξηά. Ζ ζπκπεξηθνξά απηή(δξάζε) επηθέξεη αλάινγεο απφ ην πεξηβάιινλ αληηδξάζεηο: απνκάθξπλζε θαη αξλεηηθφηεηα ή αληηδξάζεηο ηνπ ηχπνπ «α... ηελ θαεκέλε» πνπ εμνξγίδνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ηε γπλαίθα ηνπ παξαδείγκαηνο. πσο είδακε ε αζζέλεηα πέξαζε απφ ηηο ζθέςεηο ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη απφ ηα ζπλαηζζήκαηα ζηε ζπκπεξηθνξά. ρεδφλ ηαπηφρξνλα αξρίδεη λα λνζεί ην ζψκα. Οη ζσκαηηθέο πξνδηαζέζεηο ηεο γπλαίθαο απηήο εξεζίδνληαη απφ ηελ ςπρηθή ηεο θαηαζιηπηηθή θαηάζηαζε θαη πξνθαινχλ ζπγθεθξηκέλα ζπκπηψκαηα ή λφζνπο. Πρ λεπξηθνχο πνλνθεθάινπο, δπζκελφξξνηα, αξαηνκελφξξνηα, αλαηκία θιπ. Με απηφ ηνλ ηξφπν νινθιεξψλεηαη ε Αηηηνινγηθή Αιπζίδα ηεο Αζζέλεηαο πνπ είλαη ε εμήο:

27 26 Ιδιοζσγκραζία - επήρεια ζηη Διανοηηική Ψστή - αρνηηικές Σκέυεις - αρνηηικά Σσναιζθήμαηα - αρνηηική Σσμπεριθορά - ερεθιζμός νοζηρών προδιαθέζεφν ηοσ αηόμοσ υστικές και ζφμαηικές νόζοι 1.11 Δλφηεηα Ύιεο θαη Δλέξγεηαο Γηα πνιιά ρξφληα ε Φπζηθή Δπηζηήκε είρε αζρνιεζεί κε ηε Μεραληθή Φπζηθή θαη ηε Μεραληθή Υεκεία. Σφηε γηα ηνπο επηζηήκνλεο ν Τιηθφο Κφζκνο απνηειείην απφ χιε θαη δπλάκεηο. ηαδηαθά άξρηζε ε κειέηε ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ Δλέξγεηαο μεθηλψληαο απφ θαηψηεξεο κνξθέο, φπσο πρ ζεξκφηεηα θαη θηάλνληαο ζε πην «αηζέξηεο» κνξθέο ελέξγεηαο φπσο Ήρνο, Φσο, Ζιεθηξνκαγλεηηθή Αθηηλνβνιία θιπ. Ζ αλαθάιπςε ηνπ «Νφκνπ ηεο Γηαηήξεζεο ηεο Δλέξγεηαο» άιιαμε ηελ εηθφλα πνπ είρακε φηη ην χκπαλ είλαη γεκάην κε δηάθνξεο ζθφξπηεο θαη αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο κνξθέο Δλέξγεηαο. πλεηδεηνπνηήζακε φηη θάζε κνξθή ελέξγεηαο κπνξνχζε λα κεηαπέζεη ζε άιιεο κνξθέο θαη απηέο κε ηε ζεηξά ηνπο ζε άιιεο ζε έλαλ αέλαν θχθιν κεηακφξθσζεο ρσξίο λα ράλεηαη νχηε ην ειάρηζην πνζφ ελέξγεηαο. Ζ Υεκεία απέδεημε ην ίδην πξάγκα γηα ηελ Όιε. Απέδεημε ηελ ελφηεηα ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ Όιεο θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα κεηακφξθσζεο ηεο χιεο απφ ηε κηα κνξθή ζηελ άιιε. Ζ «Αηνκηθή Θεσξία» έδεημε φηη φια ηα πιηθά ζψκαηα απνηεινχληαη απφ άηνκα ηα νπνία απνηεινχληαη κε ηε ζεηξά ηνπο απφ ηα ίδηα ππναηνκηθά ζσκαηίδηα. Γειαδή απφ πξσηφληα, λεηξφληα θαη ειεθηξφληα. Παξά ηελ εζσηεξηθή ελφηεηα φκσο ησλ δχν Κφζκσλ ηεο Όιεο θαη ηεο Δλέξγεηαο εμαθνινπζνχζε κεηαμχ ηνπ Κφζκνπ ηεο Όιεο θαη ηνπ Κφζκνπ ηεο Δλέξγεηαο λα ππάξρεη έλα αγεθχξσην ράζκα. Σν ράζκα απηφ θαηάξγεζε ν Νφκνο ηεο Γηαηήξεζεο ηεο Δλέξγεηαο ηνπ Ατλζηάηλ ν νπνίνο αλαθέξεη φηη: Δλέξγεηα = Μάδα ρ Σαρχηεηα Φσηφο (ζην ηεηξάγσλν). Ο λφκνο απηφο ζπλέδεζε ηνλ Τιηθφ κε ηνλ Δλεξγεηαθφ

28 27 Κφζκν. Έγηλε έηζη αληηιεπηφ φηη ε χιε κπνξνχζε λα κεηαζρεκαηηζηεί ζε ελέξγεηα (πρ ππξεληθή έθξεμε) θαη ε ελέξγεηα ζε χιε (πινπνίεζε αθηηλνβνιίαο). Οη Θεηηθέο Δπηζηήκεο κηιάλε πιένλ γηα ελεξγεηαθά πεδία θαη γηα ρσξνρξφλν. Ζ δε ηερλνινγία θηηάρλεη ελεξγεηαθέο πιένλ κεραλέο φπσο ιέηδεξ, καγλεηηθά κεραλήκαηα, αθηηλνινγηθά κεραλήκαηα θιπ Ζ Δλεξγεηαθή Φχζε ηνπ Αλζξψπνπ Παξφια απηά ε ζχγρξνλε Ηαηξηθή Δπηζηήκε παξακέλεη ζην κεραληθφ κνληέιν φζνλ αθνξά ηνλ Άλζξσπν. ην κνληέιν ηνπ «Αλζξψπηλνπ Οξγαληζκνχ». Ο Οξγαληζκφο, ζχκθσλα κε απηή ηε ζεψξεζε δελ είλαη ηίπνηα πεξηζζφηεξν απφ έλα θαιά νξγαλσκέλν ζχζηεκα ζπλεξγαδφκελσλ νξγαληθψλ ζπζηεκάησλ. ε απηή ηε ζεψξεζε δελ ππάξρεη ρψξνο γηα ελεξγεηαθά πεδία. Έλλνηεο φπσο «Αχξα» δειαδή ειεθηξνκαγλεηηθφ πεδίν ηνπ αλζξψπνπ ζεσξνχληαη παξά ηελ απφδεημε ηεο χπαξμεο ηνπο ζαλ «κεηαθπζηθέο». Ο Βεινληζκφο, κηα κνξθή Ηαηξηθήο πνπ είλαη θαζαξά ελεξγεηαθή γίλεηαη ζηαδηαθά απνδεθηφο αιιά κε ηελ πιηζηηθή ηνπ εμήγεζε ηνπ «εξεζηζκνχ» θάπνησλ «λεχξσλ». Ζ Οκνηνπαζεηηθή γίλεηαη ζηαδηαθά δεθηή έζησ θαη κε πνιιέο αληηδξάζεηο αιιά θαη πάιη ζαλ «βνηαλνζεξαπεία». Έρνπκε ην παξάδνμν θαηλφκελν ε ζπλήζεο Γπηηθή Ηαηξηθή λα ρξεζηκνπνηεί γηα ηε δηάγλσζε αιιά θαη γηα ζεξαπεία φιν θαη πεξηζζφηεξα ελεξγεηαθά κεραλήκαηα φπσο πρ ηα ιέηδεξ, ηα καγλεηηθά κεραλήκαηα, ηα αθηηλνινγηθά κεραλήκαηα, ελεξγεηαθά κεραλήκαηα θπζηθνζεξαπείαο αιιά παξφια απηά λα κε δέρεηαη ην γεγνλφο φηη απηά επηδξνχλ νπζηαζηηθά ζην ελεξγεηαθφ πεδίν ηνπ αλζξψπνπ θαη φρη κφλν ζην ζψκα. Σν Δλεξγεηαθφ Πεδίν ηνπ Αλζξψπνπ γηα ηε ζχγρξνλε Αθαδεκατθή Ηαηξηθή παξακέλεη νπζηαζηηθά άγλσζην. Καη ην ρεηξφηεξν είλαη φηη ππάξρεη κηα αληηεπηζηεκνληθή δνγκαηηθή άξλεζε ηνπ. Καη φζνλ αθνξά

29 28 ηε δηαγλσζηηθή θαη φζνλ αθνξά ηε ζεξαπεπηηθή πξνζπάζεηα. Αλ βέβαηα απνδερζνχκε ηελ ελεξγεηαθή θχζε ηνπ αλζξψπνπ απηφ απηφκαηα ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα απνδερζνχκε φηη θαη ε αζζέλεηα είναι πρφηαρτικά μια ενεργειακή διαηαρατή. Καηά ζπλέπεηα θαη ε ζεξαπεία ζα πξέπεη αληίζηνηρα λα είλαη ελεξγεηαθή. Απηφ ζεκαίλεη φηη δελ πξέπεη λα δξνχκε κφλν κε ρεκηθά(πιηθά) θάξκαθα ζην ζψκα αιιά θαη κε ελεξγεηαθά θάξκαθα ζην ελεξγεηαθφ πεδίν ηνπ αλζξψπνπ. Αιιά ν Βεινληζκφο, ε Οκνηνπαζεηηθή, ε Υξσκνζεξαπεία θαη άιιεο ελεξγεηαθέο κέζνδνη απηφ αθξηβψο θάλνπλ. Ή ηνπιάρηζηνλ απηφ πξνζπαζνχλ λα θάλνπλ. Γελ είλαη βέβαηα ζθνπφο κνπ λα κπσ ζε ηέηνηεο «επηζηεκνληθέο» δηακάρεο. Άιισζηε έρσ ζηαδηαθά ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη ε θαηάζηαζε ηεο Ηαηξηθήο Δπηζηήκεο θάζε Ηζηνξηθήο Δπνρήο έρεη ζρέζε κε ηελ πλεπκαηηθή εμέιημε ηεο θνηλσλίαο. Δπνκέλσο είλαη κάηαην λα πεξηκέλνπκε απφ ηε ζεκεξηλή θνηλσλία κηα άκεζε ξηδηθή αιιαγή ησλ θαηεζηεκέλσλ ηαηξηθψλ αληηιήςεσλ Ζ Δλεξγεηαθή Φχζε ηεο Ηδηνζπγθξαζίαο Απηφ πνπ έρεη ζεκαζία είλαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε απηφ πνπ αλαθάιπςε πξηλ απφ 250 ρξφληα ν Υάλεκαλ, ν ηδξπηήο ηεο Οκνηνπαζεηηθήο. Ο Υάλεκαλ αλαθάιπςε φηη έλαο άλζξσπνο αξξσζηαίλεη πξψηα ζην ελεξγεηαθφ ηνπ πεδίν θαη ζηε ζπλέρεηα απηή ε αζζέλεηα κεηαθέξεηαη ζην ςπρηθφ θαη ζην ζσκαηηθφ επίπεδν. Γη απηφ θαη ρξεζηκνπνίεζε ελεξγεηαθά θάξκαθα, ηα νκνηνπαζεηηθά θάξκαθα γηα ηε ζεξαπεία ησλ αζζελεηψλ. Μάιηζηα ζηελ πνξεία ησλ ηαηξηθψλ εξεπλψλ ηνπ κίιεζε γηα ηα Μηάζκαηα ζαλ ηηο πξσηαξρηθέο αηηίεο γηα ηε δεκηνπξγία ησλ λνζεξψλ πξνδηαζέζεσλ θαη άξα ησλ αζζελεηψλ θαη ζεσξνχζε ηα Μηάζκαηα φρη ζαλ πιηθέο αηηίεο αζζέλεηαο αιιά ζαλ παζνινγηθέο ελεξγεηαθέο θαηαζηάζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηζνξξνπία ελφο αηφκνπ.

30 29 Αλαθέξακε ήδε φηη ε Ηδηνζπγθξαζία είλαη κηα πεξηνξηζηηθή δχλακε πνπ επεξεάδεη ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπ αηφκνπ. Απηφο ν επεξεαζκφο δελ είλαη πιηθφο. Δίλαη ελεξγεηαθφο. Γλσξίδνπκε άιισζηε απφ ην Υάλεκαλ φηη νη Ηδηνζπγθξαζίεο πξνέξρνληαη νπζηαζηηθά απφ ηε δηαθνξεηηθή αλάκεημε ησλ ηξηψλ βαζηθψλ Μηαζκάησλ ηα νπνία έρνπλ ελεξγεηαθή θχζε. Δπνκέλσο θαη ιφγσ πξνέιεπζεο(μηάζκαηα) θαη ιφγσ θχζεο(δχλακε) ε Ηδηνζπγθξαζία δε κπνξεί παξά λα είλαη κηα ελεξγεηαθή θαηάζηαζε. Θα κπνξνχζακε λα ηε ζεσξήζνπκε ζαλ έλα ελεξγεηαθφ πεδίν ζπγθεθξηκέλεο δφλεζεο. Καη φηη θάζε Ηδηνζπγθξαζία αληηζηνηρεί ζε κηα νξηζκέλε ζπρλφηεηα δφλεζεο. ε κηα ζπγθεθξηκέλε Ηδηνζπρλφηεηα. Ή ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ελεξγεηαθφ θάζκα. πσο πρ έρνπκε ην νξαηφ θάζκα ηνπ θσηφο θαη μέξνπκε φηη ζηελ ηάδε πεξηνρή κεηαμχ ηφζνπ θαη ηφζνπ κήθνπο θχκαηνο αληηζηνηρεί ην θφθθηλν θσο, κεηά ζε άιιε πεξηνρή ην πνξηνθαιί, κεηά ην θίηξηλν θνθ. Δίλαη ινγηθφ λα ππνζέζνπκε φηη ην ελεξγεηαθφ πεδίν ηνπ θάζε αλζξψπνπ είλαη δηαθνξεηηθφ θαη έρεη ηε δηθή ηνπ ηδηνζπρλφηεηα. Σν δηθφ ηνπ βαζκφ δφλεζεο φρη κφλν πνζνηηθά αιιά θαη πνηνηηθά. Απηή ε ελεξγεηαθή ηδηνζπρλφηεηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο Ηδηνζπγθξαζίαο επεξεάδεη κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ηε ζθέςε ηνπ αηφκνπ θαη κε ηε ζεηξά ηνπο επεξεάδνληαη αιπζηδσηά ηα ζπλαηζζήκαηα, ε ζπκπεξηθνξά θαη νη ζσκαηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ αηφκνπ. ε κηα επνρή θαηά ηελ νπνία ε έξεπλα ηνπ Αλζξψπηλνπ Δλεξγεηαθνχ Πεδίνπ είλαη ζηα ζπάξγαλα θαη ππφ ακθηζβήηεζε είλαη δχζθνιν λα κηιάεη θαλείο γηα ηέηνηα ζέκαηα θαη λα παξακέλεη «επηζηεκνληθφο». Πνιχ πεξηζζφηεξν πνπ γηα ηέηνηα ζέκαηα κηιάλε κε κεγάιε επθνιία θαη απζαηξεζία δηάθνξνη απηνρξεδφκελνη «εηδηθνί» ή «θσηηζκέλνη εζσηεξηζηέο». αλ απνηέιεζκα ζήκεξα ε αλάιπζε ηέηνησλ ζεκάησλ παξαπαίεη αλάκεζα ζηε δνγκαηηθή άξλεζε ηεο «επίζεκεο» Δπηζηήκεο θαη ζηελ απζαίξεηε

31 30 θαη κε πέπιν «κεηαθπζηθνχ κπζηεξίνπ» αλάιπζε ησλ «κεηαθπζηθψλ» απζεληηψλ. Πεξηζζφηεξα φκσο γηα ηελ ελεξγεηαθή θχζε ηεο Ηδηνζπγθξαζίαο θαη γηα ην Νφκν ηνπ Δλεξγεηαθνχ πληνληζκνχ ζα ζπδεηεζνχλ ζε επφκελα θεθάιαηα ή βηβιία.

32 31 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ΗΣΟΡΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΚΑΗ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΒΑΖ ΣΧΝ ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ ΗΓΗΟΤΓΚΡΑΗΧΝ 2.1 Μεγαιχηεξε ζεκαζία έρεη ν Άλζξσπνο θαη φρη ε Αζζέλεηα ηνπ 2.2 Τπάξρνπλ πξάγκαηη Αλζξψπηλνη Σχπνη; Τπάξρεη Αλζξψπηλε Σππνινγία; 2.3 Αλζξψπηλε Σππνινγία βάζεη ησλ «ηεζζάξσλ ρπκψλ» ηνπ Ηππνθξάηε 2.4 Αηκαηψδεο, Φιεγκαηηθφο, Μειαγρνιηθφο θαη Υνιεξηθφο Σχπνο 2.5 Γηλ θαη Γηαλγθ Σχπνο 2.6 Άιιεο Σππνινγίεο: Θεφθξαζηνο, Παπιψθ, Οκνηνπαζεηηθή 2.7 Έρεη αληηθεηκεληθή βάζε θαη ιεηηνπξγηθή αμία ε Αλζξψπηλε Σππνινγία; 2.8 Πψο πξνέθπςε ηζηνξηθά ε Οκνηνπαζεηηθή Σππνινγία 2.9 «Απφδεημε» ησλ θαξκαθνινγηθψλ ηδηνηήησλ κηαο νπζίαο ζηνλ Άλζξσπν 2.10 Ζ ζεξαπεία «δηα ησλ νκνίσλ» ζεξαπεπηηθψλ κέζσλ 2.11 Ζ γέλεζε ηεο έλλνηαο ηεο «Οκνηνπαζεηηθήο Ηδηνζπγθξαζίαο» 2.12 Δζσζηξεθήο, Δμσζηξεθήο θαη Γηαζηξνθηθφο Σχπνο 2.13 Γηαηί ε Οκνηνπαζεηηθή Σππνινγία έρεη αληηθεηκεληθή επηζηεκνληθή βάζε

33 2.1 Μεγαιχηεξε ζεκαζία έρεη ν Άλζξσπνο θαη φρη ε Αζζέλεηα ηνπ 32 ήκεξα ζα κηιήζνπκε γηα ηηο Αλζξψπηλεο Ηδηνζπγθξαζίεο ή ηνπο Αλζξψπηλνπο Σχπνπο. Καη ε πξνεγνχκελε δηάιεμε πνπ αθνξνχζε ηνπο πκπαληηθνχο θαη Οκνηνπαζεηηθνχο Νφκνπο θαζψο θαη ε ζεκεξηλή κε ζέκα ηηο Ηδηνζπγθξαζίεο έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ θαζεκεξηλή ηαηξηθή πξάμε φζν θη αλ θαίλνληαη θηινζνθηθά θαη ζεσξεηηθά απηά πνπ ζπδεηήζακε. Κη απηφ γηαηί είλαη ε παξαβίαζε απηψλ ησλ λφκσλ πνπ επηθέξεη ηελ αζζέλεηα. ηελ ίδηα θαηεχζπλζε βξίζθνληαη θαη νη ηδηνζπγθξαζηαθέο ηάζεηο καο νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηελ φιε καο δσή θαη ζπκπεξηθνξά θαη πάιη πξνθαινχλ ηελ αζζέλεηα. Αλ ινηπφλ δελ μέξνπκε απφ πνχ πξνέξρεηαη ε αζζέλεηα, κε απιά ιφγηα αλ δελ μέξνπκε γηαηί αξξσζηαίλνπκε πψο ζα κπνξέζνπκε λα πάκε ζην πψο ζα ζεξαπεχζνπκε; Πξέπεη λα μέξσ ηνλ Άλζξσπν ζαλ δνκή θαη ιεηηνπξγία, ηε ζρέζε ηνπ κε ην χκπαλ θαη ηνπο πκπαληηθνχο Νφκνπο θαζψο θαη ηνλ ηδηαίηεξν ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηδξά ζην πεξηβάιινλ ηνπ, δειαδή ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπ ψζηε λα αληηιεθζψ σο γηαηξφο πψο πξνθιήζεθε ε αζζέλεηα θαη άξα πψο ζα ζεξαπεχζσ. ζν θαιά θαη αλ πεξηγξάςνπκε ηε ζσκαηηθή θιηληθή εηθφλα κηαο αζζέλεηαο απηφ δε ζα κνπ δψζεη ηνλ Άλζξσπν ζαλ ζχλνιν. Πρ ηη θάλνπκε ζήκεξα; Λέκε ζπκπηψκαηα ηεο αζζέλεηαο, εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο, βηνρεκηθέο εμεηάζεηο, παξαθιηληθέο εμεηάζεηο, αμνληθέο, καγλεηηθέο, ππεξερνγξαθήκαηα θαη ινηπά. Έλα νιφθιεξν εληππσζηαθφ θαηεβαηφ, έλαο νιφθιεξνο νγθψδεο θάθεινο. Αιιά φια απηά αθνξνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ην Τιηθφ ψκα. Καη φια απηά δελ είλαη παξά ε πιηθή πιεπξά ηεο αζζέλεηαο. Γελ έρνπκε ηελ ελεξγεηαθή πιεπξά ηεο αζζέλεηαο. Γελ έρνπκε ηελ ςπρηθή πιεπξά ηεο αζζέλεηαο. Άξα δε κπνξνχκε λα ζεξαπεχζνπκε ην ιν φπσο αθξηβψο θάλνπκε ζηελ Οκνηνπαζεηηθή βάζεη ησλ Νφκσλ ηνπ ινπ θαη ηεο Δμαηνκίθεπζεο.

34 Τπάξρνπλ πξάγκαηη Αλζξψπηλνη Σχπνη; Τπάξρεη Αλζξψπηλε Σππνινγία; Αο έξζνπκε φκσο ζην ζέκα Ηδηνζπγθξαζία ή Αλζξψπηλνη Σχπνη. Καηά ηε γλψκε ζαο ππάξρνπλ πξάγκαηη Αλζξψπηλνη Σχπνη ή φρη; Σν πξψην εξψηεκα είλαη απηφ. Γηαηί εδψ δελ έρσ έξζεη γηα λα ζαο ηα πσ θαη λα θχγσ. Ήξζα θνπξδηζκέλνο λα θάλνπκε θαη ζπδήηεζε. Λνηπφλ, ππάξρνπλ Αλζξψπηλνη Σχπνη πξάγκαηη; πγθεθξηκέλνη; Ή δελ ππάξρνπλ; -Τπάξρνπλ. -Χξαία, ππάξρνπλ. Γειαδή πψο ην θαηαιαβαίλεηο εζχ; Απφ πνχ ην βγάδεηο απηφ ην ζπκπέξαζκα; -Γελ είκαζηε φινη ίδηνη. -Γελ είκαζηε φινη ίδηνη. Δληάμεη. Αλ δελ είκαζηε φινη ίδηνη πξνθχπηνπλ ηξία εξσηήκαηα: Πξψηνλ αλ είκαζηε ζπγθεθξηκέλνη ηχπνη. Μήπσο ζήκεξα είκαζηε απηφο ν ηχπνο θαη ηελ άιιε κέξα ν άιινο ηχπνο θαη ζε κηα βδνκάδα έλαο άιινο θαη ζ έλα κήλα θάπνηνο άιινο; Σν δεχηεξν εξψηεκα αθνξά ην θαηά πφζνλ είλαη ζπγθεθξηκέλνη νη ηχπνη ζηνπο νπνίνπο κεηαπίπηνπκε ή είλαη ηπραία ηα πξάγκαηα; Καη ην ηξίην εξψηεκα είλαη: Δίκαζηε 3-4 δηζεθαηνκκχξηα ζ απηφ ηνλ πιαλήηε. Μήπσο είκαζηε ηέζζεξα δηζεθαηνκκχξηα ηχπνη ή νκαδνπνηνχκαζηε; Αο ηα πάξνπκε έλα-έλα. ζνλ αθνξά ην αλ πξάγκαηη έρνπκε ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο ζηνπο νπνίνπο αιιάδνπκε πνιχ ζπρλά ή αλ κέλεη έλαο ν ηχπνο καο ζ φιε καο ηε δσή. Πνηά είλαη ε γλψκε ζαο; -ηαλ ιέκε ηχπνη σο πξνο ηη ελλννχκε;

35 34 -πσο ιέκε ηχπνο απηνθηλήηνπ ή ηχπνο ςπγείνπ, κήπσο έρνπκε θαη αλζξψπηλνπο ηχπνπο; -Έλα είδνο είλαη ν Άλζξσπνο. -Ναη πξάγκαηη, έλα είλαη ην είδνο ην αλζξψπηλν. Αιιά απφ θεη θαη πέξα ππάξρεη κηα ηππνινγία πνπ αθνινπζεί έλα άηνκν; Καη κήπσο απηή ε ηππνινγία αθνξά κφλν ηελ ςπρή, ηα ςπρηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά; Μήπσο αθνξά κφλν ην ζσκαηφηππν; Μήπσο αθνξά θαη ηα δχν, ην ζχλνιν; Έρνπκε δειαδή «κάξθεο» αλζξψπσλ; (γέιην) Γειάηε αιιά κήπσο είλαη ηπραίν πνπ ιέκε θακηά θνξά «απηφο είλαη κεγάιε κάξθα!» ή «απηή ε γπλαίθα είλαη κάξθα κ έθαςεο!» (γέιην) 2.3 Αλζξψπηλε Σππνινγία βάζεη ησλ «ηεζζάξσλ ρπκψλ» ηνπ Ηππνθξάηε Δγψ ιέσ λα ην πάξνπκε ιίγν ηζηνξηθά ην ζέκα. Σψξα θάλνπκε εξσηήζεηο ηηο νπνίεο δελ είλαη αλάγθε λα ηηο απαληήζνπκε ακέζσο. Αλνίγνπκε ηελ φξεμε ιίγν, παίξλνπκε ηα νξεθηηθά απηή ηε ζηηγκή κέρξη λα πάκε ζην θπξίσο πηάην. Τπήξμαλ ηζηνξηθά δηάθνξεο πξνζπάζεηεο γηα λα θαζηεξσζεί κηα Αλζξψπηλε Σππνινγία. Μηα πξψηε ηέηνηα πξνζπάζεηα είλαη ε πξνζπάζεηα ηνπ Ηππνθξάηε. Μίιεζε γηα ηνπο ηέζζεξηο βαζηθνχο «ρπκνχο» ηνπ Αλζξψπνπ. Μίιεζε γηα ηελ... μέξεη θαλείο λα καο πεη; Να καο πεη απηά πνπ ζα πξεπε λα δηδαζθφκαζηε ζην γπκλάζην θαη ζην ιχθεην θαη δπζηπρψο δελ ηα δηδαζθφκαζηε θαη ηα καζαίλνπλ νη μέλνη θη εκείο κέλνπκε πίζσ. -Κη αλ ηα ρνπκε δηδαρηεί, ηψξα βνκβαξδηδφκαζηε κε πνιιά πνπ ειάρηζηα καο κέλνπλ...

36 35 -Σν πξφβιεκα είλαη φηη πνιιέο θνξέο ηα δηδαζθφκαζηε ππνρξεσηηθά θαη εμεηαζηηθά θαη δε δίλνπκε ζεκαζία... -Κη απηφ... -Καη ηα καζαίλνπκε ιίγν ζαλ παξακχζη ή ζαλ κπζνινγία. Δγψ φκσο ππνζηεξίδσ φηη φιεο νη γλψζεηο πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα απφ ηελ Ππξεληθή Φπζηθή κέρξη ηελ Φπρνινγία ηε ζχγρξνλε, κέρξη ηα πάληα, έρνπλ εηπσζεί. «Οπδέλ θαηλφλ ππφ ηνλ Ήιηνλ». Καηλφλ κε ηελ έλλνηα ηνπ θαηλνχξηνπ, έηζη; ηη αλαθαιχπηνπκε ζήκεξα έρεη ήδε ιερζεί, Έρεη ιερζεί θαη ην μαλααλαθαιχπηνπκε. Καη ε Θεσξία ηεο ρεηηθφηεηαο θαη ηα πάληα. Ο Ηππνθξάηεο είπε ην εμήο: Τπάξρνπλ νη ηέζζεξηο «ρπκνί» ηνπ ζψκαηνο. Δίλαη ην αίκα, ην θιέγκα, ε θίηξηλε ρνιή θαη ε κέιαηλα ρνιή. Σψξα, «ηζηνξίεο γηα αγξίνπο» ζα κπνξνχζε λα πεη θαλείο. «Ση είλαη απηά ηψξα! ήκεξα έρνπκε ζχγρξνλε Ηαηξηθή Δπηζηήκε, ηη ρνιέο κνπ ιεο θίηξηλε θαη κέιαηλα θαη θαιά ε θίηξηλε ρνιή ππάξρεη, ε καχξε ρνιή πνπ είλαη; Καιά ην αίκα ππάξρεη αιιά ην θιέγκα ηη είλαη ξε παηδηά;» Καη ζα είρε δίθην εθ πξψηεο φςεσο. Αιιά πξέπεη πάληα φηη καο έξρεηαη απ ηελ Αξραία Διιάδα λα ην βιέπνπκε φρη ζαλ ςέκα ή κπζνινγία αιιά νχηε θαη ζαλ απηνχζηα ιέμε. Αιιά ζαλ ηη αληηπξνζσπεχεη. Μελ μερλάκε φηη πνιιά απφ απηά πνπ έρνπλ εηπσζεί είλαη εθιατθεπκέλεο πξνο ηνλ θφζκν απφςεηο. ηαλ έιεγαλ νη αξραίνη εκψλ πξφγνλνη γηα ηα Πέληε ηνηρεία, δειαδή πρ φηαλ έιεγαλ «Γε» δελ ελλννχζαλ απηνχζηα ηε γε ζαλ ρψκα ή ηε Γε ζαλ πιαλήηε. Δλλννχζαλ ηε ζηεξεά θαηάζηαζε ηεο χιεο. ηαλ έιεγαλ Όδσξ ελλννχζαλ ηελ πγξά θαηάζηαζε ηεο χιεο. ηαλ έιεγαλ Αήξ ελλννχζαλ ηελ αέξηα θαηάζηαζε ηεο χιεο. ηαλ έιεγαλ Ππξ ελλννχζαλ κηα αλψηεξε θαηάζηαζε, άπιε. Καη Αηζέξα κηα αθφκε αλψηεξε ελεξγεηαθά

37 36 θαηάζηαζε. Άξα δε κπνξνχκε ζήκεξα λα ηα παίξλνπκε απηνιεμεί. Πξέπεη λα θαηαιαβαίλνπκε φηη είλαη ζπκβνιηθά. πσο φια ηα κεγάια πλεχκαηα κίιεζαλ ζπκβνιηθά έηζη θαη ν Υξηζηφο κηινχζε κε παξαβνιέο θαη έηζη θαη φινη νη κεγάινη δάζθαινη κηινχζαλ κε παξαβνιέο. 2.4 Αηκαηψδεο, Φιεγκαηηθφο, Μειαγρνιηθφο θαη Υνιεξηθφο Σχπνο Δπνκέλσο ν Ηππνθξάηεο έζεζε απηνχο ηνπο φξνπο θαη πξνηίκεζε λα ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηα ζπζηαηηθά ρεηξνπηαζηά ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ θαηαλνεηά απφ ηνλ απιφ θφζκν. Αθφκε θαη ζήκεξα δελ είλαη ηπραίν πνπ ιέκε «απηφο παηδί κνπ αλάβεη ακέζσο, ηνπ αλεβαίλεη ην αίκα ζην θεθάιη» ή «είλαη θφθθηλνο, δσεξφο, έρεη θπθινθνξία πνιχ έληνλε, είλαη αηκαηψδεο ηχπνο» ή «βξάδεη ην αίκα κέζα ηνπ, έρεη έληνλα ζπλαηζζήκαηα». Απηφο πξάγκαηη είλαη ν ηχπνο ν αηκαηψδεο φπσο ηνλ πεξηέγξαςε ν Ηππνθξάηεο. Δπνκέλσο ν αηκαηψδεο ηχπνο είλαη δεζηφο, θηλεηηθφο, δσεξφο, ελεξγεηηθφο, έληνλνο κέρξη θαη βίαηνο ζηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ θαη ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη θπθινζπκηθφο. Έρεη έληνλε θπθινθνξία θαη νη αζζέλεηέο ηνπ είλαη έληνλεο. Ξεθηλάλε απφηνκα, έρνπλ πνιχ έληνλα ζπκπηψκαηα, θεχγνπλ γξήγνξα. Απηφο είλαη ν αηκαηψδεο ηχπνο. Μηιάκε ινηπφλ γηα έλαλ ηχπν, ςπρνζσκαηηθά. Καη απηφ ηνλ ηχπν ηνλ αλαγλσξίδνπκε φινη. Γε ρξεηαδφκαζηε κεγάιε εκπεηξία. Μφιηο ηα είπα απηά θάπνηνπο ζα θέξαηε ζην κπαιφ ζαο ζαλ εηθφλα. Αληίζηνηρα έρνπκε ην θιεγκαηηθφ ηχπν πνπ ζήκεξα γίλεηαη πην εχθνια θαηαλνεηφο αλ ηνλ νλνκάζνπκε κειαγρνιηθφ ηχπν. Δίλαη ην αθξηβψο αληίζεην ηνπ αηκαηψδνπο. Γειαδή είλαη θξπνπιηάξεο, αξγφο, είλαη αξγή ε θπθινθνξία ηνπ, αξγέο νη λφζνη ηνπ, αξγά εκθαλίδνληαη ηα ζπκπηψκαηα, αξγά εμειίζζνληαη, αδχλαηε ε άκπλα ηνπ θαη θπξίσο ρξφληεο νη αζζέλεηέο ηνπ γηαηί δε κπνξεί λα αληηδξάζεη έληνλα. Αληίζηνηρα ε πέςε ηνπ είλαη αξγή. Δίλαη απηφο πνπ ηξψεη αξγά, πνπ ηνλ πεηξάδνπλε ηα ηξφθηκα ηα πεξηζζφηεξα, ε πέςε ηνπ είλαη αξγή, έρεη δπζθνηιηφηεηα θαη πάεη ιέγνληαο. ζνλ αθνξά ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ είλαη ν ηχπνο ν εζσζηξεθήο, ν θιεηζηφο, ν εχζηθηνο πνπ φκσο δελ εθθξάδεη ηα

38 37 λεχξα ηνπ, απηφο πνπ απηνθαηαδηθάδεηαη εχθνια, πνπ έρεη ελνρέο εχθνια, ν ππνρσξεηηθφο, ν δεηιφο θαη ζπλήζσο ν ζπληεξεηηθφο. Καη ππάξρεη κεηά ε θίηξηλε θαη ε κέιαηλα ρνιή. ε απηέο αλήθεη ν δηαζηξνθηθφο ηχπνο. Γειαδή είλαη ν ηχπνο πνπ ζα θάεη γιπθφ θαη ηαπηφρξνλα αικπξφ. Θέιεη πεξίεξγεο γεχζεηο, ηξειέο γεχζεηο, ηξψεη θαγεηά πνπ δε ζπλδπάδνληαη νπζηαζηηθά κεηαμχ ηνπο θαη νη αζζέλεηέο ηνπ είλαη θαηαζηξνθηθέο. Αλ ζα εκθαλίζεη θαξθίλν ζα λαη έλαο ζθίξνο θαξθίλνο ν νπνίνο ζα ηα θαηαθάεη φια. Αλ ζα εκθαλίζεη έλα έιθνο είλαη έλα έιθνο ην νπνίν ζα δηαβξψζεη έληνλα ηνπο ηζηνχο γχξσ ηνπ. Θα βγάδεη πγξά περηά, παρχξξεπζηα, πνπ κπξίδνπλ άζρεκα, ζα ζαπίδεη ε ζάξθα, ζα έρεη ηάζε γηα λέθξσζε θαη θαηαζηξνθή ησλ ηζηψλ. Ο δηαζηξνθηθφο ηχπνο έρεη ηάζε γηα παξακφξθσζε ησλ νξγάλσλ ζην ζσκαηηθφ επίπεδν. ην ςπρηθφ επίπεδν είλαη ην άηνκν ην δηαζηξνθηθφ. Δίλαη απηφο ν νπνίνο ζα ππνθξηζεί γηα λα θπξηαξρήζεη θαη λα θάλεη ηνλ άιιν φηη ζέιεη. Θα πεη ςέκαηα, ζα παηήζεη επί πησκάησλ θαη δε ζα ρεη αξρέο. Ίζα-ίζα ζπρλά ζα ππνθξίλεηαη φηη ππεξεηεί έληνλα πςειέο αξρέο κφλν θαη κφλν γηα λα θπξηαξρήζεη ζηνπο άιινπο. 2.5 Γηλ θαη Γηαλγθ Σχπνο Απηφ πνπ αλέθεξε ν Ηππνθξάηεο ην αλαθέξνπλ θαη πνιιέο εζσηεξηζηηθέο ζρνιέο σο ηέζζεξηο ηχπνπο ηνπ Αηζεξηθνχ ψκαηνο. Θεσξνχλ κάιηζηα φηη ε αλάκεημε απηψλ ησλ ηεζζάξσλ αηζεξηθψλ ηχπσλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν άηνκν είλαη ππεχζπλε γηα ηελ Ηδηνζπγθξαζία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αηφκνπ. Ζ αλαηνιηθή θηινζνθία ε νπνία γέλλεζε ην Βεινληζκφ ζαλ ζεξαπεπηηθφ ζχζηεκα κηιάεη γηα ην Γηαλγθ θαη ην Γηλ. Πξνζέμηε: ηη είλαη ην Γηαλγθ θαη ην Γηλ; Σν Γηαλγθ αληηζηνηρεί ζηνλ αηκαηψδε ηχπν, ην Γηλ αληηζηνηρεί ζην κειαγρνιηθφ θαη ελ κέξεη ζην θιεγκαηηθφ θαη ε

39 38 δηαζηξνθή ηνπ Γηλ θαη ηνπ Γηαλγθ αληηζηνηρεί ζην ρνιεξηθφ ηχπν. Με ηηο έλλνηεο Γηλ-Γηαλγθ νη αλαηνιηθνί θηιφζνθνη αλαθέξνληαη ζηηο δχν πξσηαξρηθέο ηάζεηο πνπ ππάξρνπλ παληνχ ζηε θχζε θαη ζηνλ Άλζξσπν. Δίλαη απηφ πνπ νη Αξραίνη Έιιελεο νλφκαδαλ ε ελφηεηα θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ησλ αληηζέησλ. Σν δεζηφ είλαη Γηαλγθ. Σν θξχν είλαη Γηλ. Ζ γε είλαη Γηλ θαη ν νπξαλφο είλαη Γηαλγθ. Ο νξκεηηθφο, ν βίαηνο, ν ξσκαιένο αληξηθφο ηχπνο είλαη ν Γηαλγθ ηχπνο αλζξψπνπ. Ο γπλαηθείνο, ν ζειπθφο ηχπνο, ν αζζεληθφο θαη ππνρσξεηηθφο ηχπνο είλαη ν Γηλ ηχπνο αλζξψπνπ. Καη αληίζηνηρα ππάξρνπλ θαη ζηε Φχζε: ν ζεηηθφο θαη ν αξλεηηθφο ειεθηξηζκφο. Ζ πηψζε θαη ε άλνδνο. Ζ έλδεηα θαη ε πιεζψξα. Ζ πιεζψξα είλαη Γηαλγθ θαηάζηαζε θαη ε έλδεηα είλαη Γηλ. Σν ίδην έρνπκε θαη ζηηο αζζέλεηεο. Έλα θξπνιφγεκα πνιχ έληνλν, κε πνιχ έληνλα ζπκπηψκαηα, βίαηε είζνδν θαη απφηνκε βειηίσζε είλαη Γηαλγθ αζζέλεηα. Δλψ κηα Γηλ αζζέλεηα είλαη απηή πνπ δε ληψζεηο θαιά γηα δπν ηξεηο κέξεο. Μεηά ζε πηάλεη έλα βεραιάθη άιιεο δπν ηξεηο κέξεο. Αλεβάδεηο έλα ηξηαληαεθηάκηζη ππξεηφ γηα άιιεο δπν ηξεηο κέξεο θαη ζηαδηαθά αλαξξψλεηο. Απηφ είλαη Γηλ αζζέλεηα. Έλαο θαξθίλνο ηνπ ηχπνπ ηνπ κειαλψκαηνο ν νπνίνο ζε αξπάδεη θαη κέζα ζε δπν ηξεηο κήλεο ζε μεπεηάεη θαη θεχγεηο είλαη κηα Γηαλγθ θαηάζηαζε. Δλψ έλαο θαξθίλνο ηνπ δέξκαηνο πνπ δέθα ρξφληα βγάδεηο κηα ειηά εδψ ζην δέξκα, κεηά κηα ειηά εθεί θαη ην νπνίν αξγεί λα εμειηρζεί θαη λα δψζεη κεηαζηάζεηο είλαη πην Γηλ θαηάζηαζε. 2.6 Άιιεο Σππνινγίεο: Θεφθξαζηνο, Παπιψθ, Οκνηνπαζεηηθή Ο Θεφθξαζηνο κίιεζε γηα ηνπο ηξηάληα ηχπνπο ηνπ Αλζξψπνπ κε βάζε δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά. Ο Παπιψθ κε βάζε ηα εμαξηεκέλα αληαλαθιαζηηθά θαη κε βάζε πφζν γξήγνξα θαη έληνλα αληηδξά έλα δψν ή έλαο άλζξσπνο θαζφξηζε ηέζζεξηο ηχπνπο. Οη ηέζζεξηο ηχπνη ηνπ Παπιψθ.

40 39 Γελ έρεη ζεκαζία λα κπνχκε ζε ιεπηνκέξεηεο αιιά ην θάλσ έηζη ζθαηξηθά γηα λα δείηε φηη θάπνπ φινη ηα ππνςηάζηεθαλ ηα ζέκαηα απηά. Ήξζε επίζεο ε Οκνηνπαζεηηθή θαη κίιεζε γηα ηξεηο πξσηαξρηθέο Σάζεηο ζηνπο αλζξψπνπο. Σελ Δμσζηξεθή Σάζε ή «πθσηηθφ Μίαζκα», ηελ Δζσζηξεθή Σάζε ή «Φσξηθφ Μίαζκα» θαη ηε Γηαζηξνθηθή Σάζε ή «πθηιηηηθφ Μίαζκα». Ο εμσζηξεθήο ηχπνο αληηζηνηρεί ζηνλ αηκαηψδε- Γηαλγθ. Ο εζσζηξεθήο ηχπνο αληηζηνηρεί ζην κειαγρνιηθφ-γηλ θαη ν δηαζηξνθηθφο ζην ρνιεξηθφ-δηαζηξνθή ηνπ Γηλ-Γηαλγθ. Ζ Οκνηνπαζεηηθή καο ιέεη φηη δελ ππάξρνπλ απφιπηα ακηγείο Αλζξψπηλνη Σχπνη φζνλ αθνξά ηηο γεληθέο ηνπο Σάζεηο. Οη δηάθνξνη ηχπνη αλζξψπσλ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάκημε ησλ ηξηψλ Σάζεσλ ζε δηάθνξεο αλαινγίεο. Έρνπκε φινη θαη ηηο ηξεηο Σάζεηο, κέζα καο θαη ε αλάκεημε ηνπο δεκηνπξγεί κηα πνιχ κεγάιε πνηθηιία. Θπκεζείηε ην Νφκν ηεο Μνλαδηθφηεηαο θαη Πνηθηινκνξθίαο. Απφ ηα ιίγα ζηνηρεία ηνπ Πεξηνδηθνχ Πίλαθα πξνθχπηεη φιε απηή ε ηεξάζηηα πνηθηιία ησλ ρεκηθψλ ελψζεσλ θαη πιηθψλ. Καη ηα 100 πεξίπνπ ζηνηρεία ηνπ Πεξηνδηθνχ Πίλαθα πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ηξηψλ ππναηνκηθψλ ζσκαηηδίσλ δειαδή απφ λεηξφληα, πξσηφληα θαη ειεθηξφληα. Καηά αλάινγν ηξφπν ηα δηζεθαηνκκχξηα ησλ αλζξψπσλ πξνέξρνληαη απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ ηεζζάξσλ ηχπσλ ηνπ Αηζεξηθνχ ψκαηνο ή ησλ ηεζζάξσλ ρπκψλ ηνπ Ηππνθξάηε ή ηνπ Γηλ Γηαλγθ ή ησλ ηξηψλ Σάζεσλ- Μηαζκάησλ ηεο Οκνηνπαζεηηθήο. Ζ κεγάιε ζπκβνιή ηεο Οκνηνπαζεηηθήο ζηελ Αλζξψπηλε Σππνινγία είλαη φηη εξεχλεζε πάξα πνιχ επηζηακέλα ην ζέκα ησλ Σάζεσλ θαη πεξηέγξαςε ηηο βαζηθέο Αλζξψπηλεο Ηδηνζπγθξαζίεο κε επηζηεκνληθφ πεηξακαηηθφ θαη θιηληθφ ηξφπν. 2.7 Έρεη αληηθεηκεληθή βάζε θαη ιεηηνπξγηθή αμία ε Αλζξψπηλε Σππνινγία; Θα κνπ πείηε ηψξα θαη ηη έγηλε; Πνηνο έρεη δίθην; Πνηνλ λα αθνινπζήζνπκε; Καη πνχ ζηεξίδνληαη φια απηά; Γηαηί ζήκεξα έξρεηαη ε θάζε ζρνιή Φπρνινγίαο θη έρεη δεκηνπξγήζεη ηε δηθή ηεο Σππνινγία. Πρ

41 40 ε Φπρνινγία ηνπ Φξφπλη ιέεη γηα ηνλ πξσθηηθφ ηχπν, ην θαιιηθφ ηχπν θαη δηάθνξνπο άιινπο. Καη βγαίλεη κεηά ν Άληιεξ, χζηεξα ν Γηνπλγθ, χζηεξα ν ηάδε θαη ν δείλα θαη ηειηθά εθαηφ ζρνιέο Φπρνινγίαο πνπ κηιάλε γηα δηαθνξεηηθνχο θαη πνηθίινπο Αλζξψπηλνπο Σχπνπο. Πνηνο έρεη κηα αληηθεηκεληθή αιήζεηα λα καο δψζεη; Έλα άιιν πνιχ ζεκαληηθφ εξψηεκα είλαη αλ ε ηππνπνίεζε απηή έρεη ιεηηνπξγηθή αμία. Αλ έξζσ εγψ θαη είκαη έλαο άζρεηνο απφ Φπηνινγία θαη πάσ λα ρσξίζσ ηα ινπινχδηα ζε νηθνγέλεηεο κπνξεί λα πσ: «Δγψ ζα ρσξίζσ ηα ινπινχδηα ζε πξάζηλα, θίηξηλα, θφθθηλα θαη ινηπά». Απηφ φκσο, ζηελ πξάμε γηα ηελ Δπηζηήκε ηεο Φπηνινγίαο ζαλ πγεία, ζαλ αζζέλεηα, ζαλ ζπκπεξηθνξά ησλ θπηψλ δελ ιέεη ηίπνηα γηαηί ην ρξψκα δελ είλαη έλα θξηηήξην νπζηαζηηθφ θαη ρξήζηκν ιεηηνπξγηθφ. Έηζη δελ είλαη; Δλψ αλ ηα ρσξίζσ πρ κε βάζε ηελ αληνρή ηνπο ζε θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο θαη ηελ πξνέιεπζή ηνπο κπνξψ λα θηηάμσ θάπνηεο ιεηηνπξγηθέο νηθνγέλεηεο πνπ ζηε ζεξαπεία ησλ αζζελεηψλ ησλ θπηψλ ζα ρνπλ θάπνηα ρξεζηκφηεηα. Άξα ινηπφλ έρεη ζεκαζία θαη ζηελ Ηαηξηθή ε ηππνινγία ε αλζξψπηλε ηελ νπνία ζα πηνζεηήζνπκε λα έρεη αληηθεηκεληθή βάζε. Γειαδή λα ζηεξίδεηαη ζε θάπνηα πεηξακαηηθά ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα. Να κελ είλαη απζαίξεηεο απφςεηο ηνπ θάζε εξεπλεηή. Ζ Οκνηνπαζεηηθή έρεη λφκνπο. Γελ ην ιέκε ζεσξεηηθά. Θα ην δείηε ζηελ πξάμε ζε θάζε θεθάιαην πνπ αλαιχνπκε. Δθηφο απφ επηζηεκνληθή βάζε ε Αλζξψπηλε Σππνινγία ζα πξέπεη λα ρεη θαη ιεηηνπξγηθή αμία. Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά λα έρεη απνηέιεζκα. Ση λα ην θάλσ εγψ πρ αλ βγάισ κηα αθηηλνγξαθία θαη δε κνπ πξνζθέξεη ηίπνηα ζηε δηάγλσζε ή ζηε ζεξαπεπηηθή αγσγή πνπ ζα αθνινπζήζσ; 2.8 Πψο πξνέθπςε ηζηνξηθά ε Οκνηνπαζεηηθή Σππνινγία Γηα λα θαηαιάβνπκε ζε ηη δηαθέξεη ε Οκνηνπαζεηηθή Σππνινγία απφ ηηο άιιεο ηππνινγίεο θαη γηαηί ηελ νλνκάδσ αληηθεηκεληθή θαη επηζηεκνληθή θαη ρξήζηκε ζα πάκε ηζηνξηθά λα δνχκε ηελ πξνέιεπζε ηεο. Ο Υάλεκαλ ήηαλ έλαο Γεξκαλφο θαζεγεηήο ηεο Ηαηξηθήο, θαζεγεηήο ηεο Αλαηνκίαο

42 41 θαη ηεο Φαξκαθνινγίαο ζε γεξκαληθφ παλεπηζηήκην πεξί ην ηέινο ηνπ 19 νπ αηψλα. Ήηαλ πνιχ θαιφο γηαηξφο θαη ρεκηθφο γηαηί ηφηε δελ ήηαλ ηφζν ρσξηζκέλεο νη επηζηήκεο. Μάιηζηα κέρξη ζήκεξα ππάξρεη θαη ρξεζηκνπνηείηαη κηα αλαθάιπςε ηνπ, ην ιεγφκελν «ηεζη θξαζηνχ ηνπ Υάλεκαλ». Ο ίδηνο ήηαλε πνιχ θαιφο γηαηξφο αιιά θάπνηα ζηηγκή ζηακάηεζε ηελ ηαηξηθή θιηληθή πξάμε. Γηαηί; Αξξψζηεζαλ δπν θφξεο ηνπ θαη πέζαλαλ. Καη ν ίδηνο πνπ ήηαλ ιακπξφο γηαηξφο θη έθαλε θαιά πνιινχο αζζελείο, φζνπο έθαλε ηέινο πάλησλ, δηαπίζησζε ηελ απνηπρία ηεο Ηαηξηθήο ηεο επνρήο ηνπ ζηα παηδηά ηνπ. Βαζεηά ζπληεηξηκκέλνο νξθίζηεθε φηη: «εγψ δε ζα μαλαθάλσ ηαηξηθή θιηληθή πξάμε αλ δε βξσ κηα νπζηαζηηθή ζεξαπεπηηθή κέζνδν πνπ θαη απνηειεζκαηηθή λα είλαη θαη ρσξίο παξελέξγεηεο. Θα μελπρηάσ βξάδπ παξά βξάδπ θαη ζα δηαβάδσ φηη ζχγγξακκα ππάξρεη θαη δελ ππάξρεη απφ ηνπο αξραίνπο κέρξη ηνπο ζχγρξνλνπο θαη ζα πεηξακαηηζηψ κε φιεο ηηο θαξκαθεπηηθέο νπζίεο κε επηζηεκνληθφ ηξφπν θαη φρη κε βάζε ηνπ ηη έιεγαλ απζαίξεηα νη παιηνί γηαηξνί.» Έηζη θη έγηλε. Παξάηεζε ινηπφλ ηελ ηαηξηθή θιηληθή πξάμε θαη γηα λα δήζεη απηφο θαη ε νηθνγέλεηα ηνπ έθαλε κεηαθξάζεηο θιαζζηθψλ ηαηξηθψλ έξγσλ ζηε γεξκαληθή γιψζζα. Ξεθίλεζε απ ηνπο αξραίνπο Έιιελεο θαη απφ ηνλ Ηππνθξάηε. Παξαηήξεζε δηαβάδνληαο ηνλ Ηππνθξάηε ηελ άπνςε ηνπ φηη «ηα φκνηα ησλ νκνίσλ εηζίλ ηάκαηα», φηη δειαδή «ηα φκνηα ζεξαπεχνληαη κε ηα φκνηα». Καη φηη «δηα ησλ νκνίσλ λνχζνο γίγλεηαη θαη δηα ησλ νκνίσλ πξνζθεξνκέλσλ εθ λνζεπφλησλ πγηαίλεζζαη», φηη δειαδή «φκνηα φπσο κηα αζζέλεηα πξνθαιείηαη, φκνηα πξέπεη θαη λα ζεξαπεχεηαη». Ση ζήκαηλε άξαγε φηη θάπνηνο αζζελεί θη φηαλ ηνπ δψζνπκε θάηη φκνην ζεξαπεχεηαη; Πξνβιεκαηηδφηαλ.

43 42 Δπεηδή ήηαλ βαζηά ζξεζθεπφκελνο ζε αληίζεζε κε ηνπο πιηζηέο επηζηήκνλεο ηεο επνρήο ηνπ, πίζηεπε φηη ν Άλζξσπνο είλαη έλα ςπρνζσκαηηθφ νλ. θέθηεθε ινηπφλ φηη ε αζζέλεηα δε κπνξεί λα αθνξά κφλν ην Τιηθφ ψκα. Πξέπεη λα είλαη αζζέλεηα «ςπρήο ηε θαη ζψκαηνο». Αιιά γηα λα είλαη αζζέλεηα ςπρήο θαη ζψκαηνο θη αθνχ ε ςπρή είλαη ηεξαξρηθά αλψηεξε ζα πξέπεη πξψηα έλα άηνκν λα αζζελεί πξψηα ςπρηθά ή έζησ ελεξγεηαθά, δειαδή ζε κε πιηθφ επίπεδν. Γηλφηαλ ηφηε ζηελ επνρή ηνπ κεγάιε ζπδήηεζε γηα ηελ χπαξμε ηεο «Εσηηθήο Γχλακεο», δειαδή ηεο ελέξγεηαο εθείλεο ζηελ νπνία νθεηιφηαλ ε δσή ζηνπο δσληαλνχο νξγαληζκνχο θαη ε νπνία ήηαλ ππεχζπλε γηα ηα θαηλφκελα πγείαο θαη αζζέλεηαο, απηφ πνπ ζήκεξα νλνκάδνπκε Αηζεξηθφ ψκα ή Αχξα ή Εσηθή Δλέξγεηα. θέθηεθε ινηπφλ θαη είπε ν Υάλεκαλ φηη αλ νη δσηθέο ιεηηνπξγίεο είλαη ελεξγεηαθέο ζηε βάζε ηνπο ηφηε θαη ε πγεία αιιά θαη ε αζζέλεηα είλαη πξψηηζηα ελεξγεηαθέο θαηαζηάζεηο. Άξα θαη ε ζεξαπεία πνπ ζα πξέπεη λα δψζσ ζα πξέπεη λα είλαη φκνηα. κνηαο πθήο. Άξα ελεξγεηαθή. Αιιά απηφ ήηαλ κηα ζεσξία. ηελ πξάμε δελ ππήξρε ζηελ επνρή ηνπ γλψζε θάπνηνπ ελεξγεηαθνχ θαξκάθνπ. Ση είδνπο ελέξγεηα ζα δηλε, ηη θάξκαθν ζα δηλε; Ζ Φαξκαθνινγία ηεο επνρήο ηνπ αθνξνχζε θπηηθά ζθεπάζκαηα θαη νξπθηά ζθεπάζκαηα. Δίρε δηαβάζεη κεηαθξάδνληαο φια ηα θάξκαθα ηεο επνρήο ηνπ. Γηαπίζησζε ινηπφλ φηη ππήξραλ ηξνκεξά δηαθνξεηηθέο αθφκε θαη αληίζεηεο απφςεηο γηα ην ίδην θάξκαθν φζνλ αθνξά ηηο θαξκαθνινγηθέο ηνπο ηδηφηεηεο, δειαδή φζνλ αθνξά ηε δξάζε ηνπο ζηνλ Άλζξσπν, ζηνλ αζζελή. Κη απηφ ζπλέβαηλε γηαηί δελ ππήξρε έλαο επηζηεκνληθφο ηξφπνο πεηξακαηηζκνχ γηα λα αλαθαιπθζνχλ αληηθεηκεληθά νη θαξκαθνινγηθέο ηδηφηεηεο ησλ θπηψλ ή νξπθηψλ.

44 «Απφδεημε» ησλ θαξκαθνινγηθψλ ηδηνηήησλ κηαο νπζίαο ζηνλ Άλζξσπν Απνθάζηζε ινηπφλ λα πεηξακαηηζηεί ν ίδηνο. Καη λα πεηξακαηηζηεί πάλσ ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη ζε ζπλεξγάηεο ηνπ γηαηξνχο γηα λα αλαθαιχςεη αληηθεηκεληθά θαη κε επηζηεκνληθφ ηξφπν ηηο δξάζεηο θάζε θαξκαθνινγηθήο νπζίαο ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ θαη φρη ζε πεηξακαηφδσα. Παξαηήξεζε ινηπφλ παίξλνληαο έλα θπηφ ή έλα νξπθηφ ζε κηθξέο επαλαιακβαλφκελεο δφζεηο φηη φηαλ ζπζζσξεπφηαλ απηή ε νπζία κέζα ηνπ άξρηδε λα έρεη θάπνηα ζπκπηψκαηα ζσκαηηθά θαη ςπρηθά. Καη θαζφηαλ θαη ηα θαηέγξαθε ιεπηνκεξψο: «Μεηά απφ ηξεηο ψξεο αξρίδσ λα έρσ πνλνθέθαιν ζαλ κέγγελε πνπ ζθίγγεη ηνπο θξνηάθνπο. ηαλ μαπιψλσ ή φηαλ βάδσ θξχν λεξφ ζηελ πεξηνρή θαιπηεξεχεη. Μεηά απφ 5 ψξεο έρσ ηζνχμηκν ζηελ νχξεζε θαη ζπρλνπξία, ζηηο 8 ψξεο έρσ έληνλε θαγνχξα ζην δέξκα θαη θφθθηλα εμαλζήκαηα, ζηηο 10 ψξεο λνηψζσ φηη ε κλήκε κνπ έρεη αδπλαηίζεη θαη δε κπνξψ λα ζπγθεληξσζψ, ζηηο 12 ψξεο λνηψζσ έληνλα λεχξα θαη ζέισ λα πεηάσ πξάγκαηα». Καη νχησ θαζεμήο. Απηή ηε δηαδηθαζία ηελ νλφκαζε proving (prove=απνδεηθλχσ), δειαδή απφδεημε ησλ ηδηνηήησλ κηαο θαξκαθνινγηθήο νπζίαο πάλσ ζηνλ πγηή αλζξψπηλν νξγαληζκφ. Μάιηζηα επέιεμε λα γίλεηαη απηή ε απφδεημε πάλσ ζε θιηληθά πγηή άηνκα ψζηε λα κε κπεξδεχνληαη ηα ζπκπηψκαηα ηεο «απφδεημεο» κε ηα ζπκπηψκαηα ηεο αζζέλεηαο. Καη κάιηζηα ζηαδηαθά θάζνληαλ είθνζη πρ γηαηξνί θαη έθαλαλ απηφ πνπ ιέκε ζήκεξα double blind trial. Γειαδή δηπιή ηπθιή θιηληθή κειέηε. Γειαδή ππήξραλ ηξείο νκάδεο. Πξψηνλ ε νκάδα ησλ γηαηξψλ πνπ έπαηξλε ηελ νπζία κέρξη λα «δειεηεξηαζηεί» αο ην πνχκε έηζη, ειαθξά βέβαηα. Γεχηεξνλ ε νκάδα ησλ γηαηξψλ πνπ έπαηξλε placebo, δειαδή ςεχηηθε νπζία γηα λα απνθιεηζηνχλ θαηλφκελα απζππνβνιήο. Καη ηξίηνλ ε νκάδα ησλ γηαηξψλ πνπ θαηέγξαθε ηα ζπκπηψκαηα ησλ δχν πξνεγνχκελσλ νκάδσλ ρσξίο λα μέξεη φκσο πνηνο είλαη ζε πνηα απφ ηηο δχν πξψηεο νκάδεο, δειαδή πνηνο πήξε ην θάξκαθν θαη πνηνο φρη. ην

45 44 ηέινο ηνπ πεηξάκαηνο άλνηγαλ ηα θαθειάθηα ηνπο θαη έβιεπαλ πνηφο πήξε θάξκαθν θαη ηη ζπκπηψκαηα παξνπζίαζε. Έηζη ινηπφλ εάλ απφ ηνπο εθαηφ γηαηξνχο-πεηξακαηαλζξψπνπο νη εκθάληδαλ επθνηιηφηεηα ηάδε ηχπνπ παίξλνληαο απηή ηελ νπζία ην ζπκπέξαζκα ήηαλ φηη κία απφ ηηο ηζρπξέο θαξκαθνινγηθέο ηδηφηεηεο ηεο νπζίαο πρ Κνινζίλζηο ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ ήηαλ ε ηάδε ηχπνπ επθνηιηφηεηα. Με ηελ πξνυπφζεζε πάληα φηη επθνηιηφηεηα δελ παξνπζίαζε θαλέλαο απφ ηνπο πεηξακαηαλζξψπνπο πνπ έπαηξλαλ ςεχηηθν θάξκαθν ψζηε λα απνθιεηζηεί εληειψο ην θαηλφκελν ηεο απζππνβνιήο. Αλ κφλν νη 5-10 απφ απηνχο πνπ έπαηξλαλ ηελ νπζία εκθάληδαλ επθνηιηφηεηα απηφ ζήκαηλε φηη ην ζπγθεθξηκέλν ζχκπησκα δελ ήηαλ ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο νπζίαο. Με ηνλ επηζηεκνληθφ απηφ ηξφπν θαηαγξάθεθαλ κε ζρνιαζηηθφ ηξφπν φια ηα ζπκπηψκαηα δειαδή φιεο νη θαξκαθνινγηθέο ηδηφηεηεο ζπγθεθξηκέλσλ θαξκαθεπηηθψλ νπζηψλ. Γειαδή ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα, αληηθεηκεληθά επξήκαηα φπσο πρ εμάλζεκα ή εκεηφο, ππνθεηκεληθέο αηζζήζεηο πνπ έλησζε ην άηνκν πρ «δαιάδα ζαλ λα είκαη κεζπζκέλνο», ςπρηθά ζπκπηψκαηα φπσο θνβίεο, πεξίεξγεο ζθέςεηο, έκκνλεο ηδέεο, ηδηαίηεξε ζπκπεξηθνξά θαη νχησ θαζεμήο. Καη φρη κφλν θαηαγξάθεθαλ αιιά αμηνινγήζεθαλ θηφιαο ζε ηξείο βαζκνχο απμαλφκελεο έληαζεο 1, 2 θαη 3, αλάινγα κε ηε ζπρλφηεηα θαη ηελ έληαζε ηνπο Ζ ζεξαπεία «δηα ησλ νκνίσλ» ζεξαπεπηηθψλ κέζσλ ηε θάζε απηή ν Υάλεκαλ έθαλε ηελ εμήο ινγηθή ζθέςε ελζπκνχκελνο ην ηππνθξαηηθφ ξεηφ «ηα φκνηα ησλ νκνίσλ εηζίλ ηάκαηα»: «Μήπσο αλ δψζσ ζε έλα αζζελή πνπ έρεη επθνηιηφηεηα ηάδε ηχπνπ έλα θάξκαθν πνπ ζηηο «απνδείμεηο» κνπ πξνθαινχζε ζε πγηείο επθνηιηφηεηα φκνηνπ ηχπνπ, κήπσο ιέσ ζα έρσ ζεξαπεία ηεο αζζέλεηαο;» Πξάγκαηη ην έδσζε αιιά είδε φκσο φηη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο αληί λα θχγεη ε δπζθνηιηφηεηα αξρηθά ηνπιάρηζηνλ απμαλφηαλ θαη κεηά νξηζκέλεο θνξέο βειηησλφηαλ.

46 45 θέθηεθε ινηπφλ λα κεηψζεη ηε δνζνινγία αξαηψλνληαο ην θάξκαθν είηε ζε απνζηαγκέλν λεξφ είηε ζε θαζαξφ νηλφπλεπκα. Παξαηήξεζε ηφηε φηη πξάγκαηη κεηψζεθε ε αξρηθή έμαξζε αιιά κεηψζεθε θαη ε ζε δεχηεξν ρξφλν χθεζε ησλ ζπκπησκάησλ. Δίπε ινηπφλ λα ην αξαηψζεη θη άιιν. Κάπνηα ζηηγκή αξαηψλνληάο ην αθφκε πεξηζζφηεξν δε γηλφηαλ ηίπνηα. Οχηε αξρηθή έμαξζε αιιά νχηε θαη ζεξαπεία. θέθηεθε ινηπφλ ν Υάλεκαλ εθηφο απφ αξαίσζε λα θάλεη ηαπηφρξνλα θαη θξνχζε. Κάζε θνξά πνπ έθαλε κηα αξαίσζε έλα πξνο εθαηφ λα θάλεη θαη θξνχζε ηνπ δηαιχκαηνο. Ήηαλ κηα ζπλήζεηα ηεο επνρήο. Καη νλφκαζε απηή ηε δηαδηθαζία ησλ δηαδνρηθψλ αξαηψζεσλ θαη θξνχζεσλ «δπλακνπνίεζε» γηαηί ν ζηφρνο ηνπ ήηαλ φρη κφλν λα επηδξάζεη ζην πιηθφ επίπεδν ηεο αζζέλεηαο αιιά θαη ζην ελεξγεηαθφ. Δθφζνλ φπσο είπακε πίζηεπε φηη ε αζζέλεηα μεθηλνχζε πξσηαξρηθά ζην ελεξγεηαθφ επίπεδν ηνπ αλζξψπνπ απφ ελεξγεηαθέο αηηίεο ήηαλ ινγηθφ λα ζεξαπεπφηαλ θαη κε φκνηα ζεξαπεπηηθά κέζα, δειαδή ελεξγεηαθά κέζα, ελεξγεηαθά θάξκαθα. Υνξεγψληαο πιένλ ην ελεξγεηαθφ δπλακνπνηεκέλν νκνηνπαζεηηθφ θάξκαθν παξαηήξεζε φηη θαη ε ζεξαπεπηηθή θξίζε ήηαλε πην ήπηα αιιά φηη θαη κεηά απφ ηελ αξρηθή ζεξαπεπηηθή θξίζε αθνινπζνχζε ζεξαπεία ηεο νμείαο αζζέλεηαο. Έηζη ινηπφλ βάζεη ηνπ Νφκνπ ησλ Οκνίσλ άξρηζε λα κειεηάεη φιεο ηηο θπηηθέο θαη νξπθηέο νπζίεο ηεο επνρήο ηνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζαλ θάξκαθα θαη έθηηαμε ηελ Οκνηνπαζεηηθή Φαξκαθνινγία. Πρ ε θαξκαθεπηηθή νπζία Λατθνπφληηνπκ πνπ πξνέξρεηαη απφ ην αληίζηνηρν θπηφ πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζπκπηψκαηα απφ ηνλ ςπρηθφ ηνκέα, ηα εμήο απφ ην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα, ηα εμήο απφ ην κπνζθειεηηθφ, ηα εμήο απφ ην δέξκα θνθ. Άξα κπνξψ λα ην δψζσ ζεξαπεπηηθά ζε νμείεο αζζέλεηεο αηφκσλ πνπ παξνπζηάδνπλ φκνηα ζπκπηψκαηα. Μάιηζηα θάζε θνξά πνπ δίλνληαο ην ζε αζζέλεηεο κε ηέηνηα ζπκπηψκαηα έβιεπε νπζηαζηηθή ζεξαπεία επηβεβαίσλε θαη απηέο

47 46 ηηο ζπγθεθξηκέλεο θαξκαθνινγηθέο ηδηφηεηεο ηνπ Λατθνπφληηνπκ ζηελ θιηληθή πξάμε πιένλ Ζ γέλεζε ηεο έλλνηαο ηεο «Οκνηνπαζεηηθήο Ηδηνζπγθξαζίαο» Σν ζχλνιν φκσο απηψλ ησλ ζσκαηηθψλ θαη ςπρηθψλ ζπκπησκάησλ ηνπ Λατθνπφληηνπκ ζπληζηνχζε ηνλ ηδηαίηεξν θαη ραξαθηεξηζηηθφ ηξφπν πνπ έλαο ζπγθεθξηκέλνο αλζξψπηλνο ηχπνο αληηδξνχζε θαη ζπκπεξηθεξφηαλ ζσκαηηθά θαη ςπρηθά ζε θαηάζηαζε αζζέλεηαο. Ήηαλ κε απιά ιφγηα έλαο αλζξψπηλνο ηχπνο, κηα Ηδηνζπγθξαζία ζε θαηάζηαζε αζζέλεηαο. Ζ θιηληθή εκπεηξία έδεημε κάιηζηα πψο ζπκπεξηθεξφηαλ ζσκαηηθά απηφο ν αλζξψπηλνο ηχπνο Λατθνπφληηνπκ φρη κφλν ζε θαηάζηαζε αζζέλεηαο αιιά θαη ζε θαηάζηαζε πγείαο. Δπίζεο ηη ζσκαηφηππν έηεηλε λα έρεη, ηη ζπλήζεηεο θαζεκεξηλέο έηεηλε λα πηνζεηεί, ηη γεπζηηθέο πξνηηκήζεηο είρε, ηη επηινγέο έηεηλε λα θάλεη ζηε ζπληξνθηθή ζρέζε, ζηε ζεμνπαιηθφηεηα, ζηελ εξγαζία, ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπ. Πιένλ γλσξίδνληαο ηε ζπλνιηθή εηθφλα ζε πγεία θαη ζε αζζέλεηα κπνξνχζε φπνηνο νκνηνπαζεηηθφο γηαηξφο ήμεξε θαιά ηελ εηθφλα ηνπ αλζξψπηλνπ ηχπνπ, ηεο ηδηνζπγθξαζίαο Λατθνπφληηνπκ, λα αλαγλσξίδεη νπνηνδήπνηε άηνκν είρε απέλαληη ηνπ πνπ επεξεαδφηαλ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε ηδηνζπγθξαζία. Καη αλεμάξηεηα απφ ηελ πάζεζε πνπ είρε λα ηνπ δίλεη ην ζπγθεθξηκέλν θάξκαθν. Οπνηνζδήπνηε άλζξσπνο πιένλ είηε πγηήο είηε αζζελήο κπνξνχζε λα ηαπηνπνηεζεί ζαλ έλαο ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο πνπ αληηζηνηρνχζε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε νκνηνπαζεηηθή ηδηνζπγθξαζία. Μηα ηδηνζπγθξαζία πνπ ήηαλ πιένλ αληηθεηκεληθή θαη πεηξακαηηθά θαζνξηζκέλε θαη φρη ππνθεηκεληθή. Μάιηζηα απηφο ν αλζξψπηλνο ηχπνο, απηή ε ηδηνζπγθξαζία, αληηδξνχζε κε πξνβιεπφκελν ηξφπν. Γειαδή κπνξνχζεο πιένλ λα δεηο έλα άηνκν θαη λα ην ηππνπνηήζεηο κε βάζε ηνλ ηξφπν πνπ θάζεηαη, ηνλ ηξφπν πνπ ζπκπεξηθέξεηαη, ηνλ ηξφπν πνπ κηιάεη, ηηο

48 47 γεπζηηθέο ηνπ πξνηηκήζεηο, ηνλ ζσκαηφηππν ηνπ, αλ είλαη εμσζηξεθήο ή εζσζηξεθήο θαη ινηπά Φσξηθφο, πθσηηθφο θαη πθηιηηηθφο Σχπνο Μάιηζηα ζηαδηαθά ν ίδηνο ν Υάλεκαλ κεηά απφ είθνζη ρξφληα δνπιεηάο είδε φηη κπνξνχζε λα ζεξαπεχζεη πνιχ ηθαλνπνηεηηθά ηηο νμείεο αζζέλεηεο αιιά δχζθνια ζεξαπεπφηαλ ε ρξφληα πξνδηάζεζε πνπ πξνθαινχζε νπζηαζηηθά θαη ήηαλ ε αηηία ησλ νμέσλ αζζελεηψλ. Έςαμε ινηπφλ θαη βξήθε φηη πίζσ απφ ηελ ηδηνζπγθξαζηαθή ηππνινγία ησλ βαζηθψλ ηδηνζπγθξαζηψλ ππήξρε κηα πην βαζεηά θαη ξηδηθή ηππνινγία πνπ αθνξνχζε ηξείο βαζηέο πξσηαξρηθέο Σάζεηο πνπ θαζφξηδαλ ηνλ Άλζξσπν φζνλ αθνξά ηελ φιε ςπρνζσκαηηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά ζε πγεία θαη ζε αζζέλεηα. Ολφκαζε απηέο ηηο ηξείο πξσηαξρηθέο ηάζεηο «Μηάζκαηα» γηαηί παξαηήξεζε φηη κεηαδίδνληαλ θαη θιεξνλνκνχληαλ θαη κάιηζηα ήηαλ ππεχζπλεο γηα φιεο ηηο πξνδηαζέζεηο ησλ αλζξψπσλ πνπ νδεγνχζαλ ζε ρξφληεο αζζέλεηεο θαη νμείεο αζζέλεηεο. Ζ αξρηθή ηππνινγία κε βάζε ηελ ηδηνζπγθξαζία εκπινπηίζηεθε πιένλ θαη κε κηα λέα ηππνινγία κε βάζε ηα ηξία Μηάζκαηα. Σν Φσξηθφ, ην πθσηηθφ θαη ην πθηιηηηθφ. ρη φηη έρεη άκεζε ζρέζε ην θάζε Μίαζκα κε ηε ζπγθεθξηκέλε αζζέλεηα αιιά επεηδή νη αληίζηνηρεο αζζέλεηεο έρνπλ έληνλα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κηαζκάησλ. Θα κπνξνχζακε επίζεο λα νλνκάζνπκε ηνλ ςσξηθφ ηχπν σο εζσζηξεθή, ην ζπθσηηθφ σο εμσζηξεθή θαη ην ζπθηιηηηθφ σο δηαζηξνθηθφ Γηαηί ε Οκνηνπαζεηηθή Σππνινγία έρεη αληηθεηκεληθή επηζηεκνληθή βάζε Να κε ζαο θνπξάζσ φκσο άιιν κε επεθηάζεηο. Σα αλέθεξα φια απηά γηα λα δείμσ φηη ππάξρεη κηα αληηθεηκεληθή επηζηεκνληθή βάζε ζηελ Οκνηνπαζεηηθή Σππνινγία. Έγηλαλ επηζηεκνληθά πεηξάκαηα κε

49 48 επηζηεκνληθή κεζνδνινγία δηπινχ ηπθινχ πεηξάκαηνο, αλαγλσξίζηεθαλ ζπγθεθξηκέλνη ηχπνη θαη ζήκεξα έρνπκε ζηα ρέξηα καο κηα εθηελέζηαηε Οκνηνπαζεηηθή Φαξκαθνινγία ρηιηάδσλ ζειίδσλ ζηηο νπνίεο πεξηγξάθνληαη απηνί νη αλζξψπηλνη ηχπνη αλαιπηηθά θαη ζσκαηηθά θαη ςπρηθά. Ζ Οκνηνπαζεηηθή Ηαηξηθή επνκέλσο είλαη έλα πνιχ ηζρπξφ θαη δεκέλν νηθνδφκεκα. ζν θηινζνθηθή είλαη άιιν ηφζν πξαθηηθή είλαη. Καη ππάξρεη έλα δέζηκν θνβεξφ ηεο ζεσξίαο κε ηελ πξάμε. Μπνξνχκε βέβαηα λα ηελ εθαξκφζνπκε θαη ηειείσο κπαθαιίζηηθα. πσο θαη ην Βεινληζκφ πνπ θαη απηφο έρεη κηα θνβεξή ελφηεηα ζεσξίαο-θηινζνθίαο θαη θιηληθήο πξάμεο. Κάπνηε πήγα λα παξαθνινπζήζσ ζεκηλάξηα Βεινληζκνχ. Δίρε έξζεη έλαο πνιχ θαιφο θαη έλζεξκνο γηαηξφο βεινληζηήο ν νπνίνο είρε ζπνπδάζεη ζηελ Κίλα θη είρε κείλεη ρξφληα εθεί θαη είρε κάζεη θαιφ Βεινληζκφ κε βάζε ηε θηινζνθία ησλ «Πέληε ηνηρείσλ». Μαο εμεγνχζε ινηπφλ ν άλζξσπνο φια απηά ηα πξάγκαηα γηα ηελ ελεξγεηαθή ππφζηαζε ηνπ Αλζξψπνπ θαη ηε ζρέζε ηνπ κε ην χκπαλ θαη κεηά εξρφηαλ ν ππεχζπλνο ηεο εθπαίδεπζεο πνπ ήηαλ ηεο άπνςεο ηεο καδηθήο παξαγσγήο πξαθηηθψλ γηαηξψλ θη έιεγε: «Δληάμεη ξε παηδηά, απηά δελ είλαη αλάγθε λα ηα κάζεηε. αο ηα ιέκε έηζη γηα ζεσξεηηθή ελεκέξσζε. ηελ πξάμε ζα κάζεηε ζηε δπζθνηιηφηεηα λα βάδεηε ηηο βεινλίηζεο ζηα ζεκεία 3, 5, 17, 28, ζηελ νζθπαιγία ζηα ζεκεία 16, 24, 42 θαη νχησ θαζ εμήο». Γειαδή ζε φιεο ηηο δπζθνηιηφηεηεο ην ίδην, ζε φιεο ηηο νζθπαιγίεο ην ίδην. Απηφ είλαη ε δπηηθή παξαθζνξά ηνπ Βεινληζκνχ. Γειαδή αθήζηε θαηά κέξνο ηε θηινζνθία θαη ηνπο λφκνπο, ε εκπεηξία ιέεη απηφ, ζ φινπο ζα θάλεηε απηφ. Σν ίδην κπνξείο λα θάλεηο θαη κε ηελ Οκνηνπαζεηηθή. Μπνξείο λα ηελ θάλεηο κπαθαιίζηηθα. Γειαδή λα δψζεηο νκνηνπαζεηηθά θάξκαθα κε αιινπαζεηηθφ ηξφπν ζθέςεο. Αληί λα δψζεηο ην ηδηνζπγθξαζηαθφ

50 49 θάξκαθν κε βάζε ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπ αζζελνχο, εμαηνκηθεπκέλα θαη νιηζηηθά, λα δψζεηο ην θάξκαθν κε βάζε ηελ αζζέλεηα. Απηφ φκσο παξαβηάδεη ηνλ νκνηνπαζεηηθφ Νφκν ηνπ ινπ θαη ηνλ νκνηνπαζεηηθφ Νφκν ηεο Δμαηνκίθεπζεο. Καη γη απηφ θαη δελ έρεη νπζηαζηηθά ζεξαπεπηηθά απνηειέζκαηα. Κνπθνπιψλεηο απιά ζπκπηψκαηα. Γε ζεξαπεχεηο ηηο βαζχηεξεο ρξφληεο πξνδηαζέζεηο ηνπ αηφκνπ.

51 50 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 ΠΧ ΟΗ ΗΓΗΟΤΓΚΡΑΗΔ ΠΡΟΚΑΛΟΤΝ ΑΘΔΝΔΗΑ 3.1 Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ: Πεξηγξαθή κηαο νκνηνπαζεηηθήο ηδηνζπγθξαζίαο 3.2 Σα ςπρηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ 3.3 Πψο νη ηδηνζπγθξαζηαθέο αθξφηεηεο πξνθαινχλ αζζέλεηα 3.4 «Δξσηηθή απνγνήηεπζε» θαη Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ 3.5 Πψο ε Ηδηνζπγθξαζία θαζνξίδεη φιε ηε δσή ηνπ αηφκνπ, ζσκαηηθά θαη ςπρηθά 3.1 Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ: Πεξηγξαθή κηαο νκνηνπαζεηηθήο ηδηνζπγθξαζίαο Αθνχ φκσο ην θχξην καο ζέκα ζήκεξα είλαη νη αλζξψπηλνη ηχπνη, νη αλζξψπηλεο ηδηνζπγθξαζίεο αο πεξηγξάςσ κηα ζπγθεθξηκέλε ηδηνζπγθξαζία γηα λα κπνξέζεηε λα θαηαιάβεηε ηη ελλνψ θαη αο δνχκε πσο νη ηδηνζπγθξαζίεο πξνθαινχλ ζσκαηηθή αζζέλεηα θαη ςπρηθή δπζηπρία. Αο πάκε ζηελ ηδηνζπγθξαζία Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ. Απηά πνπ ζα πσ είλαη πνιχ ιίγα θαη πεξηιεπηηθά, έηζη; Γίλσ ηα θχξηα ζεκεία γηα λα πάξεηε κία γεληθή εηθφλα γηα ην ηη ζεκαίλεη ηδηνζπγθξαζία. Σν άηνκν Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ σο ζσκαηφηππνο είλαη ζπλήζσο ην άηνκν ην νπνίν έρεη ζηελά θαη αδχλαηα πφδηα θαη ρέξηα αιιά επξεία ιεθάλε. Δίλαη ε θαηαλνκή ηνπ ζψκαηνο πνπ νλνκάδνπκε ζηελ Ηαηξηθή «αριαδνεηδή». Έλα άηνκν δειαδή πνπ είλαη ζηελφ επάλσ ζην θεθάιη, ζψξαθα θαη ρέξηα αιιά επξχ ζηε ιεθάλε. ηαλ αδπλαηίδεη, αδπλαηίδεη

52 51 πξψηα πάλσ θαη δχζθνια ζηελ πεξηθέξεηα. Βιέπεηο πνιιά άηνκα, γπλαίθεο ηδηαίηεξα πνπ αδπλαηίδνπλ, ζνπξψλεη ην πξφζσπν, ηα ρέξηα, ν ιαηκφο αιιά ζηελ πεξηθέξεηα κε ηίπνηα δελ ράλνπλ πφληνπο. Γελ έρεη κφλν ην Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ απηφ ηνλ ηχπν, έηζη; Δίλαη θαη άιιεο ηδηνζπγθξαζίεο πνπ έρνπλ απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ. Δπνκέλσο πνηέ δελ θαζνξίδεηαη κηα ηδηνζπγθξαζία απφ έλα θαη κφλν ή απφ κεξηθά κφλν ραξαθηεξηζηηθά γηαηί ην αλζξψπηλν νλ είλαη εμαηξεηηθά πνιχπιεπξν θαη εμαηνκηθεπκέλν. Σν δέξκα θαη νη βιελλνγφλνη ηνπ αηφκνπ Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ είλαη μεξά, ζηεγλά. Τπάξρεη κηα έληνλε μεξφηεηα. ηεγλφ ην ζηφκα, μεξφ ην δέξκα θαη ιεπηή ε επηδεξκίδα. Δίλαη νη γπλαίθεο πνπ «ζπάλε» εχθνια ζην πξφζσπν. Πνπ ξπηηδηάδεη εχθνια ε επηδεξκίδα ηνπο ή ζθάεη εχθνια. Πξνζέμηε: ην Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ ηη είλαη; Δίλαη ην ιαηηληθφ φλνκα ηνπ καγεηξηθνχ αιαηηνχ, ηνπ Υισξηνχρνπ Ναηξίνπ. Έηζη; Σν θνηλφ αιάηη. Γελ είλαη ηπραίν πνπ φηαλ θάκε πνιχ αιάηη ηη πξνθαιεί; ηεγλψλνπλ ηα ρείιε, ζέινπκε λεξφ, ζηεγλψλεη ε επηδεξκίδα, ζθάλε ηα ρείιε, έηζη; Γελ είλαη ηπραίν απηφ. Έρνπκε κηα αληζνξξνπία ηνπ θχθινπ ηνπ ρισξηνχρνπ λαηξίνπ κέζα ζην ζψκα. Μηα δηαηαξαρή ηεο αληιίαο Ναηξίνπ-Καιίνπ ζην θχηηαξν φπσο ιέκε ζηελ Ηαηξηθή. Απηή ε αληζνξξνπία επηθέξεη επίζεο δπζθνηιηφηεηα ιφγσ μεξφηεηαο ηνπ βιελλνγφλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ. Κη είλαη έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ απηφ. Ζ Γηλ ηχπνπ δπζθνηιηφηεηα πνπ αληηζηνηρεί ζηελ Δζσζηξεθή Σάζε, απηή πνπ πεξλάλε κέξεο, ην άηνκν δελ έρεη ηελ ηάζε, δελ έρεη ηδηαίηεξα φκσο ζπκπηψκαηα θαη κεηά πάεη γηα θέλσζε θαη είλαη ζθιεξά ηα θφπξαλα. 3.2 Σα ςπρηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ Σν Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ είλαη ζπλήζσο ζσκαηηθά δεζηφ άηνκν. Έρεη ηελ ηάζε λα είλαη ληπκέλν θιαζζηθά. ε εππξεπέο, θιαζζηθφ ζηπι. Γε ζα θάλεη ππεξβνιέο ζην ληχζηκν. Θα λαη ηππηθφ ζην ληχζηκν. Γε ζα λαη εμεδεηεκέλν ην ληχζηκν ηνπ. Θα λαη θαζαξφ, ρηεληζκέλν, πεξηπνηεκέλν.

53 52 Θα είλαη επγεληθφ, ζα είλαη δηαθξηηηθφ, ζα κηιάεη ζηνλ πιεζπληηθφ πνιιέο θνξέο θαη ζα είλαη έληνλα αμηνπξεπέο. Δίλαη άηνκν βαζηά εζσζηξεθέο αιιά πξνζέμηε: δε ζεκαίλεη φηη δελ είλαη θνηλσληθφ. Άιιν ην έλα, άιιν ην άιιν. ηαλ ιέκε εζσζηξέθεηα ζηελ Οκνηνπαζεηηθή ελλννχκε έλα άηνκν ην νπνίν γηα ηα πξνζσπηθά ηνπ, ηα ζψςπρα ηνπ δε κηιάεη. Θα κηιήζεη ζπάληα. πλήζσο ζην ζχληξνθφ ηεο θαη κφλν αλ έρεη πνιχ θαιή ςπρηθή επαθή καδί ηνπ. Λέσ «ζην ζχληξνθν ηεο» γηαηί ην Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ θαηά 90 θαη πιένλ ηνηο εθαηφ είλαη γπλαηθεία ηδηνζπγθξαζία. Τπάξρνπλ βέβαηα θαη «αληξηθέο» ηδηνζπγθξαζίεο, έηζη; Καη είλαη απφιπηα θπζηθφ απηφ γηαηί ππάξρεη ε θπζηθή δηαθνξά ηνπ άληξα απφ ηε γπλαίθα. Δίπακε φηη είλαη Γηαλγθ ηχπνπ πεξηζζφηεξν ν άληξαο, Γηλ ε γπλαίθα. Ζ Φχζε αγαπάεη ηελ πνηθηιία θαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα. Γη απηφ ηα ρνπκε θαηαζηξέςεη φια πξνζπαζψληαο λα ηα θέξνπκε φια ίζα θαη φκνηα. Γε γίλεηαη απηφ ην πξάγκα. Άιιν ην «ίζεο επθαηξίεο, ίζε αληηκεηψπηζε, ίζνη λφκνη» θη άιιν ην λα ηνπο βάινπκε φινπο ζ έλα θαινχπη θαη λα κε ζεβφκαζηε ηε θπζηθή δηαθνξεηηθφηεηα. Δπνκέλσο ην Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ είλαη εζσζηξεθέο κελ θνηλσληθφ δε. ην ζχληξνθφ ηεο φπσο είπακε ε γπλαίθα Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ αλ έρεη πνιχ θαιή επηθνηλσλία κπνξεί θαη λα κηιήζεη. Μπνξεί αθφκε λα κηιήζεη θαη αξθεηά. Αιιά ππάξρνπλ θαη θνξέο πνπ αλ δελ είλαη ε ψξα λα ην πεη απφ κφλε ηεο ζα αληηδξάζεη. Έρεη έλα πεξίεξγν ραξαθηεξηζηηθφ ην Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ: εθλεπξίδεηαη κε ηελ παξεγνξηά. Γηαηί εθλεπξίδεηαη κε ηελ παξεγνξηά; Γηαηί δε ζέιεη λα ραιάεη ηελ αμηνπξεπή ηεο εηθφλα, δε ζέιεη λα μέξνπλ ηα ζψςπρα ηεο νη άιινη γηαηί ληψζεη δηάηξεηε.

54 53 Καη πνιχ πεξηζζφηεξν εθλεπξίδεηαη κε ηνλ νίθην. Γε ζέιεη λα πνπλ: «Α, ηελ θαεκέλε». Σελ ελνριεί πάξα πνιχ απηφ. Γη απηφ αλ πάεη λα ηελ παξεγνξήζεη θάπνηνο πνπ δελ είλαη «θνιιεηφο», έκαζε φηη πέξαζε κηα πξνζσπηθή ζηελνρψξηα θαη πάεη λα ηελ παξεγνξήζεη ζα αιιάμεη ζέκα. Θα ην θιείζεη ην ζέκα. Ή ζα εθλεπξηζηεί θαη κάιηζηα δε ζα δείμεη εχθνια φηη έρεη εθλεπξηζηεί ή ζα ζεθσζεί λα θχγεη. ε αληίζεζε κε άιιεο ηδηνζπγθξαζίεο νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη παξαπνληάξεο θαη φρη κφλν ζέινπλ αιιά θαη δεηνχλ επίκνλα ηελ παξεγνξηά. Σν Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ ινηπφλ είλαη εζσζηξεθέο αιιά είλαη θνηλσληθφ. Θα κηιήζεη γηα δηάθνξα ζέκαηα, ζα κηιήζεη γηα ηε δνπιεηά ηεο, γηα ηηο απφςεηο ηεο, γηα ηα θνηλσληθά ζέκαηα, γηα ην έλα, γηα ην άιιν, αιιά δε ζα πάεη ζηα πξνζσπηθά. Δθηφο ηνπ φηη είλαη εζσζηξεθέο άηνκν είλαη θαη πνιχ εχζηθην. Θίγεηαη εχθνια. Με πνιχ κηθξά πξάγκαηα. Μπνξεί ν ζχληξνθφο ηεο πνπ ηελ μέξεη ρξφληα λα πεη θάηη έηζη επεηδή είλαη πην απζφξκεηνο, λα ην αξπάμεη ην Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ, λα ζηρηεί, λα πιεγσζεί, λα κελ ην δείμεη νχηε ζην ζχληξνθφ ηεο, λα είλαη αιιαγκέλε ε ζπκπεξηθνξά ηεο θαη κεηά απφ θάλα δπν κέξεο αλ ηπρφλ ην ζπδεηήζνπλ ην ζέκα θαη ιπζεί ζα πεη ν ζχληξνθφο ηεο: «Καιά ξε παηδί κνπ, εγψ νχηε πνπ θαηάιαβα ηη έγηλε, φηη ζε πείξαμε απηφ πνπ είπα. Μα γηαηί ην παίξλεηο ηφζν πξνζσπηθά θαη παξεμεγείο;» Καη ζηε δνπιεηά ηνπ θαη έμσ κε άιινπο αλζξψπνπο ην Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ ζίγεηαη εχθνια, πξνζβάιιεηαη εχθνια αιιά δε ζέιεη λα ην δείμεη. Γη απηφ θαη αλ ζα θιάςεη, αλ ηεο έξζεη ε ηάζε λα θιάςεη ζα ζεθσζεί λα πάεη ζην δσκάηην κφλε ηεο λα θιάςεη κφλε ηεο. 3.3 Πψο νη ηδηνζπγθξαζηαθέο αθξφηεηεο πξνθαινχλ αζζέλεηα Δίλαη λεπξηθφ άηνκν ην Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ, φρη λεπξηθφ φκσο κε ηελ έλλνηα ηνπ λεπξηθνχ πνπ έρεη λεχξα θαη μεζπάεη θαη θσλάδεη θαη

55 54 ζπάεη πξάγκαηα. Θα ιέγακε πεξηζζφηεξν φηη έρεη επζημία θαη λεπξηθφηεηα. Πξνζβάιιεηαη εχθνια. Γη απηφ κπνξεί λα βγάιεη εχθνια λεπξηθά ζπκπηψκαηα ηνπ ηχπνπ ησλ λεπξηθψλ εκηθξαληψλ ή ηνπ ηχπνπ ησλ λεπξαιγηψλ πξνζψπνπ. Αγρψλεηαη, είλαη εζσζηξεθήο θαη εχζηθηε. Γελ ηα βγάδεη, ηα θξαηάεη κέζα ηεο. Πνχ ζα μεζπάζνπλ απηά ηα λεχξα; ε κπτθή έληαζε ζηνλ απρέλα θαη πνλνθέθαιν ηάζεσο. ε ζθίμηκν ζην ζηνκάρη. ε πιάθσκα ζην ζηήζνο. ε θφκπν ζην ιαηκφ. Δπνκέλσο φηαλ ξσηάκε ηνπο αζζελείο γηα ηέηνηα ζσκαηηθά ή ςπρνζσκαηηθά ζπκπηψκαηα δε ξσηάκε ηπραία. Σα ξσηάκε γηα λα δηαγλψζνπκε ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπ αηφκνπ. Σν Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ ινηπφλ εθλεπξίδεηαη εχθνια αιιά δελ ην βγάδεη πξνο ηα έμσ εχθνια. ηα παηδηά ηεο κπνξεί λα ην βγάιεη. Να θσλάμεη, λα θάλεη. Μπνξεί ζπάληα λα δψζεη θαη θάλα ραζηνχθη. Αιιά κεηά κεηαληψλεη πνιχ θαη ληψζεη άζρεκα. Καη ληψζεη θαη ελνρέο πνπ ην θαλε. Πνπ μέζπαζε, πνπ δελ άληεμε. Αιιά είλαη επαίζζεην ην λεπξηθφ ηεο ζχζηεκα θαη δε κπνξεί λα αληέμεη. Καη ηδηαίηεξα δε κπνξεί λα αληέμεη αλ έρεη έλα παηδί ην νπνίν ηδηνζπγθξαζηαθά είλαη ν ηζακπνπθάο ηεο ηζηνξίαο. Αλ δειαδή είλαη ην παηδί ην δσεξφ, ην παηδί ην πθσηηθφ, ην Γηαλγθ ηχπνπ παηδί πνπ ιέεη: «Α παξάηα καο ξε κάλα!». Σέηνηα ηεο ιέεη θαη ηελ έρεη αξξσζηήζεη, ηελ έρεη ζθνηψζεη. Πάεη, πέζαλε! Γηαηί ζέιεη ηα παηδηά ηεο λα είλαη θη απηά ληπκέλα αμηνπξεπψο θαη λα κηιάλε επγεληθά θη άκα δε γίλεηαη απηφ ληψζεη πνιχ άζρεκα απέλαληη ζηνπο μέλνπο. Έξρεηαη ε κάλα Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ ζην ηαηξείν κε ην παηδάθη ην νπνίν είλαη πνιχ ζπθσηηθφ θαη δσεξφ. «Κάζηζε, θάζηζε εθεί Γηαλλάθε, ζε παξαθαιψ. Ναη γηαηξέ, ζπγγλψκε γηαηξέ». Καη δελ ππνθξίλεηαη βέβαηα ε γπλαίθα Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ γηαηί ππάξρνπλ θη άιιεο ηδηνζπγθξαζίεο ζπθηιηηηθήο ηάζεο πνπ ην παίδνπλ «Αρ ρίιηα ζπγγλψκε γηαηξέ κνπ, ην παηδάθη καο είλαη ιίγν δσεξφ πήξε απφ ηα λεχξα ηνπ

56 55 παηέξα ηνπ α, έια Γηαλλάθε, θάηζε ήζπρα» μέξσ γσ θη είλαη ζθέηε ππνθξηζία απηφ ην πξάγκα. Έηζη; Δλψ ην Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ ππνθέξεη εθείλε ηε ζηηγκή, ληψζεη άζρεκα απέλαληη ζην γηαηξφ. Ή αλ ν άληξαο ηεο είλαη έλαο ηχπνο πνπ: «Ση θάλεηο γηαηξέ; Καιά; Απφ πνπ είζαη γηαηξέ; Παληξεκέλνο ή ρσξηζκέλνο; Α... ηαιαηπσξεκέλνο θαη ζπ» (γέιην). Σφηε ην Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ παζαίλεη κπιαθ άνπη αλ έρεη έλα ηέηνην ζχδπγν αδηάθξηην θαη ρνληξφ ζηνπο ηξφπνπο. Σν Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ σο άηνκν κε Φσξηθή Σάζε είλαη ηδενιφγν. Πηζηεχεη ζε αξρέο, ζε αμίεο, ζε ηδενινγίεο. Γη απηφ θαη γίλεηαη εχθνια ζχκα. Πξνζέμηε: Κάζε ηδηνζπγθξαζηαθή πνηφηεηα ή ραξαθηεξηζηηθφ φηαλ είλαη ζε ππεξβνιή είλαη πιελ. Πξνθαιεί αζζέλεηα. Γελ είλαη λα πνχκε «είλαη ν ηχπνο κνπ, είλαη ην ρνχη κνπ». Ναη αιιά απηφ είλαη πνπ ζνπ πξνθαιεί αζζέλεηα. Πρ φηαλ είκαη ππεξβνιηθά ηδενιφγνο θαη δσ ζε κηα θνηλσλία πνπ είλαη απηή ε ζπθηιηηηθή-δηαζηξνθηθή πνπ μέξνπκε ηφηε γίλνκαη εχθνια ζχκα. 3.4 «Δξσηηθή απνγνήηεπζε» θαη Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ Μπνξεί λα δεηο κηα έθεβν, κηα ρξνλψλ Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ θνπέια ε νπνία έηπρε λα κεγαιψζεη θαη ζε ζξεζθεπηηθή νηθνγέλεηα κε εζηθέο αξρέο, κε ην ζηαπξφ ζην ρέξη φπσο ιέκε, κε θαινχο γνλείο, θαιέο ζπνπδέο, θαιιηεξγεκέλε θαη ινηπά θαη λα πέζεη ζ έλα ηδηνζπγθξαζηαθφ ηχπν πνπ είλαη: «Πψο ζα ηε ξίμνπκε απηή ηε γθφκελα ηψξα; Ση λα ηεο πνπιήζσ; Ση ζέιεη; Θέιεη ζπλαίζζεκα; Γψζ ηεο ζπλαίζζεκα. Θέιεη ξνκαληηζκφ; Γψζ ηεο ξνδ ινπινχδηα.» Κη ν ηχπνο απηφο είλαη ρσκέλνο ζηα λαξθσηηθά, ζην πνηφ, ζην ηζηγάξν θαη ζηηο καγθηέο. Σεο πνπιάεη φκσο αγάπε. Απηή ηνλ πηζηεχεη θαη ζηαδηαθά ηνπ δίλεηαη. Αθήλεηαη. Σν Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ δχζθνια δίλεηαη, δχζθνια αθήλεηαη αιιά άκα αθεζεί αθήλεηαη θνπι θαη θαηά ζπλέπεηα πιεγψλεηαη θνπι. Καη

57 56 πέθηεη θνπι. Σν ζελάξην ζην νπνίν δε κπνξεί λα αληηζηαζεί ην Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ είλαη ηνπ «θησρνχ θαη ηαιαηπσξεκέλνπ θαη επαίζζεηνπ». Σν θαηαιαβαίλεη ν γθνκεληάξεο κε ην πθσηηθφ Μίαζκα απηφ, ην νζθξαίλεηαη θαη αξρίδεη λα ηεο πνπιάεη έλα ηέηνην παξακχζη. Καη ε θνπειηά Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ φληαο ξνκαληηθή, κε Φσξηθή Σάζε, κε αμίεο θαη αξρέο ιέεη: «α, ηη επαίζζεηε θαξδηά!», δαγθψλεη ηε ιακαξίλα θαη ηφηε ηειείσζε. Απφ θεη θαη πέξα απηφο πνπιάεη ην παξακχζη, απηή ηξέρεη λα ηνλ ζψζεη θαη ηεο ηξψεη ιεθηά, ηελ θάλεη ράιηα, ηελ θάλεη θνπξέιη, θη απηή εθεί. Καη θάπνηα ζηηγκή επεκβαίλεη ην ζετθφ ρέξη θαη ρσξίδνπλε θαη ζψδεηαη ηέινο πάλησλ ην Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ θη φκσο κέλεη πιεγσκέλε θαη πηθξακέλε. Καη δε ζέιεη λα πηζηέςεη φηη απηφο πνπ αγάπεζε ήηαλ έλα ξεκάιη θαη κηζφ. Καη κεηά πάεη ζηνλ νκνηνπαζεηηθφ γηαηξφ θαη είλαη ηέδα κε ςπρηθή θαη ζσκαηηθή αζζέλεηα θη ν νκνηνπαζεηηθφο γηαηξφο ξσηάεη: «Πφηε άξρηζαλ ηα ζπκπηψκαηα; Πέξαζεο θακηά ζηελνρψξηα; Ση ζπλέβε;» Γηαηί φια απηά έρνπλ λφεκα γηα ηνλ νκνηνπαζεηηθφ γηαηξφ. Άιιε ηδηνζπγθξαζία βγάδεη θη άιιν θάξκαθν παίξλεη κεηά απφ εξσηηθή απνγνήηεπζε έλα άηνκν Φσξηθήο ηάζεο θη άιιε έλα άηνκν πθσηηθήο ή δηαζηξνθηθήο ηάζεο. Πρ ν ζπθσηηθφο «γθνκεληάξεο» ηεο πξνεγνχκελεο καο ηζηνξίαο αθνχ έρεη βαξεζεί λα βαζαλίδεη ηελ θνπειηά Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ δαγθψλεη θαη απηφο ηε ιακαξίλα θαη παζαίλεη θαη απηφο εξσηηθή απνγνήηεπζε. Αιιά απφ πνηά γπλαίθα; Απφ κηα πην καγθηφξα γπλαίθα ε νπνία ηνλ ρεηξίδεηαη θαη ηνλ παίδεη ζηα δάθηπια ηεο θαηά ηνλ ίδην ηξφπν πνπ απηφο ρεηξίζηεθε εθαηφ γπλαίθεο κέρξη ηφηε. Καη μαθληθά θαςνπξεχεηαη θη απηφο. Κάλσ κηα παξέλζεζε. Μηιάσ κε κηα γιψζζα πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θαζεκεξηλή δσή γηαηί καο δίλεη κηα πην δσληαλή θαη ζαθή εηθφλα παξά αλ κηινχζα κε άρξσκνπο θαη ζηεγλνχο επηζηεκνληθνχο φξνπο. Μπνξεί ινηπφλ λα πάζρεη θαη ν ζπθσηηθφο ηεο ηζηνξίαο καο απφ εξσηηθή απνγνήηεπζε αιιά δε ζα πάξεη ην ίδην θάξκαθν κε ην ςσξηθφ, Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ. Θα πάξεη άιιν θάξκαθν πνπ αληηζηνηρεί ζην δηθφ ηνπ

58 57 ηχπν, ζην δηθφ ηνπ κίαζκα. Κη ν νπνίνο κπνξεί λα θαίγεηαη απφ θαςνχξα θαη λα ιέεη «πεζαίλσ γηαηξέ, ην ξίρλσ ζην πνηφ, ζην ηζηγάξν» ζπκεζείηε ηηο θιαζζηθέο ειιεληθέο ηαηλίεο. Απηή είλαη ε εηθφλα ηεο εξσηηθήο απνγνήηεπζεο ηνπ ζπθσηηθνχ ηχπνπ. Δλψ έλαο ζπθηιηηηθφο ηχπνο φηαλ πάζεη εξσηηθή απνγνήηεπζε πάεη πρ θαη ζηνπθάξεη κε ην ακάμη ζην γθξεκφ ή πάεη θαη καραηξψλεη ηελ πξψελ αγαπεκέλε ηνπ γηα λα κελ ηελ απνθηήζεη άιινο εθηφο απφ απηφλ θαη κφλν απηφλ. 3.5 Πψο ε ηδηνζπγθξαζία θαζνξίδεη φιε ηε δσή ηνπ αηφκνπ, ζσκαηηθά θαη ςπρηθά Σν Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ είλαη άηνκν ινηπφλ ηδενιφγν, είλαη άηνκν ηεο πξνζθνξάο, είλαη άηνκν ηεο αμηνθξαηίαο, ζέβεηαη ηελ αμηνθξαηία. Λέεη «εγψ δελ μέξσ ηφζα φζν ν άιινο ν νπνίνο ζσζηά είλαη εθεί πνπ είλαη γη απηφ δε ζα ηνπ θάσ ηε ζέζε θη αο ην κπνξψ». Έρεη αμίεο θαη έρεη θαη εζηθέο ελνρέο. Δίλαη άηνκν ην νπνίν είλαη έμππλν, ζπλήζσο έρεη δηαίζζεζε αιιά έρεη θαη ζπλαηζζεκαηηθή πξνζθφιιεζε έληνλε. Αλ έρεη ζπθηιηηηθνχο γνλείο ζα ηελ εθκεηαιιεχνληαη θαη ζα ηελ θάλνπλ φηη ζέινπλ θη απηή ζα ππνθέξεη. Δίλαη ζπλεζηζκέλε πεξίπησζε λα έρεη κηα κάλα ζπθηιηηηθή ζαλ ηάζε, θπξηαξρηθή ζαλ πξνζσπηθφηεηα θαη λα έρεη θαη ηξεηο αδειθέο. Δ ινηπφλ είλαη ην Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ πνπ ζα θξνληίζεη ηε κάλα φηαλ γεξάζεη θη αο ήηαλ ην πην παξακειεκέλν απφ ηε κάλα παηδί. Απηφ πνπ έθαγε θισηζνπαηηλάδα απ απηή ηε κάλα. Αιιά είλαη ην παηδί πνπ ζα ηε θξνληίδεη κέρξη λα πεζάλεη. Μπνξεί αθφκε λα είλαη ην άηνκν πνπ ην ρεη ξίμεη ε κάλα πεξηνπζηαθά. Πνπ ην ρεη θηχζεη. Κη φκσο ζα θάηζεη λα ηε θξνληίδεη. Πξνζέμηε πσο νη ηδηνζπγθξαζηαθέο πξνζθνιιήζεηο κπνξνχλ λα θέξνπλ δπζηπρία θαη αζζέλεηα ζην άηνκν πνπ ηηο έρεη. Σν Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ έρεη κηα εηδηθή ζρέζε κε ην αιάηη. Έρεη έληνλε δηάζεζε γηα αιάηη. Ση ζεκαίλεη έληνλε δηάζεζε; Πέξαλ ηνπ φηη βάδεη αιάηη ζηα θαγεηά ζα ξίμεη αιάηη ζην πηάην θαη πξηλ ην δνθηκάζεη. Θα θάεη παηαηάθηα, μεξνχο θαξπνχο, αικπξά. Μπνξεί φκσο λα έρεη θαη έληνλε απέρζεηα γηα ην αιάηη. Αλ πέζεη ιίγν παξαπάλσ αιάηη ζην θαγεηφ

59 58 λα κελ ην ζέιεη. Απηφ έρεη ζρέζε κε ηε θάζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν νξγαληζκφο ηεο. Δπίζεο νη θνβίεο ηηο νπνίεο έρεη ε θάζε ηδηνζπγθξαζία είλαη δηαθνξεηηθέο. Σν Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ θνβάηαη γηα ηα παηδηά ηνπ. Αιιά κε εηιηθξηλή δηάζεζε. Μήπσο αξξσζηήζνπλ, κήπσο δελ έρνπλ ληπζεί ζσζηά. Θέιεη λα ηξψλε πγηεηλά, λα είλαη επηκειή ζην ζρνιείν, λα γίλνπλ ζσζηνί άλζξσπνη ζηελ θνηλσλία. Απηή είλαη ε εηθφλα ηνπ Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ ζε γεληθέο γξακκέο. Θα κπνξνχζα λα κπσ ζε πνιχ κεγάιεο ιεπηνκέξεηεο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ αλ πάεη ζ έλα μέλν ζπίηη απνθεχγεη λα πάεη ζηελ ηνπαιέηα. Ή ζηα δεκφζηα νπξεηήξηα. Γηαηί; ρη γηαηί θνβάηαη ηηο ζπλζήθεο πγηεηλήο ή ηα κηθξφβηα αιιά γηαηί εάλ αξρίζεη ε νχξεζε θαη πεξλάεη θάπνηνο απέμσ θαη αθνχζεη ην ζφξπβν θαη θαηαιάβεη φηη ηελ αθνχλε ηφηε ηεο θφπεθε ε νχξεζε θαηεπζείαλ. Ή αλ βξεζεί ζε ηέηνηεο ζπλζήθεο ηφηε δε κπνξεί λ αξρίζεη λα νπξεί γηαηί κπινθάξεηαη. Σψξα, απφ θεη θαη πέξα ε επθνηιηφηεηα ηνπ Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ είλαη εηδηθνχ ηχπνπ. Ζ δπζθνηιηφηεηα ηνπ έρεη ζπγθεθξηκέλε εηθφλα. Ο βήραο ηνπ είλαη εηδηθνχ ηχπνπ. Ζ δχζπλνηα ηνπ είλαη εηδηθνχ ηχπνπ. Οη πφλνη ηνπ Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ νη αξζξηηηθνί είλαη ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ. Καιπηεξεχνπλ κ απηά, ρεηξνηεξεχνπλ κ εθείλα. Ο πνλνθέθαινο ηνπ κνηάδεη ζαλ ζθπξάθηα πνπ ρηππάλε ην θεθάιη. Δίλαη λεπξηθνχ ηχπνπ, απνηέιεζκα κπτθήο έληαζεο. Υεηξνηεξεχεη κε ην ζφξπβν, ρεηξνηεξεχεη κε ην θσο θαη ινηπά θαη ινηπά. Θα κπνξνχζακε λα κηιάκε ψξεο γηα ηα εηδηθά ζπκπηψκαηα ηνπ Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ φπσο θαη γηα θάζε ηδηνζπγθξαζία. Δίπακε ιίγα θαη ζεκαληηθά γηα λα ζαο δψζσ έλα απηφ παξάδεηγκα ηνπ πψο είλαη θαη ηη πεξηιακβάλεη κηα ηδηνζπγθξαζία θαη πσο κηα ζπγθεθξηκέλε ηδηνζπγθξαζηαθή αληζνξξνπία κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζσκαηηθή λφζν θαη ςπρηθή δπζηπρία.

60 59 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 Ζ ΑΞΗΑ ΣΖ ΓΝΧΖ ΣΧΝ ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ ΗΓΗΟΤΓΚΡΑΗΧΝ 4.1 «Γλψζη ησλ άιισλ» 4.2 «Γλψζη ζ απηφλ» 4.3 Ζ γλψζε ησλ Ηδηνζπγθξαζηψλ πξνθαιεί κηα ςπρηθή αθχπληζε 4.4 Γπλαηφηεηα αθνκνίσζεο ηεο γλψζεο ησλ Αλζξψπηλσλ Ηδηνζπγθξαζηψλ 4.5 Αξλεηηθή ρξήζε ηεο γλψζεο ησλ Αλζξψπηλσλ Ηδηνζπγθξαζηψλ 4.6 Δξρφκαζηε θαη πάιη ζηα παλάξραηα ζπκπεξάζκαηα γηα ην Κνζκηθφ Παηρλίδη 4.7 Απνηαχηηζε απφ ηελ Ηδηνζπγθξαζηαθή επίδξαζε 4.8 Ηεξαξρηθή θαη εηο βάζνο γλψζε ησλ Ηδηνζπγθξαζηψλ 4.9 Πηζαλέο παξαλνήζεηο 4.1 «Γλψζη ησλ άιισλ» Απφ ηελ αξρή ηεο ηζηνξίαο ηνπ ν Άλζξσπνο ππήξμε θνηλσληθφ νλ. Έδεζε θαη δεη νκαδηθά κέζα ζηα πιαίζηα ηεο νηθνγέλεηαο, ηεο θπιήο, ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο. Γη απηφ θαη εξρφηαλ θαη εμαθνινπζεί λα έξρεηαη θαζεκεξηλά ζε επηθνηλσλία κε δεθάδεο αλζξψπνπο. Απφ απηή ηελ επηθνηλσλία πξνθχπηνπλ ζπρλά, ζνβαξά πξνβιήκαηα. Πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εηιηθξίλεηα ησλ πξνζέζεσλ ή δειψζεσλ ησλ άιισλ. Σν αλ ηαηξηάδεη θαλείο ή φρη κε έλα άιιν άηνκν. Σν αλ έλα άηνκν κε ην νπνίν πξφθεηηαη λα ζπλεξγαζηνχκε έρεη ή φρη ηελ

61 60 ηάζε ή ηελ ηθαλφηεηα λα θέξεη ζε πέξαο θάηη. Σν αλ έλα άιιν άηνκν είλαη απηφ πνπ θαίλεηαη ή απηφ πνπ δειψλεη φηη είλαη Αο δνχκε κεξηθά ηέηνηα θαζεκεξηλά παξαδείγκαηα ππφ ηε κνξθή δεθάδσλ ζεκαληηθψλ θαζεκεξηλψλ εξσηεκάησλ: -Ο ζχληξνθνο κνπ, κνπ ιέεη θαζεκεξηλά φηη κε αγαπάεη. Δίλαη άξαγε εηιηθξηλήο καδί κνπ; -Σαηξηάδνπκε ή φρη κε ην ζχληξνθν κνπ; -Ο ζχληξνθνο κνπ παξφηη ιέεη φηη κε αγαπάεη θέξεηαη πνιχ ζπρλά κε ηξφπν πνπ δηαθέξεη θαηά πνιχ απφ ηε δηθή κνπ άπνςε πεξί αγάπεο. Γηαηί ζπκβαίλεη απηφ; Πψο ηα θαηαθέξλεη θάζε θνξά λα εξκελεχεη ηα πξάγκαηα ηφζν δηαθνξεηηθά απφ κέλα; -Ζ κεηέξα κνπ εμαθνινπζεί λα παξακέλεη ππεξπξνζηαηεπηηθή παξά ην γεγνλφο φηη επαλεηιεκκέλα ηεο έρσ αλαθέξεη φηη κε ελνριεί απηή ε ζπκπεξηθνξά. Με αγαπάεη άξαγε πξαγκαηηθά; Σν θάλεη απφ εηιηθξηλή δηάζεζε ή απφ εγσηζηηθή δηάζεζε θπξηαξρίαο; -Ο παηέξαο κνπ είλαη κνλίκσο «ζηνλ θφζκν ηνπ». Γηαηί ζπκβαίλεη απηφ; Σν θάλεη απφ αδηαθνξία; Απφ δεηιία; Απφ αιαδνλεία; -Ο γηνο κνπ έρεη ηελ ηάζε λα κπιέθεη ζπλέρεηα κε θαθέο παξέεο, λα λνηάδεηαη κφλν γηα ηελ θαινπέξαζε ηνπ θαη λα είλαη αδηάθνξνο γηα ην κέιινλ ηνπ. Γηαηί ην θάλεη απηφ; Πψο ηέινο πάλησλ ζθέθηεηαη απηφ ην παηδί; -Ζ θφξε κνπ είλαη κνλίκσο «εξσηεπκέλε». Φέξεηαη ηειείσο ραδά. Μα δε βιέπεη φηη φινη απηνί κε ηνπο νπνίνπο θαηά θαηξνχο κπιέθεη φηη ηελ θνξντδεχνπλ; Δίλαη επαίζζεηε θαη απνλήξεπηε ή είλαη ηειηθά ραδή; -Ο θαιχηεξνο κνπ θίινο κε θαηεγφξεζε ζε ηξίηνπο. Γηαηί θέξζεθε έηζη ελψ εγψ είκαη πνιχ εληάμεη απέλαληη ηνπ; Πψο ζθέθηεηαη θαη γηαηί δξα έηζη; -Ο πξντζηάκελνο κνπ ραίξεηαη λα κεηψλεη ηνπο άιινπο. Πψο κπνξεί λα είλαη ηφζν θαθεληξερήο; Ση θαηαιαβαίλεη κε απηφ πνπ θάλεη;

62 61 -Δίλαη ή δελ είλαη ππνθξηηήο απηφο ν ηεξέαο; Δίλαη ή δελ είλαη απαηεψλαο απηφο ν πνιηηηθφο; Με θνξντδεχεη ή δε κε θνξντδεχεη απηφο ν δεηηάλνο; -Δίλαη ή δελ είλαη έληηκνο θαη εηιηθξηλήο απηφο ν άλζξσπνο; Μπνξψ λα ζπλεξγαζηψ καδί ηνπ; Θα ηαηξηάμνπκε άξαγε; ια ηα πην πάλσ εξσηήκαηα αθνξνχλ ζα ιέγακε ην «Γλψζη ησλ άιισλ». Καζεκεξηλά πξνβιεκαηηδφκαζηε γηα ηνπο δηθνχο καο αλζξψπνπο ή γηα ηνπο μέλνπο. Πξνβιεκαηηδφκαζηε γηα ηηο πξνζέζεηο ηνπο, ηελ εηιηθξίλεηα ηνπο, ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπο, ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Μαο πξνβιεκαηίδνπλ νη αζπλέπεηεο ηνπο, νη αληηθάζεηο ηνπο, νη αθξφηεηεο ηνπο, νη αλνεζίεο ηνπο αθφκα θαη ε θαιή ηνπο ζπκπεξηθνξά. Σν θνηλφ λήκα πνπ δηαηξέρεη φινπο απηνχο ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο καο είλαη ε αδπλακία καο λα εξκελεχζνπκε αληηθεηκεληθά ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ. Ζ αδπλακία καο λα θαηαιάβνπκε απφ πνηεο ζθέςεηο πξνέξρνληαη απηά ηα ζπλαηζζήκαηα θαη απηή ε ζπκπεξηθνξά. Καη αθφκε πεξηζζφηεξν απφ πνηεο λνεηηθέο ηάζεηο πξνθχπηνπλ απηέο νη ζθέςεηο. Γειαδή δε γλσξίδνπκε ηελ Ηδηνζπγθξαζία ησλ άιισλ. Γελ έρνπκε ην «Γλψζη ησλ άιισλ». 4.2 «Γλψζη ζ απηφλ» Αιιά δε καο ιείπεη κφλνλ ην «Γλψζη ησλ άιισλ». Μαο ιείπεη θαη ην «Γλψζη ζ απηφλ». Γελ μέξνπκε ηνλ εαπηφ καο. Γε γλσξίδνπκε νχηε ηελ Ηδηνζπγθξαζία καο αιιά νχηε θαη ηνλ βαζχηεξν καο εαπηφ. Γη απηφ θαη ζπρλά φπσο ζέηνπκε εξσηήκαηα γηα ηνπο άιινπο έηζη ζέηνπκε ηα ίδηα εξσηήκαηα θαη γηα ηνλ «εαπηφ» καο. πσο πρ: -Γηαηί βιέπσ ηψξα μεθάζαξα ηα ιάζε ηνπ παξειζφληνο ή αθφκε θαη ηα ρζεζηλά κνπ ιάζε; -Γηαηί δελ ηα έβιεπα ηφηε φηαλ ηα έθαλα; Ση έρεη αιιάμεη ζε κέλα απφ ηφηε κέρξη ηψξα;

63 62 -Γηαηί ζπρλά είκαη ζίγνπξνο φηη είκαη ζσζηφο φηαλ θάλσ ιάζε; -Γηαηί πνιιέο θνξέο δελ είκαη ζίγνπξνο γηα ην ηη είλαη ζσζηφ θαη ηη ιάζνο, γηα ην ηη ζέισ θαη ηη δε ζέισ, γηα ην ηη κνπ ηαηξηάδεη θαη ηη δε κνπ ηαηξηάδεη; -Γηαηί ζέισ ζήκεξα απηφ θαη αχξην ην αληίζεην ηνπ; -Γηαηί ζπκπεξηθέξνκαη ζηαζεξά κε έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν; Γηαηί ζπρλά ζπλερίδσ ηελ ίδηα ζπκπεξηθνξά ελψ γλσξίδσ φηη είλαη ιαλζαζκέλε θαη φηη κε βιάπηεη; -Γηαηί λνηψζσ ζπρλά θάπνηα ζπγθεθξηκέλα ζπλαηζζήκαηα φπνηε αληηκεησπίδσ θάπνηα γεγνλφηα ελψ νη άιινη γχξσ κνπ έρνπλ γηα ηα ίδηα γεγνλφηα άιια ζπλαηζζήκαηα; -Γηαηί ζθέθηνκαη κε απηφ ηνλ ηξφπν θαη φρη κε θάπνηνλ άιιν; Καη γηαηί πέξπζη ή ρζεο ζθεθηφκνπλα κε άιιν ηξφπν; Καη πάιη ην θνηλφ ζηνηρείν φισλ απηψλ ησλ εξσηεκάησλ είλαη ε Ηδηνζπγθξαζία καο. Κη απηφ γηαηί ε εθάζηνηε Ηδηνζπγθξαζία καο επηδξά θαζνξηζηηθά φρη κφλν ζην σκαηηθφ καο Δπίπεδν αιιά θαη ζην Ννεηηθφ καο Δπίπεδν. Αηρκαισηίδεη ηελ Αηζζεηηθή θαη Γηαλνεηηθή καο Φπρή. Καζνξίδεη ηε θέςε, ηα πλαηζζήκαηα θαη ηε πκπεξηθνξά καο. 4.3 Ζ γλψζε ησλ Ηδηνζπγθξαζηψλ πξνθαιεί κηα ςπρηθή αθχπληζε Αλέθαζελ ν Άλζξσπνο πξνζπάζεζε λα εξκελεχζεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ θαζψο θαη ηε δηθή ηνπ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ θαηέθπγε θαη θαηαθεχγεη ζηελ Φπρνινγία, ζηελ Ηαηξηθή, ζηελ Κνηλσληνινγία, ζηε Βηνινγία θαη ζηε Θξεζθεία. ηελ απφγλσζε ηνπ ζπρλά θαηαθεχγεη ζηελ Αζηξνινγία ή αθφκα θαη ζε κέληηνπκ. Ο Ηππνθξάηεο, ν Φξφηλη, ν Παπιψθ θαη πνιινί άιινη πξνζπάζεζαλ λα πεξηγξάςνπλ ηνπο Αλζξψπηλνπο Σχπνπο γηα λα κπνξέζνπλ λα βνεζήζνπλ ζην «Γλψζη ζ απηφλ» θαη ζην «Γλψζη ησλ άιισλ».

64 63 Ζ ζεκαληηθφηεξε φκσο ζπκβνιή πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ηεο Αλζξψπηλεο Σππνινγίαο έγηλε απφ ηελ Οκνηνπαζεηηθή Ηαηξηθή. Με ηε Θεσξία ησλ Μηαζκάησλ θαη ηε Θεσξία ησλ Αλζξψπηλσλ Ηδηνζπγθξαζηψλ έγηλε δπλαηή ε αληηθεηκεληθή ηαπηνπνίεζε ησλ Αλζξψπηλσλ Σχπσλ. Απηή ε γλψζε δελ είλαη κφλν δηαγλσζηηθή. Δίλαη θαη ζεξαπεπηηθή γηαηί κπνξνχκε λα δψζνπκε ζηνλ θάζε άλζξσπν ζε θαηάζηαζε αζζέλεηαο ην νκνηνπαζεηηθή εθείλν θάξκαθν πνπ είλαη φκνην κε ηελ εθάζηνηε Ηδηνζπγθξαζία πνπ ηνλ επεξεάδεη θαη λα ηνλ ζεξαπεχζνπκε ζσκαηηθά θαη ςπρηθά. Πέξαλ ηνχηνπ ε γλψζε ησλ Ηδηνζπγθξαζηψλ πξνθαιεί θαηά ηε γλψκε κνπ θαη κηα ςπρηθή αθχπληζε. Μηα εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα αθχπληζε πνπ ηείλεη λα καο βγάιεη απφ ηνλ Κφζκν ηεο Πιάλεο ζηνλ νπνίν δνχκε θαη λα καο θάλεη λα δνχκε γηα πξψηε θνξά ζπγθξνηεκέλα ηνλ εαπηφ καο θαη ηνπο γχξσ καο ρσξίο ηηο κάζθεο. Υσξίο ηα λνεηηθά θθηαζίδηα κε ηα νπνία ληπλφκαζηε. Καλέλαο δελ μεθεχγεη απφ ην θαηλφκελν ηεο Ηδηνζπγθξαζίαο. Οχηε ηα αγαπεκέλα καο πξφζσπα, νχηε θαη εκείο νη ίδηνη. Οη Ηδηνζπγθξαζίεο είηε ην ζέινπκε είηε δελ ην ζέινπκε, είηε ην πηζηεχνπκε είηε δελ ην πηζηεχνπκε, είηε ην θαηαλννχκε είηε δελ ην θαηαλννχκε «δνπλ αλάκεζα καο». Καη πνιχ πεξηζζφηεξν «δνπλ κέζα καο». Μέζα ζην ψκα θαη ζην Μπαιφ καο. Γε ρξεηάδεηαη θακηά ηδηαίηεξε απφδεημε γηα ηελ χπαξμε ησλ Αλζξψπηλσλ Ηδηνζπγθξαζηψλ. Απιά ζχγθξηζε ηεο γξαπηήο πεξηγξαθήο ηνπο κε ηνπο αλζξψπνπο γχξσ καο ή κε καο ηνπο ηδίνπο. Γε ρξεηάδεηαη θαλείο λα είλαη εηδηθφο γηα λα αλαγλσξίζεη φηη γχξσ ηνπ ππάξρνπλ Λάρεζηο, Πιάηηλεο, Μεληνξίλνπκ θιπ. Ο κφλνο ιφγνο πνπ ηφζα ρξφληα δελ ην αλαγλψξηδε ήηαλ γηαηί δελ είρε κε ηη λα ην ζπγθξίλεη. ηαλ βξεζείο θάπνηα ζηηγκή ζε έλα ιηβάδη, φια γχξσ ζνπ είλαη απιψο «αγξηφρνξηα». Γηα έλα βνηαλνιφγν φκσο πνπ έρεη ηαπηνπνηήζεη ηα

65 64 δηάθνξα αγξηφρνξηα ή αθφκε θαη γηα έλα θνηηεηή Βνηαληθήο πνπ έρεη ην βηβιίν ηεο Βνηαλνινγίαο αλά ρείξαο ηα ρφξηα δελ είλαη απιψο «ρφξηα». Δίλαη ρακνκήιη, κέληα, δπφζκνο παπαξνχλα θιπ. Με ηνλ ίδην ηξφπν θαη γηα ην λενθεξκέλν ζηνλ θφζκν ησλ Ηδηνζπγθξαζηψλ νη άλζξσπνη παχνπλ λα είλαη απιά άλζξσπνη θαη γίλνληαη άλζξσπνη πνπ επεξεάδνληαη απφ ηελ ηδηνζπγθξαζία Λάρεζηο, Πιαηίλα, Μεληνξίλνπκ, Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ θιπ. Ζ γλψζε ησλ Αλζξψπηλσλ Ηδηνζπγθξαζηψλ είλαη απνιχησο αλαγθαία ζηνλ ςπρνιφγν γηα λα κπνξέζεη λα εθηηκήζεη ζσζηά ηνλ αζζελή ηνπ. Απνιχησο αλαγθαία ζηνλ νκνηνπαζεηηθφ γηαηξφ γηα λα κπνξέζεη λα ζπληαγνγξαθήζεη. Αλαγθαία ζηνλ θάζε γηαηξφ γηα λα κπνξέζεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηηο ζσκαηηθέο θαη λνεηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ αζζελνχο ηνπ. εκαληηθφηαην βνήζεκα ζην δηθαζηή, ηνλ αζηπλνκηθφ, ην δηθεγφξν, ην δεκνζηνγξάθν θαη ην πλεπκαηηθφ γηα λα δηαγλψζεη ηελ εηιηθξίλεηα ησλ δειψζεσλ ησλ αλζξψπσλ ηεο δνπιεηάο ηνπ. Απαξαίηεηε γλψζε γηα ηνλ θάζε είδνπο εθπαηδεπηηθφ πξνθεηκέλνπ λα εμαηνκηθεχζεη ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπ πξνζπάζεηα. Ο θαιιηηέρλεο, ν ζπγγξαθέαο, ν εζνπνηφο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θαηαλνήζνπλ ζε κεγαιχηεξν βάζνο θαη λα εθθξάζνπλ ξεαιηζηηθφηεξα ηνλ αλζξψπηλν λνεηηθφ θφζκν. Ο θάζε είδνπο εξγαδφκελνο έρεη ηελ επθαηξία λα θαηαλνήζεη θαιχηεξα ηνπο πξντζηακέλνπο θαη πθηζηακέλνπο ηνπ γηα λα κπνξέζεη λα ζπλεξγαζηεί θαιχηεξα καδί ηνπο. Ο θάζε άλζξσπνο κπνξεί, εθφζνλ ην ζέιεη ρξεζηκνπνηψληαο ηε γλψζε ησλ Ηδηνζπγθξαζηψλ λα ζπλππάξμεη εηξεληθά θαη ζπλεξγαηηθά κε ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ. Με ην γείηνλα ηνπ, ην ζπλάδειθν ηνπ, ην ζπκπαηξηψηε ηνπ θαη κε ηνπο μέλνπο αλζξψπνπο. Οη γνλείο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θαηαλνήζνπλ ζε βάζνο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ παηδηψλ ηνπο θαη λα ηα αληηκεησπίζνπλ πην ήξεκα θαη πην ζσζηά. ηα παηδηά επίζεο, αθήο ζηηγκήο βέβαηα θηάζνπλ ζε κηα ειηθία ζηελ νπνία λα κπνξνχλ λα αθνκνηψζνπλ γλψζεηο ηέηνηνπ

66 65 επηπέδνπ, δίλεηαη ε επθαηξία λα θαηαιάβνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ γνληψλ ηνπο θαη λα απμήζνπλ ηελ επηθνηλσλία ηνπο κε ηνπο γνλείο ηνπο. Οη εξσηηθνί ζχληξνθνη κπνξνχλ κέζα απφ ηε γλψζε ηεο Ηδηνζπγθξαζίαο ηνπο λα πξνζεγγίζνπλ ν έλαο ηνλ άιιν ζηνλ χςηζην βαζκφ. Γηαηί γλσξίδνληαο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ζπληξφθνπ ηνπο θαη θάλνληαο δηάθξηζε ηνπ πξαγκαηηθνχ εαπηνχ ηνπ ζπληξφθνπ ηνπο απφ ηελ επηθαλεηαθή ηνπ ηδηνζπγθξαζία έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ηνλ πξνζεγγίζνπλ ζε βάζνο. Να ηνλ πξνζεγγίζνπλ ζε Πλεπκαηηθφ Δπίπεδν. 4.4 Γπλαηφηεηα αθνκνίσζεο ηεο γλψζεο ησλ Αλζξψπηλσλ Ηδηνζπγθξαζηψλ ην ζεκείν απηφ πξνθχπηνπλ δχν ζεκαληηθά εξσηήκαηα: -Μπνξνχλ φινη λα αθνκνηψζνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε γλψζε γηα ηηο Αλζξψπηλεο Ηδηνζπγθξαζίεο; -Μήπσο ε ζπγθεθξηκέλε γλψζε είλαη κφλν γηα «εηδηθνχο» θαη φρη γηα φιν ηνλ θφζκν; Γηα λα απαληήζνπκε ζηα εξσηήκαηα απηά ζα πξέπεη λα έρνπκε θαηά λνπ ηελ νπζηαζηηθή δηαθνξά κεηαμχ ηνπ αληηιακβάλνκαη, ηνπ ζθέθηνκαη, ηνπ ζπλεηδεηνπνηψ (απνθηψ επίγλσζε) θαη ηνπ βηψλσ-κεηέρσ. Πξφθεηηαη φπσο ήδε έρνπκε αλαθέξεη ζην βηβιίν γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο θέςεο, γηα δηαθνξεηηθά Δπίπεδα Γλψζεο. Ζ Αληίιεςε αληηζηνηρεί ζηελ Αηζζεηηθή Φπρή, ε θέςε ζηε Γηαλνεηηθή Φπρή, ε Δπίγλσζε ζηε πλεηδεζηαθή Φπρή θαη ε Βίσζε-Μέζεμε ζην Αηνκηθφ Πλεχκα. Δίλαη απηή ε δηαθνξά επηπέδνπ πνπ ψζεζε ην Υξηζηφ λα παξαηεξήζεη εχζηνρα: «Γηλψζθεηο ά αλαγηλψζθεηο», δειαδή «πλεηδεηνπνηείο απηά πνπ δηαβάδεηο ή απιψο ηα δηαβάδεηο;» Ο πκπαληηθφο Νφκνο ηεο Ηεξαξρίαο ηεο Γλψζεο έρεη θαζνιηθή ηζρχ. Γη απηφ ηζρχεη θαη γηα ηε γλψζε ησλ Αλζξψπηλσλ Ηδηνζπγθξαζηψλ. Ο

67 66 Φξφηλη αλαθάιπςε θαη δηαηχπσζε ηε ζεσξία πεξί Αζπλεηδήηνπ θαη Νεπξψζεσλ. κσο αξθεηνί ηζηνξηθνί καο δηαβεβαηψλνπλ φηη παξφια απηά ν ίδηνο παξέκεηλε λεπξσηηθφο κέρξη ηέινπο ηεο δσήο ηνπ. Ο Λέληλ ππήξμε έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζεσξεηηθνχο ησλ Κνκκνπληζηηθψλ ηδεψλ πεξί ειεπζεξίαο θαη απειεπζέξσζεο ηνπ αλζξψπνπ απφ άλζξσπν. ηελ πξάμε φκσο, αληίζεηα απφ ηηο δηαθεξχμεηο ηνπ ν ίδηνο ππήξμε απηαξρηθφο θαη ζπγθεληξσηηθφο. Οη πεξηζζφηεξνη κεγάινη αλακνξθσηέο θαη ηδενιφγνη ειάρηζηα εθάξκνζαλ ζηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή ηηο δηαθεξχμεηο θαη «γλψζεηο» ηνπο. Διάρηζηνη πξαγκαηηθά «κεγάινη» φπσο πρ ν σθξάηεο ή ν Υξηζηφο θαίλεηαη, απφ φζν ηνπιάρηζηνλ μέξνπκε λα έρνπλ εθαξκφζεη ζηελ πξνζσπηθή ηνπο θαζεκεξηλφηεηα ηηο ηδενινγηθέο ηνπο δηαθεξχμεηο. Γηαηί ινηπφλ λα κελ ηζρχεη ν ίδηνο λφκνο θαη γηα ηε γλψζε ησλ Αλζξψπηλσλ Ηδηνζπγθξαζηψλ; Πνιινί νκνηνπαζεηηθνί γηαηξνί «γλσξίδνπλ» ήδε ηε ζεσξία πεξί ησλ Αλζξψπηλσλ Ηδηνζπγθξαζηψλ θαη ηελ εθαξκφδνπλ θαζεκεξηλά ζηελ ηαηξηθή ηνπο πξάμε. ε πνηφ επίπεδν γλψζεο φκσο ηε «γλσξίδνπλ»; ην επίπεδν ηεο Αληίιεςεο, ηεο θέςεο, ηεο πλεηδεηνπνίεζεο ή ηεο Βίσζεο-Μέζεμεο; Καη πφζνη απφ ηνπο νκνηνπαζεηηθνχο γηαηξνχο ηελ εθαξκφδνπλ ζηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή; Τπάξρνπλ πιείζηα φζα παξαδείγκαηα επψλπκσλ θαη δηάζεκσλ νκνηνπαζεηηθψλ γηαηξψλ ησλ νπνίσλ ε πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή δσή βξίζθεηαη ζε κεγάιε αληίζεζε κε ηελ νπζηαζηηθή γλψζε πεξί Αλζξψπηλσλ Ηδηνζπγθξαζηψλ. Μέζα απφ απηφ ην βηβιίν αιιά θαη κέζα απφ άιια πνπ έρνπλ ήδε αλαθεξζεί ζηε γλψζε ησλ Αλζξψπηλσλ Ηδηνζπγθξαζηψλ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα πξνζέγγηζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο γλψζεο θαη απφ ην επξχ θνηλφ. Γίλεηαη απηή ε δπλαηφηεηα ζηνλ θάζε έλα άλζξσπν. Αιιά θαη πάιη ηζρχεη ν πκπαληηθφο Νφκνο ηεο Ηεξαξρίαο ηεο Γλψζεο πνπ καο ιέεη απιά φηη ν θάζε άλζξσπνο αθνκνηψλεη (ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά) κηα ζπγθεθξηκέλε γλψζε αλάινγα κε ην επίπεδν ηεο ςπρηθήο ηνπ εμέιημεο. Αλάινγα κε ην ζε πνηφ επίπεδν δνλείηαη θάζε θνξά ζαλ νιφηεηα.

68 67 Γη απηφ θαη παξαηεξείηαη ζπρλά ζε φινπο καο ην θαηλφκελν λα έρνπκε δηαβάζεη πξηλ απφ πνιιά ρξφληα έλα βηβιίν θαη λα ζπλεηδεηνπνηνχκε ηηο αιήζεηεο ηνπ ζήκεξα. Καη επηπιένλ λα ην εθαξκφδνπκε ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή(ελφηεηα ζεσξίαο θαη πξάμεο), αλ βέβαηα ην εθαξκφζνπκε, κεηά απφ πνιιά ρξφληα. Δπνκέλσο ε απάληεζε ζηα αξρηθά δχν εξσηήκαηα είλαη ε αθφινπζε: «Ναη, δπλεηηθά φινη έρνπλ πξφζβαζε ζηε γλψζε ησλ Αλζξψπηλσλ Ηδηνζπγθξαζηψλ αιιά ν θαζέλαο ηελ αθνκνηψλεη αλάινγα κε ην επίπεδν ηεο ςπρηθήο ηνπ εμέιημεο». 4.5 Αξλεηηθή ρξήζε ηεο γλψζεο ησλ Αλζξψπηλσλ Ηδηνζπγθξαζηψλ Δγείξεηαη φκσο θαη έλα αθφκε εξψηεκα: «Γελ ππάξρεη θίλδπλνο αξλεηηθήο ρξήζεο ηεο γλψζεο ησλ Αλζξψπηλσλ Ηδηνζπγθξαζηψλ; Καη κήπσο ηφηε δε ζα έπξεπε λα απνθεπρζεί ε δεκνζηνπνίεζε ηεο ζην επξχηεξν θνηλφ; Μήπσο έρνπκε λα θάλνπκε κε κηα λνεηηθή αηνκηθή βφκβα ζηα ρέξηα ηνπ θαζελφο;» Πρ εχινγα ζα κπνξνχζε λα πεη θαλείο φηη έλαο δηαζηξνθηθφο ςπρνιφγνο, γηαηξφο, επίδνμνο «γθνπξνχ» ή πνιηηηθφο γλσξίδνληαο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη αδπλακίεο ησλ δηαθφξσλ ηδηνζπγθξαζηψλ ζα ήηαλ ζε ζέζε λα ρεηξίδεηαη θαη λα εθκεηαιιεχεηαη αλζξψπνπο. Ή ζα κπνξνχζε έλαο πιαζηέ γλσξίδνληαο πεξί ηδηνζπγθξαζηψλ λα κπνξεί λα πνπιάεη απνηειεζκαηηθφηεξα άρξεζηα ή επηβιαβή πξντφληα απιά «παηψληαο ην αδχλαην λνεηηθφ θνπκπί» ηνπ θάζε αγνξαζηή. Ή ζα κπνξνχζε πρ έλαο γπλαηθνθαηαθηεηήο αλαγλσξίδνληαο ηηο ηδηνζπγθξαζηαθέο πιάλεο δηαθφξσλ γπλαηθψλ λα κπνξεί εχθνια λα ηηο θαηαθηά θαη λα ηηο εθκεηαιιεχεηαη πιηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά. Άιισζηε ε ίδηα ε ηζηνξία είλαη γεκάηε απφ ηέηνηα θαηλφκελα αξλεηηθήο ρξήζεο ηεο αιήζεηαο θαη ηεο γλψζεο. ιεο αλεμαίξεηα νη γλψζεηο, νη

69 68 αιήζεηεο, νη αξρέο θαη ηα ηδαληθά έρνπλ θαηά θαηξνχο ρξεζηκνπνηεζεί αξλεηηθά. Υηιηάδεο εγθιήκαηα έρνπλ γίλεη ζην φλνκα ζεηηθψλ Θξεζθεηψλ, αλζξσπηζηηθψλ Ηδενινγηψλ θαζψο θαη ζην φλνκα ηεο ειεπζεξίαο, ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο αγάπεο. Γηαηί ινηπφλ ε γλψζε ησλ Αλζξψπηλσλ Ηδηνζπγθξαζηψλ λα απνηειέζεη εμαίξεζε; Αο ζπκεζνχκε δχν παξαδνρέο. Πξψηνλ φηη γηα φια ηα πξάγκαηα κέηξν είλαη ν Άλζξσπνο(δειαδή ην ζηάδην εμέιημεο ηνπ). Καη δεχηεξνλ φηη ην επίπεδν αθνκνίσζεο κηαο γλψζεο θαη ηεο αληίζηνηρεο δξάζεο έρεη ζρέζε κε ην επίπεδν ςπρηθήο εμέιημεο ηνπ αηφκνπ. 4.6 Δξρφκαζηε θαη πάιη ζηα παλάξραηα ζπκπεξάζκαηα γηα ην Κνζκηθφ Παηρλίδη Ζ Φχζε ή ν Θεφο ή φπσο αιιηψο λνκίδνπκε φηη ιέγεηαη ν Γεκηνπξγφο, έρεη δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ Άλζξσπν λα έρεη έλα βαζκφ ειεχζεξεο Αηνκηθήο Βνχιεζεο. Σνπ έρεη δψζεη ηε δπλαηφηεηα εθ θχζεσο λα κπνξεί λα πάεη πξνο ηα πάλσ ή πξνο ηα θάησ. Απηφ βέβαηα ηζρχεη ζηα πιαίζηα ηνπ Κφζκνπ ηεο Γπαδηθφηεηαο γηαηί ζ απηά κφλν ηα πιαίζηα ππάξρεη πάλσ θαη θάησ, ζεηηθή θαη αξλεηηθή δξάζε, ζεηηθή θαη αξλεηηθή ρξήζε ηεο γλψζεο. Ο Καηψηεξνο Άλζξσπνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε γλψζε ησλ Αλζξψπηλσλ Ηδηνζπγθξαζηψλ είηε ζεηηθά είηε αξλεηηθά. Κη απηφ γηαηί κε έρνληαο ηε δπλαηφηεηα ηθαλνπνηεηηθήο γλψζεο δηαζηξέθεη ζπρλά φηη καζαίλεη. Αληίζεηα ν Αλψηεξνο Άλζξσπνο πξνζεγγίδεη κέζσ ηεο Φπζηθήο θέςεο ηε γλψζε ησλ Αλζξψπηλσλ Ηδηνζπγθξαζηψλ θαη ηείλεη λα ηε ρξεζηκνπνηεί κφλν ζεηηθά. Δπνκέλσο ε ίδηα ε γλψζε ησλ Αλζξψπηλσλ Ηδηνζπγθξαζηψλ είλαη ζην επίπεδν ηνπ Κφζκνπ ηεο Γπαδηθφηεηαο έλα δίθνπν καραίξη. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί είηε ζεηηθά είηε αξλεηηθά. Ο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ην ηειηθφ απνηέιεζκα ήηαλ θαη είλαη πάληα ν Άλζξσπνο. Ο εθάζηνηε ζπγθεθξηκέλνο άλζξσπνο. Σν άηνκν. «Πάλησλ ρξεκάησλ κέηξνλ Άλζξσπνλ είλαη».

70 Απνηαχηηζε απφ ηελ Ηδηνζπγθξαζηαθή επίδξαζε Γηαλχνπκε κηα επνρή ζηελ νπνία ν Άλζξσπνο έρεη ηε δπλαηφηεηα κεγάισλ αξλεηηθψλ δξάζεσλ αιιά αληίζηνηρα θαη κεγάισλ ζεηηθψλ δξάζεσλ. Ζ δεκνζηνπνίεζε ζην επξχηεξν θνηλφ ηεο γλψζεο ησλ Αλζξψπηλσλ Ηδηνζπγθξαζηψλ δελ έρεη ηελ πξφζεζε ηεο δεκηνπξγίαο κηαο θαηλνχξηαο θνζκνζεσξίαο «γηα ηε ζσηεξία ηνπ Κφζκνπ». Γελ δηαθαηέρεηαη απφ ην ςσξηθφ «κεζζηαληθφ ζχλδξνκν». Άιισζηε φπσο επαλεηιεκκέλα δηαηχπσζα ζηα βηβιία κνπ ν Κφζκνο είλαη πνιχ ζνθφο έηζη φπσο αθξηβψο είλαη θάζε θνξά. Κη απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ν Κφζκνο πξνθχπηεη θάζε θνξά απφ ηε ζπληζηακέλε ησλ δξάζεσλ φισλ ησλ φλησλ θαη πξαγκάησλ. Αιιά κε ηε ζεηξά ηνπο νη δξάζεηο απηέο αθνινπζνχλ απαξέγθιηηα ηνπο ζνθνχο πκπαληηθνχο Νφκνπο. Δπνκέλσο απηφ πνπ έρεη πξαθηηθή θαη νπζηαζηηθή ζεκαζία γηα ην άηνκν είλαη ε θξνληίδα ηεο αηνκηθήο ηνπ ςπρηθήο εμέιημεο. Ζ «ζσηεξία» ηεο Αηνκηθήο ηνπ Φπρήο. Ζ έλσζε ηνπ κε ην Θεφ. Δπειπηζηψ ινηπφλ φηη φπσο εγψ δηαπίζησζα ηε ρξεζηκφηεηα απηήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο γλψζεο ππάξρεη ε πηζαλφηεηα λα ηε δηαπηζηψζνπλ θαη θάπνηνη άιινη άλζξσπνη εθφζνλ δεκνζηνπνηείηαη. Καη ππάξρεη επνκέλσο ε πηζαλφηεηα λα βνεζεζνχλ ζηελ ςπρηθή ηνπο εμέιημε. Αιιά απηφ είλαη θαζαξά δηθφ ηνπο ζέκα. Σν δέληξν θάλεη ηνλ θαξπφ θαη ηνλ αθήλεη λα πέζεη ζην έδαθνο. Δθεί ηειεηψλεη ε δηθή ηνπ δνπιεηά. Σνπ κέλεη ε ραξά φηη έδεζε ηα ζηάδηα ηεο αλζνθνξίαο θαη ηεο θαξπνθνξίαο. Γε λνηάδεηαη γηα ην ηειηθφ απνηέιεζκα Γελ είλαη δηθφ ηνπ ζέκα. Γελ έρεη πξνζθφιιεζε ζην ηη ζα γίλεη κε ην ζπφξν. ην βηβιίν απηφ, ζηνπο δχν ηφκνπο, πεξηγξάθνληαη θαη φρη νινθιεξσκέλα αιιά ζε πεξίιεςε αξθεηέο Αλζξψπηλεο Ηδηνζπγθξαζίεο. Τπάξρνπλ πνιχ πεξηζζφηεξεο. Αιιά δελ είλαη απαξαίηεην θαλείο λα κάζεη θαη ηηο ππφινηπεο. Απηφ αθνξά ηνπο «εηδηθνχο». Σνπο νκνηνπαζεηηθνχο πρ γηαηξνχο γηα ηνπο νπνίνπο κηα ηέηνηα γλψζε είλαη

71 70 απαξαίηεηε επαγγεικαηηθά γηα λα κπνξέζνπλ λα δηαγλψζνπλ θαη λα ζεξαπεχζνπλ. Αιιά γηα ηνλ θάζε άλζξσπν πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ ςπρηθή ηνπ εμέιημε ην θξηηηθφ ζεκείν είλαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο χπαξμεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο Ηδηνζπγθξαζίαο θαη νη επηδξάζεηο ηνπ ζηε δσή ηε δηθή ηνπ θαη ησλ άιισλ. Καη ν ηειηθφο θαη θαζνξηζηηθφο ζηφρνο είλαη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη ν ίδηνο έρεη έλα βαζχηεξν εαπηφ. Σε πλεηδεζηαθή Φπρή θαη ην Αηνκηθφ ηνπ Πλεχκα πνπ είλαη πάλσ απφ ηελ εθάζηνηε Ηδηνζπγθξαζία ηνπ. Καη φηη αλ απνηαπηηζηεί απφ ηελ Ηδηνζπγθξαζία ηνπ θαη ηαπηηζηεί κε ην βαζχηεξν ηνπ εαπηφ ηφηε έρεη βξεη ην θιεηδί ηεο πγείαο, ηεο επηπρίαο θαη ηεο έλσζεο κε ην Θεφ. Έρεη βξεη ην ρξπζφ θιεηδί ηνπ Παξαδείζνπ. 4.8 Ηεξαξρηθή θαη εηο βάζνο γλψζε ησλ Ηδηνζπγθξαζηψλ Ζ πεξηγξαθή αιιά θαη ε θαηαλφεζε ησλ Ηδηνζπγθξαζηψλ δειαδή ησλ Αλζξψπηλσλ Σχπσλ απαηηεί ηε γλψζε ηεο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Αλζξψπνπ ε νπνία έρεη αλαπηπρζεί δηεμνδηθά ζε άιια βηβιία ηνπ ζπγγξαθέα. Υσξίο απηή ηε δηεμνδηθή αλάιπζε ε πεξηγξαθή ησλ Αλζξψπηλσλ Ηδηνζπγθξαζηψλ είλαη ιεηςή θαη αθήλεη ρψξν γηα πνιιέο παξαλνήζεηο. Υσξίο ηε γλψζε ησλ Μηαζκάησλ, ησλ Βαζηθψλ Παζψλ, ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο Ηδηνζπγθξαζίαο, ηεο Λεηηνπξγίαο ηεο θέςεο, ηνπ πλαηζζήκαηνο θαη ηεο πκπεξηθνξάο κηα ηέηνηα πξνζπάζεηα είλαη θαηαδηθαζκέλε λα κείλεη επηθαλεηαθή. Υσξίο απηή ηε γλψζε ε πεξηγξαθή κηαο Ηδηνζπγθξαζίαο θαηαληάεη λα κνηάδεη κε κηα θζελή θαη πξφρεηξε πεξηγξαθή ελφο «δσδίνπ». Θα ην αλαγλσξίζνπκε κελ ζε θάπνηνπο αιιά ζίγνπξα δε ζα ην γλσξίζνπκε. Γε ζα θαηαλνήζνπκε ηελ ελφηεηα θαη ζθνπηκφηεηα πνπ ην δηαηξέρεη. Σε βαζχηεξε ηνπ νπζία θαη ηηο επεθηάζεηο ηνπ.

72 71 Γη απηφ ην ιφγν πξνηξέπσ ηνλ αλαγλψζηε πνπ ζέιεη λα εκβαζχλεη ζην ζέκα ησλ Ηδηνζπγθξαζηψλ λα δηαβάζεη ηα βηβιία κνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηα αληίζηνηρα ζέκαηα γηαηί ε πεξηγξαθή ησλ Αλζξψπηλσλ Ηδηνζπγθξαζηψλ ζην βηβιίν κνπ Οκνηνπαζεηηθή Φαξκαθνινγία αθνινπζεί ζαλ δνκή κηα ζεηξά. Σε ζεηξά: Μηάζκαηα, Βαζηθά Πάζε, θέςε, πλαίζζεκα, πκπεξηθνξά, σκαηηθά Υαξαθηεξηζηηθά. Ζ ζεηξά δελ είλαη ηπραία. Δίλαη ηεξαξρηθή. Απφ ηα Μηάζκαηα πξνθχπηνπλ ηα Βαζηθά Πάζε. Απφ ηα Μηάζκαηα θαη ηα Βαζηθά Πάζε πξνθχπηεη ε θέςε θαη ηα Ννεηηθά Πξφηππα ηνπ Αηφκνπ. Απφ ηε θέςε πξνθχπηνπλ ηα πλαηζζήκαηα θαη ε πκπεξηθνξά. Απφ ηε πκπεξηθνξά επεξεάδεηαη ην ψκα καο θαη ην Πεξηβάιινλ. ε θάζε επίζεο Ηδηνζπγθξαζία δίλεηαη επηγξακκαηηθά ε βαζχηεξε ηεο νπζία, ε «θαξδηά» ηεο, ε «θεληξηθή ηεο ηδέα». 4.9 Πηζαλέο παξαλνήζεηο Θεσξψ ρξήζηκν λα παξαζέζσ ηηο πηζαλφηεξεο παξαλνήζεηο θαη γηα ιφγνπο θαιχηεξεο θαηαλφεζεο ηνπ ζέκαηνο. 1.«Δίκαη ε ηδηνζπγθξαζία Σάδε» Πξφθεηηαη γηα ηε ζπλεζέζηεξε παξαλφεζε. Σν πξφβιεκα έγθεηηαη ζηελ ηαχηηζε ηνπ αηφκνπ κε κηα ζπγθεθξηκέλε ηδηνζπγθξαζία. Αιιά ππάξρεη έλαο βαζχηεξνο εαπηφο, πέξαλ ηεο ηδηνζπγθξαζίαο πνπ ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή επεξεάδεη ην άηνκν. Απηφ θαίλεηαη εχθνια θαη απφ ην γεγνλφο φηη αιιάδνπκε θαηά θαηξνχο ηδηνζπγθξαζία. Ζ ηδηνζπγθξαζία είλαη έλα επηθαλεηαθφ έλδπκα πνπ φκσο επεξεάδεη έληνλα ηελ Αηνκηθή καο Βνχιεζε, ηε ζθέςε, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηε ζπκπεξηθνξά. ηαλ έλα άηνκν δηαβάζεη ην βηβιίν απηφ είλαη αλαπφθεπθην λα «δηαγλψζεη» ζε πνηά πεξίπνπ ηδηνζπγθξαζία εληάζζεηαη. Αιιά δελ πξέπεη λα θάλεη ην ιάζνο λα πεη φηη «Δίκαη απηή ε ηδηνζπγθξαζία». Σν νξζφ ζα ήηαλ λα πεη «Απηφ ηνλ θαηξφ επεξεάδνκαη πεξηζζφηεξν απφ

73 72 απηή ηε ζπγθεθξηκέλε ηδηνζπγθξαζία αιιά δελ είκαη απηή ε ηδηνζπγθξαζία. Δίκαη θάηη πνιχ πεξηζζφηεξν». Με ηνλ ηξφπν απηφ απνθεχγεηαη θαη ε «αληίδξαζε άκπλαο» ηνπ αλαγλψζηε απέλαληη ζηα αξλεηηθά ζηνηρεία πνπ ζεσξεί φηη ηνπ «απνδίδνληαη» απφ ην ζπγγξαθέα. πρλά απνξξίπηνπκε θάπνηνλ ή ηα γξαθφκελα ηνπ, κφλν θαη κφλν επεηδή ζε απηά πνπ γξάθεη αλαθαιχπηνπκε δηάθνξα κεηνλεθηήκαηα καο. Αιιά ηα κεηνλεθηήκαηα απηά δελ είλαη ηα βαζχηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε αηφκνπ. Γελ είλαη παξά ζπγθεθξηκέλεο εμσηεξηθέο αξλεηηθέο επηδξάζεηο. 2.«ιεο νη πεξηγξαθφκελεο ηδηνζπγθξαζίεο είλαη γεκάηεο αηέιεηεο θαη πάζε. Γελ ππάξρνπλ, ηέινο πάλησλ θπζηνινγηθέο ηδηνζπγθξαζίεο; Ο κέζνο θπζηνινγηθφο άλζξσπνο ζε πνηεο ηδηνζπγθξαζίεο ππάγεηαη;» Δμ νξηζκνχ νη ηδηνζπγθξαζίεο είλαη πεξηνξηζηηθέο θφξκνπιεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αηφκνπ. Άξα εμ νξηζκνχ πξφθεηηαη γηα κε θπζηνινγηθέο θαηαζηάζεηο ζπγθξηηηθά πάληα κε έλα Αλψηεξν Άλζξσπν. Αιιά ζε ζρέζε κε ηα δεδνκέλα ελφο Καηψηεξνπ Άλζξσπνπ δε ζεσξνχληαη θαη αθχζηθεο. πλήζσο ν Καηψηεξνο Άλζξσπνο ζεσξεί ηηο ηδηνζπγθξαζηαθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ζαλ θπζηνινγηθέο δηαθνξέο ραξαθηήξα. αλ θπζηνινγηθή πνηθηιφηεηα. αλ θάηη πνπ ππάξρεη αλαπφθεπθηα ζηνλ θάζε άλζξσπν θαη γηα ην νπνίν ειάρηζηα ή θαη θαζφινπ επζχλεηαη ν ίδηνο. Αιιά ε πνιχ κεγάιε πιεηνςεθία ηνπ θφζκνπ ππάγεηαη ζηα δεδνκέλα ηνπ Καηψηεξνπ Αλζξψπνπ. Μπνξεί απηή ε παξαδνρή λα ζνθάξεη αιιά απηή είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα είηε καο αξέζεη είηε δελ καο αξέζεη. Γελ ππάξρεη επνκέλσο απηφ πνπ ιέκε «κέζνο θπζηνινγηθφο άλζξσπνο». Άιισζηε αλ ν κέζνο άλζξσπνο ήηαλ θπζηνινγηθφο ηφηε δε ζα είρακε ζε θακία πεξίπησζε ηφζν δηαδεδνκέλεο ζε επηδεκηθφ βαζκφ ηηο ζσκαηηθέο αζζέλεηεο θαη ηε λνεηηθή δπζηπρία.

74 73 3.«Ο θάζε άλζξσπνο γελληέηαη κε κηα ζπγθεθξηκέλε ηδηνζπγθξαζία ηελ νπνία θαη έρεη ζε φιε ηνπ ηε δσή» Ο θάζε άλζξσπνο γελληέηαη θαη επξίζθεηαη ήδε ππφ ηελ επίδξαζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο ηδηνζπγθξαζίαο ε νπνία βέβαηα δελ είλαη ηπραία. Σν άηνκν φκσο αιιάδεη θαη θαηά ζπλέπεηα αιιάδεη θαη ε ηδηνζπγθξαζία ε νπνία ηνλ επεξεάδεη. ηε δηάξθεηα κηαο δσήο κπνξεί λα αιιάμνπκε πνιιέο θνξέο ηδηνζπγθξαζία. 4.«Ο θάζε άλζξσπνο έρεη θάζε θνξά κφλν κηα ηδηνζπγθξαζία ε νπνία είλαη ηειείσο μερσξηζηή απφ ηηο άιιεο» Έρνπκε ήδε αλαθέξεη φηη ν θάζε άλζξσπνο είλαη έλα κείγκα θαη ησλ ηξηψλ Μηαζκάησλ θαη φηη δελ ππάξρνπλ ζηε δσή απφιπηα μεθάζαξεο θαηαζηάζεηο. Κάηη αλάινγν ζπκβαίλεη θαη κε ηηο ηδηνζπγθξαζίεο. Ζ ζπλνιηθή εηθφλα πνπ παξνπζηάδεη έλα άηνκν δελ ηαπηίδεηαη απφιπηα κε κηα ζπγθεθξηκέλε ηδηνζπγθξαζία. Οπσζδήπνηε θπξηαξρνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο ζπγθεθξηκέλεο ηδηνζπγθξαζίαο αιιά ζπρλά έρνπκε επί κέξνπο ραξαθηεξηζηηθά απφ άιιεο ζπγγελείο ζπλήζσο ηδηνζπγθξαζίεο. απηέο ηηο ζπγγελείο ηδηνζπγθξαζίεο κπνξεί λα κεηαπέζεη ζηαδηαθά ή κεξηθέο θνξέο θαη απφηνκα ην ζπγθεθξηκέλν άηνκν. 5.«Τπάξρνπλ θαιέο θαη θαθέο ηδηνζπγθξαζίεο» ιεο νη ηδηνζπγθξαζίεο εμ νξηζκνχ είλαη «πξνβιεκαηηθέο» εθφζνλ ζπληζηνχλ πιάλεο. Δθφζνλ ζπληζηνχλ ςεπδαηζζεηηθνχο ηξφπνπο βίσζεο ηεο Αληηθεηκεληθήο Πξαγκαηηθφηεηαο. ληαο πιάλεο νδεγνχλ ηα άηνκα ηα νπνία επεξεάδνπλ ζε πξνβιήκαηα. Δπνκέλσο δελ ππάξρνπλ «θαιέο» θαη «θαθέο» ηδηνζπγθξαζίεο.

75 74 Απιά ππάξρνπλ ηδηνζπγθξαζίεο κε ηάζε γηα κεγαιχηεξεο πιάλεο θαη ηδηνζπγθξαζίεο κε ηάζε γηα κηθξφηεξεο πιάλεο. ε κεγάιν βαζκφ φκσο νη ηειηθέο ηξηβέο έρνπλ ζρέζε θαη κε δηάθνξνπο άιινπο παξάγνληεο φπσο πρ ν βαζκφο ηαχηηζεο ηνπ αηφκνπ κε ηε ζπγθεθξηκέλε ηδηνζπγθξαζία, ην εζηθφ θαη πνιηηηζηηθφ ηνπ επίπεδν θαη ε δηάζεζε ηνπ λα βειηησζεί ςπρηθά. 6.«Γε θηαίσ εγψ γηα ηε ζπκπεξηθνξά κνπ αιιά ε ηδηνζπγθξαζία κνπ κε ηελ νπνία γελλήζεθα» Πξφθεηηαη γηα πξνζπάζεηα απνθπγήο ησλ επζπλψλ καο γηα ηηο δξάζεηο καο. Πνιινί άλζξσπνη ηείλνπλ λα πηνζεηνχλ απηή ηε ζηάζε πνπ ζπρλά ζπλνςίδεηαη ζε θξάζεηο φπσο: «Γελ θηαίσ εγψ, έηζη είλαη ν ραξαθηήξαο κνπ», «Ση λα θάλσ, έηζη γελλήζεθα», «Γε κπνξψ λα αιιάμσ, γελλήζεθα επαίζζεηνο θαη επαίζζεηνο ζα πεζάλσ». Ζ αιήζεηα είλαη φηη ε ηδηνζπγθξαζία κε ηελ νπνία γελληφκαζηε δελ είλαη ηπραία γηαηί ηίπνηα δελ είλαη ηπραίν ζ απηφ ηνλ θφζκν. Ζ θαηάζηαζε ζηελ νπνία γελληφκαζηε(επαλαδείλ) έρεη ζρέζε κε πξνεγνχκελεο δξάζεηο καο. Αιιά δελ είλαη ηπραίεο θαη νη αιιαγέο ηεο ηδηνζπγθξαζίαο καο ζηε δηάξθεηα απηήο ηεο επίγεηαο δσήο καο. Καζνξίδνληαη απφ ηα «ζέισ» θαη ηηο επηδηψμεηο καο. Καζνξίδνληαη απφ ηηο δξάζεηο καο. 7.«Έρσ αξθεηά ζηνηρεία απφ κηα ηδηνζπγθξαζία αιιά ζε θακία πεξίπησζε δε ζα ζπκπεξηθεξφκνπλα κε θάπνηνπο ηξφπνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ηεο ηδηνζπγθξαζίαο» Τπάξρεη κηα ηεξαξρηθή αηηηνινγηθή αιπζίδα πνπ θαηαιήγεη ζηελ ηειηθή Πξσηνγελή ή Γεπηεξνγελή πκπεξηθνξά. Δίλαη ε αιπζίδα: Μηάζκαηα - Βαζηθά Πάζε - Ηδηνζπγθξαζία - θέςεηο - πλαηζζήκαηα - Πξσηνγελήο πκπεξηθνξά - Γεπηεξνγελήο πκπεξηθνξά.

