INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010"

Transcript

1 INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Έδξα Αζήλα, ΑΡ.Μ.Α.Δ /06/Β/91/23 Γξαγαηζαλίνπ 6, Αζήλα ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη εθείλεο πνπ εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο «Index Υξεκαηηζηεξηαθή Αλψλπκε Δηαηξία Παξνρήο Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ» ηελ 21ε Φεβξνπαξίνπ 2011 θαη έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί κε ηελ θαηάζεζε ηνπο ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ θαη ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη ηελ αλάξηεζε ηνπο ζην δηαδίθηπν, ζηε δηεχζπλζε Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα δεκνζηεπζέληα ζηνλ ηχπν ζπλνπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηνρεχνπλ ζην λα παξάζρνπλ ζηνλ αλαγλψζηε νξηζκέλα γεληθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία αιιά δελ παξέρνπλ ηελ νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δηαηξείαο, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα. Δπίζεο, επηζεκαίλεηαη φηη, ράξηλ απινπνίεζεο, ζηα δεκνζηεπζέληα ζηνλ ηχπν ζπλνπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία έρνπλ γίλεη νξηζκέλεο ζπκπηχμεηο θαη αλαθαηαηάμεηο θνλδπιίσλ. Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011 Υαδέιεο Ζιίαο Γηεπζχλσλ χκβνπινο

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ... 5 ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ... 6 ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ... 7 ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ... 8 ΔΠΔΞΖΓΖΜΑΣΗΚΔ ΖΜΔΗΩΔΗ ΔΠΗ ΣΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΑΗΗΟ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΒΑΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΑΡΥΔ πλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα Μεηνρηθφ θεθάιαην Φνξνινγία εηζνδήκαηνο αλαβαιιφκελε θνξνινγία Παξνρέο ζην πξνζσπηθφ Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο Πξνβιέςεηο Μηζζψζεηο Αλαγλψξηζε εζφδσλ θαη εμφδσλ πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε Γηαλνκή κεξηζκάησλ Κέξδε αλά κεηνρή εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ΝΔΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΚΑΗ ΓΗΔΡΜΖΝΔΗΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΗΝΓΤΝΩΝ Υξήζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ Πηζησηηθφο θίλδπλνο Γεζκεχζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε πίζησζε Πηζησηηθφο θίλδπλνο γηα Σ Καηαζέζεηο ζε ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ψξηκσλ πηζησηηθψλ ππνινίπσλ Κίλδπλνο αγνξάο πλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο Κίλδπλνο επηηνθίνπ Κίλδπλνο ινηπψλ αγνξαίσλ ηηκψλ Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο Γηαδηθαζίεο Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ Αξρέο δηαρείξηζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ Αξρέο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο Αξρέο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ αγνξάο ΑΝΑΛΤΔΗ ΚΟΝΓΤΛΗΩΝ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο-ππνρξεψζεηο Μαθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία Λνηπέο απαηηήζεηο Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα Μεηνρηθφ θεθάιαην Απνζεκαηηθά θεθάιαηα Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο Σξέρνπζεο Φνξνινγηθέο Τπνρξεψζεηο Τπνρξεψζεηο ζε πειάηεο θαη ρξεκαηηζηήξην Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο Βξαρππξφζεζκεο Πξνβιέςεηο

3 6.18 Πσιήζεηο Κφζηνο πσιεζέλησλ Λνηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο Έμνδα δηνίθεζεο Έμνδα δηάζεζεο Λνηπά έμνδα Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα Φφξνο εηζνδήκαηνο Βαζηθέο (Εεκηέο)/ Κέξδε αλά Μεηνρή ΚΑΣΖΓΟΡΗΟΠΟΗΖΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΜΔΩΝ ΠΗΣΩΣΗΚΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΚΗΝΓΤΝΟ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ ΤΠΟΛΟΗΠΑ ΚΑΗ ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΖ ΑΤΝΖΘΔΗ ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΓΔΜΔΤΔΗ ΛΟΗΠΔ ΓΝΩΣΟΠΟΗΖΔΗ

4 ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΖ-ΛΟΓΗΣΖ Πξνο ηνπο Μεηόρνπο ηεο INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο «INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ» πνπ απνηεινχληαη απφ ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2010, ηηο θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ ρξήζεσο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη ηελ πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ηηο ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Ζ δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Δπζύλε ηνπ Διεγθηή Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ. Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο θαη φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. Γλώκε Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο, θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Αλαθνξά επί άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ ζεκάησλ Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. Αζήλα, 25 Φεβξνπαξίνπ 2011 Ο ΟΡΚΩΣΟ ΔΛΔΓΚΣΖ ΛΟΓΗΣΖ ΓΔΩΡΓΗΟ ΑΘ. ΚΑΡΤΓΖ Α.Μ..Ο.Δ.Λ πλεξγαδφκελνη Οξθσηνί Λνγηζηέο α.ε.ν.ε. κέινο ηεο Crowe Horwath International Φσθ. Νέγξε 3, Αζήλα Αξ Μ ΟΔΛ 125 4

5 ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ Με θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό εκείσζε 31/12/ /12/2009 Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο , ,22 Άχια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία , ,70 Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο , ,46 Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο , , , ,69 Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο , ,42 Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε , ,66 Λνηπέο απαηηήζεηο , ,85 Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ , ,00 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα , , , ,19 ύλνιν ελεξγεηηθνύ , ,88 Ίδηα Κεθάιαηα & Τπνρξεώζεηο Ίδηα Κεθάιαηα Μεηνρηθφ θεθάιαην , ,00 Απνζεκαηηθά , ,08 Απνηειέζκαηα εηο λένλ , ,57 ύλνιν ηδίσλ Κεθαιαίσλ , ,65 Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία , ,22 ύλνιν καθξνπξνζέζκσλ ππνρξεώζεσλ , ,22 Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο , ,99 Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο , ,62 Τπνρξεψζεηο ζε Πειάηεο θαη Υξεκαηηζηήξην , ,75 Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο , ,99 Βξαρππξφζεζκεο πξνβιέςεηο , ,66 ύλνιν βξαρππξνζέζκσλ ππνρξεώζεσλ , ,01 ύλνιν ππνρξεώζεσλ , ,23 ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ , ,88 5

6 ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ 1/1/ /12/2010 1/1/ /12/2009 εκείσζε Πσιήζεηο , ,27 Κφζηνο πσιεζέλησλ , ,86 Μεηθηό Κέξδνο , ,41 Λνηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο , ,04 Έμνδα δηνίθεζεο , ,07 Έμνδα δηάζεζεο , ,96 Λνηπά έμνδα εθκεηάιιεπζεο , ,66 Απνηειέζκαηα Πξν Φόξσλ Υξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ Απνηειεζκάησλ , ,76 Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα , ,74 Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα , ,33 Εεκηέο/Κέξδε πξν θόξσλ , ,17 Φφξνο εηζνδήκαηνο , ,07 Εεκηέο/Κέξδε κεηά από θόξνπο , ,10 Εεκηέο/Κέξδε κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε Eπξώ) ,0298 4,4630 1/1/ /12/2010 1/1/ /12/2009 Καζαξά θέξδε πεξηόδνπ , ,10 Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά θφξσλ 0,00 πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα πεξηόδνπ , ,10 Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011 Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Ζ Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.. Ζ Τπεχζπλε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ & Γηεπζχλσλ χκβνπινο Υαδέιεο Ζιίαο Γειή Αλδξνλίθε Μαξία Καινθνπβάξνπ- ηακνπνχινπ Α.Γ.T. Π Α.Γ.T. Υ Ο.Δ.Δ Α ΣΑΞΖ 6

7 ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΥΡΖΖ 01/01/-31/12/2009 Μεηνρηθό θεθάιαην Απνζεκαηηθά Απνηειέζκαηα ζε λέν ύλνιν Τπόινηπα θαηά ηελ 1/1/ , , , ,55 πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα πεξηφδνπ 1/1-31/12/2009 0,00 0, , ,10 ρεκαηηζκφο ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ -Λνηπέο θηλήζεηο ( ,00) ( ,00) πλνιηθό αλαγλσξηδόκελν θέξδνο πεξηόδνπ 0,00 0,00 0,00 0,00 Τπόινηπα θαηά ηελ 31/12/ , , , ,65 ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΥΡΖΖ 01/01/-31/12/2010 Τπόινηπα θαηά ηελ 1/1/ , , , ,65 πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα πεξηφδνπ 1/1-31/12/2010 0,00 0, , ,83 Γηαλνκή κεξηζκάησλ ρξήζεο 2009 ( ,00) ( ,00) πλνιηθή αλαγλσξηδόκελε δεκηά πεξηόδνπ 0,00 0, , ,83 Τπόινηπα θαηά ηελ 31/12/ , , , ,82 7

8 ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Έμμεζη Μέθοδορ Λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01/01-31/12/10 ΧΡΗΣΗ 01/01-31/12/10 ΧΡΗΣΗ 01/01-31/12/09 Καθαπό Αποηέλεζμα [(+) Κέπδορ, (-) Ζημία] ππο θόπυν , ,17 (1) Πποζαπμογέρ για μη ηαμιακά κονδύλια πλέον : Αποζβέζειρ , ,52 πλέον : Πποβλέτειρ δαπανών σπήζευρ , ,08 πλέον (ή μείον) :Σςναλλαγμαηικέρ διαθοπέρ , ,60 (2) Πποζαπμογέρ για Αποηελ. Επενδ. ή Φπημαηοδ. Δπαζηηπ. πλέον : Ζημίερ (μείον : Κέπδη) από πώλ. Παγίυν 0,00 0,00 πλέον : Ζημίερ/Έξοδα μείον Κέπδη/Έζοδα από Επενδςηικέρ Δπαζηηπιόη , ,27 μείον : Έζοδα Τόκυν , , , ,67 (3) Πποζαπμογέρ για Μεηαβολέρ Λ/ζμών Κεθαλαίος Κίν. πλέον : Μείυζη (μείον : Αύξηζη) Απαιηήζευν (+) Μείυζη Απαιηήζευν , ,16 (-) Αύξηζη Απαιηήζευν , ,83 πλέον : Μείυζη (μείον : Αύξηζη) Αποθεμάηυν (-) Αύξηζη (+) Μείυζη Αποθεμάηυν 0,00 0,00 πλέον : Αύξηζη (μείον : Μείυζη) Υποσπεώζευν (πλην δανείων) (+) Αύξηζη Υποσπεώζευν , ,05 (-) Μείυζη Υποσπεώζευν , , , ,31 μείον : Φόπορ ειζοδήμαηορ πος πληπώθηκε (-) Δαπάνη θόπος σπήζευρ , ,07 (+) Αύξηζη (-) Μείυζη Φόπος ειζοδήμαηορ Πληπυηέος 0,00 0,00 Σύνολο ειζποών/(εκποών) από Λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ (α) , ,28 Επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ Ειζππάξειρ από πώληζη Ενζώμαηυν και Άςλυν πάγιυν ζηοισείυν 0, ,27 μείον : Πληπυμέρ για αγοπά Ενζώμαηυν και Άςλυν πάγιυν ζηοισείυν , ,59 Ειζππάξειρ (μείον : πληπυμέρ) από πώληζη (ή αγοπά) 0,00 0,00 Θςγαηπικών, Σςγγενών, Κοινοππαξιών κ.λ.π. Ειζππάξειρ από πώληζη επενδςηικών ηίηλυν (μεηοσών, αξιογπάθυν) , ,92 Πληπυμέρ για αγοπά επενδςηικών ηίηλυν , ,60 8

9 (μεηοσών, αξιογπάθυν) Τόκοι ειζππασθένηερ , ,40 Μεπίζμαηα ειζππασθένηα , ,35 Σύνολο ειζποών/(εκποών) από Επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (β) , ,35 Χπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ Ειζππάξειρ από αύξηζη Μεηοσικού Κεθαλαίος 0,00 0,00 0,00 0,00 Ειζππάξειρ (μείον : εξοθλήζειρ) από εκδοθένηα / αναληθθένηα δάνεια 0,00 0,00 μείον : Εξοθλήζειρ ςποσπ. από σπημαηοδ. μιζθώζειρ (σπεολύζια) 0,00 μείον : Αγοπά ιδίυν μεηοσών 0,00 μείον : Μεπίζμαηα πληπυθένηα ,00 Σύνολο ειζποών/(εκποών) από Φπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (γ) ,00 0,00 Καθαπή αύξηζη (μείυζη) ζηα ηαμιακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα (α)+(β)+(γ) , ,93 Ταμιακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα Έναπξηρ πεπιόδος , ,19 Επίδπαζη ζςναλλαγμ. Διαθοπών (Για ηαμ. ποέρ ζε ξένο νόμιζμα) Ταμιακά διαθέζιμα ζηη λήξη ηηρ πεπιόδος , ,26 9

10 ΔΠΔΞΖΓΖΜΑΣΗΚΔ ΖΜΔΗΩΔΗ ΔΠΗ ΣΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 1.ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Ζ Δηαηξεία «INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ» (ζην εμήο σο «ε Δηαηξεία») παξνπζηάδεη ηηο ζπλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο καδί κε ηηο ζεκεηψζεηο επί απηψλ ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ νη νπνίεο απνηεινχλ αλαπφζπαζην ζηνηρείν απηψλ γηα ηελ πεξίνδν 1/1/ /12/2010. Ζ Δηαηξεία ηδξχζεθε ην 1991 (ΦΔΚ 63/ ), έρεη αξηζκφ κεηξψνπ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (ΑΡ.Μ.Α.Δ.) 23689/06/Β/91/23 θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3606/2007, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε 66/ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο κε ηελ νπνία έγηλε ηξνπνπνίεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ. Οη κέηνρνη ηεο Δηαηξείαο κε ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηνπο έρνπλ σο αθνινχζσο: ΜΔΣΟΥΗΚΖ ΤΝΘΔΖ ΠΟΟΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Υαδέιεο Ζιίαο 24,00 % Υαδέιε ηεθαλία 17,00 % Υαδέιεο Μηραήι 16,00 % Υαδέιε Αγγειηθή 15,00 % Γειή Αλδξνλίθε 23,00 % Γειή Βαζηιηθή 5,00 % χλνιν 100,00 % Ζ δηάξθεηα ηεο Δηαηξείαο νξίδεηαη ζε ελελήληα ελλέα (99) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαρψξεζεο ζην νηθείν Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ ηεο δηνηθεηηθήο απφθαζεο γηα ηελ παξνρή άδεηαο ζχζηαζεο ηεο Δηαηξείαο θαη ηελ έγθξηζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο. Ζ Δηαηξία απαζρφιεζε ηηο πεξηφδνπο 1/1 31/12/10 θαη 1/1 31/12/09, θαηά κέζα φξν δεθαελλέα (19) άηνκα. χκθσλα κε ηελ απφθαζε 17/481/ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3606/2007, ε εηαηξεία δχλαηαη λα παξέρεη ηηο αθφινπζεο ππεξεζίεο: Λήςε θαη δηαβίβαζε εληνιψλ γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ Δθηέιεζε εληνιψλ γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ. Παξνρή επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ. Β) Παξεπφκελεο ππεξεζίεο Φχιαμε θαη δηνηθεηηθή δηαρείξηζε ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζεκαηνθχιαθα θαη παξνρήο ζπλαθψλ ππεξεζηψλ φπσο ε δηαρείξηζε ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ ή παξερφκελσλ αζθαιεηψλ. Παξνρή πηζηψζεσλ ή δαλείσλ ζε επελδπηή πξνο δηελέξγεηα ζπλαιιαγήο ζε έλα ή πεξηζζφηεξα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, ζηελ νπνία κεζνιαβεί ε ΔΠΔΤ, ε νπνία παξέρεη ηελ πίζησζε ή ην δάλεην. Παξνρή ζπκβνπιψλ ζε επηρεηξήζεηο ζρεηηθά κε κε ηελ δηάξζξσζε ηνπ θεθαιαίνπ ηνπο ηελ θιαδηθή ζηξαηεγηθή θαη ζπλαθή ζέκαηα,θαζψο θαη παξνρή ζπκβνπιψλ θαη ππεξεζηψλ ζρεηηθά κε ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο επηρεηξήζεσλ. 10

11 2. ΠΛΑΗΗΟ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ Οη ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (εθεμήο νη «νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο»), έρνπλ ζπληαρζεί απφ ηε Γηνίθεζε κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, φπσο απηή ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ζε εχινγεο αμίεο κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο (going concern) θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (εθεμήο «ΓΠΥΑ») θαη ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα (εθεμήο «ΓΛΠ»), φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (EΚ) αξηζ. 1606/ 2002 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηεο 19εο Ηνπιίνπ 2002) θαη έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB), θαζψο θαη ησλ εξκελεηψλ ηνπο, φπσο απηέο έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Δξκελείαο Πξνηχπσλ (IFRIC) ηεο IASB. Ζ πεξίνδνο εθαξκνγήο θάζε ΓΛΠ/ΓΠΥΑ νξίδεηαη απφ ηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο πνπ εθδίδεη ε αξκφδηα επηηξνπή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζε Δπξψ, ην νπνίν είλαη ην λφκηζκα παξνπζίαο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο. Όια ηα πνζά εκθαλίδνληαη ζε Δπξψ, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. Σπρφλ δηαθνξέο ζε πνζά ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη αληίζηνηρα πνζά ζηηο ζεκεηψζεηο νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο. Ζ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ βάζεη ΓΠΥΑ απαηηεί ηελ πηνζέηεζε εθηηκήζεσλ, αξρψλ θαη παξαδνρψλ νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηελ απνηίκεζε ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ, παζεηηθνχ, ηελ αλαγλψξηζε ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ, θαζψο θαη ηελ θαηαρψξηζε ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Δπίζεο, απαηηεί ηελ άζθεζε θξίζεο απφ ηε Γηνίθεζε θαηά ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ηεο Δηαηξείαο. 11

12 3. ΒΑΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΑΡΥΔ Οη θπξηφηεξεο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ πηνζεηήζεθαλ θαη αθνινπζνχληαη θαηά ηε ζχληαμε ησλ ζπλεκκέλσλ αηνκηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνχλ θαη έρνπλ εθαξκνζηεί κε ζπλέπεηα ζε φια ηα έηε ππφ αλαθνξά, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά: 3.1 πλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο (α) Λεηηνπξγηθό λόκηζκα θαη λόκηζκα παξνπζίαζεο Σα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο επηκεηξψληαη βάζεη ηνπ λνκίζκαηνο ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, ζην νπνίν ε εηαηξεία ιεηηνπξγεί (ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα). Σν λφκηζκα παξνπζίαζεο ησλ αηνκηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη ην Δπξψ, ην νπνίν είλαη θαη ην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο. (β) Παξνπζίαζε ζπλαιιαγώλ ζε μέλν λόκηζκα ζην λόκηζκα ιεηηνπξγίαο Ζ αξρηθή αλαγλψξηζε ζην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο, κηαο ζπλαιιαγήο ζε μέλν λφκηζκα, γίλεηαη κε ηελ εθαξκνγή, ζην πνζφ ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο, ηεο ηξέρνπζαο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο κεηαμχ ηνπ λνκίζκαηνο ιεηηνπξγίαο θαη ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο. Ζ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο είλαη ε εκεξνκελία πνπ ε ζπλαιιαγή πιεξνί γηα πξψηε θνξά ηηο πξνυπνζέζεηο αλαγλψξηζεο ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ. Καηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο ζηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο: - ηα ζε μέλν λφκηζκα, ρξεκαηηθά ζηνηρεία, κεηαηξέπνληαη κε ηελ ηζνηηκία θιεηζίκαηνο - ηα κε ρξεκαηηθά ζηνηρεία, πνπ απνηηκψληαη βάζεη ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο ζε μέλν λφκηζκα, κεηαηξέπνληαη κε ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηεο εκεξνκελίαο ηεο ζπλαιιαγήο θαη - ηα κε ρξεκαηηθά ζηνηρεία, πνπ απνηηκψληαη ζε εχινγεο αμίεο ζε μέλν λφκηζκα, κεηαηξέπνληαη κε ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο πνπ ππήξραλ, φηαλ πξνζδηνξίζηεθαλ νη εχινγεο αμίεο. Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο, πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία πξνθχπηνπλ. 3.2 Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο Οη ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζην θφζηνο ηνπο, κεησκέλεο κε ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο ηπρφλ απνκεηψζεηο ηνπο. Σν θφζηνο θηήζεσο ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο άκεζα επηξξηπηέεο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ηνπο. Μεηαγελέζηεξεο δαπάλεο θαηαρσξνχληαη ζε επαχμεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ή σο μερσξηζηφ πάγην κφλνλ θαηά ηελ έθηαζε πνπ νη δαπάλεο απηέο απμάλνπλ ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε πνπ αλακέλεηαη λα εηζξεχζνπλ απφ ηελ ρξήζε ηνπ πάγηνπ ζηνηρείνπ θαη ην θφζηνο ηνπο κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα. Σν θφζηνο επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη. Οη απνζβέζεηο ινγίδνληαη κε ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο κείνλ ηελ ππνιεηκκαηηθή αμία ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ εθηηκνχκελε σθέιηκε δσή ηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ επζεία κέζνδν. Ζ εθηηκψκελε δηάξθεηα δσήο ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ είλαη νη εμήο: Μεηαθνξηθά κέζα Έπηπια, ζθεχε, κεραλέο γξαθείνπ Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο Δμνπιηζκφο ηειεπηθνηλσληψλ Λνηπά Πάγηα 7 έηε 5 έηε 4 έηε 5 έηε 5 έηε Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε ζε θάζε εκεξνκελία Οηθνλνκηθήο Θέζεο. Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ππεξβαίλνπλ ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο, ε δηαθνξά (απνκείσζε) θαηαρσξείηαη άκεζα σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα. Καηά ηελ πψιεζε ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο πνπ ιακβάλεηαη θαη ηεο ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο θαηαρσξνχληαη σο θέξδε ή δεκίεο ζηα απνηειέζκαηα. 3.3 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αθνξνχλ ζην ζχλνιφ ηνπο άδεηεο ινγηζκηθνχ (software). Οη άδεηεο ινγηζκηθνχ αλαγλσξίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο απνζβέζεηο. Οη απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ε νπνία ππνινγίδεηαη έσο 4 ρξφληα. 12

13 3.4 Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ Σα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ έρνπλ απξνζδηφξηζηε σθέιηκε δσή δελ απνζβέλνληαη θαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο εηεζίσο θαη φηαλ θάπνηα γεγνλφηα θαηαδεηθλχνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία κπνξεί λα κελ είλαη αλαθηήζηκε. Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνζβέλνληαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπο δελ ζα αλαθηεζεί. Ζ αλαθηήζηκε αμία είλαη ην κεγαιχηεξν πνζφ κεηαμχ ηεο θαζαξήο ηηκήο πψιεζεο (εχινγε αμία ηνπ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ κείνλ ην θφζηνο πψιεζεο) θαη ηεο αμίαο ιφγσ ρξήζεο. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηεο αλαπφζβεζηεο αμίαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη ηεο άκεζα αλαθηεκέλεο αμίαο ηνπ ππνθεηκέλνπ παγίνπ ζπληζηά δεκηά απνκείσζεο. Γηα ζθνπνχο ππνινγηζκνχ ηεο απνκείσζεο, ηα πάγηα θαηεγνξηνπνηνχληαη ζην ρακειφηεξν δπλαηφ επίπεδν ψζηε λα ζπλδεζνχλ κε μερσξηζηέο αλαγλσξίζηκεο ηακεηαθέο ξνέο (κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακηαθψλ ξνψλ). 3.5 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα Υξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν είλαη θάζε ζχκβαζε πνπ δεκηνπξγεί έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ ζε κία επηρείξεζε θαη κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε ή έλα ζπκκεηνρηθφ ηίηιν ζε κηα άιιε επηρείξεζε. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηεο εηαηξείαο ηαμηλνκνχληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο κε βάζε ηελ νπζία ηεο ζχκβαζεο θαη ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν απνθηήζεθαλ. Ζ δηνίθεζε νξίδεη ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία ζα εληαρζνχλ ηα ζπγθεθξηκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαηά ηελ αξρηθή εκεξνκελία αλαγλψξηζεο θαη επαλαμηνινγεί απηή ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ζε θάζε εκεξνκελία ηεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο. Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκώκελα ζηελ εύινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ Πξφθεηηαη γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, πνπ ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ απνθηψληαη κε ζθνπφ λα πνπιεζνχλ ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ή αλ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί έηζη απφ ηελ δηνίθεζε (ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα παξάγσγα, εθηφο απφ εθείλα πνπ είλαη θαζνξηζκέλα θαη απνηειεζκαηηθά κέζα αληηζηάζκηζεο, απηά πνπ απνθηψληαη ή δεκηνπξγνχληαη κε ζθνπφ ηελ πψιεζε ή ηελ επαλαγνξά θαη ηέινο απηά πνπ απνηεινχλ κέξνο ελφο ραξηνθπιαθίνπ απφ αλαγλσξηζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα). Καηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε νξίδεηαη απφ ηελ επηρείξεζε σο ζηνηρείν πνπ απνηηκάηαη ζηελ εχινγε αμία, κε αλαγλψξηζε ησλ κεηαβνιψλ ζηα απνηειέζκαηα. Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ είηε εμαηηίαο ηνπ φηη πξννξίδνληαη πξνο πψιεζε είηε πξννξίδνληαη λα ξεπζηνπνηεζνχλ εληφο δψδεθα κελψλ απφ ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο. Σα Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη ζηα θπθινθνξηαθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο ζηα θνλδχιηα «Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εύινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ», «Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα» θαη «Λνηπέο επελδύζεηο». Σα ηακεηαθά ηζνδχλακα, αθνξνχλ βξαρπρξφληεο, πςειήο επθνιίαο ξεπζηνπνίεζεο επελδχζεηο, πνπ είλαη εχθνια κεηαηξέςηκεο ζε κεηξεηά θαη είλαη ηφζν θνληά ζηε ιήμε ηνπο πνπ εκθαλίδνπλ ακειεηέν θίλδπλν γηα αιιαγέο ηελ απνηίκεζή ηνπο θαηά ην ρξφλν ηεο ξεπζηνπνίεζήο ηνπο θαη θαηαζέζεηο πξνζεζκίαο. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ αθνξά ην εκπνξηθφ ραξηνθπιάθην ηεο εηαηξείαο θαη πεξηιακβάλεη κεηνρέο εηζεγκέλεο ζην ΥΑΑ, νη νπνίεο απνθηήζεθαλ κε ζθνπφ ηελ ξεπζηνπνίεζή ηνπο ζην άκεζν κέιινλ. Ζ εχινγε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγνχο ρξεκαηαγνξέο (π.ρ. παξάγσγα, κεηνρέο, νκφινγα, ακνηβαία θεθάιαηα), πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο δεκνζηεπφκελεο ηηκέο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο. Ζ εχινγε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο ρξεκαηαγνξέο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ ρξήζε ηερληθψλ απνηίκεζεο θαη παξαδνρψλ πνπ ζηεξίδνληαη ζε δεδνκέλα ηεο αγνξάο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο. Οη ινηπέο επελδχζεηο αθνξνχλ θπξίσο εγγπήζεηο πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί ζην πλεγγπεηηθφ θαη Δπηθνπξηθφ Κεθάιαην, ζηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο θαη ε πξφζνδνο απφ ηηο παξαπάλσ ηνπνζεηήζεηο αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεο. Γάλεηα θαη απαηηήζεηο Πεξηιακβάλνπλ κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε ζηαζεξέο ή πξνζδηνξηζκέλεο πιεξσκέο, ηα νπνία δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο. ηελ θαηεγνξία απηή (Γάλεηα θαη Απαηηήζεηο) δελ πεξηιακβάλνληαη: Απαηηήζεηο πνπ δελ ζπλεπάγνληαη ηε κεηαβίβαζε κεηξεηψλ ή άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ. Πξνθαηαβνιέο γηα αγνξέο αγαζψλ, ελζψκαησλ θαη άπισλ αθηλεηνπνηήζεσλ ή ππεξεζηψλ, επεηδή δελ πξνβιέπνληαη απηέο λα θαιπθζνχλ κε κεηξεηά ή άιια ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, αιιά κε ζηνηρεία απνζεκάησλ, ελζψκαησλ ή άπισλ αθηλεηνπνηήζεσλ ή παξνρή ππεξεζηψλ. Πξνπιεξσζέληα έμνδα πνπ δελ ζπληζηνχλ ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο γηα ιήςε ή παξάδνζε κεηξεηψλ ή άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ. Απαηηήζεηο πνπ δελ είλαη ζπκβαηηθέο, αιιά επηβάιινληαη απφ θξαηηθέο ξπζκίζεηο. Απαηηήζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε δνζνιεςίεο θφξσλ, νη νπνίεο έρνπλ επηβιεζεί λνκνζεηηθά απφ ην θξάηνο, 13

14 Οηηδήπνηε δελ θαιχπηεηαη απφ ζχκβαζε ψζηε λα δίλεη δηθαίσκα ζηελ επηρείξεζε γηα ιήςε κεηξεηψλ ή άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πάγησλ ζηνηρείσλ. Σα Γάλεηα θαη νη Απαηηήζεηο κε ηαθηή ιήμε απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, ελψ ηα Γάλεηα θαη Απαηηήζεηο ρσξίο ηαθηή ιήμε απνηηκψληαη ζην θφζηνο. Σα πξνθχπηνληα θαηά ηελ απνηίκεζε έζνδα ή έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα. Σα Γάλεηα θαη νη Απαηηήζεηο ηεο εηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη ζηα θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο, ζην θνλδχιη «Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο» θαη «Λνηπέο απαηηήζεηο». Γηαζέζηκα πξνο πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία είηε πξνζδηνξίδνληαη ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία, είηε δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλσηέξσ. Ζ εηαηξεία δελ θαηέρεη θαη δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα απηήο ηεο θαηεγνξίαο. Δπελδύζεηο θαηερόκελεο σο ηελ ιήμε Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πάγηεο ε πξνζδηνξηζκέλεο πιεξσκέο θαη ζπγθεθξηκέλε ιήμε θαη ηα νπνία ε εηαηξεία έρεη ηελ πξφζεζε θαη ηελ δπλαηφηεηα λα ηα δηαθξαηήζεη σο ηε ιήμε ηνπο. Ζ εηαηξεία δελ θαηέρεη θαη δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα απηήο ηεο θαηεγνξίαο. Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο Πεξηιακβάλεη ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο πνπ αλαιακβάλνληαη γηα: Παξάδνζε κεηξεηψλ ή άιινπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζε άιιε επηρείξεζε Αληαιιαγή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ κε άιιε επηρείξεζε, κε φξνπο πηζαλά δπζκελείο. Μηα ζχκβαζε ε νπνία ζα δηαθαλνληζηεί ή ελδέρεηαη λα δηαθαλνληζηεί κε ζπκκεηνρηθφ ηίηιν ηεο επηρείξεζεο θαη είλαη: (α) έλα κε παξάγσγν γηα ην νπνίν ε επηρείξεζε είλαη ππνρξεσκέλε ή ελδέρεηαη λα ππνρξεσζεί λα παξαδψζεη κεηαβιεηφ αξηζκφ ηδίσλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ηεο επηρείξεζεο ή (β) έλα παξάγσγν ην νπνίν ζα δηαθαλνληζηεί κε θάζε άιιν ηξφπν εθηφο απφ ηελ αληαιιαγή ελφο θαζνξηζκέλνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ ή άιιεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο απαίηεζεο κε έλα θαζνξηζκέλν αξηζκφ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ηεο επηρείξεζεο. Καηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο πιένλ (κείνλ) ηα έμνδα πνπ είλαη άκεζα απνδνηέα ζηε δηελέξγεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπλαιιαγήο. Ωο εχινγε αμία, θαηά θαλφλα, ζεσξείηαη ε θαζαξή ηακεηαθή εηζξνή απφ ηελ έθδνζε ηνπ κέζνπ ή ε εχινγε αμία ηνπ ζηνηρείνπ πνπ απνθηάηαη θαηά ηε δεκηνπξγία ηεο ππνρξέσζεο. Δθηφο απφ θάπνηεο εμαηξέζεηο (φπσο ηεο πεξίπησζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ κέζσ απνηειεζκάησλ), ζηηο νπνίεο δελ εκπίπηνπλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο, νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ζηα θνλδχιηα «Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο» θαη «Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο». 3.6 Μεηνρηθό θεθάιαην Έμνδα ηα νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ εκθαλίδνληαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ζρεηηθνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο, ζε κείσζε ηνπ πξντφληνο ηεο έθδνζεο. 3.7 Φνξνινγία εηζνδήκαηνο αλαβαιιόκελε θνξνινγία Ο θφξνο εηζνδήκαηνο πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε ησλ απνηειεζκάησλ, είλαη ην άζξνηζκα ηνπ ηξέρνληνο θαη ηνπ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ ζπλδέεηαη κε ζπλαιιαγέο θαη γεγνλφηα πνπ αλαγλσξίζηεθαλ ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. Ο ηξέρσλ (πιεξσηένο) θφξνο εηζνδήκαηνο βαζίδεηαη ζηα θνξνινγεηέα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο. Σα θνξνινγεηέα θέξδε φκσο κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ή ζηελ θαηάζηαζε ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ, θαζψο δελ πεξηιακβάλνπλ αθνξνιφγεηα έζνδα ή κε εθπηπηφκελα θνξνινγηθά έμνδα, ελψ επίζεο δελ πεξηιακβάλνπλ έζνδα ή έμνδα πνπ είλαη θνξνινγεηέα ή εθπηπηφκελα ζε επφκελεο ρξήζεηο. Ο ηξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο ηεο Δηαηξείαο, ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ ηζρχνληα θνξνινγηθφ ζπληειεζηή θαηά ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο, επί ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ. Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία ινγίδεηαη είηε ζαλ κία απαίηεζε (γηα θφξνπο πνπ αλακέλεηαη λα εηζπξαρζνχλ ή λα 14

15 ζπκςεθηζηνχλ κειινληηθά κε θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο), ή ζαλ ππνρξέσζε (γηα θφξνπο πνπ αλακέλεηαη λα πιεξσζνχλ κειινληηθά), γηα φιεο ηηο πξνζσξηλέο (απφ θνξνινγηθή άπνςε) δηαθνξέο αλάκεζα ζηα ινγηζηηθά ππφινηπα θαη ζηε θνξνινγηθή βάζε ησλ ελεξγεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ, κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο ππνρξέσζεο. Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ινγίδνληαη γηα φιεο ηηο θνξνινγεηέεο πξνζσξηλέο (απφ θνξνινγηθή άπνςε) δηαθνξέο, ελψ αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ινγίδνληαη γηα φιεο ηηο εθπεζηέεο θνξνινγηθά δηαθνξέο, ζην βαζκφ πνπ αλακέλνληαη θνξνινγεηέα θέξδε απφ ηα νπνία απηέο νη δηαθνξέο ζα κπνξνχζαλ λα εθπέζνπλ. Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνπο ζπληειεζηέο θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ αλακέλεηαη φηη ζα ππάξρνπλ θαηά ην ρξφλν πνπ νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ζα ηαθηνπνηεζνχλ ή νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ζα ξεπζηνπνηεζνχλ ή ζπκςεθηζηνχλ. Ζ εηαηξεία ινγηζηηθνπνηεί ηηο θνξνινγηθέο ζπλέπεηεο ησλ ζπλαιιαγψλ θαη άιισλ γεγνλφησλ θαη θαηά επέθηαζε ην πνζφ ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ινγηζηηθνπνηεί ηηο ίδηεο ηηο ζπλαιιαγέο θαη άιια γεγνλφηα. Έηζη, γηα ζπλαιιαγέο θαη άιια γεγνλφηα πνπ αλαγλσξίδνληαη ζην θέξδνο ή ζηε δεκηά, νπνηεζδήπνηε ζρεηηθέο θνξνινγηθέο επηπηψζεηο αλαγλσξίδνληαη επίζεο ζην θέξδνο ή ζηε δεκία. Γηα ζπλαιιαγέο θαη άιια γεγνλφηα πνπ αλαγλσξίδνληαη εθηφο ησλ απνηειεζκάησλ (είηε ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα είηε απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα), νπνηεζδήπνηε ζρεηηθέο θνξνινγηθέο επηπηψζεηο αλαγλσξίδνληαη επίζεο εθηφο ησλ απνηειεζκάησλ (είηε ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα είηε απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα, αληίζηνηρα). Οη θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζπκςεθίδνληαη φηαλ αθνξνχλ κία πξνζσξηλή (απφ θνξνινγηθή άπνςε) δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη απφ απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ηεο ίδηαο θχζεο. 3.8 Παξνρέο ζην πξνζσπηθό Βξαρππξόζεζκεο παξνρέο: Οη βξαρπρξφληεο παξνρέο ζηνπο εξγαδνκέλνπο πεξηιακβάλνπλ: Ζκεξνκίζζηα, κηζζνχο, εηζθνξέο θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ Βξαρχρξνλεο απνδεκησκέλεο απνπζίεο, φπσο εηήζηα άδεηα κε απνδνρέο θαη άδεηα αζζελείαο κε απνδνρέο, φηαλ νη απνπζίεο αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κέζα ζε 12 κήλεο, κεηά ην ηέινο ηεο ρξήζεσο ζηελ νπνία νη εξγαδφκελνη παξέρνπλ ηε ζρεηηθή ππεξεζία Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο (εθηφο απφ παξνρέο ιήμεο ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο) ζε ρξήκα θαη ζε είδνο αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν φηαλ θαζίζηαληαη δεδνπιεπκέλεο. Σπρφλ αλεμφθιεην πνζφ θαηαρσξείηαη σο ππνρξέσζε, ελψ ζε πεξίπησζε πνπ ην πνζφ πνπ ήδε θαηαβιήζεθε ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ παξνρψλ, ε επηρείξεζε αλαγλσξίδεη ην ππεξβάιινλ πνζφ σο ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο (πξνπιεξσζέλ έμνδν) κφλν θαηά ηελ έθηαζε πνπ ε πξνπιεξσκή ζα νδεγήζεη ζε κείσζε κειινληηθψλ πιεξσκψλ ή ζε επηζηξνθή. Απνδνρέο ιήμεσο εξγαζηαθήο ζρέζεσο: Οη παξνρέο απηέο δεκηνπξγνχληαη, φηαλ ε επηρείξεζε δεζκεχεηαη απνδεδεηγκέλα: Να ηεξκαηίζεη ηελ απαζρφιεζε εξγαδνκέλνπ ή εξγαδνκέλσλ, πξηλ ηελ θαλνληθή εκεξνκελία απνρψξεζεο Οη παξνρέο απηέο θαηαρσξνχληαη σο κία ππνρξέσζε θαη κία δαπάλε φηαλ θαη κφλν φηαλ ε επηρείξεζε δεζκεχεηαη λα ηηο ρνξεγήζεη. Όηαλ νη παξνρέο απηέο ιήγνπλ πέξαλ ησλ 12 κελψλ απφ ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο πξέπεη λα πξνεμνθινχληαη. ηελ πεξίπησζε κηαο πξνζθνξάο πνπ γίλεηαη γηα λα ελζαξξχλεη ηελ εθνχζηα απφζπξζε, ε απνηίκεζε ησλ παξνρψλ ιήμεσο ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεσο πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αλακέλεηαη λα δερζνχλ ηελ πξνζθνξά Όηαλ νη παξνρέο απηέο θαζίζηαληαη πιεξσηέεο ζε πεξηφδνπο πέξα ησλ δψδεθα κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο, ηφηε απηέο πξνεμνθινχληαη κε βάζε ηηο απνδφζεηο ησλ πςειήο πνηφηεηαο εηαηξηθψλ νκνιφγσλ ή ησλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ. ηελ πεξίπησζε ηεξκαηηζκνχ απαζρφιεζεο πνπ ππάξρεη αδπλακία πξνζδηνξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα θάλνπλ ρξήζε απηψλ ησλ παξνρψλ, δελ γίλεηαη ινγηζηηθνπνίεζε αιιά γλσζηνπνίεζε απηψλ σο ελδερφκελε ππνρξέσζε. Απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία Οη παξνρέο απηέο αθνξνχλ ζηε λνκηθή ππνρξέσζε γηα θαηαβνιή ζην πξνζσπηθφ εθάπαμ απνδεκίσζεο θαηά ηελ εκεξνκελία εμφδνπ θάζε εξγαδνκέλνπ απφ ηελ ππεξεζία ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο. Ζ ππνρξέσζε πνπ θαηαρσξείηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ γηα ην πξφγξακκα απηφ είλαη ε παξνχζα αμία ηεο δέζκεπζεο γηα ηελ θαζνξηζκέλε παξνρή αλάινγα κε ην δεδνπιεπκέλν δηθαίσκα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζε ζρέζε κε ην ρξφλν πνπ αλακέλεηαη λα θαηαβιεζεί. 15

16 Οη θξαηηθά θαζνξηζκέλεο ππνρξεψζεηο γηα παξνρέο ζην πξνζσπηθφ, ινγίδνληαη ζαλ ππνρξεψζεηο, φπσο θαη απηέο πνπ αθνξνχλ ηα πξνζδηνξηζκέλα πξνγξάκκαηα παξνρψλ. Ζ εηαηξεία ινγίδεη ζαλ ππνρξέσζε ηελ παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ ξνψλ γηα λνκηθέο ή εζηθέο ππνρξεψζεηο πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο ζε απηφλ γηα ζπληαμηνδφηεζε, απφιπζε ή εζεινχζηα έμνδν. Ζ παξνχζα αμία ηεο θάζε ζρεηηθήο ππνρξέσζεο, ππνινγίδεηαη απφ αλαινγηζηή γηα ηελ εκεξνκελία ηεο θάζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο. Απμήζεηο ή κεηψζεηο ζε απηέο ηηο θξαηηθά θαζνξηζκέλεο ππνρξεψζεηο γηα παξνρέο ζην πξνζσπηθφ, ινγίδνληαη θαηεπζείαλ ζηα απνηειέζκαηα θάζε ρξήζεο. Οη ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε λνκνζεζία πεξί απνδεκηψζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ, πξνζδηνξίδεηαη απφ αλαινγηζηή θαη ινγηζηηθνπνηείηαη κε πίζησζε ζρεηηθνχ ινγαξηαζκνχ πξφβιεςεο. 3.9 Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο Δπηρνξήγεζε είλαη ε ελίζρπζε πνπ παξέρεηαη απφ ην Κξάηνο κε ηελ κνξθή κεηαβίβαζεο πφξσλ ζε κία επηρείξεζε, ζε αληαπφδνζε ηνπ φηη απηή έρεη ηεξήζεη ή πξφθεηηαη λα ηεξήζεη νξηζκέλνπο φξνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο. Γελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ έλλνηα απηή νη θξαηηθέο εληζρχζεηο πνπ ιφγσ ηεο κνξθήο ηνπο, δελ είλαη επηδεθηηθέο απνηίκεζεο, θαζψο θαη νη ζπλαιιαγέο κε ην Γεκφζην γηα ηηο νπνίεο δελ είλαη δπλαηφο ν δηαρσξηζκφο απφ ηηο ζπλήζεηο ζπλαιιαγέο ηεο επηρείξεζεο. Δπηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είλαη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ έρνπλ σο βαζηθφ φξν, φηη ε επηρείξεζε πνπ ηηο δηθαηνχηαη πξέπεη λα αγνξάζεη, θαηαζθεπάζεη ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν λα απνθηήζεη καθξάο δηάξθεηαο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Δίλαη δπλαηφλ επίζεο λα νξίδνληαη θαη πξφζζεηνη φξνη αλαθνξηθά κε ην είδνο ή ηελ ηνπνζεζία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή κε ηελ ρξνληθή πεξίνδν ζηελ νπνία απηά πξέπεη λα απνθηεζνχλ ή λα παξακείλνπλ ζηελ θαηνρή ηεο επηρείξεζεο. Δπηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ ηα απνηειέζκαηα είλαη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ δε ζρεηίδνληαη πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. κε ηελ απφθηεζε Ζ εηαηξεία αλαγλσξίδεη ηηο θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο νη νπνίεο ηθαλνπνηνχλ αζξνηζηηθά ηα εμήο θξηηήξηα: α) Τπάξρεη ηεθκαηξφκελε βεβαηφηεηα φηη ε επηρείξεζε έρεη ζπκκνξθσζεί ή πξφθεηηαη λα ζπκκνξθσζεί κε ηνπο φξνπο ηεο επηρνξήγεζεο θαη β) ην πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο έρεη εηζπξαρζεί ή πηζαλνινγείηαη φηη ζα εηζπξαρζεί. Καηαρσξνχληαη ζηελ εχινγε αμία θαη αλαγλσξίδνληαη κε ηξφπν ζπζηεκαηηθφ ζηα έζνδα, κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ζπζρεηηζκνχ ησλ επηρνξεγήζεσλ κε ηα αληίζηνηρα θφζηε ηα νπνία θαη επηρνξεγνχλ. Οη επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πεξηιακβάλνληαη ζηηο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο σο έζνδν επφκελσλ ρξήζεσλ θαη αλαγλσξίδνληαη ζπζηεκαηηθά θαη νξζνινγηθά ζηα έζνδα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ πάγηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ Πξνβιέςεηο Οη πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ: ππάξρεη κηα παξνχζα λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε δέζκεπζε σο απνηέιεζκα παξειζφλησλ γεγνλφησλ είλαη πηζαλφλ φηη ζα απαηηεζεί κηα εθξνή πφξσλ γηα ηνλ δηαθαλνληζκφ ηεο δέζκεπζεο ην απαηηνχκελν πνζφ κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα Όπνπ ππάξρνπλ δηάθνξεο παξφκνηεο ππνρξεψζεηο, ε πηζαλφηεηα φηη ζα απαηηεζεί εθξνή θαηά ηελ εθθαζάξηζε πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ εμέηαζε ηεο θαηεγνξίαο ππνρξεψζεσλ ζπλνιηθά. Πξφβιεςε αλαγλσξίδεηαη αθφκα θη αλ ε πηζαλφηεηα εθξνήο ζρεηηθά κε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ίδηα θαηεγνξία ππνρξεψζεσλ κπνξεί λα είλαη κηθξή. Οη πξνβιέςεηο ππνινγίδνληαη ζηελ παξνχζα αμία ησλ εμφδσλ ηα νπνία, βάζε ηεο θαιχηεξεο εθηίκεζεο ηεο δηνίθεζεο, απαηηνχληαη λα θαιχςνπλ ηελ παξνχζα ππνρξέσζε θαηά ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο. Σν πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο παξνχζαο αμίαο αληηθαηνπηξίδεη ηηο ηξέρνπζεο αγνξαίεο εθηηκήζεηο γηα ηελ ρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο θαη απμήζεηο πνπ αθνξνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε ππνρξέσζε Μηζζώζεηο Μηζζψζεηο φπνπ νπζησδψο νη θίλδπλνη θαη αληακνηβέο ηεο ηδηνθηεζίαο δηαηεξνχληαη απφ ηνλ εθκηζζσηή ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο (θαζαξέο απφ ηπρφλ θίλεηξα πνπ πξνζθέξζεθαλ απφ ηνλ εθκηζζσηή) αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο κε ηε ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηεο κίζζσζεο Αλαγλώξηζε εζόδσλ θαη εμόδσλ Οη πξνκήζεηεο θαη ηα ζπλαθή έζνδα αλαγλσξίδνληαη ζε δεδνπιεπκέλε βάζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία παξαζρέζεθαλ νη ζρεηηθέο κε απηά ππεξεζίεο. Πξνκήζεηεο θαη ζπλαθή έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ ζπλαιιαγέο γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα θαηά ην ρξφλν πεξαίσζεο ηεο ζπλαιιαγήο. Ακνηβέο γηα ππεξεζίεο δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ θαη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα ζχκθσλα κε ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ, ζπλήζσο ζε αλαινγηθή βάζε. 16

17 Μεξίζκαηα: Σα κεξίζκαηα, ινγίδνληαη σο έζνδα, θαηά ηελ εκεξνκελία έγθξηζήο ηνπο απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ησλ εηαηξεηψλ πνπ ζπλήζσο είλαη ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. Σα έμνδα θαη νη ηφθνη αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ζε δεδνπιεπκέλε βάζε πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε Ωο ζπλδεδεκέλα κέξε λννχληαη νη επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο ε Δηαηξία αζθεί νπζηψδε επηξξνή ζηε δηαρείξηζε θαη νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηνπο. Δπίζεο σο ζπλδεδεκέλα κέξε ζεσξνχληαη ηα κέιε ησλ Γηνηθήζεσλ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ, ζπγγεληθά κε απηά πξφζσπα 1νπ βαζκνχ, θαζψο θαη εηαηξείεο πνπ θαηέρνληαη απφ απηά ή εηαηξείεο ζηηο νπνίεο αζθνχλ νπζηψδε επηξξνή ζηε ιήςε επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ. Όιεο νη ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ κεξψλ δηελεξγνχληαη κε ηνπο ίδηνπο νηθνλνκηθνχο φξνπο, πνπ δηελεξγνχληαη παξφκνηεο ζπλαιιαγέο κε κε ζπλδεδεκέλα κέξε θαηά ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή Γηαλνκή κεξηζκάησλ Ζ δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ Κέξδε αλά κεηνρή Σα βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίδνληαη δηαηξψληαο ηα θαζαξά θέξδε κε ην κέζν ζηαζκηζκέλν αξηζκφ θνηλψλ κεηνρψλ πνπ είλαη ζε θπθινθνξία θαηά ηε δηάξθεηα θάζε έηνπο, εμαηξψληαο ηνλ κέζν φξν ησλ θνηλψλ κεηνρψλ πνπ απνθηήζεθαλ σο ίδηεο κεηνρέο εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο Ζ πξνεηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαηηεί απφ ηε δηνίθεζε ην ζρεκαηηζκφ θξίζεσλ, εθηηκήζεσλ θαη ππνζέζεσλ νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηα δεκνζηεπκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Δπεξεάδνπλ επίζεο ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ελδερφκελσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαζψο θαη ηα δεκνζηεπκέλα πνζά εζφδσλ θαη εμφδσλ. Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο βαζίδνληαη ζηελ εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο θαη ζε άιινπο παξάγνληεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ γηα κειινληηθά γεγνλφηα ηα νπνία ζεσξνχληαη ινγηθά ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, ελψ επαλαμηνινγνχληαη ζπλερψο κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε φισλ ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ. Οη εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ ελέρνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν λα πξνθαιέζνπλ νπζηψδεηο πξνζαξκνγέο ζηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνπο επφκελνπο 12 κήλεο αθνξνχλ: Φόξνη εηζνδήκαηνο Ζ εηαηξεία ππφθεηηαη ζε θνξνιφγεζε θαη απαηηείηαη θξίζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξφβιεςεο γηα θφξν εηζνδήκαηνο. Τπάξρνπλ πνιιέο ζπλαιιαγέο θαη ππνινγηζκνί γηα ηνπο νπνίνπο ν ηειηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφξνπ είλαη αβέβαηνο. Ζ Δηαηξεία αλαγλσξίδεη ππνρξεψζεηο απφ αλακελφκελνπο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο, βάζεη εθηηκήζεσλ γηα ην ελδερφκελν πνπ ζα ηεο επηβιεζνχλ επηπιένλ θφξνη. Δάλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ην αξρηθψο αλαγλσξηζζέλ, ε δηαθνξά ζα επεξεάζεη ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο θαη ηελ πξφβιεςε γηα αλαβαιιφκελε θνξνινγία ηεο πεξηφδνπ. Ζ εηαηξεία εθηηκά επίζεο ηελ έθηαζε πνπ αλακέλεηαη φηη ζα ππάξμεη κειινληηθφ θνξνινγεηέν θέξδνο έλαληη ηνπ νπνίνπ αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο δεκηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Ζ επηκέηξεζε ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αληαλαθιά ηηο επαθφινπζεο θνξνινγηθέο ζπλέπεηεο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε εηαηξεία αλακέλεη, θαηά ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο λα αλαθηήζεη ή λα ηαθηνπνηήζεη ηε ινγηζηηθή αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεψλ ηνπ. Δμέηαζε γηα ηπρόλ απνκείσζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ Ζ εηαηξεία εμεηάδεη ηα γεγνλφηα θαη ελδείμεηο πνπ θαηαδεηθλχνπλ θαηά πφζν ε ινγηζηηθή αμία ησλ αζψκαησλ θαη ελζψκαησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ κπνξεί λα κελ είλαη αλαθηήζηκε. ηελ πεξίπησζε απηή γίλεηαη ζρεηηθφο έιεγρνο απνκείσζεο πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ε αλαθηήζηκε αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Αλαθηήζηκε αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζεσξείηαη ην κεγαιχηεξν πνζφ κεηαμχ ηεο θαζαξήο ηηκήο πψιεζεο ηνπ (αλ ππάξρεη ελεξγφο αγνξά) θαη ηεο αμίαο ιφγσ ρξήζεο ηνπ. Ωθέιηκε δσή απνζβέζηκσλ ζηνηρείσλ Ζ εηαηξεία εμεηάδεη ηηο σθέιηκεο δσέο ησλ απνζβέζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε θάζε πεξίνδν αλαθνξάο. Καηά ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο ησλ ζπλλεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο εθηηκά φηη νη σθέιηκεο δσέο ησλ απνζβέζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ αλακελφκελε ρξεζηκφηεηα ησλ ελ ιφγσ ζηνηρείσλ. 17

18 Αλαθηεζηκόηεηα ησλ απαηηήζεσλ Όηαλ ε εηαηξεία έρεη αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο φηη δελ ζα εηζπξάμεη φια ηα νθεηιφκελα ζ απηήλ πνζά, ζρεκαηίδεη πξφβιεςε γηα ηελ απνκείσζε ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ. Σν χςνο ηεο πξφβιεςεο δηακνξθψλεηαη απφ ηε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ, νη νπνίεο πξνεμνθινχληαη κε ην πξαγκαηηθφ επηηφθην. Σν πνζφ ηεο πξφβιεςεο θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα. 18

19 4. ΝΔΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΚΑΗ ΓΗΔΡΜΖΝΔΗΔ Ζ εηαηξεία εθάξκνζε θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο λέα ή ηξνπνπνηεκέλα πξφηππα ή δηεξκελείεο φπσο απηά/έο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ IASB. Ζ παξάζεζε ησλ ελ ιφγσ λέσλ ή ηξνπνπνηεκέλσλ πξνηχπσλ ή δηεξκελεηψλ γίλεηαη βάζεη ησλ εθδνζέλησλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζρεηηθψλ θαλνληζκψλ. Ζ εηαηξεία εθάξκνζε θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο λέα ή ηξνπνπνηεκέλα πξφηππα ή δηεξκελείεο φπσο απηά/έο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ IASB. Ζ παξάζεζε ησλ ελ ιφγσ λέσλ ή ηξνπνπνηεκέλσλ πξνηχπσλ ή δηεξκελεηψλ γίλεηαη βάζεη ησλ εθδνζέλησλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζρεηηθψλ θαλνληζκψλ. ΓΠΥΑ 2 (ηξνπνπνηεκέλν) "Παξνρέο Δμαξηώκελεο από ηελ Αμία ησλ Μεηνρώλ"(εθαξκνγή γηα νηθνλνκηθέο ρξήζεηο πνπ μεθηλνύλ θαηά ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010). Σν ηξνπνπνηεκέλν ΓΠΥΑ 2 δηεπθξηλίδεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ κεηαμχ εηαηξηψλ ηνπ ηδίνπ νκίινπ θαη πσο απηέο αληηκεησπίδνληαη ζηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ. Σν ΓΠΥΑ 2 δελ έρεη εθαξκνγή γηα ηελ εηαηξεία. ΓΠΥΑ 3 (αλαζεσξεκέλν ην 2008) "πλελώζεηο Δπηρεηξήζεσλ" (εθαξκνγή γηα επηρεηξεκαηηθέο ζπλελώζεηο γηα ηηο νπνίεο ε εκεξνκελία θηήζεο είλαη ζηελ έλαξμε ή κεηά ηελ πξώηε εηήζηα ρξήζε πνπ αξρίδεη θαηά ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2009). Σν αλαζεσξεκέλν ΓΠΥΑ 3 εηζάγεη κηα ζεηξά αιιαγψλ ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζπλελψζεσλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζα επεξεάζνπλ ην πνζφ ηεο αλαγλσξηζζείζαο ππεξαμίαο, ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαθεξφκελεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε απφθηεζε επηρεηξήζεσλ θαη ηα κειινληηθά απνηειέζκαηα. Απηέο νη αιιαγέο πεξηιακβάλνπλ ηελ θαηαρψξεζε σο δαπαλψλ πνζψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απφθηεζε θαη ηελ αλαγλψξηζε κεηαγελέζηεξσλ κεηαβνιψλ ζηελ εχινγε αμία ηνπ ελδερφκελνπ ηηκήκαηνο. Σν πξφηππν απηφ δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ εηαηξεία. ΓΛΠ 24 (αλαζεσξεκέλν) Γλσζηνπνηήζεηο πλδεκέλσλ Μεξώλ" (εθαξκνγή γηα νηθνλνκηθέο ρξήζεηο πνπ μεθηλνύλ θαηά ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011). Ζ αλαζεψξεζε απηή αλαθέξεηαη ζηελ εθηίκεζε πνπ απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί εάλ ην δεκφζην θαη εηαηξείεο νη νπνίεο είλαη γλσζηφ φηη ειέγρνληαη απφ ην δεκφζην κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο έλαο θαη κνλαδηθφο πειάηεο. Πξνθεηκέλνπ γη' απηφλ ηνλ πξνζδηνξηζκφ, ε εηαηξεία ζα πξέπεη λα αλαινγηζηεί ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ππάξρεη νηθνλνκηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ απηψλ ησλ εηαηξεηψλ. Ζ ηξνπνπνίεζε έρεη αλαδξνκηθή ηζρχ ελψ επηηξέπεηαη ε λσξίηεξε εθαξκνγή ηεο.ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζε απηή. ΓΛΠ 27 (αλαζεσξεκέλν ην 2008) "Δλνπνηεκέλεο θαη Ηδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο" (εθαξκνγή γηα νηθνλνκηθέο ρξήζεηο πνπ μεθηλνύλ θαηά ή κεηά ηελ 1εΗνπιίνπ 2009), Σν αλαζεσξεκέλν ΓΛΠ 27 απαηηεί ζπλαιιαγέο πνπ νδεγνχλ ζε αιιαγέο πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ζε ζπγαηξηθή λα θαηαρσξνχληαη ζηελ θαζαξή ζέζε θαη κεηαβάιιεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα ηηο δεκηέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ζπγαηξηθή εηαηξία θαζψο θαη ηεο απψιεηαο ηνπ ειέγρνπ ζπγαηξηθήο. Οη αιιαγέο απηέο ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ κειινληηθέο απνθηήζεηο θαη ζπλαιιαγέο κε κεηφρνπο κεηνςεθίαο Σν πξφηππν απηφ δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ εηαηξεία. ΓΛΠ 28 (2008) "Δπελδύζεηο ζε πγγελείο Δπηρεηξήζεηο" (εθαξκνγή γηα νηθνλνκηθέο ρξήζεηο πνπ μεθηλνύλ θαηά ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2009). Ζ ινγηζηηθή αξρή πνπ πηνζεηήζεθε απφ ην ΓΛΠ 27 (2008) φπνπ κηα αιιαγή ζηε ινγηζηηθή βάζε αλαγλσξίδεηαη ζαλ πψιεζε θαη επαλάθηεζε ζε εχινγε αμία επεθηείλεηαη κε αλάινγεο κεηαηξνπέο θαη ζην ΓΛΠ 28 έηζη ψζηε, ζε πεξίπησζε απψιεηαο ζεκαληηθνχ ειέγρνπ, ν επελδπηήο επηκεηξά ζε εχινγε αμία ηελ ζπκκεηνρή πνπ παξαθξαηήζεθε ζηελ πξψελ ζπγγελή εηαηξία. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ εηαηξεία ΓΛΠ 32 (ηξνπνπνηεκέλν) "Σαμηλόκεζε ησλ Δθδόζεσλ Γηθαησκάησλ" (εθαξκνγή γηα νηθνλνκηθέο ρξήζεηο πνπ μεθηλνύλ θαηά ή κεηά ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2010). Ζ ηξνπνπνίεζε απηή αλαθέξεηαη ζηελ έθδνζε δηθαησκάησλ πξναίξεζεο έλαληη ελφο θαζνξηζκέλνπ πνζνχ ζε μέλν λφκηζκα, ηα νπνία δηθαηψκαηα αληηκεησπίδνληαλ απφ ην πθηζηάκελν πξφηππν σο παξάγσγα. Βάζεη ηεο ηξνπνπνίεζεο απηήο, ζε πεξίπησζε πνπ ηα δηθαηψκαηα απηά εθδίδνληαη αλαινγηθά ζηνπο κεηφρνπο κηαο εηαηξείαο, νη νπνίνη θαηέρνπλ ίδηαο θαηεγνξίαο ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο ηεο εηαηξείαο, γηα έλα θαζνξηζκέλν πνζφ ζε μέλν λφκηζκα, ζα πξέπεη λα ηαμηλνκνχληαη σο ζηνηρεία ηεο θαζαξήο ζέζεο αλεμάξηεηα απφ ην λφκηζκα ζην νπνίν έρεη νξηζηεί ε ηηκή εμάζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ εηαηξεία ΓΛΠ 39 (ηξνπνπνηεκέλν) "Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Αλαγλώξηζε θαη Δπηκέηξεζε - Αληηθείκελα Καηάιιεια πξνο Αληηζηάζκηζε" (εθαξκνγή γηα νηθνλνκηθέο ρξήζεηο πνπ μεθηλνύλ θαηά ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2009). 19

20 Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη κία εηαηξία επηηξέπεηαη λα ραξαθηεξίζεη κέξνο ησλ κεηαβνιψλ ζηελ εχινγε αμία ή ηεο δηαθχκαλζεο ησλ ρξεκαηηθψλ ξνψλ ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ σο αληηζηαζκηζκέλν αληηθείκελν. Δπίζεο, ε δηεξκελεία απηή θαιχπηεη ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ πιεζσξηζκνχ σο θίλδπλν πξνο αληηζηάζκηζε ή κέξνο ελφο ηέηνηνπ θηλδχλνπ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ εηαηξεία Γηεξκελεία 14, (ηξνπνπνηεκέλε) ''Πεξηπηώζεηο Πξνπιεξσκώλ όηαλ ππάξρνπλ Τπνρξεώζεηο Διάρηζησλ Δηζθνξώλ" (εθαξκνγή γηα νηθνλνκηθέο ρξήζεηο πνπ μεθηλνύλ θαηά ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2009). θνπφο απηήο ηεο ηξνπνπνίεζεο είλαη λα επηηξέςεη ζηηο εηαηξίεο λα αλαγλσξίζνπλ νξηζκέλεο εζεινληηθέο πξνθαηαβνιέο γηα ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο ππνρξεψζεηο σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Ζ ηξνπνπνίεζε έρεη αλαδξνκηθή ηζρχ ελψ επηηξέπεηαη ε λσξίηεξε εθαξκνγή ηεο. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δελ έρεη αθφκε πηνζεηήζεη ηελ ηξνπνπνίεζε απηή. Γηεξκελεία 17, "_Γηαλνκέο κε ρξεκαηηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ζηνπο ηδηνθηήηεο" (εθαξκνγή γηα εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ μεθηλνύλ θαηά ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2009). Ζ δηεξκελεία 17 παξέρεη δηεπθξηλήζεηο γηα ην πσο κηα νληφηεηα πξέπεη λα επηκεηξήζεη ηε δηάζεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, εθηφο απφ κεηξεηά, φηαλ θαηαβάιεη κεξίζκαηα ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο. Ζ Γηεξκελεία 17 δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ εηαηξεία. Γηεξκελεία 19, "Γηαγξαθή Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Τπνρξεώζεσλ κε ζπκκεηνρηθνύο ηίηινπο" (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ θαηά ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2010). Ζ Γηεξκελεία 19 αλαθέξεηαη ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ απφ ηελ επηρείξεζε πνπ εθδίδεη ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο ζε έλαλ πηζησηή, πξνθεηκέλνπ λα δηαθαλνληζηεί, νιφθιεξε ή ελ κέξεη, κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ εηαηξεία 20

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ.

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α. ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. AP.M.A.E.: 39117/01/Β/97/512 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: 002661001000 ΔΓΡΑ: ΓΡΑΒΗΑ 4Α, 15125, ΜΑΡΟΤΗ ΑΘΖΝΑ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Γ.Δ.Μ.Ζ. 1159991011000 Α.Φ.Μ. 094385614, ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ) ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (Τα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε Δπξώ, εθηόο εάλ δειώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ΠΗΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΖ. 121913501000

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δλδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν 34 γηα ηελ πεξίνδν 1 Ηαλνπαξίνπ 30 επηεκβξίνπ 2008 Πεξηερόκελα HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC., 80 BROAD STREET, MONROVIA, LIVERIA ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Έθζεζε Διέγρνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΗΝΙΗΘΖ ΘΑΟΠΡΝ ΑΛΩΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ & ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΟ ΚΑΔ: 48282/01/Β/01/102(06) ΔΓΟΑ: ΙΔΩΦ. ΒΑΠ. ΠΝΦΗΑΠ 120, Ρ.Θ. 11526, ΑΘΖΛΑ Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 1 Πεξηερφκελα νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ.

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. (Sciens R.E.D. 1 A.E.) Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Kαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βάζεη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Πέηξνπ Ράιιε 26, 118 10 Σαχξνο ΑΡ.Μ.Α.Δ. 1570/01/Β/86/1569 ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηεο ρξήζεο από 1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ)

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ TΖ ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ ATTICA PREMIUM Α.Δ. TH ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΔΩ ΑΠΟ 1.1.2013 ΔΩ

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ.

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα µε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) ΜΑΡΣΗΟ 2011 Πεξηερόκελα ειίδα Καηάζηαζε πλνιηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΥΡΖΖ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ελίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 1-2 Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3 Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Αλώλπκε Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο («ΓΠΥΠ») 31 Γεθεκβξίνπ 2007 AE 31 Γεθεκβξίνπ 2007

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E.

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 31349/67/Β/94/002 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320.

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ÁÑ.Ì.Á.Å.: 13557/01ÁÔ/Â/86/0245 ΕΔΡΑ: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÑÇÓΗÓ από 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2009 έως 31 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2009 (δημοσιευόμενα βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.»

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» Δ.ΒΙ.Δ..Κ Α.Δ. ΑΡ. ΓΔ.Μ.Ζ.:330001000 19,3 ρικ Λεσθ. Μαξθνπνύινπ 190 02 Παηαλία - Αηηηθή ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Υξήζηνπ Λαδά 2, Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013)

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Οη παξνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010)

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ύκθσλα κε ην Ν.3556/2007 SATO ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ & ΠΗΣΗΟΤ 27 Ο ΥΗΛ.ΠΔΟ ΑΘΖΝΧΝ ΚΟΡΗΝΘΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ»

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» «ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» Οικονομικές Καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180)

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 CAPO DI CORFU CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο Γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 1 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο)

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2 Eurobank Τπεξεζίεο Αθηλήησλ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 Σηληφζνγινπ 6, 142 34 Νέα Ισλία www.eurobankpropertyservices.gr Αξ. Γ.Δ.Μ.Η. 2296701000 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.)

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ 1-2 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΦΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2014 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2014) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ.

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ. Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο, ηεο πεξηόδνπ 2010 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν.3556/2007 ΑΘΖΝΑ ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2010 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο) Γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΘΖΝΑ 15 Μαΐνπ 2012 (1) απφ (35) Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Σξήζεο 2009 (1 ε Ηαλνπαξίνπ 2009 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009) Πχκθσλα κε ην άξζξν 43α ηνπ Λ. 2190/1920 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ` ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 1-2 ΤΝΟΠΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο «ΓΠΥΑ» ΒΑΡΒΑΡΔΟ Α.Δ. ΔΤΡΩΠΑΗΚΑ ΝΖΜΑΣΟΤΡΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ γηα ηε ρξήζε από 1 Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Γηεχζπλζε έδξαο: Παξαδείζνπ 29, 151 25,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΓΑΡΑΓΩΝ Α.Δ. Αξ.Μεηξώνπ Α.Δ. 28110/62/Β/92/331

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή Δργαζία Θέμα: «ΓΙΔΘΝΔ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 19» Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ Από ηην ζποσδάζηρια:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ Έδξα : Λνηαξά 89-91 185-35 Ξεηξαηά ΑΟ.ΚΑΔ : 19730/02/Β/89/157 ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Σξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 Πύκθσλα κε Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΑΠΟΛΛΩΝΗΟΝ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ & ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΡΣΟΤ Αξηζκόο Μεηξώνπ: 31699/04/Β/94/290 ΔΓΡΑ: ΘΔΖ ΣΕΖΜΑ ΚΟΡΩΠΗ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γηα ηελ ρξήζε απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Σελίδα 1

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΛΑΝΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ»

«ΑΣΛΑΝΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ» «ΑΣΛΑΝΣΗΚΖ ΔΝΩΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ» Οικονομικές Καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Αξ.Μ.Α.Δ. 62212/01/ΝΣ/Β/07/77(2008) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2011 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο) 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 Ποσά σε Εσρώ Πεξηερόκελα ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 1 Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο γηα ηε Υξήζε πνπ έιεμε

Διαβάστε περισσότερα

ELTON CORPORATION LTD

ELTON CORPORATION LTD ELTON CORPORATION LTD ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31 η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΑΠΟ 1 Ζ ΗΑΛΟΤΑΡΗΟΤ ΔΩ 31 Ζ ΓΔΘΔΚΒΡΗΟΤ 2010 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ)

Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) SHELL & MOH ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΩΝ ΚΑΤΗΜΩΝ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) Πεξηερόκελα νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ. β) ην ζηνηρείν έρεη έλα θφζηνο ή κηα αμία πνπ κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα.

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ. β) ην ζηνηρείν έρεη έλα θφζηνο ή κηα αμία πνπ κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΟΡΗΜΟΗ Αθεξαηόηεηα πεξηερνκέλνπ ινγηζηηθνύ ζηνηρείνπ (integrity of content): Με ηνλ φξν «αθεξαηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ» λνείηαη φηη ην πεξηερφκελν ελφο ινγηζηηθνχ ζηνηρείνπ (π.ρ. ηνπ ηηκνινγίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΓΩΝ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΔΓΡΑ: ΝΔΟ ΔΡΑΜΗΟ ΞΑΝΘΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 123979907000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν από 28 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 ύμθωνα

Διαβάστε περισσότερα

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ. 003658801000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 43337/01ΑΣ/Β/99/216) Έδξα : Κάιβνπ 2 & Παιαηνιόγνπ Υαιάλδξη Σ.Κ. 15232 CALZEDONIA i n t i m

Διαβάστε περισσότερα

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013 Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Πεξηερόκελα ειίδα Γήισζε ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη άιισλ ππεύζπλσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο κε ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων 88εκ. 2 το Δ τρίμηνο, έναντι 66εκ. το Γ τρίμηνο. Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 4,3% σε τριμηνιαία βάση σε 375εκ. Ανάκαμψη εσόδων από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM ACTIVE SERVICES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2015 ΠΑΙΑΝΙΑ 29 ΜΑΡΣΙΟΤ 2016 0 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2015 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟ ΔΛΛΑ Η ΑΒΔΔ

ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟ ΔΛΛΑ Η ΑΒΔΔ ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΡΔΙΟΣ ΔΛΛΑΣ Ι ΑΒΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΔΙΣ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ,, ΟΠΩ ΑΤΣΑ ΕΥΟΤΝ ΤΙΙΟΘΕΣΗΘΕΙΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΪΪΚΗ ΕΝΩΗ ΡΟΚΑ ΑΗΟΛΗΚΖ ΒΟΡΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015

SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 SYSTEM SOFT Α.Δ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΟΡΓΑΝΩΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ιαλνπαξίνπ - 31 Μαξηίνπ 2012 ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. 12 ν ΥΛΜ. ΒΔΡΟΗΑ ΝΑΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΜΠΟΡΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΠΟ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΓΡΑ: Λ. ΑΓ.ΗΩΑΝΝΟΤ ΑΓ.ΗΩΑΝΝΖ - ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 122650007000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α)

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α) ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ

Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ Τπεξεζηώλ Δηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») γηα ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΪΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2013 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο ρξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο) 1 Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ.

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. 02517401000 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ρξήζεο 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΖ ΤΛΓΡΟΚΖΣΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΘΖ ΘΑΗ ΔΛΖΚΔΡΩΖ Ι.ΘΖΔΩ ΘΑΙΙΗΘΔΑ Α.Κ.Α.Δ.: 67888/01ΛΣ/Β/09/100 (2009)

ΠΑΡΟΥΖ ΤΛΓΡΟΚΖΣΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΘΖ ΘΑΗ ΔΛΖΚΔΡΩΖ Ι.ΘΖΔΩ ΘΑΙΙΗΘΔΑ Α.Κ.Α.Δ.: 67888/01ΛΣ/Β/09/100 (2009) Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Σεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2009 (ρξήζε από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΠΑΡΟΥΖ ΤΛΓΡΟΚΖΣΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΧΡΗΗ 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σφμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ πεξηόδνπ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2015 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή πξόηππα

Διαβάστε περισσότερα

AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ.

AKFA ΔΜΠΟΡΗΑ ΥΖΜΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ Η.Κ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 Οη πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 8 έσο 28 έρνπλ εγθξηζεί από ηνπο Γηαρεηξηζηέο

Διαβάστε περισσότερα

LAVIPHARM Α.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΖ 31 εο ΜΑΡΣΙΟΤ 2015

LAVIPHARM Α.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΖ 31 εο ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΖ ΚΑΙ ΒΙΟΜΖΥΑΝΙΚΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΩΝ ΥΖΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αξηζκόο Μεηξώνπ Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ 14010 / 06 / Β / 86 / 69 Οδόο Αγίαο Μαξίλαο - 19002 Παηαλία ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ.

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Γ.Δ.ΜΖ.: 1051701000 ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο ρξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου Βελτίωση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 9,8% το Δ τρίμηνο και 48,8% το. Αύξηση του δείκτη κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά 270 μονάδες βάσης σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ

ΠΟΛΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΠΟΛΙΚΟ ΝΑΤΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ, 2010 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ελίδα Έθζεζε Ειέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθωηνύ Ειεγθηή Λνγηζηή 1 Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο 2 Καηάζηαζε πλνιηθώλ Εζόδωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΟΦΣ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015

ΜΔΣΑΟΦΣ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 ΜΔΣΑΟΦΣ Α.Δ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 01/01 31/12/2015 είλαη εθείλεο πνπ εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ

Διαβάστε περισσότερα

GREEK INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS A.E. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015

GREEK INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS A.E. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 GREEK INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS A.E. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Υξήζεο 2015 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 01/01 31/12/2015 είλαη εθείλεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα