ΦΑΜΑΣΟΚΟΠΙΟ ΠΡΙΜΑΣΟ. ζ 1 = ζ 1 ' (1)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΑΜΑΣΟΚΟΠΙΟ ΠΡΙΜΑΣΟ. ζ 1 = ζ 1 ' (1)"

Transcript

1 ΦΑΜΑΣΟΚΟΠΙΟ ΠΡΙΜΑΣΟ [1] ΕΙΑΓΩΓΗ Όηαλ έλα ειεθηξνκαγλεηηθό θύκα πξνζπίπηεη ζε κηα νκαιή δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα πνπ δηαρσξίδεη δύν δηαθαλή (ή ελ κέξεη δηαθαλή) πιηθά κέζα, ελ κέξεη αλαθιάηαη θαη ελ κέξεη δηαζιάηαη (ρήκα 1, γηα ηελ πεξίπησζε αέξα-γπαιηνύ). Χξεζηκνπνηώληαο ηελ έλλνηα ηεο νπηηθήο αθηίλαο θαη πεηξάκαηα πνπ έγηλαλ γηα ηελ κειέηε ησλ αλαθιώκελσλ θαη δηαζιώκελσλ αθηηλώλ σο πξνο ηελ πξνζπίπηνπζα δέζκε ζηηο παξαπάλσ ζπλζήθεο πξνέθπςαλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: 1. Η πξνζπίπηνπζα, αλαθιώκελε θαη δηαζιώκελε δέζκε βξίζθνληαη ζην ίδην επίπεδν, πνπ νλνκάδεηαη επίπεδν πξόζπησζεο θαζώο απηό νξίδεηαη από ηελ πξνζπίπηνπζα θαη ηελ θάζεην πξνο ηελ δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα 2. Η γωλία πξόζπηωζεο (ζ 1 ζην ρήκα 1) θαη ε γωλία αλάθιαζεο (ζ 1 ' ζην ρήκα 1) είλαη ίζεο γηα όια ηα κήθε θύκαηνο θαη γηα νπνηνδήπνηε δεύγνο πιηθώλ κέζσλ κε θνηλή δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα. Σα ζπκπεξάζκαηα 1 θαη 2 γηα ηελ ζρέζε πξνζπίπηνπζαοαλαθιώκελεο αθηίλαο απνηεινύλ καδί ηνλ λόκν ηεο αλάθιαζεο: ζ 1 = ζ 1 ' (1) 3. Γηα κνλνρξσκαηηθό θσο ε δηεύζπλζε ηεο πξνζπίπηνπζαο δέζκεο ζπλδέεηαη κε απηή ηεο δηαζιώκελεο κε ηελ καζεκαηηθή ζρέζε: n sin n sin (2) Σα ζπκπεξάζκαηα 1 θαη 3 γηα ηελ ζρέζε πξνζπίπηνπζαο-δηαζιώκελεο αθηίλαο απνηεινύλ καδί ηνλ λόκν ηεο δηάζιαζεο ή λόκν ηνπ Snell πξνο ηηκή ηνπ Willebrord Snell ( ) ν νπνίνο θαηά πάζα πηζαλόηεηα (ππάξρεη ελ κέξεη ακθηζβήηεζε γη απηό) αλαθάιπςε πεηξακαηηθά ηελ ζρέζε. εκεηώλεηαη όηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα είλαη κε-νκαιή ηόζν ε πξνζπίπηνπζα όζν θαη ε αλαθιώκελε δέζκε ζθεδάδνληαη πξνο δηάθνξεο δηεπζύλζεηο θαη δελ κπνξνύλ λα νξηζηνύλ ζπγθεθξηκέλεο γσλίεο αλάθιαζεο ή δηάζιαζεο. 55 ρήκα 1: Γξαθηθή αλαπαξάζηαζε αλάθιαζεο/δηάζιαζεο ζε δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα αέξα-γπαιηνύ (από [2])

2 ηε ζρέζε (2) ην ζύκβνιν n είλαη ν δείθηεο δηάζιαζεο ηνπ ελ ιόγσ κέζνπ ν νπνίνο θαζνξίδεη ηνλ ιόγν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θσηόο ζην θελό (c 0 3 x 10 8 m/s) σο πξνο ηελ ηαρύηεηα ηνπ θσηόο ζην κέζν (c): c0 n (3) c Καηά ηελ δηάδνζε ειεθηξνκαγλεηηθώλ θπκάησλ ζε πιηθό κέζν, ε ηαρύηεηα δηάδνζεο c κπνξεί ελδερόκελα λα παξνπζηάδεη εμάξηεζε από ηo κήθνο θύκαηνο ηεο αθηηλνβνιίαο c = c(ι). Η εμάξηεζε ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θωηόο από ην κήθνο θύκαηνο ζε έλα κέζν είλαη γλωζηή ωο ην θαηλόκελν ηεο δηαζπνξάο ή δηαζθεδαζκνύ. Ο δείθηεο δηάζιαζεο n ελόο πιηθνύ ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη επίζεο εμάξηεζε ηνπ ι: c0 n( ) (4) c( ) Σν ρήκα 2 δείρλεη ηελ κεηαβνιή ηνπ δείθηε δηάζιαζεο ελόο πιηθνύ κε ην κήθνο θύκαηνο. Γεληθά ν δείθηεο δηάζιαζεο ζπλήζσο κεηώλεηαη θαζώο ην κήθνο θύκαηνο απμάλεηαη (π.ρ. πεγαίλνληαο από ην κπιε ζην εξπζξό ζην ζρήκα 2) νπόηε απηνύ ηνπ είδνπο ε δηαζπνξά είλαη γλσζηή σο θαλνληθή δηαζπνξά (ζε αληίζεζε κε ηελ αλώκαιε δηαζπνξά θαηά ηελ νπνία ν δείθηεο δηάζιαζεο απμάλεηαη θαζώο απμάλεηαη ην κήθνο θύκαηνο). μπλε ερσθρό ρήκα 2: Γξαθηθή αλαπαξάζηαζε θαλνληθήο δηαζπνξάο πιηθνύ (από [2]) Η αλάιπζε ηνπ θσηόο από έλα πξίζκα (όπσο ζα παξαηεξήζεηε ζην πείξακά ζαο) θαη ε δεκηνπξγία ηνπ νπξάληνπ ηόμνπ είλαη δύν ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα εθαξκνγώλ ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ δηαζθεδαζκνύ. 56

3 [3] ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ην ρήκα 3 παξνπζηάδεηαη ε θαζκαηνζθνπηθή ζπζθεπή (ζπζθεπή κε ηελ νπνία επηηπγράλεηαη ε αλάιπζε πνιπρξσκαηηθνύ θσηόο ζε ζρεδόλ κνλνρξσκαηηθέο ζπληζηώζεο) ε νπνία απνηειείηαη από ηα αθόινπζα ηκήκαηα: 1. Λακπηήξαο αηκώλ πδξαξγύξνπ θαη ηξνθνδνηηθό. 2. Φαζκαηνζθόπην Γσληόκεηξν. 3. Φξάγκα πεξίζιαζεο. 4. Γπάιηλν πξίζκα (Crνwn) δηαζιαζηηθήο γσλίαο 60 θαη βάζεο κήθνπο 30 mm. 5. Πξηζκαηνεηδείο θπςέιεο δηαζιαζηηθήο γσλίαο 60 κε δηάθνξα πγξά. Έλαο ηξόπνο θαζνξηζκνύ ηνπ δείθηε δηάζιαζεο ελόο πιηθνύ είλαη ε κέηξεζε ηεο εθηξνπήο κηαο κνλνρξσκαηηθήο δέζκεο θσηόο θαζώο απηή δηαπεξλά έλα πξίζκα θαηαζθεπαζκέλν από ην ζπγθεθξηκέλν πιηθό (ρήκα 3). ηελ πεξίπησζε πγξώλ δεηγκάησλ, αληί ηνπ ζπκπαγνύο πξίζκαηνο ρξεζηκνπνηείηαη κηα δηαθαλήο πξηζκαηνεηδήο θπςέιε κε παξαιιειεπίπεδα ηνηρώκαηα ε νπνία γεκίδεηαη κε ην ππό εμέηαζε πγξό. Οη κεηξήζεηο επαλαιακβάλνληαη κε θσο δηαθνξεηηθνύ κήθνπο θύκαηνο νύησο ώζηε λα θαζνξηζηεί ε θακπύιε δηαζπνξάο ηνπ πιηθνύ, δειαδή ε εμάξηεζε ηνπ δείθηε δηάζιαζήο ηνπ από ην κήθνο θύκαηνο. Η κέηξεζε κπνξεί λα γίλεη κε ην πξίζκα ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ζε ζρέζε κε ηελ πξνζπίπηνπζα δέζκε θσηόο. Ο ππνινγηζκόο ηνπ δείθηε δηάζιαζεο όκσο απινπζηεύεηαη ζεκαληηθά αλ ην πξίζκα ηνπνζεηεζεί ζηελ ιεγόκελε ζέζε ειάρηζηεο εθηξνπήο ε νπνία νξίδεηαη ζηελ επόκελε ελόηεηα. ιακπηήξαο θαηεπζπληήξαο ηειεζθόπην ρήκα 2: Γηάηαμε θαζκαηνζθνπίνπ πξίζκαηνο Μέηξεζε Μήθνπο Κύκαηνο κε Φξάγκα Πεξίζιαζεο ην πείξακά καο ρξεζηκνπνηνύκε σο πεγή θσηόο έλαλ ιακπηήξα αηκώλ πδξαξγύξνπ ζε ρακειή πίεζε. Σν θάζκα εθπνκπήο απηήο ηεο πεγήο είλαη γξακκηθό θαη όρη ζπλερέο όπσο ζηελ πεξίπησζε ελόο ιακπηήξα ππξαθηώζεσο. Απηό ζεκαίλεη όηη παξά ην γεγνλόο όηη ην θσο πνπ εθπέκπεηαη δίλεη ηελ εληύπσζε ζρεδόλ ιεπθνύ θσηόο, ε θαηαλνκή ηεο θσηεηλήο 57

4 αθηηλνβνιίαο δελ είλαη ζπλερήο αιιά απνηειείηαη από δηαθξηηέο θαζκαηηθέο γξακκέο, κε ζπγθεθξηκέλα κήθε θύκαηνο πνπ αληηζηνηρνύλ ζε αηνκηθέο κεηαβάζεηο ησλ αηκώλ πδξαξγύξνπ. Γηα λα δηαρσξίζνπκε ηα δηαθνξεηηθά κήθε θύκαηνο ηεο πνιπρξσκαηηθήο δέζκεο ηνπ ιακπηήξα ρξεζηκνπνηνύκε έλα θξάγκα πεξίζιαζεο (για περιζζόηερα για ηο θαινόμενο ηης περίθλαζης και ηην αρτή λειηοσργίας ενός θράγμαηος περίθλαζης μπορείηε να διαβάζεηε ηις ζτεηικές ζημειώζεις ηοσ πειράμαηος 6 «Περίθλαζη Fraunhofer») ην νπνίν ηνπνζεηείηαη θάζεηα ζηελ πνξεία ηεο δέζκεο θσηόο. Σν θξάγκα απηό απνηειείηαη νπζηαζηηθά από έλα θνκκάηη γπαιί ζην νπνίν έρεη ραξαρζεί κεγάινο αξηζκόο πνιύ ιεπηώλ γξακκώλ πνπ ηζαπέρνπλ ε κία από ηελ άιιε. Πεξλώληαο κέζα από ην θξάγκα ην θάζε ρξώκα εθηξέπεηαη (πεξηζιάηαη) από ηελ αξρηθή ηνπ πνξεία ζε δηαθνξεηηθή γσλία, ε νπνία εμαξηάηαη από ην κήθνο θύκαηνο (ζρήκα 4). Γλσξίδνληαο ηελ ζηαζεξά ηνπ θξάγκαηνο, δει. ηελ απόζηαζε κεηαμύ δύν γεηηνληθώλ γξακκώλ ηνπ θξάγκαηνο, θαη κεηξώληαο ηελ γσλία εθηξνπήο ηνπ θάζε ρξώκαηνο ππνινγίδνπκε ην κήθνο θύκαηνο ζύκθσλα κε ηνλ ηύπν = G sin (5) όπνπ G ε ζηαζεξά ηνπ θξάγκαηνο (ζε κνλάδα κήθνπο) θαη θ ε γσλία εθηξνπήο ηεο θαζκαηηθήο γξακκήο κήθνπο θύκαηνο λ (ζην θάζκα πξώηεο ηάμεο). Αο ζεκεησζεί όηη ε ηειεπηαία ζρέζε ηζρύεη κόλν ζηελ πεξίπησζε θάζεηεο πξόζπησζεο ηνπ θσηόο ζην θξάγκα. Πνιπρξσκαηηθή δέζκε θσηόο (δίλεη ηελ εληύπσζε ιεπθνύ θσηόο) θ Φξάγκα πεξίζιαζεο Μνλνρξσκαηηθή δέζκε π.ρ. γαιάδην Φξάγκα θσηόο Πνιπρξσκαηηθή δέζκε θσηόο (θάζκα κεδεληθήο ηάμεο) ρήκα 4: Λεηηνπξγία ελόο θξάγκαηνο πεξίζιαζεο Μέηξεζε ηνπ Δείθηε Δηάζιαζεο Πξίζκαηνο Σα πξίζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην πείξακα απηό έρνπλ ζηελ θάηνςή ηνπο ηελ κνξθή ηζόπιεπξσλ ηξηγώλσλ. Θεσξνύκε κηα αθηίλα θσηόο πνπ πξνζπίπηεη ζε κία από ηηο πιεπξέο ηνπ πξίζκαηνο θαη αθνύ δηαζιαζηεί δύν θνξέο εμέξρεηαη από απηό έρνληαο εθηξαπεί ζπλνιηθά από ηελ αξρηθή ηεο πνξεία θαηά γσλία δ (βι. ρήκα 5). 58

5 Α α (θ i1 θ t1 ) θ i1 Β θ t1 δ θ i2 Γ θ t2 (θ t2 θ i2 ) α Γ α n ρήκα 5: Γηάζιαζε κηαο κνλνρξσκαηηθήο αθηίλαο θσηόο από έλα πξίζκα. Από ην ζρήκα κπνξεί λα πξνθύςεη όηη ε ζπλνιηθή εθηξνπή είλαη (6) i1 t1 t2 i2 Δπίζεο, από ην ηεηξάπιεπξν ΑΒΓΓ, γλσξίδνληαο όηη νη γσλίεο ΑΒΓ θαη ΑΓΓ είλαη νξζέο, βιέπνπκε όηη ΒΓΓ = 180 α, νπόηε από ην ηξίγσλν ΒΓΓ ζπκπεξαίλνπκε όηη (7) t1 i2 έηζη ώζηε ν ζπλδπαζκόο ησλ εμηζώζεσλ (6) θαη (7) λα καο δώζεη (8) i1 t2 Η γσλία εθηξνπήο δ εμαξηάηαη από ηελ αξρηθή γσλία πξόζπησζεο θ i1, ηνλ δείθηε δηάζιαζεο ηνπ πιηθνύ από ην νπνίν είλαη θαηαζθεπαζκέλν ην πξίζκα (ε νπνία θαζνξίδεη κέζσ ηνπ λόκνπ ηνπ Snell ηελ γσλία θ t2 ) θαη ηελ δηαζιαζηηθή γσλία (γσλία θνξπθήο) ηνπ πξίζκαηνο α. Ο δείθηεο δηάζιαζεο εμαξηάηαη από ην κήθνο θύκαηνο ηεο πξνζπίπηνπζαο αθηίλαο ιόγσ ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δηαζπνξάο. Γηα ζπγθεθξηκέλν κήθνο θύκαηνο θαη γλσζηή δηαζιαζηηθή γσλία, ε γσλία ζπλνιηθήο εθηξνπήο δ εμαξηάηαη κόλν από ηελ γσλία πξόζπησζεο θ i1. Η εμάξηεζε απηή παξηζηάλεηαη γξαθηθά ζην ρήκα 6 ζηελ πεξίπησζε ελόο γπάιηλνπ πξίζκαηνο. Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ από πξαθηηθή άπνςε παξνπζηάδεη ε ζέζε ηνπ πξίζκαηνο γηα ηελ νπνία ε ζπλνιηθή εθηξνπή είλαη ε ειάρηζηε δπλαηή. ην ζεκείν απηό ε θιίζε ηεο θακπύιεο ηνπ ζρήκαηνο 6 είλαη κεδεληθή θαη άξα, ρξεζηκνπνηώληαο ηελ εμίζσζε (8), ηζρύεη d d d t2 t (9) d d d i1 i1 i1 59

6 δ 50 δ δ m n = 1.5 α = θ i1 ρήκα 5: Η γσλίαο ζπλνιηθήο εθηξνπήο δ, ζπλαξηήζεη ηεο γσλίαο πξόζπησζεο θ i1. Θεσξώληαο όηη ν δείθηεο δηάζιαζεο ηνπ αέξα δελ δηαθέξεη ζεκαληηθά από απηόλ ηνπ θελνύ (n αέρα ~ 1), θαη εθαξκόδνληαο ηνλ λόκν ηνπ Snell ζηηο δύν πιεπξέο ηνπ πξίζκαηνο ζηηο νπνίεο ην θσο δηαζιάηαη, παίξλνπκε sin n sin cos d n cos d cos cos sin n sin cos d n cos d cos cos i1 t1 i1 i1 t1 t1 i1 t1 t2 i2 t2 t2 i2 i2 t2 i2 (10) ην ηειεπηαίν βήκα, ρξεζηκνπνηήζεθε ε εμίζσζε (9), δειαδή dθ t2 = dθ i1, θαζώο θαη ε ζρέζε dθ t1 = -dθ i2, ε νπνία πξνθύπηεη παξαγσγίδνληαο ηελ εμίζσζε (8), αθνύ ζεσξνύκε όηη ε γσλία θνξπθήο είλαη ζηαζεξή (dα = 0). Αλ ζηελ εμίζσζε (10) αληηθαηαζηήζνπκε ηα ζπλεκίηνλα κε εκίηνλα θαη ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα άιιε κηα θνξά ην λόκν ηνπ Snell (ζηελ δεμηά πιεπξά ηεο εμίζσζεο), θαηαιήγνπκε ζηελ ζρέζε 1sin n sin i1 i t2 n t2 1sin sin (11) Δθ όζνλ n 1, ε ηζόηεηα απηή κπνξεί λα ηζρύεη κόλν αλ θ i1 = θ t2, θαη άξα επίζεο θ t1 = θ i2. Με άιια ιόγηα, ε ειάρηζηε εθηξνπή επηηπγράλεηαη κε ην πξίζκα ζε ηέηνηα ζέζε ώζηε ε δηαζιαζκέλε αθηίλα λα ην δηαηξέρεη παξάιιεια πξνο ηελ βάζε ηνπ. ηελ εηδηθή ινηπόλ απηή πεξίπησζε, νη ζρέζεηο (7) θαη (8) απινπνηνύληαη αληίζηνηρα ζε t1 i2 2 (12) m a i1 t2 2 (13) όπνπ δ m ε γσλία ειάρηζηεο εθηξνπήο ηνπ ζρήκαηνο 5. Λακβάλνληαο ινηπόλ ππ όςηλ ηηο ηειεπηαίεο δύν ζρέζεηο, ν λόκνο ηνπ Snell θαηά ηελ πξώηε δηάζιαζε παίξλεη ηελ κνξθή 60

7 m sin 2 sini1 nsint1 n sin 2 (14) απ όπνπ, γλσξίδνληαο ηελ δηαζιαζηηθή γσλία ηνπ πξίζκαηνο θαη κεηξώληαο ηελ γσλία ειάρηζηεο εθηξνπήο κηαο κνλνρξσκαηηθήο δέζκεο θσηόο, κπνξνύκε λα ππνινγίζνπκε ηνλ δείθηε δηάζιαζεο ηνπ πξίζκαηνο γηα ην ζπγθεθξηκέλν κήθνο θύκαηνο. Δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα ηνπ πξίζκαηνο Η δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα R κηαο θαζκαηνζθνπηθήο ζπζθεπήο νξίδεηαη γεληθά σο R = min (15) όπνπ ην (Γλ) min αληηζηνηρεί ζηελ κηθξόηεξε δπλαηή δηαθνξά κεθώλ θύκαηνο δύν δηαθξηηώλ γεηηνληθώλ θαζκαηηθώλ γξακκώλ θαη λ είλαη ην κέζν κήθνο θύκαηνο απηώλ ησλ δύν γξακκώλ. Με άιια ιόγηα, αλ ε απόζηαζε δύν γξακκώλ ζε θάπνην θάζκα είλαη κηθξόηεξε από ηελ ηηκή ηνπ (Γλ) min ζηελ ζπγθεθξηκέλε θαζκαηηθή πεξηνρή, ηόηε απηέο νη δύν γξακκέο δελ ζα γίλνπλ αληηιεπηέο σο μερσξηζηέο γξακκέο. ηελ πεξίπησζε ηνπ θαζκαηνζθνπίνπ πξίζκαηνο, ν δηαρσξηζκόο ησλ μερσξηζηώλ θαζκαηηθώλ γξακκώλ βαζίδεηαη ζην θαηλόκελν ηεο δηαζπνξάο, δει. ηεο εμάξηεζεο ηνπ δείθηε δηάζιαζεο ηνπ πξίζκαηνο από ην κήθνο θύκαηνο, θαη άξα ηεο δηαθνξεηηθήο γσλίαο εθηξνπήο ηεο θάζε γξακκήο (δηαθνξεηηθά όιεο νη γξακκέο ζα ζπλέπηπηαλ). Όζν ηζρπξόηεξε είλαη ε κεηαβνιή ηνπ δείθηε δηάζιαζεο ζπλαξηήζεη ηνπ κήθνπο θύκαηνο, ηόζν κεγαιύηεξε είλαη θαη ε δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα ηνπ θαζκαηνζθνπίνπ. Η δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα ηνπ θαζκαηνζθνπίνπ εμαξηάηαη επίζεο από ηηο θπζηθέο δηαζηάζεηο ηνπ πξίζκαηνο όπσο ζα δνύκε παξαθάησ. ηελ άζθεζε κεηξνύκε ηνλ δείθηε δηάζιαζεο δηαθόξσλ πιηθώλ ζηα νξαηά κήθε θύκαηνο ηνπ θάζκαηνο εθπνκπήο ηνπ πδξαξγύξνπ. Από ηηο κεηξήζεηο κπνξνύκε λα ραξάμνπκε ηελ θακπύιε δηαζπνξάο (n ζπλαξηήζεη ηνπ λ) γηα θαζέλα από απηά ηα πιηθά. Από ηελ θιίζε απηήο ηεο θακπύιεο ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ππνινγίδνπκε ηελ δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα ηνπ πξίζκαηνο (γηα ην κήθνο θύκαηνο πνπ αληηζηνηρεί ζε απηό ην ζεκείν) ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ζρέζε dn R b (16) d όπνπ b είλαη ην κήθνο ηεο βάζεο ηνπ πξίζκαηνο (ηεο πιεπξάο δει. πνπ βξίζθεηαη απέλαληη 61

8 από ηελ γσλία θνξπθήο). Χξεζηκνπνηνύκε ηελ απόιπηε ηηκή ηεο θιίζεο δηόηη, όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, ζηελ πεξίπησζε ηεο θαλνληθήο δηαζπνξάο ν δείθηεο δηάζιαζεο ελόο πιηθνύ κεηώλεηαη κε ην κήθνο θύκαηνο θαη άξα ε θιίζε ηεο θακπύιεο n ζπλαξηήζεη ηνπ λ είλαη αξλεηηθή. Δκπεηξηθόο ηύπνο ηνπ Cauchy Γηα πνιιά από ηα ζπλεζηζκέλα δηαθαλή πιηθά έρεη παξαηεξεζεί όηη ε κεηαβνιή ηνπ δείθηε δηάζιαζεο πεξηγξάθεηαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθά από κηα ζρέζε ηεο κνξθήο B C n = A όπνπ Α, Β, C... είλαη ζηαζεξέο, ραξαθηεξηζηηθέο ηνπ πιηθνύ θαη κπνξνύλ λα πξνζδηνξηζηνύλ πεηξακαηηθά. ηηο πεξηπηώζεηο πνπ νη όξνη ηέηαξηεο θαη αλώηεξεο ηάμεο είλαη ακειεηένη, ν ηύπνο απηόο απινπνηείηαη ζε B n = A + (18) νπόηε ε θιίζε ηεο θακπύιεο δηαζπνξάο λα κπνξεί λα ππνινγηζηεί σο 2 (17) dn 2 = (19) 3 d Αλ ινηπόλ γηα θάπνην πιηθό ηζρύεη πξνζεγγηζηηθά ν απινπνηεκέλνο ηύπνο ηνπ Cauchy θαη ζρεδηάζεη θαλείο ηελ γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ δείθηε δηάζιαζεο ζπλαξηήζεη ηεο πνζόηεηαο 1 / λ 2 (θαη όρη ηνπ λ), ε θακπύιε απηή ζα είλαη κηα επζεία θαη ε θιίζε ηεο ζα ηζνύηαη πξνο ηελ ζηαζεξά Β. Από απηήλ, κε ηελ βνήζεηα ησλ εμηζώζεσλ (16) θαη (19), κπνξεί λα ππνινγηζηεί ε δηαρσξηζηηθή ηθαλόηεηα R ελόο πξίζκαηνο, θαηαζθεπαζκέλνπ από απηό ην ζπγθεθξηκέλν πιηθό, ζπλαξηήζεη ηνπ κήθνπο θύκαηνο. ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΑΚΗΗ: KATA THN ΔIΑΡΚΕIΑ ΣΗ ΑΚΗΗ ΠΡΟΕΞΣΕ: 1. Η πεγή θωηόο λα παξακείλεη αλνηρηή θαζ όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο 2. Η ζρηζκή, ν θαηεπζπληήξαο, θαη ην ηειεζθόπην λα είλαη θαηάιιεια ξπζκηζκέλα ώζηε νη θαζκαηηθέο γξακκέο λα εκθαλίδνληαη ωο ζαθείο, εύθνια δηαθξηηέο γξακκέο. Αλάςηε ηνλ ιακπηήξα θαη πεξηκέλεηε ηνπιάρηζηνλ 10 ιεπηά ώζηε λα ζηαζεξνπνηεζεί θαη λα θηάζεη ηελ κέγηζηε θσηεηλόηεηά ηνπ. Μεηαθηλείζηε ην ηειεζθόπην θαη παξαηεξείζηε κέζσ απηνύ θάπνην καθξηλό αληηθείκελν ηνπ εξγαζηεξίνπ. Αξρηθά ξπζκίζηε κόλν ηνλ πξνζνθζάικην θαθό κε ην ρέξη κέρξη λα δηαθξίλεηε ζαθώο ηνλ ελζσκαησκέλν λεκαηόζηαπξν. Έπεηηα κεηαθηλείζηε κε ηνλ θαηάιιειν θνριία νιόθιεξν ηνλ θύιηλδξν πνπ πεξηέρεη ηνλ πξνζνθζάικην θαθό θαη ην πιαθίδην κε ηνλ λεκαηόζηαπξν κέρξηο όηνπ λα εζηηάζεηε επθξηλώο ζην αληηθείκελν πνπ 62

9 επηιέμαηε, ην νπνίν πξέπεη λα δηαθξίλεηαη ηαπηόρξνλα κε ην λεκαηόζηαπξν. Οη δύν άμνλεο ηνπ λεκαηόζηαπξνπ πξέπεη λα είλαη παξάιιεινη πξνο ηελ νξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε δηεύζπλζε. Με θαιά εζηηαζκέλν ηειεζθόπην, ηνπνζεηείζηε ηνλ ιακπηήξα ζε κηθξή απόζηαζε από ηελ ζρηζκή εηζόδνπ ηνπ θαηεπζπληήξα θαη θαηά ηέηνηνλ ηξόπν ώζηε ε θσηεηλόηεηα ηνπ εηδώινπ ηεο ζρηζκήο κέζα από ην ηειεζθόπην λα είλαη ηθαλνπνηεηηθή αιιά όρη ελνριεηηθή. ηγνπξεπηείηε όηη ν ιακπηήξαο θαη ην θαζκαηνζθόπην βξίζθνληαη ζην ίδην ύςνο. Κνηηώληαο κέζα από ην ηειεζθόπην θαη ραιαξώλνληαο ηνλ θαηάιιειν θνριία ζην πάλσ κέξνο ηεο ζρηζκήο, πεξηζηξέςηε ηελ ζρηζκή γύξσ από ηνλ νπηηθό άμνλα ηνπ ζπζηήκαηνο κέρξηο όηνπ ε δηεύζπλζή ηεο λα είλαη θαηαθόξπθε. Φξνληίζηε λα παξακείλεη θαηαθόξπθε θαζ όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο. Ρπζκίζηε ην εύξνο ηεο ζρηζκήο κε ηνλ θνριία ζηα αξηζηεξά ηεο. Σν εύξνο ηεο ζρηζκήο δελ θαζνξίδεη κόλν ηελ θσηεηλόηεηα ηνπ εηδώινπ ηεο κέζσ ηνπ ηειεζθνπίνπ, αιιά θαη ηελ ζαθήλεηά ηνπ (δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα νξγάλνπ). Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο άζθεζεο ην εύξνο απηό ζα πξέπεη λα ξπζκίδεηαη ζπλερώο ώζηε λα είλαη ην ειάρηζην δπλαηό ώζηε νη θαζκαηηθέο γξακκέο λα είλαη αθόκε αξθεηά θσηεηλέο αιιά θαη όζν πην ζαθείο γίλεηαη ώζηε λα κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ε ζέζε ηνπο κε αθξίβεηα. Αλ ε θσηεηλή ζρηζκή θαίλεηαη ζακπά κέζσ ηνπ θαιά εζηηαζκέλνπ ηειεζθνπίνπ, ραιαξώζηε ηνλ θνριία ζην πάλσ κέξνο ηεο ζρηζκήο θαη κεηαθηλείζηε ηελ θαηά κήθνο ηνπ νπηηθνύ άμνλα ηνπ ζπζηήκαηνο κέρξη λα βξεζεί ζην εζηηαθό επίπεδν ηνπ θαηεπζπληήξα θαη λα θαίλεηαη ζαθώο. θίμηε ηνλ θνριία πξνζεθηηθά ρσξίο λα κεηαβάιιεηε απηή ηελ ξύζκηζε. Μεγάιεο κεηαθηλήζεηο ηνπ ηειεζθνπίνπ γίλνληαη απ επζείαο κε ην ρέξη. Γηα ηελ αθξηβή όκσο ηνπνζέηεζε ηνπ λεκαηόζηαπξνπ πάλσ ζε θάπνηα θαζκαηηθή γξακκή, ππάξρεη εηδηθόο θνριίαο, ν νπνίνο βξίζθεηαη θάησ από ην ηειεζθόπην ζην αξηζηεξό κέξνο ηνπ βξαρίνλα ηνπ ηειεζθνπίνπ. Γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί απηόο ν θνριίαο, πξέπεη πξώηα λα έρεη αθηλεηνπνηεζεί ην ηειεζθόπην κε ηελ βνήζεηα ελόο άιινπ θνριία. Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ κεηξήζεσλ, βεβαησζείηε όηη γλσξίδεηε ηελ ρξήζε ηνπ βεξληέξνπ. Δμνηθεησζείηε κε ηελ αλάγλσζή ηνπ κεηξώληαο θάπνηεο γσλίεο θαη από ηηο δύν κεξηέο ηεο θεληξηθήο ζέζεο ηνπ ηειεζθνπίνπ. ΑΚΗΗ 1: Μέηξεζε ηνπ κήθνπο θύκαηνο ησλ νξαηώλ θαζκαηηθώλ γξακκώλ ηνπ Hg. Σνπνζεηείζηε ην θξάγκα πεξίζιαζεο ζηελ ηξάπεδα ηνπ θαζκαηνζθνπίνπ, θάζεηα ζηελ δηεύζπλζε ηεο παξαιιειηζκέλεο δέζκεο θσηόο πνπ εμέξρεηαη ηνπ θαηεπζπληήξα. Αλ ην θσο δελ πξνζπίπηεη θάζεηα ζην θξάγκα, νη γσλίεο πεξίζιαζεο (εθηξνπήο) ησλ θαζκαηηθώλ γξακκώλ δελ ζα είλαη ζπκκεηξηθέο σο πξνο ην θέληξν. Μεηαθηλώληαο ην ηειεζθόπην ηνπνζεηείζηε ηνλ λεκαηόζηαπξν πάλσ ζην θεληξηθό ιεπθό είδσιν ηεο ζρηζκήο (θάζκα κεδεληθήο ηάμεο) θαη ξπζκίζηε ην γσληόκεηξν ώζηε ζε απηήλ ηελ ζέζε ηνπ ηειεζθνπίνπ λα δείρλεη κεδεληθή εθηξνπή. Ειέγμηε απηόλ ηνλ κεδεληζκό ηνπ γωληνκέηξνπ ζπρλά θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο άζθεζεο ώζηε λα απνθύγεηε ιάζε. Γεμηά θαη αξηζηεξά, ζπκκεηξηθά σο πξνο απηήλ ηελ θεληξηθή ζέζε είλαη νξαηέο νη θαζκαηηθέο γξακκέο ηνπ ιακπηήξα Hg. Κάληε 63

10 ζπλερώο όπνηεο ξπζκίζεηο είλαη απαξαίηεηεο ώζηε ε ζαθήλεηα θαη θσηεηλόηεηα ησλ γξακκώλ, θαζώο θαη ηνπ λεκαηόζηαπξνπ, λα είλαη ηδαληθέο. Μεηξείζηε ηελ γσλία πεξίζιαζεο θάζε νξαηήο θαζκαηηθήο γξακκήο σο πξνο ην θέληξν θαη από ηηο δύν κεξηέο, δειαδή αξηζηεξά θαη δεμηά. Αλ νη δπν ηηκέο δηαθέξνπλ ζεκαληηθά νη πην πηζαλέο εμεγήζεηο είλαη όηη δελ δηαβάδεηε ζσζηά ηνλ βεξληέξν, ην θξάγκα δελ είλαη ηνπνζεηεκέλν ζσζηά ή ν κεδεληζκόο ηνπ γσληνκέηξνπ δελ έγηλε ζσζηά θαη πξέπεη λα επαλαιεθζεί. Γηα θάζε ρξώκα θαηαγξάςηε ηηο δύν ηηκέο ζε πίλαθα, ππνινγίζηε ηελ κέζε ηηκή ηνπο θαη ην ζθάικα ηνπο, θαη από απηέο ην κήθνο θύκαηνο θαη ζθάικα ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαζκαηηθήο γξακκήο. πγθξίλεηε ηηο πεηξακαηηθέο ηηκέο ησλ κεθώλ θύκαηνο ηεο πεγήο Hg κε ηηο αλακελόκελεο νη νπνίεο δίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. ρνιηάζηε. Πίλαθαο 1: Μήθε θύκαηνο ησλ βαζηθώλ θαζκαηηθώλ γξακκώλ πεγήο Hg. Πεγή Hg ι (nm) Δ Κ Κ Π Π Μ Ι Ι Δ: Δξπζξό; Κ: Κίηξηλν; Π: Πξάζηλν; Μ: Μπιε; Ι: Ιώδεο ΑΚΗΗ 2: Μέηξεζε ηεο γσλίαο ειάρηζηεο εθηξνπήο δ m γηα όιεο ηηο θαζκαηηθέο γξακκέο ησλ νπνίσλ ην κήθνο θύκαηνο κεηξήζεθε ζην πξνεγνύκελν εξώηεκα θαη ππνινγηζκόο ηνπ δείθηε δηάζιαζεο ηνπ γπάιηλνπ πξίζκαηνο. Σνπνζεηείζηε ην γπάιηλν πξίζκα ζηελ ηξάπεδα ηνπ θαζκαηνζθνπίνπ. Πεξηζηξέςηε ην πξίζκα έηζη ώζηε ε γσλία πξόζπησζεο ζε κία από ηηο έδξεο ηνπ πξίζκαηνο λα είλαη πεξίπνπ 45. Μεηαθηλείζηε ην ηειεζθόπην θαη ηνπνζεηείζηε ην λεκαηόζηαπξν πάλσ ζηελ πξώηε θαζκαηηθή γξακκή. Κνηηώληαο κέζα από ην ηειεζθόπην πεξηζηξέςηε ην πξίζκα πξνο ηελ κία ή άιιε θαηεύζπλζε έηζη ώζηε ε γξακκή πνπ παξαηεξείηε λα κεηαθηλεζεί πξνο ην θέληξν. Σνπνζεηείζηε ην λεκαηόζηαπξν πάλσ ζηελ θαζκαηηθή γξακκή θαη επαλαιάβαηε ηελ δηαδηθαζία κέρξηο όηνπ λα κελ είλαη πηα δπλαηό λα κεηαθηλήζεηε ηελ θαζκαηηθή γξακκή (πεξηζηξέθνληαο ειαθξά ην πξίζκα) πιεζηέζηεξα πξνο ην θέληξν, παξά κόλν καθξύηεξα από απηό. Καηαγξάςηε απηήλ ηελ γσλία, ε νπνία είλαη ε γωλία ειάρηζηεο εθηξνπήο από ην θέληξν. Δπαλαιάβαηε ηελ δηαδηθαζία γηα ηηο ππόινηπεο θαζκαηηθέο γξακκέο. Αθνύ ηειεηώζηε ηηο κεηξήζεηο από ηελ κία κεξηά, γπξίζηε ην πξίζκα έηζη ώζηε ηώξα ην θσο λα πξνζπίπηεη ζπκκεηξηθά ζηελ άιιε πιεπξά ζε ζρέζε κε ηελ θνξπθή ηνπ. Οη θαζκαηηθέο γξακκέο πξέπεη ηώξα λα είλαη νξαηέο από ηελ άιιε κεξηά ηνπ γσληνκέηξνπ, ζπκκεηξηθά σο πξνο ηελ πξώηε 64

11 ζεηξά κεηξήζεσλ. Αθνινπζώληαο ηελ ίδηα δηαδηθαζία θαηαγξάςηε μαλά ηηο γσλίεο ειάρηζηεο εθηξνπήο όισλ ησλ θαζκαηηθώλ γξακκώλ. Πξνζδηνξίζηε ηελ ηηκή ηεο ειάρηζηεο γσλίαο εθηξνπήο γηα θάζε κήθνο θύκαηνο σο ηελ κέζε ηηκή ησλ δύν κεηξήζεσλ (αξηζηεξά θαη δεμηά ηνπ κεδελόο ηνπ γσληνκέηξνπ). Από απηή ηελ ηηκή, ππνινγίζηε ηνλ δείθηε δηάζιαζεο ηνπ γπάιηλνπ πξίζκαηνο γηα θάζε θαζκαηηθή γξακκή θαη θαηαγξάςηε ηνλ ζηνλ πίλαθα κεηξήζεώλ ζαο. Χαξάμηε ηελ θακπύιε δείθηε δηάζιαζεο ζπλαξηήζεη ηνπ κήθνπο θύκαηνο. ρνιηάζηε. ΑΚΗΗ 3: Δπαλαιάβεηε ηελ δηαδηθαζία ηεο άζθεζεο 2 κε ην πξίζκα πνπ πεξηέρεη λεξό. Χαξάμηε ηελ θακπύιε δείθηε δηάζιαζεο ζπλαξηήζεη ηνπ κήθνπο θύκαηνο. ρνιηάζηε. ΑΚΗΗ 4: Δπαλαιάβεηε ηελ δηαδηθαζία ηεο άζθεζεο 2 κε ην πξίζκα πνπ πεξηέρεη γιπθεξίλε. Χαξάμηε ηελ θακπύιε δείθηε δηάζιαζεο ζπλαξηήζεη ηνπ κήθνπο θύκαηνο. ρνιηάζηε. Γηα ην γπάιηλν πξίζκα, ρξεζηκνπνηώληαο ηηο πεηξακαηηθέο ζαο κεηξ θαηαζθεπάζηε ηελ γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ δείθηε δηάζιαζεο ζπλαξηήζεη ηνπ 1 / λ 2, όπνπ ι ην κήθνο θύκαηνο. Πξνζδηνξίζηε ηελ θαιύηεξε επζεία κε ηελ κέζνδν ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγώλσλ θαη από ηελ θιίζε ηεο ππνινγίζηε ηε δηαρσξηζηηθή ηθαλόηεηα R ηνπ πξίζκαηνο γηα ηα δύν κήθε θύκαηνο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηα ρξώκαηα θίηξηλν θαη κπιε. Πνύ είλαη κεγαιύηεξε ε δηαρσξηζηηθή ηθαλόηεηα ηνπ πξίζκαηνο; Θα κπνξνύζαηε απηό λα ην ζπκπεξάλεηε απ επζείαο από ηελ θακπύιε δηαζπνξάο ηνπ πξνεγνύκελνπ εξσηήκαηνο; 65

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΟΠΣΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑ1: ΜΕΣΡΗΗ ΣΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΔΙΑΘΛΑΗ ΤΓΡΟΤ ΜΕ ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΛΑΗ

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΟΠΣΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑ1: ΜΕΣΡΗΗ ΣΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΔΙΑΘΛΑΗ ΤΓΡΟΤ ΜΕ ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΛΑΗ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ: ΑΚΗΗ: ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΟΠΣΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑ1: ΜΕΣΡΗΗ ΣΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΔΙΑΘΛΑΗ ΤΓΡΟΤ ΜΕ ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΛΑΗ ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ε απηό ην πείξακα ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε δηάηαμε πνπ θαίλεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενο Doppler

Το φαινόμενο Doppler - Τη είλαη ην θαηλόκελν Doppler; Το φαινόμενο Doppler Δίλαη ε αιιαγή ζηελ παξαηεξνύκελε ζπρλόηεηα ελόο θύκαηνο, ιόγσ ηεο ζρεηηθήο θίλεζεο παξαηεξεηή πεγήο. Τν θαηλόκελν κειέηεζε θαη εμήγεζε ν Απζηξηαθόο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΙ ΣΩΝ ΛΕΠΣΩΝ ΦΑΚΩΝ-ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ

ΝΟΜΟΙ ΣΩΝ ΛΕΠΣΩΝ ΦΑΚΩΝ-ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΝΟΜΟΙ ΣΩΝ ΛΕΠΣΩΝ ΦΑΚΩΝ-ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ [] ΕΙΑΓΩΓΗ Τν θσο είλαη έλα ειεθηξνκαγλεηηθό θύκα. Ηιεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα δηεγείξνπλ ην αλζξώπηλν κάηη όηαλ ην κήθνο θύκαηόο ηνπο λ είλαη πεξίπνπ μεηαξύ 380 και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Η επζεία πνπ πξνζαξκόζηεθε είλαη ηεο κνξθήο y=ax+b, (1) κε a=(-0.0072±0.0004)cm 2 /mg θαη b=8.61±0.25 δειαδή y=-0.0072x+8.61

Η επζεία πνπ πξνζαξκόζηεθε είλαη ηεο κνξθήο y=ax+b, (1) κε a=(-0.0072±0.0004)cm 2 /mg θαη b=8.61±0.25 δειαδή y=-0.0072x+8.61 Εξγαζηεξηαθή άζθεζε ζηελ Ππξεληθή Φπζηθή: 3 Απνξξόθεζε ζσκαηηδίσλ β Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 3/1/01 ΕΙΑΓΩΓΗ Σθνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε κειέηε ηεο εκβέιεηαο ησλ ζσκαηηδίσλ β, δειαδή ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ εθπέκπνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Μέηρηζη ηης ηατύηηηας διάδοζης ηοσ θωηός Εθαρμογή: Μέηρηζη αποζηάζεων (Τηλεμεηρία)

Μέηρηζη ηης ηατύηηηας διάδοζης ηοσ θωηός Εθαρμογή: Μέηρηζη αποζηάζεων (Τηλεμεηρία) Μέηρηζη ηης ηατύηηηας διάδοζης ηοσ θωηός Εθαρμογή: Μέηρηζη αποζηάζεων (Τηλεμεηρία) 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε κέηξεζε ηεο ηαρύηεηαο κε ηελ νπνία δηαδίδεηαη ην θσο ζε δηάθνξα νπηηθά κέζα (όπσο γηα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Φωηομεηρίας Απόδοζη λαμπηήρα πσράκηωζης

Νόμος Φωηομεηρίας Απόδοζη λαμπηήρα πσράκηωζης Νόμος Φωηομεηρίας Απόδοζη λαμπηήρα πσράκηωζης 1. θνπόο θνπόο ηεο παξνύζαο άζθεζεο είλαη ε εμνηθείσζε ηνπ ζπνπδαζηή κε ηα βαζηθά θσηνκεηξηθά κεγέζε, ε θαηαλόεζε ηνπ λόκνπ ηεο θσηνκεηξίαο κέζα από ηελ πεηξακαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε ΑΚΗΗ 2 σνέτεια ζηη γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 2.. Πείξακα: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ 2... Έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ Πεξηνδηθά θαηλόκελα, ιέγνληαη ηα θαηλόκελα πνπ επαλαιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε πεξηνδηθώλ θαηλνκέλωλ Πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Σθνπόο Να πξνζδηνξίζνπκε ηηο γεσκεηξηθέο παξακέηξνπο ησλ ειηθνεηδώλ δνκώλ ρξεζηκνπνηώληαο ην θαηλόκελν ηεο πεξίζιαζεο.

Σθνπόο Να πξνζδηνξίζνπκε ηηο γεσκεηξηθέο παξακέηξνπο ησλ ειηθνεηδώλ δνκώλ ρξεζηκνπνηώληαο ην θαηλόκελν ηεο πεξίζιαζεο. Σει. 1 από 7 Πεξίζιαζε πνπ νθείιεηαη ζε Ειηθνεηδή Δνκή (Σύλνιν κνλάδσλ: 10) Εηζαγωγή Η εηθόλα ηεο πεξίζιαζεο ησλ αθηίλσλ Χ από ην DNA (Δηθ. 1) πνπ ιήθζεθε ζην εξγαζηήξην ηεο Rosalind Franklin, γλσζηή σο

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε 1 ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΑΕΡΙΑ.1 ΓΔΝΗΚΑ Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε P = RT (γηα έλα ol) Από ηε ζρέζε απηή παίξλνπκε Ζ = P / RT = 1 Γειαδή ν ιόγνο Ζ, πνπ νλνκάδεηαη παπάγονηαρ ζςμπιεζηόηηηαρ,

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τν κηθξνζθόπην ειεθηξνληθήο ζάξσζεο είλαη έλα είδνο ειεθηξνληθνύ κηθξνζθνπίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΟΗ ΤΠΔΡΗΥΩΝ ΣΟΝ ΑΔΡΑ. Δμνηθείσζε κε πεηξακαηηθέο ζπζθεπέο ππεξήρσλ θαη κειέηε ηεο δηάδνζεο ηνπ ήρνπ:

ΓΙΑΓΟΗ ΤΠΔΡΗΥΩΝ ΣΟΝ ΑΔΡΑ. Δμνηθείσζε κε πεηξακαηηθέο ζπζθεπέο ππεξήρσλ θαη κειέηε ηεο δηάδνζεο ηνπ ήρνπ: ΓΙΑΓΟΗ ΤΠΔΡΗΥΩΝ ΣΟΝ ΑΔΡΑ [1] ΚΟΠΟ ΣΗ ΑΚΗΗ Δμνηθείσζε κε πεηξακαηηθέο ζπζθεπέο ππεξήρσλ θαη κειέηε ηεο δηάδνζεο ηνπ ήρνπ: ύζηεκα πνκπνύ-δέθηε Γηάδνζε ππεξήρσλ ζηνλ αέξα Αλάθιαζε ζε ζηεξεά ζώκαηα Μέηξεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Δξγαζηεξηαθό Κέληξν Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Αγίωλ Αλαξγύξωλ 2/4/08 Τπεύζπλνο Δξγ. Κέληξνπ: Καιιίληθνο Υαξαθόπνπινο Δπηκέιεηα Παξνπζίαζε : Λακπξηλή ηαθάθα ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ (ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ) Α. Δπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. ρήκαηα. Κεθάιαην 7ν ΔΛΑΣΗΚΖ ΓΡΑΜΜΖ ΤΠΔΡΣΑΣΗΚΟΗ ΦΟΡΔΗ 7-1

Πεξηερόκελα. ρήκαηα. Κεθάιαην 7ν ΔΛΑΣΗΚΖ ΓΡΑΜΜΖ ΤΠΔΡΣΑΣΗΚΟΗ ΦΟΡΔΗ 7-1 Πεξηερόκελα 7. ΔΛΑΣΗΚΖ ΓΡΑΜΜΖ ΤΠΔΡΣΑΣΗΚΟΗ ΦΟΡΔΗ... 7-7.. ΔΞΗΧΖ ΔΛΑΣΗΚΖ ΓΡΑΜΜΖ... 7-7... Δηζαγσγή... 7-7... Δμίζσζε Διαζηηθήο Γξακκήο... 7-5 o Ακθηέξηζηε Γνθόο Οκνηόκνξθα Καηαλεκεκέλν Φνξηίν... 7-6 o Πξόβνινο

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) TETAPTH 4 IOYNIOY 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ειδική ερευνητική εργαςία ΛΙΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Επιβλέπων καθηγητήσ: ΚΟΤΡΗ ΣΤΛΙΑΝΟ ΠΑΤΡΑ 11 ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Με

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική μελέηη ακηινοβολίαρ LASER

Φςζική μελέηη ακηινοβολίαρ LASER Φςζική μελέηη ακηινοβολίαρ LASER 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε εμνηθείσζε ηνπ ζπνπδαζηή κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αθηηλνβνιίαο laser θαη ε κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο πεξίζιαζεο ηελ άζθεζε ζα

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Άρης Ασλανίδης ΘΕΜΑΤΑ (9654-10108) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΜΑΣΑ ΚΔΦ. 2 Ο ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ - ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ. ΜΗΥΑΝΙΚΟ ή ΔΛΑΣΙΚΟ ΚΤΜΑ Θεκειηώδεο ηύπνο ηεο θπκαηηθήο Δμίζσζε αξκνληθνύ θύκαηνο.

ΚΤΜΑΣΑ ΚΔΦ. 2 Ο ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ - ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ. ΜΗΥΑΝΙΚΟ ή ΔΛΑΣΙΚΟ ΚΤΜΑ Θεκειηώδεο ηύπνο ηεο θπκαηηθήο Δμίζσζε αξκνληθνύ θύκαηνο. ΚΥΜΑΤΑ 1 ΚΔΦ. 2 Ο ΚΤΜΑΣΑ ΔΡΩΣΗΔΙ ΘΔΩΡΙΑ 1. Να δνζεί ν νξηζκόο ηνπ θύκαηνο. Πνην θύκα νλνκάδεηαη αξκνληθό; Πνηεο είλαη νη δπν βαζηθέο θαηεγνξίεο θπκάησλ; 2. ε πνηεο θαηεγνξίεο δηαθξίλνπκε ηα ειαζηηθά θύκαηα

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΣΗΝ ΟΠΣΙΚΗ ΣΗ ΟΡΑΗ

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΣΗΝ ΟΠΣΙΚΗ ΣΗ ΟΡΑΗ χολή Επαγγελμάτων Τγείας & Πρόνοιας Σμήμα Οπτικής & Οπτομετρίας ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΣΗΝ ΟΠΣΙΚΗ ΣΗ ΟΡΑΗ Εργαστηριακές ασκήσεις για το Μάθημα «Οπτική της Όρασης» Του Δ εξαμήνου των φοιτητών Οπτικής & Οπτομετρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ. H επηινγή αλαιύζεσλ ANOVA ζην ζηαηηζηηθό παθέην MINITAB

ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ. H επηινγή αλαιύζεσλ ANOVA ζην ζηαηηζηηθό παθέην MINITAB ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ Μέρξη ηώξα όηαλ ζπγθξίλακε κέζεο ηηκέο είρακε λα ζπγθξίλνπκε κηα κέζε ηηκή κε έλα ζηαζεξό αξηζκό ή δύν κέζεο ηηκέο κεηαμύ ηνπο. Πνιιέο θνξέο όκσο ζηελ ζηαηηζηηθή πξέπεη λα ζπγθξίλνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ 1. 10077, 10793 Β 2. Έλα απηνθίλεην θηλείηαη επζύγξακκα νκαιά. Έλα αθίλεην πεξηπνιηθό, κόιηο πεξλά ην απηνθίλεην από κπξνζηά ηνπ, αξρίδεη λα ην θαηαδηώθεη κε ζηαζεξή επηηάρπλζε. Α)

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες. Kώδικες 15, 16, 17, 60, 61, 62, 63, 64 και 66

Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες. Kώδικες 15, 16, 17, 60, 61, 62, 63, 64 και 66 Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες Kώδικες 15, 16, 17, 60, 61, 62, 63, 64 και 66 Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες Οη Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες εθαξκόδνληαη ζηηο θαηεγνξίεο θαηαλαισηώλ ησλ νπνίσλ ε νηθνλνκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Οη αθηίλεο γ αλαθαιύθζεθαλ ζην ηέινο ηνπ 1900 από ηνλ Vllard. Πξόθεηηαη γηα πνιύ δηεηζδπηηθή αθηηλνβνιία,

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

47 ν Παλειιήλην Οθζαικνινγηθό πλέδξην. 29-31 Μαΐνπ 2014 Θεζζαινλίθε

47 ν Παλειιήλην Οθζαικνινγηθό πλέδξην. 29-31 Μαΐνπ 2014 Θεζζαινλίθε 47 ν Παλειιήλην Οθζαικνινγηθό πλέδξην 29-31 Μαΐνπ 2014 Θεζζαινλίθε ΓΙΑΘΛΑΣΙΚΗ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ - ΠΡΟΚΛΗΔΙ ΗΜΔΡΑ Πνιπεζηηαθή εθηνκή θεξαηνεηδνύο γηα δηόξζσζε πξεζβπσπίαο Dr Ηξ. Δ. Βνπλνηξππίδεο ΜΔΘΟΓΟΙ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ

Διαβάστε περισσότερα