76 75 Δπηπιένλ ζηε καθξά απηή αιπζίδα παξεκβαίλνπλ παξάγνληεο φπσο ην επίπεδν εμέιημεο ηνπ αηφκνπ, ε εζηθή ηνπ θαηεχζπλζε, πνιηηηζκηθνί παξάγνληεο, ε νηθνγελεηαθή θαη θνηλσληθή παηδεία ηνπ αηφκνπ, ηα αηνκηθά βηψκαηα ηνπ θιπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη άηνκα πνπ επεξεάδνληαη απφ ηελ ίδηα ηδηνζπγθξαζία κπνξεί λα εκθαλίδνπλ πνηθίιεο ζπκπεξηθνξέο ζπρλά αθφκε θαη θαηλνκεληθά αληίζεηεο. Πνιχ πεξηζζφηεξν πνπ ππάξρεη θαη ν παξάγνληαο ηεο πηνζέηεζεο Γεπηεξνγελψλ πκπεξηθνξψλ νη νπνίεο πεξηπιέθνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ θαηάζηαζε. Δπνκέλσο είλαη αλακελφκελν φηη φηαλ έλα άηνκν αλαγλσξίδεη αξθεηά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζε κηα πεξηγξαθφκελε ηδηνζπγθξαζία λα κελ ηζρχεη ην ίδην γηα φια ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηδηαίηεξα γηα φζα εκπίπηνπλ ζηηο Γεπηεξνγελείο πκπεξηθνξέο. Τπάξρεη βέβαηα ε πηζαλφηεηα απηφ λα ζπκβαίλεη γηαηί πνιιά άηνκα επξίζθνληαη ζε κεηαβαηηθή θάζε κεηαμχ δχν ή θαη ηξηψλ ηδηνζπγθξαζηψλ κε απνηέιεζκα λα απνηεινχλ κηα ζρεηηθά αλνκνηνγελή ζχλζεζε. Αο κελ μερλάκε φηη ε δσή δε κπαίλεη πνηέ ζε απφιπηα θαινχπηα θαη βέβαηα νχηε θαη ζην θαινχπη ηεο Μεραληζηηθήο θέςεο.

77 76 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΗ ΣΑΤΣΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ΗΓΗΟΤΓΚΡΑΗΧΝ 5.1 πρλέο θαη πάληεο Ηδηνζπγθξαζίεο 5.2 Πεξηζηαζηαθέο Ηδηνζπγθξαζίεο 5.3 Ζ ηζηνξηθή πνξεία γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ νκνηνπαζεηηθψλ ηδηνζπγθξαζηψλ 5.4 Δίδε Οκνηνπαζεηηθψλ Φαξκαθνινγηψλ 5.5 Πφηε κηα ηδηνζπγθξαζία είλαη ηθαλνπνηεηηθά ηαπηνπνηεκέλε; 5.6 πληαγνγξάθεζε βάζεη ηθαλνπνηεηηθήο ηαπηνπνίεζεο ησλ ηδηνζπγθξαζηψλ ζεκαίλεη βαζχηεξε ζεξαπεία ηνπ αζζελνχο θαη φρη κφλν ζπκπησκάησλ 5.7 Όηαλ σο γηαηξνί «ην παίδνπκε ζενί» γηλφκαζηε επηθίλδπλνη 5.8 Ση ζεκαίλεη ηαπηνπνίεζε κηαο ηδηνζπγθξαζίαο; 5.9 Ζ κεγάιε δηαθνξά ηνπ αθαδεκατθνχ γηαηξνχ απφ ηνλ θιηληθφ γηαηξφ 5.10 Ζ νξζή ζπληαγνγξάθεζε πξνυπνζέηεη «ζεξαπεία ηνπ ζεξαπεπηή» 5.11 Να κε γίλεηαη άβνπινη ηζηνξηνιήπηεο ή ππφδνπινη ζε πξνγξάκκαηα θνκπηνχηεξ 5.12 Ζ ηδηαίηεξε «νζκή» ηεο θάζε ηδηνζπγθξαζίαο 5.13 Σα βήκαηα γηα ηε κειέηε θαη ηαπηνπνίεζε κηαο ηδηνζπγθξαζίαο 5.14 Ηδηνζπγθξαζηαθέο «Οηθνγέλεηεο»

78 πρλέο θαη πάληεο Ηδηνζπγθξαζίεο Σν Τιηθφ ψκα ηνπ Αλζξψπνπ απνηειείηαη ζε γεληθέο γξακκέο απφ απιά ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ ζηνλ Τιηθφ Κφζκν ηεο Γεο. Γελ ζα βξνχκε φκσο φια ηα ζηνηρεία ζηελ ίδηα πνζφηεηα. Τπάξρνπλ ηα ζπρλά απαληψκελα ζηνηρεία φπσο ν άλζξαθαο, ην πδξνγφλν, ην νμπγφλν, ην αζβέζηην, ν θψζθνξνο, ην θάιην, ην λάηξην θαη ππάξρνπλ θαη ηα πην ζπάληα ζηνηρεία ή ηρλνζηνηρεία φπσο ν ςεπδάξγπξνο, ν ραιθφο, ην ζειήλην θιπ. Καη αλαινγία ελψ έρνπκε δηζεθαηνκκχξηα αλζξψπσλ ζηνλ πιαλήηε Γε ππάξρνπλ νη ζπρλέο αλζξψπηλεο ηδηνζπγθξαζίεο θαη νη πην ζπάληεο. Έρνπκε δειαδή θάπνηνπο ιίγνπο αλζξψπηλνπο ηχπνπο πνπ βξίζθνληαη πνιχ πην ζπρλά απφ φηη νη άιινη θαη θάπνηνπο αξθεηνχο άιινπο πνπ είλαη πνιχ πην ζπάληνη. Μάιηζηα ζα δνχκε φηη νξηζκέλεο ηδηνζπγθξαζίεο εκθαλίδνπλ πνιιά θαη έληνλα θαη ραξαθηεξηζηηθά ζπκπηψκαηα απφ φια ηα νξγαληθά ζπζηήκαηα θαη απφ ην ςπρηθφ κέξνο ηηο νπνίεο νλνκάδνπκε βαζηθέο ηδηνζπγθξαζίεο ελψ άιιεο δελ έρνπλ ηφζα πνιιά θαη ραξαθηεξηζηηθά ζπκπηψκαηα θαη ζα κπνξνχζαλ λα νλνκαζηνχλ δεπηεξεχνπζεο. Οη δεπηεξεχνπζεο ηδηνζπγθξαζίεο ζπλήζσο εκθαλίδνπλ έληνλα ζπκπηψκαηα κφλν απφ νξηζκέλα νξγαληθά ζπζηήκαηα φπσο πρ ην πεπηηθφ κφλν. Δπίζεο άιιεο ηδηνζπγθξαζίεο δελ έρνπλ ραξαθηεξηζηηθή ηδηαίηεξε ςπρηθή εηθφλα. Βέβαηα απηφ κπνξεί λα ζπκβαίλεη νξηζκέλεο θνξέο γηαηί δελ ηηο έρνπκε αθφκε κειεηήζεη ζε ηέηνην βαζκφ πνπ λα καο απνθαιχςνπλ φιεο ηνπο ηηο ηδηφηεηεο. Έλα είλαη ζίγνπξν πάλησο απφ ηελ θιηληθή καο εκπεηξία. ηη ππάξρνπλ εθείλεο νη ηδηνζπγθξαζίεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε νκνηνπαζεηηθά θάξκαθα πνπ είλαη βαζεηάο, καθξάο θαη επξείαο δξάζεσο θαη εθείλεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάξκαθα πνπ είλαη επηθαλεηαθήο, ζχληνκεο θαη κηθξήο

79 78 δξάζεσο. Τπάξρνπλ νκνηνπαζεηηθέο ηδηνζπγθξαζίεο πνπ κπνξνχλ λα πεξηγξαθνχλ ζε δπφ ζειίδεο θαη άιιεο πνπ ρξεηάδνληαη 40 ζειίδεο. Γη απηφ θαη μεθίλεζα ηελ αλάιπζε ησλ νκνηνπαζεηηθψλ ηδηνζπγθξαζηψλ κε ηελ πεξηγξαθή ησλ ζπρλψλ θαη βαζηθψλ ηδηνζπγθξαζηψλ γηα λα έρνπκε κηα βάζε θαη ηψξα ζα πξνρσξήζνπκε θαη ζηελ πεξηγξαθή πην ζπάλησλ θαη δεπηεξεπνπζψλ ηδηνζπγθξαζηψλ. Έρνπκε ηε βάζε θαη ηψξα ρηίδνπκε πάλσ ζε απηή. Αλ κε ηη άιιν νη ζπάληεο ηδηνζπγθξαζίεο κπνξνχλ λα πεξηγξαθνχλ κε αλαθνξέο ζηηο νκνηφηεηεο ή δηαθνξέο ηνπο κε ηηο θαιά κειεηεκέλεο πνιχρξεζηεο. Πρ φηαλ έρνπκε γλσξίζεη ηε βαζηθή θαη ζπρλή ηδηνζπγθξαζία Πιάηηλα κπνξνχκε εχθνια λα πεξηγξάςνπκε ηηο ζπγγεληθέο ηεο παξαιιαγέο φπσο ε Σαξέληνπια Ηζπάληθα θαη ην Παιιάληηνπκ πνπ είλαη πην ζπάληεο θαη κε κηθξφηεξν εχξνο ζπκπησκάησλ. 5.2 Πεξηζηαζηαθέο Ηδηνζπγθξαζίεο Τπάξρνπλ επίζεο θαη θάπνηεο νκνηνπαζεηηθέο ηδηνζπγθξαζίεο πνπ αθνξνχλ πην εμεηδηθεπκέλεο θαη πην θεπγαιέεο ζα ιέγακε πεξηπηψζεηο. Αθνξνχλ πξφζθαηξεο θάζεηο πνπ πεξλάεη έλα άηνκν. Γειαδή έλα άηνκν θηλείηαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ηδηνζπγθξαζία θαη ιφγσ έληνλσλ εηδηθψλ εμσηεξηθψλ θαηαζηάζεσλ βγάδεη πξφζθαηξα κηα έληνλε δηαθνξεηηθή εηθφλα ε νπνία πεξλάεη κεηά απφ κεξηθέο ψξεο, εκέξεο, βδνκάδεο ή κήλεο είηε απφ κφλε ηεο είηε κεηά ηελ θαηάιιειε νκνηνπαζεηηθή ζεξαπεία. Πρ έλα άηνκν θαηά βάζε Λατθνπφληηνπκ φηαλ πεξάζεη έλα θξπνιφγεκα κπνξεί πξνζσξηλά λα εκθαλίζεη κηα εηθφλα Αξζέληθνπκ γηα ιίγεο ψξεο ή κέξεο θαη κεηά λα επηζηξέςεη ζην Λατθνπφληηνπκ. Ή κηα γπλαίθα Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ κπνξεί πξνζσξηλά κεηά απφ κηα εξσηηθή απνγνήηεπζε λα βγάιεη κηα πξφζθαηξε εηθφλα Ηγθλάζηα γηα κεξηθέο

80 79 εκέξεο, βδνκάδεο ή κήλεο θαη κεηά λα επηζηξέςεη ζην Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ. Βαζηθά θάζε άηνκν θηλείηαη ζε κεξηθέο ζπγγεληθέο ηδηνζπγθξαζηαθέο κεηξεκέλεο ζηα δάθηπια ησλ ρεξηψλ ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ θαη νη νπνίεο έρνπλ ζρέζε κε ηηο βαζηθέο ηνπ Σάζεηο θαη ηα βαζχηεξα ηνπ ραξαθηεξηζηηθά θαη ζέισ. Πεξηζηαζηαθά βέβαηα αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο κπνξεί απηέο νη θχξηεο βαζηθέο ηνπ ηδηνζπγθξαζίεο λα επηζθηαζηνχλ απφ άιιεο επηθαλεηαθέο θαη πξφζθαηξεο γη απηφλ ηδηνζπγθξαζηαθέο εηθφλεο. 5.3 Ζ ηζηνξηθή πνξεία γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ νκνηνπαζεηηθψλ ηδηνζπγθξαζηψλ Τπάξρνπλ αξθεηέο νκνηνπαζεηηθέο ηδηνζπγθξαζίεο γηα ηηο νπνίεο γλσξίδνπκε κφλν ηηο δξάζεηο ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο ζσκαηηθέο εηθφλεο φπσο πρ ζε νπξεζξίηηδεο, ζε αξζξίηηδεο, ζε θνιίηηδεο θιπ θαη γηα ηηο νπνίεο δελ έρνπκε κηα νπζηαζηηθή ζπλνιηθή ηδηνζπγθξαζηαθή εηθφλα, δειαδή νινθιεξσκέλε ζσκαηηθή θαη νινθιεξσκέλε ςπρν-ζσκαηηθή. Δίηε γηαηί δελ ηα έρνπκε κειεηήζεη αξθεηά είηε γηαηί εθ θχζεσο δελ δξνπλ ζην ζχλνιν ηνπ αλζξψπνπ, δειαδή θαη ζην ςπρηθφ θαη ζε φια ηα νξγαληθά ζπζηήκαηα. Αο κελ μερλάκε φηη ε αξρηθή νκνηνπαζεηηθή θιηληθή εκπεηξία ηνπ Υάλεκαλ αθνξνχζε εηθφλεο νμέσλ αζζελεηψλ θαη νμέσλ θαηαζηάζεσλ ηηο νπνίεο ζεξάπεπε κε πεξηζηαζηαθά νκνηνπαζεηηθά θάξκαθα ζε ρακειέο δπλακνπνηήζεηο. Ζ ζπζζψξεπζε ζπκπησκάησλ κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ησλ «απνδείμεσλ» θαη ε θιηληθή εκπεηξία έθαλαλ ζηαδηαθά δπλαηή ηε γλσξηκία ηνπ γηαηξνχ κε ηελ πην ζπλνιηθή εηθφλα ησλ ηδηνζπγθξαζηψλ, ςπρηθή θαη ζσκαηηθή. Δπίζεο ε αλαθάιπςε ησλ ρξφλησλ λνζεκάησλ θαη ησλ κηαζκάησλ-ηάζεσλ απφ ην Υάλεκαλ κεηά απφ δεθαεηίεο θιηληθήο εκπεηξίαο έθαλε δπλαηή ηελ ηαπηνπνίεζε πιένλ ησλ αλζξψπηλσλ ηδηνζπγθξαζηψλ-ηχπσλ.

81 80 Έηζη αξγφηεξα ν Κελη θαζψο θαη άιινη κεγάινη νκνηνπαζεηηθνί δάζθαινη ζπληαγνγξαθνχζαλ πιένλ κε βάζε ηε ζπλνιηθή ςπρνζσκαηηθή νληφηεηα ηνπ αζζελνχο θαη κε βάζε ηηο ηάζεηο ηνπ. Έθαλαλ δειαδή απηφ πνπ εγψ ζήκεξα ζαο δηδάζθσ δειαδή ηελ Ηδηνζπγθξαζηαθή Γηάγλσζε θαη ζεξαπεία. Πιένλ θαηέζηε δπλαηφ λα δηαγηγλψζθνπκε θαη λα ζπληαγνγξαθνχκε θαη λα ζεξαπεχνπκε φρη κφλν ηελ θπζηίηηδα ηνπ αζζελνχο νχηε κφλν ηε ρξφληα ηνπ πξνδηάζεζε ηνπ νπξνπνηεηηθνχ αιιά θαη ηνλ αζζελή ηνλ ίδην ζαλ ηδηνζπγθξαζία θαζψο θαη ηηο ηάζεηο ηνπ. Αο κελ μερλάκε επίζεο φηη αθφκε θαη κεγάινη δάζθαινη φπσο ν Κελη δελ είραλ ηαπηνπνηήζεη κεξηθέο ζπρλέο ηδηνζπγθξαζίεο φπσο πρ ην Μεληνξίλνπκ δειαδή ηελ πιένλ βαζηθή εμσζηξεθή ηδηνζπγθξαζία πνπ είλαη πνιχ ζπρλή ζηελ πξάμε. Ζ πεξηγξαθή ηνπ Μεληνξίλνπκ ζηνλ Κελη αξηζκεί κφλν 4 ζειίδεο θαη κάιηζηα ρσξίο θακία ηαπηνπνίεζε κηαο ηδηαίηεξεο ςπρηθήο εηθφλαο θαη γη απηφ ην ιφγν δελ ζα βξείηε εχθνια ην Μεληνξίλνπκ ζην Ρεπέξηνξη ηνπ Κελη ζε ζεκαληηθά ιήκκαηα. Αθφκε θαη ζήκεξα δπζηπρψο δελ ζα βξείηε εχθνια ή δελ ζα βξείηε θαζφινπ ζηε βηβιηνγξαθία ηελ νπζηαζηηθή ςπρηθή εηθφλα βαζηθψλ ηδηνζπγθξαζηψλ φπσο ηεο Λάρεζηο ή ηεο Βαιεξηάλαο ή ηνπ Μεληνξίλνπκ φπσο ζαο ηα έρσ πεξηγξάςεη δηεμνδηθά. Γελ ην ιέσ γηα λα πάξσ εχζεκα. Γλσξίδσ ζαθψο φηη εγψ δελ έρσ νπζηαζηηθή εηθφλα κέζα κνπ γηα θάπνηεο άιιεο νκνηνπαζεηηθέο ηδηνζπγθξαζίεο ηηο νπνίεο άιινη έρνπλ πηζαλφηαηα ηαπηνπνηήζεη. Τπάξρνπλ επίζεο θάπνηεο ηδηνζπγθξαζίεο πνπ ζην παξειζφλ ήηαλ πνιχ ζπρλέο θαη ζήκεξα δελ έρνπλ ηελ ίδηα ζπρλφηεηα ή θάπνηεο άιιεο πνπ ήηαλ ζπάληεο παιαηφηεξα θαη ζήκεξα είλαη πνιχ ζπρλέο. Αο κελ μερλάκε φηη φηαλ πξσηνμεθίλεζε ε Οκνηνπαζεηηθή ηελ θιηληθή ηεο εθαξκνγή ε αλζξσπφηεηα ηφηε επξηζθφηαλ ζε κηα πνιχ πεξηζζφηεξν εζσζηξεθή επνρή ελψ ζήκεξα δνχκε κηα αξθεηά δηαζηξνθηθή επνρή. Δπνκέλσο ζήκεξα είλαη πνιχ πην ζπρλέο νη δηαζηξνθηθέο ηδηνζπγθξαζίεο θαη πην ζπάληεο νη εζσζηξεθείο.

82 Δίδε Οκνηνπαζεηηθψλ Φαξκαθνινγηψλ ηαλ ινηπφλ ζπδεηάκε γηα Οκνηνπαζεηηθή Φαξκαθνινγία πξέπεη λα έρνπκε ππφςε καο φηη απηή ρηίδεηαη κε ηνλ εμήο ηξφπν: Πξψηα έρνπκε απηέο ηηο Πεηξακαηηθέο Καηαγξαθηθέο Φαξκαθνινγίεο πνπ είλαη απιψο κηα ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή ησλ ζπκπησκάησλ απφ έλα ζπγθεθξηκέλν πξνχβηγθ κηαο νπζίαο ζε κηα νκάδα πεηξακαηαλζξψπσλ, πρ ηεο νπζίαο Λατθνπφληηνπκ. Όζηεξα έρνπκε ηηο Πεηξακαηηθέο πγθξηηηθέο Φαξκαθνινγίεο πνπ παίξλνπλ ηα δηάθνξα πξνχβηγθο ηεο νπζίαο Λατθνπφληηνπκ ζε δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο απφ δηαθνξεηηθνχο εξεπλεηέο, ζε δηαθνξεηηθέο επνρέο θαη ηα βάδνπλ φια καδί αμηνινγψληαο κάιηζηα θαη ηα θνηλά ηνπο ζεκεία φζνλ αθνξά ηελ έληαζε θαη ηε ζπρλφηεηα ησλ ζπκπησκάησλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν δηαπηζηψλνπκε ζε πνηά νξγαληθά ζπζηήκαηα δξα βαζχηεξα θαη εληνλφηεξα ε ζπγθεθξηκέλε νπζία. Όζηεξα έξρνληαη νη Παζνγελεηηθέο Φαξκαθνινγίεο πνπ πξνζπαζνχλ λα ζπλδέζνπλ κεηαμχ ηνπο απηέο ηηο δξάζεηο πξνζπαζψληαο λα βξνπλ θαηά θάπνηνλ ηξφπν παζνγελεηηθνχο κεραληζκνχο δξάζεο. Πρ ιέκε γηα ην Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ φηη ε δπζθνηιηφηεηα ηνπ, ε μεξφηεηα θαη επαηζζεζία ηνπ δέξκαηνο ηνπ θαη ησλ βιελλνγφλσλ θαη ε απέρζεηα ηνπ ή ε έληνλε δηάζεζε ηνπ γηα ην αιάηη έρνπλ φια λα θάλνπλ κε ηνλ ίδην παζνγελεηηθφ κεραληζκφ πνπ αθνξά ην κεηαβνιηζκφ ηνπ ρισξηνχρνπ λαηξίνπ ζην ζπγθεθξηκέλν νξγαληζκφ. Καηφπηλ έξρνληαη νη Ηδηνζπγθξαζηαθέο Φαξκαθνινγίεο απφ κεγάινπο δαζθάινπο κε πξψην ηνλ Κελη πνπ θαηάθεξαλ γηα θάπνηεο ηδηνζπγθξαζίεο λα ηαπηνπνηήζνπλ ηελ «νπζία» ηεο ηδηνζπγθξαζίαο. Γειαδή ην ηδηαίηεξν ςπρηθφ θαη ζσκαηηθφ πξνθίι ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηδηνζπγθξαζίαο πνπ καο βνεζά λα δέζνπκε καδί φιεο ηηο επηκέξνπο θαηλνκεληθά δηάζπαξηεο ζσκαηηθέο θαη ςπρηθέο πιεξνθνξίεο. Πρ ε

83 82 θεληξηθή ηδέα ηνπ Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ είλαη ε εηδηθνχ ηχπνπ εζσζηξέθεηα ηνπ ε νπνία καο εμεγεί θαη ηα εηδηθνχ ηχπνπ λεχξα ηνπ θαη ηελ εηδηθή ηνπ επζημία θαη ηε ζηάζε ηνπ θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ ζην ζεμ, ζηε ζπληξνθηθή ζρέζε, ζηε δνπιεηά, ζηε κεηξηθή ζρέζε θνθ. Σέινο έξρνληαη νη Μηαζκαηηθέο Ηδηνζπγθξαζηαθέο Φαξκαθνινγίεο, νη πην πιήξεηο, πνπ εμεγνχλ φιε απηή ηελ ηδηαίηεξε ηδηνζπγθξαζηαθή εηθφλα κέζα απφ ηελ εληφπηζε ησλ βαζηθψλ Σάζεσλ ηνπ αηφκνπ πνπ είλαη ε θνξπθή ηεο ππξακίδαο, ε θνξπθή ηνπ παγφβνπλνπ θαη ην θεληξηθφ λήκα απφ ην νπνίν μεηπιίγεηαη ε φιε πνηθηινκνξθία ηεο ηδηνζπγθξαζίαο. Πρ δελ κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε θαη λα δέζνπκε φια ηα ζηνηρεία ηεο ηδηνζπγθξαζίαο Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ αλ δελ μέξνπκε φηη είλαη κία απφ ηηο θαη εμνρήλ εζσζηξεθείο ζαλ ηάζε ηδηνζπγθξαζίεο θαη φηη απηή ε εζσζηξεθήο ηάζε δέλεη θαηλνκεληθά ηειείσο δηαθνξεηηθά ζπκπηψκαηα φπσο μεξφηεηα βιελλνγφλσλ, δελ κπνξεί λα νπξήζεη φηαλ ηελ αθνχλε άιινη, εζσζηξέθεηα, επζημία, δπζθνηιηφηεηα, απέρζεηα γηα ηελ παξεγνξηά, εζσζηξεθείο πνλνθέθαινη, αμηνπξέπεηα θιπ. 5.5 Πφηε κηα ηδηνζπγθξαζία είλαη ηθαλνπνηεηηθά ηαπηνπνηεκέλε; Απηή ε ηαπηνπνίεζε καο θάλεη ηθαλνχο γλσξίδνληαο ην «γνλφηππν», ηελ νπζία ηεο ηδηνζπγθξαζίαο λα κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε θαη λα δέζνπκε καδί φινπο ηνπο πηζαλνχο «θαηλφηππνπο» κηαο θαη ηεο απηήο ηδηνζπγθξαζίαο πνπ ζπρλά κπνξεί λα θαίλνληαη αθφκα θαη αληίζεηνη. Πρ ε Λάρεζηο κπνξεί λα θαίλεηαη είηε ζαλ έλα θιαςηάξηθν θαη επαίζζεην ζχκα είηε ζαλ έλαο ζθιεξφο θαη θαθφο ζχηεο θαη φκσο είλαη θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ην ίδην δηαζηξνθηθφ θπξηαξρηθφ άηνκν γνλνηππηθά πνπ ελδχεηαη ιφγσ ζπλζεθψλ δηαθνξεηηθφ θαηλνηππηθφ καλδχα. Έλαο έκπεηξνο νκνηνπαζεηηθφο γηαηξφο κπνξεί εθφζνλ θαηέρεη απηή ηελ πιήξε εηθφλα ηεο ηδηνζπγθξαζίαο λα πξνβιέςεη αθφκε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο, αθφκε θαη

84 83 πξσηφγλσξεο θαηαζηάζεηο. Μπνξεί λα μέξεη ζε κεγάιν βαζκφ πσο ζα αληηδξάζεη ην άηνκν απηφ ζηελ νηθνγέλεηα, ζηε δνπιεηά, ζηελ πνιηηηθή, ηη απφςεηο ζα έρεη ζπλήζσο αθφκε θαη κε πνηέο ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο ζα εθθξαζηεί! Μηιάκε πιένλ γηα ηαπηνπνίεζε ηεο εηθφλαο ηεο ηδηνζπγθξαζίαο φρη κφλν ζε θάζε Β, Γ ή Γ αιιά θαη ζε θάζε ηζνξξνπίαο Α, δειαδή φρη κφλν γηα ηαπηνπνίεζε ηνπ αζζελνχο αηφκνπ αιιά ηνπ «πγηνχο» αηφκνπ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ «πγηή» δσή. Μφλν ηφηε κπνξνχκε λα κηιήζνπκε γηα πιήξε θαη ηθαλνπνηεηηθή ηαπηνπνίεζε κηαο ηδηνζπγθξαζίαο, ελφο αλζξψπηλνπ ηχπνπ φηαλ έρνπκε φια απηά ηα πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία. Σφηε κπνξνχκε λα αλαπηχμνπκε θαη ζην κέγηζην ηηο ζεξαπεπηηθέο δπλάκεηο ηνπ νκνηνπαζεηηθνχ θαξκάθνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζπγθεθξηκέλε ηδηνζπγθξαζία. Αλέθεξα φια απηά γηαηί έλαο λένο νκνηνπαζεηηθφο γηαηξφο έξρεηαη αληηκέησπνο κε κηα πιεζψξα πεξηγξαθψλ ηεο ίδηα νκνηνπαζεηηθήο ηδηνζπγθξαζίαο απφ δηαθνξεηηθέο θαξκαθνινγίεο θαη απφ δηαθνξεηηθνχο δαζθάινπο. Οθείιεη λα γλσξίδεη φηη αλ δελ ιάβεη ππφςηλ ηνπ ην πκπαληηθφ Νφκν ηεο Ηεξαξρίαο θαη ην Νφκν ηνπ ινπ ψζηε λα επηιέμεη ηελ νινθιεξσκέλε ηδηνζπγθξαζηαθή πεξηγξαθή, ηφηε απηφ πνπ ζα έρεη κπξνζηά ηνπ ζα είλαη έλα απνζπαζκαηηθφ κέξνο ηνπ πάδι θαη φρη ε έλλνηα ηεο φιεο εηθφλαο ηεο ηδηνζπγθξαζίαο. ζν πην νιηζηηθά θαη ηεξαξρηθά ζπιιάβεη ηελ εηθφλα ηεο ηδηνζπγθξαζίαο ηφζν πην ζσζηή ζα είλαη ε δηάγλσζε ηνπ θαη ηφζν πην βαζηά θαη κφληκα ηα ζεξαπεπηηθά απνηειέζκαηα ηνπ. Πέξαλ ηνχηνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα επηβεβαηψζεη ν ίδηνο ζηελ θιηληθή πξάμε φηη απηά πνπ ηνπ αλαθέξνληαη ηζρχνπλ πξάγκαηη. Οπνηαδήπνηε αιήζεηα ρσξίο ηελ αηνκηθή βίσζε είλαη «ςάξηα ζηε ζάιαζζα». Γελ είλαη θηήκα θαη εξγαιείν αηνκηθφ έηνηκν πξνο ρξήζε θαη πξνο ζεξαπεπηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα. ζεο ζπληαγέο καγεηξηθήο θαη λα δηαβάζνπκε αλ δελ κάζνπκε λα ηηο καγεηξεχνπκε, αλ δελ γίλνπκε εκείο κάγεηξεο δελ ζα καο ρξεζηκεχζνπλ ηδηαίηεξα.

85 πληαγνγξάθεζε βάζεη ηθαλνπνηεηηθήο ηαπηνπνίεζεο ησλ ηδηνζπγθξαζηψλ ζεκαίλεη βαζχηεξε ζεξαπεία ηνπ αζζελνχο θαη φρη κφλν ζπκπησκάησλ ήκεξα ππάξρνπλ επίδνμνη νκνηνπαζεηηθνί «δάζθαινη» θαη «εξεπλεηέο» νη νπνίνη αγλνψληαο ηνπο πκπαληηθνχο Νφκνπο θαη παξαβηάδνληαο ηνπο, θάλνπλ πξνχβηγθ ζε δεθάδεο πνιχπινθεο ρεκηθέο ελψζεηο θαη δεθάδεο αιινπαζεηηθά θάξκαθα φπσο θνξηηδφλε, αληηβηψζεηο θιπ. Θα κνπ πεηο δελ είλαη ζσζηή ε δηαδηθαζία ηνπ πξνχβηγθ ζαλ κέζνδνο; Πνηφο είπε φηη δελ είλαη ζσζηή! σζηή είλαη εθφζνλ βέβαηα δηεμαρζεί κε φινπο ηνπο θαλφλεο. Σν κεγάιν πξφβιεκα είλαη αλ ε ζπγθεθξηκέλε αθχζηθε νπζία έρεη αληίθξηζκα νπζηαζηηθφ θαη νκνηφηεηα κε ζπγθεθξηκέλνπο αλζξψπηλνπο ηχπνπο πνπ ππάξρνπλ απφ ηε θχζε δνζκέλνη θαη έρνπλ ζπγθεθξηκέλε ππφζηαζε. Αιιηψο βξίζθσ κηα ζπγθεθξηκέλε παζνινγηθή εηθφλα ζε θαζαξά ζσκαηηθφ επίπεδν ζε κεξηθά νξγαληθά ζπζηήκαηα, βξίζθσ δειαδή έλα εξγαζηεξηαθφ ζσκαηηθφ λνζνινγηθφ ζχλδξνκν ην νπνίν φκσο κπνξεί λα κελ έρεη αληίζηνηρν ηνπ ζε θπζηθή αζζέλεηα. Καη φηαλ ιέσ Αζζέλεηα ζπκάζηε φηη ελλνψ θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ηε λφζν. Ζ Αζζέλεηα είλαη κηα πην γεληθή θαηάζηαζε πνπ αθνξά ην ζχλνιν ηνπ ςπρνζσκαηηθνχ φληνο πνπ ιέγεηαη άλζξσπνο ελψ ε λφζνο αθνξά ηνπηθφ κεκνλσκέλν λνζνινγηθφ ζχλδξνκν. Ζ Αζζέλεηα αθνξά νπζηαζηηθά κηα αηζεξηθή δηαηαξαρή ζπγθεθξηκέλεο ηδηνζπγθξαζίαο δνζκέλεο απφ ηε θχζε. Έηζη αλ δψζνπκε έλα νκνηνπαζεηηθφ θάξκαθν πνπ έρεη θηηαρηεί απφ νπζίεο αθχζηθεο θαη δελ έρεη αληίθξηζκα ζε ζπρλή ηδηνζπγθξαζία θπζηθά δνζκέλε, ηφηε απηφ ζα θαιχςεη ή ζα θνπθνπιψζεη πξνζσξηλά θάπνηα πεξηζηαζηαθά ζπκπηψκαηα ηνπ αζζελνχο αιιά δελ ζα άξεη ηελ φιε θπζηθή αηζεξηθή θαη ηδηνζπγθξαζηαθή δηαηαξαρή ηνπ αζζελνχο θαη δελ ζα έρεη νπζηαζηηθά απνηειέζκαηα.

86 85 Πρ ε θνξηηδφλε ζήκεξα φηαλ δνζεί ζε αζζελείο πξνθαιεί κηα επηπιένλ ζπκπησκαηνινγία θαη κάιηζηα ζρεηηθά εμεηδηθεπκέλε ζε θάζε αζζελή. Γελ πξφθεηηαη γηα θπζηθή αζζέλεηα αιιά γηα ηερλεηή αζζέλεηα. Αλ θάλσ πξνχβηγθ ηεο θνξηηδφλεο θαη βξσ θάπνηα βαζηθά ζπκπηψκαηα πνπ πξνθαιεί ζε πγηείο θαη δψζσ ην νκνηνπαζεηηθφ θάξκαθν «θνξηηδφλνπκ» ζε φπνηνλ έρεη παξφκνηα ζπκπηψκαηα απφ ην ζσκαηηθφ επίπεδν πηζαλφλ λα άξσ, αλ θαη ακθηβάιισ θαη γη απηφ, ηε κεξηθή επηθαλεηαθή απηή εηθφλα. Αιιά δελ ζα δξάζσ ζηε θπζηθή αηζεξηθή, ηδηνζπγθξαζηαθή, πξσηαξρηθή δηαηαξαρή ηνπ αζζελνχο. Πφζν ζα καο βνεζήζεη κηα ηέηνηα πξνζέγγηζε ζηελ θιηληθή πξάμε ζηελ νπνία θπξίσο ζεξαπεχνπκε θπζηθέο, αηζεξηθέο, ηδηνζπγθξαζηαθέο αζζέλεηεο; Ζ ίδηα ε θιηληθή εκπεηξία ηεο Οκνηνπαζεηηθήο καο έρεη δείμεη φηη ην πξνχβηγθ κηαο αζπλήζηζηεο θπζηθήο νπζίαο πρ ην δειεηήξην ηνπ θηδηνχ Λάρεζηο αληηζηνηρεί ζε κηα ζπρλή βαζηθή ηδηνζπγθξαζία κε κεγάιε ζεξαπεπηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα γηαηί αληηζηνηρεί ζε ζπγθεθξηκέλν απφ ηε θχζε δνζκέλν, αλζξψπηλν ηχπν. Δλψ ππάξρνπλ άιιεο άθζνλα απαληψκελεο νπζίεο νξπθηέο ή θπηηθέο πνπ δελ αληηζηνηρνχλ ζε ζπγθεθξηκέλν αλζξψπηλν ηχπν θαη γη απηφ δελ έρνπλ ηδηαίηεξε ζεξαπεπηηθή αμία. Αο κελ μερλάκε φηη θάζε αλζξψπηλνο ηχπνο έρεη λα θάλεη κε ηελ εηδηθή ελεξγεηαθή δηακφξθσζε ηνπ Αηζεξηθνχ ψκαηνο ηνπ αηφκνπ. Μφλν εθείλεο νη νπζίεο θπηηθέο ή νξπθηέο ή έζησ ζε κηθξφηεξν βαζκφ δσηθέο πνπ φηαλ δπλακνπνηεζνχλ θαη γίλνπλ ελεξγεηαθέο ηαηξηάδνπλ ζε ζπγθεθξηκέλε εηδηθή δηακφξθσζε ηνπ Αηζεξηθνχ ψκαηνο κπνξνχλ λα επαλαθέξνπλ ζε ηζνξξνπία ην ζπγθεθξηκέλν Αηζεξηθφ ψκα. 5.7 Όηαλ σο γηαηξνί «ην παίδνπκε ζενί» γηλφκαζηε επηθίλδπλνη Δίλαη δνζκέλα απφ ηε Φχζε, απφ ην Θεφ απηά ηα πξάγκαηα θαη αο μεθχγνπκε επηηέινπο απφ ηνλ αλζξψπηλν εγσηζκφ πνπ έρεη ηελ αιαδνληθή ςεπδαίζζεζε φηη ζην εξγαζηήξην, ρξεζηκνπνηψληαο ην κπαιφ ηνπ κπνξεί λα αλαθαιχςεη «ην θάξκαθν ηνπ θαξθίλνπ» ή «ην θάξκαθν

87 86 ησλ γεξαηεηψλ» ή «ην ειημίξην ηεο αζαλαζίαο». ηαλ σο γηαηξνί «ην παίδνπκε ζενί» επηβεβαηψλνπκε ηελ αλνεζία θαη ηελ αιαδνλεία καο. Καη βέβαηα αλ ήηαλ κφλν ζεσξεηηθφ ην ζέκα ζα είρακε λα θάλνπκε κφλν κε κηα αηνκηθή ηξέια νπφηε ζα κπνξνχζακε λα πνχκε: «αο ηνλ ηξειφ ζηελ ηξέια ηνπ». Αιιά φηαλ απηνί νη «ηξεινί» είλαη ε αθξφθξεκα ηεο έλδνμεο θαη αλακθηζβήηεηεο Ηαηξηθήο Δπηζηήκεο θαη ηα πξντφληα ηεο ηξέιαο ηνπο γίλνληαη αληηθείκελν καδηθνχ εκπνξίνπ θαη ζπληαγνγξαθνχληε απφ γηαηξνχο ζπληαγνγξάθνπο θαη φρη απφ απηνηειείο επηζηήκνλεο ηα απνηειέζκαηα δελ είλαη κφλν ηξαγηθά γηα ην άηνκν αιιά θαη γηα ηελ εμέιημε ηεο Αλζξσπφηεηαο σο ζπλφινπ. Ζ λνζνινγηθή ηζηνξία ηνπ αλζξψπνπ κε ηε καδηθή εθαξκνγή ιαλζαζκέλσλ ηαηξηθψλ κέζσλ ησλ ηειεπηαίσλ εθαηνληαεηηψλ έρεη επάλσ ηεο ηε δηαζηξνθηθή ζηάκπα ηεο αλζξψπηλεο απζαίξεηεο ζπληαγνγξάθεζεο απφ γηαηξνχο πνπ παξαβηάδνπλ ηνπο πκπαληηθνχο Νφκνπο. πσο δηαπξάηηνπκε θαζεκεξηλά νηθνινγηθά εγθιήκαηα θαηαζηξέθνληαο ηε Φχζε έηζη δηαπξάηηνπκε θαζεκεξηλά ηαηξηθά εγθιήκαηα κε ηνπο απινχο αλζξψπνπο πνπ έξρνληαη ζην ηαηξείν καο εθιηπαξψληαο γηα βνήζεηα φηαλ παξαβηάδνπκε ηνπο βηνινγηθνχο θαη πκπαληηθνχο Νφκνπο. 5.8 Ση ζεκαίλεη ηαπηνπνίεζε κηαο ηδηνζπγθξαζίαο; Πνηφο είλαη φκσο ν ηξφπνο βηβιηνγξαθηθήο κειέηεο θαη ηαπηνπνίεζεο κηαο νπνηαζδήπνηε νκνηνπαζεηηθήο ηδηνζπγθξαζίαο; Απηφ ζα κάζνπκε ηψξα. Σν πξψην πνπ πξέπεη λα θάλνπκε είλαη λα δηαβάζνπκε ηε ζπγθεθξηκέλε ηδηνζπγθξαζία απφ ηε Φαξκαθνινγία ηνπ Κελη. Δίλαη ε πην αμηφινγε θιαζζηθή θαξκαθνινγία γηαηί ζε κεξηθέο ηδηνζπγθξαζίεο θαηάθεξε λα ηαπηνπνηήζεη ηελ ηδηαίηεξε ςπρηθή εηθφλα ηεο θάζε κηαο. Έπηαζε ηελ θεληξηθή ηδέα ηεο, αλαγλψξηζε ηε «θάηζα» ηεο, ην πξφζσπν ηεο, ηα δαθηπιηθά ηεο απνηππψκαηα ζα ιέγακε.

88 87 Τπάξρνπλ βέβαηα θαη βαζηθέο ζπρλέο ηδηνζπγθξαζίεο ηηο νπνίεο ν Κελη δελ θαηάθεξε λα ηαπηνπνηήζεη φπσο πρ ην Μεληνξίλνπκ. Οη ππφινηπεο θιαζζηθέο θαξκαθνινγίεο πξηλ απφ ηνλ Κελη φπσο ηνπ Υάλεκαλ, ηνπ Άιελ, ηνπ Υέξηλγθ θαη ηνπ Κιαξθ δελ είραλ θαζφινπ κα θαζφινπ θαηαθέξεη λα πεξηγξάςνπλ ηελ νπζία κηαο ηδηνζπγθξαζίαο. Απιψο παξέζεηαλ αλά κέξνο ηνπ ζψκαηνο ηα δηάθνξα ζπκπηψκαηα πνπ εκθαλίζηεθαλ ζηηο απνδείμεηο ησλ θαξκαθεπηηθψλ νπζηψλ αμηνινγψληαο ηα ζε βαζκνχο ζπρλφηεηαο θαη έληαζεο. Γηα λα κπνξέζεη θαλείο λα ηαπηνπνηήζεη ηθαλνπνηεηηθά κηα ηδηνζπγθξαζία πεξηγξάθνληαο ηελ ςπρηθή ηεο ηαπηφηεηα, ην πξνθίι ηεο, ζα πξέπεη λα έρεη πνιχ κεγάιε θαη νξζή θιηληθή εκπεηξία. Γελ αξθεί ε παξάζεζε ησλ δηαθφξσλ ςπρηθψλ ζπκπησκάησλ είηε ζθφξπησλ είηε θαη νκαδνπνηεκέλσλ. Θα πξέπεη λα έρεη ζπιιάβεη ηελ νπζία ηεο θαη ε απφδεημε γηα θάηη ηέηνην είλαη λα κπνξεί λα κηιήζεη θαλείο εθ ηνπ πξνρείξνπ γηα ην πσο ζα ζπκπεξηθεξφηαλ ε ζπγθεθξηκέλε ηδηνζπγθξαζία ζηελ ηάδε θαη ζηε δείλα πεξίπησζε. Κάηη ηέηνην κπνξνχκε λα θάλνπκε κφλν γηα ηνπο γλσζηνχο καο αλζξψπνπο πνπ ηνπο μέξνπκε πνιχ θαιά ζαλ ραξαθηήξεο θαη ηφηε ιέκε ν Γηάλλεο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζα έθαλε απηφ ή εθείλν. Μηα ηέηνηα γλψζε θαη κφλνλ κηα ηέηνηα ζεκαίλεη ηθαλνπνηεηηθή ηαπηνπνίεζε κηαο ηδηνζπγθξαζίαο. ηηο πξνεγνχκελεο δηαιέμεηο ζαο πεξηέγξαςα εθ ηνπ πξνρείξνπ θαη ρσξίο ζεκεηψζεηο φπσο δηαπηζηψζαηε, ηηο βαζηθέο θαη ζπρλέο ηδηνζπγθξαζίεο. Απηή ε πξνθνξηθή θαη άλεπ ζεκεηψζεσλ αλάιπζε ησλ ηδηνζπγθξαζηψλ δελ έγηλε γηα ιφγνπο επίδεημεο ησλ γλψζεσλ κνπ ή ηεο ηθαλφηεηαο κνπ απνζηήζηζεο. Απιά έγηλε γηαηί κπνξνχζε λα γίλεη κεηά απφ 25 ρξφληα ζεσξεηηθήο θαη θιηληθήο εκπεηξίαο ζηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ έδεζα ηηο ηδηνζπγθξαζίεο ζην πεηζί κνπ. Σν άξσκα ηνπο πφηηζε ην δέξκα θαη ην κπαιφ κνπ.

89 88 Ήζεια λα ζαο δείμσ φηη κπνξείηε θαη εζείο κεηά απφ ζσζηή ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε θαη θιηληθή εκπεηξία λα θάλεηε ην ίδην. ηη δελ ρξεηάδεζηε γηα λα ιεηηνπξγήζεηε θαλέλα θνκπηνχηεξ κε ρηιηάδεο ζπκπησκάησλ θαη θαλέλα Οκνηνπαζεηηθφ Λεμηθφ θαη θακία Οκνηνπαζεηηθή Φαξκαθνινγία γηα λα είζηε νπζηαζηηθνί ζηε δηάγλσζε ζαο. Γελ ζεκαίλεη απηφ φηη δελ ζα πξέπεη φπνπ ρξεηάδεηαη λα αλαηξέμεηε θαη ζηηο Φαξκαθνινγίεο θαη ζηα Οκνηνπαζεηηθά Λεμηθά. Αιιά απηφ δελ ζα είλαη ε θχξηα ζαο δνπιεηά, δελ ζα είλαη ν θχξηνο δηαγλσζηηθφο ζαο φγθνο. Θα είλαη δεπηεξεχνπζα θαη επηθνπξηθή θαηάζηαζε θαη θπξίσο γηα ηηο νμείεο λφζνπο ζηηο νπνίεο επηθεληξψλνπκε πεξηζζφηεξν ζηα ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα. 5.9 Ζ κεγάιε δηαθνξά ηνπ αθαδεκατθνχ γηαηξνχ απφ ηνλ θιηληθφ γηαηξφ Δγψ δελ πξνζπάζεζα πνηέ λα απνζηεζίζσ ηηο ηαηξηθέο κνπ γλψζεηο. Γηαηί δελ κπνξνχζα λα ην θάλσ. Δπηπιένλ είρα ζπλεηδεηνπνηήζεη, ήδε θαη απφ ηηο θιαζζηθέο κνπ ζπνπδέο φηη θάηη ηέηνην είλαη θαη δχζθνιν θαη άλεπ ζεκαζίαο. ηη απνζηεζίζεηο ην μερλάο πνιχ γξήγνξα ή ζνπ γίλεηαη κεραληθή γλψζε ρσξίο θαληαζία. Καη ε πξαγκαηηθή δσή ρξεηάδεηαη θαληαζία, εηξκφ, ζπλεηξκφ, αλαθξηηηθή δηάζεζε, ζπλζεηηθή θαη αλαιπηηθή ζθέςε αθφκε θαη δηαίζζεζε θαη ραιάξσζε. Αθφκα θαη ζηελ Αιινπαζεηηθή Ηαηξηθή πνπ αζρνιείηαη κφλν κε ην ζψκα θαη κε εξγαζηεξηαθά επξήκαηα θαη αξηζκνχο ε απνζηήζηζε θηηάρλεη παπαγάινπο γηαηξνχο ρσξίο θξηηηθή ζθέςε θαη δελ θάλεη θιηληθνχο γηαηξνχο, ζεξαπεπηέο κε φιε ηε ζεκαζία ηεο ιέμεο. Θπκάκαη θνηηεηήο αθφκε, φηη πνιινί «ζπαζίθιεο» θνηηεηέο, έηζη ηνπο ιέγακε ηφηε, ηψξα ηνπο ιέλε «θπηά» θαη δελ έρνπλ άδηθν νη λένη, φηη ήηαλ απηνί πνπ έγξαθαλ πνιχ θαιά ζηα γξαπηά δηαγσλίζκαηα αιιά φηαλ εξρφηαλ ε ψξα ηεο πξαγκαηηθήο θιηληθήο δηάγλσζεο θαη είραλ ηνλ

90 89 αζζελή απέλαληη ηνπο δελ ήμεξαλ απφ πνχ λα αξρίζνπλ θαη πνπ λα ηειεηψζνπλ. Δλψ ππήξραλ κέηξηνη ζηα δηαγσλίζκαηα θνηηεηέο πνπ φκσο ήηαλ πνιχ θαινί ζηελ θιηληθή πξάμε γηαηί δελ παπαγάιηζαλ πνηέ μεξέο γλψζεηο αιιά έκαζαλ λα πξνζεγγίδνπλ ζσζηά θαη ινγηθά ηνλ αζζελή ηνπο. Να ζαο θέξσ αθφκε έλα παξάδεηγκα γηα λα γίλεη απηφ πνπ ζαο ιέσ θαηαλνεηφ. Έλαο ζεσξεηηθφο παλεπηζηεκηαθφο Φπηνιφγνο κπνξεί λα έρεη δηαβάζεη αθφκε θαη λα έρεη απνζηεζίζεη γλψζεηο γηα εθαηνληάδεο θπηά. Δπηζηεκνληθέο νλνκαζίεο, δηαηξηβέο, παξαπνκπέο, πεηξάκαηα. Απηφ δελ ιέεη ηίπνηα ηδηαίηεξν. Έλαο πξαθηηθφο βνηαλνιφγνο αλ έρεη δηαβάζεη θαη αξθεηά κπνξεί λα είλαη θαηά πνιχ θαιχηεξνο απφ ηνλ παλεπηζηεκηαθφ φηαλ ηνπο ακνιήζεηο θαη ηνπο δχν έμσ ζηε Φχζε ζε έλα ιηβάδη. Έηζη είλαη θαη ε Ηαηξηθή θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ε Οκνηνπαζεηηθή Ηαηξηθή. Άιιν ε Αθαδεκατθή Ηαηξηθή θαη άιιν ε Ηαηξηθή ηεο Κιηληθήο Πξάμεο. Πνιχ πεξηζζφηεξν πνπ ε Οκνηνπαζεηηθή αληηκεησπίδεη ηνλ άλζξσπν ςπρνζσκαηηθά ζαλ ζχλνιν θαη κάιηζηα πξνυπνζέηεη θαηά ηε γλψκε κνπ γλσξηκία κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα ησλ αλζξψπσλ, κε ηελ «πηάηζα», κε ην θαζεκεξηλφ «Παλεπηζηήκην ηεο Εσήο» Ζ νξζή ζπληαγνγξάθεζε πξνυπνζέηεη «ζεξαπεία ηνπ ζεξαπεπηή» Πνιχ πεξηζζφηεξν πνπ πξνυπνζέηεη «ζεξαπεία ηνπ ίδηνπ ηνπ ζεξαπεπηή» θαη ζσζηή ζηάζε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή. ηελ Αιινπαζεηηθή Ηαηξηθή κπνξεί ζαλ γηαηξφο λα θαπλίδεηο ζαλ θνπγάξν θαη λα ιεο ζηνλ αζζελή ζνπ «πάξε απηφ ην ρεκηθφ θάξκαθν λα θφςεηο ην ηζηγάξν!» Ή κπνξεί λα είζαη λεπξσηηθφο θαη λα ιεο ζηνλ αζζελή ζνπ «πάξε έλα εξεκηζηηθφ θαη έλα ππλσηηθφ!» ηελ Οκνηνπαζεηηθή Ηαηξηθή δελ γίλεηαη απηφ γηαηί δελ ζα έρεηο απνηέιεζκα. Αλ δελ είζαη θαζαξφο σο έλα ζεκείν ζσκαηηθά θαη ςπρηθά,

91 90 επεηδή είζαη ην φξγαλν κέηξεζεο ηεο ηδηνζπγθξαζίαο ηνπ αζζελνχο ζνπ, αλ δελ είζαη εζχ ζσζηά ξπζκηζκέλνο δελ κπνξείο λα δεηο θαζαξά θαη λα ηνπ δψζεηο ην ηδηνζπγθξαζηαθφ ηνπ θάξκαθν θαη λα ηνλ ζεξαπεχζεηο. Αλ βέβαηα δηαζηξέςεηο ηελ Οκνηνπαζεηηθή θαη ιεηηνπξγήζεηο δηαγλσζηηθά ζαλ θπηνζεξαπεπηήο ή ζαλ αιινπαζεηηθφο γηαηξφο κε ηελ έλλνηα ηνπ «πάζεζε ηάδε ή ζχκπησκα ηάδε ηφηε ηάδε θάξκαθν» ηφηε κπνξείο λα ην θάλεηο αιιά δελ ζα έρεηο απνηειέζκαηα. Γηαηί παξαβηάδεηο ην βαζηθφ Νφκν ησλ Οκνίσλ θαη φινπο ηνπο λφκνπο ηεο Οκνηνπαζεηηθήο. Ο ζηφρνο κνπ ινηπφλ ζηηο δηαιέμεηο απηέο δελ ήηαλ απιψο λα ζαο δψζσ μεξέο γλψζεηο. Ήηαλ λα ζαο εκπλεχζσ θηινζνθηθά θαη ζεσξεηηθά γηα λα απνθηήζεηε φρη κφλν ηηο γλψζεηο αιιά θαη ηε ζσζηή ζηάζε, ηε θπζηθή δειαδή ζηάζε απέλαληη ζηε Φχζε θαη ζην ιεηηνχξγεκα πνπ θαιείζηε λα επηηειέζεηε. Απηφ σο έλα ζεκείν βάδεη ην ζεξαπεπηή γηαηξφ λα έξζεη αληηκέησπνο κε ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα ζεξαπεχζεη σο έλα ζεκείν ηηο ηδηνζπγθξαζηαθέο ηνπ αληζνξξνπίεο Να κε γίλεηαη άβνπινη ηζηνξηνιήπηεο ή ππφδνπινη ζε πξνγξάκκαηα θνκπηνχηεξ ηφρνο κνπ επίζεο είλαη λα ζαο βνεζήζσ λα γίλεηαη ηθαλνί ζαλ ληεηέθηηβ λα νζθξαίλεζηε ηηο ηδηνζπγθξαζίεο ησλ αζζελψλ ζαο θαη φρη λα θαηαθεχγεηε ζε άςπρα θνκπηνχηεξ θαη «έμππλα» ζπζηήκαηα παξαγθσλίδνληαο ην κεγαιείν ηεο αλζξψπηλεο ζθέςεο. Να κελ θαηαληήζεηε ιεμηθνγξάθνη ή ηζηνξηνιήπηεο πνπ αλαηξέρνπλ απιψο ζηα ζπκπηψκαηα ηνπ Οκνηνπαζεηηθνχ Λεμηθνχ ή ηεο Οκνηνπαζεηηθήο Φαξκαθνινγίαο θαη ράλνληαη ζηνλ σθεαλφ ησλ γεληθψλ ζπκπησκάησλ. Να κελ γίλεηε άβνπινη γηαηξνί πνπ δίλνπλ πίζηε πεξηζζφηεξν ζε άιινπο «απζεληίεο» ή «Γαζθάινπο ηεο Οκνηνπαζεηηθήο»

92 91 θαη δελ ζθχβνπλ ζηελ θαζεκεξηλή θιηληθή εκπεηξία λα ηνπο δηδάμεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα. πσο ζαο παξνπζίαζα ηηο ζπρλέο θαη βαζηθέο ηδηνζπγθξαζίεο έηζη ζαο παξνπζίαζα θαη αξθεηέο άιιεο ιηγφηεξν ζπρλέο ηδηνζπγθξαζίεο. αο παξνπζίαζα κφλν φηη επηβεβαίσζα γη απηέο ζηελ θιηληθή πξάμε «ηδίνηο φκκαζη». Γηα θάπνηεο απφ απηέο νκνινγψ φηη ε εηθφλα πνπ έρσ είλαη κηθξή είηε γηαηί δελ έρνπλ κεγάιε θαη ζπγθεθξηκέλε ςπρηθή εηθφλα είηε γηαηί εγψ δελ ηελ γλσξίδσ επεηδή δελ ηελ έρσ ηαπηνπνηήζεη. Οθείινπκε λα είκαζηε εηιηθξηλείο ζε απηά ηα ζέκαηα θαη κε ηνλ εαπηφ καο θαη κε απηνχο πνπ εθπαηδεχνπκε. Σν λα ζαο παξνπζηάζσ άιιεο ιηγφηεξν ζπρλέο ηδηνζπγθξαζίεο απιψο παξαζέηνληαο ζπκπηψκαηα κεηά απφ βηβιηνγξαθηθή κειέηε ρσξίο φκσο ζπλνιηθή εηθφλα θαη λα αλαγνξεχζσ ηνλ εαπηφ κνπ ζε δεκηνπξγφ λέαο «νινθιεξσκέλεο» Οκνηνπαζεηηθήο Φαξκαθνινγίαο δελ έρεη θαλέλα λφεκα γηα κέλα. Τπάξρνπλ ήδε πνιιέο ηέηνηεο πξνο δφμαλ ησλ ζπγγξαθέσλ. Σν ζέκα είλαη λα ζαο δψζσ θάηη θιηληθά επηβεβαησκέλν θαη νινθιεξσκέλν. Καη φηη ζαο έρσ δηδάμεη απφ Φαξκαθνινγία είλαη ζαθψο θιηληθά επηβεβαησκέλν ρξφληα νιφθιεξα. Απηή ε πεξηγξαθή δνπιεχεη ζηελ θιηληθή πξάμε. Έρεη θιηληθά απνηειέζκαηα. Απέθπγα κάιηζηα λα ζαο αλαθέξσ βηβιηνγξαθηθέο ή θιηληθέο πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο ηφληδαλ θιαζζηθνί ζπγγξαθείο εθφζνλ ζηελ θιηληθή πξάμε εγψ δελ ηηο επηβεβαίσζα. Γελ έρεη λφεκα γηα κέλα λα αλακαζψ θάηη πνπ δελ ην θαηέρσ ή θάηη πνπ ζηελ θαζεκεξηλή πξάμε δελ έρεη αληίθξηζκα. Άιισζηε ν ίδηνο ν Κελη ηφληδε πάληα φηη ζηελ αιεζηλή επηζηήκε δελ ππάξρνπλ απζεληίεο. Θα πξέπεη λα δερφκαζηε κφλν φπνηεο γλψζεηο έρνπλ αληιεζεί απφ ηελ εθαξκνγή ησλ νκνηνπαζεηηθψλ λφκσλ ζηελ θιηληθή πξάμε θαη επηβεβαησζεί θιηληθά γηα πνιιά ρξφληα.

93 92 ηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα ζαο δψζσ ηνλ θεληξηθφ ππξήλα θάζε ηδηνζπγθξαζίαο ψζηε λα κπνξεί λα ζαο κείλεη ζηελ ελεξγφ κλήκε απέθπγα ηηο ιεπηνκέξεηεο θαη εηδηθά ηα κέηξηα γεληθά ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα. ε απηά άιισζηε κπνξείηε λα αλαηξέμεηε είηε ζηε Φαξκαθνινγία ηνπ Κελη αξρηθά είηε ζηηο πην εθηελείο Φαξκαθνινγίεο ηνπ Υέξηλγθ, ηνπ Άιιελ θαη ηνπ Κιαξθ είηε θαη ζην Ρεπέξηνξη ηνπ Κελη. Γελ κπνξεί θαλέλα κπαιφ θαλελφο νκνηνπαζεηηθνχ γηαηξνχ φζν ηδηνθπία θαη λα είλαη λα ζπκάηαη ηα πάληα γηα φιεο ηηο ηδηνζπγθξαζίεο αθφκε θαη κφλν γηα ηηο βαζηθέο. πδεηάκε γηα δεθάδεο ρηιηάδεο δηαθνξεηηθά ζπκπηψκαηα. Αιιά αθφκε θαη αλ ηα ζπκάηαη ζαλ έλα εθηελή θαηάινγν αζχλδεησλ ζπκπησκάησλ αλ δελ έρεη ηαπηνπνηήζεη ηελ νπζία ηεο ηδηνζπγθξαζίαο δελ ζα κπνξέζεη ζηελ θαζεκεξηλή θιηληθή πξάμε λα θάλεη δηάγλσζε. Απηή είλαη θαη ε βαζηθή δηαθνξά ηνπ επθπνχο αλζξψπηλνπ κπαινχ πνπ έρεη ζθαηξηθή ηαπηνπνηεκέλε εηθφλα απφ ηνλ έμππλν-ειίζην θαηαγξαθέα πνπ νλνκάδεηαη είηε Οκνηνπαζεηηθφ Λεμηθφ πκπησκάησλ(ρεπέξηνξη) είηε Ζιεθηξνληθφ Οκνηνπαζεηηθφ Λεμηθφ πκπησκάησλ. Πάξηε φιε ηελ παγθφζκηα νκνηνπαζεηηθή βηβιηνγξαθία απφ θαηαβνιήο Οκνηνπαζεηηθήο θαη βάιηε ηελ ζε έλα θνκπηνχηεξ. Γελ ζα έρεηε παξά έλαλ πνιχμεξν ειίζην πνπ δελ ζα κπνξεί λα θάλεη νχηε κία δηάγλσζε. Καη θπξηνιεθηψ ζε απηφ πνπ ιέσ. Καη αο κε βξίζνπλ φζνη θηηάμαλε «νκνηνπαζεηηθά» ειεθηξνληθά πξνγξάκκαηα δηάγλσζεο. Γελ βάδσ ηπραία ηα εηζαγσγηθά ζην νκνηνπαζεηηθά γηαηί θάηη ηέηνην δελ είλαη νκνηνπαζεηηθφο ηξφπνο ζθέςεο βάζεη ησλ πκπαληηθψλ θαη Οκνηνπαζεηηθψλ Νφκσλ πνπ έρνπκε πεη. Απηά ηα πξνγξάκκαηα ζα ήηαλ πην εηιηθξηλή κε ηνλ εαπηφ ηνπο αλ νλνκάδνληαλ απιψο Ζιεθηξνληθά Οκνηνπαζεηηθά Λεμηθά πκπησκάησλ. Σφηε ζα ηα απνδερφκνπλα ρσξίο θακία θξηηηθή. Αιιά φρη ζαλ κεζφδνπο νκνηνπαζεηηθήο δηάγλσζεο.

94 Ζ ηδηαίηεξε «νζκή» ηεο θάζε ηδηνζπγθξαζίαο Να ην πσ έηζη πην απιά, λα ην θάλσ ιηαλά. Αλ κάζεηε πσο «βξσκάεη» θάζε θάξκαθν, ηη «νζκή» έρεη, ηη «θάηζα» έρεη, απηφ είλαη ε φιε ηζηνξία. Σφηε είζηε νκνηνπαζεηηθνί γηαηξνί κε ηθαλφηεηα ζηελ νκνηνπαζεηηθή δηάγλσζε θαη ζεξαπεία. Αιιηψο αλ είζηε κε έλα Ρεπέξηνξη ή έλα θνκπηνχηεξ παξακάζραια δελ είζηε παξά παζεηηθνί ηζηνξηνιήπηεο. Αλ ε έκπεηξε γξηά απφ ην ρσξηφ πνπ έρεη θάεη ηα άγξηα ρφξηα κε ηελ θνπηάια καο ζηείιεη εκάο ηνπο άζρεηνπο θαηνίθνπο ησλ Αζελψλ λα καδέςνπκε άγξηα βξψζηκα ρφξηα απφ ην βνπλφ θαη κεηά ηεο ηα πάκε γηα δηαινγή γηα λα θάκε λνκίδεηε φηη ζα ρνξηάζνπκε; Ακ δε! Σν πνιχ-πνιχ λα ηζηκπήζνπκε θαη θακηά βξνχβα. Αιιά φρη ηίπνηα πεξηζζφηεξν. Καη αλ απηφ ηζρχεη γηα ηα ιίγα ζπγθξηηηθά ρφξηα ηνπ αγξνχ λνκίδεηε φηη δελ ηζρχεη πνιχ πεξηζζφηεξν γηα ηα ρηιηάδεο ςπρηθά ζπκπηψκαηα ηεο αβχζζνπ πνπ ιέγεηαη ςπρή ηνπ αλζξψπνπ θαη γηα ηα ρηιηάδεο ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα ελφο πνιχπινθνπ αλζξψπηλνπ πιηθνχ νξγαληζκνχ; Αλ δελ έρεηε κάζεη λα αληηιακβάλεζηε νξζά θαη λα θαηαγξάθεηε θαη αμηνινγείηε νξζά ηελ εμσιεθηηθή ζπκπεξηθνξά ελφο αλζξψπνπ ήδε έρεηε ράζεη πάλσ απφ ην κηζφ ηεο δηάγλσζεο. Απφ ηηο ηξεηο δηαιέμεηο πνπ αθηεξψζακε εηδηθά γηα ην νκνηνπαζεηηθφ ηζηνξηθφ ε πξψηε αθνξνχζε κφλν ηελ εμσιεθηηθή ζπκπεξηθνξά, ε δεχηεξε ηα γεληθά ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα θαη ε ηξίηε ηα ςπρηθά ζπκπηψκαηα. Καηαιαβαίλεηε επνκέλσο ηε ζεκαζία ηεο εμσιεθηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηφκνπ. Καη απηήλ δελ ζα ηελ βξείηε ζε θαλέλα Ρεπέξηνξη. ηαλ ινηπφλ κάζεηε απηά πνπ είπακε ζηελ πεξηγξαθή ησλ νκνηνπαζεηηθψλ ηδηνζπγθξαζηψλ, φηαλ αθνχζεηε ζην β κέξνο ησλ δηαιέμεσλ καο ηηο θιηληθέο πεξηπηψζεηο θαη ηέινο φηαλ παξαθνινπζήζεηε ηαηξείν ηφηε ζα αξρίζεηε λα νζκίδεζηε ηελ ηδηαίηεξε κπξσδηά ηεο θάζε ηδηνζπγθξαζίαο θαη ηφηε ζα κπνξείηε λα ηελ ηαπηίζεηε κε ην θάζε μερσξηζηφ άηνκν.

95 Σα βήκαηα γηα ηε κειέηε θαη ηαπηνπνίεζε κηαο ηδηνζπγθξαζίαο Απφ εθεί θαη πέξα ζα ζαο δψζσ ζήκεξα έλαλ ηξφπν βηβιηνγξαθηθήο θαη άιιεο κειέηεο πνπ ζα ζαο βνεζήζεη λα εκβαζχλεηε αθφκε πεξηζζφηεξν ζηηο νκνηνπαζεηηθέο ηδηνζπγθξαζίεο θαη λα βγάιεηε άθξε θνιπκπψληαο ζηνλ απέξαλην σθεαλφ ησλ θαηαγεγξακκέλσλ ζπκπησκάησλ ηεο αλζξψπηλεο παζνινγίαο, ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο. Ο ηξφπνο κειέηεο θαη ηαπηνπνίεζεο κηαο ηδηνζπγθξαζίαο είλαη θαηά ζεηξάλ: 1.Μειεηείζηε απφ ηε Φαξκαθνινγία ηνπ Κελη ηελ ηδηνζπγθξαζία πνπ ζαο ελδηαθέξεη. Ο Κελη αλαθέξεηαη ζπλήζσο πξψηα ζηα γεληθά ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα, κεηά ζηα ςπρηθά θαη κεηά ζηα επηκέξνπο εηδηθά ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα απφ ηα δηάθνξα νξγαληθά κέξε ηνπ αλζξψπνπ πρ θεθάιη, ιαηκφο, ζψξαθαο, αλαπλεπζηηθφ θιπ κέρξη ηα πφδηα. Μεγαιχηεξε ζεκαζία ζα δψζεηε πξψηα ζηα ςπρηθά ζπκπηψκαηα θαη κεηά ζηα γεληθά ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα. Αθνχ είζηε ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην δηάβαζκα ζαο θάλεηε κηα πεξίιεςε ηεο ηδηνζπγθξαζίαο, έλα ζθειεηφ, έλα δέληξν, έλαλ θνξκφ θεληξηθφ κε θιαξηά έηζη φπσο ηελ έρεηε ζπιιάβεη εζείο πξνζσπηθά. Γέζηε ηα ζπκπηψκαηα κεηαμχ ηνπο ζε φκνηεο ελφηεηεο θαη δείηε κάιηζηα αλ κηα ελφηεηα έρεη ινγηθή ζρέζε κε κηαλ άιιε. Πρ ην φηη ζίγεηαη ην Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ έρεη ζρέζε θαη πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη είλαη εζσζηξεθέο. Καη γηα ηνλ ίδην ιφγν δελ ζέιεη λα θιαίεη κπξνζηά ζε άιινπο. Καη γηα ηνλ ίδην ιφγν επεηδή ηα θξαηάεη κέζα ηνπ γη απηφ θαη έρεη λεπξηθά ζπκπηψκαηα φπσο λεπξηθνχο πνλνθεθάινπο θαη πιάθσκα ζην ζηήζνο θαη θφκπν ζην ιαηκφ θνθ. Απηφ ελλνψ δέζηκν ζπκπησκάησλ. 2.Πάηε ζην Ρεπέξηνξη ηνπ Κελη ζην θεθάιαην Φπρηθά πκπηψκαηα(mind) θαζψο θαη ζην θεθάιαην Γεληθά σκαηηθά πκπηψκαηα (Generalities) θαη θαηαγξάθεηε φια ηα ζπκπηψκαηα ηα

96 95 νπνία αλαθέξνληαη ζε βαζκφ 3, δειαδή θάπηηαι, δειαδή κε ρνληξφ κειάλη θαη φια φζα αλαθέξνληαη ζε βαζκφ 2, δειαδή ηηάιηθ ηππνγξαθηθά, δειαδή πιαγηαζηά. ηε ζπλέρεηα φια απηά ηα ζπκπηψκαηα ζα πάηε λα ηα ηαηξηάμεηε ζηελ πεξίιεςε ηεο ηδηνζπγθξαζίαο πνπ θάλαηε ζην βήκα 1. Θα πάηε θαη ζα ηα θνιιήζεηε ζηνλ θνξκφ ή ζην θιαξί ή ζηα θχιια ηνπ δέληξνπ ζαο. Δίλαη ζαλ λα έρεηε ην βαζηθφ ζθειεηφ θαη επάλσ εθεί πάηε θαη θνιιάηε ηνπο ζθφξπηνπο κπο, ηα αγγεία, ηα λεχξα, ηνπο ηζηνχο, ηα φξγαλα θαη ην δέξκα. Αλ είζηε πνιχ ςσξηθνί ζαλ ηάζε, πην «ςείξεο» δειαδή θαη ζέιεηε θαη πεξαηηέξσ βηβιηνγξαθία κπνξείηε λα πάηε επίζεο ζηηο Φαξκαθνινγίεο ηνπ Υάλεκαλ, Υέξηλγθ, Άιελ θαη Κιαξθ θαη φηη ππάξρεη εθεί ζε θάπηηαι θαη ηηάιηθ πνπ δελ ην έρεηε ήδε ζεκεηψζεη λα ην πξνζζέζεηε ζην ζθειεηφ ζαο. Υξεηάδεηαη βέβαηα ρξφλνο θαη ππνκνλή θαη ζε πξψηε θάζε δελ ζα ζαο ην ζπληζηνχζα. Αλ λνκίδεηε φηη έρεηε ηειεηψζεη ηφηε «πιαλάζζαη πιάλελ νηθηξάλ». πλαξκνινγήζαηε έλα πηψκα αιιά είλαη ςφθην, δελ έρεη δσή. 3.Σν επφκελν θαη πην νπζηαζηηθφ βήκα είλαη ε θιηληθή επηβεβαίσζε. Μπνξεί λα γίλεη ζηαδηαθά κε ην άθνπζκα ησλ θιηληθψλ πεξηπηψζεσλ, ηελ παξαθνινχζεζε ηαηξείνπ θαη πνιχ πεξηζζφηεξν κε ηε δηθή ζαο νκνηνπαζεηηθή θιηληθή πξάμε θαη εκπεηξία. Θα ζπγθξίλεηε ηελ θιηληθή ζαο εκπεηξία κε ην ζθειεηφ ηεο ηδηνζπγθξαζίαο έηζη φπσο ηνλ έρεηε θηηάμεη θαη ζα επηβεβαηψλεηε ή ζα απνξξίπηεηε κε πξνζνρή φκσο θαη ζεβαζκφ, ηηο βηβιηνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο. Αιιά ζα ζπιιέγεηε σο αμηφπηζηε θιηληθή πιεξνθνξία πνπ ππεξηζρχεη ηεο βηβιηνγξαθηθήο κφλν φηη επηβεβαηψζεθε επαλεηιεκκέλα ζηελ θιηληθή πξάμε. Γειαδή παίξλνληαο ην ηζηνξηθφ ζηεξίρηεθα ζε βαζηθά ζπκπηψκαηα γηα λα δψζσ πρ Λατθνπφληηνπκ. Θεσξνχληαη αμηφπηζηα ιπθνπνδηαθά ραξαθηεξηζηηθά κφλν φζα εμηζνξξνπήζεθαλ κε ηε ρνξήγεζε ηνπ θαξκάθνπ Λατθνπφληηνπκ ζηα πιαίζηα ηεο ζαθνχο

97 96 γεληθήο εμηζνξξφπεζεο ηνπ αζζελνχο Λατθνπφληηνπκ. Αλ έδσζα θάξκαθν Λατθνπφληηνπκ αιιά δελ πήγε αληηθεηκεληθά θαιχηεξα 2 ή θαιχηεξα 3 ν αζζελήο κνπ ζεκαίλεη φηη πηζαλψο δελ ππαγφηαλ ζηελ ηδηνζπγθξαζία Λατθνπφληηνπκ αιιά ζε ζπγγελή θαη έηζη δελ είκαη ζίγνπξνο αλ ήηαλ πξάγκαηη θαζαξφ ιπθνπνδηαθφ ραξαθηεξηζηηθφ απηφ πνπ ζεκείσζα. Θπκάζηε φηη ζηελ πεξηγξαθή πνπ ζαο έθαλα ησλ βαζηθψλ ηδηνζπγθξαζηψλ νξηζκέλεο θνξέο ζαο έιεγα φηη νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνληαη απφ ηνλ Κελη αιιά εγψ νχηε ηα έρσ δεη νχηε θαη ηα έρσ επηβεβαηψζεη απφ ηελ θιηληθή πξάμε. Γη απηφ θαη ζπρλά παξέιεηπα ηέηνηα κε επηβεβαησκέλα ραξαθηεξηζηηθά. Ο κεγάινο θαη πιήξεο ζθειεηφο πνπ έρεηε θηηάμεη γηα ηελ θάζε ηδηνζπγθξαζία πέξαλ απφ ηελ θαηαλφεζε ηεο νπζίαο ηεο, ηνπ πξνθίι ηεο, ζα ζαο βνεζήζεη επηπιένλ ζηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ θαη ζηε δηαθνξηθή δηάγλσζε απφ ζπγγελείο ηδηνζπγθξαζίεο. 4.Ο ηειεπηαίνο βαζκφο ηαπηνπνίεζεο κηαο ηδηνζπγθξαζίαο είλαη απηφο πνπ πξνέξρεηαη απφ πνιχρξνλε θαη επηηπρή νκνηνπαζεηηθή θιηληθή πξάμε. Σφηε δελ έρεηε κφλν ηαπηνπνηήζεη ηελ ηδηνζπγθξαζία ζε θαηάζηαζε αζζέλεηαο, δειαδή ζην ζηάδην Β θαη Γ θαη Γ αιιά θαη ζην ζηάδην Α φηαλ ην άηνκν δελ «αζζελεί» κε ηε ζπλήζε έλλνηα ηνπ φξνπ. ην ζηάδην Α δελ ζα ζαο έξζεη ζην ηαηξείν ή ζα ζαο έξζνπλ κφλν νξηζκέλεο ηδηνζπγθξαζίεο πνπ θνβνχληαη γηα ηελ πγεία ηνπο θαη έξρνληαη ζην ηαηξείν πξνιεπηηθά. Σν ηειηθφ ζηάδην ηεο ηαπηνπνίεζεο κηαο ηδηνζπγθξαζίαο είλαη ε θαηάθηεζε ηεο ηθαλφηεηαο λα «νζκίδεζηε» ηελ ηδηνζπγθξαζία πνπ επεξεάδεη έλα άηνκν. Οη ηδηνζπγθξαζίεο «εθρένπλ» γχξσ ηνπο έλα «άξσκα» θαζψο πεξηθέξνληαη θαη θηλνχληαη γχξσ ζαο ζην νηθνγελεηαθφ, θηιηθφ ή θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Έλα άξσκα πνπ δηαηξέρεη θαη ραξαθηεξίδεη φιεο ηηο εθθάλζεηο ηνπ αηφκνπ. Σελ πξφζεζε, ηε ζθέςε, ηα

98 97 ζπλαηζζήκαηα, ηελ αχξα, ηελ εμσιεθηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ηελ ελ γέλεη ζπκπεξηθνξά ηνπ. Έλαο νκνηνπαζεηηθφο γηαηξφο πνπ έρεη θαηαθηήζεη απηή ηελ ηθαλφηεηα κπνξεί λα κηιάεη εθηφο θεηκέλνπ θαη λα πεξηγξάθεη κηα νκνηνπαζεηηθή ηδηνζπγθξαζία κε ηηο ψξεο θηάλεη βέβαηα απηά πνπ ιέεη λα κελ ηα βγάδεη απφ ην κπαιφ ηνπ αιιά λα αληηζηνηρνχλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα Ηδηνζπγθξαζηαθέο «Οηθνγέλεηεο» Γη απηφ θαη εθαξκφδνληαο ηνπο πκπαληηθνχο Νφκνπο κέρξη ζήκεξα ζαο έρσ δηδάμεη ηηο πιένλ βαζηθέο ηδηνζπγθξαζίεο, ηηο πην ζπρλέο. Μάιηζηα ζαο έρσ δηδάμεη απηέο πνπ έρνπλ πνιχ θαιά εξεπλεζεί θαη ηηο νπνίεο επηπιένλ έρσ εγψ πξνζσπηθά επηβεβαηψζεη ζηελ θιηληθή πξάμε κεηά απφ 25 ρξφληα εθαξκνγήο ηεο Οκνηνπαζεηηθήο. ηη ζαο έρσ πεη δελ είλαη κφλν βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά. Πνιιά απφ απηά δελ ζα ηα βξείηε ζε θακία βηβιηνγξαθία. Δίλαη θιηληθή εκπεηξία. Πάλσ ζε απηέο ηηο βαζηθέο ηδηνζπγθξαζίεο ζα ρηηζηνχλ ζηαδηαθά θαη νη εηθφλεο ησλ ππφινηπσλ ηδηνζπγθξαζηψλ. Έρσ κάιηζηα ρσξίζεη ηηο ηδηνζπγθξαζίεο ζε θάπνηεο θαηεγνξίεο νη νπνίεο δελ έρνπλ ζρέζε κε ηελ πξνέιεπζε ηεο πξψηεο χιεο απφ ηελ νπνία παξαζθεπάδνπκε ην νκνηνπαζεηηθφ θάξκαθν. Κάπνηνη πρ ρσξίδνπλ ηηο ηδηνζπγθξαζίεο ζε απηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ κέηαιια, ακέηαιια, βαξέα κέηαιια, θπηά ηεο ηάδε θπηηθήο νηθνγέλεηαο θιπ θαη βάζεη απηήο ηεο θαηάηαμεο πξνζπαζνχλ κε ην δφξη λα βξνπλ θιηληθέο νκνηφηεηεο. Γελ ακθηβάιισ φηη ππάξρνπλ πξάγκαηη θάπνηεο νκνηφηεηεο ζηελ θιηληθή πξάμε. Αιιά εγψ πάσ θαη επζείαλ ζηελ νκαδνπνίεζε κε βάζε ηελ θιηληθή πξάμε, κε βάζε ηελ ηδηνζπγθξαζηαθή νκνηφηεηα γηαηί είκαη θιηληθφο

99 98 γηαηξφο θαη λνκίδσ θαη πξαθηηθφο άλζξσπνο. Με ελδηαθέξεη ε νκαδνπνίεζε κε βάζε ηελ νκνηφηεηα ζηελ ηδηνζπγθξαζηαθή εηθφλα φπσο αθξηβψο εκθαλίδεηαη φηαλ παίξλσ ην νκνηνπαζεηηθφ ηζηνξηθφ πξνζπαζψληαο λα δηαγλψζσ ηελ ηδηνζπγθξαζία. Πξφθεηηαη γηα θιηληθή, ηδηνζπγθξαζηαθή νκαδνπνίεζε. Έρεη πξψηηζηα θιηληθή ρξεζηκφηεηα θαη αμία απηή ε νκαδνπνίεζε. Έηζη έρσ ρσξίζεη ηηο ηδηνζπγθξαζίεο ζηηο εμήο νηθνγέλεηεο κε βάζε ηε δηαγλσζηηθή ρξεζηκφηεηα: Δζσζηξεθείο, Δμσζηξεθείο, Γηαζηξνθηθέο, Τζηεξηθέο, Δγσηζηηθέο, Γηαλνεηηθέο, Νεπξηθέο, Φνβηθέο, Φπρσζηθέο, «Ναξθσκέλεο», Με Γηαλνεηηθή Έθπησζε, Κνπξαζκέλεο, Απηνθηνληθέο. Γελ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη απφιπηνο δηαρσξηζκφο θαη φηη κηα ηδηνζπγθξαζία δελ κπνξεί λα εληαρζεί ζε δχν ή θαη ζε ηξείο νηθνγέλεηεο. Ζ ρξεζηκφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκαδνπνίεζεο είλαη ε εμήο. ηαλ κνπ έξρεηαη έλα άηνκν ζην ηαηξείν θαη ην θχξην ηνπ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη νη θνβίεο ζα ςάμσ θπξίσο αιιά θαη φρη κφλν, ζηελ νηθνγέλεηα ησλ θνβηθψλ ηδηνζπγθξαζηψλ. Αλ έρεη ζαλ θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηελ εζσζηξέθεηα ζα ςάμσ ζηηο εζσζηξεθείο ηδηνζπγθξαζίεο θνθ. Δλδεηθηηθά αλαθέξσ ηνπο θχξηνπο εθπξφζσπνπο ηεο θάζε θαηεγνξίαο αξρίδνληαο απφ ηηο πην ζπρλέο θαη βαζηθέο θαη πξνρσξψληαο ζηηο δεπηεξεχνπζεο. 1.Φσξηθέο Ηδηνζπγθξαζίεο Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ, Ηγθλάζηα, έπηα, Νάηξνπκ Καξκπφληθνπκ, Φσξίλνπκ, ίιηθα, Αινπκίλα, Σδειζέκηνπκ, Θνχγηα, ηαθηζάγθξηα 2.πθσηηθέο Ηδηνζπγθξαζίεο Μεληνξίλνπκ, Φψζθνξνο, Πνπιζαηίιια, εμσζηξεθέο νχιθνπξ

100 99 3.πθηιηηηθέο Ηδηνζπγθξαζίεο Λάρεζηο, Αλαθάξληηνπκ, πθηιίλνπκ, Νάγηα 4.Τζηεξηθέο Ηδηνζπγθξαζίεο Λίιηνπκ Σηγθξίλνπκ, Αζαθνέηηληα, Μφζρνπο, ηκηζηθηνχγθα, ίθιακελ, Κάθηνπο 5.Δγσηζηηθέο Ηδηνζπγθξαζίεο Πιάηηλα, Βαιεξηάλα, Παιιάληηνπκ, Σαξέληνπια Ηζπάληθα 6.Γηαλνεηηθέο Ηδηνζπγθξαζίεο Λατθνπφληηνπκ, νχιθνπξ, Γξαθίηεο 7.Νεπξηθέο Ηδηνζπγθξαζίεο Ννπμ Βφκηθα, ηξακφληνπκ, Σακπεξθηνπιίλνπκ, Μέξθηνπξη, Κίλα, Είλθνπκ, Ατνληίλ, Νίηξηθ Άζηλη, Κφθθεα Κξνχληα, Άπηο, Υακνκίια, Υέπαξ νχιθνπξ 8.Φνβηθέο Ηδηνζπγθξαζίεο Φψζθνξνο, Αξηδέληνπκ Νίηξηθνπκ, Αξζέληθνπκ, Αθφληηνπκ, Πνπιζαηίιια, Καιθάξεα Καξκπφληθα, Κανχζηηθνπκ, Μαλζηλέιια, Κάιη Αξζέληθνπκ, Κάθηνπο 9.Φπρσζηθέο Ηδηνζπγθξαζίεο Τνζθχακνο, ηξακφληνπκ, Μπειαληφλα, Υειιέκπνξνπο

101 «Ναξθσκέλεο» Ηδηνζπγθξαζίεο Κάλλακπηο Ίληηθα, πηνπκ, Κφθα, Γθινλνίλνπκ, Ννπμ Μνζράηα 11.Ηδηνζπγθξαζίεο κε Γηαλνεηηθή Έθπησζε Μπαξίηα Καξκπφληθα, Μπνχθν, Άκπξα Γθξίδεα 12.Κνπξαζκέλεο Ηδηνζπγθξαζίεο Νίηξηθ Άζηλη, Φσζθφξηθ Άζηλη, Μνπξηάηηθ Άζηλη 13.Απηνθηνληθέο Ηδηνζπγθξαζίεο ξνπκ κεηάιηθνπκ

102 101 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 ΤΕΖΣΖΖ ΠΔΡΗ ΗΓΗΟΤΓΚΡΑΗΧΝ ΚΑΗ ΑΣΟΜΟΤ 6.1 Έρνπκε κηα ζηαζεξή Ηδηνζπγθξαζία; Αιιάδεη; Καη πψο; 6.2 Ση ζρέζε έρεη ε Ηδηνζπγθξαζία κε ηε Γνκή ηνπ Αλζξψπνπ; 6.3 Κφζκνο ηεο Μνλαδηθφηεηαο θαη Κφζκνο ηεο Γπαδηθφηεηαο 6.4 Πνηφηεηεο αλζξψπσλ ζχκθσλα κε ην πλεπκαηηθφ ηνπο επίπεδν 6.5 Ηδηνζπγθξαζία: έλαο αλειεχζεξνο θαη αλαγθαζηηθφο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο 6.6 Άιιν ν βαζχηεξνο καο εαπηφο θαη άιιν ε εθάζηνηε ηδηνζπγθξαζία πνπ καο επεξεάδεη 6.7 ρέζε Ηδηνζπγθξαζίαο κε Πεπξσκέλν θαη Κάξκα 6.8 Μπνξνχκε λα αιιάμνπκε ηελ ηδηνζπγθξαζηαθή καο θιεξνλνκηά; 6.9 Ζ Ηδηνζπγθξαζία δελ είλαη παξά ηα άβνια «ξνχρα» πνπ θνξάκε! 6.10 Πφζν ειεχζεξνη είκαζηε; 6.11 Γλψζε ηεο ηδηνζπγθξαζίαο καο θαη «γλψζη ζ απηφλ» 6.12 Όια ηα ηδηνζπγθξαζηαθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη αληζνξξνπίεο 6.13 Ο νκνηνπαζεηηθφο γηαηξφο δελ πξέπεη λα είλαη ηδηνζπγθξαζηαθφο ξαηζηζηήο 6.14 Κάζε ηδηνζπγθξαζία είλαη εμ νξηζκνχ θαθή επίδξαζε ζην βαζχηεξν άηνκν 6.15 Ο Άλζξσπνο έρεη, έζησ θαη πεξηνξηζκέλε ειεπζεξία επηινγήο 6.16 Φψηηζε ίζνλ ππέξβαζε ηεο ηδηνζπγθξαζίαο

103 Δμηζνξξφπεζε ηεο ηδηνζπγθξαζίαο κε ην νκνηνπαζεηηθφ θάξκαθν 6.18 Οη ηδηνζπγθξαζίεο δνπλ «κέζα» καο θαη «αλάκεζα» καο! 6.19 «Αληξηθέο» θαη «γπλαηθείεο» ηδηνζπγθξαζίεο ζηε δηαζηξνθηθή καο επνρή 6.20 ρέζε Ηδηνζπγθξαζίαο κε ηελ Σξηαδηθή Γνκή ηνπ Αλζξψπνπ 6.21 Δίκαζηε θαηά θχξην ιφγν Αηνκηθέο Φπρέο 6.22 Ζ ζεκαζία ηεο απφ-ηαχηηζεο απφ ηελ Ηδηνζπγθξαζία καο 6.23 Οκνηνπαζεηηθή Ηδηνζπγθξαζία θαη Γηαλνεηηθή Φπρή 6.24 ρέζε ηδηνζπγθξαζίαο κε ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ αλζξψπηλνπ φληνο Δίλαη φκσο ψξα κεηά ηελ εηζαγσγή ζην ζέκα ησλ Αλζξψπηλσλ Ηδηνζπγθξαζηψλ λα πξνρσξήζνπκε ζε εξσηήζεηο πνπ ζπρλά είλαη πην ρξήζηκεο θαη απφ ηελ ίδηα ηελ εηζαγσγή. Αθνχσ ινηπφλ. 6.1 Έρνπκε κηα ζηαζεξή Ηδηνζπγθξαζία; Αιιάδεη; Καη πψο; -Με φιε απηή ηελ πεξηγξαθή ηεο ηδηνζπγθξαζίαο Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ, κνπ ξζε ζην λνπ κηα ζπγθεθξηκέλε θίιε ε νπνία είλαη αθξηβψο έηζη φπσο ηα είπαηε, ιεο θαη ηελ μέξαηε θαη ηελ πεξηγξάθαηε... -Βιέπεηε πφζν είλαη κέζα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε Οκνηνπαζεηηθή! Γελ είλαη θάηη ην νπνίν είλαη θινπ. Έρεη αληηθεηκεληθή βάζε. Καη έρεη εθαξκνγή ζηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα. Γειαδή φηαλ αξρίζεη θαλείο θαη καζαίλεη ηηο ηδηνζπγθξαζίεο, αξρίδεη θαη καζαίλεη θαη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνπο άιινπο. Γηαηί είκαζηε πνιχ πξνβιέςηκνη νη άλζξσπνη. Δξρφκαζηε ηψξα ζε έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζεκείν. Δίλαη θαιφ πξάγκα ε Ηδηνζπγθξαζία ή θαθφ; Αθνχσ.

104 103 -Αλ είλαη θαιφ πξάγκα ε ηδηνζπγθξαζία; -Ναη. Δίλαη θάηη θαιφ γηα ηνλ Άλζξσπν ή θαθφ; Κη αο ην επεθηείλνπκε ην εξψηεκα: Τπάξρνπλ θαιέο θαη θαθέο ηδηνζπγθξαζίεο; Μπνξνχκε λα μεθχγνπκε απ ηελ Ηδηνζπγθξαζία καο; Μπνξνχκε λα ηελ ππεξβνχκε; Καηαξρήλ δηεπθξηλίδσ φηη θάζε άλζξσπνο γελληέηαη κε ζπγθεθξηκέλε ζχλζεζε φζνλ αθνξά ηηο πξσηαξρηθέο ηνπ Σάζεηο. Γειαδή θέξεη ήδε ζπγθεθξηκέλεο ηάζεηο. Γη απηφ ζηελ Οκνηνπαζεηηθή ππνζηεξίδνπκε φηη ν Άλζξσπνο γελληέηαη θαηά θχξην ιφγν. Γε γίλεηαη. Γελληέηαη πξνηθηζκέλνο κε έλα ζπγθεθξηκέλν Αηζεξηθφ ψκα. Τπάξρεη δειαδή εμ αξρήο έλα βαζηθφ «πιηθφ» απφ ην νπνίν είλαη θηηαγκέλνο ν θαζέλαο καο ζσκαηηθά θαη ςπρηθά. Αο πνχκε κε απιά ιφγηα φηη άιινο είλαη θηηαγκέλνο απφ κάξκαξν, άιινο απφ μχιν, άιινο απφ βνχηπξν άιινο απφ πέηξα θαη άιινο απφ ζίδεξν. Σν βαζηθφ πιηθφ παξακέλεη ην ίδην. Γχζθνια αιιάδεη ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο. Γη απηφ θαη ν ιαφο ζνθά ιέεη φηη «πξψηα θεχγεη ε ςπρή θαη κεηά ην ρνχη». Μπνξεί βέβαηα απηφ ην πξσηαξρηθφ πιηθφ λα δηακνξθσζεί. Γειαδή αλ έρεηο έλα πιηθφ ζηδεξέλην λα ζθπξειαηεζεί απφ ηε δσή κε ηελ εκπεηξία, κε ηηο επηδξάζεηο ηηο γνληθέο, ηηο θνηλσληθέο ή απφ ηελ ίδηα ηε ζέιεζε ηνπ αηφκνπ θαη λα δηακνξθσζεί. Αιιά ην βαζηθφ πιηθφ ζα είλαη ζίδεξν, ζα είλαη έλα άγαικα απφ ζίδεξν. Θα έρεη απηή ηε κνξθή, εθείλε, ηε κία, ηελ άιιε αιιά ζα είλαη απφ ζίδεξν. Απφ θεη θαη πέξα φκσο ην άηνκν αλάινγα κε ην πνχ δεη θαη ηη επηδξάζεηο δέρεηαη αξρηθά απφ ηνπο γνλείο θαη ηελ νηθνγέλεηα θαη κεηά απφ ην ζρνιείν θαη ηελ θνηλσλία αιιάδεη θαη ζαλ ηδηνζπγθξαζία. Γειαδή κεηαπίπηεη ζε δηάθνξεο ηδηνζπγθξαζίεο. Αιιά ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ ζα κεηαπέζεη ζε πέληε - δέθα- δεθαπέληε ζπγγεληθέο ηδηνζπγθξαζίεο. Γελ ζα πάεη άξδελ ζην άιιν άθξν.

105 104 Γη απηφ αλ θνηηάμεη ν θαζέλαο καο πίζσ φζν ζπκάηαη ηνλ εαπηφ ηνπ ζα αλαγλσξίζεη ηνλ εαπηφ ηνπ, ηηο βαζηθέο ηνπ ηάζεηο. Θα ηνπ είλαη γλψξηκν απηφ πνπ ζα δεη. Αιιάδεη βέβαηα αιιά φρη εληειψο. ρη άξδελ. Καη θαιιηεξγείηαη. Γηαηί κέρξη ηελ εθεβεία νη επηδξάζεηο είλαη απ έμσ. ηαδηαθά ην άηνκν αξρίδεη λα δηακνξθψλεη ην ραξαθηήξα ηνπ, λα ςάρλεηαη θαη λα κπαίλεη ζηε δηαδηθαζία ηνπ λα θαιιηεξγήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ απφ κέζα. Καη πξνζέμηε: κεηά αξρίδεη άιιε ηζηνξία. Αλάινγα κε ην ηη ζα επηιέμσ γηα ηνλ εαπηφ κνπ ζαλ ζηφρν ζα ηείλσ λα γίλσ ε αληίζηνηρε ηδηνζπγθξαζία, εθείλε ε νπνία έρεη ζαλ θεληξηθή ηδέα ζα ιέγακε ην ζπγθεθξηκέλν «ζέισ». Αλ εγψ ζέισ λα γίλσ ν πξψηνο θη ν θαιχηεξνο θη αξρίζνπλ θαη παίξλνπλ ηα κπαιά κνπ αέξα ζα ηείλσ πξνο κηα ζπγθεθξηκέλε ηδηνζπγθξαζία. Αιιηψο ζα εμειηρζψ αλ ηείλσ ζην λα πσ: «Ρε παηδί κνπ εγψ ζα θαιιηεξγήζσ ην πλεχκα κνπ θαη φρη ην «φηη θάκε, φηη πηνχκε θη φηη αξπάμνπκε»». Δπνκέλσο, γελληφκαζηε κε ζπγθεθξηκέλεο γεληθφηεξεο Σάζεηο-Μηάζκαηα, θηλνχκαζηε ζε θάπνηεο ζπγγεληθέο ηδηνζπγθξαζίεο ζηελ πνξεία ηεο δσήο καο θαη αιιάδνπκε αλάινγα κε ηε θάζε πνπ πεξλάκε θαη ηηο επηδξάζεηο πνπ δερφκαζηε θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ βάδνπκε. Άιινη αιιάδνπλ πνιχ εχθνια θαη κεηαπίπηνπλ γξήγνξα απφ κηα ηδηνζπγθξαζία ζε άιιε θαη άιινη είλαη εθεί ζηαζεξά κηα ηδηνζπγθξαζία γηα ρξφληα θαη αιιάδνπλ πνιχ ιίγν. Πξφθεηηαη γηα ηε γλσζηή ζε φινπο καο δηαθνξεηηθφηεηα ησλ αλζξψπσλ. Δπνκέλσο απηά ηα ηέζζεξα δηζεθαηνκκχξηα αλζξψπσλ κπνξνχλ πξάγκαηη αληηθεηκεληθά λα ρσξηζηνχλ ζε ηδηνζπγθξαζίεο. Βέβαηα έρνπκε πνιιέο θνξέο απηφ πνπ ιέκε έλα θξεκκχδη: ηα ζηξψκαηα. Έλα άηνκν θαηά ηνλ ίδην ηξφπν πνπ δελ είλαη κία κφλν θαζαξή ηάζε, δελ είλαη ζπλήζσο θαη κηα θαζαξή κφλν ηδηνζπγθξαζία. Έρεη απηή ηελ ηδηνζπγθξαζία απφ πάλσ θη απφ θάησ ππάξρεη κηα δεχηεξε θαη κηα ηξίηε.

106 105 Αλάινγα κε ην πνπ ζα ζηξέςεη ην ηηκφλη ην άηνκν θαη αλάινγα κε ην ηη αλέκνπο ζα ζπλαληήζεη ζα θαζνξηζηεί αλ ζα βγάιεη απφ θάησ απηή ηελ ηδηνζπγθξαζία ή ηελ άιιε. Ή κπνξεί θαη κε ηελ νκνηνπαζεηηθή ζεξαπεία φηαλ εμηζνξξνπήζνπκε ηελ επηθαλεηαθή ηδηνζπγθξαζία λα βγεη απφ κέζα απηή πνπ ππήξρε απφ θάησ ζαλ δεχηεξε. 6.2 Ση ζρέζε έρεη ε Ηδηνζπγθξαζία κε ηε Γνκή ηνπ Αλζξψπνπ; Ξαλαγπξλάκε ζην εξψηεκα: Δίλαη θαιφ ή θαθφ πξάγκα ε Ηδηνζπγθξαζία; Καη ζε έλα δεχηεξν εξψηεκα: Δίκαη κφλν ε Ηδηνζπγθξαζία κνπ, ν ραξαθηήξαο κνπ, ε πξνζσπηθφηεηα κνπ, ν ηχπνο κνπ, ε ηάζε-κίαζκα κνπ ή θαη θάηη παξαπάλσ; Δίκαη ε Ηδηνζπγθξαζία κνπ ή δελ είκαη; Γηα λα απαληήζνπκε ζηα δχν απηά εξσηήκαηα ζα πξέπεη λα δνχκε ηη είλαη ε ηδηνζπγθξαζία ζε ζρέζε κε ηε δνκή ηνπ Αλζξψπνπ. Δπεηδή ν Άλζξσπνο είλαη θηηαγκέλνο «θαη εηθφλαλ θαη θαζ νκνίσζηλ» ηνπ Θενχ ή ηνπ χκπαληνο, ζεβφκελνη ηνπο πκπαληηθνχο Νφκνπο αο δνχκε ηνλ Άλζξσπν σο δνκή θαη αλαινγίαλ ηνπ χκπαληνο. ην χκπαλ ππάξρεη ν Πλεπκαηηθφο Κφζκνο, ν Φπρηθφο Κφζκνο, ν Αηζεξηθφο Κφζκνο θαη ν Τιηθν-Δλεξγεηαθφο Κφζκνο. ηνλ Άλζξσπν αληίζηνηρα ππάξρεη ην Αηνκηθφ Πλεχκα, ε Αηνκηθή Φπρή, ην Αηζεξηθφ ψκα θαη ην Τιηθν-Δλεξγεηαθφ ψκα. Δδψ πξέπεη λα μεθαζαξίζνπκε έλα βαζηθφ εξψηεκα γηα λα πξνρσξήζνπκε: Ζ Ηδηνζπγθξαζία πηάλεη φιν ην ζχλνιν ηνπ Αλζξψπνπ ή φρη; Ξέξνπκε απ ηελ Οκνηνπαζεηηθή φηη ην Τιηθφ ψκα ζίγνπξα ην πηάλεη. Έρνπκε ηα ηδηνζπγθξαζηαθά ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα θαη ραξαθηεξηζηηθά θαη ζε πγεία θαη ζε αζζέλεηα. Πρ πφλνο, βήραο, πξνηηκήζεηο γηα γεχζεηο, ζσκαηφηππνο θιπ. αθψο ινηπφλ ην Τιηθφ ψκα ηνπ Αλζξψπνπ εκπίπηεη ζηα πιαίζηα ηεο Ηδηνζπγθξαζίαο.

107 106 Πάκε ζην Αηζεξηθφ ψκα. Ξέξνπκε απφ ην Βεινληζκφ φηη ην κπινθάξηζκα ηνπ Αηζεξηθνχ ψκαηνο πξνθαιεί ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ ζψκαηνο έλδεηα ή πεξίζζεηα αηζεξηθήο ελέξγεηαο θαη απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ δηαηαξάζζεη ηηο ζσκαηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη πξνθαιεί αζζέλεηεο θαη ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα. Σελ ίδηα άπνςε πηνζεηεί ε Οζηενπαζεηηθή, ε Γηφγθα, ην Ρέηθη, ε Βηνζεξαπεία, ην Δλεξγεηαθφ Μαζάδ, ην ηάηζνπ θαη ελ κέξεη θαη ε Φπζηθή Τγηεηλή. Καη ε Οκνηνπαζεηηθή ζαθψο ζεσξεί φηη ε αζζέλεηα μεθηλάεη απφ ην ελεξγεηαθφ επίπεδν γη απηφ θαη ρξεζηκνπνηεί ελεξγεηαθά θάξκαθα γηα λα ζεξαπεχζεη. Άξα θαη ην Αηζεξηθφ ψκα είλαη κέξνο ηεο Ηδηνζπγθξαζίαο καο. Πάκε ζηελ Αηνκηθή Φπρή. Ζ Αηνκηθή Φπρή κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε ηξία επίπεδα. Δίλαη ε Αηζζεηηθή Φπρή, ε Γηαλνεηηθή Φπρή θαη ε πλεηδεζηαθή Φπρή. Ζ Αηζζεηηθή Φπρή είλαη ην ηκήκα ηεο Φπρήο πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ Τιηθφ Κφζκν άκεζα. Γειαδή φηη πξνζιακβάλνπκε κε ηα αηζζεηήξηα καο φξγαλα, κε ηηο αηζζήζεηο καο γίλεηαη αληηιεπηφ ζε καο κέζσ ηεο Αηζζεηηθήο Φπρήο. Ζ Γηαλνεηηθή Φπρή είλαη ην ηκήκα ηεο Φπρήο πνπ πεξηιακβάλεη ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα. Δίλαη ν δηαρεηξηζηήο ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο πνπ κπνξεί λα επηιέμεη αλ ζα πάκε πξνο ηα θάησ πξνο ηελ Αηζζεηηθή Φπρή θαη κέζσ απηήο πξνο ηνλ Τιηθφ Κφζκν ή αλ ζα πάκε πξνο ηα πάλσ πξνο ηε πλείδεζε θαη κέζσ απηήο πξνο ην Αηνκηθφ Πλεχκα θαη κέζσ απηνχ πξνο ηνλ Πλεπκαηηθφ Κφζκν. Ζ πλεηδεζηαθή Φπρή είλαη ην αλψηεξν ηκήκα ηεο Αηνκηθήο Φπρήο θαη καο ζπλδέεη κε ην Αηνκηθφ Πλεχκα θαη ηνλ Πλεπκαηηθφ Κφζκν θαη κε ην Θεφ ηνλ ίδην. Δίλαη ε ζηαγφλα ηνπ Θενχ κέζα καο. 6.3 Κφζκνο ηεο Μνλαδηθφηεηαο θαη Κφζκνο ηεο Γπαδηθφηεηαο Σν πεξηερφκελν ηεο πλείδεζεο είλαη κφλν ελφο ηχπνπ. ηε πλείδεζε ηη έρνπκε; Μφλν θαιφ θαη αγαζφ. Γελ έρνπκε θαιφ θαη θαθφ. Σν πεξηερφκελν ηεο πλείδεζεο καο είλαη κίαο ηαπηφηεηαο. Καη γηα φινπο ην ίδην. Λέκε θακηά θνξά: «απηφο ξε παηδί κνπ ηη εγθιεκαηίαο είλαη! Δίλαη

108 107 αζπλείδεηνο! Γελ έρεη πλείδεζε!» πλείδεζε». Ή ιέκε: «απηφο έρεη θαθή Γελ ηζρχεη απηφ. Γελ ππάξρεη θαθή πλείδεζε. Οχηε ππάξρεη άλζξσπνο πνπ δελ έρεη πλείδεζε. Έρεη ζαθψο πλείδεζε απφ θαηαζθεπήο. Απιψο είλαη θαιπκκέλε ε πλείδεζή ηνπ θαη θαηαπηεζκέλε θαη θαηαρσληαζκέλε ζηελ άθξε απφ ηελ θαθία θαη ην κπαιφ θαη φια ηα ππφινηπα. Γελ έρεη επαθή κε ηε πλείδεζε ηνπ, γη απηφ θαη δελ ηνλ ηχπηεη θαη δελ έρεη ελνρέο. Γηαηί φκσο είλαη κνλνζήκαληε θαη κφλν θαιή θαη αγαζή ε πλείδεζε, ε πλεηδεζηαθή Φπρή; Δπεηδή αθξηβψο πξνέξρεηαη απφ ην Αηνκηθφ Πλεχκα θη απφ ηνλ Πλεπκαηηθφ Κφζκν. Καη ν Πλεπκαηηθφο Κφζκνο είλαη ν Κφζκνο ηεο Μνλαδηθφηεηαο. Γελ ππάξρνπλ εθεί θαιφ θαη θαθφ, άζπξν θαη καχξν, θσο θαη ζθνηάδη. Τπάξρεη κφλν ην θαιφ θαη ην αγαζφ. Ο Πλεπκαηηθφο Κφζκνο έρεη πεξηγξαθεί θαηά θαηξνχο κε δηάθνξα νλφκαηα. Δίλαη ν Παξάδεηζνο ηνπ Υξηζηηαληζκνχ, είλαη ε Υψξα ησλ Μαθάξσλ ησλ Αξραίσλ Διιήλσλ, ην Νηξβάλα ησλ αλαηνιηθψλ, ε Βαιράια ησλ βφξεησλ ιαψλ. Δλψ ν Τιηθφο Κφζκνο, ν Αηζεξηθφο Κφζκνο θαη ν Καηψηεξνο Φπρηθφο Κφζκνο είλαη ν Κφζκνο ηεο Γπαδηθφηεηαο. Καη αληηζηνηρία θαη ζηνλ Άλζξσπν ην Τιηθν-Δλεξγεηαθφ ψκα, ην Αηζεξηθφ ψκα, ε Αηζζεηηθή θαη ε Γηαλνεηηθή Φπρή είλαη ηκήκαηα ηνπ Κφζκνπ ηεο Γπαδηθφηεηαο. Δλψ ε πλεηδεζηαθή Φπρή θαη ην Αηνκηθφ Πλεχκα αλήθνπλ ζηνλ Κφζκν ηεο Μνλαδηθφηεηαο. ηνλ Κφζκν ηεο Γπαδηθφηεηαο ή θαιχηεξα ηεο Πνηθηινκνξθίαο έρνπκε: άζπξν καχξν, ζεηηθή ελέξγεηα αξλεηηθή ελέξγεηα, δήιεηα έιιεηςε δήιεηαο θαη φιν ην ελδηάκεζν θάζκα αλάκεζα ζηα αληίζεηα. Γηαηί ζπκβαίλεη απηφ; Δπεηδή ην χκπαλ είλαη κηα ηεξαξρηθή ππξακίδα. Ξεθηλάεη απφ ηελ Αλψηαηε Αξρή θαη αξρίδεη θαη θαηεβαίλεη ζε θαηψηεξα επίπεδα. ζν θαηεβαίλεη πξνο ηα θάησ πεξλάκε θάπνηα ζηηγκή απφ ηνλ

109 108 Κφζκν ηεο Μνλαδηθφηεηαο ζηνλ Κφζκνο ηεο Γπαδηθφηεηαο. Αο κελ μερλάκε φηη ν Παξάδεηζνο πσο πεξηγξάθεηαη; αλ ε έιιεηςε θαθίαο, ζαλ ε έιιεηςε αξλεηηθνχ. Δθεί αθφκα θαη ηα δψα φπσο ην πεξηγξάθνπκε ζηε ιατθή ζξεζθεία δελ ηξψλε ηα άιια δψα. Γελ είλαη άγξηα, δελ είλαη αηκνβφξα. Γηαηί; Γηαηί δελ έρνπλ πιηθφ ζψκα θαη γη απηφ δελ έρνπλ πιηθέο αλάγθεο. Πφηε άξρηζε λα έρεη αζζέλεηα ν Αδάκ θαη νη πξσηφπιαζηνη; Καη δπζηπρία θαη ληξνπή; Πφηε; ηαλ έπεζε απ ηνλ Παξάδεηζν. -Ναη, αιιά γηαηί έπεζε απ ηνλ Παξάδεηζν; (γέιην) -Ξέξσ, μέξσ... άληξαο είζαη ζα αθνχζσ ηελ αληξηθή εθδνρή! Φηαίεη ε Δχα θαη ην θίδη... (γέιην) Αο δνχκε ην ζέκα πην ζνβαξά. Αο εμεηάζνπκε ην κχζν πνπ ιέγεηαη Πξνπαηνξηθφ Ακάξηεκα ή Πηψζε ησλ Πξσηφπιαζησλ απφ ηνλ Παξάδεηζν. Θα πξέπεη θαη αξρήλ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε φηη νη κχζνη δελ είλαη κπζεχκαηα. Γελ είλαη ςέκαηα νχηε θαη θαληαζηψζεηο. Γελ είλαη παξακχζηα γηα κηθξά παηδηά. Δίλαη έλαο ηξφπνο φπσο νη παξαβνιέο ηνπ Υξηζηνχ ή νη κχζνη ηνπ σθξάηε ζηνλ «Σίκαην», κε κπζηθφ ηξφπν, κε παξνκνίσζε, λα δνζεί έλα πξαγκαηηθφ, ηζηνξηθφ γεγνλφο. Ο κχζνο ηεο Πηψζεο ησλ Πξσηφπιαζησλ απφ ηνλ Παξάδεηζν είλαη έλα πξαγκαηηθφ γεγνλφο πνπ έγηλε ζηελ εμέιημε ηνπ χκπαληνο. Πάεη ιίγν καθξηά ε βαιίηζα, δε ζα ην πνχκε ζήκεξα. Αιιά αο πσ ην ηειηθφ ζπκπέξαζκα γηαηί ζα καο ρξεζηκεχζεη. ηη νπζηαζηηθά θάπνηε ν Άλζξσπνο ζαλ νλ ήηαλ θαζαξά πλεπκαηηθφ νλ ρσξίο ςπρηθφ θαη πιηθφ ζψκα θαη δνχζε ζηνλ Παξάδεηζν, ζηνλ Πλεπκαηηθφ Κφζκν, ηνλ Κφζκν ηεο Μνλαδηθφηεηαο γη απηφ θαη ήηαλ πνιχ θνληά ζην Θεφ θαη ζπλνκηινχζε κε ην Θεφ. Με ηελ Πηψζε απέθηεζε ςπρηθφ θαη πιηθφ ζψκα, άξρηζε λα δεη ζηνλ Κφζκν ηεο Γπαδηθφηεηαο θαη γη απηφ θαη άξρηζε λα έρεη πγεία θαη αζζέλεηα θαη ζάλαην.

110 Πνηφηεηεο αλζξψπσλ ζχκθσλα κε ην πλεπκαηηθφ ηνπο επίπεδν Δπνκέλσο ε ηδηνζπγθξαζία αθνξά ην Τιηθν-Δλεξγεηαθφ ψκα, ην Αηζεξηθφ ψκα, ηελ Αηζζεηηθή θαη Γηαλνεηηθή Φπρή. Απφ θεη θαη πάλσ ππάξρεη ε Αηνκηθή πλείδεζε θαη ην Αηνκηθφ Πλεχκα πνπ είλαη ε ζηαγφλα ε ζετθή, ε αλψηαηε κέζα ζηνλ Άλζξσπν. Καη εθεί νη άλζξσπνη δε δηαθέξνπλ νπζηαζηηθά κεηαμχ ηνπο. Έρνπλ ην θαιφ θαη ην αγαζφ κέζα ηνπο. Γη απηφ ζα δεηο, φηη νη θηαζκέλνη άλζξσπνη ή νη άγηνη άλζξσπνη ηα βξίζθνπλ κεηαμχ ηνπο. Γε δηαθέξεη ν έλαο απ ηνλ άιιν. Αλ πάξεηο έλα Βνπδηζηή άγην, έλα Υξηζηηαλφ άγην, έλα θηαζκέλν άλζξσπν, έλαλ αλψηεξν, έλαλ θαιιηεξγεκέλν άλζξσπν αθφκε θαη ηδενινγηθά άζεν ηφηε φινη απηνί ηα βξίζθνπλ κεηαμχ ηνπο. ζν πην αθαιιηέξγεηνο θαη θαηψηεξνο πλεπκαηηθά είλαη έλαο άλζξσπνο ηφζν πην θαλαηηθφο γίλεηαη. Σφζν πην ζθνηψλεη ν έλαο ηνλ άιινλ. Αλ πηάζεηο ηνπο θηαζκέλνπο Υξηζηηαλνχο, ηνπο θηαζκέλνπο αξηζηεξνχο ηδενιφγνπο άζενπο, ηνπο θηαζκέλνπο Βνπδηζηέο, Μνπζνπικάλνπο, Καζνιηθνχο, Ηλδηάλνπο, μέξσ γσ νηηδήπνηε, ζα ηα βξνπλ κεηαμχ ηνπο. Αιιά νη νπαδνί ηεο ιατθήο ζξεζθείαο, απηνί πνπ είλαη νη θαλαηηζκέλνη, ζα ηζαθσζνχλ θαη ζα ζθνησζνχλ κεηαμχ ηνπο. Οη θαιιηεξγεκέλνη Γεξκαλνί επί Υίηιεξ θαη νη θαιιηεξγεκέλνη μέξσ γσ Άγγινη, Γάιινη, Ακεξηθάλνη θαη ινηπά δελ είραλ πξφβιεκα. Οχηε επέηξεπαλ ζηνλ εαπηφ ηνπο λα θαλαηηζηνχλ, «είκαζηε Γεξκαλνί, πάκε λα θάκε μέξσ γσ ηνπο Άγγινπο». Ή «είκαζηε Άγγινη, πάκε λα θάκε ηνπο Γεξκαλνχο».

111 Ηδηνζπγθξαζία: έλαο αλειεχζεξνο θαη αλαγθαζηηθφο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο Δπνκέλσο φζν ηείλεη έλαο άλζξσπνο λα θαζνξηζηεί απφ ηε πλείδεζή ηνπ θαη λα αλέβεη, νπζηαζηηθά αξρίδεη λα ππεξβαίλεη ηελ Ηδηνζπγθξαζία ηνπ, ηηο εθάζηνηε Ηδηνζπγθξαζίεο, ηνλ Κφζκν ησλ Ηδηνζπγθξαζηψλ, ηνλ Κφζκν ηεο Γπαδηθφηεηαο. Βέβαηα γηα λα βγεη θαλείο εληειψο πάλσ απ ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπ πξέπεη λα «θσηηζηεί» απφ πάλσ. Να ηνπ απνλεκεζεί φπσο ιέεη ν Υξηζηηαληζκφο «ράξηο θαη επινγία Θενχ». Δίλαη πνιχ δχζθνιν απηφ. Αθφκε θαη άλζξσπνη νη νπνίνη έρνπλε δνπιέςεη κε ηνλ εαπηφ ηνπο, έρνπλ ηελ ηάζε λα ιεηηνπξγνχλ κε ηελ εθάζηνηε ηδηνζπγθξαζία θαη εθ ησλ πζηέξσλ ζπλεηδεηνπνηνχλ απηφ πνπ έθαλαλ σζνχκελνη απφ ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπο. Γειαδή ζηελ πξάμε ν κέζνο άλζξσπνο αιιά αθφκε θαη νη πην θαιιηεξγεκέλνη πλεπκαηηθά, δειαδή ε κεγίζηε πιεηνςεθία ησλ αλζξψπσλ ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ηελ εθάζηνηε ζπγθεθξηκέλε ηδηνζπγθξαζία πνπ ηνπο επεξεάδεη. Πφηε κπνξνχκε θη αληηιακβαλφκαζηε φηη θάλακε ιάζνο; ηαλ έρνπκε μεθχγεη απφ ην γεγνλφο θη φηαλ ιίγν αιιάμακε ηδηνζπγθξαζία. Σφηε κπνξνχκε θαη βιέπνπκε πίζσ θαη ιέκε: «Ση βιαθείεο έθαλα ηφηε; Μα πψο ην έβιεπα έηζη;» ηαλ ιεηηνπξγήζνπκε ιίγν κε ηνλ εαπηφ καο θαη ππεξβνχκε ηε θάζε ή φηαλ θάλνπκε Οκνηνπαζεηηθή ή άιιε ελεξγεηαθή Ηαηξηθή θαη κπνξέζνπκε θαη αλέβνπκε ελεξγεηαθά θαη βγνχκε ιίγν πάλσ απφ ηελ ηδηνζπγθξαζία καο ηφηε παχνπλ λα είλαη ηφζν αθξαία ηα ηδηνζπγθξαζηαθά ραξαθηεξηζηηθά θαη κπνξνχκε θαη ηα βιέπνπκε ιίγν απέμσ ηα πξάγκαηα. Γη απηφ βιέπνπκε ην θαηλφκελν: Έξρεηαη έλα άηνκν επεξεαζκέλν απφ ηελ ηδηνζπγθξαζία Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ κε εξσηηθή απνγνήηεπζε. νπ ιέεη: «γηαηξέ, δε κπνξψ λα θαηαιάβσ ηη κνπ ζπκβαίλεη, ε ινγηθή κνπ, κνπ ιέεη ηη ξεκάιη ήηαλ απηφο αιιά δε κπνξψ λα βγσ απφ ην πιήγσκα θαη δε ζέισ λα ην πηζηέςσ θαη ππνθέξσ ςπρηθά θαη έρσ θαη ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα».

112 111 Παίξλεη ηελ νκνηνπαζεηηθή ζεξαπεία θαη ζηε κηα βδνκάδα, ζηηο δχν, ζην κήλα επάλσ έξρεηαη θαη ζνπ ιέεη: «γηαηξέ, θαιχηεξα ληψζσ ζσκαηηθά, κνπ θχγαλε ηα ζπκπηψκαηα απηά, κνπ ππνρψξεζαλ θαη ηψξα ην βιέπσ πην ςχρξαηκα ην ζέκα, αξρίδσ θαη ιίγν θεχγσ απ απηφ, γηαηί;» Μπνξεί λα κελ έρεη αιιάμεη ηδηνζπγθξαζία αιιά έρεη εμηζνξξνπεζεί ελεξγεηαθά θαη έρνπλ θαικάξεη θαη νη ηδηνζπγθξαζηαθέο αθξφηεηεο. Άξα ε ηδηνζπγθξαζία είλαη θάηη αξλεηηθφ. Δίλαη απηφ πνπ καο δέλεη κε ηνλ Καηψηεξν Κφζκν ηεο Πνηθηινκνξθίαο. ζν πλεπκαηηθά θαιιηεξγνχκαζηε θαη ςπρηθά αλεβαίλνπκε ηφζν ηείλνπκε λα δξνχκε ιηγφηεξν θαηαλαγθαζηηθά. Ληγφηεξν πξνθαζνξηζκέλα. Πην ειεχζεξα. Ο νξηζκφο ηεο ηδηνζπγθξαζίαο είλαη: ν αλειεχζεξνο θαη αλαγθαζηηθφο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηείλεη λα επηζπκεί, λα ζθέθηεηαη θαη λα ζπκπεξηθέξεηαη έλα άηνκν ππφ ηελ επίδξαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηδηνζπγθξαζίαο. Καη κε βάζε απηφ ηνλ ηξφπν θαηαιήγεη λα αξξσζηαίλεη κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν. Καη ε αζζέλεηά ηνπ λα ρεη ζπγθεθξηκέλε εηθφλα. Καη νη επηινγέο ηνπ νη επαγγεικαηηθέο, νη ζπληξνθηθέο, νη εξσηηθέο, νη ζεμνπαιηθέο, νη νηθνγελεηαθέο, νη ηδενινγηθέο, νη πνιηηηθέο, νη ζξεζθεπηηθέο, ν ηξφπνο πνπ ληχλεηαη, ν ηξφπνο πνπ ηξψεη είλαη ζε κεγάιν βαζκφ ηδηνζπγθξαζηαθά θαζνξηζκέλεο. 6.6 Άιιν ν βαζχηεξνο καο εαπηφο θαη άιιν ε εθάζηνηε Ηδηνζπγθξαζία πνπ καο επεξεάδεη Απηφ πνπ ιέκε φηη «Δγψ είκαη ν εαπηφο κνπ» είλαη ιάζνο. Πξέπεη λα μεθαζαξίζνπκε φηη άιιν ν βαζχηεξνο κνπ εαπηφο, δειαδή ε πλείδεζε θαη ην Αηνκηθφ κνπ Πλεχκα θαη άιιν ν εαπηφο κνπ ν θαηψηεξνο πνπ θαζνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ ηδηνζπγθξαζία κνπ. Γηαηί αλ δελ ην ζπλεηδεηνπνηήζεη απηφ έλα άηνκν ζα ιέεη απηφ πνπ ιέεη ν πεξηζζφηεξνο θφζκνο: «Γηαηξέ», ιέεη, «έρσ πάζεη απηφ, έρσ θάλεη εθείλν, ζπλερψο θάλσ ηηο ίδηεο βιαθείεο, ηα ίδηα ιάζε αιιά ηη λα θάλσ;

113 112 Έηζη είκαη. Έηζη είκαη, εγψ. Έηζη είλαη ν εαπηφο κνπ. Απηφο είλαη ν ραξαθηήξαο κνπ, απηφο είκαη». Απηά είλαη κεγάια ιάζε. Γηαηί ηαπηίδνπκε ην βαζχηεξφ καο εαπηφ κε ηελ Ηδηνζπγθξαζία πνπ καο επεξεάδεη, κε ηελ πιάλε πνπ καο επεξεάδεη, κε ηε Μάγηα φπσο ιέλε νη αλαηνιηθνί πνπ καο επεξεάδεη, κε ηελ ςεπδαίζζεζε, κε ηε Υίκαηξα πνπ έιεγαλ νη αξραίνη εκψλ πξφγνλνη θαη απηή ε ηαχηηζε καο θάλεη λα κε κπνξνχκε λα μεθνιιήζνπκε. Καη ράλνπκε ηελ ειπίδα θαη ηελ επθαηξία λα βγνχκε πάλσ απ απηή ηελ θαηάζηαζε θαη λα μεθχγνπκε. Γη απηφ είλαη ηφζν ζεκαληηθή ε γλψζε ησλ ηδηνζπγθξαζηψλ. Θα κνπ πεηο: «Απηφ φκσο είλαη δνπιεηά ελφο γηαηξνχ. Έλαο απιφο άλζξσπνο πψο ζα ηα κάζεη απηά; Πψο ζα ηα θαηαιάβεη;» Καη αξρήλ ε Οκνηνπαζεηηθή επεηδή κειεηά ηηο ζπκπαληηθέο αιήζεηεο πνπ αθνξνχλ ηε δσή είλαη θαη βαζεηά γλψζε αιιά θαη απιή ζαλ ηνπο πκπαληηθνχο Νφκνπο. Άξα κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηή απφ ηνλ θαζέλα πνπ έρεη ηε δηάζεζε λα αζρνιεζεί. Καηά δεχηεξν ιφγν θαη κφλν ε γλψζε φηη ππάξρνπλ ηδηνζπγθξαζίεο θη φηη δελ πξέπεη λα ηαπηίδεηαη θαλείο κε ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπ θαη φηη ε ηδηνζπγθξαζία είλαη αλειεπζεξία είλαη ήδε κηα βάζε γηα λα μεθηλήζεη θαλείο ηελ απηνγλσζία. Έρεη ηε δπλαηφηεηα πιένλ λ αξρίζεη λα παξαηεξεί ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα ιέεη: «Ρε παηδί κνπ ηψξα γηαηί ην θάλσ απηφ;» Καη αξρίδεη θη αιιάδεη ηε δηαηξνθή ηνπ, αξρίδεη θη αιιάδεη ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπ, αξρίδεη θη αιιάδεη θη ε ηδηνζπγθξαζία ηνπ ή μεθεχγεη απφ ηηο αθξφηεηεο ηεο. Κη απηά είλαη πνιχ ζεκαληηθά επηηεχγκαηα. Πξνζέμηε θάηη. πλεηδεηνπνηείζηε φηη ηδηνζπγθξαζία ζεκαίλεη πάζε. Ο κφλνο α-παζήο ρσξίο απνιχησο θαλέλα πάζνο είλαη ε Αλψηαηε Αξρή, ν Θεφο. Απφ θεη θαη πέξα φζν θαηεβαίλνπκε θαη εηδηθά ζηνλ Κφζκν ηεο Γπαδηθφηεηαο αξρίδνπλ ηα πάζε. Λίγν νη άγηνη άλζξσπνη μεθεχγνπλ θάπσο απφ ηα πάζε.

114 113 -Γειαδή θαιή ηδηνζπγθξαζία δελ ππάξρεη; -Γελ ππάξρεη! Ναη, δελ ππάξρεη. Ζ ηδηνζπγθξαζία είλαη ην βάζαλφ καο. Δίλαη ν ζηαπξφο πνπ θνπβαιάεη ν θαζέλαο καο κε ηε γέλλεζε ηνπ θαη ζπλήζσο ηνλ θνπβαιάεη κέρξη ην ζάλαην ηνπ, άιινηε πην βαξχ θαη άιινηε πην ειαθξχ. 6.7 ρέζε Ηδηνζπγθξαζίαο κε Πεπξσκέλν θαη Κάξκα Κάηη ηέηνην πνπ αλαθέξσ είλαη ζχκθσλν θαη κε ην αξραηνειιεληθφ «Πεπξσκέλν» απφ ην νπνίν «θπγείλ αδχλαηνλ» θαζψο θαη κε ην αλαηνιηθφ «Κάξκα». Σν παξειζφλ Κάξκα θαη ην παξφλ Κάξκα εθαξκφδνληαη, παίξλνπλ ζάξθα θαη νζηά κέζσ ηεο Ηδηνζπγθξαζίαο. Γειαδή γελληέκαη κε ζπγθεθξηκέλεο Σάζεηο-Μηάζκαηα θαη ζπγθεθξηκέλεο ηδηνζπγθξαζηαθέο θαηαβνιέο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην ηη έρσ θάλεη ζε πξνεγνχκελεο επίγεηεο δσέο. Αλ βέβαηα πηζηεχνπκε φηη ππάξρνπλ δηαδνρηθέο επίγεηεο δσέο. Πάλησο έλα είλαη ην δεδνκέλν: φηη γελληφκαζηε δηαθνξεηηθνί νη άλζξσπνη κεηαμχ καο θαη πεζαίλνπκε δηαθνξεηηθνί. Άιινη πηζηεχνπλ φηη γελληφκαζηε θαη πεζαίλνπκε δηαθνξεηηθνί θη απηφ ζπκβαίλεη ρσξίο θακία ινγηθή εμήγεζε θαη φηη ν Θεφο είλαη άδηθνο πνπ καο θέξλεη ζηε δσή κε δηαθνξεηηθή πξνίθα ηνλ θαζέλα ρσξίο λα έρνπκε θηαίμεη. Άιινη ιέλε φηη «Κχξηε, έρσ ρξσζηνχκελα απφ πξηλ θαη ζα κεηαθέξσ ρξσζηνχκελα κεηά». Αιιά απηά είλαη απφςεηο. ηελ πξάμε μέξνπκε φηη κηα κάλα γελλάεη ηξία παηδηά κε κηθξή ρξνληθή δηαθνξά κεηαμχ ηνπο, κεγαιψλνπλ ζηελ ίδηα νηθνγέλεηα θαη ην έλα είλαη ν λεπξηθφο θαη ζπαζηηθφο ηεο νηθνγέλεηαο απφ κσξφ, ην άιιν είλαη ην θαιφβνιν θαη ην ηξίην είλαη ην δεηιφ. Καη ιεο: «ξε παηδί κνπ, αθνχ εγψ ηα κεγάισζα κε ηελ ίδηα αγάπε, κε ηελ ίδηα θξνληίδα, πεξίπνπ ζηηο ίδηεο ζπλζήθεο γηαηί ν

115 114 έλαο ζαλ ραξαθηήξαο είλαη ζηελ αλαηνιή, ν άιινο ζηε δχζε θη ν άιινο ζηε κέζε;» Απηφ γηα κέλα εμεγείηαη κφλν κε ηελ χπαξμε πξνεγνχκελσλ επίγεησλ δσψλ νη θαξπνί ησλ νπνίσλ κεηαθέξνληαη ζε απηή ηε δσή ζαλ ηδηνζπγθξαζηαθή θιεξνλνκηά. αλ Σάζεηο-Μηάζκαηα. Γη απηφ πηζηεχσ φηη ζε κεγάιν βαζκφ «γελληφκαζηε θαη δελ γηλφκαζηε». 6.8 Μπνξνχκε λα αιιάμνπκε ηελ ηδηνζπγθξαζηαθή καο θιεξνλνκηά; -Μπνξνχκε λα αιιάμνπκε απηέο ηηο Σάζεηο, απηή ηελ θιεξνλνκηά; -ρη πνιχ. Πξνζέμηε: Δάλ δε βιέπνπκε θάζε θνξά ηνλ Άλζξσπν πξψηα ζαλ ζχλνιν θαη κεηά ηα δηάθνξα ηνπ ηδηαίηεξα επίπεδα δε βγάδνπκε άθξε. Απηφ είλαη ζχκθσλν κε ην Νφκν ηνπ ινπ θαη ην Νφκν ηεο Ηεξαξρίαο. Δπαλαδηαηππψλσ ην εξψηεκα ζνπ: Μπνξνχκε λα αιιάμνπκε ηνλ Άλζξσπν; Μπνξνχκε λα ηνλ αιιάμνπκε ζαλ φιν ή ζαλ επηκέξνπο επίπεδα; Σν Αηνκηθφ καο Πλεχκα δε κπνξνχκε λα ην αιιάμνπκε. Δίλαη θαιφ θαη αγαζφ, ππάξρεη κέζα καο θαη καο θσηίδεη. Σν θσο είλαη θσο, δελ έρεη ζθνηεηλά ζεκεία πάλσ ηνπ. Οχηε ηε πλείδεζή καο κπνξνχκε λα αιιάμνπκε γηαηί είλαη παηδί ηνπ Αηνκηθνχ Πλεχκαηνο καο. Μπνξνχκε βέβαηα λα θάλνπκε θάηη πνιχ ζεκαληηθφ. Να ηε ζεβφκαζηε. Να έρνπκε θαιέο ζρέζεηο καδί ηεο. Να ηελ αθνχκε ζε θάζε καο θίλεζε. Απηφ είλαη γηα κέλα ην κπζηηθφ θάζε εζηθήο θαη ςπρηθήο θαιιηέξγεηαο. Ση φκσο κπνξνχκε λ αιιάμνπκε ζηνλ Άλζξσπν, ζηνλ εαπηφ καο; ηε δηάξθεηα ηεο δσήο καο δε κπνξνχκε λ αιιάμνπκε θαζφινπ ηηο βαζηθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Τιηθνχ καο ψκαηνο. Γε κπνξνχκε λα αιιάμνπκε ην DNA καο. Γελλεζήθακε θνληνί θαη θνληνί ζε λα πεζάλνπκε.

116 115 Γελλεζήθακε ςεινί θαη ςεινί ζε λα πεζάλνπκε. Έρνπκε γαιαλά κάηηα; Γαιαλά είλαη, δε κπνξείο λα η αιιάμεηο θαη λα ηα θάλεηο θαζηαλά. Βέβαηα αλ γελλεζψ κε πξνδηαγξαθέο ςεινχ αηφκνπ θαη δελ ηξψσ ζσζηά θαη δε γπκλάδνκαη κπνξεί λα κελ εθκεηαιιεπηψ ην πιήξεο ησλ δπλαηνηήησλ κνπ. Ή κπνξεί λα γελλεζψ κε πξνδηαγξαθέο αζζεληθνχ ζθειεηνχ αιιά κε θαηάιιειε δηαηξνθή θαη ζσζηή άζθεζε λα γίλεη θάπσο πην γεξφο ν ζθειεηφο κνπ. Ή ην αληίζεην. Με θαθή δηαηξνθή θαη θαζφινπ ή θαθή άζθεζε λα ηε ρεηξνηεξεχζσ απηή ηελ πξνδηαγξαθή. Γηαηί φκσο ε δηαηξνθή θαη ε άζθεζε αιιάδνπλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα ησλ ζσκαηηθψλ κνπ θιεξνλνκηθψλ πξνδηαγξαθψλ; Δπεηδή επηδξνχλ ζην Αηζεξηθφ κνπ ψκα. Με ηελ αλαπλνή, ηε δηαηξνθή θαη ηελ άζθεζε ξέεη κέζα κνπ αηζεξηθή νπζία απφ ηνλ Αηζεξηθφ Κφζκν. Με αλαπλνή ζσζηή, κε δηαηξνθή ζσζηή αιιά θαη κε ζσζηή ζθέςε γηα λα θπθινθνξεί ε ελέξγεηα ζσζηά θαη λα κε κπινθάξεηαη εθκεηαιιεχνκαη ζην έπαθξν ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ Αηζεξηθνχ κνπ ψκαηνο. Αιιάδσ βέβαηα ιίγν ην Αηζεξηθφ κνπ ψκα αιιά νη θιεξνλνκηθέο κνπ αηζεξηθέο ηάζεηο είλαη ζρεδφλ κέρξη λα πεζάλσ πνιχ ζηαζεξέο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ: Γελληέκαη θη είκαη ιαίκαξγνο. Μπνξεί κέρξη λα πεζάλσ λα είκαη ιαίκαξγνο. Αιιά κπνξψ λα θάλσ πην πγηεηλή δηαηξνθή, κπνξψ λα βάισ θάπνηνπο θαλφλεο αιιά ε ηάζε κνπ είλαη απηή. Γελληέκαη θη είκαη πνιχ θξπνπιηάξεο επεηδή είκαη πνιχ Γηλλ. Μέρξη λα πεζάλσ ζα καη θξπνπιηάξεο αιιά κπνξεί λα καη ιηγφηεξν θξπνπιηάξεο. Ζ ηάζε κνπ ε ζεμνπαιηθή είλαη λα είκαη πνιχ ζεξκφο. Δίλαη θαηαβνιή απηφ θαη δελ αιιάδεη εχθνια. Ζ ηάζε κνπ ε ζεμνπαιηθή είλαη λα είκαη πνιχ ρακειφο ζε ελέξγεηα. Να κελ είκαη πνιχ ζεμνπιηάξεο. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην Αηζεξηθφ ψκα δελ αιιάδνπλ εχθνια.

117 116 Μπνξνχκε φκσο λα αιιάμνπκε ηε Γηαλνεηηθή Φπρή ζε πνιχ κεγαιχηεξν βαζκφ απφ φηη ην Αηζεξηθφ ψκα θαη ην Τιηθφ ψκα. Δίλαη απηφ πνπ ιέκε ςπρηθή θαιιηέξγεηα. Γειαδή κπνξψ λα κειεηήζσ, λα πξνβιεκαηηζηψ γηα ηελ εζηθή, γηα ην ηη θάλσ ζηε δσή κνπ, γηα ηελ θαινζχλε, γηα ην Θεφ, γηα ηηο εζηθέο αξρέο νπνηαζδήπνηε ζξεζθείαο ή θηινζνθίαο. Κη απηφ λα κε θάλεη λα γίλσ πην θαιφο άλζξσπνο. Πην ζσζηφο άλζξσπνο. Απηφ κπνξψ λα ην αιιάμσ ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο κνπ. Παξφηη γελληφκαζηε κε ζπγθεθξηκέλεο ηδηνζπγθξαζηαθέο πξνδηαγξαθέο ζ απηή ηε δσή παξφια απηά κπνξνχκε θαη δελ είλαη κάηαην λα είκαζηε ζσζηνί θαη θαινί! Γηαηί; Γηαηί φπσο πήξακε ζεηηθνχο θαη αξλεηηθνχο θαξπνχο απφ ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο πξνεγνχκελεο δσήο κπνξνχκε λα κεηαθέξνπκε θαηά ηνλ ίδην ηξφπν θαινχο θαη θαθνχο θαξπνχο ζηελ επφκελε επίγεηα δσή. Δίλαη ν πκπαληηθφο Νφκνο ηεο Γξάζεο θαη ηεο Αληίδξαζεο. ηαλ έρεηο δξάζε ζα έρεηο θαη αληίδξαζε. Σίπνηα δελ πάεη ρακέλν. Σίπνηα δε γελληέηαη εθ ηνπ κεδελφο θαη ηίπνηα δελ επηζηξέθεη ζην κεδέλ. Αθφκε θαη αλ θαλείο πηζηεχεη φηη πεζαίλνληαο πάεη ζηνλ Παξάδεηζν θαη ηειείσζε θαη δελ έρεη άιιεο δσέο είλαη ζίγνπξν φηη ζα θξηζεί κε βάζε ην πψο έδεζε ζηε δηάξθεηα απηήο ηεο δσήο. Άξα ην ηη θάλεη ζε απηή ηε δσή δελ πάεη ρακέλν. πέξλεη θαη «φηη έζπεηξε ζα ζεξίζεη» φπσο έιεγε θαη ν Υξηζηφο. Άξα δελ είλαη κάηαην λα είλαη θαιφο θαη ζσζηφο θάπνηνο. Καη δελ είλαη άλεπ ζεκαζίαο ην λα είλαη θαθφο. Έηζη; Κη αο κε ιέκε θαιφο θαη θαθφο. Πην ζσζηνί είκαζηε αλ ιέκε θάλσ ζσζηέο ή θπζηθέο επηινγέο θαη θάλσ ιάζνο ή αθχζηθεο επηινγέο. αο αθνχσ. -Μνπ είλαη δχζθνιν λα θαηαιάβσ απηφ πνπ είπαηε, πνπ είπακε πξηλ φηη δελ αιιάδεη φηη θαη λα γίλεη ηε ζηηγκή πνπ έρνπκε πεη πξσηχηεξα φηη δειαδή έρεη λα θάλεη κε ην πεξηβάιινλ... κε ην εξέζηζκα ηελ θάζε θνξά, κε ην ηη έρνπκε λ αληηκεησπίζνπκε.

118 117 -Πνην δελ αιιάδεη; Δλλνείο γηα ην Τιηθφ ψκα; Δλλνείο γηα ην Αηζεξηθφ ψκα ή ελλνείο γηα ην Φπρηθφ ψκα, δειαδή ηελ Αηνκηθή Φπρή θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηε Γηαλνεηηθή Φπρή; -ρη, απηφ είπακε αιιάδεη... -Ναη, αιιά γηα πνην ιεο φηη δε κπνξείο λα θαηαιάβεηο; -Δίπακε έλα παξάδεηγκα. ηη αλ γελλεζεί ην παηδί μέξσ γσ λα έρεη απηφ ην ράξηζκα, ηέξκα, ζα ην ρεη... θέξαηε έλα παξάδεηγκα γηα ηε ζεμνπαιηθφηεηα. -Πξνζέμηε. Να μεθαζαξίζνπκε θάηη. Λέκε πρ ζεμνπαιηθφηεηα. Δπεηδή απηή ε ιεηηνπξγία αθνξά φια ζρεδφλ ηα επίπεδα ηνπ Αλζξψπνπ πξέπεη λα δηεπθξηλίδνπκε θαη λα αλαιχνπκε ην ζέκα. Πρ αο κηιήζνπκε γηα ηε ζεμνπαιηθφηεηα ελφο άληξα. Αλ πάκε ζην επίπεδν ηνπ Τιηθνχ ψκαηνο ε θαηαζθεπή ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ θαη νη πξνδηαγξαθέο ηνπο αλαηνκηθά είλαη δεδνκέλεο. Απηφ δελ αιιάδεη. Πάκε κεηά ζηε ζεμνπαιηθή ηάζε. Οη ηάζεηο αθνξνχλ έλα άιιν επίπεδν. Σν επίπεδν ηνπ Αηζεξηθνχ ψκαηνο. Αλ έλα άηνκν γελλήζεθε κε ηελ ηάζε λα είλαη ζεμνπαιηθά ζεξκφο ή ςπρξφο απηφ πνιχ ιίγν αιιάδεη. Αιιάδεη βέβαηα θάπσο. Γελ είλαη φπσο ην Τιηθφ ψκα πνπ 100% δελ αιιάδεη ζ απηή ηε δσή ζαλ πξνδηαγξαθέο ηνπιάρηζηνλ. Αιιάδεη πνιχ ιίγν ζ απηή ηε δσή ζαλ ηειηθφ απνηέιεζκα, ζαλ θαηλφηππνο αιιά ζαλ γνλφηππνο δελ αιιάδεη. Αλ φκσο δήζσ κηα πνιχ θπζηθή θαη πγηεηλή δσή θαη θαιιηεξγήζσ ζσζηά ην Αηζεξηθφ κνπ ψκα ζε απηή ηε δσή ηφηε ζηελ επφκελε επίγεηα δσή ζα έρσ θαιχηεξεο πξνδηαγξαθέο φζνλ αθνξά ην Τιηθφ κνπ ψκα. Οη θαξπνί ελφο επηπέδνπ ζε απηή ηε δσή κεηαθέξνληαη ζην ακέζσο θαηψηεξν επίπεδν ζηελ επφκελε δσή. Πρ αλ θαιιηεξγήζσ ζε απηή ηε δσή ηελ Αηνκηθή κνπ Φπρή ηφηε ζηελ επφκελε δσή ην Αηζεξηθφ κνπ ψκα ζα έρεη θαιχηεξεο πξνδηαγξαθέο. Αληίζηνηρα βέβαηα αλ γεκίζσ ζε απηή ηε

119 118 δσή ηελ Αηνκηθή κνπ Φπρή κε αξλεηηθέο πνηφηεηεο θαη ηδηφηεηεο ηφηε ζηελ επφκελε κνπ επίγεηα δσή ζα έρσ έλα Αηζεξηθφ ψκα κε αξλεηηθέο ηδηφηεηεο. -Καη ην θξπνπιηάξεο πνπ είπαηε; -Σν θξπνπιηάξεο είλαη θαη απηφ ηάζε ελεξγεηαθή, είλαη ηνπ Αηζεξηθνχ ψκαηνο. Μπνξεί λα αιιάμεη θάπνηα ζηηγκή γηαηί αιιάδεη ε ηδηνζπγθξαζία. Έηζη; Μπνξεί λα αιιάμεη. Αιιά φρη άξδελ ζπλήζσο. ηαλ πάκε κεηά φκσο ζηε Γηαλνεηηθή Φπρή εθεί έρνπκε κεγάιε επρέξεηα αιιαγήο. Έηζη; Μπνξψ απφ άζενο λα γίλσ έλζενο. Μπνξψ απφ άηνκν αγξνίθν λα γίλσ θαιιηεξγεκέλνο. Μπνξψ απφ άηνκν κε αλήζηθε ζπκπεξηθνξά λα γίλσ εζηθφ. Μπνξψ λα θσηηζηψ θαη λα αιιάμσ ξε παηδί κνπ. Καη λα θαιιηεξγεζψ, λα δηαβάζσ, λα θάλσ. Έηζη; Μπνξεί φκσο λα ρσ ην ζπφξν ηνλ θαθφ κέζα κνπ θαη ηελ ηάζε γηα ηελ θαηάρξεζε. Καη πάιη δε θεχγεη εληειψο απηή ε αηζεξηθή ηάζε αιιά ζα ην ειέγρσ ην ζεξίν. Έηζη; (γέιην) 6.9 Ζ ηδηνζπγθξαζία δελ είλαη παξά ηα άβνια «ξνχρα» πνπ θνξάκε! Γελληφκαζηε κε ζπγθεθξηκέλεο γεληθέο Σάζεηο-Μηάζκαηα, κε ζπγθεθξηκέλε δηακφξθσζε ηνπ Αηζεξηθνχ ψκαηνο θαη κε κηα ζπγθεθξηκέλε Ηδηνζπγθξαζία ε νπνία αιιάδεη φκσο θαη ζε ζπγγεληθέο ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο καο. Γηαηί ε γεληθφηεξε ζχλζεζε καο φζνλ αθνξά ηηο Σάζεηο καο αληηζηνηρεί ζε ζπγγεληθέο ηδηνζπγθξαζίεο. Καη κεγαιψλνληαο ην παηδί, εληφο κελψλ, εληφο ρξφλσλ αιιάδεη ηδηνζπγθξαζία θηλνχκελν φκσο φρη νπνπδήπνηε αιιά ζ απηέο ηηο ζπγγεληθέο. Δπνκέλσο θαη ε εθάζηνηε ηδηνζπγθξαζία πνπ καο επεξεάδεη αιιάδεη. Ζ ηδηνζπγθξαζία σο εηθφλα, σο επίδξαζε αλεμάξηεηε απφ κέλα δελ αιιάδεη. Δίλαη κία θαη ζπγθεθξηκέλε. Ζ ηδηνζπγθξαζία Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ είλαη απηή. Αιιά εκέλα ζαλ άηνκν ηψξα κε επεξεάδεη θαη

120 119 αχξην κπνξεί λα βγσ απ απηή. Να κε κε επεξεάδεη απηή θαη λα κε επεξεάδεη θάπνηα άιιε. Έηζη; Ζ Ηδηνζπγθξαζία δελ είλαη ν βαζχηεξνο εαπηφο καο. Δίλαη ηα ξνχρα πνπ θνξάκε. Έηζη; Καη καο θαζνξίδνπλ ζηελ θίλεζή καο. Δίλαη έλδπκα ε ηδηνζπγθξαζία, ξνχρν ηεο Αλψηεξεο Φπρήο. Αιιά είλαη πεξηνξηζηηθφ έλδπκα. Μπνξεί λα είλαη πεξηνξηζηηθφ επεηδή είλαη πνιχ ζθηρηφ θαη δε κπνξψ λα θηλεζψ εχθνια. Μπνξεί λα είλαη πεξηνξηζηηθφ επεηδή είλαη πνιχ θαξδηά ηα ξνχρα θαη ζθνπληνπθιάσ θαη πέθησ. Ή κπνξεί λα είλαη πεξηνξηζηηθφ επεηδή είλαη πνιχ ρνληξά ηα ξνχρα πνπ θνξάσ θαη δεζηαίλνκαη πνιχ θαη ζθάσ. Ή λα είλαη πνιχ ιεπηά θαη λα θξπψλσ θαη λα είκαη επαίζζεηνο ζηηο εμσηεξηθέο επηδξάζεηο. θεθηείηε ινηπφλ ηελ Ηδηνζπγθξαζία ζαλ έλα ξνχρν πνπ εθάζηνηε θνξάκε θαη αιιάδνπκε. Καη ην νπνίν ξνχρν έρεη ζρέζε θπξίσο κε ηηο επηδηψμεηο καο φηαλ κεγαιψζνπκε θη είκαζηε ελήιηθεο. Αλ εγψ έρσ επηδίσμε λα είκαη ε κνηξαία γπλαίθα ηφηε ζα είκαη ζπλέρεηα κε «κνηξαία» ξνχρα φπνπ θαη λα πάσ. Αλ είκαη ην άηνκν ην παξαηεκέλν ζα βάισ έλα βξψκηθν ακπέρνλν θαη ζα θπθινθνξψ. Έρεη θαη ηα ζπλ θαη ηα πιελ, έηζη; ε εηζαγσγηθά ηα ζπλ. Αλ ζθνπεχσ λα είκαη έλαο πεηπρεκέλνο επηρεηξεκαηίαο ή πνιηηηθφο ηφηε ζπλέρεηα είκαη κε ην θνζηνχκη, ηε γξαβάηα, δεκφζηεο ζρέζεηο, «ηη θάλεηε; πψο είζηε;», θαζαξά ξνχρα, ζηδεξσκέλα, αηζαιάθσηνο. Ή αλ ζέισ λα ην παίμσ κπνέκ ηχπνο ή κνληέξλνο θαη αληηζπκβαηηθφο ζα βάισ μέξσ γσ ην ηδηλ ην ζθηζκέλν πνπ κπνξεί λα λαη θη αθξηβή κάξθα φκσο θαη πάεη ιέγνληαο. Αιιά ην λα είκαη ζπλέρεηα αηζαιάθσηνο φπσο θαη ην λα κε κπνξψ λα βάισ θαη ην ηδηλ θαη ηα δχν είλαη πεξηνξηζηηθέο θαηαζηάζεηο. θεθηείηε πρ λα είκαη θαλαηηθφο, θνιιεκέλνο κπνέκ θαη λα πάσ ζην δηθαζηήξην θαη λα επηκέλσ λα θνξάσ ην ηδηλ θαη λα κνπ ξίμεη πξνθαηεηιεκέλνο ν αηζαιάθσηνο δηθαζηήο κηα πνηλή ζην θεθάιη. Ζ δσή αιιάδεη θαη ζα

121 120 πξέπεη λα κπνξψ λα πξνζαξκφδνκαη φρη βέβαηα ζαλ γινηψδεο άηνκν αιιά νχηε θαη λα είκαη εθηφο ηφπνπ θαη ρξφλνπ. Αλάινγα κε ην πνπ ζηξίβσ ην ηηκφλη εθεί ζα πάεη θαη ην πινίν κνπ. Αλάινγα κε ηα «ζέισ» κνπ ζα ελδπζψ θαη ηελ αληίζηνηρε ηδηνζπγθξαζία. Δίπακε φηη ε Ηδηνζπγθξαζία είλαη κηα αλειεχζεξε ηάζε πνπ καο επεξεάδεη αιιά έρνπκε κέζα καο θαη ηε Γηαλνεηηθή Φπρή, ην δηαρεηξηζηή, ε νπνία κπνξεί λα καο νδεγήζεη πξνο ηα πάλσ πξνο ηε πλείδεζε ή πξνο ηα θάησ πξνο ην Τιηθφ ψκα. Δίλαη ζαλ λα θαζνξίδνπκε δηαθνξεηηθή ξφηα ζην πινίν. Άκα βάδσ ξφηα φηη ζα πάσ μέξσ γσ λα βγσ ζην αλνηρηφ πέιαγνο άιιεο ζπλζήθεο ζα αληηκεησπίζσ θαη άιιν θαξάβη ρξεηάδνκαη. Άκα πάσ ζε ήξεκα λεξά αιιηψο. Καη νχησ θαζεμήο Πφζν ειεχζεξνη είκαζηε; Δπνκέλσο ε απάληεζε ζηελ εξψηεζε «είκαζηε ειεχζεξνη εληειψο ή θαζφινπ;» δελ είλαη απφιπηε. Έρνπκε βαζκφ ειεπζεξίαο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηξία πξάγκαηα: Πξψηνλ απφ ην ηη θνπβαιάκε απφ πξνεγνχκελεο θαηαζηάζεηο, απφ ην παξειζφλ. Γεχηεξνλ απφ ηηο βιαθείεο ή ηηο ζσζηέο ζπκπεξηθνξέο πνπ έρνπκε ηψξα ζην παξφλ. Καη ηξίηνλ απφ ην πνπ ζηνρεχνπκε γηα ην κέιινλ. πσο κηα εκπνξηθή επηρείξεζε, ηεο νπνίαο ε θεηηλή ρξνληά θαζνξίδεηαη απφ ην απνζεκαηηθφ πνπ έρεη απφ ηηο πξνεγνχκελεο ρξνληέο. Αλ έρεη απνζεκαηηθφ κεγάιν έρεη επειημία κεγάιε θαη δπλαηφηεηα λα ζηαζεί θαη ζε δεκηέο. Δλψ αλ έρεη κηθξφ απνζεκαηηθφ ηφηε ιίγα πξάγκαηα κπνξεί λα θάλεη. Άξα ν πξνεγνχκελνο ηζνινγηζκφο θαζνξίδεη ηε θεηηλή ρξνληά. Καη ε θεηηλή ρξνληά θαζνξίδεη ηελ επφκελε. Καη πάεη ιέγνληαο. πσο κπαίλεη ζην ρξεκαηηζηήξην κηα εηαηξεία θαη αξρίδνπλ απηνί πνπ επελδχνπλ θαη ιέλε: «είλαη εχξσζηε απηή ε εηαηξεία; Ση απνζεκαηηθφ έρεη; Πφζα

122 121 θαηαζηήκαηα έρεη; Ση θάλεη, ηη θηηάρλεη, ηη πνιηηηθή αθνινπζεί;» θαη ιέλε: «α, πνληάξνπκε» ή «δελ πνληάξνπκε». Απηά ινηπφλ. Δθηφο αλ έρεηε κηα δχν απνξίεο αθφκε θαη κεηά λα ην θιείζνπκε ην ζέκα καο γηα ζήκεξα. -ηαλ πεξηγξάθεηε έλα αλζξψπηλν ηχπν φπσο είπαηε πξηλ ην Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ, είλαη απαξαίηεην ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά λα είλαη πάληα έηζη; Μπνξεί θάπνηα ζηηγκή λα ηζρχνπλ θαη θάπνηα ζηηγκή φρη; -Πνιχ σξαία εξψηεζε. Ηζρχνπλ ζαθψο νη βαζηθέο ηάζεηο. Αιιά αλάινγα κε ην πνχ έρεη κεγαιψζεη, πψο έρεη κεγαιψζεη θαη ηη εκπεηξίεο έρεη ην άηνκν αλάινγε ζα είλαη θαη ε δηακφξθσζε πνπ ζα πάξεη ε πξσηαξρηθή ηάζε. Ο γνλφηππνο είλαη πάληα έλαο αιιά κπνξεί λα θαηαιήμεη ζε πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο θαηλφηππνπο αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη ηηο επηινγέο ηνπ αηφκνπ. Καη κπνξεί λα πάξεη εληειψο αληίζεηε κνξθή απφ ηελ αξρηθή ηάζε. Λέσ πρ γηα ηε γπλαίθα Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ φηη έρεη ηελ ηάζε λα είλαη ηδενιφγνο, έηζη; Μπνξεί φκσο λα είλαη ηδενιφγνο άζενο πνπ είλαη ζπάλην, αιιά επεηδή κεγάισζε ζε κηα αξηζηεξή νηθνγέλεηα πνπ ήηαλε ηδενιφγα νηθνγέλεηα αιιά άζεε γη απηφ θαη έγηλε κηα άζεε Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ. Ηδενιφγνο κελ άζεε δε, έηζη; Πξνζέμηε ην. Αιιά αλ κεγάισλε ζ έλα ρξηζηηαληθφ πεξηβάιινλ ζα γηλφηαλ κηα πηζηή ρξηζηηαλή, φρη φκσο κηα ππνθξηηηθή «ζενχζα» φπσο κηα Λάρεζηο πρ. Δπνκέλσο έλα Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ κπνξεί λα έρεη ηελ αξρηθή ηάζε λα είλαη ζξήζθν αιιά ηειηθά λα γίλεη άζεε, αιιά ηδενιφγνο άζεε. Μπνξεί λα έρεη ηελ ηάζε λα είλαη ζπληεξεηηθή αιιά ηειηθά λα γίλεη ζνζηαιίζηξηα ή θνκκνπλίζηξηα ή φηη ζέιεηε. Μπνξεί λα έρεη ηελ ηάζε πξνο απηά ηα επαγγέικαηα αιιά ηειηθά λα γίλεη θάηη ζρεηηθά αληίζεην. Έηζη; Βέβαηα δε κπνξψ λα θαληαζηψ αο πνχκε έλα Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ λα γίλεη πφξλε. Έηζη; Αιιά κπνξεί εχθνια λα γίλεη κηα δαζθάια, κηα εθπαηδεπηηθφο κε ζπλείδεζε.

123 122 -Απηή ε γπλαίθα πνπ ηελ ππνςηάδνκαη γηα Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ θαη ζαο ην είπα πξηλ είλαη πξάγκαηη εθπαηδεπηηθφο. -Αθξηβψο! Γελ είλαη ηπραίν ηη επάγγεικα δηαιέγνπκε, έηζη; Γελ είλαη ηπραίν πνην ζχληξνθν επηιέγνπκε. Γελ είλαη ηπραίν πνην ζπίηη δηαιέγνπκε θαη ηη ρξψκαηα βάδνπκε θαη ζε ηη ζηπι ην θηηάρλνπκε. Σίπνηα δελ είλαη ηπραίν! Απιά ε Οκνηνπαζεηηθή κε ηε γλψζε ηεο αλζξψπηλεο ηππνινγίαο καο καζαίλεη λα δηαβάδνπκε ηνλ εαπηφ καο θαη ηνλ θφζκν γχξσ καο. Καη λα ηαπηνπνηνχκε. Δίλαη ζαλ λα βγσ εγψ θη εζχ θη εζχ ζην ιηβάδη θαη θνηηάκε γχξσ καο. Θα μέξνπκε πέληε δέληξα θαη δχν θπηά κε ηα νλφκαηά ηνπο. Αιιά δε ζα μέξνπκε νχηε ηηο ηδηφηεηέο ηνπο νχηε ηα ηδηαίηεξά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. Έλαο βνηαλνιφγνο φκσο βγαίλεη θαη ηνπ είλαη γλψξηκν ην πεξηβάιινλ. Έηζη; Έλαο πνπ μέξεη απφ δψα πάεη ζηε δνχγθια θαη ηαπηνπνηεί αθφκε θη απφ ηνπο ήρνπο ην ηη γίλεηαη γχξσ ηνπ. Έλαο γηαηξφο ή ςπρνιφγνο πνπ έρεη κάζεη ηηο νκνηνπαζεηηθέο ηδηνζπγθξαζίεο κπνξεί ζαθψο λα μέξεη ηη έρεη απέλαληη ηνπ Γλψζε ηεο Ηδηνζπγθξαζίαο καο θαη «γλψζη ζ απηφλ» Αιιά θη έλαο απιφο άλζξσπνο κπνξεί κέζα απ απηή ηε γλψζε ηε γεληθή, λα ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη ν εαπηφο ηνπ δελ είλαη ε εθάζηνηε ηδηνζπγθξαζία πνπ ηνλ επεξεάδεη. Κη έηζη κπνξεί λα βγεη «έμσ απ ην ρνξφ» πην εχθνια, «πάλσ απ ην ρνξφ» πην εχθνια θαη λα κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη πην ηζνξξνπεκέλα. Βέβαηα απηφ είλαη πνιχ δχζθνιν. Καθά ηα ςέκαηα. Σα ζηξαβά ησλ άιισλ ηα βιέπνπκε εχθνια, αιιά ηα δηθά καο δχζθνια. Γη απηφ ιέεη ν Ζξάθιεηηνο: «Δδηδεζάκελ εκαπηφλ!». Γειαδή «Γλψξηζα ηνλ εαπηφ κνπ!» Καη ην είπε κε πεξεθάληα γηαηί ην ζεψξεζε πνιχ κεγάιν θαηφξζσκα. Σν κεγαιχηεξν θαηφξζσκα ελφο αλζξψπνπ είλαη ην «γλψζη

124 123 ζ απηφλ». Γη απηφ έιεγαλ νη αξραίνη εκψλ πξφγνλνη «ραιεπφλ εαπηφλ γλψλαη». Γελ ππάξρεη πην δχζθνιν πξάγκα απφ ην λα γλσξίζεηο ηνλ εαπηφ ζνπ! Αιιά άκα γλσξίζεηο ηνλ εαπηφ ζνπ, ηφηε γλψξηζεο ηνλ Κφζκν φιν! Έηζη; Απηά ινηπφλ. Δίλαη αλεμάληιεην ην ζέκα. Βιέπεηε φηη ε Αιήζεηα είλαη ζαλ λα έρεηο έλα θνπβάξη κε ζπάγθνπο πνπ θξέκνληαη. πνην ζπάγθν θαη λα ηξαβήμεηο θηάλεηο ζηαδηαθά ζηελ αξρή ηνπ λήκαηνο γηαηί φια ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο θαη φια πξνέξρνληαη απφ ην Έλα θαη Μνλαδηθφ, απφ ην χκπαλ, απφ ην Θεφ. Δπεηδή είλαη έλα ην χκπαλ θαη εληαίν θη απφ ην Έλα μεθηλάεη φιν θαη μεηπιίγεηαη γη απηφ θαη φπνην ζπάγθν θαη λα ηξαβήμεηο ζα θαηαιήμεηο ζηηο ίδηεο αιήζεηεο. Γη απηφ φιεο νη ζξεζθείεο, φιεο νη ηδενινγίεο, φιεο νη επηζηήκεο, φιεο νη θηινζνθίεο, φηαλ απηφο πνπ ηηο θαιιηεξγεί κέζα ηνπ είλαη εηιηθξηλήο ζηελ πξφζεζή ηνπ θαη θηαζκέλνο θαηαιήγνπλ ζηα ίδηα ζπκπεξάζκαηα. ιεο νη κπζνινγίεο ησλ ιαψλ πάλσ θάησ ιελ ηα ίδηα, αλαθέξνληαη ζηα ίδηα πξάγκαηα. Κη έρνπκε πνιχ κεγάιε ηαπηφηεηα κχζσλ ζηνπο δηάθνξνπο πνιηηηζκνχο. Έρνπκε πνιχ κεγάιε ηαπηφηεηα αληηιήςεσλ. Γηαηί είλαη εληαίνο ν Κφζκνο. Δληαίν ην χκπαλ. Αιιά αο έρνπκε θαη εγψ θαη εζείο θαη φινη καο απηφ πνπ είπε ν Πινχηαξρνο ψζηε λα κε γηλφκαζηε θαλαηηθνί: «Ζ Αιήζεηα ήηαλ έλαο θαζξέθηεο ζηνλ Οπξαλφ. Έπεζε ζηε Γε θη έγηλε ρίιηα θνκκάηηα. Απφ ηφηε φπνηνο ζλεηφο βξεη έλα θνκκάηη ηνπ θαζξέθηε λνκίδεη φηη έρεη βξεη φιε ηελ Αιήζεηα!» 6.12 Όια ηα ηδηνζπγθξαζηαθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη αληζνξξνπίεο -ια ηα ηδηνζπγθξαζηαθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη αληζνξξνπίεο; -αθψο λαη, αιιηψο δελ είλαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο επίδξαζεο κηαο ηδηνζπγθξαζίαο ζε έλα άηνκν. Αλ θάηη δειαδή δελ είλαη έληνλν είηε πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ππεξβνιήο είηε πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο κεησκέλεο έληαζεο, ηφηε δελ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ. Λέκε πρ ππεξβνιηθά λεχξα, άξα

125 124 ζα έρεη πξνβιήκαηα απηφο ν άλζξσπνο ζηε δσή ηνπ. Μα θαη ν δεηιφο ή ν ππεξβνιηθά «πξάνο» ζα έρεη θαη απηφο πξνβιήκαηα ζηε δσή ηνπ γηα&