αναλόγως της σκοπούμενης χρήσεως αυτής εκτιθέμενον ή αναφερόμενον

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "αναλόγως της σκοπούμενης χρήσεως αυτής εκτιθέμενον ή αναφερόμενον"

Transcript

1 Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 897 Κ.Δ.Π. 309/88 Αρ. 2371, Αριθμός 309 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΥ 1969, 13 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 1978, 25 ΤΥ 1979, 80 ΤΥ 1982, 15 ΤΥ 1983, 9, 115 ΚΑΙ 199 ΤΥ 1986, 53, 87 ΚΑΙ 316 ΤΥ 1987 ΚΑΙ 108 ΤΥ 1988) Γνωστπίησις δυνάμει τυ άρθρυ 14 (1) Γνωστπιείται ότι τ Συμβύλιν Βελτιώσεως Βρόκλινης, ως η Αρμδία Αρχή δυνάμει της παραγράφυ (β) τυ εδαφίυ (2) τυ άρθρυ 3 τυ περί Ρυθμίσεως δών και ικδμών Νόμυ, ως Αρμδία Αρχή διά την περιχήν Βελτιώσεως Βρόκλινης της Επαρχίας Λάρνακας, ενασκύν τας διά τυ εδαφίυ (1) τυ άρθρυ 14 τυ ρηθέντς Νόμυ χρηγυμένας εις την Αρμδίαν Αρχήν εξυσίας, τη εγκρίσει τυ Υπυργικύ Συμβυλίυ καθρίζει, πρς τν σκπόν της πρστασίας τυ φυσικύ περιβάλλντς, της διατηρήσεως τυ χαρακτήρς τυ τπίυ, της πρστασίας, της υγείας των κατίκων της περιχής και της ρυθμίσεως της μελλντικής αναπτύξεως και της πραγωγής τυ τυρισμύ, τα εντός των ρίων τυ πραναφερθέντς χωρίυ κείμενα τμήματα των εν τη πρώτη στήλη τυ Πίνακς περιγραφμένων περιχών ως ζώνας εντός των πίων, τηρυμένων των διατάξεων των επμένων παραγράφων της παρύσης Γνωστπιήσεως:. (α) Δεν επιτρέπεται η ανέγερσις ιωνδήπτε ικδμών άλλων των εν τη δευτέρα στήλη τυ Πίνακς εκτιθεμένων έναντι της ικείας περιχής ικδμών, (β) αριθμός των ρόφων ιασδήπτε νέας ικδμής μύ μετά των τυχόν υφισταμένων ρόφων δεν θα υπερβαίνη τν αναλόγως της σκπύμενης χρήσεως αυτής εκτιθέμενν ή αναφερόμενν εν τη τρίτη στήλη τυ Πίνακς έναντι της ικείας περιχής ανώτατν αριθμόν ρόφων. (γ) Τ ύψς ιασδήπτε νέας ικδμής δεν θα υπερβαίνη τ αναλόγως της σκπύμενης χρήσεως αυτής εκτιθέμενν ή αναφερόμενν εν τη τετάρτη στήλη τυ Πίνακς έναντι της ικείας περιχής ανώτατν ύψς και (δ) συντελεστής δμήσεως ιασδήπτε ικδμής δεν θα υπερβαίνη τν αναλόγως της σκπύμενης χρήσεως αυτής εκτιθέμενν εν τη πέμπτη στήλη τυ Πίνακς έναντι της ικείας περιχής ανώτατν συντελεστήν δμήσεως: Νείται ότι πάντα τα ανωτέρω τελύν υπό τας κάτωθι επιφυλάξεις: (ι) Πρκειμένυ περί ικδμών ανεγερθησμένων επί ικπέδων τα πία κείνται εντός των υπό τα στιχεία Ζ3 και Δ εν τη πρώτη στήλη τυ Πίνακς περιγραφμένων περιχών και εντός των τμημάτων των υπό τα στιχεία Ζ και ΖΙ εν τη πρώτη στήλη τυ Πίνακς περιγραφμένων περιχών τα πία δεν εκαλύπτντ υπό των ζωνών των καθρισθείσα)ν διά της ΚΔΠ.196/76 και τρππιηθέντων διά της ΚΔΠ.112/81, και διά τα πία ικόπεδα έχει ήδη εκδθή πιστπιητικό ν εγκρίσεως δυνάμει τυ ρηθέντς Νόμυ ή άδεια υπδιαιρέσεως δυνάμει τυ ρηθέντς Νόμυ τελύσα εν ισχύι κατά την ημερμηνίαν της δημσιεύσεως της παρύσης Γνωστπιήσεως εν τη επισήμω

2 Κ.Δ.Π. 309/ εφημερίδι της Δημκρατίας, ανώτατς συντελεστής δμήσεως των ικδμών τύτων ρίζεται, αντί τυ εν τη πέμπτη στήλη τυ Πίνακς εκτιθεμένυ έναντι της ικείας περιχής ανωτάτυ συντελεστύ δμήσεως, εις 0.60:1 νυμένυ ότι δεν θα καλυφθή περισσότερν των 0.35:1 της εκτάσεως τω αντιστίχων ικπέδων επί των πίων θα ανεγερθώσι. (ιι) Πρκειμένυ περί ικδμών ανεγερθησμένων επί ικπέδων τα πία κείνται εντός των υπό τα στιχεία Γ2, ΓΙ, Bl, Β2, Α και Ζ2 εν τη πρώτη στήλη τυ Πίνακς περιγραφμένων περιχών και εντός των τμημάτων των υπό τα στιχεία Ζ και ΖΙ εν τη πρώτη στήλη τυ Πίνακς περιγραφμένων περιχών τα πία εκαλύπτντ υπό της ζώνης Ζ της καθρισθείσης διά της ΚΔΠ.196/76 και τρππιηθείσης διά της ΚΔΠ.112/81 και διά τα πία ικόπεδα έχει ήδη εκδθή πιστπιητικόν εγκρίσεως δυνάμει τυ ρηθέντς Νόμυ ή άδεια υπδιαιρέσεως δυνάμει τυ ρηθέντς Νόμυ τελύσα εν ισχύι κατά την ημερμηνίαν της δημσιεύσεως της ΚΔΠ.196/76 εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημκρατίας, ανώτατς συντελεστής δμήσεως των ικδμών τύτων ρίζεται, αντί τυ εν τη πέμπτη στήλη τυ Πίνακς εκτιθεμένυ έναντι της ικείας περιχής ανωτάτυ συντελεστύ δμήσεως εις 0.60:1 νυμένυ ότι δεν θα καλυφθή περισσότερν των 0.35:1 της εκτάσεως των αντιστίχων ικπέδων επί των πίων θα ανεγερθώσι. Εις την περίπτωσιν των Κυρίως Ξενδχείων, των Ωργανωμένων Διαμερισμάτων και των Παρόδιων Ξενδχείων επί ικπέδων κειμένων εντός της υπό τ στιχείν Α εν τη πρώτη στήλη τυ Πίνακς περιγραφόμενης περιχής και εμπιπτόντων εις τας διατάξεις της άνω επιφυλάξεως.ανώτατς συντελεστής δμήσεως τύτων δύναται να είναι 0.80:1 εις την περίπτωσιν των Κυρίως Ξενδχείων" και 0.65:1 εις την περίπτωσιν των Ωργανωμένων Διαμερισμάτων και Παρόδιων Ξενδχείων. 2. Ανεξαρτήτως των άνω διατάξεων, η Αρμδία Αρχή δύναται να χρήγηση άδειαν διά πρσθήκην ή μετατρπήν εις υφισταμένην μη σύμφωνν, όσν αφρά την επιτρεπμένην χρήσιν, πρς τας διατάξεις της παρύσης Γνωστπιήσεως ικδμήν, ήτι εις ικδμήν, η πία υφίσταται κατά την ημέραν της δημσιεύσεως της παρύσης Γνωστπιήσεως εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημκρατίας, η πία πρ της τιαύτης ημερμηνίας εχρησιμπιείτ διά σκπόν μη σύμφωνν πρς τας διατάξεις της παρύσης Γνωστπιήσεως και η πία είχεν εγκριθή δυνάμει τυ Νόμυ, εάν η υφισταμένη ικδμή κατά τα άλλα είναι σύμφωνς πρς τας διατάξεις της παρύσης Γνωστπιήσεως και η τιαύτη πρσθήκη ή μετατρπή ικανπιή τυς ακλύθυς όρυς: (α) Η Αρμδία Αρχή είναι ικανπιημένη ότι η πρσθήκη ή μετατρπή εις την ως είρηται ικδμήν δεν θα επηρεάση δυσμενώς ή παραβλάψη τας ανέσεις ή την εύλγν χρήσιν παρακείμενης ιδικτησίας ή της περιχής ως συνόλυ και (β) η λική κυβική χωρητικότης όλων των πρσθηκών και μετατρπών εις την ως είρηται ικδμήν, γενησμένων μετά την δημσίευσιν της παρύσης Γνωστπιήσεως δυνάμει τυ άρθρυ 14 τυ Κεφ. 96 εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημκρατίας, δεν υπερβαίνη τα 10% της κυβικής χωρητικότητς την πίαν η τιαύτη ικδμή έχει κατά την ημερμηνίαν της τιαύτης γνωστπιήσεως.

3 899 Κ.Δ.Π. 309/88 3. Αι εν τη πρώτη στήλη τυ Πίνακς περιγραφόμενι ζώναι δεικνύνται επί των υπγεγραμμένων υπό τυ Επαρχυ Λάρνακς Κυβερνητικών Χωρμετρικών Σχεδίων, υπ' αρ. ΤΡΗ. 297, άτινα είναι εκτεθειμένα εν τω Γραφείω αυτύ πρς επιθεώρησιν υπό παντός ενδιαφερμένυ κατά τας εργασίμυς ώρας. 4. ι δυνάμει της παρύσης Γνωστπιήσεως επιβαλλόμενι περιρισμί είναι επιπρόσθετι πρς ιυσδήπτε άλλυς εκάσττε εν ισχύι περιρισμύς δυνάμει τυ ρηθέντς Νόμυ και των δυνάμει τύτυ εκδθέντων Καννισμών. 5. Η παρύσα Γνωστπίησις δεν εφαρμόζεται (α) εφ' ιασδήπτε ικδμής διά την πίαν, κατά την ημερμηνίαν της δημσιεύσείς της παρύσης Γνωστπιήσεως εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημκρατίας, υφίσταται εν ισχύι άδεια ικδμής χρηγηθείσα υπό της Αρμδίας Αρχής και της πίας η ανέγερσις θα συμπληρωθή απλύτως συμφώνως πρς τα σχέδια βάσει των πίων η εν λόγω άδεια ικδμής έχει χρηγηθή (β) εφ' ιασδήπτε ικδμής πρριζμένης όπως χρησιμπιηθή ως δημόσις τόπς θρησκευτικής λατρείας (γ) επί στηθαίων και κιγκλιδωμάτων ικδμών μη υπερβαινόντων τ ύψς 0.80 μέτρων υπεράνω της στέγης των τιύτων κδμών και (δ) επί των επί της στέγης ικδμών δωματίων κλιμακστασίυ, ανελκυστήρς, υδατδεξαμενών, καπνδόχων, φωταγωγών και δωματίων εξαερισμύ, νυμένυ ότι υδέν τμήμα των ικδμημάτων τύτων είναι υψηλότερν των 3.70 μέτρων υπεράνω της στέγης των τιύτων ικδμών. 6. (1) Εν τη παρύση Γνωστπιήσει «συντελεστής δμήσεως» σημαίνει τν λόγν τυ αθρίσματς των εμβαδών των επί ακινήτυ τινός τυχόν υφισταμένων και των επ' αυτύ σκπυμένων όπως ανεγερθώσιν ικδμών, πρκειμένυ δε περί ικδμών τυχόν περιλαμβανυσών ή σκπυμένων όπως περιλάβωσιν ρόφυς πλείνας τυ ενός τ άθρισμα των εμβαδών των ικδμών απάντων των ρόφων τύτων, πρς τ εμβαδόν τυ ειρημένυ ακινήτυ: (2) Εν τω Πινάκι (α) «Απθήκη» σημαίνει πάσαν ικόδμήν πέραν των 250 κυβ. μέτρων ή παν περιτείχισμα όπυ δημιυργύμενς περιφραγμένς χώρς έχει εμβαδόν πέραν των 250 τετρ. μέτρων, χρησιμπιύμενη διά την απθήκευσιν αγαθών και εν τη πία ιαδήπτε ετέρα χρήσις, περιλαμβανμένης της συσκευασίας, είναι παρεμφερής πρς την κυρίαν χρήσιν, δηλαδή την απθήκευσιν, και η πία ικδμή ή περιφραγμένς χώρς δύναται να είναι ή να απβή ασυμβίβαστς διά τας ανέσεις της περιχής εις την πίαν θα ανεγερθή ή διά τας ανέσεις ιασδήπτε άλλης παρακείμενης περιχής, πλην ή περιχής εις ην επιτρέπνται απκλειστικώς απθήκαι και βιμηχανικί ικδμαί. (β) «Βιμηχανική ικδμή» σημαίνει πάσαν ικόδμήν ή ετέραν ακίνητν ιδικτησίαν, συμπεριλαμβανμένυ και τυχόν χώρυ αστεγάστυ μηχανικύ εξπλισμύ, εις την πίαν εξασκείται ινδήπτε επάγγελμα ή εργασία, κατά τ πίν ή την πίαν λόγω της εφαρμζόμενης μεθόδυ εργασίας, των εγκατασταθέντων ή εγκατασταθησμένων μηχανημάτων, τρχαίας κινήσεως, αριθμύ εργαζμένων, θρύβυς δυσσμίας, καπνύ,

4 Κ.Δ.Π. 309/ (γ) δνήσεως, καυσαερίων, αιθάλης, τέφρας, κόνεως ή ιασδήπτε άλλης χληρίας, δύναται να είναι ή να απβή δυσμενής ή ασυμβίβαστς διά τας ανέσεις της περιχής όπυ η ικδμή θα ανεγερθή, ή διά τας ανέσεις ιασδήπτε παρακείμενης περιχής, πλην ή περιχής εις ην επιτρέπνται απκλειστικώς βιμηχανικί ικδμαί και απθήκαι. Η «βιμηχανική ικδμή); διακρίνεται εις «βιμηχανικήν ικδμήν ηυξημένυ βαθμύ χληρίας» και εις «βιμηχανικήν ικδμήν περιρισμένυ βαθμύ χληρίας.» Ανεξαρτήτως των ανωτέρω διαλαμβανμένων, εάν η ύτω περιγραφόμενη ικδμή έχη όγκν της τάξεως των 250 κυβικών μέτρων ή εμβαδόν της τάξεως των 75 τετραγωνικών μέτρων ή και μικρότερν, είτε εις την μίαν είτε εις την άλλην περίπτωσιν, αύτη δεν θεωρείται ως «βιμηχανική ικδμή». Επιπρσθέτως, εάν εις την ύτω περιγραφμένην «βιμηχανικήν ικδμήν» διεξάγεται έν ή πλείνα τυ ενός των ακλύθων επαγγελμάτων ή εργασιών και όγκς της υπό αναφράν ικδμής είναι της τάξεως των 350 κυβικών μέτρων ή και μικρότερς, ή είναι αναλόγυ εμβαδύ, αύτη δεν θεωρείται ως «βιμηχανική ικδμή». (1) Εργασία ζαχαρπλαστικής. (2) Συναρμλόγησις και/ή επισκευή ηλεκτρνικών ειδών. (3) Παραγωγή ειδών ενδύσεως και υπδήσεως. (4) Παραγωγή ειδών κσμηματυργίας. (5) Αρτπι ί'α. (6) Κατασκευή κεντημάτων, υφαντυργία ή νηματυργία. (7) Κατασκευή ή και επισκευή ή και επεξεργασία φωτγραφικύ και πτικύ υλικύ. (8) Μηχανική συντήρησις μεταφρικών μέσων. (9) Τυπγραφία. (10) Χημικά, μικρβιλγικά και δνττεχνικά υπστατικά. (11) Αγγειπλαστική, καλαθπλεκτική και συναφή. «Βιμηχανική ικδμή ηυξημένυ βαθμύ χληρίας» σημαίνει πάσαν βιμηχανικήν ικδμήν εις την πίαν εξασκείται έν ή πλείνα τυ ενός των ακλύθων επαγγελμάτων ή εργασιών: (ι) Επεξεργασία ή μεταπίησις ιυδήπτε είδυς εις την πίαν αλκάλαια χρησιμπιύνται ως βασικά στιχεία εξαιρυμένης της σαπωνπννας. (ΊΙ) Δι' ιασδήπτε μεθόδυ μετατρπή, διαπύρωσις, εκκαμίνευσις, φρύξις, τήξις, απανθράκωσις, ξείδωσις, αναγωγή, επεξεργασία ή σφυρηλάτησις μεταλλευμάτων, ρυκτών εμπλυτισμένων, ρυκτών ή μεταλλευμάτων, μετάλλων ή μαγμάτων ή λατμικών υλικών. (ιιι) Δι' ιασδήπτε μεθόδυ, εμπλυτισμός, επεξεργασία θλίψις, πήξις, θλάσις, κλιβανισμός, κνιρτπίησις, διήθησις, κσκίν,ισμα ή διαλγή μεταλλευμάτων, ρυκτών, μαρμάρων, πέτρας, άμμυ, χωμάτων, μετάλλων, αχρήστων, στείρων, τέφρας ή λατμικών υλικών. (ιν) Δι' ιασδήπτε μεθόδυ επεξεργασίας μετάλλων δι' ξέων, γαλβανισμός ή επιχρωμίωσις, παραγωγή θειικύ ξέως, ανάδυσις ιυδήπτε ξέως και/ή υδρόθειυ εκ της εκτελυμένης εργασίας, παραγωγή χλωρίυ ή επεξεργασία και/ή κατασκευή ιυδήπτε αντικειμένυ απαιτύντς την χρήσιν χλωρίυ κατά την επεξεργασίαν ή κατασκευήν τυ.

5 901 ΚΪΔ.Π. 309/88 (ν) Δι' ιασδήπτε μεθόδυ διαπύρωσις ή εκκαμίνευσις τύβλων ή ειδών κεραμικής, (νι) ΔΓ ιασδήπτε μεθόδυ εκκαμίνευσις άσβεστυ ή γύψυ, (νιι) Δι' ιασδήπτε μεθόδυ παραγωγή υάλυ. (νιιι) Δι* ιασδήπτε μεθόδυ παραγωγή κυανίυ και των ενώσεων τύτυ, παραγωγή ανθρακασβεστίυ, ξειδίων τυ ψευδαργύρυ ή χλωριύχυ ψευδαργύρυ, (ιχ) Δι' ιασδήπτε μεθόδυ διύλισις, απόσταξις ή ανάμιξις ρυκτελαίυ ή παραγωγή ή χρήσις πίσσης, ασφάλτυ ή πυριδίνης, παραγωγή ξικύ αμυλεστέρς, παραγωγή βαφών ή βερνικιών, παραγωγή αρωματικών εστέρων, βυτυρικύ ξέως, ιωδφρμίυ, εξεμίνης Β ναφθάλης, ρητινύχων πρϊόντων (εξαιρυμένων των εκ συνθετικών ρητινών ή πλαστικύ πρϊόντς) των γινμένων δια χυτεύσεως, θλίψεως ή εξαγωγής, σαλικυλικύ ξέως, συλφνωμένων ργανικών υσιών ή ελαστικύ εξ αχρήστων υλών και παραγωγή πρς πώλησιν ή πρς χρήσιν διό χημικήν επεξεργασίαν ακετυλενίυ από ανθρακασβέστιν. " (χ) ΔΓ ιασδήπτε μεθόδυ παραγωγή ηλεκτρικής δυνάμεως ή μετασχηματισμός ταύτης ένθα αι εγκαταστάσεις ή εξπλισμός απαιτύν την χρήσιν χώρυ πέραν των 500 τετρ. μέτρων. (χι) Δι' ιασδήπτε μεθόδυ παραγωγή, κατασκευή, πλύσις, στίλβωσις ή επεξεργασία μαρμάρων, σκύρων, μωσαϊκών ή παντός λατμικύ υλικύ, (χιι) Δι* ιασδήπτε μεθόδυ παραγωγή, κατασκευή, μεταπίησις, απξήρανσις, κλιβανισμός, καύσις, συσκευασία, απόσταξις, διύλισις ή ανάμιξις ζωικών πρϊόντων ως, αίμα, στά, εντόσθια, λίπς, δέρματα, τρίχες ή κόπρανα, (χιιι) Δι' ιασδήπτε μεθόδυ παραγωγή ζωικής κόλλας, παστών ιχθύων, λιπασμάτων, λευκώματς εξ αίματς, ζωικύ άνθρακς ή χάρτυ, (χιν) Δι' ιασδήπτε μεθόδυ επικάλυψις διά σμάλτυ μεταλλικών ή άλλων αντικειμένων, (χν) Δι' ιασδήπτε μεθόδυ κατασκευή χάρτυ ή χαρτμάζης. (χνι) Βρασμός λινελαίυ και/ή ρή κόμμες. (χνιι) Παραγωγή θειικύ ή φωσφρικύ ή νιτρικύ αμμωνίυ και/ή λιπασμάτων, (χνιιι) Παραγωγή ή επεξεργασία ιυδήπτε αντικειμένυ τ πίν πρκαλεί την ανάδυσιν ιασδήπτε πτητικής ενώσεως η πία περιέχει αρσενικόν. (δ) «Βιμηχανική ικδμή περιωρισμένυ βαθμύ χληρίας» σημαίνει πάσαν βιμηχανικήν ικδμήν ήτις δεν είναι βιμηχανική ικδμή «ηυξημένυ βαθμύ ρχληρίας». (ε) «Εργαστήριν» σημαίνει πάσαν ικδμήν ή παν περιτείχισμα όπυ δημιυργύμενς περιφραγμένς χώρς, συμπεριλαμβανμένυ και αστεγάστυ μηχανικύ εξπλισμύ, της πίας ικδμής όγκς είναι της τάξεως των 250 κυβικών μέτρων ή και μικρότερς ή όταν πρόκειται περί αστεγάστυ χώρυ τ ^βαδόν είναι της τάξεως των 75 τετραγωνικών μέτρων ή και μικρότερν, και εις την τιαύτην ικδμήν ή περιφραγμένν

6 Κ.Δ.Π. 309/ χώρν εξασκείται ινδήπτε επάγγελμα ή εργασία, πυ εξ' αιτίας της εφαρμζόμενης μεθόδυ εργασίας, των μηχανημάτων τα πία έχυν εγκατασταθή ή θα εγκατασταθύν, τρχαίας κινήσεως, αριθμύ εργαζμένων, θρύβυ, δυσσμίας, καπνύ, δνήσεως, αερίων, αιθάλης, τέφρας, σκόνης ή ιασδήπτε άλλης χληρίας, δύναται να είναι ή να απβή δυσμενής ή ασυμβίβαστς διά τας ανέσεις της περιχής όπυ θα ανεγερθή η ικδμή ή διά τας ανέσεις ιασδήπτε άλλης παρακείμενης περιχής, με εξαίρεσιν περιχήν όπυ επιτρέπνται τα εργαστήρια ή επιτρέπνται απκλειστικώς βιμηχανικί ικδμαί και απθήκαι. Τ «εργαστήριν» διακρίνεται εις «εργαστήριν ηυξημένυ βαθμύ χληρίας» και «εργαστήριν περιωρισμένυ βαθμύ χληρίας». Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, εάν εις την περιγραφμένην ικδμήν ή περιφραγμένν χώρν διεξάγεται ή θα διεξάγεται έν ή περισσότερα εκ των ακλύθων επαγγελμάτων ή εργασιών και όγκς της είναι της τάξεως των 350 κυβικών μέτρων ή και μικρότερς ή αναλόγυ εμβαδύ, η τιαύτη ικδμή ή περιφραγμένς χώρς θα θεωρήται εργαστήριν.: (Ι) Εργασία ζαχαρπλαστικής. (2) Συναρμλόγησις και/ή επισκευή ηλεκτρνικών ειδών. (3) Παραγωγή ειδών ενδύσεως και υπδήσεως. (4) Παραγωγή ειδών κσμηματυργίας. (5) Αρτπιία. (6) Κατασκευή κεντημάτων, υφαντυργία, νηματυργία. (7) Κατασκευή και/ή επισκευή και/ή επεξεργασία φωτγραφικύ και πτικύ υλικύ. (8) Μηχανική συντήρησις μεταφρικών μέσων. (9) Τυπγραφία. (10) Χημικά, μικρβιλγικά και δνττεχνικά εργαστήρια. (11) Αγγειπλαστική, καλαθπλεκτική και συναφή. (ζ) «Εργαστήριν ηυξημένυ βαθμύ χληρίας» σημαίνει κάθε «Εργαστήριν» εις τ πίν εξασκείται έν ή περισσότερα εκ των ακλύθων επαγγελμάτων ή εργασιών. (ι) Επεξεργασία ή μεταπίησις ιυδήπτε είδυς εις την πίαν αλκάλαια χρησιμπιύνται ως βασικά στιχεία εξαιρυμένης της σαπωνπη'ας. (ιι) Δι' ιασδήπτε μεθόδυ μετατρπή, διαπύρωσις, εκκαμίνευσις, φρύξις, τήξις, απανθράκωσις, ξείδωσις, αναγωγή, επεξεργασία ή σφυρηλάτησις μεταλλευμάτων, ρυκτών εμπλυτισμένων, ρυκτών ή μεταλλευμάτων, μετάλλων ή μαγμάτων ή λατμικών υλικών. (ιιι) Δι' ιασδήπτε μεθόδυ, εμπλυτισμός, επεξεργασία θλίψις, πήξις, θλάσις, κλιβανισμός, κνιρτπίησις, διήθησις, κσκίνισμα ή διαλγή μεταλλευμάτων, ρυκτών, μαρμάρων, πέτρας, άμμυ, χωμάτων, μετάλλων, αχρήστων, στείρων, τέφρας ή λατμικών υλικών. (ιν) Δι' ιασδήπτε μεθόδυ επεξεργασία μετάλλων δι* ξέων, γαλβανισμός ή επιχρωμίωσις, παραγωγή θειικύ ξέως, ανάδυσις ιυδήπτε ξέως και/ή υδρόθειυ εκ της εκτελυμένης εργασίας, παραγωγή χλωρίυ ή επεξεργασία και/ή κατασκευή ιυδήπτε αντικειμένυ απαιτύντς την χρήσιν χλωρίυ κατά την επεξεργασίαν ή κατασκευήν τυ.

7 903 Κ.Δ.Π. 309/88 (ν) ΔΓ ιασδήπτε μεθόδυ διαπύρωσις ή εκκαμίνευσις τύβλων ή ειδών κεραμικής, (νι) Δι' ιασδήπτε μεθόδυ εκκαμίνευσις άσβεστυ ή γύψυ, (νιι) ΔΓ ιασδήπτε μεθόδυ παραγωγή υάλυ. (νιιι) Δι' ιασδήπτε μεθόδυ παραγωγή κυανίυ και των ενώσεων τύτυ, παραγωγή ανθρακασβεστίυ, ξειδίων τυ ψευδαργύρυ ή χλωριύχυ ψευδαργύρυ, (ιχ) Δι' ιασδήπτε μεθόδυ διύλισις, απόσταξις ή ανάμιξις ρυκτελαίυ ή παραγωγή ή χρήσις πίσσης, ασφάλτυ ή πυριίνης, παραγωγή ξικύ αμυλεστέρς, παραγωγή βαφών ή βερνικιών, παραγωγή αρωματικών εστέρων, βυτυρικύ ξέως, ιωδφρμίυ, εξεμίνης Β ναφθάλης, ρητινύχων πρϊόντων (εξαιρυμένων των εκ συνθετικών ρητινών ή πλαστικύ πρϊόντς) των γινμένων διά χυτεύσεως, θλίψεως ή εξαγωγής, σαλικυλικύ ξέως, συλφνωμένων ργανικών υσιών ή ελαστικύ εξ αχρήστων υλών, παραγωγή πρς πώλησιν ή πρς χρήσιν διά χημικήν επεξεργασίαν ακετυλενίυ από ανθρακασβέστιν. (χ) Δι' ιασδήπτε μεθόδυ «παραγωγή ηλεκτρικής δυνάμεως ή μετασχηματισμός ταύτης ένθα αι εγκαταστάσεις ή εξπλισμός απαιτύν την χρήσιν χώρυ πέραν των 500 τετρ. μέτρων, (χι) Δι' ιασδήπτε μεθόδυ παραγωγή, κατασκευή, πλύσις, στίλβωσις ή επεξεργασία μαρμάρων, σκύρων, μωσαϊκών ή παντός λατμικύ υλικύ, (χιι) Δι* ιασδήπτε μεθόδυ παραγωγή, κατασκευή, μεταπίησις, απξήρανσις, κλιβανισμός, καύσις, συσκευασία, απόσταξις, διύλισις ή ανάμιξις ζωικών πρϊόντων ως, αίμα, στά, εντόσθια, λίπς, δέρματα, τρίχες ή κόπρανα, (χιιι) ΔΓ ιασδήπτε μεθόδυ παραγωγή ζωικής κόλλας, παστών ιχθύων, λιπασμάτων, λευκώματς εξ αίματς, ζωικύ άνθρακς ή χάρτυ. (χιν) ΔΓ ιασδήπτε μεθόδυ επικάλυψις διά σμάλτυ μεταλλικών ή άλλων αντικειμένων. (χν) Δι' ιασδήπτε μεθόδυ κατασκευή χάρτυ ή χαρτμάζης. (χνι) Βρασμός λινελαίυ και/ή ρή κόμμες. (χνιι) Παραγωγή θειικύ ή φωσφρικύ ή νιτρικύ αμμωνίυ και/ή λιπασμάτων, (χνιιι) Παραγωγή ή επεξεργασία ιυδήπτε αντικειμένυ τ πίν πρκαλεί την ανάδυσιν ιασδήπτε πτητικής ενώσεως η πία περιέχει αρσενικόν. (η) «Εργαστήριν περιρισμένυ βαθμύ χληρίας» σημαίνει κάθε «εργαστήριν» τ πίν δεν είναι «εργαστήριν ηυξημένυ βαθμύ χληρίας». 7. Διά της παρύσης Γνωστπιήσεως ακυρύται η εν τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμυ εφημερίδς της Δημκρατίας δημσιευθείσα Γνωστπίησις υπ' αρ. 196/76 της Ιης κτωβρίυ, 1976, άνευ επηρεασμύ παντός γενμένυ ή μη γενμένυ δυνάμει αυτής, εις ότι αφρά εις την χωριτικήν περιχήν Βρόκλινης. Ακυρύται, επίσης, η Γνωστπίησις υπ' αρ. 112/81, η δημσιευθείσα εν τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμυ εφημερίδς της. Δημκρατίας, ημερμηνίας 22 Μαίυ, 1981.

8 Κ.Δ.Π. 309/ D *Ρ". 2L <J XJ> ρ Η ω «-ί ω *» > κ ω S > α. 3 w * ϋ χ α ρ- a._ <.J5 β J > 1 s > 6 «ω ν β *^ ^ > «* ω 3 ίί <ι> " U< Q. _ Ρ ω ρ ρ Ρ -. φ > ι ι. > ω 3 ; g > UL3 > Ι "1- > 5 to to > ω -3 Ί * 3.. α> ID [ι] α. «c g. ". ί JS 3. a. C if δ 2 ω ω 3 3 a. 2 η oc 18 -itg κ 3 κ. < > «3 > < ρ- ρ << ρ- w l ρ- * 3- *ρ- Η W a.

9 *Λ# 309/S» 90S %4'iS* 1. ^ b _ E* * ui 4* ι S -3 i $5 6 5, & 6 C^ F 3 5 ~ 2, 5 & $ 1 \ * % rj U V V< S 6 > ^ ΒΛ $ 6 a.. HI *U til* 1^ 2^ *1%*Ννν& *,1 vr si *^i\ht\.-f t* "Sis 3* &%.%%-&***

10 * 4ί7. 309/88 1 S *». β 5,» ~ ** «S ~ ^ -I & W * 1* *^~ S» - ** J 9 β Q. " 6 " t»

11 309/ *» Λ# 901 ^ "**, Λ i ^ > Χ \ι. ^ * ^.^ 9J ^ ^ «**^ϊ *- < - rt & «< & C «4 *5-1 &" «S I * ι Ι *. Ίί 3, ϊ» *τ - β * ς i *3 *i 3 > t ^. - -ϊ. Ζ ' $*V Μ slit Η *. >«S:? ^ Λ - ^ 3 - < V- νγ * 3 ζ tf * % % ^ Γ. ** $ Τ» 3- <5 > So «*i & *ό *... ΰ. -< 2 Ρ * - 2 δ ζ > 3 ^ ^ β» $-3- > ^ ό d % g ^ Λ *, > i ς *S ^, ώ %.«uo ^L to ΣΓ *» V ^. <* * ί β ^?ίto ^ «^

12 Κ.Δ.Π. 309/ ^ * 2 a ω * Ρ «σ o. S S" β fit" x ". Η -2 <Ν κ 3 ω S ω -«8 - - < 30 V a. <-» e S g β Ι CD > g β * κ Ρ έγ b a f «o as 5 4 β V 3 *C ν prto ε * Ι «ea U> > _ 3 «> 6 ω 3 *3 > Ι S α is >»- - 3 S ** to to J» ε δ ι- > κ «-.3 δ. Is > St a {S «^ ω I => J 1 β > "δ J Ν

13 909 *Λ.η 309/** 3 1 vrt 5 -. ν S έ *$ < & ϋ 3*1 * - β Λ-** y ^. trt 3 ^ ν. u> 5 V { 3 3 & 3. ".» G 2: - β» y <35 us «"» 9 ω uo ; Φ 5 :? ϊγ «\ Τ. ** c JS 4 θ,. S U > ΰ. ζ YHS «Λ «& II *".?. ^ 2. * 3 w - - _ 2 3S " \χ\ 3. 2»? Μ 1 ζ > * 3 S < **. ** υ us ιλ s $ 5- ^ U5 «*> "3J 3-3 >, * ΰ *ί ** ί* $ 1 ΐϊ e 3 2 ^ *!J y ft's β. δ d. >ί g «ri -3- ^ ti us to * * j & o. % y 3 to, J>2 2 S tf> 3 ts -a UJ ^ ζ. 3 3 ^i > Γ* «ή ί* « * $»* S >/ i* a " y C > u 3?: ΰ - ^ ft «5 f 3 \ 3 ^-3-* «2 b. y" ^ > ν. ** β»i" θ? $ 8 ^,ύ >-2>. j % 2. δ >. ό> «i e s * e * ** ^ Λ.; 3»* j Ηΐΐί It-- ϋ ν? 5."%. y <Ρ. 3 ^. 5> 1=" >. δ ve "' f, 9,. α * S -Λτ 2»?, c - 3 ^ SS1*%III «3 ό 3 < Λ US 3 > Ι.-> y 3 Ό ν -χ 3. 3 y «S - S -ι ΙΛ Q > «. 3. C" M' *<.o. w> ir ^b.3 ^ 3 t«> g us o «^ y ^ ϊ β. S * - < i?^ Λτ η - to!. Β 5 *». % ^ * 1 t to = ς " «<κ> '& % **. > ^ Ρ. ^ il δ Λ * ^^ t 5 5 ills 1'-- > 2-5«f u> 5 «* ti V y ^ vj* κ'" i 5 O, us * Κ ^r o. s US «^ o- ^ ^ ft * < 11!? s "

14 Κ.Δ.Π. 309/ s 3 > to β < > I g 3. - S Η β β δ 00 υ» 3 «CO 3 > - ω Μ W t> 3 Ρ". 3 Φ Μ «ρ. - Κ ^ tr OS.? «κ Q. «> * ε" s Ι ^ β * "δ ^ - > ϋ β Ι * 2 "3 2 Ι β 5" * > _ Ι: 5 * θ κ β 3..» 2 8 J ι ω c* Β " β Ν

15 911 Κ.Δ.Π. 309/88 δ - 2- * ω 2 **=" «3 «3 β Λ. Λ. _, 8 <S > - -3 Ι κ to 3 * σ Γ D 3 ω = = -3 8 * C 3 ^ ω Η ΪΓ ω ^ 3 κ => 1= us > a Λ. * -ω Η a.. 3 C ξ ρ- -3 S12 * 5 =1 ω 3. < ρ- β ti "a ρ 5 3^3. a. > ^ 5" ί; SO si! s» 5 ί 3. < > * Κ ω = > VJ"P" 3 *. * 3. ζ- * D * (Ι» β *3,5 3 i ω > d β O to α. 1ί *» g^s 5 I 1 ω ι. > «ω» % >. 3. " 2". ω ω ω Ρ- 3 D ^ > >. 3 ««α ω. > s 3 to? CO. \J> _ Γ^

16

Κ.Γ. Slup. \i\ >1> Γ:-? Κ.Λ.Π. 90/86 \ρ. 2ίΛ

Κ.Γ. Slup. \i\ >1> Γ:-? Κ.Λ.Π. 90/86 \ρ. 2ίΛ Κ.Γ. Slup. \i\ 1 Γ:-? Κ.Λ.Π. 90/86 \ρ. 2ίΛ. 11.4.86 Αριθμός 90 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜίΣΕΩΣ ΟΛΩΝ ΚΛΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ: 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 JOY 1959, 67 ΤΟΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΟΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΟΥ 1974,

Διαβάστε περισσότερα

αναλόγως της σκοπούμενης χρήσεως αυτής εκτιθέμενον ή αναφερόμενον εν τη πέμπτη στήλη του Πίνακος, έναντι της οικείας

αναλόγως της σκοπούμενης χρήσεως αυτής εκτιθέμενον ή αναφερόμενον εν τη πέμπτη στήλη του Πίνακος, έναντι της οικείας Ε.Ε. Παρ. Hi (I) 57 Κ.Δ.Π. 17/87 Αρ. 2201, 2.1.87 Αριθμός 17 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 1978,

Διαβάστε περισσότερα

45 Κ.Δ.Π. 15/79. Ε.Ε. Παρ. Ill (i) Άρ. 1500,

45 Κ.Δ.Π. 15/79. Ε.Ε. Παρ. Ill (i) Άρ. 1500, Ε.Ε. Παρ. Ill (i) Άρ. 15, 2.2.79 45 Κ.Δ.Π. 15/79 'Αριθμός 15 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΥ 1969, 13 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974) Γνωστπίησις

Διαβάστε περισσότερα

τόν αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αυτής έκτιθέμενον αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αυτής έκτιθέμενον ή

τόν αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αυτής έκτιθέμενον αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αυτής έκτιθέμενον ή Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 47 Κ.Δ.Π. 6/77 Άρ. 1324, 7.1.77 'Αριθμός 6 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 1963, 6 -ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΥ 1969 ΚΑΙ 13 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974) Γνωστπίησις

Διαβάστε περισσότερα

(α) δεν επιτρέπεται η ανέγερσις οιωνδήποτε οικοδομών άλλων των εν τη δευτέρα στήλη του Πίνακος εκτιθεμένων έναντι της οικείας περιοχής οικοδομών και

(α) δεν επιτρέπεται η ανέγερσις οιωνδήποτε οικοδομών άλλων των εν τη δευτέρα στήλη του Πίνακος εκτιθεμένων έναντι της οικείας περιοχής οικοδομών και E.E. Παρ. Ill (I) 271 Κ.Δ.Π. 100/8 Αρ. 1858, 22.4.8 Αριθμός 100 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 1978

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΓΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΊΊΚ Σ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΓΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΊΊΚ Σ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις KAJl. 328/87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΓΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2285 της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1987 ΔΙΟΙΚΗΊΊΚ Σ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Καννιστικές Διικητικές Πράξεις Αριθμός 328 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

τής αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αυτής εκτιθέμενης

τής αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αυτής εκτιθέμενης Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 431 Δ.Π. 146/72 Αρ. 954, 5.8.72 'Αριθμός 146 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964 ΚΑΙ 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969) Γνωστπίησις

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ill (I) 409 Κ.Δ.Π. 141/78 *Ap.!464,

E.E. Παρ. Ill (I) 409 Κ.Δ.Π. 141/78 *Ap.!464, E.E. Παρ. Ill (I) 409 Κ.Δ.Π. 141/78 *Ap.!464, 4.8.78 "Αριθμός 141 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969, 13 ΚΑΙ 28

Διαβάστε περισσότερα

την εϋλογον χρήσιν παρακείμενης ιδιοκτησίας ή της περιοχής

την εϋλογον χρήσιν παρακείμενης ιδιοκτησίας ή της περιοχής Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 553 Κ.Δ.Π. 203/79 "Αρ. 1551, 7.9.79 'Αριθμός 203 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ, ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969, 13 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

οικοδομής δεν θά ύπερβαίνη τόν αναλόγως της σκοπούμενης

οικοδομής δεν θά ύπερβαίνη τόν αναλόγως της σκοπούμενης Ε.Ε. Παρ. Hi (I) *Ap. 1477, 20.10.78 601 Κ.Δ.Π. 204/78 'Αριθμός 204 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΥ 1969, 13 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974) Γνωστπίησις

Διαβάστε περισσότερα

τον αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αότής έκτιθέμενον αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αυτής έκτιθέμενον ή

τον αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αότής έκτιθέμενον αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αυτής έκτιθέμενον ή Ε.Ε. Παρ. HI (I) 41 Κ.Δ.Π. 5/77 Αρ. 1324, 7.1.77 Αριθμός 5 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959 67 ΤΥ 1963 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964 12 ΚΑΙ 38 ΤΥ 1969 ΚΑΙ 13 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974) Γνωστπίησις

Διαβάστε περισσότερα

G.E. Παρ. Ill (I) 593 Κ.Δ.Π. 203/78 Άρ. 1477,

G.E. Παρ. Ill (I) 593 Κ.Δ.Π. 203/78 Άρ. 1477, G.E. Παρ. Ill (I) 593 Κ.Δ.Π. 203/78 Άρ. 1477, 20.10.78 Αριθμός 203 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969 ΚΑΙ 13 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

47! Κ.Δ.Π. 143/80. χρήσεως αυτής έ.κ.τιθέμενον ή άναφερόμενον έν τή. τή τρίτη στήλη του Πίνακος έναντι τής οικείας περιοχής άνώτατον αριθμόν ορόφων'

47! Κ.Δ.Π. 143/80. χρήσεως αυτής έ.κ.τιθέμενον ή άναφερόμενον έν τή. τή τρίτη στήλη του Πίνακος έναντι τής οικείας περιοχής άνώτατον αριθμόν ορόφων' E.S. Παρ. Π! (1) Άρ. 1610, 13.6.80 47! Κ.Δ.Π. 143/80 'Αριθμός 148 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΥ 1969, 13 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

ή αναφέρονται έν τη τετάρτη στήλη του Πίνακος αντίστοιχα

ή αναφέρονται έν τη τετάρτη στήλη του Πίνακος αντίστοιχα E.E. Παρ. Ill (I) 535 Κ.Δ.Π. 157/81 Άρ. 1704, 17.7.81 'Αριθμός 157 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963,. 6 'ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969, 13 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Όττ" Άρ. 780 της 6ης ΜΑΡΤΙΟΥ Διοικητικά! Πράξεις και Γνωστοποιήσεις

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Όττ Άρ. 780 της 6ης ΜΑΡΤΙΟΥ Διοικητικά! Πράξεις και Γνωστοποιήσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ Όττ" Άρ. 780 της 6ης ΜΑΡΤΙΥ 1970 Διικητικά! Πράξεις και Γνωστπιήσεις Αριθμός 169-^ " ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959,

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστοποίησις δυνάμει του άρθρου 14 (1)

Γνωστοποίησις δυνάμει του άρθρου 14 (1) Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 15, Κ.Δ.Π. 2/74 *Ap. 1064, 8.1.74 'Αριθμός 2 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ '14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964, Ϊ2 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ.1969) Γνωστπίησις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ της 31ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1979 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ1 ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ της 31ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1979 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ1 ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 196/79 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ. 1547 της 31ης ΑΥΓΥΣΤΥ 1979 ΔΙΙΚΗΤΙΚΑ1 ΠΡΑΞΕΙΣ 'Αριθμός 196 ΜΕΡΣ Ι Καννιστικά! Διικητικά! Πράξεις ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 843 Κ.Δ.Π. 263/85 Αρ. 2086,

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 843 Κ.Δ.Π. 263/85 Αρ. 2086, Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 84 Κ.Δ.Π. 26/85 Αρ. 2086, 1.11.85 Αριθμός 26 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 1978

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 479 Κ.Δ.Π. 157/88 Αρ. 2331,

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 479 Κ.Δ.Π. 157/88 Αρ. 2331, Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 479 Κ.Δ.Π. 157/88 Αρ. 21,10.6.88 Αριθμός 157 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 1978,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964 ΚΑΙ 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969)

Αριθμός Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964 ΚΑΙ 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969) E.E. Παρ. Ill (I) 479 Κ.Δ.Π. 136/73 Άρ. 1017, 15.6.73 Αριθμός 136 - Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964 ΚΑΙ 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969) Γνωστπίησις

Διαβάστε περισσότερα

(δ) καθ* όσον αφορά εις περιοχάς έναντι των οποίων εκτίθενται

(δ) καθ* όσον αφορά εις περιοχάς έναντι των οποίων εκτίθενται E.E. Παρ. Ill (I) 531 Κ.Δ.Π. 177/83 Αρ. 1875, 22.7.83 Αριθμός 177 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩ ΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969, 13 ΚΑΙ 28 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

11^ Ι 109 Δ.Π. 42/72. «8 2 * > ω Ο > 5. 3LS. δ. 8. '"δΐ 3 IS'F: B'S. * a. xw. δ c > > ο η? ο ίΐ ο 1 ρ I-S. ' 2 * α.! Ι > ' 3 Ο Ο!β L&.

11^ Ι 109 Δ.Π. 42/72. «8 2 * > ω Ο > 5. 3LS. δ. 8. 'δΐ 3 IS'F: B'S. * a. xw. δ c > > ο η? ο ίΐ ο 1 ρ I-S. ' 2 * α.! Ι > ' 3 Ο Ο!β L&. Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 107 Δ.Π. 42/72 "Αρ. 920, 11.2.72 Αριθμός 42 Ο ΠΕΡ ΡΥΘΜΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑ ΟΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑ ΝΟΜΟ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑ 65 ΤΟΥ 1964, 12 ΚΑ 38 ΤΟΥ 1969) Γνωστπίησις δυνάμει τυ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ.Π. 270/ ". ; / -' <; r -\ < '*'':.--

Κ.Δ.Π. 270/ . ; / -' <; r -\ < '*'':.-- E.E. Παρ. Ill (I) 79- Κ.Δ.Π, 270/8 Αρ. 1898, 29.10.8 Αριθμός 270 ΠΕΙ ΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩ ΚΑΙ:,ΙΐΚΔΜΩ0ΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΜΙ 14 TOY 1959.-67 ΤΥ 196/" 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙν8:ΤΥ4969? 1 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 1978,

Διαβάστε περισσότερα

τόν αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αυτής έικτιθέμενον

τόν αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αυτής έικτιθέμενον Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 52 Κ.Δ.Π. 198/79 *Ap. 1547, 1.8.79 'Αριθμός 198 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΜ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΟΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 559 Κ.Δ.Π. 204/79 *Ap. 1551,

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 559 Κ.Δ.Π. 204/79 *Ap. 1551, Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 559 Κ.Δ.Π. 204/79 *Ap. 1551, 7.9.79 Αριθμός 204 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ. ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

(δ) καθ' δσον άφορα εις περιοχάς έναντι των όποιων εκτίθενται

(δ) καθ' δσον άφορα εις περιοχάς έναντι των όποιων εκτίθενται Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 113 Κ.Δ.Π. 41/79 Άρ. 1504, 23.2.79 'Αριθμός 41 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969, 13 ΚΑΙ 28

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) Αρ. 2107, Κ.Δ.Π. 10/86

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) Αρ. 2107, Κ.Δ.Π. 10/86 Ε.Ε. Παρ. Ill (I) Αρ. 2107, 22.1.86 9 Κ.Δ.Π. 10/86 Αριθμός 10 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 196, 6 ΚΑΙ-65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 1978,

Διαβάστε περισσότερα

(δ) καθ* δσον άφορα είς περιοχάς έναντι τών όποιων εκτίθενται

(δ) καθ* δσον άφορα είς περιοχάς έναντι τών όποιων εκτίθενται E.E. Παρ. Ill (I) 14 Κ.Δ.Π. 50/81 Αρ. 1668, 27.2.81 'Αριθμός 50 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 1978

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ill (β) 799 Κ.Δ.Π. 222/81 Άρ. 1716,

E.E. Παρ. ill (β) 799 Κ.Δ.Π. 222/81 Άρ. 1716, E.E. Παρ. ill (β) 799 Κ.Δ.Π. 222/81 Άρ. 1716, 18.9.81 'Αριθμός 222 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969, 13 ΚΑΙ 28

Διαβάστε περισσότερα

αναλόγως της σκοπούμενης χρήσεως αυτής εκτιθέμενον ή αναφερόμενον εν τη τετάρτη στήλη του Πρώτου Πίνακος, έναντι

αναλόγως της σκοπούμενης χρήσεως αυτής εκτιθέμενον ή αναφερόμενον εν τη τετάρτη στήλη του Πρώτου Πίνακος, έναντι Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 241 Κ.Δ.Π. 57/87 Αρ. 2210, 27.2.87 Αριθμός 57 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 1978,

Διαβάστε περισσότερα

αναλόγως της σκοπούμενης χρήσεως αυτής εκτιθέμενον ή αναφερόμενων

αναλόγως της σκοπούμενης χρήσεως αυτής εκτιθέμενον ή αναφερόμενων Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 22 Κ.Δ.Π. 55/7 Αρ. 2210, 27.2.7 Αριθμός 55 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ ΤΥ 1969, 1 ΚΑΙ 2 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 197, 25 ΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ* Άρ τής 8ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1974 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικοί Πράξεις

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ* Άρ τής 8ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1974 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικοί Πράξεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ* Άρ. 1064 τής 8ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1974 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Καννιστικά! Διικητικί Πράξεις Αριθμός 1 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 985 Κ.Δ.Π. 185/81 Άρ. 1730,

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 985 Κ.Δ.Π. 185/81 Άρ. 1730, Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 985 Κ.Δ.Π. 185/81 Άρ. 17, 6.11.81 'Αριθμός 285 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩ ΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 196* 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΥ 1969» 1 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 1978 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 213 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ

Αριθμός 213 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ E.E. Παρ. Ill (I) 587 Κ.Δ.Π. 213/79 *Ap. 1553. 14.9.79 'Αριθμός 213 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ " (ΚΕΦ. 96 ΚΑ! ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969,. 13 ΚΑ!

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. HI (I) 707 Κ.Δ.Π. 249/88 Αρ. 2355,

E.E. Παρ. HI (I) 707 Κ.Δ.Π. 249/88 Αρ. 2355, E.E. Παρ. HI (I) 707 Κ.Δ.Π. 249/88 Αρ. 255, 21.10.88 Αριθμός 249 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 1978,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 238/84 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1987 της Ι ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1984 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΡΑΞΕΙΣ Καννιστικές Διικητικές Πράξεις Αριθμός 238 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ill (I) 17 Κ.Δ.Π. 9/89 Αρ. 2378,

E.E. Παρ. Ill (I) 17 Κ.Δ.Π. 9/89 Αρ. 2378, E.E. Παρ. Ill (I) 17 Κ.Δ.Π. 9/89 Αρ. 2378, 27.1.89 Αριθμός 9 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969, 13 ΚΑΙ 28 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ill (I) 679 Κ.Δ.Π. 181/84 Αρ. 1964,

E.E. Παρ. Ill (I) 679 Κ.Δ.Π. 181/84 Αρ. 1964, E.E. Παρ. Ill (I) 679 Κ.Δ.Π. 181/84 Αρ. 1964, 8.6.84 Αριθμός 181 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΥ 1969, 13 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

τον αναλόγως της σκοπούμενης χρήσεως αυτής εκτιθέμενον

τον αναλόγως της σκοπούμενης χρήσεως αυτής εκτιθέμενον Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 21 Κ.Δ.Π. 90/88 Αρ. 206,11..88 Αριθμός 90 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 1978, 25

Διαβάστε περισσότερα

τόν αναλόγως της σκοπούμενης χρήσεως αυτής έκτιθέμενον

τόν αναλόγως της σκοπούμενης χρήσεως αυτής έκτιθέμενον Ε.Ε.Παρ. Ill (I) 52 Κ.Δ.Π. 156/81 *Ap. 1704, 17.7.81 Αριθμός 156 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩ ΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 196, 6 ΚΑ Γ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΥ 1969, ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 1978 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

599 Κ.Δ.Π. 214/79. (γ) καθ* δσον άφορα είς περιοχάς έναντι τών οποίων εκτίθενται

599 Κ.Δ.Π. 214/79. (γ) καθ* δσον άφορα είς περιοχάς έναντι τών οποίων εκτίθενται Ε.Ε. Παρ. ill (I) Αρ. 155, 14.9.79 599 Κ.Δ.Π. 214/79 'Αριθμός 214 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΏΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (.ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΟΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ill (I) 1049 Κ.Δ.Π. 310/84 Αρ. 2007,

E.E. Παρ. Ill (I) 1049 Κ.Δ.Π. 310/84 Αρ. 2007, E.E. Παρ. Ill (I) 1049 Κ.Δ.Π. 10/84 Αρ. 2007, 9.11.84 Αριθμός 10 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 1978,

Διαβάστε περισσότερα

καθ' όσον αφορά εις περιοχάς έναντι των οποίων εκτίθενται ή

καθ' όσον αφορά εις περιοχάς έναντι των οποίων εκτίθενται ή Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 827 Κ.Δ.Π. 288/88 Αρ. 2367, 25.11.88 Αριθμός 288 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969, 13 ΚΑΙ 28

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ill (Ι) Αρ. 1836, Κ.Δ.Π. 25/83

Ε.Ε. Παρ. Ill (Ι) Αρ. 1836, Κ.Δ.Π. 25/83 Ε.Ε. Παρ. Ill (Ι) Αρ. 1836, 4.2.83 73 Κ.Δ.Π. 25/83 Αριθμός 25 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΥ 1969, 13 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 1978

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 29ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1989 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 29ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1989 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 210/89 ΠΑΡΑΡΤΑ ΤΡΙΤ ΤΣ ΕΠΙΣΣ ΕΦΕΡΙΔΑΣ ΤΣ ΔΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2442 της 29ης ΣΕΠΤΕΡΙΥ 1989 ΔΙΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΡΣ Ι Καννιστικές Διικητικές Πράξεις Αριθμός 210 ΠΕΡΙ ΡΥΘΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΩΝ ΝΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστοποίηση δυνάμει του άρερου 14(1)

Γνωστοποίηση δυνάμει του άρερου 14(1) Ε. Παρ. ΠΙ (Ι) 128 K.AJI. /90 Αρ. 2560,1.12.90 Αριθμός Ο ΠΕΡΊ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 TOY 1559, 67 ΤΟΥ 196, 6 και 65 ΤΟϋ Τ 554, 12 ΚΑΙ 8 ΤΟΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΟΥ 1974, 24

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 869 Κ.Δ.Π. 245/81 *Ap. 1723,

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 869 Κ.Δ.Π. 245/81 *Ap. 1723, Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 869 Κ.Δ.Π. 245/81 *Ap. 172,.10.81 Αριθμός 245 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩ ΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΟΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΟΥ 1974,

Διαβάστε περισσότερα

(δ) καθ' δσον άφορα εις περιοχάς έναντι τών οποίων εκτίθενται

(δ) καθ' δσον άφορα εις περιοχάς έναντι τών οποίων εκτίθενται Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 53! Κ.Δ.Π 199/79 *Ap. 1547, 31.8.79 'Αριθμός 199 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΥ 1969, 13 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

213 Κ.Δ.Π. 77/81. τόν αναλόγως τής σίκοπουμένης χρήσεως αυτής έκτιθέμενον

213 Κ.Δ.Π. 77/81. τόν αναλόγως τής σίκοπουμένης χρήσεως αυτής έκτιθέμενον e.e. παρ. in m Αρ. 1672, 27..81 'Αριθμός 77 21 Κ.Δ.Π. 77/81 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩ ΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΟΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΟΥ 1974, 24

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ της 7ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικοί Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ της 7ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικοί Πράξεις Κ.Δ.Π. 202/79 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 1551 της 7ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΥ 1979 ΔΙΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΣ Ι Καννιτικά! Διικητικί Πράξεις 'Αριθμός 202 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ. ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1988 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1988 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 171/88 ΠΑΑΤΗΜΑ ΤΙΤ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΑΤΙΑΣ Αρ. 25 της 1ης ΙΥΛΙΥ 1988 ΔΙΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΑΞΕΙΣ ΜΕΣ Ι Καννιστιές Διιητιές Πράξεις Αριθμός 171 ΠΕΙ ΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 7/86 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ Αριθμός 7 Αρ. 2107 της 22ας ΙΑΝΥΑΡΙΥ 1986 ΔΙΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΣ Ι Καννιστικές Διικητικές Πράξεις ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ.

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. HI (I) Αρ. 2390, Κ.Δ.Π. 60/89

E.E. Παρ. HI (I) Αρ. 2390, Κ.Δ.Π. 60/89 E.E. Παρ. HI (I) Αρ. 2390,10.3.89 225 Κ.Δ.Π. 60/89 Αριθμός 60 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΥ 1969, 13 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 1978,

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ill (I) Αρ. 2431, Κ.Δ.Π. 181/89

E.E. Παρ. Ill (I) Αρ. 2431, Κ.Δ.Π. 181/89 E.E. Παρ. Ill (I) Αρ. 241, 4.8.89 587 Κ.Δ.Π. 181/89 Αριθμός 181 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 1978,

Διαβάστε περισσότερα

701 Κ.Δ.Π. 191/87. αναλόγως της σκοπούμενης χρήσεως αυτής εκτιθέμενον ή αναφερόμενον

701 Κ.Δ.Π. 191/87. αναλόγως της σκοπούμενης χρήσεως αυτής εκτιθέμενον ή αναφερόμενον E.E. Παρ. ΠΙ (ϊ) Αρ. 226,19.6.87 701 Κ.Δ.Π. 191/87 Αριθμός 191 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 1978,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. HI (I) 21 Κ.Δ.Π. 8/86 Αρ. 2107,

Ε.Ε. Παρ. HI (I) 21 Κ.Δ.Π. 8/86 Αρ. 2107, Ε.Ε. Παρ. HI (I) 21 Κ.Δ.Π. 8/86 Αρ. 2107, 22.1.86 Αριθμός 8 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 1978, 25

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΠΙ (Ι) Αρ. 2380, Κ.Δ.Π. 21/89

E.E. Παρ. ΠΙ (Ι) Αρ. 2380, Κ.Δ.Π. 21/89 E.E. Παρ. ΠΙ (Ι) Αρ. 20,.2.9 65 Κ.Δ.Π. 21/9 Αριθμός 21 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ ΤΥ 1969, 1 ΚΑΙ 2 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 197, 25 ΤΥ 1979,

Διαβάστε περισσότερα

τόν αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αυτής έκτιθέμενον

τόν αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αυτής έκτιθέμενον E.E. Παρ. Ill (I) 23 Κ.Δ.Π. 3/77 Άρ. 1324, 7.1.77 Αριθμός 3 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959 67 ΤΟΥ 1963 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969 ΚΑΙ 13 ΚΑΙ 28 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

69 Δ.Π. 33/72. τον αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αύτης έκτιθέμενον

69 Δ.Π. 33/72. τον αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αύτης έκτιθέμενον Ε.Ε. Παρ. Π I (I) Αρ. 919, 4.2.72 69 Δ.Π. 33/72 'Αριθμός 33 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964 ΚΑΙ 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969) Γνωστοποίησις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ. Διοικητικά! Πράξεις και Γνωστοποιήσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ. Διοικητικά! Πράξεις και Γνωστοποιήσεις ΠΑΡΑΡΤΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΣ ΕΠΙΣΜΟΥ ΕΦΜΕΡΙΔΟΣ ΤΣ ΔΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ β Αρ. 741 της 8ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1969 Διικητικά! Πράξεις και Γνστπιήσεις 'Αριθμός 640 Ή Γνστπίησις δυνάμει τυ Καννισμύ 6 (6) τν περί Ρυθμίσες Όδών καΐ Οίκδμών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 29ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 29ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1984 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 194/84 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1971 της 29ης ΙΥΝΙΥ 1984 ΔΙΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΣ Ι Καννιστικές Διικητικές Πράξεις Αριθμός 194 ΠΕΡΙ ΡΥβΜΙιΣΙΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ -ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ

Διαβάστε περισσότερα

821 Κ.Δ.Π. 287/79. υ> LU. = ο * > ". it > = > 8 ο. 3 S ο α ο. Ρ Ζ. ϊ, w > F Ρ ου*> "5. ; 3 Ρ t=«o. O PcO κ > ^ Ο χ Λ <- « > ν/» ο. ο.

821 Κ.Δ.Π. 287/79. υ> LU. = ο * > . it > = > 8 ο. 3 S ο α ο. Ρ Ζ. ϊ, w > F Ρ ου*> 5. ; 3 Ρ t=«o. O PcO κ > ^ Ο χ Λ <- « > ν/» ο. ο. Ε.Ε. Παρ. Ill (1) 817 Κ.Δ.Π. 287/79 *Ap. 1568, 7.12.79 'Αριθμός 28,7 Ο ΠΕΡΙ ίρύθμιισεωχ, ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΏΝ ΝΟΜΟΣ /(ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ,ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ίκαι 65 ΤΟΥ 3:964, 12 ΚΑΙ 35 ΤΟΥ 1969,

Διαβάστε περισσότερα

τόν αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αυτής έκτιθέμενον

τόν αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αυτής έκτιθέμενον Ε.Ε. Παρ. HI (I) 49 Κ.Δ.Π. 106/80 *Ap. 160, 16.5.80 'Αριθμός 106 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙιΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 1978

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 14(1)

Γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 14(1) Ε Μ. Παρ. ΠΙ (Ι) 1309 Κ.Δ.Π. 335/90 Αρ. 2560,1.12.90 Αριθμός 335 Ο i.lpi ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ.96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969, 13 ΚΑΙ 28

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 14(1)

Γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 14(1) E.E. Παρ. ΠΙ (I) 1165 Κ.Δ.Π. 16/90 Αρ. 2560,1.12.90 Αριθμός 16 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ ΚΕΦ. 26 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 195, 6 και 65 τυ 1954, 12 ΚΑΙ 8 ΤΥ 1969, 1" ΚΑΙ 28 TOY 1974, 24 ΤΥ 1978,

Διαβάστε περισσότερα

1249 ICAJ1. 311/83. χρησιμοποιηθησομένων ως. ως Οργανωμένα Διαμερίσματα 0.56:1, επιτρεπομένων οικοδομών

1249 ICAJ1. 311/83. χρησιμοποιηθησομένων ως. ως Οργανωμένα Διαμερίσματα 0.56:1, επιτρεπομένων οικοδομών E.E. Παρ. Ill (I) 1245 Κ.Δ.Π. 11/8 Αρ. 1907, 29.11.8 Αριθμός 11 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΟΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

'Αριθμός 117 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964 ΚΑΙ 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969)

'Αριθμός 117 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964 ΚΑΙ 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969) E.E. Παρ. Ill (I) 329 Δ.Π. 117/72 Αρ. 944, 17.6.72 'Αριθμός 117 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964 ΚΑΙ 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969) Γνωστοποίησις

Διαβάστε περισσότερα

τον αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αυτής έκτιθέμενον

τον αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αυτής έκτιθέμενον E.E. Παρ. Ill (I) 849 Κ.Δ.Π. 288/77 Αρ. 1399, 11.11.77 'Αριθμός 288 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969 ΚΑΙ 13 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

EJE. Παρ. ΠΙ (I) 373 Κ.Δ.Π. 117/90 Αρ. 2507,

EJE. Παρ. ΠΙ (I) 373 Κ.Δ.Π. 117/90 Αρ. 2507, EJE. Παρ. ΠΙ (I) 7 Κ.Δ.Π. 117/90 Αρ. 2507, 25.5.90 Αριθμός 117 ΠΕΡΙ ΡΥΘΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΩΝ ΝΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 1978, 25

Διαβάστε περισσότερα

(δ) καθ' δσον άφορα είς περιοχάς έναντι τών οποίων εκτίθενται

(δ) καθ' δσον άφορα είς περιοχάς έναντι τών οποίων εκτίθενται Ε.Ε. Παρ. Ill (!) 9 Κ.Δ.Π. 3/79 *Ap. 1493, 5.1.79 Αριθμός 3._.. Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969 ΚΑΙ 13 ΚΑΙ 28

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύττ" Άρ. 944 της 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1972 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ! ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύττ Άρ. 944 της 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1972 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ! ΠΡΑΞΕΙΣ Δ.Π. 116/72 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύττ" Άρ. 944 της 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1972 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ! ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! ΔιοικητικαΙ Πράξεις 'Αριθμός 116 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ill (I) 439 Δ.Π. 147/72 Αρ. 954,

E.E. Παρ. Ill (I) 439 Δ.Π. 147/72 Αρ. 954, E.E. Παρ. Ill (I) 439 Δ.Π. 147/72 Αρ. 954, 5.8.72 'Αριθμός 147 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 9& ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964 ΚΑΙ 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969) Γνωστοποίησις

Διαβάστε περισσότερα

(δ) καθ' δσον άφορα εις περιοχάς έναντι τών οποίων εκτίθενται

(δ) καθ' δσον άφορα εις περιοχάς έναντι τών οποίων εκτίθενται E.E. Παρ. Ill (I) 17 Κ.Δ.Π. 4/79 *Ap. 1493, 5.1.79 Αριθμός 4 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΏΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969 ΚΑΙ 13 ΚΑΙ 28 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(δ) καθ* δσον άφορα είς περιοχάς έναντι τών οποίων εκτίθενται. ή αναφέρονται έν τη τετάρτη στήλη τοΰ Πίνακος αντίστοιχα

(δ) καθ* δσον άφορα είς περιοχάς έναντι τών οποίων εκτίθενται. ή αναφέρονται έν τη τετάρτη στήλη τοΰ Πίνακος αντίστοιχα E.E. Παρ. Ill (I) 359 Κ.Δ.Π. 140/79 *Ap. 1530, 29.6.79 Αριθμός 140 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΥ 1969, 13 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969) E.E.Hlap. Ill (Ι) ΙΟΙ Δ.Π. 41/72 Ap. 920, 11.2.72 'Αριθμός 41 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969) Γνωστοποίησις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύττ* Άρ. 954 της 5ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1972 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύττ* Άρ. 954 της 5ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1972 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ Δ.Π. 145/72 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύττ* Άρ. 954 της 5ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1972 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις Αριθμός 145 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 8ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1989 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 8ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1989 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 190/89 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2439 της 8ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΥ 1989 ΔΙΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 190 ΜΕΡΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

891 Ν.30/85. E.E., Παρ. I, Αρ. 2045,

891 Ν.30/85. E.E., Παρ. I, Αρ. 2045, E.E., Παρ., Αρ. 2045, 6.4.5 91 Ν.0/5 περί Συμπληρματικύ Πρϋπλγισμύ Νόμς (Αρ. ) τυ 195 εκδίδεται διό δημσιεύσες εις την επίσημ ν εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας συμφώνς τ άρθρ 52 τυ Συντάγματς. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ή αναφέρονται έν τη τετάρτη στήλη του Πίνακος αντίστοιχα

ή αναφέρονται έν τη τετάρτη στήλη του Πίνακος αντίστοιχα E.E. Παρ. Ill (I) 01 Κ.Δ.ΓΊ. 119/79 Αρ. 1524, 8.6.79 Αριθμός 119 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΏΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ ( ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974 ΚΑΙ 24 ΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

s.s a a e !* : Β 3 Β. t Β. ε= α Η S < is *? A1=3 a ** 5 * 5 .Π % ** 5. II sr ο. " f-s ο < go< (5) D ^ X s ti3i "ε Ρ 5 Ρ Η. θ δ δ .

s.s a a e !* : Β 3 Β. t Β. ε= α Η S < is *? A1=3 a ** 5 * 5 .Π % ** 5. II sr ο.  f-s ο < go< (5) D ^ X s ti3i ε Ρ 5 Ρ Η. θ δ δ . Ε.Ε. Παρ. III(I) Κ.Δ.Π. /200 Αρ. 671,.1.200 Αριθμός ΠΕΡΙ ΠΛΕΔΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΤΑΞΙΑΣ ΝΜΣ (ΝΜΣ 90 ΤΥ 1972, 56 ΤΥ 1982, 7 ΤΥ 1990, 28 ΤΥ 1991, 91(1) ΤΥ 1992, 95(1) ΤΥ 199, 72(1) ΤΥ 1998, 59(1) ΚΑΙ 142(1) ΤΥ 1999)

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2271, Ν. 239/87

E.E., Παρ. I, Αρ. 2271, Ν. 239/87 E.E., Παρ. I, Αρ. 2271, 6.11.87 147 Ν. 29/87 περί ιδικεύσες Συμπληρματικής Πιστώσες (Ταμείν Αναπτύξες) Νόμς (Αρ. 57) τυ 1987 εκδίδεται με δημσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας σύμφνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΝ ΤΗΣ ΕΠΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΑΣ υπ "Αρ. 688 της 9ης ΚΤΩΒΡΥ 968 ΝΜΘΕΣΑ ΜΕΡΣ Ό περί Δημσίων Υπαλλήλων ('Αναθεώρησις των Μισθών και Μισθδτικών Κλιμάκων) Νόμς τ 968, εκδίδεται διά δημσιεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Οπ Άρ της 14ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1977 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Οπ Άρ της 14ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1977 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 9/77 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗ ΕΠΙΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οπ Άρ. 125 της 14ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1977 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙ 'Αριθμός 9 ΜΕΡΟ Ι Καννιστικά! Διικητικά! Πράξεις ΓΝΩΤΟΠΟΙΗΙ Γνστπιείται ώδε δτι, άπό

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ill (I) Αρ. 2433, Κ.Δ.Π. 187/89

E.E. Παρ. Ill (I) Αρ. 2433, Κ.Δ.Π. 187/89 E.E. Παρ. Ill (I) Αρ. 24,11.8.89 609 Κ.Δ.Π. 187/89 Αριθμός 187 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 1978,

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ.Π. 296/2002. Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3612,

Κ.Δ.Π. 296/2002. Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3612, .. Παρ. III(I) Αρ. 361, 1.6.00 3001 Αριθμός 96 ΠΙ ΠΛΔΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΤΑΞΙΑΣ ΝΜΣ (ΝΜΙ 90 ΤΥ 197, 56 ΤΥ 198, 7 ΤΥ 1990, 8 ΤΥ 1991, 91(1) ΤΥ 199, 55(1) ΤΥ 1993, 7(1) ΤΥ 1998, 59(1) ΚΑΙ 14(1) ΤΥ 1999) Κ.Δ.Π. 96/00

Διαβάστε περισσότερα

1546 Κ.Δ.Π. 182/98. Αριθμός 182 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1991 ΕΩΣ 1997

1546 Κ.Δ.Π. 182/98. Αριθμός 182 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1991 ΕΩΣ 1997 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 323,10.7.98 146 Κ.Δ.Π. 182/98 Αριθμός 182 Ι ΠΕΡΙ ΑΠΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΥ ΑΜΑΘΥΝΤΑΣ ΚΑΝΝΙΣΜΙ ΤΥ 1991 ΕΩΣ 1997 Τ Συμβύλι Απχετεύσεων Λεμεσύ Αμαθύντας στη συνεδρίαση τυ ημερμηνίας 17 Ιυνίυ

Διαβάστε περισσότερα

1407 K.AJT. 352/90. Νοείται ότι στη ζώνη Η1 δε 8α επιτρέπεται η ανέγερση οικοδομών παρά μόνο σύμφωνα με το συνεχές οικοδομικό σύστημα.

1407 K.AJT. 352/90. Νοείται ότι στη ζώνη Η1 δε 8α επιτρέπεται η ανέγερση οικοδομών παρά μόνο σύμφωνα με το συνεχές οικοδομικό σύστημα. E.E. Παρ. ΠΙ (I) Ap, 2560,1.12.90 1407 K.AJT. 352/90 Αριθμός 352 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕ.Φ."' '-96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65. ΤΟΥ. 196*4,. 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969, 13

Διαβάστε περισσότερα

1487 Ν. 151/86. Αριθμός 151 του 1986 ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΕΩΣ 1985

1487 Ν. 151/86. Αριθμός 151 του 1986 ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΕΩΣ 1985 E.E., Παρ. I, Αρ. 214, 24.10.6 147 Ν. 151/6 περί Τελνειακών Δασμών και Φόρν Καταναλώσες (Τρππιητικός) Νόμς τυ 196 εκδίδεται με δημσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας σύμφνα με τ Άρθρ

Διαβάστε περισσότερα

'Αριθμός 137 Ο TIE ΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΙΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ικαι 65 ΤΟΥ 1964 ΚΑΙ 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969)

'Αριθμός 137 Ο TIE ΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΙΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ικαι 65 ΤΟΥ 1964 ΚΑΙ 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969) Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 485 Κ.Δ.Π. 137/73 Αρ. 1017, 15.6.73 'Αριθμός 137 Ο TIE ΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΙΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ικαι 65 ΤΟΥ 1964 ΚΑΙ 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969) Γνωστοποίησις

Διαβάστε περισσότερα

3607 Ν. 7.28/88. E.E., Παρ. I, Αρ. 2371,

3607 Ν. 7.28/88. E.E., Παρ. I, Αρ. 2371, E.E., Παρ. I, Αρ. 271, 16.12. 607 Ν. 7.2/ περί Συμπληρματικύ Πρϋπλγισμύ Νόμς (Αρ. 5) τυ 19 εκδίδεται με δημσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας σύμφνα με τ Άρθρ 52 τυ Συντάγματς- - Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

1401 KAJl. 351/90. Γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 14(1)

1401 KAJl. 351/90. Γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 14(1) E.E. Πρ. ΠΙ (I) Αρ. 560,1.1.90 1401 KAJl. 51/90 Αριθμός 51 0 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ*-.ΝΜΣ ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ U ΤΥ 1959, 67 TOY 19&, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 1 ΚΑΙ 8 ΤΥ 1969, 1 ΚΑΙ 8 ΤΌΥ 1974, 4 ΤΥ 1978, 5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 758 της Ιης ΝΕΜΒΡΙΥ 1969 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ Ι " περί Τελνειακών Δασμών και Φρύν Καταναλώσες ('Επιβλή καΐ 'Επιστρφή τύτν) (Τρππιητικός) (Άρ. 2) Νόμς

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ill (ί) 839 Κ.Δ.Π. 238/81 Άρ. 1719,

E.E. Παρ. Ill (ί) 839 Κ.Δ.Π. 238/81 Άρ. 1719, E.E. Πρ. Ill (ί) 89 Κ.Δ.Π. 28/81 Άρ. 1719, 25.9.81 'Αριθμός 28 ΠΕΙ ΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 1978 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

<ϊ ο g. Sg pg id. 1 ο < ο < ^ a > 3. fc 5. 3 w Ε S Ε <J» ο. ο ο α. W 2 5 =* 5 5ί 2 {2 Ι"? e ο. α ο β ο. a ο. Ε a» υ ω. m 5 < 5 < S Ο < ο ο. δ!

<ϊ ο g. Sg pg id. 1 ο < ο < ^ a > 3. fc 5. 3 w Ε S Ε <J» ο. ο ο α. W 2 5 =* 5 5ί 2 {2 Ι? e ο. α ο β ο. a ο. Ε a» υ ω. m 5 < 5 < S Ο < ο ο. δ! .. Παρ. III(I) 88 Κ.Δ.Π. 918/00 Αρ. 788,.1.00 Αριθμός 918 ΠΙ ΠΛΔΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΤΑΞΙΑΣ ΝΜΣ (ΝΜΙ 90 ΤΥ 197, 6 ΤΥ 198, 7 ΤΥ 1990, 8 ΤΥ 1991, 91(1) ΤΥ 199, (1) ΤΥ 199, 7(1) ΤΥ 1998, 9(1) ΚΑΙ 14(1) ΤΥ 1999 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ill (I) 33 Κ.Δ.Π. 9/86 Αρ. 2107,

E.E. Παρ. Ill (I) 33 Κ.Δ.Π. 9/86 Αρ. 2107, E.E. Πρ. Ill (I) 33 Κ.Δ.Π. 9/86 Αρ. 2107, 22.1.86 Αριθμός 9 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 38 ΤΥ 1969, 13 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 1978,

Διαβάστε περισσότερα

EJE. Παρ. ΠΙ (I) 617 ΚΛΙΙ. 159/90 Ap. 2519,

EJE. Παρ. ΠΙ (I) 617 ΚΛΙΙ. 159/90 Ap. 2519, EJE. Παρ. ΠΙ (I) 617 ΚΛΙΙ. 159/90 Ap. 2519, 6.7.90 Αριθμός 159 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 1978,

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ill (I) 883 Κ.Δ.Π. 304/88 Αρ. 2370, Αριθμός 304 Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 90 ΤΟΥ 1972 ΚΑΙ 56 ΤΟΥ 1982)

E.E. Παρ. Ill (I) 883 Κ.Δ.Π. 304/88 Αρ. 2370, Αριθμός 304 Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 90 ΤΟΥ 1972 ΚΑΙ 56 ΤΟΥ 1982) E.E. Παρ. Ill (I) 88 Κ.Δ.Π. 04/88 Αρ. 270, 9.12.88 Αριθμός 04 ΠΕΡΙ ΠΛΕΔΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΤΑΞΙΑΣ ΝΜΣ (ΝΜΙ 90 ΤΥ 1972 ΚΑΙ 56 ΤΥ 1982) Διάταγμα Διατήρησης σύμφωνα με τ άρθρ 8(1) Ασκώντας τις εξσίες π χρηγύνται

Διαβάστε περισσότερα

1244 Κ.Δ.Π. 192/2004

1244 Κ.Δ.Π. 192/2004 E.E. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 829, 2.4.2004 1244 Κ.Δ.Π. 192/2004 Αριθμός 192 ΠΕ! ΠΛΕΔΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΤΑΞΙΑΣ ΝΜΣ (ΝΜΙ 90 ΤΥ 1972, 56 ΤΥ 1982,7 ΤΥ 1990, 28 ΤΥ 1991,91(1) ΤΥ 1992, 55(1) ΤΥ 199, 72(Ι) ΤΥ 1998,59(1) ΤΥ 1999

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ill (I) 627 Κ.Δ.Π. 188/89 Αρ. 2433,

Ε.Ε. Παρ. ill (I) 627 Κ.Δ.Π. 188/89 Αρ. 2433, Ε.Ε. Παρ. ill (I) 627 Κ.Δ.Π. 188/89 Αρ. 24,11.8.89 Αριθμός 188 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΜΙ 14 ΤΥ 1959, 67 ΤΥ 196, 6 ΚΑΙ 65 ΤΥ 1964, 12 ΚΑΙ 8 ΤΥ 1969, 1 ΚΑΙ 28 ΤΥ 1974, 24 ΤΥ 1978,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΓΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 6ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗ1ΊΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΓΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 6ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗ1ΊΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις KJVJI. 158/90 ΠΑΡΑΡΤΜΑ ΤΡΓΓ ΤΣ ΕΠΙΣΜΣ ΕΦΜΕΡΙΔΑΣ ΤΣ ΔΜΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2519 της 6ης ΙΥΛΙΥ 1990 ΔΙΙΚ1ΊΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΣ Ι Καννιστικές Διικητικές Πράξεις Αριθμός 158 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΙΚΔΜΩΝ ΝΜΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα