τον αναλόγως της σκοπούμενης χρήσεως αυτής εκτιθέμενον

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "τον αναλόγως της σκοπούμενης χρήσεως αυτής εκτιθέμενον"

Transcript

1 Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 21 Κ.Δ.Π. 90/88 Αρ. 206, Αριθμός 90 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 1978, 25 ΤΥ 1979, 80 ΤΥ 1982, 15 ΤΥ 198, 9, 115 ΚΑΙ 199 ΤΥ 1986, 5, 87 ΚΑΙ 16 ΤΥ 1987) Γνστπίησις δυνάμει τυ άρθρυ 14 (1) Γνστπιείται ότι τ Δημτικόν Συμύλιν Αγίυ Αθανασίυ της Επαρχίας Αεμεσύ, ς η αρμδία αρχή δυνάμει της παραγράφυ (α) τυ εδαφίυ (2) τυ άρθρυ τυ περί Ρυθμίσες δών και ικδμών Νόμυ, διά την περιχήν τυ Δήμυ Αγίυ Αθανασίυ, ενασκύν τας υπό τυ εδαφίυ (1) τυ άρθρυ 14 τυ ρηθέντς Νόμυ χρηγύμενς εις την Αρμδίαν Αρχήν εξυσίας, τη εγκρίσει τυ Υπυργικύ Συμυλίυ καθρίζει, πρς τν σκπόν της πρστασίας τυ φυσικύ περιάλλντς, της διατηρήσες τυ χαρακτήρς τυ τπίυ, της ρυθμίσες της μελλντικής αναπτύξες, διασφαλίσες καταλλήλν συνθηκών υγείας, ανέσεν, ασφαλείας και διευκλύνσεν και της πραγγής τυ τυρισμύ, τα εντός τν ρίν της πραναφερθείσης περιχής Δήμυ κείμενα τμήματα τν εν τη πρώτη στήλη τυ Πίνακς περιγραφμένν περιχών ς ζώνας εντός τν πίν, τηρυμένν τν διατάξεν τν επμένν παραγράφν της παρύσης Γνστπιήσες: (α) δεν θα επιτρέπεται η ανέγερσις ινδήπτε ικδμών άλλν τν εν τη δευτέρα στήλη τυ Πίνακς εκτιθεμένν έναντι της ικείας περιχής ικδμών () αριθμός τν ρόφν ιασδήπτε νέας ικδμής, μύ μετά τν τυχόν υφισταμένν ρόφν, δεν θα υπεραίνη τν αναλόγς της σκπύμενης χρήσες αυτής εκτιθέμενν εν τη τρίτη στήλη τυ Πίνακς, έναντι της ικείας περιχής ανώτατν αριθμόν ρόφν (γ) τ ύψς ιασδήπτε νέας ικδμής δεν θα υπεραίνη τ αναλόγς της σκπύμενης χρήσες αυτής εκτιθέμενν εν τη τετάρτη στήλη τυ Πίνακς, έναντι της ικείας περιχής ανώτατν ύψς και (δ) συντελεστής δμήσες ιασδήπτε ικδμής δεν θα υπεραίνη τν αναλόγς της σκπύμενης χρήσες αυτής εκτιθέμενν εν τη πέμπτη στήλη τυ Πίνακς έναντι της ικείας περιχής ανώτατν συντελεστήν δμήσες. Νείται ότι πάντα τα αντέρ τελύν υπό τας κάτθι επιφυλάξεις: (ι) πρκειμένυ περί ικδμών ανεγερθησμένν επί ικπέδν ή τεμαχίν, τα πία κείνται εντός της υπό τα στιχεία Πα9 εν τη πρώτη στήλη τυ Πίνακς περιγραφόμενης ζώνης, τ εμαδόν τν πίν κατά την ημερμηνίαν της δημσιεύσες της παρύσης Γνστπιήσες εν τη επισήμ εφημερίδι της Δημκρατίας: (α) δεν υπεραίνει τα 185 τετρ. μέτρα, η αρμδία αρχή δύναται να επιτρέψη κάλυψιν μεγαλυτέραν τυ εν τη

2 Κ.Δ.Π. 90/88 22 πέμπτη στήλη τυ Πίνακς καθριζμένυ αντάτυ πσστύ καλύψες εις τας περιπτώσεις κατά τας πίας θα κρίνη ότι τύτ επιάλλεται πρς τν σκπόν επιτεύξες ευλόγυ ικδμικής αναπτύξες, αναλόγς τυ μεγέθυς, τυ σχήματς και της θέσες τυ ικπέδυ ή τεμαχίυ και εφ' όσν δεν θα επηρεάζνται δυσμενώς ή παραλάπτνται αι ανέσεις ή η εύλγς χρήσις παρακειμένν ιδικτησιών ή και της περιχής ς συνόλυ () υπεραίνει τα 70 τετρ. μέτρα, η αρμδία αρχή δύναται να απαίτηση κάλυψιν μικρτέραν τυ εν τη πέμπτη στήλη τυ Πίνακς καθριζμένυ αντάτυ πσστύ καλύψες, εν πάση περιπτώσει υχί μικρτέραν τυ 0.50:1, εις τας περιπτώσεις κατά τας πίας θα κρίνη ότι τύτ επιάλλεται αναλόγς τυ μεγέθυς, τυ σχήματς και της θέσες τυ ικπέδυ ή τεμαχίυ, πρς τν σκπόν διατηρήσες τν ανέσεν εις τ ικόπεδν ή τεμάχιν επί τυ πίυ πρτείνεται η ικδμική ανάπτυξις και τν ανέσεν εις παρακείμενς ιδικτησίας ή και εις την περιχήν. (ιι) Εις τας εν τη πρώτη στήλη τυ Πίνακς της παρύσης Γνστπιήσες περιγραφόμενς ζώνας Κα8, ΚαΙ, Τα7, Τίε και Δα5 τ ελάχιστν επιτρεπόμενν εμαδόν τν ικπέδν τα πία θα τύχυν αδείας διαχρισμύ μετά την δημσίευσιν της παρύσης Γνστπιήσες και τ ελάχιστν μήκς πρσόψες αυτών θα είναι αντιστίχς ς καττέρ: (ιιι) (ιν) Ζώναι Κα8 και Τ Ι ε:600 τετραγνικά μέτρα και 22 μέτρα, Ζώνη Κα 10:1000 τ.μ. και 26μ., Ζώνη Δα5:1200 τ.μ. και 28 μ., Ζώνη Τα7: 1400 τ.μ. και 0 μ. Πρκειμένυ περί ικδμών ανεγερθησμένν επί ικπέδν τα πία κείνται εντός τν υπό τα στιχεία ΚαΙ, Δα2, Δα4, Δα5, Γα5, Γγΐ και Τα7, εν τη πρώτη στήλη τυ Πίνακς περιγραφμένν ζνών και διά τα πία είχεν εκδθή πιστπιητικόν εγκρίσες δυνάμει τυ ρηθέντς Νόμυ, πρς της 8ης Ιανυαρίυ, 1974, ή άδεια υπδιαιρέσες δυνάμει τυ ρηθέντς Νόμυ, τελύσα εν ισχύι κατά την ημερμηνίαν της δημσιεύσες της υπ' αριθμόν 1/74 Γνστπιήσες εν τη επισήμ εφημερίδι της Δημκρατίας, ανώτατς συντελεστής δμήσες τν ικδμών τύτν ρίζεται, αντί τυ εν τη πέμπτη στήλη τυ Πίνακς καθριζμένυ τιύτυ, εις 0.60:1, νυμένυ ότι δεν θα καλυφθή περισσότερν τυ 0.5:1 της εκτάσες τν αντιστίχν ικπέδν επί τν πίν αι ικδμαί θα ανεγερθώσι. Πρκειμένυ περί ικδμών ανεγερθησμένν εντός της υπό τα στιχεία Πα9 εν τη πρώτη στήλη τυ Πίνακς περιγραφόμενης ζώνης, η αρμδία αρχή δύναται να επιτρέψη την αύξησιν τυ εν τη τετάρτη στήλη τυ Πίνακς ριζμένυ αντάτυ ύψυς κατά μέχρι 1.20 μέτρα, νυμένυ ότι πρνείται η ανέγερσις καταστημάτν ή ικδμών μετά ημιυπόγειυ και/ή ισγείυ χώρυ σταθμεύσες χημάτν και δεν θα επηρεασθή δυσμενώς χαρακτήρ, όγκς, η μρφή, η κλίμαξ ή αι ανέσεις τν παρακειμένν ιδικτησιών ή/και της περιχής.

3 2 Κ.Δ.Π. 90/88 2. (α) Ανεξαρτήτς τν άν διατάξεν, η Αρμδία Αρχή δύναται να χρήγηση άδειαν διά πρσθήκην ή μετατρπήν εις υφισταμένην μη σύμφνν, όσν αφρά την επιτρεπμένην χρήσιν, πρς τας διατάξεις της παρύσης Γνστπιήσες ικδμήν, η πία υφίσταται κατά την ημερμηνίαν της δημσιεύσες της παρύσης Γνστπιήσες εν τη επισήμ εφημερίδι της Δημκρατίας, η πία πρ της τιαύτης ημερμηνίας εχρησιμπιείτ διά σκπόν μη σύμφνν πρς τας διατάξεις της παρύσης Γνστπιήσες και η πία είχεν εγκριθή δυνάμει τυ Νόμυ, εάν η υφισταμένη ικδμή κατά τα άλλα είναι σύμφνς πρς τας διατάξεις της παρύσης Γνστπιήσες και η τιαύτη πρσθήκη ή μετατρπή ικανπιή τυς ακλύθυς όρυς: (ι) Αρμδία Αρχή είναι ικανπιημένη ότι η πρσθήκη ή μετατρπή εις την ς είρηται ικδμήν δεν θα επηρεάση δυσμενώς ή παραλάψη τας ανέσεις ή την εύλγν χρήσιν παρακείμενης ιδικτησίας ή της περιχής ς συνόλυ* και (ιι) η λική κυική χρητικότης όλν τν πρσθηκών και μετατρπών εις την ς είρηται ικδμήν, γενμένν μετά την δημσίευσιν της παρύσης Γνστπιήσες εν τη επισήμ εφημερίδι της Δημκρατίας, δεν υπεραίνη τα 10% της κυικής χρητικότητς την πίαν η τιαύτη ικδμή έχει κατά την ημερμηνίαν της τιαύτης δημσιεύσες, () Ωσαύτς, ανεξαρτήτς τν εν τη παρύση Γνστπιήσει ριζμένν, η αρμδία αρχή δύναται να χρήγηση άδειαν διά μετατρπήν εις υφισταμένην μη σύμφνν πρς τας λιπάς διατάξεις της παρύσης Γνστπιήσες ικδμήν, η πία υφίσταται κατά την ημερμηνίαν της δημσιεύσες της παρύσης Γνστπιήσες εν τη επισήμ εφημερίδι της Δημκρατίας και η πία είχεν εγκριθή δυνάμει τυ Νόμυ, εάν η τιαύτη μετατρπή ικανπιή τυς ακλύθυς όρυς: (ι) αρμδία αρχή είναι ικανπιημένη, ότι η τιαύτη μετατρπή δεν θα επηρεάση δυσμενώς τας πυκνότητας της περιχής ένθα ευρίσκεται η τιαύτη ικδμή και/ή τας ανέσεις παρακείμενης ιδικτησίας, και (ιι) η τιαύτη μετατρπή δεν θα ισδύναμη με ανακατασκευήν και/ή στατικήν ενδυνάμσιν της τιαύτης ικδμής.. ι δυνάμει της παρύσης Γνστπιήσες επιαλλόμενι περιρισμί είναι επιπρόσθετι πρς ιυσδήπτε άλλυς εκάσττε εν ισχύι περιρισμύς δυνάμει τυ ρηθέντς Νόμυ και τν δυνάμει τύτυ εκδθέντν Καννισμών. 4. παρύσα Γνστπίησις δεν εφαρμόζεται (α) εφ' ιασδήπτε ικδμής διά την πίαν, κατά την ημερμηνίαν της δημσιεύσες της παρύσης Γνστπιήσες εν τη επισήμ εφημερίδι της Δημκρατίας, υφίσταται εν ισχύι άδεια ικδμής χρηγηθείσα υπό της Αρμδίας Αρχής και της πίας η ανέγερσις θα συμπληρθή εντός τριών ετών από της εκδόσες της παρύσης Γνστπιήσες καθ* όσν αφρά εις την χρήσιν, τν αριθμόν ρόφν, τ ύψς, την κάλυψιν και τν συντελεστήν δμήσες αυτής απλύτς συμφώνς πρς τα σχέδια άσει τν πίν η εν λόγ άδεια ικδμής έχει χρηγηθή () εφ' ιασδήπτε ικδμής πρριζμένης όπς χρησιμπιηθή ς δημόσις τόπς θρησκευτικής λατρείας*

4 Κ.Δ.Π. 90/88 24 (γ) επί στηθαίν και κιγκλιδμάτν ικδμών μη υπεραινόντν τ ύψς 0.80 μέτρν υπεράν της στέγης τν τιύτν κδμών και (δ) επί τν επί της στέγης ικδμών δματίν κλιμακστασίυ, ανελκυστήρς, υδατδεξαμενής, καπνδόχν, φταγγών και δματίν εξαερισμύ, νυμένυ ότι υδέν τμήμα τν ικδμημάτν τύτν είναι υψηλότερν τν.70 μέτρν υπεράν της στέγης τν τιύτν ικδμών. 5. Αι εν τη πρώτη στήλη τυ Πίνακς περιγραφόμενι ζώναι δεικνύνται επί τν υπγεγραμμένν υπό τυ Δημάρχυ Αγίυ Αθανασίυ Κυερνητικών Χρμετρικών Σχεδίν υπ' αρ. Τ.Ρ.. 07, άτινα είναι εκτεθειμένα εν τ Γραφεί αυτύ πρς επιθεώρησιν υπό παντός ενδιαφερμένυ κατά τας εργασίμυς ώρας. 6. (1) Εν τη παρύση Γνστπιήσει «συντελεστής δμήσες» σημαίνει τν λόγν τυ αθρίσματς τν εμαδών απάντν τν ρόφν τν επί ικπέδυ ή τεμαχίυ τινός υφισταμένν ή σκπυμένν όπς ανεγερθώσι ικδμών, πρς τ εμαδόν τυ ειρημένυ ικπέδυ ή τεμαχίυ: Νείται ότι εις τας περιπτώσεις τν ζνών Πα9, Κα, Κα4 και Κα5 της Γνστπιήσες, τα κινόχρηστα κλιμακστάσια, ι κινόχρηστι ανελκυστήρες, αι κινόχρηστι είσδι, αι καλυμμέναι εράνται και ι εξώσται, περιλαμανμένν και εξστών ι πίι διέπνται υπό της επιφυλάξες (γ) τυ Καννισμύ 6() τν περί δών και ικδμών Καννισμών, τν πίν τ συνλικόν εμαδόν ανά όρφν δεν υπεραίνει τ 15% τυ αντιστίχυ ρόφυ της ικδμής, δεν θα λγίζνται διά σκπύς υπλγισμύ τυ δμημένυ εμαδύ, νυμένυ ότι τ ελάχιστν καθαρόν εμαδόν και η ελαχίστη διάστασις εκάστυ εξώστυ και/ή καλυμμένης εράντας, θα είναι τυλάχιστν.50 τετρ. μέτρα και 1.60 μέτρα, αντιστίχς. Νείται ότι τ εμαδόν τν πραναφερθέντν χώρν θα λγίζεται διά σκπύς υπλγισμύ τυ πσστύ καλύψες, εξαιρυμένυ μόνν τυ εμαδύ τν εξστών ίτινες διέπνται υπό της επιφυλάξες (γ) τυ Καννισμύ 6() τν περί δών και ικδμών Καννισμών, υπό την πρϋπόθεσιν ότι ι εξώσται αυτί απτελύν μέρς εξώστυ και/ή καλυμμένης εράντας ελαχίστης διαστάσες 1.60 μέτρν και καθαρύ συνλικύ εμαδύ τυλάχιστν.50 τετρ. μέτρν. (2) Εν τ Πίνακι (α) «Απθήκη» σημαίνει πάσαν ικδμήν πέραν τν 170 κ.μ. ή παν περιτείχισμα όπυ δημιυργύμενς περιφραγμένς χώρς έχει εμαδόν πέραν τν 20 τ.μ., εις την πίαν ή όπυ λαμάνει χώραν η παραλαή, απθήκευσις, διαλγή, χειρισμός, χνδρική πώλησις αντικειμένν παντός είδυς, μεταλλευμάτν ρυκτών, λατμικών υλικών, παλαισιδερικών, ιμηχανικών αχρήστν, ζικών ή χημικών λιπασμάτν, ικδμικών υλικών, παντός είδυς μηχανημάτν ή τρχφόρν και η πία ικδμή ή πίς _χώρς δύναται να είναι ή ν* απή δυσμενής ή ασυμίαστς διά τας ανέσεις της περιχής εις τήν πίαν η ικδμή ή τ περιτείχισμα πρτείνεται όπς ανεγερθή ή διά τας ανέσεις ιασδήπτε άλλης παρακείμενης περιχής, πλην ή περιχής περιγραφόμενης εν τη πρώτη στήλη τυ Πίνακς ή μη, εις ήν επιτρέπνται απκλειστικώς Απθήκαι και Βιμηχανικί ικδμαί ηυξημένυ ή περιρισμένυ αθμύ χληρίας.

5 25 Κ.Δ.Π. 90/88 «Απθήκη ηυξημένυ αθμύ χληρίας» σημαίνει πάσαν Απθήκην πέραν τν 850 κ.μ. ή παν περιτείχισμα όπυ δημιυργύμενς περιφραγμένς χώρς έχει εμαδόν πέραν τν 1120 τ.μ., εις την πίαν ή όπυ λαμάνει χώραν η παραλαή απθήκευσις, διαλγή ή χειρισμός παλαισιδερικών, σκάρτν, αχρήστν, τέφρας, μεταλλευτικών ή ρυκτών ή λατμικών υλικών ή καταλίπν, αχρήστν ικδμικών υλικών, παλαιών χημάτν, παλαιών μηχανών, ζικών ή χημικών λιπασμάτν ή ιμηχανικών αχρήστν. «Απθήκη περιρισμένυ αθμύ χληρίας» σημαίνει πάσαν Απθήκην ήτις δεν είναι Απθήκη ηυξημένυ αθμύ χληρίας. «Βιμηχανική ικδμή» σημαίνει πάσαν ικδμήν ή ετέραν ακίνητν ιδικτησίαν, συμπεριλαμανμένυ και τυχόν χώρυ αστεγάστυ μηχανικύ εξπλισμύ, εις την πίαν εξασκείται ινδήπτε επάγγελμα ή εργασία, κατά τ πίν ή την πίαν, λόγ της εφαρμζόμενης μεθόδυ εργασίας, τν εγκατασταθέντν ή εγκατασταθησμένν μηχανημάτν, τρχαίας κινήσες, αριθμύ εργαζμένν, θρύυ, δυσσμίας, καπνύ, δνήσες, καυσαερίν, αιθάλης, τέφρας, κόνες ή ιασδήπτε άλλης χληρίας, δύναται να είναι ή να απή δυσμενής ή ασυμίαστς διά τας ανέσεις της περιχής όπυ η ικδμή θα ανεγερθή ή διά τας ανέσεις ιασδήπτε παρακείμενης περιχής, πλην ή περιχής εις ην επιτρέπνται απκλειστικώς ιμηχανικί ικδμαί και απθήκαι. «ιμηχανική ικδμή» διακρίνεται εις «ιμηχανική ν ικδμήν ηυξημένυ αθμύ χληρίας» και εις «ιμηχανική ν ικδμήν περιρισμένυ αθμύ χληρίας». Ανεξαρτήτς τν αντέρ διαλαμανμένν, εάν η ύτ περιγραφόμενη ικδμή έχει όγκν της τάξες τν 250 κυικών μέτρν ή εμαδόν της τάξες τν 75 τετραγνικών μέτρν ή και μικρότερν, είτε εις την μίαν είτε εις την άλλην περίπτσιν, αύτη δεν θερείται ς «ιμηχανική ικδμή». Επιπρσθέτς, εάν εις την ύτ περιγραφμένην «ιμηχανικήν ικδμήν» διεξάγεται έν ή πλείνα τυ ενός τν ακλύθν επαγγελμάτν ή εργασιών και όγκς της υπό αναφράν ικδμής είναι της τάξες τν 50 κυικών μέτρν ή και μικρότερς, ή είναι αναλόγυ εμαδύ, αύτη δεν θερείται ς «ιμηχανική ικδμή». (1) Εργασία ζαχαρπλαστικής (2) Συναρμλόγησις και/ή επισκευή ηλεκτρικών ειδών () Παραγγή ειδών ενδύσες και υπδήσες (4) Παραγγή ειδών κσμηματυργίας (5) Αρτπιή α (6) Κατασκευή κεντημάτν, υφαντυργία ή νηματυργία (7) Κατασκευή ή και επισκευή ή και επεξεργασία φτγραφικύ και πτικύ υλικύ (8) Μηχανική συντήρησις μεταφρικών μέσν (9) Τυπγραφία (10) Χημικά, μικριλγικά και δνττεχνικά υπστατικά (11) Αγγειπλαστική, καλαθπλεκτική και συναφή. «Βιμηχανική ικδμή ηυξημένυ αθμύ χληρίας» σημαίνει πάσαν ιμηχανικήν ικδμήν εις την πίαν εξασκείται έν ή πλείνα τυ ενός τν ακλύθν επαγγελμάτν ή εργασιών: (ι) Επεξεργασία ή μεταπίησις ιυδήπτε είδυς εις την ^πίαν αλκάλαια χρησιμπιύνται ς ασικά στιχεία εξαιρυμένης της σαπνπιίας.

6 Δ.Π. 90/88 26 (u) ΔΓ ιασδήπτε μεθόδυ μετατρπή, διαπύρσις, εκκαμίνευσις, φρύξις, τήξνς, απανθράκσις, ξείδσις, αναγγή, επεξεργασία ή σφυρηλάτησις μεταλλευμάτν, ρυκτών εμπλυτισμένν, ρυκτών ή μεταλλευμάτν, μετάλλν ή μειγμάτν ή λατμικών υλικών. (ιιι) Δι' ιασδήπτε μεθόδυ εμπλυτισμός, επεξεργασία, θλίψις, πήξις, θλάσις, κλιανισμός, κνιρτπίησις, διήθησις, κσκίνισμα ή διαλγή μεταλλευμάτν, ρυκτών, μαρμάρν, πέτρας, άμμυ, χμάτν, μετάλλν, αχρήστν, στείρν, τέφρας ή λατμικών υλικών. (ιν) Δι' ιασδήπτε μεθόδυ επεξεργασία μετάλλν δι' ξέν, γαλανισμός ή επιχρμίσις, παραγγή θειικύ ξές, ανάδυσις ιυδήπτε ξές και/ή υδρόθειυ εκ της εκτελυμένης εργασίας, παραγγή χλρίυ ή επεξεργασία και/ή κατασκευή ιυδήπτε αντικειμένυ απαιτύντς την χρήσιν χλρίυ κατά την επεξεργασίαν ή κατασκευήν τυ. (ν) Δι' ιασδήπτε μεθόδυ διαπύρσις ή εκκαμίνευσις τύλν ή ειδών κεραμικής. (νι) Δι' ιασδήπτε μεθόδυ εκκαμίνευσις άσεστυ ή γύψυ, (νιι) Δι' ιασδήπτε μεθόδυ παραγγή υάλυ. (νιιι) Δι' ιασδήπτε μεθόδυ παραγγή κυανίυ και τν ενώσεν τύτυ, παραγγή ανθρακασεστίυ. ξειδίν τυ ψευδαργύρυ ή χλριύχυ ψευδαργύρυ. (ιχ) Δι' ιασδήπτε μεθόδυ διύλισις, απόσταξις ή ανάμιξις ρυκτελαίυ ή παραγγή ή χρήσις πίσσης, ασφάλτυ ή πυριδίνης, παραγγή ξικύ αμυλεστέρς, παραγγή αφών ή ερνικιών, παραγγή αρματικών εστέρν, υτυρικύ ξές, ιδφρμίυ, εξεμίνης Β ναφθόλης, ρητινύχν πρϊόντν (εξαιρυμένν τν εκ συνθετικών ρητινών ή πλαστικύ πρϊόντν) τν γινμένν διά χυτεύσες, θλίψες ή εξαγγής, σαλικυλικύ ξές, συλφνμένν ργανικών υσιών ή ελαστικύ εξ αχρήστν υλών, παραγγή πρς πώλησιν ή πρς χρήσιν διά χημικήν επεξεργασίαν ακετυλενίυ από ανθρακασέστιν. (Χ) Δι' ιασδήπτε μεθόδυ παραγγή ηλεκτρικής δυνάμες ή μετασχηματισμός ταύτης ένθα αι εγκαταστάσεις ή εξπλισμός απαιτύν την χρήσιν χώρυ πέραν τν 500 τετρ. μέτρν. (χι) Δι' ιασδήπτε μεθόδυ παραγγή, κατασκευή, πλύσις, στίλσις ή επεξεργασία μαρμάρν, σκύρν, μσαϊκών ή παντός λατμικύ υλικύ. (χιι) Δι' ιασδήπτε μεθόδυ παραγγή, κατασκευή, μεταπίησις, απξήρανσις, κλιανισμός, καύσις, συσκευασία, απόσταξις, διύλισις ή ανάμιξις ζικών πρϊόντν ς, αίμα, στά, εντόσθια, λίπς, δέρματα, τρίχες ή κόπρανα, (χιιι) Δι* ιασδήπτε μεθόδυ παραγγή ζικής κόλλας, παστών ιχθύν, λιπασμάτν, λευκώματς εξ αίματς, ζικύ άνθρακς ή χάρτυ.

7 27 Κ.Δ.Π. 90/88 (χιν) Δι* ιασδήπτε μεθόδυ επικάλυψις διά σμάλτυ μεταλλικών ή άλλν αντικειμένν, (χν) _Δι' ιασδήπτε μεθόδυ κατασκευή χάρτυ ή χαρτμάζης. (χνι) Βρασμός λινελαίυ και/ή ρή κόμμες. (χνιι) Παραγγή θειικύ ή φσφρικύ ή νιτρικύ αμμνίυ και/ή λιπασμάτν, χνιιι) Παραγγή ή επεξεργασία ιυδήπτε αντικειμένυ τ πίν πρκαλεί την ανάδυσιν ιασδήπτε πτητικής ενώσες η πία περιέχει αρσενικό ν. «Βιμηχανική ικδμή περιρισμένυ αθμύ χληρίας» σημαίνει πάσαν ιμηχανικήν ικδμήν ήτις δεν είναι ιμηχανική ικδμή «ηυξημένυ αθμύ χληρίας». «Εργαστήριν» σημαίνει πάσαν ικδμήν ή παν περιτείχισμα όπυ δημιυργύμενς περιφραγμένς χώρς, συμπεριλαμανμένυ και αστεγάστυ μηχανικύ εξπλισμύ, της πίας ικδμής όγκς είναι της τάξες τν 250 κυικών μέτρν ή και μικρότερς ή όταν πρόκειται περί αστεγάστυ χώρυ τ εμαδόν είναι της τάξες τν 75 τετραγνικών μέτρν ή και μικρότερν, και εις την τιαύτην ικδμήν ή περιφραγμένν χώρν εξασκείται ινδήπτε επάγγελμα ή εργασία, πυ εξ' αιτίας της εφαρμζόμενης μεθόδυ εργασίας, τν μηχανημάτν τα πία έχυν εγκατασταθή ή θα εγκατασταθύν τρχαίας κινήσες, αριθμύ εργαζμένν, θρύυ, δυσσμίας, καπνύ, δνήσες, αερίν, αιθάλης, τέφρας, σκόνης ή ιασδήπτε άλλης χληρίας, δύναται να είναι ή να απή δυσμενής ή ασυμίαστς διά τας ανέσεις της περιχής όπυ θα ανεγερθή η ικδμή ή διά τας ανέσεις ιασδήπτε άλλης παρακείμενης περιχής, με εξαίρεσιν περιχή ν όπυ επιτρέπνται τα εργαστήρια ή επιτρέπνται απκλειστικώς ιμηχανικί ικδμαί και απθήκαι. Τ «εργαστήριν» διακρίνεται εις «εργαστήριν ηυξημένυ αθμύ χληρίας» και «εργαστήριν περιρισμένυ αθμύ χληρίας». Ανεξαρτήτς τν αντέρ, εάν εις την περιγραφμένην ικδμήν ή περιφραγμένν χώρν διεξάγεται ή θα διεξάγεται έν ή περισσότερα εκ τν ακλύθν επαγγελμάτν ή εργασιών και όγκς της είναι της τάξες τν 50 κυικών μέτρν ή και μικρότερς ή αναλόγυ εμαδύ, η τιαύτη ικδμή ή περιφραγμένς χώρς θα θερήται εργαστήριν: (1) Εργασία ζαχαρπλαστικής (2) Συναρμλόγησις και/ή επισκευή ηλεκτρνικών ειδών () Παραγγή ειδών ενδύσες και υπδήσες (4) Παραγγή ειδών κσμηματυργίας (5) Αρτπιία (6) Κατασκευή κεντημάτν, υφαντυργία, νηματυργία (7) Κατασκευή και/ή επισκευή και/ή επεξεργασία φτγραφικύ και πτικύ υλικύ (8) Μηχανική συντήρησις μεταφρικών μέσν (9) Τυπγραφία (10) Χημικά, μικριλγικά και δνττεχνικά εργαστήρια (11) Αγγειπλαστική, καλαθπλεκτική και συναφή. «Εργαστήριν ηυξημένυ αθμύ χληρίας» σημαίνει παν «εργαστήριν» εις τ πίν εξασκείται έν ή περισσότερα εκ τν ακλύθν επαγγελμάτν ή εργασιών:

8 Κ.Δ.Π. 90/88 28 (ι) Επεξεργασία ή μεταπίησις ιυδήπτε είδυς εις την πίαν αλκάλαια χρησιμπιύνται ς ασικά στιχεία εξαιρυμένης της σαπνπιίας. (ιι) Δι* ιασδήπτε μεθόδυ μετατρπή, διαπύρσις^ εκκαμίνευσις, φρύξις, τήξις, απανθράκσις, ξείδσις, αναγγή, επεξεργασία ή σφυρηλάτησις μεταλλευμάτν, ρυκτών εμπλυτισμένν, ρυκτών ή μεταλλευμάτν, μετάλλν ή μειγμάτν ή λατμικών υλικών. (ιιι) Δι' ιασδήπτε μεθόδυ εμπλυτισμός, επεξεργασία, θλίψις, πήξις, θλάσις, κλιανισμός, κνιρτπίησις, διήθησις, κσκίνισμα ή διαλγή μεταλλευμάτν, ρυκτών, μαρμάρν, πέτρας, άμμυ, χμάτν, μετάλλν, αχρήστν, στείρν, τέφρας ή λατμικών υλικών. (ιν) Δι' ιασδήπτε μεθόδυ επεξεργασία μετάλλν δι' ξέν, γαλανισμός ή επιχρμίσις, παραγγή θειικύ ξές, ανάδυσις ιυδήπτε ξές και/ή υδρόθειυ εκ της εκτελυμένης εργασίας, παραγγή χλρίυ ή επεξεργασία και/ή κατασκευή ιυδήπτε αντικειμένυ απαιτύντς την χρήσιν χλρίυ κατά την επεξεργασίαν ή κατασκευήν τυ. (ν) Δι' ιασδήπτε μεθόδυ διαπύρσις ή εκκαμίνευσις τύλν ή ειδών κεραμικής. (νι) Δι' ιασδήπτε μεθόδυ εκκαμίνευσις άσεστυ ή γύψυ, (νιι) Δι* ιασδήπτε μεθόδυ παραγγή υάλυ. (νιιι) Δι' ιασδήπτε μεθόδυ παραγγή κυανίυ και τν ενώσεν τύτυ, παραγγή ανθρακασεστίυ, ξειδίν τυ ψευδαργύρυ ή χλριύχυ ψευδαργύρυ. (ιχ) Δι' ιασδήπτε μεθόδυ διύλισις, απόσταξις ή ανάμιξις ρυκτελαίυ, ή παραγγή ή χρήσις πίσσης, ασφάλτυ ή πυριδίνης, παραγγή ξικύ αμυλεστέρς, παραγγή αφών ή ερνικιών, παραγγή αρματικών εστέρν, υτυρικύ ξές, ιδφρμίυ, εξεμίνης Β ναφθόλης, ρητινύχν πρϊόντν (εξαιρυμένν τν εκ συνθετικών ρητινών ή πλαστικύ πρϊόντν) τν γινμένν διά χυτεύσες, θλίψες ή εξαγγής, σαλικυλικύ ξές, συλφνμένν ργανικών υσιών ή ελαστικύ εξ αχρήστν υλών, παραγγή πρς πώλησιν ή πρς χρήσιν διά χημικήν επεξεργασίαν ακετυλενίυ από ανθρακασέστιν. (Χ) Δι' ιασδήπτε μεθόδυ παραγγή ηλεκτρικής δυνάμες ή μετασχηματισμός ταύτης ένθα αι εγκαταστάσεις ή εξπλισμός απαιτύν την χρήσιν χώρυ πέραν τν 500 τετρ. μέτρν. (ΧΙ) Δι* ιασδήπτε μεθόδυ παραγγή, κατασκευή, πλύσις, στίλσις ή επεξεργασία μαρμάρν, σκύρν, μσαϊκών ή παντός λατμικύ υλικύ. (xu) Δι* ιασδήπτε μεθόδυ παραγγή, κατασκευή, μεταπίησις, απξήρανσις, κλιανισμός, καύσις, συσκευασία, απόσταξις, διύλισις ή ανάμιξις ζικών πρϊόντν ς, αίμα, στά, εντόσθια, λίπς, δέρματα, τρίχες ή κόπρανα, (χιιι) Δι' ιασδήπτε μεθόδυ παραγγή ζικής κόλλας, παστών ιχθύν, λιπασμάτν, λευκώματς εξ αίματς, ζικύ άνθρακς ή χάρτυ.

9 29 Κ.Δ.Π. 90/88 (χιν) ΔΓ ιασδήπτε μεθόδυ επικάλυψις διά σμάλτυ μεταλλικών ή άλλν αντικειμένν, (χν) ΔΓ ιασδήπτε μεθόδυ κατασκευή χάρτυ ή χαρτμάζης. (χνι) Βρασμός λινελαίυ και/ή ρή κόμμες. (χνιι) Παραγγή θειικύ ή φσφρικύ ή νιτρικύ αμμνίυ και/ή λιπασμάτν, (χνιιι) Παραγγή ή επεξεργασία ιυδήπτε αντικειμένυ τ πίν πρκαλεί την ανάδυσιν ιασδήπτε πτητικής ενώσες η πία περιέχει αρσενικόν. «Εργαστήριν περιρισμένυ αθμύ χληρίας» σημαίνει παν «εργαστήριν» τ.πίν δεν είναι «εργαστήριν ηυξημένυ αθμύ χληρίας». «Εξώστης» σημαίνει ατήν πρεξχήν επί της εξτερικής πλευράς ρόφυ ικδμής, με δύ τυλάχιστν εξτερικός πλευράς τυ ελευθέρας, επί τν πίν υφίσταται στηθαίν, κιγκλίδμα ή άλλυ είδυς περίφραξις και επικιννών με τ εστερικόν συνεχόμενυ ρόφυ ικδμής μέσ θύρας, διά μέσυ καλυμμένης εράντας ή μη και χρησιμπιύμενς διά σκπύς καθιστικύς και/ή ανέσες, αλλά δεν περιλαμάνει εξώστην κινώς γνστόν ς «κιόσκι». «Καλυμμένη εράντα» σημαίνει καλυμμένν ατόν χώρν άλλν ή εξώστην, συνεχόμενν ισγείυ ή ρόφυ ικδμής, με μίαν τυλάχιστν εξτερικήν πλευράν τυ ελευθέραν, επί της πίας θα υφίσταται στηθαίν, κιγκλίδμα ή άλλυ είδυς περίφραξις, επικιννύσα με τ εστερικόν συνεχόμενυ ρόφυ ικδμής μέσ θύρας και χρησιμπιύμενης διά σκπύς καθιστικύς και/ή ανέσες. «Εγκεκριμένν ικόπεδν» σημαίνει ικόπεδν διά τ πίν έχει εκδθή πιστπιητικόν εγκρίσες δυνάμει τυ περί Ρυθμίσες δών και ικδμών Νόμυ, Κεφ. 96, ή άδεια υπδιαιρέσες δυνάμει τυ ρηθέντς Νόμυ τελύσα εν ισχύϊ. Διά τεμάχια κείμενα εντός της υπό τα στιχεία Πα9 εν τη πρώτη στήλη τυ Πίνακς περιγραφόμενης ζώνης, «εγκεκριμένν ικόπεδν» δύναται να θερηθή και τεμάχιν γης, εκτάσες μικρτέρας τν 520 τ.μ. και διαθέτν ικανπιητικήν πρόσψιν επί δημσίας δύ, νυμένυ ότι θα αφαιρεθή της εκτάσες τυ τ εμαδόν ιυδήπτε τμήματς τύτυ πυ επηρεάζεται διά την διεύρυνσιν, συνέχισιν, συμπλήρσιν ή δημιυργίαν ιασδήπτε δύ ή/και δημσίας πλατείας, () ι όρι «Ξενδχεία» και «Τυριστικά Καταλύματα» κέκτηνται την υπό τν περί Ξενδχείν και Τυριστικών καταλυμάτν Νόμν τυ 1969 ές 1985, απδθείσαν αυτίς έννιαν. (γ) όρς «Τυριστικά Καταλύματα» περιλαμάνει και (ργανμένα διαμερίσματα και συγκρτήματα τυριστικών επαύλεν. 7. Αι εν τ Τρίτ Παραρτήματι, παράγραφς (1), τν επισήμν εφημερίδν της Δημκρατίας της 29ης Ιυνίυ, 1984, της 6ης Φερυαρίυ, 1987 και της 5ης Ιυνίυ, 1987, δημσιευθείσαι Γνστπιήσεις υπ' αρ. 194/84, /87 και 160/87 ακυρύνται, άνευ επηρεασμύ παντός γενμένυ ή μη γενμένυ δυνάμει αυτών.

10 Κ.Δ.Π. 90/ p << tr W P" *ρ η. Μ < a **=" w 2". to 5 ;. to Λ_Ρ '.»» κ u C 9 " 5 ^ * ** \j Ρ to τ; r Ό.. Τ. _ ι Ι 2 * Κ ά.» - 2. «F-o * "! 1 y Κ a 'α α. "2 1" ι υ 2 * G * u< κ «=" Φ t *?<.. Β = «^ ^ ** ν «α Q. p. Κ u 1 ϊ Β θ ι, «y " Ρ C to 2 Ιέ Ξ 5 to Κ «ΙΊ W κ?- C 9.< < «8 * <y Κ α. "6, Κ α. 5 8 Ή. «0 " 0 ώ. ρ u 5ί?~ Κ 8 Ι 2 ^ ^ κ <5 P" 5 y ^ 8 8 Ι. Β 8 V! 8 ( < δ. P* < 2 9" 5 "8. < p *p»» W α ρ ρ t ρ a. S 9 8 Β Β *. ^ Ρ" ^ δ * a" Ρ". g δ * to Λ 5 "a w to Β ν*» 2 2 δ. = Κ 8 S Ρ S «5 *. '. Γ _. Κ.. 9 «CQ. ^ ^* ^_ "8 &, α. Β ϊ 2 ε.ι.^ *& κ 1 & ϊ χ 2. Ρ κ Κ α tf μ Ρ Ρ «F1S s: - B B S Κ ρ Ρ. ν Ι 2 ** 5: 8. Τ? «ί u s % " r S 55 2 w α. * 5" w 2 *ϊ ι pa 5 Μ 8 8 ρ :ι ea-ρ- «^ «2. =L 2 Β Ρ" to to Is If δ & 8 Κ.? ^ 8 Q. S» S 5 «Χ 8 5^ Ό 2 to Ρ" C 8 5".δ a ε s. 8 δ &. * 2 χ C. S 8 Β0 8 Si 5:CQ " 2!*< to w _, e * 5. κ to <o 8 Κ Si I'i υ w -4fs: s-o: Ρ"Ό to <J Q. p to _ 9 ΐ Κ κ ι» Κ ν: 8 9 ^ S 5ί. rn

11 Q u α ***? ' "δ a. P" g Φ 2 «N g Si 5 & g w Μ * b* Ιί" σ w κ Χ U ι/. Χ 5 S φ» * ε Φ Ρ J α. a. _ "St? ««η w Φ <j ι*»» ^ * * * Β a w Wl η «a ^ t «gf ; Φ eg ξ " Χ 241 ν S **υ 8 s 2 * 5 Ό ν ί ' o a «f ji «^ a. «α. r; S. $ ««δ «κ κ 5 δ a.. *? «^ "8 if δ~~ ~ 2 ό α. χ 5 Φ ~ ά.2 ^ 5. s 2 κ υ» * «a. υ» «η= «ε ^ <5 J2 Q «Χ u Κ. = SlcS ^ ^» *. *? Εκ? 5 Si α * _ ι Β 5 5 Ρ Ρ «* t.2. 4 a < ' Λ V. ^ ** Φ Γ to ς,} Q. Ζ α. *8.8 Ι S Κ.Δ.Π. 90/88 *Β Β τ* to a. * 9 * ν ~ χ 5 Β Β «a a Φ 7 "*Γ a B«S *S ρ Β. ί 0 J α ό ( κ?. g a. «a 2 Β a Β rv ^ co Κ c Β i<r Κ * Κ.2 a = 5 «' a * a to ** 5< «υ 2 * Β" 15 2 κ "So ^ Ι *Γ^ a * * - ^ = J δ ^ 5 ^ δ s». ι ^ ^ έ ff 2* S?ggf» g ^ a ** 2 2 " S 2 " g to «Κ κ to * a w cr -. ^ "Ρ" Β Q. «ν 10 ** * isieo a α " **=" tr «e Β* * «ρ. Β «Φ «Β Β ΓΓ Ρ a~r * * f as ^'δ*. Ρ" w " "S Μ δ. g a. 2 a b «ί & «(2 «"«0 S W Β "g α Ρ a Β s k "5o s t S " f r a e to e E* «±" a ^ Ό u» a S "«e Β w _.. S it w ϊ * Β ^ «! s a 2^ & ** 5 sr κ b «=5 g CO. Β if CL Β Β»* Κ -fr

12 Κ.Δ.Π, 90/ p < <_ρ Φ. to θ- "Κ a ϊ S «CO ^ to a. «Ι*» S.. 2 Κ w 8 Ι Ρ «eg as, s ; 8 _ κ to? ν y δ J i 8 y, α. * Q. g κ 5 ««^_ Φ *?.%.8. 4 Κ ν Γ; _ t* Ρ κ 2. Ζ & δ «κ <5» «Κ CO Φ ( 8-2" <5 ΓΓ g Λ ' 8 Κ t Β Μ ^ ^,2 <»? ii Ρ" «. «g ^ _ Ό ^. g" 8 5? δ κ υ< Ρ 8 Ρ ε &?r κ Ρ.5 S? #1 Ι» ν ς s «S δ Κ «CO. n % Φ ι *p 8 2 =*. ρ 2 * 8 y "Γ W < Ρ" S. ι ρ W Ρ" Ν W ρ *ρe α. *ϋ Β co Ρ" Φ α * Si δ Ι 5 Β 5 ". * CO 2 «y 8 A T j; <J ^ _ " 15.. τ» y Ε) Χ Ρ" g to * g J 8. S S Ρ" * co». IT'S 2 f " Έ. *= w u e *Ρ * «S 8 K g Β to r~ &'? 8» Γ< t CO «. ' Ό.. 5 "^ 2 = _. f s Ρ ~ *c- Ρ Ρ" 11. Is 6 «.. e Φ 5 Κ Ρ. Χ θ g «W ι/ < i «Β 9 e Ρ δ Β Β «Q. Ε" = «g ^? Κ Ρ Κ Ρ" C ( Ρ" * S F α. ** Β Κ Β y Β co 8 Κ to 1 * «8. W <*: κ S 8 2 s ι έ. = «8 Κ 'Ρ S Ρ "ί «Β CO ρ Φ Β Si Ρ" 0 Si Ι δ Γ a Β CO Ρ χ ^, u? 5 to S * *ί 9 a Μ..1^ «Β 2 2 i 5 <<. y «8 δ si _. Β 8 Β «ρ. Φ ρ ρδ 8 S «8 Χ. Ρ" 8 CO, Si A y L CO [ ^ Ρ ^. ^_co χ Q. 8 c, Κ ^ Κ Ι.. Ρ. υ ρ., S δ «!< CO Κ y co CS.

13 24 Κ.Δ.Π. 90/88 Ι" W«2 _ to «_, C1. ' «2 Χ?. " Ξ * t φ 9 «d y «Φ u * Ρ" υ ν «S κ. 8 2 W Φ g. Κ Φ " a. Ι if *? κ Κ ". Κ κ to S Ε S S. «2 «J κ to c. *. y Ρ" φ *.5. S 2 «α Ε. * * a ^ 2 Μ Ξ * α. 1?f ρ; ρ 8 δ Ι. Κ Ρ"». ρ ' ( «Ρ...2 u. «* «9. Ρ" to a "Ρ" 5 α. CO * to g 2 s Q. *u to ^ g ε 9 «< a. * «s α. κ p a **s g κ to Λ * a. t5 C 2 K ^ «Ρ" Ρ ** ^ κ δ. S. 9

14 Κ.Δ.Π. 90/ Ρ" «5-. ^ S-Ιξ _ Si f ι φ Ι δ-δ Ι 5 a. <Ό α. g δ " " ϊ: "S «Κ C. 5 =. g Φ si' 8 S 5 * Si < "1. ν ^ Ι &1 (L.2 -: ό ι!*- ε e g 2 δ "* Q. Κ Ι - s 111 * j δ J F/ ** * Κ» a ρ if "id., Τ; Si to <Λ _, «Ν Q. " Ρ 2 Ξ g» - Ό cc 5 Ρ *Ϊ2 ~ a. ι co ι Τ ^ «Q.? u Κ κ Μ f 2 * y τγ a 02 8 δ Κ C C Κ to Ρ" '2 Ρ" a if * * * Ρ "Ρ" t Ρ α. < «J θ 5. < ρ <^ ρ Μ ρ ρ ρ Μ 6 ρ 9 α 4 ό» ν ~' eo ρ C y.5 a. w S Ι δ a. α S. ε # H is. «. ξ * Si. χ a. w υ a. «Ρ" Β CO Si < g <ί 5 -δ.5-2 Si * ;gs Ν* - CQ 5 g"2 Λ 1 ^ κ 8. a.. Β» 2 χ U Λ" *** Γ: S «Ρ". C ρ ε e W b 9 2 5" ^ Ξ "S - -ρ- 9 t5. Ι 2. S. ' 2. 2 CO 2 Κ ρ Si «.?. 9- Χ ff w 2 κ ic?- *«*»* ^2 5 κ 2 2 «2 S CO ^ 2. 2 ^» ««**,S *2 6 h Si CQ.» < «s *2 χ a. < i α. κ?«ίί a. si «8 u ST = *g Ρ α. fi co ^; ca. κ

15 245 Κ.Δ.Π. 90/88 a. to Ι δ a ^. Κ, Γ s Β ς ^ " ρ «5 κ C" 2 _ Ι δ & Β ** g «μ Β α.? to 'δ *.. MS * δ a. 1ί * μ» Κ 5. CO '» (j a * a. σ to δ "δ «e to (_Ρ to " Κ a. ν» 8 C α ϊ 8 Β * 8 *. 8 a. to * δ κ. Β μ 8 * to w Κ C " S δ Is Β * α a.. Κ if u α * j 'Si. χ Ρ '? ί μ ι Κ 8 Ι δ li «- -. (_r S 51 _. 2 5= *«5 g δ ι^ Ρ".! Φ UJ. Q. a. χ.9 C to υ ρ, _ 9 **= ίγ Φ Β Ξ" *5, * 2 Ό 2 g fi. _. to * 8 < τ δ ^. Ρ" 5 "5 χ *" < Ρ " 0 <χ to. Κ 8,. * F = 5 _ * irt «Ί χ S. g Us S Ρ. _ -, ν κ C! "" Κ 8 ώ 2 ί U] 2 ' δ s" ϊ S **? α. κ ". ε G «ai S * * ^;!5 8. fc Si 5 «α. g C a. 8 κ ν ν: A ft a. a c 8^9 5. i to ' Ρ "! ^ 8 8 Κ θ. ί c o t o u * * ^ I 1! Ρ I IP ' S '5-0. _ ί a w oo c * 4} C U)G< κ a.«i a.ts

16 *± w". " a ΚΛ*ί. 90/*» 5? ιλ Μ ^ ϊ α <ς J^ Ρ <? rk 9 ** *" 5 ~ ό * δ. 10 ^ "it** * 1 Φ ΐ* u) ** S v S ** If 2 s P.. a. * t: S 5 g. ξ 5 1 s Χ id

17 α. S *a" ". C *«C w. to 9. to I s 2 «a..«to C Ι 2 ~ a. co ~ 5. S «Χ * - δ j Ι ε ρ Κ μ a. *ί κ Χ ρ ν C Κ ά.2 S 5 * 5 <j Ι δ C" ^.. *. Κ ««a. «** Β Ι _. = s <Χ to C 2 1?» = κ * 247 C < CO L* *< ν «to Μ a* a. a a, co ~ ρ. a S. - c * C κ α? * ε «ά^ τ, " α 5 «2 κ «w ti 2 C *a Ι. 0 Ι 5 δ»* S Ό * VS Χ & a a- if 5 a. C $ <f = = _ «Q. Ε ** _ Χ W C._ * to κ α. 5 a. a ν * ^* 2 Ι 2 a Q. ι κ Ρ if 5 5 S Κ C ^.to α 5. Μ '" a *, U" «r " C co δ' «5 Κ.Δ.Π. 90/88 «1 έ * ** «'J 1 κ «C"?. ν * «χ a tj u χ *» 5 Μ "* t; Jf if κ Κ o a ίγ «C ". α? * Β S f g f alt^^ a Q. a Q. Φ w a 5" α ^ g g a χ a * «5 α τ ^ a α s 2 to να. *S _ J5 _ * =,2 Χ a. «g C ' si*'a ««ρε» ι cf Β to CO?? δ <i i «o - 2 < tr a S S a α». μ Β Μ υ a «*jr S O u a. «1 cr a «^ C ** ϊ * (» <eo χ <J Β F. 5 Κ 5. Β < 2 5 < υ< <J 5 π 2 a a * "» g s 9 δ C? f IJ. ΙΕ "2 Β "g g. J? ξ κ g Xea. κ2 Β J S a" χ? 2 a S 2 S. a. Ρ- α. ^ «ρ. Ρ a a. *; υ ν a a. 5i 2 "*=",- Ρ^ Λ ^ *="Γ! 6 co ata. g g- a * Ι Ό. * t? Κ * Ε 5 5 o t " κ =.? al Β ρ «Β. ' Β ΐ S 0. a 9^ α - Β a. to <J χ «a Β αχ Β.1ϊ ^ «. Β " a * a. χ. -

18 Κ.Δ.Π. 90/ «τ? < ΊΈ" Ρ" << *ρ f» W Ρ" C5 w S 5 Ρ «< "Ρ" ι» W ρ < a < Ρ" ρ a. "8 *. J,c l ρ ^ F ^ op κ "g κ 6 " : * ρ S θ * φ ρ *. S Ρ. «io Κ CQ.» «*Ρ" Β * Ρ * J C.. Β δ ^ «ε a 2 α *Ι* ν. ««1 a.s ^ Ι «««! κ Φ ρ ν a.* 0.. δ Κ 08 «co *«= i. δ" Ϊ6 ϊ Ν Χ Κ HI F & ^ θ Φ CO ^ ** κ ^ ^ g Β 0 g ^ Β f Ό - α. δ "Ρ Β Χ 9 JT τ; ρ" «=" a. *. 2 a Μ 2 χ Κ. κ on Q. «ϊ υ. Ρ g = 1ί * Χ «=" Λ _,. δ ρ *< W f e ρ θ

19 249 Κ.Δ.Π. 90/88 Γ * to - Κ = Ι ίτ * «* ;*.. 5 κ δ _ w " Γ κ * 5 <= CM ί ^ V.2. g κ 5 ' co 8 F 1 υ J ^ ^ 0. Έ? Ρ".2. Κ S _ <J I s δ 5 * *2.2 «a 8 ' Ι δ <χ to 6 4,,s 2 * υ Κ φ F «ϋ θ s j ;. * * s * g i? ϊ, * *ίί 2 ** Ε κ CL g Β -. ν vy sf 82 Ρ 2 Ι S 2 «η ' «g Ρ" «* *" ίί 1 Γι κ *«? κ ' Ρ" J «S. α. to _. <Ν = 2 Ζ. C? S " ϊ!5 * y w «S 8 «.»» Ρ^ Φ Ι ^ 1^ ^< "2. I if» II S s Μ Is. _, Κ «S ι 5. c«* ect. Κ i Ρ ρ S Ξ *"* " **. «a Β Ιί to ι S a. _ Ρ" C CL 2 ε CJ<. 8 ΰ υ g 5L Κ _r «R *. Ρ" «ρ «2 S α. * CO??: 2 δ es co. κ If 8 Χ θ' ϊ^ i a C H

20