ΟΙ ΡΩΤΕΪΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΡΩΤΕΪΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ"

Transcript

1 ΟΙ ΡΩΤΕΪΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πρωτεΐνθ ζχει πρωταρχικι ςθμαςία για οποιονδιποτε ηωντανό οργανιςμό γιατί αποτελεί το δομικό υλικό με το οποίο κτίηονται κι «επιςκευάηονται» όλα τα κφτταρα. Χωρίσ τισ πρωτεΐνεσ θ επιβίωςθ και θ ανάπτυξθ είναι αδιανόθτθ, όπωσ «αδιανόθτθ» είναι και θ μυϊκι ςυςτολι. Οι πρωτεΐνεσ με τθ μορφι τθσ ακτίνθσ και τθσ μυοςίνθσ αποτελοφν το βαςικό ςυςτατικό των μυϊν και προκαλοφν τθ ςφςπαςθ των μυϊκϊν ινϊν, όπωσ και το βαςικό ςτοιχείο για τθ ςφνκεςθ των νουκλεϊκϊν οξζων (DNA) που είναι οι φορείσ τθσ κλθρονομικότθτασ. ΔΟΜΗ - ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Χθμικά οι πρωτεΐνεσ διακρίνονται ςε απλζσ, ςφνκετεσ και πρωτεϊνικά παράγωγα, ανάλογα με τθ ςφνκεςθ και τθν περιεκτικότθτά τουσ ι όχι Ωσ προσ τα βαςικά αμινοξζα, διακρίνονται ςε πλιρεισ, θμιπλιρεισ κι ατελείσ. Μζςα ςτο ςτομάχι οι πρωτεΐνεσ υδρολφονται με τθν επίδραςθ πρωτεολυτικϊν ενηφμων αρχικά ςε πολυπεπτίδια κι από τα πολυπεπτίδια ςε αμινοξζα. Κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ διαδικαςίασ, που χρειάηεται τεράςτια ποςά ενεργείασ, ζνα μεγάλο μζροσ των αμινοξζων καταςτρζφεται. Η ΧΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΡΩΤΕΪΝΩΝ Η πρωτεΐνθ περιζχει άηωτο. Οι ενϊςεισ του αηϊτου λζγονται αμίνεσ και βρίςκονται ςτισ πρωτεΐνεσ με τθ μορφι αμινοξζων. Οι πρωτεΐνεσ με τθ βοικεια οριςμζνων ενηφμων και οξζων διαςπϊνται ςε μικρότερεσ μονάδεσ μζςα ςτο ςτομάχι μασ, ςτα αμινοξζα. Χθμικά μία ζνωςθ κεωρείται αμινοξφ όταν περιζχει ςτο μόριο τθσ τουλάχιςτον μία αμινομάδα κι ζνα καρβοξφλιο. Τα αμινοξζα που ζχουν ανακαλυφτεί μζχρι τϊρα είναι εικοςιεπτά από τα οποία τα δεκαεννιά το ςϊμα μασ ζχει τθν ικανότθτα να τα παράγει μόνο του, φτιάχνοντάσ τα από

2 διάφορουσ ςυνδυαςμοφσ, ενϊ τα άλλα οχτϊ, πρζπει οπωςδιποτε να τα παίρνουμε ςε κακθμερινι βάςθ από τισ τροφζσ μασ - χωρίσ αυτό να ςθμαίνει ότι δεν είναι αναγκαίο να παίρνουμε από τισ τροφζσ μασ και τα υπόλοιπα αμινοξζα. Τα οχτϊ αυτά αμινοξζα τα οποία δεν μπορεί να ςυνκζςει ο οργανιςμόσ μασ και πρζπει να τα παίρνουμε κακθμερινά από τισ τροφζσ μασ ονομάηονται βαςικά αμινοξζα. Αντίκετα με τον άνκρωπο τα φυτά μποροφν να ςυνκζςουν όλα τα αμινοξζα που τουσ χρειάηονται. Βαςικά αμινοξζα είναι θ κρεονίνθ, θ αργινίνθ, θ λυςίνθ, θ μεκιονίνθ, θ βαλίνθ, θ λευκίνθ, φαινυλαλανίνθ, θ τρυπτοφάνθ, θ ιςολευκίνθ και θ ιςτιδίνθ. Μθ βαςικά είναι θ γλυςίνθ, θ αλανίνθ, θ ςερίνθ, θ κυςτεϊνθ, θ καηεϊνθ, θ γλουταμίνθ, το γλουταμινικό οξφ, θ τυροςίνθ, θ προλίνθ, θ κιτρουλίνθ, θ ορνικίνθ και το αςπαρτικό οξφ. Η διάκριςθ ςε "βαςικά" (απαραίτθτα) και "μθ βαςικά" αμινοξζα βρίςκεται μόνον ςτθν κεωρία: Πλα τα αμινοξζα είναι "απαραίτθτα" και ςε καμιά περίπτωςθ δε κα πρζπει να κεωριςουμε τα μεν χριςιμα και τα δε άχρθςτα. Εκτόσ από αυτά τα αμινοξζα, υπάρχουν μερικζσ δεκάδεσ ακόμα που είτε μελετϊνται είτε κεωροφνται απολφτωσ δευτερεφοντα ι χαρακτθρίηονται ωσ "ψευδοαμινοξζα" δθλ. ουςίεσ που θ χθμικι τουσ ςφνκεςθ μοιάηει με αυτιν των αμινοξζων χωρίσ όμωσ να είναι απολφτωσ όμοια (π.χ ταυρίνθ). ΡΛΗΕΙΣ ΚΙ ΑΤΕΛΕΙΣ ΡΩΤΕΪΝΕΣ Οι πρωτεΐνεσ που περιζχουν όλα τα αμινοξζα ονομάηονται πλιρεισ κι αυτζσ που δεν περιζχουν όλα ι κάποια από τα οχτϊ βαςικά αμινοξζα ονομάηονται ατελείσ πρωτεΐνεσ. Οι ατελείσ πρωτεΐνεσ διακρίνονται ςε μερικϊσ ατελείσ (θμιτελείσ) και πλιρωσ ατελείσ ι απλϊσ ατελείσ. Ρλιρεισ πρωτείνεσ περιζχουν όλεσ οι ηωικζσ τροφζσ και μερικζσ φυτικζσ (ςόγια, δθμθτριακά). Μεγαλφτερθσ βιολογικισ αξίασ κεωροφνται τα αςπράδια των αβγϊν, το ψάρι, το κρζασ και τα γαλακτομικά προϊόντα. Σθμείωςθ : Είναι αναγκαίο να κυμόμαςτε όμωσ ότι όλεσ οι μθ πλιρεισ, ςε αμινοξζα, τροφζσ μποροφν να γίνουν πλιρεισ εάν ςυνδυαςτοφν με άλλεσ. Αν αυτό δεν γίνει κατανοθτό τότε κα

3 βγάλουμε το λανκαςμζνο ςυμπζραςμα ότι πρζπει να τρϊμε κακθμερινά κρζασ. ΡΩΤΕΪΝΟΥΧΕΣ ΤΟΦΕΣ ΚΙ ΑΜΙΝΟΞΕΑ Υπάρχουν πρωτεϊνοφχεσ τροφζσ που περιζχουν ςχεδόν τα ίδια αμινοξζα με κάποιεσ άλλεσ (π.χ γάλα, τυρί και γιαοφρτι) αλλά καμιά πρωτεϊνοφχα τροφι δεν ζχει ίδια αμινοξεϊκι ςφνκεςθ (ςυνδυαςμοφσ αμινοξζων) με οποιαδιποτε άλλθ. Ανάλογα με τθν τροφι, τα ίδια ακριβϊσ αμινοξζα ςχθματίηουν διαφορετικζσ αλυςίδεσ και ςυνκζςεισ. Για να γίνει κατανοθτό αυτό μποροφμε να παρομοιάςουμε τα αμινοξζα με τα γράμματα τθσ αλφαβιτου και τισ πρωτεΐνεσ με τισ λζξεισ. Για κάκε "λζξθ" χρθςιμοποιοφνται διαφορετικοί ςυνδυαςμοί "γραμμάτων" κι ζχουμε χιλιάδεσ λζξεισ που μποροφν να δθμιουργθκοφν απ' αυτόν ι τον άλλο ςυνδυαςμό. Οποιοδιποτε πρόβλθμα ςτθν πλιρθ τροφοδότθςθ του οργανιςμοφ με αμινοξζα κα ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν ανεπαρκι (τόςο ςε ποςότθτα όςο και ποιότθτα) καταςκευι ενηφμων κι αμινοξζων από το ςϊμα. Ο οργανιςμόσ χρειάηεται αμινοξζα για να καταςκευάςει αμινοξζα, δθλαδι ουςιαςτικά τισ μυϊκζσ πρωτεΐνεσ, ορμόνεσ, ζνηυμα κι ουςίεσ με πρωτεϊνικι δομι. Χωρίσ τθν λιψθ αμινοξζων από τισ τροφζσ, ο οργανιςμόσ κα αρχίςει να διαςπά μυϊκζσ πρωτεΐνεσ για να ςχθματίςει τα αμινοξζα που του χρειάηονται για τισ πιο ηωτικζσ από τισ λειτουργίεσ του (ζνηυμα, ορμόνεσ, αντιςϊματα). ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΡΩΤΕΪΝΟΥΧΩΝ ΤΟΦΩΝ Βαςικό διατροφικό χαρακτθριςτικό που πρζπει να προςζχουμε ςε κάκε πρωτεϊνοφχα τροφι, εκτόσ από το λίποσ, τθν προζλευςθ, τθν ποςοςτιαία ποςότθτα ςε πρωτεΐνθ, τθν χολθςτερίνθ και τθν πουρίνθ που περιζχει, είναι θ βιολογικι τθσ αξία δθλαδι το πόςο περίπου από τθν πρωτεΐνθ που περιζχει θ ςυγκεκριμζνθ τροφι είναι δυνατόν να αξιοποιθκεί κάτω από ευνοϊκζσ ςυνκικεσ. Ο ορόσ γάλακτοσ είναι κεωρθτικά 100% αξιοποιιςιμοσ, το αβγό και το γάλα είναι αξιοποιιςιμα κατά 90% περίπου, το κρζασ και το ψάρι γφρω ςτο 70% και θ ςόγια, τα όςπρια και τα άλλα φυτικά τρόφιμα κάτω από 60%. Οι τιμζσ αυτζσ είναι ενδεικτικζσ κι όχι απόλυτεσ, αποτελοφν μζςουσ όρουσ, και είναι αμφιςβθτιςιμεσ από ερευνθτζσ που

4 χρθςιμοποιοφν άλλεσ μεκόδουσ μζτρθςθσ τθσ βιολογικισ αξίασ τροφϊν. Ρρζπει να κυμόμαςτε πάντα ότι εκτόσ από τθν βιολογικι αξία κάποιασ μεμονωμζνθσ πρωτεϊνοφχα τροφισ υπάρχει και θ βιολογικι αξία ολόκλθρου του γεφματοσ, που είναι ουςιαςτικά αυτό που μασ ενδιαφζρει ςτθν διατροφι. Αναμιγμζνεσ πρωτεΐνεσ από διάφορεσ τροφζσ μποροφν να μειϊςουν ι να αυξιςουν τθ βιολογικι αξία του γεφματοσ. ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΡΩΤΕΪΝΕΣ Η κακθμερινι αναγκαία ποςότθτα πρωτεϊνϊν, εξαρτάται από πολλοφσ παράγοντεσ και κυρίωσ από τθν θλικία (τα παιδιά κι οι ζφθβοι ςτθν ανάπτυξθ χρειάηονται αναλογικά περιςςότερεσ), το βάροσ, τισ ςωματικζσ δραςτθριότθτεσ (εργαςία, άςκθςθ, κ.λπ) και τθν φυςιολογικι κατάςταςθ του οργανιςμοφ (π.χ άτομα ςτθν ανάρρωςθ από αςκζνεια χρειάηονται περιςςότερεσ πρωτεΐνεσ αλλά άτομα που πάςχουν από τα νεφρά ι το ςυκϊτι τουσ πρζπει να παίρνουν λιγότερεσ). Οι ζρευνεσ δείχνουν ότι ο μζςοσ άνκρωποσ χρειάηεται από 1-1,5 γραμμάρια πρωτεΐνθσ ανά κιλό ςωματικοφ βάρουσ, ενϊ ο ςκλθρά προπονοφμενοσ ακλθτισ χρειάηεται 2-3 γραμμάρια πρωτείνθσ για κάκε κιλό βάρουσ ι μζχρι και 4 γραμμάρια πρωτεΐνθσ ανά κιλό μυϊκοφ βάρουσ (αρςιβαρίςτεσ, ρίπτεσ και γενικά ακλθτζσ που αςχολοφνται με ακλιματα δφναμθσ και ιςχφοσ ). Η Αμερικανικι διαιτολογικι εταιρεία (Α.Μ.Α.) προτείνει για το μζςο άνκρωπο που δεν αςκείται και κάνει ελαφριά εργαςία (οικοκυρικά, υπάλλθλοσ γραφείου) μία ποςότθτα πρωτεΐνθσ, που δεν ξεπερνά τα 0,75-1 γραμ. ανά κιλό ςωματικοφ βάρουσ (AMA, 1993 ). Η ποςότθτα αυτι κεωρείται, από τουσ περιςςότερουσ διαιτολόγουσ, ανεπαρκισ για τον ενιλικα ακλθτι. Η ποςότθτα αυτι τθσ πρωτεΐνθσ, είναι απαραίτθτθ για τθ ςυντιρθςθ του οργανιςμοφ, τθν ανάπτυξθ και τθν αποκατάςταςθ τθσ φκοράσ κυττάρων και ιςτϊν και πικανϊσ, για ενεργειακοφσ ςκοποφσ. Στθν πραγματικότθτα οι πρωτεΐνεσ (με τθ μορφι των αμινοξζων), χρθςιμοποιοφνται ςπάνια, ςτον κοινό άνκρωπο που δεν αςκείται, για ενεργειακοφσ ςκοποφσ εφόςον το ςϊμα ζχει πλθρότθτα γλυκογόνου και λιπϊν. Όμωσ ςτουσ ακλθτζσ ςε προςπάκειεσ υψθλισ ζνταςθσ, όπου εκκρίνεται αρκετά μεγάλθ ποςότθτα γαλακτικοφ οξζοσ με

5 αποτζλεςμα τθν παρεμπόδιςθ τθσ ζκλυςθσ και χριςθσ ελεφκερων λιπαρϊν οξζων, ι ςτισ περιπτϊςεισ απιςχναςμζνων ατόμων ι ςε νθςτεία, τα αμινοξζα (προερχόμενα από τισ τροφζσ ι από διάςπαςθ μυϊκοφ ιςτοφ), μπορεί να χρειαςτεί να καλφψουν μζχρι και το 10-15% των απαιτοφμενων ενεργειακϊν αναγκϊν μζςω τθσ ειδικισ χθμικισ διαδικαςίασ που ονομάηεται νεογλυκογζνεςθ (ςχθματιςμόσ γλυκογόνου από γλυκογενετικά αμινοξζα ςτο ςυκϊτι). ΣΥΝΕΡΕΙΕΣ ΥΡΕΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΡΩΤΕΙΝΩΝ Ζχει διαπιςτωκεί ότι όςο πιο υψθλό είναι το ποςοςτό τθσ θμεριςιασ πρόςλθψθσ των ηωικϊν πρωτεϊνϊν, ςε ςχζςθ με το ςωματικό βάροσ, τόςο υψθλότερο είναι και το ποςοςτό των δευτερευόντων προβλθμάτων που προκφπτουν από τισ επιπλζον ουςίεσ, (και από ζνα ςθμείο κι ζπειτα ανεπικφμθτων), που περιζχουν οι ηωικζσ τροφζσ δθλαδι: (πουρίνθ, χολθςτερίνθ, λίποσ). Πουρίνθ, χολθςτερίνθ και λίποσ περιζχουν ςχεδόν όλεσ οι τροφζσ που περιζχουν και πρωτεΐνεσ, είτε είναι φυτικζσ είτε είναι ηωικζσ, αλλά οι ηωικζσ τροφζσ περιζχουν πολφ μεγαλφτερεσ ποςότθτεσ ενϊ οριςμζνεσ φυτικζσ τροφζσ περιζχουν απλϊσ ίχνθ. Τροφζσ πλοφςιεσ ςε πουρίνθ αυξάνουν τθν ποςότθτα του ουρικοφ οξζοσ ωσ τελικοφ προϊόντοσ του μεταβολιςμοφ των πρωτεϊνϊν κι ευνοοφν το ςχθματιςμό πζτρασ ςτα νεφρά κι αλάτων ςτισ αρκρϊςεισ, ενϊ τροφζσ πλοφςιεσ ςε ηωικά λίπθ και χολθςτερίνθ αυξάνουν τθ κερμιδικι πρόςλθψθ και προκαλοφν αυξθμζνουσ κίνδυνουσ καρδιαγγειακϊν προβλθμάτων. Για αυτό είναι αναγκαίο να προςζχουμε και τθν περιεκτικότθτά κάκε τροφισ ςε πουρίνθ, λίποσ και χολθςτερίνθ. Μεγαλφτερθ κατανάλωςθ πρωτεϊνϊν από ό,τι πραγματικά χρειάηεται ο οργανιςμόσ, οδθγεί ςε αυξθμζνθ αποβολι αςβεςτίου από τα οφρα και προβλιματα ςτα οςτά ςτα μεγαλφτερθσ θλικίασ άτομα (πικανολογείται ότι θ αυξθμζνθ κατανάλωςθ πρωτεϊνϊν είναι ευνοϊκόσ παράγοντασ για τθν ανάπτυξθ οςτεοπόρωςθσ). Ζνα μζροσ των επιπλζον πρωτεϊνϊν από αυτζσ που χρειάηεται ι το μζροσ εκείνο που ο οργανιςμόσ δεν μπορεί να αξιοποιιςει, για διάφορουσ λόγουσ, μετατρζπεται ςε λίποσ και καταλιγει ςτισ λιποαποκικεσ. Μεγάλθ πρόςλθψθ πρωτεϊνϊν αλλάηει το ρυκμό του μεταβολιςμοφ, προκαλϊντασ περιςςότερθ δουλειά ςε ςυκϊτι και νεφρά, χάςιμο αςβεςτίου, νεροφ, βιταμινϊν και πρόωρθ κόπωςθ. Η αφξθςθ των επιπζδων τθσ αμμωνίασ, τθσ ουρίασ και του ουρικοφ οξζοσ αυξάνει

6 τθν "τοξικότθτα" με αποτζλεςμα τθν μείωςθ του αηϊτου, το φοφςκωμα τθσ κοιλιάσ και των εντζρων και τθν ανιςορροπία αμινοξζων. Το κρζασ αποτελεί μία βαςικι πρωτεϊνοφχα τροφι αλλά, με τισ ςθμερινζσ ςυνκικεσ ςίτιςθσ και ςφαγισ των ηϊων, είναι δυνθτικά πολφ επικίνδυνθ. Ρολλά από τα κρζατα που τρϊμε περιζχουν οιςτρογόνα, αντιβιοτικά, ψυχοφάρμακα, ςουλαφανιμίδια, ζνηυμα, ραδιενεργά κατάλοιπα, αντιοξειδωτικά, βελτιωτικά και ηάχαρθ. Επιπλζον όλεσ οι ηωικζσ τροφζσ ζχουν υψθλι περιεκτικότθτα ςε χολθςτερίνθ και κορεςμζνα λίπθ και το μοςχαρίςιο κρζασ βρίςκεται ςε αμφιςβιτθςθ μετά τον κόρυβο που ξζςπαςε για τθν νόςο των τρελϊν αγελάδων. Άτομα που ζχουν αλλεργία ςτθν γλουτζνθ (τθν βαςικι πρωτεΐνθ των δθμθτριακϊν) κα πρζπει να αποφεφγουν τθν κατανάλωςθ πρωτεϊνοφχων τροφϊν που βαςίηονται ι παράγονται ι περιζχουν ςτάρι, κρικάρι, ςίκαλθ ι βρϊμθ. ΣΧΕΣΗ ΝΕΟΥ - ΥΡΕΒΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΡΩΤΕΪΝΩΝ Όταν τρϊμε πολλζσ πρωτεΐνεσ, είναι αναγκαίο να αυξιςουμε τισ ποςότθτεσ νεροφ που παίρνουμε, ϊςτε να μειϊςουμε τισ δυςμενείσ επιδράςεισ των πρωτεϊνϊν ςτα νεφρά. Επιπλζον πρζπει να προςκζςουμε ςτθ διατροφι μασ περιςςότερεσ τροφζσ που περιζχουν αςβζςτιο και βιταμίνεσ Β και C, δθλαδι ουςιαςτικά περιςςότερο γιαοφρτι, λαχανικά και φροφτα. ΥΡΕΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΩΤΕΪΝΩΝ ΚΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΡΟΔΟΣΗ Καμιά ζρευνα, μζχρι ςιμερα, δεν μπόρεςε να αποδείξει ότι θ υπερβολικά αυξθμζνθ ποςότθτα πρωτεϊνϊν βελτιϊνει τθ ςωματικι δομι ι τθν απόδοςθ. Η αυξθμζνθ ποςότθτα πρωτείνθσ μπορεί όμωσ να αποτελζςει ζναν "ευνοϊκό παράγοντα" για τθν αφξθςθ τθσ δφναμθσ και τθσ μυϊκισ μάηασ κι εμμζςωσ τθσ απόδοςθσ κι απαιτεί βαςικι προχπόκεςθ για το κτίςιμο του ςϊματοσ εφ όςον ςυνδυαςτεί με τθν κατάλλθλθ άςκθςθ και ςωςτζσ διατροφικζσ ςυνικειεσ. Σε καμιά περίπτωςθ (εκτόσ από αυτισ τθσ ταυτόχρονθσ λιψθσ αναβολικϊν) θ επιπλζον από το κανονικό λιψθ πρωτεϊνϊν δεν μπορεί να αποτελζςει άμεςο παράγοντα αφξθςθσ τθσ απόδοςθσ αλλά, αντίκετα, μπορεί να είναι αίτιο μείωςθσ τθσ απόδοςθσ, οργανικϊν προβλθμάτων ι ςυςςϊρευςθσ λίπουσ ςε περίπτωςθ κατάχρθςθσ.

7 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΛΗΨΗΣ ΡΩΤΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΑΝΘΑΚΩΝ Η λιψθ αρκετϊν υδατανκράκων ςυμβάλλει ςτθν πιο πλιρθ αξιοποίθςθ των πρωτεϊνϊν. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, όταν δθλαδι θ λιψθ υδατανκράκων είναι χαμθλι, ζνα μεγάλο μζροσ των πρωτεϊνϊν κα χρθςιμοποιθκεί για "ενεργειακοφσ" ςκοποφσ ι κα αποκθκευτεί ςτο ςϊμα με τθ μορφι λίπουσ. Κατά κανόνα οι υπερβολικζσ ποςότθτεσ πρωτεΐνθσ, μετατρζπονται ςε αμμωνία κι οργανικά οξζα που αποβάλλονται με τα οφρα. Επειδι για κάκε ζνα γραμμάριο αποβαλλόμενου αηϊτου αποβάλλονται και περίπου 50 γραμμάρια νερό, ςυνεπάγεται ότι θ αυξθμζνθ διοφρθςθ μπορεί να προκαλζςει αφυδάτωςθ, χάςιμο πολφτιμων υδατοδιαλυτϊν βιταμινϊν και θλεκτρολυτϊν κι αφξθςθ των κινδφνων από ενδεχόμενθ αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ (για αυτό και το καλοκαίρι ςυςτινεται θ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ κρζατοσ και γενικά πρωτεϊνϊν). ΚΑΛΥΤΕΗ ΑΞΙΟΡΟΙΗΣΗ ΡΩΤΕΪΝΩΝ Ο οργανιςμόσ μπορεί να ςυνκζςει λίποσ από υδατάνκρακεσ και πρωτεΐνεσ αλλά δεν μπορεί να ςυνκζςει οργανικζσ πρωτεΐνεσ παρά μόνον από πρωτεΐνεσ (αμινοξζα) που παρζχονται από τθν διατροφι. Ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ μπορεί να αξιοποιιςει μζχρι γραμμάρια πρωτεΐνθσ κάκε 3-4 ϊρεσ. Aυτό ςθμαίνει, ότι θ καλφτερθ αξιοποίθςθ μπορεί να γίνει με μικρά ςυχνά γεφματα που αποτελοφνται από διαφορετικζσ πρωτεϊνοφχεσ τροφζσ. Καμιά πρωτεϊνοφχα τροφι δεν περιζχει τθν ίδια ςφνδεςθ αμινοξζων με κάποια άλλθ. Μια ποικιλία ςτθν επιλογι των τροφϊν, μπορεί να ζχει καλφτερα αποτελζςματα απ' ό,τι οι μονοδιάςτατθ επιλογι μίασ ι δφο τροφϊν που περιζχουν πρωτεΐνεσ. Στθν πράξθ αυτό ςθμαίνει ότι ςτο διαιτολόγιό μασ κα πρζπει να περιλαμβάνονται αςπράδια αβγοφ, διάφορα είδθ κρεάτων, αλλά ςε μικρζσ ποςότθτεσ, πουλερικά, ψάρια, γαλακτομικά προϊόντα, όςπρια, δθμθτριακά κ.λπ. Η παροχι διαφορετικϊν τροφϊν ςε κάκε γεφμα αλλά κι θ ανάμιξθ διαφορετικϊν πρωτεϊνοφχων τροφϊν ςτο ίδιο γεφμα (φυτικζσ και ηωικζσ π.χ φαςόλια με γιαοφρτι) κεωροφνται ευεργετικζσ για τθν καλφτερθ αξιοποίθςι τουσ από τον οργανιςμό.

8 Στθν πράξθ, το να τρϊμε το ίδιο γεφμα μεςθμζρι και βράδυ δεν είναι ότι το καλφτερο για τον οργανιςμό μασ! Τα μικρά και ςυχνά γεφματα ζχουν ζνα πρόςκετο πλεονζκτθμα: Επειδι τα περιςςότερα βαςικά αμινοξζα από τισ τροφζσ διατθροφνται ςε ελεφκερθ μορφι για 4-6 ϊρεσ, ζπεται ότι ακόμα κι αν ςε κάποιο επόμενο γεφμα δεν φάμε τροφζσ με πλιρεισ πρωτεΐνεσ, αυτό δεν κα επθρεάςει οφτε τθν κρεπτικότθτά τουσ οφτε τισ βιοχθμικζσ διεργαςίεσ του οργανιςμοφ, γιατί ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ μπορεί να καταφφγει ςτα ελεφκερα αμινοξζα που προζρχονται από το προθγοφμενο γεφμα και να ςυνκζςει πλιρεισ πρωτεΐνεσ. Αυτι όμωσ θ ςυμπλθρωματικι αξία των αμινοξζων μπορεί να αξιοποιθκεί μόνον όταν δεν υπάρχει μεγάλθ χρονικι απόςταςθ μεταξφ των γευμάτων. Στθν πράξθ αυτό ςθμαίνει, ότι ειδικά ςτο πρϊτο γεφμα τθσ θμζρασ (πρωινό) κα πρζπει να υπάρχει τουλάχιςτον μία μορφι πλιρουσ πρωτεΐνθσ (γάλα, τυρί, γιαοφρτι, κ.λπ). Επιπλζον, θ κατανάλωςθ μικρισ ποςότθτασ γιαουρτιοφ μετά από κάκε βαςικό γεφμα, μπορεί να ςυντελζςει ςτθν καλφτερθ αξιοποίθςθ των πρωτεϊνϊν κι ειδικά των φυτικϊν πρωτεϊνϊν που δεν περιζχουν όλα τα βαςικά αμινοξζα. ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΡΟΣΟΧΗΣ - ΣΥΣΤΑΣΗ Επειδι οι πρωτεϊνοφχεσ τροφζσ περιζχουν και μεγάλα ποςά λίπουσ αλλά κι επειδι ο οργανιςμόσ δεν μπορεί να μεταβολίςει πάνω από 30 γραμμάρια πρωτεΐνθσ κάκε 2,5-3 ϊρεσ, προτείνεται θ αποφυγι των πολλϊν ηωικϊν τροφϊν, θ απομάκρυνςθ των ορατϊν λιπϊν, θ αντικατάςταςθ μζρουσ του κρζατοσ με ψάρι, θ αποφυγι κατανάλωςθσ κρζατοσ που προζρχεται από τα εςωτερικά όργανα ι το κεφάλι του, θ προςκικθ περιςςοτζρων φυτικϊν τροφϊν, θ επιλογι πρωτεϊνϊν από τροφζσ που περιζχουν λιγότερο λίποσ και τα μικρά και ςυχνά γεφματα για τθν καλφτερθ χϊνευςθ κι αφομοίωςι τουσ. Πθγι : e&id=44: &catid=2:diatrofi&itemid=3 ΔΙΑΣΚΕΥΗ: Καραμανζασ Ιωακείμ

ΣΑ ΛΙΠΗ ΕΙΑΓΩΓΗ. (1 γραμμάριο λίπουσ αποδίδει 9-9,3 kcal ι περίπου 38 joule). ΕΙΔΗ ΛΙΠΩΝ. Tα λίπθ είναι τριϊν ειδϊν: τα κορεςμζνα λιπαρά οξζα,

ΣΑ ΛΙΠΗ ΕΙΑΓΩΓΗ. (1 γραμμάριο λίπουσ αποδίδει 9-9,3 kcal ι περίπου 38 joule). ΕΙΔΗ ΛΙΠΩΝ. Tα λίπθ είναι τριϊν ειδϊν: τα κορεςμζνα λιπαρά οξζα, ΣΑ ΛΙΠΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Τα λίπθ αποτελοφν μία μεγάλθ ανομοιογενι ομάδα κρεπτικϊν ουςιϊν που ζχουν κοινά χαρακτθριςτικά όπωσ ότι είναι ουςίεσ αδιάλυτεσ ςτο νερό κι αναλφονται ςε οργανικά διαλφματα. Από άποψθ κρεπτικισ

Διαβάστε περισσότερα

1 Αρχιτεκτονική του κυττάρου-μεταβολισμός. Χ. Κ. Φ Ι Ρ Φ Ι Ρ Η - Φ Ρ Ο Ν Σ Ι Σ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Σ Ι Κ Η - Π Α Π Α Ν Α Σ Α Ι Ο Τ 1 0 1 ελίδα 1

1 Αρχιτεκτονική του κυττάρου-μεταβολισμός. Χ. Κ. Φ Ι Ρ Φ Ι Ρ Η - Φ Ρ Ο Ν Σ Ι Σ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Σ Ι Κ Η - Π Α Π Α Ν Α Σ Α Ι Ο Τ 1 0 1 ελίδα 1 1 Αρχιτεκτονική του κυττάρου-μεταβολισμός Γενικά : Οποιοδιποτε κφτταρο αποτελείται από χθμικζσ ενϊςεισ του άνκρακα που ονομάηονται οργανικζσ ενϊςεισ. Οι ενϊςεισ που αποτελοφν ςυςτατικά του κφτταρου χωρίηονται

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιά ςυμπλθρϊματα και ειδικά προϊόντα διατροφισ προςφζρουν ουςιαςτικι βοικεια ςτο αδυνάτιςμα;

Ποιά ςυμπλθρϊματα και ειδικά προϊόντα διατροφισ προςφζρουν ουςιαςτικι βοικεια ςτο αδυνάτιςμα; Ποιά ςυμπλθρϊματα και ειδικά προϊόντα διατροφισ προςφζρουν ουςιαςτικι βοικεια ςτο αδυνάτιςμα; Ποιά ςκευάςματα μποροφν να ενιςχφςουν τα αποτελζςματα τθσ δίαιτασ ςτθ μείωςθ του ςωματικοφ λίπουσ; Όλεσ οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΜΕΣΑΛΛΩΝ. Τα μζταλλα ζχουν τριπλό ρόλο : Δομικό, λειτουργικό και ρυκμιςτικό.

ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΜΕΣΑΛΛΩΝ. Τα μζταλλα ζχουν τριπλό ρόλο : Δομικό, λειτουργικό και ρυκμιςτικό. ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Η λιψθ επαρκοφσ ποςότθτασ μετάλλων από τισ τροφζσ, βοθκά ςτθν ρφκμιςθ του οργανικοφ ιςοηυγίου ςε νερό, ςτθν ομαλότερθ διακίνθςθ των κρεπτικϊν ςυςτατικϊν, ςτθν διατιρθςθ τθσ φυςιολογικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟ ΣΩΝ ΜΙΣΟΧΟΝΔΡΙΩΝ

ΡΟΛΟ ΣΩΝ ΜΙΣΟΧΟΝΔΡΙΩΝ ΜΙΣΟΧΟΝΔΡΙΑ Τα μιτοχόνδρια είναι μικροί ςχθματιςμοί μζςα ςτο κυτταρόπλαςμα του κυττάρου. Θ μορφι και το μζγεκόσ τουσ δείχνουν εικόνα όμοια των βακτθρίων. Διακζτουν μια τζλεια οργάνωςθ με διπλι εξωτερικι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ Όςο κι αν με «τάραηε» το μάκθμα τθσ «φυςικισ» ςτο ςχολείο, όπου κι αν το ςυνάντθςα αυτό, (γυμνάςιο, λφκειο, ςχολι, διαιτολογία κλπ), το ίδιο και θ «βιολογία-βιοχθμεία», τόςο τα εκτίμθςα

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1) Τίτλοσ τθσ ζρευνασ: «Ποια είναι θ επίδραςθ τθσ κερμοκραςίασ ςτθ διαλυτότθτα των ςτερεϊν ςτο νερό;» 2) Περιγραφι του ςκοποφ τθσ ζρευνασ: Η ζρευνα

Διαβάστε περισσότερα

WARM-UP. Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching

WARM-UP. Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching WARM-UP Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching Η επίδραςθ τθσ προκζρμανςθσ ςτθν απόδοςθ εξετάηεται από τθ δεκαετία του 30 για το αν και πόςο ςυνειςφζρει ςτθ βελτίωςθ τθσ ακλθτικισ απόδοςθσ.

Διαβάστε περισσότερα

ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α

ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α Η ANIMONDA όλα αυτά τα χρόνια μζςα από τθν πείρα τθσ, τθν επιςτθμονικι τθσ εξειδίκευςθ και με γνϊμονα τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ γάτασ ςτθ διατροφι τθσ,ζχει δθμιουργιςει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΚΗ ΔΕΠΟΙΝΑ Αϋ2 ΕΙΑΓΩΓΗ

ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΚΗ ΔΕΠΟΙΝΑ Αϋ2 ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΙΑΓΩΓΗ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΚΗ ΔΕΠΟΙΝΑ Αϋ2 τθν παρακάτω εργαςία κα προςπακιςουμε μεταξφ άλλων να δϊςουμε απαντιςεισ ςτα παρακάτω ερωτιματα: 1. Σί είναι οι πρωτεΐνεσ και ποιόσ ο ρόλοσ τουσ ςτο ςϊμα μασ; 2. Σί είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τπάρχει μεγάλθ διαφορά ανάμεςα ςτο χάςιμο βάρουσ και ςτο χάςιμο λίπουσ. Όταν παχαίνω, δεν κάνω τίποτε άλλο, από το αυξάνω το ςωματικό μου λίποσ!

Τπάρχει μεγάλθ διαφορά ανάμεςα ςτο χάςιμο βάρουσ και ςτο χάςιμο λίπουσ. Όταν παχαίνω, δεν κάνω τίποτε άλλο, από το αυξάνω το ςωματικό μου λίποσ! Τπάρχει μεγάλθ διαφορά ανάμεςα ςτο χάςιμο βάρουσ και ςτο χάςιμο λίπουσ. Όταν παχαίνω, δεν κάνω τίποτε άλλο, από το αυξάνω το ςωματικό μου λίποσ! Το αδυνάτιςμα, δεν είναι απλά κζμα απϊλειασ βάρουσ, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ

ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗ vs ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ «Προτείνω να αναπτφξουμε πρώτα αυτό που κα μποροφςε να ζχει τον τίτλο: «ιδζεσ ενόσ απλοϊκοφ φυςικοφ για τουσ οργανιςμοφσ». Κοντολογίσ, τισ ιδζεσ που κα μποροφςαν

Διαβάστε περισσότερα

Δομι και λειτουργία των πρωτεϊνϊν

Δομι και λειτουργία των πρωτεϊνϊν Δομι και λειτουργία των πρωτεϊνϊν Τισ πρωτεΐνεσ κατατάςςουμε ςε: Δομικέσ: αποτελοφν βαςικό υλικό για τθν δόμθςθ του κυτταρικοφ τοιχϊματοσ, των μεμβρανϊν, κ.λ.π. π.χ. το κoλλαγόνο, θ ελαςτίνθ και οι γλυκοπρωτείνεσ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

cdna ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Καρβέλης Φώτης Φώτο 1

cdna ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Καρβέλης Φώτης Φώτο 1 cdna ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Καρβέλης Φώτης Φώτο 1 Λόγοι για τουσ οποίουσ αναγκαςτικαμε να δθμιουργιςουμε τθ cdna βιβλιοκικθ Σα γονίδια των ευκαρυωτικών είναι αςυνεχι. Οι περιοριςτικζσ ενδονουκλεάςεισ δεν κόβουν ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραςθ τθσ αντικατάςταςθσ του ενςιρϊματοσ αραβοςίτου από ενςίρωμα βικοκρικισ ςτθν ποςότθτα και χθμικι ςφςταςθ του αγελαδινοφ γάλακτοσ

Επίδραςθ τθσ αντικατάςταςθσ του ενςιρϊματοσ αραβοςίτου από ενςίρωμα βικοκρικισ ςτθν ποςότθτα και χθμικι ςφςταςθ του αγελαδινοφ γάλακτοσ Επίδραςθ τθσ αντικατάςταςθσ του ενςιρϊματοσ αραβοςίτου από ενςίρωμα βικοκρικισ ςτθν ποςότθτα και χθμικι ςφςταςθ του αγελαδινοφ γάλακτοσ Ζέρβας Γ., Χατζηγεωργίου Ι. και Γαλλιάκις Κ. Εργαςτήριο Φυςιολογίασ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι Λογιςμικό (Software), Πρόγραμμα (Programme ι Program), Προγραμματιςτισ (Programmer), Λειτουργικό Σφςτθμα (Operating

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα

Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα Γενικό Χθμείο του Κράτουσ Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ Δρ. Διμθτρα Δανιιλ Χθμικά προϊόντα Οι χθμικζσ ουςίεσ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Designed by: Καραμανζασ Ιωακείμ

Designed by: Καραμανζασ Ιωακείμ Designed by: Καραμανζασ Ιωακείμ ΔΙΑΙΤΑ ΕΛΛΕΙΨΘΣ ΤΟΦΙΜΩΝ Ο ΚΑΛΥΤΕΟΣ ΤΟΡΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΟΥΜΕ ΑΡΟ ΤΥΧΟΝ ΡΟΒΛΘΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΥ ΜΑΣ ΤΑΛΑΙΡΩΟΥΝ Αςκζνειεσ όπωσ το: άςκμα, θμικρανίεσ, διαταραχζσ

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και

6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και 6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και προωκείται από τθ βιομθχανία fitness ςιμερα Αλλά ζχετε ποτζ αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ δομι λειτουργία ςυςχετιςμό του καρδιακοφ παλμοφ θλικία φφλο φυσική δραστηριότητα

ΟΔΗΓΙΕ δομι λειτουργία ςυςχετιςμό του καρδιακοφ παλμοφ θλικία φφλο φυσική δραστηριότητα ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΟΔΗΓΙΕ Προτείνεται να δοκεί ζμφαςθ ςτθ δομι και λειτουργία τθσ καρδιάσ κακώσ και ςτο ςυςχετιςμό του καρδιακοφ παλμοφ με τθν θλικία, το φφλο και τθ φυσική δραστηριότητα. ΡΟΛΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ;

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; Τρϊτε μαργαρίνθ; Τθν προτιμάτε από το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι είναι πιο υγιεινό διατροφικό λίποσ; Αποφεφγετε το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΦΘ, ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ, ΦΤΙΚΘ ΑΚΘΘ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ. Κϊςτασ Σςιλίδθσ Εργαςτιριο Τγιεινισ και Επιδθμιολογίασ, Ιατρικι χολι, Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων

ΔΙΑΣΡΟΦΘ, ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ, ΦΤΙΚΘ ΑΚΘΘ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ. Κϊςτασ Σςιλίδθσ Εργαςτιριο Τγιεινισ και Επιδθμιολογίασ, Ιατρικι χολι, Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων ΔΙΑΣΡΟΦΘ, ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ, ΦΤΙΚΘ ΑΚΘΘ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ Κϊςτασ Σςιλίδθσ Εργαςτιριο Τγιεινισ και Επιδθμιολογίασ, Ιατρικι χολι, Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Αιτίεσ κανάτου Danaei G, et al. Plos Med 2009; 6:e1000058 Παράγοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

Η Μπάμα Τα παιδιά ανακαλφπτουν τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηει μια φτωχι κοινότθτα τθσ Κζνυασ

Η Μπάμα Τα παιδιά ανακαλφπτουν τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηει μια φτωχι κοινότθτα τθσ Κζνυασ Το ςχζδιο εργαςίασ «Στθν Κζνυα με τθν Έβελιν» αποτελείται από πζντε αυτοτελείσ ενότθτεσ και μια δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ τθσ εργαςίασ. Κεντρικόσ άξονασ είναι θ ηωι των κατοίκων τθσ κοινότθτασ Μπάμα, που

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

9 Η ηιτθςθ των αγακϊν από τα άτομα δεν ζχει ςχζςθ με τθν προςπάκεια ικανοποίθςθσ των αναγκϊν τουσ.

9 Η ηιτθςθ των αγακϊν από τα άτομα δεν ζχει ςχζςθ με τθν προςπάκεια ικανοποίθςθσ των αναγκϊν τουσ. Αρχζσ Οικονομικισ Θεωρίασ - Κεφάλαιο Πρώτο: Βαςικζσ Οικονομικζσ Έννοιεσ Εκπαιδευτικόσ, Παναγιώτθσ Φουτςιτηισ, Οικονομολόγοσ. Όλα τα αντικείμενα επζχουν κζςθ χριματοσ, δθλαδι όλα τα αντικείμενα είναι χριματα,

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικε σ Εξετα ςεισ Γ Τα ξησ Ημερη ςιου και Δ Τα ξησ Εςπερινου Γενικου Λυκει ου

Πανελλαδικε σ Εξετα ςεισ Γ Τα ξησ Ημερη ςιου και Δ Τα ξησ Εςπερινου Γενικου Λυκει ου Ζνωςθ Ελλινων Χθμικϊν Πανελλαδικε σ Εξετα ςεισ Γ Τα ξησ Ημερη ςιου και Δ Τα ξησ Εςπερινου Γενικου Λυκει ου Χημεία 03/07/2017 Τμιμα Παιδείασ και Χθμικισ Εκπαίδευςθσ 0 Πανελλαδικε σ Εξετα ςεισ Γ Τα ξησ Ημερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ

ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ Θζμα Α Α1: γ, Α2: β, Α3: α, Α4: β, A5: β Θζμα Β Β1: Σ ι Λ (ελλιπισ διατφπωςθ), Λ, Σ, Σ, Σ Β2: α) Οι διαφορζσ μεταξφ ς και π δεςμοφ είναι: α. Στον ς

Διαβάστε περισσότερα

Ζνα μεγάλο μζροσ του πλθκυςμοφ κυρίωσ μετά τθν θλικία των 40 ετϊν, αναπτφςςει μεταβολικό ςφνδρομο.

Ζνα μεγάλο μζροσ του πλθκυςμοφ κυρίωσ μετά τθν θλικία των 40 ετϊν, αναπτφςςει μεταβολικό ςφνδρομο. Ο Βαςικόσ Τπαίτιοσ πίςω από τθν Χολθςτερίνθ τθν Παχυςαρκία και τθ Χρόνια Κόπωςθ Dr. Δθμιτρθσ Τςουκαλάσ Διδάκτωρ Πανεπιςτθμίου UNI.NA. Federico II Ειδικόσ ςτα Χρόνια Νοςιματα και ςτισ Μεταβολικζσ Διαταραχζσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΑ ΦΤΣΟΧΗΜΙΚΑ. Καροτενοειδι. Χλωροφφλλθ και χλωροφυλλίνθ

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΑ ΦΤΣΟΧΗΜΙΚΑ. Καροτενοειδι. Χλωροφφλλθ και χλωροφυλλίνθ Με τον όρο φυτοχθμικά ορίηονται οι χθμικζσ ουςίεσ που παράγονται ςτα φυτά και μποροφν να επθρεάςουν τθν υγεία, αλλά δεν είναι απαραίτθτα κρεπτικά ςυςτατικά. Τπάρχουν πολλά επιςτθμονικά δεδομζνα για τα

Διαβάστε περισσότερα

Ο άνκρωποσ παραλαμβάνει τισ απαραίτθτεσ για τθ διατροφι του ποςότθτεσ πρωτεϊνϊν από τα φυτικά ι ηωικά τρόφιμα. Σα φυτά είναι ικανά να ςχθματίηουν

Ο άνκρωποσ παραλαμβάνει τισ απαραίτθτεσ για τθ διατροφι του ποςότθτεσ πρωτεϊνϊν από τα φυτικά ι ηωικά τρόφιμα. Σα φυτά είναι ικανά να ςχθματίηουν ΠΡΩΣΕΪΝΕ Οι πρωτεΐνεσ (ι λευκϊματα) είναι απαραίτθτα ςυςτατικά των ηϊντων οργανιςμϊν κυρίωσ ωσ δομικά ςτοιχεία και ωσ ζνηυμα που χρθςιμεφουν για τα φαινόμενα του μεταβολιςμοφ. Η ονομαςία τουσ, προερχόμενθ

Διαβάστε περισσότερα

Οι βιταμίνεσ, που βρίςκονται ςε μικρζσ ποςότθτεσ ςτισ περιςςότερεσ τροωζσ, βοθκοφν ςτον ζλεγχο ηωτικϊν ςωματικϊν λειτουργιϊν.

Οι βιταμίνεσ, που βρίςκονται ςε μικρζσ ποςότθτεσ ςτισ περιςςότερεσ τροωζσ, βοθκοφν ςτον ζλεγχο ηωτικϊν ςωματικϊν λειτουργιϊν. Μία ἀπὸ τισ βαςικζσ λειτουργίεσ των βιταμινϊν είναι θ ςυμμετοχι τουσ ςε εκείνεσ τισ χθμικζσ αντιδράςεισ του οργανιςμοφ που μετατρζπουν τα ςυςτατικά των τροφϊν (πρωτεϊνεσ, υδατάνκρακεσ, λίπθ) ςε ενζργεια.

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1 Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Θζματα διάλεξησ ΣΤ1 Προςθεςη αφαίρεςη ςτο ΣΤ1 2 ή ΣΤ1 Ονομάηουμε ςυμπλιρωμα ωσ προσ μειωμζνθ βάςθ R ενόσ μθ προςθμαςμζνου αρικμοφ Χ = ( Χ θ-1 Χ θ-2... Χ 0 ) R ζναν άλλον αρικμό Χ'

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Η Υψθλισ ζναταςθσ Διαλειμματικι προπόνθςθ, είναι ζνα διεκνζσ επιτυχθμζνο πρωτόκολο εξάςκθςθσ, που ςυνδυάηει 2 από τισ πιο επιτυχθμζνεσ μεκόδουσ

Η Υψθλισ ζναταςθσ Διαλειμματικι προπόνθςθ, είναι ζνα διεκνζσ επιτυχθμζνο πρωτόκολο εξάςκθςθσ, που ςυνδυάηει 2 από τισ πιο επιτυχθμζνεσ μεκόδουσ Η Υψθλισ ζναταςθσ Διαλειμματικι προπόνθςθ, είναι ζνα διεκνζσ επιτυχθμζνο πρωτόκολο εξάςκθςθσ, που ςυνδυάηει 2 από τισ πιο επιτυχθμζνεσ μεκόδουσ απϊλειασ λίπουσ! ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΣΡΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΥΙΚΗ ΚΟΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Όνομα. Ημερομηνία. Ζήτημα Α : Να βάλετε ςε κφκλο τθ ςωςτι απάντθςθ 1. Κυτταρικόσ κφκλοσ είναι το χρονικό διάςτθμα που μεςολαβεί: α. μεταξφ δφο μιτωτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Κριτθριο αξιολόγηςησ χημείασ προςανατολιςμοφ Γ Λυκείου

Κριτθριο αξιολόγηςησ χημείασ προςανατολιςμοφ Γ Λυκείου ΘΕΜΑ Α. Στισ παρακάτω ερωτήςεισ πολλαπλήσ επιλογήσ Α1 έωσ και Α4 να επιλέξετε το γράμμα που αντιςτοιχεί ςτη ςωςτή απάντηςη. Α1. Ο αρικμόσ οξείδωςθσ του C ςτθν φορμαλδεΰδθ είναι : α. 0 β. -1 γ. +1 δ. +2

Διαβάστε περισσότερα

Σο θλεκτρικό κφκλωμα

Σο θλεκτρικό κφκλωμα Σο θλεκτρικό κφκλωμα Για να είναι δυνατι θ ροι των ελεφκερων θλεκτρονίων, για να ζχουμε θλεκτρικό ρεφμα, απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι θ φπαρξθ ενόσ κλειςτοφ θλεκτρικοφ κυκλϊματοσ. Είδθ κυκλωμάτων Σα κυκλϊματα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στερεών τρουών

Εισαγωγή στερεών τρουών Εισαγωγή στερεών τρουών Η μετάβαςθ του βρζφουσ από το μθτρικό κθλαςμό ι τθν τεχνθτι διατροφι (ξζνο γάλα) ςτισ ςτερεζσ τροφζσ, αποτελεί ςθμαντικό ςτάδιο ανάπτυξισ του Οι πλθροφορίεσ του φυλλαδίου αυτοφ,

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

- Σετάρτθ ξεκοφραςθ (Ο)!!!

- Σετάρτθ ξεκοφραςθ (Ο)!!! Ε ΑΤΣΗ ΣΗ ΕΙΡΑ, Α ΠΑΡΑΘΕΣΩ ΣΗΝ ΚΛΑΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ ΠΡΟΠΟΝΗΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΕΙΣΑΙ Ω ΒΑΗ, ΚΑΙ ΠΑΝΩ Ε ΑΤΣΗ, ΜΠΟΡΕΙΣΕ ΟΟ ΠΕΡΝΑΣΕ ΣΑΔΙΑ ΚΑΙ ΓΙΝΕΣΕ ΠΙΟ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ, ΝΑ ΚΑΝΕΣΕ ΣΙ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΟΤ Α ΑΝΑΦΕΡΩ ΣΟ ΣΕΛΟ ΑΤΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΤΚΕΙΟΤ. Ημ/νία: Τάξθ: Χρονικι Διάρκεια:.

ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΤΚΕΙΟΤ. Ημ/νία: Τάξθ: Χρονικι Διάρκεια:. ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΤΚΕΙΟΤ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΙΟΡΡΟΠΙΑ - ΟΡΓΑΝΙΚΗ Ονοματεπϊνυμο:. Ημ/νία: Τάξθ: Χρονικι Διάρκεια:. Βακμόσ: ΘΕΜΑ Α Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ ςε κακεμιά

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιοχειρουργόσ μιλάει για την απάτη τησ χοληςτερίνησ!!!

Καρδιοχειρουργόσ μιλάει για την απάτη τησ χοληςτερίνησ!!! Καρδιοχειρουργόσ μιλάει για την απάτη τησ χοληςτερίνησ!!! Ο Δρ Dwight Lundell ςτο PreventDisease Εμείσ οι γιατροί με όλθ μασ τθν εκπαίδευςθ, τθ γνϊςθ και τθν εξουςία, αποκτοφμε ςυχνά ζνα αρκετά μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 6: Άγχοσ ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ

Μάκθμα 6: Άγχοσ ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ Μάκθμα 6: Άγχοσ ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ Σα φοιτθτικά χρόνια είναι ίςωσ τα καλφτερα χρόνια ςτθ ηωι ενόσ ανκρϊπου. Όμωσ, κατά τθ διάρκεια τθσ φοιτθτικισ ηωισ, οι φοιτθτζσ αντιμετωπίηουν ζνα ςοβαρό πολλζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Πόςο εκτατό μπορεί να είναι ζνα μη εκτατό νήμα και πόςο φυςικό. μπορεί να είναι ζνα μηχανικό ςτερεό. Συνιςταμζνη δφναμη versus «κατανεμημζνησ» δφναμησ

Πόςο εκτατό μπορεί να είναι ζνα μη εκτατό νήμα και πόςο φυςικό. μπορεί να είναι ζνα μηχανικό ςτερεό. Συνιςταμζνη δφναμη versus «κατανεμημζνησ» δφναμησ Πόςο εκτατό μπορεί να είναι ζνα μη εκτατό νήμα και πόςο φυςικό μπορεί να είναι ζνα μηχανικό ςτερεό. Συνιςταμζνη δφναμη versus «κατανεμημζνησ» δφναμησ Για τθν ανάδειξθ του κζματοσ κα λφνουμε κάποια προβλιματα

Διαβάστε περισσότερα

Rivensco Consulting Ltd 1B Georgiou Gemistou street Strovolos Nicosia Cyprus tel tel

Rivensco Consulting Ltd 1B Georgiou Gemistou street Strovolos Nicosia Cyprus tel tel Erasmus+ Programme Strategic Partnership Project Title: One Minute May Save A Life No. project: 2015-1-RO01-KA202-014982 Rivensco Consulting Ltd 1B Georgiou Gemistou street Strovolos Nicosia Cyprus tel

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις βιολογίας. Καρυότυποσ-DNA. Φιρφιρισ Χριςτοσ ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΑ ΠΡΟΟΠΣΙΚΗ 1

Ασκήσεις βιολογίας. Καρυότυποσ-DNA. Φιρφιρισ Χριςτοσ ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΑ ΠΡΟΟΠΣΙΚΗ 1 Παράδειγμα 1. Ο ανκρώπινοσ καρυότυποσ διακζτει 46 χρωμοςώματα και το ανκρώπινο γονιδίωμα 3x10 9 ηεφγθ βάςεων. Από τα παραπάνω βιοχθμικά δεδομζνα,τι μποροφμε να γνωρίηουμε για το γενετικό υλικό των ανκρωπίνων

Διαβάστε περισσότερα

Πόςθ ενζργεια καταναλϊνει το ςϊμα ςασ θμερθςίωσ

Πόςθ ενζργεια καταναλϊνει το ςϊμα ςασ θμερθςίωσ Πόςθ ενζργεια καταναλϊνει το ςϊμα ςασ θμερθςίωσ Όλα όςα χρειάηεται να γνωρίηετε ςχετικά με: Θ ενζργεια και το ςϊμα ςασ - Πόςθ ενζργεια χρειάηεςτε θμερθςίωσ - Πόςθ ενζργεια χρθςιμοποιείτε θμερθςίωσ - Πϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Ανϊτερεσ πνευματικζσ λειτουργίεσ Μνιμθ Μάκθςθ -Συμπεριφορά

Ανϊτερεσ πνευματικζσ λειτουργίεσ Μνιμθ Μάκθςθ -Συμπεριφορά Ανϊτερεσ πνευματικζσ λειτουργίεσ Μνιμθ Μάκθςθ -Συμπεριφορά Οδθγίεσ Προτείνεται να γίνει ςαφισ ο ρόλοσ κάκε τμιματοσ του ΚΝΣ και να αναδειχκεί θ ςχζςθ που ζχουν τα μζρθ αυτά με τισ ανϊτερεσ πνευματικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικός Πειραματισμός ΙΙ ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ

Γεωργικός Πειραματισμός ΙΙ ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ Συχνά ςυμβαίνει ςτα πρϊτα ςτάδια ενόσ βελτιωτικοφ προγράμματοσ να μθν υπάρχει επαρκι ποςότθτα γενετικοφ υλικοφ των νζων ςειρϊν, γεγονόσ που δυςχεράνει τθν πραγματοποίθςθ πειραμάτων αξιολόγθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Προ- & μετα-αγωνιςτικό γεφμα Για ακλθτι βάρουσ 75kg. Μαρία Χολζβα, τελειόφοιτθ τμιματοσ Επιςτιμθσ Διαιτολογίασ & Διατροφισ Χαροκοπείου Πανεπιςτθμίου

Προ- & μετα-αγωνιςτικό γεφμα Για ακλθτι βάρουσ 75kg. Μαρία Χολζβα, τελειόφοιτθ τμιματοσ Επιςτιμθσ Διαιτολογίασ & Διατροφισ Χαροκοπείου Πανεπιςτθμίου Προ- & μετα-αγωνιςτικό γεφμα Για ακλθτι βάρουσ 75kg Μαρία Χολζβα, τελειόφοιτθ τμιματοσ Επιςτιμθσ Διαιτολογίασ & Διατροφισ Χαροκοπείου Πανεπιςτθμίου Προ-αγωνιςτικό γεφμα: ςυςτάςεισ 3-4 ϊρεσ πριν Υδατάνκρακεσ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μια μελζτθ αςκενι-μάρτυρα (case-control). Όςοι ςυμμετζχουν ςτθν μελζτθ ζχουν επιλεγεί με βάςθ τθν ζκβαςθ.

Είναι μια μελζτθ αςκενι-μάρτυρα (case-control). Όςοι ςυμμετζχουν ςτθν μελζτθ ζχουν επιλεγεί με βάςθ τθν ζκβαςθ. Ερϊτθςθ 1 Μια μελζτθ πραγματοποιείται για να εξετάςει αν θ μετεμμθνοπαυςιακι ορμονικι κεραπεία ζχει προςτατευτικό ρόλο για τθν πρόλθψθ εμφράγματοσ του μυοκαρδίου. 1013 γυναίκεσ με οξφ ζμφραγμα του μυοκαρδίου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Περιβάλλοντοσ: Διαχείριςθ Υγρών Αποβλιτων Ενότθτα 9: Απολφμανςθ. Κορνάροσ Μιχαιλ Πολυτεχνικι Σχολι Τμιμα Χθμικών Μθχανικών

Τεχνολογία Περιβάλλοντοσ: Διαχείριςθ Υγρών Αποβλιτων Ενότθτα 9: Απολφμανςθ. Κορνάροσ Μιχαιλ Πολυτεχνικι Σχολι Τμιμα Χθμικών Μθχανικών Τεχνολογία Περιβάλλοντοσ: Διαχείριςθ Υγρών Αποβλιτων Ενότθτα 9: Απολφμανςθ Κορνάροσ Μιχαιλ Πολυτεχνικι Σχολι Τμιμα Χθμικών Μθχανικών Απολφμανςθ Η εκροι που προζρχεται από πρωτοβάκμια, δευτεροβάκμια ι τριτοβάκμια

Διαβάστε περισσότερα

CH CH C ιςοπροπυλομαγνθςιοβρωμίδιο.

CH CH C ιςοπροπυλομαγνθςιοβρωμίδιο. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ (ΚΤΚΛΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ) Θζμα Α Α1: γ, Α2: δ, Α3: Λ Λ Α4: α. Παραςκευι κορεςμζνου μονοκαρβονικοφ οξζοσ, με υδρόλυςθ νιτριλίων ςε όξινο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 3 ο Εργαςτιριο υγχρονιςμόσ Διεργαςιϊν

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 3 ο Εργαςτιριο υγχρονιςμόσ Διεργαςιϊν ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ 3 ο Εργαςτιριο υγχρονιςμόσ Διεργαςιϊν Παράλλθλεσ Διεργαςίεσ (1/5) Δφο διεργαςίεσ λζγονται «παράλλθλεσ» (concurrent) όταν υπάρχει ταυτοχρονιςμόσ, δθλαδι οι εκτελζςεισ τουσ επικαλφπτονται

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Μια νόςτιμη τράπεζα μικροβίων

Μια νόςτιμη τράπεζα μικροβίων Μια νόςτιμη τράπεζα μικροβίων Σε μια ιςορροπθμζνθ διατροφι οι διάφορεσ τροφζσ, περιζχουν φυςικά κρεπτικά ςυςτατικά που χρειάηεται το ςϊμα μασ, υπάρχουν όμωσ και τα λειτουργικά τρόφιμα, (functional foods),

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων

ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων κεφάλαιο 7 Α ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων αςικζσ ζννοιεσ Γραμμικά, λζγονται τα ςυςτιματα εξιςϊςεων ςτα οποία οι άγνωςτοι εμφανίηονται ςτθν πρϊτθ δφναμθ. Σα γραμμικά ςυςτιματα με δφο εξιςϊςεισ και δφο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ Α. ΤΟ ΚΕΝΤΙΚΟ ΔΟΓΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ. Η κατεφκυνςθ με τθν οποία θ γενετικι πλθροφορία ρζει προσ τισ πρωτεΐνεσ

ΜΟΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ Α. ΤΟ ΚΕΝΤΙΚΟ ΔΟΓΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ. Η κατεφκυνςθ με τθν οποία θ γενετικι πλθροφορία ρζει προσ τισ πρωτεΐνεσ ΜΟΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ Α. ΤΟ ΚΕΝΤΙΚΟ ΔΟΓΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Η κατεφκυνςθ με τθν οποία θ γενετικι πλθροφορία ρζει προσ τισ πρωτεΐνεσ Ονομάςτθκε ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΔΟΓΜΑ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ή ά DN RN ή ί ή ί 1 Κάκε κφτταρο και κάκε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπι Αναλογικοφ Σιματοσ ςε Ψθφιακό. Διάλεξθ 10

Μετατροπι Αναλογικοφ Σιματοσ ςε Ψθφιακό. Διάλεξθ 10 Μετατροπι Αναλογικοφ Σιματοσ ςε Ψθφιακό Διάλεξθ 10 Γενικό Σχιμα Μετατροπζασ Αναλογικοφ ςε Ψθφιακό Ψθφιακό Τθλεπικοινωνιακό Κανάλι Μετατροπζασ Ψθφιακοφ ςε Αναλογικό Τα αναλογικά ςιματα μετατρζπονται ςε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήςεισ_βιολογία προςανατολιςμοφ 2016

Απαντήςεισ_βιολογία προςανατολιςμοφ 2016 Θζμα Α Α1: β Α2:β Α3:δ Α4:γ Α5:γ Θζμα Β Β1 1-Α 2-Γ 3-Α 4-Β 5-Α 6-Α 7-Γ Β2. κεωρία ςελίδα 24 τι είναι ο καρυότυποσ Σα ςυμπεράςματα που μποροφμε να εξάγουμε από τθν μελζτθ του Καρυότυπου είναι : Σο φφλο

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διάλεξη 7 Σεχνικζσ για τθν επίτευξθ ςτακερότθτασ Πζτροσ Ροφςςοσ Μζθοδοι για την επίτευξη του ελζγχου Μζςω του κατάλλθλου ςχεδιαςμοφ του πειράματοσ (ςτόχοσ είναι θ εξάλειψθ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ Α ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΒΑΛΛΛΚΘ ΣΗΕΛΕΦΑ ΑΜ 21239 Πρακτικι άςκθςθ ςτο Διαιτολογικό Γραφείο του Διονφςθ Πάνου Γνωριμία με τον κ.πάνο και ξενάγθςθ ςτο διαιτολογικό χϊρο Αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτεσ απόδοςθσ υλικών

Δείκτεσ απόδοςθσ υλικών Δείκτεσ απόδοςθσ υλικών Κάκε ςυνδυαςμόσ λειτουργίασ, περιοριςμϊν και ςτόχων, οδθγεί ςε ζνα μζτρο τθσ απόδοςθσ τθσ λειτουργίασ του εξαρτιματοσ και περιζχει μια ομάδα ιδιοτιτων των υλικϊν. Αυτι θ ομάδα των

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Βαςεις δεδομενων 1. Δρ. Αλζξανδροσ Βακαλουδθσ

Βαςεις δεδομενων 1. Δρ. Αλζξανδροσ Βακαλουδθσ Βαςεις δεδομενων 1 Δρ. Αλζξανδροσ Βακαλουδθσ επικοινωνια Email: avakaloudis@hotmail.com Website: http://teiser.alvak.gr Ερωτιςεισ Στο ΤΕΙ Σερρϊν Δευτζρα, Τριτθ (κατοπιν ςυννενόθςθσ) Σιμερα Μοντζλο οντοτιτων

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρόβλθμα γραμμικοφ προγραμματιςμοφ βρίςκεται ςτθν κανονικι μορφι όταν:

Ένα πρόβλθμα γραμμικοφ προγραμματιςμοφ βρίςκεται ςτθν κανονικι μορφι όταν: Μζθοδος Simplex Η πλζον γνωςτι και περιςςότερο χρθςιμοποιουμζνθ μζκοδοσ για τθν επίλυςθ ενόσ γενικοφ προβλιματοσ γραμμικοφ προγραμματιςμοφ, είναι θ μζκοδοσ Simplex θ οποία αναπτφχκθκε από τον George Dantzig.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Σο Τλικό του Τπολογιςτι

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Σο Τλικό του Τπολογιςτι ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Σο Τλικό του Τπολογιςτι Τλικό υπολογιςτι (Hardware), Προςωπικόσ Τπολογιςτισ (ΡC), υςκευι ειςόδου, υςκευι εξόδου, Οκόνθ (Screen), Εκτυπωτισ (Printer), αρωτισ

Διαβάστε περισσότερα

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων)

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων) 1)Πώσ ορύζεται η Στατιςτικό επιςτόμη; Στατιςτικι είναι ζνα ςφνολο αρχϊν και μεκοδολογιϊν για: το ςχεδιαςμό τθσ διαδικαςίασ ςυλλογισ δεδομζνων τθ ςυνοπτικι και αποτελεςματικι παρουςίαςι τουσ τθν ανάλυςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ

ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΘΕΜΑ: ΝΑΙ ΣΘΝ ΑΚΘΘ, ΟΧΙ ΣΟ ΚΑΠΝΙΜΑ ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΚΑΘΘΓΘΣΡΙΑ: ΣΙΑΚΑΡΑ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ 01 Ομάδα PROJECT X Όλγα Κωςτοποφλου Νάςοσ Κοτρώτςιοσ Κωνςταντίνοσ Παναγιωτόπουλοσ Γιοχάννα Χάιηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

PERSONAL TRAINING 5 ΛΟΓΟΙ ΝΑ ΕΧΕΙΣ PERSONAL TRAINER

PERSONAL TRAINING 5 ΛΟΓΟΙ ΝΑ ΕΧΕΙΣ PERSONAL TRAINER PERSONAL TRAINING 5 ΛΟΓΟΙ ΝΑ ΕΧΕΙΣ PERSONAL TRAINER 1. Σου δίνει 80% καλφτερα αποτελζςματα, 3 φορζσ γρθγορότερα 2. Σχεδιάηει και εξελίςςει ζνα ειδικό πρόγραμμα αποκλειςτικά για ςζνα, τισ προςωπικζσ ςου

Διαβάστε περισσότερα

NanoTech micro. Κερδίςτε τθ μάχθ απζναντι ςτα Βακτιρια!

NanoTech micro. Κερδίςτε τθ μάχθ απζναντι ςτα Βακτιρια! NanoTech micro Κερδίςτε τθ μάχθ απζναντι ςτα Βακτιρια! Κερδίςτε τθ μάχθ απζναντι ςτα Βακτιρια 2 Κερδίςτε τθ μάχθ απζναντι ςτα Βακτιρια Η καταπολζμθςθ των Βακτθρίων αποτελεί πρωταρχικό ςτόχο Οι χϊροι των

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Παιδαγωγικό Τμιμα Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ Ένταξθ και Αναπθρία: Εκπαιδευτικζσ Προςεγγίςεισ Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Διδάςκων: Βαςίλθσ Στρογγυλόσ Περιεχόμενο μακιματοσ Ειςαγωγι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 Οδηγίερ: ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 7 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

«Ειςαγωγι ςτα Rebreathers»

«Ειςαγωγι ςτα Rebreathers» «Ειςαγωγι ςτα Rebreathers» Βασική θεωρία και αρχές λειτουργίας Γιϊργοσ Καμαρινόσ [BSAC AD / CMAS ] Εςείσ τι Εικόνα Ζχετε ςτο Νου; 332 π.χ. Μζγασ Αλζξανδροσ Οι Πρϊτεσ Συςκευζσ Theodore Schwann 1853 Davis

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές χαλάρωσης στο άγχος. Κοσρνέτας Παύλος,Φσσικοθεραπεστής Κωνσταντάκη Φρόσω,Βιολόγος

Τεχνικές χαλάρωσης στο άγχος. Κοσρνέτας Παύλος,Φσσικοθεραπεστής Κωνσταντάκη Φρόσω,Βιολόγος Τεχνικές χαλάρωσης στο άγχος Κοσρνέτας Παύλος,Φσσικοθεραπεστής Κωνσταντάκη Φρόσω,Βιολόγος ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΘ Άγχοσ - τρεσ τθσ κακθμερινότθτασ ζχει επιπτϊςεισ ςτθν υγεία και ποιότθτα τθσ ηωισ μασ Διακρίνεται :Οξφ-χρόνιο

Διαβάστε περισσότερα