ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ"

Transcript

1 ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ ΔΙΑΣΡΟΦΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ Μακροθρεπτικά ςυςτατικά ονομάηονται οι κρεπτικζσ ουςίεσ που προςφζρουν ενζργεια όπωσ υδατάνκρακεσ, πρωτεΐνεσ, λίποσ και χρειάηονται ςε μεγάλεσ ποςότθτεσ ςτον οργανιςμό. Η κυριότερθ δευτερεφουςα διάγνωςθ ςτουσ καρκινοπακείσ είναι θ πρωτεϊνικι ενεργειακι υποκρεψία. Η Αφξηςη τησ Ενζργειασ (kcal) και θ Αφξηςη των Πρωτεϊνϊν, κεωρείται θ πιο ςθμαντικι παρζμβαςθ για ενίςχυςθ τθσ διατροφικισ κατάςταςθσ του ατόμου. ΑΝΆΓΚΕ Ε ΘΕΡΜΚΔΕ Οδηγόσ για υπολογιςμό των αναγκϊν των ενήλικων ςε ενζργεια Οι ανάγκεσ ςε κερμίδεσ (kcal) αλλάηουν ςφμφωνα με τθν διατροφικι κατάςταςθ του ατόμου. Σο πραγματικό βάροσ του ατόμου χρθςιμοποιείται για τουσ υπολογιςμοφσ, ενϊ ςυνιςτάται θ χριςθ του ιδανικοφ βάρουσ (IBW) για τα παχφςαρκα άτομα (>120% IBW), αφοφ το προςαρμοςμζνο βάροσ για παχφςαρκουσ δεν ζχει τεκμθριωκεί 20 kcal/kg Αρχικι επαναςίτιςθ υποςιτιηόμενων / εξαντλθμζνων kcal/kg Παχφςαρκα άτομα για απϊλεια βάρουσδιατιρθςθ kcal/kg Διατιρθςθ ςωματικοφ βάρουσ kcal/kg Τποςιτιςμόσ και /ι εκτεταμζνθ κεραπεία για μεταμόςχευςθ μυελοφ των οςτϊν kcal/kg Πλιρθσ εξάντλθςθ και/ ι υπερμεταβολιςμόσ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΆ ΤΣΑΣΙΚΆ ΣΟΤ ΕΝΉΛΙΚΕ υςτατικά % από τισ ολικζσ θερμίδεσ Τδατάνκρακεσ 40%-70%

2 Λίποσ 20%-50% Πρωτεΐνεσ 15%-25% Τψθλά επίπεδα πικανόν ςε άτομα με υπεργλυκαιμία ι διαςφάλιςθ λιψθσ αναγκαίων κερμίδων Ελάχιςτθ παροχι: 4%-10% για πρόςλθψθ αναγκαίων λιπαρϊν οξζων / λινολεϊκοφ οξζωσ Διατροφικζσ ανάγκεσ ςε πρωτεΐνεσ για ενήλικεσ με καρκίνο Αναγκαία πρωτεΐνη Κατάςταςη g/kg Ηπατικι ι νεφρικι ανεπάρκεια g/kg υνιςτϊμενθ θμεριςια δοςολογία (RDA) g/kg Για τουσ περιςςότερουσ αςκενείσ με καρκίνο. χριςθ χαμθλότερου ι ψθλότερου ορίου ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ και τα επίπεδα πρωτεΐνθσ ορροφ 1.5 g/kg Αςκενείσ με μεταμόςχευςθ μυελοφ των οςτϊν g/kg Καρκινοπακείσ με κακι κρζψθ / υποςιτιςμό Διατροφικζσ ανάγκεσ ςε υγρά για αςθενείσ με καρκίνο Μζθοδοσ Βάςθ RDA και κερμίδων Βάςθ θλικίασ (ζτθ) < >65 Οδηγίεσ 1 ml/kcal ml/kg 30 ml/kg 25 ml/kg

3 ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ ΔΙΑΣΡΟΦΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ Μικροθρεπτικά υςτατικά είναι τα ανόργανα άλατα, οι βιταμίνεσ και το νερό. Ονομάηονται μικροκρεπτικά ςυςτατικά γιατί είναι απαραίτθτα ςε πολφ μικρζσ ποςότθτεσ και δεν αποδίδουν ενζργεια ςτον οργανιςμό. φμφωνα με το εγχειρίδιο Κλινικισ Διαιτολογίασ Αμερικισ 2000, «Δεν είναι γνωςτό αν ο καρκίνοσ θ / και η ιεραπεία του αυξάνει τισ ανάγκεσ ςε μικροιρεπτικά ςυςτατικά.» Οι παράγοντεσ που επηρεάζουν την κάλυψη των αναγκϊν των μικροιρεπτικϊν ςυςτατικϊν είναι: Θζςθ τθσ πάκθςθσ και θ εξζλιξθ τθσ Είδοσ τθσ κεραπείασ Φαρμακευτικι αγωγι Για Παράδειγμα: Ο καρκίνοσ που αναπτφςςεται ςτο πεπτικό ςφςτθμα ζχει τθν ικανότθτα να προκαλεί απόφραξθ με αποτζλεςμα τθν μειωμζνθ κατανάλωςθ τροφισ και τελικά τθν ζλλειψθ μικροκρεπτικϊν ςυςτατικϊν. Η ζλλειψθ του ςυμπλζγματοσ Β βιταμινϊν μπορεί να προκλθκεί από μακροχρόνιο υποςιτιςμό. Ο κανονικόσ μεταβολιςμόσ των μικροκρεπτικϊν ςυςτατικϊν μπορεί να διαφοροποιθκεί με τθν εξζλιξθ τθσ αςκζνειασ, όπωσ όταν θ υπεραςβεςτιναιμία είναι αποτζλεςμα τθσ πάκθςθσ δεν μπορεί να ελεγχκεί από τθν διατροφι και ζτςι ο περιοριςμόσ του αςβεςτίου μπορεί να μθν είναι αναγκαίοσ. Χειρουργικι αφαίρεςθ του κατϊτερου γαςτρεντερικοφ ςωλινα μπορεί να ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν δυςαπορρόφθςθ και τθν ζλλειψθ μικροκρεπτικϊν ςυςτατικϊν. Χρήςη ςυμπληρωμάτων πολυβιταμινϊν και ιχνοςτοιχείων υμπλιρωμα πολυβιταμινϊν με ιχνοςτοιχεία μπορεί να χορθγείται θμερθςίωσ για άτομα με περιοριςμζνθ διατροφι Λόγω πικανισ αλλθλεπίδραςθσ ςυγκεκριμζνων φαρμάκων χθμειοκεραπείασ και πολυβιταμινϊν, ςυμπλθρϊματα κα πρζπει να παίρνονται μόνο μετά από ςυμβουλι ιατροφ. Μεγάλεσ δοςολογίεσ βιταμινϊν και ιχνοςτοιχείων δεν είναι επικυμθτζσ λόγω τθσ τοξικότθτασ τουσ ι τθσ παρεμπόδιςθσ τθσ φυςιολογικισ λειτουργίασ του ανοςοποιθτικοφ ςυςτιματοσ Τπερβολικζσ δοςολογίεσ ψευδάργυρου ζχουν ςυςχετιςτεί με μείωςθ τθσ ανταπόκριςθσ του ανοςοποιθτικοφ ςυςτιματοσ Μικροθρεπτικά ςυςτατικά Θζςη απορρόφηςησ ςτο γαςτρεντερικό ςωλήνα

4 Θζςη Δωδεκαδάκτυλοσ Νιςτιδα Ειλεόσ Παχφ ζντερο Βιταμίνεσ, Ιχνοςτοιχεία, Ηλεκτρολφτεσ Αςβζςτιο, μαγνιςιο, ςίδθροσ, χλϊριο Βιταμίνθ Γ, κειαμίνθ (Β1), ριβοφλαβίνθ (B2), πυριδοξίνθ (B6), φυλλικό οξφ, υδατοδιαλυτζσ βιταμίνεσ Βιταμίνεσ B12, A, Δ, E, K Νάτριο, κάλιο, νερό Επιλεγμζνεσ ςυνιςτϊμενεσ θμεριςιεσ ποςότθτεσ (DRI): Ανϊτερα ανεκτά επίπεδα Ηλικία (ζτη) υμπλήρωμα >70 Βιταμίνθ Γ (mg) 1,800 2,000 2,000 Βιταμίνθ Ε (IU) 800 1,000 1,000 Βιταμίνθ Α (μg) 2,800 3,000 3,000 ελινιο (μg) Ψευδάργυροσ (mg) Φυτοχημικά Θρεπτικά υςτατικά που μποροφν να ςυμβάλουν ςτην πρόληψη και θεραπεία του καρκίνου Σα φυτοχθμικά είναι ςυςτατικά τα οποία παράγουν τα φυτά για να προςτατεφουν τον εαυτό τουσ από ιοφσ, βακτιρια ι μφκθτεσ. Κάκε φυτό προςφζρει διαφορετικά είδθ και ποςότθτεσ φυτοχθμικϊν. Παρόλο που θ ςθμαςία τουσ ςτθν υγεία είναι υπό ςυνεχι μελζτθ, ξζρουμε ότι μποροφν να προςτατεφςουν τον ανκρϊπινο οργανιςμό από κάποια είδθ καρκίνου, από καρδιοπάκειεσ και άλλα χρόνια προβλιματα υγείασ. Ομάδεσ Φυτοχημικϊν Ινδόλεσ Θειαλλιινικά παράγωγα

5 Αντιοξειδωτικά (Β-Καροτίνθ, Βιταμίνθ Γ και Βιταμίνθ Ε) Φαινολικό μείγμα Φλαβονοειδι Ινδόλεσ - Πηγζσ: μπρόκολο, λάχανο και κουνουπίδι - Δράςη: Παρεμποδίηει τθν ανάπτυξθ καρκίνου, διατθρεί τα κφτταρα υγιι Θειαλλιινικά παράγωγα - Καταςτρζφονται ςε ψθλι κερμοκραςία - Πηγζσ: ςκόρδοσ, πράςο, κρεμμφδι, καυτερζσ μυρωδιζσ - Δράςη: 1. ενίςχυςθ του ανοςοποιθτικοφ ςυςτιματοσ. 2. αφξθςθ των ενηφμων που εξοντϊνουν τισ καρκινογόνεσ ουςίεσ 3. επίδειξθ αντικαρκινικϊν ιδιοτιτων 4. μείωςθ τθσ χολθςτερόλθσ 5. παρεμπόδιςθ δθμιουργίασ κρόμβων ςτο αίμα. Φυτοχημικά ουλφοραφάνη Πηγζσ: μπρόκολο, κουνουπίδι, λαχανικά Βρυξελλϊν, κρεμμφδια, λάχανα Π-κουμαρικό & Χλωρογενικό οξφ Πηγζσ: ντομάτα, πράςινεσ πιπεριζσ, ανανάσ, καρότα, φράουλεσ PEITC Πθγζσ: κραμβί, κρεμμφδια Ελλαγικό οξφ

6 Πηγζσ: φράουλεσ, ςταφφλια, μοφρα Γενιςτεϊνη Πηγζσ : φαςόλια ςόγιασ Ινδόλη 3-καρβινόλη Πηγζσ: κουνουπίδι Αλλιινικό ςουλφίδιο Πηγζσ: ςκόρδο, κρεμμφδια Καψαϊκίνη Πηγζσ: καυτά πιπζρια, κφμινο Φλαβονοειδή Πηγζσ: μοφρα, γλυκοπατάτεσ, εςπεριδοειδι, αγγοφρια Πλεονεκτήματα για την Τγεία Οι αντιoξειδωτικζσ ουςίεσ /φυτοχθμικά βοθκοφν ςτθν πρόληψη και θεραπεία των πιο κάτω αςκενειϊν Καρκίνοσ ακχαρϊδθσ Διαβιτθσ Καρδιοπάκειεσ Τπζρταςθ Μειωμζνο ποςοςτό των παθήςεων αυτϊν παρατηρείται ςε πληθυςμοφσ που καταναλϊνουν μεγάλεσ ποςότητεσ φροφτων και λαχανικϊν. Αντιοξειδωτικζσ Ουςίεσ Β - καροτίνθ Βιταμίνθ Γ

7 Βιταμίνθ Ε Φυτικζσ ίνεσ Αντιοξειδωτικζσ Θρεπτικζσ Ουςίεσ Οι αντιοξειδωτικζσ ουςίεσ είναι θ βιταμίνθ Α (β-καροτίνθ), θ βιταμίνθ Γ, βιταμίνθ Ε, το ςελινιο και οι φυτικζσ ίνεσ. Ποια θ δράςθ των αντιοξειδωτικϊν ουςιϊν; H δράςθ τουσ ςχετίηεται άμεςα με τθ δράςθ του οξυγόνου μζςα ςτον οργανιςμό. Για τθν παραγωγι ενζργειασ, κάκε κφτταρο μζςα ςτον οργανιςμό χρειάηεται ςυνεχι χοριγθςθ οξυγόνου. Για αυτό τον λόγο το οξυγόνο είναι βαςικό ςτθν ηωι. Ρόλοσ Αντιοξειδωτικϊν Βιταμινϊν Β-καροτίνη: Πρόλθψθ του καρκίνου, ρυκμιςτισ ανοςολογικϊν αντιδράςεων, μείωςθ κινδφνου καρδιοπακειϊν και εγκεφαλικϊν επειςοδίων Βιταμίνη Γ: Μείωςθ κινδφνου καρδιοπακειϊν. Αυξθμζνεσ ανάγκεσ βιταμίνθσ Γ για τουσ καπνιςτζσ Βιταμίνη Ε: Μείωςθ κινδφνου καρδιοπακειϊν. Αντιοξειδωτικζσ ουςίεσ - Βιταμίνη Γ: Πηγζσ: εςπεριδοειδι, ντομάτεσ, πράςινα φυλλϊδθ λαχανικά, πατάτεσ - Βιταμίνη Ε: Πηγζσ: ςιτθροφχα προϊόντα, φυςτίκια, ξθροί καρποί, μαφρο ρφηι, φυτικά λάδια, αλεφρι βρϊμθσ - Β-καροτίνη (βιταμίνη Α): Πηγζσ: μαϊντανόσ, καρότα, κολοκυκάκια, γλυκοπατάτεσ, κολοκάςι, χρυςόμθλα, πεπόνι, ςπανάχι, εςπεριδοειδι, ςπαράγγια - Φυτικζσ Κνεσ: Πηγζσ: ςιτθροφχα/ πιτυροφχα, χόρτα, φροφτα

8 - ελήνιο: Πηγζσ: καλαςςινά, δθμθτριακά και ςπόροι ( ανάλογα με τθν περιεκτικότθτα του χϊματοσ ςε ςελινιο) -Κατεχίνεσ (ταννίνεσ): Πηγζσ: ψάρια, μοφρα, μιλα, τςάι ΒΑΙΚΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ ΣΩΝ ΘΡΕΠΣΙΚΩΝ ΤΣΑΣΙΚΩΝ Τδατάνκρακεσ Πρωτεΐνεσ Λιπίδια Βιταμίνεσ Ανόργανα ςτοιχεία Παροχι ενζργειασ Παροχι δομικϊν ςυςτατικϊν (κφρια λειτουργία) Παροχι ενζργειασ (δευτερεφων ρόλοσ) Παροχι δομικϊν ςυςτατικϊν Παροχι ενζργειασ Ρυκμιςτικοί παράγοντεσ του μεταβολιςμοφ Ρυκμιςτικοί παράγοντεσ του μεταβολιςμοφ Κάκε βιταμίνθ ζχει τθ δικι τθσ λειτουργία Ρυκμιςτικοί παράγοντεσ του μεταβολιςμοφ Παροχι δομικϊν ςυςτατικϊν Κάκε ανόργανο ςτοιχείο ζχει τθ δικι του λειτουργία Δομικό ςυςτατικό Νερό Ρυκμιςτικόσ παράγοντασ Μεταφορζασ κρεπτικϊν ςυςτατικϊν Ρυκμιςτισ τθσ κερμοκραςίασ του ςϊματοσ τον παρακάτω πίνακα αναφζρονται τα κυριότερα μζταλλα, οι πηγζσ προζλευςησ τουσ και η κφρια χρηςιμότητα τουσ: Μζταλλα Πηγή Προζλευςησ Χρηςιμότητα Αςβζςτιο Γαλακτοκομικά προϊόντα, κουνουπίδι, λάχανο, φακζσ, κρόκοσ αυγοφ, καλαςςινά, ραδίκια και το χαμομιλι Κφριο ςυςτατικό των οςτϊν. Ομαλοποιεί τθν καρδιακι λειτουργία και θρεμεί τα νεφρα

9 Φϊςφοροσ Ξθροί καρποί και ιδίωσ οι θλιόςποροι και τα παςατζμπο, τυρί, κρζασ και ςαρδζλεσ. Σονωτικό του εγκεφάλου, βοθκά ςτον μεταβολιςμό των λιπϊν, ςτθν λειτουργία των αδζνων και ςτθν ορμονικι ρφκμιςθ. Μαγνιςιο Μπανάνεσ, φιςτίκια, γάλα, γιαοφρτι και κρζασ. Επιδρά ςτουσ μυσ και ςτα νεφρα. υμμετζχει ςτθν ςφνκεςθ πρωτεΐνθσ και ενεργοποιεί τα ζνηυμα. Κάλιο Ελιζσ, φροφτα και ιδίωσ μπανάνεσ, ςαλάτεσ, ςταφίδεσ, ξθρά δαμάςκθνα, ςτιγμιαίοσ καφζσ και πατάτεσ Απαραίτθτο για τθν καλι λειτουργία τθσ καρδιάσ, των μυϊν, των νεφρϊν και τθσ υγείασ των οςτϊν Νάτριο Ελιζσ, φροφτα και ιδίωσ μπανάνεσ, ςαλάτεσ, ςταφίδεσ, ξθρά δαμάςκθνα, ςτιγμιαίοσ καφζσ και πατάτεσ Απαραίτθτο για τθν καλι λειτουργία τθσ καρδιάσ, των μυϊν και των νεφρϊν ίδθροσ Σο ςυκϊτι, το πορτοκάλι, οι ςαρδζλεσ, οι θλιόςποροι, θ μαγιά μπφρασ, το κρζασ, τα ξερά δαμάςκθνα, οι ελιζσ, οι ςταφίδεσ, οι φακζσ, το ςπανάχι και θ βρϊμθ. υςτατικό τθσ αιμοςφαιρίνθσ. Βοθκά τθν αναπνοι και διευκολφνει τθν λειτουργία των αδζνων και του εγκεφάλου Χλϊριο Αλάτι Ρυκμίηει οςμωτικι πίεςθ, ιςοηφγιο του φδατοσ και οξεοβαςικι ιςορροπία,ςτθν απορρόφθςθ τθσ Β12 και του ςιδιρου Μαγγάνιο Ρφηι, καρυκεφματα, ςιτάρι, μαροφλι, φαςόλια, φιςτίκια, πατάτεσ, θλιόςπορο, δθμθτριακά. Προςφζρεται για τον ςχθματιςμό των οςτϊν, για τθν πιξθ του αίματοσ, δράςθ τθσ ινςουλίνθσ και τθν ςφνκεςθ τθσ χολθςτερόλθσ. υμμετζχει ςαν διεγζρτθσ ςτον μεταβολιςμό λιπϊν, υδατανκράκων και πρωτεϊνϊν τον παρακάτω πίνακα αναφζρονται οι κυριότερεσ βιταμίνεσ, οι πηγζσ προζλευςησ τουσ και η βαςική χρηςιμότητα τουσ: ΒΙΣΑΜΙΝΗ ΠΗΓΗ ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΧΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΒΙΣΑΜΙΝΗ Α Πράςινα λαχανικά, καρότα, αυγά, γάλα και φροφτα (κυρίωσ κίτρινου και πορτοκαλί χρϊματοσ). Αναηωογονθτικι - αντιρυτιδικι, κεραπευτικι πακιςεων ματιϊν, πρόλθψθ καρκίνου και καρδιαγγειακϊν πακιςεων.

10 ΒΙΣΑΜΙΝΗ Δ Ψάρια, αυγά,γάλα και μουρουνόλαδο Για τον ραχιτιςμό, οςτεοπόρωςθ, τερθδόνα και πρόωρο γιρασ. ΒΙΣΑΜΙΝΗ E ΒΙΣΑΜΙΝΗ K ΒΙΣΑΜΙΝΗ Γ ΒΙΣΑΜΙΝΗ B6 ΒΙΣΑΜΙΝΗ Β12 ιτζλαιο, ςογιζλαιο, καρφδια, δθμθτριακά, ελαιόλαδο. Αυγά, γάλα, ςυκϊτι, πράςινα λαχανικά και ςογιζλαιο. Φρζςκα φροφτα και λαχανικά (κυρίωσ ςτισ φράουλεσ, ακτινίδια και εςπεριδοειδι). Καρφδια, ςογιζλαιο, λαχανικά, φροφτα (κυρίωσ μπανάνεσ), δθμθτριακά και μαγιά μπφρασ. Αυγά, γάλα, κρζασ, ψάρια και μαγιά μπφρασ. Αναιμία, ςτειρότθτα, αντιγθραντικι και για μείωςθ του κινδφνου καρδιακισ προςβολισ. Πρόλθψθ αιμορραγιϊν αφοφ μειϊνει τον χρόνο πιξθσ του αίματοσ. Προςτατεφει από ςκορβοφτο, κρυολόγθμα, καρδιοπάκειεσ, καρκίνο και αιμορραγίεσ. Πρόλθψθ αναιμίασ, κεραπευτικό ςε πακιςεισ του δζρματοσ και του νευρικοφ ςυςτιματοσ. Αναιμία, πακιςεισ τθσ καρδιάσ και του νευρικοφ ςυςτιματοσ. ΦΤΛΛΙΚΟ ΟΞΤ πανάκι, πράςινα λαχανικά και ςυκϊτι. Αναιμία εγκφου και πρόλθψθ καρκίνου του τραχιλου τθσ μιτρασ

ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ. Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4. Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά...

ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ. Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4. Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά... ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4 Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά... 6 Ραχυςαρκία και καρκίνοσ... 21 Διατροφι και καρκίνοσ... 24 ΓΕΝΛΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιά ςυμπλθρϊματα και ειδικά προϊόντα διατροφισ προςφζρουν ουςιαςτικι βοικεια ςτο αδυνάτιςμα;

Ποιά ςυμπλθρϊματα και ειδικά προϊόντα διατροφισ προςφζρουν ουςιαςτικι βοικεια ςτο αδυνάτιςμα; Ποιά ςυμπλθρϊματα και ειδικά προϊόντα διατροφισ προςφζρουν ουςιαςτικι βοικεια ςτο αδυνάτιςμα; Ποιά ςκευάςματα μποροφν να ενιςχφςουν τα αποτελζςματα τθσ δίαιτασ ςτθ μείωςθ του ςωματικοφ λίπουσ; Όλεσ οι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ;

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; Τρϊτε μαργαρίνθ; Τθν προτιμάτε από το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι είναι πιο υγιεινό διατροφικό λίποσ; Αποφεφγετε το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΣΑ-ΚΡΕΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΘΣΙΚΑ ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΓΑΛΑΣΑ-ΚΡΕΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΘΣΙΚΑ ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ Α ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ ΑΘΘΝΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ: ΚΑΘΘΓΘΣΘ Γ. ΧΡΟΤΟ ΓΑΛΑΣΑ-ΚΡΕΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΘΣΙΚΑ ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ 3θ Ζκδοςθ Ακινα Μάϊοσ 2013 Επιμζλεια: Θλίασ Μποφηιοσ Παιδίατροσ

Διαβάστε περισσότερα

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ Χορήγηςη οξυγόνου με ςυςκευέσ χαμηλήσ και υψηλήσ ροήσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΟΡΛΚΘ ΣΥΜΡΑΞΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ ΚΑΛ ΤΘΝ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ ΝΕΩΝ ΑΓΟΤΩΝ ΑΝΕΓΩΝ ΚΑΛ ΝΕΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΟ ΚΑΛ ΑΓΟΔΛΑΤΟΦΛΚΟ ΤΟΜΕΑ Α.Σ. «ΑΝΑ.Σ.Α. Αγροτικοφ Χϊρου Ξάνκθσ» ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Θρεπτικά Συστατικά Η ποιοτική διαφορά µεταξύ των τροφών, έγκειται στη περιεκτικότητα τους σε Θρεπτικά Συστατικά. Για να καταλάβει κανείς, αρκεί να συνειδητοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Ανδρική υπογονιμότητα ονομάζεται η ανικανότητα επίτευξης εγκυμοσύνης μετά από ένα χρόνο ελεύθερης σεξουαλικής επαφής. Η αρχική εξέταση του σπέρματος γίνεται για να αξιολογηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Εύα Ζιώζιου, Διατροφολόγος - Διαιτολόγος - Επιστήμων Τροφίμων ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΚΟΗ

Γράφει: Εύα Ζιώζιου, Διατροφολόγος - Διαιτολόγος - Επιστήμων Τροφίμων ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΚΟΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΚΟΗ Τα τελευταία 20 χρόνια έχει αυξηθεί η απώλεια ακοής ακόμα και σε νεαρά άτομα. Η απώλεια της ακοής εμφανίζεται όταν η διέλευση των ηχητικών κυμάτων στον εγκέφαλο είναι μειωμένη. Το ακουστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΘ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΤΓΕΙΑ-ΣΜΘΜΑ ΙΑΣΡΙΚΘ. ΠΜ ςτισ ΒΑΙΚΕ ΙΑΣΡΙΚΕ ΕΠΙΣΘΜΕ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΑ-ΑΙΜΟΔΟΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΘ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΤΓΕΙΑ-ΣΜΘΜΑ ΙΑΣΡΙΚΘ. ΠΜ ςτισ ΒΑΙΚΕ ΙΑΣΡΙΚΕ ΕΠΙΣΘΜΕ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΑ-ΑΙΜΟΔΟΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΘ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΤΓΕΙΑ-ΣΜΘΜΑ ΙΑΣΡΙΚΘ ΠΜ ςτισ ΒΑΙΚΕ ΙΑΣΡΙΚΕ ΕΠΙΣΘΜΕ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΑ-ΑΙΜΟΔΟΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ «Μελζτθ τθσ ςυςτθματικισ ανοςοτροποποίθςθσ που προκαλεί θ εφαρμογι του

Διαβάστε περισσότερα

Αντιοξειδωτικά στην διατροφή μας

Αντιοξειδωτικά στην διατροφή μας Χάρις Μαραθεύτη Κλινική Διαιτολόγος Διατροφολόγος τηλ: 99-720235 email: harismaratheftis@hotmail.com Αντιοξειδωτικά στην διατροφή μας Τα τελευταία 50 χρόνια οι διατροφικές μας συνήθειες άλλαξαν δραστικά.

Διαβάστε περισσότερα

Σιτηρζςια Χοιριδίων Χωρίσ Αντιβιοτικά

Σιτηρζςια Χοιριδίων Χωρίσ Αντιβιοτικά Σιτηρζςια Χοιριδίων Χωρίσ Αντιβιοτικά Πρακτικζσ Συμβουλζσ Ιωάννησ Μαυρομιχάλησ, MSc, PhD ioannis@ariston-nutrition.com, Ariston Nutrition SL, www.ariston-nutrition.com Ιωάννησ Κάρβελησ gkarvelis@nuevo.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ. Χρήστος Χατζής MD Επιστημονικός Συνεργάτης της Κλινικής Προληπτικής Ιατρικής & Διατροφής Πανεπιστημίου Κρήτης

ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ. Χρήστος Χατζής MD Επιστημονικός Συνεργάτης της Κλινικής Προληπτικής Ιατρικής & Διατροφής Πανεπιστημίου Κρήτης ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Χρήστος Χατζής MD Επιστημονικός Συνεργάτης της Κλινικής Προληπτικής Ιατρικής & Διατροφής Πανεπιστημίου Κρήτης ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΕΥΡΩΣΤΙΑ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Οι κύριοι σκοποί των Θ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. ΝΕΟΛΑΙΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ- ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΣ, MSc

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. ΝΕΟΛΑΙΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ- ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΣ, MSc ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ- ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΣ, MSc ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΒΕΛΗ ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ- ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ, BSc ΑΘΗΝΑ 2014 Μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΠΡΙΑ * * Με τη βοήθεια της Ασημένιας Κούσουλα, Κλινικής Διαιτολόγου-Διατροφολόγου του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

ΟΣΠΡΙΑ * * Με τη βοήθεια της Ασημένιας Κούσουλα, Κλινικής Διαιτολόγου-Διατροφολόγου του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου ΟΣΠΡΙΑ * Σήμερα, ως ενήλικας, τα όσπρια είναι από τα αγαπημένα μου φαγητά. Αυτό οφείλεται εν μέρει στα τεχνάσματα της μητέρας μου όταν ήμουν μικρός, αλλά σε μεγάλο βαθμό και στα Μίκι Μάους! Μάλιστα. μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΚΑΡΚΙΝΟΣ. Κάλλιον το προλαμβάνειν, παρά το θεραπεύειν. Ιπποκράτης (460-377π.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΚΑΡΚΙΝΟΣ. Κάλλιον το προλαμβάνειν, παρά το θεραπεύειν. Ιπποκράτης (460-377π. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΚΑΡΚΙΝΟΣ Κάλλιον το προλαμβάνειν, παρά το θεραπεύειν Ιπποκράτης (460-377π.Χ) Εισαγωγή Η πιθανή σχέση των διατροφικών συνηθειών και της ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ. Διατροφή ασθενών. με καρκίνο

ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ. Διατροφή ασθενών. με καρκίνο ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ Διατροφή ασθενών με καρκίνο Με την ευγενική χορηγία της Roche (Hellas) A.E. ΑγκαλίαΖΩ - Όμιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνου Διατροφή ασθενών με καρκίνο 2 η Έκδοση Mε τη

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου

Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου 1 Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, Το 24 Ο Πανελλήνιο υνζδριο τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Ανακοίνωση Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρoυ για την Παγκόσμια Ημέρα Ρευματοπαθειών (12 Οκτωβρίου 2013) Θέμα: Υγιής Γήρανση, Σύνθημα: " Ζώντας Καλά, Μεγαλώνοντας Καλύτερα" Η Παγκόσμια Ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΤΑΜΙΝΗ D Γιατί είναι πολύτιμη;

ΒΙΤΑΜΙΝΗ D Γιατί είναι πολύτιμη; T. 12 - ΣΕΠ. - ΟΚΤ. 2013...για να ζω καλύτερα! ΜΑΛΛΙΑ Μυστικά για λάμψη και ζωντάνια ΚΩΝ/ΝΟΣ ΞΕΝΟΣ Βήματα Yγείας & Eυεξίας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Kαι τίποτα δεν σε σταματά... ΒΙΤΑΜΙΝΗ D Γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Υπουργείο Υγείασ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Strategic Plan Rare.2Aug ΔΛΟΚΩΣΕΛΣ ΟΛΩΝ_ΒΑΣΟΣ_0.doc Λευκωςία, Μάρτιοσ 2012 Strategic Plan Rare Diseases 30 8 2012 τελικό ςελίδα 1 από 76 Η ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Hippophae Rhamnoides. Ιπποφαές Eυβοίας

Hippophae Rhamnoides. Ιπποφαές Eυβοίας Ιπποφαές Eυβοίας Hippophae Rhamnoides Στον κατάλογο των φυτών με γνωστές στην σύγχρονη επιστήμη φαρμακευτικές ιδιότητες το Ιπποφαές κατέχει μια από τις πιο διακεκριμένες θέσεις.το ιπποφαές είναι από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. Σιωπηλή & επικίνδυνη ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗ. Τροφές-σύμμαχοι και επιστημονικές συμβουλές για να τη μειώσουμε. w Πλάνο

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. Σιωπηλή & επικίνδυνη ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗ. Τροφές-σύμμαχοι και επιστημονικές συμβουλές για να τη μειώσουμε. w Πλάνο ΛΟΓΩ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΜΑΪΟΣ 2015 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟ ΜΕΝΟΥ... ΤΗΣ ΠΡΩΤΙΑΣ Εξετάσεις: Η επιτυχία ξεκινάει (και) από το πιάτο τους ΕΠΟΧΙΚΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ Τι πρέπει να φάτε για να νιώσετε καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ Των Κεραμυδά Βασιλική (ΑΕΜ:161) Χατζηκλωνίδου Δέσποινα (ΑΕΜ:11) Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΧΥΜΩΤΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ / DRINK N FIT JUICER ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΑ ΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ. ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΟΤΑΝ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ (ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ)

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ (ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ) ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ (ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΑΛΕΒΥΖΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ESCAPE: Μία εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληση για την ενίσχυση της αυτογνωσίας των μαθητών»

«ESCAPE: Μία εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληση για την ενίσχυση της αυτογνωσίας των μαθητών» 6 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ «ESCAPE: Μία εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληση για την ενίσχυση της αυτογνωσίας των μαθητών» ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΘΛΗΤΗ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑ, 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ\ 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΟΙ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΑΤΡΟΦΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΟΙ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΟΙ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΑΤΡΟΦΗ Τα µικροθρεπτικά συστατικά περιλαµβάνουν τις βιταµίνες και τα ιχνοστοιχεία που είναι απαραίτητες ουσίες στη διατροφή του ανθρώπου γιατί δεν µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Χορτοφαγικός οδηγός για να ξεκινήσετε

Χορτοφαγικός οδηγός για να ξεκινήσετε Χορτοφαγικός οδηγός για να ξεκινήσετε τα γιατί και πώς μιας υγιεινότερης διατροφής οδηγίες για τις 4 νέες ομάδες τροφών χρήσιμες συμβουλές για να ξεκινήσετε μια βετζετέριαν διατροφή νόστιμες, χαμηλές σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ( ΣΜΝ)

ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ( ΣΜΝ) ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ( ΣΜΝ) Σεξουαλικώσ μεταδιδόμενα νοςήματα ι ςεξουαλικώσ μεταδιδόμενεσ αςθζνειεσ ι αφροδίσια νοσήματα ονομάηονται αςκζνειεσ ι μολφνςεισ οι οποίεσ μεταδίδονται

Διαβάστε περισσότερα