Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος"

Transcript

1 Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ , Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN

2 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 ISSN ΚΩΔΙΚOΣ ΕΝΤΥΠOΥ 6120 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 Ιδιοκτήτης-Εκδότης: Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51 Τ.Κ , Θεσσαλονίκη Direct mail: Pan-direkt, Αραπίτσας Υπεύθ. Έκδοσης - Επιμ. ύλης: Αθανάσιος Παπαγεωργίου, Πρόεδρος ΕΓΒΕ Υπεύθυνος δημιουργικού: Γεώργιος Παρισόπουλος, Γεν. Γραμματέας ΕΓΒΕ Oι απόψεις των συγγραφέων των διαφόρων άρθρων που δημοσιεύονται σε αυτό το έντυπο δεν ταυτίζονται αναγκαστικά με τις επίσημες θέσεις της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος. Ελ λη νι κός Α θλη τι σμός (πλην του ε παγ γελ μα τι κού α θλη τι σμού που εί ναι μια άλ λη ι στο ρί α) και η Ο Φυ σι κή Α γω γή πα ρά τα προ βλή μα τα που α ντι μετώ πι ζαν, τις χρό νιες ορ γα νω τι κές και άλ λες ελ ληνι κές πα θο γέ νειες, κα τόρ θω σαν να πο ρεύ ο νται για 35 πε ρί που χρό νια σε έ να σχε τι κά α νε κτό και διαρκώς (έ στω και με αρ γούς ρυθ μούς) βελ τιού με νο, ε πί πε δο. Δυ στυ χώς, από το 2009 ξε κί νη σε μια συ στη μα τι κή δια δι κα σί α πλή ρους α φα νι σμού και κα τε δά φι σης του ελ λη νικού α θλη τι κού οι κο δο μή μα τος. Η αρ χή έ γι νε με την ου σια στι κή κα τάρ γη ση με τά α πό 25 χρό νια των προ γραμ μάτων «Α θλη τι σμός για Ό λους» ή «Μα ζι κού Α θλη τι σμού», αν έ τσι σας εί ναι γνωστά. Α κο λού θη σε η ά γρια πε ρι κο πή των δια τι θέ με νων πό ρων για τον α θλη τι σμό, με τη μεί ω ση των ε πι χο ρηγή σε ων των α θλη τι κών ο μο σπον διών και την ε πι λε κτική κα τα νο μή τους, η κα τάρ γη ση των ΤΑΔ με α πα ρά δε κτο τρό πο και α νυ πό στα τες δι καιο λο γί ες, η κα τάρ γη ση των σχο λι κών πρω τα θλη μά των στα δη μο τι κά σχο λεί α, η πο λυ διά σπα ση και το πή γαι νε έ λα των σχε τι κών με τον α θλη τι σμό αρ μο διο τή των (με ό τι αυ τό σημαίνει για τους γνω ρί ζο ντες έ στω και ε λά χι στα α πό τη λει τουρ γί α της δη μόσιας διοί κη σης), η πε ρι κο πή των κον δυ λί ων για την Ο λυ μπια κή προ ε τοι μα σί α, η ε γκα τά λει ψη και α πα ξί ω ση των α θλη τι κών υ πο δο μών, η κα τάρ γη ση των διευ κο λύν σε ων που πα ρέ χο νταν στους εν ε νερ γεί α πρω τα θλη τές δη μο σί ους υ παλ λήλους προ κει μέ νου να συ νε χί ζουν την προ πο νη τι κή και α γω νι στι κή τους δρα στη ριό τη τα, και η ε ρή μω ση ε ντέ λει των α θλη τι κών χώ ρων ως α πο τέ λε σμα της ε φαρ μο γής αυτών των πο λι τι κών. Το κα κό ο λο κλη ρώθη κε τη φε τι νή χρο νιά με την κα τάρ γη ση των σχο λι κών πρω τα θλη μά των στα Γυ μνάσια και στα Λύ κεια, με ά με ση συ νέ πεια την ε ξα φά νι ση της Ελ λά δας α πό τον πα γκό σμιο σχο λι κό α θλη τι κό χάρ τη, την α νά θε ση της δι δα σκα λί ας του μα θή μα τος της Φυ σι κής Α γω γής στην πρω τοβάθ μια εκ παί δευ ση σε δα σκά λους σε πά ρα πολ λά σχο λεί α πράγ μα το ο ποί ο είναι ό χι μό νο α πα ρά δε κτο αλ λά και ε πι κίν δυ νο, ε νώ το τε λειω τι κό χτύ πη μα ε τοι μά ζε ται με τη δια φαι νό με νη κα τάρ γη ση μέσα στο 2011 των Γρα φεί ων Φυ σι κής Α γω γής και της Διεύ θυν σης Φυ σι κής Α γω γής του Υ πουρ γεί ου Παι δεί ας. Α να διορ γά νω ση του α θλη τι κού συ στή μα τος, δεν ση μαί νει ισο πέ δω ση, α πα ξί ω ση και ε ξα φά νι ση κά θε θε τι κής πρω το βου λί ας που εί χε λη φθεί τα τε λευ ταί α 35 χρό νια. Ση μαί νει α ξιο λό γη ση, βελ τιώ σεις, ε ξορθο λο γι σμό, α να κα τα νο μές και ό χι μη δε νι σμούς και δια χεί ρι ση της μι ζέ ριας και του τί πο τα. Η κατ ε πίφα ση δια βού λευση και ο ε πι λε κτι κός διά λο γος με δια δι κτυα κά γκρου πού σκου λα μό νο και μόνο για να α πο φύ γουν τις δυ σά ρε στες φω νές, δεν συ νι στά άλ λο θι για τις κα ταστρο φι κές για το μέλ λον της ελ λη νικής νε ο λαί ας, του ελ λη νι κού α θλη τι σμού και της φυ σι κής α γω γής, α πο φά σεις. Η Έ νω ση Γυ μνα στών Βορεί ου Ελ λά δος έ χει κα τα θέ σει κατ ε πα νά λη ψη και σε ό λες τις πο λι τι κές η γεσί ες, προ τά σεις για τη βελ τί ω ση και την ε ξα σφά λι ση του μέλ λο ντος του ελ λη νι κού α θλη τι σμού και της φυ σικής α γω γής. Στην ο μι λί α του πρό ε δρου της ΕΓΒΕ στο 14 ο Διε θνές Συ νέ δριο Φυ σι κής Α γω γής και Α θλητι σμού που δη μο σιεύ ε ται στο πα ρόν τεύ χος ε πα ναλαμ βά νο νται στα χυο λο γη μέ να οι κυ ριό τε ρες α πό αυ τές. Ας α φή σουν λοι πόν οι κρα τού ντες τις δια δι κτυα κές α να ζη τή σεις και ας δια βά σουν του λά χι στον, αν τους ε νο χλεί ο πραγ μα τι κός διά λο γος, τις προ τά σεις που κα τα τί θε νται.

3 φυσική αγωγή και αθλητισμός ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ, ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Το πε ριο δι κό Φυ σι κή Αγω γή και Α θλητι σμός δέ χε ται ε ρευ νη τι κά άρ θρα σε ο ποια δή πο τε πε ριο χή της Φυ σι κής Α γωγής και της Α θλη τι κής Ε πι στή μης. Α πό η δια δι κα σί α υπο βο λής των άρθρων εί ναι μό νο η λε κτρο νι κή με α πευθεί ας η λε κτρο νι κή υ ποβο λή στον συ ντάκτη. Άρ θρα γί νο νται δε κτά για δη μο σίευ ση με την προ ϋ πό θε ση ό τι δεν έ χουν δη μο σιευ θεί ή έ χουν υ πο βλη θεί προς δη μο σί ευ ση σε άλ λο ε πιστη μο νι κό περιο δι κό εί τε με ρι κώς, εί τε ο λι κώς. Το ε πιστη μο νι κό πε ριε χόμε νο και νο μι κά ζη τήμα τα σε σχέ ση με τα άρ θρα α πο τε λούν α πο κλει στι κή ευ θύνη των συγ γρα φέ ων. Ό λες οι ε ρευ νη τι κές ερ γα σί ες και οι πε ριπτω σια κές μελέ τες που πραγ μα το ποιούνται σε ζώ α ή ά το μα θα πρέ πει να εί ναι σύμ φω νες με τη δή λω ση της συν θή κης του Ελ σίν κι (Declaration of Helsinki). Για η λε κτρο νι κή υ πο βο λή το άρ θρο υ πο βάλ λε ται μέ σω η λεκτρο νι κού τα χυδρο μεί ου στο Στο site του ε πι στη μο νι κού πε ριο δι κού στη διεύ θυν ση μπο ρεί τε να βρεί τε ό λες τις α πα ραί τη τες πλη ρο φο ρί ες για τη δια δι κα σί α υ πο βολής άρ θρου, κα θώς και τις ο δη γί ες συγγρα φής. Α πα ραί τη τη προ ϋ πό θε ση της δη μο σί ευ σης ε νός άρ θρου εί ναι η υπογρα φή της Δή λω σης Με τα βί βα σης Δικαιω μά των κατά τη στιγ μή της υ πο βο λής του άρ θρου προς κρί ση. Το πε ριο δι κό δη μο σιεύ ει άρ θρα στην Ελ λη νι κή γλώσσα (έ ντυ πη μορ φή) και στην Ελ λη νι κή και Αγ γλι κή γλώσ σα (η λε κτρονι κή μορ φή). Οι πε ρι λή ψεις στην Ελ λη νι κή γλώσ σα και οι ε κτε τα μέ νες πε ρι λή ψεις ή άρ θρα στην Αγ γλική γλώσ σα πα ρέ χο νται δω ρε άν μέσω της η λε κτρο νι κής σε λί δας του πε ριοδι κού ( Για την υ πο βο λή ε νός άρ θρου οι συγγρα φείς πλη ρώ νουν το πο σό των 30 Ευρώ α νά άρ θρο και λαμ βά νουν δω ρε άν συν δρομή του πε ριο δι κού για έ να έτος (4 τεύ χη). Το πο σό πλη ρώ νε ται με την υ πο βο λή του άρ θρου για κρί ση. Με τά την ο λο κλή ρω ση της δια δι κα σί ας κρί σης και την έ γκρι ση για δη μο σί ευ ση του άρθρου, θα πρέ πει να κα τα βλη θεί ε πι πλέ ον το πο σό των 35 ευ ρώ στον εκ δό τη και σε αντάλ λαγ μα να πα ρα λαμ βά νει πέ ντε τεύ χη α πό το τεύ χος του πε ριο δι κού στο ο ποί ο δη μο σιεύ τη κε το άρ θρο του, χωρίς κα μί α άλ λη ε πι βά ρυν ση. Η δια δι κα σί α πλη ρω μής γί νε ται με τα χυ δρο μι κή ε πιτα γή στις «ΕΚ ΔΟ ΣΕΙΣ ΧΡΙ ΣΤΟ ΔΟΥ ΛΙ ΔΗ» (Κ. Με λε νί κου 22, Θεσ σα λο νί κη, τηλ , fax: ) ή κα τά θε ση πλη ρω μής στον λο γα ρια σμό τρα πέ ζης με τα α κό λου θα στοιχεί α: Ε θνική Τρά πε ζα 223 / Ο κα τα θέτης πρέ πει να συ μπλη ρώ νει στην αι τιολό γη ση της α πό δει ξης πλη ρω μής τα ε ξής στοι χεί α: Για το πε ριο δι κό Φυ σι κή Α γω γή και Α θλη τι σμός και το ό νο μα του πρώ του συγ γρα φέ α του άρ θρου. Στο γρα φεί ο της Ε.Γ.Β.Ε. ή στις «ΕΚ ΔΟ ΣΕΙΣ ΧΡΙ ΣΤΟ ΔΟΥ ΛΙ ΔΗ» μπο ρούν, ε πί σης, να εγ γρα φούν συν δρο μη τές στο πε ριοδι κό για την ε πι στη μονι κή ε νη μέ ρω σή τους ό σοι ε πι θυ μούν να το λαμ βά νουν τα χυ δρο μι κά στη διεύθυν σή τους, α νεξάρ τη τα α πό το αν σκο πεύ ουν ή ό χι, να δη μο σιεύ σουν τώ ρα ή στο μέλ λον κάποιο άρ θρο τους. Η ε τή σια συν δρο μή α νέρ χε ται στο πο σό των 20 ευ ρώ και καλύ πτει 4 τεύ χη. Οι συν δρο μη τές του περιο δι κού στην Ελ λά δα και στο εξω τε ρι κό εί ναι πε ρισ σό τε ροι α πό χί λιοι. Υ πεύ θυ νος σύ ντα ξης: Δρ. Ε λευθέ ριος Κέλ λης. Βο η θοί Υ πεύ θυ νοι σύ ντα ξης: Δρ. Νι κό λα ος Θε ο δω ρά κης, Δρ. Συ με ών Βλα χό που λος. Ε πι στη μο νι κός υ πεύ θυνος και Υ πεύ θυ νος έκ δο σης α πό το Διοι κη τι κό Συμ βού λιο της Ε.Γ.Β.Ε.: Α θανά σιος Πα πα γε ωρ γί ου - Πρό ε δρος. ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Εγγραφείτε συνδρομητές του επιστημονικού περιοδικού «ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» που εκδίδει η Ε.Γ.Β.Ε. Ανανεώστε τη συνδρομή σας, όσοι είστε ήδη συνδρομητές ΕΚΔΟΣΕΙΣ Από τον Μάιο του 2010 υπάρχει πλέον η δυνατότητα και για on line εγγραφή νέου συνδρομητή ή ανανέωση συνδρομής στο επιστημονικό περιοδικό, μέσα από το site των εκδόσεων «ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ», στο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ Τόμος 30, Τεύχος 4, Σελ.: (ΤΕΥΧΟΣ 78) ΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΘΛΗΤΩΝ - Χρή ση συ μπλη ρω μά των δια τρο φής σε γυ μνα στή ρια της Θεσ σα λο νί κης. Κουρ κού λης Νι κό λα ος, Κου τλιά νος Νι κό λα ος ΑΝΑΨΥΧΗ - Διε ρεύ νη ση της σχέ σης α νά με σα στην α νά μει ξη και την ψυ χο λο γι κή δέ σμευση με δρα στη ριό τη τες α θλη τι σμού α να ψυ χής μα θητών / τριών στην Ελ λά δα. Νάσ σης Πα ντε λής, Θε ο δω ρά κης Δ. Νι κό λα ος ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ: ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - Σύ γκρι ση τε χνι κο τα κτι κών πα ρα μέ τρων ε πι θε τι κού παι χνι διού Ελλη νι κών και Ευ ρω πα ϊ κών πο δο σφαι ρι κών ο μά δων υ ψη λού ε πιπέ δου. Μπε κρής Ευάγ γε λος, Λού βα ρης Ζα φεί ρης, Α να γνω στάκος Κων στα ντί νος, Σου γλής Γ. Α θα νά σιος, Κα χρι μά νης Γε ώρ γιος, Κα ρα μά νος Ηρα κλής, Γρη γο ριά δης Δη μή τριος, Σω τη ρό που λος Α ρι στο μέ νης «Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός» Το επιστημονικό περιοδικό της Ε.Γ.Β.Ε. Το 1ο επιστημονικό περιοδικό του χώρου της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού στην Ελλάδα. Εκδίδεται κάθε 3 μήνες και αποστέλλεται στους συνδρομητές του. Τιμή ετήσιας συνδρομής (4 τεύχη): 20 ΕΥΡΩ Δελτίο Εγγραφής-Συνδρομής ΕΠΩΝΥΜΟ:...ΟΝΟΜΑ:... ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:... ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:... ΔΗΜΟΣ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:... Τ.Κ:... ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2:... ΚΙΝΗΤΟ:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... Αποστείλατε το δελτίο αυτό στη Γραμματεία της Ε.Γ.Β.Ε., μαζί με την ταχυδρομική επιταγή των 20 Ευρώ, στην ταχυδρομική διεύθυνση Πρ. Κορομηλά 51, τ.κ , Θεσσαλονίκη.

4 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Η E.Γ.Β.Ε. α πο νέ μει τι μη τι κές πλα κέ τες στον πρώ το α πο φοι τή σα ντα ή στην πρώ τη α ποφοι τή σα σα της ορ κω μο σίας του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Α.Π.Θ. - του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερ ρών Α.Π.Θ. και του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Κομητηνής Το Δ.Σ. της Ε.Γ.Β.Ε. κα θιέ ρω σε α πό τον Νο έμ βριο του 2003 την α πο νο μή τι μη τι κής πλα κέ τας στον πρώ το α πο φοι τήσα ντα ή στην πρώ τη α πο φοι τή σα σα κά θε ορ κω μο σί ας του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Α.Π.Θ. και λί γο αρ γό τε ρα και στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών και Κο μο τη νής. Έ τσι, και στην ορ κω μο σί α του Μα ΐ ου του 2011 του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Α.Π.Θ. α ντι προ σω πεί α του Δ.Σ. της Ε.Γ.Β.Ε. με ε πι κε φα λής τον Πρό ε δρο κ. Πα πα γε ωρ γί ου Α θανά σιο πα ρα βρέ θη κε στην τε λε τή ο ο ποί ος α πέ νει με στην πρώ τη α πο φοι τή σα σα κ. Δη μη τρα κό γιαν νη Βα σι λι κή την τιμητι κή διά κρι ση και α πη ύ θυ νε χαι ρε τι σμό στους νέ ους πτυχιού χους. Ε πί σης, στην ορ κω μο σί α του Μα ΐ ου του 2011 του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Κο μο τη νής, πα ρα βρέ θη κε α ντιπρο σω πεί α του Δ.Σ. της Ε.Γ.Β.Ε. με ε πι κε φα λής τον Πρό ε δρο κ. Πα πα γε ωρ γί ου Α θανά σιο ο ο ποί ος α πέ νει με στην πρώ τη α πο φοι τή σα σα κ. Μα στο ρά κη Σο φί α την τι μη τι κή διά κρι ση και α πη ύ θυνε χαι ρε τι σμό στους νέ ους πτυ χιού χους. Τέ λος, στην ορ κω μο σί α του Μαρ τί ου του 2011 του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερ ρών, πα ρα βρέ θη κε α ντι προ σω πεί α του Δ.Σ. της Ε.Γ.Β.Ε. με ε πι κε φα λής τον Γε νι κό Γραμ μα τέ α κ. Παρι σό που λο Γε ώρ γιο, ο ο ποί ος α πένει με στην πρώτη α πο φοι τή σασα κ. Βου τσι νά Νι κο λέ τα, την τι μη τι κή διά κρι ση και α πη ύ θυνε χαι ρε τι σμό στους νέ ους πτυ χιού χους. Με την ευ και ρί α της πα ρου σί ας των με λών του διοι κη τι κού συμ βου λί ου της Ε.Γ.Β.Ε. στις α νω τέ ρω ορκω μο σί ες, έ γι νε ε νημέ ρω ση στους νέ ους συ να δέλ φους για την Ε.Γ.Β.Ε. και τις δραστη ριό τη τές της, τους δια νε μή θη κε σχε τι κό φυλ λά διο και τους δό θη κε η δυ να τό τη τα να έ χουν μια πρώ τη προ σέγ γι ση με τα θέ μα τα που α πα σχο λούν τον κλά δο. Στα φω το γρα φι κά στιγ μιό τυ πα ο πρό ε δρος της Ε.Γ.Β.Ε. α πο νέ μει την τι μη τι κή πλα κέτα στην κ. Δη μη τρα κό γιαν νη Βα σι λι κή και στην κ. Μα στο ρά κη Σο φία, και ο Γε νι κός Γραμ μα τέ ας στην κ. Βου τσι νά Νι κο λέ τα. 4

5 ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ νέο ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Ελένη Ζέτου ISBN: , ΣΕΛΙΔΕΣ: 120, ΕΚΔΟΣΗ: 2011 Το εγχειρίδιο αυτό απευθύνεται κυρίως σε προπονητές και προπονήτριες, αλλά και σε αθλητές και αθλήτριες της Πετοσφαίρισης. Παρουσιάζει κάποιες ιδέες και τεχνικές για την ψυχολογική προετοιμασία με στόχο την κορύφωση της απόδοσης. Οι τεχνικές και οι δεξιότητες αυτές θα βοηθήσουν τους αθλητές όχι μόνο να αποδώσουν καλά στο συγκεκριμένο άθλημα, αλλά και στις καθημερινές απαιτήσεις της ζωής τους. Ο προπονητής πρέπει να γνωρίζει πως θα παρακινήσει τους αθλητές του, πως θα τους ενθαρρύνει, θα τους επιβραβεύει, θα επικοινωνεί θετικά μαζί τους, θα τους μαθαίνει να θέτουν στόχους, να αυτοσυγκεντρώνονται, να ελέγχουν το στρες και να χαλαρώνουν και να χρησιμοποιεί τις τεχνικές της αυτο-ομιλίας και της νοερής εξάσκησης. Είναι μια συστηματική και επίπονη διαδικασία των αθλητών και των αθλητριών, οι οποίοι μπορούν να βοηθηθούν σημαντικά κυρίως από τους αθλητικούς ψυχολόγους και ελλείψει αυτών από τον προπονητή τους. Φίλοι προπονητές και προπονήτριες, διαβάζοντας αυτό το εγχειρίδιο ελπίζουμε ότι θα εφαρμόσετε αυτές τις ιδέες και τις τεχνικές για να προετοιμάσετε καλύτερα τους αθλητές σας για κάθε αγώνα, αλλά κυρίως για τον μεγάλο αγώνα της ζωής. βιβλια ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ νέο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ. Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Πέρκος Στέφανος & Χριστόπουλος Ιωάννης ISBN: , ΣΕΛΙΔΕΣ: 232, ΕΚΔΟΣΗ: 2011 Στο βιβλίο «Αποτελεσματικός Προπονητής», αναπτύσσονται και σχολιάζονται ειδικά θέματα, τα οποία σχετίζονται με την «καθημερινότητα» του προπονητή ΟΛΩΝ των ομαδικών αθλημάτων, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και της αγωνιστικής περιόδου, στην προπόνηση αλλά και στους αγώνες. Θέματα όπως π.χ. η αποτελεσματική διδασκαλία και επικοινωνία, το «δέσιμο» της ομάδας, η παροχή κινήτρων στους παίκτες και η αύξηση της συγκέντρωσής τους, ο χειρισμός του άγχους, η συμπεριφορά προς τους διαιτητές, ο διαφορετικός χειρισμός σε αντρικές και γυναικείες ομάδες κ.α., αποτελούν ορισμένα από τα θέματα του βιβλίου. Στο τέλος του κάθε κεφαλαίου υπάρχουν οι «δραστηριότητες», οι οποίες και αποτελούν τις εφαρμοσμένες ασκήσεις-σενάρια, σχετικές με το θέμα που έχει ήδη αναπτυχθεί. Το βιβλίο αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο «εργαλείο», το οποίο παρέχει ένα πρωτοποριακό πακέτο θεμάτων, ικανό να βοηθήσει αποτελεσματικά τους προπονητές όλων των αγωνιστικών επιπέδων. ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ Στέλλα Ρέτσιου Θε ω ρη τι κές προ σεγ γί σεις και δρα στη ριό τη τες Μου σικο κι νη τι κής Α γω γής για παι διά προ σχο λι κής και πρώ της σχολι κής η λι κί ας Το βι βλί ο της Στέλ λας Ρέ τσιου Ε ξε ρευ νώ ντας τη μου σι κή και την κί νη ση κυκλοφο ρεί α πό τις Εκ δό σεις Ξι φα ράς και πε ρι λαμβά νει τό σο θε ω ρη τι κές προ σεγγί σεις ό σο και δρα στη ριό τη τες Μου σι κο κι νη τι κής Α γω γής για παι διά προ σχο λι κής και πρώ της σχο λι κής η λι κί ας. Πρό κει ται για καρ πό προ σπα θειών των τε λευ ταί ων πέ ντε χρό νων και προ έκυ ψε α πό την α νά γκη προ ε τοι μα σί ας των μα θη μά των Μουσι κο κι νη τι κής α γω γής που πα ρα δί δει η συγ γραφέ ας στο τμή μα Προ σχο λι κής α γωγής του ΤΕΙ Α θή νας. Ο προ βλη μα τι σμός του ό μως στην πραγ μα τι κό τη τα, ξε κί νη σε του λά χι στον δε κα πέ ντε χρό νια πριν, ό ταν η συγ γρα φέ ας άρχι σε να δι δά σκει Μουσι κο κι νη τι κή α γω γή στην πρω το βάθ μια εκ παί δευ ση. Το βι βλί ο α πευ θύ νε ται σε μου σι κούς, γυ μνα στές, δα σκά λους, νη πια γω γούς, βρε φο νη πιο κό μους και γε νι κά σε ό σους δι δά σκουν τη Μου σι κο κι νη τι κή α γω γή σε μι κρά παι διά. Η συ μπε ρί λη ψη σε αυ τό στοιχεί ων μου σι κής δεν πρέ πει να α πο θαρρύ νει ό σους δεν έ χουν α σχο λη θεί με τη γρα πτή μορ φή της μου σι κής. Το βι βλί ο έ χει πά ρα πολ λές δρα στη ριό τη τες που μπο ρούν να ε φαρ μο στούν και α πό ε κεί νους που δε γνω ρί ζουν μου σι κή α νά γνω ση. Πα ρό λα αυ τά ό σοι έ χουν α πο κτή σει έστω και λί γες γνώ σεις μου σι κής α πό τις σπου δές τους, θα ω φε λη θούν πο λύ με την α νά γνω ση της μου σι κής α νά λυ σης. Η μου σι κή και η κί νη ση μοι ρά ζο νται πολ λά κοινά στοιχεί α ό πως το ρυθ μό, τη δυ να μι κή, την ταχύ τη τα, τη φόρ μα. Η γνώ ση και η κα τα νό ηση της μιας, βο ηθά στην αρ τιό τε ρη δι δα σκα λί α της άλ λης. Ευ χό μα στε και ελ πίζου με η προ σπά θεια αυ τή να συν δρά μει το έρ γο ό λων ε κεί νων που πα σχί ζουν για μια δη μιουρ γι κή α γω γή μέ σα α πό τις τέ χνες. Το βι βλί ο δια τί θε ται σε ό λα τα ε νη με ρω μέ να βι βλιο πω λεί α. 5

6 ΣΥΝΕΔΡΙA 14 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Aθλητισμού Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης Οργάνωση: Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Υπό την αιγίδα: Περιφέριας Κεντρικής Μακεδονίας Χο ρη γοί: Γρα φι κές Τέ χνες Κα τσα μά κη, Εκ δό σεις Χρι στο δου λίδη, ERGOgenic, VEGGAsport Χορηγοί επικοινωνίας: Δη μο τι κή τη λε ό ρα ση TV 100, Δη μο τι κά ρα διό φω να FM 100, FM 101, Ε φη με ρί δα «Μetrosport», Αbout Θεσ σα λο νίκη, Αuto Τρί τη, Ε φη με ρίδα Χρη μα τι στή ριο, Ρά διο Μetropolis 95,5 FM Η Έ νω ση Γυ μνα στών Βο ρεί ου Ελ λά δος διορ γά νω σε το 14ο Διε θνές Συνέ δριο Φυ σι κής Α γωγής και Α θλη τι σμού το ο ποί ο διε ξή χθη στη Θεσ σα λο νί κη α πό 1 3 Α πρι λί ου 2011, στο Ο λυ μπια κό Μου σεί ο Θεσ σα λο νί κης. Η διορ γά νω σή του στέ φθη κε α πό α πό λυ τη ε πι τυ χί α, α φού το πα ρα κο λού θη σαν σύνε δροι και 800 πε ρί που ε πί σημοι προ σκε κλη μέ νοι (α πό το χώ ρο του α θλη τι σμού, της πο λι τι κής, της αυ το διοί κη σης, το Πα νε πι στή μιο, την εκ παί δευ ση κ.λ.π.), α πό την Ελ λά δα και την Κύ προ και υ πε βλή θη σαν 193 ε πι στη μο νι κές ερ γα σί ες για κρίση στην ε πι στη μο νι κή ε πι τρο πή του συνε δρί ου, εκ των ο ποί ων ε γκρί θη καν και πα ρου σιά σθη καν ως προ φο ρι κές ή α ναρ τη μέ νες 185 ε πι στη μο νι κές α να κοι νώ σεις, α πό 326 συγ γρα φείς - ε ρευ νη τές, 32 ε πι στη μο νι κά ι δρύ μα τα και φο ρείς, 23 πα νεπι στη μια κά τμή μα τα, σχο λές και διευ θύν σεις και 21 κλι νι κές, ερ γα στή ρια και το μείς. Ε ξή ντα προ σκε κλη μέ νοι ο μι λη τές, συ ντο νι στές και πρό ε δροι ε νο τή των συμ με τεί χαν στις ε πι στη μο νι κές του ε νό τη τες. Το συ νέ δριο α να πτύ χθη κε σε 6 κύ ριες θε μα τι κές ε νό τη τες, 5 ε ξει δι κευ μέ να σε μι νά ρια, 16 ε νό τη τες για την πα ρου σί α ση των προ φο ρι κών ε πι στη μο νι κών α να κοι νώ σε ων και μιας ε νό τητας για την πα ρου σί α ση των α ναρ τημέ νων ε πι στη μο νι κών α να κοι νώσε ων. Η κά λυ ψη, την ο ποί α έ τυ χε το Συ νέ δριο α πό τα Μ.Μ.Ε., ή ταν ευ ρεί α, ό πως και η α πο δο χή του α πό τους ε πί ση μους προ σκε κλημέ νους, οι ο ποίοι τί μη σαν με την πα ρου σί α τους την τε λε τή ε νάρξε ώς του. Στην τε λε τή έ ναρ ξης χαι ρε τι σμό απη ύ θυ ναν ο Πρό ε δρος της ΕΓ ΒΕ κ. Α θα νά σιος Πα πα γεωρ γί ου, ο Υ φυ πουρ γός Με τα φο ρών κ. Γιάν νης Μα γκριώ της, ο βου λευ τής Α Θεσ σα λο νί κης κ. Σταύ ρος Κα λα φά της, ο α ντι πρύ τα νης του Δη μο κρί τειου Πα νε πι στή μιου Θρά κης κ. Γε ώρ γιος Κώ στα, ο α ντι πρύ τα νης του Πα νε πι στήμιου Θεσ σα λί ας κ. Γιάν νης Θε ο δω ρά κης, ο πρό ε δρος του ΤΕ ΦΑ Α Α.Π.Θ. κ. Γε ώρ γιος Δο γά νης, ο πρό ε δρος του ΤΕ ΦΑ Α Σερ ρών κ. Ιω άν νης Βράμπας και ο Πε ρι φε ρεια κός Διευ θυ ντής Πρω το βάθ μιας και Δευ τε ρο βάθ μιας Εκ παί δευ σης Κεντρι κής Μα κε δο νί ας κ. Καρ τσιώ της. Κατά τη διάρ κειά της τε λε τής έ ναρ ξης έ λα βε χώ ρα και η α πο νο μή τι μη τι κών δια κρί σε ων α πό την Έ νω ση Γυ μνα στών Βο ρεί ου Ελ λά δος σε ση μα ντι κές και διακε κρι μέ νες προ σω πι κό τη τες του κλά δου των κα θη γη τών Φυ σι κής Α γω γής για την πολυε τή και ε ξαι ρε τι κή προ σφο ρά τους στη φυ σι κή α γω γή και τον α θλη τισμό, κα θώς και τη συμ βο λή τους στην α νά δει ξη του κλά δου μέ σα α πό αυ τή. Συ γκεκρι μέ να τι μή θη καν ο τ. πρόε δρος του ΤΕ ΦΑ Α Κο μο τη νής κ. Κυ ριά κος Τα ξιλ δά ρης, ο Κ.Φ.Α. κ. Σάβ βας Τι μο νί δης, ο Κ.Φ.Α. κ. Σταύ ρος Δια μα ντό που λος, η Κ.Φ.Α. και τ. προ ϊ στα μέ νη του Γρα φεί ου Φυ σι κής Α γω γής του νο μού Κιλ κίς κ. Δάφ νη Νιά κα και ο Κ.Φ.Α. κ. Ευ στά θιος Το πα λί δης. Η ό μορ φη τε λε τή έ ναρ ξης εί χε α νοί ξει με καλ λι τε χνι κό πρό γραμ μα α πό πα ρα δο σιακούς χο ρούς που χό ρε ψαν οι φοι τητές και οι φοι τή τριες της ει δι κό τη τας πα ρα δο σια κών χο ρών του ΤΕ ΦΑ Α Α.Π.Θ. και έ κλει σε με την κα θιε ρω μέ νη δε ξί ω ση που α κο λού θη σε στο χώ ρο του συ νε δρί ου. Στην τε λε τή έ ναρ ξης πα ρέ στη σαν επί σης και ο τ. Δή μαρ χος Θεσ σα λο νί κης κ. Βα σί λης Πα πα γε ωρ γό που λος, ο θε μα τι κός α ντι πε ρι φε ρειάρ χης Κε ντρι κής Μα κε δο νί ας κ. Διο νύσης Ψω μιά δης, ο βου λευ τής Κιλ κίς κ. Κώ στας Κιλ τί δης ως εκ πρό σω πος του κόμ μα τος της Δημο κρα τι κής Συμ μα χί ας της κ. Ντό ρας Μπακο γιάν νη, οι πε ρι φε ρεια κοί σύμ βου λοι Κε ντρι κής Μα κε δονί ας κ.κ. Γιάν νης Αν δρί τσος (ο ο ποί ος εί ναι και συ νά δελ φος Κ.Φ.Α.) και Χρή στος Τερζα νί δης, ο κ. Vadim Karp εκ πρό σω πος του γε νι κού προ ξε νεί ου της Ρω σί ας στη Θεσ σα λο νί κη, η α ντι πρό ε δρος του ΤΕΦΑ Α Σερ ρών κ. Χρι στί να Ευαγ γε λι νού, ο εκ πρό σω πος του βου λευ 6

7 τού Α Θεσ/νί κης κ. Γιάν νη Ιω αν νί δη κ. Κώ στας Μπαχα ρά κης, ο εκ πρό σω πος της α ντι δη μάρ χου νε ό τη τας, αθλη τι σμού και ε θε λο ντών του Δή μου Θεσ σα λο νί κης κ. Πα σχα λί δου Μα ρί ας κ. Κώ στας Γκρέ ζιος, οι πο λι τευ τές κ.κ. Κώ στας Μαρ γα ρί της και Χρή στος Κα ζαντζί δης, ο τ. Γ.Γ. του Υ.ΜΑ.Θ. κ. Λου κάς Α να νί κας, ο πρ. Γ.Γ. του Υ.ΜΑ.Θ. κ. Γιώρ γος Λυ σα ρί δης, εκ πρό σω πος του βου λευ τού Β Θεσ/ νί κης κ. Γιώρ γου Αρ βα νι τί δη, ο π. πρό ε δρος του ΤΕ ΦΑ Α ΔΠΘ Κα θη γη τής και θερ μός φίλος της ΕΓ ΒΕ κ. Γε ώρ γιος Γκο δό λιας, ο εκ πρό σω πος του Δή μου Α μπε λο κή πων Με νε μέ νης δη μο τι κός σύμ βου λος και συ νά δελ φος Κ.Φ.Α. κ. Μα νώ λης Ιω αν νί δης, ο εκ πρό σω πος του συλ λό γου Φυ σιοθε ρα πευ τών και συ νά δελ φος ΚΦΑ κ. Δη μή τρης Νι κο λά ου, πλη θώ ρα στε λε χών της εκ παί δευ σης, προ ϊ στά με νοι Γρα φεί ων Φυ σι κής Α γω γής α πό ό λη την Ελ λά δα, σχο λι κοί σύμ βου λοι Φυσι κής Α γω γής α πό ό λη την Ελ λά δα και άλ λοι πολ λοί. Χαι ρε τι σμό στο συ νέ δριο α πέ στει λαν η Υ πουρ γός Παι δεί ας κ. Άννα Δια μα ντο πού λου, η Υ φυ πουρ γός Παι δεί ας κ. Εύ η Χρι στο φι λο πού λου, ο Δή μαρ χος Θεσ σα λο νί κης κ. Γιάν νης Μπου τάρης, η Βου λευ τής Α Θεσ/νί κης κ. Χρύ σα Α ρά πογλου, η Βου λευ τής Α Θεσ/νί κης κ. Εύ α Κα ϊ λή, οι π. Υ φυπουρ γοί α θλη τι σμού κ.κ. Γιάν νης Ιω αν νί δης και Γιώρ γος Ορ φα νός, ο πρό ε δρος του κόμ ματος της Δη μο κρα τι κής Α να γέν νη σης κ. Στέλ λιος Πα πα θε με λής, ο Βου λευ τής Β Θεσ σα λο νί κης κ. Θε ό δω ρος Κα ρά ο γλου, ο Δή μαρ χος Πυ λαί ας Πα νο ρά μα τος κ. Ι γνά τιος Κα ϊ τε τζί δης, ο Διοι κητής του Γ Σώμα τος Στρα τού Α ντι στρά τη γος κ. Μι χα ήλ Κω στα ρά κος, ο Πε ρι φερειάρ χης Θεσ σαλί ας κ. Κώ στας Α γο ρα στός, ο Α ντι δή μαρ χος περι βάλ λο ντος και ε λεύ θε ρων χώ ρων του Δή μου Θεσ σα λο νί κης κ. Κων/νος Ζέρ βας, ο π. πρό ε δρος του ΤΕ ΦΑ Α Α θη νών κ. Γιώρ γος Βα γε νάς, κ.α. Παρευ ρέ θη καν α κόμα πο λι τευ τές και εκ πρό σω ποι ό λων των κομ μά των, δή μαρ χοι του νο μού Θεσ σαλο νί κης και άλ λων νομών, α ντι δή μαρ χοι, δη μο τι κοί σύμ βου λοι, πε ρι φε ρειακοί σύμ βου λοι, μέλη ΔΕΠ α πό ό λα τα ΤΕ ΦΑ Α της χώ ρας, εν ε νερ γεί α και βε τε ρά νοι α θλητές, πρό ε δροι και μέ λη Δ.Σ. Ο μο σπον διών και Το πι κών Ε πι τρο πών και α θλη τι κοί πα ρά γο ντες α πό διά φο ρα α θλή μα τα. Την δεύ τε ρη η μέ ρα του συ νε δρί ου τις ερ γα σί ες του πα ρα κο λού θη σε και ο τ. Υ φυ πουρ γός Α θλητι σμού κ. Γιάν νης Ιω αν νί δης Ό λες οι πε ρι λή ψεις των προ φο ρι κών και των α ναρ τη μέ νων επι στημο νι κών α να κοι νώ σε ων δη μο σιεύ θη καν στο έ ντυ πο πρό γραμ μα του συ νεδρί ου, που δια νε μή θη κε πριν την έ ναρ ξη του συ νε δρί ου στους συνέ δρους. Όπως και στα προ η γού με να συ νέ δριά μας εί χα με ε ξα σφα λί σει για τους διο ρι σμέ νους συ να δέλ φους της Πρω το βάθ μιας και Δευ τε ροβάθμιας εκ παί δευ σης (μό νι μους, α να πλη ρω τές και ω ρο μί σθιους), την α παραί τη τη ά δεια α πό το Υ πουρ γεί ο Παι δεί ας για την πα ρα κο λού θη ση του συνε δρί ου, για την Πα ρα σκευ ή 1 / 4 / Στους συμ με τέ χο ντες στο συ νέ δριο δό θη κε βε βαί ω ση συμμε το χής, ε νώ για κά θε έ να α πό τα σε μι νά ρια δό θη κε χω ρι στή βε βαί ω ση συμ με το χής. Στα πλαί σια του 14 ου Διε θνούς Συ νε δρί ου διε ξή χθησαν με α πό λυ τη ε πι τυ χί α και 5 ε ξει δι κευ μέ να σε μι νά ρια: 1) Η με ρή σιο Σε μι νά ριο Προ πονη τι κής Βό λε ϊ: Το σε μι νά ριο α πο τέ λε σε μέ ρος μί ας υψη λών προ δια γραφών Σει ράς Σε μι να ρί ων (Clinics - Workshops) της Ι τα λικής Έ νω σης Γυ μνα στών Πε το σφαί ρι σης και της Έ νω σης Γυ μνα στών Βο ρεί ου Ελ λά δος, υ πό τον γε νι κό τί τλο 1 η Διε θνής Σει ρά Σε μι να ρί ων για Προ πο νη τές και Γυμναστές Πε το σφαί ρι σης, με στό χο την ε πι στη μο νι κή και πρα κτι κή κα τάρ τι ση των προ πο νη τών και γυ μνα στών της Πε το σφαί ρι σης και πε ριε λάμ βα νε θε ω ρητι κό και πρα κτι κό μέ ρος στο γή πε δο το ο ποί ο διε ξή χθη στο Πα νε πι στη μια κό Γυ μνα στή ριο. 2) Η μερή σιο Σε μι νά ριο Προ πο νη τι κής Στί βου: Το σε μι νά ριο πε ριελάμ βα νε θε ω ρη τι κό και πρα κτι κό μέ ρος στο γή πε δο το ο ποί ο διε ξή χθη στο Καυτα ντζό γλειο Στά διο. 3) Η με ρήσιο Σε μι νά ριο Προ πο νη τι κής Τέ νις: Το σε μι νά ριο πε ριε λάμ βα νε θε ω ρη τι κό και πρα κτι κό μέ ρος στο γή πε δο το ο ποί ο διε ξή χθη στο Πα νε πι στη μια κό Γυ μναστή ριο. 4) Η με ρήσιο Σε μινά ριο Προ πο νη τι κής στην Κο λύμ βη ση: Το σε μι νά ριο πε ριε λάμ βα νε θε ω ρη τι κό και πρα κτι κό μέ ρος στο γή πε δο και διε ξή χθη εξ ο λο κλήρου στο Ε θνι κό Κο λυμ βη τή ριο. 5) Σε μι νά ριο Δι δα κτι κής και Με θοδολο γί ας της Φυ σι κής α γω γής στην Εκ παί δευ ση: Το σε μι νά ριο πε ριελάμβανε θε ω ρη τι κό μέ ρος και η πα ρακο λού θη ση του συ γκε κρι μέ νου σε μι να ρί ου για ό λους τους με τέ χο ντες στο 14 ο Διε θνές Συ νέ δριο της Ε.Γ.Β.Ε ή ταν δω ρε άν. Σε ό λους τους συμ με τέ χο ντες σε κά θε έ να α πό τα σε μινά ρια δό θη κε χω ρι στή βε βαί ω ση συμ με το χής. Οι σύ νε δροι που συμ με τεί χαν στο 14 ο Διε θνές Συ νέ δριο εί χαν την ευ καιρί α με δω ρε άν εί σο δο να ε πι σκε φθούν τις εκ θέ σεις του Ο λυ μπια κού Μουσεί ου. ΚΑΙ ΝΟ ΤΟ ΜΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥ ΝΕΧΙ ΣΤΗ ΚΑΝ ΣΤΟ 14 ο ΔΙΕ ΘΝΕΣ ΣΥ ΝΕ ΔΡΙΟ ΦΥ ΣΙ ΚΗΣ α ΓΩ ΓΗΣ & α ΘΛΗ ΤΙ ΣΜΟΥ 1) Η ΠΡΑΓ Μα ΤΟ ΠΟΙ ΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙ ΔΙ ΚΗΣ Ε ΝΟ ΤΗ ΤΑΣ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΣΤΗ ΜΟ ΝΙ ΚΕΣ α Να ΚΟΙ ΝΩ ΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓ ΓΛΙ ΚΗ ΓΛΩΣ ΣΑ 2) Η ΔΥ Να ΤΟ ΤΗ ΤΑ Υ ΠΟ βο ΛΗΣ SHORT PAPER, Κα ΘΩΣ ΚΑΙ Ο ΛΟ ΚΛΗ ΡΩΝ ΕΡ Γα ΣΙΩΝ (FULL PAPER) 3) ΟΙ ΧΩ ΡΙ ΣΤΕΣ Ε ΝΟ ΤΗ ΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Ε ΡΕΥ ΝΗ ΤΙ ΚΕΣ ΕΡ Γα ΣΙΕΣ Ό λες οι ε ρευ νη τι κές ερ γα σί ες συ μπε ρι λή φθηκαν και πα ρουσιά στη καν ό πως έ χει κα θιε ρωθεί σε ξε χω ρι στές ε νό τη τες στις ο ποί ες περιλαμ βά νο νταν μό νο ε ρευ νη τι κές ερ γα σί ες, πράγ μα το ο ποί ο και έ γι νε και ί σχυσε και για ΣΥΝΕΔΡΙΑ 7

8 ΣΥΝΕΔΡΙA το έ ντυ πο των πε ρι λή ψε ων των ε πι στη μο νι κών α να κοι νώ σε ων. 4) Η ΒΡα βευ ΣΗ ΤΟΥ Κα ΛΥ ΤΕ ΡΟΥ POSTER Στο φε τι νό συ νέ δριο η αρ μό δια μι κτή ε πι τρο πή α πό μέ λη της ε πι στη μο νι κής και της ορ γα νω τι κής ε πι τρο πής, στην ο ποί α έ γι νε και η πα ρου σί α ση των poster, ε πέ λε ξε για βρά βευ ση δύ ο α ναρ τη μέ νες α να κοι νώ σεις. Συ γκε κρι μέ να ε πε λέ γη σαν η ερ γα σί α με τίτλο: «Ι ΣΧΥΣ ΤΩΝ ΚΑΤΩ Α ΚΡΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΑ ΛΑ ΘΟ ΣΦΑΙ ΡΙ ΣΤΩΝ Υ ΨΗ ΛΟΥ Ε ΠΙ ΠΕ ΔΟΥ» που πα ρου σί α σαν οι κ.κ. Ντί να Μ., Τσι μέ ας Π., Για βρό γλου Α., Τσα ρού χας Ε., Τσιό κα νος Α. και η ερ γα σί α με τί τλο «IS GOAL ORIENTATED EXERCISE THE KEY TO GET PEOPLE MORE ACTIVE?» που πα ρου σί α σαν οι κ.κ. Papakonstantinou L., Hollingsworth K., Taylor R., Trenell M., οι ο ποί ες βρα βεύ θη καν α πό την Ορ γα νω τι κή Ε πι τρο πή του συ νε δρί ου με τον τί τλο της κα λύ τε ρης α ναρ τη μέ νης α να κοί νω σης και α πο νε μή θη κε ει δι κό δί πλω μα, ε νώ στον πρώ το συγ γρα φέ α της κά θε α να κοί νω σης δό θη καν 2 χρό νια δω ρε άν συν δρο μές για το ε πι στη μο νικό πε ριο δι κό της Ε.Γ.Β.Ε. «Φυ σι κή Α γω γή & Α θλη τι σμός». ΞΕ ΧΩ ΡΙ ΣΤΕΣ ΣΥ ΝΕΡ Γα ΣΙΕΣ ΚΑΙ Ε ΝΟ ΤΗ ΤΕΣ ΜΕ Ι ΔΙΑΙ ΤΕ ΡΟ ΕΝΔΙα ΦΕ ΡΟΝ α ΠΟ ΤΗ ΔΙΟΡ Γα ΝΩ ΣΗ ΤΟΥ 13 ου ΔΙΕ ΘΝΟΥΣ ΣΥ ΝΕ ΔΡΙΟΥ ΦΥ ΣΙ ΚΗΣ α ΓΩ ΓΗΣ & α ΘΛΗ ΤΙ ΣΜΟΥ Ξε χω ρι στές στιγ μές τις τρεις η μέ ρες διορ γά νω σης του 14 ου συ νε δρί ου, που προ σέλ κυσαν το ι διαί τε ρο εν δια φέ ρον των συ νέδρων και των μέ σων ε νη μέ ρω σης και συ νέ βα λαν α ποφα σι στι κά στην ποιο τι κή α να βάθ μι ση του συ νε δρί ου και στην ε πι τυ χή διε ξα γω γή του, ή ταν οι ε νό τη τες: Α) Ο Μα Ρα ΘΩ ΝΙΟΣ ΚΑΙ ΤΑ α ΓΩ ΝΙ ΣΜα ΤΑ ΤΩΝ ΜΕ Γα ΛΩΝ α ΠΟ ΣΤα ΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛ Λα ΔΑ, ΜΕ ΣΑ α ΠΟ ΤΗΝ Ο ΠΤΙ ΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟ ΠΟ ΝΗ ΣΗΣ, ΤΟΥ ΔΡΟ ΜΕ α ΚΙ Ε ΝΟΣ ΒΙ ΒΛΙΟΥ! Με συ ντο νιστή τον Γε νι κό Γραμ μα τέ α της ΕΓ ΒΕ κ. Πα ρι σό που λο Γε ώρ γιο, και ομι λη τές τον Δρ. Ζιώ γα Γε ώρ γιο, Ερ γο φυ σιο λόγο - Ερ γο με τρι κό Κέ ντρο SPORTSCLINIC Thessaloniki, Μέ λος Α με ρι κα νι κής Α θλη τια τρι κής Ε ται ρί ας, Μέ λος Ευ ρω πα ϊ κού Κολ λεγί ου Α θλη τιά τρων, Μέ λος Ελ λη νι κής Ε ται ρί ας Α ερο δια στη μι κής Ια τρι κής και Δια στη μικών Ε ρευ νών, με θέ μα «Τρό ποι βελ τί ω σης της α πο δο τι κό τη τας του προ πο νη τι κού προγράμ μα τος σε α θλη τές με σαί ων και με γά λων α πο στά σε ων», την κ. Α μπα τζί δου Γεωρ γί α, ΚΦΑ, Μα ρα θω νο δρό μο, με θέ μα «Τα α γω νί σμα τα των με γά λων α πο στά σεων και ει δι κά ο μα ρα θώ νιος α πό την πλευ ρά του/της α θλη τή/τριας» και τον κ. Μα μου ζέ λο Ιω άν νη, Δη μο σιο γρά φο, Συγ γρα φέ α, Ει δι κό Γραμ μα τέ α ΠΣΑΤ, με θέ μα «Μα ρα θώ νιος.ρα ντε βού με την Ι στο ρί α», που εί ναι και ο τί τλος του βι βλί ου που έ χει γρά ψει για τον Μα ραθώ νιο και την Ι στο ρί α του ο κ. Γιάν νης Μα μου ζέ λος και το οποί ο πα ρου σί α σε με την ευ και ρί α της πα ρου σί ας και της συμ με το χής του στο συ νέ δριο. Β) ΣΤΡΟΓ ΓΥ ΛΗ ΤΡα ΠΕ ΖΑ ΜΕ ΘΕ Μα ΤΑ α ΘΛΗ ΤΙα ΤΡΙ ΚΗΣ: Σε συ νερ γα σί α με την Α θλη τια τρι κή Ε ται ρεί α Ελ λά δος η ο ποί α πε ριε λάμ βανε τις θε μα τι κές ε νό τη τες: α) Νε ό τε ρα δε δο μέ να στην πα θο φυ σιο λογί α του τέ νο ντα. Α πό την τε νο ντί τι δα στην τε νο ντο πά θεια. β) Συ ντη ρη τι κή θε ρα πεί α. Ο ρό λος των φαρ μα κευ τι κών σκευα σμά των και των αυ ξη τι κών πα ρα γό ντων στην α ντι μετώ πιση της τε νο ντο πά θειας σε α θλη τές. γ) Φυ σι κο θε ρα πευ τι κή προ σέγ γι ση και δυ σκολί ες στην κα θημερι νή πρα κτι κή. δ) Πό τε χειρουρ γού με μια τε νο ντο πά θεια. Χει ρουρ γι κές ε πι λο γές. Γ) ΨΥ ΧΟ ΚΟΙ ΝΩ ΝΙ ΚΑ Χα Ρα ΚΤΗ ΡΙ ΣΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΧΡΗ ΣΗΣ α Πα ΓΟ ΡΕΥ ΜΕ ΝΩΝ ΟΥ ΣΙΩΝ ΣΤΟΝ α ΘΛΗ ΤΙ ΣΜΟ: Με συ ντο νι στή τον Δρ. Τσορ μπα τζού δη Χα ράλα μπο, Κα θη γητή ΤΕ ΦΑ Α ΑΠ Θ, συζη τη τή τον Δρ. Ρο δα φι νό Άγ γε λο, Τμή μα ψυ χο λο γί ας City College και ομι λη τές τον Δρ. Λα ζού ρα Λά μπρο, Ψυ χο λο γί α, με θέ μα «Κοι νω νι κοί - γνω στι κοί και συμπε ρι φο ρι κοί πα ρά γο ντες κιν δύ νου για τη χρή ση α πα γο ρευ μέ νων ου σιών στον α θλητι σμό», τον Δρ. Μπαρ κού κη Βα σί λειο, με θέ μα «Ντό πιν γκ και η θι κοί προ σα να το λι σμοί: Εί ναι το πα ρά νο μο και α νή θι κο;» και τον κ. Ralf Brand, Κα θη γη τή Α θλη τι κής Ψυ χο λο γί ας του Πα νε πι στη μί ου του POTSDAM, με θέ μα «To dope or not to dope. Doping prevention and ethical decision-making in sports» Δ) ΕΙ ΔΙ ΚΗ ΔΙα ΛΕ ΞΗ α ΠΟ ΤΟΝ EITAN GELBER, PHYSICIAN, PHYSICAL TRAINER VOLLEYBALL TEAM, UNIVERSITY OF STANFORD, U.S.A. ΜΕ ΘΕ ΜΑ: Πώς λει τουργούν οι α θλη τι κές ο μά δες του Πα νε πι στη μί ου Stanford (το Πα νεπι στή μιο που κέρ δι σε 182 με τάλ λια, 24 α πό αυ τά στους Ο λυ μπια κούς Α γώ νες της Κίνας). «How Stanford University sports teams work (the University that won 182 medals, 24 of which at the last Olympic Games in China)». ΕΥ Χα ΡΙ ΣΤΙΕΣ: Το Διοι κη τι κό Συμβού λιο της Ε νώ σε ως Γυμνα στών Βο ρεί ου Ελ λά δος και η Ορ γα νωτι κή Ε πι τροπή του Συ νε δρί ου, αι σθά νο νται ε πί σης την α νά γκη να ευ χα ρι στή σουν θερμώς για τη συμ βο λή τους στην πραγ μα τοποί η ση του Συ νε δρί ου τους κά τω θι: Την Πε ρι φέ ρεια Κε ντρικής Μα κε δο νί ας και τον Πε ρι φε ρειάρ χη κ. Πα να γιώ τη Ψω μιάδη. Τη Διεύ θυν ση Φυ σι κής Α γω γής του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Τους συ να δέλ φους Προ ϊ στα μέ νους των Γρα φεί ων Φυ σι κής Α γω γής ό λης της Χώρας και τους Σχο λι κούς Συμ βού λους Φυσι κής Α γω γής που βο ή θη σαν - ε νη με ρώνο ντας τους συ να δέλ φους μας - για την πραγ μα το ποί η ση του Συ νε δρί ου, κα θώς και τις διευ θύν σεις πρω το βάθ μιας και δευτε ρο βάθ μιας εκ παί δευ σης ό λης της χώρας. Τους χο ρη γούς ε πι κοι νωνί ας και τους οι κονο μι κούς υ πο στη ρι κτές, κα θώς και ό σους συ νέ βα λαν, α πό ο ποια δή πο τε θέ ση, στην πραγ μα το ποί η ση του Συ νε δρί ου. ΧΟ ΡΗ ΓΟΙ ΤΟΥ ΣΥ ΝΕΔΡΙΟΥ: ΓΡΑ ΦΙ ΚΕΣ ΤΕ ΧΝΕΣ ΚΑ ΤΣΑ ΜΑ ΚΗ ΕΚ ΔΟ ΣΕΙΣ ΧΡΙ ΣΤΟ ΔΟΥ ΛΙ ΔΗ ERGOgenic VEGGAsport ΧΟ ΡΗ ΓΟΙ Ε ΠΙ ΚΟΙΝΩ ΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥ ΝΕ ΔΡΙΟΥ: TV 100, FM 100, FM 101, FM Ε φη με ρί δα METROSPORT About Θεσ σα λο νί κη AUTO Τρί τη Ε φη με ρί δα Χρη μα τι στή ριο Ρά διο METROPOLIS 95,5 FM 8

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009 Τεύχος 35 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 13 ο Διεθνές Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2010 Τεύχος 37 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Κατά τη διάρκεια συζήτησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία Bonnie Kenny & Cindy Gregory Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία. Bonnie Kenny & Cindy

Διαβάστε περισσότερα

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 58 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ: Τα ξιάρ χης Φι σκα τώ ρης, Διε θνο λό

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2010 Τεύχος 38 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Ο πρό ε δρος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α Ε κα το ντα ε τής ε πέτειος α πό την ε πί ση μη έναρ ξη της έ νο πλης φάσης του Μα κε δο νι κού Α γώνα στο Βέρ μιο ό ρος και στην ε παρ χία Βεροίας (1905-2005) (Η Συμ βο λή Των Κα τοίκων της Πε ριο χής

Διαβάστε περισσότερα

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου!

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! ΤΕΥΧΟΣ Ν ο 8 Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! 03 Καταχρεωμένος ο Δήμος 05 08 Το Άνω - Κάτω στο Καλαμάκι στην μάχη των Δημοτικών εκλογών Πάρκο Ελληνικού: Αναγκαίο - Εφικτό - Φθηνό 10 Πρώτα ο μαθητής;

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου**

Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 111-131 Διονύσιος Λουκέρης* & Ιωάννα Συρίου** Η σχο λι κή α πο τε λε σμα τι κό τη τα και ο ρό λος της στην ποιο τι

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Γε νι κά για την α να κύκλω ση: Ο ρι σμός Έ να α πό τα ση μα ντι κό τε ρα και διαρκώς οξυ νό με να προ βλή μα τα που

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο 1 8 9 6-1 9 0 9 & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ιλ χος Βα σί λειος Α να στα σό που λος, Ι στο ρικός Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝ ΝΕ ΝΤΥ, 35 ος Πρό ε δρος Η νω μέ νων Πο λι τειών (Η.Π.Α.)

ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝ ΝΕ ΝΤΥ, 35 ος Πρό ε δρος Η νω μέ νων Πο λι τειών (Η.Π.Α.) ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝ ΝΕ ΝΤΥ, 35 ος Πρό ε δρος Η νω μέ νων Πο λι τειών (Η.Π.Α.) Χρο νι κό Α νό δου στην Ε ξου σί α και Δο λο φο νί α του 43 χρό νια πριν ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α Ιω άν νης Αρ. Μερ τζά νης, τ. Κα θη γη

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Νανόπουλος INSPIRING WOMEN. Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων και η κληρονομική δημοκρατία... IPHONE TOY STEVE DOUBLE

Δημήτρης Νανόπουλος INSPIRING WOMEN. Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων και η κληρονομική δημοκρατία... IPHONE TOY STEVE DOUBLE BIMONTHLY FROM under exclusive licence to INSPIRING WOMEN ; IPHONE TOY STEVE DOUBLE 3 // 5,00 Ο φυσικός επιστήμονας των μεγάλων ανακαλύψεων... Δημήτρης Νανόπουλος...και η κληρονομική δημοκρατία... 21 6

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012

ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012 ΠΑ ΡΑΡ ΤΗ ΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.900/43/1084/Σ.360 Ο ΣΜΑ ΕΣ Γεν. Γραμ ματέας 4 Ιουν 2013 ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012 Προς ε νη μέ ρω ση των συ νεταί ρων για τις δρα στη ριό τη τες του Συ νε ται ρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θλγος (ΕΜ) Νι κό λα ος Τσα ντί δης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ

ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣ : Α πο δέ κτες Πί να κα «Α» ΓΕ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙ ΤΕ ΛΕΙΟ ΣΤΡΑ ΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΟΥ/1γ Τη λέφ. 210-6552403 ΚΟΙΝ : ΓΕ Ε ΘΑ/Γ3 Φ.956.2/25/699285 ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ (2) Σ. 5270 Ο ΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε

Διαβάστε περισσότερα

εξειδίκευση στη γνώση

εξειδίκευση στη γνώση εξειδίκευση στη γνώση Εκηβόλος Ετήσια έκδοση της Ελληνικής Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής Τεύχος 7, Φεβρουάριος 2010 Το πε ριο δι κό διευ θύ νε ται α πό συ ντα κτι κή ε πι τρο πή Υ πεύ θυ νος σύ ντα ξης: Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Ο λύκος στο σχολείο; Πάει...χάλασε και αυτός!

Ο λύκος στο σχολείο; Πάει...χάλασε και αυτός! Νατάσα Μάγκου Ο λύκος στο σχολείο; Πάει...χάλασε και αυτός! Βιωματική προσέγγιση του εγγραμματισμού, των μαθηματικών και άλλων επιστημών μέσα από παιχνίδια ψυχοκινητικής αγωγής Θεσσαλονίκη 2010 Ο λύκος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÌÁÚÏÓ 2004 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3

áåé þñïò ÌÁÚÏÓ 2004 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3 áåé þñïò ÊÅÉÌ ÅÍÁ ÐÏ ËÅÏÄÏÌÉÁÓ, ÙÑ ÏÔÁÎ ÉÁÓ Ê ÁÉ Á ÍÁÐÔÕÎ ÇÓ ÔÏÌÏÓ 3 VOLUME 3 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÌÁÚÏÓ 2004 ÌÁY 2004 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO

Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO ΚΕΙΜΕΝΟ: Αν χης (ΠΖ) Ε λευ θέ ριος Τσώ νης Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια του Με σαί ωνα, κα τη γο ρούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ -

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τχης (ΔΒ) Νικόλαος Δ. Λε ώ νης, Δι δά κτο ρας Ε.Μ.Π. 120 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2012 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2011 Τεύχος 40 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Σε μια χρο νι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΚΕΙ ΜΕ ΝΟ-ΦΩ ΤΟΓΡΑ ΦΙΕΣ: Υ πτγος ε.α. Ορ θό δο ξος Ζω τιά δης ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ Το Με τάλ λιο Ε ξαι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΗ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ.

ΑΣΥΡΜΑΤΗ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής 40 40 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2009 ΤΑ ΔΙ ΚΤΥΑ ΣΗΜΕ ΡΑ Εί ναι προ φα νές ό τι ο τε χνο

Διαβάστε περισσότερα

Βημα 2. Μετακίνηση Εμβόλου (Μπρος-Πίσω) και Πλάγιος Βηματισμός: Ατομικές Επιθετικές Κινήσεις... 43

Βημα 2. Μετακίνηση Εμβόλου (Μπρος-Πίσω) και Πλάγιος Βηματισμός: Ατομικές Επιθετικές Κινήσεις... 43 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό μέρος Πρόλογος... 11 Πρόλογος της Αμερικάνικης Έκδοσης... 12 Κλιμάκωση των Βημάτων για Επιτυχία... 14 Το Παιχνίδι της Χειροσφαίρισης (HANDBALL)... 16 Γήπεδο και εξοπλισμός... 19

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 «Το πα ρόν κεί με νο α πο τε λεί προσω πι κό ντο κου μέ ντο για τη Μά χη του Δυ σπη λαί ου, βα σι σμέ νο σε αυ τού σιες μαρτυ ρί ες και οι κο γε νεια κά κει μή λια ε νός εκ των πρω τα γω νι στών της μά

Διαβάστε περισσότερα

Πα γίδες & Αυ το σχέδιοι. Ε κρη κτι κοί Μη χα νι σµοί. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγος (ΜΧ) Ευάγγελος Βαρλάμος

Πα γίδες & Αυ το σχέδιοι. Ε κρη κτι κοί Μη χα νι σµοί. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγος (ΜΧ) Ευάγγελος Βαρλάμος Πα γίδες & Αυ το σχέδιοι Ε κρη κτι κοί Μη χα νι σµοί ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγος (ΜΧ) Ευάγγελος Βαρλάμος 46 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 τις μέ ρες μας ό λοι μας έ χου με ακού σει

Διαβάστε περισσότερα

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας ...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Tεύχος 2, Ιούλιος 2003, Αίγινα ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έκδοση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αίγινας Για επικοινωνία: Κυριακού Γιώργος β Πάροδος Αφαίας 131

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας

Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Tεύχος 3, Οκτώβριος 2003, Αίγινα ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έκδοση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αίγινας Για επικοινωνία: Κυριακού Γιώργος β Πάροδος Αφαίας 131, Αίγινα 180

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Τῌ ΤΕΤΑΡΤῌ Β ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης 1 Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ

Διαβάστε περισσότερα

Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος

Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος ...... Το περιβόλι της Γης «Το περιβόλι της Γης» πρωτοκυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Άγκυρα στη σειρά Σύγχρονη Λογοτεχνία για Νέους Έλληνες Συγγραφείς, με τον τίτλο «Εδώ πλανήτης Γη» Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Οι Μυ θι κές αρ χές και η με τέ πει τα ε ξέ λι ξη ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Δρ. Δη μή τριος Απ. Κο μη τού δης, Ε πί τι μος Κα θη γη τής Ξι φα σκί ας ΣΣΕ & Δη

Διαβάστε περισσότερα

Δια γνω στι κή προ σέγ γι ση α σθε νών με υ πο ψί α πρω το πα θών ό γκων των ο στών

Δια γνω στι κή προ σέγ γι ση α σθε νών με υ πο ψί α πρω το πα θών ό γκων των ο στών Εν δια φέ ρον Θέ μα EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(1:77-97 Δια γνω στι κή προ σέγ γι ση α σθε νών με υ πο ψί α πρω το πα θών ό γκων των ο στών Ν.Γ. ΓΑ ΛΑ ΝΟ ΠΟΥ ΛΟΣ Γ.Π. ΚΑ ΜΠΑ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ Στην πα ρού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ ΚΡΗ ΤΗΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Εκηβόλος Ετήσια έκδοση της Ελληνικής Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής Το πε ριο δι κό διευ θύ νε ται α πό συ ντα κτι κή ε πι τρο πή

περιεχόμενα Εκηβόλος Ετήσια έκδοση της Ελληνικής Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής Το πε ριο δι κό διευ θύ νε ται α πό συ ντα κτι κή ε πι τρο πή Εκηβόλος Ετήσια έκδοση της Ελληνικής Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής Τεύχος 8, Μάιος 2011 Το πε ριο δι κό διευ θύ νε ται α πό συ ντα κτι κή ε πι τρο πή Υ πεύ θυ νοι σύ ντα ξης: Ευάγγελος Αμπανίδης, Ανδρέας Αυγερινός

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

Kα τά τη διάρ κεια της Τουρκο κρατί

Kα τά τη διάρ κεια της Τουρκο κρατί ΨΥ ΧΟ ΛΟ ΓΙ ΚΕΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ κα τά τη διάρ κεια της ΤΟΥΡΚΟ ΚΡΑ ΤΙΑΣ & στην Ε ΠΑ ΝΑ ΣΤΑ ΣΗ ΤΟΥ 1821 ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος Ιωάννης Κ. Πασχαλίδης Kα τά τη διάρ κεια της Τουρκο κρατί ας και στην

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΙ ΓΑΙΟ Ο κτω βριοσ - Νο εµ βριοσ 1943

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΙ ΓΑΙΟ Ο κτω βριοσ - Νο εµ βριοσ 1943 0Ι Α Ε ΡΑ ΠΟ ΒΑ ΤΙ ΚΕΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΙ ΓΑΙΟ Ο κτω βριοσ - Νο εµ βριοσ 1943 Η συν θή κη α να κω χής που υ πο γρά φη κε στις 3 Σε πτεμ βρί ου 1943 με τα ξύ των Συμ μά χων και της Ι τα λί ας, προ

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 5/2011 (ΣΕΠ.-ΟΚΤ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµα τι κές Ε πεν δύ σεις

Χρηµα τι κές Ε πεν δύ σεις Χρηµα τι κές Ε πεν δύ σεις & Χρη µα το οι κο νο µι κά Ερ γα λεί α των Α γο ρών ΚΕΙΜΕΝΟ: Τχης (Ε) Α θα νά σιος Φουρ τού νας, Α πό φοι τος Οικονομικού Πα νε πι στη μί ου Μα κε δο νί ας 40 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τ χης (ΠΒ) Δη μή τριος Α. Κα τσι κώ στας, Ι στο ρι κός Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΙΟΥΛ. - ΑΥΓ.

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τ χης (ΠΒ) Δη μή τριος Α. Κα τσι κώ στας, Ι στο ρι κός Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΙΟΥΛ. - ΑΥΓ. H Α ΝΑ ΔΙΟΡ ΓΑ ΝΩ ΣΗ ΤΩΝ Ε ΝΟ ΠΛΩΝ ΔΥ ΝΑ ΜΕ ΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΛ ΛΗ ΝΟ ΤΟΥΡ ΚΙ ΚΟ ΠΟ ΛΕ ΜΟ ΤΟΥ 1897 ΚΑΙ ΤΟ ΕΡ ΓΟ ΤΗΣ ΓΑΛ ΛΙ ΚΗΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΗΣ Α ΠΟ ΣΤΟ ΛΗΣ Υ ΠΟ ΤΟΝ ΤΑ ΞΙΑΡ ΧΟ J. P. EYDOUX ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΟΣ. & Ενημέρωση. Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα και Χιονοδρομιών. ευτυχισμένο 2. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΣΤΡΑΤΟΣ. & Ενημέρωση. Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα και Χιονοδρομιών. ευτυχισμένο 2. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ το ΣΤΡΑΤΟΣ & Ενημέρωση Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6 Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο ευτυχισμένο 20 0 8 Σ 2 0 0 8 Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα και Χιονοδρομιών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΣ & Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ BIMONTHLY FROM under exclusive licence to ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ JEHAD NGA Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ HILARY SPURLING ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ AΠΟ ΤΟΝ DAVID THOMSON

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Φίλων Περιθαλπομένων Νοσοκομείου Η ΣΩΤ ΗΡ ΙΑ

Σύλλογος Φίλων Περιθαλπομένων Νοσοκομείου Η ΣΩΤ ΗΡ ΙΑ ΜΗΝΙΑIΑ ΕΦΗΜΕΡIΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ 7812 Φεβρουάριος 2016 11 ο Έτος Φύλλο 119 ο Tηλ.: 2107763638 Fax: 2107707211 E-mail: info@sylfilon.gr Web Site: www.sylfilon.gr Το προσωπικό και κοινωνικό ασυνείδητο Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα