Εγκώμιο ζηο Εσρώ. Θεόδωρος Μαριόλης Τκήκα Δεκόζηαο Δηνίθεζεο, Πάληεην Παλεπηζηήκην 1. Ειζαγωγή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγκώμιο ζηο Εσρώ. Θεόδωρος Μαριόλης Τκήκα Δεκόζηαο Δηνίθεζεο, Πάληεην Παλεπηζηήκην Email: mariolis@hotmail.gr. 1. Ειζαγωγή"

Transcript

1 Εγκώμιο ζηο Εσρώ Θεόδωρος Μαριόλης Τκήκα Δεκόζηαο Δηνίθεζεο, Πάληεην Παλεπηζηήκην 1. Ειζαγωγή λ θαη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα έρνπλ ππθλψζεη νη θξηηηθέο απέλαληη «ζην επξψ», εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ, ηδίσο ζηελ Διιάδα, κάιινλ κεηνςεθηθέο. Σε α- ληίζεζε κε φ,ηη ίζρπε έσο ηψξα, ζην παξφλ θείκελν επηζπκψ λα ζπληαρζψ φρη κφλνλ κε ηε θαηλφκελε πιεηνςεθία, αιιά θαη λα ζπλζέζσ έλα κηθξφ εγθψκην ζην επξψ. «Δγθψκην», εθ ηνπ «θώκνο», ζεκαίλεη: «επαηλεηηθφο ιφγνο, χκλνο ζε ληθεηή, δνμνιφγεκα» (Γνξκπαξάθεο, 1993, ζει. 217). ξρηθά αλαθέξνκαη ζην δήηεκα ηεο εζληθήο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, γεληθά. Σηε ζπλέρεηα δείρλσ ηε ζπλνρή ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ επξψ. Τέινο, εθζέησ ην φξακα, ην νπνίν δηαπλέεη ην ελ ιφγσ ζχζηεκα, θαη αληιψ νξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα απφ ηε ζχλνιε ζπδήηεζε. 2. Περί Εθνικής Οικονομικής Πολιηικής «λ ππάξρεη θάηη, ππάξρεη βέβαηα ή ην νλ ή ην κε νλ ή θαη ην νλ θαη ην κε νλ.» Καηά ηνλ Μπάξξννπδ (1979), «ζθνπφο ηεο ηέρλεο, αιιά θαη ηνπ ζπλφινπ ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο, είλαη λα καο θάλεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε απηά πνπ γλσξίδνπκε θαη δελ μέξνπκε φηη ηα γλσξίδνπκε», ελψ ζθνπφο ησλ ζξεζθεπηηθν-ηδενινγηθψλ δνγκάησλ είλαη «λα καο θάλνπλ λα αγλννχκε ηα φζα γλσξίδνπκε». Καίηνη ηεηξηκκέλν, έρεη δηαγξαθεί απφ ηε κλήκε ηνπ πνιίηε ηεο Εψλεο ηνπ Δπξψ (ΕΔ) ην ηζηνξηθφ γεγνλφο φηη, ζε νξηζκέλν έζησ βαζκφ, νη αξρέο κίαο εζληθήο νηθνλνκίαο ξχζκηδαλ θαη ξπζκίδνπλ ηελ θαηάζηαζή ηεο κε ηα αθφινπζα κέζα-εξγαιεία: (i). Γεκνζηνλνκηθά. (ii). Ννκηζκαηηθά. (iii). Σπλαιιαγκαηηθά. (iv). Δκπνξηθά (δαζκνινγηθέο θαη κε δαζκνινγηθέο κνξθέο πξνζηαζίαο, φπσο πνζνζηψζεηο εηζαγσγψλ, επηδνηήζεηο εμαγσγψλ, αμίσζε ειάρηζηνπ εγρψξηνπ κεξηδίνπ παξαγσγήο). (v). Δηζνδεκαηηθά. Βεβαίσο, θαηά ηε ρξήζε απηψλ ησλ κέζσλ πθίζηαληαη, φπσο δηδάζθεη ε νηθνλνκηθή επηζηήκε, δχν ζεκαληηθνί πεξηνξηζκνί: Π1. Σηε γεληθή πεξίπησζε, ν αξηζκφο ησλ ζηφρσλ, ηνπο νπνίνπο ζέηνπλ νη αξρέο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, πξέπεη λα ηζνχηαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ κέζσλ. Παξάδεηγκα: Οη αξρέο κία νηθνλνκίαο κε αλεξγία θαη ειιεηκκαηηθφ ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ (φπσο π.ρ. ε ειιεληθή) δελ κπνξνχλ λα επαλαθέξνπλ απηά ηα δχν κεγέζε ζηα φπνηα επηζπκεηά επίπεδα κφλνλ κε π.ρ. ηελ αχμεζε ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ (ή ηε κείσζε ησλ θφξσλ): πηή ε αχμεζε ζα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηνπ πξντφληνο, θαη, άξα, ζε κείσζε ηεο αλεξγίαο, αιιά ζε ρεηξνηέξεπζε ηνπ ηζνδπγίνπ. παηηείηαη, ινηπφλ, ε ρξήζε πξφζζεηνπ κέζνπ, φπσο π.ρ. ε επηβνιή δαζκψλ. Ζ αχμεζε ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ απμάλεη ηε ζπλνιηθή δαπάλε ηεο νηθνλνκίαο («πνιηηηθή αχμεζεο ηεο δαπάλεο»), ελψ ε επηβνιή δαζκψλ απμάλεη (κεηψλεη) ηε δαπάλε γηα ηα εκεδαπά (αιινδαπά) εκπνξεχκαηα («πνιηηηθή κεηαζηξνθήο ηεο δαπάλεο»), θαη, έηζη, δχλαληαη λα επηηεπρζνχλ θαη νη δχν ζηφρνη, ηαπηνρξφλσο (βιέπε π.ρ. Krugman θαη Obstfeld, 2011β, ζζ ). Π2. Μεηαμχ ησλ αθνινχζσλ ηξηψλ, (i) ζηαζεξή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία, (ii) ειεχζεξε θίλεζε ρξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ, θαη (iii) εζληθά αλεμάξηεηε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή, νη εζληθέο αξρέο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ κφλνλ δχν («Τξίιεκκα ηεο λνηθηήο Οηθνλνκίαο ή, αιιηψο, ζχκβαην Τξίγσλν» βιέπε π.ρ. Krugman θαη Obstfeld, 2011β, ζζ ). Παξάδεηγκα: Σηε ΕΔ δελ πθίζηαηαη κφλνλ εληαίν λφκηζκα αιιά θαη ε ρσξίο θξαγκνχο θίλεζε ησλ ρξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ. Σσζηά, επνκέλσο, ε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή έρεη αλαηεζεί ζε ππεξεζληθφ, αλεμάξηεην φξγαλν, ζηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Τξάπεδα (ΔΚΤ). 3. Η Σσνοτή ηοσ Σσζηήμαηος ηοσ Εσρώ «Όκωο, όπωο ζα δείμνπλ ηα πξάγκαηα, νύηε ην νλ ππάξρεη νύηε ην κε νλ νύηε ην νλ θαη ην κε νλ.» Τέζζεξα είλαη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ΕΔ: Χ1. Τν ειεχζεξν εκπφξην. Χ2. Τν εληαίν λφκηζκα. Χ3. Ζ ειεχζεξε κεηαθίλεζε ησλ ρξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ. Χ4. Ζ ειεχζεξε κεηαθίλεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Δπνκέλσο, θάζε νηθνλνκία πνπ ζπκκεηέρεη ζηε ΕΔ δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ εκπνξηθή πνιηηηθή (ιφγσ ηνπ Χ1), ηελ ζπλαιιαγκαηηθή πνιηηηθή (ιφγσ ηνπ Χ2) θαη ηε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή (ιφγσ ησλ Χ2 θαη Χ3 βιέπε ηνλ Π2) θαη, έηζη, ηεο απνκέλνπλ ε δεκνζηνλνκηθή θαη ε εηζνδεκαηηθή πνιηηηθή. Καη γηα απηέο ηηο δχν πνιηηηθέο, φκσο, ππάξρνπλ a priori πεξηνξηζκνί: Π3. Ζ δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή πεξηνξίδεηαη απφ ην «Σχκθσλν Σηαζεξφηεηαο». Π4. Ζ εηζνδεκαηηθή πνιηηηθή πεξηνξίδεηαη απφ ηελ ειεπζεξία ηεο θίλεζεο ησλ ρξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ. Θα αλαθεξζψ θαηά ζεηξά ζε απηνχο: 1

2 Π3. ο ππνζέζνπκε φηη κία ρψξα αθνινπζεί ζπζηεκαηηθά «ραιαξή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή». πηφ δχλαηαη λα έρεη ηηο εμήο επηπηψζεηο: (i) αθνχ ε ελ ιφγσ ρψξα θαηαθεχγεη ζηηο θεθαιαηαγνξέο, αζθεί αλνδηθέο πηέζεηο ζηα επηηφθηα ηεο ΕΔ, πξάγκα πνπ δεκηνπξγεί παξελέξγεηεο ζηηο ππφινηπεο ρψξεο-κέιε, θαη (ii) φζεο ρψξεο πιήηηνληαη απφ απηήλ ηελ εμέιημε ζα πηέζνπλ ηελ ΔΚΤ λα αζθήζεη πην ραιαξή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή, πξάγκα πνπ αληηβαίλεη ζηελ αλεμαξηεζία ηεο ηειεπηαίαο. Δίλαη ινγηθφ, επνκέλσο, λα ηίζεληαη εμαξρήο πεξηνξηζκνί ζην κέγεζνο ησλ ειιεηκκάησλ θαη ρξεψλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. Π4. Ζ ειεπζεξία ηεο θίλεζεο ησλ ρξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ ζπλεπάγεηαη δχν πξάγκαηα: 1. Τελ ηάζε δηακφξθσζεο ελδνδσληθά εληαίνπ επηηνθίνπ (ή πνζνζηνχ θέξδνπο, ζε κε λενθιαζηθή νξνινγία). Σπλεπψο, ε θχξηα κεηαβιεηή ειέγρνπ ηεο εζληθήο εηζνδεκαηηθήο πνιηηηθήο είλαη νη κηζζνί (θαη όρη ηα θέξδε αλά κνλάδα επελδεδπκέλνπ θεθαιαίνπ), ησλ ν- πνίσλ ε ελδνδσληθή θιίκαθα ζα πξέπεη λα βξίζθεηαηηίζεηαη ζε επζεία αληηζηνηρία κε ηελ ελδνδσληθή θιίκαθα ησλ παξαγσγηθνηήησλ εξγαζίαο θαη θεθαιαίνπ. 1 Γηα απηφ αθξηβψο είλαη ηειείσο εμσπξαγκαηηθέο νη αηηηάζεηο θαηά ηεο ΕΔ ζρεηηθά κε ην φηη νη κηζζνί ζηνπο ηνκείο παξαγσγήο δηεζλψο εκπνξεχζηκσλ εκπνξεπκάησλ ζηελ Διιάδα (γηα παξάδεηγκα) είλαη ρακειφηεξνη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο κηζζνχο ζηε Γεξκαλία (γηα κία ζπγθξηηηθή εμέηαζε νξηζκέλσλ βαζηθψλ θνηλσληθνηερληθψλ φςεσλ ηεο γεξκαληθήο, ειιεληθήο, ηζπαληθήο θαη θηλιαλδηθήο νηθνλνκίαο, βιέπε Mariolis et al., 2012, θαζψο θαη Μαξηφιεο, 2010α). θφκα θαη κία πξφρεηξε ζεψξεζε ησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ δείρλεη φηη ε ελδνδσληθή ζπζρέηηζε κηζζψλπαξαγσγηθνηήησλ είλαη ηδηαίηεξα ηζρπξή, πξάγκα πνπ ππνδειψλεη φηη ην ζχζηεκά καο ιεηηνπξγεί σο «θαινθνπξδηζκέλε κεραλή», κε ηελ ζπκβνιή, βεβαίσο, φισλ εθείλσλ ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ, νη νπνίνη ζπλδηακνξθψλνπλ ηηο επηκέξνπο εζληθέο εηζνδεκαηηθέο πνιηηηθέο. 2. Τν δηεζλή αληαγσληζκφ γηα ηελ πξνζέιθπζε ησλ ειεχζεξα θηλνχκελσλ ρξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ, ν ν- πνίνο σζεί ηηο εζληθέο αξρέο ζηε δηακφξθσζε επλντθψλ θνξνινγηθψλ πιαηζίσλ, πξάγκα πνπ δελ απνθιείεηαη λα νδεγεί ζηε ζπξξίθλσζε ηεο θνξνινγηθήο βάζεο θαη, έηζη, ζηελ αχμεζε ησλ θφξσλ ζηνπο κηζζνχο ή/θαη ζε πεξηθνπέο ησλ θνηλσληθψλ δαπαλψλ. Σηελ πξαγκαηηθφηεηα, σζηφζν, δελ πθίζηαληαη κφλνλ απηνί νη πεξηνξηζκνί. Υθίζηαηαη, ελ δπλάκεη (παξά, αθόκα, ελ ελεξγεία), θαη άιινο έλαο, εμαηξεηηθά ζεκαληηθφο πεξηνξηζκφο, ν νπνίνο απνξξέεη απφ ην Χ4: Π5. Όηαλ εγθαζηδξχεηαη ειεχζεξε κεηαθίλεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ελεξγνπνηείηαη ηάζε δηακφξθσζεο ελδνδσληθά εληαίνπ σξνκηζζίνπ (αλά είδνο- 1 πηφ ην θξίζηκν δήηεκα αλαιχεηαη, θαηά ηνλ απινχζηεξν δπλαηφ ηξφπν (απφ φ,ηη είκαη ζε ζέζε λα αληηιεθζψ), ζην Παξάξηεκα ηνπ παξφληνο. Ο αλαγλψζηεο παξαπέκπεηαη επίζεο ζε έλα δειηίν ηχπνπ (13/11/2004) ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδαο, κε ηίηιν: «Μηζζνινγηθέο απμήζεηο ζηελ Διιάδα», ην νπνίν θξίλσ φηη παξνπζηάδεη εμαηξεηηθφ πξαγκαηνινγηθφ ελδηαθέξνλ. πνηφηεηα εξγαζίαο). Έηζη, δεδνκέλσλ ησλ ζπλζεθψλ ειεχζεξνπ εκπνξίνπ θαη ειεχζεξεο κεηαθίλεζεο ησλ ρξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ, ν ελδνδσληθφο θαηακεξηζκφοζπλδπαζκφο ηεο εξγαζίαο παχεη λα δηέπεηαη απφ ην «λφκν ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ» (ν νπνίνο εμαθνινπζεί λα δηέπεη ην εκπφξην ηεο ΕΔ κε ηνλ ππφινηπν θφζκν). ληηζέησο, ηείλεη λα δηέπεηαη απφ ην «λφκν ησλ απνιύηωλ πιενλεθηεκάησλ». 2 Σπλεπψο, θάζε νηθνλνκία ηείλεη λα εμεηδηθεχεηαη, αλαπφθεπθηα, ζηελ παξαγσγή εθείλσλ ησλ εκπνξεπκάησλ, ζηα νπνία εκθαλίδεη ηελ απνιχησο πςειφηεξε, ελδνδσληθά, παξαγσγηθφηεηα, θαζψο επίζεο θαη ζηελ παξαγσγή νξηζκέλσλ δηεζλψο κε εκπνξεχζηκσλ εκπνξεπκάησλ (φπσο π.ρ. νξηζκέλεο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο, νη θαηαζθεπέο θαη ην εζσηεξηθφ εκπφξην), ελψ νη εζληθέο αξρέο ράλνπλ θαη ην κέζν ηεο εηζνδεκαηηθήο πνιηηηθήο. 3 Σπκπεξαίλνπκε, ινηπφλ, φηη, ζε αληίζεζε κε φ,ηη δηαηείλνληαη δηάθνξνη επηθξηηέο ηνπ, ην ζχζηεκα ηνπ επξψ δελ εδξάδεηαη ζε παξαινγηζκνχο ή απνζπαζκαηηθέο ζεσξήζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ λνκνηειεηψλ, αιιά ραξαθηεξίδεηαη απφ ζεκαληηθή εζσηεξηθή ζπλνρή θαη ζηφρν, ν νπνίνο είλαη ε φιν θαη κεγαιχηεξε πεηζάξρεζε 2 Θέινληαο λα πεηξάμεη ηνλ Paul Samuelson, o δηάζεκνο καζεκαηηθφο Stanislaw Ulam (γλσζηφο γηα ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηεο ππξεληθήο θπζηθήο, φπσο π.ρ. ζηελ θαηαζθεπή ηεο βφκβαο πδξνγφλνπ) ξψηεζε εάλ ππάξρεη έλα, έζησ, κε ηεηξηκκέλν (κε αλακελφκελν απφ ηνλ θνηλφ λνπ) ζεψξεκα ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ. Ο Samuelson πξνβιεκαηίζηεθε, ελψ κφλνλ κεηά απφ αξθεηά κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ απάληεζε: «Τν ζεψξεκα ηνπ Ricardo πεξί ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Τν φηη δελ είλαη ηεηξηκκέλν απνδεηθλχεηαη απφ ην πιήζνο ησλ ζεκαληηθψλ θαη επθπψλ αλζξψπσλ πνπ δελ θαηφξζσζαλ λα ην ζπιιάβνπλ απφ κφλνη ηνπο ή λα ην πηζηέςνπλ αθνχ ηνπο εμεγήζεθε.» (γηα ηελ αλαιπηηθή αλάπηπμε ηνπ ζεσξήκαηνο, ην νπνίν δηαθέξεη απφ απηφ πνπ εθηίζεηαη ζηα «νξζφδνμα» εγρεηξίδηα, φπσο π.ρ. ζε απηφ ησλ Krugman θαη Obstfeld, 2011α, θεθ. 3, θαη γηα ηε ζρέζε ζπγθξηηηθψλ-απνιχησλ πιενλεθηεκάησλ, βιέπε Steedman, 1979, Essays 2-3 and 8-9, Brewer, 1985, Mariolis, 2004, θαη Μαξηφιεο, 2010β). Βεβαίσο, ε ελδνδσληθή θηλεηηθφηεηα ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ δελ είλαη αθφκα ηδηαίηεξα πςειή (θαη είλαη ζαθψο ρακειφηεξε απφ απηήλ πνπ ζεκεηψλεηαη ζηηο ΖΠ θαη ζηνλ Καλαδά). Ζ ζεσξεηηθή θαη εκπεηξηθή αλάιπζε δείρλνπλ, σζηφζν, φηη ζα απμάλεηαη ζπλερψο θαη αλαπφθεπθηα (ζα επαλέιζνπκε ζε απηφ ην δήηεκα). 3 ο ζεσξήζνπκε ην ζχζηεκα πνπ αλαιχζεθε ζην Παξάξηεκα ηνπ παξφληνο. Δπεηδή, «ηώξα», ην αξηζηεξφ κέινο ηεο εμίζσζεο (3) ηζνχηαη κε 1 θαη επεηδή ην δεμηφ κέινο ηεο είλαη, εμ ππνζέζεσο, κεγαιχηεξν απφ 1, έπεηαη φηη απηή ε εμίζσζε δελ ηζρχεη, γηα θαλέλα j (ή, κε άιια ιφγηα, ηζρχεη, γηα θάζε j, ε εμίζσζε (4) κε ην ζχκβνιν: «<»). Άξα, φια ηα εκπνξεχκαηα παξάγνληαη ζηε ρψξα, ελψ ε ρψξα Β δελ είλαη ζε ζέζε λα παξάγεη θαλέλα εκπφξεπκα, αθόκα θαη εάλ w = w Β = 0, ή, αιιηψο, φπσο έγξαθε έλαο εκπαζήο θξηηήο ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ζπζηήκαηφο καο, αθφκα θαη εάλ νη εξγαδφκελνη «κπνξνχζαλ λα δνπλ κε ηνλ αέξα κφλν θαη δελ ζα ρξεηάδνληαλ επνκέλσο λα εξγαζηνχλ θαζφινπ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο» (Μαξμ, 1978, ζει. 313). Σην παξφλ ζχζηεκα, επνκέλσο, ε ελδνδσληθή εμεηδίθεπζε δελ θαζνξίδεηαη απφ ηε ζρέζε δηάηαμεο αλάκεζα ζην ιφγν ησλ σξνκηζζίσλ θαη ην ιφγν ησλ ηνκεαθψλ ζπλνιηθψλ παξαγσγηθνηήησλ (νη νπνίνη εθθξάδνπλ ηα «ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα»ησλ νηθνλνκηψλ), αιιά κφλνλ απφ ηε ζρέζε δηάηαμεο ησλ ηνκεαθψλ ζπλνιηθψλ παξαγσγηθνηήησλ: Γηα λα κπνξνχζε ε ρψξα Β λα παξάγεη έλα, νπνηνδήπνηε, εκπφξεπκα j ζα έπξεπε θαη ζα αξθνχζε λα ηζρχζεη Π j Π j Β (φηαλ ηζρχζεη ην ζχκβνιν ηνπ «κεγαιχηεξν απφ», ηφηε ην παξάγεη κφλνλ ε ρψξα Β, ελψ φηαλ ηζρχζεη ην ζχκβνιν ηνπ «ίζνλ», ην παξάγνπλ θαη νη δχν ρψξεο), δειαδή λα έρεη «απφιπην πιενλέθηεκα» ζηελ παξαγσγή ηνπ. 2

3 ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ ζηηο «δπλάκεηο ηεο αγνξάο». Σηα αθφινπζα ζα δνχκε φηη, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, δελ ππάξρεη απιά θαη κφλνλ ζηφρνο αιιά φξακα. 4. Το Όραμα ηοσ Σσζηήμαηος ηοσ Εσρώ «Άξα, δελ ππάξρεη ηίπνηα.» Με ην ελ ιφγσ ζχζηεκα, γηα ην νπνίν πνιχ δχζθνια κπνξεί θαλείο λα θαληαζηεί έλα ππνθαηάζηαην, ζπληεινχληαη, βαζκηαία, νη αθφινπζεο κεηαβνιέο: 1. Ζ παξαγσγή κεηαθέξεηαη, φιν θαη πεξηζζφηεξν, ζε εθείλεο κφλνλ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζεκεηψλνπλ ηελ πςειφηεξε δπλαηή παξαγσγηθφηεηα, δειαδή ζηηο πην ηερλνινγηθά πξνεγκέλεο επηρεηξήζεηο. Έηζη, ζηνλ επξσπατθφ ρψξν, ε θεθαιαηνθξαηηθή νξζνινγηθφηεηα ή, αιιηψο, απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο παξαγωγήο ηνπ εηζνδήκαηνο αγγίδεη ην ηδεαηφ φξηφ ηεο. 2. Τειεηψλεη, νξηζηηθά θαη ακεηάθιεηα, ν φπνηνο ελεξγφο ξφινο ηεο εζληθήο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο: Οη εζληθέο αξρέο είλαη αλαγθαζκέλεο, είηε ην επηζπκνχλ είηε φρη, λα αληαπνθξίλνληαη, κε ηνλ ίδην πάληνηε ηξφπν θαη κε ηα ίδηα πάληνηε ειάρηζηα κέζα ζηελ νηθνλνκηθή ζπγθπξία, φπσο απηή δηακνξθψλεηαη απφ ηε δξάζε ησλ «δπλάκεσλ ηεο αγνξάο», παξά λα ηελ δηεπζεηνχλ ή, έζησ, λα ηελ επεξεάδνπλ Υπφ ηελ πίεζε πνπ αλαπηχζζεη ε αλαγθαηφηεηα ηεο ελδνδσληθήο αληηζηνίρεζεο κηζζψλ-παξαγσγηθφηεηαο θαη ε ειεχζεξε κεηαθίλεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, αλαδηαξζξψλεηαη ε ζπλνιηθή δηαδηθαζία αλαπαξαγσγήο ηεο εξγαζηαθήο δχλακεο (δειαδή απφ ην εθπαηδεπηηθφ κέρξη θαη ην ζπληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα) θαη ζπζηήλεηαη «απειεπζεξσκέλε, επέιηθηε θαη επξσπατθά ε- ληαία αγνξά εξγαζίαο». 5 Έηζη, ε θεθαιαηνθξαηηθή νξζνινγηθφηεηα ηεο θαηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο αγγίδεη ην ηδεαηφ φξηφ ηεο. Ο ζπλδπαζκφο φισλ απηψλ ησλ δνκηθψλ κεηαβνιψλ δελ παξαπέκπεη παξά ζε έλα αλφζεπην απφ εμσαγνξαίεο ζηξεβιψζεηο θαη θνηλσληθνχο πεξηνξηζκνχο θεθαιαηνθξαηηθφ ζχζηεκα ζε επξσπατθή θιίκαθα, ην νπνίν φηαλ θαη φπνηε ιάβεη «ζάξθα θαη νζηά», ζα ζπκπιεξσζεί κε ην επνηθνδφκεκα-ζηάδην ηεο «Πιήξνπο Οηθνλνκηθήο Έλσζεο», δειαδή ηεο επξσπατθά εληαίαο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. 6 4 λ θαη φρη ιίγνη κειεηεηέο έρνπλ πξαγκαηεπζεί ζε βάζνο ην «δήηεκα ηεο πνιηηηθήο απηνρεηξίαο ηεο θνκκαηηθήο γξαθεηνθξαηίαο» θαηά ηελ πεξίνδν απνζχλζεζεο ηεο ΔΣΣΓ (βάζεη ησλ ιεγφκελσλ «αληηθεηκεληθψλ θαη ππνθεηκεληθψλ ππνδεηγκάησλ»), δελ γλσξίδσ λα έρεη απαζρνιήζεη (ή, ηνπιάρηζηνλ, ζηνλ ίδην βαζκφ) ε αο ηελ νλνκάζσ έηζη «απηνρεηξία ηεο εζληθήο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο» ζηελ Δπξψπε. 5 Δίρα ηελ επθαηξία λα επηκείλσ ζε απηά ηα δχν δεηήκαηα κάιινλ εγθαίξσο (βιέπε Μαξηφιεο, 1999). Τν ζηηο κέξεο καο εθθνιαπηφκελν «Σχκθσλν ληαγσληζηηθφηεηαο γηα ηελ Δπξψπε», δειαδή ν θαηά ηε γεξκαληθή θπβέξλεζε «αθξνγσληαίνο ιίζνο φζσλ ζα γίλνπλ κειινληηθά ζηνπο θφιπνπο ηεο Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο», δελ ζπληζηά πάξα ην εγρείξεκα ηεο νξηζηηθήο ξχζκηζήο ηνπο. 6 Θέηνληαο ζηελ άθξε ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνλ ππφινηπν θφζκν, δχλαηαη λα ιερζεί φηη (ζα) πξφθεηηαη γηα ζχζηεκα κε εμαηξεηηθφ βαζκφ «απηνπνίεζεο» (έλλνηα πνπ ζπγθξνηήζεθε, ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, απφ ηνπο βηνιφγνπο Humberto Maturana θαη Francisco Varela θαη, ελ ζπλερεία, εηζήρζε ζηε Γεληθή Θεσξία ησλ Σπζηεκά- πφ ηελ έσο ηψξα ζπδήηεζε, ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί φηη ππνζηεξίδσ ηελ αλππαξμία εγγελψλ πξνβιεκάησλ ζην ζχζηεκα ηνπ επξψ. Όπσο ζα θαλεί επζχο ακέζσο, δελ είλαη ζηηο πξνζέζεηο κνπ ε απφθξπςή ηνπο, αιιά ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζε επζηαζή βάζε: 1. Τν πξψην πξφβιεκα είλαη φηη νη ρψξεο κε ρακειά επίπεδα παξαγσγηθφηεηαο ζηξέθνληαη ζηελ παξαγσγή «παξαδνζηαθψλ ή εληάζεσο θπζηθψλ πξψησλ πιψλ θαη αλεηδίθεπηεο εξγαζίαο» εκπνξεπκάησλ θαη δηεζλψο κε εκπνξεχζηκσλ εκπνξεπκάησλ (πξάγκα πνπ έρεη, ρσξίο ακθηβνιία, αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηα εμσηεξηθά θαη δεκφζηα ειιείκκαηα θαη ρξέε, θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ απαζρφιεζε), ελψ νη ρψξεο κε πςειά επίπεδα παξαγσγηθφηεηαο ζηξέθνληαη ζηελ παξαγσγή «εληάζεσο ηερλνινγίαο θαη εμεηδηθεπκέλεο εξγαζίαο» εκπνξεπκάησλ. Οη ιφγνη είλαη (i) ε χπαξμε «εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο» (βιέπε π.ρ. Krugman θαη Obstfeld, 2011α, θεθ. 6), (ii) ε επζπγξάκκηζε ηνπ ελδνδσληθνχ πξνηχπνπ εμεηδίθεπζεο κε ηελ θιίκαθα ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ, θαη (iii) ε έθθξαζε φισλ ησλ ελδνδσληθψλ ηηκψλ ζε έλα θαη ην απηφ «ζθιεξφ» λφκηζκα, ην επξψ, ε νπνία εμαζζελεί ζεκαληηθά ηελ αληαγσληζηηθφηεηα (κεηξνχκελε ζε φξνπο πξαγκαηηθήο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο) ησλ ρσξψλ ρακειήο παξαγσγηθφηεηαο σο πξνο ηνλ ππφινηπν θφζκν (εηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, βιέπε Οηθνλφκνπ et al., 2010, θεθ. 2 θαη 4). 2. Τν δεχηεξν πξφβιεκα είλαη φηη νη εζληθέο αξρέο βξίζθνληαη κε ειάρηζηα κέζα-εξγαιεία ζηε δηάζεζή ηνπο. Καη δελ ρξεηάδεηαη λα ηνληζηεί φηη απηφ ην πξφβιεκα είλαη πνιχ πην έληνλν γηα ηηο πζηεξνχζεο ζε παξαγσγηθφηεηα ρψξεο, γεγνλφο πνπ εμάιινπ δηαπηζηψζεθε θαη εκπεηξηθά ζην πιαίζην ηεο ηειεπηαίαο δηεζλνχο θξίζεο. 3. Τν ηξίην πξφβιεκα είλαη φηη, ζε ζπλζήθεο εληαίνπ επηηνθίνπ θαη κε κεηαθίλεζεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ε αχμεζε ησλ πξαγκαηηθψλ κηζζψλ ζε κία ρψξα ηείλεη λα είλαη εθηθηή κφλνλ κε ηε κείσζε ησλ πξαγκαηηθψλ κηζζψλ ζε κία άιιε. 7 Καηά ζπλέπεηα δεκηνπξγνχληαη ακθηβνιίεο γηα ην θαηά πφζνλ νη εξγαδφκελνη, ησλ): «Τα απηνπνηεηηθά ζπζηήκαηα είλαη ζπζηήκαηα ηειεζηηθψο θιεηζηά, ηα νπνία απηναλαπαξάγνληαη κε κία «θπθιηθφηεηα βάζεο», δειαδή κε ην λα παξάγνπλ κέζα ζε νξηζκέλε ρσξηθή ελφηεηα, κέζα ζε έλα δίθηπν απφ παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο θαη κε ηε βνήζεηα ησλ ζηνηρείσλ απφ ηα νπνία απνηεινχληαη, ηα ζηνηρεία απφ ηα νπνία απνηεινχληαη. [ ] Σηελ ελδφηεξε δνκή ηεο απηνεληνρήζεψο ηνπο είλαη ζπζηήκαηα θιεηζηά, δειαδή ηειείσο αλεπεξέαζηα απφ ην πεξηβάιινλ ηνπο. [ ] Ζ έμσζελ εληφρεζε ηνπ ηδηάδνληνο ζε θάζε ζχζηεκα ηειεζηηθνχ κεραληζκνχ δελ είλαη δπλαηή, αλ δελ ζέιεη θαλείο λα θαηαζηξέςεη ηελ απηνπνηεηηθή πνηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. [ ] Δίλαη παξ φια απηά αλαγθαίν λα ζπκφκαζηε φηη ε ηειεζηηθή θιεηζηφηεηα ελφο απηνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο αθνξά κόλν ηελ θπθιηθφηεηα βάζεο ζηελ απηνεληφρεζε ηεο ηδηναλαπαξαγσγήο. πφ άιιεο απφςεηο θαη ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηε ιήςε ελέξγεηαο θαη ηε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ [ ] ην ζχζηεκα είλαη ηειείσο θαη θαη αλάγθελ αλνηρηφ.» (Willke, 1996, ζζ ). 7 Έρσ θαηά λνπλ ηε ιεγφκελε «δηεζλή θακπχιε πξαγκαηηθψλ κηζζψλ-επηηνθίνπ», επί ηεο νπνίαο θάζε κία κεηαβιεηή ζπλδέεηαη αληίζηξνθα κε θάζε κία άιιε (βιέπε π.ρ. Evans, 1984, pp , θαη Steedman, 1993, θεθ. 9-10). 3

4 σο εληαίν ζχλνιν, κπνξνχλ λα ζπκκεξηζηνχλ ην επξσπατθφ φξακα. Τν θαηά ζεηξά ηξίην πξφβιεκα επηιχεηαη κε ηελ ε- ιεχζεξε κεηαθίλεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Ωζηφζν, απηή ε κεηαθίλεζε ελεξγνπνηεί, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, ην «λφκν ησλ απνιχησλ πιενλεθηεκάησλ» θαη, έηζη, ηειηθά, δηνγθψλεη ην πξψην πξφβιεκα, αλ θαη ακβιχλεη ην θαηά ζεηξά δεχηεξν πξφβιεκα (φπσο ζπλάγεηαη απφ ηε ιεγφκελε «Θεσξία ησλ Άξηζησλ Ννκηζκαηηθψλ Πεξηνρψλ» βιέπε π.ρ. Krugman θαη Obstfeld, 2011β, ζζ , θαη Μαξηφιεο, 2009). Έπεηαη, ινηπφλ, φηη ην θαηά ζεηξά πξψην πξφβιεκα είλαη ην θπξηφηεξν. Φπζηθά, όρη γηα όινπο, αιιά γηα ηηο πζηεξνχζεο ζε παξαγσγηθφηεηα ρψξεο. πηέο νη ρψξεο νθείινπλ, φκσο, λα πξνζαξκνζηνχλ ζηνπο θαλφλεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ επξψ. Δάλ δελ ηα θαηαθέξνπλ, ζα ζπλδέζνπλ, ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε, ηελ ηχρε ηνπο κε ηελ πνξεία νξηζκέλσλ, ειάρηζησλ, παξαγσγηθψλ θιάδσλ θαη, ηειηθά, ζα κεηαηξαπνχλ, πηζαλφηαηα, ζε παξεθκαζκέλεο πεξηθέξεηεο ηεο Δλσκέλεο Δπξψπεο, αθξηβψο φπσο ε πεξηνρή ησλ Κεληξηθψλ παιαρίσλ ησλ ΖΠ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ην λαηνιηθφ Κεληάθπ θαη ηκήκαηα δηαθφξσλ γεηηνληθψλ πνιηηεηψλ: Δμαξηήζεθε απφ ηελ εμφξπμε άλζξαθα θαη νδεγήζεθε, απφ ην 1945 θαη κεηά, φπνπ έγηλε ππνθαηάζηαζε ηνπ άλζξαθα κε πεηξέιαην θαη θσηαέξην, ζηνλ νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ καξαζκφ. Δλψ ν ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ησλ ΖΠ απμήζεθε, έσο ζήκεξα, θαηά πάλσ απφ 80%, ν πιεζπζκφο ηεο ελ ιφγσ πεξηνρήο κεηψζεθε, ζπλεπεία ζθιεξψλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηεο επαθφινπζεο κεηαλάζηεπζεο, θαηά πάλσ απφ 67%. Καίηνη απηά, θαη φρη άιια, θαίλεηαη λα είλαη ηα πξνβιήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ε ιχζε ηνπο, νξηζκέλνη αξέζθνληαη λα αζθνχλ θξηηηθή ζηα «θξηηήξηα ηνπ Μάαζηξηρη» ζηε βάζε ηνπ φηη δελ πεξηειάκβαλαλ δείθηεο γηα ηελ αλεξγία θαη ην εμσηεξηθφ έιιεηκκα θαη ρξένο. Όκσο, πξψηνλ, ν θεθαιαηνθξαηηθφο ηξφπνο παξαγσγήο δελ ιεηηνπξγεί, εθ ηεο θχζεψο ηνπ, κε ζηφρν ηελ εμάιεηςε ή έζησ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο αλεξγίαο, αιιά κε ζηφρν ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ αηνκηθνχ πνζνζηνχ θέξδνπο, θαη, δεχηεξνλ, αο καο ππνδείμνπλ εθείλεο ηηο θεθαιαηνθξαηηθέο ρψξεο, νη νπνίεο έζεζαλ επί καθξφλ ζηνλ εαπηφ ηνπο θξηηήξηα γηα ην κέγηζην απνδεθηφ πνζνζηφ αλεξγίαο. Τέινο, αθνχ ηα «θξηηήξηα ηνπ Μάαζηξηρη» ζπληάρζεθαλ κε ζηφρν ηελ Δλσκέλε Δπξψπε, ε ζπκπεξίιεςε θξηηεξίσλ γηα ηνλ εμσηεξηθφ ηνκέα δελ ζα είρε θαλέλα λφεκα. Πνηνο γλσξίδεη, γηα παξάδεηγκα, ην χςνο θαη ηε ζχλζεζε ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ηεο Πεινπνλλήζνπ; Σηελ Δηήζηα Έθζεζή ηνπ γηα ην έηνο 1999, ν ηφηε Γηνηθεηήο ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο, θ. Λ. Παπαδήκνο, είρε δψζεη κία πνιχ εχζηνρε δηαηχπσζε: «Ζ ζεκαζία ηνπ ειιείκκαηνο ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, σο παξάγνληα πνπ ε- πεξεάδεη ηηο ζπλζήθεο ζηηο αγνξέο ζπλαιιάγκαηνο θαη ηελ ηζνηηκία ηεο δξαρκήο, ζα αηνλήζεη κε ηελ έληαμε ηεο ρψξαο ζηε δψλε ηνπ επξψ. Ζ πιεξνθφξεζε φκσο πνπ ζα παξέρεη ην χςνο ηνπ ειιείκκαηνο απηνχ [Γηαηί «ειιείκκαηνο»; Πξνθαλψο, ζε αληίζεζε κε άιινπο, ν Γηνηθεηήο δελ έηξεθε απηαπάηεο Θ. Μ.] ζα εμαθνινπζήζεη λα έρεη ζεκαζία, σο δείθηεο ηεο αληαγωληζηηθόηεηαο ηεο νηθνλνκίαο, ζην λέν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ πνπ ζα δηακνξθσζεί κε ηελ πηνζέηεζε ηνπ εληαίνπ λνκίζκαηνο [Γηαηί «λέν»; Πξνθαλψο, ζε αληίζεζε κε άιινπο, ν Γηνηθεηήο αληηιακβαλφηαλ φηη ε αληηθαηάζηαζε ηεο δξαρκήο κε ην επξψ δελ ζπληζηά απιψο θαη κφλνλ αιιαγή νλφκαηνο Θ. Μ.]. Ζ αύμεζε ηεο παξαγωγηθόηεηαο θαη ε καθξνπξφζεζκε ελίζρπζε ηεο αληαγωληζηηθόηεηαο ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζα ζπλαξηψληαη ζην κέιινλ θπξίωο κε ηελ πινπνίεζε ησλ απαξαίηεησλ δηαξζξσηηθψλ κεηαβνιψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ θξάηνπο θαη ηε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ ηεο νηθνλνκίαο. 8» (ζει. 48 πξφζζεηε έκθαζε). 5. Σσμπεραζμαηικές παραηηρήζεις «Καη αλ ππάξρεη, είλαη αθαηάιεπην ζηνλ άλζξωπν. Καη αλ είλαη θαηαιεπηό, δελ κπνξεί λα κεηαδνζεί θαη λα εμεγεζεί ζηνλ πιεζίνλ.» Γνξγίαο, Πεξί ηνπ Με Όληνο ή Πεξί Φύζεωο Τν ζχζηεκα ηνπ επξψ δηαζέηεη αμηνζεκείσηε ζπλνρή θαη δηαπλέεηαη απφ κεγαιεηψδεο φξακα. Ζ δεκηνπξγία ηεο πιήξσο Δλσκέλεο Δπξψπε ζα ζεκαίλεη ηε ξχζκηζε (εάλ φρη ηελ επίιπζε) κίαο βαζηθήο αληίθαζεο ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο, απηήλ αλάκεζα ζηελ εζληθή ζπγθξφηεζή ηνπ θαη ηε δηεζλνπνίεζή ηνπ, ζε κία εθηελή θαη ζεκαληηθή πεξηνρή ηνπ πιαλήηε. Όζεο ρψξεο αληαπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ζα αλαβαζκηζηνχλ, φζεο δελ αληαπεμέιζνπλ ζα ππνβαζκηζηνχλ, αιιά ην ζπλνιηθό απνηέιεζκα ζα είλαη ζεηηθφ ζε φξνπο θεθαιαηνθξαηηθήο απνηειεζκαηηθόηεηαο. Σπλεπψο, ε απνρψξεζε κίαο ρψξαο απφ ην επξψ, ππφ ηελ πίεζε ησλ ηξερνπζψλ εμειίμεσλ, πξέπεη λα απνθεπρζεί, δηφηη ελδέρεηαη λα απνδεηρζεί θαηαζηξνθηθή. 9 Καηαζηξνθηθή γηα πνηφλ; Φπζηθά γηα ην ελ ιφγσ φξακα. Δάλ πξφθεηηαη γηα κία ζρεηηθά πξνεγκέλε ρψξα, φπσο ε Ηηαιία, ηφηε απηή δελ ζα δηαηξέμεη ζνβαξνχο θηλδχλνπο εθηφο επξψ. Παξάιιεια, ηίπνηε δελ πξννησλίδεη φηη ηα δεηλά ησλ κηζζσηψλ ηεο ζα είλαη πεξηζζφηεξα εθηφο παξά εληφο ηεο ΕΔ. Δάλ πξφθεηηαη γηα κία ρψξα φπσο ε Διιάδα, ηφηε απηή έρεη ήδε θαηαζηξαθεί ζε ζεκαληηθφηαην βαζκφ, ζχκθσλα κε επίζεκα ρείιε. Γηφηη πνην είλαη ην θεληξηθφ επηρείξεκα φισλ εθείλσλ ησλ εηδηθψλ, νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ φηη ε επηζηξνθή 8 Παξακέλεη, σζηφζν, αδηεπθξίληζην ηη ελλνείηαη, εδψ, σο «εθζπγρξνληζκφο ηνπ θξάηνπο» θαη πψο ζα ζπληειεζηεί ε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ ζε εζληθέο νηθνλνκίεο, νη νπνίεο φρη κφλνλ δηαζέηνπλ ειάρηζηνπο βαζκνχο απηνλνκίαο ζηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο αιιά θαη αγσλίδνληαη λα επηβηψζνπλ ζηνλ άλεπ θξαγκψλ δηεζλή αληαγσληζκφ. 9 Δηο ην φλνκα, ίζσο, θάπνηνπ ηδεαηνχ δηεζληζκνχ, νξηζκέλνη ρξσκαηίδνπλ αξλεηηθά ή, κάιινλ, ζπκβνινπνηνχλ έλα ηέηνην ελδερφκελν κε ηηο ιέμεηο: «αλαδίπισζε ζην εζληθφ θξάηνο». Γελ είκαη βέβαηνο φηη είραλ ηελ απηή ζηάζε ζηελ πεξίπησζε ησλ εθηεηακέλσλ «εζληθψλ αλαδηπιψζεσλ» πνπ αθνινχζεζαλ ηελ απνζχλζεζε ηεο ΔΣΣΓ. 4

5 ζηε δξαρκή θαη ε ππνηίκεζε ζα είλαη θαηαζηξνθή; Όηη «ε Διιάδα δελ παξάγεη ηίπνηε γηα ηε δηεζλή αγνξά θαη, άξα, ε ππνηίκεζε θαη ε αλάθηεζε κέζσλ νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο δελ ζα ηελ βνεζήζνπλ ζε ηίπνηε». ιιά απηφ, ζην βαζκφ πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζεκαίλεη αθξηβψο φηη ε Διιάδα έρεη ήδε βαζηθά θαηαζηξαθεί θαη, ζπλεπψο, ζα θαηαζηξέθεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν φζν ζα ζπκκεηέρεη ζε έλα ζχζηεκα πνπ δηέπεηαη απφ ηνλ επζχ θαη απεξηφξηζην θεθαιαηνθξαηηθφ αληαγσληζκφ. Τέινο, αο κελ ιεζκνλήζνπκε λα ζέζνπκε θαη ην αθφινπζν εξψηεκα, ην νπνίν βιέπσ λα παξαθάκπηεηαη κε αδηθαηνιφγεηε άλεζε ζην δεκφζην δηάινγν: πηνί νη εηδηθνί δελ ήηαλ θαη εθείλνη πνπ καο δηαβεβαίσλαλ, έσο θαη πξηλ απφ κία δεθαεηία, γηα ηελ «ηζρπξή Διιάδα»; Πψο ζπληειέζηεθε απηφ ην άγνλν ζαχκα; Γειαδή, ηη ζπλέβε, κέζα ζε ηφζν ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, θαη θηάζακε απφ ηελ θαηά ηελ άπνςή ηνπο «ηζρπξή Διιάδα» ζηελ πάιη θαηά ηελ άπνςή ηνπο «Διιάδα πνπ ζα θαηαζηξαθεί κε ηε δξαρκή»; Ήηαλ ζέιεκα Θενχ, έξγν ησλ Γπλάκεσλ ηνπ Καθνχ ή απνηέιεζκα ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ επξψ; ο αλαινγηζζνχκε. Παράρηημα: Παραγωγικόηηηες, Μιζθοί και Ενδοζωνικό Εμπόριο ο ππνζέζνπκε, ρσξίο βιάβε ηνπ θεληξηθνχ επηρεηξήκαηνο, φηη ε ΕΔ (i) είλαη έλα θιεηζηφ ζχζηεκα παξαγσγήο n, ζην πιήζνο, δηεζλψο εκπνξεχζηκσλ εκπνξεπκάησλ, κέζσ ηνπ εαπηνχ ηνπο θαη εζληθά νκνηνγελνχο εξγαζίαο, ην νπνίν δελ ρξεζηκνπνηεί νχηε πάγην θεθάιαην νχηε δηαδηθαζίεο ζπκπαξαγσγήο (joint production βιέπε Sraffa, 1960, Part 2), (ii) απνηειείηαη απφ δχν ρψξεο, ηελ θαη ηελ Β, φπνπ ε είλαη ε ηερλνινγηθά απνιχησο πξνεγκέλε ρψξα, δειαδή απηή κε ηελ πςειφηεξε παξαγσγηθφηεηα εξγαζίαο θαη θεθαιαίνπ ζε όινπο ηνπο ηνκείο παξαγσγήο θαη αλεμαξηήησο ησλ ηζρπφλησλ ηηκψλ ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ηνπ επηηνθίνπ (ζηε γεληθή πεξίπησζε, νη παξαγσγηθφηεηεο δελ εμαξηψληαη κφλνλ απφ ηα ηερληθά δεδνκέλα ηεο παξαγσγήο, αιιά θαη απφ ηηο ηηκέο ησλ εκπνξεπκάησλ, νη νπνίεο είλαη, κε ηε ζεηξά ηνπο, πνιχπινθεο ζπλαξηήζεηο ηνπ επηηνθίνπ: βιέπε Sraffa, 1960, 4 and 44, chs 3 and 6, θαη Rymes, 1971), θαη (iii) πθίζηαηαη κφλνλ δηαθιαδηθφ εκπφξην (ην νπνίν είλαη, σο γλσζηφλ, ε θπξίαξρε κνξθή δηεζλνχο εκπνξίνπ αλάκεζα ζε ρψξεο κε δηαθνξεηηθά επίπεδα αλάπηπμεο βιέπε π.ρ. Krugman θαη Obstfeld, 2011α, θεθ. 6). Έζησ p j ε ελδνδσληθά ηζρχνπζα ηηκή 1 κνλάδαο ηνπ εκπνξεχκαηνο j = 1, 2,, n, ην νπνίν παξάγεηαη, αο ππνζέζνπκε θαηαξράο, θαη ζηηο δχν ρψξεο. Σπλεπψο, κπνξνχκε λα γξάςνπκε: p j = (C Κ j + w Κ L Κ j ) (1 + r), K =, Β (1) Κ φπνπ C j είλαη ην θφζηνο ζε κέζα παξαγσγήο γηα ηελ παξαγσγή 1 κνλάδαο ηνπ εκπνξεχκαηνο j ζηε ρψξα Κ, w Κ Κ ην εζληθά εληαίν ρξεκαηηθφ σξνκίζζην, L j νη κνλάδεο εξγαζίαο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή 1 κνλάδαο ηνπ εκπνξεχκαηνο j ζηε ρψξα Κ, θαη r ην ελδνδσληθά εληαίν επηηφθην (πνζνζηφ θέξδνπο). Δπηιχνληαο ηελ εμίζσζε (1) σο πξνο ην w Κ ιακβάλνπκε: w Κ K = Π j (2) φπνπ K Π j (1 + r) 1 Π Κ Κ Lj [1 r (Π Cj ) 1 ] Κ Π Lj (p j C Κ j ) (L Κ j ) 1 Κ Π Cj (p j C Κ j ) (C Κ j ) 1 Τα κεγέζε Π Κ Lj, Π Κ Cj είλαη νη παξαγσγηθφηεηεο ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ θεθαιαίνπ, αληηζηνίρσο, ζηνπο εζληθνχο ηνκείο παξαγσγήο ηνπ εκπνξεχκαηνο j, ελψ ην κέγεζνο Π K j δχλαηαη λα λνεζεί σο ζχλζεηνο δείθηεο ηεο ζπλνιηθήο (εξγαζίαο θαη θεθαιαίνπ) παξαγσγηθφηεηαο. Γηαηξψληαο θαηά κέιε ηηο εμηζψζεηο (2) πξνθχπηεη: w (w Β ) 1 = Π j (Π Β j ) 1 (3) ε νπνία δειψλεη φηη ππάξρεη ακθηκνλνζήκαληε ζρέζε αλάκεζα ζηα εζληθά σξνκίζζηα θαη ζηηο εζληθέο παξαγσγηθφηεηεο θαη, εηδηθφηεξα, φηη w > w Β, αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο ηνπ r (εθφζνλ Π Lj > Π Β Lj θαη Π Cj > Π Β Cj ). Τέινο, φπσο εχθνια ζπλάγεηαη, φηαλ w (w Β ) 1 > (<) Π j (Π Β j ) 1 (4) ηφηε ην εκπφξεπκα j παξάγεηαη, ηειηθά, κφλνλ ζηε ρψξα Β (κφλνλ ζηε ρψξα ), δηφηη απηή ην πξνζθέξεη ζε ρακειφηεξε ηηκή. Παξάδεηγκα: Όηαλ n = 3, max {Π j (Π Β j ) 1 } = Π 2 (Π Β 2 ) 1 = 5 min {Π j (Π Β j ) 1 } = Π 1 (Π Β 1 ) 1 = 2 θαη ηζρχζεη π.ρ. 2 = Π 1 (Π Β 1 ) 1 = w (w Β ) 1 < Π 3 (Π Β 3 ) 1 < Π 2 (Π Β 2 ) 1 = 5 ηφηε ε ρψξα παξάγεη θαη ηα ηξία εκπνξεχκαηα, ε ρψξα Β παξάγεη κφλνλ ην εκπφξεπκα 1 θαη ν κηζζφο ηεο είλαη δχν θνξέο κηθξφηεξνο απφ απηφλ ηεο ρψξαο. Γηα λα κπνξέζεη ε ρψξα Β λα παξάγεη θαη ηα ηξία εκπνξεχκαηα, ζα πξέπεη ν κηζζφο ηεο λα γίλεη 5 θνξέο κηθξφηεξνο απφ απηφλ ηεο ρψξαο (νπφηε ε ρψξα ζα παξάγεη κφλνλ ην εκπφξεπκα 2), ήηνη 2 = Π 1 (Π Β 1 ) 1 < Π 3 (Π Β 3 ) 1 < w (w Β ) 1 = Π 2 (Π Β 2 ) 1 = 5 Άξα, ζε θάζε πεξίπησζε, δειαδή αλεμαξηήησο ηνπ ζε πνηα (ή πνηεο) ρψξεο παξάγεηαη ηειηθά θάζε έλα εκπφξεπκα, θαη ππφ ηελ αληηθεηκεληθή πξνυπφζεζε φηη θάζε ρψξα παξάγεη ηνπιάρηζηνλ έλα εκπφξεπκα, ην γηλφκελν w (w Β ) 1 είλαη κηθξφηεξν ή ίζν απφ ην κέγηζην ησλ γηλνκέλσλ Π j (Π Β j ) 1 θαη κεγαιχηεξν ή ίζν απφ ην ειάρηζην ησλ γηλνκέλσλ Π j (Π Β j ) 1 θαη, ζπλεπψο, θαηαλάγθελ κεγαιχηεξν ηνπ 1. Δπνκέλσο, ζην παξφλ ζχζηεκα, φπνπ ην επηηφθην είλαη εληαίν θαη ε δπλαηφηεηα αλαπξνζαξκνγψλ ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο δελ πθίζηαηαη, νη εζληθέο πνιηηηθέο δελ κπνξνχλ παξά λα ζηνρεχνπλ ζε αλαπξνζαξκνγέο ηνπ σξνκηζζίνπ, κε γλψκνλα ηελ εμίζσζε (3), πξνθείκελνπ λα επεξεάδνπλ ηελ ελδνδσληθή αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ εζληθνχ ππνζπζηήκαηνο. Ωζηφζν, ην σξνκίζζην ηεο ηερλνινγηθά πζηεξνχζαο ρψξαο είλαη λνκνηειεηαθά κηθξφηεξν απφ απηφ ηεο ππεξηεξνχζαο ρψξαο, ελψ ν ιφγνο ηνπο θξάζζεηαη απφ ηνλ ειάρηζην θαη ηνλ κέγηζην ιφγν ησλ ηνκεαθψλ ζπλνιηθψλ παξαγσγηθνηήησλ. 5

6 ναθορές Brewer, A. (1985) Trade with fixed real wages and mobile capital, Journal of International Economics, 18, pp Γνξκπαξάθεο, Π. Φ. (1993) Εηπκνινγηθό Εξκελεπηηθό Λεμηθό ηεο Νενειιεληθήο θαηά Εηπκνινγηθέο Οηθνγέλεηεο, ζήλα, Σπνπδή. Evans, D. (1984) A critical assessment of some neo-marxian trade theories, Journal of Development Studies, 20, pp Krugman, P. θαη Obstfeld, M. (2011α) Δηεζλήο Οηθνλνκηθή, Τφκνο, ζήλα, Κξηηηθή. Krugman, P. θαη Obstfeld, M. (2011β) Δηεζλήο Οηθνλνκηθή, Τφκνο Β, ζήλα, Κξηηηθή. Μαξηφιεο, Θ. (1999) Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή Έλσζε, ζην: Θ. Μαξηφιεο θαη Γ. Σηακάηεο (1999) ΟΝΕ θαη Νενθηιειεύζεξε Πνιηηηθή, ζήλα, Διιεληθά Γξάκκαηα. Μαξηφιεο, Θ. (2009) Ζ Εψλε ηνπ Δπξψ θαη ε Γηεζλήο Οηθνλνκηθή Κξίζε, ζην: Θ. Μαξηφιεο (2011) Ειιάδα, Επξωπαϊθή Έλωζε θαη Οηθνλνκηθή Κξίζε, ζήλα, Matura. Μαξηφιεο, Θ. (2010α) Όςεηο ηεο Παξαγσγήο θαη Καηαλνκήο Δηζνδήκαηνο ζηελ Διιεληθή Οηθνλνκία, ζην: Θ. Μαξηφιεο (2011) Ειιάδα, Επξωπαϊθή Έλωζε θαη Οηθνλνκηθή Κξίζε, ζήλα, Matura. Μαξηφιεο, Θ. (2010β) Πεξί Δμσηεξηθνχ Δκπνξίνπ, ζην: Θ. Μαξηφιεο (2010) Δνθίκηα ζηε Λνγηθή Ιζηνξία ηεο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, ζήλα, Matura. Μαξμ, Κ. (1978) Τν Κεθάιαην, Τφκνο 3, ζήλα, Σχγρξνλε Δπνρή. Μπάξξννπδ, Ο. (1979) Σέθηεο θαη Θάλαηνο, ζην: Ο. Μπάξξννπδ (2000) Η Σαϊεληνινγία θαη ηα Σπζηήκαηα Ειέγρνπ, ζήλα, Διεχζεξνο Τχπνο. Mariolis, T. (2004) Pure joint production and international trade: a note, Cambridge Journal of Economics, 28, pp Mariolis, T., Soklis, G. and Groza, H. (2012) Estimation of the maximum attainable economic dependency ratio: evidence from the symmetric input-output tables of four European economies, Journal of Economic Analysis (forthcoming). Οηθνλφκνπ, Γ., Σακπεζάη, Η. θαη Σπκηγηάλλεο, Γ. (επηκ.) (2010) Ιζνδύγην Τξερνπζώλ Σπλαιιαγώλ ηεο Ειιάδνο: ηηίεο ληζνξξνπηώλ θαη Πξνηάζεηο Πνιηηηθήο, ζήλα, Τξάπεδα ηεο Διιάδνο, Ηνχιηνο Rymes, T. K. (1971) On Concepts of Capital and Technical Change, Cambridge, Cambridge University Press. Sraffa, P. (1960) Production of Commodities by Means of Commodities. Prelude to a Critique of Economic Theory, Cambridge, Cambridge University Press (ειιεληθή έθδνζε (1985): Θεζζαινλίθε, Σχγρξνλα Θέκαηα, Πξνινγηθφ Σεκείσκα: Γ. Κξηκπάο, Μεηάθξαζε: Σ. Βαζηιάθεο). Steedman Η. (1993) Δηεζλέο Εκπόξην, ζήλα, Κξηηηθή. Steedman, I. (ed.) (1979) Fundamental Issues in Trade Theory, London, Macmillan. Willke, H. (1996) Εηζαγωγή ζηε Σπζηεκηθή Θεωξία, ζήλα, Κξηηηθή. 6

Δπλακηθή ηνπ Χξένπο, Δίδπκα Ειιείκκαηα θαη Δηεζλήο Αληαγσληζηηθόηεηα ηεο Ειιεληθήο Οηθνλνκίαο

Δπλακηθή ηνπ Χξένπο, Δίδπκα Ειιείκκαηα θαη Δηεζλήο Αληαγσληζηηθόηεηα ηεο Ειιεληθήο Οηθνλνκίαο Δπλακηθή ηνπ Χξένπο, Δίδπκα Ειιείκκαηα θαη Δηεζλήο Αληαγσληζηηθόηεηα ηεο Ειιεληθήο Οηθνλνκίαο Θεφδσξνο Μαξηφιεο, Πάληεην Παλεπηζηήκην Κψζηαο Παπνπιήο, Αλεμάξηεηνο Δξεπλεηήο 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σν παξφλ άξζξν δηεξεπλά

Διαβάστε περισσότερα

Αναμνήζεις από ηο Μέλλον: Ο «Νέος» Διεθνής Καηαμεριζμός Εργαζίας

Αναμνήζεις από ηο Μέλλον: Ο «Νέος» Διεθνής Καηαμεριζμός Εργαζίας Αναμνήζεις από ηο Μέλλον: Ο «Νέος» Διεθνής Καηαμεριζμός Εργαζίας Θεφδσξνο Μαξηφιεο Αλ. Καζεγεηήο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Πάληεην Παλεπηζηήκην Προλογικό Σημείωμα Σν παξφλ θείκελν

Διαβάστε περισσότερα

Δςναμική ηηρ ανεπγίαρ, σπημαηοδόηηζη ηος εξωηεπικού ηομέα, και αναδιάπθπωζη ηηρ ελληνικήρ οικονομίαρ

Δςναμική ηηρ ανεπγίαρ, σπημαηοδόηηζη ηος εξωηεπικού ηομέα, και αναδιάπθπωζη ηηρ ελληνικήρ οικονομίαρ Δςναμική ηηρ ανεπγίαρ, σπημαηοδόηηζη ηος εξωηεπικού ηομέα, και αναδιάπθπωζη ηηρ ελληνικήρ οικονομίαρ Θεφδσξνο Μαξηφιεο Αλ. Καζεγεηήο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Πάληεην Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηεπέρ Παπαμςθίερ πεπί Κεπδών-Μεγέθςνζηρ και η πεπίπηωζη ηηρ Ελληνικήρ Οικονομίαρ

Απιζηεπέρ Παπαμςθίερ πεπί Κεπδών-Μεγέθςνζηρ και η πεπίπηωζη ηηρ Ελληνικήρ Οικονομίαρ Απιζηεπέρ Παπαμςθίερ πεπί Κεπδών-Μεγέθςνζηρ και η πεπίπηωζη ηηρ Ελληνικήρ Οικονομίαρ Θεφδσξνο Μαξηφιεο Αλ. Καζεγεηήο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Πάληεην Παλεπηζηήκην Δθδνρή ηνπ παξφληνο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ο Νόκνο ηεο Πηωηηθήο Σάζεο ηνπ Πνζνζηνύ Κέξδνπο ηνπ

10 Ο Νόκνο ηεο Πηωηηθήο Σάζεο ηνπ Πνζνζηνύ Κέξδνπο ηνπ Σν παξόλ είλαη ην Δνθίκην 10 ηνπ βηβιίνπ: Μαξηόιεο, Θ. (2010) Δοκίμια στη Λογική Ι- στορία της Πολιτικής Οικονομίας, Αζήλα, Matura. 10 Ο Νόκνο ηεο Πηωηηθήο Σάζεο ηνπ Πνζνζηνύ Κέξδνπο ηνπ K. Marx: Καηαλνκή

Διαβάστε περισσότερα

Για ηο Βιβλίο ηος Thomas Piketty: «Το Κεθάλαιο ζηον 21 ο Αιώνα» *

Για ηο Βιβλίο ηος Thomas Piketty: «Το Κεθάλαιο ζηον 21 ο Αιώνα» * Για ηο Βιβλίο ηος Thomas Piketty: «Το Κεθάλαιο ζηον 21 ο Αιώνα» * Θεφδσξνο Μαξηφιεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Πάληεην Παλεπηζηήκην, θαη Ιλζηηηνχην Κνηλσληθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ύλνςε Εθηηκήζεσλ θαη Πξνηάζεσλ ηνπ Θλζηηηνύηνπ Δεκήηξεο Μπάηζεο γηα ηελ Ειιεληθή Οηθνλνκία

ύλνςε Εθηηκήζεσλ θαη Πξνηάζεσλ ηνπ Θλζηηηνύηνπ Δεκήηξεο Μπάηζεο γηα ηελ Ειιεληθή Οηθνλνκία ύλνςε Εθηηκήζεσλ θαη Πξνηάζεσλ ηνπ Θλζηηηνύηνπ Δεκήηξεο Μπάηζεο γηα ηελ Ειιεληθή Οηθνλνκία Θεφδσξνο Μαξηφιεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο Πάληεην Παλεπηζηήκην ΜΑΡΣΘΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I

ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I Θανάσης Μανιάτης Όκηινο Μαξμηζηηθώλ Δξεπλώλ Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ --------------------------------------------------------- ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ

ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ Μειέηε πξνο ηε Μνλάδα Οξγάλσζεο ηεο Γηαρείξηζεο Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ - ΜΟΓ ΑΔ Γηάλλεο Καινγήξνπ, Αλ. Καζεγεηήο Σερλνινγηθήο Οηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΣΑ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ 10 ΥΡΟΝΗΑ»

«Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΣΑ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ 10 ΥΡΟΝΗΑ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΣΑ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ 10 ΥΡΟΝΗΑ» ΦΟΗΣΖΣΡΗΑ : ΒΤΘΟΤΛΚΑ ΔΛΔΝΖ ΠΤΡΓΟ 26/04/09 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 Ζ ΜΔΣΑΒΑΖ ΠΡΟ ΜΗΑ ΝΟΜΗΜΑΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΤΝΘΖΚΖ ΜΑΑΣΡΗΥΣ.. 1.2

Διαβάστε περισσότερα

David Harvey - Οη αστεαθέο θαταβνιέο τωλ νηθνλνκηθώλ θξίσεωλ

David Harvey - Οη αστεαθέο θαταβνιέο τωλ νηθνλνκηθώλ θξίσεωλ David Harvey - Οη αστεαθέο θαταβνιέο τωλ νηθνλνκηθώλ θξίσεωλ Τα ζσμβαηικά οικονομικά ανηιμεηωπίζοσν ζσνήθως ηην επένδσζη ζηο δομημένο περιβάλλον όπως και ηην αζηικοποίηζη, ως δεσηερεύοσζας ζημαζίας ζηηήμαηα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΔΤ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ.

Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΔΤ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΔΤ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Μονηέλα Οικονομικήρ Μεγέθςνζηρ Δπιβλέπων: ηαζινόποςλορ Γεώπγιορ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Ο Ρόινο & Ζ εκαζία Σωλ Ακέζωλ Ξέλωλ Δπελδύζεωλ. Μηα πγθξηηηθή Αλάιπζε Μεηαμύ Διιάδαο & Ηξιαλδίαο Τπνβιεζείζα ζηνλ Καζεγεηή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6. 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε.

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6. 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε. ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ει.2 ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6 1.1. Ο ξόινο ηεο θαηάξηηζεο-γηα βίνπ κάζεζεο 6 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Ε ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ζηε ρώξα καο ζήκεξα» Δπηβιέπσλ: αθθάο Θσκάο πνπδάζηξηα: Καινγήξνπ νθία ΑΘΖΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΦΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΦΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΦΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης Οικονομική και Κοινυνιολογία ηηρ Τεσνολογίαρ Διδακηικέρ Σημειώζειρ Αναζηαζία Κυνζηανηέλος Επικ. Καθηγήηπια ΧΙΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα.

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1 Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα Πξνζνρή: Οη ζεκεηψζεηο ζπκπιεξψλνπλ θαη δελ ππνθαζηζηνχλ ηελ χιε ηνπ καζήκαηνο πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1. Ζ θαηαζηξνθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Διιεληθέο Δπηρεηξήζεο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Σνπξθία Τπνβιεζείζα ζηελ Καζεγήηξηα Γξηηζάθε Υάηδσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Οινθιεξσκέλε Αλάπηπμε & Γηαρείξηζε ηνπ Αγξνηηθνύ Υώξνπ» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Η ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 ν δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 ν δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 ν δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΗΜΔΡΑ: ΚΡΙΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΔΙ Αζήλα, 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 Η ΚΡΙΗ ΣΟΤ ΜΟΝΔΣΑΡΙΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΤΣΖΜΑ Ζ λέα επνρή ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο, πνπ ζπλνδεχεηαη κε ην άλνηγκα ησλ δηεζλψλ αγνξψλ θαη ησλ ζπλφξσλ ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ απνηειεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΜ «ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ» ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ

ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΜ «ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ» ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΜ «ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ» ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΜΟΝΣΕΛΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΙΩΔΙ ΓΗΜΟΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΗΜΔΙΩΔΙ ΓΗΜΟΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Θ. ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΗΜΔΙΩΔΙ ΓΗΜΟΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 2011 Πξφινγνο Οη ζεκεηψζεηο απηέο γξάθηεθαλ πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο δηδαζθαιίαο ζην κάζεκα ηεο Γεκνζίαο Οηθνλνκηθήο. Οξηζκέλα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό δελτίο ΣΑ ΚΤΡΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ. ύνοδος Κορυφής 24ης - 25ης Μαρτίου. Τόμος 1 - Τεύχος 5. 16-31 Μαρτίου 2011

Οικονομικό δελτίο ΣΑ ΚΤΡΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΜΕ. ύνοδος Κορυφής 24ης - 25ης Μαρτίου. Τόμος 1 - Τεύχος 5. 16-31 Μαρτίου 2011 Τόμος 1 - Τεύχος 5 16-31 Μαρτίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ Οικονομικό δελτίο Σημεία Ιδιαίηεπος Δνδιαθέπονηορ Γειψζεηο Peter Praet, ππνςήθηνπ

Διαβάστε περισσότερα

6.1.2.1. Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθφηεηαο... 52 6.1.3. Αλάιπζε Γνκήο Κεθαιαίσλ... 56 6.1.3.1. Αξηζκνδείθηεο Γνκήο Κεθαιαίσλ... 57 6.2.

6.1.2.1. Αξηζκνδείθηεο Απνδνηηθφηεηαο... 52 6.1.3. Αλάιπζε Γνκήο Κεθαιαίσλ... 56 6.1.3.1. Αξηζκνδείθηεο Γνκήο Κεθαιαίσλ... 57 6.2. ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗΗ ΓΗΗΟΗΗΚΖΖ ΔΠΗΗΥΔΗΗΡΖΔΩΝ ΔΤΡΩΠΑΗΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΗΟΗΗΚΖΖ ΔΠΗΗΥΔΗΗΡΖΔΩΝ ΟΛΗΗΚΖ ΠΟΗΗΟΣΖΣΑ ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ: «Χρηματοοικονομική Ανάλυση Κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΓΔΟ 34 ΣΟΜΟ Β

ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΓΔΟ 34 ΣΟΜΟ Β ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΓΔΟ 34 ΣΟΜΟ Β Δπηκέιεηα Βνπθειαηνο Αληωλεο 2008-2009 1 1 ΜΑΘΖΜΑ 1 ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ κειέηε ηεο καθξννηθνλνκίαο γίλεηαη κέζσ ηεο αλάιπζεο νηθνλνκηθψλ ππνδεηγκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΛΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΗΕ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΠΔΗΟΑ ΡΚΖΚΑ ΓΔΛΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΡΔΙΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ

ΔΘΛΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΗΕ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΠΔΗΟΑ ΡΚΖΚΑ ΓΔΛΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΡΔΙΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΔΘΛΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΗΕ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΠΔΗΟΑ ΡΚΖΚΑ ΓΔΛΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΡΔΙΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ Θέμα: Ζ οπγάνωζη και η λειηοςπγία ηων δημοζίων επισειπήζεων ζηη σώπα μαρ Δπιβλέπων: Σαπίλαορ Φ. Σαπίζηρ Πποςδάζηπια:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 2012-13: ΔΝΓΔΙΞΔΙ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΣΗ ΜΙΚΡΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ; ηαύπορ Ιυαννίδηρ. Ιυάννηρ Γιυηόποςλορ

Η ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 2012-13: ΔΝΓΔΙΞΔΙ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΣΗ ΜΙΚΡΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ; ηαύπορ Ιυαννίδηρ. Ιυάννηρ Γιυηόποςλορ ΙΓΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΡΔΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΒΟΣΑΝΖ ΜΑΡΗΑ ΖΛΗΑΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ θ. ΦΧΛΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα