NutriGENE. DNA Test. Γνῶθι σαὐτόν. Διατροφογενετικόσ Ζλεγχοσ. Κάνε την τρουή σου υάρμακο Ιπποκράτης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "NutriGENE. DNA Test. Γνῶθι σαὐτόν. Διατροφογενετικόσ Ζλεγχοσ. Κάνε την τρουή σου υάρμακο Ιπποκράτης"

Transcript

1 NutriGENE Διατροφογενετικόσ Ζλεγχοσ DNA Test Γνῶθι σαὐτόν Κάνε την τρουή σου υάρμακο Ιπποκράτης

2 Περιεχόμενα Ειςαγωγι Επιςκόπθςθ Μζτρα που πρζπει να λθφκοφν Αποτελζςματα Λεπτομζρειεσ... 4 a) Ευαιςκθςία / προςαρμοςτικότθτα ςτο stress... 4 β) Ανεκτικότθτα ςτθν Λακτόηθ... 4 γ) Ευαιςκθςία ςτθν γλουτζνθ (κοιλιοκάκθ)... 4 δ) Ευαιςκθςία ςτο νικζλιο... 4 ε) Σα «Διατροωογονίδια» Διατροφικοί ςτόχοι και περιοριςμοί... 8 α) Οι υνιςτϊμενεσ Ημεριςιεσ Δόςεισ (ΗΔ) ςασ... 8 β) υςτατικά που πρζπει να αυξθκοφν... 9 (Περιεκτικότθτα ανά τροωι)... 9 γ) υςτατικά που πρζπει να μειωκοφν (Περιεκτικότθτα ανά τροωι) PersonalPLUS - Ρροτεινόμενο Συμπλιρωμα Διατροφισ. 17 ελίδα 1

3 Ειςαγωγι Σασ ευχαριςτοφμε που εμπιςτευκικατε το τεςτ διατροφογενετικοφ ελζγχου NutriGENE. Η παροφςα αναφορά περιζχει τα αποτελζςματα και τισ πλθροφορίεσ που πρζπει να γνωρίηετε για να τροποποιιςετε ανάλογα τθν δίαιτα και τισ διατροφικζσ ςασ ςυνικειεσ, προσ όφελοσ τθσ υγείασ και τθσ μακροηωίασ ςασ. Διαβάςτε προςεκτικά τθν παροφςα αναφορά και ςυηθτείςτε τθν αναλυτικά με τον Ιατρό ςασ που κα ςασ βοθκιςει να ςχεδιάςετε τισ απαραίτθτεσ αλλαγζσ. 1. Επιςκόπθςθ Μζτρα που πρζπει να λθφκοφν (με βάςθ τα αποτελζςματα ςασ) Βαςικι Δίαιτα Δίαιτα Ταχείασ Ρροςαρμογισ Θρεπτικά Συςτατικά που πρζπει να αυξθκοφν Ελαιόλαδο Αντιοξειδωτικά Φυτικζσ Κνεσ Σταυρανκι Βιταμίνθ D / Αςβζςτιο Θρεπτικά Συςτατικά που πρζπει να μειωκοφν Αλάτι Καφεΐνθ Κεκορεςμζνα Λίπθ Επεξεργαςμζνοι Υδατάνκρακεσ / Σάκχαρα Ψθτά ςχάρασ Ανεκτικότθτα ςτθ Λακτόηθ Ρροδιάκεςθ για Δυςανεξία ςτθ λακτόηθ Ευαιςκθςία ςτθν Γλουτζνθ Ρικανι προδιάκεςθ για Κοιλιοκάκθ ελίδα 2

4 2. Αποτελζςματα Ονοματεπϊνυμο: Γρθγορία Γρθγορίου Θμερομθνία Γζννθςθσ: Γονίδιο 5HTT (SLC6A4) Εξεταςκείςα Ραραλλαγι 44bp ins Αποτζλεςμα Ροφ επιδρά το γονίδιο αυτό Σθμαςία - Οδθγίεσ LL Ευαιςκθςία / προςαρμοςτικότθτα ςτο stress ACE ID II Ευαιςκθςία ςτο αλάτι ADH1C Ile349Val GG Μεταβολιςμόσ αλκοόλθσ APOC3 C3175G CG Κατανάλωςθ Ελαιολάδου CYP1A2 *1F 163A>C CA Ευαιςκθςία ςτθν καωεΐνθ VDR C>T (taq1) CT Δίαιτα Σαχείασ προςαρμογισ Αυξθμζνθ ευαιςκθςία ςτο αλάτι, μειϊςτε τθν κατανάλωςθ ςε κάτω από 5,5 g αλατιοφ θμερθςίωσ (NaCl) Ευεργετικι δράςθ τθσ αλκοόλθσ ςτθν μείωςθ τθσ χολθςτερόλθσ Αυξιςτε τθν κατανάλωςθ ελαιολάδου Περιορίςτε τθν πρόςλθψθ καωεΐνθσ CYP1A2 *1F 163A>C CA Ευαιςκθςία ςε ψθτά ςχάρασ Περιορίςτε τα ψθτά ςχάρασ GSTM1 Ακφρωςθ D IL6 G -174C GC TNF G-308A GG APOC3 C3175G CG LPL C1595G CG Ανάγκθ για κατανάλωςθ ςταυρανκϊν Γενικι (βαςικι) ωλεγμονϊδθσ απόκριςθ Μεταβολιςμόσ κεκορεςμζνων λιπϊν Αυξιςτε τθν κατανάλωςθ ςταυρανκϊν (κουνουπίδι, μπρόκολο, λάχανο, λαχανάκια Βρυξελλϊν, κινζηικο λάχανο, ςινάπι, ρόκα, ρεπανάκι, horse radish, wasabi) ςε 3-4 μερίδεσ εβδομαδιαίωσ τουλάχιςτον Ενδιάμεςθ: υνιςτάται θ πρόςλθψθ 2,0 g ω-3 λιπαρϊν θμερθςίωσ Περιορίςτε τθν πρόςλθψθ κεκορεςμζνων λιπϊν ζωσ 16 g θμερθςίωσ MTHFR C677T CC Μεταβολιςμόσ βιταμίνθσ Β Κανονικζσ ποςότθτεσ Βιταμινϊν Β ACE ID II PPARG ProAla (12) Pro-Pro Ευαιςκθςία ςε ςάκχαρα και επεξεργαςμζνουσ υδατάνκρακεσ SOD2 C-28T CC Οξειδωτικό stress GSTM1 Ακφρωςθ D Ευαιςκθςία ςτο νικζλιο TNF G-308A GG Περιορίςτε τθν πρόςλθψθ επεξεργαςμζνων υδατανκράκων: Μζγιςτο γλυκαιμικό ωορτίο < 80 θμερθςίωσ. Καταναλϊνετε τουλάχιςτον 25 g ωυτικϊν ινϊν θμερθςίωσ Αυξιςτε τθν πρόςλθψθ αντιοξειδωτικϊν Εντόσ Φυςιολογικϊν Ορίων VDR C>T (taq1) CT Μεταβολιςμόσ βιταμίνθσ D Αυξιςτε τθν πρόςλθψθ βιταμίνθσ D ςε 800 IU θμερθςίωσ LCT CT CC Ανεκτικότθτα ςτθν Λακτόηθ Προδιάκεςθ για Δυςανεξία ςτθ Λακτόηθ DQ2/8 DQ2 Ευαιςκθςία ςτθν γλουτζνθ Πικανι προδιάκεςθ για Κοιλιοκάκθ ελίδα 3

5 3. Λεπτομζρειεσ a) Ευαιςκθςία / προςαρμοςτικότθτα ςτο stress Γονίδιο: 5HTT Αποτζλεςμα = LL Διατροφικι Οδθγία: Δίαιτα ταχείασ προςαρμογισ Σο γονίδιο 5HTT εμπλζκεται ςτθν μεταωορά ςεροτονίνθσ. Ελζγχονται δφο διαωορετικζσ παραλλαγζσ, θ μακρά και θ βραχεία παραλλαγι. Ζχετε τον γονότυπο LL, που ςθμαίνει ότι κλθρονομιςατε τθν μακρά παραλλαγι και από τουσ δφο γονείσ. Η επίδραςθ αυτισ τθσ γενετικισ παραλλαγισ ζχει μελετθκεί καλά και γνωρίηουμε ότι παρουςιάηει καλι απόκριςθ ςε όλουσ τουσ τφπουσ εντάςεων (stress). Ζχει αποδειχκεί ότι θ ςωςτι διατροωι ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθν καλφτερθ απόκριςθ ςτισ εντάςεισ τθσ κακθμερινισ ηωισ. β) Ανεκτικότθτα ςτθν Λακτόηθ Γονίδιο: LCT Αποτζλεςμα = CC Διατροφικι Οδθγία: Μειϊςτε ι αποφφγετε τθν λακτόηθ Η πζψθ τθσ Λακτόηθσ γίνεται με τθν βοικεια του ενηφμου Λακτάςθ. ε πολλά μζρθ του κόςμου θ παραγωγι του ενηφμου αυτοφ μειϊνεται ςθμαντικά μετά τα πρϊτα ζτθ τθσ ηωισ, με ςυνζπεια τθν μειωμζνθ ικανότθτα πζψθσ τθσ λακτόηθσ. τθν Ευρϊπθ, μια γενετικι τροποποίθςθ οδιγθςε ςε ςυνζχιςθ τθσ ικανότθτασ ιςόβιασ παραγωγισ λακτάςθσ. Ωςτόςο, ςτθν Ελλάδα είναι αρκετά κοινι και θ παραλλαγι CC, όπωσ αυτι που ζχετε εςείσ, που ςθμαίνει ότι όπωσ και θ πλειοψθωία των ανκρϊπων κα ζπρεπε να αποωεφγετε εντελϊσ τθν πρόςλθψθ λακτόηθσ. γ) Ευαιςκθςία ςτθν γλουτζνθ (κοιλιοκάκθ) Γονίδιο: DQx Αποτζλεςμα = DQ2 Επίδραςθ: Ρικανι προδιάκεςθ για κοιλιοκάκθ Οριςμζνα γονίδια που αντιςτοιχοφν ςε πρωτεΐνεσ εμπλεκόμενεσ ςτθν αντίδραςθ του ανοςοποιθτικοφ ςυςτιματοσ ςτα αντιγόνα (βακτιρια, ξζνα ςϊματα κλπ) εμπλζκονται επίςθσ ςτον μθχανιςμό με τον οποίο εκδθλϊνεται θ κοιλιοκάκθ. Η κοιλιοκάκθ είναι μία ιδιαίτερθ μορωι μόνιμθσ δυςανεξίασ ςτθν γλουτζνθ, θ οποία περιζχει τισ πρωτεΐνεσ γλιαδίνθ και γλουτενίνθ και βρίςκεται ςτο ςιτάρι, ςτθ ςίκαλθ, ςτο κρικάρι και ςε άλλα δθμθτριακά. Σα αποτελζςματά ςασ δείχνουν ότι αν και θ γενετικι προδιάκεςθ για κοιλιάκθ δεν είναι ιδιαίτερα υψθλι, ωςτόςο δεν μπορεί να αποκλειςκεί. φμωωνα με τθν βιβλιογραωία, 1 άτομο ςε 35 που διακζτει τον γονότυπό ςασ κα αναπτφξει κοιλιοκάκθ. δ) Ευαιςκθςία ςτο νικζλιο Γονίδιο: TNF Αποτζλεςμα = GG Γονίδιο: GSTM1 Αποτζλεςμα = D Επίδραςθ: Εντόσ Φυςιολογικϊν Ορίων Ζνα από τα πιο ςυνθκιςμζνα αλλεργιογόνα εξ επαωισ είναι το νικζλιο, το οποίο ςυναντάται ευρζωσ ςε κοςμιματα. Η ςυνεχισ ζκκεςθ ςε αυτό μπορεί να οδθγιςει ςε κνθςμϊδθ εξανκιματα, τα οποία μπορεί να εξελιχκοφν ςε εξαιρετικά δυςάρεςτεσ αλλά και επίπονεσ πλθγζσ. Σα αποτελζςματά ςασ δείχνουν ότι τα γονίδια TNF (που εμπλζκεται ςτθν ωλεγμονϊδθ απόκριςθ) και GSTM1 (ςυμμετζχει ςτθν απομάκρυνςθ των τοξινϊν) δεν ωζρουν παραλλαγζσ που ςυνδζονται με προδιάκεςθ για δερματικζσ αλλεργίεσ εξ επαωισ. υνεπϊσ, ο κίνδυνοσ για τθν ανάπτυξθ ευαιςκθςίασ ςτο νικζλιο δεν είναι υψθλόσ, αλλά οφτε και μπορεί να αποκλειςκεί. ελίδα 4

6 ε) Τα «Διατροφογονίδια» Γονίδιο: ACE Αποτζλεςμα = II Διατροφικι Οδθγία: Ρεριορίςτε το αλάτι Σο γονίδιο ACE αντιςτοιχεί ςε ζνα ζνηυμο που διαδραματίηει κφριο ρόλο ςτθν καρδιαγγειακι υγεία, επειδι εμπλζκεται ςτθν ρφκμιςθ τθσ αγγειοδιαςτολισ και αγγειοςυςτολισ. Σο γονίδιο ACE γονίδιο περιζχει μια πολυμορωία "Ειςαγωγισ / Διαγραωισ" (αλλθλόμορωο "I" = Ειςαγωγι, αλλθλόμορωο "D" = Διαγραωι), που επθρεάηει τθν δραςτικότθτα του ενηφμου. Πρόςωατεσ μελζτεσ ζδειξαν μία ςφνδεςθ μεταξφ των γονοτφπων I/D και Ι/Ι και τθσ ευαιςκθςίασ ςτο αλάτι που επθρεάηουν τθν πίεςθ του αίματοσ. Σο γενετικό ςασ τεςτ αποκαλφπτει ότι ζχετε τον γονότυπο "Ι/Ι" που αποτελεί ζνδειξθ αυξθμζνθσ προδιάκεςθσ για υπζρταςθ ςε περίπτωςθ αυξθμζνθσ πρόςλθψθσ νατρίου. υνιςτάται ο περιοριςμόσ τθσ πρόςλθψθσ αλατιοφ ςε 5,5 g θμερθςίωσ (που ιςοδυναμεί ςε περίπου 2,2 g νατρίου θμερθςίωσ). Γονίδιο: ADH1C Αποτζλεςμα = GG - Ile / Ile Διατροφικι Οδθγία: Ευεργετικι δράςθ τθσ αλκοόλθσ ςτθν μείωςθ τθσ χολθςτερόλθσ Η αλκοολικι αωυδρογονάςθ 1C (ADH1C) μεταβολίηει τθν αλκοόλθ, παράγοντασ ακεταλδεψδθ, που είναι μία τοξικι ουςία υπεφκυνθ για οριςμζνεσ από τισ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ τθσ υπερβολικισ κατανάλωςθσ αλκοόλ. Από τθν άλλθ πλευρά, θ ακεταλδεψδθ μεταβολίηεται ςε μθ τοξικζσ ουςίεσ με τθ βοικεια τθσ αλδεχδοαωυδρογονάςθσ. Ο πολυμορωιςμόσ του γονιδίου ADH1C (ο οποίοσ εξετάηεται από το τεςτ) προκαλεί μία αλλαγι αμινοξζωσ ςτθν πρωτεϊνικι αλλθλουχία που επιδρά ςτθν δραςτικότθτα του ενηφμου. Σο γενετικό ςασ τεςτ αποκαλφπτει ότι είςτε ομοηυγϊτθσ για τθν αλλθλομορωι "Val" (γονότυποσ G/G), που χαρακτθρίηεται από τθν παρουςία βαλίνθσ ςε ςυγκεκριμζνθ κζςθ τθσ πρωτεΐνθσ. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα χαμθλότερθ ενηυμικι δραςτικότθτα, δθλαδι βραδφτερο μεταβολιςμό τθσ αλκοόλθσ ςε ςχζςθ με τον γονότυπο A/A (αλλθλομορωι "ile" - παρουςία του αμινοξζωσ ιςολευκίνθ). υνεπϊσ, ςε εςάσ, το αλκοόλ (ςε περιοριςμζνεσ ποςότθτεσ) μπορεί να επιδρά κετικά ςτα επίπεδα λιπιδίων, ιδιαίτερα ςτθν HDL χολθςτερόλθ. Γονίδιο: APOC3 Αποτζλεςμα = CG Γονίδιο: LPL Αποτζλεςμα = CG Διατροφικι Οδθγία: Μείωςθ κατανάλωςθσ κεκορεςμζνων λιπϊν Και τα δφο αυτά γονίδια εμπλζκονται από κοινοφ ςτον μεταβολιςμό των λιπιδίων. Σο APOC3 μειϊνει τθν διάςπαςθ των τριγλυκεριδίων αναςτζλλοντασ τθ δραςτθριότθτα τθσ λιποπρωτεΐνικισ λιπάςθσ (LpL). Η LpL είναι ζνα ζνηυμο που διαςπά τα τριγλυκερίδια ςε ελεφκερα λιπαρά οξζα. Η γενετικι διακφμανςθ APOC3 επθρεάηει τα επίπεδα τριγλυκεριδίων. ε εςάσ ςυναντάται θ εκδοχι CG που ςυνδζεται με υψθλά επίπεδα τριγλυκεριδίων. Σο αποτζλεςμα του LPL (CG) ςυνδζεται με προδιάκεςθ για μείωςθ τθσ HDL και αυξθμζνα επίπεδα τριγλυκεριδίων. ασ ςυμβουλεφουμε να μειϊςετε τα κεκορεςμζνα λίπθ, κάτω και από τα όρια των κατευκφνςεων του Π.Ο.Τ. Μθν καταναλϊνετε πάνω από 16 g θμερθςίωσ και χρθςιμοποιείτε ελαιόλαδο αντί για κεκορεςμζνα λίπθ. ελίδα 5

7 Γονίδιο: CYP1A2 *1F Αποτζλεςμα = CA Διατροφικι Οδθγία: Ευαιςκθςία ςε ψθτά ςχάρασ Μείωςθ καφεΐνθσ Σο CYP1A2 αντιςτοιχεί ςε ζνα ζνηυμο του κυτοχρϊματοσ Ρ450 που εμπλζκεται ςτθν ωάςθ Ι (δραςτθριοποίθςθ) τθσ απομάκρυνςθσ των τοξινϊν, όπωσ π.χ. των καρκινογόνων από τα ωαγθτά και τον καπνό, και επίςθσ μεταβολίηει τθν καωεΐνθ. Σο γενετικό αποτζλεςμά ςασ (Α/C) ςθμαίνει ότι ζχετε ζνα αντίγραωο τθσ βραδείασ εκδοχισ και ζνα αντίγραωο τθσ ταχείασ εκδοχισ του ενηφμου. Η ταχεία εκδοχι ενεργοποιεί ταχφτερα τισ εν δυνάμει τοξικζσ ουςίεσ που υπάρχουν ςτα ψθτά ςχάρασ, γι αυτό ςασ ςυμβουλεφουμε να περιορίςετε τθν κατανάλωςθ ψθτϊν ςχάρασ. Όςον αωορά τθν καωεΐνθ, ζχετε ζναν ενδιάμεςο γονότυπο, γι αυτό κα πρζπει να περιορίςετε επίςθσ τθν κατανάλωςθ καωεΐνθσ. Γονίδιο: GSTM1 Αποτζλεςμα = D Διατροφικι Οδθγία: Αυξιςτε τθν κατανάλωςθ ςταυρανκϊν Η GSTM1 (γλουτακειονιν-s-τρανςωεράςθ) που εμπλζκεται ςτθ ωάςθ ΙΙ τθσ διαδικαςίασ αποτοξίνωςθσ με τθν οποία απομακρφνονται οι τοξίνεσ από το ςϊμα (μζςω τθ ςφηευξθσ των τοξικϊν μορίων με γλουτακειόνθ, διευκολφνοντασ τθν απομάκρυνςι τουσ). φμωωνα με τθ γενετικι τροποποίθςθ, θ δραςτθριότθτα του ενηφμου είναι παροφςα (εκδοχι «Ι» - ειςαγωγι) ι αποφςα (εκδοχι «D» - διαγραωι). τθν περίπτωςι ςασ, ζχετε εκδοχι «D» (διαγραωι), γεγονόσ που ςθμαίνει ότι είναι αποφςα και το ζνηυμο GSTM1 ΔΕΝ παράγεται. Είναι απαραίτθτθ θ αφξθςθ τθσ κατανάλωςθσ ςταυρανκϊν για τθν αντιςτάκμιςθ τθσ ζλλειψθσ GSTM1. υνιςτάται θ κατανάλωςθ τουλάχιςτον 3-4 μερίδων ςταυρανκϊν (κουνουπίδι, μπρόκολο, λάχανο, λαχανάκια Βρυξελλϊν, κινζηικο λάχανο, ςινάπι, ρόκα, ρεπανάκι, horse radish, wasabi) εβδομαδιαίωσ, κακϊσ και θ αφξθςθ τθσ κατανάλωςθσ ςκόρδων και κρεμμυδιϊν. Γονίδιο: IL6 Αποτζλεςμα = GC Γονίδιο: TNF Αποτζλεςμα = GG Διατροφικι Οδθγία: Συνιςτάται θ πρόςλθψθ 2,0 g ωμζγα-3 λιπαρϊν θμερθςίωσ Η Ιντερλευκίνθ 6 (IL6) και οι Παράγοντεσ Νζκρωςθσ Όγκων (Tumor Necrosis Factors - TNF) είναι κυτοκίνεσ που ςυμμετζχουν ςτθν διαδικαςία ωλεγμονϊδουσ απόκριςθσ, ωσ μζροσ τθσ κανονικισ ανοςολογικισ αντίδραςθσ του οργανιςμοφ και θ γενετικι παραλλαγι ςε αυτά τα γονίδια (IL G/C και TNF-308 G/A) επθρεάηει το ποςά των παραγομζνων κυτοκινϊν. Σα αποτελζςματά ςασ δείχνουν ότι ζχετε κανονικι εκδοχι των TNF, αλλά είςτε ετερόηυγοσ/θ ωσ προσ τθν IL6 (G/C), και αυτό μπορεί να οδθγιςει ςε αυξθμζνα επίπεδα κυτοκινϊν. υνιςτάται θ πρόςλθψθ τουλάχιςτον 2,0 g ωμζγα-3 λιπαρϊν θμερθςίωσ, μζςω τθσ διατροωισ ςασ και ςυμπλθρωμάτων. Γονίδιο: MTHFR Αποτζλεςμα = CC Διατροφικι Οδθγία: Κανονικζσ ποςότθτεσ Βιταμινϊν Β Σο γονίδιο MTHFR ςχετίηεται με ζνα ζνηυμο που εμπλζκεται ςτον μεταβολιςμό και τθ χριςθ του ωολικοφ οξζωσ και των βιταμινϊν B6 και B12. Σο ζνηυμο είναι κεντρικό ςθμείο κλειδί για βιοχθμικά μονοπάτια που οδθγοφν ςε ςφνκεςθ DNA και μεκυλίωςθ DNA. Ζχετε τθν εκδοχι 677CC του γονιδίου MTHFR, που παράγει ζνα ζνηυμο με κανονικι δραςτθριότθτα. Η δίαιτά ςασ κα πρζπει να περιζχει επαρκι ποςά ωολικοφ οξζωσ και βιταμινϊν B, τουλάχιςτον ίςα με τθν ςυνιςτϊμενθ θμεριςια δόςθ. ελίδα 6

8 Γονίδιο: PPARG Αποτζλεςμα = Pro-Pro Γονίδιο: ACE Αποτζλεςμα = II Διατροφικι Οδθγία: Μειϊςτε τα ςάκχαρα και τουσ επεξεργαςμζνουσ υδρογονάνκρακεσ Σο PPARG είναι ζνασ παράγοντασ μεταγραωισ που επθρεάηει τα επίπεδα γλυκόηθσ και ινςουλίνθσ. Ο πολυμορωιςμόσ Pro12Ala αλλάηει ζνα αμινοξφ και επθρεάηει τθν εκδοχι του γονιδίου (το ποςό των παραγομζνων πρωτεϊνϊν). Ζχει αποδειχκεί ότι θ κατοχι ενόσ τουλάχιςτον αντιγράωου τθσ ζκδοςθσ Ala ζχει κετικι επίδραςθ ςτθν γλυκόηθ και τθν ινςουλίνθ. φμωωνα με τα γενετικά ςασ αποτελζςματα ζχετε δφο αντίγραωα τθσ αλλθλομορωισ Pro και είςτε επίςθσ ομόηυγοσ/θ Ι/Ι για το γονίδιο ACE. Θα πρζπει να περιορίηετε τθν λιψθ υδατανκράκων ζτςι ϊτε το θμεριςιο γλυκαιμικό ωορτίο να είναι κάτω από 80. Περιορίςτε τθν λιψθ επεξεργαςμζνων υδατανκράκων και αυξιςτε τθν λιψθ τροωϊν με χαμθλό γλυκαιμικό δείκτθ, όπωσ π.χ. τα δθμθτριακά πλιρουσ άλεςθσ. Επίςθσ, κα πρζπει να εξαςωαλίηετε μια διατροωι πλοφςια ςε ωυτικζσ ίνεσ. Γονίδιο: SOD2 Αποτζλεςμα = CC Διατροφικι Οδθγία: Αυξιςτε τθν πρόςλθψθ αντιοξειδωτικϊν Σο γονίδιο SOD2 ςχετίηεται με ζνα ζνηυμο που ονομάηεται διςμουτάςθ του υπεροξειδίου του μαγγανίου. Σο ζνηυμο αυτό είναι ςθμαντικό για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ του κυττάρου από εςωτερικά παραγόμενεσ οξειδωτικζσ ελεφκερεσ ρίηεσ, ειδικά αυτζσ που δθμιουργοφνται κατά τθ διάρκεια τθσ παραγωγισ ενζργειασ. Κάκε κφτταρο του ςϊματοσ παράγει μεγάλεσ ποςότθτεσ ελευκζρων ριηϊν κατά τθ διάρκεια του μεταβολιςμοφ. Αυτζσ είναι άκρωσ δραςτικζσ και μποροφν να βλάψουν τα ςυςτατικά του κυττάρου, όπωσ θ μεμβράνθ, οι πρωτεΐνεσ και το DNA. Ωςτόςο, απομακρφνονται γριγορα με διάωορουσ προςτατευτικοφσ μθχανιςμοφσ, ζνασ από τουσ οποίουσ είναι ο μθχανιςμόσ ου εμπλζκει το SOD2. φμωωνα με τα γενετικά ςασ αποτελζςματα είςτε ομόηυγοσ/θ για το ζνηυμο αυτό. Ο γονότυπόσ ςασ είναι -28CC και με τθν εκδοχι αυτι είναι ςκόπιμο να καταναλϊνετε αυξθμζνεσ ποςότθτεσ αντιοξειδωτικϊν, πάνω από τα επίπεδα που ςυνιςτϊνται από τισ επίςθμεσ κατευκυντιριεσ γραμμζσ τθσ Π.Ο.Τ. Σα αντιοξειδωτικά από τθν διατροωι είναι επίςθσ πολφ ςθμαντικζσ πθγζσ προςταςίασ από τισ ελεφκερεσ ρίηεσ και άλλουσ τφπουσ οξειδωτικοφ stress. Προσ υποςτιριξθ του μθχανιςμοφ προςταςίασ του οργανιςμοφ ςασ, είναι ςθμαντικό να διαςωαλίηετε ότι καλφπτετε πλιρωσ τισ ανάγκεσ ςε βιταμίνεσ A, C και E. Γονίδιο: VDR Αποτζλεςμα = CT Διατροφικι Οδθγία: Αυξιςτε τθν πρόςλθψθ βιταμίνθσ D Ο υποδοχζασ τθσ βιταμίνθσ D (Vitamine D receptor VDR) δεςμεφει τθν βιταμίνθ D και επθρεάηει τθν παραγωγι πολλϊν πρωτεϊνϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων μερικϊν που εμπλζκονται ςτθ χριςθ του αςβεςτίου. Η ανεπάρκεια βιταμίνθσ D προκαλεί ραχίτιδα, μία ςπάνια αςκζνεια ςτα θμζρεσ μασ, αλλά τα επίπεδα βιταμίνθσ D είναι γενικά ςθμαντικά για τθ δομι των οςτϊν. Είςτε ετερόηυγοσ/θ ωσ προσ το γονίδιο αυτό (C/T) και αυτό επθρεάηει δυςμενϊσ τθν απορρόωθςθ του αςβεςτίου και τθν δομι των οςτϊν. ασ ςυμβουλεφουμε να αυξιςετε τθν κατανάλωςθ βιταμίνθ D και αςβεςτίου, ςε ποςά άνω των 800 IU βιταμίνθσ D και 1300 mg αςβεςτίου θμερθςίωσ. ελίδα 7

9 4. Διατροφικοί ςτόχοι και περιοριςμοί α) Οι Συνιςτϊμενεσ Ημεριςιεσ Δόςεισ (ΣΗΔ) ςασ Συςτατικά Επίςθμεσ ΣΘΔ Οι δικζσ ςασ ΣΘΔ Βιταμίνθ B1 (κειαμίνθ) 1,5 mg 1,5 mg Βιταμίνθ B3 (νιαςίνθ) 18 mg 18 mg Βιταμίνθ B5 (παντοκενικό οξφ) 6 mg 6 mg Βιταμίνθ B6 (πυροξιδίνθ) 1,5 mg 2 mg * Βιταμίνθ B7 (βιοτίνθ) 150 µg 150 µg Βιταμίνθ B9 (φολικό οξφ) 200 µg 400 µg * Βιταμίνθ B10 (παρα-αμινοβενηοϊκό οξφ) 25 mg 25 mg Βιταμίνθ B12 (κυανοκοβαλαμίνθ) 2 µg 2 µg Βιταμίνθ A IU IU * Βιταμίνθ C 60 mg 250 mg * Βιταμίνθ D 200 IU 800 IU * Βιταμίνθ E 15 IU 200 IU * Βιταμίνθ K 100 µg 100 µg Ινοςιτόλθ 30 mg 30 mg Χολίνθ (Βιταμίνθ J) 200 mg 200 mg Φυτικζσ Κνεσ 18 g 25 g * Ωμζγα-3 1,6 g 2 g * Χρϊμιο 30 µg 30 µg Αβζςτιο 800 mg mg * Σελινιο 75 µg 75 µg Φωςφόροσ 800 mg 800 mg Ιϊδιο 150 µg 150 µg Σίδθροσ 14 mg 14 mg Μαγνιςιο 300 mg 300 mg Κάλιο 3,500 mg 3,500 mg Νάτριο 2.4 g 2.2 g * Χαλκόσ 1,2 mg 1,2 mg Ψευδάργυροσ 15 mg 15 mg Φυςικι δραςτθριότθτα 45 λεπτά θμερθςίωσ * Άλλα Μζγιςτθ Θμεριςια Ροςότθτα Καφεΐνθ 300 mg 200 mg * Κεκορεςμζνα Λίπθ 22 g 16 g * Γλυκαιμικό Φορτίο * Νικζλιο Κανονικι φμωωνα με τισ επίςθμεσ οδθγίεσ τθσ Ε.Ε. * Η ςυνιςτϊμενθ θμεριςια δόςθ ςασ ζχει τροποποιθκεί ςφμωωνα με τα αποτελζςματα του διατροωογενετικοφ ςασ ελζγχου ελίδα 8

10 β) Συςτατικά που πρζπει να αυξθκοφν (Περιεκτικότθτα ανά τροφι) Φολικό οξφ, Βιταμίνθ Β6, Βιταμίνθ Β12 Φολικό Οξφ Βιταμίνθ Β6 Βιταμίνθ Β12 μg / 100 g Συκϊτι κοτόπουλου 560,0 0,90 17,0 Συκϊτι βόειο 290,0 1,08 59,0 Συκϊτι αρνίςιο 230,0 0,90 90,0 Συκϊτι χοιρινό 212,0 0,70 26,0 Κρόκοσ αυγοφ 146,0 0,35 2,0 Αυγό 47,0 0,14 1,3 Φακζσ 480,0 0,54 Φαςόλια 388,0 0,32 Φφτρο ςιταριοφ 281,0 1,30 Θλιόςποροσ 227,0 1,30 Σπανάκι 194,0 0,20 Φυςτίκια αράπικα 113,0 0,56 Καρφδια 98,0 0,54 Αβοκάντο 89,0 0,29 Αρακάσ 65,0 0,17 Μπρόκολα 63,0 0,18 Σπαράγγια 52,0 0,10 Αμφγδαλα 50,0 0,14 Δθμθτριακά πλιρθ 44,0 0,34 Κρζασ αρνίςιο 23,0 0,17 2,5 Κρζασ βόειο 11,0 0,60 1,1 Κρζασ χοιρινό 6,0 0,51 0,7 Κρζασ γαλοποφλασ 9,0 0,40 0,4 Κρζασ κοτόπουλου 7,0 0,40 0,4 Ρράςινα γογγφλια 29,0 0,27 Ρορτοκάλι 34,0 0,10 Καρότα 19,0 0,14 ελίδα 9

11 Αντιοξειδωτικά Εκφραςμζνα ςε Ιςοδφναμα θτινόλθσ (RE) Βιταμίνθ Α μg RE / 100 g Βιταμίνθ Α μg RE / 100 g Μουρουνζλαιο Γραβιζρα ςκλθρι 185 Συκϊτι κοτόπουλου Μοτςαρζλα 179 Συκϊτι αρνίςιο Κεφαλοτφρι 178 Συκϊτι χοιρινό Μπρι (Brie) 174 Συκϊτι βόειο Ρεπόνι 169 Καρότα 835 Αυγό 140 Γλυκοπατάτεσ 709 ικόττα 120 Σπανάκι 469 Ραρμεηάνα 108 Κρζμα Σαντιγφ 411 Βερφκοκκα 96 Κρόκοσ αυγοφ 381 Μπρόκολα 31 Κολοκφκα 369 Γάλα πλιρεσ 28 Βοφτυρο αγελάδασ 345 Γάλα θμιάπαχο (1,5%) 17 Καςζρι 240 Ελιζσ 20 Ρροβολόνε 236 Γκρζιπφρουτ 13 Ζμμενταλ 220 Γάλα άπαχο (0%) 2 Φζτα 210 Βιταμίνθ C Βιταμίνθ C Βιταμίνθ C Φραγκοςτάφυλλα 200 Σπανάκι 28 Ραπάγια 188 Γλυκοπατάτεσ 25 Μαϊντανόσ 172 Ανανάσ 24 Ρράςινα γογγφλια 120 Βατόμουρα 21 Ριπεριζσ πράςινεσ 100 Ρατάτα ψθτι 20 Ακτινίδιο 93 Ντομάτα 13 Λαχανάκια Βρυξελλϊν 90 Συκϊτι μοςχαρίςιο 13 Μπρόκολα 89 Αγγοφρι 11 Ριπεριζσ 80 Βερίκοκα 10 Ρορτοκάλι 60 Μπανάνεσ 10 φράουλεσ 60 Μαροφλι 8 Κουνουπίδι 60 Αγκινάρεσ 8 Λεμόνι 53 Καρποφηι 7 Λεμόνι 53 Καρότο 6 Μανταρίνι 52 Αμφγδαλο 6 Μάνγκο 50 Κολοκυκάκια 5 Κλθμεντίνια 49 Κεράςια 5 Λάχανο 47 Μιλα 5 Ριπεριζσ κόκκινεσ 45 Γιαοφρτι 5 Αρακάσ 40 Αχλάδι 4 Γκρζιπ φρουτ 40 Δαμάςκθνα 4 Κρεμμφδι 35 Γάλα 1 ελίδα 10

12 Βιταμίνθ E Βιταμίνθ E Βιταμίνθ E Ελαιοκράμβθ 60 Κρόκοσ αυγοφ 4 Καλαμποκζλαιο 60 Ελιζσ 4 Θλιζλαιο 41 Ρράςινα γογγφλια 3 Θλιόςποροσ 33 Αβοκάντο 2 Αμφγδαλα 23 Σπανάκι 2 Καρφδια 20 Φυςτίκια 2 Λινζλαιο 18 Μάγγο 1,3 Αραχίδεσ 15 Αυγό 1 Ελαιόλαδο 14 Σπαράγγι 1 Φυςτίκια Αράπικα 8 Μπρόκολα 1 Βιταμίνθ D Βιταμίνθ D Βιταμίνθ D Μουρουνζλαιο Τυρί Emmental 44 Χζλι Γάλα πλιρεσ 40 Σολωμόσ 650 Βοφτυρο 40 Σαρδζλα 300 Αυγό 35 Μανιτάρια 200 Ραρμεηάνα 28 Αυγό πλιρεσ 110 Γαρίδεσ 3,5 Συκϊτι 50 Γιαοφρτι 1,5 Σκουμπρί 50 Μπακαλιάροσ 1 Σταυρανκι (εκφραςμζνα ςε Γλυκοηινολικά - ποςότθτα ανά 100 g) Σταυρανκι Σταυρανκι Κάρδαμο 392 ζβα 92 απανάκι 282 Κινζηικο λάχανο 78 Λαχανάκια Βρυξελλϊν 236 Κόκκινο λάχανο 64 Χρζνο (Horse radish) 160 Μπρόκολα 61 Γογγφλια 100 Γογγυλοκράμβθ 46 Νεροκάρδαμο 94 Λάχανο 44 ελίδα 11

13 Αςβζςτιο Αςβζςτιο Αςβζςτιο Ραρμεηάνα Γάλα άπαχο (0%) 123 Γραβιζρα 891 Φυςτίκι Αράπικο 114 Κεφαλοτφρι 810 Γάλα πλιρεσ 113 Ζμμενταλ 791 Κρζμα 100 Ρροβολόνε 756 Καρφδια 98 Τςζνταρ 750 Σαντιγφ 96 Γκοφντα 670 Θλιόςποροσ 78 Χαλοφμι 620 φαςόλια Σόγιασ (βραςτά) 76 Μοτςαρζλα 505 Βερίκοκα (ξερά) 70 Φζτα 480 Φακζσ 56 Σαρδζλεσ 350 Ψωμί (ολικισ άλεςθσ) 53 Ταχίνι 325 Ψωμί (ςταρζνιο) 50 Αμφγδαλα 264 Σπανάκι 50 Φαςόλια 240 Μπρόκολα 47 Σολωμόσ (κονςζρβα κόκκινοσ) 220 Αυγά Βραςτά 44 ικότα 207 Ρορτοκάλι 43 Γιαοφρτι (0%) 199 Καρότο 33 Γιαοφρτι (πλιρεσ πρόβειο) 190 Σπαράγγια 24 Τυρί μπρι (Brie) 184 Κοτόπουλο ψθτό χωρίσ πζτςα 16 Γιαοφρτι (2%) 183 Φράουλεσ 13 Γάλα θμιάπαχο (1,5%) 143 Αρνίςια παϊδάκια (άπαχα) 8 Γιαοφρτι (με γεφςθ φροφτου) 138 Μπριηόλα (άπαχθ) 5 Ρράςινα γογγφλια 135 Μιλα 4,5 Ωμζγα-3 Ωμζγα-3 g / 100 g Ωμζγα-3 g / 100 g Λινζλαιο 58,0 Σαρδζλεσ 2,0 Θλιζλαιο 37,0 ζγκα 1,7 Λάδι ςολωμοφ 35,3 Σκουμπρί 1,5 Λάδι γάδου 20,0 Τόνοσ φρζςκοσ 1,3 Καρυδζλαιο 11,5 Γαφροσ 1,3 Κολοκυκόςποροσ (παςατζμποσ) 8,0 Ρζςτροφα 1,0 Σογιζλαιο 7,0 Ξιφίασ 0,82 Κραμβζλαιο 7,0 Ελαιόλαδο 0,80 Καρφδια 5,5 Τόνοσ κονςζρβα 0,25 Αντηοφγια 2,1 Πςπρια 0,20 Σολωμόσ 2,0 ελίδα 12

14 Φυτικζσ Κνεσ Φυτικζσ Κνεσ g / 100 g Φυτικζσ Κνεσ g / 100 g Δθμθτριακά πλιρθ 29 Μιλο 3 Φαςόλια 13 Αχλάδι 3 Αλεφρι πλιρεσ 12 Ακτινίδιο 3 Βρϊμθ 11 Φράουλα 3 Αλεφρι ηζασ (farro) 11 Μπρόκολα 3 Αλεφρι κάμουτ 9 Λάχανο 3 Καλαμποκάλευρο 9 Κινζηικο λάχανο 3 Φακζσ 8 Καρότα 3 Ψωμί πλιρεσ (μαφρο) 7 φηι πλιρεσ (με φλοιό) 2 Αρακάσ 5 Ρορτοκάλι 2 Ηυμαρικά από πλιρεσ αλεφρι 3,5 Σπανάκι 2 Μπανάνα 3 ελίδα 13

15 γ) Συςτατικά που πρζπει να μειωκοφν (Περιεκτικότθτα ανά τροφι) Αλάτι (εκφραςμζνο ςε Νάτριο - ποςότθτα ανά 100 g) Αλάτι g Na / 100 g Αλάτι g Na / 100 g Κότατη ανάλατο 0,01 Ενταμ 1,0 Τςζνταρ ανάλατο 0,02 Κφβοσ βοδινοφ 1,0 Μοτςαρζλα ανάλατθ 0,02 ζγγα καπνιςτι, ψθτι 1,0 Ανκότυρο 0,1 Τςίλι ςε ςκόνθ 1,0 ικότα 0,1 Κράκερσ, κριτςίνια 1,1 Ραρμεηάνα ανάλατθ 0,1 Ρροςοφτο 1,1 Μυηικρα 0,2 Φζτα 1,1 Κότατη 0,4 Καλαμπόκι γλυκό κονςζρβασ, ςτραγγιςμζνο 1,1 Μανοφρι 0,5 Κζτςαπ ντομάτασ 1,1 Ψωμί ολικισ άλεςθσ 0,5 Λάντςεον μθτ («ηαμπονάκι» κονςζρβα) 1,1 Ψωμί πίτα 0,5 Λουκάνικα βοδινά ςτθ ςχάρα 1,1 Μπρι / Brie 0,6 Ρατατάκια (τςιπσ) 1,1 Τςζνταρ 0,6 Σνακ με βάςθ το καλαμπόκι (γαριδάκια) 1,1 Μοτςαρζλα 0,6 Τυρί για τοςτ 1,2 Κριμ κράκερσ 0,6 Λουκάνικο Φρανκφοφρτθσ 1,2 Ψωμί λευκό (γαλλικι μπακζτα) 0,6 Μπζικον 1,2 Ψωμί ςίκαλθσ 0,6 Σπανάκι 1,4 Αγγουράκι τουρςί 0,7 Σαλάμι αζροσ 1,6 Κρζπεσ 0,7 Γαρίδεσ Βραςτζσ 1,6 Βοφτυρο 0,75 Ραρμεηάνα 1,8 Τόνοσ κονςζρβα 0,8 οκφόρ 1,8 Γκοφντα 0,8 Σολωμόσ καπνιςτόσ 1,9 Κράκερσ ολικισ άλεςθσ 0,8 Σαλάμι 1,9 Μαργαρίνθ 0,8 Αμπελόφυλλα ςε άλμθ 2,2 Μορταδζλλα 0,8 Ελιζσ ςε άλμθ 2,3 Φυςτίκια αράπικα ψθμζνα 0,8 Ρροςοφτο αλμυρό 2,6 Ρανςζτα 1,0 Μουςτάρδα 3,0 Δθμθτριακά 1,0 Ξθροί καρποί 24 Ρατάτεσ τςιπσ 1,0 Αλάτι 39 Trans Λιπαρά Συνικωσ βρίςκονται ςτισ μαργαρίνεσ, ςε τρόφιμα μαηικισ παραγωγισ (μπιςκότα, γαριδάκια, κρουαςάν, κζικ, τςιπσ, γλυκά κλπ), κακϊσ και ςε φαγθτά fast food. Διαβάηετε προςεκτικά τισ ετικζτεσ με τθ ςφςταςθ ελίδα 14

16 Κεκορεςμζνα Λίπθ Κεκορεςμζνα Λίπθ g / 100 g Κεκορεςμζνα Λίπθ g / 100 g Λάδι Καρφδασ 86 Ρανςζτα 14 Μαργαρίνθ 80 Ελαιόλαδο 14 Βοφτυρο 51 Ηαμπόν 14 Λίποσ μαγειρικό 50 Χοιρινό 11 Φοινικζλαιο 49 Ραριηάκι 11 Λίποσ αρνίςιο 47 Κατίκι 10 Κρζμα Σαντιγφ Θλιζλαιο 10 Μανοφρι Uova tuorlo 10 Μαργαρίνθ light 40 Salsiccia 9 Λαρδί 39 ικόττα 8 Γραβιζρα Καλαμποκζλαιο 8 Ζμμενταλ Ραγωτό 7 Γκοφντα 30 Ηαμπόν άπαχο 7 Κεφαλοτφρι Καπνιςτι μπριηόλα χοιρινι 7 Καςζρι Ρροςοφτο 6 Ρροβολόνε Τυρί Κότατη 4 Ραρμεηάνα Γιαοφρτι 3,3 Μορταδζλα 26 Κρζασ κοτόπουλου 3 Ενταμ 25 Αυγό πλιρεσ 3 Λουκάνικο Φρανκφοφρτθσ βραςτό 24 Γαλοποφλα 2 Φζτα Γάλα πλιρεσ 2 Μοτςαρζλα Γάλα θμιάπαχο (1,5 %) 1,5 Τυρί Μπρι 17 Στικοσ κοτόπουλου 1 Ανκότυρο Καφεΐνθ (ποςότθτα ανά 100 g αφεψιματοσ) Καφεΐνθ αφεψιματοσ Καφεΐνθ αφεψιματοσ Μαφρθ ςοκολάτα 60-69% 86 Τςάι ςτιγμιαίο (instand) 13 Μαφρθ ςοκολάτα 45-59% 46 Dr. Pepper 12,4 Καφζσ espresso Pepsi Cola 11,4 Καφζσ φίλτρου 40 Diet Pepsi 10,9 Καφζσ τφπου «Νεσ», ηεςτόσ Coca Cola 10,3 Φραπζ Vanill Coke 10,3 Red Bull 30 Nestea Sweet Iced Tea 7,9 Καφζσ ελλθνικόσ Τςάι πράςινο 7 Τςάι βραςτό Κακάο ηεςτό 6 Σοκολάτα γάλακτοσ 20 Καφζσ ντεκαφεϊνζ 1 Τςάι (ice tea) Sprite 0 Mountain Dew 16,7 7-Up 0 ελίδα 15

17 Γλυκαιμικό Φορτίο (ανά 100 g) Γλυκαιμικό φορτίο ανά 100 g Γλυκαιμικό φορτίο ανά 100 g Τροφζσ με Υψθλό Γλυκαιμικό Φορτίο: Τροφζσ με Μζςο Γλυκαιμικό Φορτίο: Ηάχαρθ 70 Κουσ κουσ 12 Corn flakes 59 Ηυμαρικά από ςκλθρό αλεφρι 12 Μζλι 50 φηι πλιρεσ (με φλοιό) 11 Καλαμποκάλευρο 48 Τροφζσ με Χαμθλό Γλυκαιμικό Φορτίο: Αλεφρι από κάμουτ 37 Φαςόλια 9 Αλεφρι ηζασ (Farro) 37 Μπανάνα 8 Αλεφρι πλιρεσ 36 Γλυκοπατάτεσ 7 Λευκό ψωμί 35 Φακζσ 6 Δθμθτριακά ολικισ άλεςθσ (πχ All Bran) 27 Καρότα 3 Ψωμί ολικισ άλεςθσ 20 Φράουλεσ 3 φηι λευκό 15 Ρεπόνι 3 Αρακάσ 3 Λακτόηθ Λακτόηθ g / 100 g Λακτόηθ g / 100 g Γάλα 5 Φζτα 3,5 Ραγωτό 5 Ραρμεηάνα 3,5 Γιαοφρτι πλιρεσ 4,5 Μοτςαρζλα 3 Γιαοφρτι light 4 ικόττα 3 Σαντιγφ 4 Τυρί ροκφόρ / μπλε 3 Νικζλιο Νικζλιο mg / kg Νικζλιο mg / kg Κακάο 10 Φαγόπυρο 0,4 Μαργαρίνθ 0,2-4 Αρακάσ 0,3 Φυςτίκι αράπικο 2,9 Αλεφρι πλιρεσ 0,2 Φακζσ 1,9 Αυγά 0,1 Φαςόλια 1,4 Καρότα 0,04 Τςάι 0,03-1 Αυγό 0,03 Στρείδια 0,6 Μπρόκολα 0,03 Σπαράγγια 0,4 Κραςί 0,01 ελίδα 16

18 5. Διατροφικό Συμπλιρωμα PersonalPLUS Τα προϊόντα PersonalPLUS προορίηονται για τθν ςυμπλιρωςθ τθσ διατροφισ και τθν διευκόλυνςθ τθσ επίτευξθσ των διατροφικϊν ςτόχων τθσ παροφςασ αναφοράσ. Ρροτεινόμενο ςυμπλιρωμα για: Γρθγορία Γρθγορίου ACE (αντιοξειδωτικά) Genevit BONE ACE Σφςταςθ % ΣΘΔ Βιταμίνθ A 2000 IU / 600 mcg 75% Βιταμίνθ C 180 mg 300% Βιταμίνθ E 45 IU / 30 mg 300% Για αποτοξίνωςθ Εκχφλιςμα ςκόρδου Εκχφλιςμα ςταυρανκϊν 1000 mg 500 mg Για τα Οςτά % ΣΘΔ Βιταμίνθ D 300IU / 7.5 mcg 150% Αςβζςτιο 300 mg 38% ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΗ ΔΙΑΘΕΗ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΤΠΡΟ Ομιλος ΝΙΓΑ - ΒIΟΜΔΤΡΙΑ Α.Δ. Γ. εφέρη 34, Νέο Ψυχικό, Σηλ ελίδα 17

ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ. Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4. Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά...

ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ. Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4. Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά... ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4 Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά... 6 Ραχυςαρκία και καρκίνοσ... 21 Διατροφι και καρκίνοσ... 24 ΓΕΝΛΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ

ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ ΔΙΑΣΡΟΦΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ Μακροθρεπτικά ςυςτατικά ονομάηονται οι κρεπτικζσ ουςίεσ που προςφζρουν ενζργεια όπωσ υδατάνκρακεσ, πρωτεΐνεσ, λίποσ και χρειάηονται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ;

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; Τρϊτε μαργαρίνθ; Τθν προτιμάτε από το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι είναι πιο υγιεινό διατροφικό λίποσ; Αποφεφγετε το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι

Διαβάστε περισσότερα

Ποιά ςυμπλθρϊματα και ειδικά προϊόντα διατροφισ προςφζρουν ουςιαςτικι βοικεια ςτο αδυνάτιςμα;

Ποιά ςυμπλθρϊματα και ειδικά προϊόντα διατροφισ προςφζρουν ουςιαςτικι βοικεια ςτο αδυνάτιςμα; Ποιά ςυμπλθρϊματα και ειδικά προϊόντα διατροφισ προςφζρουν ουςιαςτικι βοικεια ςτο αδυνάτιςμα; Ποιά ςκευάςματα μποροφν να ενιςχφςουν τα αποτελζςματα τθσ δίαιτασ ςτθ μείωςθ του ςωματικοφ λίπουσ; Όλεσ οι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΣΑ-ΚΡΕΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΘΣΙΚΑ ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΓΑΛΑΣΑ-ΚΡΕΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΘΣΙΚΑ ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ Α ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ ΑΘΘΝΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ: ΚΑΘΘΓΘΣΘ Γ. ΧΡΟΤΟ ΓΑΛΑΣΑ-ΚΡΕΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΘΣΙΚΑ ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ 3θ Ζκδοςθ Ακινα Μάϊοσ 2013 Επιμζλεια: Θλίασ Μποφηιοσ Παιδίατροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΟΡΛΚΘ ΣΥΜΡΑΞΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ ΚΑΛ ΤΘΝ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ ΝΕΩΝ ΑΓΟΤΩΝ ΑΝΕΓΩΝ ΚΑΛ ΝΕΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΟ ΚΑΛ ΑΓΟΔΛΑΤΟΦΛΚΟ ΤΟΜΕΑ Α.Σ. «ΑΝΑ.Σ.Α. Αγροτικοφ Χϊρου Ξάνκθσ» ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Σιτηρζςια Χοιριδίων Χωρίσ Αντιβιοτικά

Σιτηρζςια Χοιριδίων Χωρίσ Αντιβιοτικά Σιτηρζςια Χοιριδίων Χωρίσ Αντιβιοτικά Πρακτικζσ Συμβουλζσ Ιωάννησ Μαυρομιχάλησ, MSc, PhD ioannis@ariston-nutrition.com, Ariston Nutrition SL, www.ariston-nutrition.com Ιωάννησ Κάρβελησ gkarvelis@nuevo.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΘ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΤΓΕΙΑ-ΣΜΘΜΑ ΙΑΣΡΙΚΘ. ΠΜ ςτισ ΒΑΙΚΕ ΙΑΣΡΙΚΕ ΕΠΙΣΘΜΕ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΑ-ΑΙΜΟΔΟΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΘ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΤΓΕΙΑ-ΣΜΘΜΑ ΙΑΣΡΙΚΘ. ΠΜ ςτισ ΒΑΙΚΕ ΙΑΣΡΙΚΕ ΕΠΙΣΘΜΕ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΑ-ΑΙΜΟΔΟΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΘ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΤΓΕΙΑ-ΣΜΘΜΑ ΙΑΣΡΙΚΘ ΠΜ ςτισ ΒΑΙΚΕ ΙΑΣΡΙΚΕ ΕΠΙΣΘΜΕ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΑ-ΑΙΜΟΔΟΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ «Μελζτθ τθσ ςυςτθματικισ ανοςοτροποποίθςθσ που προκαλεί θ εφαρμογι του

Διαβάστε περισσότερα

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ Χορήγηςη οξυγόνου με ςυςκευέσ χαμηλήσ και υψηλήσ ροήσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ,

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο είναι καταχωρημένο στην Κυπριακή Βιβλιοθήκη με τους διεθνείς αριθμούς

Το παρόν έγγραφο είναι καταχωρημένο στην Κυπριακή Βιβλιοθήκη με τους διεθνείς αριθμούς Το παρόν έγγραφο είναι καταχωρημένο στην Κυπριακή Βιβλιοθήκη με τους διεθνείς αριθμούς ISBN (electr.) 978-9963-9849-0-9 ISBN (print.) 978-9963-9849-1-6 Όλα τα δικαιώματα είναι δεσμευμένα. Κανένα μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB Περονικολισ

Διαβάστε περισσότερα

Γενετικά Τροποποιθμζνα Φυτά (GMO) - Παγκόςμια Χριςθ και Μζκοδοι Ανίχνευςθσ

Γενετικά Τροποποιθμζνα Φυτά (GMO) - Παγκόςμια Χριςθ και Μζκοδοι Ανίχνευςθσ Γενετικά Τροποποιθμζνα Φυτά (GMO) - Παγκόςμια Χριςθ και Μζκοδοι Ανίχνευςθσ Ο ζλεγχοσ για βιολογικά τροποποιθμζνεσ καλλιζργειεσ, γνωςτζσ επίςθσ ωσ Γενετικά Τροποποιθμζνοι Οργανιςμοί (GMO), ζχει καταςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου

Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου 1 Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, Το 24 Ο Πανελλήνιο υνζδριο τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ

Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ Ο Μηνίςκοσ Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ Επιςκόπηςη: διακρίνεται ςε ζςω και ζξω μθνίςκο, ζχουν ςχιμα θμιςελινου, είναι ινοχόνδρινεσ δομζσ που αποτελοφνται κυρίωσ από κολλαγόνου τφπου Ι. Μόνο το 20-30%

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΝΕΔ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ;

ΟΝΝΕΔ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ; ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ; Η πρϊτθ οργάνωςθ νζων ςτθν Ελλάδα ζχει αναδείξει ςθμαντικά ηθτιματα και κζςεισ πρϊτθ από όλουσ. Πρϊτθ θ ΟΝΝΕΔ ζχει ςυμπεριλάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Υπουργείο Υγείασ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Strategic Plan Rare.2Aug ΔΛΟΚΩΣΕΛΣ ΟΛΩΝ_ΒΑΣΟΣ_0.doc Λευκωςία, Μάρτιοσ 2012 Strategic Plan Rare Diseases 30 8 2012 τελικό ςελίδα 1 από 76 Η ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

PREVENT. Προγράμματα διατροφής & δίαιτας της PreVent

PREVENT. Προγράμματα διατροφής & δίαιτας της PreVent Πρόγραμμα δίαιτας Προγράμματα διατροφής & δίαιτας της PreVent Η ανάπτυξη του προγράμματος έχει γίνει και υποστηρίζεται από επιστήμονες γιατρούς, κοινωνιολόγους, διαιτολόγους και ψυχολόγους. Η επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΜΙΚΡΟΡΕΤΣΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη

Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη Πολυτεχνείο Κρήτης Σμήμα Μηχανικών Παραγωγήσ & Διοίκηςησ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΠΟΥΑΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΛΟΓΟ...- 1-2 ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ...-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition]

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] Τ.Ε.Λ. ΘΡΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΛΑΣ & ΡΟΝΟΛΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΟΚΕΑΡΕΛΑΣ ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Ανδρική υπογονιμότητα ονομάζεται η ανικανότητα επίτευξης εγκυμοσύνης μετά από ένα χρόνο ελεύθερης σεξουαλικής επαφής. Η αρχική εξέταση του σπέρματος γίνεται για να αξιολογηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιοξειδωτικά στην διατροφή μας

Αντιοξειδωτικά στην διατροφή μας Χάρις Μαραθεύτη Κλινική Διαιτολόγος Διατροφολόγος τηλ: 99-720235 email: harismaratheftis@hotmail.com Αντιοξειδωτικά στην διατροφή μας Τα τελευταία 50 χρόνια οι διατροφικές μας συνήθειες άλλαξαν δραστικά.

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν. Ετήσια Οικονομική Ζκθεση. (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν. Ετήσια Οικονομική Ζκθεση. (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Ζκθεση (1 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) Ανώνυμη Εταιρία Σσιμέντων Σιτάν ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΜΗΣΡΩΟΤ: 224301000, Πρώην ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ Α.Ε.: 6013/06/Β/86/90

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

EΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ EΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ Eυ Δια... Τροφήν EΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ Για το Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis: Επιστημονική Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ. Διατροφή ασθενών. με καρκίνο

ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ. Διατροφή ασθενών. με καρκίνο ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ Διατροφή ασθενών με καρκίνο Με την ευγενική χορηγία της Roche (Hellas) A.E. ΑγκαλίαΖΩ - Όμιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνου Διατροφή ασθενών με καρκίνο 2 η Έκδοση Mε τη

Διαβάστε περισσότερα