Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος"

Transcript

1 Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ , Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2010 Τεύχος 37 Τιμή: 0,01 ISSN

2 Editorial Κατά τη διάρκεια συζήτησης, πρόσφατα, στη βουλή ο υφυπουργός Παιδείας κ. Ιωάννης Πανάρετος αναφέρθηκε με υποτιμητικό και απαξιωτικό τρόπο στον κλάδο μας, χωρίς κατά δήλωσή του μάλιστα να διαθέτει και στοιχεία για όσα ανέφερε. Πάρα πολλοί συνάδελφοι που έτυχε να ακούσουν ή να πληροφορηθούν τα λεγόμενα του υφυπουργού επικοινώνησαν μαζί μας για να διαμαρτυρηθούν και να ζητήσουν να υπάρξει δυναμική απάντηση από την Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2010 ISSN ΚΩΔΙΚOΣ ΕΝΤΥΠOΥ 6120 Τεύχος 37 Τιμή: 0,01 Ιδιοκτήτης-Εκδότης: Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51 Τ.Κ , Θεσσαλονίκη Direct mail: Pan-direkt, Αραπίτσας Υπεύθ. Έκδοσης - Επιμ. ύλης: Αθανάσιος Παπαγεωργίου, Πρόεδρος ΕΓΒΕ πλευρά του φορέα μας. Το θέμα της απάντησης που θα έπρεπε να δώσουμε στον κ. Πανάρετο ή του τρόπου της αντίδρασης που θα έπρεπε να επιλέξουμε, μας προβλημάτισε ιδιαίτερα και μετά από αρκετές συζητήσεις και ζυμώσεις με συναδέλφους επιλέξαμε να κινηθούμε με τους παρακάτω τρόπους. Πρώτον ετοιμάσαμε και αποστείλαμε πλήρη, εμπεριστατωμένη και αποστομωτική επιστολή απάντηση στον υφυπουργό, την οποία σύντομα θα αναρτήσουμε και στην ιστοσελίδα της ΕΓΒΕ στο διαδίκτυο. Δεύτερον αποφασίσαμε να μην αναπαράγουμε και αναδημοσιεύσουμε με οποιοδήποτε τρόπο τις απαράδεκτες αυτές αναφορές του υφυπουργού (εκτός και αν ξαναπροκληθούμε), προσφέροντας δημοσιότητα και προβολή σε αβάσιμες και ατεκμηρίωτες απόψεις, δίνοντας μεγαλύτερη αξία και δημοσιότητα σε αυτές τις πραγματικά «ασήμαντες» δηλώσεις, οι οποίες είναι κατώτερες του επιπέδου ενός υφυπουργού, ο οποίος δεν έχει καν τη σχετική αρμοδιότητα. Για το λόγο αυτό και δεν δίνουμε προς το παρόν την επιστολή μας στη δημοσιότητα. Άλλωστε, όπως ανέφερε και ο ίδιος δεν έχει στοιχεία αλλά θα τα ψάξει. Μέχρι να τα βρει λοιπόν και κατά παράφραση παλαιάς ρήσης, του επισημαίνουμε ότι απλώς εκφράζει «προσωπικές απόψεις». Τυχαίο; Δεν νομίζουμε. Υπεύθυνος δημιουργικού: Γεώργιος Παρισόπουλος, Γεν. Γραμματέας ΕΓΒΕ Oι απόψεις των συγγραφέων των διαφόρων άρθρων που δημοσιεύονται σε αυτό το έντυπο δεν ταυτίζονται αναγκαστικά με τις επίσημες θέσεις της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος. 2

3 Η E.Γ.Β.Ε. α πο νέ μει τι μη τι κές πλα κέ τες στον πρώ το α πο φοι τή σα ντα ή στην πρώ τη α ποφοι τή σα σα της ορ κω μο σίας του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Α.Π.Θ. του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερ ρών Α.Π.Θ. και του Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Το Δ.Σ. της Ε.Γ.Β.Ε. κα θιέ ρω σε α πό τον Νο έμ βριο του 2003 την α πο νο μή τι μη τι κής πλα κέ τας στον πρώτο α πο φοι τή σαντα ή στην πρώ τη α πο φοι τή σα σα κά θε ορ κω μο σί ας του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Α.Π.Θ. Έ τσι, και στην ορ κω μο σί α του Απρι λί ου του 2010, α ντι προ σω πεί α του Δ.Σ. της Ε.Γ.Β.Ε. πα ρα βρέ θη κε στην τε λε τή της ορ κω μο σί ας και ο Ει δι κός Γραμ μα τέ ας κ. Πα τσάκας Γε ώρ γιος α πέ νει με στον πρώ το α πο φοι τή σαντα κ. Χορ τια τι νό Γε ώρ γιο την τι μητι κή διά κρι ση και α πη ύ θυ νε χαι ρε τι σμό στους νέ ους πτυ χιού χους. Ε πί σης, στην ορ κω μο σί α του Μα ΐ ου του 2010 του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Κο μο τη νής, πα ρα βρέ θη κε α ντι προ σω πεί α του Δ.Σ. της Ε.Γ.Β.Ε. α πο τε λού με νη α πό τον Πρό ε δρο κ. Πα πα γε ωρ γί ου Α θα νά σιο και τον τα μί α κ. Φυ λα κτό Α θα νά σιο και ο Πρό ε δρος της Ε.Γ.Β.Ε. κ. Παπα γε ωρ γί ου Α θα νά σιος α πέ νει με στην πρώ τη α πο φοι τή σα σα κ. Πα που τσά κη Αφρο δί τη, την τι μη τι κή διά κρι ση και α πη ύ θυ νε χαι ρε τι σμό στους νέ ους πτυ χιού χους. Τέ λος, στην ορ κω μο σί α του Α πρι λί ου του 2010 του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερ ρών, πα ρα βρέ θη κε α ντι προ σω πεί α του Δ.Σ. της Ε.Γ.Β.Ε. με ε πι κε φα λής τον Πρό ε δρο κ. Πα πα γε ωρ γί ου Α θα νά σιο, ο ο ποί ος α πέ νει με στον πρώ το α πο φοι τή σα ντα κ. Μπι τό που λο Η ρα κλή, την τι μητι κή διά κρι ση και α πη ύ θυ νε χαι ρε τι σμό στους νέ ους πτυ χιού χους. Με την ευ και ρί α της πα ρου σί ας των με λών του διοι κη τι κού συμ βου λί ου της Ε.Γ.Β.Ε. στις α νω τέ ρω ορκω μο σί ες, έ γι νε ε νη μέ ρω ση στους νέ ους συ να δέλ φους για την Ε.Γ.Β.Ε. και τις δρα στη ριό τη τές της, τους δια νε μή θη κε σχε τι κό φυλ λά διο και τους δό θη κε η δυ να τό τη τα να έ χουν μια πρώ τη προσέγ γι ση με τα θέ μα τα που α πα σχο λούν τον κλά δο. Στα φω το γρα φι κά στιγ μιό τυ πα ο πρό ε δρος της Ε.Γ.Β.Ε. α πο νέ μει την τι μη τι κή πλα κέ τα στον κ. Μπι τό που λο Ηρα κλή και στην κ. Πα που τσά κη Α φρο δί τη και ο Ει δι κός Γραμ μα τέ ας κ. Πα τσά κας Γε ώρ γιος στον κ. Χορ τια τι νό Γε ώρ γιο. 3

4 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Βιωματικό σεμινάριο Πρόληψη: πόνοι στη μέση Με με γά λη ε πι τυ χί α πραγ μα το ποι ή θη κε το βιω μα τι κό σε μι νά ριο "Πρό λη ψη: Πόνοι στη μέ ση" στα πλαίσια της 7ης Διε θνούς Έκ θε σης βι βλί ου Θεσ σα λο νί κης. Ο συγ γρα φέ ας του βι βλί ου Θε ό δω ρος Λευ θερού δης με τη βο ή θεια του oρθο παι δικού κ. Γε ώρ γιου Γκου δέ λη πα ρου σί α σαν στο κοι νό πώς μπο ρού με να α πο φύ γουμε τους πό νους στη μέ ση σε α πλές κα θη με ρι νές δρα στη ριό τη τες με πρα κτι κές τε χνι κές κα θη μερι νών κι νή σε ων όπως σω στό σκύ ψι μο, σω στό κά θι σμα, σή κω μα βά ρους, χρη σι μο ποί η ση η λε κτρι κής σκούπας, σι δέ ρω μα, α σκή σεις στην κα ρέκλα, α σκή σεις πρώ των βο η θειών, κλπ. Το κοι νό συμ με τεί χε ε νερ γά στην πα ρου σί α ση. Στο τέ λος α κο λού θη σε συ ζή τη ση και ο συγ γρα φέ ας απά ντη σε στις ε ρω τή σεις του κοι νού. ΠΡΟΛΗΨΗ: ΠΟΝΟΙ ΣΤΗ ΜΕΣΗ Θεόδωρου Λευθερούδη ISBN: , ΣΕΛΙΔΕΣ: 240, ΕΚΔΟΣΗ: 2009 Το βιβλίο συνοδεύεται από τρία DVD. Το βιβλίο ενημερώνει όλες τις ηλικίες σχετικά με τα προβλήματα της πλάτης. Περιγράφει μεταξύ άλλων, το σωστό κάθισμα, τη σωστή ανύψωση ενός βάρους και προτείνει τη λειτουργική επανεκπαίδευση του ανθρώπινου σώματος. Απευθύνεται στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση όπου βρίσκεται η λύση του προβλήματος. Αναλύει σχέδια εργασίας με παράδειγμα την πρόληψη των πόνων στη μέση. Υπάρχουν 400 φωτογραφίες που δείχνουν ασκήσεις πρόληψης, χαλάρωσης και ενδυνάμωσης. Επιπλέον, περιέχει ειδικά δοκιμασμένα προγράμματα ενδυνάμωσης που ενισχύουν και θωρακίζουν τη σπονδυλική στήλη. Ασκήσεις για τη θάλασσα. Θεραπευτικό πρόγραμμα με μπαλόνια. Στο βιβλίο με τα DVD συμμετέχουν και δυο συνεργάτες. Ο oρθοπαιδικός / χειρουργός κ. Γεώργιος Γκουδέλης και η ειδικευμένη φυσικοθεραπεύτρια κ. Σοφία Παπαστεργίου οι οποίοι προσεγγίζουν το θέμα από την επιστημονική του πλευρά. Τέλος, περιγράφονται οι πρώτες βοήθειες για τους πόνους στη μέση. 4

5 φυσική αγωγή και αθλητισμός ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ, ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Το πε ριο δι κό Φυ σι κή Αγω γή και Α θλητι σμός δέ χε ται ε ρευ νη τι κά άρ θρα σε ο ποια δή πο τε πε ριο χή της Φυ σι κής Α γω γής και της Α θλη τι κής Ε πι στή μης. Α πό η δια δι κα σί α υ ποβο λής των άρ θρων εί ναι μό νο η λε κτρο νι κή με α πευ θεί ας η λε κτρο νι κή υ πο βολή στον συ ντά κτη. Άρ θρα γί νο νται δε κτά για δημο σί ευ ση με την προ ϋ πό θε ση ό τι δεν έ χουν δη μο σιευ θεί ή έ χουν υ πο βλη θεί προς δη μο σί ευ ση σε άλ λο ε πιστη μο νικό πε ριο δι κό εί τε με ρι κώς, εί τε ο λι κώς. Το ε πι στη μο νι κό πε ριε χό μενο και νομι κά ζη τή μα τα σε σχέ ση με τα άρ θρα α πο τε λούν α πο κλει στι κή ευ θύνη των συγ γρα φέ ων. Ό λες οι ε ρευ νη τι κές ερ γασί ες και οι πε ρι πτω σια κές με λέτες που πραγ μα το ποιού νται σε ζώ α ή ά το μα θα πρέ πει να εί ναι σύμ φω νες με τη δή λω ση της συν θή κης του Ελ σίν κι (Declaration of Helsinki). Για η λε κτρο νι κή υ πο βο λή το άρ θρο υ πο βάλ λε ται μέ σω η λεκτρο νι κού τα χυδρο μεί ου στο Στο site του ε πι στη μο νι κού πε ριο δι κού στη διεύ θυν ση com, μπο ρεί τε να βρεί τε ό λες τις α παραί τη τες πλη ρο φο ρί ες για τη διαδι κασί α υ πο βο λής άρ θρου, κα θώς και τις ο δηγί ες συγ γρα φής. Α πα ραί τη τη προ ϋ πό θε ση της δη μοσί ευ σης ε νός άρ θρου εί ναι η υ πο γρα φή της Δήλω σης Με ταβί βα σης Δι καιω μά των κα τά τη στιγ μή της υ πο βο λής του άρ θρου προς κρί ση. Το πε ριο δι κό δη μο σιεύ ει άρ θρα στην Ελ λη νι κή γλώσ σα (έ ντυ πη μορ φή) και στην Ελ λη νι κή και Αγ γλι κή γλώσ σα (η λεκτρο νι κή μορ φή). Οι πε ρι λή ψεις στην Ελ λη νι κή γλώσ σα και οι ε κτε τα μένες περι λή ψεις ή άρθρα στην Αγ γλι κή γλώσ σα πα ρέ χο νται δω ρε άν μέ σω της η λε κτρονι κής σε λί δας του πε ριο δικού (www. hellenicjsport.com). Για την υ πο βο λή ε νός άρ θρου οι συγγρα φείς πλη ρώ νουν το πο σό των 30 Ευρώ α νά άρθρο και λαμ βά νουν δω ρε άν συν δρο μή του πε ριο δι κού για έ να έτος (4 τεύ χη). Το πο σό πλη ρώ νε ται με την υπο βο λή του άρ θρου για κρί ση. Με τά την ο λο κλή ρω ση της δια δι κα σί ας κρίσης και την έ γκρι ση για δη μο σί ευ ση του άρ θρου, θα πρέ πει να κα τα βλη θεί ε πι πλέ ον το ποσό των 35 ευ ρώ στον εκ δό τη και σε α ντάλ λαγ μα να πα ρα λαμβά νει πέ ντε τεύ χη α πό το τεύ χος του πε ριο δι κού στο ο ποί ο δη μο σιεύ τη κε το άρ θρο του, χω ρίς κα μί α άλ λη επι βά ρυνση. Η δια δι κα σί α πλη ρω μής γί νε ται με τα χυ δρο μι κή ε πι τα γή στις «ΕΚ ΔΟ ΣΕΙΣ ΧΡΙ ΣΤΟ ΔΟΥ ΛΙΔΗ» (Κ. Μελε νί κου 22, Θεσ σα λο νί κη, τηλ , fax: ) ή κα τά θε ση πλη ρω μής στον λο γα ρια σμό τρα πέ ζης με τα α κόλου θα στοι χεί α: Ε θνι κή Τρά πε ζα 223 / Ο κα τα θέ της πρέ πει να συμπλη ρώ νει στην αι τιο λό γη ση της α πόδει ξης πλη ρω μής τα ε ξής στοι χεί α: Για το πε ριο δι κό Φυ σι κή Α γω γή και Α θλη τισμός και το ό νο μα του πρώ του συγ γραφέ α του άρ θρου. Στο γρα φεί ο της Ε.Γ.Β.Ε. ή στις «ΕΚ ΔΟ ΣΕΙΣ ΧΡΙ ΣΤΟ ΔΟΥ ΛΙ ΔΗ» μπο ρούν, ε πί σης, να εγ γρα φούν συν δρο μη τές στο πε ριοδι κό για την ε πι στη μονι κή ε νη μέ ρω σή τους ό σοι ε πι θυ μούν να το λαμ βά νουν τα χυ δρο μι κά στη διεύθυν σή τους, α νεξάρ τη τα α πό το αν σκο πεύ ουν ή ό χι, να δη μο σιεύ σουν τώ ρα ή στο μέλ λον κάποιο άρ θρο τους. Η ε τή σια συν δρο μή α νέρ χε ται στο πο σό των 20 ευ ρώ και κα λύ πτει 4 τεύ χη. Οι συν δρο μη τές του πε ριο δι κού στην Ελ λά δα και στο εξω τερι κό εί ναι πε ρισ σό τε ροι α πό χί λιοι. Υπεύθυνος σύνταξης: Δρ. Ελευθέριος Κέλλης. Βοηθοί Υπεύθυνοι σύνταξης: Δρ. Νικόλαος Θεοδωράκης, Δρ. Συμεών Βλαχόπουλος. Επιστημονικός υπεύθυνος και Υπεύθυνος έκδοσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Γ.Β.Ε.: Αθανάσιος Παπαγεωργίου- Πρόεδρος. ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Εγγραφείτε συνδρομητές του επιστημονικού περιοδικού «ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» που εκδίδει η Ε.Γ.Β.Ε. Ανανεώστε τη συνδρομή σας, όσοι είστε ήδη συνδρομητές ΕΚΔΟΣΕΙΣ Από τον Μάιο του 2010 υπάρχει πλέον η δυνατότητα και για on line εγγραφή νέου συνδρομητή ή ανανέωση συνδρομής στο επιστημονικό περιοδικό, μέσα από το site των εκδόσεων «ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ», στο «Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός» Το επιστημονικό περιοδικό της Ε.Γ.Β.Ε. Το 1ο επιστημονικό περιοδικό του χώρου της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού στην Ελλάδα. Εκδίδεται κάθε 3 μήνες και αποστέλλεται στους συνδρομητές του. Τιμή ετήσιας συνδρομής (4 τεύχη): 20 ΕΥΡΩ Δελτίο Εγγραφής-Συνδρομής ΕΠΩΝΥΜΟ:...ΟΝΟΜΑ:... ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:... ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:... ΔΗΜΟΣ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:... Τ.Κ:... ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2:... ΚΙΝΗΤΟ:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... Αποστείλατε το δελτίο αυτό στη Γραμματεία της Ε.Γ.Β.Ε., μαζί με την ταχυδρομική επιταγή των 20 Ευρώ, στην ταχυδρομική διεύθυνση Πρ. Κορομηλά 51, τ.κ , Θεσσαλονίκη. 5

6 ΣΥΝΕΔΡΙA Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης Γωνία οδών Γ Σεπτεμβρίου και Αγίου Δημητρίου Οργάνωση: Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Συνδιοργάνωση: Δήμος Θεσσαλονίκης Υπό την αιγίδα: Νομαρχίας Θεσσαλονίκης Χο ρη γοί: Γρα φι κές Τέ χνες Κα τσα μά κη, Εκ δό σεις Χρι στο δου λίδη. Χορηγοί επικοινωνίας: Δη μο τι κή τη λε ό ρα ση TV 100, Δη μο τι κά ρα διό φω να FM 100, FM 101, FM 100,6, Ε φη με ρί δα «Μetrosport», Αbout Θεσ σαλο νίκη, Αuto Τρί τη, Ε φη με ρίδα Χρη μα τι στή ριο, Ρά διο Μetropolis 95,5 FM 13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και αθλητισμού Η Έ νω ση Γυ μνα στών Βορεί ου Ελ λά δος διορ γά νω σε το 13ο Διε θνές Συ νέ δριο Φυ σι κής Α γωγής και Α θλη τι σμού το ο ποί ο διεξή χθη στη Θεσ σα λο νί κη α πό Μαρ τί ου 2010, στο Ο λυ μπια κό Μου σεί ο Θεσ σα λο νίκης. Η διορ γά νω σή του στέ φθη κε α πό α πό λυ τη ε πι τυ χί α, α φού το πα ρα κο λού θη σαν σύνε δροι και 800 πε ρί που ε πί ση μοι προ σκε κλη μέ νοι (α πό το χώ ρο του α θλη τι σμού, της πο λι τι κής, της αυ το διοί κη σης, το Πα νε πι στή μιο, την εκ παί δευ ση κ.λ.π.), α πό την Ελ λά δα και την Κύ προ και υ πε βλή θη σαν 189 ε πι στη μο νι κές ερ γα σί ες για κρί ση στην ε πι στη μο νι κή ε πι τρο πή του συνε δρί ου, εκ των ο ποί ων ε γκρί θη καν και πα ρου σιά σθη καν ως προ φο ρι κές ή α ναρ τη μέ νες 166 ε πι στη μο νι κές α να κοι νώ σεις, α πό 320 συγ γρα φείς - ε ρευ νη τές, 39 ε πι στη μο νι κά ι δρύ μα τα και φο ρείς, 27 πα νε πι στη μια κά τμή μα τα, σχο λές και διευ θύν σεις και 19 κλι νι κές, ερ γα στή ρια και το μείς. Πε νή ντα προ σκε κλη μέ νοι ο μι λη τές, συ ντο νι στές και πρό ε δροι ε νο τή των συμμε τεί χαν στις ε πι στη μο νι κές του ε νό τη τες. Το συ νέ δριο α να πτύ χθη κε σε 6 κύ ριες θε μα τι κές ε νό τη τες, 4 ε ξει δι κευ μέ να σε μι νά ρια, 1 workshop, 16 ε νό τη τες για την πα ρου σί α ση των προ φο ρι κών ε πιστη μο νι κών α να κοι νώ σε ων και μιας ε νό τη τας για την πα ρου σί α ση των αναρ τη μέ νων ε πι στημο νι κών α να κοι νώ σε ων. Η κά λυ ψη, την ο ποί α έ τυ χε το Συ νέ δριο α πό τα Μ.Μ.Ε., ή ταν ευ ρεί α, ό πως και η α πο δο χή του α πό τους ε πί ση μους προ σκε κλη μέ νους, οι ο ποί οι τί μη σαν με την πα ρου σί α τους την τε λε τή ε νάρ ξε ώς του. Στην τε λε τή έ ναρ ξης χαι ρε τι σμό α πη ύ θυ ναν ο Πρό ε δρος της ΕΓ ΒΕ κ. Α θα νά σιος Πα παγε ωρ γί ου, ο Δή μαρ χος Θεσσα λο νί κης κ. Βα σί λης Πα πα γε ωρ γό που λος, ο τέ ως Υ φυ πουρ γός Α θλη τι σμού κ. Γιάν νης Ιω αν νί δης, ο α ντι πρύ τα νης του Δη μο κρί τειου Πα νε πι στή μιου Θρά κης κ. Σάβ βας Τοκ μα κί δης, ο α ντι πρύ τα νης του Πα νε πι στή μιου Θεσ σα λί ας κ. Γιάννης Θε ο δω ρά κης, ο πρό ε δρος του ΤΕ ΦΑ Α Α.Π.Θ. κ. Γε ώργιος Δο γά νης και ο πρό ε δρος του ΤΕ ΦΑ Α Σερ ρών κ. Ιω άν νης Βρά μπας. Κα τά τη διάρ κειά της τε λε τής έ ναρ ξης έ λα βε χώ ρα και η α πο νομή τι μη τικών δια κρί σε ων α πό την Έ νω ση Γυ μνα στών Βο ρεί ου Ελ λά δος σε ση μαντι κές και δια κε κρι μέ νες προ σω πι κό τη τες του κλά δου των κα θη γη τών Φυ σικής Α γω γής για την πο λυε τή και ε ξαι ρε τι κή προ σφο ρά τους στη φυ σι κή α γω γή και τον α θλη τι σμό, κα θώς και τη συμ βο λή τους στην α νάδει ξη του κλά δου μέσα α πό αυ τή. Συ γκε κρι μέ να τι μή θη καν ο π. πρύ τα νης του Πα νε πι στη μί ου Θεσ σα λί ας και νυν πρό ε δρος του ΤΕ ΦΑ Α Θεσ σα λί ας κ. Κων στα ντί νος Μπα γιά της, η Κ.Φ.Α. και π. προ ϊ στα μέ νη του γρα φεί ου φυσι κής α γω γής της νο μαρ χί ας Πει ραιά κ. Κυ ρια κή Δη μοσθέ νους, ο Κ.Φ.Α. και ε πί τι μος σχο λι κός σύμ βου λος φυ σικής α γω γής κ. Α χιλ λέ ας Χα ντζιά ρας, ο Κ.Φ.Α. κ. Σπύ ρος Α βρα μί δης, η Κ.Φ.Α. κ. Χα ρού λα Σα σα γιάν νη και ο Κ.Φ.Α. κ. Μι χά λης Γιαν νου ζά κος. Η ό μορ φη τε λε τή έ ναρ ξης έ κλει σε με καλ λι τε χνι κό πρό γραμ μα α πό πα ρα δο σια κούς χο ρούς που χό ρεψαν οι φοι τη τές και οι φοι τή τριες της ει δι κό τη τας πα ρα δοσια κών χο ρών του ΤΕ ΦΑ Α Α.Π.Θ. και με την κα θιε ρω μέ νη δε ξί ω ση που α κο λούθη σε στο χώ ρο του συ νε δρί ου. Στην τε λε τή έ ναρ ξης πα ρέστη σαν ε πί σης και ο βου λευ τής Α Θεσ σα λο νί κης κ. Κώ στας Γκιουλέ κας ο α ντι δή μαρ χος κοι νω νι κής πο λι τι κής του Δή μου Θεσ σα λο νί κης κ. Α στέ ριος Δε ληγιάννης, ο πρό ε δρος του νο μαρ χια κού συμ βου λί ου Θεσ σα λο νί κης κ. Μι χά λης Τζόλ λας (οι ο ποί οι έ κα ναν και α πο νο μές), ο τ. βου λευ τής Α Θεσ σα λο νί κης κ. Α πό στο λος Τζι τζι κώ στας, η Ο λυ μπιονί κης Α να στα σί α Κε λε σί δου, οι πο λι τευ τές κ. Πα να γιώ της Κοκ κό ρης και Κώστας Μαρ γα ρί της, ο πρ. Γ.Γ. του Υ.ΜΑ.Θ. κ. Γιώρ γος Λυ σα ρίδης, ο πρό ε δρος του Ε Δη μο τι κού Δια με ρί σμα τος του Δήμου Θεσ σα λο νί κης κ. Πα να γιώ της Α στε ριά δης, η α ντι πρό ε δρος της ο μο σπον δί ας Πε το σφαί ρι σης κ. Ε λέ νη Ζέ του, η νο μαρ χια κή σύμ βουλος κ. Κούλα Γιαν να κί δου, α ντι προ σω πεί α του Κ.Κ.Ε., πληθώ ρα στε λε χών της εκ παί δευ σης, προ ϊ στά με νοι Γρα φεί ων Φυ σι κής Α γω γής α πό ό λη την Ελ λά δα, σχο λι κοί σύμ βου λοι Φυ σι κής Α γω γής α πό ό λη την Ελ λά δα και άλ λοι πολ λοί. Χαι ρε τι σμό στο συ νέ δριο α πέ στει λαν ο

7 Υ φυ πουρ γός Οι κο νο μί ας, Α ντα γω νι στι κό τη τας και Ναυ τι λί ας κ. Μάρ κος Μπό λα ρης, ο Γε νι κός Γραμ ματέ ας Μα κε δο νί ας Θρά κης κ. Χα τζη κωνστα ντί νου, ο Διευ θυ ντής Φυ σι κής Α γωγής του Υ πουρ γεί ου Παι δεί ας κ. Στυ λια νός Δα σκα λά κης, ο Ο λυ μπιο νί κης Δη μοσθέ νης Τα μπά κος, ο Υ φυπουρ γός Υ πο δο μών Με τα φο ρών και Δι κτύ ων κ. Ιω άν νης Μα γκριώ της, ο Βου λευ τής Α Θεσσα λο νί κης κ. Σταύ ρος Κα λα φάτης, οι Βου λευ τές Β Θεσ σα λο νί κης κ.κ. Θε ό δω ρος Κα ρά ο γλου και Γιώρ γος Αρ βανι τί δης, ο Δή μαρ χος Πυ λαί ας κ. Βα σί λειος Καρ τά λης, ο Διοι κη τής του Γ Σώμα τος Στρα τού Α ντι στρά τη γος κ. Γε ώρ γιος Να κό πουλος, η π. βου λευ τής Μα γνησί ας κ. Ζέ τα Μα κρή, ο ει δι κός συ νερ γά της του νο μάρ χη Θεσ σα λο νίκης κ. Βα σί λης Του λί κας, ο πρό ε δρος της Έ νω σης Ε παγ γελ μα τι κού Πο δο σφαί ρου Β Γ Ε θνι κής Κατη γο ρί ας κ. Σ. Κα λο γιάν νης, κ.α. Πα ρευ ρέ θη καν α κό μα πο λι τευ τές και εκ πρό σω ποι ό λων των κομ μά των, δή μαρ χοι του νο μού Θεσ σα λο νίκης και άλ λων νο μών, α ντι δή μαρ χοι, δη μο τι κοί σύμ βου λοι, νο μαρ χια κοί σύμ βου λοι, μέ λη ΔΕΠ α πό ό λα τα ΤΕ ΦΑ Α της χώ ρας, εν ε νερ γεί α και βε τε ρά νοι α θλη τές, πρό ε δροι και μέ λη Δ.Σ. Ο μοσπον διών και Το πι κών Ε πι τρο πών και α θλητι κοί πα ρά γο ντες α πό διά φο ρα α θλή μα τα. Ό λες οι πε ρι λή ψεις των προ φορι κών και των α ναρτ η μ έ ν ω ν ε πι στη μο νικών α να κοινώ σε ων δη μο σιεύ θη καν στο έ ντυ πο πρό γραμ μα του συ νε δρί ου, που δια νε μή θη κε πριν την έ ναρξη του συ νε δρί ου στους συ νέ δρους. Ό πως και στα προ η γού με να συ νέ δριά μας εί χα με ε ξα σφαλί σει για τους διο ρι σμέ νους συ να δέλ φους της Πρω το βάθ μιας και Δευ τε ρο βάθ μιας εκ παί δευσης (μό νι μους, α να πλη ρω τές και ω ρο μί σθιους), την α πα ραί τη τη ά δεια από το Υ πουρ γεί ο Παι δείας για την πα ρα κο λού θη ση του συ νε δρί ου, για την Παρα σκευ ή 19 / 3 / Στους συμ με τέ χοντες στο συ νέ δριο δό θη κε βε βαί ω ση συμ με τοχής, ε νώ για κά θε έ να α πό τα σε μι νά ρια δό θη κε χω ρι στή βε βαί ω ση συμ με το χής. Στα πλαί σια του 13 ου Διε θνούς Συ νε δρί ου διε ξή χθη σαν με α πό λυ τη ε πι τυ χί α και 4 ε ξει δικευ μέ να σε μι νά ρια: 1) Η με ρή σιο Σε μι νά ριο Προ πο νη τι κής Πο δο σφαί ρου: Το σε μι νά ριο πε ριε λάμ βανε θε ω ρη τι κό και πρα κτι κό μέ ρος στο γήπε δο το ο ποί ο διε ξή χθη στο Καυ τα ντζόγλειο Στά διο. 2) Η με ρή σιο Σε μι νά ριο Προ πο νη τι κής Μπά σκετ: Το σεμι νά ριο πε ριε λάμ βα νε θε ω ρη τι κό και πρα κτι κό μέ ρος στο γή πε δο το ο ποί ο διε ξή χθη στο Πα νε πιστη μια κό Γυμνα στή ριο. 3) Η με ρή σιο Σε μι νά ριο Προ πο νη τι κής Χει ροσφαί ρι σης: Το σε μι νά ριο πε ριε λάμ βα νε θε ω ρη τι κό και πρα κτι κό μέ ρος στο γή πε δο το ο ποί ο διεξή χθη στο Πανε πι στη μια κό Γυ μνα στή ριο. 4) Σεμι νά ριο Ψυ χο κι νη τικής Α γω γής: Το σε μι νά ριο πε ριελάμ βα νε θε ω ρητι κό και βιω μα τι κό μέ ρος, με δια θεματι κά παι χνί δια εγ γραμ μα τι σμού, μα θη μα τι κών και άλ λων ε πι στη μών. Η πα ρακο λού θη ση του συ γκε κρι μέ νου σε μι να ρί ου για ό λους τους με τέ χο ντες στο 13 ο Διε θνές Συ νέ δριο της Ε.Γ.Β.Ε ή ταν δω ρε άν. Χο ρη γός του σεμι να ρί ου ή ταν οι «Εκ δό σεις Χρι στο δου λί δη». Σε ό λους τους συμ με τέ χο ντες σε κά θε έ να α πό τα σε μι νά ρια δό θηκε χω ρι στή βε βαί ωση συμ με το χής. Στα πλαί σια του συ νεδρί ου διε ξή χθη ε πί σης και έ να ε ξει δι κευμέ νο workshop με τί τλο «Mind-Body Exercise», το ο ποί ο θα πε ριε λάμ βα νε θε ω ρη τι κή προ σέγγι ση και πρά ξη (mind-body stretch & bodyart). Η διε ξα γω γή του έ γι νε σε ξε χω ρι στό γυ μνα στή ριο και η ποιό τητα του workshop ή ταν κο ρυ φαί α! Ό σοι το πα ρα κο λού θη σαν πή ραν ξε χω ρι στό πι στο ποι η τι κό πα ρα κο λού θη σης (α πό την ΕΓ ΒΕ) πά νω στο συ γκε κρι μέ νο α ντι κεί με νο. Οι σύ νε δροι που συμ μετεί χαν στο 13 ο Διε θνές Συ νέ δριο εί χαν την ευ και ρί α με δω ρε άν εί σοδο να ε πι σκε φθούν τις εκ θέ σεις του Ο λυ μπια κού Μου σεί ου. ΚΑΙ ΝΟ ΤΟ ΜΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥ ΝΕΧΙ ΣΤΗ ΚΑΝ ΣΤΟ 13 ο ΔΙΕ ΘΝΕΣ ΣΥ ΝΕ ΔΡΙΟ ΦΥ ΣΙ ΚΗΣ Α ΓΩ ΓΗΣ & Α ΘΛΗ ΤΙ ΣΜΟΥ 1) Η ΠΡΑΓ ΜΑ ΤΟ ΠΟΙ Η ΣΗ ΤΗΣ ΕΙ ΔΙ ΚΗΣ Ε ΝΟ ΤΗ ΤΑΣ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΣΤΗ ΜΟ ΝΙ ΚΕΣ Α ΝΑ ΚΟΙ ΝΩ ΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓ ΓΛΙ ΚΗ ΓΛΩΣ ΣΑ 2) Η ΔΥ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΑ Υ ΠΟ ΒΟ ΛΗΣ Ο ΛΟ ΚΛΗ ΡΩΝ ΕΡ ΓΑ ΣΙΩΝ (FULL PAPER) 3) ΟΙ ΧΩ ΡΙ ΣΤΕΣ Ε ΝΟ ΤΗ ΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Ε ΡΕΥ ΝΗ ΤΙ ΚΕΣ ΕΡ ΓΑ ΣΙΕΣ Ό λες οι ε ρευ νη τι κές ερ γα σί ες συ μπε ρι λή φθη καν και πα ρου σιά στηκαν ό πως έ χει κα θιε ρω θεί σε ξε χω ρι στές ε νό τη τες στις ο ποί ες πε ριλαμ βάνο νταν μό νο ε ρευ νη τι κές ερ γα σί ες, πράγ μα το ο ποί ο και έ γι νε και ί σχυ σε και για το έ ντυ πο των πε ρι λή ψε ων των ε πι στη μο νι κών α να κοι νώ σε ων. 4) Η ΒΡΑ ΒΕΥ ΣΗ ΤΟΥ ΚΑ ΛΥ ΤΕ ΡΟΥ POSTER Η κα λύ τε ρη α ναρ τη μέ νη α να κοίνω ση (poster) α να δεί χθη κε α πό τη μι κτή ε πι τρο πή από μέ λη της ε πι στη μο νι κής και της ορ γα νωτι κής ε πι τρο πής, στην ο ποί α έ γινε και η πα ρου σί α ση των poster. Η ερ γα σί α με τί τλο: «Ποια εί ναι η σχέ ση του γνω στι κού και σω μα τικού άγ χους με την ε μπλο κή των γο νέ ων στις Ελληνίδες α θλή τριες;» που πα ρου σί α σαν οι κ.κ. Χα τζηλά ου Α., Μα ρι νά κη Α., Κο σμί δου Ε., Γιαν νι τσο πού λου Ε., βρα βεύ θη κε α πό την Ορ γα νω τι κή Ε πι τρο πή του συ νε δρί ου με τον τί τλο της κα λύ τε ρης α ναρ τη μέ νης α να κοί νω σης και α πο νε μή θη κε ει δι κό δί πλω μα, ε νώ στον πρώ το συγ γρα φέ α της ανα κοί νω σης δό θη καν 2 χρό νια δω ρε άν συν δρο μές για το ε πι στη μονι κό πε ριοδι κό της Ε.Γ.Β.Ε. «Φυ σι κή Α γω γή & Α θλη τι σμός». ΣΥΝΕΔΡΙΑ 7

8 ΣΥΝΕΔΡΙA ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΞΕ ΧΩ ΡΙ ΣΤΕΣ ΣΥ ΝΕΡ ΓΑ ΣΙΕΣ ΚΑΙ Ε ΝΟ ΤΗ ΤΕΣ ΜΕ Ι ΔΙΑΙ ΤΕ ΡΟ ΕΝΔΙΑ ΦΕ ΡΟΝ Α ΠΟ ΤΗ ΔΙΟΡ ΓΑ ΝΩ ΣΗ ΤΟΥ 13 ου ΔΙΕ ΘΝΟΥΣ ΣΥ ΝΕ ΔΡΙΟΥ ΦΥ ΣΙ ΚΗΣ Α ΓΩ ΓΗΣ & Α ΘΛΗ ΤΙ ΣΜΟΥ Ξε χω ρι στές στιγ μές τις τρεις η μέ ρες διορ γά νω σης του 13 ου συ νε δρί ου, που προ σέλ κυ σαν το ι διαί τε ρο εν δια φέ ρον των συ νέδρων και των μέ σων ε νη μέ ρω σης και συ νέ βα λαν α πο φα σι στι κά στην ποιο τι κή α να βάθ μι ση του συ νε δρί ου και στην ε πι τυ χή διε ξα γω γή του, ή ταν οι ε νό τη τες: Α) ΦΥ ΣΙ ΚΗ Α ΓΩ ΓΗ και Α ΘΛΗ ΤΙ ΣΜΟΣ στην ΤΡΙ ΤΟ ΒΑΘ ΜΙΑ εκ ΠΑΙ ΔΕΥ ΣΗ: Με συ ντο νι στή τον Δρ. Γε ώρ γιο Τζέ τζη και ομι λη τές τον Υ πεύ θυ νο των Αθλη τι κών Προ γραμ μά των του Πα νε πι στη μίου Κρή της και Μέ λος της Ε κτε λε στι κής Γραμ μα τεί ας της Ε πι τρο πής Α θλη τισμού Τρι το βάθ μιας Εκ παί δευ σης (Ε.Α.Τ.Ε.) κ. Στυ λια νό Ζα χαριου δά κη με θέ μα «Ο Πα νε πι στη μια κός Α θλη τι σμός στην Ελ λά δα: Ο θε σμι κός ρό λος της Ε πι τρο πής Α θλη τι σμού Τρι το βάθ μιας Εκπαί δευσης (Ε.Α.Τ.Ε.)», τον Υ πεύ θυνο Α θλη τι κών Προ γραμ μά των του Πα νε πιστη μί ου Μα κε δο νί ας Δρ. Θε ό φι λο Μα σμα νί δη με θέ μα «Πα ρά γο ντες α νά πτυ ξης προ γραμ μά των ά θλη σης και α να ψυ χής στην τρι το βάθ μια εκ παί δευ ση» και τον Υ πεύ θυ νο Α θλη τι κών Προ γραμ μά των Α.Π.Θ. και Γε νι κό Γραμ μα τέ α της Ε.Α.Τ.Ε., Δρ. Βα σί λη Παπα χα ρί ση, με θέ μα «Σχε δια σμός προ γραμ μάτων ά θλη σης στην τρι το βάθ μια εκ παί δευ ση: Τα Προ γράμ μα τα ά θλη σης του Πα νε πι στημια κού Γυ μνα στη ρί ου του Α.Π.Θ.» Β) ΠΑ ΡΟΥ ΣΙΑ ΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟ ΓΡΑΜ ΜΑ ΤΟΣ Ε ΘΝΙ ΚΗΣ ΕΜ ΒΕ ΛΕΙΑΣ Α ΞΙΟ ΛΟ ΓΗ ΣΗΣ Σω ΜΑ ΤΙ ΚΗΣ ΔΙΑ ΠΛΑ ΣΗΣ, ΔΙΑΤΡΟ ΦΙ ΚΩΝ ΣΥ ΝΗ ΘΕΙΩΝ και ΣΩ ΜΑ ΤΙ ΚΗΣ ΔΡΑ ΣΤΗ ΡΙΟ ΤΗ ΤΑΣ ΜΑ ΘΗ ΤΩΝ. Ο υ πεύ θυ νος του προ γράμ μα τος Κα θη γητής στο Χα ρο κό πειο Πα νε πι στή μιο, Τμή μα Δια τρο φής Κλι νι κής Διαι το λο γί ας, Δρ. Λά μπρος Συ ντώσης, πα ρου σί α σε το πρω το πο ριακό αυ τό πρό γραμ μα. Γ) Ε ΝΟΤΗ ΤΑ ΜΕ ΘΕ ΜΑ: ΚΟ ΛΥΜ ΒΗ ΣΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙ ΚΑ, με την ευ και ρί α και της πα γκό σμιας η μέ ρας της Γυ ναί κας η ο ποί α ε ορ τά στη κε πριν λί γες μέ ρες. ΕΥ ΧΑ ΡΙ ΣΤΙΕΣ: Το Διοι κη τι κό Συμ βούλιο της Ε νώ σε ως Γυ μναστών Βο ρεί ου Ελ λά δος και η Ορ γα νω τι κή Ε πιτρο πή του Συ νε δρί ου, αι σθά νο νται ε πί σης την α νά γκη να ευ χα ρι στή σουν θερ μώς για τη συμβο λή τους στην πραγ μα το ποί η ση του Συ νε δρίου τους κά τω θι: Το Δή μο Θεσ σα λο νί κης και το Δή μαρ χο κ. Βα σί λη Πα πα γε ωρ γό που λο Τη Νο μαρ χια κή Αυ το διοίκη ση Θεσ σα λο νίκης και το Νο μάρ χη κ. Πα να γιώ τη Ψω μιάδη Τη Διεύ θυν ση Φυ σι κής Α γωγής του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Τους συ να δέλ φους Προ ϊ στα μέ νους των Γρα φεί ων Φυ σι κής Α γω γής ό λης της Χώ ρας και τους Σχο λι κούς Συμ βού λους Φυ σι κής Α γω γής που βο ή θη σαν - ε νη μερώ νο ντας τους συνα δέλ φους μας - για την πραγ μα το ποί η ση του Συ νε δρί ου Τους χο ρη γούς ε πι κοι νω νί ας και τους οι κονο μι κούς υ πο στη ρι κτές, κα θώς και ό σους συ νέ βα λαν, α πό ο ποια δή πο τε θέ ση, στην πραγ μα το ποί η ση του Συ νε δρί ου. ΧΟ ΡΗ ΓΟΙ ΤΟΥ ΣΥ ΝΕ ΔΡΙΟΥ: ΓΡΑ ΦΙ ΚΕΣ ΤΕ ΧΝΕΣ ΚΑ ΤΣΑ ΜΑ ΚΗ ΕΚ ΔΟ ΣΕΙΣ ΧΡΙ ΣΤΟ ΔΟΥ ΛΙ ΔΗ ΧΟ ΡΗ ΓΟΙ Ε ΠΙ ΚΟΙ ΝΩ ΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥ ΝΕ ΔΡΙΟΥ: TV 100, FM 100, FM 101, FM Δη μο τι κή Ε πι χεί ρη ση Πλη ρο φό ρη σης, Θε ά μα τος & Ε πι κοινω νί ας του Δή μου Θεσ σα λο νί κης Ε φη με ρί δα METROSPORT About Θεσ σα λο νί κη AUTO Τρί τη Ε φη με ρί δα Χρη μα τι στή ριο Ρά διο METROPOLIS 95,5 FM ΝΑΤΑΣΑ ΜΑΓΚΟΥ Ο ΛΥΚΟΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ; ΠΑΕΙ ΧΑΛΑΣΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ! Μια βιωματική προσέγγιση του εγγραμματισμού, των μαθηματικών και άλλων επιστημών μέσα από παιχνίδια ψυχοκινητικής αγωγής. 101 ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 5-12 ΧΡΟΝΩΝ Ο αφουγκρασμός είναι η βάση για κάθε μαθησιακή σχέση. Με την πράξη και το στοχασμό η μάθηση παίρνει σχήμα, και με την αναπαράσταση και την ανταλλαγή γίνεται γνώση και δεξιότητα. Τα διαθεματικά παιχνίδια αυτής της βιωματικής προσέγγισης είναι χρήσιμα για καθηγητές φυσικής αγωγής, εκπαιδευτικούς, φοιτητές των ΤΕΦΑΑ, Παιδαγωγικών τμημάτων, λογοθεραπευτές, εργασιοθεραπευτές, δασκάλους Ειδικής Αγωγής, γονείς και όποιον άλλο ασχολείται με παιδιά. Τα παιχνίδια μπορούν να πραγματοποιηθούν στην τάξη, την αυλή, την αίθουσα γυμναστικής, το εργαστήρι, το σπίτι. ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ: 8 - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΠΑΤΡΟΝ ISBN: , ΣΕΛΙΔΕΣ: 232, ΕΚΔΟΣΗ:

9 Η ο μι λία του προ έ δρου της Ε.Γ.Β.Ε. κ. Πα πα γε ωρ γίου Αθα νάσιου, στην τε λε τή έναρ ξης του 13 ου Διε θνούς Συ νε δρίου Φυ σι κής Α γω γής και Α θλη τι σμού της Ε.Γ.Β.Ε., στις 19 Μαρ τίου 2010, έθε σε ε πί τά πη τος, για μια α κό μα φο ρά, ό λα τα ση μα ντι κά προ βλή μα τα που α πα σχο λούν τον ελ λη νι κό α θλη τι σμό και τη φυ σι κή α γω γή. Σε μια με στή πε ριε χομέ νου ο μι λί α ο πρό ε δρος της ΕΓ ΒΕ κ. Πα πα γε ωρ γί ου Α θα νά σιος έ δω σε για μια α κό μα φο ρά νέ α ώ θη ση στη δη μό σια συ ζή τη ση για ό λα τα ση μα ντι κά προ βλή ματα που α ντι με τω πί ζει σή με ρα ο ελ λη νι κός α θλη τι σμός, χω ρίς μι σό λο γα και υπεκ φυ γές και κα τα θέ το ντας προ τά σεις και ι δέ ες για την ε πί λυ σή τους. Στα ση μα ντι κό τε ρα ση μεί α της ο μι λί ας του α νέ φε ρε: Κυ ρί ες και κύ ριοι. Α ξιό τι μοι επί ση μοι προ σκε κλη μέ νοι, Α γα πη τοί σύ νε δροι, Α γα πητοί συ νά δελ φοι, Φί λες και φί λοι. Θα ή θελα να σας κα λω σο ρί σω και να σας ευ χα ρι στή σω και ε γώ α πό την πλευ ρά μου, για την πα ρου σί α σας στην τε λε τή έ ναρ ξης του 13 ου Διε θνούς Συ νε δρί ου Φυ σι κής Α γω γής και Α θλη τι σμού της Ε.Γ.Β.Ε. και να ευ χα ρι στή σω θερ μά ό λους τους συ ντε λε στές της ε πι τυ χούς διε ξα γω γής του, ι διαί τε ρα δε και θερ μό τα τα, τους στε νούς μου συ νερ γά τες στο Διοι κη τι κό Συμ βού λιο της Έ νω σης. Τα τε λευ ταί α χρό νια έ χου με θέ σει κατ ε πανά λη ψη, ό λα τα σο βα ρά ζη τή μα τα που α πασχο λούν τον κλά δο και ι διαί τε ρα ε κεί να που α φορούν τον α θλη τι σμό και τη φυ σι κή α γω γή στην εκ παί δευ ση. Πριν μια ε βδο μά δα α πο στεί λα με πο λυ σέλι δη ε πι στο λή προς τη νέ α Υ πουρ γό Παι δεί ας για τα θέ μα τα της σχο λι κής φυ σι κής α γω γής, ε νό ψει της δη μό σιας δια βού λευ σης και του δια λό γου για την παι δεί α ο ο ποί ος ε πι κε ντρώνε ται στην πρω το βάθ μια και στη δευ τε ρο βάθμια εκ παί δευ ση και στην προ σχο λι κή αγω γή. Εί ναι χα ρα κτη ρι στι κό ό τι πριν 20 η μέ ρες περί που η υ πουρ γός παι δεί ας πα ρου σί α σε στον πρω θυ πουρ γό και στο υ πουρ γι κό συμ βού λιο, κεί με νο για τις αλ λα γές που ε τοι μά ζο νται στις προ α να φερ θεί σες βαθ μί δες της εκ παί δευσης, υπό τον βα ρύ γδου πο τί τλο «Νέ ο Σχο λεί ο. Πρώ τα ο Μα θη τής». Έ να κεί με νο 36 σε λί δων στο ο ποί ο υ πάρ χει μό νο μια α να φο ρά στον α θλη τι σμό και αυ τή μο νο λε κτι κή, στη σε λί δα 34 στο κε φά λαιο του ο λο ή με ρου σχο λεί ου ό που α να φέ ρει: «Ο χρόνος πα ρα μο νής εί ναι μα κρύ τε ρος, οι μα θη τές και οι μα θήτριες πα ρα κο λου θούν μα θή μα τα ξέ νης γλώσ σας που ο δη γούν σε πι στο ποί η ση, κά νουν α θλη τι κά, ε ξοι κειώ νο νται με τις τέ χνες ή άλ λες δη μιουρ γι κές δρα στη ριό τη τες που σή με ρα κα τά κα νό να α να ζη τούν στην ι διω τική α γο ρά.». Σε κα νέ να άλ λο ση μεί ο δεν υ πάρ χει η παρα μι κρή α να φο ρά στη φυ σι κή α γω γή και στον α θλη τι σμό. Να θυ μί σου με λοι πόν στην υ πουρ γό παι δείας ό τι ό πως προ κύ πτει α πό σχε τική έ ρευ να, οι μα θη τές της τρί της Λυ κεί ου γυ μνά ζο νται καθ ό λη τη διάρ κεια της σχο λι κής χρο νιάς μό νον 23 ώ ρες, ε νώ α ντί στοι χα α πο γο η τευ τι κός εί ναι και ο α ριθ μός των ω ρών που γυ μνά ζο νται οι μα θη τές των υ πο λοί πων τά ξε ων του Λυ κεί ου, αλ λά και του Δη μο τι κού και του Γυ μνα σί ου. Να θυ μί σου με ε πί σης, ό τι με βά ση άλ λες α ξιό πι στες έ ρευ νες προ διά θε ση για στε φανιαί α νό σο έ χουν οι μι σοί σχε δόν μα θη τές η λι κί ας ε τών και ό τι ως κυ ριό τε ροι προ δια θε σι κοί πα ρά γο ντες έ χουν ε ντο πι στεί η μειω μέ νη φυσι κή δρα στη ριό τη τα, η φτω χή α ε ρό βια ι κα νό τη τα και το αυ ξη μέ νο πο σο στό σωμα τι κού λί πους. Να θυ μί σου με α κό μα, ό τι σύμ φω να με άλλες με λέ τες, αλ λά και με τα σχε τι κά στοι χεί α που εί ναι δια θέ σι μα α πό τη EUROSTAT, η χώ ρα μας έρ χε ται δεύ τε ρη στην Ευ ρώ πη στην παιδι κή παχυ σαρ κί α α φού το 54 % των παι διών η λι κί ας 6 11 ε τών εί ναι υ πέρ βα ρα, γε γο νός που στο μέλ λον θα α πο τε λεί πραγ μα τι κή α πειλή, κα θώς ε κτι μά ται ό τι σε 20 χρόνια θα εί ναι ο κυ ριό τε ρος λό γος θα νά του ε νη λί κων. Τέ λος, να θυ μί σου με ό τι σύμ φω να με στοιχεί α που δη μο σιεύ θη καν στο Ευ ρω βαρό με τρο η Ελ λά δα κα τα τάσ σε ται στην πρώ τη θέ ση των συ στη μα τι κών κα πνι στών με πο σο στό 42 %, τη στιγ μή που ο Ευ ρω πα ϊ κός μέ σος ό ρος εί ναι 31 %, ε νώ πρω τιά επί σης, κα τα γρά φου με και στο πα θη τι κό κά πνι σμα, με το 60 % να α να πνέει τον καπνό των άλ λων στο χώ ρο ερ γα σί ας. Ας συ νε κτι μή σου με ε πι τέ λους κά πο τε και τις δυ σμε νείς ε πι πτώ σεις α πό την πα χυ σαρ κί α και το κά πνι σμα στο σύ στη μα υ γεί ας και στα α σφα λι στι κά τα μεί α τα ε πό με να χρό νια και ας πά ρου με ά με σα μέ τρα. Ε κτός και αν η πο λι τεί α έ χει το βλέμ μα στραμ μέ νο μό νο στα αυ ξη μέ να έ σο δα α πό την αύ ξη ση της φο ρο λο γί ας στα τσι γά ρα και α δια φο ρεί για ό λα τα υ πόλοι πα. Μό νη διέ ξο δος σε ό λα αυ τά εί ναι η αύ ξη ση της φυ σι κής δρα στη ριό τη τας των νέ ων και η δη μιουρ γί α μέ σα α πό το σύ στη μα εκ παί δευ σης, κι νη τι κών έ ξε ων που θα δια μορ φώ σουν τη θε τική προ διά θε ση για συμ με το χή σε κινη τι κές και αθλη τι κές δρα στη ριό τη τες στους νέ ους και θα δη μιουρ γή σουν το παιδα γω γικό υ πό βα θρο για εν συ νεί δη τη υ ιο θέτη ση της δια βί ου ά σκη σης ως τρό που ζω ής. Άλ λω στε, εί ναι γε νι κά πα ρα δε κτό ό τι οι οργα νω μέ νες και α πο τε λε σμα τι κές παι δα γω γι κές πα ρεμ βά σεις πρέ πει να γί νο νται μέ σα στο χώρο του σχο λεί ου και ό χι έ ξω α πό αυ τόν, και να έ χουν χα ρα κτή ρα γε νι κής ε φαρ μο γής. Οι ό ποιες πρω το βου λί ες λαμ βά νο νται με την υ λο ποί η ση ε ξω σχο λι κών προ γραμ μά των και δρά σε ων, εί ναι προς τη σω στή κα τεύ θυνση, έ χουν ό μως χα ρα κτήρα υ πο βο η θη τι κό ή ε πι κου ρι κό και δεν α πο τε λούν πρω το γε νή παρέμ βα ση. Ας μην μας δια φεύ γει δε ό τι η Φυ σι κή Α γωγή, εί ναι το μο να δικό μά θη μα που υ λο ποιεί ε κτός των άλ λων και τους στό χους της προ ληπτι κής υ γεί ας και της φυ σιο λο γι κής α νά πτυ ξης των παι διών. Ζη τά με λοι πόν να αυ ξη θούν ά με σα, α πό την ε πό με νη σχο λι κή χρο νιά σε 3 ε βδο μα διαί ως, οι ώ ρες του μα θή μα τος της φυ σι κής α γω γής στο δη μο τι κό σχο λεί ο, στο Γυ μνά σιο και στο Λύκειο σε ό λες τις τά ξεις και να ει σα χθεί το μά θημα της φυ σι κής α γω γής στο Νη πια γω γείο. Με τους δύ ο προ η γού με νους υ πουρ γούς παι δεί ας εί χα με συ ζη τή σει εν ε κτάσει το πά γιο και α δια πραγ μά τευ το αυ τό αί τη μά μας και είχαν α πο δε χθεί την α να γκαιό τη τα της ά με σης υ λο ποί η σής του, και αυ τό πε ρι μέ νου με και α πό τη νέ α υ πουρ γό παι δεί ας. Έ να αί τη μα το ο ποί ο δεν εί ναι πλέ ον μό νο αί τη μα δι κό μας. Εί ναι αί τη μα της Ελ λη νι κής κοι νω νί ας. Βε βαί ως, στα σο βα ρά ζη τή μα τα που ε ξα κολου θούν α κό μα να μας α πα σχο λούν, πα ρα μένουν: Πρώ τον, το θέ μα της ρύθ μι σης των ε παγγελ μα τι κών μας δι καιω μά των με ο ρι στι κό και α με τά κλη το τρό πο. Και δεύ τε ρον το θέ μα που α φο ρά τις σχο λές προ πο νητών της Γ.Γ.Α. και των ο μο σπον διών και της κα το χύ ρω σης του ε παγ γέλ μα τος του προ πο νη τή με βά ση έ να συ γκε κρι μέ νο κα νονι στι κό πλαί σιο, το ο ποί ο θα εφαρ μό ζε ται α πό ό λους και πα ντού και δεν θα ε ξαρ τά ται α πό τις προ θέ σεις, τις ο ρέ ξεις και τις συ ναλ λα γές των ε κά στο τε διοι κή σε ων των ο μο σπον διών και έ χου με κα τα θέ σει ή δη τις προ τά σεις μας για αυ τό. ΟΜΙΛΙΕΣ 9

10 ΟΜΙΛΙΕΣ Αυ τό που θα ε πανα λά βω για μια α κό μα φορά εί ναι ό τι τον ι διαί τε ρο, ευαί σθη το και κρί σιμο ρό λο της δια παι δα γώ γη σης της Ελ λη νι κής νε ο λαί ας στα στά δια και στα γυ μνα στή ρια δεν μπο ρούν να α να λαμ βά νουν κά νο ντας τον προπο νη τή, αυ το δί δα κτοι ε μπει ρι κοί ή α πό φοι τοι σχο λών προ πο νη τών λί γων η με ρών δι δα σκαλί ας, πα ρά μό νον κα ταρ τι σμέ νοι ε πι στή μο νες παι δα γω γοί προ πο νη τές, που γνωρί ζε τε πολύ κα λά ποιοι εί ναι αυ τοί. Τέ λος, με τη ση με ρι νή ευ και ρί α ε πι θυ μώ να κά νω μια ει δική α να φο ρά στο θέ μα του κα πνίσμα τος στους κλει στούς δη μό σιους χώ ρους και στους κλει στούς χώ ρους συ γκέ ντρω σης του κοι νού. Ε πει δή αυ τή τη στιγ μή το μέ τρο της α παγό ρευ σης του κα πνί σμα τος σε αυ τούς τους χώ ρους έ χει πε ριέλ θει σε πλή ρη α το νί α και δεν ε φαρ μό ζε ται σχε δόν που θε νά, θα ή θε λα α πό αυ τό ε δώ το βή μα, να α πευ θύ νω έκ κλη ση στο υ πουρ γεί ο υγεί ας, να ε πα να φέ ρει ά με σα σε πλή ρη ι σχύ το μέ τρο της α πα γό ρευ σης με α κό μα με γα λύ τε ρους πε ριο ρι σμούς ή να ε πιβά λει κα θο λι κή α πα γό ρευ ση. Ε πι τέ λους θα πρέ πει να στα μα τή σου με να δο λο φο νού με τα παι διά μας. Κυ ρί ες και κύ ριοι, Πα ράλ λη λα με τα υ πό λοι πα, με α νη συ χί α αλ λά και με προ βλη μα τι σμό, πα ρα κολου θούμε και τις γε νι κό τε ρες ε ξε λί ξεις στο χώ ρο του ελ λη νι κού α θλη τι σμού. Ή δη α πό τον πε ρα σμέ νο Ο κτώ βριο διαμορ φώ θη κε μια νέ α πραγ μα τι κό τη τα για τον Ελ λη νι κό α θλη τι σμό με τά την κυ βερ νη τι κή αλ λα γή. Για πρώ τη φο ρά με τά α πό πολ λά χρόνια κα ταρ γή θη κε η θέ ση του υ φυ πουρ γού πολι τι σμού με αρ μο διό τη τα τον α θλη τι σμό (του υ φυ πουρ γού α θλη τι σμού ό πως εί χα με συ νη θίσει να λέ με) και μο να δι κός πο λι τι κός εκ πρό σωπος για τον το μέ α του α θλη τι σμού παρέ μει νε ο Γε νι κός Γραμ μα τέ ας Α θλη τι σμού, ως ι σχυ ρός ή α νί σχυ ρος, μέ νει να α πο δει χθεί στην πο ρεί α, πα ρά γο ντας δια μόρ φω σης της κυ βερ νη τι κής πο λιτι κής στον α θλη τι σμό. Έ τσι, η κα θο λι κή α παί τη ση της α θλη τι κής οικο γέ νειας ό λων των α πο χρώ σεων -, ε δώ και πά ρα πολ λά χρό νια, για την α να βάθ μι ση της πο λι τι κής εκ προ σώ πησης του α θλη τι σμού με την ί δρυ ση αυ τό νο μου υ πουρ γεί ου για τον α θλη τι σμό, με τα τρά πη κε και θα με τα τρέ πε ται πι θα νό τα τα προ ϊ ό ντος του χρό νου, σε αίτη μα για τη δια τή ρη ση του λά χι στον της προ ϋ φι στάμε νης κα τά στα σης (ό χι της κα λύ τε ρης σί γουρα, αλ λά μιας κα τά στα σης με αρ κε τά θε τι κά στοι χεί α). Ε πι προ σθέ τως, στο μέ γα θέ μα της χρη μα τοδό τη σης του Ελ ληνι κού α θλη τι σμού, ό πως εί χε ή δη α να κοι νω θεί α πό τον νέ ο Γ.Γ.Α., αλ λά και ό πως φά νη κε και α πό τον ψη φι σθέ ντα κρα τι κό προ ϋ πο λο γι σμό, η χρη μα το δό τη ση του α θλητι σμού υ πέ στη αρ χι κά μια μεί ω ση της τά ξης του 20 %, με ά γνω στη την κα τάλη ξη του πο σοστού της μεί ω σης στην πο ρεί α ε κτέ λε σης του προ ϋ πο λο γι σμού κα τά τη διάρ κεια του Αυ τό συμ βαί νει τη στιγ μή που ε δώ και πολλά χρό νια (με ε ξαί ρε ση τους Ο λυ μπια κούς Α γώ νες, αλ λά αυ τό εί ναι μια άλ λη ι στο ρί α), ο προ ϋ πο λο γι σμός για τον α θλη τι σμό α πό το πρό γραμ μα δη μο σί ων ε πεν δύ σε ων εί ναι σχε δόν μη δε νι κός, ε νώ με α πο φά σεις προη γού με νων οι κο νο μι κών φω στή ρων που ή θε λαν να σώ σουν, α λί μο νό μας, την οι κονο μί α, ο α θλη τι σμός στε ρή θη κε τη μο ναδι κή ση μα ντική και σί γου ρη πη γή χρη ματο δό τη σής του μέ σω του Ο ΠΑΠ (ο ο ποί ος κά πο τε μό νο με το ΠΡΟ ΠΟ εί ναι α λή θεια χρη μα το δο τού σε α πο κλει στι κά και μό νον τον Ελ λη νι κό α θλη τι σμό, σε δύ σκο λες και τό τε οι κο νο μι κές ε πο χές, πράγ μα το ο ποί ο θα μπο ρού σε να α πο τε λεί αν συ νε χι ζό ταν η α πο κλει στι κή χρη μα το δότη ση του α θλη τισμού, και το μο να δι κό άλ λο θι για την ύ παρ ξη κρα τι κού τζόγου το 2010). Έ τσι, η χρη μα το δό τη ση του α θλη τισμού θα περ νά α πό ε δώ και πέ ρα μό νο μέ σω της γραμ μής του τα κτι κού προ ϋ πολο γι σμού, με ό τι αυ τό μπο ρεί να συμ βαίνει για ό σους γνω ρί ζουν πως λει τουρ γεί μια τέ τοια κα τά στα ση. Βέ βαια, α νε ξαρ τή τως της πη γής α πό την ο ποί α προ έρ χε ται η χρη μα το δό τη ση ή της δια δι κα στι κής δια δρο μής που α κολου θεί, θα πρέ πει κά θε ευ ρώ που διατί θεται για τον α θλη τι σμό, να χρη σι μο ποιεί ται ορ θο λο γι κά και να α ξιο ποιεί ται ε πι τυγ χάνο ντας το μέ γι στο δυ να τό α πο τέ λε σμα. Να α να φέ ρω μό νον ε δώ, ό τι το Μάρ τιο του 2009 ε γκρί θη κε α πό την ο λο μέ λεια του Ευ ρωπα ϊ κού κοι νο βου λί ου η έκ θε ση για την α ξιο πιστί α των τυ χε ρών παι χνιδιών στα κρά τη μέ λη της Ε Ε, η ο ποί α ε πι τρέ πει τη δια τή ρη ση της αρ μο διό τη τας των τυ χε ρών παι χνι διών στα κρά τη μέ λη α να γνω ρί ζο ντας ό τι τα έ σο δα α πό τα κρα τι κά τυ χε ρά παι χνί δια εί ναι η ση μα ντι κότε ρη πη γή ε σό δων των α θλητι κών ορ γα νώ σεων και κα λεί τα κρά τη μέ λη να δια σφα λί σουν ό τι τα κέρ δη που προ κύ πτουν α πό τα τυ χε ρά παι χνί δια, θα πρέ πει να χρη σι μο ποιού νται σε κοινω φε λείς σκο πούς, συ μπε ρι λαμ βα νο μέ νης της συ νε χούς χρη ματο δό τη σης της παιδεί ας, της υ γεί ας, του ε παγ γελ μα τι κού και του ε ρα σι τε χνι κού α θλη τι σμού και του πο λι τι σμού. Ας ψά ξου με λοιπόν να δού με τι πο σό α πό τα συ νο λι κά κέρδη του Ο ΠΑΠ πά ει σε αυ τούς τους σκο πούς και στον ελ λη νι κό α θλη τι σμό, για να δού με αν υ πάρ χει πια λό γος ο τζό γος στη χώ ρα μας να συ νε χί σει να εί ναι κρα τι κός. Σε κά θε πε ρί πτω ση η κα λύ τε ρη ορ γά νω ση του Ελ λη νι κού α θλη τι σμού σε υ γιέστε ρες βάσεις, το ύ ψος της χρη μα το δό τη σής του και η κα λύ τε ρη δυ να τή α ξιοποί η ση αυ τής της χρημα το δό τη σής, ή ταν, εί ναι και πα ρα μέ νουν κα τά την ά ποψή μας, τα κα τά προ τε ραιό τη τα ζη τού με να της ε πί μα κρόν συ ζη τού με νης οργανω τι κής του α να διάρ θρω σης. Το θε σμι κό πλαί σιο λοι πόν, το ο ποί ο χρειάζε ται εκ συγ χρο νι σμό, κω δι κο ποίη ση και α νανέ ω ση, η φι λο σο φί α της ορ γά νω σης και της α νά πτυ ξης του α θλη τισμού (που έ χει να κά νει και με το θε σμι κό πλαί σιο) και η ε ξα σφά λι ση της χρημα το δό τη σής του, εί ναι τα τρί α ση μαντι κό τε ρα θέ μα τα που θα πρέ πει να α ποτελέ σουν το α ντι κεί με νο της συ ζή τη σης για τη δια μόρ φω ση του μέλ λο ντος του Ελ λη νι κού α θλη τι σμού. Εί ναι φα νε ρό ό μως ό τι με τις τε λευ ταί ες ε ξελί ξεις ο αθλη τι σμός στην Ελ λά δα μάλ λον περνά σε δεύ τε ρη μοί ρα. Ε μείς α πλά, εκ φρά ζου με κομ ψά τις ό ποιες α νη συ χί ες μας για το μέλ λον της χρη μα το δότη σης του Ελ λη νι κού α θλη τι σμού και θέ λου με να θυμί σου με σε ό λους ό τι η ε πέν δυ ση στον α θλη τι σμό και τη φυ σι κή α γω γή και στην α νάπτυ ξη του α θλη τι σμού και της φυ σι κής α γωγής εί ναι ε πέν δυ ση στη νέ α γε νιά και αυ τό δεν πρέ πει πο τέ να το ξε χνά ει κα νείς. Κυ ρί ες και κύ ριοι Η υ πο χρη μα το δό τη ση του ελ λη νι κού α θλητι σμού, αλ λά και η κα κή ορ γά νω ση έχουν προκα λέ σει ή δη τις πρώ τες ση μα ντι κές αρ νη τι κές ε πι πτώ σεις. Έ χουν πε ρά σει ή δη 10 μή νες α πό τη λή ξη λει τουρ γί ας των προγραμ μά των του μα ζι κού α θλη τι σμού την προ η γού με νη χρο νιά και χιλιά δες αθλού με νοι στε ρού νται το κοι νω νι κό α γα θό της ά θλη σης - ά σκη σης και 900 πτυχιού χοι Φυ σι κής Α γω γής εί ναι ά νερ γοι. Έ ξη μή νες με τά την α νά λη ψη των κα θη κό ντων της νέ ας πο λι τι κής η γε σί ας τηρεί ται α κό μη σι γή ι χθύος ό σον α φο ρά την τύ χη των προ γραμ μά των 10

11 α θλη τι σμός για ό λους. Έ τσι, με τά α πό 25 χρό νια α διά κο πης ε φαρμο γής των προ γραμ μά των που ξε κί νησαν το 1985 με τον τό τε βα ρύ γδου πο τί τλο Μα ζι κός Λα ϊ κός Α θλη τι σμός, το μέλ λον τους εμ φα νί ζεται ά δη λο. Ι διαί τε ρα δυ σμε νείς εί ναι οι ε πι πτώ σεις α πό τη μη ε φαρ μο γή των ει δι κών προ γραμ μά των για τα ά το μα με ει δι κές α νά γκες σε σχο λεί α και ι δρύ μα τα και των προ γραμ μά των που ε φαρμό ζο νταν στα κέ ντρα α πε ξάρ τη σης, στα κέντρα Ψυχι κής Υ γεί ας, στις φυ λα κές, κλπ. Πα ρά τα προ βλή μα τα που υ πήρ χαν, τα προη γού με να χρό νια, ό πως, η έλ λει ψη υ λικο τε χνικών υ πο δο μών α θλη τι κής δρα στη ριό τη τας, η μη υ λο ποί η ση των α θλητι κών δρα στη ριο τήτων ό λο το χρό νο, η χα μη λή α πο ζη μί ω ση των ερ γα ζο μέ νων, ο ο λι γά ριθ μος α ριθ μός γυ μναστών σε σχέ ση με τους α θλού με νους και άλ λα πολλά, με τις φι λό τι μες και ευ συ νεί δη τες προσπά θειες των κα θη γη τών φυ σι κής α γω γής, των φο ρέ ων υ λο ποί η σης και των α θλου μέ νων, στα προ γράμ ματα των ειδικών κοι νω νικών ο μά δων, ε πι τε λού νταν έ να ση μα ντικό κοι νω νι κό έρ γο και τα α πο τε λέ σματα ή ταν πο λύ κα λά και πο λύ ου σια στι κά. Πέ ρα α πό την κρι τι κή που έ χου με α σκή σει κα τά και ρούς στον τρό πο υ λο ποί ησης των προ γραμ μά των, η βα σι κή και ου σια στι κή μας θέ ση ή ταν πά ντοτε ό τι αυτά χρειά ζο νταν βελ τί ω ση στον τρό πο ορ γά νω σης και υ λο ποί η σης και αλ λα γή του υ φι στά με νου ορ γα νω τι κού πλαι σί ου και ό χι βέ βαια κα τάρ γη ση ή μα κρόχρο νη δια κο πή. Τα προ γράμ μα τα χρειά ζο νται α κό μα, πραγ μα τι κή και ου σια στι κή α ξιο λό γηση, περιο ρι σμό του γρα φειο κρα τι κού συ στή μα τος υ λο ποί η σης και έ ντα ξη σε μια γε νι κό τε ρη φιλο σο φί α και πο λι τι κή για τον α θλη τι σμό, την ά σκη ση και τη Φυ σι κή Α γω γή, που θα υ πα κούει στις σύγ χρο νες α νά γκες και θα συν δυά ζει με τα ξύ τους ό λες τις ε φαρ μο ζό με νες πο λι τι κές και προ γράμ μα τα στην κα τεύθυν ση ε νός κοινού στό χου. Τα προ γράμ μα τα θα έ πρε πε να ξε κι νή σουν ά με σα, τώ ρα, με το υ φι στά με νο ορ γανω τι κό πλαί σιο για να μην πά ει χα μέ νη τε λεί ως η χρονιά, κα λώ ντας η Γ.Γ.Α. ταυ τό χρο να σε διά λο γο τους φο ρείς και την ε πι στη μο νι κή και α θλη τι κή κοι νότη τα, προ κει μέ νου να δια μορ φώ σει έ να νέ ο πλαί σιο για την ε φαρ μο γή των προ γραμμά των α πό την ε πό με νη πε ρί ο δο ε φαρ μο γής τον Σε πτέμ βριο του Ας μην πα ρα βλέ που με ό τι η α πα ξί ω ση του α θλη τι σμού με λαν θα σμέ νους χει ρισμούς και πο λι τι κές εί ναι έ νας υ παρ κτός κίν δυ νος, ε νώ η έλ λει ψη της δυ νατό τη τας για ά σκη ση ά θληση και ι σό τι μη πρό σβα ση στον α θλη τι σμό για τις ει δι κές κοι νω νι κές ο μά δες, εί ναι κοι νω νι κά ε πι κίν δυ νη. Κυ ρί ες και κύ ριοι Θα θε ω ρού σα ση μα ντι κή πα ρά λει ψη, να μην α να φερ θώ, α κρο θι γώς έ στω, και στα υ πόλοι πα ση μα ντι κά θέ μα τα που α πα σχο λούν γε νι κό τε ρα τον Ελ λη νι κό α θλητι σμό και στις χρό νιες πα θο γέ νειες του ελ λη νι κού α θλη τι κού οι κο δο μή ματος. Ο Ελ λη νι κός α θλη τι σμός ε δώ και πά ρα πολλά χρό νια έ χει πρό βλη μα δη μο κρατί ας. Μο νο πα ρα τα ξια κές διοι κή σεις, χω ρίς ε σωτε ρι κό οι κο νο μι κό και διοι κη τικό έ λεγ χο, α πόλυ τη ε πι κρά τη ση του πα ρα γο ντι σμού, α διαφά νεια, ρου σφέ τια, συ ναλ λα γές, α να ξιο κρατί α, νε πο τι σμός, οι κο γε νειο κρα τί α, διοι κη τι κή α νεπάρ κεια και α που σί α ο ρά μα τος και σχε διασμού για το μέλ λον εί ναι με ρι κά από αυ τά που τον χα ρα κτη ρί ζουν. Χα ρα κτη ρι στι κά μό νο θα α να φερ θώ στον τρό πο διοί κη σης των ο μο σπον διών, στα χυολο γώ ντας με ρι κά μό νο ση μεί α α πό πο ρί σμα τα του ελε γκτι κού συμ βου λί ου της Γ.Γ.Α. με τά α πό έ λεγ χους που διε νερ γήθη καν σε κάποιες ο μοσπον δί ες. Α κού στε λοι πόν τι συμβαί νει σύμ φω να με τα πορί σμα τα: «Τα μέ λη του Δ.Σ. της ο μο σπον δί ας συ νή ψαν συμ βά σεις ερ γα σί ας με συγ γε νικά τους πρό σωπα, κα τά πα ρά βα ση της ι σχύ ου σας νο μο θε σί ας» «Η ο μο σπον δί α ε νώ εί χε υ πο χρέ ω ση να α πα σχο λεί προ πο νη τές κα τό χους νό μιμης ά δειας, σύ νη ψε συμ βά σεις και α πα σχο λού σε ά το μα ως προ πο νη τές, που ασκού σαν πα ρα νό μως το ε πάγ γελ μα του προπο νη τή» «Σω μα τεί α συμ με τεί χαν στις γε νι κές συ νελεύ σεις της ο μο σπον δί ας με δικαί ω μα ψή φου, κα τά πα ρά βα ση της ι σχύ ου σας νο μο θε σί ας, του κα τα στα τι κού και του ε σω τε ρι κού κα νο νισμού διοί κη σης» Και ε νώ οι ο μο σπον δί ες και η Γ.Γ.Α. α σχο λούνται με ό λα αυτά ο α θλη τι σμός στην πραγ μα τικό τη τα έ χει ξε φύ γει τε λεί ως α πό την ε πιρ ροή, τον έ λεγ χο και την ε πο πτεί α τους. Σή με ρα στην ελ λη νι κή α θλη τι κή πραγ ματι κό τη τα ει δι κά στα με γά λα α θλή ματα, ζουν και βα σι λεύ ουν οι α θλη τι κές α κα δη μί ες για τις ο ποί ες δεν υ πάρ χει κα μί α νο μο θε τι κή και οργα νω τι κή πρό βλε ψη. Ό ποιος θέ λει, ό που θέ λει, με ό ποιον τρό πο θέ λει στή νει μια α θλη τι κή α κα δημί α και εισπράτ τει. Το χει ρό τε ρο ό μως ό λων εί ναι ό τι δια χει ρίζε ται παι δι κές ψυ χές. Με ποια προ σό ντα, με ποιό υ πό βα θρο, με ποιόν έ λεγ χο και α πό ποιον, με τι είδους γνώσεις κα νείς δεν κα θο ρί ζει και κα νείς δεν ε πιβλέ πει. Οι γο νείς και ελ λη νι κή νε ο λαί α βορ ρά στα ά γρια θη ρί α. Οι ευαί σθη τες παι δι κές ψυ χές στα χέ ρια κάθε ά σχε του. Υ πο λο γί ζε ται με βά ση έ ρευ νες ό τι σχε δόν το 60 % των νέ ων μέ χρι την η λι κί α των 15 ε τών που α σχο λού νται με κά ποιο α πό τα δια δε δομέ να ο μα δι κά α θλή μα τα, είναι ε νταγ μέ νο σε κά ποια α θλη τι κή α κα δη μί α, που δεν έ χει τη μορ φή σω μα τείου ε νταγ μέ νου στη δύ να μη των σω μα τεί ων της α ντί στοι χης ο μο σπον δί ας. Και οι ο μο σπον δί ες κα τά τα άλ λα χρη μα τοδο τού νται και για την α νά πτυ ξη του α θλή ματος. Το κα λύ τε ρο ό μως εί ναι, ό τι α κό μα και αυτές οι α κα δη μί ες κα τα χρη στι κή η χρή ση του ό ρου έ χουν πρω τα θλη τι κό προ σα να το λι σμό και α πο μο νώ νουν ή πε ρι θω ριο ποιούν τα παιδιά που εί τε δεν θέ λουν εί τε δεν μπο ρούν να μπουν σε συ να γω νι στι κή δια δι κα σί α, στους χώ ρους αυ τούς που τους α ντι λαμ βά νονται σαν χώ ρους α να ψυ χής και παι χνι διού. Και οι γο νείς βέ βαια πλη ρώ νουν, για να εισπράτ τουν τα παι διά τους συ ναισθή μα τα α πόρ ρι ψης και α πο κλει σμού. Έ να άλ λο με γά λο πρό βλη μα εί ναι η βί α στους α θλη τι κούς χώ ρους και έ ξω α πό αυτούς, που α ντι με τω πί ζε ται ως πρό βλη μα του α θλη τι σμού, ε νώ στην πραγ ματι κό τη τα α πο τελεί έ να κατ ε ξο χήν κοι νω νι κό πρό βλη μα. Με τη λαν θα σμέ νη αυ τή προ σέγ γι ση η πολι τεί α ε σφαλ μέ να ο δη γή θη κε και τώρα και στο πα ρελ θόν στη λή ψη μέ τρων ό πως ο πε ριο ρισμός στην ε λεύ θε ρη με τακί νη ση προ σώ πων, που πα ρα βιά ζουν τις α το μι κές ε λευ θε ρί ες του αν θρώ που, εί ναι προ δή λως α ντι συ νταγ μα τι κά και δεν ε πι λύ ουν το πρό βλη μα, α φού αυ τό μετα φέ ρε ται αλ λού, ό πως α πο δεί χθη κε και με τα γε γο νό τα που συ νέ βαι ναν ε πί μια ε βδο μά δα, πριν α πό τον πρό σφα το α γώ να Α ΡΗ ΠΑ ΟΚ, με συ μπλο κές και επει σό δια α κό μα και με πυρο βο λι σμούς α κό μα και σε ο βε λι στή ρια και σε χω ριά της υ παί θρου του νο μού. Ε πί σης, στον μα κρύ κα τά λο γο των σο βα ρών προ βλη μά των που α παι τούν λύ σεις εί ναι το θέμα του ντό πιν γκ, των πλα στο προ σω πιών α κόμα και σε μα θη τι κούς α γώ νες, του κοι νω νι κού ε ξορ θο λο γι σμού προ νο μί ων και κι νή τρων και η α ντιμε τώ πι ση του ά κρα του πα ρα γο ντι σμού, που έ κα νε έλ λη να πα ρά γο ντα προ κειμέ νου να δια τη ρή σει τη θέ ση του στην ευ ρω πα ϊ κή ο μο σπον δί α του α θλή μα τος, να κα τέ βει στις α ντί στοι χες ε κλο γές τις ο ποί ες ευ τυ χώς και έ χα σε ως υ πο ψή φιος των Σκο πί ων και με το έμ βλη μα MKD, δί πλα στην υ πο ψη φιό τη τά του. Το κα λύ τε ρο ό μως συ νέ βη α πό το πι κή έ νωση με γά λου α θλή μα τος, η ο ποί α τον Νο έμ βριο που μας πέ ρα σε διέ κο ψε α ναί τια ό λα τα πρωτα θλή μα τά της ε πί δύ ο εβδο μά δες πριν α πό τις ε κλο γές, προ κει μέ νου αυ τές να διε ξα χθούν λέ ει α πρόσκο πτα. Μι λά με για πλέ ρια δη μοκρα τί α. Κυ ρί ες και κύ ριοι Οι χρό νιες πα θο γέ νειες και τα προ βλή μα τα που συσ σω ρεύ τη καν, εί ναι και ρός να ε πι λυθούν με έ να νέ ο θε σμι κό πλαί σιο που θα α νατρέ πει την κα θε στη κυ ί α πραγ μα τι κό τη τα. Ό σα έ χου με πει άλ λω στε μέ χρι σή με ρα, ε πι βε βαιώ νο νται και α πό τα πα ρα πά νω πε ριστα τι κά αλ λά και α πό άλ λα στοι χεί α τα ο ποί α έ χου με, δεν είναι ό μως σή με ρα της πα ρού σης ΟΜΙΛΙΕΣ 11

12 ΟΜΙΛΙΕΣ να α να φερ θού με σε αυ τά. Στην κα τεύ θυνση λοι πόν της ε ξυ γί αν σης προ τεί να με σει ρά ρυθ μί σε ων και μέ τρων τα ο ποία πρέ πει να λη φθούν ά με σα. Α πό τη δέ σμη των προ τά σε ών μας θέ λω μόνο να ε πα να λά βω: Την ά με ση α νά γκη να κα τα στεί δυ να τός ο ε σω τε ρι κός διοι κη τι κός και οι κονο μι κός έ λεγχος των διοι κή σε ων των ο μο σπον διών και των ε νώ σε ων, με τη θέσπι ση α να λο γι κό τε ρου συ στή μα τος ε κλο γής που θα ε πι τρέ πει την πα ρου σί α αντι πο λί τευ σης στα διοι κη τι κά συμβού λια ως μειο ψη φί α. Αυ τό πρέ πει να γίνει τώρα που οι ε κλο γές ε νώσε ων και ο μο σπον διών εί ναι α κό μα μα κριά και δεν μπο ρεί κα νέ νας να κα τη γορή σει ό τι υ πάρ χει σκο πι μό τη τα. Την α νά γκη για θε σμο θέ τη ση ε λέγ χου των φο ρο λο γι κών δη λώ σε ων ό λων των μελών των διοι κή σε ων των ο μο σπον διών για τη διακρί βω ση του ε παγ γέλ μα τος που α σκούν, αν υ πάρ χει, και των ει σο δη μά των που δή λω ναν α πό το προ η γού με νο οι κο νο μι κό έ τος της ε κλο γής τους ως με λών Διοι κη τι κού Συμ βουλί ου ο μο σπον δί ας. Για να στα μα τή σου με ε πιτέ λους να έ χου με διοι κή σεις και προ έ δρους ο μο σπον διών ά νερ γους και α νε πάγ γελ τους. Την α νά γκη για πε ριο ρι σμό της πο λυ θε σί ας στο χώ ρο του α θλη τι σμού. Την α νά γκη για ου σια στι κό έ λεγ χο των διοικη τι κών και οι κο νο μι κών πε πραγμέ νων των ο μο σπον διών και τη θε σμο θέ τη ση ευ θύ νης για τα μέ λη του Δ.Σ. με την προ σω πι κή τους πε ριου σί α για τυ χόν χρέ η που θα προ κύ ψουν ή θα δη μιουργη θούν α πό τα διοι κη τι κά τους πε πραγ μέ να και α πό κα κο δια χεί ρι ση. Τη θε σμο θέ τη ση δια δι κα σί ας για την ταυτο ποί η ση α το μι κών α στι κών, ποι νικών αλ λά και διοι κη τι κών ευ θυ νών για κα κο διοί κη ση και οι κο νο μι κή κα κοδια χεί ρι ση σε σω μα τεί α, ε νώσεις και ο μο σπον δί ες. Και τέ λος. Την α νά γκη τα υ περ κεί με να όρ γα να διοί κησης και ε λέγ χου να μην συ γκρο τούνται α πό τα ί δια πρό σω πα που α σκούν διοί κη ση στις ο μο σπον δί ες. Να εί ναι δη λα δή τα ί δια πρό σω πα ε λε γκτές και ε λεγχό με νοι, κρι τές και κρι νό με νοι. Κυ ρί ες και κύριοι Η α που σί α μέ τρου και δυ να τό τητας σύ γκρι σης με το κα λύ τε ρο, καθη λώ νει ως ε πί το πλεί στον, τα πάντα στη με τριό τη τα. Προσ διο ρί ζου με το μέ τρο σύγκρι σης τις πε ρισ σό τερες φο ρές, α νά λο γα με αυ τό που έ τυ χε να έ χουμε κο ντά μας ή με αυ τό που ε πεδί ω ξε να βρί σκε ται μπρο στά μας. Έ τσι, ε πι βιώ νουν και ε πι χει ρούν να α νέλθουν, οι δη μο σιο σχε τί στες, οι κόλα κες, οι γλύφτες και οι ο σφυο κά μπτες, αυ τοί δη λα δή που φρο ντί ζουν να βρίσκο νται πά ντο τε μπρο στά μας. Η σο βα ρό τη τα, η ερ γα τι κό τη τα, η α ξιο πρέπεια και οι ι κα νό τη τες, εί ναι μάλ λον προ σό ντα που βλά πτουν σο βα ρά την υ γεί α. Το α πο τέ λε σμα βέ βαια εί ναι έ να, να βα σιλεύ ει πολ λές φο ρές το τί πο τα και άλλες φο ρές το μέ τριο και το λί γο. Α πέ να ντι σε αυ τή τη γκρί ζα πραγ μα τι κό τητα, ορ θώ σα με και ορ θώ νου με πά ντο τε το α νάστημά μας εκ φρά ζο ντας και εκ προ σω πώ ντας πά ντα υ ψη λές, στα θε ρά υ ψη λές α ξί ες και για αυ τό είπα με και ε ξα κο λου θού με να λέ με ό χι στους σαλ τι μπά γκους, στους σφουγ γο κωλάριους, στους α ε ρι τζή δες, στους πα πα τζή δες, στα λα μό για, στους α νί κα νους, στους γυ ρο λόγους, στους κω λο τού μπες, στους τυ χο διώ κτες και στους α ρι βίστες. Κυ ρί ες και κύ ριοι. Η Έ νω ση Γυ μνα στών Βο ρεί ου Ελ λά δος, 56 χρό νια με τά α πό την ί δρυ σή της, α πο τελεί σήμε ρα έ ναν α πό τους κο ρυ φαίους φο ρείς ό λων των το μέ ων. Και αυ τό δεν εί ναι τυ χαί ο. Ο φεί λεται στην πα ρουσί α, στην ερ γατι κό τη τα, στις π ρ ο σ π ά θ ε ι ε ς, στον α γώ να και στην α νι διο τελή προ σφο ρά συ γκε κρι μέ νων αν θρώ πων. Ανθρώπων που α φιέ ρω σαν σημα ντι κό κομ μά τι της ζω ής τους σε αυ τή την προ σπά θεια. Υ πη ρε τού με το φο ρέ α ό λα αυ τά τα χρό νια δου λεύ ο ντας σκλη ρά, α φιε ρώ νο ντας ό λη μας την ψυχή, πά ντο τε σο βα ρά και συ γκρο τη μέ να, χω ρίς να υ πο λο γί ζου με προ σω πι κό κόστος, χω ρίς να υ πη ρε τού με κα νέ να προ σω πι κό συμφέ ρον. Γι αυ τό κά νου με και συ γκρού σεις. Πάντο τε ό μως με συ ναί σθη ση του χρέ ους μας και α πέ να ντι στο φο ρέ α που εκ προ σω πού με και α πέ να ντι στον κλάδο μας και α πέ να ντι στον αθλη τι κό κό σμο και α πέ ναντι στην Ελ λη νι κή κοι νω νί α. Και έ τσι θα συ νε χί σου με να δου λεύου με. Στην προ σπά θεια μας κα θο δη γού μα στε α πό μια και μό νη προσ δο κί α. Να ε πι τύ χου με το κα λύ τε ρο. Και για τον κλά δο μας. Και για τον Ελ λη νι κό α θλη τι σμό. Και για την Ελ λη νι κή νε ο λαί α. Και για την Ελ λη νι κή κοι νω νί α. Αυ τό εί ναι το ό ρα μα που έ χου με, αυ τή εί ναι η με γάλη μας φι λο δο ξί α. Αυ τά εί ναι τα πι στεύ ω μας και αυτές τις ι δέ ες, τις α ξί ες και τα ι δα νι κά υ πηρε τού με. Γι αυ τό δί νου με και θα συ νε χί σου με να δί νου με ό λες μας τις δυ νά μεις και τον κα λύτε ρό μας ε αυτό. Σας ευ χα ρι στώ. 12

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09 των Oι κο δό µων µο νί µων συ νερ γεί ων O32R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ OΙ ΚO Δ O ΜΩΩΝ ΜO ΝΙ ΜΩΩΝ ΣY ΝΕΡ ΓΕΙ ΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΩΩΝ - ΒΙ O ΤΕ ΧΝΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο 1945-1954 ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ Για Ποιους Λό γους εν Τελε σφό ρη σε; ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θστης (ΠΖ) Γεώργιος Δη μη

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας**

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 41-55 Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** Αντιλήψεις γονέων και δασκάλων απέναντι στην κοινωνική ένταξη των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ ΚΑΙ ΒOΗ ΘΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009 Τεύχος 35 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 13 ο Διεθνές Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

Την ε ται ρεί α BodyTalk

Την ε ται ρεί α BodyTalk Εισαγωγή Εί ναι σή με ρα πια κοι νή πα ρα δο χή ό τι ο αθλη τι σμός με την ευ ρύ τε ρη έν νοια (συ μπε ρι λαμ βα νο μέ νης της α να ψυ χής και του α θλη τι κού του ρισμού) α πο τε λεί μια με γά λη και

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ

ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ Η ε πο χή μας χα ρα κτη ρί ζε ται, ή του λά χι στον έ τσι θα έ πρε πε, α πό πλη θώ ρα ε πιλο γών ε λεύ θερου χρό νου. Η δια θε σι μό τη τα πα ράλ λη λα κα τάλ λη λης

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ: Α θα νά σιος Πα παν δρέ ου, Φαρ μα κο ποιός-το ξι κο λό γος- Ε πι στη μο νι κός συ νερ γά της του Ο φθαλ μο λο γι κού Ιν στι τού του Α θη νών Χρό νια τώ ρα, το κλα σι κό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Δ ΕΝΔ ΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΩΝ ΞΕ ΝO Δ O ΧΕΙ Α ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του

Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του Η Συν θή κη του Νε ϊ γύ και η Σύμ βα ση της Ελ λη νο βουλ γα ρι κής Με τανά στευ σης ΚΕΙΜΕΝΟ: Τχης (ΠΒ) Δη μή τριος Α. Κα τσι κώ στας ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 να γούς που εργάζονται στη Ρόδο, οι οποίοι πα ρέ χουν τις υπηρεσίες τους στους εργοδότες τους τουριστικούς πράκτορες πραγµατικά µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας Δ. ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 1941-1944 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 19 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ 1941-1944 ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΑ ΣYΜ ΒO ΛΑΙ O ΓΡΑ ΦΕΙ Α O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες

ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες ΚΕΙΜΕΝΟ: Α να στά σιος Γ. Ρούσ σης Κοι νω νιο λό γος - Ε γκλη μα το λό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Στον πο λι τι σμό των μη χα νών έ χει δι α φα νεί ο ρι στι κά ό τι δεν προβλέ πε ται θέ ση γι α τη λει τουρ γί α της ψυ χής. Τους δύ ο τε λευ ταίους αι

Διαβάστε περισσότερα

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΚΙ ΝΗ ΜΑ ΤO ΓΡΑ ΦΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα ασφαλιστικά δικαιώματα.

Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα ασφαλιστικά δικαιώματα. Ôo ΚΩ Ι ΚΟΣ: 6115 ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Σ.Ε.Φ.Κ. Λόντου 6, 10681 Αθήνα, τηλ. 210 3820537, 6977-652768, 6938-204777, 6974-439203 e - m a i l : s e f k @ s e

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Επί του πιεστηρίου. Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα.

Επί του πιεστηρίου. Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα. τεύχος 02-Χειμώνας 2015 Επί του πιεστηρίου Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα. Το πρώτο ήταν η πολύνεκρη συντονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΜΕ ΣΗΣ ΕΚ ΠΑΙ Δ ΕY ΣΗΣ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των Υ ΠΟ ΣΤΗ ΡΙ ΞΗ ΤΩΝ ΨΕ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΟ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΙΑ ΚΟ ΠΕ ΡΙ ΒΑΛ ΛΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν χης (ΠΖ) Ιω άν νης Ιω άν νου Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των αν θρώπων,

Διαβάστε περισσότερα

του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11

του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11 του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (Σ.Σ.Ε. & Δ.Α.) ΤΩΩΝ ΕΡΓΑΖOΜΕΝΩΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠOΤOΠOΙΪΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 áåé þñïò ÊÅÉ ÌÅÍÁ Ð ÏËÅÏÄÏÌÉ ÁÓ, Ù ÑÏÔ ÁÎÉÁÓ ÊÁÉ ÁÍÁÐÔÕ ÎÇÓ ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÌÁ ÏÓ 2003 MAY 2003 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΜΗΤΡΗΣ ΓΟΥΣΙΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α θη ναι ος πο λι τι κος και στρα τη γος του πρω του μι σου του 5ου αιωνα π.χ.

Α θη ναι ος πο λι τι κος και στρα τη γος του πρω του μι σου του 5ου αιωνα π.χ. ΚΙ ΜΩΝ Α θη ναι ος πο λι τι κος και στρα τη γος του πρω του μι σου του 5ου αιωνα π.χ. ΚΕΙΜΕΝΟ: Χρή στος Α να γνώ στου, Απόφοιτος Φιλοσοφικής Σχολής, τμήμα Φιλολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημείου Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ

Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑ Η ΓΕ ΣΙΑΣ Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ KΕΙΜΕΝΟ: Υ π τγος ε.α. Άρης Δια μα ντό που λος, Ψυ χο λό γος, Δι δά κτο ρας Φι λο σο φί ας Πα νε πι στη μί ου Αθη νών ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 58 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ: Τα ξιάρ χης Φι σκα τώ ρης, Διε θνο λό

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου

Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου μία νέ α πραγ μα τι κό τη τα ΚΕΙΜΕΝΟ: Λγος (ΠΖ) Ιω άν νης Χρή στου ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ει σα γω γή Η δο λο φο νί α των τεσ σά ρων Α μερικα νών πο λι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α Ε κα το ντα ε τής ε πέτειος α πό την ε πί ση μη έναρ ξη της έ νο πλης φάσης του Μα κε δο νι κού Α γώνα στο Βέρ μιο ό ρος και στην ε παρ χία Βεροίας (1905-2005) (Η Συμ βο λή Των Κα τοίκων της Πε ριο χής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης* & Φίλιππος Β. Ευαγγέλου**

Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης* & Φίλιππος Β. Ευαγγέλου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 57-90 Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης* & Φίλιππος Β. Ευαγγέλου** Εικονικό ή πραγματικό πείραμα στη διδασκαλία της Φυσικής για

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου**

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 111-131 Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** Η σχο λι κή α πο τε λε σμα τι κό τη τα και ο ρό λος της στην ποιο τι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

Νικολέττα Ισπυρλίδου* & Δημήτρης Χασάπης**

Νικολέττα Ισπυρλίδου* & Δημήτρης Χασάπης** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 23-39 Νικολέττα Ισπυρλίδου* & Δημήτρης Χασάπης** Η συγκρότηση μιας ευκλείδειας έννοιας της ευθείας γραμμής με τη διαμεσολάβηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο 1 8 9 6-1 9 0 9 & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ιλ χος Βα σί λειος Α να στα σό που λος, Ι στο ρικός Η

Διαβάστε περισσότερα

των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων

των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων K45R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Y ΠΑΛ ΛΗ ΛΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ ΡY ΜOYΛ ΚΩΩΝ ΚΑΙ ΝΑY Α ΓO ΣΩΩ ΣΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΕ ΚΤΡΟ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙΧΕΙ ΡΕΙΝ

Η ΛΕ ΚΤΡΟ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙΧΕΙ ΡΕΙΝ Η ΛΕ ΚΤΡΟ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙΧΕΙ ΡΕΙΝ KEΙΜΕΝΟ: Λγος (ΠΒ) Νι κό λα ος Ι. Πέ ντσας (MS.c, MBA), Λγος (ΠΖ) Δη μή τριος Λ. Πισ σα νί δης (MBA) ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Eισαγωγή Κα τά τη διάρ κεια της τε

Διαβάστε περισσότερα

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α ) Η ΛΕ ΚΤΡO ΝΙ ΚΩΩΝ ΠΤYΧΙ OY ΧΩΩΝ Α ΝΩΩ ΤΕ ΡΩΩΝ ΣΧO ΛΩΩΝ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΕΣ ΨΕ & ΔΙΑ ΔΙ ΚΤΥΟ

ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΕΣ ΨΕ & ΔΙΑ ΔΙ ΚΤΥΟ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΕΣ ΨΕ & ΔΙΑ ΔΙ ΚΤΥΟ Killing the enemy s courage is as vital as killing his troops «Η κάμ ψη του η θι κού του ε χθρού, εί ναι τό σο ζω τι κής ση μα σί ας όσο να σκο τώ νεις τα στρα τεύ μα τά του»

Διαβάστε περισσότερα

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου!

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! ΤΕΥΧΟΣ Ν ο 8 Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! 03 Καταχρεωμένος ο Δήμος 05 08 Το Άνω - Κάτω στο Καλαμάκι στην μάχη των Δημοτικών εκλογών Πάρκο Ελληνικού: Αναγκαίο - Εφικτό - Φθηνό 10 Πρώτα ο μαθητής;

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος. ΕΤΗΣΙΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 900 ωρών & 60 E C TS

Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος. ΕΤΗΣΙΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 900 ωρών & 60 E C TS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδική Αγωγή Μαθησιακές Δυσκολίες «Εξειδίκευση σε σταθμισμένα ψυχομετρικά εργαλεία και τον σχεδιασμό παρεμβάσεων»

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2010 Τεύχος 38 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Ο πρό ε δρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝ ΝΕ ΝΤΥ, 35 ος Πρό ε δρος Η νω μέ νων Πο λι τειών (Η.Π.Α.)

ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝ ΝΕ ΝΤΥ, 35 ος Πρό ε δρος Η νω μέ νων Πο λι τειών (Η.Π.Α.) ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝ ΝΕ ΝΤΥ, 35 ος Πρό ε δρος Η νω μέ νων Πο λι τειών (Η.Π.Α.) Χρο νι κό Α νό δου στην Ε ξου σί α και Δο λο φο νί α του 43 χρό νια πριν ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α Ιω άν νης Αρ. Μερ τζά νης, τ. Κα θη γη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ Α ΓΙΟΝ Ο ΡΟΣ Ο ΦΥ ΛΕ ΤΙ ΚΟΣ Α ΝΤΑ ΓΩ ΝΙ ΣΜΟΣ (ε θνο φυ λε τι σμός)

ΤΟ Α ΓΙΟΝ Ο ΡΟΣ Ο ΦΥ ΛΕ ΤΙ ΚΟΣ Α ΝΤΑ ΓΩ ΝΙ ΣΜΟΣ (ε θνο φυ λε τι σμός) ΤΟ Α ΓΙΟΝ Ο ΡΟΣ Ο ΦΥ ΛΕ ΤΙ ΚΟΣ Α ΝΤΑ ΓΩ ΝΙ ΣΜΟΣ (ε θνο φυ λε τι σμός) KEIMENO: Υ π τγος ε.α Βα σίλειος Διά με σης, τ. Κα θη γη τής ΣΣΕ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ο με γά λος αυ τός πνεύ μο νας

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Νανόπουλος INSPIRING WOMEN. Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων και η κληρονομική δημοκρατία... IPHONE TOY STEVE DOUBLE

Δημήτρης Νανόπουλος INSPIRING WOMEN. Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων και η κληρονομική δημοκρατία... IPHONE TOY STEVE DOUBLE BIMONTHLY FROM under exclusive licence to INSPIRING WOMEN ; IPHONE TOY STEVE DOUBLE 3 // 5,00 Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων... Δημήτρης Νανόπουλος...και η κληρονομική δημοκρατία... 21 6

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η Το Μέλλον της FYROM

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η Το Μέλλον της FYROM ΤΟ ΜΕΛ ΛΟΝ ΤΗΣ FYROM ΚΕΙΜΕΝΟ: Δρ. Α θα νά σιος Ε. Δρούγος, Διε θνο λό γος-στρα τιω τι κός Α να λυ τής, Ειδικός σε Θέματα Διεθνούς Ασφάλειας ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Οι ε ξε λί ξεις στα Δυ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Α πο τε λέ σµα τα & Συ νέ πειες

Α πο τε λέ σµα τα & Συ νέ πειες Αίτια και Στό χοι Πο λε µι κές Ε πι χει ρήσεις µε τα ξύ Βουλ γα ρίας και Ελ λά δας Ει ρή νη Βουκου ρε στίου Α πο τε λέ σµα τα & Συ νέ πειες ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΠΒ) Ιωάννης Γε με νε τζής, Ιστο ρι

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Γε νι κά για την α να κύκλω ση: Ο ρι σμός Έ να α πό τα ση μα ντι κό τε ρα και διαρκώς οξυ νό με να προ βλή μα τα που

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012

ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012 ΠΑ ΡΑΡ ΤΗ ΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.900/43/1084/Σ.360 Ο ΣΜΑ ΕΣ Γεν. Γραμ ματέας 4 Ιουν 2013 ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012 Προς ε νη μέ ρω ση των συ νεταί ρων για τις δρα στη ριό τη τες του Συ νε ται ρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα