Ε.Ε. Παρ. ill (I) 627 Κ.Δ.Π. 188/89 Αρ. 2433,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε.Ε. Παρ. ill (I) 627 Κ.Δ.Π. 188/89 Αρ. 2433,"

Transcript

1 Ε.Ε. Παρ. ill (I) 627 Κ.Δ.Π. 188/89 Αρ. 24, Αριθμός 188 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 1978, 25 ΤΥ 1979, 80 ΤΥ 1982, 15 ΤΥ 198,9, 115 ΚΑΙ 199 ΤΥ 1986, 5, 87 ΚΑΙ 16 ΤΥ 1987, 108 ΚΑΙ 24 ΤΥ 1988) Γνστπιείται ότι Έπαρχς Πάφυ, ς η Αρμόδια Αρχή δυνάμει της παραγράφυ () τυ εδαφίυ (2) τυ άρθρυ τυ περί Ρυθμίσες δών και ικδμών Νόμυ, για την περιχή τν χριών Νέ Χρί, Αντρλύκυ, Φασλί, Δρύσια, Ίνια, Πάν Αρόδες και Κάτ Αρόδες της Επαρχίας Πάφυ, ασκώντας τις εξυσίες πυ χρηγύνται εις αυτό από τ εδάφι (1) τυ άρθρυ 14 τυ ίδιυ Νόμυ, με την έγκριση τυ Υπυργικύ Συμυλίυ και πρς τ σκπό πρστασίας τυ φυσικύ περιάλλντς, διατήρησης τυ χαρακτήρα τυ τπίυ, ρύθμισης της μελλντικής ανάπτυξης και πραγγής της αναψυχής. 1. Καθρίζει τις περιχές, πυ ρίσκνται μέσα στα όρια τν πι πάν χριών και περιγράφνται στην πρώτη στήλη τυ Πίνακα Α, ς ζώνες μέσα στις πίες, τηρυμένν τν διατάξεν τν επόμενν παραγράφν της Γνστπίησης αυτής: (α) Δε θα επιτρέπεται η ανέγερση ικδμών άλλν, εκτός από εκείνες πυ εκτίθενται στη δεύτερη στήλη τυ Πίνακα Α για κάθε περιχή () αριθμός τν ρόφν πιασδήπτε νέας ικδμής μαζί με τυς τυχόν υφιστάμενυς ρόφυς, δε θα υπεραίνει τν ανώτατ αριθμό ρόφν πυ εκτίθεται ή αναφέρεται, ανάλγα με την πρτεινόμενη χρήση, στην τρίτη στήλη τυ Πίνακα Α για κάθε περιχή (γ) τ ύψς πιασδήπτε νέας ικδμής δε θα υπεραίνει τ ανώτατ ύψς πυ εκτίθεται ή αναφέρεται, ανάλγα με την πρτεινόμενη χρήση, στην τέταρτη στήλη τυ Πίνακα Α για κάθε περιχή (δ) συντελεστής δμήσες πιασδήπτε ικδμής δε θα υπεραίνει τν ανώτατ συντελεστή δμήσες πυ εκτίθεται, ανάλγα με την πρτεινόμενη χρήση, στην πέμπτη στήλη τυ Πίνακα Α για κάθε περιχή και (ε) χαρακτήρας πιασδήπτε νέας ικδμής πυ αναφέρεται στην έκτη στήλη τυ Πίνακα Α θα συνάδει με τις πρόνιες τν Πινάκν Β, Γ, Δ και Ε, ανάλγα με την περίπτση: Νείται ότι, πρκειμένυ για ικδμές πυ θα ανεγερθύν σε ικόπεδα τα πία ρίσκνται μέσα στις περιχές πυ περιγράφνται στην πρώτη στήλη τυ Πίνακα Α με τα στιχεία Τα5, ΤΙ, Δαί, Δα2, Δα, Δα1, Δα2 και Γγΐ και για τα πία έχει ήδη εκδθεί πιστπιητικό εγκρίσες δυνάμει τυ πραναφερόμενυ Νόμυ ή άδεια υπδιαιρέσες δυνάμει τυ πραναφερόμενυ Νόμυ, η πία ίσχυε κατά την ημερμηνία πυ δημσιεύτηκε η Γνστπίηση αυτή στην επίσημη εφημερίδα της Δημκρατίας, ανώτατς συντελεστής δμήσες τν ικδμών τύτν ρίζεται, αντί τυ ανώτατυ συντελεστή δ

2 Κ.Δ.Π. 188/ μήσες πυ εκτίθεται στην έκτη στήλη τυ Πίνακα Α για την κάθε περιχή, σε 0.0:1, νυμένυ ότι δε θα καλυφθεί περισσότερ από 0.20:1, της εκτάσες τν αντίστιχν ικπέδν στα πία θα ανεγερθύν. 2. Με τη Γνστπίηση αυτή η Αρμόδια Αρχή καθρίζει επίσης ότι: (α) Σε περίπτση πυ στις ζώνες Δα2 και Γγΐ, θα ανεγερθύν δύ ή περισσότερα είδη ικδμών για τις πίες καθρίζνται διαφρετικί συντελεστές δόμησης τότε θα ισχύυν τα ακόλυθα: (ι) συνλικός συντελεστής δόμησης δε θα υπεραίνει τ μέγιστ επιτρεπόμεν από τυς επιμέρυς συντελεστές δόμησης πυ αναφέρνται στην αντίστιχη ζώνη (ιι) συντελεστής δόμησης για κάθε είδς ικδμής δε θα υπεραίνει τν αντίστιχ συντελεστή δόμησης πυ αναφέρεται στην αντίστιχη ζώνη, αλλά πρκειμένυ για κατικία τ εμαδόν αυτής δε θα υπεραίνει τα 200 m 2. () Πρκειμένυ για την ανέγερση κατικίας στη Ζώνη Δα και Δα1 τ εμαδόν αυτής σε καμιά περίπτση δεν πρέπει να υπεραίνει τα 200 m 2. (γ) Τα εργαστήρια πυ αφρύν μηχανική συντήρηση μεταφρικών μέσν πυ επιτρέπνται στην Πλεδμική Ζώνη Κα611 θα χρθετύνται κατά πρτίμηση και κατά την κρίση της Αρμόδιας Αρχής σε απόσταση μέχρι 100 μέτρα από τ εξτερικό όρι της. (δ) Πρκειμένυ για απθήκες Συνεργατικών Πισττικών Εταιρειών ή άλλν παρόμιν ργανισμών διαθέσες γεργικών και κτηντρφικών πρϊόντν πυ θα ανεγερθύν στην Πλεδμική Ζώνη Δα1 θα ισχύει συντελεστής δόμησης 0.15 αντί 0.08 πυ αναφέρεται στν Πίνακα Α και ότι αυτές θα χρθετύνται κατά πρτίμηση και κατά την κρίση της Αρμόδιας Αρχής σε απόσταση μέχρι 200 μέτρα από τα όρια τν αντίστιχν ικιστικών ζνών Κα611 τν χριών πυ αναφέρνται στη Γνστπίηση αυτή. (ε) Για ικδμές πυ θα ανεγερθύν σε ικόπεδα ή τεμάχια τα πία ρίσκνται μέσα στην περιχή πυ περιγράφεται στην πρώτη στήλη τυ Πίνακα Α με τ στιχεί Κα61 και Κα611 τ εμαδό τν πίν κατά την ημερμηνία της δημσίευσης της Γνστπίησης αυτής στην επίσημη εφημερίδα της Δημκρατίας δεν υπερέαινε τα 110 τετ. μέτρα, η Αρμόδια Αρχή μπρεί να επιτρέψει στις περιπτώσεις κατά τις πίες θα κρίνει ότι τύτ επιάλλεται λόγ ειδικών συνθηκών, κάλυψη μεγαλύτερη από εκείνη πυ καθρίζεται στην πέμπτη στήλη τυ Πίνακα Α, ανάλγα με τ μέγεθς, τ σχήμα και τη θέση τυ ικπέδυ ή τεμαχίυ και εφόσ δε θα επηρεάζνται δυσμενώς ή θα παραλάπτνται ι ανέσεις ή η εύλγη χρήση παρακείμενν ιδικτησιών ή της περιχής σαν σύνλ, (στ) Σε τεμάχια γης πυ δεν απτελύν εγκεκριμένα ικόπεδα, ι συντελεστές δόμησης και κάλυψης θα υπλγίζνται πάν στ καθαρό εμαδό τυ τεμαχίυ τ πί θα απμένει μετά την αφαίρεση πιυδήπτε εμαδύ της τ πί δυνατόν να απαιτηθεί από την Αρμόδια Αρχή για τη διεύρυνση, συνέχιση και κατασκευή τυ δικύ δικτύυ σε κατάλληλες περιπτώσεις.

3 629 Κ.Δ.Π. 188/89 (ζ) Για τεμάχια γης πυ δεν είναι εγκεκριμένα ικόπεδα και έχυν συνλικό εμαδό πέραν τυ ενός εκταρίυ θα ισχύυν μειμένι συντελεστές δόμησης και κάλυψης κατά 15% τν αντίστιχα αναφερμένν στν Πίνακα Α της Γνστπίησης αυτής.. Ανεξάρτητα από τις πι πάν διατάξεις η Αρμόδια Αρχή μπρεί να χρηγήσει άδεια για πρσθήκη ή μετατρπή σε υφιστάμενη ικδμή η πία δε συμφνεί με τις διατάξεις της Γνστπίησης αυτής, σ' ότι αφρά την επιτρεπόμενη χρήση, δηλαδή σε ικδμή η πία υφίσταται κατά την ημέρα της δημσίευσης της Γνστπίησης αυτής στην επίσημη εφημερίδα της Δημκρατίας, η πία πριν την ημερμηνία αυτή χρησιμπιόταν για σκπό μη σύμφν με τις διατάξεις της Γνστπίησης αυτής και η πία είχε εγκριθεί δυνάμει τυ Νόμυ, αν η υφιστάμενη ικδμή συμφνεί κατά τα άλλα με τις διατάξεις της Γνστπίησης αυτής και η πρσθήκη ή μετατρπή ικανπιεί τα ακόλυθα: (α) Αρμόδια Αρχή είναι ικανπιημένη ότι η πρσθήκη ή μετατρπή στην πραναφερόμενη ικδμή δε θα επηρεάσει δυσμενώς ή παραλάψει τις ανέσεις ή την εύλγη χρήση παρακείμενης ιδικτησίας ή της περιχής σαν σύνλ, και () η λική κυική χρητικότητα όλν τν πρσθηκών και μετατρπών στην πραναφερόμενη ικδμή, πυ θα γίνυν μετά τη δημσίευση της Γνστπίησης αυτής στην επίσημη εφημερίδα της Δημκρατίας, δεν υπεραίνει τα 10% της κυικής χρητικότητας την πία η ικδμή αυτή έχει κατά την ημερμηνία της δημσίευσης αυτής. 4. ι ζώνες πυ περιγράφνται στην πρώτη στήλη τυ Πίνακα Α δείχννται στα υπγραμμένα από τν Έπαρχ Πάφυ Κυερνητικά Χρμετρικά Σχέδια, τα πία είναι εκτεθειμένα στ Γραφεί τυ Επαρχυ Πάφυ για επιθεώρηση από κάθε ενδιαφερόμεν κατά τις εργάσιμες ώρες. 5. ι περιρισμί πυ επιάλλνται με άση τη Γνστπίηση αυτή είναι επιπρόσθετι πινδήπτε άλλν περιρισμών πυ ρίσκνται εκάσττε σε ισχύ με άση τν πραναφερόμεν Νόμ και τυς Καννισμύς πυ εκδόθηκαν με άση αυτόν. 6. Γνστπίηση αυτή δεν εφαρμόζεται: (α) Σε πιαδήπτε ικδμή για την πία, κατά την ημερμηνία της δημσίευσης της Γνστπίησης αυτής στην επίσημη εφημερίδα της Δημκρατίας, ισχύει άδεια ικδμής πυ χρηγήθηκε από την Αρμόδια Αρχή και της πίας η ανέγερση θα συμπληρθεί απόλυτα σύμφνα με τα σχέδια με άση τα πία η πι πάν άδεια ικδμής έχει χρηγηθεί () σε πιαδήπτε ικδμή πυ πρρίζεται να χρησιμπιηθεί ς δημόσις τόπς θρησκευτικής λατρείας (γ) σε στηθαία και κιγκλιδώματα ικδμών πυ δεν υπεραίνυν τ ύψς τν 0.90 μέτρν πάν από τη στέγη τν ικδμών αυτών και (δ) σε δμάτια κλιμακστασίυ, υδατδεξαμενές, καπνδόχυς φταγγύς και δμάτια εξαερισμύ σε στέγη ικδμών, νυμένυ ότι κανένα τμήμα τν ικδμημάτν τύτν είναι ψηλότερ από μέτρα πάν από τη στέγη τν ικδμών αυτών.

4 Κ.Δ.Π. 188/ (α) Στη Γνστπίηση αυτή «συντελεστής δμήσες» σημαίνει τ λόγ τυ αθρίσματς τν εμαδών τν ικδμών πυ υφίστανται ή πυ πρόκειται να ανεγερθύν πάν σε ακίνητ, πρκειμένυ δε για ικδμές πυ περιλαμάνυν ή πρόκειται να περιλάυν περισσότερυς από ένα ρόφυς τ άθρισμα τν εμαδών όλν τν ρόφν τν ικδμών πρς τ εμαδό τυ πραναφερόμενυ ακινήτυ, () Στν Πίνακα Α «Απθήκη» σημαίνει κάθε ικδμή όγκυ πέραν από 170 κυ. μέτρα ή κάθε περιτείχισμα όπυ περιφραγμένς χώρς πυ δημιυργείται έχει εμαδό πέραν από 20 τετ. μέτρα, στην πία ή όπυ γίνεται η παραλαή, απθήκευση, διαλγή, χειρισμός, χνδρική πώληση αντικειμένν κάθε είδυς, μεταλλευμάτν, ρυκτών, λατμικών υλικών, παλησιδερικών, ιμηχανικών αχρήστν, ζικών ή χημικών λιπασμάτν, ικδμικών υλικών, κάθε είδυς μηχανημάτν ή τρχφόρν και η πία ικδμή ή πίς χώρς μπρεί να είναι ή να απύν δυσμενή ή ασυμίαστα με τις ανέσεις της περιχής στην πία η ικδμή ή τ περιτείχισμα πρτείνεται να ανεγερθεί ή για τις ανέσεις πιασδήπτε άλλης παρακείμενης περιχής, πυ αναφέρεται στην πρώτη στήλη τυ Πίνακα ή μη, εκτός από περιχή πυ περιγράφεται στην πρώτη στήλη τυ Πίνακα ή μη, στην πία επιτρέπνται απκλειστικά απθήκες και ιμηχανικές ικδμές. «Βιμηχανική ικδμή» σημαίνει κάθε ικδμή της πίας όγκς είναι πέραν από 170 κυ. μέτρα (τυχόν αστέγαστυ μηχανικύ εξπλισμύ συμπεριλαμανόμενυ) ή κάθε περιτείχισμα όπυ περιφραγμένς χώρς πυ δημιυργείται έχει εμαδό πέραν από 100 τερ. μέτρα, στην πία ή όπυ εξασκείται πιδήπτε επάγγελμα ή εργασία για την κατασκευή πιυδήπτε αντικειμένυ ή τμήματς τύτυ, την μετατρπή, μεταπίηση, καθαρισμό, πλύση, αρματισμό, συσκευασία, επιδιόρθση, διακόσμηση, κνσερπίηση, ετιμασία και συμπλήρση για πώληση, διάλυση ή επανασυναρμλόγηση, συναρμλόγηση ή και μετασχηματισμό πιυδήπτε αντικειμένυ ή ρυκτύ ή μεταλλεύματς, συμπεριλαμανμένης και της ναυπήγησης, παραγγής ηλεκτρικής και κινητήριας δύναμης κατά τ πί ή την πία λόγ της μεθόδυ εργασίας πυ εφαρμόζεται, τν μηχανημάτν πυ εγκαταστάθηκαν ή θα εγκατασταθύν, της τρχαίας κίνησης, τυ αριθμύ τν εργαζμένν, τυ θρύυ, της δόνησης, της σμής τν καυσαερίν πυ δημιυργύνται, τυ καπνύ, της αιθάλης, της τέφρας, της σκόνης ή τν κόκκν, μπρεί να είναι ή να απύν δυσμενή ή ασυμίαστα με τις ανέσεις της περιχής στην πία η ικδμή ή τ περιτείχισμα πρτείνεται να ανεγερθεί ή για τις ανέσεις πιασδήπτε άλλης παρακείμενης περιχής, πυ αναφέρεται στην πρώτη στήλη τυ Πίνακα ή μη εκτός από περιχή πυ περιγράφεται στην πρώτη στήλη τυ Πίνακα ή μη, στην πία επιτρέπνται απκλειστικά απθήκες και ιμηχανικές ικδμές. Στν ρισμό αυτό η λέξη «αντικείμεν» περιλαμάνει πλία και κάθε είδυς σκάφη.

5 61 Κ.Δ.Π. 188/89 «Βιμηχανική ικδμή αυξημένυ αθμύ χληρίας» σημαίνει κάθε ιμηχανική ικδμή στην πία εξασκείται ένα ή περισσότερα τυ ενός από τα ακόλυθα επαγγέλματα ή εργασίες: (i) (ii) Επεξεργασία πιυδήπτε είδυς στην πία χρησιμπιύνται αλκάλαια ς ασικά στιχεία. πιαδήπτε μέθδς μετατρπής, διαπύρσης, εκκαμίνευσης, φρύξης, τήξης, απανθράκσης, ξείδσης, αναγγής, επεξεργασίας ή σφυρηλάτησης μεταλλευμάτν, ρυκτών εμπλυτισμένν, ρυκτών ή μεταλλευμάτν, μετάλλν ή μαγμάτν ή λατμικών υλικών. (iii) πιαδήπτε μέθδς εμπλυτισμύ, επεξεργασίας, θλίψης, πήξης, θλάσης, κλιανισμύ, κνιρτπίησης, διήθησης, κσκινίσματς ή διαλγής μεταλλευμάτν, ρυκτών, μαρμάρν, πέτρας, άμμυ, χμάτν, μετάλλν, αχρήστν, σκάρτν, τέφρας ή λατμικών υλικών. (iv) πιαδήπτε μέθδς επεξεργασίας μετάλλν με ξέα. (ν) πιαδήπτε μέθδς γαλανισμύ ή επιχρμίσης. (νΐ) πιαδήπτε μέθδς διαπύρσης ή εκκαμίνευσης τύλν ή ειδών κεραμικής. (vii) πιαδήπτε μέθδς εκκαμίνευσης ασέστη ή γύψυ, (viii) πιαδήπτε μέθδς παραγγής γιαλιύ. (ix) πιαδήπτε μέθδς παραγγής κυανίυ και τν ενώσεν αυτύ, ανθρακασέστυ, ξειδίν τυ ψευδαργύρυ ή χλριύχυ ψευδαργύρυ. (Χ) πιαδήπτε μέθδς διύλισης, απόσταξης ή ανάμιξης ρυκτελαίυ, παραγγής ή χρήσης αφών ή ερνικιών συμπεριλαμανμένν και εκείνν πυ παρασκευάζνται από κυτταρίνη (εκτός όπυ αυτές χρησιμπιύνται σε εργαστήρια επιδιόρθσης αυτκινήτν και εκτός όπυ έτιμες ή παρασκευασμένες αφές αναμειγνύνται ή αλέθνται), παραγγής ή χρήσης πίσσας, ασφάλτυ ή πυριδίνης (pyridine) παραγγής ξικύ αμυλεστέρς (myl cette), παραγγής αρματικών εστέρν, υτυρικύ ξές, καραμέλλας, ιδφρμίυ, εξαμίνης, Β ναφθόλης, ρητινύχν πρϊόντν (εξαιρυμένν τν πρϊόντν από 'συνθετικές ρυτίνες ή πλαστικό) πυ γίννται με τη μέθδ της χυτεύσες, θλίψες ή εξαγγής (extrusion), σαλικυλικύ ξές, συλφνμένν ργανικών υσιών ή ελαστικύ από άχρηστες ύλες, παραγγής για πώληση ή για χρήση με χημική επεξεργασία ακετυλενίυ από ανθρακασέστι. (xi) (xii) (xiii) πιαδήπτε μέθδς παραγγής ηλεκτρικής δύναμης ή μετασχηματισμός αυτής όπυ ι εγκαταστάσεις ή εξπλισμός απαιτύν τη χρήση χώρυ εμαδύ πέραν από 500 τ.μ. πιαδήπτε μέθδς παραγγής, κατασκευής, πλύσης, στίλσης ή επεξεργασίας μαρμάρν, σκύρν, μσαϊκών ή κάθε λατμικύ υλικύ, πιαδήπτε μέθδς παραγγής, κατασκευής, μεταπίησης, απξήρανσης, κλιανισμύ, καύσης, συσκευασίας,

6 Κ.Δ.Π. 188/89 62 απόσταξης, διύλισης ή ανάμειξης ζικών πρϊόντν, όπς αίμα, στά, εντόσθια, λίπς, δέρματα, τρίχες ή κόπρανα, (xiv) πιαδήπτε μέθδς παραγγής ζικής κόλλας, παστών ιχθύν και κρεάτν, λιπασμάτν, λευκώματς από αίμα, ζικύ άνθρακα ή χαρτιύ, (χν) πιαδήπτε μέθδς επικάλυψης μεταλλικών ή άλλν αντικειμένν με σμάλτ, (xvi) πιαδήπτε μέθδς κατασκευής χαρτιύ ή χαρτμάζας, (xvii) Βρασμός λινελαίυ και/ή ρή κόμμες. (xviii) Παραγγή θειικύ ή φσφρικύ ή νιτρικύ αμμνίυ και/ή λιπασμάτν, (xix) Παραγγή ή επεξεργασία πιυδήπτε αντικειμένυ τ πί πρκαλεί την ανάδυση πιασδήπτε πτητικής ενώσες η πία περιέχει αρσενικό. «Βιμηχανική ικδμή περιρισμένυ αθμύ χληρίας» σημαίνει κάθε ιμηχανική ικδμή η πία δεν είναι ιμηχανική ικδμή αυξημένυ αθμύ χληρίας. «Εργαστήρι» σημαίνει πιαδήπτε ικδμή ή άλλη ακίνητη ιδικτησία, περιλαμανόμενυ τυχόν ακάλυπτυ χώρυ, όπυ τπθετείται ή εναπτίθεται μηχανικός ή άλλς εξπλισμός ή αντικείμενα της πίας όγκς είναι της τάξης τν 170 κυ. μέτρν ή και μικρότερς ή πρκειμένυ περί ακάλυπτυ χώρυ, τ εμαδό τυ πίυ είναι της τάξης τν 75 τετ. μέτρν ή και μικρότερ και στην πία διεξάγεται πιαδήπτε εργασία από την πία, λόγ της μεθόδυ εργασίας πυ εφαρμόζεται, τν μηχανημάτν πυ εγκαταστάθηκαν ή θα εγκατασταθύν, της τρχαίας κίνησης, τυ αριθμύ τν εργαζμένν, τυ θρύυ, της δυσσμίας, τυ καπνύ, της δόνησης, τν καυσαερίν, της αιθάλης, της τέφρας, της κόνες, ή πιασδήπτε άλλης χληρίας η ικδμή αυτή ή άλλη ακίνητη ιδικτησία μπρεί να απεί δυσμενής ή ασυμίαστη με τις ανέσεις της περιχής στην πία ρίσκεται ή με τις ανέσεις πιασδήπτε άλλης παρακείμενης περιχής, εκτός από περιχή στην πία επιτρέπνται τα εργαστήρια ή επιτρέπνται απκλειστικά ιμηχανικές ικδμές και απθήκες: Νείται ότι, ανεξάρτητα με τα πι πάν, αν στην πραναφερόμενη ικδμή ή άλλη ακίνητη ιδικτησία διεξάγνται μια ή περισσότερες από τις ακόλυθες εργασίες και όγκς της είναι της τάξης τν 50 κυ. μέτρν ή και μικρότερς ή είναι ανάλγυ εμαδύ, η ικδμή αυτή ή άλλη ακίνητη ιδικτησία θερείται «εργαστήρι»: (i) Εργασίες ζαχαρπλαστικής (ϋ) εργασίες συναρμλόγησης και/ή επισκευής ηλεκτρνικών ειδών (iii) παραγγή ειδών ένδυσης και υπόδησης (iv) παραγγή ειδών κσμηματυργίας (ν) παρασκευή ειδών αρτπιίας (νί) κατασκευή κεντημάτν, (υφαντυργίας, νηματυργίας) (vii) κατασκευή φτγραφικύ και πτικύ υλικύ - (viii) (εργασίες τυπγραφίας)

7 6 Κ.Δ.Π. 188/89 (ix) χημικές, μικριλγικές και δνττεχνικές εργασίες* και (Χ) εργασίες αγγειπλαστικής, καλαθπλεκτικής και συναφείς εργασίες. «Εργαστήρι αυξημένυ αθμύ χληρίας» σημαίνει πιδήπτε εργαστήρι στ πί διεξάγνται μια ή περισσότερες τν ακόλυθν εργασιών: (i) επεξεργασία πιυδήπτε είδυς, στην πία χρησιμπιύνται αλκάλαια ς ασικά στιχεία, εξαιρυμένης της σαπνπιίας* (ii) η με πιαδήπτε μέθδ διαπύρση, εκκαμίνευση, φρύξη, τήξη, απανθράκση, ξείδση, αναγγή, επεξεργασία ή σφυρηλάτηση μεταλλευμάτν, ρυκτών εμπλυτισμένν, ρυκτών ή μεταλλευμάτν, μετάλλν ή μειγμάτν ή λατμικών υλικών (Hi) με πιαδήπτε μέθδ εμπλυτισμός, επεξεργασία, θλίψη, πήξη, θλάση, κλιανισμός, κνιρτπίηση, διήθηση, κσκίνισμα ή διαλγή μεταλλευμάτν, ρυκτών, μαρμάρν, πέτρας, άμμυ, χμάτν, μετάλλν, αχρήστν, σκάρτν, τέφρας ή λατμικών υλικών (iv) η με πιαδήπτε μέθδ επεξεργασία μετάλλν με ξέα, γαλανισμός ή επιχρμίση* (ν) η με πιαδήπτε μέθδ διαπύρση ή εκκαμίνευση τύλν ή ειδών κεραμικής* (νΐ) η με πιαδήπτε μέθδ εκκαμίνευση ασέστη ή γύψυ* (vii) η με πιαδήπτε μέθδ παραγγή γιαλιύ* (viii) η με πιαδήπτε μέθδ παραγγή κυανίυ και τν ενώσεν τύτυ, ανθρακασεστίυ, ξειδίν τυ ψευδαργύρυ ή χλριύχυ ψευδαργύρυ* (ix) η με πιαδήπτε μέθδ διύλιση, απόσταξη ή ανάμιξη ρυκτελαίυ, η παραγγή ή χρήση πίσσας, ασφάλτυ η πυριδίνης, παραγγή ξικύ αμυλεστέρς, παραγγή αρματικών εστέρν, υτυρικύ ξές, ιδφρμίυ, εξεμίνης, Β ναφθόλης, ρητινύχν πρϊόντν (με εξαίρεση τα πρϊόντα από συνθετικές ρητίνες ή πλαστικό πυ γίννται με χύτευση, θλίψη ή εξαγγή σαλικυλικό ξύ, συλφνμένες ργανικές υσίες ή ελαστικό από άχρηστες ύλες), παραγγή για πώληση ή για χρήση με χημική επεξεργασία ακετυλενίυ από ανθρακασέστι* (Χ) η με πιαδήπτε μέθδ παραγγή, κατασκευή, πλύση, στίλση ή επεξεργασία μαρμάρν, σκύρν, μσαϊκών ή κάθε είδυς λατμικύ υλικύ* (xi) η με πιαδήπτε μέθδ παραγγή, κατασκευή, μεταπίηση, απξήρανση, κλιανισμός, καύση, συσκευασία, απόσταξη, διύλιση ή ανάμειξη ζικών πρϊόντν ς, αίμα, στά, εντόσθια, λίπς, δέρματα, τρίχες ή κόπρανα* (xii) η με πιαδήπτε μέθδ παραγγή ζικής κόλλας, παστών ιχθύν, λιπασμάτν, λευκώματς από αίμα ζικύ άνθρακα ή χόρτυ* (xiii) η με πιαδήπτε μέθδ επικάλυψη με σμάλτ μεταλλικών ή άλλν αντικειμένν

8 Κ.Δ.Π. 188/89 64 (xiv) η με πιαδήπτε μέθδ κατασκευή χάρτυ ή χαρτμάζας (xv) ρασμός λινελαίυ και η ρή κόμμες (xvi) η παραγγή θειικύ ή φσφρικύ ή νιτρικύ αμμνίυ και/ή λιπασμάτν και (xvii) η παραγγή ή επεξεργασία πιυδήπτε αντικειμένυ τ πί πρκαλεί την ανάδυση πιασδήπτε πτητικής ενώσες η πία περιέχει αρσενικό. «Εργαστήρι περιρισμένυ αθμύ χληρίας» σημαίνει πιδήπτε εργαστήρι άλλ από τ εργαστήρι αυξημένυ αθμύ χληρίας. 8. Γνστπίηση με αρ. Κ.Δ.Π. 199 j 79 πυ δημσιεύτηκε στ Τρίτ Παράρτημα της επίσημης εφημερίδας της Δημκρατίας με Αρ της 1ης Αυγύστυ, 1979, η Γνστπίηση με αρ. Κ.Δ.Π. 11/81 πυ δημσιεύτηκε στ Τρίτ Παράρτημα της επίσημης εφημερίδας της Δημκρατίας με Αρ της 22ας ΜαύΌυ, 1981, η Γνστπίηση με αρ. Κ.Δ.Π. 282/85 πυ δημσιεύτηκε στ Τρίτ Παράρτημα της επίσημης εφημερίδας της Δημκρατίας με αρ της 1ης Δεκεμρίυ, 1985, και η Γνστπίηση με αρ. Κ.Δ.Π. 65/87 πυ δημσιεύτηκε στ Τρίτ Παράρτημα της επίσημης εφημερίδας της Δημκρατίας με Αρ της 27ης Φερυαρίυ, 1987, ακυρώννται, χρίς να επηρεάζεται τιδήπτε έγινε ή δεν έγινε με άση αυτές.

9 65 Κ.Δ.Π. 188/89 P << Τ w in m ^ ii eo α. * So Β 2: f^ κ S. α. -: * < < α.^, χ Ι 'ϊ - * α w <" 05" ρ τ Ζ ρ «< < 2 << "Ρ ρ ". ρ < * τ υ» * 2 S < ft < 8 << S *. < υ» S 2 S 5. * <. τ 9- S. - Τ. *- α. S c CO "2 Γ «eo [ 2 Κ IX] to 9- F. S 2 Μ.2 " ' Χ CN Ι * 2<g 2?» CD. Λ 15 8 cs ΰ ό 2 2 έ. 81!ί6 p.. =.? CO II],, CO S ΚΑ S HI CS Θ Ι "8 S E5 S cs S Q. Κ Ό V! Ε eo C9 w» < it. J s S 1*. ρ; 2 =i *^CO si. «. φ CO J= «G δ 1 5" 2 Ii] " ". 2 co Κ ΐι] Ά «η 2 δ S. 2 Κ D *S δ cf^ ^ ^ s ^ 8 κ S Κ. Γ. * g 1" co Χ 2 ^ S? θ α. δ 2 2 y co to < Ό <χ «S ^ D υ Χ Χ ^ Ό CO «! 5 s. ti CO Β. u»co S s δ. Ε << *. υ? ί. _ s ^ Μ Ε. (Ν η Bco *ρ =*. ϋ c * η "2 8 Μ η η * <. S. in S Ι 2 S g..2 ^ «2 2 «s»- ^. Μ. -.. Β Β -δ. τ 2 Λ Ρ* ** ζ, =» g «<^ V. Ρ^ Κ CN <j j, S Ό υ «5 2 S.- -. Β Β U LP. g Τ" * St! Β S U» Q. S ^ S S 8 ««S 2 Β Β ί I - Κ 2 ^. Μ< t S S S K i D ^ S «g «. U * if g «* ι "8 2 2 I"? CO 2. co ". κ " cs Q. *~ 2 Τ. " ι " 5 in f»

10 Κ.Δ.Π. 188/89 66 ρ Si " ρ Ρ < i "Ρ l» 5.' "*=" 5- Si CO α. Si <5 ** ^ < 5- ' Έ"» u< ** Si ~ α Χ. 2 κ. u. to = < S «EC 5 ϋ sir: α si " CO s * δ «Sfd 5.. D «Ν * 2 2 S ^i? Κ [I] CO Q.<U Φ Κ Λ ρ < <_Ρ 6 i 5 if 2 ". - CO " (0 5.J?* * s α «to, <j s 8 «. ί Κ 5 α D _ «g 5 2 ε* «^ * χ «κ H <χ»<ύ 2 8 & i. if» ΰ Ρ» «2 _ *if U * * ί*ί α Ρ «to ^ Χ Ξ «[ι] F " if to 2 "8 2? to. <χ to. = * g to g ρ Ό Β ίΐ] (. Ρ *ρ. < u» J *ρ 9 Β.? δ. «Ν Ζ 2 δ *< Β Φ ^ to P 6. II]. to. m ^ S g u»co g; «. ρ 9- α. J ol< o o θ χ α.. 5. g «S δ «2 _rn % 2.2 ί Q.S. w «ΧΦ S- y to u ι ι ^ *= 2 "S %? 8 ^ φ ^ - 2ί * Μ.g lit Μ «e f c ξ ό PQ. U S Q. Ρ C». ν * H] κ» <_Ρ e. 2 S «J δ g b 2 y f 8 20 Β «. I 8. cc «- α «ts to α. α. Β α. ^- if _ % Ι Ι S ~ 2 '2 * «α Χ Κ». ΐι] **.. χ tx ^ ϊ V ρ Κ Β to Κ α. g ί. «to to 12 2 < ί 0\ Β g. & ^ D < δ < ^< Ζ Β 1 Ε Λ Β Ό» 5 ^ US to.5. Β to.? to.

11 67 Κ.Δ.Π. 188/89 Κ υ». Λ g.& *«"F ii< * Μ Β < 5,. ft to "^ O ws " =r 6 * S Ρ ^ ι in o = Π OS e Q. Κ Τ. *». Φ 9" = Ό c< ts Γ * Seo. Φ. UN φ to co D «u Ρ ΰ «_, Λ Κ 2 1ί S έ * *" «ώ Έ" Έ" 9 m 2 Ρ *2 5 κ δ * to ρ Ε ** *Ρ;. «α * 2 ϊ < Ρ t* Ρ ««_ ^.. «( ι < δ Ρ Κ '. Ό to 2.2 κ <χ.- «. «g co 6*2 to «* η er *?< < ** < Ρ _, δ.. w *. uji. ν α $ 12 * 2.. κ. U Q.? Ρ SB». CD Κ CO. ^r Ρ «Ρ. 2 ι χ ϊ ϋ t-. _ Β< -. ι_? 2 5 d co * Ρ co Ρ Β CO.. Β 2 Κ * eg *?-e. - s «**. "2 y ' U5 5*- Ι 1 «Χ Μ 5_ - " «2" Β 8 5 g ε ^ Ζ 2 w? " ϊ CO Κ CD S, Κ to co. b 4 Μ".«o ^ «Ρ Ρ * ~. θ 9 ^ =* ρ R S 2_ ^ 5". s α S 0 Ι!. Μ Ε ^ Κ Β Q. ~Ε <χ g Β co. G. Ρ Ι Β. s 2 '»

12 Κ.Δ.Π. 188/89 68 p -Ρ it to. «*w α. R -Ρ- - g & HJ ρ Ρ «2 * ώ. 6 «ρ ' δ S. ϊΐ Ι* 2. «8 Θ * 8 -Γ o ffl D Β «* CD f? 1 S < < *ρ Μ CL S < 2Ρ 5 Ρ* * *δ g 2 g-e-? S!«α. e g D. * * 2 < CL ' <χ ό ϊ υ» 5 κ 2.»2" * to to VJ< κ Ι «η. CO Κ Μ "? to =* 9. eo HI? ^ J κ to Φ 9 ( C.2 " ί. Μ "S 0 S. Q. *ρ ρ. * ί α < α. «. Ρ * e Ρ el δ Ι- * Ρ ί i "Ρ Μ» Ρ L CO * «_Ρ (0 *ΐ Q. ε * * = 9 Q. ^ CD s _«J U 2 "δ δ Ρ^.. * s Ι u * 'α _. * ΪΝί.?- - _. 2 to i C S 5 r - S Ρ Β ϊ α ^ «II II ε δ 2 <«5 * «Β 1» S ϊ.. ^ ^ 9 c. D * IS ^.Ιι] α. υ Μ α * ti si «9 D IS U w -. 2 ^ S _ ^ 2 S «S S " i 4 Β Κ. "P e. «0. «Q. ΰ, < * 5 * S 2. ( ΡΑ Ρ

13 69 Κ.Δ.Π. 188/89. Χ to α. -: υ <;» 6 Κ ~ Β ««" α. Β. Έ" α. '.?< S δ i Ρ en S 8 **! D sco. 1.8 * ~ «. * -» ill). Α ί to u p δ, ί *ρ 1 * CL Μ i» J» " Τ". * 5 6 S.. (Τ. Q 5? ' ί Ι _ ^ " 8 Ι *. Μ κ y: υ y ρ «So. Ρ y <;. ί 1 6 ϊ Λ ί 8. -t ^ D «Κ S 2 b ** to - «-Ό α Μ?-. - _ κ «S 2 U Q. «. κ y; eg ^ w S. α. g y"s G ^ί " S VJ υ. κ Ό «" y Ρ α. 2.. Κ ^ α. S to Κ to δ δ" δ? ««** < κ. to S so «*» * D Ρ* Q.. w. Ι " «* U» (- ι/. CO. l/ Q. to * Ρ - Κ g to fc "δ D D «i

14 Κ.Δ.Π. 188/ *i Μ. to s <5 5». Κ * α α.'. χ e<5 κ < δ 5 α.* n.! ί Κ α. ji * < ϋ *p w ρ t * < S < P If Ρ << " ^ w S "Ρ θ. "Ρ < «*ί " S Ρ * κ α. 6 w ΤΓ S α.?.2 κ υ 1 J, υ 1 -δ. u * '2 i, Φ Γ? * = Φ 2 H ρ i Χ ί» < π to * ^ S «Q.*0 Κ e S s. CO Jo Φ ' < α K o 2 pg θ <^ * S φ < D s O v * t s * g «l y, p, to o s S. 2 - κ _*«P^ Q.

15 641 Κ.Δ.Π. 188/89 6^ 9 s if ^ *o F «J *p U» «Λ t I Λ Λ. Q. <2 ** LP * 5.._? JS Β * 9 to P". S Ό» eo «i if Ι C ". II Ί 2 4 Μ * S Q. j i * Jt Β Μ * κ: * J: It δ I s 2 tin Q. *. ε <= υ. * δ ^ 2 if Ό 41) 2. σ\ ι D. Φ 9 Μ eo ϋ Β Ι κ α.» ρ 0 b «Φ α. Β 0 *. CO Ρ 8 Φ. 2 "δ υ» «s. CO 1 ε «τ υ co w co * - 5 S ι Ui 2 % 9 P"g * u» hfcs * Λ O eo Ι Λ * life Q. ^ 9. J. «2. S w d ρ Φ STeSu κ _ CO Q. CO f "15 si?* Β S CO ί ^ «(^ α. Ρ^. Β Β g «. VJ α. ρ δ. eg * * υ ι» «.. lis Ρ ««S α «1*2 8.pL S δ ^ Ι ΙΑ κ F V 2 Φ f It * 111 ξ S V F

16 Κ.Δ.Π. 188/ *Ρ V CO 6 5 * D ΊΓ <, s y *2 2 Ε δ U α. κ ρ κ _. δ * ill Ρ f s s ε< ι Α i * ΙΡ»* u Ρ <=; S.S. 8.8 Τ Ι & 5. «Ρ S 5 ρ» 5" * Ρ α Ρ * * Κ Ρ e d α.. 2 = <χ ί α» ρ &8ΐ CO Α s g ε 5«ί * Α 11 il * VJ. «*= δ S.MJ» 5J- to & w «S g * α <J» U* w J2 α? «. «^.. * 2. ^ «Ρ^, SS * ^? 2 «sf ί Α " eo =U χ 2» *^ 2 φ * s if 1! ι * 2 «s * θ w 5 υ «Ε δ. 9»"? g SL. ε?- u»-

17 64 Κ.Δ.Π. 188/89 ΠΙΝΑΚΑΣ Β: Πρόνιες σχετικές με τ χαρακτήρα ικδμών στη Ζώνη Κα6Ι. Κάθε νέα ικδμή θα ικανπιεί τα ακόλυθα: 1. Θα πρέπει να σέεται τν παραδσιακό αρχιτεκτνικό χαρακτήρα τυ χριύ και ειδικότερα να πρσαρμόζεται στην κλίμακα τυ, τα παραδσιακά υλικά, τη μρφλγία και τις αναλγίες της αρχιτεκτνικής σύνθεσης, συνλικές ή επί μέρυς, 2. δε θα πρέπει να φέρει πιαδήπτε μρφής διαφήμιση στην ρφή ή στις όψεις σε ύψς ανώτερ τν 4.50 μ. από τ δρόμ,. θα πρέπει να ακλυθείται και να τηρεί, κατά τ δυνατόν, τις κατευθυντήριες δηγίες τυ ΠΙΝΑΚΑ Ε, τόσ στ σύνλ τυς όσ και επί μέρυς, 4. για σκπύς πρστασίας και συνέχισης τυ παλιύ συνεχύς συστήματς δόμησης η Αρμόδια Αρχή θα μπρεί κατά την κρίση της να επιάλει τ συνεχές σύστημα σε τμήματα ή υππεριχές της αντίστιχης Πλεδμικής Ζώνης, 5. η κατασκευή έργν υπδμής επιτρέπεται με την πρϋπόθεση ότι: (α) θα σένται τ δμημέν περιάλλν τυ χριύ και τν αρχιτεκτνικό τυ χαρακτήρα, ιδιαίτερα εκείν τν μνημείν, παλαιών κτιρίν και εκκλησιών. () Καλώδια, σύρματα, σλήνες και τα συναφή θα τπθετύνται κατά τ δυνατόν με τρόπ ώστε να μην είναι ρατά, δηλαδή υπόγεια ή κατά μήκς τν εξτερικών τίχν τν ικδμών. (γ) Τα εμφανή και κάτ από συνηθισμένες συνθήκες ρατά μέρη τιχπιίας, σχετικά με δρόμυς, γεφύρια, κ.ά., θα είναι επενδυμένα με πέτρα της περιχής. (δ) δικός εξπλισμός φανστάτες, θάλαμι τηλεφώνν, δική σηματδότηση με πινακίδες ή άλλ τρόπ, φώτα τρχαίας, λεκάνες δενδρστιχιών, κλπ. θα είναι ευπρεπής και ψηλής αισθητικής πιότητας και θα εντάσσεται κατά τ δυνατόν στ υφιστάμεν δμημέν περιάλλν. (ε) Πεζδρόμια ή πεζόδρμι ή χώρι, για κατά κύρι λόγ χρήση από πεζύς, θα είναι πλακόστρτι με πέτρα ή με τέτι άλλ υλικό και σε τέτιυς συνδυασμύς, ώστε τ περιάλλν να ελτιώνεται και χαρακτήρας της περιχής να πράλλεται ενισχυμένς, (στ) Χώρι στάθμευσης χημάτν θα τπιτεχνύνται και θα επιδιώκεται η ελάχιστη δυνατή χρήση ασφάλτυ, η δημιυργία πλακόστρτν, η φύτευση θάμνν ή και δέντρν, η χρήση χαμηλών φανστατών ή εντιχισμός τν φτεινών σμάτν σε τίχυς και η κάλυψη τν χώρν στάθμευσης με τέτια υλικά τν πίν η διάταξη να δημιυργεί ευχάριστυς σχεδιασμύς και να ταιριάζει με τ περιάλλν της περιχής. ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: Πρόνιες σχετικές με τ χαρακτήρα ικδμών στη Ζώνη ΚαόΙΙ. Κάθε νέα ικδμή θα ικανπιεί τα ακόλυθα: 1. Θα πρέπει κατά τ δυνατόν να σέεται την κλίμακα και τν αρχιτεκτνικό χαρακτήρα τυ χριύ και να πρσαρμόζεται στις

18 Κ.Δ.Π. 188/ κατευθυντήριες δηγίες τυ ΠΙΝΑΚΑ Ε και της παραγράφυ 5 τυ Πίνακα Β σε αθμό ανάλγα με την περίπτση τυ κάθε χριύ ή την ευαισθησία και χαρακτήρα τυ τπίυ, 2. δε θα πρέπει να φέρει πιασδήπτε μρφής διαφήμιση στην ρφή ή την πρόσψη σε ύψς ανώτερ τυ 4.50 μ. από τ δρόμ. ΠΙΝΑΚΑΣ Δ: Πρόνιες σχετικές με τ χαρακτήρα ικδμών στις ζώνες Τα5, ΤΙ, Δαί, Δα2, Δα, Δα1. Κάθε νέα ικδμή θα ικανπιεί τα ακόλυθα: 1. Κατά την κρίση της Αρμόδιας Αρχής τα διώρφα τμήματα αυτής θα πρέπει να απέχυν τυλάχιστ 5 μέτρα από τα σύνρα, ενώ τα τριώρφα τμήματα τυλάχιστ 6 μέτρα. Νείται ότι κατά την κρίση της αρμόδιας αρχής μπρεί να απαιτηθύν μεγαλύτερες απστάσεις για αναπτύξεις σε μεγάλα τεμάχια. 2. διάταξη καθώς και ι επιμέρυς ή συνλικές αναλγίες τν όγκν της ικδμής, θα πρέπει να πρσαρμόζνται στην τπγραφία, τις φυσικές κλίσεις και τις ιδιμρφίες τυ εδάφυς της περιχής και να απφεύγνται κατά τ δυνατόν εκσκαφές, επιχματώσεις, και τίχι αντιστήριξης.. ι ηθητικές ικδμές της κύριας ικδμής και κάθε είδυς υδραυλικές, μηχανλγικές ή άλλες μρφές εγκαταστάσεις ή εξπλισμί ή κατασκευές θα πρέπει να γίννται με ιδιαίτερα πρσεκτικό σχεδιασμό και κατασκευή, ώστε να απκρύνται και να ενσματώννται με τρόπ πυ να συνάδει με την όλη ικδμή λειτυργικά, ργανικά και αισθητικά. 4. Στιχεία της αρχιτεκτνικής έκφρασης όπς αναλγίες μεταξύ ανιγμάτν και κτιστών επιφανειών, χαράξεις ανιγμάτν, επιφανειών ή όγκν, σύνθεση και χρήση χρμάτν, υλικών και φέρντς ργανισμύ, διακσμητικές κατασκευές κλπ. θα πρέπει να χρησιμπιύνται με σεασμό πρς τις τπικές πλεδμικές, αρχιτεκτνικές και μρφλγικές αξίες της περιχής και ταυτόχρνα με τρόπ πυ να απφεύγνται λύσεις πυ να μπρύν να θερηθύν ασυμίαστες ή ξένες πρς την περιχή. 5. όλη αρχιτεκτνική διάταξη και σύνθεση της ικδμής θα πρέπει να σέεται τ όλ περιάλλν και να συνάδει με τ χαρακτήρα της περιχής. Θα πρέπει επίσης να λαμάνει υπόψη τις ανάγκες και τα δικαιώματα τν επισκεπτών της περιχής αλλά και τυ ευρύτερυ κιννικύ συνόλυ. ΠΑΡΑΡΤΜΑ Ε: Συμπληρματικές πρόνιες για τ χαρακτήρα ικδμών πυ σχετίζνται με τις πρόνιες τυ ΠΙΝΑΚΑ Β και ΠΙΝΑΚΑ Γ. 1. ρφή. Επικλινής ή επίπεδη με σχήμα, υλικά και κλίση πυ να εναρμνίζνται με εκείνα πυ χαρακτηρίζυν τις παραδσιακές κατασκευές τυ χριύ ή της περιχής. Συστήματα ηλιακών θερμσιφώνν, συστήματα κλιματισμύ, κεραίες τηλεόρασης και άλλες εγκαταστάσεις ή κατασκευές στην ρφή πρέπει να απφεύγνται ή τυλάχιστ να απκρύνται με επιμέλεια ώστε να απτελύν αρμνικό τμήμα τυ συνόλυ της ικδμής.

19 2. Εξτερικί τίχι.. Τίχι αντιστήριξης, περιτειχίσματα. 4. Κάγκελλα εραντών ή μπαλκνιών. 5. Στηθαία 6. Χρματισμί 7. Παράθυρα, εξώθυρες. 8. Καμάρες, ανώφλια θυρών, παραθύρν, ανιγμάτν. 9. Διακσμητικές, πρστατευτικές σχάρες στα παράθυρα 645 Κ.Δ.Π. 188/89 Τα υλικά πυ μπρύν να χρησιμπιηθύν είτε μόνα τυς είτε σε συνδυασμό μεταξύ τυς σ' ότι αφρά την επιφάνεια τν εξτερικών τίχν είναι: Φυσική πέτρα περιχής, τύλα, επίχρισμα ή παρόμι υλικό, συμπαγές ξύλ κλπ. Τ ανεπίχριστ σκυρόδεμα είναι, κατ' εξαίρεση, απδεκτό εφ* όσ χρησιμπιηθεί διακριτικά και σε περιρισμένες επιφάνειες. επιλγή και η αναλγία στη χρήση τν πι πάν υλικών και τρόπς αρμλόγησης της πέτρας θα είναι ανάλγα με αυτά πυ επικρατύν στ χριό ή την περιχή. Επιφάνειες φυσικής πέτρας περιχής, ή επιχρισμένες επιφάνειες ή ανεπίχριστ λεί σκυρόδεμα (πγιατισμέν) ανάλγα με τ αντίστιχ υλικό τν γειτνικών ικδμών. Σε ρεινές περιχές θα επιτρέπεται η συμπαγής κατασκευή από απφλιμένυς κρμύς δένδρν. Τίχς αντιστήριξης ύψυς μεγαλύτερυ τν 2.50 μ. θα κατασκευάζεται με κλιμακτή επιφάνεια (δώμες). Κάγκελλα ξύλινα ή μεταλλικά ή συνδυασμός τυς σε μτία πυ να αντανακλύν (πιστά ή απλυστευμένα) εκείνα πυ χρησιμπιύνται παραδσιακά στην περιχή. Κατασκευές στηθαίν από συμπαγές ή διαμπερές επιχρισμέν υλικό ή φυσική πέτρα περιχής θα γίννται απδεκτά εφ' όσ εμπνένται από παρόμια παραδσιακά στιχεία στην περιχή ή κρίννται απαραίτητα λόγ λειτυργικής αναγκαιότητας. Τ μέγεθς και ι αναλγίες τυς θα είναι σύμφνα με αυτές πυ θα επικρατύν στην περιχή. ι χρματισμί να συνάδυν με τυς παραδσιακύς χρματισμύς τυ χριύ ή της περιχής. ι εξτερικές επιφάνειες πέτρας και συμπαγύς τύλυ πρέπει να παραμένυν άαφες. Τα παράθυρα και ι εξώθυρες να γίννται σε αναλγίες, σχήμα και μρφή πυ να εναρμνίζνται με τις παραδσιακές κατασκευές τυ χριύ ή της περιχής. Εξτερικά φύλλα (παντζύρια) από ξύλ, συμπαγής επιφάνεια με σανίδες ή σκελετός με περσίδες. Εστερικά φύλλα (τζαμλίκια) από ξύλιν ή μεταλλικό σκελετό σε χρματισμύς πυ χρησιμπιύνται παραδσιακά στην περιχή. Εξώθυρες ικδμών ξύλινες, σε ξύλινες κάσιες. Όπυ χρησιμπιύνται καμάρες και ανώφλια παραθύρν, θυρών και άλλν ανιγμάτν τ σχήμα τυς θα είναι σε κάθε ικδμή παρόμιας καμπυλότητας και αναλγιών και θα συνάδυν με τα αντίστιχα παραδσιακά στιχεία τυ χριύ ή της περιχής σε σχήμα, αναλγίες και συχνότητα επανάληψης. Τέτιες σχάρες να είναι από παραδσιακά υλικά σε παραδσιακύς σχηματισμύς ή σ' παραδσιακές μρφές της περιχής. απλυστευμένες

20 Κ.Δ.Π. 188/ Πρσθήκες Πρσθήκες καταστημάτν μπρύν να έχυν ξύλινα κατά πρστατευτικά πλαίσια ή μεταλλικά ρλά τύπυ σχάστημάτν. ρας, κάθετυ χαρακτήρα. Δε θα επιτρέπνται ρλά από κυμματειδή λαμαρίνα ή από πτυσσόμενες μεταλλικές πόρτες. Εστερικά θα πρέπει να είναι από ξύλιν σκελετό ή σκελετό από μεταλλικά πασαμάνα (όχι μεταλλικές γνιές) σε χρματισμύς πυ χρησιμπιύνται παραδσιακά στην περιχή. 11. Εργαστήρια, Τέτιες ικδμές πρέπει να καταάλλεται κάθε δυνατή απθήκες, πρσπάθεια εναρμνισμύ τυς με τ περιάλλν και στάλι σύμφνα με τις πι πάν πρόνιες. και άλλες ηθητικές ικδμές. (Υ.Ε. 142/80) Τυπώθηκε στ Τυπγραφεί της Κυπριακής Δημκρατίας, Λευκσία.

E.E. Παρ. ΠΙ (Ι) Αρ. 2380, Κ.Δ.Π. 21/89

E.E. Παρ. ΠΙ (Ι) Αρ. 2380, Κ.Δ.Π. 21/89 E.E. Παρ. ΠΙ (Ι) Αρ. 20,.2.9 65 Κ.Δ.Π. 21/9 Αριθμός 21 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ ΤΥ 1969, 1 ΚΑΙ 2 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 197, 25 ΤΥ 1979,

Διαβάστε περισσότερα

EJE. Παρ. ΠΙ (I) 373 Κ.Δ.Π. 117/90 Αρ. 2507,

EJE. Παρ. ΠΙ (I) 373 Κ.Δ.Π. 117/90 Αρ. 2507, EJE. Παρ. ΠΙ (I) 7 Κ.Δ.Π. 117/90 Αρ. 2507, 25.5.90 Αριθμός 117 ΠΕΡΙ ΡΥΘΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΩΝ ΝΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 1978, 25

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. HI (I) Αρ. 2390, Κ.Δ.Π. 60/89

E.E. Παρ. HI (I) Αρ. 2390, Κ.Δ.Π. 60/89 E.E. Παρ. HI (I) Αρ. 2390,10.3.89 225 Κ.Δ.Π. 60/89 Αριθμός 60 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΥ 1969, 13 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 1978,

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ill (I) Αρ. 2431, Κ.Δ.Π. 181/89

E.E. Παρ. Ill (I) Αρ. 2431, Κ.Δ.Π. 181/89 E.E. Παρ. Ill (I) Αρ. 241, 4.8.89 587 Κ.Δ.Π. 181/89 Αριθμός 181 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 1978,

Διαβάστε περισσότερα

EJE. Παρ. ΠΙ (I) 617 ΚΛΙΙ. 159/90 Ap. 2519,

EJE. Παρ. ΠΙ (I) 617 ΚΛΙΙ. 159/90 Ap. 2519, EJE. Παρ. ΠΙ (I) 617 ΚΛΙΙ. 159/90 Ap. 2519, 6.7.90 Αριθμός 159 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 1978,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΓΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 6ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗ1ΊΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΓΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 6ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗ1ΊΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις KJVJI. 158/90 ΠΑΡΑΡΤΜΑ ΤΡΓΓ ΤΣ ΕΠΙΣΜΣ ΕΦΜΕΡΙΔΑΣ ΤΣ ΔΜΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2519 της 6ης ΙΥΛΙΥ 1990 ΔΙΙΚ1ΊΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΣ Ι Καννιστικές Διικητικές Πράξεις Αριθμός 158 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ill (I) Αρ. 2433, Κ.Δ.Π. 187/89

E.E. Παρ. Ill (I) Αρ. 2433, Κ.Δ.Π. 187/89 E.E. Παρ. Ill (I) Αρ. 24,11.8.89 609 Κ.Δ.Π. 187/89 Αριθμός 187 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 1978,

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 14(1)

Γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 14(1) E.E. Παρ. ΠΙ (I) 1165 Κ.Δ.Π. 16/90 Αρ. 2560,1.12.90 Αριθμός 16 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ ΚΕΦ. 26 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 195, 6 και 65 τυ 1954, 12 ΚΑΙ 8 ΤΥ 1969, 1" ΚΑΙ 28 TOY 1974, 24 ΤΥ 1978,

Διαβάστε περισσότερα

1407 K.AJT. 352/90. Νοείται ότι στη ζώνη Η1 δε 8α επιτρέπεται η ανέγερση οικοδομών παρά μόνο σύμφωνα με το συνεχές οικοδομικό σύστημα.

1407 K.AJT. 352/90. Νοείται ότι στη ζώνη Η1 δε 8α επιτρέπεται η ανέγερση οικοδομών παρά μόνο σύμφωνα με το συνεχές οικοδομικό σύστημα. E.E. Παρ. ΠΙ (I) Ap, 2560,1.12.90 1407 K.AJT. 352/90 Αριθμός 352 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕ.Φ."' '-96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65. ΤΟΥ. 196*4,. 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969, 13

Διαβάστε περισσότερα

αναλόγως της σκοπούμενης χρήσεως αυτής εκτιθέμενον ή αναφερόμενων

αναλόγως της σκοπούμενης χρήσεως αυτής εκτιθέμενον ή αναφερόμενων Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 22 Κ.Δ.Π. 55/7 Αρ. 2210, 27.2.7 Αριθμός 55 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ ΤΥ 1969, 1 ΚΑΙ 2 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 197, 25 ΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστοποίηση δυνάμει του άρερου 14(1)

Γνωστοποίηση δυνάμει του άρερου 14(1) Ε. Παρ. ΠΙ (Ι) 128 K.AJI. /90 Αρ. 2560,1.12.90 Αριθμός Ο ΠΕΡΊ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 TOY 1559, 67 ΤΟΥ 196, 6 και 65 ΤΟϋ Τ 554, 12 ΚΑΙ 8 ΤΟΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΟΥ 1974, 24

Διαβάστε περισσότερα

αναλόγως της σκοπούμενης χρήσεως αυτής εκτιθέμενον ή αναφερόμενον εν τη τετάρτη στήλη του Πρώτου Πίνακος, έναντι

αναλόγως της σκοπούμενης χρήσεως αυτής εκτιθέμενον ή αναφερόμενον εν τη τετάρτη στήλη του Πρώτου Πίνακος, έναντι Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 241 Κ.Δ.Π. 57/87 Αρ. 2210, 27.2.87 Αριθμός 57 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 1978,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 8ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1989 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 8ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1989 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 190/89 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2439 της 8ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΥ 1989 ΔΙΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 190 ΜΕΡΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

τον αναλόγως της σκοπούμενης χρήσεως αυτής εκτιθέμενον

τον αναλόγως της σκοπούμενης χρήσεως αυτής εκτιθέμενον Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 21 Κ.Δ.Π. 90/88 Αρ. 206,11..88 Αριθμός 90 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 1978, 25

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 29ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1989 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 29ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1989 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 210/89 ΠΑΡΑΡΤΑ ΤΡΙΤ ΤΣ ΕΠΙΣΣ ΕΦΕΡΙΔΑΣ ΤΣ ΔΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2442 της 29ης ΣΕΠΤΕΡΙΥ 1989 ΔΙΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΡΣ Ι Καννιστικές Διικητικές Πράξεις Αριθμός 210 ΠΕΡΙ ΡΥΘΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΩΝ ΝΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 479 Κ.Δ.Π. 157/88 Αρ. 2331,

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 479 Κ.Δ.Π. 157/88 Αρ. 2331, Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 479 Κ.Δ.Π. 157/88 Αρ. 21,10.6.88 Αριθμός 157 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 1978,

Διαβάστε περισσότερα

701 Κ.Δ.Π. 191/87. αναλόγως της σκοπούμενης χρήσεως αυτής εκτιθέμενον ή αναφερόμενον

701 Κ.Δ.Π. 191/87. αναλόγως της σκοπούμενης χρήσεως αυτής εκτιθέμενον ή αναφερόμενον E.E. Παρ. ΠΙ (ϊ) Αρ. 226,19.6.87 701 Κ.Δ.Π. 191/87 Αριθμός 191 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 1978,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 843 Κ.Δ.Π. 263/85 Αρ. 2086,

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 843 Κ.Δ.Π. 263/85 Αρ. 2086, Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 84 Κ.Δ.Π. 26/85 Αρ. 2086, 1.11.85 Αριθμός 26 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 1978

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. HI (I) 21 Κ.Δ.Π. 8/86 Αρ. 2107,

Ε.Ε. Παρ. HI (I) 21 Κ.Δ.Π. 8/86 Αρ. 2107, Ε.Ε. Παρ. HI (I) 21 Κ.Δ.Π. 8/86 Αρ. 2107, 22.1.86 Αριθμός 8 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 1978, 25

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ill (Ι) Αρ. 1836, Κ.Δ.Π. 25/83

Ε.Ε. Παρ. Ill (Ι) Αρ. 1836, Κ.Δ.Π. 25/83 Ε.Ε. Παρ. Ill (Ι) Αρ. 1836, 4.2.83 73 Κ.Δ.Π. 25/83 Αριθμός 25 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΥ 1969, 13 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 1978

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. HI (I) 707 Κ.Δ.Π. 249/88 Αρ. 2355,

E.E. Παρ. HI (I) 707 Κ.Δ.Π. 249/88 Αρ. 2355, E.E. Παρ. HI (I) 707 Κ.Δ.Π. 249/88 Αρ. 255, 21.10.88 Αριθμός 249 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 1978,

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστοττοίηση δυνάμει του άρθρου 14(1)

Γνωστοττοίηση δυνάμει του άρθρου 14(1) E.E. Παρ. ΠΙ (I) 1323 Κ.Δ.Π. 338/90 Αρ. 2560,1.12.90 Αρθμός 338 0 ΠΕΙ ΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ-ΝΜΣ ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ U ΤΥ 1959, 67 ΤΥ Τ963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ Τ964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΥ 1969, 13 ΚΑΙ 28 ΤΌΥ 1974, 24 TOY

Διαβάστε περισσότερα

καθ' όσον αφορά εις περιοχάς έναντι των οποίων εκτίθενται ή

καθ' όσον αφορά εις περιοχάς έναντι των οποίων εκτίθενται ή Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 827 Κ.Δ.Π. 288/88 Αρ. 2367, 25.11.88 Αριθμός 288 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969, 13 ΚΑΙ 28

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 985 Κ.Δ.Π. 185/81 Άρ. 1730,

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 985 Κ.Δ.Π. 185/81 Άρ. 1730, Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 985 Κ.Δ.Π. 185/81 Άρ. 17, 6.11.81 'Αριθμός 285 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩ ΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 196* 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΥ 1969» 1 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 1978 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) Αρ. 2107, Κ.Δ.Π. 10/86

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) Αρ. 2107, Κ.Δ.Π. 10/86 Ε.Ε. Παρ. Ill (I) Αρ. 2107, 22.1.86 9 Κ.Δ.Π. 10/86 Αριθμός 10 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 196, 6 ΚΑΙ-65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 1978,

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ.Π. 296/2002. Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3612,

Κ.Δ.Π. 296/2002. Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3612, .. Παρ. III(I) Αρ. 361, 1.6.00 3001 Αριθμός 96 ΠΙ ΠΛΔΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΤΑΞΙΑΣ ΝΜΣ (ΝΜΙ 90 ΤΥ 197, 56 ΤΥ 198, 7 ΤΥ 1990, 8 ΤΥ 1991, 91(1) ΤΥ 199, 55(1) ΤΥ 1993, 7(1) ΤΥ 1998, 59(1) ΚΑΙ 14(1) ΤΥ 1999) Κ.Δ.Π. 96/00

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ill (I) 1049 Κ.Δ.Π. 310/84 Αρ. 2007,

E.E. Παρ. Ill (I) 1049 Κ.Δ.Π. 310/84 Αρ. 2007, E.E. Παρ. Ill (I) 1049 Κ.Δ.Π. 10/84 Αρ. 2007, 9.11.84 Αριθμός 10 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 1978,

Διαβάστε περισσότερα

1244 Κ.Δ.Π. 192/2004

1244 Κ.Δ.Π. 192/2004 E.E. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 829, 2.4.2004 1244 Κ.Δ.Π. 192/2004 Αριθμός 192 ΠΕ! ΠΛΕΔΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΤΑΞΙΑΣ ΝΜΣ (ΝΜΙ 90 ΤΥ 1972, 56 ΤΥ 1982,7 ΤΥ 1990, 28 ΤΥ 1991,91(1) ΤΥ 1992, 55(1) ΤΥ 199, 72(Ι) ΤΥ 1998,59(1) ΤΥ 1999

Διαβάστε περισσότερα

s.s a a e !* : Β 3 Β. t Β. ε= α Η S < is *? A1=3 a ** 5 * 5 .Π % ** 5. II sr ο. " f-s ο < go< (5) D ^ X s ti3i "ε Ρ 5 Ρ Η. θ δ δ .

s.s a a e !* : Β 3 Β. t Β. ε= α Η S < is *? A1=3 a ** 5 * 5 .Π % ** 5. II sr ο.  f-s ο < go< (5) D ^ X s ti3i ε Ρ 5 Ρ Η. θ δ δ . Ε.Ε. Παρ. III(I) Κ.Δ.Π. /200 Αρ. 671,.1.200 Αριθμός ΠΕΡΙ ΠΛΕΔΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΤΑΞΙΑΣ ΝΜΣ (ΝΜΣ 90 ΤΥ 1972, 56 ΤΥ 1982, 7 ΤΥ 1990, 28 ΤΥ 1991, 91(1) ΤΥ 1992, 95(1) ΤΥ 199, 72(1) ΤΥ 1998, 59(1) ΚΑΙ 142(1) ΤΥ 1999)

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ill (I) 679 Κ.Δ.Π. 181/84 Αρ. 1964,

E.E. Παρ. Ill (I) 679 Κ.Δ.Π. 181/84 Αρ. 1964, E.E. Παρ. Ill (I) 679 Κ.Δ.Π. 181/84 Αρ. 1964, 8.6.84 Αριθμός 181 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΥ 1969, 13 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

αναλόγως της σκοπούμενης χρήσεως αυτής εκτιθέμενον ή αναφερόμενον εν τη πέμπτη στήλη του Πίνακος, έναντι της οικείας

αναλόγως της σκοπούμενης χρήσεως αυτής εκτιθέμενον ή αναφερόμενον εν τη πέμπτη στήλη του Πίνακος, έναντι της οικείας Ε.Ε. Παρ. Hi (I) 57 Κ.Δ.Π. 17/87 Αρ. 2201, 2.1.87 Αριθμός 17 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 1978,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1988 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1988 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 171/88 ΠΑΑΤΗΜΑ ΤΙΤ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΑΤΙΑΣ Αρ. 25 της 1ης ΙΥΛΙΥ 1988 ΔΙΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΑΞΕΙΣ ΜΕΣ Ι Καννιστιές Διιητιές Πράξεις Αριθμός 171 ΠΕΙ ΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Γ. Slup. \i\ >1> Γ:-? Κ.Λ.Π. 90/86 \ρ. 2ίΛ

Κ.Γ. Slup. \i\ >1> Γ:-? Κ.Λ.Π. 90/86 \ρ. 2ίΛ Κ.Γ. Slup. \i\ 1 Γ:-? Κ.Λ.Π. 90/86 \ρ. 2ίΛ. 11.4.86 Αριθμός 90 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜίΣΕΩΣ ΟΛΩΝ ΚΛΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ: 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 JOY 1959, 67 ΤΟΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΟΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΟΥ 1974,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 238/84 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1987 της Ι ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1984 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΡΑΞΕΙΣ Καννιστικές Διικητικές Πράξεις Αριθμός 238 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

αναλόγως της σκοπούμενης χρήσεως αυτής εκτιθέμενον ή αναφερόμενον

αναλόγως της σκοπούμενης χρήσεως αυτής εκτιθέμενον ή αναφερόμενον Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 897 Κ.Δ.Π. 309/88 Αρ. 2371,16.12.88 Αριθμός 309 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΥ 1969, 13 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 29ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 29ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 194/84 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1971 της 29ης ΙΥΝΙΥ 1984 ΔΙΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΣ Ι Καννιστικές Διικητικές Πράξεις Αριθμός 194 ΠΕΡΙ ΡΥβΜΙιΣΙΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ -ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ

Διαβάστε περισσότερα

<ϊ ο g. Sg pg id. 1 ο < ο < ^ a > 3. fc 5. 3 w Ε S Ε <J» ο. ο ο α. W 2 5 =* 5 5ί 2 {2 Ι"? e ο. α ο β ο. a ο. Ε a» υ ω. m 5 < 5 < S Ο < ο ο. δ!

<ϊ ο g. Sg pg id. 1 ο < ο < ^ a > 3. fc 5. 3 w Ε S Ε <J» ο. ο ο α. W 2 5 =* 5 5ί 2 {2 Ι? e ο. α ο β ο. a ο. Ε a» υ ω. m 5 < 5 < S Ο < ο ο. δ! .. Παρ. III(I) 88 Κ.Δ.Π. 918/00 Αρ. 788,.1.00 Αριθμός 918 ΠΙ ΠΛΔΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΤΑΞΙΑΣ ΝΜΣ (ΝΜΙ 90 ΤΥ 197, 6 ΤΥ 198, 7 ΤΥ 1990, 8 ΤΥ 1991, 91(1) ΤΥ 199, (1) ΤΥ 199, 7(1) ΤΥ 1998, 9(1) ΚΑΙ 14(1) ΤΥ 1999 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

(α) δεν επιτρέπεται η ανέγερσις οιωνδήποτε οικοδομών άλλων των εν τη δευτέρα στήλη του Πίνακος εκτιθεμένων έναντι της οικείας περιοχής οικοδομών και

(α) δεν επιτρέπεται η ανέγερσις οιωνδήποτε οικοδομών άλλων των εν τη δευτέρα στήλη του Πίνακος εκτιθεμένων έναντι της οικείας περιοχής οικοδομών και E.E. Παρ. Ill (I) 271 Κ.Δ.Π. 100/8 Αρ. 1858, 22.4.8 Αριθμός 100 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 1978

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 14(1)

Γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 14(1) E.E. Πρ. ΠΙ (I) 1185 K.AJI. 320/90 Αρ. 2560,1.12.90 Αριθμός 320 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 95 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959. 57 ΤΥ 1963, 6 κι 65 τυ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΥ 1959. 13 ΚΑΙ 23 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 1978,

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 14(1)

Γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 14(1) Ε Μ. Παρ. ΠΙ (Ι) 1309 Κ.Δ.Π. 335/90 Αρ. 2560,1.12.90 Αριθμός 335 Ο i.lpi ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ.96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969, 13 ΚΑΙ 28

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3810, Κ.Δ.Π. 75/2004

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3810, Κ.Δ.Π. 75/2004 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3810,13.2.2004 297 Κ.Δ.Π. 75/2004 Αριθμός 75 ΠΕΙ ΠΛΕΔΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΤΑΞΙΑΣ ΝΣ (ΝΙ 90 ΤΥ 1972,56 ΤΥ 1982, 7 ΤΥ 1990, 28 ΤΥ 1991, 91(1) ΤΥ 1992, 55(1) ΤΥ 1993, 72(1) ΤΥ 1998, 59(1) ΚΑΙ 142(1)

Διαβάστε περισσότερα

τόν αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αυτής έκτιθέμενον αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αυτής έκτιθέμενον ή

τόν αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αυτής έκτιθέμενον αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αυτής έκτιθέμενον ή Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 47 Κ.Δ.Π. 6/77 Άρ. 1324, 7.1.77 'Αριθμός 6 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 1963, 6 -ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΥ 1969 ΚΑΙ 13 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974) Γνωστπίησις

Διαβάστε περισσότερα

45 Κ.Δ.Π. 15/79. Ε.Ε. Παρ. Ill (i) Άρ. 1500,

45 Κ.Δ.Π. 15/79. Ε.Ε. Παρ. Ill (i) Άρ. 1500, Ε.Ε. Παρ. Ill (i) Άρ. 15, 2.2.79 45 Κ.Δ.Π. 15/79 'Αριθμός 15 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΥ 1969, 13 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974) Γνωστπίησις

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ill (I) 883 Κ.Δ.Π. 304/88 Αρ. 2370, Αριθμός 304 Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 90 ΤΟΥ 1972 ΚΑΙ 56 ΤΟΥ 1982)

E.E. Παρ. Ill (I) 883 Κ.Δ.Π. 304/88 Αρ. 2370, Αριθμός 304 Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 90 ΤΟΥ 1972 ΚΑΙ 56 ΤΟΥ 1982) E.E. Παρ. Ill (I) 88 Κ.Δ.Π. 04/88 Αρ. 270, 9.12.88 Αριθμός 04 ΠΕΡΙ ΠΛΕΔΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΤΑΞΙΑΣ ΝΜΣ (ΝΜΙ 90 ΤΥ 1972 ΚΑΙ 56 ΤΥ 1982) Διάταγμα Διατήρησης σύμφωνα με τ άρθρ 8(1) Ασκώντας τις εξσίες π χρηγύνται

Διαβάστε περισσότερα

οικοδομής δεν θά ύπερβαίνη τόν αναλόγως της σκοπούμενης

οικοδομής δεν θά ύπερβαίνη τόν αναλόγως της σκοπούμενης Ε.Ε. Παρ. Hi (I) *Ap. 1477, 20.10.78 601 Κ.Δ.Π. 204/78 'Αριθμός 204 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΥ 1969, 13 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974) Γνωστπίησις

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ill (I) 409 Κ.Δ.Π. 141/78 *Ap.!464,

E.E. Παρ. Ill (I) 409 Κ.Δ.Π. 141/78 *Ap.!464, E.E. Παρ. Ill (I) 409 Κ.Δ.Π. 141/78 *Ap.!464, 4.8.78 "Αριθμός 141 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969, 13 ΚΑΙ 28

Διαβάστε περισσότερα

τον αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αότής έκτιθέμενον αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αυτής έκτιθέμενον ή

τον αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αότής έκτιθέμενον αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αυτής έκτιθέμενον ή Ε.Ε. Παρ. HI (I) 41 Κ.Δ.Π. 5/77 Αρ. 1324, 7.1.77 Αριθμός 5 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959 67 ΤΥ 1963 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964 12 ΚΑΙ 38 ΤΥ 1969 ΚΑΙ 13 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974) Γνωστπίησις

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 28 Ο ΠΕΡΙ ΕΚΧΩΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΝΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΕΟΥΣΩΝ ΕΚ ΤΙΝΟΣ ΝΟΜΟΥ, ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1962

Αριθμός 28 Ο ΠΕΡΙ ΕΚΧΩΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΝΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΕΟΥΣΩΝ ΕΚ ΤΙΝΟΣ ΝΟΜΟΥ, ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1962 E.E. Παρ. ΠΙ(Ι) 95 K.AJI. 28/95 Αρ. 2953,10.2.95 Αριθμός 28 ΠΕΡΙ ΕΩΡΣΕΩΣ ΤΣ ΕΝΑΣΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΞΥΣΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΡΡΕΥΣΩΝ Ε ΤΙΝΣ ΝΜΥ, ΝΜΣ ΤΥ 1962 Γνωστπίηση δυνάμει τυ άρθρυ 3(1) Γνωστπιείται ότι από την ημερμηνία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964 ΚΑΙ 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969)

Αριθμός Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964 ΚΑΙ 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969) E.E. Παρ. Ill (I) 479 Κ.Δ.Π. 136/73 Άρ. 1017, 15.6.73 Αριθμός 136 - Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964 ΚΑΙ 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969) Γνωστπίησις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 7/86 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ Αριθμός 7 Αρ. 2107 της 22ας ΙΑΝΥΑΡΙΥ 1986 ΔΙΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΣ Ι Καννιστικές Διικητικές Πράξεις ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ.

Διαβάστε περισσότερα

τής αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αυτής εκτιθέμενης

τής αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αυτής εκτιθέμενης Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 431 Δ.Π. 146/72 Αρ. 954, 5.8.72 'Αριθμός 146 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964 ΚΑΙ 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969) Γνωστπίησις

Διαβάστε περισσότερα

20 του του του (1) του (1) του 1997.

20 του του του (1) του (1) του 1997. Ε.Ε. Παρ. III(I) 249 Κ.Δ.Π. 568/200 Αρ. 75,.7.200 Αριθμός 568 Ο ΠΕΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΦΟΤΟΕΚΦΟΤΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 29 Διάταγμα με βάση τ άρθρ (2). Η Αρχή Λιμένων Κύπρυ, με βάση τις εξυσίες πυ απρρέυν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΓΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΊΊΚ Σ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΓΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΊΊΚ Σ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις KAJl. 328/87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΓΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2285 της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1987 ΔΙΟΙΚΗΊΊΚ Σ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Καννιστικές Διικητικές Πράξεις Αριθμός 328 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ/Ι, Αρ. 2590, Ν. 120/91

E.E., Παρ/Ι, Αρ. 2590, Ν. 120/91 E.E., Παρ/Ι, Αρ. 2590, 10.4.91 141 Ν. 120/91. περί Συμπληρματικύ Πρϋπλγισμύ Νόμς (Αρ. 26) τυ 1991 εκδίδεται με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας σύμφνα με τ Άρθρ 52 τυ Συντάγματς..

Διαβάστε περισσότερα

1353 KAJl. 343/90. Γνυοτοποίηοη δυνάμει του άρθρου 14(1)

1353 KAJl. 343/90. Γνυοτοποίηοη δυνάμει του άρθρου 14(1) EJE. Πρ.ΙΠ (I) Αρ. 2560,1.12.90 15 KAJl. 4/90 Αριθμός 4 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. S6 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 159, 57 ΤΥ 195, 6 κι 65 τυ 1954, 12 ΚΑΙ ΤΥ 1969, 1 ΚΑΙ 2 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 197, 25 ΤΥ 197,

Διαβάστε περισσότερα

1401 KAJl. 351/90. Γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 14(1)

1401 KAJl. 351/90. Γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 14(1) E.E. Πρ. ΠΙ (I) Αρ. 560,1.1.90 1401 KAJl. 51/90 Αριθμός 51 0 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ*-.ΝΜΣ ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ U ΤΥ 1959, 67 TOY 19&, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 1 ΚΑΙ 8 ΤΥ 1969, 1 ΚΑΙ 8 ΤΌΥ 1974, 4 ΤΥ 1978, 5

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Όττ" Άρ. 780 της 6ης ΜΑΡΤΙΟΥ Διοικητικά! Πράξεις και Γνωστοποιήσεις

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Όττ Άρ. 780 της 6ης ΜΑΡΤΙΟΥ Διοικητικά! Πράξεις και Γνωστοποιήσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ Όττ" Άρ. 780 της 6ης ΜΑΡΤΙΥ 1970 Διικητικά! Πράξεις και Γνωστπιήσεις Αριθμός 169-^ " ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959,

Διαβάστε περισσότερα

τόν αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αυτής έκτιθέμενον

τόν αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αυτής έκτιθέμενον Ε.Ε. Παρ. HI (I) 49 Κ.Δ.Π. 106/80 *Ap. 160, 16.5.80 'Αριθμός 106 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙιΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 1978

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ της 31ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1979 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ1 ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ της 31ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1979 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ1 ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 196/79 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ. 1547 της 31ης ΑΥΓΥΣΤΥ 1979 ΔΙΙΚΗΤΙΚΑ1 ΠΡΑΞΕΙΣ 'Αριθμός 196 ΜΕΡΣ Ι Καννιστικά! Διικητικά! Πράξεις ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστοποίηση δυνάμει του άρβρου 14(1)

Γνωστοποίηση δυνάμει του άρβρου 14(1) Ε.Ε. Πρ. ΠΙ (Ι) 125 ΚΛ JI. 27/90 Αρ. 2560,1.12.90 Αριθμός 27 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ " 1978

Διαβάστε περισσότερα

1413 K.AJI. 353/90. Γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 1Ζ(1)

1413 K.AJI. 353/90. Γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 1Ζ(1) Ε. Πρ. ΙΠ (Ι) Αρ. 2560,1.12.90 1413 K.AJI. 353/90 Αριθμός 353 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 1963, 6 ΚΑΙ 55 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΥ 1969, 13 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 1978

Διαβάστε περισσότερα

47! Κ.Δ.Π. 143/80. χρήσεως αυτής έ.κ.τιθέμενον ή άναφερόμενον έν τή. τή τρίτη στήλη του Πίνακος έναντι τής οικείας περιοχής άνώτατον αριθμόν ορόφων'

47! Κ.Δ.Π. 143/80. χρήσεως αυτής έ.κ.τιθέμενον ή άναφερόμενον έν τή. τή τρίτη στήλη του Πίνακος έναντι τής οικείας περιοχής άνώτατον αριθμόν ορόφων' E.S. Παρ. Π! (1) Άρ. 1610, 13.6.80 47! Κ.Δ.Π. 143/80 'Αριθμός 148 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΥ 1969, 13 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 3253, Ν. 30(ΙΙ)/98

E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 3253, Ν. 30(ΙΙ)/98 E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 3253,10.7.98 1608 Ν. 30(ΙΙ)/98 περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως (Ταμεί Αναπτύξεως) Νόμς (Αρ. 2) τυ 1998 εκδίδεται με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

(δ) καθ* όσον αφορά εις περιοχάς έναντι των οποίων εκτίθενται

(δ) καθ* όσον αφορά εις περιοχάς έναντι των οποίων εκτίθενται E.E. Παρ. Ill (I) 531 Κ.Δ.Π. 177/83 Αρ. 1875, 22.7.83 Αριθμός 177 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩ ΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969, 13 ΚΑΙ 28 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 12ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 12ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 324/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3621 της 12ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Καννιστικές Διικητικές Πράξεις Αριθμός 324 Ο ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3607 Ν. 7.28/88. E.E., Παρ. I, Αρ. 2371,

3607 Ν. 7.28/88. E.E., Παρ. I, Αρ. 2371, E.E., Παρ. I, Αρ. 271, 16.12. 607 Ν. 7.2/ περί Συμπληρματικύ Πρϋπλγισμύ Νόμς (Αρ. 5) τυ 19 εκδίδεται με δημσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας σύμφνα με τ Άρθρ 52 τυ Συντάγματς- - Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

1487 Ν. 151/86. Αριθμός 151 του 1986 ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΕΩΣ 1985

1487 Ν. 151/86. Αριθμός 151 του 1986 ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΕΩΣ 1985 E.E., Παρ. I, Αρ. 214, 24.10.6 147 Ν. 151/6 περί Τελνειακών Δασμών και Φόρν Καταναλώσες (Τρππιητικός) Νόμς τυ 196 εκδίδεται με δημσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας σύμφνα με τ Άρθρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 23ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 23ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 164/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3414 της 23ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Καννιστικές Διικητικές Πράξεις Αριθμός 164 Οι περί Εξωδίκυ Ρυθμίσεως Αδικημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ. Διοικητικά! Πράξεις και Γνωστοποιήσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ. Διοικητικά! Πράξεις και Γνωστοποιήσεις ΠΑΡΑΡΤΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΣ ΕΠΙΣΜΟΥ ΕΦΜΕΡΙΔΟΣ ΤΣ ΔΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ β Αρ. 741 της 8ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1969 Διικητικά! Πράξεις και Γνστπιήσεις 'Αριθμός 640 Ή Γνστπίησις δυνάμει τυ Καννισμύ 6 (6) τν περί Ρυθμίσες Όδών καΐ Οίκδμών

Διαβάστε περισσότερα

τόν αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αυτής έικτιθέμενον

τόν αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αυτής έικτιθέμενον Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 52 Κ.Δ.Π. 198/79 *Ap. 1547, 1.8.79 'Αριθμός 198 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΜ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΟΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II Ν. 45(ΙΙ)/95 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3028 της 29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΥ 1995 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ II περί Συμπληρωμτικύ Πρϋπλγισμύ της Αρχής Τηλεπικινωνιών Κύπρυ Νόμς (Αρ. 1) τυ 1995 εκδίδετι

Διαβάστε περισσότερα

29(1) του Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Τύποι αιτήσεων. Πρώτο Παράρτημα, Ημερομηνία υποβολής αίτησης. Τέλη εξέτασης και εγγραφής στο Μητρώο.

29(1) του Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Τύποι αιτήσεων. Πρώτο Παράρτημα, Ημερομηνία υποβολής αίτησης. Τέλη εξέτασης και εγγραφής στο Μητρώο. Ε.Ε. Παρ. III(I) 1858 Κ.Δ.Π. 202/2002 Αρ. 3597, 26.4.2002 Αριθμός 202 ι περί Εγγραφής και Ελέγχυ Εργληπτών ικδμικών και Τεχνικών Έργν (Καθρισμός Τύπν, Τελών και Επιβαρύνσεν) Καννισμί τυ 2002, πυ εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο. 19(1) του Συνοπτικός τίτλος. Εγκριση πληρωμής

Προοίμιο. 19(1) του Συνοπτικός τίτλος. Εγκριση πληρωμής .. Παρ. (H) 295 Ν 46(ΙΙ)/22 Αρ. 625, 26.7.22 περί Πρϋπλγισμύ τυ Γραφείυ τυ πιτρόπυ Ρυθμίσεως Τηλεπικινωνιών και Ταχυδρμικών Υπηρεσιών τυ 2 Νόμς τυ 22 εκδίδεται με δημσίευση στην πίσημη φημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II Ν. 76(ΙΙ)/00 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 79 της 1ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΥ 00 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ περί Πρϋπλγισμύ τν Τμείυ γι την Ανέγερση Κυπρικύ Μυσείυ τυ 004 Νόμς τν 00 εκδίδετι με δημσίευση

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ill (β) 799 Κ.Δ.Π. 222/81 Άρ. 1716,

E.E. Παρ. ill (β) 799 Κ.Δ.Π. 222/81 Άρ. 1716, E.E. Παρ. ill (β) 799 Κ.Δ.Π. 222/81 Άρ. 1716, 18.9.81 'Αριθμός 222 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969, 13 ΚΑΙ 28

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 4ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 4ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 25(ΙΙ)/9 ΠΑΡΑΡΤΜΑ ΠΡΩΤ ΤΣ ΕΠΙΣΜΣ ΕΦΜΕΡΙΔΑΣ ΤΣ ΔΜΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2800 της 4ης ΙΥΝΙΥ 199 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ II περί Πρϋπλγισμύ τυ Κυπριακύ Πρακτρείυ Ειδήσεν Νόμς τυ 199 εκδίδεται με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

1857 Κ.Δ.Π. 312/9& ; Αριθμός 312 Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 90 ΤΟΥ 1972 ΚΑΙ 56 ΤΟΥ 1982)

1857 Κ.Δ.Π. 312/9& ; Αριθμός 312 Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 90 ΤΟΥ 1972 ΚΑΙ 56 ΤΟΥ 1982) Ε.Ε. Πα. I(I) Α. 292, 1.12.98 1857.Δ.Π. 12/9& ; Αιθμός 12 ΠΕΙ ΠΛΕΔΜΙΑΣ ΑΙ ΩΤΑΞΙΑΣ ΝΜΣ (ΝΜΙ 90 ΤΥ 1972 ΑΙ 56 ΤΥ 1982) Διάταγμα Διατήησης σύμφνα με τ άθ 8(1) Ασκώντας τις εξυσίες πυ ηγύνται σ' αυτόν από

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ.Π. 270/ ". ; / -' <; r -\ < '*'':.--

Κ.Δ.Π. 270/ . ; / -' <; r -\ < '*'':.-- E.E. Παρ. Ill (I) 79- Κ.Δ.Π, 270/8 Αρ. 1898, 29.10.8 Αριθμός 270 ΠΕΙ ΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩ ΚΑΙ:,ΙΐΚΔΜΩ0ΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΜΙ 14 TOY 1959.-67 ΤΥ 196/" 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙν8:ΤΥ4969? 1 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 1978,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 2/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 570 της 25ης ΙΑΝΥΑΡΙΥ 2002 ΔΙΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΣ Ι Καννιστικές Διικητικές Πράξεις Αριθμός 2 ΠΕΡΙ ΦΡΥ ΠΡΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΜΣ (ΝΜΣ

Διαβάστε περισσότερα

την εϋλογον χρήσιν παρακείμενης ιδιοκτησίας ή της περιοχής

την εϋλογον χρήσιν παρακείμενης ιδιοκτησίας ή της περιοχής Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 553 Κ.Δ.Π. 203/79 "Αρ. 1551, 7.9.79 'Αριθμός 203 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ, ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969, 13 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 396 Ο ΠΕΡΙ ΕΚΧΩΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΝΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΕΟΥΣΩΝ ΕΚ ΤΙΝΟΣ ΝΟΜΟΥ, ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1962

Αριθμός 396 Ο ΠΕΡΙ ΕΚΧΩΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΝΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΕΟΥΣΩΝ ΕΚ ΤΙΝΟΣ ΝΟΜΟΥ, ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1962 E.E. Πρ. ΠΙ(Ι) 909 ΚΛΜ. 96/97 Αρ. 211, 1.12.97 Αριθμός 96 ΠΕΡΙ ΕΚΩΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΝΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΞΥΣΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΡΡΕΥΣΩΝ ΕΚ ΤΙΝΣ ΝΜΥ, ΝΜΣ ΤΥ 1962 Γνστπίηση δυνάμει τυ άρθρυ (1) Γνστπιείτι ότι πό την ημερμηνί

Διαβάστε περισσότερα

G.E. Παρ. Ill (I) 593 Κ.Δ.Π. 203/78 Άρ. 1477,

G.E. Παρ. Ill (I) 593 Κ.Δ.Π. 203/78 Άρ. 1477, G.E. Παρ. Ill (I) 593 Κ.Δ.Π. 203/78 Άρ. 1477, 20.10.78 Αριθμός 203 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969 ΚΑΙ 13 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 9 Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 90 ΤΟΥ 1972 ΚΑΙ 56 ΤΟΥ 1982)

Αριθμός 9 Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 90 ΤΟΥ 1972 ΚΑΙ 56 ΤΟΥ 1982) Ε.Ε.Παρ.ΙΙΙ(Ι) 14 ΛΙΙ. 9/95 Αρ. 2944, 20.1.95 Αριμός 9 ΠΕΙ ΠΛΕΔΜΙΑΣ ΑΙ ΩΤΑΞΙΑΣ ΝΜΣ (ΝΜΙ 90 ΤΥ 1972 ΑΙ 56 ΤΥ 192) Διάταγμα Διατήρησης σύμφνα με τ άρρ (1) Ασκώντας τις εξυσίες πυ ρηγύνται σ' αυτόν από τ

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3570,

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3570, E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3570, 25.1.2002 120 Κ.Δ.Π. 33/2002 Αριθμός 33 ΠΕΡΙ ΦΡΥ ΠΡΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΜΣ (ΝΜΣ 95(1) ΤΥ 2000) Ι ΠΕΡΙ ΦΡΥ ΠΡΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΓΕΝΙΚΙ) ΚΑΝΝΙΣΜΙ ΤΥ 2001.7 ' :: ΐ:;ί ; ί "-'- [ Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

11^ Ι 109 Δ.Π. 42/72. «8 2 * > ω Ο > 5. 3LS. δ. 8. '"δΐ 3 IS'F: B'S. * a. xw. δ c > > ο η? ο ίΐ ο 1 ρ I-S. ' 2 * α.! Ι > ' 3 Ο Ο!β L&.

11^ Ι 109 Δ.Π. 42/72. «8 2 * > ω Ο > 5. 3LS. δ. 8. 'δΐ 3 IS'F: B'S. * a. xw. δ c > > ο η? ο ίΐ ο 1 ρ I-S. ' 2 * α.! Ι > ' 3 Ο Ο!β L&. Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 107 Δ.Π. 42/72 "Αρ. 920, 11.2.72 Αριθμός 42 Ο ΠΕΡ ΡΥΘΜΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑ ΟΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑ ΝΟΜΟ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑ 65 ΤΟΥ 1964, 12 ΚΑ 38 ΤΟΥ 1969) Γνωστπίησις δυνάμει τυ

Διαβάστε περισσότερα

1546 Κ.Δ.Π. 182/98. Αριθμός 182 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1991 ΕΩΣ 1997

1546 Κ.Δ.Π. 182/98. Αριθμός 182 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1991 ΕΩΣ 1997 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 323,10.7.98 146 Κ.Δ.Π. 182/98 Αριθμός 182 Ι ΠΕΡΙ ΑΠΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΥ ΑΜΑΘΥΝΤΑΣ ΚΑΝΝΙΣΜΙ ΤΥ 1991 ΕΩΣ 1997 Τ Συμβύλι Απχετεύσεων Λεμεσύ Αμαθύντας στη συνεδρίαση τυ ημερμηνίας 17 Ιυνίυ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 17ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 17ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 07/99 ΠΑΑΤΜΑ ΤΙΤ ΤΣ ΠΙΣΜΣ ΦΜΙΔΑΣ ΤΣ ΔΜΚΑΤΙΑΣ Αρ. 50 της 17ης ΣΠΤΜΙΥ 1999 ΑΙΙΚΤΙΚΣ ΠΑΞΙΣ ΜΣ Ι Καννιστιές Διιητιές Πράξεις Αριθμός 07 ΠΙ ΠΛΔΜΙΑΣ ΚΑΙ ΩΤΑΞΙΑΣ ΝΜΣ (ΝΜΙ 90 ΤΥ 197, 56 ΤΥ 198,7 ΤΥ 1990,

Διαβάστε περισσότερα

891 Ν.30/85. E.E., Παρ. I, Αρ. 2045,

891 Ν.30/85. E.E., Παρ. I, Αρ. 2045, E.E., Παρ., Αρ. 2045, 6.4.5 91 Ν.0/5 περί Συμπληρματικύ Πρϋπλγισμύ Νόμς (Αρ. ) τυ 195 εκδίδεται διό δημσιεύσες εις την επίσημ ν εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας συμφώνς τ άρθρ 52 τυ Συντάγματς. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Διάταγμα αυτό θα αναφέρεται ως το περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Συνοπτικός

1. Το Διάταγμα αυτό θα αναφέρεται ως το περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Συνοπτικός Ε.Ε. Παρ. III(I) 69 Κ.Δ.Π. 10/001 Αρ. 464,1.1.001 Αριθμός 10 ΠΕΙ ΕΛΕΓΧΥ ΤΗΣ ΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΝΜΣ (ΝΜΙ 69 ΤΥ 1991 ΚΑΙ 76(1) ΤΥ 199) Διάταγμα με βάση τ άρθρ Υπυργός Γεργίας, Φυσικών Πόρν και Περιβάλλντς,

Διαβάστε περισσότερα

^'εεε. g3 t- 3 5 A C. s-sg" - Xu- eu. ρ\* ε Κ.Δ.Π. 168/ ξ * ξ S 2 2 ^ Λ Λ Λ Λ Λ <*» αο. >* <~* «^ a o. a. oa.> 3» B ~ 5a.

^'εεε. g3 t- 3 5 A C. s-sg - Xu- eu. ρ\* ε Κ.Δ.Π. 168/ ξ * ξ S 2 2 ^ Λ Λ Λ Λ Λ <*» αο. >* <~* «^ a o. a. oa.> 3» B ~ 5a. E.E. Παρ. IBI (Ι) 627 Κ.Δ.Π. I68/S4 Αρ. I960, 18 5.84 Αριθμός 168 ΠΕΡΙ ΠΛΕΔΙΑΣ 1 ΚΑΙ ΧΩΡΤΑΞΙΑΣ ΝΣ ('ΝΙ 90 ΤΥ 1972 ΚΑΙ 56 ΤΥ 1982) Διάταγμα διατήρησης σύμφωνα με τ άρθρ 8 l (jl) (Ασκώντας τις εξυσίες πυ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Οπ Άρ της 14ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1977 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Οπ Άρ της 14ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1977 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 9/77 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗ ΕΠΙΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οπ Άρ. 125 της 14ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1977 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙ 'Αριθμός 9 ΜΕΡΟ Ι Καννιστικά! Διικητικά! Πράξεις ΓΝΩΤΟΠΟΙΗΙ Γνστπιείται ώδε δτι, άπό

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 8 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 69 ΤΟΥ 1991 ΚΑΙ 76(1) ΤΟΥ 1992)

Αριθμός 8 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 69 ΤΟΥ 1991 ΚΑΙ 76(1) ΤΟΥ 1992) Ε.Ε. Παρ. III(I) 52 Κ.Δ.Π. 8/2001 Αρ. 464, 12.1.2001 Αριθμός 8 ΠΕΙ ΕΛΕΓΧΥ ΤΗΣ ΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΝΜΣ (ΝΜΙ 69 ΤΥ 1991 ΚΑΙ 76(1) ΤΥ 1992) 69 τυ 1991 76(1) τυ 1992. Συνπτικός τίτλς. Ερμηνεί Πρώτς 45 τυ 1964.

Διαβάστε περισσότερα

1676 Ν. 41(ΙΙ)/97. E.E. Παρ. 1(H) Αρ. 3166,

1676 Ν. 41(ΙΙ)/97. E.E. Παρ. 1(H) Αρ. 3166, E.E. Παρ. 1(H) Αρ. 166,11.7.97 1676 Ν. 41(ΙΙ)/97 περί Ειδικεύσες Συμπληρματικής Πιστώσες (Ταμεί Αναπτύξες) Νόμς (Αρ. 2) τυ 1997 εκδίδεται με δημσίευση στην Επίσημη Εημερίδα της Κυπριακής Δημκρα-τίας σύμνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 30ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΑΙΟΙΚΗΤΪΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 30ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΑΙΟΙΚΗΤΪΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ K.AJI. 75/2004 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 906 της 0ής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΥ 2004 ΑΙΙΚΗΤΪΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΣ Ι Κννιστικές Διικητικές Πράξεις Αριθμός 75 Ι ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩ ΑΘΡΩΠΙΗΣ ΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας.

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Σκπός Σκπός τυ κεφαλαίυ είναι η κατανόηση των βασικών στιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Πρσδκώμενα απτελέσματα Όταν θα έχετε λκληρώσει τη μελέτη αυτύ τυ κεφαλαίυ θα πρέπει να μπρείτε:

Διαβάστε περισσότερα

ή αναφέρονται έν τη τετάρτη στήλη του Πίνακος αντίστοιχα

ή αναφέρονται έν τη τετάρτη στήλη του Πίνακος αντίστοιχα E.E. Παρ. Ill (I) 535 Κ.Δ.Π. 157/81 Άρ. 1704, 17.7.81 'Αριθμός 157 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963,. 6 'ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969, 13 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1249 ICAJ1. 311/83. χρησιμοποιηθησομένων ως. ως Οργανωμένα Διαμερίσματα 0.56:1, επιτρεπομένων οικοδομών

1249 ICAJ1. 311/83. χρησιμοποιηθησομένων ως. ως Οργανωμένα Διαμερίσματα 0.56:1, επιτρεπομένων οικοδομών E.E. Παρ. Ill (I) 1245 Κ.Δ.Π. 11/8 Αρ. 1907, 29.11.8 Αριθμός 11 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΟΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερες λεπτομέρειες για την κάθε ιδιοκτησία εκτίθενται στο/στους σχετικό/ούς φάκελο/ους του Υπουργείου Εσωτερικών με αρ

Περισσότερες λεπτομέρειες για την κάθε ιδιοκτησία εκτίθενται στο/στους σχετικό/ούς φάκελο/ους του Υπουργείου Εσωτερικών με αρ Ε.Ε. Παρ. III(I) Κ.Δ.Π. 55/00 Αρ. 7, 4.7.00 Αριθμός 55 ΠΕ ΠΛΕΔΜΑΣ ΚΑ ΩΤΑΞΑΣ ΝΜΣ, (ΝΜ 90 ΤΥ 97, 5 ΤΥ 98, 7 ΤΥ 990, 8 ΤΥ 99, 9() ΤΥ 99, 55() ΤΥ 99, 7() ΤΥ 998, 59() ΤΥ 999, 4() ΤΥ 999 ΚΑ 4() ΤΥ 00) Διάταγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 2ας ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 2ας ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II Ν. (ΙΙ)/2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 469 της 2ας ΦΕΡΥΑΡΙΥ 2 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ II περί Πρϋπλγισμύ της Επιτρπής Κεφαλαιαγράς Νόμς τυ 2 εκδίδεται με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 31(ΙΙ)/ (2) Μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του Υπουργού Υγείας, σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου αυτού, θα κατατίθεται ενώπιον της

Ν. 31(ΙΙ)/ (2) Μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του Υπουργού Υγείας, σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου αυτού, θα κατατίθεται ενώπιον της E.E. Πρ. () 1489 Ν. 1()/2 Αρ. 41,16.6.2 περί Πρϋπλγισμύ τυ Τμείυ γι τ Σύνδρμ Επίκτητης Ανσπιητικής Ανεπάρκεις γι τ έτς 2 Νόμς τυ 2 εκδίδετι με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδ της Κυπρικής Δημκρτίς σύμφν

Διαβάστε περισσότερα