NutriGENE. DNA Test. Γνῶθι σαὐτόν. Διατροφογενετικόσ Ζλεγχοσ. Κάνε την τρουή σου υάρμακο Ιπποκράτης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "NutriGENE. DNA Test. Γνῶθι σαὐτόν. Διατροφογενετικόσ Ζλεγχοσ. Κάνε την τρουή σου υάρμακο Ιπποκράτης"

Transcript

1 NutriGENE Διατροφογενετικόσ Ζλεγχοσ DNA Test Γνῶθι σαὐτόν Κάνε την τρουή σου υάρμακο Ιπποκράτης

2 Περιεχόμενα Ειςαγωγι Επιςκόπθςθ Μζτρα που πρζπει να λθφκοφν Αποτελζςματα Λεπτομζρειεσ... 4 a) Ευαιςκθςία / προςαρμοςτικότθτα ςτο stress... 4 β) Ανεκτικότθτα ςτθν Λακτόηθ... 4 γ) Ευαιςκθςία ςτθν γλουτζνθ (κοιλιοκάκθ)... 4 δ) Ευαιςκθςία ςτο νικζλιο... 4 ε) Σα «Διατροωογονίδια» Διατροφικοί ςτόχοι και περιοριςμοί... 8 α) Οι υνιςτϊμενεσ Ημεριςιεσ Δόςεισ (ΗΔ) ςασ... 8 β) υςτατικά που πρζπει να αυξθκοφν... 9 (Περιεκτικότθτα ανά τροωι)... 9 γ) υςτατικά που πρζπει να μειωκοφν (Περιεκτικότθτα ανά τροωι) PersonalPLUS - Ρροτεινόμενο Συμπλιρωμα Διατροφισ. 17 ελίδα 1

3 Ειςαγωγι Σασ ευχαριςτοφμε που εμπιςτευκικατε το τεςτ διατροφογενετικοφ ελζγχου NutriGENE. Η παροφςα αναφορά περιζχει τα αποτελζςματα και τισ πλθροφορίεσ που πρζπει να γνωρίηετε για να τροποποιιςετε ανάλογα τθν δίαιτα και τισ διατροφικζσ ςασ ςυνικειεσ, προσ όφελοσ τθσ υγείασ και τθσ μακροηωίασ ςασ. Διαβάςτε προςεκτικά τθν παροφςα αναφορά και ςυηθτείςτε τθν αναλυτικά με τον Ιατρό ςασ που κα ςασ βοθκιςει να ςχεδιάςετε τισ απαραίτθτεσ αλλαγζσ. 1. Επιςκόπθςθ Μζτρα που πρζπει να λθφκοφν (με βάςθ τα αποτελζςματα ςασ) Βαςικι Δίαιτα Δίαιτα Ταχείασ Ρροςαρμογισ Θρεπτικά Συςτατικά που πρζπει να αυξθκοφν Ελαιόλαδο Αντιοξειδωτικά Φυτικζσ Κνεσ Σταυρανκι Βιταμίνθ D / Αςβζςτιο Θρεπτικά Συςτατικά που πρζπει να μειωκοφν Αλάτι Καφεΐνθ Κεκορεςμζνα Λίπθ Επεξεργαςμζνοι Υδατάνκρακεσ / Σάκχαρα Ψθτά ςχάρασ Ανεκτικότθτα ςτθ Λακτόηθ Ρροδιάκεςθ για Δυςανεξία ςτθ λακτόηθ Ευαιςκθςία ςτθν Γλουτζνθ Ρικανι προδιάκεςθ για Κοιλιοκάκθ ελίδα 2

4 2. Αποτελζςματα Ονοματεπϊνυμο: Γρθγορία Γρθγορίου Θμερομθνία Γζννθςθσ: Γονίδιο 5HTT (SLC6A4) Εξεταςκείςα Ραραλλαγι 44bp ins Αποτζλεςμα Ροφ επιδρά το γονίδιο αυτό Σθμαςία - Οδθγίεσ LL Ευαιςκθςία / προςαρμοςτικότθτα ςτο stress ACE ID II Ευαιςκθςία ςτο αλάτι ADH1C Ile349Val GG Μεταβολιςμόσ αλκοόλθσ APOC3 C3175G CG Κατανάλωςθ Ελαιολάδου CYP1A2 *1F 163A>C CA Ευαιςκθςία ςτθν καωεΐνθ VDR C>T (taq1) CT Δίαιτα Σαχείασ προςαρμογισ Αυξθμζνθ ευαιςκθςία ςτο αλάτι, μειϊςτε τθν κατανάλωςθ ςε κάτω από 5,5 g αλατιοφ θμερθςίωσ (NaCl) Ευεργετικι δράςθ τθσ αλκοόλθσ ςτθν μείωςθ τθσ χολθςτερόλθσ Αυξιςτε τθν κατανάλωςθ ελαιολάδου Περιορίςτε τθν πρόςλθψθ καωεΐνθσ CYP1A2 *1F 163A>C CA Ευαιςκθςία ςε ψθτά ςχάρασ Περιορίςτε τα ψθτά ςχάρασ GSTM1 Ακφρωςθ D IL6 G -174C GC TNF G-308A GG APOC3 C3175G CG LPL C1595G CG Ανάγκθ για κατανάλωςθ ςταυρανκϊν Γενικι (βαςικι) ωλεγμονϊδθσ απόκριςθ Μεταβολιςμόσ κεκορεςμζνων λιπϊν Αυξιςτε τθν κατανάλωςθ ςταυρανκϊν (κουνουπίδι, μπρόκολο, λάχανο, λαχανάκια Βρυξελλϊν, κινζηικο λάχανο, ςινάπι, ρόκα, ρεπανάκι, horse radish, wasabi) ςε 3-4 μερίδεσ εβδομαδιαίωσ τουλάχιςτον Ενδιάμεςθ: υνιςτάται θ πρόςλθψθ 2,0 g ω-3 λιπαρϊν θμερθςίωσ Περιορίςτε τθν πρόςλθψθ κεκορεςμζνων λιπϊν ζωσ 16 g θμερθςίωσ MTHFR C677T CC Μεταβολιςμόσ βιταμίνθσ Β Κανονικζσ ποςότθτεσ Βιταμινϊν Β ACE ID II PPARG ProAla (12) Pro-Pro Ευαιςκθςία ςε ςάκχαρα και επεξεργαςμζνουσ υδατάνκρακεσ SOD2 C-28T CC Οξειδωτικό stress GSTM1 Ακφρωςθ D Ευαιςκθςία ςτο νικζλιο TNF G-308A GG Περιορίςτε τθν πρόςλθψθ επεξεργαςμζνων υδατανκράκων: Μζγιςτο γλυκαιμικό ωορτίο < 80 θμερθςίωσ. Καταναλϊνετε τουλάχιςτον 25 g ωυτικϊν ινϊν θμερθςίωσ Αυξιςτε τθν πρόςλθψθ αντιοξειδωτικϊν Εντόσ Φυςιολογικϊν Ορίων VDR C>T (taq1) CT Μεταβολιςμόσ βιταμίνθσ D Αυξιςτε τθν πρόςλθψθ βιταμίνθσ D ςε 800 IU θμερθςίωσ LCT CT CC Ανεκτικότθτα ςτθν Λακτόηθ Προδιάκεςθ για Δυςανεξία ςτθ Λακτόηθ DQ2/8 DQ2 Ευαιςκθςία ςτθν γλουτζνθ Πικανι προδιάκεςθ για Κοιλιοκάκθ ελίδα 3

5 3. Λεπτομζρειεσ a) Ευαιςκθςία / προςαρμοςτικότθτα ςτο stress Γονίδιο: 5HTT Αποτζλεςμα = LL Διατροφικι Οδθγία: Δίαιτα ταχείασ προςαρμογισ Σο γονίδιο 5HTT εμπλζκεται ςτθν μεταωορά ςεροτονίνθσ. Ελζγχονται δφο διαωορετικζσ παραλλαγζσ, θ μακρά και θ βραχεία παραλλαγι. Ζχετε τον γονότυπο LL, που ςθμαίνει ότι κλθρονομιςατε τθν μακρά παραλλαγι και από τουσ δφο γονείσ. Η επίδραςθ αυτισ τθσ γενετικισ παραλλαγισ ζχει μελετθκεί καλά και γνωρίηουμε ότι παρουςιάηει καλι απόκριςθ ςε όλουσ τουσ τφπουσ εντάςεων (stress). Ζχει αποδειχκεί ότι θ ςωςτι διατροωι ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθν καλφτερθ απόκριςθ ςτισ εντάςεισ τθσ κακθμερινισ ηωισ. β) Ανεκτικότθτα ςτθν Λακτόηθ Γονίδιο: LCT Αποτζλεςμα = CC Διατροφικι Οδθγία: Μειϊςτε ι αποφφγετε τθν λακτόηθ Η πζψθ τθσ Λακτόηθσ γίνεται με τθν βοικεια του ενηφμου Λακτάςθ. ε πολλά μζρθ του κόςμου θ παραγωγι του ενηφμου αυτοφ μειϊνεται ςθμαντικά μετά τα πρϊτα ζτθ τθσ ηωισ, με ςυνζπεια τθν μειωμζνθ ικανότθτα πζψθσ τθσ λακτόηθσ. τθν Ευρϊπθ, μια γενετικι τροποποίθςθ οδιγθςε ςε ςυνζχιςθ τθσ ικανότθτασ ιςόβιασ παραγωγισ λακτάςθσ. Ωςτόςο, ςτθν Ελλάδα είναι αρκετά κοινι και θ παραλλαγι CC, όπωσ αυτι που ζχετε εςείσ, που ςθμαίνει ότι όπωσ και θ πλειοψθωία των ανκρϊπων κα ζπρεπε να αποωεφγετε εντελϊσ τθν πρόςλθψθ λακτόηθσ. γ) Ευαιςκθςία ςτθν γλουτζνθ (κοιλιοκάκθ) Γονίδιο: DQx Αποτζλεςμα = DQ2 Επίδραςθ: Ρικανι προδιάκεςθ για κοιλιοκάκθ Οριςμζνα γονίδια που αντιςτοιχοφν ςε πρωτεΐνεσ εμπλεκόμενεσ ςτθν αντίδραςθ του ανοςοποιθτικοφ ςυςτιματοσ ςτα αντιγόνα (βακτιρια, ξζνα ςϊματα κλπ) εμπλζκονται επίςθσ ςτον μθχανιςμό με τον οποίο εκδθλϊνεται θ κοιλιοκάκθ. Η κοιλιοκάκθ είναι μία ιδιαίτερθ μορωι μόνιμθσ δυςανεξίασ ςτθν γλουτζνθ, θ οποία περιζχει τισ πρωτεΐνεσ γλιαδίνθ και γλουτενίνθ και βρίςκεται ςτο ςιτάρι, ςτθ ςίκαλθ, ςτο κρικάρι και ςε άλλα δθμθτριακά. Σα αποτελζςματά ςασ δείχνουν ότι αν και θ γενετικι προδιάκεςθ για κοιλιάκθ δεν είναι ιδιαίτερα υψθλι, ωςτόςο δεν μπορεί να αποκλειςκεί. φμωωνα με τθν βιβλιογραωία, 1 άτομο ςε 35 που διακζτει τον γονότυπό ςασ κα αναπτφξει κοιλιοκάκθ. δ) Ευαιςκθςία ςτο νικζλιο Γονίδιο: TNF Αποτζλεςμα = GG Γονίδιο: GSTM1 Αποτζλεςμα = D Επίδραςθ: Εντόσ Φυςιολογικϊν Ορίων Ζνα από τα πιο ςυνθκιςμζνα αλλεργιογόνα εξ επαωισ είναι το νικζλιο, το οποίο ςυναντάται ευρζωσ ςε κοςμιματα. Η ςυνεχισ ζκκεςθ ςε αυτό μπορεί να οδθγιςει ςε κνθςμϊδθ εξανκιματα, τα οποία μπορεί να εξελιχκοφν ςε εξαιρετικά δυςάρεςτεσ αλλά και επίπονεσ πλθγζσ. Σα αποτελζςματά ςασ δείχνουν ότι τα γονίδια TNF (που εμπλζκεται ςτθν ωλεγμονϊδθ απόκριςθ) και GSTM1 (ςυμμετζχει ςτθν απομάκρυνςθ των τοξινϊν) δεν ωζρουν παραλλαγζσ που ςυνδζονται με προδιάκεςθ για δερματικζσ αλλεργίεσ εξ επαωισ. υνεπϊσ, ο κίνδυνοσ για τθν ανάπτυξθ ευαιςκθςίασ ςτο νικζλιο δεν είναι υψθλόσ, αλλά οφτε και μπορεί να αποκλειςκεί. ελίδα 4

6 ε) Τα «Διατροφογονίδια» Γονίδιο: ACE Αποτζλεςμα = II Διατροφικι Οδθγία: Ρεριορίςτε το αλάτι Σο γονίδιο ACE αντιςτοιχεί ςε ζνα ζνηυμο που διαδραματίηει κφριο ρόλο ςτθν καρδιαγγειακι υγεία, επειδι εμπλζκεται ςτθν ρφκμιςθ τθσ αγγειοδιαςτολισ και αγγειοςυςτολισ. Σο γονίδιο ACE γονίδιο περιζχει μια πολυμορωία "Ειςαγωγισ / Διαγραωισ" (αλλθλόμορωο "I" = Ειςαγωγι, αλλθλόμορωο "D" = Διαγραωι), που επθρεάηει τθν δραςτικότθτα του ενηφμου. Πρόςωατεσ μελζτεσ ζδειξαν μία ςφνδεςθ μεταξφ των γονοτφπων I/D και Ι/Ι και τθσ ευαιςκθςίασ ςτο αλάτι που επθρεάηουν τθν πίεςθ του αίματοσ. Σο γενετικό ςασ τεςτ αποκαλφπτει ότι ζχετε τον γονότυπο "Ι/Ι" που αποτελεί ζνδειξθ αυξθμζνθσ προδιάκεςθσ για υπζρταςθ ςε περίπτωςθ αυξθμζνθσ πρόςλθψθσ νατρίου. υνιςτάται ο περιοριςμόσ τθσ πρόςλθψθσ αλατιοφ ςε 5,5 g θμερθςίωσ (που ιςοδυναμεί ςε περίπου 2,2 g νατρίου θμερθςίωσ). Γονίδιο: ADH1C Αποτζλεςμα = GG - Ile / Ile Διατροφικι Οδθγία: Ευεργετικι δράςθ τθσ αλκοόλθσ ςτθν μείωςθ τθσ χολθςτερόλθσ Η αλκοολικι αωυδρογονάςθ 1C (ADH1C) μεταβολίηει τθν αλκοόλθ, παράγοντασ ακεταλδεψδθ, που είναι μία τοξικι ουςία υπεφκυνθ για οριςμζνεσ από τισ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ τθσ υπερβολικισ κατανάλωςθσ αλκοόλ. Από τθν άλλθ πλευρά, θ ακεταλδεψδθ μεταβολίηεται ςε μθ τοξικζσ ουςίεσ με τθ βοικεια τθσ αλδεχδοαωυδρογονάςθσ. Ο πολυμορωιςμόσ του γονιδίου ADH1C (ο οποίοσ εξετάηεται από το τεςτ) προκαλεί μία αλλαγι αμινοξζωσ ςτθν πρωτεϊνικι αλλθλουχία που επιδρά ςτθν δραςτικότθτα του ενηφμου. Σο γενετικό ςασ τεςτ αποκαλφπτει ότι είςτε ομοηυγϊτθσ για τθν αλλθλομορωι "Val" (γονότυποσ G/G), που χαρακτθρίηεται από τθν παρουςία βαλίνθσ ςε ςυγκεκριμζνθ κζςθ τθσ πρωτεΐνθσ. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα χαμθλότερθ ενηυμικι δραςτικότθτα, δθλαδι βραδφτερο μεταβολιςμό τθσ αλκοόλθσ ςε ςχζςθ με τον γονότυπο A/A (αλλθλομορωι "ile" - παρουςία του αμινοξζωσ ιςολευκίνθ). υνεπϊσ, ςε εςάσ, το αλκοόλ (ςε περιοριςμζνεσ ποςότθτεσ) μπορεί να επιδρά κετικά ςτα επίπεδα λιπιδίων, ιδιαίτερα ςτθν HDL χολθςτερόλθ. Γονίδιο: APOC3 Αποτζλεςμα = CG Γονίδιο: LPL Αποτζλεςμα = CG Διατροφικι Οδθγία: Μείωςθ κατανάλωςθσ κεκορεςμζνων λιπϊν Και τα δφο αυτά γονίδια εμπλζκονται από κοινοφ ςτον μεταβολιςμό των λιπιδίων. Σο APOC3 μειϊνει τθν διάςπαςθ των τριγλυκεριδίων αναςτζλλοντασ τθ δραςτθριότθτα τθσ λιποπρωτεΐνικισ λιπάςθσ (LpL). Η LpL είναι ζνα ζνηυμο που διαςπά τα τριγλυκερίδια ςε ελεφκερα λιπαρά οξζα. Η γενετικι διακφμανςθ APOC3 επθρεάηει τα επίπεδα τριγλυκεριδίων. ε εςάσ ςυναντάται θ εκδοχι CG που ςυνδζεται με υψθλά επίπεδα τριγλυκεριδίων. Σο αποτζλεςμα του LPL (CG) ςυνδζεται με προδιάκεςθ για μείωςθ τθσ HDL και αυξθμζνα επίπεδα τριγλυκεριδίων. ασ ςυμβουλεφουμε να μειϊςετε τα κεκορεςμζνα λίπθ, κάτω και από τα όρια των κατευκφνςεων του Π.Ο.Τ. Μθν καταναλϊνετε πάνω από 16 g θμερθςίωσ και χρθςιμοποιείτε ελαιόλαδο αντί για κεκορεςμζνα λίπθ. ελίδα 5

7 Γονίδιο: CYP1A2 *1F Αποτζλεςμα = CA Διατροφικι Οδθγία: Ευαιςκθςία ςε ψθτά ςχάρασ Μείωςθ καφεΐνθσ Σο CYP1A2 αντιςτοιχεί ςε ζνα ζνηυμο του κυτοχρϊματοσ Ρ450 που εμπλζκεται ςτθν ωάςθ Ι (δραςτθριοποίθςθ) τθσ απομάκρυνςθσ των τοξινϊν, όπωσ π.χ. των καρκινογόνων από τα ωαγθτά και τον καπνό, και επίςθσ μεταβολίηει τθν καωεΐνθ. Σο γενετικό αποτζλεςμά ςασ (Α/C) ςθμαίνει ότι ζχετε ζνα αντίγραωο τθσ βραδείασ εκδοχισ και ζνα αντίγραωο τθσ ταχείασ εκδοχισ του ενηφμου. Η ταχεία εκδοχι ενεργοποιεί ταχφτερα τισ εν δυνάμει τοξικζσ ουςίεσ που υπάρχουν ςτα ψθτά ςχάρασ, γι αυτό ςασ ςυμβουλεφουμε να περιορίςετε τθν κατανάλωςθ ψθτϊν ςχάρασ. Όςον αωορά τθν καωεΐνθ, ζχετε ζναν ενδιάμεςο γονότυπο, γι αυτό κα πρζπει να περιορίςετε επίςθσ τθν κατανάλωςθ καωεΐνθσ. Γονίδιο: GSTM1 Αποτζλεςμα = D Διατροφικι Οδθγία: Αυξιςτε τθν κατανάλωςθ ςταυρανκϊν Η GSTM1 (γλουτακειονιν-s-τρανςωεράςθ) που εμπλζκεται ςτθ ωάςθ ΙΙ τθσ διαδικαςίασ αποτοξίνωςθσ με τθν οποία απομακρφνονται οι τοξίνεσ από το ςϊμα (μζςω τθ ςφηευξθσ των τοξικϊν μορίων με γλουτακειόνθ, διευκολφνοντασ τθν απομάκρυνςι τουσ). φμωωνα με τθ γενετικι τροποποίθςθ, θ δραςτθριότθτα του ενηφμου είναι παροφςα (εκδοχι «Ι» - ειςαγωγι) ι αποφςα (εκδοχι «D» - διαγραωι). τθν περίπτωςι ςασ, ζχετε εκδοχι «D» (διαγραωι), γεγονόσ που ςθμαίνει ότι είναι αποφςα και το ζνηυμο GSTM1 ΔΕΝ παράγεται. Είναι απαραίτθτθ θ αφξθςθ τθσ κατανάλωςθσ ςταυρανκϊν για τθν αντιςτάκμιςθ τθσ ζλλειψθσ GSTM1. υνιςτάται θ κατανάλωςθ τουλάχιςτον 3-4 μερίδων ςταυρανκϊν (κουνουπίδι, μπρόκολο, λάχανο, λαχανάκια Βρυξελλϊν, κινζηικο λάχανο, ςινάπι, ρόκα, ρεπανάκι, horse radish, wasabi) εβδομαδιαίωσ, κακϊσ και θ αφξθςθ τθσ κατανάλωςθσ ςκόρδων και κρεμμυδιϊν. Γονίδιο: IL6 Αποτζλεςμα = GC Γονίδιο: TNF Αποτζλεςμα = GG Διατροφικι Οδθγία: Συνιςτάται θ πρόςλθψθ 2,0 g ωμζγα-3 λιπαρϊν θμερθςίωσ Η Ιντερλευκίνθ 6 (IL6) και οι Παράγοντεσ Νζκρωςθσ Όγκων (Tumor Necrosis Factors - TNF) είναι κυτοκίνεσ που ςυμμετζχουν ςτθν διαδικαςία ωλεγμονϊδουσ απόκριςθσ, ωσ μζροσ τθσ κανονικισ ανοςολογικισ αντίδραςθσ του οργανιςμοφ και θ γενετικι παραλλαγι ςε αυτά τα γονίδια (IL G/C και TNF-308 G/A) επθρεάηει το ποςά των παραγομζνων κυτοκινϊν. Σα αποτελζςματά ςασ δείχνουν ότι ζχετε κανονικι εκδοχι των TNF, αλλά είςτε ετερόηυγοσ/θ ωσ προσ τθν IL6 (G/C), και αυτό μπορεί να οδθγιςει ςε αυξθμζνα επίπεδα κυτοκινϊν. υνιςτάται θ πρόςλθψθ τουλάχιςτον 2,0 g ωμζγα-3 λιπαρϊν θμερθςίωσ, μζςω τθσ διατροωισ ςασ και ςυμπλθρωμάτων. Γονίδιο: MTHFR Αποτζλεςμα = CC Διατροφικι Οδθγία: Κανονικζσ ποςότθτεσ Βιταμινϊν Β Σο γονίδιο MTHFR ςχετίηεται με ζνα ζνηυμο που εμπλζκεται ςτον μεταβολιςμό και τθ χριςθ του ωολικοφ οξζωσ και των βιταμινϊν B6 και B12. Σο ζνηυμο είναι κεντρικό ςθμείο κλειδί για βιοχθμικά μονοπάτια που οδθγοφν ςε ςφνκεςθ DNA και μεκυλίωςθ DNA. Ζχετε τθν εκδοχι 677CC του γονιδίου MTHFR, που παράγει ζνα ζνηυμο με κανονικι δραςτθριότθτα. Η δίαιτά ςασ κα πρζπει να περιζχει επαρκι ποςά ωολικοφ οξζωσ και βιταμινϊν B, τουλάχιςτον ίςα με τθν ςυνιςτϊμενθ θμεριςια δόςθ. ελίδα 6

8 Γονίδιο: PPARG Αποτζλεςμα = Pro-Pro Γονίδιο: ACE Αποτζλεςμα = II Διατροφικι Οδθγία: Μειϊςτε τα ςάκχαρα και τουσ επεξεργαςμζνουσ υδρογονάνκρακεσ Σο PPARG είναι ζνασ παράγοντασ μεταγραωισ που επθρεάηει τα επίπεδα γλυκόηθσ και ινςουλίνθσ. Ο πολυμορωιςμόσ Pro12Ala αλλάηει ζνα αμινοξφ και επθρεάηει τθν εκδοχι του γονιδίου (το ποςό των παραγομζνων πρωτεϊνϊν). Ζχει αποδειχκεί ότι θ κατοχι ενόσ τουλάχιςτον αντιγράωου τθσ ζκδοςθσ Ala ζχει κετικι επίδραςθ ςτθν γλυκόηθ και τθν ινςουλίνθ. φμωωνα με τα γενετικά ςασ αποτελζςματα ζχετε δφο αντίγραωα τθσ αλλθλομορωισ Pro και είςτε επίςθσ ομόηυγοσ/θ Ι/Ι για το γονίδιο ACE. Θα πρζπει να περιορίηετε τθν λιψθ υδατανκράκων ζτςι ϊτε το θμεριςιο γλυκαιμικό ωορτίο να είναι κάτω από 80. Περιορίςτε τθν λιψθ επεξεργαςμζνων υδατανκράκων και αυξιςτε τθν λιψθ τροωϊν με χαμθλό γλυκαιμικό δείκτθ, όπωσ π.χ. τα δθμθτριακά πλιρουσ άλεςθσ. Επίςθσ, κα πρζπει να εξαςωαλίηετε μια διατροωι πλοφςια ςε ωυτικζσ ίνεσ. Γονίδιο: SOD2 Αποτζλεςμα = CC Διατροφικι Οδθγία: Αυξιςτε τθν πρόςλθψθ αντιοξειδωτικϊν Σο γονίδιο SOD2 ςχετίηεται με ζνα ζνηυμο που ονομάηεται διςμουτάςθ του υπεροξειδίου του μαγγανίου. Σο ζνηυμο αυτό είναι ςθμαντικό για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ του κυττάρου από εςωτερικά παραγόμενεσ οξειδωτικζσ ελεφκερεσ ρίηεσ, ειδικά αυτζσ που δθμιουργοφνται κατά τθ διάρκεια τθσ παραγωγισ ενζργειασ. Κάκε κφτταρο του ςϊματοσ παράγει μεγάλεσ ποςότθτεσ ελευκζρων ριηϊν κατά τθ διάρκεια του μεταβολιςμοφ. Αυτζσ είναι άκρωσ δραςτικζσ και μποροφν να βλάψουν τα ςυςτατικά του κυττάρου, όπωσ θ μεμβράνθ, οι πρωτεΐνεσ και το DNA. Ωςτόςο, απομακρφνονται γριγορα με διάωορουσ προςτατευτικοφσ μθχανιςμοφσ, ζνασ από τουσ οποίουσ είναι ο μθχανιςμόσ ου εμπλζκει το SOD2. φμωωνα με τα γενετικά ςασ αποτελζςματα είςτε ομόηυγοσ/θ για το ζνηυμο αυτό. Ο γονότυπόσ ςασ είναι -28CC και με τθν εκδοχι αυτι είναι ςκόπιμο να καταναλϊνετε αυξθμζνεσ ποςότθτεσ αντιοξειδωτικϊν, πάνω από τα επίπεδα που ςυνιςτϊνται από τισ επίςθμεσ κατευκυντιριεσ γραμμζσ τθσ Π.Ο.Τ. Σα αντιοξειδωτικά από τθν διατροωι είναι επίςθσ πολφ ςθμαντικζσ πθγζσ προςταςίασ από τισ ελεφκερεσ ρίηεσ και άλλουσ τφπουσ οξειδωτικοφ stress. Προσ υποςτιριξθ του μθχανιςμοφ προςταςίασ του οργανιςμοφ ςασ, είναι ςθμαντικό να διαςωαλίηετε ότι καλφπτετε πλιρωσ τισ ανάγκεσ ςε βιταμίνεσ A, C και E. Γονίδιο: VDR Αποτζλεςμα = CT Διατροφικι Οδθγία: Αυξιςτε τθν πρόςλθψθ βιταμίνθσ D Ο υποδοχζασ τθσ βιταμίνθσ D (Vitamine D receptor VDR) δεςμεφει τθν βιταμίνθ D και επθρεάηει τθν παραγωγι πολλϊν πρωτεϊνϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων μερικϊν που εμπλζκονται ςτθ χριςθ του αςβεςτίου. Η ανεπάρκεια βιταμίνθσ D προκαλεί ραχίτιδα, μία ςπάνια αςκζνεια ςτα θμζρεσ μασ, αλλά τα επίπεδα βιταμίνθσ D είναι γενικά ςθμαντικά για τθ δομι των οςτϊν. Είςτε ετερόηυγοσ/θ ωσ προσ το γονίδιο αυτό (C/T) και αυτό επθρεάηει δυςμενϊσ τθν απορρόωθςθ του αςβεςτίου και τθν δομι των οςτϊν. ασ ςυμβουλεφουμε να αυξιςετε τθν κατανάλωςθ βιταμίνθ D και αςβεςτίου, ςε ποςά άνω των 800 IU βιταμίνθσ D και 1300 mg αςβεςτίου θμερθςίωσ. ελίδα 7

9 4. Διατροφικοί ςτόχοι και περιοριςμοί α) Οι Συνιςτϊμενεσ Ημεριςιεσ Δόςεισ (ΣΗΔ) ςασ Συςτατικά Επίςθμεσ ΣΘΔ Οι δικζσ ςασ ΣΘΔ Βιταμίνθ B1 (κειαμίνθ) 1,5 mg 1,5 mg Βιταμίνθ B3 (νιαςίνθ) 18 mg 18 mg Βιταμίνθ B5 (παντοκενικό οξφ) 6 mg 6 mg Βιταμίνθ B6 (πυροξιδίνθ) 1,5 mg 2 mg * Βιταμίνθ B7 (βιοτίνθ) 150 µg 150 µg Βιταμίνθ B9 (φολικό οξφ) 200 µg 400 µg * Βιταμίνθ B10 (παρα-αμινοβενηοϊκό οξφ) 25 mg 25 mg Βιταμίνθ B12 (κυανοκοβαλαμίνθ) 2 µg 2 µg Βιταμίνθ A IU IU * Βιταμίνθ C 60 mg 250 mg * Βιταμίνθ D 200 IU 800 IU * Βιταμίνθ E 15 IU 200 IU * Βιταμίνθ K 100 µg 100 µg Ινοςιτόλθ 30 mg 30 mg Χολίνθ (Βιταμίνθ J) 200 mg 200 mg Φυτικζσ Κνεσ 18 g 25 g * Ωμζγα-3 1,6 g 2 g * Χρϊμιο 30 µg 30 µg Αβζςτιο 800 mg mg * Σελινιο 75 µg 75 µg Φωςφόροσ 800 mg 800 mg Ιϊδιο 150 µg 150 µg Σίδθροσ 14 mg 14 mg Μαγνιςιο 300 mg 300 mg Κάλιο 3,500 mg 3,500 mg Νάτριο 2.4 g 2.2 g * Χαλκόσ 1,2 mg 1,2 mg Ψευδάργυροσ 15 mg 15 mg Φυςικι δραςτθριότθτα 45 λεπτά θμερθςίωσ * Άλλα Μζγιςτθ Θμεριςια Ροςότθτα Καφεΐνθ 300 mg 200 mg * Κεκορεςμζνα Λίπθ 22 g 16 g * Γλυκαιμικό Φορτίο * Νικζλιο Κανονικι φμωωνα με τισ επίςθμεσ οδθγίεσ τθσ Ε.Ε. * Η ςυνιςτϊμενθ θμεριςια δόςθ ςασ ζχει τροποποιθκεί ςφμωωνα με τα αποτελζςματα του διατροωογενετικοφ ςασ ελζγχου ελίδα 8

10 β) Συςτατικά που πρζπει να αυξθκοφν (Περιεκτικότθτα ανά τροφι) Φολικό οξφ, Βιταμίνθ Β6, Βιταμίνθ Β12 Φολικό Οξφ Βιταμίνθ Β6 Βιταμίνθ Β12 μg / 100 g Συκϊτι κοτόπουλου 560,0 0,90 17,0 Συκϊτι βόειο 290,0 1,08 59,0 Συκϊτι αρνίςιο 230,0 0,90 90,0 Συκϊτι χοιρινό 212,0 0,70 26,0 Κρόκοσ αυγοφ 146,0 0,35 2,0 Αυγό 47,0 0,14 1,3 Φακζσ 480,0 0,54 Φαςόλια 388,0 0,32 Φφτρο ςιταριοφ 281,0 1,30 Θλιόςποροσ 227,0 1,30 Σπανάκι 194,0 0,20 Φυςτίκια αράπικα 113,0 0,56 Καρφδια 98,0 0,54 Αβοκάντο 89,0 0,29 Αρακάσ 65,0 0,17 Μπρόκολα 63,0 0,18 Σπαράγγια 52,0 0,10 Αμφγδαλα 50,0 0,14 Δθμθτριακά πλιρθ 44,0 0,34 Κρζασ αρνίςιο 23,0 0,17 2,5 Κρζασ βόειο 11,0 0,60 1,1 Κρζασ χοιρινό 6,0 0,51 0,7 Κρζασ γαλοποφλασ 9,0 0,40 0,4 Κρζασ κοτόπουλου 7,0 0,40 0,4 Ρράςινα γογγφλια 29,0 0,27 Ρορτοκάλι 34,0 0,10 Καρότα 19,0 0,14 ελίδα 9

11 Αντιοξειδωτικά Εκφραςμζνα ςε Ιςοδφναμα θτινόλθσ (RE) Βιταμίνθ Α μg RE / 100 g Βιταμίνθ Α μg RE / 100 g Μουρουνζλαιο Γραβιζρα ςκλθρι 185 Συκϊτι κοτόπουλου Μοτςαρζλα 179 Συκϊτι αρνίςιο Κεφαλοτφρι 178 Συκϊτι χοιρινό Μπρι (Brie) 174 Συκϊτι βόειο Ρεπόνι 169 Καρότα 835 Αυγό 140 Γλυκοπατάτεσ 709 ικόττα 120 Σπανάκι 469 Ραρμεηάνα 108 Κρζμα Σαντιγφ 411 Βερφκοκκα 96 Κρόκοσ αυγοφ 381 Μπρόκολα 31 Κολοκφκα 369 Γάλα πλιρεσ 28 Βοφτυρο αγελάδασ 345 Γάλα θμιάπαχο (1,5%) 17 Καςζρι 240 Ελιζσ 20 Ρροβολόνε 236 Γκρζιπφρουτ 13 Ζμμενταλ 220 Γάλα άπαχο (0%) 2 Φζτα 210 Βιταμίνθ C Βιταμίνθ C Βιταμίνθ C Φραγκοςτάφυλλα 200 Σπανάκι 28 Ραπάγια 188 Γλυκοπατάτεσ 25 Μαϊντανόσ 172 Ανανάσ 24 Ρράςινα γογγφλια 120 Βατόμουρα 21 Ριπεριζσ πράςινεσ 100 Ρατάτα ψθτι 20 Ακτινίδιο 93 Ντομάτα 13 Λαχανάκια Βρυξελλϊν 90 Συκϊτι μοςχαρίςιο 13 Μπρόκολα 89 Αγγοφρι 11 Ριπεριζσ 80 Βερίκοκα 10 Ρορτοκάλι 60 Μπανάνεσ 10 φράουλεσ 60 Μαροφλι 8 Κουνουπίδι 60 Αγκινάρεσ 8 Λεμόνι 53 Καρποφηι 7 Λεμόνι 53 Καρότο 6 Μανταρίνι 52 Αμφγδαλο 6 Μάνγκο 50 Κολοκυκάκια 5 Κλθμεντίνια 49 Κεράςια 5 Λάχανο 47 Μιλα 5 Ριπεριζσ κόκκινεσ 45 Γιαοφρτι 5 Αρακάσ 40 Αχλάδι 4 Γκρζιπ φρουτ 40 Δαμάςκθνα 4 Κρεμμφδι 35 Γάλα 1 ελίδα 10

12 Βιταμίνθ E Βιταμίνθ E Βιταμίνθ E Ελαιοκράμβθ 60 Κρόκοσ αυγοφ 4 Καλαμποκζλαιο 60 Ελιζσ 4 Θλιζλαιο 41 Ρράςινα γογγφλια 3 Θλιόςποροσ 33 Αβοκάντο 2 Αμφγδαλα 23 Σπανάκι 2 Καρφδια 20 Φυςτίκια 2 Λινζλαιο 18 Μάγγο 1,3 Αραχίδεσ 15 Αυγό 1 Ελαιόλαδο 14 Σπαράγγι 1 Φυςτίκια Αράπικα 8 Μπρόκολα 1 Βιταμίνθ D Βιταμίνθ D Βιταμίνθ D Μουρουνζλαιο Τυρί Emmental 44 Χζλι Γάλα πλιρεσ 40 Σολωμόσ 650 Βοφτυρο 40 Σαρδζλα 300 Αυγό 35 Μανιτάρια 200 Ραρμεηάνα 28 Αυγό πλιρεσ 110 Γαρίδεσ 3,5 Συκϊτι 50 Γιαοφρτι 1,5 Σκουμπρί 50 Μπακαλιάροσ 1 Σταυρανκι (εκφραςμζνα ςε Γλυκοηινολικά - ποςότθτα ανά 100 g) Σταυρανκι Σταυρανκι Κάρδαμο 392 ζβα 92 απανάκι 282 Κινζηικο λάχανο 78 Λαχανάκια Βρυξελλϊν 236 Κόκκινο λάχανο 64 Χρζνο (Horse radish) 160 Μπρόκολα 61 Γογγφλια 100 Γογγυλοκράμβθ 46 Νεροκάρδαμο 94 Λάχανο 44 ελίδα 11

13 Αςβζςτιο Αςβζςτιο Αςβζςτιο Ραρμεηάνα Γάλα άπαχο (0%) 123 Γραβιζρα 891 Φυςτίκι Αράπικο 114 Κεφαλοτφρι 810 Γάλα πλιρεσ 113 Ζμμενταλ 791 Κρζμα 100 Ρροβολόνε 756 Καρφδια 98 Τςζνταρ 750 Σαντιγφ 96 Γκοφντα 670 Θλιόςποροσ 78 Χαλοφμι 620 φαςόλια Σόγιασ (βραςτά) 76 Μοτςαρζλα 505 Βερίκοκα (ξερά) 70 Φζτα 480 Φακζσ 56 Σαρδζλεσ 350 Ψωμί (ολικισ άλεςθσ) 53 Ταχίνι 325 Ψωμί (ςταρζνιο) 50 Αμφγδαλα 264 Σπανάκι 50 Φαςόλια 240 Μπρόκολα 47 Σολωμόσ (κονςζρβα κόκκινοσ) 220 Αυγά Βραςτά 44 ικότα 207 Ρορτοκάλι 43 Γιαοφρτι (0%) 199 Καρότο 33 Γιαοφρτι (πλιρεσ πρόβειο) 190 Σπαράγγια 24 Τυρί μπρι (Brie) 184 Κοτόπουλο ψθτό χωρίσ πζτςα 16 Γιαοφρτι (2%) 183 Φράουλεσ 13 Γάλα θμιάπαχο (1,5%) 143 Αρνίςια παϊδάκια (άπαχα) 8 Γιαοφρτι (με γεφςθ φροφτου) 138 Μπριηόλα (άπαχθ) 5 Ρράςινα γογγφλια 135 Μιλα 4,5 Ωμζγα-3 Ωμζγα-3 g / 100 g Ωμζγα-3 g / 100 g Λινζλαιο 58,0 Σαρδζλεσ 2,0 Θλιζλαιο 37,0 ζγκα 1,7 Λάδι ςολωμοφ 35,3 Σκουμπρί 1,5 Λάδι γάδου 20,0 Τόνοσ φρζςκοσ 1,3 Καρυδζλαιο 11,5 Γαφροσ 1,3 Κολοκυκόςποροσ (παςατζμποσ) 8,0 Ρζςτροφα 1,0 Σογιζλαιο 7,0 Ξιφίασ 0,82 Κραμβζλαιο 7,0 Ελαιόλαδο 0,80 Καρφδια 5,5 Τόνοσ κονςζρβα 0,25 Αντηοφγια 2,1 Πςπρια 0,20 Σολωμόσ 2,0 ελίδα 12

14 Φυτικζσ Κνεσ Φυτικζσ Κνεσ g / 100 g Φυτικζσ Κνεσ g / 100 g Δθμθτριακά πλιρθ 29 Μιλο 3 Φαςόλια 13 Αχλάδι 3 Αλεφρι πλιρεσ 12 Ακτινίδιο 3 Βρϊμθ 11 Φράουλα 3 Αλεφρι ηζασ (farro) 11 Μπρόκολα 3 Αλεφρι κάμουτ 9 Λάχανο 3 Καλαμποκάλευρο 9 Κινζηικο λάχανο 3 Φακζσ 8 Καρότα 3 Ψωμί πλιρεσ (μαφρο) 7 φηι πλιρεσ (με φλοιό) 2 Αρακάσ 5 Ρορτοκάλι 2 Ηυμαρικά από πλιρεσ αλεφρι 3,5 Σπανάκι 2 Μπανάνα 3 ελίδα 13

15 γ) Συςτατικά που πρζπει να μειωκοφν (Περιεκτικότθτα ανά τροφι) Αλάτι (εκφραςμζνο ςε Νάτριο - ποςότθτα ανά 100 g) Αλάτι g Na / 100 g Αλάτι g Na / 100 g Κότατη ανάλατο 0,01 Ενταμ 1,0 Τςζνταρ ανάλατο 0,02 Κφβοσ βοδινοφ 1,0 Μοτςαρζλα ανάλατθ 0,02 ζγγα καπνιςτι, ψθτι 1,0 Ανκότυρο 0,1 Τςίλι ςε ςκόνθ 1,0 ικότα 0,1 Κράκερσ, κριτςίνια 1,1 Ραρμεηάνα ανάλατθ 0,1 Ρροςοφτο 1,1 Μυηικρα 0,2 Φζτα 1,1 Κότατη 0,4 Καλαμπόκι γλυκό κονςζρβασ, ςτραγγιςμζνο 1,1 Μανοφρι 0,5 Κζτςαπ ντομάτασ 1,1 Ψωμί ολικισ άλεςθσ 0,5 Λάντςεον μθτ («ηαμπονάκι» κονςζρβα) 1,1 Ψωμί πίτα 0,5 Λουκάνικα βοδινά ςτθ ςχάρα 1,1 Μπρι / Brie 0,6 Ρατατάκια (τςιπσ) 1,1 Τςζνταρ 0,6 Σνακ με βάςθ το καλαμπόκι (γαριδάκια) 1,1 Μοτςαρζλα 0,6 Τυρί για τοςτ 1,2 Κριμ κράκερσ 0,6 Λουκάνικο Φρανκφοφρτθσ 1,2 Ψωμί λευκό (γαλλικι μπακζτα) 0,6 Μπζικον 1,2 Ψωμί ςίκαλθσ 0,6 Σπανάκι 1,4 Αγγουράκι τουρςί 0,7 Σαλάμι αζροσ 1,6 Κρζπεσ 0,7 Γαρίδεσ Βραςτζσ 1,6 Βοφτυρο 0,75 Ραρμεηάνα 1,8 Τόνοσ κονςζρβα 0,8 οκφόρ 1,8 Γκοφντα 0,8 Σολωμόσ καπνιςτόσ 1,9 Κράκερσ ολικισ άλεςθσ 0,8 Σαλάμι 1,9 Μαργαρίνθ 0,8 Αμπελόφυλλα ςε άλμθ 2,2 Μορταδζλλα 0,8 Ελιζσ ςε άλμθ 2,3 Φυςτίκια αράπικα ψθμζνα 0,8 Ρροςοφτο αλμυρό 2,6 Ρανςζτα 1,0 Μουςτάρδα 3,0 Δθμθτριακά 1,0 Ξθροί καρποί 24 Ρατάτεσ τςιπσ 1,0 Αλάτι 39 Trans Λιπαρά Συνικωσ βρίςκονται ςτισ μαργαρίνεσ, ςε τρόφιμα μαηικισ παραγωγισ (μπιςκότα, γαριδάκια, κρουαςάν, κζικ, τςιπσ, γλυκά κλπ), κακϊσ και ςε φαγθτά fast food. Διαβάηετε προςεκτικά τισ ετικζτεσ με τθ ςφςταςθ ελίδα 14

16 Κεκορεςμζνα Λίπθ Κεκορεςμζνα Λίπθ g / 100 g Κεκορεςμζνα Λίπθ g / 100 g Λάδι Καρφδασ 86 Ρανςζτα 14 Μαργαρίνθ 80 Ελαιόλαδο 14 Βοφτυρο 51 Ηαμπόν 14 Λίποσ μαγειρικό 50 Χοιρινό 11 Φοινικζλαιο 49 Ραριηάκι 11 Λίποσ αρνίςιο 47 Κατίκι 10 Κρζμα Σαντιγφ Θλιζλαιο 10 Μανοφρι Uova tuorlo 10 Μαργαρίνθ light 40 Salsiccia 9 Λαρδί 39 ικόττα 8 Γραβιζρα Καλαμποκζλαιο 8 Ζμμενταλ Ραγωτό 7 Γκοφντα 30 Ηαμπόν άπαχο 7 Κεφαλοτφρι Καπνιςτι μπριηόλα χοιρινι 7 Καςζρι Ρροςοφτο 6 Ρροβολόνε Τυρί Κότατη 4 Ραρμεηάνα Γιαοφρτι 3,3 Μορταδζλα 26 Κρζασ κοτόπουλου 3 Ενταμ 25 Αυγό πλιρεσ 3 Λουκάνικο Φρανκφοφρτθσ βραςτό 24 Γαλοποφλα 2 Φζτα Γάλα πλιρεσ 2 Μοτςαρζλα Γάλα θμιάπαχο (1,5 %) 1,5 Τυρί Μπρι 17 Στικοσ κοτόπουλου 1 Ανκότυρο Καφεΐνθ (ποςότθτα ανά 100 g αφεψιματοσ) Καφεΐνθ αφεψιματοσ Καφεΐνθ αφεψιματοσ Μαφρθ ςοκολάτα 60-69% 86 Τςάι ςτιγμιαίο (instand) 13 Μαφρθ ςοκολάτα 45-59% 46 Dr. Pepper 12,4 Καφζσ espresso Pepsi Cola 11,4 Καφζσ φίλτρου 40 Diet Pepsi 10,9 Καφζσ τφπου «Νεσ», ηεςτόσ Coca Cola 10,3 Φραπζ Vanill Coke 10,3 Red Bull 30 Nestea Sweet Iced Tea 7,9 Καφζσ ελλθνικόσ Τςάι πράςινο 7 Τςάι βραςτό Κακάο ηεςτό 6 Σοκολάτα γάλακτοσ 20 Καφζσ ντεκαφεϊνζ 1 Τςάι (ice tea) Sprite 0 Mountain Dew 16,7 7-Up 0 ελίδα 15

17 Γλυκαιμικό Φορτίο (ανά 100 g) Γλυκαιμικό φορτίο ανά 100 g Γλυκαιμικό φορτίο ανά 100 g Τροφζσ με Υψθλό Γλυκαιμικό Φορτίο: Τροφζσ με Μζςο Γλυκαιμικό Φορτίο: Ηάχαρθ 70 Κουσ κουσ 12 Corn flakes 59 Ηυμαρικά από ςκλθρό αλεφρι 12 Μζλι 50 φηι πλιρεσ (με φλοιό) 11 Καλαμποκάλευρο 48 Τροφζσ με Χαμθλό Γλυκαιμικό Φορτίο: Αλεφρι από κάμουτ 37 Φαςόλια 9 Αλεφρι ηζασ (Farro) 37 Μπανάνα 8 Αλεφρι πλιρεσ 36 Γλυκοπατάτεσ 7 Λευκό ψωμί 35 Φακζσ 6 Δθμθτριακά ολικισ άλεςθσ (πχ All Bran) 27 Καρότα 3 Ψωμί ολικισ άλεςθσ 20 Φράουλεσ 3 φηι λευκό 15 Ρεπόνι 3 Αρακάσ 3 Λακτόηθ Λακτόηθ g / 100 g Λακτόηθ g / 100 g Γάλα 5 Φζτα 3,5 Ραγωτό 5 Ραρμεηάνα 3,5 Γιαοφρτι πλιρεσ 4,5 Μοτςαρζλα 3 Γιαοφρτι light 4 ικόττα 3 Σαντιγφ 4 Τυρί ροκφόρ / μπλε 3 Νικζλιο Νικζλιο mg / kg Νικζλιο mg / kg Κακάο 10 Φαγόπυρο 0,4 Μαργαρίνθ 0,2-4 Αρακάσ 0,3 Φυςτίκι αράπικο 2,9 Αλεφρι πλιρεσ 0,2 Φακζσ 1,9 Αυγά 0,1 Φαςόλια 1,4 Καρότα 0,04 Τςάι 0,03-1 Αυγό 0,03 Στρείδια 0,6 Μπρόκολα 0,03 Σπαράγγια 0,4 Κραςί 0,01 ελίδα 16

18 5. Διατροφικό Συμπλιρωμα PersonalPLUS Τα προϊόντα PersonalPLUS προορίηονται για τθν ςυμπλιρωςθ τθσ διατροφισ και τθν διευκόλυνςθ τθσ επίτευξθσ των διατροφικϊν ςτόχων τθσ παροφςασ αναφοράσ. Ρροτεινόμενο ςυμπλιρωμα για: Γρθγορία Γρθγορίου ACE (αντιοξειδωτικά) Genevit BONE ACE Σφςταςθ % ΣΘΔ Βιταμίνθ A 2000 IU / 600 mcg 75% Βιταμίνθ C 180 mg 300% Βιταμίνθ E 45 IU / 30 mg 300% Για αποτοξίνωςθ Εκχφλιςμα ςκόρδου Εκχφλιςμα ςταυρανκϊν 1000 mg 500 mg Για τα Οςτά % ΣΘΔ Βιταμίνθ D 300IU / 7.5 mcg 150% Αςβζςτιο 300 mg 38% ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΗ ΔΙΑΘΕΗ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΤΠΡΟ Ομιλος ΝΙΓΑ - ΒIΟΜΔΤΡΙΑ Α.Δ. Γ. εφέρη 34, Νέο Ψυχικό, Σηλ ελίδα 17

ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΜΕΣΑΛΛΩΝ. Τα μζταλλα ζχουν τριπλό ρόλο : Δομικό, λειτουργικό και ρυκμιςτικό.

ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΜΕΣΑΛΛΩΝ. Τα μζταλλα ζχουν τριπλό ρόλο : Δομικό, λειτουργικό και ρυκμιςτικό. ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Η λιψθ επαρκοφσ ποςότθτασ μετάλλων από τισ τροφζσ, βοθκά ςτθν ρφκμιςθ του οργανικοφ ιςοηυγίου ςε νερό, ςτθν ομαλότερθ διακίνθςθ των κρεπτικϊν ςυςτατικϊν, ςτθν διατιρθςθ τθσ φυςιολογικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΛΙΠΗ ΕΙΑΓΩΓΗ. (1 γραμμάριο λίπουσ αποδίδει 9-9,3 kcal ι περίπου 38 joule). ΕΙΔΗ ΛΙΠΩΝ. Tα λίπθ είναι τριϊν ειδϊν: τα κορεςμζνα λιπαρά οξζα,

ΣΑ ΛΙΠΗ ΕΙΑΓΩΓΗ. (1 γραμμάριο λίπουσ αποδίδει 9-9,3 kcal ι περίπου 38 joule). ΕΙΔΗ ΛΙΠΩΝ. Tα λίπθ είναι τριϊν ειδϊν: τα κορεςμζνα λιπαρά οξζα, ΣΑ ΛΙΠΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Τα λίπθ αποτελοφν μία μεγάλθ ανομοιογενι ομάδα κρεπτικϊν ουςιϊν που ζχουν κοινά χαρακτθριςτικά όπωσ ότι είναι ουςίεσ αδιάλυτεσ ςτο νερό κι αναλφονται ςε οργανικά διαλφματα. Από άποψθ κρεπτικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΚΗ ΔΕΠΟΙΝΑ Αϋ2 ΕΙΑΓΩΓΗ

ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΚΗ ΔΕΠΟΙΝΑ Αϋ2 ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΙΑΓΩΓΗ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΚΗ ΔΕΠΟΙΝΑ Αϋ2 τθν παρακάτω εργαςία κα προςπακιςουμε μεταξφ άλλων να δϊςουμε απαντιςεισ ςτα παρακάτω ερωτιματα: 1. Σί είναι οι πρωτεΐνεσ και ποιόσ ο ρόλοσ τουσ ςτο ςϊμα μασ; 2. Σί είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΑ ΦΤΣΟΧΗΜΙΚΑ. Καροτενοειδι. Χλωροφφλλθ και χλωροφυλλίνθ

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΑ ΦΤΣΟΧΗΜΙΚΑ. Καροτενοειδι. Χλωροφφλλθ και χλωροφυλλίνθ Με τον όρο φυτοχθμικά ορίηονται οι χθμικζσ ουςίεσ που παράγονται ςτα φυτά και μποροφν να επθρεάςουν τθν υγεία, αλλά δεν είναι απαραίτθτα κρεπτικά ςυςτατικά. Τπάρχουν πολλά επιςτθμονικά δεδομζνα για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ Όςο κι αν με «τάραηε» το μάκθμα τθσ «φυςικισ» ςτο ςχολείο, όπου κι αν το ςυνάντθςα αυτό, (γυμνάςιο, λφκειο, ςχολι, διαιτολογία κλπ), το ίδιο και θ «βιολογία-βιοχθμεία», τόςο τα εκτίμθςα

Διαβάστε περισσότερα

Αντιοξειδωτικά στην διατροφή μας

Αντιοξειδωτικά στην διατροφή μας Χάρις Μαραθεύτη Κλινική Διαιτολόγος Διατροφολόγος τηλ: 99-720235 email: harismaratheftis@hotmail.com Αντιοξειδωτικά στην διατροφή μας Τα τελευταία 50 χρόνια οι διατροφικές μας συνήθειες άλλαξαν δραστικά.

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραςθ τθσ αντικατάςταςθσ του ενςιρϊματοσ αραβοςίτου από ενςίρωμα βικοκρικισ ςτθν ποςότθτα και χθμικι ςφςταςθ του αγελαδινοφ γάλακτοσ

Επίδραςθ τθσ αντικατάςταςθσ του ενςιρϊματοσ αραβοςίτου από ενςίρωμα βικοκρικισ ςτθν ποςότθτα και χθμικι ςφςταςθ του αγελαδινοφ γάλακτοσ Επίδραςθ τθσ αντικατάςταςθσ του ενςιρϊματοσ αραβοςίτου από ενςίρωμα βικοκρικισ ςτθν ποςότθτα και χθμικι ςφςταςθ του αγελαδινοφ γάλακτοσ Ζέρβας Γ., Χατζηγεωργίου Ι. και Γαλλιάκις Κ. Εργαςτήριο Φυςιολογίασ

Διαβάστε περισσότερα

micraasia ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ "ΟΙ ΛΑΟΙ ΣΗ ΜΙΚΡΑΙΑ"

micraasia ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΟΙ ΛΑΟΙ ΣΗ ΜΙΚΡΑΙΑ micraasia ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ "ΟΙ ΛΑΟΙ ΣΗ ΜΙΚΡΑΙΑ" ΚΟΤΒΕΡ 0.30 ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 0.60 ΟΙ ΑΛΑΣΕ ΜΑ Micraasia 8.80 Ανάμικτα λαχανικά, τομάτα, αγγοφρι, πατηάρια, παςπαλιςμζνα με φυςτίκι αιγίνθσ ι καρφδια και

Διαβάστε περισσότερα

ςυςτατικά Για 4 μερίδεσ 4 κουταλιζσ τθσ ςοφπασ λάδι canola 2 μεςαίου portobellos, ςε κφβουσ 1/2 κόκκινο κρεμμφδι, κομμζνο ςε κφβουσ

ςυςτατικά Για 4 μερίδεσ 4 κουταλιζσ τθσ ςοφπασ λάδι canola 2 μεςαίου portobellos, ςε κφβουσ 1/2 κόκκινο κρεμμφδι, κομμζνο ςε κφβουσ Για 4 μερίδεσ ςυςτατικά 4 κουταλιζσ τθσ ςοφπασ λάδι canola 2 μεςαίου portobellos, ςε κφβουσ 1/2 κόκκινο κρεμμφδι, κομμζνο ςε κφβουσ 1/2 πράςινθ πιπεριά, χωρίσ πυρινα, χωρίσ ςπόρουσ και κομμζνθ ςε κφβουσ

Διαβάστε περισσότερα

MENU. 14. Ανοιξιάτικα ρολλά... 6. «Σραγανό φφλλο γεμιςτό με λαχανικα, ςυνοδεφεται από δροςερι γλυκόξινθ ςάλτςα μυρωδικϊν» 15. Σςιάο Σςι...

MENU. 14. Ανοιξιάτικα ρολλά... 6. «Σραγανό φφλλο γεμιςτό με λαχανικα, ςυνοδεφεται από δροςερι γλυκόξινθ ςάλτςα μυρωδικϊν» 15. Σςιάο Σςι... Ελάχιςτθ Κατανάλωςθ ανά άτομο Σα φαγθτά μασ παραςκευάηονται αφοφ τα παραγγείλετε MENU Ορεκτικά 14. Ανοιξιάτικα ρολλά... 6 «Σραγανό φφλλο γεμιςτό με λαχανικα, ςυνοδεφεται από δροςερι γλυκόξινθ ςάλτςα μυρωδικϊν»

Διαβάστε περισσότερα

Ποιά ςυμπλθρϊματα και ειδικά προϊόντα διατροφισ προςφζρουν ουςιαςτικι βοικεια ςτο αδυνάτιςμα;

Ποιά ςυμπλθρϊματα και ειδικά προϊόντα διατροφισ προςφζρουν ουςιαςτικι βοικεια ςτο αδυνάτιςμα; Ποιά ςυμπλθρϊματα και ειδικά προϊόντα διατροφισ προςφζρουν ουςιαςτικι βοικεια ςτο αδυνάτιςμα; Ποιά ςκευάςματα μποροφν να ενιςχφςουν τα αποτελζςματα τθσ δίαιτασ ςτθ μείωςθ του ςωματικοφ λίπουσ; Όλεσ οι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΦΘ, ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ, ΦΤΙΚΘ ΑΚΘΘ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ. Κϊςτασ Σςιλίδθσ Εργαςτιριο Τγιεινισ και Επιδθμιολογίασ, Ιατρικι χολι, Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων

ΔΙΑΣΡΟΦΘ, ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ, ΦΤΙΚΘ ΑΚΘΘ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ. Κϊςτασ Σςιλίδθσ Εργαςτιριο Τγιεινισ και Επιδθμιολογίασ, Ιατρικι χολι, Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων ΔΙΑΣΡΟΦΘ, ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ, ΦΤΙΚΘ ΑΚΘΘ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ Κϊςτασ Σςιλίδθσ Εργαςτιριο Τγιεινισ και Επιδθμιολογίασ, Ιατρικι χολι, Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Αιτίεσ κανάτου Danaei G, et al. Plos Med 2009; 6:e1000058 Παράγοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΘΕΗ. ΤΚΕΤΑΙΑ (ακ./σμχ./κιβ.)

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΘΕΗ. ΤΚΕΤΑΙΑ (ακ./σμχ./κιβ.) ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΑΛΕΥΑ - ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ ΑΛΑΤΙ ΜΡΑΧΑΙΚΑ ΦΑΣΙΤΟΥΕΣ ΑΛΕΥΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΡΟΙΙΑΣ ΡΟΙΟΝΤΑ ΑΜΥΛΟΥ ΗΕΛΕ ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΙΓΜΑΤΑ ΗΑΧΑ/ΙΚΘΣ ΡΟΙΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΕΜΙΣΕΙΣ ΗΑΧΑΘ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι βιταμίνεσ, που βρίςκονται ςε μικρζσ ποςότθτεσ ςτισ περιςςότερεσ τροωζσ, βοθκοφν ςτον ζλεγχο ηωτικϊν ςωματικϊν λειτουργιϊν.

Οι βιταμίνεσ, που βρίςκονται ςε μικρζσ ποςότθτεσ ςτισ περιςςότερεσ τροωζσ, βοθκοφν ςτον ζλεγχο ηωτικϊν ςωματικϊν λειτουργιϊν. Μία ἀπὸ τισ βαςικζσ λειτουργίεσ των βιταμινϊν είναι θ ςυμμετοχι τουσ ςε εκείνεσ τισ χθμικζσ αντιδράςεισ του οργανιςμοφ που μετατρζπουν τα ςυςτατικά των τροφϊν (πρωτεϊνεσ, υδατάνκρακεσ, λίπθ) ςε ενζργεια.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕ ΤΜΒΟΤΛΕ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΟΤ ΚΑΡΚΙΝΟΤ

ΓΕΝΙΚΕ ΤΜΒΟΤΛΕ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΟΤ ΚΑΡΚΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΕ ΤΜΒΟΤΛΕ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΟΤ ΚΑΡΚΙΝΟΤ Σα νζα για τθν πρόλθψθ του καρκίνου είναι καλφτερα ςιμερα και κα είναι ακόμα καλφτερα ςτο μζλλον. Τπάρχουν πολλά πράγματα που μπορείσ να κάνεισ για

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στερεών τρουών

Εισαγωγή στερεών τρουών Εισαγωγή στερεών τρουών Η μετάβαςθ του βρζφουσ από το μθτρικό κθλαςμό ι τθν τεχνθτι διατροφι (ξζνο γάλα) ςτισ ςτερεζσ τροφζσ, αποτελεί ςθμαντικό ςτάδιο ανάπτυξισ του Οι πλθροφορίεσ του φυλλαδίου αυτοφ,

Διαβάστε περισσότερα

Πόςθ ενζργεια καταναλϊνει το ςϊμα ςασ θμερθςίωσ

Πόςθ ενζργεια καταναλϊνει το ςϊμα ςασ θμερθςίωσ Πόςθ ενζργεια καταναλϊνει το ςϊμα ςασ θμερθςίωσ Όλα όςα χρειάηεται να γνωρίηετε ςχετικά με: Θ ενζργεια και το ςϊμα ςασ - Πόςθ ενζργεια χρειάηεςτε θμερθςίωσ - Πόςθ ενζργεια χρθςιμοποιείτε θμερθςίωσ - Πϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Χθμεία Και Μαγειρικι. Project 2012-2013 B 2

Χθμεία Και Μαγειρικι. Project 2012-2013 B 2 Χθμεία Και Μαγειρικι Project 2012-2013 B 2 Mαγειρικι και Χθμεία Κάθε ηροθή έτει ηη δική ηης μοριακή ζύζηαζη, διαθορεηική όηαν είναι ωμή και διαθορεηική όηαν είναι μαγειρεμένη. Όλες οι μέθοδοι μαγειρικής

Διαβάστε περισσότερα

Wedding Gala Dinner www.pyrgos-santorini.com. Προτάσεις για Γαμήλιες Δεξιώσεις

Wedding Gala Dinner www.pyrgos-santorini.com. Προτάσεις για Γαμήλιες Δεξιώσεις Προτάσεις για Γαμήλιες Δεξιώσεις ΜΠΟΥΦΕΣ Νο 1 ΜΠΟΥΦΕΣ Νο 2 ΜΠΟΥΦΕΣ Νο 3 ΜΕΝΟΥ Νο1 ΜΕΝΟΥ Νο2 ΜΕΝΟΥ Νο3 ΜΕΝΟΥ Νο4 ΜΕΝΟΥ Νο5 Για οποιαδήποτε αλλαγή επιθυμείτε ςτο μενοφ ςασ,μπορεί να πραγματοποιηθεί! Μπουφέσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ

ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ ΔΙΑΣΡΟΦΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ Μακροθρεπτικά ςυςτατικά ονομάηονται οι κρεπτικζσ ουςίεσ που προςφζρουν ενζργεια όπωσ υδατάνκρακεσ, πρωτεΐνεσ, λίποσ και χρειάηονται

Διαβάστε περισσότερα

Designed by: Καραμανζασ Ιωακείμ

Designed by: Καραμανζασ Ιωακείμ Designed by: Καραμανζασ Ιωακείμ ΔΙΑΙΤΑ ΕΛΛΕΙΨΘΣ ΤΟΦΙΜΩΝ Ο ΚΑΛΥΤΕΟΣ ΤΟΡΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΟΥΜΕ ΑΡΟ ΤΥΧΟΝ ΡΟΒΛΘΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΥ ΜΑΣ ΤΑΛΑΙΡΩΟΥΝ Αςκζνειεσ όπωσ το: άςκμα, θμικρανίεσ, διαταραχζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ;

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; Τρϊτε μαργαρίνθ; Τθν προτιμάτε από το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι είναι πιο υγιεινό διατροφικό λίποσ; Αποφεφγετε το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιοχειρουργόσ μιλάει για την απάτη τησ χοληςτερίνησ!!!

Καρδιοχειρουργόσ μιλάει για την απάτη τησ χοληςτερίνησ!!! Καρδιοχειρουργόσ μιλάει για την απάτη τησ χοληςτερίνησ!!! Ο Δρ Dwight Lundell ςτο PreventDisease Εμείσ οι γιατροί με όλθ μασ τθν εκπαίδευςθ, τθ γνϊςθ και τθν εξουςία, αποκτοφμε ςυχνά ζνα αρκετά μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφικά βοηθήματα και βότανα για το θηλαςμό

Διατροφικά βοηθήματα και βότανα για το θηλαςμό Διατροφικά βοηθήματα και βότανα για το θηλαςμό (Βαςιςμζνο ςτο βιβλίο τθσ Hilary Jacobson CH.HU.SI. Mother food for breastfeeding mothers) Γενικζσ διατροφικζσ ςυμβουλζσ για τισ μητζρεσ αμζςωσ μετά τη γζννηςη.

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Γυμνάςιο Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ Ελλθνικοφ ΤΝΣΑΓΕ ΑΠΟ ΟΛΟ ΣΟΝ ΚΟΜΟ

2 ο Γυμνάςιο Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ Ελλθνικοφ ΤΝΣΑΓΕ ΑΠΟ ΟΛΟ ΣΟΝ ΚΟΜΟ 2 ο Γυμνάςιο Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ Ελλθνικοφ ΤΝΣΑΓΕ ΑΠΟ ΟΛΟ ΣΟΝ ΚΟΜΟ Νοζμβριοσ 2012 Φαλαφζλ (Αίγυπτοσ) Αλάτι ουςάμι Ρεβίκια Λάδι Λίγο νερό Βάηουμε τα ρεβίκια, το αλάτι, το λάδι και λίγο νερό και

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικό υλικό για τη διεξαγωγή. της παρουσίασης. «Μαθαίνω για τις ΟΜΑΔΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» σε μαθητές Νηπιαγωγείου, Α και Β τάξεων Δημοτικού

Υποστηρικτικό υλικό για τη διεξαγωγή. της παρουσίασης. «Μαθαίνω για τις ΟΜΑΔΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» σε μαθητές Νηπιαγωγείου, Α και Β τάξεων Δημοτικού Υποστηρικτικό υλικό για τη διεξαγωγή της παρουσίασης «Μαθαίνω για τις ΟΜΑΔΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» σε μαθητές Νηπιαγωγείου, Α και Β τάξεων Δημοτικού Διαφάνεια 1: Η παρουσίαση έχει ως σκοπό να εκπαιδεύσει τα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε όλες τις βιταμίνες και πού σας ωφελούν

Γνωρίστε όλες τις βιταμίνες και πού σας ωφελούν Γνωρίστε όλες τις βιταμίνες και πού σας ωφελούν Όλοι γνωρίζουμε ότι οι βιταμίνες και τα μεταλλικά στοιχεία είναι σημαντικά για τη διατροφή και την ευεξία μας. Πράγματι, το σώμα δεν μπορεί να λειτουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Τα τρόφιμα που περιέχουν υδατάνθρακες (γάλα, φρούτα, δημητριακά, όσπρια κλπ) αυξάνουν την

Τα τρόφιμα που περιέχουν υδατάνθρακες (γάλα, φρούτα, δημητριακά, όσπρια κλπ) αυξάνουν την Τα τρόφιμα που περιέχουν υδατάνθρακες (γάλα, φρούτα, δημητριακά, όσπρια κλπ) αυξάνουν την γλυκόζη στο αίμα. Ανάλογα με το αν είναι απλοί υδατάνθρακες (ζάχαρη, χυμοί φρούτων, μέλι κλπ) ή σύνθετοι υδατάνθρακες

Διαβάστε περισσότερα

Τπάρχει μεγάλθ διαφορά ανάμεςα ςτο χάςιμο βάρουσ και ςτο χάςιμο λίπουσ. Όταν παχαίνω, δεν κάνω τίποτε άλλο, από το αυξάνω το ςωματικό μου λίποσ!

Τπάρχει μεγάλθ διαφορά ανάμεςα ςτο χάςιμο βάρουσ και ςτο χάςιμο λίπουσ. Όταν παχαίνω, δεν κάνω τίποτε άλλο, από το αυξάνω το ςωματικό μου λίποσ! Τπάρχει μεγάλθ διαφορά ανάμεςα ςτο χάςιμο βάρουσ και ςτο χάςιμο λίπουσ. Όταν παχαίνω, δεν κάνω τίποτε άλλο, από το αυξάνω το ςωματικό μου λίποσ! Το αδυνάτιςμα, δεν είναι απλά κζμα απϊλειασ βάρουσ, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε με C. Εμπλουτίστε τη διατροφή σας με αντιοξειδωτικά

Ξεκινήστε με C. Εμπλουτίστε τη διατροφή σας με αντιοξειδωτικά Ο οργανισμός ενός καπνιστή δέχεται συνεχώς τη βλαπτική δράση του τσιγάρου, είναι φυσικό, λοιπόν, να έχει και διαφορετικές διατροφικές ανάγκες από τον οργανισμό ενός μη καπνιστή. Υπάρχουν τροφές που μειώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α

ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α Η ANIMONDA όλα αυτά τα χρόνια μζςα από τθν πείρα τθσ, τθν επιςτθμονικι τθσ εξειδίκευςθ και με γνϊμονα τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ γάτασ ςτθ διατροφι τθσ,ζχει δθμιουργιςει

Διαβάστε περισσότερα

1 Αρχιτεκτονική του κυττάρου-μεταβολισμός. Χ. Κ. Φ Ι Ρ Φ Ι Ρ Η - Φ Ρ Ο Ν Σ Ι Σ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Σ Ι Κ Η - Π Α Π Α Ν Α Σ Α Ι Ο Τ 1 0 1 ελίδα 1

1 Αρχιτεκτονική του κυττάρου-μεταβολισμός. Χ. Κ. Φ Ι Ρ Φ Ι Ρ Η - Φ Ρ Ο Ν Σ Ι Σ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Σ Ι Κ Η - Π Α Π Α Ν Α Σ Α Ι Ο Τ 1 0 1 ελίδα 1 1 Αρχιτεκτονική του κυττάρου-μεταβολισμός Γενικά : Οποιοδιποτε κφτταρο αποτελείται από χθμικζσ ενϊςεισ του άνκρακα που ονομάηονται οργανικζσ ενϊςεισ. Οι ενϊςεισ που αποτελοφν ςυςτατικά του κφτταρου χωρίηονται

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ

ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ Θζμα Α Α1: γ, Α2: β, Α3: α, Α4: β, A5: β Θζμα Β Β1: Σ ι Λ (ελλιπισ διατφπωςθ), Λ, Σ, Σ, Σ Β2: α) Οι διαφορζσ μεταξφ ς και π δεςμοφ είναι: α. Στον ς

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραςθ επιγενετικών μθχανιςμών κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκθσ Παιδίατροσ Επιμ. Α ΜΕΝΝ Γ.Ν.Χανίων

Επίδραςθ επιγενετικών μθχανιςμών κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκθσ Παιδίατροσ Επιμ. Α ΜΕΝΝ Γ.Ν.Χανίων Επίδραςθ επιγενετικών μθχανιςμών κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ Εμμ. Μ. Καραβιτάκθσ Παιδίατροσ Επιμ. Α ΜΕΝΝ Γ.Ν.Χανίων ΣΟΧΟΙ ΣΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ οριςμόσ τθσ επιγενετικισ και των μθχανιςμϊν τθσ επίδραςθ επιγενετικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Χρόνοσ προετοιμαςίασ: 10 λεπτά Χρόνοσ μαγειρζματοσ: 25-30 λεπτά Για 4 άτομα 600 γραμμάρια μικρζσ πατάτεσ βραςμζνεσ με τθν φλοφδα τουσ 2 τομάτεσ

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Εύα Ζιώζιου, Διατροφολόγος - Διαιτολόγος - Επιστήμων Τροφίμων

Γράφει: Εύα Ζιώζιου, Διατροφολόγος - Διαιτολόγος - Επιστήμων Τροφίμων Γράφει: Εύα Ζιώζιου, Διατροφολόγος - Διαιτολόγος - Επιστήμων Τροφίμων Χοληστερόλη είναι η κύρια στερόλη που απαντάται στους ζωικούς οργανισμούς και στον άνθρωπο. Υπάρχει σε όλους του ιστούς και τα υγρά

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Φανή Πρεβέντη, MSc, Κλινική Διαιτολόγος - Διατροφολόγος

Γράφει: Φανή Πρεβέντη, MSc, Κλινική Διαιτολόγος - Διατροφολόγος Γράφει: Φανή Πρεβέντη, MSc, Κλινική Διαιτολόγος - Διατροφολόγος Η υπέρταση είναι μια «ύπουλη» νόσος η οποία συχνά δεν εμφανίζει συμπτώματα, ωστόσο αποτελεί τον τρίτο κατά σειρά παράγοντα κινδύνου στην

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 6: Άγχοσ ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ

Μάκθμα 6: Άγχοσ ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ Μάκθμα 6: Άγχοσ ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ Σα φοιτθτικά χρόνια είναι ίςωσ τα καλφτερα χρόνια ςτθ ηωι ενόσ ανκρϊπου. Όμωσ, κατά τθ διάρκεια τθσ φοιτθτικισ ηωισ, οι φοιτθτζσ αντιμετωπίηουν ζνα ςοβαρό πολλζσ

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Εύα Ζιώζιου, Διατροφολόγος - Διαιτολόγος - Επιστήμων Τροφίμων

Γράφει: Εύα Ζιώζιου, Διατροφολόγος - Διαιτολόγος - Επιστήμων Τροφίμων ΑΣΒΕΣΤΙΟ Πρόκειται για ένα μακρομέταλλο ή μακροστοιχείο ή μακροορυκτό ή ανόργανο στοιχείο. Αντιπροσωπεύει το 2% του σωματικού βάρους. Το 99% του ασβεστίου βρίσκεται στα οστά και τα δόντια. Το υπόλοιπο

Διαβάστε περισσότερα

Καρβέλης Φώτης ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Καρβέλης Φώτης ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Καρβέλης Φώτης ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Λόγοι για τουσ οποίουσ κάνουμε γονιδιωματικι βιβλιοκικθ Για οργανιςμοφσ που κινδυνεφουν να εξαφανιςτοφν. Για εκπαιδευτικοφσ λόγουσ. Για να κάνουμε μελζτθ ςτθν εξελικτικι

Διαβάστε περισσότερα

Υπολιπιδαιμική Δίαιτα

Υπολιπιδαιμική Δίαιτα Υπολιπιδαιμική Δίαιτα ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ Ψωμί ολικής αλέσεως, ζυμαρικά, φρυγανιές, ρύζι Κρουασάν, τσουρέκι, ζαχαρωμένα δημητριακά ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ Αποβουτυρωμένο γάλα, άπαχα τυριά, άπαχο γιαούρτι, ασπράδια αυγού,

Διαβάστε περισσότερα

Λζγεται, ότι το εντερικό ςφςτθμα είναι ο δεφτεροσ μασ, εγκζφαλοσ!!! Είναι το μόνο όργανο που διακζτει αυτόνομο, ανεξάρτθτο νευρικό ςφςτθμα.

Λζγεται, ότι το εντερικό ςφςτθμα είναι ο δεφτεροσ μασ, εγκζφαλοσ!!! Είναι το μόνο όργανο που διακζτει αυτόνομο, ανεξάρτθτο νευρικό ςφςτθμα. Εάν εξωγιινοι μποροφςαν να ορμιςουν από εξωτερικό χϊρο και να αποςπάςουν ζναν άνκρωπο για να δουν από τι είμαςτε φτιαγμζνοι, κα κατζλθγαν ςτο ςυμπζραςμα, ότι κφτταρο για κφτταρο, είμαςτε κυρίωσ βακτιρια.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 2013

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 2013 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 2013 ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. β Α3. α Α4. δ Α5. α ΘΕΜΑ Β Β1. ελ. 123-124 «Η γονιδιακι κεραπεία εφαρμόςτθκε και ειςάγονται πάλι ς αυτόν.» Β2. ελ. 133 «Διαγονιδιακά ονομάηονται

Διαβάστε περισσότερα

WARM-UP. Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching

WARM-UP. Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching WARM-UP Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching Η επίδραςθ τθσ προκζρμανςθσ ςτθν απόδοςθ εξετάηεται από τθ δεκαετία του 30 για το αν και πόςο ςυνειςφζρει ςτθ βελτίωςθ τθσ ακλθτικισ απόδοςθσ.

Διαβάστε περισσότερα

6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και

6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και 6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και προωκείται από τθ βιομθχανία fitness ςιμερα Αλλά ζχετε ποτζ αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή & εγκυμοσύνη. Νικ. Α. Βιτωράτος, MD Β Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Δ/ντής: Καθηγητής Γ.Κ.

Διατροφή & εγκυμοσύνη. Νικ. Α. Βιτωράτος, MD Β Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Δ/ντής: Καθηγητής Γ.Κ. Διατροφή & εγκυμοσύνη Νικ. Α. Βιτωράτος, MD Β Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Δ/ντής: Καθηγητής Γ.Κ. Κρεατσάς Κύρια χαρακτηριστικά της διατροφής Η διατροφή στη διάρκεια της εγκυμοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

Βρέφη 0-12 μηνών. Παιδιά 4-8 ετών. Παιδιά και έφηβοι 9-18 ετών. Ενήλικες > 50 ετών. Γυναίκες έγκυες και θηλάζουσες

Βρέφη 0-12 μηνών. Παιδιά 4-8 ετών. Παιδιά και έφηβοι 9-18 ετών. Ενήλικες > 50 ετών. Γυναίκες έγκυες και θηλάζουσες ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ Ασβέστιο Συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη ασβεστίου Βρέφη 0-12 μηνών Παιδιά 1-3 ετών Παιδιά 4-8 ετών Παιδιά και έφηβοι 9-18 ετών Ενήλικες 19-50 ετών Ενήλικες > 50 ετών Γυναίκες έγκυες και θηλάζουσες

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε τα νηστίσιμα - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Τρίτη, 14 Φεβρουάριος :44

Γνωρίστε τα νηστίσιμα - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Τρίτη, 14 Φεβρουάριος :44 Γράφει: Κωνσταντίνου Κρήνη, Κλινικός Διαιτολόγος Διατροφολόγος Τα λαχανικά, τα όσπρια, οι πατάτες, τα δημητριακά, τα ζυμαρικά, οι ξηροί καρποί, οι ελιές, τα φρούτα, τα θαλασσινά, ο ταραμάς, τα τουρσί ανήκουν

Διαβάστε περισσότερα

Διαηροθή μηηέρας και παιδιού ζε ζτέζη με ηην εμθάνιζη παιδικής λεσταιμίας

Διαηροθή μηηέρας και παιδιού ζε ζτέζη με ηην εμθάνιζη παιδικής λεσταιμίας Διαηροθή μηηέρας και παιδιού ζε ζτέζη με ηην εμθάνιζη παιδικής λεσταιμίας Διαμανηάρας Α, Νηοσβέλης Ε, εργενηάνης Θ, Πεηρίδοσ Ε Εργαςτιριο Υγιεινισ, Επιδθμιολογίασ και Ιατρικισ Στατιςτικισ, Ιατρικι Σχολι

Διαβάστε περισσότερα

Όπως δημοσιεύθηκε αρχικά στο MedicalLand.gr και αναδημοσιεύθηκε από το ArxizoDiaita.gr.

Όπως δημοσιεύθηκε αρχικά στο MedicalLand.gr και αναδημοσιεύθηκε από το ArxizoDiaita.gr. Η Στρατιωτική Δίαιτα Όπως δημοσιεύθηκε αρχικά στο MedicalLand.gr και αναδημοσιεύθηκε από το ArxizoDiaita.gr. Έχει χαρακτηριστεί ως «στρατιωτική δίαιτα» ή «δίαιτα των 3 ημερών» και είναι ένα καθημερινό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ επωνυμία: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ "Β Ι Ο Α Γ Ρ Ο Σ" Α.Ε. προϊόντος ΑΒΟΚΑΝΤΟ ΦΡΟΥΤΑ ΔΙΣΚΑΚΙ / ΧΥΜΑ 20000 κιλά Όλο το έτος Β 31.08.2015 ΑΒΟΚΑΝΤΟ ΦΡΟΥΤΑ ΔΙΣΚΑΚΙ / ΧΥΜΑ 1000 κιλά Όλο το έτος Μ 31.08.2015

Διαβάστε περισσότερα

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Γρθγόρθσ Μπογδάνθσ, PhD, Επίκουροσ Κακθγθτισ ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ Παιδικι Παχυςαρκία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο. Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Εκπαίδευση στην πυραμίδα της υγιεινής διατροφής ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο. Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Εκπαίδευση στην πυραμίδα της υγιεινής διατροφής ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤA ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕ 4 ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ.

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ. UND1448R 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Αφιςτε αρκετά ανοίγματα για τον ςωςτό εξαεριςμό τθσ ςυςκευισ. 2) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Μθν χρθςιμοποιείτε μθχανικζσ διατάξεισ ι άλλα μζςα για να επιταχφνετε τθν διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

Αλέξανδρος Λαζαρίδης Καθηγητής Φυσικής Αγωγής MSc Διατροφή και Άσκηση

Αλέξανδρος Λαζαρίδης Καθηγητής Φυσικής Αγωγής MSc Διατροφή και Άσκηση Αλέξανδρος Λαζαρίδης Καθηγητής Φυσικής Αγωγής MSc Διατροφή και Άσκηση Σημειώσεις για τη σχολή προπονητών-ριών Αθήνας Γ κατηγορίας Ενόργανης, Ρυθμικής Γυμναστικής & Τραμπολίνο (2014) O πρωταρχικός ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

Ευαίσθητη στη ζέστη το οξυγόνο το αλκαλικό περιβάλλον και τις λάμπες UV. Μερικές τροφές πλούσιες σε Βιταμίνη Β1 (100g τροφής /mg Βιταμίνης)

Ευαίσθητη στη ζέστη το οξυγόνο το αλκαλικό περιβάλλον και τις λάμπες UV. Μερικές τροφές πλούσιες σε Βιταμίνη Β1 (100g τροφής /mg Βιταμίνης) Τις Βιταμίνες τις χωρίζουμε σε δυο κατηγορίες α) Υδατοδιαλυτές Βιταμίνες (B ομάδα και C) β) Λιποδιαλυτές Βιταμίνες (A, D, E, K) α) Υδατοδιαλυτές Βιταμίνες (B ομάδα και C) Βιταμίνη Β1 (Θιαμίνη) Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΘΕΗ

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΘΕΗ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΑΛΕΥΑ - ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ ΑΛΑΤΙ ΡΟΙΟΝΤΑ ΑΜΥΛΟΥ ΗΕΛΕ ΑΛΕΥΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΡΟΙΙΑΣ ΡΟΙΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΕΜΙΣΕΙΣ ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΙΓΜΑΤΑ ΗΑΧΑ/ΙΚΘΣ ΡΟΙΟΝΤΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΑΩΜΑΤΑ ΗΑΧΑ/ΙΚΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακρίνονται σε: λίπη (είναι στερεά σε συνήθεις θερμοκρασίες) έλαια (είναι υγρά)

Διακρίνονται σε: λίπη (είναι στερεά σε συνήθεις θερμοκρασίες) έλαια (είναι υγρά) ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ Λίπη και έλαια: Βασική κατηγορία θρεπτικών υλών που αποτελούν σημαντική πηγή ενέργειας. Είναι ενώσεις που προκύπτουν από την αντίδραση οργανικών οξέων με γλυκερίνη και λέγονται γλυκερίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016 ΟΜΑΔΑ Α1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 1 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ 160γρ ΤΕΜ 450 2 ΑΛΑΤΙ ΣΑΚΟΥΛΑ 500γρ ΤΕΜ 500 3 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1000γρ ΤΕΜ 500 4 ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ 500γρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1 Λονδίνο, Μάρτιος 2014 Μη αλκοολοφχα ποτά: τοιχεία κατανάλωςησ Χυμοί φροφτων: ςτοιχεία κατανάλωςησ (2012) και ειςαγωγών ςτο Ηνωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταςτέα ύλη και αντίςτοιχα κεφάλαια των προτεινόμενων ςυγγραμμάτων

Εξεταςτέα ύλη και αντίςτοιχα κεφάλαια των προτεινόμενων ςυγγραμμάτων Εκτόσ από τα προτεινόμενα ςυγγράμματα, ςασ κυμίηω ότι ζχουν αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα e-εκπαίδευςθ (www.education.teiath.gr) του ΤΕΙ (Γενικό τμιμα βαςικών ιατρικών μακθμάτων) ι απευκείασ ςτο https://education.teiath.gr/claroline/auth/opencourses.php?fc=22

Διαβάστε περισσότερα

Φρέςκα χειροποίητα ζυμαρικά. Ραβιόλι γεμιςτό με μανιτάρια πορτςίνι και κρζμα μαφρθσ τροφφασ 13,00

Φρέςκα χειροποίητα ζυμαρικά. Ραβιόλι γεμιςτό με μανιτάρια πορτςίνι και κρζμα μαφρθσ τροφφασ 13,00 Φρέςκα χειροποίητα ζυμαρικά Ραβιόλι γεμιςτό με μανιτάρια πορτςίνι και κρζμα μαφρθσ τροφφασ 13,00 Σορτελίνι γεμιστό με φρζςκο ςολομό 14,00 Ραβιολόνι γεμιςτό με τυριά και φρζςκο τρυφερό ςπανάκι 12,00 Σορτελίνι

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ. Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ

Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ. Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ Πληθυςμόσ : Η εξζλιξη τησ νόςου από υγιζσ άτομα ςε άτομα με βαθμό ςοβαρότητασ τησ νόςου που είναι μεταβαλλόμενοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Όνομα. Ημερομηνία. Ζήτημα Α : Να βάλετε ςε κφκλο τθ ςωςτι απάντθςθ 1. Κυτταρικόσ κφκλοσ είναι το χρονικό διάςτθμα που μεςολαβεί: α. μεταξφ δφο μιτωτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ζνα μεγάλο μζροσ του πλθκυςμοφ κυρίωσ μετά τθν θλικία των 40 ετϊν, αναπτφςςει μεταβολικό ςφνδρομο.

Ζνα μεγάλο μζροσ του πλθκυςμοφ κυρίωσ μετά τθν θλικία των 40 ετϊν, αναπτφςςει μεταβολικό ςφνδρομο. Ο Βαςικόσ Τπαίτιοσ πίςω από τθν Χολθςτερίνθ τθν Παχυςαρκία και τθ Χρόνια Κόπωςθ Dr. Δθμιτρθσ Τςουκαλάσ Διδάκτωρ Πανεπιςτθμίου UNI.NA. Federico II Ειδικόσ ςτα Χρόνια Νοςιματα και ςτισ Μεταβολικζσ Διαταραχζσ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΡΩΤΕΪΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΙ ΡΩΤΕΪΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙ ΡΩΤΕΪΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πρωτεΐνθ ζχει πρωταρχικι ςθμαςία για οποιονδιποτε ηωντανό οργανιςμό γιατί αποτελεί το δομικό υλικό με το οποίο κτίηονται κι «επιςκευάηονται» όλα τα κφτταρα. Χωρίσ τισ πρωτεΐνεσ θ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε. Δ.Ε. ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε. Δ.Ε. ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ, ΤΟ ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ. ΚΑΙ ΤΗ ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2015» Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Του Έδρα Οδός. Αριθμός. Τηλέφωνο Fax : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ Α/Α ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ 1 Κοφτό Μακαρονάκι Κιλά 600 2 Κριθαράκι Κιλά 250 3 Ρύζι τύπου Κίτρινο Κιλά 1000 Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ 4 Γάλα Φρέσκο Τεμάχιο 1,5 480 6 Γάλα πλήρες

Διαβάστε περισσότερα

Λιποδιαλυτές: Βιταμίνη Α (ρετινόλη, καροτινοειδή) Επιδρά στην όραση & το δέρμα. Αποθηκεύεται στο συκώτι μας.

Λιποδιαλυτές: Βιταμίνη Α (ρετινόλη, καροτινοειδή) Επιδρά στην όραση & το δέρμα. Αποθηκεύεται στο συκώτι μας. Είναι οργανικές ενώσεις απαραίτητες για την λειτουργία του οργανισμού μας, που είτε δεν μπορεί να τις συνθέσει μόνος του, είτε τις συνθέτει αλλα σε μικρότερες από τις αναγκαίες ποσότητες. Ταξινομούνται

Διαβάστε περισσότερα

1Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ. 5-6 ελιές ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ:4 αποξ.δαμάσκηνα & 5 καρύδια ΒΡΑΔΙΝΟ:1 μερίδα καστανό Ρύζι & Σαλάτα ρόκα & 5-6 ελιές

1Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ. 5-6 ελιές ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ:4 αποξ.δαμάσκηνα & 5 καρύδια ΒΡΑΔΙΝΟ:1 μερίδα καστανό Ρύζι & Σαλάτα ρόκα & 5-6 ελιές 1Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1η ΠΡΩΙΝΟ:2 φέτες ψωμί πολύσπορο 1κ.γ. Μαργαρίνη & 2κ.γ. Μαρμελάδα χωρίς ζάχαρη, 1 ποτήρι γάλα, 0 ανάλατα αμύγδαλα ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ:1 μερίδα φακές & 1 φέτα ψωμί πολύσπορο & 5-6 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ:1 ακτινίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΟΡΙΘΕΝΣΩΝ 2006-2007 34 2007-2008 40 2008-2009 38 2009-2010 25 2010-2011 13 ΤΝΟΛΟ: 150 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ( ΜΕΟ ΟΡΟ 30 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΑΝΑ ΕΣΟ) Με

Διαβάστε περισσότερα

Η Ιστορία της μεσογειακής διατροφής

Η Ιστορία της μεσογειακής διατροφής Η Ιστορία της μεσογειακής διατροφής Η μεσογειακή διατροφή όπως έχει γίνει σήμερα γνωστό από πολλά άρθρα και δημοσιεύματα αποτελεί την βάση μιας υγιεινής διατροφής. Το πρότυπο αυτό διατροφής συναντάται

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση Διατροφής-Ιώσεων-Ανοσοποιητικού Συστήματος - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Σάββατο, 08 Οκτώβριος :40

Σχέση Διατροφής-Ιώσεων-Ανοσοποιητικού Συστήματος - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Σάββατο, 08 Οκτώβριος :40 Γράφει: Κωνσταντίνου Κρήνη, Κλινικός Διαιτολόγος-Διατροφολόγος Οι ιώσεις ανεξάρτητα από το εάν είναι ήπιες ή όχι έχουν αρνητικές επιδράσεις στη διατροφική κατάσταση του ατόμου. Οι σπουδαιότητα των επιδράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Γαλανάκου Ευτυχία, Διατροφολόγος - Διαιτολόγος, Χημικός Α.Π.Θ.

Γράφει: Γαλανάκου Ευτυχία, Διατροφολόγος - Διαιτολόγος, Χημικός Α.Π.Θ. Γράφει: Γαλανάκου Ευτυχία, Διατροφολόγος - Διαιτολόγος, Χημικός Α.Π.Θ. Πολλές φορές υπάρχει σύγχυση όταν ένα τρόφιμο μας δημιουργεί προβλήματα κατά την κατανάλωση του και ανάλογα με τα συμπτώματα που παρατηρούμε

Διαβάστε περισσότερα

CH CH C ιςοπροπυλομαγνθςιοβρωμίδιο.

CH CH C ιςοπροπυλομαγνθςιοβρωμίδιο. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ (ΚΤΚΛΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ) Θζμα Α Α1: γ, Α2: δ, Α3: Λ Λ Α4: α. Παραςκευι κορεςμζνου μονοκαρβονικοφ οξζοσ, με υδρόλυςθ νιτριλίων ςε όξινο

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Golden Dragon. (Ευγενικού και Αγιοστεφανίτων 4, Ηράκλειο 712-02) Μενού

Golden Dragon. (Ευγενικού και Αγιοστεφανίτων 4, Ηράκλειο 712-02) Μενού Golden Dragon (Ευγενικού και Αγιοστεφανίτων 4, Ηράκλειο 712-02) Μενού Ορεκτικά Κινέζικο ψωμί στον ατμό 1,80 Σουβλάκι satay 4,80 Γαρίδες τυλιγμένες σε πατάτα 6,30 Τηγανητά spring rolls 2,80 Γεμιστές φτερούγες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΝΑΚ BAR RESTAURANT ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ. «εν υπάρχει πιο ειλικρινής αγάπη από την αγάπη για το καλό φαγητό» George Bernard Shaw

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΝΑΚ BAR RESTAURANT ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ. «εν υπάρχει πιο ειλικρινής αγάπη από την αγάπη για το καλό φαγητό» George Bernard Shaw ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΝΑΚ BAR RESTAURANT ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ «εν υπάρχει πιο ειλικρινής αγάπη από την αγάπη για το καλό φαγητό» George Bernard Shaw ΖΕΣΤΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ Γαρίδες* σαγανάκι σε πήλινο 9,50 Ελαιόλαδο, κρεµµύδι, σκόρδο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Ανακοίνωση Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρoυ για την Παγκόσμια Ημέρα Ρευματοπαθειών (12 Οκτωβρίου 2013) Θέμα: Υγιής Γήρανση, Σύνθημα: " Ζώντας Καλά, Μεγαλώνοντας Καλύτερα" Η Παγκόσμια Ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Οι μετρήσεις αναφέρονται σε 100 gr, τροφής ανά είδος, και έχουν παραχωρηθεί από την διαιτολόγο του Σισμανόγλειου Νοσοκομείου). * Το σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Menu ΟΡΕΚΤΙΚΑ. Καπρέζε μοτσαρέλα, ντομάτα, πέστο. Φρέσκα μανιτάρια αλά κρεμ. Μανιτάρια γεμιστά γκρατινέ. Σκορδόψωμο

Menu ΟΡΕΚΤΙΚΑ. Καπρέζε μοτσαρέλα, ντομάτα, πέστο. Φρέσκα μανιτάρια αλά κρεμ. Μανιτάρια γεμιστά γκρατινέ. Σκορδόψωμο Menu ΟΡΕΚΤΙΚΑ Καπρέζε μοτσαρέλα, ντομάτα, πέστο Φρέσκα μανιτάρια αλά κρεμ Μανιτάρια γεμιστά γκρατινέ Σκορδόψωμο Φρέσκα μανιτάρια ινφέρνο καυτερή κόκκινη σάλτσα Μανιτάρια πλευρώτους σχάρας Μελιτζάνα «Parmigiano»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Κυριακή Παπαδοποφλου-Λεγμπζλου Λζκτορας Παιδιατρικής-Παιδοκαρδιολογίας ΑΠΘ ΔϋΠαιδιατρικι Κλινικι Νοςοκομείο «Παπαγεωργίου» Θεςςαλονίκθ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγευμα: Μια απαραίτητη και υγιεινή συνήθεια

Πρόγευμα: Μια απαραίτητη και υγιεινή συνήθεια Πρόγευμα: Μια απαραίτητη και υγιεινή συνήθεια www.cydadiet.org www.iph.com.cy Προσφορά Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου σε συνεργασία με την εταιρεία Iacovos Photiades Foodstuff Suppliers

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ. Λζμφωμα (non-hodgkin) Στρωματικοί όγκοι (GIST)

ΙΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ. Λζμφωμα (non-hodgkin) Στρωματικοί όγκοι (GIST) ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΜΑΧΟΤ Ο καρκίνοσ του ςτομάχου, είναι μια κακοικθσ νόςοσ των κυττάρων του βλεννογόνου του ςτομάχου. Είναι ο 4 οσ ςε ςυχνότθτα καρκίνοσ παγκοςμίωσ και θ 2 θ αιτία κανάτου από καρκίνο (10,4%). Επιδθμιολογικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση: Email: Β. ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ: Γ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΡ

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση: Email: Β. ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ: Γ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΡ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ημερ/νια Γεννήσεως: Διεύθυνση: Τηλ. οικίας: Email: Οικογενειακή κατάσταση: Τ.Κ.: Κινητό: Β. ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ: Βάρος: Ύψος: Περίμετρος καρπού: Περίμετρος μέσης: Περίμετρος

Διαβάστε περισσότερα

MENU. Γεύσεις από Ελλάδα και απ όλο το κόσμο

MENU. Γεύσεις από Ελλάδα και απ όλο το κόσμο MENU Γεύσεις από Ελλάδα και απ όλο το κόσμο ΟΡΕΚΤΙΚΑ Τορτίγια με κοτόπουλο, τραγανό μπέικον & καπνιστό τυρί... 3,00 Μανιτάρια σωτέ με φύλλα δάφνης, γκροτιναρισμένα με γραβιέρα Κρήτης... 3,00 Πατάτα γεμιστή

Διαβάστε περισσότερα

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM 1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΜΠΟ FM; Πρόκειται για μια θλεκτρονικι διάταξθ που ςκοπό ζχει τθν εκπομπι ραδιοςυχνότθτασ

Διαβάστε περισσότερα