HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο"

Transcript

1 Αλώλπκε Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο («ΓΠΥΠ») 31 Γεθεκβξίνπ 2007

2 AE 31 Γεθεκβξίνπ 2007 Πεξηερόκελα ειίδα Έθζεζε Γηαρεηξίζεσο Γ 3 Ηζνινγηζκφο 6 Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ 7 Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 8 Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ 9 εκεηψζεηο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ Γεληθά Πιαίζην θαηάξηηζεο Βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ηεο δηνηθήζεσο Έζνδα Αλάιπζε εμφδσλ Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα / έμνδα Φφξνο εηζνδήκαηνο Δλζψκαηα πάγηα ζηνηρεία Άπια πάγηα ζηνηρεία Τπεξαμία Αλαβαιιφκελε Φνξνινγία Απνζέκαηα Δκπνξηθέο απαηηήζεηο Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα Μεηνρηθφ Κεθάιαην Απνζεκαηηθφ Τπέξ ην Άξηην Λνηπά απνζεκαηηθά Μαθξνπξφζεζκα θαη βξαρππξφζεζκα δάλεηα Τπνρξεψζεηο απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο Πξνκεζεπηέο Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγν εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία Δπηρνξεγήζεηο πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε Κεθαιαηνπρηθέο δεζκεχζεηο Δλδερφκελεο ππνρξεψζεηο Δθθξεκείο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο Λεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο Γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ 34 Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 35 (2) απφ (34)

3 Γηα ηελ ρξήζε 1 Ηαλνπαξίνπ κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2007 Έθζεζε Γηαρεηξίζεσο Γ Σνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ο Αλψλπκε Δκπνξίαο πζθεπψλ θαη Τπεξεζηψλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο" πξνο ηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ γηα ηελ ρξήζε απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2007 κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2007 (Ηζνινγηζκφο Μεηαζρεκαηηζκνχ). Κχξηνη Μέηνρνη, Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Αλψλπκε Δκπνξίαο πζθεπψλ θαη Τπεξεζηψλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο" ζαο ππνβάιεη πξνο έγθξηζε ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (ΓΠΥΠ) γηα ηελ 19ε εηαηξηθή ρξήζε, (απφ ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2007 έσο ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2007), δειαδή ηνλ Ηζνινγηζκφ, ηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο, ηελ Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ, θαη ηελ Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ, θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο κε ηηο αλσηέξσ θαηαζηάζεηο εκεηψζεηο επί ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. Δλνπνηεκέλα Απνηειέζκαηα Ο ελνπνηεκέλνο θχθινο εξγαζηψλ δηακνξθψζεθε ζηα 48,243,780. Σν ελνπνηεκέλν απνηέιεζκα (δεκία) πξν θφξσλ ρξεκαηνδνηηθψλ επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) δηακνξθψζεθε ζε ( 16,321,912), Οη δεκίεο πξν θφξσλ αλήιζαλ ζε ( 31,047,625), θαη νη δεκίεο κεηά απφ θφξνπο δηακνξθψζεθαλ ζηα ( 38,111,598). Δηαηξηθά Απνηειέζκαηα Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο κεηξηθήο ο δηακνξθψζεθε ζηα 38,909,436. Σν απνηέιεζκα (δεκία) πξν θφξσλ ρξεκαηνδνηηθψλ επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) δηακνξθψζεθε ζε ( 23,568,891), Οη δεκίεο πξν θφξσλ αλήιζαλ ζε ( 35,283,947), θαη νη δεκίεο κεηά απφ θφξνπο δηακνξθψζεθαλ ζηα ( 41,137,983). Πξνβιεπόκελε πνξεία ηνπ Οκίινπ ηηο 2 Ηνπιίνπ νινθιεξψζεθε ε ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο κε ηε Vodafone. Ζ εκπνξηθή ζπκθσλία αθνξά ηελ απνθιεηζηηθή, γηα ηα 3 πξψηα ρξφληα, παξνρή επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ θαη ππεξεζηψλ ζηαζεξήο ηειεθσλίαο ε νπνία ζα απμήζεη ζεκαληηθά ηα έζνδα ηνπ Οκίινπ. Καηά ην 2006, θαηαηέζεθαλ απφ ηελ Hellas on Line, ηα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα θαη νη πξνηάζεηο ηεο ο, γηα ηελ ππαγσγή ηνπ επελδπηηθνχ ηεο πξνγξάκκαηνο ζε ηξία έξγα ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο, φπσο θαη ζηνλ Αλαπηπμηαθφ Νφκν 3299/2004. Σα έξγα ηεο ΚηΠ αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε ηεο επξπδσληθφηεηαο (πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν) ζηελ επαξρία κε ηε ρξεκαηνδφηεζε θαηά 50% ησλ δηθηπαθψλ ππνδνκψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θάιπςε πεξίπνπ ζπλδξνκεηψλ ADSL ζηε Κεληξηθή Διιάδα, ηελ Δχβνηα, ηα λεζηά ηνπ Ησλίνπ θαη ησλ Κπθιάδσλ θαζψο θαη ηε Βφξεηα Πεινπφλλεζν (αλαθέξεηαη ζαλ άμνλαο I). Ζ έκθαζε ηνπ έξγνπ είλαη αθελφο ε θάιπςε ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηνπ πιεζπζκνχ, αιιά κεγάιε ζεκαζία έρεη δνζεί ζηελ εμππεξέηεζε κηθξψλ πφιεσλ θαη ρσξηψλ πνπ δχζθνια ζα δηθαηνινγνχζαλ ηελ απαξαίηεηε επέλδπζε απφ ηνλ Όκηιν ρσξίο ηελ αξσγή ηεο ΚηΠ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο ΚηΠ αθνξά επίζεο θνλδχιηα γηα ηελ ηφλσζε ηεο δήηεζεο ψζηε λα ππάξμεη ζπζηεκαηηθή ελεκέξσζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη λα παξαζρεζνχλ θίλεηξα απφθηεζεο ηνπ βαζηθνχ εμνπιηζκνχ ηεο ππεξεζίαο (αλαθέξεηαη ζαλ άμνλαο II). Απφ ηερληθήο ζθνπηάο ην έξγν ηεο ΚηΠ βαζίδεηαη ζε έλα εθηελέο δίθηπν νπηηθψλ ηλψλ πνπ ζα απνηειεί ηνλ θεληξηθφ άμνλα ηνπ δηθηχνπ θαη ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ηερλνινγία Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) γηα ηελ αζθαιή κεηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο. Έλα ηζρπξφ εζληθφ δίθηπν IP αλαιακβάλεη ηε δξνκνιφγεζε ηεο θίλεζεο ζε φιε ηελ Διιάδα ζπλδένληαο 350 πεξίπνπ θφκβνπο πξφζβαζεο ADSL. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ δηθηχνπ έρεη ιάβεη ππφςε θαη κειινληηθέο ππεξεζίεο φπσο θσλήο θαη ηειεφξαζεο κε ηε ρξήζε ηνπ ίδηνπ θνηλνχ δηθηχνπ θνξκνχ, δηαζθαιίδνληαο έηζη ηελ βησζηκφηεηα ηεο επέλδπζεο. (3) απφ (34)

4 Γηα ηελ ρξήζε 1 Ηαλνπαξίνπ κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2007 Δηδηθφηεξα αλαηέζεθαλ κε ηηο απφ 12/03/2007 ζπκβάζεηο ζηνλ Όκηιν, έξγα ζε ηξεηο κεγάιεο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο, ηα Τπνέξγα Νν1 (λνκνί Μαγλεζίαο, Βνησηίαο, Δχβνηαο, Φζηψηηδνο θαη Κπθιάδσλ), Νν 2 (λνκνί Άξηαο, Πξεβέδεο, Αηησιναθαξλαλίαο, Αραΐαο, Κεθαιιελίαο, Λεπθάδαο, Δπξπηαλίαο θαη Κνξηλζίαο) θαη Νν 4 (λνκνί Πηεξίαο, Καξδίηζαο, Λάξηζαο, Σξηθάισλ, Θεζπξσηίαο, Ησαλλίλσλ θαη Κέξθπξαο), ν πξνυπνινγηζκφο ησλ νπνίσλ (ζπγρξεκαηνδνηνχκελα θαηά 50% απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο) είλαη 25.9 εθ. ( 18.9 εθ. γηα ηνλ άμνλα Η θαη 7 εθ. γηα ηνλ άμνλα ΗΗ), 28.9 εθ. ( 22 εθ. γηα ηνλ άμνλα Η θαη 6.9 εθ. γηα ηνλ άμνλα ΗΗ), θαη 30.4 εθ. ( 23.2 εθ. γηα ηνλ άμνλα Η θαη 7.2 εθ. γηα ηνλ άμνλα ΗΗ), αληίζηνηρα. Ζ ζπλνιηθή επηδφηεζε αλέξρεηαη ζην 50% ησλ αλσηέξσ πνζψλ. Δηδηθφηεξα γηα ηνλ άμνλα Η ηεο δψλεο 1 έρνπκε δεηήζεη αχμεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ πξνππνινγηζκνχ ζηα 22.5 εθ. ( 3.5 εθ. επηπιένλ ιφγσ απμεκέλνπ έξγνπ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί) θαη αλακέλνπκε ζεηηθή απάληεζε απφ ηελ ΚηΠ. Έρεη ήδε πινπνηεζεί ην 80% πεξίπνπ ηνπ δηθηχνπ νπηηθψλ ηλψλ θαη ηψξα είκαζηε ζηελ θάζε εγθαηάζηαζεο ησλ θφκβσλ πξφζβαζεο (DSLAM) ζηα θέληξα ηνπ ΟΣΔ. Έρνπλ ήδε ελεξγνπνηεζεί 10 θφκβνη θαη είλαη εκπνξηθά εθκεηαιιεχζηκνη,ζηελ Λάξηζα, Βφιν, Σξίθαια, Καξδίηζα, Υαιθίδα θαη Θήβα. Έρεη ήδε πηζηνπνηεζεί θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ζπλνιηθνχ χςνπο 9.5 εθ. Σν έξγν ηνπ Αλαπηπμηαθνχ Νφκνπ αθνξά ηελ αλάπηπμε ησλ δηθηπαθψλ ππνδνκψλ θαη ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αηηηθήο θαη ηεο πφιεο ηεο Θεζζαινλίθεο. Δλψ δελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε ππνρξέσζε γηα ηελ επίηεπμε πιεζπζκηαθήο θαη γεσγξαθηθήο θάιπςεο φπσο ζην έξγν ηεο ΚηΠ, ε HOL απνθάζηζε ην έξγν ηνπ Αλαπηπμηαθνχ Νφκνπ λα αθνινπζεί ηελ ίδηα λννηξνπία κε απηφ ηεο ΚηΠ σο πξνο ηνπο ζηφρνπο θάιπςεο ηνπ πιεζπζκνχ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ θαηά 30% εμαζθαιίδεη ζηελ HOL πην βηψζηκεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, ελψ επηηξέπεη ηελ επθνιφηεξε θαη ηαρχηεξε εηζαγσγή θαηλνηφκσλ ππεξεζηψλ πέξαλ ηεο βαζηθήο ππεξεζίαο πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν. Ζ ηερληθή ππνδνκή ηνπ έξγνπ είλαη θνηλή κε απηή ηνπ έξγνπ ηεο ΚηΠ πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη νκνηνκνξθία ζηνλ εμνπιηζκφ θαη ηηο ππνζηεξηδφκελεο ππεξεζίεο κε κφλε δηαθνξά ηελ δηαζέζηκε ρσξεηηθφηεηα ε νπνία είλαη κεγαιχηεξε ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ζπλδξνκεηψλ. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο θφκβσλ πξφζβαζεο ADSL αλέξρεηαη ζε 89 απφ ηνπο νπνίνπο νη 78 έρνπλ ήδε ελεξγνπνηεζεί θαη είλαη εκπνξηθά εθκεηαιιεχζηκνη. H ππαγσγή ηνπ αλσηέξσ έξγνπ ζηνλ Αλαπηπμηαθφ Νφκν εγθξίζεθε ζηηο 30/06/2007. Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ησλ επελδχζεσλ ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε 385 εθ., εθ ησλ νπνίσλ ηα 11.5 εθ. είλαη επηδνηνχκελα. Πξφθεηηαη άκεζα λα πηζηνπνηεζεί θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν χςνπο πεξίπνπ 20 εθ.. Ζ ππαγσγή ηνπ επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Οκίινπ ζηα παξαπάλσ έξγα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε ηνπ εζληθνχ δηθηχνπ ζηε Βφξεηα Διιάδα (εθηφο ΚηΠ ή Αλαπηπμηαθνχ Νφκνπ) ζα επηηξέςνπλ ηελ πινπνίεζε ελφο λένπ θαη αμηφπηζηνπ ελαιιαθηηθνχ παξφρνπ ζχγρξνλσλ ππεξεζηψλ πνιπκέζσλ κε ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο γεσγξαθηθήο, πιεζπζκηαθήο θαη ηερλνινγηθήο επέθηαζεο. Δπίζεο κε ηελ ζηαδηαθή πινπνίεζε ηνπ ηδηφθηεηνπ δηθηχνπ θαη ηελ κεηάπησζε ζπλδξνκψλ απφ θπθιψκαηα ΟΣΔ ζην ηδηφθηεην δίθηπν καο ζα έρεη ηδηαίηεξα ζεηηθή επίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα ηνπ Όκηινπ. Ο είλαη ζην ζηάδην πινπνίεζεο ππεξεζηψλ κεηάδνζεο ηειενπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ θαη ςπραγσγίαο (IPTV) κέζσ ηνπ ηδηφθηεηνπ δηθηχνπ. Σν έξγν απηφ ζα νινθιεξσζεί ζηα κέζα ηνπ 2008 θαη ζα πιαηζηψζεη ηηο ππεξεζίεο Internet θαη ηεεθσλίαο κε δηαδηθηπαθή ηειεφξαζε, πξφζβαζε ζε ηαηλίεο θαη επηινγή θαη άιιεο ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο (Triple Play). ηηο 5 Γεθεκβξίνπ 2007 ηα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα ησλ εηαηξηψλ Hellas on Line θαη Unibrain απνθάζηζαλ ηε ζπγρψλεπζε ηνπο, κε απνξξφθεζε ηεο Hellas on Line απφ ηελ εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ Unibrain κε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ Ζ νινθιήξσζε ηεο ζπγρψλεπζεο ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ ησλ δχν εηαηξηψλ. (4) απφ (34)

5 Γηα ηελ ρξήζε 1 Ηαλνπαξίνπ κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2007 Αζήλα, 7 Μαξηίνπ 2008 Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ Ο ΓΗΔΤΘ. ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΓΖΜΖΣΡΗΑΓΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΚΟΚΚΑΛΖ ΑΘΑΝΑΗΟ ΕΑΡΚΑΛΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΛΑΜΠΡΟΤΚΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΛΩΝΖ ΣΑ ΛΟΗΠΑ ΜΔΛΖ ΓΔΩΡΓΗΟ ΑΝΝΗΝΟ ΓΔΩΡΓΗΟ ΕΑΥΟΠΟΤΛΟ Αθξηβέο Αληίγξαθν από ην Βηβιίν Πξαθηηθώλ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ Ο ΓΗΔΤΘ. ΤΜΒΟΤΛΟ ΑΘΑΝΑΗΟ ΕΑΡΚΑΛΖ (5) απφ (34)

6 Ηζνινγηζκόο Γηα ηελ ρξήζε 1 Ηαλνπαξίνπ κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2007 ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ εκείσζε 31/12/ /12/ /12/ /12/2006 Με Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό Δλζψκαηα πάγηα ζηνηρεία ,920,562 16,790,969 90,887,382 16,790,969 Άπια πάγηα ζηνηρεία 11 13,471,658 3,924,449 5,249,057 3,924,449 Τπεξαμία 12 21,069, Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ,959,600 0 Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε 0 10, ,271 Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ,857,534 1,131,497 6,857,534 Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 195, , , ,426 Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό 162,657,060 27,720, ,379,318 27,720,649 Απνζέκαηα , , , ,422 Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 15 27,344,371 11,087,867 19,672,203 11,087,867 Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο 16 25,754,899 6,903,784 25,038,403 6,903,784 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 17 2,215,847 6,680,090 1,152,740 6,680,090 55,626,143 24,871,163 46,174,372 24,871,163 ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 218,283,203 52,591, ,553,690 52,591,812 IΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ Μεηνρηθφ θεθάιαην 18 75,800,000 27,500,000 75,800,000 27,500,000 Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην 18 75,364 2,075,364 75,364 2,075,364 Λνηπά απνζεκαηηθά 19 8,785, , , ,141 Απνηειέζκαηα εηο λέν (75,299,852) (28,059,851) (69,581,834) (28,059,851) ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 9,361,137 1,671,654 6,449,671 1,671,654 ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο Μαθξνπξφζεζκα δάλεηα 20 37,412,298 1,229,881 37,412,298 1,229,881 Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 21 2,484, ,951 1,766, ,951 Πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ , , , ,004 Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο απφ θφξνπο 0 230, ,632 Έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ 3,807,606 3,427 3,427 3,427 Δπηρνξεγήζεηο 25 1,484, ,484, ,746,601 1,929,895 41,130,970 1,929,895 Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο Πξνκεζεπηέο 22 71,084,342 22,769,638 69,724,601 22,769,638 Βξαρππξφζεζκα δάλεηα 20 78,048,440 19,102,747 78,048,440 19,102,747 Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 21 2,126, ,239 1,832, ,239 Βξαρππξφζεζκεο πξνβιέςεηο 175, , , ,849 Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο απφ θφξνπο 1,948, , , ,757 Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 13 1,444, Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 23 5,006,057 2,114,758 4,414,710 2,114,758 Έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ 3,341,943 4,153,275 2,546,757 4,153, ,175,465 48,990, ,973,049 48,990,263 ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 208,922,066 50,920, ,104,019 50,920,158 ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 218,283,203 52,591, ,553,690 52,591,812 Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 10 έσο 34 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. (6) απφ (34)

7 Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Γηα ηελ ρξήζε 1 Ηαλνπαξίνπ κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2007 εκείσζε 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Έζνδα 6 48,243,780 33,087,384 38,909,436 33,087,384 Κφζηνο πσιήζεσλ 7 (51,333,363) (37,930,259) (48,563,996) (37,930,259) Μηθηό Κέξδνο (3,089,583) (4,842,875) (9,654,560) (4,842,875) Άιια έζνδα εθκεηαιιεχζεσο 6 488, , , ,574 Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 7 (7,198,171) (3,981,710) (5,648,444) (3,981,710) Έμνδα έξεπλαο 7 0 (1,639,074) 0 (1,639,074) Έμνδα δηάζεζεο 7 (17,569,858) (10,267,024) (17,158,262) (10,267,024) Απνηειέζκαηα Δθκεηάιιεπζεο (27,369,184) (20,241,109) (32,084,979) (20,241,109) Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 8 49, ,525 37, ,525 Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 8 (3,728,037) (1,369,790) (3,236,380) (1,369,790) Εεκίεο πξν Φόξσλ (31,047,625) (21,337,374) (35,283,946) (21,337,374) Φφξνο εηζνδήκαηνο 9 (7,063,973) 4,665,375 (5,854,037) 4,665,375 Καζαξέο Εεκίεο ρξήζεο (38,111,598) (16,671,999) (41,137,983) (16,671,999) Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 10 έσο 34 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. (7) απφ (34)

8 Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ Γηα ηελ ρξήζε 1 Ηαλνπαξίνπ κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2007 Μεηνρηθφ θεθάιαην Γηαθνξέο απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην Απνζεκαηηθά θεθάιαηα Απνηειέζκαηα εηο λέν ύλνιν Iδίσλ Κεθαιαίσλ Τπόινηπν 1/1/2006 6,000,000 2,075, ,141 (11,172,852) (2,941,347) Απμήζεηο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 21,500, ,500,000 Καζαξή δεκία ρξήζεο (16,671,999) (16,671,999) Έμνδα απμήζεσο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κεηά θφξσλ (215,000) (215,000) Τπόινηπν 31/12/ ,500,000 2,075, ,141 (28,059,851) 1,671,654 Τπόινηπν 1/1/ ,500,000 2,075, ,141 (28,059,851) 1,671,654 Απμήζεηο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 48,300,000 (2,000,000) ,300,000 Καζαξή δεκία ρξήζεο (38,111,598) (38,111,598) Μεηαθνξά θαηά ηελ εμαγνξά 0 0 8,629,484 (8,629,484) 0 Έμνδα απμήζεσο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κεηά θφξσλ (498,919) (498,919) Τπόινηπν 31/12/ ,800,000 75,364 8,785,625 (75,299,852) 9,361,137 Μεηνρηθφ θεθάιαην Γηαθνξέο απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην Απνζεκαηηθά θεθάιαηα Απνηειέζκαηα εηο λέν ύλνιν Iδίσλ Κεθαιαίσλ Τπόινηπν 1/1/2006 6,000,000 2,075, ,141 (11,172,852) (2,941,347) Απμήζεηο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 21,500, ,500,000 Καζαξή δεκία ρξήζεο (16,671,999) (16,671,999) Έμνδα απμήζεσο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κεηά θφξσλ (215,000) (215,000) Τπόινηπν 31/12/ ,500,000 2,075, ,141 (28,059,851) 1,671,654 Τπόινηπν 1/1/ ,500,000 2,075, ,141 (28,059,851) 1,671,654 Απμήζεηο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 48,300,000 (2,000,000) ,300,000 Καζαξή δεκία ρξήζεο (41,137,983) (41,137,983) Έμνδα απμήζεσο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κεηά θφξσλ (384,000) (384,000) Τπόινηπν 31/12/ ,800,000 75, ,141 (69,581,834) 6,449,671 Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 10 έσο 34 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. (8) απφ (34)

9 Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ εκείσζε 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο Εεκίεο πξν θφξσλ (31,047,625) (21,337,374) (35,283,946) (21,337,374) Πξνζαξκνγέο γηα: Απνζβέζεηο 10, 11 11,047,272 5,213,448 8,516,090 5,213,448 (Κέξδε)/Εεκίεο απφ πψιεζε ελζψκαησλ θαη αχισλ πάγησλ ζηνηρείσλ 10, ,427 (6,717) 184,427 (6,717) Γηαγξαθέο ελζψκαησλ παγίσλ θαη ζπκκεηνρψλ 7 1,125, ,125,273 0 Υξεκαηννηθνλνκηθά (έζνδα)/έμνδα - θαζαξά 8 3,678,441 1,096,265 3,198,967 1,096,265 Έζνδα απφ επηρνξεγήζεηο 25 (159,442) (475,880) (159,442) (475,880) (15,171,654) (15,510,258) (22,418,631) (15,510,258) Μεηαβνιέο Κεθαιαίνπ θίλεζεο Αχμεζε απνζεκάησλ (111,604) (68,432) (111,604) (68,432) Αχμεζε απαηηήζεσλ (24,972,585) (2,792,407) (26,833,117) (2,792,407) Αχμεζε ππνρξεψζεσλ 42,632,326 9,652,446 47,536,865 9,652,446 Σακεηαθέο εηζξνέο/(εθξνέο) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 2,376,483 (8,718,651) (1,826,487) (8,718,651) Πιεξσζέληεο θφξνη εηζνδήκαηνο (344,622) (183,606) (176,953) (183,606) Πιεξσζέληεο ηφθνη (4,753,119) (1,369,788) (4,278,319) (1,369,788) Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (2,721,258) (10,272,045) (6,281,759) (10,272,045) Δηζπξαρζείζεο επηρνξεγήζεηο 25 1,643, ,483 1,643, ,483 Αγνξέο ελζψκαησλ θαη άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 10, 11 (84,995,313) (13,259,213) (78,886,905) (13,259,213) Πψιεζε ελζψκαησλ θαη άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 10, 11 12,705 63,721 12,705 63,721 Αγνξά Θπγαηξηθήο θαη αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζπγαηξηθήο 12 (46,019,706) 0 (60,959,600) 0 Δηζπξαρζέληεο ηφθνη 49, ,525 37, ,525 Καζαξέο ηακεηαθέο εθξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (129,309,099) (12,815,484) (138,152,768) (12,815,484) Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο (2,196,771) (269,094) (2,008,934) (269,094) Δηζπξάμεηο απφ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 18 46,300,000 21,500,000 46,300,000 21,500,000 Έμνδα απμήζεσο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ (665,226) (215,000) (512,000) (215,000) Γάλεηα αλαιεθζέληα ,801,622 11,550, ,801,622 11,550,583 Απνπιεξσκή δαλεηζκνχ 20 (90,673,511) (2,883,848) (79,673,511) (2,883,848) Καζαξέο ηακεηαθέο εηζξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 127,566,114 29,682, ,907,177 29,682,641 Καζαξή (κεηώζε)/αύμεζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα (4,464,243) 6,595,112 (5,527,350) 6,595,112 Υξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα απηώλ ζηελ αξρή ηεο ρξήζεο 6,680,090 84,977 6,680,090 84,977 Υξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζην ηέινο ηεο ρξήζεο 2,215,847 6,680,089 1,152,740 6,680,089 Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 10 έσο 34 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. (9) απφ (34)

10 εκεηώζεηο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 1. Γεληθά: Ζ Hellas on Line ΑΔ - κέινο ηνπ νκίινπ Intracom Holdings (92% ζπγαηξηθή ηεο Intracom Α.Δ. πκκεηνρψλ) απφ ην 2006 ε νπνία ηδξχζεθε ην 1988, απνηέιεζε ηνλ πξψην ειιεληθφ ηδησηηθφ Internet Service Provider. Ζ ζήκεξα είλαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξφρνπο ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ ηεο ρψξαο. Ζ έδξα ηεο εηαηξίαο είλαη ε Αδξηαλείνπ ζηελ Αζήλα. ηηο 23 Απξηιίνπ 2007 νινθιεξψζεθε ε 100% εμαγνξά ηεο εηαηξίαο Αηηηθψλ Σειεπηθνηλσληψλ Α.Δ., ε νπνία δηαζέηεη έλα εθηεηακέλν δίθηπν νπηηθψλ ηλψλ ζηελ Αηηηθή. Ο παξέρεη επξχ θάζκα ηειεπηθνηλσληαθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πξνο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο, κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη κεγαιχηεξεο εηαηξίεο θαη νξγαληζκν. Σν portfolio ππεξεζηψλ πεξηιακβάλεη: - Πξφζβαζε ζην Internet (Broadband θαη Narrowband) - Σειεθσλία - Φηινμελία δηθηπαθψλ ηφπσλ θαη ζπζηεκάησλ - Γηθηχσζε (Μηζζσκέλεο γξακκέο θαη ηδεαηά ηδησηηθά δίθηπα) - Τπεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο (εηαηξηθέο ιχζεηο ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο, video-conferencing, ππεξεζίεο αζθάιεηαο, IP-TV, θ.α.) Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ο ζηηο 7 Μαξηίνπ Πιαίζην θαηάξηηζεο: Οη νηθνλνκηθέο απηέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Hellas on Line Αλψλπκε («ε») θαη ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ο θαη ηεο ζπγαηξηθήο ηεο Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο ΑΔ (καδί ), γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2007, νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο («ΓΠΥΠ»), φπσο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο. Ζ εηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (ΓΠΥΠ) απαηηεί ηε ρξήζε νξηζκέλσλ ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη ηελ άζθεζε θξίζεο απφ ηε Γηνίθεζε ζηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ. Δπίζεο απαηηείηαη ε ρξήζε ππνινγηζκψλ θαη ππνζέζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηα αλαθεξζέληα πνζά ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ηε γλσζηνπνίεζε ελδερφκελσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηα αλαθεξζέληα πνζά εζφδσλ θαη εμφδσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ππφ αλαθνξά. Παξά ην γεγνλφο φηη απηνί νη ππνινγηζκνί βαζίδνληαη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή γλψζε ηεο Γηνίθεζεο ζε ζρέζε κε ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο θαη ελέξγεηεο, ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα κπνξεί ηειηθά λα δηαθέξνπλ απφ απηνχο ηνπο ππνινγηζκνχο. Οη πεξηνρέο πνπ αθνξνχλ πεξίπινθεο ζπλαιιαγέο θαη εκπεξηέρνπλ κεγάιν βαζκφ ππνθεηκεληθφηεηαο, ή νη ππνζέζεηο θαη εθηηκήζεηο πνπ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλαθέξνληαη ζηε εκείσζε 5. Νέα ππότςπα, τποποποιήσειρ και Διεπμηνείερ Πξόηππα ππνρξεσηηθά γηα ην Γ.Π.Υ.Π 7, «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» θαη ζπκπιεξσκαηηθή ηξνπνπνίεζε ηνπ Γ.Λ.Π 1, «Παξνπζίαζε Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ- Γλσζηνπνηήζεηο Κεθαιαίσλ» (ζε ηζρχ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2007). Σν Γ.Π.Υ.Π 7 εηζάγεη λέεο γλσζηνπνηήζεηο νη νπνίεο ζπληεινχλ ζηε βειηίσζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. Απαηηείηαη ε γλσζηνπνίεζε πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ έθζεζε ζε θηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ Γ.Λ.Π 1 απαηηεί λα γίλνπλ γλσζηνπνηήζεηο γηα ην επίπεδν θεθαιαίνπ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαζψο θαη γηα ην ηξφπν δηαρείξηζήο ηνπ. (10) απφ (34)

11 Πξόηππα ππνρξεσηηθά κεηά ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2008 πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί λσξίηεξα από ηνλ Όκηιν - Γ.Λ.Π. 23, «Κόζηνο δαλεηζκνύ ηξνπνπνίεζε» (ζε ηζρχ απφ ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2009). ηελ ηξνπνπνηεκέλε έθδνζε ηνπ ΓΛΠ 23 «Κφζηνο δαλεηζκνχ», ε πξνεγνχκελε ζεσξνχκελε βαζηθή κέζνδνο ηεο αλαγλψξηζεο ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ ζηα απνηειέζκαηα, έρεη εμαιεηθζεί. Αληηζέησο, θφζηνο δαλεηζκνχ ην νπνίν είλαη άκεζα απνδηδφκελν ζηελ απφθηεζε, θαηαζθεπή ή παξαγσγή ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο, φπσο απηφ θαζνξίδεηαη απφ ην ΓΛΠ 23, ζα πξέπεη λα απνηειεί κέξνο ηνπ θφζηνπο απηνχ ηνπ ζηνηρείνπ. Ο έρεη εθαξκφζεη λσξίηεξα ην ΓΛΠ 23 (ηξνπνπνηεκέλν) ζηηο παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη έρεη θεθαιαηνπνηήζεη ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα ηεο ρξήζεο 2007 χςνπο 1,147,051 πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ δηθηχνπ. 3. Βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο: 3.1 πλελώζεηο επηρεηξήζεσλ θαη ζπγαηξηθέο Οη ζπγαηξηθέο, νη νπνίεο είλαη νη επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο ν θαηέρεη πεξηζζφηεξν απφ 50% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε δηθαίσκα ςήθνπ ή έρεη έιεγρν ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ή ιεηηνπξγηθέο πνιηηηθέο, ελνπνηνχληαη κε ηε κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο. Ζ χπαξμε ηπρφλ δπλεηηθψλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηα νπνία κπνξνχλ λα αζθεζνχλ θαηά ηνλ ρξφλν ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ιακβάλεηαη ππφςε πξνθεηκέλνπ λα ζηνηρεηνζεηεζεί αλ ε κεηξηθή αζθεί ηνλ έιεγρν επί ησλ ζπγαηξηθψλ. Οη ζπγαηξηθέο ελνπνηνχληαη πιήξσο (νιηθή ελνπνίεζε) απφ ηελ εκεξνκελία πνπ απνθηάηαη ν έιεγρνο θαη παχνπλ λα ελνπνηνχληαη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ν έιεγρνο δελ πθίζηαηαη. Ζ εμαγνξά ζπγαηξηθήο απφ ηνλ Όκηιν ινγηζηηθνπνηείηαη βάζεη ηεο κεζφδνπ εμαγνξάο. Σν θφζηνο θηήζεο κηαο ζπγαηξηθήο είλαη ε εχινγε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δφζεθαλ, ησλ κεηνρψλ πνπ εθδφζεθαλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιήθζεθαλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο αληαιιαγήο, πιένλ ηπρφλ θφζηνπο άκεζα ζπλδεδεκέλνπ κε ηε ζπλαιιαγή. Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ππνρξεψζεηο θαη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο πνπ απνθηψληαη ζε κία εμαγνξά επηκεηξψληαη θαηά ηελ εμαγνξά ζηηο εχινγεο αμίεο ηνπο αλεμαξηήησο ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο. Σν θφζηνο εμαγνξάο πέξαλ ηεο εχινγεο αμίαο ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ, θαηαρσξείηαη σο ππεξαμία. Αλ ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο εμαγνξάο είλαη κηθξφηεξν απφ ηελ εχινγε αμία ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ, ε δηαθνξά θαηαρσξείηαη άκεζα ζηα απνηειέζκαηα. Δλδνεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο, ππφινηπα θαη κε πξαγκαηνπνηεκέλα θέξδε απφ ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ απαιείθνληαη. Οη κε πξαγκαηνπνηεκέλεο δεκηέο επίζεο απαιείθνληαη, εθηφο εάλ ε ζπλαιιαγή παξέρεη ελδείμεηο απνκείσζεο ηνπ κεηαβηβαζζέληνο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Ζ θαηαρσξεί ηηο επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο ζηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζε θφζηνο θηήζεσο κείνλ απνκείσζε. 3.2 πλαιιαγέο ζε μέλν λόκηζκα: Σν ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα θαη ην λφκηζκα παξνπζίαζεο ηνπ Οκίινπ είλαη ην Δπξψ. πλαιιαγέο πνπ γίλνληαη ζε μέλα λνκίζκαηα, κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε βάζε ηελ επίζεκε ηηκή ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο πνπ ηζρχεη ηελ εκέξα ηεο ζπλαιιαγήο. Καηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ, νη απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζε μέλα λνκίζκαηα, κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε βάζε ηελ επίζεκε ηηκή ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο πνπ ηζρχεη ηελ αληίζηνηρε εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ. Σα θέξδε ή νη δεκίεο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα. 3.3 Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία: Σα ελζψκαηα πάγηα επηκεηξψληαη ζην ηζηνξηθφ θφζηνο θηήζεο, κεησκέλα κε ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο ηπρφλ απνκεηψζεηο ηεο αμίαο ηνπο. Δπηπιένλ δαπάλεο πξνζηίζεληαη ζηε ινγηζηηθή αμία ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ή θαηαρσξνχληαη σο μερσξηζηφ πάγην κφλνλ εάλ αλακέλεηαη λα επηθέξνπλ κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζηνλ Όκηιν θαη ην θφζηνο ηνπο κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα. Σν θφζηνο επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη. (11) απφ (34)

12 Οη απνζβέζεηο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ππνινγίδνληαη κε ηε κέζνδν ηεο ζηαζεξήο απφζβεζεο, ζηε δηάξθεηα ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ, ε νπνία επαλεμεηάδεηαη ζε πεξηνδηθή βάζε. Ζ σθέιηκε δσή ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ αλά θαηεγνξία, έρεη σο εμήο: Δίδνο παγίνπ Δηήζηνο ζπληειεζηήο απόζβεζεο Κηίξηα ηερληθά έξγα 5% Σειεπηθνηλσληαθφο εμνπιηζκφο & εγθαηαζηάζεηο 5% - 24% Μεηαθνξηθά κέζα 20% Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο 24% ηελ ηξέρνπζα ρξήζε ν έρεη αλαζεσξήζεη ηνπο ζπληειεζηέο γηα κέξνο ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ απφ 24% ζε 15%. Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε ζε θάζε ηέινο ρξήζεσο. Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ππεξβαίλνπλ ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο, ε δηαθνξά (απνκείσζε) θαηαρσξείηαη άκεζα σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα. Σν θφζηνο θαη νη ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο ελφο παγίνπ δηαγξάθνληαη θαηά ηελ πψιεζε ή απφζπξζε ηνπ φηαλ δελ αλακέλνληαη πεξαηηέξσ νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηε ζπλερηδφκελε ρξήζε ηνπ. Σα θέξδε ή νη δεκηέο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ πψιεζε πεξηιακβάλνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο πνπ πσιείηαη ή δηαγξάθεηαη. Απφ ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2007, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα πνπ απνδίδνληαη ζηελ θαηαζθεπή ελζψκαησλ παγίσλ απνηεινχλ κέξνο ηνπ θφζηνπο ηνπ παγίνπ. 3.4 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία: ην ινγαξηαζκφ «άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία» πεξηιακβάλνληαη: α) Λνγηζκηθά: ηα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο απνζβέζεηο. Οη απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ε νπνία θπκαίλεηαη απφ 3 έσο 4 ρξφληα. Γαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπληήξεζε ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη. β) Δθάπαμ ηειεπηθνηλσληαθά ηέιε: αθνξνχλ εθάπαμ ηέιε ελεξγνπνίεζεο θαηλνχξγησλ πειαηψλ θαη απνζβέλνληαη εληφο 12 κελψλ πνπ είλαη ε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κε ηνλ πειάηε. γ) Πειαηεηαθέο ζρέζεηο: αθνξνχλ ζηνηρεία πνπ αλαγλσξίζηεθαλ θαηά ηελ εμαγνξά ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξίαο Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο θαη απνζβέλνληαη ζε 10 έηε. 3.5 Υπεπαξία Ζ ππεξαμία δελ απνζβέλεηαη αιιά ππφθεηηαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ζε εηήζηα βάζε ή ζπρλφηεξα αλ γεγνλφηα ή αιιαγέο ζπλζεθψλ ππνδειψλνπλ φηη ε αμία ηεο κπνξεί λα έρεη απνκεησζεί. Καηά ηελ εκεξνκελία εμαγνξάο (ή θαηά ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ ζρεηηθνχ επηκεξηζκνχ ηνπ ηηκήκαηνο εμαγνξάο), ε ππεξαμία πνπ απνθηάηαη, θαηαλέκεηαη ζηηο κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ, ή ζε νκάδεο κνλάδσλ δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα σθειεζνχλ απφ ηελ ζπλέλσζε απηή. Ζ απνκείσζε πξνζδηνξίδεηαη κε εθηίκεζε ηνπ αλαθηήζηκνπ πνζνχ ησλ κνλάδσλ δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ ππεξαμία. Αλ ε ινγηζηηθή αμία κηαο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αλαινγνχζαο ππεξαμίαο, ππεξβαίλεη ην αλαθηήζηκν πνζφ ηεο, ηφηε αλαγλσξίδεηαη δεκία απνκείσζεο. Αλ ηκήκα κηαο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ ζηελ νπνία έρεη θαηαλεκεζεί ππεξαμία, πσιεζεί, ηφηε ε ππεξαμία πνπ αλαινγεί ζην πσιεζέλ ηκήκα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε ινγηζηηθή αμία ηνπ ηκήκαηνο απηνχ πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζζεί ην θέξδνο ή ε δεκία. Ζ αμία ηεο ππεξαμίαο πνπ αλαινγεί ζην πσιεζέλ ηκήκα πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ησλ ζρεηηθψλ αμηψλ ηνπ ηκήκαηνο πνπ πσιήζεθε θαη ηνπ ηκήκαηνο ηεο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ παξακέλεη. Ζ ππεξαμία ζηνλ ηζνινγηζκφ ηνπ Οκίινπ έρεη πξνθχςεη απφ ηελ εμαγνξά ηεο εηαηξίαο Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο κεηά ηελ πξνζσξηλή θαηαλνκή ηνπ ηηκήκαηνο εμαγνξάο. Καηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηαλνκήο (βιέπε ζεκείσζε 12) ζα πξνζδηνξηζηεί θαη ε ηειηθή ππεξαμία. (12) απφ (34)

13 3.6 Μηζζώζεηο (α) Υξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο Οη κηζζψζεηο παγίσλ φπνπ ν δηαηεξεί νπζησδψο φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη νθέιε ηεο ηδηνθηεζίαο ηαμηλνκνχληαη σο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο. Οη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο θεθαιαηνπνηνχληαη κε ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο ζηε ρακειφηεξε κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ ή ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ ειάρηζησλ κηζζσκάησλ. Κάζε κίζζσκα επηκεξίδεηαη κεηαμχ ηεο ππνρξέσζεο θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη έλα ζηαζεξφ επηηφθην ζηελ ππνιεηπφκελε ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε. Οη αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο απφ κηζζψκαηα, θαζαξέο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα, απεηθνλίδνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο. Σν κέξνο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ εμφδνπ πνπ αθνξά ζε ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. Σα πάγηα πνπ απνθηήζεθαλ κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε απνζβέλνληαη ζηε κεγαιχηεξε πεξίνδν κεηαμχ ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ θαη ηεο δηάξθεηαο κίζζσζήο ηνπο, εθηφο φπνπ δελ ππάξρεη ινγηθή βεβαηφηεηα φηη ν ζα απνθηήζεη θπξηφηεηα ησλ παγίσλ ζηε ιήμε ηεο κίζζσζεο. (β) Λεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο Μηζζψζεηο φπνπ νπζησδψο νη θίλδπλνη θαη ηα νθέιε ηεο ηδηνθηεζίαο δηαηεξνχληαη απφ ηνλ εθκηζζσηή ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Οη πιεξσκέο πνπ γίλνληαη γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο (θαζαξέο απφ ηπρφλ θίλεηξα πνπ πξνζθέξζεθαλ απφ ηνλ εθκηζζσηή) αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο αλαινγηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. 3.7 Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (i) Με ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Με ηελ εμαίξεζε ηεο ππεξαμίαο ε νπνία ειέγρεηαη γηα απνκείσζε ηνπιάρηζηνλ ζε εηήζηα βάζε, νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ καθξνπξφζεζκνπ ελεξγεηηθνχ ειέγρνληαη γηα ζθνπνχο απνκείσζεο φηαλ γεγνλφηα ή αιιαγέο ζηηο ζπλζήθεο ππνδειψλνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία κπνξεί λα κελ είλαη αλαθηήζηκε. Όηαλ ε ινγηζηηθή αμία θάπνηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ, ε αληίζηνηρε δεκία απνκείσζήο ηνπ θαηαρσξείηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. Ζ αλαθηήζηκε αμία πξνζδηνξίδεηαη σο ε κεγαιχηεξε αμία κεηαμχ ηεο θαζαξήο ηηκήο πψιεζεο θαη ηεο αμίαο ρξήζεσο. Δχινγε αμία κείνλ έμνδα πψιεζεο είλαη ην πνζφ πνπ κπνξεί λα ιεθζεί απφ ηε πψιεζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζηα πιαίζηα κηαο ακθνηεξνβαξνχο ζπλαιιαγήο ζηελ νπνία ηα κέξε έρνπλ πιήξε γλψζε θαη πξνζρσξνχλ νηθεηνζειψο, κεηά ηελ αθαίξεζε θάζε πξφζζεηνπ άκεζνπ θφζηνπο δηάζεζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ελψ, αμία ρξήζεο είλαη ε θαζαξή παξνχζα αμία ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηε ζπλερή ρξήζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη απφ ηελ πξφζνδν πνπ αλακέλεηαη λα πξνθχςεη απφ ηε δηάζεζή ηνπ ζην ηέινο ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπ. Γηα ηνπο ζθνπνχο πξνζδηνξηζκνχ ηεο απνκείσζεο, ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ νκαδνπνηνχληαη ζην ρακειφηεξν επίπεδν γηα ην νπνίν νη ηακεηαθέο ξνέο δχλαηαη λα πξνζδηνξηζηνχλ μερσξηζηά. (ii) Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Ο αμηνινγεί ζε θάζε εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηα δεδνκέλα αλαθνξηθά κε ην θαηά πφζνλ έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή κηα νκάδα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ έρεη απνκεησζεί. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο (εθφζνλ πθίζηαληαη ζρεηηθέο ελδείμεηο) είλαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψκελα ζην θφζηνο θηήζεσο (ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο) θαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψκελα ζην αλαπφζβεζην θφζηνο (καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο). Ζ αλαθηήζηκε αμία ησλ ζπκκεηνρψλ ζε ζπγαηξηθέο πξνζδηνξίδεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο γηα ηα κε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Ζ αλαθηήζηκε/εηζπξάμηκε αμία ησλ ινηπψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγεζνχλ νη ζρεηηθνί έιεγρνη απνκείσζεο, πξνζδηνξίδεηαη ζε γεληθέο γξακκέο βάζεη ηεο παξνχζαο αμίαο (13) απφ (34)

14 ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ρξεκαηνξνψλ, πξνεμνθιεκέλσλ είηε κε ην αξρηθφ πξαγκαηηθφ επηηφθην πξνεμφθιεζεο ηνπ εθάζηνηε ζηνηρείνπ ή νκάδαο ζηνηρείσλ, ή κε ηνλ ηξέρνληα ζπληειεζηή απφδνζεο ελφο παξφκνηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ. Οη πξνθχπηνπζεο δεκίεο απνκείσζεο αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο. 3.8 Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία: Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ Οκίινπ ηαμηλνκνχληαη ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο. Ζ ηαμηλφκεζε εμαξηάηαη απφ ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν απνθηήζεθε ε επέλδπζε. Ζ Γηνίθεζε πξνζδηνξίδεη ηελ ηαμηλφκεζε θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε θαη επαλεμεηάδεη ηελ ηαμηλφκεζε ζε θάζε εκεξνκελία δεκνζίεπζεο. (α) Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκώκελα ζηελ εύινγε αμία ηνπο κε κεηαβνιέο ζηα απνηειέζκαηα: Ζ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ απνθηήζεθαλ κε ζθνπφ ηελ πψιεζε ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ή πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζε απηή ηελ θαηεγνξία απφ ηε Γηνίθεζε. Σα παξάγσγα ηαμηλνκνχληαη σο θαηερφκελα γηα εκπνξία. ηνηρεία ελεξγεηηθνχ απηήο ηεο θαηεγνξίαο ηαμηλνκνχληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθνχ εάλ θαηέρνληαη γηα εκπνξία ή αλακέλεηαη λα πνπιεζνχλ εληφο 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Ο δελ δηαζέηεη ηέηνηα ζηνηρεία θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. (β) Γάλεηα θαη απαηηήζεηο: Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πάγηεο ή πξνζδηνξηζκέλεο πιεξσκέο, ηα νπνία δε δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγνχο αγνξέο θαη δελ ππάξρεη πξφζεζε πψιεζεο ηνπο. Πεξηιακβάλνληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ, εθηφο απφ εθείλα κε ιήμεηο κεγαιχηεξεο ησλ 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Σα ηειεπηαία ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Σα δάλεηα θαη απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. (γ) Δπελδύζεηο δηαθξαηνύκελεο σο ηε ιήμε: Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πάγηεο ε πξνζδηνξηζκέλεο πιεξσκέο θαη ζπγθεθξηκέλε ιήμε θαη ηα νπνία ν έρεη ηελ πξφζεζε θαη ηε δπλαηφηεηα λα ηα δηαθξαηήζεη σο ηε ιήμε ηνπο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ν δελ θαηείρε επελδχζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο. (δ) Γηαζέζηκα γηα πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία: Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία είηε πξνζδηνξίδνληαη ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία, είηε δε κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο. Πεξηιακβάλνληαη ζηα κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εθφζνλ ε Γηνίθεζε δελ έρεη ηελ πξφζεζε λα ηα ξεπζηνπνηήζεη κέζα ζε 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία Ηζνινγηζκνχ. Οη αγνξέο θαη νη πσιήζεηο ησλ επελδχζεσλ αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο πνπ είλαη θαη ε εκεξνκελία πνπ ν δεζκεχεηαη λα αγνξάζεη ή λα πσιήζεη ην ζηνηρείν. Οη επελδχζεηο αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο πιένλ ησλ δαπαλψλ ζπλαιιαγήο, κε εμαίξεζε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία απνηηκψκελα ζε εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ. Οη επελδχζεηο δηαγξάθνληαη φηαλ ην δηθαίσκα ζηηο ηακεηαθέο ξνέο απφ ηηο επελδχζεηο ιήγεη ή κεηαβηβάδεηαη θαη ν έρεη κεηαβηβάζεη νπζησδψο φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε πνπ ζπλεπάγεηαη ε ηδηνθηεζία. ηε ζπλέρεηα, ηα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη ηα ζρεηηθά θέξδε ή δεκηέο θαηαρσξνχληαη ζε απνζεκαηηθφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ κέρξη ηα ζηνηρεία απηά πσιεζνχλ ή ππνζηνχλ απνκείσζε. Καηά ηελ πψιεζε ή απνκείσζε, ηα θέξδε ή νη δεκηέο κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα. Εεκηέο απνκείσζεο πνπ έρνπλ αλαγλσξηζζεί ζηα απνηειέζκαηα δελ αληηζηξέθνληαη κέζσ απνηειεζκάησλ. Ο δελ δηαζέηεη ηέηνηα ζηνηρεία θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Σα πξαγκαηνπνηεζέληα θαη κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε ή δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο κεηαβνιέο ηεο εχινγεο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία ηνπο κε κεηαβνιέο ζηα απνηειέζκαηα, αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ πνπ πξνθχπηνπλ. (14) απφ (34)

15 Οη εχινγεο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο αγνξάο. Γηα ηα ζηνηρεία ηα νπνία δε δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά, νη εχινγεο αμίεο πξνζδηνξίδνληαη κε ηε ρξήζε ηερληθψλ απνηίκεζεο φπσο αλάιπζε πξφζθαησλ ζπλαιιαγψλ, ζπγθξίζηκσλ ζηνηρείσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη θαη πξνεμφθιεζε ηακεηαθψλ ξνψλ. 3.9 Απνζέκαηα: Σα απνζέκαηα ηνπ Οκίινπ, ηα νπνία απνηεινχληαη θπξίσο απφ Routers - Modems, απνηηκψληαη ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ θφζηνπο θηήζεσο θαη θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Σν θφζηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ θφζηνπο. Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία εθηηκάηαη κε βάζε ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο πψιεζεο, ζηα πιαίζηα ησλ ζπλήζσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οκίινπ, κεησκέλεο κε ηα εθηηκψκελα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πψιεζεο θφζηε. Πξφβιεςε γηα βξαδέσο θηλνχκελα ή απαμησκέλα απνζέκαηα ζρεκαηίδεηαη εθφζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην Δκπνξηθέο απαηηήζεηο: Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη κεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηε ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, αθαηξνπκέλσλ θαη ησλ δεκηψλ απνκείσζεο. Οη δεκηέο απνκείσζεο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε φηη ν δελ είλαη ζε ζέζε λα εηζπξάμεη φια ηα πνζά πνπ νθείινληαη κε βάζε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο. Σν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ, πξνεμνθινπκέλσλ κε ην πξαγκαηηθφ επηηφθην. Σν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα Σακεηαθά δηαζέζηκα: Σα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά, ηηο θαηαζέζεηο φςεσο θαη ηηο βξαρππξφζεζκεο κέρξη 3 κήλεο επελδχζεηο πςειήο ξεπζηνπνίεζεο θαη ρακεινχ ξίζθνπ Μεηνρηθό θεθάιαην: Σν κεηνρηθφ θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηηο θνηλέο κεηνρέο ηεο ο. Οη θνηλέο κεηνρέο πεξηιακβάλνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα. Άκεζα έμνδα γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ, εκθαλίδνληαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ζρεηηθνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο, ζε κείσζε ηνπ πξντφληνο ηεο έθδνζεο Δπηρνξεγήζεηο: Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο φηαλ αλακέλεηαη κε βεβαηφηεηα φηη ε επηρνξήγεζε ζα εηζπξαρζεί θαη ν ζα ζπκκνξθσζεί κε φινπο ηνπο πξνβιεπφκελνπο φξνπο. Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ έμνδα, θαηαρσξνχληαη ζε κεηαβαηηθνχο ινγαξηαζκνχο θαη αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα έηζη ψζηε λα αληηζηνηρίδνληαη κε ηα έμνδα πνπ πξννξίδνληαη λα απνδεκηψζνπλ. Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αγνξά ελζσκάησλ παγίσλ, πεξηιακβάλνληαη ζηηο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο σο θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο επφκελσλ ρξήζεσλ θαη κεηαθέξνληαη σο έζνδα ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ κε ηε ζηαζεξή κέζνδν ζχκθσλα κε ηελ αλακελφκελε σθέιηκε δσή ησλ ζρεηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ Πξνβιέςεηο: Οη πξνβιέςεηο, αλαγλσξίδνληαη φηαλ ν έρεη κηα παξνχζα δέζκεπζε (λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε) σο απνηέιεζκα γεγνλφησλ ηνπ παξειζφληνο θαη είλαη πηζαλφ φηη ζα ππάξμεη εθξνή πφξσλ πνπ ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηνλ δηαθαλνληζκφ ηεο δέζκεπζεο θαη ην πνζφ απηήο κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα. Σα δηθαηψκαηα ηεο εηήζηαο αδείαο θαη ηεο αδείαο καθξνρξφληαο ππεξεζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ απηά πξνθχπηνπλ. Αλαγλσξίδεηαη πξφβιεςε γηα ηελ εθηηκψκελε ππνρξέσζε ηεο εηήζηαο αδείαο θαη ηεο αδείαο καθξνρξφληαο ππεξεζίαο σο απνηέιεζκα ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ έσο ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. (15) απφ (34)

16 3.15 Παξνρέο ζην πξνζσπηθό (α) Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία Οη παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία πεξηιακβάλνπλ ηφζν πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ φζν θαη πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Ζ ππνρξέσζε πνπ θαηαρσξείηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ γηα ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ είλαη ε παξνχζα αμία ηεο δέζκεπζεο γηα ηελ θαζνξηζκέλε παξνρή κείνλ ηελ εχινγε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηηο κεηαβνιέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα κε αλαγλσξηζκέλα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη δεκίεο θαη ην θφζηνο ηεο πξνυπεξεζίαο. Ζ δέζκεπζε ηεο θαζνξηζκέλεο παξνρήο ππνινγίδεηαη εηεζίσο απφ αλεμάξηεην αλαινγηζηή κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο πξνβεβιεκέλεο πηζησηηθήο κνλάδνο (projected unit credit method). Σα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη νη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο πξνζαξκνγέο κε βάζε ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη είλαη πάλσ ή θάησ απφ ην πεξηζψξην ηνπ 10% ηεο ζσξεπκέλεο ππνρξέσζεο, θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα κέζα ζηνλ αλακελφκελν κέζν αζθαιηζηηθφ ρξφλν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην πξφγξακκα. Σν θφζηνο πξνυπεξεζίαο θαηαρσξείηαη άκεζα ζηα απνηειέζκαηα κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε πνπ νη κεηαβνιέο ηνπ πξνγξάκκαηνο εμαξηψληαη απφ ηνλ ελαπνκέλνληα ρξφλν ππεξεζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ. ηελ πεξίπησζε απηή ην θφζηνο πξνυπεξεζίαο θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα κε ηε ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηελ πεξίνδν σξίκαλζεο. Οη εηζθνξέο ηνπ Οκίινπ ζην πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα θαηά ηελ πεξίνδν ηελ νπνία αθνξνχλ. (β) Παξνρέο ηεξκαηηζκνύ ηεο απαζρόιεζεο Οη παξνρέο ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο πιεξψλνληαη φηαλ νη εξγαδφκελνη απνρσξνχλ πξηλ ηελ εκεξνκελία ζπληαμηνδνηήζεσο. Ο θαηαρσξεί απηέο ηηο παξνρέο φηαλ δεζκεχεηαη, είηε φηαλ ηεξκαηίδεη ηελ απαζρφιεζε εξγαδνκέλσλ ζχκθσλα κε έλα ιεπηνκεξέο πξφγξακκα γηα ην νπνίν δελ ππάξρεη πηζαλφηεηα απφζπξζεο, είηε φηαλ πξνζθέξεη απηέο ηηο παξνρέο σο θίλεηξν γηα εζεινπζία απνρψξεζε. Παξνρέο ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο πνπ νθείινληαη 12 κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ πξνεμνθινχληαη. ηελ πεξίπησζε ηεξκαηηζκνχ απαζρφιεζεο θαη φπνπ ππάξρεη αδπλακία ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα θάλνπλ ρξήζε απηψλ ησλ παξνρψλ, δελ γίλεηαη ινγηζηηθνπνίεζε αιιά γλσζηνπνίεζε απηψλ σο ελδερφκελε ππνρξέσζε Γαλεηζκόο: Σα δάλεηα θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο, κεησκέλα κε ηα ηπρφλ άκεζα έμνδα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο. ηε ζπλέρεηα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Σπρφλ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ εηζπξαρζέληνο πνζνχ (θαζαξφ απφ ζρεηηθά έμνδα) θαη ηεο αμίαο εμφθιεζεο αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δαλεηζκνχ βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ Κόζηε δαλεηζκνύ: Όια ηα θφζηε δαλεηζκνχ θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα κε ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο εθηφο απφ ην θφζηνο δαλεηζκνχ ην νπνίν είλαη άκεζα απνδηδφκελν ζηελ απφθηεζε, θαηαζθεπή ή παξαγσγή ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο, φπσο απηφ θαζνξίδεηαη απφ ην ΓΛΠ 23 θαη ην νπνίν θεθαιαηνπνηείηαη Μεξίζκαηα: Σα κεξίζκαηα ινγίδνληαη σο έζνδα, φηαλ ζεκειηψλεηαη ην δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπο Έζνδα: Σα έζνδα ηνπ Οκίινπ, πεξηιακβάλνπλ θπξίσο ηελ πψιεζε αγαζψλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, θαζαξά απφ ηνπο αλαθηψκελνπο θφξνπο, ηηο εθπηψζεηο θαη ηηο επηζηξνθέο. - Πσιήζεηο αγαζώλ: Οη πσιήζεηο αγαζψλ, κεησκέλεο κε ηηο ρνξεγνχκελεο εθπηψζεηο, αλαγλσξίδνληαη σο έζνδν φηαλ νη ζεκαληηθνί θίλδπλνη θαη ε ηδηνθηεζία κεηαβηβάδεηαη ζηνλ αγνξαζηή θαη ε είζπξαμε ηεο ζρεηηθήο απαίηεζεο είλαη εχινγα εμαζθαιηζκέλε. (16) απφ (34)

17 - Παξνρή ππεξεζηώλ: Σα έζνδα πεξηιακβάλνπλ θπξίσο ππεξεζίεο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν, ηειεθσλία θαη ππεξεζίεο δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ππεξεζίεο κηζζσκέλσλ θπθισκάησλ. Όια ηα έζνδα αλαγλσξίδνληαη φηαλ πξαγκαηνπνηεζνχλ νη ππεξεζίεο πξνο ηνπο πειάηεο. Σα πνζά πνπ έρνπλ ηηκνινγεζεί αιιά ζα αλαγλσξηζζνχλ σο έζνδα ζε επφκελεο ρξήζεηο αλέξρνληαη γηα ηνλ Όκηιν θαη ηελ θαηά ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2007 ζε 7,149,549 (2006: 4,156,702) θαη 2,550,184 (2006: 4,156,702) αληίζηνηρα. Σα πνζά απηά εκθαλίδνληαη ζην ηζνινγηζκφ ζηα έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ. - Έζνδα από ηόθνπο: Σα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο θαη κε ηε ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ Σξέρσλ θόξνο εηζνδήκαηνο: Ο ηξέρσλ θφξνο ππνινγίδεηαη βάζεη ηνπ θνξνινγηθνχ ηζνινγηζκνχ ζχκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνχο λφκνπο πνπ ηζρχνπλ ζηελ Διιάδα. Ζ δαπάλε γηα ηξέρνληα θφξν εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλεη ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηεη βάζεη ησλ θεξδψλ ηεο θάζε εηαηξίαο φπσο αλακνξθψλεηαη ζηε θνξνινγηθή ηνπο δήισζε θαη πξνβιέςεηο γηα πξφζζεηνπο θφξνπο θαη πξνζαπμήζεηο γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο, θαη ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο ζεζκνζεηεκέλνπο ή νπζηαζηηθά ζεζκνζεηεκέλνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο Αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο θνξνινγηθήο βάζεο θαη ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ. Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο δε ινγίδεηαη εάλ πξνθχπηεη απφ ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ ή παζεηηθνχ ζε ζπλαιιαγή, εθηφο επηρεηξεκαηηθήο ζπλέλσζεο, ε νπνία φηαλ έγηλε ε ζπλαιιαγή δελ επεξέαζε νχηε ην ινγηζηηθφ νχηε ην θνξνινγηθφ θέξδνο ή δεκία. Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ έθηαζε ζηελ νπνία ζα ππάξμεη κειινληηθφ θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο πξνζσξηλήο δηαθνξάο πνπ δεκηνπξγεί ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε. Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο αλαγλσξίδεηαη γηα ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαζηξνθή ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ ειέγρεηαη απφ ηνλ Όκηιν θαη είλαη πηζαλφ φηη νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο δελ ζα αλαζηξαθνχλ ζην πξνβιεπηφ κέιινλ. Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ Αλαθαηαηάμεηο θνλδπιίσλ Οξηζκέλα θνλδχιηα ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο 2006 αλαηαμηλνκήζεθαλ ζε ζρέζε κε ηηο δεκνζηεπκέλεο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ζθνπνχο παξνπζίαζεο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηνχλ νκνεηδή θαη ζπγθξίζηκα κε ηα αληίζηνηρα θνλδχιηα ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο. Γηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνληαη κεηαμχ ησλ πνζψλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ησλ αληίζηνηρσλ πνζψλ ζηηο ζεκεηψζεηο νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο. 4. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ 4.1. Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ Κίλδπλνο αγνξάο Ο δξαζηεξηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά ζηελ Διιεληθή αγνξά θαη σο εθ ηνχηνπ δελ εθηίζεηαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο αγνξάο πέξαλ απηψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εμέιημε ησλ γεληθψλ καθξννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. α) Κίλδπλνο ηηκήο: Ο δελ θαηέρεη επελδχζεηο ζε κεηνρέο θαη ρξεφγξαθα θαη θαηά ζπλέπεηα δελ δηαηξέρεη θίλδπλν κεηαβνιήο ησλ ηηκψλ. (17) απφ (34)

18 β) πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο: Ο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα θαη ζπλεπψο δελ εθηίζεηαη ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν Πηζησηηθόο θίλδπλνο Ο είλαη εθηεζεηκέλνο ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ησλ πειαηψλ ηνπ, αιιά ν θίλδπλνο απηφο πεξηνξίδεηαη ιφγσ ηεο κεγάιεο δηαζπνξάο ηνπ πειαηνινγίνπ ηνπ, ελψ νη πςεινχ κεγέζνπο πσιήζεηο ππεξεζηψλ θαη εκπνξεπκάησλ γίλνληαη θπξίσο ζε πειάηεο κε αμηνινγεκέλε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο Ο παξαθνινπζεί ηηο κειινληηθέο ηνπ ρξεκαηνξνέο κέζσ πξνυπνινγηζκνχ εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ θαη πεξηνξίδεη ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο δηαηεξψληαο ηθαλνπνηεηηθά ειεχζεξα πηζησηηθά φξηα απφ ηξάπεδεο (βι. θαη ζεκ.4.2) Κίλδπλνο ηακεηαθώλ ξνώλ θαη θίλδπλνο κεηαβνιώλ εύινγεο αμίαο ιόγσ κεηαβνιώλ ησλ επηηνθίσλ Ζ έθζεζε ηνπ Οκίινπ ζην θίλδπλν κεηαβνιήο επηηνθίσλ ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα είλαη ρακειφο δεδνκέλνπ φηη δελ δηαθξαηεί ζεκαληηθά ηακεηαθά δηαζέζηκα, αιιά ηα ρξεζηκνπνηεί γηα κείσζε ησλ δαλεηαθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. Ο Οκίινπ δηαηεξεί ην δαλεηζκφ ηνπ ζε πξντφληα θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ (ΔURIBOR), 3κελεο θαη 6κελεο δηάξθεηαο. Ο δελ έρεη ζπλάςεη ζπκθσλίεο αληηζηάζκηζεο (hedging) ηνπ επηηνθηαθνχ θηλδχλνπ. Ο θίλδπλνο κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηα καθξνπξφζεζκα δάλεηα. Γάλεηα κε κεηαβιεηφ επηηφθην εθζέηνπλ ηνλ Όκηιν ζε επηηνθηαθφ θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ. 4.2 Γηαρείξηζε θεθαιαίνπ Οη ζηφρνη ηνπ Οκίινπ ζε ζρέζε κε ηε δηαρείξηζε θεθαιαίνπ είλαη λα δηαζθαιίζεη ηε δπλαηφηεηα απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζην κέιινλ θαη λα δηαηεξήζεη ηδαληθή θαηαλνκή θεθαιαίνπ κεηψλνληαο θαη απηφλ ηνλ ηξφπν ην θφζηνο θεθαιαίνπ. Δπεηδή ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο ο θαηά ηελ 31/12/2007 είλαη θαηψηεξν απφ ην 1/10 ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο, ζπληξέρεη πεξίπησζε εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. ηα πιαίζηα βειηίσζεο ηεο θεθαιαηαθήο ηεο δηάζξσζεο ε έρεη ήδε πξνβεί θαηά ηε ρξήζε ηνπ 2007 ζε αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη εηζξνή κεηξεηψλ χςνπο 46,300,000, ελψ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2007 ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη ιάβεη απφθαζε ζπγρψλεπζεο ηεο ο κε ηελ Unibrain. Ζ κεηξηθή εηαηξία Intracom Holdings ΑΔ παξέρεη νηθνλνκηθή ζηήξημε ζηνλ Όκηιν θαη είλαη εγγπήηξηα εηαηξία γηα ην ζπλφινπ ηνπ δαλεηζκνχ. Ο παξαθνινπζεί ηα θεθάιαηα ηνπ κε βάζε ην ζπληειεζηή κφριεπζεο. Ο ελ ιφγσ ζπληειεζηήο ππνινγίδεηαη δηαηξψληαο ηνλ θαζαξφ δαλεηζκφ κε ηα ζπλνιηθά απαζρνινχκελα θεθάιαηα. Ο θαζαξφο δαλεηζκφο ππνινγίδεηαη σο ην «χλνιν δαλεηζκνχ» (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ «βξαρππξφζεζκνπ θαη καθξνπξφζεζκνπ δαλεηζκνχ» φπσο εκθαλίδεηαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ) κείνλ «Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα». Σα ζπλνιηθά απαζρνινχκελα θεθάιαηα ππνινγίδνληαη σο «Ίδηα θεθάιαηα απνδηδφκελα ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο» φπσο εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ζπλ ηνλ θαζαξφ δαλεηζκφ. 31/12/ /12/ /12/ /12/2006 Σύνολο δανειζμού (Σημ. 20, 21) 120,072,068 20,725, ,060,282 20,725,818 Μείον: Ταμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα (Σημ. 17) (2,215,847) (6,680,090) (1,152,740) (6,680,090) Καθαρός δανειζμός 117,856,221 14,045, ,907,542 14,045,728 Ίδια κεθάλαια 9,361,137 1,671,654 6,449,671 1,671,654 Σσνολικά αποζτολούμενα κεφάλαια 127,217,358 15,717, ,357,213 15,717,382 Συνηελευζηής μόχλευζης 93% 89% 95% 89% (18) απφ (34)

19 Λφγσ ηνπ εθηεηακέλνπ επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Οκίινπ, εθηηκάηαη φηη ν ζπληειεζηήο δαλεηζκνχ πξνο ίδηα θεθάιαηα ζα θπκαλζεί ζην 5:1 γηα ηελ επφκελε 5εηία θαη καθξνπξφζεζκα ζα ηείλεη ζηαδηαθά ζην 1:1. Ο κέηνρνο εγγπάηαη ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα ηνπ Οκίινπ φπσο έκπξαθηα έρεη απνδείμεη ζην παξειζφλ θαη πξνηίζεηαη λα ην πξάμεη ζην κέιινλ εθφζνλ πξνθχςεη αλάγθε. 4.3 Πξνζδηνξηζκόο ησλ επιόγσλ αμηώλ Ζ εχινγε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγνχο αγνξέο (ρξεκαηηζηήξηα) πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο δεκνζηεπφκελεο ηηκέο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Ζ εχινγε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ δε δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγνχο αγνξέο πξνζδηνξίδεηαη κε ηε ρξήζε ηερληθψλ απνηίκεζεο θαη παξαδνρψλ πνπ ζηεξίδνληαη ζε δεδνκέλα ηεο αγνξάο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Ζ νλνκαζηηθή αμία κείνλ πξνβιέςεηο γηα εκπνξηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο εθηηκάηαη φηη πξνζεγγίδεη ηελ πξαγκαηηθή ηνπο αμίαο. Οη πξαγκαηηθέο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ γηα ζθνπνχο εκθάληζήο ηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηε παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπγθεθξηκέλεο ζπκβάζεηο ρξεζηκνπνηψληαο ην ηξέρνλ επηηφθην ην νπνίν είλαη δηαζέζηκν γηα ηνλ Όκηιν γηα ηε ρξήζε παξφκνησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ. 5. εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ηεο δηνηθήζεσο Ζ ζχληαμε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΠ, απαηηεί ηελ δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ θαη ηελ πηνζέηεζε παξαδνρψλ απφ πιεπξάο ηεο Γηνίθεζεο, νη νπνίεο δχλαηαη λα επεξεάζνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαζψο θαη ηα πνζά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο επαλεμεηάδνληαη δηαξθψο θαη βαζίδνληαη ζε ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη πξνζδνθίεο γηα κειινληηθά γεγνλφηα, πνπ θξίλνληαη εχινγεο ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα. Ο πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ κειινληηθψλ γεγνλφησλ. Οη βαζηθέο εθηηκήζεηο θαη αμηνινγηθέο θξίζεηο ηεο Γηνίθεζεο έρνπλ σο εμήο: (α) Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο: Ζ πξφβιεςε επηζθαιψλ πειαηψλ πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα ζπγθεθξηκέλεο πξφβιεςεο γηα φζνπο πειάηεο έρνπλ ραξαθηεξηζηεί επηζθαιείο αιιά θαη ηε δηελέξγεηα γεληθήο πξφβιεςεο κε βάζε ηελ ελειηθίσζε ησλ αλνηθηψλ ππνινίπσλ πειαηψλ. ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία έρνπλ εμαηξεζεί νη απαηηήζεηο απφ ηε ζπγαηξηθή εηαηξία θαη νη απαηηήζεηο απφ εηαηξίεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, θαζψο εθηηκάηαη φηη δελ ζπληξέρεη θίλδπλνο κε είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο πειάηεο απηψλ ησλ θαηεγνξηψλ. Σν 2007 ηα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ θαη ηεο ο έρνπλ επηβαξπλζεί κε πξφβιεςε επηζθαιψλ πειαηψλ πνζνχ 1,435,454 θαη 1,439,540 αληίζηνηρα. (β) Πξόβιεςε γηα θόξν εηζνδήκαηνο: Ζ Διιεληθή θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο, ππφθεηληαη ζε εξκελείεο απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο. Τπάξρνπλ ζπλαιιαγέο θαη ππνινγηζκνί γηα ηνπο νπνίνπο ν ηειηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφξνπ είλαη αβέβαηνο. Οη δειψζεηο θφξνπ εηζνδήκαηνο θαηαηίζεληαη ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο ζε εηήζηα βάζε, αιιά ηα θέξδε ή νη δεκηέο πνπ δειψλνληαη, γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο, παξακέλνπλ πξνζσξηλά εθθξεκείο, έσο φηνπ νη θνξνινγηθέο αξρέο ειέγμνπλ ηηο θνξνινγηθέο δειψζεηο θαη ηα βηβιία ηνπ θνξνινγνχκελνπ θαη, κε βάζε ηνπο ειέγρνπο απηνχο, λα νξηζηηθνπνηεζνχλ θαη νη ζρεηηθέο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο. Οη θνξνινγηθέο δεκηέο, ζην βαζκφ πνπ απηέο αλαγλσξίδνληαη απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ ζπκςεθηζκφ θεξδψλ ησλ πέληε επφκελσλ ρξήζεσλ, πνπ αθνινπζνχλ ηε ρξήζε πνπ αθνξνχλ. (γ) Κεθαιαηνπνηήζεηο εμόδσλ θαη ηόθσλ θαηαζθεπήο δηθηύνπ: Ο ζηε ρξήζε ηνπ 2007 έρεη θεθαιαηνπνηήζεη ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ πνπ πξνθχπηνπλ άκεζα απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ, θαζψο θαη θφζηνο δαλεηζκνχ πνπ έρεη θαηαλεκεζεί ζηελ θαηαζθεπή δηθηχνπ. Δπεηδή νη επελδπηηθέο δαπάλεο ηνπ Οκίινπ πξνέξρνληαη απφ γεληθφ δαλεηζκφ, ν έρεη πξνζδηνξίζεη ην πνζφ ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ πνπ είλαη θαηάιιειν γηα θεθαιαηνπνίεζε κε ηελ εθαξκνγή ελφο επηηνθίνπ θεθαιαηνπνίεζεο ζηηο επελδπηηθέο δαπάλεο. (19) απφ (34)

20 (δ) Απνηίκεζε ζπγαηξηθήο ζε εύινγε αμία: Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ν εμαγφξαζε ηε ζπγαηξηθή εηαηξία Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο ΑΔ θαη πξνέβε ζε πξνζσξηλή εθηίκεζε ησλ εχινγσλ αμηψλ ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεσλ ηηο ζπγαηξηθήο εηαηξίαο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξνζσξηλήο ππεξαμίαο. (ε) Απνκείσζε ππεξαμίαο: Ο εμεηάδεη ηπρφλ απνκείσζε ηεο ππεξαμίαο απφ εμαγνξέο ζπγαηξηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε εηήζηα βάζε. Ζ εμέηαζε απηή γίλεηαη είηε κέζσ ηεο πξνεμφθιεζεο κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ (ππνινγηζκφο ηεο αμίαο ζε ρξήζε), είηε κέζσ ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο εχινγεο αμίαο κείνλ ησλ εμφδσλ πψιεζεο. 6. Έζνδα Έζνδα 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 ηαζεξή ηειεθσλία (Voice) 10,823,938 6,518,043 10,823,938 6,518,043 Internet access 14,499,660 13,598,640 14,499,660 13,598,640 Internet leased lines 8,049,033 8,068,750 8,049,033 8,068,750 Leased lines 9,334, Data center services 1,099, ,722 1,099, ,722 Λνηπά έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ 2,246,750 2,187,405 2,246,750 2,187,405 Πσιήζεηο εμνπιηζκνχ θαη αλαιψζηκσλ 2,190,257 2,058,824 2,190,257 2,058,824 ύλνιν 48,243,780 33,087,384 38,909,436 33,087,384 Άιια έζνδα εθκεηάιεπζεο Δπηρνξεγήζεηο (εκ. 25) 159, , , ,880 Λνηπά 328,986 13, ,845 13,694 ύλνιν 488, , , , Αλάιπζε εμόδσλ 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Κφζηνο πσιεζέλησλ απνζεκάησλ 1,944,913 1,741,456 1,944,913 1,741,456 Ακνηβέο & έμνδα πξνζσπηθνχ 12,011,572 5,954,762 10,410,529 5,954,762 Ακνηβέο & έμνδα ηξίησλ 9,059,968 6,611,145 7,236,939 6,611,145 Σειεπηθνηλσληαθά θφζηε 26,565,139 25,010,547 27,906,223 25,010,547 Φφξνη ηέιε 1,038, ,521 1,018, ,521 Έμνδα κεηαθνξψλ 179, , , ,686 Έμνδα ηαμηδηψλ 203, , , ,367 Έμνδα πξνβνιήο θαη δηαθήκηζεο 8,109,030 3,922,586 8,052,134 3,922,586 Δλνίθηα 1,663, ,398 1,563, ,398 Απνζβέζεηο ελζψκαησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 6,915,756 4,536,163 4,982,018 4,536,163 Απνζβέζεηο άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 4,131, ,285 3,534, ,285 Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο πειάηεο 1,435, ,835 1,439, ,835 Γηαγξαθέο παγίσλ ζηνηρείσλ 1,125,273 1,375,757 1,125,273 1,375,757 Λνηπέο πξνβιέςεηο 125, , , ,848 Λνηπά έμνδα 1,592,056 1,327,711 1,701,730 1,327,711 ύλνιν 76,101,392 53,818,067 71,370,702 53,818,067 Καηαλνκή αλά ιεηηνπξγία: 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Κφζηνο πσιεζέλησλ 51,333,363 37,930,259 48,563,996 37,930,259 Έμνδα δηνίθεζεο 7,198,171 3,981,710 5,648,444 3,981,710 Έμνδα έξεπλαο 0 1,639, ,639,074 Έμνδα δηάζεζεο 17,569,858 10,267,024 17,158,262 10,267,024 ύλνιν 76,101,392 53,818,067 71,370,702 53,818,067 (20) απφ (34)

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δλδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν 34 γηα ηελ πεξίνδν 1 Ηαλνπαξίνπ 30 επηεκβξίνπ 2008 Πεξηερόκελα HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 1 Πεξηερφκελα νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α. ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ.

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΗΝΙΗΘΖ ΘΑΟΠΡΝ ΑΛΩΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ & ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΟ ΚΑΔ: 48282/01/Β/01/102(06) ΔΓΟΑ: ΙΔΩΦ. ΒΑΠ. ΠΝΦΗΑΠ 120, Ρ.Θ. 11526, ΑΘΖΛΑ Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ΠΗΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΖ. 121913501000

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΥΡΖΖ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. AP.M.A.E.: 39117/01/Β/97/512 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: 002661001000 ΔΓΡΑ: ΓΡΑΒΗΑ 4Α, 15125, ΜΑΡΟΤΗ ΑΘΖΝΑ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ.

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. (Sciens R.E.D. 1 A.E.) Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Kαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βάζεη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ.

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα µε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) ΜΑΡΣΗΟ 2011 Πεξηερόκελα ειίδα Καηάζηαζε πλνιηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Γ.Δ.Μ.Ζ. 1159991011000 Α.Φ.Μ. 094385614, ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ.

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010)

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ύκθσλα κε ην Ν.3556/2007 SATO ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ & ΠΗΣΗΟΤ 27 Ο ΥΗΛ.ΠΔΟ ΑΘΖΝΧΝ ΚΟΡΗΝΘΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Πέηξνπ Ράιιε 26, 118 10 Σαχξνο ΑΡ.Μ.Α.Δ. 1570/01/Β/86/1569 ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηεο ρξήζεο από 1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013)

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Οη παξνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180)

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E.

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 31349/67/Β/94/002 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο Γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 1 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΦΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2014 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2014) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ιαλνπαξίνπ - 31 Μαξηίνπ 2012 ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. 12 ν ΥΛΜ. ΒΔΡΟΗΑ ΝΑΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ) ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (Τα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε Δπξώ, εθηόο εάλ δειώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013 Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Πεξηερόκελα ειίδα Γήισζε ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη άιισλ ππεύζπλσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο κε ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ` ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 1-2 ΤΝΟΠΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Έδξα Αζήλα, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23689/06/Β/91/23 Γξαγαηζαλίνπ 6, 105 59 Αζήλα ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2 Eurobank Τπεξεζίεο Αθηλήησλ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 Σηληφζνγινπ 6, 142 34 Νέα Ισλία www.eurobankpropertyservices.gr Αξ. Γ.Δ.Μ.Η. 2296701000 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ

Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ Δηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») γηα ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ON LINE Αλψλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπψλ & Τπεξεζηψλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο

HELLAS ON LINE Αλψλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπψλ & Τπεξεζηψλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Αλψλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπψλ & Τπεξεζηψλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο φπσο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC., 80 BROAD STREET, MONROVIA, LIVERIA ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Έθζεζε Διέγρνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Αξ.Μ.Α.Δ. 62212/01/ΝΣ/Β/07/77(2008) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.)

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ 1-2 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ελίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 1-2 Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3 Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ)

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) SHELL & MOH ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΩΝ ΚΑΤΗΜΩΝ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) Πεξηερόκελα νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΘΖΝΑ 15 Μαΐνπ 2012 (1) απφ (35) Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΓΩΝ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΔΓΡΑ: ΝΔΟ ΔΡΑΜΗΟ ΞΑΝΘΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 123979907000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν από 28 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 ύμθωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ πεξηόδνπ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2015 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή πξόηππα

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε γηα ηελ Οηθνλνκηθή Υξήζε 2008 (1 Ηαλνπαξίνπ έσο ) ύκθσλα κε ην Νόκν 3556/2007 ΑΡ.Μ.Α.Δ: 21328/06/Β/90/13 Αδξηαλείνπ 2 & Παπαδά,

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM ACTIVE SERVICES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2015 ΠΑΙΑΝΙΑ 29 ΜΑΡΣΙΟΤ 2016 0 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2015 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο) Γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ»

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» «ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» Οικονομικές Καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320.

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ÁÑ.Ì.Á.Å.: 13557/01ÁÔ/Â/86/0245 ΕΔΡΑ: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÑÇÓΗÓ από 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2009 έως 31 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2009 (δημοσιευόμενα βάσει

Διαβάστε περισσότερα

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, ηεο ρξήζεο απφ 01.01.2013 έσο 31.12.2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ. β) ην ζηνηρείν έρεη έλα θφζηνο ή κηα αμία πνπ κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα.

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ. β) ην ζηνηρείν έρεη έλα θφζηνο ή κηα αμία πνπ κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ Αθεξαηόηεηα πεξηερνκέλνπ ινγηζηηθνύ ζηνηρείνπ (integrity of content): Με ηνλ φξν «αθεξαηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ» λνείηαη φηη ην πεξηερφκελν ελφο ινγηζηηθνχ ζηνηρείνπ (π.ρ. ηνπ ηηκνινγίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.»

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» Δ.ΒΙ.Δ..Κ Α.Δ. ΑΡ. ΓΔ.Μ.Ζ.:330001000 19,3 ρικ Λεσθ. Μαξθνπνύινπ 190 02 Παηαλία - Αηηηθή ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 CAPO DI CORFU CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΜΠΟΡΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΠΟ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΓΡΑ: Λ. ΑΓ.ΗΩΑΝΝΟΤ ΑΓ.ΗΩΑΝΝΖ - ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 122650007000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή Δργαζία Θέμα: «ΓΙΔΘΝΔ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 19» Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ Από ηην ζποσδάζηρια:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ Έδξα : Λνηαξά 89-91 185-35 Ξεηξαηά ΑΟ.ΚΑΔ : 19730/02/Β/89/157 ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Σξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 Πύκθσλα κε Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ

ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΓΕΩΡΓΙΟΤ Σ. ΑΛΗΦΑΝΣΗ 0 Γηδάζθνληνο ζην ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ η. Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ Αθήνα 2014 1 Α. ΕΝΝΟΙΑ ΟΜΙΛΟΤ, ΘΤΓΑΣΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΓΓΕΝΩΝ 1. Έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Σξήζεο 2009 (1 ε Ηαλνπαξίνπ 2009 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009) Πχκθσλα κε ην άξζξν 43α ηνπ Λ. 2190/1920 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Γηαρείξηζεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ)

Έθζεζε Γηαρείξηζεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) Coral Α.Δ. ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ EΚΠΟΡΗΑ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ & ΥΖΚΗΘΩΛ ΠΡΟΗΟΛΣΩΛ (πξψελ Shell Hellas ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ EΚΠΟΡΗΑ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ & ΥΖΚΗΘΩΛ ΠΡΟΗΟΛΣΩΛ) Έθζεζε Γηαρείξηζεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ)

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ TΖ ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ ATTICA PREMIUM Α.Δ. TH ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΔΩ ΑΠΟ 1.1.2013 ΔΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΪΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2013 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ γηα ηε ρξήζε από 1 Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Γηεχζπλζε έδξαο: Παξαδείζνπ 29, 151 25,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΧΡΗΗ 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σφμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ. 003658801000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 43337/01ΑΣ/Β/99/216) Έδξα : Κάιβνπ 2 & Παιαηνιόγνπ Υαιάλδξη Σ.Κ. 15232 CALZEDONIA i n t i m

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΛΑΝΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ»

«ΑΣΛΑΝΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ» «ΑΣΛΑΝΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ» Οικονομικές Καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Αξ.Μεηξώνπ Α.Δ. 28110/62/Β/92/331

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΒΙΣΟΤΜΙΝΑ ΑΔ»

«ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΒΙΣΟΤΜΙΝΑ ΑΔ» «ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΒΙΣΟΤΜΙΝΑ ΑΔ» ΔΣΗΙΙΑ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηηεοο 3311 εε ο Γεεθθεεκββξξί ίννππ 22001144 Γηαα ηηε δδη ηααρρεεη ηξξη ηζζηηη ηθθή ρρξξήζζε 11 ΙΙααλλννππααξξί ίννππ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01

ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01 ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01 Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε Σξήζεο 2012 (Ξεξηόδνπ από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) Πύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 3556/2007. ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Πειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

ELTON CORPORATION LTD

ELTON CORPORATION LTD ELTON CORPORATION LTD ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31 η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΑΠΟ 1 Ζ ΗΑΛΟΤΑΡΗΟΤ ΔΩ 31 Ζ ΓΔΘΔΚΒΡΗΟΤ 2010 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε Σεο Υξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2015 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ»)

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε Σεο Υξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2015 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») Σεο Υξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2015 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΩ ΣΟΤ Γ.. ΣΖ «ΔΡΛΗΚΟΝ Α.Β.Δ.» ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ 2015 ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α)

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α) ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2011 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο) 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015 ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015 Σχπνο Έθζεζεο Δπηζθφπεζεο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ: Γελ απαηηείηαη (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) Οη ελδηάκεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων 88εκ. 2 το Δ τρίμηνο, έναντι 66εκ. το Γ τρίμηνο. Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 4,3% σε τριμηνιαία βάση σε 375εκ. Ανάκαμψη εσόδων από

Διαβάστε περισσότερα

SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015

SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΑΠΟΛΛΩΝΗΟΝ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ & ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΡΣΟΤ Αξηζκόο Μεηξώνπ: 31699/04/Β/94/290 ΔΓΡΑ: ΘΔΖ ΣΕΖΜΑ ΚΟΡΩΠΗ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γηα ηελ ρξήζε απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Σελίδα 1

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ.

AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 Οη πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 8 έσο 28 έρνπλ εγθξηζεί από ηνπο Γηαρεηξηζηέο

Διαβάστε περισσότερα