Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος"

Transcript

1 Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ , Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN

2 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 ISSN ΚΩΔΙΚOΣ ΕΝΤΥΠOΥ 6120 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 Ιδιοκτήτης-Εκδότης: Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51 Τ.Κ , Θεσσαλονίκη Direct mail: Pan-direkt, Αραπίτσας Υπεύθ. Έκδοσης - Επιμ. ύλης: Αθανάσιος Παπαγεωργίου, Πρόεδρος ΕΓΒΕ Υπεύθυνος δημιουργικού: Γεώργιος Παρισόπουλος, Γεν. Γραμματέας ΕΓΒΕ Oι απόψεις των συγγραφέων των διαφόρων άρθρων που δημοσιεύονται σε αυτό το έντυπο δεν ταυτίζονται αναγκαστικά με τις επίσημες θέσεις της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος. Ελ λη νι κός Α θλη τι σμός (πλην του ε παγ γελ μα τι κού α θλη τι σμού που εί ναι μια άλ λη ι στο ρί α) και η Ο Φυ σι κή Α γω γή πα ρά τα προ βλή μα τα που α ντι μετώ πι ζαν, τις χρό νιες ορ γα νω τι κές και άλ λες ελ ληνι κές πα θο γέ νειες, κα τόρ θω σαν να πο ρεύ ο νται για 35 πε ρί που χρό νια σε έ να σχε τι κά α νε κτό και διαρκώς (έ στω και με αρ γούς ρυθ μούς) βελ τιού με νο, ε πί πε δο. Δυ στυ χώς, από το 2009 ξε κί νη σε μια συ στη μα τι κή δια δι κα σί α πλή ρους α φα νι σμού και κα τε δά φι σης του ελ λη νικού α θλη τι κού οι κο δο μή μα τος. Η αρ χή έ γι νε με την ου σια στι κή κα τάρ γη ση με τά α πό 25 χρό νια των προ γραμ μάτων «Α θλη τι σμός για Ό λους» ή «Μα ζι κού Α θλη τι σμού», αν έ τσι σας εί ναι γνωστά. Α κο λού θη σε η ά γρια πε ρι κο πή των δια τι θέ με νων πό ρων για τον α θλη τι σμό, με τη μεί ω ση των ε πι χο ρηγή σε ων των α θλη τι κών ο μο σπον διών και την ε πι λε κτική κα τα νο μή τους, η κα τάρ γη ση των ΤΑΔ με α πα ρά δε κτο τρό πο και α νυ πό στα τες δι καιο λο γί ες, η κα τάρ γη ση των σχο λι κών πρω τα θλη μά των στα δη μο τι κά σχο λεί α, η πο λυ διά σπα ση και το πή γαι νε έ λα των σχε τι κών με τον α θλη τι σμό αρ μο διο τή των (με ό τι αυ τό σημαίνει για τους γνω ρί ζο ντες έ στω και ε λά χι στα α πό τη λει τουρ γί α της δη μόσιας διοί κη σης), η πε ρι κο πή των κον δυ λί ων για την Ο λυ μπια κή προ ε τοι μα σί α, η ε γκα τά λει ψη και α πα ξί ω ση των α θλη τι κών υ πο δο μών, η κα τάρ γη ση των διευ κο λύν σε ων που πα ρέ χο νταν στους εν ε νερ γεί α πρω τα θλη τές δη μο σί ους υ παλ λήλους προ κει μέ νου να συ νε χί ζουν την προ πο νη τι κή και α γω νι στι κή τους δρα στη ριό τη τα, και η ε ρή μω ση ε ντέ λει των α θλη τι κών χώ ρων ως α πο τέ λε σμα της ε φαρ μο γής αυτών των πο λι τι κών. Το κα κό ο λο κλη ρώθη κε τη φε τι νή χρο νιά με την κα τάρ γη ση των σχο λι κών πρω τα θλη μά των στα Γυ μνάσια και στα Λύ κεια, με ά με ση συ νέ πεια την ε ξα φά νι ση της Ελ λά δας α πό τον πα γκό σμιο σχο λι κό α θλη τι κό χάρ τη, την α νά θε ση της δι δα σκα λί ας του μα θή μα τος της Φυ σι κής Α γω γής στην πρω τοβάθ μια εκ παί δευ ση σε δα σκά λους σε πά ρα πολ λά σχο λεί α πράγ μα το ο ποί ο είναι ό χι μό νο α πα ρά δε κτο αλ λά και ε πι κίν δυ νο, ε νώ το τε λειω τι κό χτύ πη μα ε τοι μά ζε ται με τη δια φαι νό με νη κα τάρ γη ση μέσα στο 2011 των Γρα φεί ων Φυ σι κής Α γω γής και της Διεύ θυν σης Φυ σι κής Α γω γής του Υ πουρ γεί ου Παι δεί ας. Α να διορ γά νω ση του α θλη τι κού συ στή μα τος, δεν ση μαί νει ισο πέ δω ση, α πα ξί ω ση και ε ξα φά νι ση κά θε θε τι κής πρω το βου λί ας που εί χε λη φθεί τα τε λευ ταί α 35 χρό νια. Ση μαί νει α ξιο λό γη ση, βελ τιώ σεις, ε ξορθο λο γι σμό, α να κα τα νο μές και ό χι μη δε νι σμούς και δια χεί ρι ση της μι ζέ ριας και του τί πο τα. Η κατ ε πίφα ση δια βού λευση και ο ε πι λε κτι κός διά λο γος με δια δι κτυα κά γκρου πού σκου λα μό νο και μόνο για να α πο φύ γουν τις δυ σά ρε στες φω νές, δεν συ νι στά άλ λο θι για τις κα ταστρο φι κές για το μέλ λον της ελ λη νικής νε ο λαί ας, του ελ λη νι κού α θλη τι σμού και της φυ σι κής α γω γής, α πο φά σεις. Η Έ νω ση Γυ μνα στών Βορεί ου Ελ λά δος έ χει κα τα θέ σει κατ ε πα νά λη ψη και σε ό λες τις πο λι τι κές η γεσί ες, προ τά σεις για τη βελ τί ω ση και την ε ξα σφά λι ση του μέλ λο ντος του ελ λη νι κού α θλη τι σμού και της φυ σικής α γω γής. Στην ο μι λί α του πρό ε δρου της ΕΓΒΕ στο 14 ο Διε θνές Συ νέ δριο Φυ σι κής Α γω γής και Α θλητι σμού που δη μο σιεύ ε ται στο πα ρόν τεύ χος ε πα ναλαμ βά νο νται στα χυο λο γη μέ να οι κυ ριό τε ρες α πό αυ τές. Ας α φή σουν λοι πόν οι κρα τού ντες τις δια δι κτυα κές α να ζη τή σεις και ας δια βά σουν του λά χι στον, αν τους ε νο χλεί ο πραγ μα τι κός διά λο γος, τις προ τά σεις που κα τα τί θε νται.

3 φυσική αγωγή και αθλητισμός ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ, ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Το πε ριο δι κό Φυ σι κή Αγω γή και Α θλητι σμός δέ χε ται ε ρευ νη τι κά άρ θρα σε ο ποια δή πο τε πε ριο χή της Φυ σι κής Α γωγής και της Α θλη τι κής Ε πι στή μης. Α πό η δια δι κα σί α υπο βο λής των άρθρων εί ναι μό νο η λε κτρο νι κή με α πευθεί ας η λε κτρο νι κή υ ποβο λή στον συ ντάκτη. Άρ θρα γί νο νται δε κτά για δη μο σίευ ση με την προ ϋ πό θε ση ό τι δεν έ χουν δη μο σιευ θεί ή έ χουν υ πο βλη θεί προς δη μο σί ευ ση σε άλ λο ε πιστη μο νι κό περιο δι κό εί τε με ρι κώς, εί τε ο λι κώς. Το ε πιστη μο νι κό πε ριε χόμε νο και νο μι κά ζη τήμα τα σε σχέ ση με τα άρ θρα α πο τε λούν α πο κλει στι κή ευ θύνη των συγ γρα φέ ων. Ό λες οι ε ρευ νη τι κές ερ γα σί ες και οι πε ριπτω σια κές μελέ τες που πραγ μα το ποιούνται σε ζώ α ή ά το μα θα πρέ πει να εί ναι σύμ φω νες με τη δή λω ση της συν θή κης του Ελ σίν κι (Declaration of Helsinki). Για η λε κτρο νι κή υ πο βο λή το άρ θρο υ πο βάλ λε ται μέ σω η λεκτρο νι κού τα χυδρο μεί ου στο Στο site του ε πι στη μο νι κού πε ριο δι κού στη διεύ θυν ση μπο ρεί τε να βρεί τε ό λες τις α πα ραί τη τες πλη ρο φο ρί ες για τη δια δι κα σί α υ πο βολής άρ θρου, κα θώς και τις ο δη γί ες συγγρα φής. Α πα ραί τη τη προ ϋ πό θε ση της δη μο σί ευ σης ε νός άρ θρου εί ναι η υπογρα φή της Δή λω σης Με τα βί βα σης Δικαιω μά των κατά τη στιγ μή της υ πο βο λής του άρ θρου προς κρί ση. Το πε ριο δι κό δη μο σιεύ ει άρ θρα στην Ελ λη νι κή γλώσσα (έ ντυ πη μορ φή) και στην Ελ λη νι κή και Αγ γλι κή γλώσ σα (η λε κτρονι κή μορ φή). Οι πε ρι λή ψεις στην Ελ λη νι κή γλώσ σα και οι ε κτε τα μέ νες πε ρι λή ψεις ή άρ θρα στην Αγ γλική γλώσ σα πα ρέ χο νται δω ρε άν μέσω της η λε κτρο νι κής σε λί δας του πε ριοδι κού (www.hellenicjsport.com). Για την υ πο βο λή ε νός άρ θρου οι συγγρα φείς πλη ρώ νουν το πο σό των 30 Ευρώ α νά άρ θρο και λαμ βά νουν δω ρε άν συν δρομή του πε ριο δι κού για έ να έτος (4 τεύ χη). Το πο σό πλη ρώ νε ται με την υ πο βο λή του άρ θρου για κρί ση. Με τά την ο λο κλή ρω ση της δια δι κα σί ας κρί σης και την έ γκρι ση για δη μο σί ευ ση του άρθρου, θα πρέ πει να κα τα βλη θεί ε πι πλέ ον το πο σό των 35 ευ ρώ στον εκ δό τη και σε αντάλ λαγ μα να πα ρα λαμ βά νει πέ ντε τεύ χη α πό το τεύ χος του πε ριο δι κού στο ο ποί ο δη μο σιεύ τη κε το άρ θρο του, χωρίς κα μί α άλ λη ε πι βά ρυν ση. Η δια δι κα σί α πλη ρω μής γί νε ται με τα χυ δρο μι κή ε πιτα γή στις «ΕΚ ΔΟ ΣΕΙΣ ΧΡΙ ΣΤΟ ΔΟΥ ΛΙ ΔΗ» (Κ. Με λε νί κου 22, Θεσ σα λο νί κη, τηλ , fax: ) ή κα τά θε ση πλη ρω μής στον λο γα ρια σμό τρα πέ ζης με τα α κό λου θα στοιχεί α: Ε θνική Τρά πε ζα 223 / Ο κα τα θέτης πρέ πει να συ μπλη ρώ νει στην αι τιολό γη ση της α πό δει ξης πλη ρω μής τα ε ξής στοι χεί α: Για το πε ριο δι κό Φυ σι κή Α γω γή και Α θλη τι σμός και το ό νο μα του πρώ του συγ γρα φέ α του άρ θρου. Στο γρα φεί ο της Ε.Γ.Β.Ε. ή στις «ΕΚ ΔΟ ΣΕΙΣ ΧΡΙ ΣΤΟ ΔΟΥ ΛΙ ΔΗ» μπο ρούν, ε πί σης, να εγ γρα φούν συν δρο μη τές στο πε ριοδι κό για την ε πι στη μονι κή ε νη μέ ρω σή τους ό σοι ε πι θυ μούν να το λαμ βά νουν τα χυ δρο μι κά στη διεύθυν σή τους, α νεξάρ τη τα α πό το αν σκο πεύ ουν ή ό χι, να δη μο σιεύ σουν τώ ρα ή στο μέλ λον κάποιο άρ θρο τους. Η ε τή σια συν δρο μή α νέρ χε ται στο πο σό των 20 ευ ρώ και καλύ πτει 4 τεύ χη. Οι συν δρο μη τές του περιο δι κού στην Ελ λά δα και στο εξω τε ρι κό εί ναι πε ρισ σό τε ροι α πό χί λιοι. Υ πεύ θυ νος σύ ντα ξης: Δρ. Ε λευθέ ριος Κέλ λης. Βο η θοί Υ πεύ θυ νοι σύ ντα ξης: Δρ. Νι κό λα ος Θε ο δω ρά κης, Δρ. Συ με ών Βλα χό που λος. Ε πι στη μο νι κός υ πεύ θυνος και Υ πεύ θυ νος έκ δο σης α πό το Διοι κη τι κό Συμ βού λιο της Ε.Γ.Β.Ε.: Α θανά σιος Πα πα γε ωρ γί ου - Πρό ε δρος. ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Εγγραφείτε συνδρομητές του επιστημονικού περιοδικού «ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» που εκδίδει η Ε.Γ.Β.Ε. Ανανεώστε τη συνδρομή σας, όσοι είστε ήδη συνδρομητές ΕΚΔΟΣΕΙΣ Από τον Μάιο του 2010 υπάρχει πλέον η δυνατότητα και για on line εγγραφή νέου συνδρομητή ή ανανέωση συνδρομής στο επιστημονικό περιοδικό, μέσα από το site των εκδόσεων «ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ», στο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ Τόμος 30, Τεύχος 4, Σελ.: (ΤΕΥΧΟΣ 78) ΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΘΛΗΤΩΝ - Χρή ση συ μπλη ρω μά των δια τρο φής σε γυ μνα στή ρια της Θεσ σα λο νί κης. Κουρ κού λης Νι κό λα ος, Κου τλιά νος Νι κό λα ος ΑΝΑΨΥΧΗ - Διε ρεύ νη ση της σχέ σης α νά με σα στην α νά μει ξη και την ψυ χο λο γι κή δέ σμευση με δρα στη ριό τη τες α θλη τι σμού α να ψυ χής μα θητών / τριών στην Ελ λά δα. Νάσ σης Πα ντε λής, Θε ο δω ρά κης Δ. Νι κό λα ος ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ: ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - Σύ γκρι ση τε χνι κο τα κτι κών πα ρα μέ τρων ε πι θε τι κού παι χνι διού Ελλη νι κών και Ευ ρω πα ϊ κών πο δο σφαι ρι κών ο μά δων υ ψη λού ε πιπέ δου. Μπε κρής Ευάγ γε λος, Λού βα ρης Ζα φεί ρης, Α να γνω στάκος Κων στα ντί νος, Σου γλής Γ. Α θα νά σιος, Κα χρι μά νης Γε ώρ γιος, Κα ρα μά νος Ηρα κλής, Γρη γο ριά δης Δη μή τριος, Σω τη ρό που λος Α ρι στο μέ νης «Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός» Το επιστημονικό περιοδικό της Ε.Γ.Β.Ε. Το 1ο επιστημονικό περιοδικό του χώρου της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού στην Ελλάδα. Εκδίδεται κάθε 3 μήνες και αποστέλλεται στους συνδρομητές του. Τιμή ετήσιας συνδρομής (4 τεύχη): 20 ΕΥΡΩ Δελτίο Εγγραφής-Συνδρομής ΕΠΩΝΥΜΟ:...ΟΝΟΜΑ:... ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:... ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:... ΔΗΜΟΣ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:... Τ.Κ:... ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2:... ΚΙΝΗΤΟ:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... Αποστείλατε το δελτίο αυτό στη Γραμματεία της Ε.Γ.Β.Ε., μαζί με την ταχυδρομική επιταγή των 20 Ευρώ, στην ταχυδρομική διεύθυνση Πρ. Κορομηλά 51, τ.κ , Θεσσαλονίκη.

4 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Η E.Γ.Β.Ε. α πο νέ μει τι μη τι κές πλα κέ τες στον πρώ το α πο φοι τή σα ντα ή στην πρώ τη α ποφοι τή σα σα της ορ κω μο σίας του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Α.Π.Θ. - του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερ ρών Α.Π.Θ. και του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Κομητηνής Το Δ.Σ. της Ε.Γ.Β.Ε. κα θιέ ρω σε α πό τον Νο έμ βριο του 2003 την α πο νο μή τι μη τι κής πλα κέ τας στον πρώ το α πο φοι τήσα ντα ή στην πρώ τη α πο φοι τή σα σα κά θε ορ κω μο σί ας του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Α.Π.Θ. και λί γο αρ γό τε ρα και στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών και Κο μο τη νής. Έ τσι, και στην ορ κω μο σί α του Μα ΐ ου του 2011 του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Α.Π.Θ. α ντι προ σω πεί α του Δ.Σ. της Ε.Γ.Β.Ε. με ε πι κε φα λής τον Πρό ε δρο κ. Πα πα γε ωρ γί ου Α θανά σιο πα ρα βρέ θη κε στην τε λε τή ο ο ποί ος α πέ νει με στην πρώ τη α πο φοι τή σα σα κ. Δη μη τρα κό γιαν νη Βα σι λι κή την τιμητι κή διά κρι ση και α πη ύ θυ νε χαι ρε τι σμό στους νέ ους πτυχιού χους. Ε πί σης, στην ορ κω μο σί α του Μα ΐ ου του 2011 του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Κο μο τη νής, πα ρα βρέ θη κε α ντιπρο σω πεί α του Δ.Σ. της Ε.Γ.Β.Ε. με ε πι κε φα λής τον Πρό ε δρο κ. Πα πα γε ωρ γί ου Α θανά σιο ο ο ποί ος α πέ νει με στην πρώ τη α πο φοι τή σα σα κ. Μα στο ρά κη Σο φί α την τι μη τι κή διά κρι ση και α πη ύ θυνε χαι ρε τι σμό στους νέ ους πτυ χιού χους. Τέ λος, στην ορ κω μο σί α του Μαρ τί ου του 2011 του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερ ρών, πα ρα βρέ θη κε α ντι προ σω πεί α του Δ.Σ. της Ε.Γ.Β.Ε. με ε πι κε φα λής τον Γε νι κό Γραμ μα τέ α κ. Παρι σό που λο Γε ώρ γιο, ο ο ποί ος α πένει με στην πρώτη α πο φοι τή σασα κ. Βου τσι νά Νι κο λέ τα, την τι μη τι κή διά κρι ση και α πη ύ θυνε χαι ρε τι σμό στους νέ ους πτυ χιού χους. Με την ευ και ρί α της πα ρου σί ας των με λών του διοι κη τι κού συμ βου λί ου της Ε.Γ.Β.Ε. στις α νω τέ ρω ορκω μο σί ες, έ γι νε ε νημέ ρω ση στους νέ ους συ να δέλ φους για την Ε.Γ.Β.Ε. και τις δραστη ριό τη τές της, τους δια νε μή θη κε σχε τι κό φυλ λά διο και τους δό θη κε η δυ να τό τη τα να έ χουν μια πρώ τη προ σέγ γι ση με τα θέ μα τα που α πα σχο λούν τον κλά δο. Στα φω το γρα φι κά στιγ μιό τυ πα ο πρό ε δρος της Ε.Γ.Β.Ε. α πο νέ μει την τι μη τι κή πλα κέτα στην κ. Δη μη τρα κό γιαν νη Βα σι λι κή και στην κ. Μα στο ρά κη Σο φία, και ο Γε νι κός Γραμ μα τέ ας στην κ. Βου τσι νά Νι κο λέ τα. 4

5 ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ νέο ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Ελένη Ζέτου ISBN: , ΣΕΛΙΔΕΣ: 120, ΕΚΔΟΣΗ: 2011 Το εγχειρίδιο αυτό απευθύνεται κυρίως σε προπονητές και προπονήτριες, αλλά και σε αθλητές και αθλήτριες της Πετοσφαίρισης. Παρουσιάζει κάποιες ιδέες και τεχνικές για την ψυχολογική προετοιμασία με στόχο την κορύφωση της απόδοσης. Οι τεχνικές και οι δεξιότητες αυτές θα βοηθήσουν τους αθλητές όχι μόνο να αποδώσουν καλά στο συγκεκριμένο άθλημα, αλλά και στις καθημερινές απαιτήσεις της ζωής τους. Ο προπονητής πρέπει να γνωρίζει πως θα παρακινήσει τους αθλητές του, πως θα τους ενθαρρύνει, θα τους επιβραβεύει, θα επικοινωνεί θετικά μαζί τους, θα τους μαθαίνει να θέτουν στόχους, να αυτοσυγκεντρώνονται, να ελέγχουν το στρες και να χαλαρώνουν και να χρησιμοποιεί τις τεχνικές της αυτο-ομιλίας και της νοερής εξάσκησης. Είναι μια συστηματική και επίπονη διαδικασία των αθλητών και των αθλητριών, οι οποίοι μπορούν να βοηθηθούν σημαντικά κυρίως από τους αθλητικούς ψυχολόγους και ελλείψει αυτών από τον προπονητή τους. Φίλοι προπονητές και προπονήτριες, διαβάζοντας αυτό το εγχειρίδιο ελπίζουμε ότι θα εφαρμόσετε αυτές τις ιδέες και τις τεχνικές για να προετοιμάσετε καλύτερα τους αθλητές σας για κάθε αγώνα, αλλά κυρίως για τον μεγάλο αγώνα της ζωής. βιβλια ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ νέο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ. Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Πέρκος Στέφανος & Χριστόπουλος Ιωάννης ISBN: , ΣΕΛΙΔΕΣ: 232, ΕΚΔΟΣΗ: 2011 Στο βιβλίο «Αποτελεσματικός Προπονητής», αναπτύσσονται και σχολιάζονται ειδικά θέματα, τα οποία σχετίζονται με την «καθημερινότητα» του προπονητή ΟΛΩΝ των ομαδικών αθλημάτων, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και της αγωνιστικής περιόδου, στην προπόνηση αλλά και στους αγώνες. Θέματα όπως π.χ. η αποτελεσματική διδασκαλία και επικοινωνία, το «δέσιμο» της ομάδας, η παροχή κινήτρων στους παίκτες και η αύξηση της συγκέντρωσής τους, ο χειρισμός του άγχους, η συμπεριφορά προς τους διαιτητές, ο διαφορετικός χειρισμός σε αντρικές και γυναικείες ομάδες κ.α., αποτελούν ορισμένα από τα θέματα του βιβλίου. Στο τέλος του κάθε κεφαλαίου υπάρχουν οι «δραστηριότητες», οι οποίες και αποτελούν τις εφαρμοσμένες ασκήσεις-σενάρια, σχετικές με το θέμα που έχει ήδη αναπτυχθεί. Το βιβλίο αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο «εργαλείο», το οποίο παρέχει ένα πρωτοποριακό πακέτο θεμάτων, ικανό να βοηθήσει αποτελεσματικά τους προπονητές όλων των αγωνιστικών επιπέδων. ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ Στέλλα Ρέτσιου Θε ω ρη τι κές προ σεγ γί σεις και δρα στη ριό τη τες Μου σικο κι νη τι κής Α γω γής για παι διά προ σχο λι κής και πρώ της σχολι κής η λι κί ας Το βι βλί ο της Στέλ λας Ρέ τσιου Ε ξε ρευ νώ ντας τη μου σι κή και την κί νη ση κυκλοφο ρεί α πό τις Εκ δό σεις Ξι φα ράς και πε ρι λαμβά νει τό σο θε ω ρη τι κές προ σεγγί σεις ό σο και δρα στη ριό τη τες Μου σι κο κι νη τι κής Α γω γής για παι διά προ σχο λι κής και πρώ της σχο λι κής η λι κί ας. Πρό κει ται για καρ πό προ σπα θειών των τε λευ ταί ων πέ ντε χρό νων και προ έκυ ψε α πό την α νά γκη προ ε τοι μα σί ας των μα θη μά των Μουσι κο κι νη τι κής α γω γής που πα ρα δί δει η συγ γραφέ ας στο τμή μα Προ σχο λι κής α γωγής του ΤΕΙ Α θή νας. Ο προ βλη μα τι σμός του ό μως στην πραγ μα τι κό τη τα, ξε κί νη σε του λά χι στον δε κα πέ ντε χρό νια πριν, ό ταν η συγ γρα φέ ας άρχι σε να δι δά σκει Μουσι κο κι νη τι κή α γω γή στην πρω το βάθ μια εκ παί δευ ση. Το βι βλί ο α πευ θύ νε ται σε μου σι κούς, γυ μνα στές, δα σκά λους, νη πια γω γούς, βρε φο νη πιο κό μους και γε νι κά σε ό σους δι δά σκουν τη Μου σι κο κι νη τι κή α γω γή σε μι κρά παι διά. Η συ μπε ρί λη ψη σε αυ τό στοιχεί ων μου σι κής δεν πρέ πει να α πο θαρρύ νει ό σους δεν έ χουν α σχο λη θεί με τη γρα πτή μορ φή της μου σι κής. Το βι βλί ο έ χει πά ρα πολ λές δρα στη ριό τη τες που μπο ρούν να ε φαρ μο στούν και α πό ε κεί νους που δε γνω ρί ζουν μου σι κή α νά γνω ση. Πα ρό λα αυ τά ό σοι έ χουν α πο κτή σει έστω και λί γες γνώ σεις μου σι κής α πό τις σπου δές τους, θα ω φε λη θούν πο λύ με την α νά γνω ση της μου σι κής α νά λυ σης. Η μου σι κή και η κί νη ση μοι ρά ζο νται πολ λά κοινά στοιχεί α ό πως το ρυθ μό, τη δυ να μι κή, την ταχύ τη τα, τη φόρ μα. Η γνώ ση και η κα τα νό ηση της μιας, βο ηθά στην αρ τιό τε ρη δι δα σκα λί α της άλ λης. Ευ χό μα στε και ελ πίζου με η προ σπά θεια αυ τή να συν δρά μει το έρ γο ό λων ε κεί νων που πα σχί ζουν για μια δη μιουρ γι κή α γω γή μέ σα α πό τις τέ χνες. Το βι βλί ο δια τί θε ται σε ό λα τα ε νη με ρω μέ να βι βλιο πω λεί α. 5

6 ΣΥΝΕΔΡΙA 14 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Aθλητισμού Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης Οργάνωση: Ένωση Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Υπό την αιγίδα: Περιφέριας Κεντρικής Μακεδονίας Χο ρη γοί: Γρα φι κές Τέ χνες Κα τσα μά κη, Εκ δό σεις Χρι στο δου λίδη, ERGOgenic, VEGGAsport Χορηγοί επικοινωνίας: Δη μο τι κή τη λε ό ρα ση TV 100, Δη μο τι κά ρα διό φω να FM 100, FM 101, Ε φη με ρί δα «Μetrosport», Αbout Θεσ σα λο νίκη, Αuto Τρί τη, Ε φη με ρίδα Χρη μα τι στή ριο, Ρά διο Μetropolis 95,5 FM Η Έ νω ση Γυ μνα στών Βο ρεί ου Ελ λά δος διορ γά νω σε το 14ο Διε θνές Συνέ δριο Φυ σι κής Α γωγής και Α θλη τι σμού το ο ποί ο διε ξή χθη στη Θεσ σα λο νί κη α πό 1 3 Α πρι λί ου 2011, στο Ο λυ μπια κό Μου σεί ο Θεσ σα λο νί κης. Η διορ γά νω σή του στέ φθη κε α πό α πό λυ τη ε πι τυ χί α, α φού το πα ρα κο λού θη σαν σύνε δροι και 800 πε ρί που ε πί σημοι προ σκε κλη μέ νοι (α πό το χώ ρο του α θλη τι σμού, της πο λι τι κής, της αυ το διοί κη σης, το Πα νε πι στή μιο, την εκ παί δευ ση κ.λ.π.), α πό την Ελ λά δα και την Κύ προ και υ πε βλή θη σαν 193 ε πι στη μο νι κές ερ γα σί ες για κρίση στην ε πι στη μο νι κή ε πι τρο πή του συνε δρί ου, εκ των ο ποί ων ε γκρί θη καν και πα ρου σιά σθη καν ως προ φο ρι κές ή α ναρ τη μέ νες 185 ε πι στη μο νι κές α να κοι νώ σεις, α πό 326 συγ γρα φείς - ε ρευ νη τές, 32 ε πι στη μο νι κά ι δρύ μα τα και φο ρείς, 23 πα νεπι στη μια κά τμή μα τα, σχο λές και διευ θύν σεις και 21 κλι νι κές, ερ γα στή ρια και το μείς. Ε ξή ντα προ σκε κλη μέ νοι ο μι λη τές, συ ντο νι στές και πρό ε δροι ε νο τή των συμ με τεί χαν στις ε πι στη μο νι κές του ε νό τη τες. Το συ νέ δριο α να πτύ χθη κε σε 6 κύ ριες θε μα τι κές ε νό τη τες, 5 ε ξει δι κευ μέ να σε μι νά ρια, 16 ε νό τη τες για την πα ρου σί α ση των προ φο ρι κών ε πι στη μο νι κών α να κοι νώ σε ων και μιας ε νό τητας για την πα ρου σί α ση των α ναρ τημέ νων ε πι στη μο νι κών α να κοι νώσε ων. Η κά λυ ψη, την ο ποί α έ τυ χε το Συ νέ δριο α πό τα Μ.Μ.Ε., ή ταν ευ ρεί α, ό πως και η α πο δο χή του α πό τους ε πί ση μους προ σκε κλημέ νους, οι ο ποίοι τί μη σαν με την πα ρου σί α τους την τε λε τή ε νάρξε ώς του. Στην τε λε τή έ ναρ ξης χαι ρε τι σμό απη ύ θυ ναν ο Πρό ε δρος της ΕΓ ΒΕ κ. Α θα νά σιος Πα πα γεωρ γί ου, ο Υ φυ πουρ γός Με τα φο ρών κ. Γιάν νης Μα γκριώ της, ο βου λευ τής Α Θεσ σα λο νί κης κ. Σταύ ρος Κα λα φά της, ο α ντι πρύ τα νης του Δη μο κρί τειου Πα νε πι στή μιου Θρά κης κ. Γε ώρ γιος Κώ στα, ο α ντι πρύ τα νης του Πα νε πι στήμιου Θεσ σα λί ας κ. Γιάν νης Θε ο δω ρά κης, ο πρό ε δρος του ΤΕ ΦΑ Α Α.Π.Θ. κ. Γε ώρ γιος Δο γά νης, ο πρό ε δρος του ΤΕ ΦΑ Α Σερ ρών κ. Ιω άν νης Βράμπας και ο Πε ρι φε ρεια κός Διευ θυ ντής Πρω το βάθ μιας και Δευ τε ρο βάθ μιας Εκ παί δευ σης Κεντρι κής Μα κε δο νί ας κ. Καρ τσιώ της. Κατά τη διάρ κειά της τε λε τής έ ναρ ξης έ λα βε χώ ρα και η α πο νο μή τι μη τι κών δια κρί σε ων α πό την Έ νω ση Γυ μνα στών Βο ρεί ου Ελ λά δος σε ση μα ντι κές και διακε κρι μέ νες προ σω πι κό τη τες του κλά δου των κα θη γη τών Φυ σι κής Α γω γής για την πολυε τή και ε ξαι ρε τι κή προ σφο ρά τους στη φυ σι κή α γω γή και τον α θλη τισμό, κα θώς και τη συμ βο λή τους στην α νά δει ξη του κλά δου μέ σα α πό αυ τή. Συ γκεκρι μέ να τι μή θη καν ο τ. πρόε δρος του ΤΕ ΦΑ Α Κο μο τη νής κ. Κυ ριά κος Τα ξιλ δά ρης, ο Κ.Φ.Α. κ. Σάβ βας Τι μο νί δης, ο Κ.Φ.Α. κ. Σταύ ρος Δια μα ντό που λος, η Κ.Φ.Α. και τ. προ ϊ στα μέ νη του Γρα φεί ου Φυ σι κής Α γω γής του νο μού Κιλ κίς κ. Δάφ νη Νιά κα και ο Κ.Φ.Α. κ. Ευ στά θιος Το πα λί δης. Η ό μορ φη τε λε τή έ ναρ ξης εί χε α νοί ξει με καλ λι τε χνι κό πρό γραμ μα α πό πα ρα δο σιακούς χο ρούς που χό ρε ψαν οι φοι τητές και οι φοι τή τριες της ει δι κό τη τας πα ρα δο σια κών χο ρών του ΤΕ ΦΑ Α Α.Π.Θ. και έ κλει σε με την κα θιε ρω μέ νη δε ξί ω ση που α κο λού θη σε στο χώ ρο του συ νε δρί ου. Στην τε λε τή έ ναρ ξης πα ρέ στη σαν επί σης και ο τ. Δή μαρ χος Θεσ σα λο νί κης κ. Βα σί λης Πα πα γε ωρ γό που λος, ο θε μα τι κός α ντι πε ρι φε ρειάρ χης Κε ντρι κής Μα κε δο νί ας κ. Διο νύσης Ψω μιά δης, ο βου λευ τής Κιλ κίς κ. Κώ στας Κιλ τί δης ως εκ πρό σω πος του κόμ μα τος της Δημο κρα τι κής Συμ μα χί ας της κ. Ντό ρας Μπακο γιάν νη, οι πε ρι φε ρεια κοί σύμ βου λοι Κε ντρι κής Μα κε δονί ας κ.κ. Γιάν νης Αν δρί τσος (ο ο ποί ος εί ναι και συ νά δελ φος Κ.Φ.Α.) και Χρή στος Τερζα νί δης, ο κ. Vadim Karp εκ πρό σω πος του γε νι κού προ ξε νεί ου της Ρω σί ας στη Θεσ σα λο νί κη, η α ντι πρό ε δρος του ΤΕΦΑ Α Σερ ρών κ. Χρι στί να Ευαγ γε λι νού, ο εκ πρό σω πος του βου λευ 6

7 τού Α Θεσ/νί κης κ. Γιάν νη Ιω αν νί δη κ. Κώ στας Μπαχα ρά κης, ο εκ πρό σω πος της α ντι δη μάρ χου νε ό τη τας, αθλη τι σμού και ε θε λο ντών του Δή μου Θεσ σα λο νί κης κ. Πα σχα λί δου Μα ρί ας κ. Κώ στας Γκρέ ζιος, οι πο λι τευ τές κ.κ. Κώ στας Μαρ γα ρί της και Χρή στος Κα ζαντζί δης, ο τ. Γ.Γ. του Υ.ΜΑ.Θ. κ. Λου κάς Α να νί κας, ο πρ. Γ.Γ. του Υ.ΜΑ.Θ. κ. Γιώρ γος Λυ σα ρί δης, εκ πρό σω πος του βου λευ τού Β Θεσ/ νί κης κ. Γιώρ γου Αρ βα νι τί δη, ο π. πρό ε δρος του ΤΕ ΦΑ Α ΔΠΘ Κα θη γη τής και θερ μός φίλος της ΕΓ ΒΕ κ. Γε ώρ γιος Γκο δό λιας, ο εκ πρό σω πος του Δή μου Α μπε λο κή πων Με νε μέ νης δη μο τι κός σύμ βου λος και συ νά δελ φος Κ.Φ.Α. κ. Μα νώ λης Ιω αν νί δης, ο εκ πρό σω πος του συλ λό γου Φυ σιοθε ρα πευ τών και συ νά δελ φος ΚΦΑ κ. Δη μή τρης Νι κο λά ου, πλη θώ ρα στε λε χών της εκ παί δευ σης, προ ϊ στά με νοι Γρα φεί ων Φυ σι κής Α γω γής α πό ό λη την Ελ λά δα, σχο λι κοί σύμ βου λοι Φυσι κής Α γω γής α πό ό λη την Ελ λά δα και άλ λοι πολ λοί. Χαι ρε τι σμό στο συ νέ δριο α πέ στει λαν η Υ πουρ γός Παι δεί ας κ. Άννα Δια μα ντο πού λου, η Υ φυ πουρ γός Παι δεί ας κ. Εύ η Χρι στο φι λο πού λου, ο Δή μαρ χος Θεσ σα λο νί κης κ. Γιάν νης Μπου τάρης, η Βου λευ τής Α Θεσ/νί κης κ. Χρύ σα Α ρά πογλου, η Βου λευ τής Α Θεσ/νί κης κ. Εύ α Κα ϊ λή, οι π. Υ φυπουρ γοί α θλη τι σμού κ.κ. Γιάν νης Ιω αν νί δης και Γιώρ γος Ορ φα νός, ο πρό ε δρος του κόμ ματος της Δη μο κρα τι κής Α να γέν νη σης κ. Στέλ λιος Πα πα θε με λής, ο Βου λευ τής Β Θεσ σα λο νί κης κ. Θε ό δω ρος Κα ρά ο γλου, ο Δή μαρ χος Πυ λαί ας Πα νο ρά μα τος κ. Ι γνά τιος Κα ϊ τε τζί δης, ο Διοι κητής του Γ Σώμα τος Στρα τού Α ντι στρά τη γος κ. Μι χα ήλ Κω στα ρά κος, ο Πε ρι φερειάρ χης Θεσ σαλί ας κ. Κώ στας Α γο ρα στός, ο Α ντι δή μαρ χος περι βάλ λο ντος και ε λεύ θε ρων χώ ρων του Δή μου Θεσ σα λο νί κης κ. Κων/νος Ζέρ βας, ο π. πρό ε δρος του ΤΕ ΦΑ Α Α θη νών κ. Γιώρ γος Βα γε νάς, κ.α. Παρευ ρέ θη καν α κόμα πο λι τευ τές και εκ πρό σω ποι ό λων των κομ μά των, δή μαρ χοι του νο μού Θεσ σαλο νί κης και άλ λων νομών, α ντι δή μαρ χοι, δη μο τι κοί σύμ βου λοι, πε ρι φε ρειακοί σύμ βου λοι, μέλη ΔΕΠ α πό ό λα τα ΤΕ ΦΑ Α της χώ ρας, εν ε νερ γεί α και βε τε ρά νοι α θλητές, πρό ε δροι και μέ λη Δ.Σ. Ο μο σπον διών και Το πι κών Ε πι τρο πών και α θλη τι κοί πα ρά γο ντες α πό διά φο ρα α θλή μα τα. Την δεύ τε ρη η μέ ρα του συ νε δρί ου τις ερ γα σί ες του πα ρα κο λού θη σε και ο τ. Υ φυ πουρ γός Α θλητι σμού κ. Γιάν νης Ιω αν νί δης Ό λες οι πε ρι λή ψεις των προ φο ρι κών και των α ναρ τη μέ νων επι στημο νι κών α να κοι νώ σε ων δη μο σιεύ θη καν στο έ ντυ πο πρό γραμ μα του συ νεδρί ου, που δια νε μή θη κε πριν την έ ναρ ξη του συ νε δρί ου στους συνέ δρους. Όπως και στα προ η γού με να συ νέ δριά μας εί χα με ε ξα σφα λί σει για τους διο ρι σμέ νους συ να δέλ φους της Πρω το βάθ μιας και Δευ τε ροβάθμιας εκ παί δευ σης (μό νι μους, α να πλη ρω τές και ω ρο μί σθιους), την α παραί τη τη ά δεια α πό το Υ πουρ γεί ο Παι δεί ας για την πα ρα κο λού θη ση του συνε δρί ου, για την Πα ρα σκευ ή 1 / 4 / Στους συμ με τέ χο ντες στο συ νέ δριο δό θη κε βε βαί ω ση συμμε το χής, ε νώ για κά θε έ να α πό τα σε μι νά ρια δό θη κε χω ρι στή βε βαί ω ση συμ με το χής. Στα πλαί σια του 14 ου Διε θνούς Συ νε δρί ου διε ξή χθησαν με α πό λυ τη ε πι τυ χί α και 5 ε ξει δι κευ μέ να σε μι νά ρια: 1) Η με ρή σιο Σε μι νά ριο Προ πονη τι κής Βό λε ϊ: Το σε μι νά ριο α πο τέ λε σε μέ ρος μί ας υψη λών προ δια γραφών Σει ράς Σε μι να ρί ων (Clinics - Workshops) της Ι τα λικής Έ νω σης Γυ μνα στών Πε το σφαί ρι σης και της Έ νω σης Γυ μνα στών Βο ρεί ου Ελ λά δος, υ πό τον γε νι κό τί τλο 1 η Διε θνής Σει ρά Σε μι να ρί ων για Προ πο νη τές και Γυμναστές Πε το σφαί ρι σης, με στό χο την ε πι στη μο νι κή και πρα κτι κή κα τάρ τι ση των προ πο νη τών και γυ μνα στών της Πε το σφαί ρι σης και πε ριε λάμ βα νε θε ω ρητι κό και πρα κτι κό μέ ρος στο γή πε δο το ο ποί ο διε ξή χθη στο Πα νε πι στη μια κό Γυ μνα στή ριο. 2) Η μερή σιο Σε μι νά ριο Προ πο νη τι κής Στί βου: Το σε μι νά ριο πε ριελάμ βα νε θε ω ρη τι κό και πρα κτι κό μέ ρος στο γή πε δο το ο ποί ο διε ξή χθη στο Καυτα ντζό γλειο Στά διο. 3) Η με ρήσιο Σε μι νά ριο Προ πο νη τι κής Τέ νις: Το σε μι νά ριο πε ριε λάμ βα νε θε ω ρη τι κό και πρα κτι κό μέ ρος στο γή πε δο το ο ποί ο διε ξή χθη στο Πα νε πι στη μια κό Γυ μναστή ριο. 4) Η με ρήσιο Σε μινά ριο Προ πο νη τι κής στην Κο λύμ βη ση: Το σε μι νά ριο πε ριε λάμ βα νε θε ω ρη τι κό και πρα κτι κό μέ ρος στο γή πε δο και διε ξή χθη εξ ο λο κλήρου στο Ε θνι κό Κο λυμ βη τή ριο. 5) Σε μι νά ριο Δι δα κτι κής και Με θοδολο γί ας της Φυ σι κής α γω γής στην Εκ παί δευ ση: Το σε μι νά ριο πε ριελάμβανε θε ω ρη τι κό μέ ρος και η πα ρακο λού θη ση του συ γκε κρι μέ νου σε μι να ρί ου για ό λους τους με τέ χο ντες στο 14 ο Διε θνές Συ νέ δριο της Ε.Γ.Β.Ε ή ταν δω ρε άν. Σε ό λους τους συμ με τέ χο ντες σε κά θε έ να α πό τα σε μινά ρια δό θη κε χω ρι στή βε βαί ω ση συμ με το χής. Οι σύ νε δροι που συμ με τεί χαν στο 14 ο Διε θνές Συ νέ δριο εί χαν την ευ καιρί α με δω ρε άν εί σο δο να ε πι σκε φθούν τις εκ θέ σεις του Ο λυ μπια κού Μουσεί ου. ΚΑΙ ΝΟ ΤΟ ΜΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥ ΝΕΧΙ ΣΤΗ ΚΑΝ ΣΤΟ 14 ο ΔΙΕ ΘΝΕΣ ΣΥ ΝΕ ΔΡΙΟ ΦΥ ΣΙ ΚΗΣ α ΓΩ ΓΗΣ & α ΘΛΗ ΤΙ ΣΜΟΥ 1) Η ΠΡΑΓ Μα ΤΟ ΠΟΙ ΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙ ΔΙ ΚΗΣ Ε ΝΟ ΤΗ ΤΑΣ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΣΤΗ ΜΟ ΝΙ ΚΕΣ α Να ΚΟΙ ΝΩ ΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓ ΓΛΙ ΚΗ ΓΛΩΣ ΣΑ 2) Η ΔΥ Να ΤΟ ΤΗ ΤΑ Υ ΠΟ βο ΛΗΣ SHORT PAPER, Κα ΘΩΣ ΚΑΙ Ο ΛΟ ΚΛΗ ΡΩΝ ΕΡ Γα ΣΙΩΝ (FULL PAPER) 3) ΟΙ ΧΩ ΡΙ ΣΤΕΣ Ε ΝΟ ΤΗ ΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Ε ΡΕΥ ΝΗ ΤΙ ΚΕΣ ΕΡ Γα ΣΙΕΣ Ό λες οι ε ρευ νη τι κές ερ γα σί ες συ μπε ρι λή φθηκαν και πα ρουσιά στη καν ό πως έ χει κα θιε ρωθεί σε ξε χω ρι στές ε νό τη τες στις ο ποί ες περιλαμ βά νο νταν μό νο ε ρευ νη τι κές ερ γα σί ες, πράγ μα το ο ποί ο και έ γι νε και ί σχυσε και για ΣΥΝΕΔΡΙΑ 7

8 ΣΥΝΕΔΡΙA το έ ντυ πο των πε ρι λή ψε ων των ε πι στη μο νι κών α να κοι νώ σε ων. 4) Η ΒΡα βευ ΣΗ ΤΟΥ Κα ΛΥ ΤΕ ΡΟΥ POSTER Στο φε τι νό συ νέ δριο η αρ μό δια μι κτή ε πι τρο πή α πό μέ λη της ε πι στη μο νι κής και της ορ γα νω τι κής ε πι τρο πής, στην ο ποί α έ γι νε και η πα ρου σί α ση των poster, ε πέ λε ξε για βρά βευ ση δύ ο α ναρ τη μέ νες α να κοι νώ σεις. Συ γκε κρι μέ να ε πε λέ γη σαν η ερ γα σί α με τίτλο: «Ι ΣΧΥΣ ΤΩΝ ΚΑΤΩ Α ΚΡΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΑ ΛΑ ΘΟ ΣΦΑΙ ΡΙ ΣΤΩΝ Υ ΨΗ ΛΟΥ Ε ΠΙ ΠΕ ΔΟΥ» που πα ρου σί α σαν οι κ.κ. Ντί να Μ., Τσι μέ ας Π., Για βρό γλου Α., Τσα ρού χας Ε., Τσιό κα νος Α. και η ερ γα σί α με τί τλο «IS GOAL ORIENTATED EXERCISE THE KEY TO GET PEOPLE MORE ACTIVE?» που πα ρου σί α σαν οι κ.κ. Papakonstantinou L., Hollingsworth K., Taylor R., Trenell M., οι ο ποί ες βρα βεύ θη καν α πό την Ορ γα νω τι κή Ε πι τρο πή του συ νε δρί ου με τον τί τλο της κα λύ τε ρης α ναρ τη μέ νης α να κοί νω σης και α πο νε μή θη κε ει δι κό δί πλω μα, ε νώ στον πρώ το συγ γρα φέ α της κά θε α να κοί νω σης δό θη καν 2 χρό νια δω ρε άν συν δρο μές για το ε πι στη μο νικό πε ριο δι κό της Ε.Γ.Β.Ε. «Φυ σι κή Α γω γή & Α θλη τι σμός». ΞΕ ΧΩ ΡΙ ΣΤΕΣ ΣΥ ΝΕΡ Γα ΣΙΕΣ ΚΑΙ Ε ΝΟ ΤΗ ΤΕΣ ΜΕ Ι ΔΙΑΙ ΤΕ ΡΟ ΕΝΔΙα ΦΕ ΡΟΝ α ΠΟ ΤΗ ΔΙΟΡ Γα ΝΩ ΣΗ ΤΟΥ 13 ου ΔΙΕ ΘΝΟΥΣ ΣΥ ΝΕ ΔΡΙΟΥ ΦΥ ΣΙ ΚΗΣ α ΓΩ ΓΗΣ & α ΘΛΗ ΤΙ ΣΜΟΥ Ξε χω ρι στές στιγ μές τις τρεις η μέ ρες διορ γά νω σης του 14 ου συ νε δρί ου, που προ σέλ κυσαν το ι διαί τε ρο εν δια φέ ρον των συ νέδρων και των μέ σων ε νη μέ ρω σης και συ νέ βα λαν α ποφα σι στι κά στην ποιο τι κή α να βάθ μι ση του συ νε δρί ου και στην ε πι τυ χή διε ξα γω γή του, ή ταν οι ε νό τη τες: Α) Ο Μα Ρα ΘΩ ΝΙΟΣ ΚΑΙ ΤΑ α ΓΩ ΝΙ ΣΜα ΤΑ ΤΩΝ ΜΕ Γα ΛΩΝ α ΠΟ ΣΤα ΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛ Λα ΔΑ, ΜΕ ΣΑ α ΠΟ ΤΗΝ Ο ΠΤΙ ΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟ ΠΟ ΝΗ ΣΗΣ, ΤΟΥ ΔΡΟ ΜΕ α ΚΙ Ε ΝΟΣ ΒΙ ΒΛΙΟΥ! Με συ ντο νιστή τον Γε νι κό Γραμ μα τέ α της ΕΓ ΒΕ κ. Πα ρι σό που λο Γε ώρ γιο, και ομι λη τές τον Δρ. Ζιώ γα Γε ώρ γιο, Ερ γο φυ σιο λόγο - Ερ γο με τρι κό Κέ ντρο SPORTSCLINIC Thessaloniki, Μέ λος Α με ρι κα νι κής Α θλη τια τρι κής Ε ται ρί ας, Μέ λος Ευ ρω πα ϊ κού Κολ λεγί ου Α θλη τιά τρων, Μέ λος Ελ λη νι κής Ε ται ρί ας Α ερο δια στη μι κής Ια τρι κής και Δια στη μικών Ε ρευ νών, με θέ μα «Τρό ποι βελ τί ω σης της α πο δο τι κό τη τας του προ πο νη τι κού προγράμ μα τος σε α θλη τές με σαί ων και με γά λων α πο στά σε ων», την κ. Α μπα τζί δου Γεωρ γί α, ΚΦΑ, Μα ρα θω νο δρό μο, με θέ μα «Τα α γω νί σμα τα των με γά λων α πο στά σεων και ει δι κά ο μα ρα θώ νιος α πό την πλευ ρά του/της α θλη τή/τριας» και τον κ. Μα μου ζέ λο Ιω άν νη, Δη μο σιο γρά φο, Συγ γρα φέ α, Ει δι κό Γραμ μα τέ α ΠΣΑΤ, με θέ μα «Μα ρα θώ νιος.ρα ντε βού με την Ι στο ρί α», που εί ναι και ο τί τλος του βι βλί ου που έ χει γρά ψει για τον Μα ραθώ νιο και την Ι στο ρί α του ο κ. Γιάν νης Μα μου ζέ λος και το οποί ο πα ρου σί α σε με την ευ και ρί α της πα ρου σί ας και της συμ με το χής του στο συ νέ δριο. Β) ΣΤΡΟΓ ΓΥ ΛΗ ΤΡα ΠΕ ΖΑ ΜΕ ΘΕ Μα ΤΑ α ΘΛΗ ΤΙα ΤΡΙ ΚΗΣ: Σε συ νερ γα σί α με την Α θλη τια τρι κή Ε ται ρεί α Ελ λά δος η ο ποί α πε ριε λάμ βανε τις θε μα τι κές ε νό τη τες: α) Νε ό τε ρα δε δο μέ να στην πα θο φυ σιο λογί α του τέ νο ντα. Α πό την τε νο ντί τι δα στην τε νο ντο πά θεια. β) Συ ντη ρη τι κή θε ρα πεί α. Ο ρό λος των φαρ μα κευ τι κών σκευα σμά των και των αυ ξη τι κών πα ρα γό ντων στην α ντι μετώ πιση της τε νο ντο πά θειας σε α θλη τές. γ) Φυ σι κο θε ρα πευ τι κή προ σέγ γι ση και δυ σκολί ες στην κα θημερι νή πρα κτι κή. δ) Πό τε χειρουρ γού με μια τε νο ντο πά θεια. Χει ρουρ γι κές ε πι λο γές. Γ) ΨΥ ΧΟ ΚΟΙ ΝΩ ΝΙ ΚΑ Χα Ρα ΚΤΗ ΡΙ ΣΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΧΡΗ ΣΗΣ α Πα ΓΟ ΡΕΥ ΜΕ ΝΩΝ ΟΥ ΣΙΩΝ ΣΤΟΝ α ΘΛΗ ΤΙ ΣΜΟ: Με συ ντο νι στή τον Δρ. Τσορ μπα τζού δη Χα ράλα μπο, Κα θη γητή ΤΕ ΦΑ Α ΑΠ Θ, συζη τη τή τον Δρ. Ρο δα φι νό Άγ γε λο, Τμή μα ψυ χο λο γί ας City College και ομι λη τές τον Δρ. Λα ζού ρα Λά μπρο, Ψυ χο λο γί α, με θέ μα «Κοι νω νι κοί - γνω στι κοί και συμπε ρι φο ρι κοί πα ρά γο ντες κιν δύ νου για τη χρή ση α πα γο ρευ μέ νων ου σιών στον α θλητι σμό», τον Δρ. Μπαρ κού κη Βα σί λειο, με θέ μα «Ντό πιν γκ και η θι κοί προ σα να το λι σμοί: Εί ναι το πα ρά νο μο και α νή θι κο;» και τον κ. Ralf Brand, Κα θη γη τή Α θλη τι κής Ψυ χο λο γί ας του Πα νε πι στη μί ου του POTSDAM, με θέ μα «To dope or not to dope. Doping prevention and ethical decision-making in sports» Δ) ΕΙ ΔΙ ΚΗ ΔΙα ΛΕ ΞΗ α ΠΟ ΤΟΝ EITAN GELBER, PHYSICIAN, PHYSICAL TRAINER VOLLEYBALL TEAM, UNIVERSITY OF STANFORD, U.S.A. ΜΕ ΘΕ ΜΑ: Πώς λει τουργούν οι α θλη τι κές ο μά δες του Πα νε πι στη μί ου Stanford (το Πα νεπι στή μιο που κέρ δι σε 182 με τάλ λια, 24 α πό αυ τά στους Ο λυ μπια κούς Α γώ νες της Κίνας). «How Stanford University sports teams work (the University that won 182 medals, 24 of which at the last Olympic Games in China)». ΕΥ Χα ΡΙ ΣΤΙΕΣ: Το Διοι κη τι κό Συμβού λιο της Ε νώ σε ως Γυμνα στών Βο ρεί ου Ελ λά δος και η Ορ γα νωτι κή Ε πι τροπή του Συ νε δρί ου, αι σθά νο νται ε πί σης την α νά γκη να ευ χα ρι στή σουν θερμώς για τη συμ βο λή τους στην πραγ μα τοποί η ση του Συ νε δρί ου τους κά τω θι: Την Πε ρι φέ ρεια Κε ντρικής Μα κε δο νί ας και τον Πε ρι φε ρειάρ χη κ. Πα να γιώ τη Ψω μιάδη. Τη Διεύ θυν ση Φυ σι κής Α γω γής του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Τους συ να δέλ φους Προ ϊ στα μέ νους των Γρα φεί ων Φυ σι κής Α γω γής ό λης της Χώρας και τους Σχο λι κούς Συμ βού λους Φυσι κής Α γω γής που βο ή θη σαν - ε νη με ρώνο ντας τους συ να δέλ φους μας - για την πραγ μα το ποί η ση του Συ νε δρί ου, κα θώς και τις διευ θύν σεις πρω το βάθ μιας και δευτε ρο βάθ μιας εκ παί δευ σης ό λης της χώρας. Τους χο ρη γούς ε πι κοι νωνί ας και τους οι κονο μι κούς υ πο στη ρι κτές, κα θώς και ό σους συ νέ βα λαν, α πό ο ποια δή πο τε θέ ση, στην πραγ μα το ποί η ση του Συ νε δρί ου. ΧΟ ΡΗ ΓΟΙ ΤΟΥ ΣΥ ΝΕΔΡΙΟΥ: ΓΡΑ ΦΙ ΚΕΣ ΤΕ ΧΝΕΣ ΚΑ ΤΣΑ ΜΑ ΚΗ ΕΚ ΔΟ ΣΕΙΣ ΧΡΙ ΣΤΟ ΔΟΥ ΛΙ ΔΗ ERGOgenic VEGGAsport ΧΟ ΡΗ ΓΟΙ Ε ΠΙ ΚΟΙΝΩ ΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥ ΝΕ ΔΡΙΟΥ: TV 100, FM 100, FM 101, FM Ε φη με ρί δα METROSPORT About Θεσ σα λο νί κη AUTO Τρί τη Ε φη με ρί δα Χρη μα τι στή ριο Ρά διο METROPOLIS 95,5 FM 8

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009 Τεύχος 35 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 13 ο Διεθνές Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2010 Τεύχος 37 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Κατά τη διάρκεια συζήτησης,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου!

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! ΤΕΥΧΟΣ Ν ο 8 Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! 03 Καταχρεωμένος ο Δήμος 05 08 Το Άνω - Κάτω στο Καλαμάκι στην μάχη των Δημοτικών εκλογών Πάρκο Ελληνικού: Αναγκαίο - Εφικτό - Φθηνό 10 Πρώτα ο μαθητής;

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α Ε κα το ντα ε τής ε πέτειος α πό την ε πί ση μη έναρ ξη της έ νο πλης φάσης του Μα κε δο νι κού Α γώνα στο Βέρ μιο ό ρος και στην ε παρ χία Βεροίας (1905-2005) (Η Συμ βο λή Των Κα τοίκων της Πε ριο χής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Γε νι κά για την α να κύκλω ση: Ο ρι σμός Έ να α πό τα ση μα ντι κό τε ρα και διαρκώς οξυ νό με να προ βλή μα τα που

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ -

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τχης (ΔΒ) Νικόλαος Δ. Λε ώ νης, Δι δά κτο ρας Ε.Μ.Π. 120 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2012 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2011 Τεύχος 40 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Σε μια χρο νι

Διαβάστε περισσότερα

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας ...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Tεύχος 2, Ιούλιος 2003, Αίγινα ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έκδοση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αίγινας Για επικοινωνία: Κυριακού Γιώργος β Πάροδος Αφαίας 131

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βημα 2. Μετακίνηση Εμβόλου (Μπρος-Πίσω) και Πλάγιος Βηματισμός: Ατομικές Επιθετικές Κινήσεις... 43

Βημα 2. Μετακίνηση Εμβόλου (Μπρος-Πίσω) και Πλάγιος Βηματισμός: Ατομικές Επιθετικές Κινήσεις... 43 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό μέρος Πρόλογος... 11 Πρόλογος της Αμερικάνικης Έκδοσης... 12 Κλιμάκωση των Βημάτων για Επιτυχία... 14 Το Παιχνίδι της Χειροσφαίρισης (HANDBALL)... 16 Γήπεδο και εξοπλισμός... 19

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΗ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ.

ΑΣΥΡΜΑΤΗ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής 40 40 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2009 ΤΑ ΔΙ ΚΤΥΑ ΣΗΜΕ ΡΑ Εί ναι προ φα νές ό τι ο τε χνο

Διαβάστε περισσότερα

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ. Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6. Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά ΠΙΝ ΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ. Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6. Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά ΠΙΝ ΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ www.callisto.gr ANOIΞΗ 2008 4 º π À ƒπ À ƒ π - µ À ƒπ π 7-12 ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Φωτογραφία 1 ΠΙΝ ΟΣ Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά Φωτογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Mέ σα α πό αυ τό το µή νυ µα α πευ θύ νω σε ό λο το προσω πι κό των Ε νό πλων υ νά µε ων, άν δρες και γυ ναί κες, χαι ρε τι σµό τι µής και α να γνώ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΟΣ. & Ενημέρωση. Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα και Χιονοδρομιών. ευτυχισμένο 2. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΣΤΡΑΤΟΣ. & Ενημέρωση. Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα και Χιονοδρομιών. ευτυχισμένο 2. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ το ΣΤΡΑΤΟΣ & Ενημέρωση Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6 Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο ευτυχισμένο 20 0 8 Σ 2 0 0 8 Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα και Χιονοδρομιών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΣ & Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ BIMONTHLY FROM under exclusive licence to ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ JEHAD NGA Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ HILARY SPURLING ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ AΠΟ ΤΟΝ DAVID THOMSON

Διαβάστε περισσότερα

14 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

14 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 14 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1-3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΓΩΝΙΑ ΟΔΩΝ Γ' ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) Ημερήσιο Σεμινάριο Προπονητικής Βόλεϊ Ημερήσιο Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΟΣ. Τεθωρακισµένη Μεραρχία. & Ενημέρωση

ΣΤΡΑΤΟΣ. Τεθωρακισµένη Μεραρχία. & Ενημέρωση ΣΤΡΑΤΟΣ & Ενημέρωση ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 0 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ - Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 1 Τεθωρακισµένη Μεραρχία ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ειδικό Κέντρο Εφοδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ Ôïõ Ó ç (ÔÈ) ÊáñáÀ óêïõ Äçìçôñßïõ EPIMELEIA SPA/TEP ÅðéëåãìÝíá êåöüëáéá áðü ôü ìüëéò åêäïèýí âéâëßï ôïõ ÉåñïìïíÜ ïõ ÉóáÜê

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΧΡΥΣΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Αριστ. Β. Αλεξοπούλου Νικ. Γ. Φουρναράκη ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

H Σύ στα ση της Φύ σης

H Σύ στα ση της Φύ σης H Σύ στα ση της Φύ σης ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγος (ΔΒ) Διο νύ σιος Π. Κα λο γε ράς, Ρα διο η λε κτρο λό γος Α (ΣΤΗ ΑΔ), MSc in Data Communications & Networks (Kingston University), Τελειόφοιτος Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα Λιθογραφεία και στα εργαστήρια Γραφικών Τεχνών όλης της χώρας

των εργαζοµένων στα Λιθογραφεία και στα εργαστήρια Γραφικών Τεχνών όλης της χώρας των εργαζοµένων στα Λιθογραφεία και στα εργαστήρια Γραφικών Τεχνών όλης της χώρας K29R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΑ ΛΙ ΘO ΓΡΑ ΦΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

åðéóôçìïíéêþ å ð å ô ç ñ ß ä á

åðéóôçìïíéêþ å ð å ô ç ñ ß ä á ÐáíåðéóôÞìéï Éùáííßíùí Ó ïëþ Åðéóôçìþí ÁãùãÞò Ðáéäáãùãéêü ÔìÞìá ÄçìïôéêÞò Åêðáßäåõóçò ÅÐÉÓÔÇÌÏÍÉÊÇ ÅÐÅÔÇÑÉÄÁ ÅÔÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÔÏÕ ÐÁÉÄÁÃÙÃÉÊÏÕ ÔÌÇÌÁÔÏÓ ÄÇÌÏÔÉÊÇÓ ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇÓ ÔÏÕ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏÕ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ åðéóôçìïíéêþ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Π.Α.Κ.ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΤΟ ΝΟΜΟ: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Äïýêáò Ðáíáãéþôçò

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ)

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ) ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ () Τα Κέ ντρα Α πο κα τά στα σης Α πω λειών Υ γεί ας () έ χουν ι δρυ θεί σε πα ρα θαλάσσιες πε ριο χές του Ελ λα δι κού χώ ρου, εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011, ΤΕΥΧΟΣ 65 διάλογος ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Θά θέ λα με νά σᾶς ἐ νη με ρώ σου με ὅ τι τό πε ρι ο δι κό μας, «Δι ά λο γος», κυ κλοφο ρεῖ σέ 6.000 ἀν τί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2010, ΤΕΥΧΟΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2010, ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2010, ΤΕΥΧΟΣ 60 διάλογος ΠΟ ΛΙ ΤΙ ΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΕ ΚΑ Ε ΤΙΑ ΤΟΥ 1990 (ι μέ ρος) τοῦ π. Ἀν τω νί ου Ἀ λε βι ζο πο ύ λου ( ) 1 Βά ση λοι πόν τῆς κί νη σης τοῦ Μούν εἶ ναι ἡ «οἰ κου με νι κή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Tεύχος 1, Απρίλιος 2003, Αίγινα ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έκδοση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αίγινας Για επικοινωνία: Κυριακού Γιώργος β Πάροδος Αφαίας 131 Αίγινα 180 10

Διαβάστε περισσότερα

Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε

Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε μπλέκουν τε χνο λο γί ες που χρη σι μο ποιούν το υ πάρ χον

Διαβάστε περισσότερα

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Α να σκό πη ση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(1):65-76 Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Ι. ΜΥ ΡΙΟ ΚΕ ΦΑ ΛΙ ΤΑ ΚΗΣ Σ. ΚΑ ΡΟ ΓΙΑΝ ΝΗ Μ. ΜΠΑ ΣΤΑ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ Η αυ χε ναλ

Διαβάστε περισσότερα

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ 2.300 ἐ τῶν γρα νά ζι ἀ να κα λύ πτε ται στὴ Σαρ δη νί α Εἶ ναι πα λαι ό τε ρο τοῦ Ὑ πο λο γι στῆ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων να μι κρὸ κομ μά τι ἑ νὸς μι κροῦ ὀ

Διαβάστε περισσότερα

ethics moral ή θος ΕΙΝΑΙ Ε ΦΙ ΚΤΗ Η Α ΣΚΗ ΣΗ Η ΓΕ ΣΙ ΑΣ ΒΑΣΕΙ Η ΘΙ ΚΩΝ ΚΑ ΝΟ ΝΩΝ;

ethics moral ή θος ΕΙΝΑΙ Ε ΦΙ ΚΤΗ Η Α ΣΚΗ ΣΗ Η ΓΕ ΣΙ ΑΣ ΒΑΣΕΙ Η ΘΙ ΚΩΝ ΚΑ ΝΟ ΝΩΝ; ΕΙΝΑΙ Ε ΦΙ ΚΤΗ Η Α ΣΚΗ ΣΗ moral Η ΓΕ ΣΙ ΑΣ ΒΑΣΕΙ Η ΘΙ ΚΩΝ ΚΑ ΝΟ ΝΩΝ; ethics Αν και ο Bowie (2000) έ χει υ πο στη ρί ξει ό τι η κα ντια νή θε ω ρί α της η γε σί ας «εί ναι έ να τό σο ο ξύ μω ρο σχή μα ό

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΑΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2007 Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (www.melodima.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

01 Ἰουνίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

01 Ἰουνίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 01 Ἰουνίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Τῶν ἁγίων 318 θεοφόρων Πατέρων Ἰουστίνου µάρτυρος τοῦ φιλοσόφου καὶ ἑτέρου Ἰουστίνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Ἦχος πλ. βʹ. Ἑωθινὸν Ιʹ ʹΕἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος ου Θε ος Κυ

Διαβάστε περισσότερα

Σκο πός του πα ρό ντος άρ θρου είναι η σε γε νι κές γραμ μές πα ρου σί α ση

Σκο πός του πα ρό ντος άρ θρου είναι η σε γε νι κές γραμ μές πα ρου σί α ση ΤΟ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟ ASD S2000M International Specification for Materiel Management Integrated Data Processing for Military Equipment ΚΕΙΜΕΝΟ: Λγος (ΥΠ) Πα να γιώ της Γκιώ νης Εφ. Αν θλγος (ΥΠ) Κων στα ντί νος

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

διάλογος ΠΟΙ ΟΙ ΚΑ ΤΕ ΣΤΡΕ ΨΑΝ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙ ΟΥΣ ΝΑ ΟΥΣ; (β μέρος)

διάλογος ΠΟΙ ΟΙ ΚΑ ΤΕ ΣΤΡΕ ΨΑΝ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙ ΟΥΣ ΝΑ ΟΥΣ; (β μέρος) ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008, ΤΕΥΧΟΣ 53 διάλογος ΠΟΙ ΟΙ ΚΑ ΤΕ ΣΤΡΕ ΨΑΝ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙ ΟΥΣ ΝΑ ΟΥΣ; (β μέρος) τοῦ Πρω το πρ. Κυ ρια κοῦ Τσου ροῦ, Γραμ μα τέ ως τῆς Σ. Ἐ. ἐ πί τῶν αἱ ρέ σε ων. Αὐ τά, λοι πόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ςυ 6Πα. Εἰς τὸν Ἑσπερινόν. Δόξα. Ἦχος

ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ςυ 6Πα. Εἰς τὸν Ἑσπερινόν. Δόξα. Ἦχος ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ςυ 6Πα Εἰς τὸν Ἑσπερινόν. Δόξα. Ἦχος a\fe d a\a s s a zaq d nd d] xs d] a zag d Α στηρ //νε //ο πυρ σευ τος ε δει //ει χθη//ης //τη //η η οι οι d xs d] a F d d]\s; esdgs\ag s; a35p s

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Διαβάστε τους πίνακες σε συνδυασμό με τις σημειώσεις. 2. Η χρήση πολυδυνάμων εμβολίων βοηθά τον γιατρό. 3. Το εμβόλιο ηπατίτιδας Β καλό είναι να γίνεται από τη γέννηση.αν γίνει αργότερα,

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Διαβάστε τους πίνακες σε συνδυασμό με τις σημειώσεις. 2. Η χρήση πολυδυνάμων εμβολίων βοηθά τον γιατρό. 3. Το εμβόλιο ηπατίτιδας Β καλό είναι να γίνεται από τη γέννηση. Αν γίνει αργότερα,

Διαβάστε περισσότερα

Ἦχος πλ.δ Ἑωθινόν Θ. ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η. µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο

Ἦχος πλ.δ Ἑωθινόν Θ. ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η. µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο 10-08-2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΤΘΑΙΟΥ. νήµη τοῦ Ἁγίου άρτυρος καὶ Ἀρχιδιακόνου Λαυρεντίου Ἦχος πλ.δ Ἑωθινόν Θ Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η η µιν ευ λο γη µε νος ο ε ερ χο µε νος εν ο νο µα α τι Κυ

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΓΓΕΛΙΔΗΣ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΓΓΕΛΙΔΗΣ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΓΓΕΛΙΔΗΣ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 Το φάσμα των μεθόδων διδασκαλίας στη Φυσική Αγωγή: από τη θεωρία στην πράξη Νικόλαος Διγγελίδης

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη στις Επιχειρήσεις Υποστήριξης Ειρήνης (ΕΥΕ) & η συµ µετοχή των Νο µικών Συµβούλων σε αυτές

Η εξέλιξη στις Επιχειρήσεις Υποστήριξης Ειρήνης (ΕΥΕ) & η συµ µετοχή των Νο µικών Συµβούλων σε αυτές Η εξέλιξη στις Επιχειρήσεις Υποστήριξης Ειρήνης (ΕΥΕ) & η συµ µετοχή των Νο µικών Συµβούλων σε αυτές Καθήκοντα και προβλη µατισµοί αναφορικά µε τους Επιχειρησιακούς Νο µικούς Συµβούλους στις ΕΥΕ ΚΕΙΜΕΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ. νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε

21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ. νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε 21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΤΘΑΙΟΥ. νήµη τοῦ Ἁγίου άρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ Ἦχος ι Θε ος Κυ υ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ι ι ου Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Προξένου Κορομηλά 51 54622 Θεσσαλονίκη Τηλ & Φαξ: 2310 282 512 Website: www.egve.gr email: info@egve.

ΕΝΩΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Προξένου Κορομηλά 51 54622 Θεσσαλονίκη Τηλ & Φαξ: 2310 282 512 Website: www.egve.gr email: info@egve. 18 ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 27-29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΓΩΝΙΑ ΟΔΩΝ Γ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΝΩΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Ει σα γω γή στην εμ βιoμη χα νι κή Γλωσ σά ρι εμβιoμη χα νι κής

Ει σα γω γή στην εμ βιoμη χα νι κή Γλωσ σά ρι εμβιoμη χα νι κής Ε ρευ νη τι κή Θέ μα ει δικoύ εργα σί α εν δια φέρoντoς EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2005,16(4):294-301 2005,16(4):294- Ει σα γω γή στην εμ βιoμη χα νι κή Γλωσ σά ρι εμβιoμη χα νι κής Δ.Ι. ΓOΥ ΛΕΣ Η ε πε ξή γη

Διαβάστε περισσότερα

Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν

Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ΕΚΕΡΙΟΣ Κ 22 εκεμβρίου. νήμη τῆς Ἁγίας εγαλομάρτυρος Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας. Ἦχος ι Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ου Στίχος 1. Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

O Θε ό δω ρος Κο λο κο τρώ νης

O Θε ό δω ρος Κο λο κο τρώ νης O Θε ό δω ρος Κο λο κο τρώ νης ως Στρα τιω τι κή Προσωπι κό τη τα του 1821 (1770-1843) ΚΕΙΜΕΝΟ: Αντγος ε.α. Ιωάννης νης Δ. Κακουδάκης κης Επίτιμος Α Υπαρχηγός ΓΕΣ, Πρώ ην Διευ θυ ντής ΔΙ Σ/ΓΕΣ & Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι Στρα τιω τι κές Λέ σχες εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά δες υ πα γό µε νες διοι κη τι κά στον Α νώ τε ρο ιοι κη τή της Φρου ράς, φέρουν τον τί τλο «Λέ σχη Α ξιω µα τι κών Φρου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΚΟΠΟΙ - ΣΤΟΧΟΙ - ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ Ευθύμης Κιουμουρτζόγλου Συνεργάστηκαν: Ανδρέας Αυγερινός Θωμάς Κουρτέσης Γιώργος Τζέτζης Παναγιώτης Αντωνίου

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα